Appeller, åbne underskriftindsamlinger og pengeindsamlinger

Om konventionerne, det juridisk Responsum m.m. se her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/

Indhold:

Appeller for og fra forskere, læger m.fl. herunder den nordiske appel
UNDERSKRIFTINDSAMLINGER: ÅBEN FOR ALLE
2020 NIR konsensuserklæring
Sæt øjeblikkeligt udviklingen af kunstig intelligens på pause
Læg pres på WHO for lavere EMF-eksponeringsgrænse
INTERNATIONAL APPEAL. Stop 5G on Earth and in Space
Underskriftindsamling imod 5G satellitter
ÅBENT BREV TIL Elon Musk & SpaceX
STOPPEN SIE 5G JETZT AUS GESUNDHEITSGRÜNDEN
We Are Not SAM-kampagnen
Stop stråling fra Smartmetre i alle danske husstande
Stop de trådløse “smarte” babybleer
Opråb fra 126 Nobelprismodtagere og andre eksperter
PENGE INDSAMLINGER
– Folkebevægelsen VITA har nu afsendt sin klage over Sundhedsstyrelsen og styrelsens brug af inhabil rådgivning. Der er nu brug for midler til at få sent klagen videre til Ombudsmanden.
– Landsindsamlingen mod 5G

Appeller for og fra forskere, læger m.fl.

2017 og frem: The 5G appeal (kan kun underskrives af forskere)

5G-appellen blev udarbejdet i 2017 af forskere og læger, der opfordrede EU til hurtigst muligt at standse udrulningen af ​​5G på grund af alvorlige potentielle sundhedsmæssige virkninger af den nye teknologi. 5G vil øge eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) oven det allerede eksisterende ​​2G, 3G og 4G netværk samt Wi-Fi m.m. RF-EMF har vist sig at være skadeligt for mennesker og miljø.
Pr. 10. januar 2023 havde 430 internationale og uafhængige forskere og læger med ekspertise indenfor området underskrevet appellen. (1) Flere panelmedlemmer fra WHO’s ekspertgruppe i 2011, IARC, der klassificerede EMF (elektromagnetisk stråling) som mulig kræftfremkaldende – gruppe 2B (2) stiller sig bag bekymringen.
5G-appellen er fortsat åben for underskrifter fra forskere (ph.d., professor) eller læger (MD). Kontakt professor em. Rainer Nyberg eller assisterende professor Lennart Hardell. (Contact.)
http://www.5gappeal.eu/

Den nordiske appel

Den nordiske appel – 2022:
Skærp reguleringen af mikrobølgestråling fra trådløse teknologier – Stop yderligere udrulning af 5G

9 nordiske organisationer udarbejdede sammen en opdateret nordiske appel i 2022. Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er medunderskriver. Appellen er bl.a. sendt til de danske myndigheder, politikere, EU og WHO.

I en fælles erklæring anmoder organisationerne, som alle er aktive inden for sundhedsfarerne ved stråling fra den trådløse teknologi, at der foretages en stramning af de lovgivningsmæssige rammer for mikrobølgestrålingen fra den trådløs teknologi, samt at en yderligere udvidelse af 5G stoppes.

Du kan læse hele appellen med kilder og referencer via nedenstående link samt svarene fra EU på både 2022 og 2021 appellen. Især svaret fra kommissær for sundhed og fødevarer Stella Kyriakides på 2021 appellen er interessant, da den nærmest udgør en indirekte trussel:
https://nejtil5g.dk/den-nordiske-appel/

Den nordiske appel – 2021:
Skærp reglerne for mikrobølgestråling fra trådløs teknologi. Beskyt menneskers sundhed og miljøet

Det er budskabet fra 11 nordiske foreninger, som arbejder med konsekvenserne for den trådløse teknologis indvirkning på sundhed og miljø. Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og EHS-Foreningen er en af underskriverne bag appellen.
I spidsen for appellen står den svenske epidemiolog Lennart Hardell, der i 2011 var en del af WHO’s ekspertgruppe, som vurderede og klassificerede mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende.
Appellen peger blandt andet på den anerkendte schweiziske ekspertgruppe BERENIS, som tidligere i 2021 konkluderede, at der er tungtvejende evidens for, at radiofrekvent stråling, selv på lave eksponeringsniveauer langt under grænseværdien, er årsag til oxidativt stress, som igen kan være en mulig årsag til langsigtede biologiske skadevirkninger.
Appellens krav er indskrevet i nedenstående fire punkter:
Fra Appellen
I de senere år er menneskers eksponering for pulserende mikrobølgestråling fra trådløs teknologi steget eksponentielt. Stigningen er primært et resultat af udvidelsen af ​​4G+ og 5G samt en øget mængde af forbrugerprodukter baseret på teknologi, der udsender mikrobølgestråling. Udover flere basestationer installeres der millioner af såkaldte smarte elmålere, hvilket også bidrager til den samlede stigning i mikrobølgestråling i vores udendørs og indendørs miljø.
Parallelt med denne eksploderende strålingseksponering anvendes stadig regler, såkaldte referenceværdier, for tilladt stråling baseret på en stærkt forældet tilgang fra 1950’erne. Disse referenceværdier beskytter kun mennesker mod skadelige virkninger, der opstår som følge af akut opvarmning. Det betyder, at mennesker er fuldstændig ubeskyttede mod mængden af ​​skadelige effekter, såsom kræft, DNA-skader, oxidativt stress og neurologiske effekter, som forskning gentagne gange har vist at forekommer i niveauer et godt stykke under disse referenceværdier. Nuværende referenceværdier har overhovedet ingen beskyttelse mod skadelige effekter på biodiversiteten.
Vi repræsenterer organisationer, der i mange år har arbejdet med egen forskning og/eller at følge forskningen på området. Vi nås konstant af nye vidnesbyrd fra mennesker, der har lidt af dårligt helbred, efter at der er installeret basestationer til 4G, 5G eller smarte elmålere i deres nærmiljø. Vi er dybt bekymrede over udviklingen og anmoder om, at følgende tiltag træffes hurtigst muligt:

 1. Der skal udvikles nye grænseværdier, der beskytter mod udviste sundheds- og miljørisici på niveauer, der ligger langt under de nuværende referenceværdier. Dette skal ske ved hjælp af eksperter, der er uafhængige af pågældende industri og med repræsentanter fra forskningsmiljøet, som mener, at risiciene er betydelige selv på niveauer, der ligger langt under de nuværende referenceværdier.
 2. Inden videre udvikling skal risikovurdering af 5G også her foretages af eksperter, der er fri for tilknytning til den pågældende branche, og med repræsentanter fra forskningsverdenens side, som vurderer risiciene som væsentlige.
 3. For at forebygge skader skal der laves undervisning om risici på alle niveauer i samfundet. Det gælder for eksempel i sundhedsvæsenet, skoler og offentligheden.
 4. Den bedst mulige teknologi bør bruges til at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Kablet teknologi, der minimerer skadelig stråling, skal prioriteres.

Myndighederne ignorerer risiciene og behovet for stærkere beskyttelse
Trods forskning og på trods af gentagne opfordringer fra forskermiljøet, lægestanden og folkevalgte ignorerer de ansvarlige myndigheder fortsat det stadig mere klare billede af risiko. De hævder, at de viste risici ikke eksisterer, og at de nuværende stærkt forældede referenceværdier, som gør det muligt for mennesker at blive udsat for kendt skadelig stråling, vil være tilstrækkelig som beskyttelse. Til støtte for deres holdninger er myndighederne afhængige af en lille gruppe eksperter, som ikke er repræsentative for forskningsverdenen som helhed, og som for størstedelens vedkommende har tilknytning til teleselskaberne.
For flere kilder og referencer se selve dokumentet her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/12/Nordisk-Appel-Dansk-12.-dec.-2021.pdf

Se mere her: https://nejtil5g.dk/den-nordiske-appel/

2020: Appeal by Astronomers: Safeguarding the Astronomical Sky

Appeal by Astronomers blev udsendt den 9. januar 2020 og er en international appel fra professionelle astronomer. (1) Gennem den internationale appel og de samme bekymringer, som Den Internationale Astronomiske Union, IAU (2) og andre institutioner har givet udtryk for, fremsætter appellen en formel anmodning om større effektiv beskyttelse og beskyttelse af professionelle astronomiske observationer fra jorden, hvilket sikrer retten til at observere en himmel uden unødvendige kunstige forurenende kilder.
Astronomiske observationer fra jorden kan blive stærkt skadet af den igangværende udrulning af den store satellitflåde som forberedelse til den næste generation af telekommunikation. I århundreder har de astronomiske observationer fra jorden ført til usædvanlige fremskridt i vores videnskabelige forståelse af naturloven. I øjeblikket er astronomisk instrumentering fra jorden truet af indsættelsen af satellitterne. “Gennem denne internationale appel og efter de samme bekymringer udtrykt af Den Internationale Astronomiske Union, IAU og andre institutioner, rejser vi en formel anmodning om større effektiv beskyttelse og beskyttelse af professionelle astronomiske observationer fra jorden, hvilket garanterer retten til at observere en himmel fri for unødvendige kunstige forurenende kilder.”
Appeal by Astronomers er fortsat åben for underskrifter.
Appellen er pr. oktober 2022 underskrevet af mere end 2050 professionelle astronomer.
Kilder:
1) https://astronomersappeal.wordpress.com/
2) https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann19035/?lang

2019: Electrosmog Appeal Belgium

Elektrosmog Appel Belgien. Den 11. maj 2019 opfordrede læger, forskere og sundhedspersonale den belgiske regering til at anvende forsigtighedsprincippet for at beskytte befolkningen og især de mest sårbare grupper, herunder gravide kvinder og børn for den massive udbredelse af trådløse teknologier. (1) (2) Apellen havde pr. 31. maj 2021 underskrifter fra 538 belgiske læger og forskere samt fra 583 sundhedsfagligt personale hertil støtte underskrifter fra 105 internationale forskere samt sundhedsfagligt personale. En af støtterne er den Harvard-doktorerede franske epidemiolog Annie Sasco, som i cirka 20 år var enhedschef i WHO’s kræftagentur, IARC. (3) Forskningsledere fra de dyreste eksperimentelle studier, som overhovedet er blevet udført på området, the U.S. National Toxicology Program, of the U.S. National Institutes of Health, er blandt de erklæret bekymrede (Franz Adlkofer, Ron Melnick, Fiorella Belpoggi) (4).
Uddrag fra Appellen:
Med henvisning til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådets parlamentariske forsamling og i tråd med snesevis af opkald fra læger og videnskabsmænd over hele verden beder vi de føderale, regionale og lokale offentlige repræsentanter tage ansvar og træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå:
anvendelse af forsigtighedsprincippet for at beskytte befolkningen, især de yngste,
– forbud mod WiFi i børnehaver, børnehaver og steder, der byder små børn velkommen,
– stoppe installationen af ​​WiFi og tilsluttede objekter i skoler og vende tilbage til ikke-tilsluttede eller kablede alternativer,
– undersøgelser af sundhedsmæssige konsekvenser, inden der implementeres nye trådløse telekommunikationsteknologier, herunder 5G,
– et moratorium for implementering, distribution og salg af tilsluttede genstande som telefoner, tablets, spil, ure, babytelefoner og andre RF / MO-transmissionsenheder beregnet til børn,
– bevidstgørelse blandt borgere, især forældre, unge og gravide, om ansvarlig og ansvarlig anvendelse af trådløse tilsluttede genstande,
– øge bevidstheden blandt sundhedsfagfolk om de biologiske og sundhedsmæssige risici ved udsættelse for elektromagnetisk stråling,
– måder at investere i forskning på etiologi, patofysiologi, diagnose og håndtering af elektro-overfølsomhed (EHS),
– anerkendelse af eksistensen og omfanget af EHS som et syndrom, der påvirker flere og flere voksne og børn,
– oprettelsen af ​​et “årvågenhedscenter” til overvågning af udviklingen af ​​nye EHS-sager,
– etablering af virkelig beskyttende eksponeringsstandarder baseret på de biologiske og ikke-termiske virkninger af EMF.”

Kilder:
1) https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel
2) https://www.lespecialiste.be/fr/debats/champs-et-rayonnements-electromagnetiques-un-collectif-de-medecins-demande-l-rsquo-application-du-principe-de-precaution.html
3) https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/publiccomm/sasco20180312.pdf
4) https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/

2018: International Society of Doctors for Environment: 5G-netværk i europæiske lande: appel om en stilstand i respekt for forsigtighedsprincippet

Vi mener, at det burde være uetisk at ignorere de tilgængelige beviser, der venter på en mulig “a posteriori”-demonstration af helbredsskader i nærværelse af en aktuel og potentielt håndterbar risiko for folkesundheden.
I respekt for forsigtighedsprincippet og WHO-princippet om “sundhed i alle politikker” mener vi således, at anmodningen om en standstill for “5G-eksperimenterne” i hele Europa er passende, indtil en passende og aktiv inddragelse af offentlige institutioner, der opererer på området af miljøsundhed (sundhedsministeriet, miljøministeriet, nationale miljø- og sundhedsmyndigheder) vil blive effektivt planlagt.
Denne involvering bør sigte mod korrekt og foreløbig at udføre risikoanalyser og miljøsundhedsovervågningsplaner, eventuelt foreslå alternative eller passende foranstaltninger til at reducere risikoniveauet i den udsatte befolkning.

https://www.isde.org/5G_appeal.pdf

2017:  Scientists warn of potential serious health effects of 5G, September 13, 2017

Appellen er forsat åben for underskrifter ses øverst.

Vi undertegnede, mere end 180 videnskabsmænd og læger fra 35 lande, anbefaler et moratorium for udrulningen af femte generation, 5G, til telekommunikation, indtil potentielle farer for menneskers sundhed og miljøet er blevet fuldt ud undersøgt af videnskabsmænd, der er uafhængige af industrien. 5G vil væsentligt øge eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) oven på 2G, 3G, 4G, Wi-Fi osv. for telekommunikation, der allerede er på plads. RF-EMF har vist sig at være skadelig for mennesker og miljø.

 • 5G fører til massiv stigning i obligatorisk eksponering for trådløs stråling
 • Skadelige virkninger af RF-EMF-eksponering er allerede bevist
 • Forholdsregler er nødvendige
 • “Sikkerhedsretningslinjer” beskytter industrien – ikke sundheden

Vi opfordrer indtrængende EU til:
1) At træffe alle rimelige foranstaltninger for at standse 5G RF-EMF-udvidelsen, indtil uafhængige videnskabsmænd kan forsikre, at 5G og de samlede strålingsniveauer forårsaget af RF-EMF (5G sammen med 2G, 3G, 4G og WiFi) ikke vil være skadelige for EU-borgere, især spædbørn, børn og gravide, samt miljøet.
2) At anbefale, at alle EU-lande, især deres strålesikkerhedsagenturer, følger resolution 1815 og informerer borgere, herunder lærere og læger, om sundhedsrisici fra RF-EMF
stråling, hvordan og hvorfor man undgår trådløs kommunikation, især i/nær fx daginstitutioner, skoler, hjem, arbejdspladser, hospitaler og ældrepleje.
3) At udnævne en EU-taskforce omgående, uden indflydelse fra industrien, af uafhængige, virkelig upartiske EMF- og sundhedsvidenskabsmænd uden interessekonflikter1 til at revurdere sundhedsrisici og:
a) At beslutte om nye, sikre “standarder for maksimal total eksponering” for al trådløs kommunikation inden for EU.
b) At undersøge den samlede og kumulative eksponering, der påvirker EU-borgere.
c) At skabe regler, der vil blive foreskrevet/håndhævet i EU om, hvordan man undgår, at eksponering overskrider nye EU’s “maksimale total eksponeringsstandarder” vedrørende alle former for elektromagnetiske felter for at beskytte borgere, især spædbørn, børn og gravide.
4) At forhindre den trådløse/telecom-industri i at gennem sine lobbyorganisationer overtale EU-embedsmænd til at træffe beslutninger om yderligere udbredelse af RF-stråling inklusive 5G i Europa.
5) At favorisere og implementere kablet digital telekommunikation i stedet for trådløs.

Scientist-5G-appeal-2017.pdf (ehtrust.org)

2017: Nicosiaerklæringen om elektromagnetisk stråling og radiofrekvent stråling

Cyperns lægeforening, Wiens østrigske lægekammer og Cyperns nationale udvalg for miljø og børns sundhed har underskrevet Nicosia-erklæringen om elektromagnetisk stråling og radiofrekvensstråling og har udstedt et nyt holdningsdokument og 16 praktiske skridt til at reducere eksponeringen for mobiltelefoner og trådløs stråling.
Læs mere her: https://ehtrust.org/2017-nicosia-declaration-electromagnetic-radiofrequency-radiation/

2015: Bruxelles International Scientific Declaration on Electromagnetic Hypersensitivity and Multiple Chemical Sensitivity,

Endnu en gang underskrev en international gruppe af læger og forskere Bruxelles-appellen og udtalte følgende:

Vi, læger, der handler i overensstemmelse med den hippokratiske ed, vi, videnskabsmænd, handler i den videnskabelige sandheds navn, vi alle, læger og forskere, der arbejder i forskellige lande verden over, erklærer hermed i fuld uafhængighed i vores dømmekraft,

 1. at et stort og stigende antal personer lider af miljø- og sundheds- og sundhedsskadelige miljø- og sundheds- og sundheds- og sundhedsskadelige miljø- og sundheds- og sundhedsskadelige miljø- og sundheds-
 2. at EHS og MCS påvirker kvinder, mænd og børn;
 3. at EHS på grundlag af den foreliggende peere reviewed videnskabelige dokumentation for sundhedsskadelige virkninger af elektromagnetiske felter (EMF’er) og forskellige kemikalier og på grundlag af kliniske og biologiske afprøvninger af patienter er forbundet med eksponering for EMF’er og MCS med kemisk eksponering;
 4. at mange frekvenser af det elektromagnetiske spektrum (radio- og mikrobølgefrekvenser samt lave og ekstremt lave frekvenser) og flere kemikalier er involveret i forekomsten af henholdsvis EHS og MCS;
 5. at den udløsende faktor for sygdom kan være akut eksponering med høj intensitet eller kronisk eksponering med meget lav intensitet, og at reversibilitet kan opnås med et naturligt miljø, der er kendetegnet ved begrænsede niveauer af menneskeskabte EMF’er og kemikalier
 6. at de nuværende epidemiologiske undersøgelser af case-control og provokerende undersøgelser, der har til formål at reproducere miljø- og sundhedssystemet, er videnskabeligt vanskelige at konstruere og på grund af de nuværende konstruktionsfejl faktisk ikke er egnede til at bevise eller modbevise kausalitet; navnlig fordi objektive inklusions-/eksklusionskriterier og kriterier for evaluering af slutpunkter skal defineres mere klart fordi reaktionerne på EMF’er/kemikalier er meget individuelle og afhænger af en række eksponeringsparametre og endelig fordi testbetingelserne ofte reducerer signal-støj-forholdet og dermed tilslører beviser for en mulig effekt;
 7. at nocebo-effekten ikke er en relevant eller gyldig forklaring, når der tages hensyn til videnskabeligt værdifulde blinde provokationsundersøgelser, eftersom objektive biologiske markører kan påvises hos patienter såvel som hos dyr
 8. at der er ved at opstå nye tilgange til klinisk og biologisk diagnose og til overvågning af miljø- og sundheds- og sundheds- og sundhedssikkerhedssystemet, herunder anvendelse af pålidelige biomarkører;
 9. at EHS og MCS kan være to ansigter af samme overfølsomhedsrelaterede patologiske tilstand, og at denne tilstand forårsager alvorlige konsekvenser for sundhed, erhvervsliv og familieliv;
 10. endelig at EHS og MCS derfor bør anerkendes fuldt ud af internationale og nationale institutioner med ansvar for menneskers sundhed.

http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1441982143_Statement_EN_DEFINITIF.pdf

2015: EMF Scientist Appeal.

Den internationale EMF Scientist Appeal blev første gang fremsendt til FN den 11. maj 2015. (1) ”Den internationale EMF Scientist Appeal fungerer som en pålidelig og indflydelsesrig stemme fra EMF-forskere (elektromagnetiske felt), der opfordrer De Forenede Nationer og dets underorganisationer, WHO og UNEP og alle FN-medlemsstater til hurtigst muligt at sikre større sundhedsbeskyttelse af EMF-eksponering.”
Alle underskrivere er EMF-forskere med offentliggjorte peer-reviewed artikler i videnskabelige tidsskrifter om de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af ikke-ioniserende stråling eller i et beslægtet felt og har bidraget på til øget forståelse af EMF-videnskab og behovet for mere beskyttende politikker.
Den 22. juli 2019 blev appellen genfremsendt til FN’s Miljøprogram (UNEP) administrerende direktør, Inger Andersen. (2) Den anmoder UNEP på baggrund af resultaterne fra den uafhængige EMF-videnskab, der ikke er tilknyttet industrien, om at revurdere de potentielle biologiske virkninger af næste generation af 4G- og 5G-telekommunikationsteknologier i forhold til planter, dyr og mennesker. Genfremsendelsen havde bl.a. baggrund i at de nye antenner vil blive tæt placeret i hele kvarterer, der med meget højere frekvenser samt med større biologisk forstyrrende pulsationer, vil have farligere signalegenskaber, her til kommer transmitteringsudstyr på og inden i boliger og bygninger. Rådgiverne for den internationale EMF Scientist Appeal – Annie Sasco, MD, Dr.PH., Henry Lai, Ph.D., Joel Moskowitz, PhD., Ronald Melnick, Ph.D. og Magda Havas, Ph.D., opfordrer UNEP til at være en stærk stemme for planetens samlede miljø og en effektiv katalysator inden for FN med hensyn til de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetisk forurening.
I oktober 2019 sendte initiativtagerne et brev til FN’s menneskerettighedsrådgivende udvalg, hvori de kommenterede deres resolution fra juli 2019 med titlen “Nye og etablerede digitale teknologier og menneskerettigheder”:
”Trådløs kommunikationsteknologi bliver hurtigt en integreret del af enhver økonomisk sektor. Men der er et hurtigt voksende antal videnskabelige beviser for skade på mennesker, planter, dyr og mikrober forårsaget af eksponering for disse teknologier. Det er vores opfattelse, at negative sundhedsmæssige konsekvenser af kronisk og ufrivillig eksponering af mennesker for ikke-ioniserende elektromagnetiske feltkilder ignoreres af nationale og internationale sundhedsorganisationer på trods af vores gentagne forespørgsler såvel som forespørgsler foretaget af mange andre berørte forskere, læger og advokater . Dette udgør en klar krænkelse af menneskerettighederne, som defineret af De Forenede Nationer: ”Menneskerettigheder er rettigheder, der er forbundet med alle mennesker, uanset race, køn, nationalitet, etnicitet, sprog, religion eller enhver anden status. Menneskerettigheder inkluderer retten til liv og frihed, frihed fra slaveri og tortur, meningsfrihed og ytringsfrihed, retten til arbejde og uddannelse.” (3)
Pr. 14. juli 2023 havde 259 EMF-forskere fra 44 nationer og 15 støtteforskere fra 11 nationer underskrevet appellen. Det er fortsat muligt at underskrive apellen.
Kilder:
1) https://www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release_5-1-2015.pdf
2) https://www.emfscientist.org/EMF_Scientist_Press_Release_22_July_2019.pdf
3) https://www.emfscientist.org/images/docs/UN-Human-Rights-letter-10-15-19.pdf
Appellens hjemmeside finder du her:
https://www.emfscientist.org/

2015: The Standing Committee on Health rapport, Canada

RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC RADIATION AND THE HEALTH OF CANADIANS. Report of the Standing Committee on Health. Ben Lobb, Chair
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/41-2/HESA/report-13

2014: Canadian Physician’s Declaration 9. juli 2014

Der er betydelige beviser og forskning fra forskellige videnskabelige eksperter, der udsættes for mikrobølgestråling fra trådløse enheder; Wi-Fi, intelligente målere og mobilmaster kan have en negativ indvirkning på menneskets fysiologiske funktion. Mange nylige og nye undersøgelser fra universitetsafdelinger og videnskabelige kilder over hele verden understøtter påstanden om, at energi fra trådløse enheder kan være årsagssammenhæng forbundet med forskellige sundhedsproblemer, herunder reproduktivt kompromis, udviklingsmæssige virkninger, hormonel dysregulering og kræft. Faktisk opførte Verdenssundhedsorganisationen i 2011 mikrobølgestråling som et muligt kræftfremkaldende stof i klasse 2B, og efterfølgende forskning styrkede beviset for, at en stærkere betegnelse kan være berettiget.

Læger opfordrer til, at Health Canada leverer:
i) Trådløse sikkerhedsstandarder, der er mere beskyttende for canadiernes sundhed; og
ii) Retningslinjer og ressourcer til at hjælpe canadiske læger med at vurdere og håndtere sundhedsmæssige problemer i forbindelse med mikrobølgestråling.
Dokumentet med 22 underskrifter:
http://www.c4st.org/images/documents/hc-resolutions/medical-doctors-submission-to-health-canada-english.pdf

2014: The Baby Safe Project. Den fælles erklæring om Graviditet og trådløs stråling

Vi går sammen som læger, forskere og undervisere for at udtrykke vores bekymring over den risiko, som trådløs stråling udgør for graviditeten og for at opfordre gravide kvinder til at begrænse deres eksponeringer.
Vi anerkender, at de udsøgt delikate systemer, der styrer udviklingen af menneskeliv, er sårbare over for miljøfornærmelser, og at selv små eksponeringer under kritiske udviklingsvinduer kan have alvorlige og livslange konsekvenser.
Vi ved, at den videnskabelige proces kræver en grundig og udtømmende undersøgelse af den mulige indvirkning af trådløs stråling på sundheden; Vi mener imidlertid, at væsentlige beviser for risiko snarere end absolut bevis for skade skal være den udløsende faktor for foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden.
Vi opfordrer forskersamfundet til at gennemføre flere undersøgelser for at identificere de mekanismer, hvormed et foster kan blive påvirket af trådløs strålingseksponering. Vi opfordrer vores valgte ledere til at støtte en sådan forskning og til at fremme politikker og regler, der begrænser eksponeringer for gravide kvinder. Vi opfordrer industrien til at implementere og udforske teknologier og design, der vil reducere strålingseksponeringer, indtil en sådan forskning er udført.
Vi bekræfter vores rolle som sundheds- og videnskabspersonale til at informere offentligheden om de potentielle farer forbundet med tidlig eksponering for trådløs stråling og inviterer alle fagfolk, der beskæftiger sig med obstetrisk, pædiatrisk og miljømæssig sundhedsfortalervirksomhed, til at slutte sig til os i vores søgen efter at sikre fremtidige generationers sikkerhed og sundhed.

Dokument samt underskrifter findes her:
https://www.babysafeproject.org/joint-statement

2014: International Scientists Declaration July 9, 2014. Scientists call for Protection from Radiofrequency Radiation Exposure.

Ifølge denne internationale gruppe på 53 forskere fra 18 lande, der forsker i elektromagnetiske felter og / eller elektromagnetisk stråling, er Canadas sikkerhedskode 6-retningslinje fundamentalt fejlbehæftet og beskytter ikke mennesker.
Denne ekspertgruppe opfordrer indtrængende Health Canada . . .
i) at gribe ind i det, vi betragter som en ny folkesundhedskrise;
ii) at fastlægge retningslinjer baseret på de bedste tilgængelige videnskabelige data, herunder undersøgelser af kræft og DNA-skader, stressrespons, kognitive og neurologiske lidelser, nedsat reproduktion, udviklingsmæssige virkninger, indlærings- og adfærdsproblemer blandt børn og unge og den brede vifte af symptomer, der er klassificeret som miljø- og sundheds- og sundhedsproblemer og
iii) At råde canadiere til at begrænse deres eksponering og især eksponeringen af børn.
https://magdahavas.com/wp-content/uploads/2014/07/Scientist-Declaration-Canadas-SC6-2014.1-1.pdf

2014: Åbent brev fra britiske læger: Sundhed og sikkerhed i Wi-Fi og mobiltelefoner

Vi opfordrer sundhedsagenturer og offentligheden til at handle straks for at reducere eksponeringen for radiofrekvens / mikrobølgestråling. Dette er især vigtigt for børn, som fysiologisk er mere sårbare over for denne eksponering, og for hvem voksne har et beskyttelsesansvar. Børns sundhed bør sættes foran bekvemmelighed og kommercielle fordele. Børn bør ikke bruge mobiltelefoner undtagen i en nødsituation, og Wi-Fi bør erstattes med kablede alternativer i skoler og andre indstillinger, hvor børn bruger betydelig tid.
https://ssita.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/British-Doctors-Letter-March-2014.pdf

2013: Det europæiske manifest til støtte for et europæisk borgerinitiativ (ECI)

Et 27 sider langt dokument, der diskuterer følgende emner, for en EMF-eksponeringsforordning, som virkelig beskytter folkesundheden.
1. ANVENDELSE AF FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET OG ALARA (så lavt som rimeligt opnåeligt) OG ALATA (så lavt som teknisk opnåeligt) PRINCIPPER FOR EMF-REDEGØRELSE (INMISSION)
2. REVISION OG MINIMERING AF EMF-EKSPONERINGSGRÆNSER (INMISSION) MED OVERVÅGNING AF, OM DEN OVERHOLDES
3. OPLYSNING OG UDDANNELSE
4. ANERKENDELSE AF EHS, BESKYTTELSE AF EHS-PERSONER OG ZONER BESKYTTET MOD EMF’ER
5. FORANSTALTNINGER FOR INDUSTRIEN OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ENG_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf

2012: Retningslinje fra den østrigske lægeforening for diagnose og behandling af EMF-relaterede sundhedsproblemer og sygdomme (EMF syndrom) 

Giver information om, hvordan man skal forholde sig, hvis patienter udviser EMF-relaterede sundhedsproblemer. Det omfatter at tage historie om sundhedsmæssige problemer og EMF-eksponering; undersøgelse og resultater måling af EMF-eksponering forebyggelse eller reduktion af EMF-eksponering diagnose; og behandling. 2012: Stor uafhængig forsker-rapport dokumenterer skadevirkningner af trådløs stråling.
https://magdahavas.com/wp-content/uploads/2013/11/Austrian-EMF-Guidelines-2012-1.pdf

2012: BioInitiative rapporten, opdateret med 1800 nye studier

Rapport om de biologiske effekter af stråling fra trådløs teknologis, om er publiceret siden rapportens første udgave i 2007. Det bringer antallet af undersøgelser op mod næsten 4000. Rapporten er udarbejdet af et internationalt team af 29 uafhængige forskere og eksperter. Rapportens samlede konklusion, på baggrund af den videnskabelige gennemgang, er at de gældende grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi bør øjeblikkeligt sænkes til et sikrere niveau, mange tusinde gange lavere end de officielt tilladte værdier er på i dag.
https://bioinitiative.org/table-of-contents/

2012: Amerikanske læger og miljøeksperter slår mobilstrålingsalarm:
          Gravide og børn bør skånes for stråling

Der er robust videnskabelige evidens for, at mobilstråling udgør en alvorlig sundhedsrisiko for børn og gravide,” siger John Wargo, Ph.D., professor of Environmental Risk and Policy, Yale University, og hovedforfatter til en ny rapport om sundhedsrisici ved mobilstråling fra en amerikansk sammenslutning af læger og miljøfolk, Environment and Human Health, Inc. (EHHI).
Myndighedernes reguleringen af strålingsområdet bør derfor være mere restriktiv, mener John Wargo, som også opfordrer mobilindustrien til at tage øjeblikkelige skridt til at reducere styrken af den mobilstråling, som mobiltelefoner udsender. Han opfordrer mobilindustrien til ikke at markedsføre deres produkter til børn.

EHHI har i forbindelse med rapporten gennemgået flere hundrede studier (med peer review), hvor de mulige sundhedsmæssige konsekvenser ved mobilstråling er undersøgt. EHHI konkluderer ud fra studierne, at der er tilstrækkelig videnskabelig evidens for, at der er en forhøjet risiko for sundhedsskader hos børn og gravide, der bruger mobiltelefoner og andre apparater, der udsender mobilstråling.

Den menneskelige hjerne er særligt påvirkelig for skadevirkninger i kritiske perioder af udviklingen af nervesystemet fra undfangelsen og til hjernen er fuldt udviklet. En række studier (med peer review) viser ændringer i nervesystemet hos rotter, mus og mennesker, som følge af eksponeringer for mobilstråling. Dette indbefatter reduceret indlæring, dårligere reaktionshastighed, nedsat motorik, dårligere hukommelse, hyperaktivitet og nedsatte kognitive evner,” siger Dr. Hugh Taylor, som er medforfatter til rapporten.

Flere citater og hele rapporten kan læses her:
“Cell Phone Report Calls for More Responsible Management to Protect Children and Pregnant Women”
http://www.ehhi.org/cellphones/

2012: Internationale lægers appel, Europa

En 10-årig opfølgning på Freiburg Appeal fra 2002 (se nedenfor). I appellen anerkender læger, at radiofrekvensstråling udgør en alvorlig sundhedsrisiko, og de kræver, at der udvises forsigtighed for at beskytte folkesundheden. 
https://magdahavas.com/wp-content/uploads/2013/10/International-Doctors-Appeal-2012-1.pdf

2010: Seletun statement, Norway: The International Electromagnetic Field Alliance (IEMFA)

I en videnskabelig publikation advarer 7 uafhængige forskerne fra USA, Sverige, Israel, Grækenland og Rusland direkte mod radiofrekvent stråling på baggrund af evidens for sundhedsskadelige virkninger. De appellerer til regeringer i hele verden om at tage drastiske forebyggende skridt. Forskerne fremhæver, at:

 • Folkesundheden er truet:
  Der er brug for nye grænseværdier for radiofrekvent stråling. De eksisterende grænseværdier for mobilstråling er mindst 50.000 – 60.000 gange for høje (Red.: Mange landes grænseværdier for eksponering af hele kroppen er på 9 til 10 Watt/m2). Forskerne har fundet evidens for mange sundheds-skadelige virkninger meget langt under grænseværdierne, fx kognitive skader, svækket immunforsvar og kræft.
  Forskerne anbefaler en ny grænseværdi på maksimum 0,00017 Watt/m2
   
 • Råd vedrørende trådløse apparater:
  Mobiltelefoner bør holdes væk fra hoved og krop, og der bør bruges headsets med ledning. Trådløse fastnettelefoner og trådløst internet (Wi-Fi) etc. bør erstattes med ledningsforbindelser, især på skoler.
   
 • Særligt sårbare grupper:
  Gravide kvinder (fostre) og børn er særligt sårbare i forhold til radiofrekvent strålings sundhedsskadelige virkninger. De rådes kraftigt til ikke at benytte mobiltelefoner – eller at være i nærheden af mobiltelefoner og andre trådløse enheder.
   
 • Frizoner:
  Befolkningen, og specielt sårbare grupper, bør have adgang til offentlige steder og transport, hvor de ikke udsættes for sundhedsskadelig bestråling.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268443

Hele publikationen kan læses her: Seletun Statement 2010.pdf

Se også professor Olle Johanssons (var med i Seltun Statement) vurderinger omkring risikovurdering og hans anbefalinger til myndigheder vedr. radiofrekvent sråling:
Professor Olle Johansson on risk assessment.pdf

2009: Ekspertkomite finder evidens for sundhedsskadelige virkninger 

En fransk nedsat ekspertkomite finder, at der er evidens for sundhedsskadelige virkninger ved mobilstråling, og det anbefales at grænseværdierne nedsættes.
http://www.stralevern.no/index.php?option=com_content&view=article&id=130:fransk-ekspertkomite-anbefaler-a-redusere-stralingen-for-befolkningen&catid=66:categorynyheter&Itemid=65

2009; Porto Alegre Resolutionen, Brasilien

https://www.icems.eu/docs/resolutions/Porto_Alegre_Resolution.pdf

2008 University of Pittsburg Cancer Institute, 

Memorandum og pressemeddelelse giver “vigtig advarsel om forsigtig ved brugen af ​​mobiltelefoner” offentliggjort af direktøren for Oncology Institute ved University of Pittsburgh.
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Interphone/Advertencia_Heberman.2008.pdf

Et internationalt ekspertpanel af patologer, onkologer og folkesundhedsspecialister erklærede for nylig, at elektromagnetiske felter udsendt af mobiltelefoner bør betragtes som et potentielt menneskers sundhedsrisiko. Til dato har en række lande, herunder Frankrig, Tyskland og Indien, udstedt anbefalinger om, at eksponering for elektromagnetiske felter bør begrænses. Derudover råder Torontos Department of Public Health teenagere og små børn til at begrænse deres brug af mobiltelefoner for at undgå potentielle sundhedsrisici.

Praktiske råd til at begrænse eksponeringen for elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner

Disse foranstaltninger vil sandsynligvis også være vigtige for mennesker, der allerede lider af kræft, og som skal undgå enhver ekstern indflydelse, der kan bidrage til sygdomsprogression.

 1. Lad ikke børn bruge en mobiltelefon undtagen i nødsituationer. De udviklende organer hos et foster eller barn er mest tilbøjelige til at være følsomme over for eventuelle virkninger af eksponering for elektromagnetiske felter.
 2. Mens du kommunikerer ved hjælp af din mobiltelefon, skal du prøve at holde mobiltelefonen væk fra kroppen så meget som muligt. Amplituden af det elektromagnetiske felt er en fjerdedel af styrken i en afstand af to inches og halvtreds gange lavere ved tre fod. Når det er muligt, skal du bruge højttaler-telefon-tilstanden eller et trådløst Bluetooth-headset, som har mindre end 1/100 af den elektromagnetiske emission fra en normal mobiltelefon. Brug af en håndfri ørestykkefastgørelse kan også reducere eksponeringen.
 3. Undgå at bruge din mobiltelefon på steder, som en bus, hvor du passivt kan udsætte andre for din telefons elektromagnetiske felter.
 4. Undgå altid at bære din mobiltelefon på din krop. Opbevar det ikke i nærheden af din krop om natten, såsom under puden eller på et natbord, især hvis du er gravid. Du kan også sætte den på “flight” eller “off-line” mode, som stopper elektromagnetiske emissioner.
 5. Hvis du skal bære din mobiltelefon på dig, skal du sørge for, at tastaturet er placeret mod din krop, og ryggen er placeret mod ydersiden, så de overførte elektromagnetiske felter bevæger sig væk fra din snarere end gennem dig.
 6. Brug kun din mobiltelefon til at etablere kontakt eller til samtaler, der varer et par minutter, da de biologiske virkninger er direkte relateret til eksponeringens varighed. For længere samtaler skal du bruge en fastnet med en telefon med ledning, ikke en trådløs telefon, der bruger elektromagnetisk emitterende teknologi svarende til mobiltelefoner.
 7. Skift side regelmæssigt, mens du kommunikerer på din mobiltelefon for at sprede din eksponering. Før du sætter din mobiltelefon til øret, skal du vente, indtil din korrespondent har hentet. Dette begrænser effekten af det elektromagnetiske felt, der udsendes nær øret, og varigheden af din eksponering.
 8. Undgå at bruge din mobiltelefon, når signalet er svagt, eller når du bevæger dig med høj hastighed, f.eks. i en bil eller et tog, da dette automatisk øger strømmen til et maksimum, når telefonen gentagne gange forsøger at oprette forbindelse til en ny relæantenne.
 9. Når det er muligt, skal du kommunikere via tekstbeskeder i stedet for at foretage et opkald, hvilket begrænser eksponeringens varighed og nærheden til kroppen.
 10. Vælg en enhed med den lavest mulige SAR (SAR = Specific Absorption Rate, som er et mål for styrken af magnetfeltet, der absorberes af kroppen). SAR-vurderinger af moderne telefoner fra forskellige producenter er tilgængelige ved at søge efter “sar-ratings mobiltelefoner” på internettet.

2008: Venedig Resolutionen, Italien

Forskere fra Den Internationale Kommission for Elektromagnetisk Sikkerhed (ICEMS) anerkender biologiske virkninger på ikke-termiske niveauer, at standarderne er utilstrækkelige, at der findes elektrofølsomhed, og at der er behov for at undersøge mekanismer.
Tre nøglesætninger er angivet nedenfor:

Vi tager afstand fra den trådløse kommunikationsindustris påstand om, at der ikke er noget troværdigt videnskabeligt bevis for at konkludere, at der er en risiko. Den seneste epidemiologiske dokumentation er stærkere end tidligere, hvilket er en yderligere grund til at begrunde, at der træffes forholdsregler for lavere eksponeringsstandarder i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

Vi anerkender det voksende folkesundhedsproblem kendt som elektrohypersensitivitet; at denne negative helbredstilstand kan være ret invaliderende; og at denne betingelse kræver yderligere hurtig undersøgelse og anerkendelse.

Vi anbefaler på det kraftigste begrænset brug af mobiltelefoner og andre lignende enheder af små børn og teenagere, og vi opfordrer regeringerne til at anvende forsigtighedsprincippet som en midlertidig foranstaltning, mens der udvikles mere biologisk relevante standarder for at beskytte mod, ikke kun absorption af elektromagnetisk energi i hovedet, men også negative virkninger af signalerne på biokemi, fysiologi og elektriske biorytmer.
https://www.icems.eu/resolution.htm

2008: Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Moskva, Rusland, 14. april 2008, 

Erklæring om “Børn og mobiltelefoner: Den følgende generations sundhed er i fare.” 
Citat fra dette dokument:
Ifølge udtalelsen fra den russiske nationale komité for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse vil følgende sundhedsfarer sandsynligvis blive konfronteret med børnene mobiltelefonbrugere i den nærmeste fremtid: forstyrrelse af hukommelsen, nedsat opmærksomhed, faldende læring og kognitive evner, øget irritabilitet, søvnproblemer, øget følsomhed over for stress, øget epileptisk beredskab.
Forventede (mulige) fremtidige sundhedsrisici: hjernetumorer, tumorer af akustiske og vestibulære nerver (i en alder af 25-30 år), Alzheimers sygdom, “demens”, depressivt syndrom og andre former for degeneration af hjernens nervestrukturer (i alderen 50 til 60 år).

Erklæringen finder her på flere sprog:
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/RNCNIRP.Rusia.2008.pdf

2007: BioInitiative

I 2007 gik en række førende og uafhængige biofysiske forskere sammen i det internationale “BioInitiative”. I deres rapport gennemgik de store dele af forskningen på området, og deres konklusioner var alarmerende.
De advarede om massive og mangfoldige sundhedsrisici ved mobilstråler, fx hovedpine, søvnproblemer, svækket immunforsvar, forstyrret nervesystem samt kræft, og de anbefalede blandt andet kraftige reduktioner af grænseværdierne for strålingen.
BioInitiativ-gruppen – et internationalt hold med 9 eksperter – gennemgik i forbindelse med deres rapport mere end 2000 undersøgelser. Medlemmer af gruppen: David Carpenter, USA, Zoreh Davanipour, USA, David Gee, Danmark, Lennart Hardell, Sverige, Olle Johansson, Sverige, Henry Lai, USA, Kjell Hansson Mild, Sverige, Eugene Sobel, USA, Zhengping Xu og Guangdin Chen, Kina.
http://bioinitiative.org
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242044
Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) direktør Jacqueline McGlade tog rapporten fra BioInitiative meget alvorligt og sagde i 2007: “Vi må huske, at forsigtighedsprincippet er et af grundprincipperne for EU’s miljøpolitik”.
http://ing.dk/artikel/82068-miljoeagentur-raser-sundhedsstyrelsen-er-perfid

2006: Benevento Resolutionen, (ICEMS). Italien

Den Internationale Kommission for Elektromagnetisk Sikkerhed (ICEMS) arrangerede en konference med titlen: The Precautionary EMF Approach: Rationale, Legislation and Implementation. Forskere på denne konference underskrev Benevento-resolutionen, der består af 7 hovederklæringer. Blandt disse udsagn er følgende:
1. . . . der er negative sundhedsmæssige virkninger af erhvervsmæssig og offentlig eksponering for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter eller EMF ved nuværende eksponeringsniveauer. Hvad der er behov for, men endnu ikke realiseret, er en omfattende, uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af de beviser, der peger på dette nye, potentielle folkesundhedsproblem.
4. Argumenter om, at svag (lav intensitet) EMF ikke kan påvirke biologiske systemer, repræsenterer ikke det nuværende spektrum af videnskabelige udtalelser.
6. Vi opfordrer regeringerne til at vedtage en ramme med retningslinjer for offentlig og erhvervsmæssig EMF-eksponering, der afspejler forsigtighedsprincippet – som nogle nationer allerede har gjort.
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/BeneventoResolution_REVISED_march2008.pdf

2006: Lægeinitiativet Bamberger Appellen

175 tyske læger appellerede i 2006 til de tyske myndigheder om omgående indgreb mht. mikrobølgepåvirkningen.
Lægerne skrev i deres appel til ministeren for Miljø, Sundhed og Forbrugerbeskyttelse Dr. W. Schnappauf bl.a.:
“For 10 år siden blev deres ministerium informeret om sygdom i forbindelse med sendestationer (mobil, radio, tv) af læger og ramte personer.
De har haft kendskab til vores store bekymring i denne sammenhæng i mere end et år. I juli 2005 bad vi ministerpræsident Dr. E. Stoiber om hjælp. Situationen forværres fra dag til dag. Idriftsætningen af stærkere sendere, herunder 3G, gør livet uudholdeligt for stadigt flere personer. Endnu flere personer holder det ikke længere ud i deres boliger og arbejdspladser. Vi får over 400 henvendelser og nødråb hver uge.

I Bamberg kunne nogle kolleger i starten af året 2003 se sammenhænge mellem højfrekvenseksponering og sygdom, efter at hele familier i nærheden af mobilmaster pludselig blev syge uden at kunne fastslå årsagen. Mistanken faldt på de nærliggende mobilmaster.
Efter bytte af bolig blev de ramte hurtigt friske igen, uden nogen medicinering. At stoppe eksponeringen var den behandling som gav resultater.”

Ingeniører, IT-teknikere, biologer, og fysikere har ikke de nødvendige erhvervskompetencer til at forstå og vurdere menneskelige helbredstilstande.
De sundhedsskadelige virkninger rammer os alle, jeres lige så vel som vore børn. Vi må ikke fortsat lukke øjnene for dette. Vi beder jer derfor om straks at gå i gang.
Fra et medicinsk synspunkt står beboerne på nedenfor angivne mobilmaster overfor en akut sundhedsfare. Hurtige tiltag af de ansvarlige myndigheder udbedes derfor. Til at begynde med gælder det en del af de mobilmaster i Bayern vi har undersøgt, hvor de omkringboende rammes af sygdom.

Kilder:
https://straaling.dk/bamberger_appellen_dansk.html
https://www.powerwatch.org.uk/news/20050722_bamberg.asp

2005: Irish Doctors’ Environmental Association Statement (IDEA), Irland

Medlemmerne af IDEA underskrev et holdningspapir om elektromagnetisk stråling. Lægerne erkender, at elektrohypersensitivitet (EHS) er stigende og anmoder om råd fra regeringen om, hvordan man behandler EHS. Et citat fra dette dokument:
Irish Doctors’ Environmental Association mener, at den irske regering hurtigst muligt bør gennemgå de oplysninger, der i øjeblikket er tilgængelige internationalt om de termiske og ikke-termiske virkninger af eksponering for elektromagnetisk stråling med henblik på straks at indlede passende forskning i de negative sundhedsmæssige virkninger af eksponering for alle former for ikke-ioniserende stråling i dette land, og ind i de behandlingsformer, der findes andre steder. Før resultaterne af denne forskning foreligger, bør der iværksættes en epidemiologisk database over personer, der lider af symptomer, der menes at være relateret til udsættelse for ikke-ioniserende stråling. De, der hævder at lide under virkningerne af udsættelse for elektromagnetisk stråling, bør have deres påstande undersøgt på en følsom og grundig måde og passende behandling fra staten.
Der bør fastsættes de strengest mulige sikkerhedsforskrifter for installation af master og sendere og for de acceptable niveauer for enkeltpersoners potentielle eksponering for elektromagnetisk stråling.
https://ideaireland.org/library/idea-position-on-electro-magnetic-radiation/

2005 Helsinki Appellen, Finland

Læger og forskere forelagde Helsinki-appellen for Europa-Parlamentet. De anfører, at:
De nuværende sikkerhedsstandarder for ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) anerkender ikke de biologiske virkninger forårsaget af ikke-ioniserende stråling undtagen dem, der induceres af den termiske effekt. I lyset af de seneste videnskabelige oplysninger er de standarder, som ICNIRP anbefaler, blevet forældede og bør forkastes. Især børn og andre personer, der er udsatte, bør tages i betragtning ved reevalueringen af grænserne for de skadelige virkninger af elektromagnetiske felter og stråling. Opfordring til nye sikkerhedsstandarder, afvis retningslinjerne fra Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP).
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Helsinki-Appeal-2005.pdf

2004. International Association of Fire Fighters (USA, Canada, Mexico), resolution 15

Det blev besluttet:

 • at IAFF skal søge finansiering til en indledende amerikansk og canadisk undersøgelse med den højeste videnskabelige fortjeneste og integritet, der kontrasterer brandmænd med bopæl i stationer med tårne til brandmænd uden lignende eksponering; og det være sig yderligere.
 • at IAFF i overensstemmelse med resultaterne af undersøgelsen vil indføre beskyttelsespolitiske foranstaltninger med alle brandmænds sundhed og sikkerhed som det altoverskyggende mål; og videre
 • at IAFF modsætter sig brugen af brandstationer som basestationer for antenner og tårne til ledning af mobiltelefontransmissioner, indtil sådanne installationer er bevist ikke at være sundhedsfarlige for vores medlemmer.

En pilotundersøgelse blev gennemført i 2004 af seks californiske brandmænd, der arbejder og sover på stationer med tårne. Undersøgelsen, der blev udført af Gunnar Heuser, MD, PhD. fra Agoura Hills, CA, fokuserede på neurologiske symptomer på seks brandmænd, der havde arbejdet i op til fem år på stationer med celletårne. Disse symptomer omfattede langsommere reaktionstid, manglende fokus, manglende impulskontrol, svær hovedpine, anæstesilignende søvn, søvnmangel, depression og rysten. Dr. Heuser brugte funktionelle hjernescanninger – SPECT-scanninger – til at vurdere eventuelle ændringer i hjernen hos de seks brandmænd sammenlignet med sunde hjerner hos mænd i samme alder. Computeriseret psykologisk test kendt som TOVA blev brugt til at studere reaktionstid, impulskontrol og opmærksomhedsspændvidde. SPECT-scanningerne afslørede et mønster af unormal forandring, som var koncentreret over et bredere område, end man normalt ville se i hjernen hos personer, der blev udsat for giftig indånding, som man kunne forvente af bekæmpelse af brande. Dr. Heuser konkluderede, at den eneste plausible forklaring på dette tidspunkt ville være RF-strålingseksponering. Derudover afslørede TOVA-testen blandt de seks brandmænd forsinket reaktionstid, manglende impulskontrol og vanskeligheder med at opretholde mentalt fokus.
https://www.iaff.org/cell-tower-radiation/

2002: Freiburg Appeal

Den 9. oktober 2002 udsendte en gruppe praktiserende læger Freiburg-appellen til deres kolleger, offentligheden og de ansvarlige politikere samt embedsmænd i sundhedsforvaltningerne, fordi de var dybt bekymrede over deres medborgers helbred. Appellen, der kraftigt advarer om farerne ved trådløs stråling, blev oversat til mange sprog og støttet af mere end 1000 europæiske praktiserende læger og mere end 36.000 mennesker over hele verden.
Uddrag fra Apellen:
“Vi har i de seneste år kunnet iagttage en dramatisk stigning i alvorlige og kroniske sygdomme, herunder navnlig
– indlærings-, koncentrations- og adfærdsforstyrrelser hos børn (f.eks.
hyperaktivitet)
– ekstreme blodtryksændringer, som det bliver stadig sværere at behandle med medicin
– forstyrrelser af hjerterytmen
– hjerteinfarkt og slagtilfælde hos stadig yngre personer
– sygdomme, der skyldes degeneration af hjernen (f.eks. Alzheimer) og epilepsi
– kræftsygdomme såsom leukæmi og hjernetumorer.
Vi iagttager desuden i stadig flere tilfælde forskellige forstyrrelser, der ofte fejldiagnosticeres som værende af psykosomatisk karakter, som f.eks.
– hovedpine og migræne
– kronisk træthed
– indre uro
– søvnløshed og træthed om dagen
– tinnitus
– svækket immunforsvar
– smerter i nerver og indre organer, som ikke finder nogen forklaring i sædvanlige årsager
for blot at nævne de mest iøjnefaldende symptomer.”

Den originale tekst:
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Freiburger-Appeal.pdf
https://einarflydal.com/2018/05/15/freiburg-appellen-fra-2002-like-aktuell-i-dag/
Appellen er blevet oversat til mange sprog (bl.a. på dansk).

2002: Catania Resolutionen, Italien

Denne resolution blev underskrevet af forskere på den internationale konference “State of the Research on Electromagnetic Fields-Scientific and Legal Issues”. Tre af deres udsagn er angivet nedenfor:

1. Epidemiologisk og in vivo- og in vitro-eksperimentel dokumentation viser, at der findes elektromagnetiske felt (EMF)-inducerede virkninger, hvoraf nogle kan være sundhedsskadelige.
4. Evidensvægten kræver forebyggende strategier baseret på forsigtighedsprincippet. Til tider kan forsigtighedsprincippet indebære forsigtig undgåelse og forsigtig anvendelse.
5. Vi er klar over, at der er huller i viden om biologiske og fysiske virkninger og sundhedsrisici i forbindelse med EMF, som kræver yderligere uafhængig forskning.
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Catania-Resolution-2002.pdf

2001: Den Russiske Nationale Komite for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (RNCNIRP) Resolutionen, Rusland

2000: Roccaraso Resolution – 4. juni 2000

Vi anbefaler, at der nedsættes en industrielt uafhængig Kommission i Italien:

 1. At indsamle epidemiologiske data fra mobiltelefonbrugere og fra befolkninger i nærheden af basestationer.
 2. At undersøge de reelle eksponeringer fra mobiltelefoner og ørestykker for at få de oplysninger, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af mobiltelefonbrugere.

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/Resolucion_Roccaraso.pdf

2000: Salzburg Resolutionen, Østrig

Salzburg-resolutionen om mobile telekommunikationsbasestationer indeholder fire anbefalinger, herunder foreløbige retningslinjer 0f 0,1 mikroW/cm2 for summen af alle emissioner fra mobiltelefonstationer. Dette er langt under de nuværende ICNIRP-retningslinjer og retningslinjerne i Canada og USA (1000 mikroW/cm2) og er lidt lavere end retningslinjerne i Schweiz, Italien, Rusland, Kina (10 mciroW/cm2).
Dokumentet findes her:
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Salzburg-Resolution-2000.pdf

2000: Stewart Rapporten, UK

Den uafhængige ekspertgruppe om mobiltelefoner (IEGMP) udarbejdede en rapport, Mobiltelefoner og sundhed, der almindeligvis omtales som Stewart-rapporten, opkaldt efter dens formand Sir William Stewart. Et citat fra findledningen viser, hvor meget vores forståelse af dette spørgsmål har ændret sig siden 2000.
Rapporten påpeger, at bevisbalancen ikke tyder på, at mobiltelefonteknologier sætter sundheden for den generelle befolkning i Storbritannien i fare. Der er nogle foreløbige beviser for, at output fra mobiltelefonteknologier i nogle tilfælde kan forårsage subtile biologiske virkninger, selvom det er vigtigt, at disse ikke nødvendigvis betyder, at sundheden påvirkes. Der er også tegn på, at folks trivsel i nogle tilfælde kan blive negativt påvirket af den ufølsomme placering af basestationer. Der skal indføres nye mekanismer for at forhindre, at det sker.
Rapporten fortsætter med at fastslå, at:
1.17. Den hidtil evidensbalance tyder på, at eksponeringer for RF-stråling under NRPB’s og ICNIRP’s retningslinjer ikke har negative sundhedsmæssige virkninger for den generelle befolkning.
1.18 Der er imidlertid nu videnskabelig dokumentation, som tyder på, at der kan forekomme biologiske virkninger ved eksponeringer, der ligger under disse retningslinjer.
1.19 . . . Vi konkluderer derfor, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige, at eksponering for RF-stråling, selv på niveauer, der ligger under de nationale retningslinjer, er helt uden potentielle negative sundhedsmæssige virkninger, og at hullerne i viden er tilstrækkelige til at begrunde en forsigtighedstilgang.
1.20 I lyset af ovenstående betragtninger anbefaler vi, at der anlægges en forsigtighedstilgang til anvendelsen af mobiltelefonteknologier, indtil der foreligger langt mere detaljerede og videnskabeligt solide oplysninger om eventuelle sundhedsmæssige virkninger.
Kan downloades her:
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20100910162959/http://www.iegmp.org.uk/report/text.htm

1998: EMF Resolutionen, Wien. Østrig

På en workshop om mulige biologiske og sundhedsmæssige virkninger af RF elektromagnetiske felter blev forskerne enige om følgende:
Deltagerne var enige om, at biologiske virkninger af lavintensitetseksponeringer er videnskabeligt fastslået. Den nuværende videnskabelige konsensus er imidlertid utilstrækkelig til at udlede pålidelige eksponeringsstandarder. Den eksisterende dokumentation kræver en forøgelse af forskningsindsatsen om de mulige sundhedsmæssige konsekvenser og om en passende eksponering og dosisæsser.
Basestationer: Hvordan kan der sikres tilfredsstillende offentlig deltagelse?
Offentligheden bør have rettidig deltagelse i processen. Dette bør omfatte oplysninger om tekniske data og eksponeringsdata samt oplysninger om status for sundhedsdebatten. Offentlig deltagelse i afgørelsen (begrænsninger, placering osv.) bør være mulig.
Mobiltelefoner: Hvordan kunne brugernes situation forbedres?
Tekniske data bør stilles til rådighed for brugerne for at muliggøre sammenligning med hensyn til EMF-eksponering. For at fremme forsigtig brug bør der gives tilstrækkelige oplysninger om sundhedsdebatten. Denne procedure bør give brugerne mulighed for at styre reduktionen i EMF-eksponeringen. Desuden kan denne proces stimulere yderligere udviklingsanordninger med lavintensitetsemissioner
Med hensyn til juridiske aspekter . . .
der er et beskyttelsesunderskud i den offentlige og private lovgivning, hvilket er utilfredsstillende. Lovgiveren anmodes om at løse interessekonflikten mellem industrikommissionen på den ene side og naboernes engagement og deres interesser i beskyttelse af liv og sundhed på den anden side. På grund af statens forfatningsmæssigt fastsatte mål om omfattende beskyttelse af miljøet er der et krav om at handle forsigtighed på det politiske og juridiske niveau.
Wien-erklæringen om elektromagnetiske felter anbefalede 13 detaljerede handlingspunkter, som parlamentet skulle overveje.
Kan downloades her:
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Vienna-Resolution-1998.pdf

1997: Boston Physicians’ and Scientists’ Petition.

Vi undertegnede læger og forskere opfordrer folkesundhedsembedsmænd til at gribe ind for at standse indledningen af kommunikationstransmissioner, der anvender jordoverfladen, vandret transmitterede, pulserende mikrobølger i Boston. Denne form for transmission er planlagt til at begynde juni 1997 af Sprint Corporation for personlige kommunikationssystemer (PCS). I betragtning af den biologiske plausibilitet af negative sundhedsvirkninger, navnlig for det menneskelige nervesystem, samt anekdotiske beviser for sygdom og død som følge af sådanne eksponeringer i byer, hvor transmission allerede er gennemført, og omfangsrige medicinske undersøgelser, der tyder på menneskelig og økologisk skade fra mikrobølger, opfordrer vi indtrængende til, at denne gennemførelse suspenderes, indtil den fulde offentlige meddelelse om dens potentielle farer og den videnskabelige gennemgang og bestemmelse af dens sikkerhed samfund.

Med 97 underskrifter sendt til ENHALE (Environmental Health Advocacy League], Box 425 Concord MA, 01742.

1973: Internationalt symposium, Warszawa.

Slutdokumentet beskriver de negative virkninger af mikrobølgestråling på neurologiske, hjerte- kar systemet såvel som på skjoldbruskkirtlen og blodplader; beskriver også, at mikrobølger bl.a. kan forårsage type II-diabetes, søvnproblemer, grå stær, opacificering af okularlinsen samt adfærdslidelser.
Biologic Effects and Health Hazards of Microwave RadiationProceedings of an International SymposiumWarsaw15-18 Oct1973, P. Czerski et al.

UNDERSKRIFTSINDSAMLINGER

2024: Skriv under på anmodningen til De Forenede Nationers Miljøprogram 

Vær medunderskriver på anmodningen til De Forenede Nationers Miljøprogram: Håndtering af de vilde dyrs eksponering for trådløs elektromagnetisk stråling – EMF

Trådløs stråling er mere end blot et teknologisk fremskridt… Det er et miljøspørgsmål, der kræver øjeblikkelig handling.

Det er Environmental Health Trust (EHT), der står bag anmodningen til De Forenede Nationers Miljøprogram

Environmental Health Trust (EHT) er en videnskabelig tænketank dedikeret til at fremme et sundere miljø gennem en flerdimensionel tilgang, der omfatter forskning, uddannelse og politisk fortalervirksomhed.

EHT sagsøgte den føderale regering i spørgsmålet om trådløs stråling og vandt sagen. I 2021 gav den amerikanske appeldomstol, DC Circuit mandat til den amerikanske FCC til at løse de problemer, den havde ignoreret, hvilket omfattede forskning, der fandt adskillige miljøeffekter.

Du kan læse den oversatte anmodning her:
https://nejtil5g.dk/skriv-under-pa-anmodningen-til-de-forenede-nationers-miljoprogram/

Eller gå direkte til underskriftsiden her:
https://secure.everyaction.com/BnDXoV0gDE22Yixkdlobzg2

2023: Appel. Over 1.000 forskere og techmoguler i opråb: Sæt øjeblikkeligt udviklingen af kunstig intelligens på pause

Elon Musk, Apple-stifter Steve Wozniak og 1000 andre forskere advarer i åbent brev om, at AI kan udgøre en stor fare for samfundet og menneskeheden. Det åbne brev går dog ikke i detaljer med, hvilke farer det forbinder med GPT-4, der er en såkaldt chatbot.

Underskriverne vil have, at udviklingen af AI sættes på pause i et halvt år. Det skal bruges til at udvikle sikkerhedsprotokoller. Og der skal arbejdes på, at AI-systemer bliver mere sikre, præcise, tillidsvækkende og loyale. (1) (2)

Regeringer skal hjælpe til og tvinge selskaber, der ikke ønsker at deltage i en udsættelse, foreslås det. Italien har indført forbud mod chatbot Italien blev det første vestlige land til at blokere chatbot’en ChatGPT. Det skete den 31. marts.

Det Italienske agentur for databeskyttelse satte forbuddet i kraft med henvisning til bekymring om privatlivets fred. Forbuddet danner præcedens for, at andre regulatorer i Europa følger trop og stopper ChatGPT og andre AI-tjenester i at blive tilgængelige for folk, indtil privatlivets fred er forstået og behandlet. (3) Danske forskere er enige “Det burde vi have gjort for ti år siden, men det er simpelthen gået så stærkt på det seneste,” siger Kristoffer Stensbo-Smidt, der forsker i kunstig intelligens på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

For hvis den kunstige intelligens ikke skal løbe løbsk, er man nødt til at underlægge den og de private virksomheder, som har været med til at accelerere udviklingen, nogle retningslinjer, mener han.

“Kunstig intelligens er et tveægget sværd. Der er masser af grunde til at være bekymret for kunstig intelligens, og der er også masser af grunde til at være håbefuld,” siger Anders Søgaard, der er professor i datalogi og filosofi ved Københavns Universitet. Underskriverne og Anders Søgaard frygter for tre ting:

 • At kunstig intelligens korrumperer den information, der er tilgængelig.
 • At den trækker mennesker væk fra virkeligheden.
 • At den bidrager til uligheder og skævheder i samfundet.

Især førstnævnte bekymring, at AI kan manipulere med den tilgængelige information, vækker bekymring hos DTU-forsker Kristoffer Stensbo-Smidt:

“Lige pludselig kommer vi til at sidde i en verden, hvor vi ikke kan stole på den tekst, vi læser, og hvor vi ikke kan stole på de billeder eller videoklip, vi ser. Så hvilken effekt får det for eksempel på vores valgsystem og vores tro på politikere?” Et halvt års pause er ikke nok Kristoffer Stensbo-Smidt mener ikke, at et halvt års pause, som underskriverne af brevet foreslår, er nok – om end det er en start.

“For vi ved ikke, hvor vi er på vej hen, og vi ved ikke, hvad de her systemer er i stand til,” siger han. Der er ingen fra OpenAI, skaberen bag ChatGPT, der har underskrevet brevet. Direktøren Sam Altman udtalte dog ved lanceringen af den opdaterede version, at man skulle være opmærksom på, at systemet har sine begrænsninger, og man derfor ikke skal sætte for meget lid til det. Men hvor blev mediernes dækning af 5G-moratoriumet af? Appeller om 5G-moratorium har været underskrevet af absolut ledende forskere bl.a. fra det nationale toksikologiske program i USA og af paneleksperterne fra WHO’s evaluering af sammenhængen mellem kræft og radiofrekvent stråling i 2011. I 2020 anbefalede det hollandske sundhedsråd om foreløbig at stoppe udrulningen for 5G-frekvensbåndet 26 GHz.

Anbefalingen fra det hollandske sundhedsråd er interessant, fordi man i komiteen finder man bla. Eric van Rongen, tidligere formand og nu næstformand i ICNIRP, der fastsætter den grænseværdi, som medierne refererer til, når vil fortælle at elektromagnetisk stråling er sikker. 5G-appellen blev udarbejdet i 2017 af forskere og læger, der opfordrede EU til hurtigst muligt at standse udrulningen af ​​5G på grund af alvorlige potentielle sundhedsmæssige virkninger af den nye teknologi. Pr. 10. januar 2023 havde 430 internationale og uafhængige forskere og læger med ekspertise indenfor området underskrevet appellen. (4)

Kilder:
1) https://nyheder.tv2.dk/tech/2023-03-30-forskere-og-techmoguler-frygter-hvad-kunstig-intelligens-kan-skabe-af-ravage-og-med
2) https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/over-1000-forskere-og-techmoguler-i-opraab-saet-oejeblikkeligt-udviklingen
3) https://interestingengineering.com/culture/italy-ban-privacy-regulators-generative-ai
4) Du kan selv underskrive appellen ved at gå ind her:
https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/

2021: Læg pres på WHO for lavere EMF-eksponeringsgrænser

Støt op med din underskrift. Brevet vil blive sendt til Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO bliver bedt om omgående at anbefale mere restriktive grænser for menneskers eksponering for elektromagnetisk stråling (EMF).
WHO har vedtaget grænser foreslået af ICNIRP, der kun er baseret på kortsigtede effekter (termiske effekter), som ikke svarer til den nuværende langsigtede profil for brugen af de tilgængelige teknologier, for eksempel radiobasestationer (RB) , trådløse routere, smartphones, smartwatches, tablets, notebooks, bluetooth osv.
Flere vigtige appeller, resolutioner, undersøgelser og artikler er blevet udsendt i de senere år af det videnskabelige samfund, der alle advarer folkesundhedsmyndighederne om den nødvendige reduktion af eksponeringsgrænserne til og højfrekvente elektromagnetiske felter. 
Gå ind og underskriv, læs brevet samt se listen med de anerkendte forskere som står som medunderskrivere.
https://www.change.org/p/letter-to-the-who-for-lower-emf-exposure-limits-carta-%C3%A0-oms-para-limites-de-exposi%C3%A7%C3%A3o-eletromagn%C3%A9tica-emf-mais-restritivos

2021: ÅBENT BREV TIL Elon Musk & SpaceX

Underskriv og del det åbne brev til Elon Musk & SpaceX som anmoder om, at SpaceX indstiller deres satellit program, men også opfordrer til at Elon Musk starter en dialog med forskere, astronomer og andre vedr. den ikke-samstemmende optagelse af himmelrummet samt de alvorlige konsekvenser SpaceX-satellitter vil få for planeten.
Da SpaceX-satellitterne vil bestråle og forurene hver en tomme af vores planet og ikke lade et eneste sted være uberørt, inviteres miljøorganisationer og enkeltpersoner, både nationalt og internationalt, til at underskrive og dele det åbne brev.
https://stop5ginternational.org/open-letter-to-elon-musk-spacex/

2020: NIR-konsensuserklæringen for 2020

Medicinske eksperter og praktiserende læger fra hele verden er endnu en gang gået sammen for at gøre deres bekymringer over de sundhedsmæssige virkninger af eskalerende ikke-ioniserende stråling (NIR) eksponering. NIR er elektromagnetisk energi, der spænder fra ekstremt lavfrekvente (ELF) bølger helt op til ultraviolet (UV). De er især bekymrede over radiofrekvensemissioner (RF) fra mobiltelefonnetværk, Wi-Fi og udrulningen af 5G.
Erklæringen er nu åben for underskrivelse af yderligere eksperter, læger og forskere i enighed sammen med medlemmer af det bredere samfund, der ønsker at give udtryk for deres bekymring.
Erklæringen er underskrevet af mere end 3500 læger.
Læs erklæringen: klik her. For at underskrive: klik her.

2020: Healthy Heavens Trust Declaration:
Underskriftindsamling imod 5G satellitter

Fra Deklationen:
“Vi, de undertegnede organisationer, støtter kraftigt begæringen om nødsituation/fremskyndet regeludformning til FCC for at foretage en pause i alle satellitlicenser og opsendelser, indtil en fuldstændig vurdering af sikkerhedsrisici og langsigtede skader er foretaget. Det er en krænkelse af menneskehedens og alt livs grundlæggende rettigheder at ofre himlen til gavn for nogle få satellitselskaber og deres aktionærer uden at udforske mere fornuftige og afbalancerede alternativer.
Den 9. december 2020″

Se hele teksten herhttps://www.bbilan.org/hhti-declaration

“5G • ILAN er et værdiskabende netværk styret af princippet om at betale fremad. Målet er at bringe visdom, sammenhæng og balance i kølvandet på den globale 5G / AI / IoT / Satellite Juggernaut: Med kloge lovlige midler forsøger vi at afværge en global katastrofe fra angrebet med 5G / AI / IoT / 80.000 + satellitter samt omdirigere denne industri / regering Juggernaut mod en klogere, mere afbalanceret retning, til gavn for menneskeheden og alle levende væsner.”
Over 3.600 personer og over 100 organisationer fra 65 lande har underskrevet februar 2021.
https://resiliencemultiplier.com/hhti/

2020: STOPPEN SIE 5G JETZT AUS GESUNDHEITSGRÜNDEN

Tysk underskriftindsamling der ønsker at få den tyske forbundsregering til at stoppe udrulningen af 5G. Markus Stockhausen står bag appellen.
“Den føderale regering bliver nødt til at forstå, at en stor del af befolkningen afviser 5G. Folk føler sig truet af denne teknologi, sundhedsmæssigt og psykisk. Titusinder er elektrohypersensitive vil flygte, men ved ikke, hvor de flygte hen. Du har ikke pengene til at opgive alt.” hedder det bl.a.
https://www.openpetition.de/petition/online/stoppen-sie-5g-jetzt-aus-gesundheitsgruenden

2020: We Are Not SAM-kampagnen

Northern Rivers for Safe Technology blev oprindeligt dannet i 2019 som direkte reaktion på samfundets bekymringer omkring 5G. Græsrodsbevægelsen dannede den globale boykot-5G-telefoner kampagne We Are Not SAM, som bakkes op af førende forskere og læger på området. Gruppen er baseret i Byron Bay, Australien. Takket være intens lobbyvirksomhed fra gruppen har Byron Shire hidtil været 5G-fri, som en af de få kommuner i Australien.
“Forskere, læger og tidligere insidere rundt om i verden står op til teleindustrien og blæser i fløjten mod løgne, korruption og de reelle farer der er forbundet med 5G udrulningen.
#WeAreNotSAM er en kreativ kampagne for kritiske tænkere rundt om i verden.”

https://www.wearenotsam.com/blog/global-campaign-reveals-why-smart-phone-users-have-become-test-dummies-for-telco-industry

2018: INTERNATIONAL APPEAL. Stop 5G on Earth and in Space.

Til FN, WHO, EU, Europarådet og regeringer fra alle nationer
Vi undertegnede forskere, læger, miljøorganisationer og borgere fra (__) lande opfordrer presserende til, at implementeringen af 5G (femte generation) trådløse netværk, inklusive 5G fra rumsatellitter, standses. 5G vil massivt øge eksponeringen for radiofrekvent (RF) stråling oven på 2G-, 3G- og 4G-netværket til allerede eksisterende telekommunikation. RF-stråling har vist sig at være skadelig for mennesker og miljø. Implementeringen af 5G udgør et eksperiment om menneskeheden og miljøet, der defineres som en forbrydelse i henhold til international lov.”

Den 2. maj 2024 har 305.085 personer fra 218 nationer og territorier underskrevet Appellen, herunder 3.209 organisationer.
NB: Alle kan forsat underskrive denne appel.
https://www.5gspaceappeal.org/about

2018: Stop stråling fra Smartmetre i alle danske husstande

Smartmetre kan bruges til at aflæse el, vand og varme.
Smartmetre afgiver stråling, som kan skade dit helbred og forårsage EHS Electro Hyper Sensitivitet. Desuden mistænkes de for at være kræftfremkaldende. Se med information længere nede i teksten.
Energitilsynet har godkendt at El selskaberne kan opsætte Smartmetre til automatisk el aflæsning i alle hjem.
Vi mener danskerne selv skal have lov at vælge hvilke apparater de ønsker i deres hjem, som evt kan indebære en heldbredsrisiko for beboerne.
https://www.skrivunder.net/stop_straling_fra_smartmetre_i_alle_danske_husstande

2019: Stop de trådløse “smarte” babybleer

Virksomheder, inklusive Pampers, lancerer “smarte højteknologiske bleer” med sensorer, der er knyttet til bleer for at føle vådhed og spore urin. Sensorerne arbejder sammen med en Wi-Fi babymonitor og en app, der lader forældrene holde styr på deres babys ble situation og angiver, hvornår babyen skal skiftes.
Fortæl Pampers at trådløse “smarte” babybleer er ikke sikre! Forældre SKAL oplyses om sundhedsfarerne ved elektromagnetisk eksponering, når de køber trådløse tech-enheder. American Academy of Pediatrics anbefaler at reducere eksponeringen fra trådløse enheder. “Det er ikke legetøj. De har stråling, der udsendes fra dem, og jo mere vi kan holde det væk fra kroppen og bruge på andre måder, vil det være mere sikkert,” siger Jennifer A. Lowry, M.D.
https://www.change.org/p/pampers-tell-pampers-wireless-smart-baby-diapers-are-not-safe-2

2018: Begræns Bestrålingen af Befolkningen

Bag denne underskriftindsamling står EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og May Day. Underskriftindsamlingen er lukket med små 6000 underskrifter. Lukningen skyldes Den Europæiske Unions generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), der kræver en legitim grund til lagring af personlige oplysninger, og at oplysningerne opbevares så kort tid som muligt.
https://www.skrivunder.net/signatures/imod_mikrobolgebestraling_af_befolkningen/

Nobelprismodtagere

126 Nobelprismodtagere og andre eksperter fortalte lederne af G7 nationerne, at verden står over for et årti, som vil være “afgørende” i forhold til om jorden forbliver beboelig.
Gruppen opfordrede lederne for G7-nationerne og FN’s generalsekretær til at hjælpe med at få det globale samfund til at etablere “et nyt forhold til planeten”, da det kommende årti vil være “afgørende” for om jorden fortsat forbliver beboelig.
Nobelpristagere, herunder Leymah Gwobee, May-Britt Moser og Joseph Stiglitz underskrev forud for G7-topmødet en erklæring med titlen “Vores planet, vores fremtid: en presserende opfordring til handling”. (1)
Nobelpristagere opstiller syv forslag, som G7-lederne kan overveje. Deres embedsmænd hævder at de vil tage truslerne fra klimaet og de økologiske kriser alvorligt:
Politik:
Suppler BNP som en måling af økonomisk succes med mål for ægte trivsel for mennesker og natur. Anerkend at stigende forskelle mellem rige og fattige som fodre vrede og mistillid, hvilket underminerer den sociale kontrakt, der er nødvendig for en svær, langsigtet kollektiv beslutningstagning. Anerkend at den forværrede modstandsdygtighed i økosystemerne underminerer menneskehedens fremtid på Jorden.
Mission-driven innovation:
Økonomisk dynamik er nødvendig for hurtig transformation. Regeringer har været i spidsen for finansiering af transformationsinnovation i de sidste 100 år. Omfanget af nutidens udfordringer vil kræve et omfattende samarbejde mellem forskere, regeringer og erhvervslivet – med fokus på global bæredygtighed.
Uddannelse:
Uddannelse i alle aldre bør omfatte en stærk vægt på grundlaget for evidens, den videnskabelige metode og den videnskabelige konsensus for at sikre, at fremtidige befolkninger har den nødvendige forankring til at drive en politisk og økonomisk ændring. Universiteterne bør hurtigst muligt integrere begrebet planetarisk forvaltning i alle læseplaner. I et transformerende, turbulent århundrede bør vi investere i livslang læring og faktabaserede verdenssyn.
Informationsteknologi:
Særlige interessegrupper og meget partiske medier kan forstærke misinformation og fremskynde spredningen heraf gennem sociale medier og andre digitale kommunikationsmidler. På denne måde kan disse teknologier anvendes til at frustrere et fælles formål og ødelægge offentlighedens tillid. Samfund skal straks handle for at imødegå industrialiseringen af ​​misinformation og finde måder til at forbedre globale kommunikationssystemer til at tjene en bæredygtig fremtid.
Finans og forretning:
Investorer og virksomheder skal vedtage principper for recirkulation og regenerering af materialer og anvende videnskabeligt baserede mål for alle fælles globale og essentielle økosystem tjenester. Økonomiske, miljømæssige og sociale eksternaliteter bør være rimelige.
Videnskabeligt samarbejde:
Der kræves større investeringer i internationale netværk med videnskabelige institutioner for at muliggøre et vedvarende samarbejde om tværfaglig videnskab for global bæredygtighed såvel som tværfaglig videnskab, der integrerer forskellige videnssystemer, herunder lokal, oprindelig og traditionel viden.
Viden:
Pandemien har vist værdien af ​​grundlæggende forskning for politikere og offentligheden. Forpligtelse til vedvarende investering i grundforskning er afgørende. Derudover skal der udvikles nye forretningsmodeller til gratis deling af al videnskabelig viden.
”Menneskeheden er vågnet sent til udfordringerne og mulighederne ved aktivt planetarisk forvaltning. Men vi vågner op”, skriver gruppen. ”Politikere og forskere skal arbejde sammen for at bygge bro over skillet mellem ekspertevidens, kortsigtet politik og overlevelsen af ​​alt liv på denne planet i den Antropocæne tidsalder.” (2)
”Menneskehedens langsigtede potentiale afhænger af vores evne i dag til at værdsætte vores fælles fremtid,” konkluderer de.
Det skriver Childrens Health Defense den 7. juni. (3)
Kilder:
1) https://www.nationalacademies.org/news/2021/04/nobel-prize-laureates-and-other-experts-issue-urgent-call-for-action-after-our-planet-our-future-summit
2) https://denstoredanske.lex.dk/Antropoc%C3%A6n
3) https://childrenshealthdefense.org/defender/nobel-laureates-g7-nations-climate-crisis/

PENGE INDSAMLINGER

Det er NU klagen over Sundhedsstyrelsen skal sendes videre til ombudsmanden

Det er nu, at Folkebevægelsen VITA’s (tidligere Folkebevægelsen Nej til 5G i Danmark) klage over Sundhedsstyrelsen skal sendes videre til ombudsmanden.

👉 Der er derfor brug for DIN donation. Folkebevægelsen mangler ca. 18.000 kroner for at kunne sende sagen videre.

Der er tidligere indsamlet mange penge til første del af processen, men nu handler det om den sidste del, den del som rent faktisk tæller. Processen Advokat Christian F. Jensen har gennemgået Sundhedsstyrelsens brug af eksperter i forbindelse med sundhed og ikke ioniserende stråling, det som hele Danmarks befolkning er udsat for fra mobilmaster, Wi-fi osv.

Ved gennemgangen står det klart at alle eksperter er inhabile, dvs. at de bliver delvist eller overvejende betalt af teleindustrien. Det overtræder både danske, EU og internationale love, samt Sundhedsstyrelsen egne principper på området.

Sundhedsstyrelsen har valgt IKKE at svare på Folkebevægelsens klage. Det er i hvert fald formodningen, da det er næsten ni måneder siden den blev fremsendt!!

Reglerne er sådan, at den SKAL sendes videre til ombudsmanden inden for 12 måneder, hvis den skal kunne behandles.

Og vi har brug for forberedelsestid. Lokalsamfund er presset Ydermere er mange lokalsamfund presset under de mange maste opsætninger. Vi har derfor brug for at denne klage bliver behandlet i forhold til at vinde disse sager.

Jvf. Borgerforslaget om Nej til flere mobilmaster:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603

Får vi medhold i klagen, står Sundhedsstyrelsen på bar bund i denne problematik og hele grundlaget for at give los til opsætning af mobilmaster, wi-fi i skoler osv. kan ikke længere understøttes. 👉 STØT vores klage – alle beløb modtages med taknemmelighed. Denne sag er vigtig for dig og ikke mindst for vores børn.

Der kan støttes ved at indbetale et beløb her:
Indsamling: Sparekassen Kronjylland Reg. nr. 6237 Konto nr. 0015710101

Klagebrevet finder du her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/221219-Klage-til-Sundhedsstyrelsen.pdf

Folkebevægelsen VITA har afsendt klagen over Sundhedsstyrelsen og deres brug af inhabil rådgivning

Klagen, der den 19. dec. 2022 er sendt til Sundhedsstyrelsen, drejer sig om styrelsens brug af inhabile rådgivere i form af Overlæge Christoffer Johansen og ICNIRP!

Når styrelsen har forholdt sig til klagen, går den videre til behandling hos Ombudsmanden! En klage på 1000 sider inkl. bilag.

Klagen har været lang tid undervejs skriver Tine Mansfield i et opslag på Folkebevægelsens Facebookside, men undervejs er nye studier og observationer kommet ud i dagens lys, altsammen styrker kun gruppens påstand. Klagen er på 1000 sider inkl. bilag. Selve klagebrevet er på 95 sider.

Klagebrevet finder du her: https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/221219-Klage-til-Sundhedsstyrelsen.pdf

Advokat Christian F. Jensen fortæller om et kæmpe “grave arbejde” der er gjort for at finde ind til ICNIRP`s medlemmernes aktivitet for teleindustrien, samt Christoffer Johansens ditto. I klagen behandles:

 • Det offentligretlige saglighedsprincip og sandhedspligten
 • Det offentligretlige habilitetsprincip
 • Sundhedsstyrelsens retningslinjer for habilitet
 • ICNIRPs egne retningslinjer for habilitet
 • Betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 2 og 8.
 • Sundhedslovens § 212
 • Gennemgang af ICNIRP´s medlemmer samt Christoffer Johansen i forhold til habilitet
 • Og meget mere.

Det er fornøjelig læsning, som bringer en enkelt konklusion:

Ingen rådgivere for Sundhedsstyrelsen er habile og Sundhedsstyrelsen tager ikke ansvar som danskernes vagthund på sundhedsområdet.

På den baggrund fremsættes følgende krav:

Konsekvensen af den foreliggende dokumentation, og potentielt den supplerende dokumentation Sundhedsstyrelsen er forpligtet til at indhente i henhold til officialmaksimen, er, at styrelsen er retligt forpligtet til at:

anerkende, at ICNIRP, SSM og Christoffer Johansen ikke er habile som rådgivere indenfor området radiofrekvent elektromagnetisk stråling, jf. pkt. 2,

søge ny, habil rådgivning indenfor området radiofrekvent elektromagnetisk stråling, jf. pkt. 3

korrigere sin vejledning på egen hjemmeside og i svar til andre myndigheder, således at den er i overensstemmelse med det reelle, videnskabelige stade og ikke længere baserer sig på kommunikations industriens og statens kortsigtede, økonomiske interesser

rette henvendelser af egen drift til offentlige myndigheder og private, som Sundhedsstyrelsen tidligere har vejledt på et usagligt grundlag, herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Energistyrelsen”.

En vigtig milepæl, men sagen skal videre til Ombudsmanden. Der er behov for flere midler.
Skrivelsen kan blive en meget vigtig milepæl i Folkebevægelsens sag og potentielt være med til at afværge en menneskelig og miljømæssig katastrofe på sigt.

Der er behov for støtte til den nye indsamling så klagen kan bringes for Ombudsmanden.

Budget:
Fra tidligere indsamling mangler der i alt 8000 til betaling af revisor og advokat.
Restance 8000,-
Ombudsmand 30.000,-
Revisor denne indsamling 5000,-
Indsamlingsgebyr til indsamlingsnævnet 1200,-
Altså i alt 44.200,-

Gruppen bag – Stella, Jeanette og Tine – har på intet tidspunkt modtaget penge fra indsamlingerne og har afholdt alle egne udgifter i denne sammenhæng privat. De er 100% frivillige, men har brug for vores hjælp.

Der kan støttes ved at indbetale et beløb her:
Indsamling: Sparekassen Kronjylland Reg. nr.:6237 Konto nr.:0015710101

Læs mere her:
Om Sundhedsstyrelsen:
https://nejtil5g.dk/sundhedsstyrelsen/
Om Christoffer Johansen:
https://nejtil5g.dk/christoffer-johansen/

Landsindsamlingen mod 5G

Landsindsamlingen indsamler penge til at kunne sagsøge den danske stat. Den første store milepæl er nået, og komiteen har modtaget det endelige responsum fra advokat Christian F. Jensen, som skal danne basis for, hvorledes retssagen kan føres, herunder hvad der endeligt søges fri proces om.
Opdateret status:
“Vores fornemmelse siger os, at modstanden mod 5G systemet støt stiger i flere lande, men at den indtil videre ikke har haft nogen større effekt i den brede befolkning i Danmark. Derfor vælger vi nu at gå i tænkeboks og træde et skridt tilbage, mens vi fortsætter med at indsamle dokumentation for at 5G systemet er livsfarligt, især for ufødte og mindre børn. Vores arbejde med LandsindsamlingenMod5G er på ingen måde spildt, vi har et fyldestgørende responsum, som vi under de rette omstændigheder kunne gå i retten med i morgen hvis vi kunne. Vi har ikke opskriften på hvad der skal til for at få lysten hos den ”almindelige dansker” til at komme op ad stolen og komme ud på barrikaderne for at protestere mod 5G systemet, men vi er dog ikke i tvivl om, at den bliver kraftigt hæmmet af vores egne myndigheder, ved flittigt at infiltrere modstandsgrupper med agenter alle steder hvor de kan komme afsted med det, samt at dybest set alle mainstream medier i Danmark er dybt korrupte, og medvirker til at tilbageholde oplysninger om skadevirkninger fra 5G systemet.
Omvendt er vi også overbeviste om, at de mange andre kampe der kæmpes mod 5G systemet rundt omkring i Verden, også kæmpes af gode mennesker og at frugterne af deres kampe i fremtiden kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til argumenterne i vores sag.
Et foreløbigt lille sidste pip her fra os vil være at opfordre alle til, at deltage i alle aktiviteter som kan være med til at vække den brede danske befolkning. Vi vil her til sidst derfor benytte lejligheden til at informere om initiativet herunder som kan netop dette.”

Landsindsamlingen opfordrer til at støtte borgerinitiativet Stop (((5G))) Stay Connected but Protected, som giver borgerne i EU en enestående mulighed for at påpege, at 5G og andre trådløse teknologier er sundheds- og miljøskadelige samt truer datasikkerheden.
Læs mere og underskriv her: https://signstop5g.eu/da#sign
https://www.landsindsamlingenmod5g.org/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.