Aktuelle Borgermøder m.m.
https://nejtil5g.dk/borgermoeder/bogermoeder-om-5g/
Aktuelle Demonstrationer:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/demonstrationer/
Om den internationale 5G modstand:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

Hjemmesiden for Det Europæiske Borgerinitiativ: ‘Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected’ er nu blevet klar 

Trådløs stråling er hverken sikker eller sund
Hundredvis af videnskabelige undersøgelser viser sig at skade livet langt under de nuværende strålingsgrænser, og med 5G vil det stige betydeligt.Desuden vil vi se en kraftig stigning i energiforbruget, udtømning af sjældne mineraler og alvorlig krænkelse af vores privatliv.
https://signstop5g.eu/da

USA
En milepæl i 5G studierne: New Hampshires lovgivende kommission anbefaler at reducere eksponeringen fra trådløse netværk 

Staten New Hampshire nedsatte en lovgivende kommission til at undersøge miljø- og sundhedseffekterne af trådløs 5G-teknologi i 2019. De har for nylig afsluttet deres endelige rapport, som indeholder 15 anbefalinger til at øge bevidstheden, uddanne, fremme tilsyn og reducere radiofrekvent stråling (RF, også kendt som trådløs). 
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

EØSU opfordrer EU Kommissionen til yderligere at vurdere indvirkningen af bl.a. 5G på menneskers sundhed og miljøet 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) vedtog i den 21. oktober 2021 en udtalelse, der fremhæver de potentielle risici ved den digitale infrastruktur, samt foreslår et uafhængigt europæisk organ. (1)
I udtalelsen, der er udarbejdet af Dumitru Fornea (2) og som blev vedtaget af forsamlingen på plenarmødet, tager EØSU en fast holdning og bemærker, at de sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige spørgsmål skal undersøges med inddragelse af borgerne og alle relevante aktører, selv om debatten om etablering af 5G-netværket er blevet til en kontroversiel, politisk diskussion.
Behov for et uafhængigt europæisk organ
Efter EØSU’s mening har EU brug for et uafhængigt europæisk organ med ajourførte metoder i overensstemmelse med den nuværende teknologiske kontekst og en tværfaglig tilgang for at fastlægge retningslinjer for beskyttelse af offentligheden og arbejdstagerne i tilfælde af eksponering for radiofrekvens elektromagnetisk stråling.Elektromagnetisk forurening bør overvåges på grundlag af en streng interinstitutionel og tværfaglig videnskabelig tilgang.Lige nu er udarbejdelsen af retningslinjerne lagt i hænderne på telebranchens private NGO ICNIRP.
Borgernes interesser skal tilgodeses
Alle radiofrekvenstransmissionsstationer og de frekvensbånd, de opererer på, bør opgøres, og disse oplysninger bør offentliggøres med henblik på en bedre territorial forvaltning og beskyttelse af borgernes interesser, hedder det. Mere præcist skal man navnlig forholde sig til de sårbare grupper, såsom børn, gravide kvinder, kronisk syge, ældre og elektrooverfølsomme personer.
Initiativ udtalelsen
De samfundsmæssige og økologiske virkninger af 5G-økosystemet:
(Fremsat af Dumitru Fornea (2) )
Formålet med udtalelsen er at (3)

 • identificere forslag til forbedring af de lovgivningsmæssige rammer, de aftalte og omfattende retlige ordninger til regulering af dem, der vil bære det retlige ansvar for at påvirke liv eller ejendom som følge af eksponering for 5G – både med hensyn til jord- eller ruminfrastruktur – og sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af loven
 • reflektere over behovet for at skabe nye sikkerhedsstandarder baseret på kumulativ eksponering, som ikke kun dækker den effekt, der frigives på et givet tidspunkt, men også eksponeringsvarighed, frekvens, båndbredde, frekvensmodulation, bølgeform, pulsbredde og mere biologisk signifikante egenskaber
 • søge at forbedre de lokale planlægningsprocedurer ved at indføre nye, specifikke grænser for elektromagnetiske feltemissioner (EMF) afhængigt af detaljerne i det omfattede område (befolkningstæthed og trafik, arkitektur, potentiale for radiobølger, refleksion over følsomme områder osv.)
 • imødekomme behovet for at oplyse befolkningerne om overforbrug af teknologi og den elektromagnetiske feltforurening, der genereres af både antenner og enhver bærbar enhed, der er tilsluttet kommunikationsnettet
 • se på behovet for at informere borgerne, herunder lærere og læger, om sundhedsrisici (for voksne og børn) forårsaget af radiofrekvensstråling (RF) og om, hvorfor og hvordan man undgår trådløs kommunikation og basestationer, især i eller i nærheden af vuggestuer, børnehaver, skoler, hospitaler, hjem og job.

Kilder:
1) https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/5g-eesc-urges-commission-further-assess-impact-human-health-and-environment
2) Dumitru Fornea kommer fra Rumænien og har været medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg siden 1. januar 2007. Se hans CV her: https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2021511&onlyActiveMandate=True&isMinimal=False
3) https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/societal-and-ecological-impact-5g-ecosystem-own-initiative-opinion
Mere om EU og den digitale udvikling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-og-den-digitale-udvikling/

“Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”:
Det europæiske borgerinitiativ er nu accepteret af EU. Om lidt starter indsamlingen af 1 mill. underskrifter 

Den 7. oktober 2021 besluttede Europa-Kommissionen at registrere hele dokumentet i det europæiske borgerinitiativ (ECI) (1) “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.” (2)
Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at revidere lovgivningen med henblik på bedre beskyttelse alle former for liv mod konsekvenserne af de højfrekvente elektromagnetiske felter og mikrobølgestråling, herunder 5G, men også mod den dertil hørende digitalisering samt at sikre effektiv beskyttelse, herunder mod cyberkriminalitet, af personoplysninger, som behandles med disse nye former for kommunikationsteknologi.
Næste trin er 1 mill. underskrifter
Næste trin, som skal igangsættes indenfor 6 måneder er at indsamle én million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater. Herefter skal Kommissionen se nærmere på indholdet og reagere. Det er op til Kommissionen, om den vil følge opfordringen eller ej, men den skal begrunde sit valg uanset hvad.
I den mellemliggende periode skal en hjemmeside gøres færdig, der skal udfærdiges forskelligt informationsmateriale m.m.
Kilder:
1) Det europæiske borgerinitiativ (ECI) blev indført med Lissabontraktaten som et redskab for borgerne til at sætte deres præg på EU’s dagsorden. Borgerinitiativet blev officielt lanceret i april 2012. Når et borgerinitiativ formelt er blevet registreret, giver det mulighed for, at én million borgere fra mindst syv medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte lovgivningsforslag på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det. Forudsætningen for at få et initiativ registreret er:
1) den foreslåede foranstaltning ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt,
2) foranstaltningen ikke er åbenbart krænkende, useriøs eller provokerende, og
3) at den ikke åbenbart er i strid med EU’s værdier.
Siden det europæiske borgerinitiativ blev indført, har Kommissionen modtaget 109 opfordringer til at iværksætte et sådant initiativ. 84 af disse var på områder, hvor Kommissionen har beføjelse til at foreslå lovgivning, og opfyldte dermed registreringskravene.
https://europa.eu/citizens-initiative/home_da
2) Initiativet på dansk:
https://europa.eu/citi…/initiatives/details/2021/000009_da
Borgerinitiativets hjemmeside: https://signstop5g.eu/da

Webinar
Stop 5G webinar i anledning af de globale protestdage den 18. og 19. september 2021

Se alle oplæg
Du kan høre om Videnscentret for elektro-forurening, hvordan du forhindrer opsætning af telemaster, om de “usynlige ofre” for elektrosmoggen og hvordan du beskytter dig mod elektrosmog, de europæiske og internationale samarbejdsnetværker mod elektrosmog og 5G, samt om strålingens helbredseffekter og videnskaben bag samt om energiforbruget vil eksplodere med 5G udrulningen.
Foredragsholdere:
Henrik Eiriksson – Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
https://youtu.be/p6IoAoakRq8
Christina Funch – EHS-Foreningen for elektro-hypersensitive.
https://youtu.be/T5zs_aYguP0
Tine Mansfield – Folkebevægelsen VITA.
https://youtu.be/ZHK27Mh14qY
Alun Biggart – Alun.dk
https://youtu.be/Tgqf7MZQZTU
Preben Kastrup – Folkebevægelsen VITA og Videnscenter for elektro-forurening.
https://youtu.be/1Np8VwJ0i8U
Pernille Schriver – Stop 5G International.
https://youtu.be/tGtjfDTIUs8
Spørgsmål til panelet
https://youtu.be/rAV79v2YTAw
Moderator: Mads Kaarde.
Hele playlisten finder du her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRKZmzdS95hFrWkDf4_0gKhDx9ybqN3S6
Se introvideoen her;
https://youtu.be/EIwMEq48sz

Forskning og miljøeffekter
Opkald til alle miljøforkæmpere! Den hidtil vigtigste peer reviewed artikel om miljøeffekter af trådløs radiofrekvent stråling er netop offentliggjort.

Se videre her:
https://nejtil5g.dk/opkald-til-alle-miljoeforkaempere-den-hidtil-vigtigste-peer-reviewed-artikel-om-miljoeeffekter-af-traadloes-radiofrekvent-straaling/

USA
En føderal ankedomstol har fældet dom mod USA’s føderale telemyndighed, FCC, til fordel for miljøgrupper og medunderskrivere. Dommen kan tvinge FCC til at tage grænseværdien for mobilstråling op til revision.

Retten fastslog den 13. august 2021, at FCC skal “give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvent stråling, der ikke er relateret til kræft” og begrunde sine testprocedurer for mobiltelefoner og andre trådløse enheder.
Retten pointerede dog at: “vi tager ingen stilling til den videnskabelige debat om sundheds- og miljøeffekter af RF -stråling“.
Joel Moskowitz skriver i sin kommentar, (1) at dermed indtog domstolen ikke kun en holdning, den indtog den forkerte holdning, fordi der er betydelig dokumentation for øget kræftrisiko ved langvarig eksponering for lavintensiv mobiltelefonstråling.
Bl.a. afviste agenturet fejlagtigt resultaterne af den forskning, man selv havde anmodet om, nemlig National Toxicology Programs 30 millioner dollars dyre undersøgelse, som fandt “klare beviser” for øget kræftforekomst fra mobiltelefonstråling hos hanrotter og DNA skader hos han- og hunrotter samt mus ved udsættelse for mobiltelefonstråling.
Baggrunden for retssagen
Sagen mod FCC blev anlagt fordi Kommissionen anvendte en “vilkårlig og lunefuld” proces, da den i 2019 bekræftede sine eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling 1996 (RFR) ved at udsende en ordre, der afsluttede en undersøgelse, der blev indledt i 2013 for at afgøre, om agenturets RFR eksponeringsgrænser i tilstrækkelig grad beskyttede menneskers sundhed.
Grænseværdierne
FCC’s grænseværdier for eksponering for mobiltelefoner og trådløs stråling er baseret på videnskab fra 1980’erne og tidligere. RFR-grænserne, som FCC vedtog, blev i det store hele udviklet af ingeniører og fysikere, der arbejdede for eller var tilknyttet det militærindustrielle kompleks.Da videnskaben, der ligger til grund for disse grænser, er forældet, har mere end 240 forskere, som har offentliggjort mere end 2.000 artikler om elektromagnetiske felter (EMF) og biologi eller sundhed, underskrevet International EMF Scientist Appeal, der siger, at:
Talrige nylige videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer på et niveau, der ligger langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Effekterne omfatter øget kræftrisiko, cellestress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle ændringer i reproduktive system, lærings- og hukommelsesunderskud, neurologiske lidelser og negative påvirkninger af det generelle velbefindende hos mennesker. Skader går langt ud over menneskeheden, da der er stigende tegn på skadelige virkninger på både plante- og dyreliv….De forskellige agenturer, der fastsætter sikkerhedsstandarder, har ikke pålagt tilstrækkelige retningslinjer til at beskytte offentligheden, især børn, der er mere sårbare over for virkningerne af EMF.
Advokaternes argumenter
Advokaterne argumenterede for, at FCC skal ophæve sin ordre af følgende årsager:
(1) bekendtgørelsen anerkender ikke beviser for negative sundhedsmæssige virkninger forårsaget af udsættelse for RF-stråling på niveauer under de grænser, der er fastsat i Kommissionens retningslinjer fra 1996, herunder tegn på kræft, strålingssygdom og negative virkninger på søvn, hukommelse, indlæring, opfattelse, motoriske evner, prænatal og reproduktiv sundhed og børns sundhed;
(2) bekendtgørelsen reagerer ikke på kommentarer vedrørende miljøskader forårsaget af RF-stråling
(3) bekendtgørelsen undlader at diskutere konsekvenserne af langvarig eksponering for RF-stråling, eksponering for RF-pulsering eller modulering (to metoder til at indlejre radiobølger med information) og konsekvenserne af den teknologiske udvikling, der er sket siden 1996, herunder allestedsnærværende trådløse enheder og Wi-Fi, og fremkomsten af ​​”5G” -teknologi; ” og
(4) ordren undlader tilstrækkeligt at forklare Kommissionens afvisning af at ændre sine procedurer for at afgøre, om mobiltelefoner overholder dens RF -grænser.”
Appeldomstolen fastslog
»Vi imødekommer andragender delvist og tilbageholdes for Kommissionen. Kommissionen undlod at give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod de skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. ”
”Af ovennævnte grunde giver vi andragender delvist og overdrager Kommissionen til at give en begrundet forklaring på dens afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. Den skal især
(i) give en begrundet forklaring på sin beslutning om at beholde sine testprocedurer for at afgøre, om mobiltelefoner og andre bærbare elektroniske enheder overholder dets retningslinjer,
(ii) tage fat på virkningerne af RF-stråling på børn, sundhedskonsekvenserne ved langvarig eksponering for RF-stråling, de allestedsnærværende trådløse enheder og andre teknologiske udviklinger, der er sket siden Kommissionen sidst opdaterede sine retningslinjer, og
(iii) behandle indvirkningerne af RF-stråling på miljøet.
For at være helt klar tager vi ikke stilling til den videnskabelige debat om RF- strålingers sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger – vi konkluderer blot, at Kommissionens oversigtlige analyse af materialejournaler ikke var tilstrækkelig lovmæssigt.”
Kilder:
1) https://www.linkedin.com/pulse/us-appeals-court-rules-against-fcc-favor-wireless-safety-moskowitz/
2) https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
Sagens akter:
EHT et al. v FCC judgment: https://bit.ly/EHTvFCCjudgment
EHT et al. v FCC panel opinion: https://bit.ly/EHTvFCCopinion
Se også her:
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/

Italien
Appelretten i Firenze anerkendte den 11. maj 2021, at elektromagnetisk stråling kan forårsager blodsygdomme og anerkendes som ​​en erhvervssygdom.

En stor sejr til Inca-Cgil (1) (2) i provinsen Lucca og til arbejderne. Tre tidligere Enel (3) medarbejdere, desværre er alle døde, fik medhold i, at der er en sammenhæng mellem deres blodsygdomme og udsættelse for elektromagnetiske stråler. De efterladte til ofrene fik rettens ord for at modtage en erstatning, der står i rimeligt forhold svarende til 85% af restancerne ud over retten til en pension, der ydes til ægtefællen. (4)
Baggrunden CGIL’s repræsentant (Det Italienske Generelle Arbejderforbund) fra Lucca forklarer:
“Historien begynder i 2011, da en af ​​vores assistenter, på det tidspunkt 62 år, henvender sig til Inca CGIL protektoratet i Marlia for at få hjælp til at genkende, hvad han betragtede som en sygdom forårsaget af hans tidligere arbejde. Det er ifølge ham mikromolekylært myelomatose, der stammer fra eksponering for elektromagnetiske felter genereret af højspændingspyloner.”
Den pågældende medarbejderen var ansat i ENEL fra 1974 til 2005, hvor han var involveret i installation og vedligeholdelse af telefonudstyr og infrastrukturer, kraftværker, teleoperation og fjernbetjeningsmaskiner, transmissionsudstyr og koblingsudstyr med transporterede bølger, VHF radiotransmissionsudstyr, UHF -radiobroer samt SHF radio broer.
Udstyret blev hovedsageligt installeret i højspændingsledninger i med tilstedeværelse af et stærkt elektromagnetisk felt.
Med hjælp fra den daværende chef for Inca kontoret i Marlia Patrizia Bertoncini og lægen, Dr. Silvia Baldi, anmoder de om at få anerkendt erhvervssygdommen, men bliver dog afvist. Han bliver derfor tvunget til indgive et retsligt søgsmål, som bliver indgivet sammen med enkerne efter to andre kolleger, som også havde arbejdet det meste af deres liv for ENEL, de var i mellemtiden døde af lignende sygdomme.
Det Nationale Institut for Forsikring mod Arbejdsulykker (INAIL) fortsatte med at anfægte de krænkede parters påstande trods to ekspertrapporter, der understøttede argumenterne.
Sagen blev derefter indbragt for appelretten i Firenze.
Her fik en ny teknisk konsulent til opgave at vurdere omfanget af den skade, der blev rapporteret, hvilket førte til anerkendelse af ​​de rapporterede erhvervssygdomme. Retten pålagde herefter INAIL at betale den skyldige erstatning.
”Det er den første juridiske anerkendelse, der er forbundet med blodsygdomme forårsaget af udsættelse for elektromagnetiske bølger,” udtaler repræsentanten fra CGIL. (6)
Præmisserne for dommen
Appelretten i Firenze bemærker til omstødelsen af dommen i første instans skyldes: (4)

 • Man overvejede ikke det afgørende spørgsmål, at JAK2 -genmutationen var blevet konstateret hos en af ​​arbejderne, den eneste, der blev undersøgt. Mutationen er videnskabeligt relateret til eksponering for lavfrekvente elektromagnetiske felter;
 • Man forsømte de kronologiske, nosologiske og casuistiske kriterier i den pågældende sag. Det var tre arbejdere med lignende patologier i en lille arbejdsgruppe, hvor der desuden var opstået andre patologier, der muligvis var relateret til eksponeringer. Desuden var forsinkelsestiden for sygdommens begyndelse med hensyn til de skadelige hændelser var sammenlignelige;
 • Man citerede opdaterede specialistundersøgelser, der ville have bekræftet årsagssammenhængen, og benægtede det derefter på grundlag af en generalistisk arbejdsmedicinsk tekst fra 2006, hvilket bestemt var mindre autoritativ;
 • Man citerede undersøgelser der støtte en afvisning af årsagssammenhæng, hvilket præsenterede en interessekonflikt. Undersøgelserne blev faktisk finansieret af interessenter, der er interesseret i mobiltelefoni og transport af elektricitet.

Kilder:
1) Inka (National Confederal Institute of Assistance) blev grundlagt den 11. februar 1945 i anledning af CGIL’s første kongres. Dets opgave er at forsvare arbejdstagernes og alle italienske borgeres rettigheder, herunder dem, der bor i udlandet, og at bidrage til en reform af sociallovgivningen for at opnå et beskyttelsessystem baseret på principperne om lighed og frihed. https://www.inca.it/chi-siamo.html
2) CGIL er de italienske lønarbejderes hovedorganisation. Det er den ældste italienske fagforeningsorganisation og repræsenterer mere end 5 millioner medlemmer. http://www.cgil.it/
3) ENEL: Ente nazionale per l’energia elettrica (National Electricity Board) er en italiensk multinational producent og distributør af elektricitet og gas. https://en.wikipedia.org/wiki/Enel
4) https://www.risarcimentomalattieprofessionali.it/mieloma-multiplo-malattie-ematiche-malattia-professionale/
5) https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/malati-per-colpa-dei-campi-elettromagnetici-1.6601236

England:
Retssagen, der skulle stoppe udrulningen af 5G er afvist.

Gruppen bag søgsmålet – Action Against 5G – og som har rejst mere end £ 160.000 til søgsmålet, udtaler at de vil fortsætte deres kamp for at forsøge at opnå en domstolskendelse.
Søgsmålet hævder, at regeringen ikke beskytter borgerne mod sundhedsrisici fra 5G-netværket, men blot vil tilføre endnu et lag af elektromagnetisk stråling i forhold til den allerede eksisterende skadelig stråling fra mobiltelefoner, wi-fi-netværk og øvrige trådløse devices.
Retssagen er anlagt på vegne af tre klagere
To, der kæmper for at stoppe udrulningen af 5G samt en tredje, Rosalyn Rock, der hævder, at hun allerede er blevet skadet af 5G.Det er advokaterne Philip Rule og Lorna Hackett, der i samarbejde med menneskerettighedsadvokaten Michael Mansfield QC, står bag søgsmålet.
Afvisning af søgsmålet
Ifølge BBC (1) citerede regeringens forsvar i sagen WHO samt Public Health England for, at 5G er sikkert.
I sin dom skrev Justice Foster ligeledes ifølge BBC: De tiltalte har fremlagt deres (rationelle, videnskabeligt baserede) opfattelse af, at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.” Dommeren var også enig i regeringens argument om, at sagen var “forældet”, med andre ord, at den var blevet indbragt for sent. Korrespondancen om sagen begyndte i 2020, mens Storbritanniens fire hovedoperatører var begyndt at udrulle deres netværk i 2019, og regeringen havde offentliggjort sin 5G-strategi tilbage i 2017. I afgørelse hedder det: “Det virkelige problem er, at sagsøgerne er uenige med et stort antal internationale opfattelser om sikkerheden ved 5G.”
En domstolsafgørelse er en domstolsafgørelse, men er ikke nødvendigvis fakta
Det første argument som refereres af BBC “at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.” er noget sludder. Som vi her på siden tidligere har skrevet er det, “at der bruges elektromagnetiske bølger i 5G er stort set det eneste 5G har til fælles med de tidligere generationer af mobilt netværk. 5G teknologien er primært kendt fra radaranlæg, et anlæg de færreste ønsker i deres baghave.” (2)
Det andet argument om at sagen er forældet er selvfølgelig mere problematisk, for her har man totalt lukket munden på enhver indsigelse. Ikke en gang det af forskellige instansers brugte argument, at der mangler mere forskning på området før man kan udtale sig kan bruges til noget. Men ser man tilbage på de øvrige miljø sager der har været, har forældelsesprincippet heller ikke holdt. (3)
Hvad næste skridt er, vil tiden vise, men at den retslige vej er langsommelig, tung og ikke mindst kostbar er vist ubestridt.
Kilder:
1) https://www.bbc.com/news/technology-58027668
2) https://nejtil5g.dk/paastand-5g-staar-for-femte-generations-mobilnetvaerk-og-bygger-paa-en-kendt-teknologi-der-ligesom-mobilnetvaerkene-2g-3g-og-4g-overfoerer-data-via-ikke-ioniserende-elektromagnetiske-boelger-med/ 3) Lennart Hardell and Michael Carlberg’ originale rapport:
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2020-0168/html
Resume findes her:
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/764853091094077

Italien:
Grænseværdien for elektromagnetiske felter hæves ikke fra de gældende 6 V/m til 61 V/m.

Et ændringsforslag fra tre medlemmer af Italia Viva (1) om at ophæve de eksisterende grænseværdier, der siden 2003 har været på 6 V/m (2) er blevet skrinlagt. Det er, resultatet af afstemningen den 13. juli i Deputeretkammerets Miljøudvalg.
Ændringsforslaget indeholdt bestemmelser om ændringer, der ville sønderrive en af de mest forebyggende love i Europa. Et kontroversielt forslag og stærkt kritiseret af den italienske Alliance Stop 5G samt af miljø-lægerne i ISDE Italia. Også ophævelsen af kommunernes ret til at fastsætte lokaliseringen af mobilmaster er blevet skrinlagt. Da der ikke er blevet stemt om ændringsforslaget, er det teknisk set ikke en afvisning, men en afventning for evt. yderligere undersøgelser, omformulering eller at det helt bliver trukket tilbage.
Den italienske Alliance Stop 5G afleverede sidste år 340.000 underskrifter for et 5G-moratorium samt en betydelig medicinsk-videnskabelig bibliografi om sundhedseffekter ved elektromagnetisk stråling til sundhedsministeren. (3)Efter sultestrejken blandt 135 borgere i 18 dage og e-mail bombekampagnen (4) har der op til afstemningen været placeret en symbolsk gruppe af aktivister fra Stop 5G Lazio-gruppen uden for Montecitorio for at henvende sig til parlamentsmedlemmerne og bede dem om ikke at godkende det ulovlige ændringsforslag.
TV kanalen La Casa del Sole, har der over flere dage været interview med hhv. fysikeren Andrea Grieco, juristen Ugo Mattei, lægen Domenico Scanu, afsluttende med Pietro Ratto, forfatter, lærer, musiker og filosof, men som også har været en grundig observatør af interessekonflikterne mellem de offentlige og private aktører som en løftestang for at få grænseværdien hævet til 61 V/m.
Det skriver Oasi Sana. (5)
Kilder og noter:
1) Italia Viva er et liberalt politisk parti i Italien grundlagt i september 2019. Partiet ledes af Matteo Renzi, en tidligere premierminister i Italien og tidligere sekretær for Det Demokratiske Parti (PD).
2) Elektriske felter er til stede overalt, hvor ledninger og ledninger bære elektricitet, selv når ingen apparater eller lamper er tændt. For eksempel udsender forlængerledninger under din seng et elektrisk felt, mens du sover. Dette felt måles i volt pr. meter (V/m).
I Danmark er grænseværdien for telemasters tilladte feltstyrke på 61 Volt per meter (V/m). I Bruxelles har via regional lovgivning fastsat grænsen til 6 (V/m), som dividerer den danske grænseværdi med tallet 10 som en yderligere sikkerhedsfaktor.
Læs mere her: De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet (Rapport til Europa Kommissionens Udvalg for Miljø, Landbrug og Lokale og Regionale Anliggender): https://ehsf.dk/dokumenter/Resolution-1815-og-rapport-dansk.pdf
3) https://oasisana.com/2020/05/12/alleanza-italiana-stop-5g-consegna-340mila-firme-al-ministro-della-salute-e-415-comuni-sono-per-la-moratoria-udine-vicenza-grosseto-fermo-messina-e-siracusa-vietano-il-5g/
4) https://oasisana.com/2021/04/30/5g-dopo-18-giorni-stop-allo-sciopero-della-fame-dei-135-per-ora-niente-61-v-m-ma-restiamo-vigili-e-pronti-a-tutto-nonostante-il-fango-dei-media-negazionisti/
5) https://oasisana.com/2021/07/13/abrogazione-6-v-m-accantonata-lincognita-salto-nel-buio-prevale-sui-61-v-m-notizia-esclusiva-oasi-sana/

Norge
Dommen i Halden-sagen kom mandag eftermiddag – og det gav sagsøgerne en betydelig sejr, men tabte på næsten alle andre punkter.

Sagsøgernes påstande om de sundhedsmæssige virkninger af AMS-målerne blev fundet ubegrundede i dommen. Sagsøgerne skal hermed selv bære de fleste af sagsomkostninger.
Elvia A/S fik dog ikke helt medhold – retten til at tiltvinge sig adgang for at udskifte måleren fik de ikke medhold i, men det er en mager trøst, da Elvia heller ikke fik forbud mod at slukke strømmen for de ni husstande, der har nægtet at udskifte deres måler, både fordi de ikke kan få lægeattester, og fordi de ikke ønsker at få en væsentlig kilde til beskidt elektricitet ind i huset.

“Det er en dom, som vi, der bor i dette land — og naturen — ikke kan leve med”, skriver Einar Flydal. “Om et par år vil den være i samme klassen som de domme, der hævdede, at tobak, glyphosat, amalgam, asbest og PCB ikke kunne være et problem at bekymre sig om. Forskningen er der, industrien og forvaltningen halter bagefter.”
“Vi arbejder nu på, hvordan vi skal følge op.”
Det skriver Einar Flydal i sit blog indlæg den 8. juni 2021.
https://einarflydal.com/2021/06/08/halden-dommen-en-seier-og-et-stort-tap-hva-na/

USA
Oregon State Health Authority nedtoner sundhedsrisici ved Wi-Fi for skolebørn og udelader den videnskabelig forskning, der viser sundhedsmæssige skader.

Eksperter over hele verden kritiserer rapporten fra Oregon Health Authority og opfordrer guvernør og lovgivere til at trække den tilbage. En efterforskning kan resultere i høringer i Oregon State Legislature.
Washington Spectator har offentliggjort en dybdeborende rapport fra Daniel Forbes med titlen “Oregon Health Authority Condemned by Scientists For Scrubbing Report on Wireless Hazards in Schools”, (1) som afslører, hvordan Oregon Health Authority (OHA) udsendte en fejlbehæftet rapport til lovgiverne om børn og de sundhedsmæssige konsekvenser af trådløs stråling i skolerne.
Internationale ekspertgrupper, Environmental Working Group og Physicians for Safe Technology har fremsendt videnskabeligt dokumenterede breve til Oregons Governør Kate Brown med opfordring til at trække OHA-rapporten tilbage. (2) (3) (4)
“Der er ingen vej udenom: Oregon’s folkesundhedsagentur, Oregon Health Authority (OHA), har udsendt en lurvet, partisk rapport om de potentielle skader statens ca. 600.000 skolebørn udsættes for af de trådløse enheder, som er spredt rundt i klasseværelserne”, skrev Forbes.
Forbes, dokumenterer, hvordan OHA støtter sig til undersøgelser støttet af teleindustrien, præsenterer unøjagtige forskningsresultater og ignorerer undersøgelser, der påviser skadelige virkninger.
Kilder:
1) https://washingtonspectator.org/oregon-health-authority-forbes/
2) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/EHT-Oregon-Report-on-Wireless-Scientific-Problems-and-Errors-5.pdf
3) https://www.ewg.org/sites/default/files/testimony/EWG_Letter_Oregon_Health_Authority.pdf
4) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Physicians-For-Safe-Technology-letter-to-oregon-health-authority-in-response-to-Wi-Fi-report-.pdf
Uddybet faktablad omkring trådløs teknologi i skolerne.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2021-Wi-Fi-in-School-Worldwide-Policy-BlackWhite-EHT-3.pdf

Indien
Skuespilleren og miljøforkæmperen Juhi Chawla er bekymret for konsekvenserne af den elektromagnetisk stråling fra 5G teknologien og er nu gået rettens vej.
Retssagen kommer på et tidspunkt, hvor landet er ved at starte 5G-forsøg på tværs af by- og landdistrikter, hvor operatører får spektrum til en seks måneders test.Andragendet, der vil blive taget op den 2. juni, er rettet mod regeringen og Science and Engineering Research Board (SERB), bl.a. for at certificere, at implementering af 5G-teknologi til cellulær kommunikation ikke udgør nogen rimelig risiko eller fare.Krav om en videnskabelig udredning Juhi Chawla har bedt High Court i Delhi om en videnskabelig undersøgelse af eventuelle bivirkninger af den radiofrekvent stråling der udsendes af mobiltelefoner ved hjælp af 5G-teknologi på ‘sundhed, liv, organer eller lemmer hos voksne og børn samt flora og fauna’ før dets officielle udrulning i landet.I sit andragende sammen med Veeresh Malik og Teena Vachani har Chawla opfordret myndighederne til at forpligtige det indiske råd for medicinsk forskning (ICMR), Central Pollution Control Board (CPCB) og Telecom Regulatory Authority of India ( TRAI) til at gennemføre deres respektive undersøgelser af emnet.”Staten har ligeledes en løbende pligt – igen efter princippet om, at ‘forebyggelse’ er bedre end ‘helbredelse’ – at videnskabeligt undersøge alle produkter og teknologier, inden de får lov til at blive markedsført og eller få adgang til samfundet generelt.”Videre hedder det: “På trods af bred benægtelse fra interesserede og partiske interesser er beviset for, at radiofrekvensstråling helt sikkert er skadeligt for livet allerede overvældende.” Andragendet, der er indgivet gennem advokat Deepak Khosla. som siger, at telekommunikationsministeriet har svaret på en RTI-forespørgsel fra marts 2019, at der ikke er gennemført undersøgelser med hensyn til RF-stråling, heller ikke i dag.
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/juhi-chawla-moves-delhi-high-court-on-5g-technology/article34691006.ece

Sverige
Måling af mikrobølgestråling i 5 svenske byer viser faretruende høje niveauer 
Målingerne af elektromagnetisk stråling blev foretaget i løbet af de sidste to uger af april 2021 i Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro og Falun. Niveauet for strålingen har nået faretruende høje niveauer. Den højeste stråling blev målt ved Sergels Torg i Stockholm: 1.280.000 mikroW/m2.
Som led i et internationalt samarbejdsprojekt blev der foretaget målinger i Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro og Falun. Initiativtageren er Magda Havas som er en Canadisk forsker. Målingerne udføres på samme måde i fem gadekryds langs en udvalgt større gade i hver by. Det er samme måleinstrument der er brugt alle steder: Safe and Sound Pro II.
I følge Strålskyddsstiftelsen var de højeste niveauer (mikroW/m2) der blev målt i de fem byer: Stockholm (Sergels Torg 1.260.000), Göteborg (731.000), Falun (535.000), Örebro (293.000) og Linköping (206.000).
Sundhedsrisici ved langvarig eksponering opstår fra 100 microW / m2. Det anbefales, at folk ikke udsættes for niveauer over 10-100 microW / m2 (afhængigt af den anvendte teknologi, dvs. WiFi, 3G, 4G osv.). Strålskyddsstiftelsen anbefaler derfor en værdi på 10 microW / m2.
I dag udsættes folk for en kombination af mikrobølgestråling fra blandt andet 3G, 4G, 5G. Derudover er der eksponering for W-iFi, flyradaer, elmålere og mere.
Alle målinger findes her:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/05/11/matningar-av-mikrovagsstralning-fran-basstationer-i-fem-svenska-stader/
https://newsvoice.se/2021/05/mikrovagsstralning-svenska-stader/

England
Sagsanlægget mod 5G og den engelske regering er nu indgivet 
Sagen er anlagt ved High Court/Landsretten repræsenteret ved Michael Mansfield QC, Philip Rule og Lorna Hackett fra Hackett & Dabbs LLP
De sagsøgte er:
– Statssekretæren for sundhed og social omsorg
– Statssekretæren for miljø, fødevarer og landdistrikter
– Ministeren for digitale kulturmedier og sport

På retsmødet blev fremlagt dokumenter, der indeholder beviser fra en lang række respekterede og fremtrædende eksperter vedrørende de sundhedsmæssige effekter af den teknologi, der anvendes af 5G, samt de dermed forbundne risici for både offentligheden og enkeltpersoner. Beviser som de sagsøgte afviser at forholde sig til.
Men de sagsøgte kan ikke lovligt fortsætte med at ignorere eller overse beviser, der tyder på, at der foreligger en risiko, som ikke er blevet kvantificeret.

Blandt de relevante spørgsmål kan nævnes:
I) fraværet af behørig efterforskning af arten og omfanget af risici for enkeltpersoners sikkerhed samt menneskers sundhed fra de relevante britiske myndigheder
II) fraværet af passende foranstaltninger, systemer og sikringstrin til at tackle de identificerede risici eller potentielle risici samt
III) manglende vedtagelse og anvendelse af et forsigtighedsprincip eller informeret fremsyn for eksponering af ikke-samtykkende børn og voksne ift. risikoen for skader.
IV) Loven giver en ramme, der demonstrerer ulovligheden af ​​passiviteten og fejlene hos de udøvende organer, vi har udfordret.
V) At afholde ansvar for de udøvende eller lovgivende myndigheder for at overholde loven og juridiske pligter er utvivlsomt en korrekt og væsentlig funktion for Domstolen, især i forbindelse med beskyttelse af enkeltpersoner mod skade, der inkluderer dødsfald eller alvorlig personskade.
Begrundelsen for søgsmålet er:
De sagsøgte er i strid med afsnit 6 i menneskerettighedsloven 1998 som følge af undladelser og mangler i strid med de positive forpligtelser, der kræves opfyldt i artikel 2, 3 og / eller 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention.
De tiltalte har undladt at overveje hvad der er til børns bedste, når de overvejer at formulere, opdatere eller gennemgå den passende tilgang til 5G-politik og risikovurdering for udsatte børn. Alternativt har de undladt at gøre dette til en primær overvejelse.
De sagsøgte overtræder ligestillingspligten i den offentlige sektor (“PSED”) (s149 EA 2010). Der har ikke været nogen ligestillingsvurdering, i betydningen og betingelserne i PSED, for korrekt at informere og blive overvejet i beslutninger om risikoen ved RFR og påvirker for eksempel godkendelse af 5G generelt og / eller af tilladte placeringer af 5G og / eller af politikken om at vedtage ICNIRP-retningslinjer.
SSHSC overtræder sin lovpligtige pligt i henhold til s2A i National Health Service Act 2006, enten som følge af (a) ulovlig delegering eller afskaffelse af den lovpligtige funktion til en ekstern privat organisation; og / eller (b) irrationelt ikke at tage passende skridt under denne beføjelse og / eller undlade at udøve et skøn i overensstemmelse med det lovbestemte formål.
De sagsøgte har undladt at tage hensyn til relevante overvejelser og behørige hensyn til alle de beviser, oplysninger og bekymringer, som vi har rejst med dem.
De tiltalte har undladt at give relevante og tilstrækkelige grunde til beslutningen om ikke at etablere en proces til at undersøge og fastslå de skadelige sundhedseffekter og risici ved skadelige helbredseffekter fra 5G-teknologi og / eller til at diskontere de risici, der er fremlagt ved hjælp af de foreliggende beviser.
Yderligere oplysninger om processen kan findes her:
https://actionagainst5g.org

ITALIEN
Kampen om grænseværdierne for elektromagnetisk stråling. Sultestrejken er midlertidig indstillet.
De italienske grænseværdier, der blev vedtaget for mere end 20 år siden, står i vejen for udbygningen af ​​5G-infrastrukturen. Der er derfor et stærkt ønske om at gøre standarden ti gange svagere og bringe den i overensstemmelse med ICNIRP’s 61 V/m retningslinjer. (1)
Et mål for Italiens nationale genopretningsplan efter pandemien (kendt som Next Generation Italia eller PNRR) er at afsætter over 40 mia. EUR (~ 48 mia.USD $) til at fremme digitaliseringen af ​​landet, herunder fremme af 5G-teknologien samt øge bredbåndshastigheden på landsplan, som i øjeblikket er blandt de langsomste i Europa.
Modstanden
Forslaget om at løsne op for grænseværdien har samlet en koalition af italienske miljøforskere og aktivister såvel som medlemmer af det internationale RF-forskningsmiljø.
En appel, der blev sendt til Mario Draghi, den nyligt installerede premierminister, var ifølge Fiorella Belpoggi den 26. april blevet underskrevet af mere end 8.700 tilhængere inden for et par dage. Fiorella Belpoggi er videnskabelig direktør for Ramazzini Institute i Bologna og hjælper med at koordinere kampagnen.
Italien har længe haft en stærk anti-5G-bevægelse. Et andragende, der opfordrede til et moratorium for 5G, som blev lanceret for to år siden, har fået mere end 63.000 underskrifter. Den italienske Stop 5G Alliance har har haft en vigtig rolle i dette arbejde. (2)
Protesterne – som indbefattede en sultestrejke med mere end 150 mennesker (3) – har i første omgang opblødt regeringens forslag. Da Parlamentets underhus godkendte genopretningsplanen i slutningen af ​​april, var forslaget om at fjerne 6 V/m grænseværdien blevet droppet og erstattet af en opfordring til at revidere standarden. Men kampen er dermed ikke slut endnu.
Vittorio Colao
Uroen over for en mulige lempelse af grænseværdi er også rettet mod Vittorio Colao, den Harvard-uddannede minister for innovation, teknologi og digitalisering i den nye Draghi-regering.
Colao var adm. direktør for Vodafone, det største teleselskab i Europa, i ti år og stoppede sidst i 2018. Året efter blev han direktør for Verizon, verdens næststørste telekommunikation (efter AT&T) og, ligesom Colao, en stor promotor af 5G-teknologi. Colao er nu trådt tilbage fra Verizon-bestyrelsen.
Colao har spillet en vigtig rolle i designet af PNRR. Planen, der blev leveret til den tidligere italienske premierminister, Giuseppe Conte i juli sidste år, foreslog at hæve Italiens eksponeringsgrænser til de af EU anbefalede (dvs. ICNIRP-grænserne). Planen gav også de nationale myndigheder ret til at stoppe lokale ordinancer, der kunne blokere for placeringen af ​​antenner. (Ligesom i USA)
På et møde i april erkendte Colao, at en opblødning af 6 V/m grænseværdien var “upopulær.” Han forpligtede sig derfor til at finde en balance mellem antallet af antenner og borgernes sundhed og velfærd samt lovede, at “de videnskabelige bevis ville blive evalueret.”
Grænseværdierne
Da 6 V/m-standarden trådte i kraft i 1999, havde Italien den mest restriktive standard i Europa. Et år senere vedtog Schweiz en 4 V/m grænseværdi for mobilmaster og en 3 V/m grænseværdi for radio- og TV-sendere). Grænseværdien på 6 V/m er omtrent den samme som den sovjetiske/russiske eksponeringsstandard på 10 μW/cm2. For uddybning se artiklen fra Microwave News. (4)
Kilder og noter:
1) Grænseværdien på 6 V/m er cirka ti gange strengere end ICNIRPs 61 V / m. Med hensyn til effekttæthed er den italienske grænse ca. hundrede gange strengere end ICNIRP (10 μW / cm2 v. 1 mW / cm2). Årsagen: Effektdensitet er proportional med kvadratet af den elektriske feltstyrke.
2) https://www.alleanzaitalianastop5g.it/
3) https://oasisana.com/2021/04/30/5g-dopo-18-giorni-stop-allo-sciopero-della-fame-dei-135-per-ora-niente-61-v-m-ma-restiamo-vigili-e-pronti-a-tutto-nonostante-il-fango-dei-media-negazionisti/
4) https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/

ITALIEN
Kampen om grænseværdierne for elektromagnetisk stråling. Sultestrejken er midlertidig indstillet.
De italienske grænseværdier, der blev vedtaget for mere end 20 år siden, står i vejen for udbygningen af ​​5G-infrastrukturen. Der er derfor et stærkt ønske om at gøre standarden ti gange svagere og bringe den i overensstemmelse med ICNIRP’s 61 V/m retningslinjer. (1)Et mål for Italiens nationale genopretningsplan efter pandemien (kendt som Next Generation Italia eller PNRR) er at afsætter over 40 mia. EUR (~ 48 mia.USD $) til at fremme digitaliseringen af ​​landet, herunder fremme af 5G-teknologien samt øge bredbåndshastigheden på landsplan, som i øjeblikket er blandt de langsomste i Europa.
Modstanden
Forslaget om at løsne op for grænseværdien har samlet en koalition af italienske miljøforskere og aktivister såvel som medlemmer af det internationale RF-forskningsmiljø.En appel, der blev sendt til Mario Draghi, den nyligt indsatte premierminister, var ifølge Fiorella Belpoggi den 26. april blevet underskrevet af mere end 8.700 tilhængere inden for et par dage. Fiorella Belpoggi er videnskabelig direktør for Ramazzini Institute i Bologna og hjælper med at koordinere kampagnen.Italien har længe haft en stærk anti-5G-bevægelse. Et andragende, der opfordrede til et moratorium for 5G, som blev lanceret for to år siden, har fået mere end 63.000 underskrifter. Den italienske Stop 5G Alliance har har haft en vigtig rolle i dette arbejde. (2) Protesterne – som indbefattede en sultestrejke med mere end 150 mennesker (3) – har i første omgang opblødt regeringens forslag. Da Parlamentets underhus godkendte genopretningsplanen i slutningen af ​​april, var forslaget om at fjerne 6 V/m grænseværdien blevet droppet og erstattet af en opfordring til at revidere standarden. Men kampen er dermed ikke slut endnu.
Se mere her:
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk

DANMARK
GDPR: Danmark er midt i et glidende statskup fra statsadministrationens side.
Regeringens life science-strategi er reelt “datahvidvask, hvor statsmagten bruges til at tvangsovervåge og detailprofilere borgerne,” skriver Stephan Engberg i Altinget. (1)(2)På treårsdagen for GDPR (3) er det slående, hvordan den danske stat systematisk har forsøgt at omgå, ignorere og underminere GDPR. Intetsteds er dette problem så åbenlyst som i regeringens Strategi for life science.
Strategien ser borgerne som statens ressourcer. De skal overvåges, profileres og administreres, samtidig med at man vil profitere på at stille disse tvangsopsamlede persondata til rådighed for systematisk kommerciel misbrug.
Tvangsovervågning krydret med propagandaretorik
Man har allerede igangsat markedsføringskampagnen for at tilbyde udenlandske virksomheder adgang til at eksperimentere på danskerne med afgang til borgernes mest sensitive data. (4)(5)
Strategien er behørigt krydret med propagandaretorik om, at tvangsovervågningen selvfølgelig er “for patientens skyld” uden at tage ansvar for de langt større negative sideeffekter eller overveje lovlige og samfundsgavnlige alternativer.Tilgangen er udtryk for larmende mangel på indsigt og respekt for digital sikkerhed, økonomi og borgerrettigheder, når man sætter et falsk modsætningsforhold op mellem retssikkerhed og samfundsøkonomi.Læs hele artiklen.
Citat fra investindk.com. (6) Det er lige før der står, at danskerne er nogle godtroende fjolser:
“I Danmark er hele vores samfund baseret på en gensidig vilje til at stole på andres ord og handlinger. Det er smøremidlet, der reducerer omkostningerne ved transaktioner mellem mennesker, virksomheder og myndigheder og minimerer risikoen, når man starter et nyt foretagende. For at sige det enkelt, tillid øger forretningsaktiviteter, beskæftigelse og velstand.
Kilder:
1) https://www.altinget.dk/digital/artikel/debattoer-danmark-er-midt-i-hvad-der-reelt-maa-betegnes-som-et-glidende-statskup-fra-statsadministrationens-side
2) Stephan Engberg: Ejer af Priway og stifter af Citizen First. Kandidatgrad i Computer Science and Business Administration (CBS, 1995)
3) GDPR: Databeskyttelsesforordningen (også kaldet persondataforordningen) er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU). Forordningen omtaltes ofte blot som GDPR baseret på forkortelsen af det formelle engelske navn (General Data Protection Regulation). Forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018, og afløser databeskyttelsesdirektivet, der blev gennemført i dansk ret via Persondataloven. https://da.wikipedia.org/wiki/Databeskyttelsesforordningen
4) https://www.denoffentlige.dk/din-dna-til-salg-staten-vil-tjene-paa-dna-sundhedsdata-og-forsoeg-paa-mennesker 5) https://www.regioner.dk/media/3759/270916-startwithdenmark2016-fullreport.pdf
6) https://investindk.com/publications/denmark-best-for-business

USA
Føderale agenturer efterforsker mindst to hændelser herunder et nær Det Hvide Hus i november sidste år. Hændelserne ligner de angreb, der ramte snesevis af ansatte på amerikanske ambassader i udlandet – det såkaldte “Havana syndrom”.
Det skriver CNN den 29. april. (1)Særlig det faktum, at et angreb har fundet sted tæt på Det Hvide Hus, er særlig alarmerende. Hændelsen, der fandt sted nær Ellipse, den store ovale græsplæne på den sydlige side af Det Hvide Hus, gjorde en National Security Council-embedsmand syg. Ved en tidligere episode fra 2019 (2) rapporterede en embedsmand fra Det Hvide Hus et lignende angreb, mens hun gik med sin hund i en forstad i Virginia lige uden for Washington.
https://edition.cnn.com/2021/04/29/politics/us-investigating-mysterious-directed-energy-attack-white-house/index.html

INTERNATIONALT
Læg pres på WHO for lavere EMF-eksponeringsgrænser 
Støt op med din underskrift. Brevet vil blive sendt til Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO bliver bedt om omgående at anbefale mere restriktive grænser for menneskers eksponering for elektromagnetisk stråling (EMF).
WHO har vedtaget grænser foreslået af ICNIRP, der kun er baseret på kortsigtede effekter (termiske effekter), som ikke svarer til den nuværende langsigtede profil for brugen af de tilgængelige teknologier, for eksempel radiobasestationer (RB) , trådløse routere, smartphones, smartwatches, tablets, notebooks, bluetooth osv.
Flere vigtige appeller, resolutioner, undersøgelser og artikler er blevet udsendt i de senere år af det videnskabelige samfund, der alle advarer folkesundhedsmyndighederne om den nødvendige reduktion af eksponeringsgrænserne til og højfrekvente elektromagnetiske felter. 
Gå ind og underskriv, læs brevet samt se listen med de anerkendte forskere som står som medunderskrivere.
https://www.change.org/p/letter-to-the-who-for-lower-emf-exposure-limits-carta-%C3%A0-oms-para-limites-de-exposi%C3%A7%C3%A3o-eletromagn%C3%A9tica-emf-mais-restritivos

ITALIEN
Den tidligere administrerende direktør for Vodafone, Vittorio Colao, bliver minister for teknologisk innovation og digital overgang i den nye italienske regering.
Ifølge netmediet webeenow (1) har Colao til hensigt at
begrænse brugen af kontanter – til fordel for digitale betalingsmetoder. Argumentet er at det udgør en effektiv metode til at begrænse skatteunddragelse.
– udarbejde en plan for at bringe ultrahurtigt internet i hele Italien,
bl.a. med FWA og 5G-netværket.
hæve grænseværdierne for elektromagnetisk stråling i Italien så de kommer på niveau med Belgien, Grækenland, Frankrig eller Tyskland.
oprette en offentlig sky samt indføre brugen kunstig intelligens i den offentlige forvaltning.
Kilder:
1) https://lnkd.in/eRHktH5
2) https://lnkd.in/eFpNPga

NORGE
Kampen mod Smart Meter målerne i Norge har vundet en stor sejr.
Den regulerende myndighed for det norske energimarked – RME -har truffet en for nordmændene glædelig afgørelse: Energiselskabet VOKKS (nu hedder Etna Nett AS) skal give dispensationer fra AMS (Smart Meter elmåleren) til enhver, der indsender et certifikat og ansøger om fritagelse på grund af helbreds problemer.Beslutningen gælder for alle norske energiselskaber.
RME gør det klart, at alle energiselskaberne har pligt til at give dispensation, både før installation, og efterfølgende. Brevet fra RME gør det også klart, at det er energiselskabets problem, hvis det har valgt en teknologi, der gør det vanskeligt at håndtere undtagelser.Vi tager AMS-målere til retten!
Det var først da aktionen “Vi tager AMS-målere til retten!” (1) kom på banen i efteråret, at der skete noget i sagen. I brevet til VOKKS fra RME 28.1.2021 (2) er konklusionen krystalklar: Alle netværksvirksomheder har pligt til at give en undtagelse, når kunden ansøger med et certifikat fra en læge eller psykolog.
Kilder:
1) https://einarflydal.com/vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-2-er-i-gang/
2) https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/01/RME-Vedtak-i-klagesak-mot-VOKKS-28012021.pdf

USA
Så er retssagen mod USA’s telestyrelse FCC i gang.
Læs også denne gennemgang fra Tabt Tråd: Højtstående embedsperson angriber telestyrelse i USA-retssag: “Mobilstråling er potentielt kræftfremkaldende”
https://tabttraad.home.blog/2021/01/24/hojtstaende-embedsperson-angriber-telestyrelsen-i-mandagens-retssag-mobilstraling-er-potentielt-kraeftfremkaldende/

USA’s Miljøstyrelse – EPA – tager skridt til at beskytte den videnskabelige integritet
Præsident Joe Biden udstedte den 27. januar 2021 et memorandum om genopretning af tilliden til den amerikanske regeringen gennem videnskabelig integritet og evidensbaseret politik. Dermed understreger Biden-Harris administrationen en forpligtelse til at tage evidensbaserede beslutninger og udvikle politikker og programmer, der er styret af de bedste tilgængelige videnskabelige data.

TYSKLAND
Landsretten i Bremen, den højeste regionale domstol i delstaten, har dømt professor Alexander Lerchl til at trække sin påstand tilbage om at REFLEX-studiet er forfalsket.
Den juridiske tvist handlede om en endelige afklaring af påstanden som professor Alexander Lerchl har gentaget siden 2008, om at resultaterne af REFLEX-studiet, finansieret af EU-Kommissionen fra 2000 til 2004, er falske.
Konklusionen på REFLEX-studiet var, at stråling fra mobiltelefonen kan skade generne (DNA) i isolerede humane celler.
https://stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27_Urteil-des-Hanseatischen-Oberlandesgerichts-Bremen.pdf

TYSKLAND
Ny tysk alliance samler 160 forskellige initiativer og organisationer i kampen mod 5G og elektrosmog.
Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland (1) blev stiftet i december 2020og er en uformel sammenslutning af pt. 160 borgerinitiativer, foreninger og organisationer som har 5G, mobiltelefon og elektrofølsomhed på deres dagsorden.
Kilder:
1) https://bvmde.org/ueberuns-seite/

Holland
Høring om 5G udskudt på ubestemt tid, men den svenske kræftforsker Lennart Hardell opfordrer til, ikke blot at sætte 5G på pause i frekvensområdet 26 Gigahertz, men også at standse udrulningen i de lavere frekvensområder.
En høring om 5G, der skulle have fundet sted i det lovgivende hollandske parlament den 10. december, er blevet aflyst og udsat til en senere dato, skriver Tabt Tråd. (1)
Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2020/12/10/horing-i-dag-svensk-topnavn-blander-sig-i-hollandsk-5g-diskussion/

FRANKRIG
Mere end 70 borgmestre og folkevalgte opfordrede 2. december til et moratorium mod 5G.
Modstanden i Frankrig vokser og mere end 70 borgmestre og folkevalgte i Frankrig opfordrede i den 2. december til et moratorium mod 5G. Borgmestrenes største bekymring er, at “sundhedsrisikoen for levende organismer ikke er blevet evalueret.” (1)
Michèle Rivasi, medlem af Europa-Parlamentet (MEP), som leder modstanden, udtalte, at hun er klar til at gå til EU-domstolen om dette spørgsmål.
Kilder:
1) https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-drome-70-communes-qui-reclament-moratoire-1901448.html

DANMARK:
Enstemmigt vedtaget: Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. For stemte 98 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
Det er Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er ansvarlig for den videre 5G udrulning i Danmark efter forhenværende minister på området Lars Chr. Lilholt. 
Vedtagelsen betyder, at du nu kan blive tvunget til at få installeret 5G antenner på dit hus eller på din matrikel? Og du kan ikke sige nej tak!
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l42/20201_l42_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L42/20201_L42_som_fremsat.pdf

Endnu en mastesag vundet i Gyrstinge- mellem Ringsted og Sorø.
Tine Mansfield fra Folkebevægelsen VITA skriver den 3. december:
“I går aftes kom afgørelsen på min egen mastesag i min hjemby Gyrstinge, hvor Ringsted kommune mente at endnu en mast skulle stå 500 m fra mit soveværelse. En 48 meter høj gittermast midt i fredet natur og 2 km fra natura 2000 område. Kommunen havde godkendt TDC s ansøgning, som planklagenævnet nu har omgjort og afvist.

Fogedforbud mod 5G-forsøg indgivet til retten i Helsingør.
Borgerne i Helsingør skal ikke være forsøgskaniner.

En repræsentant for de lokale borgere anmodede den 25. nov. 2020 retten i Helsingør om, at TDC’s pilotforsøg med 5G-systemet stoppes øjeblikkeligt. Borgerne mener ikke, at de sundhedsskadelige effekter af teknologien er tilstrækkeligt, videnskabeligt belyst.

VIDEOSEMINAR – NORGE
«Det trådløse samfund og livsmiljøet – En vision i konflikt med biologien?»
Seminaret afvikles i Oslo den 11. nov. 2020 kl. 10 til 15.30, men kan også ses online.
Foredragsholderne:
Rolf Martin Schonhowd, telekomanalytiker – om 5G, 6G, 7G og utviklingen videre
Else Nordhagen, forsker, utvikler, gründer – om mekanismer bak helse- og miljøvirkningene
Nina Witoszek, forsker, Univ. i Oslo – om «stråleforskningskrigen»
Dag Markus Eide, forsker, Folkehelseinstituttet – om behovet for strenge beviskrav
Thomas Bøhn, biolog, Univ. i Tromsø – om beviskrav og miljø i konflikt
Lennart Hardell, kreftspesialist, Örebro – om grenseverdier i konflikt med forskningen
Susan Pockett, cellefysiolog, forfatter av boka «Stråletåka» – om juks og svindel i WHO
Einar Flydal, telekomstrateg, blogger – om hvordan viktig kunnskap fjernes
Anne Nielsen, MDG-politiker og terapeut – om mikrobølgene som sak i miljøkampen
Det fulde program finder du her: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2020/10/Seminarprogram-11.11.2020-V.-1.8-Foreningen-for-EMF-reform-Z-forlag.pdf
Online: https://www.youtube.com/watch?v=4AVAotw_4ac&feature=youtu.be

FRANKRIG:
Byrådet i Lille vedtager et moratorium for implementeringen af ​​5G.
Moratoriet blev vedtaget den 9. oktober en beslutning borgmesteren i Lille Martine Aubry uddybede således: “Fordi vores tvivl består både ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt og digital ædruelighed ved implementeringen af ​​5G, vedtog vi (…) et moratorium. Det er presserende at vente!
I teksten til forslaget står: “Før vi kan sige, at 5G bestemt repræsenterer fremskridt for vores byer og deres indbyggere, ser det ud til, at flere gråzoner (…) stadig skal afklares”, og videre De officielle rapporter, der er offentliggjort i de seneste måneder (…), tillader stadig ikke de mest kompetente myndigheder at udelukke nogen reel risiko for befolkningerne i forbindelse med eksponering for denne nye teknologi.
Man undrer sig også over “det høje niveau af inducerede investeringer” på et tidspunkt med de økonomiske udfordringer som er knyttet Covid-19-epidemien.Man ønskler med moratoriet på kommunalt plan at udsætte “enhver tilladelse til at installere eller tænde antenner + test + knyttet til 5G-teknologi (…) i det mindste indtil offentliggørelsen af ​​den forventede rapport. i 2021 fra ANSES”, det nationale agentur for sundhed, mad, miljø og arbejdssikkerhed. Endvidere opfordrer man Métropole Européenne de Lille (MEL) om at tage ”en lignende holdning”.
Métropole Européenne de Lille (MEL) er en interkommunal struktur, der består af et netværk af større byer (Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Armentières osv.), Det fjerde største byområde i Frankrig efter Paris, Lyon og Marseille med en befolkning på befolkning i 2014 på 1.154.103 indb. Den største by er Lille med ca. 238.381 indb.
Bordeaux, hvor 5G har været genstand for forsøg i to år, stemte den 25. september for et forslag, der opfordrer regeringen til et moratorium for denne teknologi og en udskydelse af frekvenstildelingsprocessen.Byrådet, hvor PS og De Grønne nu har flertal, ønsker, at regeringen gennemfører en “omfattende og uafhængig undersøgelse af klimaet, miljø, sundhed, teknologiske og finansielle konsekvenser” af 5G og opfordrer også til en offentlig debat, samt retten for kommunerne til at påberåbe sig forsigtighedsprincippet.For Bordeaux vil 5G i sidste ende være “synonymt med et meget højt energiforbrug ved anskaffelsen af antenner og servere“, og produktionen af kompatible telefoner risikerer at accelerere forureningsfænomener” som følge af udvinding af sjældne metaller samt produktion af affald, der ikke eller kun kan genbruges.
Kilder:
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/5g-le-conseil-municipal-de-lille-vote-un-moratoire-sur-le-deploiement-20201010
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bordeaux-metropole-vote-une-motion-contre-la-5g-20200925

DANMARK:
TABT TRÅD har indgivet klage til Folketingets Ombudsmand.
Staten bryder sig åbenlyst ikke om, at det bliver et udbredt faktum, at en topfaglig forskerkomité er 5G-kritisk af sundhedsfaglige grunde.
Den 2. sept. 2020 offentliggjorde Hollands nationale sundhedsråd en sundhedsrapport om 5G, som af sundhedsfaglige grunde fraråder 5G-frekvensbåndet på 26 Gigahertz.(1) (2)
De danske myndigheder har på stribe nægtet at give Tabt Tråd en reaktion på rapporten. Den manglende velvilje har fået Tabt Tråd til den 8. okt. 2020 at indgive en klage til Folketingets Ombudsmand. (3)
Kilder:
1) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
2) https://tabttraad.home.blog/2020/09/17/baggrund-hvad-handler-5g-balladen-om-26-gigahertz-bandet-om/
3) https://tabttraad.home.blog/2020/10/09/ingen-kommentar-tabt-trad-klager-nu-til-folketingets-ombudsmand-over-afslag-pa-svar-og-afslag-pa-interview/

HOLLAND:
Den 2. september 2020 offentliggjorde det hollandske sundhedsråd (Health Council of the Netherlands) en udtalelse om 5G og sundhed. Det er den første udtalelse om 5G og sundhed, der er blevet offentliggjort, efter at ICNIRP offentliggjorde sine opdaterede sikkerhedsretningslinjer for EMF-eksponeringer.
Det interessante er, at i det hollandske sundhedsråd sidder flere medlemmer, der også er medlemmer af den private NGO ICNIRP, som repræsenterer teleindustrien. Det har fået den polsk-finske strålingsekspert og videnskabsdebattør, Dariusz Leszczynski til at spørge i et blog indlæg den 5. september:
“Hvordan er det muligt, at de samme medlemmer af ICNIRP og Hollands sundhedsråd kan stå inde for vidt forskellige meninger om EMF-eksponering og sundhed?”
Komiteens standpunkt
Leszczynski påpeger, at komiteen på den ene side giver udtryk for ting, der er i tråd med ICNIRP-udtalelserne og på den anden side indrømmer, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til at udelukke, at der kan ske effekter.
Leszczynski fremhæver bl.a.:
– det kan ikke udelukke muligheden for visse sundhedseffekter, men hævder i samme sætning det modsatte, at sundhedseffekterne hverken er bevist eller mulige
virkninger på hjernens elektriske aktivitet er sandsynlige, men det vides ikke, om de er sundhedsmæssige
– de fleste af de biologiske processers virkninger blev ikke påvist, er ikke sandsynlige, men disse effekter kan ikke udelukkes
– komiteen erklærede utvetydigt, at der næsten ikke er nogen forskning i spektrum tæt på mm-bølger, der i første omgang vil blive brugt af 5G-netværk (26 GHz)
– i den endelige konklusion anbefaler komiteen brugen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjer, men med advarsel om, at brugen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjer kan være forbundet med en vis sundhedsrisiko, og at eksponeringerne skal være så lave som muligt – dette betyder i praksis anbefaling til ALARA-princippet.
ALARA står for “så lavt som det med rimelighed kan opnås”. Princippet betyder, at selvom det er en lille dosis, skal du prøve at undgå den, hvis du ikke har nogen fordel af den. For at gøre dette kan du bruge tre grundlæggende beskyttelsesforanstaltninger inden for strålingssikkerhed: tid, afstand og afskærmning.
Links: https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/09/05/significant-discrepancy-of-opinions-on-5g-and-health-between-icnirp-and-the-health-council-of-the-netherlands/ https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
https://www.cdc.gov/nceh/radiation/alara.html

DANMARK:
Høringssvar:
I forbindelse med ‘Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love‘ har ‘Vi siger nej til 5G i Danmark’ har fået udarbejdet et høringssvar af advokat Christian F. Jensen.
Energistyrelsens lovforslag har til formål at lette implementeringen af 5G-netværket i Danmark, uanset de påviste helbreds- og miljømæssige konsekvenser den pågældende forurening i form af stråling ifølge uafhængig videnskabelig forskning vil få på mennesker og
dyr samt dyrenes levesteder.
Kilder:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64026
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/200801-høringssvar.pdf
https://nejtil5g.dk/dokumenter/regering-og-styrelser/

FRANKRIG:
Styrket kamp mod 5G
Lokalvalget den 28. juni blev et gennembrud for miljøpartiet Det Europæiske Økologiske Parti De Grønne, som erobrede flere borgmesterposter i Frankrig.
Valgsejren kan bringe miljøkritik af 5G yderligere på dagsordenen, fremgår det af det franske nyhedsmedie, RTL.Bordeaux’s næste borgmester, Pierre Hurmic, har allerede sat 5G-kritik på dagsordenen:

“Jeg finder det fuldkommen uacceptabelt, at vi kan indføre 5G uden at forklare, diskutere eller mærke efter, hvad befolkningens ønsker er”

Også i byer som Nantes, Grenoble og Besançon har nyvalgte grønne udtrykt modstand mod 5G.
For nylig opfordrede både Frankrigs sundhedsminister og miljøminister regeringstoppen til at udskyde landets 5G-lancering. https://www.rtl.fr/actu/futur/bordeaux-le-nouveau-maire-pierre-hurmic-veut-un-debat-sur-les-dangers-de-la-5g-7800637854 https://tabttraad.home.blog/2020/06/30/nyvalgt-borgmester-angriber-5g-groen-valgsejr-styrker-modstanden-i-frankrig

BULGARIEN
17 juni 2020. Repræsentanter for det nationale borger initiativ “Stop 5G i Bulgarien” har sendt nationalforsamlingen et andragende med anmodning om et moratorium for indførelsen af 5G-teknologien i Bulgarien. 377 underskrifter med personoplysninger og yderligere 32.000 underskrifter på online andragender på internettet fra forskellige byer i Bulgarien er blevet indgivet af borgerinitiativet. Andragenet påpeger, at 5G-teknologiens indvirkning på menneskers sundhed endnu ikke er kendt.
https://bnr.bg/en/post/101294893/citizens-call-for-moratorium-on-the-introduction-of-5g-in-bulgaria

DANMARK:
dk4: TEMAAFTEN OM 5G
dk4 have fredag den 29. maj en hel Temaaften om 5G. 5G skeptikerne havde for en gangs skyld taletid uden redigering eller andet. Preben Kastrup fra nejtil5G.dk/Folkebevægelsen mod 5G fik lov til at indlede og afslutte, mens Vibeke Frøkjær Jensen havde et længere indlæg om sundhedskonsekvenserne ikke bare ved 5G, men generelt ift. menneskeskabt elektromagnetisk stråling.
Indlæggene kan du finde her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRKZmzdS95hEwv_4e3O6aDxfXKAM4WSFU

EU:
Rådet for Den Europæiske Union misinformerer om misinformation.
En af konklusionerne fra et møde om Europas digitale fremtid lyder således:
“at det er vigtigt at bekæmpe udbredelsen af misinformation i forbindelse med 5G-net, navnlig med hensyn til falske påstande om, at sådanne net udgør en sundhedstrussel eller er forbundet med covid-19;”
(s.14) (Godkendt af Rådet den 9. juni 2020)

FAKTA: Vi kender ikke de konkrete sundhedsmæssige konsekvenser af 5G’s millimeter bølger eller af den uforudsigelige interaktion disse strålebølger vil have med hinanden.

OG der er bl.a. bred konsensus om at
– biologiske effekter ved elektromagnetisk stråling findes (bl.a. oxidativt stress).
– der er behov for mere forskning for at undersøge mulige sammenhænge, bl.a. om 5G’s millimeterbølger kan påvirke DNA i menneskehuden. Tyskland har netop bevilget over 1 million euro til formålet.
– man ikke bør telefonere med mobiltelefonen tæt op ad hovedet.
– der er begrundet mistanke om skader på frugtbarhed.
Hele dokumentet her:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/da/pdf
Mere om sundhedsrisici ved 5G:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
https://tabttraad.home.blog/2020/04/28/baggrund-paa-disse-punkter-er-mobilforskerne-temmelig-enige/

Rådet for Den Europæiske UnionMinisterrådetEU-Rådet eller Rådet er det lovgivende organ i EU, som består af ministre, der repræsenterer nationalstaterne inden for hver sit område. I Ministerrådet mødes medlemslandenes landbrugsministre i landbrugsrådet, transportministrene i transportrådet og så videre. Rådet beslutter procedurespørgsmål med et flertal af dets medlemmer. Rådet tager beslutninger på de fleste politiske områder ved hjælp af direktiver og forordninger med vægtet og kvalificeret flertal. Hvert land har et fastsat antal stemmer.

DANMARK:
Advokat Christian F. Jensen fra BONNOR Advokater har sagt ja til at udfærdige et høringssvar i forbindelse med regeringens forslag til ny antennelov
Høringsfristen er den 26. juni 2020, hvilket er en høringsfrist på under 1 måned.

Med lovudkastet lægges der op til, at teleindustrien uden at følge den eksisterende planlovs bestemmelser kan sætte antenner op på offentlig grund. I forslaget nævnes folkesundhed, natur og miljø ikke. Lovforslaget er på 596 sider.
Advokat Christian F. Jensen udtaler at “dette er i givet fald ulovligt og derfor er det rigtig vigtigt med et jurabaseret høringssvar”.

Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter:

 • Stimulering af investeringsincitamenter for virksomheder i digital infrastruktur gennem øget konkurrence og større forudsigelighed i reguleringen, så moderne kommunikationsnet og -tjenester kan udbredes i hele Danmark.
 • En mere harmoniseret forvaltning af radiofrekvenser og højere grad af forudsigelighed i forhold til tildelingen af frekvenstilladelser, så incitamenter til at investere i digital infrastruktur øges.
 • En stærkere forbrugerbeskyttelse, der sikrer gennemsigtighed og understøttelse af forbrugernes valgfrihed.
 • Fremme af udrulning af digital infrastruktur, herunder lempeligere adgang til at etablere trådløse adgangspunkter med begrænset rækkevidde til brug for f.eks. 5G-net.

Høringsfristen er den 26. juni 2020, og eventuelle høringssvar bedes sendt til tele@ens.dk med kopi til anl@ens.dk og chro@ens.dk med angivelse af journalnummer 2020 – 6701.Lovforslag planlægges fremsat i oktober 2020 med ikrafttræden den 21. december 2020.
Tine Mansfield oplyser, at der er sendt ansøgning til indsamlingsnævnet og at advokaten har kontaktet nævnet for at få ansøgningen hastebehandlet. Prisen for at få udarbejdet høringssvaret er 37.500 kr. inkl. moms.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64026

Administrative hindringer skal fjernes – Nyt lovforslag 
De administrative hindringer skal fjernes, så 5G kan udrulles så gnidningsløst som muligt med nye små antenner i byrummet. Det er formålet med en lovændring, som regeringen vil have vedtaget, inden året er omme. Den 28. maj sendte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet et udkast til en lovændring til høringsberettigede parter, og berørte aktører har nu fået en høringsfrist på 24 dage til at komme med indsigelser.
Se mere her: https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/569236620655726/

FRANKRIG:
500 miljøaktivister sagsøger teleselskaberne Orange, Bouygues, SFR og Free
Miljøaktivister indgav en stævning til domstolen i Paris 26. maj 2020 og anmodede om en første høring den 30. juni. De repræsenteres af advokaten Jean Marc Descoubes. Gruppen ledes af grundlæggeren af ‘Jeunes ambassadeurs pour le climat’ Côme Girschig, og inkluderer bl.a. instruktøren Liza Azuelos, forfatteren Hermine af Clermont-Tonnerre og sangeren Alma Higelin.
To andre foreninger, Agir pour l’Environnement og Priartem, har indgivet appeller om en alt for summarisk behandling ved lancerer tildeling af 5G-frekvenserne.
Se mere her:
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

BELGIEN:
5G APPEAL FRA LÆGER OG SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 👍
Over 490 autoriserede læger og 524 andet sundhedsfagligt personale i Belgien har pr. 5. maj 2020 skrevet under på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G 👍
Der henvises til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådet om at følge FORSIGTIGHESPRINCIPPET for at beskytte befolkningen, især de yngste bl.a. med forbud mod Wi-Fi i skoler og institutioner.
“Befolkningens udsættelse for menneskeskabt elektromagnetisk stråling bliver ved med at stige. Med opsætningen af ​​5G og dets utal af tilsluttede devices vil den stige endnu mere.”
“Sikkerheden ved denne allestedsnærværende og langvarige eksponering er dog aldrig blevet påvist. Tværtimod akkumulerer beviserne for dets skadelighed. Siden 2011 er elektromagnetisk stråling fra trådløse teknologier betragtet af WHO som muligvis kræftfremkaldende.”
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/109231/health-workers-call-for-caution-over-5g-roll-out/

Ny rapport kalder 5G udrulningen: “Det største uetiske medicinske eksperiment i menneskets historie”.
”Denne mangel på troværdige sikkerhedstest kombineret med at fratage offentligheden muligheden for at give informeret samtykke, sammenligner den trådløse strålingsinfrastruktur operation som et uetisk medicinsk eksperiment.”

”Selvom mange af disse rapporterede bivirkninger er ekstremt alvorlige, er det sande omfang af deres sværhedsgrad blevet groft undervurderet.”

”De fleste af de rapporterede laboratorieeksperimenter, der nåede frem til disse effekter, afspejler ikke det virkelige miljø, hvor trådløs stråling fungerer. Mange eksperimenter inkluderer ikke pulsering og modulering af bæresignalet, og de fleste tager ikke højde for synergistiske virkninger af andre toksiske stimuli, der virker sammen med den trådløse stråling. Disse to tilføjelser forværrer i alvorlig grad sværhedsgraden af ​​de skadelige virkninger fra trådløs stråling, og deres forsømmelse i nuværende (og tidligere) eksperimenter resulterer i en betydelig underestimering af bredden og sværhedsgraden af ​​de skadelige virkninger, der kan forventes i en virkelig situation.”

“Tilføjelse af den nye femte generation af mobilnetværksteknologi (5G) globalt til det eksisterende mobilteknologinetværk vil bidrage yderligere til det største uetiske medicinske eksperiment i menneskets historie!”


5G kritisk rapport er på små 1086 sider. IEEE samt flådeforskningsveteran Ronald n. Georgia, Institute of Technology er forfatter til rapporten. 17. februar 2020.
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

Ny EU-rapport:
❗ DER ER ABSOLUT GRUND til at bekymre sig for 5G-teknologiens mulige effekter på menneskers sundhed og miljøet.
❗ Udrulningen kan krænke grundlæggende rettigheder.


“..kontinuerlig trådløs stråling synes at have biologiske effekter, især i betragtning af de særlige egenskaber ved 5G: Kombinationen af ​​millimeterbølger, en højere frekvens, mængden af ​​sendere og mængden af ​​forbindelser.”

FN’s Helsingfors-erklæring om menneskerettigheder fra 1975 kræver samtykke før indgreb i omgivelserne, som kan påvirke borgernes sundhed.

“Det er en væsentlig, grundlæggende menneskerettighed, der bliver endnu mere kontroversiel, når man overvejer børns og unges udsættelse”.

Det er nogle af budskaberne i en ny briefing, som Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS (European Parliamentary Research Service), netop har offentliggjort.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
https://tabttraad.home.blog/2020/02/11/ny-eu-rapport-et-5g-eksperiment-kan-kraenke-menneskerettigheder/

Nyt videnskabeligt studie publiceret 11. febr. 2020
Brug af mobiltelefon under graviditet kan forårsage oxidaktivt stress samt DNA skade på henholdsvis navlestreng og moderkage.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2020.1725639
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13102818.2020.1725639

ITALIENSK APPELDOMSTOL FINDER DET SANDSYNLIGGJORT, AT KRÆFTTUMOR VAR FORÅRSAGET AF MOBILTELEFONI.
57-ÅRIGE ROBERTO ROMEO – en tidligere medarbejder i den italienske telebranche – kan nu officielt give mobiltelefoni skylden for, at han fik en kræfttumor.
Appeldomstolen i Torino kom 7. januar 2020 frem til, at videnskabelig evidens påviser en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervekræft.
Flere epidemiologiske undersøgelser har peget på en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervetumorer. I retten blev det også anført, at resultater i dyreforsøg har vist kræft i en celletype, som typemæssigt kan kobles til hørenervekræft.
I dommens præmisser blev det også anført, at der er store økonomiske og strategiske interesser på spil, når organisationen ICNIRP vurderer den videnskabelige evidens.
Kilder:
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/cellulare-tumore-testa-sentenza-torino/
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
https://tabttraad.home.blog/2020/01/14/dom-stadfaester-italiener-kan-drage-mobiltelefon-til-ansvar-for-kraeft/