Elektrosmog: Strålingsmiljøet har aldrig før været så usikkert

Aldrig før har strålingen i vores miljø været så højt som i dag, tre år efter at 5G netværket begyndte at blive rullet ud. Aldrig før har beviserne for de skadelige påvirkninger været så stærke. Aldrig før har strålingsmiljøet været så usikkert, som det er i dag.

Ikke desto mindre fastholder bla. den svenske strålingssikkerhedsmyndighed (SSM) (*) og den danske Sundhedsstyrelse (SST), at sikkerhedskravene om et sikkert strålingsmiljø er opfyldt.

Foto: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/

Den danske Sundhedsstyrelse skriver bl.a. om mobilmaster:

Radiobølgerne sendes imellem mobiltelefoner og antenner placeret i toppen af en mobilmast. Antennerne er placeret således, at radiobølgerne sendes horisontalt eller vinklet svagt ned imod jorden. Intensiteten af radiobølgerne, når de rammer jordoverfladen, er lav – selv tæt ved masten. 

Der er ikke nogen sundhedsfare forbundet med radiobølger fra mobilmaster, så længe at masterne er opsat så eksponeringsniveauerne der, hvor mennesker opholder sig, ligger under de fastsatte grænseværdier. Mobilmasterne opsættes forholdsvis tæt for at kunne sikre god forbindelse mellem mobilmaster og mobiltelefoner. Mobilmastens og mobiltelefonens sendestyrke, og dermed radiobølgernes intensitet, tilpasses dynamisk efter sende- og modtageforholdene.

Når der er god forbindelse, reducerer både mobilmast og mobiltelefon derfor deres sendestyrke. Den, som anvender mobiltelefonen, bliver således eksponeret for en lavere intensitet.

Artiklen fra News Voice fra den 18. maj 2023 som gengives herunder er en kort gennemgang af det originale dokument som Mona Nilsson, Lennart Hardell, Torkel Atterbom og Marianne Ketti har udarbejdet den 11. april 2023. Dokumentet med diverse links kommer efter gennemgangen – oversat til dansk.

Hvordan har myndighederne været i stand til at nå frem til en så fejlagtig konklusion?

 • SST og SSM hævder, at strålingsmiljøet er sikkert, fordi strålingen i miljøet er lavere end referenceværdien (= grænseværdien), som angiver, hvor meget mikrobølgestråling fra den trådløse teknologi mennesker kan udsættes for.
 • SST og SSM ignorerer den omfattende dokumentation, der viser skadelige sundheds- og miljøvirkninger af eksponering for lignende mikrobølgestråling, der ligger et godt stykke under referenceværdien.
 • SST og SSM ignorerer fuldstændigt den manglende dokumentation for, at mennesker og biologisk liv ikke skades af kronisk helkropseksponering døgnet rundt ved de referenceværdiniveauer eller ved de niveauer, der i dag er blevet almindelige i både inde- og udemiljøer.
 • SST og SSM ignorerer den fuldstændige mangel på forskning, der viser, at udbredelsen af 5G og 4G ikke er skadelig for menneskers sundhed eller miljøet.

Strålingsmiljøet har aldrig før været så usikkert

Udrulningen af 4G+ og 5G har ført til en ekstrem stigning i kendte skadelige niveauer af mikrobølgestråling i folks hjem, på skoler og arbejdspladser samt på offentlige steder. Det viser målinger, der de seneste år har været foretaget i bymiljøer.

De første tre svenske casestudier om sundhedseffekter ved eksponering for 5G-stråling fra basestationer viser, at strålingen på kort tid forårsagede alvorlige symptomer (mikrobølgesyndrom). Det drejer sig om virkninger, der i fem årtier er blevet beskrevet som sundhedseffekter ved udsættelse for mikrobølgestråling under grænseværdierne.

Fire førende internationale forskere på området konkluderede i marts 2023, at der er omfattende videnskabelig dokumentation for sundhedsskadelige effekter under referenceværdien.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36863648/

Den primære opgave for myndigheder som den svenske Strålsäkerhetsmyndighet og den danske Sundhedsstyrelse nemlig at beskytte menneskers sundhed, er ikke opfyldt. I stedet er der blevet prioriteret til fordel for teleindustrien, mens offentligheden udsættes for unødvendige risici.

I efteråret 2022 konkluderede en gruppe af verdens førende forskere inden for Den Internationale Kommission for Strålebeskyttelse (ICBE-EMF), at referenceværdierne eller grænseværdierne er fejlagtige.

DNA-skader, oxidativt stress, kræft, hjerteeffekter, sædskader og neurologiske effekter er blandt de bivirkninger, der observeres under referenceværdien. Referenceværdien er derfor utilstrækkelig til at kunne beskytte arbejdstagere, børn, sårbare personer og befolkningen generelt.

Behov for øjeblikkelig handling

 1. Der skal udvikles nye og lavere referenceværdier (grænseværdier), som beskytter mod alle påviste sundheds- og miljørisici. Det skal ske med hjælp fra eksperter, der ikke er tilknyttet den pågældende industri, og med repræsentanter for den del af det videnskabelige samfund, der har vist, at risiciene er betydelige selv på niveauer, der ligger langt under de nuværende referenceværdier.
 2. 5G-udrulningen skal stoppes, indtil en uafhængig kommission undersøger risiciene. Risikovurdering af 5G skal udføres af eksperter, der ikke er tilknyttet den pågældende industri.
 3. For at forebygge skader skal der arrangeres undervisning om risici på alle niveauer i samfundet, f.eks. i sundhedsvæsenet, skoler, børnehaver og offentligheden.
 4. Der skal anvendes den bedst mulige teknik til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Kablede tilslutningsmuligheder bør altid være en prioritet.

Underskrevet: Mona Nilsson for den svenske Strålskyddsstiftelsen, Lennart Hardell for forskningsfonden Miljö & Cancer, Torkel Atterbom for miljøforeningen Vågbrytaren og Marianne Ketti for Elöverkänsligas Riksförbund.

Noter:

*) I modsætning til Danmark har Sverige et selvstændigt forskningsråd vedr. elektromagnetiske felter. Medlemmerne af rådet er dog ikke opdateret hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), og medlemmerne skal derfor findes ud fra den seneste forskningsrapport. Vedr. ‘conflicts of interest’ henviser rapporten til hjemmesiden, hvor heller intet fremgår. Ordet ‘selvstændigt’ forskningsråd får en meget hul klang, da hovedparten af medlemmerne har tilknytning til ICNIRP og de øvrige deler mere eller mindre ICNIRP’s holdninger. Ejnar Flydal skriver i en artikel fra 2017 at udvalgets medlemmer er knyttet sammen på kryds og tværs, og de arbejder sammen i flere organer. Ingen er særlig specialiseret inden det elektromagnetiske felt eller bio-elektricitet, og som fællestræk afviser de alle mere eller mindre den forskning, som ikke støtter ICNIRP’s grænseværdier, teleindustriens private NGO. 3 af de 9 medlemmer af rådet sidder i ICNIRP nemlig Anke Huss, Eric van Rongen og Martin Röösli. Herudover har Maria Rosaria Scarfi tidligere været tilknyttet ICNIRP.
For uddybning se mere i artiklen om “Eksperterne”.

Det uddybende dokument finder du oversat herunder.

Det originale dokument finder du her (pdf).

Strålingsmiljøet har aldrig før været så usikkert

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) afleverede i august 2022 en rapport til Naturvårdsverket (den svenske Miljøstyrelse) vedrørende miljømålet Sikkert strålingsmiljø. Rapporten hævder, at delmålet for elektromagnetiske felter og stråling fra trådløs teknologi er opfyldt. Rapportens konklusion er både fejlagtig og uvidenskabelig. Aldrig før har strålingen været så høj som i dag, tre år efter at 5G begyndte at blive udrullet. Aldrig før har beviserne for de skadelige virkninger været så stærke, og aldrig før har så mange aktive forskere på området advaret om risiciene.

Resumé

 • Strålsäkerhetsmyndigheten hævder, at delmålet inden for Sikkert strålingsmiljø vedrørende elektromagnetiske felter er opfyldt med følgende ordlyd “Eksponering for elektromagnetiske felter i arbejdslivet og i det øvrige miljø er så lavt, at menneskers sundhed og biologisk mangfoldighed ikke påvirkes negativt.”
 • Vurderingen er alene baseret på, at strålingen i det almene miljø er lavere end referenceværdien, mens myndigheden lukker øjnene for den omfattende dokumentation, der viser, at eksponering for niveauer under referenceværdien er skadelig.
 • Flertallet af forskere på området mener, at referenceværdien er fejlagtige og skal sænkes kraftigt på baggrund af den forskning, der viser sundheds- og miljøskadelige effekter på niveauer, der er væsentligt lavere end referenceværdien.
 • Udbredelsen af ​​4G+ og 5G har ført til en ekstrem stigning til kendte skadelige niveauer af mikrobølgestråling i folks hjem, på skoler og arbejdspladser samt på offentlige steder.
 • Der mangler fuldstændig forskning, der viser, at mennesker og miljø ikke tager skade af langvarig eksponering for 4G+ og 5G på niveauet med referenceværdien eller på de niveauer, der er blevet mere og mere almindelige under udrulningen af ​​5G.
 • Strålesikkerhedsstyrelsens konklusioner er derfor alvorligt forkerte og mangler videnskabeligt grundlag.

Baggrund

Strålsäkerhetsmyndigheten sendte i august 2022 en såkaldt “dybdegående evaluering” af miljømålet Sikkert strålemiljø til Naturvårdsverket (den svenske Miljøstyrelse), som har det overordnede ansvar for alle miljømål.

I de senere år, siden udbredelsen af ​​4G+ og 5G, er der sket en meget kraftig stigning i mikrobølgestråling i folks hjem og i det generelle miljø. Stigningen skyldes primært udbygningen af ​​5G, hvor flere og flere basestationer udsender markant stærkere stråling, men er også en konsekvens af den stigende brug af en teknologi, der generelt udsender mikrobølger. Lige nu er en udskiftning af ​​elmålere i gang hos samtlige el-abonnenter og især i de tilfælde, hvor der er brugt trådløs transmission, har disse elmålere allerede vist, at de skader menneskers sundhed.

Aldrig før i historien har mennesker været udsat for så høje niveauer af teknologisk produceret elektromagnetisk stråling som i dag. Strålingsmiljøet i forbindelse med elektromagnetiske felter, herunder mikrobølgestråling fra trådløs teknologi, har derfor aldrig før været så risikabelt og dermed usikkert som i dag.

Strålsäkerhetsmyndighetens vurdering

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver i sin rapport om Sikkert strålingsmiljø til det svenske Naturvårdsverket, at miljømålet Sikkert strålingsmiljø er “tæt på at blive nået”, og at det for elektromagnetiske felter “vurderes at være nået” i 2030.

Strålesikkerhedsstyrelsen hævder således, at delmålet “Eksponering for elektromagnetiske felter i arbejdslivet og i det øvrige miljø er så lavt, at menneskers sundhed og biologiske mangfoldighed ikke påvirkes negativt” skulle være opnået.

Begrundelsen er som følger:

“Begrundelse: De gennemsnitlige niveauer målt indtil videre for radiobølger indikerer en let opadgående tendens, men på et niveau, der ligger et godt stykke under de nuværende referenceværdiniveauer.”

Endvidere hævdes det:
1) Den miljøkvalitet eller -tilstand, der er beskrevet i specifikationen, vil være opnået i år 2030

 • til en stor/overvejende del →JA

2) Betingelserne vil være på plads frem til år 2030. Styremidler er aktuelt besluttet, således at der inden 2030 er gennemført tilstrækkelige tiltag – for på sigt at nå den miljøkvalitet eller den tilstand, der er beskrevet i specifikationen

 • til en stor/overvejende del →JA”

Begrundelsen bygger således på, at den af ​​myndigheden målte stråling er lavere end referenceværdien. Der er en fuldstændig mangel på videnskabelige undersøgelser, der viser, at der ikke er nogen sundhedsrisici for mennesker ved kronisk helkropseksponering for de niveauer, der tillades af referenceværdien, hverken for GSM, 3G, 4G, WiFi, elmålere eller 5G. Der mangler også videnskabelige undersøgelser, der viser, at der ikke er sundhedsrisici ved de niveauer af stråling, som i dag er blevet stadig mere almindelige som følge af blandt andet udbygningen af ​​5G. Tværtimod er der i dag masser af undersøgelser, der viser, at menneskers helbred skades på væsentligt lavere niveauer end dem, folk normalt udsættes for i det generelle miljø i byer, i boliger, i skoler og på arbejdspladser.

Strålsäkerhetsmyndighetens konklusion er derfor forkert og uden videnskabeligt grundlag.

Det usikre strålemiljø er en konsekvens af en forkert referenceværdi

Strålsäkerhetsmyndighetens vurdering bygger derfor på den holdning, at pga. strålingen i det generelle miljø er lavere end referenceværdien, så er der ingen sundhedsrisici. Den forkerte konklusion om et sikkert strålingsmiljø bygger også på, at SSM lukker øjnene for den omfattende videnskabelige dokumentation for, at mange forskellige sundheds- og miljøskadelige effekter opstår ved niveauer under referenceværdien.

Referenceværdien, der er udviklet af organisationen ICNIRP og anbefalet af EU, beskytter kun mod umiddelbare varmeeffekter, når strålingen er så intens, at den opvarmer en voksen mands krop med én grad inden for 30 minutter. Den mangler således beskyttelse mod en lang række sundhedsskadelige effekter, der har vist sig at opstå ved niveauer, der ikke giver anledning til opvarmning, og som forekommer ved niveauer, der er væsentligt lavere end referenceværdien og ofte efter længere tids eksponering. Det gælder for eksempel søvnbesvær, hovedpine, svimmelhed, tinnitus, hjerteskader, DNA-skader, hjerneskader, kræft, oxidativ stress, adfærdsændringer og forplantningsforstyrrelser.

