5G søgsmålet mod den britiske regering

Foto: rfinfo.co.uk

Rets anliggendet mod den britiske regering og udrulningen af 5G uden hensynstagen til sundhedsrisici er nu sendt videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Efter at have modtaget et afslag på at appellere Mrs. Justice Staceys kendelse, er sagen nu sendt videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det skriver Action Against 5G i deres seneste nyhedsbrev fra den 13. dec. 2023. Nyhedsbrevet gennemgår nogle af de punkter, som det juridiske team, der bla. består af Michael Mansfield QC og af yderligere to advokater, har skrevet om 5G-strålingen og de medfølgende risici og farer. Michael Mansfield har for nylig modtaget titlen “Kongen af menneskerettigheder” af The Legal 500.

5G-stråling: Risici og farer

Europa-Parlamentets Panel for ‘Fremtiden for Videnskab og Teknologi’ har bemærket, at der er dokumentation for det kræftfremkaldende potentiale af lavere frekvenser RFR, og at der er “ingen passende undersøgelser”, der vurderer virkningen af ​​det højere frekvensområde af 5G. Panelet kaldte 5G “et eksperiment på befolkningen.” Den britiske regering hævder, at den udruller 5G sikkert ved at holde eksponeringen af elektromagnetiske felter inden for ICNIRPs retningslinjer, som den primært er afhængig af for at demonstrere 5G’s sikkerhed. Hverken ICNIRP eller regeringen har dog foretaget nogen undersøgelse af risikoen for sundhedsskadelige effekter fra 5G. På samme måde har der ikke været nogen væsentlige internationale undersøgelser af risiciene ved 5G for endeligt at fastslå sikkerheden ved 5G gennem en sundhedsrisikovurdering af eksponering for radiofrekvenser, herunder 5G. De helbredsproblemer, som eksponering for RFR kan forårsage, er veldokumenterede og bevislige. ICNIRP oplyser selv, at radiofrekvent-EMF’er har vist sig at forårsage nervestimulation, ændringer i permeabiliteten af ​​cellemembraner og effekter på grund af temperaturstigning.

De påviste risici ved RFR og de risici, der stadig er under overvejelse og i øjeblikket er ukendte, betyder, at udbredelsen af ​​5G udgør en risiko for offentligheden og en særlig fare for sårbare grupper, som ikke er blevet tilstrækkeligt gennemtænkt. ICNIRP anerkender, at RFR kan interferere med individers implantater, men anfører, at det ligger uden for rammerne af dets retningslinjer. Yderligere angiver retningslinjerne udtrykkeligt, at selvom de “er baseret på den bedste videnskab, der er til rådighed i øjeblikket, erkender de, at der kan være begrænsninger for denne viden, som kan have konsekvenser for eksponeringsrestriktioner”.

Retningslinjerne fortsætter med at bemærke, at “Der er ikke tilstrækkelig forskning, der adresserer potentielle relationer mellem radiofrekvens-EMF’er og skelet-, muskel-, åndedræts-, fordøjelses- og udskillelsessystemerne, og derfor overvejes disse ikke yderligere”. Regeringen har ikke truffet nogen foranstaltninger for at advare folk om risiciene ved 5G og har i stedet misrepræsenteret over for offentligheden, at teknologien allerede er kendt for at være sikker.

Den 3. oktober 2019 udgav den et vejledningsdokument, ‘5G-teknologier: radiobølger og sundhed’, som konkluderede, at: “Den samlede eksponering forventes dog at forblive lav i forhold til retningslinjerne, og som sådan burde der ikke være nogen konsekvenser for Folkesundhed”. Dette er ikke en sand og nøjagtig afspejling af tilstanden af ​​videnskabelig og medicinsk viden.

Denne sag drejer sig om sikkerheden i det miljø, hvor mennesker bor, og statens pligt til at give oplysninger om menneskeskabte industrielle risici for offentligheden. Det er ikke blevet konstateret, at risikoen er

a) en kendt risiko, som allerede er blevet fastslået at eksistere fra tidligere undersøgelser (kendt, allerede påvist skade), og

b) at pligten til at informere omfatter en risiko for fremtidig skade, som på nuværende tidspunkt ikke er endeligt fastslået eller kvantificeret, men på nuværende tidspunkt ikke kan diskonteres og forbliver derfor en ikke-kvantificerbar identificeret risiko. ACTION AGAINST 5G er en gruppe af enkeltpersoner fra England, herunder læger, forskere og ingeniører, støttet af et stærkt team af advokater ledet af Michael Mansfield QC.

Formålet er at indlede retssager for at anfægte den britiske regerings manglende hensyntagen til klart identificerede sundheds- og sikkerhedsrisici ved trådløs stråling og den øgede eksponering fra udbredelsen af 5G.

Læs hele indlægget her:
https://actionagainst5g.org/case-updates/application-to-the-european-court-of-human-rights/

Den 6. og 7. februar 2023 blev domstolsprøvelsen vedr. manglende håndtering af beviserne for risici for menneskers sundhed som følge af 5G-teknologien endelig behandlet efter 3 års hårdt arbejde.

De oprindelige begrundelser for domstolsprøvelse blev i første omgang afvist, men ved appelsagen sidste år var der to argumenter, der gjorde at sagen gik videre til høring. Baggrunden for retssagen kan ses her.

De to afgørende argumenter:

1. Manglen på tilstrækkelig eller effektiv information til offentligheden om risici og hvordan det, om overhovedet, kan være muligt for enkeltpersoner at undgå eller minimere risiciene;

2.
a) Manglen på tilvejebringelse af dækkende og tilstrækkelige grunde for ikke at etablere en proces til at undersøge og fastslå de negative helbredseffekter og risici for sundhedsskadelige virkninger fra 5G-teknologi og/eller for at udelukke de risici, som den tilgængelige dokumentation frembyder;
b) manglende opfyldelse af de krav om gennemsigtighed og åbenhed, der kræves af en offentligt myndighed.

Samtlige grunde fremmer et brud på Human Rights Act 1998 ved udeladelser og svigt i strid med de positive forpligtelser til at beskytte menneskers liv, sundhed og værdighed, som kræves opfyldt i henhold til artikel 2, 3 og/eller 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Referatet er hentet fra Activist Post.

Domstolsprøvelsen

Sagsøgerne – Action Against 5Ger repræsenteret af Michael Mansfield QC, Philip Rule og Lorna Hackett fra Hackett & Dabbs LLP.

Mandag den 6. februar 2023

Michael Mansfield (MM) fremlagde omhyggeligt sagsøgernes synspunkter over en 5 timers briefing til den præsiderende dommer Mary Stacey.

Offentligheden bør informeres med gennemsigtighed om de risici, som de støder på eller bliver påtvunget. Hvor der er en risiko, skal den være artikuleret og synlig, således at vi er rustet til at træffe vores valg om, hvordan vi vil forholde os til den. Dette ideelle scenarie er dog i stigende grad et åbent spørgsmål, da miljøeksponeringen bliver påtvunget os, mens vi ‘intet sted har at gemme os’.

Regeringen har tilsluttet sig grænseværdierne anbefalet af ICNIRP, grænseværdier der kun accepterer en termisk risikomodel, der dog bestrides af mange. Dette søgsmål skal ikke vedrøre denne debat, da det videnskabelige grundlag for politikken ikke kan anfægtes ved en administrativ domstol.

Mansfield påpegede, at regeringen ikke desto mindre har taget ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) grænseværdierne som deres valgte standard, men har konkluderet og uberettigede omsat dem med vildledende påstande om, at ‘5G er sikker’.

Offentligheden har ikke fået nogen definition af risikospektret, og der er ingen henvisninger til en vejledning og regeringen har ikke sammenholdt dokumentation fra andre instanser, der dokumenterer, at problemet er meget reelt.

Når der forefindes mængder af modstridende dokumentation af troværdig kvalitet om risici, en kendsgerning som i sig selv kræver en seriøs debat, så må det samtidig indebære et risiko niveau, som ikke bliver præsenteret. I stedet ser vi vage sætninger som, at det er “usandsynligt, at der kan ske skader” og “eksponeringen bør ikke kunne stige”, formuleringer der drysses ud over regeringens annoncering for 5G.

Denne holdning står også i modsætning til PHE’s (Public Health England) anbefaling om, at “voksne skal kunne træffe deres egne informerede valg”. Vi bør være i stand til at tilgå en præventiv eller forebyggende tilgang til vores RF-eksponering, men det kan vi ikke uden information, og det kan vi stigende grad ikke, da det offentlige rum er fyldt med RFR.

Da regeringen valgte positivt at annoncere for og fremme nødvendigheden af 5G, påtog de sig også ansvaret for på transparent vis at informere offentligheden om de kendte sundhedsrisici (selvom dette ikke er retningsgivende for deres politik), måder til at afbøde dem på samt have procedurer for overvågning og rapportering i tilfælde af uregelmæssigheder eller skader.

ICNIRP’s retningslinjer
Faktisk er ICNIRP-retningslinjerne, langt fra at kunne give bevis for fraværet af risici, og faktisk dokumenterer de eksistensen af risici og bemærker, at flere mulige risici endnu ikke er fuldt ud forstået eller bevist ved gentagende undersøgelse eller ved antropologisk undersøgelse direkte på mennesker, der er ‘forsøgspersoner’ til det allestedsnærværende RFR eller 5G i den virkelige verden.

ICNIRP opsummerer, (baseret på dens meget begrænsede tilgang diskuteret ovenfor), at der allerede er tre dokumenterede virkninger forårsaget af eksponering for radiofrekvente EMF’er: (i) nervestimulation, (ii) ændringer i cellemembranernes permeabilitet og (iii) ) effekter på grund af temperaturstigning. For mange andre registrerede virkninger bemærker ICNIRP i det væsentlige, at bevisbyrden stadig mangler, og man finder ikke, at skader på menneskers sundhed endnu er dokumenteret. Især er der endnu ikke gennemført et større antal undersøgelser af 5G-teknologien (som bruger højfrekvente bølger og målrettede stråler og pulsering på en måde, som tidligere generationer ikke gjorde).

Grupper der ikke er inkluderet i retningslinjerne
For personer med handicap behandlet med medicinsk implantat tager ICNIRP udtrykkeligt i de reviderede 2020-retningslinjer ikke hensyn til deres sikkerhed. Ud over de, der er genetisk eller miljømæssigt modtagelige for i fremtiden at få kræft eller EHS, som følge af eksponeringen for RFR, er der også de eksisterende sårbare grupper, som bør tages i betragtning, og som fortjener at få den information, der kan hjælpe dem (men ikke har fået det), inklusiv:

i. Dem med handicap, der kræver medicinske implantater med elektrisk strøm eller ledningsevne, herunder pacemakere i hjertet for eksempel. (Dette vigtige spørgsmål er simpelthen ikke blevet behandlet af ICNIRP);

ii. Dem med handicap/skade, der krævede implantation af metal i deres krop;

iii. Børnbørns hjerner absorberer for eksempel større mængder af RFR, og knoglemarvseksponeringen er større; samt deres levetidseksponering er af længere varighed;

iv. De, der i øjeblikket lider af handicap som følge af eksisterende kræft;

v. Dem, der i øjeblikket lider af præ-cancerøse tilstande;

vi. Dem, der sædvanligvis udsættes for stråling på arbejdspladsen, af særlige niveauer eller lang levetid;

vii. Dem med immun suppressive tilstande;

viii. Dem der lider af ME (kronisk træthedssyndrom);

ix. Dem, der lider af EHS (elektrohypersensitivitet).

IARC’s kræftklassifikation af EMF
Domstolen blev præsenteret for, at IARC, Det Internationale Agentur for Kræftforskning, har klassificeret både ELF-magnetiske felter og RF-EMF’er som mulig kræftfremkaldende for mennesker. Eksponering for ikke-ioniserende stråling inklusive radiofrekvens er en registreret sygdom eller lidelse, der er anerkendt af WHO siden 2005 i den internationale klassifikation af sygdomme, ICD-10 (selvom den præcise årsag endnu ikke er forstået eller kendt). En større mængde af troværdige videnskabelige undersøgelser har rejst bekymringer om risici, som fortsat skal undersøges. Mange af de undersøgelser, som ICNIRP fremhæver, har identificeret visse effekter, der kan vise sig at være skadelige, for at kunne underbygge dette afventes yderligere undersøgelse – men en situation hvor juryen ikke har taget stilling, er ikke det samme som en endelig afsluttet stillingtagen etableret ved undersøgelse, som finder, om stråling er sikker eller sikker for alle mennesker. Begrænsningerne i den aktuelle viden er relevant, når der søges om regeringens tilsagn. Offentligheden har ret til at blive informeret og ikke vildledt om, hvor meget der er kendt eller kan oplyses med sikkerhed, og hvilke risici som mangler at blive undersøgt eller endeligt afgjort på den ene eller den anden måde.

Tirsdag den 7. februar 2023

En pinlig start for forsvaret
Forsvaret blev irettesat af dommeren for manglende proceduremæssig stringens, da de havde undladt at indsende nogle anmodninger med de påkrævede N244-formularer.

“Du er regeringen, og du kan ikke engang overholde domstolens mest basale regler og procedurer. Du har haft to måneder til at gøre det rigtigt.”

Efter denne opstart trak forsvaret deres streg i sandet og forstærkede deres påstande om, at 1. ‘5G er DET SAMME som de andre G’er, blot er en branding-øvelse’ og 2. at ‘der er ingen risiko fra RFR, så længe som eksponeringen er under ICNIRP-retningslinjerne.

Forsvaret hævdede endvidere, at fordi der ikke er nogen risiko, er der ingen positiv forpligtelse i henhold til deres traktatforpligtelser (EEC Charter) for at kvalificere deres politik eller under ECHR, den Europæiske Menneskerettighedskonvention, til at udtale sig om sikkerhed eller overvåge denne risiko.

Forsvaret gik endda så langt som at antyde, at der måske burde være en frivillig indsats fra regeringens side for at bekæmpe opfattelsen af, at 5G ‘udgør en risiko’ ved at kontrollere narrativer, der påstår den slags.

Det faldt ikke i god jord hos publikum.

Påstand 1, dommer Stacey præciserede her, at retten ikke kan løse en tvist om fakta omkring ‘5G er/er ikke nyt’. Michael Mansfield var dog i stand til at påpege, at kendsgerningen allerede var blevet fastslået i forsvarspakken, hvor den nye karakter af 5G-systemer (phased array/adaptive antenner) anerkendes af ICNIRP ved at der tilføjes en ny dimension af offentlig eksponering, at eksponeringen er stigende, og karakteristikaene ved denne eksponering ændrer sig.

Påstand 2 blev afvist af Mansfield, som en fuldstændig forvreden og falsk slutning om, at ICNIRP siger, at “5G er sikkert”. Det gør de overhovedet ikke og det kan de ikke. Det er ikke deres sted. De henviser til nogle undersøgelser, der viser ‘ingen væsentlig’ risiko, men der er meget få undersøgelser, og fraværet af undersøgelser er ikke et bevis for sikkerhed! (der er selvfølgelig mange andre undersøgelser, og også logisk ekstrapolering fra 4G-risici, der viser, at der bestemt er et spektrum af risici – men disse kan ikke diskuteres her)

Dette er en meget forkortet version af de to dage. Tirsdag morgen føltes temmelig dyster, efter at forsvaret fortsatte med at udfolde sin stive holdning om, at 5G er sikkert, og derfor var argumentet om, at regeringen skulle informere offentligheden, omstridt, men Michael Mansfield modbeviste med rette denne holdning som uholdbar og groft vildledende, selv efter standarderne fra det organ, hvis retningslinjer de forsvarede deres holdning med.

Dommeren anerkendte sagens betydning og dens hastende karakter. Hun var naturligvis ikke i stand til at tage en beslutning med det samme, men ville give den den videre overvejelse og den opmærksomhed, den fortjente, så hurtigt som muligt. Denne proces kan tage uger til måneder, men hun forsikrede om, at hendes mål var dage eller uger.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

  1. Pingback: International 5G modstand - nejtil5g.dk

Comments are closed.