Konventioner og retsopgør

Et udpluk af de FN-konventioner / internationale aftaler der overtrædes ved udrulning af 5G.

WHO ser ud til at have krænket vores menneskerettigheder, Nürnbergprincipperne om menneskelige eksperimenter og mange af FN-konventionerne, der er designet til at beskytte menneskeheden, samtidig med at de frarøver os vores fysiske muligheder for at beskytte os selv eller vores hjem. Som rapporteret af Dr. Gabriel Cousens, MD, ND, overtrædes mindst 11 internationale aftaler ved gennemførelsen af ​​5G, hvilket udgør ”en alvorlig planetarisk krænkelse”.

1. De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder (1989) fastslår, at staterne “påtager sig at sikre barnet den beskyttelse og pleje, som er nødvendig for hans eller hendes velbefindende” (art. 3), “sikre … overlevelse og udvikling af barnet ” (art. 6) ”… under hensyntagen til farer og risiko ved miljøforurening” (art. 24c).

2. Nürnbergprincipperne (1949) skal følges ved ethvert eksperiment der involvere, hvilket inkluderer implementering af 5G med ny, højere eksponering for RF / radiofrekvent mikrobølgestråling, som ikke er sikkerheds testet. ”Det frivillige samtykke fra ethvert menneskelige individ er absolut essentielt” (art. 1). Det er åbenlyst, at størstedelen af ​​de mennesker, der udsættes for 5G, vil være ufrivillige. ” Intet eksperiment bør udføres, hvor der på forhånd er grund til at tro, at død eller invaliderende skade vil forekomme.” (art. 5).

3. Erklæringen fra De Forenede Nationers konference om det menneskelige miljø (1972): ”Udledning af giftige stoffer … i sådanne mængder eller koncentrationer, der overskrider miljøets kapacitet til at gøre dem ufarlige, skal stoppes for at sikre, at alvorlig eller irreversibel skade ikke påføres økosystemerne ” (princip 6).

4. World Charter for Nature (1982): ”Aktiviteter, der sandsynligvis vil forårsage irreversibel skader på naturen skal undgås …  hvor potentielle bivirkninger ikke forstås fuldt ud, skal aktiviteten ikke fortsætte” (art. 11).

5. Rio-erklæringen om miljø og udvikling (1992): ”Stater har … ansvaret for at sikre, at aktiviteter inden for deres jurisdiktion eller kontrol ikke forårsager skade på andre stater eller områder uden for grænserne for national jurisdiktion” (princip 2).

6. De Forenede Nationers verdensmøde om bæredygtig udvikling (2002): ”Der er et presserende behov for … at skabe mere effektive nationale og regionale politiske reaktioner på miljømæssige trusler mod menneskers sundhed” (punkt 54k).

7. Den afrikanske konvention om bevarelse af natur og naturressourcer (2017): “Parterne skal… træffe alle passende foranstaltninger for at forebygge, afbøde og eliminere i størst muligt omfang skadelige miljøpåvirkninger, især fra radioaktivt, giftigt, og andre farlige stoffer og affald ” (art. 13).

8. FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948): ” Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.” (art. 3).

9. Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents Health 2016-2030 (2015) har som målsætning og mål at transformere fremtiden og sikre, at alle nyfødte, mødre og børn ikke kun overlever, men trives ved at sikre sundhed og velvære og reducere forurening-relaterede dødsfald og sygdomme.

10. Traktat om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer (1967) kræver, at brugen af ​​det ydre rum udføres “for at undgå skadelige forurening og også ugunstige ændringer i jordens miljø” (Art. IX).

11. De Forenede Nationers retningslinjer for den langsigtede bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum (2018): “ Stater og internationale mellemstatslige organisationer bør adressere … de risici for mennesker, ejendom, folkesundhed og miljøet, der er forbundet med opsendelser af, operationer i kredsløb samt returnering af rumobjekter” (retningslinje 2.2c).

INTERNATIONAL APPEAL – Stop 5G on Earth and in Space

(Dansk udgave)
Vi, undertegnede forskere, læger, miljøorganisationer og borgere fra 204 lande opfordrer til øjeblikkelig stop for udbredelsen af 5G (femte generations) trådløse netværk, herunder 5G rumsatellitter. 5G vil massivt øge eksponering for radiofrekvent (RF) stråling ud over de 2G, 3G og 4G telekommunikationsnetværk, som allerede er i funktion. RF-stråling er påvist skadelig for både mennesker og miljøet. Spredning af 5G er et eksperiment med menneskeheden og miljøet og er af international lov defineret som en forbrydelse.
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf70915dce6b050bec81ae/1572827284842/International+Appel+-+Stop+for+5G+på+Jorden+og+i+rummet.pdf

Århuskonventionen

Århus-konventionen af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22991

Juridisk Responsum

RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark.
https://www.mayday-info.dk/wp-content/uploads/2019/05/Responsum-endelig-udgave-brevhoved-med-bilag-1.pdf

Retsopgør på vej

Richard Blumenthal, der er føderal senator, valgt i Connecticut for Demokraterne, har tilsluttet sig 5G appellernes krav og kræver et 5G stop, indtil det er bevist, at 5G er uskadeligt. Kravet har fået tilslutning af Anna Eshoo, som er valgt til Kongressen for Republikanerne i Californien.
https://www.apnews.com/c08591eb274a4095a4d0fba37a17a61 d

300 borgmestre i USA har anlagt et gruppesøgsmål mod den amerikanske telestyrelse for at stoppe tvangsudrulningen af 5G, som fratager de lokale myndigheder enhver kontrol.
Statement by U.S. Conference of Mayors CEO & Executive Director Tom Cochran on FCC’s Order Proposing to Usurp Local Property Rights.
https://www.usmayors.org/2018/09/10/statement-by-u-s-conference-of-mayors-ceo-executive-director-tom-cochran-on-fccs-order-proposing-to-usurp-local-property-rights/

I Mill Valley, en mindre by i det nordlige Californien lige i Silicon Valleys opland har byrådet valgt at sætte 5G stolen totalt for døren.
https://www.marinij.com/2018/09/09/mill-valley-joins-effort-to-constrain-5g-proliferation/

I Canada er der anlagt større gruppesøgsmål, som kommer for Højesteret.
Gruppesøgsmål i Canada:
http://collectiveactionquebec.com/index.html
Retsdokument om gruppesøgsmål i Canada:
http://collectiveactionquebec.com/uploads/8/0/9/7/80976394/public_distribution_durand_and_mahons_re_re_re-amended_motion_seeking_permission_version_4.999_july_28_2017_at_00_05_am.docx.pdf

Please follow and like us: