Konventioner og retsopgør

Om Forsigtighedsprincippet læse mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/

5G er grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling under resolution 39/46

Planetary Association for Clean Energy Inc. (PACE) har sendt en formel klage til FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR).
En skriftlig erklæring blev 11. februar 2019 indsendt af The Planetary Association for Clean Energy, Inc., PACE. PACE er en ikke-statslig organisation med særlig rådgivende status for FN’s Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC). Dokumentet med titlen ‘5G er grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling under resolution 39/46′ blev sendt til Generalsekretæren og om cirkuleret i overensstemmelse med Det Økonomiske og Sociale Råds resolution.
Dokumentet henviser tilbage til tobaksindustrien der i 1954 grundlagde forløberen for det, der i dag er kendt som Rådet for tobaksforskning. Denne organisation finansierede hundreder af såkaldte uafhængige forskere, der offentliggjorde flere tusinde peer-reviewede undersøgelser, hvis mål udelukkende var at skabe kontrovers og tvivl om en årsagssammenhæng mellem rygning og en lang række alvorlige sygdomme. Deres teknikker bruges stadig i vid udstrækning i dag af teleselskaberne. Parallellerne med tobaksindustrien er markante, selvom taktikken senere blev forbedret med en nådesløs lobbyvirksomhed.
Fra dokumentet:
“Der er mere end 10.000 peer-reviewed undersøgelser vedrørende sundhedsmæssige virkninger af EMR og væsentlige beviser for den kumulative natur og eventuelle irreversibilitet af nogle effekter, hvad enten neurologiske / neuropsykiatriske, reproduktive, hjerte-, mutationer i DNA eller hormonelle effekter. Nogle kan påvirke udviklingen af ​​menneskeheden. [9]
Hos mennesker er der klare beviser for, at EMR ikke kun forårsager kræft, men en bred vifte af svækkende lidelser, herunder kognitiv svækkelse, indlærings- og hukommelsesunderskud, neurologisk skade, abort, nedsat sædfunktion og kvalitet, fedme, diabetes, tinnitus, påvirkninger af generelle trivsel, ændring af hjerterytme og hjerte-kar-sygdomme. På celleniveau medfører EMR ændringer i stofskifte og stamcelleudvikling, gen- og proteinekspression, øgede frie radikaler, oxidativ stress og DNA-beskadigelse. [9]
Effekter hos børn er vigtige og inkluderer nogle af ovenstående plus autisme, opmærksomhedsunderskud hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD) og astma. [9]
EMR har umiddelbare virkninger på visse aspekter af biologi.
Disse kan udtrykkes hurtigere hos mennesker, der allerede lider af elektrosensitivitet (ES) og elektrohypersentivitet (EHS). Selvom dette ikke er medicinske termer, henviser de til op til 13% af mennesker globalt, der tilfældigvis har opdaget, hvad der gør dem syge på trods af andres vantro. Mange af disse mennesker kan ikke arbejde, er hjemløse eller har begået selvmord, fordi de ikke havde noget sted at skjule sig for strålingen. [10]
Virkningen af ​​trådløse telekommunikationsteknologier på mennesker og deres miljø blev aldrig testet, før hver eneste generation blev implementeret globalt. Gennemsnitlige voksne og deres børn er blevet brugt som eksperimentelle marsvin uden nogensinde at blive informeret eller bedt om deres samtykke. Tværtimod er offentligheden blevet vildledt aktivt. [11]
Økonomiske interesser har overvundet forsigtighedsprincippet og forsigtighedsprincippet. [12]
Der er ingen fravalg. Med fremkomsten af ​​5G bestråles alle uden forskel i stadigt stigende doser. [13]
De, der er ansvarlige for at holde denne industri i skak, herunder Verdenssundhedsorganisationen, US Federal Communications Commission og andre nationale og internationale organer, har aldrig været forestående om farerne ved radiofrekvent stråling. I stedet har de beskyttet branchens interesser med total tilsidesættelse af kendte sundhedsmæssige påvirkninger. [14]

Kildehenvisninger finder du her:
http://www.guineapigsappeal.org/un/references.pdf
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/10/WRITTEN-STATEMENT-SUBMITTED-BY-PLANETARY-ASSOCIATION-FOR-CLEAN-ENERGY-INC..docx

Et udpluk af de FN-konventioner / internationale aftaler der overtrædes ved udrulning af 5G.

WHO ser ud til at have krænket vores menneskerettigheder, Nürnbergprincipperne om menneskelige eksperimenter og mange af FN-konventionerne, der er designet til at beskytte menneskeheden, samtidig med at de frarøver os vores fysiske muligheder for at beskytte os selv eller vores hjem. Som rapporteret af Dr. Gabriel Cousens, MD, ND, overtrædes mindst 11 internationale aftaler ved gennemførelsen af ​​5G, hvilket udgør ”en alvorlig planetarisk krænkelse”.
http://treeoflifecenterus.com/5g-a-toxic-assault-on-the-planetary-web-of-life/

1. De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder (1989) fastslår, at staterne “påtager sig at sikre barnet den beskyttelse og pleje, som er nødvendig for hans eller hendes velbefindende” (art. 3), “sikre … overlevelse og udvikling af barnet ” (art. 6) ”… under hensyntagen til farer og risiko ved miljøforurening” (art. 24c).
https://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf

2. Nürnbergprincipperne (1949) skal følges ved ethvert eksperiment der involvere, hvilket inkluderer implementering af 5G med ny, højere eksponering for RF / radiofrekvent mikrobølgestråling, som ikke er sikkerheds testet. ”Det frivillige samtykke fra ethvert menneskelige individ er absolut essentielt” (art. 1). Det er åbenlyst, at størstedelen af ​​de mennesker, der udsættes for 5G, vil være ufrivillige. ” Intet eksperiment bør udføres, hvor der på forhånd er grund til at tro, at død eller invaliderende skade vil forekomme.” (art. 5).
https://avalon.law.yale.edu/imt/nurecode.asp

3. Erklæringen fra De Forenede Nationers konference om det menneskelige miljø (1972): ”Udledning af giftige stoffer … i sådanne mængder eller koncentrationer, der overskrider miljøets kapacitet til at gøre dem ufarlige, skal stoppes for at sikre, at alvorlig eller irreversibel skade ikke påføres økosystemerne ” (princip 6).
https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1979/24

4. World Charter for Nature (1982): ”Aktiviteter, der sandsynligvis vil forårsage irreversibel skader på naturen skal undgås …  hvor potentielle bivirkninger ikke forstås fuldt ud, skal aktiviteten ikke fortsætte” (art. 11).
https://digitallibrary.un.org/record/39295

5. Rio-erklæringen om miljø og udvikling (1992): ”Stater har … ansvaret for at sikre, at aktiviteter inden for deres jurisdiktion eller kontrol ikke forårsager skade på andre stater eller områder uden for grænserne for national jurisdiktion” (princip 2).
https://bu.dk/introduktion/baeredygtig-udviklings-historie/resultaterne-af-rio-konferencen/

6. De Forenede Nationers verdensmøde om bæredygtig udvikling (2002): ”Der er et presserende behov for … at skabe mere effektive nationale og regionale politiske reaktioner på miljømæssige trusler mod menneskers sundhed” (punkt 54k).
http://www.un-documents.net/jburgdec.htm

7. Den afrikanske konvention om bevarelse af natur og naturressourcer (2017): “Parterne skal… træffe alle passende foranstaltninger for at forebygge, afbøde og eliminere i størst muligt omfang skadelige miljøpåvirkninger, især fra radioaktivt, giftigt, og andre farlige stoffer og affald ” (art. 13).
https://au.int/sites/default/files/treaties/7782-treaty-0029_-_revised_african_convention_on_the_conservation_of_nature_and_natural_resources_e.pdf

8. FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)
: ” Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.” (art. 3).
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder

9. Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents Health 2016-2030 (2015) har som målsætning og mål at transformere fremtiden og sikre, at alle nyfødte, mødre og børn ikke kun overlever, men trives ved at sikre sundhed og velvære og reducere forurening-relaterede dødsfald og sygdomme.
https://www.who.int/pmnch/media/events/2015/gs_2016_30.pdf

10. Traktat om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer (1967) kræver, at brugen af ​​det ydre rum udføres “for at undgå skadelige forurening og også ugunstige ændringer i jordens miljø” (Art. IX).
https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1967/103

11. De Forenede Nationers retningslinjer for den langsigtede bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum (2018): “ Stater og internationale mellemstatslige organisationer bør adressere … de risici for mennesker, ejendom, folkesundhed og miljøet, der er forbundet med opsendelser af, operationer i kredsløb samt returnering af rumobjekter” (retningslinje 2.2c).
http://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/resolutions/2018/general_assembly_73rd_session/ares736_html/N1834385.pdf

12. Århus-konventionen af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet:
Artikel 1: Formål
“Med henblik på at bidrage til beskyttelsen af den ret, der tilkommer ethvert menneske i denne og kommende generationer, til at leve i et miljø, der er tilfredsstillende for hans eller hendes sundhed og velbefindende, garanterer hver part retten til adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser og adgang til klage og domstolsprøvelse i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention.”
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22991

13. Helsinki-deklarationen. Første udgave af Helsinki-deklarationen blev vedtaget i Verdenslægeforeningen i 1964, og den er siden blevet opdateret ad flere omgange. Helsinki-deklarationen angiver de nødvendige etiske hensyn i forskning, der involverer mennesker som forsøgspersoner, herunder identificérbart menneskeligt væv eller personhenførbare data. Dokumentet oprinder i Verdenslægeforeningen og nyder bred international anerkendelse.
“Informeret samtykke
25. Deltagelse fra enkeltpersoner, der er i stand til at give informeret samtykke som emner i medicinsk forskning, skal være frivillig. Selv om det kan være passende at konsultere familiemedlemmer eller ledere i samfundet, kan ingen personer, der er i stand til at give informeret samtykke, tilmeldes en forskningsundersøgelse, medmindre han eller hun frit accepterer det.

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

EU konventioner

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Det følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 2 og 8 med tilhørende retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at der gælder en række retlige forpligtelser for de offentlige myndigheder i Danmark, som skal følges i tilfælde, hvor private eller staten selv ønsker at udøve en farlig aktivitet. Disse forpligtelser er i hovedtræk:
– Pligten til at udarbejde lovgivningsmæssige og administrative rammer.
– Rammerne skal være designet til at medføre et effektivt værn imod livsfare (art. 2) og krænkelse af retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8).
-Den nærmere regulering skal være egnet til at håndtere de specielle forhold, som den pågældende aktivitet indebærer.
– Dette skal ske med særligt henblik på at beskytte retten til livet og respekten for familieliv og privatliv.
– Reguleringen skal omfatte tilladelser, opsætning, drift, sikkerhed og overvågning af aktiviteten.
– Det skal være obligatorisk at tage praktiske foranstaltninger som sikrer den effektive beskyttelse af borgere, hvis liv kunne blive bragt i fare som følge af de iboende risici forbundet med aktiviteten.
– Der skal fastlægges procedurer, som er egnede til under hensyntagen til den pågældende aktivitets tekniske forhold at identificere mangler ved de samme procedurer.
– Staten kan ifalde ansvar for krænkelser af ovennævnte bestemmelser i tilfælde, som den burde have forudset.
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (2016/C 202/02)
Art. 2 – retten til livet
Art. 3 – retten til respekt for menneskers integritet
Art. 7 – respekt for familie- og privatliv
Art. 35 – sundhedsbeskyttelse
Art. 37 – miljøbeskyttelse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN#d1e32-391-1

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
Herunder Artikel 191 EUF: Målsætninger på miljøområdet.
https://www.eu.dk/da/dokumenter/traktater/traktaten-euf/tredje-del/afsnit-xx/artikel-191
“1. Unionens politik på miljøområdet skal bidrage til forfølgelse af nedennævnte mål:
– bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten
– beskyttelse af menneskers sundhed
– en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne
– fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer, og navnlig bekæmpelse af klimaændringer”
https://www.eu.dk/da/dokumenter/traktater/traktaten-euf?rfd=1

5G-appellen

Forskere og læger opfordrer til et moratorium for udrulning af 5G.
5G vil øge eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter RF-EMF væsentligt, hvilket har vist sig at være skadeligt for mennesker og miljø.

5G-appellen blev udarbejdet i 2017 af forskere og læger, der opfordrede EU til hurtigst muligt at standse udrulningen af ​​5G på grund af alvorlige potentielle sundhedseffekter af denne nye teknologi. 5G vil øge eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) væsentligt oven på 2G, 3G, 4G, Wi-Fi osv. Til allerede eksisterende telekommunikation. RF-EMF har vist sig at være skadeligt for mennesker og miljø.
Den 19. oktober 2020 har 407 forskere og læger underskrevet appellen. 5G-appellen er stadig åben for godkendelse for forskere (ph.d., professor) eller læger (MD. Kontakt professor em. Rainer Nyberg eller assoc. professor Lennart Hardell.
Appellen blev oprindeligt indsendt i september 2017 til Europa-Kommissionen.
http://www.5gappeal.eu/

INTERNATIONAL APPEAL – Stop 5G on Earth and in Space

(Dansk udgave)
Vi, undertegnede forskere, læger, miljøorganisationer og borgere fra 204 lande opfordrer til øjeblikkelig stop for udbredelsen af 5G (femte generations) trådløse netværk, herunder 5G rumsatellitter. 5G vil massivt øge eksponering for radiofrekvent (RF) stråling ud over de 2G, 3G og 4G telekommunikationsnetværk, som allerede er i funktion. RF-stråling er påvist skadelig for både mennesker og miljøet. Spredning af 5G er et eksperiment med menneskeheden og miljøet og er af international lov defineret som en forbrydelse.
 Pr. 22. Oktober 2020 har 300,811 mennesker og organisationer fra 214 nationer underskrevet Appeallen.
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf70915dce6b050bec81ae/1572827284842/International+Appel+-+Stop+for+5G+på+Jorden+og+i+rummet.pdf
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Retsopgør på vej

Danmark:

Juridisk Responsum

I Danmark står Advokat Christian F. Jensen fra Bonnor Advokater for en retssagsførelse over etabelring af 5G-systemmet i Danmark.

RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark. 4. maj 2019.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/11/Responsum-endelig-udgave-brevhoved-med-bilag-1.pdf

OFFENTLIGT Hovedargumenter fra INTERNT RESPONSUM om retssagsførelse overfor etablering af 5G-systemet i Danmark. 9. april 2020.
https://static1.squarespace.com/static/5d0d4376efadae0001314abb/t/5e93092272f3495f04e40a14/1586694436151/Hovedargumenter+fra+responsum+ang+retssagsførelse.pdf
https://www.landsindsamlingenmod5g.org/

Norge

Lovligheden af trådløse Smart Meters (elmålere) er på vej til at komme for retten i Norge.
Nordmændene vil gøre noget, som ingen nogensinde har kendt i Norge: – en lovlig afgørelse om, at sundhed og miljø kan blive skadet af strålingen fra AMS-målerne og derfor skal tages i betragtning – en juridisk afgørelse om, at netselskaberne har en forpligtelse til at levere strøm, selvom du nægter at installere en mikrobølgesendermåler i din sikringsboks.
I efteråret 2019 blev der indsamlet midler nok til at kunne føre søgsmålet, helt til Højesteret, også selvom man taber – i alt 3 millioner.
https://einarflydal.com/2019/12/01/ams-malerne-for-retten-233-millioner-samlet-inn-siste-mulighet-er-i-dag/
https://einarflydal.com/vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-2-er-i-gang/
https://einarflydal.com/2020/02/14/vi-tar-ams-malerne-for-retten-statusrapport-februar-2020/

Frankrig

500 miljøaktivister sagsøger Orange, Bouygues, SFR og Free. Miljøaktivister beder om juridisk ekspertise til at undersøge 5G, da frekvenserne skal tildeles i år. Aktivister beder om, at der udarbejdes en ekspertrapport om 5G. De indgav deres stævning til domstolen i Paris den 26. maj og anmodede om en første høring den 30. juni. De bliver repræsenteret af advokaten Jean Marc Descoubes.

To andre foreninger, Agir pour l’Environnement og Priartem, har indgivet appeller vedr. fortjeneste og en summarisk behandling ved statsrådet mod dekreter, der lancerer tildeling af 5 G-frekvenser. De mener, at denne tilskrivning (og især fraværet af en forudgående miljøundersøgelse) overtræder flere miljøbeskyttelsesbestemmelser, der starter med forsigtighedsprincippet. Den 5. marts lovede Højesteret at afsige sin dom om fordelene “Før sommeren 2020” og mente derfor, at der ikke var nogen grund til at træffe foranstaltninger i en kortvarig procedure.
https://www.cnetfrance.fr/news/5g-les-operateurs-vont-devoir-demontrer-que-cette-technologie-ne-presente-aucun-danger-39904305.htm
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054

Holland

Gruppen, Stop5GNL er den 4. maj 2020 gået til retten i et forsøg på at stoppe den landsdækkende udrulningen af 5G. Retssagen starter den 25. maj 2020. Den nederlandske domstol, mente dog ikke at der er tilstrækkeligt med grundlag for at nedlægge straksforbud samt at tidsfristen var for kort.
En hollandsk ekspertgruppe har varslet, at den vil give landets regering en række sundhedsfaglige anbefalinger om 5G-udrulningen i slutningen af juli.
Anbefalingerne ventes med spænding – blandt andet fordi, en ledende forsker og et medlem af ekspertgruppen, Hans Kromhout, for nylig kritiserede tilliden til ICNIRP og tilliden til gældende grænseværdier i et interview til det store hollandske dagblad, De Telegraaf. Hans Kromhout er formand for strålingskomitéen i Hollands nationale sundhedsråd.
https://tabttraad.home.blog/2020/05/21/overarbejde-hollandsk-5g-rapport-udkommer-med-forsinkelse/
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g?

England

“Kongen af menneskerettigheder” skal føre miljøretssag om 5G i England. Stjerneadvokaten Michael Mansfield har stillet sig i front for den nystiftede borgergruppe, Legal Action Against 5G, med det formål at fælde de britiske myndigheder for at overse risikoen for folkesundheden og miljøet ved udrulningen af 5G.
Michael Mansfield har ført juridiske teams i højt profilerede sager om borgerfrihed og justitsmord. Han har bl.a. repræsenteret familierne i Grenfell Tower, hvor en brand den 14. juni 2017 i London-bydelen Kensington brød ud i et 70 meter højt bolighøjhus på 24 etager med 71 omkomne og 74 tilskadekomne; Lockerbie, hvor et Boeing 747 fly d. 21. december 1988 var på vej fra Frankfurt til New York eksploderede over den lille landsby Lockerbie i Skotland. Alle ombordværende 259 mennesker og 11 mennesker i landsbyen blev dræbt; Ballymurphy-massakren, som var en række hændelser mellem 9. og 11. august 1971, hvor et faldskærregiment fra den britiske hær dræbte elleve civile og Stephen Lawrence, en sort britisk teenager fra Southeast London, som blev myrdet den 22 april 1993 ved et racistisk motiveret angreb mens han ventede på en bus.
Han har ført sager for pårørende til dødsofre i en lang række historiske skandaler og ulykker som Blodig Søndag i Nordirland i 1973, stadionkatastrofen på fodboldarenaen Hillsborough i Sheffield i 1989 og dødsbranden i London-højhuset Grenfell Tower i 2017.
Han blev for nylig beskrevet som ”kongen af menneskerettighedsarbejdet” af The Legal 500 og som en af de førende advokater inden for borgerlige frihedsrettigheder og menneskerettigheder.
https://actionagainst5g.org/
http://nexuschambers.com/michael-mansfield-qc

USA

Richard Blumenthal, der er føderal senator, valgt i Connecticut for Demokraterne, har tilsluttet sig 5G appellernes krav og kræver et 5G stop, indtil det er bevist, at 5G er uskadeligt. Kravet har fået tilslutning af Anna Eshoo, som er valgt til Kongressen for Republikanerne i Californien.
https://www.apnews.com/c08591eb274a4095a4d0fba37a17a61 d

300 borgmestre i USA har anlagt et gruppesøgsmål mod den amerikanske telestyrelse for at stoppe tvangsudrulningen af 5G, som fratager de lokale myndigheder enhver kontrol.
Statement by U.S. Conference of Mayors CEO & Executive Director Tom Cochran on FCC’s Order Proposing to Usurp Local Property Rights.
https://www.usmayors.org/2018/09/10/statement-by-u-s-conference-of-mayors-ceo-executive-director-tom-cochran-on-fccs-order-proposing-to-usurp-local-property-rights/

I Mill Valley, en mindre by i det nordlige Californien lige i Silicon Valleys opland har byrådet valgt at sætte 5G stolen totalt for døren.
https://www.marinij.com/2018/09/09/mill-valley-joins-effort-to-constrain-5g-proliferation/

Canada

I Canada er der anlagt større gruppesøgsmål, som kommer for Højesteret.
Gruppesøgsmål i Canada:
http://collectiveactionquebec.com/index.html
Retsdokument om gruppesøgsmål i Canada:
http://collectiveactionquebec.com/uploads/8/0/9/7/80976394/public_distribution_durand_and_mahons_re_re_re-amended_motion_seeking_permission_version_4.999_july_28_2017_at_00_05_am.docx.pdf

Please follow and like us: