Nyhedsbreve 2022

December 2022
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Årets første nyhedsmail er også et farvel til det forgangne år. For Videnscentrets nyhedsbrev omhandler nemlig de opslag, som blev lagt op i december måned. Når jeg ser ned over indholdsoversigten for december, har vi været rundt om rigtig mange forskellige emner. Hertil kommer de mange opslag, der blot venter på at blive bearbejdet, så de kan lægges op, men det er jo altid godt at have noget til gode.

Det er glædeligt, at der er en stigende interesse for både nyhedsbrevet samt Videnscentrets Facebook gruppen. Facebookgruppen runder snart de 2400 følgere. På LinkedIn har vi ca. 300 følgere. Bevares det er ikke hele Danmark, men at ændre bevidsthed og overbevisning tager tid. En dansk undersøgelse viste for nogle år siden, at evidens og fakta endda kunne være med til at forstærke menneskers (konkret politikeres) overbevisninger. Altså have den modsatte effekt. Forskerne var noget overraskede over deres fund. Og det var før, der var noget der hed covid19.

Jeg skal minde dig om, at det absolut ikke er for sent at underskrive det fælles EUROPÆISKE BORGER INITIATIV: Stay connected but protected. Det eneste krav er, at du er EU borger.

Skriv under her: 
https://signstop5g.eu/da#sign

Velkommen ind i det ny og foreløbig god læselyst med resterne fra det gamle år.

Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening


Indhold:
– Forskning
– Det fælles Europæiske Borger Initiativ
– Fertilitet
– Phonegate
– Elektronikken i vores biler
– Modstand mod 5G
– Børn og Unge
– Digitaliseringen af samfundet
– EU: Programmet for et digitalt Europa
– Teleindustriens Fakta check
– En ny verdensorden
– Smart Meters
– Internet of Bodies
– COP27
– Energimonstret
– AI og Dræberrobotter
– Satellitter
– Flysikkerhed og 5G
– Musik skal der til


Forskning
Er de nuværende retningslinjer tilstrækkelige til at beskytte alles sundhed ift. stråling?
Dariusz Leszczynski opfordrer til en konsensusdebat om strålingen fra mobiltelefon og sundhed.


Den polariserede debat
Det begrænsede antal undersøgelser, som har undersøgt de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af RF-EMF, fortolkes enten som bevis for manglende sundhedsrisici eller bevis for sundhedsrisici.

Men evalueringerne af de samme videnskabelige beviser kommer til forskellige konklusioner afhængigt af de forskere, der udfører analysen.

Der er en generelle enighed om, at den foreliggende videnskabelige dokumentation er af ringe kvalitet, og at der er betydelige huller i vores viden. Den dårlige og utilstrækkelige videnskabelige dokumentation bruges alligevel til at hævde, at der enten ikke er noget bevis for skade, eller at der er etableret bevis for risici.

Sådanne udsagn mangler ikke kun logik, men er også moralsk og etisk tvivlsomme. Hvis den videnskabelige dokumentation, der anvendes enten til støtte for påstande om sikkerhed eller mangel på samme, er af dårlig videnskabelig kvalitet, er påstande om sikkerhed eller mangel på samme upålidelige, fordi de mangler solid støtte fra videnskabelige undersøgelser af høj kvalitet.


Opfordring til en konsensusdebat
Dariusz Leszczynski anbefaler, at der formidles en rundbordsdebat eller konsensusdebat, som skal vurdere den aktuelle videnskabelige status om RF-EMF og sundhed, og som skal gennemgå tilstrækkeligheden af de nuværende sikkerhedsretningslinjer.

Rundbordsdebatten ændrer måske ikke den nuværende status quo.
Men, skriver Leszczynski, i den nuværende situation, hvor der er betydelige huller i viden, og hvor aktuelle undersøgelser i vid udstrækning betragtes som værende af dårlig kvalitet, vil det være betryggende, hvis forskere fra det stærkt polariserede forskningsfelt mødes og engagere sig i en meningsfuld debat.


Gennemsigtighed og åbenhed
Forudsætningen for debatten skal dog være en krystalklar gennemsigtighed i hele processen og åbenhed hos alle deltagere, uanset deres aktuelle holdninger eller alliancer.


IARC
Leszczynski fremhæver maj/juni 2011, hvor netop en mangfoldig gruppe af forskere samledes i hovedkvarteret for Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) i Lyon og efter intense debatter kom frem til en anbefaling om, at RF-EMF er et muligt humant kræftfremkaldende stof.


Læs hele Dariusz Leszczynski oversatte opfordring her:
https://nejtil5g.dk/opfordring-til-konsensusdebat-om-straaling-fra-mobiltelefoner-og-sundhed/


Trådløs teknologi – en miljømæssig stressfaktor
Trådløs teknologi er en miljømæssig stressfaktor, der kræver ny forståelse og tilgange i sundhedsvæsenet.

Elektromagnetiske signaler fra hverdagens trådløse teknologier er en allestedsnærværende miljøstressor, der påvirker biologiske systemer. Den nye forsknings artikel bygger på dokumentation fra forskningsdokumenter samlet i ORSAA-databasen (ODEB) med fokus på de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter og stråling.

Resultaterne viste, at to tredjedele af de eksperimentelle og epidemiologiske papirer fandt signifikante biologiske virkninger.

Læs hele den indsigtsfulde forskningsrapport, her oversat til dansk:
 https://nejtil5g.dk/traadloes-teknologi-en-miljoemaessig-stressfaktor/

De biologiske effekter
De hundredvis af forskningsdokumenter viste hvordan grundlæggende biologiske processer påvirkes af EMF med bla. proteinskader, biokemiske ændringer og oxidativ stress.

Fokus på sundhedspersonale
Artiklen har fokus på at informere sundhedspersonale og beslutningstagere, som ikke har nogen viden om disse effekter hverken under oplæringen eller i uddannelsen.

Der præsenteres derfor også et sæt retningslinjer for den bedste praksis i forhold til at behandle patienter, der er berørt af elektromagnetisk eksponering, og for sikker brug af teknologi i sundhedsmiljøer.

Forskningsartiklen er udarbejdet af forskere fra Oceanien Radiofrequency Scientific Advisory Association (ORSAA), Brisbane, QLD, Australien. Artiklen er udgivet den 20. december 2022 på Frontiers.


Indhold

Introduktion
Evidensgrundlag
Dokumentation for biologiske virkninger af radiofrekvenseksponering Udvælgelseskriterier
Tilstrækkelig dokumentation til at motivere til forandring
Typer af observerede virkninger
Betingelser som følge af oxidativ stress Kræft
Den sårbare hjerne og børn
Elektromagnetisk overfølsomhed: Kanariefuglene i kulminen
5G-effekter
Konsekvenser for videnskab og medicin
Medicin og biofysikkens linse
Mekanismer for biologisk interaktion
Mange ladninger vibrerer sammenhængende
Uhensigtsmæssig bevægelse af calciumioner
Forstyrrende bevægelse af ladninger
Spørgsmål vedrørende den offentlige sikkerhed
Officielle grænser fokuserer kun på termiske mekanismer
Manglende beskyttelse af sårbare befolkningsgrupper
Påberåbelse af en forsigtighedstilgang
Praktisk anvendelser for sundhedspersonale
Konklusion
Supplerende materiale
Noter
Se mere her
Referencer

EMF og konsekvenserne for dyr og planter
De eksisterende (og forældede) eksponeringsstandarder er kun for mennesker; de vilde dyr er helt ubeskyttede trods de velkendte konsekvenser.

I modsætning til den almindelige opfattelse ved vi rigtig meget om, hvordan ikke-ioniserende elektromagnetiske felter (EMF) påvirker de ikke-menneskelige arter. Det gør vi fordi vi har brugt dyre- og plantemodeller i forskningen, i hvert fald tilbage til 1930’erne.

Naturlig og menneskeskabt EMF er væsentligt og fundamentalt forskellige. Al menneskeskabt EMF er polariseret.

Mange ikke-menneskelige arter har særdeles specifikke sårbarheder over for menneskeskabt EMF på grund af en unik fysiologi, der er afhængig af og som konstant bruger Jordens statiske geomagnetiske felter.

Den menneskeskabte EMF kan fange, indkapsle og manipulere levende cellers grundlæggende funktionsarkitektur i modsætning til den naturlige stråling, som de fleste levende ting har udviklet sig sammen med i tusinder eller millioner af år.


“Vi har en for længst forfalden forpligtelse til at overveje potentielle konsekvenser for andre arter – og før arterne uddør – fra vores nuværende ukontrollerede teknofori – en forpligtelse, vi hidtil ikke har overvejet. Efter disse forfatteres synspunkter er beviserne, som kræver handling, klare.”
Forskningsrapporten blev offentliggjort den 25. november 2022. Forskerne bag er B. Blake Levitt, Henry C. Lai og Albert M. Manville II.

Læs hele den oversatte forskningsrapport her med masser af referencer m.m.: 
https://nejtil5g.dk/straaling-og-konsekvenserne-paa-dyr-og-planter/


Hjernekræft efter eksponering af stråling fra CT-undersøgelser af børn og unge: Resultater fra EPI-CT kohortestudiet.
En ny undersøgelse foretaget af forskere fra Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) og partnere evaluerer risikoen for hjernekræft hos børn og unge voksne, der har gennemgået computertomografi (CT) undersøgelser.

I den europæiske kohorteundersøgelse (EPI-CT) rapporteret i The Lancet Oncology fandt Hauptmann et al en øget risiko for hjernekræft med stigende hjernestrålingsdosis blandt børn og unge voksne, der havde gennemgået computertomografi (CT) scanninger.
Studiet viser en signifikant dosis-respons sammenhæng mellem CT-relateret stråledosis og risiko for hjernekræft.
Forskernes konklusion understreger vigtigheden af at retfærdiggøre CT-undersøgelser hos unge mennesker og sænke stråledosis så meget, som det er rimelig opnåelig.
Læs hele pressemeddelelsen fra IARC her:
https://nejtil5g.dk/hjernekraeft-hos-boern-og-unge/
Det fælles Europæiske Borger Initiativ
Klaus Buchner opfordrer alle til at underskrive det fælles Europæiske Borger Initiativ: Stay connected but protected
Klaus Buchner: Prof. Dr. Habil. Pensioneret professor ved det tekniske universitet i München (matematisk fysik). Fysiker, politiker, tidligere forbundsformand for Det Økologiske Demokratiske Parti (ÖDP, 2003 – 2010), fra 2014 til juli 2020 Medlem af Europa-Parlamentet for ÖDP, Tyskland

Find støttebrevet her:
https://nejtil5g.dk/stoettebrev-fra-klaus-buchner/


Fertilitet
Sædcellerne forsvinder fortsat faretruende på verdensplan. Europaparlamentet ved allerede hvorfor.
En ny undersøgelse af Levine et al. (2022) påviser den accelererende tilbagegang i antallet af sædceller i det 21. århundrede. Undersøgelsen blev offentliggjort den 15. november 2022 i det førende tidsskrift “Humane Reproduction Update”. Af forskningsrapporten fremgår her, at mellem 1973 og 2018 faldt den gennemsnitlige sædkoncentration med mere end 51 procent, fra 101,2 millioner til 49 millioner sædceller pr. milliliter sædvæske, tallet må formodes at forsætte med at falde. Som kanariefuglen i kulminen “Vores resultater er som kanariefuglen i kulminen,” fortæller Hagai Levine. “Vi har her at gøre med et alvorligt problem, der kan true menneskehedens overlevelse, hvis det ikke afbødes.”

Forfatterne af undersøgelsen opfordrer derfor indtrængende til globale foranstaltninger, der skaber et sundere miljø for alle arter, samt reduktion af stress og adfærd, der bringer reproduktiv sundhed i fare. Mobiltelefonen På spørgsmålet om hvilke parametre, der har ændret sig over hele verden i det 21. århundrede, er svaret klart: brugen af mobil, smartphone og tablet. Siden omkring 1995 har det ført til, at ikke-ioniserende stråling tæt på kroppen for første gang har haft en permanent effekt på celler gennem de dagligdags enheder. STOA-undersøgelsen: Sammenhængen er bevist Gennemgangen “Health Impact of 5G”, udgivet af STOA i EU-Parlamentet i juli 2021, (4) anser sammenhængen for at være bevist efter at have evalueret 60 undersøgelser, der viser effekter på sædkoncentration, vitalitet og motilitet. Det bekræftes af metastudiet af Kim et al. (2021) ved Pusan ​​​​University South Korea.

Både resultaterne og de politiske krav fra STOA er klare:


I sammenfatningen af resultaterne fra epidemiologi, in vivo og in vitro-undersøgelser er der evidens (begrænset evidens/tilstrækkelig evidens) for et kræftfremkaldende potentiale, især i frekvensområderne GSM, UMTS, LTE og 5G (450 til 6.000 MHz), der hidtil er anvendt, samt negative virkninger på fertiliteten.
Der er ingen tilstrækkelige undersøgelser af 5G i det højere frekvensområde (24 til 100 GHz). Derfor beskriver undersøgelsen 5G som et eksperiment på befolkningen.
Vurderingen skal tage hensyn til de ikke-termiske virkninger, hvilket endnu ikke er gjort, hvilket ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) kritiseres direkte for). Deres politikker har ingen beskyttende funktion.
Forfatterne af undersøgelsen opfordrer til reduktion af strålingseksponering, et 5G-udvidelsesstop (for 5G i højfrekvensområdet, dvs. 24 til 100 GHz), forskning i de høje 5G-frekvenser, uddannelse af befolkningen samt fokus på udvidelse af fiberoptiske netværk.
Læs hele artiklen med kilder og links:
https://nejtil5g.dk/saedcellerne-forsvinder-paa-verdensplan-hvad-er-aarsagen/


Phonegate
Listen over mobiltelefoner, der er trukket tilbage eller opdateret på grund af bedrageri og trusler mod brugere
Der er nu 38 mobiltelefoner, identificeret som farlige for brugernes sundhed, som enten er blevet trukket tilbage fra det franske marked eller hvor deres specifik absorptionsrate (SAR) blive opdateret af software. Den seneste er Logicom Le Pulse. Samsung er ligeledes pålagt en bøde på 7500€. Del den sorte liste her fra.

Den europæiske samarbejdsaktion skrider godt frem!
Det fremgår af Phonegates seneste nyhedsbrev (20. december 2022) at omkring 15 lande har sagt ja til at deltage, og 12 telemyndigheder har allerede modtaget et brev, der beder dem om at tage skridt til at beskytte brugerne. Mere information her.

Smartphonen Le Pulse
I en pressemeddelelse dateret 15. december 2022 afslørede det franske nationale frekvensagentur (ANFR), at det havde registreret for høje SAR-værdier for krop og lemmer på Le Pulse-smartphonen under en inspektion udført i april 2021. Den havde oprindeligt en SAR værdi for kroppen på 2,47 W/kg og en SAR værdi for lemmer på 4,36 W/kg. Den fastsatte grænseværdi er sat til hhv. 2 W/kg og 4 W/kg.
Efter den første softwareopdatering steg værdien endda til 4,8 W/kg . Det tog ikke mindre end tre opdateringer og tyve måneders venten på, at telefonen endelig overholdt SAR værdierne. SAR værdien blev reduceret til hhv. 0,393 W/kg og SAR-medlemmet til 0,799 W/kg. Det franske firma Logicom er blevet straffet med en bøde på 7500 euro.

Samsung har også fået en bøde på 7.500 euro
I sin pressemeddelelse offentliggjort den 18. november afslørede det franske nationale frekvensagentur (ANFR), at det havde konstateret for høje SAR-værdier på to andre mobiltelefoner. Den første af dem, Galaxy Z Flip fra Samsung, blev i første omgang målt til en SAR værdi på 2,05 W/kg, det maximale niveau er fastsat til 2 W/kg. Den steg endda til 3.024 W/kg efter den første softwareopdatering. Ved den anden opdatering kom SAR værdien ned på 1,04 W/kg. Samsung blev straffet med en bøde på 7.500 euro.

Smartphonen Wiko Y82
I samme pressemeddelelse nævner ANFR Wiko Y82, hvor SAR værdien for lemmer blev målt til 4,01 W/kg, hvor højeste værdi er sat til 4 W/kg. Efter softwareopdatering kom værdien ned på 2,3 W/kg. Det er den tredje mobiltelefon fra den kinesiske producent.
Testrapporter er endnu ikke blevet offentliggjort af ANFR.

Se hele gennemgangen her:
https://phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france-2/


Elektronikken i vores biler
De elektromagnetiske felter på bilturen
Elektromagnetisk stråling er især et problem i elbiler og hybridbiler. Men alle nyere biler har ofte megen elektronik og trådløse funktioner, som udsender stråling. Det kan være trådløse dæktryksmålere, Wi-Fi, Bluetooth, fjernbetjent lås o.a.


Hvis du overvejer at købe en bil, så mål styrken af elektromagnetisk stråling i bilen, når den er i drift, inden du køber den. Den skal helst være så lav som mulig. På nogle biler er det muligt at slukke for wifi. Bilens kabine beskytter delvist Så længe karosseriet er lavet af ledende materialer beskytter kabinen mod radiosignaler, men kun delvist. Derfor er det muligt at bruge mobilen inde i bilen.

Signalerne fra mobilmasterne skal have en vis styrke for at nå ind i kabinen. Mobiltelefonen skal samtidig have skruet op for signalstyrken for at nå ud.
 Det gør den automatisk. De radiobølger, den udsender, vil derefter blive reflekteret på kryds og tværs inde i kabinen og primært slippe ud gennem vinduerne – hvis de ikke har for tyk en metalbelægning. Passagererne udsættes således for ekstra høj eksponering, og jo mere stråling, der reflekteres omkring bilen uden at de sendes, jo kraftigere vil mobilen sende.

Læs hele den illustrative artikel med gode råd:
https://nejtil5g.dk/elektronikken-i-vores-biler/


Modstand mod 5G
Kronik: Stråling skal på sundhedsdagsordenen
Stråling påvirker os alle. Hverken vi eller andre arter har de biologiske forudsætninger for at trives med nutidens strålingsbelastning.
Indlæg i Dagens Medisin af Eirik Garnås, adjunkt i sundhedsvidenskab samt Einar Flydal, pensionist fra telebranchen, cand.polit. og master i telestrategi (8. december 2022) (1)
I 2008 udsendte NRK en episode af Brennpunkt, som fokuserede på de skadelige virkninger, der kan opstå som følge af stråling fra mobiltelefoner, computernetværk og anden trådløs teknologi.
Siden da er mængden af forskning, der tyder på, at farerne er reelle, steget betydeligt. Ikke desto mindre bruger vi i dag mere trådløst udstyr end nogensinde før, og information og kritiske spørgsmål glimrer ved deres fravær i medicin og medier.

STRÅLINGSBELASTNINGEN
Alle livsformer på denne jord er tilpasset visse miljøforhold som følge af naturlig udvælgelse. På baggrund af denne grundlæggende biologiske forudsætning er det klart, at hverken vi eller andre arter har forudsætningerne for at trives med nutidens strålingsbelastning, som på få årtier har nået et niveau, der langt overstiger, hvad der har været gældende under livets evolutionære udvikling.
I samme periode har vi set et stigende tab af biodiversitet samt flere fertilitetsproblemer, immunforstyrrelser, kræft og diffuse sundhedsproblemer. Stråling er ikke den eneste grund til dette, men flere fund tyder på, at det er en bidragyder. Sådanne links fremhæves og diskuteres i videnskabelige tidsskrifter som The Lancet Planetary Health, Patofysiologi, Frontiers in Public Health og Reviews on Environmental Health.

FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET
Vi forstår intuitivt, at det er skadeligt for vores helbred at udsætte os selv for noget, vi aldrig har været udsat for før, såsom raffineret sukker, industrielle og forurenende tungmetaller eller en stillesiddende livsstil. Det er også ting, der har fået en del opmærksomhed. Men når det kommer til elektromagnetiske felter, er vi mindre bevidste og oplyste. Det har at gøre med, at vi ikke kan se dem. Men det faktum, at de er usynlige for det blotte øje, betyder ikke, at de ikke er der, eller at de ikke påvirker os.
De østeuropæiske lande opererer med langt strengere grænser end dem, der er fastsat i Norge og Vesten, netop fordi de er bekymrede over de mere subtile virkninger af kronisk eksponering. Disse påvirkninger er vanskelige at undersøge og nøjagtigt dokumentere, hvilket understreger vigtigheden af evolutionær biologisk tænkning og forsigtighedsholdninger.

ALLE ER BERØRT
For meget anden teknologi og innovation har vi set, at det først er længe efter, at det blev introduceret, at man blev ordentligt opmærksom på risikoen. Dette har været tilfældet for alt fra cigaretter til kunstige sødestoffer til bly i benzin. Der er mange tegn på, at det “trådløse eventyr” slutter sig til denne linje.
Stråling påvirker os alle. Selv ekstremt svag stråling, der kun udgør en tusindedel af en tusindedel af grænseværdierne, kan have en betydelig virkning. Dette hænger sammen med, at menneskeskabt stråling altid kommer polariseret og sammenhængende, mens den smule af naturens stråling, der ikke bremses af jordens beskyttende “skal”, næsten altid bliver kaotisk, så de elektriske kræfter opvejer hinanden. Hvis det ikke var tilfældet, ville vi ikke have tolereret almindeligt dagslys.

VIGTIGE OPLYSNINGER
De nuværende grænseværdier for stråling fastsættes på baggrund af målemetoder, der kun fanger akutte helbredsproblemer som følge af måling af, hvor intens energien i strålingen er, og så vurderes dette i forhold til, hvilken temperaturændring der er nødvendig for at beskadige vævet. Der er naturligvis ingen skadelige virkninger, før vi nærmer os den intensitet, vi har i en mikrobølgeovn.
Al biologi og kemi er baseret på elektriske ladninger og svage elektrokemiske processer. Siden begyndelsen af 1960’erne har forskere i detaljer vist, at selv ekstremt svage elektriske svingninger fører til forstyrrelser, der kan forekomme næsten overalt, når kroppen ikke længere er i stand til at kompensere for forstyrrelsen. At vi så får en vækst i sygelighed af forskellig art er således helt indlysende. Desuden bruges sådanne svage elektriske felter til at give nøgleinformation til biologiske processer: vækst, orienteringsevne, hjerterytmer og hjernefunktioner.
Vi ved nu, at dette påvirkes af folks elektriske aktiviteter.

Originalartiklen finder du her:
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/12/08/straling-ma-pa-helseagendaen/

Mere om Eirik Garnås:
https://eirikgarnaas.no/
Mere om Einar Flydal:
https://einarflydal.com/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/elektromagnetisk-straaling-skadeligt-for-alt-liv/Los Angeles County Board udsætter beslutning om hurtige trådløse mobilmaster efter offentlige protester
Los Angeles (L.A.) County Board of Supervisors vedtog tirsdag enstemmigt at udsætte sin endelige afstemning om to forordninger, der ville give mulighed for hurtig spredning af trådløs infrastruktur uden behørig proces og uden beboernes mulighed for at klage.
De fem bestyrelsesmedlemmer vil indhente ekspertudtalelser og diskutere spørgsmål rejst af vælgerne på et lukket møde den 20. december. Bestyrelsen planlagde endnu en offentlig høring og den endelige afstemning den 10. januar 2023.
Det skriver The Defender den 8. december 2022. (1)

Mange protester
Bekymrede borgere indsendte “et overvældende antal offentlige kommentarer” i modstand mod forordningerne, og bestyrelsesmedlemmerne “ønskede simpelthen ikke at stemme imod deres vælgere”, sagde McCollough, tidligere vicejustitsminister i Texas og advokat for telekommunikation og forvaltningsret. Trådløse mobilmaster udgør en brandrisiko Under mødet vidnede Susan Foster, om farerne ved trådløse mobilmaster. Foster er medstifter af nonprofit California Fires & Firefighters og har brugt de sidste to årtier på at tale for brandmænd, der oplevede neurologisk og immunologisk skade på grund af tilstedeværelsen af mobilmaster på deres stationer.
“Fire store skovbrande i Californien alene i de sidste 15 år blev startet af telekommunikationsudstyr,” sagde hun. “To af disse brande – Malibu Canyon Fire i 2007 og den ødelæggende Woolsey Fire i 2018 – fandt sted i L.A. County og forårsagede over 6 milliarder dollars i skader.”

Beslutningen kan påvirke andre områder
Children’s Health Defense (CHD) advokat W. Scott McCollough udtalte:
“Dagens afstemning er vigtig, fordi Los Angeles County er det største amt i nationen efter befolkning. Dens handlinger påvirker, hvad der sker andre steder. Resultatet her vil snart blive eksporteret til andre lokale jurisdiktioner.” Fiberoptiske netværk – en alternat mulighedIfølge en rapport fra 22. juni fra det uafhængige konsulentfirma CTC Technology & Energy tilbyder fiberoptiske netværk adskillige fordele sammenlignet med faste trådløse teknologier, herunder:

Faste trådløse teknologier vil fortsætte med at forbedre sig, men kan ikke matche ydeevnen for fiberoptiske netværk – primært fordi den eksisterende og potentielle båndbredde af fiber er tusindvis af gange højere end trådløs. Faste trådløse netværk har også iboende kapacitetsbegrænsninger, der kraftigt begrænser antallet af brugere på et netværk ved hjælp af en given mængde spektrum.
Dækningen af det faste trådløse netværk påvirkes negativt af hindringer i synslinjen (inklusive bygninger og årstidsbestemt løv) og vejret. Mens et fibernetværk fysisk kan forbinde hver husstand i et serviceområde (og levere forudsigelig ydeevne), er det væsentligt mere komplekst for et fast trådløst netværk at levere en sigtelinje til hver husstand i et serviceområde.
Skalerbarhed er en kritisk udfordring for faste trådløse implementeringer, både teknisk og økonomisk. En given mængde trådløst spektrum er i stand til at understøtte en given mængde netværkskapacitet. Hvis antallet af netværksbrugere stiger, eller brugerne har brug for mere båndbredde, skal netværksoperatøren øge spektret (hvilket er både knapt og ekstremt dyrt – og måske ikke er muligt), opgradere teknologien eller tilføje antenner. Det er udfordrende at designe et fast trådløst netværk, der giver tilstrækkelig, robust upstream og downstream kapacitet og nå alle adresser i ubetjente områder.
De hurtigste faste trådløse teknologier (såsom dem, der bruger millimeterbølgespektrum) er effektive til at levere kortdistanceservice til tæt grupperede husstande i by- og forstæder. Disse teknologier er stort set uegnede til at betjene landdistrikter på grund af den typiske geografiske spredning af adresser og manglen på monteringsstrukturer (såsom tårne eller bygningstage).
Fiber er bæredygtigt, skalerbart og vedvarende. Det giver større kapacitet, forudsigelig ydeevne, lavere vedligeholdelsesomkostninger og en længere teknologisk levetid end faste trådløse teknologier. Fiberservice forringes ikke af problemer med line-of-sight og påvirkes ikke af kapacitetsproblemer, der begrænser faste trådløse netværk.
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/defender/los-angeles-county-wireless-cell-towers/


Ford og VW har forladt drømmen om førerløse biler
Endnu en af mange grunde til ikke at opsætte 5G mobilmaster.


Argo AI, den autonome bilteknologivirksomhed støttet af Ford og Volkswagen Group, lukker ned, da bilproducenterne ændrer deres strategier for selvkørende biler. Fords finansdirektør John Lawler fortæller, at virksomheden har konkluderet, at det vil tage mere end fem år at se et afkast af investeringerne i fuld selvkørsel. Han sagde videre, at det også ville kræve milliarder mere i investeringer.


Doug Field, Fords chef for avanceret produktudvikling og teknologi:
“Det er sværere end at sætte en mand på månen” at skabe en robotaxi, der er i stand til at navigere i et tæt bylandskab.
Læs hele artiklen her:
https://europe.autonews.com/automakers/ford-vw-will-shut-argo-ai-self-driving-joint-venture


Børn og Unge
Netværket Tech & Trivsel går i kamp for trivslen blandt børn og unge
En ny regering bør have fokus på digitaliseringens skyggesider i arbejdet for bedre trivsel blandt børn og unge, skriver Dorte Ågård, David Madsen og Heidi Als Ringheim på vegne af netværket Tech & Trivsel i en kronik på Altinget den 23. november 2022.


“Vi ønsker også at understøtte de familier, som hver dag kæmper for at få deres børns opmærksomhed og nærvær – en kamp mod techgiganternes forretningsmodeller, så familiemedlemmerne kan genvinde en stærk forbindelse til hinanden.” Skriver de bl.a. og oplister de mange skyggesider.
(Det skal bemærkes, at da teksten her blev forsøgt opslået på Videnscentrets Facebookside, blev opslaget angivet, at det overskred Facebooks fællesskabsregler om spam?!?) Digitaliseringens skyggesider Computeren og smartphonen har gjort nogle ting lettere. Men listen over de skyggesider og risici, som er fulgt i kølvandet, er lang. Digitaliseringen påvirker bl.a.:

Læring og uddannelse
Det fysiske og sociale liv
Medfører grænseoverskridende digital adfærd
Meningsdannere, skriver gruppen, har især forsøgt at argumentere med, at der mangler videnskabelig evidens for sammenhæng mellem mistrivsel og skærmbrug, og skærmbrug er ikke farligt.


De digitaliseringsbegejstrede tech-leverandører, digitaliseringskonsulenter, medieforskere og pædagogiske forskere tager fejl. Der er al mulig grund til alarm og til at begrænse børn og unges skærmbrug Netværket Tech & Trivsel
Læs det uddybende uddrag her med de ni initiativer til at stoppe skadevirkninger ved skærmbrug:
https://nejtil5g.dk/opraab-fra-eksperter-digitaliseringens-skyggesider-skal-i-fokus-i-kampen-mod-mistrivsel/


Dumbphone:
Arne mistede sin smartphone ved et uheld – nu vil han ikke have den tilbage
Efter kort tid uden en smartphone oplevede Arne Bangsgaard Mathiasen fra Aarhus flere positive forbedringer.
Det fortæller TV2 Østjylland den 19. nov. 2022.


Angst og hovedpine var i lang tid en del af 29-årige Arne Bangsgaard Mathiasens hverdag. Og selvom han afprøvede flere ting, endte hjælpen med at komme fra en noget uventet kant:
“Min smartphone gik i stykker, og jeg havde en gammel Nokia liggende i en skuffe, som jeg begyndte at bruge”, fortæller Arne Bangsgaard Mathiasen, der til daglig studerer i Aarhus.
Efter en uge med en telefon, der kun kunne ringe og skrive sms’er, mærkede han en forandring.


Lukkede alle sociale medier
Tidligere var Arne Bangsgaard Mathiasens smartphone det første, han kiggede på, når han vågnede, og den blev flittigt brugt, hvis han kedede sig eller ville flygte fra ting, han ikke gad tage stilling til.
Derfor valgte han at fortsætte og det har ikke kun hjulpet på angsten og hovedpinen, mener han.
“Jeg kan nemmere være i sociale situationer i længere tid, og så sover jeg også bedre,” siger Arne Bangsgaard Mathiasen.
Samfundet er lavet, så det praktisk talt er umuligt at leve uden en smartphone

Arne Bangsgaard Mathiasen

Dumbphone forløb
Arne Bangsgaard Mathiasen er nu begyndt at arrangere dumbphone forløb, som er et 10 dages eksperiment, som kan give højskole og efterskole elever en oplevelsesmæssig forståelse af, hvordan smartphonen og sociale medier påvirker ens liv.
Det er, skriver han:
“..et forløb, som for tidligere elever har givet endnu bedre fællesskab, bedre søvn, mere overskud og en følelse af mere næver. Højskolen og efterskolen er muligvis det bedste sted i samfundet til at prøve livet uden sin smartphone for en lille periode.”
“Det handler ikke om at smartphonen er dårlig og skal væk for evigt. Det handler om at leve livet uden smartphonen for en lille periode for at forstå, hvordan den kan påvirke en, og ud fra dette drage sine egne konklusioner.“

Læs hele artiklen her:
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/arne-mistede-sin-smartphone-ved-et-uheld-nu-vil-han-ikke-have-den-tilbage
Læs også om eksperimentet på Egmont Højskolen ved Odder, hvor eleverne i 30 dage måtte undvære deres smartphones. https://www.tv2ostjylland.dk/odder/eksperiment-det-fik-elever-ud-af-30-dage-uden-smartphone
Om Dumbphone forløbene kan man læse om her:
https://dumbphone.dk/

Læs mere her:
En pædagogisk nedsmeltning:
https://nejtil5g.dk/se-paa-mig-og-tal-med-mig/
Effekterne efter 1 års forbud mod mobiltelefoner i de franske skoler
https://nejtil5g.dk/derfor-skal-der-vaere-mobil-forbud-i-skolerne/
Digitaliseringens sociale konsekvenser
https://nejtil5g.dk/digitaliseringens-sociale-konsekvenser/


Digitaliseringen af samfundet
Den digitale verden skal politiseres
Det er ikke et bredt ‘vi’, der har skabt den digitale udvikling her til lands. Den er tværtimod blevet trukket ned over hovedet på os af små bobler af professionelle bag lukkede døre i styrelser, ministerier og private selskaber.
Det skriver Mikkel Vinther og Tomas Vlk, Kritik Digital i deres kommentar i Ræson den 25. november 2022. Fra artiklen:


“På den ene side har vi staten, der med automatiserede selvbetjeningsløsninger har effektiviseret store dele af den offentlige sektor med digitalisering, der fungerer rigtig godt, hvis du har eller kender en person med gode digitale kompetencer. Har du ikke den slags kompetencer, er du tabt. Her forestiller vi os, at staten har haft en betragtelig besparelse – det er vel derfor, man effektiviserer – og således har staten som institution altså gevinst ved digitaliseringen. Beslutningen herom er bare ikke truffet af befolkningen. Folketinget har ikke initieret, behandlet og vedtaget MitID, Digital Post-løsninger og Sundhedsportalen. Det er besluttet i Digitaliseringsstyrelsen, der bor i Finansministeriet, helt uden for offentlighedens opmærksomhed. Digitaliseringsstyrelsen er altså en sådan boble af professionelle, der træffer beslutninger om millioner af danskeres hverdag. Den slags beslutninger vil vi definere som politiske.”
Over de sidste mange år er giganternes indtjening kun steget, blandt andet fordi hele statssystemer som det danske omfavner den ’gratis’ eller billige og effektive teknologi

“På den anden side har vi tech-platformene. Over de sidste mange år er giganternes indtjening kun steget, blandt andet fordi hele statssystemer som det danske omfavner den ’gratis’ eller billige og effektive teknologi. Derfor har man i kommuner kunnet lave Chromebook-aftaler med giganten Google, som har sat sine service-priser under markedsprisen, fordi de ved, at de kan tjene flere penge i det lange løb ved at blive skolebørnenes mest velkendte platform – alt imens børnenes data høstes til selskabets gevinst. På den måde sparer kommunen penge, sætter flueben ved effektivisering, og tech-platformene øger profitten. Den slags beslutninger vil vi også definere som politiske.”
“Staten og tech-platformene har altså indtil nu haft gevinst ved ikke at politisere den digitale verdens udfordringer og løsninger. Konsekvenserne rammer borgerne.”

Tre overordnede anbefalinger
De har tre overordnede anbefalinger til politiske tiltag, der er oplagte at tage fat i lige nu:
1. Træk digitaliseringen ind i Folketinget. Både den offentlige digitalisering og den kommercielle, digitale verdens uønskede konsekvenser på vores samfund kan vi diskutere politisk på højeste niveau.
2. Etablér et Digitaliseringsministerium. I øjeblikket er offentlig digitalisering og forsøg på kontrol af techgiganterne splittet op mellem Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. Desuden agerer en ‘tech-ambassadør’ Danmarks ansigt udadtil på området internationalt, hvilket i vores vurdering er den ultimative embedsliggørelse af området.
3. Aktivér civilsamfundet i den digitale debat. Statslige organer som Digitaliseringsrådet og Dataetisk Råd må skabe rammerne for folkelig politikudvikling og aktivere civilsamfundets stærke aktører. Politiske ideer kommer i høj grad fra NGO’er og borgergrupper, så hvis vi ønsker gennemtænkt og innovativ samfundsopbygning i den digitale verden, må statsinstitutionerne pleje idéernes vækstlag.

Læs hele artiklen her:
https://www.raeson.dk/2022/vinther-og-vlk-den-digitale-verden-skal-politiseres/
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/retten-til-et-analogt-liv/


EU: Programmet for et digitalt Europa
“Vejen til det digitale årti”:
Ministerrådet vedtager et centralt politisk program for EU’s digitale transformation

Rådet vedtog den 8. december 2022 det 2030-politiske program “Path to the Digital Decade”, som skal sikre, at EU opfylder sine mål for en digital transformation i overensstemmelse med EU’s værdier. (1)
Beslutningen har ifølge pressemeddelelsen til formål at styrke EU’s digitale lederskab ved at fremme inkluderende og bæredygtige digitale politikker, der tjener borgere og virksomheder. De konkrete mål Der opstilles nogle konkrete digitale mål , som EU og dets medlemslande sigter mod at nå inden udgangen af ​​årtiet, på fire områder:

styrkelse af digitale færdigheder og uddannelse
sikre og bæredygtige digitale infrastrukturer
digital transformation af virksomheder
digitalisering af offentlige tjenester


“I dag har kun halvdelen af ​​den europæiske voksne befolkning basale digitale færdigheder, og vores virksomheder lider under manglen på den nødvendige infrastruktur. Dette program vil sikre, at hele økonomien og samfundet kan gå i gang med et målrettet digitalt transformationstog. Digitale færdigheder og forbedret infrastruktur er afgørende for vores samfunds velstand, sikkerhed og modstandskraft.”

HVAD BLEV DER AF SUNDHED, FERTILITET OG FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET
EU er igen og igen blevet præsenteret for forskning og andet der sætter alvorlige spørgsmål ved den førte digitale politik. Det gælder f.eks. den store rapport fra STOA, Europa-Parlamentets teknologivurderingsudvalg, “Health impact of 5G”, og som bl.a. opfordrede at EU uddannede borgerne i de sundhedsmæssige risici, men f.eks. også betænkelighederne fra EØSU. I en videnskabelig rapport fra den 22. sept. 2022 blev det da også konkluderet, at EU negligerer sundhedsrisici og i stedet prioriterer økonomiske overvejelser, når de ruller en trådløs teknologi ud, der giver en massiv stigning i mikrobølgebestråling.
Forskerne advarede om, at EU’s nuværende politik – der er til fordel for de store teleselskabers interesser – udsætter befolkningen og miljøet for en stor risiko. (2)

Politikprogrammet
Politikprogrammet introducerer en ny form for styring baseret på samarbejde mellem medlemslandene og Kommissionen for at sikre, at Unionen i fællesskab når sine ambitioner. Initiativet vil gøre det muligt for EU-landene at arbejde tæt sammen og samle ressourcer for at gøre fremskridt med digitale kapaciteter og teknologier, som de enkelte medlemslande ikke kunne nå på egen hånd. Det ultimative mål er at opnå en digital transformation , der styrker borgere og virksomheder i overensstemmelse med EU’s værdier, hedder det i pressemeddelelsen.
Borgernes styrke, kan vi forstå, handler om at være med til at implementere den fastsatte digitale plan. En plan som allerede lå færdig i 2016 med 5G udrulningen, der skulle sikre den samfundsmæssige vækst. Det var ligeledes fra 2016 at de kritiske ryster blev affejet i de statsstøttede mainstream medier.

Kilder:
1) Pressemeddelelsen:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/08/path-to-the-digital-decade-council-adopts-key-policy-programme-for-eu-s-digital-transformation/
2) Kritikken:
https://nejtil5g.dk/den-europaeiske-union-prioriterer-oekonomi-frem-for-sundhed-i-udrulningen-af-radiofrekvensteknologier/
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/eu-dokumenter/
https://nejtil5g.dk/eu-og-den-digitale-udvikling/


Teleindustriens Fakta check
‘Grotesk’: Google og YouTube investerer 12 millioner dollars i et globalt faktatjekmedienetværk
Som reaktion på meddelelsen om, at Google og YouTube vil finansiere et globalt faktatjeknetværk gennem medieinstituttet Poynter, udtalte medieeksperten Mark Crispin Miller, Ph.D.: “Dette er grotesk – næsten lige til en komedie, bortset fra at det ikke er sjovt.” Google og YouTube vil bekæmpe misinformationGoogle og YouTube mener at “Bekæmpelse af misinformation er en løbende global udfordring for samfundet.” De meddelte den 29. nov. 2022, at de vil bruge 12 millioner dollars på at oprette en global faktatjekfond, der vil støtte et netværk af 135 faktatjekorganisationer, som opererer fra 65 lande og på mere end 80 sprog.
Pengene er en del af et tilskud på 13,5 millioner dollars, som teknologivirksomhederne tildelte International Fact-Checking Network (IFCN), en afdeling af nonprofit medieinstituttet Poynter, ifølge Mashable.
Pengene vil gå til at opskalere eksisterende drift af Poynter’s IFCN, men også til at lancere nye initiativer for at hæve, hvad IFCN anser for at være “information” og reducere, hvad den anser for at være “misinformation.” Grotesk og lige til en komedie Mark Crispin Miller, ph.d., professor i medievidenskab ved New York University, siger til The Defender, at han synes, at udviklingen er “grotesk – næsten lige til til komedie, bortset fra at det ikke er sjovt”.
Michael Rectenwald, Ph.D., forfatter til bogen “Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom”, kritiserede også Google og YouTubes finansielle partnerskab med IFCN og udtalte til The Defender:


“Google og YouTube er ikke leverandører af information; De er redskaber til totalitær kontrol med information. De har engageret sig i censur, nedrangering og sortlisteoplysninger, sandsynligvis siden deres begyndelse.”“Deres outsourcing af sådanne funktioner til IFCN er overhovedet ingen overraskelse. IFCN er blot en agent for det totalitære regime.”

Er faktatjek udtalelser eller faktaudsagn?
Sondringen mellem, hvad der udgør “information” versus hvad der udgør “misinformation”, er vilkårlig og afhænger af, om den stemmer overens med den foretrukne fortælling om magthaverne, udtaler Rectenwald.


“‘Misinformation’ betyder alt, hvad der strider mod regimets fortællinger om en lang række spørgsmål, herunder international politik og krigsførelse, økonomi og recession, pandemier og vacciner, politik og valg, de globale eliter, klimaændringer og The Great Reset, der bliver indvarslet, mens vi taler.”

Desuden er “faktatjek” ifølge Facebook meningstilkendegivelser og er som sådan beskyttet under det første ændringsforslag – det var, hvad den sociale mediegigant argumenterede for, da virksomheden, efter at den blev sagsøgt for ærekrænkelse, hævdede, at dens “faktatjek” ikke er faktuelle påstande.
I november 2020 indgav Children’s Health Defense en første og femte ændringssagsanlæg mod Facebook, Mark Zuckerberg og to af Facebooks “faktatjekkere” for ulovlig censur og falske promoveringer / falske vildledninger i henhold til føderal lov (Lanham Act og Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, almindeligvis omtalt somRICO Act).

Statsliggørelsen af ​​private virksomheder
Regeringens samarbejde med Big Tech er ikke et spørgsmål om at privatisere statslige funktioner, udtaler Rectenwald – det er det modsatte af det.
“Som jeg skrev i ‘Google Archipelago’,” sagde han, “er problemet med Big Techs informationskontrol ikke privatiseringen af ​​statslige funktioner, men snarere statsliggørelsen af ​​private virksomheder.” Med det nye tilskud fra Google og YouTube vil IFCN “direkte styrke og udvide faktatjek”-indsatsen rundt om i verden, udtalte Poynter i en pressemeddelelse og tilføjede:
“Google og YouTube vil tilbyde supplerende økonomisk støtte til IFCN for at etablere en neutral og uafhængig udvælgelseskomité; forbedre rapporteringen, overvågningen og evalueringen af de finansierede faktatjekindsatser; og udvide IFCN’s kapacitet til at tjene det internationale faktatjeksamfund.” Ifølge en rapport fra 2021-2022 steg Poynters omsætning 150% siden 2017, og i 2022 oversteg omsætningen $ 15 millioner.
Blandt de største bidragydere i 2021 og begyndelsen af 2022 var Meta (moderselskabet til Facebook), TikTok og Google News Initiative.

Læs hele artiklen fra The Defender her:
https://childrenshealthdefense.org/defender/google-youtube-fact-checking/
Se mere om Google her:
https://nejtil5g.dk/hvordan-google-hjernevasker-boern-kontrollerer-offentlig-politik-og-paavirker-valg/


En ny verdensorden
Massepsykose – Hvordan kan en hel befolkning gøres psykisk syg
I videoen udforskes den farligste af alle psykiske epidemier, massepsykosen. En massepsykose er en epidemi af galskab, som opstår, når en stor del af et samfund mister kontakten til virkeligheden og går ned i vrangforestillinger.
Fænomenet er desværre ikke en fiktion. To eksempler på massepsykoser er de amerikanske og europæiske heksejagter i det 16. og 17. århundrede og totalitarismens fremkomst i det 20. århundrede. I vore dage spiller de afhængighedsskabende sociale medier en betydelig rolle.

Formålet med videoen
Videoens formål er at besvare spørgsmål omkring massepsykose: Hvad er det? Hvordan starter det? Er det sket før? Oplever vi det lige nu? Og hvis ja, hvordan kan stadierne af en massepsykose vendes?

Academy of Ideas
Videoen, er lavet i samarbejde med Academy of Ideas, som laver videoer, som forklarer idéerne fra historiens store tænkere med det formål at hjælpe med at forsyne verden med mere viden, styrke individet samt fremme frihed. https://academyofideas.com/ Videoen, der er på engelsk, varer 20 min. Du kan sætte engelske undertekster på:
https://youtu.be/09maaUaRT4M

Læs mere her:
Lær World Economis Forum bedre at kende:
https://nejtil5g.dk/laer-world-economic-forum-bedre-at-kende/
Rædselsvisionen:
https://nejtil5g.dk/world-economic-forums-totalitaere-raedselsvision/
Smart politik del 1 og 2:
https://nejtil5g.dk/smart-politik-del-1/


Smart Meters

New Mexicos byer har ingen Smart Meters: Hjælp dem med at det vedbliver at være sådan
I 2017, efter to års retssager, er de såkaldte smarte målere holdt væk fra mange af New Mexicos byer, herunder Albuquerque, Rio Rancho, Santa Fe, Las Vegas, Silver City, Lordsburg, Deming, Alamogordo, Ruidoso og Tularosa.
Det er sket på baggrund af et usædvanligt samarbejde hvor alle offentlige, private og statslige organisationer, der deltog i sagen, lyttede og støttede hinanden i kampen for at sikre folks ret til deres sundhed og sikkerhed i eget hjem og i deres lokalsamfund. Status 5 år senere Her, fem år senere, er PNM (Public Service Company of New Mexico) tilbage og ansøger igen om smartmålere i vores stat. Gen 5 Itron Riva-målerne, som de ønsker at installere denne gang, er designet til at være en del af 5G-netværket og er et “Distributed Intelligence Web”.
New Mexico har vedtaget en ny netmoderniseringsstatut, der tillader offentlige forsyningsselskaber at ansøge om intelligente målere. Men blandt kriterierne for godkendelse er, at ansøgningen skal være “rimelig”, og at smart målerne skal “give kundebeskyttelse.” Målere, som skader kundernes sundhed og miljøet, er hverken rimelige eller beskyttende.

Hvordan kan vi hjælpe?
Du kan hjælpe med at besejre PNM’s nye applikation og bevare New Mexico som et tilflugtssted og et eksempel for verden om, hvad folk kan gøre for at beskytte vores sundhed og miljø.
300.000 mennesker verden over abonnerer på Arthur Firstenbergs nyhedsbreve. Hvis tusindvis skriver til New Mexico Public Regulation Commission, vil det kunne have en indflydelse. Offentligheden er specifikt berettiget til at fremsætte kommentarer i enhver procedure i henhold til PRC’s regler.

Smart målerne
Smart målere forbruger energi. Smart målerne udsender stråling og får alle ledninger i dit hjem til at udsende stråling. Smart målerne forårsager brande og eksplosioner. Smart målerne kan hackes. Smart målerne invaderer dit privatliv. Smart målerne er unøjagtige og får dine elregninger til at stige.

Take Action
Arthur Firstenberg beder alle verden over om at sende en e-mail til New Mexico Public Regulation Commission og fortælle dem om deres oplevelse, efter at en smart måler blev installeret i deresit hjem.

Fortæl dem, hvordan det har påvirket dit helbred.
Fortæl dem, hvordan det har påvirket dyre-, fugle- og insektlivet på din ejendom og i dit samfund.
Fortæl dem, hvordan det har påvirket dine elregninger.
Og hvis din smartmåler forårsagede en brand, skal du selvfølgelig inkludere det.
Eller, hvis du var i stand til at fravælge og beholde din gamle måler, så fortæl dem om dine observationer af effekten af ​​smarte målere på dine naboers og samfunds sundhed.
Skriv til New Mexico PRC: prc.records@prc.nm.gov. Skriv “Sag nr. 22-00058-UT” i emnelinjen.
Sende også en kopi til Arthur Firstenberg: Arthur@cellphonetaskforce.org

New Mexico er en af ​​de sidste to stater i USA – Connecticut er den anden – hvor et investorejet elselskab ikke har indsat smartmålere. Vi ønsker at beholde New Mexico på den måde – et eksempel for verden på, hvad der er muligt, og et tilflugtssted med lavere stråling for dem, der har brug for en.
Det skriver Arthur Firstenberg i sit seneste nyhedsbrev:
http://cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/11/Help-Keep-NM-Smart-Meter-Free.pdf
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/smart-meters/


Internet of Bodies
6G, Internet of Bodies: Globalisterne vil ikke stoppe med at hacke mennesker


I årtier har vi omfavnet teknologier med vores fokus på bekvemmelighed og/eller sikkerhed. Det er altid sådan, de får fanget os ind. Det er på den måde, de vil lokke os til også at omfavne IoB, digital identitet og CBDC’er (digital valuta). Vi er nødt til at blive klogere på det her og begynde at tænke langsigtet, for det gør de, der vil gøre os til slaver. De planlægger årtier ud i fremtiden.Så længe globalisternes korrumperende indflydelse består, kan vi være sikre på, at de vil fortsætte deres bestræbelser på at hacke vores kroppe og hjerner og finde på måder at eliminere dem, der er imod dem.

Læs hele den oversatte artikel af Dr. Joseph Mercola fra den 21. november 2022.
https://nejtil5g.dk/6g-internet-of-bodies-globalisterne-vil-ikke-stoppe-med-at-hacke-mennesker/


Oversigt over artiklen:

Digital identitet, digitale tvillinger, centralbankers programmèrbare digitale valuta, et socialt kreditsystem, augmented humans (udvikling af medfødte menneskelige evner via teknologi) og Internet of Bodies (IoB). Alt dette er en del af den dystopiske fremtid, der rulles ud af den globalistiske klike som “løsningen” på verdens problemer.
Ifølge transhumanistisk propaganda vil alle have gavn af det augmented menneske. I virkeligheden er transhumanisme et eugenikprogram (racehygiejne), hvor kun navnet adskiller sig.
Det post-menneskelige samfund, som transhumanisterne forestiller sig, vil ikke have nogen nytte for milliarder af mennesker. Da et stort antal job vil blive elimineret og erstattet af robotter og kunstig intelligens, kræver den transhumanistiske plan en affolkning.
Et globalt totalitært regime vil ikke acceptere og tage ansvaret for at brødføde, huse og levere en universel grundindkomst samt sundhedspleje til milliarder af mennesker, som ikke er nyttige. Den logiske løsning er at udrydde de ikke-produktive og forvandle resten til lydige cyborgs, der er fængslet i IoB 5G-økosystemet.
Kravet om affolkning i den transhumanistiske utopi kan være grunden til, at nationer nægter at adressere den ekstraordinære dødelighed af COVID-vacc’s.


Transhumanisme er længe blevet solgt som en måde at gøre os sundere på og i sidste ende udødelige. I dag promoveres det under The Great Reset banner som “lighed”. Propagandaen er, at alle vil nyde godt af augmented human, fra de rigeste til de fattigste. I virkeligheden er transhumanisme et eugenikprogram (racehygiejne), der kun adskiller sig ved navnet.


Læs mere – her om Internet of Bodies:
https://nejtil5g.dk/internet-of-bodies-iob-og-dig/
Læs mere – her om WEF:
https://nejtil5g.dk/laer-world-economic-forum-bedre-at-kende/


COP27

Trådløs teknologi og klimaforandringer
På FN’s 27. partskonference om klimaforandringer, COP27, der blev afholdt ved Det Røde Hav i feriebyen Sharm El-Sheikh, Egypten, var der rejst fire mobilmaster camoufleret som palmer (se billedet). Dermed kunne de 40.000 konferencedeltagere alle kan være på med deres mobiltelefoner på samme tid, hele dagen lang, hver dag i to uger.
Kathleen Burke deltog som observatør for Cellular Phone Task Force, og var formentlig den eneste uden mobiltelefon. (1)
Formålet med Kathleen Burke’s deltagelse var at bygge bro til de mennesker, der bekymrer sig mest om vores verdens fremtid, men som ikke er klar over en eksistentiel trussel, der er endnu mere presserende end den, de kom til Egypten for at adressere. Samtidig uddelte hun det brev som Arthur Firstenberg officielt havde fremsendt til COP27 til de delegerede. (2)
Et af resultaterne kunne være at Amy Goodman, fra Democracy Now, tog teamet op i hendes nyhedsprogram, som sendes på 1.400 offentlige radio- og tv-stationer verden over.

En personlig opfordring til Democracy Now kan også være med til at motivere:
https://www.democracynow.org/contact

Brevet til COP27:
EN BLIND VINKEL SKAL UDFYLDES
Uden for en atomkerne er der kun to grundlæggende kræfter i naturen: tyngdekraft og elektricitet. Den elektromagnetiske kraft er 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 gange stærkere end tyngdekraften. Alligevel foregiver meget af den vestlige videnskab, at den ikke eksisterer. Dette har nu terminale konsekvenser for livet på Jorden. Konsekvenserne for livet får skylden for mikroorganismer. Konsekvenserne for miljøet får skylden for klimaændringerne.
Denne konference drejer sig med rette om at standse afbrændingen af fossile brændstoffer. Medmindre det stoppes, vil Jorden blive ubeboelig. Men selv hvis det stoppes, vil Jorden ikke overleve, medmindre den globale elektrosmog også stoppes – elektrosmog fra den trådløse sky og fra satellitter. Og elektrosmog er en endnu alvorligere nødsituation end klimaændringer. Vi har kun år til at stoppe det, ikke årtier. Herudover gør mange af strategierne for at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer – solenergi, vindkraft, smart grid, elektriske køretøjer, smarte motorveje, smarte byer og så videre – kun tingene meget værre. De metoder, der bruges til at indsamle oplysninger om ændrede dyrehabitater – GPS, radiosporingsenheder osv. – dræber dyrelivet i stedet for at redde dem.
Følgende er nogle af de fakta, som FN straks må anerkende og tage kontrol over, for at vores børn kan leve for at vokse op:

Elektricitet og ingen anden kraft er ansvarlig for livet. Studiet af elektricitet skal genoprettes til biologi, kemi og medicin.
Elektromagnetiske felter (EMF’er) forstyrrer strømmen af elektroner i vores nerver, vores hjerner og vores hjerters pacemakere. Det er ansvarlig for de seneste enorme stigninger i forekomsten af neurologiske sygdomme som ADHD, Alzheimers sygdom, multipel sklerose og autisme og den store stigning i forekomsten af hjerteanfald hos unge.
EMF’er forstyrrer strømmen af elektroner fra den mad, vi spiser, til det ilt, vi indånder, hvilket forekommer dag og nat i mitokondrierne i hver celle for at gøre den energi, der er nødvendig for livet.
Denne indblanding i stofskiftet – interferens med forbrændingen af sukkerarter, fedtstoffer og proteiner til energi – har sat alle levende ting i en tilstand af iltmangel. Dette sker for enhver person, hvert dyr, hvert insekt og hver plante, uden ophør og uden mulighed for flugt.
Vores cellers nedsatte evne til at fordøje sukker kaldes diabetes.
Vores cellers reducerede evne til at fordøje fedtstoffer får dem til at blive deponeret i vores væv, hvilket resulterer i fedme. Det får dem til at blive deponeret i kranspulsårer, hvilket resulterer i hjertesygdomme.
Vores cellers reducerede evne til at udnytte det ilt, vi indånder, får dem til at vende tilbage til anaerob (ikke-iltbrugende) metabolisme, hvilket resulterer i kræft.
De ekstraordinære stigninger i disse fire pandemiske sygdomme – fedme, diabetes, hjertesygdomme og kræft – er overvejende forårsaget af konstant stråling fra personlige trådløse enheder og den globale infrastruktur, der understøtter dem.
Hos bier, der har et meget højt stofskifte, er denne interferens hurtigt dødelig. Colony collapse disorder er næsten udelukkende forårsaget af elektrosmog.
Faldet på 75% i flyvende insekter i naturreservater i hele Tyskland og faldet på 98% til 99% i antallet af kravlende insekter i en puertoricansk regnskov – fald, der afspejler det, der globalt kaldes “insektapokalypse” – er overvejende forårsaget af den enorme stigning i intensiteten af stråling fra den globale trådløse infrastruktur.
De hidtil usete massedødsfald blandt ynglende fugle verden over i foråret og sommeren 2022 skyldtes den enorme globale intensivering af trådløs infrastruktur, der nu forekommer på land, i rummet og i havene.
Emissionerne fra trådløse enheder kaldes radiofrekvensstråling (RF). Ud over den generelle interferens med elektronstrøm i vores kroppe, der opstår fra enhver kilde til EMF’er, bærer RF-stråling kompleks information fra en trådløs enhed til en anden i form af frekvenser og pulseringsmønstre. Det bærer den samme information til cellerne i vores kroppe, forstyrrer og drukner kommunikationen mellem vores celler og mellem vores kroppe og Jorden.
Dette forstyrrer reproduktion, vækst, differentiering, modning, helbredelse og normal funktion og er ansvarlig for den dramatiske nedbrydning af menneskers sundhed i de sidste to og et halvt årtier.
Denne interferens med intern kommunikation afhænger ikke af dosis. Selv ved næsten nul effektniveauer har RF-stråling vist sig at ændre hjernebølger og ændre DNA-strukturen.
Hver trådløs enhed og hver antenne er ansvarlig for elektrosmog. Ingen kan nogensinde bruges sikkert, ikke engang teoretisk. Ikke mobilmaster, ikke mobiltelefoner, ikke Wi-Fi, ikke Bluetooth og ikke nogen af de 25 forskellige trådløse enheder, der ejes af den gennemsnitlige husstand i dag.
Kommunikationssatellitter, der nu opsendes næsten hver anden dag, op til 54 ad gangen, af regeringer og private virksomheder, forurener og ændrer jordens elektromagnetiske miljø massivt. Dette nedbryder yderligere alt liv nedenunder, fordi alt levende er en del af det globale elektriske kredsløb, der til enhver tid flyder mellem himlen og Jorden.
Der er 15 milliarder mobiltelefoner på Jorden i dag, der udsender RF-stråling sammen med mere end 6 millioner mobilmaster. Mindst 5.000 satellitter udsender stråling globalt fra rummet, og mindst 100.000 flere planlægges og planlægges.
På vegne af min organisation, de millioner af mennesker, der støtter mit arbejde, og på vegne af menneskeheden, hele livet og Jorden, beder jeg parterne i FN’s rammekonvention om klimaændringer om at anerkende elektrosmog som den nødsituation, den er, og en enorm bidragyder til aspekter af nedbrydningen af liv, der hidtil kun har fået skylden for klimaændringer. Jeg anmoder endvidere FN om at indlede en officiel drøftelse af denne nødsituation mod alle nationer, og jeg foreslår, at der udarbejdes en ny traktat, og at der oprettes en konvention om elektrosmog. Jeg og de tusindvis af globale eksperter, som jeg kommunikerer med, er tilgængelige for at hjælpe med denne indsats på enhver måde, der er nødvendig.

Følgende ressourcer indeholder meget mere information og citater til tusindvis af undersøgelser og er essentielle for at forstå nødtruslen mod livet på Jorden:


Radio Wave Packet (2022). 20 sider, heraf 10 siders bibliografi. Den bedste kortfattede oversigt.
https://cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/08/Radio-Wave-Packet.pdf
International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space: En appel til FN, Verdenssundhedsorganisationen og EU. Det er til dato blevet underskrevet af 302.708 mennesker fra 216 nationer og territorier, herunder 7.301 forskere, 4.471 læger og 14.165 ingeniører.
https://5gSpaceAppeal.org


“Birds on Texel Island” (2022): En undersøgelse, der fandt ud af, at massedøden af tusindvis af rugende fugle dette forår på Texel Island (Holland) og andre steder nøjagtigt svarede tidsmæssigt til en pludselig stor stigning i RF-stråling ved hver redekoloni og ikke skyldtes fugleinfluenza.
http://cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/07/Birds-on-Texel-Island.pdf


The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life (White River Junction, VT: Chelsea Green 2020) by Arthur Firstenberg: 576 sider, inkl. 137 sider med bibliografi.
https://www.chelseagreen.com/product/the-invisible-rainbow/
Bogen er oversat til norsk og kan fås her:
https://einarflydal.com/forhandsbestille-den-usynlige-regnbuen-historien-om-elektrisiteten-og-livet/

Kilder:
Artiklen fra nyhedsbrevet:
1) http://cellphonetaskforce.org/wireless-technology-and-climate-change-report-from-the-cop-27/
2) https://cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/11/CPTF-letter-to-the-COP-27.pdf


Danmarks deltagelse på COP27: Danmark deltog ikke officiel, til gengæld stillede vi med den største danske erhvervsdelegation nogensinde. På konference var det meget småt med deltagelse af de alternative protestbevægelser, da der helt konkret ikke var nogen muligheder for dem at overnatte.

Arthur Firstenberg
 er forsker, forfatter og journalist, har studeret elektromagnetiske felter i de sidste 42 år. Formand for Cellular Phone Task Force, den ældste og største organisation i Nordamerika, der er dedikeret til at reducere elektromagnetisk forurening: www.cellphonetaskforce.org

Rights of Nature-rapport om klimaændringer udgivet på COP 27-pressekonference
Hvidbogen peger på det internationale samfunds forudsigelige manglende evne til at tackle klimaændringerne væsentligt:
“UNFCCC’s indsats har ikke formået at stoppe accelerationen af klimakaos og masseudryddelse, primært fordi de ikke er forankret i biosfærens økonomi – Jordens faktiske bæreevne. Denne fejlagtige tankegang er indlejret i DNA’et i handelsaftaler, miljøpolitikker og traktater rundt om i verden – herunder COP 21 Paris-aftalen.”

Hvidbogen illustrerer, at selv de svage aftaler, der blev indgået under FN’s klimaforhandlinger, ikke er juridisk bindende, mens Rights of Nature tilbyder juridisk bindende beskyttelse af økosystembeskyttelse, der kan bremse produktionen af fossile brændstoffer og andre acceleratorer for klimaændringer, samtidig med at strategier for retfærdig økonomisk omstilling styrkes. Rights of Nature I stedet er anerkendelsen af ​​Rights of Nature (eller Rights of Mother Earth), med sine rødder i de indfødtes traditionel viden, blevet et hurtigt bevægende globalt fænomen, som vinder styrke i i flere og flere nye lande. Pr. november 2022 har mere end 20 lande anerkendt de juridiske rettigheder for økosystemer til at trives og regenerere deres naturlige kapaciteter, mens de holder forurenerne ansvarlige for de skader, de forårsager.
Rights of Nature definerer juridiske, håndhævelige rettigheder for at økosystemer kan eksistere, blomstre og regenerere deres naturlige kapaciteter. Anerkendelse af disse rettigheder pålægger mennesker forpligtelser til at leve i, snarere end som ejere af, den naturlige verden og til at beskytte og genopbygge de økosystemer, som vores gensidige velvære afhænger af.
Når de er implementeret, er lovene blevet brugt til at stoppe udvinding af fossilt brændstof, minedrift, dæmninger og andre skadelige udviklingsprojekter.

Talerne på pressekonferencen den 15. nov. 2022
Nnimmo Bassey, Global Alliance for the Rights of Nature:

I 2010, i Cochabamba, Bolivia, blev [den universelle erklæring om Rights of Mother Earth] vedtaget af det globale samfund på lidt over 2 dage. Forskellen på partskonferencen – eller forurenernes konference, er hvert år en [indkaldelse] for at undgå handling.
I år er “tab og ødelæggelse” blevet skubbet frem til den næste COP, for at blive løst. Vi kan ikke løse klimakrisen på den måde. Vi skal være ansvarlige for skader, vi påfører vores mor. Og alligevel siger COP, at vi kan tale om dette i fremtiden. Hvis COP ikke ønsker at diskutere tab og ødelæggelse, er selve COP’en brudt sammen. Vi skal begynde at planlægge at have ‘handlings COP’er’, ikke performative ritualer.
Klimakrisen er en omsorgskrise, hvor mennesker har ignoreret vores Moder Jord. For at vende tilbage til fornuften må vi erkende, at vi skal passe på vores hjem. Jorden er vores hjem, vores mor, vores alt. Vi er ikke vigtigere end nogen anden art. Hvis vi slår bierne ihjel, lever vi kun et par måneder.
Der er et afrikansk ordsprog, der siger, at hvis et barn brænder vores fars hus ned, arver det asken. Hvis vi forstyrrer naturens kredsløb og ødelægger vores hjem, er det, vi sigter efter, aske.
Casey Camp Horinek, Movement Rights:

[Som indfødte amerikanere] er vi blevet tvunget væk fra vores egne lande, for Ponca og 36 andre stammer flyttede Trail of Tears os til det “indianske territorium” i Oklahoma. Vi fik at vide, at vi skal modellere vores nationer efter deres [USA] aktuelle regering og love. De har ret til at bryde enhver traktat, retten til at fortsætte de indfødte folkedrab – begyndende med tæpper med koppesmitte. Spol frem til i dag, hvor det miljømæssige folkedrab fortsætter af olieselskaber som Conoco Phillips, fracking, injektionsbrønde, [fossilt brændstof] mandslejre, der kommer gennem vores territorier – besmitter Jorden ved at putte kemikalier i land, luft og vand.
Poncaen besluttede at genetablere vores egne suveræne love, først i 2017, og blev den første stamme [i USA] til at anerkende Naturrettighederne. Og i juli 2022 anerkendte vi rettighederne til to hellige floder, der omgiver os, fordi fracking-affald bliver dumpet derinde, og der sker fiskedrab. Rettigheder er ikke noget, vi GIVER til naturen, vi anerkender de rettigheder, som altid har været, altid vil være.
Jorden vil være her, når vi er væk. Men vi kan vælge en anden vej. Vælger vi, som mennesker, som Movement Rights siger, at tilpasse menneskets lov til den naturlige verdens love? Når de ting hænger sammen, har vi en vej frem. Jeg hører meget om menneskerettigheder og indfødtes rettigheder på COP. Hvad er vi, hvis vi ikke er naturen selv? Det handler om naturens rettigheder og vores menneskelige ansvar over for hende. Vi kan gøre det. Vi kan gøre det.
Osprey Orielle Lake, Women’s Earth and Climate Action Network:

Den globale Rights of Nature-bevægelse leder efter en revolutionær og evolutionær forandring for samfundet. I hjertet af det spørger vi: “Hvordan kan vi transformere vores love og neoliberale økonomiske systemer, der bogstaveligt talt ødelægger mennesker og planeter?”
Meget af visionen og verdensbilledet af Rights of Nature-rammerne kommer fra de oprindelige folk rundt om i verden og deres viden om Moder Jords naturlove. Vi har meget at lære af deres originale instruktioner.
Med en del succes har vores moderne retssystemer undladt at forhindre de stigende og alvorlige trusler om global opvarmning, forringelse af de hellige systemer for liv og død af jordens arter. For virkelig at leve i harmoni med Moder Jord, er vi nødt til at ændre DNA’et i vores juridiske rammer. I dag behandler de fleste love naturen som ejendom. Livgivende skove og floder er naturens ejendom. Vi må spørge, hvorfor vi tillader den dødelige – og lovlige – ødelæggelse af naturen?
Efterhånden som klimaforstyrrelser og miljøforringelse øges, kan det ikke være vigtigere at fremhæve, at udnyttelse og ekstraktivisme er resultatet af patriarkalske samfund, kolonisering, racisme og nyliberal kapitalisme. Alle er baseret på ideologier om menneskelig magt over naturen, kvinder, oprindelige folk, farvede mennesker og lande.
Det globale samfund er nødt til at håndtere disse undertrykkelsessystemer på en intersektionel måde. At bevæge sig mod retfærdighed og rigtige løsninger. Naturens rettigheder kan tilbyde en vital vej mod denne indsats. Vi kan ikke blive ved med at tage og fjerne så vil vi ganske enkelt ikke overleve. Lad os ændre vores love så vi lever i harmoni med livet.
Læs hele artiklen her:
https://www.movementrights.org/rights-of-nature-report-addressing-climate-change-released-at-cop-27-press-conference/
Se hele pressekonferencen her:
https://unfccc-events.azureedge.net/COP27_87450/agenda
Hvidbogen finder du her:
https://www.movementrights.org/wp/wp-content/uploads/2022/11/RON-COp-27-White-Paper-3-1.pdf


Energimonstret
“5G får energiforbruget til at stige med chokerende 160% på 10 år”
Det skrev Datacenter Forum tilbage i 12. oktober 2021.
Den forventede massive stigning i strømbehovet for verdens mobilteknologi – med mere end en fordobling i 2030 – understreger en opfordring om at give vedvarende energi i mobilen en stigende rolle samt neddrosle den trådløse digitalisering.
Ifølge en fælles undersøgelse udgivet 12. okt. 2021 af InterDigital, et forsknings- og udviklingsselskab for mobil- og videoteknologi, og ABI Research, vil 5G-økosystemet se en 160% stigning i strømbehovet i 2030, hvilket vil nå den forventede ækvivalent med hele Sveriges energiforbrug.

Teleindustrien må anerkende energiudfordringerne
Undersøgelsen, Environmentally Sustainable 5G Deployment, kvantificerer energiaftrykket ved 5G-implementering og identificerer den bedste praksis for at fremme energibæredygtighed, efterhånden som de trådløse og teknologier udvikler sig. Rapporten advarer om, at forventede fremskridt inden for 5G-teknologien også er en katalysator for stigende energiforbrug – en tendens, der bør følges nøje af den udviklende teknologiske industri.
“Fremkomsten af ​​5G rummer et hidtil uset løft for det trådløse økosystem og vores verden, men vi skal være klar over de svimlende energikrav til 5G og dets livsændrende anvendelsesmuligheder for at udvikle passende og rettidige løsninger,” udtalte Henry Tirri, Chief. Technology Officer, InterDigital.


“Vi skal overveje det miljømæssige fodaftryk, ud over den teknologiske påvirkning, for at sikre, at 5G og fremtidige generationer af trådløse teknologier eksisterer og trives i en ansvarlig og energistabil verden.”

5,3 milliarder brugere af mobiltelekommunikation
Ifølge rapporten repræsenterer mobiltelekommunikation en af ​​de rigeste industrier i moderne tid med 5,3 milliarder brugere og 1,38 billioner dollars i serviceindtægter. Hver generation af trådløst har bidraget til at øge efterspørgslen efter mobiltjenester og muligheder for nye anvendelsesmuligheder rundt om i verden og har lagt grunden til det nuværende kapløb til 5G. Sammenlignet med tidligere generationer af trådløst, gør den forventede allestedsnærværende og fleksibilitet af 5G det bydende nødvendigt at adressere dets energiforbrug ved starten af ​​implementeringen og gennem alle komponenter af netværksinfrastruktur og slutenheder for at gøre 5G så bæredygtig som muligt.


Mere energibevidste 5G-netværksimplementeringer er nøglen

I 2028 forventes 5G-netværk at opnå udbredt anvendelse i forbruger- og virksomhedsøkosystemer, hvilket resulterer i en enorm stigning i energiforbruget og eventuel udskiftning af ældre LTE-netværk.
5G vil indlede en aggressiv vækst i energiforbruget. I 2020 nåede det globale trådløse økosystems samlede energifodaftryk, inklusive netværksinfrastruktur og slutenheder, 19,8 millioner tons olieækvivalenter (Mtoe) om året. I 2030 forventes forbruget at vokse til 51,3 Mtoe – et tal svarende til al den energi, der skal forbruges i hele Sverige, eller nogenlunde den samme mængde energi, der skal forbruges af alle husstande i Storbritannien på et år.
Forbundne enheder vil vokse eksponentielt, efterhånden som virksomheder begynder at implementere IoT og 5G-aktiverede enheder i stor skala. Det vil resultere i en stigning på hele 37 % i det samlede energiforbrug i 2030 og sætter fokus på vigtigheden af ​​energistyring på enhedssiden for at tackle CO2-emissionerne forbundet med mobile enheder.
Kommunikationudbydere (CSP’er) skal implementere en række nye netværksarkitekturer for at understøtte en spredning af slutenheder og give den bedste 5G-brugeroplevelse. Disse arkitekturer omfatter et netværk af millimeterbølge-basestationer, virtualiseringsradioadgangsnetværk (vRAN), massive multiple input og multiple output (MIMO) antenner med beamforming, carrier aggregering, dynamisk spektrum deling, netværksslicing og edge-servere og gateways, som vil åbne op for nye muligheder og nye lag af kompleksitet, hvilket resulterer i højere energiforbrug i mobilnetværk.
Efterhånden som 5G overtager LTE, forventes energiforbruget at stige med 160 % mellem 2020 og 2030 på grund af energikravene fra kraftfulde netværkselementer som massive MIMO og edge-servere, udbredelsen af ​​5G-cellesites og fleksibiliteten af ​​5G-netværkene hos både forbrugere og enterprise use cases.
Strømforbruget for 5G-netværket forventes at stige på grund af aktive netværkselementer som energikrævende baseband-enheder, remote radio heads (RRH), small cells og kernenetværk. AI-algoritmer, nye cellesteder med forbedret batteristyring, realtidsovervågning er nogle af løsningerne til at afbøde energivækst i 5G RAN.
Artiklen finder du her:
https://www.datacenter-forum.com/datacenter-forum/5g-will-prompt-energy-consumption-to-grow-by-staggering-160-in-10-years
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/er-5g-groen/


AI og Dræberrobotter
AI – CHATBOT:
ChatGPT er imponerende, men de kritiske spørgsmål til brugen og funktionen er centrale?
OpenAI‘s robotchatplatform, ChatGPT, nåede på under en uge to mio. brugere grundet dens sensationelle evne til at svare på komplicerede spørgsmål enkelt og hurtigt.
Der er dog nu blevet lagt begrænsninger på chatbotten, og OpenAIs CEO advarer også mod at bruge chatbotten til “noget vigtigt.” Formentlig har OpenAI og ChatGPT nu fået de gratis data de ønskede, blot hurtigere end forventet.

Chatbotten
Det er – endnu – gratis at benytte chatbotten. Log ind her: https://chat.openai.com/chat. Den taler dansk og benyttes som et chatforum: Du stiller spørgsmål og chatbotten kommer indenfor få sekunder med sit svar.

Men er chatbotten stærk maskintænkning?
Det spørgsmål stillede Erik David Johnson (1)og brugte bla. en Turing test (a) som den iflg. ham bestod, men også med et såkaldt Winograd skema (b) der bl.a. tester evnen til at kunne ræsonnere. Den test består chatten ikke.
Johnson slutter sit indlæg med at notere, at hans faglige pligt er:


“…at tydeliggøre præmissen om logisk atomisme det er underlagt og med mine grå hår bevare en sund skepsis om hvilken fremtid det peger på. For det er et stort skridt frem – men også lidt et skridt i den forkerte retning, hvis vi skal væk fra den logiske atomisme og fokusere på at udstyre AI med viden om verden.”

Hvad med etikken?
At kunstig intelligens og algoritmer vil kunne spare domstolene for ressourcer og fremskynde retsafgørelser lyder det. Men ifølge Jesper Ryberg, professor i etik og retsfilosofi er der ingen grund til hastværk: (2)


“Når det drejer sig om straffeområdet, og hvordan vores retssystem fungerer basalt set, så er det så vigtige områder, at det ville være et stort problem, hvis man introducerede den kunstige intelligens så hurtigt som muligt uden at kigge på, hvad det er for nogle ulemper og faldgruber, der kan være undervejs.”

Problemet er, at algoritmer kan også være bias.


“Dommere er ofte beskyldt for at være biased, og der håber man, at en algoritme kan være bedre. Fordi en algoritme ikke inddrager irrelevante forhold i vurderingen. Det kunne for eksempel være en persons hudfarve,”

siger Jesper Ryberg, men han uddyber:


“For fra forskning ved man i dag, at hvis man laver en algoritme og lægger alle tidligere sager ind, som algoritmen skal vurdere på baggrund af, og de tidligere sager så har været diskriminerende på forskellige måder, så bliver det samlet op i algoritmen og reproduceret.”

Men bliver vi ikke bare dummere i stedet?
Bruger eleverne i folkeskolen, gymnasier og universiteter chatbot systemer til at skrive stile og andre undervisningsopgaver – helt eller delvist, hvad så med den selvstændige refleksion, dialog og kritiske briller til de emner de måtte undersøge.
”Jeg har kolleger, der har præsenteret denne model for eksamensopgaver inden for mange forskellige felter som socialvidenskab, jura og datalogi.”
”I gennemsnit løser den de opgaver lige så godt som en rigtig god studerende”, udtaler Anders Søgaard, professor i datalogi og filosofi ved Københavns Universitet til itwatch. (3)
Kan lærerne overhovedet vurdere de studerendes viden og kunnen, hvis diverse cathbots bliver tilgængelige. Når synspunkter ikke længere mødes Som det fremgår nedenfor omkring spørgsmål om Wi-Fi og børn så gentager chatbotten mainstream holdninger, der understøttes af industrien og regeringer. Svarene er både misvisende og nogle er direkte usande.

Konkrete eksempler på chatbot svar:
Kan det dokumenteres at Wi-Fi ikke er sundhedsskadelig for børn?
Svar: 
Der er ingen videnskabelige beviser for, at WiFi-stråling er sundhedsskadelig for børn eller voksne. Mange studier har undersøgt mulige sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetisk stråling fra trådløse enheder, herunder WiFi, og de fleste af disse studier har ikke fundet nogen negative sundhedsmæssige virkninger.
For eksempel har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udarbejdet en omfattende gennemgang af forskningen på området, og de konkluderer, at der ikke er nogen sundhedsmæssige virkninger ved eksponering for elektromagnetisk stråling fra trådløse enheder, herunder WiFi, inden for de anbefalede grænser.
Derudover har det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) også undersøgt mulige sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetisk stråling fra trådløse enheder, herunder WiFi, og konkluderer, at der ikke er nogen dokumenterede sundhedsmæssige virkninger ved eksponering inden for de anbefalede grænser.
Det er imidlertid altid en god idé at minimere eksponeringen for elektromagnetisk stråling så meget som muligt. Dette kan gøres ved at holde enhederne så langt væk fra kroppen som muligt, når de bruges, og ved at reducere mængden af tid, der bruges på dem. Det kan også være en god idé at holde enhederne ude af soveværelset, da dette kan have indflydelse på søvnen.

Hvorfor er det en god idé at minimere eksponeringen for elektromagnetisk stråling så meget som muligt?
Svar: 
Selv om der ikke er nogen videnskabelige beviser for, at elektromagnetisk stråling fra trådløse enheder, herunder WiFi, er sundhedsskadelig inden for de anbefalede grænser, kan det være en god idé at minimere eksponeringen så meget som muligt af flere årsager.
For det første kan overdreven eksponering for elektromagnetisk stråling være generende og forstyrrende. Det kan føre til hovedpine, træthed og andre ubehagelige symptomer, selv om disse virkninger ikke er sundhedsskadelige.
For det andet kan overdreven eksponering for elektromagnetisk stråling have en negativ indvirkning på søvnen. Dette skyldes, at elektromagnetisk stråling kan forstyrre produktionen af søvnhormonet melatonin, hvilket kan gøre det sværere at falde i søvn eller forstyrre søvnkvaliteten.
Endelig kan overdreven eksponering for elektromagnetisk stråling føre til øget tidsforbrug på enheder, hvilket kan have negative konsekvenser for fysisk aktivitet og social interaktion.
Selv om elektromagnetisk stråling inden for de anbefalede grænser ikke er sundhedsskadelig, er det altid en god idé at minimere eksponeringen så meget som muligt ved at holde enhederne så langt væk fra kroppen som muligt, når de bruges, og ved at reducere mængden af tid, der bruges på dem. Det kan også være en god idé at holde enhederne ude af soveværelset, da dette kan have indflydelse på søvnen

Noter:
a) Turing-test er en måde til at afgøre, om en maskine udviser intelligens på et menneskeligt niveau, uden at man på samme tid er nødt til at definere, hvad intelligens så reelt er for en størrelse. Det er således ikke en måde til at afgøre, om en maskine reelt er intelligent.
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Winograd_schema_challenge
Kilder:
1) https://www.version2.dk/holdning/chatgpt-er-ikke-staerk-ai
2) https://www.k-news.dk/nyheder/er-algoritmer-loesningen-p%C3%A5-domstolenes-ressourceproblemer
3) https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/kunstig_intelligens/article14654378.ece


Protester fra bl.a. 44 lokale organisationer omgør indsættelsen af dræberrobotter i San Fransisco
Forslaget, som blev vedtaget for nylig af San Fransisco’s lovgivere, tilsynsrådet, ville have givet politiet adgang til robotter, der kan dræbe.
I en sekundær afstemning (7. dec. 2022), der normalt er forbeholdt bestyrelsens beslutninger, besluttede de at omstøde deres stemme. Hård kritik Forslaget har været udsat for hård kritik fra bla. 44 lokale organisationer. (1)
Demonstranter og flere uenige bestyrelsesmedlemmer var ligeledes samlet på trappen til rådhuset for at opfordre byen til at omgøre sin beslutning.
Dr. Catherine Connolly fra gruppen Stop Killer Robots udtalte til BBC, at tiltaget er en “glidebane”, der kan distancere mennesker fra at dræbe. (2)


Det oprindelige forslag vil nu blive raffineret eller helt skrottet.
På den anden side af San Francisco Bay har Oakland Police Department droppet et lignende forslag efter offentlig modreaktion. (3)

Kun i ekstreme situationer
Politiet har argumenteret for, at robotterne kun ville blive brugt under ekstreme omstændigheder.
En talsmand for politiet i San Fransisco (SFPD) sagde, at “robotter potentielt kunne udstyres med eksplosive ladninger for at bryde befæstede strukturer, der indeholder voldelige, bevæbnede eller farlige emner”.
De udtalte også, at robotterne kunne bruges til at “uskadeliggøre eller desorientere voldelige, bevæbnede eller farlige mistænkte, der udgør en risiko for tab af liv”.

Fortilfælde
I 2017 underskrev daværende præsident Donald Trump en ordre, der genoplivede Pentagon-programmet, efter at hans forgænger, Barack Obama, begrænsede det i 2015, delvist udløst af forargelse over brugen af militært udstyr under protester i Ferguson, Missouri, efter skuddrabet på Michael Brown.
Dødbringende robotter har allerede været i brug i andre dele af USA. I 2016 brugte politiet i Dallas, Texas, en robot bevæbnet med C-4 sprængstof til at dræbe en snigskytte, der havde dræbt fem betjente og såret flere flere. (4)


Robothund
En robothund sluttede sig til de menneskelige medlemmer af New Yorks Politi’s (NYPD) svar på en huslig tvist i en almen boligbygning på Manhattan. Videoen er fra april 2021.
Se video: https://youtu.be/z4hQ87u6S40

Kilder:
1) https://www.activistpost.com/2022/12/44-local-organizations-stand-against-sfpds-killer-robots.html
2) https://www.bbc.com/news/technology-63883235
3) https://apnews.com/article/police-san-francisco-government-and-politics-d26121d7f7afb070102932e6a0754aa5
4) https://apnews.com/article/306f6f3700a749459f3bc221fc447568
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/naar-elektronikken-bliver-til-vaaben/


Satellitter
ANTAL OPERATIVE SATELLITTER HAR PASSERET 7.000
Den 8. december 2022 lancerede OneWeb 40 satellitter fra Cape Canaveral, Florida, hvilket bragte det samlede antal aktive satellitter der er i kredsløb om Jorden til at være mere end 7.000. Disse mobilmaster i rummet ændrer det elektromagnetiske miljø på hele planeten og svækker samt udrydder alt liv på den.

Det skriver Arthur Firstenberg i hans nyhedsbrev fra den 14. december 2022.

Hong Kong-influenzaen
Den første flåde på 28 militære satellitter lanceret af USA forårsagede en verdensomspændende influenzapandemi, da de blev operationelle den 13. juni 1968. Hong Kong-influenzaen begyndte i juni 1968, varede til april 1970 og dræbte op til fire millioner mennesker over hele verden. At forstå hvorfor kræver en ordentlig forståelse af vores forbindelse til universet, og hvad det er, der virkelig giver os liv og sundhed og får vores kroppe til at bevæge sig. På en måde er vi alle marionetter på usynlige strenge, der forbinder os med himmel og jord, strenge, der resonerer ved de ældgamle frekvenser i biosfæren, hvor vi lever, rummet mellem Jorden og Himlen, hvis dimensioner aldrig ændrer sig. Og når vi modulerer og pulserer disse strenge tilfældigt fra tusindvis af steder i rummet, ændrer vi det jordiske orkesters smukke musik til et disharmonisk kaos, der spreder kroppe over hele verden, hjælpeløse foran det.

Kaosset fortsætter
Den 24.-25. marts 2021 blev kaosset bragt til et nyt niveau, som verden nu accepterer som normalt. I den 24-timers periode blev rekordhøje 96 satellitter sendt ud i rummet på en enkelt dag – 60 af SpaceX og 36 af OneWeb – og samme dag øgede SpaceX dramatisk hastigheden på sine satellitinternetforbindelser. Den dag kunne mennesker over hele verden pludselig ikke sove, var svage og udmattede, havde muskelkramper og gjorde ondt og kløede overalt, især i deres fødder og ben. De havde hududslæt, var svimle og kvalmende og havde ondt i maven og diarré. Ringen for ørerne blev pludselig forstærket. Deres øjne var betændte, og deres syn blev pludselig forværret. De havde hjertearytmier, og deres blodtryk gik ud af kontrol. Nogle havde næseblod eller hostede blod op. De var ængstelige, deprimerede eller selvmordstruede og irritable. Deres katte, hunde, kyllinger, geder og køer var syge på samme tid.

Rapporterne
Mit nyhedsbrev af 15. april 2021, Undersøgelsesresultater, citeret fra nogle af de tusind breve, jeg modtog fra unge og gamle, fra folk, der kaldte sig elektrosensitive og fra folk, der ikke gjorde det, fra folk, der ikke havde trådløs teknologi og fra folk, der havde smarte målere og 5G-antenner uden for deres hjem, og som mailede mig fra deres mobiltelefoner, alle rapporterede de samme oplevelser og rapporterede ofte, at ikke kun de, men deres ægtefælle, børn, forældre, naboer, venner, kolleger, klienter og alle andre, de kendte, var syge, udmattede og irritable den 24. eller 25. marts og havde problemer med at sove. Rapporterne kom fra 42 stater og 50 lande.

Dødsfald blandt blåmejser og andre sammenfald
Dødsfald af blåmejse steg i Tyskland begyndende den 25. marts 2021. 25. marts registrerede det næsthøjeste antal COVID-19-dødsfald i 2021 og det femte højeste siden pandemien begyndte. Antallet af masseskyderier i USA steg pludselig den 25. marts og forblev højt i tre uger. I gennemsnit 6 skyderier med 4 eller flere ofre fandt sted hver dag mellem 25. marts og 13. april. Fotografier af hundredvis af orme og af hundredvis af får, der bevæger sig lydløst i perfekte spiraler, blev taget den 25. marts og 26. marts.
Langvarig smerte, sygdom og svækkelse er blevet så almindeligt, at det nu accepteres som en normal del af livet, som verden tror, det kan tackle med endeløse vaccinationer, maskebrug og aftørring af alle hænder og overflader med giftige desinfektionsmidler.

Oplevede du noget særligt den 8. december 2022?
I sidste uge, den 8. december 2022, på den dag OneWeb lancerede satellitter, der vil udvide sin dækning over USA, Europa, Mellemøsten og Asien, oplevede jeg i min krop og hørte fra nogle andre mennesker både lokalt og langt væk, at de smerter og svækkelser, som vi har lidt på et eller andet niveau i de sidste 20 måneder, pludselig intensiveres. Jeg var næsten lammet i tre dage. Som den 24.-25. marts 2021 vil jeg gerne finde ud af, hvor udbredt dette er. Send en e-mail, hvis du har oplevet noget lignende: info@cellphonetaskforce.org

Hvor kommer sattelitterne fra?
Selvom SpaceX og OneWeb (indtil videre) bygger de største flåder af jordødelæggende satellitter, er de langt fra de eneste enheder, der lancerer dem. De 7.000 satellitter, der i øjeblikket opererer, blev opsendt af regeringer eller private virksomheder i følgende lande:
Algeriet, Argentina, Australien, Østrig, Aserbajdsjan, Bangladesh, Hviderusland, Belgien, Bolivia, Brasilien, Bulgarien, Canada, Chile, Kina, Colombia, Tjekkiet, Danmark, Ecuador, Egypten, Den Europæiske Rumorganisation, Estland, Etiopien, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Italien, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kuwait, Laos, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Monaco, Marokko, Multinational, Nepal, Holland, New Zealand, Norge, Pakistan, ParaguayPeru, Polen, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Singapore, Slovenien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tunesien, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien, USA, Uruguay, Venezuela, Vietnam


Og de blev lanceret fra følgende rumhavne:
Baikonur Cosmodrome (Kasakhstan)
Cape Canaveral (Florida, USA)
Dombarovsky Air Base (Rusland)
Guyana Space Center (Fransk Guyana)
Jiuquan Satellite Launch Center (Indre Mongoliet, Kina)
Kodiak Launch Complex (Alaska, USA)
Kwajalein Island (Marshalløerne)Naro Space Center 
(Sydkorea)
Stillehavet (fra Odyssey Sea Launch vessel)
Palmachim Launch Complex (Israel)
Plesetsk Cosmodrome (Rusland)
Rocket Lab Launch Complex 1 (New Zealand)
Satish Dhawan Space Center (Indien)
Shahroud Missile Range (Iran)
Svobodny Cosmodrome (Rusland)
Taiyuan Launch Center (Kina)
Tanegashima Space Center (Japan)
Uchinoura Space Center (Japan)
Vandenberg Air Force Base (Californien, USA)
Vostochny Cosmodrome (Rusland)
Wallops Island Flight Facility (Virginia, USA)
Wenchang Satellite Launch Center (Kina)
Xichang Satellite Launch Center (Kina)
Det Gule Hav (fra en mobil havplatform)

Andre satellitnyheder
Europæiske IRIS-satellitter
EU er netop gået i gang med sit eget program for at levere højhastighedsbredbånd fra rummet til hele Europa og Afrika. Den 5. december 2022 nåede Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet til foreløbig enighed om at opsende 170 nye satellitter kaldet Infrastruktur for modstandsdygtighed, sammenkobling og sikkerhed (IRIS).
“Denne nye komponent i EU’s rumprogram vil sætte en stopper for døde zoner i Europa såvel som hele Afrika ved hjælp af stjernebilledets nord-syd-baner gennem et modstandsdygtigt og ultrasikkert rum- og jordbaseret system,” fremgår det hjemmesiden for EU’s rumprogram (EUSPA).

AST SpaceMobile
Den 10. september 2022 lancerede AST SpaceMobile det største og sandsynligvis det mest kraftfulde kommercielle kommunikationsarray, der nogensinde er sat i rummet. Det er den første af en planlagt flåde på 243 Bluebird-satellitter designet til at forbinde direkte med folks eksisterende mobiltelefoner, uanset hvor i verden de måtte være placeret. Størrelsen af dets solpanel – 64 kvadratmeter – skaber alarm blandt astronomer, fordi det er lige så klart som de klareste stjerner i timerne efter solnedgang og før solopgang.
Indtil videre arbejder AST SpaceMobile med Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Telecom Argentina, Africell, Liberty Latin America og Orange for en potentiel kundebase på 1,8 milliarder mobiltelefonabonnenter.
De uhyre kraftige signaler fra Bluebird-satellitterne bekymrer også radioastronomer såvel som mennesker, der er bekymrede for deres velbefindende. Den effektive udstrålede effekt af hver satellit vil ifølge AST’s indberetninger til FCC være op til 83 millioner watt, og eksponeringsniveauet på jordens overflade fra sådanne stråler vil ifølge mine beregninger være op til 3 nanowatt pr. Kvadratcentimeter, hvilket er 100 gange mere stråling end hvad jeg udsættes for i mit hus i Santa Fe fra de nærmeste mobilmaster.


“Alle mennesker bør have ret til at få adgang til mobilt bredbånd, uanset hvor de bor eller arbejder. Vores mål er at lukke de forbindelseshuller, der negativt påvirker milliarder af liv rundt om i verden,” udtalte Abel Avellan, administrerende direktør for AST SpaceMobile.


Vi ønske at være uenige, hr. Avellan. Enhver person, ethvert dyr og enhver plante bør have ret til at drikke af Jordens naturlige frekvenser og ikke blive bombarderet med kunstig stråling fra rummet.


Flysikkerhed og 5G
EU vil nu tillade, at du kan ringe og streame fra flyet med 5G
Europa-Kommissionen har vedtaget, at flyselskaber skal kunne levere 5G-teknologi om bord på fly sammen med langsommere mobildata. (1) Det betyder, at flypassagerer ikke længere vil være forpligtet til at sætte deres telefon i flytilstand – selvom detaljerne om, hvordan det vil blive implementeret, er uklare. Det muliggør opkald såvel som datatunge apps, der streamer musik og video. Fristen for medlemsstaterne til at stille 5G-frekvensbåndene til rådighed for fly er 30. juni 2023.
Det skriver BBC News på baggrund af EU kommissionens pressehjørne offentliggjort den 24. nov. 2022 . (2)

Af hensyn til væksten i europæiske virksomheder
Thierry Breton, EU-kommissær for det indre marked, udtaler, at planen vil “muliggøre innovative tjenester for mennesker” og hjælpe europæiske virksomheder med at vokse.
Endnu en gang er det væksten, der driver værket og ikke forsigtighedsprincipper eller hensyn til menneskers sundhed og velvære.


Læs om den nye forskningsrapport om EU’s prioriteringer her:
https://nejtil5g.dk/den-europaeiske-union-prioriterer-oekonomi-frem-for-sundhed-i-udrulningen-af-radiofrekvensteknologier/

Hvad med interferensen?
I USA er der bekymring for, at 5G-frekvenser kunne forstyrre flyvninger og endda potentielt føre til fejlagtige højdemålinger.
“Der er meget mindre udsigt til interferens,” fortalte Dai Whittingham, administrerende direktør for UK Flight Safety Committee, “Vi har et andet sæt frekvenser til 5G, og der er lavere energiindstillinger end dem, der er tilladt i USA.”
“Den rejsende offentlighed ønsker 5G. Tilsynsmyndighederne vil åbne op for muligheden, men det vil ske skridtvis, for at sikre, at hvad de gør, er sikkert.”
Mobiltelefonernes flytilstand har været historisk vigtig på grund af manglende viden om, hvordan de mobile enheder kunne forstyrre de automatiske flyvekontrolsystemer.
Det har dog i nogle år været muligt at få wi-fi om bord på nogle fly, dog med en lidt langsom hastighed.
5G tjenesten skal leveres i flykabinen ved hjælp af et specielt netværksudstyr, den såkaldte ‘pico-celle’, til at forbinde brugerne og route opkald, tekster og data, typisk via et satellitnetværk, mellem flyet og det jordbaserede mobilnetværk.

5G og vejtransporten
Kommissionen ændrede også en gennemførelsesafgørelse om 5 GHz-frekvensbånd, som stiller frekvensbåndene til rådighed for Wi-Fi inden for vejtransport, f.eks. i biler og busser. Den ændrede beslutning lægger grunden til innovationer i bilindustrien og potentielt til Metaverse-applikationer. I henhold til ændringen af gennemførelsesafgørelsen stiller medlemsstaterne 5 GHz-frekvensbåndene til rådighed for brug ombord på vejkøretøjer så tidligt som muligt og senest den 30. juni 2023. (1)

Kilder:
1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7152
2) https://www.bbc.com/news/technology-63786591

Mere om EU og 5G:
Europas digitale fremtid i støbeskeen
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/5g
Den nye forskningsrapport: Den Europæiske Union prioriterer økonomi frem for sundhed i udrulningen af ​​radiofrekvensteknologier
https://nejtil5g.dk/den-europaeiske-union-prioriterer-oekonomi-frem-for-sundhed-i-udrulningen-af-radiofrekvensteknologier/

Læs også:
Er det umagen værd at udvikle 5G:
https://nejtil5g.dk/er-det-umagen-vaerd-at-udvikle-5g/


5G netværket udgør fortsat en stor risiko for flysikkerheden
Federal Aviation Administration (FAA) ønsker, at den amerikanske tilsynsmyndighed for telekommunikation sikrer en udsættelse af nogle 5G C-Band transmissioner fra mindre operatører. (1)


Risikoen er velkendt
Tilbage i 2020 advarede en hvidbog fra RTCA, et privat-offentligt luftfartspartnerskab der rådgiver Federal Aviation Administration, om, at 5G-teknologien kan udgøre en “stor risiko … for skadelig interferens” for radaren på forretningsfly og andre civile fly. (2)
Bekymringer om, at 5G-tjenesten kan forstyrre flyhøjdemålere, som giver data om et flys højde over jorden og er afgørende for landing i dårligt vejr. Det førte tidligere i år til forstyrrelser i nogle amerikanske lufthavne.


Flyaflysninger
Flyselskabernes administrerende direktører havde den 17. januar advaret om en forestående “katastrofal” luftfartskrise, der kunne sætte en stopper for næsten al flytrafik på grund af 5G-udrulningen. En aftale, der blev indgået kort før en januar-deadline, forhindrede dog ikke snesevis af udenlandske luftfartsselskaber i at aflyse internationale flyvninger til USA, hvilket satte det amerikanske reguleringssystem i et grimt lys. (3)

Flere advarsler
I et tidligere urapporteret brev dateret den 21. oktober ​​citerede Nolen industridata, der fastslår, at “luftfartssikkerheden ville blive kompromitteret, hvis den amerikanske regering ikke kodificerer visse yderligere driftsbegrænsninger i 5G C-Band-miljøet.”
Nolens brev advarer om, at uden et FCC mandat til afbødningerne “ville FAA være tvunget til at tage øjeblikkelige skridt for at sikre sikkerheden for den rejsende offentlighed, hvilket øger sandsynligheden for flyafbrydelser i hele USA.”
Den fungerende FAA-administrator, Billy Nolen, sagde, at agenturet ønsker, at Federal Communications Commission (FCC) skal give mandat til frivillige afhjælpninger, som AT&T (TN) og Verizon blev enige om tidligere på året, der gav mandat til 19 mindre telekommunikations- og andre frekvensholdere.


Eftermonterede radiofrekvensfiltre hindrer ikke interferens
I juni blev Verizon og AT&T frivilligt enige om at udskyde noget C-Band 5G-brug indtil juli 2023, da luftfartsselskaber arbejder på at eftermontere fly for at sikre, at de ikke vil blive udsat for interferens. (4)
Af Nolens brev fremgår det, at “luftfartsindustrien er aggressivt i gang med at eftermontere de nuværende amerikanske indenlandske og internationale flåder, der flyver i USA” med radiofrekvensfiltre. Men det tilføjede “data indikerer, at selv eftermonterede fly ville være modtagelige for interferens, hvis rapporten og ordren ikke ændres, hvilket resulterer i fornyede bekymringer om usikker interferens.”
Det er stadig uklart, om FCC med fire medlemmer har bemyndigelse til med tilbagevirkende kraft at pålægge betingelser for virksomheder, der købte frekvenser på auktion, eller om de ville have stemmeret til at foretage ændringer.

Kilder:
1) https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/exclusive-faa-sees-aviation-safety-risks-without-us-telecom-agency-mandate-2022-10-25/
2) https://www.rtca.org/news/rtca-announces-new-white-paper-on-5g-interference-impact-on-radar-altimeter-operations/
3) https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airlines-scramble-rejig-schedules-amid-us-5g-rollout-concerns-2022-01-18/
4) https://www.reuters.com/technology/verizon-att-agree-some-c-band-aviation-protections-until-mid-2023-2022-06-17/


Musik skal der til
Bo Burnham: Welcome to the Internet
Se og lyt med her: https://youtu.be/k1BneeJTDcU

Bo Burnham (født 21. august 1990) er en amerikansk komiker, singer-songwriter, musiker, skuespiller, instruktør og digter. Han skrev komiske og satiriske sange med en politisk ukorrekt hældning og opnåede berømmelse, da hans YouTube-videoer tog fart og modtog mere end 70 millioner visninger i oktober 2010.

‘Welcome to the Internet’ er fra 2021

Teksten til sangen får du her:

[Verse 1]
Welcome to the internet! Have a look around
Anything that brain of yours can think of can be found
We’ve got mountains of content, some better, some worse
If none of it’s of interest to you, you’d be the first
[Verse 2]
Welcome to the internet! Come and take a seat
Would you like to see the news or any famous women’s feet?There’s no need to panic; this isn’t a test, haha
Just nod or shake your head, and we’ll do the rest
[Verse 3]
Welcome to thе internet! What would you prefеr?
Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur?
Be happy! Be horny! Be bursting with rage!
We’ve got a million different ways to engage
[Verse 4]
Welcome to the internet! Put your cares aside
Here’s a tip for straining pasta; here’s a nine-year-old who died
We’ve got movies and doctors and fantasy sports
And a bunch of colored-pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other
[Verse 5]
Welcome to the internet! Hold on to your socks
‘Cause a random guy just kindly sent you photos of his cock
They are grainy and off-putting; he just sent you more
Don’t act surprised, you know you like it, you whore
[Verse 6]
See a man beheaded, get offended, see a shrink
Show us pictures of your children, tell us every thought you think
Start a rumor, buy a broom, or send a death threat to a boomer
Or DM a girl and groom her, do a Zoom or find a tumor in your—
Here’s a healthy breakfast option, you should kill your mom
Here’s why women never fuck you; here’s how you can build a bomb
Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz
Obama sent the immigrants to vaccinate your kids
[Chorus]
Could I interest you in everything all of the time?
A little bit of everything all of the time?
Apathy’s a tragedy, and boredom is a crime
Anything and everything, all of the time
Could I interest you in everything all of the time?
A little bit of everything all of the time?
Apathy’s a tragedy, and boredom is a crime
Anything and everything, all of the time
[Spoken Interlude]
You know, it wasn’t always like this
[Bridge]
Not very long ago, just before your time
Right before the towers fell, circa ’99
This was catalogs, travel blogs, a chatroom or two
We set our sights and spent our nights waiting
For you!
You, insatiable you
Mommy let you use her iPad; you were barely two
And it did all the things we designed it to do
Now, look at you! Oh, ha, look at you!
You, you! Unstoppable, watchable
Your time is now; your inside’s out; honey, how you grew
And if we stick together, who knows what we’ll do?
It was always the plan to put the world in your hand
[Break]
(*Laughs*)
[Chorus]
Could I interest you in everything all of the time?
A bit of everything all of the time?
Apathy’s a tragedy, and boredom is a crime
Anything and everything, all of the time
Could I interest you in everything all of the time?
A little bit of everything all of the time?
Apathy’s a tragedy, and boredom is a crime
Anything and everything and anything and everything
And anything and everything and
All of the time


(her fra: https://genius.com/Bo-burnham-welcome-to-the-internet-lyrics)Tak for at du læser med. Du vil snart modtage nyhedsbrevet der omhandler december måned.

Bedste hilsner
Preben Kastrup
November 2022
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Kære Alle

Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende november måneds opslag.

Først skal jeg beklage forsinkelsen og besværet med at I skulle genbekræfte jeres abonnement. Har du endnu ikke genbekræftet dit abonnement bedes du gøre det snarest. Årsagen skal angiveligt have være for mange tilfælde, hvor nyhedsbrevet er blevet angivet som spam af den enkelte mailudbyder. Jeg har været i positiv dialog med MailPoet for at få løst problemet.

Som sædvanlig kommer vi rundt omkring mange emner i nyhedsbrevet. Vigtigt er det, at notere de mange positive skridt der sker: Den norske retssag om AMS målere og sundhed bliver ført videre til højesteret. Flere organisationer i Belgien er gået sammen om en retssag både med Belgien og EU. Canadiske eksperter og borgergrupper protesterer mod frigivelse af mm Wave-spektrum og opfordrer til et moratorium for 5G-udvidelse. Dr. James C. Lin medgiver nu at RF-eksponering sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker, dermed mistede industrien helt hans støtte. Den 13. december starter retssagen i England osv. I det seneste nyhedsbrev fra Stop5G – stay connected but protected er flere positive retssager samlet. Retssager, som vi også har skrevet om her i Videnscentret.

Hvis ikke du hører fra Videnscentret inden jul ønskes du hermed en glædelig og så strålingsfri julemåned som mulig.

God læselyst
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening


Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/


Indhold:

– Cybersikkerhed
– De digitale miljøkonsekvenser
– Digitalisering og den grønne omstilling
– Den digitaliserede skole
– EMF, sundhed og miljø
– ECHOEarth
– Big Tech
– Hvem har magten
– Smart City
– Modstand og retssager
– Musik skal der til


Cybersikkerhed

National computersikkerhedsdag – 30. november 2022

National Computer Security Day kræver vores opmærksomhed hver 30. november, fordi cybersikkerhed påvirker alt fra, hvor vi banker, og hvordan vi bruger vores penge, hvem vi vælger til offentlige embeder. Vi ønsker bestemt ikke en gentagelse af MyDoom, den værste e-mail-virus i historien, som forårsagede skader for $38,5 milliarder. Den blev opdaget første gang i januar 2004. Lad os blive uddannet i at forblive sikre online!

Morris ormen blev opdaget i 1988
Den 2. november 1988 afslørede forskere fra Cornell University en ukendt virus, der lurede i deres computersystemer. Inden for fire timer efter opdagelsen invaderede “Morris-ormen” -virussen flere andre universitetssystemer samt ARPANET, en tidlig version af nutidens internet.

Seks dage senere anbefalede to computereksperter hos US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) at samle et “National Computer Infection Action Team” (NCAT) for at reagere 24/7 på denne slags angreb. Den 14. november oprettede Software Engineering Institute (SEI), et forskningscenter forbundet med Carnegie Mellon University, Computer Emergency Response Team (CERT).

Den nationale computersikkerhedsdag
I 1988 blev National Computer Security Day lanceret som en måde at øge bevidstheden om cyberkriminalitet og vira. Ifølge en “Networld” artikel fra 2004, “blev den 30. november valgt til CSD, for at øge opmærksomheden på computersikkerhed i feriesæsonen – hvor folk typisk er mere fokuserede på den travle shopping end at forhindre sikkerhedstrusler.”

SÅDAN BRUGES NATIONAL COMPUTER SECURITY DAY

Opret en stærk adgangskode Heldigt for dig, vi har nogle tips. I computersikkerhed betyder længden noget. Adgangskoder, der er 6 tegn, er lettere at hacke, især hvis de kun består af små bogstaver. For at øge din adgangskode skal du væve en kombination på 9 tegn af store bogstaver, symboler og tal. Endelig skal du undgå at bruge den samme adgangskode til hver konto.
Opdater software til beskyttelse mod spyware og malware Først skal du kontrollere, om dit operativsystem er opdateret. Hvis det er angivet, skal du opdatere din beskyttelsessoftware. Kør en scanning, og glem ikke at invitere dine andre enheder til festen. Telefoner og tablets er også store sikkerhedsrisici, så vær flittig.
Krypter og sikkerhedskopier dine data Krypter dine data for at skabe den mest hjernevridende af alle brainteasere. Men husk dette: selv den bedste hjernevrider kan knækkes. Derfor er det stadig vigtigt at sikkerhedskopiere dine oplysninger i enten skyen eller en ekstern harddisk. (Bare sørg for, at alt forbliver krypteret.)

Læs mere her:
https://nationaltoday.com/national-computer-security-day/

Vores privatliv er kompromitteret. Vores personlige data er ikke beskyttet mod datalækager og sikkerhedsbrud, selv om de er gemt i store virksomheder.

Eksempler:
De personlige oplysninger om over 500 millioner Facebook-brugere er blevet offentliggjort i et hackerforum på lavt niveau (2021). De omfatter telefonnumre, fulde navn, adresser, adresser, e-mailadresser og biografiske oplysninger. Sikkerhedsforskere siger, at hackere kan bruge dataene til at udgive sig for at udgive sig for at være andre personer og begå svindel.
Personlige data for 700 millioner LinkedIn-brugere fra perioden 2020-2021 er blevet høstet og sat til salg på nettet.
Et tysk forsikringsselskab var målet for et kriminelt cyberangreb i juli 2021. Det lykkedes gerningsmændene at overvinde de høje sikkerhedsstandarder og bl.a. kopiere bankkonti og forretningspartnere fra forsikringskunder og forretningspartnere og offentliggøre dem på det såkaldte Darknet.

Se mere her: https://nejtil5g.dk/truslerne-mod-vores-privatliv/


De digitale miljøkonsekvenser

Råstofferne i informations- og kommunikationsteknologien 🤔
De såkaldte grønne teknologier, som siges at skulle være grundlaget for både energiomstillingen og den digitale omstilling, forårsager selv kæmpe miljøpåvirkninger, hovedsageligt i fremstillingsfasen. Selvom hele branchen indenfor informations- og kommunikationsteknologi kun tegner sig for en lille del af den stigende efterspørgsel efter sjældne metaller og sjældne jordarter, er den yderst afhængig af disse ikke-fornybare råmaterialer.

“I dag viser dataene et truende misforhold mellem verdens stigende klimaambitioner og tilgængeligheden af kritiske mineraler, der er afgørende for at realisere disse ambitioner.” 
Dr Fatih Birol, IEA administrerende direktør

Casestudiet fra 2021 forklarer, hvilke metaller og sjældne jordarter, som informations og kommunikationsteknologien (ikt) er afhængig af, samt miljøpåvirkningerne af de råmaterialer, der bruges i ikt-udstyr. I studiet indgår også anbefalinger, der kan hjælpe EU med at blive mere modstandsdygtig over for mangelkriser, reducere sin afhængighed samt ikke mindst sikre en bæredygtig digital transformation.

Læs hele det oversatte studie her:
https://nejtil5g.dk/digitalt-i-europa-raastofferne-i-informations-og-kommunikationsteknologien/
Artiklen indeholder kilder og links til videre læsning.

Læs mere her:
Den digitale teknologis miljøpåvirkninger i Europa.
https://nejtil5g.dk/den-digitale-teknologis-miljoepaavirkninger-i-europa/
Ødelæggelse af vores miljø
https://nejtil5g.dk/oedelaeggelse-af-vores-miljoe/


Råstofferne i din mobil: Hvad er der inde i din mobiltelefon?

Mere end halvdelen af alle komponenter i en mobilenhed – inklusive dens elektronik, display, batteri, højttalere og mere – er fremstillet af udvundne og halvforarbejdede materialer (mineralske råvarer). Nogle mineralske råvarer kan genvindes som biprodukter under produktion og forarbejdning af andre råvarer. Her får du en oversigt over det plastik, glas og de metaller der bruges i din mobil og hvor de stammer fra.

Se hele oversigten her: https://nejtil5g.dk/raavarerne-der-bruges-i-mobiltelefonen/


De digitale og mobile infrastrukturer: Tredobling af energiforbruget

Det myldrer frem med rapporter om det enorme energiforbrug som er konsekvensen af den hastigt stigende digitaliserede verden.

Her en rapport fra Den tyske Forbundsdags teknologivurderingsudvalg offentliggjort juli 2022.Energi- og ressourcebehovet i forbindelse med digitale infrastrukturer nu nået enorme proportioner og vil stige eksponentielt i fremtiden, uanset om moderniseringen af mobilnettet også ville have et stort potentiale for energi- og ressourcebesparelser.

Artiklen fra diagnose:Funk opfordrer alle miljøorganisation til at tage problematikken alvorlig og tage action.


Læs hele artiklen her: https://nejtil5g.dk/digitalisering-er-en-klimadraeber/DEEP SEE MINING (DSM):

Frankrig, Tyskland og New Zealand slutter sig nu til det stigende antal stater, der opfordrer til forsigtighed over for DSM, herunder Fiji, Samoa, Mikronesiens Forenede Stater og Palau.

Nu opfordrer også Frankrig til et forbud mod dybhavsminedrift, en opfordring, som Stillehavets civilsamfundsgrupper og -bevægelser har presset på for siden 2012.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, meddelte den 8. nov. 2022 på COP27, at han støtter et forbud mod dybhavsminedrift (DSM), en fast holdning mod dybhavsminedrift, efter at han opfordrede til forsigtighed på FN’s havkonference i Lissabon i juni i år.

Frankrigs forbudsholdning følger nu opfordringer fra Tyskland om en forebyggende pause i udviklingen af DSM sammen med New Zealands nylige meddelelse om et betinget moratorium for DSM i internationalt farvand. Disse opfordringer kommer rettidigt i mangel af internationalt vedtagne regler og forskrifter for udnyttelse.
Det skriver Pacific Blue Line i deres pressemeddelelse fra den 8. november 2022: https://shoutout.wix.com/so/c5OHLetlx?languageTag=en&cid=3db16b00-9b44-449f-8081-65e8e169c063#/main

Se mere her:
Virkningerne af minedrift i Stillehavet vil være omfattende, alvorlig og vare i generationer, samt forårsager uoprettelige skader:
https://nejtil5g.dk/deep-sea-mining/
Smart Ocean” omfatter ubåde, undervandsdroner, torpedoer, bomber m.m. samt være en del af “våbenkapløbet” med kunstig intelligens (AI).
https://nejtil5g.dk/smart-ocean-og-livet-i-havet/
Ødelæggelse af vores miljø: Anbefalingerne til EU fra det Europæiske Borger Initiatv – Stay connected but protected:
https://nejtil5g.dk/oedelaeggelse-af-vores-miljoe/


Digitalisering og den grønne omstilling

Hvordan er det nu med digitalisering og den grønne omstilling 🤔
At energiforbruget ville blive enormt har vi vist længe, men ingen har forholdt sig til det, hverken dengang eller nu: Paradigmet handler kun om vækst

En forskningsartikel tilbage fra 2018: ‘Digitalisering, energi og dataefterspørgsel: Indvirkningen af ​​internettrafik på det samlede elforbrug og det maksimale elforbrug’ (1) satte fokus på digitaliseringen og dets energi forbrug.

Sammenfattende skriver de:
Der “skal (…) være bedre muligheder for at håndtere internetrelateret energiefterspørgsel, efterhånden som den udvikler sig, snarere end at lade den blive et “problem”, som vil være sværere at tackle, når først dataintensive tjenester er mere grundigt forankret i det normale hverdagsliv og derved ‘låst inde’.”


Altså tag hånd om udfordringerne, mens de endnu kan løses.

Det var ikke målet med hverken de daværende eller nuværende regeringspolitikker 😟

“Mens mange understreger vigtigheden af ​​at forbedre energieffektiviteten af ​​ikt, herunder standby-funktioner, routere, mobile og faste adgangsnetværk og datacentre [[40][21][32][41][2]], går selve idéen om at begrænse dataefterspørgslen, i enhver form, går imod det dominerende paradigme, hvori både digitale tjenester og regeringspolitikker er designet.”

I mange lande sigter politikken ikke blot på at udvide internetadgangen til husstande og borgere, men også at gøre eksisterende forbindelser hurtigere og hurtigere.

“I Storbritannien er målet, at 95 % af befolkningen skal have adgang til “superhurtige” hastigheder over 24 Mbps i 2020, og regeringen har forpligtet sig til at indføre en forsyningspligt på mindst 10 Mbps: “den hastighed, der vil opfylde typiske behov for en familie for, at de kan streame film, afholde videokonferencer og surfe på nettet på samme tid” [73]. Med andre ord bliver muligheden for at streame tv-programmer og film skrevet ind i minimale krav, som alle husstande i Storbritannien har ret til at forvente og anmode om. Dette er på et tidspunkt, hvor jordbaserede udsendelser stadig leverer tv-dækning til stort set alle britiske hjem, og hvor mange allerede bruger DVR’er til at skabe fleksibilitet til deres visning efter behov [59].”

Ved at tilskynde til ekstra datatrafik har sådanne politikker konsekvenser for den globale energiefterspørgsel og CO2-emissioner. Men de tager kun lidt, hvis overhovedet nogen, hensyn til dette. Med andre ord kunne de ses som ‘usynlige energipolitikker’ [74].

Læs mere her:
Det Europæiske Borgerinitiativ sætter fokus på det massive strømforbrug, som den digitale kommunikationsteknologi og 5G forårsager:
https://nejtil5g.dk/5g-det-gigantiske-stroemforbrug/
5G’s miljøparadoks. Skal vi ikke før vi implementerer 5G evaluere de miljømæssige fodaftryk samt dens bæredygtighed med rettidig omhu?
https://nejtil5g.dk/5gs-miljoeparadoks/
Miljøaftrykket er enormt, med CO2 og giftigt affald, 5G erstatter ikke 4G, men merforbrug, forurening samt enorme sundhedskonsekvenser:
https://nejtil5g.dk/er-5g-groen/
Kilder:
1) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629618301051


Den digitaliserede skole

Se på mig – og tal med mig: Flere og flere børn og unge udvikler sprogligt underskud
To undersøgelser foretaget af Kaufmännische Krankenkasse (KKH) fra 2020 og 2022 over perioder på ti år viser hver især det stigende sproglige underskud samt taleforstyrrelser hos børn og unge. Svagheder som forhindrer personlig udvikling, komplicerer eller forhindrer uddannelsesprocesser, fordi tale er vores primære kommunikationsform og grundlaget for vores deltagelse i samfundet.

En pædagogisk nedsmeltning
Hjemmeundervisning og digitalisering af skolerne har nu en målbar effekt: Kernen i udviklingen af tænkning og intelligens forstyrres af smartphone- og tabletbrug.

Diagnose-Funk har bedt medieforskeren prof. Ralf Lankau (FH Offenburg) om at klassificere betydningen af KKH-undersøgelsesresultater. En uddannelsesundersøgelse fra 2022 bekræfter den nedadgående tendens!

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/se-paa-mig-og-tal-med-mig/


Fra næste skoleår erstatter Vejen Kommune lærerne med computere i op til to timer ugentligt i de ældste klasser.
Kommunen skal finde 10 millioner kroner på skole- og børneområdet, og det gør de blandt andet ved at spare lærertimer.

Men det er ikke det rette sted at spare, mener Julie Puk Thomsen.

Hun går i 8. klasse på Grønvangskolen i Vejen, og hun er nervøs for, at undervisning uden en lærer vil få konsekvenser for hendes skolegang.


“Jeg har selv svært ved matematik, og hvis jeg ikke kan få den hjælp, jeg har brug for, så frygter jeg, at det kan gå ud over mit faglige niveau i faget,” fortæller Julie Puk Thomsen.

Derfor har hun sendt et brev til alle byrådsmedlemmerne i Vejen Kommune, hvori hun beder kommunen genoverveje beslutningen.

Claus Kulmbach (V), der er formand for Udvalget for Skoler og Børn i Vejen Kommune mener dog, at kommunen har truffet den rigtige beslutning.

Formanden for Vejen Lærerkreds bakker klagen op
Opråbet fra eleven Julie Puk Thomsen er vigtigt, mener formanden for Vejen Lærerkreds, Sabine Vibild.

Hun er enig i, at onlineundervisning er en dårlig idé, fordi eleverne har brug for lærer-elev-kontakt.

“Det bør ikke være en kommunes knebne budget, der skal lægge grundlag for, hvor meget undervisning med en lærer, eleverne skal have her i Vejen,”
 lyder det fra Sabine Vibild, der også er fællestillidsrepræsentant for alle lærere i Vejen Kommune.

“Det er alfa og omega, at der hele tiden er en lærer til stede, som kan give eleverne den nødvendige hjælp og vejledning.”

Kilde:
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/14-aarige-julie-sender-brev-til-byraadet-drop-timer-uden-en-laerer


Synsnedsættelse

Antallet af nærsynede børn er i kraftig stigning både i Danmark og på verdensplan

Hos Synoptik har de i løbet af de sidste fem år oplevet mere end en fordobling i antallet af nærsynede børn. De frygter, at denne stigning kun er begyndelsen, og at vi i fremtiden kommer til at opleve endnu flere nærsynede børn og unge.

– Vi kan se, at udviklingen er gået rigtig rigtig stærkt inden for fem år, og at udviklingen fortsætter. Al forskning tyder på, at det kommer til at fortsætte markant, siger Lars Tandrup, direktør hos Synoptik.

Nærsynethed i en tidlig alder øge risikoen for alvorlige synshandicap som grøn stær, nethindeløsning og sygdom i øjets gule plet.

Det fremgik af en artiklen fra DR i juli 2022. (1)

En konsekvens af overdreven bruge af mobiler og iPads
Forskere mistænker at stigningen i børns nærsynethed skyldes skærme – altså brugen af mobiltelefoner og ipads.

– Hvis man kigger på befolkningsgrupper, hvor man ikke på samme måde går i skole og har iPads og telefoner, så er de ikke nærsynede på samme måde overhovedet.

En verdensomspændende tendens
Et studie fra Syddansk Universitet i 2018 viste, at 18 pct. af børn mellem 14 og 17 år var nærsynede. I tidligere studier lå tallet på omkring 10 pct. Det gør nærsynethed til den mest almindelige årsag til synsforringelse blandt børn i Danmark. Det samme gør sig gældende blandt den voksne del af den danske befolkning, hvor cirka en tredjedel er nærsynede. (2)

Det er ikke kun i Danmark, at børn og unge i høj grad bliver ramt af nærsynethed. WHO, Verdenssundhedsorganisationen under FN, forudser, at der i 2050 vil være mere end 200 millioner flere børn og unge, der lider af nærsynethed.

WHO vurderer også, at 50 procent af jordens befolkning i 2050 vil være nærsynede, og 10 procent af dem vil være svært nærsynede og dermed i højere risiko for alvorlige øjensygdomme. Det svarer altså til 1 milliard mennesker på verdensplan med svær nærsynethed i 2050.

Kilder:
1) Mange børn har svært ved at se langt:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/mange-boern-har-svaert-ved-se-langt-udeleg-og-pause-fra-skaerm-og-skolearbejde-kan
2) Øjenforeningen: Stadig flere danske børn lider af nærsynethed (myopi): https://ojenforeningen.dk/artikler/stadig-flere-danske-boern-bliver-naersynede


Vores børn bliver dummere ved for megen tid med telefoner og iPads.

Det udtaler hjerneforskeren Michel Desmurget, der i sit hjemland, Frankrig, fører sit eget private korstog mod børn og unges overforbrug af sociale medier og videospil.

”Man kan da godt bilde sig ind, at man hjælper sit toårige barn med at lære engelsk ved at give det en iPad i hænderne og downloade Teletubbies på engelsk. Og man kan lade sig imponere over, hvor gode de er til at bruge mors iPhone. Det er sikkert også rigtigt, at de bliver kvikkere, end hvis man sætter dem ind i et skab. Men hvis jeres børn kan huske kinesiske ord efter at have hørt dem på video, bør I får dem undersøgt, for så har de knald i låget. Sådan fungerer hjernen nemlig ikke.”

Sådan lyder det i en folkeskole i Vienne i det sydøstlige Frankrig, hvor Michel Desmurget (*) holder foredrag og hvis seneste bog, La fabrique du crétin digital (Sådan fremstiller man en digital idiot), er blevet en bestseller. Det skriver Kristelig Dagblad i en artikel fra januar 2020. (1)

”Jeg er virkelig vred. Jeg er virkelig bekymret.”
”Jeg er virkelig vred. Jeg er virkelig bekymret.” siger Desmurget. “Jeg mener helt bogstaveligt, at vi er midt i Aldous Huxleys roman ”Fagre nye verden”. Huxley tog fejl i den antagelse, at vi via genetikken ville skabe borgere, epsiloner som han kaldte dem, som hverken kan eller skal tænke selv. Vi seriefremstiller epsiloner, men via teknologien og overforbruget af skærme.

Hvis der er én ting, man er sikker på, så er det, at børnene får dårligere resultater i skolen, jo længere tid de bruger bag en skærm. En amerikansk undersøgelse taler om et fald på 26 procent i matematikprøver hos børn, der har adgang til en skærm på værelset. De klarede sig bedre, da skærmen blev fjernet. Og det skyldes ikke kun, at de bruger mindre tid på at lave lektier, når de har en skærm. Et tilsvarende tidsforbrug på for eksempel sport har ikke den samme fordummende effekt,” understreger Michel Desmurget.

Børn bliver hyperaktive, når de udsættes for konstant stimulans. Man har også ladet børn læse en tekst og derefter delt dem i to grupper: én, hvor de spiller spil bagefter, og en anden, hvor de ikke spiller spil. Resultatet viser, at de, der har spillet spil, husker mindre af det, de læste, end eleverne i den anden gruppe.”

Industriens modsvar
Han medgiver, at andre undersøgelser tyder på, at skærmforbrug og videospil ikke er skadelig, men tilmed øger koncentrationsevnen og evnen til at træffe beslutninger og lægge strategier.

“Det er det samme mønster, vi har set tidligere med tobak og asbest: Der blev lavet masser af undersøgelser, der konkluderede, at man ikke kunne påvise, at rygning er kræftfremkaldende. Industrien af videospil, iPads, telefoner og de forskellige platforme for indhold har en kæmpemæssig økonomisk interesse i, at vi fortsætter med at bruge skærmene. Derfor skyder vi mistankerne om skadeligheden fra os og venter med at gribe ind, til det er for sent.”

Faldende intelligenskvotient i den vestlige verden
”Undersøgelser viser, at de vestlige befolkninger i de seneste år er gået op til 10 procent tilbage i intelligenskvotient. Vi ved ikke, om det er et varigt fænomen, men det er ikke set før. Der kan også være andre årsager, som miljøpåvirkninger fra for eksempel tungmetaller eller hormonforstyrrende stoffer. Men overforbrug af informationsteknologi hører med til billedet, blandt andet fordi det hæmmer den sproglige udvikling. Og uden sprog kan man være nok så intelligent. Hvis man har samme sprog og koncentrationsevne som en kammusling, bliver man en kammusling og ikke en Einstein.”

Intelligens og elektromagnetisk stråling
Flere undersøgelser har påvist at stråling påvirker hjernen og at unge hjerner får lavere såkaldt non-verbal intelligens. Det gælder en undersøgelse fra 2021: Sammenhæng mellem estimeret dosis af helhjerneradiofrekvenselektromagnetiske felter og kognitiv funktion hos præadolescents og unge (2) og fra 2018: Mobiltelefonstråling kan påvirke hukommelsesevnen hos unge (3). En rapport fra 2020 fra Hollands internationale komité konkluderede ligeledes, at der i begrænset grad er videnskabelig evidens for, at radiofrekvent stråling kan påvirke hjernens signalsystem og at radiofrekvent stråling muligvis kan være årsag til adfærdsændringer og påvirkning af kognitive evner. (4)

*) Michel Desmurget: – Født i 1965 i Lyon, hvor han studerede neurobiologi og kognitiv psykologi. Skrev ph.d-afhandling ved Massachusetts Institute of Technology i USA i 1997, hvorefter han forskede i hjerneskader ved Emory University i Atlanta. – I 2000 blev han forsker ved det franske Institut National de la Santé et de la Rercherche Médicale (Inserm) med speciale i degenerative neurologiske lidelser. I dag forskningsdirektør samme sted. Forfatter til flere populærvidenskabelige bøger, blandt andet ”TV Lobotomie” i 2011 og ”La Fabrique du crétin digital” i 2019. – Gift og har to døtre på 14 og 19 år.

Kilder:
1) https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/det-er-vaas-tro-boern-boern-med-en-ipad-laerer-bedre-deres-sprog-og-koncentrationsevne
2) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1438463920306052
3) https://www.eurekalert.org/news-releases/812804
4) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health


Trivselsoptimering

Vi skal fremme “trivsel”, det er almindeligt anerkendt. Som Thomas Aastrup Rømer skriver i et opslag har ordet skilt sig ud fra den almindelige pædagogiske sammenhæng via Skolereformen 2013.

Efter denne udskilning af ordet, kan man så kvantificerer det og teknificerer det. Det får sit eget liv.


Det kunne man læse i en ritzau-artikel på folkeskolen.dk. Her fremgår det, at flere skoler har testet en trivselsapp bl.a. Søndervangskolen i Favrskov Kommune, hvor viceskoleleder Frank Kejlberg er positiv:


“Denne form for monitorering af elevernes trivsel kan understøtte vores pædagogiske praksis og bekræfte de observationer, som lærere og medarbejdere gør sig. Desuden kan data danne udgangspunkt for gode dialoger med børnene om deres trivsel”, 
forklarer Jens Nedergaard Bjerre i en pressemeddelelse fra Danish Life Science Cluster for HealthD360.

Han fortæller, at skolen har set flere tilfælde, hvor elever har rapporteret, at de ikke var i godt humør. Samtidig har mobilernes data vist, at de pågældende elever sov for lidt, og det har skabt grobund for en snak om behovet for søvn.

Målet med trivselsapp’en
På HealthD360 (2) fremgår det:

”Det er målet, at appen kan indgå naturligt i det løbende trivselsarbejde og særligt i de enkelte klasser være værdifuldt for elever og lærere, fx gennem “klasse-trivselsessioner”, hvor man kan se klassens humør, søvnkvalitet mv. og få en åben og løbende dialog om det.”

HealthD360 arbejder med at samle stat, kommune og virksomheder om at digitalisere sundhedsvæsenet. Som Thomas Aastrup Rømer skriver vil man, når man klikker rundt på siden, opdage, at det ikke er pædagogikkens sted og nok heller ikke “trivslens”, tværtimod.

Initiativet forekommer som noget, der er en konsekvens af nedlukningen i marts 2020. Som Rømer noterer: Der er noget smitte-app og noget totalkontrol over stemningen.

Kilder:
1) https://www.folkeskolen.dk/citat-elevtrivsel-it-i-undervisningen/skoler-har-testet-app-hvor-bornene-hver-dag-beskriver-deres-humor/4684388
2) https://healthd360.dk/moods-app-praesenteret-paa-danmarks-stoerste-konference-om-offentlig-digitalisering/


EMF, sundhed og miljø

Trods mangel på pålidelig forskning hævder WHO, ICNIRP og IEEE-ICES konstant, at de nuværende retningslinjer beskytter alle mod EHS

EHS er ikke anerkendt som en sygdom nogen steder i verden. Nogle undersøgelser har groft anslået, at 1-10% af befolkningen kan opleve en form for EHS. Men på grund af manglen på diagnostiske kriterier for EHS, kan disse estimater være enten under- eller overvurderet.

Hovedparten af ​​den menneskelige befolkning er i dag udsat for elektromagnetisk stråling EMF. Muligheden for at udvikle EHS bliver derved et væsentligt folkesundhedsproblem, som bør håndteres globalt, uanset om den individuelle risiko for at udvikle EHS kan være lille.

Forskningen
Ifølge Dariusz Leszczynski (*) er der almindelig enighed om, at den nuværende tilgængelige videnskabelige evidens generelt er af for dårlig kvalitet. Alligevel er det almindeligt, at netop den utilstrækkelige evidens fejlagtigt bruges til at fastslå, at der ikke er beviser for skade, eller at skader grundet EMF er usandsynlige.

Manglende logik
Sådanne udsagn mangler logik. Hvis vi ikke har tilstrækkeligt videnskabeligt bevis af høj kvalitet til at understøtte påstande om sikkerhed, er alle påstande om formodet sikkerhed upålidelige, fordi de mangler et videnskabeligt kvalitetsgrundlag.

Alligevel hævder bl.a. WHO, ICNIRP og IEEE-ICES konstant, at de nuværende RF-EMF sikkerhedsretningslinjer beskytter alle og for altid. Men påstandene er vildledende, da de mangler tilstrækkeligt robust videnskabeligt grundlag.

De nuværende sundhedspolitikker
Formålet med Dariusz Leszczynskis artikel, der blev publiceret den 26. oktober 2022, er ikke at gennemgå de publicerede EHS-undersøgelser. Artiklen gennemgår udelukkende de nuværende internationale og nationale EHS-sundhedspolitikker.

Konklusionen er her, at der pt. ingen indikationer er på at WHO, ICNIRP, IEEE-ICES eller regeringerne rundt om i verdenen har viljen til at forfølge forskningen på molekylært niveau om EHS i særdeleshed og om den individuelle følsomhed over for RF-EMF generelt.

De selverklærede EHS-personer er efterladt alene, og indtil videre ser der ikke ud til at være nogen hjælp i sigte.

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/manglen-paa-internationale-og-nationale-sundhedspolitikker-naar-det-gaelder-ehs/
(Indholdsoversigt nedenfor)

*) Dariusz Leszczynski PhD, DSc, lektor i biokemi ved Helsinki Universitet og chefredaktør for Radiation and Health Department of Frontiers in Public Health. Han har arbejdet som forskningsprofessor ved Strålings- og Nuklear Sikkerhedsstyrelsen fra 2000 til 2013.

Indholdsoversigt:


Introduktion
Individuel følsomhed over for stråling
Individuel følsomhed over for RF-EMF (EHS eller IEI-EMF)
Verdenssundhedsorganisationens udtalelser om EHS
Hvordan håndterer landene spørgsmålet om RF-EMF-sikkerhed
Udvalg, der udvikler sikkerhedsvejledninger og deres udtalelser om EHS: – ICNIRP og – IEEE-ICES
Gennemgange af EHS-beviser fra ikke-statslige organisationer (NGO’er), der er kritiske over for ICNIRP og IEEE-ICES: EUROPAEM ICEMS Bioinitiative
Gennemgange af de samme videnskabelige undersøgelser af EHS fra forskellige videnskabsfolk kan føre til helt forskellige konklusioner
Branchens paraplyorganisationerGSMA MWF
Sundhedspolitikker om EHS i forskellige lande Den Europæiske Union: – SCENIHR, – EØSU De nordiske lande Australien – ARPANSA Belgien Canada Finland – STUK Frankrig – ANSES Tyskland – BfS Island Indien Italien Japan – JEIC Holland – RIVM New Zealand Polen Rusland – RNCNIRP Schweiz – SAEFL Storbritannien – AGNIR og COMARE USA – FCC og FDA
Retssager om EMF og sundhed
Afsluttende bemærkninger
Noter
Læs mere
Kilder

Nutidens grænseværdier for stråling er uden rod i virkeligheden

Henry Lai og B. Blake Levitt offentliggjorde i april 2022 en forskningsrapport, der handlede om intensiteteksponeringsvarighed og modulering. Faktorer, der spiller en vigtig rolle i de biologiske virkninger af radiofrekvensstråling.

Lai og Levitt viser i artiklen, at disse tre faktorer ikke kan bruges i som retningslinjer for eksponering. Derfor bliver vurderinger af biologiske effekter også ubrugelige, når sådanne retningslinjer anvendes – også selvom strålingen i hverdagen er så svag i forhold til myndighedernes grænseværdier: Kortet gør, at man ikke forstår terrænet.

Artiklen er blevet oversat til norsk af Einar Flydal og kan downloades gratis her: 

https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=75829

Artiklen 
er en akademisk artikel, så man skal give sig god tid og ikke lade sig skræmme af de professionelle detaljer, som Einar Flydal skriver.

Beskeden fra de to forskere er enkel her i Flydal’s resumé:


“Selve grundlaget for de grænseværdier, som strålingsbeskyttelsen i USA og Europa overholder, svigter. Det er baseret på en alt for enkel forståelse af, hvilke egenskaber ved elektromagnetisk stråling der er afgørende for de biologiske virkninger, og springer over egenskaber, der er afgørende. Det fører til udformning af grænseværdier, der ikke beskytter, og det afspejles i forskningsresultaterne: De skadelige effekter – og biologiske påvirkninger, der kan forårsage skade – opstår “over hele linjen” af det simple forhold mellem energiintensitet, opvarmning og skadelige virkninger, som retningslinjerne bygger på. Det har været tydeligt i lang tid for alle, der gør sig bekendt med forskningsresultaterne. Det er derfor på høje tid, at der foretages en revision, før de langsigtede virkninger på folkesundheden og miljøet bliver større, end de allerede er.”

RESUMÉ

I denne artikel gennemgår vi litteraturen om tre vigtige eksponeringsmål, som i øjeblikket er utilstrækkeligt repræsenteret i de fleste større retningslinjer for eksponering for radiofrekvensstråling (RFS): intensitet, eksponeringsvarighed og signalmodulation.
Intensiteten af ​​eksponeringen giver uforudsigelige effekter, hvilket fremgår af, at der findes ikke-lineære effekter. Disse skyldes højst sandsynligt det biologiske systems evne til at justere og kompensere, men kan få det biologiske reguleringssystem til at bryde ned efter længere tids eksponering. En gennemgang af 112 lavintensitetsstudier viser, at biologiske effekter af RFS kan forekomme ved en median specifik absorptionshastighed [SAR] på kun 0,0165 W/kg. Der er en vekselvirkning mellem intensitet og varighed af eksponeringen, da den absorberede energidosis er et produkt af intensitet og varighed.

Resultatet er, at RFS opfører sig som en biologisk “stressor”, der er i stand til at påvirke et væld af levende systemer. Ud over intensitet og varighed er menneskeskabte RFS generelt moduleret for at tillade input af information. Effekterne af modulering på biologiske funktioner er ikke særlig godt forstået. Fire typer af udfald af modulering diskuteres. Derudover er det uholdbart at foretage direkte sammenligninger mellem termisk energi og radiofrekvent elektromagnetisk energi.

Forskningsdata viser, at elektromagnetisk energi er mere biologisk potent end opvarmningsændringer med hensyn til at forårsage virkninger. De to virker sandsynligvis gennem forskellige mekanismer. Enhver eksisterende retningslinje for RFS-eksponering, der er baseret på akut eksponering for kontinuerlige stråler, er derfor grundlæggende utilstrækkelig til sundhedsbeskyttelse.

Referencer: Henry Lai & B. Blake Levitt (2022) Rollerne for intensitet, eksponeringsvarighed og modulering på de biologiske virkninger af radiofrekvensstråling og eksponeringsretningslinjer, Elektromagnetisk biologi og medicin, 41: 2, 230-255, DOI: 10.1080 / 15368378.2022.2065683 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2022.2065683?journalCode=iebm20

NB! Den originale engelske tekst, der er linket til ovenfor, indeholder et langt stykke meningsløs tekst (fra s. 234 sp. 2, nederst “Studies on effects …” til s. 244, sp. 1, nederst “… flere undersøgelser, der er foretaget ved en fejl af forlagets redaktører. Iflg. Flydal vil forlaget foretage en rettelse.


Arthur Firstenberg: Den farligste teknologi der nogensinde er opfundet 😟

I FØRSTE DEL fortæller Arthur Firstenberg om, hvordan forskningen førte til, at det var lige før at USA fik indført grænseværdier, der ville have lagt meget stærke begrænsninger på brugen af mikrobølger til mobiltelefoner, Wi-Fi, radarer, AMS-målere samt gøre radio- og tv-selskaber og mobilselskaber ansvarlige for evt. sundhedsskader.

I ANDEN DEL fortæller han om effekten på blod-hjerne-barrieren, hvor den største skade sker ved den reducerede stråling. Han fortæller om virkningen på vores insekter, fugle og padder, men også på effekten på træerne. Via den tyske biolog Ulrich Warnke minder han os om, at der kun er to langtrækkende kræfter – tyngdekraft og elektromagnetisme – der former alt i universet inklusive vores kroppe. Ignorerer vi det faktum, er det for egen risiko.

I TREDJE DEL fortæller Firstenberg om, hvornår og hvordan han selv og mange med ham blev angrebet af elektromagnetisk stråling tilbage i 1990’erne. Han gengiver ligeledes beretninger fra i dag om hvordan opsætningen af 5G master og basestationer ikke bare påvirker mennesker, men i den grad også fugle, insekter og dyreliv. Det er ikke kun dine bilruder, der ikke længere bliver plasket til med insekter, det gælder nu over hele verden. Artiklerne blev udsendt med Arthur Firstenbergs nyhedsbreve i okt. og nov. 2021.

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/arthur-firstenberg-den-farligste-teknologi-der-nogensinde-er-opfundet/


Beskyt dig selv mod elektrosmog: Elektrosmog – den skjulte sundhedsbombe 😟

Vi vil gerne være sunde og raske, undgå stress, hovedpine og leve sundt. Men vi kikker de forkerte steder hen. Vi ikke kan forvente, at vi kan blive med at være sunde, når vi udsætter kroppen for den slags abnormt oxidative stress som EMF-stråling fra mobilmaster, wi-fi og mobiltelefon m.m. er.

Det skriver Christina Santini, Ernæringsspecialist og ejer af The Nutrition Clinic i sin artikel i MayDay:

“Det er ekstremt skræmmende, at folk kan gå rundt i dag og få at vide af “sundhedseksperter”, at de menneskeskabte typer af EMF-stråling (som vi bl.a. udsættes for fra vores smartphones og wi-fi) er bevist ufarligt – det er der INGEN beviser for. Man kan diskutere graden af evidens for, hvor skadeligt det er, men det er ikke bevist ufarligt. Tværtimod er det kun de industri-støttede studier, der afspejler intet link mellem kræft og EMF, mens stort set alle uafhængige studier konkluderer, at der er masser af beviser for, hvor skadeligt brug af wi-fi og smart-gadgets inkl. vores iPads og mobiltelefoner er.

Hjernecancer er støt stigende og stiller ofte patienten en uhelbredelig fremtid i sigte. Der er efterhånden en hel del forskning, der linker moderne brug af disse EMF gadgets med hjernecancer. Jeg bliver så dårlig, når jeg ser flere og flere rende rundt med airpods i ørerne og rapporterer, at de sover ved siden af deres mobiltelefon. Når vi tjekker deres bopæl, er der ofte en mobilmast mindre end 100 meter væk – symptomer de klager over kan være hovedpine, kronisk træthed, tinnitus osv. Og så kommer de, fordi de vil testes, spise sundere etc. Og det kan jeg så godt forstå, men det primære for os alle sammen er at forstå, at vi ikke kan forvente, at vi kan blive med at være sunde, når vi udsætter kroppen for den slags abnormt oxidative stress som EMF-stråling fra mobilmaster, wifi og mobiltelefon mm er. Det er langt mere sygdomsfremkaldende, end om vi spiser et stykke kage eller gluten eller ej, hvilket er fuldstændig irrelevant for vores fremtidige trivsel. Alligevel går vi mere op i maden, og om vi “synder”. Men vi fokuserer på det forkerte.”


Oxidativ stress og peroxynitritter

“Det primære problem er IKKE den termiske effekt af EMF, men det oxidative stress og den mitokondrielle skade, der udløses af peroxynitritter. Peroxynitritter er potente reaktive nitrogenarter associeret med systemisk inflammation og mitokondrie-dysfunktion og menes at være en grundlæggende årsag til mange af nutidens kroniske sygdomme.

Dilemmaet her er, at vi ikke kan se, høre eller lugte EMF, og de fleste mærker det ikke. Uanset om vi “mærker” det eller ej, så har det stadig biologisk påvirkning af kroppen. Der er i dag meget få EMF-fri zoner tilbage på planeten, og sådanne zoner vil yderligere krympe med den globale implementering af 5G. Mange af os lider af symptomer, som er linket til EMF-eksponering uden at vide det. F.eks. hjælper det ikke meget at snakke om sund kost og søvnvaner, hvis vi er udmattede grundet, at vi lever under en mobilmast med ekstremt højt EMF-niveau.


Symptomer på ikke-naturlig EMF-eksponering:

Søvnforstyrrelser
Hovedpine
Depression
Træthed
Dysæstesi (en smertefuld, ofte kløende fornemmelse)
Manglende koncentration
Ændringer i hukommelsen
Svimmelhed
Tinnitus
Synergi mellem kemikalier, patogener, tungmetaller og stråling

“Et yderligere problem, som kan forklare, hvorfor vi ser en stigning i antallet af kroniske lidelser er, at der er en kraftig synergi mellem toksiner, patogener og EMF. De fleste undersøgelser fokuserer på ét kemikalie alene eller stråling alene og kommer måske frem til, at der skal en relativ høj dosis til, for at dette alene kan forårsage sygdom, Og efterfølgende konkluderes det, at det ikke bidrager signifikant. Problemet er, at sådan ser verden ikke ud. Vi er omgivet af tusindvis af forskellige pesticider, kemikalier, tungmetaller, patogener, og så kommer der stråling oveni. Vi ved fra forskning, at når flere af disse ting blandes sammen, så sker der en eksponentiel forøgelse af dets “giftighed”. Så at bruge forskning på et enkelt stof alene er faktisk ikke særligt brugbart til at nå frem til en endelig konklusion/ sundhedsanbefaling, da vi bor i en suppe af kemi og stråling i dag. Synergien mellem disse ting er, hvad der gør det ekstremt sundhedsfarligt, sjældent enkeltdelene.

Sådan beskytter du dig mod EMF

“Det vigtigste trin er at minimere eksponering i ens dagligdag. Her kan jeg anbefale at flytte ud i en skov i den svenske ødemark langt væk fra mobilmaster. Der faldt en del læsere så fra. Ja, mange af os er ikke indstillet på at opgive vores daglige vaner – det er simpelthen udenfor vores komfortzone, særligt når vi ikke er blevet alvorligt syge (endnu).

Det er desværre ofte for sent at gøre noget ved det, når vi først er blevet alvorligt syge, men det er tit først dér, at vi er motiveret til at ændre vaner. Så vi er nødt til at indgå kompromisser, som vi kan leve relativt komfortabelt med, men som samtidig skærmer os mod de værste belastninger, for at vi forhåbentligt kan leve et langt og sundt liv og opnå en modstandsdygtighed over for de hverdagsstressorer, som vi alle er omgivet af i mere eller mindre grad. Vi må navigere i det, hellere end at give op på forhånd.

Mange af os bor desværre steder, hvor der er mobilmaster, der påvirker vores niveau, så uanset hvad vi gør, er det næsten ligegyldigt, for stråleniveauet kommer udefra og er alt for højt ift. potentiel sundhedsskadelig effekt.”

3 x øget risiko for kræft, når man bor tættere end 400 meter på en mobilmast.

Spis dig til bedre cellulær EMF-beskyttelse
Fordi ikke-naturlig EMF-stråling resulterer i øget oxidativt stress, kan man søge at beskytte sig med en række fødevarer og antioxidanter, som har vist en gavnlig effekt herfor. I artiklen nævner Christina Santini en række forskellige fødevare og hvordan de hver især kan afhjælpe.

Alle sunde fornuftige tiltag, som vi alle bør overveje at indarbejde i vores liv for at understøtte sundt immunforsvar, celleregenerering og mild afgiftning regelmæssigt.

Læs hele artiklen her:
https://www.mayday-info.dk/elektrosmog-den-skjulte-sundhedsbombe/Se også hendes foredrag om cancer fra 2018: https://youtu.be/NZMckimk_tc


Radar- og radioeksponering og kræft i militære omgivelser

Nyt forskningsprojekt af Michael Peleg, Elliot M. Berry, Mora Deitch, Or Nativ og Elihu Richter offentliggjort den 21.okt. 2022.

Forskerne støtter anbefalingerne om at om klassificere RFR-eksponering til et humant kræftfremkaldende stof, International Agency for Research on Cancer (IARC) gruppe 1.

Introduktion
Forskningsprojektet er en opdatering af eksponering for radiofrekvent stråling (RFR) og kræft i militære omgivelser efter Peleg et al. (2018), og ved hjælp af de samme metoder udviklet deri. Vi præsenterer en ny gruppe på 46 cancerpatienter og sammenligner dem med grupper i tre lande rapporteret tidligere.

RFR bruges over hele verden til at levere mobilkommunikation til smartphones og til andre formål såsom Internet of Things. I militære omgivelser bruges RFR til kommunikation, radar og elektronisk krigsførelse. Frekvensområdet for RFR er fra omkring 100 kHz til omkring 300 GHz. Dette omfatter også mikrobølger og millimeterbølger.

IARC
Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) klassificerede radiofrekvent stråling som et muligt kræftfremkaldende stof for mennesker (IARC gruppe 2 B) i 2011; se IARC 2013. Det epidemiologiske grundlag var hovedsageligt kræft hos mobiltelefonbrugere, som for nylig blev gennemgået af Choi et al. (2020) Siden da har forskningsartikler identificeret RFR-kræftfremkaldende egenskaber og anbefalet RFR-omklassificering som et humant kræftfremkaldende stof (IARC-gruppe 1), f.eks. Hardell og Carlberg (2013) ved hjælp af Hill-synspunkterne, Hardell og Carlberg (2019), Miller et al. (2018), Peleg et al. (2018) og anmeldelserne af Clegg et al. (2020) og Hardell og Carlberg (2021).

RFR i militæret
Vores arbejde fokuserer på militære og erhvervsmæssige omgivelser, hvor RFR-eksponering typisk er høj, involverer hele kroppen og for det meste forekommer over en periode på et par år pr. person, som undersøgt af f.eks. Szmigielski (1996), Degrave et al. (2009), i vores publikationer, Peleg (2009) og Peleg et al. (2018) og i den tidlige anmeldelse af Goldsmith (1997). Disse undersøgelser peger på øget kræftrisiko i militære omgivelser med erhvervsmæssig eksponering for RFR. Sammenhængen af ​​RFR med hæmatolymphoid cancer blev rapporteret af Szmigielski (1996), Telle-Lamberton (2010), Peleg et al. (2018) og andre. De fleste af resultaterne i militære omgivelser er på strålingsniveauer inden for den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) strålingsstandarder, som anvendes af militæret og industrien, se ICNIRP 1998 og ICNIRP 2020. Helkropseksponering forekommer også i lokalsamfund i nærheden af mobile basestationer, som undersøgt af Wolf og Wolf (2004) og López et al. (2021) og anmeldelsen af ​​Balmori (2022).

RFR-relaterede tumorer er også blevet identificeret i store dyremodelstudier (se f.eks. Chou et al. 1992; NTP på mus, 2018; NTP på rotter, 2018; Falcioni et al., 2018).

Mulige mekanismer for interaktioner af RFR med levende væv er blevet præsenteret, f.eks. Friedman et al. (2007) rapporterede ændringer i proteinsignaleringsveje forårsaget af RFR ved subtermiske niveauer på 5 μW/cm2, og Pooam et al (2022) rapporterede dannelse af reaktive iltarter. Mulige fysiske principper blev rapporteret f.eks. Barnes og Greenebaum, 2014, Vistnes og Gjotterud (2001) og Peleg (2012).

Spørgsmålet om kræftfremkaldende egenskaber af RFR betragtes stadig som åbent, og det blev ikke afgjort af WHO, se IARC 2013 og de talrige referencer deri, hvoraf nogle rapporterede kræftfremkaldende egenskaber af RFR og andre ikke. Mange undersøgelser viser en lille eller ingen sammenhæng mellem RFR og sundhedsrelevante resultater, se f.eks. gennemgangen inden for ICNIRP 2020. Det seneste arbejde fra Nordhagen og Flydal, 2022 diskuterer ICNIRP 2020’s tendens til at understrege negative resultater og oplister flere reviewdokumenter om emnet. Vi undersøger en dybtgående undersøgelse fra den erhvervsmæssige militære indstilling, der viser få beviser for negative sundhedseffekter, Dabouis et al. (2016), og også Groves et al. (2002), som rapporterede nogle negative virkninger, se diskussionsafsnittet i dette dokument.

Undersøgelsen fra 2018
I Peleg et al. I 2018 rapporterede vi en gruppe på 47 cancerpatienter, der tidligere arbejdede som radio- og radaroperatører og -udviklere og gentagne gange blev eksponeret for helkrops-RFR på niveauer, der er meget højere end eksponering fra cellulære basestationer i samfundet, se Koppel et al. (2019) og tabel 3, men stadig normalt ikke overstiger de erhvervsmæssige ICNIRP-grænser. Vi fandt ud af, at kræfttilfældene i denne gruppe patienter havde usædvanlige karakteristika. Mest bemærkelsesværdigt var der en meget højere andel af hæmatolymphoid 1 (HL) kræfttilfælde end forventet for de passende alders- og kønsprofiler fra det israelske kræftregister (CR). Også flere primærvalg fandt sted væsentligt hyppigere end forventet. Dataene blev analyseret ved hjælp af procentfrekvensen (PF) af kræfttyper, det vil sige andel af kræfttyper, se afsnittet Materialer og metoder nedenfor.

Dernæst fandt vi, at den samme karakteristik af meget høj PF af HL-kræft forekom sammen med forhøjede HL- og andre kræftrisici i tre andre grupper af cancerpatienter, der blev udsat for RFR i lignende indstillinger rapporteret i Polen, Belgien og Israel i løbet af de sidste årtier. Derudover er der en femte sådan gruppe rapporteret i tabel 2 og 3 i Richter et al. (2000).

De 47 patienter, der blev rapporteret i 2018, blev for det meste diagnosticeret i perioden fra 1984 til 2007, ingen senere end 2009. Fra 2019 til 2021 modtog vi nye data om yderligere 46 cancerpatienter fra lignende militære omgivelser. Disse blev diagnosticeret fra 2002 til 2021 (median 2017), hvilket er cirka 20 år senere end gruppen rapporterede i 2018. Dette papir undersøger disse nye resultater og deres implikationer. Vi forholder os til spørgsmålet om, hvorvidt det samme sygelighedsmønster opstår nu, 20 år efter diagnoserne af gruppen, der blev rapporteret i 2018.

Konklusion
HL PF var høj og i overensstemmelse med tidligere rapporter. Epidemiologiske undersøgelser af overskydende risiko for HL og andre kræftformer, hjernetumorer hos mobiltelefonbrugere og eksperimentelle undersøgelser af RFR og carcinogenicitet peger stærkt på en årsag-virkning sammenhæng. Det er obligatorisk at reducere RFR-eksponeringen af ​​alt personale til det typiske samfundsniveau, inklusive spidsniveauet for radarimpulser. Strålebeskyttelse, sikkerhedsinstruktioner, advarsler om kræftrisiko og kvantitative data om individuel eksponering sammen med regelmæssig medicinsk overvågning skal iværksættes for alt personale, der udsættes for sådanne risici.

Resultaterne fra vores undersøgelse tilføjer til den voksende mængde af beviser, der understreger den grove utilstrækkelighed af den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) termiske standarder. Baseret på vores resultater og på den tidligere akkumulerede forskning støtter vi anbefalingerne om at omklassificere RFR-eksponering som et humant kræftfremkaldende stof, International Agency for Research on Cancer (IARC) gruppe 1.

NB: 
Alle patienterne tjente i de israelske forsvarsstyrker (IDF). De opererede enten radar- og/eller radiokommunikationssendere eller udførte opgaver i nærheden af faciliteterne. De kontaktede alle Zoar – en frivillig NGO, hvis mission er at hjælpe kræftpatienter ved at yde administrativ rådgivning og juridiske og sociale tjenester. Zoar og patienterne selv mistænkte en høj forekomst af kræfttilfælde blandt soldater, der tjente i nærheden af RFR-emitterende udstyr og begyndte at registrere en liste over patienter.

Kilde:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935122019375?via%3Dihub


Stigende risiko for tyktarms- og endetarmskræft for generationen under 40 år 😞

For nylig udkom den årlige rapport til nationen om status for cancer. (1) En opdatering vedr. nye tilfælde og dødsfald samt tendenserne indenfor for de mest almindelige kræftformer i USA.

Rapporten viser, at lungekræft, som tidligere dominerede de overordnede kræfttendenser, fortsætter med at falde som en konsekvens af de effektive kampagner for at modvirke rygning.

Til gengæld er der foruroligende tendenser i kræfttilfælde hos unge, som fortsætter med at stige og forbliver uforklarlige. Blandt dem er der en bemærkelsesværdig stigning i den relativt sjældne og desværre ofte dårligt diagnosticerede endetarmskræft hos amerikanere under 40 år.


En global tendens
Hyppigheden af ​​endetarmskræft er firedoblet hos unge voksne under 24 år 
i det seneste årti i USA og Iran (2) og steget hurtigt i Storbritannien, Egypten og Brasilien. Øget screening menes at forklare meget af det velkomne fald hos ældre. Men hvorfor er denne meget sjældne kræftsygdom blevet fire gange mindre sjælden og meget mere dødelig hos unge voksne?

Stråling fra mobiltelefonen
En nylig undersøgelse dokumenterer (3) disse forvirrende stigninger i generationsrisikoen for kræft og giver et vigtigt fingerpeg om, hvad der kan ligge til grund for dem. Den 4-dobbelte stigning i endetarmskræft i løbet af det sidste årti i amerikanske unge voksne kan meget vel være fra mobiltelefonstråling.

Dem, der nu er i 20’erne, er den første generation, der er vokset op med telefoner, bærbare computere, videospil og andre trådløse mikrobølgeanordninger, der er klemt tæt på kroppen, nogle gange dag og nat. Med fremkomsten af ​​trådløse headset og Airpods bliver flere og flere børn og unge ved med at lade deres smartphones inde bag deres stramme tøj i timevis hver dagen.

Cancer og radiofrekvent stråling (RF)
Colo-rektale cancerceller er særlig følsomme over for RF, og forskning har fundet ud af, at virkningen af ​​eksponering for ikke-ioniserende mobiltelefonstråling kan føre til påvirkninger på påvirket tyktarmsvæv hos rotter svarende til virkninger fra ioniserende 3Gy gammastråling.


Frankrig informerer om risici
I 2019 udstedte den franske regering nye regler, (4) så forbrugerne blev informeret om at “holde radio udstyr væk fra maven på gravide kvinder” og “væk fra den nederste del af maven på teenagere.” Det skete efter en række videnskabelige undersøgelser af dyr og mennesker, der viste, at mikrobølgestråling skader både mandlig og kvindelig reproduktion, samt at de fleste af de telefoner, de testede, viste sig at overskride strålingsgrænserne. (5)

Danmark
Ifølge en artikel fra Videnskab.dk fra 2019 er stigningen af tyktarmskræft størst i Danmark, idet de henviser til en forskningsrapport med dansk deltagelse. (6) Den aktuelle status for smartphonerelevante cancer former, som testikel, skjoldbruskkirtlen og tyktarm, i Danmark kan findes her: https://nordcan.iarc.fr/en/factsheets

Strålingen
Billedundersøgelser viser tydeligt, at både det mandlige og det kvindelige reproduktionssystem samt endetarmen kan modtage ret høje niveauer af mikrobølgestråling, når en mobiltelefon ligger tændt i lommen, eller hvis en bærbar computer er placeres direkte på skødet. Selv når de ikke bruges til opkald, sender smartphone-antenner et elektronisk “håndtryk” til mobilmasten op til 900 gange i minuttet og spørger: “Hvor er du? Her er jeg.”
Mobiltelefoner sender hele tiden, uanset om du taler i dem eller ej. 
Disse “håndtryk” holder os alle forbundet, men de sender også pulserende mikrobølgestråling ind i pungen, æggestokkene og endetarmen – netop de dele af kroppen, hvor de voksende sundhedsproblemer opstår. (7)

Begravet dybt i styresystemers manualer findes et sjældent læst råd fra producenter om at holde telefoner væk fra kroppen.

Kilder:
1) https://seer.cancer.gov/report_to_nation/statistics.html
2) https://www.hindawi.com/journals/jce/2019/9841295/
3) https://ehtrust.org/rising-colon-and-rectal-cancer-rates-could-be-due-to-cell-phone-radiation/
4) https://ehtrust.org/france-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/
5) https://ehtrust.org/policy/phonegate-cell-phone-radiation-exceeds-limits-tested-body-contact-position/
6) https://videnskab.dk/krop-sundhed/tyktarmskraeft-rammer-flere-unge-i-rige-lande-stigningen-er-vaerst-i-danmark
Forskningsrapporten der henvises til findes her: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190516185923.htm
7) https://www.youtube.com/watch?v=3bYkEv_E0VM&t=3s


Trådløse gadgets og søvn problemer

Børn får en kortere nattesøvn, når de er tæt på trådløse apparater som mobiltelefoner, computere og tablets. Det viste et studie fra 2021 (1) hvor der indgik omkring 2000 børn i alderen 9 til 12 fra Spanien og Holland. Studiet viste, at anvendelsen af trådløst udstyr ikke gør en forskel, når anvendelsen er spredt ud over dagen. Forskellen viste sig hos de, der brugte de trådløse apparater om aftenen.

Om det er selve anvendelsen af computere og telefoner, som forstyrrer søvnen eller den radiofrekvente stråling fra apparaterne, kan studiet ifølge forfatterne ikke afgøre. Bemærk at blandt studiets forfatterne er medlemmer af teleindustriens private NGO ICNIRP, hvis anbefalede men forældede grænseværdier for mobilstråling bla. Danmark læner sig op ad.


Søvnproblemer er et hyppigt rapporteret symptom hos el-overfølsomme (EHS).


Risikoen for søvnforstyrrelser var også konklusionen i en rapport (2020) fra det tværnationale datastudie, The Cosmos Project,
 som omfatter seks lande og som undersøgte, om der er en sammenhæng mellem mobiltelefoni og helbredsproblemer ved at sammenholde personers mobilopkaldsdata med de samme personers patientdata.

I søvnstudiet indgik over 24.000 personer fra Sverige og Finland. Studietfandt, at der blandt 2G-brugere ikke kunne ses søvnproblemer, men det kunne man til gengæld hos brugere af 3G-mobiltelefoni (2).Også i dette studies forfattere indgår medlemmer af ICNIRP.

EMF og forstyrrelser af melatonin produktionen
Forskning viser også at EMF stråling indirekte påvirker kroppens immunforsvar ved at stresse pinealkirtlen, så den ikke producere melatonin (3) (4). Pinealkirtlen bliver kronisk stresset, når den konstant er eksponeret overfor stråler fra computer, mobiler, Wi-Fi, TV, mikrobølgeovne, Bluetooth, 5G netværk, el-ledninger & dirty electricity som LED lys m.m.

Kilder:
1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34757029/
2) https://tabttraad.info/2020/04/09/forskning-kobler-mobiltelefoni-til-soevnforstyrrelser/
3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23051584/
4) https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/radiation/cell-phones-fact-sheet
Flere studier om søvnproblemer
https://www.emf-portal.org/en/search/results?query=sleep&languageIds%5B%5D=en
Mere om melatonin finder du bl.a. her:
https://resoubo.dk/2020/11/28/melatonin-master-hormonet-for-soevn-immunforsvar-5g-beskyttelse/


Joel Moskowitz: Oversigt over den nye forskning om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF)
Nye dokumenter pr. 2. november 2022.Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF).

Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.500 abstracts.

Oversigten her med oversatte resumerer går tilbage til den 6. april 2021.For at se eller downloade hele det mere end 1355-siders dokument (pdf), gå til: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

VIGTIGT Det er vigtig at være bevidst om, at dokumenterne indeholder både uafhængig forskning samt industri støttet forskning samt forskning udført af forskere, der er en del af ICNIRP konceptet. Ved nogle af dokumenterne kommer Joel M. Moskowitz med kommentarer desangående med ikke ved alle.

Se oversigten her:
https://nejtil5g.dk/joel-m-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/ECHOEarth
End Cellphones Here On Earth
Beskyt Jorden, din familie, dine kæledyr og dig selv ved at skille dig af med din mobiltelefon nuDet er op til hver enkelt af os at stoppe ødelæggelsen.

END CELLPHONES HERE ON EARTH
ECHOEarth er en organisation af mennesker, der ikke ejer mobiltelefoner, og hvis mission er at afslutte brugen og fremstillingen af ​​mobiltelefoner.

Læs og underskriv løftet nedenfor. Den kommer i to versioner, en til folk, der stadig ejer mobiltelefoner, og den anden til folk, der ikke har en mobil. Du kan læse og underskrive løftet på flere sprog heriblandt dansk.

Arthur Firstenberg skriver i sit seneste nyhedsbrev:


Da jeg var otte år gammel, stod jeg en dag blandt fuglene og træerne foran mine fætres landsted, jeg hørte pludselig en forfærdelig lyd, som jeg aldrig havde hørt før. “Det kaldes en motorsav,” sagde min onkel George, mens han forklarede mig, hvad den gjorde. I mit sind så jeg skove vælte ned over hele verden.

Fire år senere fyldte en tv-reklame mig med varsel. Den indeholdt en flaske shampoo, der faldt ned på gulvet i en brusekabine og gik ikke i stykker! Prell-virksomheden introducerede plastikkens vidundere til forbrugerne.

Samme år, 1962, vækkede en havbiolog verden til ødelæggelserne forårsaget af pesticider og antændte en miljøbevægelse, der rystede verden i sin grundvold.

Men i dag, 60 år senere, forgifter verden sig selv med fem gange så mange pesticider, som den gjorde før Rachel Carsons monumentale bog. De få tilbageværende gamle skove bliver fortsat fældet af maskiner med en kraft uden for nogens kontrol. Og efterhånden som havpattedyr, havfugle og skildpadder kvæler flaskehætter, låg og indkøbsposer, vil havene snart indeholde mere plastik end fisk, og vi svømmer i mikroplastikpartikler, der regner ned over os dag og nat i netop den luft, vi indånder.

Det er ingens skyld, og det er alles skyld.


I dag, uden at tildele nogen skylden, har vi en mulighed for at samles i personlig handling for livets fremtid på Jorden. En mulighed for at ændre kurs. Mikrobølgestråling er det første forurenende stof, der med vilje spredes over hver kvadratcentimeter af planeten. Og det er det første forurenende stof, hvis kilde og drivkraft – mobiltelefonen – er inden i hånd og lommer hos verdens befolkning til enhver tid. Dette giver os en unik mulighed for at være proaktive i stedet for blot at være fortalere. At være en forandringsbevægelse og ikke kun for forandring. At statuere et eksempel på, hvad der også skal gøres med hensyn til de andre miljøovergreb

Trådløs teknologi er også det første forurenende stof, som der ikke er dosisrespons på: Effekten afhænger ikke af dosis. Reduktion af strømniveauet for en trådløs enhed reducerer ikke den skade, den forårsager. Af hensyn til sundhed og miljø er en mobiltelefon et mobiltårn. Vi kan ikke have fugle og insekter og har også mobiltelefoner. Vores børn vil ikke leve for at blive voksne, hvis vi ikke slipper af med mobiltelefoner.

Fordelene ved at befri sit liv for mobiltelefoner – genoprettelse af dit helbred og din vitalitet – er øjeblikkelige, opsigtsvækkende og langt større end de fordele, de giver. 
Og efterhånden som denne handling breder sig, vil fordelene også blive. En genoprettet vitalitet af skovene, oceanerne, dyrelivet og fuglene, der engang gav livet mening, vil give folk meget mere, end de vil give afkald på, når de smider deres mobiltelefoner – og giver gerne op, når de først mærker forskellen og indser, hvad de har handlet væk.


Vi beder jer deltage i at love at gøre jeres del i at sætte en stopper for det største, mest presserende, mest ignorerede angreb på Jorden, der findes. At plante et frø, der vil blive vandet, vokse og formere sig. Ingen – ikke lovgivere, ikke dommere, ikke koncernchefer – kan gøre det for os.

Cellular Phone Task Force er en nonprofit medlemsorganisation. Det blev grundlagt i juli 1996 som reaktion på de sundheds- og miljømæssige trusler fra lanceringen af den trådløse revolution i USA.


Siden 1996 har taskforcen stillet et globalt clearingcenter for information om trådløs teknologis skadelige virkninger til rådighed og et nationalt støttenetværk for mennesker, der er skadet eller handicappet af elektromagnetiske felter.
Se mere her: https://cellphonetaskforce.org/newsletters/
Løftet finder du her:
https://www.echoearth.org/pledge


BIG TECH

5G er overhypet: 5G set med en investerings synsvinkel

Når 5G-tilhængere taler om fremtiden, handler det ofte om teknologiens muligheder i forhold til at sidde i autonome biler eller være en del af metaverse. Men i de seneste uger har begge disse cases taget et kæmpe tilbageskridt.

Meta (tidligere Facebook) mistede mere end 700 milliarder dollars i værdi i løbet af 2022. Tesla, Ford og General Motors har alle noteret bemærkelsesværdige tilbageslag i deres jagt på autonome biler, et koncept, der formentlig har modtaget omkring 100 milliarder dollars i forskning og udvikling indtil videre.

Selvom salget af 5G mobiler stiger klager brugerne over manglende hastigheder ikke bare på 5G netværket, men også på ‘de gamle’ G netværk.

Læs artiklen her:
 https://nejtil5g.dk/5g-er-overhypet/


Facebook hyrer tidligere CIA og FBI agenter til at censurere indhold, der afviger fra det officielle narrativ

Overblik:
Mange af de ansvarlige for moderering af indholdet på Facebook er blevet rekrutteret fra den amerikanske regering, herunder Central Intelligence Agency (CIA), FBI og det amerikanske forsvarsministerium (DOD).
Der er i dag så mange tidligere statsansatte, der er ansat på Facebook, at det er svært at se Meta som en privat virksomhed, men snarere som en regeringspartner, der har til hensigt at lukke munden på enhver, der taler imod det officielle narrativ.
I januar 1977 offentliggjorde Washington Post-journalisten Carl Bernsteins artikel i Rolling Stone, der beskriver det tætte forhold mellem CIA og pressen.
Programmet var kendt som Operation Mockingbird og involverede CIA, der betalte hundredvis af journalister for at skrive falske historier og sprede propaganda i stedet for rigtige nyheder.
Facebooks værdier 🤔
Facebooks administrerende direktør Mark Zuckerberg har udtalt, at Facebooks værdier er baseret på den amerikanske tradition for ytringsfrihed. Alligevel er censur på de sociale medier blevet mainstream som en del af kampagnen for at kontrollere, hvad du ser online, og derfor hvad du tænker, og hvordan du opfatter virkeligheden.

I en officiel Facebook-video siger en Meta-medarbejder, der er identificeret som “Aaron”, at han er leder af “det team, der skriver reglerne for Facebook”, samt beslutter “hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er.” Disse gatekeepere dikterer effektivt, hvad platformens 2.9 milliarder aktive brugere ser, når de ruller deres feeds.

I alt er 40.000 personer en del af Facebooks personale til indholdsmoderation, hvilket giver en utrolig magt over den offentlig information.

Journalist Alan Macleod, der skriver for MintPress News, forklarer:

“Det er her, hvor beslutninger om, hvilket indhold der er tilladt, hvad der vil blive promoveret, og hvem eller hvad der vil blive undertrykt, træffes. Disse beslutninger påvirker, hvilke nyheder og information milliarder af mennesker over hele verden ser hver dag.”

“Derfor har de ansvarlige for algoritmerne langt mere magt og indflydelse på det offentlige rum end selv redaktører på de største nyhedsmedier.”

Men ifølge Macleods MintPress-undersøgelse er mange af de personer, der er ansvarlige for moderering af indholdet på Facebook, blevet rekrutteret fra regeringen, herunder Central Intelligence Agency (CIA), FBI og DOD, i et sådant omfang, siger han, “at nogle kan føle, at det bliver svært at se, hvor den amerikanske nationale sikkerhedsstat slutter, og Facebook begynder.”

At kontrollere medierne er ‘CIA’s drøm’
Mediernes hemmelige forståelse med de offentlige myndigheder er ikke noget nyt. I januar 1977 blev Washington Post-journalisten Carl Bernsteins artikel offentliggjort i Rolling Stone, der beskriver det tætte forhold mellem CIA og pressen.

Bernstein beskrev fuldtids CIA-agenter, der arbejdede som journalister og mere end 400 amerikanske journalister, der i hemmelighed udførte opgaver for CIA over en 25-årig periode.

Programmet var kendt som Operation Mockingbird og involverede CIA, der betalte journalister for at skrive falske historier og sprede propaganda i stedet for rigtige nyheder. Activist Post tilføjede:

“Implementering af en faktatjekløsning, der er en centraliseret mekanisme drevet af journalister, de let kunne kontrollere, er bestemt CIA’s … drøm, som en CIA-direktør engang blev citeret for at sige, at når offentlighedens opfattelse er forvirret over, hvad der er ægte, og hvad der er propaganda, ville deres mission være afsluttet.

Nu tror du måske, at CIA-ejende journalister er konspiratorisk, men det skete med MKultra’s Operation Mockingbird.”

Som bemærket af Monthly Review er situationen kun blevet værre: “CIA plejede at infiltrere medierne. Nu er CIA medierne,” skriver nyhedsmediet og tilføjer:

“Tilbage i de gode gamle dage, da tingene var mere uskyldige og enkle, måtte den psykopatiske Central Intelligence Agency skjult infiltrere nyhedsmedierne for at manipulere de oplysninger, amerikanerne indtog om deres nation og verden.

“I dag er der ingen meningsfuld adskillelse mellem nyhedsmedierne og CIA overhovedet.”

Læs hele artiklen her:
https://childrenshealthdefense.org/defender/censorship-facebook-cia-fbi-cola/


Din forsinkede iPhone fortæller vilde historier om verden lige nu 🤔

Den 7. oktober 2022 udsendte Apple en undseelig pressemeddelelse: Den nye iPhone 14 er forsinket, fordi der er udbrudt Covid-19 på fabrikken, der samler dem, skrev Apple.

Men bag den beskedne meddelelse, gemmer der sig en dramatisk virkelighed. (1)

I flere uger har vreden og frygten spredt sig i Foxconn-komplekset i Kina, hvor over halvdelen af alle iPhones samles. I komplekset bor, arbejder og lever mere end 200.000 mennesker – og da nogle medarbejdere i oktober blev testet positive for Covid-19 brød helvedet løs. (2)

iPhonen skulle være klar til julesalget
Apple ville have den nye iPhones klar til julesalget. På trods af rapporter om op mod 20.000 smittede, fortsatte produktionen. Foxconn afviser tallene og påstår, at de lavede et lukket loop for at undgå smittespredning. Medarbejderne siger, de ikke fik medicin og mad nok. At de ikke fik løn, hvis de var syge eller isolerede.

Så brød kaos løs
Drevet af dødsangst klatrede medarbejdere over de flere meter høje hegn omkring fabrikken for at komme hjem – nogle af dem helt op til 50 km væk.

Ikke nogen enkeltstående sag
Foxconn-komplekset i Kina er verdens største fabrik. Tidligere stod medarbejderne ved samlebåndet, men i dag er det faglærte folk, der samler komplekse produkter med helt ny teknologi. De arbejder hurtigt, præcist og billigt, skriver The Diplomat. (3)

Lige meget, hvor de smarte telefoner bliver produceret, er der desværre en taber. Foxconn har før været famøs med arbejdsforhold så grumme, at kinesiske medarbejdere begik selvmord. Det er de samme problemer, der stikker sit grimme ansigt frem igen og igen. Det er den menneskelige pris for iPhones til 6.000 kroner, og Apples 700-milliarder-kroner-store overskud, har det lydt fra forskere og organisationer.

Tidligere sager
Orme i maden: Foxconn rykker mere og mere af deres produktion til Indien. Men her har der været problemer for kvinder, der endte i overfyldte sovesale uden ordentlige toiletter og levende orme i maden. Til sidst blev problemerne så store, at protester kortvarigt lukkede fabrikken i december 2021, skrev Reuters dengang.
Tvangsarbejde: I sommer blev Apple anklaget for at bruge syv forskellige leverandører, som benyttede sig af tvangsarbejdende uighurer, skrev The Information.
Mineraler: Og så får Apple også guld fra ulovlige miner i Amazonas. En sag vi beskrev på Danwatch i august.

Kilder:
1) https://danwatch.dk/nyhedsoverblik/din-forsinkede-iphone-fortaeller-vilde-historier-om-verden-lige-nu/
2) https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3197502/fear-and-anger-inside-worlds-largest-iphone-factory-foxconn-workers-vent-about-covid-19-restrictions
3) https://thediplomat.com/2022/11/what-the-foxconn-exodus-in-zhengzhou-means-for-chinas-supply-chains/


Hvem har magten?

Valget er afgjort. Her er de magtfulde mennesker, vi ikke kunne stemme om 🤔
I løbet af de næste dage eller uger skal der spilles politisk Scrabble, indtil politikerne finder den rette bogstavkombination, og vi ved, hvem der sætter sig på magten.

Men fraværende fra stemmesedlen er folk som Mads, Lars, Jeff, Elon og Tim. De er direktører i nogle af de største virksomheder i Danmark og verden, og de har ifølge flere undersøgelser en voksende magt – en magt, vi ikke kan kontrollere på samme måde som politikerne.

De multinationale virksomheder
De seneste årtier har en række multinationale virksomheder vokset sig så store, at deres økonomi overgår mange staters. Hvis Apple var et land, så ville de udgøre den 8. største økonomi i verden. Lige i hælene på dem ville følge andre Tech giganter som Googles moderselskab Alphabet, Microsoft, Amazon og Facebook.

Udover at have pengenes magt kontrollerer de store virksomheder for eksempel vores adgang til viden, vores muligheder for at ytre os og for at blive overvåget. Og så kan virksomheder påvirke politik og valg.

Det ser vi lige nu i USA, hvor verdens rigeste mand, Elon Musk, har opkøbt det sociale medie Twitter. Han har spøgefuldt tituleret sig selv ‘Chief Moderator’ og ‘Twitter Complaint Hotline Operator’ og udvidet grænserne for, hvad man kan skrive på Twitter ret markant. Eksperter frygter, hvilken betydning det vil få for det amerikanske midtvejsvalg i næste uge.

Og det er ikke kun valg, men også politikken, som virksomhederne har indflydelse på. I september viste data fra LobbyFacts, at de 50 mest aktive lobbyvirksomheder på det tidspunkt af året allerede havde brugt 900 millioner kroner på lobbyisme i EU. Det er en markant stigning og viser kun det, som lobbyisterne selv har indtastet i EU’s lobbyregister – hvilket nok er en brøkdel af den samlede lobbyisme, siger eksperter og organisationer.

Denne magt, som virksomhederne og deres direktører har til at gøre verden til et bedre eller værre sted, forbliver oftest skjult. Det er sjældent noget, som investorer, medarbejdere eller kunder kan holde virksomhederne ansvarlige for. Deres magt er på mange måder uden for vores kontrol.

Et par eksempler fra Danmark:
I foråret landede Ørsted på TIME’s eftertragtede liste over verdens mest indflydelsesrige virksomheder i verden på grund af deres arbejde med grøn energi. Det var Ørsted glade for, og det er også flot, men det er svært at gå Ørsted efter i sømmene. For eksempel er Ørsted på grund af energikrisen begyndt at importere kul, men Danwatch kan ikke få at vide, hvilke miner kullet kommer fra. Og vi kan ikke tvinge Ørsted til at sige det.

I maj landede Novo Nordisk som nummer 284 på Forbes Global 2000-liste over verdens største virksomheder. Danwatch har tidliger vist, hvordan Novo Nordisk i nogle lande kan bruge deres størrelse til at fastsætte prisen på insulin og på den måde påvirke sundheden – eksempelvis i Iran, hvor befolkningen har svært ved at betale medicinen.

I en ny rapport undersøger Institut for Menneskerettigheder, hvad 30 af Danmarks største virksomheder gør for at respektere og overholde menneskerettighederne. Den overordnede konklusion er, at virksomhederne enten er dårlige til at vise det, eller at de ikke rigtig går op i det med menneskerettigheder.

Kilder:
https://danwatch.dk/nyhedsoverblik/valget-er-afgjort-her-er-de-magtfulde-mennesker-vi-ikke-kunne-stemme-om/


SMART CITY
Nordirland og det såkaldte smart city-økosystem 🤔
Teknologien, der understøtter smart city-revolutionen, har sat sine spor rundt om i verden – og i Nordirland har den i følge ‘Smart Cities World’ særlig bidraget til det såkaldte smart city-økosystem.
En rapport fra ‘Smart Cities World’ giver et indblik i hvordan Nordirlands iflg. dem hjælper med at fremme dagsordenen for smart city ved at fremme nye innovationer inden for digitale teknologier, der udnytter 5G, big data og AI, IoT, sensorer og elektroniske systemer, geospatial og blockchain. og F&U-kapaciteter:

Dataindsamling en nødvendighed for at kunne forbedre service- og levestandarden for borgerne.

Centralt for smart city-innovation er data. Dataindsamling, aggregering og analyse er en kerne af smarte byer og grundlaget for, at bymyndigheder træffer kritiske beslutninger om serviceplanlægning og drift.

Nordirlands smart city-virksomheder leverer løsninger, der udstyrer byer med de handlingsrettede data, de har brug for til at forbedre service- og levestandarden for borgerne.

Cykellygten der indsamler data 800 gange i sekundet
Et sådant eksempel, der opererer i mobilitetsområdet, er See.Sense – en virksomhed, hvis teknologi kan forvandle cykler til kilder til værdifulde anonymiserede sensordata, der skal deles med bymyndigheder.


Virksomheden blev lanceret i 2013, efter at grundlæggeren Philip McAleese udviklede en cykellygte for at få hans daglige cykelpendling i Singapore til at føles mere sikker, med en stråle, der er lys nok til at blive set i dagslysforhold. Lyset bruger sensorteknologi til at overvåge cyklisters omgivelser og vil blinke kraftigere og oftere, når det registrerer en potentiel fare.

See.Senses lygter indsamler konstant data – overvåger en rytters miljø så mange som 800 gange i sekundet – med dataene tilbageført til virksomhedens software og app. Virksomheden har arbejdet sammen med byer, herunder Denver og Melbourne, siden 2017 for at videresende anonymiserede data tilbage til lokale myndigheder, som kan bruge information fanget af lysene til at skabe detaljerede kort og hjælpe dem med at identificere specifikke områder, hvor cyklisternes sikkerhed kan forbedres.

Overvågning af mobilitetsadfærden hos enkeltpersoner, der ejer See.Sense-lys, er én ting, men virksomheden leverer også teknologien til hele delte mikromobilitetsflåder, hvilket øger mængden af ​​data, som lokale myndigheder kan modtage og analysere. Fra sin base i Nordirland har virksomheden solgt produkter til mere end 70 lande rundt om i verden, siden den blev lanceret i 2013, og betaler nu den iværksætterstøtte, den modtog fra regionen, tilbage ved at tage imod den næste generation af teknologitalenter gennem en praktikforløb.

Mobilitetssektoren har generelt hilst teknologiopbrud velkommen i det sidste årti, hvor offentlig transport og delte mobilitetstjenester er blevet bedre forbundet og integreret takket være implementeringen af ​​teknologi, der indsamler data fra forskellige rejsekontaktpunkter. Indtil nu har indsigter direkte fra personligt ejede køretøjer dog været vanskelige at få for lokale transportmyndigheder med tilsluttede køretøjer og infrastruktur, der endnu ikke er blevet udbredt eller almindelig.

Indsigt i mobilitetsbrug er afgørende for, at myndigheder kan planlægge tjenester og udnytte den stadig mere begrænsede plads, der er til rådighed for dem, bedst muligt. Samtidig er det også afgørende for dem at kunne overvåge og analysere menneskers flow og bevægelse, det er her CrowdVision kommer ind i ligningen.

Den globale virksomhed, med hovedkontor i London, men med aktiviteter i Belfast, har specialiseret sig i indendørs bevægelsesanalyse, der giver databaseret indsigt i menneskers flow og trængsel i en række miljøer, såsom lufthavne, transportknudepunkter, stadioner og indkøbscentre. CrowdVision-teknologien bruger en kombination af AI og live-data til at detektere fodgængeres bevægelser og behandler enten live videoinput fra hyldekameraer eller live LiDAR-streams.

Teknologien gør det muligt for planlæggere i lokale myndigheder at analysere og håndtere menneskemængder både i hverdagssituationer og ved store begivenheder, såsom sportsbegivenheder.

Kilder:
https://www.smartcitiesworld.net/whitepapers/insight-report-how-northern-irelands-innovators-are-enabling-global-smart-city-development


Modstand og retssager

Norge: Ankesagen om AMS målere og sundhed: Vi tabte igen – men forskerne giver os ret
Dommen er skuffende, primært fordi retten undgår at foretage sine egne vurderinger af sundhedsspørgsmålet og forskningen, men lader tilliden til myndighederne være afgørende.
Det skriver Einar Flydal på sin blog. (1)

Seneste nyt: Efter et videomøde den 8. nov. er der stor opbakning til at føre sagen videre til Højesteret (95% for). Det vurderes også, at man har en stærk sag, samt at de overordnede spørgsmål om sundhed, privatliv, EMRK og EU-retten gør sagen principielt interessant for Højesteret. Løfter om små og store bidrag fra mange hundrede mennesker har betydet, at man nu kan anke “Halden-sagen” om AMS-målere og sundhed til Højesteret. (2)

Herunder advokat Hugo P. Matres kommentar til dommen:

“Der faldt dom fra Borgarting lagmannsrett i aftes. Elvia fik medhold både i at de kan slukke strømmen og kræve tilgang til boligerne for at skifte måler.Dommens præmisser er meget skuffende. Vi konstaterer endnu en gang, at Domstolen ikke foretager sine egne vurderinger af, om der er sundhedsfarer, men nøjes med at henvise til myndighedernes vurderinger. Efter at have diskuteret de forskellige ekspertbidrag skriver appelretten:

“For appelretten er der ingen grund til at gå i detaljer med disse spørgsmål. Beviserne under appelhøringen giver ikke grundlag for at hævde, at stråling under grænseværdierne er sundhedsskadelig. Selv om der er forskere og andre fagfolk, der har indtaget en anden opfattelse, synes dette ikke at være repræsentativt for den fremherskende opfattelse på dette område. Appelretten henviser her til den brede gennemgang, der er foretaget i rapporten fra Det Norske Institut for Folkesundhed. Det er rigtigt, at rapporten er fra 2012, men vidneudsagnene for appelretten giver ikke grundlag for at hævde, at resultaterne der ikke længere er tilstrækkelige.”

Appeldomstolen afgør sagen på grundlag af påstande om, hvad der er repræsentativt og formodet fremherskende synspunkt, hvorved der unddrages en særskilt vurdering.Retten foretager også andre meget forenklede bevisvurderinger. Indsigelser fra sagsøgere uden lægeerklæring anses ikke for dokumenterede, fordi de kun er indgivet skriftligt. Her overses det, at der var enighed mellem parterne om, at beskrivelserne omfattede reelle lidelser, og at disse lidelser ikke var omtvistede.Der er også andre aspekter af dommen, der er problematiske. Ankestyrelsen genfortolker blandt andet problemerne med at indhente dokumentation som følge af Sundhedsstyrelsens instruks til praktiserende læger om ikke at udlevere en helbredsattest. Appelretten siger, at dokumentationskravet kan opfyldes på anden vis, men afviser dermed den ubestridte dokumentation for de sundhedsmæssige problemer.

Vi vil tage lidt tid på at gennemgå dommen mere detaljeret, men kan allerede konkludere, at retten baserer sin afgørelse på formalitet uden at håndtere de reelle problemer for onlinekunder.

Klagefristen er en måned.”


Det positive
Einar Flydal skriver:
Det positive, jeg fandt under gårsdagens anmeldelse, er følgende:

Dommen fastslår, at en lægeerklæring, der alene angiver, at patienten har symptomer, der er almindelige med symptomer, der kan forbindes med det, der i daglig tale opfattes som elektrisk overfølsomhed, berettiger til fritagelse, og at en sådan undtagelse også skal gælde for “beskidt elektricitet”, hvis dette kan dokumenteres gennem lægeerklæringen.
Dommen kan ankes til Højesteret.
Dommen kan derfor appelleres, herunder om sagsbehandlingen, da retten ikke foretog sine egne vurderinger af påstandene om utilstrækkeligt fagligt grundlag for strålebeskyttelsesreglerne. Om vi vil appellere, må vi overveje. Vi er nødt til at overveje chancerne for at vinde, og det er ikke mindst et omkostningsspørgsmål, selvom omkostningerne falder, jo højere oppe i retsvæsenet sagen går. (Dette skyldes, at forberedelserne for det meste udføres i tidligere faser.)

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2022/11/04/ankesaken-om-ams-malere-og-helse-vi-tapte-igjen-mens-forskerne-gir-oss-rett/
2) https://einarflydal.com/2022/11/21/ams-vi-er-i-mal-og-stevner-videre-for-fullt/


STRÅLINGSRETSSAG MOD BELGIEN OG EU
Med sin dom af 14. januar 2021 satte Forfatningsdomstolen i Belgien strålingsproblemet på landkortet. Domstolen erkendte, at nogle mennesker ikke kan tolerere en trådløs operatør. At enhver borger kan afslå en trådløst kommunikerende digitalmåler og anmode om en kablet variant.

Med sin dom gjorde domstolen meget mere end at udøve retfærdighed. Retten skabte drømme. Drømme om mere. Om en verden, der atter sprænger af liv.

Organisationerne SaveBelgium.be og StralingsArmVlaanderen.be startede derfor foråret 2021 en retssag mod Belgien og EU. Man ønskede at bringe op i retten, hvordan de standarder, som regeringen bruger i dag, ødelægger naturen, dræber bierne og fratager børnene deres fremtid.

Med udgangspunkt i Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention indsendte organisationerne for nylig sine beviser tæt på 8000 sider til de belgiske domstole.

3 præjudicielle spørgsmål

Vi påberåber os ikke kun, hedder det, EU’s grundlæggende rettigheder, men vi beder den nationale dommer om at stille EU-Domstolen 3 præjudicielle spørgsmål: (1) Juridisk underbygger vi denne anmodning med tre kilder til grundlæggende rettigheder: den belgiske forfatning, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (CFR) og EMRK samt en række andre nationale og EU-retlige grundlag.

For så vidt angår EU-retten og EMRK, er her de traktatartikler, som vi påberåber os:

EU-ret: artikel 2, 3, 4, 6 og 7 CFR og artikel 168 og 191 TEUF (Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde)
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: Artikel 2, 3 og 8

Essensen af ​​vores juridiske argument er, at Belgien og EU krænker vores grundlæggende rettigheder ved at fortsætte med at overholde det termiske dogme i lyset af stigende beviser for alvorlig biologisk skade forårsaget af menneskeskabte elektromagnetiske felter. Efter vores opfattelse søger disse rettigheder at beskytte mennesker, planter og dyr, ikke kun mod opvarmningseffekter, men også mod de biologiske virkninger af menneskeskabte EMF.

I forhold til EU-lovgivningen hævder vi, at Rådets henstilling 1999/519 overtræder CFR og derfor bør erklæres ulovlig. Da en national dommer ifølge EU-lovgivningen ikke selv kan gøre det, bad vi domstolen om at rette 3 præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Disse spørgsmål lyder som følger:

Skal artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i chartret om grundlæggende rettigheder og artikel 168 og 191 i TEUF skal læses således, at de forpligter Unionen og dens medlemsstater til, når de udarbejder og definerer strålingsstandarder, fuldt ud at tage hensyn til ikke kun de mulige opvarmningseffekter af menneskeskabt elektromagnetisk stråling, men også til biologiske virkninger af enhver art. forårsaget af disse strålingsfelter?
Hvis det er tilfældet, overtræder henstilling 1999/591/EF artikel 2, 3, 4, 6 eller 7 CFR samt artikel 168 og 191 TEUF, i det omfang den anbefaler maksimale grænser for elektromagnetisk stråling til medlemsstater, der tager kun tages hensyn til opvarmningseffekter og ikke de mange biologiske effekter, som uafhængig videnskabelig forskning henviser til?
Hvis det er tilfældet, skal de relevante bestemmelser i direktiv 2018/1972 læses som en forpligtelse til, at medlemsstaterne, når de udformer en forebyggende lovgivningsramme, som yder tilstrækkelig beskyttelse mod de skadelige virkninger af menneskeskabt elektromagnetisk stråling, skal tage fuldt hensyn til de biologiske virkninger hvilken sådan stråling har på mennesker, planter og dyr?

Da loven i Den Europæiske Union gælder på samme måde i alle medlemslande, og alle EU’s medlemsstater også har undertegnet EMRK, kan vores tilgang kopieres af enkeltpersoner eller grupper i alle EU’s medlemsstater.
Kilder:
1) https://savebelgium.be/radiation-court-case-against-belgium-and-the-eu-state-of-play/
2) https://savebelgium.be/wp-content/uploads/2022/10/Rechtszaak-state-of-Play-ENG.pdf


Canadiske eksperter og borgergrupper protesterer mod frigivelse af mm Wave-spektrum og opfordrer til et moratorium for 5G-udvidelse.

I et svar på en høring fra Industri, videnskab og økonomisk udvikling Canada (ISED) opfordrer eksperter og canadiske borgergrupper til et moratorium for frigivelse af flere 5G-frekvenser. Prevent Cancer Now har her samlet de vigtigste grunde til moratoriet.

Hovedoverskrifterne:

Årsag #1: Der har ikke været nogen forskning om de langsigtede sundhedseffekter af mm Waves.

Årsag #2: Der er stærke videnskabelige beviser for, at stråling fra nuværende (pre-5G) trådløse teknologier forårsager alvorlige bivirkninger. (5G vil forværre de eksisterende problemer.)

– Nogle mennesker oplever mere øjeblikkelige og undertiden svækkende helbredseffekter: Elektrohypersensitivitet (EHS)

– Dyreliv, herunder fugle, bestøvere og planter påvirkes også negativt.

Årsag #3: Health Canadas retningslinjer for eksponering (Sikkerhedskode 6) beskytter ikke canadiere.

Årsag #4: ISED overvåger hverken eksponeringer eller håndhæver industriens overholdelse af emissionsstandarder.

Årsag #5: Introduktion af mm Wave-bånd for at lette implementeringen af trådløs 5G-netværk og teknologier vil også:

– øge risiciene for privatlivets fred både enkeltpersoner og virksomheder samt cybersikkerhed.

– forstyrre kritiske satellitdata, hvilket resulterer i en anslået reduktion på 30% i vejrudsigtens nøjagtighed samt nedsat evne til at overvåge klimaet.

– bidrage væsentligt til klimaændringer og forurening.

– øge den økonomiske byrde

Årsag #6: Frigivelse af mm Wave-spektret og tilskyndelse til implementering af 5G-teknologier er i strid med principperne i Canadas digitale charter.

Læs her på dansk de uddybede begrundelser:
https://nejtil5g.dk/seks-grunde-til-et-moratorium-for-frigivelse-af-millimeterboelgespektrum-mmwaves/


Mobiltelefoni og kræft: Industrien har mistet en bekymret allieret 🙂

En af de mest kendte forskere vedr. de biologiske virkninger af radiofrekvent stråling (RF), der anvendes af cellulære teknologier, Dr. James C. Lin, udtaler, at de seneste undersøgelser“giver konsekvente indikationer på, at RF-eksponering sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker.”

Dr. James C. Lin
Lin er pioner inden for elektromedicin og professor emeritus i elektroteknik og biofysik ved University of Chicago, og tidligere præsident for det prestigefyldte Bioelectromagnetics Society, der opererer i 40 lande. Han har også tidligere været et fremtrædende medlem af de to organisationer, der skabte RF-eksponeringsgrænserne, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) og Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).

Ligesom flere andre eksperter bestrider Lin i dag gyldigheden af de grænseværdier, der er baseret på antagelsen om, at kun opvarmning af væv af RF ville være farlig.

Læs hele dokumentet her:
https://nejtil5g.dk/mobiltelefoni-og-kraeft-industrien-har-mistet-en-bekymret-allieret/


MUSIK SKAL DER TIL:
“Unægtelig – en risiko for stor til at tage”
En sang skrevet og produceret af ART National Director Doug Wood og fremført af Eden White. Sangen er dedikeret til de titusindvis af millioner af mødre, der sætter beskyttelsen af ​​deres børns sundhed og sikkerhed foran overskuddet i den trådløse industri.
Lyt med her:
https://www.youtube.com/watch?v=-qsxYMlUCA0

Tak for at du læser med.

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
Oktober 2022
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Kære alle

Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende oktober måneds opslag.
Vi har netop sat vores ure til vintertid, og de vilde dyr skal nu igen finde ud af at tilpasse sig menneskets luner, hvilket som så ofte efterfølges af død og ulykke. Det er symbolsk nok også dagen før et folketingsvalg i Danmark.
Endnu et SMART grønt valg. Ingen politikere har dog (mig bekendt) nævnt digitaliseringen og dens konsekvenser for miljø og klima. For slet ikke at tale om sundhed, og dog var der noget med skærme og privatliv – så langt kan vi strække os lige nu ift. vores børn og unge. At World Economic Forum ånder os i nakken har de fleste ikke forstået konsekvensen af på trods af, at f.eks. en Lars Løkke Rasmussen tydelig har tilkendegivet, at han stadig er stolt af den aftale han lod Danmark indgå med WEF.
Nu ingen prædiken herfra, det er som det er, og det tager den tid det tager (siger ham, der har ligget under dynen med feber og forkølelse). Vi kan oplyse og informere så godt vi kan, men hvornår den enkelte er parat til lytte, kan vi ikke beslutte. Vi kan kun omfavne.

God læselyst
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening


Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/


Indhold:

– ANSES og IARC inviterer til åben konference om skaderne ved stråling
– Stråling, mobilmaster og grænseværdier
– Status fra den europæiske Stop 5G-koalition
– International 5G modstand
– Phonegate
– Klima og miljø
– EU
– Børn og unge
– Overvågning, digitalisering m.m.
– Forskning


ANSES og IARC inviterer til åben konference om skaderne ved stråling 🙂
To vigtige sundhedsagenturer, begge baseret i Frankrig, vil være vært for en 1 dags konference om RF-sundhedsforskning den 23. november i Paris. Offentligheden inviteres til at deltage personligt eller online. Tilmelding er gratis.

Konferencen vil fokusere på de potentielle virkninger af RF-stråling på hjernen og på kræftrisici. Temaet er “Forskning i et miljø i hurtig bevægelse.”


Talerne
Blandt de planlagte talere er: Giuseppe Curcio fra Universitetet i L’Aquila (Italien), Isabelle Deltour og Joachim Schüz fra IARC i Lyon, Emilie van Deventer fra WHO i Genève, Joe Wiart tidligere fra France Telecom (nu Orange) og Wout Joseph fra Gent Universitet (Belgien).
Den foreløbige dagsorden findes her:
https://ptolemee.com/radiofrequences/programme-en.html

Arrangørerne
Konferencen er arrangeret af ANSES, det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø og sikkerhed og IARC, Det Internationale Agentur for Kræftforskning.
De to sponsorer deler ikke nødvendigvis et fælles syn på RF-sundhedsrisici.

IARC er skeptisk over for RF-hjernetumorforbindelse
I 2011 klassificerede et panel samlet af IARC RF-stråling som et muligt humant (2B) kræftfremkaldende stof. Beslutningen var baseret på epidemiologiske undersøgelser, der fandt flere hjernetumorer blandt langvarige telefonbrugere. Men i mange år har Deltour og Schüz været åbenlyst skeptiske over for, at disse forbindelser er reelle. Schüz er leder af IARC’s afdeling for miljø- og livsstilsepidemiologi.

I et open access-papir, der blev offentliggjort i august 2022 af Environment International, hævder de, at de øgede risici er “usandsynlige” og udfordrer dermed legitimiteten af 2B-betegnelsen. Når medforfatterne er Sveriges Maria Feychting og danske Christoffer Johansen er konklusionen ikke så underlig.
Se mere om dem her: https://nejtil5g.dk/eksperterne/
Se også: “IARC og RF: Hvad er det næste?”:
https://microwavenews.com/news-center/iarc-rf-whats-next

ANSES favoriserer forsigtighed
Agenturet har offentliggjort adskillige sundhedsrapporter om RF-stråling i løbet af de sidste 20 år. I 2019 anbefalede ANSES for eksempel forebyggende foranstaltninger for at begrænse strålingseksponering fra mobiltelefoner. ANSES rådede til ikke at bære mobiltelefoner i skjorte- eller bukselommer, hvor de vil ligge tæt ved kroppen, hvilket giver større strålingsabsorption.
I foråret 2021 udsendte ANSES en “udtalelse”, hvori det hedder, at 5G-systemer i 3,5 GHz-frekvensbåndet “sandsynligvis ikke” vil udgøre nye sundhedsrisici. Det advarede dog om, at der ikke var nok data om 26 GHz-båndet (millimeterbølger) til at drage nogen konklusioner.

Vil IARC revurdere RF-kræftrisiko?
I 2019, efter udgivelsen af NTP- og Ramazzini’s RF-dyreforsøg, der viste øgede tumortal efter langvarig eksponering, blev IARC af sit rådgivende udvalg opfordret til at indkalde et nyt panel til at revurdere “2B” -klassificering. Det blev af flere fortolket som en opfordring til en opgradering til “2A”, det vil sige, at RF ville blive et sandsynligt humant kræftfremkaldende stof.
Udvalget anmodede om, at revurderingen skete engang mellem 2022 og 2024.
IARC har selv været tavs om, hvorvidt den vil handle på denne anbefaling.
Det skriver Microwave News i sit sidste nyhedsbrev:
https://microwavenews.com/short-takes-archive/iarc-anses-rf-review


Stråling, mobilmaster og grænseværdier

FCC’s og ICNIRP’s grænseværdier er ugyldige

De nuværende grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi beskytter ikke mennesker og dyr mod påviste skadelige påvirkninger. Det konkluderer en gruppe forskere efter en gennemgang af de seneste 25 års forskningsresultater.

Forskerne, der er en del af en nydannet kommission, kræver, at offentligheden informeres om risiciene, at de nuværende grænseværdier strammes, at en yderligere udvidelse af 5G netværket stoppes, samt at nye grænseværdier også beskytter dyrelivet mod skadelige påvirkninger.

Den nye organisation

The International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) offentliggjorde den 18. oktober 2022 en videnskabelig artikel i tidsskriftet Environmental Health med titlen “Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”.

Forskningsrapportens hovedpunkter:

ICBE-EMF-forskere rapporterer, at eksponeringsgrænser for radiofrekvens (eller trådløs) stråling fastsat af ICNIRP og FCC er baseret på ugyldige antagelser og forældet videnskab og ikke beskytter menneskers sundhed og dyreliv.
ICBE-EMF opfordrer til en uafhængig vurdering af virkningerne og risiciene ved radiofrekvent stråling baseret på videnskabelig dokumentation fra peer-reviewed undersøgelser udført i løbet af de sidste 25 år. Formålet med en sådan vurdering vil være at fastsætte standarder for sundhedsbeskyttende eksponering for arbejdstagere og offentligheden.
Offentligheden bør informeres om sundhedsrisiciene ved trådløs stråling og opfordres til at træffe forholdsregler for at minimere eksponeringen, navnlig for børn, gravide kvinder og personer, der er elektromagnetisk overfølsomme.
ICBE-EMF opfordrer til et øjeblikkeligt moratorium for yderligere udrulning af trådløse 5G-teknologier, indtil sikkerheden er demonstreret og ikke blot antaget.

FÅ ET OVERBLIK over forskningsrapporten eller LÆS HELE DEN OVERSATTE RAPPORT med MASSER AF LINKS til forskningsartikler:
https://nejtil5g.dk/fccs-og-icnirps-graensevaerdier-er-ugyldige/

De 16 forskere og læger – med ekspertise på området fra USA, Europa, Asien, Australien og Sydamerika, er alle en del af den nye organisation – har gennemgået de sidste 25 års forskning i de skadelige virkninger af stråling fra trådløse teknologier (radiofrekvent stråling eller mikrobølgestråling).

De konkluderer, at de nuværende grænseværdier for tilladt stråling fra ICNIRP, værdier der gælder i EU og Danmark og fra FCC i USA, er baseret på forkerte antagelser og mangler beskyttelse mod en række dokumenterede skadelige virkninger.

Forskerne bemærker, at ICNIRP og FCC fejlagtigt har afvist hundredvis af forskningsrapporter, der dokumenterede skadelige helbredseffekter på niveauer, i mange tilfælde langt under dem, der anbefales af ICNIRP og FCC.

Mere om ICNIRP:
Om ICNIRPS forskningsmetode: https://nejtil5g.dk/icnirps-forskningsmetode/
ICNIRP’s trylleri og illusion: https://nejtil5g.dk/icnirps-trylleri-og-illusion/
Den sørgelige historie om eksponering for mobilstråling – hvordan kom vi hertil?
https://nejtil5g.dk/den-soergelige-historie-om-eksponering-for-mobilstraaling-hvordan-kom-vi-hertil/
Mere om FCC:
Et indfanget agentur: https://nejtil5g.dk/et-indfanget-agentur/
Om grænseværdierne:
https://nejtil5g.dk/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/


Svag stråling langt under grænseværdierne er sundhedsskadelig – en både gammel og etableret viden 🤔

I en artikel fra august, 2022, ser Arthur Firstenberg på de strålingsniveauer, der har vist sig at påvirke en række livsformer, fra bakterier til dyr og mennesker.
Han viser, at den viden vi i dag har om at selv meget svag stråling kan påvirke på måder, der kan afstedkomme betydelige sundhedsskader, er både gammel og etableret. En påvirkning der endda sker ved eksponeringer, meget svagere end de grænseværdier, der anbefales af vores myndigheder.
Firstenbergs budskab er, at


strålingens styrke i bund og grund er irrelevant for potentialet for skader, når vi kommer under de niveauer, hvor opvarmningsskader kan opstå, fordi det er informationsindholdet, der tæller:
Biologien “misinformeres”, når den flyder videre med signaler, der mere eller mindre tilfældigt har indhold, der i øvrigt bruges i de yderst komplekse signaler, der konstant sendes og fortolkes internt i cellerne, af nervesystemet i naturlige omgivelser.

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/hvad-du-boer-vide-om-traadloes-teknologi/


VORES FUGLE OG EMF:
Fugleinfluenza kan ikke forklare de tusindvis af ternes pludselige død i 2022 🤔

Tusindvis af terne døde pludseligt i maj og juni måned i bl.a. fuglereservater i Holland og Frankrig. Men da nærliggende reservater begge steder ikke blev smittet kan den yderst smitsomme fugleinfluenza næppe være årsagen. Ser man til gengæld på tilstedeværelsen af Offshore 4G og 5G mobilmaster her man nogle meget klare kandidater til årsags forklaringen. Arthur Firstenberg sætte sig for et dykke grundigt ned i problemstillingen.

Både fugleorganisationerne og myndighederne reagerer pr. refleks med at bære masker og hazmat-dragter, når de besøger disse kolonier og skal håndtere de døde fugle. Men de burde i stedet begynde at stille spørgsmålstegn ved årsagen til en sådan hidtil uset katastrofe. Trods tusinder af forskningsstudier, flere end for de fleste andre miljøtrusler, fortsætter verdenen som før:

Den ser, men er blind, lytter men er alligevel døv, forveksler stilhed med komfort samt ser de fremadstormende flammer som en lys fremtid.

Læs hele den oversatte artikel her: https://nejtil5g.dk/fugledoeden/


New York City vil forsyne 200 almene boliger med gratis kabelforbundet internet

Regeringen i New York City planlægger at forbinde op mod 300.000 beboere i offentlige boliger med gratis internet og grundlæggende kabelservice inden udgangen af 2023, ifølge borgmester Eric Adams og Chief Technology Officer Matt Fraser. (1)
Programmet, der lyder navnet Big Apple Connect, har været i pilotfase gennem 1 år i otte boliger drevet af New York City Housing Authority. Det er planlagt at skulle udvides til omkring 100 projekter ved udgangen af dette år og dermed dække 200 boliggrunde.

Ifølge embedsmænd vil Big Apple Connect være det største kommunale bredbånds projekt, der udføres af i nogen by. Det eneste program, der er større, er Federal Communications Commissions Affordable Connectivity Program, (2) som giver mere end 10 millioner husstande $30 månedlige rabatter på deres bredbånds- eller trådløse regninger.

Kilder:
1) https://statescoop.com/eric-adams-matt-fraser-nyc-public-housing-internet/
2) https://statescoop.com/fcc-broadband-affordable-connectivity-program/


Status fra den europæiske Stop 5G-koalition

Stop 5G Stay Connected but Protected lancerer sit første nyhedsbrev.
I nyhedsbrevet gennemgår koalitionen de syv delmål, som allerede er nået. Koalitionen er eksempelvis allerede blevet hørt i EU, og det er lykkedes at skabe en velfungerende international organisation.

Koalitionen Stop 5G Stay Connected but Protected blev dannet som den første rigtige tværnationale organisation med interesse i elektromagnetiske felter og miljø.
Koalitionens første store projekt er en opfordring til EU i form af 23 konkrete lovforslag, der skal beskytter vores sundhed, natur, miljø og privatliv.

Kort om de opnåede 7 delmål:
Succes nr. 1 – Oprettelsen af en ECI (Borger Initiativ)
EU-Kommissionen accepterede ECI’en oktober 2021 uden behov for ændringer. Du finder Borger Initiativets udkast med de 23 lovforslag mod trusler fra trådløs og digitalisering af hensyn til sundhed og velvære for alt liv og miljø her:
https://signstop5g.eu/media/pages/mediafiles/draft-legal-act.pdf
Succes nr. 2 – Vi bliver allerede hørt i EU
Sideløbende med underskriftsindsamlingen har vi allerede startet lobbyaktiviteter inden for EU. Vi sender løbende feedback på nye EU-lovforslag, der er relevante for vores 23 forslag i vores ECI. Måske er vi allerede på den måde ved at ændre og danne EU-love og -politikker lige nu. For eksempel har EU-Kommissionen åbnet en offentlig høring til SCHEER-udtalelsen. De ønsker at løse RF EMF-problemer. Det er, hvad vi beder om i vores forslag 4.
https://health.ec.europa.eu/consultations/scheer-public-consultation-preliminary-opinion-scientific-evidence-radiofrequency_en
Succes nr. 3 – Etablering af en organisation
​Vi er i gang med at etablere en formel paraplyorganisation under navnet Europeans for Safe Connections.
Succes nr. 4 – Bredt internationalt samarbejde
Vi samarbejder også internationalt med en nordisk koalition, grupper i Storbritannien og med Safe Tech International. I samarbejde med Dr. Marc Arazi fra Phonegate sender vi breve til de nationale myndigheder, der er ansvarlige for telekomregler.
Succes nr. 5 – Forbedring af EU’s indsamlingssystem
​Ud over at indsamle underskrifter var en af ​​vores store succeser at ændre tekniske detaljer i EU’s underskriftsindsamlingssystem.
Husk at skrive under her: www.signstop5g.eu
Succes nr. 6 – Internationale aktioner
Vi støtter de globale 5G-protestdage og verdensomspændende initiativer og dage.
Succes nr. 7 – Tilhængere på sociale medier vokser dag for dag
Fordi vi arbejder med et meget lavt budget, bruger vi primært sociale medier, hvor vi poster ny information næsten hver dag.

Læs hele nyhedsbrevet her:
https://signstop5g.eu/da/news-letters/newsletter-number-1


International modstand

USA
Lovgivere i New Hampshire anbefaler restriktioner for mobilmaster
Lovgivere i New Hampshire stemte den 26. september 2022 for at anbefale ny lovgivning for at imødegå bekymringer i forhold til radiofrekvensemissioner fra mobilmaster. Det er en historisk handling fra New Hampshires lovgivere og vil resultere i forslag om ny statsdækkende lovgivning, der omhandler mobilmaster og trådløse netværk.
I løbet af de sidste måneder har New Hampshire House-underudvalg under Udvalget for Videnskab, Teknologi og Energi afholdt undersøgelsessessioner om RF med adskillige eksperter, organisationer og beboere. Derudover har trådløse industrikonsulenter og medarbejdere fremlagt vidnesbyrd.
I næste uge tager Husets Videnskabs-, Teknologi- og Energiudvalg denne generelle anbefaling om at godkende lovgivning med fokus på folkeoplysning, tekniske krav og rådgivning til kommuner.Forslaget
Gruppen brugte foråret og sommeren på at arbejde på et lovforslag fra 2022 (HB 1644), der stillede krav om mindst en 1.640 fods (500 meter) buffer mellem mobilmaster ​​og “beboelsesområder, parker, legepladser, hospitaler, plejehjem, daginstitutioner, og skoler.” Lovforslaget vil også have oprettet et register for alle, der oplever symptomer på strålingseksponering.
Huset stemte sidste forår for at sende lovforslaget tilbage til udvalget til undersøgelse, hvilket betyder, at emnet skal starte forfra som et nyt lovforslag i 2023.
Baggrunden
Staten New Hampshire nedsatte en lovgivende kommission til at undersøge miljø- og sundhedseffekterne af trådløs 5G-teknologi i 2019. De afsluttede den 1. nov. 2020 deres endelige rapport, som indeholder 15 anbefalinger til at øge bevidstheden, uddanne, fremme tilsyn og reducere radiofrekvent trådløs stråling (RF).
Kommissionen godkendte 15 henstillinger
“Målet med disse anbefalinger er at skabe større bevidsthed om mobiltelefoners, trådløst netværk og 5G-strålings sundhedseffekter samt give vejledning til embedsmænd om igangsætning og politikker, der kan reducere offentlig eksponering.”
Lovgivningen
Statslovgivning fjerner de enkelte staters mulighed for at regulere processen med at godkende telekommunikationsteknologi såsom 5G-udstyr til mobiltelefoner.
Den lovgivende forsamling bør oprette en modelforordning for at hjælpe byer og bysamfund med at skabe deres egne bufferzoner og andre restriktioner over mobilmaster, lød det fra Patrick Abrami.
“Det er klart, at der er noget her, og jeg er heller ikke overbevist om, at den føderale regering gør sit arbejde.”
Høringen
Inden afstemningen havde udvalget mere end to timers vidneudsagn fra forskellige eksperter.
Susan Foster, en medicinsk skribent, fortalte om de neurologiske problemer, brandmændene i San Diego County havde, efter at en mobilmast var blevet placeret oven på deres brandstation.
Hun fortalte, at 23 ud af 25 brandmænd led af hovedpine, ekstrem træthed samt kognitiv svækkelse.
“Vi står muligvis over for en tsunami af neurologiske ofre,” sagde Foster.
Forældede grænseværdier
Theodora Scarato, adm. dir. for Environmental Health Trust, sagde, at de føderale agenturer og folkesundhedsorganisationer har undladt at komme med tidssvarende grænseværdier tilladte niveauer af radiofrekvensenergi (RF) fra mobiltelefoner.
“De seneste standarder blev vedtaget af Federal Communications Commission i 1996”
“Der er faktisk ikke noget føderalt agentur med sundhedsekspertise, der sikrer sikkerheden,” udtalte Scarato.
Referencer
Se video fra høringen den 26. september 2022, hvor studieudvalget stemte for handling.
Dr. Kent Chamberlin præsenterer begrundelsen for en afstand på 1.640 fod for mobilmaster.
Link til Rapport fra Kommissionen i New Hampshire
Link til lovforslag 1644
Se flere referencer her: https://ehtrust.org/breaking-the-new-hampshire-state-house-subcommittee-voted-for-policy-action-regarding-the-issue-of-radio-frequency-radiation/

Phonegate

Phonegate Canada: Domstol godkender gruppesøgsmål mod Apple og Samsung
I en dom afsagt den 22. september 2022 har de syv sagsøgere, Tracey Ariel, Claire O’Brien, Erika Patton, Zoe Patton, Alex Tasciyan, Mathew Nucciarone og Vito Decicco, fået en sejr af dommer Christian Immer.
De vil derfor få lov til at indlede et gruppesøgsmål mod producenterne af Apple- og Samsung-smartphones i forbindelse med Phonegate-skandalen. Den canadiske afgørelse giver også tilladelse til et erstatningskrav.
Aktionen blev indledt i september 2019 af advokat Charles O Brien efter afsløringerne i august 2019 af den amerikanske journalist (og Pulitzer-prisvinder i 2008) Sam Roe i Chicago Tribune.
Dommer Immer identificerede flere primære faktiske og retlige spørgsmål, der skal behandles kollektivt:

Får de tiltaltes telefoner SAR-niveauet til at overstige 1,6 W/kg på 1 gram væv, og hvis ja, i hvilken separationsafstand?
Udgør dette en risiko eller fare for brugeren?
Kan RF-eksponering, uanset separationsafstand, forårsage sundhedsskadelige virkninger og derved udgøre en risiko eller fare?
kulle Apple og Samsung have givet instruktioner for at beskytte brugerne mod sådanne risici eller farer og derved udløse deres ansvar i henhold til s. 53 CPA?
Er dette en vigtig kendsgerning, som Apple og Samsung undlod at nævne for brugerne i strid med s. 228 CPA?
Skal Apple eller Samsung betale straffende erstatning?
Dr. Marc Arazi, der afslørede skandalen i 2016 og er forfatter til bogen «Phonegate», der for nylig blev oversat til engelsk, udtaler:

“Vi er tilfredse med denne gunstige afgørelse, som åbner vigtige perspektiver for anerkendelsen af Phonegate-skandalen i Canada såvel som i resten af verden. I øjeblikket er Apple og Samsung bekymrede, men vi håber, at alle producenter og mobiltelefonoperatører i det lange løb vil blive holdt ansvarlige for deres handlinger, der bevidst bringer milliarder af brugeres sundhed i fare.”

Læs hele pressemeddelelsen her:
https://phonegatealert.org/en/class-action-apple-samsung/


Klima og miljø

MINEDRIFT, MILJØ OG MENNESKERETTIGHEDER:
Congos farlige og dødbringende grønne energiminer 😟

Verden omfavner de vedvarende teknologier, men hvor meget ved vi egentlig om de metaller, der driver den grønne revolution?

Dokumentaren, der havde premiere d. 24. feb. 2022 afslører den chokerende sandhed om udvinding af kobolt, et metal, der er afgørende for fremstilling af batterier i elbiler, bærbare computere og mobiltelefoner.

Kobolt
Verdens rigeste forekomster af kobolt findes i Den Demokratiske Republik Congo, et af de fattigste lande på jorden. Det producerer omkring 70 % af verdens produktion. Denne begravede skat har lokket hundredtusindvis af congolesere til at arbejde i landets miner, store som små.

Men minedrift er farligt, korruption og vold er udbredt, og selvom børnearbejde er blevet forbudt, er det almindeligt.

Kina
I de senere år er handelen med kobolt blevet overtaget af kinesiske virksomheder, som driver eller finansierer 15 af de 19 store industri miner. Lokalbefolkningen fortæller, at under deres ledelse er lave sikkerhedsstandarder faldet endnu mere.

“Desværre dør folk endda af mangel på sikkerhed,” siger en medarbejder i en stor virksomhed.
Dokumentaren
Den australske reporter Michael Davie rejser til dette mineralrige land for at undersøge industrien – fra de store kinesiskejede virksomheder til forholdene for de småarbejdere i udkanten af ​​de store miner.

Det er en farlig mission, og Davie bliver fulgt, chikaneret og arresteret af mine og regeringens sikkerhedsembedsmænd.

Men det, han afslører, er chokerende:

Den dag han ankommer, har der været en mine-cave-in og dræbt mindst seks minearbejdere.
Han ser en minearbejdertunnel 25 meter under jorden uden sikkerhedsudstyr.
Han møder børn i folkeskolealderen, der håndterer kobolt, et giftigt metal, som kan forårsage alvorlige helbredseffekter.
Han møder en mor, hvis 13-årige søn netop er blevet dræbt i udkanten af ​​en mine, hvis dæmning kollapsede. Virksomhederne i Congo er forpligtet til at sikre sig, at de ikke skader samfundene omkring dem.
Han sikrer sig en video, som viser en mand blive tævet af en congolesisk soldat, mens lederne af minen grinende ser på.
Og han interviewer en whistleblower, der beskylder den kinesiske mine, han arbejder for, for at dække over medarbejderes død. Han siger også, at landet ikke nyder godt af boomet. “Der er ingen investeringer, der kommer tilbage i form af miljø, infrastruktur… Vi har ikke vejanlæg, vi har ikke kommunikation. Der er ingenting.”

Men der er håb midt i mørket. Davie møder Good Shepherd Sisters, nonner, der har oprettet en skole nær minerne og uddannet tusindvis af børn.

“Hvis børnene får undervisning, hvis skoler er spredt over det hele, og alle børn går i skole, så forløser vi dette land,” siger en nonne. Dokumentaren giver et sjældent indblik i en magtfuld industri, som driver en farlig forretning tilsyneladende med straffrihed. Nok så vigtigt vi bruger alle slutprodukterne.

Se hele dokumentaren her (33 min.) på engelsk (Engelske undertekster kan sættes til):

https://youtu.be/_V3bIzNX4co

Se mere her:

Den digitale teknologis miljøpåvirkninger i Europa:
https://nejtil5g.dk/digitalt-i-europa-raastofferne-i-informations-og-kommunikationsteknologien/
Ødelæggelse af vores miljø: https://nejtil5g.dk/oedelaeggelse-af-vores-miljoe/


Er 5G grøn? At 5G overhovedet skulle være grøn er totalt misforstået 😟

Miljøaftrykket er enormt, dels i form af CO2 og giftigt e-affald, samtidig erstatter 5G ikke 4G, men appellerer kun til mere forbrug. Hertil kommer enorme sundhedskonsekvenser for både dyre- og mennelivet samt forurening af rummet med bl.a. satellitternes sod forurening og rumskrot.

Læs her den præcise analyse af Sally Beare oversat fra Envirotec Magazine fra 14. november 2021.

Med planen om at der skal være forbundne enheder overalt, forventes internettrafikken at blive tredobles i løbet af de næste fem år. Vi vil hastigt se, at flere mobilmaster samt de tæt placerede small cells vil sprede sig. En enkelt 5G-basestation anslås at forbruge omtrent lige så meget strøm som 73 typiske familieboliger, en tredobling i forhold til 4G.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/er-5g-groen/

-Telekommunikation vil forbruge over 20 % af verdens elektricitet i 2025
– Greenwashing
– 5G erstatter ikke 4G
– Øget effektivitet fører til øget brug
– Batteridræning
– Hver bite har sit eget CO2 fodaftryk
– Satellitter giver sod og rumskrot
– Metaller, e-affald og miljøødelæggelse
– Sundhedskonsekvenser for mennesker og dyreliv

“Menneskelige samfund har ikke et presserende behov for 5G….Det, folk har brug for nu, er bredbånd, og hovedindholdet i 5G er ikke bredbånd.”
Ren Zhengfei, grundlægger af Huawei


Det digitale Europa: Miljøproblemer relateret til 5G 😟

Den omfattende undersøgelse fra 2021, udarbejdet af GreenIT.fr-kollektivet og NegaOctet-konsortiet på vegne af den europæiske parlamentariske gruppe af De Grønne / ALE, viser bl.a., at de 571 millioner tons råmaterialer, der bruges til digital teknologi i Europa hvert år, svarer til massen af 9, 2 milliarder mennesker.

Fra konklusionen

I betragtning af vores nuværende viden er de mest kritiske miljøpåvirkninger ved 5G først og fremmest relateret til stigningen i antallet af nye enheder, som der påkræves (både smartphones samt tilsluttede enheder) samt stigningen i deres ydeevne, hvilket kræver en stigende mængde af råvarer.
5G kan være nyttig i specifikke tilfælde, såsom til specifikke industrielle formål og til områder med adskillige enheder, der skal tilsluttes på samme tid, men har vi råd til miljømæssigt at have ultrahøj hastighed overalt, fra enhver enhed, med 3 forskellige typer højhastighedsteknologier, mens den bærer hovedparten af en tre gange så stor miljøpåvirkning ved højhastighedsforbindelser?
Læs hele den oversatte analyse om specifik 5G her:
https://nejtil5g.dk/den-digitale-teknologis-miljoepaavirkninger-i-europa/

Artiklen har både kildehenvisninger samt link til hvor du kan få mere viden om emnet.ENERGI VAMPYREN: 5G og det gigantiske strømforbrug 😧

5G er langt fra at være en løsning på klimaforandringer. Tværtimod vil det digitale økologiske fodaftryk nå sit højdepunkt med 5G.
Ifølge rapporter fra industrien vil energiforbruget fra trådløse enheder og netværk vokse eksponentielt. Det trådløse energiforbrug vil vokse med 160 % indtil 2030, og 5G vil øge de globale CO2-emissioner med ca. 250 megaton.

The Shift Project, som er en uafhængig fransk tænketank, skriver:

Energiforbruget til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) stiger med 9 % hvert år. Det er muligt at begrænse denne vækst til 1,5 % om året ved at gå over til sober digital praksis.
Den digitale omstilling, som den gennemføres i øjeblikket, bidrager mere til den globale opvarmning, end den bidrager til at forhindre den. Der er derfor et presserende behov for handling.”

Det europæiske borgerinitiativ, “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”, har forslag om reduktion af det enorme digitale energiforbrug. Et energiforbrug der bl.a. bliver konsekvensen med 5G netværket, der som indbygget konsekvens har det formål, at alle devices skal kunne kommunikere trådløst med hinanden – Internet of Things (IoT).

Læs hele artiklen om det enorme strømforbrug og hvad vi kan gøre ved det:
https://nejtil5g.dk/5g-det-gigantiske-stroemforbrug/


BAGSIDEN AF ELBILERNE:

Vi skal have 384 nye miner, hvis vi skal have grafit, lithium, nikkel og kobolt nok til de elbiler, der kører rundt i 2035.
Både Socialdemokratiet, Venstre og Konservative vil have 1 million såkaldt grønne biler i 2030. (1)
Vi skal være langt mindre afhængige af fossile brændsler. Til gengæld bliver vi afhængige af de materialer, der får batterierne til at virke.
En ny analyse viser, (1) at vi har brug for 384 nye miner, hvis vi skal have grafit, lithium, nikkel og kobalt nok til de elbiler, der kører rundt i 2035. Men de miner, der allerede udvinder disse mineraler, har alvorlige problemer.

Danwatch giver her eksempler på nogle konkrete mineraler og deres medfølgende problemer:

Lithium: Danwatch har tidligere vist, hvordan udvindingen af Lithium er ved at udtørre Atacama-ørkenen med alvorlige konsekvenser for de mennesker og dyr, der lever der.
Grafit: For nyligt kunne Danwatch fortælle, hvordan en mine der skal levere grafit til Tesla er ramt af strejker, protester og klager fra arbejdere og lokalbefolkning.
Kobolt: Elbilsproducenter er tidligere blevet sagsøgt for at medvirke til børns død og lemlæstelse under deres arbejde i koboltminer i Den Demokratiske Republik Congo.
Nikkel: I Indonesien bliver der udvundet nikkel som kan have gjort befolkningen syge og forurenet drikkevandet. Materialerne bliver sendt til kinesiske batterigiganter, der støttes med danske pensionspenge, det skrev Danwatch om i sommers.

Kilder:
1) https://danwatch.dk/nyhedsoverblik/nu-er-der-100-000-elbiler-paa-vejene-i-danmark-det-giver-en-helt-ny-slags-problemer/
2) https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/new-mines-electric-vehicles-1.6594008


DYBHAVSMINEDRIFT:

DEN STØRSTE MINE- OG MILJØ-KATASTROFE I VERDENS HISTORIEN KAN SNART GÅ I DRIFT
BLUE PERIL viser hvordan dybhavsminedrift foretaget af TONGA og METALS COMPANY vil forurene farvandene omkring HAWAII og KIRIBATI.

Blue Peril giver et overbevisende argument for at stoppe dybhavsminedrift (DSM), før den starter. Blue Peril er den første videnskabsbaserede visuelle undersøgelse af virkningerne af DSM i Stillehavet, der skal udføres uafhængigt af industrien og den internationale havbundsmyndighed (ISA), der promoverer det.

Blue Peril er en 16-minutters visuel undersøgelse, der præsenterer et videnskabeligt robust og foruroligende billede af vidtrækkende virkninger af dybhavsminedrift for StillehavsøsamfundKonsekvenserne vil blive alvorlige for Stillehavsøernes økonomier og levevis – og Hawaii og Kiribati vil som forudsagt være i skudlinjen. Baggrundsmaterialet
Ledsaget af detaljerede tekniske noter (1) bruger Blue Peril de bedste tilgængelige data og internationalt akkrediterede oceanografiske modeller til at præsentere uafhængige, videnskabeligt valide forudsigelser af, hvor vidtrækkende virkningerne af dybhavsminedrift i Stillehavet sandsynligvis vil være.
Blue Peril bygger på Deep Sea Mining Campaign-rapporterne: Forudsigelse af virkningerne af minedrift af polymetalliske dybhavsknuder i Stillehavet (2020) (2) og Why the Rush: havbundsminedrift i Stillehavet (2019) (3), ved hjælp af arkitektonisk og rumlig analyse for at præsentere en banebrydende simulering af de potentielt irreversible påvirkninger af dybhavsminedrift i Stillehavet.
Den måske mest alarmerende forudsigelse, som Blue Peril kommer med, er, at det kun vil tage 3 måneder for affaldet, der udledes af The Metals Company i dets Tonga-licensområde, at nå Hawaii-farvande og Northern Line Islands i Kiribati og USA.

Blue Peril filmen finder du her: https://youtu.be/Y0cLw_XM1gk

Kilder:
1) Oceanographic Modelling of Benthic and Midwater Plumes predicted for Deep Sea Mining planned by The Metals Company in the Clarion Clipperton Zone of the Pacific Ocean:
https://dsm-campaign.org/wp-content/uploads/2022/09/Blue-Peril-Technical-Paper.pdf
2) Predicting the impacts of mining deep sea polymetallic nodules in the Pacific Ocean (2020): http://www.deepseaminingoutofourdepth.org/wp-content/uploads/Nodule-Mining-in-the-Pacific-Ocean-2.pdf
3) Why the Rush? Seabed Mining in the Pacific Ocean. (2019): http://www.deepseaminingoutofourdepth.org/wp-content/uploads/Why-the-Rush.pdf
Se mere her: DEEP SEA MINING CAMPAIGN:
https://dsm-campaign.org/blue-peril/


EU

Den Europæiske Union prioriterer økonomi frem for sundhed i udrulningen af ​​radiofrekvente teknologier 🤔

I en ny videnskabelig rapport fra den 22. sept. 2022 konkluderes det, at EU negligerer sundhedsrisici og i stedet prioriterer økonomiske overvejelser, når de ruller en trådløs teknologi ud, der giver en massiv stigning i mikrobølgebestråling. Forskerne advarer om, at EU’s nuværende politik – der er til fordel for de store teleselskabers interesser – udsætter befolkningen og miljøet for en stor risiko.

Rapporten er skrevet af Nils Rainer Nyberg, Professor Emeritus, Åbo Akademi University, Finland; Julie E. McCredden, Resarch and Education Consultant, University of Queensland, Australien, Steven G. Weller, Professor, School of Biological Sciences, University of California, Berkeley og Lennart Hardell, onkolog og professor ved Örebro Universitetssygehus i Örebro, Sverige.

Appellen spørger kommissærerne: Hvilke foranstaltninger vil I træffe for at beskytte EU-indbyggerne mod RF-EMF og især 5G-stråling?


For at hjælpe Kommissionen med at besvare dette spørgsmål informerer appellen EU om, at for at beskytte EU-borgere og miljøet er det nu tid til at:

Accepter, at ICNIRP og SCENIHR har misrepræsenteret de videnskabelige beviser på grund af industriens påvirkninger.
Erstat SCENIHR- og ICNIRP-medlemmer, som er industristøttende (som godt bevist ovenfor) med virkelig industriuafhængige og vidende biologiske og medicinske forskere; fx fra grupper som Bygningsbiologer, EuropaEM-EMF, BioInitative-gruppen og andre respekterede uafhængige forskere.
Overhold europæisk lovgivning og giv dermed ikke længere forrang til industriens planer for 5G ud fra hovedsageligt økonomiske overvejelser.
Følg EU-traktatens mandat til at beskytte menneskers sundhed og det samlede miljø [106] ved at skabe nye retningslinjer, der:Reducer eksponeringsgrænseværdierne (EU’s egen EPRS/STOA-rapport [6] foreslår, at EU bør revidere bolig- og offentlig eksponeringsmaksima) og Håndter de menneskeskabte pulseringer, deres aggregering og kompleksitet af signaler, der forårsager de høje risici (som beskrevet ovenfor).
Accepter, at sundhedsrisiciene er reelle, fordi omkring 70 % af al forskning på området viser biologiske effekter med potentiale til at forårsage skade inden for ICNIRP-retningslinjerne (som vist ovenfor). Påberåb derfor forsigtighedsprincippet i udrulningen af ​​denne nye teknologi. Ifølge Europa-Kommissionen [107] kan forsigtighedsprincippet påberåbes, når et fænomen, et produkt eller en proces kan have en farlig virkning, identificeret ved en videnskabelig og objektiv vurdering, hvis denne vurdering ikke gør det muligt at bestemme risikoen med tilstrækkelig sikkerhed. (Artikel 191)
At påberåbe sig forsigtighedsprincippet betyder at genetablere retningslinjerne så de er miljøcentrerede og tager hensyn til følsomme populationers, dyrs og insekters velbefindende samt at vælge sikkerheden som den første prioritet.

Læs hele artiklen med direkte link til forskningsrapporten:
https://nejtil5g.dk/den-europaeiske-union-prioriterer-oekonomi-frem-for-sundhed-i-udrulningen-af-radiofrekvensteknologier/


Børn og unge

DEN DIGITALISEREDE SKOLE:
Børn og unge udsættes for en stadig stigende eksponering for elektromagnetisk stråling 😟
I slipstrømmen på ​​pandemien er skolerne overalt blevet digitalt opgraderet. Intet fungerer uden netværk. Men i dette digitaliseringsvanvid synes det tilsyneladende som om, at én faktor er blevet overset: Hvordan klarer eleverne sig?

Strålingen fra de utallige enheder på skolens område er yderst sundhedsskadelig. Ud over åbenlyse sundhedsskader som takykardi (kraftig puls) eller hovedpine påvirker det usunde miljø også faktorer som koncentrationsevnen og social adfærd negativt. Ofrer vi vores børns trivsel på teknokraternes og digitaliseringsspekulanternes alter?

Læs hele artiklen her: 
https://nejtil5g.dk/totalt-bestraalet/
Derfor skal der være forbud mod mobiltelefoner i skolerne 👍
I september 2018 forbød den franske regering brugen af mobiltelefoner i skolerne. Herefter måtte børn ikke bruge deres mobiltelefoner inde på skolens område (eller ved skolebaserede aktiviteter uden for skolen såsom sportsbegivenheder eller dagsture), og de kan heller ikke oprette forbindelse via nogen enhed til internettet. Der kan være pædagogiske undtagelser for børn med særlige behov. Effekterne efter 1 års forbud mod mobiltelefoner i de franske skoler:

Elevernes eksamenskarakter er steget.
Øget opmærksomhed og koncentration.
Læringsuligheden blandt eleverne er faldet.
Cybermobning er faldet.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/derfor-skal-der-vaere-mobil-forbud-i-skolerne/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/


Overvågning, digitalisering m.m.

Privatlivet skal styrkes, overvågning skal svækkes

Vi nyder alle godt af frihed og privatliv til at udforske vores identitet, forme vores fremtid og bygge fællesskaber, hvor vi kan trives. Vi har alle brug for trygge rum, især i usikre situationer.
EU: Forslag til nye regler – for at beskytte børn, hedder det sig.
I 2022 foreslog europæiske lovgivere nye regler med den ædle hensigt at beskytte børn. Men loven tillader dog myndighederne at få enhvers legitime samtaler overvåget.
Derved skader det alle, også dem, den ønsker at beskytte. Ingen kan beskyttes ved at gøre internettet mindre sikkert. Den foreslåede lov ønsker usikre teknologier, der:
– verificere alles alder
– scanne og overvåge private chats
– filtrere indhold, der deles på platforme
Hvorfor skal jeg bekymre mig?
Dine private chats vil blive scannet. Du vil ikke kunne dele noget intimt eksternt uden risiko for, at dine beskeder, billeder og videoer ender i hænderne på en statslig institution.
Teknologien er kendt for at fejle. Og som følge heraf kan du blive anklaget for at være en (børne)seksualforbryder uden at have gjort noget forkert.
Vi har ikke råd til at tage fejl. Vi er alle enige om: seksuelt misbrug af børn er en forfærdelig handling.

Som samfund bør vi ikke spilde vores indsats for at tackle dette problem på handlinger, der har vist sig at være ineffektive og skadelige. Europa-Kommissionen skal værne om privatlivets fred, sikkerhed og ytringsfrihed ved at trække ny lov tilbage, siger civilsamfundet

“Når man grundlæggende underminerer, hvordan internettet fungerer, gør man det mindre sikkert for alle. Hvis denne lov vedtages, vil loven gøre internettet til et rum, der er farligt for alles privatliv, sikkerhed og ytringsfrihed. Dette inkluderer netop de børn, som lovgivningen har til formål at beskytte.”

Indtil videre støtter 118 NGO’er og faggrupper opfordringen til EU.
Kilder:
Website:
https://stopscanningme.eu/en/index.html
Det åbne brev til EU Kommissionen:
https://edri.org/our-work/european-commission-must-uphold-privacy-security-and-free-expression-by-withdrawing-new-law/
Se mere her: Retten til et analogt liv:
https://nejtil5g.dk/retten-til-et-analogt-liv/
5G muliggør massiv dataindsamling og overvågning samt udgør en øget risiko for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens:
https://nejtil5g.dk/truslerne-mod-vores-privatliv/
Big Brother holder øje med dig:
https://nejtil5g.dk/big-brother-holder-oeje-med-dig/


Dårlig digitalisering og MitID

Danmark fejldigitaliseres af særinteresser på hele befolkningens bekostning. Men der findes et alternativ: at overholde loven ved at benytte trustworthy digitalisering til gavn for alle borgerne og samfundet.
Et længere interview med ekspert i digital sikkerhed Stephan Engberg.
Link for uddybning af trustworthy digital identitet, det gode alternativ til fx MitID: https://edps.europa.eu/system/files/2022-07/03_-_stephan_engberg_-_edps_trustworthy_pki_engberg_20220622_en_0.pdf

Se hele det ca. 50 min lange interview fra her: https://youtu.be/OaCngNej_dA

Relevant info om MitID:
LOVGIVNING
Lov om MitID og Nem login
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/783
Bekendtgørelse om MitID til privatpersoner
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1778
Bekendtgørelse af lov om betalingskonti §9, 11 og 13
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/407
Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, §15 stk.5:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/330
MINIGUIDE
Udarbejdet midt juni 2022:
https://www.mayday-info.dk/miniguide-til-mitid/
DIVERSE
Brug af tjenester uden NemID. Digitaliseringsstyrelsen hævder, at listen også gælder for MitID:
https://www.nets.eu/dk-da/l%C3%B8sninger/nemid/nemid-til-private/ra-univers/Pages/Hvordan-g%C3%B8r-jeg-uden-et-NemID.aspx
Fritagelse for digital post:
https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/digital-post/fritagelse-fra-digital-post
FB-gruppen ”Fælles front imod MitID”:
https://www.facebook.com/groups/443249000825792
Link til FB-siden “Livet uden MitID”: https://www.facebook.com/groups/443249000825792/permalink/501557454994946


Hvorfor du bør droppe Google og Gmail – før det er for sent

Google sporer hver eneste bevægelse, du foretager dig online, hvis du bruger et Google-baseret produkt. Alle Google-produkter er sammenkoblet, og Google indsamler dataene fra alle sine forskellige produkter og tjenester for at opbygge din personlighedsprofil. Et overblik over hele artiklen:

Mange forstår, at Google filtrerer og massivt censurerer information gennem sin søgemaskine, men det har også beføjelse til at censurere på andre områder, herunder din personlige e-mail, hvis du bruger Gmail.
Den teknokratiske klike skubber verden i retning af globalt tyranni, og Google er en af deres primære støtter, hjælper og bagmand, af denne ordning.
Google opfanger hvert eneste træk, du foretager dig online, hvis du bruger et Google-baseret produkt. Alle Google-produkter er indbyrdes forbundne, og dataene fra alle deres forskellige produkter og tjenester indsamles for at opbygge din personlighedsprofil, som både bruges til at manipulere dig og sælges til tredjeparter for at blive brugt på den måde, de kan lide.
Google udgør flere unikke trusler mod samfundet. Det er et overvågningsagentur med militære forbindelser og skjulte overvågningsbeføjelser, det er et censurbureau med evnen til at begrænse eller blokere adgangen til websteder på tværs af internettet, og det har magten til at manipulere den offentlige mening.
Uden Google vil teknokraternes drøm om en One World Government sandsynligvis aldrig kunne ske, da den er afhængig af social engineering og kunstig intelligens. Google er en frontløber og ekspert i begge dele og har evnen til at kontrollere hele befolkninger.
Læs hele artiklen fra The Defender her:
https://childrenshealthdefense.org/defender/google-gmail-tracking-censoring-cola/


DR’s Supertanker: Når teknologien holder mere end den lover, forandres vores moral

“Vi former vores redskaber, og dernæst former vores redskaber os” Disse ord tilskrives ofte den canadiske filosof og medieteoretiker, Marshall McLuhan. Og når vores råderum og muligheder ændres, fordi vi får nye redskaber, så ændres vores moralske forståelse af verden. Så er der pludselig handlinger som ikke går an længere, eller handlinger som vi synes vi kan tillade os, selvom de førhen var moralsk forkastelige. Det gælder i høj grad vores nye teknologiske, digitale hjælpemidler; herunder kunstig intelligens og machine learning.

Medvirkende: Cecilie Eriksen moralfilosof, Special konsulent, Nationalt Center for Etik (1) (2) og Helene Friis Ratner, lektor i uddannelsesvidenskab, DPU Algoritmer, Data og Demokrati. (3) (4)
Vært: Carsten Ortmann.

Udsendelsen, der varer 56 min., blev sendt mandag den 3. oktober 2022, kan findes her: 
https://www.dr.dk/lyd/p1/supertanker/supertanker-2022-10-03

Nogle af temaerne:

Vi er ved at afvikle vores privatliv.
Vi er ved at miste kompetencer f.eks. at kunne læse geografiske kort, skrive i hånden, vores sociale rummelighed osv.
Algoritmer bliver diskriminerende og kan skabe eller hæmme vores fremtidsmuligheder (udvælgesesbias)
Forudsigende politiarbejde (Predictive Policework), forudsigende social mistrivsel (f.eks. et dansk forsøg i Gladsaxe), forudsigende alt muligt…. med diskriminerende bagside.
Algoritmer er uigennemskuelige også for dem, der skaber dem!
Teknologien ændrer den hermeneutisk dimension (forståelse af vores verden) og den eksistentielle dimension.
Udvikling af teknomoralske nicher (bl.a. fastholdelse af bestemte verdenssyn)
Miljømæssige konsekvenser af teknologien skjules i den usynlige trådløse verden.
Vores begejstrede hastværk er risikofyldt, når der f.eks. ikke følges op på gennemsigtiglighed, bias osv. osv.

Kilder:
1) https://www.linkedin.com/in/cecilie-eriksen-9909a452/
2) Pistols, pills, pork and ploughs: the structure of technomoral revolutions: Teknologiens magt til at transformere religioner, videnskab og politiske institutioner er ofte blevet præsenteret som intet mindre end revolutionerende. Har teknologi en tilsvarende transformerende indflydelse på samfundets moral? Forskere har ikke grundigt undersøgt teknologiens rolle i moralske revolutioner, selvom eksisterende forskning om teknologisk forandring tyder på, at denne rolle kan være betydelig.” https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020174X.2022.2090434
3) https://www.linkedin.com/in/heleneratner/ 4) https://algoritmer.org/forskning/forskningsprojektet/


LOGORITMER OG FOLKESKOLEN:

Sag om fordeling af skolebørn i Sverige udstiller domstolenes manglende teknologiforståelse

En sag om skoledistrikter i Gøteborg har skabt furore i vores naboland, da sagen i sin grundessens udstiller domstolenes manglende teknologiforståelse, mener tidligere advokat og postdokturat fra Stockholm. Dansk forvaltningsretsekspert anerkender problematikken, men henviser til advokaternes evne til at føre sagen i den rette kontekst.

Sagen om automatisk fordeling af nye skoleelever i et skoledistrikt Gøteborg, demonstrere at domstolene mangler en grundlæggende teknologisk forståelse, mener en svensk advokat.

Når en algoritme styrer
En algoritme placerede i 2020 1400 elever på en skole i Gøteborg. Men algoritmen havde ikke taget højde for at en af Sveriges største floder, løber igennem byen. Det betød, at flere elever ville få en timelang pendling til og fra skole.

Det kom der en sag ud af. En sag som den svenske domstol afviste, fordi advokaten ikke kunne bevise, at afgørelsen var automatisk.

Sagen udstiller ifølge advokaten, at domstolene mangler helt grundlæggende teknologisk forståelse. Sagen er interessant, også fordi svensk og dansk forvaltningsret ikke er så forskellig. Og derfor er der også tråde i sagen til danske forhold. Ifølge en forvaltningsretsekspert er det helt afgørende, at sager som denne føres med det rette udgangspunkt.

Artiklen i K-News afslutter således:

De automatiserede afgørelser
I Danmark har Datatilsynet udarbejdet en såkaldt vejledning om registreredes rettigheder.

Her slår Datatilsynet fast, at danske borgere har ret til, “at afgørelser, der har betydelig påvirkning på dig (f.eks. retsvirkning), ikke kun er baseret på automatisk behandling.”

Men der er et vigtigt forbehold her, påpeger Hanne Marie Motzfeldt (nyudnævnt professor i digital forvaltning ved Det Juridiske Fakultet på KU). Og det drejer sig om det offentliges lovhjemmel

“I artikel 22 stk 2 i GDPR står der, at såfremt det er lovhjemlet, så gælder stk 1 ikke. Det betyder, at der ikke er noget forbud mod automatiserede afgørelser i det offentlige. Den offentlige forvaltning er den udøvende magt, og den må kun udøve de opgaver, som den er blevet pålagt ved lov af staten. Derfor skal der altid være en lovhjemmel, som pålægger dem den her opgave. Altså så må det offentlige gerne bruge de her automatiserede afgørelser. Der står f.eks. ikke noget sted, at SKAT og SU-styrelsen må bruge automatiserede afgørelser, men de gør det jo tusindvis af gange om året,” siger hun og tilføjer:

“Men så er der selvfølgelig også stk. 3 – altså retten til at klage, hvor man skal have et menneske ind over. Altså den individuelle påklageret, som myndighederne i Gøteborg også påpeger.”

Hanne Marie Motzfeldt vurderer, at der i fremtiden vil være behov for nogle andre dokumentationskrav fra det offentliges side, når mængden af sager om automatiserede afgørelser stiger.

“Jeg tror, at i takt med, at de her automatiserede afgørelser bliver mere udbredte, så kunne jeg godt forestille mig, at man kunne få et behov for, at offentlige myndigheder får nogle dokumentationskrav i forhold til algoritmerne eller også, at vi får nogle mere it-kyndige domstole.”
Læs hele artiklen:
https://www.k-news.dk/nyheder/sag-om-fordeling-af-skoleboern-udstiller-domstolenes-manglende-teknologiforstaaelse?hsLang=da


Digitale verdensmestre med tvang:

FN kårer den danske digitale offentlige sektor som verdens bedste – for tredje gang 🤔

Danmark ligger igen helt i top inden for offentlig digitalisering i FN’s E-Government Survey 2022, der blev offentliggjort den 28. september. (1) (2)

Siden 2001 har FN offentliggjort deres E-Government Survey, der har etableret sig som en førende benchmarking-reference for offentlig digitalisering. Undersøgelsen, der offentliggøres hvert andet år, er den eneste globale rapport, der giver en status for udviklingen inden for offentlig digitalisering blandt alle af FN’s 193 medlemslande. Danmark indtager for tredje gang førstepladsen.

Borgerne er ikke i centrum “i vores digitale samfund.”
Digitaliseringsstyrelsen anerkender dog denne gang, at der er udfordringer:

Men selvom offentlige digitale selvbetjeningsløsninger gør hverdagen nemmere for mange, skal vi samtidigt huske at den offentlige sektor er til for alle borgere, og at det ikke er alle, der har det lige nemt ved at færdes i vores digitale samfund.Tanja Franck, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Digitalisering med tvang
Det ændrer ikke ved den kendsgerning, at det er en digitalisering, der påføres os alle med tvang. Undersøgelsen bygger på benchmarking’ data, og netop Ikke på tilfredse borgere. Der er absolut ikke tale om et “vores digitale samfund”.

Tilbage i 2020 undrede Anders Kjærulff sig over, at Danmark uden at spørge de ufrivillige brugere af NemID og digital post igen kan kalde sig Verdensmester i Digitalisering. Det kom der en læseværdig artikel ud af: ‘Digitale verdensmestre med tvang’, der blev trykt i Kommunen. (3) Her to år efter er den offentlige digitaliseringen blevet endnu mere grotesk, og menneskefjendsk.
Kilder:
1) https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/september/fn-kaarer-endnu-engang-den-danske-digitale-offentlige-sektor-som-verdens-bedste/
2) https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys
3) https://www.kommunen.dk/artikel/digitale-verdensmestre-med-tvang
Se mere her:
Digitalisering er ikke længere en teknologi, men en ideologi. Den berøver os vores frihed. Hvis demokratiet skal overleve, skal staten gøre, hvad den er skabt til at gøre:
https://nejtil5g.dk/retten-til-et-analogt-liv/
Digitaliseringen og den trådløse teknologi bidrager væsentligt til klimakrisen, men ignoreres alt for let i den politiske og samfundsmæssige debat:
https://nejtil5g.dk/digital-forurening/
En rapport fra den 1. oktober 2021 til De Grønne i Europa-Parlamentet “Biometrisk og adfærdsmæssig masseovervågning i EU’s medlemsstater”:
https://nejtil5g.dk/big-brother-holder-oeje-med-dig/


Digitaliseringen af rummet

“Rumvejret”, der fik Elon Musk’s 5G-satellitter til at drysse ned fra himlen 🤔

Verdens politikere og de fleste mennesker er bekymrede for vejrændringer. Men nu skal vi også bekymre os om “rumvejr” – dvs. de skiftende forhold i rummet, hvor de tusindvis af 5G satellitter er placeret: Forskere har længe advaret om konsekvenserne af at gøre livet på jorden for sårbart ved at blive afhængig af satellitter, der let kan slås ud af elektromagnetiske solstorme. 5G-satellitterne skaber netop sådan en sårbarhed, men ikke helt som forventet. For et par måneder siden mistede Elon Musk en masse satellitter, da to sådanne storme opstod. Det forbløffede ingeniørerne, og det kan ske igen. Hvordan samfundet håndterer risiko er derfor et vigtigt emne …
Artiklen her er bearbejdet fra Einar Flydal’s blog indlæg den 22. september 2022 her henviser han endvidere til en kinesisk forskningsartikel samt en gennemgang af samme i Spaceweather.com.

Kilder:
https://nejtil5g.dk/rumvejret-fik-elon-musks-5g-satellitter-til-at-drysse-ned-fra-himlen/


Hvorfor var det nu, at vi skulle have vores himmel klistret til med tusindvis af 5G satellitter og mængder af rumskrot 🤔

Det fremgår, når vi på Euractiv.com kan læse hvordan Pentagon, men også EU (dvs. dig og mig) er parate til eller overvejer at betale for Elon Musks Starlink 5G satellitnetværk i det krigshærgede Ukraine.

Musk udtalte den 14. okt., at SpaceX ikke på ubestemt tid kan finansiere Starlink i Ukraine, en udtalelse han dog trak tilbage og hævdede, at raketfirmaet alligevel vil fortsætte med at finansiere tjenesten i landet. Når man har penge nok Ifølge Musk, bruger SpaceX næsten 20 millioner dollars om måneden på at vedligeholde satellittjenester i Ukraine, og at virksomheden har brugt omkring 80 millioner dollars på at aktivere og støtte Starlink i landet:

“For at være præcis blev 25.300 terminaler sendt til Ukraine, men på nuværende tidspunkt er det kun 10.630, der betaler for service.”

Ifølge Euractiv.com har Starlink hjulpet Ukraines civile og militære med at blive online under krigen, og henviser til en udtalelse fra Ukraines vicepremierminister Mykhailo Fedorov om at Starlinks tjenester hjalp med at genoprette energi- og kommunikationsinfrastrukturen i de kritiske områder. Det er jo altid vigtigt at kunne retfærdiggøre sine aktiviteter og det nødvendige fremskridt, ligesom atombomberne angiveligt i sin tid skulle fremskynde freden med Japan, i en krig Japan dog allerede havde tabt.

Kilde:
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/pentagon-considers-funding-musks-starlink-network-for-ukraine/

Se mere her: https://nejtil5g.dk/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/


Forskning

Kan en potentiel underliggende årsag til overfølsomhed over for elektromagnetiske felter (EHS) have forbindelse til tarmmikrobiomet

Det er en teori som Sergio Manzetti, doktor i molekylærbiologi ved Uppsala Universitet i Sverige, lancerer som en mulighed i et nyt forskningsdokument. (1)

Tesen falder i tråd med en amerikansk DARPA-finansieret forskningsundersøgelse, der har fundet, at bakterier, Staphylococcus aureus, biofilm kommunikerer ved hjælp af frekvenser, der ligger inden for det område, der bruges af Wi-Fi og 5G C-bånd. Se mere i artiklen af Olle Johansson ‘Vores bakterier: Forsøger de at fortælle os noget?’ (2)

Sergio Manzetti skriver i sit resume:

Tarmmikrobiomet omfatter flere hundrede bakteriearter, der deltager i produktionen af vitaminer og organiske forbindelser i tarmen og spiller en afgørende rolle for fordøjelsen, stofskiftet samt optagelsen af næringsstoffer. Følsomheden af disse vitale bakteriearter til næringsstoffer og miljømæssige stimuli er blevet undersøgt over årtier og udpeget som have en hovedrolle for individers fordøjelsesprocesser og sundhedsprofil.
Bakteriearter har forskellige måder at reagere på overfor forskellige stimuli, og deres rolle i tarmen er derfor grundlæggende forbundet med deres interaktion med hinanden og miljøet. Der er flere eksempler på den respons, bakterier viser på miljømæssige stimuli, med det mest eksotiske eksempel på Geobacter svovlreducens, der producerer elektricitet, når de kommer i kontakt med metal, mens S. aureus stiger i vækstrate, når den udsættes for elektromagnetisk stråling. Endnu andre oplever hurtigt fald, når de udsættes for elektromagnetisk stråling, såsom P. aeruginosa.
Endvidere har en betydelig mængde enkeltpersoner klaget over bivirkninger på ikke-ioniserende elektromagnetiske felter, såsom Wi-Fi og højfrekvente mobiltelefonnet (dvs. 3G-4G), især i Skandinavien, Canada og andre vestlige lande, og har etableret organisationer for overfølsomhed over for elektromagnetiske felter (EMF) samt bedt om regler hos WHO for begrænsning af installationer af mobilnetværk.
Nogle af disse lande oplever også en højere forekomst af tyktarmskræft (Norge) og voksende glutenintolerance (Finland, Sverige) end andre europæiske lande, og forholdet mellem tarmsygdomme, mikrobiel flora ustabilitet og EMF bliver således en tiltalende undersøgelsesvej for bedre forskning i årsagen til elektromagnetisk overfølsomhed og introduktion af højenergi mobilnetværk (5G) og den allestedsnærværende brug af Wi-Fis i hjem og kontorer.

Ubalancen i tarmmikrobiomdiversiteten mulig årsag til EHS
Det foreslås derfor i dette abstrakt, at den virkelige årsag til EMF-overfølsomhed muligvis ikke er neurologisk eller neuronal, men snarere er forbundet med ubalancen i tarmmikrobiomdiversiteten, da nogle arter allerede har vist sig at opleve reduktion eller stigning i vækstraten afhængigt af stammen, når de udsættes for lavenergi ikke-ioniserende EMF (dvs. 900 MHz). Således kan populationen og niveauerne af forskellige typer bakterier i tarmen ændres ved eksponering for Wi-Fi eller højenergi mobilnetværk, hvilket resulterer i bivirkninger i tarmkemien, hvilket giver mange af de nye patologier, der er blevet observeret hyppigere i den vestlige verden i de sidste 20 år (dvs. glutenintolerance, søvnforstyrrelser, psykiske problemer og depression).
Denne teori inviterer derfor grupper fra det internationale forskningsmiljø, der studerer udviklingen af nye sanitære samfundstendenser og sygdomme, til at prioritere dette problem ved at udvikle in vitro-undersøgelser af biokemien af bakterieblandinger og deres reaktion på EMF for at bestemme, hvordan og hvilke toksiner der produceres i tarmen under eksponering for EMF. Det er faktisk almindeligt kendt, at bakterier producerer antibiotika, når de udsættes for konkurrerende bakteriestammer, og derfor kan ubalancen induceret på deres vækst af EMF nøjagtigt indirekte forårsage produktionen af antibiotika og toksiner, der giver negative virkninger på værten, mens nogle af individerne er mere modtagelige end andre givet genetisk disposition (dvs. det genetiske grundlag for forskellene mellem individer i afgiftningspotentiale).

Konklusionen af dette abstrakt er, at forbindelsen mellem sundhed og tarmens mikrobielle tilstand og de vækstændrende virkninger, som EMF har på bakterier, kan være en hovedvej for undersøgelse for fremtidige medicin- og patologiundersøgelser og bør prioriteres for finansiering fra statslige organer.

Kilder:
1) https://www.researchgate.net/publication/363800745_On_the_potential_underlying_cause_of_electromagnetic_field_hypersensitivity_a_connection_to_the_gut_microbiome
2) https://nejtil5g.dk/vores-bakterier-forsoeger-de-at-fortaelle-os-noget/


ATHEM forskningsprojektet “Undersøgelse af athermale virkninger af elektromagnetiske felter i mobilkommunikation”

Mens vi venter på den tyske rapport om 5G og mobilkommunikation – ATHEM 3
Næppe noget andet videnskabsområde er så kontroversielt som forskning i 5G/mobilkommunikation. Er teknologien i sin nuværende form virkelig forenelig med sundhed og miljø?
Det nye banebrydende studie ATHEM 3 (Athermische Wirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereich), som præsenteres for offentligheden for første gang i Goethe-museet den 14. oktober 2022, (1) går sin egen vej og er formentlig enestående på verdensplan. Forskerholdet aflægger rapport på konferencen.

ATHEM-2
ATHEM-2-forskningsprojektet om “Undersøgelse af athermale virkninger af elektromagnetiske felter i mobilkommunikation”, (2) der blev offentliggjort i august 2016, bekræftede et stort antal tidligere undersøgelser, der peger på sundhedsrisici ved øget strålingseksponering. (3)
Projektet fra General Accident Insurance Institute (AUVA) sammen med Medical University of Vienna (koordinering: Wilhelm Mosgöller) og Seibersdorf Laboratories GmbH fokuserede på mulige kognitive svækkelser og genotoksicitet.

Undersøgelserne begrunder ifølge forfatterne blandt andet “… en potentiel risiko for udsatte personer” samt hastende forebyggende og forebyggende foranstaltninger, navnlig med hensyn til børn og unge.

Fra forskningsrapporten:
I dette projekt er der forekommet signifikante effekter af eksponering for HF-EMF både kognitionsstudierne og fra et cellebiologisk synspunkt. Derudover observerede vi essentielle cellulære mekanismer, der kan bekræfte DNA-læsionerne som plausible. De vigtigste observationer er: 1. Eksponering for radiofrekvensfelter kan føre til oxidative læsioner af DNA. 2. Som følge heraf anvendes meget specifikke reparationsmekanismer.
Eksponeringseksperimenterne på frivillige gav bevis for, at eksponering forårsager celleforandringer. Ændringerne var mere udtalte hos forsøgspersoner, der har tendens til at foretage mange telefonopkald. Det kan betragtes som en indikation af akkumulering af RF-EMF eksponeringsrelaterede celleforandringer …

Se den korte introduktions video (21 min). Den er på tysk, men med undertekster: https://youtu.be/j3aPL0j6JTs

Forskningsprojektets sammenfatning: ATHEM-2-projektet for “Undersøgelse af ikke-termiske effekter af elektromagnetiske felter i mobilkommunikation” er en fortsættelse af ATHEM-1 forskningsprojektet (2002-2008). Mobiltelefoner udsender og modtager radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF). Den, der bruger en mobiltelefon, er udsat for disse felter.

Udover at undersøge kognitive effekter var ATHEM-2-projektet optaget af, hvorvidt og hvordan RF-EMF-eksponering ændrer celler i den menneskelige krop. Et fokus i projektet var på laboratorieundersøgelser af cellulære mekanismer for mulige genotoksiske effekter. Til kvalitetssikring blev de planlagte undersøgelser på forhånd undersøgt af eksterne eksperter. 
Alle eksperimenter blev udført “dobbeltblind”. Hverken de frivillige eller videnskabsmændene, der var involveret i eksperimentet, kendte til eksponeringsforholdene under eksponering og prøveforberedelse.

Til de menneskelige forsøg på frivillige blev kindslimhinden blotlagt i to timer fem på hinanden følgende dage. Den ueksponerede modsatte kind fungerede som kontrol. Effekter på kognitiv hjernepræstation blev undersøgt under denne eksponering. Eksponering reducerede reaktionstiden, mens fejlfrekvensen steg. I mere komplekse processer såsom hukommelsestest øger eksponering både reaktionstider og fejlfrekvenser. Orale slimhindeceller blev fjernet og analyseret to og tre uger efter RF-EMF eksponering. Der var mindre genotoksiske og cytotoksiske effekter og indikationer på en ophobning af eksponeringseffekterne.
In vitro laboratorietestene for genotoksicitet bekræftede eksistensen af ​​følsomme og strålingsufølsomme celler. Eksistensen af ​​en latensperiode (begyndelsen af ​​eksponeringen indtil virkningerne viser sig) blev også bekræftet. Som en cellulær mekanisme – altså hvordan DNA-ændringer kan forekomme i følsomme celler – fandt man ud af, at HF-EMF-eksponering kan oxidere DNA’et og dermed gøre det skrøbeligt. I celler under yderligere stress øgede RF-EMF-eksponering DNA-brudhastigheden. Vi observerede celler, der aktiverede specifikke cellulære reparationsmekanismer under RF-EMF-eksponering. På den ene side bekræfter dette fund, at der er opstået DNA-skade, og på den anden side understøtter antagelsen om, at det kan repareres. Sådanne ændringer i DNA’et er forsvundet efter cirka to timer.

Ingen af ​​de fundne effekter tillader konklusion af direkte skadelige virkninger. De udgør dog en potentiel risiko for udsatte personer. Iagttagelse af simple forholdsregler for at reducere eksponeringen kan minimere denne risiko. Konkrete forholdsregler omfatter blandt andet ikke at bære mobiltelefonen på kroppen, men i tasken og bruge håndfri indstilling eller headset, når du foretager opkald.

Kilder:
1) https://kompetenzinitiative.com/duesseldorf-2022/
Programmet på engelsk:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Goethe_Museum_Du%CC%88sseldorf_Program_engl.pdf
2) ATHEM-2 Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereich, 2016:
https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/08/auva_R70_ATHEM-2_web.pdf
3) ATHEM 1 (2009): “De konflikter, der følger af forskellige synsvinkler og interesser, udgør en udfordring for videnskaben, for så vidt som tidligere undersøgt og konventionel viden næppe er tilstrækkelig til at få klare udsagn. ATHEM-forskningsprojektet havde derfor til formål at undersøge eksplosive spørgsmål om mulige interaktioner mellem HF-EMF og biologi.”
https://docplayer.org/10569326-Report-untersuchung-athermischer-wirkungen-elektromagnetischer-felder-im-mobilfunkbereich-athem-nummer-47-allgemeine-unfallversicherungsanstalt.html


Vores bakterier: Forsøger de at fortælle os noget 🤔

En amerikansk DARPA-finansieret forskningsundersøgelse (1) har fundet, at bakterier, Staphylococcus aureus, biofilm (2) kommunikerer ved hjælp af frekvenser, der ligger inden for det område, der bruges af Wi-Fi og 5G C-bånd. Eksperimentet fandt, at “bemærkelsesværdig stråling observeres i 3-4 GHz-båndet”, som kommer fra Staphylococcus aureus-biofilmene. Det er et potentielt meget vigtigt fund. Men det er også en del af en farlig udvikling, som Olle Johansson har forsøgt at understrege og advare om i årtier. Som Olle Johansson formulerer det:
en skarp advarsel til menneskeheden om at holde op med at lege med biologi her på Jorden – vi vil måske i den grad fortryde det.
Læs hele artiklen af Olle Johansson her:
https://nejtil5g.dk/vores-bakterier-forsoeger-de-at-fortaelle-os-noget/

Olle Johansson 
er tidligere leder af The Experimental Dermatology Unit, Institut for Neurovidenskab, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, og tidligere adjungeret professor ved The Royal Institute of Technology, også Stockholm.


JOEL MOSKOWITZ: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter
Nye dokumenter pr. 4. okt. og 9. sept. 2022.

Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts. Oversigten her med oversatte resumerer går tilbage til den 6. april 2021.

For at se eller downloade hele det mere end 1355-siders dokument (pdf), gå til: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

VIGTIGT Det er vigtig at være bevidst om, at dokumenterne indeholder både uafhængig forskning samt industri støttet forskning samt forskning udført af forskere, der er en del af ICNIRP konceptet. Ved nogle af dokumenterne kommer Joel M. Moskowitz med kommentarer desangående med ikke ved alle.

Se mere her: https://nejtil5g.dk/joel-m-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/

NB: Dokumentet er blevet opdateret. Nu er dokumenterne fra maj, juni og juli også kommet med 😊

Tak for at du læser med.

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
September 2022
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Kære alle,

Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende september måneds opslag.

Også i september har Videnscentret haft fokus på World Economic Forum (WEF) og den hastigt stigende digitalisering af vores samfund. Et WEF, der hele tiden forsøger at skubbe grænserne for, hvad der må anses for etisk og moralsk forsvarligt. Digitalisering er i dag ikke længere en teknologi, men en ideologi. Den berøver os vores frihed. Den frihed, som internettet i sin tid lovede os, er blevet til kontrol og overvågning. De sociale medier bliver mere og mere som digitale panopticons, der overvåger og hensynsløst udnytter det sociale.
Fokus har ligeledes været på strålingen fra vore mobiler og de mange nye mobilmaster der opsættes i al hast fuldt læssede med sendere. Konsekvenserne for energiforbruget i en verden med løbske elpriser taler ingen om, lige såvel som ingen taler om de sundhedsmæssige konsekvenser af den ligeså hastigt stigende elektromagnetiske stråling. Dokumentation for begge dele mangler ikke, men myndigheder, medierne og miljøorganisationerne fortsætter med at lukke for øjne, ører og mund. Det kan være hårdt at stå og se på, men må være endnu hårdere for de, der allerede er ramt af forskellige former for strålingssyge. Flere og flere begynder at overveje, hvor de overhovedet kan bo fremadrettet. Wi-Fi har du mulighed for at slukke for, men mobilmasterne er aktive 24/7.

Hvad kan vi gøre her og nu?
Fat pennen og skriv et høringssvar til EU’s planer om at digitalisere alle rejsedokumenter – også pas. EU skriver selv, at nogle af de foreslåede redskaberne hertil vil være anvendelse af ansigtsgenkendelse.
Alle dokumenter er også skrevet på dansk og du kan svare på dansk. Du skal dog oprette en brugerprofil for at uploade dit svar. Dit svar bliver synligt på EU siden. Derved kan du være med til at inspirere andre.DU KAN SVARE ANONYMT, SÅ DIT NAVN IKKE ER SYNLIGT.
Link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Beskyttelse-af-mediefriheden-i-EU-nye-regler_da

Støt også Stop 5G ECI’en, DET FÆLLES EUROPÆISKE BORGER INITIATIV, som netop arbejder for at vore data beskyttes og at der fortsat skal være mulighed for analoge løsninger i dagligdagen og derved også i forhold til rejsedokumenter.
https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-vores-data
👉 SKRIV UNDER HER: https://signstop5g.eu/da#sign

God læselyst
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/


Indhold:

– World Economic Forum (WEF)
– Sundhedsstyrelsen
– Stråling, mobilmaster og grænseværdier
– Overvågning og digitalisering
– Digitalisering af rummet


World Economic Forum (WEF)

Skal mikrochips indsættes i børns kroppe 🤔
World Economic Forum fortsætter med at skubbe grænserne for, hvad der anses for etisk og moralsk forsvarligt. (1)I et blogindlæg på WEF’s officielle hjemmeside, skriver Kathleen Philips (2) således om Augmented reality-teknologien: (3)

Hvad kan augmented reality gøre
Forestil dig dette scenarie. Du taler med nogen i et støjende miljø, på en bar, til en fest. Selvom din hørelse er god, gør situationen det ekstremt svært at forstå din ledsager. Forestil dig nu, at du kan tage briller eller ørepropper på, der giver samme lydretning som et høreapparat.
Eller et andet eksempel: Mange børn med opmærksomhedsforstyrrelse kæmper i skolen. I bedste fald får de specialundervisning eller klasseværelset bliver tilpasset. Men med ekstra visuel og lydvejledning, der blokerer for overskydende stimuli, kan et over aktiveret barn klare et standard skolemiljø. Og når timen er slut, og legetiden begynder, kan de bare tage hjælpemidlerne af.
Augmented reality slutter ikke der. Din telefon føles måske som en del af din krop, men den er ikke sat ind gennem operation. Teknologien vil blive mere sammenflettet med kroppen i form af implantater, men den vil også gnidningsfrit integreres med miljøet – du kan f.eks. have sensorer i en stol.


Grænserne for implantater vil blive sat af etiske argumenter snarere end af videnskabelig kapacitet. Skal du for eksempel implantere en sporingschip i dit barn? Der er solide, rationelle grunde til det, som sikkerhed. Ville du rent faktisk gøre det? Eller går det for vidt?
Vi ønsker måske at give dyslektiske børn nye muligheder gennem implantater, der oversættes i realtid. På den anden side er ordblindhed et personligt træk. Ønsker vi at ændre det? Som samfund er vi nødt til at træffe et valg: Ønsker vi at acceptere menneskelige begrænsninger forbundet med læring eller aldring?
“Hvor skræmmende chipimplantater end kan lyde, er de en del af en naturlig udvikling, som wearables engang gennemgik. Høreapparater eller briller bærer ikke længere et stigma.” skriver Philips. “De er tilbehør og betragtes endda som modeartikler. På samme måde vil implantater blive en vare.”
Nu lever Kathleen Philips af at sælge sådan teknologi, så det er ikke overraskende, at hun propaganderer for det.
Det skræmmende er, at dette forstærker den transhumanisme, som WEF allerede har slået til lyd for, og at WEF har en enorm indflydelse på regeringer over hele verden og også i FN-systemet.
Investeringerne i denne teknologi er nu så store, at vi ikke behøver at spørge, om den vil blive brugt. Den vil helt sikkert blive taget i brug – og vi har ingen idé om, hvor det vil bringe menneskeheden hen.

Kilder:

1) Her fra Steigan.no
https://steigan.no/2022/08/wef-foreslar-a-mikrochippe-barn/
2) Dr. Kathleen Philips er VP R&D hos imec og General Manager for imec-anlægget i Eindhoven, Holst Center, Holland.
https://www.weforum.org/agenda/authors/kathleen-philips
3) Original artiklen fra WEF:
https://www.weforum.org/agenda/2022/08/ethics-not-technological-limits-will-be-the-guiding-factor-for-an-augmented-age/
Læs mere her:
Internet of Bodies
https://nejtil5g.dk/internet-of-bodies/internet-of-bodies-iob-og-dig/
World Economic Forum:
https://nejtil5g.dk/overvaagning/world-economic-forums-totalitaere-raedselsvision/


World Economic Forum hjælper Canada med at lancere Federal Digital ID 🤔
Den canadiske regering, der bygger på et partnerskab med World Economic Forum (WEF), er ved at udvikle et nyt føderalt “Digital Identity Program”.
Det skriver the Defender den 16. aug. (1)

Målet med initiativet er at udvikle et digitalt identitets bevis, som kan bruges på tværs af forskellige systemer og miljøer lige fra offentlige tjenester til lufthavne og grænsekontrol. (2)


Canada’s Digital Ambition 2022
“Digital Identity Program” (3) er en del af prioritet 2.2 i Canadas “Digital Ambition”, der søger at “opbygge og bruge fælles løsninger til levering af digitale tjenester.”

“Vores næste skridt i at muliggøre en digital ledelse er at vedtage en platform som en styrende serviceleveringsmodel,” hedder det i rapporten.

Programmet er “den elektroniske ækvivalent til et anerkendt identitetsbevis”, såsom et kørekort eller pas, som “bekræfter, at ‘du er den, du siger, du er’ i en digital sammenhæng.”

Ifølge rapporten fremhævede “COVID-19-pandemien behovet for, at offentlige tjenester er tilgængelige og fleksible i den digitale tidsalder.”

Justin Trudeau og WEF

Canadas partnerskab med WEF begyndte imidlertid før pandemien. Under den canadiske premierminister Justin Trudeau, medlem af WEF’s Young Global Leaders-program, (4) har Canada siden 2018 deltaget i programmet “Known Traveler Digital Identity” (KTDI), (5) WEF’s pilotprogram til udvikling af et digitalt ID. (6)

Known Traveler Digital Identity
WEF beskriver KTDI som “det første globale samarbejde af sin art”, der “samler et globalt konsortium af enkeltpersoner, regeringer, myndigheder og rejsebranchen for at øge sikkerheden ved rejser verden over.”
WEF karakteriserede KTDI-programmet som et paradigmeskift til et interoperabelt digitalt identitetssystem, der prioriterer de rejsende, opretholder privatlivets fred ved design og muliggør det tillidsfulde samarbejde mellem international offentlighed og private partnere, som kræves for at have en sikker og tryg bevægelse af mennesker på tværs af grænser.”
Ifølge WEF, tilbyder KTDI “større kontrol over personlige oplysninger, og sætter passagerer til ansvar for, hvornår og hvordan data deles gennem en ‘rejsende-styret digital identitet’.”

Påstande om, at enkeltpersoner vil have “større kontrol over personlige oplysninger” er et almindeligt tema i de digitale identitetsinitiativer, herunder digitale vaccinepas, som tidligere rapporteret af The Defender. (7)

WEF forklarede i en pressemeddelelse fra 2019, hvordan KTDI er knyttet bredere til offentligt udstedte identifikationsdokumenter af alle slags, og anførte, at “KTDI er baseret på en interoperabel digital identitet, forbundet direkte til regeringsudstedte identitetsdokumenter,” gennem brugen af “kryptografi, distribueret hovedbogsteknologi og biometri.”

WEF-pressemeddelelsen og andre dokumenter forklarer ikke, hvorfor brugen af ​​det fysiske pas tilsyneladende nu er byrdefuld, og specificerer ikke, om de “identitetsdata”, der ville blive lagret digitalt, ville omfatte vaccine-legitimations oplysninger – i realiteten en udvidelse af vaccinepasset.

Vaccinepas og meget mere
Andrew Bud, administrerende direktør for biometrisk ID-virksomheden iProove, beskrev for nylig vaccinecertifikater som drivkraft for “hele feltet af digitalt ID i fremtiden”, og tilføjede, at de “ikke kun handler om COVID [men] om noget endnu større” og at “når de er blevet adopteret til COVID, vil de hurtigt blive brugt til alt andet.”

Social credit score”-systemet
Under KTDI-programmet kan passagerer anerkendt med en “kendt rejsendes status” ved over tid at akkumulere “attester” fra “betroede partnere”, såsom “grænsebureauer og anerkendte flyselskaber” – en funktion, der tilsyneladende ligner “social credit score”-systemer, der i øjeblikket testes i Kina.

Selvom Canada er begyndt at løsne eller fjerne nogle af landets COVID-19-relaterede restriktioner (8) – restriktioner som var blandt verdens mest restriktive i løbet af de sidste mere end 2 år – står borgere og embedsmænd fortsat over for sanktioner ved overtrædelser af vaccinemandater og ved at nægte at bruge digitale vaccinepas.

Af interesse er også nogle af WEF’s partnere i KTDI-pilotprogrammet som omfatter:

Amsterdams Schiphol International Airport, stedet for store forsinkelser for nylig, og hvor lufttrafikken er blevet begrænset på grund af påståede miljøhensyn (Holland er også en del af KTDI-pilotprogrammet).
Toronto-Pearson International Airport – som også oplevede store forsinkelser for nylig.
Montreal-Trudeau International Airport, opkaldt efter den nuværende canadiske premierministers far, den tidligere canadiske premierminister Pierre Trudeau, og også stedet for betydelige forsinkelser den sidste sommer.

Disse partnere er “støttet” af det irsk-amerikanske informationsteknologifirma Accenture, som hjalp Australien med at udvikle sit digitale vaccinepassystem.

Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/defender/wef-canada-launch-federal-digital-id-program/
2) https://slaynews.com/news/canada-partnership-wef-digital-id-program-system/
3) https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/government-canada-digital-operations-strategic-plans/canada-digital-ambition.html
4) https://geopolitics.co/2022/02/22/world-economic-forums-young-global-leaders-revealed/
5) https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2018/01/the_government_ofcanadatotestcutting-edgetechnologiestosupportse.html
6) https://childrenshealthdefense.org/defender/digital-road-digital-id-systems-human-rights-violations/
7) https://childrenshealthdefense.org/defender/digital-surveillance-motive-behind-vaccinate-kids/
8) https://childrenshealthdefense.org/defender/pilots-injured-covid-vaccines-airlines-mandates/


World Economic Forum og Danmark !
Tidligere skatteminister, udenrigsminister og finansminister, Kristian Jensen (V), der i 2018 på Danmarks vegne underskrev aftalen med World Economic Forum (WEF), siger nu, at han “iKKE er enig med WEF´s grundlægger Klaus Schwab” bla. om WEF´s “ideer om et grønt pas (vaccinepas for at kunne rejse mellem lande) nogensinde vil blive virkelighed” samt at “han ikke tror at deres ideer, som de havde for nogle år siden, om at du ikke skal eje noget men leje alt, nogensinde bliver til virkelighed”.
Videoen har danske undertekster.
Kilde:
Political Festival of Europe, Mariager, Denmark, 26.8.2022 Længde: 2:50 minutter (Kristian Jensen svarer 51 sekunder inde i videoen)
https://youtu.be/URYJouKLO2c

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens ‘fejlfortolkning’ af MOBI-KIDS studiet
Sundhedsstyrelsen udstiller sin inkompetence igen og igen.
“Forøger mobil og Wi-Fi risikoen for kræft og andre lidelser hos børn?” spørger styrelsen.
Som svar på sit spørgsmål forklarer Sundhedsstyrelsen sig sådan: (1)

(…) Resultaterne af et studie i sammenhængen mellem brug af trådløs kommunikation og hjernekræft hos børn og unge fra 14 lande, MOBI-KIDS, blev publiceret i januar 2022. Samlet set viser studiet ingen årsagssammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og hjernekræft hos børn og unge.
MEN UNDERSØGELSEN DOKUMENTERER IKKE, AT STRÅLING ER USKADELIG FOR BØRN – TVÆRTIMOD.

MOBI-KIDS undersøgelsen (2) beviser ikke, at der ikke er nogen hjernetumorrisiko for børn. 
En fortolkning som både Sundhedsstyrelsen, men også af andre myndigheder og bredt rapporteret i medierne, fremfører uden at blinke med øjnene. Forfatterne af undersøgelsen afviser denne fejlfortolkning.
I en artikel præsenterer Klaus Scheler og Peter Hensinger (begge bestyrelsesmedlemmer i diagnose:funk) resultaterne af undersøgelsen og opfordrer bl.a. BfS – det tyske forbundskontor for strålingsbeskyttelse – til at rette op på deres fejlfortolkning. (3)

Hjernetumorerne var ikke udløst af mobilen
MOBI-Kids-undersøgelsen beviste ikke, at børn ikke får hjernetumorer fra mobiltelefonopkald.

Langt de fleste (mindst 80 %) af de undersøgte børn med tumorer havde allerede udviklet tumoren, før de brugte mobiltelefon, prænatalt eller kort efter fødslen.
MOBI-Kids undersøgelsen indikerer, at den efterfølgende brug af mobiltelefoner kan have accelereret udviklingen af ​​disse tumorer, som ikke blev udløst af mobiltelefonbrug, da resultaterne logisk viser en kræftfremmende effekt.
Argumenterne i detaljer:
Artiklen fra diagnose-funk fremfører flg. argumenter:
 (4)
I en artikel i det østrigske medicinske tidsskrift medi.um kommenteres fejlfortolkningerne af undersøgelsen af fire professorer fra Det Medicinske Universitet i WienHutter, Kundi, Moshammer og Wallner, hvoraf to er forfattere af MOBI-Kids-undersøgelsen (Hutter, Kundi).

Tidsskriftet klassificerer fejlfortolkningen i lederen som “dilettantisme” eller “lobbyisme”:

“Det kan og var ikke målet med MOBI-Kids-undersøgelsen at undersøge udløsningen af hjernetumorer ved mobilkommunikation!”
Det skriver en forfatter af MOBI-Kids-undersøgelsen, prof. Michael Kundi (Med. Uni. Wien, Mail til diagnose: funk).

Ingen belæg for en årsagssammenhæng mellem brugen af mobiltelefoner og hjernetumorer hos unge
Samlet set kan undersøgelsen derfor ikke give belæg for en årsagssammenhæng mellem brugen af mobiltelefoner og hjernetumorer hos unge, fordi størstedelen af de hjernetumorer, der er registreret i undersøgelsen, opstod før (!) brug af mobiltelefon! For eksempel påpeger de wienske forskere, at de fleste hjernetumorer hos børn, der er registreret i MOBI-Kids-undersøgelsen, allerede er dannet før eller kort efter fødslen. Da børnene endnu ikke havde brugt en mobiltelefon på tidspunktet for tumorudvikling, er det logisk, at der ikke kan etableres nogen forbindelse. At genfortolke dette nulresultat som bevis for, at mobiltelefonstråling ikke ville have nogen effekt, er en særlig manipulerende fejlfortolkning.
Sådan kritiserer forfatterne af Det Medicinske Universitet i Wien:
“Det faktum, at MOBI-Kids-resultaterne ville være forbundet med antagelsen om ingen risiko for eksponering for mobiltelefoner eller endda radiostråling generelt, er blottet for … ethvert grundlag.” (5)
Den centrale erklæring om tumorerne undertrykkes
Myndighederne og medierne skjuler fuldstændigt en central udtalelse i undersøgelsen. MOBI-Kids-undersøgelsen indikerer, at eksponering for stråling fra senere mobiltelefonbrug kan have ført til accelereret tumorvækst af en allerede eksisterende tumor hos de berørte børn:

“Det antages, at mange tumorer i barndommen og ungdommen kan udløses prænatalt eller kort efter fødslen. Tumorer, der er berettiget til MOBI-Kids-undersøgelsen, topper derfor hovedsageligt i en alder af 3 år og falder derefter. Derfor kan mange tumorpatienter i aldersgruppen 10 til 24 år allerede have haft en voksende masse neoplastiske celler, der førte til deres hjernetumordiagnose efter at have begyndt at bruge mobiltelefoner. Under disse omstændigheder kan brugen af mobiltelefoner have øget væksten i disse nye tumorer og ført til tidligere diagnose”
(MOBI-Kids-undersøgelse, s. 15).

Myndighederne skal rette op på deres fejlfortolkninger
Jörn Gutbier,
 formand for diagnose:funk, kritiserer skarpt undertrykkelsen af resultaterne samt fejlfortolkningen af ​​undersøgelsen fra ​​BfS, da den følgelig ansporer til skader på børns sundhed:
Forfalskningen af MOBI-Kids-resultaterne fra Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) er uagtsom. Deres spredning i medierne har en fatal effekt, fordi det signalerer til læger, at de ikke længere behøver at bekymre sig om de neuro-onkologiske risici ved mobiltelefonstråling, og forældre tror nu, at de uforsigtigt kan tillade deres børn at bruge mobiltelefoner. Forfalskningerne kan ikke undskyldes med en kontorists tekniske inkompetence, fordi de har et system. Alle undersøgelser, der beviser sundhedsrisici i de sidste 20 år, fejlfortolkes efterfølgende af BfS, som det for nylig fremgår af BfS’s håndtering af STOA-undersøgelsen offentliggjort af EU og fejlfortolkningerne af NTP- og Ramazzini-undersøgelserne, der viser et kræftfremkaldende potentiale. Industrien kan stole på BfS. BfS lever ikke op til sin forpligtelse til strålingsbeskyttelse og forsigtighed, det opfylder ikke sit beskyttelsesmandat.
Kilder:
1) https://www.sst.dk/da/viden/straaling/straaling-i-hverdagen/mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/spoergsmaal-og-svar
2) MOBI-Kids undersøgelsen blev udført af 14 lande mellem 2010 og 2015 på et tidspunkt, hvor brugen af mobilkommunikation voksede hurtigt. MOBI-Kids-undersøgelsen er den største undersøgelse af sin art til dato. Hovedundersøgelsen undersøgte 671 unge hjernetumorpatienter i alderen 10 til 24 år og baggrunden for deres hjernetumor.
3) En detaljeret analyse af resultaterne af MOBI-Kids-undersøgelsen af Klaus Scheler / Peter Hensinger er blevet offentliggjort i tidsskriftet umwelt-medizin-gesellschaft 3-2022 https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=1417&class=NewsDownload Her oversat til engelsk: https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/08/Scheler_Hensinger_2022_MOBI-Kids-Englisch.pdf
4) https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=1861
5) Kundi M, Hutter H-P, Wallner P, Moshammer H: Stellungnahme zu den Ergebnissen der Mobi-Kids-Studie. medi.um 01/2022; Download: https://www.aegu.net/pdf/medium/MOBIkids_1_22-1.pdf


Stråling, mobilmaster og grænseværdier

Don’t be the dummy in the room 🤨
VIDSTE DU,
at internationalt set er alle mobiltelefoner testet for sikker brug af mennesker på en plastikdukke kaldet SAM (Specific Anthropomorphic Mannequin)? Det ville være som at teste madens sikkerhed ved at fodre en dukke med en ske, eller teste om et hudplejeprodukt vil reagere på menneskelig hud ved at smøre det på en armprotese. Meningsløs!

SÅDAN FUNGERER SAM-TESTEN (SOM IKKE VIRKER):
Hovedet på en plastikdukke fyldes med væske og udsættes for 6 minutters telefonbrug. Hvis væsken opvarmes med én grad, anses den for at være usikker 😟

TESTEN ER FEJLBEHÆFTET
Testen er fejlbehæftet fordi SAMs hoved er baseret på en 100 kg, seks fod høj (ca. 183 cm.), voksen mandlig soldat, plus at du ved, den er lavet af PLASTIC!

BESKRIVER DET DIG?
Formentlig ikke.
Og hvor ofte bruger du din telefon? Formentlig en hel del længere end 6 minutter.

SAM ER – BOGSTAVELIG TALT – FALSK OG DET SAMME ER TESTEN:
En soldat på 100 kg, som SAM er modelleret efter, repræsenterer kun 3% af befolkningen, men testen godkender sikkerheden af ​​mobiltelefoner for 100% af befolkningen (inklusive børn).
Det er hele 97% af mennesker, der ikke er repræsenteret, herunder børn og unge.

Hvad hvis de samme sikkerhedsstandarder blev anvendt til godkendelse af sikkerhedsseler i biler.
Ville du føle dig tryg ved at vide, at de kun ville være effektive til at redde 3 % af mennesker? Ja, heller ikke os.

THE PHONEY TEST CHALLENGE.
Lad os vise telebranchen, hvor latterlig denne test er!

Få fat i en plastikgenstand fra dit hjem som f.eks. en vandflaske, et badebassin, en vandballon eller en spand, jo mere kreativ jo bedre. Det eneste kriterium er, at det ikke har et hjerteslag, hjerneceller, organer, knogler eller hud. (FYI SAM har heller ikke nogen af ​​disse ting).
Test dit telefonbrug på den. Bemærk, hvad der sker (vi gætter på at der ikke sker meget). Upload og tag @wearenotsam via din Instagram eller Tik Tok og brug #phoneychallenge.
Læg også opslaget op her og vi offentlig dem undervejs.
Vær kreativ! Jo mere skandaløst jo bedre!
De 10 bedste videoer vises på We Are Not SAM-webstedet og Instagram-siden.

Se mere her:
We are not SAM:
https://wearenotsam.com/phoney-test-challenge/
Grænseværdier og mobiltelefoner:
https://nejtil5g.dk/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
Link til videoen:
https://youtu.be/WLJXYGB01Rk


Hvordan du overbevises om at din smartphone er sikker 😳
I EU er Grænseværdien SAR – Specific Absorption Rate – for din mobiltelefons stråling ved øret 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP).

