Nyhedsbreve 2020

Nyhedsbreve 2020

1. januar 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle
Hermed det sidste nyhedsbrev for 2020. Et på mange måder begivenhedsfyldt år er slut og et nyt år skal til at starte. Jeg skal ikke her gøre det store status over året der gik, men et hurtigt blik over indholdet på vores nyhedsbreve viser, at selvom fokus, af mange grunde, har været på corona og de problemstillinger, det har afstedkommet, er der også sket meget på 5G området. På godt og ondt. Sådan vil det kommende år nok også blive. Men der er ikke tvivl om, at både myndigheder og industri er blevet mere presset i det forgangne år, men de har meget på spil, og modstanden vil kun øges. Skulle der komme tilnærmelser og indrømmelser skal vi regne med, at det er strategiske måder for at berolige os, mens de i virkeligheden vil fortsætte som vanligt. En ikke ukendt strategi. Vi vil ikke hoppe på limpinden, men udfordringen ligger i at få befolkningerne til at vågne mere op og indse, at den elektromagnetiske stråling ikke er til at spøge med.
Også 2021 vil blive et arbejdsår med oplysning, kampagner både nationalt og internationalt. Man når man handler, sker der noget og selv en myg (os der kan huske, at de eksisterede) kan holde folk til ilden og gøre opmærksom på sig selv. Det vil vi også gøre.

Godt nytår til jer alle
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– ICNIRP
– WHO
– Klimaet
– Internet of Things
– Internationalt overblik
– Danmark
– Holland
– Frankrig
– Fly, satellitter m.m. 
– Sundhedsrisici
 Webinar: Scientific Foresight (STOA)

ICNIRP

Interview med Eric Van Rongen, næstformand i ICNIRP:
“Den eneste etablerede effekt af radiofrekvensfelter er induktion af varme i væv.”

ICNIRP (1) (2) er en privat videnskabelig sammenslutning, der er registreret i Tyskland. På trods af sin ikke-officielle status er ICNIRP blevet den faktiske videnskabelige myndighed for sikkerhedsretningslinjer vedr. eksponering for elektromagnetisk stråling for de fleste europæiske stater. Dr. Eric Van Rongen kom til ICNIRPi 2001, var formand fra 2010 til 2020 og er nu næstformand.
Han er højtstående videnskabelig medarbejder i Det Nederlandske Sundhedsråd (3), der primært beskæftiger sig med ikke-ioniserende stråling. Han er også medlem af WHO’s elektromagnetiske feltprojekt.
Som videnskabelig sekretær for flere ekspertudvalg, har han skrevet mange rådgivende rapporter om sundhedsmæssige virkninger af lav-og højfrekvente elektromagnetiske felter og iioniserende stråling, blandt andre.
Om kritikken af ICNIRP’s nye anbefaling for retningslinjer (4) (5) fra Foundation for Research on Information Technologies in Society (IT’IS) er en uafhængig forskningsfond udtaler van Rongen: “Vi er bekendt med dette papir og har drøftet det i ICNIRP. Vi føler ikke, at det viser, at der faktisk med de højere frekvenser kan være et problem med de nuværende foreslåede grænser.”
Det er strålingseksperten Niels Kuster, PhD-forsker ved ETH Zürich, (5) og hans private, schweiziske forskerorganisation, IT’IS som bl.a. har kritiseret de gældende grænseværdier og forudsætningerne bag. Han og IT’IS har sået tvivl om hvorvidt grænseværdierne for 5G antennerne vil beskytte huden mod de opvarmningsskader som grænseværdierne er beregnet til. (6) (7) (8)
Om hans opfattelse af den mangeårige og ekstremt kostbare amerikanske National Toxicology Program (NTP) undersøgelse (9) udtaler van Rongen: “Mest sandsynligt bidrog opvarmningseffekten af de store hanrotter til den øgede risiko for denne hjertetumor.”
Artiklen fra Investigate Europe er fra den 2. april 2020. (10)
Kilder:
1) https://www.icnirp.org/
2) https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
3) Van Rongen er dermed også medunderskriver af 5G-rapport fra Det nationale sundhedsråd i Holland: Fra konklusionen: “Rådet kan ikke besvare spørgsmålet, om eksponering for 5G-frekvenser rent faktisk udgør sundhedsrisici. Dette skyldes, at det ikke vides på hvilket niveau af eksponeringseffekter, der kan forekomme, eller hvor høj eksponeringen for mennesker vil være, efter 5G-systemerne er taget i brug.” Rapporten blev udgivet den 2. september 2020.
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
4) https://www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/ICNIRP_RF_Guidelines_PCD_2018_07_11.pdf
5) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
6) https://itis.swiss/who-we-are/staff-members/all-staff/niels-kuster/
7) https://academic.oup.com/rpd/advance-article-abstract/doi/10.1093/rpd/ncz293/5707344?redirectedFrom=fulltext
8) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30247338/
9) https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/
10) https://www.investigate-europe.eu/en/2020/%E2%86%92-eric-van-rongen-of-the-international-commission-on-non-ionising-radiation-protection-we-need-more-studies-on-5g-but-it-is-not-icnirps-task-to-decide-that/

WHO

Biologiske virkninger og sundhedsfarer ved mikrobølgestråling.
Dokumentet på 350 sider er et resultatet af et internationalt symposium i Warszawa tilbage fra den 15. 18. oktober 1973.
Sponsoreret af Verdenssundhedsorganisationen WHO, US Department of Health, Education and Welfare og Det Videnskabelige Råd under ministeren for sundhed og social velfærd, Polen.
Dokumentet beskriver primært de negative virkninger af mikrobølgestråling på neurologiske, vaskulære og kardiale systemer såvel som på skjoldbruskkirtlen og thrombocytterne; den rapporterer også, at mikrobølger blandt andet kan forårsage type II-diabetes, søvnproblemer, grå stær, opacificering af okularlinsen, og adfærdslidelser.
Deltagere
Der deltog tres deltagere fra de følgende lande og fra WHO: Canada, Tjekkoslovakiet, Danmark (Professor og Direktør for Finsen Instituttet M. Faber), Forbundsrepublikken Tyskland, Frakrig, Den tyske demokratiske republik (DDR), Japan, Polen, Sverige. Unionen af den socialistiske sovjetrepublik (USSR), the United Kingdom og De Forenede Stater (USA).
Tre specialister fra Argentina, Tjekkoslovakiet og Israel, der var inviteret til at deltage i symposiet, måtte aflyse deres planlagte deltagelse. Repræsentanter for flere internationale organisationer deltog også i symposiet. Deltagerne var videnskabsmænd og programledere fra forskellige institutioner, universiteter, agancies og laboratorier, der beskæftiger sig med fysik, biomedicin og adfærdsvidenskab.
Links til det fulde dokument findes nedenfor, hvor session E er særlig relevant ift. sundhedseffekterne af mikrobølgestråling.
Konklusion og anbefalinger for session E:
Arbejdseksponering og offentlige sundhedsaspekter ved mikrobølge stråling.
Vanskelighederne med stift kontrollerede kliniske og epidemiologiske undersøgelser blev diskuteret, især for langtidsstudier. Da der i øjeblikket ikke findes nogen pålidelige metoder og udstyr til individuel dosimetri, skal eksponeringen af mennesker der arbejder med mikrobølger estimeres på baggrund af målinger foretaget på arbejdssteder og gennemsnitlig eksponeringstid (ugentlig, månedlig). I mange tilfælde kan dette være vanskeligt, som for eksempel i tilfælde, hvor de udsatte personer bevæger sig rundt og arbejder med bevægelige mikrobølgestråler. Arbejdstypen skal tages i betragtning. Afhængigt af typen af ​​arbejde kan eksponering for nær eller fjerne felter være dominerende, hvilket påvirker pålideligheden af ​​dosimetriske data. Mulighederne for tilfældige eller utilsigtede eksponeringer (højt niveau) skal også estimeres.
Der skal lægges særlig vægt på mulige virkninger af andre miljøfaktorer, der kan forekomme på arbejdssteder, hvor mikrobølgeudstyr anvendes. To faktorer blev nævnt specielt under diskussionen: Omgivelsestemperatur (mikrobølgesvejsning) og eksponering for røntgenstråler, i øvrigt genereret af meget forskelligt mikrobølgeudstyr.
Dr. Sadcikova understregede, at alle disse overvejelser blev taget i betragtning i de undersøgelser, hun havde beskrevet. Især blev omgivelsestemperaturen ikke forhøjet, og røntgeneksponering blev kontrolleret. De mennesker der arbejder med mikrobølger, og blev undersøgt i hendes studier, blev ikke er udsat for tilfældige røntgenstråler. Det bør dog understreges, at de undersøgte personer begyndte deres arbejde, inden Sovjetunionens nuværende sikre eksponeringsgrænser blev indført. På grund af dette inkluderer “erhvervssagshistorier” perioder med eksponering, der var højere end tilladt i henhold til de nuværende regler i Sovjetunionen.
Under diskussionen blev det også understreget, at der aldrig blev set alvorlige kardiovaskulære forstyrrelser hos mennesker (eller i forsøgsdyr) som følge af mikrobølgeeksponering.
Ifølge forfatterne og diskussionsgrupper henvises der til nervesystemet, hvor langt de væsentlige kliniske fund (subjektive klager, fysisk undersøgelse, bioelektriske optagelser) i tilfælde af langvarig eksponering i mikrobølgeovn eller overeksponering. Udtrykket “mikrobølge neurose” blev nævnt.
En livlig, men udtømmende diskussion vedrørte mikrobølgelinseskade. Ifølge Dr. Zaret er mikrobølgestarakter karakteriseret ved typiske træk, set ved oftalmologisk undersøgelse og let genkendelige. Ifølge Dr. Zàydeck kan langvarig mikrobølgeeksponering forårsage en “acceleration” af den normale aldringsproces, og mere uklarhed og diskrete linseskift ses hos mikrobølgearbejdere end i aldersgrupper, der kan sammenlignes. Ingen karakteristiske morfologiske træk findes dog. Dr. Appleten bekræftede sine tidligere offentliggjorte resultater (Arch. Ôphthalmology, 88, 259, 1972), at der ikke kan findes forskelle i linsens gennemsigtighed mellem mikrobølgearbejdere og sammenlignelige aldersgrupper af ikke-eksponerede personer. Disse resultater bekræftes desuden nu ved undersøgelse af ca. 1500 militærpersonale, der arbejder med mikrobølgeudstyr. Ingen forklaring på disse forskelle kunne findes. Særlig opmærksomhed bør rettes mod retinal læsioner hos mikrobølgearbejdere, idet det generelle indtryk er, at sådanne læsioner kunne have været overset i tidligere undersøgelser.
I papirerne om mikrobølgeovnens øjenskader synes problemet med grå stær at dominere. Om de observerede grå stær er af en særlig type eller ej, kan ikke defineres klart. Der synes at være overbevisende beviser for, at opaciteter i linsen forekommer blandt mikrobølgearbejdere. Det foreslås, men ikke bevist, at dette er et resultat af eksponering for mikrobølger. Hos de fleste undersøgte mikrobølgearbejdere, hvor uklarheder er blevet påvist, har disse ændringer ingen klinisk betydning. Imidlertid kan de være af stor betydning, da de kan være tegn på en stærk udvikling. Retinal ændringer er rapporteret. For at forstå disse øjenændringer bør der foretages yderligere epidemiologiske undersøgelser i kombination med teoretisk og eksperimentelt arbejde. Der synes ikke at være noget bevis for, at disse ændringer kun er termiske.
Ovenstående diskussion førte til en overvejelse af problemet med passende kontrolgrupper. Ingen tilfredsstillende løsning kunne tilbydes. Det er ekstremt vanskeligt at finde menneskelige grupper, der kun adskiller sig i en variabel grad af mikrobølgeeksponering eller eksponerede og ueksponerede grupper, der er identiske i andre henseender. Alle medicinske epidemiologiske undersøgelser angiver lignende spørgsmål og tvivl, der kræver endelig eksperimentel verifikation.
Specificiteten af ​​de kliniske symptomer på mikrobølgeeffekter blev illustreret i flere grupper af erhvervsmæssig eksponering i henhold til det kliniske billede. Autonome lidelser og kardiovaskulære og hæmodynamiske funktionelle forstyrrelser blev fremhævet. Det neurologiske billede kan indikere de mulige farer i arbejdsmiljøet. Computeranalyse af store grupper i henhold til forskellige typer eksponering og kliniske symptomer, elektrofysiologiske og biokemiske resultater gør det muligt for at få information om kvaliteten, hovedstadierne for indtrængen og trokalisering af læsioner i nervesystemet. Problemerne med de mekanismer, der fungerer ved forstyrrelser af nervesysteren, kan forklares ved den rektangulære forgrening af kar, der springer til hjernestammen og til det tidsmæssige område med nedsat blodgennemstrømning og nedsat iltning. En termisk effekt kan antages at være ansvarlig for symptomerne på fossa posterior. Metodiske aspekter af undersøgelsen blev fremhævet. Forebyggende tiltag kan udledes af kliniske resultater, og der kan fastlægges kriterier for personer, der skal udelukkes fra at arbejde med rnicrobølger.
Der er blevet lagt vægt på biokemiske ændringer, såsom glukosetolerance, niveauer af pyruvsyre og mælkesyre såvel som af kreatinin i urinen, blodprotein med nøjagtige sammenhænge med arbejdsforholdene, niveauerne af kolesterol, l7-ketosteroider osv. I de fleste tilfælde tilfælde kan biokemiske ændringer tilskrives ændringer i reguleringsmekanismer.
En meget livlig diskussion var koncentreret om termiske effekter og uspecifik indflydelse på arbejdsforholdene og på problemet med biologiske effekter og sundhedsaspekter i befolkningen, hvor farerne ved mikrobølgeovn og ultra højfrekvente elektromagnetiske felter kan spille en rolle for levevilkårene.
På baggrund af de præsenterede kliniske studier blev der fremsat følgende anbefalinger:
1. At søge yderligere passende forebyggende foranstaltninger ikke kun for personer, der udsættes for mikrobølger på arbejdspladsen, men også for den generelle befolkning i mulig fare
2. At gøre yderligere epidemiologiske komparative og dynamiske undersøgelser.
3. At understrege evalueringen af ​​raffinerede tests af motorsystemets funktion som et diagnostisk værktøj til estimering af eksponeringen for mikrobølger.
4. At inkludere undersøgelsen af ​​nethinden i alle oftalmologiske undersøgelser.
Konklusioner og anbefalinger
“Den udbredte og stigende brug af mikrobølgekraft har i høj grad øget muligheden for eksponering for både erhvervsmæssige og generelle befolkningsgrupper i mange lande i verden. Beskyttelsesforanstaltninger og sundheds- og sikkerhedsstandarder har varieret meget i forskellige dele af verden, hovedsagelig på grund af forskelle i forskningstilgange, fund og fortolkninger. Så vidt muligt er det bydende nødvendigt at løse eller fjerne hindringer for en fælles forståelse af det videnskabelige grundlag for beskyttende foranstaltninger.
Resultaterne af dette mindeværdige internationale symposium med hensyn til meningsfuld udveksling af data, ærlig diskussion af synspunkter, entusiastisk interesse for muligheder for samarbejdsvillige virksomheder og de anbefalinger, der følger, udgør et vigtigt skridt i retning af fremme af viden inden for området. Følgende anbefalinger blev fremsat:
1. For at fremme international koordinering af forskning om mikrobølgestrålings biologiske virkninger bør der være en løbende udveksling af information, forbedret effektivitet af oversættelsestjenester, udvekslingsbesøg og tættere samarbejde om forskningsprojekter og publikationer.
2. Et program, der beskæftiger sig med ikke-ioniserende stråling, bør udvikles af et internationalt sundhedsagentur, der kan udøve lederskab på dette område og lette kommunikation mellem forskere. Man håbede, at Verdenssundhedsorganisationen ville påtage sig dette ansvar.
3. Der bør gøres alt for at etablere internationalt acceptabel nomenklatur og definitioner af fysiske størrelser og enheder og standardisere måleteknikker og dosimetri. Der bør oprettes en international gruppe, der skal udarbejde procedurer for at nå disse mål.
4. For at opnå en mere ensartet tilgang til diskussionen af ​​mekanismer, der ligger til grund for biologiske effekter, foreslås det, at mikrobølgeintensiteter betragtes som opdelt i tre omtrentlige områder som følger:
a) Området over 10 mW / cmz i særdeles forskellige termiske effekter dominerer.
b) Området under 1 mW / cmz, hvor termiske effekter er usandsynlige.
c) Et mellemliggende område, hvor der opstår svage men mærkbare termiske effekter samt direkte felteffekter og andre effekter af mikroskopisk eller makroskopisk karakter, hvis detaljer endnu ikke er afklaret. Grænserne for disse områder er endnu ikke bestemt. De kan variere for forskellige arter og kan også afhænge af en række parametre, såsom modulering og frekvens.
5. I betragtning af vigtigheden af ​​elektrofysiologisk registrering for undersøgelser af mikrobølgeeffekter er der behov for udvikling af nye elektrodesystemer og integrerede elektrodeignalforstærkende systemer, der er i stand til at bruge og fuld drift under mikrobølgeeksponering.
6. Yderligere biologiske, medicinske, epidemiologiske og biofysiske undersøgelser er nødvendige for at forbedre forståelsen af ​​interaktionen mellem mikrobølgestråling og biologiske systemer og afklare de risici, der kan være forbundet med mikrobølgeeksponering. Der skal lægges særlig vægt på følgende:
a) undersøgelse af forekomsten af ​​kumulative effekter og forsinkede effekter
b) undersøgelse af effekter med lav intensitet
c) fjernelse af mulige tærskelværdier
d) undersøgelse af kombinerede effekter af stråling og andre miljømæssige faktorer
e) undersøgelse af differentieret strålingsfølsomhed som en funktion af organsystem og alder eller intrauterin udvikling
f) undersøgelse af effekter relateret til cellulære transformationer
g) undersøgelse af effekter, der forekommer på molekylært niveau og
h) bestemmelse af absorberet energidosis og dens rumlige fordeling.
Ønskeligheden ved at foretage lignende undersøgelser i radiofrekvensområdet blev understreget.”

Kilder:
https://www.emfoff.com/symposium/

Klimaet

5G udrulningen kan forværre klimaændringerne, ifølge det uafhængige regeringsrådgivende organ HCC.
Rapporten fra det uafhængige regeringsrådgivende organ, ‘Le Haut Conseil pour le Climat’ (HCC), (1) viser, at 5G-udrulningen i Frankrig vil resultere i mellem 2,7 og 6,7 millioner tons CO2-ækvivalent i 2030. Det er en betydelig stigning i forhold til teknologisektorens nuværende samlede miljøpåvirkning – ca. 15 millioner tons CO2-ækvivalent. (2)
Den største indvirkning kommer fra fremstillingen af ​​de mange komponenter i 5G-infrastrukturen og de nye enheder, der skal produceres for at bruge den. Disse enheder bruger råmaterialer, der skal udvindes, hvilket medfører flere emissioner.
Det skriver Forbes den 21. december 2020. (3)
5G er et kontroversielt emne i Frankrig, hvor en gruppe af bl.a. grønne parlamentsmedlemmer i september måned bad det franske parlament bad om et moratorium for 5G udrulningen. Senatsrapporten er et forsøg på at imødegå denne indsigelse.
Rapporten indeholder anbefalinger til, hvordan man kan begrænse klimapåvirkningen af ​​5G-implementering. F.eks. at EU bør stille strengere krav til energiforbruget ved elektroniske enheder og til infrastrukturen, der leverer internet.
Anbefalingerne
Den 32 siders lange rapports anbefalinger er opdelt i 5 punkter:
1) Klimaspørgsmålet før udrulningen af teknologier som 5G.
Herunder bl.a.:
– Evaluer nye teknologier med hensyn til klimaet, inden der træffes beslutning om de foranstaltninger, der ledsager deres implementering, samt de økonomiske, økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger (inklusive det materielle fodaftryk) af nye teknologier, inden der træffes beslutning om de ledsagende foranstaltninger deres indsættelse. En sådan vurdering burde have fundet sted for 5G, før man besluttede at tildele de nødvendige frekvenser.
– Opretholde en ambitiøs og fast position inden for Den Europæiske Union og Den Internationale Telekommunikationsunion, så de tekniske betingelser for implementering af 5G i 26 GHz-båndet ikke forstyrrer udforskningssatellitterne i Jord- og vejr analyser.
2) Øg kontrollen af kulstof aftrykket på operatørerne med 5G frekvenser.
Herunder bl.a.:
Mandat i loven om bekæmpelse af affald og cirkulær økonomi (Agec) (4) til at foreslå frivillige forpligtelser i specifikationerne til brug af 5G-frekvenser. Disse forpligtelser skal være til stede forud for tildelingen af ​​de næste 5G-frekvensbånd. For de allerede tildelte frekvensbånd kan der foretages en genforhandling af vilkårene for anvendelse af frekvenserne for at indføre forpligtelser til at kontrollere kulstofaftryk.
3) Hensyn til virkningerne ved efterspørgsel på elektricitet og dets implikationer ved Det Europæiske Handelssystem for emissioner.
Herunder kontrollere, at implementeringen af ​​5G ikke i væsentlig grad ændrer de flerårige energiprogrammer (PPE) på grund af en betydelig stigning i efterspørgsel efter elektricitet. Hvis dette var tilfældet, skal alle overgangsscenarier ændres i overensstemmelse hermed.
4) Påvirk de importerede emissioner, der er relateret til tilbud ved digitalt udstyr.
Herunder bl.a.:
– Implementere alle de områder, der er udviklet af National Digital Council vedr. køreplanen for miljøpåvirkningen af ​​digital teknologi.
– Vedtag standarder inden for EU for reduktion af importerede emissioner relateret til elektrisk og elektronisk udstyr, for emissioner i livscyklusanalyse, for reparationsevne og holdbarhed, ligesom hvad der eksisterer allerede vedrørende den specifikke absorptionshastighed (SAR).
5) Informer, øg opmærksomhed og ansvar på brugere, enkeltpersoner og virksomheder, med god praksis og som undgår affald eller uhensigtsmæssig anvendelse af energi, der er associeret med digitale tjenester.
Herunder bl.a.:
– informere og oplyse brugerne om virkningerne af deres anvendelse af 5G (miljøvisning på terminaler, vejledninger til bedste praksis tilpasset forskellige målgrupper og anvendelser).
– Om nødvendigt bringe spørgsmålet om prioritering af teknologisk udvikling og deres anvendelse ind i den offentlige debat.
Kilder:
1) Det uafhængige regeringsrådgivende organ ‘Le Haut Conseil pour le Climat’ (HCC) offentliggør årlige rapporter om Frankrigs drivhusgasemissioner og om overholdelsen af den emissionsreduktionslinje, den er planlagt. Rapporter, baseret på analyser, vil vurdere de politikker og foranstaltninger, der er på plads, og planlagt samt komme med anbefalinger. HCC vil endvidere offentliggøre en rapport hvert femte år for at støtte udviklingen af Frankrigs nationale kulstofreducerende strategi samt sætte Frankrigs handlinger og forpligtelser i perspektiv i forhold til andre lande.
https://www.hautconseilclimat.fr/
2) https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/12/haut-conseil-pour-le-climat_rapport-5g.pdf
3) https://www.forbes.com/sites/davekeating/2020/12/21/5g-could-worsen-climate-change-claims-french-government-advisor/
4) Syv måneder efter offentliggørelsen af loven om bekæmpelse af affald og cirkulær økonomi (Agec) er der kun offentliggjort to ud af 103 gennemførelsestekster ifølge den informationsrapport, der blev fremlagt den 30. september.
https://www.journaldelenvironnement.net/article/la-loi-agec-a-pris-beaucoup-de-retard,109838

Internet of Things

Det danske forsvar har software, som kan spore dig alene ved hjælp af dit mobilnummer.
Det har forskningsinstitutionen Citizen Lab i Canada (1) fundet frem til ved hjælp af lækkede dokumenter i følge DR.(2)
Danmark indgår nu sammen med en række andre mere eller mindre demokratiske stater i den klub, der angiveligt bruger det israelske overvågningsprogram “Circles”.
I Danmark har hærkommandoen programmet Circles installeret på en server på hovedsædet i Karup.
Da DR kontaktede Forsvaret for at spørge ind til programmet, bekræftede Forsvarskommandoen, Danmarks øverste militære kommandomyndighed, i første omgang, at man har programmet.
“Forsvaret råder over den pågældende software”, lød svaret mandag den 14. december.
Men to dage senere modtog DR endnu en mail fra Forsvarskommandoen, hvori der står:
“Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at det ikke kan bekræftes, at Forsvaret råder over software fra pågældende firma.”
Programmet Circles kan ifølge Citizen Lab bruges til at overvåge alle mobiltelefoner i verden.
Det kræver blot et mobilnummer på den person, man vil overvåge.
Circles er i stand til at give myndigheder mulighed for at kigge sms’er, lytte til opkald og se præcis hvilken mobilmast, en telefon er koblet på.
Programmet udnytter blot et hul i sikkerheden i de systemer, som vi alle sammen bruger, når vi surfer på nettet, sms’er eller ringer fra vores telefon.
Det forklarer Christian Damsgaard Jensen, som er leder af cybersikkerheds-sektionen på DTU Compute.
En rapport fra mediet Intelligence Online fra 2015 viste, at Circles højst sandsynligt stod bag et falsk teleselskab i Bulgarien (3) netop for at kunne spore telefoner. Firmaet bag Circles er desuden et datterselskab til det israelske firma NSO-group, der står bag den omstridte Pegasus-software.
Kilder:
1) https://citizenlab.ca/2020/12/running-in-circles-uncovering-the-clients-of-cyberespionage-firm-circles/
2) https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/har-danmark-koebt-omstridt-teknologi-til-overvaagning-ja-sagde-forsvaret-men
3) https://www.intelligenceonline.com/surveillance–interception/2015/12/02/circles—mobile-phone–company-intercepts-3g,108114286-art

Køberne skal overbevises. Ingen kan f.eks. undvære en ovn uden Wi-Fi og indbygget kamera.
Høre bare her:
Afslapning
Tag “et afslappende bad, mens du holder øje med kagen alene ved at se på en video i realtid fra ovnens indre.” “Uden at skulle komme op af badekarret” kan du “justere tilberedningstiden eller temperaturen, alt efter hvordan maden ser ud”.
Modvirker stress
Måske er det mere stressen der hersker, men nu kan du “komme hjem fra et forsinket møde til en perfekt middag, der serveres til tiden”. Om hvem der laver de øvrige ingredienser (f.eks. sovs og salat) ved vi ikke noget om.
Forventningsafstemning
Send gæsterne et billede taget med ovnens kamera og få dine middagsgæsters tænder til at løbe i vand.
Den uvidende stjernekok
Send opskriften til din ovn, og du kan let som ingenting blive til en (stjernekok) ved at få dig en ovn med intelligens”.
Sikkerheden i top
Men måske det allervigtigste: Du kan “få direkte besked, hvis din intelligente alarm bemærker, at ovnen er tændt, og der ikke er nogen hjemme.”
Intet ord om at netop fordi ovnen er trådløst kan den hackes af udefrakommende.
Vi skaber et problem, så vi bagefter kan sælge dig en løsning på samme problem, synes tankegangen at være.
Kilder:
https://www.elgiganten.dk/cms/derfor-behover-du-wifi-ovn/hvorfor-har-jeg-brug-for-en-ovn-med-wi-fi/

Amazons arbejder ihærdigt på at overtage dit hjem og dit privatliv.
Ikke bare tilbyder Amazon dig “uundværlige” IoT (Internet of Things) Devices’ men nu forsøger de også at overtage dit private netværk. For at passe på dig selvfølgelig.
Hvem styrer dit hjem og hus?
Amazon vil meget gerne have dig tæt ind på livet og gør alt for at komme helt ind i dit hjem. Selv din hund vil de overtage.
Inden du træder ind i dit Alexa-forbundne hjem (Alexa er er Amazons stemmestyrede pendant til Google Assist), skal du forbi Amazons Ring-dørklokkedet internetforbundne kamera og indgangssystem, der overvåge og endda interagere med de besøgende og leveringsfolk ved din dør. Hertil kommer ’Ring Indoor Cam’ et kompakt overvågningskamera, som streamer hvad der foregår i dit hjem.
I børneværelset finder du ’Echo glow’, en smart-vågelampe der kan blinke i takt med givne mønstre eller simulere lyset fra et bål.
I køkkenet, forener Amazons ’Smart Oven’ bla. mikrobølge- og varmluftsovnen samt varmluftsfrituregryde, alt kan fjernstyres via stemmekommandoer. Er du i tvivl om hvor længe popcornene skal have, spørger du Alexa til råds eller scanne emballagen og får smart-ovnen til at følge anvisningerne.
Stuen bliver serviceret musikalsk af det stemmestyrede Echo Studio med LED-display der viser tiden. Vælg selv stemmen f.eks. Samuel L. Jackson med de originale ukvemsord. Det skal ikke hedde sig.
Det stemmestyrede system kan du få adgang til via et sæt smartbriller eller en smart-ring. Diskret skal det være.
Sidewalk overtager diskret dit netværk

Sidste smart-tiltag fra Amazon, er ‘Sidewalk’, som udnytter 900 Mhz-frekvensbåndet til at nå ud til dine IoT-enheder, der er udenfor bluetooth eller WiFi rækkevidde, og hvor mobilnetværksforbindelse vil være for batteridrænende.
Det er her at Amazon også overtager din hund med det intelligente hundehalsbåndstag ’Ring Fetch’. Dine naboer (og andre) er inviteret indenfor De nærliggende Sidewalk-enheder kan samarbejde, selvom de ikke er dine egne. Dine naboers Ring-kamera kan f.eks. slutte sig til et lokalt Sidewalk-netværk. Fordelen, siger Amazon, er, at selvom din internetforbindelse går ned, kan Devices som dit Ring-sikkerhedssystem stadig være i stand til at være online ved hjælp af naboens båndbredde eller hvis der er huller i WiFi-dækningen.
Sidewalk er slået til som standard, i hvert fald i USA. Så ønsker du ikke at dine naboer skal inddrages, skal du manuelt slå Sidewalk fra!
Hvem har kontrol over dit netværk?
Sidewalk er designet, så du ikke ved, hvilke andre enheder der er forbundet til netværket, eller hvilket netværk deres egne enheder er forbundet med.
At have et andet netværk kørende, som har adgang til dit hjemmenetværk, og som du kun har marginal kontrol over, virker som en opskrift på potentiel katastrofe. Det kræver, at man stoler på at Amazon har den nødvendige styring og sikkerhed. At det giver anledning til bekymring blandt både brugere og sikkerhedsadvokater er vist ikke underligt. Alle trådløse netværk kan hackes før eller senere.
Kilder:
1) https://www.computerworld.dk/art/249057/det-vaelter-frem-med-produktnyheder-fra-amazon-propper-alexa-ind-alt-muligt
2) https://www.slashgear.com/amazon-sidewalk-is-coming-and-not-everyone-will-be-happy-24648652/
3) https://www.digi.no/artikler/amazon-vil-forsyne-seg-med-deler-av-kundenes-wifi-nettverk/503306
4) https://hackaday.com/2019/12/21/amazon-ring-neighbors-leaking-data-on-neighbors/
5) https://www.amazon.com/Amazon-Sidewalk/b?ie=UTF8&node=21328123011

Bliver du aflyttet af din støvsuger?
Stadig flere såkaldte “smarte gadgets” finder vej ind i folks hjem, f.eks. “smarte højttalere”, “smart tv” og “smarte sikkerhedskameraer”.
Hvad vi ikke er opmærksomme på er, at disse gadgets også kan aflytte vores hjem, enten direkte af for eksempel et alarmfirma, men også i hemmelighed af hackere eller efterretningsvæsener. (1)
Et nyt studie viser nu, at selv robotstøvsugere kan bruges til aflytning. Det fremgår af et forskningsprojekt udført af adjunkt Jun Han fra NUS Computer Science og hans assistent Sriram Sami. Det skriver NUSNews. (2)
Sriram Sami udtaler:
“Spredningen af ​​smarte enheder – inklusive smarte højttalere og smarte sikkerhedskameraer – har øget hackernes muligheder for at spionere på vores private øjeblikke. Vores metode viser, at det nu er muligt at indsamle følsomme data bare ved at bruge noget så harmløst som en husholdningsrobotstøvsuger. Vores arbejde viser et presserende behov for at finde praktiske løsninger til at forhindre sådanne ondsindede angreb.”
Det skriver steigan.no. (3)
Kilder:
1) https://uk.pcmag.com/dvd/126704/how-to-stop-smart-tvs-from-snooping-on-you
2) https://news.nus.edu.sg/robot-vacuum-cleaners-can-spy-on-private-conversations/
3) https://steigan.no/2020/12/robotstovsugere-kan-avlytte-private-samtaler/

Internationalt overblik

Elektromagnetisk stråling
Mange lande og regeringer har vedtaget love og politikker for at beskytte offentligheden i forhold til elektromagnetisk stråling. Her får du en oversigt over nogle af tiltagene.
Klik ind her:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Danmark

Retten i Helsingør skal tage stilling til fogedforbud mod 5G og TDC har fået frist for svarskrift.
“Den 16. december 2020 har Retten i Helsingør ved dommer Apostoli givet TDC frist til den 15. januar 2021 til at indlevere et svarskrift. Hvis TDC ikke skulle overholde tidsfristen, kan Retten I Helsingør allerede i januar 2021 nedlægge fogedforbud imod at TDC fortsætter aktiviteter, der implementerer 5G-systemet indenfor Helsingør retskreds, inkl. test af pågældende system, herunder at TDC anvender frekvenserne 3420 til 3520 MHz sendepositioner i Helsingør.”
https://helsingordagblad.dk/artikel/debat-behandling-ved-retten-i-helsing%C3%B8r-af-fogedforbud-mod-5g

Holland
Høring om 5G udskudt på ubestemt tid, men den svenske kræftforsker Lennart Hardell opfordrer til, ikke blot at sætte 5G på pause i frekvensområdet 26 Gigahertz, men også at standse udrulningen i de lavere frekvensområder.
En høring om 5G, der skulle have fundet sted i det lovgivende hollandske parlament den 10. december, er blevet aflyst og udsat til en senere dato, skriver Tabt Tråd. (1)
Hans Kromhout, professor ved universitetet i Utrecht, som også er hollandsk forskningsleder for det tværnationale Cosmos-forskningsprojekt, har tidligere givet udtryk for, at gruppen bag den hollandske sundhedsrapport om 5G først ved høringen ville præsentere deres råd og besvare spørgsmålene fra parlamentsmedlemmer.
Den hollandske regering har officielt afvist, at den vil følge rapportens anbefalinger.
Den svenske kræftlæge og forsker Lennart Hardell, (*) har på opfordring fra den hollandske borgergruppe Stop5GNL skrevet og offentliggjort et høringssvart. (2)
Lennart Hardell opfordrer til, at man ikke blot sætter 5G på pause i frekvensområdet 26 Gigahertz, men at man også standser udrulningen i de lavere frekvensområder.
I sit høringssvar skriver Lennart Hardell bl.a.: “Påstanden om, at de lavere frekvensbånd til 5G (op til 3,5 GHz) allerede har været brugt til telekommunikationsapplikationer og Wi-Fi i årevis uden at resultere i påviste skadelige helbredseffekter, er forkert. Evidens fra forskning på celler, dyr og mennesker viser, at de frekvenser, der hidtil er anvendt til telekommunikation, er skadelige for mennesker og også miljøet, for oversigter se (1-3). Der er ingen væsentlig forskning i sundhedseffekter fra frekvenserne i området mellem 3 og 4 GHz beregnet til brug til 5G som bemærket af den franske myndighed ANSES i en ekspertrapport offentliggjort i januar 2020.” (3)
Videre skriver han:
“Det er relevant at evaluere de nuværende ICNIRP 2020-konklusioner om kræftrisici fra RF-stråling, da det hollandske sundhedsråd anbefaler brug af ICNIRP 2020-retningslinjerne. Anbefalingen om “at tage en forsigtig tilgang og holde eksponeringerne så lave som med rimelighed kan opnås” er bestemt vanskeligt at opnå på et marked med udvidet trådløs kommunikation og har givetvis ingen praktisk værdi. Det antages, at ICNIRP 2020-retningslinjerne vil blive brugt i de fleste lande. Indflydelsen fra ICNIRP og dets medlemmer på de rapporter, der danner grundlaget for retningslinjer fra forskellige organisationer, er således nødvendig at belyse.” (se tabel)I sin konklusion skriver Hardell:
“Afslutningsvis med hensyn til kræft viser nuværende videnskabelige beviser klart en øget risiko for gliom og akustisk neurom ved brug af mobile og / eller trådløse telefoner. I denne gennemgang diskuteres andre tumortyper og sundhedskonsekvenser ikke. Den øgede risiko for hjerne- og hovedtumorer er baseret på humane kræftepidemiologiske undersøgelser og understøttes af lignende tumortyper, der findes i dyreforsøg. Faktisk bekræftede disse dyreforsøg de tidligere resultater i case-control undersøgelser af øget tumorrisiko for brug af trådløse telefoner; både mobiltelefoner og trådløse telefoner. Mekanistiske aspekter af carcinogenese kommer fra laboratoriefund på f.eks. stigning i reaktive iltarter og DNA-beskadigelse.
Den aktuelle evaluering foretaget af det hollandske sundhedsråd er baseret på et WHO-udkast og en SSM-rapport. Det anbefales også at bruge ICNIRP-retningslinjerne, som anses for at være utilstrækkelige til at beskytte mod sundhedsfarer, som for eksempel kræft, af flertallet af forskerne på dette område (www.emfscientist.org). Rapporten repræsenterer ikke en grundig, afbalanceret, objektiv og opdateret evaluering af kræftrisici og andre farlige virkninger fra RF-stråling. Det er også påfaldende modstridende, da den konkluderer, at alvorlige helbredseffekter som kræft og fosterskader er “mulige”. Alligevel har det ingen indvendinger mod udrulningen af ​​5G og anbefaler, at der udføres senere undersøgelser for at undersøge sundhedsresultater såsom kræft og fosterskader. Der drages ingen erfaringer fra eksisterende observationer om øgede kræftrisici.
Kommissionens konklusion om, at der ikke er nogen grund til at stoppe brugen af ​​lavere frekvenser for 5G op til 3,5 GHz på grund af ingen “påviste skadelige sundhedseffekter”, afspejler blot de partiske konklusioner fra ICNIRP-dominerede grupper. Denne konklusion skal således afvises, og nye retningslinjer for tidligere og nye frekvenser skal etableres under hensyntagen til den nye teknologi, det forskellige formeringsmønster for 5G og øget RF-stråling. Der kræves et moratorium om implementeringen af ​​5G til trådløs kommunikation.
I sidste ende foretrækkes kabelforbundne løsninger.”

*) Lennart Hardell, i dag pensioneret kræftlæge og epidemiolog, var i 2011 en del af WHO’s ekspertgruppe, som klassificerede radiofrekvent stråling som “muligvis kræftfremkaldende.”
Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2020/12/10/horing-i-dag-svensk-topnavn-blander-sig-i-hollandsk-5g-diskussion/
2) https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/12/Health-council-Netherlands_2020_12_07.pdf
3) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006Ra.pdf

Frankrig

Mere end 70 borgmestre og folkevalgte opfordrede 2. december til et moratorium mod 5G.
Modstanden i Frankrig vokser og mere end 70 borgmestre og folkevalgte i Frankrig opfordrede i den 2. december til et moratorium mod 5G. Borgmestrenes største bekymring er, at “sundhedsrisikoen for levende organismer ikke er blevet evalueret.” (1)
Michèle Rivasi, medlem af Europa-Parlamentet (MEP), som leder modstanden, udtalte, at hun er klar til at gå til EU-domstolen om dette spørgsmål.
Ud over de sundhedsmæssige bekymringer rejste borgmestre og folkevalgte en række andre spørgsmål, herunder:Stigningen i elektromagnetisk forurening.Miljøvirkningerne af mangedoblingen ved digitale strøm og yderligere energibehov i en periode, hvor der er et incitament til at spare energi.Betydelige stigning i behovet for sjældne råvarer til fremstilling af nye antenner og nye kommunikations genstandeForstærkning af desocialiseringen i forbindelse med mobile skærme og risikoen for dehumanisering af samfundetElektro-smog
Ifølge Patrice Goyaud, fysiker og administrator ved National Association Robin Des Roofs Association (2) repræsenterer 5G eksponeringen dobbelt så meget som de lovmæssige grænser med en frekvens mellem 1 og 6 Giga Hertz, hvilket risikerer at skabe en “elektro-smog”, som i sidste ende vil erstatte ADSL.
Han peger på, at 6G allerede vil blive testet i Kina, hvor det ikke er objekterne, der kan spores, men selve mennesket, der vil være “forbundet konstant”. I Schweiz, hvor 5G allerede er under udvikling, “er strålingen 4 gange større end 4G.” En antenne dækker en million objekter pr. kvadratkilometer. “Og det anslås, at der vil være 50 til 100 milliarder forbundne objekter i verden i 2030.” Alle tilsluttede objekter bevægelse kan følges.
5G skal installeres fra 2023 i Frankrig med forskellige båndbredder afhængigt af de pågældende områder:700 Mega Hertz i landdistrikterne, “en meget gennemtrængende båndbredde. Det ville være en lav hastighed 5G.”3.5 Giga Hertz til byer26 Giga Hertz til rummet og satellitterICNIRP
Rivasi er en stærk modstander af 5G. I juni 2020 offentliggjorde hun en rapport: “ICNIRP: Conflicts of Interest, Corporate Capture og Push for 5G.” (3) Rapporten blev skrevet og offentliggjort sammen med Dr. Kalus Buchner, en MEP fra Tyskland. Buchner er selv forsker og har gennemførte undersøgelser om, hvordan radiofrekvens påvirker sundheden. (4)
Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-Ioniserende Stråling (ICNIRP) er en privat industri NGO er en privat organisation. ICNIRPS anbefalinger til retningslinjer for elektromagnetisk stråling benægter enhver skade på trådløs teknologi men bliver brugt af WHO og i flere lande på trods af organisationens klare konflikter med interesser og bånd til teleindustrien.
ICNIRPs interessekonflikter blev bekræftet i en afgørelse fra 2012 af den italienske højesteret. Retten, der medgav, at sagsøgerens hjernesvulst var forårsaget af en mobiltelefon, konkluderede også, at eksperter med ICNIRP-tilknytninger “manglede troværdighed og autoritet og som sådan stort set var uden for det videnskabelige samfund.” I 2020 gav en italiensk appeldomstol en endnu stærkere konklusion vedrørende ICNIRP og dets medlemmer. (5)
EELV
Modstanden mod 5G i Frankrig er blevet et topagende for det franske grønne parti, Europa Écologie Les Verts. (6) Ved de lokale valg i juni fik partiet mere magt, og dets kandidater blev valgt ind i de større byer, herunder Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux og Strasbourg. Modstanden mod 5G i Frankrig fik også overskrifter i september, efter at ansatte i Orange, en af ​​de største mobiltelefonudbydere i Europa, skrev et brev, hvori de opfordrede virksomheden til ikke at implementere 5G. (7)
Kilder:
1) https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-drome-70-communes-qui-reclament-moratoire-1901448.html
2) https://www.robindestoits.org/
3) https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
4) https://ecfsapi.fcc.gov/file/7521095891.pdf
5) https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/italian-decision-2020-translation.pdf
6) https://www.eelv.fr/
7) https://childrenshealthdefense.org/news/employees-at-frances-biggest-phone-company-undermine-countrys-5g-push/

Fly, satellitter m.m

For første gang kommenterer NASA et privat selskabs ansøgning om at lancere en mega-konstellation af satellitter. Budskabet er klart: Det kan blive katastrofalt.
AST & Science (AST) ønsker at lancere 240 store satellitter, der skal kommunikere med 4G, og hvis alt går efter planen, i sidste ende også med 5G-netværket, rapporterer Ars Technica. Men da satellitterne er så massive, har NASA den 29 oktober 2020 udsendt en erklæring den 29. oktober 2020 om, at satellitterne vil forårsage tusindvis af potentielle kollisioner hvert år – trods at AST udtaler, at de er forpligtet til at samarbejde med NASA for at løse problemet.
Modstand
Modstanden samt advarslerne fortsætter støt med at stige med udsigten til titusinder af satellitter og lignende køretøjer, der lanceres til udbrede 5G og WiFi på Jorden (se 1, 2,3 , 45, 6 , 7, 8 , 91011, 12, 131415), samt til global overvågning og andre formål.
Det fremgår af activistposten fra 10. november 202. (1)
Rumaffald
ESA, European Space Operations Centre, som overvåger rumaffald, offentliggjorde for nylig sin årlige rapport om den aktuelle tilstand af rumskrammel. (2) Her rapporterer de, hvordan akkumulerende raketboostere, hedengangne satellitter og rumbårne granatsplinter udgør en betydelig risiko for rumfartøjer.
“Den største bidragyder til det nuværende problem med rumaffald er eksplosioner i kredsløb, forårsaget af tilovers- brændstof og batterier – ombord på rumfartøjer og raketter. Selv om der i årevis er truffet foranstaltninger for at forhindre dette, ser vi ingen nedgang i antallet af sådanne begivenheder. Tendenserne i retning af bortskaffelse af missionen forbedres, men i et langsomt tempo,” siger Holger Krag, leder af ESA’s rumvragskontor i ESOC i Darmstadt, Tyskland. (3)
Kilder:
1) https://www.activistpost.com/2020/11/nasa-warns-5g-satellites-are-disaster-waiting-to-happen-other-experts-agree.html
2) https://www.sdo.esoc.esa.int/environment_report/Space_Environment_Report_latest.pdf
3) https://www.rt.com/news/503322-exploding-space-debris-threat-report/

5G netværket vil udgøre en stor risiko for flys radarsystem, konkluderer en nylig rapport.
En hvidbog fra RTCA, et privat-offentligt luftfartspartnerskab, der rådgiver Federal Aviation Administration, advarer om, at 5G-teknologien kan udgøre en “stor risiko … for skadelig interferens” for radaren på forretningsfly og andre civile fly. (1)
Papiret blev frigivet i oktober måned efter godkendelsen fra Federal Communications Commission (FCC) som gav telekommunikations udbyderne mulighed for at benytte frekvensspektret 3,7-3,98 GHz.
Hvis 5G-kommunikationssystemerne får tilladelse til at bruge dette frekvensbånd, så fremgår det af rapporten, at risikoen er udbredt og har potentiale for at få store konsekvenser for luftfartsoperationer i USA, herunder muligheden for katastrofale fejl, der vil føre til mange dødsfald, i fravær af passende afbødninger.
Monteret på tusinder af civile fly rundt om i verden er radarhøjdemålere de eneste flysensorer, der måler flyets højde over terrænet og andre forhindringer.
Det skriver RobbReport den 10. nov. 2020. (2)
Kilder:
1) https://www.rtca.org/news/rtca-announces-new-white-paper-on-5g-interference-impact-on-radar-altimeter-operations/
2) https://robbreport.com/motors/aviation/5g-interfere-airplane-radar-1234580467/

Underskriftindsamling imod 5G satellitter
Fra Deklationen:
“Vi, de undertegnede organisationer, tøtter skraftigt andragendet om en nødsituation / fremskyndet regulering til FCC om at foretage en pause i al satellitlicenser og lanceringer, indtil der er foretaget en fuldstændig vurdering af sikkerhedsrisici og langsigtede skader. Det er en krænkelse af de grundlæggende rettigheder for menneskeheden og hele livet at ofre himlen til fordel for et par satellitselskaber og deres aktionærer uden at undersøge mere fornuftige og afbalancerede alternativer.
Den 9. december 2020″

Se hele teksten herhttps://www.5g-ilan.com/hhti-declaration
“5G • ILAN er et værdiskabende netværk styret af princippet om at betale fremad. Målet er at bringe visdom, sammenhæng og balance i kølvandet på den globale 5G / AI / IoT / Satellite Juggernaut: Med kloge lovlige midler forsøger vi at afværge en global katastrofe fra angrebet med 5G / AI / IoT / 80.000 + satellitter samt omdirigere denne industri / regering Juggernaut mod en klogere, mere afbalanceret retning, til gavn for menneskeheden og alle levende væsner.”
https://www.5g-ilan.com/

Sundhedsrisici

Ny forskningsrapport om de sundhedsmæssige konsekvenser ved elektromagnetisk stråling: En undersøgelse blandt eksperter.
Det mest interessante er nok de der står bag undersøgelsen: 4 medlemmer er en del af ICNIRP, mens en femte er WHO observatør i ICNIRP. (1)
“Prioritizing health outcomes when assessing the effects of exposure to radiofrequency electromagnetic fields: A survey among experts”
Science Direct, januar 2021 (2)
Abstrakt
“Eksponeringen for radiofrekvens (RF) elektromagnetiske felter (EMF) (frekvenser på 100 kHz til 300 GHz) har været støt stigende. Ud over varmerelaterede virkninger af RF EMF, kan andre endnu uspecificerede biologiske virkninger, eksistere, som muligvis kan føre til sundhedsmæssige virkninger. I betragtning af det store antal sundhedsmæssige endepunkter, der er blevet undersøgt, ønskede vi at prioritere dem, der ville fortjener systematiske vurderinger.
Vi har udarbejdet en liste over alle sundhed endepunkter der er rapporteret i litteraturen, og vi bad 300 RF EMF eksperter og forskere om at prioritere disse sundhedsmæssige virkninger for systematisk gennemgang som kritisk, vigtig eller ligegyldig. Vi bad også eksperterne om at give begrundelsen for deres prioritering.
Af de 300 RF EMF eksperter vi spurgte, reagerede 164 (54%). De vurderede kræft, varmerelaterede virkninger, negative fødselsresultater, elektromagnetisk overfølsomhed, kognitiv svækkelse, negative graviditetsresultater og oxidativt stress som resultater, der er mest kritiske med hensyn til RF EMF-eksponering. For disse resultater er der behov for systematiske revisioner. For de varmerelaterede resultater baserede eksperterne deres rangordning af de kritiske resultater på, hvad der er kendt fra mennesker eller dyreforsøg, og for kræft og andre resultater baserede de deres vurdering også på offentlighedens bekymring.
For at vurdere sundhedsrisici ved en eksponering på en robust måde er det vigtigt at prioritere de sundhedsmæssige resultater, der bør revideres systematisk. Her har vi vist, at det er muligt at gøre det på en inklusiv og gennemsigtig måde.”


Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Erklæring om konkurrerende interesser (ifølge Science Direct):
Forfatterne erklærer følgende finansielle interesser / personlige relationer, som kan betragtes som potentielle konkurrerende interesser:
Jos Verbeek: ingen.
Gunnhild Oftedal: GO er medlem af Den Internationale Kommission for Ikke-Iionisering strålingsbeskyttelse (ICNIRP). Hun har været medlem af grupper udpeget af norske myndigheder til at vurdere potentielle sundhedsmæssige virkninger af ikke-iioniserende elektromagnetiske felter.
Maria Feychting: MF var næstformand (maj 2016 – maj 2020) under Den Internationale Kommission for Ikke-Iionisering af Strålingsbeskyttelse (ICNIRP), et uafhængigt organ, der fastsætter retningslinjer for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse. Hun har fungeret som rådgiver for en række nationale og internationale offentlige rådgivende og forskning styringsgrupper om de potentielle sundhedsmæssige virkninger af eksponering for ikke-iioniserende stråling.
Eric van Rongen: Var var formand (maj 2016 – maj 2020) i Den Internationale Kommission for Ikke-Iionisering af Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) og er i øjeblikket næstformand. Han er også medlem af Det Videnskabelige Råd for Den Svenske Strålingssikkerhedsmyndighed.
Maria Rosaria Scarfi: MRS er i Det Videnskabelige Råd for den svenske Strålingssikkerhedsmyndighed for at udarbejde rapporter om evalueringen af den videnskabelige litteratur vedrørende elektromagnetiske felter og sundhed.
Simon Mann: SM er medlem af Den Internationale Kommission for Ikke-Iioniserende Strålingsbeskyttelses (ICNIRP) videnskabelige ekspertgruppe. I Storbritannien er han sekretær for Udvalget for Medicinske Aspekter af Stråling i Miljø, og han var sekretær (indtil 2017) for den rådgivende gruppe om ikke-ioniserende stråling. Alle andre forfattere har erklæret ingen interessekonflikt.
Rachel Wong: ingen.
Emilie van Deventer: ingen.
—–
Supplerende om forfatterne og deres interesser:
Dr. Emilie van Deventer har arbejdet hos WHO siden 2000, hvor hun står i spidsen for Det Internationale EMF-projekt, Ultraviolet INTERSUN-programmet og det internationale Radon-projekt.
Hun har en phd. i elektroteknik fra University of Michigan og var professor i elektro- og computerteknik ved University of Toronto i Canada fra 1992 til 2000.
Er endvidere medlem af den svenske strålingsbeskyttelsesmyndighed (SSM) Independent Group on Electromagnetic samt WHO-observatør i Den Internationale Kommission for Ikke-Iioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP).
Maria Feychting har desuden forsket for millioner af kroner, som nordisk teleindustri for år tilbage stillede til rådighed for Karolinska Institutet og forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.

New Hampshire-Kommissionen: Vigtige konklusioner vedr. truslerne fra 5G på mennesker og vores planet.
New Hampshire-Kommissionen vedr. undersøgelse af miljø- og sundhedseffekterne af udviklende 5G-teknologi har hørt 13 eksperter inden for epidemiologi, arbejdsmiljø, toksikologi, fysik og teknik plus en trådløs industriekspert.
Alle, på nær branchens repræsentanter, var enige i at, RF-stråling fra trådløse enheder påvirker mennesker, dyr, insekter og planter.

Rapporten på 390 sider blev offentliggjort 1. november 2020. (1)
Dr. Joseph Mercola gennemgår i artiklen i The Defender rapportens hovedpunkter. (2)
Dr. Joseph Mercola er grundlæggeren af ​​Mercola.com. En osteopatisk læge, bedst sælgende forfatter og modtager af flere priser inden for naturlig sundhed. Hans primære vision er at ændre det moderne sundhedsparadigme ved at give folk en værdifuld ressource til at hjælpe dem med at tage kontrol over deres helbred. (3)
Et overblik over artiklen:
– Nyeste data fra New Hampshire lovgivende kommission bekræfter, at trådløs teknologi giver betydelige negative virkninger på mennesker, dyr, insekter og planter.
– I kapløbet med at få hyperhurtig internethastighed og -forbindelse kunne eksperterne sammenligne udrulningen af ​​5G med de løgne, som tobaks- og olieindustrien har fortalt.
– Den nødvendige struktur der skal til for at understøtte 5G betyder at der placeres placerer antenner tæt på både dit hjem og din arbejdsplads. Dette gør det næsten umuligt at undgå en øget risiko for overdreven oxidativ stress, der kan føre til angst, depression og Alzheimers.
– Det er vigtigt at involvere sig i modstanden mod implementering af 5G ved at kontakte de lokale lovgivere og underskrive lokale underskriftsindsamlinger. Du bør også overveje hvordan du kan begynde at reducere eksponeringen i dit hjem.
Udrulningen af ​​5G netværket flyver så at sige under radaren under mediedækningen af ​​COVID-19-pandemien. At millioner af amerikanere pludselig arbejder eksternt, har betydet at 5G udrulningen har kunnet få et kraftigt push fremad.
Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020322558
Se også:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Dr. Zorach (“Zory”) R. Glasers historiske arkiv om effekten af elektromagnetiske stråling.
Dr. Zorach (“Zory”) R. Glaser donerede sine RF / mikrobølge-forskningsarkiver (1) om virkningerne af elektromagnetisk og radiofrekvent stråling til Associate Professor Magda Havas fra Trent University. (2)
Dr. Glaser samlede mere end 6.000 dokumenter, der omfatter forskning fra Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen, fra det amerikanske militær, og fra den amerikanske regering, dokumenter, der har haft begrænset distribution.
Den amerikanske regering og militæret var klar over de skadelige virkninger for mere end 50 år siden. Interne forsøg på at advare centrale militære og statslige udvalg, om at denne stråling var skadelig, og at retningslinjerne skulle reduceres, gik dog upåagtet hen.
Glaser (3) udarbejdede sit første bibliotek med radiofrekvens (RF) / mikrobølge bioeffekter i 1971 (PDF, 12,7 MB) som et resultat af sin ph.d.
Hans undersøgelser af ikke-ioniserende strålingseksponering fra RF / mikrobølgekilder – og potentielle bivirkninger på militært personel – førte til udviklingen af ​​RF-bioeffektlaboratoriet ved Naval Medical Research Center.
Herefter finansierede, styrede og udførte han forskning i RF / mikrobølge bioeffekter ved flådens bureau for medicin og kirurgi (som Radiation Medicine Program Assistant) og derefter ved Naval Medical Research and Development Command som Radiation Program Manager og som ansvarlig officer og seniorforsker (ved det ikke-ioniserende strålingsbioeffekt laboratorium ved Naval Surface Weapons Center).
Derefter overgik han til US Public Health Service og begyndte at arbejde som leder af RF / Microwave Radiation Criteria Document for National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), hvor han fortsatte sin forskning i menneskers sundhedseffekter af radiofrekvens. og mikrobølgestråling.
Senere flyttede han til Bureau of Radiological Health, hvor han fungerede som eksekutivsekretær for Udvalget for Teknisk Elektronisk Produktstrålingssikkerhed (et rådgivende udvalg til kommissæren for U.S. Food and Drug Administration, FDA).
Et par år senere blev han associeret direktør for afdelingen for biovidenskab ved National Center for Medical Devices and Radiological Health, hvor han havde ansvar for (blandt andet) at evaluere / vurdere sikkerheden og effektiviteten af ​​applikationer til enheder, der brugte eller genererede elektromagnetiske energier til diagnosticering og / eller behandling af sygdom.
Grundet de oprindelige dokumenters tilstand og læsbarhed kan kvaliteten af de OCR-scannede PDF-filer, der findes i arkivet, varierer. (4)
Kilder:
1) https://zoryglaser.com/zory-archives-author/
2) https://magdahavas.com/
3) https://zoryglaser.com/
4) https://magdahavas.com/from-zorys-archive/introduction-to-from-zorys-archive/

Vores børn bliver dummere ved for megen tid med telefoner og iPads.
Det udtaler hjerneforskeren Michel Desmurget, der i sit hjemland, Frankrig, fører sit eget private korstog mod børn og unges overforbrug af sociale medier og videospil.
”Man kan da godt bilde sig ind, at man hjælper sit toårige barn med at lære engelsk ved at give det en iPad i hænderne og downloade Teletubbies på engelsk. Og man kan lade sig imponere over, hvor gode de er til at bruge mors iPhone. Det er sikkert også rigtigt, at de bliver kvikkere, end hvis man sætter dem ind i et skab. Men hvis jeres børn kan huske kinesiske ord efter at have hørt dem på video, bør I får dem undersøgt, for så har de knald i låget. Sådan fungerer hjernen nemlig ikke.”
Sådan lyder det i en folkeskole i Vienne i det sydøstlige Frankrig, hvor Michel Desmurget (*) holder foredrag og hvis seneste bog, ”La fabrique du crétin digital” (Sådan fremstiller man en digital idiot), er blevet en bestseller. Det skriver skriver Kristelig Dagblad i en artikel fra januar 2020. (1)
”Jeg er virkelig vred. Jeg er virkelig bekymret.” siger han. “Jeg mener helt bogstaveligt, at vi er midt i Aldous Huxleys roman ”Fagre nye verden”. Huxley tog fejl i den antagelse, at vi via genetikken ville skabe borgere, epsiloner som han kaldte dem, som hverken kan eller skal tænke selv. Vi seriefremstiller epsiloner, men via teknologien og overforbruget af skærme.”
Hvis der er én ting, man er sikker på, så er det, at børnene får dårligere resultater i skolen, jo længere tid de bruger bag en skærm. En amerikansk undersøgelse taler om et fald på 26 procent i matematikprøver hos børn, der har adgang til en skærm på værelset. De klarede sig bedre, da skærmen blev fjernet. Og det skyldes ikke kun, at de bruger mindre tid på at lave lektier, når de har en skærm. Et tilsvarende tidsforbrug på for eksempel sport har ikke den samme fordummende effekt,” understreger Michel Desmurget.
Børn bliver hyperaktive, når de udsættes for konstant stimulans. Man har også ladet børn læse en tekst og derefter delt dem i to grupper: én, hvor de spiller spil bagefter, og en anden, hvor de ikke spiller spil. Resultatet viser, at de, der har spillet spil, husker mindre af det, de læste, end eleverne i den anden gruppe.”
Industriens modsvar
Han medgiver, at andre undersøgelser tyder på, at skærmforbrug og videospil ikke er skadelig, men tilmed øger koncentrationsevnen og evnen til at træffe beslutninger og lægge strategier.
Det er det samme mønster, vi har set tidligere med tobak og asbest: Der blev lavet masser af undersøgelser, der konkluderede, at man ikke kunne påvise, at rygning er kræftfremkaldende. Industrien af videospil, iPads, telefoner og de forskellige platforme for indhold har en kæmpemæssig økonomisk interesse i, at vi fortsætter med at bruge skærmene. Derfor skyder vi mistankerne om skadeligheden fra os og venter med at gribe ind, til det er for sent.”
Faldende intelligenskvotient i den vestlige verden
Undersøgelser viser, at de vestlige befolkninger i de seneste år er gået op til 10 procent tilbage i intelligenskvotient. Vi ved ikke, om det er et varigt fænomen, men det er ikke set før. Der kan også være andre årsager, som miljøpåvirkninger fra for eksempel tungmetaller eller hormonforstyrrende stoffer. Men overforbrug af informationsteknologi hører med til billedet, blandt andet fordi det hæmmer den sproglige udvikling. Og uden sprog kan man være nok så intelligent. Hvis man har samme sprog og koncentrationsevne som en kammusling, bliver man en kammusling og ikke en Einstein.”
*) Michel Desmurget:
– Født i 1965 i Lyon, hvor han studerede neurobiologi og kognitiv psykologi. Skrev ph.d-afhandling ved Massachusetts Institute of Technology i USA i 1997, hvorefter han forskede i hjerneskader ved Emory University i Atlanta.
– I 2000 blev han forsker ved det franske Institut National de la Santé et de la Rercherche Médicale (Inserm) med speciale i degenerative neurologiske lidelser. I dag forskningsdirektør samme sted. Forfatter til flere populærvidenskabelige bøger, blandt andet ”TV Lobotomie” i 2011 og ”La Fabrique du crétin digital” i 2019.
– Gift og har to døtre på 14 og 19 år.
Kilder:
1) https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/det-er-vaas-tro-boern-boern-med-en-ipad-laerer-bedre-deres-sprog-og-koncentrationsevne
Om børn og unge se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Overforbrug af Smartphone giver synsnedsættelse hos børn og unge
Det er konklusionen på et nyt metastudie udgivet 8. dec. 2020 i Journal of Medical Internet Research bl.a. med forskere fra Örebro Universitet i Sverige. (1)
Forfatterne gennemgik 14 undersøgelser med i alt 27.110 forsøgspersoner, alle i alderen 9,5 til 26. Resultaterne viste en statistisk signifikant stigning i risikoen for okulære symptomer, herunder nærsynethed, astenopi og øjenoverfladesygdom, især hos børn.
Forfatterne citerer en undersøgelse, der anslåer at 49,8% (4,8 milliarder) og 9,8% (0,9 milliarder) af den globale befolkning lide af nærsynethed eller høj nærsynethed inden 2050. (2)
En undersøgelse, der omfattede børn i alderen 9 – 11 år fra 12 lande, viste at 54,2% af børnene oversteg de anbefalede retningslinjer for skærmtid (≤2 timer om dagen). (3)
Konklusionen på undersøgelsen:
“Lang tids brug af smartphone kan øge sandsynligheden for okulære symptomer, herunder nærsynethed, astenopi og øjenoverflade sygdom, især hos børn. Regulering af brugstid og begrænsning af langvarig brug af smartphones kan forhindre okulære og visuelle symptomer. Yderligere undersøgelser af brugsmønstrene med længere opfølgning på de over tid mulige sammenhænge vil hjælpe med at afklare de detaljerede retningslinjer og anbefalinger til brugen af smartphone hos børn og unge voksne.”
Kilder:
1) https://www.jmir.org/2020/12/e21923/
2) https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(16)00025-7/fulltext
3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26068231/
Resume findes her:
https://childrenshealthdefense.org/defender/smartphones-kids-higher-risk-impaired-vision/

Cancer

Stråling fra trådløse enheder såsom mobiltelefoner, iPads og laptops øger risikoen for brystkræft markant. Den højeste risiko blev fundet hos kvinder over 50 år.
Studiet der blev offentliggjort den 9. november 2020 undersøgte otte studier, der blev offentliggjort mellem 1996-2015. Den højeste risiko blev fundet hos kvinder over 50 år. (1)
Der er mange undersøgelser, der kan give en årsagsmekanisme. For eksempel er det blevet påvist, at eksponering for stråling (RF) fra trådløse enheder kan forårsage et fald i melatoninproduktionen. Undersøgelser har vist, at reducerede melatoninniveauer kan føre til brystkræft. (2)
Når kvinder opbevarer mobiltelefonen i deres brystholder udsætter de sig for en særlig risiko. Flere beretninger er gengivet i atiklen. (3)
Studiets Abstract:
Den nuværende systematiske gennemgang og metaanalyse undersøgte sammenhængen mellem udsættelse for radiofrekvensstråling og risikoen for brystkræft. De offentliggjorte undersøgelser, der var tilgængelige i PubMed, Embase, Cochrane Library, Ovid MEDLINE, CINAHL Plus, Web of Science, Airiti Library, Networked Digital Library of Theses and Dissertations og ProQuest indtil maj 2020 blev undersøgt. I alt otte studier (fire case-control og fire cohort studies) var kvalificerede til kvantitativ analyse. En signifikant sammenhæng mellem radiofrekvent strålingseksponering og brystkræftrisiko blev påvist [samlet relativ risiko (RR) = 1.189; 95% konfidensinterval (CI), 1.056-1.339]. Undergruppeanalyser viste, at eksponering for radiofrekvent stråling signifikant øgede risikoen for modtagelighed for brystkræft hos forsøgspersoner i alderen ≥50 år (RR = 2.179; 95% CI, 1.260-3.770). Samlede skøn afslørede, at brugen af ​​elektriske apparater, som udsender radiofrekvensstråling, såsom mobiltelefoner og computere, øgede udviklingen af ​​brystkræft signifikant (RR = 2,057; 95% CI, 1,272-3,327), mens erhvervsmæssig radiofrekvenseksponering og sendere ikke gav stigende brystkræftudvikling (RR = 1,274; 95% CI, 0,956-1,697; RR = 1,133; 95% CI, 0,987-1,300). Det blev konkluderet, at radiofrekvent strålingseksponering signifikant øgede risikoen for brystkræft, især hos kvinder i alderen ≥50 år og hos personer, der brugte elektriske apparater, såsom mobiltelefoner og computere.
Det store og kostbare forskningsprojekt det største af sin art, udført af det amerikanske National Toxicology Program (NTP), fandt klare beviser for, at mobiltelefoni forårsager kræft. Resultaterne blev bekræftet af en anden større undersøgelse af et førende videnskabeligt organ, Ramazzini Institute.
Retssag mod FCC
Det amerikanske Federal Communication Commission (FCC), nægtede at gennemgå sine retningslinjer fra 1996, der afviser, at der er skadelige sundhedseffekter ved trådløs teknologi.
I februar 2020 Children’s Health Defense anlagde en sag mod FCC, der anfægtede FCC’s beslutning om ikke at gennemgå retningslinjerne. Den amerikanske appelret for District of Columbia Circuit vil behandle mundtlige argumenter i sagen den 25. januar 2021. (3)
Kilder:
1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7690245/
2) https://mdsafetech.org/melatonin-and-light-at-night/
3) https://childrenshealthdefense.org/defender/radiation-wireless-devices-may-cause-breast-cancer
Mere om kræft og mobiltelefoni. Se her:
https://nejtil5g.dk/mobiltelefoner/cancer/

Er den stigende forekomst af kræft i skjoldbruskkirtlen i de nordiske lande forårsaget af brug af mobiltelefoner?
Forekomsten af skjoldbruskkirtlen er steget kraftigt i Sverige og de nordiske lande i det 21. århundrede. Brug af den håndholdte mobiltelefon er stigende, især giver smartphonen høj RF-stråling i skjoldbruskkirtlen. Det antages, at dette kan være en årsagsfaktor for den stigende forekomst understøttet af human epidemiologi, der har vist en sammenhæng mellem mobiltelefonbrug og skjoldbruskkirtelkræft.
Ifølge et nyt studie offentliggjort den 7. december 2020 ser det sådan ud. Stigningen kan ikke forklares med overdiagnose.

Ijerph 17 09129 g001

Abstrakt
Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) ved Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kategoriserede i 2011 radiofrekvens (RF) som et muligt humant kræftfremkaldende stof, gruppe 2B. Under brug af den håndholdte trådløse telefon, især smartphonen, er skjoldbruskkirtlen et målorgan.
I det 21. århundrede øges forekomsten af ​​skjoldbruskkirtelkræft i mange lande. Vi brugte det svenske kræftregister til at undersøge tendenser fra 1970 til 2017.
I løbet af denne periode steg forekomsten statistisk signifikant hos kvinder med gennemsnitlig årlig procentvis ændring (AAPC) + 2,13%, 95% konfidensinterval (CI) +1,43, +2,83 %. Stigningen var især markant i løbet af 2010–2017 med årlig procentvis ændring (APC) + 9,65%, 95% CI +6,68, + 12,71%. Hos mænd steg AAPC i løbet af 1970–2017 med + 1,49%, 95% CI +0,71, + 2,28%. Den største stigning blev fundet for tidsperioden 2001–2017 med APC + 5,26%, 95% CI +4,05, + 6,49%. Lignende resultater blev fundet for alle nordiske lande baseret på NORDCAN 1970–2016 med APC + 5,83%, 95% CI +4,56, +7,12 hos kvinder fra 2006 til 2016 og APC + 5,48%, 95% CI +3,92, + 7,06% i mænd fra 2005 til 2016.
Ifølge det svenske kræftregister var den stigende forekomst ens for tumorer ≤4 cm som for tumorer> 4 cm, hvilket indikerer, at stigningen ikke kan forklares ved overdiagnose.
Disse resultater er i overensstemmelse med nylige resultater om øget risiko for skjoldbruskkirtelkræft forbundet med brugen af ​​mobiltelefoner. Vi postulerer, at RF-stråling er en årsagsfaktor for den stigende forekomst af skjoldbruskkirtelkræft.
Kilder:
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/23/9129/htm
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/
https://tabttraad.home.blog/2020/01/19/topuniversitet-mobiltelefoni-kan-haenge-sammen-med-kraefttype-i-staerk-stigning/

Webinar

Scientific Foresight (STOA) webinar: Sundheds- og miljøvirkninger af 5G

Som introduktion til STOA (1) webinaret hedder det: (2) Den forestående indførelse af 5G i hele EU forventes at give nye muligheder for borgere og virksomheder gennem hurtigere browsing, streaming, downloading samt bedre cforbindelse – en ny fase i udviklingen af vores stadig mere indbyrdes forbundne verden. 5G trådløs kommunikation giver mange fordele, for eksempel til medicinsk forskning, som vil drage fordel af at have så ekstremt høj gigabit tilslutningsmuligheder. 5G er fundamentet teknologi til Tingenes Internet (IoT), hvor maskiner vil kommunikere med hinanden. 5G kan dog også medføre nye trusler mod menneskers og dyrs sundhed og for miljøet.
For at drøfte disse spørgsmål arrangerer STOA-panelet denne virtuelle workshop. Kan ses her (3).
Workshoppen vil blive struktureret omkring tre hovedspørgsmål, som paneldeltagerne er blevet bedt om at behandle:
Q1. Er Den Internationale Kommission for Ikke-Iioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) i 2020 en risikovurdering af de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af elektromagnetiske felter, tilstrækkelig robust og pålidelig til at beskytte den politiske beslutningstagning?
Q2. Er ICNIRP anbefalede eksponeringsgrænser for elektromagnetiske felter, som hovedsagelig er baseret på kortsigtede vævsopvarmningseffekter, tilstrækkeligt beskyttende til at undgå skader fra lavere niveauer, længere sigt eksponeringer, der ligger under ICNIRP grænser.
Q3. Er der tilstrækkelig uafhængig forskning i sundheds- og miljøvirkningerne af 5G, hvilket vil bidrage til at berolige offentligheden og hjælpe med at minimere fremtidige forpligtelser?
Program
10:00-10:05 – VELKOMMEN OG INTRODUKTION

– Michèle Rivasi, medlem af MEP og STOA-panelet (sidder i parlamentets grønne gruppe og en af to udgivere bag den meget ICNIRP-kritiske rapport )
– Ivo Hristov, medlem af EUROPA-Parlamentet og STOA-panelet (medlem af Europa-Parlamentets socialdemokratiske gruppe. Talsmand for at sundhedskonsekvenserne skal vurderes før 5G rulles ud)
10:05-11:05 – SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF 5G
– Fiorella Belpoggi, professor og forskningsleder ved den toksikologiske forskningsinstitution Ramazzini Institute, Bologna, Italien
– Elisabeth Cardis, Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), Spanien
– Rodney Croft, Den Internationale Kommission for Ikke-Iioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP)
– Franz Karcher, GD Sante, Europa-Kommissionen
11:05-11:35 – MILJØPÅVIRKNING AF 5G
– Arno Thielens, Gent Universitet – imec, Gent, Belgien – Gerard Ledoigt, Clermont Université, Clermont-Ferrand, Frankrig
11:35-12:00 – Q&A FRA PUBLIKUM OG AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
– Spørgsmål og svar fra publikum – Ivo Hristov, medlem af EUROPA-Parlamentet og STOA-panelet – Michèle Rivasi, medlem af MEP og STOA-panelet
Moderator: David Gee, Institut for Miljø, Sundhed og Samfund, Brunel University, London, Storbritannien
Kilder:
1) Den videnskabelige fremsynsenhed (STOA) under Europa-Parlamentets Forskningstjeneste udfører tværfaglig forskning og yder strategisk rådgivning inden for vurdering af videnskabelige og teknologiske muligheder og videnskabelig fremsyn. https://epthinktank.eu/author/stoablogger/
2) https://multimedia.europarl.europa.eu/en/panel-for-future-of-science-and-technology-workshop-on-5g_20201207-1000-SPECIAL-STOA_vd
3) https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20201207-1000-SPECIAL-STOA_vd?start=20201207090139&end=20201207110252
Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
6. december 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle
Hermed vores første nyhedsbrev for december 2020. Vi lever lige nu i en ret så turbulent tid, hvor mange agendaer udspiller sig, og humøret kan derfor godt blive udfordret. Det er dog vigtigt at bemærke, at det også er en tid, hvor mangt og meget kommer frem i lyset.
Mange gemmer sig bag vores offentlige institutioner med en tro på, at de passer på os. For hvis vi ikke kan det hvad så? Det vil blive for ubærligt og må derfor benægtes. Det tager tid at forstå og acceptere at verdenen ikke ser ud som vi troede, det er en smertefuld proces og kræver at vi kan stille noget andet i stedet.
Det er vigtigt, at vi kan acceptere denne angst og frygt hos andre, at acceptere deres valg af holdning. Det vi ikke skal acceptere er at holdninger gøres lig med fakta og evidens.

EMNER
 Lovforslag L42 enstemmigt vedtaget
– 5G udfordringer
– Uhørte citater om 5G og strålesikkerhed
 Forskning
– Danmark: 5G, fogedforbud og vundet mastesag
– Første militære teststed
– Kina: 6G
– Norge: Einar Flydal
– Det Hollandske sundhedsråd
– Frankrig

Lovforslag L42

Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love
Forslaget blev vedtaget. For stemte 98 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
Det er Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er ansvarlig for den videre 5G udrulning i Danmark efter forhenværende minister på området Lars Chr. Lilholt. 
Vedtagelsen betyder, at du nu kan blive tvunget til at få installeret 5G antenner på dit hus eller på din matrikel? Og du kan ikke sige nej tak!
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l42/20201_l42_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L42/20201_L42_som_fremsat.pdf

5G udfordringer

5G: Kapacitet og udfordringer for et netværk under udvikling.
En rapport fra US Government Accountability Office (GAO), november 2020 (1) GAO er et uafhængigt, ikke-partisk agentur, der arbejder for Kongressen.
GAO, der ofte kaldes “the congressional watchdog”, undersøger, hvordan skatteydernes dollars bruges, og giver kongres og føderale agenturer objektive, pålidelige oplysninger, der hjælper regeringen med at spare penge og arbejde mere effektivt.
Rapporten gennemgår 5G-udviklingen i USA.
Det er stadig for tidligt ift. bestræbelserne med at øge hastigheden samt med tilslutningen af flere enheder (Internet of Things – IoT). De tilhørende teknologier, der muliggør 5Gs fulde potentiale, forventes dog klar inden for det næste årti. Rapporten har bl.a. udarbejdet en prognose for det samlede verdensomspændende mobildataforbrug. Det anslås, at hele verdens datatrafikmængde i 2020 når op på 50 milliarder gigabyte – og altså 150 gigabyte i 2025 (se grafik og Fakta ark 1). Rapporten tager også fat på de sundhedsmæssige udfordringer.
Bekymring for de mulige sundhedsmæssige virkninger.
Implementeringen af ​​5G-teknologi, herunder de mange små cellebasestationer, der er nødvendige for at transmittere og modtage højbåndsfrekvenser, kan forværre den eksisterende offentlige bekymringer over, at RF-energieksponering kan forårsage kræft (a) eller på anden måde bringe menneskers sundhed i fare, skønt der er begrænset bevis for at understøtte disse bekymringer. Flere amerikanske lokaliteter, private borgere og nonprofitorganisationer har anlagt sag, der involverer implementering af 5G, herunder påstande om, at FCC ikke har opdateret sine RF-eksponeringsgrænser i lyset af den nye teknologi. (b) Sundhedsmæssige bekymringer har også afbrudt 5G-implementeringen i udlandet , hvor flere schweiziske samfund forsinkede udrulning, og demonstranter i Storbritannien og Holland beskadiger 5G-tårne. For at reagere på offentlighedens bekymringer har beslutningstagerne brug for politisk relevant information om de langsigtede sundhedseffekter af 5G-teknologi. Selvom der i øjeblikket ikke er nogen ensartet dokumentation for sundhedsrisici relateret til 5G RF-eksponering hos mennesker, er det stadig en udfordring at reagere på offentlige bekymringer, dels på grund af muligheden for ukendte langsigtede sundhedseffekter og udfordringerne ved at undersøge dette emne.
Ukendte langsigtede sundhedseffekter.
Mens der er forsket i de biologiske virkninger af RF-energi i årtier, er forskningen i de langsigtede sundhedseffekter af præ-5G-teknologi og forskning i muligheden for langvarig sundhed virkningerne af 5G-teknologi er stort set ukendt, fordi teknologien stadig er ny og ikke er blevet brugt bredt. Embedsmænd fra føderale lovgivnings- og forskningsagenturer fandt ingen grund til bekymring på baggrund af den manglende forskning fra observationsstudier om pre5G-teknologi og fra eksperimentelle undersøgelser af high-band 5G-teknologi. (c) National Cancer Institute (NCI) gennemgik tre store observationsobservationer undersøgelser og flere mindre observationsstudier af mennesker udsat for præ-5G-teknologi. (d) Resultaterne af de store undersøgelser var inkonsekvente ift. at forbinde mobiltelefoner og kræftresultater, og metodiske udfordringer kan have påvirket resultaterne. Et par af de mindre undersøgelser viste et forhold til ikke-maligne tumorer. 5G-teknologi introducerer RF-energi ved højere frekvenser end brugt til eksisterende cellulære kommunikationssystemer. Imidlertid har højere frekvenser mindre penetration i menneskekroppen og anses derfor for at være mindre bekymrende end lavere frekvenser. FDA-embedsmænd forventer ikke ændringer af de nuværende sikkerhedsstandarder fra 5G-teknologi. Ifølge embedsmænd inkluderer de ukendte langsigtede sundhedseffekter og F & U-muligheder relateret til 5G-teknologi følgende:
• Højbånds 5G-frekvenser.
Den seneste IEEE-standard for elektromagnetisk sikkerhed, der blev offentliggjort i 2019, fokuserede på effekterne af frekvenser over 6 GHz i eksperimentelle undersøgelser. Der er imidlertid ikke udført undersøgelser af de langsigtede sundhedseffekter af højbånds 5G-frekvenser i observationsundersøgelser, såsom dem, der er opnået af offentligheden, fordi teknologien ikke er blevet anvendt længe nok eller bredt nok til at gennemføre disse undersøgelser. Ifølge en NCI-forsker, selv efter at 5G-teknologi med høje frekvenser bliver taget i brug i de kommende år, er de langsigtede sundhedseffekter på mennesker muligvis ikke kendt før om mange år, da nogle sundhedsresultater kan tage årtier at udvikle sig. Højbåndsfrekvenserne, der anvendes i 5G, vil kun være tilgængelige til observationsstudier, når 5G-teknologien er blevet udbredt bredt. En forsker fra National Institutes of Health bemærkede, at 5G-frekvenserne stadig ikke er klart definerede, hvilket gør det vanskeligt at forstå indvirkningen på menneskelig eksponering.
• Aktive antenner med beamforming.
FCC erklærede, at RF-eksponering under eksponeringsgrænserne er sikker. Der er imidlertid ikke udført nogen forskning for at karakterisere langvarig eksponering for de flere aktive antenner med beamforming, der er en funktion af 5G. Det vides ikke, hvordan signalerne fra disse antenner på lang sigt kan påvirke menneskers sundhed. Det kan være beregningsintensivt at undersøge den langsigtede eksponering for disse antenner, delvist på grund af deres mange mulige konfigurationer, som kan øge eller mindske RF-energieksponeringen. Ifølge NIST-eksperter er der brug for en statistisk model for at undersøge disse konfigurationer, og det vil være nødvendigt at evaluere denne model op mod målinger af faktiske systemer. NSF-embedsmænd mener, at kunstig intelligensteknikker har potentialet til bedre at tackle denne modelleringsudfordring.
• Visse højrisikopopulationer, kræft og ikke-kræftresultater.
I 2008 rapporterede et udvalg indkaldt af National Research Council (en del af National Academies of Sciences, Engineering og Medicine), at der var behov for yderligere forskning for at karakterisere eksponering for RF-energi hos unge, små børn og gravide kvinder og fostre i observation. undersøgelser. (e) En NCI-videnskabsmand, vi interviewede, gentog disse ukendte langsigtede sundhedseffekter for præ-5G-teknologi og med hensyn til 5G. Yderligere forskning var også nødvendig for ikke-kræftresultater, såsom udviklingsmæssige og adfærdsmæssige resultater, ifølge komitéproceduren og NCI-forskeren. Observationsstudier kan bruges til at undersøge sundhedsresultater, der tager år og årtier at udvikle, såsom udviklingsmæssige, adfærdsmæssige og kræftresultater. Som nævnt ovenfor har der imidlertid ikke været nogen observationsstudier af de langsigtede sundhedseffekter af højbånds 5G-frekvenser, fordi teknologien stadig er ny.
Noter:
a) RF-spektret anvendt i cellulær kommunikation har ikke været endeligt forbundet med kræft eller andre sundhedsmæssige resultater, ifølge FCC og FDA.
b) Den amerikanske appeldomstol for det niende kredsløb afviste en udfordring med påstand om, at FCC undlod at revurdere sine RF-eksponeringsgrænser, fordi FCC på tidspunktet for beslutningen havde afsluttet sin vurdering af virkningerne af 5G-teknologi på dens RF-standarder og konkluderede, at RF-grænserne behøvede ikke at blive opdateret. City of Portland v. United States, 969 F.3d 1020, 1046-47 (9. cirk. 2020). FCC’s evaluering og beslutning om ikke at opdatere sine RF-eksponeringsgrænser anfægtes i øjeblikket i DC Circuit Court of Appeals. Kort om andragere på 65-69, Environmental Health Trust mod FCC, nr. 20-1025 (D.C. cirk. 29. juli 2020).
c) Eksperimentelle undersøgelser er dem, hvor eksponeringen for RF-energi bestemmes af efterforskeren. Observationsstudier er dem, hvor eksponering for RF-energi observeres (normalt rapporteret eller målt).
d) NCI gennemgik Interphone, Million Women Study, Danish Registry Linkage Study, som alle evaluerede 2G- og 3G-teknologier; RF-eksponering fra højbånds 5G-teknologi blev ikke evalueret i disse undersøgelser.
e) National Research Council, Identification of Research Needs Relating to Potential Biological or Negative Health Effects of Wireless Communication Devices, National Academies Press (Washington, D.C .: 2008).
Kilder:
1) https://www.gao.gov/assets/720/710861.pdf
Fakta ark 1: https://www.gao.gov/products/GAO-21-26SP#summary
Fakta ark 2: https://www.gao.gov/products/GAO-21-26SP#summary
Uhørte citater om 5G og strålesikkerhed

Folk kan vælge, hvem de vil tro på!!
Alle kan tro det, de ønsker at tro. Hvis der er videnskabsfolk, som mener noget andet, så er det deres ansvar at træffe den konklusion. Vi træffer en anden konklusion. Så det er op til folk at afgøre, hvilken gruppe, de mener er den mest troværdige.” Eric van Rongen
Tabt Tråd har samlet herlige citater fra ICNIRP’s tidligere formand (2016-2020), Eric van Rongen. Han er nu næstformand i ICNIRP, teleindustriens private NGO. Eric van Rongen er også videnskabelig sekretær i det nederlandske sundhedsråds komité for elektromagnetiske felter (EMV), og han er komitémedlem i den svenske stats forskerkomité på området (SSM).
https://tabttraad.home.blog/2020/09/27/uhorte-citater-om-5g-og-stralesikkerhed-af-mr-icnirp/
Om ICNIRP, grænseværdier for radiofrekvent elektromagnetisk stråling m.m. Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Forskning

Forskningen om mikrobølgestråling har været udredt i over 50 år!
Kan det virkelig være sandt? Ifølge denne artikel af Odd-Erik Helgesen (*) ser det sådan ud. (1)
Ford Motor Company oversatte en masse forskning fra Tyskland i 1965, der fortæller om de skadelige virkninger af mikrobølger:
Det autonome nervesystem påvirkes af mikrobølgerne på centimeterbølgelængdebåndene. Disse bølger påvirker cirkulation, åndedræt, temperaturkontrol, vandbalance, albumin og sukkerkoncentration i cerebro-spinalvæske, hydrogenion koncentration, EEG, GSR, søvn, bevidsthedsbevidsthed osv. Afhængigt af den anvendte dosis stimulerer disse bølger det sympatiske eller parasympatiske system …” (2)
Vil du vide mere
Er du interesseret i at læse mere om elektricitetens både fascinerende og skræmmende historie kan jeg anbefale at tage fat på Arthur Firstenberg: ‘Den usynlige regnbue – historien om elektriciteten og livet’ (3)
I bogen fortælles bl.a. om hvordan de skadelige virkninger af elektriciteten allerede var kendt tilbage i 1700 og 1800 tallet.
*) I 2011 blev Odd-Erik Helgesen alvorligt syg af stråling. I hans sommerhus i Sverige fik han installeret en automatisk elmåler (AMS) i 2010/2011. Herefter begyndte han at få forskellige sygdomme og lidelser og kunne ikke være i nærheden af ​​elektriske apparater eller mobiltelefoner uden at det svede i ansigtet eller “koge” i hovedet. Til sidst havde han en konstant doven venstre arm samt smerter i hjerteområdet. Kroppen smertede så meget at han havde svært ved at sove.
I 2019 nægtede University of Southeast Norway (USN) ham at tage en kandidatgrad i sociologi på baggrund af sit handicap. Han blev smidt ud af universitetet lige før han skulle aflevere en kandidatafhandling om elektrostress. (4) Opgaven er senere blevet udgivet som bog: ‘ElektroStress, Kampen mot smartmålere, WiFi, 5G og annen elendighet!’
Kilder:
1) https://elektrostress.wordpress.com/2020/11/27/forskningen-rundt-mikrobolge-straling-har-vaert-ferdig-snakket-i-over-50-ar/
2) https://elektrostress.files.wordpress.com/2020/11/the-effect-of-microwaves-on-the-nervous-system-ford.pdf
3) https://einarflydal.com/2018/12/06/biolog-dag-o-hessen-underlig-at-stralingsfrislippet-tillates/#more-28656
4) https://elektrostress.wordpress.com/2019/07/23/universitetet-i-sorost-norge-nekter-el-folsomme-a-ta-master/

Unge hjerner, som modtager radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr, risikerer en lavere såkaldt non-verbal intelligens.
Det konkluderer et nyt studie, der offentliggøres til januar i forskertidsskriftet International Journal of Hygiene and Environmental Health.
Konklusion
“Ungdom er en kognitiv krævende fase af livet og en af ​​de hurtigste faser af menneskelig udvikling. Det er derfor vigtigt at identificere de faktorer, der kan kompromittere hjernens udvikling på dette stadium og permanent kan forringe de kognitive evner. Vores resultater antyder, at den samlede estimerede RF-EMF-dosis af hele hjernen og den specifikke dosis fra telefonopkald var relateret til lavere ikke-verbal intelligens hos preadolescente. Imidlertid viser vores fund også, at RF-EMF-doser i hele hjernen ikke var relateret til informationsbehandlingshastighed, opmærksomhedsfunktion, visuel opmærksomhed og kognitiv fleksibilitet hos preadolescents eller til arbejdshukommelse og semantisk flydende i både preadolescents og unge. I betragtning af undersøgelsens tværsnit, de små effektstørrelser og de ukendte biologiske mekanismer, kan vi ikke afvise, at vores resultater kan skyldes tilfældig fund eller omvendt årsagssammenhæng. Vores fund åbner feltet for fremtidige langsgående undersøgelser for yderligere at undersøge sammenhængen mellem hjerneeksponering for RF-EMF og kognitiv funktion.” (1)
Tabt Tråd gør opmærksom på at der bag studiet står en international forskergruppe, som blandt andre tæller Anke Huss og Martin Röösli, som både er medlemmer af ICNIRP-komitéen og den svenske strålemyndigheds videnskabelige komité.(2) I konklusionen peges, at der er behov for længerevarende studier, som undersøger de kognitive funktioner.
Tidligere undersøgelser
I 2018 konkluderede et schweizisk forskerhold med ICNIRP-medlemmet Martin Röösli også, at radiofrekvent stråling kunne forbindes med svækket hukommelse hos en yngre forsøgsgruppe (3) “Undersøgelsen, der blev offentliggjort den 19. juli 2018, viste, at kumulativ eksponering af RF-EMF-hjerne fra mobiltelefonbrug over et år kan have en negativ effekt på udviklingen af ​​figurhukommelsesydelse hos unge, hvilket bekræfter tidligere resultater offentliggjort i 2015. Figurhukommelse er hovedsageligt placeret i højre hjernehalvdel og tilknytning til RF-EMF var mere udtalt hos unge ved hjælp af mobiltelefonen på højre side af hovedet. “Dette kan antyde, at faktisk RF-EMF absorberet af hjernen er ansvarlig for de observerede foreninger.” fortæller Martin Röösli, chef for miljøeksponering og sundhed ved schweizisk TPH. Andre aspekter af brug af trådløs kommunikation, såsom at sende tekstbeskeder, spille spil eller surfe på Internettet, forårsager kun marginal RF-EMF-eksponering for hjernen og var ikke forbundet med udviklingen af ​​hukommelsesydelse. “Et unikt træk ved denne undersøgelse er brugen af ​​objektivt indsamlede mobiltelefon-brugerdata fra mobiltelefonoperatører.” udtalte Röösli. Han understregede, at der er behov for yderligere forskning for at udelukke indflydelsen fra andre faktorer. “For eksempel kunne undersøgelsesresultaterne have været påvirket af puberteten, som påvirker både mobiltelefonbrug og deltagerens kognitive og adfærdsmæssige tilstand.”
Den nylige rapport fra det hollandske sundhedsråd konkluderede også, at der kun i begrænset grad er videnskabelig evidens for, at radiofrekvent stråling kan påvirke hjernens signalsystem og at radiofrekvent stråling muligvis kan være årsag til adfærdsændringer og påvirkning af kognitive evner.(4)
Kilder:
1) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463920306052
2) https://tabttraad.home.blog/2020/11/26/nyt-studie-unge-hjerner-har-lavere-intelligens-i-mobilstralingens-tage/
3) https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-07/stap-mpr071918.php
4) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

5G-netværket kan ikke klassificeres som sikker for offentligheden, i betragtning af de potentielle skader, det kan påføre mennesker.
Det fremgår af en forskningsrapport fra september 2020. (1) Her analyserede man et radiofrekvent strålingsmiljø, som det ville se ud, hvis et mmWave-baseret 5G-netværk blev fuldt ud implementeret i Austin Texas.
Det skriver ‘Environmental Health Trust’ den 12. november 2020. (2)
Forsøget
Forskeren kortlagde først de allerede eksisterende LTE-noder og tilnærmede derefter effekttæthedsniveauerne, som de vil forventes at være i udendørs miljøer, og analyserer deres variationer og overholdelsen af de specificerede eksponeringsgrænser for forskellige transmissionseffekter og sendeantenne.
Man sammenlignede også den udstrålede effekttæthed i det implementerede 5G-netværk med effekttætheds niveauerne i det samme område med effektniveauerne i det aktuelt installerede LTE-netværk.
Varmekort
Forskerne oprettede 2 varmekort, der viser de simulerede effekttætheder før og efter en potentiel 5G-implementering i Austin Texas. Varmekort samt bykort over området fremgår af artiklen. (1)
Konklusion
Forskerne konkluderede, at ”De præsenterede resultater viser klart, at de potentielle strålingsniveauer, der vil blive nået ved udrulning af 5G-netværk, ikke overholder alle de ovennævnte eksponeringsgrænser. Dette antyder, at 5G-mobilnetværk endnu ikke kan klassificeres som sikker for offentligheden, og kræver alvorlige overvejelser, før man bruger mmWave-kommunikation til 5G-netværk i betragtning af de potentielle skader, det kan påføre offentligheden.
På regeringsniveau skal eksponeringsgrænserne for effekttætheden revideres ved hjælp af nutidens data og metoder til at bygge bro over kløften mellem de tærskler, der er angivet af de forskellige institutter og kommissioner. På et teknologisk og videnskabeligt niveau kan begrænsningen af ​​strålingseksponering åbne døren for innovative 5G-løsninger, der er målrettet til at begrænse de sundhedsmæssige risici og økonomiske barrierer, der er forbundet med dette problem.”
Kilder:
1) https://www.researchgate.net/publication/344402227_Radiation_Analysis_in_a_Gradual_5G_Network_Deployment_Strategy
2) https://ehtrust.org/high-radiation-from-millimeter-wave-5g-deployment-in-austin-texas/ Se også: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

Danmark

Endnu en mastesag vundet i Gyrstinge- mellem Ringsted og Sorø.
Tine Mansfield skriver fra Folkebevægelsen VITA den 3. december:
“I går aftes kom afgørelsen på min egen mastesag i min hjemby Gyrstinge, hvor Ringsted kommune mente at endnu en mast skulle stå 500 m fra mit soveværelse.
En 48 meter høj gittermast midt i fredet natur og 2 km fra natura 2000 område.
Kommunen havde godkendt TDC s ansøgning, som planklagenævnet nu har omgjort og afvist.
Halleluja.
Desværre røg sagen på en teknikalitet i planloven- uden nogen vægt lagt på natur og menneskers sundhedstilstand. For dette lægger man Sundhedsstyrelsens vurdering af EMF miljø toxienet til grund. De vurderer at der ikke er grund til bekymring-trods et utal af studier som viser det modsatte. Men vi har gennem denne klage lært meget til kommende maste sager og jeg vedlægger Planklagenævnets afgørelse og stiller i øvrigt alle dokumenter til rådighed ved forespørgsel af vores medlemmer. Hvad har vi lært?
At Sundhedsstyrelsen er kernen i den måde alle myndigheder slipper afsted med at ignorere sundhedsskader.
Ergo vi skal have trukket tæppet væk under Sundhedsstyrelsen.
Så kom nu allesammen og lad os få samlet de sidste penge ind til at få rykket på at få Ombudsmanden i gang med at behandle problematikken vedr. Sundhedsstyrelsens brug af inhabile støttefunktioner som ICNIRP.”
Fogedforbud mod 5G-forsøg indgivet til retten i Helsingør.
Borgerne i Helsingør skal ikke være forsøgskaniner.

En repræsentant for lokale borgere anmodede den 25. nov. 2020 retten i Helsingør om, at TDC’s pilotforsøg med 5G-systemet stoppes øjeblikkeligt. Borgerne mener ikke, at de sundhedsskadelige effekter af teknologien er tilstrækkeligt, videnskabeligt belyst.
”Borgerne i Helsingør skal ikke være forsøgskaniner. Vi ønsker pilotprojektet stoppet, så der kan gennemføres yderligere forskning, der kan kortlægge de skadelige virkninger af 5G-stråling også på lang sigt. Det er uforsvarligt at eksperimentere med borgernes sundhed i forhippelsen på, at være blandt de første, der anvender 5G-teknologien”, udtaler Pernille Schriver, Cand.scient i biologi og miljøvejleder.
Når der anlægges en fogedsag vedr. 5G er det også fordi problematikken har så vidtrækkende og alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, ikke alene for Helsingør-borgerne, men for hele den danske befolkning. Det er faktisk et globalt problem, som førende forskere verden over advarer mod. Ligesom virus kender stråling ingen kommunegrænser”, tilføjer Pernille Schriver.
Fakta om 5G og elektromagnetisk strålingDen danske regering har besluttet, at Danmark skal være med helt fremme i udrulningen af 5G teknologien. (1)En undersøgelse fra 2015, som gennemgik 100 studier om elektromagnetisk stråling, slog fast, at eksponering fra strålerne kan medføre kræft (2).Et studie fra 2019 konstaterer, at der foreligger mere end 20 studier, der påviser DNA-skader som følge af elektromagnetisk stråling (3).Pr. 30. april 2020 har 253 forskere fra over 44 lande, som tilsammen havde offentliggjort over 2.000 forskningsartikler om elektromagnetiske felter, underskrevet en appel til FN og WHO, hvor de opfordrer til at mennesker og dyr beskyttes bedre mod elektromagnetisk stråling (4).Ingen forsikringsselskaber i verden ønsker at dække strålingsskaderne. (5)
1) https://efkm.dk/media/12544/5g-handlingsplan_for_danmark.pdf
2) https://www.researchgate.net/publication/279863242_Oxidative_mechanisms_of_biological_activity_of_low-intensity_radiofrequency_radiation
3) https://www.researchgate.net/publication/331661949_Comparing_DNA_Damage_Induced_by_Mobile_Telephony_and_Other_Types_of_Man-Made_Electromagnetic_Fields
4) https://www.emfscientist.org/
5) https://nejtil5g.dk/dokumenter/forsikringsselskaberne/
Pressemeddelelsen finder du her:
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/fogedforbud-mod-5g-forsog-indgivet-til-retten-i-helsingor

3 Danmark starter 5G i København til december og forventer at være landsdækkende medio 2022.
Det skriver telecompaper i sit nyhedsbrev d. 18. november 2020.
Mobiloperatøren 3 Danmark fortæller, at de vil begynde at indfase 5G i dele af København til december, inden de gør den nye netværksstandard landsdækkende senest sommeren 2022.
I første omgang vil man levere 5G-tjenester op til 250 Mbps. Til marts forventes Energistyrelsen at afholde auktion på 3,5 GHz, der muliggør udvikling af 5G og eventuel levering af gigabit-service.
3 Danmark forventer i sommeren 2021 at have implementeret 5G på en tredjedel af sit netværk, hvilket betyder det meste af Sjælland, den øvre del af det sydlige Jylland og dele af det østlige Jylland.
3 Denmark to start 5G in Copenhagen in December, expects nationwide coverage by mid-2022 – Telecompaper

Europas første militære 5G teststed.

Et 5G militært teststed er blevet åbnet af de lettiske nationale væbnede styrker i samarbejde med mobilnetværksinnovator LMT, hvilket markerer det første militære 5G teststed i Europa.
Det fremgår af EURACTIV’s nyhedsbrev den 16. november. Her dog fra det israelitiske nyhedsmedie iHLS.

Teststedet er placeret på Adazi Military Base, som også er stedet for en canadisk-ledede NATO-kampgruppe. Der er en fungerende 5G-basestation og 5G-dækning overalt på området, hvilket gør det muligt at teste og oprette nye generation af mobile teknologier.
Teststedet giver mulighed for at udvikle og eksperimentere med forskellige sensorer, forsvarssystemer og platforme, herunder ubemandede løsninger, og dermed fremskynde den teknologiske udvikling af militære applikationer og fremme R&D (research and development) af forsvarsinnovationer i NATO-landene.
Det første, der skal testes, vil være virtual og augmented reality-briller til medicinsk træning, supportsystemer til ubemandede luftfartøjer og computersyns- og sensorløsninger til National Guard, som alle er fremstillet i Letland. Blandt disse løsninger er et træningsprogram for militærpersonale i et virtuelt miljø ved hjælp af et VR-program oprettet af Exonicus sammen med LightSpace Technologies VR-headset, der også er lavet i Letland.
Ifølge baltic-course.com er Letland repræsenteret i to sammenkoblede NATO 5G-forskningsprojekter under ledelse af LMT og med støtte fra forsvarsministeriet. Derudover deltager Letland i European Defense Fund-projektet iMUGS (integreret modulært ubemandet jordsystem), hvor modulære ubemandede grundsystemer udvikles, og 5G-netværkstest er planlagt i forhold til autonomi af militære platforme (kampvogne og droner).
https://i-hls.com/archives/105229

Kina

6G: Kina sender ‘verdens første 6G’ testsatellit i kredsløb
Kina har med succes lanceret det, der er blevet beskrevet som “verdens første 6G-satellit” i rummet for at teste teknologien. Testsatellitten gik i kredsløb sammen med 12 andre satellitter fra Taiyuan Satellite Launch Center i Shanxi-provinsen.
Telekommunikationsindustrien er stadig flere år fra at blive enige om 6Gs specifikationer, så det er endnu ikke sikkert, at teknologien, der testes, vil blive den endelige standard.
Teknologien involverer brug af højfrekvente terahertz-bølger for at opnå datatransmissionshastigheder mange gange hurtigere, end 5G sandsynligvis er i stand til.
Satellitten bærer også teknologi, som vil blive brugt til overvågning af afgrødekatastrofer og forebyggelse af skovbrande.
Det skriver BBC News 9. oktober 2020.
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54852131

Norge

De 11 oplæg fra seminaret ‘Det trådløse samfund og livsmiljøet – en vision i konflikt med biologien?’
Nu behøver du ikke længere at se den lange rå optagelse fra live-udsendelsen. Du kan nu se hver episode separat på YouTube-kanalen EMFacets eller fra Videnscentret for elektro-forurening’s YouTube kanal fra playlisten ‘Det trådløse samfund og livsmiljøet – en vision i konflikt med biologien?’
Seminaret blev sendt fra Litteraturhuset i Oslo den 11.11.2020. Det blev arrangeret af Association for EMF Reform af Einar Flydal i samarbejde med Z-publishing. Postproduktion.
Foredragsholderne:
Rolf Martin Schonhowd, telecomanalytiker – om 5G, 6G, 7G og udviklingen videre
Else Nordhagen, forsker, udvikler, iværksætter – om mekanismer bag sundheds- og miljøeffekterne
Nina Witoszek, forsker, Univ. i Oslo – om «stråleforskningskrigen»
Dag Markus Eide, forsker, Folkehelseinstituttet – om behovet for strenge beviskrav
Thomas Bøhn, biolog, Univ. i Tromsø – om beviskrav og miljø i konflikt
Lennart Hardell, kræftspecialist, Örebro – om grænseverdier i konflikt med forskningen
Susan Pockett, cellefysiolog, forfatter til bogen «Stråletåka» – om snyd og svindel i WHO
Einar Flydal, telecomstrateg, blogger – om hvordan vigtig kundskap fjernes
Anne Nielsen, MDG-politiker og terapeut – om mikrobølgerne som sag i miljøkampen https://www.youtube.com/playlist?list=PLRKZmzdS95hGonTdIDlKbp_hPaXkqTxX4

“Fakta om stråling må ikke være falske nyheder”
Samme dag som Einar Flydal afholder seminaret ”Det trådløse samfund og livsmiljøet” offentliggør den norske avis Aftenposten et indlæg af Hanne Kofstadmoen og Sindre Øvergaard hhv. Afd. direktør og Sektionschef ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) med titlen “Fakta om stråling må ikke være falske nyheder”. Indlægget var tydeligvis henvendt til Einar Flydal, som dog ikke fik optaget et modsvar i avisen: ”Fakta må komme frem”. (1)(2)
Parallellen til tobaksindustrien
DSA appellerer i artiklen først og fremmest til man skal have tillid til DSA og de myndigheder som DSA stoler på, samt advarer mod “misinformation og sammensværgelsesteorier” fra “nogle interessegrupper og bloggere“, som “peger på udvalgte undersøgelser, der understøtter deres synspunkter.” Budskaber som i sig selv skaber negative sundhedseffekter. Einar Flydal påpeger at DSA bruger samme metoder som tobaksindustrien brugte i sin tid: “Lyt til os, for vi er eksperterne!”
Fordelene opvejer de skadelige effekter
Herudover fremfører DSA, at eksponeringen fra trådløs teknologi ikke er forbundet med negative sundhedseffekter samt at fordelene ved trådløse teknologier opvejer de skadelige effekter. De anerkender dog at nogle mennesker oplever el-overfølsomhed, men det er ikke en diagnose og disse mennesker opfordres til at søge læge fremfor at diagnosticere sig selv.
Industrien udruller som vi ser 5G teknologien og måler derefter det de nu kan måle, mens laboratorieteknikerne forsøger at udvikle stadig mere raffineret dosimetri udstyr til at måle opvarmningsskader på menneske- og rottevæv.
Eksponeringen kan ikke måles realistisk.
Einar Flydal påpeger, at der er faglig enighed om, at eksponeringen simpelthen ikke kan måles realistisk og stadig ikke kortlægges fra realistiske installationer fordi:
1) kortvarige såkaldte hotspots vil forekomme i skæringspunkterne mellem de koncentrerede stråler
2) der ikke er tilgængeligt måleudstyr til de høje frekvenser, der tages i brug
3) målemetoderne er for komplekse, f.eks. ICNIRP’s nye beregningsmetoder, og for laboratorieagtige og kan ikke bruges i praktiske situationer, hvor der er flere kilder.
De biologiske konsekvenser af både frekvens og pulsering fra strålekilderne bliver åbenlyst undervurderet med disse målemetoder. Dosimetri udstyr, som er biologisk relevant til at registrere skader på mennesker og andre livsformer fra pulsering m.m. end opvarmning er ikke udviklet fordi det er så komplekst.
Einar Flydal gør opmærksom på at grænseværdierne, som DSA henviser til, er under skarp kritik fra forskere over hele verden. Bl.a. fordi en række lidelser og skader, herunder på DNA, påvises ved meget svagere eksponering og gennem andre mekanismer.
Effekt eller ingen effekt?
Et stort flertal af offentligt finansierede, offentliggjorte forskningsartikler (ca. 73%) viser skader via grundlæggende biologiske mekanismer (ROS, DNA, neuro). Resultaterne falder gradvist til 32%, når strålingsbeskyttelsesagenturer i højgrænselande som Norge og til 22%, når verdens kommunikationsmyndigheder deltager i finansieringen. Disse myndigheder forsvarer tankegods som blinder. Gennemsigtighed og uafhængighed er nødvendig. Det er ikke falske nyheder.” (3)Kilder:
1) https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/lEEdPe/fakta-om-straaling-maa-ikke-bli-fake-news
2) https://einarflydal.com/2020/11/14/dsas-argumenter-stol-pa-oss-for-vi-stoler-pa-ekspertene/
3) Data er trukket fra ORSAA databasen oktober 2020: https://www.orsaa.org/orsaa-database.html
Musikvideo
Einar Flydals deler i artikel ligeledes musikvideoen «No Amount of Evidence (will ever persuade an idiot)» – dvs. “Mængden af bevis (det vil aldrig overbevise en idiot)” – produceret af Conspiracy Music Guru forsøger at bruge alle argumenterne på én gang: forskning, fornuft, følelser, humor, brandstiftelse:
https://www.youtube.com/watch?v=PKYN3-GB7y0
 Det Hollandske sundhedsråd

Regeringen vil ikke følge det anbefalede forsigtighedsprincip om 5G fra sit eget sundhedsråd I disse corona tider er det interessant at følge, hvordan principper om forsigtighed bliver fortolket. Det kan godt se ud som om, at fortolkningen følger de industriinteresser, der ligger bagved. Aktuelt medicinalindustrien og teleindustrien.
Den 20. november 2020 blev der sendt et såkaldt kammerbrev (1) til formanden for parlamentet som svar på Sundhedsrådets anbefalinger om 5G og sundhed (2). Brevet er fra Minister for Sundhed, Velfærd og Sport Tamara van Ark, Statssekretær for Økonomi og Klima Mona Keijzer og Statssekretær for infrastruktur og vandforvaltning Stientje van Veldhoven. I Holland er en statssekretær en juniorminister, der er ansvarlig over for en kabinetsminister.
Konklusionen
“Kabinettet har med interesse taget sundhedsrådets råd til efterretning. På baggrund af Sundhedsrådets råd konkluderer regeringen, at det ikke er påvist, og det er usandsynligt, at eksponering for de frekvensbånd, der er eller også vil blive brugt til 5G, kan skade sundheden.”
og senere gentager man, at der i forbindelse med 26 Gigahertz frekvensbåndet er:
“...ingen grund til at vente på flere forskningsresultater, før man tager dette frekvensbånd i brug”
Tiltro til industrien
Brevet vidner om en usædvanlig stor tiltro til industrien, som man næsten ser som en forbundsfælde. I forhold til ALARA-princippet om at offentlighedens eksponering skal være så lav som med rimelighed muligt:
“Telesektoren benytter ALARA-princippet og indvilger i at holde den offentlige eksponering for elektromagnetiske felter så lavt, som det giver mening. Telesektoren har også en finansiel interesse i at gøre sådan”.
ICNIRP
“ICNIRP, en international komité, der er anerkendt af WHO, beskæftiger sig med beskyttelsen mod potentielle sundhedseffekter af ikke-ioniserende stråling, fastsat eksponeringsgrænser for radiofrekvente elektromagnetiske felter. Disse grænser beskytter (stort set) mod varmeskader på kroppen på grund af overdreven eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter.”
En meget omfattende metaanalyse af ICNIRP viser, at der ikke er noget videnskabeligt grundlag for at konkludere, at eksponering for disse elektromagnetiske felter med feltstyrker under disse grænser forårsager sundhedsskader (15). ICNIRP har taget højde for den videnskabelige kvalitet og usikkerheden ved de undersøgelser, de vurderede.”
Brevet nævner ikke med et ord de mulige biologiske sundhedskonsekvenser eller 
at der bag den hollandske 5G-rapport stod tre forskere med tilknytning til ICNIRP – teleindustriens NGO – kommer åbenbart ikke sagen ved. Blandt andet var ICNIRP’s næstformand Eric van Rongen (formand for ICNIRP fra 2016 til 2020) sekretær for udvalget.
Fortsat overvågning!?!
Men, skriver man afslutningsvis, kabinettet vil fortsat overvåge de nyeste videnskabelige resultater bl.a. i et samarbejde med teleindustrien bl.a. ved at “fortolke videnskab og gøre viden tilgængelig for borgere, fagfolk, medarbejdere og lokale myndigheder.
Er allerede drøftet.
I brevet henviser brevskriverne endvidere til et tidligere fællesbrev fra Ministeriet for Sundhed, Velfærd og Sport og Ministeriet for Økonomiske Anliggender og Klima fra den 16. april 2019 om emnet 5G og sundhed, hvor karakteristika ved 5G-teknologi allerede blevet drøftet. (3)
Det er vigtigt, at folks levende miljø er sundt og sikkert og også opfattes som sådan. Siden 2006 har regeringen investeret over 16 mio. Alle de undersøgelser, der nu er afsluttet, og sundhedsrådets udtalelser, hvori al litteratur er blevet taget i betragtning, viser imidlertid, at der ikke er noget bevis herfor, så længe eksponeringen ligger under eksponeringsgrænserne. Det gælder også efter indførelsen af 5G-netværket. Telekommunikationsagenturet vil også overvåge overholdelsen af eksponeringsgrænserne.”
Kilder:
1) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/20/kamerbrief-over-kabinetsreactie-gezondheidsraad-advies-5g-en-gezondheid
2) https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
3) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27561-46.html

Nu foreligger alle rapporterne fra Det Hollandske Sundhedsråd vedr. ‘5G og sundhed’ i officielle engelske udgaver.
Det Hollandske Sundhedsråd offentliggjorde den 2. september 2020 en længe ventet sundhedsfaglig rapport om 5G. Sundhedsrådet klassificerede her en række mistænke lidelser som mulige sundhedsskadelige begrundet med de videnskabelige studier, der indgik i Sundhedsrådets gennemgang af forskningen.

Følgende lidelser og påvirkninger hos mennesker må formodes at være forårsaget af elektromagnetisk stråling ifølge rapporten
:
Kræft.
Adfærdsændringer.
Kognitive forstyrrelser.
Påvirkning af blod-hjerne-barrieren.
Påvirkning af hjernesignaler.
Søvnpåvirkning.
Neurodegeneration (hjernelidelser som fx. Alzheimers).
Genudtryk.
Blodpåvirkning.
Oxidativt stress.
Graviditets- og fødselsdefekter.
Fertilitetsproblemer.
Studiegennemgangen fandt dog ingen påvirkning af hormon- eller immunsystemet, blodtrykket, øjnene eller hørelsen. I andre kategorier er der så lidt forskning, at der ikke kan træffes nogen konklusion.

De enkelte rapporter finder du her:
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
Der er tale om tre rapporter: “Executive summary”, ” The Advisory report – 5G and health” og “Background document to the advisory report 5G and health”. De vedhæftede skemaer/tabeller stammer fra “The Advisory report – 5G and health”.

Frankrig

Er elektromagnetiske stråler årsag til kræft blandt Atos-medarbejdere?
5G og implementeringen af ​​nye relæantenner: Hvilken effekt kan de ​​elektromagnetiske stråler have på vores helbred? Og er der en sammenhæng med den hjernecancer, der er diagnosticeret hos flere ansatte hos Atos i Yvelines?
Det spørgsmål stller francetvinfo: den 11. november 2020.
Atos er et fransk multinationalt selskab med speciale i IT-tjenester, en digital gigant.

Flere kilder til elektromagnetisk stråling
Gérard Duchastenier har arbejdet mere end tredive år i virksomheden. Da han blev opsøgt af journalisterne fra “Complément d’Investigation” havde den tidligere computeringeniør kæmpet mod kræften i over et år. Det blev opdaget i 2019, fire år efter hans pensionering, at han havde et gliom (eller glioblastom), en meget aggressiv tumor, i den højre side af hovedet. Journalisterne var i stand til at finde de lokaler, hvor han arbejdede – det ene foran en relæantenne det andet i et computerrum i kælderen, som han delte med en kollega.
To timer om dagen på mobiltelefonen.
“Det var meget tæt på serverne,” forklarer han. “Disse store servere er fulde af computerkomponenter, der vibrerer. Vi kunne mærke, at det ikke var godt, men det var vores job.” Da Gérard Duchastenier hørte om sin sygdom, kontaktede han sin tidligere kollega, der ligesom ham tilbragte to timer hver dag med at tale i mobiltelefonen. Kollegaen havde også udviklet et gliom, men “på venstre side, da han er venstrehåndet”, forklarer Gérard.
Syv bekræftede tilfælde af gliom blandt medarbejderne mellem 2015 og 2019.
De to ingeniører var ikke de eneste, der havde udviklet et gliom. Mellem 2015 og 2019 blev der fundet syv tilfælde af denne sjældne hjernekræft blandt de 1.000 Atos-medarbejdere og ti andre i omkring virksomheden. Gérard Duchastenier døde den 22. juli 2020. Siden da er der blevet konstateret et ottende tilfælde af gliom i området. I Atos hovedkvarter blev der ligeledes påvist tre nye tilfælde af hjernekræft på et enkelt kontor. Der er igangsat en undersøgelse for at belyse arbejdsmiljøet.

Se filmen med bl.a. billeder af antennernes placering ift. virksomheden og interview med bl.a. Gérard Duchastenier.
https://www.francetvinfo.fr/internet/telephonie/5g/video-5g-les-ondes-electromagnetiques-sont-elles-a-l-origine-de-cancers-chez-les-salaries-d-atos_4147771.html

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
8. november 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle
Hermed modtager du vores andet nyhedsbrev nyhedsbrev for november. Bemærk online seminaret her førstkommende onsdag den 11. november.
Har du bemærket at videnscentrets hjemmeside er blevet gjort mere brugervenlig? Har du forslag til forbedringer mangler, ris og ros er du altid velkommen til at sende en mail: info@nejtil5G.dk  

EMNER
– Online seminar: Onsdag den 11. nov. 2020 kl. 10 til 15.30: Det trådløse samfund og livsmiljøet
– WHO
– 5G udrulningen
– Mobiltelefoni og cancer
– Fibernet

Online seminar

“Det trådløse samfund og livsmiljøet – En vision i konflikt med biologien?”
Seminaret afvikles i Oslo onsdag den 11. nov. 2020 kl. 10 til 15.30, men kan også ses online.
Foredragsholderne:
Rolf Martin Schonhowd, telecomanalytiker – om 5G, 6G, 7G og udviklingen videre
Else Nordhagen, forsker, udvikler, iværksætter – om mekanismer bag sundheds- og miljøeffekterne
Nina Witoszek, forsker, Univ. i Oslo – om «stråleforskningskrigen»
Dag Markus Eide, forsker, Folkehelseinstituttet – om behovet for strenge beviskrav
Thomas Bøhn, biolog, Univ. i Tromsø – om beviskrav og miljø i konflikt
Lennart Hardell, kræftspecialist, Örebro – om grænseverdier i konflikt med forskningen
Susan Pockett, cellefysiolog, forfatter til bogen «Stråletåka» – om snyd og svindel i WHO
Einar Flydal, telecomstrateg, blogger – om hvordan vigtig kundskap fjernes
Anne Nielsen, MDG-politiker og terapeut – om mikrobølgerne som sag i miljøkampen
Det fulde program finder du her:
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2020/10/Seminarprogram-11.11.2020-V.-1.8-Foreningen-for-EMF-reform-Z-forlag.pdf
Online:
https://www.youtube.com/watch?v=4AVAotw_4ac&feature=youtu.be

WHO

WHO meddelte i oktober 2019, at man vil gennemføre verdens første systematiske forskningsgennemgang om mobilstråling.
Men WHO ønsker ikke at oplyse om de udpegede forskere er fri af forbindelser til teleindustrien.
En gruppe forskere har derfor pr. 1. november sendt en klage til WHO’s generalsekretær og WHO’s kontor for etik. 
(1)

Historien
Den 10. januar 2020 bad Lennart Hardell WHOs ledelse, herunder generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, Maria Neira og Emilie van Deventer, om gennemsigtighed i den systematiske gennemgangsproces. (2)
Hardells brev var en opfølgning på en forespørgsel fra 18 forskere, der i december 2019, ligeledes havde spurgt til , hvem der blev valgt til evalueringsteamene, og hvilke kriterier, der blev brugt til at evaluere dem. (3)

EMF-projektet
WHO’s EMF-projektet er en anden enhed end WHO International Agency for the Research on Cancer (IARC). IARC udpeger eksperter for interessekonflikter og brancheforhold og har klassificeret RF som et kræftfremkaldende stof i klasse 2 B, mens EMF-projektet (også under WHO-paraplyen) kritiseres for manglende gennemsigtighed og brancheloyalitet. Se (Hardell 2017) offentliggjort i International Journal for Oncology med detaljer om branchebåndene i WHO EMF-projektet. (4)
Mere om WHO se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Kilder:
1) https://ehtrust.org/will-the-world-health-organization-dr-van-deventer-answer-questions-on-transparency/
2) https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit
3) https://ehtrust.org/scientists-call-for-transparency-at-the-world-health-organization-emf-project/
4) https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046

5G udrulningen

Droner:
Verdens største drone er bygget til at transmittere 5G-forbindelse fra stratosfæren ved hjælp af en antenne, der kan initiere 480 styrbare beams til at dække Storbritannien med 5G netværket.Britiske firmaer har annonceret planer om at tilslutte 5G-forbindelsen kommercielt fra stratosfæren i 2024.Antennen er monteret på en drone, der drives af brint.Antennen kan transmittere 480 individuelle og styrbare beams (koncentrerede stråler).Ifølge virksomhederne skal der blot bruges 60 droner til at dække hele Storbritannien med 5G.
Stratospheric Platforms Limited (SPL) og Cambridge Consultants har annonceret deres planer om at frigive droner 20 km over overfladen, hvor hver især udsender 480 styrbare beams til at dække et område med netværket. De angiver, at der kun skal 60 fjernstyrede droner til for at kunne dække Storbritannien med 5G. Målet er dog at kunne ‘forbinde de ikke-tilsluttede i udviklingslandene.’
Det første vellykkede testforsøg med det brintdrevne fartøj blev afsluttet september 2020. Man regner med at man i løbet af 2024 kan udrulle tjenesten kommercielt.
Dronen vil have et vingerum på ca. 60 meter og flyve på brint, hvilket giver en længere rækkevidde uden at frigive ingen emissioner. Den 120 kg tunge antenne, der er fastgjort til dronen, udsender de op til 480 individuelle beams, sikrer en hurtig og jævn dækning af hele området.
Ifølge SPL CEO Richard Deakin var den første udrulning af 4G i Storbritannien langsom og dyr, og overgangen til 5G ville kræve yderligere 400.000 cellemaster. En drone kan erstatte mindst 200 master ​​- afhængigt af konfigurationen.
Ved testen samarbejdede SPL med Duetsche Telekom ved det første forsøg på det luftbårne netværk ved hjælp af 4G tale- og dataforbindelse. Under testen blev en smartphone forbundet til det jordbaserede mobilnetværk i Telekom Deutschland via antennerne på flyet. Den stratosfæriske test viste downloadhastigheder på 70 Mbps og uploadhastigheder på 20 Mbps i 2,1 GHz-området over en kanalbåndbredde på 10 MHz.
Med sine droner forsøger SPL at bevæge sig ind på det samme marked som Alfabetets Loon, der har brugt en ballon i stratosfæren, til at leverer internet til dem, der bor i verdens fjerntliggende områder.
Kilder:
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8911237/Worlds-largest-drone-set-transmit-5G-connectivity-stratosphere-using-antenna.html

Sverige:
Den 29. oktober 2020 tændte Telenor for 5G i Stockholms indre by.

Netværket dækker en stor del af hovedstaden og strækker sig fra Roslagstull til Skanstull, Djurgården til Kungsholmen, og er starten på Telenors omfattende nationale 5G-udvidelse.
Efter lanceringen i Stockholm vil Telenor fortsætte med at udrulle 5G-netværket. Sommeren 2021 vil Telenor tilbyde et 5G-netværk af høj kvalitet i byer som Malmø og Göteborg, hvor kunderne får adgang til ægte 5G-hastigheder og tilstrækkelig dækning i de fleste af byens centrale dele. Derefter kommer byer med mere end 50.000 indbyggere samt populære sommer- og vinterresorts, hvorefter resten af ​​landet følger efter.
“Vi gennemfører i øjeblikket vores største modernisering og udvidelse af netværket nogensinde. Mobilnetværket vil blive udvidet og fortættet med mere end 60 procent, hvilket betyder mere end tre tusind basestationer, mens de fleste eksisterende basestationer opgraderes til den nyeste 5G-teknologi. Når netværksudvidelsen er afsluttet i 2023, vil mere end 99 procent af Sveriges befolkning have adgang til 5G”, lyder det i pressemeddelelsen fra Andres Suazo, leder af mobilnetværk i Telenor Sverige.

Har opgraderingen konsekvenser?
Nye målinger viser, at mikrobølgestrålingen fra basestationer til 4G og 5G øges og er farligt høj blandt andet i IKEA i Linköping og på Sergels Torg. Omkring 1 million mikroW / m2 er blevet målt på disse steder i de seneste dage. Tendensen er, at strålingen øges til meget farlige niveauer. Disse niveauer er 1000 gange højere end niveauerne vist i tidligere undersøgelser for at øge risikoen for dårligt helbred ved langvarig eksponering. Disse niveauer er så høje, at mænd med sund pasform får symptomer ret straks i form af pres over brystet og træthed med mere. Lignende niveauer er tidligere målt på Järntorget i Stockholm.
Kilder:
https://press.telenor.se/pressreleases/telenor-slaar-paa-5g-i-stockholms-innerstad-startskott-foer-massiv-naetutbyggnad-3046385 
Se mere her:
https://youtu.be/8ekBmh5I9Y4

Mobiltelefoni og cancer

Signifikante beviser for brug af mobiltelefoner og tumorrisiko.
Den 2. nov. 2020 offentliggjorde International Journal of Environmental Research and Public Health en systematisk gennemgang og metaanalyse af case-control-forskningen om mobiltelefonbrug og tumorrisiko. (1)
Den nye undersøgelse er en opdatering af den oprindelige metaanalyse (dvs. kvantitativ forskningsanmeldelse), der blev offentliggjort i Journal of Clinical Oncology i 2009.
Det nye review har set på dobbelt så mange undersøgelser som det originale papir.
“Alt i alt fandt den opdaterede omfattende metaanalyse af case-control-undersøgelser signifikante beviser, der forbinder mobiltelefonbrug med øget tumorrisiko, især blandt mobiltelefonbrugere med kumulativ mobiltelefonbrug på 1000 eller flere timer i deres levetid (hvilket svarer til ca. 17 min. Pr. Dag over 10 år), og især blandt undersøgelser, der benyttede metoder af høj kvalitet.”
Kilder:
Undersøgelsen kan downloades her:
1) https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079

Fibernet

England:
CityFibre tildeler for 1,5 milliarder £ byggekontrakter til udrulning af fuldfibernetværk i 27 byer og vil dække op til 3 millioner ejendomme
.
Det skriver Telecompaper den 5. november 2020.
Samlet betyder det, at CityFibre har underskrevet byggekontrakter til en værdi af 2,5 mia. £ til i alt mere end 5 millioner ejendomme i 66 britiske byer gennem Gigabit City-programmet. Alle projekter er planlagt til at være under opførelse inden sommeren 2021.
Kilder:
https://www.cityfibre.com/news/cityfibre-awards-1-5-billion-construction-contracts-across-27-towns-cities/
https://www.telecompaper.com/news/cityfibre-awards-new-gigabit-city-network-contracts-worth-gbp-15-billion–1360623

Holland:
Ifølge Telecompapers FTTH Monitor har Holland passeret 3,5 millioner hjem, der har fået etableret Fibernet FTTH. Hver måned bliver yderligere 30.000 til 50.000 hjem, tilkoblet. (1)

Især de to provinser med de mindste befolkninger har den højeste FTTH-dækning. Zeeland og Flevoland tæller hver 175.000 husstande. I andre provinser varierer dækningen meget, fra kun 18 procent af de hjem, der passeres i Groningen, til 80 procent i Overijssel. De to største provinser Nordholland og Sydholland ligger kun på omkring 30 procent, mens Utrecht har passeret 50 procent af boliger med adgang til fiber.

Danmark:
Januar 2020 fortalte TDC Groups om deres ambitiøse femårsplan. Med en partnerskabsaftale med NCC, har TDC Net planer om at være leverandør af lynhurtigt Fibernet til 1 million kunder i 2025 – både privat- og erhvervskunder. Samtidig arbejder TDC på at udbygge deres 5G netværk
. (2)
I Helsingør omfatter TDC NETs fiberudrulning i Helsingør Kommune omfatter nu omkring 2.522 adresser. Odsherred er næsten 100 procent dækket af Fibernet og Trekantsområdet skal have adgang til lynhurtigt internet via fiber senest i 2025, lyder det.
Ifølge de seneste tal fra Energistyrelsen har 72 procent af alle boliger og virksomheder i Danmark nu adgang til Fibernet. (3) (4)
SEAS-NVEs Energi og Bolig, satte i september 2019 fokus på fibernet og myterne om internettet. (5)
Kilder:
1) https://www.telecompaper.com/news/netherlands-grows-to-over-35-mln-homes-passed-with-ftth–1360243
2) https://mobilsiden.dk/nyheder/internet-bredbaand/tdc-vil-have-1-million-fibernet-kunder-i-2025/
3) https://www.danskenergi.dk/nyheder/stadig-flere-danskere-sikres-adgang-til-fibernet
4) https://presse.ens.dk/pressreleases/flere-danskere-har-adgang-til-hurtigt-bredbaand-3020061
5) https://ipaper.ipapercms.dk/SeasNVE/EnergiogBolig/energi-bolig-september-2019/

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
2. november 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle
Velkommen til vores nyhedsbrev og velkommen til vores nye abonnenter. 

EMNER
– Webinar den 3. november med  Rodney Croft, formand for ICNIRP og Emilie Van Deventere, leder af WHO’s EMF-projekt
– Fra vores egen verden
– Forsigtighedsprincippet
-ICNIRP og “videnskabelig uhæderlighed”
– Frankrig
– 15 EU medlemslande sender brev om desinformation om 5G til EU
– Digitale transportkorridorer
– Elbiler er ’smarte’ trojanske heste

WebinarWebinar den 3. november med Rodney Croft, formand for ICNIRP og Emilie Van Deventere, leder af WHO’s EMF-projekt
På webinaret vil Rodney Croft, formand for den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) tale om “ICNIRP, 5G, retningslinjer og sundhed”. Hans præsentation vil give en baggrund for ICNIRP og dets radiofrekvente EMF-retningslinjer med særligt fokus på emner, der er relevante for 5G. Det vil dække dette emne både fra perspektivet til hensigten og tilstrækkeligheden af ​​retningslinjerne for at yde beskyttelse såvel som gennem overvejelse af, hvordan retningslinjerne håndterer spørgsmål, der ofte rejses af anti-5G-aktivister.
Bagefter vil Emilie Van Deventere, leder af Verdenssundhedsorganisationens EMF-projekt, redegøre for WHO’s tilgang til elektromagnetiske bølger, og hvad medlemslandene gør.
Endelig vil Joe Wiart, Ph.d. (95), ingeniør inden for telekommunikation (92) og siden 2015 leder af C2M “ Caractérisation, modélisation et maitrise of the Institut Mines Telecom, tale om spørgsmål relateret til kvantificering af eksponering for elektromagnetiske bølger og vil skitsere udfordringerne i forbindelse med 5G.
Tilmelding og registrering via linket herunder:
https://www.telecom-paris.fr/agenda/5g-state-of-knowledge-and-emf-exposure-level

Fra vores egen verden
Det er nu blevet lettere at orientere sig på Videnscentres hjemmeside. Brug oversigten i menubjælken og klik dig ind på de enkelte hovedpunkter. Du kan altid bruge søgefunktionen og kategorioversigten på de enkelte sider.

Forsigtighedsprincippet
 Historisk set har videnskab om RF-EMF været forbundet med telekommunikationsindustrien og den militære sektor. Ingeniører plejede at dominere feltet. I dag har fysikere, biologer og epidemiologer med andre indgangspunkter og perspektiver deltaget i diskussionerne.

De “nye” forskere
Nogle af disse “nye” forskere hævder, at mennesker kan blive skadet ved at blive udsat for mobil stråling langt under grænserne, især i løbet af mange års brug.
Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Organization, (1) en australsk enhed, undersøgte 2.266 undersøgelser og fandt “signifikante biologiske effekter eller sundhedseffekter” hos 68% af dem. En anden, Bioinitiative Group (2), henviste til op til 1.800 undersøgelser, da den konkluderede, at mange af disse effekter sandsynligvis vil forårsage sundhedsskader, hvis folk udsættes for stråling i lang tid. Dette skyldes, at stråling forstyrrer kroppens normale processer og forhindrer dem i at reparere beskadiget DNA og skaber en ubalance i immunsystemet, siger disse forskere.
Ifølge rapporten udarbejdet af Bioinitiative Group er listen over mulige skader skræmmende: Dårlig sædkvalitet, autisme, alzheimers, hjernekræft og leukæmi hos børn.

Regeringer lytter ikke til disse forskere
De fleste europæiske regeringer lytter ikke til disse forskere. De handler efter rådgivning udarbejdet af ICNIRP (3), den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse. ICNIRP afviser forskning, der konkluderer, at der er negative helbredseffekter af mobil stråling”Der er mange publikationer, der er af utilstrækkelig kvalitet. Disse er ikke taget i betragtning i vores gennemgang,” sagde Eric van Rongen, dengang formand for ICNIRP, mens ICNIRP opdaterede deres retningslinjer fra 1998.

The National Toxicology Program
ICNIRP afviser en rapport (4) på trods af, at den er den mest kostbare og officielle nogensinde: Konklusionerne fra 2018 fra det nationale toksikologiprogram, der er en del af det amerikanske sundhedsministerium. Efter at have foretaget en ti-årig undersøgelse af gnavere til en pris af 30 millioner USD, konkluderede forskerne, at der var “klare beviser” for en sammenhæng mellem mobiltelefonstråling og kræft. Ramazzini Institute i Italien registrerede parallelle fund i et relateret projekt. (5)

Nye sikkerhedsgrænser
I marts 2020 opdaterede ICNIRP de retningslinjer, som de fleste europæiske regeringer er afhængige af. (6) De nye retningslinjer tager højde for den kommende eksponering for de højere frekvenser, der vil blive brugt til 5G. Den grundlæggende forudsætning for retningslinjerne forbliver som før: At forhindre opvarmning af væv.
Der er lavet minimal forskning om, hvordan eksponering for disse højere frekvenser kan påvirke folkesundheden. Nogle forskere advarer om, at der er en fare for, at de kan opvarme kroppens væv. En af dem er Dariusz Leszczynski, der tidligere arbejdede hos det finske strålingsbeskyttelsesagentur, her kom han til konklusioner, som de ikke delte: Han fandt at mobiltelefonstråling påvirker celler, selv når de er under sikkerhedsgrænserne.

Millimeterbølger
I modsætning til 2, 3 og 4G-stråling trænger 5G-stråling ikke ind i menneskekroppen. De såkaldte millimeterbølger, der delvist vil blive brugt med 5G, går ikke dybere end huden. “Dette bruges som sikkerhed: Det er kun huden, det går ikke ind i hjernen, alt er fint,” siger Leszczynski.
Men det er ikke så fint. Huden er vores største organ og vores største immunresponsorgan; den er fuld af celler, der regulerer vores immunrespons. Hvis vi ødelægger immunresponset i vores hud, ødelægger vi immunforsvaret i vores kroppe helt ”.

Er 5G-strålingseksponering på huden farlig?
”Vi ved det simpelthen ikke”, siger Leszczynski. Han er overbevist om, at der skal foretages flere undersøgelser. ”Dette er en kliche, men dette er problemet: vi mangler forskning i meget grundlæggende ting. Det lyder så simpelt, men det er dyrt. Og de, der er indflydelsesrige, som industrien, vil ikke have det,” hævder Leszczynski.
ICNIRP’s Eric van Rongen er enig i, at der er behov for mere forskning. ”Der er stadig en række usikkerheder. For eksempel er de langsigtede virkninger af mobiltelefonbrug på hjernetumorer utilstrækkelige til at drage konklusioner. Det meste af den igangværende forskning fokuserer nu på langtidseffekter. Det er de oplysninger, vi har brug for. For øjeblikket skal vi håndtere de oplysninger, vi har. Men vi har bestemt brug for mere,” sagde van Rongen.
I mellemtiden er meddelelsen fra ICNIRP, at der ikke er nogen risici. De opdaterede retningslinjer for strålingsgrænser ‘giver forbedret beskyttelse for højere frekvens 5G og derover.’ (7)
‘Dele af samfundet er bekymrede over sikkerheden ved 5G,’ bemærkede Eric van Rongen i pressemeddelelsen. ‘Vi håber, at de opdaterede retningslinjer hjælper med at sætte folk i ro.’

Værktøjer til politikere – Forsigtighedsprincippet
Hvor videnskaben ikke er komplet, har de europæiske regeringer et særligt værktøj ved hånden: Forsigtighedsprincippet. (8) Når du har en potentielt alvorlig og irreversibel fare for mange mennesker, men ufattelige beviser, kan forsigtighed være berettiget.
Det var ikke designet til forskere, det var designet til politikere,” sagde David Gee, tidligere “Seniorrådgiver, videnskab, politik og nye” spørgsmål i EØS, Det Europæiske Miljøagentur. Menpolitikere har tendens til at blive for fanget i videnskaben snarere end at fokusere på deres job, det vil sige at beslutte, hvilken handling der skal træffes eller ikke at tage, sagde han.
En anden grund til ikke at tage forholdsregler er, at grænser kan begrænse en rentabel forretning. “Politikere ønsker ofte at vente på beviset ”ud over enhver rimelig tvivl”. Men pr. Definition kommer det for sent. Når beviset for skade er givet, er skaden sket,” siger Gee.
Forsigtighedsprincippet er en del af EU-traktaten, og der er snesevis af tilfælde, hvor det er blevet brugt med succes. EUs forbud mod antibiotika i dyrefoder er et sådant tilfælde. ”Pfizer tog EU-Kommissionen for retten om dette forbud og argumenterede for utilstrækkelig dokumentation,” forklarer Gee. ”Kommissionen vandt. Retten sagde i det væsentlige, at dette var, hvad forsigtighedsprincippet var designet til.”
ICNIRPs sikkerhedsgrænser tager hensyn til teleindustriens behov, ifølge Dariusz Leszczynski: ”Østlige lande havde en tradition med militær forskning, der endte med lavere sikkerhedsgrænser. ICNIRP har flere branchedrevne sikkerhedsgrænser, hvilket betyder grænser, der gælder for branchen. Deres mål er at sætte sikkerhedsgrænser, der ikke dræber mennesker, mens teknologien fungerer – så noget imellem.”
Eric van Rongen er enig i, at usikkerheden kunne være en grund til at anvende forsigtighedsforanstaltninger. Det er ikke ICNIRPs opgave, men ICNIRPs grænser er sat med en stor grad af konservatisme, så der anvendes allerede forsigtighed, siger han.
”Nationale myndigheder kunne betragte disse usikkerheder som store nok og de mulige virkninger alvorlige nok til at træffe yderligere forholdsregler. Disse behøver ikke nødvendigvis at betyde, at eksponeringsgrænser sænkes,” ifølge van Rongen.

Det schweiziske eksempel
Schweiz praktiserer forholdsregler. Det har sine egne strålingsgrænser, der er meget lavere end de fleste europæiske lande. Det schweiziske miljøagentur, BAFU, har advaret om ukendte folkesundhedsrisici i forbindelse med ”elektrosmog” på grund af den store stigning i elektromagnetiske felter skabt af mobil teknologi. (9) En taskforce, der undersøgte problemet sidste år, var ikke i stand til at blive enige om nogen fælles anbefaling. (10) Det schweiziske parlament har to gange nægtet at lempe grænserne for strålingseksponering.
To forskere ved det schweiziske institut IT’IS hævdede i 2018, at stråling over 10 GHz kan forårsage vævsskader ved at opvarme huden til ‘titusinder’.
En af disse forskere, Esra Neufeld, fortalte Investigate Europe: ”Nogle benægter kategorisk, at der er noget andet end de termiske effekter. […] Andre siger, at de ikke-termiske effekter er ekstremt undervurderede. Litteraturen er stadig modstridende. Den dårlige ved 5G er, at der praktisk talt ikke er nogen biologiske eksperimenter, der viser, hvordan denne stråling faktisk påvirker huden.”
”Brugen af ​​millimeterbølger – frekvenser over 10 GHz – er i øjeblikket ikke godkendt i Schweiz,” ifølge Ivo Minger, en talsmand for BAFU. Han svarede på et spørgsmål fra Investigate Europe om IT’IS-undersøgelsen i februar 2020. (11) IT’IS ‘fund har således ikke haft nogen indvirkning på de schweiziske regerings planer for en 5G-udrulning, bemærkede han.
Men da 5G delvis afhænger af disse frekvenser, har dette forsinket 5G-udrulningen. Fra februar 2020 har tre ud af 26 kantoner og kommuner indført et moratorium for 5G-teknologi. ”I byer og konglomerationer kan kun ca. 2% af de eksisterende installationer udvides med den nødvendige kapacitet til 5G,” ifølge Minger.
I april erklærede den schweiziske regering, at den ville holde gældende sikkerhedsstandarder for 5G ‘for at beskytte befolkningen mod ikke-ioniserende stråling‘, ifølge Reuters.(12)

Artiklen er et bearbejdet uddrag efter ‘Real 5G issues overshadowed by Covid-19 conspiracy theories’, 12. June 2020
https://www.investigate-europe.eu/en/2020/5g-covid-conspiracy/
Kilder:
1) https://www.orsaa.org/
2) https://bioinitiative.org/
3) https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/index.html
4) https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html
5) https://www.ramazzini.org/en/the-institute/
6) https://nejtil5g.dk/category/icnirp-2020-graensevaerdier/
7) https://www.icnirp.org/cms/upload/presentations/ICNIRP_Media_Release_110320.pdf
8) https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/
9) https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/publikationen-zum-umweltzustand/umwelt-schweiz-2018.html
10) http://www.jeic-emf.jp/english/topics/13645.html
11) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30247338/
12) https://www.reuters.com/article/us-swiss-5g/swiss-maintain-5g-emission-standards-amid-safety-concerns-idUSKCN22420H

ICNIRP og “videnskabelig uhæderlighed”

Ny videnskabelig undersøgelse. Dr. Lennart Hardell og Michael Carlberg kritiserer ICNIRP-rapporten og taler om “videnskabelig uhæderlighed”.Sammendraget fra rapporten, der blev lagt ud på Oncol Lett 15. oktober 2020 (Rapporten blev dog offentliggjort tilbage i juli 2020)
:
“Den femte generation, 5G, af radiofrekvent (RF) stråling er ved at blive implementeret globalt uden at undersøge risiciene for menneskers sundhed og miljøet. Dette har skabt debat blandt berørte enkeltpersoner i adskillige lande. I en appel til Den Europæiske Union (EU) i september 2017, der i øjeblikket er godkendt af > 390 videnskabsmænd og læger, blev der anmodet om et moratorium for implementering af 5G, indtil der er gennemført en korrekt videnskabelig evaluering af potentielle negative konsekvenser. Denne anmodning er ikke blevet accepteret af EU. Evalueringen af ​​RF-strålingssundhedsrisici fra 5G-teknologi ignoreres i en rapport fra en regeringsekspertgruppe i Schweiz og en nylig publikation fra Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse. Interessekonflikter og bånd til branchen ser ud til at have bidraget til de partiske rapporter. Manglen på korrekt upartisk risikovurdering af 5G-teknologien udsætter befolkningen for fare. Desuden synes der at være et kartel med enkeltpersoner, der monopoliserer evalueringskomiteer, hvilket styrker paradigmet uden risiko. Vi mener, at denne aktivitet skal betegnes som videnskabelig uhæderlighed.
Billedet indeholder sandsynligvis: tekst

Rapportens afsluttende konklusion:
Det er: “vigtigt, at alle eksperter, der vurderer videnskabelig evidens og vurderer sundhedsrisici ved RF-stråling, ikke har COI’er eller bias. At være medlem af ICNIRP og blive finansieret af branchen direkte eller gennem et branchefinansieret fundament udgør klare COI’er. Desuden anbefales det, at der ved fortolkningen af ​​resultater fra undersøgelser af sundhedseffekter af RF-stråling tages hensyn til sponsorering fra telekommunikation eller anden industri. Det konkluderes, at ICNIRP ikke har foretaget en omfattende evaluering af sundhedsrisici forbundet med RF-stråling. Den seneste ICNIRP-publikation kan ikke bruges til retningslinjer for denne eksponering.”
Dr. Lennart Hardell er begge ansat ved The Environment and Cancer Research Foundation, Örebro, Sverige

Dariusz Leszczynski konstaterede for nylig tørt i et opslag på LinkedIn:
Siden 2011 har ikke meget ændret sig på Epidemiologi og RF:
ICNIRP = ingen effekt overhovedet
IARC = mulig kræftfremkaldende
BioInitiative = helt sikkert kræftfremkaldende.
De samme data, der blev evalueret af tre grupper af forskere.
Hvem kan man stole på?
ICNIRP van Rongen (tidligere formand og nuværende næstformand i ICNIRP) sagde: alle kan træffe sit eget valg.
Gæt hvad der blev valgt af teleindustrien?
Kilder:
Studiet med kildeangivelser m.m. finder du her:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/pdf/ol-20-04-11876.pdf
Kortere omtale her samt videoklip:
https://ehtrust.org/health-risks-from-radiofrequency-radiation-including-5g-should-be-assessed-by-experts-with-no-conflicts-of-interest/

Frankrig

Frankrig: Byrådet i Lille vedtager et moratorium for implementeringen af ​​5G.Moratoriet blev vedtaget den 9. oktober en beslutning borgmesteren i Lille Martine Aubry uddybede således: “Fordi vores tvivl består både ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt og digital ædruelighed ved implementeringen af ​​5G, vedtog vi (…) et moratorium. Det er presserende at vente! 
I teksten til forslaget står: “Før vi kan sige, at 5G bestemt repræsenterer fremskridt for vores byer og deres indbyggere, ser det ud til, at flere gråzoner (…) stadig skal afklares”, og videre “De officielle rapporter, der er offentliggjort i de seneste måneder (…), tillader stadig ikke de mest kompetente myndigheder at udelukke nogen reel risiko for befolkningerne i forbindelse med eksponering for denne nye teknologi.
Man undrer sig også over “det høje niveau af inducerede investeringer” på et tidspunkt med de økonomiske udfordringer som er knyttet Covid-19-epidemien.
Man ønskler med moratoriet på kommunalt plan at udsætte “enhver tilladelse til at installere eller tænde antenner + test + knyttet til 5G-teknologi (…) i det mindste indtil offentliggørelsen af ​​den forventede rapport. i 2021 fra ANSES”, det nationale agentur for sundhed, mad, miljø og arbejdssikkerhed. Endvidere opfordrer man Métropole Européenne de Lille (MEL) om at tage ”en lignende holdning”.
Métropole Européenne de Lille (MEL) er en interkommunal struktur, der består af et netværk af større byer (Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Armentières osv.), Det fjerde største byområde i Frankrig efter Paris, Lyon og Marseille med en befolkning på befolkning i 2014 på 1.154.103 indb. Den største by er Lille med ca. 238.381 indb.
Bordeaux, hvor 5G har været genstand for forsøg i to år, stemte den 25. september for et forslag, der opfordrer regeringen til et moratorium for denne teknologi og en udskydelse af frekvenstildelingsprocessen.
Byrådet, hvor PS og De Grønne nu har flertal, ønsker, at regeringen gennemfører en “omfattende og uafhængig undersøgelse af klimaet, miljø, sundhed, teknologiske og finansielle konsekvenser” af 5G og opfordrer også til en offentlig debat, samt retten for kommunerne til at påberåbe sig forsigtighedsprincippet.
For Bordeaux vil 5G i sidste ende være synonymt med et meget højt energiforbrug ved anskaffelsen af antenner og servere“, og produktionen af kompatible telefoner risikerer at accelerere “forureningsfænomener” som følge af udvinding af sjældne metaller samt produktion af affald, der ikke eller kun kan genbruges.
Kilder:
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/5g-le-conseil-municipal-de-lille-vote-un-moratoire-sur-le-deploiement-20201010
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bordeaux-metropole-vote-une-motion-contre-la-5g-20200925

15 EU medlemslande sender brev om desinformation om 5G til EU

Femten EU-lande slår alarm over Europas ‘anti-5G-bevægelse’ Man ønsker hurtigst muligt at udvikle en strategi til bekæmpelse af desinformation relateret til 5G-telekommunikationsnet, under bekymring for, at man muligvis går glip af juridisk bindende mål for udrulning af ny infrastruktur.
Det fremgår af et nyhedsbrev fra Euractiv.
Brevet, fra de femten lande, sendt den 19. oktober 2020, opfordrer Kommissionen til at finde en løsning på problemet inden yderligere angreb påvirker Europas fremtidige netværksdækning.
Vi er vidne til stigende aktivitet i anti-5G-bevægelsen i hele Den Europæiske Union,” lyder det i brevet sendt til Kommissionens næstformænd Margrethe Vestager og Věra Jourova samt kommissær for det indre marked Thierry Breton.
Telekommunikationsgrupper har rapporteret 140 angreb i hele Europa mellem januar og juni, primært i Storbritannien og Holland.
Vi vil gerne understrege, at hærværk mod telekommunikationsinfrastruktur og eskalerende desinformation om elektromagnetiske felter (EMF’er) og 5G ikke kun er en trussel mod det berørte medlems data, men også hindrer EU i at imødekomme dets ambitiøse 5G-mål,” bemærkes det i brevet.
EU-direktøren bør derfor “gennemføre foranstaltninger, der modvirker desinformation” relateret til elektromagnetisk felt og 5G-eksponering. På den måde kan lancering af en oplysningskampagne hjælpe borgerne med at støtte implementeringen af ​​sådanne teknologier i lyset af de etablerede EU-mål, hedder det.
Brevet blev underskrevet af Østrig, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Cypern, Estland, Finland, Grækenland, Letland, Litauen, Luxembourg, Polen, Portugal, Slovakiet og Sverige.
Mens Kommissionen tidligere har sagt, at der sandsynligvis vil være forsinkelser i opfyldelsen af ​​EUs implementeringsmål, er den også tilbageholdende med at udelukke de nuværende mål fuldstændigt.
Ved årets udgang vil der være en juridisk forpligtelse i alle medlemsstater til at tildele operatører til 5G-pionerfrekvenser,” informerede en EU-embedsmand for nylig EURACTIV. “Så hvis en medlemsstat ikke tildeler disse frekvenser, vil de være i strid med EU-lovgivningen.
Der forlyder intet om at et problem også kunne være rapporten fra det hollandske sundhedsråd, som anbefaler ikke at bruge 26 GHz frekvensbånd til 5G så længe de potentielle sundhedsrisici har ikke været undersøgt.
https://www.euractiv.com/section/digital/news/fifteen-eu-countries-raise-alarm-on-europes-anti-5g-movement/

Dariusz Leszczynski, strålingsekspert og videnskabsdebattør, kommenterer brevet vedr. desinformation om 5G, som 15 medlemsstater sendte til EU den 14. oktober.Brevets underskriverne, fastslår Leszczynski, klager over desinformation, men de specificerer ikke klart, hvem de har i tankerne. Er det kun anti-5G aktivistbevægelsen eller er det også andre, som f.eks. ICNIRP og teleindustrien.
Leszczynski præciserer, hvad der forstås ved begreberne: Misinformation og Desinformation”Desinformation er falske oplysninger, der bevidst spredes for at vildlede andre. Mens desinformation kan resultere i kaos, er det alt andet end vilkårligt. Misinformation kan derimod være et resultat af desinformation. Det henviser til unøjagtige oplysninger eller indhold, der utilsigtet eller fejlagtigt deles.”
Han er også forvirret over at Polens regering som initiativtager til brevet ikke kontaktede alle EU staterne og hvorfor er de største EU-medlemsstater som Tyskland, Frankrig, Spanien eller Italien ikke med i brevet?
Underskriverne fordømmer handlinger, hvor der begås ulovlig skade på infrastrukturen (mobilmaster), som nogle aktivister har taget initiativ til. Det er indlysende, at ulovlige handlinger skal fordømmes, skriver Leszczynski og konstaterer, at det har han selv gjort.
Leszczynski konstaterer også tørt, at det er ikke nogen overraskelse, når det i brevet konstateres at de sociale medier muliggør spredning af information, misinformation og desinformation.

Foranstaltningerne
De 15 lande foreslår følgende foranstaltninger, som EU bør tage.
1. forebyggelse af spredning af desinformation om virkningerne af EMF og især af 5G. Her beder underskriverne om hjælp fra EU.
2. Man kræver mere videnskabelig forskning, en oplysningskampagne og en altomfattende debat med borgerne i EU.
3. Underskriverne tilbyder assistance fra egne eksperter.
4. Den sidste foranstaltning er anerkendelsen af ​​de bekymringer, som EU-borgere har med hensyn til EMF og 5G. Underskrivernes hensigt er, at EU-dækkende kampagne skal øge EU-borgernes tillid til informationen om EMF og 5G.
Alle disse foranstaltninger er indlysende, og alle er korrekte,” skriver Leszczynski og fortsætter: ”Der er behov for korrekte oplysninger, for videnskabelig forskning, for interaktion mellem EU-organer og stater med henblik på at levere korrekte oplysninger og endelig for aktiviteter, der vil øge borgernes tillid til de oplysninger, der leveres af EU-organer og medlemsstater.
Det er derimod af største betydning, hvordan disse foranstaltninger vil blive udført.
Desinformationen formidles nemlig ikke kun af anti-5G-aktivister. Det formidles også af ICNIRP, teleindustrien og medlemsstaternes organisationer, der skal beskytte mod stråling.

ICNIRP
ICNIRP hævder, at sikkerhed sikres ved hjælp af ICNIRP’s anbefalede retningslinjer, men det er ikke så ligetil, siger Leszczynski , og der er mange spørgsmål om ICNIRP, som kræver svar, før den fulde tillid kan opnås. Leszczynski selv har sendt et åbent brev til ICNIRP’s Eric van Rongen og Rodney Croft, hhv. næstformand og formand, hvor han beder om en afklaring for de mange holdninger, ICNIRP har taget, da de udarbejdede de anbefalede retningslinjer for 2020. Leszczynski har endnu ikke modtaget svar trods flere rykkere.

Teleindustrien
Teleindustrien hævder, at sikkerheden sikres ved hjælp af ICNIRP’s anbefalinger retningslinjer. Teleindustrien har øget deres “tilstedeværelse” i nyhedsmedierne, og der bliver skrevet adskillige artikler, der klager over anti-5G-aktivister. Problemet er at disse artikler også indeholder forkerte oplysninger. Det er, som om at teleindustrien bekæmper aktivisternes misinformation med sin egen, teleindustriens misinformation. Teleindustrien har overtaget her, konstaterer Leszczynski , fordi nyhedsmedierne giver dem et let forum til at formidle teleindustriens information som almindeligt accepterede “sandheder”.

De statslige organisationer
Det samme gælder for medlemsstaternes organisationer, der skal beskytte mod stråling. Disse organisationer følger de videnskabelige fortolkninger og anbefalinger fra ICNIRP og formidler på den måde dels korrekte, men også ukorrekte oplysninger.
Spørgsmålet om fortsat videnskabelig forskning og om der kan ydes hjælp af eksperter fra EU-medlemsstater, er et oplagt forslag. Det kræver imidlertid finansiering til forskning og kræver mod til at støtte et initiativ, der potentielt vil udelade / ignorere ICNIRP og give en mere pålidelig ekspertorganisation der er uafhængige og som har forskellige meninger om videnskab og dens fortolkning.
Men tør EU imødegå ICNIRP’s monopol på “korrekt” videnskabstolkning? Og tør EU adressere den desinformation, der spredes ikke kun af aktivister, men også af ICNIRP, teleindustrien samt de statslige organisationer?
Hvis målet er at genoprette tilliden, bør EU løse problemerne med desinformation fra både aktivister, af ICNIRP, af teleindustrien og medlemsstaternes strålingsansvarlige organisationer.
Leszczynski skriver at han ikke håber, at det bliver, som han forestillede sig i sit tweet: ”Hvad forfatterne af dette brev har i tankerne, er den fulde godkendelse af det videnskabelige og teknologiske diktat fra teleindustrien og ICNIRP. Enhver, der stiller spørgsmålstegn ved teleindustrien eller ICNIRP, vil blive fordømt … ICNIRP har monopol på “sandhed” som “godkendt” af telekommunikation.”
Blogindlægget slutter med ordene: ”Hvordan foranstaltningerne, der er anført i brevet, vil blive udført af EU, vil afgøre, om tilliden kan blive gendannet, og om der vil blive givet korrekte oplysninger.”
Kilde:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/10/20/letter-of-15-eu-member-states-on-emf-and-5g-disinformation/

Digitale transportkorridorer

EU gør klar til at udrulle digitale transportkorridorer. Argumentet er trafiksikkerhed, at sænke CO2 aftrykket samt hidtil usete muligheder for innovation og økonomisk vækst.
Tilbage i juni 2020 kunne EU kommissionens nyhedsbrev fortælle at “Europa øger investeringerne med € 70 millioner i 5G med stærkt fokus på forbundet transport.” Ud af de lancerede 11 nye projekter skal 3 af projekterne levere applikationer inden for grænseoverskridende forbundet og automatiseret mobilitet. De grænseoverskridende projekter handler om 5G-tilslutning samt bane vejen for autonom kørsel på hovedveje, tog og søfartsruter. (1)
Den 2. oktober 2020 offentliggjorde ‘5G Public Private Partnership’, en strategisk implementeringsagenda om udrulning af 5G-korridorer: “5G Strategic Deployment Agenda for Connected and Automated Mobility in Europe 2. oktober 2020.” (2)
Når forbundne køretøjer får adgang til missionskritisk information i realtid, vil det bidrage til trafiksikkerheden, til et lavere CO2-fodaftryk og til en bred vifte af digitale tjenester til chauffører og passagerer, hedder det.
5G-korridorerne” forventes inden 2025 at blive “en nøglefaktor for forbundet og automatiseret mobilitet og til udvikling af innovative økosystemer omkring biler og andre transportmidler.” (3)
Hvis det udnyttes effektiv, vil effektivitetsgevinsterne ved digitalisering af disse sektorer udgøre et af de mest kraftfulde værktøjer til at fremskynde en effektiv klimaindsats, lyder det.
Men har denne indpakning af en (sort) industri i grønne gevandter i virkeligheden nogen gang på jorden set ud fra et alment accepteret perspektiv?
1) Sundhedskonsekvenserne er der pt. sat et officielt stort spørgsmålstegn ved, når vi f.eks. taler om brugen af 26 Ghz. (4)
2) Energiforbruget (og dermed CO2 aftrykket) er der ligeledes sat et stort spørgsmålstegn ved. (5) (6)

Kilder:
1) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europe-boosts-investment-eu70-million-5g-strong-focus-connected-transport-launching-11-new
2) https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2020/10/20201002_5G_SDA_for_CAM_Final.pdf
3) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europe-sets-5g-investment-agenda-connected-and-automated-mobility
4) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
5) https://www.euractiv.com/section/energy/news/ericsson-5g-could-dramatically-increase-network-energy-consumption/
6) https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them

Elbiler er ’smarte’ trojanske heste for techgiganter, der tager magten over vores adfærd.“Elbilerne er udstyret med digitale assistenter, der indsamler vores data og gør det så let for os at shoppe, at vi glemmer at tænke os om. Så længe elbilproducenterne er allieret med techgiganterne, er vores muligheder for at handle frit truet”
Det skriver forsker i elektroniske systemer Anders T. Christensen i dette debatindlæg i Information den 14. oktober 2020. *)
De største elektronikvarehuse i Danmark melder i disse år om rekordstore salg af intelligente enheder. Vi taler om stigninger i omsætningen af dem på flere hundrede procent. Ifølge Danmarks statistik har 36 procent af de 16-74-årige nu smart home-produkter i hjemmet.” (1)
Konsekvensen er øget misbrug af teknologien eller egentlig cyberkriminalitet, som det fremgår af artiklen fra DR:
“Det kunne være i form af afpresning, hvor kriminelle bruger skaffer sig adgang til systemets følsomme oplysninger, eller udnytter en fejl i en elektroniske lås til at komme let ind i et hus, på tidspunkter, hvor de ved, at der typisk ikke er nogen hjemme, fordi de har overvåget husets elforbrug.” (2)

Nu er turen kommet til vores biler.
Tesla var først ude, den praksis, de har for dataindsamling, har sat standarden for industrien. (3) Volvo, Audi og General Motors integrerer Googles Assistant i deres biler, andre samarbejder med Apple og Amazon. På den måde er elbilen blevet en slags trojansk hest for techgiganternes fortsatte dataindsamling.” (4)
For det er langtfra givet, at den lukrative teknologi, vi i dag kalder smart, rent faktisk er smart for samfundet og os som individer. Den underlægger os udenlandske techgiganter. Det er vores mulighed for at agere frit med forsæt, der er på spil.
Som mange har fremført, handler miljøindsatsen i forhold til privatbilisme i princippet ikke om at øge antallet af elbiler på vejene. Den handler om at reducere antallet af kilometer kørt i fossilbiler. Det faktum er værd at holde fast i, så længe de elbiler, vi kan få, er »smarte«.
Det bringer os ud over privatbilisme og merforbrug, det tillader os at fokusere på kollektiv transport, (el)cyklisme og mere arbejde hjemmefra — færre kilometer og stærkere lokalsamfund.”

Kilder:
1) https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=41576#
2) https://www.dr.dk/nyheder/indland/intelligente-hjem-boomer-skal-vi-i-spabad-siger-vi-hey-google-aktiver-spastemning
3) https://www.axios.com/what-tesla-knows-about-you-1f21d287-a204-4a6e-8b4a-0786b0afac45.html
4) https://www.cnet.com/news/google-assistant-now-has-500-million-monthly-users/
*) https://www.information.dk/debat/2020/10/elbiler-smarte-trojanske-heste-techgiganter-tager-magten-vores-adfaerd

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
13. oktober 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle
Velkommen til vores nyhedsbrev og velkommen til vores nye abonnenter. Nyhedsbrevet er blevet noget længere end planlagt. Men måske holder du efterårsferie og har lidt mere tid til at fordybe dig. Uanset kan du tage nyhedsbrevet i mindre bider og noget, har du måske læst i forvejen såfremt du er med i Facebook gruppen Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening. Hvis ikke er du naturligvis velkommen til at tilmelde dig gruppen. 

EMNER
– De danske sundhedsmyndigheder
– EU
– Kampen om 5G i Frankrig
– Gammelt nyt fra “eksperterne”
– Tech milliardærerne
– Elektromagnetisk stråling og vores hjerner
– Stoler vi på sundhedssikkerheden med 5G?
– Global 5G Protestdag den 26. september 2020

De danske sundhedsmyndigheder

TABT RÅD har indgivet klage til Folketingets Ombudsmand. Staten bryder sig åbenlyst ikke om, at det bliver et udbredt faktum, at en topfaglig forskerkomité er 5G-kritisk af sundhedsfaglige grunde.
Den 2. sept. 2020 offentliggjorde Hollands nationale sundhedsråd en sundhedsrapport om 5G, som af sundhedsfaglige grunde fraråder 5G-frekvensbåndet på 26 Gigahertz.(1) (2)
De danske myndigheder har på stribe nægtet at give Tabt Tråd en reaktion på rapporten. Den manglende velvilje har fået Tabt Tråd til den 8. okt. 2020 at indgive en klage til Folketingets Ombudsmand. (3)
Kilder:
1) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
2) https://tabttraad.home.blog/2020/09/17/baggrund-hvad-handler-5g-balladen-om-26-gigahertz-bandet-om/
3) https://tabttraad.home.blog/2020/10/09/ingen-kommentar-tabt-trad-klager-nu-til-folketingets-ombudsmand-over-afslag-pa-svar-og-afslag-pa-interview/

Energistyrelsen udgiver ny pjece: Skal skabe klarhed om mobilstråling i hverdagen. Men det er et uansvarligt skønmaleri med særdeles grove forglemmelser, skriver Tabt Tråd. Pjecen bør omgående trækkes tilbage og beklages i offentligheden. (1)

Ikke et eneste sted nævner Energistyrelsen i pjecen, at Sundhedsstyrelsen officielt tilråder, at mobiltelefoni anvendes forsigtigt. Sundhedsstyrelsen tilråder, at man holder mobiltelefonen væk fra hovedet samt anbefaler, at man begrænser taletiden, og det anbefales, at man bør foretrække SMS-beskeder frem for samtale.(2)
Sundhedsstyrelsen står absolut ikke alene med rådene.
IARC
Tilsvarende råd blev givet i 2011 af WHO’s kræftagentur, IARC, der gentog anbefalingen i sin verdenscancerrapport i februar i år, hvor afsnittet om mobilstråling var skrevet af bl.a. ICNIRP’s komitémedlem og WHO’s panelekspert Martin Röösli. (3)
“I betragtning af forskningsusikkerheden kan der træffes forsigtighedsforanstaltninger. Da mobiltelefoner er den mest relevante eksponeringskilde, og fordi styrken af RF-EMF falder hurtigt med afstanden fra kilden, er den enkleste og mest effektive forsigtighedsforanstaltning at holde mobiltelefonen væk fra kroppen under transmission; dette vil resultere i en betydelig reduktion i eksponeringen.”
SSM
Strålesikkerhedsmyndigheden i Sverige, som er den strålemyndighed, Danmark er tættest på, fastholder også anbefalingen af forsigtighed i sin 2020-rapport. SSM har mangeårig tradition for en meget tæt relation til industri NGO’en ICNIRP. (4)
I rapporten fremgår det ligeledes at “der (er) behov for mere forskning, der dækker de nye frekvensdomæner, der anvendes til 5G.”
Videre hedder det:
“Et andet vigtigt spørgsmål at undersøge er, om lavfrekvent magnetisk felter bidrager til den øgede forekomst af børneleukæmi, der er observeret tæt på kraftledninger i epidemiologiske undersøgelser. Det er også ønskeligt at undersøge forskellige sundhedseffekter baseret på kombinationer mellem elektromagnetiske felter og andre faktorer, både fysiske og kemiske faktorer.”
SIS
Ved hjælp af aktindsigt kan Tabt Tråd dokumentere, at Statens Institut for Strålesikkerhed (SIS), som er den ekspertfaglige enhed under Sundhedsstyrelsen, har et klart forbehold over for den tryghed, som Energistyrelsen nu lover.
I en ny pjecelignende fakta oversigt, som SIS har sendt til Sikkerhedsstyrelsen for nylig, skriver enheden for strålesikkerhed, at WHO’s ekspertgruppe i 2011 fandt tilstrækkelig evidens for kræft, som stadig i 2020 danner baggrund for WHO’s officielle kræftmistanke. SIS gjorde det tydeligt, at det er baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mobiltelefoner bruges forsigtigt og i så kort tid som muligt.
Sundhedsstyrelsens pressechef svarer udenom
Alle henvendelser fra Tabt Tråd til SIS skal gå igennem Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Guldmann Gustavsen, og langt de fleste svar har båret hendes underskrift og ikke stråleenhedens.
Tabt Tråd skriver, at i flere tilfælde har svarene fra Tina Guldmann Gustavsen ikke afspejlet de samme holdninger, som er fremgået af interne papirer fra Statens Institut for Strålesikkerhed (SIS), som Tabt Tråd har haft aktindsigt i. (7)
26Ghz
“5G-teknologien bruger faktisk frekvenser, der tidligere er benyttet til andre formål, som fx tv-transmittering, trådløst bredbånd og andre typer transmissioner”, skriver Energistyrelsen i pjecen, men det er ikke korrekt. Tabt Tråd begrunder det med følgende: “Nok har 5G’s pionerfrekvens, 26 Gigahertz, været brugt til andre formål som professionel teleinfrastruktur, men frekvensbåndet har ikke været massivt anvendt på gadeplan og i indemiljøer, som er visionen med 5G.” (5) (6)
26 GHz-basestationer skal nemlig installeres både indenfor og udenfor. De høje frekvensområder som 26 GHz trænger ikke igennem vægge og heller ikke igennem tætte trækroner. Signalet kræver frit sigte som forbindelsen mellem tv og fjernbetjening.
Tabt Tråds konklusion
“Pjecens fakta fordrejninger må medføre, at pjecen trækkes omgående tilbage og beklages i offentligheden, så det rent faktisk bliver hørt. Så meget forsøger pjecen at vildlede populationen.”
Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2020/10/08/blogposten-ny-mobilpjece-fra-energistyrelsen-er-sjofel-og-i-yderste-konsekvens-livsfarlig/
2) https://www.sst.dk/da/viden/straaling/straaling-i-hverdagen/mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/anbefalinger-om-mobilbrug
3) https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/vores_hverdag_med_mobilstraling.pdf
4) https://publications.iarc.fr/586
5) https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
6) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/09/08/leszczynski-there-is-something-utterly-wrong-with-the-icnirp-membership/
7) https://tabttraad.home.blog/2020/10/10/sundhedsstyrelsen-vil-ikke-svare-forsigtighed-forties-i-energistyrelsens-nye-pjece-om-mobilstraling/

EU

EU kommissionen: 5G skal haste udrulles uden nogen yderligere forsinkelser.
Sådan lød det bl.a. fra Margrethe Vestager, da EU Kommissionen offentliggjorde den 18. september 2020 en henstilling (1)(2), der opfordrer medlemsstaterne til at øge investeringerne i bredbånds infrastruktur med meget høj kapacitet, herunder 5G. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der inden 30. marts 2021 er udviklet en fælles tilgang i form af en værktøjskasse med bedste praksis til rettidig udrulning af faste og mobile netværk med meget høj kapacitet, herunder 5G-netværk.
Margrethe Vestager er eksekutiv vicepræsident for ‘et Europa, der passer til den digitale tidsalder’. Men hvorfor?
Margrethe Vestager begrundede det med industriens salgsargumenter:
“Bredbånd og 5G-forbindelse lægger grundlaget for den grønne og digitale transformation af økonomien, uanset om vi taler om transport og energi, sundhedspleje og uddannelse, eller produktion og landbrug.”

Men måske præsident Ursula von der Leyen kom noget tættere på med denne formulering:
“I dag tager Kommissionen yderligere skridt på dagsordenen for det digitale årti for at styrke Europas digitale suverænitet.” 

Og her skal vi nok tænke i NATO og USA.
Pentagons eller Department of Defense (DoD) strategiske dokument “The 5G Strategy”, blev godkendt den 2. maj
i 2020. (3)
Fra dokumentets indledning:
“5G er en kritisk strategisk teknologi: de nationer, der mestrer avancerede kommunikationsteknologier og allestedsnærværende tilslutningsmuligheder, vil have en langsigtet økonomisk og militær fordel. Denne strategi giver DoD-tilgang til implementering af den nationale strategi til sikring af 5G og er i overensstemmelse med den nationale forsvarsautorisationslov for regnskabsåret 2020 (FY2020), afsnit 254. Den overordnede strategi er også i overensstemmelse med den nationale forsvarsstrategi-vejledning om at være førende inden for nøgleområder med stor magtkonkurrence og dødelighed for at sikre 5G’s “indvirkning på fremtidens kampnetværk.””

Her tænkes oplagt på at hindre Kinas indflydelse og magt.
Pentagon eksperimenterer allerede med militære anvendelser af denne teknologi i fem luft-, flåde- og landstyrkebaser. Dette blev bekræftet af Joseph Evans, teknisk direktør for 5G i forsvarsministeriet, på en pressekonference den 3. juni. her blev det annonceret at syv nye militære baser, skulle bruges som “test beds” til den nye teknologi, hvilket bringer det samlede antal test baser op på 12. (4)

Det strategiske dokument fra Pentagon siger også:
“5G-teknologier repræsenterer afgørende strategiske kapaciteter for den amerikanske sikkerhed og for vores allierede. Det er derfor nødvendigt at .. overbevise vores allierede om at gøre det samme for at sikre interoperabilitet (effektivt samarbejde) for militære applikationer inden for NATO-rammen”.
Joseph Evans udtalte videre på pressekonferencen:
“Det amerikanske forsvarsministerium arbejder tæt sammen med sine industripartnere, der investerer hundreder af milliarder dollars i 5G-teknologi for at udnytte disse massive investeringer i 5G militære applikationer.”
Som Steigan.no giver udtryk for, er dette:
“et godt eksempel på den rolle, det såkaldte militærindustrielle kompleks spiller. Men den ene side af dette er også, at 5G er et kommercielt netværk, bygget af private virksomheder, der bruges af Pentagon for at få forbrugerne til at betale for militære formål.” (5)
Kilder:
1) KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18.9.2020 om en fælles EU-værktøjskasse til at reducere omkostningerne ved installation af netværk med meget høj kapacitet og sikre rettidig og investeringsvenlig adgang til 5G-radiospektrum for at fremme tilslutningsmuligheder til støtte for økonomisk genopretning fra COVID-19-krisen i Unionen.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-common-union-toolbox-reducing-cost-deploying-very-high-capacity
2) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1603
3) Department of Defense (DoD) 5G Strategy:
https://www.cto.mil/wp-content/uploads/2020/05/DoD_5G_Strategy_May_2020.pdf
4) https://www.fedscoop.com/dod-5g-test-bases-seven-new-announcements/
https://www.globalresearch.ca/5g-new-track-arms-race/5715692
5) https://steigan.no/2020/09/hvorfor-5g-er-i-natos-sikte/ 

Kampen om 5G i Frankrig
5G auktioner, Macrons arrogance, politisk modstand internt og ekstern samt ballade i teleskabet Orange.5G-auktioner
5G-auktioner i Frankrig bringer 2.786 milliarder euro ind for staten, Orange opnår den største andel af de frekvenser, der står på spil. Med auktionerne er vejen banet for at operatørerne (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free) kan markedsføre de første 5G-tjenester, i udvalgte franske byer i slutningen af ​​året. Det skrev Le Monde den 1. oktober 2020.
Det var salget af 310 MHz spektrum i 3,4-3,8 GHz-båndet, der blev afsluttet. Telekomregulator Arcep udtalte, at provenuet udgjorde EUR 2,79 mia. Orange tegnede sig for det højeste forbrug på 854 mio. EUR til 90 MHz spektrum. Altice France datterselskab SFR erhvervede 80 MHz for 728 mio. EUR, mens Bouygues Telecom og Free Mobile begge sikrede 70 MHz for 602 mio. EUR.
Auktionen var planlagt til april men blev udskudt pga. Coronakrisen. I den første fase af tildelingen havde den franske regering aftalt at sælge 200 MHz til en fast pris på 1,4 mia. EUR, hvor hver af de fire netoperatører brugte 350 mio. EUR til en blok på 50 MHz.

Tilfredse udbydere og købere
Både udbydere og købere var tilfredse med forløbet, hvilket måske skal ses i lyset denne udtalelse fra Cédric O, statssekretær og ansvarlig for den digitale overgang og elektronisk kommunikation:
“5G er en vigtig teknologi som en del af regeringens genopretningsstrategi”.
Cédric O mindede også om Frankrigs forsinkelse med implementeringen af ​​den nye generation af mobilnetværk, der allerede er blevet lanceret i “tredive lande i verden” især af Frankrigs store europæiske naboer (Tyskland, UK, Italien og Spanien).

Efter Macrons udskamning: “Opfordring til dialog”
“Efter en række diskussioner i samfundet” lancerede præsidenten for Arcep Soriano en “opfordring til dialog” og sagde, at han ønskede at arbejde “hånd i hånd” med valgte embedsmænd for at udvikle 5G-netværket i hele landet.
Hermed hentydede Soriano til den franske præsident Emmanuel Macron, da han arrogant forsvarede 5G udrulningen ved en tale til afslutningsceremonien for National Council of French Tech Capitals and Communities (CNCC) i Elysee-paladset i Paris, Frankrig, den 14. september 2020. Her udtalte Macon bl.a.:
”Jeg hører mange stemmer, der siger, at kompleksiteten i nutidige problemer skal løses ved at vende tilbage til olielampen! Jeg tror ikke, at Amish-modellen kan løse udfordringerne i nutidig økologi”.

Det franske grønne parti (EELV)
En udtalelse, der kom dagen efter, at omkring 70 grønne og venstre politikere fra primært det franske grønne parti Europa Écologie Les Verts (EELV).offentliggjorde en opfordring i Le Journal du Dimanche, der anmodede om et moratorium for 5G.
Intern i regeringen har Macron også haft problemer som har ført til udskiftning af ministre: Miljøminister Elisabeth Borne, som førte an i kritikken i juni, blev i juli skiftet ud og erstattet på sin post. Også den 5G-kritiske sundhedsminister, Olivier Véran, blev skiftet ud.

Ballade i Orange, Frankrigs største telefonselskab
Medarbejdere hos Orange, Frankrigs største telefonselskab og den 12. største mobilnetværksoperatør i verden, opfordrer ledelsen til at stoppe udrulningen af ​​5G. Omkring 1.000 Orange-medarbejdere, der kalder sig ”Je Suis Si Vert” (Jeg er så grøn), har rundsendt to notater. Det seneste notat – Uden 5G: Orange i fremtiden – fra maj 2020 hævder, at 5G både vil være skadeligt for miljøet og urentabelt. Det skriver Blomberg den 18. september 2020.
De henviser bl.a. til at den massive antenneinfrastruktur, der kræves til 5G, milliarder af trådløse enheder, der skal være sammenkoblet, og den tilhørende MIMO-teknologi vil betyde en eksponentielt øgning af energiforbruget samt bidrage væsentligt til den trådløse teknologis CO2-fodaftryk.

Modstanden mod 5G vokser i hele Europa
Ifølge Bloomberg er den franske uenighed “den mest konsekvente af flere græsrodskampagner mod teknologien i Europa.”
I Europa, som i USA, har teleselskaber udnyttet den økonomiske krise som følge af COVID-19 for at præsentere 5G som den økonomiske redning og dem, der protesterer mod 5G som en trussel mod det økonomiske opsving. En nylig rapport fra Rådet for Den Europæiske Union udtrykte vigtigheden af ​​at “bekæmpe” påstandene om 5G-sundhedseffekter.
Samtidig har domstolene i disse lande konsekvent truffet afgørelse for sagsøgere, der er blevet syge af stråling, både for dem, der har udviklet EHS og kræft. Hundredvis af forskere har indgivet en appel til EU, hvori de opfordrer til et moratorium for 5G, der har potentielle ødelæggende virkninger for mennesker og miljø.
Kilder:
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/01/les-encheres-de-la-5g-rapportent-2-786-milliards-d-euros-a-l-etat-orange-obtient-la-plus-grande-part-des-frequences-en-jeu_6054416_3234.html
https://www.telecompaper.com/news/french-5g-spectrum-sale-raises-eur-279-billion–1356305
https://www.euractiv.com/section/5g/news/macron-slams-anti-5g-proponents-as-amish-causing-uproar-in-france/
https://www.lejdd.fr/Societe/5g-une-soixantaine-de-maires-et-de-deputes-demandent-un-moratoire-au-moins-jusqua-lete-2021-3991401
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-18/dissent-at-heart-of-telecom-industry-undermines-france-s-5g-push
https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf
https://wearetheevidence.org/french-court-recognized-electromagnetic-sensitivity-as-an-occupational-disease/
https://childrenshealthdefense.org/news/six-italian-courts-have-ruled-that-cell-phones-cause-brain-tumors/
https://www.5gappeal.eu/

Gammelt nyt fra “eksperterne”

Den internationale EMF Scientist Appeal: De er “Ikke videnskabeligt uddannet”, udtaler Maria Feychting, professor i epidemiologi
“Det er bedre at stole på videnskabelige kompileringer foretaget på vegne af etablerede / offentlige organisationer som WHO, EU SCENIHR, Public Health England, HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS og SSM (Radiation Safety Authority) i Sverige.”


Det udtalte Maria Feychting (1), professor i epidemiologi ved Institut for Miljømedicin ved Karolinska Institutet, til den svenske Expressen tilbage til den 13. april 2020, længe før rapporten fra Det nationale sundhedsråd i Holland kom den 2. september 2020.
I rapporten anbefalede Det hollandske sundhedsråd bl.a.:
1) overvågning af eksponering før, under og efter udrulningen af ​​5G-systemerne af hensyn til eventuelle langsigtede sundhedsrisici som så kan være estimeret bedre.
2) forskning i bl.a. forholdet mellem eksponering for 5G anvendte frekvenser og forekomsten af kræft, nedsat mandlig fertilitet, dårlig graviditetsresultater og fosterskader.
3) ikke at bruge 26 GHz frekvensbånd til 5G så længe som de potentielle sundhedsrisici har ikke været undersøgt.
4) at tage en forsigtig tilgang og holder eksponeringer så lave som det med rimelighed kan opnås.

Maria Feychting, skrev i en e-mail til det svenske Expressen, at der ikke er noget grundlag for påstande om, at 2G, 3G, 4G eller 5G vil påvirke immunsystemet.
“Hvis det var på den måde, ville vi i lang tid have set en øget forekomst af smitsomme sygdomme i de fleste lande, som ikke er observeret. Generelt er der tværtimod set en reduktion i dødeligheden.”
Det fremgår af en artikel i Expressen, som omhandler 5G, corona og nedbrænding af talemaster i England.
“Når Expressen spørger Anders Sydborg fra Facebook -gruppen Strålningsupproret, hvilke kilder han baserer sin mening på, henviser han til The International EMF Scientist appel. Organisationen beskriver sig selv som “en troværdig og indflydelsesrig stemme”, der driver den offentlige mening mod FN, dens underorganisationer og medlemsstater for øget beskyttelse af sundheden mod udsættelse for stråling.”
Men professor Maria Feychting mener, at den internationale EMF Scientist Appeal ikke er en videnskabelig organisation:
“Mange af dem, der er anført der, er ikke videnskabeligt uddannede eller har deres videnskabelige baggrund inden for et helt andet forskningsområde og / eller er ikke længere videnskabeligt aktive. Jeg synes, det er bedre at stole på videnskabelige kompileringer foretaget på vegne af etablerede / offentlige organisationer som WHO, EU SCENIHR, Public Health England, Health Council of the Netherlands og SSM (Radiation Safety Authority) i Sverige.”
Mon Maria Feychting ville henvise til Health Council of the Netherland i dag? Interessant er det, at i rådet deltog også medlemmer af ICNIRP – den privatejede teleindustri NGO – nemlig:
Eric van Rongen: den ene af ​​de to sekretærer i den nederlandske komité for EMF. Formand for ICNIRP siden 2016 og næstformand fra 2020. Han var stadig formand under udarbejdelsen af ​​2020. Har længe været medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien.
Anke Huss: Institut for Risikovurderingsvidenskab, University of Utrecht, også medlem af ICNIRP
Zenon Sienkiewicz: inviteret med som ekspert af den nederlandske komité for EMF. Han var medlem af ICNIRP under udarbejdelsen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjerne.
Alle tre er medunderskrivere på den hollandske rapport.
Om Maria Feychting
Hun var bl.a. vicepræsident for ICNIRP i årene 2012-2020.Desuden har hun forsket for millioner af kroner, som nordisk teleindustri for år tilbage stillede til rådighed for Karolinska Institutet og forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.Anders Ahlbom er Maria Feychtings nærmeste professorkollega. Anders Ahlbom, aftalte direkte med mobilproducenten Ericsson, hvordan forskningsprojektet skulle foregå. Den 6. oktober 2011 sendte Anders Ahlbom en mail direkte til Ericsson med forsknings- og budgetplan, og han meddelte, at han efterfølgende ville bede mellemleddet, Vinnova, om at fordele pengene.
I maj 2011 blev det afsløret at Anders Ahlbom også arbejdede i Bruxelles som telelobbyist sammen med broderen Gunnar Ahlbom. Det blev afsløret kort før at Anders Ahlbom skulle deltage i WHO’s evaluering af kræft og mobiltelefoni i 2011.
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
Kilder:
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/masterna-branns-for-coronateori-utan-belagg/
https://emfscientist.org/
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/639138510332203/

”Det (5G) er ikke sat op som et eksperiment med folkesundheden, men selvfølgelig kan man betragte det sådan. Det bliver nødvendigt at skaffe mere information om eksponering og alle de helbredsproblemer, der kan komme ud af det.”
Citat af Eric van Rongen


Eric van Rongen var formand for industri NGO’en ICNIRP fra 2016 til maj 2020, hvor han blev næstformand. Herudover er han videnskabelig sekretær i det nederlandske sundhedsråds komité for elektromagnetiske felter (EMV), samt komitémedlem i den svenske stats forskerkomité på området (SSM).
Find flere citater fra Eric von Rongens mund i Tabt Tråds artikel:
https://tabttraad.home.blog/2020/09/27/uhorte-citater-om-5g-og-stralesikkerhed-af-mr-icnirp/

Tech milliardærerne

Finans: Coronakrisen med dens lockdown’s har kastet millioner af mennesker ud i fattigdom, men ikke teknologi milliardærerne.
Det viser en ny rapport fra PwC i Schweiz med al tydelighed. Rapporten har titlen Billionaires Insights 2020. (1
)

Mens coronakrisen med dens lockdown og social afstand har kastet hundreder af millioner af mennesker i fattigdom og for evigt truet deres levebrød, har det været en fest for dollarmilliardærene.
Den samlede milliardærformue nåede 10,2 billioner dollars i slutningen af ​​juli 2020 og ramte et nyt højdepunkt efter dette års V-formede tilbagegang i aktivpriserne. Dette niveau overstiger den tidligere top på USD 8,9 billioner, nået i slutningen af ​​2017. Teknologimilliardærerne har øget deres formuer med hele 41,3 procent.

En amerikansk kongresrapport opfordrer til antitrust tiltag mod tech-giganter

En rapport fra en nøglekomité i den amerikanske kongres konkluderer at teknologigiganterne Apple, Amazon, Facebook og Google udnytter deres betydelige markedsstyrke på konkurrence begrænsende måder. Efter over 16 måneders efterforskning konkluderede the House Judiciary Committee’s Antitrust Subcommittee, at kongressen og monopolhåndhævelsesorganerne “er nødt til at gribe ind, og genskaber konkurrence, forbedrer innovation og beskytter vores demokrati”. Det vil være op til den nye kongres, der blev valgt i november, at afgøre, om rapporten skal handles.
Lignende forslag overvejes i EU som en del af den planlagte lov om digitale tjenester. Apple er i mellemtiden under efterforskning i EU for den noterede app markeds praksis.
Rapporterne:
1) https://www.pwc.ch/en/publications/2020/UBS-PwC-Billionaires-Report-2020.pdf
2) https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf
Kilder:
https://steigan.no/2020/10/koronakrisa-har-gitt-milliardaerene-et-giganthopp-i-formuene/
https://www.pwc.ch/en/insights/fs/billionaires-insights-2020.html
https://www.telecompaper.com/news/us-congressional-report-calls-for-antitrust-action-against-tech-giants–1356838

Elektromagnetisk stråling og vores hjerner

Kan elektromagnetisk stråling skabe kaos i vores hjerner?
Cockpitterne i moderne militære fly er oversvømmet med radiofrekvent (RF) støj fra indbyggede emissioner, kommunikationsforbindelser og navigationselektronik, herunder stærke elektromagnetiske (EM) felter fra lydhoveder og hjelmsporingsteknologier.
“Piloter rapporterer ofte om mindre kognitive præstationsudfordringer under flyvningen, og fra 1993 til 2013 tegnede rumlig desorientering i US Air Force-piloter sig for 72 klasse A-uheld, 101 dødsfald og 65 tabte fly,” skriver DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency) et forskningsagentur under det amerikansk forsvar. (1) Det amerikanske militær frygter, at nogle af disse nedbrud kan være forårsaget af elektromagnetiske felter.
Der er store økonomiske interesser i at undgå disse uheld. Større luftfartsulykker er i øjeblikket klassificeret som uheld i klasse A, B og C. Klasse A-uheld opstår, når der er skader for mere end 2 millioner $ skader på flyet, flyet ødelægges, eller dets pilot eller besætning dræbes eller permanent, helt deaktiveres. (2)
DARPA vil nu igangsætte forskning (3) for at måle de elektromagnetiske felter inde i de militære flys cockpit, især signaler mellem 9 kHz og 1 GHz for at finde ud af, om de påvirker piloternes ydeevne.

DARPA skriver i sin begrundelse for projektet:
”Nylig DARPA-finansieret forskning har vist, at menneskelige hjerner fornemmer magnetfelter, som dem, der bruges af dyr til navigation, og at denne proces er “fastklemt ” (dvs. forstyrres) af radiobølger (RF), der påvirker hjernebølger og adfærd. Desuden var nylige fund de første til at vise, at selv svage RF-felter og ‘Jordstyrke’ magnetfelter har målbare, reproducerbare virkninger på menneskelige hjernebølger og ubevidst opførsel i et kontrolleret miljø.”
“Nylig forskning” henviser til arbejde udført under DARPAs RadioBio-program (4), der blev annonceret i 2017. Et af målene var at se, om levende celler kan kommunikere med naboceller ved hjælp af EM-signaler og i så fald hvad cellerne fortæller hinanden og hvordan de gør det.
Joe Kirschvink hos Caltech, en RadioBio-entreprenør, har rapporteret (5), at menneskelige hjernebølger reagerer på ændringer i magnetfelter i størrelsesordenen Jordens felt.
“Mange dyr har magnetoreception, så hvorfor ikke os?” spørger Connie Wang, Caltech-kandidatstuderende og hovedforfatter af eNeuro-studiet. F.eks. Bruger honningbier, laks, skildpadder, fugle, hvaler og flagermus det geomagnetiske felt til at hjælpe dem med at navigere, og hunde kan trænes i at finde begravede magneter. Det er længe blevet teoretiseret, at mennesker kan have en lignende evne. På trods af en masse forskningsforsøg, der forsøgte at teste for det i 80’erne, er det dog aldrig blevet vist endeligt.
Den nye forskning er det første konkrete bevis for en ny menneskelig sans: magnetoreception. Deres fund blev offentliggjort i tidsskriftet eNeuro den 18. marts 2019. (6)
Kilder:
1) https://www.darpa.mil/
2) https://www.militarytimes.com/news/your-military/2019/03/01/dod-is-rethinking-what-defines-a-major-aviation-accident/
3) https://beta.sam.gov/opp/45cf0a26208f441db092e9a2653bddd6/view#general
4) https://microwavenews.com/news-center/darpa-radiobio
5) https://www.caltech.edu/about/news/evidence-human-geomagnetic-sense
6) https://authors.library.caltech.edu/90480/
Se også:
https://microwavenews.com/short-takes-archive/iceman
https://tabttraad.home.blog/2020/09/16/ny-forskning-far-stralingsramte-hoveder-jagerfly-til-at-nedstyrte/

Verden over eksperimenterer gør det selv-folk uden medicinsk baggrund med elektrisk hjernestimulering. “Lad helt være” siger professor.
De monterer elektroder på hovedet, sætter jævnstrøm til udstyret, og håber at skærpe intellektet for eksempelvis i håbet om at blive bedre til at spille computerspil. Eller ved hjælp af elektricitet at kunne behandle alt fra depression til alvorlige neurologiske tilstande som Parkinsons sygdom.
Udstyret købes ofte via nettet – eller bygges efter anvisninger, som også ligger frit fremme i cyberspace. Denne form for elektrisk hjemmebehandling – såkaldt transkranial stimulering, hvor man sender en svag strøm gennem kraniet og ind i hjernen – er ret udbredt, også i Danmark. Det skrev Lundbeckfonden 28. maj 2019.
Men “uden medicinsk baggrund og uden det rette måleudstyr har man ikke en jordisk chance for at måle, hvad der sker i hjernen, når man tilfører strøm. Og dermed heller ikke nogen mulighed for at kunne styre dosis”, siger Hartwig Siebner, neurolog og Lundbeckfonden-professor i præcisionsmedicin ved Københavns Universitet. Og videre:
“Selv om den forbigående funktionsændring i sig selv må betegnes som uskadelig, så viser den noget helt centralt. Nemlig, at lægevidenskaben langt hen ad vejen endnu ikke har detaljeret viden om, hvad der egentlig sker, når hjernen påvirkes elektrisk. Og i forhold til de mange gør det selv-folk, som køber stimuleringsudstyr på nettet eller bygger det derhjemme, sender vores forsøg derfor et klart budskab: Lad helt være”.

Kan strøm til hjernen øge kreativiteten? spurgte Videnskab.dk tilbage i 2016.
En dobbelttydig artikel, der på den ene side kunne fortælle om nysgerrige unge, der eksperimenterede med både at bruge og udvikle hjelme til at udvide kreativiteten. På den anden side udtalte Jesper Mogensen, der er professor i neurovidenskab:
“Kreativitet er mange ting, og det varierer fra person til person. Jeg kender ikke til nogen som helst studier, der har lokaliseret kreativitet et bestemt sted i hjernen. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at apparatet virker, men jeg vil se videnskabelig evidens, før jeg tror på det.”

Elektricitet som selskabsleg
Ovenstående giver anledning til at nævne Arthur Firstenberg og hans bog ”Den usynlige regnbue – historien om elektriciteten og livet.” Her beskriver han, hvordan alle tilbage i 1700-tallet skulle have elektriske apparater således at de kunne give hinanden og sig selv stød. I de velhavende hjem stod store udsmykkede elektriske maskiner udsmykkede på samme måde som pianoer Men heller ikke den gang var det socialt acceptabel at hævde at elektricitet var farligt, så ingen lyttede til advarslerne.
Elektriciteten bliv antaget at have med Livskraften at gøre så ud over at være ren underholdning tog man også elektriciteten i brug på grund af dens medicinske virkning. Ikke bare prominente personer åbnede for behandling med elektricitet, også mange uden nogen form for medicinsk baggrund købte og lejede maskinerne for at behandle folk.
Behandlingerne med elektricitet fortsatte gennem 1700 og 1800 tallet. Det er hævet over enhver tvivl at man kunne helbrede sygdomme. Firstenberg giver eksempler som genskabelse af hørelsen, også for nogen som fra fødslen havde været døve, og fjernelse af tinitus. Man forsøgte også at påvirke hjertet og genoplivede dyr med elektrisk påvirkning og man kunne få pulsen hos mennesker til at falde og stige. Men ingen reagerede ens på elektriciteten.

De uønskede virkninger
De negative virkninger talte man ikke så meget om, men de blev registreret. Elektrificering gav omtågethed, hovedpine, kvalme, svækkelse. Træthed og hjertebanken. Men også hoste og astmalignende symptomer muskel og ledsmerter og nogle gange observerede man også depressioner. De observerede negative virkninger er genkendelige for folk, der i dag lider af EHS (elektro hypersensitive).
Mange af de første fysikere der arbejdede med elektricitet blev syge af deres beskæftigelse: fra brutale hovedpine, kronisk lammelse og nervelidelse. Elektriciteten havde bivirkninger og nogle mennesker var endda meget modtagelige for disse negative sider. Værd at bemærke er, at den elektriske energi man blev udsat for dengang på ingen måde svarer til de mængder vi udsættes for i dag.
Kilder:
https://www.lundbeckfonden.com/ny-forskning-hejser-det-roede-flag-leg-ikke-elektriker-med-din-hjerne/
https://videnskab.dk/krop-sundhed/fup-eller-fidus-kan-stroem-til-hjernen-oege-kreativiteten
Arthur Firstenberg: ”Den usynlige regnbue – historien om elektriciteten og livet.” Z-Forlag 2019.

Mere om elektrisk hjernestimulering: Moderne ECT og fremkaldelse af midlertidig koma og en flatlining af hjernebølger er næppe mere betryggende end ‘det hvide snit’ – lobotomi.
Det skriver Children’s Health Defense Team i en artikel den 9. oktober 2020. (1)
De sene 1930’ere var en storhedstid for at eksperimentere med hjernen hos dem, der havde udtalt skizofrene, bipolare eller var alvorligt deprimerede. Kort efter indførelsen af ​​lobotomi (‘det hvide snit’) fokuserede italienske psykiatere på at fremme elektrisk inducerede anfald som en psykiatrisk intervention. (2)
En gennemgang fra 2006 i Advances in Psychiatric Treatment viser, at “Nyere ECT-metoder ikke har resulteret i et mærkbart fald i bivirkninger.” (3)
Mens ECT-fans betragter det 21. århundrede-ECT som værende meget “kontrolleret” og “raffineret”, indrømmer de også at “den optimale anfaldsperiode forbliver uklar”, og at de ikke rigtig forstår, hvordan ECT fungerer. (4)
Dr. Peter Breggin, psykiater fra Harvard, opsummerer:
”Efter flere rutinemæssige ECT’er bliver den beskadigede person mere og mere apatisk, ligeglad, ude af stand til at føle ægte følelser og endda robotagtig. Hukommelsestab og forvirring forværres. Denne hjælpeløse person bliver ude af stand til at give udtryk for nød eller klager og bliver føjelig og håndterbar. ECT-læger kalder dette fejlagtigt en forbedring, men det indikerer alvorlig og invaliderende hjerneskade.” (5)
Bruges ECT med yngre patienter, er man enige om behovet for løbende vedligeholdelsessessioner for at bevare ”klinisk stabilitet”. En ECT-promotor hos Johns Hopkins tilføjer, “ingen kender virkelig langtidseffekterne af ECT ved denne frekvens og startede i en så ung alder.” (6)
Jock McLaren, en australsk psykiater, formulerer det således:
”Når [nutidens psykiatere] får en kompliceret patient, ved de faktisk ikke, hvad de skal gøre. […] Således når de meget hurtigt grænsen for deres færdigheder og har ingen anden mulighed end at nå ud til elektroderne. En psykiater, der siger: ‘Du har brug for ECT’ siger egentlig kun: ‘Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre.’ “ (7)
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/news/electroconvulsive-therapy-autistic-youth-dangerous/
2) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032709000469
3) https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/memory-and-cognitive-effects-of-ect-informing-and-assessing-patients/DD5C63934357779765BA7ADF308275AE
4) https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/070674371105600104
5) https://breggin.com/ect-resources/Shock_treatment_brochure_June_8.pdf
6) https://www.hopkinsmedicine.org/news/articles/self-harming-behavior-in-children-with-autism-can-electroconvulsive-therapy-help
7) https://www.madinamerica.com/2017/06/no-psychiatrist-needs-use-ect/

Stoler vi på sundhedssikkerheden med 5G

Under halvdelen af de adspurgte stoler på 5G-sikkerheden i europæiske undersøgelser.

Det skriver Tabt Tråd i et opslag fra den 3. oktober 2020 med baggrund i repræsentative undersøgelser foretaget af det multinationale konsulent bureau Deloitte.Schweiz: 58 % af schweizerne tænker, der er sundhedsrisici forbundet med strålingsudledninger fra 5G-antenner.
Belgien: 45 % af belgierne er overvejende i tvivl om 5G vil kunne udgøre en sundhedsrisiko.
England: 43 % af briterne er usikre på, om 5G kan udgøre en helbredsrisiko, mens 14 % af briterne tænker, at der er helbredsrisici forbundet med 5G-netværket.
Østrig: 36 % af østrigerne tror at der er sundhedsrisici forbundet med 5G og 18 % er i tvivl.
Holland: 17% af hollænderne tror at der er sundhedsrisici forbundet med 5G og 22 % er i tvivl.
Kilder:
https://tabttraad.home.blog/2020/10/03/under-halvdelen-stoler-pa-5g-sikkerheden-i-europaeiske-undersogelser/
https://www2.deloitte.com/uk/digital-consumer-trends/5g-evolution-deferred
https://tabttraad.home.blog/2019/11/12/schweizisk-avis-flertallet-vil-stoppe-5g/
https://www.20min.ch/story/jeder-zweite-glaubt-dass-5g-krank-macht-955917884114

Global 5G Protestdag den 26. september 2020

Global 5G Protest Day: København
Velkomst og introduktion:
ved Preben Kastrup (www.Nejtil5G.dk) og Tine Mansfield (Folkebevægelsen nej til 5G i Danmark)
Hele programmet:
Kl. 12.00 – 13:
Musik og sang: Ulrik Bay (5G protestsangen Ak og Ve), Sander Stenderup og KADIKADIZZA. https://www.facebook.com/groups/2244265522456587/permalink/2727426304140504/
Kl. 13.00 – ca. 14.15:
Taler:
1. Intro oplæg (på dansk og engelsk) ved Preben Kastrup (www.nejtil5g.dk/) og Tine Mansfield (Folkebevægelsen Vi siger nej til 5G). https://youtu.be/rwIN7efi2us
2. Vibeke Frøkjær Jensen, Dyrlæge, Ph.d. https://youtu.be/aj8QnNht_J4
3. Flemming Blicher, Ingeniør og aktivist. https://youtu.be/eT1TSvf9Vnw
4. Henrik Eiriksson, IT og software specialist https://www.facebook.com/groups/2244265522456587/permalink/2727511250798676/ (spol frem til 30.00)
Kl. ca.14.15:
Demonstration gennem København. https://youtu.be/o8w6b4nzN7Y
Bemandede stande på Højbro Plads: May Day, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, EHS Foreningen, Landsindsamlingen mod 5G samt Folkebevægelsen Vi siger nej til 5G. FeltFri Shop (lavede målinger på den aktuelle EMF stråling på pladsen).
Demonstrationen var arrangeret af Folkebevægelsen Vi siger nej til 5G i Danmark: https://www.facebook.com/groups/2244265522456587/.
Lyden blev leveret af Michael Skat, der også lavede Live Streaming. Mads Kaare stod for videooptagelserne. Tak til jer.

Global 5G Protest Day: Aarhus
Musik og taler fra demonstrationen på Rådhuspladsen i Aarhus samt klip fra gåturen igennem byen.
Talerne:
Søren Ellegaard – 9:30
Pernille Schriver – 17:20
Michael Jensen – 35:27
Musik: Peleh Ben David og Christina Funch
Demonstrationen var arrangeret af ’Folkebevægelsen Vi Siger Nej til 5G i Danmark’.
https://youtu.be/d52rYpvzSbs

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
20. september 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle
Velkommen til vores nyhedsbrev. 

Det der ligger først for lige nu er GLOBAL 5G PROTEST DAG den 26. september 2020. I Danmark bliver der afholdt demonstrationer/oplysningsmøder i henholdsvis København og Aarhus.
Kom og støt op om kampen mod 5G.København: Højbro Plads kl. 12.00 – ca. 16.00
Program:

kl. 12.00 – 13.00:
Musik og sang: Bl.a. Ida Ambrose & Flaming Acoustic, rap med KADIKAZZI, reggae ved Jimee, 5G protestsang ved Ulrik Bay.
Bemandede stande: May Day, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, EHS Foreningen, Landsindsamlingen mod 5G samt Folkebevægelsen Vi siger nej til 5G. FeltFri Shop og Martin MD Iversen vil lave målinger på den aktuelle EMF stråling.
kl. 13.00 – 14.15:
Introduktion ved Preben Kastrup, Nejtil5G.dk og Tina Mansfield, Folkebevægelsen Vi siger Nej til 5G
Oplæg med Vibeke Frøkjær Jensen, Dyrlæge, Ph.d., Flemming Blicher, Ingeniør og aktivist og Henrik Eiriksson, IT og software specialist
Kl. 14.15 – ca. 16.00:
Demonstration gennem byen. Der sluttes af på Højbro Plads.
Mere info hvor du også kan tilmelde dig:
https://www.facebook.com/events/2810810802484302/

Aarhus: Rådhusplads i Aarhus kl. 13.00 – 16.00
Program:

13.00-13.30
Velkomst, ved Søren Ellegaard
Tale ved Pernille Skriver fra EHS Foreningen, Info og detaljer om 5G af whistleblower Michael Jensen
13.30-14.00
Protest sange ved Ben David spiller .
14.00-15.00
Optog igennem byen med tromme og flyers mv.
15.00-16.00
Tilbage på Rådhuspladsen er der tid til at aftale hvordan vi gør næste demo.
Mere info hvor du også kan tilmelde dig:
https://www.facebook.com/events/2298921940253661/

EMNER
– Insekter og stråling
– 5G og Det hollandske sundhedsråd
– Rumænien: Sundhed eller en budgetomsætning på 2,1 mia.
– Det nye evidenshierarki
– Corona krisen og det trådløse
– Mænds fertilitet
– 5G og energiforbruget
– Smart Meters

Insekter og stråling

Et ny metastudie konkluderer, at mobiltelefonstråling ud over pesticider og tab af levesteder også har negative effekter på insekter.
Studiet er udført af biologen og miljøforskeren Alain Thill, Freiburg Universitetet, på vegne af miljø- og forbrugerorganisationen diagnose:funk, NABU Baden-Württemberg og den luxembourgske miljøorganisation AKUT.
Naturbeskyttelsesforeningen NABU er en af ​​de største og ældste naturbeskyttelsesforeninger i Tyskland.
Alain Thill har set på 190 videnskabelige publikationer, der beskæftiger sig med emnet insekter og elektromagnetiske felter. Af disse blev 83 analyseret i detaljer, hvoraf 72 demonstrerede negative virkninger af elektromagnetisk stråling (EMF) på insekter. Alle peer-reviewed.
Fra studiets sammenfatning:
“Overalt i verden falder antallet af insekter i alarmerende hastighed. Det er kendt, at brugen af ​​pesticider og moderne landbrugspraksis blandt andre årsager spiller en vigtig rolle. De kumulative virkninger af flere lavdosis toksiner og spredningen af ​​toksiner i naturen er endnu ikke metodisk undersøgt eller er lige begyndt.
Eksisterende forskning antyder en anden faktor af antropogen oprindelse, der kan have subtile skadelige virkninger: den stadig hyppigere brug af konstruerede elektromagnetiske felter (EMF) såsom højspænding, cellulær kommunikation og WiFi. Infrastrukturen i den næste generation af mobile radioteknologier (5G) er i øjeblikket ved at blive oprettet uden tidligere at være blevet kontrolleret for mulige toksiske effekter. Mens menneskeheden stræber efter teknologiens allestedsnærværende, kan selv beskedne virkninger af elektromagnetiske felter på organismer i sidste ende nå niveauer af mætning, der ikke længere kan ignoreres.”

“Følgende negative virkninger er blevet beskrevet i undersøgelser: begrænsninger i retningssansen, nedsat reproduktionskapacitet og fertilitet, sløvhed, ændringer i flyvedynamik, manglende søgning efter mad, nedsat reaktionshastighed, flugtadfærd, forstyrrelse af døgnrytmen, blokering af luftvejskæden og beskadigelse af mitokondrier, forkert aktivering af immun systemet, øget antal DNA-strengbrud.
Nogle af mekanismerne, der fører til denne skade, kan identificeres. EMF påvirker stofskiftet, herunder virker de på de spændingsstyrede calciumkanaler, f.eks. i neuronal excitationstransmission og i muskelvæv, hvilket kan føre til en overaktivering af signaltransduktion og åndedrætskæden med produktion af frie iltradikaler og følgelig til oxidativ cellestress. Resultaterne viser, at EMF kan have en alvorlig indflydelse på vitaliteten af ​​insektpopulationer.
I nogle eksperimenter blev der, på trods af lave eksponeringsniveauer for transmissionssystemer gennem flere måneder, konstateret at der opstod skadelige virkninger. Allerede feltstyrker 100 gange under ICNIRP-grænseværdierne kunne have effekter. På baggrund af det hurtige fald i insekter og den yderligere udvidelse af højfrekvente elektromagnetiske feltkilder er der ikke kun et presserende behov for yderligere forskning, men især også for interaktioner med andre skadelige stoffer som pesticider. Når man planlægger udvidelsen af ​​mobilkommunikation, skal insekternes levesteder være beskyttet mod EMF-eksponering.”


Metastudiet er blevet omtalt i det norske NRK, som har haft en del fokus på insekterne og deres forsvinden bl.a. med udgangspunkt i den tyske rapport fra 2017. Men også i det finske nyhedsmedie Yle Uutiset bliver studiet omtalt. Hvordan Danmarks Naturfredningsforening vil tage imod studiet bliver interessant. DN har hidtil benægtet EMF problemets eksistens.

Tilbage i 2017 kunne en anden tysk rapport der omhandlede 63 naturbeskyttelsesområder i Tyskland fortælle om “en sæsonbetonet tilbagegang på 76% og en sommer nedgang på 82% i den flyvende insektbiomasse i løbet af de 27 år undersøgelsen har løbet. Vi viser, at denne tilbagegang er synlig uanset naturtype, samt at ændringer i vejr, arealanvendelse og habitategenskaber ikke kan forklare dette samlede fald.” (Caspar A. Hallmann et al. 18. oktober 2017.)
Elektromagnetisk stråling blev ikke nævnt, men den var den eneste ubekendte der stod tilbage.
Kilder:

https://baden-wuerttemberg.nabu.de/news/2020/september/28682.html
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/bw/einmaligeverwendung/thill_2020_review_insekten_komplette_studie_mit_zusammenfassung.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
https://tabttraad.home.blog/2020/09/17/tysk-naturorganisation-mobilstraling-kan-have-mindsket-insektbestanden/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

5G og Det nationale sundhedsråd i Holland

Den længe ventede rapport fra det Det nationale sundhedsråd i Holland kom den 2. september 2020
Konklusionen:
“Rådet kan ikke besvare spørgsmålet, om eksponering for 5G-frekvenser rent faktisk udgør sundhedsrisici. Dette skyldes, at det ikke vides på hvilket niveau af eksponeringseffekter, der kan forekomme, eller hvor høj eksponeringen for mennesker vil være, efter 5G-systemerne er taget i brug.”
Kilder:
https://tabttraad.home.blog/2020/09/03/fakta-de-vaesentlige-nedslag-i-hollandsk-5g-rapport/
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/524113211834734/
https://tabttraad.home.blog/2020/09/02/overblik-flere-lande-har-vurderet-5g-omtrent-som-holland
Engelsk resumé:
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health

ICNIRP og det hollandske sundhedsråd.
“Hvordan er det muligt, at de samme medlemmer af ICNIRP og Hollands sundhedsråd kan stå inde for vidt forskellige meninger om EMF-eksponering og sundhed?”
Det spørgsmål stiller den polsk-finske strålingsekspert og videnskabsdebattør, Dariusz Leszczynski i et blogindlæg den 5. september.

I det hollandske sundhedsråd sidder flere medlemmer, der også er medlemmer af ICNIRP.

Dariusz Leszczynski peger på, at ICNIRP ikke efterlod nogen plads til tvivl, da de med 2020-retningslinjerne udtalte, at offentligheden, uanset hvor gammel eller hvor ung, hvor syg eller hvor sund, vil blive beskyttet af ICNIRP 2020-retningslinjerne:
“De eneste underbyggede skadelige helbredseffekter forårsaget af eksponering for radiofrekvens-EMF’er er nervestimulering, ændringer i permeabiliteten af ​​cellemembraner og effekter på grund af temperaturhøjde. Der er ingen beviser for skadelige sundhedseffekter ved eksponeringsniveauer under begrænsningsniveauerne i ICNIRP (1998) -retningslinjerne og intet bevis for en interaktionsmekanisme, der kunne forudsige, at skadelige sundhedseffekter kunne forekomme på grund af radiofrekvent EMF-eksponering under disse begrænsningsniveauer.”
Komiteens standpunkt
Dariusz Leszczynski påpeger, at komiteen på den ene side giver udtryk for ting, der er i tråd med ICNIRP-udtalelserne og på den anden side indrømmer, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til at udelukke, at der kan ske effekter.
Leszczynski påpeger bl.a.:
– det kan ikke udelukke muligheden for visse sundhedseffekter, men hævder i samme sætning det modsatte, at sundhedseffekterne hverken er bevist eller mulige
– virkninger på hjernens elektriske aktivitet er sandsynlige, men det vides ikke, om de er sundhedsmæssige
– de fleste af de biologiske processers virkninger blev ikke påvist, er ikke sandsynlige, men disse effekter kan ikke udelukkes
– komiteen erklærede utvetydigt, at der næsten ikke er nogen forskning i spektrum tæt på mm-bølger, der i første omgang vil blive brugt af 5G-netværk (26 GHz)
– i den endelige konklusion anbefaler komiteen brugen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjer, men med advarsel om, at brugen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjer kan være forbundet med en vis sundhedsrisiko, og at eksponeringerne skal være så lave som muligt – dette betyder i praksis anbefaling til ALARA-princippet.
ALARA står for “så lavt som det med rimelighed kan opnås”. Princippet betyder, at selvom det er en lille dosis, skal du prøve at undgå den, hvis du ikke har nogen fordel af den. For at gøre dette kan du bruge tre grundlæggende beskyttelsesforanstaltninger inden for strålingssikkerhed: tid, afstand og afskærmning.
ICNIRP
ICNIRP er en privat NGO for teleindustrien. Medlemslisten består først og fremmest af fysikere og statistikere, der har tætte forbindelser til tele- og mobilindustrien samt det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er på ingen måde et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan. ICNIRP er derfor ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.
Nye medlemmer vælges af ICNIRP-medlemskabet, og kun folk med de samme meninger som det nuværende ICNIRP-medlemskab har, har adgang til at deltage. Det er således ikke i ICNIRP at den videnskabelige debat foregår, da konsensus er givet på forhånd.
Det hollandske sundhedsråd
Sundhedsrådet er et uafhængigt videnskabeligt rådgivende råd, hvis juridiske opgave er at rådgive regering og parlament inden for det brede område for folkesundhed og sundhedspleje. Medlemskabet af det hollandske sundhedsråd afgøres andet steds, og ikke af medlemmerne af udvalget selv. Der deltager således forskere med forskellige meninger og det endelige resultat af debatten er noget videnskabeligt kompromis.
Komitéen for elektromagnetiske felter (EMF)
Det er EMV-udvalgets opgave nøje at overvåge den videnskabelige udvikling, periodisk rapportere om dette og besvare anmodninger om rådgivning. Rådet arbejder sammen med videns platformen for elektromagnetiske felter. Komiteen består af 9 medlemmer, to sekretærer samt 2 observatører.
Komitéens medlemmer og ICNIRP:
Eric van Rongen: den ene af ​​de to sekretærer i den nederlandske komité for EMF. Formand for ICNIRP siden 2016 og næstformand fra 2020. Han var stadig formand under udarbejdelsen af ​​2020. Har længe været medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien.
Anke Huss: Institut for Risikovurderingsvidenskab, University of Utrecht, også medlem af ICNIRP
Zenon Sienkiewicz: inviteret med som ekspert af den nederlandske komité for EMF. Han var medlem af ICNIRP under udarbejdelsen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjerne
Under udarbejdelsen af ​​udtalelsen deltog observatører fra det hollandske ‘Agentschap Telecom’, der er en del af ministeriet for økonomiske anliggender og klima.
Kilder:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/09/05/significant-discrepancy-of-opinions-on-5g-and-health-between-icnirp-and-the-health-council-of-the-netherlands/ https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
https://www.cdc.gov/nceh/radiation/alara.html

Sundhedsstyrelsen og udmeldingen fra det hollandske sundhedsråd 
Tabt Tråd spurgte Sundhedsstyrelsen om en kommentar til udmeldingen fra det hollandske sundhedsråd, som fraråder at bruge 26 Gigahertz-båndet. Sundhedsstyrelsens svar til Tabt Tråd er, at styrelsen ingen kommentar har til den nederlandske strålingskomités anbefaling.
“Vi har i SST (red. Sundhedsstyrelsen) begrænsede ressourcer til at besvare henvendelser fra pressen, og må både ift dig og andre medier prioritere opgaverne,” skriver Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Tina Guldmann Gustavsen, til Tabt Tråd.
Tabt Tråd skriver videre, at Energistyrelsen på sin hjemmeside oplyser, at EUs teledirektiv kræver, at der allerede inden udgangen af 2020 afsættes én Gigahertz af frekvensbåndet omkring 26 GHz, så den første anvendelse kan finde sted. Den første anvendelse af frekvensbåndet bliver sandsynligvis til indendørs brug, mens forventningen er, at udendørs anvendelse af frekvensområdet tidligst bliver udrullet i 2025.
Kilder:
https://tabttraad.home.blog/2020/09/17/efter-hollandsk-5g-rapport-sundhedsstyrelsen-har-ingen-kommentar/

Rumænien: Sundhed eller en budgetomsætning på 2,1 mia.

Det rumænske akademi slettede en pressemeddelelse fra sin hjemmeside, hvori det hævdede, at 5G-teknologien ville få negative konsekvenser for befolkningens sundhed. Dokumentet, der udtrykker den officielle holdning fra det rumænske akademi om 5G-teknologi, forsvandt blot en dag efter udgivelsen den 27. august 2020.
I dokumentet gav Det rumænske akademi udtryk for en bekymring over de “konsekvenser for folkesundheden” den nye teknologi kunne få og opfordrede til en videnskabelig gennemgang, før den blev gennemført.
“Sammen med risikoen for kræft, rapporterer litteraturen, blandt andet effekter såsom cellulære stress, skader på genetiske mekanismer, hukommelse underskud og problemer i læringsprocessen, neurologiske lidelser,” kunne man læse i det officielle kommuniké fra det Rumænske Akademi.
“Vi advarer om, at gennemførelsen af 5G-teknologi, uden en konkret vurdering af risici og sårbarheder, kan have alvorlige konsekvenser for befolkningens sundhed og kan forårsage betydeligt større skade end fordelene.”
Det rumænske akademi
Akademiet beskriver sig selv således:
“Det rumænske akademi er det højeste videnskabelige og kulturelle forum i Rumænien, der samler fremragende personligheder fra landet og udlandet fra alle områder inden for videnskab, kunst og litteratur.”
Stridens kerne
Udover beskyldninger om at Akademiet bruger argumenter der cirkulerer i de såkaldte sammensværgelsesmiljøer handler det i høj grad om ‘cold cash’. Gennemførelsen af 5G-net, som udføres af private operatører i Rumænien, har en alvorlig finansiel interesse for den rumænske regering, da de anslåede indtægter, fra salget af 5G licenser fra Den Nationale Myndighed for Administration og Regulering i Kommunikation (ANCOM), når op på 2,1 mia lei.
Udbuddet om tildelingen af brugsrettighederne til de frekvensbånd, der skal implementere den nye 5G-teknologi er planlagt til sidste kvartal af 2020. Auktionen mislykkedes sidste år, da 5G-memorandummet mellem Rumænien og USA ikke blev gennemført. bl.a. på grund af at Huawei, der markedsfører avanceret udstyr til 5G-netværket, blev beskyldt for industrispionage af USA.
Et nyt kommuniké fastholder bekymringen
I et nyt kommuniké offentliggjort den 2. september i år fastholder akademiet dog sin bekymring:
“Kommunikéet forårsagede kontroverser og ignorerede det faktum, at det rumænske akademi anmodede om en analyse af virkningen af ​​langvarig brug, så som et resultat af befolkningens langsigtede eksponering for stråling, der udsendes af disse teknologier. Undersøgelserne har til formål at behandle fordele og ulemper ved disse teknologier på en afbalanceret måde og vurdere den potentielle sundhedsrisiko. Det rumænske akademi modsætter sig ikke implementeringen af ​​nye teknologier, men ønsker, at der tages hensyn til det medicinske princip om forebyggelse, inden de går til deres udbredte anvendelse”.
Kilder:
https://stirileprotv.ro/stiri/ilikeit/academia-romana-a-sters-de-pe-site-documentul-in-care-spunea-ca-tehnologia-5g-are-un-imens-potential-de-risc-asupra-vietii.html
https://stirileprotv.ro/stiri/ilikeit/ancom-introducerea-tehnologiei-5g-in-coreea-de-sud-a-crescut-de-5-ori-consumul-de-internet-mobil.html
https://acad.ro/mediaAR/pag_media_comunicate.htm
https://acad.ro/mediaAR/doc2020/c0902-Tehnologia5G-subiectDezbatereNationala.pdf

Det nye evidenshierarki
Den 12. september bekræftede DR det nye evidenshierarki som Dawud Wedege så fint havde illustreret nogle dage tidligere.
I artiklen “Konspirationsteorier blomstrer under coronakrisen” dækker DR sig ind under lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU Kasper Grotle Rasmussen.
“Vi kan afvise, at 5G skulle skabe virus eller hjælpe med at sprede den, fordi den ikke har nogen gang på jord videnskabs- eller evidensmæssigt.”  Så langt er vi og evidensen med, men han fortsætte selvsikkert:
“Vi ved så meget om 5G, og de frekvenser, hvor der er stråling, og det har ingen indflydelse på menneskekroppen. Det strider mod alt, hvad vi ved om kroppen og teknologi.”
Tro eller viden?
Frem for at spørge ind til hvem “vi” er, understøtter DR udsagnet med at citerer Sundhedsstyrelsen:
“Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke grund til at frygte en sundhedsrisiko forbundet med 5G.
Målinger viser, at den samlede stråling fra blandt andet mobiltelefoner og wifi, der udsender det, der kaldes ikke-ioniserende stråling, er svag og ligger langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt. “Baseret på den tilgængelige viden har vi ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det,” står der på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.”

DR fortsætter ufortrødent sin journalistiske linje med manglende research og kildekritik.
Sundhedsstyrelsen fik mundkurv på: Fra aktindsigt ved vi, at da Sundhedsstyrelsen begyndte at spørge til forskning, der kunne sundhedsgodkende 5G teknologien fik styrelsen mundkurv på.
Det hollandske sundhedsråd (Health Council of the Netherlands): Da artiklen offentliggøres er det hollandske sundhedsråd rapport offentliggjort, som det fremgår andetsteds i dette nyhedsbrev. 
Fanget i sit eget argument: Noget kunne tyde på at Kasper Grotle Rasmussen (og DR) er fanget af sit eget argument:
“Konspirationsteorier er en forklaringsmodel på noget, man synes er vanskeligt at forstå. Der laver hjernen andre forklaringer, der kan give mere eller mindre mening, og som jo også kan være sandt, skal vi huske at sige”
Kilder:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/konspirationsteorier-blomstrer-under-coronakrisen-de-er-paa-en-opdagelsesrejse-ud-i
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/09/05/significant-discrepancy-of-opinions-on-5g-and-health-between-icnirp-and-the-health-council-of-the-netherlands/ https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
https://www.cdc.gov/nceh/radiation/alara.html
https://tabttraad.home.blog/2019/11/18/tidslinje-sundhedsstyrelsen-har-haft-tre-forskellige-5g-standpunkter-paa-et-halvt-aar/
Konspirationsteorierne handler om alt fra 5G og vacciner, til at coronakrisen er én stor sammensværgelse.

Corona krisen og det trådløse

I forsigtighedens navn
Af hensyn til at minimere risiko for at smitte eller blive smittet med corona blev eleverne på produktionsskolen Absalon og andre steder beordret til at sidde med deres laptop i skødet. Bordene blev nemlig fjernet, så man kunne overholde den nødvendige afstand mellem eleverne.
De Jordemoderstuderende fra UCNformåede at få særlig medieomtale, men ikke pga. stråling, men i forhold til arbejdsmiljøet i al almindelighed:“Jeg har kun kortvarigt siddet med min computer, men har allerede mærket, at det er vanskeligt at finde en ordentlig arbejdsstilling. Benene ryster og computeren glider hurtigt ned”, citeres Laura Lyby for, hun jordemorstuderende og formand for de jordemoderstuderendes forening i Aalborg.

Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening tog kontakt til formanden for de jordemorstuderende og fik gjort opmærksom på at det med at have sin laptop i skødet som kvinde ikke var nogen god ide, dels for kvindens æg, men også senere når kvinderne blev gravide. Elektromagnetisk stråling og de mulige sundsrisici var ikke noget de jordemorstuderende havde hørt om.
Kilder:
https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2020-08-25-jordemoderstuderende-maa-nu-klare-sig-uden-borde
https://www.tv2east.dk/region-sjaelland/absalon-fjerner-alle-borde-studerende-maa-sidde-med-computer-i-skoedet
https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Traadloese-netvaerk
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
https://tabttraad.home.blog/2020/04/03/svensk-myndighedsrapport-kalder-paa-forskning-og-forsigtighed/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/gravide-abort-og-adfaerdsproblemer/

Mod det kontantløse samfund
Australiens fire største banker fjerner tusinder af automater og hundreder af filialer og tager landet langt hen imod et ‘kontantløst samfund’. Det skrev Daily Mail Australia den 17. august 2020. Coronakrisen og en mulig smitterisiko ved kontanter var en oplagt anledning. 
Bekæmpelsen af ​​kontanter har været et tilbagevendende tema på milliardærklubben World Economic Forums dagsorden i flere år. En af lederne for dette er en af ​​de rigeste mænd i verden, Bill Gates. 
Kilder:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8633457/Australias-big-four-banks-remove-thousands-ATMs-close-branches-coronavirus.html
https://steigan.no/2020/08/australia-koronakrisa-brukes-til-a-avskaffe-kontanter/
https://steigan.no/2020/06/koronakrisa-blir-brukt-til-a-trappe-opp-krigen-mot-kontanter/
https://steigan.no/2017/01/usa-vil-drive-fram-det-kontantlose-samfunnet-i-india/

Mænds fertilitet

I forhold til historien om de jordemorstuderende i august, havde ‘Lægens bord’ i sin udsendelse den 3. sept. 2020 fokus på graviditet og mænds sædkvalitet. Sædkvaliteten er faldet med 50% de sidste 40 år og stråling fra bla. mobiltelefonen i lommen og laptoppen på skødet spiller en aktiv rolle.
Gæst i studiet var professor Peter Humaidan fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet i Skive. Peter Humaidan kunne bl.a. konkludere at elektromagnetisk stråling fra mobiltelefonen i lommen og laptoppen på skødet er skadelig for mænds sædkvalitet. Anledningen var et seerbrev, der havde udgangspunkt i omgang med radarer. Konsekvensen for piger/kvinder, når de har deres laptop i skødet blev dog ikke omtalt.
Indslaget er sidst i udsendelsen.
Kilder:
https://www.dr.dk/drtv/se/laegens-bord_-boost-din-saed_205471
https://www.tvmidtvest.dk/skive/ny-fertilitetsforskning-slaar-fast-maend-er-mere-end-bare-en-saedproeve
https://issuu.com/magasinetsundhed/docs/2019_juni_nr_05_sundhed_small_issuu
Artiklen kan også læses her:
https://www.facebook.com/magasinetsundhed/posts/2870668909642280/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

Mobiltelefoni og mænds sædkvalitet: En forskningsrapport fra 2012.
Uddrag af konklusionen:
“I den nuværende undersøgelse blev forholdet mellem en in vitro eksperimentel opsætning og forholdene i det virkelige liv etableret, hvor mænd fører mobiltelefonsamtaler via et øretelefon med håndsættet båret nær testikelområdet. Samlet set viste undersøgelsen, at de elektromagnetiske signaler, der udsendes af en mobiltelefon, kan trænge igennem testikelvævet og nå sædcellerne indeholdt i de seminære tubuli inde i testiklerne, når mobiltelefonen placeres i nærheden under et opkald.”
Kilder:
http://www.clevelandclinic.org/reproductiveresearchcenter/docs/publications/430_Mouradi_R_et_al_The_use_of_FDTD_in_establishing_in_vitro_experimentation_conditions.pdf

5G og energiforbruget

Telekommunikationsgiganten Ericsson advarede i en rapport fra marts 2020, at teleindustrien bliver nødt til at sænke det samlede energiforbrug på mobilnetværket.
”Energiforbruget forventes at stige dramatisk, hvis 5G implementeres på samme måde som 3G og 4G,” udtalte Erik Ekudden CTO hos Ericsson i rapporten.

Alessio Zappone, adjunkt i signaloverførsel ved University of Cassino and Southern Lazio, skriver han til EURACTIV i e-mail-kommentarer: “Imidlertid tror jeg, det kan siges, at 5G ikke vil opfylde målet om at reducere energiforbruget sammenlignet med 4G.”
”En af grundene til det er den meget større mængde af data, som 5G skal håndtere,”
 forklarer han videre. “Dette har ført til nye transmissionsteknikker, som er i stand til at give meget højere kommunikationshastigheder, men hvis energieffektivitet er tvivlsom.”
Kilder:
https://www.ericsson.com/495d5c/assets/local/about-ericsson/sustainability-and-corporate-responsibility/documents/2020/breaking-the-energy-curve-report.pdf
https://www.euractiv.com/section/energy/news/ericsson-5g-could-dramatically-increase-network-energy-consumption

Fra Kina kom følgende melding:
5G-basestationer bruger op til tre og en halv gange mere energi end 4G-infrastruktur. Udvalgte 5G-basestationer i Kina slukkes nu hver dag fra 21:00 til næste dag 9:00 for at reducere energiforbruget og ikke mindst elregningen.
Ifølge nyhedsrapporter er den nordlige del af Shanghai Hongqiao District verdens første 5G gigabit demonstrationszone med lige nu 26 basestationer pr. Kvadratkilometer. Ifølge planen kræves der ca. 50 basestationer pr. Kvadratkilometer. Når 5G-basestationer bliver landsdækkende, kræves 9,6 millioner x 50 = 480 millioner basestationer.
Elregningen vil svare til flere hundrede gange den årlige fortjeneste for China Unicom – et af landets tre statsejede teleselskaber. Elregningen kan få de tre store operatører til at gå konkurs, selvom det kun dækker 1% af landets areal. Og så er de øvrige omkostninger ikke inkluderet.
Kilder:
http://www.xinhuanet.com/local/2020-08/12/c_1126355753.htm
https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them

Smart Meters

Ikke kun i Australien:
Intime data om privatliv fra millioner af australiere og newzealændere vil blive analyseret og solgt ved hjælp af et partnerskab mellem et newzealandske selskab og et datterselskab af verdens største detailhandler, Amazon.
Smart Meters indsamler ikke bare oplysninger om dit energiforbrug, men giver samtidig indsigt i, hvornår du er hjemme, hvilke apparater du bruger, hvor mange fjernsyn du har, alderen på dit køleskab og andre apparater samt antallet af mennesker i dit hjem.
Disse oplysningerne vil nu for 1,6 millioner husstande i Australien og New Zealand blive delt i et partnerskab mellem det newzealandske forsyningsselskab Vector og Amazon Web Services (AWS).
Kilde:
https://www.abc.net.au/news/2020-09-07/amazon-will-soon-see-inside-millions-of-aussie-homes/12582776

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
28. august 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

Velkommen til endnu et nyhedsbrev. Vi lovede at udsende et opfølgende nyhedsbrev, der så lidt på Teleindustriens måder at drive virksomhed på. Her er lidt opsamling fra den sidste måned.

Flere nyheder er på vej, den vigtigste er måske at der over hele verdenen afholdes GLOBAL 5G PROTEST DAG den 26. september 2020 – også i Danmark. Som det ser ud lige nu bliver der demonstrationer i København og i Århus.

Denne lige video kan give dig en fornemmelse af at kæmpes mod 5G i hele verdenen:
https://youtu.be/0RvMD0i9Or4 

EMNER
– MEDIERNE og (tele-) industriens arbejdsmetoder m.m.
– Teleindustriens kamp om ressourcer
– Teleindustriens økonomi
– SMART CITY

MEDIERNE og (tele-) industriens arbejdsmetoder m.m.

Teleindustrien gør det, som Olieindustrien og Tobaksindustrien har gjort i mange år: Skab forvirring i befolkningen med misinformation og lobbyarbejde, betal forskningen selv eller støt industrivenlig forskning osv.
DR har udsendt en dokumentarudsendelse om den sorte olieindustris arbejdsmetoder, hvor det fremgår, at mange af de samme mennesker er gengangere, mediernes rolle osv.
At DR gentager samme stunt, når det gælder Teleindustrien taler vi ikke om, uanset hvor himmelråbende det end er.
Læs her David Wedege kommentarer herunder og tjek artiklerne i Tabt Tråd (https://tabttraad.home.blog/)

David Wedege (Opslag på Facebook den 10. august 2020)“Vigtig fortælling. Men er det ikke ironisk, at DR her også beskriver sin egen trådløslobbyisme – by proxy?
DR er selv en virksomhed i trådløsindustrien – har været det i snart 100 år – og gammeldags industritvivl er det, de selv producerer. Alle DR-historier om emnet har haft til hensigt at påvirke modtagernes indtryk af foreliggende videnskabelig evidens, så den regnes som uvæsentlig.
Et høringssvar til Energistyrelsen viser klart, at DR fører ihærdig lobbyisme for 5G (1).
Sammen med den europæiske broadcasting-union, EBU, skal europæiske public service-stationer omstille sin broadcasting til 5G (2).
DR’s såkaldt videnskabelige dækning af emnet ligner akkurat den spekulationstvivl, som forskellige industriers lobbyister har produceret i årtier (eksempel: “Der findes studier, der viser sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft, men vores eksperter mener ikke…”).
Sådan er empirisk videnskab jo: Fordi den overlader mennesker til de mindst ringe måder at opklare ting på, kan man vitterlig tvivle på alt.
Deres foretrukne eksperter har haft millioner af kroner mellem hænderne, der kunne følges tilbage til teleindustrien med nul eller ét mellemled (3)
Men det er ikke noget problem, svarer de. Uanset hvilke oplysninger, DR forelægges, er disse kilders interessekonflikter “ikke dokumenteret”.
Heller ikke når det kan dokumenteres, at deres kilder taler
direkte usandt (4).
Det næste kort på bordet: “Men der er videnskabelig konsensus….”
Det kunne DR så heller ikke dokumentere – overhovedet (5).
Da DR ikke kunne redegøre for, hvordan man kommer frem til det, så endte DR med at mene, at det er okay at skrive det “indtil det modsatte er bevist”.
Sådan har jeg aldrig lært, at journalistik er.
Hvem har?”

Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2020/02/18/kommentar-har-dr-ondt-i-sin-journalistiske-armslaengde
2) https://tabttraad.home.blog/2020/06/07/nationale-public-service-medier-vil-sende-over-5g-nettet
3) https://tabttraad.home.blog/2020/03/06/hoejaktuel-medieekspert-forskede-for-teleindustriens-millioner/
4) https://tabttraad.home.blog/2019/12/19/mobilkraeft-dr-og-ekspert-vildleder-om-skelsaettende-who-beslutning/
5) https://tabttraad.home.blog/2020/05/14/faktatjek-medier-kan-ikke-forklare-faelles-paastand-om-forskerflertal/Mere info om medierne og Teleindustriens arbejdsmetoder kan du få her:
https://nejtil5g.dk/medierne/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
DR udsendelsen kan ses her:
https://www.dr.dk/drtv/program/kampagnen-mod-klimaet_198525


Tavshedsspiralen – en interessant teori
En teori udviklet af Elisabeth Noelle-Neumann, en tysk forsker, i 1947.
“1. Modellen begynder med individers iboende ønske om at blande sig med samfundet. Frygten for social isolering er nødvendig for, at spiralen kan forekomme.
2. Personer, der oplever, at deres personlige mening spreder sig, vil selvsikkert formidle denne mening offentligt. På den anden side vil personer, der bemærker, at deres meninger taber terræn, være tilbøjelige til at indtage en mere forbeholdt holdning, når de udtaler sig offentligt.
3. Repræsentanter for den udbredte udtalelse taler ganske meget, mens repræsentanterne for den anden udtalelse forbliver tavse. En mening, der forstærkes på denne måde, synes stærkere, end den virkelig er, mens en undertrykt mening synes at være svagere, end den virkelig er.
4. Resultatet er en spiralproces, der beder andre individer om at opfatte ændringerne i mening og følge efter, indtil den ene mening er blevet etableret som den fremherskende holdning, mens den anden mening vil blive skubbet tilbage og afvist af de fleste. Enden på ​​spiralen henviser til antallet af mennesker, der ikke udtaler sig offentligt på grund af frygt for isolering.”


Dvs.: Når politikere, medier, reklamebureauer eller andre med tryghed og sjælsikkerhed lykkes med at få folk til at tro at flertallet af befolkningen støtter en sag eller er enige i et synspunkt, en politisk korrekt opfattelse, er de også lykkedes med at få de fleste skeptikere til forblive tavse, da det kun er en lille del af befolkningen som tør sige noget som er upopulært, og særlig i det offentlige rum, da de er bange for at de selv skal blive upopulære. Dette gælder formentlig journalister og politikere i endnu højere grad end folk flest, da “forkerte” synspunkter kan få umiddelbare konsekvenser for deres karrierer. På den anden side får alle som er “indenfor”, dem som føler sig trygge fordi de har den «rigtige» opfattelse, styrket selvtillid som fører til at de kan fremføre deres synspunkter med selvfølgelighed, tryghed og nedladenhed overfor dem som er “udenfor”.

Ovenstående er fra artiklen i Steigan.no om Udo Ulfkotte og hans bog ‘Gekaufte Journalisten’ fra 2014, om journalister som er “købt og betalt”. Ulfkotte mener at 2 af 3 tyske journalister er “købt og betalt”. Han navngiver en lang række af dem, samt de medier de arbejder for.
Jo mere disse journalister lader sig bestikke, des flere «eksklusive» kilder får de, des mere bliver de belønnet på alle måder. Omvendt med dem som får et rygte for at være vanskelige at bestikke. I Danmark har vi vist ikke hørt om Udo Ulfkotte?
https://steigan.no/2020/08/udo-ulfkotte-brente-alle-broer/
Tavshedsspiralen er selvfølgelig også gyldig i mindre sociale grupper og netværk. Så det er vigtigt ikke bare at pege fingre ad de andre, men også kikke indadtil og på egen praksis.

Se også videoen, hvor afdøde Tommy Hansen fortæller om sin forhenværende kollega Udo Ulfkotte, og hans arbejde for ”Deep State” organisationer, og hvad disse omfatter. Afdøde Tommy Hansen er stifter af det tyske uafhængige onlinemedie og trykte magasin, Free21.

Link til videoen ‘Fake News – et markedsført begreb’:
https://youtu.be/oWo4kKT3Jek

Journalistundersøgelse: Bill Gates giver store summer til medierne og får speciel behandling til gengæld
“Enhver med adgang til internettet kan gå til Bill & Melinda Gates Foundation’s database og søge efter, hvem de har doneret penge til. Og der vil du f.eks. finde ud af, at de har doneret 51,3 millioner dollars til BBC Media Action. Men da det er givet over et par år, kan vi måske antage, at den gennemsnitlige dollarkurs har været NOK 8, og så er gaverne værd 410 millioner NOK. Du kan købe en masse positive anmeldelser for sådan et beløb.” Fra artikel i Steigan.no maj 2020 
Links:
https://steigan.no/2020/08/journaliststudie-bill-gates-gir-store-belop-til-mediene-og-far-spesialbehandling-tilbake

Teleindustriens kamp om ressourcer

Jagten på litium kan blive det 21. århundredes ‘guldfeber’ eller ‘gold rush’
(Litiumjagt i England, statskup i Bolivia og Elon Musk i twitterstorm.)


Litium bruges i flere og flere enheder, som termometre, fjernstyrede billåse, laser pointers, MP3- afspillere, høreapparater, lommeregnere og især til batterier, f.eks. i sikkerhedskopieringssystemer til computere og i elektriske køretøjer.
Forsyningerne af litium og tilsvarende mineraler, er koncentreret til ganske få lande: Næsten 50% af verdens koboltreserver er i Den Demokratiske Republik Congo, 58% af litiumreserverne er i Chile, og 80% af den naturlige grafit er i Kina, Brasilien og Tyrkiet, ifølge en rapport fra FN’s konference om Handel og udvikling.
Politisk ustabilitet og uheldige miljøpåvirkninger i disse lande giver bekymring for forsyningssikkerheden, og udgør en risiko for strammere markeder, højere priser og øgede batteriomkostninger på et tidspunkt, hvor energikilder med lavt kulstofudstyr er nødvendige for at hjælpe med at bekæmpe klimaændringer, lyder det fra FN.
Markedet for genopladelige batterier forventes at vokse med en sammensat årlig vækstrate på ca. 7% i løbet af 2019-2024. Det mest almindelige genopladelige bilbatteri, litium-ion-batteriet, forventes at springe til 58,8 milliarder dollars i 2024 fra 7 milliarder dollars i 2018, ifølge rapporten.

England:
Et mineselskab – Cornish Lithium – har rejst næsten 1 mio. Pund til at bore efter litium i Cornwall. Den seneste efterforskning har vist sig at være “meget opmuntrende”, og virksomheden planlægger nu yderligere boring, så snart forholdene tillader det.
Jeremy Wrathall, grundlægger af Cornish Lithium og administrerende direktør, udtaler bl.a.: ”Efter Brexit, og efterhånden som Storbritannien begynder at genåbne sin økonomi efter Covid-19-pandemien, fokuserer den britiske regering på at blive verdensførende inden for batteriteknologi og fremstilling af elektriske køretøjer.

Bolivia:
Bolivia har verdens største kendte reserver af Litium, hvilket bredt antages at være blandt det vigtigste motiv bag statskuppet 10. november 2019.
Bolivias tidligere MAS-regering overvågede produktionen af ​​batterier og den første elbil via det statslige selskab Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) i partnerskab med det tyske selskab ACISA. Med aftalen bevarede den bolivianske stat flertalskontrollen.
Med statskuppet er den aftale nu bortfaldet sammen med utallige andre statslige projekter. Jeanine Añez’s kupregering har allerede annonceret deres planer om at få flere multinationale selskaber til at udnytte litium resurserne i Salar de Uyuni, de store saltsletter i Potosí, som er rige på det efterspurgte mineral.
Allerede i marts skrev kupregimets udenrigsminister Karen Longaric til Elon Musk at «enhver korporation som De eller Deres selskab kan bringe til vores land vil blive modtaget med taknemmelighed».

Elon Musk:
En twitter bruger skrev, at det USA-organiserede kup mod Evo Morales i Bolivia blev gennemført netop for at få fat i landets lithium. Da Elon Musk twittede tilbage:
“Vi kupper hvem vi vil! Lev med det!” (“We will coup whoever we want! Deal with it.” – Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2020)
At Topchefen i Tesla og Space-X Elon Musk sendte dette opsigtsvækkende twit om kuppet i Bolivia skabte selvsagt en twitterstorm.
Musk regnes i dag som den 31. rigeste og Litium-industrien som han tjener på vil plyndre resurserne i Potosí som de spanske conquistadorer tidligere plyndrede sølvet.

Kilder:
https://www.business-live.co.uk/enterprise/hunt-lithium-could-become-21st-18562001
https://steigan.no/2020/07/teslas-elon-musk-vi-kupper-hvem-vi-vil/
https://www.telesurenglish.net//news/elon-musk-confesses-to-lithium-coup-in-bolivia-20200725-0010.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-24/battery-metals-at-risk-of-supply-snags-as-demand-surges-un-says

Teleindustriens økonomi

Det digital-finansielle kompleks:
“Hvis man blot ser på udvidelsen af den magt som det digitale-økonomiske komplekset har opnået de sidste tre måneder, må man blot indrømme at det har opnået en styrke som stiller det militærindustrielle kompleks, som USA’s præsident Eisenhower omtalte i sin afskedstale i 1960 som “potentialet for den katastrofale stigning af fejlplaceret magt” fuldstændig i skyggen.”
Ernst Wolff, journalist og forfatter samt fast kommentator i Deutsche Wirtschafts Nachrichten
Eisenhower mente at det “militærindustrielle kompleks”, en fusion af det militære apparat og industrien i USA var en trussel mod samfundet som helhed, mod frihed og demokrati.

Se mere her:
https://steigan.no/2020/08/det-digital-finansielle-kompleks/
https://steigan.no/2020/08/ingen-krise-for-teknogigantene-de-blir-bare-rikere/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/

Den globale økonomiske krise som formodes at blive en følge af COVID-19-pandemien, vil få en betydelig indvirkning på telekommunikationsselskaberne evne til at investere i udrulningen af 5G-mobilnetværk.
Det fremgår af rapporten “Countering the threat to Europe’s 5G rollout. European telco investments under the economic downturn”, som er udgivet af Strategi&, som er en global strategirådgivningsvirksomhed.
Efter krisen i 2008 oplevede de europæiske teleselskaber, at deres indtægter faldt over to år. Omsætningsnedgangen resulterede i et markant større fald i investeringsudgifter, der især faldt hårdt på mobilnet og udgifter til it-kapital (capex).
Konklusionen for fremskrivningerne af den aktuelle situation er i følge rapporten:
• De europæiske telcos investeringsudgifter over de næste to år falder med € 6 mia. – € 9 mia.
• Udrulning af 5G-mobilnetværk forsinkes med 12 til 18 måneder


Kilder:
https://www.strategyand.pwc.com/tr/en/insights/2020/europe-5g-rollout.html
https://www.strategyand.pwc.com/de/de/studien/2020/countering-the-threat-to-europes-5g-rollout/countering-the-threat-to-europes-5g-rollout.pdf

SMART CITY

Intelligent trafiksignalering: Smart eller blot endnu mere menneskeskabt elektrosmog?
Danmarks første living lab for intelligent trafiksignalering vil til en begyndelse bestå af seks signalanlæg i Hersted Industripark, som alle skal teste og demonstrere forskellige løsninger.
Andre eksisterende installationer i DOLLs living lab giver Region Hovedstaden mulighed for også at teste integrationen af ​​et større antal eksterne datakilder, såsom fra biler, intelligente gadelamper, busser og cyklister.
Det fremgår af Gate21 den 17. juni 2020. 
Se mere her:
http://www.gate21.dk/nyhed/danmarks-foerste-living-lab-for-intelligent-trafiksignalering
https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-city/

Bedste hilsner
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
13. august 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

Velkommen tilbage fra ferie. For mange fra en måske lidt anderledes ferie end vanlig grundet diverse restriktioner. Her skal ikke siges noget om Corona, brugen af mundbind eller andet, der relaterer til Corona temaet. Vi holder os til det, der bliver sat i skyggen af frygten for Corona, nemlig kampen mod 5G og den menneskeskabte elektromagnetiske stråling. Det er vigtigt, at vi fastholder fokus i en tid, hvor der er alle muligheder for at dette tema bliver gemt af vejen med diverse kneb og vildledende diskussioner – væsentlige eller ej. Teleindustriens interesser for dette kender vi udmærket. Mere om dette i et kommende nyhedsbrev. 

Emner:
– Det handler om vores børn
– Høringssvar vedr. Energistyrelsens udkast til lovforslag om ændring af planloven
– EU
– Strålebenægtelse minder om Klimabenægtelse
– Udlandet: Rusland, Australien og New Zealand
– Phonegate
– Sundhedsstyrelsen


Det handler om vores børn

I anledning af skolernes opstart efter ferien: Det handler om vores børn – Mobiler, Wi-Fi og 5G. Kronik i Avisen Danmark den 8. august 2020. Fra artiklen:“Nu starter skolerne, men tænker du som forælder over de mængder af menneskeskabt elektromagnetisk stråling dit barn udsættes for både i skole og institutioner. I klasseværelset sidder op til 30 børn og unge med mobil, tablets og bærbare PC’er. Samtidig er skolens kraftige Wi-Fi-routere og andet trådløst udstyr i brug. I realiteten udsættes de for stråling 24/7.
Hjemme kører din private Wi-Fi, og på din tablet eller mobil kan du se, hvordan dine naboers Wi-Fi også er tændt. Hertil kommer de alm. mobilsignaler samt diverse trådløse devices. Der er ingen helbredskontrol overhovedet. Er Wi-Fi routeren sløv, skifter du den blot ud til en kraftigere. Hvad er problemet?”

Kronikken afsluttes med dette spørgsmål:
“Ude i den store verden, men også i Danmark, er der protester og retssager i gang eller undervejs. Det er blot ikke noget, du hører om, ej heller om de mange uafhængige forskere, der sætter spørgsmål tegn ved 5G og de sundhedsmæssige konsekvenser ved stråling i det hele taget. Pressen er forbløffende tavs i dette spørgsmål. Hvorfor?Link:
https://avisendanmark.dk/artikel/debat-det-handler-om-vores-b%C3%B8rn-mobiler-wi-fi-og-5g
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-2/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/gravide-abort-og-adfaerdsproblemer/
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/

Høringssvar vedr. Energistyrelsens udkast til lovforslag om ændring af planloven

Bl.a. ‘Vi Siger Nej til 5G i Danmark’ har fremsendt høringssvar vedr. Energistyrelsens udkast til lovforslag om ændring af planloven, lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester, lov om radiofrekvenser, m.fl. Høringssvaret er udarbejdet af advokat Christian F. Jensen.
Energistyrelsens lovforslag har til formål at lette implementeringen af 5G-netværket i Danmark, uanset de påviste helbreds- og miljømæssige konsekvenser den pågældende forurening i form af stråling ifølge uafhængig videnskabelig forskning vil få på mennesker og dyr samt dyrenes levesteder. Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter:Stimulering af investeringsincitamenter for virksomheder i digital infrastruktur gennem øget konkurrence og større forudsigelighed i reguleringen, så moderne kommunikationsnet og -tjenester kan udbredes i hele Danmark.En mere harmoniseret forvaltning af radiofrekvenser og højere grad af forudsigelighed i forhold til tildelingen af frekvenstilladelser, så incitamenter til at investere i digital infrastruktur øges.En stærkere forbrugerbeskyttelse, der sikrer gennemsigtighed og understøttelse af forbrugernes valgfrihed.Fremme af udrulning af digital infrastruktur, herunder lempeligere adgang til at etablere trådløse adgangspunkter med begrænset rækkevidde til brug for f.eks. 5G-net.Konklusion på høringssvaret
“Der er med indgivelsen af nærværende høringssvar vedlagt eller henvist til en meget betydelig mængde videnskabelige, peer-reviewed undersøgelser, som beviser, at udsættelse af mennesker og miljø for radiofrekvent elektromagnetisk stråleforurening vil være skadeligt, også under de niveauer, den danske stat hidtil har valgt at anvende på eget ansvar. Børn antages som nævnt at være en særligt sårbar gruppe i forhold til radiofrekvent elektromagnetisk stråling. Forskningen taler et meget klart sprog, men det gør kommunikationsselskabernes markedsføring overfor staten og borgerne også. Det er stærkt beskæmmende at være vidne til, hvorledes meget betydelige økonomiske og politiske interesser kan bevirke, at den danske stat viger fra at varetage sin funktion som beskytter og håndhæver af folkesundheden og vitale miljøforhold. Retsreglerne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-retten omkring disse forhold er klare, og frembyder ikke nogen rimelig juridisk tvivl om, at den danske stat ikke kan gennemføre en lovgivning som foreslået med det foreliggende høringsudkast uden at forbryde sig imod disse grundlæggende forpligtelser.”

Også EHS-Foreningen, Rådet for Helbredssikker Kommunikation og Oplysningsforbundet May Day har indsendt høringssvar.

Links:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64026
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/200801-h%C3%B8ringssvar.pdf
https://www.ehsf.dk/dokumenter/Hoeringssvar-mastelov-EHS-Foreningen2020.pdf
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/5g-telelovgivning-horingssvar-raadet-for-helbredssikker-telekommunikation
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Horingssvar-Oplysningsforbundet-May-Day_0.pdf


EU

Sensationel 5G-udvikling fra EU kommissionen.
Europa-Parlamentets kommissionær for sundhed og fødevaresikkerhed Stella Kyriakides har meddelt, at der vil blive foretaget en re​​vurdering af ​​de potentielle sundhedsrisici, der kan være forbundet med udsættelse for elektromagnetiske felter.
”Dette vil ske i samarbejde med uafhængige rådgivende organer. Og det kan føre til en revision af Rådets henstilling, der er baseret på ICNRIP-retningslinjerne”.
Det må betegnes som et historisk vendepunkt: Europa har således officielt annonceret, at det ønsker at revurdere de biologiske virkninger af 5G ud fra uafhængige studier, og dermed ikke er underlagt interessekonflikterne med telekommunikationslobbyen

Links:
https://www.blogosocial.com/2020/07/14/5g-la-commissione-ue-pensa-ad-organismi-indipendenti-per-la-valutazione-dei-potenziali-rischi-sulla-salute/
https://www.pandoratv.it/5g-leuropa-ci-ripensa/
https://tabttraad.home.blog/2020/07/24/ny-sundhedsundersoegelse-om-straaling-er-paa-vej-skriver-eu-kommissionen/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

‘Small cells’, fritages for at skulle have lokale tilladelser.
Europa-kommissionen godkendte den 30. juni 2020 en definition af ‘small cells’, som nu fritages for at skulle have lokale tilladelser. Det forventes, at det det dermed bliver lettere at udrulle 5G-netværket, samt at gøre det lettere for operatører at installere antenner uden at skulle indhente for lokale tilladelser.

Links:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-adopts-implementing-regulation-pave-way-high-capacity-5g-network-infrastructure

Strålebenægtelse minder om Klimabenægtelse

Strålebenægtelse minder om Klimabenægtelse, siger Ronald B. Melnick. Melnick var i 28 år toksikolog og ledende forsker i den verdensførende forskningsenhed, Det Nationale Toksikologiprogram (NTP) i USA. Da man i 1999 startede projektet for Den amerikanske sundhedsstyrelse, Food & Drug Administration (FDA), om at udføre et forsøg, som kunne estimere en kræftrisiko hos mennesker, var der en udbredt benægtelse af, at mobilstråling kunne påvirke cellers kemiske bindinger overhovedet. Nu ved vi definitivt, at den opfattelse er forkert, anfører han.
Med respekt for klimaforandringer, så er det en tilsvarende situation, der er gang i. Også med klimaændringer valgte nationen at se bort fra evidens, fordi det kunne påvirke indtjeningen i olieindustrien”. “Og nu ignorerer man også evidens, fordi man ikke vil forstyrre den trådløse industris indtjening”, lyder hans beskyldning.

Artiklen “Manden bag verdens dyreste dyreforsøg” fra Tabt Tråd er fra februar 2020.

Den amerikanske tænketank Enviromental Health Trust har offentliggjort en længere samtale på Youtube, hvor Ronald B. Melnick beskriver det 19 år lange forskningsprojekt fra start til slut.
https://youtu.be/Dr1O5wlq2iA

Links:
https://tabttraad.home.blog/2020/02/02/manden-bag-verdens-dyreste-forsoeg-det-minder-om-klimabenaegtelse/
Report of Partial Findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley® SD rats (Whole Body Exposures) Draft 5-19-2016:
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/055699v1.full.pdf
https://tabttraad.home.blog/2015-2019/

Udlandet

Rusland:
Tidligere i år skærpede Rusland anbefalingerne mod mobilsamtaler og den 17. juli 2020 offentliggjorde det russiske sundhedsministerium henstillinger til skoler om at forbyde brugen af ​​Wi-Fi og mobiltelefoner i folkeskoler.

Det fremgår af en artikel fra childrenshealthdefense.org, at Rusland følger andre lande over hele verden, der ligeledes har taget skridt til at reducere brugen af ​​Wi-Fi i skoler og beskytte børns helbred. I 2013 blev Israel det første land i verden, der vedtog begrænsninger i brugen af ​​Wi-Fi i skoler. Det forbød Wi-Fi i børnehaver og begrænsede brugen af ​​Wi-Fi i folkeskoler. Wi-Fi er tilladt i tre timer om ugen i første og anden klasse og seks timer om ugen i tredje klasse. Det skal være slukket på alle andre tidspunkter. I 2017 forbød Cypern Wi-Fi i børnehaver og stoppede installationen af ​​Wi-Fi i folkeskoler.
marts 2020, efter udbruddet af Covid, offentliggjorde Ruslands sundhedsministerium sammen med det videnskabelige forskningsinstitut for hygiejne og det russiske nationale udvalg for ikke-ioniserende strålebeskyttelse sikkerhedsanbefalinger til børn, der bruger digitale teknologier til at studere derhjemme. Anbefalingen tilskynder til at bruge internettet via en kabelforbindelse i stedet for Wi-Fi. (Children’s Health Defense offentliggjorde også en “trin for trin” vejledning til, hvordan man fastgør trådløse enheder til sikker fjernundervisning.)
Adskillige undersøgelser viser dybe bivirkninger fra Wi-Fi. Professor Martin Palls metaanalysedokument fra 2018 “Wi-Fi er en vigtig trussel mod menneskers sundhed” refererer til undersøgelser, der viser, at Wi-Fi forårsager oxidativ stress, sæd / testikelskade, neuropsykiatriske effekter, herunder EEG-ændringer, apoptose (celledød), cellulær DNA-skade , endokrine forandringer og overbelastning af calcium.

Links:
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/known-culprit/electromagnetic/russian-government-bans-wi-fi-and-cell-phones-in-primary-schools/
https://tabttraad.home.blog/2020/01/11/tal-ikke-med-briller-paa-rusland-skaerper-landets-mobilraad-til-borgerne/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13375
https://niigd.ru/pdf/ZOS_21.07.2020.pdfhttps://niigd.ru/news/gigienicheskie-normativi-raboti-cifrovoj-shkoly.html
https://niigd.ru/pdf/ZOS_21.07.2020.pdf
https://www.saferemr.com/2015/10/tips-to-reduce-your-wireless-radiation.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

Australien og New Zealand:
En gruppe forskere offentliggjorde i juli 2020 en kritisk rapport med henblik på at få klinikere og medicinske forskere i Australien og New Zealand til at deltage i en objektiv diskussion om de potentielle sundhedsmæssige virkninger med udrulningen af 5G. En faglig diskussion, skriver de, der har været fraværende i regionen. Rapporten påpeger, hvordan ARPANSA – den australske regerings primære myndighed for strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed – vildleder det australske medicinske system.
I lighed med den australske situation er risikovurderingen af ​​RF-EMR i New Zealand også blevet foretaget uden medicinsk ekspertise. En publikation, der satte spørgsmålstegn ved den risikable tilgang blev ensidigt trukket tilbage af tidsskriftet på grundlag af en anonym klage på trods af tre tusind downloads på tre måneder.

Links:
https://www.researchgate.net/publication/343416307_5G_Wireless_Deployment_and_Health_Risks_Time_for_a_Medical_Discussion_in_Australia_and_New_Zealand

Phonegate

Det første kollektive klagemål er nu indgivet i Frankrig. Det nationale frekvens agentur i Frankrig (ANFR) fandt at to smartphones fra den kinesiske smartphoneproducent Xiaomi Redmi Note 5 og Mi Mix 2S overskred grænseværdierne (SAR) for henholdsvis hovedet og kroppen. På den baggrund indgav det franske advokatfirma Beaubourg-avokater på vegne af 60 sagsøgere en klagesag til den offentlige anklagemyndighed i Paris fredag ​​den 17. juli 2020.

Links:
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-phonegate-60-plaintiffs-file-class-action-against-xiaomi
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

Sundhedsstyrelsen

“Ingen kommentarer” var Sundhedsstyrelsens kommentar til Tabt Tråd efter forevisning af rapporten, der dokumenterer ICNIRP’S interessekonflikter. Men hvad kan styrelsen egentlig svarer efter at styrelsen fik mundkurv på, da man efterlyste mere viden om sundhedsrisikoen ved 5G?
https://tabttraad.home.blog/2020/07/06/sundhedsstyrelsen-ignorerer-fakta-om-interessekonflikter/
1. juli 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

Siden vores sidste nyhedsbrev har vi ændret navnet på hjemmesiden samt vores Facebookgruppe til Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening. Vores nye navn finder vi bedre matcher det, vi gerne vil nemliginformation og oplysning om 5G og menneskeskabt elektromagnetisk stråling.

Nyhedsbrevet er således både det første og det fjerde nyhedsbrev vi udsender.

Emner:
– Styrket kamp mod 5G
– ICNIRP
– Medierne
– Klima
– EU
– Forsigtighedsprincippet

Med dette nyhedsbrev ønskes du samtidig en god sommer. Skulle du fortsat mangle læsestof, kan du altid gå ind på vores hjemmeside og finde artikler, som du endnu ikke har læst. Imens kan du anbefale andre at tilmelde sig nyhedsbrevet og blive uafhængig af f.eks. Facebook

Bedste hilsner
Nejtil5G.dk
Videnscentret for elektro-forurening

STYRKET KAMP MOD 5G

Frankrig
Lokalvalget i Frankrig den 28. juni
 blev et gennembrud for miljøpartiet Det Europæiske Økologiske Parti De Grønne, som erobrede flere borgmesterposter i Frankrig. Valgsejren kan bringe yderligere miljøkritik af 5G på dagsordenen. Det fremgår af det franske nyhedsmedie, RTL.
Bordeaux’s næste borgmester, Pierre Hurmic, har allerede sat 5G-kritik på dagsordenen:

“Jeg finder det fuldkommen uacceptabelt, at vi kan indføre 5G uden at forklare, diskutere eller mærke efter, hvad befolkningens ønsker er.”

Også i byer som Nantes, Grenoble og Besançon har nyvalgte grønne udtrykt modstand mod 5G.
For nylig opfordrede både Frankrigs sundhedsminister og miljøminister regeringstoppen til at udskyde landets 5G-lancering.
Links:
https://www.rtl.fr/actu/futur/bordeaux-le-nouveau-maire-pierre-hurmic-veut-un-debat-sur-les-dangers-de-la-5g-7800637854
https://tabttraad.home.blog/2020/06/30/nyvalgt-borgmester-angriber-5g-groen-valgsejr-styrker-modstanden-i-frankrigEU
De grønne i EU: ICNIRP undervurderer sundhedsrisiciene ved elektromagnetisk stråling. “Endelig ser det ud til, at den europæiske miljøbevægelse rettet blikket mod mere end blot det industrielle samfunds kemiske affald. De Grønne begynder nu at forholde sig til den elektriske forurening af vores livsmiljø. Det er en del af de ​​miljøgifte informationssamfundet skaber og forstærkes af “Internet of Things” og 5G.“
Artikel af Einar Flydal i steigan.no, 21. juni 2020

Rapporten som to EU-parlamentsmedlemmene fik udgivet juni 2020 er en rapport på 98 sider:

Rapporten – The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate interests and the push for 5G – er på 98 siden og blev bestilt, koordineret og offentliggjort af to medlemmer af det europæiske Parlamentet – Michèle Rivasi (Europe Écologie) og Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei), og finansieret af Green / EfA-gruppen i Europa-Parlamentet. Rapporten blev skrevet af Hans van Scharen med redigering og yderligere forskningsstøtte fra Tomas Vanheste.

Indhold:
Foreword by Klaus Buchner and Michèle Rivasi: 3-5
I – Introduction & Scope 6-19
II – Historic overview of ICNIRP and accusations of COI 20-34
III- Discussion & Controversies 35-46
IV – Conclusion 47-49
V – Portraits of ICNIRP Members 50-95
Annex I: Questions to ICNIRP 96
Annex II: Questions to WHO EMF Project 97

Rapporten kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf

Links:
https://steigan.no/2020/06/de-gronne-i-eu-icnirp-underslar-elektroniske-helseskader/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

ICNIRP

Det føderale ministerium for miljø, naturbevaring og nuklear sikkerhed (BMU) i Tyskland har leveret 70-80% af støtten til ICNIRP i hvert af de sidste tre år.

Det fremgår af BMU og ICNIRP. Støtten har været kendt længe, men omfanget af finansieringen er først kommet frem nu efter en forespørgsel til BMU fra Microwave News. ICNIRP får endvidere stillet et “gratis” kontorlokale til rådighed hos Federal Office for Radiation Protection (BfS) i Oberschleiβheim nær München.

Microwave News skriver, at de øvrige agenturer, der støtter ICNIRP, bl.a. er: Den Europæiske Unions program for beskæftigelse og social innovation “EaSI” (2014–2020), International Radiation Protection Association (IRPA), Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) og New Zealand Health Ministry.

ICNIRP, var oprindelig et knopskud fra IRPA, og blev lanceret i 1992 på initiativ af Michael Repacholi, som på det tidspunkt var ansat hos det australske strålingslaboratorium. Repacholi fungerede som ICNIRPs første formand indtil 1996, hvor han blev leder af WHO EMF-projektet, som han også var med til at oprette.

ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) er ikke international på anden måde end dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP rådgiver bl.a. WHO, EU og nationalstater om ikke-ioniserende elektromagnetiske felter. ICNIRP indstiller ikke grænseværdier, men udarbejder beregningsmetoder til indstilling af grænseværdier. ICNIRPs første retningslinjer kom i 1998 og er først blevet justeret i 2020 bl.a. for at de kunne tilpasses 5G teknologien.

Links:
https://microwavenews.com/short-takes-archive/bfs-support-icnirp
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/

ICNIRP 2020 retningslinier baner vejen for 5G
“ICNIRPs nye retningslinjer for strålingsbeskyttelse er baseret på fagligt uholdbar dokumentation, giver mulighed for stærkere eksponering, svækker regeringens og forbrugerkontrolfunktionerne og legitimerer øget infrastruktur for sundheds- og miljøskader fra 5G” 
Det er titlen på et Notat på 43 sider af Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland fra 21. maj 2020.
Deres kritik af ICNIRP 2020 samler sig om en række svagheder, som hovedsageligt kan tilskrives en forældet arv fra dosimetritraditionen; forestillingen om, at elektromagnetisk stråling med frekvenser under lyset er ikke-ioniserende.Med denne arv bygges en fæstning mod restriktioner.

Notatet kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/05/Flydal-Nordhagen-Hjortland-Om-ICNIRP-2020-v1.01.pdf

Links:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/

Hollands uafhængige 5G arbejdsgruppe
I oktober 2019 bad Hollands lovgivende forsamling landets nationale sundhedsråd om at undersøge 5G-spørgsmålet. 5G-rapporten udkommer i slutningen af juli 2020.(1)

Formand for den uafhængige arbejdsgruppe er professor Hans Kromhout, Universitetet i Utrecht og leder af det tværnationale Cosmos-projekt. Sekretær i arbejdsgruppen er den nu forhenværende ICNIRP-formand Eric van Rongen (Formand fra 2016 og næstformand fra maj 2020) samt mangeårig medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien.(5)
Som formand for arbejdsgruppen skal Hans Kromhout agere med nogen diplomati, men i et interview til De Telegraaf i marts 2020 (3) udtrykker han sig dog relativt klart:
“Der er opstået to lejrer i videnskaben, og de to lejrer råber til hverandre fra hver sin skyttegrav. En almindelig samtale er ikke længere mulig.”
Kromhout mener, det er ‘ganske specielt’ at ICNIRP-retningslinjerne har fået “så stor gennemslagskraft i Europa.” Og han giver udtryk for, at kun at ville se på varme ikke er tilstrækkelig:
“Når du ser, at der under niveauet på 1 grads opvarmning, altså niveauet som ICNIRP bruger, alligevel optræder alle slags virkninger, er du nødt til langsomt at flytte din position et lille skridt.”
Ifølge Kromhout er den måde 5G vurderes på, fuldstændig i kontrast til den nøjagtighed, der udvises ved håndteringen af andre typer eksponering, som f.eks. kemiske stoffer, pesticider eller mediciner. “For disse stoffer eksisterer der et strengt regelsæt”. Årsagen til forskellene finder Kromhout i de økonomiske interesser. Når det handler om 5G findes der “blot én norm, ICNIRP’s retningslinjer, som er fuldstendig baseret på opvarmning.” (6)
“Imidlertid måles eksponering for enkeltpersoner ikke, der foretages ingen beregninger for fremtidig risiko ved eksponering, og eventuelle sundhedsrisici estimeres ikke. Dette skal ændres. Man må ikke bare lade branchen fremture.”

Cosmos-projektet sammenholder patientdata med mobilopkaldsdata for at undersøge, om der er sammenhænge mellem opkaldstid og diverse lidelser. For nylig fandt man en statistisk sammenhæng mellem mobiltelefoni og søvnforstyrrelser. (2)
I Danmark faciliteres projektet af Kræftens Bekæmpelse og har blandt andre tilknyttet Christoffer Johansen og Aslak Harbo Poulsen.(5)

Links:
(1) https://www.telecompaper.com/news/dutch-health-council-to-provide-advice-about-5g-in-july–1339373
(2) https://tabttraad.home.blog/2020/04/09/forskning-kobler-mobiltelefoni-til-soevnforstyrrelser/
(3) https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
(4) https://einarflydal.com/2020/06/25/stadig-flere-advarer-mot-5g-og-grenseverdier-som-skader-helse-og-miljo/
(5) https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
(6) https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

ICNIRP’s nye formand melder klart ud:
Vi kan ikke være mere enig med Dariusz Leszczynski, når han kalder denne udmelding fra formanden for ICNIRP Rodney Croft for en ‘Videnskabeligt chokerende og bizar erklæring’.CNIRP giver selv dette skudsmål for deres nye formand:
“Rodney Croft er professor i sundhedspsykologi ved School of Psychology, University of Wollongong, Australien. Han fik grader i filosofi og psykologi, før han afsluttede sin ph.d. i psykologi ved University of Wollongong i 2000, og arbejdede derefter inden for kognitiv neurovidenskab som postdoc ved Imperial College, London og derefter ved Swinburne University, Australien. Hans forskning fokuserer på afgrænsningen af ​​menneskelig hjernefunktion, især når det drejer sig om midler, der kan have indflydelse på den (f.eks. Elektromagnetiske felter, ulovlige og medicinske lægemidler), samt psykiatri mere generelt. Han har været involveret i forskning i ELF og RF ikke-ioniserende stråling siden 2000 og har primært anvendt elektroencefalogrammet som et middel til at observere subtile ændringer i hjernens funktion. Han deltager i en række nationale og internationale videnskabelige og regeringsudvalg, var administrerende direktør for det australske Center for Radiofrequency Bioeffects Research (2004-2011) og er i øjeblikket direktør for det australske Center for Electromagnetic Bioeffects Research. Croft blev udnævnt i 2014 til associeret redaktør af BEMS-tidsskriftet og tiltrådte ICNIRP Biologisk stående udvalg i 2008 og hovedkommission i 2012. Rodney Croft er ICNIRP-formand siden maj 2020.”
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/details/chair.html

MEDIERNE

Globalt er det de multinationale selskaber der kontrollerer de fleste forskningspublikationer.

En undersøgelse fra 2015 viste, at der er fem forlag, der kontrollerer over 50 % af verdens forskningspublikationer. I samfundsvidenskab, kemi og psykologi er andelen 70 %. De fem var: Reed-Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer og Taylor & Francis.
Den største ejer i Reed-Elsevier er BlackRock, der kontrollerer alt fra banker og våbenindustri til mærkevarer og medier, og som nu også har overtaget obligationssalget til The Fed. Wiley-Blackwell har et andet ry, nemlig Vanguard som den næststørste ejer, og også her er BlackRock tung. Springer har Kohlberg Kravis Roberts som den dominerende ejer (44,3 %), og de har Vanguard som deres største ejer. Taylor & Francis ejes af det britiske selskab Informa. Vanguard og Oil Fund er blandt de ti største ejere.
Profitoverskud inden for forskningsudgivelse er ekstremt. Se The Guardian 2017. Elsevier havde en overskudsgrad på 36 % det år. Det var Robert Maxwell, der efter 2. verdenskrig gjorde forskningsudgivelser til en pengemaskine. Iflg. The Guardian, har få enkeltpersoner har haft så meget at sige om, hvordan forskning offentliggøres som Maxwell.
Iflg. den prisvindende amerikanske journalist Seymour Hersh var Maxwell sandsynligvis var en israelsk spion med bånd til våbenindustrien. Da Maxwell døde, modtog han en heltes begravelse på statens regning i Israel, og seks daværende eller tidligere efterretningschefer i Israel deltog i ceremonien. I sin hyldest til Maxwell sagde den daværende premierminister for Israel Yitzhak Shamir, at han “har gjort mere for Israel, end hvad der kan siges i dag.”

Links:
https://steigan.no/2020/06/danmark-myndighetene-presser-forskere-til-a-endre-resultatene/
https://www.forskerforum.dk/magasinet/2020/335/rundspoerge-myndigheder-presser-forskere-til-at-aendre-resultater
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127502
https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-science
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-uafhaengig-og-stoettet-forskning/

KLIMA

Det digitale CO2 aftryk

Datacentre med større CO2 aftryk end hele luftfartsindustrien, selv med vedvarende energi, kræver genvurdering af om der er fordele ved såkaldt smart teknologi.
The Ecologist, 30. april 2020.

Links:
https://theecologist.org/2020/apr/30/smart-techs-carbon-footprint
https://nejtil5g.dk/klima-konsekvenser/klima-konsekvenser/

Energiforbruget tredobles med 5G
Vi skal reducere CO2 udslippet for at bekæmpe klimaforandringerne, men imens udruller teleselskaberne et 5G netværk, der udover at være en fare for folkesundheden, kræver enorme mængder energi. Det hænger ikke sammen 
Iflg. MTN Consulting, vil energiomkostningerne vokse endnu mere ved højere frekvenser pga. behovet for flere antenner og samt et tæt netværk af small cells. Internet of Things (IoT) tjenester, vil føre til endnu en stigning i forbruget. Iflg. MTN er der konsensus om, at 5G vil fordoble til tredoble energiforbruget for mobiloperatører, når netværket skaleres.
Advarsler om et stigende forbrug kommer bl.a. fra kinesiske operatører. Ved et seminar om 5G udrulning i Beijing i nov. 2019 udtalte koncerndirektør for China Mobile Li Zhengmao, at kinesiske operatører har brug for subsidier til energiudgifterne til 5G-netværket.
Energi omkostningerne er ikke kun en hovedpine for Kina. Forskningsselskabet ABI estimerer, at 5G vil øge operatørens elektricitetsomkostninger med 350% sammenlignet med 4G.
Udfordring: Utilstrækkelig strømforsyning og batterikapacitet, Transmissionsafstanden er begrænset samt de stigende elregninger.
Kilderne finder du her:
https://nejtil5g.dk/klima-konsekvenser/klima-konsekvenser/

EU

Rådet for Den Europæiske Union misinformerer om misinformation
En af konklusionerne fra et møde om Europas digitale fremtid lyder således:
“…at det er vigtigt at BEKÆMPE UDBREDELSEN AF MISINFORMATION I FORBINDELSE MED 5G-NET, NAVNLIG MED HENSYN TIL FALSKE PÅSTANDE OM, at sådanne net UDGØR EN SUNDHEDSTRUSSEL eller er forbundet med covid-19;” (s.14)
(Godkendt af Rådet den 9. juni 2020)
FAKTA: Vi kender ikke de konkrete sundhedsmæssige konsekvenser af 5G’s millimeter bølger eller af den uforudsigelige interaktion disse strålebølger vil have med hinanden.
OG der er bl.a. bred konsensus om at
– biologiske effekter ved elektromagnetisk stråling findes (bl.a. oxidativt stress).
– der er behov for mere forskning for at undersøge mulige sammenhænge, bl.a. om 5G’s millimeterbølger kan påvirke DNA i menneskehuden. Tyskland har netop bevilget over 1 million euro til formålet.
– man ikke bør telefonere med mobiltelefonen tæt op ad hovedet.
– der er begrundet mistanke om skader på frugtbarhed.

Links:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/da/pdf
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

EU foreslår at bevilge 8,2 mia. EUR til programmet “Digital Europe” 2021-27
Det skriver Telecompaper i deres nyhedsbrev af 5. juni 2020.
Digital Europas erklærede mål er at opbygge EU’s strategiske digitale kapacitet og lette udbredelse af digitale teknologier til Europas borgere, virksomheder og offentlige administrationer. Målet er at styrke investeringer i supercomputing, kunstig intelligens, cybersikkerhed, avancerede digitale færdigheder og sikre en bred anvendelse af digital kapacitet på tværs af økonomien og samfundet med henblik på at styrke Europas konkurrenceevne og den grønne overgang mod klimneutralitet inden 2050 samt at garantere teknologisk suverænitet.
Bemærk at også Digital Europa får sat den grønne omstilling på dagsordenen trods at vi ved, at CO2 omkostningerne ved hele vores digitale levevis er enorm.

Digital Europa repræsenterer over 35.000 virksomheder, der opererer og investerer i Europa. Det inkluderer 73 virksomheder, der er verdensledende inden for deres aktivitetsområde, samt 40 nationale handelssammenslutninger fra hele Europa.
https://www.digitaleurope.org/
https://www.telecompaper.com/news/eu-proposes-eur-82-bln-for-digital-europe-2021-27-programme–1341359
https://nejtil5g.dk/klima-konsekvenser/klima-konsekvenser/

FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET

Forsigtighedsprincippet: et værktøj til politikere.

Når videnskaben ikke er perfekt, har europæiske regeringer et særligt værktøj: Forsigtighedsprincippet. Når der er en potentielt alvorlig og irreversibel fare for mange mennesker, men ikke-entydige beviser, er forsigtighed berettiget.
”Det var ikke designet til forskere, det var designet til beslutningstagere,” udtaler David Gee, tidligere forskningsdirektør ved EEA, Det Europæiske Miljøagentur. Forsigtighedsprincippet er en del af EU-traktaten, og er brugt mange gange med succes. F.eks. EU’s forbud mod antibiotika i dyrefoder, hvor Pfizer tog EU-Kommissionen for retten og argumenterede for utilstrækkelig bevis. Kommissionen vandt. Retten gav udtryk for, at det netop var, hvad forsigtighedsprincippet er designet til.
Politikere venter ofte på, at der er ”over enhver rimelig tvivl ” af bevis. Men når beviset leveres, er skaden typisk sket.
Det er derfor praktisk for dem, at holde sig til de grænseværdier for elektromagnetisk stråling som teleindustriens NGO ICNIRP argumenterer for. Værdier som ikke forholder sig til langsigtede biologiske skader.
https://www.investigate-europe.eu/en/2020/5g-covid-conspiracy/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/
5. juni 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

I morgen den 6. juni er der Global 5G Protest Day.
For Danmarks vedkommende betyder det at der er demonstrationer hhv. i Odense og i Århus.

Odense: kl. 12-15
Mødested: kl. 12 ved Parkeringspladsen Q-Park, Rugårdsvej 1, 5000 Odense.
Se mere her: https://www.facebook.com/events/175731743848848/

Århus: kl. 13-16
Mødested: kl. 13 på Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.
Se mere her: https://www.facebook.com/events/623201708282826/

Et overblik over hvad der sker rundt om i verdenen kan du få her:
https://stop5ginternational.org/Hvis ikke du allerede har gjort det, skal vi også herfra anbefale at du underskriver den internationale 5G Appeal: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
ANDRE NYHEDER

dk4: Temaaften om 5G

dk4 have fredag den 29. maj en hel Temaaften om 5G. 5G skeptikerne havde for en gangs skyld taletid uden redigering eller andet. Preben Kastrup fra nejtil5G.dk/Folkebevægelsen mod 5G fik lov til at indlede og afslutte, mens Vibeke Frøkjær Jensen havde et længere indlæg om sundhedskonsekvenserne ikke bare ved 5G, men generelt ift. menneskeskabt elektromagnetisk stråling.
Indlæggene kan du finde her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRKZmzdS95hEwv_4e3O6aDxfXKAM4WSFU
(aftenens øvrige indlæg vil ligeledes blive lagt op i løbet af i dag)

Nyt lovforslag er sendt til høring 
De administrative hindringer skal fjernes, så 5G kan udrulles så gnidningsløst som muligt med nye små antenner i byrummet. Det er formålet med en lovændring, som regeringen vil have vedtaget, inden året er omme. Den 28. maj sendte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet et udkast til en lovændring til høringsberettigede parter, og berørte aktører har nu fået en høringsfrist på 24 dage til at komme med indsigelser.
Se mere her: https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/569236620655726/

Frankrig: 500 miljøaktivister sagsøger teleselskaberne Orange, Bouygues, SFR og Free
Miljøaktivister indgav en stævning til domstolen i Paris 26. maj 2020 og anmodede om en første høring den 30. juni. De repræsenteres af advokaten Jean Marc Descoubes. Gruppen ledes af grundlæggeren af ‘Jeunes ambassadeurs pour le climat’ Côme Girschig, og inkluderer bl.a. instruktøren Liza Azuelos, forfatteren Hermine af Clermont-Tonnerre og sangeren Alma Higelin.
To andre foreninger, Agir pour l’Environnement og Priartem, har indgivet appeller om en alt for summarisk behandling ved lancerer tildeling af 5G-frekvenserne.
Se mere her:
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

PHONEGATE
Den franske telestyrelse, ANFR, tvinger den amerikanske hardwareproducent Razer til at trække smartphonemodellen Razer Phone 2 ud af markedet.
Se mere her:
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-withdrawal-of-the-razer-phone-2-not-seeing-the-forest-for-the-trees
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
Mobiltelefoni og hjernekræft
Det Polske ‘Instytut Spraw Obywatelskich’ offentliggjorde 19. maj 2020 et interview med Dariusz Leszczynski, adjungeret professor i biokemi ved universitetet i Helsinki.
“Ved at bruge mobiltelefonen en halv time om dagen i minimum 10 år øger forbrugeren risikoen for at udvikle hjernekræft med 40 til 170%.” “Det endda ved at købe en mobiltelefon, der udsender mikrobølger inden for sikkerhedsstandarderne og betragtes som sikker.” “Det betyder, at de i øjeblikket anvendte grænser for udsendelse af mikrobølgestråling fra mobiltelefoner ikke giver brugerne sikkerhed. Grænserne bør reduceres … ”
Se mere her:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/05/20/leszczynski-interviewed-for-polish-instytut-spraw-obywatelskich/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/moze-powodowac-raka-mozgu/

Folkebevægelsen mod 5G kunne på sin Facebook side også fortælle om, hvordanDigitaliseringen foregår via kul samt at Produktion af IT udstyr dagligt koster millioner af arbejdere i Asien deres helbred og rettigheder.

Vi vender snart tilbage med flere nyheder.
Imens kan du anbefale andre at tilmelde sig vores nyhedsbrev.

Bedste hilsner
Nejtil5G
18. maj 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

Velkommen til vores nyhedsbrev
 
Dette er det andet nyhedsbrev fra www.nejtil5g.dk. Formålet med nyhedsbrevene er løbende at informere dig om, hvad der sker i forhold til modstanden mod udrulningen af 5G, men også mere generelt i forhold til at få sat fokus på den stigende menneskeskabte elektromagnetiske stråling. Det kan være ny forskning, politiske tiltag samt andet, der kan have interesse for vores arbejde for en sund biosfære med et minimum af EMF stråling og andre miljøgifte .

NYT fra den Internationale 5G modstand.

Dette nyhedsbrev sætter fokus på, hvad der er sket siden sidste nyhedsbrev, når vi lader blikket løbe hen over den internationale scene.

Belgien
5G protest bærer frugt
.
Den 5. maj skrev over 1000 autoriserede læger og andet sundhedsfagligt personale i Belgien under på en på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G.
Der henvises i appellen bl.a. til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådet om at følge FORSIGTIGHESPRINCIPPET for at beskytte befolkningen, især de yngste bl.a. med forbud mod Wi-Fi i skoler og institutioner.
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/ https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/109231/health-workers-call-for-caution-over-5g-roll-out/

Den 15. maj meddeler regeringen i den belgiske region Wallonien, at der nedsættes en ekspertgruppe til at undersøge alle aspekter af implementeringen af ​​5G.
1) Der skal foretages en vurdering af 5G og anden EMF ift. miljø (herunder biodiversitet og fauna), på folkesundheden, på økonomisk effektivitet, datasikkerhed og privatliv.
2) Herefter er ekspertgruppen ansvarlig for regelmæssige vurderinger. Bla. om betingelserne i dekretet af 3. april 2009 om beskyttelse mod mulige skadelige virkninger og gener forårsaget af ikke-ioniserende stråling genereret af stationære telemaster skal revurderes.
På EU-niveau vil Wallonien arbejde for vedtagelsen af ​​en standard, der er fælles for medlemsstaterne og som er forenelig med WHO’s henstillinger og respekt for forsigtighedsprincippet.
Kommissionen skal fremlægge sine anbefalingeraf ultimo 2020.
https://www.wallonie.be/fr/actualites/creation-dun-groupe-dexperts-pour-la-5g
https://www.telecompaper.com/news/wallonia-forms-expert-commission-to-evaluate-5g-risks–1338701

England
“Kongen af menneskerettigheder” skal føre miljøretssag om 5G i England. Det er stjerneadvokaten Michael Mansfield, der har stillet sig i front for den nystiftede borgergruppe, Legal Action Against 5G, med det formål at fælde de britiske myndigheder for at overse risikoen for folkesundheden og miljøet ved udrulningen af 5G.
https://tabttraad.home.blog/2020/05/15/stjerneadvokat-skal-foere-miljoeretssag-om-5g-i-england/
https://actionagainst5g.org/

USA
Bekymringer over negative sundhedseffekter får nu Jersey City i den amerikanske delstat New Jersey til at udsætte en beslutning om at opgradere byens telemaster til 5G.
Ifølge lokalavisen Hudson Reporter fra den 8. maj har borgerne beklaget sig over manglende oplysninger og manglende gennemsigtighed. Det har ikke beroliget de bekymrede borgere, at den føderale telestyrelse, FCC, lover sikkerhed med den nye 5G-teknologi. “Jeg vil sætte borgerne først og sikre, at de ved nøjagtigt, hvad der foregår i denne by”, sagde byrådsmedlemmet Jermaine Robinson blandt andet under forslagsbehandlingen.
https://hudsonreporter.com/2020/05/08/jersey-city-council-postpones-5g-utility-pole-installation/

Nigeria
Senatet pålagde tirsdag den 5. maj de føderale myndigheder i landet at suspendere 5G-udrulningen.
Senator Uche Ekwunife påpegede i sin fremlægning den stigende bekymring for et kommende 5G-netværk i Nigeria, herunder bekymringer fra forskere og medicinske eksperter om, at emission fra 5G-tårne ​​kunne have en negativ indvirkning på borgernes helbred ved bl.a. at forårsage symptomer som skader på øjne og immunsystem.
Hun henviste også til det moratorium i Schweiz, hvor flere selvstyreregioner har krævet stop for 5G udrulningen, indtil teknologiens indvirkninger på helbred er undersøgt tilfredsstillende.
Nigeria, der ligger i Vestafrika, omtales ofte som “Giant of African Countries” på grund af dens store befolkning og økonomi. Med 206 millioner indbyggere er Nigeria det mest folkerige land i Afrika og det syvende mest folkerige land i verden. Nigeria er verdens 24. største økonomi i henhold til IMF’s liste (2020-skøn).
https://www.vanguardngr.com/2020/05/senate-asks-fg-to-suspend-deployment-of-5g-network-in-nigeria/

Luxembourg
Den 24. april startede borgeraktivister en underskriftsindsamling. På bare fire dage lykkedes det at samle det nødvendige antal underskrifter til en offentlig debat i parlamentet om at få stoppet udrulningen af 5G.
Jean Huss fra det luxembourgske socialistparti var i øvrigt forslagsstiller, da Europarådets parlamentariske forsamling med stort flertal i 2011 vedtog resolutionen, som anbefalede alle medlemslande til at beskytte befolkningerne med langt mere restriktive grænseværdier. https://ehtrust.org/luxembourg-government-to-debate-5g-deployment-and-health-effects/

Schweiz
Den schweiziske regering, Forbundsrådet, har for anden gang nedstemt et forslag om at lempe landets grænseværdier for strålingsemissioner fra mobilmaster. Schweiz var ellers det første land i Europa, der indførte 5G i april 2019 efter at Swisscom, Sunrise og Salt Mobile vandt 5G-radiofrekvenserne i februar 2019 på en auktion, for i alt 380 millioner CHF (389 millioner $).
Forbundsrådet ønsker ikke at lempe grænseværdierne for eksponering for stråling. Det besluttede Rådet onsdag den 22. april efter en diskussion om, hvordan man fortsætter med at bruge den nye 5G-mobilteknologi.
https://tabttraad.home.blog/2020/04/24/schweizisk-regering-fastholder-strikse-graensevaerdier/
https://www.fuw.ch/article/5g-bundesrat-gegen-hoehere-grenzwerte/

Finland
Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, advarede for nylig om at 5G-udrulningen er et eksperiment med menneskers sundhed, som kan krænke menneskerettigheder. Den uafhængige finske innovationsfond, Sitra, som råder over milliarder af kroner til erhvervsrettede formål bakker EPRS notatet op.
I et svar til det finske transport- og kommunikationsministerium skriver Sitra følgende den 6. marts 2020:
” At begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader kræver øjeblikkelig og hidtil uset handling.” (1)
”Sitra tilskynder til foranstaltninger, der fremmer en bæredygtig anvendelse af naturressourcer, bremser klimaændringerne, beskytter den biologiske mangfoldighed og skaber økonomisk vækst og beskæftigelse med mindre miljøpåvirkning. Målet bør være at afkoble den økonomiske vækst fra brugen af ​​naturressourcer og klimaemissioner for at tilpasse vores samfund til grænserne for Jordens bæreevne.”
”Imidlertid er digitalisering og anvendelse af teknologi også faktorer, der fremskynder klimaforandringer og reducerer den biologiske mangfoldighed og skal derfor tages op. Dette inkluderer en stigende brug af energi og naturressourcer.”(2)

”Imidlertid er videnskabelig evidens for de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af 5G-netværk kontroversielt. (3) (4)
I sin erklæring understreger Sitra, at de nyeste videnskabelige oplysninger om sundheds-, miljø- og klimapåvirkningen af ​​5G-teknologi skal tages i betragtning, når der træffes beslutning om 5G-netværket og de frekvenser, det bruger.”

”Hvis de nødvendige forskningsdata ikke er tilgængelige, skal de indhentes, inden der træffes en beslutning.”
1 IPCC (2018): Global Warming of 1.5˚C. Summary for Policymakers
2 IPBES (2019): Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Summary for Policymakers
3 European Parliamentary Research Service, EPRS (2020): Effects of 5G wireless communication on human health
4 Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER (2018): Statement on emerging health and environmental issues
https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-lausunto-26-ghz-taajuusalueen-huutokaupasta/

Bedste hilsner
Nejtil5G.dk
1. april 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

Dette er det første nyhedsbrev fra www.nejtil5g.dk, som er en del af Folkebevægelsen Vi siger nej til 5G. Formålet med nyhedsbrevet er løbende at informere dig om, hvad der sker i forhold til udrulningen af 5G, men også mere generelt i forhold til at få sat fokus på den stigende menneskeskabte elektromagnetiske stråling. Det kan være ny forskning, politiske tiltag samt andet der kan have interesse for vores arbejde, 

Mange af os har i disse cocoran tider fået lidt mere tid til at kunne fordybe os i ting, som vi ellers ville have svært ved at nå i en travl dagligdag. Ikke for at forklejne at nogen har fået ekstra meget at se til enten fordi de eksempelvis er en del af sundhedsvæsenet eller skal passe både et arbejde hjemmefra samt passe børn.

Hører du til en af dem der har fået lidt mere råderum, har du mulighed for at se oplæggene fra Borgermødet i København den 8. marts 2020, som alle er lagt på YouTube.

Programmet for Borgermødet så sådan ud:

Olle Johansson, Professor ved Karolinska Instituttet, Stockholm:
Fortæller om de skadelige sundhedseffekter af kunstige elektromagnetiske felter som mobiltelefoner, Wi-Fi og tablets samt om påvirkningen af vores børn i skoler og institutioner.
https://youtu.be/8mw-A021cEg
Henrik Eiriksson, It-specialist og researcher, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:
5G anderledes end 1-4G netværket. Hvad foreligger der af forskning, og hvad der endnu ikke er undersøgt.
https://youtu.be/z0QmpW7dDUI
Vibeke Frøkjær Jensen, Dyrlæge, ph.d., forsker og videnskabelig rådgiver ved Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:
Hvordan påvirker radiofrekvent stråling på celleniveau. Eks. på alm. symptomer og kræft hos mennesker. Evidens for effekter på dyr generelt, specielt effekter på insekter og konsekvenser heraf.
https://youtu.be/e3FrebGA_Ac
Paneldebat.
https://youtu.be/-AN7n9FVERg

Vi vender snart tilbage med flere nyheder.

Bedste hilsner
Nejtil5G.dk

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

  1. Pingback: Nyhedsbreve 2021 - nejtil5g.dk

Comments are closed.