Referenceværdien mangler fuldstændig beskyttelse for skadelige påvirkninger af miljø og dyreliv, herunder umiddelbare opvarmningseffekter, for eksempel på fugle og insekter.

Den gældende referenceværdi i Sverige (og Danmark) for stråling fra 3G, 4G, 5G og WiFi er 10 W/m2 eller 10.000.000 mikrowatt/m2 målt som et gennemsnit over 6 minutter. Da det drejer sig om en gennemsnitsværdi, tillades maksimalværdier i pulser, der er 1000 gange højere end 10 W/m2. Denne ekstremt høje værdi hævder Strålsäkerhetsmyndigheten vil beskytte alle med en god sikkerhedsmargin på trods af, at:

 • Der er ingen undersøgelser, der viser, at langvarig udsættelse af hele kroppen for stråling fra basestationer og mobilmaster på niveauet med referenceværdien eller de niveauer, der er blevet almindelige fra 5G, ikke skader menneskers sundhed eller miljøet.
 • Der er i øjeblikket kun fire undersøgelser, der har undersøgt sundhedseffekten af ​​5G. Tre casestudier viser, at installationen af ​​5G-basestationer på kort tid forårsagede mikrobølgesyndrom hos alle de undersøgte. (1) (2) Et dyrestudie viser skadelige effekter på hjernen, der på længere sigt kan forårsage demens. (3) Alle fire undersøgelser vedrørte niveauer under referenceværdien.
 • Der mangler fuldstændig undersøgelser, der viser, at de nye elmålere ikke skader folks helbred.
 • Gentagne undersøgelser har vist sundhedsrisici ved niveauer langt under referenceværdien og de niveauer, der er blevet almindelige i dag, startende ved omkring 100 mikrowatt/m2 eller 0.0001 W/m2. (4)
 • Mange mennesker vidner om alvorlige helbredsproblemer på niveauer langt under referenceværdierne i overensstemmelse med, hvad forskningen i ovenstående punkt har vist. (5)
 • Omfattende forskning har vist skadelige effekter på dyrelivet, især fugle og insekter. Stort set alle vitale funktioner påvirkes. (6)

Allerede før 2010 er der påvist sundhedsrisici ved langvarig eksponering for stråling fra omkring 100 mikroW/m2 (eller 0.0001 W/m) svarende til en afstand på 300-500 meter fra en fungerende mobilmast. I dag sender mobilmaster markant stærkere signaler efter udvidelsen af ​​4G og 4G+ og 5G, hvorfor denne afstand i dag kan være anderledes. (7)

I dag er det ikke ualmindeligt at måle niveauer inde i boliger eller på offentlige steder, der er ekstremt meget højere end de niveauer, hvorfra der er rapporteret sundhedsrisici i forskningen. De første tre casestudier af sundhedseffekter af eksponering for stråling fra 5G-basestationer viser topniveauer af stråling mellem 758.000 mikrowatt/m2 og 2.500.000 mikrowatt/m2. Disse niveauer forårsagede på kort tid sundhedsproblemer hos de undersøgte personer (mikrobølgesyndromet). (8) Disse sygdomsfremkaldende max/peak-værdier er væsentligt lavere end referenceværdien. Referenceværdien er også en gennemsnitsværdi, der ikke tager højde for de højeste impulser (maksimumniveauer).

Forskere anbefaler væsentligt lavere referenceværdier (i mikroW/m2):

ÅrMikroW/m2ForfatterKommentar
20011.000Salzburg-resolution
2001100EU-parlamentet STOA
20021Salzburg Health AuthorityIndendørs
2011100Europarådets resolution 1815
20123-6Bioinitiative 2012 Recommendation
20160,1-100EuropaEM EMF GuidelinesFor frekvenser fra GSM 900 til WiFi 5,6 GHz afhængig af følsomhed, eksponering om dagen eller natten. Maksimal værdi. (9)
200810.000.000Den svenske Strålsäkerhetsmyndigheten Gennemsnit over 6 minutter (10)

Det videnskabelige samfunds kritik af referenceværdien

Referenceværdien bliver stærkt kritiseret af flertallet af uafhængige forskere på området for at være unøjagtig og ved at mangle beskyttelse mod påviste sundhedsrisici. Forskere, læger og eksperter på området har i gentagne evalueringer udtalt, at grænseværdien bør sænkes kraftigt (se forrige tabel).

Nedenfor er tre eksempler på videnskabelige samfunds kritik af Strålesikkerhedsstyrelsens referenceværdi:

1) EMF Scientists Appeal, 2015-2023

258 forskere, der alle har publiceret videnskabelige artikler om emnet, har gennem flere år givet
følgende kritik:

“Baseret på tilgængelig peer-reviewed og publiceret videnskabelig forskning er vi alvorligt bekymrede over den stigende og udbredte eksponering for elektromagnetiske felter genereret af elektriske og
trådløse produkter.


Disse omfatter, men er ikke begrænset til, radiofrekvent stråling (RF EMF) udsendt fra for eksempel mobiltelefoner, trådløse telefoner og deres baseenheder, WiFi, smarte trådløse elmålere, babyalarmer og elektriske apparater og den infrastruktur, der bruges i distribution af elektricitet, som genererer ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter (ELF EMF).

Videnskabeligt grundlag for vores fælles bekymring:
Mange nyere videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer på niveauer et godt stykke under internationale og nationale retningslinjer (dvs. Strålsäkerhetsmyndighetens referenceværdier).


Utilstrækkelige internationale retningslinjer for ikke-ioniserende EMF
De forskellige organisationer, der anbefaler sikkerhedsstandarder, har undladt at indføre tilstrækkelige retningslinjer (referenceværdier) til at beskytte offentligheden, især børn, der er mere følsomme over for virkningerne af elektromagnetiske felter…. Det er vores opfattelse, at ICNIRP-retningslinjerne (Radiation Safety) Myndighedsreferenceværdier) er utilstrækkelige til at beskytte folkesundheden, da de ikke dækker virkningerne af langvarig og lavintensiv eksponering.”
(11)

2) International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields ICBE-EMF, oktober 2022

de sidste 25 års omfattende forskning i RFR [radiofrekvent stråling] viser, at de antagelser, der ligger til grund for FCC’s [Federal Communications Commission, amerikansk myndighed] og ICNIRP’s eksponeringsværdier [Strålsäkerhetsmyndighetens referenceværdi] er ugyldige og fortsætter med at skade folkesundheden. Bivirkninger observeret ved eksponeringer under disse værdier inkluderer ikke-termisk [beror ikke på opvarmning] induktion af oxidativt stress, DNA-skader og kardiomyopati [hjertemuskelskade], cancer, skader på sædceller og neurologiske effekter, herunder elektromagnetisk overfølsomhed. Derudover har mange menneskelige undersøgelser vist statistisk signifikante sammenhænge mellem eksponering for RFR [radiofrekvensstråling] og øget risiko for hjerne- og skjoldbruskkirtelkræft.
Ikke desto mindre bekræftede FCC og ICNIRP i 2020, i lyset af beviserne, der er gennemgået i denne artikel, de samme grænseværdier fastsat i 1990’erne. Følgelig beskytter disse eksponeringsgrænser, som er baseret på forkerte antagelser, ikke i tilstrækkelig grad arbejdere, børn, overfølsomme personer eller den generelle befolkning mod kortvarig eller langvarig eksponering for RFR. Der er derfor et presserende behov for sundhedsbeskyttende eksponeringsgrænser for mennesker og miljø. Disse grænseværdier skal baseres på videnskabelig evidens snarere end på fejlagtige antagelser, især i betragtning af den stigende globale eksponering af mennesker og miljø for RFR, herunder nye former for stråling, og fra 5G-telekommunikation, for hvilke der ikke er tilstrækkelige undersøgelser af sundhed effekter.”
(12)

Denne gruppe på 16 verdensførende forskere på området udtaler, at myndighedernes referenceværdi (baseret på ICNIRP – en privat organisation i Tyskland med tætte forbindelser til den pågældende industri) hviler på 14 forkerte antagelser, herunder bl.a. disse:

 • Strålingen skader kun menneskers sundhed, når den er så intens, at den opvarmer væv med 1 grad inden for 30 minutter og derved forårsager adfærdsændringer i dyreforsøg. FORKERT!

  Forskning har i vid udstrækning vist skadelige virkninger på dyr og mennesker ved niveauer under de niveauer, der kræves til opvarmning. Forskning har blandt andet på overbevisende måde vist, at stråling kan give kræft hos dyr, der har været udsat i længere tid, samt en række andre skadelige effekter som oxidativt stress, DNA-skader, neurologiske effekter og skader på sædceller.
 • Strålingen kan ikke beskadige cellernes DNA, så længe der ikke sker opvarmning. FORKERT!

  Over 150 undersøgelser har vist, at eksponering under de niveauer, der kræves til opvarmning, forårsager DNA-skader. Ydermere er det veletableret, at DNA-skader kan forårsages indirekte af oxidativt stress, og over 120 undersøgelser har vist, at stråling ved lave niveauer forårsager oxidativt stress. Oxidativ stress er en anerkendt kræftmekanisme og gælder for mange anerkendte kræftfremkaldende stoffer, såsom asbest. Oxidativt stress kan forårsage kræft gennem dannelsen af ​​frie radikaler, som igen beskadiger cellernes DNA.
 • Der opstår ingen andre effekter ved samtidig eksponering for andre skadelige stoffer. FORKERT!

  Forskningen har vist, at andre kræftfremkaldende stoffer interagerer med strålingen og kan forstærke virkningerne. Grænseværdier, der ikke tager hensyn til synergistiske effekter, undervurderer risiciene.
 • Grænseværdier behøver ikke at tage hensyn til strålingens egenskaber (modulation, anvendte frekvenser, polarisering eller pulsering). FORKERT!

  Der er omfattende dokumentation for, at strålingens egenskaber (modulation, frekvenser, polarisering og pulsering) samt anden baggrundseksponering har stor betydning for de skadelige effekter, som signalerne forårsager. Synergistiske effekter kan øge skadeligheden.
 • Der er ingen forskel i følsomhed mellem forskellige individer. FORKERT!

  Forskning har også vist, at følsomheden over for strålingen kan variere meget mellem individer, og at en del af befolkningen er særligt sensitiv (elektrohypersensitiv (EHS)). Det er også almindeligt accepteret, at børn er særligt følsomme over for miljøfaktorer.
 • En sikkerhedsfaktor på 50 for den brede offentlighed og 10 for erhvervsmæssigt udsatte baseret på undersøgelser af dyr med kortvarig eksponering på 60 minutter er tilstrækkelig til at beskytte offentligheden og erhvervsmæssigt udsatte mod eventuelle skadelige virkninger af langtidseksponering. FORKERT!

  Hvis grænseværdier skal baseres på umiddelbare effekter af kortvarig eksponering observeret i dyreforsøg, bør der anvendes en sikkerhedsfaktor på op til 10.000 gange (gælder andre miljøfaktorer). Der er ingen undersøgelser, der viser, at de anvendte sikkerhedsfaktorer ville være tilstrækkelige til langtidseksponering.
 • Der er ingen grund til at formode, at dyrelivet er negativt påvirket af denne stråling. FORKERT!

  Omfattende forskning har vist en række skadelige virkninger på dyrelivet, herunder fugle og insekter. Stort set alle vitale funktioner påvirkes.
 • Der er ikke behov for videnskabelige undersøgelser vedrørende 5G’s indvirkning på mennesker og dyr. FORKERT!

  Der er mange indikationer på mulige skadelige effekter af 5G. Der er ingen undersøgelser af 5Gs indvirkning på mennesker og dyr, hverken kortsigtet eller langsigtet, som viser, at 5G ikke skader menneskers sundhed eller miljøet. (13)

3) James C. Lin, mangeårigt medlem af ICNIRP (2004-2016) professor emeritus USA, januar 2023:

“Desuden er grænseværdierne baseret på forældede oplysninger, vigtige dyredata omgås. Det gælder især for millimeterbølgestråling fra 5G, hvor der i den publicerede videnskabelige litteratur findes få undersøgelser om menneskers sundhedseffekter. Grænseværdierne er utilstrækkelige og kan ikke anvendes ved langvarig eksponering ved lave niveauer. I stedet for at blive understøttet af videnskabelige fremskridt, er de baseret på fejlagtige antagelser og forældede eksponeringsforanstaltninger, der ikke tilstrækkeligt beskytter børn, arbejdere og offentligheden eller personer med overfølsomhed mod elektromagnetisk stråling fra eksponering for radiofrekvent stråling eller fra trådløse enheder og systemer. Derfor er mange af de anbefalede grænseværdier diskutable og mangler et videnskabeligt grundlag for at være sikre og beskytte folkesundheden.” (14)

Omfattende forskning viser skader langt under referenceværdien

Siden 2017 har 430 forskere og læger underskrevet 5G-appellen. De advarer om “potentielt alvorlige helbredsmæssige konsekvenser” i form af blandt andet neurologiske påvirkninger og kræft på grund af den stigende stråling, som 5G medfører. 5G vil i høj grad øge eksponeringen for en form for stråling, som allerede har vist sig at være skadelig for mennesker og miljø. De peger også på, at der mangler forskning, der viser, at udvidelsen ikke udgør en fare for mennesker og miljø. (15)

5G vil faktisk føre til en massiv stigning i mikrobølgestråling fra basestationer og mobilmaster. Det er blevet bekræftet af mange målinger i de sidste år, siden 5G begyndte at blive udrullet (16) og i de første tre casestudier af 5G offentliggjort i begyndelsen af ​​2023. (17) (18)

Størstedelen af ​​de undersøgelser, der er foretaget af sundhedstilstanden blandt beboere tæt på mobilmaster eller basestationer, har vist en øget risiko for det symptombillede, der i årtier er blevet kaldt mikrobølgesyndromet eller radiofrekvenssygdommen, som opstår ved niveauer under myndighedernes referenceværdier. (19) Gentagne undersøgelser viser også, at risikoen for kræft stiger blandt dem, der bor i nærheden, på niveauer et godt stykke under referenceværdien. En undersøgelse viser øget tilstedeværelse af DNA-skade og en anden viser øget risiko for ALS. Ingen undersøgelse har hidtil undersøgt, om der er en øget risiko for Alzheimers, men dyreforsøg tyder på, at der kan være risiko for demens. (20) Mere end 30 undersøgelser viser i dag, at mobilmaster eller basestationer forårsager dårligt helbred på niveauer et godt stykke under referencenværdien. (21)

De skadelige effekter, som forskning gentagne gange har vist på grund af udsættelse for mikrobølgestråling fra trådløs teknologi omfatter skadelige effekter på hjernen, nervesystemet, hormonsystemet, dannelse af oxidativt stress, DNA-skader, øget risiko for kræft og skadelige effekter på adfærd og fertilitet. (22)

Et klart flertal (258) af de forskere, der er aktive på området, siger i fællesskab i EMF Scientist Appeal (2015-2023):

“Effekter omfatter øget kræftrisiko, cellulær stress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle ændringer i det reproduktive system, svækkelse af indlæring og hukommelse, neurologiske sygdomme og negative effekter på det generelle velbefindende hos mennesker. Skader rammer ikke kun mennesker, da der er en voksende mængde beviser for skader på både plante- og dyreliv.” (23)

I en forskningsoversigt offentliggjort i 2020 (24) blev følgende udtalt:

“BioInitiative-rapporterne har gennemgået beviserne for en række biologiske og sundhedsrelaterede effekter forbundet med eksponering for RFR, herunder reduceret fertilitet, neurologiske og adfærdsmæssige effekter, genetiske effekter og effekter på immun systemet. Den seneste version (opdatering 2020) [21] har fundet, at mellem 65 % og 91 % af 1.299 undersøgelser rapporterede om biologiske effekter (afhængigt af hvilke bioeffekter der blev undersøgt). Selv Oceania Radiofrequency Science Advisory Association (ORSAA), som vedligeholder verdens største kategoriserede database over elektromagnetiske felter (ODEB), har fundet ud af, at cirka 69 procent af 2.065 relevante videnskabelige peer-reviewede undersøgelser i ODEB viser statistisk signifikante biologiske effekter. Disse omfatter effekter på søvn, hjerte-kar-systemet, sygdom, frie radikaler og oxidativt stress, kræft og DNA-skader, som kan bringe fremtidige generationer i fare. Samlet viser den videnskabelige dokumentation fra disse to store samlinger af publikationer på området, at biologiske effekter forekommer et godt stykke under de generelt anvendte grænseværdier (= bl.a. de danske og svenske myndigheders referenceværdi – vores kommentar). Disse effekter kan føre til negative sundhedseffekter, f.eks. kræft, søvnforstyrrelser, angst og depression, kronisk træthed, luftvejsproblemer, autoimmune sygdomme og hjertesygdomme, neurodegeneration og reproduktionsproblemer.”

En sammenstilling af professor Henry Lai af forskning offentliggjort mellem 1990 og 2022 viser, at et klart flertal af alle undersøgelser viser betydelige skadelige effekter med hensyn til neurologisk påvirkning, oxidativt stress eller genetiske effekter. (25) (26)

Radiofrekvent stråling (RFR)

 • Genetiske effekter (423 undersøgelser) Effekt= 291 (68%); Ingen effekt= 132 (32 %)
 • Neurologiske effekter (391 undersøgelser) Effekt = 291 (74%); Ingen effekt = 100 (26 %)
 • Oxidative stresseffekter (288 studier) Effekt = 263 (91%); Ingen effekt = 25 (9 %)

Lavfrekvente felter

 • Genetiske effekter (307 studier) Effekt= 257 (84%); Ingen effekt = 50 (16 %)
 • Neurologiske effekter (311 undersøgelser) Effekt = 283 (91%); Ingen effekt = 28 (9 %)
 • Oxidative stresseffekter (298 studier) Effekt = 270 (90%); Ingen effekt = 28 (10 %)

Fire førende forskere på området udtalte i marts 2023:

“Der er omfattende videnskabelig dokumentation for, at RFR (radiofrekvent stråling inklusiv mikrobølgestråling – vores kommentar) forårsager kræft, endokrinologiske, neurologiske og andre sundhedsskadelige virkninger. I lyset af disse beviser er offentlige organers primære mission (såsom Strålingssikkerhedsmyndigheden – vores note) om at beskytte folkesundheden ikke blevet opfyldt. Vi mener snarere, at branchens interesser prioriteres, og at offentligheden derved udsættes for undgåelige risici.” (27)

Der er behov for øjeblikkelige foranstaltninger

Strålsäkerhetsmyndigheten og Naturvårdsverket skal genoverveje deres åbenlyst forkerte konklusioner om miljømålet Sikkert strålingsmiljø. I lyset af den stigende evidens for, at denne form for stråling er skadelig i niveauer langt under de gældende referenceværdier fra Strålsäkerhetsmyndigheten, samt den kraftige stigning i strålingen i inde- og udendørsmiljøet i de senere år, må følgende foranstaltninger træffes straks:

 1. Der skal udvikles nye grænseværdier, der beskytter mod alle påviste sundheds- og miljørisici på niveauer tusindvis af gange under de nuværende referenceværdier. Det skal ske med hjælp fra eksperter, uden tilknytning til den pågældende industri, og med repræsentanter fra den del af det videnskabelige samfund, der har vist, at risiciene er betydelige selv på niveauer langt under de nuværende referenceværdier.
 2. 5G-udrulning skal standses, indtil en uafhængig kommission undersøger risiciene. Risikovurdering af 5G skal også her foretages af eksperter, der er uden tilknytning til den pågældende industri, og med repræsentanter fra den side af det videnskabelige samfund, som har fastslået, at risiciene er betydelige.
 3. For at forebygge skader skal der arrangeres undervisning om risici på alle niveauer i samfundet, f.eks. i sundhedsvæsenet, skoler, børnehaver og offentligheden.
 4. Den bedst mulige teknologi skal bruges til at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Kablet teknologi, der minimerer skadelig stråling, skal prioriteres.

Den 11. april 2023
Mona Nilsson, verksamhetsansvarig Strålskyddsstiftelsen
Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö- och Cancer; tidigare Överläkare och Professor,
Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Torkel Atterbom, vice ordförande Miljöföreningen Vågbrytaren
Marianne Ketti, ordförande Elöverkänsligas Riksförbund

Kilder:

1) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2023/02/15/en-andra-studie-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/
2) Hardell L, Nilsson M: Case Report: A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(16): 1-10
https://acmcasereport.com/pdf/ACMCR-v10-1926.pdf
3) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/10/25/forsta-djurstudien-hittills-5g-skadar-nervceller-i-hjarnan/
4) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/08/16/30-studier-bekraftar-att-basstationer-och-mobilmaster-aren-halsorisk/
5) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/01/26/reportage-2019-till-2022-om-stralning-och-symptom/
6) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/04/29/katastrofala-foljder-for-faglar-och-insekter-av-okandestralning/
7) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/08/16/30-studier-bekraftar-att-basstationer-och-mobilmaster-aren-halsorisk/
8) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2023/02/15/en-andra-studie-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/
9) Se tabel 4: https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-onnonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.html
10) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c4057ae5e05b4bf198e9fc8e6ae78bcb/ssmfs200818-stralsakerhetsmyndighetens-allmanna-rad-om-begransning-av-allmanhetens-exponering-forelektromagnetiska-falt.pdf
11) https://emfscientist.org/
12) https://icbe-emf.org/wp-content/uploads/2022/10/ICBE-EMF-paper-12940_2022_900_OnlinePDF_Patched1.pdf
13) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/10/18/ny-stralskyddskommission-stoppa-5g-utbyggnaden-ochskydda-manniskor-och-miljo-battre-mot-stralningsrisker/
14) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2023/02/03/tidigare-icnirp-medlem-sagar-icnirps-gransvarden/
15) http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/
16) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/01/26/reportage-2019-till-2022-om-stralning-och-symptom/
17) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2023/02/15/en-andra-studie-visar-att-5g-orsakarmikrovagssyndromet/
18) Hardell L, Nilsson M: Case Report: A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(16): 1-10
https://acmcasereport.com/pdf/ACMCR-v10-1926.pdf
19) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26556835/
20) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891061822000989#!
21) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/08/16/30-studier-bekraftar-att-basstationer-och-mobilmaster-aren-halsorisk/
22) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/
23) https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
24) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36129168/
25) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/07/14/okande-bevis-stralning-orsakar-genetiska-oxidativa-ochneurologiska-effekter/
26) https://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.htm
27) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36863648/

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.