AAEM: Elektromagnetiske og radiofrekvente felters indvirkning på menneskers sundhed

‘Elektromagnetiske og radiofrekvente felters indvirkning på menneskers sundhed.’

Dokumentet, (a) dateret den 12. april 2012, er udarbejdet for American Academy of Environmental Medicine (AAEM) af: Amy L. Dean, DO, William J. Rea, MD, Cyril W. Smith, PhD, Alvis L. Barrier, MD. (b)

I over 50 år har, American Academy of Environmental Medicine (AAEM) undersøgt og behandlet miljøets indvirkning på menneskers sundhed. I løbet af de sidste 20 år er vores læger begyndt at se patienter, der rapporterede, at elledninger, fjernsyn og andre elektriske enheder forårsagede en lang række symptomer. I midten af 1990’erne blev det klart, at patienter blev negativt påvirket af elektromagnetiske felter og blev mere elektrisk følsomme. I de sidste fem år (siden 2007) med fremkomsten af trådløse enheder har der været en massiv stigning i radiofrekvent (RF) eksponering fra trådløse enheder såvel som rapporter om overfølsomhed og sygdomme relateret til elektromagnetiske felter og RF-eksponering.

Flere undersøgelser korrelerer RF-eksponering med sygdomme som cancer, neurologiske sygdomme, reproduktionsforstyrrelser, immun dysfunktion og elektromagnetisk overfølsomhed.

Det elektromagnetiske bølgespektrum er opdelt i ioniserende stråling såsom ultraviolet og røntgenstråler og ikke-ioniserende stråling såsom radiofrekvens (RF), som omfatter Wi-Fi, mobiltelefoner og Smart Meter trådløs kommunikation. Det har længe været erkendt, at ioniserende stråling kan have en negativ indvirkning på helbredet. Imidlertid er virkningerne af ikke-ioniserende stråling på menneskers sundhed for nylig blevet påvist. Diskussioner og forskning om ikke-ioniserende strålingseffekter er centreret omkring termiske og ikke-termiske effekter. Ifølge FCC og andre tilsynsmyndigheder er kun termiske effekter relevante med hensyn til sundhedsmæssige konsekvenser, og eksponeringsgrænser er derfor udelukkende baseret på termiske effekter. (1)

Selvom det var praktisk at regulere termiske bioeffekter, blev det også anført, at ikke-termiske effekter ikke er velforståede, og at ingen afgørende videnskabelige beviser peger på ikke-termisk baserede negative sundhedseffekter. (1) Der fremføres yderligere argumenter med hensyn til RF-eksponering fra Wi-Fi, mobiltårne og smartmålere, at på grund af afstand er eksponeringen for disse bølgelængder ubetydelig. (2) Men mange in vitro, in vivo og epidemiologiske undersøgelser viser, at der opstår betydelige skadelige biologiske effekter fra ikke-termisk RF-eksponering og opfylder Hills kriterier for kausalitet. (3)
Genetisk skader, reproduktionsdefekter, kræft, neurologisk degeneration og dysfunktion af nervesystemet, immunsystem
dysfunktion, kognitive effekter, protein- og peptidskader, nyreskade og udviklingsmæssige effekter er alle blevet rapporteret i den peer-reviewede videnskabelige litteratur.

Genotoksiske effekter fra RF-eksponering, herunder undersøgelser af ikke-termiske eksponeringsniveauer, viser konsekvent og specifikt kromosomal ustabilitet, ændret genekspression, genmutationer, DNA-fragmentering og DNA-strukturelle brud. (4 – 11)
En statistisk signifikant dosisresponseffekt blev påvist af Maschevich et al. , som rapporterede en lineær stigning i aneuploidi som funktion af den specifikke absorptionshastighed (SAR) af RF-eksponering. (11) Genotoksiske effekter er dokumenteret at forekomme i neuroner, blodlymfocytter, sædceller, røde blodlegemer, epitelceller, hæmatopoietisk væv, lungeceller og knoglemarv. Uønskede udviklingsmæssige virkninger på grund af ikke-termisk RF-eksponering er blevet vist med reduceret kuldstørrelse hos mus fra RF-eksponering langt under sikkerhedsstandarderne. (12) Verdenssundhedsorganisationen har klassificeret RF-emissioner som et gruppe 2B kræftfremkaldende stof. (13) Mobiltelefonbrug i landdistrikter viste sig også at være forbundet med en øget risiko for maligne hjernetumorer. (14)

Det faktum, at RF-eksponering forårsager neurologiske skader, er blevet dokumenteret gentagne gange. Øget blod-hjerne-barriere-permeabilitet og oxidativ skade, som er forbundet med hjernekræft og neurodegenerative sygdomme, er blevet fundet. 4,7, (15-17) Nittby et al. demonstrerede en statistisk signifikant dosis-respons-effekt mellem ikke-termisk RF-eksponering og forekomst af albuminlækage over blod-hjerne-barrieren. (15) Ændringer forbundet med degenerative neurologiske sygdomme såsom Alzheimers, Parkinsons og amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er blevet rapporteret. (4,10) Andre neurologiske og kognitive lidelser såsom hovedpine, svimmelhed, rysten, nedsat hukommelse og opmærksomhed, dysfunktion af det autonome nervesystem, nedsatte reaktionstider, søvnforstyrrelser og synsforstyrrelser er blevet rapporteret at være statistisk signifikante i flere epidemiologiske undersøgelser med RF-eksponering, der forekommer ikke-lokalt . (18-21)

Nefrotoksiske virkninger (nedsat nyrefunktion) fra RF-eksponering er også blevet rapporteret. En dosisresponseffekt blev observeret af Ingole og Ghosh, hvor RF-eksponering resulterede i milde til omfattende degenerative ændringer i kyllingeembryonyrerne baseret på varigheden af RF-eksponering. (24) RF-emissioner har også vist sig at forårsage isomere ændringer i aminosyrer, der kan resultere i nefrotoksicitet såvel som hepatotoksicitet. (25)

Elektromagnetisk felt (EMF) overfølsomhed er blevet dokumenteret i kontrollerede og dobbeltblinde undersøgelser med eksponering for forskellige EMF-frekvenser. Rea et al. viste, at under dobbeltblinde placebokontrollerede forhold viste 100 % af forsøgspersonerne reproducerbare reaktioner på den frekvens, som de var mest følsomme overfor. (22) Pulserede elektromagnetiske frekvenser viste sig konsekvent at fremkalde neurologiske symptomer hos et blindt individ, mens eksponering for kontinuerlige frekvenser ikke gjorde det. (23)

Selvom disse undersøgelser klart viser årsagssammenhæng og modbeviser påstanden om, at sundhedseffekter fra RF-eksponering er usikre, er der en anden mekanisme, der beviser, at elektromagnetiske frekvenser, herunder radiofrekvenser, kan have en negativ indvirkning på menneskers sundhed. Regeringsagenturer og industri sætter sikkerhedsstandarder baseret på den snævre rækkevidde af newtonsk eller “klassisk” fysiks argumentation om, at virkningerne af atomer og molekyler er begrænset i rum og tid. Denne model understøtter teorien om, at en mekanisk kraft virker på et fysisk objekt, og derfor kan langdistanceeksponering for EMF og RF ikke have en indvirkning på helbredet, hvis der ikke sker nogen væsentlig opvarmning. Det er dog en ufuldstændig model. En kvantefysisk model er nødvendig for fuldt ud at forstå og værdsætte, hvordan og hvorfor EMF- og RF-felter er skadelige for mennesker. (26,27) I kvantefysik og kvantefeltteori kan stof opføre sig som en partikel eller som en bølge med bølgelignende egenskaber. Stof og elektromagnetiske felter omfatter kvantefelter, der svinger i rum og tid. Disse interaktioner kan have langsigtede virkninger, som ikke kan afskærmes, er ikke-lineære og grundet deres kvantenatur er ustabile. Levende systemer, herunder den menneskelige krop, interagerer med den magnetiske vektorpotentiale komponent i et elektromagnetisk felt, såsom feltet nær en toroidformet spole. (26,28,29) Det magnetiske vektorpotentiale er koblingsvejen mellem biologiske systemer og elektromagnetiske felter. (26,27) Når først en patients specifikke intensitetstærskel er blevet overskredet, er det frekvensen, der udløser patientens reaktioner.

Langrækkende EMF- eller RF-kræfter kan virke over store afstande og sætte et biologisk system, der oscillerer i fase med frekvensen af det elektromagnetiske felt, så det tilpasser sig med konsekvenser for andre kropssystemer. Dette kan også producere en elektromagnetisk frekvens aftryk i det levende system, der kan være langtidsholdbart. (26,27,30) Forskning ved hjælp af objektiv instrumentering har vist, at selv passive resonanskredsløb kan indprente en frekvens i vand og biologiske systemer. (31)
Disse kvanteelektrodynamiske effekter eksisterer og kan forklare sundhedsskadelige virkninger set med EMF og RF eksponering. Disse EMF- og RF-kvantefelteffekter er ikke blevet tilstrækkeligt undersøgt og er ikke fuldt ud forstået med hensyn til menneskers sundhed.

På grund af de veldokumenterede undersøgelser, der viser negative virkninger på sundheden og den ikke fuldt forståede kvantefelteffekt, opfordrer AAEM til at udvise forsigtighed med hensyn til EMF, RF og generel frekvenseksponering. I en tid, hvor hele samfundet er afhængigt af fordelene ved elektronik, må vi finde ideer og teknologier, der ikke forstyrrer kropsfunktionen. Det er klart, at den menneskelige krop bruger elektricitet fra den kemiske binding til nerveimpulsen, og denne ordnede sekvens kan naturligvis forstyrres af et individuelt specifikt elektromagnetisk frekvensmiljø. Naboer og hele lokalsamfund udviser allerede forholdsregler og kræver afholdenhed fra trådløst i deres hjem og virksomheder.

Desuden anmoder AAEM om:

  • En øjeblikkelig advarsel ved installation af Smart Meter på grund af potentielt skadelig RF-eksponering.
  • Tilpasning af de sundhedsmæssige tiltag vedrørende EMF og RF eksponering, herunder eksponering for trådløs Smart Meter teknologi.
  • Uafhængige undersøgelser for yderligere at forstå sundhedseffekterne fra EMF- og RF-eksponering.
  • Erkendelse af at elektromagnetisk overfølsomhed er et voksende problem på verdensplan.
  • Forståelse af samt kontrol over det elektriske miljøbombardement til beskyttelse af samfundet.
  • Overvejelse og uafhængig forskning vedrørende kvanteeffekter af EMF og RF på menneskers sundhed.
  • Brug af en mere sikker teknologi, herunder til smarte målere, såsom faste ledninger, fiberoptik eller andre ikke-skadelige metoder til datatransmission.

Noter:

a) Dokumentet finder du her: https://www.aaemonline.org/electromagnetic-and-radiofrequency-fields-effect-on-human-health/

b) American Academy of Environmental Medicine (AAEM) blev grundlagt i 1965 af en gruppe certificerede læger i allergi, der gik sammen om at danne et medicinsk samfund, der har udviklet sig til American Academy of Environmental Medicine. AAEM er en international organisation, der repræsenterer praktiserende læger, der er specialiseret i miljømedicin. AAEM-medlemmerne har opnået en anerkendt grad som en akkrediteret skole i USA, Canada og andre lande og opretholder den nuværende licens til at praktisere medicin. Mange AAEM-medlemmer er certificeret til en eller flere af de 24 medicinske specialitetsbestyrelser i American Board of Medical Specialties.

Se mere her:

Bibliografi:

1) California Council on Science and Technology. (Internet). (2011). Health Impacts of Radiofrequency Exposure from Smart Meters. Available from:
http://www.ccst.us/publications/2011/2011smartA.pdf

2) Electric Power Research Institute. (Internet). (2011). Radio-Frequency Exposure Levels from Smart Meters: A Case Study of One Model. Available from:
https://www.nvenergy.com/NVEnergize/documents/EPRI_1022270_caseStudy.pdf

3) Hill, AB. The Environment and Disease: Association or Causation? Proceedings of the Royal Society of Medicine. 1965; 58: 295-300.

4) Xu S, Zhou Z, Zhang L, et al. Exposure to 1800 MHZ radiofrequency radiation induces oxidative damage to mitochondrial DNA in primary cultured neurons. Brain Research. 2010; 1311: 189-196.

5) Phillips JL, Singh NP, Lai H. Electromagnetic fields and DNA damage. Pathophysiology. 2009; 16: 79-88.

6) Ruediger HW. Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology. 2009; 16(2): 89-102.

7) Zhao T, Zou S, Knapp P. Exposure to cell phone radiation up-regulates apoptosis genes in primary cultures of neurons and astrocytes. Neurosci Lett. 2007; 412(1): 34-38.

8) Lee S, Johnson D, Dunbar K. 2.45 GHz radiofrequency fields alter gene expression on cultured human cells. FEBS Letters. 2005; 579: 4829-4836.

9) Demsia G, Vlastos D, Matthopoulos DP. Effect of 910-MHz electromagnetic field on rat bone marrow. The Scientific World Journal. 2004; 4(S2): 48-54.

10) Lai H, Singh NP. Magnetic-field-induced DNA strand breaks in brain cells of the rat. Environmental Health Perspectives. 2004; 112(6): 687-694. Available from:
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info:doi/10.1289/ehp.6355

11) Mashevich M, Foldman D, Kesar, et al. Exposure of human peripheral blood lymphocytes to electromagnetic fields associated with cellular phones leads to chromosomal instability. Bioelectromagnetics. 2003; 24: 82-90.

12) Magras IN, Xenos TD. RF radiation-induced changes in the prenatal development of mice. Bioelectromagnetics. 1997; 18:455-461.

13) Ban R, Grosse Y, Lauby-Secretan B, et al. Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields. The Lancet Oncology. 2011; 12(7): 624-626. Available from:
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(11)70147-4/fulltext?_eventId=login

14) Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Use of cellular telephones and brain tumour risk in urban and rural areas. Occup. Environ. Med. 2005; 62: 390-394.

15) Nittby H, Brun A, Eberhardt J, et al. Increased blood-brain barrier permeability in mammalian brain 7 days after exposure to the radiation from a GSM-900 mobile phone. Pathophysiology. 2009; 16: 103-112.

16) Awad SM, Hassan NS. Health Risks of electromagnetic radiation from mobile phone on brain of rats. J. Appl. Sci. Res. 2008; 4(12): 1994-2000.

17) Leszczynski D, Joenvaara S. Non-thermal activation of the hsp27/p38MAPK stress pathway by mobile phone radiation in human endothelial cells: Molecular mechanism for cancer – and blood-brain barrier – related effects. Differentiation. 2002; 70: 120-129.

18) Santini R, Santini P, Danze JM, et al. Study of the health of people living in the vicinity of mobile phone base stations: 1. Influences of distance and sex. Pathol Biol. 2002; 50: 369-373.

19) Abdel-Rassoul G, Abou El-Fateh O, Abou Salem M, et al. Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. Neurotox. 2007; 28(2): 434-440.

20) Hutter HP, Moshammer H, Wallner P, Kundi M. Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Occup. Environ. Med. 2006; 63: 307-313.

21) Kolodynski AA, Kolodynska VV. Motor and psychological functions of school children living in the area of the Skrunda Radio Location Station in Latvia. Sci. Total Environ. 1996; 180: 87-93.

22) Rea WJ, Pan Y, Fenyves EJ, et al. Electromagnetic field sensitivity. Journal of Bioelectricity. 1991; 10(1 &2): 243-256.

23) McCarty DE, Carrubba S, Chesson AL, et al. Electromagnetic hypersensitivity: Evidence for a novel neurological syndrome. Int. J. Neurosci. 2011; 121(12): 670-676.

24) Ingole IV, Ghosh SK. Cell phone radiation and developing tissues in chick embryo – a light microscopic study of kidneys. J. Anat. Soc. India. 2006; 55(2): 19-23.

25) Lubec G, Wolf C. Bartosch B. Amino acid isomerisation and microwave exposure. Lancet. 1989; 334: 1392-1393.

26) Smith CW. Quanta and coherence effects in water and living systems. Journal of Alternative and Complimentary Medicine. 2004; 10(1): 69-78.

27) Smith CW (2008) Fröhlich’s Interpretation of Biology through Theoretical Physics. In: Hyland GJ and Rowlands P (Eds.) Herbert Fröhlich FRS: A physicist ahead of his time. Liverpool: University of Liverpool, 2nd edition, pp 107-154.

28) Del Giudice E, Doglia S, Milani M, et al. Magnetic flux quantization and Josephson behavior in living systems. Physica Scripta. 1989; 40: 786-791.

29) Tonomura A, Osakabe N, Matsuda T, et al. Evidence for Aharonov-Bohm effect with magnetic field completely shielded from electron wave. Phys. Rev. Let. 1986; 56(8):792-75.

30) Del Giudice E, De Ninno A, Fleischmann, et al. Coherent quantum electrodynamics in living matter. Electromagn. Biol. Med. 2005; 24: 199-210.

31) Cardella C, de Magistris L, Florio E, Smith C. Permanent changes in the physic-chemical properties of water following exposure to resonant circuits. Journal of Scientific Exploration. 2001; 15(4): 501-518.

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.