Hvad er du for, når du er imod udrulningen af 5G?

Det er altid bedre at være for noget end imod noget. Her får du 15 punkter du er for, når du er imod udrulningen af 5G og den stigende menneskeskabte elektromagnetisk stråling.

 1. En sund biosfære med et minimum af menneskeskabt ikke ioniserende elektromagnetisk stråling og andre miljøgifte.
  1. Biosfæren, består af alt levende f.eks bakterier, planter og dyr.  Biosfæren er liv. Biosfæren er det rum, hvor alle levende organismer kan trives her på kloden. Den kan inddeles i hydrosfæren eller vandmiljøet; litosfæren eller landjordens miljø; og atmosfæren, eller luftens miljø. Grænserne imellem disse miljøer er variable og undergår stadig forandringer.
   https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
 2. At Forsigtighedsprincippet anvendes og overholdes, som det bl.a. fremgår af EU Kommissionens forsigtighedsprincip og Europarådets resolution nr. 1815 fra 2011. 
  1. Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber. Meddelelse fra Kommissionen om forsigtighedsprincippet, Bruxelles, den 2. februar 2000.
   “Selvom forsigtighedsprincippet kun nævnes udtrykkeligt i traktaten på miljøområdet, er dets anvendelsesområde meget bredere og dækker de særlige tilfælde, hvor de videnskabelige data er utilstrækkelige, foreløbige eller usikre, og den indledende objektive videnskabelige undersøgelse tyder på, at der er rimelig grund til bekymring for, at mulige farlige følger for miljø samt menneskers, dyrs og planters sundhed ikke stemmer overens med det valgte beskyttelsesniveau.”
   s. 9
   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=EN
  2. De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres indvirkning på miljøet. Europarådets resolution nr. 1815 fra 2011.
   Europarådet fandt, at menneskets ret til at fravælge muligt skadelige teknologier er blevet underkendt, og foreslog på baggrund af videnskabelig forskning at indføre et FORSIGTIGHEDSPRINCIP ved brug af trådløst netværk, samt at sænke grænsen til mindre end 1 mW/m2 (0,6 volt/m2). Den nuværende danske grænseværdi er ca. 10.000 gange højere end forsigtighedsprincippet, nemlig 2W/kvm.
   Man var især opmærksomme på sammenhængen med den voksende eksponering af befolkningen, især for sårbare grupper som unge og børn, gravide, samt mennesker, der lider af et syndrom med intolerance over for elektromagnetiske felter.
   https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
 3. At mennesker ramt af EHS (Elektro Hyper Sensitivitet) anerkendes som havende en lidelse, der er ligestillet med andre anerkendte kroniske lidelser.
  1. Personer med EHS er mere påvirkelige og følsomme og har lavere tolerencetærskel overfor elektromagnetisk stråling, end den gennemsnitlige befolkning. Vanskelighederne for den enkelte præges af symptomernes sværhedsgrad, men også af de ydre påvirkninger i hverdagen. Noget er fælles for mennesker med EHS, men meget er forskelligt.
   https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/EFlydal-og-ENordhagen-20200604-Knask-eller-knep-om-forskning-på-el-overfølsomhet-v.10.pdf
   Mere om EHS:
   https://nejtil5g.dk/dokumenter/hypersensitivitet-2/
 1. Straks-etablering af strålingsfrie by- og landsamfund i alle landsdele.
  1. Over hele vores udviklede og civiliserede verden findes der mennesker fra alle samfundslag: revisorer, læger, advokater, skolelærere, computer programmører, kassedamer, kontorfolk, teknikere, elektrikere, administrerende direktører og skolebørn, der søger naturområder, gårde, fjerntliggende samfund, huler, afsidesliggende strande, afsondrede dale, kælderlejligheder og radio-frie hvide zoner, hvor de kan leve uden smerter. De søger steder, hvor de kan sove og vågne uden de almindelige EHS symptomer som hovedpine, hjertebanken og ekstrem træthed. Disse elektro-overfølsomme individer er kanariefuglene i den globale kulmine af trådløs teknologi og elektrisk forurening
   https://www.e-stress.dk/emf-flygtninge
   Wi-Fi Exiles & The Coming Electroplague:
   https://electroplague.com/sanctuaries/
 2. Ejerskab af egen krop, dvs. der må ikke gøres noget ved din krop uden dit samtykke, samt at eksisterende konventionerne overholdes. 
  1. Nürnbergprincipperne (1949) skal følges ved ethvert eksperiment. ”Det frivillige samtykke fra ethvert menneskelige individ er absolut essentielt” (art. 1). Det er åbenlyst, at størstedelen af ​​de mennesker, der udsættes for 5G, vil være ufrivillige. ” Intet eksperiment bør udføres, hvor der på forhånd er grund til at tro, at død eller invaliderende skade vil forekomme.” (art. 5).
   https://avalon.law.yale.edu/imt/nurecode.asp
  2. Helsinki-deklarationen. Første udgave af Helsinki-deklarationen blev vedtaget i Verdenslægeforeningen i 1964, og er siden blevet opdateret ad flere omgange. Helsinki-deklarationen angiver de nødvendige etiske hensyn i forskning, der involverer mennesker som forsøgspersoner. Dokumentet oprinder i Verdenslægeforeningen og nyder bred international anerkendelse.
   “Informeret samtykke
   25. Deltagelse fra enkeltpersoner, der er i stand til at give informeret samtykke som emner i medicinsk forskning, skal være frivillig. Selv om det kan være passende at konsultere familiemedlemmer eller ledere i samfundet, kan ingen personer, der er i stand til at give informeret samtykke, tilmeldes en forskningsundersøgelse, medmindre han eller hun frit accepterer det.”
   https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
  3. FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948): ” Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.” (art. 3).
   https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder
 1. Overholdelse af De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder (1989)
  1. Konventionen fastslår, at staterne “påtager sig at sikre barnet den beskyttelse og pleje, som er nødvendig for hans eller hendes velbefindende” (art. 3), “sikre … overlevelse og udvikling af barnet ” (art. 6) ”… under hensyntagen til farer og risiko ved miljøforurening” (art. 24c).
   https://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf
 1. Overholdelse af FN’s retningslinjer for klima, miljø og nedsættelse af CO2 udslip – også når det gælder vores enorme ikke-grønne elektroniske klimaaftryk.
  1. FN’s verdensmål nr. 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
   https://www.dk.undp.org/content/denmark/da_dk/home/post-201511/sdg-overview/goal-13.html
  2. Erklæringen fra De Forenede Nationers konference om det menneskelige miljø (1972): ”Udledning af giftige stoffer … i sådanne mængder eller koncentrationer, der overskrider miljøets kapacitet til at gøre dem ufarlige, skal stoppes for at sikre, at alvorlig eller irreversibel skade ikke påføres økosystemerne ” (princip 6).
   https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1979/24
  3. World Charter for Nature (1982): ”Aktiviteter, der sandsynligvis vil forårsage irreversibel skader på naturen skal undgås …  hvor potentielle bivirkninger ikke forstås fuldt ud, skal aktiviteten ikke fortsætte” (art. 11).
   https://digitallibrary.un.org/record/39295
  4. Rio-erklæringen om miljø og udvikling (1992): ”Stater har … ansvaret for at sikre, at aktiviteter inden for deres jurisdiktion eller kontrol ikke forårsager skade på andre stater eller områder uden for grænserne for national jurisdiktion” (princip 2).
   https://bu.dk/introduktion/baeredygtig-udviklings-historie/resultaterne-af-rio-konferencen/
  5. De Forenede Nationers verdensmøde om bæredygtig udvikling (2002): ”Der er et presserende behov for … at skabe mere effektive nationale og regionale politiske reaktioner på miljømæssige trusler mod menneskers sundhed” (punkt 54k).
   http://www.un-documents.net/jburgdec.htm
  6. Den afrikanske konvention om bevarelse af natur og naturressourcer (2017): “Parterne skal… træffe alle passende foranstaltninger for at forebygge, afbøde og eliminere i størst muligt omfang skadelige miljøpåvirkninger, især fra radioaktivt, giftigt, og andre farlige stoffer og affald ” (art. 13).
   https://au.int/sites/default/files/treaties/7782-treaty-0029_-_revised_african_convention_on_the_conservation_of_nature_and_natural_resources_e.pdf
   Mere konsekvenserne for klimaet:
   https://nejtil5g.dk/klima-konsekvenser/klima-konsekvenser/
 1. Sikre at vores insekter ikke bliver udryddet. Dør insekterne – dør vi.
  1. Den samlede flyvende insektbiomasse i 63 naturbeskyttelsesområder i Tyskland er faldet med mere end 75 procent gennem 27 år.
   “Vores analyse estimerer en sæsonbetonet tilbagegang på 76% og en sommer nedgang på 82% i den flyvende insektbiomasse i løbet af de 27 år undersøgelsen har løbet. Vi viser, at denne tilbagegang er synlig uanset naturtype, samt at ændringer i vejr, arealanvendelse og habitategenskaber ikke kan forklare dette samlede fald.”
   https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
 1. Udskiftning af den lukkede private industri-lobby organisation ICNIRP som “myndighed” for grænseværdier og erstattet af et åbent demokratisk internationalt uafhængigt forskerpanel.
  1. ICNIRPs nye retningslinjer for strålingsbeskyttelse er baseret på professionelt uholdbar dokumentation, giver mulighed for stærkere eksponering, svækker regulerings- og forbrugerkontrol samt legitimerer øget sundheds- og miljøskadelig infrastruktur, f.eks. Fra 5G.
   https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/05/Flydal-Nordhagen-Hjortland-Om-ICNIRP-2020-v1.01.pdf
 2. Videnskabelig subtermisk validering af nuværende grænseværdier så de tager hensyn til biologien, samt er foretaget af uafhængige forskere.
  1. ICNIRP er privat lobby NGO der varetager Teleindustriens interesser. Investigate Europe påpeger eksistensen af ​​et “ICNIRP-kartel.” Journalisterne identificerede en gruppe på 14 forskere, som enten var med til at oprette eller forsvare EMF-eksponeringsretningslinjerne, der blev formidlet af ICNIRP, en ikke-regeringsorganisation (NGO) med base i Tyskland
   https://www.kumu.io/Investigate-Europe/whos-who
   http://www.cqlpe.ca/pdf/5G-mass-experiment-ICNIRP-cartel-Investigate-Europe.pdf
 1. Kontrol af Teleindustriens produkter herunder overholdelse af gældende grænseværdier for elektromagnetisk stråling.
  1. Miljøministeriet, Finansministeriet og Sundhedsministeriet i Frankrig anbefaler ud fra et forsigtighedsprincip og efter at ANSES (The National Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) i juli 2019 publicerede deres vurdering af sundhedseffekter ved mobiltelefoner anvendt tæt på kroppen følgende.
   1. Frankrig anbefaler at EU-Kommissionen kræver at mobiltelefoners SAR værdi testes i en afstand 0 mm og ikke som nu i afstand 5 mm.
   2. Øget og synlig forbrugerinformation om strålingsniveauet fra de enkelte mobiltelefonmodeller.
   3. Øget kontrol med mobiltelefon produkter på markedet
   4. Den franske regering satser i første omgang på frivillig velvilje fra producenternes side om at sænke SAR værdierne på mobiltelefonerne.
   https://www.phonegatealert.org/en/recommendations-anses-call-upon-public-authorities-industrial-to-face-their-health-responsibilities https://www.phonegatealert.org/en/french-ministerial-announcements-an-important-step-in-our-actions-to-protect-the-health-of-mobile-phone-users
 2. Synlige sikkerhedsforskrifter på Teleindustriens produkter herunder mobiltelefoner og Lap Tops, som tilfældet er på cigaretpakker.
  1. Jvf. Frankrig ovenfor pkt. 2.
 3. Udvikling af teknologi der ikke er sundhedsskadelig, miljøfarlig virksomhed eller klimabelastende, herunder kabling og jording af al teknologi i videst muligt omfang.
  1. Kablede forbindelser er ligeglade med om det er regn eller om solen skinner. Men for trådløse forbindelser kan nedbør, bakker, dale, bygninger, vægge og andre konstruerede og naturlige genstande sænke kvaliteten af sådanne forbindelser og endda blokere dem helt.
   https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/
 4. Fri og industri-uafhængig, kritisk samt objektiv, dybdeborende og helhedstænkende journalistik.
  1. Mainstream medierne undlader at lave banal research og kildekritik. Eksempler finde du her:
   https://nejtil5g.dk/medierne/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/
 5. Et transparent demokrati i generel forstand, hvoraf det tydeligt fremgår, hvad vores beslutningstagere træffer af beslutninger samt hvorledes de blev til.
  1. FN’s verdensmål. Mål nr. 16: Fremme retfærdige, fredelige og inkluderende samfund herunder punkterne
   16.5 Reducer væsentligt korruption og bestikkelse i alle deres former
   16.6 Udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer
   16.7 Sørg for lydhør, inkluderende, deltagende og repræsentativ beslutningstagning på alle niveauer
   16.10 Sikre offentlighedens adgang til information og beskytte grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med national lovgivning og internationale aftaler
   https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/

Se her de 21 grunde til at være imod 5G udrulningen:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/

Introduktion:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/introduktion/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.