6 myter om de intelligente målere – Smart Meters

‘Europeans for Safe Connections’ opfordrer til at vi beskyttes mod stråling fra de intelligente målere – Smart Meters

Det europæiske borgerinitiativ “Stop 5G – Stay Connected but Protected” opfordrer til en effektiv beskyttelse af os alle mod stråling fra de intelligente målere, Smart Meters, som placeres i borgernes hjem.

Vi forstår offentlighedens bekymring over de sundhedsrisici, der er forbundet med de radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF), især da børn absorberer hidtil usete doser af RF EMF, hvilket bringer EU’s fremtidige sundhed i fare.

Europeans for Safe Connections er en koalition af nationale og internationale organisationer, der er opmærksomme på negative konsekvenser af teknologier, der transmitterer elektromagnetiske pulserende energifelter. Koalitionen understreger, at man ikke er imod teknologi. Man følger videnskaben og mener, at der er betydelige fordele for alle fra mere sikre teknologier, RF EMF-sikkerhed i praksis og går ind for kablede forbindelser som en enkel måde at undgå unødvendig, langvarig trådløs strålingseksponering.

I Europeans for Safe Connections borgerforslag til EU, ECI, er der 23 forslag vedrørende RF EMF. Det er nemlig af afgørende betydning at beskytte menneskets biologiske integritet (forslag 9), at prioritere lavenergiløsninger (forslag 12) samt at beskytte borgerne mod it-kriminalitet (forslag 20).

Foto: STOP 5G | “Europeans for Safe Connections” call for protection against radiation from smart meters (signstop5g.eu)

Trådløse målere er en kritisk kilde til RF EMF i vores liv

Vi møder dem i hverdagen under navne som målere med en fjernaflæsningsfunktion eller trådløse målere eller “intelligente” forbrugsmålere. Eller simpelthen som Smart Meters. Ud over deres grundlæggende funktion med at måle forbruget af elektricitet, gas, vand og varme muliggør de også fjerntransmission af de målte data – f.eks. direkte til servicecentret.

Stråling er dog ikke den eneste risiko. Nylige nyhedsartikler om trådløse smarte målere fremhæver deres sårbarheder over for hacking og ved misbrug fra serviceleverandøren, der kan lukke for folks strøm og vand, som de vil.

Installationen er begrundet i direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. I en endelige rapport til Europa-Kommissionen ‘Benchmarking af indførelsen af intelligente målere i EU-28’ (2020) fremgår det, at der er installeret mere end 99 mio. intelligente målere for elektricitet i alle EU’s medlemsstater og mere end 16 mio. gasintelligente målere.[1] 

Vi tvinges til at bruge dem, men hvilken beskyttelse har vi mod misbrug? Mange europæere er med rette bekymrede, for de intelligente målere har betydelige ulemper. Her er en kort gennemgang af nogle af myterne:

Myte nr. 1

Intelligente målere er helt sikre. Strålingen udgør ingen risiko for menneskelivet.

Kendsgerning

RF EMF har negative virkninger, da de forstyrrer de biologiske, kemiske og elektriske systemer i levende organismer. RF EMF’er har skadelige bioeffekter ved intensiteter millioner af gange lavere end nuværende grænseværdier.
Mange mennesker oplever sundhedsmæssige virkninger. 
cellphonetaskforce.org/worldwide-testimonies-about-smart-meters/

Myte nr. 2

Trådløs transmission forekommer ikke ofte.

Kendsgerning

Det er ofte meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, at vide, hvor ofte og præcist til hvilke agenturer de sender vores data, om de også modtager data, eller hvad formålet er med de kolossale mængder data osv. Der er mange typer intelligente målere, nogle sender data flere gange pr. minut (angiveligt op til 15 gange i minuttet), andre kun efter behov. Du kan læse produktspecifikationen, men den mest pålidelige måde at finde ud af, hvornår en måler sender, og med hvor megen stråling, er med en ordentlig RF EMF-måler i hænderne på en ekspert.

Driftsfrekvens: 868,95 MHz (Qundis Kaloric, Sontex, Techem, Siemenca), 900-928MHz (Itron, Landys, ARPANSA), 2,4 – 2,48 GHz (Trilliant)

Transmissionseffekt: maks. 10 dBm, svarer til 3183 μW/m² i en afstand af 0,5 m (Qundis Kalor, Sontex, Techem, Siemenca), 7000 μW/m² i en afstand af 0,5 m (ARPANSA), 620 000 μW/m² ved en afstand på 0,3 m (Trilliant)

Data transmission: hver 112 sekunder 24/7 (Qundis Caloric 5,5 C-mód), hvert 120. sekund 24/7 (Sontex 868), hvert 128. sekund (Siemeca™ AMR C-mód) [2]

Myte nr. 3

Smart Meters hjælper med at spare på energiomkostningerne. De hjælper kunder med at forstå, hvornår de bruger strøm, og hjælper dem med at planlægge besparelser. Designerne antog, at de fleste brugere derefter vil blive opfordret til at skifte deres brug til off-peak timer for at drage fordel af de billigere priser og derved reducere efterspørgslen i spidsbelastningsperioder.

Kendsgerning

Det topper på det tidspunkt, hvor størstedelen kommer hjem fra arbejde eller fra skole. Det er ikke noget der bliver lavet om på.

De smarte målere er afhængige af reklame påstande om, at de er fordelagtige for enhver indehaver af en bolig, fordi forbruget bekvemt rapporteres hver måned. Men hvordan er det fordelagtigt i virkeligheden, når indehaveren kan tjekke det med det samme, når vedkommende er i lejligheden ved at se på forbrugsaflæsningen på måleren? Der er ingen grund til at vente på månedsopgørelsen.

Myte nr. 4

Smarte målere hjælper planeten, og de er grønne. De hjælper med at reducere drivhusgasemissionerne, øge forbruget af vedvarende energi samt reducere energiforbruget.

Kendsgerning

Blot med Smart Meteren sparer du ikke noget energi. De energibesparende handlinger skal foretages af forbrugeren selv.

En nylig TNO-forskning viste, at udrulningen af 7 millioner smarte målere i Holland resulterede i langt mindre energibesparelser end ønsket. Desuden var besparelserne der på grund af en optisk skærm, ikke på grund af Smart Meterens trådløse kommunikationsevner, fordi apps og webapplikationer ikke er konstant synlige, og der aktivt skal anmodes om feedback.

Og om målerne selv: Det er skørt, men sandt at Smart Meters er vanskelige at fremstille, er dyrere og forbruger mere energi til deres drift end de målere, de erstatter. Det skyldes ganske enkelt, at det er et radiomodul tilføjet til en konventionel måler.

Myte nr. 5

Transmissionen er krypteret, så dine private data er sikker. Intelligente målere kan også hjælpe forbrugerne med at overvåge deres energiforbrug og tilbyde fjernstyring af apparater via en smartphone – Det er en fordel for dig.

Kendsgerning

Hvis du kan få adgang til dine data, kan skurkene det også. Husholdninger, hvor disse målere er installeret, kan overvåges og deres data afslører adfærdsmønstre i den givne husstand – f.eks. det tidspunkt, hvor du står op om morgenen, det tidspunkt, hvor du går på arbejde, tidspunktet hvor du kommer hjem fra arbejde, går i bad, går i seng, når huset er tilgængeligt osv. Private data som disse, indsamlet og delt, gør ethvert hjem mere følsomt over for f. eks. tyverier. Husstandsdata kan blive kompromitteret (ved hacking eller dårlig administration) og efterlade beboerne, familier, enkeltpersoner, åbne for at blive et mål for kriminel eller anden ondskabsfuld aktivitet, hvilket vil påvirke deres livsforsikringspræmie betydeligt.

Myte nr. 6

Du vil drage fordel af Smart Meterens evne til at kommunikere med individuelle stik eller apparater i hjemmet – det ville også give forsyningsselskaber mulighed for at lukke for strømforsyningen til husholdninger til gengæld for billigere takster.

Kendsgerning

Kommissionens henstilling 2012/148/EU definerer 10 fælles minimumsfunktioner for intelligente målesystemer og nr. 7. er: “Fjernbetjening ON/OFF kontrol af forsyningen OG/ELLER flow- eller strømbegrænsning

Men der er risiko for misbrug. En sådan fjernstyring af teknologi kan føre til indskrænkning af den personlige frihed og kan skabe yderligere præcedens for tilsidesættelse af vores menneskerettigheder.

I Denver, mistede 22.000 mennesker kontrollen over temperaturerne i deres smarte termostater i deres hjem i timevis. Temperaturen blev fjernlåst på grund af en “energinødsituation.”

I Schweiz var der et udkast til dekret kaldet Ordonnance sur les interdictions et les restrictions d’utilisation de gaz. Den foreslog en række mandater for restriktioner for brug af gas, som det fremgår af artikel 2:

  • Når varmeproduktion leveres hovedsagelig ved hjælp af gas eller gasnettet i den centrale varmeforsyning, indvendige rum kan ikke opvarmes til mere end 19 °C.
  • Når varmt vand hovedsageligt tilberedes med gas, kan vandet ikke opvarmes til over 60 °C.

Det gik ikke, men i fremtiden kan det måske. Sådanne forslag kan kun ske med Smart Meters og tilhørende teknologier, hvor der hele tiden sendes husstandsdata ud.

Er der en forpligtelse til at installere dem?

I ovennævnte direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet er der ingen streng forpligtelse til at installere intelligente målere. I direktivets artikel 9, stk. 1, hedder det, at

“Medlemsstaterne skal sikre, at, i det omfang det er teknisk muligt, økonomisk rimeligt og forholdsmæssigt i forhold til de potentielle energibesparelser, at slutkunder til el, naturgas, fjernvarme, fjernkøling og varmt brugsvand får konkurrencedygtige individuelle målere, der nøjagtigt afspejler slutkundens faktiske energiforbrug, og som giver information om faktisk brugstid.”

Det er klart, at Kommissionen giver plads til medlemsstaternes egen vurdering: Hvis medlemsstaten siger, at der er situationer, hvor installationen er teknisk umulig, eller hvor den ikke er økonomisk rimelig, vil borgerne ikke være forpligtet til at skulle installere dem.

Ved nærmere eftersyn af direktivet fremgår det, at det ikke engang dækker forsyningen af koldt vand. Ikke desto mindre tvinger administratorer lejlighedsejere under trussel om sanktioner til også at installere koldtvandsmålere, der er udstyret til indsamling af radiofrekvent data, og de begrunder denne handling ved hjælp af forordningen i dette direktiv.

Med hensyn til varmtvands- og varmemålere er selv målere uden radiofrekvensdataindsamlingsteknologi helt tilstrækkelige til at overholde direktivets krav.

Konklusion

Som konklusion kvalificerer Europa-Kommissionen ikke selv Mart Meters i direktiv 2012/27/EU for under alle omstændigheder og for alle forsyningsvirksomheder at være væsentlige.

Det er vigtigt at påpege, at målerne bliver udrullet uden informeret samtykke fra borgerne, fordi lejlighedsejerne ikke bliver informeret om visse sundheds- og sikkerhedsrisici, såsom gentagen eksponering for pulserende radiofrekvenser.

I øjeblikket er EU-landene divergerende i deres holdning til børn, der udsættes for disse typer af bioaktive frekvenser. Forældre – ja alle – skal dog informeres fuldt ud om de potentielle sundhedsrisici, de påtager sig med smarte målere. Alle bør have valget til at afvise en Smart Meter.

Nogle medlemsstater tilbyder faktisk alternativer. Danmark fandt en løsning til trådløse smartmålere med en antenne placeret på taget. Holland har en fravalgsmulighed. I Sverige kan enhver afslå en smartmåler indtil 2025 (kun elektricitet). Andre medlemsstater bør også overveje bedre alternativer, selvom fastsættelse af en frist for, hvornår de bliver obligatoriske, som i Sverige, blot udskyder den samme sundhedsrisiko, hvilket ikke løser de centrale problemer.

Vi kan ikke give carte blanche til kortsigtede industripolitiske målsætninger – der er begrundet i et “miljøvenligt” imperativ – der efter inspektion er meget tvivlsomme. Målsætningerne for Smart Meters ser ud til at være disponerede for at ignorere udsigten til øget skade fra RF EMF, især for børn og elektrohypersensitive (EHS) individer, som allerede er fysisk og adfærdsmæssigt påvirket af RF EMF i en uacceptabel grad uden at der er en tilstrækkelig, meningsfuld beskyttelse på plads.

Industrien, der styrer politikken, fortsætter kynisk med at bruge greenwashing-taktik som en løftestang til at dreje samfundet ind i en tilstand af underforstået samtykke, som kan skabe dybe problemer for EU’s fremtidige sundhed og skabe en glidebane for menneskerettighederne, såfremt der intet bliver gjort.

Artiklen er oprindelig skrevet af Petra Bertová, Sean Carney, Corriëlle van Vuuren på vegne af Europeans for Safe Connections

Kilder:

[1] ENDELIG RAPPORT, Indførelse af benchmarking af intelligente målere i EU-28
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b397ef73-698f-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en

[2]

Se mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.