Mobilmaster, sundhedsrisici, ejendomsværdi og hvad kan du gøre ved det?

Om de sundhedsmæssige konsekvenser ved elektromagnetisk stråling. Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Oversigt over de mulige konsekvenser:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
Om sundhedsstyrelsen:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsstyrelsen/
Mastedatabasen m.m. finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/frekvensplan-mobildaekningskort-og-mastedatabasen/

Indhold:
Ejendomsværdien og mobilmaster
Må min nabo sætte en mobilmast op i haven?
Sådan klager du over en mobilmast
– Mobilmasterne: En ny tamilsag?
Modstand mod opsætning af mobilmaster
– HØRINGSSVAR til Energistyrelsens udkast af 28. maj 2020 til lovforslag
om ændring af planloven, lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester, lov om radiofrekvenser, m.fl.
Måder hvorpå masterne skjules
Sundhedsskader og mobilmaster
– 10 ud af 14 fagfællebedømte undersøgelser af basestationer fandt signifikante stigninger i symptomer og var i overensstemmelse med WHO-standarder for videnskabelig kvalitet.
– Epidemiologiske beviser for en sundhedsrisiko fra mobiltelefonbasestationer
Sikkerhed

Ejendomsværdien og mobilmaster

Helt banalt vil sendere eller mobilmaster, der er opsat tæt på boliger mindske ejendomsværdien. Undersøgelser i USA viser, at ejendomsværdien falder op til 20% på huse i nærheden af Mobilmaster. Vil du købe en bolig med en mobilmast eller 5G sender i haven eller uden for dit vindue?
https://ehtrust.org/cell-phone-towers-lower-property-values-documentation-research/

Du taber penge med en mobilmast som nabo. Huse bliver mindre værd med en sendemast i naboens have
Dit hus er mere attraktivt uden en mobilmast i naboens have. Det er Torben Strøm, næstformand i Dansk Ejendomsmæglerforening, slet ikke i tvivl om.
“Det er min klare opfattelse, at det kan have salgsmæssige konsekvenser, hvis man får en antennemast i baghaven”, siger han til Bolius.dk torsdag.

50.000 kroner i erstatning
Hvor tæt en mobilmast skal stå på et hus, før det har effekt på husets salgbarhed og pris, er svært at vurdere. Men Torben Strøm har siddet med en konkret sag, hvor en mobilmast blev sat op på kommunal grund – 75-100 meter fra et parcelhus.
Her var der meget konkrete konsekvenser, fordi familien bl.a. måtte løbe for at undgå isflager, der faldt ned fra masten om vinteren. Plus, at masten havde indvirkning på husets salgbarhed.
“Så jeg vurderede, at familien havde et tab på 250.000-300.000 kr. Da sagen endte i Højesteret, fik familien dog kun en erstatning på 50.000 kr.”, siger han.

Torben Strøm mener, det vil være et problem for et hus, hvis der står en mobilmast tæt på, fordi man altid skal sammenligne det med pris og salgbarhed for et hus, der ikke har en mobilmast tæt på.
https://nordjyske.dk/nyheder/du-taber-penge-med-en-mobilmast-som-nabo/deef607a-9655-43c4-adb8-da8ec24306e0
https://www.computerworld.dk/art/140785/teleselskab-skal-betale-erstatning-til-husejer

Nejtil5G.dk: Artiklen i Bolius som NordJyske henviser til er sidenhen blevet trukket tilbage og erstattet af en artikel om at “hvis der bliver rejst en mobilmast i din nabos have, skal du ikke være bekymret for dit helbred.” og med henvisning til Sundhedsstyrelsen.
Det manglende link: Du taber penge med en mobilmast som nabo – Bolius. www.bolius.dk › nyhed › artikel › du-taber-penge-med-en-mobilmast-som-…23. maj 2013 – Til gengæld kan naboen tjene penge ved at sige ja til mobilmasten, fordi teleselskabet vil betale leje for at have masten stående. Hvor meget ..

5G-strålingsrisici truer moderniseringen af det britiske mobilnetværk
Der har været angreb på telemaster og vedligeholdelsesmandskab i England grundet frygt for, at senderne kan sprede corona virus. Den reelle trussel mod offentligheden kommer imidlertid fra radiobølgerne, der udsendes af antennemasterne, udtaler Mike Reid fra ejendomskonsulenterne Galbraith.
Kommuner og ejere skal være opmærksomme på dette problem, uanset hvad andre kontroverser måtte være omkring 5G.

“Vi har at gøre med en 5G-mastapplikation, hvor den foreslåede udelukkelseszone vil sterilisere de øverste etager i huse nær stedet.
Ingen i nogen af husene skal kunne komme ind på øverste etage, men beboerne høres ikke direkte om planlægningsansøgningen og er muligvis ikke opmærksomme på den potentielle indvirkning, stedet kan have på deres ejendomme. Oplysninger om ekskluderingszoner (*) blev kun givet til ejeren, da vi blev opmærksomme på dette problem og fremsatte en specifik anmodning om disse detaljer.”
Udtaler Mike Reid.

Mobilnetværksoperatører er fanget dobbelt, fordi den eneste praktiske løsning i mange tilfælde ville være at bygge en højere mast, og dette vil ofte blive nægtet af lokale planlæggere på baggrund af de visuelle effekter.

*) I England er Såkaldte strålingsudelukkelseszoner designet til at beskytte offentligheden mod potentielt skadelige radioemissioner forbundet med stærkere 5G-signaler. Men på mange steder, der er øremærket til nye master eller opgraderede 5G-tjenester over hele England, tager zonerne nogle af de omkringliggende bygninger eller tilstødende arealer i anvendelser.
https://www.galbraithgroup.com/blog/5g-radiation-risks-threaten-modernisation-of-uk-mobile-network

Må min nabo sætte en mobilmast op i haven?

Teleselskaber må spørge alle boligejere om lov til at sætte en mobilmast op i haven. Men kan du gøre noget som nabo? 
Artiklen i Bolius er fra 5. dec. 2019.
“Hvis et teleselskab og din nabo er enige om at sætte en mobilmast som denne mast, der ligner en flagstang, op i naboens have, og de følger kommunens regler, kan du normalt ikke gøre så meget ved det.”
I artiklen er der en klagevejledning.
Bemærk kommunen forholder sig ikke til de sundhedsmæssige konsekvenser.

Sådan klager du over en mobilmast

Fra artiklen i Bolius:
Kommunen har det endelige ord, når det gælder tilladelser til mobilmaster. Så længe de følger de kommune- og lokalplaner, de har vedtaget, kan de lovligt give byggetilladelser til mobilmaster i private haver.

Derfor er der ikke så meget, du kan gøre. Nabohøringen er din eneste mulighed:

  1. Brug din ret til at indsende høringssvar!
  2. God skik er en frist på 14 dage til nabohøring. Hvis du får en kortere frist, kan du forsøge at klage til kommunen. Medhold er dog ikke garanteret, for der er ingen specifik lov, der fastsætter høringsfristen.
  3. Hav argumenterne i orden i dit høringssvar. Vær konstruktiv. Kom evt. med alternative løsningsforslag.
  4. Forbered dine argumenter ved bl.a. at tjekke lokalplaner og bygningsreglementet så du kan protestere, hvis mobilmasten ikke overholder gældende planer og lovgivning. Det kan du gøre her:

Vigtigt. Du skal overholder alle de frister der ift. at klage i de forskellige dele af processen. Du er oppe imod et bureaukrati, som ikke tænker i sundhed m.m. men i om formalia er overholdt.

https://www.bolius.dk/maa-min-nabo-saette-en-mobilmast-op-i-haven-2790

Mobilmasterne: En ny tamilsag?
Næppe nogen anden sag de senere år har vist magtens arrogance over for borgerne så tydeligt som opsætningen af mobilmasterne.
Fra en kommentar af Ulrik Dahlin i Information 5. dec. 2003:
“En række af landets kommuner – bl.a. København, Århus, Aalborg, Silkeborg og Høje-Tåstrup – med lidt forskellig styrke meldt ud, at nu ønsker de ikke flere master i kommunen. I hvert fald ikke på kommunens egne ejendomme og slet ikke på børnehaver og skoler.”
“Videnskabsminister Helge Sander (V) (vil) ifølge Jyllands-Posten ikke klage, over det kommunale Århus-nej til mobilmasterne, til Tilsynsrådet. I stedet lader ministeren det være op til de enkelte teleselskaber, hvis de føler deres rettigheder gået for nær.”
I stedet for at komme borgernes og kommunernes bekymring i møde, forsøger regeringen at tryne landets kommunalrødder til at indse, at masterne “så vidt vi ved” ikke er spor farlige.
Det gøres ved et omfattende bombardement af kommunerne med enslydende, beroligende oplysninger, senest med et ugegammelt brev fra Sundhedsstyrelsen til samtlige 275 kommunalbestyrelser, hvori det hedder:
»Det nu værende vidensgrundlag giver ikke formodninger om, at opsætning af antenner til mobilkommunikation giver anledning til sundhedsskader i befolkningen, når eksisterende grænseværdier overholdes.«”

“Helt anderledes forsigtigt formulerede Sundhedsstyrelsen sig for bare få år siden om konklusionen på en stor engelsk undersøgelse af mobilstrålerne: »Det er derfor ikke muligt at erklære, at elektromagnetiske felter i det radiofrekvente område er fuldstændigt uskadeligt, og manglen på konkret viden retfærdiggør et forsigtighedsprincip bringes i anvendelse, indtil mere detaljeret og videnskabelig set robust viden om mulige sundhedseffekter er etableret.«
Sundhedsstyrelsen kaldte dengang den engelske undersøgelse for »overordentlig gennemarbejdet og sammenhængende, særdeles velskrevet« og et »godt udgangspunkt for det fortsatte reguleringsarbejde inden for dette område«.
Og Sundhedsstyrelsen lagde op til, at »den rejste tvivl – i ventetiden på fremkomst af mere sikker viden – (kan) medføre, at man ønsker at gøre brug af forsigtighedsprincippet.«

Det var i november 2000. Et år efter kom en ny regering – og sundhedsprincippet blev fejet af banen. Til gengæld accepterer ministeren stiltiende, at en ny tele-tamilsag bobler løs ude i kommunerne.
https://www.information.dk/2003/12/mobilmasterne-ny-tamilsag

Modstand mod opsætning af mobilmaster

Enstemmigt vedtaget: Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. For stemte 98 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
Det er Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er ansvarlig for den videre 5G udrulning i Danmark efter forhenværende minister på området Lars Chr. Lilholt. 
Vedtagelsen betyder, at du nu kan blive tvunget til at få installeret 5G antenner på dit hus eller på din matrikel? Og du kan ikke sige nej tak!
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l42/20201_l42_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L42/20201_L42_som_fremsat.pdf

HØRINGSSVAR til Energistyrelsens udkast af 28. maj 2020 til lovforslag
om ændring af planloven, lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester, lov om radiofrekvenser, m.fl
.
Energistyrelsens lovforslag har til formål at lette implementeringen af 5G-netværket i Danmark, uanset de påviste helbreds- og miljømæssige konsekvenser den pågældende forurening i form af stråling ifølge uafhængig videnskabelig forskning vil få på mennesker og
dyr samt dyrenes levesteder.
Folkebevægelsens høringssvar kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/200801-høringssvar.pdf

Mastesag vundet i Gyrstinge- mellem Ringsted og Sorø.
Tine Mansfield fra Folkebevægelsen VITA skriver den 3. december 2020:
“I går aftes kom afgørelsen på min egen mastesag i min hjemby Gyrstinge, hvor Ringsted kommune mente at endnu en mast skulle stå 500 m fra mit soveværelse. En 48 meter høj gittermast midt i fredet natur og 2 km fra natura 2000 område. Kommunen havde godkendt TDC s ansøgning, som planklagenævnet nu har omgjort og afvist.
Planklagenævnets afgørelse om mastesagen i Gyrstinge:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/12/Afgoerelse-Ringsted-kommune.pdf-1.pdf

AFGØRELSE i klagesag om Bornholms Regionskommunes afgørelse om, at telemast på Paradisvej, Hasle, er i overensstemmelse med lokalplan samt dispensation til teknikskabe og hegn. Den 31. august 2020.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/10/Afgoerelse-om-stop-af-mast-paa-Bornholm-3.pdf
https://www.tidende.dk/nyheder/2020/09/16/5g-mast-vang-sendt-taelling/

Vester Skerninge risikerer monster-telemast ved skole
Fyns Amtsavis, den 21. august 2020.
https://faa.dk/artikel/debat-vester-skerninge-risikerer-monster-telemast-ved-skole

Mobilmast i massiv modvind
Sjællandske Nyheder, Furesø. 29. december 2018.
“Efter massiv kritik af den foreslåede placering af en mobilmast i det fredede område i Farum Vest vil Furesø Kommune undersøge alternative placeringsmuligheder sammen med landinspektørvirksomheden”
https://sn.dk/Furesoe/Mobilmast-i-massiv-modvind/artikel/800929

Borgerne blev hørt: TDC får nej til sendemast
Jyske Vestkysten, 14. marts 2017
https://jv.dk/artikel/borgerne-blev-h%C3%B8rt-tdc-f%C3%A5r-nej-til-sendemast

Måder hvorpå masterne skjules

Ude af syne, ude af sind – “gademøbler” som skjulested for de små mobilsendemaster.

Strukturen i 5G-netværket kommer til at bestå et hav af mange mindre basestationer (small cells), der opsættes på små områder, og kommer til at sidde tæt på hinanden.
Det er nødvendigt for at opnå den nødvendige netværkskapacitet i områder, hvor mange bruger netværket, mens de bevæger sig rundt, typisk fodgængere i gågader. Til det formål opsættes små basestationer ‘small cells’. Med 5G NR (New Radio) (1) bliver basestationerne ikke længere kun placeret højt, som i mobilmaster og på hustage, hvor de har en stor dækningsradius. Fremover vil de de små basestationer (small cells) blive placeret i gaderne og eksempelvis på fronten af bygninger og huse.
Det er en fortsættelse af den samme udvikling, som vi har set med mikro- og nanoceller siden 2G (GSM) til og med 4G mobilnetværk (LTE). Senderne opstilles i områder med meget højt kapacitetsbehov, som i gågaderne i de store byer, i messehaller og på fodboldstadioner. I stedet for at blive placeret på tagene af bygninger, fabriksskorstene og på specialbyggede master, installeres de mange små basestationer til 5G nu på lygter, trafiklys, reklamesøjler og lignende og i andre egnede “gademøbler”. Den massive opsætning “small cells” vil følgelig øge mængden af elektromagnetisk stråling samt styrken af dens impulser i og med at kilderne bliver bragt tæt på os allesammen.


Smarte bænke
Strawberry Energy (2) er et teknologiselskab som har specialiseret sig i Smart Citys. De udtaler sig om den smarte bænk:
“Udefra ser vores Smartbench ud som en moderne bænk. Så du kan blot sidde på det og tale med andre brugere – dette er det sociale aspekt af vores Smartbench. Derudover er det et lille teknologicenter. Bænken kan udstyres med flere moduler og drives af solenergi. Det tilbyder hurtig WiFi og en ladestation til mobiltelefoner, tablets og lignende. Elektriske bybiler, såsom scootere, kan også oplades fra vores bænk. Derudover er det muligt at integrere klimasensorer til måling af luftkvalitet, fugtighed, temperatur og andre miljøkvalitetsaspekter. Det er også muligt at forbinde bænken til stemmeassistenter som Alexa eller Google Assistant. Med denne funktion kan brugerne spørge bænken om alt, hvad der er vigtigt under deres ophold i byen – hvordan man kommer til berømte seværdigheder, hvor man finder en indisk restaurant eller den nærmeste metrostation. Bænken kan endda udstyres med en kontaktløs betalingsmulighed, så brugerne kan foretage betalinger på den.“
Brochuren
Brochuren (se link nedenfor (3)) som er udarbejdet af Dr. Ing. Martin H. Virnich, viser, hvordan telebranchens reklamer undervurderer enhver modstand mod elektromagnetisk stråling, og i stedet fortæller os, hvor ‘smart’ det er med bænke og andre skjulte “small cells” – “for ikke at ødelægge byrummet“, som det hedder. Vores nuværende grænseværdier, beskytter kun mod varmeskader, og kan let overskrides med disse nye “smarte gademøbler”. Mennesker, der bor på gadeplan skal nu regne med en øget sundhedsrisiko pga. den øgede eksponering. Indtil videre har strålingen været kraftigst i de øverste etager, hvor strålingen fra mobilmasterne let nås.
Dr.-Ing. Martin H. Virnich, driver virksomheden ibu Ingenieurbüro für Baubiologie und Umweltmesstechnik i Mönchengladbach, er bygningsbiolog, dvs. specialist i bygningers miljøegenskaber og i miljømålinger. (4)
“Bygningsbiologi er læren af de holistiske relationer mellem mennesker og deres byggede miljø. Formålet er at skabe et sundt, naturligt, bæredygtigt og smukt designet leve- og arbejdsmiljø. Bygning biologer henvise til bygninger og værelser som den “tredje hud” af mennesker. Det afspejler, hvor tæt vi er forbundet med vores byggede miljø.”
Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/
2) http://strawberrye.com/
3) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/02/Virnich-IBU-5G-Sma-Celler-Ute-av-syne-ute-av-sinn-v-1.1-norsk-2021.pdf
4) https://baubiologie.de/
Se også: https://einarflydal.com/2021/02/16/smartbenker-og-andre-sma-celler-tingenes-internett-betyr-helse-og-miljoskader/

Andre eksempler

Kan være et billede af tekst, der siger "vorher 00 nachher Bei einem vorhandenen Mobilfunk- Standort München wurde auf Wunsch des Grundeigentümers die Antennenanlage nachträglich mit einer Kaminattrappe verdeckt. Das Aufmaß der Antennenanlagein inkl. der Antennen, Konstruktionsplanung Verkleidung, Fertigung Montage wudnh die Tele-Plan durchgeführt."
Kan være et billede af tekst, der siger "Bild Montage Verkleidung Am Haydnplatz Innsbruck wurde eine Antennenverkleidung Klinkermuster montiert Um Wartungsarbeiten der Antennenanlage die Kosten gering zu halten, ist diese Verkleidung vom Dachraum begehbar. Hebebühnen und Sicherungsmaßnahmen auf dem Dach sind hierfür nicht nötig."
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.
Kan være et billede af tekst, der siger "Werbeschilder DINGER HAARE Gebau audeansichten Detailansicht Konstruktionszeichnung Errichtung einer Microzelle wurde im Stadtzentrum ausgetauscht. neue GFK-Konstruktion wurde aufgehan fgehängt. Die Antennen alterungen -Antennen Werbeschild vorhandenen Wandhalterung das Schild integriert. integriert."
Kan være et billede af tekst, der siger "Gebäudeansicht Bei einem einem Kirchturm München München sind die Antennen Antennen hinter Lamellenfestern angebracht worden vorhandene Holzfenster Holzfenster wurde wurde demontiert durch einen neuen Rahmen aus Eiche mit Lamellen GFK ersetzt, um Antennencharakteristik möglichst wenig zu peeinflussen Detailansicht"

Sundhedsskader og mobilmaster

Sundhedsmæssige virkninger af antenne master
På dette blok indlæg fra Joel M. Moskowitz findes en række forskningsartikler om de sundhedsmæssige konsekvenser ved antennemaster.
Statslige regler beskytter kun offentligheden mod den termiske (dvs. opvarmning) risiko på grund af kortvarig udsættelse for høj intensitet, celle tårn stråling. Reglerne ignorere de hundredvis af undersøgelser, der finder skadelige bio-effekter fra langvarig udsættelse for ikke-termiske niveauer af mobiltelefon stråling. Telekommunikationsloven af 1996 (USA) giver ikke lokalsamfund mulighed for at standse placering af mobilmaster af miljømæssige eller sundhedsmæssige årsager, så længe de overholder FCC’s grænser for radiofrekvenseksponering.
Indhold:
1. Forskning i antennemaster, børns og unges sundhed
2. Kan en ny antennemast ramme dig økonomisk?
3. Radiofrekvensstrålingens indvirkning på DNA-skader og antioxidanter i perifere blodlymfocytter hos mennesker, der bor i nærheden af celletårne
4. Biologiske virkninger af udsættelse for elektromagnetisk stråling frabaser i celletårn og andre antennesystemer
5. Epidemiologisk dokumentation for en sundhedsrisiko fra cellemaster
6. Andre undersøgelser, henvisninger m.m.
https://www.saferemr.com/2015/04/cell-tower-health-effects.html
Oversigt over amerikanske antennemaster:
http://www.antennasearch.com/

Stråling fra mobil- og elmaster
Artiklen i Bolius er fra den 14. november 2017.
Indtil videre er der ikke produceret undersøgelser, der dokumenterer sundhedsskadelige effekter fra mobiltelefonantenner, der er placeret højt. På den anden side har teknologien eksisteret i så få år, at det ikke har været muligt at måle eventuelle langtidseffekter.” hedder det i artiklen.
Videre skriver de:
Da forskere har mistanke om, at udsendelsen af radiofrekvente elektromagnetiske felter (stråler) kan have skadelige effekter på mennesker, er der fra international side fastlagt grænseværdier for, hvor kraftige radiobølger borgerne må udsættes for.
Blandt andet EU har fastlagt grænseværdier for felterne omkring radioantenner. En grænseværdi gælder almindelige borgere, mens en anden gælder for ansatte, der arbejder professionelt med mobiltelefonnettet.
Sundhedsstyrelsen udsendte i december 2013 en meddelelse om, at der ikke er noget bevis for helbredsmæssige konsekvenser ved brug af trådløs teknologi.
Ifølge Styrelsen er der ikke ”videnskabelig evidens for at udsættelse for radiofrekvent elektromagnetisk stråling, der udsendes fra mobiltelefoner, antenner, trådløse netværk og anden trådløs teknologi, giver anledning til helbredsmæssige konsekvenser for de personer, der er udsat for eller benytter disse teknologier”.

https://www.bolius.dk/straaling-fra-mobil-og-elmaster-18096
Kort om sundhedsstyrelsens habilitet: Sundhedsstyrelsen eneste rådgiver på området var indtil den 1. juli 2020 Christoffer Johansen, professor og overlæge på onkologisk klinik (Medicinsk behandling og strålebehandling af kræft) på Rigshospitalet og forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse. Han stod bag Den danske kohorteundersøgelse (1) blev finansieret af mobilindustrien, TDC og medicinalindustrien. Designet til undersøgelsen ligner nøje det koncept IEI brugte ifm. en radar undersøgelse i USA. 2 eksperter fra IEI indgik i undersøgelsens første fase (2).
Den danske kohorte undersøgelse blev udsat for en omfattende og sønderlemmende international kritik fra en lang række forskere (3) som bad British Medical Journal om at trække studiet tilbage. Det forlyder, at det anvendes på højere læreranstalter i USA som skoleeksempel på uredelig og fejlbehæftet forskning.
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsstyrelsen/

Mycket hög strålning i bostäder – människor har svåra symtom
Stralskyddsstiftelsen, 23. april 2020.
“Nye målinger af stråling fra basestationer den 22. april 2020 bekræfter, at mange nu udsættes for farligt forhøjede niveauer af mikrobølgestråling fra basestationer til mobiltelefoni. Familier lider af lignende symptomer i form af hovedpine, søvnbesvær, træthed, åndedrætsbesvær, næseblod, svimmelhed, kvalme, hjertebanken / tryk over brystet og mere.
Følgende er en redegørelse for de fire målinger af stråling fra basestationer foretaget af Anders Sydborg den 22. april 2020 i Stockholm-området:”
Lidingö; Vasastan, Stockholm; Kista og Mätning Ericssons huvudkontor, Kista.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/mycket-hog-stralning-i-bostader-manniskor-har-svara-symtom/

10 ud af 14 fagfællebedømte undersøgelser af basestationer fandt signifikante stigninger i symptomer og var i overensstemmelse med WHO-standarder for videnskabelig kvalitet.
“10 ud af 14 peer-reviewed undersøgelser fandt både signifikante stigninger i de symptomer, der blev analyseret, og var i overensstemmelse med de specificerede WHO / ICNIRP-standarder af videnskabelig kvalitet, herunder deres vurderingskriterier for konsistens og replikation. Denne anmeldelse om undersøgelser af basestationer vises i et særligt nummer af patofysiologi. Inkluderet er kun de undersøgelser, der handler om eksponering af basestationer og ikke dem, der brugte strålingsmønstre for mobiltelefoner, eksponeret fra det fjerne felter. Derfor er nogle undersøgelser, der i princippet kunne medtages, fordi de undersøgte eksponering for fjerner felter, ikke blandt dem, der blev betragtet i denne anmeldelse.”
Undersøgelsen blev præsenteret af Dr Michael Kundi den 23. september 2008 på London EMF International Conference.
https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2016/06/10_out_of_14_peer-reviewed_studies_on_cellular_base_stations.pdf

How does long term exposure to base stations and mobile phones affect human hormone profiles?
Emad F Eskander m.fl. 2011.
Undersøgelse viser hormonforstyrrelser hos mennesker, der bor i nærheden af mobilmaster. Der blev påvist signifikant fald i frivillige ACTH, cortisol, skjoldbruskkirtelhormoner, prolactin til unge kvinder og testosteronniveauer. Undersøgelsen afslørede endvidere at høje RFR har effekter på hypofyse-binyreaksen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22138021/
http://www.weepinitiative.org/news/Eskander-et-al-2011.pdf

Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations in the Belo Horizonte municipality, Minas Gerais state, Brazil
Adilza C Dode m.fl. 2011.
Undersøgelse fra Brasilien viser, at der er markant øgede tilfælde af kræftdødsfald i nærheden af mobilmaster.
Mellem 1996 og 2006 opstod 7191 dødsfald ved neoplasi, og inden for et område på 500 m fra BS var dødeligheden 34,76 pr. 10.000 indbyggere. Uden for dette område opstod der et fald i antallet af dødsfald ved neoplasi (tumor). Den største akkumulerede forekomst var 5,83 pr. 1000 i den central-sydlige region og den laveste forekomst var 2,05 pr. 1000 i Barreiro-regionen. Under miljøovervågningen var det største akkumulerede elektriske felt målt 12,4 V / m og det mindste 0,4 V / m. Den største massefylde var 40,78 μW / cm (2), og den mindste var 0,04 μW / cm (2).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21741680/
http://www.weepinitiative.org/news/Eskander-et-al-2011.pdf

Ændring i klinisk vigtige neurotransmittere under indflydelsen af ​​modulerede højfrekvente felter. En langsigtet undersøgelse under realistiske forhold.
Klaus Buchner og Horst Eger, 2011
“Det foreliggende langtidsundersøgelse over et og et halvt år viser en signifikant aktivering af det adrenerge system hos de 60 deltagere efter installation af en lokal mobiltelefonsender i Rimbach (Bayern).
Værdierne af stresshormonerne adrenalin og noradrenalin steg markant i de første seks måneder efter tilkobling af GSM-senderen; værdierne af forstadie-stoffet dopamin faldt betydeligt efter bestrålingsstart. Selv efter halvandet år gendannes den oprindelige tilstand ikke. Som en indikation af den ikke-kontrollerbare kroniske ubalance i stressbalancen falder niveauerne af phenylethylamin (PEA) markant ved afslutningen af ​​undersøgelsesperioden. Virkningerne er underlagt et dosis-effekt-forhold og vises langt under de gyldige grænseværdier for teknisk højfrekvent eksponering. Kroniske dysreguleringer af catecholaminsystemet er af betydelig sundhedsrelevans og fører, som erfaringen viser, til langsigtede sundhedsskader.”

http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-gesellschaft/111_be_z.pdf

Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations
Vini G Khurana 1, Lennart Hardell, Joris Everaert, Alicja Bortkiewicz, Michael Carlberg, Mikko Ahonen, 2010.
“Menneskelige befolkninger udsættes i stigende grad for mikrobølge / radiofrekvens (RF) emissioner fra trådløs kommunikationsteknologi, herunder mobiltelefoner og deres basestationer. Ved at søge i PubMed identificerede vi i alt 10 epidemiologiske undersøgelser, der vurderede for formodede helbredseffekter af mobiltelefonbasestationer. Syv af disse undersøgelser undersøgte sammenhængen mellem basestationens nærhed og neurobehavioral effekter og tre undersøgte kræft. Vi fandt ud af, at otte af de 10 undersøgelser rapporterede om øget forekomst af ugunstige neuroadfærdsmæssige symptomer eller kræft i populationer, der bor i afstande <500 meter fra basestationer. Ingen af undersøgelserne rapporterede eksponering over accepterede internationale retningslinjer, hvilket tyder på, at de nuværende retningslinjer kan være utilstrækkelige til at beskytte menneskers befolkningers sundhed. Vi mener, at det er presserende nødvendigt med omfattende epidemiologiske undersøgelser af langvarig eksponering af mobiltelefonbasestationer for at forstå den endelige sundhedspåvirkning mere endeligt.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20662418/

Sikkerhed

Cell Towers, Workers, Accident, Health and Safety Issues
Ifølge det amerikanske arbejdsdepartement er antallet af ulykker med mobilmast arbejdere steget kraftigt i de sidste par år, da masterne bygges i et hurtigt tempo med minimale regler og beskyttelsesforanstaltninger. Arbejdsmiljø- og sundhedsadministrationen (OSHA) undersøger i øjeblikket den “alarmerende stigning i forebyggelige kvæstelser og dødsfald på arbejdspladser for kommunikationstårne.”
https://ehtrust.org/cell-tower-worker-accident-health-safety-issues/

Teleindustriens vejledning ved arbejde i nærheden af antenner
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/03/Vejledning-i-arbejde-tæt-på-mobilmaster-og-parabolantenner-13-04-2018.pdf

Mobilantennerne og sikkerhed
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Teknik-_og_Miljoeudvalget_2017/2017/24-08-2017/Åben%20dagsorden/Bilag/Punkt_148_Bilag_1.pdf

Please follow and like us:

Comments

  1. Pingback: SMART CITY - nejtil5g.dk

Comments are closed.