International 5G modstand

Links til andre hjemmesider og Facebook grupper:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/links-til-hjemmesider-og-facebook-grupper/
Om konventioner og retsopgør, læs mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/
Appeller, underskrifter og indsamlinger:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/apeller/

Indhold:
“Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”: Det europæiske borgerinitiativ
5G Global Protest Day
International beskyttelse mod elektromagnetisk stråling
International oversigt over byer og regioner der har sat stop for 5G udrulningen
Sidste nyt om den internationale modstand mod 5G
Navne
– Dafna Tachover

Hjemmesiden for Det Europæiske Borgerinitiativ: ‘Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected’ er nu blevet klar 

Trådløs stråling er hverken sikker eller sund
Hundredvis af videnskabelige undersøgelser viser sig at skade livet langt under de nuværende strålingsgrænser, og med 5G vil det stige betydeligt.Desuden vil vi se en kraftig stigning i energiforbruget, udtømning af sjældne mineraler og alvorlig krænkelse af vores privatliv.
Vores mål er at holde forbindelsen, men beskyttet
Vi beder EU om at lave regulering, der beskytter vores sundhed, natur, miljø og privatliv.Underskriftindsamlingen starter dog først marts 2021.Tag en rundtur inde på siden, hvor du bla. finder de forskellige dokumenter og den brugte dokumentation.
https://signstop5g.eu/da

“Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”: Det europæiske borgerinitiativ er nu accepteret af EU. Om lidt starter indsamlingen af 1 mill. underskrifter ♥

Den 7. oktober 2021 besluttede Europa-Kommissionen at registrere hele dokumentet i det europæiske borgerinitiativ (ECI) (1) “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.” (2)
Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at revidere lovgivningen med henblik på bedre beskyttelse alle former for liv mod konsekvenserne af de højfrekvente elektromagnetiske felter og mikrobølgestråling, herunder 5G, men også mod den dertil hørende digitalisering samt at sikre effektiv beskyttelse, herunder mod cyberkriminalitet, af personoplysninger, som behandles med disse nye former for kommunikationsteknologi. En formel godkendelse Registreringen af initiativet er kun af retslig karakter og betyder at borgerinitiativet opfylder de formelle betingelser i den relevante lovgivning. Det har ingen indflydelse på Kommissionens endelige retslige og politiske konklusioner. Næste trin er 1 mill. underskrifter
Næste trin, som skal igangsættes indenfor 6 måneder er at indsamle én million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater. Herefter skal Kommissionen se nærmere på indholdet og reagere. Det er op til Kommissionen, om den vil følge opfordringen eller ej, men den skal begrunde sit valg uanset hvad. I den mellemliggende periode skal en hjemmeside gøres færdig, der skal udfærdiges forskelligt informationsmateriale m.m. Kommissionens har dog startet sin forsvarstale
Vi skal nemlig ikke være i tvivl om, at for EU er det af altafgørende betydning at beskytte folkesundheden:EU (har) anvendt en forsigtig tilgang ved at anbefale maksimale eksponeringsgrænser med en bred sikkerhedsmargen, som bygger på den seneste videnskabelige dokumentation. Det betyder, at EU’s eksponeringsgrænser for den brede offentlighed altid er mindst 50 gange lavere, end hvad der ifølge international videnskabelig dokumentation kan have indflydelse på helbredet.
Endvidere er EU fast besluttet på at lægge aktuel videnskabelig dokumentation til grund for sine politikforslag. Derfor gav man i juni 2021 Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici (SCHEER) til opgave at komme med videnskabelige udtalelser om behovet for en teknisk revision af gældende EU-lovgivning (dvs. bilagene til Rådets henstilling 1999/519/EF og direktiv 2013/35/EU). Det skyldtes især de ajourførte retningslinjer fra Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling (ICNIRP) fra 2020. “De uafhængige videnskabelige rådgivere vil evaluere og, hvor det er relevant, tage hensyn til al tilgængelig dokumentation,” hedder det. (2)
SCHEER
Den 20. december 2018 klassificerede Den Europæiske Videnskabelige Komité for Sundheds-, Miljø- og Nye Risici (SCHEER) 5G som en mulig ny miljøtrussel. Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter. De prioriterede 5G spørgsmålet som “høj” (maks. Prioritering) “Hvordan eksponeringen af elektromagnetiske felter kan påvirke mennesker er stadig kontroversielt, og undersøgelser har ikke givet klare bevis for påvirkningen på pattedyr, fugle eller insekter.” (3)
SCHEER har således tidligere været kritisk over for konsekvenserne af 5G, hvorimod industri NGO’en ICNIRP har tilpasset deres anbefalinger således, at der bedre var plads til at 5G kan udfolde sig. (4)
Borgerinitiativet
Initiativet opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivning om beskyttelse af borgerne og miljøet mod disse trusler indenfor 3 områder:

 1. Mennesker, fauna og flora skades af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering giver ikke tilstrækkelig beskyttelse, især ikke til sårbare personer (f.eks. børn, gravide kvinder, patienter og ældre), dyr, bestøvende insekter og planter. Vedtag regulering for at beskytte alt liv mod radiofrekvens- og mikrobølgestråling. Hundredvis af fagfællebedømte videnskabelige studier, som er gennemført uafhængigt af industrien, bl.a. den seneste forskning, beviser, at højfrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) har skadelig biologisk effekt ved værdier, der er millioner af gange under de nuværende grænser. Vi kræver, at forsigtighedsprincippet anvendes på RF EMF for at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod denne risiko. Herefter kommer 10 forskellige lovforslag til konkrete lovændringer.
 2. Med 5G vil antallet af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Ikkebæredygtigt energiforbrug, strålingsemissioner, skadelig minedrift og forurening vil følge, hvilket vil udgøre en trussel mod biodiversiteten og bevaring af naturtyper. Vedtag strengere regulering for at beskytte miljøet mod alle virkninger af 5G og digitalisering. Indførelsen af 5G og tingenes internet er langt fra at være et skridt i retning af en energieffektiv og bæredygtig fremtid – tværtimod vil de høj grad medvirke til forurening og ressourceudtømning. I 2025 kan anvendelsen af disse teknologier tegne sig for 20 % af verdens elforbrug. Herefter kommer 8 forslag til EU lovgivningen.
 3. 5G muliggør en omfattende dataindsamling og overvågning af forbundne enheder. Dette vil øge risikoen for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens. Iværksæt effektiv databeskyttelse for at sikre vores ret til privatlivets fred, sikkerhed og frihed. Den nuværende databeskyttelse er utilstrækkelig i et scenarie, hvor “tingenes og kroppenes internet” vinder frem, dvs. hvor alle enheder indsamler vores data 24/7, så de kan behandles som big data af kunstig intelligens, som bevisligt reproducerer og forværre forskelsbehandling. Det er desuden ekstremt bekymrende, at 70 % af alle investeringer i 5G går til overvågningssystemer, herunder ansigtsgenkendelseskameraer og droner. Herefter kommer 5 forslag til EU lovgivningen.

Det uddybende dokument med kilde angivelser kan downloades på engelsk. (2) (5)
Kilder:
1) Det europæiske borgerinitiativ (ECI) blev indført med Lissabontraktaten som et redskab for borgerne til at sætte deres præg på EU’s dagsorden. Borgerinitiativet blev officielt lanceret i april 2012. Når et borgerinitiativ formelt er blevet registreret, giver det mulighed for, at én million borgere fra mindst syv medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte lovgivningsforslag på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det. Forudsætningen for at få et initiativ registreret er: 1) den foreslåede foranstaltning ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt, 2) foranstaltningen ikke er åbenbart krænkende, useriøs eller provokerende, og 3) at den ikke åbenbart er i strid med EU’s værdier. Siden det europæiske borgerinitiativ blev indført, har Kommissionen modtaget 109 opfordringer til at iværksætte et sådant initiativ. 84 af disse var på områder, hvor Kommissionen har beføjelse til at foreslå lovgivning, og opfyldte dermed registreringskravene. https://europa.eu/citizens-initiative/home_da
2) Initiativet på dansk: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_da
3) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf
4) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
5) Det fulde dokument med links og henvisninger:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/EU-borgerinitiatiet-Draft-Legal-Act-Aug.-7.-2021-accepteret-7.-oktober.pdf

Global 5G Protest Day

Stearinlys/lanternevagter for sikker teknologi 20. december 2021
Vi inviterer mennesker over hele verden til at slutte sig sammen den 20. december med Candle/Lantern Vigils for at hædre stigende ærbødighed for naturen og for at opfordre til et stop for 5G. 5G er den “næste generation” af opbygning af trådløs telekommunikationsinfrastruktur. Det udgør ikke -anerkendte risici for menneskers sundhed og miljøet og fastholder snarere end adresserer økonomiske, digitale og racemæssige uligheder.
5G vil øge energiforbruget, udnyttelsen af fattigere nationer betydeligt via ressourceudvinding og e-affald og krænker menneskerettigheder og samfundsrettigheder ved at placere overskud foran mennesker

International beskyttelse mod elektromagnetisk stråling

Mange lande og regeringer har vedtaget love og politikker for at beskytte offentligheden i forhold til elektromagnetisk stråling. Her får du en oversigt over nogle af tiltagene.
Klik ind her:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Oversigt over de internationale modstandsgrupper findes længere nede på siden.

International oversigt over byer og regioner der har sat stop for 5G udrulningen.

5G mobiltelefonstråling: Sådan taber teleselskaberne kampen om at indføre 5G mod folks vilje
Oversigt over aktiviteter verden over.
Oprindelig publiceret i oktober 2019. Den er blevet opdateret hhv.: 5. december og 17. december.
“Indsatsen for at stoppe 5G er stadig ved at samle fart, og vi må fortsætte med at arbejde sammen og utrætteligt for at beskytte alt liv på Jorden og planeten selv, indtil denne demente plan er henvist til historiebøgerne som det mest mephistofeliske skema i menneskehedens historie.”
https://www.globalresearch.ca/telcos-losing-battle-impose-5g/5691065

Tysk dokumentar om
VERDENSOMSPÆNDENDE MODSTAND MOD UDRULNING AF 5G NETVÆRKET.
https://www.youtube.com/watch?v=wteL7ciPmhk&feature=

Sidste nyt om den internationale modstand mod 5G

USA

En milepæl i 5G studierne: New Hampshires lovgivende kommission anbefaler at reducere eksponeringen fra trådløse netværk 

Staten New Hampshire nedsatte en lovgivende kommission til at undersøge miljø- og sundhedseffekterne af trådløs 5G-teknologi i 2019. De har for nylig afsluttet deres endelige rapport, som indeholder 15 anbefalinger til at øge bevidstheden, uddanne, fremme tilsyn og reducere radiofrekvent stråling (RF, også kendt som trådløs). (1)
Kommissionen mødtes mellem september 2019 og oktober 2020 og omfattede 13 medlemmer med baggrund i fysik, elektromagnetik, epidemiologi, biostatistik, arbejdsmiljø, toksikologi, medicin, folkesundhedspolitik, erhvervsliv, jura og en repræsentant fra teleindustrien.
Kommissionen fik til opgave at besvare 8 spørgsmål, der omfattede:
• Hvorfor har forsikringsbranchen udelukket RF-skader;
• Hvorfor har mobiltelefonproducenter juridisk rådgivning, der advarer om afstanden mellem mobiltelefoner og kroppen;
• Hvorfor bliver 1.000-vis af peer-reviewede RF-undersøgelser, der viser en bred vifte af sundhedspåvirkninger, herunder DNA-skader, hjerne- og hjertetumorer, infertilitet og mange andre lidelser, ignoreret af Federal Communication Commission (FCC);
• Hvorfor tager FCC-retningslinjerne ikke højde for sundhedseffekterne ved trådløse netværk; hvorfor er FCC RF-grænseværdierne 100 gange højere end andre lande;
• Hvorfor ignorerer FCC Verdenssundhedsorganisationens (WHO) klassificering af trådløst netværk som et muligt kræftfremkaldende stof;
• Hvorfor blev der ikke reageret, da verdens førende videnskabsmænd underskrev en appel om at beskytte folkesundheden mod trådløs stråling; og
• Hvorfor er sundhedseffekterne af et stadigt voksende antal pulssignaler, der rider på de elektromagnetiske bølger, ikke er blevet undersøgt.

Tidligt i deres undersøgelse opdagede Kommissionen, at de ikke kunne diskutere 5G uden at inkludere alt trådløst netværk
“…kommissionen konkluderede, at alle ting, der udsender radiofrekvens (RF) stråling, skulle overvejes på grund af samspillet mellem alle disse stråler.”
Det centrale i deres diskussion var, hvorvidt RF påvirker mennesker, dyr og natur. I indledningen står der:
”Der er stigende beviser for, at DNA-skader kan opstå fra stråling uden for den ioniserende del af spektret.”
Kommissionen havde indkaldt ti eksperter i fysik, epidemiologi, toksikologi og offentlig politik. Alle undtagen repræsentanten fra teleindustrien anerkendte den store mængde forskning, der viser, at RF-stråling udsendt af trådløse enheder kan påvirke mennesker, især børn, dyr, insekter og planter.
Kommissionens 15 henstillinger
Kommissionen godkendte 15 henstillinger. “Målet med disse anbefalinger er at skabe større bevidsthed om mobiltelefoners, trådløst netværk og 5G-strålings sundhedseffekter samt give vejledning til embedsmænd om igangsætning og politikker, der kan reducere offentlig eksponering.”
Det følgende er et resumé af deres anbefalinger. Kun den nøjagtige formulering er citeret og sat i kursiv. Se deres endelige rapport for nøjagtige ordlyd for alle deres anbefalinger. (2)

1. Overbevis den amerikanske regering for at få den til at kræve, at FCC foretager en uafhængig gennemgang af RF-standarderne og RF-sundhedsrisici;
2. Kræv, at New Hampshire statskontorer inkluderer links på deres websted(er) om RF-stråling fra alle kilder, inklusive 5G, og fortæller, hvordan man minimerer eksponeringen, men også offentlige servicemeddelelser, der advarer om RF-sundhedsrisici, især for gravide kvinder og børn.
3. Kræv skiltning i øjenhøjde for hver 5G-antenne i det offentlige rum.
4.Skoler og offentlige biblioteker bør migrere fra trådløse RF-forbindelser for computere, bærbare computere, pads og andre enheder til fastkablede eller optiske forbindelser inden for en femårig periode, der påbegyndes, når finansieringen bliver tilgængelig.” [bemærk venligst, vi understøtter fastkablede forbindelser, men så vidt vi ved, er optiske forbindelser, såsom Lifi, ikke bevist sikre. Det er uheldigt, at det er inkluderet i denne anbefaling.]
5. Indsaml målinger for signalstyrken, herunder for de værst tænkelige forhold, for alle trådløse faciliteter, også når der foretages ændringer, og offentliggør disse oplysninger. Hvis målingerne overstiger strålingsgrænseværdierne, kan kommunen sætte anlægget offline. Målingen skal udføres af en uafhængig entreprenør og omkostningerne skal betales af installatøren.
6.Etabler nye protokoller for måling af RF for bedre at kunne evaluere signalkarakteristika under hensyntagen til den høje datahastighedsstråling, der vides at være skadelig for menneskers sundhed. Muliggør måling af de summative effekter fra flere strålingskilder.
7. Kræv, at alle nye trådløse antenner fjernes igen fra boliger, virksomheder og skoler.
8Opgrader uddannelsestilbuddene fra New Hampshire Office of Professional Licensure and Certification (OPLC) så de inkluderer måling af RF.
9. Staten New Hampshire bør udvikle et løbende opdaterede kort over RF-eksponeringsniveauer i hele staten.
10“Anbefaler på det kraftigste, at alle nye mobiltelefoner og alle andre solgte trådløse enheder er udstyret med opdateret software, der kan forhindre at telefonen udsender udstråling, når den placeres mod kroppen.
11.“Fremme og understøtning af en statslig position, der kraftigt opmuntrer til at komme videre med udbredelsen af fiberoptiske kabelforbindelser, interne kablede forbindelser og optisk trådløs til at betjene alle kommercielle og offentlige ejendomme i hele staten.”
12“Det er nødvendigt med yderligere videnskabelige undersøgelser i samarbejde med det medicinske samfund, der skitserer karakteristikaene ved de angivne kliniske symptomer relateret til radiofrekvent strålingseksponering.”
13.“Anbefal brugen af advarselsskilte ved eksponering i kommercielle og offentlige bygninger. Tilskynd desuden kommercielle og offentlige bygninger, især sundhedsfaciliteter, til at etablere RF-strålingsfrie zoner, hvor medarbejdere og besøgende kan søge tilflugt fra virkningerne af trådløse RF-emissioner.”
14. “Staten New Hampshire bør engagere agenturer med passende videnskabelig ekspertise, herunder økologisk viden, for at udvikle RF-strålingssikre grænseværdier, der kan beskytte træer, planter, fugle, insekter og bestøvere.”
15“Staten New Hampshire bør engagere den føderale delegation til at lovgive om, at FCC i henhold til National Environmental Policy Act (NEPA) udarbejder en erklæring om miljøkonsekvenserne i New Hampshire og i staten som helhed efter udvidelsen af RF trådløse teknologierne .”
En eksemplarisk handlingsmodel til efterfølgelse
Ovenstående er en model for eksemplarisk handling fra en statslig regering. Overvej venligst at læse samt dele denne skelsættende rapport med beslutningstagere i din kommune, region, folketing og regering for at få dem til at påbegynde de reduktioner, der er nødvendige for at beskytte mennesker og natur mod stigende eksponering for RF-stråling.
En mindretalsrapport skrevet af senator James Gray og David Juvet (erhvervs- og industrirepræsentant) og Bethanne Cooley (teleindustriens repræsentant) er inkluderet, da de ikke var enige i flertallets holdning. Mindretalsrapporten viser teleindustriens papegøje sprog og afslører deres dagsorden med at ignorere videnskaben samt forsøg på at forvirre offentligheden.
Særlig tak til Cece Doucette, Theodora Scarato, Environmental Health Trust og senatorer, eksperter og udvalgsmedlemmer, som samarbejdede om denne vigtige indsats.

