Den Europæiske Union prioriterer økonomi frem for sundhed i udrulningen af ​​radiofrekvensteknologier

I en ny videnskabelig rapport fra den 22. sept. 2022 konkluderes det, at EU negligerer sundhedsrisici og i stedet prioriterer økonomiske overvejelser, når de ruller en trådløs teknologi ud, der giver en massiv stigning i mikrobølgebestråling. Forskerne advarer om, at EU’s nuværende politik – der er til fordel for de store teleselskabers interesser – udsætter befolkningen og miljøet for en stor risiko.

Rapporten (1) er skrevet af Nils Rainer Nyberg, Professor Emeritus, Åbo Akademi University, Finland; Julie E. McCredden, Resarch and Education Consultant, University of Queensland, Australien, Steven G. Weller, Professor, School of Biological Sciences, University of California, Berkeley og Lennart Hardell, onkolog og professor ved Örebro Universitetssygehus i Örebro, Sverige.

Abstrakt (resumé)

Den femte generation af radiofrekvenskommunikation, 5G, er ved at blive udbredt på verdensplan. Siden september 2017 er EU 5G Appeal’en blevet sendt seks gange til EU med anmodning om et moratorium for udrulningen af 5G. Denne artikel gennemgår 5G-appellen og EU’s efterfølgende svar samt det omfattende følgebrev sendt til EU i september 2021, hvori der anmodes om strengere retningslinjer for eksponering for radiofrekvent stråling (RFR). Appellen gør opmærksom på EU’s interne konflikt mellem EU’s tilgang til en fremtid styret af trådløs teknologi og behovet for at beskytte borgernes sundhed og sikkerhed.

Artiklen kritiserer EU’s afhængighed af de nuværende retningslinjer fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), som kun tager hensyn til opvarmning og ikke til andre sundhedsrelevante biologiske virkninger af RFR. For at imødegå ICNIRP’s holdning præsenteres i følgebrevet fra 2021 kort den seneste forskning fra EU’s egne ekspertgrupper, fra en stor samling europæiske og andre internationale undersøgelser og fra tidligere undersøgelser af RFR’s virkninger på mennesker og miljø. I 5G-appellen hævdes det, at størstedelen af de videnskabelige beviser peger på biologiske virkninger, hvoraf mange har potentiale for skade, der forekommer under ICNIRP’s offentlige grænseværdier. Beviserne til støtte for denne holdning er hentet fra undersøgelser, der viser ændringer i neurotransmittere og receptorer, skader på celler, proteiner, DNA, sædceller, immunsystemet og menneskers sundhed, herunder kræft.

Appellen fra 2021 advarer endvidere om, at 5G-signaler sandsynligvis også vil ændre ilt- og vandmolekylers adfærd på kvanteniveau, udfolde proteiner, beskadige huden og skade insekter, fugle, frøer, planter og dyr. Alt dette bevismateriale gør det nødvendigt, at EU prioriterer højt at

 1. erstatte de nuværende mangelfulde retningslinjer med beskyttende grænseværdier
 2. indføre et moratorium for udbredelse af 5G for at
 3. give industriuafhængige forskere den nødvendige tid til at foreslå nye sundhedsbeskyttende retningslinjer.

2021-appellens relevans bliver endnu mere presserende i forbindelse med EU’s planer om at udrulle den sjette generation af trådløse teknologier, 6G, hvilket yderligere øger de kendte risici ved RFR-teknologi for mennesker og miljø. Alt dette fører til et vigtigt spørgsmål: Har EU’s beslutningstagere ret til at ignorere EU’s egne direktiver ved at prioritere økonomisk gevinst frem for menneskers og miljøets sundhed?

Uddrag fra Rapporten:

Eksponering af tilfangetagne agenturer

Fejlene hos de forudindtagede industri organer begynder nu at blive afsløret. I 2021 blev US Federal Communications Commission (FCC) af en amerikansk appeldomstol for D.C. Circuit-dommen anset for at have været uagtsom i to årtier i sin rolle som beskytter af folkesundheden, da den besluttede, at dens emissionsretningslinjer fra 1996 beskyttede folkesundheden, forsømte FCC at overveje

 1. virkningerne af langvarig trådløs eksponering,
 2. de unikke påvirkninger på børn,
 3. vidnesbyrd om mennesker skadet af trådløs stråling,
 4. påvirkningerne på dyreliv og miljø og
 5. påvirkninger på en hjerne under udvikling hjerne samt reproduktion [96].

Bogen Captured Agency beskriver FCC’s kompromitterede position i dens rolle som offentlig beskytter [97]. ICNIRP’s kompromitterede handlinger siden deres start, herunder at invitere industrirepræsentanter til bordet, er beskrevet af Maisch [98, kapitel 4]. Som bemærket af appelretten i Torino [43] er udtalelser fra et så modstridende rådgivende organer som ICNIRP ikke pålidelige.

EU har undladt at reagere på advarsler

Indtil nu har EU’s Sundhedskommission ikke handlet for at beskytte de europæiske borgere mod de negative virkninger af en markant øget strålingseksponering. Dette er på trods af:

 1. EU 5G-appellen, som nu er godkendt af mere end 400 videnskabsmænd og læger [4], med flere oplysninger og forskningsopdateringer i hvert nyt følgebrev, der i løbet af fire år er blevet sendt seks gange til EU for et velovervejet svar.
 2. Tusindvis af forskningsrapporter [17], [18], [19], [20], [21] der indikerer skadelige virkninger fra radiofrekvensstråling, som beskrevet ovenfor og opsummeret i ORSAA Review [28] og i EMF-data [111] konkluderende at: Den almindeligt fremsatte påstand om, at der ikke ville være nogen relevante biologiske effekter under de nuværende eksponeringsgrænser, må anses for at være falsk.
 3. EU-ekspertrapporter såsom EPRS/STOA-rapporten [6], EU’s dybdegående analyse, som ITRE-udvalget har anmodet om, i EU-parlamentarisk orientering ([7], beskrevet ovenfor).
 4. Den detaljerede kritik af ICNIRP-retningslinjerne sendt til EU: Response to 2018 ICNIRP Draft Guidelines and Appendices on Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields [112].
 5. Den omfattende dokumentation vedrørende skader sendt til EU: 5G: Stor risiko for EU, USA og international sundhed! Overbevisende beviser for otte forskellige typer af stor skade forårsaget af eksponeringer for elektromagnetiske felter (EMF) og mekanismen, der forårsager dem [36].
 6. Levedygtige alternativer er tilgængelige (beskrevet ovenfor).

Konklusioner for EU-politikken

Appellen spørger kommissærerne: Hvilke foranstaltninger vil I træffe for at beskytte EU-indbyggerne mod RF-EMF og især 5G-stråling?
For at hjælpe Kommissionen med at besvare dette spørgsmål informerer appellen EU om, at for at beskytte EU-borgere og miljøet er det nu tid til at:

 • Accepter, at ICNIRP og SCENIHR har misrepræsenteret de videnskabelige beviser på grund af industriens påvirkninger.
 • Erstat SCENIHR- og ICNIRP-medlemmer, som er industristøttende (som godt bevist ovenfor) med virkelig industriuafhængige og vidende biologiske og medicinske forskere; fx fra grupper som Bygningsbiologer, EuropaEM-EMF, BioInitative-gruppen og andre respekterede uafhængige forskere.
 • Overhold europæisk lovgivning og giv dermed ikke længere forrang til industriens planer for 5G ud fra hovedsageligt økonomiske overvejelser.
 • Følg EU-traktatens mandat til at beskytte menneskers sundhed og det samlede miljø [106] ved at skabe nye retningslinjer, der:
  • Reducer eksponeringsgrænseværdierne (EU’s egen EPRS/STOA-rapport [6] foreslår, at EU bør revidere bolig- og offentlig eksponeringsmaksima) og
  • Håndter de menneskeskabte pulseringer, deres aggregering og kompleksitet af signaler, der forårsager de høje risici (som beskrevet ovenfor).
 • Accepter, at sundhedsrisiciene er reelle, fordi omkring 70 % af al forskning på området viser biologiske effekter med potentiale til at forårsage skade inden for ICNIRP-retningslinjerne (som vist ovenfor). Påberåb derfor forsigtighedsprincippet i udrulningen af ​​denne nye teknologi. Ifølge Europa-Kommissionen [107] kan forsigtighedsprincippet påberåbes, når et fænomen, et produkt eller en proces kan have en farlig virkning, identificeret ved en videnskabelig og objektiv vurdering, hvis denne vurdering ikke gør det muligt at bestemme risikoen med tilstrækkelig sikkerhed. (Artikel 191)

At påberåbe sig forsigtighedsprincippet betyder at genetablere retningslinjerne så de er miljøcentrerede og tager hensyn til følsomme populationers, dyrs og insekters velbefindende samt at vælge sikkerheden som den første prioritet.

I en Lancet Planetary Health-artikel illustrerer Bandara og Carpenter [118], hvordan planetarisk menneskeskabt elektromagnetisk radiofrekvensforurening er steget en milliard gange i løbet af de sidste fire årtier, med eksponering fra undfangelse til død. Mennesker og miljø har således ikke haft tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nuværende strålingsniveauer. De konkluderer: En ægte evidensbaseret tilgang til risikovurdering og regulering af menneskeskabte elektromagnetiske felter vil hjælpe os alle sammen, såvel som for vores planetariske hjem.

Gennemgangen af appellen og EU-svarene fører således til en anmodning til EU om at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at opløse ICNIRP og SCENIHR samt ophæve deres retningslinjer på 10.000.000-400.000.000 µW/m2 og i stedet erstatte dem med det tilgængelige alternativ, sikkerhed først retningslinjer, med et samlet maksimum på 100 µW/m2 [0,2 V/m] som foreslået i 2011 af Europarådet [104].

Appellen fastholder, at det er nødvendigt at vedtage et moratorium for 5G-udrulning, indtil en ny international gruppe af virkelig industriuafhængige eksperter uden interessekonflikter har opsummeret forskningen på området og foreslået retningslinjer, der beskytter mod alle negative sundhedsvirkninger, ikke kun opvarmning [119]. Derfor er det første forslag i Appellen et moratorium; dvs.

Vi opfordrer EU: 1) At træffe alle rimelige foranstaltninger for at standse 5G RF-EMF-udvidelsen, indtil uafhængige forskere kan forsikre, at 5G og de samlede strålingsniveauer forårsaget af RF-EMF (5G sammen med 2G, 3G, 4G og Wi-Fi) ikke vil være skadeligt for EU-borgere, især spædbørn, børn og gravide kvinder, samt miljøet [4].

Appellen anmoder også Kommissionen om at formidle oplysningerne, sundhedsadvarsler og citerede kilder indeholdt i Appellen til alle interessenter og 5G/6G-beslutningstagere i EU for at sikre, at de handler i overensstemmelse med EU-traktaten, EU-love og internationale aftaler og EU’s forsigtighedsprincip.

Afsluttende bemærkninger

På nuværende tidspunkt stoler millioner af EU-borgere på, at EU tager fat på de spørgsmål, der rejses i EU 5G-appellen. EU’s beslutningstagere er nødt til at lægge deres industridrevne fantasier om en digital frelser for menneskeheden til side og i stedet sikre, at industrien handler i overensstemmelse med EU-love, der er lavet til at prioritere mennesker og planetarisk sundhed frem for industriens profit eller science fiction-fremtid. Enhver økonomisk fordel ved 5G vil sandsynligvis blive opvejet af risikoen for skader på milliarder af mennesker rundt om i verden [33].

Hvis EU fortsat undlader at reagere på disse advarsler, kan Europa ende med at blive konfronteret med en ikke-reversibel voksende sundhedspåvirkning på mennesker, især børn og miljøet.

At tillade eksponeringsniveauer og -frekvenser at fortsætte uhindret er at sætte verdensbefolkningen og miljøet i stor risiko, især unge mennesker [28].

Kilder:

1) The European Union prioritises economics over health in the rollout of radiofrequency technologies (2022):
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0106/html
Kan også downloades herfra:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/10/Den-europaeiske-union-prioriterer-oekonomi-over-sundhed.pdf

Henvisninger fra Rapporten:

4. Nyberg, R, Hardell, L. European 5G appeal; 2017. Available from: http://www.5gappeal.eu/.Search in Google Scholar

6. Belpoggi, F. Health impact of 5G, study for the panel for the future of science and technology, panel for the future of science and technology. In: European parliamentary research service, scientific foresight unit. Brussels; 2021. Available from: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.Search in Google Scholar

7. Blackman, C, Forge, S. 5G deployment: state of play in Europe, USA and Asia, study for the committee on industry, research and energy, policy. Luxembourg: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament; 2019. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf.Search in Google Scholar

17. Glaser, ZR. Bibliography of reported biological phenomena (‘effects’) and clinical manifestations attributed to microwave and radio-frequency radiation. Inst Bethsada MD: Naval Medical Research; 1972. Available from: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0750271.pdf.Search in Google Scholar

18. Glaser, ZR, Brown, PF, Brown, MS. Bibliography of reported biological phenomena (‘effects’) and clinical manifestations attributed to microwave and radio-frequency radiation: Compilation and integration of report and seven supplements. Bethsesda MD: Naval Medical Research Institute Detachment at Naval Surface Weapons Centre; 1976. Available from: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Naval-MRI-Glaser-Report-1976.pdf.Search in Google Scholar

19. Bio Initiative Working Group. BioInitiative report: A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF). Sage, C, Carpenter, DO, editors; 2007. Available from: https://www.centerforadvancedmed.com/wp-content/uploads/2018/10/bioInitiativeReport2012.pdf.Search in Google Scholar

20. Bio Initiative Working Group. Bioinitiative report: A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic radiation. Sage, C, Carpenter, DO, editors; 2012. Available from: https://bioinitiative.org/.Search in Google Scholar

21. Bio Initiative Working Group. Bioinitiative report: 2020 updated research summaries. Sage, C, Carpenter, DO, editors; 2020. Available from: https://bioinitiative.org/research-summaries/.Search in Google Scholar

28. Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association. Statement regarding harmful biological effects of communication radiofrequencies; 2021. Available from: https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/eu-attachment1-orsaa.pdf.Search in Google Scholar

33. Tsiang, A, Havas, M. COVID-19 attributed cases and deaths are statistically higher in states and counties with 5th generation millimeter wave wireless telecommunications in the United States. Med Res Arch 2021;9. https://doi.org/10.18103/mra.v9i4.2371.Search in Google Scholar

36. Pall, ML. 5G: great risk for EU, US and international health: compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by electromagnetic field (EMF) exposures and the mechanism that causes them. 2018. Available from: https://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/pall_2018.pdf.Search in Google Scholar

43. Romeo, V. INAIL the decision of the tribunal of Ivrea of 2017, 904/2019 of 3.12.2019; 2020. Available from: https://phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-us.Search in Google Scholar

96. Children’s Health Defense Team. ‘Historic Win’: CHD wins case against FCC on safety guidelines for 5G and wireless: The Defender Children’s health defense news and views; 2021. Available from: https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-wins-case-fcc-safety-guidelines-5g-wireless/.Search in Google Scholar

97. Alster N. Captured Agency. How the federal communications commission Is dominated by the industries It presumably regulates. Cambridge, MA: Edmond J. Safra Center for Ethics Harvard University; 2021. Available from: https://www.alumni.columbia.edu/content/captured-agency-how-federal-communications-commission-dominated-industries-it-presumably.Search in Google Scholar

104. Council of Europe Parliamentary Assembly. The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment; 2011. Available from: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994.Search in Google Scholar

111. Diagnose:Funk. EMF-Data: 514 studies about electromagnetic fields. Germany; 2015. Available from: https://www.emfdata.org/en/study-overview.Search in Google Scholar

112. Pall, ML. Response to 2018 ICNIRP draft guidelines and appendices on limiting Exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz); 2018. Available from: https://www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/Respondent76.Search in Google Scholar

118. Bandara, P, Carpenter, DO. Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. Lancet Planet Health 2018;2:e512–e4. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30221-3.Search in Google Scholar

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.