Kritik af SCHEER-opinion rapporten om sundhedsrisici fra trådløs stråling

En kritisk gennemgang af EU’s ekspertgruppe og udtalelsen fra august 2022 om behovet for en revision af de maksimale eksponeringsgrænser for stråling fra trådløs kommunikation.

Sammenfatningen og den fulde rapport er udarbejdet af Mona Nilsson, Den svenske strålingsbeskyttelsesfond, samt Vibeke Frøkjær Jensen og Henrik Eiriksson begge fra Rådet for Sikker Telekommunikation, København og Stockholm, januar 2023.

Den originale sammenfatning finder du her (på engelsk):
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/Summary-Critique-of-SCHEER-Opinion-Jan.-14.-2023.pdf

Den fulde rapport finder du her (på engelsk):
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/02/SCHEER_report_critique.pdf

Foto: 5G basestation på bygning på gadeplan (1. sal) i det centrale Stockholm (Arenavägen, 2022). Rapportens forside.

Indhold

Resume
– Højdepunkter
– Sammenhæng
– Den røde tråd
– Et forudbestemt resultat i kraft af designet
– Selvrefererende forskere skaber en illusion af konsensus
– SCHEER-rapporten er i konflikt med langt de fleste felteksperter
– Skadelige virkninger fra brugen af trådløs teknologi er overbevisende fastslået i forskningen
– SCHEER-udtalelsen blander risikovurderinger og risikostyring – i strid med folkesundhedsprincipperne
– SCHEER’s metoder er partiske
– Konklusion
Noter
Medlemmerne SCHEER arbejdsgruppen
– Theodoros Samaras
– Teresa Borges
– Demosthenes Panagiotakos
– Ana I. Proykova
– E. Marian Scott
Eksterne eksperter
– Clemens Dasenbrock
– Heidi Danker-Hopfe
– Olga Zeni
Opsummering
To eksperter er taknemmeligt anerkendt
– Fiorella Belpoggi
– Alexander Lerchl
– En uddybet fortælling om Alexander Lerchl
Referencer
Læs også

Resumé

Højdepunkter

  • Langt de fleste felteksperter er enige om, at ICNIRP 1998-grænserne anbefalet af EU tillader eksponering for skadelige niveauer af stråling, og at de skal være strengere.
  • Skadelige virkninger af stråling fra den trådløse teknologi under ICNIRP-grænseværdierne er klart fastslået af forskningen.
  • EU-Kommissionens videnskabelige rådgivende gruppe (SCHEER) rådgiver positivt om vedtagelse af nye ICNIRP 2020 eksponeringsgrænser, der tillader endnu mere skadelig RF-strålingseksponering.
  • SCHEER-udtalelsen er forudindtaget og ser ud til at være designet til ikke at finde nogen risici samt at give grønt lys for vedtagelsen af ​​eksponeringsgrænser, som er til gavn for industrien.
  • Medlemmer af SCHEER-arbejdsgruppen tilhører en lille selvreferencekreds af risikofri pro-ICNIRP-fortalere, med bånd til teleindustrien.
  • SCHEER-panelet opfylder ikke de grundlæggende krav til risikobedømmere: Kravet om ekspertise og fravær af økonomiske eller politiske bånd.
  • SCHEER-metoden til at vurdere den videnskabelige evidens er utilstrækkelig, stærkt partisk og uvidenskabelig. En central tråd i hele SCHEER-rapporten er skabelsen af ​​tvivl om skadevirkninger i stedet for en objektiv vurdering af videnskaben.
  • SCHEER-rapporten overlapper risikovurdering og risikostyring – et no-go i folkesundheden.
  • Der er et presserende behov for fuldstændig revurdering af forskningen.
  • Det rette EU-organ til at foretage en sådan risikoanalyse er Det Europæiske Miljøagentur.

Sammenhæng

EU-kommissionens videnskabelige rådgivende gruppe, SCHEER, (a) har udgivet et udkast til en opinion rapport om de mulige risici ved eksponering for trådløs teknologi som 5G, 4G, mobiltelefoner, Wi-Fi osv. Dette papir opsummerer en kritik af SCHEER 2022-rapporten. SCHEER-udtalelsen, der blev offentliggjort i august 2022, (b) rådgiver positivt om vedtagelsen af ICNIRP 2020-grænseværdierne, i skarp kontrast til udtalelsen fra flertallet af felteksperter, der konkluderer, at ICNIRP-grænseværdierne er alt for høje, hvilket tillader strålingseksponering, der vides at forårsage skadelige virkninger.

Som ved de tidligere SCENIHR-rapporter (2007, 2009 og 2015), (c) har Europa-Kommissionen, med den udpegede SCHEER-rådgivende gruppe, undladt at inkludere repræsentanter fra det store flertal af videnskabelige eksperter, som er enige i, at der er tilstrækkelig dokumentation for sundhedsrisici langt under de af EU-kommissionen godkendte ICNIRP eksponeringsretningslinjer for at vedtage flere beskyttelsesgrænser.

EU-Kommissionen har kun udpeget otte forskere til at udarbejde SCHEER Opinion report 2022 (arbejdsgruppen). De udvalgte videnskabsfolk er enten ikke eksperter på området, eller forskere, der tidligere har udtrykt holdninger, der var positive til at opretholde de gældende eksponeringsgrænser, og nogle medlemmer havde endda tilknytning til telekommunikationsindustrien.

Den røde tråd
En rød tråd løber gennem SCHEER Opinion 2022-rapporten: Fremstillingen af tvivl om de rigelige videnskabelige beviser for skadelige virkninger fra radiofrekvensstråling (RFR) udsendt af telekommunikationsindustrien. På den anden side accepteres ingen-effekt undersøgelser uden relevant kritik.

Anvendelse af SCHEER-metoden på f.eks. rygning, ville gøre beviserne for sundhedseffekter af rygning “meget svage”. At producere fejlbehæftede “no-effect” undersøgelser og sikre, at disse vejes ligeligt med undersøgelser, der finder effekter, er den metode, tobaksindustrien har brugt i årtier til at beskytte deres produkter, som beskrevet i EEA-rapporten “Late lessons from early warnings” (2013). (1)

Der er rigelig af dokumentation der viser alvorlige virkninger på flora og fauna (2), især på plantefysiologi og insekter, med potentielle ødelæggende virkninger for biodiversiteten og økosystemet. SCHEER undlader at påpege behovet for en revision af retningslinjerne for at omfatte beskyttelse af flora og fauna. Virkningerne på miljøet, såsom virkninger på fugle og insekter, ignoreres fuldstændigt af SCHEER-rapporten.

Et forudbestemt resultat i kraft af designet

At opretholde og vedtage de nye ICNIRP 2020-retningslinjer er af afgørende betydning for teleindustrien. En præsentation fra Ericsson, en stor udbyder af infrastruktur til telekommunikation, tjener som en illustration af, at lavere grænser end dem, der anbefales af ICNIRP, betragtes som en risiko for denne industri. Det bliver svært eller umuligt at udrulle 5G, hvis der anvendes 100 gange lavere grænser. Men endnu lavere grænser anmodes af et flertal af RF-EMF-forskere.

Den åbenlyse gavn af den fremstillede tvivl om sundhedsskadelige virkninger tilfalder telekommunikationsindustrien, mens taberne er folkesundheden og miljøet.

Selvrefererende forskere skaber en illusion af konsensus

Journalister fra Investigate Europe afslørede, hvordan en tæt sammentømret kreds af pro-ICNIRP-forskere, “ICNIRP-kartellet”, nogle med dokumenterede bånd til teleindustriens interesser, sad i alle større officielle science review boards og refererede til hinanden og skabte dermed en illusion af videnskabelig konsensus om, at der ingen risiko er ved de trådløse teknologiprodukter.

SCHEER-arbejdsgruppen indgår i denne lukkede kreds af nogle få selvrefererende ekspertgrupper. (se afsnittet om medlemmerne af SCHEER arbejdsgruppen og side 19 i rapporten).

SCHEER-opinion rapporten henviser gentagne gange til andre rapporter fra forskergrupper inden for denne lukkede kreds. I centrum af denne cirkel er den officielt lydende International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, eller forkortet ICNIRP. ICNIRP er faktisk en privat invitationsklub. (d)

EU-Kommissionen godkender eksponeringsgrænser, der er fastsat af ICNIRP, og som kun beskytter mod akutte, intense eksponeringsvarmeeffekter. Denne påtegning, kendt som Rådets henstilling 1999/519/EF og Direktiv 2013/35/EU, er baseret på, hvad ICNIRP anser for at være “etablerede virkninger” med den højeste grad af bevis. Den ekstreme opfattelse af beviserne kortslutter effektivt beskyttelse mod andre skadevirkninger end opvarmning og forsigtighedsprincippet.

Der er i hele rapporten mange klare indikationer på, at SCHEER-rapporten er forudindtaget i forhold til ICNIRP-perspektivet og dermed giver støtte til teleindustriens interesser før beskyttelse af folkesundheden. Dette kommer f.eks. til udtryk i rapportens forslag til, hvordan man håndterer, at den nye 5G-teknologi “kan udløse befolkningens bekymring for potentielle sundhedsrisici” på grund af den tilladte fordobling af basestationens transmitterede effekt sammenlignet med 4G og en sundhedsrisiko fra en høj stråleintensitet fra beam-forming.

SCHEER foreslår at offentlighedens bekymring håndteres ved at ændre måden at måle eksponering på og henviser samtidig til et papir fra Ericsson, den store udbyder af teleinfrastruktur.

SCHEER-rapporten er i konflikt med langt de fleste felteksperter

Størstedelen af de 256 videnskabsmænd fra dette forskningsfelt, med mere end 2000 peer reviewed undersøgelser bag sig, har underskrevet en fælles erklæring (EMF-Scientist Appeal), der kræver bedre beskyttelse i form af lavere grænser for RFR-eksponering på grund af den voksende evidens for skadelige effekter et godt stykke under ICNIRP-grænserne: ”Det er vores opfattelse, at fordi ICNIRP-retningslinjerne ikke dækker langtidseksponering og lavintensitetseffekter, er de utilstrækkelige til at beskytte folkesundheden.”

I oktober 2022 offentliggjorde en gruppe på 16 verdensførende videnskabsmænd inden for den uafhængige internationale kommission for de biologiske virkninger af elektromagnetiske felter (ICBE-EMF) et peer-reviewet papir, der påviser, at ICNIRP-grænserne godkendt af EU-Kommissionen er baseret på falske og forældede antagelser og ikke beskytter mod skadelige virkninger. De konkluderer ligeledes, at eksponeringsgrænserne skal sænkes, og at 5G-udrulningen skal standses:

“De seneste 25 års omfattende forskning i RFR viser, at de antagelser, der ligger til grund for FCC’s og ICNIRP’s eksponeringsgrænser, er ugyldige og fortsat udgør en skade for folkesundheden” (3)

Skadelige virkninger fra brugen af trådløs teknologi er overbevisende fastslået i forskningen

Blandt de effekter, der er dokumenteret at forekomme under tærsklen for EU-kommissionens godkendte ICNIRP-grænser, er: negative effekter på hjernen og nervesystemet, adfærdsmæssige effekter (symptomer som hovedpine, svimmelhed og søvnforstyrrelser), DNA-skader, oxidativt stress, skadelige virkninger på sædceller og øget risiko for kræft. Alene, dannelsen af reaktivt oxidative forbindelser (ROS) og det resulterende oxidative stress er blevet påvist i mere end 200 videnskabelige artikler (4), og er en sandsynlig årsag til mange andre af de observerede effekter, da ROS forstyrrer basale cellulære funktioner.

Der er ligeledes en voksende mængde beviser for skadelige virkninger på flora og fauna (5) (6) (7), herunder solide beviser for negative fysiologiske virkninger på planter (8) og en række negative virkninger på insekter.

Derudover konkluderer 5G-appellen, underskrevet af over 420 forskere og læger, at 5G vil føre til “potentielle alvorlige sundhedseffekter”. 5G-appellen er gentagne gange blevet tilsendt EU-Kommissionen. (9)

I 2016 offentliggjorde en gruppe europæiske læger EuropaEM EMF guidelines. I denne publikation anbefales det, at eksponering for RF ikke overstiger mellem 0,000001 % til 0,001 % af ICNIRP-grænseværdien ved længerevarende eksponering (mindst 4 timer om dagen) for frekvenser mellem GSM 900 og Wi-Fi 5,6 GHz, afhængigt af følsomhed, nat- eller dagseksponering. Meget lavere maksimum niveauer end ICNIRP 2020-niveauerne på 10 millioner mikrowatt pr. kvadratmeter i gennemsnit mellem 6 eller 30 minutter.

I slående kontrast til ICBE-EMF’s og EMF-forskergruppernes konklusioner og den tilgængelige evidens hævder forfatterne af SCHEER Opinion-rapporten, at de ikke kunne identificere moderat eller stærkt niveau af evidens for sundhedsskadelige virkninger som følge af kronisk eller akut RF EMF eksponering ved niveauer under grænserne fastsat i bilagene til Rådets henstilling 1999/519/EF og direktiv 2013/35/EU” (dvs. under ICNIRP-grænserne fastsat i 1998). Derfor rådgiver SCHEER positivt om vedtagelsen af de opdaterede ICNIRP 2020-retningslinjer.

SCHEER-udtalelsen blander risikovurderinger og risikostyring – i strid med folkesundhedsprincipperne

SCHEER-gruppens opgave er at ”bistå Kommissionen med udarbejdelsen af lovforslag og politiske initiativer”. SCHEER er således en del af det politiske system, og SCHEER’s hovedopgave er at bistå med risikostyring.

Nærværende SCHEER-rapport omfatter både en vurdering af videnskaben og en udtalelse (risikostyring), som er i klar modstrid med princippet om en klar adskillelse af risikovurdering og risikostyring. Det fejler også med hensyn til både ekspertise og uafhængighed. Halvdelen af arbejdsgruppens medlemmer er ikke eksperter i RF sundhedseffekter, og den anden halvdel har interessekonflikter, og opfylder således ikke kriterierne for uafhængighed.

Det Europæiske Miljøagentur, EEA, blev etableret i 90’erne på grund af erkendelsen af, at en klar skelnen mellem det europæiske politiske system (ansvarlig for risikostyring) og organisationen, der leverer den videnskabelige risikovurdering, er afgørende.

EEA’s hovedopgave er at levere sunde, uafhængige oplysninger om miljøet og relateret folkesundhed, herunder videnskabelige risikovurderinger. Grundlaget og motiverne bag vurderinger, der er grundlæggende i vurderingen af risiko og håndteringen af usikkerhed, er et stort omstridt område. Derfor er det en hoved forpligtelse for EEA at sikre, at de videnskabelige bedømmere ikke er forudindtaget på grund af politiske og økonomiske interesser.

Da stråling fra trådløs teknologi er en ny fare med enorme mængder af videnskabelig dokumentation for negative virkninger, bør SCHEER-udvalget (eller EU-Kommissionen) anmode EEA om at udføre den uafhængige risikovurdering af videnskaben som et værktøj til den efterfølgende risiko ledelsesproces.

SCHEER’s metoder er partiske

Denne kritiske gennemgang af SCHEER Opinion 2022 har identificeret adskillige eksempler på bias, der driver rapporten hen imod en konklusion om ingen risiko.

Blandt de klare partiske metoder, der er identificeret i denne kritiske gennemgang, er udvælgelsen af inkluderede rapporter med et flertal, der refererer til den lukkede kreds fra ICNIRP-kartellet. En anden er evalueringen af de inkluderede studier med en klar tendens til at drage konklusioner såsom “stærk evidens for ingen effekter”, selvom der er evidens for effekter; eller “effekter er usikre”, selvom der er stærke beviser for sundhedseffekter.

Et sådant eksempel på forudindtaget evaluering er den klare og konsekvente evidens for øget risiko for hjernetumorer hos mobiltelefonbrugere med mere end 10 års eksponering i den tungeste brugergruppe. Dette har været resultatet af gentagne meta-analyser af tilgængelige epidemiologiske undersøgelser. I dette tilfælde valgte SCHEER at skabe tvivl om de solide beviser ved at henvise til “betydelig kritik” fra to breve til den videnskabelige tidsskriftsredaktør af en af disse metaanalyser. De to breve var hver forfattet af medlemmer af ICNIRP, og udbredte således ICNIRP-kartellets partiske opfattelse. SCHEER undlader hellere end at nævne, at beviserne for kræftvirkninger konsolideres af solide beviser for oxidativt stress og DNA-skader forårsaget af strålingen (dvs. beviser for mekanismen) og yderligere de kræftvirkninger, der er fundet i store dyreforsøg. (10) Andre eksperter konkluderer:

“Når den kumulative mængde af beviser vurderes, viser det overordnede billede af lavintensitets ikke-termiske niveauer af RFR [radiofrekvensstråling] et klart og konsistent mønster af bivirkninger, der danner grundlaget for de mekanismer, hvorved RFR kan forårsage de kræftformer, der ses i menneskelige befolkninger.” (11)

Ydermere, hvad angår undersøgelser, der ikke finder effekter, undlader SCHEER at analysere, om det er fejlet på grund af dårligt studiedesign, f.eks. irrelevant eksponering. Derimod bruges irrelevante kriterier til at kassere en stor mængde undersøgelser, der finder effekter, f.eks. de strenge krav til dosimetri, hvor det ikke er meningsfuldt eller relevant.

Derudover undlader SCHEER at specificere, om dets konklusion om “ingen virkninger” er baseret på undersøgelser af korttidseksponering eller langtidseksponering. Et sådant eksempel vedrører de kardiovaskulære effekter.

Her konkluderer SCHEER, at der er “stærk evidens for ingen effekt” (i sig selv en uvidenskabelig konklusion). Denne konklusion er hovedsageligt baseret på eksperimentelle undersøgelser af korttidseksponering af mennesker (minutter til en time), mens man ignorerer adskillige langtidseksponeringsundersøgelser, der viser negative virkninger.

Derfor er SCHEER-konklusionen stærkt misvisende. En nylig videnskabelig gennemgang af andre forskere konkluderede i november 2022, at stråling fra trådløs teknologi faktisk kan påvirke hjertet.

Konklusion

SCHEER-rapporten bør afvises, og en ny objektiv vurdering af risici for sundhed og miljø skal foretages af kompetente eksperter uden interessekonflikter og bånd til industrien. Rapporten er ekstremt partisk med hensyn til den nuværende videnskabelige dokumentation for sundhedsrisici. Den kan ikke bruges som grundlag for beslutninger om nye eksponeringsgrænser til forebyggelse af sundhedsskadelige virkninger og miljøeffekter. Det relevante EU-organ til at forvalte den nye evaluering er Det Europæiske Miljøagentur.

Noter:

a) SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks): Oprettet i 2016 som afløser for SCENIHR. SCHEER afgiver udtalelser om spørgsmål vedrørende sundhed, miljø og nye risici på anmodning fra EU Kommissionen. Udvalget afgiver navnlig udtalelser om spørgsmål vedr. nye eller nyligt identificerede sundheds- og miljørisici og om brede, komplekse eller tværfaglige spørgsmål, der kræver en omfattende vurdering af risici for forbrugersikkerhed eller folkesundhed og relaterede spørgsmål, der ikke er omfattet af anden risikovurdering i EU.
Eksempler på aktivitetsområder omfatter potentielle risici forbundet med: antimikrobiel resistens; nye teknologier såsom nanoteknologier; medicinsk udstyr, herunder udstyr, der indeholder stoffer af animalsk og/eller human oprindelse; vævsteknik; blodprodukter; fertilitetsreduktion; fysiske farer såsom støj og elektromagnetiske felter interaktionen, synergiske virkninger og kumulative virkninger af risikofaktorer og metoder til vurdering af nye risici. SCHEER kan også blive opfordret til at behandle risici i forbindelse med folkesundhedsdeterminanter og ikke-overførbare sygdomme. SCHEER skal endvidere afgive udtalelser om risici forbundet med forurenende stoffer i miljømedierne og andre biologiske og fysiske faktorer eller ændrede fysiske forhold, som kan have en negativ indvirkning på sundhed og miljø, f.eks. I forhold til luftkvalitet, vand, affald og jord , samt om miljøvurdering af livscyklus. (1)

Den 20. december 2018 klassificerede SCHEER 5G som en mulig ny miljøtrussel. 
Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter. De prioriterede 5G spørgsmålet som “høj” (maks. Prioritering) “Hvordan eksponeringen af elektromagnetiske felter kan påvirke mennesker er stadig kontroversielt, og undersøgelser har ikke givet klare bevis for påvirkningen på pattedyr, fugle eller insekter.” (2)
juni 2021 fik SCHEER til opgave at komme med videnskabelige udtalelser om behovet for en teknisk revision af gældende EU-lovgivning (dvs. bilagene til Rådets henstilling 1999/519/EF og direktiv 2013/35/EU).
Kilder:
1) https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer_da
2) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf
Aktive arbejdsgrupper og deres medlemmer:
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/experts/declarations/scheer_wg_da

b) ‘Opinion on the need of a revision of the annexes in the Council Recommendation 1999/519/EC and Directive 2013/35/EU, in view of the latest scientific evidence available with regard to radiofrequency (100kHz – 300GHz)’, 16 August 2022:
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/scheer_o_044_0.pdf

c) SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) var en paraply-betegnelse for EU-kommissionens ekspert-paneler ud i helbredsrisici forbundet med nye teknologier m.m. SCENIHR blev i 2016 afløst af SCHEER.
Interessekonflikter: I det udvalg som skulle tage stilling til de skadelige virkninger ved EMF havde EU kommissionen placeret personer med tilknytning til teleindustrien. Flere af udvalgets forskere anerkendte kun de termiske farer og nægtede at anerkende det stigende antal videnskabelige undersøgelser, der f.eks. påviser faren for kræft i hjernen. Det fik i 2015 39 NGO’ere til at sende et protestbrev til EU’s Ombudsmand om SCENHIR eksperternes partiskhed og bad ham om at sikre en mere objektiv og redelig sammensætning af udvalget.
Kilder:
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/members_wg_en
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/39-ngoer-klager-til-eus-ombudsmand
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Complaint-to-the-European-Commission-SCENIHR-2015-08-31.pdf

d) ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) er en privat komité (https://www.icnirp.org/) som er registreret i Tyskland. ICNIRP har lokaler hos den tyske strålebeskyttelsesmyndighed som den også får støtte fra. ICNIRP er ikke international på anden måde end dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP rådgiver bl.a. WHO, EU og nationalstater om ikke-ioniserende elektromagnetiske felter. ICNIRP indstiller ikke grænseværdier, men udarbejder beregningsmetoder til indstilling af grænseværdier. ICNIRP’s første retningslinjer kom i 1998 og er først blevet justeret i 2020 bl.a. for at de kunne tilpasses 5G teknologien. Medlemslisten i foreningen består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til el- og mobilindustrien og det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er på ingen måde et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan. ICNIRP er derfor heller ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Medlemmerne SCHEER arbejdsgruppen

Forgængerne SCENIHR 2007, 2009 og 2015 var sammensat af eksperter med klare interessekonflikter med hensyn til medlemskab af ICNIRP eller IEEE/ICES eller finansiering fra teleindustrien. IEEE/ICES (*) er en brancheorganisation med mange repræsentanter fra telekommunikations- og militærsektoren, der sætter grænser udelukkende baseret på termiske effekter svarende til ICNIRP-eksponeringsgrænserne. Alle SCENIHR-rapporter gav grønt lys for ICNIRP-grænserne og dermed for ‘business as usual’ til at fortsætte udvidelsen af trådløse teknologier uden forbedret beskyttelse for offentligheden (se Tabel 1).

*) Industriorganisationen IEEE repræsenterer militær-, tele- og el-industrien. IEEE er en organisation som anbefaler grænseværdien for den tilladte stråling. ICNIRP (The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) baserer sine anbefalinger på dem som IEEE udarbejdede tidligt i 1980’erne.

https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.html

SCHEER Opinion 2022 er skrevet af en arbejdsgruppe på otte personer. Fem er også SCHEER-medlemmer og tre er eksterne konsulenter. Af de otte medlemmer er kun fire eksperter i RF stråling. Alle disse fire medlemmer har tilknytning til industrien i form af forskningsfinansiering, medlemskab af brancheorganisation eller ejerandele i virksomheder med forretning relateret til dette spørgsmål.

SCHEER-rapporten ignorerer en række videnskabelige rapporter, fordi forfatterne hævder, at disse har en “høj risiko for bias” (side 20). Men som det fremgår nedenfor, har 50% af forfatterne selv en høj risiko for bias på grund af bånd og finansiering fra industri og pro-industriorganisationer. Desuden har de tidligere fremsat udtalelser, der klart går ind for ICNIRP-grænserne og dermed for teleindustriens interesser:

Theodoros Samaras: Professor i fysik på Aristotle University of Thessaloniki i Grækenland. Associeret medlem af IEEE/ICES. (1) IEEE har også sponsoreret flere af hans publikationer. Han er tidligere ansat i og rådgiver for IT’IS Foundation, en schweizisk organisation finansieret af store teleselskaber (2) og en aktionær i Thessaloniki Software Solutions S.A. (3) I 2010 – 2012 var Samaras konsulent for Vodafone-Panafone, en teleoperatør i Grækenland. Han var også medlem af SCENIHR 2015-arbejdsgruppen, som skabte tvivl om beviserne for skadelige virkninger og derefter konkluderede, at der ikke var nogen sundhedsskadelige virkninger. I en udsendelse på Detektor, sendt den 3. maj og opslag på DR.dk fra den 4. maj, 2019 citeres han for ”Som det ser ud lige nu, er der ingen grund til at bekymre sig om 5G-netværket.”
Kilder:
1) https://www.ices-emfsafety.org/wp-content/uploads/2017/01/SCC39-Annual-Report-2015-2016.pdf
2) http://www.itis.ethz.ch/assets/Downloads/Annual-Reports/ITISReport2014web.pdf
3) https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer/docs/doi_scheer_samaras2016_en.pdf
Se også her:
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/doi_scenihr_samaras_en.pdf

Teresa Borges, Senior politisk medarbejder ved Generaldirektoratet for Sundhed, Lissabon, Portugal. Biolog, har arbejdet med regulatorisk toksikolog og menneskelig sundhedsrisikovurdering, ekspert i biocider, REACH/CLP, nanomaterialer
https://www.linkedin.com/in/teresa-borges/?originalSubdomain=pt

Demosthenes Panagiotakos, Dr. Med. Specialiseret indenfor epidemiologi af kroniske sygdomme; hjerte-kar-sygdomme; livsstilsdeterminanter; Middelhavskost; forskningsmetoder inden for medicin systematiske reviews og metaanalyser. Athens Universitet, Grækenland
Se også her:
https://kines.rutgers.edu/departmental-info/faculty-biographies/318-faculty/visiting-faculty/740-demosthenes-panagiotakos

Ana I. Proykova, Dr. Habil Professor i atom- og molekylærfysik ved universitetet i Sofia University of Sofia, Sofia, Bulgarien.
Leder af High Performance Computing Laboratory ved Sofia Tech Park og videnskabsdirektør for det nyoprettede Centre of Excellence “Universiteter for ScieNce, informatik og teknologier i e-samfundet – UNITe” (2018-2023). Hun koordinerer projektet EuroCC NCC (2020-31.12.2022) ved universitetet i Sofia og projektet EUMaster4HPC (1.01.2022-31.12.2026), begge finansieret af det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling (Horisont 2020). Hun har mere end 40 års erfaring inden for beregningsfysik med resultater i faseovergange af lavdimensionelle systemer, simuleringsteknikker og dataanalyse baseret på HPC-teknologier. Hun koordinerede arbejdspakken om modellering og simulering af CoNanomet FP7-projektet; WP Advancement in research e-infrastructure i GATE H2020-projektet om Big Data for Smart Society (Twinning fase 1). Hun ledede projekterne “Parallelle beregninger af processer i komplekse systemer” (2018-2019), Opgavebaserede parallelle applikationer i containerplatforme (2019-2020). Hun var medlem af fire europæiske rådgivende grupper for Horisont 2020-WP 2014-2015. Hun er medlem af programudvalget for forskningsinfrastrukturer (Horizon Europe) og medlem SCHEER. Hun er medlem af det internationale rådgivende udvalg for EOSC-Nordic-projektet (2020-2022) og repræsentant i EOSC-foreningen. Prof. Proykova er formand for ESFRI’s strategiske arbejdsgruppe om data, databehandling og digitale forskningsinfrastrukturer og bulgarsk delegeret i ESFRI-forummet.
Publikationer findes her: https://orcid.org/0000-0002-5808-1822.

E. Marian Scott, professor i miljøstatistik ved University of Glasgow, Glasgow, Storbritannien. Blev tildelt OBE for tjenester til videnskab i 2009 og Barnett Award fra Royal Statistical Society i 2019. Hun er seniormedlem af AI3-initiativet og har udgivet mere end 200 forskningsartikler samt forfattet og redigeret tre bøger bl.a. indenfor analyser af kunstig intelligens vedr. datamiljøovervågning (geofysik), havforurening og oceanografisk udstyr, sensorer og vandkvalitet. Hun har siddet i redaktionen for miljø og radiokarbon. Hun var VP (International) for Royal Society of Edinburgh, Edinburgh, Storbritannien, fra 2016 til 2019 og er i øjeblikket medlem af Scottish Science Advisory Council, Joint Nature Conservation Committee og Scientific Committee for Health, Environment and Emerging Risks.
Se også her: https://ieeexplore.ieee.org/author/37088960847

Eksterne eksperter:

Clemens Dasenbrock, Professor og tidligere leder Afd. for Toksikologisk testing af miljø- og arbejdssikkerhed, Fraunhofer Institutt, Hannover. Nogle relevante artikler i PubMed, flere med andre kendte navne på «nej-siden», bl.a. Martin Röösli. Fandt øget kræftforekomst efter UMTS-eksponering, mulig men uafklaret kobling til leukemi i et andet forsøg, og ingen sammenhæng i et forsøg med mus.
Han har modtaget støtte til forskning fra Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication (FSM), der modtager støtte fra teleselskaber. (1) Han har også været medlem af ICNIRP (SEG) og af SSM (Swedish Radiation Safety Authority) ekspertgruppe for flere år. SSM’s rapport offentliggjort i 2021 konkluderede, at der “ingen grund til at ændre nogen referenceniveauer eller anbefalinger på området.” (2)
Kilder:
1) https://www.researchgate.net/publication/340265564_Assessment_of_Genotoxicity_in_Human_Cells_Expose
2) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/fce87121bd5e47ca95ad16d93d03f638/202108-recent-research-on-emf-and-health-risk.pdf
Se også her:
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-10/cv_scheer_dasenbrock2022.pdf

Heidi Danker-Hopfe, Dr. biolog og statistiker, professor ved Charité – University Medicine, Berlin, hvor hun leder en søvnforskningsafdeling. Siden 2006 medlem af den tyske SSK (Strahlenschutzkommission) ekspertgruppe, siden 2011 styremedlem i European Bioelectromagnetics Association, siden 2012 medlem af SCENIHR, siden 2013 medlem af SSM’s (Svensk Strålingssikkerhedsmyndighed) ekspertgruppe. Den svenske SSM 2021-rapport konkluderede, at der “ingen grund til at ændre nogen referenceniveauer eller anbefalinger på området” (1), og den tyske gruppe vedtog en rapport i december 2021, der konkluderede i overensstemmelse med industriens gavnlige fortælling, at “der er i øjeblikket ingen pålidelige beviser for sundhedsrisici ved eksponering af personer under” ICNIRP-grænserne. Hun var også medlem af SCENIHR 2015-arbejdsgruppen, og konkluderede, at der ikke var evidens for sundhedseffekter.
Kilder:
1) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/fce87121bd5e47ca95ad16d93d03f638/202108-recent-research-on-emf-and-health-risk.pdf
Se også her:
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-10/cv_scheer_dankerhopfe2022.pdf

Olga Zeni, Dr. ved National Research Council (CNR) – Institute for Electromagnetic Sensing of the Environment (IREA), Italien. Hendes forskningsaktivitet drejer sig hovedsageligt om undersøgelsen af interaktionerne mellem ikke-ioniserende stråling og biologiske systemer. Inden for denne ramme undersøges cellulære effekter induceret af eksponering for elektromagnetiske felter over et bredt frekvensområde (50 Hz – 1 THz). For nylig er en undersøgelse af cytotoksiciteten af nanopartikler blevet gennemført. Er tidligere finansieret af Telecom Italia (1), Italien (trådløs industri). Hun var også medlem af SCENIHR 2015-arbejdsgruppen, og konkluderede, at der ikke er evidens for sundhedseffekter og WHO 2014-ekspertgruppens udarbejdelsessektioner. Hun har tidligere udtrykt holdninger til fordel for ICNIRP-grænseværdierne. (2)
Kilder:
1) https://www.emf-portal.org/en/article/10036
2) Kilde mangler pt.
Se også her:
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-10/cv_scheer_zeni2022.pdf

Opsummering

Det er bemærkelsesværdigt, fremfører rapporten, hvordan de fire udpegede SCHEER-arbejdsgruppemedlemmer med ekspertise i RF-biologiske effekter gennem de sidste år har udtrykt holdninger, der gavner fortsat overholdelse af ICNIRP-grænserne, i modstrid med flertallet af eksperter på området. Desuden var tre af dem også med i SCENIHR 2015-arbejdsgruppen (Samaras, Danker-Hopfe, Zeni). Derfor er det ingen overraskelse, at SCHEER-udtalelsen indtager den samme holdning som SCENIHR-udtalelsen 2015.

To af eksperterne er også med i den svenske SSM-ekspertgruppe, hvor et flertal af eksperterne altid har været medlemmer eller rådgivende eksperter af ICNIRP. Flere af dem modtager også støtte fra telebranchen. Følgelig har SSM-rapporter konsekvent konkluderet til fordel for ICNIRP-grænseværdierne. I 2011 blev det afsløret, at et fremtrædende medlem af SSM og tidligere medlem af ICNIRP 1996-2008 og SCENIHR 2009/2007 (A. Ahlbom) var medlem af bestyrelsen i sin brors telekom-lobbyvirksomhed i Bruxelles. Desuden havde broderen tidligere været lobbyist for den største svenske teleoperatør, Telia, i Bruxelles.

Resultatet af SCHEER-rapporten kan siges at være forudbestemt, blot ved valget af eksperter i arbejdsgruppen. Resultatet er givet i designet.

Yderligere bidrag fra følgende eksperter er taknemmeligt anerkendt, som der står i rapporten:

Fiorella Belpoggi, Dr. og forskningschef ved Ramazzini Institute og direktør for Cesare Maltoni Cancer Research Centre, hvor hun har arbejdet siden 1981. Autoritet vedr. spørgsmål om menneskers eksponering for toksicitet. Hendes forskningsinteresser strækker sig bredt, herunder gammastråling, elektromagnetiske felter fra kraftledninger og radiostationer samt fødevaretilsætningsstoffer, plast, pesticider, hormoner, vitaminer, brændstofbestanddele og asbest og dets erstatninger.
https://www.investigate-europe.eu/en/2020/%E2%86%92-dr-fiorella-belpoggi-director-of-research-at-the-ramazzini-institute-italy-a-case-for-caution/

Alexander Lerchl, professor i biologi og etik ved det private Jacobs University i Bremen, som forestå det store forskningsprojekt om hudcellers DNA vil blive påvirket af 5G-frekvenserne fra 26 Gigahertz og opefter. (1) (2)
Alexander Lerchl har gennem en årrække været industri talsmand og bla. kendt for at forfølge andre forskere. Både i 2015 og i 2020 tabte han et injurie søgsmål, grundet hans involvering i et forsøg på at feje EU’s 20 mio store REFLEX studie fra 2004 (3) ind under gulvtæppet med en større hetz med falske anklager. (4) (5) (6) Desuden blev han droppet til WHO’s IARC ekspert panel i 2011 grundet hans tilknytning til industrien og hans generelle adfærd.
At Lerchl var blevet sat under lup gjorde, at han ikke kunne fuske med resultatet af hans replikations studie fra 2015, som replikerede ITEM studiet fra 2010. Hensigten var at modbevise 2010-studiet, men han fandt med 2015 studiet præcis samme resultat som 2010 studiet: At ikke ioniserende elektromagnetisk stråling (trådløs teknologi) accelerer cancer/tumor vækst (i dette tilfælde i mus). (7) (8)

En uddybet fortælling om Alexander Lerchl
I en artikel i Tabt Trådt uddybes historien om Lerch: (9) Længe før, Alexander Lerchl blev dømt for injurier, mødte han selv modstand imod sin person på grund af tilsværtnings kampagnen. I 2010 anmodede han om at bistå den ekspertgruppe, som skulle evaluere den mulige sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft hos WHO’s kræftagentur, IARC (International Agency for Research on Cancer). Lerchl forslog sig selv som arbejdsgruppens tekniske konsulent, men IARC bad ham om at blive væk. (10)
I et personligt brev, som senere blev gjort offentligt, begrundede IARC afslaget med, at halvdelen af Lerchls egen publicerede forskning ikke var originale undersøgelser. De var artikler med kritiske kommentarer imod forskningsresultater, som havde antydet, at mobiltelefoni kunne have helbredsskadelige effekter, og Lerchl havde også forlænget sin kampagne på andre formidlingsplatformer end forskningsartikler.

“Tager man ovennævnte punkter i betragtning, føler vi ikke, at din deltagelse vil bidrage til en balanceret afsøgning af konsensus i den kommende arbejdsgruppe”, skrev IARC i det afvisende svar.

IARC evalueringen sluttede i maj 2011 med, at radiofrekvent stråling blev klassificeret som mulig kræftfremkaldende i WHO.

Fra 2002 til 2008 var han en betydelig aftager af forskningsmidler fra det tyske mobilforskningsprogram, DMF (Deutsche Mobilfunk-Forschungsprogramm), som blev koordineret af den tyske strålebeskyttelseskommission, SSK. Teleindustrien leverede halvdelen af programmets budget på 17 millioner euro. Svarende til 160 millioner danske kroner.

I 2019 blev Alexander Lerchl udpeget til at sidde i det eksterne rådgivningspanel for det japansk-koreanske forskningsprojekt, som er et stort toksikologisk dyreforsøg, der direkte skal efterprøve og replikere det resultat, som Det Nationale Toksikologiprogram (NTP) i USA offentliggjorde i 2018. NTP’s forskning konkluderede, at mobilstråling er kræftfremkaldende i forsøgsdyr.

I 2019 modtog Alexander Lerchl en bevilling på cirka 8 millioner kroner til et forskningsprojekt fra den tyske forbundsstats strålingsagentur, BfS. Forskningsprojektet skal undersøge, om de særligt høje frekvenser fra 26 Gigahertz og opefter, som er 5G-visionens mest teknologisk ambitiøse del, kan udgøre et skadeligt potentiale for DNA i menneske celler ved at bestråle laboratoriekulturer af hudceller med frekvenser, som planlægges til 5G-brug. BfS valgte således at fastholde et tæt samarbejde med Lerchl – på trods af injuriedommen i 2015.

Selv om Alexander Lerchl aldrig selv har haft sæde i ICNIRP, så regnes han som en fast del af det, som visse kritikere kalder for “ICNIRP’sfæren”. Lerchl har dels arbejdet sporadisk for ICNIRP. Dels har han selv i årtier været tæt forbundet med BfS i München, som er Tysklands forbundsstyrelse for strålebeskyttelse. Måske skulle det rettelig havde heddet “BfS’færen”, for den tyske forbundsstats institution i München ligner et centerpunkt i den internationale strålingsforskning, hvor penge og indflydelse følger med.

Den strålingskritiske tysk-schweiziske miljøorganisation Diagnose:Funk har forlangt, at den tyske strålingsmyndighed, BfS, fratager Alexander Lerchl ansvaret for det million dyre forskningsprojekt, som undersøger de uudforskede nye 5G-frekvenser for DNA-effekter. Man har også forlangt, at det medicinske universitet i Wien giver oprejsning til Elisabeth Katochvil og Hugo Rüdiger, som begge led den tort, at universitetet støttede svindelanklagerne.

Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2019/11/28/tyskland-millioner-fra-forbundsstaten-til-5g-forskning-af-huden/
2) https://www.jacobs-university.de/news/forschungsprojekt-zu-den-auswirkungen-des-5g-mobilfunks-auf-die-menschlichen-zellen-der-jacobs
3) https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/reflex-studie-gentoxisches-potenzial-hochfrequenter-emf/
4) https://stiftung-pandora.eu/2021/01/27/das-hanseatische-oberlandesgericht-bremen-verurteilt-professor-alexander-lerchl-zur-ruecknahme-seiner-faelschungsbehauptung-gegenueber-der-reflex-studie/#more-17686
5) https://tabttraad.home.blog/2021/01/29/domt-for-injurier-igen-tysk-professor-fortsatte-svindelanklagerne-mod-brandvarmt-forskningsresultat/
6) https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/744865353092851/
7) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X15003988
8) https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/ueberraschte-oeffentlichkeit/
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
9) https://tabttraad.home.blog/2021/02/02/trods-to-domme-imod-sig-smudsprofessor-har-flere-toppositioner-i-international-stralingsforskning/
10) https://microwavenews.com/news-center/lerchl%E2%80%99s-unattainable-prize

Referencer:

1) www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-2-full-report/late-lessons-from-early-warnings/view
2) See footnotes 3-7 below
3) https://icbe-emf.org/wp-content/uploads/2022/10/ICBE-EMF-paper-12940_2022_900_OnlinePDF_Patched-1.pdf
4) Carpenter et al. 2022 https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2791555
5) Levitt et al., 2021a, Levitt et al., 2021b, Levitt et al., 2021c).
6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27650031/
7) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf
8) https://eklipse.eu/wp-content/uploads/2020/10/EMR-KnowledgeOverviewReport_FINAL_27042018-1.pdf
9) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36129168/
10) https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-
radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.html

11) Carpenter et al. 2022 https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2791555

Læs også:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.