Kilder:
1) Referatet er fra EMF Safety Network:
http://emfsafetynetwork.org/landmark-5g-study-by-new-hampshire-legislative-commission-recommends-reducing-wireless-exposure/
2) Den endelige rapport:
http://emfsafetynetwork.org/wp-content/uploads/2020/11/NH-State-5G-final-report-2020.pdf

En føderal ankedomstol har fældet dom mod USA’s føderale telemyndighed, FCC, til fordel for miljøgrupper og medunderskrivere. Dommen kan tvinge FCC til at tage grænseværdien for mobilstråling op til revision.

Retten fastslog den 13. august 2021, at FCC skal “give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvent stråling, der ikke er relateret til kræft” og begrunde sine testprocedurer for mobiltelefoner og andre trådløse enheder.
Retten pointerede dog at: “vi tager ingen stilling til den videnskabelige debat om sundheds- og miljøeffekter af RF -stråling“.
Joel Moskowitz skriver i sin kommentar, (1) at dermed indtog domstolen ikke kun en holdning, den indtog den forkerte holdning, fordi der er betydelig dokumentation for øget kræftrisiko ved langvarig eksponering for lavintensiv mobiltelefonstråling.
Bl.a. afviste agenturet fejlagtigt resultaterne af den forskning, man selv havde anmodet om, nemlig National Toxicology Programs 30 millioner dollars dyre undersøgelse, som fandt “klare beviser” for øget kræftforekomst fra mobiltelefonstråling hos hanrotter og DNA skader hos han- og hunrotter samt mus ved udsættelse for mobiltelefonstråling.
Baggrunden for retssagen
Sagen mod FCC blev anlagt fordi Kommissionen anvendte en “vilkårlig og lunefuld” proces, da den i 2019 bekræftede sine eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling 1996 (RFR) ved at udsende en ordre, der afsluttede en undersøgelse, der blev indledt i 2013 for at afgøre, om agenturets RFR eksponeringsgrænser i tilstrækkelig grad beskyttede menneskers sundhed.
Grænseværdierne
FCC’s grænseværdier for eksponering for mobiltelefoner og trådløs stråling er baseret på videnskab fra 1980’erne og tidligere. RFR-grænserne, som FCC vedtog, blev i det store hele udviklet af ingeniører og fysikere, der arbejdede for eller var tilknyttet det militærindustrielle kompleks.Da videnskaben, der ligger til grund for disse grænser, er forældet, har mere end 240 forskere, som har offentliggjort mere end 2.000 artikler om elektromagnetiske felter (EMF) og biologi eller sundhed, underskrevet International EMF Scientist Appeal, der siger, at:
Talrige nylige videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer på et niveau, der ligger langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Effekterne omfatter øget kræftrisiko, cellestress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle ændringer i reproduktive system, lærings- og hukommelsesunderskud, neurologiske lidelser og negative påvirkninger af det generelle velbefindende hos mennesker. Skader går langt ud over menneskeheden, da der er stigende tegn på skadelige virkninger på både plante- og dyreliv….De forskellige agenturer, der fastsætter sikkerhedsstandarder, har ikke pålagt tilstrækkelige retningslinjer til at beskytte offentligheden, især børn, der er mere sårbare over for virkningerne af EMF.
Advokaternes argumenter
Advokaterne argumenterede for, at FCC skal ophæve sin ordre af følgende årsager:
(1) bekendtgørelsen anerkender ikke beviser for negative sundhedsmæssige virkninger forårsaget af udsættelse for RF-stråling på niveauer under de grænser, der er fastsat i Kommissionens retningslinjer fra 1996, herunder tegn på kræft, strålingssygdom og negative virkninger på søvn, hukommelse, indlæring, opfattelse, motoriske evner, prænatal og reproduktiv sundhed og børns sundhed;
(2) bekendtgørelsen reagerer ikke på kommentarer vedrørende miljøskader forårsaget af RF-stråling
(3) bekendtgørelsen undlader at diskutere konsekvenserne af langvarig eksponering for RF-stråling, eksponering for RF-pulsering eller modulering (to metoder til at indlejre radiobølger med information) og konsekvenserne af den teknologiske udvikling, der er sket siden 1996, herunder allestedsnærværende trådløse enheder og Wi-Fi, og fremkomsten af ​​”5G” -teknologi; ” og
(4) ordren undlader tilstrækkeligt at forklare Kommissionens afvisning af at ændre sine procedurer for at afgøre, om mobiltelefoner overholder dens RF -grænser.”
Appeldomstolen fastslog
»Vi imødekommer andragender delvist og tilbageholdes for Kommissionen. Kommissionen undlod at give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod de skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. ”
”Af ovennævnte grunde giver vi andragender delvist og overdrager Kommissionen til at give en begrundet forklaring på dens afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. Den skal især
(i) give en begrundet forklaring på sin beslutning om at beholde sine testprocedurer for at afgøre, om mobiltelefoner og andre bærbare elektroniske enheder overholder dets retningslinjer,
(ii) tage fat på virkningerne af RF-stråling på børn, sundhedskonsekvenserne ved langvarig eksponering for RF-stråling, de allestedsnærværende trådløse enheder og andre teknologiske udviklinger, der er sket siden Kommissionen sidst opdaterede sine retningslinjer, og
(iii) behandle indvirkningerne af RF-stråling på miljøet.
For at være helt klar tager vi ikke stilling til den videnskabelige debat om RF- strålingers sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger – vi konkluderer blot, at Kommissionens oversigtlige analyse af materialejournaler ikke var tilstrækkelig lovmæssigt.”
Kilder:
1) https://www.linkedin.com/pulse/us-appeals-court-rules-against-fcc-favor-wireless-safety-moskowitz/
2) https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
Sagens akter:
EHT et al. v FCC judgment: https://bit.ly/EHTvFCCjudgment
EHT et al. v FCC panel opinion: https://bit.ly/EHTvFCCopinion
Se også her:
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/

England:

Retssagen, der skulle stoppe udrulningen af 5G er afvist.

Gruppen bag søgsmålet – Action Against 5G – og som har rejst mere end £ 160.000 til søgsmålet, udtaler at de vil fortsætte deres kamp for at forsøge at opnå en domstolskendelse.
Søgsmålet hævder, at regeringen ikke beskytter borgerne mod sundhedsrisici fra 5G-netværket, men blot vil tilføre endnu et lag af elektromagnetisk stråling i forhold til den allerede eksisterende skadelig stråling fra mobiltelefoner, wi-fi-netværk og øvrige trådløse devices.
Retssagen er anlagt på vegne af tre klagere
To, der kæmper for at stoppe udrulningen af 5G samt en tredje, Rosalyn Rock, der hævder, at hun allerede er blevet skadet af 5G.Det er advokaterne Philip Rule og Lorna Hackett, der i samarbejde med menneskerettighedsadvokaten Michael Mansfield QC, står bag søgsmålet.
Afvisning af søgsmålet
Ifølge BBC (1) citerede regeringens forsvar i sagen WHO samt Public Health England for, at 5G er sikkert.
I sin dom skrev Justice Foster ligeledes ifølge BBC: De tiltalte har fremlagt deres (rationelle, videnskabeligt baserede) opfattelse af, at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.” Dommeren var også enig i regeringens argument om, at sagen var “forældet”, med andre ord, at den var blevet indbragt for sent. Korrespondancen om sagen begyndte i 2020, mens Storbritanniens fire hovedoperatører var begyndt at udrulle deres netværk i 2019, og regeringen havde offentliggjort sin 5G-strategi tilbage i 2017. I afgørelse hedder det: “Det virkelige problem er, at sagsøgerne er uenige med et stort antal internationale opfattelser om sikkerheden ved 5G.”
En domstolsafgørelse er en domstolsafgørelse, men er ikke nødvendigvis fakta
Det første argument som refereres af BBC “at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.” er noget sludder. Som vi her på siden tidligere har skrevet er det, “at der bruges elektromagnetiske bølger i 5G er stort set det eneste 5G har til fælles med de tidligere generationer af mobilt netværk. 5G teknologien er primært kendt fra radaranlæg, et anlæg de færreste ønsker i deres baghave.” (2)
Det andet argument om at sagen er forældet er selvfølgelig mere problematisk, for her har man totalt lukket munden på enhver indsigelse. Ikke en gang det af forskellige instansers brugte argument, at der mangler mere forskning på området før man kan udtale sig kan bruges til noget. Men ser man tilbage på de øvrige miljø sager der har været, har forældelsesprincippet heller ikke holdt. (3)
Hvad næste skridt er, vil tiden vise, men at den retslige vej er langsommelig, tung og ikke mindst kostbar er vist ubestridt.
Kilder:
1) https://www.bbc.com/news/technology-58027668
2) https://nejtil5g.dk/paastand-5g-staar-for-femte-generations-mobilnetvaerk-og-bygger-paa-en-kendt-teknologi-der-ligesom-mobilnetvaerkene-2g-3g-og-4g-overfoerer-data-via-ikke-ioniserende-elektromagnetiske-boelger-med/ 3) Lennart Hardell and Michael Carlberg’ originale rapport:
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2020-0168/html
Resume findes her:
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/764853091094077

Italien

Grænseværdien for elektromagnetiske felter hæves ikke fra de gældende 6 V/m til 61 V/m.

Et ændringsforslag fra tre medlemmer af Italia Viva (1) om at ophæve de eksisterende grænseværdier, der siden 2003 har været på 6 V/m (2) er blevet skrinlagt. Det er, resultatet af afstemningen den 13. juli i Deputeretkammerets Miljøudvalg.
Ændringsforslaget indeholdt bestemmelser om ændringer, der ville sønderrive en af de mest forebyggende love i Europa. Et kontroversielt forslag og stærkt kritiseret af den italienske Alliance Stop 5G samt af miljø-lægerne i ISDE Italia. Også ophævelsen af kommunernes ret til at fastsætte lokaliseringen af mobilmaster er blevet skrinlagt. Da der ikke er blevet stemt om ændringsforslaget, er det teknisk set ikke en afvisning, men en afventning for evt. yderligere undersøgelser, omformulering eller at det helt bliver trukket tilbage.
Den italienske Alliance Stop 5G afleverede sidste år 340.000 underskrifter for et 5G-moratorium samt en betydelig medicinsk-videnskabelig bibliografi om sundhedseffekter ved elektromagnetisk stråling til sundhedsministeren. (3)Efter sultestrejken blandt 135 borgere i 18 dage og e-mail bombekampagnen (4) har der op til afstemningen været placeret en symbolsk gruppe af aktivister fra Stop 5G Lazio-gruppen uden for Montecitorio for at henvende sig til parlamentsmedlemmerne og bede dem om ikke at godkende det ulovlige ændringsforslag.
TV kanalen La Casa del Sole, har der over flere dage været interview med hhv. fysikeren Andrea Grieco, juristen Ugo Mattei, lægen Domenico Scanu, afsluttende med Pietro Ratto, forfatter, lærer, musiker og filosof, men som også har været en grundig observatør af interessekonflikterne mellem de offentlige og private aktører som en løftestang for at få grænseværdien hævet til 61 V/m.
Det skriver Oasi Sana. (5)
Kilder og noter:
1) Italia Viva er et liberalt politisk parti i Italien grundlagt i september 2019. Partiet ledes af Matteo Renzi, en tidligere premierminister i Italien og tidligere sekretær for Det Demokratiske Parti (PD).
2) Elektriske felter er til stede overalt, hvor ledninger og ledninger bære elektricitet, selv når ingen apparater eller lamper er tændt. For eksempel udsender forlængerledninger under din seng et elektrisk felt, mens du sover. Dette felt måles i volt pr. meter (V/m).
I Danmark er grænseværdien for telemasters tilladte feltstyrke på 61 Volt per meter (V/m). I Bruxelles har via regional lovgivning fastsat grænsen til 6 (V/m), som dividerer den danske grænseværdi med tallet 10 som en yderligere sikkerhedsfaktor.
Læs mere her: De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet (Rapport til Europa Kommissionens Udvalg for Miljø, Landbrug og Lokale og Regionale Anliggender): https://ehsf.dk/dokumenter/Resolution-1815-og-rapport-dansk.pdf
3) https://oasisana.com/2020/05/12/alleanza-italiana-stop-5g-consegna-340mila-firme-al-ministro-della-salute-e-415-comuni-sono-per-la-moratoria-udine-vicenza-grosseto-fermo-messina-e-siracusa-vietano-il-5g/
4) https://oasisana.com/2021/04/30/5g-dopo-18-giorni-stop-allo-sciopero-della-fame-dei-135-per-ora-niente-61-v-m-ma-restiamo-vigili-e-pronti-a-tutto-nonostante-il-fango-dei-media-negazionisti/
5) https://oasisana.com/2021/07/13/abrogazione-6-v-m-accantonata-lincognita-salto-nel-buio-prevale-sui-61-v-m-notizia-esclusiva-oasi-sana/

Norge

Dommen i Halden-sagen kom mandag eftermiddag – og det gav sagsøgerne en betydelig sejr, men tabte på næsten alle andre punkter.

Sagsøgernes påstande om de sundhedsmæssige virkninger af AMS-målerne blev fundet ubegrundede i dommen. Sagsøgerne skal hermed selv bære de fleste af sagsomkostninger.
Elvia A/S fik dog ikke helt medhold – retten til at tiltvinge sig adgang for at udskifte måleren fik de ikke medhold i, men det er en mager trøst, da Elvia heller ikke fik forbud mod at slukke strømmen for de ni husstande, der har nægtet at udskifte deres måler, både fordi de ikke kan få lægeattester, og fordi de ikke ønsker at få en væsentlig kilde til beskidt elektricitet ind i huset.

“Det er en dom, som vi, der bor i dette land — og naturen — ikke kan leve med”, skriver Einar Flydal. “Om et par år vil den være i samme klassen som de domme, der hævdede, at tobak, glyphosat, amalgam, asbest og PCB ikke kunne være et problem at bekymre sig om. Forskningen er der, industrien og forvaltningen halter bagefter.”
“Vi arbejder nu på, hvordan vi skal følge op.”
Det skriver Einar Flydal i sit blog indlæg den 8. juni 2021.
https://einarflydal.com/2021/06/08/halden-dommen-en-seier-og-et-stort-tap-hva-na/

USA

Oregon State Health Authority nedtoner sundhedsrisici ved Wi-Fi for skolebørn og udelader den videnskabelig forskning, der viser sundhedsmæssige skader.

Eksperter over hele verden kritiserer rapporten fra Oregon Health Authority og opfordrer guvernør og lovgivere til at trække den tilbage. En efterforskning kan resultere i høringer i Oregon State Legislature.
Washington Spectator har offentliggjort en dybdeborende rapport fra Daniel Forbes med titlen “Oregon Health Authority Condemned by Scientists For Scrubbing Report on Wireless Hazards in Schools”, (1) som afslører, hvordan Oregon Health Authority (OHA) udsendte en fejlbehæftet rapport til lovgiverne om børn og de sundhedsmæssige konsekvenser af trådløs stråling i skolerne.
Internationale ekspertgrupper, Environmental Working Group og Physicians for Safe Technology har fremsendt videnskabeligt dokumenterede breve til Oregons Governør Kate Brown med opfordring til at trække OHA-rapporten tilbage. (2) (3) (4)
“Der er ingen vej udenom: Oregon’s folkesundhedsagentur, Oregon Health Authority (OHA), har udsendt en lurvet, partisk rapport om de potentielle skader statens ca. 600.000 skolebørn udsættes for af de trådløse enheder, som er spredt rundt i klasseværelserne”, skrev Forbes.
Forbes, dokumenterer, hvordan OHA støtter sig til undersøgelser støttet af teleindustrien, præsenterer unøjagtige forskningsresultater og ignorerer undersøgelser, der påviser skadelige virkninger.
Kilder:
1) https://washingtonspectator.org/oregon-health-authority-forbes/
2) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/EHT-Oregon-Report-on-Wireless-Scientific-Problems-and-Errors-5.pdf
3) https://www.ewg.org/sites/default/files/testimony/EWG_Letter_Oregon_Health_Authority.pdf
4) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Physicians-For-Safe-Technology-letter-to-oregon-health-authority-in-response-to-Wi-Fi-report-.pdf
Uddybet faktablad omkring trådløs teknologi i skolerne.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2021-Wi-Fi-in-School-Worldwide-Policy-BlackWhite-EHT-3.pdf

Indien

Skuespilleren og miljøforkæmperen Juhi Chawla er bekymret for konsekvenserne af den elektromagnetisk stråling fra 5G teknologien og er nu gået rettens vej.

Retssagen kommer på et tidspunkt, hvor landet er ved at starte 5G-forsøg på tværs af by- og landdistrikter, hvor operatører får spektrum til en seks måneders test.
Andragendet, der vil blive taget op den 2. juni, er rettet mod regeringen og Science and Engineering Research Board (SERB), bl.a. for at certificere, at implementering af 5G-teknologi til cellulær kommunikation ikke udgør nogen rimelig risiko eller fare.
Krav om en videnskabelig udredning
Juhi Chawla har bedt High Court i Delhi om en videnskabelig undersøgelse af eventuelle bivirkninger af den radiofrekvent stråling der udsendes af mobiltelefoner ved hjælp af 5G-teknologi på ‘sundhed, liv, organer eller lemmer hos voksne og børn samt flora og fauna’ før dets officielle udrulning i landet.
I sit andragende sammen med Veeresh Malik og Teena Vachani har Chawla opfordret myndighederne til at forpligtige det indiske råd for medicinsk forskning (ICMR), Central Pollution Control Board (CPCB) og Telecom Regulatory Authority of India ( TRAI) til at gennemføre deres respektive undersøgelser af emnet.
”Staten har ligeledes en løbende pligt – igen efter princippet om, at ‘forebyggelse’ er bedre end ‘helbredelse’ – at videnskabeligt undersøge alle produkter og teknologier, inden de får lov til at blive markedsført og eller få adgang til samfundet generelt.”
Videre hedder det: “På trods af bred benægtelse fra interesserede og partiske interesser er beviset for, at radiofrekvensstråling helt sikkert er skadeligt for livet allerede overvældende.”
Andragendet, der er indgivet gennem advokat Deepak Khosla, som siger, at telekommunikationsministeriet har svaret på en RTI-forespørgsel fra marts 2019, at der ikke er gennemført undersøgelser med hensyn til RF-stråling, heller ikke i dag.
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/juhi-chawla-moves-delhi-high-court-on-5g-technology/article34691006.ece

England

Sagsanlægget mod 5G og den engelske regering er nu indgivet 

Sagen er anlagt ved High Court/Landsretten repræsenteret ved Michael Mansfield QC, Philip Rule og Lorna Hackett fra Hackett & Dabbs LLP
De sagsøgte er:
– Statssekretæren for sundhed og social omsorg
– Statssekretæren for miljø, fødevarer og landdistrikter
– Ministeren for digitale kulturmedier og sport

På retsmødet blev fremlagt dokumenter, der indeholder beviser fra en lang række respekterede og fremtrædende eksperter vedrørende de sundhedsmæssige effekter af den teknologi, der anvendes af 5G, samt de dermed forbundne risici for både offentligheden og enkeltpersoner. Beviser som de sagsøgte afviser at forholde sig til.
Men de sagsøgte kan ikke lovligt fortsætte med at ignorere eller overse beviser, der tyder på, at der foreligger en risiko, som ikke er blevet kvantificeret.

Blandt de relevante spørgsmål kan nævnes:
I) fraværet af behørig efterforskning af arten og omfanget af risici for enkeltpersoners sikkerhed samt menneskers sundhed fra de relevante britiske myndigheder
II) fraværet af passende foranstaltninger, systemer og sikringstrin til at tackle de identificerede risici eller potentielle risici samt
III) manglende vedtagelse og anvendelse af et forsigtighedsprincip eller informeret fremsyn for eksponering af ikke-samtykkende børn og voksne ift. risikoen for skader.
IV) Loven giver en ramme, der demonstrerer ulovligheden af ​​passiviteten og fejlene hos de udøvende organer, vi har udfordret.
V) At afholde ansvar for de udøvende eller lovgivende myndigheder for at overholde loven og juridiske pligter er utvivlsomt en korrekt og væsentlig funktion for Domstolen, især i forbindelse med beskyttelse af enkeltpersoner mod skade, der inkluderer dødsfald eller alvorlig personskade.
Begrundelsen for søgsmålet er:
De sagsøgte er i strid med afsnit 6 i menneskerettighedsloven 1998 som følge af undladelser og mangler i strid med de positive forpligtelser, der kræves opfyldt i artikel 2, 3 og / eller 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention.
De tiltalte har undladt at overveje hvad der er til børns bedste, når de overvejer at formulere, opdatere eller gennemgå den passende tilgang til 5G-politik og risikovurdering for udsatte børn. Alternativt har de undladt at gøre dette til en primær overvejelse.
De sagsøgte overtræder ligestillingspligten i den offentlige sektor (“PSED”) (s149 EA 2010). Der har ikke været nogen ligestillingsvurdering, i betydningen og betingelserne i PSED, for korrekt at informere og blive overvejet i beslutninger om risikoen ved RFR og påvirker for eksempel godkendelse af 5G generelt og / eller af tilladte placeringer af 5G og / eller af politikken om at vedtage ICNIRP-retningslinjer.
SSHSC overtræder sin lovpligtige pligt i henhold til s2A i National Health Service Act 2006, enten som følge af (a) ulovlig delegering eller afskaffelse af den lovpligtige funktion til en ekstern privat organisation; og / eller (b) irrationelt ikke at tage passende skridt under denne beføjelse og / eller undlade at udøve et skøn i overensstemmelse med det lovbestemte formål.
De sagsøgte har undladt at tage hensyn til relevante overvejelser og behørige hensyn til alle de beviser, oplysninger og bekymringer, som vi har rejst med dem.
De tiltalte har undladt at give relevante og tilstrækkelige grunde til beslutningen om ikke at etablere en proces til at undersøge og fastslå de skadelige sundhedseffekter og risici ved skadelige helbredseffekter fra 5G-teknologi og / eller til at diskontere de risici, der er fremlagt ved hjælp af de foreliggende beviser.
Yderligere oplysninger om processen kan findes her:
https://actionagainst5g.org

Frankrig

Sultestrejke ender med at 5G-antennemast bliver suspenderet

Den 80-årige Eugène Riguidel sultestrejkede siden 12. april i protest mod en 36 meter høj 5G-antennemast i byen Landaul vest for Auray i Morbihan. Den 20. april 2021 suspenderede Orange projektet om at oprette din 5G-antennemast i Landaul (Morbihan), som der blev kæmpet imod. Teleselskabet Orange meddelte, at det suspenderede arbejdet “og besluttede at genåbne sagen ved at genstudere nogle af de oprindeligt foreslåede placeringer.”Da han startede sin sultestrejke, sagde han: ”Jeg starter min sultestrejke, og jeg vil utvivlsomt sætte mit helbred i fare, men min kiste skal males orange. Jeg er ikke imod Landauls 5G-antenne, jeg er imod alle disse antenner. Regeringen har indført love (artikel 62 i Élan-loven om implementering af 5G) for at undertrykke borgerdemokratiet. I dag har borgmesteren ikke længere ret til at modsætte sig projekterne”. Næsten 300 mennesker støttede Eugène Riguidel’s sultestrjke. (1) (2) (3)Sultestrejken i Italien Ud over Frankrig har over 100 mennesker været med i et sultestrejke i Italien for at forhindre parlamentet i at løsne deres grænser for stråling fra mobilmaster. Initiativet fremmes af den italienske Stop 5G Alliance, og over 62.000 mennesker har underskrevet protesten. (4)
Kilder:
1) https://ehtrust.org/victory-in-france-hunger-strike-ends-with-telecom-suspending-the-tower/
2) https://www.francebleu.fr/infos/societe/morbihan-eugene-riguidel-arrete-sa-sa-greve-de-la-faim-1618945578
3) https://reporterre.net/5G-vague-de-soutien-au-navigateur-Eugene-Riguidel-en-greve-de-la-faim-a-80-ans
4) https://ehtrust.org/stop-5g-hunger-strike/

Schweiz

Schweizisk 5G-forbud i stædige landsdele er nu dømt ulovligt: Selvstyret sættes på plads

Teleindustrien tryner nu den lokalpolitiske vilje i den schweiziske selvstyrekanton Geneve. En domstol har nu dømt, at det er i strid med føderal telelovgivning at sætte 5G udrulningen på pause lokalt. Dommen er gældende i hele Schweiz og faldt 15. april 2021.Kantonen vedtog både i 2019 og i 2020, at 5G-udrulningen skulle sættes på pause og udskydes af hensyn til bekymringer for helbredsvirkninger.Begge gange blev det vedtaget med klare parlamentariske flertal i Storrådet, som de lovgivende lokalforsamlinger i Schweiz kaldes.Det skriver Tabt Tråd (1)
Kilder:
1) https://tabttraad.info/2021/04/22/schweizisk-5g-forbud-i-staedige-landsdele-er-nu-domt-ulovligt/
2) https://www.tdg.ch/le-moratoire-genevois-contre-la-5g-est-invalide-483476734491

Belgien

Flandern og hovedstadsregionen Bruxelles indstævnet

Fogeden har nu forkyndte stævning for den flamske region og hovedstadsregionen Bruxelles. En ny milepæl på vejen mod et sundt miljø og grænseværdier, der rent faktisk beskytter mennesker, planter og dyr.I pressemeddelelsen (1) skriver ‘Save Belgium’: (2)

I løbet af de sidste årtier har mobiltelefoner, smartphones og andre teknologier skabt nye muligheder. En ny industri så dagens lys. Nem kommunikation blev normen. Og alligevel udsættes den uhæmmede brug af disse teknologier konstant for mennesker, planter og dyr i fare.
Lige siden begyndelsen af ​​den trådløse revolution har forskere været uenige om dens konsekvenser. I den ene ende advarer uafhængige forskere om negative biologiske virkninger. På den anden side modsiger forskere – ofte forbundet med industrien – dem konsekvent.
Allerede i slutningen af ​​1990’erne pegede epidemiologiske undersøgelser de alvorlige sundhedsskader, der rammer mennesker, der bor tæt på mobiltelefonen master.
Eksponeringen af ​​mennesker, planter og dyr for trådløs stråling er steget kraftigt siden da, ligesom advarslerne fra den uafhængige forskning. Alligevel fortsætter regeringen med at udrulle nye teknologier såsom 5G på baggrund af forældede standarder, ikke professionelle ICNIRP-anbefalinger og en vedvarende mangel på konsensus blandt forskere.
ICNIRP-anbefalingerne ser kun på korte eksponeringstider på 6 eller 30 minutter og de varmeeffekter, som disse producerer. ICNIRP forstår ikke, hvordan stråling påvirker de komplekse biologiske processer hos levende væsener på lang sigt, og der tages næppe hensyn til dem.
En sådan tilgang fortsætter med at bringe mennesker, planter og dyr i fare. Derfor bringer vi den belgiske regering for retten. For dens uagtsomhed med at beskytte befolkningen, planter, dyr og miljøet. For dens fortsatte afvisning af at tilpasse strålingsgrænserne til den akkumulerende indsigt i sund og uafhængig videnskab.
Vi beder hermed retten om at tvinge regeringen til at anvende en kumulativ udendørs emissionsgrænse på 0,6V / m. Det stemmer overens med, hvad Europarådet rådgav regeringerne til i 2011, og hvad mange uafhængige eksperter udråber som sikre.
Vi beder også dommeren om at se bort fra EU-lovgivning, der er i strid med forsigtighedsprincippet, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention.
Vi er overbeviste om, at disse aktioner vil føre til en politisk ramme, der er gavnlig for miljøet, mennesker, planter og dyr i Belgien såvel som Den Europæiske Union. Save Belgium Conscious Citizens
Kilder:
1) https://savebelgium.be/wp-content/uploads/2021/04/Press-release.pdf
2) Save Belgium blev oprettet i begyndelsen af 2020. Save Belgium handler dog om meget mere end 5G. De kæmper for et land, hvor forældre selv bestemmer, hvilke vacciner der gives til deres børn. Et land, hvor folk kan spise og leve sundt. At være i stand til selv at bestemme, hvad der er bedst for dem. Hvilket levende miljø de ønsker at leve i. Et land, hvor folk lever, som bliver mere og mere bevidste om skønheden og storheden i deres ansvar på vores jord. https://savebelgium.be/

Italien

Kampen om grænseværdierne for elektromagnetisk stråling. Sultestrejken er midlertidig indstillet.

De italienske grænseværdier, der blev vedtaget for mere end 20 år siden, står i vejen for udbygningen af ​​5G-infrastrukturen. Der er derfor et stærkt ønske om at gøre standarden ti gange svagere og bringe den i overensstemmelse med ICNIRP’s 61 V/m retningslinjer. (1)
Et mål for Italiens nationale genopretningsplan efter pandemien (kendt som Next Generation Italia eller PNRR) er at afsætter over 40 mia. EUR (~ 48 mia.USD $) til at fremme digitaliseringen af ​​landet, herunder fremme af 5G-teknologien samt øge bredbåndshastigheden på landsplan, som i øjeblikket er blandt de langsomste i Europa.
Modstanden
Forslaget om at løsne op for grænseværdien har samlet en koalition af italienske miljøforskere og aktivister såvel som medlemmer af det internationale RF-forskningsmiljø.
En appel, der blev sendt til Mario Draghi, den nyligt installerede premierminister, var ifølge Fiorella Belpoggi den 26. april blevet underskrevet af mere end 8.700 tilhængere inden for et par dage. Fiorella Belpoggi er videnskabelig direktør for Ramazzini Institute i Bologna og hjælper med at koordinere kampagnen.
Italien har længe haft en stærk anti-5G-bevægelse. Et andragende, der opfordrede til et moratorium for 5G, som blev lanceret for to år siden, har fået mere end 63.000 underskrifter. Den italienske Stop 5G Alliance har har haft en vigtig rolle i dette arbejde. (2)
Protesterne – som indbefattede en sultestrejke med mere end 150 mennesker (3) – har i første omgang opblødt regeringens forslag. Da Parlamentets underhus godkendte genopretningsplanen i slutningen af ​​april, var forslaget om at fjerne 6 V/m grænseværdien blevet droppet og erstattet af en opfordring til at revidere standarden. Men kampen er dermed ikke slut endnu.
Vittorio Colao
Uroen over for en mulige lempelse af grænseværdi er også rettet mod Vittorio Colao, den Harvard-uddannede minister for innovation, teknologi og digitalisering i den nye Draghi-regering.
Colao var adm. direktør for Vodafone, det største teleselskab i Europa, i ti år og stoppede sidst i 2018. Året efter blev han direktør for Verizon, verdens næststørste telekommunikation (efter AT&T) og, ligesom Colao, en stor promotor af 5G-teknologi. Colao er nu trådt tilbage fra Verizon-bestyrelsen.
Colao har spillet en vigtig rolle i designet af PNRR. Planen, der blev leveret til den tidligere italienske premierminister, Giuseppe Conte i juli sidste år, foreslog at hæve Italiens eksponeringsgrænser til de af EU anbefalede (dvs. ICNIRP-grænserne). Planen gav også de nationale myndigheder ret til at stoppe lokale ordinancer, der kunne blokere for placeringen af ​​antenner. (Ligesom i USA)
På et møde i april erkendte Colao, at en opblødning af 6 V/m grænseværdien var “upopulær.” Han forpligtede sig derfor til at finde en balance mellem antallet af antenner og borgernes sundhed og velfærd samt lovede, at “de videnskabelige bevis ville blive evalueret.”
Grænseværdierne
Da 6 V/m-standarden trådte i kraft i 1999, havde Italien den mest restriktive standard i Europa. Et år senere vedtog Schweiz en 4 V/m grænseværdi for mobilmaster og en 3 V/m grænseværdi for radio- og TV-sendere). Grænseværdien på 6 V/m er omtrent den samme som den sovjetiske/russiske eksponeringsstandard på 10 μW/cm2. For uddybning se artiklen fra Microwave News. (4)
Kilder og noter:
1) Grænseværdien på 6 V/m er cirka ti gange strengere end ICNIRPs 61 V / m. Med hensyn til effekttæthed er den italienske grænse ca. hundrede gange strengere end ICNIRP (10 μW / cm2 v. 1 mW / cm2). Årsagen: Effektdensitet er proportional med kvadratet af den elektriske feltstyrke.
2) https://www.alleanzaitalianastop5g.it/
3) https://oasisana.com/2021/04/30/5g-dopo-18-giorni-stop-allo-sciopero-della-fame-dei-135-per-ora-niente-61-v-m-ma-restiamo-vigili-e-pronti-a-tutto-nonostante-il-fango-dei-media-negazionisti/
4) https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/

Italiens kamp mod 5G: Historien om Italiana Stop 5G

Her får du de nøglebegivenheder, der har været med til at skabe Nej til 5G bevægelsen i Italien ‘Italiana Stop 5G’, som den fremgår af deres hjemmeside.
September 2018
 udkommer efterforskningsbogen af ​​journalist og forfatter Maurizio Martucci med titlen: ‘Selvforsvarsmanual til elektrosensitive, hvordan man overlever elektrosmog fra Wi-Fi, smartphone og mobilmaster, mens 5G og Wi-Fi ankommer fra rummet (Ny jord)’For første gang i Italien fordømmes den mørke side af 5G på journalistisk niveau.
Oktober 2018: 
Den italienske Stop 5G Alliance støtter selvbeskyttelsen med ​​en juridisk advarsel for forsvar af individuelle borgere, især for de mest udsatte kategorier såsom kronisk syge.
November-december 2018: I kølvandet på læsernes interesse for efterforskningsbogen starter crowdfunding-aktionen på Produzioni dal Basso-platformen, en non-profit fundraising støttet af 241 borgere for i alt 8 853,00 € kanaliseret og brugt til at købe en hel Il Fatto Quotidiano-side, radiospots på Radio Popolare og maxi-billboards i Smart City (Prato og L’Aquila).
November 2018: Den italienske Stop 5G Alliance skriver et åbentadvarselsbrev til 5 borgmestre i de 5G eksperimentelle Smart City byer og opfordrer dem til at beskytte deres medborgers sundhed.
December 2018-januar 2019: Den italienske Stop 5G Alliance skriver til det italienske parlament og beder om en presserende høring med eksperter i det stående udvalg.
Februar 2019: Den italienske Stop 5G Alliance afholder en pressekonference i parlamentet i Deputeretkammeret.
Februar 2019:Høringen af lægerne fra ISDE Italia og forskerne fra Ramazzini Institute gennemføres i parlamentsudvalget for deputeretkammerets transport, post og telekommunikation.
Marts 2019: Den italienske Stop 5G Alliance støtter det første Stop 5G nationale møde med titlen ‘Politisk nødsituation’ ved den franciskanske oase i Vicovaro (Rom), hvorfra konsensus i Vicovaro-resolutionen følger. Værkerne udsendes live på web-tv på Byoblu-kanalen og live på webradio på den amerikanske radio Italiana i Florida.
Marts 2019: Den italienske Stop 5G Alliance skriver til de 120 borgmestre i de små byer i Italien, der er påvirket af AgCom-resolutionen fra 2018, hvor de opfordres til at beskytte deres medborgers sundhed.
April 2019: Den italienske Stop 5G Alliance afholder en pressekonference i parlamentet i Senatet for Den Italienske Republik.
Maj 2019: Med et første populært andragende, der allerede er afleveret til parlamentet, støtter den italienske Stop 5G Alliance en ny indsamling af underskrifter på Change.org (Stop 5G, moratorium for øjeblikkeligt stop samt forsvar for sundhed) lanceret af Dr. Fiorella Belpoggi.
Maj 2019: Med stigningen i antallet af påvirkede byer med implementering af Internet of Things (IoT) internet skriver den italienske Stop 5G Alliance et åbent advarselsbrev til 9 borgmestre i 5G Smart Cities, hvor de opfordres til at beskytte deres medborgers sundhed.
Maj 2019: Takket være støtten og bidraget fra den italienske Stop 5G Alliance, efter 7 parlamentariske spørgsmål mellem Deputeretkammeret og Senatet, bliver et Stop 5G-mortatorium underskrevet af fem deputerede og deponeres i Montecitorio, som forpligter den italienske regering til den nationale moratorium på 5G.
Juni 2019: 
Den italienske Stop 5G Alliance proklamerer 15. og 21. juni 2019 som ‘Stop 5G nationale samlede mobiliseringsdage’, som borgere, udvalg, foreninger og grupper på 50 mellem store byer og små byer i Italien gennemfører.
Juni 2019: Den italienske Stop 5G Alliance promoverer og slutter sig til den europæiske Stop 5G Alliance stiftet i Mendrisio (Canton Ticino, Schweiz) med et oprindeligt medlemskab af borgergrupper fra 19 europæiske lande.
Juli 2019:
 Den italienske Stop 5G Alliance og den europæiske Stop 5G Alliance fremmer STOP 5G DISCONNESSI DAY, EUROPÆISK DIGITAL STRIKE DAY, et kritisk initiativ for forbrug og risikobevidsthed gentaget den første dag i måneden.
August 2019: Den italienske Stop 5G Alliance støtter en national STOP 5G permanent samlende mobiliseringskampagne, EN BANNER PÅ ALLE BALKONER. Den territoriale operationelle koordinationsgruppe stiftes for den italienske Stop 5G Alliance.
September 2019: Den første udgave af DISCONNESSI NYHEDSBREV udgives, SCHOOL OBSERVATORY of the Italian Stop 5G Alliance er født.
Oktober 2019: Med den nationale talsmand Maurizio Martucci ankommer den italienske Stop 5G Alliance i Bruxelles (Belgien) i Europa-Parlamentet for sammen med Den Europæiske Stop5G Alliance at bede om et internationalt moratorium for Europa.
Oktober 2019:
 Crowdfunding-aktion på EPPELA-platformen, en non-profit fundraising støttet af 149 tilhængere for i alt 7.065,00 € kanaliseret og brugt til selvfinansiering af den første italienske Stop 5G-enhed nationale begivenhed.
November 2019: Den italienske Stop 5G Alliance støtter den første nationale Stop5G-enhed i Rom inden for og uden for parlamentet: international konference i deputeretkammeret og symbolsk garnison på Piazza di Montecitorio.
November 2019: Til National Tree Day støtter den italienske Stop 5G Alliance en mail-aktion adresseret til miljøministeriet med det formål at spørge sandheden om den vilkårlige og massive klipning af træer i forhold til installationen af ​​5G mini-antenner.
December 2019: The Italian Stop 5G Alliance gennem Eng. Andrea Maschio regional referent for Trentino Alto Adige, fremmer offentlig finansiering til støtte for uafhængig forskning om virkningerne af 5G.
Januar 2020
 Den italienske Stop 5G Alliance slutter sig til den europæiske Stop 5G Alliance til verdens protestdag kaldet af den International appel: Stop 5G på jorden og fra rummet Begivenhederne er organiseret i 42 byer og kommuner i Italien og mobiliserer 3.000 borgere den 25. januar 2020.
Februar 2020:Artisti Stop 5G-projektet
 fra den italienske Stop 5G Alliance er født.
Marts 2020: Den italienske Stop 5G Alliance skriver til alle borgmestre i Italien ved at sende et dossier om farerne ved 5G og forny invitationen til at udsende presserende og betingede ordinancer til forsvar for folkesundheden.
April 2020: Den italienske Stop 5G Alliance lander på Pandora TV med programmet I lati ocuri del 5G.Et brev sendes til alle borgmestre i Italiens kommuner med en opfordring til ikke at godkende nogen eksperimenteren med 5G på deres kommunale område.
Maj 2020: Den italienske Stop 5G Alliance leverer 340.000 underskrifter til det nationale moratorium til sundhedsministeren. School Observatory of the Italian Stop 5G Alliance udgiver manifestet til en ægte og menneskelig intelligensskole.
Juni 2020: Den italienske Stop 5G Alliance støtter en sit-in foran hovedkvarteret for Istituto Superiore di Sanità og formaliserer: Antallet af Stop 5G-kommuner i Italien er 500, blandt disse 330 fagforeningsordinancer, der også er udstedt i hovedstæderne i Foggia, Udine, Vicenza, Grosseto, Pistoia, Fermo, Messina, Ragusa, Syracuse, Enna, med kommunalbestyrelserne i Trento, Bolzano, Catania, Bologna, Firenze og Torino, som godkendte forslag til forsigtighed. For at udfordre den såkaldte Colao-plan støtter den italienske Stop 5G Alliance den Nationale Dag for Enhedsstop 5G Mobilisering til støtte for Stop 5G Borgmestre: mobiliseret 20.000 borgere i 50 byer.
Juli 2020: 
Den italienske Stop 5G Alliance organiserer det første intensive genopfriskningskursus for #Stop 5G-aktivister.
September 2020: Forud for en pressekonference i Deputeretkammeret deltager 1.500 mennesker i den nationale Stop 5G-demonstration i Rom på Piazza del Popolo for moratorium, forfatning, friheder og digital selvbestemmelse, der støttes af den italienske Stop 5G Alliance, følges live af 40.000 seere.
September 2020: Den europæiske Stop 5G Alliance støtter den internationale Stop 5G-begivenhed i Lyon (Frankrig) foran hovedkvarteret for Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC).
September 2020: Den italienske Stop 5G Alliance støtter en crowdfunding-kampagne på EPPELA med titlen “Process to 5G, children without electrosmog” og takket være støtten fra 86 donorer indsamler det 2.855,00 € til donation til det populære udvalg for forsvar af varer Offentlige og kommuner Stefano Rodotà, der bidrager til oprettelsen af ​​en juridisk fond, hvorfra man kan trække for at anlægge retssager i retssalerne inspireret af forsigtighedsprincippet.
Oktober 2020 Stop 5G Italian Alliance vender tilbage til demonstration i Rom og går ned til Piazza San Giovanni i Laterano og tilslutter sig befrielsesmarschen.
December 2020: Den italienske Stop 5G Alliance overholder den internationale dag for handicappede med en sit-in i Montecitorio og beder om anerkendelse af elektrofølsomhed (EHS), multipel kemisk følsomhed (MCS), fibromyalgi (FM) og kronisk træthed (CFS / MYSELF).
Januar 2021: Den italienske Stop 5G Alliance støtter den International appel: Stop 5G på jorden og fra rummet.
Marts 2021. Den italienske Stop 5G Alliance og La Casa del Sole TV støtter Stop 5G Marathon, tre dages onlineinterventioner med deltagelse af over 20 nationale og internationale talere.
April 2021: For at undgå at hæve grænseværdierne for den nationale lovgivning om elektromagnetisk bestråling fra gennemsnittet på 6 V / m op til 61 V / m, støtter den italienske Stop 5G Alliance en sultestrejke stafet.
https://www.alleanzaitalianastop5g.it/442963873

En sultestrejke blev lanceret tirsdag den 13. april 2021. Målet er at stoppe 5G samt hindre en stigning i grænseværdien for elektromagnetisk stråling.

Sultestrejken fortsætter indtil den endelige parlamentariske afstemning om grænseværdier for trådløs stråling. (1)Italien har sammen med lande som Kina, Indien, Rusland og Schweiz langt mere restriktive grænseværdier for elektromagnetisk stråling sammenlignet med USA, Australien og Japan. Imidlertid arbejder industrien aggressivt for at få disse lande til at svække deres mere restriktive grænseværdier for mobilmaster for at implementere 5G. Afstemningen kan ændre Italiens grænseværdi for elektromagnetisk stråling fra 6 V/m op til 61 V/m.
Sara Cunial medlem af Parlamentet oplæste en udtalelse for medlemmerne under sessionen (2):
”Kære kolleger, med godkendelsen af ​​udtalelserne, har I i dag endnu en gang forrådt det løfte, der blev givet til det italienske folk om virkelig at beskytte deres helbred, idet man begunstiger regeringen i dens hensigt at hæve grænserne for elektromagnetiske emissioner ved at hoppe fra den nuværende 6 V/m ved 61 V/m for at bestråle os alle, altid, overalt, på en massiv måde. I fortsætter med at bagatellisere bekymringerne fra over 600 ITALIENSKE KOMMUNER og fornærme deres borgmestre, der er demokratisk imod 5G-eksperimenteringen, sagde hun.
”For at undgå en tidobling af de italienske grænser for elektromagnetiske emissioner, der er godkendt af den parlamentariske kommission, fremmer Alleanza Italiana Stop 5G en sultestrejke. Aktivister, politikere, borgmestre, læger og teknikere har allerede tilsluttet sig. Mere end 62.000 underskrifter indsamlet.”
”Hvilke grænser taler vi om? Indtil nu har tærsklen i Italien været fast på 6 V/m og 0,1 W/m2, men hensigten er at bringe dem henholdsvis til 61 V/m og 10 W/m2, dog inden for de sikkerhedsgrænser, der er fastsat af ICNIRP (International Kommissionen for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse). Lad os huske, at vores land hidtil har indført de strengeste begrænsninger på denne front blandt alle i den europæiske blok. At tvinge operatører til at respektere dem reducerer på den ene side emissionerne fra den enkeltes netværks infrastruktur, men på den anden side skubber teleindustrien på for at installere mere på området for at garantere tilstrækkelig dækning,” sagde hun videre.
Italien har en meget stærk bevægelse for at stoppe 5G.
Over 600 byer i Italien har vedtaget beslutninger om at standse 5G, indtil der er sikkerhed for sundhedskonsekvenserne.I marts 2021 blev Stop 5G Marathon (3) vist på La Casa del Sole TV i Italien i 3 dage med talrige højttalere og eksperter, herunder Dr. Devra Davis og Theodora Scarato fra Environmental Health Trust. Environmental Health Trust citerer Dr. Joel Moskowitz, der påpeger, “I USA er den maksimalt tilladte radiofrekvente strålingseksponeringsgrænse for den generelle befolkning (ukontrolleret eksponering) 10 W/m2 (10 watt pr. Kvadratmeter) svarende til ICNIRP-grænsen, men 100 gange den nuværende grænse i Italien.”
Kilder:
1) https://oasisana.com/2021/04/13/stop-5g-in-42-cominciano-lo-sciopero-della-fame-non-alzate-lelettrosmog/
2) https://ehtrust.org/stop-5g-hunger-strike/
3) https://www.alleanzaitalianastop5g.it/

USA

Retssag mod Facebook vedr. censur: Den føderale regering har ulovligt presset Facebook til censur mod Childrens Health Defense

Facebook og Zuckerberg har siden begyndelsen af 2019, lyder anklagen, engageret sig i en bevidst, systematisk indsats for at nedbryde og ødelægge CHD ved svigagtigt at brande CHD’s Facebook-indhold som falsk, lede brugerne til konkurrenternes websteder og forhindre Facebook-brugere i at donere til CHD.CHD mener, at børn udsættes for sundheds- og livstruende skader fra vaccineindustrien samt at 5G-teknologi udgør tilsvarende alvorlige risici. Fremskridt i søgsmålet Ifølge Children’s Health Defense er der store fremskridt i sagen mod Facebook og Mark Zuckerberg, og man ser frem til det næste fremmøde i retten den 5. maj.I august 2020 indledte Children’s Health Defense (CHD) en retssag mod Facebook, Mark Zuckerberg og to af Facebooks “faktatjekkere.” Retssagen omhandler bla. ulovlig censur.For at advare offentligheden om de alvorlige potentielle farer, formidler CHD links til artikler i velrenommerede videnskabelige tidsskrifter, samt offentliggør udtalelser fra læger, forskere og andre, herunder CHD formand, Robert F. Kennedy, Jr. Dette materiale er forfatningsmæssigt beskyttet, da det omhandler sager af alvorlig bekymring for offentligheden.
https://childrenshealthdefense.org/defender/federal-government-facebook-censor-chd-lawsuit/

Frankrig

Efter otte måneders juridisk kamp, afviste retten borgernes klage.

På trods af mere end 6 måneders udveksling af konklusioner mellem parterne (flere hundrede sider med kumulative konklusioner), en mæglingsprocedure samt 3 måneders drøftelser erklærede retten sig inkompetent.På baggrund af mange procedurefejl samt dommens særligt hurtige karakter har sagsøgerne besluttet at appellere afgørelsen inden for de næste to uger.
Søgsmålet
Blandt de mange franske modstandere af 5G indgav et kollektiv på 500 borgere – Collectif des 500 – den 26. maj 2020 et søgsmål mod de 4 franske operatører (Free, Orange, Bouygues Telecom, SFR) med det formål at opnå en reel demokratisk debat om 5G og elektromagnetisk stråling.Kollektivets forsvarsadvokat er Jean-Marc Descoubes og repræsenteres af Côme Girschig, 25 år, FN klimabassadør og talsmand for On Est Prêt-bevægelsen.
Afvist
Efter at have tvunget telefonoperatørerne til at deltage i mægling med ‘Collectif des 500’, afgav retten i Paris sin afgørelse tirsdag eftermiddag den 16. marts 2021: ‘Collectif des 500’ søgsmål blev afvist.Retten fandt, under påskud af, at anmodningen skulle have været indbragt for forvaltningsretten, det på trods af at retssagen var indledt for næsten 8 måneder siden.Det på trods af mere end 6 måneders udveksling af konklusioner mellem parterne (flere hundrede sider med kumulative konklusioner), en mæglingsprocedure samt efterfølgende 3 måneders drøftelse.
Afgørelsen appelleres
På baggrund af de mange procedurefejl samt dommens særligt hurtige karakter besluttede kollektivet at appellere inden for de næste to uger.
https://lareleveetlapeste.fr/proces-5g-france-apres-huit-mois-de-bataille-judiciaire-le-tribunal-rejette-la-plainte-des-citoyens/

USA

En nedslående domstolsafgørelse baner vejen for implementering af 5G trådløse antenner på privat ejendom.

The Childrens Health Defense havde indgivet en begæring om at Federal Communications Commission’s (FCC) ændring af “Over-the-Air Reception Devices” reglen (OTARD) blev udskudt. Den skulle træde i kraft den 29. marts i år.Rettens afgørelse indeholdt ingen begrundelse. Den indeholdt blot en erklæring om, at andragenet “ikke har opfyldt de strenge krav til et ophold i afventning af domstolens gennemgang.Retten afviste også CHD’s anmodning om at fremskynde tidshorisonten for sagen. Manglen på juridisk begrundelse er ikke usædvanlig med sådanne beslutninger.Som svar på Domstolens afgørelse udtalte Robert F. Kennedy Jr., formand for CHD og chefjurist:”Domstolens beslutsomhed er nedslående i betragtning af de forfærdelige menneskerettighedskrænkelser, der er tilladt af FCCs regulativer, og deres vidtrækkende virkninger. Reglen dømmer effektivt sårbare voksne og børn for udstødning, nedsat ejendomsværdi, svækkelse af sygdom, voldsomme smerter og endda død uden juridisk afprøvning. Desværre vil alle disse overtrædelser fortsætte, indtil vi kan opnå retfærdighed.”
Kilder:
https://childrenshealthdefense.org/defender/5g-wireless-antennas-private-property/
Om hele søgsmålet se også:
https://childrenshealthdefense.org/defender/emergency-injunction-fcc-5g-antennas/

Italien
En sultestrejke blev lanceret tirsdag den 13. april 2021. Målet er at stoppe 5G samt hindre en stigning i grænseværdien for elektromagnetisk stråling.

Sultestrejken fortsætter indtil den endelige parlamentariske afstemning om grænseværdier for trådløs stråling. (1)
Italien har sammen med lande som Kina, Indien, Rusland og Schweiz langt mere restriktive grænseværdier for elektromagnetisk stråling sammenlignet med USA, Australien og Japan. Imidlertid arbejder industrien aggressivt for at få disse lande til at svække deres mere restriktive grænseværdier for mobilmaster for at implementere 5G. Afstemningen kan ændre Italiens grænseværdi for elektromagnetisk stråling fra 6 V/m op til 61 V/m.
Sara Cunial medlem af Parlamentet oplæste en udtalelse for medlemmerne under sessionen (2):”Kære kolleger, med godkendelsen af ​​udtalelserne, har I i dag endnu en gang forrådt det løfte, der blev givet til det italienske folk om virkelig at beskytte deres helbred, idet man begunstiger regeringen i dens hensigt at hæve grænserne for elektromagnetiske emissioner ved at hoppe fra den nuværende 6 V/m ved 61 V/m for at bestråle os alle, altid, overalt, på en massiv måde. I fortsætter med at bagatellisere bekymringerne fra over 600 ITALIENSKE KOMMUNER og fornærme deres borgmestre, der er demokratisk imod 5G-eksperimenteringen, sagde hun.
”For at undgå en tidobling af de italienske grænser for elektromagnetiske emissioner, der er godkendt af den parlamentariske kommission, fremmer Alleanza Italiana Stop 5G en sultestrejke. Aktivister, politikere, borgmestre, læger og teknikere har allerede tilsluttet sig. Mere end 62.000 underskrifter indsamlet.”
”Hvilke grænser taler vi om? Indtil nu har tærsklen i Italien været fast på 6 V/m og 0,1 W/m2, men hensigten er at bringe dem henholdsvis til 61 V/m og 10 W/m2, dog inden for de sikkerhedsgrænser, der er fastsat af ICNIRP (International Kommissionen for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse). Lad os huske, at vores land hidtil har indført de strengeste begrænsninger på denne front blandt alle i den europæiske blok. At tvinge operatører til at respektere dem reducerer på den ene side emissionerne fra den enkeltes netværks infrastruktur, men på den anden side skubber teleindustrien på for at installere mere på området for at garantere tilstrækkelig dækning,” sagde hun videre. Italien har en meget stærk bevægelse for at stoppe 5G. Over 600 byer i Italien har vedtaget beslutninger om at standse 5G, indtil der er sikkerhed for sundhedskonsekvenserne.
I marts 2021 blev Stop 5G Marathon (3) vist på La Casa del Sole TV i Italien i 3 dage med talrige højttalere og eksperter, herunder Dr. Devra Davis og Theodora Scarato fra Environmental Health Trust. Environmental Health Trust citerer Dr. Joel Moskowitz, der påpeger, “I USA er den maksimalt tilladte radiofrekvente strålingseksponeringsgrænse for den generelle befolkning (ukontrolleret eksponering) 10 W/m2 (10 watt pr. Kvadratmeter) svarende til ICNIRP-grænsen, men 100 gange den nuværende grænse i Italien.”
Kilder:
1) https://oasisana.com/2021/04/13/stop-5g-in-42-cominciano-lo-sciopero-della-fame-non-alzate-lelettrosmog/
2) https://ehtrust.org/stop-5g-hunger-strike/
3) https://www.alleanzaitalianastop5g.it/

USA

Lovgiverne i staten New York ønsker svar på sundhedskonsekvenserne af 5G 

Ifølge en pressemeddelelse fra Amerikanere for ansvarlig teknologi, 26. marts 2021 har medlemmer af den lovgivende forsamling staten New York (NYS) har udfærdiget et lovforslag om at oprette en særlig kommission, der har til opgave at undersøge de voksende beviser, der forbinder eksponering for radiofrekvens (RF) mikrobølgestråling (“trådløs stråling”) udsendt af 5G og andre trådløse antenner med alvorlige sundheds- og miljøpåvirkninger.
Kommissionen, som er foreslået af NYS Senator Anna Kaplan og NYS formand Tom Abinanti, skal omfatte folkesundhedseksperter, miljøforskere og uafhængige forskere inden for elektromagnetisk stråling. Kommissionen skal rapportere sine resultater til lovgiveren inden juni 2022. (1) (2)
“Det er afgørende for befolkningen i New York State at forstå hele spektret af risici, der er forbundet med implementeringen af ​​5G-antenner i kvarterer i hele staten,” siger Doug Wood, direktør for NGO’en Americans For Responsible Technology (3). ”Denne form for ufrivillig eksponering for en videnskabeligt bevist sundhedsfare fortjener den kontrol, denne kommission vil give. Jeg bifalder senator Kaplan og formand Abinanti for at tage denne handling for at beskytte folkesundheden og miljøet.”
New York er ikke den første stat, der opretter en sådan kommission. I 2019 vedtog New Hampshire HB522 for at undersøge sundheds- og miljøeffekterne af 5G-teknologi i udvikling. I november 2020 offentliggjorde Kommissionen sin skelsættende rapport indeholdende 15 anbefalinger, der alle stort set havde til formål at reducere den offentlig eksponering for trådløs stråling, øge offentlighedens opmærksomhed om potentielle sundhedsrisici og forbedre overvågningen af ​​trådløs strålingsemission fra eksisterende og fremtidige trådløse systemer.
Forsikringsselskaberne har sagt fra
Ingen undersøgelser har hidtil kunnet bekræfte påstanden fra teleindustrien om, at eksponering for trådløs stråling udsendt af 5G trådløse enheder såvel som tidligere generationer af trådløse teknologier er sikker. Som et resultat heraf har Lloyd’s fra London og andre førende forsikringsselskaber nægtet at forsikre telekommunikation mod personskader og gruppesager i forbindelse med eksponering for elektromagnetiske felter, herunder trådløs stråling.
Kilder:
1) Senatforslag S5926. Nedsættelse af en midlertidig kommission, der skal undersøge de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger af 5G-teknologi under udvikling:
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/s5926
2) Forslag til lov A6448. Nedsættelse af en midlertidig kommission, der skal undersøge de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger af 5G-teknologi under udvikling.
https://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A06448&term=2021&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y#A06448
3) Americans For Responsible Technology er en non-profit national koalition bestående af mere end 160 græsrodsorganisationer i 43 stater, der er fortalere for en sikker og ansvarlig brug af teknologi.
https://www.americansforresponsibletech.org/

USA

Children’s Health Defense (CHD) sagsøger Federal Communications Commission (FCC): Målet er at stoppe en ny regel, der vil føre til et trådløst ‘Wild West’ 

Den 26. februar lagde Children’s Health Defense (CHD) en ny sag an mod Federal Communications Commission (FCC) ved den amerikanske appelret i DC Circuit, som er den vigtigste appeldomstol. (1)(2)
Retssagen omhandler en ny regel, der er planlagt til at træde i kraft den 29. marts, og som skal lette implementeringen af 5G og 1.000.000 SpaceX satellitantenner samt skabe super Wi-Fi-mesh-netværk (3) i by- og landdistrikter.

Sagen
Der er tale om en ændring af “Over-the-Air Reception Devices” -reglen (“OTARD”), (4) der fratager folk muligheden for at modsætte sig installationen af ​​trådløse transmitterende antenner i naboejendomme. Ændringen vil tilsidesætte evt. begrænsninger i både statslig og lokal lovgivning om zoneinddeling samt husejerregulativer. 
OTARD giver private ejendomsejere mulighed for at placere faste punkt-til-punkt-antenner, der understøtter trådløs service på deres ejendom, og for første gang levere trådløse data- / taletjenester, herunder 5G, til brugere på nærliggende ejendomme ved at forbinde et “hub” eller “Relæ” designet til at transmittere signalet til nærliggende ejendomme.
Den eneste begrænsning, der pålægges ejendomsejere, er antennens størrelse: Under den ændrede regel bør antennens diameter ikke overstige 1 meter (ca. 3 fod).
Et trådløst ‘Wild West’
Dafna Tachover, direktør for CHD’s 5G og Wireless Harms Project, udtaler:
“Denne regel vil skabe et trådløst ‘vildt vest’. På grund af de omfattende præemptions og hvor let OTARD gør det muligt at installere antenner til at udbrede signalerne, vil reglen sandsynligvis føre til den mest betydningsfulde og hurtigste spredning af 5G ved at bruge hjem og private egenskaber til implementeringen.”
”Denne nye regel er drakonisk” sagde Robert F. Kennedy, Jr., CHD-formand og chefjurist. Det er et hidtil uset angreb på vores mest grundlæggende forfatningsmæssige rettigheder og uden autoritet eller behørig proces forhindrer handicappedes rettigheder, der er en hjørnesten i et moralsk samfund.”
Vores børn lider allerede forfærdelige sygdomme på grund af denne stråling. Denne regel har potentialet til at ødelægge familiers liv, som ikke har nogen mulighed for at undslippe denne stråling. FCC’s tilsidesættelse af den offentlige interesse stiger til nye højder for hver dag. CHD er forpligtet til at lede bestræbelserne på at holde FCC og vores regering ansvarlige og forsvare den offentlige interesse, sundhed og vores børn.”
Dette er den anden sag CHD indgivet mod FCC. Den første sag, der blev indgivet i februar 2020, udfordrer FCC’s forældede retningslinjer for sundhed- og sikkerhed vedrørende 5G og trådløs stråling. Sagen afventer nu domstolens afgørelse. (5)
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/press-release/otard-pr/
2) https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-sues-fcc-stop-new-rule-5g/
3) Mesh Wi-Fi-systemer består af to eller flere routerlignende enheder, der arbejder sammen for at dække dit hus i Wi-Fi:
https://www.howtogeek.com/290418/what-are-mesh-wi-fi-systems-and-how-do-they-work/
4) https://ecfsapi.fcc.gov/file/01072222126137/FCC-21-10A1.pdf
5) https://childrenshealthdefense.org/defender/landmark-5g-case-against-fcc-hearing-set-jan-25/

Schweiz

Læger for Miljøet (MfE): De nye antenner til 5G er “ikke sikre” for mennesker.

De nye adaptive antenner, der skal muliggøre udvidelse af 5G-netværket i Schweiz, garanterer ikke et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af mennesker, udtaler Læger for miljøet (MfE). De er ikke overbevist om DETEC’s argumenter.
Ifølge det føderale departement for miljø, transport, energi og kommunikation (DETEC) forbliver strålingsgrænseværdierne uændrede med de nye antenner. (1)
Læger for Miljøet (2) forklarer i en pressemeddelelse den 24. februar 2021 (3), at med de adaptive antenner, der kan bruges til 5G-netværket og det eksisterende 4G-netværk, er det ikke længere den maksimale transmissionseffekt, der er gyldig.
Øgede grænseværdier
De adaptive antenner kan overstige langt mere end ti gange den tilladte sendeeffekt. Grænseværdien skal nu bestemmes inden for 6 minutter. Det betyder f.eks. en forhøjelse af grænseværdierne ved en rundkørsel.
Udsatte mobiltelefonbrugere
De nye regler giver ikke kun adaptive antenner en lempelse i beskyttelsesniveauet for dem, der bor i nærheden af ​​antenner. Mobiltelefonbrugere udsættes unødigt indendørs for stråling, når de bruger dækning via antenner udenfor.
Som læger betragter MfE en sådan stigning i strålingseksponering som en sundhedsrisiko og som værende “uacceptabel” i betragtning af den nuværende viden.
Så lidt stråling som muligt
Undersøgelser viser, at det er sundhedsskadeligt at udsætte sig for elektromagnetisk stråling. I 2019 bad Den Rådgivende Komité for Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) fra WHO om at man fik tilsendt forskningsrapporter med henblik på at revurdere risikoen for kræft fra mobiltelefonstråling. Effekten af ​​stråling på trivsel, elektrosensitivitet, kognition og reproduktion skulle ligeledes overvejs. (4)
I forhold til de nuværende grænseværdier for 2020 anbefaler RNI, rådgivningsgruppen for det føderale miljøkontor, at man fortsætter med en systematisk anvendelse af forsigtighedsprincippet.
Alternativer
70 procent af mobildatamængden bruges til indendørs dækning – hovedsagelig til streamingtjenester, og tendensen er stigende. Den kapacitet, som er opnået takket være de nye regler, vil snart være opbrugt. Det er på høje tid at planlægge et netværk tilpasset fremtidens krav, fremgår det af pressemeddelelsen. Man henviser her til ECOSCOPE 2/19 (5) som har givet en detaljeret opskrift på lavstrålende mobiltelefoni, som vi MfE’er præsenterede som et muligt koncept for fremtidig udvikling i rapporten Mobiltelefoni og stråling. (6)
Pressemeddelelsen afrunder med:
“Vi forventer, at Parlamentet uden forbehold forsvarer interesserne for beskyttelsen af ​​befolkningen, stiller spørgsmålstegn ved de nye regler og forpligter sig til foranstaltninger, der fører os til udsættelse for stråling i mobiltelefoni, der er respekt for sundhed.” 
Kilder:
1) https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-82401.html
2) http://www.aefu.ch/20/actuel/
3) http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/20210224_Communique_MfE_antennes_adaptives.pdf
4) https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit
5) http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/OEKOSKOP_19_2.pdf#page=6
6) http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ECOSCOPE_2020_2.pdf

Danmark

Retten i Helsingør skal tage stilling til fogedforbud mod 5G og TDC har fået frist for svarskrift.

“Den 16. december 2020 har Retten i Helsingør ved dommer Apostoli givet TDC frist til den 15. januar 2021 til at indlevere et svarskrift. Hvis TDC ikke skulle overholde tidsfristen, kan Retten I Helsingør allerede i januar 2021 nedlægge fogedforbud imod at TDC fortsætter aktiviteter, der implementerer 5G-systemet indenfor Helsingør retskreds, inkl. test af pågældende system, herunder at TDC anvender frekvenserne 3420 til 3520 MHz sendepositioner i Helsingør.”
https://helsingordagblad.dk/artikel/debat-behandling-ved-retten-i-helsing%C3%B8r-af-fogedforbud-mod-5g

Holland

Høring om 5G udskudt på ubestemt tid, men den svenske kræftforsker Lennart Hardell opfordrer til, ikke blot at sætte 5G på pause i frekvensområdet 26 Gigahertz, men også at standse udrulningen i de lavere frekvensområder.

En høring om 5G, der skulle have fundet sted i det lovgivende hollandske parlament den 10. december, er blevet aflyst og udsat til en senere dato, skriver Tabt Tråd. (1)
Hans Kromhout, professor ved universitetet i Utrecht, som også er hollandsk forskningsleder for det tværnationale Cosmos-forskningsprojekt, har tidligere givet udtryk for, at gruppen bag den hollandske sundhedsrapport om 5G først ved høringen ville præsentere deres råd og besvare spørgsmålene fra parlamentsmedlemmer.
Den hollandske regering har officielt afvist, at den vil følge rapportens anbefalinger.
Den svenske kræftlæge og forsker Lennart Hardell, (*) har på opfordring fra den hollandske borgergruppe Stop5GNL skrevet og offentliggjort et høringssvart. (2)
Lennart Hardell opfordrer til, at man ikke blot sætter 5G på pause i frekvensområdet 26 Gigahertz, men at man også standser udrulningen i de lavere frekvensområder.
I sit høringssvar skriver Lennart Hardell bl.a.: “Påstanden om, at de lavere frekvensbånd til 5G (op til 3,5 GHz) allerede har været brugt til telekommunikationsapplikationer og Wi-Fi i årevis uden at resultere i påviste skadelige helbredseffekter, er forkert. Evidens fra forskning på celler, dyr og mennesker viser, at de frekvenser, der hidtil er anvendt til telekommunikation, er skadelige for mennesker og også miljøet, for oversigter se (1-3). Der er ingen væsentlig forskning i sundhedseffekter fra frekvenserne i området mellem 3 og 4 GHz beregnet til brug til 5G som bemærket af den franske myndighed ANSES i en ekspertrapport offentliggjort i januar 2020.” (3)
Videre skriver han:
“Det er relevant at evaluere de nuværende ICNIRP 2020-konklusioner om kræftrisici fra RF-stråling, da det hollandske sundhedsråd anbefaler brug af ICNIRP 2020-retningslinjerne. Anbefalingen om “at tage en forsigtig tilgang og holde eksponeringerne så lave som med rimelighed kan opnås” er bestemt vanskeligt at opnå på et marked med udvidet trådløs kommunikation og har givetvis ingen praktisk værdi. Det antages, at ICNIRP 2020-retningslinjerne vil blive brugt i de fleste lande. Indflydelsen fra ICNIRP og dets medlemmer på de rapporter, der danner grundlaget for retningslinjer fra forskellige organisationer, er således nødvendig at belyse.” (se tabel)

I sin konklusion skriver Hardell:
“Afslutningsvis med hensyn til kræft viser nuværende videnskabelige beviser klart en øget risiko for gliom og akustisk neurom ved brug af mobile og / eller trådløse telefoner. I denne gennemgang diskuteres andre tumortyper og sundhedskonsekvenser ikke. Den øgede risiko for hjerne- og hovedtumorer er baseret på humane kræftepidemiologiske undersøgelser og understøttes af lignende tumortyper, der findes i dyreforsøg. Faktisk bekræftede disse dyreforsøg de tidligere resultater i case-control undersøgelser af øget tumorrisiko for brug af trådløse telefoner; både mobiltelefoner og trådløse telefoner. Mekanistiske aspekter af carcinogenese kommer fra laboratoriefund på f.eks. stigning i reaktive iltarter og DNA-beskadigelse.
Den aktuelle evaluering foretaget af det hollandske sundhedsråd er baseret på et WHO-udkast og en SSM-rapport. Det anbefales også at bruge ICNIRP-retningslinjerne, som anses for at være utilstrækkelige til at beskytte mod sundhedsfarer, som for eksempel kræft, af flertallet af forskerne på dette område (www.emfscientist.org). Rapporten repræsenterer ikke en grundig, afbalanceret, objektiv og opdateret evaluering af kræftrisici og andre farlige virkninger fra RF-stråling. Det er også påfaldende modstridende, da den konkluderer, at alvorlige helbredseffekter som kræft og fosterskader er “mulige”. Alligevel har det ingen indvendinger mod udrulningen af ​​5G og anbefaler, at der udføres senere undersøgelser for at undersøge sundhedsresultater såsom kræft og fosterskader. Der drages ingen erfaringer fra eksisterende observationer om øgede kræftrisici.
Kommissionens konklusion om, at der ikke er nogen grund til at stoppe brugen af ​​lavere frekvenser for 5G op til 3,5 GHz på grund af ingen “påviste skadelige sundhedseffekter”, afspejler blot de partiske konklusioner fra ICNIRP-dominerede grupper. Denne konklusion skal således afvises, og nye retningslinjer for tidligere og nye frekvenser skal etableres under hensyntagen til den nye teknologi, det forskellige formeringsmønster for 5G og øget RF-stråling. Der kræves et moratorium om implementeringen af ​​5G til trådløs kommunikation.
I sidste ende foretrækkes kabelforbundne løsninger.”

*) Lennart Hardell, i dag pensioneret kræftlæge og epidemiolog, var i 2011 en del af WHO’s ekspertgruppe, som klassificerede radiofrekvent stråling som “muligvis kræftfremkaldende.”
Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2020/12/10/horing-i-dag-svensk-topnavn-blander-sig-i-hollandsk-5g-diskussion/
2) https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/12/Health-council-Netherlands_2020_12_07.pdf
3) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006Ra.pdf

Frankrig

Mere end 70 borgmestre og folkevalgte opfordrede 2. december til et moratorium mod 5G.

Modstanden i Frankrig vokser og mere end 70 borgmestre og folkevalgte i Frankrig opfordrede i den 2. december til et moratorium mod 5G. Borgmestrenes største bekymring er, at “sundhedsrisikoen for levende organismer ikke er blevet evalueret.” (1)
Michèle Rivasi, medlem af Europa-Parlamentet (MEP), som leder modstanden, udtalte, at hun er klar til at gå til EU-domstolen om dette spørgsmål.
Ud over de sundhedsmæssige bekymringer rejste borgmestre og folkevalgte en række andre spørgsmål, herunder:
Stigningen i elektromagnetisk forurening.
Miljøvirkningerne af mangedoblingen ved digitale strøm og yderligere energibehov i en periode, hvor der er et incitament til at spare energi.
Betydelige stigning i behovet for sjældne råvarer til fremstilling af nye antenner og nye kommunikations genstande
Forstærkning af desocialiseringen i forbindelse med mobile skærme og risikoen for dehumanisering af samfundet
Elektro-smog
Ifølge Patrice Goyaud, fysiker og administrator ved National Association Robin Des Roofs Association (2) repræsenterer 5G eksponeringen dobbelt så meget som de lovmæssige grænser med en frekvens mellem 1 og 6 Giga Hertz, hvilket risikerer at skabe en “elektro-smog”, som i sidste ende vil erstatte ADSL.
Han peger på, at 6G allerede vil blive testet i Kina, hvor det ikke er objekterne, der kan spores, men selve mennesket, der vil være “forbundet konstant”. I Schweiz, hvor 5G allerede er under udvikling, “er strålingen 4 gange større end 4G.” En antenne dækker en million objekter pr. kvadratkilometer. “Og det anslås, at der vil være 50 til 100 milliarder forbundne objekter i verden i 2030.” Alle tilsluttede objekter bevægelse kan følges.
5G skal installeres fra 2023 i Frankrig med forskellige båndbredder afhængigt af de pågældende områder:700 Mega Hertz i landdistrikterne, “en meget gennemtrængende båndbredde. Det ville være en lav hastighed 5G.”3.5 Giga Hertz til byer26 Giga Hertz til rummet og satellitter
ICNIRP
Rivasi er en stærk modstander af 5G. I juni 2020 offentliggjorde hun en rapport: “ICNIRP: Conflicts of Interest, Corporate Capture og Push for 5G.” (3) Rapporten blev skrevet og offentliggjort sammen med Dr. Kalus Buchner, en MEP fra Tyskland. Buchner er selv forsker og har gennemførte undersøgelser om, hvordan radiofrekvens påvirker sundheden. (4)
Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-Ioniserende Stråling (ICNIRP) er en privat industri NGO er en privat organisation. ICNIRPS anbefalinger til retningslinjer for elektromagnetisk stråling benægter enhver skade på trådløs teknologi men bliver brugt af WHO og i flere lande på trods af organisationens klare konflikter med interesser og bånd til teleindustrien.
ICNIRPs interessekonflikter blev bekræftet i en afgørelse fra 2012 af den italienske højesteret. Retten, der medgav, at sagsøgerens hjernesvulst var forårsaget af en mobiltelefon, konkluderede også, at eksperter med ICNIRP-tilknytninger “manglede troværdighed og autoritet og som sådan stort set var uden for det videnskabelige samfund.” I 2020 gav en italiensk appeldomstol en endnu stærkere konklusion vedrørende ICNIRP og dets medlemmer. (5)
EELV
Modstanden mod 5G i Frankrig er blevet et topagende for det franske grønne parti, Europa Écologie Les Verts. (6) Ved de lokale valg i juni fik partiet mere magt, og dets kandidater blev valgt ind i de større byer, herunder Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux og Strasbourg. Modstanden mod 5G i Frankrig fik også overskrifter i september, efter at ansatte i Orange, en af ​​de største mobiltelefonudbydere i Europa, skrev et brev, hvori de opfordrede virksomheden til ikke at implementere 5G. (7)
Kilder:
1) https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-drome-70-communes-qui-reclament-moratoire-1901448.html
2) https://www.robindestoits.org/
3) https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
4) https://ecfsapi.fcc.gov/file/7521095891.pdf
5) https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/italian-decision-2020-translation.pdf
6) https://www.eelv.fr/
7) https://childrenshealthdefense.org/news/employees-at-frances-biggest-phone-company-undermine-countrys-5g-push/

Byrådet i Lille vedtager et moratorium for implementeringen af ​​5G.

Moratoriet blev vedtaget den 9. oktober en beslutning borgmesteren i Lille Martine Aubry uddybede således: “Fordi vores tvivl består både ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt og digital ædruelighed ved implementeringen af ​​5G, vedtog vi (…) et moratorium. Det er presserende at vente!
I teksten til forslaget står: “Før vi kan sige, at 5G bestemt repræsenterer fremskridt for vores byer og deres indbyggere, ser det ud til, at flere gråzoner (…) stadig skal afklares”, og videre De officielle rapporter, der er offentliggjort i de seneste måneder (…), tillader stadig ikke de mest kompetente myndigheder at udelukke nogen reel risiko for befolkningerne i forbindelse med eksponering for denne nye teknologi.
Man undrer sig også over “det høje niveau af inducerede investeringer” på et tidspunkt med de økonomiske udfordringer som er knyttet Covid-19-epidemien.Man ønskler med moratoriet på kommunalt plan at udsætte “enhver tilladelse til at installere eller tænde antenner + test + knyttet til 5G-teknologi (…) i det mindste indtil offentliggørelsen af ​​den forventede rapport. i 2021 fra ANSES”, det nationale agentur for sundhed, mad, miljø og arbejdssikkerhed. Endvidere opfordrer man Métropole Européenne de Lille (MEL) om at tage ”en lignende holdning”.
Métropole Européenne de Lille (MEL) er en interkommunal struktur, der består af et netværk af større byer (Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Armentières osv.), Det fjerde største byområde i Frankrig efter Paris, Lyon og Marseille med en befolkning på befolkning i 2014 på 1.154.103 indb. Den største by er Lille med ca. 238.381 indb.
Bordeaux, hvor 5G har været genstand for forsøg i to år, stemte den 25. september for et forslag, der opfordrer regeringen til et moratorium for denne teknologi og en udskydelse af frekvenstildelingsprocessen.Byrådet, hvor PS og De Grønne nu har flertal, ønsker, at regeringen gennemfører en “omfattende og uafhængig undersøgelse af klimaet, miljø, sundhed, teknologiske og finansielle konsekvenser” af 5G og opfordrer også til en offentlig debat, samt retten for kommunerne til at påberåbe sig forsigtighedsprincippet.For Bordeaux vil 5G i sidste ende være “synonymt med et meget højt energiforbrug ved anskaffelsen af antenner og servere“, og produktionen af kompatible telefoner risikerer at accelerere forureningsfænomener” som følge af udvinding af sjældne metaller samt produktion af affald, der ikke eller kun kan genbruges.
Kilder:
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/5g-le-conseil-municipal-de-lille-vote-un-moratoire-sur-le-deploiement-20201010
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bordeaux-metropole-vote-une-motion-contre-la-5g-20200925

Danmark

TABT TRÅD har indgivet klage til Folketingets Ombudsmand.

Staten bryder sig åbenlyst ikke om, at det bliver et udbredt faktum, at en topfaglig forskerkomité er 5G-kritisk af sundhedsfaglige grunde.
Den 2. sept. 2020 offentliggjorde Hollands nationale sundhedsråd en sundhedsrapport om 5G, som af sundhedsfaglige grunde fraråder 5G-frekvensbåndet på 26 Gigahertz.(1) (2)
De danske myndigheder har på stribe nægtet at give Tabt Tråd en reaktion på rapporten. Den manglende velvilje har fået Tabt Tråd til den 8. okt. 2020 at indgive en klage til Folketingets Ombudsmand. (3)
Kilder:
1) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
2) https://tabttraad.home.blog/2020/09/17/baggrund-hvad-handler-5g-balladen-om-26-gigahertz-bandet-om/
3) https://tabttraad.home.blog/2020/10/09/ingen-kommentar-tabt-trad-klager-nu-til-folketingets-ombudsmand-over-afslag-pa-svar-og-afslag-pa-interview/

Stoler vi på sundhedssikkerheden med 5G
Under halvdelen af de adspurgte stoler på 5G-sikkerheden i europæiske undersøgelser.
Det skriver Tabt Tråd i et opslag fra den 3. oktober 2020 med baggrund i repræsentative undersøgelser foretaget af det multinationale konsulent bureau Deloitte.

Schweiz: 58 % af schweizerne tænker, der er sundhedsrisici forbundet med strålingsudledninger fra 5G-antenner.
Belgien: 45 % af belgierne er overvejende i tvivl om 5G vil kunne udgøre en sundhedsrisiko.
England: 43 % af briterne er usikre på, om 5G kan udgøre en helbredsrisiko, mens 14 % af briterne tænker, at der er helbredsrisici forbundet med 5G-netværket.
Østrig: 36 % af østrigerne tror at der er sundhedsrisici forbundet med 5G og 18 % er i tvivl.
Holland: 17% af hollænderne tror at der er sundhedsrisici forbundet med 5G og 22 % er i tvivl.
Kilder:
https://tabttraad.home.blog/2020/10/03/under-halvdelen-stoler-pa-5g-sikkerheden-i-europaeiske-undersogelser/
https://www2.deloitte.com/uk/digital-consumer-trends/5g-evolution-deferred
https://tabttraad.home.blog/2019/11/12/schweizisk-avis-flertallet-vil-stoppe-5g/
https://www.20min.ch/story/jeder-zweite-glaubt-dass-5g-krank-macht-955917884114

Frankrig

5G auktioner, Macrons arrogance, politisk modstand internt og ekstern samt ballade i teleskabet Orange.
5G-auktioner

5G-auktioner i Frankrig bringer 2.786 milliarder euro ind for staten, Orange opnår den største andel af de frekvenser, der står på spil. Med auktionerne er vejen banet for at operatørerne (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free) kan markedsføre de første 5G-tjenester, i udvalgte franske byer i slutningen af ​​året. Det skrev Le Monde den 1. oktober 2020.
Det var salget af 310 MHz spektrum i 3,4-3,8 GHz-båndet, der blev afsluttet. Telekomregulator Arcep udtalte, at provenuet udgjorde EUR 2,79 mia. Orange tegnede sig for det højeste forbrug på 854 mio. EUR til 90 MHz spektrum. Altice France datterselskab SFR erhvervede 80 MHz for 728 mio. EUR, mens Bouygues Telecom og Free Mobile begge sikrede 70 MHz for 602 mio. EUR.
Auktionen var planlagt til april men blev udskudt pga. Coronakrisen. I den første fase af tildelingen havde den franske regering aftalt at sælge 200 MHz til en fast pris på 1,4 mia. EUR, hvor hver af de fire netoperatører brugte 350 mio. EUR til en blok på 50 MHz.
Tilfredse udbydere og købere
Både udbydere og købere var tilfredse med forløbet, hvilket måske skal ses i lyset denne udtalelse fra Cédric O, statssekretær og ansvarlig for den digitale overgang og elektronisk kommunikation:
“5G er en vigtig teknologi som en del af regeringens genopretningsstrategi”.
Cédric O mindede også om Frankrigs forsinkelse med implementeringen af ​​den nye generation af mobilnetværk, der allerede er blevet lanceret i “tredive lande i verden” især af Frankrigs store europæiske naboer (Tyskland, UK, Italien og Spanien).
Efter Macrons udskamning: “Opfordring til dialog”
“Efter en række diskussioner i samfundet” lancerede præsidenten for Arcep Soriano en “opfordring til dialog” og sagde, at han ønskede at arbejde “hånd i hånd” med valgte embedsmænd for at udvikle 5G-netværket i hele landet.
Hermed hentydede Soriano til den franske præsident Emmanuel Macron, da han arrogant forsvarede 5G udrulningen ved en tale til afslutningsceremonien for National Council of French Tech Capitals and Communities (CNCC) i Elysee-paladset i Paris, Frankrig, den 14. september 2020. Her udtalte Macon bl.a.:
”Jeg hører mange stemmer, der siger, at kompleksiteten i nutidige problemer skal løses ved at vende tilbage til olielampen! Jeg tror ikke, at Amish-modellen kan løse udfordringerne i nutidig økologi”.
Det franske grønne parti (EELV)
En udtalelse, der kom dagen efter, at omkring 70 grønne og venstre politikere fra primært det franske grønne parti Europa Écologie Les Verts (EELV).offentliggjorde en opfordring i Le Journal du Dimanche, der anmodede om et moratorium for 5G.
Intern i regeringen har Macron også haft problemer som har ført til udskiftning af ministre: Miljøminister Elisabeth Borne, som førte an i kritikken i juni, blev i juli skiftet ud og erstattet på sin post. Også den 5G-kritiske sundhedsminister, Olivier Véran, blev skiftet ud.
Ballade i Orange, Frankrigs største telefonselskab
Medarbejdere hos Orange, Frankrigs største telefonselskab og den 12. største mobilnetværksoperatør i verden, opfordrer ledelsen til at stoppe udrulningen af ​​5G. Omkring 1.000 Orange-medarbejdere, der kalder sig ”Je Suis Si Vert” (Jeg er så grøn), har rundsendt to notater. Det seneste notat – Uden 5G: Orange i fremtiden – fra maj 2020 hævder, at 5G både vil være skadeligt for miljøet og urentabelt. Det skriver Blomberg den 18. september 2020.
De henviser bl.a. til at den massive antenneinfrastruktur, der kræves til 5G, milliarder af trådløse enheder, der skal være sammenkoblet, og den tilhørende MIMO-teknologi vil betyde en eksponentielt øgning af energiforbruget samt bidrage væsentligt til den trådløse teknologis CO2-fodaftryk.
Modstanden mod 5G vokser i hele Europa
Ifølge Bloomberg er den franske uenighed “den mest konsekvente af flere græsrodskampagner mod teknologien i Europa.”
I Europa, som i USA, har teleselskaber udnyttet den økonomiske krise som følge af COVID-19 for at præsentere 5G som den økonomiske redning og dem, der protesterer mod 5G som en trussel mod det økonomiske opsving. En nylig rapport fra Rådet for Den Europæiske Union udtrykte vigtigheden af ​​at “bekæmpe” påstandene om 5G-sundhedseffekter.
Samtidig har domstolene i disse lande konsekvent truffet afgørelse for sagsøgere, der er blevet syge af stråling, både for dem, der har udviklet EHS og kræft. Hundredvis af forskere har indgivet en appel til EU, hvori de opfordrer til et moratorium for 5G, der har potentielle ødelæggende virkninger for mennesker og miljø.
Kilder:
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/01/les-encheres-de-la-5g-rapportent-2-786-milliards-d-euros-a-l-etat-orange-obtient-la-plus-grande-part-des-frequences-en-jeu_6054416_3234.html
https://www.telecompaper.com/news/french-5g-spectrum-sale-raises-eur-279-billion–1356305
https://www.euractiv.com/section/5g/news/macron-slams-anti-5g-proponents-as-amish-causing-uproar-in-france/
https://www.lejdd.fr/Societe/5g-une-soixantaine-de-maires-et-de-deputes-demandent-un-moratoire-au-moins-jusqua-lete-2021-3991401
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-18/dissent-at-heart-of-telecom-industry-undermines-france-s-5g-push
https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf
https://wearetheevidence.org/french-court-recognized-electromagnetic-sensitivity-as-an-occupational-disease/
https://childrenshealthdefense.org/news/six-italian-courts-have-ruled-that-cell-phones-cause-brain-tumors/
https://www.5gappeal.eu/

Schweiz

Kantonerne Jura og Neuchatel kræver 5G moratorium for først at afklare sundhedseffekter af stråling.

Parlamentet i den schweiziske kanton Jura opfordrede i uge 40 2020 de to kamre i det schweiziske parlament, statsrådet og Nationalrådet, til at vedtage et moratorium for 5G millimeter bølgefrekvensområdet indtil en oversigt over virkningerne af at udsætte befolkningen for stråling er tilgængelig. Jura slutter sig til kantonen Neuchatel, der mener, at Parlamentet skal indføre et landsdækkende moratorium, indtil spørgsmålene om befolkningens sundhed og miljøsikkerhed er blevet afklaret af forskning. Man mener, at der er mulighed for, at 5G-antenner, især antennesystemer, der transmitterer i frekvensområdet fra 30 GHz til over 100 GHz, har skadelige virkninger på folks sundhed og biodiversitet. Kantonen Neuchatel mener, at kantoner og kommuner skal involveres i planlægningen af ​​netværksinfrastrukturen på deres territorier. Om nødvendigt bør kantoner bestemme zoner, hvor fiberoptiske forbindelsesnetværk, for eksempel til modtagelse i bygninger, kan være en erstatning for 5G-systemer.
Statsrådet, overhuset i landets parlament, har godkendt et forslag, der understøtter forskningsarbejde om konsekvenserne for sundhed af mobil stråling fra ny teknologi. Forskningen vil blive finansieret gennem midler i det føderale budget, der er rejst ved mobilauktionen i begyndelsen af ​​2019. For at finansiere forskningen vil regeringen også fremme partnerskaber mellem den offentlige sektor og private virksomheder.
Kantonen i Geneve vedtog i februar 2020 et såkaldt moratorium mod nye antennegenerationer for tre år. Det er vedtaget som et forsigtighedsprincip af hensyn til bekymringer for, at nye mobilteknologier kan forværre folkesundhed og biodiversitet.
Kilder:
https://www.telecompaper.com/news/cantons-jura-neuchatel-demand-5g-moratorium-to-clarify-health-effects-of-radiation-first–1356871
https://www.heise.de/news/5G-Aufbau-in-der-Schweiz-Kantone-fordern-Moratorium-4921374.html
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2020/20200915120301153194158159041_bsd087.aspx
https://www.telecompaper.com/news/swiss-parliament-approves-motion-to-fund-research-into-mobile-radiation-health-effects–1354186
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-a-geneve.html

FRANCE : DEMONSTRATION BY OPPONENTS OF THE 5G IN NANTES On Saturday 26 September 2020, activists of the collective 5G re | Stockfoto bei imago images lizenzieren

FRANKRIG
DEMONSTRATION AF OPPONENTERNE FOR 5G I NANTES Lørdag den 26. september 2020 demonstrerede aktivister af den kollektive 5G-modstand mod indsættelsen af ​​5G-antenner i Nantes for at øge bevidstheden om de miljømæssige og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med denne nye telekommunikationsteknologi. Derudover opfordrede deltagerne til et moratorium med borgere.

ENGLAND
Aktionsgruppen ‘Action Against 5G’ har nu indsamlet over 105.000 £ for at den kendte stjerneadvokat Michael Mansfield kan repræsentere dem i deres kamp for at få den britiske regering til at stoppe udrulningen af 5G netværket. Det skriver Metro News den 14. august 2020.
Michael Mansfield været involveret i en række højt profilerede retssager, herunder branden i Grenfell Tower, Hillsborough fodboldkatastrofen, mordet på den sorte teenager Stephen Lawrence og Lockerbie-bombningen.
Mansfield accepterede i begyndelsen af maj måned at repræsentere gruppen mod den britiske regering.
Action Against 5G’ udtaler på sit Crowd Justice-websted, at regeringen ikke tager hensyn til beviser for, at radiofrekvent stråling fra master og trådløse enheder faktisk påvirker sundheden.
“I stedet fortsætter regeringen med at vedtage retningslinjer, som den uafhængige videnskabelige forskning viser er usikker for mennesker, dyr og miljøet.”
Gruppen ønsker en fuldstændig og uafhængig undersøgelse af risiciene.
Kilder:
https://www.crowdjustice.com/case/legalactionagainst5g/
https://metro.co.uk/2020/08/14/5g-conspiracy-theorists-crowdfund-100000-hire-superstar-lawyer-fight-government-13128394
https://actionagainst5g.org/
https://tabttraad.home.blog/2020/05/15/stjerneadvokat-skal-foere-miljoeretssag-om-5g-i-england/

FRANKRIG
Styrket kamp mod 5G
Lokalvalget den 28. juni 2020 blev et gennembrud for miljøpartiet Det Europæiske Økologiske Parti De Grønne, som erobrede flere borgmesterposter i Frankrig.
Valgsejren kan bringe miljøkritik af 5G yderligere på dagsordenen, fremgår det af det franske nyhedsmedie, RTL.Bordeaux’s næste borgmester, Pierre Hurmic, har allerede sat 5G-kritik på dagsordenen:
“Jeg finder det fuldkommen uacceptabelt, at vi kan indføre 5G uden at forklare, diskutere eller mærke efter, hvad befolkningens ønsker er”
Også i byer som Nantes, Grenoble og Besançon har nyvalgte grønne udtrykt modstand mod 5G.
For nylig opfordrede både Frankrigs sundhedsminister og miljøminister regeringstoppen til at udskyde landets 5G-lancering.
Grenoble i det østlige Frankrig, der ofte kaldes for Frankrigs Silicon Valley, har også fået en grøn borgmester. Den nye borgmester, Eric Piolle, siger i et interview til nyhedsmagasinet Bloomberg, at byen ikke skal bruge den nye 5G-teknologi blot for at bruge den: Vi er nødt til at sætte på pause og kigge på de indvirkninger, 5G kan have på miljøet.”
Kilder:
https://www.rtl.fr/actu/futur/bordeaux-le-nouveau-maire-pierre-hurmic-veut-un-debat-sur-les-dangers-de-la-5g-7800637854 https://tabttraad.home.blog/2020/06/30/nyvalgt-borgmester-angriber-5g-groen-valgsejr-styrker-modstanden-i-frankrig
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-09-02/mayor-in-alpine-silicon-valley-wants-france-to-hit-brakes-on-5g

BULGARIEN
17 juni 2020. Repræsentanter for det nationale borger initiativ “Stop 5G i Bulgarien” har sendt nationalforsamlingen et andragende med anmodning om et moratorium for indførelsen af 5G-teknologien i Bulgarien. 377 underskrifter med personoplysninger og yderligere 32.000 underskrifter på online andragender på internettet fra forskellige byer i Bulgarien er blevet indgivet af borgerinitiativet. Andragenet påpeger, at 5G-teknologiens indvirkning på menneskers sundhed endnu ikke er kendt.
https://bnr.bg/en/post/101294893/citizens-call-for-moratorium-on-the-introduction-of-5g-in-bulgaria

FRANKRIG
26. maj 2020. 500 miljøaktivister sagsøger Orange, Bouygues, SFR og Free. Miljøaktivister beder om juridisk ekspertise til at undersøge 5G, da frekvenserne skal tildeles i år. Aktivister ønsker, at der udarbejdes en ekspertrapport om 5G. Stævningen til domstolen i Paris blev indgivet den 26. maj og man anmodede om en første høring den 30. juni. De bliver repræsenteret af advokaten Jean Marc Descoubes. Advokat i Barreau de Paris siden 1997, kandidat fra l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Gruppen ledes af grundlæggeren af Young Ambassadører for klimaet (http://jac-asso.fr/) Côme Girschig, og inkluderer flere VIP’ er, som f.eks. instruktøren Liza Azuelos, forfatteren Hermine af Clermont-Tonnerre og sangeren Alma Higelin.
Miljøaktivisternes vigtigste argument er: Forsigtighedsprincippet skal gælde for 5G:Forsigtighedsprincippet er nødvendigt, når risiciene for sundhed eller miljø ikke er sikre, men simpelthen sandsynlige eller under alle omstændigheder ikke udelukket”. Ellers vil der blive anlagt retssag mod de fire operatører: ”Gennem deres eksperimenter og deres applikationer udsætter operatørerne befolkningen for en fremtidig risiko, som i øjeblikket ikke er sikker, men ikke kan udelukkes. Hvis denne risiko opstår, kan operatørernes civilretlige ansvar blive inddraget. Deres skyld har været at have set bort fra forsigtighedsprincippet. ”
Aktivister forklarer, at sundheds- og miljøeffekterne af 5G ikke er kendt, da denne nye teknologi vil bruge flere antenner end de eksisterende mobilnetværk, men også højere frekvensbånd (3.5 og 26 gigahertz). Oplysningerne er hovedsageligt baseret på den forrapport, der blev udarbejdet i slutningen af ​​2019 af ANSES (National Agency for Food, Environmental and Occupational Health Security). Denne forrapport beklager, at “der stadig er meget få forskningsdata” om disse nye frekvenser. Og ud fra et miljømæssigt synspunkt vil 5G forbruge mere energi i henhold til dem.
To andre foreninger, Agir pour l’Environnement og Priartem, har indgivet appeller om fortjenester og en alt summarisk behandling ved statsrådet mod dekreter, der lancerer tildeling af 5G-frekvenser. De mener, at denne tilskrivning (og især fraværet af en forudgående miljøundersøgelse) overtræder flere miljøbeskyttelsesbestemmelser, der starter med forsigtighedsprincippet. Den 5. marts lovede Højesteret at afsige sin dom om fordelene “Før sommeren 2020” og mente derfor, at der ikke var nogen grund til at træffe foranstaltninger i en kortvarig procedure.
Kilder:
https://www.cnetfrance.fr/news/5g-les-operateurs-vont-devoir-demontrer-que-cette-technologie-ne-presente-aucun-danger-39904305.htm
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054

CANADA
Appel til Canadas regering om at indstille 5G-udrullingen og investere i kabelforbindelser.
D. 14. maj 2020. Fireogtyve canadiske grupper siger: Suspender 5G, indtil det er beviset sikkert. Appel til Canadas regering.
https://ehtrust.org/canada-appeal-to-suspend-5g/

USA
25. april 2020 Julian Gresser er en international advokat, og anerkendt ekspert i Asien anliggender, og en tidligere gæsteprofesser ved ”Harvard Law School” (1976-77; 1979) Han er medrådgiver i en administrativ aktion overfor FCC (telestyrelsen) der forlanger at agenturet følger de etablerede procedurer for at beskytte folkesundheden, miljøet, privatliv, og national sikkerhed, før de giver tilladelse til over 40.000 lav-kredsløbssatellitter. Han vil forelægge en internationalt samarbejdsmodel for advokater, lovgivere, og aktivister for at sikre at den forestående kommercialisering af den sidste grænse, det ydre rum bliver tilgået med forsigtighed, respekt, intelligens og visdom; – og slutter sit indlæg med en kort gennemgang af praktiske værktøjer for medlemmer i et 5G aktionsnetværk for at opnå dette mål.
https://www.youtube.com/watch?v=1cxx19FpfjE

HOLLAND
Gruppen, Stop5GNL er den 4. maj 2020 gået til retten i et forsøg på at stoppe den landsdækkende udrulningen af 5G. Retssagen starter den 25. maj 2020. Den nederlandske domstol, mente dog ikke at der er tilstrækkeligt med grundlag for at nedlægge straksforbud samt at tidsfristen var for kort.
En hollandsk ekspertgruppe har varslet, at den vil give landets regering en række sundhedsfaglige anbefalinger om 5G-udrulningen i slutningen af juli.
Anbefalingerne ventes med spænding – blandt andet fordi, en ledende forsker og et medlem af ekspertgruppen, Hans Kromhout, for nylig kritiserede tilliden til ICNIRP og tilliden til gældende grænseværdier i et interview til det store hollandske dagblad, De Telegraaf. Hans Kromhout er formand for strålingskomitéen i Hollands nationale sundhedsråd.
https://tabttraad.home.blog/2020/05/21/overarbejde-hollandsk-5g-rapport-udkommer-med-forsinkelse/
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g?

BELGIEN
5G protest bærer frugt
. Den 5. maj skrev over 1000 autoriserede læger og andet sundhedsfagligt personale i Belgien under på en på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G. (se nedenfor)
Den 15. maj meddelte regeringen i den belgiske region Wallonien, at der nedsættes en ekspertgruppe til at undersøge alle aspekter af implementeringen af ​​5G.
1) Der skal foretages en vurdering af 5G og anden EMF ift. miljø (herunder biodiversitet og fauna), på folkesundheden, på økonomisk effektivitet, datasikkerhed og privatliv.
2) Herefter er ekspertgruppen ansvarlig for regelmæssige vurderinger. Bla. om betingelserne i dekretet af 3. april 2009 om beskyttelse mod mulige skadelige virkninger og gener forårsaget af ikke-ioniserende stråling genereret af stationære telemaster skal revurderes.
På EU-niveau vil Wallonien arbejde for vedtagelsen af ​​en standard, der er fælles for medlemsstaterne og som er forenelig med WHO’s henstillinger og respekt for forsigtighedsprincippet.
Kommissionen skal fremlægge sine anbefalinger ultimo 2020.
https://www.wallonie.be/fr/actualites/creation-dun-groupe-dexperts-pour-la-5g
https://www.telecompaper.com/news/wallonia-forms-expert-commission-to-evaluate-5g-risks–1338701
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/

USA

I Byrådet i Easton i Connecticut har et flertal den 7. maj 2020 stoppet 5G-udrulningen frem til den 31. december for at undersøge, om der er grund til at bekymre sig for helbredseffekter. Der bor knap 8000 indbyggere i Easton, godt 100 kilometer fra New York City kernebydel, Manhattan. Easton ligger ved et langt bånd af forstæder, der rækker ind i delstaten Connecticut. Connecticuts senator i forbundssenatet i Washington, demokraten Richard Blumenthal, stillede sig særdeles kritisk i en høring i senatet i 2019.
https://eastoncourier.news/2020/05/28/easton-pauses-5g-wireless-rollout/

Bekymringer over negative sundhedseffekter får nu Jersey City i den amerikanske delstat New Jersey til at udsætte en beslutning om at opgradere byens telemaster til 5G.
Ifølge lokalavisen Hudson Reporter har borgerne beklaget sig over manglende oplysninger og manglende gennemsigtighed. Det har ikke beroliget de bekymrede borgere, at den føderale telestyrelse, FCC, lover sikkerhed med den nye 5G-teknologi. “Jeg vil sætte borgerne først og sikre, at de ved nøjagtigt, hvad der foregår i denne by”, sagde byrådsmedlemmet Jermaine Robinson blandt andet under forslagsbehandlingen.
https://hudsonreporter.com/2020/05/08/jersey-city-council-postpones-5g-utility-pole-installation/

NIGERIA
Senatet pålagde tirsdag den 5. maj de føderale myndigheder i landet at suspendere 5G-udrulningen.
Senator Uche Ekwunife påpegede i sin fremlægning den stigende bekymring for et kommende 5G-netværk i Nigeria, herunder bekymringer fra forskere og medicinske eksperter om, at emission fra 5G-tårne ​​kunne have en negativ indvirkning på borgernes helbred ved bl.a. at forårsage symptomer som skader på øjne og immunsystem.
Hun henviste også til det moratorium i Schweiz, hvor flere selvstyreregioner – såkaldte kantoner – har krævet stop for 5G-generationen af mobilnetværk, indtil teknologiens indvirkninger på helbred er undersøgt tilfredsstillende.
Nigeria, der ligger i Vestafrika, omtales ofte som “Giant of African Countries” på grund af dens store befolkning og økonomi. Med 206 millioner indbyggere er Nigeria det mest folkerige land i Afrika og det syvende mest folkerige land i verden. Nigeria er verdens 24. største økonomi i henhold til IMF’s liste (2020-skøn).
https://www.vanguardngr.com/2020/05/senate-asks-fg-to-suspend-deployment-of-5g-network-in-nigeria/

BELGIEN
Over 490 autoriserede læger og 524 andet sundhedsfagligt personale i Belgien har pr. 5. maj 2020 skrevet under på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G.
Der henvises til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådet om at følge FORSIGTIGHESPRINCIPPET for at beskytte befolkningen, især de yngste bl.a. med forbud mod Wi-Fi i skoler og institutioner.
“Befolkningens udsættelse for menneskeskabt elektromagnetisk stråling bliver ved med at stige. Med opsætningen af ​​5G og dets utal af tilsluttede devices vil den stige endnu mere.”
“Sikkerheden ved denne allestedsnærværende og langvarige eksponering er dog aldrig blevet påvist. Tværtimod akkumulerer beviserne for dets skadelighed. Siden 2011 er elektromagnetisk stråling fra trådløse teknologier betragtet af WHO som muligvis kræftfremkaldende.” https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/109231/health-workers-call-for-caution-over-5g-roll-out/

LUXEMBURG
Den 24. april startede borgeraktivister en underskriftsindsamling. På bare fire dage lykkedes det at samle det nødvendige antal underskrifter til en offentlig debat i parlamentet om at få stoppet udrulningen af 5G.
Jean Huss fra det luxembourgske socialistparti var i øvrigt forslagsstiller, da Europarådets parlamentariske forsamling med stort flertal i 2011 vedtog resolutionen, som anbefalede alle medlemslande til at beskytte befolkningerne med langt mere restriktive grænseværdier. https://ehtrust.org/luxembourg-government-to-debate-5g-deployment-and-health-effects/

SCHWEIZ
Den schweiziske regering, Forbundsrådet, har for anden gang nedstemt et forslag om at lempe landets grænseværdier for strålingsemissioner fra mobilmaster. Schweiz var ellers det første land i Europa, der indførte 5G i april 2019 efter at Swisscom, Sunrise og Salt Mobile vandt 5G-radiofrekvenserne i februar 2019 på en auktion, for i alt CHF380 millioner ($ 389 millioner).
Forbundsrådet ønsker ikke at lempe grænseværdierne for eksponering for stråling. Det besluttede Rådet onsdag den 22. april efter en diskussion om, hvordan man fortsætter med at bruge den nye 5G-mobilteknologi.
Arbejdsgruppen “Mobil kommunikation og stråling” der var nedsat af den føderale regering kunne ikke enes om en fælles henstilling sidste år. Forbundsrådet opretholder nu de nuværende grænseværdier for at beskytte befolkningen mod ikke-ioniserende stråling.
Der planlægges nu endnu en rapport om mulighederne for bæredygtig design af mobilradionet, som Det føderale departement for miljø, transport, energi og kommunikation DETEC skal præsentere inden udgangen af ​​2021. “Denne rapport er også beregnet til at give et bedre grundlag for beslutningstagning om fremtidige mobilradioteknologier.”
Regeringen besluttede også at gennemføre en række foranstaltninger, herunder videreudvikling af overvågning af stråleeksponering og oprettelse af et nyt miljømedicinsk rådgivningscenter for ikke-ioniserende stråling.
Den planlægger også at forenkle og harmonisere håndhævelse, give bedre information til befolkningen og intensivere forskning i sundhedseffekterne af mobilkommunikation og stråling.
https://tabttraad.home.blog/2020/04/24/schweizisk-regering-fastholder-strikse-graensevaerdier/
https://www.fuw.ch/article/5g-bundesrat-gegen-hoehere-grenzwerte/

FINLAND
Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, advarede for nylig om at 5G-udrulningen er et eksperiment med menneskers sundhed, som kan krænke menneskerettigheder. Den uafhængige finske innovationsfond, Sitra, som råder over milliarder af kroner til erhvervsrettede formål bakker EPRS notatet op. I et svar til det finske transport- og kommunikationsministerium skriver Sitra følgende:

“Sitra er taknemmelig for muligheden for at kommentere auktionen over 26 GHz-båndet.
Klimaændringer og tab af biodiversitet skrider frem med en alarmerende hastighed. F.eks. Fremhævede den særlige rapport fra Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer (IPCC), der blev offentliggjort i oktober 2018, situationens ekstraordinære alvor. At begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader kræver øjeblikkelig og hidtil uset handling. (1)
I henhold til en rapport fra Det Mellemstatslige Naturministerium (IPBES) fra maj 2019 er tabet af biodiversitet og de økosystemtjenester, det leverer, hidtil uset. (2) Forarmelse af naturen truer også menneskehedens velvære.
Sitra tilskynder til foranstaltninger, der fremmer en bæredygtig anvendelse af naturressourcer, bremser klimaændringerne, beskytter den biologiske mangfoldighed og skaber økonomisk vækst og beskæftigelse med mindre miljøpåvirkning. Målet bør være at afkoble den økonomiske vækst fra brugen af ​​naturressourcer og klimaemissioner for at tilpasse vores samfund til grænserne for Jordens bæreevne. Digitalisering og mange teknologiske løsninger hjælper med denne afkobling, og det er derfor vigtigt at fremme dem.
Imidlertid er digitalisering og anvendelse af teknologi også faktorer, der fremskynder klimaforandringer og reducerer den biologiske mangfoldighed og skal derfor tages op. Dette inkluderer den stigende brug af energi og naturressourcer.

Indtil videre er der kun foretaget ringe undersøgelser af 5G-teknologi og dens indflydelse på miljøet. Nogle undersøgelser har antydet, at 5G-netværket og de frekvenser, det bruger, kunne have skadelige virkninger på miljøet, såsom mennesker, planter, dyr, insekter og mikrober.3 Imidlertid er videnskabelig bevis for de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af 5G-netværk kontroversielt. (3) (4)
I sin erklæring understreger Sitra, at de nyeste videnskabelige oplysninger om sundheds-, miljø- og klimapåvirkningen af ​​5G-teknologi skal tages i betragtning, når der træffes beslutning om 5G-netværket og de frekvenser, det bruger. I lyset af alvoret og presserende klimakrisen og den biologiske mangfoldighedskrise understreger Sitra vigtigheden af ​​en omfattende og tværfaglig vurdering af de seneste forskningsdata. Hvis de nødvendige forskningsdata ikke er tilgængelige, skal de indhentes, inden der træffes en beslutning.

1 IPCC (2018): Global Warming of 1.5˚C. Summary for Policymakers
2 IPBES (2019): Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Summary for Policymakers
3 European Parliamentary Research Service, EPRS (2020): Effects of 5G wireless communication on human health
4 Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER (2018): Statement on emerging health and environmental issues

https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-lausunto-26-ghz-taajuusalueen-huutokaupasta/

SCHWEIZ
Selvstyreregionen Geneve. Et stop for 5G af hensyn til helbredsbekymringer er nu udvidet med et ønske om at stoppe den såkaldte 4G+ generation.
Kantonen i Geneve har vedtaget et såkaldt moratorium mod nye antennegenerationer for tre år. Det er vedtaget som et forsigtighedsprincip af hensyn til bekymringer for, at nye mobilteknologier kan forværre folkesundhed og biodiversitet. 60 STEMTE FOR i det lokale parlament. 35 imod.
Også kantonerne Vaud, Jura og Neuchatel ønsker at stoppe 5G.
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-a-geneve.html

AUSTRALIEN
Australiens første 5G moratorium.
Byron Green stemte for at standse et forslag om en 5G-tårnopgradering i Mullumbimby. Efter anmodning fra Byron Greens Rådmann Sarah Ndiaye har det føderale parlamentsmedlem Justine Elliot accepteret at videresende en officiel klage over Telstra til den australske kommunikations- og mediemyndighed og kommunikationsministeren for overtrædelse af implementeringskoden for mobiltelefonens basestation. 21. marts 2020
https://www.echo.net.au/2020/04/protestors-stop-work-on-5g-installation-at-mullumbimby/

BANGLADESH
Højesteret i Bangladesh udsteder direktiv med anbefalinger om at sænke stråling fra mobilmaster samt anbefalinger om at fjerne mobilmaster fra boliger, skoler, gymnasier samt beboelsesområder m.fl. 26. april 2019.
“Court also issued eleven directives to protect people, trees, and animals from harmful radiation from the mobile phone towers.”
“The bench directed the authorities concerned not to install any mobile phone tower on rooftops of residences, schools, colleges, playing fields, populated areas and heritage areas. Those installed earlier in such areas should be removed.”

“THE 11-POINT DIRECTIVE
1. The radiation level of the mobile phone tower must be reduced to 1 percent from the permissible level of 10 percent;
2. Remove the mobile phone towers installed on the rooftop of homes, schools, colleges, hospitals, clinics, jails , playgrounds, populated areas, heritage and archaeological sites and no more installations on those places;
3. Take security measures to control higher level of radiations;
4. Check whether there is any obstacle in acquiring land or take alternate measures in order to installation of towers;
5. Follow the radiation levels in line with the BTRC, International Telecommunication Union or ITU and International Electrotechnical Commission or IEC standards;
6. Replace over-radiated towers with new ones;
7. Hold the BTRC accountable for tower verification and monitoring tests;
8. Form a BTRC monitoring cell to control health risks;
9. The BTRC will form an alternative dispute resolution committee and will ask the licence holders to submit progress report every 6 months;
10. Specific absorption rate or SAR value should be showed on mobile set so that it can be visible;
11. Monitor every report and record submitted by the licence holders concerned up to five years.”
Artikler:
http://www.theindependentbd.com/post/197155
https://www.observerbd.com/details.php?id=194834
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2019/04/25/hc-asks-btrc-for-report-on-mobile-tower-radiation
http://bdnews24.com/bangladesh/2019/04/25/high-court-orders-btrc-to-report-on-mobile-phone-tower-radiation
http://unb.com.bd/category/Bangladesh/high-court-orders-feasibility-study-on-mobile-tower-radiation/17206
http://www.thedailystar.net/…/cell-phone-tower-radiation-ef…

SCHWEIZ
Teknisk rådvildhed forsinker 5G
ALPELANDET VAR EUROPAS første land med kommercielt 5G-netværk, da netværket blev startet i april 2019 under stor ballade og debat. Flere regioner i landet sagde nej tak.
Men det schweiziske 5G var også en propagandanyhed og en snydeversion af det kommende mobilnetværk. Man satte ikke nye 5G-antenner op. Mobilselskaberne Swiscom, Salt og Sunrise opgraderede softwaren i eksisterende 4G-antenner.
Egentlige 5G-antenner lader vente på sig, og nu kan de måske vente længe, skriver den schweiziske avis Neue Zürcher Zeitung, en regionalavis for Zürich og omegn.
Den føderale miljømyndighed, Bafu, har nu foreløbig opgivet at færdigudarbejde retningslinjerne for den nye generation af mobilantenner og har nu udsat målet om nye tekniske retningslinjer på ubestemt tid.
https://tabttraad.home.blog/2020/02/13/total-forvirring-teknisk-raadvildhed-forsinker-5g-i-schweiz/
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bund-verzoegert-die-umfassende-nutzung-von-5g-in-der-schweiz-ld.1539205

FRANKRIG
Den franske sundhedsstyrelse, ANSES, kan ikke vurdere, om 5G indebærer en risiko for sundheden. Styrelsen savner de helt nødvendige oplysninger. Det er konklusionen i en foreløbig rapport, som sundhedsstyrelsen ANSES har offentliggjort mandag 27. januar, skriver flere franske nyhedsmedier.
https://www.anses.fr/fr/content/déploiement-de-la-5g-en-france-l’anses-se-mobilise-pour-évaluer-les-risques-pour-la-santé
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/5g-l-anses-pointe-un-manque-important-de-donnees-ong-et-scientifiques-reclament-un-moratoire_6027322_3244.html

28. januar 2020 – National Health Security Agency har netop offentliggjort en forrapport, der beklager manglen på data om de sundhedsmæssige virkninger af 5G. Agirpourlenvironnement.org opfordrer derfor til at underskrive LA PÉTITION « STOP à la 5G »
https://stop5g.agirpourlenvironnement.org/
https://www.priartem.fr/La-5G.html

SLOVENIEN sætter sin 5G-plan på pause
Tidligst i 2021 forventer Slovenien, at et aktivt 5G-netværk vil ankomme til den eks-jugoslaviske republik, som har været EU-medlem siden 2004.
Landets regering har netop trukket en 5G-plan tilbage og aflyst en frekvensauktion. Samtidig har den slovenske regering holdt et åbent stormøde i hovedstaden Ljubljana for at lade borgere og organisationer debattere, om den internationale debat om 5G og folkesundhed har betydning. Tabt Tråd, 31.januar 2020.
https://tabttraad.home.blog/2020/01/31/slovenien-saetter-sin-5g-plan-paa-pause-baggrunden-kan-vaere-kompliceret/
https://srbin.info/drustvo/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-ne-znamo-da-li-je-opasna-po-ljude/

Papua Ny Guinea
5G-forsøget må stå stille, mens myndighederne undersøger spørgsmålet om sundhedsrisici.
I stillehavsnationen Papua Ny Guinea skulle teleoperatøren Bmobile have startet et 5G-forsøg i samarbejde med den kinesiske leverandør Huawei. Aftalen blev underskrevet 20. december 2019, men 2. januar 2020 blev 5G-projektet stoppet af teleministeren, Timothy Masiu. Teleministeren er positiv over for teknologiens fordele, men han understreger, at risiciene må undersøges og forstås. Henstillingen lyder derfor, at 5G-forsøget må stå stille, mens myndighederne undersøger spørgsmålet.
https://tabttraad.home.blog/2020/01/08/regering-stopper-5g-projekt-og-undersoeger-sundhedsspoergsmaalet/

Grækenland
Hovedbyen Kalamata sætter teleindustrien stolen for døren med beslutning. 
Med 16 stemmer for og 13 imod har byrådet i græske Kalamata sagt nej til 5G. 5. december 2019.
https://tabttraad.home.blog/2019/12/05/graesk-flertal-stopper-5g-i-kendt-kystby/

Italien

ITALIENSK APPELDOMSTOL FINDER DET SANDSYNLIGGJORT, AT HØRENERVETUMOR VAR FORÅRSAGET AF MOBILTELEFONI.
57-ÅRIGE ROBERTO ROMEO – en tidligere medarbejder i den italienske telebranche – kan nu officielt give mobiltelefoni skylden for, at han fik en kræfttumor.
Appeldomstolen i Torino kom 7. januar frem til, at videnskabelig evidens påviser en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervekræft.
Flere epidemiologiske undersøgelser har peget på en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervetumorer. I retten blev det også anført, at resultater i dyreforsøg har vist kræft i en celletype, som typemæssigt kan kobles til hørenervekræft.
I dommens præmisser blev det også anført, at der er store økonomiske og strategiske interesser på spil, når organisationen ICNIRP vurderer den videnskabelige evidens.
Kilder:
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/cellulare-tumore-testa-sentenza-torino/
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
https://tabttraad.home.blog/2020/01/14/dom-stadfaester-italiener-kan-drage-mobiltelefon-til-ansvar-for-kraeft/

100 italienske kommuner i dag officielt stoppet udrulningen af 4G / 5G
Et lille italiensk mirakel til forsvar for folkesundheden. Blot ni måneder efter én enstemmig godkendelsen af Vicovaro-resolutionen fra det første stop 5G-landsmøde, har 100 italienske kommuner i dag officielt stoppet udrulningen af 4G / 5G. 10. december 2019.
De 100 kommuner er listet i nedenstående link.
https://scientists4wiredtech.com/2019/12/densified-4g-5g-now-is-also-a-democratic-problem/

I en sejr for forsvaret af forsigtighedsforhold har en italiensk domstol beordret regeringen at lancere en kampagne for at informere offentligheden om sundhedsrisici fra mobiltelefoner og trådløse telefoner.
Oplysningskampagnen skal begynde den 16. juli 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italian-decision-precaution

Holland
7 byer i Holland siger fra til regeringens forslag om 5G udrulning. 17. oktober 2019.
https://cities-today.com/dutch-cities-slam-central-governments-5g-proposals/

England
Mandag aften d. 4. november 2019 besluttede et enstemmigt (og glad) Wellington byråd at anvende forsigtighedsprincippet på 5G udrulningen. De ønsker at se uafhængig forskning, der kan dokumentere, at teknologien er sikker.
https://www.aroundwellington.co.uk/town-says-cautious-not-yet-to-5g/

Flere mindre kommuner i det sydlige England har sagt nej til 5G, og det samme gør nu den berømte badeby Brighton, som er den hidtil største 5G-modstandsby i England. Det skriver det regionale dagblad The Argus. Byrådet har begrundet 5G-stoppet med, at nye 5G-master vil skabe visuelt rod og ødelægge lokalområdets karakter. I de mindre sydengelske byer Totnes, Frome og Glastonbury har byrådene direkte begrundet 5G-stoppet med borgernes helbredsbekymringer. 14. oktober 2019.
https://www.theargus.co.uk/news/17966374.win-anti-5g-group-mast-plans-rejected/?

Belgien
Tidligere i år afviste Bruxelles lokalregering at hæve grænseværdien for mobilstråling i det offentlige rum fra 6 til 14,5 Volt per meter, og den nu forhenværende miljøminister, kristendemokratiske Céline Fremault begrundede det med, at indbyggerne ikke skulle være forsøgsdyr for 5G. Céline Fremault blev i juli i år afløst som minster for klima, energi og miljø af Alain Maron fra miljøpartiet Ecolo, som holder fast i den forsigtige strålingspolitik i den belgiske hovedstad. 5G øger strålingen så massivt, at 5G ikke kan udvides i lande med lave grænseværdier, medmindre disse lande hæver deres grænseværdier. Eksempelvis må Bruxelles hæve sin grænseværdi 5,5 gange for at blive tilpasset til 5G, og det anbefales, at strålingen midlertidigt skal kunne stige over 45 gange. 9. oktober 2019.
https://bx1.be/news/5g-a-bruxelles-alain-maron-ne-compte-pas-precipiter-son-deploiement-faute-de-maitrise/

Den belgiske region Valonien har vedtaget at holde et miljøkritisk øje med 5G-udrulningen.
Regionen mener, at teknologiske fremskridt er vigtige, men det må ikke blive på bekostningen af et forsigtighedsprincip, der tager hensyn til indbyggernes sundhed eller biodiversitet. Man har derfor besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skal vurdere sundhedsaspektet af 5G-udrulningen.
Man ønsker ligeledes at beskytte den del af befolkningen, som er eloverfølsomme. Patientgruppens situation skal sikres, og de skal sikres beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling.
Belgien er politisk inddelt i tre administrerende regioner, der har hver sin regering og parlament. Vallonien er den fransksprogede region, med 3,6 mio. indbyggere. Det flamsksprogede Flandern og hovedstadsregionen Bruxelles er de to øvrige. Tidligere i år indtog også regionsstyret i Bruxelles en miljøskeptisk holdning til 5G, der gav debat i Danmark og som fik Alternativets leder Uffe Elbæk til at reagere med ministerspørgsmål. 10. september 2019. (Frit efter Tabt Tråd)
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/accord-de-gouvernement-wallon-la-5g-sera-deployee-apres-evaluation-sur-les-plans-environnemental-et-de-la-sante-publique-5d77d9409978e22ea7d44e65?

International modstand mod 5G

Europa

 • Attention 5G
  Et tvær Europæisk Initiativ, der skal samle alle lande i Europa til en forenet modstand imod 5G med demonstrationer, underskriftindsamlinger og politiskpres på Eu niveau.
  http://www.attention-5g.eu/?l=de

Sverige

Norge

England

Irland

Tyskland

Frankrig

Schweiz

Polen

Holland

Cypern

 Malta og Gozo

Italien

 • Den italienske “Stop 5G” bevægelse har organisatorisk været dygtige til at påvirke politikere lokalt, regionalt og nationalt. De har arbejdet hårdt, vedholdende og struktureret på at få politikerne i tale. D. 7. oktober skal Det Italienske Parlament stemme om 5G  

Uden for Europa

Australien

New Zealand

Canada

USA

 •  I Santa Fe i delstaten New Mexico i USA er endnu et gruppesøgsmål i gang mod henholdsvis Santa Fe by, Rigsadvokaten for New Mexico samt staten USA. Et såkaldt “First Amended Complaint for Declaratory and Injunctive Relief” blev indgivet 29. januar i år (2019-01-29).

  “The City and State laws we are challenging permit wireless facilities anywhere on the streets and sidewalks of New Mexico and repeal all zoning regulations that used to apply. We are also challenging the constitutionality of Section 704 of the Telecommunications Act of 1996, which for the past 23 years has prohibited States and municipalities from regulating cell towers on the basis of health, and has effectively prohibited the public from speaking about health or environment.”
  “These laws violate:
  – Freedom of Speech (First Amendment);
  – The Right to Petition the Government for Redress of Grievances (First Amendment);
  – The Takings Clause of the Fifth Amendment, which provides that “private property shall not be taken for public use, without just compensation”;
  and deprive people of life, liberty and property without
  – Due Process of Law (Fifth and Fourteenth Amendments).”

  Det officielle gruppesøgsmåls dokument:
  https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2019/01/Doc-19-First-Amended-Complaint.pdf
  Gruppesøgsmålet:
  https://www.cellphonetaskforce.org/5g-litigation/
 • 11. juni 2019: Gruppesøgsmål indgivet mod FCC af en lang række kommuner over hele USA
 • Informativ artikel om de detaljerede juridiske små skridt der foretages imod 5G i primært Californien 
 • Gruppesøgsmål imod Apple og Samsung fra 16 personer i Californien med baggrund i Phonegate Alert grundige arbejde med at kortlægge at mange mobiltelefoner IKKE overholder de lovmæssige SAR-værdier  

Sydafrika

Navne

Dafna Tachover:
Advokat og tidligere israelsk it-medarbejder: 5G-stråling er farlig

Dafna Tachover, er advokat og direktør for 5G og Wireless Harms projektet, som drives af Children’s Health Defense (CHD), en nonprofit organisation ledet af Robert F. Kennedys Jr. CHF arbejder for at eliminere epidemi og kronisk sygdom hos børn. Tachover siger, at det er den faktiske pulsering af strålingen der sandsynligvis er den mest skadelige.
Hun har en baggrund som telekommunikations- og computerchef i de israelske væbnede styrker (IDF) og har erfaring med operationer på føderalt og statsligt niveau.
We Are The Evidence
Men Tachover er også grundlæggeren af We Are The Evidence, en organisation, der beskytter rettighederne for voksne og børn, der er blevet skadet af stråling fra trådløs teknologi. Hun er en førende ekspert og fortaler for spørgsmål om 5G og risikoen ved trådløs teknologi.
Wi-Fi i skolerne
I 2012 fik hun etableret og ledte et særligt møde i Israels højesteret med det formål at erstatte brugen af Wi-Fi i skoler med sikrere kablede netværk. Arbejdet førte til restriktioner af brugen med Wi-Fi-brug i skolerne rundt om i verden.
Retssager mod FCC
Under Dafnas ledelse indgav Children’s Health Defense 2020 en retssag mod den amerikanske Federal Communications Commission, FCC, der udfordrede agenturets nuværende retningslinjer for trådløs stråling. I februar 2021 indledte hun endnu en sag mod FCC. Det nye søgsmål vedrører den såkaldte OTARD-regel, der gør det muligt at installere basestationsantenner på boliger uden tilladelse eller varsel.
Hør hele interviewet ved at klikke ind på artiklen i News Voice:
https://newsvoice.se/2021/07/israelisk-it-officer-5g/

Please follow and like us: