Den nordiske appel

I november 2022 offentliggjorde 9 nordiske organisationer en opdateret udgave af den nordiske appel. Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er medunderskriver. Appellen er bl.a. sendt til de danske myndigheder, politikere, EU og WHO.

Organisationerne, som alle er aktive inden for sundhedsfarerne ved stråling fra den trådløse teknologi, anmoder i en fælles erklæring om, at der foretages en stramning af de lovgivningsmæssige rammer for mikrobølgestrålingen fra den trådløs teknologi, samt at en yderligere udvidelse af 5G stoppes.

I løbet af det seneste år har de to første undersøgelser af virkningerne af 5G vist, at 5G-basestationer forårsager sundhedsskadelige virkninger på mennesker, og at 5G-stråling beskadiger nerveceller i hjernen i dyreforsøg. Den skade, der blev observeret på hjernen, kan i sidste ende føre til Alzheimers og andre neurologiske sygdomme.

Link til den nordiske appel – 2022:
https://signstop5g.eu/da/nyheder/nordic-collaboration-info-request-regarding-5g-roll-out
Den svenske udgave som pdf:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/11/Nordiskappell_20221111_final.pdf

Indhold:

Den nordiske appel – 2022
Svar fra EU
– Fællessvar fra Executive Vice-President Margrethe Vestager og kommissær for sundhed og fødevarer Stella Kyriakides på den nordiske appel 2022 udgaven
– Svar fra kommissær for sundhed og fødevarer Stella Kyriakides på den nordiske appel 2021 udgaven.
– Om Margrethe Vestager og Stella Kyriakides
Se mere her

Den nordiske appel 2022: Skærp reguleringen af mikrobølgestråling fra trådløse teknologier – Stop yderligere udrulning af 5G

I de senere år er folks eksponering for pulserende mikrobølgestråling fra trådløse teknologier eksploderet, primært på grund af udrulningen af 5G. Udover flere basestationer bliver der installeret millioner af såkaldte smarte vand- og elmålere. Det sker på trods af en fuldstændig mangel på forskning, der viser, at 5G og trådløse vand- og elmålere, som bliver påtvunget folk i deres eget hjem, ikke er skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Samtidig har de to første undersøgelser til dato om virkningerne af 5G vist, at 5G-basestationer forårsager sundhedsskadelige virkninger hos mennesker, og at 5G-stråling skader neuroner i hjernen i dyreforsøg. Den observerede hjerneskade kan i sidste ende føre til Alzheimers og andre neurologiske sygdomme.

Sideløbende med den kraftige stigning i stråling anvendes der desværre fortsat grænseværdier for tilladelig stråling, som er baseret på en stærkt forældet tilgang fra 1950’erne. Disse grænseværdier beskytter kun mennesker mod skadelige virkninger som følge af akut opvarmning. Det betyder, at mennesker er fuldstændig ubeskyttede mod en række af skadelige virkninger, såsom kræft, DNA-skader, oxidativt stress og neurologiske effekter, som videnskaben gentagne gange har vist forekommer på niveauer et godt stykke under disse grænseværdier. De nuværende grænseværdier giver ingen beskyttelse af hverken mennesker, dyr eller planter.

Vi repræsenterer organisationer, der i mange år har arbejdet med egen forskning og/eller med at følge forskningen på området. Vi modtager løbende nye vidnesbyrd fra mennesker, der bliver helbredsmæssigt påvirket af trådløs teknologi fra bl.a. 3G, 4G og 5G, samt af trådløse vand- og elmålere, der er blevet installeret i deres hjem. I betragtning af, hvad man i dag ved om risiciene ved denne teknologi, må det betragtes som en krænkelse af menneskerettighederne at påføre mennesker skadelig stråling i deres eget hjem, når de specifikt ikke har givet deres informerede samtykke.

Vi er dybt bekymrede og opfordrer til, at følgende foranstaltninger træffes hurtigst muligt:

  1. Der skal vedtages nye grænseværdier for derved at beskytte mod alle påviste sundheds- og miljørisici på niveauer tusindvis af gange under de nuværende grænseværdier. Det skal ske med hjælp fra eksperter, der er fri for tilknytning til den pågældende industri, og med repræsentanter fra det videnskabelige samfund, som har vist, at risiciene er betydelige selv på niveauer, der ligger langt under de nuværende grænseværdier.
  2. Udbygningen af 5G skal standses, indtil en uafhængig kommission har undersøgt risiciene. Igen skal risikovurderingen af 5G udføres af eksperter, der er fri for bånd til den pågældende industri, og med repræsentanter fra den side af det videnskabelige samfund, der har identificeret risiciene som væsentlige.
  3. For at forebygge skader skal der organiseres risikooplysning på alle niveauer i samfundet. Det gælder for eksempel sundhedsvæsenet, skoler, børnehaver og offentligheden generelt.
  4. Der skal anvendes de bedste tilgængelige teknikker til at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Bl.a. kablede teknologier, der minimerer skadelig stråling.

BAGGRUND

Målinger viser en kraftig stigning i strålingen

Målinger udført i foråret 2021 som led i et internationalt samarbejdsprojekt viste, at strålingen i byer er steget markant, med spidsværdier (pulser) på mellem 200.000 og over 1 million mikroWatt pr. kvadratmeter (μW/m²). (1) En videnskabelig undersøgelse rapporterer, at der er målt niveauer over 2 millioner μW/m² ved Skeppsbron i Stockholm. (2) Det er værdier, der langt overstiger de niveauer, som man i 50 år har kendt til at forårsage skadelige virkninger på menneskers sundhed, som tidligt blev kaldt mikrobølgesyndromet. (3) (4)

I det hidtil første casestudie af de sundhedsmæssige effekter af 5G blev det observeret, at 5G forårsagede en ekstrem stigning i strålingen i en bolig direkte under en 5G-basestation. Stråling steg fra 9.000 til 1.690.000 μW/m² (maksimalt spidsniveau). (5) Der mangler fuldstændig forskning, der viser, at disse høje niveauer ikke skader helbredet ved længerevarende helkropseksponering.

Skadelige virkninger påvist i stor skala

5G er ved at blive rullet ud, og og folk udsættes for mikrobølgestråling i deres eget hjem uden informeret samtykke, på trods af en åbenlys mangel på forskning, der viser, at 5G er sikkert for menneskers sundhed. Dette er fuldstændig uacceptabelt.

Først i 2022, efter at udrulningen allerede havde været i gang i to år, blev de første to undersøgelser om virkningen af 5G offentliggjort. Begge viser alvorlige og bekymrende virkninger. Det første, et casestudie, viste, at en 5G-basisstation forårsagede en ekstrem stigning i strålingen i et hjem. Beboerne fik typiske symptomer på eksponering fra mikrobølgestråling i løbet af få dage, herunder alvorlige søvnforstyrrelser, svimmelhed, hudklager, koncentrationsproblemer, tinnitus, nedsat korttidshukommelse, forvirring, træthed, tendens til depression, hjerte- og lungesymptomer (hjerte- og lungesymptomer, tyngde over brystet). (5) Disse symptomer er blevet påvist af forskningen på området i 50 år som en effekt af eksponering for mikrobølgestråling og er i den videnskabelige litteratur blevet omtalt som mikrobølgesyndrom.

Den anden undersøgelse af effekterne af 5G på forsøgsdyr blev offentliggjort i oktober 2022. Undersøgelsen viste, at forsøgsdyr udsat for 5G havde en øget forekomst af skader på neuroner og øget oxidativt stress i hjernen. Det er effekter, der ifølge forskerne sidste ende kan føre til degenerative sygdomme som demens. Desuden blev hormoner, som har en beskyttende effekt på hjernen, negativt påvirket. (6)

Den videnskabelige gennemgang af den tilgængelige videnskab, som Europa-Parlamentet har bestilt, har vist, at stråling fra 5G og andre trådløse teknologier kan forårsage kræft, og at den har vist sig at skade mænds fertilitet og muligvis kvinders reproduktionskapacitet. (7) Forskning har også i vid udstrækning vist, at stråling fra tidligere generationer af trådløs teknologi forårsager oxidativt stress, DNA-skader, kræft, skadelige virkninger på hjernen, ændret adfærd og en øget risiko for hjernetumorer og kræft i skjoldbruskkirtlen ved brug af mobiltelefoner. (8) (9)

Katastrofale konsekvenser for dyrelivet

Den igangværende dramatiske stigning i menneskers eksponering for mikrobølgestråling fra trådløse teknologier forventes at få alvorlige konsekvenser i form af forringet folkesundhed samt skadelige virkninger på planter, insekter, fugle og andre dyr. Forskning viser i stigende grad, at stråling er skadelig for mennesker samt andre levende organismer på niveauer, der ligger et godt stykke under det, der er godkendt af de ansvarlige nordiske myndigheder. En forskningsrapport med 1200 referencer konkluderer, at den stigende stråling i vores miljø kan have katastrofale konsekvenser for dyrelivet, især fugle og insekter. (10)

Forældede anbefalinger tillader helbredsskadelige strålingsniveauer

Forskere, læger og folkevalgte har i årevis opfordret regeringer til at indføre regler, der kun tillader meget lavere eksponeringer, ikke mere end 1-100 μW/m² 12, og til at genoverveje de nuværende grænseværdier som er aldeles utilstrækkelige til at beskytte mod påviste sundhedsrisici.

16 verdenskendte forskere, der er samlet i den nye Internationale Kommission for Strålebeskyttelse, ICBE-EMF, konkluderer, at de nuværende grænseværdier, der er udviklet af den kontroversielle ICNIRP-organisation, er baseret på forældede og fejlagtige antagelser om, at stråling kun kan skade helbredet, hvis den er så intens, at den opvarmer væv på meget kort tid. Der er vist mange skadelige virkninger ved niveauer, der ligger et godt stykke under grænseværdierne. (8)

Læger, forskere og folkevalgte har appelleret til bedre beskyttelse

I 2017 blev der lanceret en 5G Appeal (www.5Gappeal.eu). Appellen, som i øjeblikket er underskrevet af over 400 læger og forskere fra hele verden, appellerer til politiske beslutningstagere til at standse udbredelsen af 5G på grund af risikoen for alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, indtil risiciene er blevet undersøgt af forskere uden nogen tilknytning til industrien. (13)

EMF Scientist Appeal blev lanceret i 2015 (www.emfscientist.org) og er i øjeblikket underskrevet af 256 videnskabsmænd, der alle arbejder på området. De opfordrer til, at befolkningen beskyttes bedre mod skaderne ved trådløs stråling ved at revidere grænseværdierne samt informere offentligheden og læger om farerne.

I 2011 anbefalede Europarådets Parlamentariske Forsamling, at medlemslandene skulle bestræbe sig på at holde strålingsniveauet i samfundet generelt så lavt som muligt, og at sænke den tilladte strålingsgrænse til 100 fra de nuværende ekstremt høje 10.000.000 μW/m². Børn og andre udsatte mennesker bør beskyttes særligt. Regeringerne blev også opfordret til at sikre, at offentligheden bliver bredt informeret om de kendte farer. (11)

Myndighederne ignorerer risiciene og behovet for bedre beskyttelse

På trods af forskningen og gentagne appeller fra det videnskabelige samfund, lægestanden og fra folkevalgte repræsentanter fortsætter ansvarlige myndigheder med at ignorere det stadig mere klare risikobillede. De hævder, at de nuværende stærkt forældede grænseværdier, som tillader, at mennesker udsættes for skadelig stråling, er tilstrækkelige til at beskytte dem. Til støtte for deres holdning henviser myndighederne til en lille gruppe eksperter i ICNIRP, som ikke er repræsentative for det videnskabelige samfund som helhed, og hvoraf størstedelen har forbindelser til teleselskaberne. (14) (15)

Underskriverne

Mona Nilsson, Radiation Protection Foundation, Sweden

Lennart Hardell, Research Foundation Environment and Cancer, Sweden

Marianne Ketti, National Association for Sensitivity to Electricity, Sweden

Nigel Wells, Environmental Association The Wave Breaker, Sweden

Rainer Nyberg, Finnish Radiation Protection, Finland

Jussi Hirvi, Electricity Sensitive People of Finland, Finland

Sissel Halmøy and Thomas J. Middelthon, Folkets Strålevern, Norway

Solveig Glomsrød, FELO, Norway

Pernille Schriver, Council for Safe Telecommunications, Denmark

Referencer:

1) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/05/11/matningar-av-mikrovagsstralning-fran-basstationer-i-fem-svenska-stader/

2) Koppel T, Ahonen M, Carlberg M, Hardell L. Very high radiofrequency radiation at Skeppsbron in Stockholm, Sweden from mobile phone base station antennas positioned close to pedestrians’ heads. Environ Res. 2022;208:112627. doi: 10.1016/j.envres.2021.112627 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121019289?via%3Dihub

3) Marha K, Musil J, Tuhá H. Electromagnetic Fields and the Life Environment. San Francisco Press Inc. 1971.

4) Carpenter D. The microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background. Rev Environ Health 2015;30:217-222. 
https://doi.org/10.1515/reveh-2015-0016

5) Hardell L., Nilsson M. Microwave radiation from base stations on rooftops caused medical symptoms consistent with microwave syndrome. Medical Access 1:2022 
https://ehtrust.org/study-5g-causes-microwave-syndrome/

6) Bektas H, Algul S, Altindag F, Yegin K, Akdag MZ, Dasdag S. Effects of 3.5 GHz radiofrequency radiation on ghrelin, nesfatin-1, and irisin level in diabetic and healthy brains; J Chemical Neuroanatomy Vol 126, December 2022, 102168. 
https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2022.102168

7) EPRS | European Parliamentary Research Service; Health Impact of 5G; 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

8) International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF). Environ Health 2022; 21:92. 
https://doi.org/10.1186/s12940-022-00900-9

9) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/10/18/ny-stralskyddskommission-stoppa-5g-utbyggnaden-och-skydda-manniskor-och-miljo-battre-mot-stralningsrisker/

10) Levitt BB, Lai HC, Manville AM. Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, part 1. Rising ambient EMF levels in the environment. Rev Environ Health. 2021 May 27;37(1):81-122. doi: 10.1515/reveh-2021-0026. PMID: 34047144. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047144/

11) Council of Europe, PACE: The potential effects of electromagnetic fields and their effect on the environment. 
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

12) Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R,Kern M, et al. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Env Health 2016; 31:363-397. DOI 10.1515/reveh-2016-0011 
https://europaem.eu/en/library/articles/europaem-emf-guideline-2016

13) Hardell L, Nyberg R. Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation. Mol Clin Oncol. 2020 Mar;12(3):247-257. doi: 10.3892/mco.2020.1984. PMID: 32064102; PMCID: PMC7016513; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/

14) Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M. Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 Guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5: 250-285. 
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf

15) Buchner K, Rivasi M. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G. Brussels June 2020. 
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020.pdf

Svar fra EU på den nordiske appel 2022

Når der i brevene henvises til fru Schriver skyldes det at Pernille Schriver, cand. scient. biolog er koordinator for det Europæiske Borger Initiativ (ECI): Stay connected but protected og for den nordiske appel.

Svar på den nordiske appel fra Executive Vice-President Margrethe Vestager og kommissær Kyriakides den 3. januar 2023:

Kære fru Schriver,

Executive Vice-President Vestager og kommissær Kyriakides vil gerne takke dig for din e-mail af 15. november 2022 om den nordiske appel om 5G og har bedt mig svare på deres vegne.

Vi bemærker, at du havde sendt en lignende anmodning den 19. december 2021, som vi gav et detaljeret svar på med brevet af 21. januar 2022 (vedlagt igen for nemheds skyld).

I vores brev af 21. januar 2022 henviste vi til en indkaldelse af forslag om potentielle sundhedseffekter af EMF (1) med et vejledende budget på 30 mio. EUR lanceret under den nye forsknings- og innovationsramme Horizon Europe.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opdatere jer og informere om, at fire forslag blev udvalgt i denne indkaldelse og startede deres aktiviteter i juli 2022. Disse projekter dækker forskellige aspekter af EMF’ers indvirkning på sundheden; nogle bruger en planetarisk sundhedstilgang, andre inkludere arbejdsmiljøer og forskellige livsstadier. Disse projekter er organiseret i en klynge, der fremmer samarbejder mellem projekter og koordineret kommunikation samt formidling til den politiske sektor og samfundet. Klyngen skal lave en hjemmeside, som du kan konsultere for at følge udviklingen i projekterne.

I samme brev informerede vi dig også om, at Kommissionen i juni 2021 gav SCHEER-udvalget mandat til at afgive en ny udtalelse om behovet for en teknisk revision af bilagene til Rådets henstilling 1999/519/EF og direktiv 2013/35/ EU for frekvensområdet 100 kHz til 300 GHz i lyset af de seneste tilgængelige videnskabelige beviser.

Denne udtalelse blev offentliggjort til offentlig høring fra 22. august til 25. september 2022. SCHEER-udvalget modtog 228 input til den foreløbige udtalelse, som er nøje analyseret; vi forventer at offentliggøre den endelige udtalelse sammen med resultaterne af den offentlige høring inden april 2023.

Endelig er en anden udtalelse om potentielle sundhedseffekter af elektromagnetiske felter på frekvensområdet 1Hz til 100 KHz ved at blive udarbejdet, og den er planlagt til at blive offentliggjort til offentlig høring i juli 2023.


Jeg kan sikre Dem, at Kommissionen tager Deres bekymringer alvorligt og fortsat er forpligtet til at støtte arbejdet med ny forskning og risikovurdering af de potentielle sundhedsvirkninger af eksponering for elektromagnetiske felter.

Venlig hilsen,

Donata MERONI
Enhedschef

(1) HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-0: Eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) og sundhed

Link til fællesbrevet fra Vestager og Kyriakides:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/Reply-to-Ares20227884820-5G-CD_E1_Vestager-og-Kyriakides.pdf

Den nordiske appel – 2021

Skærp reglerne for mikrobølgestråling fra trådløs teknologi. Beskyt menneskers sundhed og miljøet var også budskabet i den nordiske appel, som 11 nordiske foreninger udarbejdede sammen i 2021. Både Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og EHS-Foreningen var medunderskriverne.

I spidsen for appellen står den svenske epidemiolog Lennart Hardell, der i 2011 var en del af WHO’s ekspertgruppe, som vurderede og klassificerede mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende.

Appellen peger blandt andet på den anerkendte schweiziske ekspertgruppe BERENIS, som tidligere i 2021 konkluderede, at der er tungtvejende evidens for, at radiofrekvent stråling, selv på lave eksponeringsniveauer langt under grænseværdien, er årsag til oxidativt stress, som igen kan være en mulig årsag til langsigtede biologiske skadevirkninger.
Appellens krav er indskrevet i fire punkter:

  1. Der skal udvikles nye grænseværdier, der beskytter mod udviste sundheds- og miljørisici på niveauer, der ligger langt under de nuværende referenceværdier. Dette skal ske ved hjælp af eksperter, der er uafhængige af pågældende industri og med repræsentanter fra forskningsmiljøet, som mener, at risiciene er betydelige selv på niveauer, der ligger langt under de nuværende referenceværdier.
  2. Inden videre udvikling skal risikovurdering af 5G også her foretages af eksperter, der er fri for tilknytning til den pågældende branche, og med repræsentanter fra forskningsverdenens side, som vurderer risiciene som væsentlige.
  3. For at forebygge skader skal der laves undervisning om risici på alle niveauer i samfundet. Det gælder for eksempel i sundhedsvæsenet, skoler og offentligheden.
  4. Den bedst mulige teknologi bør bruges til at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Kablet teknologi, der minimerer skadelig stråling, skal prioriteres.

Den danske udgave af 2021 appellen med flere kilder og referencer finder du her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/12/Nordisk-Appel-Dansk-12.-dec.-2021.pdf

Svar på den nordiske appel 2021 udgaven fra Kommissær Kyriakides (blev vedhæftet fællesbrevet fra EU den 3. januar 2023):

Kommentar til brevet fra Kyriakides

Svaret fra Stella Kyriakides er en entydig støtte til ICNIRP og en slet skjult trussel
Nedenstående svar fra Kyriakides er interessant, fordi hun på forhånd har godkendt de eksisterende grænseværdier vedtaget af Rådet i 1999 som værende fuldt ud acceptable med et “faktum, at eksponeringsgrænserne for det generelle er 50 gange lavere end de emissionsniveauer, for hvilke sundhedseffekter kan begynde at ses. Selvom hun skriver, at grænseværdierne ikke er hugget ud i sten, lyder det videre: “Alle de videnskabelige vurderinger har konkluderet, at de eksisterende grænser er ekstremt konservative og mere end tilstrækkeligt beskytter EU-borgeres sundhed.

Hun refererer både til SCENIHR og SCHEER, der begge skulle have “bekræftet gyldigheden af grænseværdierne i Rådets henstilling fra 1999, som er baseret på retningslinjerne fra 1998 fra Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP).Dermed tilsidesætter Kyriakides dels den kritik der tidligere var af SCENIHR samt den bekymring om 5G som SCHEER tidligere har givet udtryk for. SCHEER afløste SCENIHR i 2016.

Protester mod SCENIHR i 2015
Tilbage i 2015 protesterede 39 NGO’ere og sendte et brev til EUs Ombudsmand om SCENIHR eksperternes partiskhed og bad ham om at sikre en mere objektiv og redelig sammensætning af udvalget. SCENHIR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) og er en paraply-betegnelse for EU-kommissionens ekspert-paneler ud i helbredsrisici forbundet med nye teknologier osv.

SCHEER klassificerer 5G som en mulig miljøtrussel i 2018
Den 20. december 2018 klassificerede SCHEER 5G som en mulig ny miljøtrussel. Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter. De prioriterede 5G spørgsmålet som “høj” (maks. Prioritering) “Hvordan eksponeringen af elektromagnetiske felter kan påvirke mennesker er stadig kontroversielt, og undersøgelser har ikke givet klare bevis for påvirkningen på pattedyr, fugle eller insekter.” hed det. SCHEER afgiver udtalelser om spørgsmål vedrørende sundhed, miljø og nye risici på anmodning af EU Kommissionens tjenestegrene.

ICNIRP må fuldstændig tages ud af regnestykket
Kyriakides slår dog fast at “Udvalgsmedlemmer, der arbejder med disse udtalelser, er uafhængige og fri for enhver partiskhed.” Hvis det skal have sin gyldighed må ICNIRP fuldstændig tages ud af regnestykket.

ICNIRP er teleindustriens private NGO. Medlemslisten består først og fremmest af fysikere og statistikere, med tætte forbindelser til teleindustrien samt det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er på ingen måde et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan. ICNIRP er ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer. Nye medlemmer vælges af ICNIRP-medlemmer, og kun folk med de samme meninger som det nuværende ICNIRP har, har adgang til at deltage. Det er således ikke i ICNIRP, at den videnskabelige debat foregår, da konsensus er givet på forhånd. ICNIRP anerkender kun de termiske effekter ved EMF og ikke de langsigtede biologiske effekter som bl.a. opstår ved effekten af de pulserende signalbølger (signalmodulation), som ellers er veldokumenteret.

Med ICNIRP i baghånden er EU ikke uafhængig
Som det fremgår af det Europæiske Borger Initiativs 4. forslag til EU bør EU “ikke tage imod råd fra en privat organisation. Der findes allerede en Videnskabelig Komité for Sundhed, Miljø og Nye Risici (SCHEER), som har et permanent mandat til at levere en uafhængig opdatering af den foreliggende videnskabelige dokumentation, herunder vurdering af de sundhedsrisici, der kan være forbundet med eksponering for RF EMF.”

Vil informere offentligheden, men henviser til EU’s kodeks for desinformation
Kyriakides gør videre opmærksom på, at EU i 2023 vil implementere “Connectivity Toolbox”, der bl.a. også har til “ formål at informere offentligheden om radiobasestationers overensstemmelse med de gældende EMF-sikre niveauer, herunder 5G-basestationer.” Igen fremgår det, at grænseværdierne er som de skal være for, som hun skriver, forskningen EU tager udgangspunkt i “er videnskabeligt baseret og peer-reviewed og udføres på højeste niveau” (med hvilket der må menes ICNIRP)

Lidt mere skræmmende er at Kyriakides i samme åndedræt påpeger at EU er ved at “udvikle yderligere ideer til at bekæmpe desinformation på internettet og på sociale medier, og fokuserer debatten på videnskabelige fakta, for korrekt at informere borgerne om beskyttelsestilstanden mod eksponering for elektromagnetiske felter,” og henviser til “EU-kodeksen for desinformation.”

Det kan vist kun betragtes som en indirekte trussel.

Hun slutter pænt af med at hendes brev må forsikre “jer om, at beskyttelse af EU-borgere mod enhver potentiel sundhedseffekt af EMF er af afgørende betydning for Europa-Kommissionen.

Vi er nok en del, der absolut ikke føler, at der er tale om nogen beskyttelse, tværtimod.

Kyriakides svarbrev:

Kære fru Schriver,

Kommissær Kyriakides vil gerne takke dig for din e-mail af 19. december 2021 om den nordiske appel fra 11 ngo’er og har bedt mig om at svare på hendes vegne.

Mens jeg anerkender dine bekymringer, føler jeg, at det faktum, at eksponeringsgrænserne for det generelle er 50 gange lavere end de emissionsniveauer, for hvilke sundhedseffekter kan begynde at ses (ifølge WHO-estimater), bør give en tryghed. Disse eksponeringsgrænser har været på plads siden vedtagelsen af Rådets henstilling af 12. juli 1999, som opstiller de grundlæggende restriktioner og grænseværdier for eksponering af den brede offentlighed for elektromagnetiske felter (EMF).


De gældende begrænsninger og sikkerhedsvurderingerne anses ikke for at være hugget ud i sten, men vil blive overvejet for evt. revision, hvis den videnskabelige dokumentation tyder på, at revisioner er påkrævet. Til dato har det ikke været tilfældet. Alle de videnskabelige vurderinger har konkluderet, at de eksisterende grænser er ekstremt konservative og mere end tilstrækkeligt beskytter EU-borgeres sundhed.

Specifikt henviser jeg til de videnskabelige udtalelser offentliggjort af den videnskabelige komité for sundhed, miljø og nye risici (SCHEER) og dens forgænger, den videnskabelige komité for nye og nyligt identificerede sundhedsrisici (SCENIHR), som udfører vurderinger efter anmodning fra Europa-Kommissionen. Alle udtalelserne bekræftede gyldigheden af grænseværdierne i Rådets henstilling fra 1999, som er baseret på retningslinjerne fra 1998 fra Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP).

Udvalgsmedlemmer, der arbejder med disse udtalelser, er uafhængige og fri for enhver partiskhed, der kan forhindre dem i at påtage sig dette ansvar. Udvalgsmedlemmer skal erklære enhver interessekonflikt, der kan forhindre dem i at være upartiske, og
Kommissionen går meget op i at krydstjekke medlemmernes aktiviteter og baggrund. Enhver overtrædelse af fuld offentliggørelse vil føre til permanent bortvisning fra udvalget og vil alvorligt miskreditere overtræderens professionelle omdømme.


Du kan også blive glad for at høre, at Kommissionen også aktivt støtter forskning i de potentielle sundhedseffekter af EMF. En indkaldelse af forslag er for nylig blevet lanceret med et vejledende budget på 30 mio. EUR under den nye forsknings- og innovationsramme Horisont Europa. (1)

I juni 2021 gav Kommissionen SCHEER mandat til at afgive en ny udtalelse om behovet for en teknisk revision af bilagene til Rådets henstilling 1999/519/EF for frekvensområdet 100 kHz til 300 GHz i lyset af den seneste tilgængelige videnskabelige dokumentation . Derudover undersøger Kommissionen i øjeblikket muligheden for at bemyndige gruppen af videnskabelige chefrådgivere (Scientific Advice Mechanism-SAM) til at tage sig af den bredere og længerevarende undersøgelse af EMF-aspekter og udfylde eventuelle videnskabelige huller.


Endnu en værdifuld ressource skulle være implementeret i marts i år, “Connectivity Toolbox”. (2) Dette er en værktøjskasse med bedste praksis sammensat af medlemsstaterne i overensstemmelse med Kommissionens henstilling EU 2020/1307, (3) der fremmer kontinuerlig videnskabelig forskning om EMF og målrettet kommunikation for at informere og uddanne de europæiske borgere om 5G-implementering. Det har også til formål at informere offentligheden om radiobasestationers overensstemmelse med de gældende EMF-sikre niveauer, herunder 5G-basestationer.

Den forskning, der promoveres i ovennævnte værktøjskasse, er videnskabeligt baseret og peer-reviewed og udføres på højeste niveau. Men mens denne forskning løbende er i gang, er det også bestræbelserne på at bekæmpe udbredt desinformation. Kommissionen er sammen med medlemsstaterne også ved at udvikle yderligere ideer til at bekæmpe desinformation på internettet og på sociale medier, og fokuserer debatten på videnskabelige fakta, for korrekt at informere borgerne om beskyttelsestilstanden mod eksponering for elektromagnetiske felter. I den forbindelse udsendte Kommissionen en vejledning (4) (i maj 2021) om styrkelse af “EU-kodeksen for desinformation”.


Med hensyn til teknologisk udvikling vil vi gerne henlede din opmærksomhed på, at brugen af EU-harmoniserede frekvensbånd til 4G og 5G (under 6 GHz) er underlagt middeleffektgrænser for mobilterminaler (inklusive smartphones).

Det er også vigtigt at bemærke, at Kommissionens integrerede politik om at tilskynde til udbredelse af netværk med meget høj kapacitet (både fiber og 5G) for nylig har båret frugt i vedtagelsen af den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation (EECC). (5) Derfor bør fiberudbredelse udføres i størst muligt (økonomisk) omfang, f.eks. fiber til hjemmet og i særdeleshed fiber til basestationen, for at sikre høj netværkskapacitet, men også for at minimere EMF eksponering.

Jeg håber, at dette meget korte resumé af vores aktiviteter på dette område forsikrer jer om, at beskyttelse af EU-borgere mod enhver potentiel sundhedseffekt af EMF er af afgørende betydning for Europa-Kommissionen.

Venlig hilsen
Philippe ROUX
Enhedschef

1) HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-0: Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health
2) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/connectivity-toolbox-member-states-agree-best-practices-boosttimely-deployment-5g-and-fibre
3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020H1307
4) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidance-strengthening-code-practice-disinformation
5) Directive (EU) 2018/1972 (EECC or ‘the Code’)

Link til brevet fra Kyriakides:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/Reply-to-Ares20227884820-5G-CD_E1_Kyriakides.pdf

Om

Margrethe Vestager:
Hun var i perioden 2007-2014 politisk leder for Det Radikal Venstre samt økonomi- og indenrigsminister 2011-2014 og Danmarks vicestatsminister i løbet af sin ministertid under Regeringen Helle Thorning-Schmidt II i 2014. Hun har desuden tidligere været undervisnings- og kirkeminister. Hun overtog posten som politisk leder fra Marianne Jelved den 15. juni 2007. Formand for folketingsgruppen 2007 til 2011. Fra 2014 konkurrencekommissær i EU, formand for Kommissærgruppen om et ‘Europa Klar til den Digitale Tidsalder’ og fra 2019 også ledende næstformand i Europa-Kommissionen. Mister om kort tid sin stemmeret i Danmark, da hun har været mere end 8 år i udlandet.

Stella Kyriakides:
Hun har været kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed siden 1. december 2019. Før det blev hun valgt til Repræsentanternes Hus i Republikken Cypern i 2006 i 2011 og 2016 som repræsentant for Democratic Rally Party, som hun var vicepræsident for.  DRP er et liberalt-konservativt, kristendemokratisk politisk parti. Hun var også formand for Udvalget om Menneskerettigheder og Lige Muligheder for Mænd og Kvinder. Tidligere har hun været formand for Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) efter at være blevet udnævnt til leder af Cyperns delegation til PACE i 2012. I PACE var Kyriakides også ordfører for den første rapport om optimal behandling af patienter med brystkræft i Europarådet og var grundlæggeren af den første oplysningskampagne om brystkræft i Europarådet, som nu afholdes årligt. Hun var en lidenskabelig fortaler for kræftpatienters rettigheder og var stiftende medlem af den første brystkræftorganisation på Cypern, Europa Donna Cypern, hvor hun fungerede som præsident fra 2000 til 2015. Hun var også formand for European Breast Cancer Coalition Europa Donna mellem 2004 og 2006. Kyriakides arbejdede som klinisk psykolog i mental sundhedstjenester i Republikken Cyperns sundhedsministerium fra 1979 til 2006. Hun er uddannet psykolog fra Reading University og Manchester University i Storbritannien.

Se mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.