Appeller, underskrifter og indsamlinger

Om konventionerne, det juridisk Responsum m.m. se her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/

Indhold:

Apeller for og fra forskere, læger m.fl.

UNDESKRIFTINDSAMLINGER ÅBEN FOR ALLE
– Det Europæiske Borgerinitiativ
– Læg pres på WHO for lavere EMF-eksponeringsgrænse
– INTERNATIONAL APPEAL. Stop 5G on Earth and in Space
– Underskriftindsamling imod 5G satellitter
– ÅBENT BREV TIL Elon Musk & SpaceX
– STOPPEN SIE 5G JETZT AUS GESUNDHEITSGRÜNDEN
– We Are Not SAM-kampagnen
– Freiburg Appeal 2002
– Stop stråling fra Smartmetre i alle danske husstande
– Stop de trådløse “smarte” babybleer
– Begræns Bestrålingen af Befolkningen

Opråb fra 126 Nobelprismodtagere og andre eksperter

PENGE INDSAMLINGER
– Facebookgruppen “Folkebevægelsen VITA” (“Vi siger nej til 5G i Danmark”) har brug for penge
– Landsindsamlingen mod 5G

The 5G appeal (kan kun underskrives af forskere)

5G-appellen blev udarbejdet i 2017 af forskere og læger, der opfordrede EU til hurtigst muligt at standse udrulningen af ​​5G på grund af alvorlige potentielle sundhedsmæssige virkninger af den nye teknologi. 5G vil øge eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) oven det allerede eksisterende ​​2G, 3G og 4G netværk samt Wi-Fi m.m. RF-EMF har vist sig at være skadeligt for mennesker og miljø.
Pr. 18. marts 2022 havde 422 internationale og uafhængige forskere og læger med ekspertise indenfor området underskrevet appellen. (1) Flere panelmedlemmer fra WHO’s ekspertgruppe i 2011, IARC, der klassificerede EMF (elektromagnetisk stråling) som mulig kræftfremkaldende – gruppe 2B (2) stiller sig bag bekymringen.
5G-appellen er fortsat åben for underskrifter fra forskere (ph.d., professor) eller læger (MD). Kontakt professor em. Rainer Nyberg eller assisterende professor Lennart Hardell. (Contact.)
http://www.5gappeal.eu/

Den nordiske Appel

Skærp reglerne for mikrobølgestråling fra trådløs teknologi. Beskyt menneskers sundhed og miljøet 👍

Det er budskabet fra 11 nordiske foreninger, som arbejder med konsekvenserne for den trådløse teknologis indvirkning på sundhed og miljø. Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og EHS-Foreningen er en af underskriverne bag appellen.
I spidsen for appellen står den svenske epidemiolog Lennart Hardell, der i 2011 var en del af WHO’s ekspertgruppe, som vurderede og klassificerede mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende.
Appellen peger blandt andet på den anerkendte schweiziske ekspertgruppe BERENIS, som tidligere i 2021 konkluderede, at der er tungtvejende evidens for, at radiofrekvent stråling, selv på lave eksponeringsniveauer langt under grænseværdien, er årsag til oxidativt stress, som igen kan være en mulig årsag til langsigtede biologiske skadevirkninger.
Appellens krav er indskrevet i nedenstående fire punkter:
Fra Apellen
I de senere år er menneskers eksponering for pulserende mikrobølgestråling fra trådløs teknologi steget eksponentielt. Stigningen er primært et resultat af udvidelsen af ​​4G+ og 5G samt en øget mængde af forbrugerprodukter baseret på teknologi, der udsender mikrobølgestråling. Udover flere basestationer installeres der millioner af såkaldte smarte elmålere, hvilket også bidrager til den samlede stigning i mikrobølgestråling i vores udendørs og indendørs miljø.
Parallelt med denne eksploderende strålingseksponering anvendes stadig regler, såkaldte referenceværdier, for tilladt stråling baseret på en stærkt forældet tilgang fra 1950’erne. Disse referenceværdier beskytter kun mennesker mod skadelige virkninger, der opstår som følge af akut opvarmning. Det betyder, at mennesker er fuldstændig ubeskyttede mod mængden af ​​skadelige effekter, såsom kræft, DNA-skader, oxidativt stress og neurologiske effekter, som forskning gentagne gange har vist at forekommer i niveauer et godt stykke under disse referenceværdier. Nuværende referenceværdier har overhovedet ingen beskyttelse mod skadelige effekter på biodiversiteten.
Vi repræsenterer organisationer, der i mange år har arbejdet med egen forskning og/eller at følge forskningen på området. Vi nås konstant af nye vidnesbyrd fra mennesker, der har lidt af dårligt helbred, efter at der er installeret basestationer til 4G, 5G eller smarte elmålere i deres nærmiljø. Vi er dybt bekymrede over udviklingen og anmoder om, at følgende tiltag træffes hurtigst muligt:

