Tidligere ICNIRP-medlem tager afstand fra ICNIRP og grænseværdier

De grænseværdier, som ICNIRP, teleindustriens private NGO, anbefaler for stråling fra trådløs teknologi, kritiseres kraftigt af de fleste forskere på området, da de ikke beskytter mod dokumenterede skadelige virkninger. Alligevel er disse grænseværdier fortsat gældende i Danmark og i mange andre lande i verden. Et mangeårigt medlem af ICNIRP – James C. Lin – har nu tilsluttet sig kritikken: ICNIRP’s grænseværdier er baseret på forkerte antagelser, mangler et videnskabeligt grundlag og beskytter ikke i tilstrækkelig grad børn, voksne eller særligt sensitive.

Foto: Kayla Speid, Unsplash

James C. Lin, (1) er professor emeritus ved Institut for Elektro- og Computerteknologi, University of Illinois Chicago. Han var i 2004 til 2016 medlem af ICNIRP, som anbefalede referenceværdierne (eller grænseværdierne) for radiofrekvent stråling, herunder mikrobølgestråling fra trådløs teknologi, der bl.a. er gældende i Danmark. Grænseværdierne er blevet stærkt kritiseret i mange år for at tillade eksponering, som vides at være skadelig, men samtidig er de af stor betydning for den involverede industri, frem for alt teleindustrien og militærindustrien.

Grænseværdier baseret udelukkende på opvarmning af kropsvæv

De fleste forskere indenfor området har underskrevet EMF Scientists Appeal (2015), hvor de anbefaler at grænseværdierne reduceres kraftigt for at kunne give beskyttelse mod dokumenterede skadelige virkninger. ICNIRP’s grænseværdier beskytter kun mod de øjeblikkelige virkninger, når strålingen er så intens, at den opvarmer kroppen med 1 grad i 6 eller 30 minutter. Grænseværdierne er baseret på ideen om, at mikrobølgestråling kun kan være skadelig, når den er så intens, at den opvarmer kropsvæv. Den samme grundopfattelse, som blev etableret af den amerikanske militærindustri i 1950’erne, hvor bl.a. hundes testikler blev “kogt”, kaniner blev blinde, samt brug dødelige eksponeringer ved høj effekt. Militærets konklusionen blev, at det sikre niveau ville være 10 mW/cm2 (2), hvilket svarer til ICNIRP’s grænseværdier. På den baggrund beskytter grænseværdierne dermed ikke mod en lang række sundhedsskadelige virkninger, som netop ikke er forårsaget af hurtig opvarmning, men som derimod er forårsaget de langsigtede biologiske effekter, det være sig kræft, degenerative sygdomme, nedsat fertilitet eller almindeligt rapporterede symptomer som søvnbesvær, hovedpine, svimmelhed, hjerteproblemer, tinnitus, næseblod og meget mere.

Grænseværdierne beskytter ikke befolkningen tilstrækkeligt

Det opsigtsvækkende er, at James C. Lin har foretaget en kovending i sit syn på de referenceværdier, som ICNIRP anbefaler. I artiklen som blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental Research den 24. januar 2023 afviser Lin ICNIRP’s grænseværdier fordi de er baseret på forkerte antagelser, manglende videnskabeligt grundlag og for ikke i tilstrækkelig grad at beskytte børn, arbejdstagere og offentligheden eller særligt følsomme mennesker. I forskningsartiklens konklusion skriver Lin denne hårde kritik:

“Derudover er grænseværdierne baseret på forældede oplysninger, vigtige dyredata omgås. Det gælder især for millimeterbølgestråling fra 5G, hvor der er få undersøgelser af sundhedseffekter på mennesker i den offentliggjorte videnskabelige litteratur. Grænseværdierne er mangelfulde og kan ikke anvendes på langvarig eksponering ved lave niveauer. I stedet for at blive underbygget af videnskabelige fremskridt er de baseret på forkerte antagelser og forældede eksponeringsforanstaltninger, der ikke i tilstrækkelig grad beskytter børn, arbejdstagere og offentligheden eller personer med følsomhed over for elektromagnetisk stråling mod udsættelse for radiofrekvensstråling eller fra trådløse enheder og systemer. Derfor kan mange af de anbefalede grænseværdier diskuteres og mangler videnskabeligt grundlag for at være sikre og beskytte folkesundheden.

Hele Lins konklusion findes under punkt 3 i noterne.

Selv for de lavere frekvenser, som 5G i øjeblikket bruger, 3,5 GHZ, findes der i dag stadig meget lidt forskning. Det første casestudie af personer, der blev udsat for en 5G-basestation, blev offentliggjort på svensk i februar 2022 og på engelsk i en mere detaljeret artikel fra januar 2023. Se også artiklen i The Defender og gennemgangen her. Det første dyreforsøg med 5G-frekvensen 3,5 GHz, men som brugte GSM-modulering, blev offentliggjort i oktober 2022.

Synes at være tilpasset industriens behov

Lin bemærker, at ICNIRP i de nye anbefalede grænseværdier fra 2020 ikke tager højde for, at radiofrekvent stråling er klassificeret som “muligvis kræftfremkaldende”, gruppe 2B, af IARC i 2011. De offentliggjorte anbefalinger fra 2020 mangler derudover overvejelser og begrænsninger vedrørende pulsmodulering af telekommunikationssystemer, pulsmoduleringen anses af mange kritiske forskere netop for at være en meget vigtig årsag til de skadelige effekter. Lin bemærker selv, at “det er velkendt”, at resultaterne af undersøgelser påvirkes netop af disse faktorer.

Endvidere skriver Lin om ICNIRP, at den er en privat organisation, hvor medlemmerne vælges af andre medlemmer, samt at ICNIRP-medlemmer også ansættes af WHO, som igen har tætte forbindelser til branchen. Derudover er IEEE-ICES, der sætter lignende grænseværdier som ICNIRP, en organisation, der domineres af folk fra industrien. Der er også rapporter i medierne om, at det er mobiltelefonindustrien, der stod bag en organiseret kampagne for at nedgøre forskningsresultater, der er negative for teleindustrien, skriver Lin: “Nogle har spekuleret i, at mobiltelefonselskaber ofte er imod ethvert forslag om, at deres produkt kan være skadeligt for menneskers sundhed (Elkind, 2022).” Lin henviser også til, at undersøgelser, der udelukkende finansieres af industrien, har en lavere sandsynlighed for at rapportere negative resultater for branchen.

Anbefaler ALARA-princippet

Lin afviser også ICNIRP’s tidligere anbefalinger for radiofrekvent stråling fra 1998: De er ikke baseret på et klart biofysisk grundlag og mangler videnskabelig begrundelse. Endelig anbefaler James C. Lin, at ALARA-princippet bør anvendes, dvs. strålingsniveauer skal holdes så lave som muligt.

Ny kommission: Referenceværdier er baseret på forkerte antagelser

I oktober 2022 blev den nye Den Internationale Kommission for Biologiske Virkninger af Elektromagnetiske Felter (ICBE-EMF) lanceret, hvis kritiske konklusioner om ICNIRP delvis er i tråd med kritikken fra det tidligere ICNIRP-medlem James C. Lin.

ICBE-EMF offentliggjorde sine konklusioner i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Environmental Health med titlen “Scientific evidence ugyldiggør sundhedsantagelser, der ligger til grund for FCC og ICNIRP-eksponeringsgrænsebestemmelser for radiofrekvensstråling: implikationer for 5G”De 16 videnskabsmænd, der er en del af kommissionen, har gennemgik de sidste 25 års forskning i de skadelige virkninger af stråling fra trådløse teknologier (radiofrekvens eller mikrobølgestråling). Herved konkluderer de, at ICNIRP-grænseværdierne er baseret på forkerte antagelser og mangler beskyttelse mod en række skadelige virkninger. ICNIRP og det amerikanske agentur FCC, Federal Communications Commission, har fejlagtigt afvist hundredvis af forskningsrapporter, der dokumenterer skadelige sundhedseffekter på niveauer, der i mange tilfælde ligger langt under dem, der anbefales af ICNIRP og FCC. Du kan her finde en gennemgang af artiklen på dansk.

ICBE-EMF mener, at de nuværende referenceværdier eller grænseværdier for stråling fra den trådløse teknologi ikke beskytter mennesker og dyr mod påviste skadelige påvirkninger. ICBE-EMF opfordrer til, at offentligheden informeres om risiciene, at de nuværende grænseværdier skærpes, at yderligere udbredelse af 5G standses, samt at nye grænseværdier også beskytter vilde dyr og planter mod skadelige påvirkninger.

Den danske Sundhedsstyrelse

Sundhedsstyrelsen skriver at de “grænseværdier, der bruges i Danmark, har baggrund i anbefalinger fra Det Europæiske Råd, der er baseret på værdier fastlagt af den internationale kommission for beskyttelse imod ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). Disse grænseværdier bliver fulgt i de fleste europæiske lande, herunder de øvrige nordiske lande.”

EU kom den 12. juli 1999 med en henstilling om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz). Det er vigtigt her at bemærke, at en “henstilling” ikke er bindende, men den “giver institutionerne mulighed for at give deres mening til kende og foreslå en retningslinje uden derved at pålægge dem, den er rettet til, nogen retlige forpligtelser.”

Danmark har på intet tidspunkt taget formel stilling til henstillingen i form af en folketingsbeslutning.

Henstillingen indeholde nogle centrale punkter, som dog hverken efterfølges af Danmark eller de fleste andre lande:

(4) befolkningen i Fællesskabet skal beskyttes mod kendte sundhedsskadelige virkninger, der kan skyldes eksponering for elektromagnetiske felter; der bør på nationalt plan og på fællesskabsplan udarbejdes rapporter om medlemsstaternes foranstaltninger på området, uanset om de er bindende, og om hvordan der er taget hensyn til denne henstilling;

(17) for at øge opmærksomheden for risici ved og beskyttelsesforanstaltninger mod elektromagnetiske felter bør
medlemsstaterne fremme oplysning og praktisk vejledning på området, navnlig med hensyn til udformning, montering eller anvendelse af udstyr med henblik på at opnå, at eksponeringsniveauerne ikke overstiger de anbefalede restriktioner;

(18) der bør lægges vægt på at opnå kommunikation og forståelse af risici i forbindelse med eksponering for elektromagnetiske felter under hensyntagen til befolkningens opfattelse af sådanne risici;

(19) medlemsstaterne bør tage hensyn til de fremskridt, der er sket inden for videnskabelig viden og teknologi med
hensyn til beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling
, idet der tages hensyn til sikkerhedsaspektet, og de bør jævnligt gennemføre undersøgelse og kontrol ved med jævne mellemrum at foretage en vurdering på grundlag af retningslinjer fra kompetente internationale organisationer som f.eks. International Commission on Non-Ionising Radiation Protection,

Som det fremgår af Lins kritik af ICNIRP er det svært at se hvordan ICNIRP som en industri NGO kan være kompetent i denne sammenhæng, men den nævnes også blot som et eksempel!!!

Af sundhedsstyrelsen hjemmeside fremgår det aldeles fejlagtigt at “På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger fra eksempelvis mobiltelefoner og trådløse netværk.”

I forhold til at andre lande har sat lavere grænseværdier end Danmark giver styrelsen denne usaglige vurdering:

Enkelte europæiske lande har med forskellige begrundelser fastsat egne grænseværdier for befolkningens udsættelse for radio- og mikrobølger. Begrundelsen for dette kan være en påstået øget sygdomsrisiko, frygt i befolkningen eller andre forhold. Fastsættelsen af disse specifikke nationale grænseværdier vurderes ikke at have baggrund i videnskabelig forskning eller i de internationale anbefalinger sat af EU eller WHO.

Det som styrelsen ikke synes du skal vide

IARC’s klassifikation af EMF stråling som mulig kræftfremkaldende bliver gemt godt af vejen på hjemmesiden. Det samme gælder styrelsen ret markante anbefalinger om ikke at holde mobilen op til øret, en anbefaling som kun en ganske lille del af befolkningen overhovedet har hørt om. Ifølge EU henstillingen er det jo noget befolkningen i den grad skal oplyses om.

Om den stadig stigende elektrosmog skriver styrelsen lakonisk: “Den øgede brug af trådløse teknologier har medført højere niveauer af radio- og mikrobølgestråling i vores omgivelser, men strålingsniveauerne er stadig væsentligt lavere end de anbefalede grænseværdier.” Det er korrekt at grænseværdien er så høj at det i praksis er umulig at overskride, hvilket kun kan lade sig gøre fordi den er basseret på de usagte kriterier der tager udgangspunkt i akut opvarmer kroppen med 1 grad i 6 eller 30 minutter. Det absurde fremgår, hvis du overvejer, hvor mange mobilmaster du kan omgive dig med uden at grænseværdien overskrides.

Eksempel: Sundhedsstyrelsen henviser bl.a. til en målerapport fra Rambøll vedr. 5G NR anlægget på Torvegade 3C i Helsingør bestående af 3 master. Den højeste samlede feltbelastning var fra et målepunkt 60 m fra bygningen svarende til ca. 0,19 % af grænseværdien, målt over en periode på 6 minutter. Grænseværdien i Danmark er sat til 10.000.000 mikroW/M2 det svarer til, at der omkring punktet med en afstand på 60 m. kan opsættes mindst 14.210 antenner uden problemer.

Kilder og noter:

1) James C. Lin (Life Fellow, IEEE) BS, MS og Ph.D. i elektroteknik fra University of Washington, Seattle. Han er professor emeritus ved University of Illinois Chicago, hvor han har fungeret som leder for bioengineering department, direktør for robotik og automatisering laboratorium, og direktør for særlige projekter inden for teknik. Han har varetaget professorater i elektro- og computerteknik, bioengineering, fysiologi og biofysik samt fysisk og rehabiliteringsmedicin. Han har skrevet eller redigeret 14 bøger, forfattet 400 bogkapitler og artikler i tidsskrifter og magasiner samt deltaget med oplæg på 300 konferencer. Han har ydet videnskabelige bidrag til elektromagnetik inden for biologi og medicin, herunder mikrobølge auditive effekter og mikrobølge termoakustisk tomografi. Han har været banebrydende for flere medicinske anvendelser af RF- og mikrobølgeenergier, herunder opfindelsen af minimalt invasiv mikrobølgeablations behandling til hjertearytmi og ikke-kontakt og ikke-invasiv mikrobølgeføling af fysiologiske signaturer og vitale tegn. Lin er medlem af Sigma Xi, Phi Tau Phi, Tau Beta Pi og Golden Key Honory-samfund. Han er medlem af AAAS, AIMBE og URSI. Han er blevet opført i American Men and Women of Science, Who’s Who i Amerika, Who’s Who in Engineering, Who’s Who in the World og Men of Achievement. Han modtog d’Arsonval-medaljen fra Bioelectromagnetics Society, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility Prize Paper Award, IEEE COMAR Recognition Award og CAPAMA Outstanding Leadership and Service Awards. Han fungerede som medlem af den amerikanske præsidents komité for national medalje for videnskab i 1992 og 1993 og som formand for den kinesiske amerikanske akademiske og professionelle konvention i 1993. Han havde NSC Research Chair-stillingen fra 1993 til 1997 og fungerede i mange år som IEEE-EMBS Distinguished Lecturer. Han har haft i ledende stillinger i flere videnskabelige og faglige organisationer, herunder præsident for Bioelectromagnetics Society, formand for International Scientific Radio Union (URSI) Kommissionen for Elektromagnetik i Biologi og Medicin, medformand for URSI Inter-Commission Working Group on Solar Power Satellite, formand for IEEE Committee on Man and Radiation, vicepræsident for U.S. National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) samt medlem af International Commission on Nonionizing Radiation Protection (ICNIRP) fra 2004 til 2016. Han har i adskillige rådgivende været en del af udvalg og paneler for den amerikanske kongres, den amerikanske præsidents kontor, National Academy of Sciences, National Research Council, National Science Foundation, National Institutes of Health, Marconi Foundation og Verdenssundhedsorganisationen. Han har ledet flere internationale konferencer, herunder IEEE, BEMS og ICST (grundlæggeren af trådløs mobilkommunikation og sundhedspleje – MobiHealth). Han har været chefredaktør for tidsskriftet Bioelectromagnetics siden 2006 og har fungeret som magasinklummeskribent, bogserieredaktør, gæsteredaktør samt medlem af redaktionen for flere tidsskrifter. (Baseret på dokument offentliggjort den 18. april 2022)

2) Det startede i 1950’erne: Så tidligt som i 1948 blev det bemærket af forskere i Mayo Clinics, at mikrobølgestråling kunne forårsage grå stær hos hunde. I 1950’erne blev negative virkninger rapporteret af personel der arbejdede med radarer. I 1953 indgav en lægekonsulent, John T. McLaughlin, som arbejdede for Hughes Aircraft Industries, en rapport, der opregner indre blødninger, leukæmi, grå stær og hovedpine som nogle af de symptomer, som radararbejdere led af. Det vakte militærets interesse for hvad var det sikre niveau?
Diatermi, brugen af ​​lokaliserede højfrekvente elektriske strømme til at opvarme huden, var kendt fra før krigen, hvilket formentlig var baggrunden for formodningen om at de mange effekter måte skyldes mikrobølgeopvarmning. Den mest presserende bekymring i 1950’erne var radaroperatørernes øjne og testikler, bekymringen gjaldt ikke for den brede offentlighed. Fra slutningen af ​​40’erne og frem til begyndelsen af ​​50’erne forsøgte en række industri- og akademiske forskere at løse spørgsmålet. En rapport, der skabte stor opmærksomhed rapporterede om dannelsen af ​​grå stær i en radarteknikers øjne som følge af direkte eksponering for mikrobølger. Skadetærsklen blev vurderet til 100 mW/cm2. I 1957 blev der oprettet en Tri-Services-konference, som formelt fik til opgave at undersøge, hvad der var sikkert. Udgangspunktet var fortsat troen på, at det var opvarmning der var synderen. Undersøgelsen blev ledet af en vis oberst Knauf. Forskningen, der var bl.a. var blevet udført i Bell Telephony Labs og blev gennemgået og nye undersøgelsen blev bestilt. Nogle af disse undersøgelser ville ikke kunne udføres i dag, da de ville blive betragtet som unødvendigt grusomme. Hundes testikler blev “kogt”, kaniner blev blinde og endda med dødelige eksponeringer ved høj effekt. I 1957, kom konklusionen: det sikre niveau ville være 10 mW/cm2. En bestemmelse blev tilføjet af et andet stort navn på området, Herbert Schwan, påvirkningen måtte ikke vare mere end en time! Fortsat forskning stillede endda spørgsmålstegn ved denne værdi og anbefalede endda en sikkerhedsmargen. General Electric Company anbefalede kun 1 mW/cm2. I 1959 anbefalede Bell-laboratorier, at “Mellem 1 til 10 mW/cm2 for tilfældig eller lejlighedsvis eksponering” og “Under 1 mW/cm2 for ubestemt eksponering”. 1 mW/cm2 er ICNIRP’s grænseværdi i dag.
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/den-soergelige-historie-om-eksponering-for-mobilstraaling-hvordan-kom-vi-hertil/

3) Lins konklusion her oversat fra Joel M. Moskowitz oversigt over forskningsartikler (januar 2023):

Konklusion
Den hurtige udbredelse af trådløse telekommunikations devices og systemer giver anledning til bekymring for folkesundheden om de biologiske virkninger samt sikkerheden ved udsættelse for radiofrekvent stråling (RF). Der er også bekymring for sundhedsværdien af de referenceværdier, regler og anbefalinger for RF-stråling, der bruges af disse devices og systemer. De nyligt reviderede grænseværdier for RF-eksponering justeres kun for opvarmning med RF-stråling. (a) Disse grænser er i vid udstrækning beregnet til at begrænse kortvarig opvarmning med RF-stråling for at hæve vævstemperaturerne. De ignorer afgørelser fra videnskabelige organisationer som IARC. Derudover er grænseværdierne baseret på forældede oplysninger og vigtige dyredata omgås. Det gælder især for millimeterbølgestråling fra 5G, hvor der er få undersøgelser af sundhedseffekter på mennesker i den offentliggjorte videnskabelige litteratur. Grænseværdierne er mangelfulde og kan ikke anvendes ved langvarig eksponering ved lave niveauer. I stedet for at blive underbygget af videnskabelige fremskridt er de baseret på forkerte antagelser og forældede eksponeringsforanstaltninger, der ikke i tilstrækkelig grad beskytter børn, arbejdstagere og offentligheden eller personer med følsomhed over for elektromagnetisk stråling mod udsættelse for radiofrekvensstråling eller fra trådløse enheder og systemer. Derfor kan mange af de anbefalede grænseværdier diskuteres og mangler videnskabeligt grundlag for at være sikre og beskytte folkesundheden.

Mobiltelefoner og trådløse mobilkommunikationsteknologier har beriget menneskers liv. Det er svært at forestille sig nutidige liv uden dem. Implementeringen af 5G-mobilteknologi er godt i gang med de indvarslede mm-bølge. Det er ikke indlysende, om sundhedseffekterne af 5G mm-bølgestråling ville være analoge eller ej med tidligere generationer af mobiltelefoner og trådløse kommunikationsteknologier. Uden tvivl har mobiltelefoner givet direkte fordele til adskillige arenaer af menneskelig bestræbelse, som inkluderer at hjælpe med at beskytte vores personlige sikkerhed og sikkerhed. Ikke desto mindre, dommen om sundhed og sikkerhed for milliarder af brugere, der er udsat for gentagne, unødvendige niveauer af RF-stråling, måske i løbet af deres levetid, er dommen stadig ude. Det er vigtigt at bemærke, at nuværende mobiltelefoner har SAR’er, der spænder fra 0,2 til 0,5 W/kg (EMF Academy, 2022). Det er klart, at mobiltelefoner fungerer ved en brøkdel af den 2,0-W/kg SAR, der er acceptabel for ICNIRP og IEEE-ICES. Det er tænkeligt, at kommende udviklinger kunne muliggøre mobiltelefonfunktioner, herunder data- og videooperationer ved meget lavere eksponeringsniveauer. Praksis med ALARA – så lavt som det med rimelighed er muligt – bør følges for RF sundhed og sikkerhed, når de konfronteres med sådanne divergerende.

Noter til Lins konklusion:
a) Både ICES og ICNIRP har for nylig offentliggjort revisioner af deres anbefalinger for eksponeringsgrænser (IEEE-ICES, 2019 (synopsis), ICNIRP 2020). De reviderede grænseværdier er klart knyttet til opvarmningseffekter forbundet med målbare ændringer i vævstemperatur. De er primært baseret på biologiske data fra kortvarige (6 eller 30 minutter) eksponeringer for RF- og mikrobølgestråling og bidrager ikke til at berolige de bekymrende spørgsmål om anbefalede grænseværdier for de langvarige eksponeringer på lavt niveau. Beretningerne om en fortsat og vedvarende mangel på tillid til disse retningslinjer for RF-eksponering der involverer trådløse og mobile telekommunikation devices og installationer går igen i mange dele af verden, (ICBE-EMF 2022; Elkind 2022; Investigate Europa 2019; Koeppel, 2022).

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.