International 5G modstand

Mere om det Europæiske Borgerinitiativ her:
https://nejtil5g.dk/det-europaeiske-borgerinitiativ/
Links til andre hjemmesider og Facebook grupper:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/links-til-hjemmesider-og-facebook-grupper/
Om konventioner og retsopgør, læs mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/
Appeller, underskrifter og indsamlinger:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/apeller/

Indhold:

 • “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”: Det europæiske borgerinitiativ
 • Mere EU modstand: Høring vedr. digitalisering af rejsedokumenter
 • International beskyttelse mod elektromagnetisk stråling
 • International oversigt over byer og regioner der har sat stop for 5G udrulningen
 • Sidste nyt om den internationale modstand mod 5G
  • Tyskland
  • England
  • Norge
  • Canada
  • Belgien
  • USA
  • Holland
  • Frankrig
  • Italien
  • Schweiz
  • Og andre
 • Navne
  • Dafna Tachover
  • Devra Davis

“Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”: Det Europæiske Borger Initiativ

Underskriftindsamlingen endte på 82.787 underskrifter. Tak til alle, som skrev under.

Underskrifterne gav os mulighed for at sparke døren ind til EU d. 7. feb., hvor vi deltog i workshop og præsenterede opstarten af den stærke paraplyorganisation Europeans for Safe Connections (ESC).

Se mere her:
https://signstop5g.eu/en/news/european-citizens-travel-to-the-eu-parliament-to-present-an-unpopular-issue
eller her:
https://nejtil5g.dk/category/europeans-for-safe-connections/

Indenfor rammerne af ESC vil vi forsætte det vigtige arbejde, vi begyndte på for et år siden – at få politikere og lovgivninger til at anerkende og acceptere, at EMF forureningen er reel og derved presse på for at få den reguleret og reduceret.

I vil høre nærmere meget snart.

Om det europæiske Borger Initiativ

Den 7. oktober 2021 besluttede Europa-Kommissionen at registrere hele dokumentet i det europæiske borgerinitiativ (ECI) (1) “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.” (2)
Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at revidere lovgivningen med henblik på bedre beskyttelse alle former for liv mod konsekvenserne af de højfrekvente elektromagnetiske felter og mikrobølgestråling, herunder 5G, men også mod den dertil hørende digitalisering samt at sikre effektiv beskyttelse, herunder mod cyberkriminalitet, af personoplysninger, som behandles med disse nye former for kommunikationsteknologi. En formel godkendelse Registreringen af initiativet er kun af retslig karakter og betyder at borgerinitiativet opfylder de formelle betingelser i den relevante lovgivning. Det har ingen indflydelse på Kommissionens endelige retslige og politiske konklusioner. Næste trin er 1 mill. underskrifter
Næste trin, som skal igangsættes indenfor 6 måneder er at indsamle én million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater. Herefter skal Kommissionen se nærmere på indholdet og reagere. Det er op til Kommissionen, om den vil følge opfordringen eller ej, men den skal begrunde sit valg uanset hvad. I den mellemliggende periode skal en hjemmeside gøres færdig, der skal udfærdiges forskelligt informationsmateriale m.m. Kommissionens har dog startet sin forsvarstale
Vi skal nemlig ikke være i tvivl om, at for EU er det af altafgørende betydning at beskytte folkesundheden:EU (har) anvendt en forsigtig tilgang ved at anbefale maksimale eksponeringsgrænser med en bred sikkerhedsmargen, som bygger på den seneste videnskabelige dokumentation. Det betyder, at EU’s eksponeringsgrænser for den brede offentlighed altid er mindst 50 gange lavere, end hvad der ifølge international videnskabelig dokumentation kan have indflydelse på helbredet.
Endvidere er EU fast besluttet på at lægge aktuel videnskabelig dokumentation til grund for sine politikforslag. Derfor gav man i juni 2021 Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici (SCHEER) til opgave at komme med videnskabelige udtalelser om behovet for en teknisk revision af gældende EU-lovgivning (dvs. bilagene til Rådets henstilling 1999/519/EF og direktiv 2013/35/EU). Det skyldtes især de ajourførte retningslinjer fra Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling (ICNIRP) fra 2020. “De uafhængige videnskabelige rådgivere vil evaluere og, hvor det er relevant, tage hensyn til al tilgængelig dokumentation,” hedder det. (2)
SCHEER
Den 20. december 2018 klassificerede Den Europæiske Videnskabelige Komité for Sundheds-, Miljø- og Nye Risici (SCHEER) 5G som en mulig ny miljøtrussel. Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter. De prioriterede 5G spørgsmålet som “høj” (maks. Prioritering) “Hvordan eksponeringen af elektromagnetiske felter kan påvirke mennesker er stadig kontroversielt, og undersøgelser har ikke givet klare bevis for påvirkningen på pattedyr, fugle eller insekter.” (3)
SCHEER har således tidligere været kritisk over for konsekvenserne af 5G, hvorimod industri NGO’en ICNIRP har tilpasset deres anbefalinger således, at der bedre var plads til at 5G kan udfolde sig. (4)
Borgerinitiativet
Initiativet opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivning om beskyttelse af borgerne og miljøet mod disse trusler indenfor 3 områder:

 1. Mennesker, fauna og flora skades af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering giver ikke tilstrækkelig beskyttelse, især ikke til sårbare personer (f.eks. børn, gravide kvinder, patienter og ældre), dyr, bestøvende insekter og planter. Vedtag regulering for at beskytte alt liv mod radiofrekvens- og mikrobølgestråling. Hundredvis af fagfællebedømte videnskabelige studier, som er gennemført uafhængigt af industrien, bl.a. den seneste forskning, beviser, at højfrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) har skadelig biologisk effekt ved værdier, der er millioner af gange under de nuværende grænser. Vi kræver, at forsigtighedsprincippet anvendes på RF EMF for at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod denne risiko. Herefter kommer 10 forskellige lovforslag til konkrete lovændringer.
 2. Med 5G vil antallet af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Ikkebæredygtigt energiforbrug, strålingsemissioner, skadelig minedrift og forurening vil følge, hvilket vil udgøre en trussel mod biodiversiteten og bevaring af naturtyper. Vedtag strengere regulering for at beskytte miljøet mod alle virkninger af 5G og digitalisering. Indførelsen af 5G og tingenes internet er langt fra at være et skridt i retning af en energieffektiv og bæredygtig fremtid – tværtimod vil de høj grad medvirke til forurening og ressourceudtømning. I 2025 kan anvendelsen af disse teknologier tegne sig for 20 % af verdens elforbrug. Herefter kommer 8 forslag til EU lovgivningen.
 3. 5G muliggør en omfattende dataindsamling og overvågning af forbundne enheder. Dette vil øge risikoen for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens. Iværksæt effektiv databeskyttelse for at sikre vores ret til privatlivets fred, sikkerhed og frihed. Den nuværende databeskyttelse er utilstrækkelig i et scenarie, hvor “tingenes og kroppenes internet” vinder frem, dvs. hvor alle enheder indsamler vores data 24/7, så de kan behandles som big data af kunstig intelligens, som bevisligt reproducerer og forværre forskelsbehandling. Det er desuden ekstremt bekymrende, at 70 % af alle investeringer i 5G går til overvågningssystemer, herunder ansigtsgenkendelseskameraer og droner. Herefter kommer 5 forslag til EU lovgivningen.

Det uddybende dokument med kilde angivelser kan downloades på engelsk. (2) (5)
Kilder:
1) Det europæiske borgerinitiativ (ECI) blev indført med Lissabontraktaten som et redskab for borgerne til at sætte deres præg på EU’s dagsorden. Borgerinitiativet blev officielt lanceret i april 2012. Når et borgerinitiativ formelt er blevet registreret, giver det mulighed for, at én million borgere fra mindst syv medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte lovgivningsforslag på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det. Forudsætningen for at få et initiativ registreret er: 1) den foreslåede foranstaltning ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt, 2) foranstaltningen ikke er åbenbart krænkende, useriøs eller provokerende, og 3) at den ikke åbenbart er i strid med EU’s værdier. Siden det europæiske borgerinitiativ blev indført, har Kommissionen modtaget 109 opfordringer til at iværksætte et sådant initiativ. 84 af disse var på områder, hvor Kommissionen har beføjelse til at foreslå lovgivning, og opfyldte dermed registreringskravene. https://europa.eu/citizens-initiative/home_da
2) Initiativet på dansk: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_da
3) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf
4) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
5) Det fulde dokument med links og henvisninger:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/EU-borgerinitiatiet-Draft-Legal-Act-Aug.-7.-2021-accepteret-7.-oktober.pdf

Mere EU modstand:

Fat pennen og skriv et høringssvar til EU’s planer om at digitalisere alle rejsedokumenter – også pas. EU skriver selv, at nogle af de foreslåede redskaberne hertil vil være anvendelse af ansigtsgenkendelse.

Alle dokumenter er også skrevet på dansk og du kan svare på dansk. Du skal dog oprette en brugerprofil for at uploade dit svar. Dit svar bliver synligt på EU siden. Derved kan du være med til at inspirere andre. DU KAN SVARE ANONYMT, SÅ DIT NAVN IKKE ER SYNLIGT.
Link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Beskyttelse-af-mediefriheden-i-EU-nye-regler_da

International beskyttelse mod elektromagnetisk stråling

Mange lande og regeringer har vedtaget love og politikker for at beskytte offentligheden i forhold til elektromagnetisk stråling. Her får du en oversigt over nogle af tiltagene.
Klik ind her:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Oversigt over de internationale modstandsgrupper findes længere nede på siden.

International oversigt over byer og regioner der har sat stop for 5G udrulningen.

5G mobiltelefonstråling: Sådan taber teleselskaberne kampen om at indføre 5G mod folks vilje
Oversigt over aktiviteter verden over.
Oprindelig publiceret i oktober 2019. Den er blevet opdateret hhv.: 5. december og 17. december.
“Indsatsen for at stoppe 5G er stadig ved at samle fart, og vi må fortsætte med at arbejde sammen og utrætteligt for at beskytte alt liv på Jorden og planeten selv, indtil denne demente plan er henvist til historiebøgerne som det mest mephistofeliske skema i menneskehedens historie.”
https://www.globalresearch.ca/telcos-losing-battle-impose-5g/5691065

 • “Environmental Health Trust” Opdateret oversigt over, hvad der sker konkret både i Europa og resten af verden. 
 • https://smombiegate.org/list-of-cities-towns-councils-and-countries-that-have-banned-5g/ List of Cities, towns, Councils and Countries that have Banned 5G
 • IN-DEPTH ANALYSIS Requested by the ITRE committee Denne dybdegående analyse blev udarbejdet af politikafdeling A på anmodning fra ITRE-udvalget under Europaparlamentet. April 2019. Den sammenligner 5G-implementering i EU med andre førende økonomier – USA, Kina, Japan, Republikken Korea, Singapore og Taiwan. På en række indikatorer sammenlignes EU godt. Dette er dog ikke et kortvarigt løb. 5G er mere kompleks end tidligere trådløse teknologier og bør betragtes som et langsigtet projekt til at løse tekniske udfordringer og udvikle en klar forretningssag.

Tysk dokumentar om
VERDENSOMSPÆNDENDE MODSTAND MOD UDRULNING AF 5G NETVÆRKET.
https://www.youtube.com/watch?v=wteL7ciPmhk&feature=

Sidste nyt om den internationale modstand mod 5G

Tyskland

De tyske myndigheder skærper forsigtigheden i forhold til trådløs teknologi

Det er i særdeleshed vigtigt at minimere den stråling fra trådløse enheder, som børn udsættes for. Derfor bør man som udgangspunkt deaktivere trådløs dataoverførsel på børns smartphones og tablet-computere.

“Det er især vigtigt at minimere børns udsættelse for stråling. De er stadig under udvikling og kan derfor reagere mere følsomt med hensyn til sundhed.”

Det skriver den tyske forbundsstats strålingsmyndighed, BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) i en række nye anbefalinger om anvendelsen af trådløs teknologi, anbefalinger der er mere vidtgående end tidligere. Brug ikke mobilens e-mailfunktion Den tyske myndighed anbefaler nu også at bruge e-mail på mobiltelefon med skærpet forsigtighed: Kun når det er nødvendigt og ikke når der er dårlige sende- og modtageforhold. Beskyt børnene Man anbefaler særskilt, at børn beskyttes mest muligt og at trådløs dataoverførsel som udgangspunkt er slået fra på trådløse enheder, så børn primært benytter enheder, mens de er offline. Sænkning af individuel eksponering for stråling Udover anbefalingen vedr. opkald på mobiltelefoner kommer man med følgende anbefalinger:

 • Foretag opkald ved hjælp af et headset. Det gælder både smartphones og klassiske mobiltelefoner.
 • Surfing på internettet og adgang til e-mails bør så vidt muligt kun ske, når der er god modtagelse eller ved brug af Wi-Fi. Wi-Fi-netværk har normalt en lavere transmissionseffekt end mobilkommunikationsstandarderne GSM, LTE eller 5G.
 • Få kun adgang til e-mails manuelt, når det er nødvendigt.
 • Undgå at modtage e-mails under et telefonopkald. Hvis du ønsker at holde din personlige eksponering særlig lav, skal du slukke for baggrundsdatatrafik.
 • Hvis du bærer din smartphone tær ved din krop, skal du sørge for at overholde den mindste isolationsafstand, der er angivet af producenten. Brug det medfølgende bæretilbehør.
 • Når du surfer på internettet med din tablet eller smartphone, skal du sørge for at holde tilstrækkelig afstand fra din krop. Eksponering for højfrekvente felter reduceres betydeligt med stigende afstand.
 • Ved anskaffelse, skal du holde øje med den lavest mulige SAR-værdi.

Begrundelsen: Sikker, men med store sundhedsrisici BfS begrunder rådene med, at teknologien, “fortsat er for ny til, at man kan træffe en konklusion om langtidseffekter. Alle spørgsmål vedrørende virkningerne på børn er ligeledes endnu ikke blevet endeligt besvaret.”. Men samtidig skriver de:

“Ifølge den nuværende status for videnskab og teknologi er der ingen sundhedsrisici forbundet med mobilkommunikation.”

Men spørgsmålet er altså ikke endeligt besvaret:

“Derfor støtter BfS yderligere forskning på dette område og råder brugerne til ikke at se bort fra at tage forholdsregler.”

Altså: Radiofrekvent stråling fra trådløse enheder er helt reelt mistænkt for at være sundhedsskadeligt, for uden nogen reel og væsentlig mistanke om betydelige sundhedsskadelige effekter ville råd som disse slet ikke eksistere eller komme på tale. Vi vil informere men ikke genere industrien alt for meget De tyske myndigheder forsøger, ligesom i nogen grad Sundhedsstyrelsen, at opfylde deres forpligtigelse til at informere borgerne og sundhedsrisiciene, formentlig i bekymring for kommende retssager, men uden at kompromittere samfundets og industriens trådløse interesser alt for meget.

Læs anbefalingerne her:
https://www.bfs.de/EN/topics/emf/mobile-communication/protection/smartphone-tablet/smartphone-tablet.html

Læs mere her:
Tror du, at den trådløse teknologi er sikker? Læs advarslerne, der er skrevet med småt:
https://nejtil5g.dk/tror-du-at-den-traadloese-teknologi-er-sikker-laes-advarslerne-der-er-skrevet-med-smaat/
Hvad du skal vide om stråling fra din mobiltelefon:
https://nejtil5g.dk/hvad-du-skal-vide-om-straaling-fra-din-mobiltelefon/

England

Rets anliggendet mod den britiske regering og udrulningen af 5G uden hensynstagen til sundhedsrisici er sendt videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

Efter at have modtaget et afslag på at appellere Mrs Justice Staceys kendelse, er sagen nu sendt videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det skriver Action Against 5G i deres seneste nyhedsbrev fra den 13. dec. 2023.

Nyhedsbrevet gennemgår nogle af de punkter, som deres juridiske team, der bla. består af Michael Mansfield QC og af yderligere to advokater, har skrevet om 5G-strålingen og de medfølgende risici og farer. Michael Mansfield har for nylig modtaget titlen “Kongen af menneskerettigheder” af The Legal 500.

5G-stråling: Risici og farer

Europa-Parlamentets Panel for ‘Fremtiden for Videnskab og Teknologi’ har bemærket, at der er dokumentation for det kræftfremkaldende potentiale af lavere frekvenser RFR, og at der er “ingen passende undersøgelser”, der vurderer virkningen af ​​det højere frekvensområde af 5G. Panelet kaldte 5G “et eksperiment på befolkningen.”

Den britiske regering hævder, at den udruller 5G sikkert ved at holde eksponeringen af elektromagnetiske felter inden for ICNIRPs retningslinjer, som den primært er afhængig af for at demonstrere 5G’s sikkerhed. Hverken ICNIRP eller regeringen har dog foretaget nogen undersøgelse af risikoen for sundhedsskadelige effekter fra 5G.

På samme måde har der ikke været nogen væsentlige internationale undersøgelser af risiciene ved 5G for endeligt at fastslå sikkerheden ved 5G gennem en sundhedsrisikovurdering af eksponering for radiofrekvenser, herunder 5G.

De helbredsproblemer, som eksponering for RFR kan forårsage, er veldokumenterede og bevislige. ICNIRP oplyser selv, at radiofrekvent-EMF’er har vist sig at forårsage nervestimulation, ændringer i permeabiliteten af ​​cellemembraner og effekter på grund af temperaturstigning.

De påviste risici ved RFR og de risici, der stadig er under overvejelse og i øjeblikket er ukendte, betyder, at udbredelsen af ​​5G udgør en risiko for offentligheden og en særlig fare for sårbare grupper, som ikke er blevet tilstrækkeligt gennemtænkt.

ICNIRP anerkender, at RFR kan interferere med individers implantater, men anfører, at det ligger uden for rammerne af dets retningslinjer. Yderligere angiver retningslinjerne udtrykkeligt, at selvom de “er baseret på den bedste videnskab, der er til rådighed i øjeblikket, erkender de, at der kan være begrænsninger for denne viden, som kan have konsekvenser for eksponeringsrestriktioner”.

Retningslinjerne fortsætter med at bemærke, at “Der er ikke tilstrækkelig forskning, der adresserer potentielle relationer mellem radiofrekvens-EMF’er og skelet-, muskel-, åndedræts-, fordøjelses- og udskillelsessystemerne, og derfor overvejes disse ikke yderligere”.

Regeringen har ikke truffet nogen foranstaltninger for at advare folk om risiciene ved 5G og har i stedet misrepræsenteret over for offentligheden, at teknologien allerede er kendt for at være sikker.

Den 3. oktober 2019 udgav den et vejledningsdokument, ‘5G-teknologier: radiobølger og sundhed’, som konkluderede, at: “Den samlede eksponering forventes dog at forblive lav i forhold til retningslinjerne, og som sådan burde der ikke være nogen konsekvenser for Folkesundhed”. Dette er ikke en sand og nøjagtig afspejling af tilstanden af ​​videnskabelig og medicinsk viden.

Denne sag drejer sig om sikkerheden i det miljø, hvor mennesker bor, og statens pligt til at give oplysninger om menneskeskabte industrielle risici for offentligheden. Det er ikke blevet konstateret, at risikoen er

a) en kendt risiko, som allerede er blevet fastslået at eksistere fra tidligere undersøgelser (kendt, allerede påvist skade), og

b) at pligten til at informere omfatter en risiko for fremtidig skade, som på nuværende tidspunkt ikke er endeligt fastslået eller kvantificeret, men på nuværende tidspunkt ikke kan diskonteres og forbliver derfor en ikke-kvantificerbar identificeret risiko.

ACTION AGAINST 5G er en gruppe af enkeltpersoner fra England, herunder læger, forskere og ingeniører, støttet af et stærkt team af advokater ledet af Michael Mansfield QC.

Formålet er at indlede retssager for at anfægte den britiske regerings manglende hensyntagen til klart identificerede sundheds- og sikkerhedsrisici ved trådløs stråling og den øgede eksponering fra udbredelsen af 5G.

Læs hele indlægget her:
https://actionagainst5g.org/case-updates/application-to-the-european-court-of-human-rights/

Opsætning af mobilmaster er afvist to steder i Brighton

Three UK havde indsendt separate planlægningsansøgninger til Byrådet i Brighton og Hove om hhv. en 15 meter og en 50 meter høje master med skabe ved deres basis, ved hhv. Eastern Road, Kemp Town og Bexhill Road, Woodingdean.

Byrådet afviste Eastern Road-ansøgningen i oktober 2021 og Bexhill Road-forslaget i juni sidste år.

Three UK ankede byrådets afgørelser, men Plantilsynet stadfæstede for nylig afslagene på begge klager.

Begrundelserne
Byrådet afviste Woodingdean-forslaget, fordi både mast og skabe ville “være en betydelig hindring” på gangstien.

Byrådet udtalte, at Three ikke havde demonstreret et “robust valg af sted”, og designet blev beskrevet som “top-tungt”, og ville forringe udsigten over South Downs National Park.

Forslaget om Eastern Road blev forkastet, fordi mastens placering, højde og bredde ville skabe et “unødigt visuelt rod” i gadebilledet, “skadeligt for rammerne” af Queen’s Park Conservation Area.

CK Hutchison Networks (UK) Ltd, som driver Three-mobilnetværket, udtalte derimod, at Eastern Road-forslaget ikke ville påvirke områdets visuelle faciliteter og ville dække et 5G “sort hul”.

Visuelle begrundelser kontra sundhedsmæssige effekter
Som det fremgår er det udelukkende de visuelle bekymringer, der ligger til grund for afslagene i Brighton. Så selvom mange sikkert er glade for afslagene, er der et stykke vej endnu før det er de sundhedsmæssige effekter og de utroværdige grænseværdier, der ligger bag sådanne afslag. Det gælder også i Danmark.

Som det fremgår af kommentarerne til artiklen er der også i England – selvfølgelig – de som betragter de sundhedsmæssige bekymringer som den rene misinformation.

Det vigtige oplysningsarbejde
Konklusionen er, at selvom der foregår rigtig meget oplysningsarbejde rundt om i verden og i Danmark, er det yderst vigtigt, at vi bliver ved med at oplyse og informere.

Den aktuelle skærmdebat er positivt fordi der bliver sat spot på nogle af konsekvenserne ved den altomfattende digitalisering.

Bagsiden er dog, at når talen drejer sig om skadeeffekterne ved den elektromagnetiske stråling (EMF) fra bl.a. de samme devices samt den nødvendige infrastruktur, så bliver der tavst i trådene.

Kilde:
https://www.brightonandhovenews.org/2023/07/28/phone-masts-rejected-for-two-sites-in-brighton/

5G søgsmålet mod den britiske regering

Den 6. og 7. februar 2023 blev domstolsprøvelsen vedr. manglende håndtering af beviserne for risici for menneskers sundhed som følge af 5G-teknologien endelig behandlet efter 3 års hårdt arbejde.

De oprindelige begrundelser for domstolsprøvelse blev i første omgang afvist, men ved appelsagen sidste år var der to argumenter, der gjorde at sagen gik videre til høring. De to afgørende argumenter:

 1. Manglen på tilstrækkelig eller effektiv information til offentligheden om risici og hvordan det, om overhovedet, kan være muligt for enkeltpersoner at undgå eller minimere risiciene;
 2. a) Manglen på tilvejebringelse af dækkende og tilstrækkelige grunde for ikke at etablere en proces til at undersøge og fastslå de negative helbredseffekter og risici for sundhedsskadelige virkninger fra 5G-teknologi og/eller for at udelukke de risici, som den tilgængelige dokumentation frembyder; b) manglende opfyldelse af de krav om gennemsigtighed og åbenhed, der kræves af en offentligt myndighed.

Samtlige grunde fremmer et brud på Human Rights Act 1998 ved udeladelser og svigt i strid med de positive forpligtelser til at beskytte menneskers liv, sundhed og værdighed, som kræves opfyldt i henhold til artikel 2, 3 og/eller 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Mandag den 6. februar 2023 Michael Mansfield (MM) fremlagde omhyggeligt sagsøgernes synspunkter over en 5 timers briefing til den præsiderende dommer Mary Stacey. Læs de uddybede begrundelse i artiklen. Tirsdag den 7. februar 2023 En pinlig start for forsvaret. Forsvaret blev irettesat af dommeren for manglende proceduremæssig stringens, da de havde undladt at indsende nogle anmodninger med de påkrævede N244-formularer.

“Du er regeringen, og du kan ikke engang overholde domstolens mest basale regler og procedurer. Du har haft to måneder til at gøre det rigtigt.”

Forsvaret grundfæstede igen sine to påstande: 1. ‘5G er DET SAMME som de andre G’er, blot er en branding-øvelse’ og 2. at ‘der er ingen risiko fra RFR, så længe som eksponeringen er under ICNIRP-retningslinjerne.

Forsvaret gik i sin argumentation endda så langt som at antyde, at der måske burde være en frivillig indsats fra regeringens side for at bekæmpe opfattelsen af, at 5G ‘udgør en risiko’ ved at kontrollere narrativer, der påstår noget sådant. Michael Mansfields modsvar Påstand 1: Dommer Stacey præciserede, at retten ikke kan løse en tvist om fakta omkring ‘5G er/er ikke nyt’. Michael Mansfield var dog i stand til at påpege, at kendsgerningen allerede var blevet fastslået i forsvarspakken, hvor den nye karakter af 5G-systemer (phased array/adaptive antenner) anerkendes af ICNIRP ved at tilføje en ny dimension til offentlig eksponering, at eksponeringen er stigende, og karakteristikaene ved denne eksponering ændrer sig.

Påstand 2: Den blev afvist af Mansfield, som en fuldstændig forvreden og falsk slutning om, at ICNIRP siger, at “5G er sikkert”. Det gør de overhovedet ikke og det kan de ikke. Det er ikke deres sted. De henviser til nogle undersøgelser, der viser ‘ingen væsentlig’ risiko, men der er meget få undersøgelser, og fraværet af undersøgelser er ikke et bevis for sikkerhed! Dommeren lovede en hurtig afgørelse Dommeren anerkendte sagens betydning og dens hastende karakter. Hun var naturligvis ikke i stand til at tage en beslutning med det samme, men ville give den den videre overvejelse og den opmærksomhed, den fortjente, så hurtigt som muligt. Denne proces kan tage uger til måneder, men hun forsikrede om, at hendes mål var dage eller uger.

Læs mere om retssagen her:
https://nejtil5g.dk/5g-soegsmaalet-mod-den-britiske-regering/

Sådan kan kampen mod en 16 meter høj 5G mobilmast også vindes

En kvinde hjælper med at vinde kampen med at stoppe en 16 meter høj 5G-mast, der skulle opsættes fem meter fra hendes hvad hun kaldte for ‘sit evige hjem’

Et udvalg i Swansea Council i Wales afviste opsætningen af masten efter at være blevet spurgt: ‘Vil du være lykkelig med en af disse lige uden for ‘dit evige hjem’?’

Kontroversielle planer om en 5G-mast bliver afvist
Planer om at opsætte en 5G-mobilmast på et bebygget gadehjørne i Cwmbwrla er blevet afvist. Indsigelser fra offentligheden omfattede dets potentielle indvirkning på bier og menneskers sundhed, men Swansea Councils planlægningsafdeling sagde, at der ikke var fremlagt beviser der underbyggede bipåstanden, mens ansøgeren, CK Hutchison Networks (UK) Ltd, erklærede at udstyret fuldt ud overholdt kravene om offentlig eksponering.

Byrådets planlægningsudvalg afviste imidlertid ansøgningen med syv stemmer mod tre efter at have hørt fra Kay Richards, som sagde, at det “hjem for evigt”, hun havde beboet i 52 år, ville have været fem meter fra den 16-meters høje mast og de tre medfølgende kabenitter. Fru Richards argumenter Kay Richards forklarede, at hun var knust, da hun hørte om “den lysegrå monstrøsitet”, som der var planlagt, og at hun frygtede, at det ville distrahere bilisterne. Hun mente, at der var mere passende placeringer til masten, og spurgte udvalgsmedlemmer: “Ville du være lykkelig med en af disse uden for dit ‘hjem for evigt’?”

Cwmbwrla rådmand Chris Holley henvendte sig også til udvalget for at gøre indsigelse mod forslaget, og han mente også, at der var bedre steder, som var længere væk fra husene.

For kommunen handler det om udseende og placering
En planlægningsmedarbejder fortalte, at teleselskaberne havde ret til at installere master på op til 25 meter, og at planlægningsafdelingen kun var optaget af deres placering og udseende.

Planlægningskontoret havde anbefalet masten til godkendelse og konkluderet at alt i alt ville dens påvirkninger overvejende være lokale og ikke påvirke det bredere område negativt. Andre steder var blevet overvejet og diskonteret af ansøgerne, da stedet skulle modtage et signalniveau, som ville gøre masten operationelt effektiv.

Folkelig modstand
Cllr Peter Black påpegede, at masten og kabinetterne ville alvorligt påvirke fru Richards og et andet hjem negativt og burde afvises. Lewis påpegede, at de mere end 200 mennesker, der skriftligt havde modsat sig ansøgningen, ikke demonstrerede et vellykket tidligt engagement vedr. dets design. Cllr Mary Jones sagde, at hun følte, at der “åbenbart” ville være en betydelig negativ effekt på nabobeboerne.

Udvalget stemte imod planen men sundhedsargumenter er ikke gyldige
Udvalget stemte imod planen med den begrundelse, at masten ville have en skadelig visuel påvirkning af lokaliteten og en skadelig beboelsespåvirkning på tilstødende ejendomme i kraft af sin højde, udseende og placering.

På trods af, at der er al mulig grund til at gøre brug af forsigtighedsprincippet grundet de mange bekymrende forskningsresultater, er det ikke et gyldigt argument, hverken i Wales eller i Danmark. Endnu.
Kilde:
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/swansea-5g-mast-council-protest-25947480
Beretninger fra Southhampton:
https://www.dailyecho.co.uk/news/23212108.southampton-5g-masts-people-take-matters-hands/

5 år skulle det tage: Britisk domstol har dømt en skole til at inkludere en elektromagnetisk overfølsom elev (EHS)

En pressemeddelelse fra den britiske sundhedsorganisation PHIRE – Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment – beretter at efter en fem år lang kamp gennem retssystemet har forældrene til en pige på 13 år fået medhold i retten:

SKOLEN ER FORPLIGTET TIL AT SKABE ET NÆRMILJØ PÅ SKOLEN, SÅ PIGEN KAN GÅ DER.

Det er en stor sejr for den juridiske accept af at elektromagnetisk overfølsomhed er et reelt sundhedsproblem induceret af eksponering for elektromagnetiske felter. Så kan vi blot håbe på, at sundhedsvæsenet i sidste ende vil følge trop.

Det fremgår af en artikel i Steigan.no (1) samt af pressemeddelelsen af den 19. august 2022 fra PHIRE (2)

Fra pressemeddelelsen:

“Vi mener, at dette er det første tilfælde i verden, hvor et regeringsorgan er lovligt bemyndiget til at lave EMF uddannelsesforanstaltninger for at imødekomme et barn med EHS.”

Forældrene skriver bl.a.:

“Vi er klar over, at andre børn med EHS i Storbritannien i øjeblikket ikke er i stand til at få adgang til skolen, og nogle af dem er dybt isolerede, da selv hjemmeundervisningsgrupper kan være utilgængelige for dem på grund af udbredt brug af Wi-fi og mobiltelefoner i samfundet. En juridisk anerkendelse af, at nogle børn kan blive negativt påvirket af disse eksponeringer på en alvorlig og invaliderende måde, er det første skridt til at gøre skolerne sundere for alle elever i vores digitale tidsalder og tillade lige muligheder for dem, der er akut ramt”.

Kilder:
1) https://steigan.no/2022/08/britisk-rett-har-domt-en-skole-til-a-tilrettelegge-for-el-overfolsom-elev%EF%BF%BC/
2) https://phiremedical.org/wp-content/uploads/2022/08/Press-Release-EHCP-for-UK-child-with-EHS-2022-PHIRE.pdf

Court of Appeal: Grønt lys til Anti-5G sag mod regeringen

Appelretten har i uge 21 givet tilladelse til, at en sag anlagt af anti-5G gruppen ’Action Against 5G’ kan fortsætte. Det skriver Mobilenews den 26. maj. (1)
Appelretten (2) angav, at der var to grunde til, at sagen kunne fortsætte.
Den ene var den påståede undladelse af at give tilstrækkelig eller effektiv information til offentligheden om risiciene, og hvordan det, hvis det er muligt, vil være muligt for enkeltpersoner at undgå eller minimere de påståede risici.
Den anden var manglen på at give dækkende og tilstrækkelige grunde til ikke at etablere en proces til at undersøge og fastslå de negative helbredseffekter og risici for sundhedsskadelige virkninger fra 5G-teknologi og/eller for at diskontere de risici, der er fremlagt af den tilgængelige dokumentation; og/eller manglende opfyldelse af kravene til gennemsigtighed og åbenhed, som kræves af et offentligt organ”.
Begge grunde blev af retten fremhævet for at “fremme et brud på Human Rights Act 1998 ved udeladelser og svigt i strid med de positive forpligtelser til at beskytte menneskers liv, sundhed og værdighed, som kræves opfyldt i henhold til artikel 2, 3 og/eller 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention” (3)
Action Against 5G som står bag retssagen (4) beskriver sig selv som “grupper af enkeltpersoner landsdækkende, herunder læger, forskere og ingeniører, støttet af et stærkt team af advokater ledet af Michael Mansfield QC.”
”Vi er gået sammen om at indlede en retssag for at anfægte den britiske regerings manglende evne til at tage tilstrækkeligt hensyn til klart identificerede sundheds- og sikkerhedsrisici ved trådløs stråling og den øgede eksponering fra udrulningen af 5G.”
Rettens samlede konklusion kan læses her:
https://actionagainst5g.org/blog/22363/

Siden 2015 har læger og forskere bedt om 5G-moratorier på Jorden og i rummet (5) (6) på grund af biologiske og miljømæssige risici.Den ’INTERNATIONALE APPEAL Stop 5G on Earth and in Space’ kan fortsat underskrives også af almindelige borgere. (7)
Lige nu kan alle EU borgere ligeledes underskrives det fælles Europæiske Borger Initiativ: https://signstop5g.eu/en
Siden 2018 har der været rapporter om mennesker og dyr, der har oplevet symptomer og sygdomme efter aktivering. ( 8 ) (9) (10) (11) I 2019 vidnede telekommunikationschefer, at de INGEN videnskabelige beviser havde for, at 5G er sikkert. (12) Uanset er der sundhedsrisici forbundet med 5G-eksponering (13) (14) samt eksponering for 4G og andre kilder til trådløs Wi-Fi-stråling (15) og elektromagnetiske felter ( “Electrosmog”). (16)
Derfor har den verdensomspændende modstand mod 5G været i gang i årevis på grund af sundhedsrisici såvel som andre forskellige væsentlige problemer, der er blevet identificeret med teknologien. (17) (18) (19)
Det har begrænset, bremset og/eller stoppet implementeringen nogle steder, (20) men ikke i Storbritannien, (21) hvilket førte til, at en gruppe anlagde retssag mod regeringen.
Hertil kommer at 5G SLET ikke levet op til sin hype.(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) Faktisk beskrev en kritiker for nylig det som et “complete hot mess.” (30) Ikke desto mindre er det nu muligt at fremskynde implementeringen med brugen af ​​cirka 360 millioner eksisterende gadelygter. (31)
Kilder og noter:
1) https://www.mobilenewscwp.co.uk/News/article/court-appeal-green-lights-anti-5g-case-govt
2) Court of Appeal (Appeldomstolen) behandler kun appeller fra andre domstole. Court of Appeal består af to afdelinger: Civil Division behandler appeller fra High Court og County Court og visse overordnede domstole, mens Criminal Division kun kan behandle appeller fra Crown Court i forbindelse med en retssag om tiltale (dvs. for en alvorlig lovovertrædelse). Dens afgørelser er bindende for alle domstole, herunder dem selv, bortset fra Højesteret.
3) https://menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-eu/europaeiske-menneskerettighedskonvention
4) https://actionagainst5g.org/
5) https://nejtil5g.dk/info-materiale/apeller/
6) https://ehtrust.org/scientists-and-doctors-demand-moratorium-on-5g-warning-of-health-effects/
7) https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/
8) https://www.activistpost.com/2022/01/sick-people-sick-pets-homes-put-up-for-sale-revisiting-nyc-in-2018-when-verizon-activated-5g.html
9) https://www.activistpost.com/2019/11/patriots-captain-has-never-seen-so-much-illness-among-players-could-it-be-from-verizon-operating-5g-at-their-stadium.html
10) https://www.activistpost.com/2019/09/switzerland-sick-of-and-sick-from-5g-nationwide-revolt-planned-for-september-21.html
11) https://www.activistpost.com/2019/07/youtube-terminates-account-of-sacramento-family-fighting-verizon-5g-small-cell-tower-installed-next-to-childrens-bedroom.html
12) https://www.blumenthal.senate.gov/newsroom/press/release/at-senate-commerce-hearing-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks
13) https://www.activistpost.com/2022/03/study-says-5g-causes-microwave-syndrome-and-confirms-radiation-well-below-levels-allowed-by-the-authorities-causes-ill-health.html
14) https://ehtrust.org/published-research-documents-adverse-effects-of-5g-and-wireless-radiation-exposure/
15) https://ehtrust.org/peer-reviewed-research-studies-on-wi-fi/
16) https://www.nbcnews.com/health/health-news/electrosmog-harming-our-health-flna1C9441432
17) https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/20-quick-facts-what-you-need-to-know-about-5g-wireless-and-small-cells/
18) https://whatis5g.info/
19) https://www.activistpost.com/2022/02/faa-issues-new-5g-aviation-safety-warnings-certain-airplane-systems-may-not-properly-function.html
20) https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/
21) https://www.activistpost.com/2022/05/50-of-uk-population-has-5g-coverage-according-to-provider-aims-for-90-by-2028.html
22) https://www.activistpost.com/2022/04/another-tech-writer-blasts-5g.html
23) https://www.activistpost.com/2021/12/5g-phone-contract-has-been-a-complete-waste-of-money-says-journalist.html
24) https://www.activistpost.com/2021/12/u-s-5g-falls-short-on-speed-as-5g-adoption-and-deployments-increase-a-slowdown-isnt-out-of-the-norm-says-report.html
25) https://www.activistpost.com/2021/11/industry-rep-on-hiding-5g-concealment-materials-could-impede-c-band-signals-and-this-is-becoming-more-common.html
26) https://www.activistpost.com/2021/09/fcc-council-addresses-5g-network-security-which-isnt-actually-secure-yet-deployment-continues-anyway.html
27) https://www.activistpost.com/2021/08/another-5g-service-woe-youre-potentially-susceptible-to-tracking-eavesdropping-and-so-called-downgrade-attacks.html
28) https://www.activistpost.com/2021/05/videos-indicate-that-verizon-5g-commercials-arent-honest.html
29) https://www.activistpost.com/2021/03/consumer-reporter-says-customers-should-avoid-5g-phones-for-up-to-2-years.html
30) https://www.activistpost.com/2022/05/test-and-measurement-forum-session-panelist-describes-5g-as-a-complete-hot-mess.html
31) https://www.activistpost.com/2022/05/5g-mmwave-smart-repeater-compatible-with-360-million-streetlights-will-deliver-data-driven-insights.html

Glædens dag i Frome, England, da byrådet besluttede at stoppe planerne om opsætning af 5G-mobilmast

Råben af “skål” og “vi elsker dig!” gav genlyd omkring rådhuset i Somerset onsdag aften (16. marts), da planerne om en ny 5G-mast blev afvist.
Det skriver County Gazette.
På et hængende hår
Mendip District Councils planlægningsråd mødtes i for at diskutere planer for en ny mast på hjørnet af Grove Lane og Manor Road i Frome, inden for et af byens vigtigste industriområder.
Rådmændene var var ligeligt fordelt ift. planerne, uenige om de eksisterende videnskabelige beviser og i afvejningen af risikoen for beboernes sundhed.
Da udvalget var låst fast, brugte formand Damon Hooton sin afgørende stemme til at afvise planerne – hvilket gav henrivende bifald fra medlemmer af offentligheden, som var mødt frem personligt.
Planerne
Planerne fremsat af H3G (UK) Ltd. indebar at den eksisterende 4G-mast skulle erstattes med en 5G-installation, hvor den nye mast blev 2,5 meter højere.
Dr. Erica Mallery-Blythe, medstifter af Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment (PHIRE), sagde, at planerne skulle afvises, da de eksisterende sikkerhedsretningslinjer for cellulære tårne ​​nu var “forældede”.
Hun forklarede: “Det er ingen overraskelse, at radiofrekvent stråling nu har vist sig at forårsage alvorlige biologiske virkninger under disse grænser – det vil omfatte alvorlige kræftrisici, forstyrrelser i nervesystemet og reproduktionsproblemer.”
“Beviset for radiofrekvent strålings kræftfremkaldende egenskaber er steget betydeligt siden 2011. Eksperter opfordrer til, at dette nu udpeges på linie med tobak og røntgenstråler.”
“Vores økosystem kæmper allerede. Det er meget vigtigt, at folk giver fuldt informeret samtykke til dette.”
Rådmand Shane Collins (hvis Frome Keyford-afdeling inkluderer området) sagde, at 5G blev forsøgt ned over den britiske offentlighed af en “uhellig alliance” mellem regeringen, ngo’er og teleindustrien.
Han tilføjede: “Der er en stor og voksende mængde beviser for, at menneskers eksponering for RFR [radiofrekvensstråling] fra mobiltelefonbasestationer forårsager negative helbredseffekter – herunder hovedpine, koncentrationsbesvær, hukommelsesændringer, svimmelhed, tremor, depressive symptomer, træthed og søvnforstyrrelser – og øget forekomst af kræft.”
“Der er en uhellig alliance mellem teleindustrien, nogle forsker-ngo’er samt politikere. Den politiske proces er blevet fanget af erhvervslivet og følger ikke med videnskaben.”
Peter Harrismente derimod, at forslaget var i overensstemmelse med alle eksisterende regler og var tilstrækkeligt langt fra eksisterende boliggader.
Han sagde: “De nærmeste beboere er 200 meter væk mod nordøst, så de bør ikke blive berørt. Det opfylder alle standarderne komfortabelt. Forslaget er i overensstemmelse med lokale og nationale politikker.”
“Pandemien har vist den kritiske betydning af mobilteknologi og bredbånd, og udrulningen af ​​5G forbedrer dette markant.”
Stemningen var delt blandt planlægningsbestyrelsens medlemmer, hvor rådmand Laura Waters opfordrede rådet til at sikre, at lokale børn blev beskyttet mod eventuelle skadelige virkninger af masten.
Hun sagde: “Hvis vi overvejer at beskytte børn og deres udvikling i skolen, bør vi også overveje at beskytte børn, der bor i husene, inklusive babyer. Vi har pligt til at beskytte børn, der bor i området.”
Der bliver bygget flere huse tæt på den plads. Hvis 5G-masten havde været der på tidspunktet for disse ansøgninger, ville de så være blevet afvist på grund af deres nærhed til masten?”
På sit forrige møde i februar godkendte bestyrelsen planerne for adskillige større udbygninger nær mastepladsen – omfattende 249 boliger på hver side af B3092 The Mount (foreslået af Barratt David Wilson Homes) og 198 boliger på hver side af Sandys Hill Lane (fremført) af Curo Enterprise Ltd.).
Derudover ligger masten i kort afstand fra Colliers Court-dagcentret og stedet for en foreslået udvikling af 24 boliger ud for Cherry Grove.
Rådmand Lucie Taylor-Hood var enig:
“Jeg føler mig meget utryg ved 5G generelt. Jeg har to små børn – jeg ville bestemt ikke bo i nærheden af ​​en 5G-mast, og jeg ville heller ikke have bygget en i nærheden af ​​mine børns skole. Vi kender ikke de langsigtede virkninger af dette på menneskers sundhed.”
“Jeg tror, ​​at vi under alle omstændigheder er for afhængige af vores telefoner – har vi virkelig brug for disse 5G-master overalt? Jeg føler, at det repræsenterer forbrugerisme og alt, hvad der er dårligt i verden i dag.”
Rådmand Francis Hayden (pensioneret fysiklærer) havde det modsatte synspunkt og argumenterede for, at den relativt lave frekvens af 5G-signaler betød, at de ikke var i stand til at forårsage kræft – en holdning, der fik tilråb af “ikke sandt” fra tilhørerne.
Han sagde: “Den stråling, vi taler om her, er ikke ioniserende stråling. Det er grunden til, at mikrobølgestråling og 4G ikke forårsager kræft – det varmer os op, men det er alt, hvad det kan gøre.””5G kommer ikke særlig godt rundt om objekter og absorberes af træer, hvilket får mig til at spekulere på, hvordan det kommer til at blive. Min største bekymring omkring 5G er, at det vil øge den digitale kløft mellem by- og landområder.”
Rådmand Mike Pullin tilføjede: “Vi elsker alle vores børn, men denne specielle mast skal ligge blandt en mængde virksomheder, og de vil sandsynligvis meget gerne have den.”
“Jeg undskylder virkelig over for folk, der har stærke holdninger imod dette, men jeg støtter fremskridt, og jeg tror, de er sikre.”
Efter omkring 45 minutters debat var udvalget uafgjort med seks stemmer hver vej, hvilket fik hr. Hooton til at bruge sin afgørende stemme til at afvise planerne – hvilket fik klapsalver og en kvinde, der råbte “Vi elsker dig!”.
Forslag om en lignende 5G-mast på Park Farm Road i Glastonbury skulle diskuteres på samme møde, men en beslutning om denne sag er blevet udskudt til senere på året.
Kilder:
https://www.somersetcountygazette.co.uk/news/20003566.plans-5g-mast-grove-lane-manor-road-frome-refused/
Om sundhedsrisici ved 5G se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
Se mere om mobilmaster her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/

Norge

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg (EMD) har svigtet: Afviste den norske klage.

Klagen over, hvordan det norske retssystem håndterede den såkaldte “Halden-sag” om AMS eller Smart Meter målerne og deres helbredseffekter – fik ikke lov til at blive behandlet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Dommen fra appelretten står således til troende.

Det var Lorraine Schembri Orland, den første kvindelige dommer ved EMD, der traf afgørelsen.

Forkastelsen fra EMK er meget kort og består af en standardformulering. Du kan finde den HER, oversat til norsk. Domstolen har mange sager og afviser langt over 90% af dem.

Advokat Hugo P. Matre har følgende kommentar:

“Retsformanden for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) har afvist appellen ved hjælp af en standardtekst uden individuelle vurderinger. Det fremgår således ikke klart af afgørelsen, hvad hun har lagt vægt på.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviser rutinemæssigt sager, der ikke opfylder alle formelle krav. Der er ikke nævnt formelle krav i afgørelsen. Det kan således lægges til grund, at appellen opfylder de formelle krav. På den anden side er den sagsforberedende dommer af den opfattelse, at der ikke er tale om en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Udtrykket “Retten finder” viser, at dette er retsformandens personlige vurdering. Men hun giver ingen forklaring på, hvorfor hun mener det.«

Mulighederne i retsvæsenet er dermed udtømte. Ekspertvidner og dokumentation i verdensklasse er ikke engang seriøst overvejet.

Domstolene har ganske enkelt stolet på myndighederne og har ikke ønsket hjælp fra professionelle dommere – som om de på forhånd vidste, at indsigelserne mod målerne var “åbenbart grundløse”.

Det skriver Einar Flydal den 22. sept.

Alvorlige konsekvenser
Der er ingen tvivl om, at indførelsen af de intelligente målere har skabt nye ofre. Selvom de fleste mennesker synes, det bare er noget vrøvl og ikke kan vedrøre dem er det yderst alvorligt for de berørte.

Hvad er der opnået
Selvom sagen blev tabt med store omkostninger, blev der indkasseret nogle sejre. Det blev utvetydigt fastslået, at:

 1. Læger er fuldt berettiget til at udskrive certifikater for fritagelse både for mikrobølgesendere i AMS-målerne og for snavset elektricitet fra måleren, så længe certifikatet er formuleret som specificeret af Domstolen. I sådanne tilfælde vil de ikke blive berørt af Sundhedsdirektoratets forsøg på at forhindre sådanne attester. Opskriften kan findes HER.
 2. Elselskaberne er forpligtet til at give dispensation ikke kun fra intelligente måleres mikrobølgesendere, men også fra den beskidte strøm, der skabes af målerne, når det er angivet i lægeerklæringen.
 3. Det er elselskabet, der skal sikre, at måleren ikke transmitterer mikrobølger og ikke leverer beskidt strøm, når kunden har ret til dispensation. Helt enkelt konkluderer retten således, at elselskabet ikke kan placere udstyr i sikringsboksen, der forårsager akutte helbredsproblemer, symptomer, der i daglig tale kaldes elektrisk overfølsomhed (EHS).

Det er jo i virkeligheden ikke nogen lille sejr:

Gennem de tre ovenstående punkter accepterer dommen i praksis, at stråling, der er svagere end grænseværdierne, kan forårsage sundhedsmæssige problemer, og at elektrisk overfølsomhed er en realitet, uanset hvad man kalder det, og at lidelser grundet AMS-målere bør udløse undtagelse fra det, man reagerer på – strålingen fra senderen eller fra beskidt strøm. Fremadrettet Det fremadrettede fokus skal derfor være appeldomstolens afgørelse: Den gældende ret. Der bør klages, når den nuværende ret til fritagelse ikke respekteres.

Når et elselskab ikke lever op til dommen, kan man nu i Norge klage, først til virksomheden og derefter opad i systemet. (Se Einar Flydals blogindlæg 21.09.2023, der også indeholder en skabelon til en klage.)

Læs hele Einar Flydals indlæg her:
https://einarflydal.com/2023/09/22/ams-menneskerettsdomstolen-sviktet-klagen-avslatt/#more-79270

Sagen om de smarte elmålere – AMS – er nu appelleret til Menneskerettighedsdomstolen

Ifølge en pressemeddelelse indgav Advokatfirmaet Schjødt AS den 17. juni 2023 en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Strasbourg på vegne af otte personer bosiddende i Norge. Sagen drejer sig om tvungen indførelse af nye elmålere.

De otte hævder, at de, der er elektrosensitive, oplever betydelige helbredsproblemer fra målerne, og at målerne forværrer andre sundhedsmæssige problemer, de allerede har.

Deres klage er den første norske klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over menneskerettigheder i forbindelse med elektromagnetisk stråling og biologiske skadelige virkninger.

De otte har tabt i byretten mod netselskabet Elvia, der begge har tabt og vundet i appelretten, og fået afvist deres anke til Højesteret. De otte argumenterer i klagen for, at den norske domstol ikke har foretaget nogen reel vurdering af sagens kerne – nemlig om klagernes indsigelser mod AMS-målerne er “åbenbart grundløse”, men ensidigt har baseret deres holdning på myndighederne. Klagerne er således blevet udsat for retsnægtelse, hvilket er en krænkelse af menneskerettighederne.

Andragerne hævder også, at de nuværende grænseværdier er utilstrækkelige og i strid med den nuværende etablerede medicinske og biologiske viden, og at myndighederne har forhindret fritagelse for installation. Ifølge klagen til EMRK er flere paragraffer i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention således blevet overtrådt, og forsigtighedsprincippet er ligeledes blevet overtrådt.

Der er anlagt en række sager ved norsk lovgivning vedrørende intelligente målere, dels på grund af helbredsproblemer, dels på baggrund af privatlivets fred, offentlig sikkerhed, brandrisiko og energipolitik. I det væsentlige er alle tabt.

Arbejdet med at fremlægge en pilotsag på sundhedssiden, som nu er blevet til en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, begyndte i 2018. Advokatsalærer er blevet finansieret gennem små og store bidrag fra omkring 2.000 mennesker og organiseret af aktionen Vi tager AMS-målerne i retten!, ledet af Einar Flydal, pensioneret forsker og strategirådgiver hos Telenor ASA og hhv. univ. lektor II på NTNU. Klagernes advokat er Hugo P. Matre, Advokatfirmaet Schjødt AS.

Pressemeddelelsen m.m. finder du her:
https://einarflydal.com/2023/07/17/ams-klagen-til-emd-er-sendt-en-milepael-er-nadd/

Ankesagen om AMS målere og sundhed

Efter et videomøde den 8. nov. er der stor opbakning til at føre Ankesagen om AMS målere og sundhed videre til Højesteret (95% for). Det vurderes også, at man har en stærk sag, samt at de overordnede spørgsmål om sundhed, privatliv, EMRK og EU-retten gør sagen principielt interessant for Højesteret. Løfter om små og store bidrag fra mange hundrede mennesker har betydet, at man nu kan anke “Halden-sagen” om AMS-målere og sundhed til Højesteret.
Kilde:
https://einarflydal.com/2022/11/21/ams-vi-er-i-mal-og-stevner-videre-for-fullt/

Canada

Canadiske eksperter og borgergrupper protesterer mod frigivelse af mm Wave-spektrum og opfordrer til et moratorium for 5G-udvidelse.

I et svar på en høring fra Industri, videnskab og økonomisk udvikling Canada (ISED) opfordrer eksperter og canadiske borgergrupper til et moratorium for frigivelse af flere 5G-frekvenser. Prevent Cancer Now har her samlet de vigtigste grunde til moratoriet.

Hovedoverskrifterne:

Årsag #1: Der har ikke været nogen forskning om de langsigtede sundhedseffekter af mm Waves.

Årsag #2: Der er stærke videnskabelige beviser for, at stråling fra nuværende (pre-5G) trådløse teknologier forårsager alvorlige bivirkninger. (5G vil forværre de eksisterende problemer.)

– Nogle mennesker oplever mere øjeblikkelige og undertiden svækkende helbredseffekter: Elektrohypersensitivitet (EHS)

– Dyreliv, herunder fugle, bestøvere og planter påvirkes også negativt.

Årsag #3: Health Canadas retningslinjer for eksponering (Sikkerhedskode 6) beskytter ikke canadiere.

Årsag #4: ISED overvåger hverken eksponeringer eller håndhæver industriens overholdelse af emissionsstandarder.

Årsag #5: Introduktion af mm Wave-bånd for at lette implementeringen af trådløs 5G-netværk og teknologier vil også:

– øge risiciene for privatlivets fred både enkeltpersoner og virksomheder samt cybersikkerhed.

– forstyrre kritiske satellitdata, hvilket resulterer i en anslået reduktion på 30% i vejrudsigtens nøjagtighed samt nedsat evne til at overvåge klimaet.

– bidrage væsentligt til klimaændringer og forurening.

– øge den økonomiske byrde

Årsag #6: Frigivelse af mm Wave-spektret og tilskyndelse til implementering af 5G-teknologier er i strid med principperne i Canadas digitale charter.

Læs her på dansk de uddybede begrundelser:
https://nejtil5g.dk/seks-grunde-til-et-moratorium-for-frigivelse-af-millimeterboelgespektrum-mmwaves/

Belgien

STRÅLINGSRETSSAG MOD BELGIEN OG EU

Med sin dom af 14. januar 2021 satte Forfatningsdomstolen i Belgien strålingsproblemet på landkortet. Domstolen erkendte, at nogle mennesker ikke kan tolerere en trådløs operatør. At enhver borger kan afslå en trådløst kommunikerende digitalmåler og anmode om en kablet variant.

Med sin dom gjorde domstolen meget mere end at udøve retfærdighed. Retten skabte drømme. Drømme om mere. Om en verden, der atter sprænger af liv.

Organisationerne SaveBelgium.be og StralingsArmVlaanderen.be startede derfor foråret 2021 en retssag mod Belgien og EU. Man ønskede at bringe op i retten, hvordan de standarder, som regeringen bruger i dag, ødelægger naturen, dræber bierne og fratager børnene deres fremtid.

Med udgangspunkt i Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention indsendte organisationerne for nylig sine beviser tæt på 8000 sider til de belgiske domstole. 3 præjudicielle spørgsmål

Vi påberåber os ikke kun, hedder det, EU’s grundlæggende rettigheder, men vi beder den nationale dommer om at stille EU-Domstolen 3 præjudicielle spørgsmål: (1) Juridisk underbygger vi denne anmodning med tre kilder til grundlæggende rettigheder: den belgiske forfatning, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (CFR) og EMRK samt en række andre nationale og EU-retlige grundlag.

For så vidt angår EU-retten og EMRK, er her de traktatartikler, som vi påberåber os:

 • EU-ret: artikel 2, 3, 4, 6 og 7 CFR og artikel 168 og 191 TEUF (Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde)
 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: Artikel 2, 3 og 8

Essensen af ​​vores juridiske argument er, at Belgien og EU krænker vores grundlæggende rettigheder ved at fortsætte med at overholde det termiske dogme i lyset af stigende beviser for alvorlig biologisk skade forårsaget af menneskeskabte elektromagnetiske felter. Efter vores opfattelse søger disse rettigheder at beskytte mennesker, planter og dyr, ikke kun mod opvarmningseffekter, men også mod de biologiske virkninger af menneskeskabte EMF. I forhold til EU-lovgivningen hævder vi, at Rådets henstilling 1999/519 overtræder CFR og derfor bør erklæres ulovlig. Da en national dommer ifølge EU-lovgivningen ikke selv kan gøre det, bad vi domstolen om at rette 3 præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Disse spørgsmål lyder som følger:

 1. Skal artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i chartret om grundlæggende rettigheder og artikel 168 og 191 i TEUF skal læses således, at de forpligter Unionen og dens medlemsstater til, når de udarbejder og definerer strålingsstandarder, fuldt ud at tage hensyn til ikke kun de mulige opvarmningseffekter af menneskeskabt elektromagnetisk stråling, men også til biologiske virkninger af enhver art. forårsaget af disse strålingsfelter?
 2. Hvis det er tilfældet, overtræder henstilling 1999/591/EF artikel 2, 3, 4, 6 eller 7 CFR samt artikel 168 og 191 TEUF, i det omfang den anbefaler maksimale grænser for elektromagnetisk stråling til medlemsstater, der tager kun tages hensyn til opvarmningseffekter og ikke de mange biologiske effekter, som uafhængig videnskabelig forskning henviser til?
 3. Hvis det er tilfældet, skal de relevante bestemmelser i direktiv 2018/1972 læses som en forpligtelse til, at medlemsstaterne, når de udformer en forebyggende lovgivningsramme, som yder tilstrækkelig beskyttelse mod de skadelige virkninger af menneskeskabt elektromagnetisk stråling, skal tage fuldt hensyn til de biologiske virkninger hvilken sådan stråling har på mennesker, planter og dyr?

Da loven i Den Europæiske Union gælder på samme måde i alle medlemslande, og alle EU’s medlemsstater også har undertegnet EMRK, kan vores tilgang kopieres af enkeltpersoner eller grupper i alle EU’s medlemsstater.
Kilder:
1) https://savebelgium.be/radiation-court-case-against-belgium-and-the-eu-state-of-play/
2) https://savebelgium.be/wp-content/uploads/2022/10/Rechtszaak-state-of-Play-ENG.pdf

Bruxelles har lige nu muligheden for at udvise rettidig omhu vedrørende 5G’s enorme miljøpåvirkninger

Bruxelles’ regionale regering er i øjeblikket ved at revidere sine grænseværdier for eksponering af radiofrekvent stråling. Et afgørende øjeblik, som skal ses på baggrund af virksomhedernes ønsker om at implementere 5G.
For Miguel Coma er det derimod en fantastisk mulighed for at udvise rettidig omhu med hensyn til 5G’s enorme miljøpåvirkninger.

De enorme digitale emissioner
Den digitale industri øger sine emissioner med 6 % om året. På grund af den eksponentielle stigning i datatrafikken vil denne tendens fortsætte med at accelerere. For at kompensere for teleselskabernes stigninger i drivhusgasemissioner skal andre mere essentielle sektorer fordoble deres indsats – og deres resultater.5G’s høje hastighed tilskynder til øget brug både analytikere og operatører er enige om, at med 5G skal energiforbruget ganges to til tre gange i 2025.
Uden nogen form for dokumentation hævder teleselskaberne, at 5G kan muliggøre energibesparelser i andre sektorer. Uanset er en energibesparelse på ingen måde afhængig af at installere en ekstra generation af mobil infrastruktur.

Løsninger vedr. 5G, som er kompatible med vores udfordringer
I en tid med både sundhedskriser og massivt fald i biodiversitet, må regeringer prioritere at begrænse EMR-eksponeringsrisici for alle levende væsener. Schweiz’ strenge standarder har banet vejen at implementere 5G under mere miljø- og sundhedsvenlige forhold. Bruxelles kunne indføre lignende betingelser og samtidig bevare en sund økonomi.

I lyset af 5G’s eksponeringsniveauer og de nøgterne mål, som det skiftende klima pålægger os, kunne regeringer derfor:

 • Begræns 5G udrulningen til private industrianlæg;
 • Øg den biologiske beskyttelse ved at revidere den nuværende eksponeringsstandard. Som et eksempel kunne Bruxelles’ nuværende seks V/m sænkes til tre V/m, som anbefalet af det belgiske sundhedsråd;
 • Kontroller stigningen i mobildatatrafik. Opret et “Ansvarligt Digitalt Budget” som er ledet af et uafhængigt, offentligt organ, finansieret af operatørernes indtægter, i henhold til månedligt forbrug af mobildata pr. bruger. Angiv niveauer, der favoriserer forbrugere, der genererer mindst dataoverførsel. Dette budget vil: a) øge offentlighedens bevidsthed om vores digitale fodaftryk; b) beskytte mennesker og dyreliv mod yderligere EMR-eksponering; c) tilskynde til investeringer i kablet infrastruktur, der giver en overkommelig, pålidelig og energieffektiv service; d) fraråde Fixed Wireless Access (en hjemme- og kontorforbindelse ved hjælp af 4G/5G, noget økologisk og økonomisk nonsens i en by;
 • Kræv, at mobiloperatører leverer en detaljeret årlig CO2-vurdering af deres drift og leverer deres tjenester inden for regionale klimamål (-55 % inden 2030).

Kun ved at indføre disse målsætninger, vil vi være i stand til at opfylde de økonomis forventninger til tilslutningsmuligheder – og løse samfundets store udfordringer: reducere vores brug af naturressourcer, reducere drivhusgasemissioner, øge beskyttelsen af ​​menneskers og dyrelivets sundhed – samt tilskynde til en mere humane samfund. #klimakonsekvenser #CO2 #energiforbrug
Kilder:
Artiklen indeholder de nødvendige referencer:
https://wsimag.com/science-and-technology/68698-reconciling-5g-and-sustainability-in-brussels
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/

USA

Kæmpe sejr: Domstol afgør, at teleindustrien skal overholde statens miljølove 

En dommer i Los Angeles County Superior Court afgjorde den 27. marts 2024, at føderal lov ikke kan foregribe Californiens delstatsmiljølov, som kræver vurdering af miljøpåvirkningen, før teleselskaber kan ansøge om tilladelser til at bygge ny trådløs infrastruktur langs naturskønne motorveje samt på historiske steder.

Afgørelsen er en sejr for Children’s Health Defense (CHD) og koalitionen af samfunds- og miljøgrupper i en historisk sag, som udfordrer den hurtige spredning af trådløs infrastruktur i Los Angeles County.

W. Scott McCollough, ledende advokat for sagsøgerne, udtalte i en pressemeddelelse: “Domstolens afgørelse er en enorm sejr i kampen mod uhindret spredning af trådløs på grund af de kendte risici for miljøet og folks sundhed.”

“Der er meget mere, der skal gøres, og vi arbejder på det hver dag, men dette er et vigtigt skridt i den rigtige retning.”

Retssagen
Retssagen nåede fem til, at Los Angeles County overtrådte Californiens statslige miljølov – California Environmental Quality Act (CEQA) – da den vedtog to forordninger, der tillader teleselskaber at installere trådløs infrastruktur uden nogen miljøgennemgang.

CEQA kræver, at offentlige organer “kontroller før der handles” ved at overveje de miljømæssige konsekvenser af de foreslåede handlinger.

Los Angeles County hævdede, at trådløse projekter var undtaget fra CEQA-gennemgang, men det var dommer James C. Chalfant uenig i.

I den 65-siders udtalelse fremførte dommer Chalfant, at statens miljølovgivning generelt gælder for trådløse projekter og kun er foregrebet af føderal lov – i dette tilfælde telekommunikationsloven fra 1996 – når det kommer til mindre ændringer og “samlokaliseringer”, hvilket betyder tilføjelser til eksisterende tårne, opgraderinger eller reparationer.

Dommeren noterede også, at en miljøkonsekvensanalyse er nødvendig for foreslåede trådløse projekter, som 5G small cells eller mobilmaster, langs naturskønne motorveje eller historiske steder.

Sagens vigtighed
Miriam Eckenfels-Garcia, direktør for CHDs EMR & Wireless-program, kaldte dommerens afgørelse “enormt vigtig, fordi den fastsatte at det juridiske princip om, at statens miljølovgivning ikke er foregrebet af føderal lov, og skal tages i betragtning, når det kommer til placering af mobilmaster.

“Vores EMR og trådløse retssagsstrategi tester grænserne for føderal foregribelse i dette område, da vi forsøger at etablere og sikre, hvad stater og lokale myndigheder kan gøre for at beskytte offentligheden og miljøet mod skadelig RF [radiofrekvens] stråling.”

Det lokale niveau er der, hvor folk har indflydelse, sagde hun, så vi er nødt til at bevare så mange statslige og lokale rettigheder som muligt.

“At vide, at statslige miljølove kan bruges til at bremse den ukontrollerede trådløse udrulning og stoppe nogle af disse tårne, er en stor gevinst for os og noget, der vil give samfund over hele landet mulighed for at kæmpe tilbage.”

Dommeren gav begge parter indtil 7. maj til at reagere på hans afgørelse.

Hele artiklen finder du her:
https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-lawsuit-la-county-court-telecom-comply-state-environmental-laws/

New York: Lovforslag med fokus på trådløse miljøforurening 

New York er der lige nu to aktive lovforslag, der skal sætte fokus på trådløs stråling, den nye miljøforurening.

Et lovforslag om at nedsætte en undersøgelseskommission, og et andet, der omhandler forsyningsmålere (Smart Meters). Det skriver Environmental Health Trust den 27. jan. 2024.
https://ehtrust.org/new-york-state-bills-to-create-5g-study-commission-and-smartmeter-opt-out/

En undersøgelseskommission
New York Assembly Bill A7229 er et forslag om at nedsætte en midlertidig kommission til at undersøge miljø- og sundhedseffekterne ved udviklingen 5G-teknologien.

“Lovgiveren finder, at femte generation, eller 5G, af trådløs teknologi er beregnet til i høj grad at øge enhedernes kapacitet og tilslutningsmuligheder, men også kan udgøre betydelige risici for mennesker, dyr og miljøet på grund af øget eksponering for radiofrekvent stråling.”

“Derfor finder lovgiveren, at der er behov for en kommission til at undersøge fordele og risici forbundet med 5G-teknologien med fokus på dens miljøpåvirkning og potentielle sundhedsvirkninger på borgerne i vores stat.”

Forbrugerbeskyttelse og valg af analog forbrugsmålerSenatslovforslag S5632A er et lovforslag om forbrugerbeskyttelse samt valg af forbrugsmåler, der giver dig mulighed for at beholde din elektriske, gas- eller vandanaloge måler uden gebyr, straf eller servicegebyr. Det vil også give folk mulighed for at få en analog måler genopsat inden for 10 dage, hvis de giver skriftlig meddelelse om, at de er el overfølsomme. Lovforslaget er til behandling i Senatets forbrugerbeskyttelsesudvalg

Nye JUMBO 5G mobilmaster i New York
I New York City er det planlagt at der skal opsættes snesevis af nye kæmpe 9 meter høje 5G- og 4G-master! Mange beboere er imod. 16 lokalråd har udstedt afslag, moratorier eller afstemninger om manglende støtte til 5G-masterne. De nye jumbo LINK 5G-master er voldsomme, høje og har fem etager til antenner.

Læs mere om kampen mod 5G i New York:
https://ehtrust.org/5g-in-new-york-city-2/
Græsrodsbevægelsen ‘New Yorkers 4 wired tech’ er aktive i modstanden mod 5G og Smart Meters:
https://newyorkers4wiredtech.com/
sammen New York Safe Utility Meter Association:
https://www.nysuma.org/

USA: Borgmestre modsætter sig et lovforslag, der tillader hurtigere godkendelser af infrastruktur til trådløs bredbånd

Ifølge eksperter tjener en hurtigere udrulning af trådløs infrastruktur industrien, ikke de amerikanske borgere. Det er ikke bare i Danmark, at der kæmpes om at gøre det endnu lettere for teleindustrien at opsætte mobilmaster og anden infrastruktur, og hvor nærdemokratiet ligeledes bliver løbet over ende.

Syv lovforslag
Et af de ældste stående udvalg i Repræsentanternes Hus, Komitéen for energi og handel, fremsatte i maj måned syv lovforslag, som ifølge lovgiverne har til formål at strømline og fremskynde implementeringen af trådløs infrastruktur over hele landet.

Men kritikerne hævder, at implementering af trådløs infrastruktur – i stedet for fiberoptik, som de hævder er en mere sikker og overlegen teknologi, vil formentlig forværre, ikke løse, den digitale kløft og vil tjene den trådløse industris interesser, ikke amerikanske borgeres interesser.

“Lovgivere hævder, at de forsøger at fjerne lovgivningsmæssige barrierer, men i stedet skaber de regninger, der favoriserer den trådløse industri,” udtalte teknologiadvokat Odette Wilkens.

For mange er de føderale lovforslag dog blot “flere beviser” på, at de valgte embedsmænd er “fanget af telekommunikation”, fordi de letter teleindustriens initiativer til trådløse implementering – herunder udrulningen af 5G – på trods af beviser for sundhedseffekter fra den trådløs stråling. Et af de lovforslag, der blev vedtaget i maj måned ville genautorisere Federal Communications Commission’s (FCC) Spectrum Auction Authority, der giver agenturet mulighed for at sælge licenser og tilladelser til brug af det elektromagnetiske spektrum og bruge pengene “til kommunikations- og teknologiinitiativer og andre formål.”

De øvrige seks lovforslag vil, hvis de vedtages, fremskynde og strømline processen med at evaluere teleselskabernes forslag til udrulning af trådløst bredbånd og oprette digitale systemer til sporing af udbredelsen af trådløs infrastruktur.

Løsning på den digitale kløft — et ‘grusomt svindelnummer’
Lovforslagene fremmes som en løsning på den digitale kløft – “men dette er en grusom hoax”, ifølge Sidnee Cox, direktør for EMF Safety Network.

Cox fortalte The Defender:

“Trådløst bredbånd, især den slags grundlæggende tjenester, der tilbydes lavindkomstfamilier, er notorisk langsomt, upålideligt og ude af stand til at imødekomme kravene til nuværende og fremtidig digital kommunikation.

Trådløse netværk er også lette at hacke, hvilket forårsager sikkerheds- og privatlivsproblemer.”

Både en rapport fra US Government Accountability Office fra juni 2020 og fra National Digital Inclusion Alliance konkluderede, at trådløs 5G-implementering sandsynligvis vil forværre forskellene i adgang til telekommunikationstjenester.

Protester mod de ændrede godkendelsesfrister
Et lovforslag, der skal fremskynde den tid, som de statslige og lokale myndigheder har til at godkende eller afvise tilladelser om infrastruktur har dog mødt modstand fra Den amerikanske borgmester-konference, der udtaler at det vil indskrænke områdernes rettigheder.

Lovforslaget foreslår en tidsfrist på 60-til-90-dage. Hvis fristen overskrides, anses tilladelserne for at være givet. Foranstaltningen kommer, mens National Telecommunications and Information Administration (NTIA) er ved at afsætte 42,5 milliarder dollars i infrastrukturloven til at gøre bredbånd landsdækkende. Ifølge Teleudbydere koster de lange tilladelsesforsinkelser både tid og penge.

Lovforslagets tilhængere siger, at det vil sikre, at projekter ikke bliver bremset af unødig bureaukrati. En tidsfrist “vil strømline processen” og skabe “klare regler for, hvornår tidsrammen begynder og slutter”, ifølge lovforslagets sponsor, rep. Buddy Carter.

Frank Pallone argumenterede dog for, at mangel på personale “især i mindre byer og amter” kan gøre det svært at overholde lovforslagets “vilkårlige” og “stramme” frister. “Der er meget mere i disse beslutninger end et simpelt ja eller nej,” sagde Pallone.

Ifølge Borgmestrene vil lovforslaget svække byernes mulighed for at presse virksomhederne til at servicere de mere fattige områder: Det “vil give udbyderne af bredbånd en hidtil uset føderal tildeling af adgang til statslig og lokal offentlig ejendom, men udbyderne pålægges ingen forpligtelser til at servicere ‘ikke betjente’ eller ‘underservicerede’ amerikanere.”

Men Gerard Lederer, en telekommunikationskonsulent, der arbejder for den amerikanske borgmester-konference, bemærkede, at den føderale regering har 270 dage til at godkende bredbåndstilladelser.

Kilder:
1) https://www.activistpost.com/2023/06/lawmakers-advance-bills-to-hasten-wireless-and-5g-deployment-will-serve-the-interests-of-the-wireless-industry-not-the-interests-of-u-s-citizens.html
2) https://www.activistpost.com/2023/06/u-s-mayors-org-opposes-bill-limiting-local-rights-on-broadband-that-weaken-cities-leverage-to-push-companies-to-provide-service-in-poor-communities.html

En dommer har afvist at forbyde en mobilmast på skorstenen af en grundskole i Wyandotte

Det er ikke let at forhindre opsætning af mobilmaster i skoler heller ikke i USA.
En gruppe forældre i Wyandotte, Michigan, havde sagsøgt T-Mobile og Wyandotte skoledistrikt på grund af en 5G-mobilmast på toppen af Washington Elementary School, men dommer Adel Harb imødekom til sidst T-Mobile og skoledistriktets forslag om at afvise sagen.
Dommen ophævede dermed det midlertidige påbud, som havde sat mobilmasten på pause. “Klageren har ikke en sag, fordi de ikke har lidt overlast,” fandt Harb. “Spekulativ skader”, som at masten kan forårsage fremtidige sundhedsproblemer, “kan ikke være grundlag for et erstatningskrav.”

Baggrunden
Da indbyggere i Wyandotte i februar protesterede og anlagde en retssag tidligere på året, hvor de argumenterede for de negative helbredseffekter fra de radiofrekvente stråler fra mobilmasten, var konsekvensen at mobilmasten ikke blev aktiveret. Forældrene mente, at emissionerne kunne udgøre en sundhedsrisiko for skolebørnene. Forældre trak deres børn ud af skolen, forstyrrede skolebestyrelsesmøder og gennemførte protestmarcher gennem foråret. Forældrene fremførte, at FCC’s regler om grænseværdier er forældede.
Distriktet fremførte, at man var bundet af en lejeaftale med T-Mobile, der blev godkendt og underskrevet af skolebestyrelsen i 2018.
Ved den forrige retssag blev Detroit Health Department pålagt at “vurdere, om børn i Detroit har været eller er truet af placering af mobilmaster på skolens ejendom.”

Advokaterne for forældrene kommenterede den nye afgørelse således:
“Det er strengt taget en kommerciel beslutning fra distriktet. Det handlede ikke om at forfølge noget uddannelsesformål. Børn i grundskolen bruger ikke trådløse mobiltelefoner til et uddannelsesmæssigt formål. Så det er virkelig pengegrådighed fra skoledistriktet, et særdeles dumt pengegrådighed, for med 1.000 dollars om måneden bliver alle disse unge skolebørn, lærerne samt personale på skolen bestrålet. En forfærdelig aftale indgået af fuldstændig uansvarlige skolebestyrelsesmedlemmer samt skoleadministration, det er bare en forfærdelig aftale og totalt uansvarlig.”

Dommen bliver anket, så det sidste ord er ikke sagt, heller ikke i denne sag.

Skal der være mobilmaster på tagene af vore børns skoler

Et stigende antal amerikanere ønsker ikke mobilmaster og antenner i nærheden af deres hjem eller deres børns skoler på grund af sundheds- og sikkerhedsrisici.

Et meget rapporteret eksempel på dette er i Wyandotte, hvor forældre tidligere på året protesterede mod installationen af en 5G-antenne på grundskolens tag. 2 politikere og en lektor tilsluttede sig. Forstanderens første svar var, at det ville være for dyrt at bryde kontrakten. Måneden efter sagde hun op.

Nu er Detroit Health Department blevet pålagt at

“vurdere, om børn i Detroit har været eller er truet af placering af mobilmaster på skolens ejendom.”

Dokumentationen mangler ikke “Forskningen er tilstrækkelig til at udløse en ny politik, som reducerer celletårnets strålingseksponering for børn,” udtaler Theodora Scarato, adm. dir. for Environmental Health Trust, som sendte et brev til Detroit School Board angående risici for børns sundhed.

Scarato pegede på den føderale domstolsafgørelse vedr. EHT et. al. vs. FCC og om hvordan FCC ikke har reageret og undladt at dokumentere hvordan dens grænseværdier kunne være beskyttende ift. til langvarig eksponering.

“Den føderale regering har undladt at beskytte børn, da FCC’s grænseværdier for menneskelig eksponering er fra 1996, og de beskytter ikke mod langtidsvirkninger, og de tager heller ikke hensyn til børns unikke sårbarhed.”

Det samme kan siges om de danske myndigheder herunder Sundhedsstyrelsen.

Detroit Public School Superintendent erklærede, at der er 29 celletårne på Detroit offentlige skoleejendomme. “Størstedelen er i på bygninger, hvor der er personale og børn.”

Hele artiklen med diverse links finde du her:
https://www.activistpost.com/2023/05/city-council-introduces-resolution-for-health-dept-to-study-health-impact-of-school-districts-cell-towers-on-kids.html

Alle sagsøgers eksperter blev udelukket i retssagen vedr. mobiltelefoner og hjernetumorer

Med en stor sejr til teleindustrien og Motorola i særdeleshed, har en dommer afvist vidneudsagn fra hele den liste af ekspertvidner, som var planlagt at skulle støtte påstande om, at mobiltelefoner kan føre til hjernetumorer.

Dommer Alfred Irving Jr. fra Washington DC Superior Court afsagde afgørelsen den 25. april i et sæt af 13 sager, der samlet er kendt som Murray vs. Motorola.

Sagen der startede for 22 år siden
Murray-sagen har stået på i lang, lang tid. Det oprindelige krav blev indgivet for mere end 20 år siden. I november 2001 sagsøgte Mayer Morganroth og hans søn Jeffrey Morganroth Motorola på vegne af Michael Murray, en 34-årig tekniker, der havde udviklet et ondartet gliom efter at have testet mobiltelefoner for Motorola. (detaljer kan du her: MWN, N/D01).

Kampen om hvem der må vidne
Hvem der har lov til at vidne, og hvilke videnskabelige og medicinske oplysninger de har lov til at bringe til en retssal, har været i centrum for Murray-retssagen i det sidste årti. (Det første årti var centreret om mislykkede skridt til at afvise sagerne.)

I august 2014 syntes sagen at være løst. Efter en fire uger lang høring lod den daværende retsformand i Murray, Frederick Weisberg, fem af de samme seks sagsøgereksperter, som Irving senere afviste, vidne. Han diskvalificerede Dimitris Panagopoulos, græsk biofysiker, og to andre – Shira Kramer, en amerikansk epidemiolog, og Gautam “Vini” Khurana, en australsk neurokirurg.

Forsvaret udfordrede Weisbergs beslutning, og sagen gik til DC Court of Appeals“Det er en maraton,” sagde Morganroth til Wall Street Journal i efteråret 2015, da han og Dee forberedte sig på at argumentere for deres sag foran hele seks appeldommere. Morganroth brugte den rigtige metafor: Det var mere end syv år før Irvings afgørelse i april.

Ændrede standarder og nye skiftende dommere

Efter et år, traf appeldomstolen en afgørelse, men da den kom, ændrede reglerne for engagement sig. Dommerne tillod Murray-sagerne at fortsætte, men Superior Court skulle nu bruge en anden standard til at bedømme videnskabelige beviser. Striden om de samme seks eksperter startede på ny.

Dommere roterer til og fra en given procedure i DC Court, men ikke efter nogen specifik tidsplan. I august 2018 erstattede Anita Josey-Herring Weisberg, og hun blev igen erstattet af Jennifer Anderson for en kort periode i 2020. Alfred Irving overtog i januar 2021.

Først var det nye regler, så var det nye dommere.

Den nye afgørelse kommer tyve år og fem dage efter, at Michael Murray bukkede under for sin hjernetumor.

Uanset hvad der herefter sker, er de 13 Murray-søgsmål kun toppen af isbjerget.Irving bemærker i sin afgørelse, at der stadig er 67 andre sager under behandling. Seks af disse blev indgivet “så sent som i 2020.”

De kan læse hele gennemgangen af maratonforløbet i Microwave News fra den 4. maj 2023:
https://microwavenews.com/news-center/judge-bars-expert-witnesses

Children’s Health Defense har anmodet FCC om at “stoppe med at blokere” for retskendelse om at imødegå de skadelige virkninger af trådløs stråling

Children’s Health Defense anmodede den 4. april Federal Communications Commission (FCC) om at “stoppe med at blokere” og overholde det domstolsbeordrede mandat for at forklare, hvordan agenturet kunne erklære at de nuværende retningslinjer er tilstrækkeligt at beskytte mennesker og miljøet mod de skadelige virkninger af eksponering for radiofrekvent (RF) stråling.

Sagen
Den amerikanske appeldomstol for DC Circuit udstedte den 13. august 2021 et mandat, hvor den fastslog, at FCC undlod at overveje ikke-kræftbeviset for de sundhedsskadelige virkninger relateret til den trådløse teknologi, da agenturet fastlagde sine sundheds- og sikkerhedsretningslinjer fra 1996 som værende tilstrækkelige for at beskytte folkesundheden mod de trådløst baserede teknologier.

Afgørelsen stammer fra CHD’s historiske sejr, der udfordrer FCC’s beslutning om ikke at revidere retningslinjerne fra 1996.

FCC har ikke taget skridt til at efterkomme domstolens afgørelse, hvilket har fået CHD til at true med yderligere retssager.

Kilde:
https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-fcc-court-order-wireless-radiation-guidelines/

Så er det officielt: Robert F. Kennedy Jr. stiller op som demokratisk præsidentkandidat i 2024

Som han annoncerede, at han kunne, stiller Robert F. Kennedy Jr., grundlægger og formand for Children’s Health Defense (CHD), op som demokratisk præsident i 2024.

De nødvendige papirer blev indgivet til Federal Election Commission (FEC) i den første uge i april. Dermed slutter, sønnen til den afdøde tidligere amerikanske justitsminister Robert F. Kennedy og nevø til den afdøde tidligere præsident John F. Kennedy sig til den spirituelle rådgiver og forfatter Marianne Williamson som den anden demokrat, om at blive nomineret til partiets kandidat i stedet for Joe Biden ved det næste præsidentvalg.

“Min højeste prioritet er at afslutte den korrupte fusion mellem stats- og virksomhedsmagt, der har ødelagt vores økonomi, knust middelklassen, forurenet vores landskaber og vande, forgiftet vores børn og frarøvet os vores værdier og frihed.”

Robert F. Kennedy Jr. Kennedy er tidligere miljøadvokat og har længe beskrevet sig selv som en “livslang demokrat”, og han står til at være en stabil udfordrer mod Joe Biden, som er ret upopulær ikke bare blandt republikanere, men også hos mange demokrater.

Kennedy har bl.a. skabt sig et navn gennem Wuhan coronavirus (Covid-19) “pandemien” ved højlydt at modsætte sig de såkaldte “vacciner”, der blev frigivet via Operation Warp Speed. Kennedy er en sundhedsfrihedskæmper med en omfattende erfaring med støtte til den individuelle frihed.

Ved et arrangement i marts måned, arrangeret af New Hampshire Institute of Politics, kom Kennedy med en foreløbig meddelelse om, at han “overvejede” at stille op til præsident mod Biden.

“Jeg har passeret den største forhindring, som er, at min kone har givet grønt lys,” jokede Kennedy.

Det er fortsat uklart, om Biden overhovedet vil stille op igen i 2024. Det Hvide Hus har gentagne gange sagt, at Biden fuldt ud agter at stille op til en anden periode, men alt kan ske mellem nu og da for at ændre det.

Med Kennedys beslutning om at stille er det tredje gang, at en person fra Kennedy-familien stiller op til et offentligt embede i USA.

Han er miljøaktivist og advokat og grundlægger af Waterkeeper Alliance, verdens største fortalergruppe for rent vand med mere end 300 lokale Waterkeeper-grupper, der beskytter vand på seks kontinenter.

Time magazine udnævnte Kennedy til sin “Hero for the Planet” for hans succes med at hjælpe New Yorks Riverkeeper-gruppe med at lede kampen for at genoprette Hudson River.

Kennedy har med succes ført mange sager mod forurenende virksomheder, herunder de skelsættende sejre mod Monsanto i 2018 og DuPont i 2019, forureningssagen, der inspirerede filmen “Dark Waters” (2019).

Han er forfatter til mere end 10 bøger, herunder “American Values: Lessons I Learned from My Family” og “The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health.”

Kilder:
1) https://votedemocrat.news/2023-04-06-robert-f-kennedy-jr-democrat-2024-president.html#
2) https://childrenshealthdefense.org/defender/robert-f-kennedy-jr-files-run-us-president/

Los Angeles County sagsøges: Den hurtige spredning af mobilmaster overtræder borgernes fundamentale rettigheder

Målet med retssagen, som er indgivet til Los Angeles County Superior Court, er at omstøde et ændringsforslag, der giver mulighed for hurtig spredning af trådløs infrastruktur uden behørig proces og uden beboernes ret til at appellere. Påstanden er bl.a. at ændringerne overtræder California Environmental Quality Act (CEQA).

Retssagen hævder endvidere, at forordningerne rejser forfatningsmæssige bekymringer om retfærdig proces i forhold til trådløse projekter, som direkte påvirker de lokale beboere, der vil lide betydelige tab af både personlige og ejendomsrettigheder uden mulighed for at anke.

“Forordningen er målrettet designet til at skabe et baglokale, der automatisk sætte godkendelsesstempler for mobilmaster, og som udelukker offentligheden og endda de nærliggende beboere, der vil blive direkte berørt og forurettet,” sagde W. Scott McCollough, advokat for sagsøgerne.

“Bekendtgørelsen – og de individuelle tilladelsesbeslutninger – vil fuldstændig ignorerer miljø- og andre virkninger på mennesker. Det vil forværre, ikke løse, den digitale kløft.”

Sagsøgerne anmodede retten om midlertidigt ophold og tilhold og foreløbigt forbud, indtil retssagen er afgjort.

Klagen peger på adskillige eksempler på, hvad sagsøgere hævder, overtræder CEQA, Californiens forfatning og Los Angeles County Board of Supervisors egen regel.

Ifølge klagen:

“Bekendtgørelsen skaber rammerne for at tillade tusindvis af trådløse faciliteter i hele … Amtet. Tilsynsrådet har målrettet og ulovligt gjort sig blinde for de betydelige og negative konsekvenser for lokalsamfundet og miljøet, der vil opstå som en direkte følge af dette projekt.

“Et trådløst projekt kan ofte gøre lokale beboere så syge, at det konstruktivt udsætter hele familier, der ikke længere kan tolerere kontinuerlig eksponering for ikke-ioniserende stråling udsendt fra små celler og makrocelletårne. Denne situation er særlig tragisk for fattige familier og minoritetsfamilier, der desperat holder fast i billige boliger og mangler økonomiske midler til at flygte.

“Grundlæggende retfærdighed kræver, at disse familier … gives passende forudgående varsel og en retfærdig høring, før deres stemmer bringes til tavshed, deres ejendom tages eller devalueres, eller deres liv bringes i fare.”

Klagen hævder, at trådløse faciliteter “vil bringe luft, vand, flora, fauna og genstande af historisk eller æstetisk betydning i fare”, og at faciliteterne “ikke er designet til at modstå jordskælv eller oversvømmelser og vil skabe nye risici for brand.”

Koalitionen, som anlægger retssagen, omfatter Fiber First LA, Mothers of East LA, Boyle Heights Community Partners, United Keetoowah Band of Cherokee Indians og Union Binacional de Organizaciones de Trabajadores Mexicanos Ex Braceros 1942-1964.

“Borgernes ret til at have en stemme i vigtige beslutninger om deres helbred, deres sikkerhed og deres fremtid er grundlæggende for det amerikanske demokrati,” sagde Brenda Martinez, stiftende medlem af Fiber First LA.

“L.A.’s tilsynsråd har klart sat de gigantiske teleselskabers interesser over interesserne hos de mennesker, de skal repræsentere. Der er ingen anden grund til at fratage folk i vores samfund retten til at blive hørt.” Hvornår mon den danske befolkning indser alvoren i den hovedløse opsætning af mobilmaster i Danmark

Oven stående er lånt fra The Defender den 8. marts 2023.
https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-lawsuit-los-angeles-wireless-towers/

Modstanden mod 5G vokser i Big Apple, hvor de Lokale Råd træffer foranstaltninger for at få stoppet udrulningen 👍

Klager og bekymringer over 5G-udrulningen i New York City-området har været i gang siden 2018, hvor beboerne for første gang rapporterede, at de blev syge (og det samme blev deres kæledyr), efter at masterne blev aktiveret. Med udbredelsen er modstanden kun blevet større (se 1, 2, 3). Politikere og beboere ønsker ikke master, når der ikke er problemer med de trådløse tjenester.

5G i New York
Verizon, AT&T og T-Mobile udruller 5G-teknologien i New York City med en kombination af “makro”-placeringer (trådløse sendere, som generelt placeres på tagene) og “small cells”, som typisk er placeret på lygtepæle.

Theodora Scarato, administrerende direktør for Environmental Health Trust har forelagt informationsmateriale hos de lokale råd samt adskillige andre vedr. den videnskabelige forskning samt manglen på opdaterede regler for eksponering for stråling.

New York’s lokale råd – Community Board (CB):

 • Community Board 8 (inkluderer områder i Upper East Side på Manhattan og Roosevelt Island) vedtog et 5G-moratorium.
 • Community Board 9: Brev RE: Afvisning af nye Link5ZG-bokse inden for MCB9
 • Manhattan CB5 (Times Square) – 1/5/23 – Parker og offentlige rum – 1/12/23 – Et enigt råd vedtog et moratorium.
 • CB9 West Harlem: 1/9/23: Sundheds- og Miljøudvalget besluttede at vedtage lignende resolution som Upper East Side til eksekutivkomiteen og den 1/11/23: Eksekutivkomiteen vedtog resolutionen med enkelte ændringer.
 • Brooklyn CB10 Bay Ridge/Fort Hamilton: 1/10/23 – Communications & Public Relations Committee vedtog en afvisning.
 • Queens CB2 (Jackson Heights, East Elmhurst og Northern Corona) 19/1/23 Link5G offentligt møde https://queenscb3.cityofnewyork.us/board-meeting-recordings/

Manhattan CB2 (Greenwich Village, Little Italy, SoHo, NoHo, Hudson Square, Chinatown og Gansevoort Market) — 1/19/23 — Et enigt råd vedtog en resolution om et moratorium i bolig- og vartegnsområder.

16. januar 2023. Brev om 5G-master fra New York Manhattan distriktspræsident til Matthew C. Fraser Chief Technology Officer Office of Technology & Innovation i NYC Office of Technology & Innovation:

“…mange indbyggere har rapporteret alvorlige bekymringer om valg af placering, afstand samt processen med at inddrage lokalsamfundet. Beboere har rapporteret, at de ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om placeringen af 5G-master i deres nabolag, og mange har sat spørgsmålstegn ved de specifikke valg af steder og om det grundlæggende behov for, at de nye master optager vitalt offentligt rum. Vi skal kommunikere bedre med lokalsamfundet og være bedre til at informere newyorkere om disse installationer.”

Organisationer i New York der aktivt arbejder med at øge informationen om behovet for sikker og hurtig teknologi frem for overdrevne 5G-master:

 • Wired Broadband.org: Odette J. Wilkens, President & General Counsel Wired Broadband, Inc. har givet vidnesbyrd om behovet for kablet bredbånd og sikre teknologiske løsninger.
 • New Yorkers 4 Wired Tech: Grassroots går ind for at advare om de skadelige biologiske effekter af pulseret moduleret mikrobølgestråling fra fortættede 4G/5G trådløse infrastrukturantenner.

Radiointerview med ProPublica Reporter Peter Elkind om 5G og trådløs stråling. WABC Radio (New York, NY), 17. januar 2023:

Peter Elkind. Hvordan FCC beskytter teleindustrien mod sikkerhedsproblemer. ProPublica, 10. november 2022

En stor afsløring af FCC’s uagtsomhed samt støtte til teleindustrien: “Den trådløse industri udruller tusindvis af nye sendere samtidig med at mængde forskning, der sætter spørgsmålstegn ved mobiltelefonsikkerhed, stiger. Føderale regulatorer siger, at der ikke er noget at bekymre sig om – selvom de stoler på standarder etableret i 1996.”
Få et resume her:
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/1206017403644308/
Artiklen er fra Aktivist post den 24. januar 2023.

David mod Goliat

Teleindustrien opsætter ikke bare i Danmark, men overalt i verden tusindvis af nye mobilmaster, samtidig med en voksende mængde forskning, sætter spørgsmålstegn ved sikkerheden ved mobiltelefoni og og trådløs stråling.

Sundhedsmyndighederne påstår hårdnakket, at der ikke er noget at bekymre sig om – til trods for at de er afhængige af forældede grænseværdier vedtaget i 1996 i USA og i 1998 i EU og det efter anbefalinger fra teleindustriens egne organisationer.

Mobilmasten i Pittsfield
Artiklen af Peter Elkind fra ProPublica den 10. nov. 2022 fortæller, hvad der skete efter at sundhedsklagerne begyndte at rulle ind få uger efter aktiveringen af en ny mobilmast i august 2020 i Pittsfield, en gammel fabriksby i Massachusetts ‘Berkshire Mountains. Sytten beboere rapporterede hovedpine, svimmelhed, søvnløshed eller forvirring. Et par børn måtte sove med “opkastspande” ved deres senge.

Fra nysgerrighed til bekymring
Bobbie Orsi var netop blevet formand for Pittsfields sundhedsstyrelse, da klagerne dukkede op. Den 66-årig sygeplejerske, begyndte derefter at uddanne sig selv indenfor elektromagnetisk stråling.

I løbet af nogle måneder gik Orsi fra at være nysgerrig til være bekymret og for det første overbevist om, at strålingen teleselskabet Verizons 115 fods 4G-masttårn var skyld i problemerne i Pittsfield, og for det andet, at de voksende beviser for skade fra mobiltelefoner – alt fra effekten på fertilitet og fosterudvikling til udviklingen af – er blevet nedtonet i USA.

Teleindustriens rettigheder overstiger befolkningens
Orsi og Pittsfield-bestyrelsen vidste at de amerikanske tilsynsmyndigheder (FFC) gentagne gange har stillet sig på teleindustriens side ved at benægte muligheden for stort set enhver menneskelig skade. Men også at den føderal lovgivning og FCC-regler er tilpasset industrien, hvorved her Verizon har flere juridiske rettigheder end befolkningen i Pittsfield. Til trods herfor valgte Pittsfield Health Board alligevel i april 2022 at udstede en nødstopordre, der instruerede Verizon om at lukke masten grundet “offentlig gener” og “årsag til sygdom”, der “gør boliger uegnede til menneskelig beboelse.” (Flere familier havde forladt deres hjem). Stopordren var den første af sin art i USA.

David og Goliat
Verizon sagsøger byen ved en føderal domstol allerede den 10. maj. Virksomheden hævdede, at Pittsfield-beboernes medicinske klager var falske. Og under alle omstændigheder hævdede Verizon, at ophørsordren blev udelukket, fordi føderal lov gav FCC den eneste beføjelse til at regulere trådløse strålingsrisici. Af frygt for et håbløst og dyrt slag mellem David og Goliat nægtede Pittsfields byråd at finansiere kampen. En måned senere vælger Pittsfield Health Board at trække sin ophørsordre tilbage.

Stigende frygt
Beviset for et skulder-til-skulder-partnerskab mellem et føderalt agentur og den industri, det formodes at skulle regulere får sammen med opbygningen af et 5G netværk frygten til at stige. , I USA vil det kræve omkr. 800.000 nye basestationer, master og tætliggende “small cells” monteret på hustage og gadelygter svarende til en tredobling af det nuværende antal sendere, og mange vil blive placeret tæt på huse og lejligheder.

Myndighederne holder fast i deres holdning om, at der ikke er nogen grund til bekymring, mens de erkærer at de “tager sikkerhedsspørgsmål meget alvorligt”.

Situationen er grotesk
Som Bobbie Orsi udtaler: “Sundhedsstyrelsen har mandat til at beskytte borgerne i Pittsfield, men bundlinjen er, at FCC har gjort det umuligt for os at gøre noget. Hvis en virksomhed kan komme ind og gøre noget for at gøre folk syge, og Sundhedsstyrelsen ikke har hjemmel til at handle, så er det grotesk.”

Dokumentationen for begrundet bekymring stiger og stiger
Men en voksende mængde international forskning hævder, at der er grund til at bekymre sig om skader – hvoraf mange ikke er relateret til kræft – fra trådløs stråling. Henry Lai, en emeritus professor i bioengineering ved University of Washington, har udarbejdet en database med 1.123 peer-reviewed undersøgelser offentliggjort siden 1990, der undersøger biologiske virkninger fra trådløs strålingseksponering. Omkring 77% har fundet “betydelige” effekter, ifølge Lai. I modsætning hertil viste en tidligere gennemgang af Lai, at 72% af industrisponsorerede undersøgelser ikke rapporterede nogen biologiske virkninger.

Men trådløs stråling er fortsat mulig kræftfremkaldende
Det Internationale Agentur for Kræftforskning, en gren af Verdenssundhedsorganisationen, klassificerede i 2011 trådløs stråling som “muligvis kræftfremkaldende for mennesker.” Men hverken industri eller myndigheder synes at tage den udmelding særlig alvorlig når det gælder den trådløse stråling. I stedet forsøger man at latterliggøre og negligere både klassifikationen samt forskningen på en måde som aldrig ville forekomme ved nogen anden miljøskadelig toxin.

Midt i mørket er der lidt lys
Mere end 20 regeringer har vedtaget foranstaltninger til beskyttelse mod stråling eller anbefaler forholdsregler. Frankrig kræver, at nye telefoner sælges med headset og med skriftlig vejledning om begrænsning af eksponering for stråling. Der er også forbud mod at telefoner markedsføres til små børn, og annoncer rettet mod alle under 14 år. Grækenland og Schweiz overvåger rutinemæssigt radiofrekvensstrålingsniveauer i hele landet. Storbritannien, Canada, Finland, Tyskland, Italien, Indien og Sydkorea opfordrer borgerne til at begrænse både deres egen eksponering og børns brug af mobiltelefoner. Det Europæiske Miljøagentur gør det også og bemærker: “Der er tilstrækkelige beviser for risiko til at råde folk, især børn, til ikke at placere håndsættet mod deres hoveder.”

Danmark oplyser, men ingen skal opdage det
I Danmark advarer sundhedsstyrelsen om at holde mobilen op til øret – alene ud fra et opvarmningskriterie. Anbefalingen er dog gemt væk langt inde på styrelsens hjemmeside og kun ganske få kender til de skrappe anbefalinger. Læs hele den uddybende artikel fra propublica.

Kilder:
https://www.propublica.org/article/fcc-5g-wireless-safety-cellphones-risk

Los Angeles County Board udsætter beslutning om hurtige trådløse mobilmaster efter offentlige protester

Los Angeles (L.A.) County Board of Supervisors vedtog tirsdag enstemmigt at udsætte sin endelige afstemning om to forordninger, der ville give mulighed for hurtig spredning af trådløs infrastruktur uden behørig proces og uden beboernes mulighed for at klage.

De fem bestyrelsesmedlemmer vil indhente ekspertudtalelser og diskutere spørgsmål rejst af vælgerne på et lukket møde den 20. december. Bestyrelsen planlagde endnu en offentlig høring og den endelige afstemning den 10. januar 2023.

Det skriver The Defender den 8. december 2022. (1)

Mange protester
Bekymrede borgere indsendte “et overvældende antal offentlige kommentarer” i modstand mod forordningerne, og bestyrelsesmedlemmerne “ønskede simpelthen ikke at stemme imod deres vælgere”, sagde McCollough, tidligere vicejustitsminister i Texas og advokat for telekommunikation og forvaltningsret. Trådløse mobilmaster udgør en brandrisiko Under mødet vidnede Susan Foster, om farerne ved trådløse mobilmaster. Foster er medstifter af nonprofit California Fires & Firefighters og har brugt de sidste to årtier på at tale for brandmænd, der oplevede neurologisk og immunologisk skade på grund af tilstedeværelsen af mobilmaster på deres stationer.

“Fire store skovbrande i Californien alene i de sidste 15 år blev startet af telekommunikationsudstyr,” sagde hun. “To af disse brande – Malibu Canyon Fire i 2007 og den ødelæggende Woolsey Fire i 2018 – fandt sted i L.A. County og forårsagede over 6 milliarder dollars i skader.”

Beslutningen kan påvirke andre områder
Children’s Health Defense (CHD) advokat W. Scott McCollough udtalte:

“Dagens afstemning er vigtig, fordi Los Angeles County er det største amt i nationen efter befolkning. Dens handlinger påvirker, hvad der sker andre steder. Resultatet her vil snart blive eksporteret til andre lokale jurisdiktioner.” Fiberoptiske netværk – en alternat mulighed Ifølge en rapport fra 22. juni fra det uafhængige konsulentfirma CTC Technology & Energy tilbyder fiberoptiske netværk adskillige fordele sammenlignet med faste trådløse teknologier, herunder:

 • Faste trådløse teknologier vil fortsætte med at forbedre sig, men kan ikke matche ydeevnen for fiberoptiske netværk – primært fordi den eksisterende og potentielle båndbredde af fiber er tusindvis af gange højere end trådløs. Faste trådløse netværk har også iboende kapacitetsbegrænsninger, der kraftigt begrænser antallet af brugere på et netværk ved hjælp af en given mængde spektrum.
 • Dækningen af det faste trådløse netværk påvirkes negativt af hindringer i synslinjen (inklusive bygninger og årstidsbestemt løv) og vejret. Mens et fibernetværk fysisk kan forbinde hver husstand i et serviceområde (og levere forudsigelig ydeevne), er det væsentligt mere komplekst for et fast trådløst netværk at levere en sigtelinje til hver husstand i et serviceområde.
 • Skalerbarhed er en kritisk udfordring for faste trådløse implementeringer, både teknisk og økonomisk. En given mængde trådløst spektrum er i stand til at understøtte en given mængde netværkskapacitet. Hvis antallet af netværksbrugere stiger, eller brugerne har brug for mere båndbredde, skal netværksoperatøren øge spektret (hvilket er både knapt og ekstremt dyrt – og måske ikke er muligt), opgradere teknologien eller tilføje antenner. Det er udfordrende at designe et fast trådløst netværk, der giver tilstrækkelig, robust upstream og downstream kapacitet og nå alle adresser i ubetjente områder.
 • De hurtigste faste trådløse teknologier (såsom dem, der bruger millimeterbølgespektrum) er effektive til at levere kortdistanceservice til tæt grupperede husstande i by- og forstæder. Disse teknologier er stort set uegnede til at betjene landdistrikter på grund af den typiske geografiske spredning af adresser og manglen på monteringsstrukturer (såsom tårne eller bygningstage).
 • Fiber er bæredygtigt, skalerbart og vedvarende. Det giver større kapacitet, forudsigelig ydeevne, lavere vedligeholdelsesomkostninger og en længere teknologisk levetid end faste trådløse teknologier. Fiberservice forringes ikke af problemer med line-of-sight og påvirkes ikke af kapacitetsproblemer, der begrænser faste trådløse netværk.

Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/defender/los-angeles-county-wireless-cell-towers/

Lovgivere i New Hampshire anbefaler restriktioner for mobilmaster 👍

Lovgivere i New Hampshire stemte den 26. september 2022 for at anbefale ny lovgivning for at imødegå bekymringer i forhold til radiofrekvensemissioner fra mobilmaster. Det er en historisk handling fra New Hampshires lovgivere og vil resultere i forslag om ny statsdækkende lovgivning, der omhandler mobilmaster og trådløse netværk.

I løbet af de sidste måneder har New Hampshire House-underudvalg under Udvalget for Videnskab, Teknologi og Energi afholdt undersøgelsessessioner om RF med adskillige eksperter, organisationer og beboere. Derudover har trådløse industrikonsulenter og medarbejdere fremlagt vidnesbyrd.

I næste uge tager Husets Videnskabs-, Teknologi- og Energiudvalg denne generelle anbefaling om at godkende lovgivning med fokus på folkeoplysning, tekniske krav og rådgivning til kommuner. Forslaget Gruppen brugte foråret og sommeren på at arbejde på et lovforslag fra 2022 (HB 1644), der stillede krav om mindst en 1.640 fods (500 meter) buffer mellem mobilmaster ​​og “beboelsesområder, parker, legepladser, hospitaler, plejehjem, daginstitutioner, og skoler.” Lovforslaget vil også have oprettet et register for alle, der oplever symptomer på strålingseksponering.

Huset stemte sidste forår for at sende lovforslaget tilbage til udvalget til undersøgelse, hvilket betyder, at emnet skal starte forfra som et nyt lovforslag i 2023. Baggrunden Staten New Hampshire nedsatte en lovgivende kommission til at undersøge miljø- og sundhedseffekterne af trådløs 5G-teknologi i 2019. De afsluttede den 1. nov. 2020 deres endelige rapport, som indeholder 15 anbefalinger til at øge bevidstheden, uddanne, fremme tilsyn og reducere radiofrekvent trådløs stråling (RF).

Kommissionen godkendte 15 henstillinger “Målet med disse anbefalinger er at skabe større bevidsthed om mobiltelefoners, trådløst netværk og 5G-strålings sundhedseffekter samt give vejledning til embedsmænd om igangsætning og politikker, der kan reducere offentlig eksponering.”

Lovgivningen Statslovgivning fjerner de enkelte staters mulighed for at regulere processen med at godkende telekommunikationsteknologi såsom 5G-udstyr til mobiltelefoner.

Den lovgivende forsamling bør oprette en modelforordning for at hjælpe byer og bysamfund med at skabe deres egne bufferzoner og andre restriktioner over mobilmaster, lød det fra Patrick Abrami.

“Det er klart, at der er noget her, og jeg er heller ikke overbevist om, at den føderale regering gør sit arbejde.” Høringen Inden afstemningen havde udvalget mere end to timers vidneudsagn fra forskellige eksperter.

Susan Foster, en medicinsk skribent, fortalte om de neurologiske problemer, brandmændene i San Diego County havde, efter at en mobilmast var blevet placeret oven på deres brandstation.

Hun fortalte, at 23 ud af 25 brandmænd led af hovedpine, ekstrem træthed samt kognitiv svækkelse.

“Vi står muligvis over for en tsunami af neurologiske ofre,” sagde Foster. Forældede grænseværdier

Theodora Scarato, adm. dir. for Environmental Health Trust, sagde, at de føderale agenturer og folkesundhedsorganisationer har undladt at komme med tidssvarende grænseværdier tilladte niveauer af radiofrekvensenergi (RF) fra mobiltelefoner.

“De seneste standarder blev vedtaget af Federal Communications Commission i 1996”

“Der er faktisk ikke noget føderalt agentur med sundhedsekspertise, der sikrer sikkerheden,” udtalte Scarato.

Referencer

USA: MURRAY vs. MOTOROLA kommer for retten efter 21 år

Den vigtige retssag, Murray vs. Motorola, District of Columbia Superior Court, afholder nu høringer vedr. beviser og ekspertudsagn for dommer Irving. Høringerne begyndte den 12. september og løber frem til den 30. september. Det er en retssag, der blev anlagt tilbage i 2001 af en gruppe sagsøgere, som fik hjernekræft ved brugen af deres mobiltelefoner.

De tiltalte er stort set hele telekommunikationsindustrien: Verizon, Sprint, AT&T, T-Mobile, Bell South, Bell Atlantic, Motorola, Qualcomm, Samsung, SONY, Sanyo, Nokia, CTIA, FCC og snesevis af andre teleselskaber.

I 2001 og 2002 sagsøgte Michael Patrick Murray og fem andre personer, som alle havde hjernetumorer placeret under, hvor de havde holdt deres mobiltelefoner, telekommunikationsindustrien for erstatning. I 2010 og 2011 sluttede yderligere syv hjernekræftofre sig til sagen som yderligere sagsøgere.
På grund af forsinkelsestaktikker og appeller fra industrien har sagsanlægget hoppet frem og tilbage fra den ene domstol til den anden gennem 21 år. Et flertal af sagsøgerne er i mellemtiden døde.
Det skriver Arthur Firstenberg i hans seneste nyhedsbrev.

Nu går New York’erne til modangreb

New York’ere bliver udsat for et hidtil uset niveau af radiofrekvensstråling (RFR) fra en kombination af trådløse antenner, smart målere, wi-fi netværk, mobiltelefoner, spilkonsoller, sensorer med mere. Strålingen er på ingen måde sikker for mennesker eller miljøet. Borgere i staten New York er allerede blevet skadet af strålingen.

Videnskaben bakker op Tusindvis af videnskabelige forskningsdokumenter giver dokumentation for, at strålingen udgør en eksistentiel trussel mod menneskers sundhed og hele vores økosystem.(1) Verdenssundhedsorganisationen WHO klassificerede i2011 strålingen som et muligt kræftfremkaldende stof for mennesker i samme kategori som DDT og bly. (2) Siden da har undersøgelser, som f.eks. fra National Toxicology Program og Ramazzini Institute, kun bekræftet beviserne for, at klassificeringen ikke var vidtgående nok.

Opfordringen til politikere Lovgivere og politiske beslutningstagere i New York State opfordres derfor, som dem de der skal forsvare borgernes sundhed, sikkerhed og ejendomsrettigheder, til straks at skifte retning, ved at påbegynde disse trin:

 1. Afhold høringer med indbyggerne i lokalsamfundet;
 2. Gennemgå kliniske undersøgelser fra uafhængige kilder om virkningerne af RFR og de anbefalede niveauer, som bør overholdes af hensyn til offentlig sikkerhed; (3)
 3. Informer vælgerne om disse resultater og giv vejledning om beskyttelsesforanstaltninger, der kan træffes for at minimere kilder til RFR i deres hjem og kvarterer.
 4. Revidere bekendtgørelser for at overholde samfundets bredbåndskrav;
 5. Fjern adgangsbarrierer for fiberoptikoperatører samt andre kablede teknologier for at levere tjenester til beboere, der påviseligt er bedre end trådløs infrastruktur;
 6. Stands al implementering af trådløse antenner, indtil (1) til (4) er opfyldt; og
 7. Bevar NYS-indbyggernes rettigheder til at bevare vores analoge målere uden at pådrage os nogen straftillæg for at bevare de pålidelige tjenester, vi har haft i årtier.

Særdeles vigtigt at der handles
5G trådløse antenner og smart målere bliver installeret hver dag i hele New York State. I et ildevarslende eksperiment bliver tusindvis af 5G “monopoler” sat op i New York City, og et “beyond 5-G” udendørs laboratorium kaldet COSMOS bliver rullet ud omkring Columbia University, der omfatter det meste af West Harlem.

Hvorfor er dette vigtigt? Udover byområderne oplever indbyggere i e dmindre byer og landdistrikter i hele staten at blive syge af trådløse antenner og smart målere der installeres uden offentlig varsel, høringer eller informeret samtykke.

Teleindustriens lobbyisme
Stemmerne fra beboerne i NYS overdøves, og de lokale embedsmænd lytter ikke. Telekommunikationsindustrien brugte 328 millioner dollars på kongreslobbyister i 2021. (5) Forsyningsindustrien brugte over 111 millioner dollars. (6)Lokale embedsmænd er underlagt den misforståelse, at de er magtesløse overfor at udarbejde regler, der beskytter offentligheden. Det er ikke sandt. De har kontrol over placeringen af ​​trådløse strukturer, hvilket er en ret, der er forbeholdt den lokale regering af Kongressen. (7)
Beboere bliver udsat for miljøforurening og et angreb på deres ret til sundhed, privatliv og ejendom. Forsikringsselskaber vil ikke forsikre for skader fra denne stråling, fordi den er blevet kategoriseret som et forurenende stof. (8)

Det skriver New Yorkers 4 wired tech i deres Appel til New York’erne.

Kilder:
Apellen:https://diy.rootsaction.org/petitions/new-yorkers-demand-safe-utility-meter-and-broadband-policies
1) https://ehtrust.org/science/, https://www.americansforresponsibletech.org/scientific-studies og http://www.telecompowergrab.org/science.html
2) IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as Possibly Carcinogenic to Humans, 2011 https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
3) Independent sources include Environmental Health Trust, The BioInitiative, and The Building Biology Institute.
4) https://westviewnews.org/2021/12/04/4000-giant-sized-5g-antennas-proposed-for-nyc-opposition-grows/web-admin/, and https://newyorkers4wiredtech.com/cosmos-innovation-zone-in-west-harlem/
5) https://www.techdirt.com/2021/07/22/telecom-industry-spends-320000-every-day-lobbying-against-policies-it-doesnt-like/
6) https://www.opensecrets.org/Lobby/indusclient.php?id=E08&year=2021
7) Telecommunications Act of 1996 Section 704(a)(7)(A) “BEVARELSE AF LOKAL ZONERINGSMYNDIGHED- `(A) GENEREL MYNDIGHED- Medmindre det er fastsat i dette stykke, skal intet i denne lov begrænse eller påvirke en stats eller lokal regerings autoritet eller redskaber heraf over beslutninger vedrørende placering, konstruktion og ændring af personlige trådløse servicefaciliteter.”
8) https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions/

Holland:

Juridisk kamp om 5G-udrulningen i en afgørende fase

Det skriver De Andere Krant den 24. maj 2022
Statsrådet overvejer lige nu en sag, som er af afgørende betydning for udrulningen af ​​5G i Holland. Wilma de Jong fra Haarlo har i retten formået at stoppe opsætningen af ​​en mobilmast af KPN (den største telekommunikationsudbyder i Holland) på grund af sundhedsrisici. Den klage, som KPN og kommunen havde indgivet til Statsrådet, blev indgivet den 16. maj. Det gik ikke helt, som De Jong havde forestillet sig, men hun er fortsat kampklar. Telesektoren holder vejret.
Domstol: Kommuner skal tage hensyn til borgernes sundhedsmæssige interesser Hvad gør man, hvis man er flygtet fra den stigende strålingstæthed i Randstad til et relativt strålingsfattigt sted i den østlige del af Holland, når kommunen og KPN nogle år senere beslutter at installere et 40 meter højt sendetårn et par hundrede. meter fra dit hus? Så tager du affære. Det er i hvert fald, hvad Wilma de Jong fra Haarlo i Achterhoek gjorde i 2017. Hun startede en indsigelsesprocedure, kæmpede sig igennem adskillige videnskabelige undersøgelser, regeringsrapporter og juridiske tekster og får opbygget en omfattende sag. Den 18. december 2020 lykkedes det hende at få ret i retten.
Dommen er et gennembrud i retspraksis om strålingsrisici. Retten fastslår for første gang, at kommuner skal tage hensyn til borgernes sundhedsmæssige interesser i deres antennepolitik. Dommeren anser det desuden for tilstrækkeligt videnskabeligt bevist, at påstanden fra Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP, organisationen, der har anbefalet eksponeringsgrænsen), om at der ikke kan opstå sundhedseffekter, så længe strålingsbelastningen forbliver under 61 volt pr. meter (V/meter), ikke længere er holdbar: ”Efter rettens opfattelse kan det under hensyntagen til alle argumenter under henvisning til videnskabelig litteratur ikke udelukkes, at også ved en feltstyrke lavere end 1 V/m, og derfor også i Sagsøgerens tilfælde, er der øgede helbredsrisici.”
Afgørelsen har store konsekvenser. Da de nye ICNIRP-retningslinjer fra 2020, som er udarbejdet med henblik på 5G, yderligere kan hæve grænseværdierne på maks. 61 V/m til maks. 122 V/m, dvs. maks. 122 V /m, er der potentielle sundhedsrisici med en feltstyrke < 1 V. /m. En alvorlig trussel mod teleindustrien og 5G.
Berkelland Kommune og KPN anker
Berkelland Kommune og KPN anker derfor til Statsrådet. I mellemtiden afviser kommunen at tilbagekalde KPNs miljøtilladelse. Den ansvarlig CDA-rådmand Maikel van der Neut udtaler endda i De Stentor, at han ikke vil efterkomme dommen: ”Det er en dommers mening. Vi tænker anderledes om det.”
Berkelland indtager med sin anke to holdninger: at ”der ikke er væsentlige konsekvenser” og ”at der ikke er tale om en øget sundhedsrisiko.” Det baserer Berkelland både på den rådgivningsrapport ’5G og Sundhed’, som Sundhedsrådet offentliggjorde den 2. september. 2020 samt på ICNIRPs eksponeringsgrænse. KPN fremsætter et lignende forsvar.
De Jongs forsvar
De Jong skriver et forsvar på 470 sider.Jeg har et meget stærkt forsvar, og jeg tror, ​​jeg har en god chance for også at vinde denne retssag,” siger hun. ”Jeg kan meget tydeligt se, hvor klagerne fra kommunen og KPN ikke er ordentligt begrundet. En lang række argumenter fra mit klageskrift er forblevet ubestridte, og forvaltningsrettens afgørelse om, at sundhedsrisici ikke kan udelukkes ved en feltstyrke under 1 V/m, blev ikke behørigt tilbagevist af hverken kommunen og KPN i deres appel.”
Til sit forsvar fordømmer hun i vid udstrækning en lang række emner: herunder defaktualisering (benægtelse, sløring og mistanke) af videnskabelige beviser for potentiel og reel skade fra EMF, nyere international retspraksis om denne skade, eksponeringsgrænsens utilstrækkelighed, faktuelle unøjagtigheder og interessekonflikter i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsrådets rapport med mere.
En fatal formel fejl
Desværre for De Jong begik hendes tidligere advokat en formel fejl ved at gå glip af en betingelse, som De Jong intet vidste om. Selvom det ikke ser ud til at være en streng betingelse, blev De Jong vildledt til at tro, at hun kunne afgive sit forsvar op til ti dage før høringen. En fejl, som kommunens advokat gør godt brug af efter at have modtaget hendes belastende svarskrift. Retten beslutter ved retsmødets start den 16. maj ikke at acceptere det omfattende forsvar i sagen.
De Jong er dybt skuffet over dommernes formelle holdning. “Jeg synes, det er trist, at med hensyn til et så kontroversielt emne og en sag, som hun selv siger, er en ‘større’ og ‘vigtig’ sag, at dommeren har ladet en ikke-kriminel formfejl råde over 470 sider med omhyggeligt opbyggede beviser.”
De Jongs anke accepteres
Den 16 sider lange anke, som De Jong skrev som svar på den nye afgørelse til kommunens indsigelse, accepteres. I ankemeddelelsen begrunder De Jong, hvorfor den nye afgørelse om kommunens indsigelse ikke indeholder en behørig afvisning af forvaltningsrettens dom, således at dommen om, at sundhedsrisici ved eksponeringer < 1 V/m ikke kan udelukkes. uden at det berører forbliver i kraft. “Faktisk mangler den nye interesseafvejning, som kommunen burde have foretaget på baggrund af dommen”, siger De Jong, “og der er en forbløffende skævhed, hvormed kommunen i det mindste bryder fair play-princippet”.
Nyt tilbageslag og anmodning om genåbning
På samlingen i statsrådet må De Jong håndtere endnu et tilbageslag. Hendes ekspertvidne, den svenske professor og onkolog Lennart Hardell, som er kendt verden over for sin kritik af sikkerheden ved elektromagnetisk stråling, kan ikke få adgang til høringen online. Andre interesserede kan heller ikke logge ind. Ifølge en talsmand for Statsrådet skyldtes det en fejl fra De Jong. Hun havde uddelt et link, mens hver deltager skulle have modtaget et separat link.
De Jonge bestrider det: “Ekspedienten forsikrede mig flere gange om, at jeg kunne dele det sendte link med mine tilhængere.” Hun finder det også uforståeligt, at Hardell ikke fik et personligt link, når han blev optaget som sagkyndigt vidne af statsrådet. Af denne grund planlægger De Jong nu at anmode om en genåbning af behandlingen i retten.
“Om du hører Hardell eller ej, er afgørende. Høringen er simpelthen ikke komplet uden hans vidneudsagn.”
De Jong håber, at statsrådet vil indse, at tekniske problemer ikke bør forhindre et ekspertvidnes afgørende vidnesbyrd.
Berkelland kommune og KPN’s advokat ønsker ikke at udtale sig.
Dommen ventes inden for seks uger, medmindre behandlingen genåbnes, som De Jong har anmodet om.
Se mere her:
Mobilmaster, sundhedsrisici samt lov og ret.
Hvad kan du gøre ved det? https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/
Kilde: https://deanderekrant.nl/nieuws/juridische-strijd-rond-uitrol-5g-in-cruciale-fase-2022-01-02

Frankrig:

Gruppesøgsmål mod ANSES’ offentlige høring om 5G

Fem organisationer, der deltog i den offentlige høring åbnet af ANSES – Det Nationale Agentur for Fødevare-, Miljø- og Arbejdsmiljøsikkerhed – om ekspertrapporten offentliggjort den 20. april 2021 om “Befolkningens eksponering til elektromagnetiske felter forbundet med implementeringen af ​​”5G”-kommunikationsteknologien og tilhørende sundhedseffekter”, (1) har den 13. april 2022 sendt en uformel appel til Mr. Roger Genet, adm. dir. for agenturet.
De fem organisationer – CRIREM, Phonegate Alert, ECERI, Robin des Toits og Environmental Health Trust – ønsker at anfægte agenturets beslutning om at ikke at offentliggøre eller tage hensyn til de kommentarer, organisationerne gav – hvilket betød en manglende afbalancering i ekspertrapporten samt i udtalelsen fra ANSES offentliggjort den 17. februar 2022. (2)
I modsætning til, hvad ANSES anførte i sin pressemeddelelse, blev hovedparten af ​​de kommentarer, der blev afgivet under den åbne offentlige høring om ekspertrapporten – inklusive dem fra vores foreninger – ikke offentliggjort eller taget i betragtning.
ANSES har ønsket at favorisere visse kommentarer frem for andre, selvom de fem foreninger har overholdt de praktiske ansøgningsprocedurer, som oprindeligt var fastsat af agenturet.
Af de 42 bidrag, som ANSES siger, at de har modtaget, kommer treogtyve fra enkeltpersoner (hvoraf ni er anonyme), og fjorten blev udelukket. (3) Blandt de fem godkendte organisationer kommer to fra telefoniindustriens lobby: den franske telekommunikationsforbund (FFT) og Mobile Wireless Forum (MWF).
ANSES’ forudindtagethed er kommet klart frem i lyset
Agenturet tøvede heller ikke med at afvise kommentarerne fra Art Fi Company (www.art-fi.eu), en verdensspecialist i måling af eksponering fra mobiltelefoner. I et bidrag, der blev offentliggjort på deres websted, (4) gav virksomheden detaljerede oplysninger for at informere Specialized Expert Committee (CES) om de nuværende grænser relateret til måling af eksponering af 5G-smartphones:”Målingen af ​​mobiltelefoners SAR for aktuelle frekvenser under 6 GHz har specificiteter, som absolut ikke er behandlet i rapporten, og som vi gerne vil bidrage til…. Denne mangel på regulering er uholdbar både fra et metrologisk synspunkt … og fra et compliance-synspunkt.”
ANSES’ svar på disse metoder, som mildest talt er vilkårlige – både fra et videnskabeligt og regulatorisk synspunkt – forventes i løbet af de kommende uger. Det fremgår af organisationernes pressemeddelelse: https://phonegatealert.org/recours-collectif-contre-consultation-publique-anses-5g
Kilder:
1) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006RA-2.pdf
2) https://www.anses.fr/fr/content/5g-des-travaux-actualis%C3%A9s-suite-%C3%A0-la-consultation-publique
3) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006-2_commentaires_reponses_formulaire_internet.pdf
4) https://docsend.com/view/tgmsba7qanh6bnuv

STOR SEJR I FRANKRIG:
SpaceX’s Starlink-tjeneste har mistet sin tilladelse til at bruge spektrum i Frankrig efter en juridisk indsigelse fra sundheds- og miljøgrupper

Som rapporteret af The Register (1) besluttede Conseil d’Etat-domstolen (Statsrådet, som er den øverste forvaltningsdomstol i Frankrig(1)) den 5. april at tilbagekalde Starlinks licens til at bruge to frekvensbånd i Frankrig.
I kendelsen (3) gav retten PRIARTEM og Agir pour l’environnement medhold i deres anmodning om at annullere spektrum anvendelsen. Dommen blev givet på baggrund af manglende offentlig høring.
Uddrag fra afgørelsen: “Den anfægtede beslutning truffet af ARCEP, der har til formål at godkende virksomheden Starlink Internet Services Limited… vil sandsynligvis have en betydelig indvirkning på markedet for levering af bredbåndsinternetadgang og påvirke slutbrugernes interesser. Ved at tage denne beslutning uden først at have konsulteret offentligheden tilsidesatte ARCEP bestemmelserne i V i artikel L. 32-1 i post- og elektronisk kommunikationskodeks,” lyder beslutningen.
ARCEP er et uafhængigt fransk agentur med ansvar for at regulere telekommunikation, posttjenester og distribution af trykte medier i Frankrig. Retten idømte ligeledes ARCEP en bøde på €3.000 ($3.200), som vil blive delt mellem PRIARTEM og Agir pour l’environnement.
Udtalelse fra PRIARTEM
“Lige som med 5G, mener offentlige myndigheder af dårlig vane, at miljø- og sundhedsvurdering i bedste fald er et must, i værste fald en proceduremæssig indrømmelse, som kan undværes. Det er på tide, at de offentlige myndigheder holder op med at presse et sådant tema igennem og omsider accepterer den nødvendige offentlige debat,” sagde Sophie Pelletier, formand for PRIARTEM.
PRIARTEM, der blev grundlagt i 2000, ‘kæmper for beskyttelse af sundhed og miljø mod risici forbundet med eksponering for elektromagnetiske bølger’. (4)
Udtalelse fra Agir pour l’Environnement
Stéphen Kerckhove, administrerende direktør for Agir pour l’Environnement, tilføjede: “Med adskillige konstellationsprojekter, der tæller titusindvis af satellitter, der gør enhver observation af stjernehimlen umulig og samtidig gør rummet til en ødemark, der er under opbygning af rumaffald, er det presserende at få vedtaget internationale regler, der sigter mod at gøre stjernehimlen til en verdensarv for menneskeheden, beskyttet fra appetitten hos aktørerne fra det fjerne web.”
Agir pour l’Environnement blev grundlagt i 1997 og er en miljøvenlig forening. Mange af dets holdninger går imod pesticider og lysforurening samt kæmpen for større biodiversitet og økologisk landbrug, kræver de også et moratorium for udbredelsen af ​​5G. (5)
Advokaten
Maître François Lafforgue, fra advokatfirmaet TTLA og repræsenterer sammenslutningerne, sagde: “Conseil d’Etat-domstolen’s beslutning er en klog beslutning, fordi den minder ARCEP om, at det aldrig er godt at tage forhastede beslutninger med store konsekvenser.”
Starlink og Frankrig
Starlink har stået over for en række udfordringer i Frankrig. Tidligere på året trak virksomheden planerne om at bygge to af tre foreslåede satellitjordstationer i Frankrig tilbage. (6)Selskabet havde foreslået at bygge op til tre jordstationer over hele landet; hhv. i Gravelines (nord), i Saint-Senier-de-Beuvron (Manche) og Villenave-d’Ornon (Gironde), men har siden trukket planerne tilbage både i Manche og Gravelines.Beboerne har været utilfredse med planerne, hvor lokale byråd og borgmestre efterfølgende stemte imod forslag om at bygge faciliteterne. Lokale samt embedsmænd har rejste bekymringer om de sundhedsmæssige konsekvenser af antennerne; en lokal landmand udtalte til pressen, at han var bekymret for, at hans køer ville producere mindre mælk.
En foreslået jordstation i Belin-Béliet blev tilsyneladende droppet i begyndelsen af ​​2021 til fordel for den nu forladte Manche-placering. (7)
Starlink har tilsyneladende allerede installeret otte antenner på en tagterrasse i Villenave-d’Ornon. (8)
Kilder:
1) https://www.theregister.com/2022/04/06/starlink_france_license/
2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27%C3%89tat_(France)
3) https://regmedia.co.uk/2022/04/06/conseil_d_etat_decision_starlink_arcep.pdf
4) https://www.priartem.fr/STARLINK-Le-projet-d-internet-par.html
5) https://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/starlink-le-farweb-stoppe-par-le-conseil-d-etat-davidcontregoliath/
6) https://www.datacenterdynamics.com/en/news/spacexs-starlink-drops-proposals-for-two-of-three-planned-ground-stations-in-france/
7) https://www.lebelinetois.fr/2021/02/22/space-x-vers-un-abandon-du-projet-de-station-starlink-%C3%A0-belin-b%C3%A9liet/
8 ) https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/villernave-d-ornon-une-station-satellite-de-space-x-s-installe-aux-portes-de-bordeaux-1977565.html
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/
Artiklen er fra:
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/french-court-strips-spacexs-starlink-spectrum-license-after-legal-challenge-from-health-environmental-groups/

Italien

Grænseværdien for elektromagnetiske felter hæves ikke fra de gældende 6 V/m til 61 V/m.

Et ændringsforslag fra tre medlemmer af Italia Viva (1) om at ophæve de eksisterende grænseværdier, der siden 2003 har været på 6 V/m (2) er blevet skrinlagt. Det er, resultatet af afstemningen den 13. juli i Deputeretkammerets Miljøudvalg.
Ændringsforslaget indeholdt bestemmelser om ændringer, der ville sønderrive en af de mest forebyggende love i Europa. Et kontroversielt forslag og stærkt kritiseret af den italienske Alliance Stop 5G samt af miljø-lægerne i ISDE Italia. Også ophævelsen af kommunernes ret til at fastsætte lokaliseringen af mobilmaster er blevet skrinlagt. Da der ikke er blevet stemt om ændringsforslaget, er det teknisk set ikke en afvisning, men en afventning for evt. yderligere undersøgelser, omformulering eller at det helt bliver trukket tilbage.
Den italienske Alliance Stop 5G afleverede sidste år 340.000 underskrifter for et 5G-moratorium samt en betydelig medicinsk-videnskabelig bibliografi om sundhedseffekter ved elektromagnetisk stråling til sundhedsministeren. (3)Efter sultestrejken blandt 135 borgere i 18 dage og e-mail bombekampagnen (4) har der op til afstemningen været placeret en symbolsk gruppe af aktivister fra Stop 5G Lazio-gruppen uden for Montecitorio for at henvende sig til parlamentsmedlemmerne og bede dem om ikke at godkende det ulovlige ændringsforslag.
TV kanalen La Casa del Sole, har der over flere dage været interview med hhv. fysikeren Andrea Grieco, juristen Ugo Mattei, lægen Domenico Scanu, afsluttende med Pietro Ratto, forfatter, lærer, musiker og filosof, men som også har været en grundig observatør af interessekonflikterne mellem de offentlige og private aktører som en løftestang for at få grænseværdien hævet til 61 V/m.
Det skriver Oasi Sana. (5)
Kilder og noter:
1) Italia Viva er et liberalt politisk parti i Italien grundlagt i september 2019. Partiet ledes af Matteo Renzi, en tidligere premierminister i Italien og tidligere sekretær for Det Demokratiske Parti (PD).
2) Elektriske felter er til stede overalt, hvor ledninger og ledninger bære elektricitet, selv når ingen apparater eller lamper er tændt. For eksempel udsender forlængerledninger under din seng et elektrisk felt, mens du sover. Dette felt måles i volt pr. meter (V/m).
I Danmark er grænseværdien for telemasters tilladte feltstyrke på 61 Volt per meter (V/m). I Bruxelles har via regional lovgivning fastsat grænsen til 6 (V/m), som dividerer den danske grænseværdi med tallet 10 som en yderligere sikkerhedsfaktor.
Læs mere her: De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet (Rapport til Europa Kommissionens Udvalg for Miljø, Landbrug og Lokale og Regionale Anliggender): https://ehsf.dk/dokumenter/Resolution-1815-og-rapport-dansk.pdf
3) https://oasisana.com/2020/05/12/alleanza-italiana-stop-5g-consegna-340mila-firme-al-ministro-della-salute-e-415-comuni-sono-per-la-moratoria-udine-vicenza-grosseto-fermo-messina-e-siracusa-vietano-il-5g/
4) https://oasisana.com/2021/04/30/5g-dopo-18-giorni-stop-allo-sciopero-della-fame-dei-135-per-ora-niente-61-v-m-ma-restiamo-vigili-e-pronti-a-tutto-nonostante-il-fango-dei-media-negazionisti/
5) https://oasisana.com/2021/07/13/abrogazione-6-v-m-accantonata-lincognita-salto-nel-buio-prevale-sui-61-v-m-notizia-esclusiva-oasi-sana/

Schweiz

Schweizisk 5G-forbud i stædige landsdele er nu dømt ulovligt: Selvstyret sættes på plads

Teleindustrien tryner nu den lokalpolitiske vilje i den schweiziske selvstyrekanton Geneve. En domstol har nu dømt, at det er i strid med føderal telelovgivning at sætte 5G udrulningen på pause lokalt. Dommen er gældende i hele Schweiz og faldt 15. april 2021.Kantonen vedtog både i 2019 og i 2020, at 5G-udrulningen skulle sættes på pause og udskydes af hensyn til bekymringer for helbredsvirkninger.Begge gange blev det vedtaget med klare parlamentariske flertal i Storrådet, som de lovgivende lokalforsamlinger i Schweiz kaldes.Det skriver Tabt Tråd (1)
Kilder:
1) https://tabttraad.info/2021/04/22/schweizisk-5g-forbud-i-staedige-landsdele-er-nu-domt-ulovligt/
2) https://www.tdg.ch/le-moratoire-genevois-contre-la-5g-est-invalide-483476734491

Læger for Miljøet (MfE): De nye antenner til 5G er “ikke sikre” for mennesker.

De nye adaptive antenner, der skal muliggøre udvidelse af 5G-netværket i Schweiz, garanterer ikke et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af mennesker, udtaler Læger for miljøet (MfE). De er ikke overbevist om DETEC’s argumenter.
Ifølge det føderale departement for miljø, transport, energi og kommunikation (DETEC) forbliver strålingsgrænseværdierne uændrede med de nye antenner. (1)
Læger for Miljøet (2) forklarer i en pressemeddelelse den 24. februar 2021 (3), at med de adaptive antenner, der kan bruges til 5G-netværket og det eksisterende 4G-netværk, er det ikke længere den maksimale transmissionseffekt, der er gyldig.
Øgede grænseværdier
De adaptive antenner kan overstige langt mere end ti gange den tilladte sendeeffekt. Grænseværdien skal nu bestemmes inden for 6 minutter. Det betyder f.eks. en forhøjelse af grænseværdierne ved en rundkørsel.
Udsatte mobiltelefonbrugere
De nye regler giver ikke kun adaptive antenner en lempelse i beskyttelsesniveauet for dem, der bor i nærheden af ​​antenner. Mobiltelefonbrugere udsættes unødigt indendørs for stråling, når de bruger dækning via antenner udenfor.
Som læger betragter MfE en sådan stigning i strålingseksponering som en sundhedsrisiko og som værende “uacceptabel” i betragtning af den nuværende viden.
Så lidt stråling som muligt
Undersøgelser viser, at det er sundhedsskadeligt at udsætte sig for elektromagnetisk stråling. I 2019 bad Den Rådgivende Komité for Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) fra WHO om at man fik tilsendt forskningsrapporter med henblik på at revurdere risikoen for kræft fra mobiltelefonstråling. Effekten af ​​stråling på trivsel, elektrosensitivitet, kognition og reproduktion skulle ligeledes overvejs. (4)
I forhold til de nuværende grænseværdier for 2020 anbefaler RNI, rådgivningsgruppen for det føderale miljøkontor, at man fortsætter med en systematisk anvendelse af forsigtighedsprincippet.
Alternativer
70 procent af mobildatamængden bruges til indendørs dækning – hovedsagelig til streamingtjenester, og tendensen er stigende. Den kapacitet, som er opnået takket være de nye regler, vil snart være opbrugt. Det er på høje tid at planlægge et netværk tilpasset fremtidens krav, fremgår det af pressemeddelelsen. Man henviser her til ECOSCOPE 2/19 (5) som har givet en detaljeret opskrift på lavstrålende mobiltelefoni, som vi MfE’er præsenterede som et muligt koncept for fremtidig udvikling i rapporten Mobiltelefoni og stråling. (6)
Pressemeddelelsen afrunder med:
“Vi forventer, at Parlamentet uden forbehold forsvarer interesserne for beskyttelsen af ​​befolkningen, stiller spørgsmålstegn ved de nye regler og forpligter sig til foranstaltninger, der fører os til udsættelse for stråling i mobiltelefoni, der er respekt for sundhed.” 
Kilder:
1) https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-82401.html
2) http://www.aefu.ch/20/actuel/
3) http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/20210224_Communique_MfE_antennes_adaptives.pdf
4) https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit
5) http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/OEKOSKOP_19_2.pdf#page=6
6) http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ECOSCOPE_2020_2.pdf

USA

Big Tech udgør en ‘eksistentiel trussel mod demokratiet’

Mere end 100 fortalergrupper sluttede sig den 4. april sammen med nogle af Silicon Valleys mindre teknologivirksomheder for at lancere Antitrust Day (1), en dag, der sigter mod at presse de føderale lovgivere til at vedtage en lovgivning, der skal tøjle teknologigiganterne. De “udgør en eksistentiel trussel mod demokrati”, da de kvæler konkurrencen og gør forbrugerne magtesløse.
Det skriver The Defender den 5. april 2022. (2)
Grupperne, bl.a. Fight for the Future, Electronic Frontier Foundation og Demand Progress sluttede sig sammen med Yelp, Patreon, DuckDuckGo (3) og andre internetvirksomheder for at presse på med at få vedtaget ​​to lovforslag, der ifølge arrangørerne vil “øge konkurrencen og give teknologibrugere mere kontrol over deres digitale liv, samt reducere monopolmagten hos Big Tech-giganterne (4), som er blevet misbrugt som et kvælingspunkt for censur og krænkelse af menneskerettighederne.”
“I kampen for at holde Big Tech ansvarlige for deres forseelser er vi i et historisk must-win-øjeblik,” sagde Sacha Haworth, adm. direktør for Tech Oversight Project.
“For at holde virksomheder som Google (5), Apple, Facebook (6) og Amazon (7) ansvarlige for rovdrift, spredning af desinformation, misbrug af folks mest personlige data og målrettet mod børn… er vi nødt til at vedtage en antitrustreform lige nu. Den amerikanske Innovation and Choice Online Act og Open App Markets Act vil udjævne vilkårene og sikre, at Big Tech ikke længere kan fungere ukontrolleret.
Open App Markets Act – også kendt som HR 5017 i det amerikanske hus og S. 2710 i Senatet – vil sikre, at app-udviklere kan tilbyde konkurrencedygtige priser, forhindre store app-butikker i at kræve specifikke betalinger i appen samt fastsætte en beskyttelse af privatlivets fred og sikkerhed for forbrugerne.
“Når vi betaler hundredvis af dollars for en enhed, bør vi have mere indflydelse på, hvad vi kan gøre med den,” udtalte Electronic Frontier Foundation.
“Vi bør have muligheden for at ændre standardapps. Vi burde helt sikkert være i stand til at fjerne de apps, den er født med. Og vi bør ikke være begrænset udelukkende til de apps, som firmaet, der har lavet vores telefon, synes, vi skal have.”
American Innovation and Choice Online Act, også kendt som HR 3816 og S. 2992, vil forhindre magtfulde platforme i at favorisere deres egne produkter og tjenester, diskriminere virksomheder samt skade konkurrencen eller kræve, at virksomheder køber en platforms varer eller tjenester for en foretrukken placering blandt anden konkurrencebegrænsende praksis.
Lovforslaget tager sigte på virksomheder, der ejer platforme og konkurrerer med mindre virksomheder på de samme platforme, som Facebook, Amazon, Apple og Google – virksomheder, der er “fyldt med interessekonflikter”, som professor Zephyr Teachout ved Fordham University School of Law fortalte protokol i 2020.“De ejer platforme og konkurrerer på platformene, så Kongressen bør vedtage en lov, der afgrænser målrettede forretningsregler for de allerstørste teknologivirksomheder,” sagde Teachout.
Teknologivirksomheder inklusive Yelp og søgemaskinen DuckDuckGo har offentligt demonstreret deres støtte til aktionsdagen. Det tidligere selskabs app hilste mandag brugere med et fremtrædende link til AntitrustDay.org og opfordrede dem til at presse lovgiverne til at stemme for lovforslagene, mens sidstnævnte henviste “Tell Congress you want [ctrl]” på sin hjemmeside.
“I alt for lang tid har dominerende teknologivirksomheder som Google brugt konkurrencebegrænsende taktikker for at kvæle rivaler og beskytte deres status på det digitale marked,” sagde Katie McInnis, senior public policy manager hos DuckDuckGo.
“Disse selvpræferencetaktikker skader konkurrencen såvel som forbrugerne, da de fratager os de innovationer, et konkurrencepræget marked vil bringe, og gør det svært for brugerne at vælge de tjenester, de ønsker.”
Digitale rettighedsgrupper hævder, at konkurrence begrænsende adfærd fra virksomheder som Facebook og Apple har alvorlige konsekvenser for menneskerettighederne.
“Alt, der skal til for en regering at få millioner til at tie, er en e-mail til Apple – uanset om det er for at forbyde VPN’er, nyhedsapps, vælgerguider eller krypterede messengers,” skriver Fight for the Future på sit kampagnewebsted FreeTheiPhone.com. ( 8 )
“Diktatorer har ikke brug for dyr censurinfrastruktur, når Apple har så fuldstændig kontrol og vil censurere for dem.”
På AntitrustDay.org opfordrer Fight for the Future og andre grupper forbrugerne til at skrive til deres repræsentanter for at kræve vedtagelsen af ​​de to lovforslag, som vil stå over for gulvafstemninger i de kommende uger, og som har bipartisk støtte.
Tech Oversight Project sendte en lastbil med en tegneserie, der viser antitrust-lovgivningen, på vej til en afstemning i Kongressen til Capitol Hill, hvor senator Elizabeth Warren (D-Mass.) sluttede sig til gruppen.
“Vi nærmer os et make-or-break-øjeblik for at revitalisere vores demokrati og genskabe fair konkurrence til vores økonomi,” sagde Maria Langholz, kommunikationsdirektør for Demand Progress.
“Kongressen har en afgørende rolle at spille i moderniseringen af antitrust håndhævelsen for at tøjle moderne monopolers magt som Amazon og Facebook/Meta. Vi mobiliserer vores medlemmer på denne aktionsdag, fordi vinduet for at tøjle Big Techs dominans snart kan lukke i igen.”
“Det kan ikke vente med handling,” tilføjede Langholz.
Kilder:
1) https://www.fightforthefuture.org/news/2022-04-04-today-is-antitrustday-massive-coalition-of-the-rest-of-the-internet-launches-day-of-action
2) https://childrenshealthdefense.org/defender/big-tech-poses-threat-democracy-antitrust/
3) https://childrenshealthdefense.org/defender/duckduckgo-censorship-destroys-brand/
4) https://childrenshealthdefense.org/defender_category/big-tech/
5) https://childrenshealthdefense.org/defender/google-secretly-tracked-people/
6) https://childrenshealthdefense.org/defender/facebook-admits-fact-checks-pure-opinion/
7) https://childrenshealthdefense.org/defender/amazon-lied-congress-house-judiciary-panel-doj/
8 ) https://www.freetheiphone.com/

Amerikanske non-profit-grupper anmoder HHS, Department of Health and Human Services, og FDA, Food and Drug Administration, om at bekendtgøre en overhængende fare ved trådløs stråling

Organisationer hævder at den manglende handling fra FDA er årsag til både forvirring og skader på offentligheden.
En gruppe af non-profit organisationer og privatpersoner ledet af den nationale koalition Americans for Responsible Technology (ART) (1) har den 21. december 2021 (2) anmodet Health and Human Services Department og dets konstituerende agentur, Food and Drug Administration (FDA), om offentligt at udsende en erklæring om den overhængende fare samt afklare sin holdning til sikkerheden ved menneskelig eksponering for radiofrekvent (RF) stråling udsendt fra mobiltelefoner, mobilmaster, smartmålere, små celleantenner, trådløse stande, tablets, computere og andre trådløse enheder. Grupperne hævder, at FDA tillader og opmuntrer til det vildledende og falske indtryk, at det har engageret sig i en omhyggelig undersøgelse af beviser, nået frem til en videnskabsbaseret konklusion samt udviklet standarder for menneskelig eksponering efter regeringsprocedurer. Det har den ikke.
“Vi stiller et simpelt og grundlæggende spørgsmål, som amerikanerne har ret til at kende svaret på: hvor er FDA’s videnskabsbaserede standarder for eksponering for RF-stråling?” spørger ART grundlægger og nationale direktør Doug Wood, hvis organisation repræsenterer mere end 130 græsrodsorganisationer over hele landet. “FDA er vores nations primære agentur til at beskytte og fremme folkesundheden, og det har et lovbestemt ansvar for at evaluere sikkerheden af ​​trådløse enheder. Der er en overhængende fare for menneskers sundhed. FDA skal handle.”
Den hurtige udrulning af 5G-antenner i kvarterer over hele landet, sammen med den nationale indsats for at gøre alle skoleklasser trådløse, har rejst spørgsmål blandt forældre og andre om sikkerheden ved næsten konstant eksponering. Den samtidige offentliggørelse af flere undersøgelser, (3) der forbinder RF-stråling med kræft, DNA-skader og reproduktive og neurologiske problemer, har antændt en voldsom debat om det fornuftige i at øge ufrivillig eksponering for RF-stråling. Organisationerne hævder, at de nuværende FCC-termiske retningslinjer, udviklet for mere end et kvart århundrede siden, ikke omhandler beviste biologiske påvirkninger, der forekommer ved niveauer under den termiske tærskel.
“Offentligheden er fuldstændig uinformeret og ubeskyttet,” siger Cindy Franklin, grundlægger af Consumers for Safe Cell Phones, (4) som er med i aktionen. “De fleste mennesker tror, ​​at FDA omhyggeligt evaluerer videnskaben, og at FCC-reglerne er baseret på korrekt udviklet videnskabeligt input fra FDA. Intet af det er sandt.”
Et nyligt søgsmål, (5) der søger en retslig gennemgang af FCC’s beslutning om at holde sine forældede sikkerhedsretningslinjer på plads, resulterede i, at Domstolen beordrede FCC til igen at se på ny videnskab, der forbinder eksponering for RF-stråling med biologisk skade, især på børn og miljøet. Retten kaldte FCC’s beslutning om at holde sine retningslinjer kun for termisk “vilkårlig og lunefuld.”
“Folk over hele landet lider af eksponering, men er måske ikke klar over, at det er RF-strålingen fra en nærliggende antenne, smartmåler eller router,” siger Ellen Marks, grundlægger af California Brain Tumor Association, (6) hvis mand udviklede en hjernetumor efter i mange års at have holdt sin mobiltelefon mod hovedet. “RF-stråling kan forårsage hovedpine, svimmelhed, kvalme, søvnløshed, manglende koncentrationsevne – og det er bare de akutte symptomer. Kræft tager længere tid at udvikle sig. Vi kan ikke vente. Dette er en folkesundhedskrise, der skal løses med det samme!”
Kilder:
1) Americans for Responsible Technology: ART er en national koalition af græsrodsorganisationer, der støtter implementeringen af ​​sikker, økonomisk og fremtidssikret kablet teknologi og fremmer lige adgang til teknologier, der gavner samfundet og beskytter sundhed, sikkerhed, sikkerhed, privatliv og ejendom for alle amerikanere. https://www.americansforresponsibletech.org/
2) https://ed84ae68-328e-42f4-847a-66fb863ac9df.filesusr.com/ugd/2cea04_db07f220b02245a88cc4e9e5561dad15.pdf
3) http://grassrootsinfo.org/emergingscience.php
4) https://www.consumers4safephones.com/
5) https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf
6) http://www.calibta.org/

Norge

I Norge har National Communications Authority (Nkom) inviteret til høring om afgrænsning af produkter på slutbrugermarkedet.

“De spørgsmål, vi stiller under høringen, handler primært om at identificere erstatninger for forskellige bredbåndsprodukter og adgangsteknologier på slutbrugermarkedet. Det er nu vigtigt at nå frem til så præcise afgrænsninger som muligt, da det giver præmisserne for det videre analysearbejde,” ifølge afdelingsleder Hans Jørgen Enger, Nkom.
Overvejelserne handler udelukkende om konkurrencemæssige årsager, ingen miljømæssige overvejelser overhovedet.
“Det på et tidspunkt, hvor flere og flere mennesker forstår, at denne teknologi er et forurenende stof, der forårsager sundhedsproblemer for mennesker, insekter og andre væsner. Det er simpelthen uansvarligt og i strid med både forfatningsmæssige konventioner og miljøkonventioner.” som Einar Flydal noterer på sin blog. Han skriver videre:
Teknologineutralitet skal fjernes
Vi ved nu, at trådløse teknologer skader fugle, insekter, dyr og mennesker. Vi ved, at de er en væsentlig årsag bag bidøden. Disse teknologier er slet ikke miljøneutrale og skal reguleres som forurenende stoffer.5G bør derfor ikke have lov til at vokse i fri konkurrence med kablede løsninger. Som et offentligt organ skal NKOM anerkende, at strålingsbeskyttelsesagenturet, som NKOM betror sundheds- og miljøvurderingen, er baseret på retningslinjer, der ikke opfylder professionelt anvendelige mål, og som begge er i direkte strid med EU-systemets krav til, hvordan risikoen skal vurderes og forvaltes, på, hvordan forsigtighedsprincippet udformes, og til generel viden inden for miljømedicin.
Herunder Einar Flydals høringssvar:
Høring om produktmarkedsafgrænsning af nye analyser af bredbåndsmarkederne
En vigtig forudsætning i analysen af bredbåndsmarkederne er princippet om teknologineutralitet.
Det er nu udførligt dokumenteret, at trådløse teknologer skader fugle, insekter, dyr og mennesker. Væsentlige dele af flere mekanismer er kendt. Epidemiologiske undersøgelser er tilgængelige. Dokumentation herom er blevet forelagt NKOM ved flere tidligere lejligheder. Vi ved nu også, at mobil kommunikation er en væsentlig årsag til bidød (colony collapse disorder). Vi ved også, at virkningernes omfang er stor nok til at vække betydelig bekymring i relevante biologiske og medicinske miljøer.
Disse teknologier er derfor slet ikke miljøneutrale og skal reguleres som forurenende stoffer.
I spørgsmålet om produktmarkedsafgrænsning er per dags dato teknologineutralitet lagt til grund. Med den viden vi har i dag om miljøvirkningerne både af den lavfrekvente pulsering som med nødvendigvis følger med al trådløs kommunikation gennem modulering, og om biologiske og fysiske egenskaber ved flere af de frekvenser som er planlagt eller allerede taget i brug til trådløs kommunikation, er det direkte uansvarlig, i konflikt med etiske standarder, som f.eks. ISO 26000 for organisationers samfundsansvar, og i konflikt med Gr.l. § 112 hvis ikke Nkom selv undersøger de mulige miljøkonsekvenser af teknologierne, tager initiativ til at få ændret dagens syn på teknologineutraliteten, og tager initiativ til at informere om usikkerhederne omkring miljøpåvirkningen, noget som Nkom gentagne gange er advaret om og hvor dokumentation er fremlagt.5G bør ud fra dagens viden om såvel allerede konstaterbare skadevirkninger og om potentielle skadevirkninger på sundhed og miljø, ikke tillades at vokse i fri konkurrence med kablede løsninger.
Det er på tide at erkende at Strålingsstyrelsen, DSA, som Nkom overlader sundheds- og miljøvurderingen til, baserer sig på retningslinjer som ikke overholder fagligt anvendelige mål, og som både er et direkte brud med EU-systemets krav om hvordan risiko skal vurderes og styres, samt hvordan forsigtighedsprincippet udformes, og til generel viden inden for miljømedicin.
Som dokumentation ud over en række henvisninger, der er indsendt i tidligere erklæringer, henviser jeg til følgende få dokumenter:
En analyse af EU-direktivernes krav i forhold til, hvordan risikovurdering og -styring foregår på EU- og EØS-området på dette område, og at de to er uenige:
Måtter Dämvik og Olle Johansson: Sundhedsrisikovurdering af elektromagnetiske felter: En konflikt mellem forsigtighedsprincippet og miljømedicinsk metode, anmeldelser om miljøsundhedsvolumen 25, nr. 4, 2010.
Du kan læse oversigten og eventuelt købe den fra https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh.2010.25.4.325/html
Den følgende artikel i Natur und Recht, et tidsskrift for miljølovgivning, hvor lederen af den tyske advokatforenings miljøretsudvalg, prof. Müggenborg, stærkt kritiserer udviklingen af 5G. Han beskriver 5G som “åbenlyst uforsvarligt” og kritiserer EU’s beslutninger på området “uforståelige” baseret på videnstatus på området:
Müggenborg, HJ. Das Vorsorgeprinzip beim Ausbau von G5. NuR 43, 16-20 (2021).
https://doi.org/10.1007/s10357-020-3785-z
Advokat Christian F. Jensens rapport om 5G-udviklingen i forhold til nogle centrale miljøkonventioner, gengivet iEinar Flydal og Else Nordhagen (red.): “5G og vores trådløse virkelighed – high game with health and environment”, Z-udgiver, 2019, 590 sider.
Et brev fra Europa-Parlamentets undersøgelsespersonale, EPRS, til medlemmer af Parlamentet om 5G og negative virkninger:
Miroslava Karaboytcheva: Virkninger af trådløs 5G-kommunikation på menneskers sundhed, Europa-Parlamentets forskningstjeneste PE 646.172 – februar 2020, norsk oversættelse:
https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=38233
Med venlig hilsen
Einar Flydal,
Forsker og seniorstrategirådgiver hos Telenor ASA, cand. og Master of Telecom Strategy and Techology Management
12/12/2021
Kilde:
https://einarflydal.com/2021/12/15/skal-5g-fa-konkurrere-som-bredband-pa-lik-linje-med-fiber-og-andre-kabler/

USA

En milepæl i 5G studierne: New Hampshires lovgivende kommission anbefaler at reducere eksponeringen fra trådløse netværk 

Staten New Hampshire nedsatte en lovgivende kommission til at undersøge miljø- og sundhedseffekterne af trådløs 5G-teknologi i 2019. De afsluttede den 1. nov. 2020 deres endelige rapport, som indeholder 15 anbefalinger til at øge bevidstheden, uddanne, fremme tilsyn og reducere radiofrekvent stråling (RF, også kendt som trådløs). (1)
Kommissionen mødtes mellem september 2019 og oktober 2020 og omfattede 13 medlemmer med baggrund i fysik, elektromagnetik, epidemiologi, biostatistik, arbejdsmiljø, toksikologi, medicin, folkesundhedspolitik, erhvervsliv, jura og en repræsentant fra teleindustrien.
Kommissionen fik til opgave at besvare 8 spørgsmål, der omfattede:
• Hvorfor har forsikringsbranchen udelukket RF-skader;
• Hvorfor har mobiltelefonproducenter juridisk rådgivning, der advarer om afstanden mellem mobiltelefoner og kroppen;
• Hvorfor bliver 1.000-vis af peer-reviewede RF-undersøgelser, der viser en bred vifte af sundhedspåvirkninger, herunder DNA-skader, hjerne- og hjertetumorer, infertilitet og mange andre lidelser, ignoreret af Federal Communication Commission (FCC);
• Hvorfor tager FCC-retningslinjerne ikke højde for sundhedseffekterne ved trådløse netværk; hvorfor er FCC RF-grænseværdierne 100 gange højere end andre lande;
• Hvorfor ignorerer FCC Verdenssundhedsorganisationens (WHO) klassificering af trådløst netværk som et muligt kræftfremkaldende stof;
• Hvorfor blev der ikke reageret, da verdens førende videnskabsmænd underskrev en appel om at beskytte folkesundheden mod trådløs stråling; og
• Hvorfor er sundhedseffekterne af et stadigt voksende antal pulssignaler, der rider på de elektromagnetiske bølger, ikke er blevet undersøgt.

Tidligt i deres undersøgelse opdagede Kommissionen, at de ikke kunne diskutere 5G uden at inkludere alt trådløst netværk
“…kommissionen konkluderede, at alle ting, der udsender radiofrekvens (RF) stråling, skulle overvejes på grund af samspillet mellem alle disse stråler.”
Det centrale i deres diskussion var, hvorvidt RF påvirker mennesker, dyr og natur. I indledningen står der:
”Der er stigende beviser for, at DNA-skader kan opstå fra stråling uden for den ioniserende del af spektret.”
Kommissionen havde indkaldt ti eksperter i fysik, epidemiologi, toksikologi og offentlig politik. Alle undtagen repræsentanten fra teleindustrien anerkendte den store mængde forskning, der viser, at RF-stråling udsendt af trådløse enheder kan påvirke mennesker, især børn, dyr, insekter og planter.
Kommissionens 15 henstillinger
Kommissionen godkendte 15 henstillinger. “Målet med disse anbefalinger er at skabe større bevidsthed om mobiltelefoners, trådløst netværk og 5G-strålings sundhedseffekter samt give vejledning til embedsmænd om igangsætning og politikker, der kan reducere offentlig eksponering.”
Det følgende er et resumé af deres anbefalinger. Kun den nøjagtige formulering er citeret og sat i kursiv. Se deres endelige rapport for nøjagtige ordlyd for alle deres anbefalinger. (2)

1. Overbevis den amerikanske regering for at få den til at kræve, at FCC foretager en uafhængig gennemgang af RF-standarderne og RF-sundhedsrisici;
2. Kræv, at New Hampshire statskontorer inkluderer links på deres websted(er) om RF-stråling fra alle kilder, inklusive 5G, og fortæller, hvordan man minimerer eksponeringen, men også offentlige servicemeddelelser, der advarer om RF-sundhedsrisici, især for gravide kvinder og børn.
3. Kræv skiltning i øjenhøjde for hver 5G-antenne i det offentlige rum.
4.Skoler og offentlige biblioteker bør migrere fra trådløse RF-forbindelser for computere, bærbare computere, pads og andre enheder til fastkablede eller optiske forbindelser inden for en femårig periode, der påbegyndes, når finansieringen bliver tilgængelig.” [bemærk venligst, vi understøtter fastkablede forbindelser, men så vidt vi ved, er optiske forbindelser, såsom Lifi, ikke bevist sikre. Det er uheldigt, at det er inkluderet i denne anbefaling.]
5. Indsaml målinger for signalstyrken, herunder for de værst tænkelige forhold, for alle trådløse faciliteter, også når der foretages ændringer, og offentliggør disse oplysninger. Hvis målingerne overstiger strålingsgrænseværdierne, kan kommunen sætte anlægget offline. Målingen skal udføres af en uafhængig entreprenør og omkostningerne skal betales af installatøren.
6.Etabler nye protokoller for måling af RF for bedre at kunne evaluere signalkarakteristika under hensyntagen til den høje datahastighedsstråling, der vides at være skadelig for menneskers sundhed. Muliggør måling af de summative effekter fra flere strålingskilder.
7. Kræv, at alle nye trådløse antenner fjernes igen fra boliger, virksomheder og skoler.
8Opgrader uddannelsestilbuddene fra New Hampshire Office of Professional Licensure and Certification (OPLC) så de inkluderer måling af RF.
9. Staten New Hampshire bør udvikle et løbende opdaterede kort over RF-eksponeringsniveauer i hele staten.
10“Anbefaler på det kraftigste, at alle nye mobiltelefoner og alle andre solgte trådløse enheder er udstyret med opdateret software, der kan forhindre at telefonen udsender udstråling, når den placeres mod kroppen.
11.“Fremme og understøtning af en statslig position, der kraftigt opmuntrer til at komme videre med udbredelsen af fiberoptiske kabelforbindelser, interne kablede forbindelser og optisk trådløs til at betjene alle kommercielle og offentlige ejendomme i hele staten.”
12“Det er nødvendigt med yderligere videnskabelige undersøgelser i samarbejde med det medicinske samfund, der skitserer karakteristikaene ved de angivne kliniske symptomer relateret til radiofrekvent strålingseksponering.”
13.“Anbefal brugen af advarselsskilte ved eksponering i kommercielle og offentlige bygninger. Tilskynd desuden kommercielle og offentlige bygninger, især sundhedsfaciliteter, til at etablere RF-strålingsfrie zoner, hvor medarbejdere og besøgende kan søge tilflugt fra virkningerne af trådløse RF-emissioner.”
14. “Staten New Hampshire bør engagere agenturer med passende videnskabelig ekspertise, herunder økologisk viden, for at udvikle RF-strålingssikre grænseværdier, der kan beskytte træer, planter, fugle, insekter og bestøvere.”
15“Staten New Hampshire bør engagere den føderale delegation til at lovgive om, at FCC i henhold til National Environmental Policy Act (NEPA) udarbejder en erklæring om miljøkonsekvenserne i New Hampshire og i staten som helhed efter udvidelsen af RF trådløse teknologierne .”
En eksemplarisk handlingsmodel til efterfølgelse
Ovenstående er en model for eksemplarisk handling fra en statslig regering. Overvej venligst at læse samt dele denne skelsættende rapport med beslutningstagere i din kommune, region, folketing og regering for at få dem til at påbegynde de reduktioner, der er nødvendige for at beskytte mennesker og natur mod stigende eksponering for RF-stråling.
En mindretalsrapport skrevet af senator James Gray og David Juvet (erhvervs- og industrirepræsentant) og Bethanne Cooley (teleindustriens repræsentant) er inkluderet, da de ikke var enige i flertallets holdning. Mindretalsrapporten viser teleindustriens papegøje sprog og afslører deres dagsorden med at ignorere videnskaben samt forsøg på at forvirre offentligheden.
Særlig tak til Cece Doucette, Theodora Scarato, Environmental Health Trust og senatorer, eksperter og udvalgsmedlemmer, som samarbejdede om denne vigtige indsats.

Kilder:
1) Referatet er fra EMF Safety Network:
http://emfsafetynetwork.org/landmark-5g-study-by-new-hampshire-legislative-commission-recommends-reducing-wireless-exposure/
2) Den endelige rapport:
http://emfsafetynetwork.org/wp-content/uploads/2020/11/NH-State-5G-final-report-2020.pdf

En føderal ankedomstol har fældet dom mod USA’s føderale telemyndighed, FCC, til fordel for miljøgrupper og medunderskrivere. Dommen kan tvinge FCC til at tage grænseværdien for mobilstråling op til revision.

Retten fastslog den 13. august 2021, at FCC skal “give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvent stråling, der ikke er relateret til kræft” og begrunde sine testprocedurer for mobiltelefoner og andre trådløse enheder.
Retten pointerede dog at: “vi tager ingen stilling til den videnskabelige debat om sundheds- og miljøeffekter af RF -stråling“.
Joel Moskowitz skriver i sin kommentar, (1) at dermed indtog domstolen ikke kun en holdning, den indtog den forkerte holdning, fordi der er betydelig dokumentation for øget kræftrisiko ved langvarig eksponering for lavintensiv mobiltelefonstråling.
Bl.a. afviste agenturet fejlagtigt resultaterne af den forskning, man selv havde anmodet om, nemlig National Toxicology Programs 30 millioner dollars dyre undersøgelse, som fandt “klare beviser” for øget kræftforekomst fra mobiltelefonstråling hos hanrotter og DNA skader hos han- og hunrotter samt mus ved udsættelse for mobiltelefonstråling.
Baggrunden for retssagen
Sagen mod FCC blev anlagt fordi Kommissionen anvendte en “vilkårlig og lunefuld” proces, da den i 2019 bekræftede sine eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling 1996 (RFR) ved at udsende en ordre, der afsluttede en undersøgelse, der blev indledt i 2013 for at afgøre, om agenturets RFR eksponeringsgrænser i tilstrækkelig grad beskyttede menneskers sundhed.
Grænseværdierne
FCC’s grænseværdier for eksponering for mobiltelefoner og trådløs stråling er baseret på videnskab fra 1980’erne og tidligere. RFR-grænserne, som FCC vedtog, blev i det store hele udviklet af ingeniører og fysikere, der arbejdede for eller var tilknyttet det militærindustrielle kompleks.Da videnskaben, der ligger til grund for disse grænser, er forældet, har mere end 240 forskere, som har offentliggjort mere end 2.000 artikler om elektromagnetiske felter (EMF) og biologi eller sundhed, underskrevet International EMF Scientist Appeal, der siger, at:
Talrige nylige videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer på et niveau, der ligger langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Effekterne omfatter øget kræftrisiko, cellestress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle ændringer i reproduktive system, lærings- og hukommelsesunderskud, neurologiske lidelser og negative påvirkninger af det generelle velbefindende hos mennesker. Skader går langt ud over menneskeheden, da der er stigende tegn på skadelige virkninger på både plante- og dyreliv….De forskellige agenturer, der fastsætter sikkerhedsstandarder, har ikke pålagt tilstrækkelige retningslinjer til at beskytte offentligheden, især børn, der er mere sårbare over for virkningerne af EMF.
Advokaternes argumenter
Advokaterne argumenterede for, at FCC skal ophæve sin ordre af følgende årsager:
(1) bekendtgørelsen anerkender ikke beviser for negative sundhedsmæssige virkninger forårsaget af udsættelse for RF-stråling på niveauer under de grænser, der er fastsat i Kommissionens retningslinjer fra 1996, herunder tegn på kræft, strålingssygdom og negative virkninger på søvn, hukommelse, indlæring, opfattelse, motoriske evner, prænatal og reproduktiv sundhed og børns sundhed;
(2) bekendtgørelsen reagerer ikke på kommentarer vedrørende miljøskader forårsaget af RF-stråling
(3) bekendtgørelsen undlader at diskutere konsekvenserne af langvarig eksponering for RF-stråling, eksponering for RF-pulsering eller modulering (to metoder til at indlejre radiobølger med information) og konsekvenserne af den teknologiske udvikling, der er sket siden 1996, herunder allestedsnærværende trådløse enheder og Wi-Fi, og fremkomsten af ​​”5G” -teknologi; ” og
(4) ordren undlader tilstrækkeligt at forklare Kommissionens afvisning af at ændre sine procedurer for at afgøre, om mobiltelefoner overholder dens RF -grænser.”
Appeldomstolen fastslog
»Vi imødekommer andragender delvist og tilbageholdes for Kommissionen. Kommissionen undlod at give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod de skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. ”
”Af ovennævnte grunde giver vi andragender delvist og overdrager Kommissionen til at give en begrundet forklaring på dens afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. Den skal især
(i) give en begrundet forklaring på sin beslutning om at beholde sine testprocedurer for at afgøre, om mobiltelefoner og andre bærbare elektroniske enheder overholder dets retningslinjer,
(ii) tage fat på virkningerne af RF-stråling på børn, sundhedskonsekvenserne ved langvarig eksponering for RF-stråling, de allestedsnærværende trådløse enheder og andre teknologiske udviklinger, der er sket siden Kommissionen sidst opdaterede sine retningslinjer, og
(iii) behandle indvirkningerne af RF-stråling på miljøet.
For at være helt klar tager vi ikke stilling til den videnskabelige debat om RF- strålingers sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger – vi konkluderer blot, at Kommissionens oversigtlige analyse af materialejournaler ikke var tilstrækkelig lovmæssigt.”
Kilder:
1) https://www.linkedin.com/pulse/us-appeals-court-rules-against-fcc-favor-wireless-safety-moskowitz/
2) https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
Sagens akter:
EHT et al. v FCC judgment: https://bit.ly/EHTvFCCjudgment
EHT et al. v FCC panel opinion: https://bit.ly/EHTvFCCopinion
Se også her:
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/

England:

Retssagen, der skulle stoppe udrulningen af 5G er afvist.

Gruppen bag søgsmålet – Action Against 5G – og som har rejst mere end £ 160.000 til søgsmålet, udtaler at de vil fortsætte deres kamp for at forsøge at opnå en domstolskendelse.
Søgsmålet hævder, at regeringen ikke beskytter borgerne mod sundhedsrisici fra 5G-netværket, men blot vil tilføre endnu et lag af elektromagnetisk stråling i forhold til den allerede eksisterende skadelig stråling fra mobiltelefoner, wi-fi-netværk og øvrige trådløse devices.
Retssagen er anlagt på vegne af tre klagere
To, der kæmper for at stoppe udrulningen af 5G samt en tredje, Rosalyn Rock, der hævder, at hun allerede er blevet skadet af 5G.Det er advokaterne Philip Rule og Lorna Hackett, der i samarbejde med menneskerettighedsadvokaten Michael Mansfield QC, står bag søgsmålet.
Afvisning af søgsmålet
Ifølge BBC (1) citerede regeringens forsvar i sagen WHO samt Public Health England for, at 5G er sikkert.
I sin dom skrev Justice Foster ligeledes ifølge BBC: De tiltalte har fremlagt deres (rationelle, videnskabeligt baserede) opfattelse af, at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.” Dommeren var også enig i regeringens argument om, at sagen var “forældet”, med andre ord, at den var blevet indbragt for sent. Korrespondancen om sagen begyndte i 2020, mens Storbritanniens fire hovedoperatører var begyndt at udrulle deres netværk i 2019, og regeringen havde offentliggjort sin 5G-strategi tilbage i 2017. I afgørelse hedder det: “Det virkelige problem er, at sagsøgerne er uenige med et stort antal internationale opfattelser om sikkerheden ved 5G.”
En domstolsafgørelse er en domstolsafgørelse, men er ikke nødvendigvis fakta
Det første argument som refereres af BBC “at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.” er noget sludder. Som vi her på siden tidligere har skrevet er det, “at der bruges elektromagnetiske bølger i 5G er stort set det eneste 5G har til fælles med de tidligere generationer af mobilt netværk. 5G teknologien er primært kendt fra radaranlæg, et anlæg de færreste ønsker i deres baghave.” (2)
Det andet argument om at sagen er forældet er selvfølgelig mere problematisk, for her har man totalt lukket munden på enhver indsigelse. Ikke en gang det af forskellige instansers brugte argument, at der mangler mere forskning på området før man kan udtale sig kan bruges til noget. Men ser man tilbage på de øvrige miljø sager der har været, har forældelsesprincippet heller ikke holdt. (3)
Hvad næste skridt er, vil tiden vise, men at den retslige vej er langsommelig, tung og ikke mindst kostbar er vist ubestridt.
Kilder:
1) https://www.bbc.com/news/technology-58027668
2) https://nejtil5g.dk/paastand-5g-staar-for-femte-generations-mobilnetvaerk-og-bygger-paa-en-kendt-teknologi-der-ligesom-mobilnetvaerkene-2g-3g-og-4g-overfoerer-data-via-ikke-ioniserende-elektromagnetiske-boelger-med/ 3) Lennart Hardell and Michael Carlberg’ originale rapport:
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2020-0168/html
Resume findes her:
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/764853091094077

Norge

Dommen i Halden-sagen kom mandag eftermiddag – og det gav sagsøgerne en betydelig sejr, men tabte på næsten alle andre punkter.

Sagsøgernes påstande om de sundhedsmæssige virkninger af AMS-målerne blev fundet ubegrundede i dommen. Sagsøgerne skal hermed selv bære de fleste af sagsomkostninger.
Elvia A/S fik dog ikke helt medhold – retten til at tiltvinge sig adgang for at udskifte måleren fik de ikke medhold i, men det er en mager trøst, da Elvia heller ikke fik forbud mod at slukke strømmen for de ni husstande, der har nægtet at udskifte deres måler, både fordi de ikke kan få lægeattester, og fordi de ikke ønsker at få en væsentlig kilde til beskidt elektricitet ind i huset.

“Det er en dom, som vi, der bor i dette land — og naturen — ikke kan leve med”, skriver Einar Flydal. “Om et par år vil den være i samme klassen som de domme, der hævdede, at tobak, glyphosat, amalgam, asbest og PCB ikke kunne være et problem at bekymre sig om. Forskningen er der, industrien og forvaltningen halter bagefter.”
“Vi arbejder nu på, hvordan vi skal følge op.”
Det skriver Einar Flydal i sit blog indlæg den 8. juni 2021.
Sidste nyt
Løfter om små og store bidrag fra mange hundrede mennesker har betydet, at man nu kan anke “Halden-sagen” om AMS-målere og sundhed til Højesteret. (2)
Kilder:
1) https://einarflydal.com/2021/06/08/halden-dommen-en-seier-og-et-stort-tap-hva-na/
2) https://einarflydal.com/2022/11/21/ams-vi-er-i-mal-og-stevner-videre-for-fullt/

USA

Oregon State Health Authority nedtoner sundhedsrisici ved Wi-Fi for skolebørn og udelader den videnskabelig forskning, der viser sundhedsmæssige skader.

Eksperter over hele verden kritiserer rapporten fra Oregon Health Authority og opfordrer guvernør og lovgivere til at trække den tilbage. En efterforskning kan resultere i høringer i Oregon State Legislature.
Washington Spectator har offentliggjort en dybdeborende rapport fra Daniel Forbes med titlen “Oregon Health Authority Condemned by Scientists For Scrubbing Report on Wireless Hazards in Schools”, (1) som afslører, hvordan Oregon Health Authority (OHA) udsendte en fejlbehæftet rapport til lovgiverne om børn og de sundhedsmæssige konsekvenser af trådløs stråling i skolerne.
Internationale ekspertgrupper, Environmental Working Group og Physicians for Safe Technology har fremsendt videnskabeligt dokumenterede breve til Oregons Governør Kate Brown med opfordring til at trække OHA-rapporten tilbage. (2) (3) (4)
“Der er ingen vej udenom: Oregon’s folkesundhedsagentur, Oregon Health Authority (OHA), har udsendt en lurvet, partisk rapport om de potentielle skader statens ca. 600.000 skolebørn udsættes for af de trådløse enheder, som er spredt rundt i klasseværelserne”, skrev Forbes.
Forbes, dokumenterer, hvordan OHA støtter sig til undersøgelser støttet af teleindustrien, præsenterer unøjagtige forskningsresultater og ignorerer undersøgelser, der påviser skadelige virkninger.
Kilder:
1) https://washingtonspectator.org/oregon-health-authority-forbes/
2) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/EHT-Oregon-Report-on-Wireless-Scientific-Problems-and-Errors-5.pdf
3) https://www.ewg.org/sites/default/files/testimony/EWG_Letter_Oregon_Health_Authority.pdf
4) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Physicians-For-Safe-Technology-letter-to-oregon-health-authority-in-response-to-Wi-Fi-report-.pdf
Uddybet faktablad omkring trådløs teknologi i skolerne.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2021-Wi-Fi-in-School-Worldwide-Policy-BlackWhite-EHT-3.pdf

Indien

Skuespilleren og miljøforkæmperen Juhi Chawla er bekymret for konsekvenserne af den elektromagnetisk stråling fra 5G teknologien og er nu gået rettens vej.

Retssagen kommer på et tidspunkt, hvor landet er ved at starte 5G-forsøg på tværs af by- og landdistrikter, hvor operatører får spektrum til en seks måneders test.
Andragendet, der vil blive taget op den 2. juni, er rettet mod regeringen og Science and Engineering Research Board (SERB), bl.a. for at certificere, at implementering af 5G-teknologi til cellulær kommunikation ikke udgør nogen rimelig risiko eller fare.
Krav om en videnskabelig udredning
Juhi Chawla har bedt High Court i Delhi om en videnskabelig undersøgelse af eventuelle bivirkninger af den radiofrekvent stråling der udsendes af mobiltelefoner ved hjælp af 5G-teknologi på ‘sundhed, liv, organer eller lemmer hos voksne og børn samt flora og fauna’ før dets officielle udrulning i landet.
I sit andragende sammen med Veeresh Malik og Teena Vachani har Chawla opfordret myndighederne til at forpligtige det indiske råd for medicinsk forskning (ICMR), Central Pollution Control Board (CPCB) og Telecom Regulatory Authority of India ( TRAI) til at gennemføre deres respektive undersøgelser af emnet.
”Staten har ligeledes en løbende pligt – igen efter princippet om, at ‘forebyggelse’ er bedre end ‘helbredelse’ – at videnskabeligt undersøge alle produkter og teknologier, inden de får lov til at blive markedsført og eller få adgang til samfundet generelt.”
Videre hedder det: “På trods af bred benægtelse fra interesserede og partiske interesser er beviset for, at radiofrekvensstråling helt sikkert er skadeligt for livet allerede overvældende.”
Andragendet, der er indgivet gennem advokat Deepak Khosla, som siger, at telekommunikationsministeriet har svaret på en RTI-forespørgsel fra marts 2019, at der ikke er gennemført undersøgelser med hensyn til RF-stråling, heller ikke i dag.
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/juhi-chawla-moves-delhi-high-court-on-5g-technology/article34691006.ece

England

Sagsanlægget mod 5G og den engelske regering er nu indgivet 

Sagen er anlagt ved High Court/Landsretten repræsenteret ved Michael Mansfield QC, Philip Rule og Lorna Hackett fra Hackett & Dabbs LLP
De sagsøgte er:
– Statssekretæren for sundhed og social omsorg
– Statssekretæren for miljø, fødevarer og landdistrikter
– Ministeren for digitale kulturmedier og sport

På retsmødet blev fremlagt dokumenter, der indeholder beviser fra en lang række respekterede og fremtrædende eksperter vedrørende de sundhedsmæssige effekter af den teknologi, der anvendes af 5G, samt de dermed forbundne risici for både offentligheden og enkeltpersoner. Beviser som de sagsøgte afviser at forholde sig til.
Men de sagsøgte kan ikke lovligt fortsætte med at ignorere eller overse beviser, der tyder på, at der foreligger en risiko, som ikke er blevet kvantificeret.

Blandt de relevante spørgsmål kan nævnes:
I) fraværet af behørig efterforskning af arten og omfanget af risici for enkeltpersoners sikkerhed samt menneskers sundhed fra de relevante britiske myndigheder
II) fraværet af passende foranstaltninger, systemer og sikringstrin til at tackle de identificerede risici eller potentielle risici samt
III) manglende vedtagelse og anvendelse af et forsigtighedsprincip eller informeret fremsyn for eksponering af ikke-samtykkende børn og voksne ift. risikoen for skader.
IV) Loven giver en ramme, der demonstrerer ulovligheden af ​​passiviteten og fejlene hos de udøvende organer, vi har udfordret.
V) At afholde ansvar for de udøvende eller lovgivende myndigheder for at overholde loven og juridiske pligter er utvivlsomt en korrekt og væsentlig funktion for Domstolen, især i forbindelse med beskyttelse af enkeltpersoner mod skade, der inkluderer dødsfald eller alvorlig personskade.
Begrundelsen for søgsmålet er:
De sagsøgte er i strid med afsnit 6 i menneskerettighedsloven 1998 som følge af undladelser og mangler i strid med de positive forpligtelser, der kræves opfyldt i artikel 2, 3 og / eller 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention.
De tiltalte har undladt at overveje hvad der er til børns bedste, når de overvejer at formulere, opdatere eller gennemgå den passende tilgang til 5G-politik og risikovurdering for udsatte børn. Alternativt har de undladt at gøre dette til en primær overvejelse.
De sagsøgte overtræder ligestillingspligten i den offentlige sektor (“PSED”) (s149 EA 2010). Der har ikke været nogen ligestillingsvurdering, i betydningen og betingelserne i PSED, for korrekt at informere og blive overvejet i beslutninger om risikoen ved RFR og påvirker for eksempel godkendelse af 5G generelt og / eller af tilladte placeringer af 5G og / eller af politikken om at vedtage ICNIRP-retningslinjer.
SSHSC overtræder sin lovpligtige pligt i henhold til s2A i National Health Service Act 2006, enten som følge af (a) ulovlig delegering eller afskaffelse af den lovpligtige funktion til en ekstern privat organisation; og / eller (b) irrationelt ikke at tage passende skridt under denne beføjelse og / eller undlade at udøve et skøn i overensstemmelse med det lovbestemte formål.
De sagsøgte har undladt at tage hensyn til relevante overvejelser og behørige hensyn til alle de beviser, oplysninger og bekymringer, som vi har rejst med dem.
De tiltalte har undladt at give relevante og tilstrækkelige grunde til beslutningen om ikke at etablere en proces til at undersøge og fastslå de skadelige sundhedseffekter og risici ved skadelige helbredseffekter fra 5G-teknologi og / eller til at diskontere de risici, der er fremlagt ved hjælp af de foreliggende beviser.
Yderligere oplysninger om processen kan findes her:
https://actionagainst5g.org

Frankrig

Sultestrejke ender med at 5G-antennemast bliver suspenderet

Den 80-årige Eugène Riguidel sultestrejkede siden 12. april i protest mod en 36 meter høj 5G-antennemast i byen Landaul vest for Auray i Morbihan. Den 20. april 2021 suspenderede Orange projektet om at oprette din 5G-antennemast i Landaul (Morbihan), som der blev kæmpet imod. Teleselskabet Orange meddelte, at det suspenderede arbejdet “og besluttede at genåbne sagen ved at genstudere nogle af de oprindeligt foreslåede placeringer.”Da han startede sin sultestrejke, sagde han: ”Jeg starter min sultestrejke, og jeg vil utvivlsomt sætte mit helbred i fare, men min kiste skal males orange. Jeg er ikke imod Landauls 5G-antenne, jeg er imod alle disse antenner. Regeringen har indført love (artikel 62 i Élan-loven om implementering af 5G) for at undertrykke borgerdemokratiet. I dag har borgmesteren ikke længere ret til at modsætte sig projekterne”. Næsten 300 mennesker støttede Eugène Riguidel’s sultestrjke. (1) (2) (3)Sultestrejken i Italien Ud over Frankrig har over 100 mennesker været med i et sultestrejke i Italien for at forhindre parlamentet i at løsne deres grænser for stråling fra mobilmaster. Initiativet fremmes af den italienske Stop 5G Alliance, og over 62.000 mennesker har underskrevet protesten. (4)
Kilder:
1) https://ehtrust.org/victory-in-france-hunger-strike-ends-with-telecom-suspending-the-tower/
2) https://www.francebleu.fr/infos/societe/morbihan-eugene-riguidel-arrete-sa-sa-greve-de-la-faim-1618945578
3) https://reporterre.net/5G-vague-de-soutien-au-navigateur-Eugene-Riguidel-en-greve-de-la-faim-a-80-ans
4) https://ehtrust.org/stop-5g-hunger-strike/

Belgien

Flandern og hovedstadsregionen Bruxelles indstævnet

Fogeden har nu forkyndte stævning for den flamske region og hovedstadsregionen Bruxelles. En ny milepæl på vejen mod et sundt miljø og grænseværdier, der rent faktisk beskytter mennesker, planter og dyr.I pressemeddelelsen (1) skriver ‘Save Belgium’: (2)

I løbet af de sidste årtier har mobiltelefoner, smartphones og andre teknologier skabt nye muligheder. En ny industri så dagens lys. Nem kommunikation blev normen. Og alligevel udsættes den uhæmmede brug af disse teknologier konstant for mennesker, planter og dyr i fare.
Lige siden begyndelsen af ​​den trådløse revolution har forskere været uenige om dens konsekvenser. I den ene ende advarer uafhængige forskere om negative biologiske virkninger. På den anden side modsiger forskere – ofte forbundet med industrien – dem konsekvent.
Allerede i slutningen af ​​1990’erne pegede epidemiologiske undersøgelser de alvorlige sundhedsskader, der rammer mennesker, der bor tæt på mobiltelefonen master.
Eksponeringen af ​​mennesker, planter og dyr for trådløs stråling er steget kraftigt siden da, ligesom advarslerne fra den uafhængige forskning. Alligevel fortsætter regeringen med at udrulle nye teknologier såsom 5G på baggrund af forældede standarder, ikke professionelle ICNIRP-anbefalinger og en vedvarende mangel på konsensus blandt forskere.
ICNIRP-anbefalingerne ser kun på korte eksponeringstider på 6 eller 30 minutter og de varmeeffekter, som disse producerer. ICNIRP forstår ikke, hvordan stråling påvirker de komplekse biologiske processer hos levende væsener på lang sigt, og der tages næppe hensyn til dem.
En sådan tilgang fortsætter med at bringe mennesker, planter og dyr i fare. Derfor bringer vi den belgiske regering for retten. For dens uagtsomhed med at beskytte befolkningen, planter, dyr og miljøet. For dens fortsatte afvisning af at tilpasse strålingsgrænserne til den akkumulerende indsigt i sund og uafhængig videnskab.
Vi beder hermed retten om at tvinge regeringen til at anvende en kumulativ udendørs emissionsgrænse på 0,6V / m. Det stemmer overens med, hvad Europarådet rådgav regeringerne til i 2011, og hvad mange uafhængige eksperter udråber som sikre.
Vi beder også dommeren om at se bort fra EU-lovgivning, der er i strid med forsigtighedsprincippet, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention.
Vi er overbeviste om, at disse aktioner vil føre til en politisk ramme, der er gavnlig for miljøet, mennesker, planter og dyr i Belgien såvel som Den Europæiske Union. Save Belgium Conscious Citizens
Kilder:
1) https://savebelgium.be/wp-content/uploads/2021/04/Press-release.pdf
2) Save Belgium blev oprettet i begyndelsen af 2020. Save Belgium handler dog om meget mere end 5G. De kæmper for et land, hvor forældre selv bestemmer, hvilke vacciner der gives til deres børn. Et land, hvor folk kan spise og leve sundt. At være i stand til selv at bestemme, hvad der er bedst for dem. Hvilket levende miljø de ønsker at leve i. Et land, hvor folk lever, som bliver mere og mere bevidste om skønheden og storheden i deres ansvar på vores jord. https://savebelgium.be/

Italien

Kampen om grænseværdierne for elektromagnetisk stråling. Sultestrejken er midlertidig indstillet.

De italienske grænseværdier, der blev vedtaget for mere end 20 år siden, står i vejen for udbygningen af ​​5G-infrastrukturen. Der er derfor et stærkt ønske om at gøre standarden ti gange svagere og bringe den i overensstemmelse med ICNIRP’s 61 V/m retningslinjer. (1)
Et mål for Italiens nationale genopretningsplan efter pandemien (kendt som Next Generation Italia eller PNRR) er at afsætter over 40 mia. EUR (~ 48 mia.USD $) til at fremme digitaliseringen af ​​landet, herunder fremme af 5G-teknologien samt øge bredbåndshastigheden på landsplan, som i øjeblikket er blandt de langsomste i Europa.
Modstanden
Forslaget om at løsne op for grænseværdien har samlet en koalition af italienske miljøforskere og aktivister såvel som medlemmer af det internationale RF-forskningsmiljø.
En appel, der blev sendt til Mario Draghi, den nyligt installerede premierminister, var ifølge Fiorella Belpoggi den 26. april blevet underskrevet af mere end 8.700 tilhængere inden for et par dage. Fiorella Belpoggi er videnskabelig direktør for Ramazzini Institute i Bologna og hjælper med at koordinere kampagnen.
Italien har længe haft en stærk anti-5G-bevægelse. Et andragende, der opfordrede til et moratorium for 5G, som blev lanceret for to år siden, har fået mere end 63.000 underskrifter. Den italienske Stop 5G Alliance har har haft en vigtig rolle i dette arbejde. (2)
Protesterne – som indbefattede en sultestrejke med mere end 150 mennesker (3) – har i første omgang opblødt regeringens forslag. Da Parlamentets underhus godkendte genopretningsplanen i slutningen af ​​april, var forslaget om at fjerne 6 V/m grænseværdien blevet droppet og erstattet af en opfordring til at revidere standarden. Men kampen er dermed ikke slut endnu.
Vittorio Colao
Uroen over for en mulige lempelse af grænseværdi er også rettet mod Vittorio Colao, den Harvard-uddannede minister for innovation, teknologi og digitalisering i den nye Draghi-regering.
Colao var adm. direktør for Vodafone, det største teleselskab i Europa, i ti år og stoppede sidst i 2018. Året efter blev han direktør for Verizon, verdens næststørste telekommunikation (efter AT&T) og, ligesom Colao, en stor promotor af 5G-teknologi. Colao er nu trådt tilbage fra Verizon-bestyrelsen.
Colao har spillet en vigtig rolle i designet af PNRR. Planen, der blev leveret til den tidligere italienske premierminister, Giuseppe Conte i juli sidste år, foreslog at hæve Italiens eksponeringsgrænser til de af EU anbefalede (dvs. ICNIRP-grænserne). Planen gav også de nationale myndigheder ret til at stoppe lokale ordinancer, der kunne blokere for placeringen af ​​antenner. (Ligesom i USA)
På et møde i april erkendte Colao, at en opblødning af 6 V/m grænseværdien var “upopulær.” Han forpligtede sig derfor til at finde en balance mellem antallet af antenner og borgernes sundhed og velfærd samt lovede, at “de videnskabelige bevis ville blive evalueret.”
Grænseværdierne
Da 6 V/m-standarden trådte i kraft i 1999, havde Italien den mest restriktive standard i Europa. Et år senere vedtog Schweiz en 4 V/m grænseværdi for mobilmaster og en 3 V/m grænseværdi for radio- og TV-sendere). Grænseværdien på 6 V/m er omtrent den samme som den sovjetiske/russiske eksponeringsstandard på 10 μW/cm2. For uddybning se artiklen fra Microwave News. (4)
Kilder og noter:
1) Grænseværdien på 6 V/m er cirka ti gange strengere end ICNIRPs 61 V / m. Med hensyn til effekttæthed er den italienske grænse ca. hundrede gange strengere end ICNIRP (10 μW / cm2 v. 1 mW / cm2). Årsagen: Effektdensitet er proportional med kvadratet af den elektriske feltstyrke.
2) https://www.alleanzaitalianastop5g.it/
3) https://oasisana.com/2021/04/30/5g-dopo-18-giorni-stop-allo-sciopero-della-fame-dei-135-per-ora-niente-61-v-m-ma-restiamo-vigili-e-pronti-a-tutto-nonostante-il-fango-dei-media-negazionisti/
4) https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/

Italiens kamp mod 5G: Historien om Italiana Stop 5G

Her får du de nøglebegivenheder, der har været med til at skabe Nej til 5G bevægelsen i Italien ‘Italiana Stop 5G’, som den fremgår af deres hjemmeside.
September 2018
 udkommer efterforskningsbogen af ​​journalist og forfatter Maurizio Martucci med titlen: ‘Selvforsvarsmanual til elektrosensitive, hvordan man overlever elektrosmog fra Wi-Fi, smartphone og mobilmaster, mens 5G og Wi-Fi ankommer fra rummet (Ny jord)’For første gang i Italien fordømmes den mørke side af 5G på journalistisk niveau.
Oktober 2018: 
Den italienske Stop 5G Alliance støtter selvbeskyttelsen med ​​en juridisk advarsel for forsvar af individuelle borgere, især for de mest udsatte kategorier såsom kronisk syge.
November-december 2018: I kølvandet på læsernes interesse for efterforskningsbogen starter crowdfunding-aktionen på Produzioni dal Basso-platformen, en non-profit fundraising støttet af 241 borgere for i alt 8 853,00 € kanaliseret og brugt til at købe en hel Il Fatto Quotidiano-side, radiospots på Radio Popolare og maxi-billboards i Smart City (Prato og L’Aquila).
November 2018: Den italienske Stop 5G Alliance skriver et åbentadvarselsbrev til 5 borgmestre i de 5G eksperimentelle Smart City byer og opfordrer dem til at beskytte deres medborgers sundhed.
December 2018-januar 2019: Den italienske Stop 5G Alliance skriver til det italienske parlament og beder om en presserende høring med eksperter i det stående udvalg.
Februar 2019: Den italienske Stop 5G Alliance afholder en pressekonference i parlamentet i Deputeretkammeret.
Februar 2019:Høringen af lægerne fra ISDE Italia og forskerne fra Ramazzini Institute gennemføres i parlamentsudvalget for deputeretkammerets transport, post og telekommunikation.
Marts 2019: Den italienske Stop 5G Alliance støtter det første Stop 5G nationale møde med titlen ‘Politisk nødsituation’ ved den franciskanske oase i Vicovaro (Rom), hvorfra konsensus i Vicovaro-resolutionen følger. Værkerne udsendes live på web-tv på Byoblu-kanalen og live på webradio på den amerikanske radio Italiana i Florida.
Marts 2019: Den italienske Stop 5G Alliance skriver til de 120 borgmestre i de små byer i Italien, der er påvirket af AgCom-resolutionen fra 2018, hvor de opfordres til at beskytte deres medborgers sundhed.
April 2019: Den italienske Stop 5G Alliance afholder en pressekonference i parlamentet i Senatet for Den Italienske Republik.
Maj 2019: Med et første populært andragende, der allerede er afleveret til parlamentet, støtter den italienske Stop 5G Alliance en ny indsamling af underskrifter på Change.org (Stop 5G, moratorium for øjeblikkeligt stop samt forsvar for sundhed) lanceret af Dr. Fiorella Belpoggi.
Maj 2019: Med stigningen i antallet af påvirkede byer med implementering af Internet of Things (IoT) internet skriver den italienske Stop 5G Alliance et åbent advarselsbrev til 9 borgmestre i 5G Smart Cities, hvor de opfordres til at beskytte deres medborgers sundhed.
Maj 2019: Takket være støtten og bidraget fra den italienske Stop 5G Alliance, efter 7 parlamentariske spørgsmål mellem Deputeretkammeret og Senatet, bliver et Stop 5G-mortatorium underskrevet af fem deputerede og deponeres i Montecitorio, som forpligter den italienske regering til den nationale moratorium på 5G.
Juni 2019: 
Den italienske Stop 5G Alliance proklamerer 15. og 21. juni 2019 som ‘Stop 5G nationale samlede mobiliseringsdage’, som borgere, udvalg, foreninger og grupper på 50 mellem store byer og små byer i Italien gennemfører.
Juni 2019: Den italienske Stop 5G Alliance promoverer og slutter sig til den europæiske Stop 5G Alliance stiftet i Mendrisio (Canton Ticino, Schweiz) med et oprindeligt medlemskab af borgergrupper fra 19 europæiske lande.
Juli 2019:
 Den italienske Stop 5G Alliance og den europæiske Stop 5G Alliance fremmer STOP 5G DISCONNESSI DAY, EUROPÆISK DIGITAL STRIKE DAY, et kritisk initiativ for forbrug og risikobevidsthed gentaget den første dag i måneden.
August 2019: Den italienske Stop 5G Alliance støtter en national STOP 5G permanent samlende mobiliseringskampagne, EN BANNER PÅ ALLE BALKONER. Den territoriale operationelle koordinationsgruppe stiftes for den italienske Stop 5G Alliance.
September 2019: Den første udgave af DISCONNESSI NYHEDSBREV udgives, SCHOOL OBSERVATORY of the Italian Stop 5G Alliance er født.
Oktober 2019: Med den nationale talsmand Maurizio Martucci ankommer den italienske Stop 5G Alliance i Bruxelles (Belgien) i Europa-Parlamentet for sammen med Den Europæiske Stop5G Alliance at bede om et internationalt moratorium for Europa.
Oktober 2019:
 Crowdfunding-aktion på EPPELA-platformen, en non-profit fundraising støttet af 149 tilhængere for i alt 7.065,00 € kanaliseret og brugt til selvfinansiering af den første italienske Stop 5G-enhed nationale begivenhed.
November 2019: Den italienske Stop 5G Alliance støtter den første nationale Stop5G-enhed i Rom inden for og uden for parlamentet: international konference i deputeretkammeret og symbolsk garnison på Piazza di Montecitorio.
November 2019: Til National Tree Day støtter den italienske Stop 5G Alliance en mail-aktion adresseret til miljøministeriet med det formål at spørge sandheden om den vilkårlige og massive klipning af træer i forhold til installationen af ​​5G mini-antenner.
December 2019: The Italian Stop 5G Alliance gennem Eng. Andrea Maschio regional referent for Trentino Alto Adige, fremmer offentlig finansiering til støtte for uafhængig forskning om virkningerne af 5G.
Januar 2020
 Den italienske Stop 5G Alliance slutter sig til den europæiske Stop 5G Alliance til verdens protestdag kaldet af den International appel: Stop 5G på jorden og fra rummet Begivenhederne er organiseret i 42 byer og kommuner i Italien og mobiliserer 3.000 borgere den 25. januar 2020.
Februar 2020:Artisti Stop 5G-projektet
 fra den italienske Stop 5G Alliance er født.
Marts 2020: Den italienske Stop 5G Alliance skriver til alle borgmestre i Italien ved at sende et dossier om farerne ved 5G og forny invitationen til at udsende presserende og betingede ordinancer til forsvar for folkesundheden.
April 2020: Den italienske Stop 5G Alliance lander på Pandora TV med programmet I lati ocuri del 5G.Et brev sendes til alle borgmestre i Italiens kommuner med en opfordring til ikke at godkende nogen eksperimenteren med 5G på deres kommunale område.
Maj 2020: Den italienske Stop 5G Alliance leverer 340.000 underskrifter til det nationale moratorium til sundhedsministeren. School Observatory of the Italian Stop 5G Alliance udgiver manifestet til en ægte og menneskelig intelligensskole.
Juni 2020: Den italienske Stop 5G Alliance støtter en sit-in foran hovedkvarteret for Istituto Superiore di Sanità og formaliserer: Antallet af Stop 5G-kommuner i Italien er 500, blandt disse 330 fagforeningsordinancer, der også er udstedt i hovedstæderne i Foggia, Udine, Vicenza, Grosseto, Pistoia, Fermo, Messina, Ragusa, Syracuse, Enna, med kommunalbestyrelserne i Trento, Bolzano, Catania, Bologna, Firenze og Torino, som godkendte forslag til forsigtighed. For at udfordre den såkaldte Colao-plan støtter den italienske Stop 5G Alliance den Nationale Dag for Enhedsstop 5G Mobilisering til støtte for Stop 5G Borgmestre: mobiliseret 20.000 borgere i 50 byer.
Juli 2020: 
Den italienske Stop 5G Alliance organiserer det første intensive genopfriskningskursus for #Stop 5G-aktivister.
September 2020: Forud for en pressekonference i Deputeretkammeret deltager 1.500 mennesker i den nationale Stop 5G-demonstration i Rom på Piazza del Popolo for moratorium, forfatning, friheder og digital selvbestemmelse, der støttes af den italienske Stop 5G Alliance, følges live af 40.000 seere.
September 2020: Den europæiske Stop 5G Alliance støtter den internationale Stop 5G-begivenhed i Lyon (Frankrig) foran hovedkvarteret for Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC).
September 2020: Den italienske Stop 5G Alliance støtter en crowdfunding-kampagne på EPPELA med titlen “Process to 5G, children without electrosmog” og takket være støtten fra 86 donorer indsamler det 2.855,00 € til donation til det populære udvalg for forsvar af varer Offentlige og kommuner Stefano Rodotà, der bidrager til oprettelsen af ​​en juridisk fond, hvorfra man kan trække for at anlægge retssager i retssalerne inspireret af forsigtighedsprincippet.
Oktober 2020 Stop 5G Italian Alliance vender tilbage til demonstration i Rom og går ned til Piazza San Giovanni i Laterano og tilslutter sig befrielsesmarschen.
December 2020: Den italienske Stop 5G Alliance overholder den internationale dag for handicappede med en sit-in i Montecitorio og beder om anerkendelse af elektrofølsomhed (EHS), multipel kemisk følsomhed (MCS), fibromyalgi (FM) og kronisk træthed (CFS / MYSELF).
Januar 2021: Den italienske Stop 5G Alliance støtter den International appel: Stop 5G på jorden og fra rummet.
Marts 2021. Den italienske Stop 5G Alliance og La Casa del Sole TV støtter Stop 5G Marathon, tre dages onlineinterventioner med deltagelse af over 20 nationale og internationale talere.
April 2021: For at undgå at hæve grænseværdierne for den nationale lovgivning om elektromagnetisk bestråling fra gennemsnittet på 6 V / m op til 61 V / m, støtter den italienske Stop 5G Alliance en sultestrejke stafet.
https://www.alleanzaitalianastop5g.it/442963873

En sultestrejke blev lanceret tirsdag den 13. april 2021. Målet er at stoppe 5G samt hindre en stigning i grænseværdien for elektromagnetisk stråling.

Sultestrejken fortsætter indtil den endelige parlamentariske afstemning om grænseværdier for trådløs stråling. (1)Italien har sammen med lande som Kina, Indien, Rusland og Schweiz langt mere restriktive grænseværdier for elektromagnetisk stråling sammenlignet med USA, Australien og Japan. Imidlertid arbejder industrien aggressivt for at få disse lande til at svække deres mere restriktive grænseværdier for mobilmaster for at implementere 5G. Afstemningen kan ændre Italiens grænseværdi for elektromagnetisk stråling fra 6 V/m op til 61 V/m.
Sara Cunial medlem af Parlamentet oplæste en udtalelse for medlemmerne under sessionen (2):
”Kære kolleger, med godkendelsen af ​​udtalelserne, har I i dag endnu en gang forrådt det løfte, der blev givet til det italienske folk om virkelig at beskytte deres helbred, idet man begunstiger regeringen i dens hensigt at hæve grænserne for elektromagnetiske emissioner ved at hoppe fra den nuværende 6 V/m ved 61 V/m for at bestråle os alle, altid, overalt, på en massiv måde. I fortsætter med at bagatellisere bekymringerne fra over 600 ITALIENSKE KOMMUNER og fornærme deres borgmestre, der er demokratisk imod 5G-eksperimenteringen, sagde hun.
”For at undgå en tidobling af de italienske grænser for elektromagnetiske emissioner, der er godkendt af den parlamentariske kommission, fremmer Alleanza Italiana Stop 5G en sultestrejke. Aktivister, politikere, borgmestre, læger og teknikere har allerede tilsluttet sig. Mere end 62.000 underskrifter indsamlet.”
”Hvilke grænser taler vi om? Indtil nu har tærsklen i Italien været fast på 6 V/m og 0,1 W/m2, men hensigten er at bringe dem henholdsvis til 61 V/m og 10 W/m2, dog inden for de sikkerhedsgrænser, der er fastsat af ICNIRP (International Kommissionen for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse). Lad os huske, at vores land hidtil har indført de strengeste begrænsninger på denne front blandt alle i den europæiske blok. At tvinge operatører til at respektere dem reducerer på den ene side emissionerne fra den enkeltes netværks infrastruktur, men på den anden side skubber teleindustrien på for at installere mere på området for at garantere tilstrækkelig dækning,” sagde hun videre.
Italien har en meget stærk bevægelse for at stoppe 5G.
Over 600 byer i Italien har vedtaget beslutninger om at standse 5G, indtil der er sikkerhed for sundhedskonsekvenserne.I marts 2021 blev Stop 5G Marathon (3) vist på La Casa del Sole TV i Italien i 3 dage med talrige højttalere og eksperter, herunder Dr. Devra Davis og Theodora Scarato fra Environmental Health Trust. Environmental Health Trust citerer Dr. Joel Moskowitz, der påpeger, “I USA er den maksimalt tilladte radiofrekvente strålingseksponeringsgrænse for den generelle befolkning (ukontrolleret eksponering) 10 W/m2 (10 watt pr. Kvadratmeter) svarende til ICNIRP-grænsen, men 100 gange den nuværende grænse i Italien.”
Kilder:
1) https://oasisana.com/2021/04/13/stop-5g-in-42-cominciano-lo-sciopero-della-fame-non-alzate-lelettrosmog/
2) https://ehtrust.org/stop-5g-hunger-strike/
3) https://www.alleanzaitalianastop5g.it/

USA

Retssag mod Facebook vedr. censur: Den føderale regering har ulovligt presset Facebook til censur mod Childrens Health Defense

Facebook og Zuckerberg har siden begyndelsen af 2019, lyder anklagen, engageret sig i en bevidst, systematisk indsats for at nedbryde og ødelægge CHD ved svigagtigt at brande CHD’s Facebook-indhold som falsk, lede brugerne til konkurrenternes websteder og forhindre Facebook-brugere i at donere til CHD.CHD mener, at børn udsættes for sundheds- og livstruende skader fra vaccineindustrien samt at 5G-teknologi udgør tilsvarende alvorlige risici. Fremskridt i søgsmålet Ifølge Children’s Health Defense er der store fremskridt i sagen mod Facebook og Mark Zuckerberg, og man ser frem til det næste fremmøde i retten den 5. maj.I august 2020 indledte Children’s Health Defense (CHD) en retssag mod Facebook, Mark Zuckerberg og to af Facebooks “faktatjekkere.” Retssagen omhandler bla. ulovlig censur.For at advare offentligheden om de alvorlige potentielle farer, formidler CHD links til artikler i velrenommerede videnskabelige tidsskrifter, samt offentliggør udtalelser fra læger, forskere og andre, herunder CHD formand, Robert F. Kennedy, Jr. Dette materiale er forfatningsmæssigt beskyttet, da det omhandler sager af alvorlig bekymring for offentligheden.
https://childrenshealthdefense.org/defender/federal-government-facebook-censor-chd-lawsuit/

Frankrig

Efter otte måneders juridisk kamp, afviste retten borgernes klage.

På trods af mere end 6 måneders udveksling af konklusioner mellem parterne (flere hundrede sider med kumulative konklusioner), en mæglingsprocedure samt 3 måneders drøftelser erklærede retten sig inkompetent.På baggrund af mange procedurefejl samt dommens særligt hurtige karakter har sagsøgerne besluttet at appellere afgørelsen inden for de næste to uger.
Søgsmålet
Blandt de mange franske modstandere af 5G indgav et kollektiv på 500 borgere – Collectif des 500 – den 26. maj 2020 et søgsmål mod de 4 franske operatører (Free, Orange, Bouygues Telecom, SFR) med det formål at opnå en reel demokratisk debat om 5G og elektromagnetisk stråling.Kollektivets forsvarsadvokat er Jean-Marc Descoubes og repræsenteres af Côme Girschig, 25 år, FN klimabassadør og talsmand for On Est Prêt-bevægelsen.
Afvist
Efter at have tvunget telefonoperatørerne til at deltage i mægling med ‘Collectif des 500’, afgav retten i Paris sin afgørelse tirsdag eftermiddag den 16. marts 2021: ‘Collectif des 500’ søgsmål blev afvist.Retten fandt, under påskud af, at anmodningen skulle have været indbragt for forvaltningsretten, det på trods af at retssagen var indledt for næsten 8 måneder siden.Det på trods af mere end 6 måneders udveksling af konklusioner mellem parterne (flere hundrede sider med kumulative konklusioner), en mæglingsprocedure samt efterfølgende 3 måneders drøftelse.
Afgørelsen appelleres
På baggrund af de mange procedurefejl samt dommens særligt hurtige karakter besluttede kollektivet at appellere inden for de næste to uger.
https://lareleveetlapeste.fr/proces-5g-france-apres-huit-mois-de-bataille-judiciaire-le-tribunal-rejette-la-plainte-des-citoyens/

USA

En nedslående domstolsafgørelse baner vejen for implementering af 5G trådløse antenner på privat ejendom.

The Childrens Health Defense havde indgivet en begæring om at Federal Communications Commission’s (FCC) ændring af “Over-the-Air Reception Devices” reglen (OTARD) blev udskudt. Den skulle træde i kraft den 29. marts i år.Rettens afgørelse indeholdt ingen begrundelse. Den indeholdt blot en erklæring om, at andragenet “ikke har opfyldt de strenge krav til et ophold i afventning af domstolens gennemgang.Retten afviste også CHD’s anmodning om at fremskynde tidshorisonten for sagen. Manglen på juridisk begrundelse er ikke usædvanlig med sådanne beslutninger.Som svar på Domstolens afgørelse udtalte Robert F. Kennedy Jr., formand for CHD og chefjurist:”Domstolens beslutsomhed er nedslående i betragtning af de forfærdelige menneskerettighedskrænkelser, der er tilladt af FCCs regulativer, og deres vidtrækkende virkninger. Reglen dømmer effektivt sårbare voksne og børn for udstødning, nedsat ejendomsværdi, svækkelse af sygdom, voldsomme smerter og endda død uden juridisk afprøvning. Desværre vil alle disse overtrædelser fortsætte, indtil vi kan opnå retfærdighed.”
Kilder:
https://childrenshealthdefense.org/defender/5g-wireless-antennas-private-property/
Om hele søgsmålet se også:
https://childrenshealthdefense.org/defender/emergency-injunction-fcc-5g-antennas/

Italien
En sultestrejke blev lanceret tirsdag den 13. april 2021. Målet er at stoppe 5G samt hindre en stigning i grænseværdien for elektromagnetisk stråling.

Sultestrejken fortsætter indtil den endelige parlamentariske afstemning om grænseværdier for trådløs stråling. (1)
Italien har sammen med lande som Kina, Indien, Rusland og Schweiz langt mere restriktive grænseværdier for elektromagnetisk stråling sammenlignet med USA, Australien og Japan. Imidlertid arbejder industrien aggressivt for at få disse lande til at svække deres mere restriktive grænseværdier for mobilmaster for at implementere 5G. Afstemningen kan ændre Italiens grænseværdi for elektromagnetisk stråling fra 6 V/m op til 61 V/m.
Sara Cunial medlem af Parlamentet oplæste en udtalelse for medlemmerne under sessionen (2):”Kære kolleger, med godkendelsen af ​​udtalelserne, har I i dag endnu en gang forrådt det løfte, der blev givet til det italienske folk om virkelig at beskytte deres helbred, idet man begunstiger regeringen i dens hensigt at hæve grænserne for elektromagnetiske emissioner ved at hoppe fra den nuværende 6 V/m ved 61 V/m for at bestråle os alle, altid, overalt, på en massiv måde. I fortsætter med at bagatellisere bekymringerne fra over 600 ITALIENSKE KOMMUNER og fornærme deres borgmestre, der er demokratisk imod 5G-eksperimenteringen, sagde hun.
”For at undgå en tidobling af de italienske grænser for elektromagnetiske emissioner, der er godkendt af den parlamentariske kommission, fremmer Alleanza Italiana Stop 5G en sultestrejke. Aktivister, politikere, borgmestre, læger og teknikere har allerede tilsluttet sig. Mere end 62.000 underskrifter indsamlet.”
”Hvilke grænser taler vi om? Indtil nu har tærsklen i Italien været fast på 6 V/m og 0,1 W/m2, men hensigten er at bringe dem henholdsvis til 61 V/m og 10 W/m2, dog inden for de sikkerhedsgrænser, der er fastsat af ICNIRP (International Kommissionen for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse). Lad os huske, at vores land hidtil har indført de strengeste begrænsninger på denne front blandt alle i den europæiske blok. At tvinge operatører til at respektere dem reducerer på den ene side emissionerne fra den enkeltes netværks infrastruktur, men på den anden side skubber teleindustrien på for at installere mere på området for at garantere tilstrækkelig dækning,” sagde hun videre. Italien har en meget stærk bevægelse for at stoppe 5G. Over 600 byer i Italien har vedtaget beslutninger om at standse 5G, indtil der er sikkerhed for sundhedskonsekvenserne.
I marts 2021 blev Stop 5G Marathon (3) vist på La Casa del Sole TV i Italien i 3 dage med talrige højttalere og eksperter, herunder Dr. Devra Davis og Theodora Scarato fra Environmental Health Trust. Environmental Health Trust citerer Dr. Joel Moskowitz, der påpeger, “I USA er den maksimalt tilladte radiofrekvente strålingseksponeringsgrænse for den generelle befolkning (ukontrolleret eksponering) 10 W/m2 (10 watt pr. Kvadratmeter) svarende til ICNIRP-grænsen, men 100 gange den nuværende grænse i Italien.”
Kilder:
1) https://oasisana.com/2021/04/13/stop-5g-in-42-cominciano-lo-sciopero-della-fame-non-alzate-lelettrosmog/
2) https://ehtrust.org/stop-5g-hunger-strike/
3) https://www.alleanzaitalianastop5g.it/

USA

Lovgiverne i staten New York ønsker svar på sundhedskonsekvenserne af 5G 

Ifølge en pressemeddelelse fra Amerikanere for ansvarlig teknologi, 26. marts 2021 har medlemmer af den lovgivende forsamling staten New York (NYS) har udfærdiget et lovforslag om at oprette en særlig kommission, der har til opgave at undersøge de voksende beviser, der forbinder eksponering for radiofrekvens (RF) mikrobølgestråling (“trådløs stråling”) udsendt af 5G og andre trådløse antenner med alvorlige sundheds- og miljøpåvirkninger.
Kommissionen, som er foreslået af NYS Senator Anna Kaplan og NYS formand Tom Abinanti, skal omfatte folkesundhedseksperter, miljøforskere og uafhængige forskere inden for elektromagnetisk stråling. Kommissionen skal rapportere sine resultater til lovgiveren inden juni 2022. (1) (2)
“Det er afgørende for befolkningen i New York State at forstå hele spektret af risici, der er forbundet med implementeringen af ​​5G-antenner i kvarterer i hele staten,” siger Doug Wood, direktør for NGO’en Americans For Responsible Technology (3). ”Denne form for ufrivillig eksponering for en videnskabeligt bevist sundhedsfare fortjener den kontrol, denne kommission vil give. Jeg bifalder senator Kaplan og formand Abinanti for at tage denne handling for at beskytte folkesundheden og miljøet.”
New York er ikke den første stat, der opretter en sådan kommission. I 2019 vedtog New Hampshire HB522 for at undersøge sundheds- og miljøeffekterne af 5G-teknologi i udvikling. I november 2020 offentliggjorde Kommissionen sin skelsættende rapport indeholdende 15 anbefalinger, der alle stort set havde til formål at reducere den offentlig eksponering for trådløs stråling, øge offentlighedens opmærksomhed om potentielle sundhedsrisici og forbedre overvågningen af ​​trådløs strålingsemission fra eksisterende og fremtidige trådløse systemer.
Forsikringsselskaberne har sagt fra
Ingen undersøgelser har hidtil kunnet bekræfte påstanden fra teleindustrien om, at eksponering for trådløs stråling udsendt af 5G trådløse enheder såvel som tidligere generationer af trådløse teknologier er sikker. Som et resultat heraf har Lloyd’s fra London og andre førende forsikringsselskaber nægtet at forsikre telekommunikation mod personskader og gruppesager i forbindelse med eksponering for elektromagnetiske felter, herunder trådløs stråling.
Kilder:
1) Senatforslag S5926. Nedsættelse af en midlertidig kommission, der skal undersøge de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger af 5G-teknologi under udvikling:
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/s5926
2) Forslag til lov A6448. Nedsættelse af en midlertidig kommission, der skal undersøge de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger af 5G-teknologi under udvikling.
https://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A06448&term=2021&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y#A06448
3) Americans For Responsible Technology er en non-profit national koalition bestående af mere end 160 græsrodsorganisationer i 43 stater, der er fortalere for en sikker og ansvarlig brug af teknologi.
https://www.americansforresponsibletech.org/

USA

Children’s Health Defense (CHD) sagsøger Federal Communications Commission (FCC): Målet er at stoppe en ny regel, der vil føre til et trådløst ‘Wild West’ 

Den 26. februar lagde Children’s Health Defense (CHD) en ny sag an mod Federal Communications Commission (FCC) ved den amerikanske appelret i DC Circuit, som er den vigtigste appeldomstol. (1)(2)
Retssagen omhandler en ny regel, der er planlagt til at træde i kraft den 29. marts, og som skal lette implementeringen af 5G og 1.000.000 SpaceX satellitantenner samt skabe super Wi-Fi-mesh-netværk (3) i by- og landdistrikter.

Sagen
Der er tale om en ændring af “Over-the-Air Reception Devices” -reglen (“OTARD”), (4) der fratager folk muligheden for at modsætte sig installationen af ​​trådløse transmitterende antenner i naboejendomme. Ændringen vil tilsidesætte evt. begrænsninger i både statslig og lokal lovgivning om zoneinddeling samt husejerregulativer. 
OTARD giver private ejendomsejere mulighed for at placere faste punkt-til-punkt-antenner, der understøtter trådløs service på deres ejendom, og for første gang levere trådløse data- / taletjenester, herunder 5G, til brugere på nærliggende ejendomme ved at forbinde et “hub” eller “Relæ” designet til at transmittere signalet til nærliggende ejendomme.
Den eneste begrænsning, der pålægges ejendomsejere, er antennens størrelse: Under den ændrede regel bør antennens diameter ikke overstige 1 meter (ca. 3 fod).
Et trådløst ‘Wild West’
Dafna Tachover, direktør for CHD’s 5G og Wireless Harms Project, udtaler:
“Denne regel vil skabe et trådløst ‘vildt vest’. På grund af de omfattende præemptions og hvor let OTARD gør det muligt at installere antenner til at udbrede signalerne, vil reglen sandsynligvis føre til den mest betydningsfulde og hurtigste spredning af 5G ved at bruge hjem og private egenskaber til implementeringen.”
”Denne nye regel er drakonisk” sagde Robert F. Kennedy, Jr., CHD-formand og chefjurist. Det er et hidtil uset angreb på vores mest grundlæggende forfatningsmæssige rettigheder og uden autoritet eller behørig proces forhindrer handicappedes rettigheder, der er en hjørnesten i et moralsk samfund.”
Vores børn lider allerede forfærdelige sygdomme på grund af denne stråling. Denne regel har potentialet til at ødelægge familiers liv, som ikke har nogen mulighed for at undslippe denne stråling. FCC’s tilsidesættelse af den offentlige interesse stiger til nye højder for hver dag. CHD er forpligtet til at lede bestræbelserne på at holde FCC og vores regering ansvarlige og forsvare den offentlige interesse, sundhed og vores børn.”
Dette er den anden sag CHD indgivet mod FCC. Den første sag, der blev indgivet i februar 2020, udfordrer FCC’s forældede retningslinjer for sundhed- og sikkerhed vedrørende 5G og trådløs stråling. Sagen afventer nu domstolens afgørelse. (5)
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/press-release/otard-pr/
2) https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-sues-fcc-stop-new-rule-5g/
3) Mesh Wi-Fi-systemer består af to eller flere routerlignende enheder, der arbejder sammen for at dække dit hus i Wi-Fi:
https://www.howtogeek.com/290418/what-are-mesh-wi-fi-systems-and-how-do-they-work/
4) https://ecfsapi.fcc.gov/file/01072222126137/FCC-21-10A1.pdf
5) https://childrenshealthdefense.org/defender/landmark-5g-case-against-fcc-hearing-set-jan-25/

Danmark

Retten i Helsingør skal tage stilling til fogedforbud mod 5G og TDC har fået frist for svarskrift.

“Den 16. december 2020 har Retten i Helsingør ved dommer Apostoli givet TDC frist til den 15. januar 2021 til at indlevere et svarskrift. Hvis TDC ikke skulle overholde tidsfristen, kan Retten I Helsingør allerede i januar 2021 nedlægge fogedforbud imod at TDC fortsætter aktiviteter, der implementerer 5G-systemet indenfor Helsingør retskreds, inkl. test af pågældende system, herunder at TDC anvender frekvenserne 3420 til 3520 MHz sendepositioner i Helsingør.”
https://helsingordagblad.dk/artikel/debat-behandling-ved-retten-i-helsing%C3%B8r-af-fogedforbud-mod-5g

Holland

Høring om 5G udskudt på ubestemt tid, men den svenske kræftforsker Lennart Hardell opfordrer til, ikke blot at sætte 5G på pause i frekvensområdet 26 Gigahertz, men også at standse udrulningen i de lavere frekvensområder.

En høring om 5G, der skulle have fundet sted i det lovgivende hollandske parlament den 10. december, er blevet aflyst og udsat til en senere dato, skriver Tabt Tråd. (1)
Hans Kromhout, professor ved universitetet i Utrecht, som også er hollandsk forskningsleder for det tværnationale Cosmos-forskningsprojekt, har tidligere givet udtryk for, at gruppen bag den hollandske sundhedsrapport om 5G først ved høringen ville præsentere deres råd og besvare spørgsmålene fra parlamentsmedlemmer.
Den hollandske regering har officielt afvist, at den vil følge rapportens anbefalinger.
Den svenske kræftlæge og forsker Lennart Hardell, (*) har på opfordring fra den hollandske borgergruppe Stop5GNL skrevet og offentliggjort et høringssvart. (2)
Lennart Hardell opfordrer til, at man ikke blot sætter 5G på pause i frekvensområdet 26 Gigahertz, men at man også standser udrulningen i de lavere frekvensområder.
I sit høringssvar skriver Lennart Hardell bl.a.: “Påstanden om, at de lavere frekvensbånd til 5G (op til 3,5 GHz) allerede har været brugt til telekommunikationsapplikationer og Wi-Fi i årevis uden at resultere i påviste skadelige helbredseffekter, er forkert. Evidens fra forskning på celler, dyr og mennesker viser, at de frekvenser, der hidtil er anvendt til telekommunikation, er skadelige for mennesker og også miljøet, for oversigter se (1-3). Der er ingen væsentlig forskning i sundhedseffekter fra frekvenserne i området mellem 3 og 4 GHz beregnet til brug til 5G som bemærket af den franske myndighed ANSES i en ekspertrapport offentliggjort i januar 2020.” (3)
Videre skriver han:
“Det er relevant at evaluere de nuværende ICNIRP 2020-konklusioner om kræftrisici fra RF-stråling, da det hollandske sundhedsråd anbefaler brug af ICNIRP 2020-retningslinjerne. Anbefalingen om “at tage en forsigtig tilgang og holde eksponeringerne så lave som med rimelighed kan opnås” er bestemt vanskeligt at opnå på et marked med udvidet trådløs kommunikation og har givetvis ingen praktisk værdi. Det antages, at ICNIRP 2020-retningslinjerne vil blive brugt i de fleste lande. Indflydelsen fra ICNIRP og dets medlemmer på de rapporter, der danner grundlaget for retningslinjer fra forskellige organisationer, er således nødvendig at belyse.” (se tabel)

I sin konklusion skriver Hardell:
“Afslutningsvis med hensyn til kræft viser nuværende videnskabelige beviser klart en øget risiko for gliom og akustisk neurom ved brug af mobile og / eller trådløse telefoner. I denne gennemgang diskuteres andre tumortyper og sundhedskonsekvenser ikke. Den øgede risiko for hjerne- og hovedtumorer er baseret på humane kræftepidemiologiske undersøgelser og understøttes af lignende tumortyper, der findes i dyreforsøg. Faktisk bekræftede disse dyreforsøg de tidligere resultater i case-control undersøgelser af øget tumorrisiko for brug af trådløse telefoner; både mobiltelefoner og trådløse telefoner. Mekanistiske aspekter af carcinogenese kommer fra laboratoriefund på f.eks. stigning i reaktive iltarter og DNA-beskadigelse.
Den aktuelle evaluering foretaget af det hollandske sundhedsråd er baseret på et WHO-udkast og en SSM-rapport. Det anbefales også at bruge ICNIRP-retningslinjerne, som anses for at være utilstrækkelige til at beskytte mod sundhedsfarer, som for eksempel kræft, af flertallet af forskerne på dette område (www.emfscientist.org). Rapporten repræsenterer ikke en grundig, afbalanceret, objektiv og opdateret evaluering af kræftrisici og andre farlige virkninger fra RF-stråling. Det er også påfaldende modstridende, da den konkluderer, at alvorlige helbredseffekter som kræft og fosterskader er “mulige”. Alligevel har det ingen indvendinger mod udrulningen af ​​5G og anbefaler, at der udføres senere undersøgelser for at undersøge sundhedsresultater såsom kræft og fosterskader. Der drages ingen erfaringer fra eksisterende observationer om øgede kræftrisici.
Kommissionens konklusion om, at der ikke er nogen grund til at stoppe brugen af ​​lavere frekvenser for 5G op til 3,5 GHz på grund af ingen “påviste skadelige sundhedseffekter”, afspejler blot de partiske konklusioner fra ICNIRP-dominerede grupper. Denne konklusion skal således afvises, og nye retningslinjer for tidligere og nye frekvenser skal etableres under hensyntagen til den nye teknologi, det forskellige formeringsmønster for 5G og øget RF-stråling. Der kræves et moratorium om implementeringen af ​​5G til trådløs kommunikation.
I sidste ende foretrækkes kabelforbundne løsninger.”

*) Lennart Hardell, i dag pensioneret kræftlæge og epidemiolog, var i 2011 en del af WHO’s ekspertgruppe, som klassificerede radiofrekvent stråling som “muligvis kræftfremkaldende.”
Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2020/12/10/horing-i-dag-svensk-topnavn-blander-sig-i-hollandsk-5g-diskussion/
2) https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/12/Health-council-Netherlands_2020_12_07.pdf
3) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006Ra.pdf

Frankrig

Mere end 70 borgmestre og folkevalgte opfordrede 2. december til et moratorium mod 5G.

Modstanden i Frankrig vokser og mere end 70 borgmestre og folkevalgte i Frankrig opfordrede i den 2. december til et moratorium mod 5G. Borgmestrenes største bekymring er, at “sundhedsrisikoen for levende organismer ikke er blevet evalueret.” (1)
Michèle Rivasi, medlem af Europa-Parlamentet (MEP), som leder modstanden, udtalte, at hun er klar til at gå til EU-domstolen om dette spørgsmål.
Ud over de sundhedsmæssige bekymringer rejste borgmestre og folkevalgte en række andre spørgsmål, herunder:
Stigningen i elektromagnetisk forurening.
Miljøvirkningerne af mangedoblingen ved digitale strøm og yderligere energibehov i en periode, hvor der er et incitament til at spare energi.
Betydelige stigning i behovet for sjældne råvarer til fremstilling af nye antenner og nye kommunikations genstande
Forstærkning af desocialiseringen i forbindelse med mobile skærme og risikoen for dehumanisering af samfundet
Elektro-smog
Ifølge Patrice Goyaud, fysiker og administrator ved National Association Robin Des Roofs Association (2) repræsenterer 5G eksponeringen dobbelt så meget som de lovmæssige grænser med en frekvens mellem 1 og 6 Giga Hertz, hvilket risikerer at skabe en “elektro-smog”, som i sidste ende vil erstatte ADSL.
Han peger på, at 6G allerede vil blive testet i Kina, hvor det ikke er objekterne, der kan spores, men selve mennesket, der vil være “forbundet konstant”. I Schweiz, hvor 5G allerede er under udvikling, “er strålingen 4 gange større end 4G.” En antenne dækker en million objekter pr. kvadratkilometer. “Og det anslås, at der vil være 50 til 100 milliarder forbundne objekter i verden i 2030.” Alle tilsluttede objekter bevægelse kan følges.
5G skal installeres fra 2023 i Frankrig med forskellige båndbredder afhængigt af de pågældende områder:700 Mega Hertz i landdistrikterne, “en meget gennemtrængende båndbredde. Det ville være en lav hastighed 5G.”3.5 Giga Hertz til byer26 Giga Hertz til rummet og satellitter
ICNIRP
Rivasi er en stærk modstander af 5G. I juni 2020 offentliggjorde hun en rapport: “ICNIRP: Conflicts of Interest, Corporate Capture og Push for 5G.” (3) Rapporten blev skrevet og offentliggjort sammen med Dr. Kalus Buchner, en MEP fra Tyskland. Buchner er selv forsker og har gennemførte undersøgelser om, hvordan radiofrekvens påvirker sundheden. (4)
Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-Ioniserende Stråling (ICNIRP) er en privat industri NGO er en privat organisation. ICNIRPS anbefalinger til retningslinjer for elektromagnetisk stråling benægter enhver skade på trådløs teknologi men bliver brugt af WHO og i flere lande på trods af organisationens klare konflikter med interesser og bånd til teleindustrien.
ICNIRPs interessekonflikter blev bekræftet i en afgørelse fra 2012 af den italienske højesteret. Retten, der medgav, at sagsøgerens hjernesvulst var forårsaget af en mobiltelefon, konkluderede også, at eksperter med ICNIRP-tilknytninger “manglede troværdighed og autoritet og som sådan stort set var uden for det videnskabelige samfund.” I 2020 gav en italiensk appeldomstol en endnu stærkere konklusion vedrørende ICNIRP og dets medlemmer. (5)
EELV
Modstanden mod 5G i Frankrig er blevet et topagende for det franske grønne parti, Europa Écologie Les Verts. (6) Ved de lokale valg i juni fik partiet mere magt, og dets kandidater blev valgt ind i de større byer, herunder Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux og Strasbourg. Modstanden mod 5G i Frankrig fik også overskrifter i september, efter at ansatte i Orange, en af ​​de største mobiltelefonudbydere i Europa, skrev et brev, hvori de opfordrede virksomheden til ikke at implementere 5G. (7)
Kilder:
1) https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-drome-70-communes-qui-reclament-moratoire-1901448.html
2) https://www.robindestoits.org/
3) https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
4) https://ecfsapi.fcc.gov/file/7521095891.pdf
5) https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/italian-decision-2020-translation.pdf
6) https://www.eelv.fr/
7) https://childrenshealthdefense.org/news/employees-at-frances-biggest-phone-company-undermine-countrys-5g-push/

Byrådet i Lille vedtager et moratorium for implementeringen af ​​5G.

Moratoriet blev vedtaget den 9. oktober en beslutning borgmesteren i Lille Martine Aubry uddybede således: “Fordi vores tvivl består både ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt og digital ædruelighed ved implementeringen af ​​5G, vedtog vi (…) et moratorium. Det er presserende at vente!
I teksten til forslaget står: “Før vi kan sige, at 5G bestemt repræsenterer fremskridt for vores byer og deres indbyggere, ser det ud til, at flere gråzoner (…) stadig skal afklares”, og videre De officielle rapporter, der er offentliggjort i de seneste måneder (…), tillader stadig ikke de mest kompetente myndigheder at udelukke nogen reel risiko for befolkningerne i forbindelse med eksponering for denne nye teknologi.
Man undrer sig også over “det høje niveau af inducerede investeringer” på et tidspunkt med de økonomiske udfordringer som er knyttet Covid-19-epidemien.Man ønskler med moratoriet på kommunalt plan at udsætte “enhver tilladelse til at installere eller tænde antenner + test + knyttet til 5G-teknologi (…) i det mindste indtil offentliggørelsen af ​​den forventede rapport. i 2021 fra ANSES”, det nationale agentur for sundhed, mad, miljø og arbejdssikkerhed. Endvidere opfordrer man Métropole Européenne de Lille (MEL) om at tage ”en lignende holdning”.
Métropole Européenne de Lille (MEL) er en interkommunal struktur, der består af et netværk af større byer (Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Armentières osv.), Det fjerde største byområde i Frankrig efter Paris, Lyon og Marseille med en befolkning på befolkning i 2014 på 1.154.103 indb. Den største by er Lille med ca. 238.381 indb.
Bordeaux, hvor 5G har været genstand for forsøg i to år, stemte den 25. september for et forslag, der opfordrer regeringen til et moratorium for denne teknologi og en udskydelse af frekvenstildelingsprocessen.Byrådet, hvor PS og De Grønne nu har flertal, ønsker, at regeringen gennemfører en “omfattende og uafhængig undersøgelse af klimaet, miljø, sundhed, teknologiske og finansielle konsekvenser” af 5G og opfordrer også til en offentlig debat, samt retten for kommunerne til at påberåbe sig forsigtighedsprincippet.For Bordeaux vil 5G i sidste ende være “synonymt med et meget højt energiforbrug ved anskaffelsen af antenner og servere“, og produktionen af kompatible telefoner risikerer at accelerere forureningsfænomener” som følge af udvinding af sjældne metaller samt produktion af affald, der ikke eller kun kan genbruges.
Kilder:
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/5g-le-conseil-municipal-de-lille-vote-un-moratoire-sur-le-deploiement-20201010
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bordeaux-metropole-vote-une-motion-contre-la-5g-20200925

Danmark

TABT TRÅD har indgivet klage til Folketingets Ombudsmand.

Staten bryder sig åbenlyst ikke om, at det bliver et udbredt faktum, at en topfaglig forskerkomité er 5G-kritisk af sundhedsfaglige grunde.
Den 2. sept. 2020 offentliggjorde Hollands nationale sundhedsråd en sundhedsrapport om 5G, som af sundhedsfaglige grunde fraråder 5G-frekvensbåndet på 26 Gigahertz.(1) (2)
De danske myndigheder har på stribe nægtet at give Tabt Tråd en reaktion på rapporten. Den manglende velvilje har fået Tabt Tråd til den 8. okt. 2020 at indgive en klage til Folketingets Ombudsmand. (3)
Kilder:
1) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
2) https://tabttraad.home.blog/2020/09/17/baggrund-hvad-handler-5g-balladen-om-26-gigahertz-bandet-om/
3) https://tabttraad.home.blog/2020/10/09/ingen-kommentar-tabt-trad-klager-nu-til-folketingets-ombudsmand-over-afslag-pa-svar-og-afslag-pa-interview/

Stoler vi på sundhedssikkerheden med 5G
Under halvdelen af de adspurgte stoler på 5G-sikkerheden i europæiske undersøgelser.
Det skriver Tabt Tråd i et opslag fra den 3. oktober 2020 med baggrund i repræsentative undersøgelser foretaget af det multinationale konsulent bureau Deloitte.

Schweiz: 58 % af schweizerne tænker, der er sundhedsrisici forbundet med strålingsudledninger fra 5G-antenner.
Belgien: 45 % af belgierne er overvejende i tvivl om 5G vil kunne udgøre en sundhedsrisiko.
England: 43 % af briterne er usikre på, om 5G kan udgøre en helbredsrisiko, mens 14 % af briterne tænker, at der er helbredsrisici forbundet med 5G-netværket.
Østrig: 36 % af østrigerne tror at der er sundhedsrisici forbundet med 5G og 18 % er i tvivl.
Holland: 17% af hollænderne tror at der er sundhedsrisici forbundet med 5G og 22 % er i tvivl.
Kilder:
https://tabttraad.home.blog/2020/10/03/under-halvdelen-stoler-pa-5g-sikkerheden-i-europaeiske-undersogelser/
https://www2.deloitte.com/uk/digital-consumer-trends/5g-evolution-deferred
https://tabttraad.home.blog/2019/11/12/schweizisk-avis-flertallet-vil-stoppe-5g/
https://www.20min.ch/story/jeder-zweite-glaubt-dass-5g-krank-macht-955917884114

Frankrig

5G auktioner, Macrons arrogance, politisk modstand internt og ekstern samt ballade i teleskabet Orange.
5G-auktioner

5G-auktioner i Frankrig bringer 2.786 milliarder euro ind for staten, Orange opnår den største andel af de frekvenser, der står på spil. Med auktionerne er vejen banet for at operatørerne (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free) kan markedsføre de første 5G-tjenester, i udvalgte franske byer i slutningen af ​​året. Det skrev Le Monde den 1. oktober 2020.
Det var salget af 310 MHz spektrum i 3,4-3,8 GHz-båndet, der blev afsluttet. Telekomregulator Arcep udtalte, at provenuet udgjorde EUR 2,79 mia. Orange tegnede sig for det højeste forbrug på 854 mio. EUR til 90 MHz spektrum. Altice France datterselskab SFR erhvervede 80 MHz for 728 mio. EUR, mens Bouygues Telecom og Free Mobile begge sikrede 70 MHz for 602 mio. EUR.
Auktionen var planlagt til april men blev udskudt pga. Coronakrisen. I den første fase af tildelingen havde den franske regering aftalt at sælge 200 MHz til en fast pris på 1,4 mia. EUR, hvor hver af de fire netoperatører brugte 350 mio. EUR til en blok på 50 MHz.
Tilfredse udbydere og købere
Både udbydere og købere var tilfredse med forløbet, hvilket måske skal ses i lyset denne udtalelse fra Cédric O, statssekretær og ansvarlig for den digitale overgang og elektronisk kommunikation:
“5G er en vigtig teknologi som en del af regeringens genopretningsstrategi”.
Cédric O mindede også om Frankrigs forsinkelse med implementeringen af ​​den nye generation af mobilnetværk, der allerede er blevet lanceret i “tredive lande i verden” især af Frankrigs store europæiske naboer (Tyskland, UK, Italien og Spanien).
Efter Macrons udskamning: “Opfordring til dialog”
“Efter en række diskussioner i samfundet” lancerede præsidenten for Arcep Soriano en “opfordring til dialog” og sagde, at han ønskede at arbejde “hånd i hånd” med valgte embedsmænd for at udvikle 5G-netværket i hele landet.
Hermed hentydede Soriano til den franske præsident Emmanuel Macron, da han arrogant forsvarede 5G udrulningen ved en tale til afslutningsceremonien for National Council of French Tech Capitals and Communities (CNCC) i Elysee-paladset i Paris, Frankrig, den 14. september 2020. Her udtalte Macon bl.a.:
”Jeg hører mange stemmer, der siger, at kompleksiteten i nutidige problemer skal løses ved at vende tilbage til olielampen! Jeg tror ikke, at Amish-modellen kan løse udfordringerne i nutidig økologi”.
Det franske grønne parti (EELV)
En udtalelse, der kom dagen efter, at omkring 70 grønne og venstre politikere fra primært det franske grønne parti Europa Écologie Les Verts (EELV).offentliggjorde en opfordring i Le Journal du Dimanche, der anmodede om et moratorium for 5G.
Intern i regeringen har Macron også haft problemer som har ført til udskiftning af ministre: Miljøminister Elisabeth Borne, som førte an i kritikken i juni, blev i juli skiftet ud og erstattet på sin post. Også den 5G-kritiske sundhedsminister, Olivier Véran, blev skiftet ud.
Ballade i Orange, Frankrigs største telefonselskab
Medarbejdere hos Orange, Frankrigs største telefonselskab og den 12. største mobilnetværksoperatør i verden, opfordrer ledelsen til at stoppe udrulningen af ​​5G. Omkring 1.000 Orange-medarbejdere, der kalder sig ”Je Suis Si Vert” (Jeg er så grøn), har rundsendt to notater. Det seneste notat – Uden 5G: Orange i fremtiden – fra maj 2020 hævder, at 5G både vil være skadeligt for miljøet og urentabelt. Det skriver Blomberg den 18. september 2020.
De henviser bl.a. til at den massive antenneinfrastruktur, der kræves til 5G, milliarder af trådløse enheder, der skal være sammenkoblet, og den tilhørende MIMO-teknologi vil betyde en eksponentielt øgning af energiforbruget samt bidrage væsentligt til den trådløse teknologis CO2-fodaftryk.
Modstanden mod 5G vokser i hele Europa
Ifølge Bloomberg er den franske uenighed “den mest konsekvente af flere græsrodskampagner mod teknologien i Europa.”
I Europa, som i USA, har teleselskaber udnyttet den økonomiske krise som følge af COVID-19 for at præsentere 5G som den økonomiske redning og dem, der protesterer mod 5G som en trussel mod det økonomiske opsving. En nylig rapport fra Rådet for Den Europæiske Union udtrykte vigtigheden af ​​at “bekæmpe” påstandene om 5G-sundhedseffekter.
Samtidig har domstolene i disse lande konsekvent truffet afgørelse for sagsøgere, der er blevet syge af stråling, både for dem, der har udviklet EHS og kræft. Hundredvis af forskere har indgivet en appel til EU, hvori de opfordrer til et moratorium for 5G, der har potentielle ødelæggende virkninger for mennesker og miljø.
Kilder:
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/01/les-encheres-de-la-5g-rapportent-2-786-milliards-d-euros-a-l-etat-orange-obtient-la-plus-grande-part-des-frequences-en-jeu_6054416_3234.html
https://www.telecompaper.com/news/french-5g-spectrum-sale-raises-eur-279-billion–1356305
https://www.euractiv.com/section/5g/news/macron-slams-anti-5g-proponents-as-amish-causing-uproar-in-france/
https://www.lejdd.fr/Societe/5g-une-soixantaine-de-maires-et-de-deputes-demandent-un-moratoire-au-moins-jusqua-lete-2021-3991401
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-18/dissent-at-heart-of-telecom-industry-undermines-france-s-5g-push
https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf
https://wearetheevidence.org/french-court-recognized-electromagnetic-sensitivity-as-an-occupational-disease/
https://childrenshealthdefense.org/news/six-italian-courts-have-ruled-that-cell-phones-cause-brain-tumors/
https://www.5gappeal.eu/

Schweiz

Kantonerne Jura og Neuchatel kræver 5G moratorium for først at afklare sundhedseffekter af stråling.

Parlamentet i den schweiziske kanton Jura opfordrede i uge 40 2020 de to kamre i det schweiziske parlament, statsrådet og Nationalrådet, til at vedtage et moratorium for 5G millimeter bølgefrekvensområdet indtil en oversigt over virkningerne af at udsætte befolkningen for stråling er tilgængelig. Jura slutter sig til kantonen Neuchatel, der mener, at Parlamentet skal indføre et landsdækkende moratorium, indtil spørgsmålene om befolkningens sundhed og miljøsikkerhed er blevet afklaret af forskning. Man mener, at der er mulighed for, at 5G-antenner, især antennesystemer, der transmitterer i frekvensområdet fra 30 GHz til over 100 GHz, har skadelige virkninger på folks sundhed og biodiversitet. Kantonen Neuchatel mener, at kantoner og kommuner skal involveres i planlægningen af ​​netværksinfrastrukturen på deres territorier. Om nødvendigt bør kantoner bestemme zoner, hvor fiberoptiske forbindelsesnetværk, for eksempel til modtagelse i bygninger, kan være en erstatning for 5G-systemer.
Statsrådet, overhuset i landets parlament, har godkendt et forslag, der understøtter forskningsarbejde om konsekvenserne for sundhed af mobil stråling fra ny teknologi. Forskningen vil blive finansieret gennem midler i det føderale budget, der er rejst ved mobilauktionen i begyndelsen af ​​2019. For at finansiere forskningen vil regeringen også fremme partnerskaber mellem den offentlige sektor og private virksomheder.
Kantonen i Geneve vedtog i februar 2020 et såkaldt moratorium mod nye antennegenerationer for tre år. Det er vedtaget som et forsigtighedsprincip af hensyn til bekymringer for, at nye mobilteknologier kan forværre folkesundhed og biodiversitet.
Kilder:
https://www.telecompaper.com/news/cantons-jura-neuchatel-demand-5g-moratorium-to-clarify-health-effects-of-radiation-first–1356871
https://www.heise.de/news/5G-Aufbau-in-der-Schweiz-Kantone-fordern-Moratorium-4921374.html
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2020/20200915120301153194158159041_bsd087.aspx
https://www.telecompaper.com/news/swiss-parliament-approves-motion-to-fund-research-into-mobile-radiation-health-effects–1354186
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-a-geneve.html

FRANCE : DEMONSTRATION BY OPPONENTS OF THE 5G IN NANTES On Saturday 26 September 2020, activists of the collective 5G re | Stockfoto bei imago images lizenzieren

FRANKRIG
DEMONSTRATION AF OPPONENTERNE FOR 5G I NANTES Lørdag den 26. september 2020 demonstrerede aktivister af den kollektive 5G-modstand mod indsættelsen af ​​5G-antenner i Nantes for at øge bevidstheden om de miljømæssige og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med denne nye telekommunikationsteknologi. Derudover opfordrede deltagerne til et moratorium med borgere.

ENGLAND
Aktionsgruppen ‘Action Against 5G’ har nu indsamlet over 105.000 £ for at den kendte stjerneadvokat Michael Mansfield kan repræsentere dem i deres kamp for at få den britiske regering til at stoppe udrulningen af 5G netværket. Det skriver Metro News den 14. august 2020.
Michael Mansfield været involveret i en række højt profilerede retssager, herunder branden i Grenfell Tower, Hillsborough fodboldkatastrofen, mordet på den sorte teenager Stephen Lawrence og Lockerbie-bombningen.
Mansfield accepterede i begyndelsen af maj måned at repræsentere gruppen mod den britiske regering.
Action Against 5G’ udtaler på sit Crowd Justice-websted, at regeringen ikke tager hensyn til beviser for, at radiofrekvent stråling fra master og trådløse enheder faktisk påvirker sundheden.
“I stedet fortsætter regeringen med at vedtage retningslinjer, som den uafhængige videnskabelige forskning viser er usikker for mennesker, dyr og miljøet.”
Gruppen ønsker en fuldstændig og uafhængig undersøgelse af risiciene.
Kilder:
https://www.crowdjustice.com/case/legalactionagainst5g/
https://metro.co.uk/2020/08/14/5g-conspiracy-theorists-crowdfund-100000-hire-superstar-lawyer-fight-government-13128394
https://actionagainst5g.org/
https://tabttraad.home.blog/2020/05/15/stjerneadvokat-skal-foere-miljoeretssag-om-5g-i-england/

FRANKRIG
Styrket kamp mod 5G
Lokalvalget den 28. juni 2020 blev et gennembrud for miljøpartiet Det Europæiske Økologiske Parti De Grønne, som erobrede flere borgmesterposter i Frankrig.
Valgsejren kan bringe miljøkritik af 5G yderligere på dagsordenen, fremgår det af det franske nyhedsmedie, RTL.Bordeaux’s næste borgmester, Pierre Hurmic, har allerede sat 5G-kritik på dagsordenen:
“Jeg finder det fuldkommen uacceptabelt, at vi kan indføre 5G uden at forklare, diskutere eller mærke efter, hvad befolkningens ønsker er”
Også i byer som Nantes, Grenoble og Besançon har nyvalgte grønne udtrykt modstand mod 5G.
For nylig opfordrede både Frankrigs sundhedsminister og miljøminister regeringstoppen til at udskyde landets 5G-lancering.
Grenoble i det østlige Frankrig, der ofte kaldes for Frankrigs Silicon Valley, har også fået en grøn borgmester. Den nye borgmester, Eric Piolle, siger i et interview til nyhedsmagasinet Bloomberg, at byen ikke skal bruge den nye 5G-teknologi blot for at bruge den: Vi er nødt til at sætte på pause og kigge på de indvirkninger, 5G kan have på miljøet.”
Kilder:
https://www.rtl.fr/actu/futur/bordeaux-le-nouveau-maire-pierre-hurmic-veut-un-debat-sur-les-dangers-de-la-5g-7800637854 https://tabttraad.home.blog/2020/06/30/nyvalgt-borgmester-angriber-5g-groen-valgsejr-styrker-modstanden-i-frankrig
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-09-02/mayor-in-alpine-silicon-valley-wants-france-to-hit-brakes-on-5g

BULGARIEN
17 juni 2020. Repræsentanter for det nationale borger initiativ “Stop 5G i Bulgarien” har sendt nationalforsamlingen et andragende med anmodning om et moratorium for indførelsen af 5G-teknologien i Bulgarien. 377 underskrifter med personoplysninger og yderligere 32.000 underskrifter på online andragender på internettet fra forskellige byer i Bulgarien er blevet indgivet af borgerinitiativet. Andragenet påpeger, at 5G-teknologiens indvirkning på menneskers sundhed endnu ikke er kendt.
https://bnr.bg/en/post/101294893/citizens-call-for-moratorium-on-the-introduction-of-5g-in-bulgaria

FRANKRIG
26. maj 2020. 500 miljøaktivister sagsøger Orange, Bouygues, SFR og Free. Miljøaktivister beder om juridisk ekspertise til at undersøge 5G, da frekvenserne skal tildeles i år. Aktivister ønsker, at der udarbejdes en ekspertrapport om 5G. Stævningen til domstolen i Paris blev indgivet den 26. maj og man anmodede om en første høring den 30. juni. De bliver repræsenteret af advokaten Jean Marc Descoubes. Advokat i Barreau de Paris siden 1997, kandidat fra l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Gruppen ledes af grundlæggeren af Young Ambassadører for klimaet (http://jac-asso.fr/) Côme Girschig, og inkluderer flere VIP’ er, som f.eks. instruktøren Liza Azuelos, forfatteren Hermine af Clermont-Tonnerre og sangeren Alma Higelin.
Miljøaktivisternes vigtigste argument er: Forsigtighedsprincippet skal gælde for 5G:Forsigtighedsprincippet er nødvendigt, når risiciene for sundhed eller miljø ikke er sikre, men simpelthen sandsynlige eller under alle omstændigheder ikke udelukket”. Ellers vil der blive anlagt retssag mod de fire operatører: ”Gennem deres eksperimenter og deres applikationer udsætter operatørerne befolkningen for en fremtidig risiko, som i øjeblikket ikke er sikker, men ikke kan udelukkes. Hvis denne risiko opstår, kan operatørernes civilretlige ansvar blive inddraget. Deres skyld har været at have set bort fra forsigtighedsprincippet. ”
Aktivister forklarer, at sundheds- og miljøeffekterne af 5G ikke er kendt, da denne nye teknologi vil bruge flere antenner end de eksisterende mobilnetværk, men også højere frekvensbånd (3.5 og 26 gigahertz). Oplysningerne er hovedsageligt baseret på den forrapport, der blev udarbejdet i slutningen af ​​2019 af ANSES (National Agency for Food, Environmental and Occupational Health Security). Denne forrapport beklager, at “der stadig er meget få forskningsdata” om disse nye frekvenser. Og ud fra et miljømæssigt synspunkt vil 5G forbruge mere energi i henhold til dem.
To andre foreninger, Agir pour l’Environnement og Priartem, har indgivet appeller om fortjenester og en alt summarisk behandling ved statsrådet mod dekreter, der lancerer tildeling af 5G-frekvenser. De mener, at denne tilskrivning (og især fraværet af en forudgående miljøundersøgelse) overtræder flere miljøbeskyttelsesbestemmelser, der starter med forsigtighedsprincippet. Den 5. marts lovede Højesteret at afsige sin dom om fordelene “Før sommeren 2020” og mente derfor, at der ikke var nogen grund til at træffe foranstaltninger i en kortvarig procedure.
Kilder:
https://www.cnetfrance.fr/news/5g-les-operateurs-vont-devoir-demontrer-que-cette-technologie-ne-presente-aucun-danger-39904305.htm
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054

CANADA
Appel til Canadas regering om at indstille 5G-udrullingen og investere i kabelforbindelser.
D. 14. maj 2020. Fireogtyve canadiske grupper siger: Suspender 5G, indtil det er beviset sikkert. Appel til Canadas regering.
https://ehtrust.org/canada-appeal-to-suspend-5g/

USA
25. april 2020 Julian Gresser er en international advokat, og anerkendt ekspert i Asien anliggender, og en tidligere gæsteprofesser ved ”Harvard Law School” (1976-77; 1979) Han er medrådgiver i en administrativ aktion overfor FCC (telestyrelsen) der forlanger at agenturet følger de etablerede procedurer for at beskytte folkesundheden, miljøet, privatliv, og national sikkerhed, før de giver tilladelse til over 40.000 lav-kredsløbssatellitter. Han vil forelægge en internationalt samarbejdsmodel for advokater, lovgivere, og aktivister for at sikre at den forestående kommercialisering af den sidste grænse, det ydre rum bliver tilgået med forsigtighed, respekt, intelligens og visdom; – og slutter sit indlæg med en kort gennemgang af praktiske værktøjer for medlemmer i et 5G aktionsnetværk for at opnå dette mål.
https://www.youtube.com/watch?v=1cxx19FpfjE

HOLLAND
Gruppen, Stop5GNL er den 4. maj 2020 gået til retten i et forsøg på at stoppe den landsdækkende udrulningen af 5G. Retssagen starter den 25. maj 2020. Den nederlandske domstol, mente dog ikke at der er tilstrækkeligt med grundlag for at nedlægge straksforbud samt at tidsfristen var for kort.
En hollandsk ekspertgruppe har varslet, at den vil give landets regering en række sundhedsfaglige anbefalinger om 5G-udrulningen i slutningen af juli.
Anbefalingerne ventes med spænding – blandt andet fordi, en ledende forsker og et medlem af ekspertgruppen, Hans Kromhout, for nylig kritiserede tilliden til ICNIRP og tilliden til gældende grænseværdier i et interview til det store hollandske dagblad, De Telegraaf. Hans Kromhout er formand for strålingskomitéen i Hollands nationale sundhedsråd.
https://tabttraad.home.blog/2020/05/21/overarbejde-hollandsk-5g-rapport-udkommer-med-forsinkelse/
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g?

BELGIEN
5G protest bærer frugt
. Den 5. maj skrev over 1000 autoriserede læger og andet sundhedsfagligt personale i Belgien under på en på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G. (se nedenfor)
Den 15. maj meddelte regeringen i den belgiske region Wallonien, at der nedsættes en ekspertgruppe til at undersøge alle aspekter af implementeringen af ​​5G.
1) Der skal foretages en vurdering af 5G og anden EMF ift. miljø (herunder biodiversitet og fauna), på folkesundheden, på økonomisk effektivitet, datasikkerhed og privatliv.
2) Herefter er ekspertgruppen ansvarlig for regelmæssige vurderinger. Bla. om betingelserne i dekretet af 3. april 2009 om beskyttelse mod mulige skadelige virkninger og gener forårsaget af ikke-ioniserende stråling genereret af stationære telemaster skal revurderes.
På EU-niveau vil Wallonien arbejde for vedtagelsen af ​​en standard, der er fælles for medlemsstaterne og som er forenelig med WHO’s henstillinger og respekt for forsigtighedsprincippet.
Kommissionen skal fremlægge sine anbefalinger ultimo 2020.
https://www.wallonie.be/fr/actualites/creation-dun-groupe-dexperts-pour-la-5g
https://www.telecompaper.com/news/wallonia-forms-expert-commission-to-evaluate-5g-risks–1338701
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/

USA

I Byrådet i Easton i Connecticut har et flertal den 7. maj 2020 stoppet 5G-udrulningen frem til den 31. december for at undersøge, om der er grund til at bekymre sig for helbredseffekter. Der bor knap 8000 indbyggere i Easton, godt 100 kilometer fra New York City kernebydel, Manhattan. Easton ligger ved et langt bånd af forstæder, der rækker ind i delstaten Connecticut. Connecticuts senator i forbundssenatet i Washington, demokraten Richard Blumenthal, stillede sig særdeles kritisk i en høring i senatet i 2019.
https://eastoncourier.news/2020/05/28/easton-pauses-5g-wireless-rollout/

Bekymringer over negative sundhedseffekter får nu Jersey City i den amerikanske delstat New Jersey til at udsætte en beslutning om at opgradere byens telemaster til 5G.
Ifølge lokalavisen Hudson Reporter har borgerne beklaget sig over manglende oplysninger og manglende gennemsigtighed. Det har ikke beroliget de bekymrede borgere, at den føderale telestyrelse, FCC, lover sikkerhed med den nye 5G-teknologi. “Jeg vil sætte borgerne først og sikre, at de ved nøjagtigt, hvad der foregår i denne by”, sagde byrådsmedlemmet Jermaine Robinson blandt andet under forslagsbehandlingen.
https://hudsonreporter.com/2020/05/08/jersey-city-council-postpones-5g-utility-pole-installation/

NIGERIA
Senatet pålagde tirsdag den 5. maj de føderale myndigheder i landet at suspendere 5G-udrulningen.
Senator Uche Ekwunife påpegede i sin fremlægning den stigende bekymring for et kommende 5G-netværk i Nigeria, herunder bekymringer fra forskere og medicinske eksperter om, at emission fra 5G-tårne ​​kunne have en negativ indvirkning på borgernes helbred ved bl.a. at forårsage symptomer som skader på øjne og immunsystem.
Hun henviste også til det moratorium i Schweiz, hvor flere selvstyreregioner – såkaldte kantoner – har krævet stop for 5G-generationen af mobilnetværk, indtil teknologiens indvirkninger på helbred er undersøgt tilfredsstillende.
Nigeria, der ligger i Vestafrika, omtales ofte som “Giant of African Countries” på grund af dens store befolkning og økonomi. Med 206 millioner indbyggere er Nigeria det mest folkerige land i Afrika og det syvende mest folkerige land i verden. Nigeria er verdens 24. største økonomi i henhold til IMF’s liste (2020-skøn).
https://www.vanguardngr.com/2020/05/senate-asks-fg-to-suspend-deployment-of-5g-network-in-nigeria/

BELGIEN
Over 490 autoriserede læger og 524 andet sundhedsfagligt personale i Belgien har pr. 5. maj 2020 skrevet under på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G.
Der henvises til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådet om at følge FORSIGTIGHESPRINCIPPET for at beskytte befolkningen, især de yngste bl.a. med forbud mod Wi-Fi i skoler og institutioner.
“Befolkningens udsættelse for menneskeskabt elektromagnetisk stråling bliver ved med at stige. Med opsætningen af ​​5G og dets utal af tilsluttede devices vil den stige endnu mere.”
“Sikkerheden ved denne allestedsnærværende og langvarige eksponering er dog aldrig blevet påvist. Tværtimod akkumulerer beviserne for dets skadelighed. Siden 2011 er elektromagnetisk stråling fra trådløse teknologier betragtet af WHO som muligvis kræftfremkaldende.” https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/109231/health-workers-call-for-caution-over-5g-roll-out/

LUXEMBURG
Den 24. april startede borgeraktivister en underskriftsindsamling. På bare fire dage lykkedes det at samle det nødvendige antal underskrifter til en offentlig debat i parlamentet om at få stoppet udrulningen af 5G.
Jean Huss fra det luxembourgske socialistparti var i øvrigt forslagsstiller, da Europarådets parlamentariske forsamling med stort flertal i 2011 vedtog resolutionen, som anbefalede alle medlemslande til at beskytte befolkningerne med langt mere restriktive grænseværdier. https://ehtrust.org/luxembourg-government-to-debate-5g-deployment-and-health-effects/

SCHWEIZ
Den schweiziske regering, Forbundsrådet, har for anden gang nedstemt et forslag om at lempe landets grænseværdier for strålingsemissioner fra mobilmaster. Schweiz var ellers det første land i Europa, der indførte 5G i april 2019 efter at Swisscom, Sunrise og Salt Mobile vandt 5G-radiofrekvenserne i februar 2019 på en auktion, for i alt CHF380 millioner ($ 389 millioner).
Forbundsrådet ønsker ikke at lempe grænseværdierne for eksponering for stråling. Det besluttede Rådet onsdag den 22. april efter en diskussion om, hvordan man fortsætter med at bruge den nye 5G-mobilteknologi.
Arbejdsgruppen “Mobil kommunikation og stråling” der var nedsat af den føderale regering kunne ikke enes om en fælles henstilling sidste år. Forbundsrådet opretholder nu de nuværende grænseværdier for at beskytte befolkningen mod ikke-ioniserende stråling.
Der planlægges nu endnu en rapport om mulighederne for bæredygtig design af mobilradionet, som Det føderale departement for miljø, transport, energi og kommunikation DETEC skal præsentere inden udgangen af ​​2021. “Denne rapport er også beregnet til at give et bedre grundlag for beslutningstagning om fremtidige mobilradioteknologier.”
Regeringen besluttede også at gennemføre en række foranstaltninger, herunder videreudvikling af overvågning af stråleeksponering og oprettelse af et nyt miljømedicinsk rådgivningscenter for ikke-ioniserende stråling.
Den planlægger også at forenkle og harmonisere håndhævelse, give bedre information til befolkningen og intensivere forskning i sundhedseffekterne af mobilkommunikation og stråling.
https://tabttraad.home.blog/2020/04/24/schweizisk-regering-fastholder-strikse-graensevaerdier/
https://www.fuw.ch/article/5g-bundesrat-gegen-hoehere-grenzwerte/

FINLAND
Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, advarede for nylig om at 5G-udrulningen er et eksperiment med menneskers sundhed, som kan krænke menneskerettigheder. Den uafhængige finske innovationsfond, Sitra, som råder over milliarder af kroner til erhvervsrettede formål bakker EPRS notatet op. I et svar til det finske transport- og kommunikationsministerium skriver Sitra følgende:

“Sitra er taknemmelig for muligheden for at kommentere auktionen over 26 GHz-båndet.
Klimaændringer og tab af biodiversitet skrider frem med en alarmerende hastighed. F.eks. Fremhævede den særlige rapport fra Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer (IPCC), der blev offentliggjort i oktober 2018, situationens ekstraordinære alvor. At begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader kræver øjeblikkelig og hidtil uset handling. (1)
I henhold til en rapport fra Det Mellemstatslige Naturministerium (IPBES) fra maj 2019 er tabet af biodiversitet og de økosystemtjenester, det leverer, hidtil uset. (2) Forarmelse af naturen truer også menneskehedens velvære.
Sitra tilskynder til foranstaltninger, der fremmer en bæredygtig anvendelse af naturressourcer, bremser klimaændringerne, beskytter den biologiske mangfoldighed og skaber økonomisk vækst og beskæftigelse med mindre miljøpåvirkning. Målet bør være at afkoble den økonomiske vækst fra brugen af ​​naturressourcer og klimaemissioner for at tilpasse vores samfund til grænserne for Jordens bæreevne. Digitalisering og mange teknologiske løsninger hjælper med denne afkobling, og det er derfor vigtigt at fremme dem.
Imidlertid er digitalisering og anvendelse af teknologi også faktorer, der fremskynder klimaforandringer og reducerer den biologiske mangfoldighed og skal derfor tages op. Dette inkluderer den stigende brug af energi og naturressourcer.

Indtil videre er der kun foretaget ringe undersøgelser af 5G-teknologi og dens indflydelse på miljøet. Nogle undersøgelser har antydet, at 5G-netværket og de frekvenser, det bruger, kunne have skadelige virkninger på miljøet, såsom mennesker, planter, dyr, insekter og mikrober.3 Imidlertid er videnskabelig bevis for de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af 5G-netværk kontroversielt. (3) (4)
I sin erklæring understreger Sitra, at de nyeste videnskabelige oplysninger om sundheds-, miljø- og klimapåvirkningen af ​​5G-teknologi skal tages i betragtning, når der træffes beslutning om 5G-netværket og de frekvenser, det bruger. I lyset af alvoret og presserende klimakrisen og den biologiske mangfoldighedskrise understreger Sitra vigtigheden af ​​en omfattende og tværfaglig vurdering af de seneste forskningsdata. Hvis de nødvendige forskningsdata ikke er tilgængelige, skal de indhentes, inden der træffes en beslutning.

1 IPCC (2018): Global Warming of 1.5˚C. Summary for Policymakers
2 IPBES (2019): Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Summary for Policymakers
3 European Parliamentary Research Service, EPRS (2020): Effects of 5G wireless communication on human health
4 Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER (2018): Statement on emerging health and environmental issues

https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-lausunto-26-ghz-taajuusalueen-huutokaupasta/

SCHWEIZ
Selvstyreregionen Geneve. Et stop for 5G af hensyn til helbredsbekymringer er nu udvidet med et ønske om at stoppe den såkaldte 4G+ generation.
Kantonen i Geneve har vedtaget et såkaldt moratorium mod nye antennegenerationer for tre år. Det er vedtaget som et forsigtighedsprincip af hensyn til bekymringer for, at nye mobilteknologier kan forværre folkesundhed og biodiversitet. 60 STEMTE FOR i det lokale parlament. 35 imod.
Også kantonerne Vaud, Jura og Neuchatel ønsker at stoppe 5G.
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-a-geneve.html

AUSTRALIEN
Australiens første 5G moratorium.
Byron Green stemte for at standse et forslag om en 5G-tårnopgradering i Mullumbimby. Efter anmodning fra Byron Greens Rådmann Sarah Ndiaye har det føderale parlamentsmedlem Justine Elliot accepteret at videresende en officiel klage over Telstra til den australske kommunikations- og mediemyndighed og kommunikationsministeren for overtrædelse af implementeringskoden for mobiltelefonens basestation. 21. marts 2020
https://www.echo.net.au/2020/04/protestors-stop-work-on-5g-installation-at-mullumbimby/

BANGLADESH
Højesteret i Bangladesh udsteder direktiv med anbefalinger om at sænke stråling fra mobilmaster samt anbefalinger om at fjerne mobilmaster fra boliger, skoler, gymnasier samt beboelsesområder m.fl. 26. april 2019.
“Court also issued eleven directives to protect people, trees, and animals from harmful radiation from the mobile phone towers.”
“The bench directed the authorities concerned not to install any mobile phone tower on rooftops of residences, schools, colleges, playing fields, populated areas and heritage areas. Those installed earlier in such areas should be removed.”

“THE 11-POINT DIRECTIVE
1. The radiation level of the mobile phone tower must be reduced to 1 percent from the permissible level of 10 percent;
2. Remove the mobile phone towers installed on the rooftop of homes, schools, colleges, hospitals, clinics, jails , playgrounds, populated areas, heritage and archaeological sites and no more installations on those places;
3. Take security measures to control higher level of radiations;
4. Check whether there is any obstacle in acquiring land or take alternate measures in order to installation of towers;
5. Follow the radiation levels in line with the BTRC, International Telecommunication Union or ITU and International Electrotechnical Commission or IEC standards;
6. Replace over-radiated towers with new ones;
7. Hold the BTRC accountable for tower verification and monitoring tests;
8. Form a BTRC monitoring cell to control health risks;
9. The BTRC will form an alternative dispute resolution committee and will ask the licence holders to submit progress report every 6 months;
10. Specific absorption rate or SAR value should be showed on mobile set so that it can be visible;
11. Monitor every report and record submitted by the licence holders concerned up to five years.”
Artikler:
http://www.theindependentbd.com/post/197155
https://www.observerbd.com/details.php?id=194834
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2019/04/25/hc-asks-btrc-for-report-on-mobile-tower-radiation
http://bdnews24.com/bangladesh/2019/04/25/high-court-orders-btrc-to-report-on-mobile-phone-tower-radiation
http://unb.com.bd/category/Bangladesh/high-court-orders-feasibility-study-on-mobile-tower-radiation/17206
http://www.thedailystar.net/…/cell-phone-tower-radiation-ef…

SCHWEIZ
Teknisk rådvildhed forsinker 5G
ALPELANDET VAR EUROPAS første land med kommercielt 5G-netværk, da netværket blev startet i april 2019 under stor ballade og debat. Flere regioner i landet sagde nej tak.
Men det schweiziske 5G var også en propagandanyhed og en snydeversion af det kommende mobilnetværk. Man satte ikke nye 5G-antenner op. Mobilselskaberne Swiscom, Salt og Sunrise opgraderede softwaren i eksisterende 4G-antenner.
Egentlige 5G-antenner lader vente på sig, og nu kan de måske vente længe, skriver den schweiziske avis Neue Zürcher Zeitung, en regionalavis for Zürich og omegn.
Den føderale miljømyndighed, Bafu, har nu foreløbig opgivet at færdigudarbejde retningslinjerne for den nye generation af mobilantenner og har nu udsat målet om nye tekniske retningslinjer på ubestemt tid.
https://tabttraad.home.blog/2020/02/13/total-forvirring-teknisk-raadvildhed-forsinker-5g-i-schweiz/
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bund-verzoegert-die-umfassende-nutzung-von-5g-in-der-schweiz-ld.1539205

FRANKRIG
Den franske sundhedsstyrelse, ANSES, kan ikke vurdere, om 5G indebærer en risiko for sundheden. Styrelsen savner de helt nødvendige oplysninger. Det er konklusionen i en foreløbig rapport, som sundhedsstyrelsen ANSES har offentliggjort mandag 27. januar, skriver flere franske nyhedsmedier.
https://www.anses.fr/fr/content/déploiement-de-la-5g-en-france-l’anses-se-mobilise-pour-évaluer-les-risques-pour-la-santé
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/5g-l-anses-pointe-un-manque-important-de-donnees-ong-et-scientifiques-reclament-un-moratoire_6027322_3244.html

28. januar 2020 – National Health Security Agency har netop offentliggjort en forrapport, der beklager manglen på data om de sundhedsmæssige virkninger af 5G. Agirpourlenvironnement.org opfordrer derfor til at underskrive LA PÉTITION « STOP à la 5G »
https://stop5g.agirpourlenvironnement.org/
https://www.priartem.fr/La-5G.html

SLOVENIEN sætter sin 5G-plan på pause
Tidligst i 2021 forventer Slovenien, at et aktivt 5G-netværk vil ankomme til den eks-jugoslaviske republik, som har været EU-medlem siden 2004.
Landets regering har netop trukket en 5G-plan tilbage og aflyst en frekvensauktion. Samtidig har den slovenske regering holdt et åbent stormøde i hovedstaden Ljubljana for at lade borgere og organisationer debattere, om den internationale debat om 5G og folkesundhed har betydning. Tabt Tråd, 31.januar 2020.
https://tabttraad.home.blog/2020/01/31/slovenien-saetter-sin-5g-plan-paa-pause-baggrunden-kan-vaere-kompliceret/
https://srbin.info/drustvo/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-ne-znamo-da-li-je-opasna-po-ljude/

Papua Ny Guinea
5G-forsøget må stå stille, mens myndighederne undersøger spørgsmålet om sundhedsrisici.
I stillehavsnationen Papua Ny Guinea skulle teleoperatøren Bmobile have startet et 5G-forsøg i samarbejde med den kinesiske leverandør Huawei. Aftalen blev underskrevet 20. december 2019, men 2. januar 2020 blev 5G-projektet stoppet af teleministeren, Timothy Masiu. Teleministeren er positiv over for teknologiens fordele, men han understreger, at risiciene må undersøges og forstås. Henstillingen lyder derfor, at 5G-forsøget må stå stille, mens myndighederne undersøger spørgsmålet.
https://tabttraad.home.blog/2020/01/08/regering-stopper-5g-projekt-og-undersoeger-sundhedsspoergsmaalet/

Grækenland
Hovedbyen Kalamata sætter teleindustrien stolen for døren med beslutning. 
Med 16 stemmer for og 13 imod har byrådet i græske Kalamata sagt nej til 5G. 5. december 2019.
https://tabttraad.home.blog/2019/12/05/graesk-flertal-stopper-5g-i-kendt-kystby/

Italien

ITALIENSK APPELDOMSTOL FINDER DET SANDSYNLIGGJORT, AT HØRENERVETUMOR VAR FORÅRSAGET AF MOBILTELEFONI.
57-ÅRIGE ROBERTO ROMEO – en tidligere medarbejder i den italienske telebranche – kan nu officielt give mobiltelefoni skylden for, at han fik en kræfttumor.
Appeldomstolen i Torino kom 7. januar frem til, at videnskabelig evidens påviser en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervekræft.
Flere epidemiologiske undersøgelser har peget på en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervetumorer. I retten blev det også anført, at resultater i dyreforsøg har vist kræft i en celletype, som typemæssigt kan kobles til hørenervekræft.
I dommens præmisser blev det også anført, at der er store økonomiske og strategiske interesser på spil, når organisationen ICNIRP vurderer den videnskabelige evidens.
Kilder:
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/cellulare-tumore-testa-sentenza-torino/
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
https://tabttraad.home.blog/2020/01/14/dom-stadfaester-italiener-kan-drage-mobiltelefon-til-ansvar-for-kraeft/

100 italienske kommuner i dag officielt stoppet udrulningen af 4G / 5G
Et lille italiensk mirakel til forsvar for folkesundheden. Blot ni måneder efter én enstemmig godkendelsen af Vicovaro-resolutionen fra det første stop 5G-landsmøde, har 100 italienske kommuner i dag officielt stoppet udrulningen af 4G / 5G. 10. december 2019.
De 100 kommuner er listet i nedenstående link.
https://scientists4wiredtech.com/2019/12/densified-4g-5g-now-is-also-a-democratic-problem/

I en sejr for forsvaret af forsigtighedsforhold har en italiensk domstol beordret regeringen at lancere en kampagne for at informere offentligheden om sundhedsrisici fra mobiltelefoner og trådløse telefoner.
Oplysningskampagnen skal begynde den 16. juli 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italian-decision-precaution

Holland
7 byer i Holland siger fra til regeringens forslag om 5G udrulning. 17. oktober 2019.
https://cities-today.com/dutch-cities-slam-central-governments-5g-proposals/

England
Mandag aften d. 4. november 2019 besluttede et enstemmigt (og glad) Wellington byråd at anvende forsigtighedsprincippet på 5G udrulningen. De ønsker at se uafhængig forskning, der kan dokumentere, at teknologien er sikker.
https://www.aroundwellington.co.uk/town-says-cautious-not-yet-to-5g/

Flere mindre kommuner i det sydlige England har sagt nej til 5G, og det samme gør nu den berømte badeby Brighton, som er den hidtil største 5G-modstandsby i England. Det skriver det regionale dagblad The Argus. Byrådet har begrundet 5G-stoppet med, at nye 5G-master vil skabe visuelt rod og ødelægge lokalområdets karakter. I de mindre sydengelske byer Totnes, Frome og Glastonbury har byrådene direkte begrundet 5G-stoppet med borgernes helbredsbekymringer. 14. oktober 2019.
https://www.theargus.co.uk/news/17966374.win-anti-5g-group-mast-plans-rejected/?

Belgien
Tidligere i år afviste Bruxelles lokalregering at hæve grænseværdien for mobilstråling i det offentlige rum fra 6 til 14,5 Volt per meter, og den nu forhenværende miljøminister, kristendemokratiske Céline Fremault begrundede det med, at indbyggerne ikke skulle være forsøgsdyr for 5G. Céline Fremault blev i juli i år afløst som minster for klima, energi og miljø af Alain Maron fra miljøpartiet Ecolo, som holder fast i den forsigtige strålingspolitik i den belgiske hovedstad. 5G øger strålingen så massivt, at 5G ikke kan udvides i lande med lave grænseværdier, medmindre disse lande hæver deres grænseværdier. Eksempelvis må Bruxelles hæve sin grænseværdi 5,5 gange for at blive tilpasset til 5G, og det anbefales, at strålingen midlertidigt skal kunne stige over 45 gange. 9. oktober 2019.
https://bx1.be/news/5g-a-bruxelles-alain-maron-ne-compte-pas-precipiter-son-deploiement-faute-de-maitrise/

Den belgiske region Valonien har vedtaget at holde et miljøkritisk øje med 5G-udrulningen.
Regionen mener, at teknologiske fremskridt er vigtige, men det må ikke blive på bekostningen af et forsigtighedsprincip, der tager hensyn til indbyggernes sundhed eller biodiversitet. Man har derfor besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skal vurdere sundhedsaspektet af 5G-udrulningen.
Man ønsker ligeledes at beskytte den del af befolkningen, som er eloverfølsomme. Patientgruppens situation skal sikres, og de skal sikres beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling.
Belgien er politisk inddelt i tre administrerende regioner, der har hver sin regering og parlament. Vallonien er den fransksprogede region, med 3,6 mio. indbyggere. Det flamsksprogede Flandern og hovedstadsregionen Bruxelles er de to øvrige. Tidligere i år indtog også regionsstyret i Bruxelles en miljøskeptisk holdning til 5G, der gav debat i Danmark og som fik Alternativets leder Uffe Elbæk til at reagere med ministerspørgsmål. 10. september 2019. (Frit efter Tabt Tråd)
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/accord-de-gouvernement-wallon-la-5g-sera-deployee-apres-evaluation-sur-les-plans-environnemental-et-de-la-sante-publique-5d77d9409978e22ea7d44e65?

International modstand mod 5G

Europa

 • Attention 5G
  Et tvær Europæisk Initiativ, der skal samle alle lande i Europa til en forenet modstand imod 5G med demonstrationer, underskriftindsamlinger og politiskpres på Eu niveau.
  http://www.attention-5g.eu/?l=de

Sverige

Norge

England

Irland

Tyskland

Frankrig

Schweiz

Polen

Holland

Cypern

 Malta og Gozo

Italien

 • Den italienske “Stop 5G” bevægelse har organisatorisk været dygtige til at påvirke politikere lokalt, regionalt og nationalt. De har arbejdet hårdt, vedholdende og struktureret på at få politikerne i tale. D. 7. oktober skal Det Italienske Parlament stemme om 5G  

Uden for Europa

Australien

New Zealand

Canada

USA

 •  I Santa Fe i delstaten New Mexico i USA er endnu et gruppesøgsmål i gang mod henholdsvis Santa Fe by, Rigsadvokaten for New Mexico samt staten USA. Et såkaldt “First Amended Complaint for Declaratory and Injunctive Relief” blev indgivet 29. januar i år (2019-01-29).

  “The City and State laws we are challenging permit wireless facilities anywhere on the streets and sidewalks of New Mexico and repeal all zoning regulations that used to apply. We are also challenging the constitutionality of Section 704 of the Telecommunications Act of 1996, which for the past 23 years has prohibited States and municipalities from regulating cell towers on the basis of health, and has effectively prohibited the public from speaking about health or environment.”
  “These laws violate:
  – Freedom of Speech (First Amendment);
  – The Right to Petition the Government for Redress of Grievances (First Amendment);
  – The Takings Clause of the Fifth Amendment, which provides that “private property shall not be taken for public use, without just compensation”;
  and deprive people of life, liberty and property without
  – Due Process of Law (Fifth and Fourteenth Amendments).”

  Det officielle gruppesøgsmåls dokument:
  https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2019/01/Doc-19-First-Amended-Complaint.pdf
  Gruppesøgsmålet:
  https://www.cellphonetaskforce.org/5g-litigation/
 • 11. juni 2019: Gruppesøgsmål indgivet mod FCC af en lang række kommuner over hele USA
 • Informativ artikel om de detaljerede juridiske små skridt der foretages imod 5G i primært Californien 
 • Gruppesøgsmål imod Apple og Samsung fra 16 personer i Californien med baggrund i Phonegate Alert grundige arbejde med at kortlægge at mange mobiltelefoner IKKE overholder de lovmæssige SAR-værdier  

Sydafrika

Navne

Dafna Tachover:

Advokat og tidligere israelsk it-medarbejder: 5G-stråling er farlig

Dafna Tachover, er advokat og direktør for 5G og Wireless Harms projektet, som drives af Children’s Health Defense (CHD), en nonprofit organisation ledet af Robert F. Kennedys Jr. CHF arbejder for at eliminere epidemi og kronisk sygdom hos børn. Tachover siger, at det er den faktiske pulsering af strålingen der sandsynligvis er den mest skadelige.
Hun har en baggrund som telekommunikations- og computerchef i de israelske væbnede styrker (IDF) og har erfaring med operationer på føderalt og statsligt niveau.
We Are The Evidence
Men Tachover er også grundlæggeren af We Are The Evidence, en organisation, der beskytter rettighederne for voksne og børn, der er blevet skadet af stråling fra trådløs teknologi. Hun er en førende ekspert og fortaler for spørgsmål om 5G og risikoen ved trådløs teknologi.
Wi-Fi i skolerne
I 2012 fik hun etableret og ledte et særligt møde i Israels højesteret med det formål at erstatte brugen af Wi-Fi i skoler med sikrere kablede netværk. Arbejdet førte til restriktioner af brugen med Wi-Fi-brug i skolerne rundt om i verden.
Retssager mod FCC
Under Dafnas ledelse indgav Children’s Health Defense 2020 en retssag mod den amerikanske Federal Communications Commission, FCC, der udfordrede agenturets nuværende retningslinjer for trådløs stråling. I februar 2021 indledte hun endnu en sag mod FCC. Det nye søgsmål vedrører den såkaldte OTARD-regel, der gør det muligt at installere basestationsantenner på boliger uden tilladelse eller varsel.
Hør hele interviewet ved at klikke ind på artiklen i News Voice:
https://newsvoice.se/2021/07/israelisk-it-officer-5g/

Devra Davis

Americans for Responsible Technology (ART) anerkender Dr. Devra Davis med ledelsespris

Americans for Responsible Technology annoncere me stor glæde at Dr. Devra Davis er modtager af organisationens Leadership Award som en anerkendelse af hendes liv dedikeret til videnskab, sundhed og offentlighedens bevidsthed om miljøgifte.

Dr. Davis var stiftende direktør for Center for Environmental Oncology og University of Pittsburgh Cancer Institute og stiftende direktør for bestyrelsen for miljøstudier og toksikologi i US National Research Council, National Academy of Sciences. Hun er grundlægger og præsident for Environmental Health Trust .

“Patti og jeg er glade for at give denne pris til vores mangeårige ven og kollega Devra Davis,” sagde Doug Wood, grundlægger og national direktør for ART. “Devra har vist verden, hvordan en videnskabsmand kan påvirke almindelige menneskers liv på ekstraordinære måder, og vi skylder hende alle en taknemmelighed.”

Dr. Devra Davis har været en utrættelig kriger for miljømæssige årsager, især dem, der påvirker menneskers sundhed,” sagde Dr. Hugh Taylor, professor i obstetrik, gynækologi og reproduktionsvidenskab og professor i molekylær-, celle- og udviklingsbiologi og chef for obstetrik og gynækologi på Yale-New Haven Hospital, “Verden er et mere sikkert sted i dag på grund af Devra’s offentlig støtte.”

”Godt lederskab udspringer af visioner og engagement. God ledelse kræver samarbejde og respekt. Dr. Davis har demonstreret disse kvaliteter i overflod i kampen for en mere ansvarlig teknologisk verden,” sagde Paul Ben Ishai, Institut for Fysik, Ariel University, Israel.

“Devra Davis er en naturkraft! Hun har øget bevidstheden, ikke kun i USA, men rundt om i verden om de potentielle risici ved radiofrekvensstråling,” sagde Linda Birnbaum, tidligere direktør for National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) og Nationalt toksikologisk program.

“Devra Davis har været en forkæmper for folkesundhed gennem sin omfattende videnskabelige karriere om årsager til miljøsygdomme,” sagde Ron Melnick, tidligere senior toksikolog i National Toxicology Program (NTP) ved National Institutes of Health. “Hendes vedvarende og hårdt tilkæmpede indsats for at reducere kræftrisici fra stråling fra trådløse enheder og for at sikre beskyttelse af børns sundhed er blot et eksempel på hendes dedikation til et sikkert miljø.”

“Dr. Davis har det unikke talent til at præsentere teknisk vanskelige emner på en klar og forståelig måde,” sagde Frank Clegg, præsident for Canadians for Safe Technology og tidligere præsident for Microsoft Canada. “Dette er en af ​​de mange grunde til, at hun er en så verdensomspændende kraft i bestræbelserne på at beskytte menneskeheden mod de skadelige virkninger af trådløs stråling.”

Americans for Responsible Technology (ART)
ART blev oprindeligt dannet for at give det voksende antal græsrodsorganisationer, der går ind for sikre teknologiske løsninger i deres lokalsamfund et tale rør i Washington DC. ART har gennemført hundredvis af ansigt-til-ansigt møder med lovgivere og personale, hvor som er blevet uddannet i spørgsmålet om trådløs stråling og dens indvirkning på menneskers sundhed.

I dag er ART involveret i retssager mod FDA for dets manglende etablering af videnskabeligt baserede sundhedsstandarder for eksponering for RF-stråling og lobbyer for ændringer i lovgivningen, der favoriserer implementering af trådløst bredbånd frem for kablet.

ART er et fælles projekt mellem Grassroots Environmental Education og Grassroots Communications Inc.

Lyt her til et interview med Devra Davis:
https://soundcloud.com/greenstreetradio/a-lifetime-of-protecting-public-health-with-dr-devra-davis
Kilde:
https://mailchi.mp/2640a2084cfd/art-leadership-award-to-dr-devra-davis-and-other-news?e=3161ed60b7

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

 1. Pingback: 5G søgsmålet mod den britiske regering - nejtil5g.dk

Comments are closed.