  1. Der skal udvikles nye grænseværdier, der beskytter mod udviste sundheds- og miljørisici på niveauer, der ligger langt under de nuværende referenceværdier. Dette skal ske ved hjælp af eksperter, der er uafhængige af pågældende industri og med repræsentanter fra forskningsmiljøet, som mener, at risiciene er betydelige selv på niveauer, der ligger langt under de nuværende referenceværdier.
  2. Inden videre udvikling skal risikovurdering af 5G også her foretages af eksperter, der er fri for tilknytning til den pågældende branche, og med repræsentanter fra forskningsverdenens side, som vurderer risiciene som væsentlige.
  3. For at forebygge skader skal der laves undervisning om risici på alle niveauer i samfundet. Det gælder for eksempel i sundhedsvæsenet, skoler og offentligheden.
  4. Den bedst mulige teknologi bør bruges til at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Kablet teknologi, der minimerer skadelig stråling, skal prioriteres.

Myndighederne ignorerer risiciene og behovet for stærkere beskyttelse
Trods forskning og på trods af gentagne opfordringer fra forskermiljøet, lægestanden og folkevalgte ignorerer de ansvarlige myndigheder fortsat det stadig mere klare billede af risiko. De hævder, at de viste risici ikke eksisterer, og at de nuværende stærkt forældede referenceværdier, som gør det muligt for mennesker at blive udsat for kendt skadelig stråling, vil være tilstrækkelig som beskyttelse. Til støtte for deres holdninger er myndighederne afhængige af en lille gruppe eksperter, som ikke er repræsentative for forskningsverdenen som helhed, og som for størstedelens vedkommende har tilknytning til teleselskaberne.
For flere kilder og referencer se selve dokumentet her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/12/Nordisk-Appel-Dansk-12.-dec.-2021.pdf

Electrosmog Appeal Belgium

Elektrosmog Appel Belgien. Den 11. maj 2019 opfordrede læger, forskere og sundhedspersonale den belgiske regering til at anvende forsigtighedsprincippet for at beskytte befolkningen og især de mest sårbare grupper, herunder gravide kvinder og børn for den massive udbredelse af trådløse teknologier. (1) (2) Apellen havde pr. 31. maj 2021 underskrifter fra 538 belgiske læger og forskere samt fra 583 sundhedsfagligt personale hertil støtte underskrifter fra 105 internationale forskere samt sundhedsfagligt personale. En af støtterne er den Harvard-doktorerede franske epidemiolog Annie Sasco, som i cirka 20 år var enhedschef i WHO’s kræftagentur, IARC. (3) Forskningsledere fra de dyreste eksperimentelle studier, som overhovedet er blevet udført på området, the U.S. National Toxicology Program, of the U.S. National Institutes of Health, er blandt de erklæret bekymrede (Franz Adlkofer, Ron Melnick, Fiorella Belpoggi) (4).
Uddrag fra Appellen:
Med henvisning til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådets parlamentariske forsamling og i tråd med snesevis af opkald fra læger og videnskabsmænd over hele verden beder vi de føderale, regionale og lokale offentlige repræsentanter tage ansvar og træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå:
anvendelse af forsigtighedsprincippet for at beskytte befolkningen, især de yngste,
– forbud mod WiFi i børnehaver, børnehaver og steder, der byder små børn velkommen,
– stoppe installationen af ​​WiFi og tilsluttede objekter i skoler og vende tilbage til ikke-tilsluttede eller kablede alternativer,
– undersøgelser af sundhedsmæssige konsekvenser, inden der implementeres nye trådløse telekommunikationsteknologier, herunder 5G,
– et moratorium for implementering, distribution og salg af tilsluttede genstande som telefoner, tablets, spil, ure, babytelefoner og andre RF / MO-transmissionsenheder beregnet til børn,
– bevidstgørelse blandt borgere, især forældre, unge og gravide, om ansvarlig og ansvarlig anvendelse af trådløse tilsluttede genstande,
– øge bevidstheden blandt sundhedsfagfolk om de biologiske og sundhedsmæssige risici ved udsættelse for elektromagnetisk stråling,
– måder at investere i forskning på etiologi, patofysiologi, diagnose og håndtering af elektro-overfølsomhed (EHS),
– anerkendelse af eksistensen og omfanget af EHS som et syndrom, der påvirker flere og flere voksne og børn,
– oprettelsen af ​​et “årvågenhedscenter” til overvågning af udviklingen af ​​nye EHS-sager,
– etablering af virkelig beskyttende eksponeringsstandarder baseret på de biologiske og ikke-termiske virkninger af EMF.”

Kilder:
1) https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel
2) https://www.lespecialiste.be/fr/debats/champs-et-rayonnements-electromagnetiques-un-collectif-de-medecins-demande-l-rsquo-application-du-principe-de-precaution.html
3) https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/publiccomm/sasco20180312.pdf
4) https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/

EMF Scientist Appeal.

Den internationale EMF Scientist Appeal blev første gang fremsendt til FN den 11. maj 2015. (1) ”Den internationale EMF Scientist Appeal fungerer som en pålidelig og indflydelsesrig stemme fra EMF-forskere (elektromagnetiske felt), der opfordrer De Forenede Nationer og dets underorganisationer, WHO og UNEP og alle FN-medlemsstater til hurtigst muligt at sikre større sundhedsbeskyttelse af EMF-eksponering.”
Alle underskrivere er EMF-forskere med offentliggjorte peer-reviewed artikler i videnskabelige tidsskrifter om de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af ikke-ioniserende stråling eller i et beslægtet felt og har bidraget på til øget forståelse af EMF-videnskab og behovet for mere beskyttende politikker.
Den 22. juli 2019 blev appellen genfremsendt til FN’s Miljøprogram (UNEP) administrerende direktør, Inger Andersen. (2) Den anmoder UNEP på baggrund af resultaterne fra den uafhængige EMF-videnskab, der ikke er tilknyttet industrien, om at revurdere de potentielle biologiske virkninger af næste generation af 4G- og 5G-telekommunikationsteknologier i forhold til planter, dyr og mennesker. Genfremsendelsen havde bl.a. baggrund i at de nye antenner vil blive tæt placeret i hele kvarterer, der med meget højere frekvenser samt med større biologisk forstyrrende pulsationer, vil have farligere signalegenskaber, her til kommer transmitteringsudstyr på og inden i boliger og bygninger. Rådgiverne for den internationale EMF Scientist Appeal – Annie Sasco, MD, Dr.PH., Henry Lai, Ph.D., Joel Moskowitz, PhD., Ronald Melnick, Ph.D. og Magda Havas, Ph.D., opfordrer UNEP til at være en stærk stemme for planetens samlede miljø og en effektiv katalysator inden for FN med hensyn til de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetisk forurening.
I oktober 2019 sendte initiativtagerne et brev til FN’s menneskerettighedsrådgivende udvalg, hvori de kommenterede deres resolution fra juli 2019 med titlen “Nye og etablerede digitale teknologier og menneskerettigheder”:
”Trådløs kommunikationsteknologi bliver hurtigt en integreret del af enhver økonomisk sektor. Men der er et hurtigt voksende antal videnskabelige beviser for skade på mennesker, planter, dyr og mikrober forårsaget af eksponering for disse teknologier. Det er vores opfattelse, at negative sundhedsmæssige konsekvenser af kronisk og ufrivillig eksponering af mennesker for ikke-ioniserende elektromagnetiske feltkilder ignoreres af nationale og internationale sundhedsorganisationer på trods af vores gentagne forespørgsler såvel som forespørgsler foretaget af mange andre berørte forskere, læger og advokater . Dette udgør en klar krænkelse af menneskerettighederne, som defineret af De Forenede Nationer: ”Menneskerettigheder er rettigheder, der er forbundet med alle mennesker, uanset race, køn, nationalitet, etnicitet, sprog, religion eller enhver anden status. Menneskerettigheder inkluderer retten til liv og frihed, frihed fra slaveri og tortur, meningsfrihed og ytringsfrihed, retten til arbejde og uddannelse.” (3)
Den 14. januar 2021, havde 255 EMF forskere fra 44 nationer underskrevet den internationale EMF Scientist Appeal. Det er fortsat muligt at underskrive apellen.
Kilder:
1) https://www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release_5-1-2015.pdf
2) https://www.emfscientist.org/EMF_Scientist_Press_Release_22_July_2019.pdf
3) https://www.emfscientist.org/images/docs/UN-Human-Rights-letter-10-15-19.pdf
Appellens hjemmeside finder du her:
https://www.emfscientist.org/

Appeal by Astronomers: safeguardinag the astronomical sky

Appeal by Astronomers blev udsendt den 9. januar 2020 og er en international appel fra professionelle astronomer. (1) Gennem den internationale appel og de samme bekymringer, som Den Internationale Astronomiske Union, IAU (2) og andre institutioner har givet udtryk for, fremsætter appellen en formel anmodning om større effektiv beskyttelse og beskyttelse af professionelle astronomiske observationer fra jorden, hvilket sikrer retten til at observere en himmel uden unødvendige kunstige forurenende kilder.
Astronomiske observationer fra jorden kan blive stærkt skadet af den igangværende udrulning af den store satellitflåde som forberedelse til den næste generation af telekommunikation. I århundreder har de astronomiske observationer fra jorden ført til usædvanlige fremskridt i vores videnskabelige forståelse af naturloven. I øjeblikket er astronomisk instrumentering fra jorden truet af indsættelsen af satellitterne. “Gennem denne internationale appel og efter de samme bekymringer udtrykt af Den Internationale Astronomiske Union, IAU og andre institutioner, rejser vi en formel anmodning om større effektiv beskyttelse og beskyttelse af professionelle astronomiske observationer fra jorden, hvilket garanterer retten til at observere en himmel fri for unødvendige kunstige forurenende kilder.”
Appeal by Astronomers er fortsat åben for underskrifter. Apellen er pr. 1. juli 2021 underskrevet af mere end har 2043 professionelle astronomer.
Kilder:
1) https://astronomersappeal.wordpress.com/
2) https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann19035/?lang

Lægeinitiativet Bamberger Appellen 2006

175 tyske læger appellerede i 2006 til de tyske myndigheder om omgående indgreb mht. mikrobølgepåvirkningen.
Lægerne skrev i deres appel til ministeren for Miljø, Sundhed og Forbrugerbeskyttelse Dr. W. Schnappauf bl.a.:
“For 10 år siden blev deres ministerium informeret om sygdom i forbindelse med sendestationer (mobil, radio, tv) af læger og ramte personer.
De har haft kendskab til vores store bekymring i denne sammenhæng i mere end et år. I juli 2005 bad vi ministerpræsident Dr. E. Stoiber om hjælp. Situationen forværres fra dag til dag. Idriftsætningen af stærkere sendere, herunder 3G, gør livet uudholdeligt for stadigt flere personer. Endnu flere personer holder det ikke længere ud i deres boliger og arbejdspladser. Vi får over 400 henvendelser og nødråb hver uge.

I Bamberg kunne nogle kolleger i starten af året 2003 se sammenhænge mellem højfrekvenseksponering og sygdom, efter at hele familier i nærheden af mobilmaster pludselig blev syge uden at kunne fastslå årsagen. Mistanken faldt på de nærliggende mobilmaster.
Efter bytte af bolig blev de ramte hurtigt friske igen, uden nogen medicinering. At stoppe eksponeringen var den behandling som gav resultater.”

Ingeniører, IT-teknikere, biologer, og fysikere har ikke de nødvendige erhvervskompetencer til at forstå og vurdere menneskelige helbredstilstande.
De sundhedsskadelige virkninger rammer os alle, jeres lige så vel som vore børn. Vi må ikke fortsat lukke øjnene for dette. Vi beder jer derfor om straks at gå i gang.
Fra et medicinsk synspunkt står beboerne på nedenfor angivne mobilmaster overfor en akut sundhedsfare. Hurtige tiltag af de ansvarlige myndigheder udbedes derfor. Til at begynde med gælder det en del af de mobilmaster i Bayern vi har undersøgt, hvor de omkringboende rammes af sygdom.

Kilder:
https://straaling.dk/bamberger_appellen_dansk.html
https://www.powerwatch.org.uk/news/20050722_bamberg.asp

Freiburg Appeal 2002

Den 9. oktober 2002 udsendte en gruppe praktiserende læger Freiburg-appellen til deres kolleger, offentligheden og de ansvarlige politikere samt embedsmænd i sundhedsforvaltningerne, fordi de var dybt bekymrede over deres medborgers helbred. Appellen, der kraftigt advarer om farerne ved trådløs stråling, blev oversat til mange sprog og støttet af mere end 1000 europæiske praktiserende læger og mere end 36.000 mennesker over hele verden.
Uddrag fra Apellen:
“Vi har i de seneste år kunnet iagttage en dramatisk stigning i alvorlige og kroniske sygdomme, herunder navnlig
– indlærings-, koncentrations- og adfærdsforstyrrelser hos børn (f.eks.
hyperaktivitet)
– ekstreme blodtryksændringer, som det bliver stadig sværere at behandle med medicin
– forstyrrelser af hjerterytmen
– hjerteinfarkt og slagtilfælde hos stadig yngre personer
– sygdomme, der skyldes degeneration af hjernen (f.eks. Alzheimer) og epilepsi
– kræftsygdomme såsom leukæmi og hjernetumorer.
Vi iagttager desuden i stadig flere tilfælde forskellige forstyrrelser, der ofte fejldiagnosticeres som værende af psykosomatisk karakter, som f.eks.
– hovedpine og migræne
– kronisk træthed
– indre uro
– søvnløshed og træthed om dagen
– tinnitus
– svækket immunforsvar
– smerter i nerver og indre organer, som ikke finder nogen forklaring i sædvanlige årsager
for blot at nævne de mest iøjnefaldende symptomer.”

Den originale tekst:
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Freiburger-Appeal.pdf
https://einarflydal.com/2018/05/15/freiburg-appellen-fra-2002-like-aktuell-i-dag/
Appellen oversat til dansk (rev. 2007):
https://www.ehsf.dk/dokumenter/FreiburgAppellenDansk.pdf

UNDERSKRIFTSINDSAMLINGER

Det Europæiske Borgerinitiativ “Stop (((5G))) Stay Connected but Protected”

Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at revidere lovgivningen med henblik på bedre beskyttelse alle former for liv mod konsekvenserne af de højfrekvente elektromagnetiske felter og mikrobølgestråling, herunder 5G, men også mod den dertil hørende digitalisering samt at sikre effektiv beskyttelse, herunder mod cyberkriminalitet, af personoplysninger, som behandles med disse nye former for kommunikationsteknologi.

Initiativet består af følgende 3 hovedpunkter:

  1. Begræns bestrålingen: Med 5G vil baggrundsstrålingen stige markant. Alle livsformer tager skade af stråling. De nuværende grænseværdier giver utilstrækkelig beskyttelse! – Derfor har vi stillet forslag til EU om at vedtage regler, der skal beskytte alle former for liv mod mikrobølgestrålingen
  2. Beskyt miljøet. Mængden af elektroniske enheder og antenner vil eksplodere. Produktion og anvendelse vil medføre massiv stigning i energiforbrug, forurenende minedrift og elektronikaffald – derved trues biodiversitet og naturlige levesteder! – Derfor har vi stille forslag til EU om at vedtage strengere regler for at beskytte miljøet mod alle konsekvenserne af 5G og digitalisering.
  3. Bekæmp overvågning. Med 5G datanetværket, der er planlagt til at forbinde alt og alle, ’Internet og Things’, risikerer vi at få krænket vores privatliv, sikkerhed og frihed. De nuværende love beskytter os ikke. – Derfor har vi stillet forslag til EU om at vedtage mere effektiv databeskyttelse for at beskytte vores privatliv, sikkerhed og frihed.

Se mere her: https://nejtil5g.dk/info-materiale/det-europaeiske-borgerinitiativ/

Underskriftindsamlingen starter den 1. marts 2022. Skriv under her: www.signstop5g.eu 

Læg pres på WHO for lavere EMF-eksponeringsgrænser

Støt op med din underskrift. Brevet vil blive sendt til Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO bliver bedt om omgående at anbefale mere restriktive grænser for menneskers eksponering for elektromagnetisk stråling (EMF).
WHO har vedtaget grænser foreslået af ICNIRP, der kun er baseret på kortsigtede effekter (termiske effekter), som ikke svarer til den nuværende langsigtede profil for brugen af de tilgængelige teknologier, for eksempel radiobasestationer (RB) , trådløse routere, smartphones, smartwatches, tablets, notebooks, bluetooth osv.
Flere vigtige appeller, resolutioner, undersøgelser og artikler er blevet udsendt i de senere år af det videnskabelige samfund, der alle advarer folkesundhedsmyndighederne om den nødvendige reduktion af eksponeringsgrænserne til og højfrekvente elektromagnetiske felter. 
Gå ind og underskriv, læs brevet samt se listen med de anerkendte forskere som står som medunderskrivere.
https://www.change.org/p/letter-to-the-who-for-lower-emf-exposure-limits-carta-%C3%A0-oms-para-limites-de-exposi%C3%A7%C3%A3o-eletromagn%C3%A9tica-emf-mais-restritivos

INTERNATIONAL APPEAL. Stop 5G on Earth and in Space.

Til FN, WHO, EU, Europarådet og regeringer fra alle nationer
Vi undertegnede forskere, læger, miljøorganisationer og borgere fra (__) lande opfordrer presserende til, at implementeringen af 5G (femte generation) trådløse netværk, inklusive 5G fra rumsatellitter, standses. 5G vil massivt øge eksponeringen for radiofrekvent (RF) stråling oven på 2G-, 3G- og 4G-netværket til allerede eksisterende telekommunikation. RF-stråling har vist sig at være skadelig for mennesker og miljø. Implementeringen af 5G udgør et eksperiment om menneskeheden og miljøet, der defineres som en forbrydelse i henhold til international lov.”

Den 2. september 2020, har 298.557 mennesker og organisationer fra 220 nationer underskrevet Appellen.
NB: Alle kan underskrive denne appel.
https://www.5gspaceappeal.org/about

Healthy Heavens Trust Declaration:
Underskriftindsamling imod 5G satellitter

Fra Deklationen:
“Vi, de undertegnede organisationer, støtter kraftigt begæringen om nødsituation/fremskyndet regeludformning til FCC for at foretage en pause i alle satellitlicenser og opsendelser, indtil en fuldstændig vurdering af sikkerhedsrisici og langsigtede skader er foretaget. Det er en krænkelse af menneskehedens og alt livs grundlæggende rettigheder at ofre himlen til gavn for nogle få satellitselskaber og deres aktionærer uden at udforske mere fornuftige og afbalancerede alternativer.
Den 9. december 2020″

Se hele teksten herhttps://www.5g-ilan.com/hhti-declaration

“5G • ILAN er et værdiskabende netværk styret af princippet om at betale fremad. Målet er at bringe visdom, sammenhæng og balance i kølvandet på den globale 5G / AI / IoT / Satellite Juggernaut: Med kloge lovlige midler forsøger vi at afværge en global katastrofe fra angrebet med 5G / AI / IoT / 80.000 + satellitter samt omdirigere denne industri / regering Juggernaut mod en klogere, mere afbalanceret retning, til gavn for menneskeheden og alle levende væsner.”
Over 3.600 personer og over 100 organisationer fra 65 lande har underskrevet februar 2021.
https://www.5g-ilan.com/

ÅBENT BREV TIL Elon Musk & SpaceX

Underskriv og del det åbne brev til Elon Musk & SpaceX som anmoder om, at SpaceX indstiller deres satellit program, men også opfordrer til at Elon Musk starter en dialog med forskere, astronomer og andre vedr. den ikke-samstemmende optagelse af himmelrummet samt de alvorlige konsekvenser SpaceX-satellitter vil få for planeten.
Da SpaceX-satellitterne vil bestråle og forurene hver en tomme af vores planet og ikke lade et eneste sted være uberørt, inviteres miljøorganisationer og enkeltpersoner, både nationalt og internationalt, til at underskrive og dele det åbne brev.
https://stop5ginternational.org/open-letter-to-elon-musk-spacex/

STOPPEN SIE 5G JETZT AUS GESUNDHEITSGRÜNDEN

Tysk underskriftindsamling der ønsker at få den tyske forbundsregering til at stoppe udrulningen af 5G. Markus Stockhausen står bag appellen.
“Den føderale regering bliver nødt til at forstå, at en stor del af befolkningen afviser 5G. Folk føler sig truet af denne teknologi, sundhedsmæssigt og psykisk. Titusinder er elektrohypersensitive vil flygte, men ved ikke, hvor de flygte hen. Du har ikke pengene til at opgive alt.” hedder det bl.a.
https://www.openpetition.de/petition/online/stoppen-sie-5g-jetzt-aus-gesundheitsgruenden

We Are Not SAM-kampagnen

Northern Rivers for Safe Technology blev oprindeligt dannet i 2019 som direkte reaktion på samfundets bekymringer omkring 5G. Græsrodsbevægelsen dannede den globale boykot-5G-telefoner kampagne We Are Not SAM, som bakkes op af førende forskere og læger på området. Gruppen er baseret i Byron Bay, Australien. Takket være intens lobbyvirksomhed fra gruppen har Byron Shire hidtil været 5G-fri, som en af de få kommuner i Australien.
“Forskere, læger og tidligere insidere rundt om i verden står op til teleindustrien og blæser i fløjten mod løgne, korruption og de reelle farer der er forbundet med 5G udrulningen.
#WeAreNotSAM er en kreativ kampagne for kritiske tænkere rundt om i verden.”

https://wearenotsam.com/petition/

Stop stråling fra Smartmetre i alle danske husstande

Smartmetre kan bruges til at aflæse el, vand og varme.
Smartmetre afgiver stråling, som kan skade dit helbred og forårsage EHS Electro Hyper Sensitivitet. Desuden mistænkes de for at være kræftfremkaldende. Se med information længere nede i teksten.
Energitilsynet har godkendt at El selskaberne kan opsætte Smartmetre til automatisk el aflæsning i alle hjem.
Vi mener danskerne selv skal have lov at vælge hvilke apparater de ønsker i deres hjem, som evt kan indebære en heldbredsrisiko for beboerne.
https://www.skrivunder.net/stop_straling_fra_smartmetre_i_alle_danske_husstande

Stop de trådløse “smarte” babybleer

Virksomheder, inklusive Pampers, lancerer “smarte højteknologiske bleer” med sensorer, der er knyttet til bleer for at føle vådhed og spore urin. Sensorerne arbejder sammen med en Wi-Fi babymonitor og en app, der lader forældrene holde styr på deres babys ble situation og angiver, hvornår babyen skal skiftes.
Fortæl Pampers at trådløse “smarte” babybleer er ikke sikre! Forældre SKAL oplyses om sundhedsfarerne ved elektromagnetisk eksponering, når de køber trådløse tech-enheder. American Academy of Pediatrics anbefaler at reducere eksponeringen fra trådløse enheder. “Det er ikke legetøj. De har stråling, der udsendes fra dem, og jo mere vi kan holde det væk fra kroppen og bruge på andre måder, vil det være mere sikkert,” siger Jennifer A. Lowry, M.D.
https://www.change.org/p/pampers-tell-pampers-wireless-smart-baby-diapers-are-not-safe-2

Begræns Bestrålingen af Befolkningen

Bag denne underskriftindsamling står EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og May Day.
NB: Alle kan underskrive.
https://www.skrivunder.net/signatures/imod_mikrobolgebestraling_af_befolkningen/

Nobelprismodtagere

126 Nobelprismodtagere og andre eksperter fortalte lederne af G7 nationerne, at verden står over for et årti, som vil være “afgørende” i forhold til om jorden forbliver beboelig.

Gruppen opfordrede lederne for G7-nationerne og FN’s generalsekretær til at hjælpe med at få det globale samfund til at etablere “et nyt forhold til planeten”, da det kommende årti vil være “afgørende” for om jorden fortsat forbliver beboelig.
Nobelpristagere, herunder Leymah Gwobee, May-Britt Moser og Joseph Stiglitz underskrev forud for G7-topmødet en erklæring med titlen “Vores planet, vores fremtid: en presserende opfordring til handling”. (1)
Nobelpristagere opstiller syv forslag, som G7-lederne kan overveje. Deres embedsmænd hævder at de vil tage truslerne fra klimaet og de økologiske kriser alvorligt:
Politik:
Suppler BNP som en måling af økonomisk succes med mål for ægte trivsel for mennesker og natur. Anerkend at stigende forskelle mellem rige og fattige som fodre vrede og mistillid, hvilket underminerer den sociale kontrakt, der er nødvendig for en svær, langsigtet kollektiv beslutningstagning. Anerkend at den forværrede modstandsdygtighed i økosystemerne underminerer menneskehedens fremtid på Jorden.
Mission-driven innovation:
Økonomisk dynamik er nødvendig for hurtig transformation. Regeringer har været i spidsen for finansiering af transformationsinnovation i de sidste 100 år. Omfanget af nutidens udfordringer vil kræve et omfattende samarbejde mellem forskere, regeringer og erhvervslivet – med fokus på global bæredygtighed.
Uddannelse:
Uddannelse i alle aldre bør omfatte en stærk vægt på grundlaget for evidens, den videnskabelige metode og den videnskabelige konsensus for at sikre, at fremtidige befolkninger har den nødvendige forankring til at drive en politisk og økonomisk ændring. Universiteterne bør hurtigst muligt integrere begrebet planetarisk forvaltning i alle læseplaner. I et transformerende, turbulent århundrede bør vi investere i livslang læring og faktabaserede verdenssyn.
Informationsteknologi:
Særlige interessegrupper og meget partiske medier kan forstærke misinformation og fremskynde spredningen heraf gennem sociale medier og andre digitale kommunikationsmidler. På denne måde kan disse teknologier anvendes til at frustrere et fælles formål og ødelægge offentlighedens tillid. Samfund skal straks handle for at imødegå industrialiseringen af ​​misinformation og finde måder til at forbedre globale kommunikationssystemer til at tjene en bæredygtig fremtid.
Finans og forretning:
Investorer og virksomheder skal vedtage principper for recirkulation og regenerering af materialer og anvende videnskabeligt baserede mål for alle fælles globale og essentielle økosystem tjenester. Økonomiske, miljømæssige og sociale eksternaliteter bør være rimelige.
Videnskabeligt samarbejde:
Der kræves større investeringer i internationale netværk med videnskabelige institutioner for at muliggøre et vedvarende samarbejde om tværfaglig videnskab for global bæredygtighed såvel som tværfaglig videnskab, der integrerer forskellige videnssystemer, herunder lokal, oprindelig og traditionel viden.
Viden:
Pandemien har vist værdien af ​​grundlæggende forskning for politikere og offentligheden. Forpligtelse til vedvarende investering i grundforskning er afgørende. Derudover skal der udvikles nye forretningsmodeller til gratis deling af al videnskabelig viden.
”Menneskeheden er vågnet sent til udfordringerne og mulighederne ved aktivt planetarisk forvaltning. Men vi vågner op”, skriver gruppen. ”Politikere og forskere skal arbejde sammen for at bygge bro over skillet mellem ekspertevidens, kortsigtet politik og overlevelsen af ​​alt liv på denne planet i den Antropocæne tidsalder.” (2)
”Menneskehedens langsigtede potentiale afhænger af vores evne i dag til at værdsætte vores fælles fremtid,” konkluderer de.
Det skriver Childrens Health Defense den 7. juni. (3)
Kilder:
1) https://www.nationalacademies.org/news/2021/04/nobel-prize-laureates-and-other-experts-issue-urgent-call-for-action-after-our-planet-our-future-summit
2) https://denstoredanske.lex.dk/Antropoc%C3%A6n
3) https://childrenshealthdefense.org/defender/nobel-laureates-g7-nations-climate-crisis/

PENGE INDSAMLINGER

Folkebevægelsen VITA er ved at have sin skrivelse klar til Sundhedsstyrelsen. Næste skridt er at få ombudsmanden til at tage sagen op.

For at kunne tage sagen op hos ombudsmanden mangler Folkebevægelsen at indsamle min 18.000 kr. (pr. april 2021) Bidrag gerne til formålet her: Sparekassen Nordjylland, Reg. nr. 6237, Konto nr. 0015710101

Facebookgruppen “Folkebevægelsen VITA” (“Vi siger nej til 5G i Danmark”) har brug for penge:

Vil du donere 25 kr. eller mere til gruppens 5G indsats?
Udrulningen af 5G kommer til at gå meget stærkt. Den er startet i Nordsjælland 2019 og kommer til at dække hele landet i løbet af 2020/2021. Vi får ikke den fulde sandhed om 5G. Det er derfor os, der skal oplyse befolkningen.
Måler om at indsamle 100.000 kr., så der et råderum til at:
– skabe diverse arrangementer med udenlandske eksperter
– lave bannere, plakater, klistermærker m.m.
– have midler til andre vigtige tiltag
Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet på de 100.000 kr. og der er oprettet en konto i Sparekassen Kronjylland til formålet (med 3 tilsynsførende):
Reg. nr. 6237 Konto nr.: 0014083332
Til orientering. Der kan ikke kobles Mobile Pay til kontoen.

Indsamlingen til juridiske skrivelser til Sundhedsstyrelsen og Ombudsmanden
Der samles nu penge ind til vores juridiske skrivelser til Sundhedsstyrelsen og Ombudsmanden. Samtidig arbejdes der på et brev til alle kommuner. Disse breve er opklarende på det videnskabelige område og gør så vidt muligt opmærksom på ansvarspådragende adfærd i forhold til EU lovgivning og dansk lovgivning.
Næste brev vil blive til skoler og institutioner. Skrivelserne vil være til fri afbenyttelse for alle medlemmer når de er færdige. Hvert brev beløber sig til et sted mellem 2500- 5000 kr. i juridisk bistand og gennemgang. Målet er at indsamle 70.000 kr. til skrivelsen vedr. Ombudsmanden og Sundhedsstyrelsen. Der er brug for din donation! Det er nu du kan gøre en forskel for dine børns og din egen fremtidige sundhed og det miljø du og dine børn i fremtiden skal leve i.
Sådan her kommer det til at foregå:
• Den danske Folkebevægelse ”Vi siger nej til 5G i Danmark” (Vita) har ansat miljø- og menneskeretsadvokat – Christian F. Jensen til at oplyse og gøre den danske Sundhedsstyrelse opmærksom på, at dens brug af ICNIRP er i strid med styrelsens egne politikker for habilitet (og at der uanset dette i øvrigt også foreligger inhabilitet ved brug af ICNIRP).Baggrunden herfor er bl.a. de oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar, og her tænker jeg særligt på Buchners m.fl. 100-siders rapport og Hardell &Carlbergs indlæg i et videnskabeligt tidsskrift.
• Når Sundhedsstyrelsen forventeligt svarer, at de vil fortsætte med at bruge ICNIRPs retningslinjer, er vejen banet for at klage til Folketingets Ombudsmand, der vil blive bedt om at tage stilling til, om det er i strid med a) styrelsens egne politikker og/eller b) de generelle habilitetsregler for den offentlige forvaltning at basere sig på ICNIRP i dette vitale spørgsmål for folkesundheden og miljøet.
• Hvis Ombudsmanden giver os medhold i, at ICNIRP ikke kan anvendes af Sundhedsstyrelsen p.g.a. de juridiske habilitetsregler, så vil det kunne have afgørende betydning for, om 5G-systemet bliver indført i Danmark, og måske nok især: Hvordan det kommer til at ske, og hvordan det påvirker de systemer, vi allerede har.
Links:
”Helbreds risici ved radiofrekvent stråling, herunder 5G, bør vurderes af eksperter uden interessekonflikter” af Lennart Hardell og Michael Carlberg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/
”Interessekonflikt” af Klaus Buchner og Michele Rivasi
https://klaus-buchner.eu/the-international-commission-on…/
Der skal hurtigst muligt indsamles 70.000 kr. og donation kan sendes til:
Sparekassen Nordjylland, reg.nr. 6237 Konto nr. 0015710101

Landsindsamlingen mod 5G

Landsindsamlingen indsamler penge til at kunne sagsøge den danske stat. Den første store milepæl er nu nået, og komiteen har modtaget det endelige responsum fra advokat Christian F. Jensen, som skal danne basis for, hvorledes retssagen kan føres, herunder hvad der endeligt søges fri proces om. Advokaten er i gang med at se nærmere på, hvem af de 170 tilmeldte der har såkaldt “retlig interesse” i forhold til søgsmålet mod staten. Det næste er, at ansøge om at få fri proces til at føre sagen.
I tilfælde af, at det ikke lykkes at få fri proces til at føre sagen, anslås omkostningerne til cirka 4 mio. DKK, inkl. de såkaldte ”sagsomkostninger” til staten, som domstolene vil udmåle, hvis sagen tabes. Planen for indsamling af midler bliver bekendtgjort snarest.
https://www.landsindsamlingenmod5g.org/

Please follow and like us: