Seks grunde til et moratorium for frigivelse af millimeterbølgespektrum (mmWaves)

I et svar på høringen (a) fra Industri, videnskab og økonomisk udvikling Canada (ISED) opfordrer eksperter og canadiske borgergrupper til et moratorium for frigivelse af flere 5G-frekvenser. (b) Her er nogle af de vigtigste grunde til hvorfor som beskrevet af Prevent Cancer Now. (c)

Foto: ADMC from Pixabay

Årsag #1: Der har ikke været nogen forskning om de langsigtede sundhedseffekter af mm Waves.

Der har ikke været nogen forskning om sundhedsvirkningerne ved langvarig eksponering for at sikre, at mmWaves og de nye 5G-teknologier er forsvarlige. For at citere en amerikansk senator: “Så der er virkelig ingen forskning i gang. Vi flyver lidt i blinde her, hvad angår sundhed og sikkerhed.” [1]

Health Canada har selv indrømmet, at det ikke kunne finde nogen humane studier, der vurderede potentielle sundhedsmæssige virkninger (f.eks. kræft eller virkninger på øjne, børns udvikling, reproduktion, kognition, immunsystemet) ved eksponering for RF-EMR i 6-300 GHz-frekvensområdet, der vil blive brugt til 5G-teknologien herunder mm Wave-frekvenserne. [2]  

Årsag #2: Der er stærke videnskabelige beviser for, at stråling fra nuværende (pre-5G) trådløse teknologier forårsager alvorlige bivirkninger. (5G vil forværre de eksisterende problemer.)

 • Hundredvis af peer-reviewed undersøgelser af høj kvalitet viser, at eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling (RF-EMR) fra nutidens trådløse teknologier forårsager alvorlige sundhedsskadelige virkninger (f.eks. DNA-skader, kræft, sædskader, neurologiske virkninger og mere). [3]
 • 5G vil bruge de samme frekvenser, plus det vil anvende nye teknologier og tilføje de højere frekvenser fra mm Wave-bånd.
 • Børn og andre modtagelige/sårbare befolkningsgrupper påvirkes endnu mere.
 • Forskere der er specialiseret indenfor området har advaret regeringer om, at denne type stråling er skadelig. Mere end 40 appeller, der opfordrer til standarder, der er mere beskyttende mod RF-EMR, er blevet godkendt af hundredvis af forskere og læger.

Nogle mennesker oplever mere øjeblikkelige og undertiden svækkende helbredseffekter: Elektrohypersensitivitet (EHS)

 • Som med andre miljøeksponeringer er nogle mennesker mere umiddelbart modtagelige og åbenlyst påvirket af trådløs stråling. Almindelige symptomer omfatter blandt andet: hovedpine, kognitive vanskeligheder, hjerte-kar-udfordringer og søvnproblemer.
 • Undersøgelser anslår, at 3% til 13% eller mere af befolkningen oplever symptomer på EHS. [4]
 • Mange bliver fejldiagnosticeret eller udiagnosticeret, fordi det medicinske samfund ikke er velinformeret om symptomerne og de underliggende årsager.

Dyreliv, herunder fugle og bestøvere, og planter påvirkes også negativt.

 • Forskning har vist negative virkninger af radiofrekvensstråling på dyrelivet, såsom fugle, padder, insekter, fisk, pattedyr og planter. Undersøgelser viser, at RF-EMR kan påvirke fugles og biers navigationsevner; samt forårsage opgivelse af reder og territorier, forringelse af fjerdragt, bevægelsesproblemer, reduceret overlevelse og død hos vilde rugende fugle. [5],[6]

Årsag #3: Health Canadas retningslinjer for eksponering[7]  (Sikkerhedskode 6) beskytter ikke canadiere.

Disse retningslinjer er:

 • baseret på en 6-minutters eksponering for fjernfelteksponeringer (dvs. mere end 8 tommer fra kroppen) såsom emissioner fra mobilmaster;
 • baseret på en modbevist antagelse om, at væv skal opvarmes for at blive skadet (kun “termiske” virkninger er dækket). Health Canada afviser alle undersøgelser, der ikke er i overensstemmelse med denne antagelse. Health Canada indrømmede også for nylig, at “der er kun begrænsede eksperimentelle menneskelige data relateret til opvarmning af humant væv ved RF-energi for frekvenser over 6 GHz.” [8]
  De mmWaves ISED har planer om at frigive er i 26, 28 og 38 GHz båndene.
 • ikke baseret på de nyeste videnskabelige beviser, der viser skader, såsom DNA-skader på niveauer langt under maksimumgrænserne ved sikkerhedskode 6.

Derudover

 • Health Canada er afhængig af partiske organisationer, når de fastsætter deres retningslinjer – især International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP, en selvudnævnt gruppe, der er kommet under kritik for interessekonflikter. [9],[10],[11],[12],[13]
 • Health Canada konsulterer ikke canadiere. For eksempel: Indtil for nylig skulle alle enheder, der blev brugt tæt på kroppen ved frekvenser under 6 GHz, respektere SAR-grænsen, mens de, der blev brugt længere væk fra kroppen, skulle respektere effekttæthedsgrænser, 2 til 10 W / m2. Da de nye 5G-enheder, der skal bruges tæt på kroppen, ville bruge frekvenser over 6 GHz inklusive mm Waves (ud over de nuværende frekvenser), valgte Health Canada at fordoble effekttæthedsgrænsen til 20 W / m2 for disse enheder uden at konsultere canadiere og uden langsigtede eksperimentelle data. [14],[15]

Årsag #4: ISED overvåger hverken eksponeringer eller håndhæver industriens overholdelse af emissionsstandarder.

 • ISED anfører, at det er virksomhedernes ansvar at sikre, at de overholder reglerne, herunder at overveje “kombinerede virkninger af nærliggende installationer.” ISED hævder, at de “rutinemæssigt reviderer masterpladserne.
 • ISED er imidlertid afhængig af sitedata for frekvenslicenser [16], der er baseret på data, som licenstagerne selv uploader. Disse data er fejlbehæftede. [17] 
 • Dataindsamling og -analyser er ikke standardiserede og mangler gennemsigtighed og ansvarlighed. For eksempel er det ukendt, hvordan ISED overvåger eller vurderer “kombinerede effekter”.
 • Ni ud af 10 mobiltelefoner på markedet i Canada overskrider sikkerhedskode 6 retningslinjerne i reel brug, og alligevel foretager ISED sig intet. Disse enheder forbliver på markedet og er i brug. [18]
 • Loven om strålingsudsendende enheder nævner ikke radiofrekvent stråling eller telekommunikationsudstyr i loven eller reguleringen. [19]

Årsag #5: Introduktion af mm Wave-bånd for at lette implementeringen af trådløs 5G-netværk og teknologier vil også:

 • øge risiciene for privatlivets fred for enkeltpersoner og virksomheder og cybersikkerhed. [20],[21]
  • Trådløse netværk er mindre sikre og mere sårbare over for hacking end kablede systemer.
  • 5G-netværk vil gøre det muligt at overføre enorme mængder data trådløst, hvilket giver flere muligheder for at opfange, indsamle, behandle og bruge personlige, økonomiske, strategiske eller andre data til ulovlige eller forbryderiske formål.
 • forstyrre kritiske satellitdata, hvilket resulterer i en anslået reduktion på 30% i vejrudsigtens nøjagtighed og nedsat evne til at overvåge klimaet, ifølge NASA og US National Oceanic and Atmospheric Administration, [22], [23] og er rapporteret allerede at give forringede vejrudsigter i Europa. [24]

“Det er kritisk, at stort set alle sektorer i nationens økonomi er vejrfølsomme, og enhver forringelse af jordobservationsdata til videnskabelig og operationel brug kan forventes at få betydelige negative økonomiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser.”

“Hvis prognoser om orkaner, oversvømmelser og andre naturkatastrofer bliver nedbrudt, vil liv og ejendom være i fare. Rentabiliteten af (…) industrier, lige fra landbrug og energi til fremstilling og transport, vil også blive påvirket negativt, hvis prognoserne bliver mindre nøjagtige.”

– W.P. Mahoney, associeret direktør, Det Nationale Center for Atmosfærisk Forskning [25]

 • bidrage væsentligt til klimaændringer og forurening.
  • Trådløse teknologier bruger mindst 10 gange mere strøm end kablede teknologier. [26]
   En 5G-basestation forventes at forbruge ca. tre gange mere strøm end en 4G-base. Desuden vil 5G kræve langt flere basestationer. [27]
  • 5G vil medføre en betydelig stigning i e-affald, da de enheder, der i øjeblikket anvendes, vil blive forældede. E-affald indeholder giftige komponenter, der er vanskelige at genbruge; Kun 20 % af e-affaldet genanvendes i dag, [28] og det er ofte underordnet.
  • Den eksponentielle vækst i trådløse teknologier er forbundet med store stigninger i drivhusgasser, både fra enhedernes “livscyklus” og deres anvendelse. Drivhusgasemissioner forbundet med smartphones alene steg 730% i absolutte tal på bare 10 år. [29]
 • øge den økonomiske byrde som følge af højere sundhedsudgifter, [30]tabt produktivitet; brud på sikkerheden og privatlivets fred; [31], [32] skade på landbruget; skader forårsaget af forringelsen af vejrudsigtens nøjagtighed samt miljøskader. [33] Alle de beskrevne risici vil udmønte sig i håndgribelige omkostninger for det canadiske samfund, som aldrig er blevet evalueret eller overvejet. [34]

Årsag #6: Frigivelse af mm Wave-spektret og tilskyndelse til implementering af 5G-teknologier er i strid med principperne i Canadas digitale charter.

ISED’s politiske mål for den nuværende høring (afsnit 3) omfatter at følge de 10 principper i Canadas digitale charter. [35] 

 • Disse principper omfatter universel adgang, lige vilkår for erhvervslivet, sikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred. Alle disse principper ville være bedre tjent med at sikre, at alle canadiere har adgang til fiberoptiske forbindelser (FTTP), der ikke er forbundet trådløst. Fiberoptiske forbindelser er sikre, 100 gange hurtigere og mere pålidelige, langt mindre sårbare over for sikkerheds- og privatlivsbrud, mere pålidelige/modstandsdygtige i en katastrofe og forbruger en tiendedel af energien. [36]

Målet med Canadas digitale charter er “at etablere en menneskecentreret og inklusiv digital økonomi bygget på tillid. ISED’s regler forhindrer borgere i at modsætte sig en lokal mobilmast på grund af sundheds- eller miljøhensyn. Small cell antenner kræver ikke engang offentlig anmeldelse; Det gør satellitter med lav jordbane heller ikke. Det er ikke “menneskecentreret og inkluderende”, og det “opbygger heller ikke tillid” at installere antenner tæt på hjem og arbejdspladser uden deres viden eller samtykke.

Noter:

a) Høring fra Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), på vegne af ministeren for innovation, videnskab og industri (ministeren), om en politik og en licensramme for auktion af millimeterbølger (mmWave) spektrumlicenser i båndene 26,5-27,5 GHz (benævnt 26 GHz-båndet), 27,5-28,35 GHz (benævnt 28 GHz-båndet) og 37,6-40,0 GHz (benævnt 38 GHz-båndet) (samlet omtalt som mmWave-båndene) som annonceret i Canada Gazette-meddelelse SPB-001-22.
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11778.html

b) Fælles erklæring om innovation, videnskab og økonomisk udvikling Canada (ISED):
De fleste canadiere er i øjeblikket udsat for “trådløs” stråling (radiofrekvent elektromagnetisk stråling, RF-EMR) niveauerer kvintillion gange højere end den naturlige baggrund. Eksperter advarer om, at det udgør en alvorlig risiko for vores helbred og for miljøet. I drift vil millimeterbølger blive udsendt af antenner installeret på mobilmaster samt af hundredtusinder af komplekse “small cells” i hele Canada (f.eks. på/i bygninger, forsyningsmaster og andre strukturer); mange i meget tæt nærhed til mennesker og dyreliv. Derudover vil millioner af trådløse enheder såsom mobiltelefoner yderligere bidrage til eksponeringer.
Erklæringen finder du her:
https://preventcancernow.ca/call-for-a-moratorium-on-5g-expansion/

c) Om Prevent Cancer Now: Prevent Cancer Now begyndte med en langdistance telefondiskussion blandt 15 canadiere over hele landet i december 2004. Det blev besluttet, at Canada havde brug for et dristigt nyt initiativ til at fokusere på primær kræftforebyggelse, for at afbalancere dyre, tilsyneladende endeløse søgninger efter kræftkure samt forsøg på at kontrollere kræft gennem mere udbredt screening og tidlig diagnose. Prevent Cancer Now blev officiel i 2007. Formålet er at

 • Hjælpe folk med at blive kloge borgere;
 • Arbejde for at sikre, at kræftfremkaldende stoffer ikke findes i vores miljø, mad og vand, hjem, skoler, arbejdspladser, samfund og produkter i første omgang; og
 • Arbejde for sundhedsunderstøttende luft, vand, mad og miljøer.

[PDF af teksten i den fælles erklæring samt seks grunde til et moratorium]

Se mere her:

Kilder:

[1] Den amerikanske senator Richard Blumenthal, høring i det amerikanske senat om fremtiden for trådløs 5G-teknologi, 6. februar 2019. 
https://youtu.be/ekNC0J3xx1w

[2] Health Canada, Analyse af anbefalede lokaliserede menneskelige eksponeringsgrænser for radiofrekvensfelter i frekvensområdet, 6 GHz til 300 GHz. s. 32. 
https://c4st.org/wp-content/uploads/docs/GovRelations/Fed/Health-Canada/Health_Canada_Analysis_of_Recommendations_above_6GHz.pdf

[3] Hundredvis af nylige videnskabelige rapporter viser skader fra “trådløs” radiofrekvensstråling. 
https://preventcancernow.ca/hundreds-of-recent-scientific-reports-show-harms-from-radiofrequency-radiation/

[4] Clegg, F. M., Sears, M., Friesen, M., Scarato, T., Metzinger, R., Russell, C., Stadtner, A., & Miller, A. B. (juni 2020). Bygningsvidenskab og radiofrekvensstråling: Hvad skaber smarte og sunde bygninger,Bygning og miljø, 176(106324),
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106324

[5] Manville, Albert. Et orienteringsmemorandum: Hvad vi ved, kan udlede og endnu ikke ved om påvirkninger fra termisk og ikke-termisk ikke-ioniserende stråling på fugle og andre vilde dyr. Indsendt til FCC i 2016. (Albert M. Manville, II, Ph.D., C.W.B.; Principal, Wildlife and Habitat Conservation Solutions, LLC; Adjunct Professor, Johns Hopkins University’s Krieger School of Arts and Sciences, DC Campus; og fhv. U.S. Fish and Wildlife Service-agenturet fører an på fuglestrukturelle påvirkninger – herunder fra stråling)

[6] Beskyt fugle, bier og træer: Inkluder menneskeskabt radiofrekvent elektromagnetisk stråling i ændringer af canadisk miljøbeskyttelseslov. Hvidbog. (April 2022) af Prevent Cancer Now og Canadians for Safe Technology:
https://preventcancernow.ca/wp-content/uploads/2022/04/RF-EMRinCEPA-WhitePaper-inclAmendments-PCNC4ST-UPDATED2022April7.pdf

[7] Sundhed Canada. Sikkerhedskode 6 –Grænser for menneskers eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk energi i frekvensområdet fra 3 kHz til 300 GHz. 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/health-risks-safety/limits-human-exposure-radiofrequency-electromagnetic-energy-range-3-300.html

[8] Sundhed Canada. Analyse af anbefalede lokaliserede humane eksponeringsgrænser for radiofrekvensfelter i frekvensområdet, 6 GHz til 300 GHz. Modtaget efter anmodning fra Health Canada, af C4ST og PCN. 
https://c4st.org/wp-content/uploads/docs/GovRelations/Fed/Health-Canada/Health_Canada_Analysis_of_Recommendations_above_6GHz.pdf

[9] Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP): Interessekonflikter, virksomhedsinteresser og presset for 5G. Betænkning bestilt, koordineret og offentliggjort af medlemmer af Europa-Parlamentet – Michèle Rivasi (Europe Écologie) og Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei) og finansieret af Verts/EfA-Gruppen i Europa-Parlamentet. Bruxelles, juni 2020. 
https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020_EN.pdf

[10] Hardell, Lennart. “Verdenssundhedsorganisationen, radiofrekvent stråling og sundhed – en hård nød at knække (Review).” International Journal of Oncology, vol. 51, 2 (2017): 405-413. Doi:10.3892/ijo.4046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504984/

[11] Pascual, Gabriel Doménech. “Ikke helt pålidelig: Private videnskabelige organisationer og risikoregulering – tilfældet med elektromagnetiske felter.” European Journal of Risk Regulation (Cambridge University Press), bind 4, udgave 1 (2013): 29-42. 
https://www.uv.es/gadopas/2013.Not.Entirely.Reliable.pdf

[12]“Der er noget helt galt med ICNIRP-medlemskabet”, Between a Rock and a Hard Place, Science Blog on Mobile Phone Radiation and Health af Dariusz Leszczynski. Udgivet d. 8. september 2020. 
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/09/08/leszczynski-there-is-something-utterly-wrong-with-the-icnirp-membership/

[13]“Løgnene skal stoppe: Opløs ICNIRP – Fakta betyder noget, nu mere end nogensinde”, Microwave News, 9. april 2020. 
https://microwavenews.com/news-center/time-clean-house

[14] Marts 2021. Bemærk: Lokaliserede grænser for menneskelig eksponering for radiofrekvensfelter i området 6 GHz til 300 GHz
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-risks-safety/radiation/types-sources/radiofrequency-fields/notice-localized-human-exposure-limits-range-6-ghz-300-ghz.html

[15] Sundhed Canada. Analyse af anbefalede lokaliserede humane eksponeringsgrænser for radiofrekvensfelter i frekvensområdet, 6 GHz til 300 GHz. Leveres efter anmodning fra C4ST og PCN. 
https://c4st.org/wp-content/uploads/docs/GovRelations/Fed/Health-Canada/Health_Canada_Analysis_of_Recommendations_above_6GHz.pdf

[16] ISED. Spektrumstyringssystemdata. 
http://sms-sgs.ic.gc.ca/eic/site/sms-sgs-prod.nsf/eng/h_00010.html

[17] En C4ST-frivillig, der sporer dataene siden 2016, har opdaget hundredtusindvis af duplikatoptegnelser og andre uregelmæssigheder. Når fejl påpeges, rettes de til sidst. Spectrum Management Operations Branch Officer forklarede imidlertid i en e-mail, at: “Spectrum Licences Site Data er bygget på de data, som spektrumlicenshavere uploader. ISED regulerer dem, men virksomhederne er ansvarlige for at opdatere dataene.”

[18] Phonegate. Canada: 9 ud af 10 mobiltelefoner overskrider lovgivningsmæssige grænser i reel brug. 
https://tinyurl.com/2dc5vwa6

[19] Lov om strålingsudsendende enheder (R.S.C., 1985, c. R-1):
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/R-1/;
Regler for strålingsudsendende enheder:
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._1370/index.html

[20] Schneier, B. (2019, 25. september). Essays: Alle dele af forsyningskæden kan angribes – Schneier om sikkerhed. New York Times, 25. september 2019
https://www.schneier.com/essays/archives/2019/09/every_part_of_the_su.html

[21] Electronic Frontier Foundation (https://www.eff.org/) tilbyder en dybdegående analyse af privatlivets fred og sikkerhedsspørgsmål. EFF er en uafhængig non-profit, der har arbejdet for at beskytte online privatliv i næsten tredive år

[22] https://www.washingtonpost.com/weather/2019/05/23/head-noaa-says-g-deployment-could-set-weather-forecasts-back-years-wireless-industry-denies-it/

[23] Spektrumbehov for observationer inden for jord- og rumvidenskab. Repræsentanternes Hus’ udvalg for videnskab, rum og teknologi, høring, 20. juli 2021. 
https://science.house.gov/hearings/spectrum-needs-for-observations-in-earth-and-space-sciences

[24] Radiofrekvensinterferens: et NWP-perspektiv på RFI 2022-workshoppen. Marts 14, 2022. 
https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/science-blog/2022/radio-frequency-interference-nwp-perspective-rfi-2022

[25] Kongres vidnesbyrd af William Paul Mahoney III, associeret direktør, National Center for Atmosfærisk Forskning. 2021.
https://science.house.gov/imo/media/doc/Mahoney%20Testimony.pdf

[26] Baliga, J., Ayre, R., Hinton. K., & Tucker, R. (2011). Energiforbrug i kablede og trådløse adgangsnetværk. IEEE Communications Magazine, juni 2011, s. 76
https://ieeexplore.ieee.org/document/5783987https://people.eng.unimelb.edu.au/rtucker/publications/files/energy-wired-wireless.pdf

[27] Koziol, Michael. (2019). 5G’s bølgeform er en batterivampyr. IEEE Spectrum, 24. juli 2019. 
https://spectrum.ieee.org/5gs-waveform-is-a-battery-vampire

[28] Den Internationale Telekommunikationsunion (2020). Oprettelse af en cirkulær økonomi for IKT-udstyr. 
https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/e-waste.aspx

[29] Belkhir, L. & Elmeligi, A. (2018). Vurdering af ikt’s globale emissionsfodaftryk: Tendenser frem til 2040 og anbefalinger. Elsevier,Tidsskrift for Renere Produktion, 177, 448-463. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X

[30] Pressekonference – Ontario-læger advarer om stigende sundhedsomkostninger efter 5G-udrulning
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=S16QI6-w9I8

[31] Schneier, B. (2019, 25. september). Essays: Alle dele af forsyningskæden kan angribes – Schneier om sikkerhed. 
https://www.schneier.com/essays/archives/2019/09/every_part_of_the_su.html

[32] Trusselslaboratoriet (2019, 26. juni). Historien om mobilnetværkssikkerhed lover ikke godt for 5G.
https://www.eff.org/deeplinks/2019/06/history-cellular-network-security-doesnt-bode-well-5g

[33] Miljø- og klimaministeren Canada (ECCC) bekræftede i sit svar på en miljøanmodning til rigsrevisor (oktober 2021), at: ECCC “undersøger ikke energi- og ressourceimplikationer for bæredygtighed og klimaændringer fra brugen af forskellige alternative teknologier til telekommunikation.” Andragende 456. (2021). Canadas regerings strenghed og gennemsigtighed i evalueringen af videnskaben vedrørende lokaliserede eksponeringer for 5G-teknologier i sin opdatering af sikkerhedskode 6. 
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/pet_456_e_43873.html;
Andragender og regeringssvar findes på:
https://preventcancernow.ca/wp-content/uploads/2022/02/5G-Petition-and-Government-Response.pdf

[34] Patel, N. (2019, 23. maj). Vent, hvorfor fanden er ‘race to 5G’ overhovedet et løb? 
https://www.theverge.com/2019/5/23/18637213/5g-race-us-leadership-china-fcc-lte

[35] Canadas digitale charter: Tillid til en digital verden. 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/h_00108.html

[36] Schøchle, Timothy. (2018). Genopfindelse af ledninger: Fremtiden for fastnet- og netværk. National Institute for Science, Law & Public Policy Washington, DC, 156. 
https://bit.ly/3crWnfV

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.