Konventioner og retsopgør

Om Forsigtighedsprincippet læse mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/
Mere om den internationale 5G modstand:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

Indhold
PACE (rådgiver for FN’s Økonomiske og Sociale Råd)
5G er grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling under resolution 39/46
13 FN-konventioner / internationale aftaler
EU konventioner
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Klima- og miljøkatastrofer er den største trussel mod menneskerettighederne
FN’s organ for Menneskerettigheder har påbegyndt en undersøgelse for at kunne forbyde cybertortur
Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
Appeller
Retsopgør

PACE

5G er grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling under resolution 39/46

Planetary Association for Clean Energy Inc. (PACE) har sendt en formel klage til FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR).
En skriftlig erklæring blev 11. februar 2019 indsendt af The Planetary Association for Clean Energy, Inc., PACE. PACE er en ikke-statslig organisation med særlig rådgivende status for FN’s Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC). Dokumentet med titlen ‘5G er grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling under resolution 39/46′ blev sendt til Generalsekretæren og om cirkuleret i overensstemmelse med Det Økonomiske og Sociale Råds resolution.
Dokumentet henviser tilbage til tobaksindustrien der i 1954 grundlagde forløberen for det, der i dag er kendt som Rådet for tobaksforskning. Denne organisation finansierede hundreder af såkaldte uafhængige forskere, der offentliggjorde flere tusinde peer-reviewede undersøgelser, hvis mål udelukkende var at skabe kontrovers og tvivl om en årsagssammenhæng mellem rygning og en lang række alvorlige sygdomme. Deres teknikker bruges stadig i vid udstrækning i dag af teleselskaberne. Parallellerne med tobaksindustrien er markante, selvom taktikken senere blev forbedret med en nådesløs lobbyvirksomhed.
Fra dokumentet:
“Der er mere end 10.000 peer-reviewed undersøgelser vedrørende sundhedsmæssige virkninger af EMR og væsentlige beviser for den kumulative natur og eventuelle irreversibilitet af nogle effekter, hvad enten neurologiske / neuropsykiatriske, reproduktive, hjerte-, mutationer i DNA eller hormonelle effekter. Nogle kan påvirke udviklingen af ​​menneskeheden. [9]
Hos mennesker er der klare beviser for, at EMR ikke kun forårsager kræft, men en bred vifte af svækkende lidelser, herunder kognitiv svækkelse, indlærings- og hukommelsesunderskud, neurologisk skade, abort, nedsat sædfunktion og kvalitet, fedme, diabetes, tinnitus, påvirkninger af generelle trivsel, ændring af hjerterytme og hjerte-kar-sygdomme. På celleniveau medfører EMR ændringer i stofskifte og stamcelleudvikling, gen- og proteinekspression, øgede frie radikaler, oxidativ stress og DNA-beskadigelse. [9]
Effekter hos børn er vigtige og inkluderer nogle af ovenstående plus autisme, opmærksomhedsunderskud hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD) og astma. [9]
EMR har umiddelbare virkninger på visse aspekter af biologi.
Disse kan udtrykkes hurtigere hos mennesker, der allerede lider af elektrosensitivitet (ES) og elektrohypersentivitet (EHS). Selvom dette ikke er medicinske termer, henviser de til op til 13% af mennesker globalt, der tilfældigvis har opdaget, hvad der gør dem syge på trods af andres vantro. Mange af disse mennesker kan ikke arbejde, er hjemløse eller har begået selvmord, fordi de ikke havde noget sted at skjule sig for strålingen. [10]
Virkningen af ​​trådløse telekommunikationsteknologier på mennesker og deres miljø blev aldrig testet, før hver eneste generation blev implementeret globalt. Gennemsnitlige voksne og deres børn er blevet brugt som eksperimentelle marsvin uden nogensinde at blive informeret eller bedt om deres samtykke. Tværtimod er offentligheden blevet vildledt aktivt. [11]
Økonomiske interesser har overvundet forsigtighedsprincippet og forsigtighedsprincippet. [12]
Der er ingen fravalg. Med fremkomsten af ​​5G bestråles alle uden forskel i stadigt stigende doser. [13]
De, der er ansvarlige for at holde denne industri i skak, herunder Verdenssundhedsorganisationen, US Federal Communications Commission og andre nationale og internationale organer, har aldrig været forestående om farerne ved radiofrekvent stråling. I stedet har de beskyttet branchens interesser med total tilsidesættelse af kendte sundhedsmæssige påvirkninger. [14]

Kildehenvisninger finder du her:
http://www.guineapigsappeal.org/un/references.pdf
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/10/WRITTEN-STATEMENT-SUBMITTED-BY-PLANETARY-ASSOCIATION-FOR-CLEAN-ENERGY-INC..docx

Et udpluk af de FN-konventioner / internationale aftaler der overtrædes ved udrulning af 5G.

WHO ser ud til at have krænket vores menneskerettigheder, Nürnbergprincipperne om menneskelige eksperimenter og mange af FN-konventionerne, der er designet til at beskytte menneskeheden, samtidig med at de frarøver os vores fysiske muligheder for at beskytte os selv eller vores hjem. Som rapporteret af Dr. Gabriel Cousens, MD, ND, overtrædes mindst 11 internationale aftaler ved gennemførelsen af ​​5G, hvilket udgør ”en alvorlig planetarisk krænkelse”.
http://treeoflifecenterus.com/5g-a-toxic-assault-on-the-planetary-web-of-life/

1. De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder (1989) fastslår, at staterne “påtager sig at sikre barnet den beskyttelse og pleje, som er nødvendig for hans eller hendes velbefindende” (art. 3), “sikre … overlevelse og udvikling af barnet ” (art. 6) ”… under hensyntagen til farer og risiko ved miljøforurening” (art. 24c).
https://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf

2. Nürnbergprincipperne (1949) skal følges ved ethvert eksperiment der involvere, hvilket inkluderer implementering af 5G med ny, højere eksponering for RF / radiofrekvent mikrobølgestråling, som ikke er sikkerheds testet. ”Det frivillige samtykke fra ethvert menneskelige individ er absolut essentielt” (art. 1). Det er åbenlyst, at størstedelen af ​​de mennesker, der udsættes for 5G, vil være ufrivillige. ” Intet eksperiment bør udføres, hvor der på forhånd er grund til at tro, at død eller invaliderende skade vil forekomme.” (art. 5).
https://avalon.law.yale.edu/imt/nurecode.asp

3. Erklæringen fra De Forenede Nationers konference om det menneskelige miljø (1972): ”Udledning af giftige stoffer … i sådanne mængder eller koncentrationer, der overskrider miljøets kapacitet til at gøre dem ufarlige, skal stoppes for at sikre, at alvorlig eller irreversibel skade ikke påføres økosystemerne ” (princip 6).
https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1979/24

4. World Charter for Nature (1982): ”Aktiviteter, der sandsynligvis vil forårsage irreversibel skader på naturen skal undgås …  hvor potentielle bivirkninger ikke forstås fuldt ud, skal aktiviteten ikke fortsætte” (art. 11).
https://digitallibrary.un.org/record/39295

5. Rio-erklæringen om miljø og udvikling (1992): ”Stater har … ansvaret for at sikre, at aktiviteter inden for deres jurisdiktion eller kontrol ikke forårsager skade på andre stater eller områder uden for grænserne for national jurisdiktion” (princip 2).
https://bu.dk/introduktion/baeredygtig-udviklings-historie/resultaterne-af-rio-konferencen/

6. De Forenede Nationers verdensmøde om bæredygtig udvikling (2002): ”Der er et presserende behov for … at skabe mere effektive nationale og regionale politiske reaktioner på miljømæssige trusler mod menneskers sundhed” (punkt 54k).
http://www.un-documents.net/jburgdec.htm

7. Den afrikanske konvention om bevarelse af natur og naturressourcer (2017): “Parterne skal… træffe alle passende foranstaltninger for at forebygge, afbøde og eliminere i størst muligt omfang skadelige miljøpåvirkninger, især fra radioaktivt, giftigt, og andre farlige stoffer og affald ” (art. 13).
https://au.int/sites/default/files/treaties/7782-treaty-0029_-_revised_african_convention_on_the_conservation_of_nature_and_natural_resources_e.pdf

8. FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)
: ” Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.” (art. 3).
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder

9. Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents Health 2016-2030 (2015) har som målsætning og mål at transformere fremtiden og sikre, at alle nyfødte, mødre og børn ikke kun overlever, men trives ved at sikre sundhed og velvære og reducere forurening-relaterede dødsfald og sygdomme.
https://www.who.int/pmnch/media/events/2015/gs_2016_30.pdf

10. Traktat om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer (1967) kræver, at brugen af ​​det ydre rum udføres “for at undgå skadelige forurening og også ugunstige ændringer i jordens miljø” (Art. IX).
https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1967/103

11. De Forenede Nationers retningslinjer for den langsigtede bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum (2018): “ Stater og internationale mellemstatslige organisationer bør adressere … de risici for mennesker, ejendom, folkesundhed og miljøet, der er forbundet med opsendelser af, operationer i kredsløb samt returnering af rumobjekter” (retningslinje 2.2c).
http://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/resolutions/2018/general_assembly_73rd_session/ares736_html/N1834385.pdf

12. Århus-konventionen af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet:
Artikel 1: Formål
“Med henblik på at bidrage til beskyttelsen af den ret, der tilkommer ethvert menneske i denne og kommende generationer, til at leve i et miljø, der er tilfredsstillende for hans eller hendes sundhed og velbefindende, garanterer hver part retten til adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser og adgang til klage og domstolsprøvelse i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention.”
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22991

13. Helsinki-deklarationen. Første udgave af Helsinki-deklarationen blev vedtaget i Verdenslægeforeningen i 1964, og den er siden blevet opdateret ad flere omgange. Helsinki-deklarationen angiver de nødvendige etiske hensyn i forskning, der involverer mennesker som forsøgspersoner, herunder identificérbart menneskeligt væv eller personhenførbare data. Dokumentet oprinder i Verdenslægeforeningen og nyder bred international anerkendelse.
“Informeret samtykke
25. Deltagelse fra enkeltpersoner, der er i stand til at give informeret samtykke som emner i medicinsk forskning, skal være frivillig. Selv om det kan være passende at konsultere familiemedlemmer eller ledere i samfundet, kan ingen personer, der er i stand til at give informeret samtykke, tilmeldes en forskningsundersøgelse, medmindre han eller hun frit accepterer det.

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

EU konventioner

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Det følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 2 og 8 med tilhørende retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at der gælder en række retlige forpligtelser for de offentlige myndigheder i Danmark, som skal følges i tilfælde, hvor private eller staten selv ønsker at udøve en farlig aktivitet. Disse forpligtelser er i hovedtræk:
– Pligten til at udarbejde lovgivningsmæssige og administrative rammer.
– Rammerne skal være designet til at medføre et effektivt værn imod livsfare (art. 2) og krænkelse af retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8).
-Den nærmere regulering skal være egnet til at håndtere de specielle forhold, som den pågældende aktivitet indebærer.
– Dette skal ske med særligt henblik på at beskytte retten til livet og respekten for familieliv og privatliv.
– Reguleringen skal omfatte tilladelser, opsætning, drift, sikkerhed og overvågning af aktiviteten.
– Det skal være obligatorisk at tage praktiske foranstaltninger som sikrer den effektive beskyttelse af borgere, hvis liv kunne blive bragt i fare som følge af de iboende risici forbundet med aktiviteten.
– Der skal fastlægges procedurer, som er egnede til under hensyntagen til den pågældende aktivitets tekniske forhold at identificere mangler ved de samme procedurer.
– Staten kan ifalde ansvar for krænkelser af ovennævnte bestemmelser i tilfælde, som den burde have forudset.
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

FN-kommissær: Klima- og miljøkatastrofer er den største trussel mod menneskerettighederne

Michelle Bachelet, der er Menneskerettighedskommissær ved FN, har udpeget klima- og miljø som den største trussel for menneskerettighederne. (1) Vil EMF og 5G blive inkluderet?
De “tredobbelte planetariske kriser” af klimaændringer, forurening og naturtab udgør den største trussel mod menneskerettighederne globalt, sagde Bachelet under sin åbningstale til et 48-timers møde ved FN’s Menneskerettighedsråd i Geneve den 13. september 2021 ved åbningen af en måneds session, der skal prioritere miljø problemer.
“Omfattende problemer med forurening, klimaforandringer og biodiversitet er en voksende trussel – og øger samtidig spændinger, konflikter, strukturel ulighed og gør mennesker stadig mere udsatte.”
Der forventes to nye resolutioner om miljøet
Diplomater fortalte Reuters, at det blev forventet at der kom to nye resolutioner om miljøet, herunder en, der ville skabe en ny særlig rapportør om klimaændringer og en anden, der ville udnævne en ny ret til et sikkert, rent, sundt og bæredygtigt miljø.
Tysklands udenrigsminister Heiko Maas gav mandag udtryk for støtte til den første idé, som endnu ikke formelt er forelagt i udkast. “Klimaændringer påvirker stort set alle menneskerettigheder,” sagde han.
Marc Limon fra tænketanken Universal Rights Group udtalte, at Rådets anerkendelse af retten til et sundt miljø ville være “gode nyheder”. “Det vil give enkeltpersoner mulighed for at beskytte miljøet og bekæmpe klimaændringer,” sagde han.
Beslutninger truffet af Rådets 47 medlemmer er ikke juridisk bindende, men har en politisk vægt. Konventioner, 5G og elektromagnetisk stråling Jeg er ikke sikker på at Michelle Bachelet havde elektromagnetisk stråling og udrulningen af 5G i tankerne med hendes udtalelse. Ikke desto mindre overtræder udrulningen af 5G en række FN-konventioner samt internationale aftaler: (2)

 • De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder (1989)
 • Nürnbergprincipperne (1949)
 • Erklæringen fra De Forenede Nationers konference om det menneskelige miljø (1972)
 • World Charter for Nature (1982)
 • Rio-erklæringen om miljø og udvikling (1992)
 • De Forenede Nationers verdensmøde om bæredygtig udvikling (2002)
 • Den afrikanske konvention om bevarelse af natur og naturressourcer (2017)
 • FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)
 • Århus-konventionen af 25. juni 1998
 • Helsinki-deklarationen (1964)

Vi kan kun håbe at den kommende resolution vil give endnu en mulighed for at få sat både fokus og handling bag den enorme mængde elektrosmog vi er omgivet af.
Kilder:
https://www.reuters.com/business/environment/environmental-threats-are-biggest-challenge-human-rights-un-2021-09-13/

FN’s organ for Menneskerettigheder har påbegyndt en undersøgelse for at kunne forbyde cybertortur

FN’s Human Rights Council særlige rapportør vedr. tortur professor Nils Melzer afslørede den 28. februar 2020 i Genève på den 43. MENC, (1) at cyberteknologi ikke blot bruges til internet og 5G. Cyberteknologien bruges også målrettet mod enkeltpersoner – gennem intimidering, chikane og offentlig shaming. Elektromagnetisk stråling, radar og overvågningsteknologi bruges også til at overføre lyde og tanker til folks hjerne, det fortæller bl.a. de tusindvis af vidnesbyrd fra såkaldte “målrettede personer” (TIs) som FN har modtaget. Helt konkret udmøntede mødet i at Melzers mandat blev forlænget i 3 år. (2)
Professor Nils Melzer er ekspert i international ret, og har siden 2016 været formand for menneskerettigheder på Geneve Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. (3) Hans team har fundet beviser for, at cyberteknologi bruges til at påføre alvorlige psykiske og fysiske lidelser.
“Dommere mener, at fysisk tortur er mere alvorlig end grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling,” udtalte han til The Guardian den 21. februar. “Tortur er simpelthen bevidst instrumentalisering af smerte og lidelse.”
Disse psykologiske torturmetoder bruges ofte “til at omgå forbuddet mod tortur, fordi de ikke efterlader synlige mærker”. (4)
Cyberpsykologiske systemer som ’kognitiv radio’ bruges til at afbryde menneskelig perception og hukommelse. De kan også bruges til at udspionere mennesker, som krænker den personlige integritet, hvilket kan føre til korruption og slaveri i et samfund. Cybertortur kaldes også no-touch tortur eller brain-machine interface. En måde til at håndtere den nye situation er at regulere de nye teknologier og bruge AI-kontrolmekanismer af uafhængige og upartiske efterforskere. De indsamlede beviser kan derefter bruges til lettere og hurtigere at dømme kriminelle i fremtiden.
Professor Meltzer og hans team er i gang for at udvikle en international retlig ramme, der dækker de cyberteknologier, der kan forårsage tortur, og som tidligere var svært at bevise. I fremtiden kan det være nødvendigt at oprette radiofrekvensspektrumpoliti for at beskytte menneskeheden mod cyberterrorisme. Human Rights Council vil ifølge cyber-torture.com (5) frigive flere rapporter om dette emne snart i fremtiden.
Rapportens afsnit om cybertortur
Af rapporten som Nils Melzer afleverede til Human Rights Council, og som blev diskuteret den 28. februar 2020, fremgår det, at i praksis misbruges medicinske implantater, neuroteknologiske apparater, våbenbaseret psykologi og mobbing – for at opnå en fuldstændig ødelæggelse af ethvert individ.
Afsnittet om cybertortur er inddelt i 6 punkter:
71. Et særligt problemområde, som ikke synes at have fået tilstrækkelig opmærksomhed, er mulig brug af forskellige former for informations- og kommunikationsteknologi (“cyberteknologi”) til tortur. Selvom promotion, beskyttelse og comforten af menneskerettigheder på Internettet gentagne gange er blevet behandlet af Menneskerettighedsrådet (se A/HRC/32/L.20 og A/HRC/38/L.10/Rev.1), er tortur først og fremmest blevet forstået som et redskab, der bruges til at hindre udøvelsen af retten til ytringsfrihed på Internettet, og ikke som en krænkelse af menneskerettighederne, der kan begås ved brug af cyberteknologi.
72. Det forekommer overraskende i betragtning af, at nogle af kendetegnene ved cyberspace er, at det er et miljø, der er meget befordrende for misbrug og udnyttelse, især ved en stor magtasymmetri, der næsten garanterer anonymitet og næsten giver fuld straffrihed. Stater, virksomhedsaktører og organiserede kriminelle har ikke kun kapaciteten til at gennemføre cyberoperationer, der påfører utallige personer store lidelser, men kan meget vel beslutte at gøre det til et af torturformålene. Det er derfor nødvendigt på en foreløbig måde at undersøge de tænkelige og grundlæggende konturer af, hvad der kan beskrives som “cybertortur”.
73. I praksis spiller cyberteknologi allerede rollen som en “igangsætter” i udøvelsen af både fysiske og psykologiske former for tortur, især gennem indsamling og transmission af overvågningsinformation og instruktioner til forhørsledere, via formidling af lyd- eller videooptagelser af tortur eller mord med henblik på intimidering og endda livestreaming af seksuelt misbrug af børn “efter behov” af voyeuristiske klienter (A/HRC/28/56, præmis 71)(6), og i stigende grad også via fjernbetjening eller manipulation af bedøvede bælter (A/72/178, afsnit 51) (7), medicinske implantater og muligvis nanoteknologiske eller neuroteknologiske anordninger. (55) Cyberteknologi kan også bruges til at påføre eller bidrage til alvorlig psykisk lidelse, samtidig med at man undgår den fysiske krops ledning, mest især gennem intimidering, chikane, overvågning, offentlig skam og ærekrænkelse samt bevilling, sletning eller manipulation af oplysninger.
74. Aflevering af alvorlige trusler gennem anonyme telefonopkald har længe været en udbredt metode til ekstern at påføre frygt. Med fremkomsten af Internettet er det især blevet rapporteret, at staters sikkerhedstjenester anvender cyberteknologi, både på deres eget område og i udlandet, til systematisk overvågning af en lang række enkeltpersoner og/eller til direkte indblanding med deres uhindrede adgang til cyberteknologi. (56) Elektroniske kommunikationstjenester, sociale medieplatforme og søgemaskiner giver et ideelt miljø både for anonym levering af målrettede trusler, seksuel chikane og afpresning og til massespredning af skræmmende, ærekrænkende, nedværdigende, vildledende eller diskriminerende fortællinger.
75. Enkeltpersoner eller grupper, der systematisk er målrettet mod cyberovervågning og cyberchikane, står generelt uden effektive midler til forsvar, flugt eller selvbeskyttelse og befinder sig i det mindste i denne henseende ofte i en situation med “magtesløshed”, der kan sammenlignes med fysisk forvaring. Afhængigt af omstændighederne kan gerningsmandens fysiske fravær og anonymitet endda forværre ofrets følelser af hjælpeløshed, tab af kontrol og sårbarhed, ikke ulig den stressforstærkende effekt af bind for øjnene eller hætte under fysisk tortur. På samme måde kan den generelle skam forårsaget af offentlig eksponering, ærekrænkelse og nedværdigelse være lige så traumatisk som direkte ydmygelse fra gerningsmænd i et lukket miljø. (57) Som forskellige undersøgelser af cybermobning har vist, kan chikane alene i forholdsvis begrænsede miljøer udsætte målrettede personer for ekstremt forhøjede og langvarige niveauer af angst, stress, social isolation og depression og øger risikoen for selvmord betydeligt. (58) Derfor kan meget mere systematiske, regeringsstøttede trusler og chikane leveret via cyberteknologier ikke kun medføre en situation med effektiv afmagt, men kan meget vel forårsage niveauer af angst, stress, skam og skyld svarende til “alvorlig mental lidelse”, som krævet for at finde tortur. (59)
76. Mere generelt for at sikre en passende gennemførelse af forbuddet mod tortur og dertil knyttede juridiske forpligtelser under nuværende og fremtidige omstændigheder bør dens fortolkning udvikle sig i takt med nye udfordringer og muligheder, der opstår i forbindelse med nye teknologier, ikke kun i cyberspace, men også på områder som kunstig intelligens, robotik, nanoteknologi og neuroteknologi eller farmaceutiske og biomedicinske videnskaber, herunder såkaldt “human enhancement”.
Kilder:
1) Menneskerettighedsrådet indleder en interaktiv dialog med den særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Menneskerettighedsrådet, Den 28. februar 2020
2) Det blev besluttet at forlænge mandatet for den særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf med en yderligere periode på tre år.
https://undocs.org/A/HRC/43/L.30 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25634&LangID=E
3) Professor Nils Melzer er den nuværende FN’s særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Han er professor i international lov ved University of Glasgow og siden 2016 formand for menneskerettigheder ved Genève Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, hvor han har undervist siden 2009, herunder som den schweiziske formand for international humanitær lov (2011- 2013). Siden september 2019 har han endvidere fungeret som næstformand for International Institute of Humanitarian Law i Sanremo, Italien.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nils_Melzer
4) Owen Bowcott, ‘FN advarer om stigning i ‘cybertortur’ for at omgå fysisk forbud’ (The Guardian, marts 2020) https://www.theguardian.com/law/2020/feb/21/un-rapporteur-warns-of-rise-of-cybertorture-to-bypass-physical-ban 5) Cyber-Torture er en non-profit EU-koalition mod cybertortur og en task force oprettet for at skabe opmærksomhed om cybernetisk teknologi og elektronisk misbrug, såsom ulovlig dataindsamling og manipulation af mennesker via hjernen – maskine – grænseflader. Ordet “Cybertorture” er opfundet af FN’s særlige rapportør om tortur professor Nils Melzer.
https://cyber-torture.com
6) ”Virtual Global Taskforce er et centralt eksempel på internationalt samarbejde. Det består af 12 retshåndhævende partnere (a) og en række partnere i den private sektor, herunder Blackberry, Microsoft og PayPal, og en række børnesikringsagenturer. Taskforce hjælper med at dele efterretninger og koordinere retshåndhævelse, hvilket har resulteret i vellykkede undersøgelser. For eksempel førte “Operation Endeavour” til anholdelse af 29 personer i januar 2014 for live streaming af seksuelt misbrug af børn begået i Filippinerne efter anmodning. Et andet godt initiativ er “Operation Pin”, som har været succes med at søge at identificere dem, der forsøger at få adgang til børnepornografi. Pin er et websted, der påstås at tilbyde børnepornografi, men når en person søger adgang til materialet, overføres hans eller hendes kommunikationsoplysninger til et lokalt retshåndhævende organ.” a) Europol, INTERPOL and law enforcement agencies from Australia, Canada, Italy, the Netherlands, New Zealand, the Republic of Korea, Switzerland, the United Arab Emirates, the United Kingdom and the United States
https://undocs.org/A/HRC/28/56
7) “Efter den særlige rapportørs opfattelse skal et våben anses for i sig selv at være grusomt, umenneskeligt eller nedværdigende, hvis det enten er specifikt designet eller af en art (det vil sige uden anden praktisk brug end) at: (a) anvende unødvendigt, overdreven eller på anden måde ulovlig kraft mod personer eller (b) påføre magtesløse individer smerte og lidelse. I omgivelser uden for frihedsberøvelse, der styres af det retshåndhævende paradigme, omfatter eksempler på iboende grusomme, umenneskelige eller nedværdigende våben: (a) piggede batoner eller skjolde og enhver anden form for våben eller ammunition, der er specielt designet eller af en art til unødigt at forværre sår og lidelse; (b) bedøvelsesbælter og enhver anden form for kropsbåret enhed, der er i stand til at afgive elektriske stød via fjernbetjening, da de ikke kun forårsager fysisk smerte, men også konstante følelser af ekstrem kval og ydmygelse samt ofrets fuldstændige underkastelse uanset fysisk afstand; og (c) visse unødvendigt smertefulde, skadelige eller ydmygende anordninger, der er designet til at begrænse personer i forbindelse med anholdelse, såsom tommelfinger- og fingermanchetter og -skruer.” (a) a) See European Council Regulation No. 1236/2005 and amendments. See also Omega Research Foundation and Amnesty International, “The human rights impact of less lethal weapons”, pp. 8 -9. https://undocs.org/A/72/178
55) Al Elmondi, “Next-generation nonsurgical neurotechnology”, Defense Advanced Research Projects Agency, available at www.darpa.mil/program/next-generation-nonsurgical-neurotechnology. https://www.darpa.mil/program/next-generation-nonsurgical-neurotechnology
56) Se Human Rights Council resolutions 32/13 og 38/7.
https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-32-13/
https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-38-7/
See, most notably, the 2013 disclosures by Edward Snowden of the global surveillance activities conducted by the United States National Security Agency and its international partners, see Ewan Macaskill and Gabriel Dance, “NSA files: decoded – what the revelations mean for you”, The Guardian, 1 November 2013. https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations-decoded#section/1
57) Pau Pérez-Sales, “Internet and torture” (forthcoming).
https://tidsskrift.dk/torture-journal/article/view/120593/168365
58) Ann John and others, “Self-harm, suicidal behaviours, and cyberbullying in children and young people: systematic review”, Journal of Medical Internet Research, vol. 20, No. 4 (2018);
https://www.jmir.org/2018/4/e129/
Rosario Ortega and others, “The emotional impact of bullying and cyberbullying on victims: a European cross-national study”, Aggressive Behavior, vol. 38, No. 5 (September/October 2012). https://www.researchgate.net/publication/236609994_The_Emotional_Impact_of_Bullying_and_Cyberbullying_on_Victims_A_European_Cross-National_Study
59) Samantha Newbery and Ali Dehghantanha, “A torture-free cyber space: a human right”, 2017.
http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/43421/3/A%20Torture-Free%20Cyber%20Space%20manuscript.pdf

Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (2016/C 202/02)

Art. 2 – retten til livet
Art. 3 – retten til respekt for menneskers integritet
Art. 7 – respekt for familie- og privatliv
Art. 35 – sundhedsbeskyttelse
Art. 37 – miljøbeskyttelse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN#d1e32-391-1

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Herunder Artikel 191 EUF: Målsætninger på miljøområdet.
https://www.eu.dk/da/dokumenter/traktater/traktaten-euf/tredje-del/afsnit-xx/artikel-191
“1. Unionens politik på miljøområdet skal bidrage til forfølgelse af nedennævnte mål:
– bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten
– beskyttelse af menneskers sundhed
– en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne
– fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer, og navnlig bekæmpelse af klimaændringer”
https://www.eu.dk/da/dokumenter/traktater/traktaten-euf?rfd=1

Appeller

Den nordiske appel

5G-appellen

Forskere og læger opfordrer til et moratorium for udrulning af 5G.
5G vil øge eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter RF-EMF væsentligt, hvilket har vist sig at være skadeligt for mennesker og miljø.

5G-appellen blev udarbejdet i 2017 af forskere og læger, der opfordrede EU til hurtigst muligt at standse udrulningen af ​​5G på grund af alvorlige potentielle sundhedseffekter af denne nye teknologi. 5G vil øge eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) væsentligt oven på 2G, 3G, 4G, Wi-Fi osv. Til allerede eksisterende telekommunikation. RF-EMF har vist sig at være skadeligt for mennesker og miljø.
Den 19. oktober 2020 har 407 forskere og læger underskrevet appellen. 5G-appellen er stadig åben for godkendelse for forskere (ph.d., professor) eller læger (MD. Kontakt professor em. Rainer Nyberg eller assoc. professor Lennart Hardell.
Appellen blev oprindeligt indsendt i september 2017 til Europa-Kommissionen.
http://www.5gappeal.eu/

INTERNATIONAL APPEAL – Stop 5G on Earth and in Space

(Dansk udgave)
Vi, undertegnede forskere, læger, miljøorganisationer og borgere fra 204 lande opfordrer til øjeblikkelig stop for udbredelsen af 5G (femte generations) trådløse netværk, herunder 5G rumsatellitter. 5G vil massivt øge eksponering for radiofrekvent (RF) stråling ud over de 2G, 3G og 4G telekommunikationsnetværk, som allerede er i funktion. RF-stråling er påvist skadelig for både mennesker og miljøet. Spredning af 5G er et eksperiment med menneskeheden og miljøet og er af international lov defineret som en forbrydelse.
 Pr. 22. Oktober 2020 har 300,811 mennesker og organisationer fra 214 nationer underskrevet Appeallen.
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf70915dce6b050bec81ae/1572827284842/International+Appel+-+Stop+for+5G+på+Jorden+og+i+rummet.pdf
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Retsopgør

Danmark:

Juridisk Responsum

I Danmark står Advokat Christian F. Jensen fra Bonnor Advokater for en retssagsførelse over etabelring af 5G-systemmet i Danmark.

RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark. 4. maj 2019.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/11/Responsum-endelig-udgave-brevhoved-med-bilag-1.pdf

OFFENTLIGT Hovedargumenter fra INTERNT RESPONSUM om retssagsførelse overfor etablering af 5G-systemet i Danmark. 9. april 2020.
https://static1.squarespace.com/static/5d0d4376efadae0001314abb/t/5e93092272f3495f04e40a14/1586694436151/Hovedargumenter+fra+responsum+ang+retssagsførelse.pdf
https://www.landsindsamlingenmod5g.org/

Status pr. 31. okt. 2021. Der er kommet afslag fra Procesbevillingsnævnet, på at meddele fri proces til en retssag imod staten selv om ulovligheden af at indføre 5G-systemet i Danmark som næste skud på stammen af stråleforurenende og samtidig for telebranchen ekstremt lukrative kommunikationssystem. Procesbevillingsnævnet, som formelt hører under domstolene, begrunder ikke sine afgørelser.

I den mellemliggende tid er der arbejdet på løbende at indsamle yderligere dokumentation og oplysninger, således som den fremkommer fra ind- og udland i form af forskning, retsskridt i andre lande (herunder USA og Holland), m.v. Materialet skal bruges at udarbejde en anmodning om genoptagelse til Procesbevillingsnævnet, som forhåbentlig kan indgives hurtigst muligt og inden udgangen af januar 2022.

Mobilmasten i Vrads, Silkeborg Kommune

Det lykkedes at få omstødt Silkeborg kommunes godkendelse af en mobilmast i landsbyen Vrads ved at klage til Planklagenævnet. Arbejdsgruppen har formuleret en “klagevejledning” til andre der ønsker at undgå en projekteret mobilmast i lokalområdet. Alle sager er dog forskellige.
Planklagenævnets afgørelse på 22. februar 2022:
https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/8f123e5d-ff01-4b5e-9b0a-d46013ba6dd6
Som selvstændig dokument:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/03/Planklagenaevnets-afgoerelse-paa-22.pdf

Er det nu Silkeborg Kommune skal markedsføre Vrads-området som en af verdens få beboelige white zones og tiltrække bosættere og turister fra hele verden

Med Planklagenævnet omstødelse af Silkeborg Kommunes afgørelse om en antennemast i Vrads, vil det naturskønne, sårbare og unikke område omkring landsbyen være et af Danmarks få steder uden mobilstråling og uskønne mastekonstruktioner.
Som Marie Raes skriver, betyder det, at Silkeborg Kommune nu muligheden for at markedsføre Vrads-området som en af verdens få beboelige white zones og vil herigennem kunne tiltrække bosættere og turister fra hele verden. “Åndehuller” eller “white zones” i stedet for “sorte huller”
Myndigheder og mobilafhængige borgere kalder et område uden mobildækning for »et sort hul«. Men måske var “åndehuller” en meget bedre betegnelse for disse oaser og fristeder, hvor man kan finde ro og nærvær sammen med natur og medmennesker.
Fastnet og fiberbredbånd
Alle i Vrads har mulighed for optimal elektronisk forbindelse til omverden via det eksisterende og velfungerende fastnet og fiberbredbånd, så borgerne i landsbyen mister intet ved at bo i en white zone.
“Vi kan have både »sorte huller«, »åndehuller« og »white zones«, så sæt i gang med de vide visioner, Silkeborg outdoorhovedstad!”
Kilde:
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/aa078006-4108-479d-938d-43d937ac90be/

Mastesag vundet i Gyrstinge- mellem Ringsted og Sorø.

Tine Mansfield fra Folkebevægelsen VITA skriver den 3. december 2020:
“I går aftes kom afgørelsen på min egen mastesag i min hjemby Gyrstinge, hvor Ringsted kommune mente at endnu en mast skulle stå 500 m fra mit soveværelse. En 48 meter høj gittermast midt i fredet natur og 2 km fra natura 2000 område. Kommunen havde godkendt TDC s ansøgning, som planklagenævnet nu har omgjort og afvist.
Planklagenævnets afgørelse om mastesagen i Gyrstinge:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/12/Afgoerelse-Ringsted-kommune.pdf-1.pdf

5G-mast i Vang, Bornholm, sendt til tælling

AFGØRELSE i klagesagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse om, at telemast på Paradisvej, Hasle, er i overensstemmelse med lokalplan samt dispensation til teknikskabe og hegn. Den 31. august 2020.
Borgere i Vang oplevede, at de ikke blev hørt, før Bornholms Regionskommune i 2017 gav TDC dispensation til at opstille en telemast med tilhørende teknikskabe og træhegn på hjørnegrunden ved Paradisvej. De klagede efterfølgende over beslutningen og angav alternative placeringer. Resultatet blev at Planklagenævnet ophævede afgørelsen således at kommunens afgørelse ikke længere gælder.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/10/Afgoerelse-om-stop-af-mast-paa-Bornholm-3.pdf
https://www.tidende.dk/nyheder/2020/09/16/5g-mast-vang-sendt-taelling/

Norge

Der har været flere sager i norsk ret om højspændingsledninger og mobilmaster. Einar Flydal nævner i sin oversigt sagen på Ulvøya, Oslo, om en mobilmast ved en kiosk, der sendte elektromagnetisk stråling gennem forskellige huse for at give dækning til Mosseveien. Sagsøgeren mente, at dette var helt unødvendigt – men tabte i retten, da den norske strålingsmyndighed hævdede, at strålingen ikke kunne være sundhedsfarlig. Sagsøgeren, der selv var militæruddannet og ekspert i strålings- og måleteknikker og mente, at det var i strid med LARA-princippet (at strålingen skulle være så lav, som den med rimelighed kan være). (Se blogindlæg 13.05.2015) Siden da er reglerne blevet ændret, så LARA-princippet ikke længere kan finde anvendelse, når strålingen ligger under ICNIRP’s varmebaserede grænseværdier (defineret som “god praksis” i strålingsbeskyttelsesforskrifterne).

Smart Meter eller AMS-målere (elmålere): Siden 2017 har der været en række krav om midlertidige forbud mod at stoppe strømafbrydelser og nogle retssager. De sager, der vindes af onlinekunder, handler for det meste om tilfælde, hvor liv og helbred er i fare på grund af kulde. De er blevet vundet ved, at netselskabet har trukket lukningsmeddelelsen tilbage.

Der har været et langt større antal klager, som næsten alle er blevet afvist af NVE og RME og Energiklagenævnet af rent formelle grunde og af hensyn til den samfundsmæssige gevinst ved ændringen af det nye takst- og afregningssystem, som AMS-målere er en del af.

Dommen, hvor de ni sagsøgere i “Halden-sagen”, der for nylig tabte i Borgarting Court of Appeal (21-136295ASD-BORG/02, blogindlæg 4.11.2022), medførte en ny sejr i forhold til dette:

Dommen afviser ikke sundhedsskadelige effekter, men fastslår, at hvis man har en lægeerklæring om, at man har helbredsproblemer, der falder ind under det, der i daglig tale kaldes elektrisk overfølsomhed, og at man kan dokumentere, at disse skyldes måleren, skal man have dispensation, ikke kun fra senderen i AMS-måleren, men, hvis det skyldes snavset strøm, også fra selve måleren.

Dommen er nu anket til Højesteret både på dette og andre punkter. Hvis det går gennem appeludvalget og fortsætter, vil det blive behandlet af Højesteret i 2023.

Links:
https://einarflydal.com/2019/12/01/ams-malerne-for-retten-233-millioner-samlet-inn-siste-mulighet-er-i-dag/
https://einarflydal.com/vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-2-er-i-gang/
https://einarflydal.com/2020/02/14/vi-tar-ams-malerne-for-retten-statusrapport-februar-2020/
https://einarflydal.com/2022/12/12/oversikt-over-rettssaker-om-straling-og-helse/

Belgien

STRÅLINGSRETSSAG MOD BELGIEN OG EU

Med sin dom af 14. januar 2021 satte Forfatningsdomstolen i Belgien strålingsproblemet på landkortet. Domstolen erkendte, at nogle mennesker ikke kan tolerere en trådløs operatør. At enhver borger kan afslå en trådløst kommunikerende digitalmåler og anmode om en kablet variant.

Med sin dom gjorde domstolen meget mere end at udøve retfærdighed. Retten skabte drømme. Drømme om mere. Om en verden, der atter sprænger af liv.

Organisationerne SaveBelgium.be og StralingsArmVlaanderen.be forberedte derfor foråret 2021 en retssag mod Belgien og EU. Man ønsker at bringe det op i retten, hvordan de standarder, som regeringen og EU bruger i dag, ødelægger naturen, dræber bierne og fratager børnene deres fremtid.

Der er tale om en omfattende stævning baseret på EU-retten, menneskerettighederne og forsigtighedsbestemmelserne. Med udgangspunkt i Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention indsendte organisationerne for nylig sine beviser tæt på 8000 sider til de belgiske domstole. 

3 præjudicielle spørgsmål

Vi påberåber os ikke kun, hedder det, EU’s grundlæggende rettigheder, men vi beder den nationale dommer om at stille EU-Domstolen 3 præjudicielle spørgsmål: (1) Juridisk underbygger vi denne anmodning med tre kilder til grundlæggende rettigheder: den belgiske forfatning, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (CFR) og EMRK samt en række andre nationale og EU-retlige grundlag.

For så vidt angår EU-retten og EMRK, er her de traktatartikler, som vi påberåber os:

 • EU-ret: artikel 2, 3, 4, 6 og 7 CFR og artikel 168 og 191 TEUF (Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde)
 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: Artikel 2, 3 og 8

Essensen af ​​vores juridiske argument er, at Belgien og EU krænker vores grundlæggende rettigheder ved at fortsætte med at overholde det termiske dogme i lyset af stigende beviser for alvorlig biologisk skade forårsaget af menneskeskabte elektromagnetiske felter. Efter vores opfattelse søger disse rettigheder at beskytte mennesker, planter og dyr, ikke kun mod opvarmningseffekter, men også mod de biologiske virkninger af menneskeskabte EMF. I forhold til EU-lovgivningen hævder vi, at Rådets henstilling 1999/519 overtræder CFR og derfor bør erklæres ulovlig. Da en national dommer ifølge EU-lovgivningen ikke selv kan gøre det, bad vi domstolen om at rette 3 præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Disse spørgsmål lyder som følger:

 1. Skal artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i chartret om grundlæggende rettigheder og artikel 168 og 191 i TEUF skal læses således, at de forpligter Unionen og dens medlemsstater til, når de udarbejder og definerer strålingsstandarder, fuldt ud at tage hensyn til ikke kun de mulige opvarmningseffekter af menneskeskabt elektromagnetisk stråling, men også til biologiske virkninger af enhver art. forårsaget af disse strålingsfelter?
 2. Hvis det er tilfældet, overtræder henstilling 1999/591/EF artikel 2, 3, 4, 6 eller 7 CFR samt artikel 168 og 191 TEUF, i det omfang den anbefaler maksimale grænser for elektromagnetisk stråling til medlemsstater, der tager kun tages hensyn til opvarmningseffekter og ikke de mange biologiske effekter, som uafhængig videnskabelig forskning henviser til?
 3. Hvis det er tilfældet, skal de relevante bestemmelser i direktiv 2018/1972 læses som en forpligtelse til, at medlemsstaterne, når de udformer en forebyggende lovgivningsramme, som yder tilstrækkelig beskyttelse mod de skadelige virkninger af menneskeskabt elektromagnetisk stråling, skal tage fuldt hensyn til de biologiske virkninger hvilken sådan stråling har på mennesker, planter og dyr?

Da loven i Den Europæiske Union gælder på samme måde i alle medlemslande, og alle EU’s medlemsstater også har undertegnet EMRK, kan vores tilgang kopieres af enkeltpersoner eller grupper i alle EU’s medlemsstater.
Kilder:
1) https://savebelgium.be/radiation-court-case-against-belgium-and-the-eu-state-of-play/
2) https://savebelgium.be/wp-content/uploads/2022/10/Rechtszaak-state-of-Play-ENG.pdf

Tyskland

Distriktsretten i Münster, Tyskland, har præciseret, at enhver, der udlejer plads til mobilmaster og basestationer, vil være ansvarlig for de sundhedsmæssige konsekvenser. . Denne saken finner du mer om i bloggpost 30.06.2022.

Frankrig

Elon Musks 5G-via satellitprojekt Starlink droppede at bygge sine tre planlagte jordstationer. En dommer havde tilbagekaldt byggetilladelsen, da der ikke var afholdt retsmøde om sagen. Der var derefter protester over skadelige virkninger, og byrådet, administrationen og borgerne havde truffet beslutninger imod byggeriet.

500 miljøaktivister sagsøger Orange, Bouygues, SFR og Free. Miljøaktivister beder om juridisk ekspertise til at undersøge 5G, da frekvenserne skal tildeles i år. Aktivister beder om, at der udarbejdes en ekspertrapport om 5G. De indgav deres stævning til domstolen i Paris den 26. maj og anmodede om en første høring den 30. juni. De bliver repræsenteret af advokaten Jean Marc Descoubes.

To andre foreninger, Agir pour l’Environnement og Priartem, har indgivet appeller vedr. fortjeneste og en summarisk behandling ved statsrådet mod dekreter, der lancerer tildeling af 5 G-frekvenser. De mener, at denne tilskrivning (og især fraværet af en forudgående miljøundersøgelse) overtræder flere miljøbeskyttelsesbestemmelser, der starter med forsigtighedsprincippet. Den 5. marts lovede Højesteret at afsige sin dom om fordelene “Før sommeren 2020” og mente derfor, at der ikke var nogen grund til at træffe foranstaltninger i en kortvarig procedure.
Kilder:
https://www.cnetfrance.fr/news/5g-les-operateurs-vont-devoir-demontrer-que-cette-technologie-ne-presente-aucun-danger-39904305.htm
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054

Franskmændene er generelt mere skeptiske over for myndighederne

Denne skeptisk afspejler sig i nogen grad også over for deres strålingsbeskyttelse. Grænseværdierne er de samme som i Norge og Danmark, men strålebeskyttelsesmyndigheden i Frankrig bliver testet af dommere i sager om master såvel som smartmålere, og landet indfører forskellige mere eller mindre lokale forbud og påbud, som f.eks. minimumsafstand til hospital (Grenoble) og forbud mod WiFi på biblioteker. Desuden har Frankrig (ligesom USA) en stor trådløs zone, hvor de ekstra elektrofølsomme søger tilflugt i perioder, kan tilbringe deres ferie der eller endda slå sig ned der.

Frankrig har domstole gentagne gange beordret master fjernet på grund af helbredsproblemer. En sådan dom kan findes oversat til norsk HER. (Einar Flydal har diskuteret sagen i et blogindlæg den 13.05.2015.)

For ikke så længe siden beordrede en dommer ved en forvaltningsdomstol i Clermont-Ferrand en teleoperatør til at lukke en mast i to måneder for at se konsekvenserne for køerne i området. En landmand havde sagsøgt teleoperatøren, fordi hans køer døde, og de, der levede, gav mindre mælk, efter at masten var sat i drift (se blogindlæg 14.06.2022). Indtil videre er sagen tilsyneladende endt med, at landmanden selv rev mobilmasten ned, da teleselskabet ikke umiddelbart efterkom rettens påbud.

Retten i Coutances, dømte netselskabet i det franske Statkraft, Électricité de France (EDF), til at betale langt over 460.000 euro, fordi en højspændingsledning gav køerne helbredsproblemer.

Jura er i Frankrig ikke nødvendigvis et konservativt tema som vi ellers ser rundt om i verden skriver Einar Flydal i sin oversigt. Studenteroprøret i maj 1968 var arnested blandt jurastuderende, og der var mange radikale dommere i Frankrig i de følgende år. Domstolene skiftede til venstre i stedet for til højre, og store virksomheder og “funktionærkriminelle” bemærkede, at en ny generation af advokater havde taget erhvervet op.

Men dommere med rødder i studenteroprøret er næppe hele billedet, for selvom Frankrig følger de samme grænser som i Norge, har landet også indført nogle restriktioner i form af lovgivning, der i virkeligheden anerkender, at grænseværdierne er sat for højt til at give ordentlig beskyttelse:

Lov nr. 2015-136 af januar 2015, underskrevet af præsidenten, statsministeren, miljøministeren, uddannelses- og forskningsministeren, sundhedsministeren og økonomi-, erhvervs- og it-ministeren (som er den nuværende præsident Macron), indeholder ud over en række generelle bestemmelser om oplysningspligt og kortlægnings- og eksponeringsgrænser samt bestemmelser om følgende:

 • Når der foretages eksponeringsmålinger i en bygning, skal alle beboere informeres om resultatet
 • SAR-værdien fra trådløst udstyr (absorberet energi i kroppen) skal angives tydeligt, og foranstaltninger til reduktion af stråling skal angives. Der bør være advarsler, hvis trådløse sendere er installeret i beboelsesejendomme, og de kan ikke overstige niveauer, der er specificeret i deres eget dekret
 • Al reklame for mobiltelefoner skal indeholde klare råd om brug af udstyr til at reducere bestråling af hovedet
 • Reklamer, hvor mobiltelefoner holdes lige til hovedet, er forbudt
 • Sælger skal levere gratis headset (på anmodning) til alle børn under 14 år, ved køb af en mobiltelefon
 • En etårig frist til at oprette en informationspolitik for at advare om sundhedsmæssige konsekvenser
 • Forbud mod WiFi i børnehaver, og det bør altid afvises i folkeskolen, når det ikke er i brug af relevante uddannelsesmæssige årsager
 • Obligatorisk at alle radiobaserede systemer skal behandles i FAU, før de installeres
 • En periode på et år fra lovens ikrafttræden til at undersøge spørgsmål om elektrisk overfølsomhed

En anbefaling om kabler i stedet for trådløs gælder allerede (Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, Version consolidée au 18 janvier 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/).

Phonegate
Lægen Marc Arazi har gennem Phonegate Alert-kampagnen afsløret at SAR-værdier fra mange mobilmodeller er langt over den lovlige grænseværdi, når SAR måles, sådan som folk rent faktisk bruger deres mobiltelefoner – nemlig tæt mod øret, hvilket folk ikke er informeret om. Phonegate har presset på for, at en række mobilmodeller skal trækkes fra markedet, mens producenterne stille og roligt har opdateret andre online. Phonegate Alert tager nu handling i flere lande og forsøger at tvinge mobiltelefoner, der overtræder SAR-normer, når de holdes tæt på hovedet, ud af markedet. Både Samsung og Apple er blevet retsforfulgt i Canada.
Se mere her: https://nejtil5g.dk/phonegate/

Italien

Medarbejder fik øretumor på grund af sin mobiltelefon: Inail dømt til at betale pension

Da en tidligere tekniker opdagede, at han led af en øretumor -heldigvis godartet, bad han sin tidligere arbejdsgiver Inail om at få tilkendt en erhvervssygdomspension. Appelretten i Torino har netop givet ham medhold.

Den 63-årig mand henvendte sig til advokatfirmaet Ambrosio og Commodo, Torino, efter at Inail havde afvist hans krav om erstatning. Rettens afgørelse Advokaterne argumenterede for årsagssammenhængen mellem den langvarige brug af mobiltelefon af arbejdsmæssige årsager og den sygdom, der var opstået. Medarbejderen havde brugt sin mobil minimum 2½ time hver dag i 13 år. Retten i Aosta og nu appelretten tildelte ham invalidepension for at have fået medakustisk neurom, en godartet tumor, der påvirker ørenerven. (1) Ikke den første retssag Det er den anden sag, som er afsluttet til fordel for en arbejdstager, ramt af den samme sygdom. For et par år siden indvilligerede Torino Court of Appeal i, at Roberto Romeo, en tidligere ansat hos Telecom Italia, fik kompensation for den langvarige eksponering, der blev udsendt fra hans mobiltelefon. (2) Sammenhængen mellem kræft og mobiltelefoni blev i dette tilfælde konstateret på baggrund af fraværet af andre mulige årsager, og langvarig eksponering for radiofrekvenser viste sig således at være den eneste risikofaktor for den tidligere medarbejder.

Advokaterne, som også følger fem andre tilfælde af personer, der blev syge af neuromer eller døde af glioblastomer, udtalte:

“den største fare for offentligheden, herunder børn: radiofrekvenser opfattes kun med elektriske detektorer, i modsætning til udstødning fra en dieselmotor, der opdages ved lugt, eller det skarpe blad på en kniv ved berøring. Wi-Fi, the ‘coaps’, hotspots udsender og modtager alle radiofrekvenser ”.

Det er ikke tilfældigt, at i dokumentet om risikovurdering fra et større telefonselskab, har virksomheden udtrykkeligt informeret sine 7000 ansatte om, at mobiltelefoner ikke må være “i kontakt med ansigtet”, hvilket indikerer brug af “kablede” høretelefoner.” Og trådløse muligheder er ikke tilgængelige for dem.

Kilder:
1) https://torino-repubblica-it.translate.goog/cronaca/2022/11/05/news/si_ammala_di_tumore_per_luso_del_cellulare_condannata_inail_a_riconoscere_una_rendita_al_lavoratore-373067659/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
2) Ørekræftpatient, tidligere telemedarbejder vinder retssag: Nu bruger han kun kablede høretelefoner:
https://torino-repubblica-it.translate.goog/cronaca/2020/01/15/news/_quattro_ore_al_giorno_al_cellulare_per_15_anni_cosi_ho_rovinato_la_mia_vita_-245831107/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
Se mere her:
Radiofrekvent stråling blev erklæret mulig kræftfremkaldende af IARC i 2011. Siden er dokumentationen kun blevet styrket.
https://nejtil5g.dk/cancer/
Hjernecancer: Kraftig stigning i strålerelateret hjernekræft både i Frankrig, England, Holland, Sverige og Danmark
https://nejtil5g.dk/cancer-hjernekraeft/

Appelretten i Firenze anerkendte den 11. maj 2021, at elektromagnetisk stråling kan forårsager blodsygdomme og anerkendes som ​​en erhvervssygdom.

En stor sejr til Inca-Cgil (1) (2) i provinsen Lucca og til arbejderne. Tre tidligere Enel (3) medarbejdere, desværre er alle døde, fik medhold i, at der er en sammenhæng mellem deres blodsygdomme og udsættelse for elektromagnetiske stråler. De efterladte til ofrene fik rettens ord for at modtage en erstatning, der står i rimeligt forhold svarende til 85% af restancerne ud over retten til en pension, der ydes til ægtefællen. (4)
Baggrunden CGIL’s repræsentant (Det Italienske Generelle Arbejderforbund) fra Lucca forklarer:
“Historien begynder i 2011, da en af ​​vores assistenter, på det tidspunkt 62 år, henvender sig til Inca CGIL protektoratet i Marlia for at få hjælp til at genkende, hvad han betragtede som en sygdom forårsaget af hans tidligere arbejde. Det er ifølge ham mikromolekylært myelomatose, der stammer fra eksponering for elektromagnetiske felter genereret af højspændingspyloner.”
Den pågældende medarbejderen var ansat i ENEL fra 1974 til 2005, hvor han var involveret i installation og vedligeholdelse af telefonudstyr og infrastrukturer, kraftværker, teleoperation og fjernbetjeningsmaskiner, transmissionsudstyr og koblingsudstyr med transporterede bølger, VHF radiotransmissionsudstyr, UHF -radiobroer samt SHF radio broer.
Udstyret blev hovedsageligt installeret i højspændingsledninger i med tilstedeværelse af et stærkt elektromagnetisk felt.
Med hjælp fra den daværende chef for Inca kontoret i Marlia Patrizia Bertoncini og lægen, Dr. Silvia Baldi, anmoder de om at få anerkendt erhvervssygdommen, men bliver dog afvist. Han bliver derfor tvunget til indgive et retsligt søgsmål, som bliver indgivet sammen med enkerne efter to andre kolleger, som også havde arbejdet det meste af deres liv for ENEL, de var i mellemtiden døde af lignende sygdomme.
Det Nationale Institut for Forsikring mod Arbejdsulykker (INAIL) fortsatte med at anfægte de krænkede parters påstande trods to ekspertrapporter, der understøttede argumenterne.
Sagen blev derefter indbragt for appelretten i Firenze.
Her fik en ny teknisk konsulent til opgave at vurdere omfanget af den skade, der blev rapporteret, hvilket førte til anerkendelse af ​​de rapporterede erhvervssygdomme. Retten pålagde herefter INAIL at betale den skyldige erstatning.
”Det er den første juridiske anerkendelse, der er forbundet med blodsygdomme forårsaget af udsættelse for elektromagnetiske bølger,” udtaler repræsentanten fra CGIL. (6)
Præmisserne for dommen
Appelretten i Firenze bemærker til omstødelsen af dommen i første instans skyldes: (4)

 • Man overvejede ikke det afgørende spørgsmål, at JAK2 -genmutationen var blevet konstateret hos en af ​​arbejderne, den eneste, der blev undersøgt. Mutationen er videnskabeligt relateret til eksponering for lavfrekvente elektromagnetiske felter;
 • Man forsømte de kronologiske, nosologiske og casuistiske kriterier i den pågældende sag. Det var tre arbejdere med lignende patologier i en lille arbejdsgruppe, hvor der desuden var opstået andre patologier, der muligvis var relateret til eksponeringer. Desuden var forsinkelsestiden for sygdommens begyndelse med hensyn til de skadelige hændelser var sammenlignelige;
 • Man citerede opdaterede specialistundersøgelser, der ville have bekræftet årsagssammenhængen, og benægtede det derefter på grundlag af en generalistisk arbejdsmedicinsk tekst fra 2006, hvilket bestemt var mindre autoritativ;
 • Man citerede undersøgelser der støtte en afvisning af årsagssammenhæng, hvilket præsenterede en interessekonflikt. Undersøgelserne blev faktisk finansieret af interessenter, der er interesseret i mobiltelefoni og transport af elektricitet.

Kilder:
1) Inka (National Confederal Institute of Assistance) blev grundlagt den 11. februar 1945 i anledning af CGIL’s første kongres. Dets opgave er at forsvare arbejdstagernes og alle italienske borgeres rettigheder, herunder dem, der bor i udlandet, og at bidrage til en reform af sociallovgivningen for at opnå et beskyttelsessystem baseret på principperne om lighed og frihed. https://www.inca.it/chi-siamo.html
2) CGIL er de italienske lønarbejderes hovedorganisation. Det er den ældste italienske fagforeningsorganisation og repræsenterer mere end 5 millioner medlemmer. http://www.cgil.it/
3) ENEL: Ente nazionale per l’energia elettrica (National Electricity Board) er en italiensk multinational producent og distributør af elektricitet og gas. https://en.wikipedia.org/wiki/Enel
4) https://www.risarcimentomalattieprofessionali.it/mieloma-multiplo-malattie-ematiche-malattia-professionale/
5) https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/malati-per-colpa-dei-campi-elettromagnetici-1.6601236

Holland

Gruppen, Stop5GNL er den 4. maj 2020 gået til retten i et forsøg på at stoppe den landsdækkende udrulningen af 5G. Retssagen starter den 25. maj 2020. Den nederlandske domstol, mente dog ikke at der er tilstrækkeligt med grundlag for at nedlægge straksforbud samt at tidsfristen var for kort.
En hollandsk ekspertgruppe har varslet, at den vil give landets regering en række sundhedsfaglige anbefalinger om 5G-udrulningen i slutningen af juli.
Anbefalingerne ventes med spænding – blandt andet fordi, en ledende forsker og et medlem af ekspertgruppen, Hans Kromhout, for nylig kritiserede tilliden til ICNIRP og tilliden til gældende grænseværdier i et interview til det store hollandske dagblad, De Telegraaf. Hans Kromhout er formand for strålingskomitéen i Hollands nationale sundhedsråd.
https://tabttraad.home.blog/2020/05/21/overarbejde-hollandsk-5g-rapport-udkommer-med-forsinkelse/
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g?

England

Court of Appeal: Grønt lys til Anti-5G sag mod regeringen

Appelretten har i uge 21 givet tilladelse til, at en sag anlagt af anti-5G gruppen ’Action Against 5G’ kan fortsætte. Det skriver Mobilenews den 26. maj. (1)
Appelretten (2) angav, at der var to grunde til, at sagen kunne fortsætte.
Den ene var den påståede undladelse af at give tilstrækkelig eller effektiv information til offentligheden om risiciene, og hvordan det, hvis det er muligt, vil være muligt for enkeltpersoner at undgå eller minimere de påståede risici.
Den anden var manglen på at give dækkende og tilstrækkelige grunde til ikke at etablere en proces til at undersøge og fastslå de negative helbredseffekter og risici for sundhedsskadelige virkninger fra 5G-teknologi og/eller for at diskontere de risici, der er fremlagt af den tilgængelige dokumentation; og/eller manglende opfyldelse af kravene til gennemsigtighed og åbenhed, som kræves af et offentligt organ”.
Begge grunde blev af retten fremhævet for at “fremme et brud på Human Rights Act 1998 ved udeladelser og svigt i strid med de positive forpligtelser til at beskytte menneskers liv, sundhed og værdighed, som kræves opfyldt i henhold til artikel 2, 3 og/eller 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention” (3)
Action Against 5G som står bag retssagen (4) beskriver sig selv som “grupper af enkeltpersoner landsdækkende, herunder læger, forskere og ingeniører, støttet af et stærkt team af advokater ledet af Michael Mansfield QC.”
”Vi er gået sammen om at indlede en retssag for at anfægte den britiske regerings manglende evne til at tage tilstrækkeligt hensyn til klart identificerede sundheds- og sikkerhedsrisici ved trådløs stråling og den øgede eksponering fra udrulningen af 5G.”
Rettens samlede konklusion kan læses her:
https://actionagainst5g.org/blog/22363/

Domstolsprøvelse starter den 13. december 2022

Et heldags retsmøde finder sted ved The Royal Courts of Justice på Strand, London WC2A 2LL tirsdag den 13. december. Advokatteamet har afsluttet udarbejdelsen af bilag, erklæringer og rapporter og er nu klar til, at sagen skal behandles.
Følg med her:
https://actionagainst5g.org/blog/judicial-review-13-december-2022/

Siden 2015 har læger og forskere bedt om 5G-moratorier på Jorden og i rummet (5) (6) på grund af biologiske og miljømæssige risici. Den ’INTERNATIONALE APPEAL Stop 5G on Earth and in Space’ kan fortsat underskrives også af almindelige borgere. (7)
Lige nu kan alle EU borgere ligeledes underskrives det fælles Europæiske Borger Initiativ: https://signstop5g.eu/en
Siden 2018 har der været rapporter om mennesker og dyr, der har oplevet symptomer og sygdomme efter aktivering. ( 8 ) (9) (10) (11) I 2019 vidnede telekommunikationschefer, at de INGEN videnskabelige beviser havde for, at 5G er sikkert. (12) Uanset er der sundhedsrisici forbundet med 5G-eksponering (13) (14) samt eksponering for 4G og andre kilder til trådløs Wi-Fi-stråling (15) og elektromagnetiske felter ( “Electrosmog”). (16)
Derfor har den verdensomspændende modstand mod 5G været i gang i årevis på grund af sundhedsrisici såvel som andre forskellige væsentlige problemer, der er blevet identificeret med teknologien. (17) (18) (19)
Det har begrænset, bremset og/eller stoppet implementeringen nogle steder, (20) men ikke i Storbritannien, (21) hvilket førte til, at en gruppe anlagde retssag mod regeringen.
Hertil kommer at 5G SLET ikke levet op til sin hype.(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) Faktisk beskrev en kritiker for nylig det som et “complete hot mess.” (30) Ikke desto mindre er det nu muligt at fremskynde implementeringen med brugen af ​​cirka 360 millioner eksisterende gadelygter. (31)
Kilder og noter:
1) https://www.mobilenewscwp.co.uk/News/article/court-appeal-green-lights-anti-5g-case-govt
2) Court of Appeal (Appeldomstolen) behandler kun appeller fra andre domstole. Court of Appeal består af to afdelinger: Civil Division behandler appeller fra High Court og County Court og visse overordnede domstole, mens Criminal Division kun kan behandle appeller fra Crown Court i forbindelse med en retssag om tiltale (dvs. for en alvorlig lovovertrædelse). Dens afgørelser er bindende for alle domstole, herunder dem selv, bortset fra Højesteret.
3) https://menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-eu/europaeiske-menneskerettighedskonvention
4) https://actionagainst5g.org/
5) https://nejtil5g.dk/info-materiale/apeller/
6) https://ehtrust.org/scientists-and-doctors-demand-moratorium-on-5g-warning-of-health-effects/
7) https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/
8) https://www.activistpost.com/2022/01/sick-people-sick-pets-homes-put-up-for-sale-revisiting-nyc-in-2018-when-verizon-activated-5g.html
9) https://www.activistpost.com/2019/11/patriots-captain-has-never-seen-so-much-illness-among-players-could-it-be-from-verizon-operating-5g-at-their-stadium.html
10) https://www.activistpost.com/2019/09/switzerland-sick-of-and-sick-from-5g-nationwide-revolt-planned-for-september-21.html
11) https://www.activistpost.com/2019/07/youtube-terminates-account-of-sacramento-family-fighting-verizon-5g-small-cell-tower-installed-next-to-childrens-bedroom.html
12) https://www.blumenthal.senate.gov/newsroom/press/release/at-senate-commerce-hearing-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks
13) https://www.activistpost.com/2022/03/study-says-5g-causes-microwave-syndrome-and-confirms-radiation-well-below-levels-allowed-by-the-authorities-causes-ill-health.html
14) https://ehtrust.org/published-research-documents-adverse-effects-of-5g-and-wireless-radiation-exposure/
15) https://ehtrust.org/peer-reviewed-research-studies-on-wi-fi/
16) https://www.nbcnews.com/health/health-news/electrosmog-harming-our-health-flna1C9441432
17) https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/20-quick-facts-what-you-need-to-know-about-5g-wireless-and-small-cells/
18) https://whatis5g.info/
19) https://www.activistpost.com/2022/02/faa-issues-new-5g-aviation-safety-warnings-certain-airplane-systems-may-not-properly-function.html
20) https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/
21) https://www.activistpost.com/2022/05/50-of-uk-population-has-5g-coverage-according-to-provider-aims-for-90-by-2028.html
22) https://www.activistpost.com/2022/04/another-tech-writer-blasts-5g.html
23) https://www.activistpost.com/2021/12/5g-phone-contract-has-been-a-complete-waste-of-money-says-journalist.html
24) https://www.activistpost.com/2021/12/u-s-5g-falls-short-on-speed-as-5g-adoption-and-deployments-increase-a-slowdown-isnt-out-of-the-norm-says-report.html
25) https://www.activistpost.com/2021/11/industry-rep-on-hiding-5g-concealment-materials-could-impede-c-band-signals-and-this-is-becoming-more-common.html
26) https://www.activistpost.com/2021/09/fcc-council-addresses-5g-network-security-which-isnt-actually-secure-yet-deployment-continues-anyway.html
27) https://www.activistpost.com/2021/08/another-5g-service-woe-youre-potentially-susceptible-to-tracking-eavesdropping-and-so-called-downgrade-attacks.html
28) https://www.activistpost.com/2021/05/videos-indicate-that-verizon-5g-commercials-arent-honest.html
29) https://www.activistpost.com/2021/03/consumer-reporter-says-customers-should-avoid-5g-phones-for-up-to-2-years.html
30) https://www.activistpost.com/2022/05/test-and-measurement-forum-session-panelist-describes-5g-as-a-complete-hot-mess.html
31) https://www.activistpost.com/2022/05/5g-mmwave-smart-repeater-compatible-with-360-million-streetlights-will-deliver-data-driven-insights.html

“Kongen af menneskerettigheder” skal føre miljøretssagen om 5G i England.

Stjerneadvokaten Michael Mansfield har stillet sig i front for den nystiftede borgergruppe, Legal Action Against 5G, med det formål at fælde de britiske myndigheder for at overse risikoen for folkesundheden og miljøet ved udrulningen af 5G.
Michael Mansfield har ført juridiske teams i højt profilerede sager om borgerfrihed og justitsmord. Han har bl.a. repræsenteret familierne i Grenfell Tower, hvor en brand den 14. juni 2017 i London-bydelen Kensington brød ud i et 70 meter højt bolighøjhus på 24 etager med 71 omkomne og 74 tilskadekomne; Lockerbie, hvor et Boeing 747 fly d. 21. december 1988 var på vej fra Frankfurt til New York eksploderede over den lille landsby Lockerbie i Skotland. Alle ombordværende 259 mennesker og 11 mennesker i landsbyen blev dræbt; Ballymurphy-massakren, som var en række hændelser mellem 9. og 11. august 1971, hvor et faldskærregiment fra den britiske hær dræbte elleve civile og Stephen Lawrence, en sort britisk teenager fra Southeast London, som blev myrdet den 22 april 1993 ved et racistisk motiveret angreb mens han ventede på en bus.
Han har ført sager for pårørende til dødsofre i en lang række historiske skandaler og ulykker som Blodig Søndag i Nordirland i 1973, stadionkatastrofen på fodboldarenaen Hillsborough i Sheffield i 1989 og dødsbranden i London-højhuset Grenfell Tower i 2017.
Han blev for nylig beskrevet som ”kongen af menneskerettighedsarbejdet” af The Legal 500 og som en af de førende advokater inden for borgerlige frihedsrettigheder og menneskerettigheder.
Kilder:
https://actionagainst5g.org/
http://nexuschambers.com/michael-mansfield-qc

5 år skulle det tage: Britisk domstol har dømt en skole til at inkludere en elektromagnetisk overfølsom elev (EHS)

En pressemeddelelse fra den britiske sundhedsorganisation PHIRE – Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment – beretter at efter en fem år lang kamp gennem retssystemet har forældrene til en pige på 13 år fået medhold i retten:

SKOLEN ER FORPLIGTET TIL AT SKABE ET NÆRMILJØ PÅ SKOLEN, SÅ PIGEN KAN GÅ DER.

Det er en stor sejr for den juridiske accept af at elektromagnetisk overfølsomhed er et reelt sundhedsproblem induceret af eksponering for elektromagnetiske felter. Så kan vi blot håbe på, at sundhedsvæsenet i sidste ende vil følge trop.

Det fremgår af en artikel i Steigan.no (1) samt af pressemeddelelsen af den 19. august 2022 fra PHIRE (2)

Fra pressemeddelelsen:

“Vi mener, at dette er det første tilfælde i verden, hvor et regeringsorgan er lovligt bemyndiget til at lave EMF uddannelsesforanstaltninger for at imødekomme et barn med EHS.”

Forældrene skriver bl.a.:

“Vi er klar over, at andre børn med EHS i Storbritannien i øjeblikket ikke er i stand til at få adgang til skolen, og nogle af dem er dybt isolerede, da selv hjemmeundervisningsgrupper kan være utilgængelige for dem på grund af udbredt brug af Wi-fi og mobiltelefoner i samfundet. En juridisk anerkendelse af, at nogle børn kan blive negativt påvirket af disse eksponeringer på en alvorlig og invaliderende måde, er det første skridt til at gøre skolerne sundere for alle elever i vores digitale tidsalder og tillade lige muligheder for dem, der er akut ramt”.

Kilder:
1) https://steigan.no/2022/08/britisk-rett-har-domt-en-skole-til-a-tilrettelegge-for-el-overfolsom-elev%EF%BF%BC/
2) https://phiremedical.org/wp-content/uploads/2022/08/Press-Release-EHCP-for-UK-child-with-EHS-2022-PHIRE.pdf

USA

I USA er der en række retssager og høringer om stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner og Smart Meters i offentlige myndigheder og udvalg rundt om i staterne. Retssystemet er meget besværligt, og mulighederne for at trække retssager i langdrag er stort set ubegrænsede. Nogle sagene har Einar Flydal behandlet her: blogindlæg 05.10.2022.

Regulativerne i USA omfatter afstande til sendemaster

Det er bemærkelsesværdigt at USA har en lang liste af love og regler, i de forskellige stater, som regulerer, hvor langt væk man skal have lov til at sætte sendemaster op. Det er ikke kun er et spørgsmål om æstetik, men om bekymringer om sundhedsmæssige virkninger. Eller hvad skal man ellers mene om lokale regler, der siger, at der ikke må opsættes sendemaster tættere end 1 km fra skoler og ikke tættere end 500 m fra boliger? Det er noget, vi i Europa ikke har hørt om. Listen kan findes på EHTrust.org. Det er en organisation, der blev oprettet af kræftspecialist prof. Devra Davis med den kompensation, hun modtog fra universitetet, hvorfra hun blev afskediget, da hun trodsede rektor og deltog i et tv-program om sundhedsrisici fra mobilstråling.

USA: MURRAY vs. MOTOROLA kommer for retten efter 21 år

Den vigtige retssag, Murray vs. Motorola, District of Columbia Superior Court, afholder nu høringer vedr. beviser og ekspertudsagn for dommer Irving. Høringerne begyndte den 12. september og løber frem til den 30. september. Det er en retssag, der blev anlagt tilbage i 2001 af en gruppe sagsøgere, som fik hjernekræft ved brugen af deres mobiltelefoner.

De tiltalte er stort set hele telekommunikationsindustrien: Verizon, Sprint, AT&T, T-Mobile, Bell South, Bell Atlantic, Motorola, Qualcomm, Samsung, SONY, Sanyo, Nokia, CTIA, FCC og snesevis af andre teleselskaber.

I 2001 og 2002 sagsøgte Michael Patrick Murray og fem andre personer, som alle havde hjernetumorer placeret under, hvor de havde holdt deres mobiltelefoner, telekommunikationsindustrien for erstatning. I 2010 og 2011 sluttede yderligere syv hjernekræftofre sig til sagen som yderligere sagsøgere.
På grund af forsinkelsestaktikker og appeller fra industrien har sagsanlægget hoppet frem og tilbage fra den ene domstol til den anden gennem 21 år. Et flertal af sagsøgerne er i mellemtiden døde.
Det skriver Arthur Firstenberg i hans seneste nyhedsbrev.

Nu går New York’erne til modangreb

New York’ere bliver udsat for et hidtil uset niveau af radiofrekvensstråling (RFR) fra en kombination af trådløse antenner, smart målere, wi-fi netværk, mobiltelefoner, spilkonsoller, sensorer med mere. Strålingen er på ingen måde sikker for mennesker eller miljøet. Borgere i staten New York er allerede blevet skadet af strålingen.

Videnskaben bakker op Tusindvis af videnskabelige forskningsdokumenter giver dokumentation for, at strålingen udgør en eksistentiel trussel mod menneskers sundhed og hele vores økosystem.(1) Verdenssundhedsorganisationen WHO klassificerede i2011 strålingen som et muligt kræftfremkaldende stof for mennesker i samme kategori som DDT og bly. (2) Siden da har undersøgelser, som f.eks. fra National Toxicology Program og Ramazzini Institute, kun bekræftet beviserne for, at klassificeringen ikke var vidtgående nok.

Opfordringen til politikere Lovgivere og politiske beslutningstagere i New York State opfordres derfor, som dem de der skal forsvare borgernes sundhed, sikkerhed og ejendomsrettigheder, til straks at skifte retning, ved at påbegynde disse trin:

 1. Afhold høringer med indbyggerne i lokalsamfundet;
 2. Gennemgå kliniske undersøgelser fra uafhængige kilder om virkningerne af RFR og de anbefalede niveauer, som bør overholdes af hensyn til offentlig sikkerhed; (3)
 3. Informer vælgerne om disse resultater og giv vejledning om beskyttelsesforanstaltninger, der kan træffes for at minimere kilder til RFR i deres hjem og kvarterer.
 4. Revidere bekendtgørelser for at overholde samfundets bredbåndskrav;
 5. Fjern adgangsbarrierer for fiberoptikoperatører samt andre kablede teknologier for at levere tjenester til beboere, der påviseligt er bedre end trådløs infrastruktur;
 6. Stands al implementering af trådløse antenner, indtil (1) til (4) er opfyldt; og
 7. Bevar NYS-indbyggernes rettigheder til at bevare vores analoge målere uden at pådrage os nogen straftillæg for at bevare de pålidelige tjenester, vi har haft i årtier.

Særdeles vigtigt at der handles
5G trådløse antenner og smart målere bliver installeret hver dag i hele New York State. I et ildevarslende eksperiment bliver tusindvis af 5G “monopoler” sat op i New York City, og et “beyond 5-G” udendørs laboratorium kaldet COSMOS bliver rullet ud omkring Columbia University, der omfatter det meste af West Harlem.

Hvorfor er dette vigtigt? Udover byområderne oplever indbyggere i e dmindre byer og landdistrikter i hele staten at blive syge af trådløse antenner og smart målere der installeres uden offentlig varsel, høringer eller informeret samtykke.

Teleindustriens lobbyisme
Stemmerne fra beboerne i NYS overdøves, og de lokale embedsmænd lytter ikke. Telekommunikationsindustrien brugte 328 millioner dollars på kongreslobbyister i 2021. (5) Forsyningsindustrien brugte over 111 millioner dollars. (6)Lokale embedsmænd er underlagt den misforståelse, at de er magtesløse overfor at udarbejde regler, der beskytter offentligheden. Det er ikke sandt. De har kontrol over placeringen af ​​trådløse strukturer, hvilket er en ret, der er forbeholdt den lokale regering af Kongressen. (7)
Beboere bliver udsat for miljøforurening og et angreb på deres ret til sundhed, privatliv og ejendom. Forsikringsselskaber vil ikke forsikre for skader fra denne stråling, fordi den er blevet kategoriseret som et forurenende stof. (8)

Det skriver New Yorkers 4 wired tech i deres Appel til New York’erne.

Kilder:
Apellen: https://diy.rootsaction.org/petitions/new-yorkers-demand-safe-utility-meter-and-broadband-policies
1) https://ehtrust.org/science/, https://www.americansforresponsibletech.org/scientific-studies og http://www.telecompowergrab.org/science.html
2) IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as Possibly Carcinogenic to Humans, 2011 https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
3) Independent sources include Environmental Health Trust, The BioInitiative, and The Building Biology Institute.
4) https://westviewnews.org/2021/12/04/4000-giant-sized-5g-antennas-proposed-for-nyc-opposition-grows/web-admin/, and https://newyorkers4wiredtech.com/cosmos-innovation-zone-in-west-harlem/
5) https://www.techdirt.com/2021/07/22/telecom-industry-spends-320000-every-day-lobbying-against-policies-it-doesnt-like/
6) https://www.opensecrets.org/Lobby/indusclient.php?id=E08&year=2021
7) Telecommunications Act of 1996 Section 704(a)(7)(A) “BEVARELSE AF LOKAL ZONERINGSMYNDIGHED- `(A) GENEREL MYNDIGHED- Medmindre det er fastsat i dette stykke, skal intet i denne lov begrænse eller påvirke en stats eller lokal regerings autoritet eller redskaber heraf over beslutninger vedrørende placering, konstruktion og ændring af personlige trådløse servicefaciliteter.”
8) https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions/

Lovgivere i New Hampshire anbefaler restriktioner for mobilmaster 

Lovgivere i New Hampshire stemte den 26. september 2022 for at anbefale ny lovgivning for at imødegå bekymringer i forhold til radiofrekvensemissioner fra mobilmaster. Det er en historisk handling fra New Hampshires lovgivere og vil resultere i forslag om ny statsdækkende lovgivning, der omhandler mobilmaster og trådløse netværk.

I løbet af de sidste måneder har New Hampshire House-underudvalg under Udvalget for Videnskab, Teknologi og Energi afholdt undersøgelsessessioner om RF med adskillige eksperter, organisationer og beboere. Derudover har trådløse industrikonsulenter og medarbejdere fremlagt vidnesbyrd.

I næste uge tager Husets Videnskabs-, Teknologi- og Energiudvalg denne generelle anbefaling om at godkende lovgivning med fokus på folkeoplysning, tekniske krav og rådgivning til kommuner. Forslaget Gruppen brugte foråret og sommeren på at arbejde på et lovforslag fra 2022 (HB 1644), der stillede krav om mindst en 1.640 fods (500 meter) buffer mellem mobilmaster ​​og “beboelsesområder, parker, legepladser, hospitaler, plejehjem, daginstitutioner, og skoler.” Lovforslaget vil også have oprettet et register for alle, der oplever symptomer på strålingseksponering.

Huset stemte sidste forår for at sende lovforslaget tilbage til udvalget til undersøgelse, hvilket betyder, at emnet skal starte forfra som et nyt lovforslag i 2023. Baggrunden Staten New Hampshire nedsatte en lovgivende kommission til at undersøge miljø- og sundhedseffekterne af trådløs 5G-teknologi i 2019. De afsluttede den 1. nov. 2020 deres endelige rapport, som indeholder 15 anbefalinger til at øge bevidstheden, uddanne, fremme tilsyn og reducere radiofrekvent trådløs stråling (RF).

Kommissionen godkendte 15 henstillinger “Målet med disse anbefalinger er at skabe større bevidsthed om mobiltelefoners, trådløst netværk og 5G-strålings sundhedseffekter samt give vejledning til embedsmænd om igangsætning og politikker, der kan reducere offentlig eksponering.”

Lovgivningen Statslovgivning fjerner de enkelte staters mulighed for at regulere processen med at godkende telekommunikationsteknologi såsom 5G-udstyr til mobiltelefoner.

Den lovgivende forsamling bør oprette en modelforordning for at hjælpe byer og bysamfund med at skabe deres egne bufferzoner og andre restriktioner over mobilmaster, lød det fra Patrick Abrami.

“Det er klart, at der er noget her, og jeg er heller ikke overbevist om, at den føderale regering gør sit arbejde.” Høringen Inden afstemningen havde udvalget mere end to timers vidneudsagn fra forskellige eksperter.

Susan Foster, en medicinsk skribent, fortalte om de neurologiske problemer, brandmændene i San Diego County havde, efter at en mobilmast var blevet placeret oven på deres brandstation.

Hun fortalte, at 23 ud af 25 brandmænd led af hovedpine, ekstrem træthed samt kognitiv svækkelse.

“Vi står muligvis over for en tsunami af neurologiske ofre,” sagde Foster. Forældede grænseværdier

Theodora Scarato, adm. dir. for Environmental Health Trust, sagde, at de føderale agenturer og folkesundhedsorganisationer har undladt at komme med tidssvarende grænseværdier tilladte niveauer af radiofrekvensenergi (RF) fra mobiltelefoner.

“De seneste standarder blev vedtaget af Federal Communications Commission i 1996”

“Der er faktisk ikke noget føderalt agentur med sundhedsekspertise, der sikrer sikkerheden,” udtalte Scarato.

Referencer

En føderal ankedomstol har fældet dom mod USA’s føderale telemyndighed, FCC, til fordel for miljøgrupper og medunderskrivere. Dommen kan tvinge FCC til at tage grænseværdien for mobilstråling op til revision.

Retten fastslog den 13. august 2021, at FCC skal “give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvent stråling, der ikke er relateret til kræft” og begrunde sine testprocedurer for mobiltelefoner og andre trådløse enheder.
Retten pointerede dog at: “vi tager ingen stilling til den videnskabelige debat om sundheds- og miljøeffekter af RF -stråling“.
Joel Moskowitz skriver i sin kommentar, (1) at dermed indtog domstolen ikke kun en holdning, den indtog den forkerte holdning, fordi der er betydelig dokumentation for øget kræftrisiko ved langvarig eksponering for lavintensiv mobiltelefonstråling.
Bl.a. afviste agenturet fejlagtigt resultaterne af den forskning, man selv havde anmodet om, nemlig National Toxicology Programs 30 millioner dollars dyre undersøgelse, som fandt “klare beviser” for øget kræftforekomst fra mobiltelefonstråling hos hanrotter og DNA skader hos han- og hunrotter samt mus ved udsættelse for mobiltelefonstråling.
Baggrunden for retssagen
Sagen mod FCC blev anlagt fordi Kommissionen anvendte en “vilkårlig og lunefuld” proces, da den i 2019 bekræftede sine eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling 1996 (RFR) ved at udsende en ordre, der afsluttede en undersøgelse, der blev indledt i 2013 for at afgøre, om agenturets RFR eksponeringsgrænser i tilstrækkelig grad beskyttede menneskers sundhed.
Grænseværdierne
FCC’s grænseværdier for eksponering for mobiltelefoner og trådløs stråling er baseret på videnskab fra 1980’erne og tidligere. RFR-grænserne, som FCC vedtog, blev i det store hele udviklet af ingeniører og fysikere, der arbejdede for eller var tilknyttet det militærindustrielle kompleks.Da videnskaben, der ligger til grund for disse grænser, er forældet, har mere end 240 forskere, som har offentliggjort mere end 2.000 artikler om elektromagnetiske felter (EMF) og biologi eller sundhed, underskrevet International EMF Scientist Appeal, der siger, at:
Talrige nylige videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer på et niveau, der ligger langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Effekterne omfatter øget kræftrisiko, cellestress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle ændringer i reproduktive system, lærings- og hukommelsesunderskud, neurologiske lidelser og negative påvirkninger af det generelle velbefindende hos mennesker. Skader går langt ud over menneskeheden, da der er stigende tegn på skadelige virkninger på både plante- og dyreliv….De forskellige agenturer, der fastsætter sikkerhedsstandarder, har ikke pålagt tilstrækkelige retningslinjer til at beskytte offentligheden, især børn, der er mere sårbare over for virkningerne af EMF.
Advokaternes argumenter
Advokaterne argumenterede for, at FCC skal ophæve sin ordre af følgende årsager:
(1) bekendtgørelsen anerkender ikke beviser for negative sundhedsmæssige virkninger forårsaget af udsættelse for RF-stråling på niveauer under de grænser, der er fastsat i Kommissionens retningslinjer fra 1996, herunder tegn på kræft, strålingssygdom og negative virkninger på søvn, hukommelse, indlæring, opfattelse, motoriske evner, prænatal og reproduktiv sundhed og børns sundhed;
(2) bekendtgørelsen reagerer ikke på kommentarer vedrørende miljøskader forårsaget af RF-stråling
(3) bekendtgørelsen undlader at diskutere konsekvenserne af langvarig eksponering for RF-stråling, eksponering for RF-pulsering eller modulering (to metoder til at indlejre radiobølger med information) og konsekvenserne af den teknologiske udvikling, der er sket siden 1996, herunder allestedsnærværende trådløse enheder og Wi-Fi, og fremkomsten af ​​”5G” -teknologi; ” og
(4) ordren undlader tilstrækkeligt at forklare Kommissionens afvisning af at ændre sine procedurer for at afgøre, om mobiltelefoner overholder dens RF -grænser.”
Appeldomstolen fastslog
»Vi imødekommer andragender delvist og tilbageholdes for Kommissionen. Kommissionen undlod at give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod de skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. ”
”Af ovennævnte grunde giver vi andragender delvist og overdrager Kommissionen til at give en begrundet forklaring på dens afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. Den skal især
(i) give en begrundet forklaring på sin beslutning om at beholde sine testprocedurer for at afgøre, om mobiltelefoner og andre bærbare elektroniske enheder overholder dets retningslinjer,
(ii) tage fat på virkningerne af RF-stråling på børn, sundhedskonsekvenserne ved langvarig eksponering for RF-stråling, de allestedsnærværende trådløse enheder og andre teknologiske udviklinger, der er sket siden Kommissionen sidst opdaterede sine retningslinjer, og
(iii) behandle indvirkningerne af RF-stråling på miljøet.
For at være helt klar tager vi ikke stilling til den videnskabelige debat om RF- strålingers sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger – vi konkluderer blot, at Kommissionens oversigtlige analyse af materialejournaler ikke var tilstrækkelig lovmæssigt.”
Kilder:
1) https://www.linkedin.com/pulse/us-appeals-court-rules-against-fcc-favor-wireless-safety-moskowitz/
2) https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
Sagens akter:
EHT et al. v FCC judgment: https://bit.ly/EHTvFCCjudgment
EHT et al. v FCC panel opinion: https://bit.ly/EHTvFCCopinion
Se også her:
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/

Richard Blumenthal, der er føderal senator, valgt i Connecticut for Demokraterne, har tilsluttet sig 5G appellernes krav og kræver et 5G stop, indtil det er bevist, at 5G er uskadeligt. Kravet har fået tilslutning af Anna Eshoo, som er valgt til Kongressen for Republikanerne i Californien.
https://www.apnews.com/c08591eb274a4095a4d0fba37a17a61 d

300 borgmestre i USA har anlagt et gruppesøgsmål mod den amerikanske telestyrelse for at stoppe tvangsudrulningen af 5G, som fratager de lokale myndigheder enhver kontrol.
Statement by U.S. Conference of Mayors CEO & Executive Director Tom Cochran on FCC’s Order Proposing to Usurp Local Property Rights.
https://www.usmayors.org/2018/09/10/statement-by-u-s-conference-of-mayors-ceo-executive-director-tom-cochran-on-fccs-order-proposing-to-usurp-local-property-rights/

I Mill Valley, en mindre by i det nordlige Californien lige i Silicon Valleys opland har byrådet valgt at sætte 5G stolen totalt for døren.
https://www.marinij.com/2018/09/09/mill-valley-joins-effort-to-constrain-5g-proliferation/

Canada

I Canada er der anlagt større gruppesøgsmål, som kommer for Højesteret.
Gruppesøgsmål i Canada:
http://collectiveactionquebec.com/index.html
Retsdokument om gruppesøgsmål i Canada:
http://collectiveactionquebec.com/uploads/8/0/9/7/80976394/public_distribution_durand_and_mahons_re_re_re-amended_motion_seeking_permission_version_4.999_july_28_2017_at_00_05_am.docx.pdf

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.