“Eksperterne”

De nu 403 forskere (pr. 27. august 2020), som har skrevet under på den 5G-kritiske appel kommer ikke til orde til orde i de danske medier. Det til trods for at flere af appellens forskere har ledet nogle af verdens største og dyreste forskningsprojekter, som har konkluderet, at der var skadelige effekter i celle- og dyrestudier og kræftsammenhæng i patientundersøgelser.
Derimod er der rigelige spalteplads til nogle få hvidvasknings-eksperter, som bliver brugt igen og igen i de danske medier.
Et eksempel på det kunne være denne artikel fra DR: “7 myter om 5G som florerer på Facebook – og eksperternes svar.
Artiklen er fra den 31. maj 2019, men opdateret 6. juni 2019.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/7-myter-om-5g-som-florerer-paa-facebook-og-eksperternes-svar

Mere om medierne: https://nejtil5g.dk/medierne/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/

Der henvises en del til industri NGO’en ICNIRP, The International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. For mere info se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

En kort oversigt over de oftest brugte “eksperter”:

Gert Frølund Pedersen

Gert Frølund Pedersen, ansat ved mobilinstitut på Aalborg Universitet, professor ved Institut for Elektroniske Systemer, Det Tekniske Fakultet for IT og Design samt Professor ved Antennas, Propagation and Millimetre-Wave Systems (APMS). Instituttet er hovedfinansieret af teknologiindustrien, og instituttet fungerer reelt som en samlet udviklingsafdeling for trådløse producenter (se kilder nedenfor). Samtidig ejer og sælger han antennepatenter. Han angiver selv på sin LinkedIn profil, at han har mere end 25 patenter. Ikke underligt at han mener, at der ingen grund er til at bekymre sig. Han udtaler sig gerne om sundhedsaspekterne, mens han pointerer at han jo blot er ingeniør – så er han dækket ind. Flere eks.:
Om EHS:
”Jeg tror, der er nogen, der virkelig føler, at de er blevet syge af det her pga. radiobølger og er meget overbeviste om det, og så kan det være meget svært, når vi kommer som eksperter og siger: Vi kan ikke sige noget.”
Fra DR „Så vidt vi ved“, d.4. juli 2019 .

Giver det mening at sætte 5G på pause?
”Altså nu er jeg jo teknikker, så det må lægerne tage stilling til. Jeg kan ikke se det. Frekvenserne er allerede brugt nu brugt til satellit kommunikation og militærets kommunikation gennem rigtig mange år.”
Fra DR „Så vidt vi ved“, d.4. juli 2019 .

Om stigning i risikoen for hjernekræft:
“Ja, der er nogle forskere, som lever lidt af det der, og deres kritik har stor gennemslagskraft i medierne, fordi de puster til en generel frygt.“
Kristelig Dagblad, 17. januar 2020

“En årsag til bekymringen for bølgerne er, at man ikke kan se dem“
Kristelig Dagblad, 17. januar 2020

https://vbn.aau.dk/da/persons/110544
http://www.brainsbusiness.dk/dk/arrangementer/brainsbusiness-arrangementer/antennelab.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BbldUu7OFQk&feature=youtu.be

Lars Dittmann

Lars Dittmann, professor i fotonik ved DTU. Dvs. forskning i at forstå lysets natur og alle de måder, hvorpå vi kan kontrollere og bruge lys f.eks. laser og lyslederkabler. Da Lars Ditmanns udgangspunkt er et andet end de oftest citerede eksperter er hans konklusion ofte også lidt anderledes. Således kan han citeres fra en artikel i Altinget.dk fra den 25. marts 2019 (1): 

”Konklusionen bliver derfor, at 5G ikke er løsningen på alt. Der er store fordele ved at beholde både 3G og 4G samt videreudbygge de kablede netværk, ikke mindst for virksomheder og myndigheder, der har brug for lukkede, sikre, stabile netværk. 5G bør derfor betragtes som et alternativ og fortrinsvis bruges til de ting, der nødvendigvis er trådløse.”

Ved et borgermøde om 5G den 29. maj i Gilleleje (2) udtaler Lars Ditmann bl.a.:
”Jeg respekterer fyldt ud folk som er følsomme overfor elektromagnetisk stråling. Jeg tror, at vi i vores kroppe er meget mere kompleks. Jeg vil ikke afvise at.. jeg forstår godt folk, som bliver påvirket af det og får ubehag af det. Jeg tror 100 % på det. Vi forstår ikke de sanser vi har, og så kan man sige at det er meget trist og jeg håber da, man kan finde nogle løsninger på de folk, så de kan undgå de ubehag.”

I artiklen fra TV2Lorry er der så ikke så megen slingren. Om han er blevet irettesat er jo ikke godt at vide. Her udtaler han sig også om sundhedsrisici som han intet ved om.

Interview i Radio4 – 23. januar 2020 i anledning af Global 5G Protest Day. Professor Lars Ditmann kommenterer på kritikken af 5G sidst i udsendelsen. Han udtaler bl.a.:
Det er ikke korrekt at man bruger radarteknologien i 5G, det er der absolut ingen planer om på nuværende tidspunkt.”
Videre udtaler han bl.a.:
“Jeg forstår bare ikke hvorfor man lige præcis kaster sig over 5G. Der er så mange andre teknologier som har langt mere udbredelse og er langt mere intensive i energimængden fx Wi-Fi.”
Da Lars Ditmann bliver spurgt om Wi-Fi var det første man skulle slukke svarer han:
Wi-Fi i hvert fald for det er fuldstændig ukontrolleret og sender med meget høj effekt, og der er ikke nogen energistyring i Wi-Fi. Når folk har dårlig Wi-Fi, køber de en forstærker og så støjer det endnu mere og naboen gør det samme.”

(1) https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/dtu-professor-5g-boer-ikke-vaere-fremtidens-eneste-netvaerk-i-danmark
(2) https://youtu.be/CvvJM-RQJ24 og https://nejtil5g.dk/videoer/borgermoeder/
(3) https://www.tv2lorry.dk/helsingoer/helsingoer-har-faaet-5g-forening-vil-maale-straaling-i-folks-hjem

Christoffer Johansen

Christoffer Johansen. Indtil den 1. juli 2020 Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver på området, professor og overlæge på onkologisk klinik (Medicinsk behandling og strålebehandling af kræft) på Rigshospitalet og forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse. Han stod bag Den danske kohorteundersøgelse (1) blev finansieret af mobilindustrien, TDC og medicinalindustrien. Designet til undersøgelsen ligner nøje det koncept IEI brugte ifm. en radar undersøgelse i USA. 2 eksperter fra IEI indgik i undersøgelsens første fase (2).
Den danske kohorte undersøgelse blev udsat for en omfattende og sønderlemmende international kritik fra en lang række forskere (3) som bad British Medical Journal om at trække studiet tilbage. Det forlyder, at det anvendes på højere læreranstalter i USA som skoleeksempel på uredelig og fejlbehæftet forskning.
Da IARC i 2011 skulle klassificere elektromagnetisk stråling blev al relevant forskning gennemgået, og IARC endte med at lægge vægt på studier, som viser kræftsammenhæng med mobiltelefoni. På cirka en hel side (fra side 199) kritiserede IARC’s ekspertgruppe det danske studie, som slet ikke viser, om mobilbrugerne i undersøgelsen rent faktisk talte i mobiltelefon, lagde den i skuffen eller lånte den ud til hustruen eller husbonden. Det kaldte IARC for “flere kilder til misklassifikation”. (4)
Christoffer Johansens forskningsliste viser bemærkelsesværdig lidt forskning indenfor ikkeioniserende forskning/EMF/RFR inden for de sidste 16 år (5). Et relevant spørgsmål er om Christoffer Johansen kan siges at være tilstrækkelig opdateret på området i forhold til at være den eneste konsulent, som Sundhedsstyrelsen hidtil har anvendt.
(1) http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387?tab=responses
(2)  https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
(3)F.eks:
https://www.researchgate.net/publication/228111018_Review_of_four_publications_on_the_Danish_cohort_study_on_mobile_phone_subscribers_and_risk_of_brain_tumors
https://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387/rapid-responses
(4) https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf
(5) https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/spm/566/svar/1054998/1250708.pdf
Mere om Christoffer Johansen findes her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/christoffer-johansen/

Aslak Harbo Poulsen

Aslak Harbo Poulsen, Epidemiologist ph.d. forsker ved Kræftens Bekæmpelse siden 2001. Aslak Harbo Poulsen var en del af forskerholdet bag den danske kohorte undersøgelse sammen med Christoffer Johansen. At han skulle have en anden holdning til stråling og 5G end Christoffer Johansen er liden sandsynlig, da de begge arbejder for Kræftens bekæmpelse.
I Den nævnte artikel fra DR udtaler Aslak Harbo følgende: “Den eksisterende teknologi, 3G-antenner og 4G-antenner, er ikke bevist helbredsskadelig. Der kan godt være enkeltstudier, der finder en sammenhæng, men hvis man laver en samlet vurdering af den eksisterende litteratur, så ser det ikke ud til, at der er noget, altså nogen helbredseffekt f.eks. i forhold til cancer.”
Videre citeres han for: “Det er naturligt, at man bliver bekymret, når der er noget, man ikke forstår, eller man ikke kender.” Mon det er forskerne fra 5G appeallen han tænker på?
Man kan til gengæld være lidt usikker på, om Aslak selv forstår, hvad han har med at gøre med dette citat fra samme artikel: “Typisk er den største kilde til eksponering din egen mobiltelefon. Og jo bedre signal du har, jo mindre eksponering har du faktisk. Så på den måde kan man sige, at muligvis giver det faktisk mindre eksponering, i hvert fald mindre høj eksponering, når du har mange antenner, så du har bedre dækning.” Flere antenner giver mindre eksponering!?!
Den svenske stats strålingsmyndighed, SSM, har en lang tradition for en tæt relation til ICNIRP. I det svenske forskerråd finder man udover ICNIRP’s afgående formand, Eric van Rongen (Holland) samt ICNIRP-medlemmerne Anke Huss (Holland) og Martin Röösli (Schweiz) også Aslak Harbo Poulsen.

Maria Feychting, professor i epidemiologi

Maria Feychting, professor og kræftforsker ved den medicinske læreanstalt, Karolinska Institutet i Stockholm. I artikler og udtalelser beroliger hun befolkningen om den trådløse teknologi og forsvarer de grænseværdier, hun selv har været med til at vedtage fra sin toppost som næstformand i den magtfulde international industri-NGO, ICNIRP. Ifølge ICNIRP har hun udfyldt følgende roller: SEG Member in 2020, Vice Chair 2012-2020, Commission Member 2008-2020, SCI (Epidemiology) Member 2000-2008.
ICNIRP rådgiver Danmark og cirka 50 andre lande om grænseværdien for mobilstråling. ICNIRP vælger suverænt sine egne medlemmer selv i lukkede valgprocesser.
Maria Feychting har desuden forsket for millioner af kroner, som nordisk teleindustri for år tilbage stillede til rådighed for Karolinska Institutet og forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.
I Danmark er Kræftens Bekæmpelse officiel forskningspartner, og studiet forestås af omtrent det samme hold, som fra 1994 og cirka 20 år frem udførte den store danske kohorteundersøgelse af mobiltelefoni og kræft, som Danmarks to største mobilselskaber finansierede med 1,5 mio. kr. (2020-omregnet).
Selv mener hun ikke at der er en interessekonflikt. Det skyldes, at den svenske innovationsstyrelse, Vinnova, modtog pengene fra teleindustrien og fordelte millionerne til de bedst egnede forskere.

Om den internationale EMF Scientist Appeal: “Ikke videnskabeligt uddannet.” “Det er bedre at stole på videnskabelige kompileringer foretaget på vegne af etablerede / offentlige organisationer som WHO, EU SCENIHR, Public Health England, HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS og SSM (Radiation Safety Authority) i Sverige.”

Det udtalte Maria Feychting til den svenske Expressen tilbage til den 13. april 2020, længe før rapporten fra Det nationale sundhedsråd i Holland kom den 2. september 2020. I rapporten anbefaler Det hollandske sundhedsråd bl.a.:
1) overvågning af eksponering før, under og efter udrulningen af ​​5G-systemerne af hensyn til eventuelle langsigtede sundhedsrisici som så kan være estimeret bedre.
2) forskning i bl.a. forholdet mellem eksponering for 5G anvendte frekvenser og forekomsten af kræft, nedsat mandlig fertilitet, dårlig graviditetsresultater og fosterskader.
3) ikke at bruge 26 GHz frekvensbånd til 5G så længe som de potentielle sundhedsrisici har ikke været undersøgt.
4) at tage en forsigtig tilgang og holder eksponeringer så lave som det med rimelighed kan opnås.

Maria Feychting, skrev i en e-mail til det svenske Expressen, at der ikke er noget grundlag for påstande om, at 2G, 3G, 4G eller 5G vil påvirke immunsystemet.
“Hvis det var på den måde, ville vi i lang tid have set en øget forekomst af smitsomme sygdomme i de fleste lande, som ikke er observeret. Generelt er der tværtimod set en reduktion i dødeligheden.”
Det fremgår af en artikel i Expressen, som omhandler 5G, corona og nedbrænding af talemaster i England.
“Når Expressen spørger Anders Sydborg fra Facebook -gruppen Strålningsupproret, hvilke kilder han baserer sin mening på, henviser han til The International EMF Scientist appel. Organisationen beskriver sig selv som “en troværdig og indflydelsesrig stemme”, der driver den offentlige mening mod FN, dens underorganisationer og medlemsstater for øget beskyttelse af sundheden mod udsættelse for stråling.”
Men Maria Feychting mener, at den internationale EMF Scientist Appeal ikke er en videnskabelig organisation:
“Mange af dem, der er anført der, er ikke videnskabeligt uddannede eller har deres videnskabelige baggrund inden for et helt andet forskningsområde og / eller er ikke længere videnskabeligt aktive. Jeg synes, det er bedre at stole på videnskabelige kompileringer foretaget på vegne af etablerede / offentlige organisationer som WHO, EU SCENIHR, Public Health England, Health Council of the Netherlands og SSM (Radiation Safety Authority) i Sverige.”
Mon Maria Feychting ville henvise til Health Council of the Netherland i dag? Interessant er det, at i rådet deltog også medlemmer af ICNIRP – den privatejede teleindustri NGO – nemlig:
Eric van Rongen: den ene af ​​de to sekretærer i den nederlandske komité for EMF. Formand for ICNIRP siden 2016 og næstformand fra 2020. Han var stadig formand under udarbejdelsen af ​​2020. Har længe været medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien.
Anke Huss: Institut for Risikovurderingsvidenskab, University of Utrecht, også medlem af ICNIRP
Zenon Sienkiewicz: inviteret med som ekspert af den nederlandske komité for EMF. Han var medlem af ICNIRP under udarbejdelsen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjerne.
Alle tre er medunderskrivere på den hollandske rapport.
Kilder:
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/masterna-branns-for-coronateori-utan-belagg/
https://emfscientist.org/
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/639138510332203/

Anders Ahlbom

Anders Ahlbom er Maria Feychtings nærmeste professorkollega. Anders Ahlbom, aftalte direkte med mobilproducenten Ericsson, hvordan forskningsprojektet skulle foregå. Den 6. oktober 2011 sendte Anders Ahlbom en mail direkte til Ericsson med forsknings- og budgetplan, og han meddelte, at han efterfølgende ville bede mellemleddet, Vinnova, om at fordele pengene.
I maj 2011 blev det afsløret at Anders Ahlbom også arbejdede i Bruxelles som telelobbyist sammen med broderen Gunnar Ahlbom. Det blev afsløret kort før at Anders Ahlbom skulle deltage i WHO’s evaluering af kræft og mobiltelefoni i 2011.
WHO’s kræftagentur, IARC, satte ham direkte fra bestillingen, og bagefter trak han sig frivilligt som medlem i det videnskabelige råd hos den svenske stats strålesikkerhedsmyndighed, SSM, der regnes som en af verdens førende nationalråd på området. Han fortsatte dog i en årrække sit parløb med Maria Feychting på Karolinska Institutet i Stockholm. De skrev sammen et afsnit om mobilstråling i den svenske miljøsundhedsrapport fra 2017, hvor de sammen konkluderer, at der ikke er evidens for skadelige mobileffekter.
Anders Ahlbom var medlem af ICNIRP fra 1996 til 2008 samt formand for ICNIRP SCI (Epidemiology) i samme periode.

Mere om Maria Feychtings interessekonflikter og skandaler:
https://www.nyteknik.se/digitalisering/stralforskare-kringgar-avtalet-om-oberoende-6417308
https://stralskyddsstiftelsen.se/…/anders-ahlbom-and-maria…/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/…/epidemiolo…/
https://microwavenews.com/news-center/anatomy-rumor/
https://microwavenews.com/news-tags/maria-feychting/
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/former-members/index.html

COSMOS projektet

The Cosmos Project, som omfatter seks lande, undersøger, om der er sammenhænge mellem mobiltelefoni og helbredsproblemer ved at sammenholde personers mobilopkaldsdata med de samme personers patientdata.

Den danske afdeling af Cosmos, varetages af Afdelingen for Statistik og Epidemiologi ved Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, som er en del af Kræftens Bekæmpelse. Afdelingen ledes af den samme gruppe af forskere (Aslak Harbo Poulsen, Christoffer Johansen og Joachim Schüz), som fra 1994 og i en årrække frem gennemførte den danske Kohorte undersøgelse. Projektgruppen ser sådan ud: Aslak Harbo Poulsen, projektleder; Lissa Churchward, projektsekretær; Jørgen H Olsen, institutchef; Christoffer Johansen, afdelingsleder; Joachim Schüz (tidligere afdelingsleder – Kræftens Bekæmpelse), afdelingsleder – International Agency for Research on Cancer.
Kohorteundersøgelse skulle undersøge, om der var sammenhæng mellem mobilabonnementer og hjernekræft. Studiet blev finansieret med over én million kroner, som kom fra Danmarks to største mobilselskaber. Konklusion:  Efter 10 års mobilabonnement var risikoen for hjernekræft formindsket med 34%. Dvs. mobiltelefoni skulle tilsyneladende beskytte mod hjernekræft.
Den danske stat bevilligede Institut for Epidemiologisk Kræftforskning og dermed COSMOS ca. 7 millioner kr. tilbage ved årsskiftet 2003/2004.
https://www.cancer.dk/cosmos/hvem-staar-bag/
Mobilselskabet Telenor er en af Kræftens Bekæmpelses officielle samarbejdspartnere.


Se ovenfor under Christoffer Johansen eller her https://nejtil5g.dk/dokumenter/christoffer-johansen/

I Sverige har Cosmos-studiet i en projektperiode på fem år været finansieret af tre telegiganter med syv mio. svenske kroner. Officielt hedder det, at Cosmos har bevaret sin uafhængighed af industriens interesser, fordi millionerne er modtaget og givet videre af den svenske stats innvationsstyrelse, Vinnova.
De svenske Cosmos-forskere har dog været stærkt kritiseret for at pleje direkte kontakt med mobilproducenten Ericsson både før og under finansieringsperioden. Se ovenfor under Maria Feychting og Anders Ahlbom.

En af Cosmos-projektets ledende forskere, hollandske Hans Kromhout, professor ved Universitetet i Utrecht har i 2020 markeret sig som en kritiker af en ukritisk 5G-udrulning, de gældende grænseværdier og organisationen ICNIRP’s indflydelse. Kromhout er formand for den uafhængige arbejdsgruppe som Hollands lovgivende forsamling bad landets nationale sundhedsråd om at nedsætte for at undersøge 5G-spørgsmålet. 5G-rapporten udkommer i slutningen af juli 2020. Eric van Rongen, nuværende næstformand i ICNIRP, er sekretær i udvalget.
Se her: https://einarflydal.com/2020/06/25/stadig-flere-advarer-mot-5g-og-grenseverdier-som-skader-helse-og-miljo/
http://www.thecosmosproject.org/
https://tabttraad.home.blog/2020/04/09/forskning-kobler-mobiltelefoni-til-soevnforstyrrelser/

Theodoros Samaras

Theodoros Samaras, professor i fysik på Aristotle University of Thessaloniki i Grækenland som i en udsendelse på Detektor, sendt den 3. maj og opslag på DR.dk fra den 4. maj, 2019 citeres for ”Som det ser ud lige nu, er der ingen grund til at bekymre sig om 5G-netværket

Ved at google finder vi let følgende om hvilke interesser formanden for EU-kommissionens ekspertgruppe, SCENIHR, “Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks” (en paraply-betegnelse for EU-kommissionens ekspert-paneler ud i helbredsrisici forbundet med nye teknologier osv.) Theodoros Samaras også varetager. Samaras er medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien. IEEE er den organisation som anbefaler grænseværdien for den tilladte stråling. ICNIRP (The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) baserer sine anbefalinger på dem som IEEE udarbejdede tidligt i 1980’erne. I 2010 – 2012 var Samaras konsulent for Vodafone-Panafone, en teleoperatør i Grækenland. IT’IS som er en schweizisk organisation, finansiereret af de store televirksomheder, oplyser at Samaras er deres rådgiver og tidligere var ansat der. Endvidere er han medejer af Thessaloniki Software Solutions S.A. Samaras kan således ikke på nogen måde anses som uafhængig ekspert.
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/doi_scenihr_samaras_en.pdf
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Eric van Rongen

Eric van Rongen. Eric van Rongen var formand for ICNIRP fra 2016 til maj 2020, hvorefter han fungerer som næstformand. Eric van Rongen er ligeledes videnskabelig sekretær i det nederlandske sundhedsråds komité for elektromagnetiske felter (EMV), samt komitémedlem i den svenske stats forskerkomité på området (SSM). Institutioner som Danmark traditionelt hidtil har lænet sig op ad.
Eric van Rongen har længe været medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien. IEEE er den organisation som anbefaler grænseværdien for den tilladte stråling. DR’s Detektor bad den 3. maj 2019 flere eksperter om at forholde sig til den appel mod 5G, som 344 (pr. 15.04.20) uafhængige internationale forskere indenfor EMF området har underskrevet (http://www.5gappeal.eu/). Eric van Rongen citeres for flg.: ”Med al respekt, så er mange af dem, der har skrevet under, ikke eksperter inden for området”. Han er også den, der i en reportage på CNBC den 27. marts 2019 sammenligner stråling fra mobilmaster med stråling fra en glødelampe, trods det på ingen måde er sammenligneligt.
Men man kan også finde citater som dette:
”Det (5G) er ikke sat op som et eksperiment med folkesundheden, men selvfølgelig kan man betragte det sådan. Det bliver nødvendigt at skaffe mere information om eksponering og alle de helbredsproblemer, der kan komme ud af det.”
Flere citater fra Eric von Rongens mund kan ses her:
https://tabttraad.home.blog/2020/09/27/uhorte-citater-om-5g-og-stralesikkerhed-af-mr-icnirp/

Rodney Croft

Rodney Croft har været ICNIRP-formand siden maj 2020.
“Rodney Croft er professor i sundhedspsykologi ved School of Psychology, University of Wollongong, Australien. Han fik grader i filosofi og psykologi, før han afsluttede sin ph.d. i psykologi ved University of Wollongong i 2000, og arbejdede derefter inden for kognitiv neurovidenskab som postdoc ved Imperial College, London og derefter ved Swinburne University, Australien. Hans forskning fokuserer på afgrænsningen af ​​menneskelig hjernefunktion, især når det drejer sig om midler, der kan have indflydelse på den (f.eks. Elektromagnetiske felter, ulovlige og medicinske lægemidler), samt psykiatri mere generelt. Han har været involveret i forskning i ELF og RF ikke-ioniserende stråling siden 2000 og har primært anvendt elektroencefalogrammet som et middel til at observere subtile ændringer i hjernens funktion. Han deltager i en række nationale og internationale videnskabelige og regeringsudvalg, var administrerende direktør for det australske Center for Radiofrequency Bioeffects Research (2004-2011) og er i øjeblikket direktør for det australske Center for Electromagnetic Bioeffects Research. Croft blev udnævnt i 2014 til associeret redaktør af BEMS-tidsskriftet og tiltrådte ICNIRP Biologisk stående udvalg i 2008 og hovedkommission i 2012. “
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/details/chair.html

Please follow and like us: