ICNIRP og de nye 2020 grænseværdier

ICNIRPS nye retningslinier findes her:
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
Se mere om ICNIRP her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Sådan baner ICNIRP vejen for 5G med nye, slankere grænseværdier – i modstrid med videnskaben.

ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters og forbrukeres kontrollmuligheter, og legitimerer økt helse- og miljøskadelig infrastruktur, som fra 5G
Notat af Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland. 21.05.2020
Sammendrag
“Den private, selvrekrutterende stiftelsen ICNIRP – The International Committee for Non-Ionizing Radiation Protection – lanserte i april 2020 sine reviderte retningslinjer for utforming av grenseverdier for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling i frekvensområder opp til 300 GHz. Forrige versjon var fra 1998.
De nye retningslinjene (ICNIRP 2020) er i selve utgangspunktet forkastelige for bruk til strålevern: Alle tenkelige negative virkninger som ikke kan tilbakeføres til akutte oppvarmingsskader, er definert bort eller rammet av beviskrav det ikke er mulig å innfri. Vi har likefullt gjennomgått retningslinjene for å vurdere deres anvendbarhet, hvordan retningslinjene er endret siden forrige versjon og hvordan retningslinjene er bygget opp og begrunnes.
Det nye med ICNIRP 2020 er først og fremst at grenseverdiene gjøres slakkere og gjør produsenter og operatører av trådløs teknologi ukontrollerbare. Dette gir interessentene et svært stort handlingsrom. De kan øke strålestyrken fra senderne vesentlig i forhold til dagens grenser, uten at den vil framtre som økt når eksponeringen beregnes.
Beregningsmetodene som angis i ICNIRP 2020, er formulert slik at grenseverdiene vanskelig lar seg måle i reelle situasjoner, selv av erfarne måleteknikere. Dette svekker forvaltningens kontroll- og handlingsevne, skaper juridiske utfordringer, og senker befolkningens innsyn i egen situasjon og kontroll med eget liv.
Kontrollen flyttes i praksis over til produktleverandørene og nettoperatørene ved at ICNIRP 2020 formulerer grenseverdiene på denne måten, Det vil med ICNIRP 2020 bli langt vanskeligere – for ikke å si umulig – for myndigheter og uavhengige aktører å etterprøve hvorvidt produktene i praksis overholder grenseverdiene. Vi må forvente at bransjeaktører vil utnytte det store handlingsrommet som et strålevern basert på næringens egenkontroll gir, slik vi har sett i andre bransjer.
De myndigheter som velger å følge ICNIRPs retningslinjer fra 2020, fraskriver seg mulighetene for å drive et offensivt strålevern basert på det lovpålagte føre-var-prinsippet og overfører de facto den utøvende makt til utstyrsleverandører og nettoperatører.
Det er vår oppfatning at å legge ICNIRPs retningslinjer fra 2020 til grunn for reguleringer av et lands strålevern, er ikke bare et kraftig anslag mot miljøet og folkehelsen, men også mot allmennhetens rett til innsyn og relevant miljøinformasjon. Det grenser til en kriminell handling.”


Notatet kan frit downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/05/Flydal-Nordhagen-Hjortland-Om-ICNIRP-2020-v1.01.pdf

Hovedpunkterne i kritikken
ICNIRP 2020 lancerer en række dramatiske ændringer i den ugunstige retning. Vores kritik af ICNIRP 2020 samler en række svagheder, som hovedsageligt kan tilskrives en forældet arv fra dosimetritraditionen; forestillingen om, at elektromagnetisk stråling med frekvenser under lyset er ikke-ioniserende. Med denne arv bygges en fæstning mod restriktioner.

Herunder listes punkterne op, sådan at punkter med de mest åbenlyse mangler for at retningslinjerne skal passe til strålingsbeskyttelsesformål er sat først:

I. ICNIRP 2020 hæver eksponeringsgrænserne til ukendte niveauer og åbner således for langt kraftigere eksponering. Dette ser ud til at være en beregningstilpasning til teknologiudviklingen – og øger potentialet for skader på mennesker og andre liv markant. (Se Kapitel 5)

II. ICNIRP 2020 beregner impulser, som om kun blot opvarmningspotentiale er relevant. Sådan udelukkes impulsernes virkning – på trods at om hvad enten det er skabt i naturen eller af moderne digital, mikrobølge radio er overbevisende bevist, at have stor sundhedsmæssig og miljømæssig betydning og skadepotentiale. (Se kapitel 6)

III. ICNIRP 2020 beskæftiger sig kun med strålebeskyttelse for mennesker, ikke for andre livsformer – i en tid hvor der observeres omfattende og hurtigvirkende skader på dyrepopulationer fra menneskeskabte
elektromagnetiske felter
, og det er påvist, at teknologien bruger frekvenser, der vil påvirke insekter og mikrober direkte med velkendte mekanismer. (Se kapitel 4)

IV. ICNIRP 2020 er baseret på uholdbare antagelser: “det termiske paradigme” og en enkel dosis-respons-model, det vil sige at kun opvarmning kan skade, på trods af massive fund som påviser en række sub-termiske og mere komplekse skadesmekanismer med alvorlige konsekvenser. (Se Kapitel 1)

V. ICNIRP bruger kriterier til vurdering af forskning, som ikke passer til biologiens komplekse virkelighed og udelukker ved hjælp af disse alle sub-termiske sundhedseffekter fra at blive taget i betragtning som tilstrækkeligt dokumenteret. (Se kapitel 2)

VI. ICNIRP 2020 angiver grænseværdier på en sådan måde, at de hovedsageligt må beregnes ud fra laboratoriemålinger eller som rent teoretiske kalkuler, hvor der må foretages grove antagelser og forenklinger. Dette gør værdierne meget urealistiske og kan medføre store uoverensstemmelser i forhold til virkelige eksponeringssituationer. (Se kapitel 7)

VII. ICNIRP 2020 gør det umuligt at komme frem til grænseværdier for pulseringer der kan måles direkte i et felt. Dette betyder, at ICNIRP 2020 ikke kan bruges til at vurdere om grænseværdier overholdes i reelle eksponeringssituationer med trådløs kommunikation, som naturligvis bruger impulser til al dataoverførsel. (Se kapitel 7)

VIII. ICNIRP 2020 er designet således, at retningslinjerne svækker myndighedernes evne til at udforme en forsvarlig offentlig forvaltning af strålingsbeskyttelse, som kan modstå pres fra industrien og andre
interessenter. Forbrugerens retssikkerhed er svækket, når det bliver vanskeligere at finde skadevolderne. (Se kapitel 10)

IX. ICNIRP 2020 fokuserer på grænseværdier for individuelle produkter og giver ingen anvisninger på hvordan beskyttelse mod en for høj samlet eksponering skal udformes, som jo er den væsentligste målestok for strålingsbeskyttelse. ICNIRP 2020 angiver også for lille sikkerhedsmargin for den samlede eksponering i forhold til nutidens virkelighed med omfattende samtidig eksponering for trådløs kommunikation fra forbrugerelektronik og trådløse netværk både fra nære og fjerne omgivelser. (Se kapitel 8)

X. ICNIRP 2020 sætter afgrænsninger, der bliver urimeligt restriktive og hindrer før og efter strategier, herunder ved at tage forbehold for skadevirkninger på implantater af metal eller med elektronik og forbehold for skader, der ikke fremstår utvetydig tydelig og med en entydig påvist årsag, som sjældent findes i biologi. (Se kapitel 3)

XI. ICNIRP 2020 understøttes af beviserførelse, der udelukkende er baseret på ICNIRP-prægede forskningsmiljøer. Derved udelades den store majoritet af forskningen, som jo gør fund der tydeligvis falcifisere ICNIRPs præmisser. For eksempel modarbejder ICNIRP WHO’s IARC’s omfattende vurdering, der ligger til grund for indplaceringen af radiofrekventstråling i fareklasse 2B – mulig kræftfremkaldende for mennesker. (Se kapitel 9)

ICNIRP 2020-retningslinjerne er således ikke anvendelige til de formål, som er interessante ud fra et sundheds- og miljøperspektiv ud over at beskytte mod opvarmningsskader. Opvarmningsskader er en sjælden skade type som er forbeholdt installatører og maskineoperatører i forholdsvis ekstreme omgivelser, for eksempel radaranlæg, reparation af mikrobølgeovne, elektrisk svejsning og transmissions og mobilmaster.

På en tid, hvor forskningsrapporter viser omfattende skadevirkninger fra subtermisk eksponering i hverdagen og betydelig miljøskader, undlader ICNIRP 2020 at udpege en udviklingsretning for forvaltning af stråler, der kan bidrage til forbedret folkesundhed og et sundere miljø.

Det store handlingsrum, som ICNIRP 2020 skaber, kommer på kort sigt stærke forretnings- og forsvarsinteresser til gode, gavner statens økonomisk vækst og mange forbrugervenlige anvendelser. Men det sker på bekostning af sundheden for alt liv på jorden, som forskningen nu meget klart viser.

ICNIRP 2020 fremstår således som et dokument der er designet til at føre en interessekonflikt, forklædt som videnskab, idet ICNIRP giver sine retningslinjer en falsk autoritet og kaster blår i øjnene på beslutningstagere og andre interessenter.

Vores konklusioner er stort set sammenfaldende med den kritik, der er kommet fra flere fagfolk mod ICNIRP 2020-retningslinjer. Vi uddyber vores kritik mere systematisk senere i dokumentet, ikke mindst i kapitel 11.

ICNIRP’s nye grænseværdier

Nye ICNIRP-retningslinjer er netop blevet offentliggjort. Interessant og helt afgørende ICNIRP afviser fuldstændigt:
1) Eksistensen og betydningen af ikke-termiske effekter,
2) Eksistensen af ​​risikoen for kræft ved langvarig og vedvarende brug af mobiltelefoner.
3) IARCs klassificering af RF som et muligt humant kræftfremkaldende middel (Faktisk var IARC’s-gennemgang af forskningen ikke med på listen over videnskabelige reviews der blev anvendt af ICNIRP til forberedelse af de nye retningslinjer).
ICNIRP’s projektgruppe, der havde til opgave at forberede de nye ICNIRP-retningslinjer var: Rodney Croft (formand), Guglielmo D’Inzeo, Maria Feychting, Akimasa Hirata, Kari Jokela, Sarah Loughran, Carmela Marino, Gunnhild Oftedal, Eric van Rongen, Martin Röösli, Zenon Sienkiewicz, John Tattersall og Soichi Watanabe.
Konklusionen på ICNIRP’s arbejde er således:
– Intet bevis på, at RF EMF forårsager uheldige sundhedsmæssige virkninger andre end gennem opvarmning
– Intet bevis for kræft
– Ingen skadelige ikke-termiske effekter
– Nogle beviser for nogle biologiske virkninger, men disse er ikke negative
– Termisk biologilitteratur blev overvejet

De nye Grænseværdier
Nedenstående er fra Dariusz Leszczynski, adjungeret professor ved University of Helsinki, blog:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/01/23/new-icnirp-guidelines-nothing-really-new-just-the-same-stonewalling/

SAR & FREQUENCY – measuring and expressing exposures

 • Previous:
  • SAR up to 10 GHz, power density at higher frequencies
 • Now:
  • whole-body SAR up to 300 GHz
  • local SAR up to 6 GHz
  • 6-300 GHz: absorbed (=incident – reflected) power density

ADVERSE HEALTH EFFECT LEVELS

 • Whole body:
  • SAR 4 W/kg, averaged over 30 min (=time to ~ reach steady state)
 • Local:
  • 100 kHz – 6 GHz:
   • Head & Torso: local SAR/10g 20 W/kg, averaged over 6 min
   • Limbs: local SAR/10g 40 W/kg, averaged over 6 min
  • >6 – 300 GHz: absorbed power density 200 W/m2, averaged over
   6 min, 4 cm2
 • Focal beam exposure
  • >30 – 300 GHz: absorbed power density 400 W/m2, averaged over
   6 min, 1 cm2
 • Also (complex) limits for short (pulsed) exposures

Differences between the ICNIRP (2020) and previous guidelines
https://www.icnirp.org/en/differences.html

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er icnirp-new-1-1024x576.jpg
OLD VS. NEW ICNIRP GUIDELINES
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er icnirp-new-5g.jpg
REFERENCE LEVELS FOR 5G EXPOSURES
Please follow and like us:
close

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.