SAR-værdi vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel (SAM) af en meget stor og voksen mand, i praksis fyldes et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker. En tændt mobiltelefon placeres ved “øret”, hvorefter evt. temperaturændring måles i væsken).
Test modellen, der benævnes ‘SAM’ (Specific Anthropomorphic Mannequin), er baseret på en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mandlig model. SAM’s hovedstørrelse er KUN RELEVANT for ca. 3% af befolkningen.
Telefonen placeres som regel i den afstand fra øret som producenten anviser i brugsanvisningen (2-5 cm). Normalt bliver mobilen holdt helt tæt til øret og udsættes dermed for mere stråling.
Der tages ikke højde for kvinder, børn eller prænatal eksponering
SAR værdien siger kun noget om den termiske opvarmning som brugeren/SAM udsættes for.
Tager ikke højde for de ikke-termiske ROS (reaktiv oxygen syndrom) effekter som forbindes med DNA-skader.
ET MENNESKE KAN IKKE REDUCERES TIL ET PLASTIKHOVED MED SUPPE.

👉 Det fælles EUROPÆISKE BORGER INITIATIV: Stay conneted but protected Med forslag 5 beder borgerinitiativet EU bl.a. om

at vurdere alle de biologisk aktive parametre af RF EMF, ikke kun temperatur.
at foretage risikovurderingsprocedurer for alle nye typer udstyr, før der gives licens.
Nye sikkerhedsforskrifter skal indeholde:

Test for forskellige krops størrelser.
Certificering såsom “sikker for gravide”, “sikker for bryster/tekstiler/øjne”.
Hver gang et apparat modtager en softwareopgradering skal det igen bestå al overensstemmelses- og vurderingstest.
Læs mere her:
https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-all-life-on-earth/proposal-5
SKRIV UNDER HER for at beskytte din familie dine børn og venner.
https://signstop5g.eu/da


5G og andre sendere: Hvilke frekvenser bruger de? Og er det vigtigt?

Rundt om i det ganske land er man i fuld gang med at opsætte nye mobilmaster både som nye høje mastetårne, på en eksisterende skorsten eller som sendemaster på bygnings tage, men også ved at opgradere de eksisterende sendemaster, så meget at der ikke synes at kunne sidde flere sendere på dem.

Mange undres og bekymres, der spørges om det nu er 5G master eller sendere, der sættes op. Hvilke frekvenser er taget i brug og hvordan er det nu lige med helbredsproblemer. Nogle fortæller, at de allerede er blevet fysisk påvirkede på forskellige måder.
Det er ikke bare Videnscentret, der får sådanne spørgsmål, men f.eks. også norske Einar Flydal. Artiklen her tager udgangspunkt i et indlæg, som Einar Flydal for nylig havde på sin blog. Måske er det ikke hvilke frekvenser, der sendes på, der er det vigtigste at bekymre sig om.

Læs artiklen her:
https://nejtil5g.dk/mobilmaster/5g-og-andre-sendere-hvilke-frekvenser-bruger-de-og-er-det-vigtigt/


Mobilfri skole 👍

Et gymnasium i Sydney oplevede et dramatisk fald i adfærdsproblemer og et løft i den fysiske aktivitet, men også elever, der taler med hinanden to måneder efter, at de skærpede begrænsningerne for brugen af mobiltelefoner.
Davidson High School rektor David Rule sagde, at der var sket betydelige ændringer, siden elever i årgang 7 til 10 fik forbud mod at bruge mobiltelefoner i skolen.

“Klasseværelser er effektivt blevet telefonfrie, og det har gjort det muligt for personalet at fokusere på at uddanne eleverne,” udtalte han i et nyhedsbrev. “Endelig har der i otte uger efter indførelsen af politikken været en reduktion på 90 procent i adfærdsproblemer relateret til telefoner i skolen.”
Påvirkningen kan også ses ved at gå gennem skolen i enhver pause i undervisningen og lytte til eleverne, der taler sammen, sagde han. “På legepladsen har vi ikke længere elever, der sidder op ad vægge på telefoner og spiller online spil.”

Skoleinspektør Daniel Kenny udtalte, at eleverne var mere aktive i pauser mellem klasserne og taler med hinanden i stedet for at stirre på deres telefoner.

Det skrev The Sydney Morning Herald den 7. august 2022:
https://www.smh.com.au/national/nsw/a-sydney-high-school-banned-mobile-phones-it-had-dramatic-results-20220803-p5b6zf.html


Efter flere tilfælde af cancer hos børn på én skole i USA satte forældrene spørgsmålstegn ved strålingen fra mobilmasten 🤔
Det amerikanske teleselskab Sprint lukkede for en mobilmast opsat på en californisk folkeskole, efter at nogle forældre udtalte, at den kunne være årsag til 8 aktuelle tilfælde af børnekræft. (1) CBS Morning talte i april 2019 med familierne på Weston Elementary School i Ripon der mener, at tårnet kan have udsat deres børn for skadelig stråling. (2)

Stråling fra mobilmaster, Wi-Fi osv. påvirker skolebørn bl.a. i forhold til deres koncentration. Det giver også problemer med vejrtrækning, kvalme og hovedpine. RF-strålingen, som mobilmasterne udsender, er også forbundet med kræft, hjernetumorer, DNA-skader (især hos spædbørn og fostre) og infertilitet.

Kræft hos personer under 50 stiger hastigt globalt
En nylig undersøgelse fra Brigham and Women’s Hospital og Harvard University, offentliggjort i Nature Reviews Clinical Oncology, viser, at mennesker født efter 1990 er mere tilbøjelige til at udvikle kræft før de er fyldt 50 år end mennesker født for eksempel i 1970. Det betyder, at unge vil blive hårdere belastet af kræft end tidligere generationer med følgevirkningerne på sundhedspleje, økonomi og familier.

Det, vi udsættes for tidligt i livet, kan påvirke vores risiko for at udvikle kræft senere i livet, og gennemgangen af kræfttendenserne ser på, hvordan disse faktorer kan påvirke starten på kræftudviklingen. Hvilke eksponeringer, der betyder noget i det tidlige liv er ikke helt klart, men frontløbere inkluderer kost, livsstil, det omgivende miljø og de bakterier, der lever i vores tarm (mikrobiomet). (3)

Det er jo oplagt at den stigende elektrosmog, som især vores børn udsættes for, har en negativ indflydelse. Desværre er bliver denne vinkel sjældent taget op eller får bevilget forskningsmidler.

Kilder:
1) https://www.dailymail.co.uk/health/article-6886561/Cell-phone-tower-shut-elementary-school-eight-kids-diagnosed-cancer.html
2) Se videoen her:
https://youtu.be/psDrvMwbq48
3) https://theconversation.com/cancer-in-the-under-50s-is-rising-globally-why-190302
Se mere her:
Mobilmaster ved skoler:
https://ehtrust.org/facts-about-cell-towers-at-schools/
Beviserne er klare: Det har konsekvenser at bo tæt på en mobilmast:
https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/


Om sammenhængen mellem Alzheimers og stråling 😔

Jan-Erik Gustafsson, pensioneret docent på det tekniske universitet i Stockholm (KTH) skriver i avisen Arbetarskydd (1) om, hvordan hans kone i 2017 blev ramt af Alzheimers som 68 årig efter at have arbejdet tæt på ​​mobile basestationer på KTH. Hun døde jan. 2022 nu med diagnosen Lewy Body Demens. (2)

En EMF-måling den 5. okt. 2021 viste udendørs ca. 20 m fra antennestationen en maksimal værdi på 80.000 mikroW/m2. I hans konens tidligere servicelokale, der var omdannet til et mindre mødelokale, blev der målt en maksimal værdi på 15.000 mikroW/m2 ca. 2 m fra vinduet.

Leif Salfords forskningsresultater
“Allerede i 2003 påviste professor Leif Salford et al. i Lund gennem undersøgelser, at laboratorierotter udsat for mikrobølgestråling, svarende til hvad der udsendes fra mobiltelefoner, påvirkede indlæring, hukommelse og bevægelser. Salfords gruppe rapporterede, at lave niveauer af mikrobølgestråling beskadigede nerveceller i hjernen og åbnede blod-hjerne-barrieren. Hvis blodkarrene til hjernen åbnes, kan skadelige plasmaproteiner som albumin og immunglobulin, men også toksiner, der findes i luft, vand og mad, trænge ind i hjernen og forårsage neurodegenerative skader. Effekterne blev set på niveauer langt under den nuværende grænseværdi for tilladt stråling. Rotters hjerner ligner mennesker, så Salford konkluderede, at mikrobølgestråling fra mobiltelefoner kunne være en faktor, der kunne disponere nogle mennesker for Alzheimers.” (3)

En nyligt offentliggjort forskningsoversigt i 2022 fremsætter hypotesen om, at mikrobølgestråling forårsager opbygning af overskydende intracellulært calcium i hjernen, hvilket øger risikoen for at få Alzheimers. (4)

Tredobling i antallet af demensramte i 2050
Ved år 2050, er det sandsynligt, at der vil være 153 millioner mennesker med demens på verdensplan, hvilket er omkring en tredobling af de 57 millioner af mennesker med demens, der var i 2019.
Det viser den omfattende analyse, som en international forskergruppe af epidemiologer og statistikere har udarbejdet om forekomsten af demens i mere end 200 lande og geografiske regioner. (5)
I Danmark er fremskrivningen noget mere tilbageholdende med en stigning fra ca. 82.000 til 137.500 tilfælde i samme periode.

Elektromagnetisk stråling
Fremskrivningsmodellen tager højde for den forventede udvikling i fire centrale risikofaktorer for demens i form af rygning, fedme, forhøjet blodsukker (hyperglykæmi) og et lavt uddannelsesniveau.
Stigningen i elektromagnetisk stråling er ikke medtaget, dog anerkender det nationale videnscenter for demens at der er en sammenhæng. (6)

Kilder:
1) https://www.arbetarskydd.se/debatt/skadliga-effekter-av-mikrovagsstralning-maste-prioriteras-7037091
2) https://www.nia.nih.gov/health/what-lewy-body-dementia-causes-symptoms-and-treatments#signs
3) https://nejtil5g.dk/industrien-uafhaengig-eller-stoettet-forskning/hvordan-forskning-i-blod-hjerne-barrieren-blev-lukket-ned-igen/
4) https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/menneskeskabte-elektriske-pulseringer/
5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8810394/
6) https://videnscenterfordemens.dk/da/elektromagnetiske-felter


Overalt skyder nye eller opnormerede mobilmaster op: Også lige over folks hjem i alm. boligblokke 🤔
Konsekvens: Skyhøj stråling samt søvnbesvær, hovedpine og hjertebanken.

Den svenske miljø organisation Stralskyddsstiftelsen kom i december 2021 med denne beretning om en familie, der fik etableret en mobilmast direkte over deres lejlighed i Norrköping. (1)

Baggrunden
Indtil november 2021 var der allerede installeret mindst en basestation på taget direkte over lejligheden, men i midten af november installerede Telia yderligere to nye basestationer til 5G. Samtidig blev det tidligere udstyr udskiftet.

Ejeren af ejendommen informerede ikke lejerne på forhånd om installationen af de nye basestationer på taget.

De typiske symptomer
Kort efter idriftsættelsen led både manden og kvinden af typiske symptomer på udsættelse for forhøjet mikrobølgestråling:
Svimmelhed, kvalme, næseblod, hjertebanken, trykken for brystet, hovedpine, søvnbesvær og unormal træthed.

Dramatisk stigning i strålingen
Manden havde inden opsætningen af de nye 5G master fået foretaget en måling, men fik grundet nye helbredsproblemer foretaget en ny måling 15. dec. 2021. Målingerne viste, at de nye 5G-antenner forårsagede en massiv stigning i stråling, især i soveværelset placeret direkte under antennerne: fra 9.000 til 354.000 mikrowatt pr. Kvadratmeter.

Resultaterne af målingerne dels fra 4. november og dels fra den 15. december hvor 5G var blevet sat i drift. Måleresultatet er angivet i mikrowatt pr. kvadratmeter og angiver maksimale værdier:

Soveværelse nord: fra 9.000 (4/11) til 354.000 (15/12)
Hal: fra 3.000 (4/11) til 154.000 (15/12)
Stue: fra 2.000 (4/11) til 51.000 (15/12)
Kan ikke bo i lejligheden
Siden slutningen af november har parret ikke boet i lejligheden. Når de ikke er i lejligheden, forsvinder symptomerne eller falder betydeligt. De er ikke i tvivl om, at sundhedsproblemerne er en direkte konsekvens af strålingen fra mobilmasten.
Det blev tydeligt, at teknologien medfører sundhedsrisici, da de selv blev påvirket:

“Vi er nu bekymrede for, at det kan udgøre betydelige sundhedsrisici for store dele af befolkningen, når der oprettes basestationer i nærheden af folks hjem, især 5G, hvilket ser ud til at medføre en kraftig stigning i stråling,” fortæller manden.

Ingen forskning frikender strålingen
De målte niveauer er langt over de niveauer, som forskning og tidligere dokumenterede erfaringer har vist forårsager dårligt helbred.

Fra 100 mikrowatt pr. Kvadratmeter har forskere rapporteret, at mikrobølgestråling fra basestationer fra tidligere generationer (2G, 3G) medfører en øget risiko for dårligt helbred i form af lignende symptomer, som parret modtog i lejligheden, men også en øget risiko for kræft.

Næsten 20 undersøgelser, der undersøgte sundhedsforhold i nærheden af mobilmaster og basestationer, har samlet vist sundhedsrisici fra niveauer, der ligger et godt stykke under dem, der nu måles under 5G-basestationerne. (2)

Forældet benchmark beskytter ikke mod påviste sundhedsrisici
Både de danske og svenske myndigheder, WHO og EU læner sig fortsat op ad benchmarks baseret på en stærkt forældet tilgang, der blev fastlagt af det amerikanske militær i 1950’erne. Den referenceværdi, som svenske og danske myndigheder hævder er tilstrækkelig som beskyttelse mod alle sundhedsrisici ved stråling, beskytter kun mod umiddelbare sundhedsvirkninger som følge af opvarmning inden for 30 minutter med 1 grad.

Det mangler således beskyttelse mod de sundhedsrisici, som omfattende forskning gentagne gange har vist forekommer på niveauer under, herunder de symptomer, parret fik i lejligheden kendt som mikrobølgesyndrom. Der mangler også beskyttelse mod alvorlige sygdomme som kræft og Alzheimers.

Myndighederne: ingen farer ved at være omringet af over 285 mobilmaster i sit soveværelse
Den nuværende referenceværdi i Danmark og Sverige for den tilladt stråling er 10.000.000 mikrowatt pr. kvadratmeter målt som et gennemsnit over 6 minutter. Det betyder, at den maksimale værdi må være langt højere. Der er en fuldstændig mangel på forskning, der viser, at der ikke er nogen sundhedsrisici ved at udsætte folk for så høje niveauer døgnet rundt i bare en dag eller en uge uden at føre til dårligt helbred. Ikke desto mindre hævder myndighederne, at benchmarket beskytter alle med en god margin mod alle sundhedsrisici fra eksponering døgnet rundt i en længere periode, dvs. flere år.

Kilder:
1) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/12/29/5g-ovanfor-lagenhet-orsakade-skyhog-stralning-och-somnsvarigheter-huvudvark-hjartklappning/
2) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2021/02/faktablad_mobilmaster_halsa_2021_02-1.pdf
Se mere her:
Beviserne er klare: Det har konsekvenser at bo tæt på en mobilmast:
https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/
Grænseværdierne for EMF og den virkelige verden – et engelsk perspektiv
https://nejtil5g.dk/graensevaerdierne-for-emf-og-den-virkelige-verden-et-engelsk-perspektiv/


5 år skulle det tage:
Britisk domstol har dømt en skole til at rumme en elektromagnetisk overfølsom elev (EHS)👍
En pressemeddelelse fra den britiske sundhedsorganisation PHIRE – Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment – beretter at efter en fem år lang kamp gennem retssystemet har forældrene til en pige på 13 år fået medhold i retten:

SKOLEN ER FORPLIGTET TIL AT SKABE ET NÆRMILJØ PÅ SKOLEN, SÅ PIGEN KAN GÅ DER.
Det er en stor sejr for den juridiske accept af elektromagnetisk overfølsomhed som som et reelt sundhedsproblem induceret af eksponering for elektromagnetiske felter. Så kan man blot håbe på, at sundhedsvæsenet i sidste ende vil følge trop.
Det fremgår af en artikel i Steigan.no (1) samt af pressemeddelelsen af den 19. august 2022 fra PHIRE (2)

Fra pressemeddelelsen:
“Vi mener, at dette er det første tilfælde i verden, hvor et regeringsorgan er lovligt bemyndiget til at lave EMF uddannelsesforanstaltninger for at imødekomme et barn med EHS.”
Forældrene skriver bl.a.:
“Vi er klar over, at andre børn med EHS i Storbritannien i øjeblikket ikke er i stand til at få adgang til skolen, og nogle af dem er dybt isolerede, da selv hjemmeundervisningsgrupper kan være utilgængelige for dem på grund af udbredt brug af Wi-fi og mobiltelefoner i samfundet. En juridisk anerkendelse af, at nogle børn kan blive negativt påvirket af disse eksponeringer på en alvorlig og invaliderende måde, er det første skridt til at gøre skolerne sundere for alle elever i vores digitale tidsalder og tillade lige muligheder for dem, der er akut ramt”.

Kilder:
1) https://steigan.no/2022/08/britisk-rett-har-domt-en-skole-til-a-tilrettelegge-for-el-overfolsom-elev%ef%bf%bc/
2) https://phiremedical.org/wp-content/uploads/2022/08/Press-Release-EHCP-for-UK-child-with-EHS-2022-PHIRE.pdf
Læs mere om EHS her:
https://nejtil5g.dk/hypersensitivitet/er-elektro-sensitivitet-blot-indbildning/


Vidste du, at nogle mennesker kan høre mikrobølgestråling?

Dr. James Lin, professor emeritus ved University of Illinois i Chicago, udgav for nylig et dokument, der beskriver det fascinerende fænomen ‘mikrobølgehøring’, hvor folk opfatter trådløs stråling som en klik, summen, lynende, kvidrende eller bankende lyd, eller endda som en melodi. Det kan opstå, når motiver udsættes for en lang række frekvenser – fra hundredvis af megahertz til flere gigahertz. Det forekommer ikke kun hos mennesker, men også hos nogle dyrearter (såsom rotter).

Mikrobølgehøring
Mikrobølgehøring er ikke hørelse af lyd (som er et andet frekvensområde end trådløs stråling). Det sker ikke på den måde, som konventionel hørelse gør.
Lin beskriver det på denne måde: “Mikrobølgens auditive effekt opstår fra minimal, men hurtig temperaturstigning … i hjernen fra absorption af pulserende mikrobølgestråling. Den pludselige temperaturstigning skaber termoelastisk udvidelse af hjernestoffet, som kan udløse en trykbølge, der forplanter sig gennem hovedet og detekteres af sansehårcellerne i cochlea. Nervesignalet videresendes derefter til det centrale auditive system for perception og genkendelse.”
Ifølge Lin afhænger lyden af ​​den trådløse strålings karakteristika, for eksempel bredden af ​​pulseringen.
Mikrobølgehøring blev først anerkendt under Anden Verdenskrig og var normalt forbundet med radarsignaler. Det viste sig, at soldater kunne høre lyde fra radaren, uanset om de var tommer eller tusindvis af fod væk fra senderen. Det blev også opdaget, at afskærmning af en tilhører mod stråling forhindrede dem i at opfatte lyden.
Lin siger: “Siden slutningen af ​​2016 har der været flere rapporter om, at diplomatisk servicepersonale har oplevet helbredsproblemer forbundet med at høre høj summen eller lydudbrud. Det blev antaget, at den høje summen, lydudbrud eller akustiske trykbølger kan være blevet leveret ved hjælp af en målrettet stråle af pulserende mikrobølgestråling med høj effekt i stedet for at sprænge motiverne med konventionelle soniske kilder. For nylig udgav National Academies en rapport, der undersøgte årsagerne til sygdommene. Rapporten påpeger, at “blandt de mekanismer, undersøgelsesudvalget overvejede, synes den mest plausible mekanisme til at forklare disse tilfælde, især hos personer med distinkte tidlige symptomer, at være rettet mod, pulseret RF (mikrobølge) energi.”.
Ifølge Lin planlægger den amerikanske regering i at udvikle en bærbar enhed til at detektere eksponering for RF-våben.

Kan mikrobølgehøring være et problem for dem, der oplever det?
Ifølge Lin kan det. Når strålingen omdannes til lyd inde i hjernen, er det muligt, at der kan opstå skader på hjernen.

Kilder:
Hele rapporten ‘The Microwave Auditory Effect:’ fra marts 2022 kan downloades her:
https://ieeexplore.ieee.org/document/9366412
Om Havana syndromer se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/naar-elektronikken-bliver-til-vaaben/


USA: MURRAY vs. MOTOROLA kommer for retten efter 21 år

Den vigtige retssag, Murray vs. Motorola, District of Columbia Superior Court, afholder nu høringer vedr. beviser og ekspertudsagn for dommer Irving. Høringerne begyndte den 12. september og løber frem til den 30. september. Det er en retssag, der blev anlagt tilbage i 2001 af en gruppe sagsøgere, som fik hjernekræft ved brugen af deres mobiltelefoner.

De tiltalte er stort set hele telekommunikationsindustrien: Verizon, Sprint, AT&T, T-Mobile, Bell South, Bell Atlantic, Motorola, Qualcomm, Samsung, SONY, Sanyo, Nokia, CTIA, FCC og snesevis af andre teleselskaber.

I 2001 og 2002 sagsøgte Michael Patrick Murray og fem andre personer, som alle havde hjernetumorer placeret under, hvor de havde holdt deres mobiltelefoner, telekommunikationsindustrien for erstatning. I 2010 og 2011 sluttede yderligere syv hjernekræftofre sig til sagen som yderligere sagsøgere.
På grund af forsinkelsestaktikker og appeller fra industrien har sagsanlægget hoppet frem og tilbage fra den ene domstol til den anden gennem 21 år. Et flertal af sagsøgerne er i mellemtiden døde.
Det skriver Arthur Firstenberg i hans seneste nyhedsbrev.


Markant flere danskere, lider af tinnitus – især de unge er ramt 🤔

Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil (1) viser at i 2017 var ca. 600.000 danskere, ramt af tinnitus, men i den seneste undersøgelse fra 2021, der udkom i marts 2022, er tallet steget til 777.000.
Stigningen sættes dog ikke sammen med den hastigt stigende elektrosmog.

MARKANT STIGNING FOR UNGE MELLEM 16 OG 24 ÅR.

“Det er alarmerende tal, specielt når vi ser på de unge mænd og kvinder,” siger landsformand Majbritt Garbul Tobberup, Høreforeningen. (2)

For unge mænd mellem 16 og 24 år er forekomsten af tinnitus steget fra 6,1 procent i 2017 til 9,7 procent i 2021.
For unge kvinder ses en endnu mere markant udvikling. Her er tallene gået fra 4,4 procent i 2017 til 8 procent.
Tinnitus frekvensen eksploderer generelt over hele verden, hvor omkring 750 mill. mennesker lider af tinnitus. (3) (4)

Hvordan opstår tinnitus ?
Tinnitus er, når man hører en lyd i øret eller et sted inde i hovedet, som ikke stammer fra en lydkilde uden for hovedet.
Årsagen for udløsning af tinnitus er sættes almindeligvis sammen med bl.a. udsættelse for støj og stress. Tinnitus er normalt ikke et tegn på et alvorligt helbredsproblem. Men hvis det er højt og vedvarende, kan det give hukommelses- og koncentrationsproblemer, træthed, angst og depression.

Høreforeningen har iværksat et treårigt projekt kaldet ”Lyd på livet”, som skal sætte fokus på unges lyttevaner. Udgangspunktet er her at rigtig mange unge ved ikke at for højt lydniveau i hovedtelefonerne kan udløse tinnitus. De ved dog endnu mindre om sammenhængen med elektromagnetisk stråling, hvor myndighederne råd vedr. mobiltelefon skjules langt inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Elektrosmog og tinnitus
At elektromagnetisk stråling ikke indgår i overvejelserne er nærmest rutine trods at forskning viser at tinnitus er en klar risiko ved udsættelse for den hastigt stigende elektromagnetisk stråling via 4G og nu 5G. Mobilmaster som man ingen kontrol har over. Hertil kommer at netop de unge udsættes for Wi-Fi nærmest 24/7 dels i skolen og institutioner dernæst hjemme via eget eller naboens Wi-Fi samt diverse trådløse devices. Endvidere bruger flere og flere unge også trådløse headset som f.eks. Apples EarPods. (5) (6) (7)

Kilder:
1) Den nationale Sundhedsprofil 2021. Se side 147:
https://hoereforeningen.dk/media/409582/den-nationale-sundhedsprofil-2021.pdf
2) https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13833061/hoereforeningen-slaar-alarm-777000-danskere-lider-af-tinnitus/
3) https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2763317
4) https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2022/08/13/tinnitus-ringing-in-ears-research/10318052002/
5) Headache, tinnitus and hearing loss in the international Cohort Study of Mobile Phone Use and Health (COSMOS) in Sweden and Finland
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31302690/
6) Tinnitus and cell phones: the role of electromagnetic radiofrequency radiation:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415001639
7) Tinnitus og mikrobølgehøring
https://safetechinternational.org/tinnitus-and-microwave-hearing-have-you-heard/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/


England: Telefonmast forklædt som gigantisk træ sammenlignes med en ‘gigantisk toiletbørste’ af vrede beboere 🤔

En telefonmast forklædt som et træ på en skotsk gård er blevet sammenlignet med en “gigantisk toiletbørste” af lokale beboere.
Byrådsmedlemmer gav i juni sidste år byggetilladelse til, at den 25 meter høje mast kunne bygges nær Dundas Home Farm i South Queensferry, på trods af mere end 20 officielle klager fra lokalbefolkningen. (1)

Kritikere siger, at forsøg på at skjule strukturen med grønt har givet bagslag, da den står mere end dobbelt så høj som de tilstødende træer og ligner “Guds overdådige børste”, ifølge en beboer.
Klager indgivet mod Edinburgh Council afslører, at lokalbefolkningen frygtede, at masten ville have en “skadelig” indvirkning på det 200 år gamle Dundas Castle, som ligger 20 minutters gang væk.
En beboer sagde: “Åh nej, det ligner bestemt ikke et træ og meget som en gigantisk toiletbørste”, mens en anden kommenterede: “Jeg tror, masten alene ville have set bedre ud.”
En anden kommenterede: “Guds overdådige børste”. Og en anden spøgte: “De kunne sætte kugler på det i julen.”

Uanset hvilket præservativ man forsøger at sætte ned over mobilmasterne så er sundhedseffekterne konstaterbare. (2)

Kilder:

1) Det skrev Telegraph, den 1. september 2022:
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/09/01/phone-mast-disguised-giant-tree-likened-gigantic-toilet-brush/
2) https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/


ELEKTROSMOG: Interview med Mona Nilsson.

Mona Nilsson står bag “Strålskydsstiftelsen”, der informerer om de sundheds- og miljørisici, der er forbundet med elektromagnetisk stråling og arbejder for øget fokus på disse problemstillinger.

I interviewet fortæller hun bl.a. om, hvordan branchen har taget næsten fuldstændig kontrol over fortællingen gennem det seneste årti.

Mona Nilsson mener, at de forskere, der påviste, at der er alvorlige sundhedsrisici ved mobiltelefonstråling, principielt aldrig får lov til at komme til orde i den almindelige journalistik, og at de ignoreres af de ansvarlige myndigheder.
Hun fortæller også om en artikel om det første studie i verden om sundhedsmæssige konsekvenser af 5G, som hun var medforfatter til tidligere på året, og som Ericsson i en mail til redaktionen forsøgte at få fjernet.

Udsendelsen, der varer ca. 60 min., er på svensk, desværre uden undertekster. Hør udsendelsen fra Folkets Radio, den 6. sept. 2022, her:
https://youtu.be/DCaU8YuFnIU


Overvågning og digitalisering

Besparelser hos Datatilsynet 🤔
Regeringen ønsker nu, at skære ned for Datatilsynets muligheder for at afsløre og føre tilsyn med uregelmæssigheder og ulovlig databehandling, som f.eks. Cromebook skandalen.
Tankevækkende
Politikerne har fået et tilsyn, der laver deres arbejde og håndhæver loven, hvilket vi så i forhold til CromeBook-sagen.
Det var åbenbart ikke meningen, så vi må hellere skære ned på bevillingen og fyre i hvert fald fem ansatte. Så kan de lære det……
Kilde:
https://itwatch.dk/ITNyt/Politik/article14360815.ece


Der går et spøgelse gennem verden: Spøgelset hedder digitalisering 😠
Om digitaliseringens ‘lyksaligheder’
Der er mange, der allerede nu står udenfor den digitaliserede verden:
I en rapport fra Justitsia anslås det, at over 25 procent af danskerne ikke ønsker eller ikke kan benytte sig af digitale løsninger.Det er rigtig mange mennesker, mere præcist godt 1.5 millioner danskere, og der er ikke noget der tyder på, at der bliver færre i fremtiden.

Store grupper af unge har problemer med at adskille pligt-apps fra staten fra underholdning og andre forstår slet ikke brugen.

Og så bliver vi altså alle sammen gamle, og selvom vi lige nu sagtens kan jonglere smartphones og logins og passwords, så skal der ikke mere end en enkelt lille blodprop, et svigtende syn, en svag hukommelse eller rystende hænder til at umuliggøre det digitale liv, alt sammen ting, der ikke som sådan gør os til dårligere mennesker, men som altså kræver, at vi umyndiggør os selv, hvis vi fortsat vil benytte os af offentlige services. Hvis ikke, bliver vi til dårligere mennesker i statens øjne.
Det er uforståeligt og urimeligt, at et rigt samfund som det danske ikke kan oppebære alternativer i form af mennesker, man kan tale med eller finde ud af at bygge systemer som alle kan benytte.

Samfundet skal ikke være en stor computer. Det er et konkret sted, verden er altså ikke META, det er her vi lever, som mennesker med andre mennesker.
Analogisering er det kontrapunkt digitaliseringen har brug for.
Fordi mennesket er smukt.
Læs hele Anders Kjærulff’s artikel ‘Analogisering for et bedre samfund’ en kronik, der blev bragt i Politiken 4.8.2022, hvor han også slår fast at digitalisering ikke er grøn.
Kilde:
https://analogist.dk/analogisering-for-et-bedre-samfund-kronik-bragt-i-politiken-4-8-2022/


Er der en sammenhæng mellem Apple, Facebook og Pentagon (Deep State) – Del 1 🤔

Det digitale netværk blev i starten præsenteret som et medie med ubegrænset frihed. Microsofts første reklameslogan “Hvor vil du hen i dag?” fortalte om ubegrænset frihed og mobilitet på internettet.
Den indledende eufori viste sig dog snart at være en stor illusion. Ubegrænset frihed blev fastsat af kapitalen for at kunne suge det nye guld fra sig – dataene.
Frihed og kommunikation blev til total kontrol og overvågning. De sociale medier bliver mere og mere som digitale panopticons, der overvåger og hensynsløst udnytter det sociale. Artiklen fra Rubikon er første del ud af to, hvor Birgit Naujeck tager os med på en rejse gennem et udvalg af teknologier fra de sidste 65 år. Her i første del møder vi Pentagon, Apple og Facebook. I anden del møder vi bl.a. Google og Amazon samt person galleriet hos Big Tech.

Link til den oversatte artikel fra RUBIKON:
https://nejtil5g.dk/overvaagning/smart-politik-del-1/


Sammenhængen mellem Apple, Facebook, Google, Amazon, Big Tech og Pentagon (Deep State) – del 2 🤔

Det digitale netværk blev i starten præsenteret som et medie med ubegrænset frihed. Microsofts første reklameslogan “Hvor vil du hen i dag?” fortalte om ubegrænset frihed og mobilitet på internettet.
Den indledende eufori viste sig dog snart at være en stor illusion. Ubegrænset frihed blev fastsat af kapitalen for at kunne suge det nye guld fra sig – dataene.
Frihed og kommunikation blev til total kontrol og overvågning. De sociale medier bliver mere og mere som digitale panopticons, der overvåger og hensynsløst udnytter det sociale.
Artiklen her er anden del, hvor Birgit Naujeck tager os med på en rejse gennem et udvalg af teknologier fra de sidste 65 år.
I første del mødte vi Apple og Facebook. I anden del møder vi bl.a. Google og Amazon samt dele af person galleriet hos Big Tech.

Link til den oversatte artikel fra RUBIKON:
https://nejtil5g.dk/overvaagning/smart-politik-del-2/


Nødvendigheden af Digital skam

En følelse af digital skam kan på det personlige plan hjælpe os med at modvirke udnyttelsen af ​​vores data i den digitaliserede hverdag.

Vi eksponerer i stigende grad os selv i det digitale rum. Alt bliver fotograferet, livet dokumenteres omhyggeligt via Instagram, Snapchat og andre historier, og vi accepterer, at Google forfølger os mere omhyggeligt, end den mest jaloux eks-kæreste nogensinde kunne gøre.

Digital skam drejer sig om at give stof til eftertanke for mulige adfærdsændringer i vores håndtering af data.


Dataskam – med en ironisk reference til tidens skamdyrkelse
Med en ironisk reference til tidens skamdyrkelse bliver begrebet dataskam skitseres. Denne form for skam adskiller sig fra formerne for giftig skam og er beregnet til at hjælpe os med at udvikle et digitalt skamområde, der beskytter vores værdighed på Internettet, analogt med vores egen krop.

I denne forandringstid opfordres vi igen til at blive opmærksomme på følgende: Intet menneske er digitalt!

Link til den oversatte artikel finder du her. Her finder du ligeledes henvisninger til andre nyttige artikler:
https://nejtil5g.dk/uncategorized/digital-skam/


Massefængsling af byboere er ved at blive normen i den digitaliserede verden 😟

Begrebet intelligent vækst var en genial marketingstrategi, der blev lanceret i begyndelsen af ​​1990’erne. Mennesker kan normalt ikke lide at være involveret i dagsordener, de ikke har skabt eller godkendt, men de var helt med på ideen om at være intelligent. Hvem vil være dum?

SMART er det nu smart?
Konceptet med intelligent vækst har affødt et væld af afledninger, såsom Smart City, Smart Phone, Smart Network, Smart Home, Smart Streets, Smart Cars, Smart Grid, Smart Appliances og så videre. Grundlæggende står begrebet smart dog for alt udstyret med en teknologi til at styre det objekt, det refererer til.

Byplanlægning, som skal kontrollere og styre mennesker 🤔
Silicon Valleys store tech-virksomheder og lignende tech-hubs opfatter sig selv som byplanlæggere, men det er misvisende. Traditionelle byplanlæggere forsøger at bygge funktionelle byer, der fungerer for mennesker, men smarte byplanlæggere bygger derimod funktionelle byer, der er fokuseret på at kontrollere og styre mennesker.

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/smart-city/smart-city-panoptikon/
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/teleindustrien/truslerne-mod-vores-privatliv/


Ulovlig hjerneteknologi er blevet testet på mennesker i årtier 🤔
Dokumentarfilmen Absolute Brain.

‘Absolute Brain’ handler om videnskaben om kybernetik og dens politiske udvikling med hjerne-computerteknologi samt manipulation af gener.
Filmen viser den tidlige udvikling fra New York Times artikler og deres udfordring af CIA’s tankekontrolsystem. Den refererer til fakta fra svenske regeringsundersøgelser og det amerikanske sundhedsministerium. Filmen fortæller om udviklingen og de forskellige projekter fra et amerikansk-svensk perspektiv, afslutningen af denne version relaterer til det svenske parlamentsvalg i september 2022.

Filmen indleder med et tilbageblik på, hvordan kunstig intelligens, informationsteknologier og fjernstyring af hjernen udviklede sig. Meget af indledningen er refereret fra New York Times’ afslørende artikler, herunder da præsident Ford talte om CIA’s mord på udenlandske statsoverhoveder og en anden, da de stødte på CIA-dokumenter, der viste, at der allerede fra 1950’erne var projekter om at skabe ufrivillige mordere, der kunne lede til forskellige mål.

Filmen er en klage over Sverige for krænkelser af menneskerettighederne, for at have igangsat et politisk projekt med en skjult forbindelse mellem den menneskelige hjerne og statens supercomputere til medicinsk forskning, adfærdsmanipulation og hjerneeksperimenter.

Det hele er verificeret af professorer, af EU-råd, af Europa-Kommissionen og det amerikanske sundhedsministerium verificerer, at denne teknologi skaber en øget risiko for at kvinder føder genskadede børn. At det også gælder for Sverige, fremgår af afhandlinger fra Uppsala Universitet, som i 2021 meddelte, at genskader hos små børn er meget almindelige og hyppige.

Forbindelsen mellem befolkningens hjerner og statens supercomputere fandt sted i løbet af 1970’erne og1980’erne, og det var et forhold, der fandt sted i både Europa og USA. I regeringens undersøgelse, SOU 1991:17 fra Sundhedsstyrelsen, blev det forklaret, at et nyt sygdomspaorama havde fejet hen over den industrialiserede verden i de seneste årtier, og at det var præget af kroniske og langvarige sygdomme.

Siden da har psykisk sygdom været i samme spiral, ligesom adfærdsforstyrrelser, hjernesyre og 10% af små børn skal tage psykofarmaka før skolealderen. At det hele har samme årsag forstås i både filmen og bif-informationsmaterialet.

Kilder:
Se videoen her (50 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=Bzz6LTDfeJw&t=1s
Læs artiklen i News Voice:
https://newsvoice.se/2022/08/olaglig-hjarnteknologi/
SOU 1972:59: Att välja framtid
https://lagen.nu/sou/1972:59
SOU 1972:47: Data och integritet
Fra indledningen: “Udvidelsen af informationsbehandlingen fremkalder konturerne af en uhåndterlig politistat med en absolut effektiv og i sin virkning umenneskelig administration,”
https://lagen.nu/sou/1972:47
SOU 1991:17: Her fremgår det af delrapport 3, at et nyt sygdomspaorama farer hen over den industrialiserede verden i de seneste årtier, og at det var præget af kroniske og langvarige sygdomme.
https://weburn.kb.se/metadata/483/SOU_1192483.htm
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/overvaagning/hjernechip-skaber-nyt-menneske/


PODCAST: Tech-giganter stalker dig på nettet – sådan går du under radaren 🤔

I den virkelige verden ville de færreste ønske sig en stalker, der fulgte deres færden og noterede alt, hvad de foretog sig. Men på nettet giver vi gladeligt vores personlige data væk.
Transformator har i deres Podcast besøg af tre personer, der forsøger at frigøre sig fra tilværelsen som dataslave.

De færreste ønsker at blive fulgt af en fremmed, der noterer hvor du bor, hvem dine venner er, de steder, du handler, og de ting, du køber. Og at denne stalker derefter deler informationerne med alle mulige personer, som derefter tilbyder dig alle mulige varer og tjenester – for de ved jo lige præcis, hvad du kan lide, og hvad du vil betale. Men det er netop, hvad vi tillader disse store data-hajer.

Men ikke alle deler bevidstløst ud af deres data. Podcasten har besøg af tre personer, der er meget restriktive med, hvilke tjenester de benytter sig af.

Medvirkende:

Christian Damsgaard Jensen, professor i it-sikkerhed ved DTU,
Anders Kjærulff, journalist og privatlivsaktivist, og
Poul Henning Kamp, it-udvikler og blogger på Version2 om softwareudvikling, programmering og it-skepsis generelt.

Podcasten finder du her:
https://ing.dk/artikel/podcast-tech-giganter-stalker-dig-paa-nettet-saadan-gaar-du-under-radaren-260624
Læs også artiklen fra Ingeniøren:
https://ing.dk/artikel/digital-sporing-3-eksperters-metoder-at-undgaa-260745


Kan vi glemme, hvordan man SKRIVER?

Teknologibaserede løsninger er gavnlige for virksomheder, og når vi har brug for hurtig kommunikation. Men i en verden, hvor tastaturet har sparket pennen ud af spillet, er det vigtigt, at vi bevarer vores evne til at kunne kommunikere uden fuld afhængighed af teknologi.

Der er heller ingen tvivl om, at vi bliver manipuleret til at blive mere og mere afhængige af teknologi. Vil du acceptere det ???

Her er nogle spørgsmål til dig:

Hvornår tog du sidst en kuglepen op og skrev?
Har du pen og notesbog eller dagbog med i tasken?
Hvornår har du sidst sendt et lykønskningskort?
Når du er nødt til at skrive, lægger du mærke til, at din håndskrift bliver værre?
Det virker som om der findes en app til alt. Din telefon kan bruges som kalender, til at lave noter, til at lave lister osv. osv. Sociale medier har indtaget dagbøgernes plads. Fødselsdagsønsker sendes på sms eller messenger eller postes på FB.

Ja, det er bekvemt og nemt – men sådan lykkes manipulation. Det appellerer til vores ønske om bekvemmelighed og lethed – men på hvilken bekostning? Vil vi til sidst glemme hvordan man skriver? 🤔

Use It or Lose It – Neurale kredsløb, der ikke aktivt er involveret i opgaver i en længere periode, begynder at blive nedbrydt. Manglende brug af specifikke hjernefunktioner kan føre til tab af den funktion.
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2163175/Could-forget-WRITE-The-typical-adult-scribbled-hand-weeks.html

Når teknologien overtager klasselokalerne, kommer der så en dag, hvor børn ikke længere bliver undervist i at skrive?

HVAD KAN DU GØRE FOR AT DET IKKE BLIVER SÅDAN?

🖌 Køb en kuglepen!! 🖋 🖋 eller to!!
📝 Lav dine indkøbslister eller ‘things to do’-lister på papir!
🖊 Skriv dine fødselsdagsbeskeder til dine venner i et smukt kort
🖌 Start en dagbog – måske med ugentlige eller månedlige optegnelse med højdepunkter. (Og hvor skønt at have en bog at se tilbage på i stedet for at stole på Facebook for at vise dig dine minder eller Scroller tilbage for at finde ting!! )
🖍 Husk dine aftaler ved at skrive dem i en kalender.
✒️ Skriv håndskrevne påmindelser og sæt dem på dit køleskab
🖌 Start en dagbog – du kan endda elske den så meget, at du vil gøre det hver dag!!

SKRIFTEN PÅ VÆGGEN 😦 😦
(Og så er artiklen endda fra 2012)
“Fire ud af ti briter er afhængige af forudsigende tekst og i stigende grad afhængige af den for deres stavemåde, hvor en ud af fire regelmæssigt bruger forkortelser eller ‘tekst ‘
LOL (griner højt), U (dig) og FYI (til din information) er de mest regelmæssigt brugte forkortelser.

I dag sker det oftere via elektroniske midler at oprette en indkøbsliste, tage noter til et møde eller endda ønske en tillykke med fødselsdagen.

En tredjedel sagde, at når de skriver noget ned, har de ofte svært ved at læse deres egen skrift, når de kommer tilbage til det senere.


Og næsten halvdelen (44 procent) sagde, at deres skribleri hverken er rart eller let at læse.

En sjettedel af briterne synes ikke engang, at håndskrift stadig skal undervises i skolerne.

En ud af tre briter beskriver håndskrift som ‘flot’, men ikke noget, de ville have lyst til hver dag.”


Digitaliseringen af rummet

FCC vil bekæmpe rumaffald ved at kræve bortskaffelse af satellitter efter højst 5 år 🤔
Modstanden mod og advarslerne om opsendelse af titusindvis af nye satellitter til højhastighedsbredbånd og andre formål fortsætter i USA og på verdensplan, selv blandt satellitselskaberne (se f.eks. 1,2,3,4).

Nu har Federal Communications Commission (FCC) besluttet, at for at minimere rumskrot skal satellitselskaberne tage deres ikke-fungerende LEO-satellitter (Low Earth Orbit) ud af kredsløb inden for 5 år i stedet for 25 år. (5)

Nuværende satellitter undtaget
Satellitter, der allerede er i kredsløb, bliver dog undtaget fra det nye krav: “For satellitter, der allerede er godkendt af Kommissionen, og som endnu ikke er blevet opsendt, vil vi give en “grandfathering”-periode på to år, begyndende den 29. september 2022, for at give operatørerne mulighed for at inkorporere det femårige bortskaffelseskrav efter missionen i deres missionsmål,”

Reglen vil gælde for amerikansk licenserede satellitter. Det vil også gælde for operatører af ikke-amerikanske satellitter, hvis de søger markedsadgang i USA, for eksempel ved at levere bredbåndstjenester til indbyggere i USA. Det vil være muligt at få dispensationer fra femårsplanen fra sag til sag, især for videnskabelige forskningsmissioner.

SpaceX’s Starlink
SpaceX’s Starlink bredbåndsdivision, den største operatør af LEO-satellitter, ville tilsyneladende overholde den nye regel uden ændringer i den nuværende drift. Lavere højder hjælper med at fremskynde bortskaffelse: Da SpaceX søgte tilladelse til at bruge højder på 540-570 km i stedet for de 1.110-1.325 km, det oprindeligt opnåede godkendelse til, orienterede man FCC om, at deorbiting fra dette lavere interval kan udføres på måneder.

Antallet af satellitter mindskes ikke
Starlink har FCC-tilladelse til at opsende næsten 12.000 satellitter. Mens Starlink-satellitter i øjeblikket kredser om 540-570 km, vil omkring 7.500 af dets godkendte satellitter kredse fra 335 km til 346 km. SpaceX søger også tilladelse til yderligere 30.000 satellitter i højder fra 340 km til 614 km. (6)
OneWeb driver LEO bredbåndssatellitter i en højde af ca. 12.000 km. med deorbiting planer, der angivelig kræver bortskaffelse tidslinjer på fem år eller mindre. Amazon planlægger at lancere et par tusinde satellitter i højder på 590 km, 610 km og 630 km.

Kilder:
1) Jordbaseret 5G i 12 GHz-båndet ville forårsage skadelig interferens med bl.a. satellittjenester.
https://www.webpronews.com/spacex-says-dish-networks-5g-aspirations-could-render-starlink-internet-unusable/
2) Elon Musks Satellitinternettjeneste Starlink har reelt mistet sine frekvenser i Frankrig efter en juridisk kamp ført af miljøgrupper.
https://www.news18.com/news/tech/elon-musks-starlink-blocked-in-france-over-legal-battle-against-environmental-groups-4950923.html
3) Opfordring til risikovurdering:
https://www.activistpost.com/2022/03/group-asks-fcc-other-federal-agencies-to-pause-satellite-launches-for-180-days-and-conduct-proper-risk-assessment.html
4) Starlink-satellitter kan forstyrre detektion af nærjords asteroider, advarer undersøgelse
https://www.zerohedge.com/technology/starlink-satellites-may-disrupt-detection-near-earth-asteroids-study-warns
5) https://arstechnica.com/tech-policy/2022/09/fcc-aims-to-minimize-space-junk-by-requiring-faster-deorbiting-of-satellites/
6) SpaceX opgiver Starlink-plan, som Amazon protesterede mod, men kampen er ikke forbi:
https://arstechnica.com/tech-policy/2022/01/spacex-aims-to-launch-2nd-gen-starlink-satellites-soon-but-amazon-seeks-delay/
Se mere her:
Microwaving Our Planet:
https://safetechinternational.org/microwaving-our-planet/
Satellitter og droner skal understøtte det kommende 5G netværk:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/

Tak for at du læser med.

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening

August 2022
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Kære alle

Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende august måned. Videnscentret har på det seneste især haft fokus på:

World Economic Forum (WEF) og deres verdens syn. Det er vigtigt, fordi mange af verdens ledere efterlever den dagsorden, som er udmøntet derfra med et mål om den 4. industrielle revolution. Det gælder brugen af nye teknologier, som man påberåber kan løse alle vores problemer indenfor sundhed, miljø og klima. Men de forholder sig ikke til de enorme energimæssige omkostningerødelæggelsen af natur og lokalsamfund for at få de nødvendige mineraler eller den fuldstændige ukontrollerbare stigning i sundhedsskadelig strålig fra mobilmaster og de millioner af device man kaster i hovedet på befolkningen under overskriften SMART. Måske skyldes det, at det samtidig handler om overvågning og kontrol af befolkningen som ifølge WEF er en nødvendighed. En overvågning som allerede langsomt bliver implementeret bag om ryggen på os alle sammen. Det vil du hører mere om i det kommende nyhedsbrev.

Et andet fokus har været de gældende grænseværdier, anbefalet af ICNIRP og bl.a. ukritisk annekteret af Sundhedsstyrelsen, der accepterer de horrible interessekonflikter. Så længe vores myndigheder kun anerkender ICNIRP og deres dogme om opvarmning som praktisk taget eneste kilde til skader, kommer vi ikke langt med at sikre vores børn og vores natur mod konsekvenserne af den stigende menneskeskabte elektrosmog.

Herimellem er der rigeligt andet at tage fat på hvilket fremgår af indholdsoversigten.

God læselyst
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Indhold:

– ICNIRP og Grænseværdierne
– Mobilmaster
– World Economic Forum (WEF)
– Vores børn
– Dyrelivet og Miljøet
– Vores privatliv
– Forskning
– EHS og andre sundhedsrisici


ICNIRP og grænseværdierne

Sundhedsstyrelsen om grænseværdier og interessekonflikter 😟
Sundhedsstyrelsen udstiller sin egen inkompetence igen og igen

“Tager I hensyn til mulige interessekonflikter, når I vurderer de internationale anbefalinger?” (om grænseværdier for elektromagnetisk stråling – EMF)
Som svar på sit spørgsmål forklarer Sundhedsstyrelsen sig sådan:

Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med, at der skulle være skjulte interessekonflikter i ICNIRP eller WHO. Vi er heller ikke bekendt med, at disse organisationers arbejde med sundhedsmæssige aspekter af elektromagnetisk stråling skulle være finansieret af teleselskaberne eller deres respektive branche-organisationer. (1)

Når Sundhedsstyrelsen skriver sådan, må det bunde i bevidst uvidenhed, for som det fremgår af en nylig offentliggjort forskningsartikel er interessekonflikterne velkendte: (2)

… ICNIRP-medlemmer viser sig at have interessekonflikter, som påpeget af f.eks. (3): “Det etiske råd ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige, konkluderede allerede i 2008, at det at være medlem af ICNIRP kan være en interessekonflikt, som bør angives officielt, når et medlem fra ICNIRP udtaler sig om sundhedsrisici fra EMF (Karolinska Institutets dagbogsnummer: 3753-2008-609)”En EU-rapport (4) konkluderede i juni 2020, at “for virkelig uafhængig videnskabelig rådgivning kan vi ikke stole på ICNIRP”….

En gennemgang af ofte benyttede eksperter og forskningsråd
Videnscentret har over tid samlet information om diverse såkaldte “eksperter” samt deres interessekonflikter herunder hvordan de indgår i forskellige forskningsråd og organer. (5)

Den svenske Stralsakerhetsmyndigheten og ICNIRP
Den danske Sundhedsstyrelse læner sig op ad den svenske pendant Stralsakerhetsmyndigheten, SSM, som har et Videnskabelige råd om elektromagnetiske felter. Medlemmer af rådet er dog ikke opdateret hos Stralsakerhetsmyndigheten SSM, og skal derfor findes medlemmerne ud fra den seneste forskningsrapport (2). Vedr. ‘conflicts of interest’ henviser rapporten til hjemmesiden hvor heller intet fremgår. Ordet ‘selvstændigt’ forskningsråd får en meget hul klang, da hovedparten af medlemmerne har tilknytning til ICNIRP, og de øvrige deler mere eller mindre ICNIRP’s holdninger.

ICNIRP
Som bekendt er ICNIRP teleindustriens private NGO, den forsøger at fremstå uafhængig. Dens medlemmer rekrutteres internt og skal anerkende dogmet, at kun termiske effekter (opvarmning) er ansvarlig for skader, når det drejer sig om elektromagnetisk stråling. ICNIRP er ikke underlagt internationale konventioner eller andet. Alligevel har organisationen formået at sine anbefalinger til grænseværdier anerkendt af WHO og mange vestlige lande. Trods af grænseværdierne er forældede og uden videnskabeligt grundlag.

Kilder:
1) https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Spoergsmaal-og-svar
2) https://nejtil5g.dk/icnirp/icnirps-trylleri-og-illusion/
Her henvises også til denne oversigt der viser, hvordan medlemmerne af ICNIRP udgør et meningsmonopol:
https://www.investigate-europe.eu/en/2019/how-much-is-safe/
3) https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046
4) https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020_EN.pdf
5) https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/


ICNIRP’s retningslinjer for forskningsmetode til brug for anbefalinger til grænseværdierne for elektromagnetisk stråling.

ICNIRP erklæringen fra 2002 udgør de retningslinjer for videnskabelig metode, som ICNIRP (**) har opstillet for vurdering af alle forskningsstudier indenfor elektromagnetisk stråling både i al almindelighed samt som en generel metodik til brug for alle, som “følger ICNIRP” – noget bl.a. de danske og de øvrige nordiske myndigheder og regeringer erklærer, at de gør.

Et demokratisk problem
ICNIRP’s retningslinjer bliver automatisk gjort til bl.a. både norske og danske regler – uden nogen form for oversættelse. Det er et demokratisk problem, for i det tunge læsestof er der indpakket antagelser, som forbliver usynlige. På den måde bliver både forståelsesrammer samt industri- og magtstrukturer solidt cementeret – uden at vi skal ty til skræmmende “konspirationer” eller lignende for at forklare det.

Derfor fandt Einar Flydal (*) det nødvendigt i sommeren 2022 at oversætte erklæringen fra 2002 til norsk, et dokument som må betragtes som et nøgledokument. Det findes to versioner og Flydal anbefaler for nemheds skyld at man starter med dokumentet med fleste kommentarer. Og det er ingen skam i at stoppe, for det er stof, der er skrevet til folk der er uddannet indenfor området, som han skriver.

Introduktion samt henvisning til de to dokumenter henholdsvis med og uden kommentarer:
https://nejtil5g.dk/icnirp/icnirps-forskningsmetode/


Hvordan ICNIRP, AGNIR, PHE og en 30 år gammel politisk beslutning skabte og derefter dækkede over en global folkesundhedsskandale

Artiklen, som er skrevet af Simon Hodges i 2019, tager os – med udgangspunkt i den engelske historie om grænseværdierne og den elektromagnetisk stråling – rundt i mange hjørne af fortællingen om ICNIRP’s såkaldt videnskabelige tilgang samt deres utrolige evne til at vildlede og manipulere regeringer og myndigheder.

Helt centralt står, hvordan AGNIR (Advisory Group on Non-Ionising Radiation) i 2012 var med til at forpurre, at ALARA princippet eller “Så lavt som rimeligt opnåeligt” blev grundstenen i EU’s fremtidige vurdering af sundhedsrisikoen ved elektromagnetisk stråling.

Artikler kommer ind på rigtig mange emner:

Hvem er ICNIRP
Den omvendte risikovurdering af EMF og kemikalier
Forskellen på kortsigtede (ICNIRP) og langsigtede risikoparadigmer (f.eks. BioInitiative)
ICNIRP’s selvopfattelse som værende ‘konservativ’ og ‘forsigtig?
Hvordan ICNIRP’s grænseværdier i den virkelige verden umulig kan overskrides
Hvordan 666.000 basestationer med en radius af 12 meter blot at nærme sig ICNIRP’s grænseværdier
Grænseværdierne, der aldrig er blevet testet
Forbindelsen mellem ICNIRP, AGNIR (Advisory Group on Non-Ionising Radiation) og HPA (Health Protection Agency) og PHE (Public Health England)
En yderst kritisk rapport fra EU’s Temaafdeling for Økonomisk, Videnskabelig politik og livskvalitet (2011)
AGNIR’s rapport fra 2012 omgår WHO’s (IARC) klassificering af EMF som mulig kræftfremkaldende for mennesker (2B)
Hvordan EU’s indførelse af ALARA princippet (‘Så lavt som rimeligt opnåeligt’) blev saboteret
WHO er også infiltreret af ICNIRP
Udrulningen af fiber netværket og den neroliberalistiske stopklods

Læs hele artiklen oversat til dansk:
https://nejtil5g.dk/icnirp/graensevaerdierne-for-emf-og-den-virkelige-verden-et-engelsk-perspektiv/


Mobilmaster

Beviserne er klare: Det har konsekvenser at bo tæt på en mobilmast😔

Den spanske wildlife Biolog, BSc, Alfonso Balmori (1) udgav den 14. juli 2022 sit forskningsprojekt ‘Bevis for en sundhedsrisiko ved RF på mennesker, der bor omkring mobiltelefonbasestationer: Fra radiofrekvenssygdom til kræft’ (2)

Projektets formål var at gennemføre en fuldstændig gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur for at opdatere viden om virkningerne af mobilmaster på mennesker.

De overordnede resultater af gennemgangen viser tre typer virkninger fra mobilmaster på menneskers helbred: radiofrekvent sygdom (overfølsomhed), cancer samt ændringer i biokemiske parametre.

De eksisterende retningslinjer for beskyttelse af folkesundheden tager kun hensyn til virkningerne af akutte intense (termiske) eksponeringer og beskytter ikke mod langtidseksponering på lavere niveau. Eksponeringsvarigheden er afgørende for at vurdere de inducerede effekter.

Læs hele artiklen med relevante links og referencer her:
https://nejtil5g.dk/mobilmaster/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/


Ombudsmanden: Pengeindsamling

Folkebevægelsen VITA har brug for penge til brug for kampen mod mobilmaster 👍
Er du også frustreret over at endnu en ny telemast skyder op i dit nærområde og at du intet kan gøre ved det?
Hvis vi skal ændre på det skal vi have problemet gravet op med roden – roden hedder Sundhedsstyrelsen og deres inhabile rådgivere. (*)
Vi har allerede samlet ind til an gigantisk skrivelse til Sundhedsstyrelsen omhandlende dette og beviserne herfor.
Hvis vi skal videre med dette til Ombudsmanden så det rykker, skal vi samle yderligere ind – denne gang er målet 40.000.
Det gør vi hvis 10.000 betaler 4 kr.
5000 betaler 8 kr.
2000 betaler 20 kr.
1000 betaler 40 kr.
500 betaler 80 kr.
200 betaler 200 kr.
100 betaler 400 kr.
Det er er ikke uoverkommeligt, men vi kan kun gøre det sammen- præcis som vi har gjort det før!

Sparekassen Nordjylland. Reg.nr. 6237 Konto nr. 0015710101

På forhånd tak

*) Sundhedsstyrelsen har et lemfældigt forhold til sine egne habilitetsprincipper.
Troede du at Sundhedsstyrelsen er danskens vagthund på Sundhedsområdet?

Rambøll fortager de “uvildige målinger” af termiske akutskader samtidig med at de ansøger om masteopsætninger for teleindustrien.
ICNIRP, teleindustriens egen NGO, bruger styrelsen til at legitimere forældede grænseværdier, samt til at benægte de biologiske sundhedskonsekvenser.
Overlæge Christoffer Johansson, der rådgav styrelsen indtil hans stilling blev nedlagt, har haft 4 kontrakter med COWI, der planlægger den digitale infrastruktur. Hans forskningsprojekt der skulle underkende mobiltelefonens sundhedsrisici, blev underkendt af WHO som forskningsmæssig uvederhæftig.


Tysk domstol præciserer: Udlejere af arealer til mobilmaster kan holdes ansvarlige for EMF-relaterede skader

I en nylig dom fra juni 2022 har den regionale domstol i Münster afvist et såkaldt opsigelsessøgsmål anlagt af en kommune mod en mobiloperatør. Selv om kommunen ikke kunne få medhold i sagen, præciserer dommen et vigtigt faktum, som advokat W. Krahn-Zembol, der repræsenterede sagsøger kommunen i retten, oplyste om i en aktivitetsrapport.

Retten bekræftede, at ikke alene mobiloperatøren (som skadeforvolder) er ansvarlig for skader forårsaget af deres anlægsdrift, men også den ejendoms- og grundejer (som skadeforvolder), der stiller sin ejendom til rådighed til anlæggets drift. I tilfælde af skader kan ejendomsbesidderen i samme grad stilles til ansvar af tredje part, som den der ejer anlægget.

De danske myndighederne opfordrer kommunerne til at bidrage med udbygningen af 5G over det ganske land. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at myndighederne næppe kommer til at overtage kommunens ansvar, og det gør teleselskaberne heller ikke, så vidt den tyske dom og kommentarerne til sagsøgernes advokat.

I denne tid opsættes mange mobilmaster på boligkarriere, også i det almennyttige boligbyggeri, opsat mobilmaster (eller eksisterende master opgraderes). Her bliver det i givet fald formentlig de skadelidte selv, der kommer til at betale over huslejestigninger eller andet.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/mobilmaster-og-sikkerhed/tysk-domstol-praeciserer-udlejere-af-arealer-til-mobilmaster-kan-holdes-ansvarlige-for-emf-relaterede-skader/


World Economic Forum (WEF)

Rødderne til nutidens transhumanisme går historisk langt tilbage – del 1 til 3

Transhumanister vil med teknologiens hjælp målrettet forme menneskeartens udvikling, så det på et tidspunkt formentlig ikke længere giver mening at sige, at der er tale om samme art.
Men transhumanisme er ikke et nyt begreb, der er opstået i hovedet på lederne af the Great Reset. I sit tredelte essay fortæller Birgit Naujeck historien om gammeldags eugenik (racehygiejne) frem mod den moderne transhumanisme, der gør brug af kybernetik.

Første del handler om reorganiseringen af racehygiejnebevægelsen efter Anden Verdenskrig, som fulgte Sir Julian Huxleys krav om at “at gøre det utænkelige tænkeligt igen”. Hun kommer bla. ind på oprettelsen af WHO, UNESCO og Verdensnaturfonden WWF.
https://nejtil5g.dk/world-economic-forum/menneskelig-modellering-del1/

I anden del går Birgit Naujeck lidt længere tilbage i det 19. årh. historie for bedre at forstå, hvordan perversionen af videnskaben, kendt som eugenik (racehygiejne), som en ny videnskabelig religion opstod i det 19. århundrede. Hun berører det britiske imperium og dets kamp mod den nye verden og dens frigørelse; hvordan udviklingen i videnskaben ødelægger grundlaget for Malthus befolkningslov osv.

Som Birgit Naujeck skriver, er det nu:

vigtigere end nogensinde at forstå de modsatrettede paradigmer for at forhindre den dybt foruroligende ånd hos de store nulstillede arkitekter, der nu driver samfundet ind i en “fjerde industriel revolution” i troen på, at automatisering og kunstig intelligens vil gøre det meste af menneskeheden overflødig.

https://nejtil5g.dk/world-economic-forum/menneskelig-modellering-del-2/

I tredje del af essayet, som du kan læse her oversat til dansk, går Birgit Naujeck tilbage til rødderne for de giftige ideer, der karakteriserer nutidens unipolære paradigme, som ligger bag et milliardær-autoriseret Great Reset af verdens civilisation.

I denne nulstilling får vi at vide af folk som Klaus Schwab, at en fjerde industriel revolution ikke kun vil indlede en udbredt automatisering og kunstig intelligens på alle niveauer af samfundet, men også en sammensmeltning af menneske og maskine.

Personer som Elon Musk og Ray Kurzweil (Google) hævder, at denne fusion er nødvendig for at forblive “relevant” i den næste fase af vores udvikling. Davos-manden Yuval Harari siger, at evolutionens løftestænger nu bliver placeret af naturens tilfældighed i hænderne på de nye guder, der driver Google, Facebook og World Economic Forum (WEF).
https://nejtil5g.dk/world-economic-forum/menneskelig-modellering-del-3/

En advarsel
Birgit Naujeck kommer med en lille advarsel for læsningen vil ret sikkert være ubehagelig og vil kunne mærkes langt nede i maven, når du tænker på eugenikkens indflydelse på vores nutid.

Men skriver hun: “At ignorere et sådant emne vil ikke være i nogens tjeneste i det lange løb.”

Læs f.eks. også:
Lær World Economic Forum bedre at kende
https://nejtil5g.dk/world-economic-forum/laer-world-economic-forum-bedre-at-kende/
Internet of Bodies (IoB) og dig
https://nejtil5g.dk/internet-of-bodies/internet-of-bodies-iob-og-dig/


6G netværket vil være i drift inden udgangen af 2030 med enheder indsat direkte i din krop 🤔

I en tale ved et panel på World Economic Forum i Davos i maj 2022 udtalte Nokias adm. direktør Pekka Lundmark, (1) at han forventer, at 6G-mobilnetværk vil være i drift inden udgangen af 2030, samme forventning har Huawei. (2)

På spørgsmålet om, hvornår verdenen vil bevæge sig væk fra at bruge smartphones til at bruge smarte briller og andre enheder, der bæres på ansigtet, sagde Lundmark, at det vil ske, før 6G ankommer.

“Til den tid vil smartphonen, som vi kender den i dag, helt sikkert ikke længere være den mest almindelige grænseflade,” sagde han. “Mange af disse genstande vil blive bygget direkte ind i vores kroppe.”

Han specificerede ikke nøjagtigt, hvad han henviste til, men nogle virksomheder, såsom Elon Musks Neuralink, arbejder på at producere elektroniske enheder, (3) der kan implanteres direkte i hjernen og kan bruges til at kommunikere både med maskiner og andre mennesker. På et mere grundlæggende niveau kan chips implanteres i folks fingre og bruges til f.eks. at låse op for ting, hvilket vi allerede ser i dag.

Augmented reality
Andre steder arbejder amerikanske techgiganter som Meta, Google og Microsoft på nye augmented reality-headset, der en dag kan erstatte smartphonen.

I det samme panel udtalte Googles finansdirektør Ruth Porat: “Vi mener, at en af de store fordele ved augmented reality faktisk er at kunne løse problemer her på jorden.”

“Det vil være ting som at have briller, der kan oversætte, mens du taler,” tilføjede hun. “De er meget tæt på.”

Hvad med det enorme energi forbrug og strålingen 🤔
Lundmark sagde endvidere, at han tror på, at der i 2030 vil være en “digital tvilling af alt”men det vil kræve “massive beregningsressourcer.”

For at transmittere alle de computerbits, som metaverset vil kræve, skal netværk være mindst 100 gange eller endda 1.000 gange hurtigere, end de er i dag, sagde Lundmark

Hverken Lundmark eller nogen anden i Davos sagde noget om, hvilke vanvittige mængder energi det vil kræve, eller hvor de vil tage det fra i et Europa, der knap nok vil kunne holde hjemmene varme om vinteren. (4)

Der var heller ingen, der talte om de gigantiske strålingsproblemer, som deres nye vidunderlige verden vil have.

World Economic Forum og dets gudestatus
Davos-mennesket og WEF skal spille Gud, men de har virkelig ingen idé om, hvad konsekvenserne vil være, som Steigan.no skriver (5) Man risikerer at skabe et Frankensteins monster, som Mary Shelley skrev om i den berømte roman fra 1818.

World Economic Forum forestiller sig et Internet of Bodies: (6)

Vi går ind i æraen med “kroppens internet”: indsamling af vores fysiske data via en række forskellige enheder, der kan implanteres, sluges eller bæres.
Resultatet er en enorm mængde sundhedsrelaterede data, der kan forbedre folks velbefindende rundt om i verden og vise sig at være afgørende for at bekæmpe COVID-19-pandemien.

Hvad de ikke nævner, er, hvor praktisk det vil være for vores herskere at plante instruktioner direkte ind i vores hjerner i stedet for at gå den hårde vej gennem bestikkelse af medier, journalister og politikere til at manipulere os. Canada er et af de lande, som målrettet forfølger WEF’s mål.

Kilder:
1) https://www.cnbc.com/2022/05/24/nokia-ceo-says-6g-will-arrive-by-2030.html
2) https://www.cnbc.com/2019/09/26/huawei-ceo-working-on-6g-but-its-still-10-years-off.html
3) https://www.cnbc.com/2021/02/01/elon-musk-neuralink-wires-up-monkey-to-play-video-games-using-mind.html
4) Læs f.eks. mere her:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/traadloese-fodspor-bekvemmelighedens-skjulte-miljoemaessige-omkostninger/
5) https://steigan.no/2022/08/toppsjefen-i-nokia-6g-teknologien-vil-bli-bygd-inn-i-kroppene-vare/
6) https://www.weforum.org/agenda/2020/06/internet-of-bodies-covid19-recovery-governance-health-data/


Vores børn

Vore børn ofres til gavn for hvem?


Digitaliseringen i børnehaver og vuggestuer har taget overhånd
Der har i flere år været et vedholdende politisk pres for at skubbe mere digital læring ind i børnehaverne, men det er helt misforstået.
Det skriver Sigurd Agersnap, Formand for dagtilbudsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, i Politikken den 31. juli.

“I landets vuggestuer og børnehaver har iPads vundet indpas. Mange steder har de fået en lige så fast plads på legehylden som klodserne eller kuglebanen. Det har overrasket mig. Jeg vidste godt, at rigtig mange børn brugte iPads derhjemme. Jeg vidste også godt, at man flere steder havde dem i børnehaverne. Men efter at jeg har besøgt en lang række vuggestuer og børnehaver, har det overrasket mig, hvor stor en del af hverdagen iPads er blevet. Den udvikling mangler vi en diskussion af. Ikke mindst når Politiken i denne tid sætter et tiltrængt fokus på den omfattende digitalisering i Danmark.”

Politisk pres på institutionerne når det gælder digitalisering
“At iPads i dag fylder mere i vuggestuen og børnehaven, er ikke en udvikling, som er sket af sig selv. Det er heller ikke sket, fordi pædagogerne har kæmpet for det. Det er sket, fordi der har været klare politiske mål for digitalisering også af børnelivet. I regeringens digitaliseringsstrategi står der, at børn »tidligt i livet skal opbygge digitale kompetencer og forståelse for digital teknologi«. I flere af landets kommuner har man lavet digitale handlingsplaner, som pålægger vuggestuer og børnehaver at bruge digitale devices. Og ser man i de pædagogiske læreplaner for børnehaven, står der, at det pædagogiske personale skal arbejde målrettet med børnenes læring inden for f.eks. digitalisering.”

Hvad pædagoger, forældre og børn burde vide om brug af digitale devices herunder mobiltelefoner:

Vælg en enhed med en lav SAR-værdi.
Men du skal være bevidst om
– at grænseværdierne for SAR forholder sig kun til termisk opvarmning og ikke til de biologiske skader, der endda kan forekomme ved lavere effektniveauer uanset temperaturændringer.
– at SAR standard er udarbejdet ud fra en ca. 91 kg. og ca. 183 cm høj mandlig testdukke, som repræsenterer cirka 3% af befolkningen.
– Børn er særdeles sårbare fordi deres kroppe ikke er færdigudviklet.
Brug afskærmningsprodukter.
Sørg altid for, at børn har en anerkendt laboratorietestet afskærmning mellem dem og deres enhed. Du kan anskaffe dig etuier, som kan reducere EMF-eksponering med op til 99 %. Der findes særlige beskyttelsestæpper der er perfekt, når f.eks. børn slapper af og bruger deres enheder.
Øg tiden du tilbringer udendørs.
Fordelene for børn ved at tilbringe tid i naturen omfatter forbedring af den kognitive funktion, bedre koncentration, forbedret indlæring, lavere aggressionsniveauer og nedsat risiko for fedme.
Ved at lade børn gøre sig fri af teknologien for at lege udenfor, skaber det desuden en tid til digital detox. Tid som bruges uden teknologi er gavnlig, fordi det samtidig fravær af elektromagnetiske felter.
Begræns skærmtid hos børn.
Skærmtid er dårligt for den mental sundhed. Men det er også skadeligt, fordi blåt lys kan påvirke øjnene og kroppens naturlige søvncyklus negativt. American Academy of Pediatrics (AAP) fraråder skærme til yngre børn og anbefaler maks. 2 timer/dag til ældre børn og teenagere.
Gør legeområder og børneværelser til teknologifrie zoner.
Det vil fremme afbrudt leg, samt forbedre søvnen. Søvn er en kritisk faktor for børn, da søvn er et af ​​de vigtigste tidspunkter for vækst og udvikling.
Sundhedsstyrelsen læner sig op ad ICNIRP, teleindustriens egen NGO, der står bag de anbefalinger der lægger til grund for bl.a. Danmarks grænseværdier. Grænseværdier der kun baseres på den termiske effekt (opvarmning).
Alligevel har Sundhedsstyrelsen nogle ret markanter anbefalinger, når det gælder brugen af mobiltelefoner, hvor mange forældre og pædagoger mon kender til dem? Ganske få om nogen. For anbefalingerne gemmes grundigt væk – hvorfor mon?

Vejledninger
Brugsvejledningen for IPad fortæller blot at den overholder ICNIRP’s grænseværdier (SAR). Men læser du f.eks. manualen for lenovo-thinkbook kan du læse følgende i Brugermanualen:

“Hvor det er muligt, skal din radioenhed placeres på et bord, et skrivebord eller en bakke, hvilket også hjælper med ventilation. Brug enheden under for at begrænse eksponeringen fra radiobølger, gode radiosignalforhold og hold antennerne længst væk fra din krop og andre menneskers. Se brugervejledningen til dit produkt til view placeringen af ​​antennerne. Gravide bør holde antennerne væk fra deres mave og ungdom væk fra deres underliv. Bærere af elektroniske implantatudstyr (pacemakere, insulinpumper, neurostimulatorer osv.) Bør holde en afstand større end 15 centimeter mellem radioenheden og implantatet.
Overhold alle lokale begrænsninger, når du bruger din enhed i offentlige områder, såsom hospitaler, fly eller skoler..”

Apple’s produkter er formentlig ikke noget særligt i denne sammenhæng. Brugermanualen forholder sig igen blot til opvarmning og ikke til de biologiske sundhedsrisici.

Kilder:
1) https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8896405/Digitaliseringen-af-b%C3%B8rnehave-og-vuggestue-har-taget-overh%C3%A5nd
2) https://manuals.plus/da/lenovo/lenovo-thinkbook-14-gen-2-lenovo-thinkbook-15-gen-2-b%C3%A6rbar-manual#additional_information
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/


Beskyt din baby mod stråling ❤️

Heldigvis er mange forældre i dag bekymrede over risikoen for at deres babyer udsættes for elektromagnetiske bølger, artiklen her kommer med nogle bud på, hvordan du beskytter dit barn mod strålingen.

Mobiltelefonbølger: hvilke farer for babyer?
Vælg babyalarmer uden stråling
Hvordan reducerer man strålingen i sit hjem for at beskytte babyen?
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/boern/beskyt-din-baby-mod-straaling/


Eksponering for mobiltelefoner og anden trådløs teknologi påvirker vores reproduktive sundhed 😔

Trådløse enheder som mobiltelefoner, Wi-Fi og andre kommunikationsteknologier frigiver radiofrekvent stråling, og påfører skader på menneskekroppen.

I både humane og dyreforsøg er det påvist at eksponering for radiofrekvent stråling udsendt fra trådløse enheder absorberes af kroppen og kan skade reproduktions systemet.

Se en oversigt i artiklen og ændringer hos fosteret, det mandlige og kvindelige reproduktiv system på grund af radiofrekvent stråling.

Artiklen finder du her:
https://nejtil5g.dk/gravide/eksponering-for-mobiltelefoner-og-anden-traadloes-teknologi-paavirker-vores-reproduktive-sundhed/


Dyrelivet og miljøet

Ulovligt guld fra Amazonas ender i vores mobiltelefoner 🤨
Trods grønne løfter bruger Apple, Microsoft og Google guld i deres produkter, der stammer fra ulovlig udvinding i regnskoven. Det afdækker undersøgende journalister i Brasilien i en ny undersøgelse. (1)

Både mobiltelefoner fra Apple og Microsoft, og serverne hos Google og Amazon, indeholder nemlig guld der er udvundet ulovligt i Amazonas, til skade for både klimaet og oprindelige folk.

I 2020 og 2021 købte de fire teknologigiganter guld fra forhandlere i Italien og Brasilien, der har fået guld fra ulovlig udvinding i den brasilianske regnskov, viser en ny undersøgelse fra det brasilianske medie Reporter Brasil.

Det sker til trods for, at virksomhederne alle lover forbrugerne, at deres produkter er både etiske og bæredygtige.

“Vi gør det rigtige, også når det ikke er let”, skriver Apple for eksempel på sin hjemmeside. (2)

Den ulovlige minedrift fører både til afskovning og miljøforurening af regnskovens floder.

Der er eksempler på at de oprindelige folk, der bor tæt på den ulovlige minedrift, bliver blyforgiftede, og at kriminelle organisationer med tilknytning til mineprojekterne dræber civile (3) som følge af konflikter omkring mineprojekterne, skriver Reporter Brasil.

Det rapporterer Danwatch den 12. august. (4)

Danwatch har tidligere afdækket, at der ligger børnearbejde (5) bag det guld, der indgår i vores mobiltelefoner, og at vores smarttelefoner suger det sidste vand ud af verdens tørreste ørken. (6)

Kilder:
1) https://reporterbrasil.org.br/2022/07/exclusivo-apple-google-microsoft-e-amazon-usaram-ouro-ilegal-de-terras-indigenas-brasileiras/
2) https://www.apple.com/compliance/
3) https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/05/10/comunidade-yanomami-vive-em-clima-de-medo-e-inseguranca-um-ano-apos-ataque-de-garimpeiros.ghtml
4) https://danwatch.dk/ulovligt-guld-fra-amazonas-ender-i-vores-mobiltelefoner/
5) https://old.danwatch.dk/undersogelse/boerneguld-i-din-mobil/
6) https://danwatch.dk/undersoegelse/vores-elbiler-og-smartphones-suger-vandet-ud-af-verdens-toerreste-oerken/
Læs mere her:
Energipolitikker i den hyperforbundne æra: 5G’s miljøparadoks:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/5gs-miljoeparadoks/
Dokumentar: Prisen på grøn energi:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/dokumentar-prisen-paa-groen-energi/


Fuldstændig misforstået: Sporing af truede arter med radiofrekvent stråling som underholdning 🤨

Sonar og sporing af truede dyrearter aktuelt hvaler og hajer 24/7 som en “spændende” form for bevarelse er en usandhed, der ikke kan accepteres. Feel Good-oplevelse vs. manipulation. Paradigmet demonstrerer noget væsentligt ved manipulation og de menneskelige følelser. Læs artiklen fra Naturalblaze.

Aktuel sponsoreret reklame på Facebook
Lige nu reklameres der på Facebook om køb af et sporingsarmbånd til bla. hvaler og hajer. Du er med til fjerne 2 kg plastik fra havene hvilket er fint nok, men når hele lokkemidlet pakkes ind i armbånd “med et hemmeligt adgangslink for at finde ud af din hvals navn, rehabiliteringshistorie og spore dens bevægelser i verdenshavene for at overvåge den hver dag!” Her springer kæden af.

Feel-good-oplevelse der understøtter løgnen om risiciene ved elektromagnetisk stråling

Bærer du et dyresporingsarmbånd, kan du få en feel-good-oplevelse, hver gang du ser på dit håndled, eller ser kortet over en skildpadde, der via en radiotransponder er forbundet til en satellit, der sender data til en mobiltelefon på den anden side af jorden – også selvom hele paradigmet påvirker dyrets, andre menneskers og hele planetens sundhed.

Vi udfører usikre eksperimenter ved at påtvinge naturen en kommunikationsteknologi og dataindsamling, som ikke understøttet deres bevarelse, men derimod understøtter løgnen om risiciene ved elektromagnetisk stråling (EMF). Løgne bliver implementeret, når uskyldige mennesker bidrager til en indsats, hvor de bevidst bliver tilbageholdt information om det overordnede billede.

Til orientering er bemærkninger i annoncernes kommentarfelt ikke velkomne. Jeg modtager nu kun annoncerne, men kan ikke lægge kommentarer op 🤔

Kilder:
https://www.naturalblaze.com/2021/12/emf-rf-5g-iout-tracking-endangered-species-with-rf-mistaking-data-collection-for-conservation-and-exploiting-students.html
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/smart-ocean-og-livet-i-havet/


Vores privatliv

De kommunale IT-konsulenter har svært ved at forstå privatlivsproblemerne med børns data i Google-system 😟

Sociolog Tomas Vlk satte sig for at undersøge de ansvarlige it-konsulenters rationaler og overvejelser. (1)

Hans konklusion:
“Fokus er, at man skal beskytte mod hackere og andre udefrakommende, og beskytte brugerne af systemet mod deres egen fejlbarlighed. De har slet ikke forestillet sig, at softwaren kunne stjæle fra os. Det er en menneske-centrisk forestilling, at data er noget mennesker bevidst skaber og kan forbryde sig mod eller stjæle.” Og han tilføjer:
“De havde slet ikke blik for at et system, uden at vi ved det, bruger alle mulige trackere og skjulte måder at gemme oplysninger om os på.”

Sikkerhedsforståelse er for længst forældet
“Deres antagelse er problematisk, fordi det slet ikke er der, vores teknologi er nu. Der sker et brud omkring årtusindskiftet, hvor Google finder ud af, at de skal kombinere datapunkter for at skabe en anden slags værdi, så it-konsulenternes sikkerhedsforståelse hører til dengang, hvor vi havde vores egne computere i EDB-rummet, og det flugter slet ikke med nutiden og den nyeste Schrems-afgørelse.”

Kun tre ud af 98 kommuner kan holde data helt for sig selv
Ifølge et nyt GDPR-værktøj har både kommuner og staten mere end vanskeligt ved at beskytte borgernes data mod overførsel til tredjelande. Det er dybt problematisk.

Schrems II-dommen
Dommen er opkaldt efter aktivisten Max Schreems fra NGO’en ’NOYB’ (None Of Your Business). Dommen tager dybest set udgangspunkt i, at amerikanske efterretningstjenester kan pålægge amerikanske firmaer at gemme data fra europæiske firmaer og aflevere dem – uden at fortælle at de gør det. Konsekvensen er, at den hidtidige aftale om overførsel af data mellem USA og EU, Privacy Shield, ikke længere gælder. Der forhandles om en ny aftale, men det kan have lange udsigter. KL anbefaler selv, at man for nuværende helt forsøger at undgå overførsel til tredjelande, uanset vurderingen af sikkerheden. (2)

Kilder:
1) https://radarmedia.dk/sociolog-it-konsulenters-forstaaelse-for-privatlivsproblemer-med-google-er-som-en-laegmand/
2) https://radarmedia.dk/gdpr-kun-tre-ud-af-98-kommuner-kan-holde-data-helt-for-sig-selv/
Læs mere om Google her:
https://nejtil5g.dk/overvaagning/hvordan-google-hjernevasker-boern-kontrollerer-offentlig-politik-og-paavirker-valg/


Ingeniørforeningen: Chromebook-sagen viser, at myndighederne har sovet i timen 🤨

Mange folkeskoler og andre offentlige myndigheder ligger, som de har redt, når de har valgt at engagere sig så tæt med amerikanske Tech virksomheder som Google og Microsoft fremfor at tænke i mere bæredygtige og uafhængige løsninger.

“Problematikken om behandling af persondata har været kendt i årevis, og Google leverer jo ikke billige Chromebooks til danske folkeskoler af ren velgørenhed. De gør det for at få en fremtrædende placering i børn og unges bevidsthed, så de tidligt lærer Googles løsninger at kende, mens Google høster både klik og data fra danske børn. Men der findes jo alternativer”, siger Kåre Løvgren og peger på Tyskland som et eksempel på bæredygtige og GDPR-ansvarlige it-løsninger.

”Her og nu handler det om at minimere de data, man lægger op i skyen. Det gælder faktisk for alle offentlige myndigheder, at de skal tænke i en bedre anvendelse af cloud, som man i dag hovedløst lægger hvad som helst op i. For eksempel er det som oftest slet ikke nødvendigt at gemme alle data med CPR-nummer for at løse en opgave, men det gør de fleste myndigheder alligevel.”

Det skriver Folkeskolen den 12. aug. med henvisning til en pressemeddelelse fra Ingeniørforeningen:
https://www.folkeskolen.dk/helsingor-kommune-it/ingeniorforeningen-chromebook-sag-viser-at-myndighederne-har-sovet-i-timen/4668935
Se mere om Google her:
https://nejtil5g.dk/overvaagning/hvordan-google-hjernevasker-boern-kontrollerer-offentlig-politik-og-paavirker-valg/


Europa-Kommissionen sagsøgt for overtrædelse af EU’s egne databeskyttelsesregler 🤔

Europa-Kommissionen står over for en retssag fordi man overtræder sine egne databeskyttelsesregler, når borgernes personlige data overføres fra en af ​​EU’s websteder til USA.

Internationale dataoverførsler på tværs over Atlanterhavet blev dømt ulovlige af EU-Domstolen for to år siden i den skelsættende Schrems II-dom, og dermed blev fortolkningen af ​​EU’s generelle databeskyttelsesforordning defineret.

Den amerikanske jurisdiktion blev anset for at have utilstrækkelig databeskyttelse, da amerikanske efterretningstjenester kunne få adgang til personoplysninger om EU-borgere uforholdsmæssigt let og uden retsmidler.

GDPR gælder ikke direkte for EU-institutionerne, som dog er bundet af en lignende forordning, men retssagen forventes at udvide virkningen af ​​Schrems II-dommen til også at omfatte dem.

Sagen blev indledt af en tysk statsborger, som ikke blot erklærer, at EU-ledelsen ulovligt overfører data, men hævder, at den undlader at afsløre tilstrækkelig information om sin databehandlingspraksis.

“Retssagen mod Europa-Kommissionen er et signal for databeskyttelse i Europa,” siger Thomas Bindl, grundlægger af Europäische Gesellschaft für Datenschutz, den organisation, der støtter sagsøgeren i sagen.

»Selv om en afgørelse fra Retten ikke ville give nogen direkte retningslinjer for retspraksis i Tyskland, Spanien eller andre lande, ser vi stor betydning i den. Det ville være et klart tegn på, at alle skal overholde databeskyttelseskravene,” tilføjede han.

Baggrunden
Retssagen vedrører webstedet for Conference of the Future of Europe, en konference, der har til formål at engagere EU-borgere i at bestemme fremtiden for blokken og dens medlemslande.
Amazon Web Services er vært for webstedet, og derfor overføres personlige data, såsom IP-adressen, til USA, når du tilmelder dig begivenheden.
Desuden giver Kommissionens websted også brugere mulighed for at logge ind via deres Facebook-konti. De amerikansk-baserede sociale medier er også blevet udfordret for ulovligt at overføre personlige data til USA, og en klage i denne forbindelse er i øjeblikket ved at blive undersøgt af den irske databeskyttelseskommissær.
EU-domstolens dom ventes at tage mellem 12 og 18 måneder.

Kilde:
https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/european-commission-sued-for-violating-eus-data-protection-rules/


Forskning

Kan signalerne fra nervebaner i hjernen forstyrres af trådløs kommunikation 🤔
Det var det spørgsmål, der blev udforsket af en af veteranerne inden for forskningen i, hvordan livets grundlæggende funktioner drives af elektriske impulser, nemlig Andrew Marino og hans medarbejdere.

Det skriver Einar Flydal i sin blogpost den 27. juli 2022. (1)

Selve tankegangen bag projektet kan ses som en detalje i det, der diskuteres i artiklen af Panagopoulos et al. (2021) (2)

Panagopoulos et al.’s matematiske model
Panagopoulos et al. har præsenteret en matematisk model, der er baseret på forskning, han har udført på bananfluer, og andre har været involveret i andre metoder. Modellen understøtter, at en af hovedårsagerne til de lidelser, mange mennesker oplever fra menneskeskabte elektromagnetiske felter, er de meget lavfrekvente impulser, som indgår i radiokommunikation og “beskidt strøm”. Med modellen kan man beregne, hvilke kombinationer af pulsfrekvenser og intensitet (“styrke”) der vil forstyrre de normale elektriske udladninger af cellevæggene og derved udløse forhøjet oxidantproduktion og all-handed downstream-effekter.

Modellen har en prognostisk evne: Dvs. at den kan bruges til at beregne og forudsige biologiske effekter, der vil være skadelige for mange, og som kan observeres i praksis.
En ting er at skabe en model, der passer med observationer og antagelser om, hvordan kanalerne i cellevæggene kan udløses. Noget helt andet er at måle, at sådanne impulser faktisk virker i detaljer ved at forstyrre, hvornår den enkelte elektriske ladning skal resultere i en udladning. Det er, hvad Marinos team har gjort. Og de gjorde det helt tilbage i 2009.

Ændringer i hjernens indre signalering
Forsøget viser, at man kan måle på hjernens elektriske aktivitet, at sådanne impulser fra radiosignaler faktisk fører til ændringer i hjernens indre signalering: Nervesignaler udløses, når de ikke skal udløses, fordi impulserne fra mobilen tilføjer ekstra energi, der får signalet til at blive udløst, før den normale ladning er afsluttet. Det kunne de måle ved at sende impulser ind, som de selv skabte, og så se om de ændrede sig, når 217 Hz-impulserne dukkede op. (Sådanne impulser er en fast del af GSM-systemet. De kommer fra mobilmasterne og fra mobilerne. Al radiokommunikation udsender impulser, både ganske faste og varierende.)

En oversigt
Einar Flydal giver her en oversigt samt et billede af test setuppet. For at få detaljerne, skal du gå til kilden som dog er meget teknisk.
“Hvis elektromagnetiske felter til mobiltelefoner (EMF) er farlige, som det antages i forskningslitteraturen, skal der være processer eller mekanismer, der gør det muligt for kroppen at detektere [de elektromagnetiske, EC] felter.
Vi antog som hypotese, at de lavfrekvente impulser på 217 Hz som bliver skabt af mobiltelefoner bliver opdaget ved at de overføres til en slags sensor, noget som ville kunne bevises, hvis [vi fandt at] impulserne har evnen til at udløse spændinger, som vi tilfører (“evoked potentials”, EP).
Elektroencefalogrammer (EEG) blev registreret fra seks standardsteder [på hovedet] hos 20 frivillige og analyseret for at opdage hjernepotentialer som blev udløst af en puls af den type, der produceres af mobiltelefoner. De potentialer, vi anvendte, blev fundet igen, med forventet forsinkelsestid, hos 90 % af de frivillige, og de blev beregnet ved hjælp af en ikke-lineær metode til EEG-analyse. De påførte potentialer blev slet ikke opdaget, når EEG blev analyseret ved hjælp af tidsgennemsnit. Muligheden for systematiske fejl blev udelukket ved analyser af lignende eksponering.
Resultaterne viste, at mobiltelefoner udløser anvendte potentialer med en hastighed på 217 Hz ved normal telefonbrug. Kronisk produktion af ændringerne i hjerneaktivitet kan være relevant for rapporterne om sundhedsrisiko blandt mobiltelefonbrugere.”

En præcision
Denne påvirkning kan ikke fanges af de nuværende retningslinjer eller afspejles i de nuværende grænseværdier.

Hele det fundament, som vores strålebeskyttelse er baseret på, er fuldstændig blindt for sådanne effekter, og udstyret med solide skyklapper mod overhovedet at tænke i sådanne retninger.

At gennemsnitsberegninger sletter spændingsvariationerne siger sig selv, men det er hvad ICNIRP-retningslinjerne bruger. Det er også derfor, de er blinde for de effekter, som bliver testet her.

Man kan fantasere i detaljer om de skadelige effekter, der kan komme af, at hjernens signalering bliver forstyrret og udløst på det forkerte tidspunkt.

Eller du kan gøre som bl.a. den basalmedicinske læge Martin L Pall: samle al den litteratur, der antyder, at et forstyrret signalering i centralnervesystemet kan føre til Alzheimers, Parkinsons og andre neuro-lidelser. Det gjorde han i en artikel i 2016 (Pall 2016), hvorefter Pall nærmest blev hædret for at forfølge sin frie fantasi og ikke forskning. For resultatet var åbenbart meget ubehageligt. Og sådan noget ønsker man ikke at vide noget om.

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2022/07/27/en-teknisk-detalj-om-signaler-i-hjernen-med-store-konsekvenser/
2) https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/menneskeskabte-elektriske-pulseringer/
Litteratur:
Carrubba S, Frilot C 2nd, Chesson AL Jr, Marino AA. Mobile-phone pulse triggers evoked potentials. Neurosci Lett. 2010 Jan 18;469(1):164-8. doi: 10.1016/j.neulet.2009.11.068. Epub 2009 Dec 4. PMID: 19961898.
Pall ML. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat. 2016 Sep;75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001. Epub 2015 Aug 21. PMID: 26300312.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599?via%3Dihub


GOLIAT: 5G-eksponering, kausale virkninger og risikoopfattelse gennem borgerengagement.

GOLIAT (5G expOsure, causaL effects og rIsk perception through citizen engAgemenT) er et femårigt forskningsprojekt, der har til formål at give svar på nogle af de spørgsmål, som de nye trådløse teknologier stiller, med særligt fokus på 5G.

Projektet har en samlet finansiering på 9,3 millioner €, hvoraf 7 millioner € er leveret af EU’s Horizon Europe forsknings- og innovationsprogram under Grant Agreemen.
Projektet løber fra 1. juni 2022 – 31. maj 2027

Formålet med projektet
Formålet med GOLIAT er at overvåge eksponeringen fra radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF), især fra 5G, give ny indsigt i de potentielle årsagsmæssige sundhedseffekter samt forstå, hvordan eksponeringer og risici opfattes og bedst kommunikeres ved hjælp af borgerinddragelse.

Kilde:

https://www.isglobal.org/en/-/5g-exposure-causal-effects-and-risk-perception-through-citizen-engagement


EHS og andre sundhedsrisici

Stråling fra 5G mm. bølgerne er farligere end vi tror, men hvem har ansvaret 🤔

Vi hører ofte, at 5G teknologien ikke er farlig, de høj frekvente stråler kan jo ikke absorberes i den menneskelige hud, så alene af den grund er der ingen grund til bekymring.

Kommentarer, der ofte fremsættes af IT folk og andre, der har købt ICNIRP’s præmis om, at der kun eksistere termiske effekter, og som arrogant tilsidesætter hele den veldokumenterede biologiske forskning.

Den biologiske forskning har dog længe vidst, at de pulserende højfrekvente stråler bliver optaget i de øvre hudlag. Dr. Don Maisch beskriver her, at de højfrekvente stråler er med til at generere mere stråling, der derved kan trænge længere ind i huden.

Dr. Don Maisch’s artikel er offentliggjort på Dariusz Leszczynski blog den 3. august 2022. Den er her oversat til dansk.

Emner der diskuteres kort i artiklen:

Brillouin Precursorer. Mekanismen, der øger effekten af den pulserende stråling i den menneskelige hud.
Behovet for pålidelig forskning.
Usikkerheder med ICNIRPs termisk baserede grænser for millimeterbølgeemissioner.
En potentiel risiko for udlejerne af mastepladser.
Forsigtighedsprincippet
Artiklen dokumenterer, at der er al mulig grund til at bruge FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET, som det oprindelige var tiltænkt.

Den oversatte artikel finder du her:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/straaling-fra-5g-mm-boelgerne-er-farligere-end-vi-tror-men-hvem-har-ansvaret/


Olle Johansson: Fuck your telephone 🤔

Hvad får en ass. professor Olle Johansson til at sætte en sådan overskrift i Newsvoice den 17. marts 2021? (1)

Såmænd blot denne kendsgerning: “Den nuværende reproduktive situation kan ikke fortsætte meget længere uden at true menneskets overlevelse.”

Olle Johansson refererer til en artikel i Guardian fra 26. februar 2021 (2) hvor Shanna Swan, en miljø- og reproduktiv epidemiolog ved Icahn. School of Medicine ved Mount Sinai i New York, citeres for ovenstående. Hun slår nemlig fast,

at den forestående fertilitetskrise udgør en global trussel, der kan sammenlignes med klimakrisen.

Den ektromagnetiske stråling
Som Olle Johansson påpeger, så er der en synder som imidlertid slet ikke bliver nævnt: de elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner, WiFi-routere, trådløse smartmålere og trådløse babyalarmer!

Når sædceller udsættes for mobiltelefon- og Wi-Fi signaler finder man nemlig nedsat sædantal, nedsat bevægelighed, nedsat levedygtighed og andre funktionsfejl samt DNA-beskadigelse og alvorlige virkninger på fertilitet.

Herudover kan elektromagnetisk stråling øge oxidativt stress i cellerne og føre til forøgelse af proinflammatoriske cytokiner og lavere kapacitet til at reparere genotoksisk DNA enkelt- og dobbeltstrengsbrud.

I artiklen – med flere henvisninger – gennemgår Olle Johansson noget af den tilgængelige viden på området:
https://nejtil5g.dk/gravide/olle-johansson-fuck-your-telephone/

Tal fra Danmark viser at i 2018 havde 35 procent unge mænd (19-20 år) en decideret lav sædkvalitet.
Kilde: Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion; Tidsskriftet Human Reproduction


Dokumentar: Generation Zapped

I den lille trailer spørger Olle Johansson, neuroforsker fra det verdensberømte Karolinska Institute:

Hvor meget mere stråling trænger ind i din krop i dag sammenlignet med for 10 år siden, er det 2 gange eller 3 gange så meget ??
FORKERT, det er 1 milliard milliard gange mere. Det er et 1 tal med 18 nuller = 1.000.000.000.000.000.000

Generation Zapped er en dokumentar, der afslører de alvorlige sundhedsrisici som den trådløse teknologi medfører fra infertilitet til kræft. Især er der fokus på vores børn og unge, der hører til de mest sårbare. Filmen foreslår også måder hvorpå du kan reducere din eksponering og beskytte din familie.

Dokumentaren (2017) byder på en imponerende række af internationale videnskabsmænd: Martin Blank, Lennart Hardell, Magda Havas og mange flere samt eksperter i folkesundhed.

Se trailerende her med danske undertekster (2½ min.):
https://youtu.be/h7R4gKs8ViI
Hele dokumentaren ‘Generation Zapper’ finder du her (1 time og 14 min.):
https://youtu.be/kyUl5Rnm2c8


De fysiske reaktioner på beskidt strøm og elektromagnetiske stråler (EMF) bliver vor tids pandemi 😔

De to franske kræftforskere Belpomme og Irigaray ved Université de Paris offentliggjorde i maj 2022 en omfattende gennemgang af el-overfølsomhed (EHS) i forskningstidsskriftet Environmental Research.

Artiklen opsummerer forskningshistorien bag de overlappende udtryk ‘mikrobølgesygdom’, ‘el-overfølsomhed’, ‘EHS’ og ‘IEI-EMF’ og præsenterer den aktuelle status for viden.

De to forskere giver udførlige beviser for, at det er på tide at slippe af med forestillingen om, at akutte reaktioner på EMF-eksponering skyldes angst og fantasi. De har et solidt biofysisk fundament. Forskerne taler om en global farce – en pandemi – som der hurtigst muligt skal gøres noget ved.

Rapporten
I artiklen, som kan læses på norsk (1), opsummerer de to forskere de mange forskningsrapporter, der dokumenterer skadelige, akutte reaktioner – det, vi kalder elektrisk overfølsomhed (EHS) – og de viser, hvordan fundamentet for ICNIRP’s og WHO’s retningslinjer, som også de danske myndigheder støtter sig til, er baseret på forskning med metodiske fejl, fejl der fører til en manglende evne til at verificere eventuelle skadelige virkninger.

De forskningsresultater, der dokumenterer, at elektrisk overfølsomhed – eller EHS eller IEI-EMF eller mikrobølgesygdom – er biofysisk skabt og udløst, kan ikke længere bortforklares som angst og fantasi, med mindre man går overfladisk eller uredelig til værks. Den gennemprøvede mekanisme via ionkanalerne er en forklaring, der ikke kan bortforklares. (Panagopoulos m fl 2021, (2)). De to franske forskere viser, at WHO’s sædvanlige krav til evidens for at få anerkendt en sygdom er opfyldt.

Sammenfald mellem EHS og MCS
Andre mekanismer er mere på hypotesestadiet, men det gælder for megen medicin og biologi og betyder ikke, at det er i orden at hævde, at de ikke eksisterer. Særlig interessant er hypotesen om, at elektrisk overfølsomhed og MCS – multipel kemisk overfølsomhed – synes at være nært beslægtede: En hel del el-overfølsomme mennesker har også MCS, og det ser ud til, at kraftig eksponering for den EMF og de kemikalier, vi omgiver os med, kan bidrage med at udløse den ene såvel som den anden. Vi taler derfor om miljøskabte lidelser, og ikke om teknologiangst eller psykologiske forklaringer.

Et dokument til brug for egen læge
Som Einar Flydal skriver (3) er artiklen også brugbar i forhold til din egen læge, særlig hvis du er en af de som ikke bliver troet på fordi din læge ikke ved at «mikrobølgesyndrom» er almindelig godtaget og fortsat er en legitim forklaring som også i dag bruges af f.eks. USAs Nationale Videnskabsakademi, at WHO har godtaget EHS som diagnose (dog ”uden kendt årsag”), at IEI-EMF (idiopatisk miljøintolerance tillagt EMF) er en kurant toksikologisk betegnelse anbefalet af WHO, og at ICD-systemet har en diagnose «W90 Eksponering for anden ikke-ioniserende stråling».

Det er ikke en forudsætning at være enig i det hele
Man behøver ikke at være enig med forfatterne om alt, hvad de skriver for at drage fordel af artiklen. For eksempel vil de diagnosticere elektrisk overfølsomhed som en sygelighedstilstand, mens andre vil se det som et handicap, og andre igen vil hævde, at elektrisk overfølsomhed er inden for normalen, da al biologi reagerer på EMF-eksponering, og at det derfor er vores brug af elektriciteten, der er sygelig.

Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/07/BelpommeIrigyrai-2022-NorskEngelsk-Hvorfor-el-overfolsomhet-og-tilknyttede-symptomer-er-forarsaket-av-…-Environmental-Research-212.pdf2) Forskningsartiklen findes også oversat til norsk.
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/menneskeskabte-elektriske-pulseringer/
3) https://einarflydal.com/2022/07/12/ny-fagartikkel-pa-norsk-dokumenterer-fysiske-reaksjoner-pa-skitten-strom-og-mikrobolger-som-var-tids-pandemi/

Tak for at du læser med.

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
Juli 2022
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle

Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende juli måned. Som nævnt i sidste nyhedsbrev er Videnscentret blevet censureret af Mailchimp, hvorfor der er kommet lidt uorden i udsendelsen af nyhedsbrevet, da der skulle findes en ny platform m.m. Det skulle vi gerne snart have rådet bod for.

Facebook er nu begyndt helt vilkårligt og pludseligt at slette opslag fra Videnscentrets FB side. Der henvises til at Videnscentret overskrider fællesskabsreglerne for spam (?!?). Lige nu hedder processen derfor også at sikre, at alle væsentlige opslag ligger på hjemmesiden. Er man utilfreds med afgørelsen kan det angives i et afkrydsningsfelt, men det vil ikke ændre på afgørelsen. Begrundelsen: Facebooks medarbejdere har desværre for travlt !!!

Her har vi også travlt for der er rigtig megen viden, der bør formidles videre til jer. Som jeg plejer at sige, så omfatter 5G problematikken størstedelen af de udfordringer, der omgiver os i dagens samfund.


Indhold:
– Grænseværdierne
– Overvågning
– Sundhedsrisici
– Skoler
– EHS
– Smart Farming
– Tvangsarbejde og menneskerettigheder


Husker du at forbinde dig til det virkelige liv

En lille fin video, der stiller spørgsmål til vores og måske ikke mindst vore børns brug af mobiltelefonen og hvordan de Sociale Medier gør alt for at fange os ind i deres egen verden.

Mange glemmer, at de er en del af en verden med rigtige levende mennesker, dyr og natur. At der er muligheder for at bruge og udvikle sin egen fantasi osv.

Som hundeejer ser jeg mange, hvor det snarere er deres mobil, de går tur med end deres hund. Nogle gange er det mødre, der er mere optaget af mobilen end deres barn i barne- eller klapvognen. For andre nydes naturen med headsettet eller de nye Ipods godt sat fast i ørerne

Nej, det er – heldigvis – ikke alle og derfor er det så vigtigt, at vi husker at være opmærksomme på hinanden, hilser, får øjenkontakt, eller hvad der nu ligger mest naturligt til os. Vi er alle en del af det samme univers og den samme jord.

Børn og unge er en særlig udsat gruppe, som har brug for at der findes ansvarlige voksne omkring dem, der kan vise dem en anden vej end afhængigheden af de sociale medier.

Filmen finder du her:
https://www.facebook.com/buergerinitiativelebenswertesruhpolding/videos/1671970503145514

Grænseværdierne

ICNIRP’s trylleri og illusion: Er ICNIRP (*) den moderne troldmand fra Oz?
I en ny peer-reviewed artikel fjerner Else Nordhagen og Einar Flydal gardinet og afslører, at Troldmanden er et bedrag, gemt væk bag et slør af røg og spejle.Nordhagen og Flydal konkluderer:

“ICNIRP 2020-retningslinjerne opfylder ikke de grundlæggende videnskabelige kvalitetskrav og er derfor ikke egnede som grundlag for at fastsætte eksponeringsgrænser for RF-EMF til beskyttelse af menneskers sundhed. Med sit kun termiske synspunkt står ICNIRP i kontrast til de fleste forskningsresultater, og ICNIRP har derfor brug for at underbygge det med et særligt solidt videnskabeligt grundlag. Vores analyse viser, at det modsatte er tilfældet. Derfor kan ICNIRP 2020-retningslinjerne ikke danne grundlag for god forvaltning.”
Nordhagen og Flydal påpeger også hvordan ICNIRP misbruger et udkast fra WHO, som er blevet trukket tilbage, og hvor fem ud af seks af WHO’s kernegruppemedlemmer var ICNIRP-tilknyttede personer, hvoraf tre er blandt forfatterne til ICNIRP 2020.
ICNIRP skriver i deres 2020 retningslinjer:

“Denne uafhængige gennemgang er den mest omfattende og grundige vurdering af de negative virkninger af radiofrekventere EMF’er på sundheden.“

En sådan påstand og en sådan runddans i forfatterskaberne nærmer sig noget, der minder rigtig meget om svindel, skriver Else Nordhagen og Einar Flydal

Læse hele gennemgangen af Nordhagen og Flydal’s artikel her:
https://nejtil5g.dk/icnirp/icnirps-trylleri-og-illusion/

Efter gennemgangen, oversat til dansk, finder du flere henvisninger samt Joel M. Moskowitz gennemgang af flere relevante ICNIRP dokumenter – både kritiske samt ICNIRPS egne dokumenter.

Note:
*) ICNIRP (Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse) er en tyskregistreret NGO for teleindustrien. Den er ikke mere international end dens navn og er ikke forpligtet i forhold til internationale konventioner eller andet. Den formåede kort efter starten i 1992 at blive den egentlige standardsætter for grænseværdier for elektromagnetisk stråling. De fleste europæiske regeringer – og WHO – henviser til ICNIRP’s retningslinjer i deres nationale grænseværdier for strålingseksponering. ICNIRP er ikke åbent for interesserede fagfolk. Medlemmer af dens videnskabelige komité udpeges internt. Ingen, der hævder, at der er tilstrækkeligt videnskabeligt materiale til at sænke sikkerhedsstandarderne, er repræsenteret. Ifølge ICNIRP er kun det termiske paradigme (opvarmning) “i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige forståelse.”
Du finder flere henvisninger i artiklen.


Den sørgelige historie om fastsættelsen af forældede og dogmatiske grænseværdier – hvordan gik det til ?

Beretningen om, hvordan først FCC’s grænseværdier så dagens lys efter eksperimenter helt tilbage fra 1950’erne med kogning af hundes testikler og kaniner, der blev blinde. De ret så problematiske og uvidenskabelige konklusioner blev senere overtaget af ICNIRP. Det hele med den dogmatiske forudsætning at den eneste skadevirkning, der kan opstår ved elektromagnetisk stråling, er ved umiddelbar opvarmning.

De biologiske effekter blev og bliver fortsat benægtet eller fortiet. Desværre læner mange regeringer sig op ad disse retningslinjer uden seriøst at overveje den tvivlsomme videnskabelige baggrund eller de sundhedsmæssige konsekvenser, konsekvenser som måske er ubelejlige for industrien, men kan være katastrofale for bl.a. mennesker.Beretningen er fortalt af Paul Ben Ishai. Ishai er bl.a. videnskabelig rådgiver for Environmental Health Trust. Artiklen, i to dele, er oprindelig udgivet på bloggen på Times of Israel hhv. 14. juli og 9. august 2021.

Den oversatte artikel finder du her:
https://nejtil5g.dk/graensevaerdier/den-soergelige-historie-om-eksponering-for-mobilstraaling-hvordan-kom-vi-hertil/


Teleindustriens arbejdsmetoder: Lobbyisme eller krigsspil

At elektromagnetisk stråling er kræftfremkaldende har været kendt af teleindustrien i årtier. At IARC (WHO) i 2011 erklærede elektromagnetisk stråling for mulig kræftfremkaldende for mennesker (kategori 2B) er derfor ikke en overraskelse. Med den viden vi har i dag burde den allerede være klassificeret som kategori A: Kræftfremkaldende for mennesker.

Teleindustriens krigsspil
Teleindustrien har via sin lobbystrategi og sit netværk, sine penge og sin påvirkning af organisationer herunder ICNIRP, sikret sig indflydelse hos medierne, på de lovgivende myndigheder m.m.
Men hvordan fungerer teleindustriens lobbystrategi med
– miskreditering og angreb på videnskabsfolk og deres forskning
– nedbrydning af forskernes karriere og privatliv
– brug lobbyvirksomheder
– krigsspils metoder
– fremstilling af falske nyheder
Det viser dokumentaren ‘War-Gaming for profit’, der er lavet af den tyske filmskaber Klaus Scheidsteger.

Dokumentaren er en støtte til det fælles EUROPÆISKE BORGER INITIATIV, der
 med konkrete lovforslag bla. opfordrer EU til at grænseværdierne for eksponering udarbejdes af forskere med biomedicinsk ekspertise, og som er FRI FOR INTERESSEKONFLIKTER.

Dokumentarfilmen, der er på engelsk, finder du her (26. min):
https://youtu.be/qNSHs0gJKzU


Overvågning

Skal dine ansigtsdata fredes?

Den amerikanske softwarevirksomhed Clearview AI, som er kendt for sin teknologi med ansigtsgenkendelse, har netop fået et forbud mod at sælge og indhente biometriske data i den amerikanske delstat Illinois.
Virksomheden er også blevet idømt millionbøder i en række europæiske lande, og forbuddet er derfor blot ét ud af flere tiltag, der har til formål at begrænse virksomhedens virke og beskytte forbrugernes private data.
Tilbage i 2020 spurgte K-NEWS, om man overhovedet kan tale om privatliv længere.
Anledningen var den dengang nye softwarevirksomhed Clearview AI’s hurtige succes med et værktøj, der kan koble menneskers navn og personlige oplysninger sammen med billeder i en stor database på baggrund af ansigtsgenkendelse.
Her, over to år senere, har vi et bud på svaret. En række bøder og lovgivninger, som har til hensigt at begrænse Clearview AI’s virke, er nemlig begyndt at dukke op. Vi ser altså en tendens, der kunne tyde på, at der er kommet en bredere konsensus om, at forbrugerbeskyttelse og lovgivning, der sikrer privatlivet, er et vigtigt våben mod de utallige virksomheder, der indsamler data ved hjælp af kunstig intelligens.
Læs hele artiklen.

https://www.k-news.dk/nyheder/skal-dine-ansigtsdata-fredes


Sundhedsrisici


Graviditet og elektromagnetisk stråling 😟

En forskningsrapport, der blev offentliggjort i februar føjer sig til de allerede eksisterende beviser for, at elektromagnetisk stråling forårsager sundhedsskader ved at dokumentere konsekvenser på fostre i livmoderen.
På længere sigt øger EMF eksponering i livmoderen et barns problemer med at udvikle talen, hyperaktivitet og andre koncentrationsproblemer. Rapportens konklusion: Sundhedspersonale og læger bør opfordre gravide kvinder til at reducere deres brug af mobile enheder, holde deres mobile enheder væk fra deres krop samt forsøge at bruge enheder, der udsender mindst mulig stråling.
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/gravide/graviditet-og-elektromagnetisk-straaling/


TRÅDLØS STRÅLING OG KNOGLESKØRHED (osteoporose)


Arthur Firstenberg brækkede sin arm for nogen tid siden. (0) I den anledning blev han overrasket over de mange mennesker, der kontaktede ham for at fortælle, at de også havde brækket deres – nogle fornylig, og andre inden for de sidste par år.
Han spurgte sig selv, om der faktisk havde været en signifikant stigning i osteoporose og knoglebrud rundt om i verden? og om der i givet fald var tale om endnu en sundhedseffekt forårsaget af brugen af ​​mobiltelefoner og den tilhørende infrastruktur, der bestråler vores knogler såvel som resten af ​​vores kroppe?

Kobber og osteoporose
Firstenberg huskede, at han have læst nogle fascinerende fakta om knogler i en banebrydende bog fra 1985, The Body Electric, skrevet af 
ortopædkirurg Robert O. Becker.
Becker havde opdaget, at knogler er halvledere, og at deres elektriske egenskaber skyldes små mængder af kobber. Kobberatomerne, fandt han, binder sig elektrisk til både apatitkrystaller og kollagenfibre – to af hovedkomponenter i vores knogler – og holder dem sammen, “ligesom træpløkker fastgjorde de antikke møbler til hinanden.”
Becker skrev: “Osteoporose opstår, når kobber på en eller anden måde fjernes fra knoglerne. Det forekommer ikke kun gennem kemiske/metaboliske processer, men ved en ændring i den elektromagnetiske bindingskraft, der tillader pløkkene at ‘falde ud’. Det er muligt, at dette kan skyldes en ændring i de overordnede elektriske felter i hele kroppen eller fra en forandring i det omgivende miljø.”
Han huskede også den gamle Sovjetiske litteratur, opsummeret i hans bog fra 1997, Microwaving Our Planet, om at radiofrekvent stråling omfordeler metaller i hele kroppen.
Den medicinske litteratur
Med disse fakta i tankerne, søgte Firstenberg i den medicinske litteratur om undersøgelser vedr. forekomst af ​​både osteoporose og frakturer, og beviset synes ret afgørende:
(1) Der har været en enorm stigning i forekomsten af ​​både osteoporose og knoglebrud af alle typer i hele verden hos børn og voksne siden 1950’erne;
(2) forekomsten af ​​begge fortsætter med at stige på verdensplan;
(3) de fleste undersøgelser offentliggjort i de sidste par årtier har fundet ud, at osteoporose hos børn er korreleret med mængden af ​​tid, der bruges dagligt på at se på skærme;
(4) forekomsten af ​​osteoporose hænger ikke sammen med den tid, børn bruger på at sidde, uden at se på skærmen; og
(5) disse tendenser er uafhængige af mængden af ​​motion folk får.


Forfatterne af undersøgelserne har været i tvivl om forklaringen på deres resultater, men de kan let forklares, når man husker knoglernes elektriske egenskaber, og de virkninger, som mobiltelefoner og computerskærme, som alle udsender stråling, sandsynligvis vil have på knogler og på kobberatomerne i dem – samt at eksponeringen for stråling fra radio, TV, radar og (senere) mobilmasterne er steget voldsomt siden Anden Verdenskrig.

Her er et udpluk af de undersøgelser, Firstenberg indsamlede:

Louis V. Avioli gennemgik verdenslitteraturen i 1991. I løbet af anden halvdel af det tyvende århundrede fandt han ud af, at både osteoporose og frakturrater var steget dramatisk i USA, Canada, Norge, Sverige, Spanien, Italien, Storbritannien, Belgien, Australien og andre steder. Hyppigheden af ​​hoftebrud i USA var steget med omkring 40 % pr. årti. (1)

M.L. Grundill og M.C. Burger fandt i 2021, at forekomsten af ​​hoftebrud i en befolkning i Sydafrika var mere end fordoblet hos mænd og næsten seksdoblet hos kvinder sammenlignet med, hvad der var blevet rapporteret i 1968. (2)

Emmanuel K. Dretakis et al. fandt, at det årlige antal hoftebrud på Kreta steg 21% på kun fire år, fra 1982 til 1986, mens befolkningen over 50 forblev den samme. (3)

Hiroshi Koga et al. undersøgte registreringerne af børn i alderen 6 til 14 år i Niigata, Japan. Hyppigheden af ​​alle frakturer blev mere end fordoblet fra begyndelsen af ​​1980’erne til begyndelsen af ​​2000’erne hos både piger og drenge, og næsten tredoblet hos piger i ungdomsskolen. (4)

P. Lüthje et al. fandt, at forekomsten af ​​hoftebrud i hele Finland blev firedoblet mellem 1968 og 1988. (5)
I 2012 fandt Ambrish Mithal og Parjeet Kaur ud af, at hyppigheden af ​​hoftebrud var steget to til tre gange i hele Asien i løbet af de foregående 30 år. (6)

Hiroshi Hagino et al. fandt, at hyppigheden af ​​hoftebrud i Tottori-præfekturet, Japan var steget med næsten 40 % mellem 1986 og 1992, og med mere end 60 % hos mænd og omkring 50 % hos kvinder mellem 1986 og 2001. Stigninger i frakturrater forekom ikke kun hos ældre, men hos mennesker i 30’erne og 40’erne. (7)

I 1989 Karl J. Obrant et al. lavede en analyse af brudtendenserne i Malmø, Sverige, hvor alle røntgenbilleder er blevet gemt siden begyndelsen af ​​det tyvende århundrede. De fandt ud af, at det årlige antal brud i byen var syvdoblet mellem 1951 og 1985, og hyppigheden af ​​brud blandt børn var fordoblet mellem 1950 og 1979. “Der er tegn på, at der er en forringelse af skelettets kvalitet i successive generationer,”skrev forfatterne. “Med det samme eller endda formindskede traume får vi mere alvorlige og mere findelte brud i dag end tidligere.”Stigningen havde intet at gøre med ændrede østrogenniveauer, fordi frakturraten var steget endnu mere hos mænd end hos kvinder. Det daglige forbrug af både calcium og D-vitamin var steget i løbet af den tid. Men forekomsten af ​​hoftebrud var højere i byer end i landlige omgivelser, hvor vi ved, at der dengang var mindre stråling. ( 8 )

Haiyu Shao et al., undersøgte i 2015 det daglige antal timer, som kinesiske teenagere brugte på at spille videospil, og fandt at unge med længere videospiltid var mere tilbøjelige til at have lavere knoglemassetæthed i deres ben, krop, bækken, rygsøjle, samt hele kroppen. (9)

Anne Winther et al., studerede 15- til 18-årige i Tromsø, Norge i 2010-2011, og fandt, at længere skærmtid var forbundet med lavere knoglemassetæthed hos både drenge og piger, uanset mængden af ​​daglig fysisk aktivitet, calciumindtag, D-vitamin, alkoholforbrug, rygevaner, højde eller vægt. (10)

Sebastien Chastin, der undersøgte unge i alderen 8 til 22 år i USA i 2005-2006, fandt ud af, at skærmbaseret siddestilling var forbundet med lavere knoglemassetæthed i hofter og rygsøjle. Ikke-skærmbaseret siddestilling var ikke forbundet med lavere knoglemassetæthed. (11)

Natalie Lundin et al. fandt, at den årlige forekomst af bækken- og hofteskålsbrud i Sverige steg med 25 % fra 2001 til 2016, og at der sås stigende forekomst i alle aldersgrupper. (12)

Daniel Jerrhag et al. fandt, at forekomsten af ​​underarmsbrud i Sverige var 23 % højere i 2010 sammenlignet med 1999, og at stigningen var større hos mænd og kvinder i alderen 17 til 64 år end hos ældre. (13)

Michiel Herteleer et al. fandt, at forekomsten af ​​bækken- og hofteskålsbrud i Belgien fordobledes mellem 1988 og 2006 og steg yderligere 26 % i 2018. (14)

Neeraj M. Patel fandt ud af, at den årlige forekomst af frakturer hos børn i alderen 6 til 18 år i staten New York næsten blev firedoblet mellem 2006 og 2015. (15)

Kilder:
0) https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/05/Wireless-radiation-and-osteoporosis.pdf
1) Louis V. Avioli, “Significance of osteoporosis: A growing international health problem,” Calcified Tissue International 49:S5-S7 (1991)
2) M.L. Grundill and M.C. Burger, “The incidence of fragility hip fractures in a subpopulation of South Africa,” South African Medical Journal 111(9):896-902
3) Emmanuel K. Dretakis et al., “Increasing incidence of hip fracture in Crete,” Acta Orthopaedica Scandinavica 63(2):150-151 (1992)
4) Hiroshi Koga et al., “Increasing incidence of fracture and its sex difference in school children: 20 year longitudinal study based on school health statistic in Japan,” Journal of Orthopaedic Science 23(1):151-155 (2018)
5) P. Lüthje et al., “Increasing incidence of hip fracture in Finland,” Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 112:280-282 (1993)
6) Ambrish Mithal and Parjeet Kaur, “Osteoporosis in Asia: A call to action,” Current Osteoporosis Reports 10:245-247 (2012)
7) Hiroshi Hagino et al., “Increasing incidence of hip fracture in Tottori Prefecture, Japan: Trend from 1986 to 2001,” Osteoporosis International 16:1963-1968 (2005)
8) Karl J. Obrant et al., “Increasing age-adjusted risk of fragility fractures,” Calcified Tissue International 44:157-167 (1989)
9) Haiyu Shao et al., “Association between duration of playing video games and bone mineral density in Chinese adolescents,” Journal of Clinical Densitometry 18(2):198-202 (2015)
10) Ann Winther et al., “Leisure time computer use and adolescent bone health – findings from the Tromsø Study, Fit Futures: a cross-sectional study,” BMJ Open 5:e006665 (2015)
11) Gadi Lissak, “Adverse physiological and psychological effects of screen time on children and adolescents: Literature review and case study,” Environmental Research 164:149-157 (2018)
12) Sebastian FM Chastin et al., “The frequency of osteogenic activities and the pattern of intermittence between periods of physical activity and sedentary behaviour affects bone mineral content: the cross-sectional NHANES study,” BMC Public Health 14:4 (2014)
13) Natalie Lundin et al., “Increasing incidence of pelvic and acetabular fractures. A nationwide study of 87,308 fractures over a 16-year period in Sweden,” Injury 52:1410-1417 (2021)
14) Daniel Jerrhag et al., “Epidemiology and time trends of distal forearm fractures in adults — a study of 11.2 million person-years in Sweden,” BMC Musculoskeletal Disorders 18, Article number 240 (2017)
15) Michiel Herteleer et al., “Epidemiology and secular trends of pelvic fractures in Belgium: A retrospective, population-based, nationwide observational study,” Bone 153:116141 (2021)


Solceller

Egen elproduktion på taget? Tjek for beskidt strøm!

Mange af os ville ønske at vi havde mulighed for at opsætte solceller for at producere grøn energi og i disse tider også at spare penge. Selv bor jeg i en boligafdeling, hvor vi har fået opsat solceller som leverer en større del af vores elproduktion, hvilket har en gavnlig effekt på vores elregning. Måske er det økologiske fodaftryk og energiregnskab også positivt i dag, når der regnes «fra vugge til grav». Men som Einar Flydal påpeger i sin artikel (1), så producerer solcelleanlæg også beskidt strøm. Sundhedseffekter og beskidt strøm Sundhedseffekterne af beskidt elektricitet er mere udbredt, end de fleste mennesker ved, og de omtales for eksempel af lægen Samuel Milham som vor tids “civilisationssygdomme”. Du bær derfor sætte dig ind i emnet, og få hjælp til at løse problemet, inden det opstår. Bliver du først syg eller bliver overfølsom, kan du ikke slippe af med lidelserne igen.
Beskidt strøm “Ren” vekselstrøm har en blød sinuskurve der svinger med 50 perioder per sekund, dvs. frekvensen er 50 Hz. “Beskidt strøm” er højfrekvent støj i frekvensområdet fra 1000 Hz (1 kHz) og opefter. Det betyder, at den harmoniske sinuskurve brydes med en masse takkede udsving.
Einar Flydal og Else Nordhagen har skrevet en bog om beskidt strøm der kan downloades gratis. (2) Om konsekvenserne se bla. mere her (3).
Løsninger Der findes forskellige filtre, der eksempelvis kan kobles til solcelleanlægget for at løse eller udbedre problemet med beskidt strøm. Det kræver dog, at du sætter dig ordentlig ind i problematikken og evt. kontakter nogen, der har ekspertviden om beskidt strøm.
Kilder:
1) https://einarflydal.com/2022/05/16/egen-stromproduksjon-pa-taket-sjekk-skitten-strom/#more-74310 2) Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021), 285 s. Bogen kan downloades gratis herfra:
https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/
3) Dirty Electricity and Electrical Hypersensitivity: Five Case Studies Magda Havas and David Stetzer (2004): http://www.emfandhealth.com/HavasStetzerWHODirtyElectricityStudies.pdf
4) Oversigt over diverse artikler: https://www.stetzerelectric.com/category/research/


Skoler


Sverige: Mobilforbud i klasseværelserne og et borgerforslag mod Wi-Fi i børnehaver og skoler

Mobilforbud

Der indføres nu forbud mod mobiltelefoner i klasseværelserne i de svenske skoler. Fra det kommende skoleår må mobiltelefoner som udgangspunkt kun anvendes efter lærerens anvisning. Loven træder i kraft pr. 1. august. (1)
Borgerforslag mod Wi-Fi
Forbuddet omhandler på ingen måde anvendelsen af Wi-Fi i hverken skoler eller förskoler/børnehaver. Det vil et Borgerforslag forsøge at rette op på. (2)
Borgerforslaget henviser bla. til Europarådet for Menneskerettigheder som allerede tilbage i 2011 med resolution 1815 udtalte:
8.3. om beskyttelse af børn:
8.3.1. At udvikle målrettede oplysningskampagner for lærere, forældre og børn i ministerier og ministerier (såsom undervisning, miljø og sundhed) for at gøre dem opmærksomme på de specifikke risici ved tidlig, uovervejet og langvarig brug af mobiltelefoner og andre mikrobølgeprodukter;
8.3.2. for børn generelt og i skoler og klasseværelser i særdeleshed, prioritere kablede internetforbindelser og strengt regulere skolebørns brug af mobiltelefoner i skoleområdet; Andre lande:
Frankrig: Wi-Fi blev fjernet i Frankrigs børnehaver allerede i 2015, og i skolerne prioriteres kabel. I 2018 blev mobiler forbudt i skolerne.
Cypern: Cyperns nationale udvalg for miljø og børnesundhed informerer offentligheden i flere videoer rettet mod blandt andet teenagere og gravide kvinder: https://youtu.be/H43IKNjTvRM https://youtu.be/k_HVMnAXnLw https://youtu.be/D5AwtCblb-k
Rusland: Statens sundhedsmyndighed og en ekspertgruppe anbefaler børn, unge under 18 og gravide kvinder om ikke at bruge mobiltelefoner!
Tyskland: Myndighederne har anbefalet, at børns mobilbrug begrænses mest muligt, regeringen anbefaler, at kablede forbindelser prioriteres frem for trådløst.
Finland: Myndighederne har anbefalet, at børn skal minimere brugen af ​​mobiltelefoner og primært bruge sms’er.
Belgien: Annoncering og salg af mobiltelefoner til børn under 7 år er forbudt. Børn bør undgå lange og unødvendige mobilopkald og sende sms’er frem for opkald.
Østrig: Sundhedsmyndigheden i delstaten Salzburg har anbefalet, at der ikke bruges trådløse datanetværk og trådløse telefoner i børnehaver og skoler. Lægeforeningen opfordrer regeringen til at begrænse børn og unges brug af mobiltelefoner til nødopkald samt forbyde mobiltelefoner rettet mod børn under 6 år. Vienna Medical Association anbefaler, at mobiltelefonen bruges så lidt som muligt, børn under 16 år kun i nødstilfælde.
Storbritannien: Sundhedsmyndighederne har anbefalet, at børn kun bruger deres mobiltelefoner til vigtige og korte samtaler.
Europarådet: anbefaler bl.a. i resolution 1815, at medlemslandene: – Tager alle rimelige foranstaltninger for at reducere eksponeringen for elektromagnetiske felter, især stråling fra mobiler, især børn og unges eksponering. – Ikke bruger trådløse netværk/Wi-Fi, samt trådløse telefoner DECT i børnehave/skole. – Informerer offentligheden om risiciene ved en teknologi, der konstant udsender pulserende mikrobølgestråling (såsom babyalarmer og trådløse telefoner) og anbefaler brug af fastnet.
Det Europæiske Miljøagentur, EEA: EU-organet har anbefalet, at der træffes foranstaltninger for at begrænse eksponeringen for elektromagnetisk stråling, især mobilstråling og især børn og unge.
ICEMS – International gruppe på 50 forskere: – anbefaler, at børn og unges brug af mobiler og anden trådløs teknologi begrænses.
Bioinitiative 2012- International ekspertrapport: Børn, gravide kvinder er særligt følsomme over for risici. Trådløst internet, trådløse computere og tablets bør ikke bruges i skolerne.
Den svenske kræftforsker Lennart Hardell: https://www.youtube.com/watch?v=_0YZmsZ_xMM
Andre links i Borgerforslaget:
Faktablad om Wi-Fi (på svensk):
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2019/09/2019_09-faktablad_wifi_halsa.pdf
Foredrag med Devra Davis: “The truth about Cellphones and radiation”. Melbourne universitet. https://youtu.be/BwyDCHf5iCY
Silicon Valley-ingeniøren Jeromy Johnsson: https://youtu.be/F0NEaPTu9oI
Devra Davis: “Disconnect the truth about Cellphones and radiation”: https://youtu.be/wJd_4dJty_A
Professor Yuri Grigoriev: “For første gang i historien har vi en situation, hvor de fleste børn og teenagere konstant udsættes for stråling fra mobiltelefoner. Elektromagnetiske felter påvirker ikke kun menneskers sundhed generelt, men også centralnervesystemet, herunder adfærd og tænkeevne.”
Frank Clegg, tidligere adm. dir. for Microsoft i 16 år, har startet det, der svarer til den svenske Strålskyddsstiftelsen i Canada! https://youtu.be/h4TdY344Now
England har for nylig opdateret sine anbefalinger:
De vigtigste råd er:
– børns overdreven brug af mobiltelefoner bør frarådes – voksne bør være i stand til at træffe deres egne valg om at reducere deres eksponering, hvis de ønsker det, men være i stand til at gøre dette fra en informeret position
Foranstaltninger, der kan træffes for at reducere eksponeringen omfatter:
– at flytte telefonen væk fra kroppen, som når du sender sms’er, resulterer i meget lavere eksponeringer, end hvis en telefon holdes til hovedet – ved at bruge et håndfrit sæt, gøre opkald korte, foretage opkald, hvor netværkssignalerne er stærke – at vælge en telefon med en lav specifik energiabsorptionshastighed (SAR)-værdi angivet af producenten
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/


EHS

ELETTRA – ITALIENSK KORTFILM OM ELEKTROMAGNETISK FØLSOMHED (EHS)
(med engelske undertekster)


Electra er en pige som alle andre: Hun bruger sin tid på at studere, deler lejlighed med en god veninde og lever et ubekymret liv. Pludselig begynder hun imidlertid at lide af mærkelige symptomer, der forstyrrer hendes søvn og forårsager migræne, tab af balance og endda besvimelse.
Efter et ubehjælpsomt besøg hos en læge, som udskriver angstdæmpende medicin til hende, opdager hun på internettet, at hun lider af elektromagnetisk overfølsomhed (EHS).
Efter endnu en gang at være blevet misforstået af en af sine nærmeste, løber hun væk uden at have nogen destination i tankerne …
Filmens hovedperson er Lisa Granuzza Di Vita, en skuespillerinde, der lider af elektromagnetisk overfølsomhed.
Instruktør: Alessandro Quadretti
Produktion: Alessandro Quadretti:
Produktion: Officinemedia for Associazione Italiana Elettrosensibili elettrosensibili.it
Varighed: 22 min.
Link til filmen: https://vimeo.com/724141518


Stop diskrimination mod mennesker, der er handicappede af elektromagnetisk følsomhed (EHS).

Children’s Health Defense (CHD) og en koalition af mere end 80 NGO’er – herunder handicapgrupper, grupper for sikker teknologi samt enkeltpersoner – reagerede på Federal Communications Commissions (FCC) anmodning om kommentarer til, hvordan man “forebygger og eliminerer digital diskrimination.”
FCC er et agentur under USA’s føderale regering, der regulerer kommunikation via radio, tv, satellit og kabel.
Et dokumentet opsummerede den 30. juni mere end 330 kommentarer indsendt af offentligheden siden kommentarperioden åbnede den 17. marts. Det skriver the Defender i deres nyhedsbrev den 11. juli 2022. (1)
Ud over at opfordre til accept, anerkendelse og inklusion af mennesker, for hvem elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS) er et handicap, indeholdt kommentarerne disse to nøglepunkter:

FCC bør altid prioritere fiberløsninger til bygninger og kun bruge trådløst netværk, når ledninger er teknisk eller økonomisk umulige, eller hovedformålet er mobilitet.
Hvis FCC er oprigtig med hensyn til at opnå “diversitet, lighed og inklusion”, skal den anerkende de specifikke og dybt skadelige virkninger af radiofrekvent stråling (RFR) på EHS ramte og træffe øjeblikkelige foranstaltninger inden for dets lovgivningsmæssige kompetenceområde for at imødegå og løse denne voksende situation.
Baggrunden Proceduren var iværksat på baggrund af krav fra ’Infrastructure Investment and Jobs Act’ (2) samt præsident Bidens Executive Order 13985 – Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities Through the Federal Government.” (3)
Den 16. maj indsendte CHD og 50 medunderskrivere kommentarer samt en hvidbog. (4)
Mennesker, der er elektromagnetisk følsomme eller EHS handicappede, lider af en følsomhed over for trådløs stråling, der gør det utåleligt at leve i en trådløs verden. (5)
Den 28. juni offentliggjorde FCC Docket 22-69 (6) 333 kommentarer. Blandt de 333 kommentarer erklærede 65,17 %, at de led af EHS-handicap, eller at deres familiemedlemmer og/eller venner oplevede symptomer på elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) eller elektrosensitivitet.
Mere end 62 % gik ind for, at EMS-handicappede indkvarteres med fiber i bygninger samt zoner uden trådløst netværk, og 50,15 % af de adspurgte anmodede om fiber til bygninger.
EHS (7) påvirker et voksende segment af befolkningen. Et sted mellem 3% og 30% af den amerikanske befolkning, eller mellem 9 millioner og 99 millioner mennesker, er skadet af trådløs teknologi. ( 8 )
Følsomhed over for trådløs teknologi er normalt ikke begrænset til én enhed eller én frekvens, men en konstellation af neurologiske symptomer forårsaget af følsomhed over for mobiltelefoner, mobilmaster, smarte meters, Wi-Fi og smart devices.
EHS-symptomer omfatter ofte kronisk hovedpine, kognitiv svækkelse, ekstrem træthed, søvnbesvær, ringen for ørerne, udslæt/nældefeber, kvalme, angst, depression og hyperaktivitet.
U.S. Access Board, (9) et uafhængigt føderalt agentur, der rådgiver regeringen om retningslinjer for bygninger, anerkendte den invaliderende tilstand i 2002 og lovede at udvikle retningslinjer for indkvartering, man har dog undladt at følge op.
Mary Holland, CHD-præsident og chefjurist udtalte:
“En hurtigt stigende procentdel af vores befolkning lider af et spektrum af EMS-handicap, denne tilstand og dens invaliderende virkninger blev anerkendt for mere end 20 år siden, men de, der lider, bliver stadig ikke accepteret af samfundet og bliver stadig rutinemæssigt nægtet den forståelse, de fortjener.”
Holland tilføjede:
»Der skal tages højde for radiofrekvent strålingsfrie ’sikre zoner’ i det offentlige rum samt offentlige bygninger for at sikre disse personers inklusion i det offentlige liv. Vi skal have installeret fiber i hver eneste lokale og bygning, som offentligheden har adgang til, samt fiber til private hjem i USA.”
“At nægte boliger for den voksende befolkning af EMS-handicappede er det direkte modsatte af FCC’s erklærede mål om at opnå mangfoldighed, ligestilling og inklusion. EMS-handicappede kan ikke deltage i offentlige møder på grund af tætheden af radiofrekvent stråling, derfor er vi talspersoner for dem.”

Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-fcc-digital-discrimination-electromagnetic-sensitivity-disabled/
2) https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3684
3) https://public-inspection.federalregister.gov/2021-01753.pdf
4) https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-fcc-wireless-radiation/
5) https://bioinitiative.org/participants/why-we-care/
6) https://www.fcc.gov/ecfs/search/search-filings/results?q=(proceedings.name:(%2222-69%22))
7) https://childrenshealthdefense.org/emr/emf-wireless-health-impacts/
8) https://mdsafetech.files.wordpress.com/2019/10/2018-prevalence-of-electromagnetic-sensitivity.pdf
9) https://www.access-board.gov/research/building/indoor-environmental-quality/recommendations-for-accomodations/


SMART FARMING

Vækst og produktionssamfundet drøner derudaf – intet kan snart overraske os mere. Her er endnu en beretning om landbrugets Smart Farming tankegang. Dyrevelfærd og sundhedsskader fra EMF taler vi ikke om – bare det er SMART.

Overvågning døgnet rundt
Her er det SenseHub, et overvågningssystem, som måler køernes ruminance og aktivitet. Overvågning døgnet rundt, mulighed for kortere kælvningsintervaller, sundhedstjek og øget rentabilitet.
“Takket være Sensehub’en, der opretter forbindelse til internettet, kan du nemt administrere både store grupper af dyr og individuelle dyr – uanset hvor du er.”
Gør dit arbejde lettere
Du får et overblik, som letter dit arbejde på gården. Data indsamles via en transponder og præsenteres i en grænseflade, som du kan få adgang til via mobil, tablet og computer.
Let skal det værre – uanset konsekvenser!!!
Kilde:
https://www.vxa.se/gardsnara-tjanster/fruktsamhet/brunsthjalpmedel/tradlos-overvakning/


Tvangsarbejde og menneskerettigheder

NY AFSLØRING FRA DANWATCH:

Store solcelleparker i Danmark har forbindelse til kinesisk tvangsarbejde

Solcellerne, der skal give os grøn energi, bygges ofte med materialer, der produceres i den kinesiske Xinjiang-provins, hvor det muslimske mindretal, uighurerne, undertrykkes systematisk.
Det er især de danske energiselskaber Better Energy og European Energy, som får deres solceller fra kinesiske leverandører med forbindelse til tvangsarbejdet i Xinjiang. (1)
Solcellerne har sit formål: For at accelerere den grønne omstilling og gøre Danmark uafhængig af russisk gas, vil politikerne firedoble produktionen af dansk sol- og vindenergi. (2) Selskaberne Forskere har dokumenteret, at arbejdsprogrammerne involverer tvangsarbejde og er en del af Kinas systematiske undertrykkelse af det muslimske folkeslag uighurerne.
De danske energiselskaber anerkender, at uighur-befolkningen udsættes for menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang, som de beskriver som forfærdelige. Alligevel kan der være en risiko for, at råmaterialerne i European Energys solceller er lavet på tvangsarbejde, siger pressechef i European Energy Thomas Beck Sørensen i et interview til Operation X, som Danwatch har arbejdet sammen med.
“Jeg anerkender fuldstændig den risiko, der er for det”.
Better Energy forklarer derimod, at de stoler på deres leverandører, når de siger, at der ikke er materialer fra Xinjiang i deres solceller.
Hverken de kinesiske leverandører eller Better Energy kan dog garantere, at det er tilfældet. Tvangsarbejde i solcellernes mekka Solcellernes land er i dag Kina. På bare 15 år er landet gået fra at have stort set ingen produktion til at have overtaget hele forsyningskæden af en solcelle i en grad, så det i dag dominerer markedet totalt. I 2019 var fire ud af fem solceller produceret i Kina. (3)
Især de sidste fem år har Kinas magtovertagelse af solcelleindustrien accelereret med turbofart. Fra udvinding og bearbejdning af materialer til produktionen af selve solcellen. Kina kan levere, men til hvilken pris? Siden starten af 2021 har der været meldinger om tvangsarbejde gennem statsstyrede arbejdsprogrammer i den kinesiske solcelleindustri. Den første rapport kom i januar 2021 fra det amerikanske konsulentbureau Horizon Advisory, og i maj 2021 kom så rapporten “In Broad Daylight- Uyghur Forced Labor and Global Solar Supply Chains” fra Sheffield Hallam Universitet i England. (4)
I sidstnævnte undersøgte et forskerhold mere end 30 solcelle-producenter i Kina og deres brug af arbejdsprogrammerne ved at gennemgå hundredvis af offentligt tilgængelige kilder som publicerede virksomheds- og regeringserklæringer, statslige medieartikler, indlæg på sociale medier, brancherapporter og satellitbilleder.
Konklusionen lød, at næsten hele Kinas solcelle-industri er eksponeret for tvangsarbejde. Eksperter: Etisk uforsvarligt Ifølge eksperterne bør virksomhederne stoppe deres aftaler med de kinesiske leverandører.
“Jeg tror, at vestlige virksomheder virkelig har brug for at forstå alvoren af situationen i Xinjiang, både i omfanget af tvangsarbejdet og i alvoren af ​​undertrykkelsen. Beviserne er der. Og derfor er det eneste etiske valg også at stoppe med at handle med virksomheder med forbindelser til Xinjiang”, siger Adrian Zenz, senior fellow ved Victims of Communism Memorial Foundation.
Laura Murphy, professor i menneskerettigheder og moderne slaveri ved Sheffield Hallam Universitet, har samme konklusion.
“Med alt, hvad der foregår i provinsen, og med alle de begrænsninger, der er i forhold til at sikre sig, at man som virksomhed ikke får produkter lavet på tvangsarbejde, er den eneste løsning at stoppe samarbejdet,” siger hun.
“Jeg synes, det er meget simpelt. Virksomheder burde stoppe med at købe fra leverandører, som får materiale fra Xinjiang, Om det så går i deres produkter eller ej”. Bliv klogere læs hele artiklen fra Danwatch og se videoen.
Kilder:
1)https://danwatch.dk/undersoegelse/soleventyrets-skyggeside-dansk-solenergi-kan-vaere-bygget-paa-kinesisk-tvangsarbejde/
2) https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/aftale-om-et-mere-groent-og-sikkert-danmark/
3) https://www.statista.com/chart/24687/solar-panel-global-market-shares-by-production-steps/
4) https://www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre-international-justice/research-and-projects/all-projects/in-broad-daylight
Se videoen (små 7 min.): https://youtu.be/JyW-IXLwKmw

Læs også: “Det er min pligt at fortælle omverdenen om, hvad der foregår i Xinjiang..” Qalbinur Sidik er folkeskolelærer fra Xinjiang. I et år blev hun udskrevet til tvangsarbejde i to af provinsens genopdragelseslejre for uighurer, hvor hun blev vidne til systematisk tortur, udsultning og voldtægt af kvindelige fanger.
https://danwatch.dk/undersoegelse/det-er-min-pligt-at-fortaelle-omverdenen-om-hvad-der-foregaar-i-xinjiang/

Tak for at du læser med.

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
Juni 2022
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Kære alle

Desværre blev Videnscentret censureret af Mailchimp. Hvorfor vides stadig ikke, men uanset er det ikke muligt at sende nyhedsmail herfra. Jeg prøver derfor nu at sende via MailPoet i stedet.

Forandringer er jo ofte lidt besværlige, man skal sætte sig ind i noget nyt og konkret bl.a. overføre abonnementslisten til et nyt system. Det var ikke bare lige. Herudover har der været ferie. Så undskyldninger er der mange af, men summa summarum du fik ikke din nyhedsmail for juni måned. Den findes da, men kun her på hjemmesiden.

Her kommer så nyhedsbrevet, der omhandler juni måned.

Men inden får du lige en servicemeddelelse:

INFORMATIONSMØDER:

Mærker du også bekymringen?

Flere og flere mennesker bekymrer sig om de mange nye mobilmaster, der sættes op overalt: I det åbne land, i byerne, på boligblokkenes tage, ved skolen og børnehaven. Er det 5G? Er det farligt for vores sundhed? Vores børn? Hvad kan vi gøre? En del mærker også personligt fysiske gener, når en ny mobilmast kommer til eller en gammel ‘opgraderes’.

BEHOV FOR INFORMATIONSMØDE / FOREDRAG
Jeg er for nylig blevet kontaktet af boligforeninger om jeg ville komme og fortælle om 5G, mobilmaster, grænseværdier og sundhedskonsekvenserne ved elektromagnetisk stråling m.m.
Det sagde jeg ja til, så hvis du/I har interesse og behov for at afholde et informationsmøde, så kontakt mig gerne på info@nejtil5g.dk eller via en personligt besked (som udgangspunkt dækker jeg hovedstadsområdet).
Oplægget vil vare ca. 1 time. Temaet er stort og vi skal have god tid.

Du kan kontakte mig ved at skrive til info@nejtil5g.dk eller sende mig en PB på Facebook.Indhold
– Dyrelivet
– Teleindustrien og dens arbejdsmetoder
– Vores myndigheder
– Forskning
– EHS
– EMF, 5G og sundhedsrisiciene
– Overvågning og retssikkerhed
– Klima- og miljøkonsekvenser


Dyrelivet

Den 8 juni 2022 var det FN’s World Oceans Day ❤️

Havet forbinder, opretholder og støtter os alle. Alligevel er dens helbred ved et vendepunkt, og det samme er trivslen og velbefindende hos alt, som er afhængige af det. Som de seneste år har vist os, er vi nødt til at arbejde sammen om at skabe en ny balance med havet, som ikke længere udtømmer dens gavmildhed, og i stedet genoprette dets liv og bringe nyt liv til det.”
https://unworldoceansday.org/un-world-oceans-day-2022/

MEN DET ER SOM OM DEN ENE HÅND IKKE VED HVAD DEN ANDEN LAVER (FOR HVIS DEN GØR, VIL DET VÆRE UBÆRLIGT)

Teknologirevolutionen har nemlig udvidet sig til havet i form af Internet of Underwater Things (IoUT), også kendt som Smart Ocean.

Der er planer om, at havet skal blive en integreret del af et verdensomspændende netværk af “smarte” sammenkoblede infrastrukturer og objekter, der vil komplementere satellitter i rummet, og 4G/5G-celletårne samt paraboler på land.
Penge bliver hældt ind i forskning og udvikling af nye applikationer og infrastrukturer for at muliggøre en trådløs forbindelse i hele havet, på jorden og i himlen.
Kommercielle interesser samt de væbnede styrker ser et internetforbundet hav som værende afgørende for deres operationer.
Men indvirkningerne på livet i havet bliver ikke taget i betragtning. Ud over støj, forurening og affald i et hav, der myldrer med menneskeskabte aktiviteter, vil Internet of Underwater Things primært stole på sonar, som i årtier har været kendt for at have en negativ indvirkning på hvaler og andre havdyr. For nylig har forskere opdaget den afgørende rolle, som hvaler spiller i havets økologi, og hvordan de hjælper med at afbøde klimaændringer.


Læs hele artiklen her:

https://nejtil5g.dk/dyrelivet/smart-ocean-og-livet-i-havet/


Den trådløse stråling og de biologiske effekter på vores insekter 😔

Vibeke Frøkjær Jensen fortæller her om elektromagnetisk stråling og konsekvenserne for vores insekter herunder vores bier samt øvrige bestøvere.
En nedgang på over 75 % af de flyvende insekter i beskyttede naturområder gennem 27 år (1989-2016) vidner om problemets alvor. Grundet arealernes status kan de traditionelle syndere udelukkes. Tilbage står konsekvenserne af den hastige opsætning af mobilmaster med den deraf stigende elektromagnetisk stråling.
Videoen varer knap 18 min.

Vibeke Frøkjær Jensen er dansk dyrlæge (DVM, Ph.D. i radiologi og genetik) og forsker. Hun har ydet vigtige bidrag inden for forskellige områder (inkl. kvantitativ genetik og virologi), men hendes primære forskningsområde er epidemiologi, dvs. veterinær epidemiologi og antimikrobiel resistensepidemiologi.
Hun blev udnævnt til ekspert- og taskforcemedlem for EU-agenturer (EMA) og (EFSA) i perioden 2009-2014 og medlem af en WHO-arbejdsgruppe (2002-2014). I 2015-2019 var hun endvidere videnskabelig rådgiver for de danske myndigheder vedr. overvågning og kontrol med dyresygdomme. Lige nu arbejder hun med klinisk bakteriologi på Danmarks Tekniske Universitet.
Siden 2011 har hun fungeret som videnskabelig rådgiver for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation der arbejder med at give faktuel information om elektromagnetisk stråling til offentligheden og politikere, primært videnskabelig forskning og publikationer fra internationale organisationer.
Kilder:
https://rumble.com/v14d42v-wireless-radiation-biological-effects-on-insects.-vibeke-frkjr-jensen-dmv-p.html
Se mere her:
Opkald til alle miljøforkæmpere:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/
Videnskabelig forskning og undersøgelser af dyrelivet:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/


Teleindustrien og dens arbejdsmetoder

Beretningen om hvordan Federal Communications Commission (FCC) er domineret af de industrier, den burde regulere.

Lobbyisme og en svingdørskultur har tilladt magtfulde pengeinteresser ubegrænset adgang til en lang række måder at forme FCC’s politikker på, ofte på bekostning af grundlæggende offentlige interesser.

“Det mest lumske af alt er, at den trådløse industri har fået lov til at vokse ukontrolleret og praktisk talt ureguleret, og hvor de grundlæggende spørgsmål om folkesundhedens indvirkning rutinemæssigt er blevet ignoreret.” Norm Alster, 2015
Den 25. april 2022 vedtog FCC en ny politik der fritager medlemmer af FCC’s teknisk rådgivende råd (TAC) fra krav om offentlig rapportering. Technical Advisory Council (TAC) omfatter repræsentanter for omkring 50 større virksomheder.

Hvorfor er den nye politik så nødvendig? spørger Joel Moskowitz. Tjener den offentlighedens interesse, eller forbedrer den industriens kontrol med FCC?

For at få svar på spørgsmålet anbefaler Moskowitz at læse eller genlæse Norm Alsters artiklen: ‘Indfanget agentur: Hvordan Federal Communications Commission er domineret af de industrier, den burde regulerer.’

Artiklen, der blev offentliggjort i 2015, er stadig yderst aktuel. Vi hører om en grundlæggende kultur med bestikkelse, korruption, og en ubegribelig svingdørskultur mellem myndigheder og industri.

Læs hele den oversatte artikel her.
Mere om teleindustrien og dens arbejdsmetoder se her.


Vil 5G dræbe mig? Når telepolitik bliver en dødssynd

”5G er unægtelig det, der tales om i øjeblikket, meget mere i forretningskorridorerne og hos regeringsstrategerne end i telecom fællesskabet. Det kommer ikke som en overraskelse, da 5G med sine lovende muligheder baner vejen for et utal af både nye forretningsmuligheder samt digitale nyskabelser.
Men 5G og tendensen inden for den trådløse netværksudvikling generelt har en MØRK SIDE nemlig: SUNDHED!! Det er sandsynligvis det mindst diskuterede emne ved det trådløse netværk. Helt ærligt, hvorfor skulle nogen bringe et emne frem i rampelyset, hvis det vil påvirke adoptionen af ​​den tilhørende teknologi og skabe unødvendig kontrovers.”
Det skriver Ahmad El Hajj indledningsvis i Inside Telecom.

Læs mere her om hvad problemet er med 5G:
https://nejtil5g.dk/teleindustrien/vil-5g-draebe-mig/
Se mere her:
Et indfanget agentur om FCC og teleindustrien:
https://nejtil5g.dk/teleindustrien/et-indfanget-agentur/
Om teleindustrien og dens arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
Om uafhængig eller støttet forskning:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-uafhaengig-og-stoettet-forskning/
Om Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling: https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/


Ny bog om, hvordan strålingsbeskyttelsen blev skabt – og forsvaret på tvivlsomme måder

En ny bog fortæller historien om, hvordan USA’s beskyttelse mod elektromagnetiske stråler opstod – og hvordan vi fik et strålebeskyttelsessystem, der absolut ikke beskytter, men i stedet forårsager sundheds- og miljøskader. Det er, som Einar Flydal skriver, en bog, der kommer til at vække opsigt.
Bogen, der nærmest er en slags “akademisk triller” for folk med fornemmelse for, at “djævelen er i detaljerne”. udgives på norsk i slutningen af juni måned.

Bogen består af tre dele
De to første dele blev udgivet i 1984 som “The Microwave Debate” på det prestigefyldte FORLAG MIT Press og blev næsten skrevet som en “akademisk triller” af professor Nicolas Steneck fra University of Michigan med hjælp fra en mediciner og en radiofysiker.
I 1984 havde USA’s strålingsbeskyttelse netop “besluttet sig” med hensyn til retningslinjer og standarder efter omfattende forskning og dyreforsøg finansieret over militære budgetter. Stenecks beretning er særlig interessant for han var der selv. Han krydrer bogen med anekdoter og nærbillede og skriver så lidt teknisk, at bogen også var velegnet til de studerende, han underviste i videnskabshistorie samt i etik og forskningspolitik.
Gradvist blev det til det synspunkt på de sundheds- og miljømæssige effekter, som i dag aktivt anvendes over hele verden: Kun akut opvarmning kan forårsage skadelige virkninger af mikrobølgestråling, og ingen andre effekter kan bevises godt nok til, at det giver grundlag for at begrænse eksponeringen! Et synspunkt giver branchen maksimalt armslængde.
Steneck formidler i detaljer – faktuelt og objektivt og med refleksioner – hvordan det gik, fra de første diskussioner i 1920’erne og frem til 1984. Her er meget uventet og spændende materiale, både om læger, om militæret, om eksotiske eksperimenter, om biologi, bureaukratiske irrationaliteter, standardiseringsarbejde, massemedier og koldkrigspolitik. Selv strålingsvåben og tankekontrol er han med.
Men Stenecks historie slutter i 1984.
Bogens tredje del
Einar Flydal spurgte professor Tom Butler, University of Cork, Irland, om han ville skrive et appendiks til den norske publikation, og det sagde han ja til.
I 3. del giver Butler læserne et overblik over, hvad der er viden på området frem til 2022. Og han fortæller i detaljer om, hvordan de gamle eksponeringsgrænser stadig forsvares – ved hjælp af teknikker fra tobaksindustrien. Han viser, at dette forsvar er forældet, akademisk snævert og påvirkes af de fleste etiske retningslinjer og krav til videnskabelig moral, som man kan forestille sig.
Både Steneck og Butler viser os, hvordan mange forskellige kræfter påvirker grænserne for eksponering – faglige traditioner, militæret, erhvervslivet, politik, medier, bureaukrati, velfærdsforeninger og aktivister – og ofte på uventede måder. Og de viser – lige så detaljeret – hvordan industrien og forskerne er en del af et spil – begge drevet af malplacerede faglige traditioner og forretningsbehov – der afviser god forskning ved hjælp af “metoden til konstrueret afvisning”.
En enkelt anmeldelse
Trond Kathenes, søofficer og leder af KNM Kvikks forældreinteressegruppe, skriver i sin anmeldelse af bogen:
“Her får vi svaret på, hvorfor så mange af os, der gjorde tjeneste om bord på motortorpedobåden “KNM Kvikk”, fik børn, der var født med alvorlige kvæstelser: Strålemyndighedernes eksponeringsgrænser for mikrobølger – hvordan de blev etableret, og hvordan de stadig forsvares, mens de sundhedsmæssige virkninger bortforklares.”
Bestil bogen
Med illustrationer, referencer og fodnoter er den indbundne bog på 544 sider. Bestiller du bogen før 20. juni, får du den hundrede kroner under listeprisen, som er NOK 460.-, din pris bliver således NOK 360.- inklusive porto.
Se mere her:
https://einarflydal.com/2022/05/20/ny-bok-om-hvordan-stralevernet-ble-til-og-forsvares-pa-tvilsomt-vis/#more-73953
Når du bestiller bogen fra andre lande end Norge, skal den bestilles i en netboghandel, når bogen er udkommet, ellers tag kontakt med Paradigmeskifte forlag: forlag@paradigmeskifte.nu


Vores myndigheder

NY PLANLOV giver fuck fingeren:

Planloven må ikke forhindre opsætning af mobilmaster. Det hele indpakket i: ‘Vi fremmer den grønne omstilling’ 🥺
Man må i den grad sige, at Folketinget og i særdeleshed regeringen på den Internationale EHS dag (16. juni) har givet FUCK FINGEREN til de mange EHS ramte mennesker, som i dag dårligt nok ved, hvor de skal bo henne.
Et af punkterne i den vedtagne nye planlov (1), skal nemlig gøre det nemmere at opsætte mobilmaster på de bedste placeringer i landzonerne.
DR citerer (3) formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard:
“Før har masterne nemlig skullet stå i tilknytning til eksisterende”
“Man får nogle flere muligheder og kan stille mobilmaster op i landzoner og de mest optimale steder i forhold til at sikre den bedste dækning. For vi ved jo, hvor vigtigt det er med mobildækning i hele landet”.
De uansvarlige
Den Socialdemokratiske regering har lavet aftalen sammen med Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti.
Sundheds advarsler har der været rigelig af
Forskningen, internationale Apeller, opfordring fra Europarådet i 2011 om kraftig ned sætning af grænseværdierne, samme år som elektromagnetisk stråling blev erklæret mulig kræftfremkaldende (kat. 2B) af IARC/WHO osv. afvises til fordel for at støtte en teleindustri, som bruger samme metoder som tobaks-, olie- og asbestindustrien.
Forsikringsbranchen har dog lugtet lunten og har trukket sig fra at forsikre telebranchen.
I Indenrigs- og boligministerens fakta ark kan det læses: (3)

Mobilmaster
Indenrigs- og boligministeren vil udarbejde et landsplandirektiv med retningslinjer for opstilling af mobilmaster, der giver bedre mulighed for at opstille de mobilmaster, der indgår i 2019- og 2021 auktionerne. Der gives endvidere permanent bedre mulighed for at opstille mobilmaster i landzone uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.
De nye regler giver mobilselskaberne bedre mulighed for at sikre mobildækning og styrker dermed bosætnings- og erhvervsmulighederne uden for byerne.

Kilder:
1) https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jun/ny-aftale-om-planloven-skal-fremme-den-groenne-omstilling
2) https://www.dr.dk/nyheder/seneste/ny-planlov-skal-sikre-bedre-mobildaekning
3) https://im.dk/Media/637908898756679882/Faktaark%20-%20Landsbyer%20og%20landdistrikter.pdf


Forskning

DE ELEKTROMAGNETISKE PULSERINGER:
Ny forskning tydeliggør myndighedernes tåbeligheder
🤫

I en nylig gennemgang af forskningsundersøgelser gennemgår en gruppe forskere (Panagopoulos et al 2021) forskningen om, hvordan menneskeskabte elektromagnetiske felter, både elektriske og magnetiske, påvirker de forskellige kanaler i cellevæggene, som igen forstyrrer deres åbningsmønstre. En proces der fører til cellestress, og forårsager oxidationsskader, som derefter fører til en lang række sundhedsmæssige problemer og lidelser. Litteraturgennemgangen vil i lang tid plage myndighederne i mange lande, skrive Einer Flydal i sin gennemgang.

Læs hele den oversatte artiklen her:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/menneskeskabte-elektriske-pulseringer/
Se mere her:

Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling: 
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/ 
Sundhedsrisici ved 5G:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/


EHS

Den 16. juni var det International EHS dag, som vi selvfølgelig gav opmærksomhed med forskellige opslag.

I anledning af den internationale EHS dag har Tine Mansfield delt sin personlige beretning med EHS (Elektrohypersensitivitet). Hun er en af de mindst 10% af vores medborgere, der lider af EHS. Mennesker der ofte lider i stilhed.
Alt for mange mennesker ønsker ikke at anerkende de veldokumenterede sundhedsmæssige konsekvenser af vores digitaliserede verden.

Hendes beretning får du her:


Jeg har EHS.
Har du eller dit barn også det- uden at vide det?
I anledning af International EHS dag, vil jeg gerne fortælle om denne miljø lidelse, som er fysiologisk og kan bla. diagnosticeres ved en blodprøve.
Jeg bor i en lille by – Gyrstinge. Her har vi en mobilmast 1,8 km fra min bopæl- jeg har nu udsigt til endnu en – 500 m fra min bopæl.
At være Elektro Hyper Sensitiv er et ensomt og et isolerende livsvilkår.
Jeg har også en cancersygdom. Hvis jeg fortæller om det, er folk omsorgsfulde og forstående.
Hvis jeg derimod fortæller jeg har EHS, kigger folk underligt på mig og manges første kommentar er; Jeg er ikke bange for stråling!
– Og mange fortsætter med at kalde mig en sølvpapirshat, konspirationsteoretiker og ikke mindst at jeg skulle tage og indlægge mig selv på den lukkede afdeling.
Så EHS ramte mennesker vælger at holde det for sig selv.
Det gør ondt i sjælen at blive påtvunget skam og forkerthed, for et miljø toxin som Europarådet i 2011 klassificere det som.
I vores by har jeg kendskab til 5 andre husstande som også lever med dette livsvilkår, dog er de mere syge end mig selv. Det skønnes at 10% – ifølge WHO af befolkninger lider af EHS.
Så blot i vores lille by er der statistisk yderligere 29 husstande der har EHS indenfor dørene- måske uden at vide det.
https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
Er det muligt at have en dialog om dette-uden at gøre hinanden forkerte?
Er det muligt at du kunne have lyst til at opdage om du også har EHS eller få lyst til at få forståelse for dem der har?
Er der håb forude?
Hvad er EHS?
Elektro hyper sensitivitet er en miljøledelse. Den er fysiologisk og målbar. Den kan ses på en hjernescanning og blodprøver sammenholdt med det kliniske billede. Det er en sygdom , som oftest eskalerer.
John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin og lektor emeritus ved SDU skriver:
Ingen sundhedsmyndigheder i verden har formået at føre bevis for, at 5G – netværket, der nu implementeres overalt er uden sundhedsrisici for mennesker og natur.
EHS patienter har en patient forening godkendt af staten.
Når du udsættes for menneskeskabt elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi opstår der oxidativt stress i dine celler. På et tidspunkt kan kroppen ikke længere omsætte denne stress og symptomer eller sygdom bryder ud.
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772/htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935122007010
Det eneste der kan bedre dine symptomer er at fjerne dig fra årsagen- til et stråle frit miljø. Det fjerner dog sjældent symptomerne helt for de fleste.
Dette tog Europarådet stilling til i 2011 og krævede stråle frie zoner i alle lande.
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17994
Alt kan kables, som det er i mit hjem – men telemasterne er der stadig 24/7.
I et lille land som Danmark er det svært at finde en plet der ikke har en telemast eller mange og i dag bor mange EHS patienter i telt i de danske skove- træer beskytter mod stråling, indtil træerne også oplever celledød.
Dette kan man se på Gyrstingevej ved Lønningegård masten – de er døde og er nu fældet- flere andre træer som ikke nyder skyggeeffekt fra andet er også i skidt forfatning. Når du kører fra Gyrstinge ad Gyrstingevej mod Ringsted kan du se træet i vejkanten lige efter Lønningegård- sådan ser et træ ud som er tæt på celledød.
Jeg er pt. i dialog med Ringsted kommunens miljøafdeling og hvis vi er heldige kommer der en undersøgelse af borgernes helbred efter opsætning af masten på Lønningegård i 2013.
https://ehtrust.org/electromagnetic-fields-impact-tree-plant-growth/
Når du lider af EHS har du forskellige symptomer, disse kan oftest ses i forbindelse med hvor du bor i afstand fra en telemast. Du kan nederst i opslaget se en graf for forekomsten af symptomer i forhold til din afstand til en mast. Din mobiltelefon, Wi-fi og mange andre trådløse ting har også indflydelse på din grad af oxidativt stress og symptomer.
De mest kendte symptomer er:
Hjertebanken/hjerterytmeforstyrrelser, højt blodtryk, hovedpine/migræne, svimmelhed, tale- og koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, mavesyre, generel forsuring med risiko for kvalme og opkast, uro eller sovende og prikkende fornemmelser i kroppen, støj og susen for ørerne/tinnitus, smerter og tryk over brystet, astma, led- og muskelsmerter, rød og ”brændende” hud, svedeture, tandpine (især i tænder med metal fyldninger).
Derefter kan du udvikle meget alvorlige sygdomme.
Jeg oplever selv siden Lønningegård masten blev opgraderet på teknologi, voldsom ringen i ørene når jeg passerer vinduer mod øst og eller befinder mig på min jord mod øst.
Jeg får nogle gange så voldsom hjertebanken at jeg ikke kan trække vejret, jeg er konstant træt som et ondt år og har til tider voldsomt hukommelsesbesvær som dagen skrider frem. Det er voldsomt begrænsende og jeg kan ikke længere opholde mig i rum med wi-fi, eller byer med mange master. Jeg bliver af den grund isoleret.
Jeg har også andre symptomer, bla søvnbesvær.
Det startede dog med smerter i hånden/ varme når jeg holdt min mobiltelefon.
Får vi i Gyrstinge endnu en mobilmast er der en stor sandsynlighed for at jeg må fraflytte min gård – meget sorgfyldt efter 28 år hvor al min energi og kreativitet er lagt her. Mine fantastiske naboskaber og folk jeg kender i byen.
Derfor spørger jeg – kan vi nøjes med den dækning vi har og fibernet?
Børn optager 60% mere stråling end voksne. Nok også derfor der ses en 200-300 % stigning i hjernecancer hos børn blandet andet i England- hvor man opgør statistikkerne anderledes end i Danmark. Børn er derfor langt mere udsatte ligesom ældre og mennesker med anden sygdom også er det.
Der er også mange lande hvor trådløs teknologi er forbudt i skoler, plejehjem og på hospitaler og legepladser-bare ikke i Danmark.
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/
Natur og dyr lider også under den øgede eksponering af EMF, men det er et indslag for en anden gang.
Håb forude
Der åbnes højst sandsynligt for muligheden for at kommune og lodsejer kan blive pålagt bevise at teknologierne på mobilmasterne ikke er skadelige(hvilket de ikke kan-studierne er lavet) og når de ikke kan det, skal de beskytte vores hjem. Dette bunder i at Energistyrelsen henviser til Sundhedsstyrelsen – som ikke har sundhedsgodkendt hverken tidligere eller kommende teknologier.
Dette er lige blevet gjort i Jylland.
Jeg går nu i gang med at lave en liste over de medborgere som ønsker at kræve beskyttelse af deres hjem, når næste mobilmast kommer.
Det koster min. 250.000 at beskytte et helt hjem. En umulig omkostning som må påhvile dem som vælger at opsætte teknologien.
Slutteligt vil jeg oplyse at der er lavet i omegnen af 23.000 studier om emnet.
MOEF-rapport om dyreliv
Det interministerielle udvalg (IMC) for ekspertforskere i Indien gennemgik litteraturen om virkningerne af RF-EMF-stråling på dyreliv, mennesker og biosfæren. I deres MOEF -rapport fra 2010 (7) fandt de ud af, at ud af de 919 forskningsartikler, der blev indsamlet om fugle, bier, planter, dyr og mennesker, viste 593 virkninger, 180 viste ingen virkninger, og 196 var ufuldstændige undersøgelser. Alle organismer blev påvirket.
Human Effects – 62% viste effekter, 13% ingen effekt og 25% uklare.
Planteffekter – 87% viste virkninger, og 13% var utydelige.
Dyrelivseffekter– 62% viste effekter, 4% ingen effekt og 36% ufuldstændige.
Bieffekter – 85% viste effekter og 15% ingen effekt
Fugleeffekter – 77% viste effekter, 10% ingen effekt og 13% ufuldstændige.
Derfor håber jeg vi kan have en samtale om vi kan “nøjes” med den teledækning vi har og dermed fremtidssikre vores helbred og tage hensyn til dem for hvem det allerede er gået galt.
Skriv en pb hvis du har symptomer eller vil på listen over hjem der skal beskyttes, så laver jeg et møde.
Tak fordi du læste med og måske sendte en kærlig tanke til alle de der verden over lever et liv med EHS- pas godt på dig selv og din familie.
Kærligst Tine


Interview med Solveig om EHS, trådløs stråling og håb

Hør og se Solveigs beretning om at blive ramt af elektromagnetisk følsomhed, da hun gik i ottende klasse samt om hendes vej til at komme videre trods EHS. Men også om hendes tanker om fremtiden og hvad digitaliseringen gør ved os.
Se videoen her: https://youtu.be/imhLJqkd530


En lille film: Nadav Neuhaus om stråleflygtninge (EHS-ramte) i USA.

Filmen er lavet tilbage i 2014. Men med udrulningen af 5G netværket m.m. er det ikke svært at forestille sig at problemerne for de EHS ramte er steget enormt gennem de sidste år.
Filmen beretter bl.a. om arkitekten Jennifer Wood som må forlade alt, hvad hun har kært, og flygter op i en lille, selvbygget hytte i bjergene ved Greenbank – et område i Virginia, hvor de trådløse signaler er forbudt på grund af et meget stor radioteleskop, da de kan forstyrre af signalerne.

Advokaten Dafna Tachover
 (*) mistede alt, hvad hun havde, efter hun begyndte at blive syg af stråling fra mobilmaster, trådløse netværk og mobiltelefoner. Hun havde intet andet valg end at bo i sin bil i syv måneder – indtil hun efter at have set på en endeløs antal huse fandt et sted, hvor strålingsniveauet var lavt nok til, at hun kunne forblive rask.
Efter halvandet år opdager hun, at der skal installeres en mobilmast i området.
I North Carolina har musikpædagog og dirigent Andrew McAfee affundet sig med, at han måtte bygge en underjordisk bunker for at slippe for elektromagnetisk stråling, så han kunne sove ordentligt om natten.
Der findes mange lignende beretninger rundt om i hele verden – også i Danmark.

(*) Dafna Tachover er bl.a. grundlæggeren af ‘We are the evidence’ (WATE) – en organisation, der arbejder for at informere om de skadelige virkninger fra den trådløs teknologi, og arbejder for rettigheder for mennesker, der er berørt af dette, herunder også børn. (2)
Kilder:
1) Se filmen her: https://time.com/golden-cage/
2) https://wearetheevidence.org/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/hypersensitivitet-2/


Den lille mand og kvinde vs. regeringen, myndigheder og den trådløse industri 😔

I det mindste fik de spedalske deres egen ø. Mennesker, der i dag oplever sundhedsproblemer fra den allestedsnærværende trådløse teknologi, bliver ikke hørt eller taget alvorlig i Norge – eller Danmark.
Det skriver (1) Therese Lucile Engh, som er lokal teamleder for Follo og omegn i Folkets Strålevern, Norsk NGO. (2)
Det er ikke den enkleste kamp at arbejde for at få vores myndigheder til at anerkende, at vi er en del mennesker som får sundhedsproblemer af mikrobølgestrålingen fra alt det trådløse. Det saliggørende trådløse – som skal bringe udviklingen helt til himmels og muliggøre visionen om det «smarte samfund» og en «grøn omstilling» baseret på, bogstavelig talt, en strålende teknologi, skriver Therese Lucile Engh.
Men denne kamp står jeg og andre midt i, skriver hun videre. Vi, som er blevet el-overfølsomme (EHS ramte) vil ikke affinde os med, at vi har mistet vores bevægelsesfrihed (3), at vi ikke længere kan deltage i samfundet og at der ikke tages det mindste hensyn til os. Det handler om grundlæggende menneskerettigheder, som ikke bliver varetaget. Derfor skriver vi (4) blandt andet læserindlæg (5) og breve til myndighederne.
Brev til samarbejdsforummet
Den 7. april indsendte vi et brev med 131 underskrifter fra el-overfølsomme (samt enkelte pårørende og støttepersoner) til myndighedernes samarbejdsforum for elektromagnetisk felter og sundhed. (6) Initiativet kom fra mig og to andre el-overfølsomme.
Samarbejdsforummet udstikker retningslinjer for, hvordan elektrisk overfølsomme mennesker skal behandles i samfundet. Indtil videre har forummet ikke inviteret repræsentanter for patientgruppen til et af de ti møder, de har holdt siden starten i 2019, på trods af at brugerdeltagelse er et vedtaget princip i sundhedsvæsenet. (7)
Og det ser ud til, at 
de vil afvise elektrisk overfølsomme selv meget enkle strålereducerende foranstaltninger ( 8 ) i mødet med sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt. Det er i modstrid med, hvad vi som el-overfølsomme mennesker selv oplever at blive raske af, og anbefalingerne vil få alvorlige konsekvenser for patientgruppen – for eksempel for vores adgang til det generelle sundhedsvæsen.
I brevet, som du kan læse nederst i artiklen, protesterer vi kraftig på hvordan mennesker som bliver syge af stråling bliver behandlet i Norge i dag, og vi beder myndighederne om:

Reel brugerindflydelse. Det indebærer at der skal tages hensyn til patientgruppens erfaringer og viden, samt at repræsentanter for de el-overfølsomme får deltage i samarbejdsforummet, hvor beslutningerne bliver taget.
En mere human og pragmatisk linje i behandlingen af el-overfølsomme, i stedet for en linje præget af tvang og overformynderi.
Vi understreger også, at der ingen videnskabelig dækning findes for at hævde (9), at kognitiv terapi eller eksponeringsterapi skulle virke som en «kur» mod el-overfølsomhed. For at sætte det på spidsen mener myndighederne – på et ikke-eksisterende videnskabeligt grundlag ­­– at el-overfølsomme kan blive raske af at stå foran en mobilmast hver dag i længere og længere tid, sådan at vi på den måde til sidst vil stoppe med at være så «bange» for mobilmasten.
Psykologiseringen og behandlingen af el-overfølsomme har klare paralleller til situationen med ME-patienterne. (10) Det er en patientgruppe som ligeledes er blevet mistroet og nærmest er blevet anset som inhabile med hensyn til deres egen situation, og som i ringe grad er blevet trukket med ind og taget alvorlig i udformningen af behandlingstilbud.
Det er ellers værd at gøre opmærksom på, at der findes megen publiceret og solid forskning (11) som viser at den allestedsnærværende stråling er en sundhedsrisiko for alle, i særdeleshed børn og fostre. Det er fare for at mange som i dag er sunde kan risikere at udvikle el-overfølsomhed på grund af den øgede eksponering i samfundet fra stadig flere og mere komplekst sammensatte kilder for strålingen.
Kilder:
1) https://steigan.no/2022/05/den-lille-mann-og-kvinne-vs-myndighetene-og-tradlosindustrien/
2) Folkets Strålevern. Norsk NGO, der arbejder for at der indføres en reel forsigtighedsprincip, der kan beskytte både mennesker og alt biologisk liv i naturen mod skadelige virkninger fra ikke-ioniserende stråling.
https://www.folkets-stralevern.no/
3) https://www.nrk.no/innlandet/xl/debora-atwood-i-ringsaker-har-skjerma-seg-mot-straling-i-18-ar-1.15367161
4) https://steigan.no/2022/01/flere-land-frarader-tradlos-teknologi-i-barnehager-og-skoler/
5) https://www.nytid.no/norsk-stralevern-hviler-pa-hardt-kritisert-stiftelse/
6) https://dsa.no/mobil-og-tradlost/samarbeidsforum-for-elektromagnetiske-felt-og-helse/Referat%20samarbeidsforum%20EMF%20og%20helse_april%202021.pdf
7) https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/brukermedvirkning-pa-tre-ulike-niva
8 ) https://dsa.no/mobil-og-tradlost/samarbeidsforum-for-elektromagnetiske-felt-og-helse/Referat%20samarbeidsforum%20EMF%20og%20helse_april%202021.pdf
9) https://steigan.no/2021/09/store-metodesvakheter-i-forskning-pa-el-overfolsomhet/
10) https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/KzG2Xy/me-pasientene-fikk-rett
11) https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2818%2930221-3


Beviset for EHS eller elektro-sensitivitet er ud over enhver rimelig tvivl.
– En britisk opsummering.

Mangler der beviser for at el-overfølsomhed – eller Elektromagnetisk Hypersensitivitet (EHS) – er en fysisk realitet?
Englænderen Michael Bevington, leder af Electrosensitivity UK, opsummerede for nylig beviserne i forskningstidsskriftet Revue of Environmental Health. Og har Bevington ret på et eneste punkt, tager sundhedsmyndighederne, helt fejl i deres videnskabelige del af argumentationen. Hvilket, som Einar Flydal skriver i sin introduktion, betyder at det politiske argument også må ændres.

Baggrunden
Den polsk-finske biofysikeren Dariusz Leszczynski publicerede i 2021 sin gennemgang af litteraturen om el-overfølsomhed (Leszczynski 2021), og konkluderede at el-overfølsomhed eksisterer, og at det er «hinsides enhver tvivl», men at el-overfølsomhed på den anden side dog ikke er tilstrækkelig godt påvist. Han argumenterer derfor for, at der må gennemføres flere nøjagtige undersøgelser. Michael Bevington, har i en årrække har undersøgt emnet yderst grundigt, se f.eks. det enorme værk (Bevington 2010). I efteråret skrev han en kommentar til Leszczynski’s gennemgang (Bevington 2021).
Bevington’s pointe er, at beviserne allerede findes. Han opsummerer dem i artiklen og drøfter de forskellige problemstillinger, som forskningen i el-overfølsomhed byder på. Her er nyt og interessant stof for de fleste af os.
Kilder:
https://nejtil5g.dk/hypersensitivitet/er-elektro-sensitivitet-blot-indbildning/


EMF, 5G og sundhedsrisiciene

Hvad er 5G, og hvordan er elektromagnetisk stråling årsag til sundhedsskader?

Tom Butler fortæller her om 5G, sundhedskonsekvenserne ved den elektromagnetiske stråling samt hvorfor de internationale grænseværdier ikke kan beskytte os for konsekvenserne af strålingen.

Se videoen her:
https://rumble.com/v14d2t1-what-is-5g-and-how-does-radiofrequency-cause-harm-prof.-tom-butler..html
(Videoen varer små 14. min.)

Professor Tom Butler PhD MSc er rangeret globalt som værende i top 2% af forskere indenfor sit område. Hans finansierede forskning fokuserer på operationelle risici, specifikt vedr. kunstig intelligens (AI) i den finansielle industri. Har tidligere fået et regeringsstipendiat i Irland med fokus på grønne teknologier, Tom undersøger også de risici, teknologierne udgør for samfundet, herunder den risiko for sundhedsskadelige virkninger, som trådløse teknologier har for mennesker. Her samarbejder Tom med en global gruppe af uafhængige tværfaglige forskere i at vurdere risikoen for folkesundheden fra den trådløse stråling, herunder 5G.

Læs mere her:
Sundhedsrisici ved 5G:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
5G tester grænserne for tillid:
https://nejtil5g.dk/icnirp/5g-tester-graenserne-for-tillid/


‘Something Is In The Air’ – en dokumentarfilm om konsekvenserne af stråling fra din mobiltelefon 😞

Er stråling fra din mobiltelefon eller mobimaster skadelig for dit helbred? Eller miljøet? Den videnskabelige debat er i gang. Er de videnskabelige konklusioner knyttet til interesserne hos dem, der finansierer forskningen? Hvordan sikrer regeringerne, at strålingen holder sig inden for helbredssikre grænser? Hvad sker der med insekterne, når 5G er fuldt udrullet? Hvordan påvirkes menneskers hud af 5G’s millimeter stråler? Disse spørgsmål og mange flere udforskes i denne dokumentarfilm.
Filmen varer ca. 28 min. tekstet og primært på engelsk.
I filmen deltager: Anssi Auvinen, Daniel Favre, Dariusz Leszczynski, Tommi Toivonen, Pasi Ala-Mieto, Philippe Royer og Martin Pall.
Filmen finder du her:
https://youtu.be/Q89Gv2P3RH8


Overvågning og retssikkerhed

Hvordan Google hjernevasker børn, kontrollerer offentlig politik og påvirker valg.

Google har magten til “at censurere indhold, at spore alle vores bevægelser, at rive et samfund fra hinanden, at ændre det menneskelige sind og endda til at omstrukturere menneskeheden,” skriver Epstein i sin rapport, “Googles Triple Threat”.
De metoder, Google bruger, er flygtige og efterlader intet papirspor, hvilket gør det meget vanskeligt at spore og bevise, at de bruger mennesker som bønder i et skakspil og manipulerer os på måder, som vi ikke kan modvirke.
“Det er den ideelle form for manipulation. Folk aner for det første ikke, at de bliver manipuleret, og for det andet, kan myndighederne ikke gå tilbage i tiden for at se, hvad der blev vist til folk, med andre ord, hvordan de blev manipuleret.”
Kilder:
https://nejtil5g.dk/teleindustrien/hvordan-google-hjernevasker-boern-kontrollerer-offentlig-politik-og-paavirker-valg/


Hjernechip skaber nyt menneske, der kan hackes 🤔

New York-virksomheden Synchron er begyndt at teste en såkaldt hjernecomputergrænseflade på mennesker. Elon Musk er ligeledes kommet langt med udviklingen af ​​en hjernechip. Ifølge Yuval Noah Harari fører hjernechippen til “den største revolution i menneskehedens historie”. Mennesket vil ikke længere være en “mystisk sjæl”, siger den verdenskendte israelske videnskabsmand, men “et dyr, der kan hackes. Vi kan genopfinde livet.”

Robocop og Terminator har forudsagt det: fremkomsten af ​​cyborgen – en hybrid mellem robot og menneske, med andre ord en fusion af naturlig og kunstig intelligens. De to Hollywood blockbusters blev skabt i 1980’erne, men foregår i årtiet 2020-2030. Dengang hed det science fiction. I 2022 er det virkelighed.

Læs hele artiklen fra De Andere Kant den 14. maj 2022 her.

Læs også:
Internet of Bodies (IoB) på godt og ondt:
https://nejtil5g.dk/internet-of-things-iot/internet-of-bodies-iob-paa-godt-og-ondt/
Internet of Bodies (IoB) og dig:
https://nejtil5g.dk/internet-of-bodies/internet-of-bodies-iob-og-dig/


World Economic Forum: 36 byer valgt til at udstikke kursen mod fremtidens Smart Cities 🤔

36 byer i 22 lande og seks kontinenter er blevet enige om at gå forrest i en ny køreplan for sikker indførelse af ny teknologi som en del af World Economic Forums G20 Global Smart Cities Alliance.
World Economic Forum har valgt byerne til at være pionerer i en global politisk køreplan udviklet af G20 Smart Cities Alliance for etisk og ansvarlig brug af data og teknologi, som det hedder.
Det fremgik af SmartCitiesWorlds den 18. oktober 2020
Køreplanen er designet til at give byerne de procedurer, love og regler, de har brug for til at bruge ny teknologi ansvarligt.
Initiativet stammer fra Japan fra WEF’s Center for den Fjerde Industrielle Revolution i 2019.
Byerne vil vedtage politikker for beskyttelse af privatlivets fred, bedre bredbåndsdækning, ansvarlighed for cybersikkerhed, øget åbenhed i bydata og bedre adgang til digitale bytjenester for handicappede og ældre.

Imødegåelse af udfordringerne
Byerne står over for presserende udfordringer fra Covid-19-pandemien og andre større forstyrrelser, som WEF fremhæver forventes at kulminere i en budgetkrise, der kan nå op på 1 billion dollars alene i USA.
Forummet hævder, at byerne har brug for data og innovation for at blive mere modstandsdygtige, lydhøre og effektive, men fremhæver, at der ikke er nogen global ramme for, hvordan de skal anvende disse teknologier eller de data, de indsamler, på en måde, der beskytter offentlighedens interesser.
“Denne køreplan handler ikke om teoretiske ideer og drømme, den er bygget på praktiske politikker fra den virkelige verden fra førende byer over hele kloden,” sagde Jeff Merritt, leder af Internet of Things og bytransformation, World Economic Forum. “Byregeringer er i frontlinjen af ​​en global krise og skal være i stand til at handle hurtigt og beslutsomt for at begrænse denne pandemi og sætte kursen mod deres økonomiske genopretning”.
“Teknologi er et væsentligt værktøj i denne kamp, ​​men regeringer kan ikke risikere at falde i de sædvanlige fælder relateret til privatliv, sikkerhed og leverandørlåsning. Det er her, G20 Global Smart Cities Alliance kan hjælpe.”
WEF har valgt de 36 “pionerbyer”, der vil kickstarte køreplanen og vil samarbejde med globale eksperter for at forbedre deres bypolitikker på områder, der spænder fra beskyttelse af privatlivets fred og cybersikkerhed til bedre tjenester for handicappede og bedre bredbåndsdækning.
Pionerbyerne lancerer deres aktiviteter ved den globale onlinebegivenhed Smart City Live 2020, der udsendes af Smart City Expo World Congress den 17.-18. november.
De 36 pionerbyer:
Pionerbyerne er: Apeldoorn, Holland; Barcelona, ​​Spanien; Belfast, Storbritannien; Bengaluru, Indien; Bilbao, Spanien; Bogotá, Colombia; Brasilia, Brasilien; Buenos Aires, Argentina; Chattanooga,USA; Cordoba, Argentina; Daegu, Sydkorea; Dubai, UAE; eThekwini (Durban), Sydafrika; Faridabad, Indien; Gaziantep, Tyrkiet; Hamamatsu, Japan; Hyderabad, Indien; Indore, Indien; Istanbul, Tyrkiet; Kaga, Japan; Kakogawa, Japan; Kampala, Uganda; Karlsruhe, Tyskland; Leeds, Storbritannien; Lissabon, Portugal; London, Storbritannien; Maebashi, Japan; Manila, Filippinerne; Medellín, Colombia; Melbourne, Australien; Mexico City, Mexico; Milano, Italien; Moskva, Rusland; Newcastle, Australien; San José, USA; og Toronto, Canada.

“Teknologi og viden er to strategiske aktiver til at bygge inkluderende, datadrevne og bæredygtige smarte byer, der er i stand til at tackle nye og nye udfordringer,” siger Roberta Cocco, viceborgmester for digital transformation og tjenester til borgere, Milano. “Det er grunden til, at Milan tilslutter sig G20 Global Smart City Alliance, da dette initiativ vil give os mulighed for at dele bedste praksis med innovative byer rundt om i verden.”
“I dag, mere end nogensinde, er vi faktisk nødt til at samarbejde med hinanden for at identificere de mest effektive værktøjer til at imødegå globale trusler som Covid-19. Det er kun ved at forene vores kræfter, at vi kan slå denne fælles fjende, der truer vores borgeres sundhed, økonomi og fremtid.”
Flere organisationer deltager også i projektet, herunder ingeniør-, arkitekt- og konsulentfirmaet Arup. Selskabets leder af digitale tjenester, Will Cavendish, sagde, at Covid-19 har drevet en trinvis ændring i brugen af ​​digitale tjenester i byer, og mange af disse ændringer vil kun accelerere ud over pandemien.
Feberscreening, social afstand og belægningskontrol, fjernovervågning af sundhed, luftkvalitet og forureningskontrol, intelligent parkeringsdetektion og vandkvalitetsløsninger er blandt dem, der oplever øget efterspørgsel rundt om i verden.
Alicia Asín, medstifter og administrerende direktør for Libelium, som udvikler og implementerer Internet of Things (IoT) sensorer til en række smarte byapplikationer, fortæller at feberscreening var en af de første applikationer, Libelium måtte designe i Covid-19-æraen, og det 15-årige firma måtte gøre det “mod uret” for at imødekomme efterspørgslen. (2)

Noter:
SmartCitiesWorlds mission er at være verdens førende platform for at dele ideer til at løse bymæssige udfordringer, der gør det muligt for os at leve i mere modstandsdygtige, bæredygtige, sikre og velstående miljøer.
Kilder:
1) https://www.smartcitiesworld.net/demographic-change/demographic-change/36-cities-chosen-to-chart-a-course-towards-the-future
2) https://www.smartcitiesworld.net/special-reports/the-changing-role-of-the-iot-in-the-covid-19-world
Se mere her:
Smart City:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-city/
Big Brother holder øje med dig:
https://nejtil5g.dk/overvaagning/big-brother-holder-oeje-med-dig/
World Economic Forums totalitære rædselsvision:
https://nejtil5g.dk/overvaagning/world-economic-forums-totalitaere-raedselsvision/


FINANSMINISTERIETS DIGITALISERINGSSTRATEGI:

Skal Danmark være et test- og demoland, som alle de store i verden leger med, og måske deler op imellem sig, mens de lægger store, fede rør ned i de offentlige kasser?
Det spørgsmål stiller Anders Kjærulff i sin grundige gennemgang ikke bare af den nye digitaliseringsstrategi, (1) men også hvordan den hænger sammen med de tidligere udmeldinger. Giv dig tiden og læs hele artiklen. (2) Nedenfor lidt sammendrag.

Finansministeriets digitaliseringsstrategi: ’Danmarks digitaliseringsstrategi – Sammen om den digitale udvikling’.

Cybersikkerhed
Som noget nyt, tales der om cybersikkerhed, men HELT ukonkret. Sikkerheden skal tilsyneladende baseres på endnu en teknologi, der ikke rigtig findes og savner et problem, ’Quantum Computing’ aka kvante-computere, der betegnes som ‘revolutionerende’ – men nok ikke løser nuværende problemer med vildt rodet arkitektur og mangel på sammenhæng og bunker af forskellige leverandører?
Digitaliseringsrådet
Til at styre udviklingen har man nedsat et Digitaliseringsråd, der skal følge implementeringen af digitaliseringsstrategien. Den udnævnte formand er Nana Bule, som nuværende adm. direktør i Microsoft Danmark og Island.
“Den digitale udvikling kommer kun til at accelerere yderligere i de kommende år, hvor nye teknologier og innovative løsninger har potentialet til at forbedre dagligdagen for danske borgere og virksomheder. Derfor bliver det afgørende, at vi i Danmark løbende kan navigere efter nye tendenser og tilpasse kursen. Jeg ser frem til at følge arbejdet med strategiens vigtige initiativer og rådgive regeringen om de nye digitale muligheder, siger Nana Bule til Finansministeriet.
Så nu har vi en leder fra det amerikanske firma, Microsoft, i spidsen for digitaliseringen af Danmark.
Det vi skal have er angiveligt: ’Innovation, acceleration, navigation’….
LIFESCIENCE og de danske sundhedsdata
LIFESCIENCE er blandt andet NOVO og National Genomcenter og ikke mindst de der danske sundhedsdata, der er blevet noget nær en hellig gral, og som holdes frem som en gigantisk kilde til indtægter i fremtiden.
Vi skal have personlig medicin, baseret på vores genom, og når vi alligevel har fået det sekventeret, så ryger det i genomcenteret – hvor man forventer at forskere og firmaer fra ind- og udland vil strømme til – og betale – for at kunne kigge med på de ‘unikke danske sundhedsdata’, som de hedder.
TELEMEDICIN. Det er meget vigtigt.
Vi er syge og går til lægen. Vi bestiller en tid. Men der er for få læger. Så lægen skal være mere ‘fleksibel og moderne’ – der skal telemedicin til, mener Regionerne.
Summa Summarum:
Vi lever nu i et land, der officielt er utrygge ved Techgiganterne, men hvor vi har en chef fra en af giganterne, i spidsen for udviklingen – vi er endt som SIRI-kommissionen sagde: Som et ’anvendelsesorienteret demonstrationsland’. For techgiganter.

Kilder:
1) https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/regeringen-lancerer-ny-digitaliseringsstrategi/
2) https://mingarage.net/2022/05/14/digital-strategi-rapporter-fra-et-anvendelsesorienteret-demo-land/
Find mere om overvågning og andre relaterede artikler her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/


Klima- og miljøkonsekvenser

Digitaliseringen og den trådløse teknologi bidrager væsentligt til klimakrisen, men ignoreres i den politiske og samfundsmæssige debat.

“I klimadebatten tælles de tonsvis af CO2, der bliver udledt eller spares, men 5G udelades helt i regnestykket. Trods det at den monstrøse og kontinuerlige bestråling bidrager væsentligt til både opvarmning af ​​planeten samt skaderne af livet på den. For ikke at tale om den energi, der bruges til den.”
Digitaliseringens skygge bliver kriminelt negligeret i debatten. Nogle gange kan det måske skyldes, at en stor del af klimabevægelsen består af “digitale indfødte”, som på mange områder stræber efter bæredygtighed, mens det næsten er umuligt for dem at koble sig fra deres smartphones eller begrænse deres brug markant. Det skaber en fatal blind vinkel i debatten.
Hver ekstra 5G-mobilmast kaster lange, mørke skygger ind i fremtiden, skygger som sandsynligvis først vil blive erkendt, når det allerede er for sent.”

Læs hele artiklen af von Werner Thiede, udgivet i Rubicon den 11. maj 2022. Her oversat til dansk.

Kilder:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/digital-forurening/


Når grøn energi bliver til blodbatterier 😢

Er elbiler virkelig rene? Nej, de kører på beskidt energi og blod fra børn helt ned til 6 år. Elbiler driver krænkelser af menneskerettigheder og børnearbejde. Kina er en af ​​skurkene i denne historie. Men er elbilproducenterne ikke mindst lige så skyldige?

Grøn energi skal være løsningen på klimakrisen. De elektriske biler siges at være grønnere, renere og bæredygtige, men er de nu det?

Det spørgsmål tager en lille dokumentarfilm på 10 min. fat på: Gravitas Plus: Den mørke side af de elektriske køretøjer. Dokumentar fra den 10. april 2022.

Filmen finder du her: 
https://www.youtube.com/watch?v=RFHvq-8np1o
For bagved hver eneste elektriske bil findes historien om de blodige batterier, som er med til at fastholde en ekstrem fattigdom, børnearbejde samt krænkelser af basale menneskerettigheder.

Cobolt er en yderst vigtig ingrediens i batterier og Congo er den absolut største bidragyder med 70% af den samlede cobolt udvinding. 2 mill. mennesker ud af en befolkning på 92 mill. lever af cobolt produktionen. Minedriften består dels af en industriel stor drift samt en småskala udvinding.
Småskala minedriften er ureguleret og uden sikkerhedsprotokoller, alligevel udvindes 20 – 30 % af den samlede produktion her og beskæftiger mindst 200.000 minearbejdere hvoraf mindst 40.000 er børn og mange af dem er ikke ældre end 6 år. Mindst 2000 illegale minearbejdere dør hvert år i Congo.

Se mere her:
Prisen på grøn energi:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/dokumentar-prisen-paa-groen-energi/
Også i 2018 var smartphones en klimasynder
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/ogsaa-i-2018-var-smartphones-en-klimasynder/
Miljø og klimakonsekvenser:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/


5G’s energibehov og CO2-fodaftryk, på Jorden og i rummet 😔

Miguel Coma fortæller om 5G myterne, 5G’s stigende energi forbrug både i sig selv og hvordan 5G via bl.a. Internet of Things (IoT) generer et endnu større energiforbrug, de enorme miljøproblemer der ikke bliver mindre af de tusindvis 5G satellitter, der er og skal sendes ud i rummet.

Videoen finder du her (varighed 20 min.):
https://rumble.com/v14d539-ecological-threats-of-the-connected-world.-miguel-coma-engineer..html

Miguel Coma er ingeniør i elektronik og telekommunikation. Han arbejder i dag som IT-arkitekt, skribent, foredragsholder og konsulent.
Efter to årtier i informations- og kommunikationsteknologier (IKT) begyndte Miguel at forske i deres indvirkning på vores klima, miljø og sundhed.
Han arbejder sammen med et netværk af internationale eksperter inden for teknik, fysik, biologi, miljøvidenskab og filosofi for at støtte sit arbejde.
Han skriver, taler og konsulterer om trådløs 5G-teknologi og støtter ingeniørforskning om 5G-energiforbrug på UCLouvain-universitetet, Belgien.
Miguel skriver for magasinet Wall Street International og udgav i 2021 en uafhængig rapport om 5G’s myter, virkninger og implementeringsalternativer.
Han yder politisk rådgivning til den vallonske regering samt Brussels Region Citizens’ 5G Committee, og er medlem af tænketanken AlterNumeris.

Se mere her:
Miljø og Klimakonsekvenser:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/
5G’s miljøparadoks:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/5gs-miljoeparadoks/

Eksport af Elbiler øger risikoen for en bølge af ‘katastrofale’ skibsbrande 😟

Den stigende efterspørgsel efter elbiler risikerer at forårsage en bølge af brande på fragtskibe, da de ikke er designet til at transportere lithiumbatterier sikkert, advarer et stort forsikringsselskab.

Større skibe, der transporterer op til 8.000 køretøjer ad gangen, koncentrerer risikoen for brand fra lithiumbatterier, som generelt er sikre, men de udvikle varme og brænde, hvis de er defekte.
Advarslen kommer to måneder efter, at en biltransportør brød i brand og sank i Atlanterhavet og tog 4.000 Volkswagen-køretøjer med sig, herunder Porches og luksus Bentley-køretøjer.
Ældre skibe er udstyret med brandindeslutningssystemer, der ikke er designet til at klare kemiske brande, advarer en rapport om forsendelsesstab fra forsikringsselskabet Allianz.
Rapporten fremhæver: “Lithium-batterier er en ny risiko for både containerskibe og bilransportskibe, som transporterer et stigende antal elektriske køretøjer, da eksisterende modforanstaltninger muligvis ikke reagerer effektivt i tilfælde af en brand.”
Kilder:
https://www.telegraph.co.uk/business/2022/05/10/electric-cars-risk-wave-catastrophic-fires-cargo-ships/
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/den-elektromagnetiske-straaling-i-hybrid-og-elbiler/
Se dokumentaren:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/dokumentar-prisen-paa-groen-energi/

Tak for at du læser med. Du vil snart modtage nyhedsbrevet der omhandler juli måned.

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
3. juni 2022
Velkommen til vores Nyhedsbrev
NB: Nyhedsbrevet kunne desværre sendes ud med MailChimp, da de har censureret os. Hvad problemet er vides ikke. Se mere under nyheder
: https://nejtil5g.dk/nyheder/
Kære alle
Nu er vi gået over i sommerperioden og det burde sværme med sommerfugle, bier og andre insekter og bestøvere. Men det gør det ikke selvom nogen mennesker har fået indrettet haver med ideel beplantning m.m. for insekterne, og det skal de på ingen måde høre et ondt ord for. For selvom det efterhånden står lysende klart at mobilmaster m.m. gør en negativ indflydelse på vore insekter er det jo ikke det samme som at der ikke findes andre negative faktorer. Desværre har både forskere og miljøforkæmpere af forskellig slags meget svært ved at se elefanten i rummet. Det SKAL vi have gjort noget ved. At støtte op om det fælles Europæiske Borger Initiativ og dele opslag og anden information kan være en del af vejen.
Som I kan se under afsnittet om den internationale modstand så sker der også noget og lige nu er specielt England vigtig i denne sammenhæng. Vi afventer spændt det videre forløb. 

Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening


Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

Indhold:
– Dialogen i de moderne tider
– 5G kritik
– 5G og den internationale modstand
– Grænseværdier
– AI, IoT, overvågning m.m.
– SoMe
– Dyrelivet
– Miljøkonsekvenser

Dialogen i de moderne tider

Uværdige og ikke demokratiske måder at neutralisere sine politiske modstandere på

Hvad er vi oppe imod, når vi indgår i en diskussion eller forsøger en dialog med nogen som f.eks. ikke mener, at 5G er noget at være bekymret for. Stempling er en hyppigt anvendt metode, og den bruges og er blevet brugt af alle fløje i det politiske landskab:
I USA bliver folk fra Det Demokratiske Parti, der forsøger at indføre et offentligt sundhedssystem, stemplet som “fordækte socialister”.
Enhver kritiker af Israels politik over for palæstinenserne stemples af Israel og dets tilhængere som antisemit.
Hvis man sætter spørgsmålstegn ved den udlændingepolitik, der føres, og argumenterer for, at stramninger er vejen frem, bliver man stemplet som racist.
Hvis man stiller sig op og mener, at den centralisering, der finder sted på stort set alle niveauer i det offentlige Norge, skal erstattes af decentralisering, er man bagstræberisk.
I gamle dage stemplede man enhver afvigelse fra at støtte Sovjetunionens kommunistiske partis politik som trotskisme, revisionisme, antisocialisme osv.
Vi kan tilføje, at hvis du er kritisk overfor 5G og den stigende elektrosmog bliver du betegnet som “sølvpapirshat”.
Eksemplerne er uendelige og kan komme fra alle fløje af det politiske landskab.Det skriver Jon Nordmo i Steigan.no (1) Stempleren har flere fordele ved denne stempling.
For det første sikres det, at offentligheden ikke behøver at tage oplysninger fra personen eller hans organisation alvorligt. Han er antisemit, racist, socialist, backbencher osv.
For det andet behøver man ikke at argumentere imod de fremførte synspunkter. Når du har givet personen bag synspunktet et stempel, er det tilstrækkeligt at “jorde” synspunktet.
For det tredje sættes repræsentanten for synspunktet i en meget vanskelig situation. Stempling er et personligt stempel. Det er selve personen eller organisationen, der er antisemit, racist, revisionist eller camoufleret socialist. At forsøge at argumentere imod, at man er det ene eller det andet, så ens synspunkter tages alvorligt, resulterer kun i en afsporing af debatten. Og det er også helt umuligt. Hvordan kan du f.eks. bevise, at du ikke er racist?
Alt dette er helt sikkert kendt af de fleste mennesker. Og det er relativt ukontroversielt. Men jeg tager det alligevel med som grundlaget for min reelle bekymring, som er at sige noget om det nye, ret effektive stempel, som er taget i brug i løbet af de sidste par år.
Nemlig konspirationsteoretiker!
DET NYE STEMPEL
Som ethvert andet stempel er dette nye ikke præcist defineret. Hvad er en konspirationsteoretiker? Hvornår er du egentlig? Er det altid dårligt at være det, eller er det godt i visse tilfælde?
Og som ved ethvert andet stempel sikrer det, at sager ikke analyseres/diskuteres/vendes. Sagens indhold afvises simpelthen som en konspirationsteoretikers fantasifoster. Og den, der fremfører sagen, mister sin troværdighed.
Effektivt!
Men egentlig burde konspirationsteoretikere være et æresord! En æresbetegnelse. I hvert fald hvis vi skal tage ordet og forstå det som viljen til at forsøge at afdække forhold, magtfulde interesser forsøger at holde skjult. Nogle vigtige konspirationer, der er blevet forsøgt skjult af “magten”, men alligevel afsløret, kan nævnes:
Watergate-skandalen. Præsident Nixon og hans tilhængere konspirerede for at holde hemmeligt, at de ulovligt havde installeret mikrofoner til at aflytte Det Demokratiske Partis hovedkvarter.
Krigsforbrydelser i Irak. Julian Assange og Wikileaks afslørede, hvordan det amerikanske militær konspirerede om at skjule forskellige krigsforbrydelser i Irak.
Cigaretter og kræft. Det blev afsløret, hvordan de multinationale tobaksproducenter konspirerede om at holde fakta skjult om, at cigaretrygning var både vanedannende og kræftfremkaldende.
Tilsvining af politikere i England. I Al Jazeeras dokumentar om Israels indflydelse i engelsk politik fortæller The Lobby, navngivne israelske agenter, på film, hvordan de konspirerer om at tilsvine engelske politikere, som de dømmer som “Israel fjendtlige.”
Og listen kunne fortsætte. For der er masser af eksempler på, at dem med politisk eller økonomisk magt nogle gange har en hemmelig dagsorden med deres handlinger. Det vil sige, de gør og bestemmer ting, fordi og fordi, mens de i virkeligheden gør det af helt andre grunde.
Det krævende arbejde for journalisterne og andre er altså at forsøge at komme til bunds i deres hemmelighedskræmmeri og skjulte motiver (når det kommer til det) og så afsløre, hvad det egentlig handler om. Det blev kaldt “graverjournalistik” i gamle dage. Forudsætningen for at lave en sådan graverjournalistik er, at man ikke automatisk accepterer, hvad politikere og den økonomiske elite erklærer som deres motiver og mål. At man ikke – på autopilot – antager, at det, de siger, er hele sandheden.
Det siger sig selv, at dem med økonomisk og politisk magt ikke er særlig glade for en sådan form for journalistik. At blive afsløret kan have store konsekvenser for deres troværdighed og dermed muligheden for at føre den politik, de ønsker. Og faktisk kan det i nogle tilfælde få konsekvenser for deres fremtid som politiker! Præsident Nixon måtte som bekendt træde tilbage som præsident efter afsløringerne om Watergate.
Ud fra det, jeg nu har skrevet, kunne man drage den konklusion, at konspirationsteoretiker virkelig burde være et æresord. Det er dem, der jager efter magthavernes skjulte formål. De leder efter sandheden.
Men sådan er det ikke. Tværtimod er det blevet et særligt negativt stempel at have sat på sig. At blive omtalt som en konspirationsteoretiker er blevet det samme som at blive stemplet som en person med manglende dømmekraft. En, der tror på de mest absurde ting. En person, der ser djævelen under enhver dyne. Faktisk er det næsten blevet til en form for sygdom….. I forskning.no (2) kan man for eksempel læse en artikel kaldet “Sådan taler du med en konspirationsteoretiker.” Artiklen indeholder gode råd til “enhver, der har en ven eller et familiemedlem, der er konspirationsteoretiker.” Som om personen er et psykiatrisk tilfælde!
DET POSITIVE BLIVER NEGATIVT
Hvordan er det blevet sådan? Hvordan er et så positivt ladet ord blevet så negativt ladet?
Ikke så vanskeligt. Jeg tror, hemmeligheden ligger i, at ordet bliver brugt vidt og bredt til at beskrive virkelig absurde ting.
Det vil sige meninger og teorier, der er langt og langt ude af det normale. Man kan f.eks. i Aftenposten læse om en pige, der spørger efter råd om, hvad hun skal gøre med sin mor, der er konspirationsteoretiker. Hendes mor mener, at jorden er flad, og hun mener, at præsident Biden er død og nu spilles af en dobbeltgænger, at coronaepidemien er planlagt, og at verden styres af en pædofil elite, der drikker børneblod m.m.
Samtidig bruges ordet ganske frit til at henvise til mennesker, der ikke har samme tillid til magthavernes begrundelser, som man selv har. Det kunne handle om Corona-tiltag, det kunne handle om det amerikanske valg, det kunne handle om rationalet for den 20 år lange krig i Afghanistan, det kunne handle om den amerikanske invasion af Irak, det kunne handle om, hvorfor vi (Norge) har strømkabler til Europa, der giver os priser på elektricitet, vi aldrig havde kunnet drømme om, og det kunne handle om en lang række andre ting.
Resultatet er en total forvirring. Hvor menneskene bag begge typer opfattelser, den lidt absurde og den, der indeholder en reel politisk/medicinsk uenighed, ender i samme bås og med samme etiket. Konspirationsteoretiker.
GRÆNSERNE FLYTTES
Det vil sige, at vi har skubbet grænserne for brugen af ordet fra det absurde til den politiske/medicinske/uddannelsesmæssige diskurs. Og tilbage igen. At blive kategoriseret som konspirationsteoretiker betyder så, at man er i samme selskab som dem, der tror, at den økonomiske elite drikker børneblod!
Som følge heraf bliver det alt for fristende for folk, der besidder de accepterede forklaringer på kontroversielle spørgsmål, at neutralisere modstandere af meninger med etiketten konspirationsteoretiker. Dermed behøver du ikke engang at argumentere, du behøver ikke at dokumentere, hvor den anden person tog fejl – du kan bare stemple din modstander. Så er debatten vundet.
Desværre er denne fristelse utrolig tiltalende. Ikke kun for kræfter på den politiske højrefløj, som har en lang tradition og erfaring med at stemple folk og meninger på venstrefløjen, men faktisk også for kræfter på venstrefløjen, som virkelig burde kunne modstå fristelsen til at skyde genvej til at vinde en debat og i stedet arbejde ihærdigt på at overbevise meningsmodstandere (på venstrefløjen) med fakta og argumenter. Og hvis det ikke virker, skal du anerkende, at der er forskellige meninger om spørgsmålet.
Men uanset: Fald ikke for fristelsen til at stemple andre. Det gavner ingen andre end demokratiets fjender, hvis vi gør det mod hinanden!
Kilde:
1) https://steigan.no/2022/05/konspirasjonsteoretikere-kom-frem/
2) Her fra det danske videnskab.dk:
https://videnskab.dk/kultur-samfund/fire-raad-saadan-taler-du-med-en-konspirationsteoretiker


Den nye 5G-mobilstandard er kontroversiel – risici og fordele er ikke tilstrækkeligt opvejet 
Den naive antagelse om, at teknologi er god i sig selv, bliver mere udbredt i digitaliseringens tidsalder. Enhver, der ser på nye teknologier med skepsis eller endda forbinder sundhedsrisici med dem, bliver hurtigt betragtet som en esoteriker eller en konspirationsteoretiker.
Men mobiltelefonkritik kan bestemt ikke reduceres til det. Enhver, der gør det, er enten dårligt informeret, liden reflekterende eller er blevet korrumperet af industriel propaganda, eller måske bare af teknologiske bekvemmeligheder.
Den usynlige stråling er ikke noget “paranormalt”, men noget, der kan måles fysisk og i forhold til dens biologiske virkninger kan den også observeres under de gældende grænseværdier.
Men de videnskabelige resultater på dette område, hvoraf nogle er ret modstridende, er utvivlsomt knyttet til forskellige ideologiske, økonomiske og ideologiske interesser. Derfor er det politisk presserende nødvendigt med en åben kommunikation og dialog.
Læs hele den dybgående artikel af von Werner Thiede, der blev offentliggjort af Rubicon den 15. marts 2022
https://nejtil5g.dk/eu/den-lyse-fremtid/

5G og den internationale modstand


England
Court of Appeal: Grønt lys til Anti-5G sag mod regeringen

Appelretten har i uge 21 givet tilladelse til, at en sag anlagt af anti-5G gruppen ’Action Against 5G’ kan fortsætte. Det skriver Mobilenews den 26. maj. (1)
Appelretten (2) angav, at der var to grunde til, at sagen kunne fortsætte.
Den ene var den påståede undladelse af at give tilstrækkelig eller effektiv information til offentligheden om risiciene, og hvordan det, hvis det er muligt, vil være muligt for enkeltpersoner at undgå eller minimere de påståede risici.
Den anden var manglen på at give dækkende og tilstrækkelige grunde til ikke at etablere en proces til at undersøge og fastslå de negative helbredseffekter og risici for sundhedsskadelige virkninger fra 5G-teknologi og/eller for at diskontere de risici, der er fremlagt af den tilgængelige dokumentation; og/eller manglende opfyldelse af kravene til gennemsigtighed og åbenhed, som kræves af et offentligt organ”.
Begge grunde blev af retten fremhævet for at “fremme et brud på Human Rights Act 1998 ved udeladelser og svigt i strid med de positive forpligtelser til at beskytte menneskers liv, sundhed og værdighed, som kræves opfyldt i henhold til artikel 2, 3 og/eller 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention” (3)
Action Against 5G som står bag retssagen (4) beskriver sig selv som “grupper af enkeltpersoner landsdækkende, herunder læger, forskere og ingeniører, støttet af et stærkt team af advokater ledet af Michael Mansfield QC.”
”Vi er gået sammen om at indlede en retssag for at anfægte den britiske regerings manglende evne til at tage tilstrækkeligt hensyn til klart identificerede sundheds- og sikkerhedsrisici ved trådløs stråling og den øgede eksponering fra udrulningen af 5G.”
Rettens samlede konklusion kan læses her:
https://actionagainst5g.org/blog/22363/
Siden 2015 har læger og forskere bedt om 5G-moratorier på Jorden og i rummet (5) (6) på grund af biologiske og miljømæssige risici.Den ’INTERNATIONALE APPEAL Stop 5G on Earth and in Space’ kan fortsat underskrives også af almindelige borgere. (7)
Lige nu kan alle EU borgere ligeledes underskrives det fælles Europæiske Borger Initiativ: https://signstop5g.eu/en
Siden 2018 har der været rapporter om mennesker og dyr, der har oplevet symptomer og sygdomme efter aktivering. ( 8 ) (9) (10) (11) I 2019 vidnede telekommunikationschefer, at de INGEN videnskabelige beviser havde for, at 5G er sikkert. (12) Uanset er der sundhedsrisici forbundet med 5G-eksponering (13) (14) samt eksponering for 4G og andre kilder til trådløs Wi-Fi-stråling (15) og elektromagnetiske felter ( “Electrosmog”). (16)
Derfor har den verdensomspændende modstand mod 5G været i gang i årevis på grund af sundhedsrisici såvel som andre forskellige væsentlige problemer, der er blevet identificeret med teknologien. (17) (18) (19)
Det har begrænset, bremset og/eller stoppet implementeringen nogle steder, (20) men ikke i Storbritannien, (21) hvilket førte til, at en gruppe anlagde retssag mod regeringen.
Hertil kommer at 5G SLET ikke levet op til sin hype.(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) Faktisk beskrev en kritiker for nylig det som et “complete hot mess.” (30) Ikke desto mindre er det nu muligt at fremskynde implementeringen med brugen af ​​cirka 360 millioner eksisterende gadelygter. (31)
Kilder og noter:
1) https://www.mobilenewscwp.co.uk/News/article/court-appeal-green-lights-anti-5g-case-govt
2) Court of Appeal (Appeldomstolen) behandler kun appeller fra andre domstole. Court of Appeal består af to afdelinger: Civil Division behandler appeller fra High Court og County Court og visse overordnede domstole, mens Criminal Division kun kan behandle appeller fra Crown Court i forbindelse med en retssag om tiltale (dvs. for en alvorlig lovovertrædelse). Dens afgørelser er bindende for alle domstole, herunder dem selv, bortset fra Højesteret.
3) https://menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-eu/europaeiske-menneskerettighedskonvention
4) https://actionagainst5g.org/
5) https://nejtil5g.dk/info-materiale/apeller/
6) https://ehtrust.org/scientists-and-doctors-demand-moratorium-on-5g-warning-of-health-effects/
7) https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/
8) https://www.activistpost.com/2022/01/sick-people-sick-pets-homes-put-up-for-sale-revisiting-nyc-in-2018-when-verizon-activated-5g.html
9) https://www.activistpost.com/2019/11/patriots-captain-has-never-seen-so-much-illness-among-players-could-it-be-from-verizon-operating-5g-at-their-stadium.html
10) https://www.activistpost.com/2019/09/switzerland-sick-of-and-sick-from-5g-nationwide-revolt-planned-for-september-21.html
11) https://www.activistpost.com/2019/07/youtube-terminates-account-of-sacramento-family-fighting-verizon-5g-small-cell-tower-installed-next-to-childrens-bedroom.html
12) https://www.blumenthal.senate.gov/newsroom/press/release/at-senate-commerce-hearing-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks
13) https://www.activistpost.com/2022/03/study-says-5g-causes-microwave-syndrome-and-confirms-radiation-well-below-levels-allowed-by-the-authorities-causes-ill-health.html
14) https://ehtrust.org/published-research-documents-adverse-effects-of-5g-and-wireless-radiation-exposure/
15) https://ehtrust.org/peer-reviewed-research-studies-on-wi-fi/
16) https://www.nbcnews.com/health/health-news/electrosmog-harming-our-health-flna1C9441432
17) https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/20-quick-facts-what-you-need-to-know-about-5g-wireless-and-small-cells/
18) https://whatis5g.info/
19) https://www.activistpost.com/2022/02/faa-issues-new-5g-aviation-safety-warnings-certain-airplane-systems-may-not-properly-function.html
20) https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/
21) https://www.activistpost.com/2022/05/50-of-uk-population-has-5g-coverage-according-to-provider-aims-for-90-by-2028.html
22) https://www.activistpost.com/2022/04/another-tech-writer-blasts-5g.html
23) https://www.activistpost.com/2021/12/5g-phone-contract-has-been-a-complete-waste-of-money-says-journalist.html
24) https://www.activistpost.com/2021/12/u-s-5g-falls-short-on-speed-as-5g-adoption-and-deployments-increase-a-slowdown-isnt-out-of-the-norm-says-report.html
25) https://www.activistpost.com/2021/11/industry-rep-on-hiding-5g-concealment-materials-could-impede-c-band-signals-and-this-is-becoming-more-common.html
26) https://www.activistpost.com/2021/09/fcc-council-addresses-5g-network-security-which-isnt-actually-secure-yet-deployment-continues-anyway.html
27) https://www.activistpost.com/2021/08/another-5g-service-woe-youre-potentially-susceptible-to-tracking-eavesdropping-and-so-called-downgrade-attacks.html
28) https://www.activistpost.com/2021/05/videos-indicate-that-verizon-5g-commercials-arent-honest.html
29) https://www.activistpost.com/2021/03/consumer-reporter-says-customers-should-avoid-5g-phones-for-up-to-2-years.html
30) https://www.activistpost.com/2022/05/test-and-measurement-forum-session-panelist-describes-5g-as-a-complete-hot-mess.html
31) https://www.activistpost.com/2022/05/5g-mmwave-smart-repeater-compatible-with-360-million-streetlights-will-deliver-data-driven-insights.html


Holland:
Juridisk kamp om 5G-udrulningen i en afgørende fase

Det skriver De Andere Krant den 24. maj 2022
Statsrådet overvejer lige en sag, som er af afgørende betydning for udrulningen af ​​5G i Holland. Wilma de Jong fra Haarlo har i retten formået at stoppe opsætningen af ​​en mobilmast af KPN (den største telekommunikationsudbyder i Holland) på grund af sundhedsrisici. Den klage, som KPN og kommunen havde indgivet til Statsrådet, blev indgivet den 16. maj. Det gik ikke helt, som De Jong havde forestillet sig, men hun er fortsat kampklar. Telesektoren holder vejret.
Domstol: Kommuner skal tage hensyn til borgernes sundhedsmæssige interesser Hvad gør man, hvis man er flygtet fra den stigende strålingstæthed i Randstad til et relativt strålingsfattigt sted i den østlige del af Holland, når kommunen og KPN nogle år senere beslutter at installere et 40 meter højt sendetårn et par hundrede. meter fra dit hus? Så tager du affære. Det er i hvert fald, hvad Wilma de Jong fra Haarlo i Achterhoek gjorde i 2017. Hun startede en indsigelsesprocedure, kæmpede sig igennem adskillige videnskabelige undersøgelser, regeringsrapporter og juridiske tekster og får opbygget en omfattende sag. Den 18. december 2020 lykkedes det hende at få ret i retten.
Dommen er et gennembrud i retspraksis om strålingsrisici. Retten fastslår for første gang, at kommuner skal tage hensyn til borgernes sundhedsmæssige interesser i deres antennepolitik. Dommeren anser det desuden for tilstrækkeligt videnskabeligt bevist, at påstanden fra Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP, organisationen, der har anbefalet eksponeringsgrænsen), om at der ikke kan opstå sundhedseffekter, så længe strålingsbelastningen forbliver under 61 volt pr. meter (V/meter), ikke længere er holdbar: ”Efter rettens opfattelse kan det under hensyntagen til alle argumenter under henvisning til videnskabelig litteratur ikke udelukkes, at også ved en feltstyrke lavere end 1 V/m, og derfor også i Sagsøgerens tilfælde, er der øgede helbredsrisici.”
Afgørelsen har store konsekvenser. Da de nye ICNIRP-retningslinjer fra 2020, som er udarbejdet med henblik på 5G, yderligere kan hæve grænseværdierne på maks. 61 V/m til maks. 122 V/m, dvs. maks. 122 V /m, er der potentielle sundhedsrisici med en feltstyrke < 1 V. /m. En alvorlig trussel mod teleindustrien og 5G.
Berkelland Kommune og KPN anker
Berkelland Kommune og KPN anker derfor til Statsrådet. I mellemtiden afviser kommunen at tilbagekalde KPNs miljøtilladelse. Den ansvarlig CDA-rådmand Maikel van der Neut udtaler endda i De Stentor, at han ikke vil efterkomme dommen: ”Det er en dommers mening. Vi tænker anderledes om det.”
Berkelland indtager med sin anke to holdninger: at ”der ikke er væsentlige konsekvenser” og ”at der ikke er tale om en øget sundhedsrisiko.” Det baserer Berkelland både på den rådgivningsrapport ’5G og Sundhed’, som Sundhedsrådet offentliggjorde den 2. september. 2020 samt på ICNIRPs eksponeringsgrænse. KPN fremsætter et lignende forsvar.
De Jongs forsvar
De Jong skriver et forsvar på 470 sider. “Jeg har et meget stærkt forsvar, og jeg tror, ​​jeg har en god chance for også at vinde denne retssag,” siger hun. ”Jeg kan meget tydeligt se, hvor klagerne fra kommunen og KPN ikke er ordentligt begrundet. En lang række argumenter fra mit klageskrift er forblevet ubestridte, og forvaltningsrettens afgørelse om, at sundhedsrisici ikke kan udelukkes ved en feltstyrke under 1 V/m, blev ikke behørigt tilbagevist af hverken kommunen og KPN i deres appel.”
Til sit forsvar fordømmer hun i vid udstrækning en lang række emner: herunder defaktualisering (benægtelse, sløring og mistanke) af videnskabelige beviser for potentiel og reel skade fra EMF, nyere international retspraksis om denne skade, eksponeringsgrænsens utilstrækkelighed, faktuelle unøjagtigheder og interessekonflikter i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsrådets rapport med mere.
En fatal formel fejl
Desværre for De Jong begik hendes tidligere advokat en formel fejl ved at gå glip af en betingelse, som De Jong intet vidste om. Selvom det ikke ser ud til at være en streng betingelse, blev De Jong vildledt til at tro, at hun kunne afgive sit forsvar op til ti dage før høringen. En fejl, som kommunens advokat gør godt brug af efter at have modtaget hendes belastende svarskrift. Retten beslutter ved retsmødets start den 16. maj ikke at acceptere det omfattende forsvar i sagen.
De Jong er dybt skuffet over dommernes formelle holdning. “Jeg synes, det er trist, at med hensyn til et så kontroversielt emne og en sag, som hun selv siger, er en ‘større’ og ‘vigtig’ sag, at dommeren har ladet en ikke-kriminel formfejl råde over 470 sider med omhyggeligt opbyggede beviser.”
De Jongs anke accepteres
Den 16 sider lange anke, som De Jong skrev som svar på den nye afgørelse til kommunens indsigelse, accepteres. I ankemeddelelsen begrunder De Jong, hvorfor den nye afgørelse om kommunens indsigelse ikke indeholder en behørig afvisning af forvaltningsrettens dom, således at dommen om, at sundhedsrisici ved eksponeringer < 1 V/m ikke kan udelukkes. uden at det berører forbliver i kraft. “Faktisk mangler den nye interesseafvejning, som kommunen burde have foretaget på baggrund af dommen”, siger De Jong, “og der er en forbløffende skævhed, hvormed kommunen i det mindste bryder fair play-princippet”.
Nyt tilbageslag og anmodning om genåbning
På samlingen i statsrådet må De Jong håndtere endnu et tilbageslag. Hendes ekspertvidne, den svenske professor og onkolog Lennart Hardell, som er kendt verden over for sin kritik af sikkerheden ved elektromagnetisk stråling, kan ikke få adgang til høringen online. Andre interesserede kan heller ikke logge ind. Ifølge en talsmand for Statsrådet skyldtes det en fejl fra De Jong. Hun havde uddelt et link, mens hver deltager skulle have modtaget et separat link.
De Jonge bestrider det: “Ekspedienten forsikrede mig flere gange om, at jeg kunne dele det sendte link med mine tilhængere.” Hun finder det også uforståeligt, at Hardell ikke fik et personligt link, når han blev optaget som sagkyndigt vidne af statsrådet. Af denne grund planlægger De Jong nu at anmode om en genåbning af behandlingen i retten.
“Om du hører Hardell eller ej, er afgørende. Høringen er simpelthen ikke komplet uden hans vidneudsagn.”
De Jong håber, at statsrådet vil indse, at tekniske problemer ikke bør forhindre et ekspertvidnes afgørende vidnesbyrd.
Berkelland kommune og KPN’s advokat ønsker ikke at udtale sig.
Dommen ventes inden for seks uger, medmindre behandlingen genåbnes, som De Jong har anmodet om.
Se mere her:
Mobilmaster, sundhedsrisici samt lov og ret.
Hvad kan du gøre ved det? https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/
Kilde: https://deanderekrant.nl/nieuws/juridische-strijd-rond-uitrol-5g-in-cruciale-fase-2022-01-02


Irland
5G er et flop i Irland 

Tal fra Irlands teletilsynsmyndighed viser, at færre end hver 15. køber 5G-mobiltjenester i Irland, hvilket bringer teknologien i fare for at blive et dyrt flop.
Blot 392.000 ud af 7,9 millioner mobilabonnementer i Irland er 5G, og det på trods af operatørernes intensive marketingindsats.
Kilde:
https://www.independent.ie/business/technology/news/5g-flops-in-ireland-as-fewer-than-one-in-15-subscribe-even-as-tariffs-are-cut-41437870.html
Se også:
https://techbuzzireland.com/2022/02/24/public-understanding-of-5g-benefits-remains-low-with-just-one-in-10-making-use-of-it/


Forbrugerne søger fortsat en god grund til at købe 5G
Det globale smartphonesalg faldt i første kvartal, og det er ikke svært at finde årsagerne. (1)
Counterpoint Research, registrerede et fald på 7% i deres forsendelser (2), udtaler: “Faldet var forårsaget af vedvarende komponentmangel, såvel som COVID-genopblomstring i begyndelsen af ​​kvartalet og Rusland-Ukraine-krigen mod slutningen.”
IDC-forskningsdirektør Nabila Popal, sætter faldet til 8,9 %, er enig og tilføjer: “Forbrugernes holdning på tværs af alle regioner, og især Kina, er stort set negativ med store bekymringer vedr. inflation og økonomisk ustabilitet, som har dæmpet forbrugernes forbrug.” (3)
Men skærer man de faktorer væk, der tynger efterspørgslen, viser der sig en mangel på entusiasme for 5G, som angivelig skulle være branchens vækstmotor.
5G står måske for lidt over halvdelen af ​​alle nye mobiltelefon forsendelser, men med mangel på nye tjenester har forbrugerne kun en begrænset grund til at tage det til sig. 5G kan levere en stor stigning i båndbredde, men du skal betale op mod $600 for at få det fulde udbytte.
Prisnedsættelse
Producenter har sænket priserne for at gøre dem mere overkommelige for folk, der søger en telefon til deres abonnement. Men meningen er, at kunderne forventes at være villige til at betale mere for deres nye enheder for at få nye oplevelser.
Kina har forsøgt at kickstarte 5G med lave priser, med det resultat, at det har en enorm befolkning af 5G-abonnenter på 4G-netværk. Mindre end halvdelen af ​​China Mobiles 467 millioner 5G-abonnenter bruger faktisk 5G – et forhold, der har været konstant det seneste år.
Ifølge Light Reading kan den nuværende økonomiske modvind gøre 5G-industrien en tjeneste ved at udskyde forbrugernes efterspørgsel, indtil overbevisende apps og telefoner kommer på markedet. Det vil jo vise sig om kritikken af 5G og de afledte konsekvenser vil være den der vinder gehør i den sidste ende.
Kilder:
1) https://www.lightreading.com/asia/consumers-still-seeking-reason-to-buy-5g/d/d-id/777250
2) https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-market-declined-7-yoy-amidst-supply-constraints-geopolitical-uncertainty-q1-2022/
3) https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS49063822


USA
Nu går New York’erne til modangreb

New York’ere bliver udsat for et hidtil uset niveau af radiofrekvensstråling (RFR) fra en kombination af trådløse antenner, smart målere, wi-fi netværk, mobiltelefoner, spilkonsoller, sensorer med mere. Strålingen er på ingen måde sikker for mennesker eller miljøet. Borgere i staten New York er allerede blevet skadet af strålingen.

Videnskaben bakker op Tusindvis af videnskabelige forskningsdokumenter giver dokumentation for, at strålingen udgør en eksistentiel trussel mod menneskers sundhed og hele vores økosystem.(1) Verdenssundhedsorganisationen WHO klassificerede i2011 strålingen som et muligt kræftfremkaldende stof for mennesker i samme kategori som DDT og bly. (2) Siden da har undersøgelser, som f.eks. fra National Toxicology Program og Ramazzini Institute, kun bekræftet beviserne for, at klassificeringen ikke var vidtgående nok.

Opfordringen til politikere Lovgivere og politiske beslutningstagere i New York State opfordres derfor, som dem de der skal forsvare borgernes sundhed, sikkerhed og ejendomsrettigheder, til straks at skifte retning, ved at påbegynde disse trin:
Afhold høringer med indbyggerne i lokalsamfundet;
Gennemgå kliniske undersøgelser fra uafhængige kilder om virkningerne af RFR og de anbefalede niveauer, som bør overholdes af hensyn til offentlig sikkerhed; (3)
Informer vælgerne om disse resultater og giv vejledning om beskyttelsesforanstaltninger, der kan træffes for at minimere kilder til RFR i deres hjem og kvarterer.
Revidere bekendtgørelser for at overholde samfundets bredbåndskrav;
Fjern adgangsbarrierer for fiberoptikoperatører samt andre kablede teknologier for at levere tjenester til beboere, der påviseligt er bedre end trådløs infrastruktur;
Stands al implementering af trådløse antenner, indtil (1) til (4) er opfyldt; og
Bevar NYS-indbyggernes rettigheder til at bevare vores analoge målere uden at pådrage os nogen straftillæg for at bevare de pålidelige tjenester, vi har haft i årtier.
Særdeles vigtigt at der handles
5G trådløse antenner og smart målere bliver installeret hver dag i hele New York State. I et ildevarslende eksperiment bliver tusindvis af 5G “monopoler” sat op i New York City, og et “beyond 5-G” udendørs laboratorium kaldet COSMOS bliver rullet ud omkring Columbia University, der omfatter det meste af West Harlem.

Hvorfor er dette vigtigt? Udover byområderne oplever indbyggere i e dmindre byer og landdistrikter i hele staten at blive syge af trådløse antenner og smart målere der installeres uden offentlig varsel, høringer eller informeret samtykke.

Teleindustriens lobbyisme
Stemmerne fra beboerne i NYS overdøves, og de lokale embedsmænd lytter ikke. Telekommunikationsindustrien brugte 328 millioner dollars på kongreslobbyister i 2021. (5) Forsyningsindustrien brugte over 111 millioner dollars. (6)Lokale embedsmænd er underlagt den misforståelse, at de er magtesløse overfor at udarbejde regler, der beskytter offentligheden. Det er ikke sandt. De har kontrol over placeringen af ​​trådløse strukturer, hvilket er en ret, der er forbeholdt den lokale regering af Kongressen. (7)
Beboere bliver udsat for miljøforurening og et angreb på deres ret til sundhed, privatliv og ejendom. Forsikringsselskaber vil ikke forsikre for skader fra denne stråling, fordi den er blevet kategoriseret som et forurenende stof. (8)
Det skriver New Yorkers 4 wired tech i deres Appel til New York’erne.
Kilder:
Apellen: https://diy.rootsaction.org/petitions/new-yorkers-demand-safe-utility-meter-and-broadband-policies
1) https://ehtrust.org/science/, https://www.americansforresponsibletech.org/scientific-studies og http://www.telecompowergrab.org/science.html
2) IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as Possibly Carcinogenic to Humans, 2011 https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
3) Independent sources include Environmental Health Trust, The BioInitiative, and The Building Biology Institute.
4) https://westviewnews.org/2021/12/04/4000-giant-sized-5g-antennas-proposed-for-nyc-opposition-grows/web-admin/, and https://newyorkers4wiredtech.com/cosmos-innovation-zone-in-west-harlem/
5) https://www.techdirt.com/2021/07/22/telecom-industry-spends-320000-every-day-lobbying-against-policies-it-doesnt-like/
6) https://www.opensecrets.org/Lobby/indusclient.php?id=E08&year=2021
7) Telecommunications Act of 1996 Section 704(a)(7)(A) “BEVARELSE AF LOKAL ZONERINGSMYNDIGHED- `(A) GENEREL MYNDIGHED- Medmindre det er fastsat i dette stykke, skal intet i denne lov begrænse eller påvirke en stats eller lokal regerings autoritet eller redskaber heraf over beslutninger vedrørende placering, konstruktion og ændring af personlige trådløse servicefaciliteter.”
8) https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions/

Grænseværdier

DET FÆLLES EUROPÆISKE BORGER INITIATIV “STOP (((5G))) – STAY CONNECTED BUT PROTECTED” ER KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER I EU LOVGIVNINGEN:
Forslag nr. 2: Gennemgå de gamle regulativer vedr. grænseværdien for EMF!
Siden 1999 er Rådets anbefaling vedr. grænseværdierne ikke blevet revurderet.
I mere end to årtier er trådløse teknologier og deres anvendelse steget dramatisk, men indtil videre har der ikke fundet nogen revision af Rådets anbefaling sted.

De gamle anbefalinger fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) blev vedtaget af EU i Rådets anbefaling fra 1999. ICNIRP er en privat interesseorganisation for teleindustrien, og dens anbefalinger er baseret på nogle få udvalgte undersøgelser og udelukker et stort antal undersøgelser, der viser skadelige virkninger af elektromagnetiske felter (RF EMF).
I 2009 bad Europa-Parlamentet Rådet om at ændre sin anbefaling og fastsætte strengere eksponeringsgrænser, men det er ikke sket.
I 2011 klassificerede Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) RF-stråling som muligvis kræftfremkaldende for mennesker (baseret på den øgede forekomst af hjernekræft i forbindelse med brugen af trådløse telefoner).
De nuværende grænseværdier beskytter ikke i tilstrækkelig grad folkesundheden mod kronisk eksponering, og der er mange flere anvendelser af den trådløse teknologi på vej.
Forslag nr. 2
Opdater anbefaling 1999/519/EF samt Direktiv 2013/35/EU. Disse “bør regelmæssigt revideres og revurderes”.

Læs den uddybende begrundelse her: https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-alt-liv-paa-jorden/forslag-2
Førende ekspert i de biologiske effekter af den trådløse stråling opfordrer i en ny forskningsoversigt til skrappere eksponeringsgrænser
Den 19. april 2022 offentliggjorde Dr. Henry Lai og B. Blake Levitt en omfattende gennemgang af forskningen om de biologiske effekter af den trådløse stråling, effekter der kræver skrappere grænser for radiofrekvent strålingseksponering for at beskytte menneskers sundhed.
Ifølge Lai og Levitt bør regeringerne vedtage en maksimal fuldkropsspecifik absorptionshastighed (SAR) på 1,65 milliwatt pr. Kg, hvilket er 48 gange lavere end de nuværende trådløse eksponeringsgrænser, der gør det muligt for offentligheden at blive udsat for en FULDKROPS SAR på 80 milliwatt pr. Kg. Papiret – ‘Karakteren af intensitet, eksponeringsvarighed og modulering på de biologiske virkninger af radiofrekvent stråling og eksponeringsretningslinjer’ – blev offentliggjort i det peer-reviewed tidsskrift, Electromagnetic Biology and Medicine.
B. Blake Levitt er en prisvindende journalist, der gennem 3 årtier har specialiseret sig i medicinsk og videnskabeligt stof. Hun har forsket i de biologiske effekter af ikke-ioniserende stråling siden slutningen af 1970’erne. Hun arbejder i øjeblikket på en bog om de sundhedsmæssige / miljømæssige virkninger af det smarte net og de utilsigtede konsekvenser af “Internet-of-Things”.
Henry Lai er forsker og bioingeniør, professor emeritus ved University of Washington og chefredaktør for elektromagnetisk biologi og medicin. Lai offentliggjorde forskning tilbage i 1995, der konkluderede, at mikrobølgestråling på lavt niveau forårsagede DNA-skader i rottehjerner. Forskningspapiret I papiret gennemgår de litteraturen om de tre vigtige eksponeringsmålinger, der er utilstrækkeligt repræsenteret i de fleste større retningslinjer for eksponering for radiofrekvent stråling (RFR) i dag: intensitet, eksponeringsvarighed og signalmodulation.
Eksponeringsintensitet frembringer uforudsigelige effekter som demonstreret af ikke-lineære effekter. Det er højst sandsynligt forårsaget af det biologiske systems evne til at justere og kompensere, men kan føre til mulig biomisk – de biologiske mikrosystemer – nedbrydning efter længere tids eksponering. En gennemgang af 112 lavintensitetsstudier afslører, at biologiske effekter af RFR kan forekomme ved en median specifik absorptionshastighed på 0,0165 W/kg.
Intensitet og eksponeringsvarighed interagerer, da den absorberede energidosis er et produkt af intensitet og tid. Resultatet er, at RFR opfører sig som en biologisk “stressor”, der er i stand til at påvirke adskillige levende systemer.
Ud over intensitet og varighed er menneskeskabt RFR normalt moduleret for at tillade information at blive krypteret. Effekterne af modulering på biologiske funktioner er ikke særlig godt forstået.
Fire typer af moduleringsresultater diskuteres.
Forskningsdata viser, at elektromagnetisk energi er mere biologisk potent til at forårsage virkninger end termiske ændringer.
De to fungerer sandsynligvis gennem forskellige mekanismer. Som sådan er alle nuværende retningslinjer for RFR-eksponering baseret på akut kontinuert bølgeeksponering utilstrækkelig til at udgøre en beskyttelse mod vores sundhed.
Kilde:
The roles of intensity, exposure duration, and modulation on the biological effects of radiofrequency radiation and exposure guidelines. Henry Lai og B. Blake Levitt. https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/15368378.2022.2065683


AI, IoT, overvågning m.m.
Vigtig bog løfter sløret for skyggesiderne af den offentlige sektors besættelse af digitalisering 
Truslen mod vores demokrati kommer ikke bare fra de store techgiganter, men også fra staten, regionerne og kommunernes egen digitalisering.
Ny bog zoomer ind på digitaliseringens skyggesider og en offentlig sektor besat af digitalisering.
Sådan skrev Altinget den 28. november 2021 i sin anmeldelsen af bogen ‘Fra velfærdsstat til overvågningsstat – Algoritmernes magt i den offentlige forvaltning’ af Michael Jarlner og Kim Escherich. Anmeldelsen er dog bag en betalingsmur i stedet har jeg set på anmeldelsen fra K-Forum.
Fra velfærdsstat til overvågningsstat er en bog på 195 sider med masser af luft i typografien, otte letlæste kapitler skrevet af otte forskellige forfattere.
Algoritmerne
Bogen giver et fint indblik i, hvor meget bøvl der er med algoritmer, både generelt, men også i Danmark, skriver Jon Lund i sin anmeldelse. Algoritmer forudsiger fremtiden med fortidens briller, og det gør dem fordomsfulde og biased. Algoritmerne er upræcise, fordi de data, de bygger på, i sagens natur kun dækker dele af virkeligheden. Og algoritmer er ofte uforklarlige, fordi deres forudsigelser bygger på mønstre i data, som kun maskiner kan se.
Giv os transparens
Marya Akhtar Institut for Menneskerettigheder skriver: Giv os bedre transparens! Forklar meningen bag de beslutninger, algoritmen træffer. Eller – hvis det ikke kan lade sig gøre, fordi algoritmens veje er for uransagelige – så fortæl i det mindste, hvad algoritmen har gjort for at komme med sit svar. Og det er nok det sværeste: Gør det på en måde, så brugeren ikke drukner i information. For så er vi lige vidt.
Vi mangler kontrolmekanismer
Men transparensen gør det ikke alene. Det er ikke kun borgerne, der skal sættes i stand til at se myndighedsudøvelsen i kortene. Vi mangler også kontrolmekanismer. Og her, siger Marya Akhtar, kunne vi jo starte med overhovedet at få overblik over, hvem der har gang i hvilke maskinlæringstiltag i den offentlige sektor herhjemme, for det er der ingen, der ved. Giv os et centralt register, siger hun.
Pligt til at bruge Dataetisk Råds retningslinjer
Justitia-vicedirektøren Birgitte Arent Eiriksson foreslår som første skridt, at alle offentlige myndigheder forpligtes til at bruge Dataetisk Råds retningslinjer, før de sætter nye projekter i værk samt at alle lovforslag vurderes dataetisk på en struktureret måde.
Influencer-staten
I gamle dage var det borgerens rettigheder, der var i fokus, og forvaltningens arbejde var at sikre disse. Så kom New Public Management, hvor borgeren var en, man skulle indgå kontrakter med. Nu ændres det igen. I den prædiktive algoritmedrevne forvaltning er borgeren et objekt for algoritmen – en sandsynlig fremtid – og formålet med forvaltningens ageren er at gøre den i stand til at forebygge bedst muligt.
CBS-professorer Mikkel Flyverbom og Frederik Schade,der er i gang med et ph.d.-projekt sammesteds, sætter navn på denne udvikling. Influencer-staten kalder de det. Og de mener det ikke pænt.
Maskinlært sagsbehandling
Hos dem er det ikke kun borgere, der står over for en konkret forvaltningsmæssig indgriben, der rammes af den nye maskinlærte sagsbehandling. Det er potentielt alle. Ikke med love og paragraffer, men med nudging og manipulation.
Der er noget mekanisk, instrumentalt over hele nudging-tilgangen Særligt den algoritmiske af slagsen. Den omdanner komplekse sociale problemstillinger til abstrakte modeller baseret på de datapunkter, der lige byder sig til, og kaster alle sine kræfter ind på, hvordan denne model kan få størst mulig effekt i den virkelige verden, og flytter derfor fokus væk fra spørgsmålet om, hvordan problemerne egentlig bedst forstås.
“Vil vi erstatte den menneskelige konversation med digitaliseret konvertering,” spørger Flyverbom og Schade. Borgernes retsstilling svækkes
Hanne Marie Motzfeldt er meget konkret i sin kritik af den endda meget svage kontrol, den digitale forvaltning herhjemme fungerer under.
Motzfeldt siger for det første at det bliver noget hø at føre bevis, hvis en præventiv algoritme skulle behandle dig uretfærdigt, og du skal slæbe den i retten. Domstole er gode til at bedømme, om et bevis holder, når vi taler om noget, der rent faktisk har fundet sted. Men den prædiktive algoritmes afgørelse er ikke truffet på baggrund af noget, der er sket. Den er truffet på baggrund af algoritmens vurdering af, hvor sandsynligt det er, at du i en ud af mange mulige fremtider opfører dig på en måde, den ikke kan lide. Den slags hypoteser er domstole normalt tilbageholdende med at tage alt for håndfast stilling til. Derfor bliver det sværere for dig at få ret, når det er en sagsbehandlingsalgoritme, der sidder på anklagebænken. Og det svækker systematisk din, borgerens, retsstilling.
Det er langt lettere at hænge embedsmænd af kød og blod op på deres embedsførelse end robotter. Ganske enkelt, fordi det er ulovligt og strafbehæftet for en embedsmand systematisk at dumme sig eller træffe afgørelser, der krænker borgerens rettigheder. Men hvem står til ansvar, hvis en algoritme systematisk dummer sig: Ham eller hende der har skrevet kravspec’en? Udvikleren? Næppe. Resultatet er også her, at borgeren stilles svagere i mødet med forvaltningen.
Bogen giver en god fornemmelse af, hvor det brænder på lige nu, både i den principielle og den mere jordnære danske afdeling for kunstig offentlig intelligens, skriver Jon Lund.
Kilder:
1) https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/vigtig-bog-loefter-sloeret-for-skyggesiderne-af-den-offentlige-sektors-besaettelse-af-digitalisering
2) https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Rav-i-det-offentlige-algoritmeland
Se mere her:
Om overvågning:
 https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/
Om IT sikkerhed: https://nejtil5g.dk/dokumenter/it-sikkerhed-og-5g/


KAMPEN OM KONTROLLEN OVER DIT SIND 
I sin klassiske dystopiske roman ‘1984’ skrev GEORGE ORWELL det berømte citat: “Hvis du vil have et billede af fremtiden, så forestil dig en støvle, der stempler et menneskeligt ansigt – for altid.”
Dette slående billede tjente som et potent symbol for totalitarisme i det 20. århundrede. Men som Caylan Ford for nylig bemærkede, (2) med fremkomsten af DIGITALE SUNDHEDSPAS i den spirende biomedicinske sikkerhedsstat, er det nye symbol på totalitær undertrykkelse “ikke en støvle, men en ALGORITME i skyen: følelsesløs, uigennemtrængelig for at appellere, former lydløst biomassen.” De nye former for undertrykkelse vil ikke være mindre virkelige, fordi de er virtuelle frem for fysiske.
Det skriver Aaron Kheriaty, tidligere professor i psykiatri ved UCI School of Medicine og direktør for medicinsk etik ved UCI Health, nu seniorforsker ved Brownstone Institute. (1)
KONTAKTSPORINGSAPPS har for eksempel spredt sig med mindst 120 forskellige apps i brug i 71 forskellige stater, og 60 andre digitale kontaktsporingsforanstaltninger er blevet brugt i 38 lande. Der er i øjeblikket ingen beviser for, at kontaktsporingsapps eller andre metoder til digital overvågning har hjulpet med at bremse spredningen af ​​covid; (3) men som med så mange af vores pandemiske politikker, synes dette ikke at have afskrækket deres brug.
Andre avancerede teknologier blev implementeret i det, en forfatter med et nik til Orwell har kaldt “tramperefleksen” (4) for at beskrive regeringers tilbøjelighed til at misbruge nødbeføjelser. Toogtyve lande brugte OVERVÅGNINGSDRONER til at overvåge deres befolkninger for covid-regelbrud, andre implementerede ANSIGTSGENKENDELSTEKNOLOGIER, otteogtyve lande brugte INTERNETCENCUR og tretten lande tyede til internetnedlukninger for at styre befolkninger under covid. I alt 32 lande har brugt MILITÆR eller militær ammunition til at håndhæve regler, som har inkluderet ofre. I Angola, for eksempel, skød og dræbte politiet flere borgere, mens de indførte en lockdown.
Orwell udforskede sprogets magt til at forme vores tænkning, herunder evnen af ​​sjusket eller forringet sprog til at fordreje tanker. Han formulerede disse bekymringer ikke kun i sine romaner ‘Animal Farm’ og ‘1984’, men i sit klassiske essay, “Politics and the English Language”, hvor han hævder, at
“HVIS TANKER KORRUMPERER SPROG, KAN SPROG OGSÅ KORRUMPERE TANKER.”
Kilde:
1) https://brownstone.org/articles/the-battle-for-control-of-your-mind/
2) https://thehub.ca/2021-11-19/caylan-ford-like-covid-digital-passports-could-be-with-us-forever/
3) https://theconversation.com/contact-tracing-apps-theres-no-evidence-theyre-helping-stop-covid-19-148397
4) https://www.bbc.com/future/article/20210427-the-stomp-reflex-when-governments-abuse-emergency-powers 


Mikrochip implanteret i hånden? Er det noget at bekymre sig om?
Den implanterbare mikrochip indeholder din digitale identitet, sundhedsdata og økonomi. Chippen implanteres lige under huden på hånden og fungerer ved hjælp af enten nærfeltskommunikation eller radiofrekvensidentifikation.
I årtier har vi omfavnet teknologier med vores tankegang om bekvemmelighed og/eller sikkerhed. Det er hele tiden på den måde, de fanger os ind i deres spin.

Men vi vil miste alt, hvad der er værd at leve for, hvis vi fortsætter ned ad denne vej uden at der er idiotsikre privatlivsgarantier samt at de personlige rettigheder for vores autonomi er på plads.
Læse hele artiklen:

https://nejtil5g.dk/internet-of-things-iot/mikrochip-implanteret-i-haanden-er-det-noget-at-bekymre-sig-om/


Italien:
Bologna introducerer pilotprojekt for socialt kreditsystem og digital tegnebog

I Bologna kommune er der annonceret et “pilotprojekt”, der har til formål at give talentfulde borgere point – social kredit – hvis de opfører sig ordentligt. En app følger og styrer deltagernes hverdag. Dydig opførsel belønnes. Alt foregår inden for rammerne af kommunens digitale innovationsplan for årene 2022-2024.
Bystyret vil i efteråret 2022 teste det digitale styresystem med en app kaldet “Smart Citizen Wallet”. En digital tegnebog, hvor forbindelsen til privatøkonomien er åbenlys.
En person, der sorterer affald, vælger offentlig transport, undgår kø på vejene eller reducerer “kuldioxidbelastningen” på miljøet, belønnes med rabatter.
En reklame for systemet finder her:
Thales’ Digital ID Wallet repræsenterer den næste generation af Mobile ID, der skaber et sikkert, smartphone-baseret hjem for alle ejerens digitale identitetsoplysninger. https://www.youtube.com/watch?v=PxvNzzgoJX8&t=1s
Kritikere advarer om de mulige farer ved digital identitet, som omfatter konstant overvågning samt risikoen for, at privatlivets fred krænkes dagligt. Den største frygt er, at et sådant system vil opdele folk i gode og dårlige borgere.
Brugen af appen er i første omgang frivillig for borgerne i Italien. En tilsvarende adfærdsapp er allerede ved at blive testet i Rom.
Bologna er hovedstaden i provinsen Bologna provinsen samt hovedstaden for Emilia-Romagna regionen. Kommunen har 390.636 indbyggere og er dermed Italiens syvendestørste by.” – Wikipedia
Kilder:
1) https://newsvoice.se/2022/04/italien-pilotprojekt-socialt-kreditsystem-digital-planbok/
2) Digital plan, smart for trafikken og belønning til dydige borgere
https://www.bolognatoday.it/cronaca/piano-digitale-comune-bologna.html
3) Vil det kinesiske sociale kreditsystem blive gennemført i EU?
https://www.diggitmagazine.com/articles/will-chinese-social-credit-system-be-implemented-eu
4) DIABOLICAL: Bill Gates Digital ID Will Control Your Life
https://www.youtube.com/watch?v=Wkwv2LhoeN4


DET FÆLLES EUROPÆISKE BORGER INITIATIV “STOP (((5G))) – STAY CONNECTED BUT PROTECTED” ER KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER I EU LOVGIVNINGEN:
Forslag nr. 19 – Er beskyttelse af vores personoplysninger tilstrækkelig?
Kundedata er digitalt guld. Datahandlere samler milliarder og billioner af datapunkter verden over og skaber massive personlige digitale profiler om hver enkelt af os. Indsamlingen af vores personlige oplysninger går langt ud over, hvad mange af os kan forestille os. Vores personlige oplysninger sælges med henblik på reklame, påvirkning, sporing eller overvågning.
Eksempler:
En væsentlig årsag til succesen for virksomheder som Google, Uber og Amazon er, at de har taget ideen om “data som et aktiv” til sig.
Facebook og Instagram indsamler data fra unge under 18 år ved hjælp af software, der sporer brugernes browseraktivitet på nettet.
Europa-Kommissionen har fremsat flere lovforslag som led i sine digitale og datastrategier, der vil gøre det lettere at anvende og dele (personlige) data mellem flere offentlige og private parter. Men ifølge Det Europæiske Databeskyttelsesråd vil dette “få en betydelig indvirkning på beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger”.
Forslag nr. 19
Iværksæt en konsekvensanalyse af virkningerne af 5G, herunder forbundne genstande (Internet of Things) og kroppe (Internet of Bodies), for beskyttelse af personoplysninger, og vurder overholdelsen af de gældende databeskyttelseslove.

Læs den uddybende begrundelse her: https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-our-data/proposal-19

DET FÆLLES EUROPÆISKE BORGER INITIATIV “STOP (((5G))) – STAY CONNECTED BUT PROTECTED” ER KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER I EU LOVGIVNINGEN:
Forslag nr. 21: Men vi har da myndigheder, der beskytter vores data, ikke?
Databeskyttelsesmyndighederne foretager ikke vurderinger af diskrimination og krænkelser af digitale rettigheder.
Der er to niveauer af tilsynsmyndigheder for beskyttelse af personoplysninger:

— de nationale tilsynsmyndigheder for databeskyttelse
— Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB)
De er imidlertid ikke tilstrækkeligt uafhængige af stater og virksomheder, har ikke tilstrækkelige egne ressourcer, og deres kontrolområde er fortsat begrænset.
Den nuværende databeskyttelse er utilstrækkelig i et scenarie med Internet of Bodies og Internet of Things hvor alle enheder indsamler vores data døgnet rundt, der skal behandles som Big Data af kunstig intelligens, som har vist sig at reproducere og forværre forskelsbehandling.
GDPR nævner klart, at tilfælde af forskelsbehandling falder ind under tilsynsmyndighedernes kompetence. Disse myndigheder har imidlertid kun i ringe grad gjort brug af denne kompetence og foretager til dato ingen regelmæssig vurdering af denne form for forskelsbehandling, hverken på nationalt eller europæisk plan.
Forslag nr. 21
Sørg for, at Det Europæiske Databeskyttelsesråd aktivt og uafhængigt bekæmper forskelsbehandling og krænkelser af digitale rettigheder.

Læs den uddybende begrundelse her: https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-vores-data/forslag-21


DET FÆLLES EUROPÆISKE BORGER INITIATIV “STOP (((5G))) – STAY CONNECTED BUT PROTECTED” ER KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER I EU LOVGIVNINGEN:
Forslag nr. 22: Er kunstig intelligens til gavn for os?

Kunstig intelligens er en god tjener, men en dårlig herre. Kunstig intelligens reproducerer og forværrer diskrimination.
Hvert sekund foretager virksomheder millioner af forudsigelser af menneskelig adfærd på grundlag af de indsamlede data. I et Internet of Bodies and Things-scenarie indsamler alle enheder vores data 24/7, som skal behandles som Big Data af kunstig intelligens (AI)
.
Forskellige undersøgelser har vist, at AI faktisk automatisk reproducerer tidligere diskrimination i maskinlæringsprocesser. Maskinen “lærer” i overensstemmelse med de valg, den allerede har truffet tidligere, ved at systematisere dem. AI kan derefter mangedoble disse fordomme og holdninger og fremføre politiske ekstreme holdninger.
Dette er ikke science fiction, det er allerede bevist, at AI reproducerer og forværrer diskrimination.
Eksempler på, hvordan AI kan forstærke sociale, racemæssige og økonomiske uligheder:Facebook tillader, at boligannoncer ikke vises for visse kategorier af brugere, f.eks. mødre til gymnasieelever, folk med interesse for kørestolsramper og jøder.
Softwareværktøj til politiet kan forudsige, hvem der sandsynligvis vil opføre sig uden for reglerne, hvilket fører til uretfærdige anholdelser og chikane af minoriteter.
Der findes et AI-redskab til rekruttering, som er forudindtaget over for kvinder.
Forslag nr. 22
Der skal kræves udtrykkeligt samtykke fra alle borgere for at kunne underkaste deres oplysninger enhver form for automatiseret behandling.

Læs den uddybende begrundelse her: https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-vores-data/forslag-22
De sociale medier – SoMe
EU’s nye tech-lov fritager sociale medier for ansvar 
Eksperter roser EU for at tvinge sociale medier som Meta,Twitter og Amazon til at afsløre deres algoritmer og reagere på klager. Men de kritiserer også, at de store techfirmaer fortsat ikke kan gøres medansvarlige for indholdet på deres platforme.
Det skriver Danwatch den 7. maj 2022. (1)
Er den nye lov et gennembrud?
Den nye lov er herhjemme beskrevet som et gennembrud i bestræbelserne på at kontrollere magtfulde IT-platforme som Facebook, Instagram, Twitter og Amazon. Samme budskab kommer fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen (2) og fra konkurrence kommissær Margrethe Vestager, der lover, (3) at fremover vil det, “der er ulovligt offline, også bliver ulovligt online.”
Platforme er ansvarsfri
De ngo’er og eksperter i medieret som Danwatch har spurgt om den nye tech-lov (4) er langt fra ligeså begejstrede. De mener, at den nye digitale lov er blevet udvandet så meget på vejen gennem EU-systemet, at tech-firmaerne vil være bedre stillet efter loven træder i kraft end før.
Når det kommer til at placere ansvaret for skadeligt og ulovligt indhold, går Facebook, Instagram, Twitter og de andre mega-platforme stadig fri.
“Det er et skridt i den rigtige retning at de digitale tjenester bliver forpligtet til større åbenhed, men det er et stort problem, at tjenesterne fortsat er ansvarsfri, når det kommer til selve indholdet. Det giver jo ikke mening, at de skal være ansvarsfri, når de både redigerer og fjerner indhold, som folk har postet”, siger medieprofessor Sten Schaumburg-Müller.
EU’s nye lov stiller derfor tech-giganterne bedre end tidligere, fordi det nu kommer til at fremgå sort på hvidt, at de ikke har noget indholdsansvar.
Sporing fortsat tilladt
Seniorrådgiver Jan Penfrat fra European Digital Rights (EDRi) er skuffet over, at det ikke er lykkedes EU at sætte en stopper for den omfattende adfærdssporing, som anvendes til at målrette annoncer til den enkelte bruger.Det er lykkedes at få et forbud mod at målrette annoncer til børn, men det mener Jan Penfrat slet ikke er tilstrækkeligt til at beskytte brugernes privatliv.Han understreger, at et opgør med sporing ikke vil undergrave den annoncebaserede forretningsmodel, som de store tech-platforme bygger på. Hvad er sporing? De forskellige former for annoncering på nettet blandes ofte sammen, men der er ret stor forskel.
Målrettede annoncer Annoncer baseret på din søgehistorik, websiteindhold mm. Søger du for eksempel. på “høretelefoner”, dukker der annoncer for høretelefoner op. Besøger du en musikside, dukker der annoncer for musik-relaterede varer op, f.eks. høretelefoner.
Adfærdsannoncering Annoncer baseret på sporing af dine handlinger online, herunder likes, delinger, kommentarer, posted indhold, telefonkontakter, politiske holdninger, religiøs overbevisning, seksuelle præferencer, tidligere køb, søgehistorik osv. Hvis du for eksempel. har liket et opslag, dukker der annoncer op, der relaterer sig til emnet efterfølgende.
Stærk lobbyindsats Ingen af de store tech-tjenester har reageret på EU’s annoncering af den nye digitale lovgivning, så vidt Danwatch har kunnet konstatere.
Til gengæld har alle de store spillere brugt mange kræfter på at påvirke EU-systemet indefra i løbet af de to år, lovgivningen har været undervejs. Det fremgår af aktindsigter. (5) Den nye lov ventes at træde i kraft i 2024 og bliver udformet som en såkaldt EU-forordning, som umiddelbart kommer til at gælde på samme måde i alle 27 medlemslande.
Kilder:
1) https://danwatch.dk/perspektiv/eus-nye-tech-lov-fritager-sociale-medier-for-indholdsansvar/
2) https://twitter.com/vonderleyen/status/1517659833540878337
3) https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/
4) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en
5) https://corporateeurope.org/en/2022/01/how-corporate-lobbying-undermined-eus-push-ban-surveillance-ads
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Dyrelivet


DET FÆLLES EUROPÆISKE BORGER INITIATIV “STOP (((5G))) – STAY CONNECTED BUT PROTECTED” ER KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER I EU LOVGIVNINGEN:
Forslag nr. 10. Hvordan træer, fugle og bier påvirkes og skades af RF EMF?
Bierne forsvinder, fuglene er desorienterede, og træerne vokser langsommere.
I de europæiske traktater er det udtrykkeligt fastsat, at forsigtighedsprincippet gælder inden for EU’s miljøpolitik.

Radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) er en form for miljøforurening, der skader dyrelivet, f.eks. ved at reducere deres naturlige forsvar, forringe deres sundhed, forårsage problemer med reproduktionen og reducere deres rækkevidde ved at ødelægge deres levesteder. Mikrobølge- og radiofrekvensforurening er derfor en potentiel årsag til nedgang i dyrebestande og forringelse af sundheden hos planter, der lever i nærheden af telefonmaster.
Eksempler:Bier og andre insekter påvirkes af RF EMF. På verdensplan falder antallet af insekter med alarmerende hastighed. Undersøgelser peger på en anden påvirkningsfaktor ud over de allerede kendte pesticider: den stadig hyppigere brug af RF EMF.
Undersøgelser viser, at fuglenes navigation bliver forstyrret.
Mikrobølger forstyrrer reproduktionen af hvide storke (Ciconia ciconia). Tolv reder (40 %) placeret inden for 200 m fra antenner fik aldrig unger, mens kun én (3,3 %), der lå længere væk end 300 m, ikke fik unger.
Radiofrekvensstråling skader træer omkring basestationer for mobiltelefoner. Statistisk analyse viste, at radiofrekvent stråling fra mobiltelefonsmaster er skadelig for træer ved intensiteter, der er meget lavere end de gældende grænseværdier. Disse resultater er i overensstemmelse med det faktum, at skader på træer fra mobiltelefonsmaster normalt starter på den ene side og med tiden breder sig til hele træet.
Forslag nr. 10
På grundlag af forsigtighedsprincippet bør der vedtages et direktiv om grænseværdier for eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) med henblik på beskyttelse af fauna og flora. 
Læs den uddybende begrundelse her:
https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-alt-liv-paa-jorden/forslag-10
Den usynlige elefant !?!
Forskere er overrasket: Der er stort set ingen insekter tilbage på villavejene.

”Det var en stor overraskelse, at der er så få insekter i byerne, når vi ser det i forhold til landbrug. Der havde jeg regnet med, at det så værre ud end i byerne,” siger Anders Tøttrup, som er forsker og leder af Citizen Science.
Og han tilføjer: ”Hvis vi kigger på villahaverne med buske og blomsterbede, så er der ingen insekter. Det er overraskende, at det er så tydeligt.” Det fremgår af DR’s artikel (1) om forskningsprojektet. (2)
”Kan du huske, hvornår forruden sidst var smattet til, da du kørte en tur en sommeraften?” spørger forskeren. Nej, og dét kommer du til at opleve sjældnere”, svarer han selv. Tja, i min optik kan det næppe blive mere sjældent, for det er år siden, jeg har oplevet det.
Men hvorfor er det et problem? Spørger DR.
Fordi insekterne er en grundlæggende motor i vores natur. De er bestøvere og nedbrydere. De er ekstremt vigtige for naturen, fordi de er nøglen til biodiversiteten.
Når der er færre insekter, så er der flere andre pattedyr og fugle, som ikke vil kunne leve i Danmark. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har påvist, at tre millioner fugle er forsvundet de seneste 40 år. En stor del af forklaringen er færre insekter.” Men hertil kommer, hvad artiklen ikke berører, at fælles for alle planterne er, at de producerer meget mere frugt, når de bliver bestøvet af insekterne. Faktisk producerer de så meget mere, at ser man på listen over de 107 vigtigste afgrøder i verden, vil udbyttet af omkring hver tiende afgrøde falde med mere end 90 procent, hvis ikke vi havde bestøverne. Udbyttet af hver fjerde afgrøde vil falde med mellem 40 og 90 procent, ifølge Bo Dalsgaard, lektor på Center for Macroecology, Evolution and Climate på Københavns Universitet. (3)
Den usynlige elefant
I svarene til spørgsmål fra borgere er der et enkelt spørgsmål om elektromagnetisk stråling og bier. Af svaret fremgår, at stråling fra mobilmaster m.m. slet ikke har indgået i forskernes overvejelser. (4) Men hvordan kan de have undgået ikke at have stille sig spørgsmålet om elektromagnetisk stråling?
Jan Heller giver lidt af svaretHan skrev tilbage i 2019: (5) ”Økosystemerne er meget truede nu. Vi kan alle se, at antallet af insekter og fugle falder dramatisk. Og vi ved, at der skal ske noget radikalt for at undgå en økologisk katastrofe. Men vi ser det forkerte sted hen. Selv hvis alle danske landbrug var biodynamiske, ville der være insektdød, med hvad deraf følger for andre arter, naturen og os selv.
Alligevel er der kun fokus på landbrugets synder, og dem er der mange af, men det er på tide at rette opmærksomheden mod den kraft, der er skyld i, at insektdøden de senere år er nærmest eksploderet.
NGO’er, fagfolk og journalister fokuserer så godt som alle uden undtagelse på landbruget. Hvis de overhovedet tager det op.
Men i årtier har der været advarsler om, at den radiofrekvente elektromagnetiske stråling skader insekter.” Bl.a nævner handet tyske studie, der midt i 2017 konkluderede, at insektmassen var faldet 75-82 pct. på 27 år på fredede områder. Dvs. ingen miljøpåvirkningen uden de opsatte mobilmaster.
Kilder:
1) https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/overraskende-forskning-der-er-stort-set-ingen-insekter-tilbage-paa-villavejene
2) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ddi.13532
3) https://samvirke.dk/artikler/mangel-paa-bier-og-bestoevning-giver-dyre-og-derforme-aebler
4) https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/stil-spoergsmaal-insekterne-er-flygtet-fra-de-danske-byer
5) https://gylle.dk/insektdoed-kraever-et-paradigmeskifte/
Se mere her:
Opkald til alle miljøforkæmpere:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/
Videnskabelig forskning og undersøgelser vedr. effekter på dyrelivet:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/ 


Miljöspecial – hur påverkas djur och natur av EMF-strålningen?
Vågbrytaren nr 4, miljöspecial.
Fra forordet: Dagligt og hele tiden omgiver vi os med elektriske gadgets og trådløs teknologi. Selv de få, der ikke bruger teknologien, bliver også udsat ligesom dyr og planter. Der er ikke længere nogen overensstemmelse mellem det elektromagnetiske miljø, vi lever i, og det, som vi og alt andet er biologisk tilpasset.
Vi vil gerne udvide perspektiverne lidt og spørge, hvordan de elektromagnetiske forurenende stoffer, elektrosmogen, påvirker alt levende. Har den nogen eller måske endda en afgørende del i alt det mærkelige og foruroligende, der sker lige nu – bier forsvinder, fugle og insekter bliver færre og flyver væk, træer bliver syge og dør, og så videre?
Bogen, der er på 40 sider, kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/05/Miljospecial-–-hur-paaverkas-djur-och-natur-av-EMF-straalningen.pdf
eller fra Vågbrytarens hjemmeside:
https://aktuellt.vagbrytaren.se/miljospecial-hur-paverkas-djur-och-natur-av-emf-tralningen-40-sidigt-hafte/
Vågbrytaren (Bølgebryderen) blev dannet i 2001 og er en landsdækkende svensk forening, der arbejder for at sikre, at strålingen fra trådløs teknologi reduceres til niveauer, der ikke skader vores miljø eller nogens helbred.
Gråspurvene forsvinder fra byerne. Elektrosmog er en primær del af forklaringen 
Et forskningsprojekt der blev offentliggjort 21 September 2021 (1) viser, at spurve forsvinder fra områder, der er mest forurenet af elektromagnetisk stråling. Mange andre undersøgelser om virkningen af ​​stråling på andre fuglearter og ikke-fugledyr, såvel som laboratorieundersøgelser, viser konsekvenserne af de niveauer af elektrisk feltstyrke, som kan findes i byer. Resultaterne af alle disse undersøgelser, understøtter i fællesskab hypotesen om, at elektromagnetisk forurening kan være ansvarlig, alene eller sammen med andre faktorer, for det reducerede antal spurve i byer i de senere år.
Husspurven (Passer domesticus) er en fugleart, der lever i by- eller forstæder og har spredt sig fra sine oprindelige områder i Eurasien til et stort antal byer rundt om i verden. I de seneste årtier har der været et fald i husspurve i flere europæiske byer. I England skete der et fald på 71% fra 1994-2002 i London, og byfuglepopulationer i det sydøstlige England ser ud til at falde hurtigere end i forstæder eller i landområder. Husspurven er blevet føjet til listen over truede arter i Storbritannien.
De undersøgelser, der gennemgås og diskuteres, viser, at elektromagnetisk stråling ikke kun er en plausibel, men en sandsynlig faktor af flere grunde, herunder at det er den eneste faktor, påvirker de andre hypoteser, der hidtil er foreslået. Elektromagnetisk stråling er en type forurening, der påvirker en lang række områder: produktiviteten, frugtbarhed, reducerer insekter som foder til fugleungerne, forårsager tab af levesteder og nedsætter immuniteten. Det er velkendt, at et stresset immunsystem kan øge en fugls modtagelighed for infektionssygdomme, bakterier, vira og parasitter.
Tilbagegangen af spurvene passer kronologisk med udbredelsen af ​​mobiltelefoni-netværket. Det er dog muligt, skriver forskerne i konklusionen, at andre faktorer, såsom habitatstruktur og vegetation, som kan afvige mellem mobilmasternes nære omgivelser (udover strålingsniveauet) og områder længere væk, også kan spille sammen med mængden af gråspurve. Interessant nok tyder undersøgelsen udført i Paris på, at der er sket specifikke miljøændringer i denne by i løbet af de sidste 15 år, og at de nuværende forhold er uegnede til at opretholde tætte lokale bestande af gråspurve.
Kilder:
1) https://www.mdpi.com/2673-6004/2/3/24/htm
Så mere her:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/ 


Frankrig: 40 døde køer: Domstol i Clermont-Ferrand beordrer suspension af 4G mobilmast
En opdrætter i Haute-Loire bad om suspension af en 4G mobilmast efter at have mistet omkring fyrre køer af sin besætning, samt noteret et fald på 15 til 20 % i mælkeproduktionen. (1) Den 23. maj beordrede forvaltningsdomstolen i Clermont-Ferrand suspension i to måneder af 4G-mobilmasten. (2)
“Det er nødvendigt at beordre en midlertidig nedlukning af driften af denne antenne i en periode på to måneder under hensyntagen til dens generelle konsekvenser med opfølgning fra den juridiske ekspert af besætningens og malkekøers adfærd i særdeleshed i denne periode,” præciserede retten i sin kendelse.
Retten gav staten og operatørerne, herunder Orange, tre måneder til at udføre afbrydelsen og organisere sikkerheds- og nødopkald i det pågældende område.
“Det er en stor lettelse og en sejr,” reagerede opdrætteren, Frédéric Sagères, til AFP, i håb om, at hans besætning kan komme sig “så hurtigt som muligt”.
Adspurgt af AFP ønskede operatøren Orange ikke at kommentere beslutningen.
Omkring 40 døde køer Siden installationen af 4G mobilmasten i juli 2021, 200 meter fra hans gård i Mazeyrat-d’Allier (Haute-Loire), fortæller Frédéric Sagères, at han har mistet omkring fyrre køer ud af en besætning på 200, og har samtidig konstateret et betydelig fald i mælkeproduktionen. (2)
Under retsmødet ​​havde den juridiske ekspert, udpeget af Puy-en-Velay-domstolen, besluttet sig for en midlertidig afbrydelse, for at give ham mulighed for at fortsætte sin ekspertise.
“Denne besætning er en af de 10 – 20% bedste i området” og “Jeg har ingen medicinsk dokumentation der kan forklare det kraftige fald i mælkeproduktionen, fra 15% til 20%, i dagene efter etableringen af antennen,” forklarede han.
Borgmesteren i Mazeyrat-d’Allier, Philippe Molhérat, som havde autoriseret installationen af ​​antennen, havde vidnet om dyrenes alarmerende tilstand, frygtede “en katastrofe på det menneskelige plan” hvilket fremkaldte stigende “bekymring”, hos de 1.500 indbyggere i landsbyen.
Advokaterne fra de tre berørte mobiloperatører, Orange, Free og Bouygues Telecom, havde fremhævet manglen på videnskabelig dokumentation, som fastslog en forbindelse mellem dyresundhed og elektromagnetiske felter.
Kilder:
1) https://www.bfmtv.com/tech/vaches-mortes-le-tribunal-ordonne-la-suspension-d-une-antenne-relais-pour-deux-mois_AD-202205230474.html
2) https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/une-quarantaine-de-vaches-mortes-un-eleveur-reclame-l-interruption-d-une-antenne-accusee-de-decimer-son-troupeau_AD-202205200451.html
Læs mere her:
Opkald til alle miljøforkæmpere:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/
Videnskabelig forskning og undersøgelser vedr. effekter på dyrelivet:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/ 


Vi ved at elektromagnetisk stråling skader bier og andre insekter. Men hvad med højspændingsledninger? Kan de også påvirke vores bestøvere?
Det tyder en ny undersøgelse fra Polen på, at de kan. (1)
De magnetiske felter (MF) fra højspændingsledninger er blevet forbundet med børneleukæmi (2), og det internationale agentur for kræftforskning (IARC) klassificerede felter på over 4 mG i klasse 2B, dvs. som værende mulig kræftfremkaldende tilbage i 2002.
Dr. Pawel Migdal, fra Wroclaw University of Environmental and Life Science i Polen, og hans team var interesserede i at se, om disse felter også ville påvirke bier. Bier spiller en afgørende rolle i bestøvningen. Han siger: “Det anslås, at 75% af hovedafgrøderne har brug for dyrebestøvere. De økonomiske fordele ved bestøvere anslås til 153 milliarder USD, eller 9,5 % af verdens fødevaremarkeds samlede værdi.”
Bier er endvidere kendt for at have en magnetisk sans, ligesom dyr som delfiner, havskildpadder, laks, hvepse og bløddyr.
For at se, om bier ville blive påvirket af høje magnetiske felter, såsom dem, der udsendes af højspændingsledninger, udsatte forskerne en dag gamle arbejderhonningbier for et 50 Hz magnetfelt genereret i et laboratorium. Bierne blev udsat for felter på 10.000 mg eller 17.000 mg i 10 minutter, en time eller tre timer.
Forskerne filmede de udsatte og ueksponerede bier og sammenlignede syv typer adfærd, herunder gang, flugt, kropsrensning, kontakt mellem individer, vingebevægelse, ro samt tab af balancen.
De fandt ud af, at ‘Alle grupper udsat for MF udviste signifikante forskelle i adfærd sammenlignet med kontrolgruppen [ueksponeret gruppe].’ En af de åbenlyse forskelle var tab af balance, hvor bier faldt ned fra væggene i deres indhegning og landede på hovedet på gulvet. Forskerne beskrev dette som et ‘forstyrrende symptom’ og observerede, at det ikke forekom hos nogen af ​​de ueksponerede bier.
Disse ændringer i adfærd kan, ifølge forfatterne, have en negativ indvirkning på biers succes med fouragering og bestøvning.
Resultaterne af undersøgelsen stemmer overens med dem, der blev fundet i en undersøgelse fra 1981, hvor forfatterne observerede forstyrrelser i bikolonier udsat for høje magnetfelter. (3)
De magnetiske felter, som bierne blev udsat for i Migdals undersøgelse, blev genereret i et laboratorium og adskilte sig således fra det virkelige liv på en række måder. For det første var magnetfelterne meget højere, end man normalt ville finde på jordniveau under højspændingsledninger. Ydermere havde de ikke de ekstra spidser og laver (transienter), der normalt er til stede i elektricitet, der passerede gennem elnettet, hvilket gør det til, hvad der nogle gange beskrives som ‘beskidt’ elektricitet.
Ikke desto mindre tyder undersøgelsen på, at vi er nødt til at overveje potentialet for bier at blive påvirket af menneskeskabte elektromagnetiske felter og lokalisere bikolonier væk fra dem som en forholdsregel.
Se mere her:
Opkald til alle miljøforkæmpere:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/
Kilder:
1) Migdał P, Berbeć E, Bieńkowski P, Plotnik M, Murawska A, Latarowski K. Eksponering for magnetiske felter ændrer adfærdsmønsteret hos honningbier (Apis mellifera L.) under laboratorieforhold. Dyr. 2022; 12(7):855. https://www.mdpi.com/2076-2615/12/7/855
2) Se f.eks. ‘Magnetic Fields and Cancer: Epidemiology, Cellular Biology, and Theranostics’. Massimo E. Maffei. 25. januar 2022. s. 9 https://www.mdpi.com/1422-0067/23/3/1339/pdf
”Leukæmi er den mest almindelige kræftsygdom hos børn [94]. Analysen af ​​rapporter om børneleukæmi relateret til eksponering for MF’er viser, at en statistisk signifikant sammenhæng mellem MF-eksponering og børneleukæmi findes i næsten alle offentlige eller uafhængige undersøgelser med en forhøjet risiko på mindst OR = 1,5, mens en ikke signifikant eller endda suggestiv sammenhæng er rapporteret i mange industristøttede undersøgelser. [69]”
[69]Carpenter, D.O. Extremely low frequency electromagnetic fields and cancer: How source of funding affects results. Environ. Res 2019, 178, 108688 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31476684/
[94] Amoon, A.T.; Swanson, J.; Magnani, C.; Johansen, C.; Kheifets, L. Pooled analysis of recent studies of magnetic fields and childhood leukemia. Environ. Res. 2022, 204, 7 Se også: Børneleukæmi tæt på højspændingsledninger – Geocap-undersøgelsen, 2002–2007. https://www.nature.com/articles/bjc2013128
3) Greenberg, B.; Bindokas, V.P.; Frazier, M.J.; Gauger, J.R. Response of Honey Bees, Apis mellifera L., to High-Voltage Transmission Lines 1. Environ. Èntomol. 1981, 10, 600–610.


Forsvinder bien, producerer vi blot en robot bi – Hvad er problemet
Som Telenor skriver: “Som en af verdens største teleoperatører har vi løsninger og erfaringer fra virksomheder og industrier over hele verden, som vi bruger hver dag til at hjælpe vores kunder i Sverige. Vi bliver simpelthen din eneste partner på 5G-rejsen, uanset hvordan det ser ud.”
Noget kunne dog tyde på at det bliver en rejse mod “verdens ende”, grundet de enorme energi-, miljø- og klimarædsler hele 5G udrulningen og Internet of Things konceptet stille og roligt lægger bag sig.
“I denne tid med miljøkrise og sammenbrud, regeringsløgne og virksomhedsmagt, har vi brug for, at vores naturforsvarere rejser sig som løver efter dvalen. I stedet står de i kø ved slagteriporten som bedøvede lam.” George Monbiot, britisk forfatter og miljøaktivist.
Se mere her:
Trådløse fodspor: Bekvemmelighedens skjulte miljømæssige omkostninger
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/traadloese-fodspor-bekvemmelighedens-skjulte-miljoemaessige-omkostninger/
Kilde: https://www.telenor.se/5g/5g-och-foretag/

Miljøkonsekvenser


Kritisk mangel på metaller til den “grønne omstilling” 
I løbet af de næste 15 år kan Europa stå over for en kritisk mangel på metaller, ifølge en rapport fra det belgiske universitet KU Leuven, bestilt af Eurometaux, en europæisk brancheorganisation for metalproducenter. I rapporten fremgår det (1) (2) at:
Opfyldelsen af EU’s mål i den grønne pagt om klimaneutralitet senest i 2050 vil kræve 35 gange mere lithium og 7-26 gange så mange sjældne jordarters metaller i forhold til Europas begrænsede anvendelse i dag.
Energiomstillingen vil også kræve langt større årlige forsyninger af aluminium (svarende til 30 % af det, Europa allerede bruger i dag), kobber (35 %), silicium (45 %), nikkel (100 %) og kobolt (330 %), som alle er afgørende for Europas planer for produktion af elektriske køretøjer og batterier, vind-, sol- og brintteknologier og den netinfrastruktur, der er nødvendig for at opnå formodet klimaneutralitet.
Den 8. marts opfordrede Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, til europæisk uafhængighed af russisk olie, kul og gas og sagde: “Vi kan simpelthen ikke stole på en leverandør, der eksplicit truer os. Vi må handle nu for at … fremskynde overgangen til ren energi. Jo før vi skifter til vedvarende energi og brint kombineret med mere energieffektivitet, jo hurtigere vil vi være virkelig uafhængige og mestre vores energisystem.”
Den uafhængige KU Leuven-undersøgelse er den første, der leverer EU-specifikke tal relateret til Det Internationale Energiagenturs advarsel fra 2021 om truende forsyningsudfordringer for de metaller, der er nødvendige for at stoppe brugen af fossile brændstoffer.
Undersøgelsen siger, at Europas planer om at producere nye energiteknologier i 2050 hvert år vil kræve:
4,5 mio. ton aluminium (en stigning på 33 % i forhold til den nuværende anvendelse)
1,5 millioner tons kobber (35%)
800.000 tons lithium (3.500%)
400 000 tons nikkel (100 %)
300 000 tons zink (10-15 %)
200.000 tons silicium (45%)
60.000 tons kobolt (330%)
og 3.000 tons af de sjældne jordarters metaller neodym, dysprosium og praseodym (700-2.600%)
“Selv om EU er fast besluttet på at fremskynde sin energiomstilling og producere en stor del af sine rene energiteknologier på hjemmemarkedet, er importen fortsat afhængig af meget af det metal, der er behov for,” hedder det i undersøgelsen. “Og der er stigende bekymring for forsyningssikkerheden.”
Metallerne skal findes, udgraves, transporteres og forarbejdes. Det kræver energi og producerer emissioner. Når de er forbrugt, skal de genanvendes og genbruges, hvis det er nødvendigt. Det kræver også energi og producerer emissioner.
Hertil kommer, som rapporten påpeger:
For det meste har EU ikke selv disse mineraler. Så hvordan skal de erhverves? Gennem erobringskrig? Gennem handel med lande, som bliver sanktioneret?
Når det kommer til sjældne jordarter, er Kina langt verdens førende. (3)Tag kobolt. Verdens største producent i dag er Congo, som tegner sig for 70% af verdens produktion. (4) Nummer to er Rusland, som tegner sig for 4% af produktionen.I dag mangler EU energi til både industrien og forbrugerne. Og den “grønne” fremtid skal hertil bygges på mineraler, som EU slet ikke har, og som skal erhverves ved hjælp af energi, som Unionen heller ikke har.
Kilder:
1) https://www.eurekalert.org/news-releases/949848
2) Hele rapporten: https://eurometaux.be/media/jmxf2qm0/metals-for-clean-energy.pdf
3) https://www.airforce-technology.com/analysis/china-rare-earths-dominance-mining/
4) https://www.nsenergybusiness.com/features/top-cobalt-producing-countries/
Artiklen her er taget fra Steigan.no:
https://steigan.no/2022/04/kritisk-mangel-pa-metaller-til-det-gronne-skiftet/


‘Dybhavets guldfeber’ efter sjældne metaller kan forårsage uoprettelig skade 
Mineselskaber planlægger at kunne tjene masser af penge på den nye industri, men miljøforkæmpere advarer om katastrofale konsekvenser.
Det skriver The Guardian. (1)
Metallerne ligger 4 km. under Stillehavets overflade. Det er tale om billioner af kartoffelstore knuder af sjældne jordarters metaller. Metaller som er afgørende for at drive næste generation af elbiler, er blevet opdaget 4.000 m under overfladen.
Selskaberne håber, at globale regler, der tillader dybhavsminedrift i industriel skala at indsamle trækkraften, kommer på plads allerede til juli 2023.
Miljøforkæmpere advarer til gengæld om, at minedrift efter metallerne vil være “farlig”, “hensynsløs” og forårsage “irreversibel skade” på lidet kendte økosystemer. (2) Et skøn tyder på, at 90 % af de dybhavsarter, som forskere møder, er nye for videnskaben. (3)
Louisa Casson, en Greenpeace-forkæmper, kritiserer industrien.
“Denne destruktive nye industri ønsker at rive et økosystem op, som vi kun lige er begyndt at forstå,” siger hun. “[De sigter] efter at skabe en hurtig profit, mens vores oceaner og de milliarder af mennesker, der er afhængige af dem, bærer omkostningerne.”
Nodulerne i Clarion-Clipperton Zonen
Noduler i Clarion-Clipperton Zonen mellem Hawaii og Mexico blev først opdaget af besætningen på HMS Challenger i 1875, (4) men først den seneste udvikling inden for undervandsrobotik har gjort storskala minedrift af metallerne mulig.
Den FN-tilknyttede organisation, der fører tilsyn med den kontroversielle nye industri, har givet licenser til virksomheder til at udforske området, men fuldskala minedrift er endnu ikke startet. Det kan dog snart ændre sig, da den lille stillehavsø-nation Nauru har udløst en “to-års regel”. (5)
Den Internationale Havbundsmyndighed (ISA) har nu to år til at implementere regler, der styrer industrien. Det satte en deadline for en køreplan, der skulle vedtages inden den 9. juli 2023.
Industrien og investorerne
Daniel Wilde, er økonomisk rådgiver for oceanerne for Commonwealth-sekretariatet, som repræsenterer Nauru og mange af de andre små ø-stater, der er ivrige efter at starte havbundsminedrift. Han fortalte på en nylig konference på Canary Wharf, at han forventede, at ISA ville nå til enighed om et betalingsregime, der vil give mineselskaber en post- skattemæssigt overskud på 17,5 pct.
Han mente dog, at “deadline på to år virker ret stram.
Ebbe Hartz, en geolog ved Aker BP, et norsk olieefterforskningsselskab, som er delvist ejet af BP, sagde, at minedrift efter havbundsmetaller i sidste ende kunne overhale boring efter olie. “Men problemet bliver at finde [metallerne], og vi har ikke mange data.”
Hartz sagde videre, at dataindsamling med maskinlæring ville være nøglen til succes med havbundsminedrift og ville sikre, at “vi ikke behøver at begå alle de fejl, vi lavede med kulbrinter”.
Eleanor Martin, en partner hos advokatfirmaet Norton Rose Fulbright, som rådgiver banker om finansiering af offshore-projekter, sagde, at globale banker var “meget ivrige” efter at investere i dybhavsmineprojekter, da de fremskriver, at omkostningerne ved lithium og kobolt, der er nødvendige for elbilbatterier, vil fortsætte med at spiral opad. “For at bygge det antal [el]biler, vi skal bruge, vil vi få brug for meget flere af disse metaller.”
“Bankerne sidder på krukker med grønne penge,” sagde hun med henvisning til penge, der er beregnet til projekter, der har til formål at tackle klimakrisen. “Men de skal være sikre på, at mineprojekterne er grønne og bæredygtige.”
Katherine Reece Thomas, juraprofessor og direktør for international offentlig ret ved City, University of London, advarede industrien om, at den var nødt til at gøre mere for at vinde den offentlige mening, før den begyndte at planlægge udvinde fra havene.
“Der er en umulig konflikt mellem dem, der siger, at vi umuligt kan gøre dette, og andre, der siger, at vi er nødt til at tage disse ting for at tackle klimaforandringerne på jorden,” sagde hun.
Kritikerne
Jessica Battle, der driver WWF’s No Deep Seabed Mining-kampagne, siger: “Dybhavsbundsminedrift er yderst risikabelt og vil forårsage irreversibel skade på havet, dets liv og dets evne til at hjælpe med at afbøde klimaændringer. Det er uansvarligt at investere i en så høj ikke bæredygtig industri på et tidspunkt, hvor vi skal reducere vores fodaftryk på den naturlige verden.”
” Eventuelle kortsigtede incitamenter, der tilbydes, opvejes langt fra af de langsigtede fordele ved et sundt hav, og derfor opfordrer WWF og andre til et globalt moratorium for minedrift på dyb havbund. Alternative løsninger findes allerede – innovation, genbrug og reparation kan tilfredsstille industriens behov for råvarer uden at åbne havbunden for minedrift.”
Casson, fra Greenpeace, udtaler: “Der er absolut ingen grund til at udvinde de dybe oceaner og forårsage yderligere skade på vores planet. Vi har været glade for at se de største aktører inden for elbil- og teknologisektorerne, herunder Microsoft, Google, Volvo, BMW og Samsung, alle råber op om greenwash fra dybhavsmineselskaberne side og de forpligter sig til ikke at bruge mineraler fra dybhavsminer i deres produkter.”
“Denne begyndende industri burde stoppe, før den overhovedet begynder. Vi er nødt til at omstille os til en mere cirkulær økonomi, hvor vi spilder mindre og genbruger mere, i stedet for at forsøge at ødelægge en af ​​vores planets sidste store vildmarker på bunden af ​​vores oceaner i profittens navn.”
Kilder:
1) https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/29/deep-sea-gold-rush-rare-metals-environmental-harm
2) https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/27/race-to-the-bottom-the-disastrous-blindfolded-rush-to-mine-the-deep-sea
3) https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2017/12/sea_the_clarion_clipperton_zone.pdf
4) https://naturalhistorymuseum.blog/2016/03/08/magnificent-manganese-and-the-search-for-rare-earth-elements-cog3-consortium/#more-2715
5) https://www.theguardian.com/world/2021/jun/30/deep-sea-mining-could-start-in-two-years-after-pacific-nation-of-nauru-gives-un-ultimatum
Læs mere her:
Great Barrier Reef: Milliardæren Clive Palmers forslag om at bygge en åben kulmine 10 km fra kysten af Great Barrier Reef vil have en “vidtrækkende indvirkning” på verdensarvsområdet, siger forskere, hvis modellering viser, at koncentreret forurening fra minen kunne nå følsomme marine økosystemer inden for få uger. https://www.theguardian.com/australia-news/2022/apr/27/clive-palmers-proposed-open-cut-mine-could-have-far-reaching-impact-on-great-barrier-reef-study-finds
Deep Sea Mining:
https://nejtil5g.dk/miljoe-konsekvenser/deep-sea-mining/


DET FÆLLES EUROPÆISKE BORGER INITIATIV “STOP (((5G))) – STAY CONNECTED BUT PROTECTED” ER KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER I EU LOVGIVNINGEN: 
Forslag nr. 13 – Hvad med det enorme spild af råmaterialer?
Hver smartphone indeholder over 1000 stoffer hver med sin energiintensive, giftige affaldsudledende forsyningskæde, der er en trussel mod miljøet.
Ud over den nuværende udrulning af 5G-teknologien med enorme mængder af kabler og antenner vil indførelsen af milliarder af 5G-tilsluttede trådløse enheder (som husholdningsapparater, ure, tøj, bleer, persienner) i vores dagligdag øge forbrugerismen, den teknologiske forældelse og det elektroniske affald, der er vanskeligt at genbruge.
Miljøomkostningerne ved at “opgradere” til en ny enhed eller et nyt program, som ofte kræver en ny computer og nye perifere enheder, der hver især er forbundet med indbygget energi og giftstoffer, er ekstremt høje.
OECD-rapporten fra 2018, Global Material Resources Outlook to 2060, anerkender digitaliseringens rolle i den eksponentielle stigning i udvundne ressourcer (sjældne jordarters mineraler og metaller). Rapporten forudser en fordobling af det globale forbrug af primære materialer mellem i dag og 2060, hvilket også vil øge vandforurening og -udtømning, ødelæggelse af levesteder, skovrydning og tørke, konsekvenser for flora/fauna og menneskers sundhed.
Forslag nr. 13
Medtag “Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr” (WEEE), samt andre affaldsprodukter og miljøvirkningerne af udvinding af sjældne jordarters mineraler og metaller, der anvendes i elektronisk udstyr, i Handlingsplanen for nul forurening (“Zero pollution action plan”).

Læs den uddybende begrundelse her: https://signstop5g.eu/da/losninger/beskyttelse-af-vores-miljoe/forslag-13
Bedste hilsner
Preben Kastrup
3. maj 2022
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle

Så blev det den 1. maj og du modtager hermed Videnscentrets opslag for april måned. Men vigtigst de næste mange måneder er

Underskriftindsamlingen til det fælles Europæiske Borger Initiativ. Underskriftindsamlingen har nu været i gang i 2 måneder: Skulle du endnu ikke have skrevet under så gør det nu !!!!
Vi skal samlet have over 1 million underskrifter i hele EU. Mit personlige mål for Danmark er at vi får mindst 50.000 underskrifter svarende til et dansk borgerforslag. Mit mål kan dog ikke gå i opfyldelse med mindre du også synes at det er vigtigt. Jeg håber du bakker op.
Læs mere og underskriv her: https://signstop5g.eu/da#sign

Initiativet opfordrer EU Kommissionen til at stramme lovgivningen om beskyttelse af os som borgere i forhold til de påtrængende miljøtrusler indenfor 3 konkrete områder:
Initiativet består af følgende 3 hovedpunkter:Begræns bestrålingen: Med 5G vil baggrundsstrålingen stige markant. Alle livsformer tager skade af elektromagnetisk stråling og de nuværende grænseværdier giver utilstrækkelig beskyttelse! – Derfor er der stillet forslag til EU om at vedtage konkrete regler, der skal beskytte alle former for liv mod mikrobølgestrålingen
Beskyt miljøet. Mængden af elektroniske enheder og antenner vil eksplodere. Produktion og anvendelse vil medføre massiv stigning i energiforbrug, forurenende minedrift og elektronikaffald – derved trues biodiversitet og naturlige levesteder! – Derfor er der stillet forslag til EU om at vedtage strengere regler for at beskytte miljøet mod alle konsekvenserne af 5G og den omfattende digitalisering.
Bekæmp overvågning og beskyt vores privatliv. Med 5G datanetværket, der er planlagt til at forbinde alt og alle via ’Internet of Things’, risikerer vi at få krænket vores privatliv, sikkerhed og frihed. De nuværende love beskytter os ikke. – Derfor er der stillet konkrete forslag til EU om at vedtage mere effektiv databeskyttelse for at beskytte vores privatliv, sikkerhed og frihed.

Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

Indhold:
– Børn og unge
– Støttebreve til det fælles Europæiske Borger Initiativ
– Den digitale verden og miljøproblemerne
– Overvågning
– Phonegate m.m.
– International 5G modstand
– 5G, sundhedsmæssige effekter af EMF
– 5G satellitter
– Mobilmaster 
– Forskning

Børn og Unge

Unges søvnproblemer: 

Statens Institut for Folkesundhed taler om “blåt lys”, mens elektromagnetisk stråling – klassificeret som mulig kræftfremkaldende – negligeres 
Hvis “hvilken som helst” parameter i unges nærmiljø steg med 1.000.000.000.000.000.000 gange ift. det naturlige baggrunds niveau, ville man så ikke i det mindste være nysgerrig på, om det havde negativ indvirkning på unges velvære og søvnkvalitet?
Statens Institut for Folkesundhed har udgivet en rapport der finder sammenhæng mellem unges brug af  #mobiltelefoner og #computere samt sociale medier og for lidt og for dårlig søvn. 
(1)
Det forstås, at rapporten ikke søger at etablere årsagssammenhænge, men forbavsende, optræder ordene “elektromagnetisk stråling” kun i kontekst af “blåt lys” fra skærme.
Energiske lysbølgelængder er afgjort en faktor at mistænke for søvnforstyrrelser, men af svært forklarlige årsager er den Radiofrekvente elektromagnetisk stråling (RF) blevet århundredets største sundhedsmæssige blindvinkel i det etablerede system.
Det til trods for at denne form for stråling afgives konstant fra de unges elskede devices og den nu allestedsværende trådløse transmissions-infrastruktur i hjem, skoler og i det offentlige rum. Noget som netop de unge er eksponeret for langt mere end skærmlyset.
Den videnskabelige litteratur gennem 30 år præsenterer et tydeligt trusselsbillede af RF. De officielle grænseværdier for RF er for længst bevist utilstrækkelige til at forhindre negative biologiske effekter fra de nævnte devices og infrastrukturen.
(Tekst lånt af Henrik Eiriksson)
Kilder:
1) https://www.sdu.dk/da/sif/nyheder/digitale_mediers_betydning
Se mere her: 
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/


Konsekvenser af EMF-stråling udsendt fra mobiltelefoner under graviditeten
Det kan undre – ud fra den eksisterende viden om mobilstråling, graviditet og børn, som undersøgelserne i artiklen repræsenterer – at Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside absolut intet nævner om risikoen ved brug af mobiltelefonen under graviditet. Om børn bruger man til gengæld megen plads på at fortælle om brugen af skærme. Styrelsen har nogle generelle råd om brug af mobiltelefonen, hvor de udover at konstatere at mobiltelefoni er den største kilde til eksponering for radio- og mikrobølger, anbefaler at du bruger SMS i stedet for samtale eller headset. Men intet om gravide, fostre eller børn. Forsigtighedsprincippet er nærmest vendt på hovedet
Læs mere om de enkelte studier her:

https://nejtil5g.dk/dokumenter/konsekvenser-af-emf-straaling-udsendt-fra-mobiltelefoner-ved-graviditet/

STØTTERBREVE TIL DET EUROPÆISKE BORGER INITIATIV:

Et brev fra professor Karl Hecht

Den tyske læge og professor Karl Hecht har skrevet en uddybet støtteerklæring til det Europæiske Borger Initiativet: “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”. 
I sin artikel fortæller Hecht, at grænseværdien i EU-landene er en fiktiv værdi, der mangler ethvert videnskabeligt grundlag.
Det refererer kun til den termiske effekt (opvarmning) af ikke-ioniserende stråling. Men ikke-ioniserende stråling har en dokumenteret atermisk effekt. Det benægtes af EU-landenes regeringer samt deres myndigheder.
De atermiske virkninger af ikke-ioniserende stråling blev bevist og offentliggjort tilbage i 1932 af den tyske læge Dr. Erwin Schließhake. I USA blev den ikke-termiske effekt af ikke-ioniserende elektromagnetisk radiobølgestråling bevist af mange uafhængige forskere og læger så tidligt som i 1957-1974.
Hecht kommer også ind på Dr. Alan Frey’s resultater, der bl.a. viste, at selv ved meget svage feltstyrker af ikke-ioniserende stråling blev blod-hjerne-barrieren åbnet, dvs. ødelagt. Fra en rapport udarbejdet af eksperter udpeget af Office of Telecommunications Police (OTP) i 1968 citerer han:“Medmindre tilstrækkelige forholdsregler og kontroller baseret på en grundlæggende forståelse af de biologiske virkninger af elektromagnetisk stråling indføres i den nærmeste fremtid, vil menneskeheden gå ind i en æra med miljømæssig energiforurening i de kommende årtier, der kan sammenlignes med kemisk forurening i dag.”
Læs hele artiklen, der også behandler EHS, stråling og børn, forsker appellerne om stop for 5G udrulningen samt om Elon Musk og hans hjerne implantater:
https://nejtil5g.dk/det-europaeiske-borgerinitiativ/brev-fra-professor-hecht/

Et støttebrev fra professor Olle Johansson
Hvis vi ikke engagerer os, så kan vi helt sikkert gå mod et øjeblik i historien, hvor fremtidige generationer – hvis nogen – vil spørge os “Hvorfor reagerede og handlede I ikke?”
Den svenske professor og neuroforsker Olle Johansson har skrevet et Støttebrev til det fælles Europæiske Borger Initiativ “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”. Professor Olle Johansson skriver bl.a.: Jeg vil gerne minde dig om, at WHO i 2011 klassificerede radiofrekvente- og mikrobølgeemissioner fra trådløse teknologier som mulige kræftfremkaldende stoffer. Kræft er dog kun en af ​​de langsigtede konsekvenser af langvarig eksponering. Radiofrekvent stråling påvirker vores celler længe før kræft udvikler sig. Vores krop reagerer med oxidativ stress og inflammatoriske processer. Når eksponeringen gentages eller forlænges, opretholdes disse mekanismer og kan forårsage søvnforstyrrelser, forstyrrelser i kognitive og reproduktive funktioner, beskadigelse af celler og DNA. På længere sigt er kroppens forsvarssystemer ved at blive udmattet, og sygdomme truer:
gentagne infektioner,
infertilitet,
udviklingsforstyrrelser (f.eks. embryonale),
neurologiske og neuropsykiatriske lidelser,
hjerte-kar-sygdomme,
neurodegenerative sygdomme, herunder Alzheimers sygdom,
kræftformer.
Ved hver generation af trådløs teknologi stiger også antallet af ​​elektrohypersensitive mennesker, der fysisk lider af at blive udsat for elektromagnetisk stråling, uanset om de er opmærksomme på deres elektrohypersensitivitet eller ej. Nocebo eller psykologiske forklaringer er tydeligvis ikke tilstrækkelige til at forklare fænomenet.
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/det-europaeiske-borgerinitiativ/stoettebrev-fra-professor-olle-johansson/


Den digitale verden og miljøproblemerne

En kraftig opfordring til alle miljøforkæmpere om at vågne op i forhold til den trådløse forurening

“I denne tid med miljøkrise og sammenbrud, regeringsløgne og virksomhedsmagt, har vi brug for, at vores naturforsvarere rejser sig som løver efter dvalen. I stedet står de i kø ved slagteriporten som bedøvede lam.”
(George Monbiot. Engelsk journalist, forfatter og politisk aktivist)
“Er 5G virkelig nyttigt?”
Det spørgsmål satte medlemmer af det Paris-baserede Shift Project sig for at svare på. I et debatindlæg udgivet i Le Monde i januar sidste år, kom deres konklusion: Et rungende ‘nej’.
Ironisk nok, skriver Annelie Fitzgerald, lige som vi endelig ser ud til at vågne op, og forstå, at det haster med at tackle klimaændringer og tab af biodiversitet, lader vi den trådløse forurening komme fuldstændig ud af kontrol, og endda narre os selv til at tro, at mere trådløs kan hjælpe med at afværge klimaændringerne.
Et moratorium for udrulningen af ​​5G er et presserende behov, og alle de, der interesserer sig for livet på Jorden, bør forenes i en energisk kampagne for den. Nu er der ikke tid til rystelser, afbøjning eller splittelse, men til principiel, meningsfuld og afgørende kollektiv handling. Nu er det ikke tid for lam, men for løver.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/traadloese-fodspor-bekvemmelighedens-skjulte-miljoemaessige-omkostninger/


Den hidtil vigtigste peer reviewed artikel om miljøeffekter af trådløs radiofrekvent stråling
Sundhedsforskere rejste bekymringer allerede tilbage i 1990’erne om de mulige skadelige virkninger af den trådløse stråling fra mobiltelefoner og mobilmaster, men deres advarsler mødte dengang modstand fra teleselskaber, der var ved at udvikle en megaindustri.
De industristøttede forskere forsikrede, at de sundhedsbekymringer som de føderale agenturer måtte have – især dem, der var centreret om muligheden for, at mikrobølger ved lavt niveau kan forårsage kræft – manglede afgørende beviser. Regulatorerne accepterede deres vurderinger, og alarmklokkerne blev slået fra. Tre forskere har nu udarbejdet en rapport, der dokumenterer, at den udbredte installation af mobilmaster ​​og antenner genererer elektromagnetiske felter – EMF – der kan være fysiologisk skadelige.

Læs mere om baggrunden i artiklen:
https://nejtil5g.dk/forskning/den-traadloese-straaling-kan-skade-dyrelivet/

Den grønne omstilling kræver mindst en firedobbelt stigning i udvinding af mineraler og metaller, men genbrug i den grønne omstilling er “latterligt lavt”
“Der er ikke tale om nogen energiomstilling. Der har været én omstilling fra bæredygtigt forbrug af ressourcer til masseforbrug og permanent og konstant vækst,” siger Alexander Dunlap, som er postdoctoral fellow ved Oslo Universitet, og han tilføjer:
“Alt dette er meningsløst, indtil vi faktisk reducerer vores forbrug og produktion.”
Et “latterligt” lavt niveau af genbrug
Vindmøllerne, solcellerne og elbilerne sviner faktisk og er en klimabelastning både før, under og efter deres levetid, pointerer Dunpal. Grøn teknologi kræver masser af materialer – fra stål og beton til litium og kobolt. Når de er udtjent vil de efterlade giftigt el-skrald. EU’s planer, der indebærer omkring 100.000 nye vindturbiner i 2050, vil eksempelvis generere 730.000 tons el-affald, påpeger Dunlap.
Ifølge ham er der et “latterligt” lavt niveau af genbrug i grøn teknologi. Derfor er der udsigt til en omfattende jagt på alle de mineraler, metaller og øvrige materialer, der er nødvendige for at bygge den grønne teknologi.
Det materielle forbrug skal reduceres ikke øges
“Overordnet kræver den grønne omstilling mindst en firedobbelt stigning i udvinding af mineraler og metaller,” forklarer Peer Schouten, som er seniorforsker ved DIIS.
De nuværende klimapolitikker i verden vil kræve 15 millioner tons mineraler og metaller til omstillingen. Hvis vi skal leve op til Paris-aftalen, er mængden på omkring 28 millioner tons. Det kan sammenlignes med de cirka syv millioner tons, der er anvendt til teknologierne i dag.
“På den måde passer den grønne omstilling ind i et mønster, hvor vi øger mængden af natur, som vi omdanner til industrielle materialer i stedet for at reducere vores materielle forbrug,” understreger Peer Schouten.
Det skrev Global Nyt den 7. dec. 2021 (1)
Kilder:
1) https://globalnyt.dk/hvis-du-troede-den-groenne-omstilling-er-groen-saa-tro-om-igen/
Se mere her:
Smart er ikke Smart: Massive stigninger i 5G-udstyr = Massive stigninger i energiforbrug
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/smart-er-ikke-smart/
Den digitale teknologis miljøpåvirkninger i Europa:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoe-konsekvenser/den-digitale-teknologis-miljoepaavirkninger-i-europa/

Overvågning og kontrol

En “totalitær rædselsvision” 

Ved det årlige milliardærmøde i Davos i 2018 blev et pilotprojekt til overvågning af flypassagerer bestilt af World Economic Forum. På det tidspunkt skrev Norbert Häring, at det var en “totalitær rædselsvision”.
En opfølgende rapport viser, at WEF arbejder hårdt og med succes for at få regeringer og EU involveret i implementeringen af ​​denne rædselsvision. Og med den frygt, de har skabt omkring covid, har de et andet værktøj til at gøre det til en realitet. Læs om hvordan et globalt, totalitært system langsomt forsøger at sætte sig på befolkningerne over hele verden.

Tricket er frivillighedens fiktion; det afpressende, men eksplicitte samtykke til brug af data, som du skal godkende, hver gang du ønsker at modtage en statslig service i dette system eller blot ønsker at betale noget digitalt. På samme måde, som du skal godkende næsten alle overvågningsanmodninger fra hjemmesidens operatører, hvis du vil bevæge dig rundt på internettet.
Kilde:
https://nejtil5g.dk/overvaagning/world-economic-forums-totalitaere-raedselsvision/

Kommunernes Landsforening og deres teknologisyn
Thomas Aastrup Rømer lagde for nogen tid siden et opslag op, hvor han gennemgår Kommunernes Landsforening (KL) og deres teknologisyn: KL’s teknologisyn:
KL har gang i udviklingen af den helt store databiks. Det foregår i tre led:
A. Transhumanistisk rapport:
KL’s involvering i de meste radikale sider af teknologibegejstringen kom for alvor til offentlighedens kendskab i 2018. I dette år udgav KL en 200 sider lang rapport, det såkaldte ”teknologispring”. Rapporten var udarbejdet af det kontroversielle og transhumanistisk-orienterede firma, Dare Disrupt. Dare Disrupt tog robotificeringen og teknificeringen af samfundet til nye højder.
Rapporten omhandler 5 temaer: – Kunstig intelligens, big data og robotter – Intenet of Things; – Virtual Reality og Augmented Reality; – Deleøkonomi & Blockchain – Data, privatliv, transparens og sikkerhed
Man kan læse rapporten her:
https://www.kl.dk/media/15341/kommunernes-teknologiske-fremtid-fuld-version.pdf
B. KL’s ”politik”:
Med udgangspunkt i denne rapport har KL efterfølgende udarbejdet en lang række politiske initiativer, der er samlet i det ene og det andet skrift. Det kaldes for ”politikker”
Her kan man f.eks. læse noget om robotter:
”En robot kan aflaste og bistå medarbejderne i opgaveløsningen og gøre borgerne mere selvhjulpne. Det gælder fx ældre borgere eller borgere med fysiske handicaps. Robotter med kunstig intelligens (læringsrobotter) kan på sigt individualisere og differentiere børn og unges læring og understøtte lærere og pædagogers arbejde.”
Både Dare Disrupts rapport og de forskellige politikker er samlet under overskriften ”politik” på KL’s hjemmeside: https://www.kl.dk/politik/teknologispring/
C. KL’s ”styring”:
Disse ”politiker”, som altså har rod i Dare Disrupts rapport, har udmøntet sig i et enormt kompleks af administrative systemer, arbejdsgrupper, rapporter og tiltag, som nu skal udvikle og dirigere en omfattende datastyring af hele velfærdsområdet.
Man kan læse om det enorme system under ”økonomi og administration” på KL’s hjemmeside. Det er bureaukratisk teknologipoesi for alle pengene:
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/
D. 22. maj udbredes ideologien på et stort KL-træf, hvor alle de mange talere er yderst positivt indstillet: https://tilmeld.kl.dk/kd2022
D. Før 2018: Allerede i 2017, skriver Thomas Aastrup Rømer, skrev jeg om KL’s ideologi i dette blogindlæg, hvor der også er links til tidligere analyser af KL’s teknologiske og pædagogiske filosofi: http://www.thomasaastruproemer.dk/kls-disruptionsideer-vuggestue-robotter-vr-briller.html
Konklusion:
Corona nedlukningen har uden tvivl forstærket den processuelle energi i dette ideologisk-politisk-administrative system. I de kommende år vil det sive ned i de enkelte kommuner, hvorfra ideologien kan omdanne velfærdsområdet, herunder de pædagogiske institutioner, til ukendelighed.
Der er ikke angivet nogle stopklodser fra institutionernes historie og dannelsesmæssige situation i materialet. Det er snarere skolereformens læringsforståelse, der arbejder, som det også fremgår af citatet under punkt C.
Thomas Aastrup Rømer har været forskningsadjunkt ved Institut for Læring, Aalborg Universitet og har siden 2008 været lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet.
Se mere her:
Det officielle Danmark:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/det-officielle-danmark-2/
Lever vi i et demokrati:
https://nejtil5g.dk/lever-vi-i-et-demokrati/
 
EU ønsker at kvæle uafhængige onlinemedier for at styrke de system venlige medier
New Times (1) opsummerer, hvordan nye EU-regler vil tvinge Big Tech til at fjerne kritik af magthaverne, kritikken af migrationspolitikken og EU-landenes coronarestriktioner fra internettet. Det hele er pakket ind som en lov mod “hadefuld tale og desinformation” ifølge AP – Associated Press. (2)
Lovpakken hedder Retsakten om digitale tjenester (Digital Services Act) og blev vedtaget den 24. april efter en aftale mellem Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. (3)
Lov om DSA skal regulere påstået desinformation og propaganda på internettet, såsom kritik af EU’s regeringer og medlemsstaternes politikker.
“Ifølge rapporten udgør kombinationen af alternative medier og sociale medier en trussel mod EU-borgernes grundlæggende rettigheder”.
“Den massive spredning af nyheder fra forskellige kilder, der er vanskelige at verificere, og den stigende rolle, som sociale medier og meddelelsestjenester spiller, har en negativ indvirkning på EU-borgernes grundlæggende rettigheder,” hedder det i new times.
I betænkningen skriver Europa-Parlamentet, at det ikke er muligt at verificere eller verificere nøjagtigheden af den massive mængde nyheder og information, der formidles via uafhængige onlinemedier (alternative medier) og sociale medier. “Forkerte oplysninger” rapporteres at have en negativ indvirkning på EU-borgernes grundlæggende rettigheder.
fordømmer i samme åndedrag, hvad det kalder konspirationsteorier, hvis formål kan være at sværte EU til; Rapporten (4) behandler også kritisk journalistik og foretager den akrobatiske vurdering, at kritik af eksempelvis coronarestriktioner kan føre til både højreekstremisme og racisme.
ser en forbindelse mellem desinformation om covid-19 og højreekstremistiske og populistiske grupper og politikere, og at denne desinformation er blevet brugt som et våben mod mindretalsgrupper og indvandrere;
De store it-giganter (Big Tech) som Google, Facebook og andre har en vigtig part i kampen mod “desinformation” og “alternativ journalistik”.EU har oprettet “Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier”, (5) som skal hjælpe myndighederne og magthaverne i EU (6) med at identificere “desinformation” og “hadefuld tale”.
Kilder:
1) https://newsvoice.se/2022/04/sa-vill-eu-strypa-strypa-nya-oberoende-natmedier-for-att-starka-systemmedia/
2) https://www.usnews.com/news/business/articles/2022-04-22/eu-poised-to-unveil-rules-forcing-big-tech-to-protect-users
3) https://sverigesradio.se/artikel/eu-overens-nya-tuffare-spelregler-pa-internet
4) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_DA.html
5) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-digital-media-observatory
6) https://www.friatider.se/ny-eu-lag-ska-strypa-alternativ-media-pa-natet

UTOPIA: En mand lever i et samfund, hvor borgerne overvåger hinanden med deres mobiltelefoner
Jack er netop kommet tilbage til sit hjemland Australien efter at have været 10 år i paradis. Men efter at have mødt sin bror Frank i lufthavnen​​, opdager Jack, at landet har ændret sig radikalt. Borgerne overvåger og anmelder nu hinanden samt giver hinanden bøder for forskellige civile overtrædelser. Med deres mobiltelefoner filmer og uploade de lovovertrædelser der sendes til en regeringsapp.
Jack er vantro, da han ankommer til Franks hjem, hvor han bor med sin kone Margaret, kan han slet ikke tro, at det er forbudt at bande eller indtage alkohol er forbudt. Der er kameraer overalt, og det eneste sikre sted i folks hjem er badeværelset.
Ude af stand til at tilpasse sig eller acceptere ændringerne forsøger Jack at forlade landet – hvilket ikke er så enkelt som han troede.Er du parat til at leve i et sådant samfund?
Er mennesker så svage, at de bevæbnet med en Smartphone er parate til at udføre en regerings overvågning af hinanden?
“Utopia” forestiller sig, at den dag ikke er så langt væk, som man skulle tro.

Her er vi i Australien, men befolkningen i Canada har netop oplevet det på egen krop, hvor mange for nylig har fået deres betalingskort spærret af myndighederne.

I Danmark viser sagen om den af EU erklærede ulovlige logning, at Folketinget er parat til at gå langt.
En logning som højesteret den 30. marts valgte alligevel ikke at erklære ulovlig. Samme dag trådte en ny logningslov i kraft, som er lige så ulovlig som den gamle.
Filmen, der varer 15 min., er skrevet og instrueret af Kosta Nikas.
https://youtu.be/vJYaXy5mmA8

Big Tech udgør en ‘eksistentiel trussel mod demokratiet’
Mere end 100 fortalergrupper sluttede sig den 4. april sammen med nogle af Silicon Valleys mindre teknologivirksomheder for at lancere Antitrust Day (1), en dag, der sigter mod at presse de føderale lovgivere til at vedtage en lovgivning, der skal tøjle teknologigiganterne. De “udgør en eksistentiel trussel mod demokrati”, da de kvæler konkurrencen og gør forbrugerne magtesløse.
et skriver The Defender den 5. april 2022. (2)
Grupperne, bl.a. Fight for the Future, Electronic Frontier Foundation og Demand Progress sluttede sig sammen med Yelp, Patreon, DuckDuckGo (3) og andre internetvirksomheder for at presse på med at få vedtaget ​​to lovforslag, der ifølge arrangørerne vil “øge konkurrencen og give teknologibrugere mere kontrol over deres digitale liv, samt reducere monopolmagten hos Big Tech-giganterne (4), som er blevet misbrugt som et kvælingspunkt for censur og krænkelse af menneskerettighederne.”
“I kampen for at holde Big Tech ansvarlige for deres forseelser er vi i et historisk must-win-øjeblik,” sagde Sacha Haworth, adm. direktør for Tech Oversight Project.
“For at holde virksomheder som Google (5), Apple, Facebook (6) og Amazon (7) ansvarlige for rovdrift, spredning af desinformation, misbrug af folks mest personlige data og målrettet mod børn… er vi nødt til at vedtage en antitrustreform lige nu.Den amerikanske Innovation and Choice Online Act og Open App Markets Act vil udjævne vilkårene og sikre, at Big Tech ikke længere kan fungere ukontrolleret.
Open App Markets Act – også kendt som HR 5017 i det amerikanske hus og S. 2710 i Senatet – vil sikre, at app-udviklere kan tilbyde konkurrencedygtige priser, forhindre store app-butikker i at kræve specifikke betalinger i appen samt fastsætte en beskyttelse af privatlivets fred og sikkerhed for forbrugerne.
“Når vi betaler hundredvis af dollars for en enhed, bør vi have mere indflydelse på, hvad vi kan gøre med den,” udtalte Electronic Frontier Foundation.
“Vi bør have muligheden for at ændre standardapps. Vi burde helt sikkert være i stand til at fjerne de apps, den er født med. Og vi bør ikke være begrænset udelukkende til de apps, som firmaet, der har lavet vores telefon, synes, vi skal have.”
American Innovation and Choice Online Act, også kendt som HR 3816 og S. 2992, vil forhindre magtfulde platforme i at favorisere deres egne produkter og tjenester, diskriminere virksomheder samt skade konkurrencen eller kræve, at virksomheder køber en platforms varer eller tjenester for en foretrukken placering blandt anden konkurrencebegrænsende praksis.
Lovforslaget tager sigte på virksomheder, der ejer platforme og konkurrerer med mindre virksomheder på de samme platforme, som Facebook, Amazon, Apple og Google – virksomheder, der er “fyldt med interessekonflikter”, som professor Zephyr Teachout ved Fordham University School of Law fortalte protokol i 2020.“De ejer platforme og konkurrerer på platformene, så Kongressen bør vedtage en lov, der afgrænser målrettede forretningsregler for de allerstørste teknologivirksomheder,” sagde Teachout.
Teknologivirksomheder inklusive Yelp og søgemaskinen DuckDuckGo har offentligt demonstreret deres støtte til aktionsdagen. Det tidligere selskabs app hilste mandag brugere med et fremtrædende link til AntitrustDay.org og opfordrede dem til at presse lovgiverne til at stemme for lovforslagene, mens sidstnævnte henviste “Tell Congress you want [ctrl]” på sin hjemmeside.
“I alt for lang tid har dominerende teknologivirksomheder som Google brugt konkurrencebegrænsende taktikker for at kvæle rivaler og beskytte deres status på det digitale marked,” sagde Katie McInnis, senior public policy manager hos DuckDuckGo.
“Disse selvpræferencetaktikker skader konkurrencen såvel som forbrugerne, da de fratager os de innovationer, et konkurrencepræget marked vil bringe, og gør det svært for brugerne at vælge de tjenester, de ønsker.”
Digitale rettighedsgrupper hævder, at konkurrence begrænsende adfærd fra virksomheder som Facebook og Apple har alvorlige konsekvenser for menneskerettighederne.
“Alt, der skal til for en regering at få millioner til at tie, er en e-mail til Apple – uanset om det er for at forbyde VPN’er, nyhedsapps, vælgerguider eller krypterede messengers,” skriver Fight for the Future på sit kampagnewebsted FreeTheiPhone.com. ( 8 )
“Diktatorer har ikke brug for dyr censurinfrastruktur, når Apple har så fuldstændig kontrol og vil censurere for dem.”
På AntitrustDay.org opfordrer Fight for the Future og andre grupper forbrugerne til at skrive til deres repræsentanter for at kræve vedtagelsen af ​​de to lovforslag, som vil stå over for gulvafstemninger i de kommende uger, og som har bipartisk støtte.
Tech Oversight Project sendte en lastbil med en tegneserie, der viser antitrust-lovgivningen, på vej til en afstemning i Kongressen til Capitol Hill, hvor senator Elizabeth Warren (D-Mass.) sluttede sig til gruppen.
“Vi nærmer os et make-or-break-øjeblik for at revitalisere vores demokrati og genskabe fair konkurrence til vores økonomi,” sagde Maria Langholz, kommunikationsdirektør for Demand Progress.
“Kongressen har en afgørende rolle at spille i moderniseringen af antitrust håndhævelsen for at tøjle moderne monopolers magt som Amazon og Facebook/Meta. Vi mobiliserer vores medlemmer på denne aktionsdag, fordi vinduet for at tøjle Big Techs dominans snart kan lukke i igen.”
“Det kan ikke vente med handling,” tilføjede Langholz.
Kilder:
1) https://www.fightforthefuture.org/news/2022-04-04-today-is-antitrustday-massive-coalition-of-the-rest-of-the-internet-launches-day-of-action
2) https://childrenshealthdefense.org/defender/big-tech-poses-threat-democracy-antitrust/
3) https://childrenshealthdefense.org/defender/duckduckgo-censorship-destroys-brand/
4) https://childrenshealthdefense.org/defender_category/big-tech/
5) https://childrenshealthdefense.org/defender/google-secretly-tracked-people/
6) https://childrenshealthdefense.org/defender/facebook-admits-fact-checks-pure-opinion/
7) https://childrenshealthdefense.org/defender/amazon-lied-congress-house-judiciary-panel-doj/
8 ) https://www.freetheiphone.com/

Phonegate m.m.

Smartphone skandale i Canada: Mobiltelefoner overskrider industriens grænseværdierne for tilladt stråling
Efter to år lykkedes det for Sharon Noble, en lokal repræsentant fra Phonegate Alert, at få udleveret listen (1) over de testede telefoner fra Canadiske ISED. (2) De 90 testede Smartphones repræsenterer et årligt gennemsnit på omkring 20 tests – til sammenligning tester Frankrig ca. 70 telefoner om året (dvs. knap 15% af de mobiltelefonerne, der sættes på det franske marked!).
Ca. 10% af mobiltelefonerne overskred grænseværdierne
Af de 90 SmartPhones, der er blevet testet i Canada, udsendte otte af dem, eller næsten ti procent, strålingsniveauer, der overskred de grænseværdier, som er fastsat af Federal Communications Commission (FCC). (3) SAR-værdien for hovedet må ikke overstige 1,6 W/kg pr. 1 gr. væv, den samme SAR værdi gælder for kroppen; for lemmerne gælder 4W/kg pr. 10 gr væv.En stor del af de testede canadiske mobiltelefoner kom fra producenter, de øvrige fra butikkernes hylder. Selvom mange af de kendte mærker blev testet, var der kun alligevel to smartphones fra Apple med, hvilket i betragtning af mærkets førende position på det nordamerikanske marked forekommer at være utilstrækkeligt.
To telefoner stak helt af
Grænserne er kendte, men alligevel var resultaterne for to smartphones fremstillet af Google LLC særligt foruroligende. De viste ved test i 2019/2020 en SAR-værdi for hovedet på hhv. 5,27 W/kg (Google Pixel 3a (2019) 64 GB) og 4,02 W/kg (Google Pixel 3a XL (G020C)). Også værdierne for kroppen overskred de gældende grænseværdier.
Ifølge ISED er der blevet anmodet om en softwareopdatering fra Google LLC, men der forelægger ingen oplysninger om de nye SAR-niveauer.
Health Canada tager fejl med hensyn til sikkerhedsfaktoren
ISED angiver, at de har spurgt Health Canada om SAR-overskridelser. Sidstnævnte mener, at de fundne SAR-niveauer ikke vil påvirke brugernes sundhed. Sundhedsstyrelsen fortsætter blot med at antage, at der er en sikkerhedsfaktor på 50 for de lokale SAR værdier, hvilket vi ved er fuldstændig usandt og en løgn fra myndighedernes side. (4)
Sharon Noble udtaler:
”Efter afsløringerne af Phonegate om overskridelse af SAR i Frankrig i 2017, efterfulgt af de uafhængige tests udført i 2019 af reporteren Sam Roe for Chicago Tribune på de bedst sælgende mobiltelefoner i USA, er der på listen nu kommet dialogen med ISED på listen over usikre smartphones testet i Canada. Det er et skridt fremad for mere gennemsigtighed. Men nu skal vi sætte en stopper for den 30 år gamle falske forsikring fra regeringer og teleselskaber om, at eksponeringsniveauer under ICNIRP’s sikkerhedsfaktor på op til 100 W/kg er sikre.”
Dr. Marc Arazi, der står bag “Phonegate” skandalen tilføjer:
“Den kultur af hemmeligholdelse, der omgiver mobiltelefoners SAR-kontrol, fortæller meget om hvordan de økonomiske, politiske og industrielle interesser, klart prioriteres over folkesundheden. Det mest alvorlige aspekt af denne sag er, at de canadiske brugere af disse ikke-kompatible og usikre mobiltelefoner aldrig er blevet informeret. Det er på høje tid, at de bliver det!”
Det skriver Phonegate Alert den 29. marts. 2022. (5)
Det europæiske Borger Initiativ
Med forslag nr. 5 bliver EU bedt om at sikre, at testning af mobiltelefoner, trådløse apparater og antenner vurderes ud fra alle biologisk aktive parametre af RF EMF, så europæiske forbrugere kan undgå lignende. (6)
Kilder:
1) https://phonegatealert.org/wp-content/uploads/2022/03/A-2020-00915-Responsive-Records.pdf
2) Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) arbejder på alle områder af økonomien for at forbedre investeringsbetingelserne, innovationsresultaterne, samt øge Canadas andel af den globale handel og opbygge et retfærdigt, effektivt og konkurrencedygtigt marked.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home
3) https://phonegatealert.org/wp-content/uploads/2022/03/CAN-List-phones-28-Mar-Francais.pdf
4) https://phonegatealert.org/en/last-minute-phonegate-the-safety-factor-of-50-for-local-sars-never-existed
5) https://phonegatealert.org/en/unsafe-canadian-cell-phones
6) https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-all-life-on-earth/proposal-5
Se mere her, hvor du også finder lister over de værste og bedste mobiltelefoner i dansk kontekst: https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/ 

Kender du Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når det gælder brugen af din Smartphone
Svaret er formentlig nej. I hvert fald hvis vi tager udgangspunkt i en rundspørgen fra 2020, hvor blot 8% af de adspurgte vidste det.
Som det fremgår af en artikel i Tabt Tråd viste en anden undersøgelse fra 2019 at 93 procent af de adspurgte ikke kendte Sundhedsstyrelsens mobilråd. Undersøgelsen blev lavet af 2 journaliststuderende i forbindelse med en tv-produktion.
I en kort replik i tv-produktionen giver Sundhedsstyrelsens strålingschef, Mette Øhlenschlæger, følgende svar på, om kendskabsgraden er for lav:
“Det er klart, at hvis der viser sig at være en efterspørgsel – et yderligere behov, om man så må sige – så er det selvfølgelig klart, at det er noget, vi skal overveje”, siger hun i tv-indslaget.
Ikke den store entusiasme der fremlægges her. Man kan jo blive helt i tvivl om, hvem der egentlig skal informere hvem???
Den eneste offentliggjorte kendskabsundersøgelse, er fra 2014.
Virksomheden Radicover, som er en dansk producent og forhandler af stråleafskærmende omslag til mobiltelefoner, foretog en kendskabsundersøgelse gennem analyseinstituttet Jysk Analyse.
Her kendte seks procent af de adspurgte til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at bruge mobiltelefonen forsigtigt.
“At sundhedsmyndighederne i Danmark p.t. er meget nedtonede i deres kommunikation og udmelding omkring officielle anbefalinger vedrørende brugen af mobiltelefoner, er RadiCover derfor uforstående overfor”, står der på Radicovers hjemmeside. Sundhedsstyrelsens anbefalinger gemmer sig også langt inde på deres hjemmeside. (2) Og finder du dem, kan du læse følgende:
Anbefalinger om mobilbrug
Ud fra en forsigtighedstilgang anbefaler Sundhedsstyrelsen en række enkle forholdsregler, man bør følge for at reducere eksponeringen fra mobiltelefoner.
Mobiltelefoni er den største kilde til eksponering for radio- og mikrobølger.
En mobiltelefon holdt op til øret under samtale giver således anledning til en markant højere eksponering end fx en Wi-Fi-router. Forskere kan endnu ikke be- eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko.
Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du følger disse enkle forholdsregler:Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen.

Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
Begræns varigheden af samtaler.
Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.
Frem til et lidt uklart tidspunkt i løbet af 2020 stod der i teksten ‘ud fra et Forsigtighedsprincip’, det blev herefter nedgraderet til en ‘Forsigtighedstilgang’. (3)
På et tidspunkt må nogle medarbejdere i styrelsen have opdaget, at Forsigtighedsprincippet er et mere præcist juridisk begreb, et begreb som man faktisk ikke lever op til i styrelsens arbejde med stråling.
Forsigtighedsprincippet blev oprindeligt udviklet i tysk og svensk ret. Med Rio konferencen i 1992 fik princippet global udbredelse, og blev i 1993 traktatfæstet i EU som en grundlæggende del af EU-retten: (4)
“Selvom forsigtighedsprincippet kun nævnes udtrykkeligt i traktaten på miljøområdet, er dets anvendelsesområde meget bredere og dækker de særlige tilfælde, hvor de videnskabelige data er utilstrækkelige, foreløbige eller usikre, og den indledende objektive videnskabelige undersøgelse tyder på, at der er rimelig grund til bekymring for, at mulige farlige følger for miljø samt menneskers, dyrs og planters sundhed ikke stemmer overens med det valgte beskyttelses niveau.“
Alene WHO’s kategorisering helt tilbage i 2011 (4G kom til Danmark i 2013 med mere pulsering og modulering) af elektromagnetisk stråling som værende mulig kræftfremkaldende for mennesker burde mane til forsigtighed overfor noget vi – og alt levende – ikke kan gemme os fra. Kilder:
1) https://tabttraad.info/2020/10/11/statens-sundhedsrad-om-mobilstraling-kender-langt-de-faerreste-det-viser-flere-uafhaengige-undersogelser/
2) https://www.sst.dk/da/viden/straaling/straaling-i-hverdagen/mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/anbefalinger-om-mobilbrug
3) Tilstrækkelig evidens for mobilkræft er grunden til anbefaling om forsigtighed skriver Tabt Tråd https://tabttraad.info/2020/10/08/sundhedsstyrelsen-tilstraekkelig-evidens-for-mobilkraeft-er-grunden-til-anbefaling-om-forsigtighed/
4) Meddelelse fra Kommissionen om forsigtighedsprincippet, Bruxelles, den 2.2.2000 (s. 9):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=EN
Se mere her:
Påstand: ”Vi følger forsigtighedsprincippet”
https://nejtil5g.dk/paastand-vi-foelger-forsigtighedsprincippet/
Om grænseværdier og mobiltelefoner:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

International 5G modstand

Frankrig:
Gruppesøgsmål mod ANSES’ offentlige høring om 5G

Fem organisationer, der deltog i den offentlige høring åbnet af ANSES – Det Nationale Agentur for Fødevare-, Miljø- og Arbejdsmiljøsikkerhed – om ekspertrapporten offentliggjort den 20. april 2021 om “Befolkningens eksponering til elektromagnetiske felter forbundet med implementeringen af ​​”5G”-kommunikationsteknologien og tilhørende sundhedseffekter”, (1) har den 13. april 2022 sendt en uformel appel til Mr. Roger Genet, adm. dir. for agenturet.
De fem organisationer – CRIREM, Phonegate Alert, ECERI, Robin des Toits og Environmental Health Trust – ønsker at anfægte agenturets beslutning om at ikke at offentliggøre eller tage hensyn til de kommentarer, organisationerne gav – hvilket betød en manglende afbalancering i ekspertrapporten samt i udtalelsen fra ANSES offentliggjort den 17. februar 2022. (2)
I modsætning til, hvad ANSES anførte i sin pressemeddelelse, blev hovedparten af ​​de kommentarer, der blev afgivet under den åbne offentlige høring om ekspertrapporten – inklusive dem fra vores foreninger – ikke offentliggjort eller taget i betragtning.
ANSES har ønsket at favorisere visse kommentarer frem for andre, selvom de fem foreninger har overholdt de praktiske ansøgningsprocedurer, som oprindeligt var fastsat af agenturet.
Af de 42 bidrag, som ANSES siger, at de har modtaget, kommer treogtyve fra enkeltpersoner (hvoraf ni er anonyme), og fjorten blev udelukket. (3) Blandt de fem godkendte organisationer kommer to fra telefoniindustriens lobby: den franske telekommunikationsforbund (FFT) og Mobile Wireless Forum (MWF).
ANSES’ forudindtagethed er kommet klart frem i lyset
Agenturet tøvede heller ikke med at afvise kommentarerne fra Art Fi Company (www.art-fi.eu), en verdensspecialist i måling af eksponering fra mobiltelefoner. I et bidrag, der blev offentliggjort på deres websted, (4) gav virksomheden detaljerede oplysninger for at informere Specialized Expert Committee (CES) om de nuværende grænser relateret til måling af eksponering af 5G-smartphones:”Målingen af ​​mobiltelefoners SAR for aktuelle frekvenser under 6 GHz har specificiteter, som absolut ikke er behandlet i rapporten, og som vi gerne vil bidrage til…. Denne mangel på regulering er uholdbar både fra et metrologisk synspunkt … og fra et compliance-synspunkt.”
ANSES’ svar på disse metoder, som mildest talt er vilkårlige – både fra et videnskabeligt og regulatorisk synspunkt – forventes i løbet af de kommende uger. Det fremgår af organisationernes pressemeddelelse: 
https://phonegatealert.org/recours-collectif-contre-consultation-publique-anses-5g
Kilder:
1) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006RA-2.pdf
2) https://www.anses.fr/fr/content/5g-des-travaux-actualis%C3%A9s-suite-%C3%A0-la-consultation-publique
3) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006-2_commentaires_reponses_formulaire_internet.pdf
4) https://docsend.com/view/tgmsba7qanh6bnuv

England
Glædens dag i Frome, England, da byrådet besluttede at stoppe planerne om opsætning af 5G-mobilmast 

Råben af “skål” og “vi elsker dig!” gav genlyd omkring rådhuset i Somerset onsdag aften (16. marts), da planerne om en ny 5G-mast blev afvist.
Det skriver County Gazette.
På et hængende hår
Mendip District Councils planlægningsråd mødtes i for at diskutere planer for en ny mast på hjørnet af Grove Lane og Manor Road i Frome, inden for et af byens vigtigste industriområder.
Rådmændene var var ligeligt fordelt ift. planerne, uenige om de eksisterende videnskabelige beviser og i afvejningen af risikoen for beboernes sundhed.
Da udvalget var låst fast, brugte formand Damon Hooton sin afgørende stemme til at afvise planerne – hvilket gav henrivende bifald fra medlemmer af offentligheden, som var mødt frem personligt.
Planerne
Planerne fremsat af H3G (UK) Ltd. indebar at den eksisterende 4G-mast skulle erstattes med en 5G-installation, hvor den nye mast blev 2,5 meter højere.
Dr. Erica Mallery-Blythe, medstifter af Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment (PHIRE), sagde, at planerne skulle afvises, da de eksisterende sikkerhedsretningslinjer for cellulære tårne ​​nu var “forældede”.
Hun forklarede: “Det er ingen overraskelse, at radiofrekvent stråling nu har vist sig at forårsage alvorlige biologiske virkninger under disse grænser – det vil omfatte alvorlige kræftrisici, forstyrrelser i nervesystemet og reproduktionsproblemer.”
“Beviset for radiofrekvent strålings kræftfremkaldende egenskaber er steget betydeligt siden 2011. Eksperter opfordrer til, at dette nu udpeges på linie med tobak og røntgenstråler.”
“Vores økosystem kæmper allerede. Det er meget vigtigt, at folk giver fuldt informeret samtykke til dette.”
Rådmand Shane Collins (hvis Frome Keyford-afdeling inkluderer området) sagde, at 5G blev forsøgt ned over den britiske offentlighed af en “uhellig alliance” mellem regeringen, ngo’er og teleindustrien.
Han tilføjede: “Der er en stor og voksende mængde beviser for, at menneskers eksponering for RFR [radiofrekvensstråling] fra mobiltelefonbasestationer forårsager negative helbredseffekter – herunder hovedpine, koncentrationsbesvær, hukommelsesændringer, svimmelhed, tremor, depressive symptomer, træthed og søvnforstyrrelser – og øget forekomst af kræft.”
“Der er en uhellig alliance mellem teleindustrien, nogle forsker-ngo’er samt politikere. Den politiske proces er blevet fanget af erhvervslivet og følger ikke med videnskaben.”
Peter Harrismente derimod, at forslaget var i overensstemmelse med alle eksisterende regler og var tilstrækkeligt langt fra eksisterende boliggader.
Han sagde: “De nærmeste beboere er 200 meter væk mod nordøst, så de bør ikke blive berørt. Det opfylder alle standarderne komfortabelt. Forslaget er i overensstemmelse med lokale og nationale politikker.”
“Pandemien har vist den kritiske betydning af mobilteknologi og bredbånd, og udrulningen af ​​5G forbedrer dette markant.”
Stemningen var delt blandt planlægningsbestyrelsens medlemmer, hvor rådmand Laura Waters opfordrede rådet til at sikre, at lokale børn blev beskyttet mod eventuelle skadelige virkninger af masten.
Hun sagde: “Hvis vi overvejer at beskytte børn og deres udvikling i skolen, bør vi også overveje at beskytte børn, der bor i husene, inklusive babyer. Vi har pligt til at beskytte børn, der bor i området.”
Der bliver bygget flere huse tæt på den plads. Hvis 5G-masten havde været der på tidspunktet for disse ansøgninger, ville de så være blevet afvist på grund af deres nærhed til masten?”
På sit forrige møde i februar godkendte bestyrelsen planerne for adskillige større udbygninger nær mastepladsen – omfattende 249 boliger på hver side af B3092 The Mount (foreslået af Barratt David Wilson Homes) og 198 boliger på hver side af Sandys Hill Lane (fremført) af Curo Enterprise Ltd.).
Derudover ligger masten i kort afstand fra Colliers Court-dagcentret og stedet for en foreslået udvikling af 24 boliger ud for Cherry Grove.
Rådmand Lucie Taylor-Hood var enig:
“Jeg føler mig meget utryg ved 5G generelt. Jeg har to små børn – jeg ville bestemt ikke bo i nærheden af ​​en 5G-mast, og jeg ville heller ikke have bygget en i nærheden af ​​mine børns skole. Vi kender ikke de langsigtede virkninger af dette på menneskers sundhed.”
“Jeg tror, ​​at vi under alle omstændigheder er for afhængige af vores telefoner – har vi virkelig brug for disse 5G-master overalt? Jeg føler, at det repræsenterer forbrugerisme og alt, hvad der er dårligt i verden i dag.”
Rådmand Francis Hayden (pensioneret fysiklærer) havde det modsatte synspunkt og argumenterede for, at den relativt lave frekvens af 5G-signaler betød, at de ikke var i stand til at forårsage kræft – en holdning, der fik tilråb af “ikke sandt” fra tilhørerne.
Han sagde: “Den stråling, vi taler om her, er ikke ioniserende stråling. Det er grunden til, at mikrobølgestråling og 4G ikke forårsager kræft – det varmer os op, men det er alt, hvad det kan gøre.””5G kommer ikke særlig godt rundt om objekter og absorberes af træer, hvilket får mig til at spekulere på, hvordan det kommer til at blive. Min største bekymring omkring 5G er, at det vil øge den digitale kløft mellem by- og landområder.”
Rådmand Mike Pullin tilføjede: “Vi elsker alle vores børn, men denne specielle mast skal ligge blandt en mængde virksomheder, og de vil sandsynligvis meget gerne have den.”
“Jeg undskylder virkelig over for folk, der har stærke holdninger imod dette, men jeg støtter fremskridt, og jeg tror, de er sikre.”
Efter omkring 45 minutters debat var udvalget uafgjort med seks stemmer hver vej, hvilket fik hr. Hooton til at bruge sin afgørende stemme til at afvise planerne – hvilket fik klapsalver og en kvinde, der råbte “Vi elsker dig!”.
Forslag om en lignende 5G-mast på Park Farm Road i Glastonbury skulle diskuteres på samme møde, men en beslutning om denne sag er blevet udskudt til senere på året.
Kilder:
https://www.somersetcountygazette.co.uk/news/20003566.plans-5g-mast-grove-lane-manor-road-frome-refused/
Om sundhedsrisici ved 5G se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
Se mere om mobilmaster her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/ 
 
Frankrig
STOR SEJR I FRANKRIG: SpaceX’s Starlink-tjeneste har mistet sin tilladelse til at bruge spektrum i Frankrig efter en juridisk indsigelse fra sundheds- og miljøgrupper

Som rapporteret af The Register (1) besluttede Conseil d’Etat-domstolen (Statsrådet, som er den øverste forvaltningsdomstol i Frankrig(1)) den 5. april at tilbagekalde Starlinks licens til at bruge to frekvensbånd i Frankrig.
I kendelsen (3) gav retten PRIARTEM og Agir pour l’environnement medhold i deres anmodning om at annullere spektrum anvendelsen. Dommen blev givet på baggrund af manglende offentlig høring.
Uddrag fra afgørelsen: “Den anfægtede beslutning truffet af ARCEP, der har til formål at godkende virksomheden Starlink Internet Services Limited… vil sandsynligvis have en betydelig indvirkning på markedet for levering af bredbåndsinternetadgang og påvirke slutbrugernes interesser. Ved at tage denne beslutning uden først at have konsulteret offentligheden tilsidesatte ARCEP bestemmelserne i V i artikel L. 32-1 i post- og elektronisk kommunikationskodeks,” lyder beslutningen.
ARCEP er et uafhængigt fransk agentur med ansvar for at regulere telekommunikation, posttjenester og distribution af trykte medier i Frankrig. Retten idømte ligeledes ARCEP en bøde på €3.000 ($3.200), som vil blive delt mellem PRIARTEM og Agir pour l’environnement.
Udtalelse fra PRIARTEM
“Lige som med 5G, mener offentlige myndigheder af dårlig vane, at miljø- og sundhedsvurdering i bedste fald er et must, i værste fald en proceduremæssig indrømmelse, som kan undværes. Det er på tide, at de offentlige myndigheder holder op med at presse et sådant tema igennem og omsider accepterer den nødvendige offentlige debat,” sagde Sophie Pelletier, formand for PRIARTEM.
PRIARTEM, der blev grundlagt i 2000, ‘kæmper for beskyttelse af sundhed og miljø mod risici forbundet med eksponering for elektromagnetiske bølger’. (4)
Udtalelse fra Agir pour l’Environnement
Stéphen Kerckhove, administrerende direktør for Agir pour l’Environnement, tilføjede: “Med adskillige konstellationsprojekter, der tæller titusindvis af satellitter, der gør enhver observation af stjernehimlen umulig og samtidig gør rummet til en ødemark, der er under opbygning af rumaffald, er det presserende at få vedtaget internationale regler, der sigter mod at gøre stjernehimlen til en verdensarv for menneskeheden, beskyttet fra appetitten hos aktørerne fra det fjerne web.”
Agir pour l’Environnement blev grundlagt i 1997 og er en miljøvenlig forening. Mange af dets holdninger går imod pesticider og lysforurening samt kæmpen for større biodiversitet og økologisk landbrug, kræver de også et moratorium for udbredelsen af ​​5G. (5)
Advokaten
Maître François Lafforgue, fra advokatfirmaet TTLA og repræsenterer sammenslutningerne, sagde: “Conseil d’Etat-domstolen’s beslutning er en klog beslutning, fordi den minder ARCEP om, at det aldrig er godt at tage forhastede beslutninger med store konsekvenser.”
Starlink og Frankrig
Starlink har stået over for en række udfordringer i Frankrig. Tidligere på året trak virksomheden planerne om at bygge to af tre foreslåede satellitjordstationer i Frankrig tilbage. (6)Selskabet havde foreslået at bygge op til tre jordstationer over hele landet; hhv. i Gravelines (nord), i Saint-Senier-de-Beuvron (Manche) og Villenave-d’Ornon (Gironde), men har siden trukket planerne tilbage både i Manche og Gravelines.Beboerne har været utilfredse med planerne, hvor lokale byråd og borgmestre efterfølgende stemte imod forslag om at bygge faciliteterne. Lokale samt embedsmænd har rejste bekymringer om de sundhedsmæssige konsekvenser af antennerne; en lokal landmand udtalte til pressen, at han var bekymret for, at hans køer ville producere mindre mælk.
En foreslået jordstation i Belin-Béliet blev tilsyneladende droppet i begyndelsen af ​​2021 til fordel for den nu forladte Manche-placering. (7)
Starlink har tilsyneladende allerede installeret otte antenner på en tagterrasse i Villenave-d’Ornon. (8)
Kilder:
1) https://www.theregister.com/2022/04/06/starlink_france_license/
2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27%C3%89tat_(France)
3) https://regmedia.co.uk/2022/04/06/conseil_d_etat_decision_starlink_arcep.pdf
4) https://www.priartem.fr/STARLINK-Le-projet-d-internet-par.html
5) https://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/starlink-le-farweb-stoppe-par-le-conseil-d-etat-davidcontregoliath/
6) https://www.datacenterdynamics.com/en/news/spacexs-starlink-drops-proposals-for-two-of-three-planned-ground-stations-in-france/
7) https://www.lebelinetois.fr/2021/02/22/space-x-vers-un-abandon-du-projet-de-station-starlink-%C3%A0-belin-b%C3%A9liet/
8 ) https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/villernave-d-ornon-une-station-satellite-de-space-x-s-installe-aux-portes-de-bordeaux-1977565.html
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/
Artiklen er fra:
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/french-court-strips-spacexs-starlink-spectrum-license-after-legal-challenge-from-health-environmental-groups/

5G, sundhedsmæssige effekter af EMF

Hvad er 5G, og er der grund til at bekymre sig om de sundhedsmæssige effekter som f.eks. DNA skader 
Videoen (dec. 2020) er lavet Sabine Hossenfelder, fysiker og har forskningsstipendat ved Frankfurt Institute for Advanced Studies. (1) Hendes konklusion er, at der er rimelige grunde til at være bekymret for sundhedseffekterne af 5G. Netop det at vi – og endnu mindre i 2020 – ikke ved særlig meget om langtidseffekter af 5G gør at “det ville være uvidenskabeligt at sige, at der ikke er nogen grund til bekymring.” Et citat hun har fra Rodney B. Waterhouse, bl.a. CTO og medstifter af Octane Wireless i Hannover, Md. (2)
Hele hendes speek kan du finde udskrevet her:
http://backreaction.blogspot.com/2020/12/all-you-need-to-know-about-5g.html
Kilder:
1) https://youtu.be/FBsP-bmDLOo
2) https://spectrum.ieee.org/will-5g-be-bad-for-our-health
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
 
5G er den samme teknologi, der bruges af civile og militære radarer
Som led i undersøgelserne af sundhedsvirkningerne af elektromagnetisk stråling udsendt af radarer udviklet af DGRST og DRET, to militære forskningsorganisationer under Ministeriet for de Væbnede Styrker, fremhæver CRIIREM, (1) der er et uafhængigt fransk forsknings- og informationscenter om ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling nedenstående punkter:
1. Radarer

Radarer klassificeres som detektions- og sporingsanordninger til civile og militære formål, der anvendes inden for luftfart, rumfart, maritim navigation og i forbindelse med satellitter. De opererer med pulserende frekvenser fra 3 til 9 GigaHertz.
Der er også vejrradarer om bord på fly, men også i vejrstationer og i lufthavnens kontroltårne opererer de med frekvenser fra 4,5 til 9,4 GigaHertz.
De forskellige radarfrekvenser er derfor opført som tilhørende 5G-teknologien.
2. De atermiske virkninger
Allerede i 1980 rapporterede det internationale symposium “Elektromagnetiske bølger og biologi” af Jouy-en-Josas arrangeret af Union Radio Scientifique Internationale (URSI), National Center for Scientific Research (CNRS), International Radiation Protection Association (IRPA), Bioelectromagnetics Society (BEMS-USA) og Verdenssundhedsorganisationen alarmerende resultater vedrørende de atermiske virkninger af stråling udsendt af radarer. (2)
Undersøgelser der blev præsenteret, konkluderede, at neonatal eksponering for mikrobølger fra radarer permanent forstyrrede reproduktionsfysiologien i det voksne dyr, fysiologien for tilpasning til stress og også beskadigede det hypothalamiske neurovegetative system.
Desuden anførte Det Internationale Arbejdskontor (ILO) i Genève i sin pjece 57 (3) om beskyttelse af arbejdstagere mod mikrobølgestråling fra radarer, at de sandsynlige atermiske virkninger hos mennesker svarer til dem, der er bevist ved dyreforsøg, navnlig med hensyn til påvirkninger på øjet (grå stær og retinale læsioner), på hørelse (Frey-effekten), om reproduktion og genetiske virkninger.
Endelig konkluderede ILO, at de observerede og sandsynlige virkninger bør betragtes som farlige, og at sundhedssikkerheden derfor bør forbedres med en yderligere faktor.
Mikrobølger og de amerikanske ambassader
I dag er rapporten om mikrobølgeangrebet på den amerikanske ambassade i Moskva afklassificeret. Det afslører, at medarbejdere havde været kronisk udsat for svage radarsignaler fra 9 til 19 V/m. Kromosomale aberrationer og høje leukæmirater blev påvist hos udsatte børn og voksne ved den amerikanske ambassade.
Desuden sætter betænkningen en stopper for kontroversen om mikrobølgesyndrom eller mikrobølgesygdom, der påvirker nogle arbejdere og militært personale. Det bekræfter endvidere, at WHO klassificerede mikrobølger i gruppe 2B af kræftfremkaldende stoffer, og at deres virkninger er opført i den internationale klassificering af sygdomme i kapitel XII i indeks L57-8 og L58-9.
Endelig har Délégation Générale pour l’Armement (Generaldirektoratet for Våben) (4) udviklet brugen af elektromagnetiske våben (rifler, kanoner, droner, missiler og bomber) med henblik på at beskadige eller endog ødelægge potentielle fjenders elektriske, elektroniske, bioniske, satellit- og luftfartsanlæg.
Disse forstyrrende og skadelige virkninger falder inden for rammerne af, hvad fysikere kalder elektromagnetisk kompatibilitet eller EMC.
For så vidt angår 5G til civilretlige formål fastsætter postloven og kodeksen for elektronisk kommunikation væsentlige krav, der sikrer elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) mellem elektronisk kommunikationsudstyr og anlæg med korrekt brug af radiofrekvensfrekvenserne, så skadelig interferens for tredjeparter undgås.
De frekvenser, der udsendes af 5G, er imidlertid meget tæt på de frekvenser, der anvendes af luftfart, rumfart, maritim navigation, satellitter og vejrradarer. Mulighederne for EMC-dysfunktioner, der involverer resonansfænomener, er forudsigelige og skal tages i betragtning.
Derudover kan elektriske og elektroniske enheder, der opererer i det umiddelbare miljø, også påvirkes, det gælder medicinsk hjælpe udstyr, såsom pacemakere, medicinpumper, intrakniale og auditive enheder m.fl.
Se mere her:
21 grunde til at udrulningen af 5G netværket skal stoppes
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
Teknologier og frekvenser. Om 5G og de andre G’er
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/
Kilder:
1) https://www.criirem.org/5g/5g-radars-cem
2) file:///C:/Users/prebe/Downloads/9241540761_eng.pdf
3) Beskyttelse af arbejdere mod radiofrekvens- og mikrobølgestråling: En teknisk gennemgang. (OSH-serien, nr. 57.) Eksponering for radiofrekvent (RF) og mikrobølge- (MW) stråling er stigende som følge af spredningen af sådanne kilder i alle områder af leve- og arbejdsmiljøet. Denne anmeldelse har til formål at give vejledning om arbejdsforhold og procedurer, der vil føre til højere sikkerhedsstandarder for alle personer, der er involveret i fremstilling, vedligeholdelse og drift af RF- og MW-enheder. 1986
4) https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27Armement 
 
Hvor stammer vores primære radiofrekvente stråling fra?
Det spørgsmål satte den formentlig den største crowd-baserede måling af befolkningens eksponering for radiofrekvent stråling sig for at undersøge. Man så på stråling produceret af cellulære antenner, Wi-Fi-adgangspunkter og Bluetooth-enheder for 254.410 unikke brugere i 13 lande fra januar 2017 til december 2020. (1)
Befolkningen har en tendens til at være mere udsat i hjemmet; for halvdelen af ​​forsøgspersonerne bidrog personlige Wi-Fi-routere og Bluetooth-enheder til mere end 50 % af deres samlede eksponering.
Et interessant næste skridt ville være at overveje, hvordan implementeringen af ​​5G vil påvirke befolkningens eksponering skriver forskerne. I den aktuelle undersøgelse overvejede de faktisk ikke 5G, da dets udbredelse i de undersøgte lande var lille, og få smartphones understøttede 5G før 2021.
Men nu kommer 5G med sine egne udfordringer til evaluering af eksponering: det bruger small cell, millimeterbølger og stråle dannelse, som ændrer eksponering under transmission.
Det vil uden tvivl være en udfordring at karakterisere eksponeringen for 5G korrekt, skriver de i deres konklusion
Kilder:
1) Yanis Boussad, Xi (Leslie) Chen, Arnaud Legout, Augustin Chaintreau, Walid Dabbous. Longitudinal study of exposure to radio frequencies at population scale. Environment International. Volume 162, 2022. doi: 10.1016/j.envint.2022.107144.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022000708

Mobilmaster

USA
Mulige konsekvenser af teleselskabernes udvidede adgang til offentlige arealer.

Et amerikansk studie diskuterer den moralske fare ved et slap tilsyn fra de centrale myndigheder – i USA FCC, Federal Communications Commission, i forbindelse med arealanvendelsen til bl.a. mobilmaster.
Abstrakt
Artiklen (1) diskuterer de problemer, der opstår, når tjenesteudbydere placerer netværksudstyr på offentligt ejede jorder i USA. Baseret på politikken for arealanvendelse hos Federal Communications Commission, teoretiserer papiret over, at brugen af ​​offentlige arealer til 5G-netværksudvikling vil udgøre en moralsk risiko, da tjenesteudbyderne kan blive fristet til at tage risici i den måde, de bruger de offentlige arealer på. Ifølge økonomisk teori kan firmaer opføre sig hensynsløst, når de ved, at omkostningerne vil blive båret af en anden – i dette tilfælde lokale borgere. Det er et eksempel på moral hazard-problemet i økonomi.
Konklusion og anbefalinger
(…) FCC’s planer for 5G-udrulningen, som beskrevet for offentligheden på Kommissionens websted, omfatter mange løfter om at “fremskynde processen” med implementering og “gøre det lettere for virksomheder at investere” i netværksudstyr (FCC, 2021(a)), hvilket faktisk kan tilskynde til at fjerne knaster og træffe beslutninger om arealanvendelse uden at overveje de langsigtede konsekvenser.
Der har faktisk været et par vellykkede lokale protester (i USA) mod beslutninger om arealanvendelse truffet af teleudbydere til 5G og anden nyere infrastruktur. Douglas County, Colorado, nægtede at opsætte et visuelt ikke attraktivt mobilmast foreslået af T-Mobile og sejrede i retten (Reid, 2020). Byen San Jose, Californien har overbevist AT&T og Verizon om at tilpasse deres lokale 5G-infrastrukturplaner med San Joses “smart city”-initiativ med fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed (Moss, 2018).
På den anden side har telekommunikationsindustrien også en historie om at ignorere lokale restriktioner eller regler for arealanvendelse. Nærværende forfatter ønsker ikke at antyde, at det vil ske ofte, og det kan faktisk være ret sjældent. Men det er dog sket før i telekommunikationssektoren og andre netværksindustrier. For eksempel begyndte MCI Worldcom i 2001 at bygge netværksinfrastruktur på en strategisk grund med offentligt land i Indiana; på grund af vage lokale tilladelsesprocesser kunne virksomheden ignorere lokalsamfundets ønsker og gad ikke få tilladelse til at bygge. I Peeler v. MCI Worldcom anklagede virksomheden ved en domstol i Indiana for forsætlig indtrængen og beordrede det til at fjerne alt det udstyr, det havde placeret på stedet, hvilket kostede virksomheden millioner af dollars om måneden, indtil sagen var løst. I samme periode afslørede forskere interne dokumenter hos AT&T, hvor virksomheden indrømmede at bruge forskellige offentlige jordlodder uden fornøden tilladelse. Virksomheden rationaliserede sine handlinger ved at hævde et pres for at opbygge en netværksdækning, som blev krævet af markedet, men indrømmede, at dets juridiske stilling var “prekær” og “langt fra sund” (Ackerson, 2003, s. 184-185).
Denne adfærd ser ud til at være arvet fra teleindustriens forfader inden for de netværksforbundne industrier – jernbaner – som i slutningen af ​​1800-tallet ofte byggede spor på tværs af offentlige arealer uden tilladelse (fordi tilsynsmyndigheder ofte var meget langt væk eller ude af stand til at håndhæve regler) og brugte det samme argument om et markedspres for at bygge først og stille spørgsmål senere (Ackerson, 2003, s. 180-181).
Den uautoriserede brug af jord forårsagede forskellige miljømæssige eller økonomiske skader med forskellige sværhedsgrader, men de blev alle muliggjort af den type af moralsk fordærv, der er omfattet i artiklen. Mens teleindustrien har andre incitamenter i forhold til sin adfærd, især PR-fordele, er der ringe garanti for, at rædselshistorier om brugen af jordarealer aldrig vil ske under 5G-udrulningen, som påvist i historien og den nuværende lovgivningspraksis.
Den økonomiske litteratur har vist, at moralske risici er mere end normalt almindelige blandt komplekse virksomheder, der presses af aktionærer til at tage risici når det gælder profit, og i industrier domineret af naturlige monopoler eller oligopoler (Laffont, 1995, s. 319-320). Telekommunikationsindustrien udviser begge disse egenskaber. Store selskaber forventes også at opnå store overskud på måder, der er i konflikt med risikoreduktionsbestræbelser på ikke-økonomiske områder som miljøoverholdelse, mens strukturen af ​​sådanne selskaber reducerer ledernes evne til at overvåge arbejdstagernes miljøaktiviteter på det niveau, der er nødvendigt for at forhindre skade, før den opstår (Gabel & Sinclair-Desgagné, 1993, s. 229–233).
Det er de traditionelle årsager til et lovpligtigt tilsyn med selskaber og industrier, og et sådant tilsyn har manglet for teleselskabernes brug af offentligt ejede jorder. Veltilrettelagt offentlig politik er nødvendig i ethvert avanceret samfund, især for praksis, der skaber moralske farer og principal-agent problemer (Bergman & Lane, 1990, s. 339). Tilsyn med virksomhedsaktører (“agenter”) vil afholde dem fra at skjule information, hvilket igen giver dem en fordel i forhold til kontraktforholdet; regulatorer (“principaler”) kan udjævne de informationsmæssige spilleregler med incitamenter og belønninger for at opføre sig retfærdigt (Hiriart & Martimort, 2004, s. 4-5). Denne artikel positionerer også FCC som en noget afsides aktør i principal-agent-problemet med teleindustriens brug af jordarealer, hvilket øger afstanden og misforståelserne mellem den ultimative regulator (FCC) og de der ultimativt lider af arealanvendelsesuligheder (borgere), med den potentielle mellemmand (den lokale regering) stort set skåret ud af processen. Den type af afskårne arrangement er kendt for også at inducere yderligere moralske farer (Bergman & Lane, 1990, s. 345).
Problemet kan løses med et stærkere institutionelt tilsyn (Braun & Guston, 2003, s. 303). Et sådant tilsyn har vist sig at være særligt effektivt til at tilskynde virksomheder til at styre deres miljøpåvirkning ved at reducere fristelsen til at engagere sig i risikofyldt adfærd (Gabel & Sinclair-Desgagné, 1993, s. 238-239).(…)
Ved at kræve, at netværkets og teleselskabernes behov skal tages i betragtning først ved enhver lokal regulering af arealanvendelse, fryses bekymringerne næsten ud af processen hos de lokale myndigheder – som er meget mere vidende om lokale forhold og borgernes interesser. Reguleringsmønsteret tilskynder virksomheder til aldrig at overveje andre interesser end deres egne, når de bruger offentligt ejede jorder. Mens få veladministrerede virksomheder vil bukke under for fristelsen, viser historien, at nogle kan, og konsekvenserne må alle andre lide under. En mulig løsning er at tilskynde til mere retfærdige synspunkter på de amerikanske telekommunikationsbestemmelser, der muliggør uoverensstemmelser i viden og magt, der er indeholdt i det aktuelle principal-agent-forhold, hvilket igen vil reducere den mulige moralske risiko ved risikofyldt arealanvendelse af en part, der ved. at en anden skal håndtere konsekvenserne.
Kilde:
Benjamin W. Cramer. The moral hazard of lax FCC land use oversight for advanced network infrastructure. Telecommunications Policy. 46(1). 2022. doi: 10.1016/j.telpol.2021.102232. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596121001361
Konference papir (open access):
https://bit.ly/FCCmoralhazard

5G satellitter

Den 5. april annoncerede Amazon , hvad de kalder den største kommercielle raketaftale i de kommercielle rumprogrammers historie.

Techgiganten nåede til enighed med tre virksomheder om op til 83 opsendelser af deres Project Kuiper internetsatellitter. United Launch Alliance (ULA) vil stå for 38 af disse opsendelser, det europæiske firma Arianespace for 18 af opsendelserne, og 12 vil blive varetaget af Blue Origin, som blev grundlagt af Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos.
Når det er fuldt implementeret, vil Project Kuiper bestå af et netværk af 3.236 satellitter i lav kredsløb om jorden, som vil være i stand til at levere højhastighedsinternet overalt i verden.
Tjenesten vil konkurrere med SpaceX’s Starlink internetsatellitter, hvoraf mere end 2.000 allerede er i drift.
FCC godkendte Amazons system i 2020. SpaceX har til sammenligning tilladelse til at opsende yderligere 12.000 satellitter, og de søger FCC-godkendelse til at opsende cirka 30.000 flere.
Kilder:
https://interestingengineering.com/amazon-agreement-83-kuiper-launches 

Forskning

Sociologiprofessor emeritus Heine Andersen: Forskningsfriheden har trange kår i Danmark
I 2007 og 2017 publicerede den engelske forsker Terence Karran undersøgelser, der sammenlignede graden af akademisk frihed i EU-landene. I begge år lå Danmark tæt på bunden. Hovedårsagerne var fravær af kollegialt selvstyre, høj afhængighed af ekstern finansiering og svag ansættelsestryghed (fravær af tenure).
Artiklen (1) nævner ingen sager der har med IT eller teleindustrien at gøre, men at industrien kan have en lidt for stor indflydelse på forskningen fremgår til gengæld klart.
De gamle mundkurvskontrakterne er blevet ændret, skriver Heine Andersen, men nye alvorlige eksempler på forskningsfrihedens kranke kår er dukket op på stribe. Han opremser her et udvalg:
Tre forskere i pædagogisk filosofi ved AU blev fyret med den begrundelse, at deres forskning ikke var »relevant«. I en klagesag afgjorde tilsynsmyndigheden, at det var institutlederens prerogativ suverænt at afgøre relevans. Efter omfattende protester blev fyringerne trukket tilbage.
En professor i økonomi ved SDU fik af institutlederen beslaglagt en rapport, hvori han kritiserede kollegers resultater. Efter at dele af rapporten blev offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift og en klage til ombudsmanden, blev rapporten frigivet igen
En professor i akustik ved AAU påviste gener med lavfrekvent støj fra store vindmøller. En direktør fra vindmølleindustrien ringede til professorens rektor og forlangte ham fyret. Professoren blev fyret, og mange indicier tyder på, at den formelle grund var en skinbegrundelse, og at presset fra vindmølleindustrien reelt lå bag fyringen.
En professor i geofysik ved KU blev fyret med de begrundelser, at 1) han havde rådgivet en postdoc om, at man godt må udtrykke kritik af ledelsen (i en APV-undersøgelse), og 2) at han havde brugt en privat mail til arbejdsrelateret kommunikation. Det blev underkendt i det arbejdsretlige system. Han blev ikke genansat, og den ulovlige fyring fik ingen konsekvenser for den ansvarlige dekan. Sagen kostede til gengæld KU millioner i erstatning og honorar til advokater og revisor.
Et projekt på KU om regulering af landbrug havde en bevilling fra SEGES, en konsulentvirksomhed under Landbrug & Fødevarer. Institutlederen havde skrevet under på en kontrakt med følgende tekst: »Leverandørens medarbejdere skal optræde loyalt og udelukkende varetage SEGES’ interesser i relation til aftalens omfang og indhold«. Universitetet fik påtale fra tilsynsmyndigheden for ikke at have levet op til universitetslovens krav om at værne om forskningsfrihed og videnskabsetik.
Oksekødsskandalen: »Det blev præsenteret som uafhængig forskning, men landbrugslobbyen fik lov at skrive med. Og da skandalen begyndte at rulle, tilbageholdt Aarhus Universitet sandheden« (Information d. 30. november 2019).
Undersøgelser fra AU og DM viser, at omkring en sjettedel af forskerne siger, de har været udsat for pression ved publicering af resultater – for at ændre, udskyde eller helt undlade.
Forskere, der beskæftiger sig med religion og tro, ligestilling, køn, seksualitet, flygtninge, integration og migration, er i særlig stor risiko for at modtage trusler eller blive hængt ud på de sociale medier. Mange trækker sig fra medier.
»Københavns Universitet kritiseres for »åbenlyst svigt« i sag om parasitter i kød. Overlader styringsbeføjelser til ansatte i L&F. Et storstilet forskningsprojekt om parasitter i dansk svinekød er endt i beskyldninger om tvivlsom forskning, aftalebrud og manipulation med data. Kritikere beskylder dansk landbrug for at mørklægge problemet. ….. Nu er sagen, der har kostet en dansk topforsker jobbet, endt hos Folketingets Ombudsmand« (Berlingske 8. februar 2022).
Fonde styrer naturfagene
Fagbladet Folkeskolen havde temaet oppe i deres februar udgave. Iflg artiklen betyder de mange penge fra filantropiske fonde til naturfagsundervisningen, at lærerne og didaktikerne har mistet kontrollen over fagets udvikling. ”Vi mangler ’frie midler’ til at udvikle naturfagene”, siger lektor og ph.d. Jette Reuss Schmidt.
Man er i høj grad gået væk fra armslængdeprincippet til at være mere styrende. Det betyder, at det bliver fondene frem for didaktiske miljøer, som kommer til at styre, hvad der skal udvikles i læreruddannelsens og folkeskolens naturfag”.
Jette Reuss Schmidt frygter, at udviklingen vil trænge den naturfaglige dannelse i baggrunden til fordel for projekter, hvis egentlige formål er at præge eleverne i retning af at vælge en Stem-uddannelse. Og helst en inden for ingeniør- eller it-området.
Både begrebet Stem og det, Jette Reuss Schmidt kalder for stemificering, stammer fra USA.
Stem er en forkortelse for science, technology, engineering og math og bruges som en samlebetegnelse i mange sammenhænge, for eksempel Stem-fag eller Stem-virksomheder. (2)
Kilder:
1) https://uniavisen.dk/er-danmark-pinligt-bagud-naar-det-angaar-forskningsfrihed/
2) https://www.folkeskolen.dk/folkeskolen-nr-04-2022-fonde-naturfag/forsker-fonde-styrer-naturfagene/4124678
 

‘UK Million Women Study’
Kritik af den britiske ‘UK Million Women Study’ om mobiltelefonbrug og risikoen for hjernetumor
Joel M. Moskowitz, Ph.D. Director Center for Family and Community Health School of Public Health University of California, Berkeley, kommer med nedenstående kritik til undersøgelsen “Mobiltelefonbrug og risikoen for hjernetumorer: Opdatering af UK Million Women Study” af Joachim Schüz et al. (marts 2022).Joel M. Moskowitz skriver i hans papir opdateret den 1. april 2022:
Ligesom den tidligere mobiltelefon-hjernetumorrisiko undersøgelse, der brugte data fra UK Million Women-undersøgelsen (Benson et al., 2013) (1), er den nuværende undersøgelse (Schüz et al., 2022) (2) metodologisk usund på grund af begrænset vurdering af mobiltelefonbrug over tid og fejlklassificering af eksponering. Ydermere var deltagernedgangen fra denne prospektive longitudinelle undersøgelse meget høj, hvilket sandsynligvis bidrog til det faktum, at få deltagere i hovedanalysen var tunge mobiltelefonbrugere.
Undersøgelsen giver således ingen sikkerhed for at nuværende mobiltelefonbrugere, der bruger deres telefoner mere eller begynder at bruge den i en yngre alder. Resultaterne af undersøgelsen er også begrænset til en population, der bestod af midaldrende og ældre kvinder, der boede i Det Forenede Kongerige (UK)Ved at sammenligne denne undersøgelse med Interphone, (3) en 13-nationers case-control-undersøgelse, der viste, at tung levetidsbrug af mobiltelefoner (1.640 eller flere timer – den øverste decil eller 10%) var forbundet med signifikant øget malign hjernetumor (dvs. gliom) forekomst, påpeger forfatterne en stor begrænsning af deres nye undersøgelse:
“I INTERPHONE blev der set en beskeden positiv sammenhæng mellem gliomrisiko og den tungeste (øverste decil af) mobiltelefonbrug (odds ratio = 1,40, 95% CI = 1,03 til 1,89). Denne specifikke gruppe af mobiltelefonbrugere anslås ikke at repræsentere mere end 3% af kvinderne i vores undersøgelse, så samlet set er resultaterne af de 2 undersøgelser ikke i modstrid (23).”
I den nuværende undersøgelse talte kun 18% af mobiltelefonbrugere i mobiltelefoner mere end 30 minutter om ugen, hvilket svarer til ca. 4 minutter om dagen eller 26 timer om året, hvilket svarer til ca. 260 timer over en 10-årig periode – langt mindre brug end hvad det ville tage for at se en statistisk signifikant sammenhæng med hjernetumorforekomst. Selv blandt daglige mobiltelefonbrugere i denne undersøgelse talte kun 41% i deres mobiltelefoner mere end 30 minutter om ugen.
I modsætning hertil fandt vi i vores metaanalyse af 46 case-control-undersøgelser, at “mobiltelefonbrug med kumulativ opkaldstid mere end 1000 timer statistisk signifikant øgede risikoen for tumorer”, hvilket svarer til mindst 17 minutter om dagen over en 10-årig periode (Choi, Moskowitz et al., 2020). (4)
Undersøgelsen fejlklassificerer også nogle “aldrig” og “nogensinde” brugere: Blandt deltagere, der gennemførte undersøgelserne i 2001 og 2011, talte 45,8% af brugerne i 2001 aldrig i mobiltelefoner mere end 1 minut om ugen (mod 73,5% af brugerne nogensinde), og 8,8% talte i deres mobiltelefoner mere end 30 minutter om ugen (mod 18,2% af brugerne nogensinde). 2001 talte aldrig brugere i deres mobiltelefoner i gennemsnit 4,3 år (vs. 8,9 år for evigt brugere).
Den nuværende undersøgelse kontrollerede ikke for trådløs telefonbrug, en potentiel confounder, hvilket sandsynligvis øger risikoen for hjernetumorer. Undersøgelsen undlod også at kontrollere for dem, der holdt mobiltelefonen væk fra hovedet under telefonopkald ved hjælp af telefonens højttaler eller et headset.
Forfatterne har ikke rapporteret nogen analyser for at afgøre, om udvælgelsen af deltagere til denne undersøgelse eller det høje antal deltagernedgang (68%) påvirkede undersøgelsesresultaterne. Papiret rapporterede: “For de vigtigste maligne undertyper, gliom og glioblastom, var der ingen indikationer på en stigning, baseret på henholdsvis 937 og 702 tilfælde hos mobiltelefonbrugere.”
Hvordan kan forfatterne redegøre for resultaterne i en undersøgelse, der undersøgte hjernetumorforekomst fra 1995 til 2015 i England (som omfatter ca. 84% af den britiske befolkning, prøverammen for den nuværende undersøgelse)? Philips et al., 2018 (5) fandt en betydelig stigning i forekomsten af den mest almindelige form for gliom, glioblastom multiforme (GBM), i løbet af denne periode sammen med en reduceret forekomst af tumorer af lavere kvalitet:
“Vi rapporterer en vedvarende og meget statistisk signifikant ASR [aldersstandardiserede incidensrate] stigning i glioblastom multiforme (GBM) på tværs af alle aldre. ASR for GBM blev mere end fordoblet fra 2,4 til 5,0, og antallet af årlige tilfælde steg fra 983 til 2531. Samlet set er denne stigning for det meste skjult i de samlede data ved en reduceret forekomst af tumorer af lavere kvalitet.”
Det nye papir afsluttes med følgende råd:
“Fremtidig forskning bør målrettes specifikt mod de meget tunge mobiltelefonbrugere med opmærksomhed på nye funktioner i en teknologi i konstant udvikling; Derfor er det fortsat en god forsigtighedstilgang at rådgive mobiltelefonbrugere om, hvordan man reducerer unødvendige eksponeringer.”
Desværre vil de, der kun læser abstraktet, se følgende uvederhæftige konklusion:“Vores resultater understøtter de akkumulerende beviser for, at mobiltelefonbrug under sædvanlige forhold ikke øger forekomsten af hjernetumorer.”
Sætningerne “akkumulerende beviser” og “under sædvanlige forhold” virker vildledende i betragtning af begrænsningerne i den nuværende undersøgelse. Desuden rapporterer flere case-control-undersøgelser øget forekomst af hjernetumorer med niveauer af mobiltelefonbrug, der nu betragtes som ret almindelige. U.S. National Cancer Institute bør formanes til at offentliggøre denne undersøgelse i deres kendetegnende tidsskrift, JNCI. (6)
Kilder:
1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23657200/
2) https://academic.oup.com/jnci/advance-article/doi/10.1093/jnci/djac042/6554484?login=false
3) https://academic.oup.com/ije/article/39/3/675/631387
4) https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079
5) https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/
6) https://academic.oup.com/jnci?login=false
 
JOEL MOSKOWITZ: OVERSIGT OVER DEN NYE FORSKNING INDENFOR TRÅDLØS STRÅLING OG ELEKTROMAGNETISKE FELTER
Nye dokumenter pr. 4. april 2022.
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.
For at se eller downloade hele det 1300-siders dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/forskning/joel-m-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/

Bedste hilsner
Preben Kastrup
1. april 2022
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle

Så blev det den 1. april og du modtager hermed Videnscentrets nyhedsbrev for marts måned. Det er ingen aprilsnar. Hvad der kunne ligne en aprilsnar har jeg udeladt i dette nyhedsbrev (mere i et kommende nyhedsbrev.
En kort opsummering om den ulovlige logning: For den 
30. marts faldt der dom i sagen om den ifølge EU ulovlige logning, da højesteret alligevel ikke erklærede den ulovlige logning ulovlig. Ministeriets spindoktorer var allerede i gang fra morgenstunden med at annoncerer den NYE lov, der også trådte i kraft den 30 marts, og som på stort set alle områder er ligeså ulovlig som den gamle. Den nye lov gør nøjagtig det samme som den gamle: Logger ALLE danskere nonstop det næste år frem. Når det år er gået, så kan justitsministeriet eller erhvervsministeriet forlænge den administrativt, uden at behøve at involvere folketinget. Overvågning 24/7. Som jeg læste en skrev: Danmark er en retsstat – altså hvor staten giver sig selv ret til at gøre lige som det passer dem.
Det fører frem til det allervigtigste nemlig underskriftindsamlingen til det fælles Europæiske Borger Initiativ: Har du endnu ikke skrevet under så gør det nu !!!!
https://signstop5g.eu/da#sign
Vi skal samlet have over 1 million underskrifter. Mit personlige for Danmark er at vi får mindst 50.000 underskrifter svarende til et dansk borgerforslag. Hvad siger du og hvordan vil og kan du være med til at udbrede budskabet.
Se mere her: https://nejtil5g.dk/info-materiale/det-europaeiske-borgerinitiativ/

Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

Indhold:
– AI, cookies og overvågning
– Mobilmaster
– Grænseværdier, EMF og sundhedskonsekvenser 
– SpaceX
– Klima og Ressourcer
– Belgien
– USA
– Dokumentation

AI, cookies og overvågning

Mennesker finder AI-genererede ansigter, mere troværdige end de ægte ansigter 

En ny undersøgelse offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences USA giver et mål for, hvor langt teknologien er nået frem.
Resultaterne tyder på, at rigtige mennesker nemt kan falde for maskingenererede ansigter – og endda fortolke dem som mere troværdige end den ægte vare.
“Vi fandt ud af, at ikke kun syntetiske ansigter er meget realistiske, de anses for at være mere troværdige end rigtige ansigter,” siger studiemedforfatter Hany Farid, professor ved University of California, Berkeley.
Resultatet vækker bekymring fordi, “disse ansigter kan være yderst effektive, når de bruges til kriminelle formål.”
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/ai/ai-genererede-ansigter/

Den, der kommer først med kunstig intelligens, får magten – hvem skal det være?
Skal fremtidens vigtigste teknologi styres af en lille gruppe velmenende milliardærer fra Silicon Valley? Eller skal hvem som helst kunne bruge den, som de vil? Kapløbet om at udvikle den stærkeste kunstige intelligens handler både om penge, magt og ideologi.
Peter Hesseldahl i Mandag Morgen.
Kilde:
https://www.mm.dk/artikel/den-der-kommer-foerst-med-kunstig-intelligens-faar-magten-hvem-skal-det-vaere

Europas bud på en AI-standard har en lang vej foran sig ifølge EU-lovgivere.
Europas indsats for at sætte en standard for kunstig intelligens vil sandsynligvis tage mere end et år. Debatten vil primært være fokuseret på, hvorvidt ansigtsgenkendelse skal forbydes, og hvem der skal håndhæve reglerne, udtalte to centrale lovgivere den 16. februar 2022 til Euractiv. (1)
Europa-Kommissionen foreslog sidste år et udkast til AI-regler, i et forsøg på at tage føringen inden for en nøgleteknologi domineret af Kina og USA.
Tiltaget kom efter, at COVID-19-pandemien viste vigtigheden af ​​algoritmer og internetforbundne gadgets i dagligdagen. EU’s udøvende magt skal forhandle sit forslag med Europa-Parlamentet og EU-landene, før det kan blive til lovgivning. Parlamentet kan blive enige om en fælles holdning til november, der igangsætter forhandlinger med EU-landene, hvilket kan tage halvandet år, ifølge Dragos Tudorache, en af ​​to lovgivere, der styrer spørgsmålet, til Reuters i et interview. Ansigtsgenkendelse er et nøgleemne
Kommissionen ønsker at tillade at ansigtsgenkendelse kan anvendes i forbindelse med terrorangreb og alvorlig kriminalitet. Men borgerrettighedsaktivister frygter, at det kan lette regeringer og virksomheder diskrimination og overvågning.
“Ansigtsgenkendelse bliver den største ideologiske diskussion mellem højre og venstre,” sagde Tudorache.
“Jeg tror ikke på et direkte forbud. For mig er løsningen at sætte de rigtige regler på plads,” sagde han.
Axel Voss, der undersøger de juridiske rammer, var enig i, at ansigtsgenkendelse bør tillades når sikkerhedsforanstaltninger er identificeret.
Mens Kommissionen ønsker, at de nationale myndigheder håndhæver reglerne, mener Tudorache, at nogle aspekter bør håndteres af Kommissionen.
“Der skal være en mere centraliseret tilgang, en hybrid tilgang, hvor den grundlæggende implementering er på nationalt plan af nationale regulatorer og visse applikationer og en vis indvirkning overladt til Kommissionen, lidt ligesom EU’s konkurrenceordning,” udtalte han.
Kilder:
1) https://www.euractiv.com/section/digital/news/europes-bid-for-ai-standard-faces-long-road-eu-lawmakers-say/
 Cookies: The Conversation så på 50 velkendte websteder – de fleste indsamler vores data ulovligt
Google og Facebook blev begge idømt store bøder for ulovlig brug af cookies i slutningen af ​​2021 af den franske databeskyttelsesmyndighed, Commission Nationale de l’Informatique et des Liberté (CNIL). 
Når brugerne på de franske versioner af Google, dets søsterplatform YouTube og Facebook, blev bedt om at give samtykke til cookies, var det meget nemmere for dem at acceptere end at afvise anmodningen. De kunne acceptere cookies med blot et enkelt klik, mens det var mere besværlig at afvise.
Det Google ejede Alphabet blev idømt en bøde på 150 millioner euro (125 millioner pund) og Facebooks Meta 60 millioner euro. Alphabet blev idømt flere bøder, fordi dets brud påvirkede flere mennesker, og det havde været i problemer for overtrædelser tidligere. Begge virksomheder fik tre måneder til at ændre deres systemer for at gøre det lige så nemt for brugerne at afvise cookie-anmodninger.
Meta og Alphabet har indtil april til at rette ind.
Loven i Storbritannien og resten af ​​EU er den samme som i Frankrig, så det bliver interessant at se, hvad de gør i disse jurisdiktioner.
Hvad er cookies?
De nødvendige
Cookies er små tekstfiler, der lagres af websteder i vores internetbrowsere, som gør det muligt for webstedet at indsamle oplysninger om os. Nogle cookies er nødvendige for, at vi kan browse på det pågældende websted – for eksempel for at tilføje varer til en indkøbskurv.
De omstridte
Mere omstridte cookies sporer en brugers browseradfærd. Der er first-person cookies, hvor det pågældende websted sporer brugernes adfærd for at tilbyde dem relevante produkter; og tredjepartscookies, hvor dette gøres af en anden virksomhed for at give andre mulighed for i stedet at annoncere for brugeren – det klassiske eksempel er Google Ads.
Cookies indsamler så meget information, at det normalt er mere end nok til at identificere personen bag enheden. Udover besøg på bestemte websider kan de også registrere en persons søgeforespørgsler, købte varer eller tjenester, IP-adresse og nøjagtige placering. Det er således muligt at udlede en persons navn, nationalitet, sprog, religion, seksuelle orientering og andre intime detaljer – hvoraf de fleste er særlige kategorier af personoplysninger, der ikke kan behandles uden udtrykkeligt samtykke fra den enkelte i henhold til EU’s e-databeskyttelsesdirektiv og EU og Storbritanniens generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).
GDPR og hvordan det omgås
GDPR kræver samtykke, som er specifikt, informeret, utvetydigt og givet frit – hvilket kræver bekræftende handling fra brugerens side. Desværre giver dette os ikke den store beskyttelse.
Websites har brugt forskellige metoder til at komme uden om kravene. De fleste anmodninger om samtykke til cookies plejede at blive præsenteret med forud valgte afkrydsningsfelter, der som standard fik personer til at acceptere cookies på deres enheder. I 2019 besluttede Den Europæiske Unions Domstol (CJEU) at websteder ikke længere kunne gøre dette, da det undgik GDPR’s krav om positiv særbehandling. Men værdien af ​​de data, der kan indsamles ved hjælp af cookies, er så stor, at websteder blot skiftede til forskellige løsninger i stedet for.
Langt over havdelen overholder ikke lovgivningen
Ud af 50 tilfældigt udvalgte velkendte websteder, ser kun 15 (30%) ud til at overholde EU/UK databeskyttelseslovgivningen. Nogle af de websteder, der er kompatible, såsom ebay.co.uk, har knapperne “Accepter” og “Afvis” i samme banner. Andre såsom bbc.co.uk gør det sværere at afvise cookies, men tillader brugere at browse uden at give deres samtykke.
Hele 32 (64 %) af webstederne så ikke ud til at overholde EU’s og Storbritanniens lovgivning om cookies. Disse omfatter Google, Facebook og Twitter samt andre store virksomheder som Ryanair og hjemmesiden for Daily Mirror.
Tages vores privatliv seriøst af EU?
Hvis Storbritannien og EU mener det alvorligt med at beskytte borgernes privatliv, skal de ændre reglerne for at være mere specifikke for, hvordan et samtykkevindue skal se ud, og køre informationskampagner for at gøre det klart for borgerne, at tilbageholdelse af samtykke ikke på nogen måde kan begrænse deres browseroplevelse. De bør også afsætte de nødvendige ressourcer til at håndhæve reglerne. Først da vil lovene omkring disse lidt forståelige værktøjer til at høste vores data være egnede til formålet.
Hele artiklen har du her:
https://theconversation.com/cookies-i-looked-at-50-well-known-websites-and-most-are-gathering-our-data-illegally-176203
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Big Brother holder øje med dig 
I en rapport fra den 1. oktober 2021 til De Grønne i Europa-Parlamentet “Biometrisk og adfærdsmæssig masseovervågning i EU’s medlemsstater” hedder det:
”Private og offentlige parter anvender i stigende grad “intelligente overvågningsløsninger”, herunder fjernidentifikation. Teknologier, der, hvis de ikke kontrolleres, kan udvikle sig til masseovervågning.”

Formålet med rapporten
Rapportens formål er at skabe et problematiseret overblik over, hvad vi ved om, hvad der i øjeblikket bliver gjort i Europa, når det kommer til Remote Biometric Identification (RBI), samt at vurdere, i hvilke tilfælde vi potentielt kan falde ind i former for biometrisk masseovervågning.
Private og offentlige aktører implementerer i stigende grad “smarte overvågnings” løsninger, herunder RBI-teknologier, som, hvis de ikke kontrolleres, kan blive biometrisk masseovervågning.

Ansigtsgenkendelsesteknologi har været den mest diskuterede af RBI-teknologierne. Der synes dog at være ringe forståelse for, hvordan denne teknologi kan anvendes, og den potentielle indvirkning af en så bred vifte af applikationer på de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder.
Autoritære regimers udvikling af RBI-systemer, som efterfølgende kan eksporteres til og bruges i Europa, giver anledning til bekymring. Ikke kun hvad angår udrulningen af ​​sådanne teknologier, men også manglen på tilstrækkelig indsigt i privatlivets fredspraksis hos de virksomheder, der leverer systemerne.
Rapporten kommer med eksempler på konkrete forsøg rundt om i Europa.
Læs hele det grundige resume med links til andre artikler samt dokumentation.

Kilder:
https://nejtil5g.dk/eu/big-brother-holder-oeje-med-dig/
Udendørs overvågningskameraer bliver det største marked for 5G internet-of-things (IoT) løsninger i løbet af de næste tre år, ifølge analytikerhuset Gartner (2019)
Kameraerne vil repræsentere 70 procent af de installerede 5G-baserede IoT-endepunkter i 2020. I 2028 vil hele 94 procent af den installerede base af 5G-baserede IoT-endepunkter dog være i køretøjer, C-V2X kommunikation. Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) er en samlet tilslutningsplatform designet til at tilbyde køretøjer med lav latens køretøj-til-køretøj (V2V), køretøj-til-vejside-infrastruktur (V2I) og køretøj-til-fodgænger (V2P) meddelelse.
Gartner forudser, at antallet af 5G-baserede udendørs overvågningskameraer vil nå op på 2,5 millioner i 2020, 6,2 millioner enheder i 2021 og 11,2 millioner enheder i 2022.
“Regeringer øger deres udgifter til udendørs overvågningskameraer for at overvåge byer for kriminalitet. I kølvandet på COVID-19 bliver de også brugt til at spore overholdelse af sikkerhedsrestriktioner,” udtaler Kay Sharpington, ledende forskningsanalytiker hos Gartner.
Globalt forventer Gartner, at regeringer vil implementere otte kameraer pr. tusinde byborgere til udendørs overvågning i 2021, op fra seks kameraer pr. tusinde i 2019.
Kina
På tværs af samtlige lande er den kinesiske regering den vigtigste bidragyder til væksten i udgifterne til udendørs overvågning. Den kinesiske regering investerer i kameraer, der udnytter avancerede billedgenkendelsesteknikker og vil implementere 32 kameraer pr. tusinde byboere til udendørs overvågning i 2021 fra 27 kameraer i 2019.
Politi
Politimyndigheder indsætter også i stigende grad droner for at hjælpe med effektiv styring af trafikken og få information om farlige situationer, før betjente risikerer deres liv. “I modsætning til politikøretøjer eller stationære kameraer tilbyder droner et mere effektivt og bevægeligt synspunkt, uafhængigt af trafik og terræn,” sagde Ms. Sharpington.
Globalt forventer Gartner-analytikere, at brandvæsen og politidroner vil vokse fra én pr. 58.000 mennesker til én pr. 18.000 mellem 2019 og 2021.
Kilder:
1) https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-10-05-gartner-says-government-iot-revenue-for-endpoint-electronics-and-communications-to-total-15-billion-in-2020
2) https://enterpriseiotinsights.com/20191024/channels/news/surveillance-cams-and-c-v2x-to-take-70-of-5g-iot-share-says-gartner

Mobilmaster

Mobilmasten i Vrads, Silkeborg Kommune
Det lykkedes at få omstødt Silkeborg kommunes godkendelse af en mobilmast i landsbyen Vrads ved at klage til Planklagenævnet. Arbejdsgruppen har formuleret en “klagevejledning” til andre der ønsker at undgå en projekteret mobilmast i lokalområdet. Alle sager er dog forskellige.
Planklagenævnets afgørelse på 22. februar 2022:
https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/8f123e5d-ff01-4b5e-9b0a-d46013ba6dd6
Som selvstændig dokument:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/03/Planklagenaevnets-afgoerelse-paa-22.pdf
Klagevejledningen fra gruppen i Silkeborg:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/03/KlageTilPlanklagenaevnet.pdf

Er det nu Silkeborg Kommune skal markedsføre Vrads-området som en af verdens få beboelige white zones og tiltrække bosættere og turister fra hele verden
Med Planklagenævnet omstødelse af Silkeborg Kommunes afgørelse om en antennemast i Vrads, vil det naturskønne, sårbare og unikke område omkring landsbyen være et af Danmarks få steder uden mobilstråling og uskønne mastekonstruktioner.
Som Marie Raes skriver, betyder det, at Silkeborg Kommune nu muligheden for at markedsføre Vrads-området som en af verdens få beboelige white zones og vil herigennem kunne tiltrække bosættere og turister fra hele verden. 
“Åndehuller” eller “white zones” i stedet for “sorte huller”
Myndigheder og mobilafhængige borgere kalder et område uden mobildækning for »et sort hul«. Men måske var “åndehuller” en meget bedre betegnelse for disse oaser og fristeder, hvor man kan finde ro og nærvær sammen med natur og medmennesker.
Fastnet og fiberbredbånd
Alle i Vrads har mulighed for optimal elektronisk forbindelse til omverden via det eksisterende og velfungerende fastnet og fiberbredbånd, så borgerne i landsbyen mister intet ved at bo i en white zone.
“Vi kan have både »sorte huller«, »åndehuller« og »white zones«, så sæt i gang med de vide visioner, Silkeborg outdoorhovedstad!”
Kilde:
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/aa078006-4108-479d-938d-43d937ac90be/

Grænseværdier, EMF og sundhedskonsekvenser

SAR værdierne bør være 400 gange lavere end i dag

Den amerikanske Environmental Working Group (EWG) advokerer for grænseværdier for elektromagnetisk stråling (EMF), der er op til 400 gange lavere end de SAR-standarder, der er sat af det amerikanske regerings agentur FCC. Især med fokus på børn, som er en særlig sårbar gruppe.
Til det øgede risiko niveau kommer det stigende forbrug af trådløst udstyr blandt børn i alle aldre. Uanset om det er til skole, spil eller socialt samvær, bruger børn teknologi mere end nogensinde. En undersøgelse gennemført af Commonsense Media i marts 2020, fandt at 46 % af de 2 til 4 årige og 67 % af de 5 til 8 årige havde deres egne mobile enheder, som f.eks. en tablet eller smartphone. Undersøgelsen er fra lige før pandemien spredte sig i USA. Da de fleste skoler herefter var nødt til at gøre brug af fjernundervisning, er disse tal formentlig steget.
Alle disse faktorer har ført til sundhedsproblemer for børn ifølge læger og videnskabsmænd over hele verden. Eksponering for elektromagnetiske felter i så ung en alder kan interagere med hjernens udvikling – hvilket fører til dårlig mental sundhed og negative effekter på indlæringsevner, forstyrrede søvnmønstre, øjenskader og ændringer i den fysiske sundhed.
Læs den oversatte artiklen her:
https://nejtil5g.dk/graensevaerdier/ewg-sar-vaerdier-boer-vaere-400-gange-lavere/

Reguleringen af ​​mobilstråling er ikke baseret på videnskabelig dokumentation
Artiklen af Dariusz Leszczynski er oversat fra det finske tidsskrift Tekniikka & Talou, den 20. januar 2022.
I 2020 opdaterede International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) sine sikkerhedsretningslinjer for eksponering for radiofrekvensemissioner (RF-EMF) fra trådløse kommunikationsenheder såsom mobiltelefoner og deres basestationer. Den tidligere standard var fra 1998.

Hvem og hvad er ICNIRP i praksis?
For de fleste brugere af trådløs teknologi er ICNIRP blot et akronym eller en forkortelse. Forbrugerne får at vide, at ICNIRP kun arbejder som en videnskabelig komité uden nogen indflydelse, det være sig fra industrien eller de statslige strålingsregulatorer. Mange brugere er derfor ikke klar over, hvordan ICNIRP fungerer i praksis.ICNIRP er en gruppe på omkring et dusin videnskabsmænd, som hævder ikke at repræsentere andre end sig selv.
Man hævder at være udelukket fra industriens og nationale strålebeskyttelsesorganisationers lobbyvirksomhed.
Afgåede medlemmer erstattes af nye medlemmer valgt af de nuværende medlemmer.
ICNIRP’s udvælgelseskriterier og deres begrundelse for udvælgelsen af ​​nye medlemmer er ikke offentligt tilgængelige. Kun medlemmerne ved, hvorfor en person er blevet udvalgt til gruppen.
ICNIRP er ikke ansvarlig for nogen af de videnskabelige beslutninger det har truffet.
Ingen kan kontrollere, hvordan ICNIRP opnår sine anbefalede sikkerhedsretningslinjer.
Ingen kontrollerer ICNIRP’s drift.
ICNIRP er ikke juridisk ansvarlig for sine videnskabelige udtalelser. Det juridiske ansvar er begrænset til, hvad medlemmerne siger. Det er kun retningslinjer, og ingen er forpligtet ved lov til at bruge dem. Selvom instruktionerne viste sig at være forkerte, kan ingen lovligt sagsøge ICNIRP.
Læs hele artiklen, der er tilføjet uddybende noter.
Kilder:
https://nejtil5g.dk/icnirp/5g-tester-graenserne-for-tillid/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Den elektromagnetiske stråling i Hybrid- og elbiler
Den potentielle sundhedsrisiko med elektromagnetisk stråling i hybrid- og elbiler har stort set ikke været fremme i offentligheden og forskningen har været ret begrænset.
Hybrid- og elbiler kan være kræftfremkaldende, da de udsender ekstremt lave frekvens (ELF) elektromagnetiske felter (EMF).

Joel M. Moskowitz gør i sin artikel opmærksom på at nylige undersøgelser af EMF, der udsendes fra disse biler, har hævdet, at de enten udgør en kræftrisiko for køretøjernes passagerer, eller at de er sikre.
Desværre er meget af den forskning, der er udført på området, blevet industrifinansieret af virksomheder med særinteresser på den ene eller den anden måde, hvilket gør det vanskeligt at vide, hvilke undersøgelser der er troværdige.
Læs artiklen her:

https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/den-elektromagnetiske-straaling-i-hybrid-og-elbiler/

Forskning bekræfter: Elektromagnetisk stråling fra mobiltelefonen gør dig fed
Elektromagnetisk stråling fra mobiltelefonen øger appetitten, fødeindtaget og bidrager til fedme. Det er resultatet af en undersøgelse fra universitetet i Lübeck (Wardzinski et al. 2022).
Børn og unge er udsat for tre opfedningsfaktorer
Undersøgelsen af Wardzinski et al. giver et klinisk resultat, som forældre, pædagoger, læger og børnebeskyttelsesforeninger bør informeres om. Børn og unge bliver udsat for tre opfedningsfaktorer gennem brug af mobiltelefon,:på grund af manglende bevægelse,
afhængigheden, især ved udløsningen af belønningssystemet ved den sensoriske overbelastning,
og nu bevist: ved strålingens virkning på hjernens metabolisme. Alle tre faktorer styrker hinanden.
Hele artiklen findes her:
https://nejtil5g.dk/boern/elektromagnetisk-straaling-fra-mobiltelefonen-goer-dig-fed/

Nyt casestudie fra Stockholm: Elektromagnetisk overfølsomhed tæt ved mobiltelefonbasestationer
Lennart Hardell, svensk onkolog og professor ved Örebro Universitetshospital, og Tarmo Koppel,Tallinns teknologiske universitet, har i en forskningsartikel beskrevet hvordan en 55-årig kvinde, blev syg, efter at hun skiftede arbejdsplads.
Kvinden havde ingen kendte helbredsmæssige problemer, før hun efter en pause vendte tilbage til sin gamle arbejdsplads i 2018. I mellemtiden var der blevet installeret en basestation for 4G-mobiltelefoni på virksomhedens tag som kvinden skulle sidde lige under på 6 etage.
Kvinden oplever umiddelbart herefter blandt andet smerter i brystet, åndenød, hoste, træthed, svimmelhed og kunne også måle et problematisk nedsat blodtryk, symptomer der svarer til symptomer, der er forbundet med EHS (el-overfølsomhed), Symptomerne aftog, da kvinden skiftede arbejdssted i bygningen til en lavere etage, hvor energitætheden fra antenner var væsentligt reduceret.
Case-studiet dokumenterer ved hjælp af valide målinger, at kvindens arbejdsplads var blevet udsat for betydeligt øget energitæthed, der kom fra bygningstagets nye mobilantenner.
Se hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/forskning/svensk-forskning-om-mobilmaster-og-elektromagnetisk-overfoelsomhed/
Se mere om mobilmaster her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/

Mobilmaster og hotspots i Stockholm: Høj radiofrekvent stråling ved Skeppsbron fra mobilmaster placeret tæt ved fodgængeres hoveder.
I bymiljøer er der en konstant stigning i den offentlige eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter fra mobilmaster. Når ​​mobilmaster placeres opstår der radiofrekvente hotspots.
En ny undersøgelse efterforsker et område ved Skeppsbronen i Stockholm, Sverige, hvor en samling af mobilmaster og basestationsantenner er placeret på niveau med fodgængernes hoveder.
Resultaterne viser en meget ujævn fordeling af RF-felterne med hotspots. Placeringen af ​​disse antenner kan udgøre en sundhedsrisiko for mennesker på tæt afstand. Det er især kritisk for personer med særlig risiko, herunder personer med medicinske implantater, gravide kvinder eller kronisk syge personer.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/mobilmaster-og-sikkerhed/mobilmaster-og-hotspots-i-stockholm/
Se mere her:
Svensk forskning om mobilmaster og elektromagnetisk overfølsomhed:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/svensk-forskning-om-mobilmaster-og-elektromagnetisk-overfoelsomhed/
Casestudie: 5G giver mikrobølgesyndrom
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/casestudie-5g-giver-mikroboelgesyndrom/
Mobilmaster, sundhedsrisici samt lov og ret. Hvad kan du gøre ved det?
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/

5G-mobilmaster forårsager massiv insektnedgang på den græske ø Samos
”Hvis vi og resten af ​​de ryghvirvlede dyr skulle forsvinde over natten, ville resten af ​​verden klare sig ret godt. Men hvis de hvirvelløse dyrene forsvinder, ville verdens økosystemer kollapse.”
Sir David Attenborough
Situationen på Samos Diana Kordas Ed.M, M. En Grækenland, forfatter til rapporten fra 2022 om insekter på Samos, skriver: (1)
“Siden juli 2019, hvor 5G-netværket på Samos gik live, er insekterne på vores landområde faldet mellem 80-90 % afhængigt af art. Alle bestillinger af insekter er påvirket. Årsagen til disse insektnedgange kan kun være RF-stråling fra mobilmasterne. Der bruges ingen pesticider i dette område”
“I 2017 fandt en større tysk undersøgelse, at flyvende insekter var faldet med over 75 % i fredede områder i løbet af de foregående 27 år, klimaændringer og pesticider kunne udelukkes. (2) I 2021 blev humlebien erklæret uddød i ni amerikanske stater. (3)
Insekter, inklusive bestøvere, forsvinder hurtigt på verdensplan, men alligevel nægter regeringer, ngo’er, mainstream-medierne og endda mange videnskabsmænd at overveje virkningerne af radiofrekvent (RF) stråling på trods af en enorm mængde uafhængige videnskabelige undersøgelser, der viser skade.”

Kilder:
1) https://safetechinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/5G-causes-massive-insect-declines-on-Samos.pdf
2) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
3) https://www.cellphonetaskforce.org/submission-to-fish-and-wildlife-service-on-the-american-bumble-bee/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
SpaceX
NASA: SpaceX-satellitter kan dræbe astronauter samt true Jorden
Et brev fra NASA deler bekymringen om, at SpaceX-planen for Starlink Gen2 kan bringe astronauter i fare. NASA siger endvidere, at det også kan bringe mennesker på jorden i fare.
Et fem sider langt brev (1) blev indsendt til Federal Communications Commission (FCC) den 8. februar 2022 af Den nationale telekommunikations- og informationsadministration (NTIA) på vegne af National Aeronautics and Space Administration (NASA) og National Science Foundation (NSF).Tidligere på året offentliggjorde SpaceX nye planer for opsendelsen af de nødvendige 30.000 Starlinks anden generations i kredsløb (Gen2).
Ifølge NASA kan SpaceX-satellitter forårsage overbelastning ved lave kredsløb om Jorden.
En af de største bekymringer ser ud til at være overbelastning ved lave kredsløb omkring jorden. NASA rapporterer, at de allerede har sporet over 25.000 objekter i kredsløb. Af dem har omkring 6.100 en perigeum under 600 km. Et objekts perigeum er det punkt, hvor det er tættest på Jorden i sin bane. Ifølge NASA giver det potentiale for overbelastning.
Risikoen er, at NASA-missioner (og missioner fra andre agenturer) muligvis skal skifte kurs for at undgå at ramme SpaceX-satellitter.
SpaceX-satellitterne har automanøvrefunktioner men….
Med automanøvrefunktioner burde sådanne kollisioner ikke være bekymrende. NASA siger dog, at påstanden om at det kan undgå kollisioner “mangler statistisk underbyggelse” og at SpaceX ikke kan garantere 100 procent pålidelighed. Organisationen har også en historie med at nægte at flytte sine satellitter, selvom de kunne kollidere med andre. Hvilket vækker endnu flere bekymringer.
Det vil åbenlyst være et problem, hvis der var tale om en kollisionskurs med f.eks. den internationale rumstation. En kollision mellem ISS og en Starlink-satellit ville bringe astronauterne ombord i fare.
Flere risici for vores asteroide-detektionssystemer.
En anden bekymring er, at flere SpaceX-satellitter i kredsløb vil hæmme de asteroideforsvarssystemer, vi har på plads.
“NASA anslår, at der ville være en Starlink i hvert enkelt asteroideundersøgelsesbillede taget til planetarisk forsvar mod farlige asteroidepåvirkninger, hvilket reducerer effektiviteten af ​​asteroideundersøgelser ved at gøre dele af billeder ubrugelige,” skriver agenturet.
Det vil gøre det sværere at se asteroider, der kan være på vej mod Jorden. (2)
Kilder:
1) https://www.scribd.com/document/557924666/NTIA-NASA-NSF-letter-to-FCC-regarding-Starlink-Gen-2
2) https://bgr.com/science/nasa-says-spacex-satellites-could-kill-astronauts-and-threaten-earth/
Se ligeledes de fremsendte dokumenter som The Balance Group indsendte til FCC: 
https://www.thebalancegroup.net/news/the-balance-group-filed-comments-at-the-fcc-opposing-spacexs-next-generation-gen2-satellite-network-launch-and-operating-authority-request ​
The Balance Group Balancegruppen er et forum for afbalanceret forskning og fortalervirksomhed for at respektere behovet for teknologi og samtidig forbedre den menneskelige og miljømæssige tilstand.
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/

Klima og Ressourcer

Internettets skjulte omkostninger 
En kort videointroduktion af Katie Singer om de enorme energi- og miljømæssige samt menneskelige omkostninger, der er ved produktionen af hver eneste elektroniske enhed i vores digitaliserede verden – herunder din smartphone.
“Hvis du ikke er klar over, at du er en del af problemet, kan du ikke være en del af løsningen.”
Katie Singer
Katie Singer skriver om energi, udvindinger, giftigt affald og drivhusgasser, der er involveret i fremstilling af computere, telekommunikationsinfrastruktur, elektriske køretøjer og andre elektroniske teknologier.
Hvis du ikke er klar over, at du er en del af problemet, kan du ikke være en del af løsningen. Katie Singer drømmer om, at enhver smartphonebruger lærer om forsyningskæden for ét stof (ud af 1000+) i en smartphone.
Hendes seneste bog er ‘An Electronic Silent Spring’ (Steiner, 2014) og ‘Limits to Electronic Growth’ (på vej) . Hun skriver i øjeblikket om natur, demokrati og teknologi for Wall Street International Magazine samt er samt konsulent hos EMR Policy Institute.
Besøg www.DearGreta.com og www.ElectronicSilentSpring.com
Katie Singers rapporter om teknologiens påvirkning af naturen er tilgængelige påhttps://www.OurWeb.tech/letters
Videoen findes her:
https://www.youtube.com/watch?v=X6ttuNNKm8o
Se også her:
https://nejtil5g.dk/videoer/miljoe-og-klimakonsekvenser/
Den globale mangel på chip er blevet forværret 
Det skyldes mangel på neongas, som er afgørende for processen ved fremstilling af halvledere. Rusland og Ukraine var store eksportører af neon, men produktionen er gået i stå på grund af krigen. (1) (2)
Bilindustrien med flere er i problemer
Hvad bruges neon til? Lasere, der ætser kredsløbsmønstre på wafers af silicium, en proces, der er ansvarlig for fremstilling af cirka 90 procent af de chips, der fremstilles i dag.
Det inkluderer dem, der bruges i biler, en industri, der allerede lider under spånmangel. Det kan resultere i, at millioner af køretøjer ikke bliver produceret alene i år.
Ikke alt er dog tabt. Virksomheder har omkring to eller tre måneders forsyning af neon ved hånden, en foranstaltning, der blev iværksat efter sidste gang, Rusland invaderede Ukraine for otte år siden.
Bekymringerne florerer
Alligevel er eksperterne bekymrede.“Jeg tror, ​​virksomheder bagatelliserer deres bekymring [om en mangel på neon],” sagde Nina Turner, en halvlederanalytiker hos IDC, til Market Place. “Men jeg tror, ​​de sætter beredskabsplaner på plads, mens vi taler.”
Der er også bekymring for, at Ruslands bombning af Ukraine vil ødelægge de faciliteter, der producerer neon, hvilket vil gøre det umuligt at genoptage aktiviteterne, selv efter krigen er slut.
Financial Times rapporterer (3) at udbuddet af neon, xenon og krypton bliver mindre, efterhånden som chipproducenter og handelshuse skynder sig at lave flere ordrer på grund af det faktum, at gasserne vil fortsætte med at være mangelvare, mens krigen raser videre.
I november sidste år meddelte Japan, (4) at det havde forpligtet 5,2 milliarder dollar (omkring 600 milliarder yen) til at yde støtte til halvlederproducenter i et forsøg på at hjælpe med at løse verdens igangværende chipmangel. Vil det være nok?
Kilder:
1) https://interestingengineering.com/russia-invasion-ukraine-neon-chip-shortage
2) https://interestingengineering.com/what-global-shortage-of-computer-chips-means-for-you
3) https://www.ft.com/content/ac8733c4-bfea-4499-8a48-4997a77ad33f
4) https://interestingengineering.com/japan-is-investing-over-5-billion-to-solve-the-worlds-chip-shortage

Styrkelse af EU-lovgivningen om bæredygtige batterier i EU
Europarådet vedtog den 17. marts en generel indstilling til et forslag til forordning om styrkelse af EU-lovgivningen om batterier og udtjente batterier. De nye regler vil fremme udviklingen af ​​bæredygtige og sikre batteriproduktionskæder gennem hele deres livscyklus og skabe lige vilkår på det indre marked.
“Batterier er et centralt element i omstillingen af ​​ren energi. De nye regler vil fremme konkurrenceevnen for europæisk industri og produktionskæder og gøre flere batterier tilgængelige for vores skift mod nul-emissionstransportformer. De nye regler vil sikre udtjente batterier. vil blive indsamlet korrekt og vil ikke ende med at blive kasseret i miljøet. Dette vil forhindre giftige stoffer indeholdt i dem i at blive frigivet i miljøet og drastisk begrænse spildet af ædle materialer, der kan genvindes i sammenhæng med en cirkulær økonomi.”
Barbara Pompili – Minister for økologisk omstilling
Rådet ønsker at fastholde og styrke det grundlæggende i Kommissionens oprindelige forslag, herunder “batteripasset”, stramme restriktionerne for giftige stoffer, CO2-fodaftrykket for batterier, udvidet producentansvar og forpligtelsen for nye batterier om at indeholde genbrugsmaterialer og krav om due diligence til forsyningskæder.
Målsætningerne fastholder producenter om at indsamle bærbare udtjente batterier og introducerer et dedikeret indsamlingsmål for bærbare batterier til lette transportmidler (f.eks. elcykler, e-knallerter, e-scootere).
Den nye forordning vil erstatte det nuværende batteridirektiv fra 2006 og fuldende den eksisterende lovgivning, især med hensyn til affaldshåndtering.
Rådet og Parlamentet vil nu indlede trilogforhandlinger med henblik på at nå frem til en aftale om den endelige tekst ved førstebehandlingen.
Kilder:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/17/sustainable-batteries-member-states-ready-to-start-negotiations-with-parliament/
Belgien
Bruxelles har lige nu muligheden for at udvise rettidig omhu vedrørende 5G’s enorme miljøpåvirkninger
Bruxelles’ regionale regering er i øjeblikket ved at revidere sine grænseværdier for eksponering af radiofrekvent stråling. Et afgørende øjeblik, som skal ses på baggrund af virksomhedernes ønsker om at implementere 5G.
For Miguel Coma er det derimod en fantastisk mulighed for at udvise rettidig omhu med hensyn til 5G’s enorme miljøpåvirkninger.
De enorme digitale emissioner
Den digitale industri øger sine emissioner med 6 % om året. På grund af den eksponentielle stigning i datatrafikken vil denne tendens fortsætte med at accelerere. For at kompensere for teleselskabernes stigninger i drivhusgasemissioner skal andre mere essentielle sektorer fordoble deres indsats – og deres resultater.5G’s høje hastighed tilskynder til øget brug både analytikere og operatører er enige om, at med 5G skal energiforbruget ganges to til tre gange i 2025.
Uden nogen form for dokumentation hævder teleselskaberne, at 5G kan muliggøre energibesparelser i andre sektorer. Uanset er en energibesparelse på ingen måde afhængig af at installere en ekstra generation af mobil infrastruktur.
Løsninger vedr. 5G, som er kompatible med vores udfordringer
I en tid med både sundhedskriser og massivt fald i biodiversitet, må regeringer prioritere at begrænse EMR-eksponeringsrisici for alle levende væsener. Schweiz’ strenge standarder har banet vejen at implementere 5G under mere miljø- og sundhedsvenlige forhold. Bruxelles kunne indføre lignende betingelser og samtidig bevare en sund økonomi.
I lyset af 5G’s eksponeringsniveauer og de nøgterne mål, som det skiftende klima pålægger os, kunne regeringer derfor:
Begræns 5G udrulningen til private industrianlæg;
Øg den biologiske beskyttelse ved at revidere den nuværende eksponeringsstandard. Som et eksempel kunne Bruxelles’ nuværende seks V/m sænkes til tre V/m, som anbefalet af det belgiske sundhedsråd;
Kontroller stigningen i mobildatatrafik. Opret et “Ansvarligt Digitalt Budget” som er ledet af et uafhængigt, offentligt organ, finansieret af operatørernes indtægter, i henhold til månedligt forbrug af mobildata pr. bruger. Angiv niveauer, der favoriserer forbrugere, der genererer mindst dataoverførsel. Dette budget vil: a) øge offentlighedens bevidsthed om vores digitale fodaftryk; b) beskytte mennesker og dyreliv mod yderligere EMR-eksponering; c) tilskynde til investeringer i kablet infrastruktur, der giver en overkommelig, pålidelig og energieffektiv service; d) fraråde Fixed Wireless Access (en hjemme- og kontorforbindelse ved hjælp af 4G/5G, noget økologisk og økonomisk nonsens i en by;
Kræv, at mobiloperatører leverer en detaljeret årlig CO2-vurdering af deres drift og leverer deres tjenester inden for regionale klimamål (-55 % inden 2030).
Kun ved at indføre disse målsætninger, vil vi være i stand til at opfylde de økonomis forventninger til tilslutningsmuligheder – og løse samfundets store udfordringer: reducere vores brug af naturressourcer, reducere drivhusgasemissioner, øge beskyttelsen af ​​menneskers og dyrelivets sundhed – samt tilskynde til en mere humane samfund. #klimakonsekvenser #CO2 #energiforbrug
Kilder:
Artiklen indeholder de nødvendige referencer:
https://wsimag.com/science-and-technology/68698-reconciling-5g-and-sustainability-in-brussels
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/

USA
NÅR DET IKKE HANDLER OM SUNDHED OG MENNESKER, MEN OM ‘MIN ER STØRRE END DIN’ SYNDROMET 
5G i USA er ‘patetisk’, siger Googles tidligere administrerende direktør

I følge Googles tidligere administrerende direktør, Eric Schmidt, er USA “godt bagud” Kina i “kapløbet” til 5G. I en meningsartikel i The Wall Street Journal (1) argumenterede Schmidt og Harvard-professor Graham Allison, at “Biden-administrationen burde gøre 5G til en national prioritet og tage føringen i at bygge digitale motorveje over hele landet, som regeringen gjorde i at skabe vores nationale motorvejssystem. Ellers vil Kina eje 5G-fremtiden.”
Schmidt og Allison hævdede, at de fleste 5G-tjenester i USA er meget langsommere end dem i Kina, med henvisning til data fra PCMag. Derudover hævdede de, at Kinas Huawei fortsat er en top 5G-leverandør globalt på trods af igangværende amerikanske sanktioner mod virksomheden. Og de pegede også på Federal Aviation Administrations “hysteri” med hensyn til mulig interferens mellem 5G-operationer i C-båndspektrum og flyradiohøjdemålere.
Mere bredt argumenterede de for, at den kinesiske regering har kanaliseret 50 milliarder dollars til 5G-netværk i landet, mens den amerikanske regering indtil videre kun har afsat 1,5 milliarder dollars til specifikt 5G.
Det skriver Light Reading en 17. februar. (2)
Kilder:
1) https://www.wsj.com/articles/chinas-5g-america-streaming-speed-midband-investment-innovation-competition-act-semiconductor-biotech-ai-11645046867
2) https://www.lightreading.com/asia/5g-in-us-is-pathetic-says-googles-ex-ceo/d/d-id/775399

DokumentationKronologisk fra historisk arkiv/ 1998 til 2022
Udarbejdet af Tove Kristine Jensen
Uddrag med links til hvad som bliver fortalt af Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) sammenlignet med hvad internationale forskere og
eksperter indenfor stråling og sundhed, samt sundhedsspecialister og whistleblowere fortæller.

Norske Tove Kristine Jensen har længe været fortvivlet over, den måde som Strålestyrelsen i Norge betjener sundhedsvæsenet, når det gælder om at fortælle at mikrobølgestråling ikke skader sundhed og miljø, men Strålestyrelsen er ude af trit med forskningen. Nu har hun skabt en vigtig samling af kilder, der viser kløften mellem påstandene om stråling, sundhed og miljø fra Norges National Radiation Protection Agency og ICNIRP Foundation, der leverer retningslinjerne, i forhold til forskernes resultater. Hun har sendt dokumentet til EMF-samarbejdsudvalget i sundhedssektoren og forventer, at det bliver drøftet.
Det 105 sider store dokument er en vigtig ressource for dem der har brug for referencer, f.eks. til juridisk brug, til politisk design, arbejde med sundhed eller miljøbeskyttelse eller udføre forskning i de mange involverede emner. Myndighederne fortæller igen og igen at der mangler beviser på de sundhedsmæssige skader. Tove Kristine Jensen dokumenterer, at det ganske enkelt ikke er tilfældet: Skadevirkninger er solidt bevist og dokumenteret.
Dokumentet kan hentes her som PDF:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/02/Tove-K-Jensen-202202-Sammenligning-DSA-ICNIRP-forskning-v.-1.1-1.pdf
Flere bøger hvor nogle kan downloades frit finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/boeger-om-elektromagnetisk-straaling/
 
Joel Moskowitz: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter
Nye dokumenter pr. 3. marts 2022.
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.
For at se eller downloade hele det 1300-siders dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/joel-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/
  
Bedste hilsner
Preben Kastrup
20. marts 2022
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Hermed vores nyhedsbrev med opdateringerne fra februar måned. Nyhedsbrevene bliver fremover noget kortere, da flere artiklen nu ligger som egentlig blog indlæg, som der henvises til. Det vigtigste jeg skal sige denne gang er dog:
HUSK at UNDERSKRIVE det fælles Europæiske Borger Initiativ:
“Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected” – hellere i dag end i morgen.


LÆS MERE OG SKRIV UNDER HER: https://signstop5g.eu/da#sign

Initiativet opfordrer EU Kommissionen til at stramme lovgivningen om beskyttelse af borgere samt miljøtruslerne indenfor 3 konkrete områder:
1) Skadeligt for alt liv: Mennesker, fauna og flora tager skade af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering for mikrobølgestråling giver utilstrækkelig beskyttelse – især for børn, gravide, bestøvende insekter, dyr og planter.
2) Ødelæggelse af vores miljø: Med 5G vil mængden af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Der vil føre til kraftig stigning i energiforbrug, stråling, skadelig minedrift og forurening, hvilket vil bringe biodiversiteten og naturlige levesteder i fare.
3) Trusler mod vores privatliv: 5G muliggør massiv dataindsamling og overvågning samt udgør en øget risiko for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens
Vi skal have indsamlet minimum 1 million underskrifter.
STØT OP – SKRIV UNDER – DEL – OPLYS ANDRE

Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Miljø og klimakonsekvenser
– Når elektronikken bliver til våben, overvågning m.m.
– Sundhedskonsekvenser
– Internet of Bodies
– 5G
– Indien
– SpaceX
– De sociale medier

Miljø- og klimakonsekvenser

Nyt studie: Grænsen for, hvor mange kemikalier planeten kan holde til er overskredet

Studiet siger ikke noget specifikt om det digitale e-affald, men med den hast, der er i stigningen af e-affald er den klar en del af hele vurderingen.
I dag bliver der produceret 50 gange så mange kemikalier som i 1950’erne, og hvis udviklingen fortsætter, er produktionen tredoblet i 2050, ifølge Stockholm Resilience Center, som har taget initiativ til det nye studie.
Udover plastik, som fremstilles af rå-olie eller naturgas, findes der 350.000 forskellige kemikalier, såsom pesticider, antibiotika, kemiske komponenter fra industriaffald og PCB i miljøet.
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/klima-konsekvenser/graense-for-maengden-af-kemikalier/

Katie Singers flyer om den digitale miljø- og klimaforurening:
”Hvis du ikke er klar over, at du er en del af problemet, kan du ikke være en del af løsningen.”
– Professor Bill Torbert, Boston College School of Management

Internettet er den største ting, som menneskeheden har bygget.
Hver Google-, Amazon- og GPS-søgning og videodownload (hver onlineaktivitet) kræver et internationalt netværk af mobilmaster og datalagringscentre, der forbruger enorme mængder vand og elektricitet, og som udsender drivhusgasser.
Fremstillingen af ethvert elektronisk apparat bruger elektricitet, giftige kemikalier, vand og materialer, som er udvundet under ødelæggende forhold. Verden har nu flere mobiltelefoner end toiletter. Producenterne producerer flere transistorer, end landmændene dyrker hvede eller ris.
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/flyer-om-den-digitale-miljoe-og-klimaforurening/

“Når vi har ødelagt havet, har vi ødelagt alt liv på jorden effektivt”
John Hourston, Founder of Blue Planet Society (1)
“Vi er nødt til at stoppe med at løse de forkerte variabel og holde op med at tage den måde vi lever på med højt energiforbrug som noget given.”
Julia Barnes, Toronto-baseret miljøforkæmper og dokumentarfilmskaber (2)

Dybhavsminedrift 

“Dybhavsminedrift truer bogstaveligt talt alle niveauer af havet fra overflade til havbund. Ved at gøre det bringer det alt liv på planeten i fare. Fra at kvæle dybhavet, til at forgifte fødekæden, til at forstyrre plankton, de små organismer, der producerer to tredjedele af jordens ilt, er det bare den ene miljøkatastrofe efter den anden.
Frem for mere energiforbrug skal forbruget begrænses
Den mest almindelige begrundelse for dybhavsminedrift er, at det bliver nødvendigt at skabe en lysegrøn fremtid. En rapport fra Verdensbanken viste, at produktionen af ​​mineraler som grafit, lithium og kobolt ville skulle stige med næsten 500 % i 2050 for at imødekomme den voksende efterspørgsel efter såkaldt vedvarende energi.
Der er en artikel fra BBC med titlen “Electric Car future May Depend on Deep Sea Mining”. Hvad hvis vi skiftede variablerne og i stedet sagde “havets fremtid afhænger af at stoppe bilkulturen” eller “havets fremtid afhænger af at modsætte sig såkaldt vedvarende energi”. Hvis vi tager højde for alle de industrier, der udrydder havet, må det også siges, at “havets fremtid afhænger af at stoppe den industrielle civilisation”.
Denne kultur er åbenbart ligeglad med, om havet har en fremtid. Den er mere interesseret i at retfærdiggøre fortsat udnyttelse under banneret af grøn forbrugerisme.”

Det skriver Julia Barnes i artiklen ‘They Want To Mine The Deep Sea’ (3)
Hvordan hænger det nu sammen med EMF og 5G
Det korte svar kunne være at alt hænger sammen med 5G, men det bliver du jo ikke klogere af. 
Helt kort så bliver 5G netværket den helt store energisluger. Dels i sig selv i kraft af det nødvendige enorme antal antenner med højt energi forbrug og 5G erstatter ikke 4G som skal understøtte 5G netværket. 
Herudover er hele grundtanken bag 5G i form af Internet of Things, Smart City m.m. et stor hastigt stigende forbrug af devices der dels er strømslugende og dels tærer på jordens skrantende ressourcer. (4)
Se Julia Barnes lille film her om ‘Deep Sea Mining’ (ca. 10 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=O7HZzG1MWeI
Kilder:
1) Blue Planet Society er en selvfinansieret, frivillig pressionsgruppe, der kæmper for at gøre en ende på overudnyttelsen af verdenshaven.
https://blueplanetsociety.org/
2) Julia Barnes: ‘How Canadian filmmaker and environmentalist Julia Barnes decided to take on renewable energy with Bright Green Lies’, The Globe and Mail, 18. marts 2021:
https://www.theglobeandmail.com/life/adv/article-how-canadian-filmmaker-and-environmentalist-julia-barnes-decided-to/
3) https://www.thescubanews.com/2020/09/06/they-want-to-mine-the-deep-sea/
4) Om klima- og miljøkonsekvenserne:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/smart-ocean-teknologiens-indvirkning-paa-livet-i-havet/ 

Vil du være med til at bekæmpe klimaforandringerne
Stop med at udskifte din telefon hvert andet år 
 
Heller ikke i 2018 var det en hemmelighed at vore smartphones er en kæmpe klimasynder 
Som artiklen fra The Conversation påpeger, ser mange – herunder politikere og eksperter – ​​informations- og computerteknologien (ICT) som en potentielle redningsmand, der kan erstatte mange af vores fysiske aktiviteter med et virtuelt alternativ med lavere kulstofindhold.  Men heller ikke i 2018 var det, hvad analyserne viste, her eksemplificeret ved analysen offentliggjort i Journal of Cleaner Production.
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/ogsaa-i-2018-var-smartphones-en-klimasynder/ 

Dokumentar: Prisen på grøn energi 

Er grøn teknologi miljøvenlig? Eller måske er det en blindgyde? Hvad kan den erstattes med?
‘Prisen på grøn energi’ (2020) er en tankevækkende film fra Deutsche Welle (DW) (på engelsk) om konsekvenserne af overgangen til grøn teknologi. Om dokumentarfilmen: DW skriver som introduktion til filmen der har en længde på 42 min.

Læs artiklen og se filmen her:
https://nejtil5g.dk/videoer/dokumentar-prisen-paa-groen-energi/ 

Deep sea mining

Deep sea mining (DSM) i Stillehavet har fået stigende interesse for risiko investorer, mineselskaber og nogle ø-økonomier. Til dato er der dog endnu ikke etableret kommercielle operationer, men der foregår en del efterforskning efter havbundsmineraler. 
Nogle fremhæver DSM som afgørende for at levere de metaller, der kræves til en global overgang til vedvarende energi, men…..

Konsekvenserne vil forårsager uoprettelige skader. 
De akkumulerede videnskabelige beviser indikerer dog, at virkningerne af nodule (a) minedrift i Stillehavet vil være omfattende, og i det væsentlige vil forårsager uoprettelige skader. 
Forventninger om, at nodule-minedrift vil generere sociale og økonomiske gevinster for Stillehavsøernes økonomier, er baseret på formodninger. Indvirkningen af minedrift på samfund og menneskers sundhed er usikre og kræver strenge uafhængige undersøgelser.
Rapporten
Mere end 250 videnskabelige og andre artikler blev undersøgt for at udforske, hvad der er kendt – og hvad der forbliver ukendt – om risiciene ved nodule minedrift for Stillehavets levesteder, arter, økosystemer og de mennesker, der er afhængige af dem. Rapporten beskriver videnskabeligt etablerede risici, herunder dem, der er relateret til manglen på viden omkring denne nye industri.
Note:
a) Dybhavspolymetalliske nodules dannes på eller lige under de enorme, sedimentdækkede, afgrundsfyldte sletter i det globale ocean. Polymetalliske nodules består primært af udfældede jernoxyhydroxider og manganoxider, hvorpå metaller som nikkel, kobolt, kobber, titanium og sjældne jordarter sorberer.
Læs den uddybende artiklen her:
https://nejtil5g.dk/miljoe-konsekvenser/deep-sea-mining/
Mere om klima- og miljøkonsekvenserne her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/

Når elektronikken bliver til våben m.m.

AUSTRALIEN
Når elektronikken bliver til et våben

Politiet i Australian Capital Territory (ACT) har bekræftet brugen af ​​en lang rækkevidde akustisk enhed (LRAD) – ofte betragtet som et sonisk våben – ved den massive protest mod vaccinemandater i Canberra den 12. februar på trods af, at det australske føderale politi (AFP), kommissær, beskriver mængden som “velopdragen”.
“ACT Policing har indsat flere typer højttalere og forstærkerenheder til hurtigt og effektivt at formidle talebeskeder til store, og ofte højlydte, menneskemængder under den nylige protestaktivitet i Canberra,” sagde en talsmand for ACT Policing i en erklæring til Epoch Times. 16. februar.
“[LRAD’erne] blev kun brugt til at formidle talte budskaber. “Alert”-funktionen blev ikke brugt.”
LRAD – long-range acoustic devices
LRAD’er, også kendt som akustiske våben eller lydkanoner, bruges til at projicere meget høje lyde over lange afstande. Mens stemmefunktionen kan være nyttig til at kommunikere i høje indstillinger, kan enhedens farligste indstilling, alarmfunktionen, forårsage hjerneskade, permanent høretab, tinnitus (ringen for ørerne), svimmelhed og desorientering.
Et faktablad fra American Civil Liberties Union (ACLU) siger, at teknologien bruges til crowd control ved at udsende høje og smertefulde niveauer af støj, der kan føre til betydelig skade på ørerne.
LRAD’erne fungerer ved at bruge hundredvis af transducere til at skabe en meget koncentreret og forstærket lyd, der kan indsnævres for at fokusere på specifikke målområder. Lignende enheder blev brugt af det amerikanske militær i Irak i 2004.
Dokumentation
Fotos og videoer, der cirkulerer på sociale medier, viser LRAD’erne placeret foran parlamentsbygningen med front mod placeringen af ​​titusindvis af demonstranter, bestående af enkeltpersoner og familier med børn, på græsplænerne overfor.
Protestdeltagere har klaget over symptomer, som de siger er et resultat af LRAD’erne. The Epoch Times har dog ikke været i stand til uafhængigt at verificere disse påstande. (2)
Det er ikke første gang
Tidligere rapporter om skader forårsaget af LRAD’er, såsom det permanente høretab og nerveskader, som professor Karen Piper led under G-20-protester i Pittsburgh i 2009 (3), var tilsyneladende resultatet af aktiveringen af enhedernes alarmfunktioner.
Talsmanden for ACT Policing fortalte Fact Check, at alarmfunktionen ikke blev brugt under de seneste Canberra-protester.
LRAD’erne blev kun brugt til at formidle spoken word-beskeder,” tilføjede han.
Uanset om enhederne udsendte skadelige lyde i løbet af weekendens protester, forklarede Dr. Parker, at deres tilstedeværelse kunne opfattes som en intimideringstaktik, en praksis, der ikke var begrænset til Canberra-politiarbejde.
Han pegede på indsættelsen og brugen af LED’er ved Black Lives Matter-protester i Sydney i 2020 samt lignende demonstrationer i udlandet. (4)
“Dette er ikke en ny ting, der bliver rettet mod anti-vax-demonstranter,” sagde han. “Det er sket i rigtig, rigtig lang tid ved antiracistiske protester.” (5) 
Kilder:
1) https://www.theepochtimes.com/australian-police-confirm-use-of-lrad-sonic-weapon-at-protest-against-covid-19-vaccine-mandates_4280693.html
2) https://www.facebook.com/1793093872/videos/pcb.1293807367696684/236135888730610
3) https://www.aclupa.org/en/cases/piper-v-city-pittsburgh-et-al
4) http://honisoit.com/2020/07/thousands-protest-to-end-black-deaths-in-custody/
5) https://www.abc.net.au/news/2022-02-18/coronacheck-sonic-weapons-lrad-police-canberra-protests/100839612
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/naar-elektronikken-bliver-til-vaaben/

FE’s og PET’s hemmeligheder…
Hemmelige forsøg med trådløs påvirkning af hjernen kaldes biovåben. Omtales her i denne artikel af Johan Grann. Artiklen skulle have været bragt i Information. Johan Grann døde desværre pludseligt den 24. januar 2022, og artiklen blev ikke offentliggjort.
Links er tilføjet bl.a. ud fra Johan Grann’s henvisninger på FB.
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/elektronikken-som-vaaben/fes-og-pets-hemmeligheder/

For 5 år siden:
Tidl. minister Thor Pedersen: “Vi bliver behandlet og nummereret som kreaturer”

Uddrag fra artiklen:
“Det er urovækkende, når man ser, hvordan børn, unge og voksne fuldstændigt er bundet op på deres smartphones. De har abstinenser, hvis de må undvære den. De er blevet slaver af teknikken.
Det er første gang nogensinde, at lovgiver tvinger almindelige mennesker til at have en bestemt teknik. Der er intet lovkrav om, at man skal have en telefon. Der er intet lovkrav om, at man skal have et fjernsyn eller en radio. Der er ikke lovkrav om, at man skal have en avis. Men der er pludselig et lovkrav om, at man skal have en computer og være på nettet.”

Men man bryder i virkeligheden individets integritet. Det her er tvang, det er ikke noget man kan vælge eller fravælge.”
“Flere er begyndt at tale om det pengeløse samfund… Men det pengeløse samfund resulterer jo i registrering af dig, hver gang du bruger din købekraft.
“Derfor, debatten må tages, inden borgerne er gjort helt forsvarsløse. Hvor vi bliver nummereret som kreaturer og lukket ind i en fold.”
Om debatten blev taget tja. I hvert fald forsøger man fra den siddende regering at vende det hele på hovedet: Overvågning og kontrol er nemlig forudsætningen for vores frihed !?!?
Thor Pedersen (V) har været minister i flere regeringer (bolig-, indenrigs- og økonomiminister) og har været formand for Folketinget. Forlod Folketinget i 2011, da han undlod at genopstille.
Kilder:
https://www.bt.dk/politik/tidligere-minister-advarer-vi-bliver-behandlet-og-nummereret-som-kreaturer
Mere om overvågning se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/
 Telenor sælger millioner af menneskers persondata til Myanmars militærstyre. De bliver nu meldt til Datatilsynet

Den norske telekæmpe afviser at slette aktivister i Myanmars persondata, før de overdrager virksomheden til nye ejere med bånd til militærregimet.
Advokaten, der har indklaget Telenor til Datatilsynet over salget, undrer sig over, at Telenor føler sig forpligtet til at overholde love og regler fastsat af et militærdiktatur efter et kup.
Telenor vil formentlig allerede i uge 7 overlevere persondata for over 18 millioner mennesker i Myanmar til et selskab med bånd til landets brutale militærjunta.
Telenor har ifølge Danwatch ikke bekræftet datoen for salget.
Myanmars militærjunta er berygtet for at slå hårdt ned på landets demokratiske opposition – blandt andet ved hjælp af mobilovervågning.
Til dato har juntaen dræbt over 1500 kritikere, mens tusindvis sidder fængslet uden dom, ifølge NGO’en Association for Political Prisoners (Burma).Sands, et norsk advokatfirma, der specialiserer sig i datasikkerhed, har nu sendt en klage over Telenor til Datatilsynet i Oslo for brud på GDPR-lovgivningen, der skal beskytte netop persondata fra at havne i de forkerte hænder.
Overleveringen af brugerdata til militærstyret er ikke kun uetisk, det er også ulovligt.
“GDPR-lovgivningen handler om at beskytte borgeres data. Her taler vi om liv og død for potentielt 18 millioner mennesker i Myanmar. Vi ved, at mange aktivister og menneskerettighedsforkæmpere har benyttet Telenor, netop fordi de har lovet, at de ikke bidrager til menneskerettighedsbrud”, siger advokat Joseph Wilde-Ramsing.
Sands klager på vegne af en anonym Telenor-kunde, der også er menneskerettighedsaktivist i Myanmar.
Kilder:
1) https://danwatch.dk/perspektiv/telenor-myanmar/
2) Derfor er det ulovligt:
https://danwatch.dk/advokat-bag-telenor-klage-derfor-er-salg-af-persondata-til-myanmars-militaerstyre-ulovligt/
3) Læs også
https://danwatch.dk/undersoegelse/kupmagere-har-adgang-til-persondata-fra-telenor/

Sundhedskonsekvenser

Sammenhæng mellem mobiltelefoni og nedsat fertiliteten. Bær aldrig din mobiltelefon i bukselommen! 

En ny koreansk undersøgelse bekræfter sammenhængen mellem brugen af ​​mobiltelefoner og nedsat fertiliteten. Forskerne fandt et fald i kvaliteten af ​​sædceller hos mænd: Smartphones forringer sædkvaliteten ved at reducere deres motilitet, levedygtighed og koncentration. Langvarig brug af mobiltelefon er en faktor, der skal betragtes som en årsag til nedsat sædkvalitet. 
Meta-analysen blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental Research efter en peer-reviewed publikation. (1)
Fra Pressemeddelelsen, der blev offentliggjort i EurekAlert! den 24. januar 2022: (2)
Meta-analysen fra 2011
Ifølge en meta-analyse fra 2011 indikerer data fra tidligere undersøgelser, at RF-EMW’er udsendt af mobiltelefoner forringer sædkvaliteten ved at reducere deres motilitet, levedygtighed og koncentration. Denne metaanalyse havde dog et par begrænsninger, da den havde lave mængder af in vivo-data og betragtede mobiltelefonmodeller, der nu er forældede.
Den nye undersøgelse
I et forsøg på at bringe mere ajourførte resultater frem, gennemførte et team af forskere ledet af adjunkt Yun Hak Kim fra Pusan ​​National University, Korea, en ny metaanalyse af mobiltelefoners potentielle virkninger på sædkvaliteten. De screenede 435 undersøgelser og optegnelser offentliggjort mellem 2012 og 2021 og fandt 18 – der dækkede i alt 4280 prøver – som var egnede til de statistiske analyser. Deres papir blev gjort tilgængeligt online den 30. juli 2021 og blev offentliggjort i bind 202 af Environmental Research i november 2021.
Samlet set indikerer resultaterne, at brug af mobiltelefon faktisk er forbundet med nedsat sædmotilitet, levedygtighed og koncentration. Resultaterne er mere raffinerede end de fra den tidligere meta-analyse takket være en bedre undergruppeanalyse af dataene. Et andet vigtigt aspekt, som forskerne undersøgte, var, om højere eksponeringstid for mobiltelefoner var korreleret til lavere sædkvalitet. De fandt dog, at faldet i sædkvalitet ikke var signifikant relateret til eksponeringstiden – blot til eksponeringen for selve mobiltelefonen. I betragtning af, at resultaterne var konsistente på tværs af både in vivo og in vitro (dyrkede sperm) data, advarede Dr. Kim:
“Mandlige mobiltelefonbrugere bør stræbe efter at reducere mobiltelefonbrug for at beskytte deres sædkvalitet.”
Det er på høje tid
Når vi ved, at antallet af brugere af mobiltelefoner kun vil stige i fremtiden, er det på høje tid, vi begynder at overveje eksponeringen for RF-EMW som en af ​​de underliggende faktorer, der forårsager en reduktion i sædkvaliteten blandt den mandlige befolkning. 
Med den hastighed teknologier udvikler sig, bemærkede Dr. Kim, at “yderligere undersøgelser vil være nødvendige for at bestemme effekten af ​​eksponering for EMW’er udsendt fra nye mobiltelefonmodeller i det nuværende digitale miljø.” 
Bundlinjen er, at hvis du er bekymret for din fertilitet (og potentielt andre aspekter af dit helbred), vil det være en god idé at begrænse dit daglige mobiltelefonbrug.
Kilder:
1) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121010781?via%3Dihub 
2) https://www.eurekalert.org/news-releases/941005 
Se mere her:
Læg ikke længere din mobiltelefon i lommen:
https://www.phonegatealert.org/en/dont-put-your-cell-phone-in-your-pocket-anymore
Liste over mobiltelefoner med ikke-kompatible SAR værdier, der er fjernet eller opdateret i Frankrig:
https://www.phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france 
Om grænseværdier og mobiltelefoner:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/ 

Hvordan forskning i radiofrekvent stråling og blod-hjerne-barrieren blev lukket ned – igen 

Refleksioner i forbindelse med Leif Salfords 80-års fødselsdag og om Workshoppen på Reisenburg, ICNIRP samt våben- og teleindustriens særlige interesser. Beretningen er fra Microwave News, fortalt af Louis Slesin, ph.d. som gennem mere end 40 år har stået bag Microwave News.
Læs hele artiklen her:

https://nejtil5g.dk/industrien-uafhaengig-eller-stoettet-forskning/hvordan-forskning-i-blod-hjerne-barrieren-blev-lukket-ned-igen/

Mobilmaster er ikke bare grimme – de er også farlige for dit helbred

“I 2014 offentliggjorde den japanske læge Tetsuharu Shinjyo et før-og-efter-studie (1), der er en varsel om den retning, som verden skal gå. Han vurderede helbredet for beboerne i en lejlighedsbygning i Okinawa, på hvis tag mobiltelefonantenner havde været i drift i en årrække. Et hundrede og toogtyve personer, der repræsenterede 39 af de 47 lejligheder, blev interviewet og undersøgt.
Inden fjernelse af antennerne led 21 personer af kronisk træthed; 14 fra svimmelhed, vertigo eller Ménières sygdom; 14 af hovedpine; 17 fra øjensmerter, tørre øjne eller gentagne øjeninfektioner; 14 af søvnløshed; 10 af kronisk næseblod.
Fem måneder efter at antennerne blev fjernet, var der ingen i bygningen, der var kronisk trætte. Ingen havde længere næseblod. Ingen havde øjenproblemer. Kun to havde stadig søvnløshed. Den ene led stadig af svimmelhed. Den anden havde stadig hovedpine. Tilfælde af gastritis og glaukom var forsvundet.
Ligesom beboerne i denne bygning før undersøgelsen ikke vidste det, ved størstedelen af ​​menneskene i verden i dag ikke, at deres akutte og kroniske sygdomme i høj grad er forårsaget af elektromagnetisk forurening. De taler ikke med hinanden om deres helbredsproblemer, og er uvidende om, at de deles af mange af deres naboer.”

– Arthur Firstenberg, Den usynlige regnbue (2)
Kilder:
1) Shinjyo 2014: Significant Decrease of Clinical Symptoms After Mobile Phone Base Station Removal
https://www.scribd.com/document/285584605/Shinjyo-2014-Significant-Decrease-of-Clinical-Symptoms-After-Mobile-Phone-Base-Station-Removal
2) https://nejtil5g.dk/arthur-firstenberg-den-farligste-teknologi-der-nogensinde-er-opfundet/
Se den nye svenske undersøgelse her:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/casestudie-5g-giver-mikroboelgesyndrom/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/  

Mikrobølgestråling fra mobilmaster på hustage gav medicinske symptomer i overensstemmelse med mikrobølgesyndromet

Den første undersøgelse nogensinde om sundhedsvirkningerne af 5G-stråling på mennesker viser, at 5G forårsager typiske symptomer på mikrobølgesyndrom samt en massiv stigning i mikrobølgestråling. Casestudiet bekræfter endnu en gang, at stråling langt under det af myndighederne tilladte forårsager dårligt helbred.
Studiet er publiceret i tidsskriftet Medicinsk Access nr. 1/2022 (a) og er udført af onkologen og forskeren Lennart Hardell fra Forskningsfonden for Miljø & Kræft og Mona Nilsson fra Strålskyddsstiftelsen. 
Undersøgelsen omhandler de helbredsmæssige konsekvenser for en mand og en kvinde, der fik sat en 5G-mast op direkte over deres lejlighed, kun 5 meter over soveværelset.
Du finder hele studiet her:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/casestudie-5g-giver-mikroboelgesyndrom/

MOBI-kids: Forskningsmillioner ud af vinduet

Det store forskningsprojekt MOBI-kids skulle afklare, om mobiltelefoner kunne være kræftfremkaldende hos børn. EU bevilgede millioner  og projektet fik stor omtale og megen prestige.
Den type forskning tager mange år. Her, syv år efter, at dataene blev indsamlet, er rapporten nu tilgængelig. 
RAPPORTEN VISER HIMMELRÅBENDE, AT JO MERE MOBIL FORBRUG, JO MINDRE ER CHANCEN FOR HJERNEKRÆFT! EN OPDAGELSE, SOM IKKE ENGANG FORSKERNE SELV TROR PÅ.

Læs den fulde artiklen her:
https://nejtil5g.dk/boern-og-unge/mobi-kids-forskningsmillioner-ud-af-vinduet/


FRANKRIG:
Sejr til ofrene for de elektromagnetiske stråler fra LINKY (det franske SMART METER system):
Den franske el-distributør ENEDIS har opgivet sin kassationssag 
De tretten ofre for de elektromagnetiske stråler havde allerede fået medhold i både første instans (1) og efter appelsagen (2), om at ENEDIS (fransk el-distributør (a) skulle installere en filterenheder for at beskytte ofrene mod de elektromagnetiske felter, der genereres af CPL-båndet, som er forbundet med Linky-måleren. En måler der bliver annonceret som en del af den grønne omstilling. (b)  
ENEDIS havde først anlagt sag ved Kassationsretten. Men efter at have analyseret ofrenes argumenter – støttet af Robin des Toits-foreningen – annullerer promotoren af ​​LINKY sin appel (3) for at undgå afvisning. Hans dom er dermed stadfæstet.
Det fremgår af pressemeddelelsen fra Robin de Stoits.
 (c) (d)
Tre gange sejr
Elektricitetsdistributøren ENEDIS var først blevet beordret til at ordne elektriciteten hos ofrene for elektrohypersensitivitet (EHS) og var herefter blevet pålagt erstatning på 500 euro pr. forsinkelsesdag (2) af Bordeaux Court of Appeal, for endelig at opgive sagen ved Kassationsretten. (3) 
Udmattelses spillet 
ENEDIS ville drage fordelen ved at udmatte ofrene, som var tilbageholdende med at investere i et forsvar ved Kassationsretten (4). De havde dog ikke regnet med at Robin des Toits-foreningen, besluttede at støtte både moralsk og økonomisk. (5)
Et håb om beskyttelse af EHS-ofre
“Vi kan kun glæde os over dette store skridt fremad, som vi håber bliver en milepæl. Det er dog en etapesejr, og vi skal ikke kun stoppe forurening af EHS-huse, men også udskiftet de fejl installerede Linky-målere med ikke-kommunikerende målere. I forlængelse heraf bør disse foranstaltninger gælde for enhver bruger, også ikke-EHS ramte, der anmoder om dem.” Lyder det fra Patrice Goyaud, sekretær for Robin des Toits-foreningen. 
Et af ofrene Odile Lurton tilføjer:
“Mens vores verden befinder sig i samfundets greb, der kun er interesseret i deres profit og aldrig i mennesker og deres pluralitet, er denne sejr over Enedis, selvom det ser ud til at være en dråbe i havet, bærer af håb for alle dem, EHS eller ej , der ønsker at se deres valg med hensyn til livskvalitet og sundhed respekteret.”
Kilder og noter:
a) https://www.enedis.fr/notre-entreprise
b) “Energistyring er blevet en nødvendighed for at bevare planetens ressourcer. Linky-kommunikationsmåleren gør det muligt at styre forbruget og dermed regningen. Takket være en præcis vision om deres daglige forbrug på kundeområdet eller på applikationen “Enedis ved min side” kan alle nu handle i forhold til deres deres vaner og spare energi.”
https://www.enedis.fr/le-compteur-linky-un-outil-pour-la-transition-ecologique
c) Pressemeddelelsen fra den 27. januar 2022:
https://www.robindestoits.org/attachment/2262768/
d) Robin des Toits er en national forening, hvis formål bla. er at oplyse om de sundhedsmæssige, miljømæssige og samfundsmæssige virkninger af teknologier, der udsender kunstige elektromagnetiske bølger samt at opnå lokale, nationale og internationale bestemmelser, der sikrer beskyttelsen af folkesundheden over for disse teknologier.
https://www.robindestoits.org/
1) https://linky.palace.legal/ressources/TGI-de-Bordeaux.pdf 
2) https://linky.palace.legal/ressources/linky-ca-bordeaux.pdf 
3) https://www.robindestoits.org/attachment/2262542/ 
4) https://www.robindestoits.org/attachment/2262543/ 
5) https://www.robindestoits.org/EHS-ROBIN-DES-TOITS-SOUTIENT-DES-PLAIGNANTS-EHS-EN-CASSATION-23-10-2021_a3084.htm

Internet of Bodies

Internet of Bodies (IoB) og dig 

Internet of Bodies (IoB) er den biologiske forlængelse af Internet of Things (IoT), der bragte os førerløse biler og smarte huse. Begge er en del af planerne for menneskehedens fremtid som udtænkt af eliterne fra World Economic Forum (WEF) og deres ynglingsprojekt, den 4. industrielle revolution (4IR), en del af Great Reset.
Læs heler artiklen her:
https://nejtil5g.dk/internet-of-bodies/internet-of-bodies-iob-og-dig/

5G

Er 5G virkelig værd at udvikle

Den massive investering, der kræves for at få 5G op at køre, får mange mennesker til at se nøje på deres budgetter og værdien af ​​teknologien, siger Dr. Ramsey Faragher, grundlægger og administrerende direktør for Cambridge-baserede Focal Point Positioning. (1)
Vægten og strømforbruget
Vægten af ​​5G-teknologi, der tilføjes til master, er den første udfordring, siger GPS-eksperten, hvis ‘superkorrelations’-teknologi dramatisk forbedrer GPS-nøjagtigheden.
“Den fysiske infrastruktur i jorden skal ændres, hvis masterne ikke er stærke nok til at holde 5G-strukturerne,” bemærker Dr. Faragher. “5G kan bruge fem gange mængden af ​​det strømforbrug, der bruges i øjeblikket og er meget tungere – ikke alle eksisterende master kan understøtte disse ændringer.”
Kontroversiel teknologi
Men teknologien er enormt kontroversiel, med bekymringer om øget eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) på den ene side overfor dem, der siger, at risiciene er ubetydelige. I midten er findes de, der mener, at vi ikke har nogen grund til at tro, at teknologien er sikker.
5G er simpelthen ikke nødvendig
En anden opfattelse er, at 5G simpelthen ikke er nødvendigt. Dr. Faragher siger, at William Webbs bog, The 5G Myth, “fortæller, at 5G dybest set ikke er nødvendig”. Prof Webbs argument er, at 4G stadig ikke er blevet udnyttet fuldt ud og burde være det, før omkostningerne ved 5G bliver forsvarlige. Se også Miguel Comas artikel der kommer med konkrete eksempler. (2)
Ifølge Dr. Faragher skal effektiviteten forbedres:
“Vi forsøger at komme til bunds i, hvor nyttige vi kan være for 5G,” siger han. “Den involverede Massive MIMO er meget kostbar.”
MIMO – Multiple Input/Multiple Output – henviser til brugen af ​​flere sendere og modtagere (flere antenner) på trådløse enheder for at forbedre ydeevnen.
“Det udstyr, der kræves til masterne, er meget tungt og bruger meget strøm, så netværksoperatørerne søger at sænke omkostningerne, og der findes en anden metode.”
“Elektronisk strålestyring er, når håndsættet fortæller masten, hvor den befinder sig. Masten lader en smal stråle pege mod telefonen og holder den i gang, mens du bevæger dig. Denne metode er billigere med hensyn til strøm samt i størrelsen af ​​de nødvendige master, såvel som mængden af ​​den databehandling, der kræves – men enheden skal være meget nøjagtig for at kunne fortælle masten om din placering, men det ville medføre lavere omkostninger og højere effektivitet. Vi er opmærksomme på det: Det er vigtigt at tale med folk der er involveret i teknologien på nuværende tidspunkt.”
“Traditionel 4G-sektorering bruger tre 120-graders stråler til at dække alle retninger rundt om masten.” For at give dig højere båndbredder “dedikerer 5G mere af frekvensen til dig ved kun at bruge en meget smal 20-graders stråle – i stedet for 120 – og når du bevæger dig rundt, skal denne stråle styres for at blive ved med at pege på dig. En måde at aktivere det på er, at telefonen bliver ved med at fortælle masten præcis, hvor den er – indendørs eller udenfor. Så en præcis positionering er meget vigtig.”
Focal Point Positioning blev startet i 2015 og virksomheden er ved (dvs. marts 2020) at forhandle en licensaftale med et større smartphone-firma og har underskrevet en aftale med en større chipproducent, som vil inkludere superkorrelationsfunktioner i 2021-smartphones, og derved sikre, at de nagende problemer med ikke at kunne bruge din smartphone i travle områder eller butikker vil snart blive permanent udryddet. 
Kilder:
1) https://www.cambridgeindependent.co.uk/business/is-5g-really-worth-developing-9103815/
2) https://wsimag.com/science-and-technology/64670-how-deep-is-5g-fake-news
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/er-det-umagen-vaerd-at-udvikle-5g/

INDIEN:
Skuespilleren og miljøforkæmperen Juhi Chawla’s 5G-andragende er ikke “useriøs”: Retten sletter en dommers bemærkning 

Delhi High Court ophævede den 27 januar 2022 bemærkninger fra en dommer mod skuespilleren og miljøforkæmperen Chawla om, at hun havde anlagt sagen, der anfægtede etableringen af ​​5G trådløse netværk i landet grundet sundhedsrisici, blot for at få opmærksomhed. (1)
Andragendet, der blev taget op den 2. juni 2021, var rettet mod regeringen og Science and Engineering Research Board (SERB), bl.a. for at certificere, at implementering af 5G-teknologi til cellulær kommunikation ikke udgør nogen rimelig risiko eller fare. (2)
Juhi Chawla havde bedt High Court i Delhi om en videnskabelig undersøgelse af eventuelle bivirkninger af den radiofrekvent stråling der udsendes af mobiltelefoner ved hjælp af 5G-teknologi på ‘sundhed, liv, organer eller lemmer hos voksne og børn samt flora og fauna’ før det officielt blev udrullet i landet.
Dommerne Vipin Sanghi og Jasmeet Singh tillod Juhi Chawlas appel og tilsidesatte den enlige dommerkendelse af 4. juni 2021, hvor Juhi Chawla og to andres sager blev afvist med de bemærkninger om, at det var “mangelfuldt”, “misbrug af loven” samt handlede om at “få omtale”.
Dommerne reducerede også de omkostninger, der blev pålagt Juhi Chawla fra 20 lakh til 2 lakh (1 lakh svarer ca. til 8.900 kr.), og udtalte, at Juhi Chawla ikke tog 5G-problemet op på en “useriøs og afslappet måde”.
Skuespilleren, der var til stede ved den virtuelle høring, meldte sig frivilligt til at arbejde med Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) for at styrke den marginaliserede del af samfundet.
Kilder:
1) https://www.ndtv.com/india-news/5g-lawsuit-judges-remark-on-actor-juhi-chawla-expunged-her-penalty-reduced-2732369
2) https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/juhi-chawla-moves-delhi-high-court-on-5g-technology/article34691006.ece

Kate Singer dokumenterer her, at det ikke bare er strålingen fra mobilmasterne, vi skal bekymre os om.

Mobilmaster der kollapser grundet stormvejr, for høj egenvægt, master der bryder i brand grundet fejl i installationen, svejsebrande o.a. (1) Kate Singer (2) stiller spørgsmål om opsætningen af masterne og deres sikkerhed er professionelt evalueret og certificeret inden ibrugtagning? Samt om hvem der ved evt. konkrete hændelser faktisk bærer erstatningsansvaret – grundejeren, teleselskabet og/eller kommunen?
Lovgivningen og regler efter danske forhold finder du her:

https://ens.dk/ansvarsomraader/radioudstyr-apparater/regler-paa-omraadet
Kilder:
1) https://www.ourweb.tech/fires-and-collapses/
2) Katie Singer skriver om energi, udvinding, giftigt affald samt drivhusgasser, som er involveret i fremstilling af computere, teleinfrastruktur, elektriske køretøjer og andre elektroniske teknologier. Hun mener, at hvis du ikke er klar over, at du er en del af problemet, så kan du heller ikke være en del af løsningen. Hun skriver i øjeblikket om natur, demokrati og teknologi for Wall Street International Magazine.
Se mere på www.DearGreta.com og www.ElectronicSilentSpring.com.

Big Tech presser 5G frem

5G kræver, at millioner af nye cellulære antenner kaldet “small cells” sættes op i vores kvarterer og lige foran vores hjem.
5G-antennerne skal forbindes med milliarder af nye trådløst tilsluttede “smarte” enheder, kaldet Internet of Things (IoT). Forskere advarer om, at energiforbruget af 5G og IoT formodes at stige enormt.70.2 million “small cell” mobilmaster vil være opsat i 2025 (2)
500 billion devices forventes forbundet til internettet i 2030 (3)
8.9 billion smartphone abonnementer på verdensplan i 2024 (4)
60% stigning om året i produktion af trådløse perifere enheder (Wi-Fi/Bluetooth højttalere, devices, bærbare) (5)
700% stigning i den globale mobil datatrafik mellem 2017 og 2022 (6)
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/smart-er-ikke-smart/

SpaceX

 SpaceX mister op til 40 Starlink-satellitter på grund af solstorm

– Elon Musks SpaceX forventer at miste næsten hele værdien af de opsendte Starlink-satellitter, efter en storm skabt af solen ramte jordens atmosfære.
– SpaceX opsendte 49 Starlink-satellitter den 3. februar, men “op til 40 satellitter” vil gå tabt på grund af den geomagnetiske storm.
– SpaceX afslører ikke de nøjagtige omkostninger med Starlink-satellitterne eller deres Falcon 9-opsendelser, men at miste størstedelen af ​​missionen kan være et økonomisk slag på op mod $50 millioner, baseret på tidligere udtalelser fra virksomhedens ledelse.
Det skriver CNBC den 9. februar 2022. (0)
Opsendelsen
Elon Musks (1) SpaceX opsendte 49 Starlink-satellitter med en Falcon 9-raket den 3. februar. Missionen lykkedes i og med at satellitter blev sat i kredsløb, men dagen efter indtraf katastrofen, da en geomagnetisk storm skabt af solen ramte jordens atmosfære. Da Starlink-satellitterne var i et lavt kredsløb, og vil “op til 40 af satellitterne” ifølge SpaceX gå tabt og brænde op i jordens atmosfære.
Formålet med Starlink (2) er at bygge et sammenkoblet netværk med tusindvis af satellitter der skal levere højhastighedsinternet overalt på jorden. SpaceX har til dato opsendt omkring 1.900 Starlink-satellitter og har omkring 145.000 brugere af deres tjeneste. (3)
Solstorme
En solstorm, også kaldet geomagnetisk solstorm (CME), er en midlertidig forstyrrelse af jordens magnetosfære forårsaget af en storm af ladede partikler (kaldet en plasmasky) udsendt fra solen.Jordens magnetiske skjold fanger solstormens energi i jordens øvre atmosfære og varmer den op, dermed bliver den tættere, hvilket igen øger modstanden for satellitter i lav kredsløb om jorden. Udover at ødelægge satellitter kan det også føre til svigtende radiokommunikation og omfattende strømsvigt. (4)
Ifølge SpaceX fik “eskaleringshastigheden og sværhedsgraden af ​​stormen den atmosfærisk luftmodstand til at øge” så meget som 50% mere, end satellitterne typisk møder i lav kredsløb. Efter at den øgede atmosfæriske luftmodstand blev opdaget, blev satellitterne sat i en fejlsikker tilstand, hvor rumfartøjet roterer for at reducere luftmodstanden.
Omkring 10 af Starlink-satellitterne forventes at overleve og stige op til deres beregnede destinationsbane.
Ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) blev solstormen genereret af et soludbrud den 29. januar og den 2. februar, dagen før SpaceX blev opsendt udsendte man en advarsel.
Der er i gennemsnit 1.700 sådanne G1-storme (en skala fra 1 – 5) i løbet af en 11 år lang solcyklus.
Ifølge Erika Palmerio – en rumvejrforsker ved Predictive Science, er det ”en ganske almindelig situation med hensyn til geomagnetisk aktivitet” at se en storm, med den styrke, der slog Starlink-satellitterne ud.
Et økonomisk tab
SpaceX afslører ikke de nøjagtige omkostninger ved dets Starlink-satellitter eller dets Falcon 9-opsendelser, men at miste størstedelen af ​​missionen kan være et økonomisk slag på op mod $50 millioner.
SpaceX har tidligere afsløret, at når de genbruger deres Falcon 9-raketter, er prisen pr. opsendelse omkring $28 millioner til $30 millioner. (5) For satellitternes vedkommende har man udtalt, at et estimat på $1 million omkostninger pr. rumfartøj var “langt væk.” (6) Halveres ​​dette skøn til $500.000 pr. satellit – vil tabet af omkring 40 satellitter være omkring $20 millioner værd.
McDowell, en astrofysiker ved Harvard Smithsonian Center for Astrophysics udtaler, at tabet er betydeligt for SpaceX, da man “i forhold til historiske satellitopsendelser” har “været ret succesfuld.”
Kilder:
0) https://www.cnbc.com/2022/02/09/spacex-losing-starlink-satellites-due-to-geomagnetic-space-storm.html
1) Elon Muskhttps://da.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
2) https://www.cnbc.com/2022/02/02/spacex-starlink-premium-satellite-internet-tier-at-500-per-month.html
3) https://www.cnbc.com/2022/01/06/spacex-starlink-internet-service-has-more-than-145000-users-so-far.html
4) I 1859 sendte en kraftig solstorm enorme udbrud til jorden i den første registrerede begivenhed af sin art. Telegrafsystemer over hele den vestlige verden svigtede, og der kom rapporter om operatører, der fik stød fra de enorme mængder elektrisk strøm, der blev tvunget gennem ledningerne. https://www.newscientist.com/article/2150350-a-tech-destroying-solar-flare-could-hit-earth-within-100-years/
5) https://www.cnbc.com/2020/04/16/elon-musk-spacex-falcon-9-rocket-over-a-million-dollars-less-to-insure.html
6) https://www.cnbc.com/2019/10/27/spacex-president-we-will-land-starship-on-moon-before-2022.html 

De sociale medier

Zuckerberg truer: Vi kan blive nødt til at lukke Facebook og Instagram i Europa 

Nu er det ikke bare Facebooks interne censurregler, der kan udelukke os fra Facebook.
Hvis regler for dataoverførsel mellem Europa og USA skærpes, kan Facebook og Instagram nemlig blive nødt til at lukke sine sociale medier Facebook og Instagram i Europa, lyder det fra techvirksomheden Meta.

Det kan ske, hvis Meta ikke længere må bruge servere i USA til at lagre europæisk data. Sådan lyder det i en rapport fra Meta, det tidligere Facebook, der udkom fredag i forbindelse med virksomhedens seneste kvartalsrapport.
Problemerne udspringer af en manglende aftale om transatlantisk dataoverførsel. EU-domstolen vendte nemlig i sommeren 2020 tomlen ned til Privacy Shield-aftalen, som på det tidspunkt var lovgivningsramme for overførsel af data mellem EU og USA.
Siden har området været uden en fast ordning.
Kan man ikke nå til enighed om en ny ramme for transatlantisk dataoverførsel, og der ikke findes alternativer, ’vil vi sandsynligvis ikke være i stand til at tilbyde vores produkter og tjenester, herunder Facebook og Instagram, i Europa’, skriver Meta.
Ifølge Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, handler det om at sætte begrænsninger for, hvordan data kan flyttes rundt i verden, og hvilke sammenhænge den indsamlede data bruges i.
»Så det er et opgør med, at der måske før i tiden var ret frie rammer, i forhold til hvad man kunne med data, og hvad man kunne høste og genbruge data til«.
Det skriver Politiken 6. febr. 2022.
Kilde:
https://politiken.dk/viden/Tech/art8607079/Vi-kan-blive-n%C3%B8dt-til-at-lukke-Facebook-og-Instagram-i-Europa#Echobox=1644210347


Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening

10. marts 2022
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Hermed forløberen for nyhedsbrevet for februar måned. I dag har jeg kun en ting på hjertet: 
Det fælles Europæiske BorgerInitiativ – “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”. 

Underskriftindsamlingen blev sat i gang den 1. marts, så vi har nu 1 år til at få indsamlet mindst 1 million underskrifter.

Det vil kræve en indsats af os alle med at få oplyst om og delt budskabet. Dels til os selv dvs. de slumrende kritiske mennesker der under corono tiden har glemt / fortrængt vores kamp mod 5G og elektromagnetisk stråling, men ikke mindst skal vi have fat på de mange aktive mennesker og NGO’er inden for miljø, natur og dyrebeskyttelse. Mange her har svært ved / ønsker ikke at forstå problematikken da de så også skal forholde sig til deres egen brug af smartphones, trådløse divices m.m. Her skal vores kommunikation være målrettet med miljøet, mod dyrelivet osv. 

Men her og nu er det DIG der skal underskrive Boger Initiativet samt oplyse dem du allerede kender og som er kritiske.   “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”: Det europæiske borgerinitiativ påbegyndte den 1. marts indsamlingen af 1 mill. underskrifter 

Borgerinitiativet Initiativet opfordrer EU Kommissionen til at foreslå lovgivning om beskyttelse af borgerne og miljøet mod truslerne indenfor 3 områder:

Mennesker, fauna og flora skades af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering giver ikke tilstrækkelig beskyttelse, især ikke til sårbare personer (f.eks. børn, gravide kvinder, patienter og ældre), dyr, bestøvende insekter og planter. Vedtag regulering for at beskytte alt liv mod radiofrekvens- og mikrobølgestråling. Hundredvis af fagfællebedømte videnskabelige studier, som er gennemført uafhængigt af industrien, bl.a. den seneste forskning, beviser, at højfrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) har skadelig biologisk effekt ved værdier, der er millioner af gange under de nuværende grænser. Vi kræver, at forsigtighedsprincippet anvendes på RF EMF for at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod denne risiko. Herefter kommer 10 forskellige lovforslag til konkrete lovændringer.

Med 5G vil antallet af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Ikkebæredygtigt energiforbrug, strålingsemissioner, skadelig minedrift og forurening vil følge, hvilket vil udgøre en trussel mod biodiversiteten og bevaring af naturtyper. Vedtag strengere regulering for at beskytte miljøet mod alle virkninger af 5G og digitalisering. Indførelsen af 5G og tingenes internet er langt fra at være et skridt i retning af en energieffektiv og bæredygtig fremtid – tværtimod vil de høj grad medvirke til forurening og ressourceudtømning. I 2025 kan anvendelsen af disse teknologier tegne sig for 20 % af verdens elforbrug. Herefter kommer 8 forslag til EU lovgivningen.

5G muliggør en omfattende dataindsamling og overvågning af forbundne enheder. Dette vil øge risikoen for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens. Iværksæt effektiv databeskyttelse for at sikre vores ret til privatlivets fred, sikkerhed og frihed. Den nuværende databeskyttelse er utilstrækkelig i et scenarie, hvor “tingenes og kroppenes internet” vinder frem, dvs. hvor alle enheder indsamler vores data 24/7, så de kan behandles som big data af kunstig intelligens, som bevisligt reproducerer og forværre forskelsbehandling. Det er desuden ekstremt bekymrende, at 70 % af alle investeringer i 5G går til overvågningssystemer, herunder ansigtsgenkendelseskameraer og droner. Herefter kommer 5 forslag til EU lovgivningen.

STØT OP – SKRIV UNDER – OPLYS ANDRE
Skriv under her: https://signstop5g.eu/da#sign
16. februar 2022
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Januar måned er lang og mørk. Februar er kort men også mørk, selvom lyset begynder at kunne anes. Det er ikke derfor, at nyhedsbrevet først dukker op i jeres indbakke her langt henne i februar, – men alligevel. At opdatere videnscentrets hjemmesiden, samt opdage i sin tid blev skruet omvendt sammen end den er designet til (noget med forskellen på sider og indlæg), opsætning af  nyhedsbrevet samt alt det løse, kræver energi. En energi, der kan være lidt svær at hive frem i den mørke tid. Og så alligevel modsætningsfyldt for som antydet tidligere, venter der forude lys og gode energier bl.a. med igangsætningen af det Europæiske Borgerinitiativ (ECI’en) her pr. 1. marts. Det kommer I til at høre meget mere om lige om lidt.
Foreløbigt et emnemæssigt langt nyhedsbrev for januar, men midt i februar.    
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Støt Olle Johansson
– Lever vi i et demokrati?
– The Great Reset – konspiration eller faktum
– Hvordan tænker politikere
– Børn
– SMART METER
– 5G og sundhedsrisici
– Retssikkerhed og hacking
– Lobbyvirksomhed
– Vores kontanter
– Internet of Bodies
– Smart Oceans
– Satellitopsendelser
– Klima og miljø
– Flytrafikken 
– Bier og andre dyr
– Energistyrelsen og deres pjece

Opfordring til at støtte Professor Olle Johanssons igangværende forskning

Finansieringen til EMF-forskning er sparsom. Uden fortsat forskning kan vi ikke komme videre, og fremtiden ser virkelig sort ud.Donationer vil blive brugt til at støtte professor Johanssons igangværende og snart påbegyndte, samarbejdsprojekter
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/professor-olle-johansson/

Lever vi i et demokrati?

Regeringerne bør teste 5G og bevise, at det er sikkert, før de udsætter menneskeheden for det 
Fakta:
En undersøgelse offentliggjort i 2019 er en af mange, der påpeger, at passende sikkerhedstest er nødvendig og bør være påkrævet, før 5G-teknologien udrulles.
Det er ligeledes en af mange undersøgelser, der påpeger, at denne type stråling har skadelige biologiske virkninger på alle livsformer.
Prøv at reflekter over dette: Hvorfor blev der ikke udført passende sikkerhedsundersøgelser af industrien og regeringen før udrulningen af 5G og andre trådløse teknologier? Hvorfor bliver sikkerhedsproblemer ofte stemplet som en “konspirationsteori” inden for mainstream og i de fleste tilfælde ikke bliver anerkendt? Artiklen er fra Pulse 2. januar 2022.
Se mere her: 
https://nejtil5g.dk/lever-vi-i-et-demokrati/
 
The Great Reset – konspiration eller faktum

Læs Thomas Aastrup Rømer’s, lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet, undersøgelse af The Great Reset og ikke mindst forbindelsen mellem Danmark og The Great Reset.
The Great Reset er bestemt ikke nogen “konspirationsteori”, lyder det, men den er derimod forbundet med den såkaldte transhumanistiske ideologi, som har vundet stærkt fodfæste i dansk politik på forskellige måder.
Set med 5G kritiske briller er Danmarks samarbejde med WEF om bl.a. ”biotechnology” og præcisions-medicin og om det såkaldte ”internet of things” nok så interessant.
Danmark er dybt involveret
Thomas Aastrup Rømer viser i sine nedslag hvor involveret Danmark har været gennem længere tid, han nævner bl.a. Oprettelsen af Singularity University i 2016 og Disruptionsrådet i 2017 og igen som det første land i Europa i februar 2018 indgik Danmark en aftale med World Economic Forum (WEF). WEF er en stor og ekstremt magtfuld global interesseorganisation, der arrangerer årlige møder med verdens beslutningstagere og politikere i den Schweiziske by Davos, og har Klaus Schwab som stifter og direktør.
Danmarks aftale med World Economic Forum
Konkret forpligter aftalen mellem WEF og den danske stat til, at der samarbejdes om ”biotechnology” og præcisions-medicin og om det såkaldte ”internet of things”. Desuden samarbejdes om ”digital trade/cross border data, Artificial Intelligence/machine learning, Big Data, data ethics, autonomous vehicles, and blockchain”.
Denne konstellation af begreber peger direkte i transhumanistisk og singularistisk retning.
Transhumanistisk humanisme
I sit afsluttende filosofiske afsnit skriver Rømer:
Og den nye transhumanisme suppleres endda af en paradoksal transhumanistisk humanisme, som har et nærmest globalt-kommunistisk-teknologisk præg, hvor et abstrakt og kvantificeret ”wellbeing” sikres af data og global utilitarisme, som understøtter teknologiens overtagelse af politik og pædagogik. Tankegangen understøttes filosofisk af f.eks. den britiske transhumanist David Pearce, der ser den nye cyborg som et udtryk for en mere ultimativ menneskelighed, mens klassiske humanister, som f.eks. Roberto Manzocco og Robert Frodeman og faktisk også vores egen Svend Brinkmann, der trækker på britiske og centraleuropæiske åndstraditioner, er oprørte, ligesom jeg selv også er.” Spørgsmålet bliver hvor meget vi som befolkning og ikke mindst som mennesker ønsker at deltage. Ønsker vi virkelig at være statister i en fremtidsfilm?
Kilder:
http://www.thomasaastruproemer.dk/the-great-reset-konspiration-eller-faktum.html
Om Klaus-Schwab og WEF:
1) https://kis.ninja/2021/12/15/schwab-familiens-vaerdier-del-1/
2) https://kis.ninja/2022/01/15/schwab-familiens-vaerdier-del-2/
3) https://jyllands-posten.dk/topic/davos/ECE4984011/Klaus-Schwab-%E2%80%93-et-portr%C3%A6t/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/
Mere om det officielle Danmark her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/regering-og-styrelser/
 
Hvordan tænker politikere?
Gammel forskning: POLITIKERE IGNORER FAKTA


Det viser en en dansk forskningsundersøgelse tilbage fra september 2017.Det er ikke blevet bedre siden da, kan vi vist roligt konstatere, hverken blandt politikere eller befolkningen generelt.
»Man skulle tro, at en beslutningstager ville være tilbøjelig til at korrigere sine holdninger, når man udvider mængden af information, der klart peger i én retning. Men der sker faktisk det stik modsatte. De bliver mindre tilbøjelige til at fortolke informationerne korrekt, når der kommer mere af den – og det er i strid med, hvad vi forventede,«
Sådan siger Martin Bækgaard, der er lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Han står sammen med en gruppe kolleger bag undersøgelsen, der er blevet udgivet ved British Journal of Political Science.Martin Bækgaard anerkender, at politik i høj grad handler om holdninger. Alligevel mener han, at der fra politisk hånd er grund til i nogle tilfælde også at lade sig lede af fakta.
»Det nytter eksempelvis ikke at lave en folkeskole uden viden om undervisning eller klimapolitik uden viden om klimaet. Når vi skal vælge mellem forskellige alternativer, har holdninger en plads. Men det nytter ikke noget, at den temmelig sikre viden, vi har, slet ikke har en plads i diskussionen.«
Når fakta kan have den modsatte effekt hos modtagerne er det klart en anledning til at overveje hvilke kommunikationsformer, der kan bryde barrieren: følelses tilgange, personlige beretninger, humør osv.
Kilder:
https://www.information.dk/indland/2017/09/ny-forskning-afsloerer-politikerne-ignorerer-fakta-traekker-retning Forskningsrapporterne finder du her:
a) https://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/Afhandlinger/julian_christensen.pdf
b) https://pure.au.dk/portal/files/108468575/Post_print_The_Role_of_Evidence_in_Politics_2017.pdf
Om teleindustriens egne arbejdsmetoder se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/

Børn

Flere lande fraråder trådløs teknologi i børnehaver og skoler
Flere lande har indført love, der forbyder trådløs teknologi i børnehaver, og som begrænser eller forbyder brugen af Wi-Fi i grundskolen. De frygter, at børn bliver udsat for sundhedsrisici og kan tage skade af strålingen. I Norge (og i Danmark) bliver trådløs teknologi i stigende grad brugt af de yngste.
Mange småbørn kan bruge tablets, smartphones og pc’er længe før de kan læse og skrive – og nogle endda før de kan tale flydende. Mere og mere af barndommen – og af livet – bliver brugt på at sidde foran en skærm. Digital teknologi er på meget kort tid blevet en naturlig del af børns hverdag, både i hjemmet, i skolen og i børnehaven.
Det uddyber Ingrid Wreden Kåss i sin artikel i Bindersinitiativet:
https://binders.info/articles/134/Flere_land_frar__der_tr__dl__s__teknologi_i_barnehager_og_skoler.html
Se mere her, hvor du også finder artiklen oversat:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Hvad alle forældre og pædagoger bør vide: Digitale medier påvirker hjernens udvikling
En video til forældre, pædagoger, lærere og forældreaftener. Smartphones, tablet-pc’er, pc-spil – den verden, vores børn lever i, ændrer sig hurtigt. Hvad har børn brug for for at få en sund hjerneudvikling? Hvad er risikoen ved smartphones og surfing på internettet? Hvordan udvikler mobiltelefon- og internetafhængighed sig, hvad gør sensorisk overbelastning ved børn? Denne film viser, hvordan disse risici kan undgås.
Link til video: https://youtu.be/qhIbVZWNqNo
Se mere her:
Generelt om børn og unge: 
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
Om hjerneforskningen:
https://tabttraad.info/2020/11/26/nyt-studie-unge-hjerner-har-lavere-intelligens-i-mobilstralingens-tage/

Smart Meters

Kampen mod sundheds- og miljøskaderne fra elektromagnetisk stråling er den nye miljøkamp

For at det skal lykkes kræver det offentlig uddannelse – og træning af sundhedsprofessionelle, administratorer, ingeniører, journalister og andre, der er kommet bagud og har handlet efter gammel overtro. Imod os er kræfter, der har en interesse i at tænke inden for gamle dogmer, og som er, eller hellere vil være, vidensimmune. Og de vil være her, selv efter er vi holdt op med at tale om Corona, det skriver Einar Flydal.
Er du en af ​​dem, der undrer dig over, hvor stærkt beviset er for, at den svage stråling fra AMS-målere og anden elektronik – med og uden radiosendere – kan skade? Eller at strålingen ikke kan skade? Så bør du anskaffe den grønne bog nu!
“Halden-sagen”
Den nyeste bog oplister og forklarer de beviser, der blev brugt i “Halden-sagen” – en meget velforberedt sag. Der var 10 sagsøgere, som af helbredsmæssige årsager ikke ville have installeret en AMS-måler (Smart Meter). Klagerne tabte – af årsager som de og vi andre ikke kan acceptere. Sagen er derfor anket og kommer for appelretten til september.
Bogen indeholder også bevismateriale, som vil blive brugt i ankesagen. Og i den sag vil de – og vi – vinde! Det kan gøres ved blot at få beviserne på bordet.
Bogen: ‘Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning’
Bogen udsendes tirsdag den 1. februar. Oplaget er ret lille, og der kommer ikke noget nyt oplag. Vil du lære sagen at kende, så bestil bogen nu!
Bogen er på 64 sider plus 228 siders dokumentation – fra mails, breve, vidneudsagn og opsigtsvækkende dokumenter om, hvordan myndighederne og branchen har reageret.
Bogen er den tredje i en serie om sundheds- og miljøeffekter af smart målerne. Den passer fint i bogreolen med de to foregående. Du modtager den for kr. 350 inkl porto. Du kan bestille den (og andre bøger) via linket.(Fra 3. februar kan bogen også downloades gratis HER. Men vil du scrolle frem og tilbage mellem tekst, registre og bilag på skærmen? Det synes vi ikke er praktisk. Desuden: Meget stor fil. F.eks. kan ikke sendes som vedhæftet fil til e-mail.)
Bogen er baseret på et retsdokument, der er udarbejdet til ankesagen, efter at modparten, Elvia AS, krævede overblik over alle beviser, og hvad de skulle bevise.
Einar Flydal: cand.polit. & MTS (politolog og telestrateg), arbejdede i IKT-sektoren bl.a. som forsker og senior strategirådgiver i Telenor ASA og lektor ved NTNU. Siden han gik på pension i 2011, er han blevet en vigtig kritiker af norsk strålebeskyttelse.
Else Nordhagen: dr. scient, Informatics, arbejdede med IKT som universitetslektor, konsulent, iværksætter i apps og som seniorforsker hos SINTEF og Telenor ASA. Siden 2017 har hun samarbejdet med Flydal om stråling, miljø og sundhedsskader.
Link: https://einarflydal.com/2022/01/27/ams-skal-du-ha-bevisene-i-postkassa-er-det-na-du-bor-handle/

5G og sundhedsrisici

Ingen hjernestudier har undersøgt 5G: Det viser ny gennemgang af forskning
Tekst David Wedege
Mange el-overfølsomme i både Danmark og udlandet har bekymret sig over, om udrulningen af 5G kan forværre deres helbredstilstande og gøre det vanskeligere at opholde sig hjemme og i offentlige rum. Forskningen har slet ikke forsøgt at give svar, men videnskaben ved, at radiobølger påvirker hjernen målbart.
Det er visionen med 5G, at højere sendefrekvenser end hidtil skal anvendes til telefoni og til trådløst internet, men hvad siger forskningen om helbredsrisici ved telekommunikationens nye frekvenser?
En forskergruppe fra Estland har undersøgt forskningslitteraturens svar i et statsfinansieret estisk forskningsprojekt (1), og forskerne finder, at ingen hjernestudier i hele den videnskabelige forskningslitteratur har undersøgt, om kommende nye 5G-signaler kan have indvirkning på hjernen.
Presserende forskningsbehov
De såkaldte pionerfrekvensbånd i 5G, som udbredes senere i Danmark, er de frekvensområder, som ikke hidtil har været brugt til mobiltelefoni og trådløst internet.
De skal sende mellem mobiltelefon og mobilmast på frekvenser som 3,5 Gigahertz og 26 Gigahertz, men ingen forskning har undersøgt radiobølgers effekter på hjernen på frekvenser over 2,5 Gigahertz, viser den estiske undersøgelse.
Derfor konkluderer forskerne, at der er “presserende behov for både teoretisk og eksperimentel undersøgelse af 5G”. Og især de højeste frekvensområder som 26 GHz, der vil blive udrullet senere i 5G’s levetid som netværksgeneration.
Forskningslitteraturen kan altså ikke besvare, om signaler fra kommende 5G-antenner har indvirkning på menneskehjernen.
Konklusionen er hørt før
Flere gange før har videnskabelige forskningsgennemgange dumpet det sundhedsvidenskabelige grundlag for at kunne udrulle ny 5G-teknologi.I 2020 offentliggjorte Sundhedsrådet i Holland en forskningsgennemgang om 5G (2) og rettede i samme ombæring en række forespurgte anbefalinger til Hollands lovgivende parlament.
Sundhedsrådet i Holland konkluderede, at ingen relevant forskning havde undersøgt, om frekvensbåndet 26 GHz er forbundet med helbredseffekter.
Forskningskomitéen bag den hollandske rapport advarer derfor imod at udrulle 26 GHz-båndet i 5G, før forskning har afklaret, om der er risiko forbundet med det.
Minder om depressionstegn
Den estiske forskergruppe bag den seneste 5G-rapport har også undersøgt mobilsignalers indvirkning på hjernen i en forskningsgennemgang, som blev offentliggjort i 2021.Det er en etableret videnskabelig kendsgerning, at mobilstråling fra alle tidligere netværksgenerationer har indvirkning på hjernen og kan ændre hjernens elektriske bølger, som kan overvåges med en såkaldt EEG-metode (3).De estiske forskere noterer blandt andet, at der ikke er en nedre grænse for, hvor svag strålingen kan være, før effekten kan ses. Og visse ændringer i hjernebølger hos raske mennesker (ikke el-overfølsomme) kan ligne ændringer, man også observerer hos patienter med depression.
Ikke anerkendt som skadeligt
Den internationale videnskabelige komité, ICNIRP, som fastsætter mobiltelefoners strålingsgrænser, anerkender også fuldt ud hjernebølgeeffekten i sine opdaterede retningslinjer fra 2020 (4).Alligevel har det ikke medført, at den anbefalede grænseværdi for mobilstråling er blevet strammet.
ICNIRP finder ikke, at der er entydig evidens for, at hjerneeffekten også kan føre helbredsproblemer med sig.
Kilder:
1) Den nye estiske 5G-forskningsrapport: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2022.2026516
2) 5G-rapporten fra Sundhedsrådet i Holland, september 2020: 
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
3) Estisk forskerteam analyserer mobilstrålingens hjernebølgepåvirkning i 2021: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2021.1969055De
4) Retningslinjer for ikke-ioniserende stråling fra den internationale forskerkomité, ICNIRP, 2020: 
https://www.icnirp.org/en/publications/article/rf-guidelines-2020.html
 
Headset reducerer stråling, men de er ikke helt uden fare

En ny undersøgelse viser, at brug af et headset reducerer eksponeringen af ​​hovedet med ti gange, men pas på, det er ikke helt uden fare. Siden december 2017 har California Department of Public Health advaret mod langvarig brug af mobiltelefonen med et headset, uanset om det er under et opkald, eller når du lytter til musik eller ser en film.
Eksponeringsniveauet for hovedet nedsættes ti gange
I en pressemeddelelse fra den 21. januar 2022 (1) offentliggjorde National Frequency Agency (ANFR) en undersøgelse om eksponering for bølger fra mobiltelefoner, der bruges med et headset. (2
)Man testede to headset med ledning (inklusive et luftrørsheadset) og fire trådløse headsets, alle tilgængelige på det franske marked. En protokol specifik for ANFR blev fulgt på agenturets laboratorium for at måle de specifikke absorptionshastighedsindikatorer (SA