Nyhedsbreve 2023

December 2023
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende december måned 2023. Jo, jeg ved godt vi er langt henne i januar måned. Blev ved årsskiftet desværre lagt ned af Rosen, en hårdtslående betændelsestilstand, heldigvis i en mildere udgave, men energien forsvandt, hvilket var godt, da man skal forholde sig i ro.

Rosen er en sygdom som forsvinder igen, værre er det med de henvendelser, jeg får fra mennesker, der er blevet ramt af strålerne fra de ny opsatte eller opgraderede mobilmaster rundt i hele landet. Det stopper ikke før vi protesterer og siger STOP. Trist at Borgerforslaget ikke havde den store opbakning, det havde dog været en start.

Men lige nu er jeg bagud med nyhedsmails og andet arbejde. Har sandelig også fået en sag om ophavsret på halsen, en sag der mere handler om en tredje part, der vil opkræve penge og ikke om den fotograf, som muligvis skulle have givet den fornødne tilladelse. Så kender nogen til den lags udfordringer, hører jeg gerne fra dig.

Men nu er 2024 startet og i gang, så tager vi den derfra.

Indhold:
– Dødsfald
– International 5G modstand
– IARC
– Digitalisering
– Overvågning
– Børn og unge
– Trådløse gadgets
– EMF og dyrelivet
– Forskning
– 2G

Dødsfald
5G modstanden har mistet en vigtig kampfælle: Michèle Rivasi er gået bort
Skrevet af ØSU den 30. november 2023. Udgivet i Nyheder fra ESC.

IN MEMORIAM
Michèle Rivasi 9. februar 1953 – 29. november 2023
Vi er kede af at høre, at Michèle Rivasi ikke længere er blandt os. Hun døde pludseligt i en alder af 70 år på grund af et hjerteanfald onsdag den 29. november.

Michèle Rivasi har været fransk medlem af Europa-Parlamentet i Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance siden 2009 og var kendt for at støtte mange sager, der skulle beskytte folkesundheden og miljøet.

Hun blev meget rost af de mennesker, som fik muligheden for at arbejde sammen med hende. Europeans for Safe Connections vil altid huske hendes modige kamp for en accept af sundhedseffekterne af EMF samt hendes lidenskabelige fortalervirksomhed for en anerkendelse af EHS. Hun kæmpede for ægte accept af EHS, og hun ønskede at åbne samfundet op, således at det blev muligt for mennesker med EHS at deltage. Hun var grundlægger af Association Zones Blanches der har som formål at finde sikre bo steder for mennesker med EHS.

Michèle Rivasi gjorde også en indsats for at ændre holdningen hos Europa-Kommissionen, hvis interesse i at indføre 5G hele tiden kun har været økonomisk uden nogen overvejelser om de negative virkninger på sundheden og miljøet. For at kompensere for dette var hun en af initiativtagerne til Europa-Parlamentets betænkninger om EMF’s miljø- og sundhedsmæssige virkninger set i lyset af udrulningen af 5G. Desuden indledte hun en rapport, der præciserede ICNIRP’s bias og manglende uafhængighed, den organisation, som leverer retningslinjerne og grænseværdierne for EMF-eksponering.

Hun appellerede kraftigt til Europa-Kommissionen, der allerede nu har planer om 6G samt et internet for alting, om aldrig mere at indføre en ny teknologi uden en fuldstændig konsekvensanalyse for både sundhed og miljø.

Hendes krav om retfærdighed og om et åbent sind i politik må konstant holdes i hævd. Må hendes budskaber fortsat blive hørt og gentaget!

Hendes inspiration, integritet og politiske standpunkt vil blive dybt savnet.

Vores tanker går til hendes familie og hendes engagerede medarbejdere i Parlamentet.
Europeans for Safe Connections
Det skriver ESC på sin hjemmeside:
https://esc-info.eu/en/michele-rivasi-has-passed-away/


International 5G modstand
Rets anliggendet mod den britiske regering og udrulningen af 5G uden hensynstagen til sundhedsrisici er sendt videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Efter at have modtaget et afslag på at appellere Mrs Justice Staceys kendelse, er sagen nu sendt videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det skriver Action Against 5G i deres seneste nyhedsbrev fra den 13. dec. 2023.

Nyhedsbrevet gennemgår nogle af de punkter, som deres juridiske team, der bla. består af Michael Mansfield QC og af yderligere to advokater, har skrevet om 5G-strålingen og de medfølgende risici og farer. Michael Mansfield har for nylig modtaget titlen “Kongen af menneskerettigheder” af The Legal 500.

5G-stråling: Risici og farer

Europa-Parlamentets Panel for ‘Fremtiden for Videnskab og Teknologi’ har bemærket, at der er dokumentation for det kræftfremkaldende potentiale af lavere frekvenser RFR, og at der er “ingen passende undersøgelser”, der vurderer virkningen af ​​det højere frekvensområde af 5G. Panelet kaldte 5G “et eksperiment på befolkningen.”

Den britiske regering hævder, at den udruller 5G sikkert ved at holde eksponeringen af elektromagnetiske felter inden for ICNIRPs retningslinjer, som den primært er afhængig af for at demonstrere 5G’s sikkerhed. Hverken ICNIRP eller regeringen har dog foretaget nogen undersøgelse af risikoen for sundhedsskadelige effekter fra 5G.

På samme måde har der ikke været nogen væsentlige internationale undersøgelser af risiciene ved 5G for endeligt at fastslå sikkerheden ved 5G gennem en sundhedsrisikovurdering af eksponering for radiofrekvenser, herunder 5G.

De helbredsproblemer, som eksponering for RFR kan forårsage, er veldokumenterede og bevislige. ICNIRP oplyser selv, at radiofrekvent-EMF’er har vist sig at forårsage nervestimulation, ændringer i permeabiliteten af ​​cellemembraner og effekter på grund af temperaturstigning.

De påviste risici ved RFR og de risici, der stadig er under overvejelse og i øjeblikket er ukendte, betyder, at udbredelsen af ​​5G udgør en risiko for offentligheden og en særlig fare for sårbare grupper, som ikke er blevet tilstrækkeligt gennemtænkt.

ICNIRP anerkender, at RFR kan interferere med individers implantater, men anfører, at det ligger uden for rammerne af dets retningslinjer. Yderligere angiver retningslinjerne udtrykkeligt, at selvom de “er baseret på den bedste videnskab, der er til rådighed i øjeblikket, erkender de, at der kan være begrænsninger for denne viden, som kan have konsekvenser for eksponeringsrestriktioner”.

Retningslinjerne fortsætter med at bemærke, at “Der er ikke tilstrækkelig forskning, der adresserer potentielle relationer mellem radiofrekvens-EMF’er og skelet-, muskel-, åndedræts-, fordøjelses- og udskillelsessystemerne, og derfor overvejes disse ikke yderligere”.

Regeringen har ikke truffet nogen foranstaltninger for at advare folk om risiciene ved 5G og har i stedet misrepræsenteret over for offentligheden, at teknologien allerede er kendt for at være sikker.

Den 3. oktober 2019 udgav den et vejledningsdokument, ‘5G-teknologier: radiobølger og sundhed’, som konkluderede, at: “Den samlede eksponering forventes dog at forblive lav i forhold til retningslinjerne, og som sådan burde der ikke være nogen konsekvenser for Folkesundhed”. Dette er ikke en sand og nøjagtig afspejling af tilstanden af ​​videnskabelig og medicinsk viden.

Denne sag drejer sig om sikkerheden i det miljø, hvor mennesker bor, og statens pligt til at give oplysninger om menneskeskabte industrielle risici for offentligheden. Det er ikke blevet konstateret, at risikoen er

a) en kendt risiko, som allerede er blevet fastslået at eksistere fra tidligere undersøgelser (kendt, allerede påvist skade), og

b) at pligten til at informere omfatter en risiko for fremtidig skade, som på nuværende tidspunkt ikke er endeligt fastslået eller kvantificeret, men på nuværende tidspunkt ikke kan diskonteres og forbliver derfor en ikke-kvantificerbar identificeret risiko.

ACTION AGAINST 5G er en gruppe af enkeltpersoner fra England, herunder læger, forskere og ingeniører, støttet af et stærkt team af advokater ledet af Michael Mansfield QC.

Formålet er at indlede retssager for at anfægte den britiske regerings manglende hensyntagen til klart identificerede sundheds- og sikkerhedsrisici ved trådløs stråling og den øgede eksponering fra udbredelsen af 5G.

Læs hele indlægget her:
https://actionagainst5g.org/case-updates/application-to-the-european-court-of-human-rights/


INTERVIEW MED PERNILLE OG ROB FRA EUROPEANS FOR SAFE CONNECTIONS (ESC):
“Den vigtigste søjle i vores arbejde er at skabe og støtte en stærk alliance af organisationer i Europa.”

Paraplyorganisationen Europeans for Safe Connections (ESC) blev grundlagt i maj 2023, hvor 23 støtteorganisationer underskrev dens vedtægter. Diagnose:funk er en af organisationerne.

Formålet med ESC er at repræsentere kritikerne af teleindustriens interesser i europæiske udvalg. Pernille Schriver og Rob van der Boom er blandt drivkræfterne i ESC. De besvarede sammen Diagnose:funks skriftlige spørgsmål.

DIAGNOSE:FUNK:
I har allerede åbnet døren til Europa-Parlamentet ved at være i front for en workshop arrangeret af EU-politikeren Michèle Rivasi den 7. februar 2023. Hvad skete der, hvad kom der ud af workshoppen?

PERNILLE & ROB:
Workshoppen gav os mulighed for at præsentere det europæiske borgerinitiativ “Stop 5G – Stay connected but protected” og skabe et udgangspunkt for Europeans for Safe Connections. ESC er en alliance af organisationer, der er optaget af de negative virkninger af EMF (elektromagnetiske felter) på mennesker og naturen.

ESC har som formål at bringe disse organisationer sammen på europæisk plan for at påvirke politikken. Kontakten til Michèle Rivasi og hendes engagerede medarbejdere var og er yderst konstruktiv, da den holder døren til EU’s politiske system åben for os. Vi er i løbende kontakt. For eksempel deltog vi i marts sidste år i en videnskabelig workshop i EU-Parlamentet om virkningerne af elektromagnetiske felter på biologi.

NOTE:
Michèle Rivasi døde desværre pludseligt i en alder af 70 år på grund af et hjerteanfald den 29. november 2023.

DIAGNOSE:FUNK:
I grundlagde en organisation i maj i år.

PERNILLE & ROB:
Sammen med mange af de aktive fra Stop 5G Borgerinitiativet stiftede vi i maj paraplyorganisationen Europeans for Safe Connections. Det er fantastisk, at vi har fået så meget opbakning lige fra starten. Vi ser den store opbakning som et behov for at samle de mange gode kræfter, som vi oplever på tværs af Europa, til en samlet organisation der kan få mere indflydelse og handlemuligheder i EU samt skabe positive forandringer i alle europæiske lande.

DIAGNOSE:FUNK:
Hvad er hovedfokus i jeres arbejde udover at netværke og uddanne offentligheden?

PERNILLE & ROB:
En af de vigtigste søjler i vores arbejde er en stærk alliance af organisationer i Europa for at opnå bedre regulering inden for EMF. En generel forståelse og accept i samfundet af, at elektromagnetiske felter har skadelige virkninger på liv og miljø, er også et mål. For at kunne gøre det er vi nødt til at arbejde sammen med myndigheder og politikere.

DIAGNOSE:FUNK:
Hvilke midler og medier vil I bruge til at oplyse offentligheden om risikoen ved mobiltelefonstråling?

PERNILLE & ROB:
De kanaler, vi i øjeblikket bruger, er vores hjemmeside, de sociale medier og elektroniske nyhedsbreve. Men over tid, når vores økonomi er tilstrækkelig, er vores mål at skabe en PR/mediegruppe, der skal sørge for at sprede vores budskaber samt bruge medieplatforme, hvor vi kan nå ud til et større publikum. Økonomisk er vi i de tidlige stadier og er afhængige af medlemskontingenter. Alle donationer er velkomne.

DIAGNOSE:FUNK:
Jeres hensigt er fortsat at presse på politisk i EU og i alle europæiske lande for at beskytte mennesker, dyr og planter mod skadelig EMF-forurening. Hvad er jeres strategi for at nå dette mål?

PERNILLE & ROB:
Vi følger den politiske udvikling i Europa og leder efter måder at fremme vores sag. Vi er i øjeblikket ved at udvikle vores egen dagsorden. Ved EHS-arrangementet i Rièze/Belgien, som blev organiseret og gennemført sammen med “Ma vie en mode avion” og “Un lieu de vie pour EHS”, dannede vi arbejdsgrupper om mange forskellige emner, fx jura og politik, børn, hvide zoner, sundhedsmæssige og tekniske løsninger.

I disse arbejdsgrupper ønsker vi at samle den tilgængelige viden om effekterne af EMF som et grundlag for at forbedre situationen. Arbejdsgrupperne dannes af medlemmerne i vores medlemsorganisationer.

DIAGNOSE:FUNK:
Hvordan kan diagnose:funk støtte jer?

PERNILLE & ROB:
Diagnose:funk kan støtte os på mange måder: ved regelmæssigt at rapportere om ESC – som I gør nu og har gjort før -, ved at deltage i vores arbejdsgrupper, ved at formidle jeres omfattende viden…

DIAGNOSE:FUNK:
Er der noget, I gerne vil dele med vores læsere?

PERNILLE & ROB:
Selvom de voksende problemer relateret til EMF virker ustoppelige, oplever ESC små ændringer, der er opmuntrende.

Flere og flere fortæller os, at de er usikre på sikkerheden ved de mange former for stråling, vi udsættes for i dag. I flere og flere lande anerkendes EHS som et handicap i henhold til FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap. Derudover er flere lande begyndt at anerkende de skadelige bivirkninger af mobiltelefonbrug, især relateret til skærmafhængighed. Efterhånden bliver brugen af ​​mobiltelefoner strengere reguleret og endda forbudt i flere og flere skoler. Det ser vi som en meget positiv udvikling.

Temaet EMF vil der blive fulgt op på i fremtiden – det er vi sikre på. Safe Tech Internationals Sean Carneys film ‘Remembering Nearfield’ har vundet mange priser på filmfestivaler rundt om i verden. Med den vil mange flere blive blive opmærksomme på budskabet om EMF-faren.

DIAGNOSE:FUNK:
Vi ønsker ESC held og lykke og ser frem til fælles aktiviteter.

Interviewet med Diagnose:funk finder du i det nyeste medlemsblad:
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=529&class=DownloadItem

Mere information om ESC finder du her: https://nejtil5g.dk/europeans-for-safe-connections/
og på ESC’s hjemmeside:
https://esc-info.eu/en/


IARC
Er IARC bange for at en uafhængig ekspertundersøgelse af radiofrekvent stråling, RFR, vil være i modstrid med de kommende anbefalinger fra to reviews bestilt af WHO?
Dr. Joel Moskowitz, direktør ved University of California, Berkeley Center for Family and Community Health, har opfordret Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) til at gå videre med de prioriteter, man satte for mange år siden, ved at give en arbejdsgruppe til opgave at gennemgå den kræftfremkaldende virkning af radiofrekvent stråling.

Environmental Health Trust (EHT) har opfordret til en revurdering af den spirende forskning om trådløs stråling og sundhed i mere end et årti. EHT støtter helhjertet op om dr. Moskowitz’ opfordring til IARC om at indkalde til en seriøs og fuldstændig uafhængig undersøgelse af dokumentationen.

IARC’s anbefaling

Den rådgivende gruppe anbefalede, at en ny gennemgang skulle gennemføres inden for de næste fem år og kaldte det for en “høj prioritet”. Se side 149 i beretningen fra 2019:
‘Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC). Rapport fra den rådgivende gruppe, der skal anbefale prioriteter for IARC-monografierne i 2020-2024. IARC, Verdenssundhedsorganisationen, 2019.’
https://lnkd.in/gYUgbmhi.

Dr. Moskowitz’ erklæring om den rådgivende gruppes anbefalinger og IARC’s handlinger:
“Selvom det er oktober 2023, har IARC endnu ikke indkaldt en arbejdsgruppe til at foretage en ny gennemgang af RFR-kræftfremkaldende egenskaber. Er IARC bange for at foretage en uafhængig ekspertundersøgelse af RFR, fordi anbefalingerne fra uafhængige eksperter kan være i modstrid med de kommende anbefalinger fra to systematiske reviews (SR1 og SR2), som WHO har bestilt? WHO’s reviews er stærkt påvirket af medlemmer af ICNIRP, der har en interessekonflikt for at bevare ICNIRP’s svage RFR-eksponeringsgrænser.”
Det skriver EHT på deres LinkedIn profil den 27. okt. 2023.

Læs mere her:

1) https://nejtil5g.dk/paastand-et-stort-mindretal-i-iarc-oenskede-i-2011-ikke-at-kategorisere-radiofrekvent-straaling-rf-som-mulig-kraeftfremkaldende-2b/
2) https://nejtil5g.dk/iarc-ny-revurdering-af-rf-kraeftrisikoen-maaske-men-hvem-skal-vurdere/


EU
EU-landene vil fjerne den “stiltiende godkendelse” af de administrative procedurer i bredbåndslovgivningen
Gigabit Infrastructure Act (GIA) er et lovforslag, der skal harmonisere de administrative procedurer og fremskynde udbredelsen af mobile og faste netværk med meget høj kapacitet som 5G og fiberkabler.

I Rådet gik forhandlingerne et hårdknude vedr. princippet om ‘stiltiende godkendelse’, en proces, hvorved manglende svar fra en kompetent myndighed efter en fastsat periode betragtes som en formel godkendelse.

“Begrebet stiltiende godkendelse er ikke længere en del af forordningen,” hedder det i det spanske formandskabs tekst.

Sletningen kommer ikke som et chok, da mange EU-lande så foranstaltningen som problematisk på grund af dets offentlige administrations særlige karakter. Siden juli gik gruppen fra at være en blokerende minoritet til tæt på et flertal.

Ud over problemet med, at offentlige forvaltninger overholder strenge tidsfrister, betragtede flere EU-lande princippet som et indgreb i tredjemands rettigheder og private ejendom.
Begrundelsen er, at hvis en kompetent myndighed undlader at afgive et svar inden for en fastsat frist, som omdannes til en formel godkendelse, ville tredjeparters og private ejeres rettigheder blive tilsidesat, hvis de var imod at give den nævnte tilladelse.

Det skrev Euractiv den 9. november 2023:
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-countries-to-remove-tacit-approval-for-admin-procedures-in-broadband-law/


Digitalisering
DIGITALE IDENTITETSKORT: Udrulningen af EU’s identitetskort sker uden debat og holdes under radaren
Efterhånden som 2023 skrider fremad, synes Europa-Kommissionen at have travlt med at udvikle og gennemføre pilotprojekter med sit EU-kort for digital identitet (EUDI). Et kort som EU i den nærmeste fremtid agter at stille til rådighed for alle EU-borgere.

Europa-Kommissionen fortæller gerne om alle de mulige bekvemmeligheder med EUDI, dets sikkerhed samt en bred vifte af potentielle måder, det kan bruges på i dagligdagen.
Derimod bliver kortes potentiale for en lang række af både etiske og overvågnings relaterede spørgsmål ikke nævnt eller diskuteret.

Målet
Uanset den manglende diskussion og debat om både etik, privatliv og overvågning er målet for EU, at 80 procent af EU’s borgere skal bruge en “elektronisk identifikationsløsning” i 2030.

Læs hele den uddybende artikel af Stavroula Pabst, udgivet på Brownstone Institute den 6. oktober 2023:
https://nejtil5g.dk/pilotprojekter-med-eus-digitale-identitets-kort-udrulles-under-radaren/

HUSK at støtte den internationale erklæring om børns menneskerettigheder i den digitale tidsalder
På Den internationale Børnedag den 20. november 2023 blev erklæringen overdraget til FN’s generalsekretær med underskrifter fra hundredvis af medicinske, juridiske og videnskabelige eksperter fra hele verden.


Men vi er ikke færdige!
Til februar vil en opdateret erklæring med flere underskrifter blive overdraget til FN’s Menneskerettighedsråds årlige møde.

Andre overleveringer er planlagt i løbet af 2024,
 mens underskrifter fortsat blive tilføjet, efterhånden som flere mennesker begynder at forstå den skade, der vores børn påføres på grund af teleindustriens jagt på profit.
Underskriv erklæringen og kontakt alle fagfolk, du kender, som måtte ønske at blive medunderskrivere.

Børn i den digitale tidsalder
Den dramatiske transformation af vores verden indebærer en stigende sammenfiltring med digital teknologi, som har en betydelig og ofte negativ indvirkning på vores børns liv.
I den internationale erklæring fremsættes tre grundlæggende juridiske rettigheder for børn med hensyn til udbredelse og brug af teknologi:

– deres ret til at være fritaget for bevidst vanedannende enheder, platforme og apps;
– deres ret til at være fritaget for overdreven eksponering for trådløs stråling og
– deres ret til at være fritaget for kommerciel udnyttelse.

Eksistensen af børns juridiske rettigheder er velkendt, men de håndhæves hverken tilstrækkeligt eller ensartet, især ikke når rettighederne er i konflikt med magtfulde kommercielle interesser.

Den internationale erklæring om børns rettigheder i den digitale tidsalder, er et fælles projekt mellem de to nonprofitorganisationer – Broadband International Legal Action Network og Americans for Responsible Technology – samt et internationalt team af medicinske, juridiske og mentale sundhedseksperter.

SKRIV UNDER HER:
https://www.thechildrensdeclaration.org/


Overvågning
Den skjulte krig: Et vidnesbyrd fra Danmark
Daniel Lehmann, står bag dette interview, som tager udgangspunkt i Anne Have ‘s vidneberetning og som i ord og billeder præsenterer store dele af hendes vidnesbyrd fra ‘the Art of Destruction – den skjulte krig’ i kortfattet form.

Det er et indblik i en del af Danmark som langt de færreste kender til og som bl.a. involverer forfølgelse, chikane og overvågning begået af et netværk af grupperinger der på engelsk kaldets organiseret stalking. Organiseret stalking opstod oprindeligt i USA, men konceptet og de anvendte metoder er også blevet praktiseret under den kolde krig, hvilket med tiden skulle føre Anne Have på sporet af hendes familie baggrund.


Du finder mere her:
https://nejtil5g.dk/organiseret-elektronisk-stalking-du-tror-det-er-loegn-intet-mindre/
og selvfølgelig på Anne Haves egen side:
https://artofdestruction.dk/
Interviewet varer 1 time og 38 min. men lad det ikke afskrække dig:
https://youtu.be/WgUaU8Vc73Q?si=q0RGNP1HtXj3ez-x


ANSIGTSGENKENDELSE OG OVERVÅGNING: Dit ansigt kan snart være din billet, men ikke alle smiler
De rejsende vil sandsynligvis være blandt de første til at opleve den verdensomspændende kommercielle udbredelse af ansigtsgenkendelse med en jævn strøm af nye adoptioner bl.a. i lufthavne.

Allerede i dag har mange lufthavne ansigtsgenkendelse og i 2030 kalkuleredes det, at rigtig mange vil have gennemgående, kontaktløs immigration uden visning af pas.
Men anvendelsen af ansigtsgenkendelse er ikke begrænset til lufthavne, men også på krydstogtskibe og i forlystelsesparker bruges teknologien.

Hvad med privatliv og sikkerhed?
Efterhånden som brugen af ansigtsgenkendelsesteknologi spredes, bekymrer nogle eksperter sig om risiciene for de rejsendes privatliv og sikkerhed. I modsætning til en adgangskode, som kan nulstilles, kan biometriske data ikke uden videre ændres uden at dit ansigts udseende ændres væsentligt.

Så mens eksperter fortsat rejser spørgsmål om de risici, der er forbundet med ansigtsgenkendelse og andre biometriske systemer – hvor for eksempel stjålne biometriske data ikke kan annulleres eller ændres som et fysisk dokument – er de på vej til at blive normen, især for dem der er på farten.

EU
Europaparlamentet har vedtaget en næsten færdig version af AI Act. Lovpakken, der forbyder AI-drevet ansigtsgenkendelse i forbindelse med overvågning, er nu sendt ud til medlemslandene, der har mulighed for at gøre indsigelser.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/rejsebranchens-godkendelse-af-ansigtsgenkendelse-vokser-stoedt-og-roligt/


SMART skraldespande: ‘Smarte’ mikrochips, begynder at erobre Europas skraldespande

For at reducere husholdningsaffald er et stigende antal lokale myndigheder i Europa begyndt at lægge mikrochips på skraldespande og opkræve betaling fra folk for den mængde affald, de smider ud.

Som en del af Green Deal har Europa-Kommissionen gjort reduktion og nyttiggørelse af affald til en af prioriteterne i den økologiske omstilling.

I Frankrig mener nogle lokale myndigheder, at reduktionen af husholdningsaffald skal starte med at øge folks bevidsthed om, hvor meget de smider ud, og få dem til at betale i overensstemmelse hermed. Hertil har nogle franske kommuner vedtaget et intelligent affaldsmålingssystem, også kendt som pay-as-you-throw (PAYT) -ordningen.

Systemet indebærer at en elektronisk chip bliver påsat de husstandes affaldsbeholdere. Når chippen kommer i kontakt med affaldsbeholderen, fortæller den den nøjagtige vægt af det affald, der smides væk af husholdningerne. Smider der mere ud end minimummet, skal husholdningerne betale mere, og hvis mængden er mindre, reduceres regningen.

Den smarte affaldsmåler er kombineret med en smartphone-applikation, der giver husholdninger information om mængden af affald, de producerer efter kategori.

Dataene vil også være tilgængelige for de lokale myndigheder, så de kan overvåge og forudse mængden af produceret affald.

Systemmet vil være tilgængeligt for første gang i år for 80.000 Montauban-indbyggere i det sydvestlige Frankrig. Ifølge en undersøgelse foretaget af det franske agentur for økologisk omstilling (Ademe) oplevede næsten halvdelen af de lokale myndigheder, der indførte pay-as-you-throw-ordninger, en reduktion på 30 til 50 % i husholdnings restaffaldet.

I 2022 var 6,4 millioner mennesker i Frankrig omfattet af pay-as-you-throw-ordninger. Målet er at øge det til 25 millioner inden 2025 ifølge den franske regerings lov om energiomstilling til grøn vækst, der blev vedtaget i 2015.

20 EU-lande har indført PAYT-ordninger
I Den Europæiske Union har 20 medlemsstater allerede vedtaget et pay-as-you-throw-system ifølge Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

I Belgien dukkede de første smarte skraldespande op i den fransktalende Vallonien-region for næsten 7 år siden. I dag bruger næsten halvdelen af alle kommuner dem til at tilskynde til sortering og reducere mængden af affald.

Den første kommune, der indførte systemet, var Chastre i 2016, hvor den gennemsnitlige mængde affald pr. person falder fra 135 kg til 74 kg.

Kritikken
Et potentielt problem er, at nogle brugere, der frygter, at gebyrerne for overdreven affald vil være for høje, vil smide deres affald i naturen eller i en anden skraldespand end deres egen.

Privatlivets fred og databeskyttelse er endnu en hindring for udbredt vedtagelse af pay-as-you-throw-ordninger.

I Storbritannien advarede privatlivskampagnegruppen Big Brother Watch om, at udrulningen af mikrochips i folks skraldespande ville give lokale byråd mulighed for at undersøge husholdningsaffald og sælge oplysningerne til kommercielle formål.

“Byrådene venter på, at offentligheden tager øjnene fra dem, før de begynder at overvåge vores affaldsvaner, invadere folks privatliv og indføre strafskat på, hvad vi smider væk,” udtalte Alex Deane fra Big Brother Watch.

“Den britiske offentlighed ønsker ikke denne teknologi, ingen af disse bøder og ikke denne indtrængen,” udtalte han i pressekommentarer tilbage i 2010.

Privatlivsgrupper er også bekymrede for, at data indsamlet fra smarte skraldespande kan indikere, hvornår folk er på ferie, og åbne døren for misbrug af kriminelle.

Hvad Euractiv ikke nævner er at de såkaldte ‘smarte skraldespande’ med til at øge den elektromagnetiske stråling til et endnu højere niveau end det allerede er. Hvilket hverken er godt for mennesker, dyer og planter.

Hele artiklen finder du i Euractiv den 10 dec. 2023:
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/pay-as-you-throw-the-microchips-conquering-europes-waste-bins/


Alvorlig advarsel om sikkerheds- og privatlivsproblemer, i de såkaldte Smart Homes
Smart Homes fortsætter med at udvikle sig, og omfatter en bred vifte af forbrugerfokuserede IoT-enheder, herunder smartphones, smart-tv, virtuelle assistenter, og CCTV-kameraer.

Enhederne er udstyret med kameraer, mikrofoner og forskellige sensorer, der kan opfatte aktiviteter i vores mest intime rum – nemlig vores hjem. Men kan vi virkelig stole på, at disse enheder håndterer og beskytter de følsomme data, de indsamler?

Informationer kan misbruges uden brugernes viden
I modsætning til den almindelige opfattelse om, at lokale netværk er sikre miljøer, fremhæver undersøgelsen nye trusler, der er forbundet med utilsigtet eksponering af følsomme data fra IoT-enheder inden for lokale netværk ved hjælp af standardprotokoller som UPnP eller mDNS. Disse trusler omfatter afsløring af unikke enhedsnavne, UUID’er (Universally Unique Identifiers) og endda husstandenes geografiske placering. Det kan udnyttes af virksomheder, som er involveret i overvågningskapitalismen helt uden brugernes viden.

Der er er stort behov for, at producenter, softwareudviklere, IoT- og mobilplatformoperatører og politikere træffer afgørende foranstaltninger for at forbedre privatlivets fred og sikkerhed for smarte hjemmeenheder og husholdninger.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/forskere-udsender-en-alvorlig-advarsel-om-de-sikkerheds-og-privatlivsproblemer-der-lurer-i-smart-homes/


Børn og unge
Hjerneforskningen om uddannelseskatastrofen og digitaliseringen af ​​læring for børn og unge
Tyskland er i Pisa-chok, skriver Diagnose:funk i forbindelse med et interview med prof. Gertraud Teuchert-Noodt. Interviewet blev gennemført i november 2023 med Peter Hensinger og udgivet den 6. december 2023.
Både i læsning, matematik og i de naturvidenskabelige fag er PISA resultaterne i 2022 de dårligste, der nogensinde er målt i Tyskland. Både i Norden og internationalt er det gennemsnitlige niveau faldet, oplyser organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD.
Skolens læringspræstation har længe været faldende, og ifølge statistikker skete vendepunktet for faldet i præstationer i 2012. Fra dette tidspunkt steg brugen af smartphones ligeledes hurtigt.


Konceptet med mediestøtte til små børn, og derefter udarbejde smålige regler, det er en dårlig vittighed. Det kan kun være et bekvemmelighedsbegreb, der spilles i hænderne på de virksomheder, der skovler teknisk legetøj og børnetablets ud på markedet og systematisk ønsker at forberede børn til digital overvågning, ligesom i Kina.

Selv med et lille skærmbrug negligeres social kommunikation, og derfor er det vanskeligt at lære at tale. Og det blokerer den ustoppelige barnlige trang til at engagere sig i en række fysiske aktiviteter for at drage fordel af det hele livet.

Tekniske enheder fungerer endimensionelt, mens biologiske systemer er designet i tre dimensioner.

Læs hele det oversatte interview med neurobiologen prof. Gertraud Teuchert-Noodt og forstå betydningen af udtalelsen at “… selv en halv time er en halv time for meget for barnet!”:
https://nejtil5g.dk/tyskland-i-pisa-chok-hvad-siger-hjerneforskningen-om-uddannelseskatastrofen-og-digitaliseringen-af-laering-for-boern-og-unge


Mere end 4 timers daglig brug af smartphone er sundhedsskadelig for unge
I en ny undersøgelse af mere end 50.000 koreanske unge havde de, der brugte en smartphone i mere end 4 timer om dagen, højere satser for negativ mental sundhed og brug af stoffer. Jin-Hwa Moon og Jong Ho Cha fra Hanyang University Medical Center, Korea, og kolleger præsenterer disse resultater i open access-tidsskriftet PLOS ONE den 6. december 2023.

“Smartphones er blevet vigtige platforme i unge menneskers liv,” fortæller professor Jong Ho Cha fra Hanyang University Medical Center i en pressemeddelelse. “Unges dagligdag er forbundet til smartphones til forskellige formål, og denne tendens er blevet fremskyndet af skolelukninger og social afstand på grund af COVID-19-udbruddet. Efterhånden som brugen smartphone øges, tyder voksende dokumentation på, at smartphonen er relateret til mange negative helbredseffekter blandt unge.”

Tidligere forskning har vist, at smartphone-brug blandt unge er steget i de senere år, og at brugen kan være forbundet med højere risiko for dårligt helbred – som f.eks. psykiatriske lidelser, søvnproblemer, øjenrelaterede problemer og muskuloskeletale lidelser.

Læs den oversatte gennemgang af forskningsundersøgelsen her:
https://nejtil5g.dk/mere-end-4-timers-daglig-brug-af-smartphone-er-sundhedsskadelig-for-unge/


Folkeskolen i Sverige bliver helt mobilfri og også i frikvartererne skal elever fra 1.-9. klasse efterlade deres telefoner, ifølge den nye Tidö-aftale.
Tidö-aftalen er den politiske aftale, som Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna indgik som grundlag for deres samarbejde i valgperioden 2022-2026. Folkeskolerne vil være fuldstændig blottet for mobiltelefoner. Selv i pauserne skal elever i 1.-9. klasse lade deres telefoner være uden for rækkevidde efter den nye aftale. Regeringen og Sverigedemokraterna blev enige om, at folkeskolen skal være fri for mobiltelefoner, hvilket ifølge Tidö-aftalen, skal være standard i hele Sverige. Det er et skridt fremad i en vigtig kulturændring, siger Venstres formand, Johan Pehrson.
Skoleloven skal strammes. Rektor skal dog kunne træffe afgørelse om individuelle undtagelser fra mobilforbuddet.
“Det er veletableret nu, at det naturlige er, at man ikke har mobiltelefoner i skoletidend eller i frikvarteret i 1.-9. klasse. Vi er nødt til at øge læring og videnstilegnelse i de svenske skoler,” siger Johan Pehrson.

“Fokus på det virkelige liv”
I klasseværelserne skal man være fokuseret, og i frikvartererne skal man ikke stirre ned på en skærm, siger Pehrson. “Vi skal fokusere på det virkelige liv, og det er det, skolen er til for.” Rent praktisk skal mobiltelefonerne afleveres om morgenen og udleveres igen, når skoledagen er slut, de skal opbevares på en slags “telefonhotel”.

Skal indføres hurtigst muligt
Sidste år blev skoleloven ændret, således at mobiltelefoner som udgangspunkt kun må bruges i undervisningen efter lærerens anvisning, og der blev bedre mulighed for at konfiskerede mobiltelefonen.
Men ifølge en afhandling fra Göteborgs Universitet fra 2022 er loven problematisk i og med, at eleverne har brug for mobiltelefonen til skolearbejdet og til stadighed finder måder at bringe den ind i klasseværelset. (se mere her: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/man-sitter-och-smyger-med-det-forskaren-om-mobilforbudet) Ifølge Johan Pehrson er det er lykkedes for de rektorer, der allerede har indført mobilfri skoledage.
Mobilforbuddet skal træde i kraft hurtigst muligt, men det vil formentlig tage et år at udarbejde det konkrete forslag, skriver SVT den 9. dec. 2023

Kilde: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grundskolan-ska-bli-helt-mobilfri–rnjsht


Hvordan ser det generelt ud med forbud mod mobiltelefoner i skolerne?
Brugen af mobiltelefoner i skoler er forbudt eller begrænset i flere lande. Det var også en af problematikkerne, der blev behandlet i UNESCO’s globale rapport med titlen “Technologies in Education”. Rapporten blev udgivet i 2023 og giver et overblik over, hvordan landene klarer sig med hensyn til at implementere FN’s bæredygtighedsudviklingsmål (SDG), især SDG 4, som er: “Sikre inklusiv og retfærdig kvalitetsuddannelse og fremme muligheder for livslang læring for alle”.

Betænkningen, der er kritisk og fremhæver en god grad af skepsis over for IKT og AI i undervisningen, blev ved dens offentliggørelse hilst velkommen af Europeans for Safe Connections (ESC).
I rapportens sammenfatning fremgår det bl.a.:
“Teknologi købes ofte for at lukke et hul uden hensyntagen til de langsigtede omkostninger …”

I artiklen får du en oversigt over lande, der har indført forbud mod mobiltelefoner i skoletiden.

Listen er bearbejdet efter den slovakiske borgerorganisation ‘Elektrosmog og sundhed’.
Se hele oversigten her:
https://nejtil5g.dk/forbud-mod-mobiltelefoner-i-skolerne/

Forslaget om et stop for tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn & unge er blevet vedtaget af Folketinget
Forslaget, der blev vedtaget den 19. dec. 2023, er en genfremsættelse af B 120 som blev fremsat på baggrund af borgerforslaget “Stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn & unge!”“Vi skylder den generation en kæmpe stor undskyldning”. Sådan lyder det fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) i et interview til Politiken, hvor ministeren sætter ord på, hvad han synes om, at skærme har været en meget integreret del af den danske folkeskole i en årrække.

“Hvis velfærdssamfundet har en trosbekendelse, så er det folkeskolens formålsparagraf. Her står der, at vi skal give børn og unge fordybelse. Og vi har ikke fået givet fordybelsen videre. Det er et svigt. Og vi har ikke gjort det, fordi vi har været digitaliseringsbegejstrede og naive”, siger Mattias Tesfaye (S). (https://www.folkeskolen.dk/citat-it-skolepolitik/tesfaye-vi-skylder-den-generation-en-kaempe-stor-undskyldning/4748383)

Borgerforslaget opnåede den nødvendige støttetilkendegivelse fra borgerne til at kunne blive fremsat i Folketinget i maj 2023.

Borgerforslaget har til formål at beskytte børn og unges privatliv og trivsel mod techfirmaernes kommercielle udnyttelse ved hjælp af algoritmer, digital manipulation, dataindsamling og adfærdsdesign.

Borgerforslaget opregner en række forskellige initiativer, som kunne øge beskyttelsen af børn, og opfordrer til at søge inspiration fra andre lande, der har erfaringer med konkret lovgivning:

Forbud mod indsamling af data fra børn under 16 år.
Forbud mod såkaldt adfærdsbaseret markedsføring til børn under 16 år.
Forbud mod manipulerende designpraksisser, der kan påvirke børn til at se upassende indhold eller fastholde deres opmærksomhed mod deres vilje.
Krav om at techvirksomheder gennemfører og offentliggør en såkaldt “Children’s Impact Assessment” efter engelsk forbillede før lanceringen af en større ny service eller produkt målrettet børn og unge.
Krav om at tech-firmaer offentliggør deres dataindsamlingspraksis, indholdmoderationspraksis og algoritmiske brug, herunder hvilke datatyper og -mængder, der indsamles og bruges til algoritmisk forstærkning eller targeting.
Krav om klare, præcise og letforståelige politikker og procedurer for moderation af indhold og appeller af indholdsbeslutninger.
Forbud af enhver algoritmisk proces, der resulterer i ulovlig forskelsbehandling iht. gældende lovgivning.
Krav om at tech-firmaer blokerer mindreåriges adgang til sociale medieplatforme såsom Instagram, TikTok og SnapChat, medmindre de har udtrykkelig tilladelse fra deres forældre.
Krav om at tech-firmaer blokerer adgangen til pornografisk materiale for mindreårige.

Afstemningen For stemte 99 (S, V, SF, M, DD, KF, EL, RV, DF, NB og UFG), imod stemte 12 (LA og ALT), ingen stemte hverken for eller imod.

Det oprindelige borgerforslag kan du finde her:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14408


Trådløse gadgets
Hvordan er det med de smarte pulsmålere eller Fitness trackere?
Drop pulsmåleren eller stress uret. Der er sundere veje til sundhed. Sådan lyder det bl.a. fra Henrik Børstning Jacobsen, som er stressforsker og specialist i psykologi ved The Mind Body Lab ved universitetet i Oslo, i et indlæg på nrk.no.

Vi falder alt for let for de markedsførte og tilsyneladende fordele ved den nye teknologi. Det gør det på den anden side endnu vigtigere at undersøge, hvordan disse gadgets eller wearables påvirker vores helbred. Samtidig ved vi alle sammen, at alt hvad der er trådløst, er særligt sårbart i forhold til vores personlige oplysninger.

Markedsføringen
De såkaldte smarte pulsmålere er i dag nærmest blevet hver mands eje også for mennesker, der kæmper med langvarig træthed og udbrændthed. I reklamer for urene hedder det f.eks. at uret “er designet med en passion for det moderne liv.”

De kan måle hjertefrekvens, blodtryk, fungere som skridttæller, måle distance på gå- og løbeture, monitorerer søvn, samt “giver notifikationer, hvis nogle ringer til dig og meget mere.”
Om aktivitetstrackerne til børn hedder det f.eks. at “forældre kan bruge appen på deres kompatible smartphone til at overvåge skridt, søvn og aktive minutter, administrere og tildele opgaver, indstille timere og endda give belønninger for positivt at styrke god opførsel.“

Sundhedsproblemer forbundet med trådløse gadgets?
De forskellige gadgets udsender stråling, som vi udsættes for dagligt og mange af disse gadgets bæres endda det meste af dagen. Hvad er konsekvenserne og hvordan påvirkes vores helbred ved en sådan langvarige eksponering?

Nogle mennesker oplever ret hurtigt gener som hudirritationer eller udslet ved brug af disse enheder og andre oplever hovedpine og forstyrrelser i deres søvncyklus. Gener der forsvinder, når de stopper med at bruge enheden.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/hvordan-er-det-med-de-smarte-pulsmaalere/


EMF og dyrelivet
Hvorfor forsvinder insekterne?
Tre forskere har november 2023 offentliggjort en gennemgang af forskningen om, hvorfor insekterne forsvinder over hele kloden. At pesticider og monokultur spiller en rolle er der ingen tvivl om, men de tre forskere, Alain Thill, Marie-Claire Cammaerts og Alfonso Balmori har alle i mange år forsket i effekterne fra menneskeskabt elektromagnetisk stråling på insekter, myrer, fugle og andet dyreliv.

Så hvad ved vi om effekterne af den menneskeskabte elektromagnetiske felter?
De tre forskere gør status og rapporterer, at selvom der mangler tilstrækkeligt med gode feltstudier, ved vi mere end nok fra undersøgelser i laboratoriet og om de generelle skadesmekanismer til, at advarselslamperne bør blinke og forsigtighedsprincippet bør tages i brug.

Forskningsartiklen har titlen: ‘Biologiske effekter af elektromagnetiske felter på insekter: en systematisk gennemgang og meta-analyse’ og er udarbejdet af Alain Thill, uafhængig forsker, Brouch, Luxembourg; Marie-Claire Cammaerts, uafhængig forsker, pensioneret fra University of Brussels, Belgien og Alfonso Balmori, uafhængig forsker, Valladolid, Spanien.

Uddrag fra dokumentet:
Langt de fleste undersøgelser fandt generelt skadelige effekter. Disse fund er ikke et resultat af tilfældigheder.
Skeptikere kan indvende, at de fleste undersøgelser ikke var randomiserede kontrollerede forsøg. På trods af disse mangler giver eksistensen af konsistente resultater fra talrige undersøgelser udført af forskellige forskergrupper ved hjælp af forskellige protokoller et uigendriveligt argument for negative virkninger af laveffekt LF- og HF-EMF på insekter. Dette bekræftes yderligere af en nylig rapport bestilt af det schweiziske føderale miljøkontor (BAFU).
HF-EMF synes at give stærkere og mere skadelige virkninger hos insekter sammenlignet med LF-EMF. Det er højst sandsynligt, at virkningerne vist i laboratoriet også forekommer under virkelige forhold.
EMF-bioeffekter er også blevet påvist i planter samt i alle undersøgte dyr, såvel som hos mennesker. Insekter forventes dog at blive mest påvirket, da de allerede er under pres af flere trusler, og er mindre modstandsdygtige over for stressfaktorer samt forurenende stoffer end større dyr, og på grund af deres lille størrelse er de mere sårbare over for de stadig højere frekvenser, der bruges af mobiltelefonens infrastruktur (5G og 6G i fremtiden).

Læs hele forskningsartiklen oversat til dansk her:
https://nejtil5g.dk/hvorfor-forsvinder-insekterne/


Faktablad: Radiofrekvent stråling, dyrelivet og vores miljø
Det er nødvendigt med politiske tiltag for at beskytte vores flora og fauna.
Eskalerende niveauer af trådløs radiofrekvent stråling (RF) fra 4G- og 5G-mobilmaster udgør en alvorlig risiko for dyrelivet og vores natur. Flere og flere forskningsrapporter har fundet adskillige negative virkninger på niveauer, der er meget lavere end Federal Communication Commission (FCC) og International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’s (ICNIRP) grænseværdier for emissioner fra mobilmaster.

Der er ingen miljø vurdering
I Danmark er der opsat ca. 13.000 mobilmaster ifølge Dingeo.dk. De danske teleselskaberne forventer iflg. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), at antallet af antennepositioner vil vokse med ca. 15-25 procent frem mod 2025. Det vil sige minimum 1950 nye mobilmaster.

Ifølge SDFI vurderes det, at den samlede elektromagnetiske eksponering bliver øget med ca. 10-20 procent i forhold til i dag.

Behovet for lovgivningsmæssige tiltag er presserende. Der skal tages øjeblikkelige skridt for at reducere miljøniveauerne af radiofrekvent stråling (RF) samt udarbejdes sikkerhedsstandarder der sikre, at dyrelivet og deres levesteder beskyttes nu og i fremtiden.

Artiklen er udarbejdet på baggrund af et faktablad udgivet af Environmental Health Trust:
https://nejtil5g.dk/faktablad-radiofrekvent-straaling-dyrelivet-og-vores-miljoe/


Forskning
JOEL MOSKOWITZ: OVERSIGT OVER DEN NYE FORSKNING INDENFOR TRÅDLØS STRÅLING OG ELEKTROMAGNETISKE FELTER
Nye dokumenter pr. 6. november 2023.
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.900 abstracts.

Oversigten her med oversatte resumerer går tilbage til den 6. april 2021.

Samtlige abstracts finder du her:
For at downloade bind 2, som indeholder abstracts af papirer udgivet siden 2021. Klik på følgende link (mere end 722 sider PDF): https://bit.ly/EMF-2021on-June2023.
For at downloade bind 1, som indeholder abstracts af papirer udgivet fra 2016 til 2020. Klik på følgende link (875 sider PDF): https://bit.ly/EMF2016-2020.
VIGTIGT
Det er vigtig at være bevidst om, at dokumenterne indeholder både uafhængig forskning samt industri støttet forskning samt forskning udført af forskere, der er en del af ICNIRP konceptet. Ved nogle af dokumenterne kommer Joel M. Moskowitz med kommentarer desangående men ikke ved alle.

Du finder oversigten her:
https://nejtil5g.dk/joel-m-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/


2G

Hvad er konsekvensen, når 2G lukkes ned
I de kommende år vil 2G- og 3G-netværkene blive lukket ned. Ifølge Steigan.no har norske Telenor og Telia besluttet at lukke deres 2G-netværk ned i 2025. (1)

Det har store konsekvenser for mange tjenester, og meget udstyr skal udskiftes. Det gælder sikkerhedsalarmer, elevatortelefoner/alarmer, husalarmer ved indbrud og brand, fjernstyring af varme, sundhedsrelateret kommunikationsudstyr, fodlænker og overvågningstjenester til vand- og spildevandstjenester, til vandværker, vandmålere, spildevand og rensningsanlæg.

I marts 2022 foretog norske Telenor en optælling der viste, at omkr. 900.000 2G-enheder skulle udskiftes, hvilket skyldtes, at 70 procent af IoT-enhederne i Telenor-netværket kun understøttes af 2G.

Selvom en nedlukning i Norge er blevet annonceret i 2014 mister 200.000 sikkerhedsalarmer og 35.000 elevatorer mister kontakten til omverdenen, når 2G-netværket lukker. Det fremgår af Aktuell Sikkerhet 28. nov. 2023, så helt forberedt er man ikke i Norge.

Hvad med eCall (nødopkald) i vores biler
Alle nye personbiler er udstyret med eCall. Det er det system, der automatisk foretager et gratis 112-nødopkald, hvis dit køretøj bliver involveret i en alvorlig trafikulykke.

I øjeblikket fungerer eCall via 2G- og 3G-netværket. Da disse netværk bliver neddlagt i de kommende år, har den nye EU-forordning, “Vehicle safety – updated standards for in-vehicle emergency call systems (eCall)”, til hensigt at ajourføre standarderne for overgangen fra eCall til 4G- og 5G-netværket.

EU
Europeans for Safe Connections har sendt en feedback til EU, hvor ESC kræver:

1) For personbiler / personbiler skal dette system være frivilligt, og producenten skal tilbyde en variant af køretøjet uden installerede trådløse teknologier. Men hvis brugeren vælger en sådan ekstra funktion, skal der gives mulighed for en yderligere nedlukning / demontering for at annullere eksponeringen.

2) For alle køretøjer (private, offentlige, lastbiler …) skal føreren og passagererne informeres om strålingen.

3) eCall-systemet (IDS) skal være placeret således, at det er så langt væk fra køretøjets indre som muligt for at bestråle mindre.

Hvordan er det med 2G netværket i Danmark

Teleselskaberne i Danmark har ingen aktuelle planer om at lukke 2G-mobilnettet. Det oplyser operatørerne i en rundspørge, som MereMobil.dk har foretaget. (2)

Årsagen til, at 2G-nettet ikke står overfor en nedlukning er, at 2G stadig anvendes i stor stil.

Udover at være et slags sikkerhedsnet for taleopkald og SMS, hvis de data-bårne net som 4G og 5G svigter, så anvendes 2G af mange Machine-2-Machine (M2M) løsninger. Det kan være alarmsystemer, salgsautomater, forbrugsregistrering eller salgsautomater.

Noter:
1) https://steigan.no/2023/12/i-2025-stenges-2g-det-vil-bli-dyrt-for-mange-virksomheter-og-privatpersoner/
2) Det fremgår af MereMobil i maj 2023: https://meremobil.dk/2023/05/hvornaar-lukker-2g-mobilnettet/
November 2023
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende november måned. Beklager, at jeg er lidt sent ude denne gang, men en længere rejse til Japan har udskudt forskellige gøremål herunder Videnscenterets nyhedsbrev.

Vigtigt at gøre – passende for julemåneden – er at støtte og underskrive den internationale erklæring om børns menneskerettigheder i den digitale tidsalder. Links m.m. lige nedenfor.

Og det opfordrer jeg til, trods for det blot blev til 912 underskifter, som støttede vores borgerforslag, der skulle være med til at sætte fokus på samt hjælpe til at forhindre flere mobilmaster. Det har jeg givet en kort kommentar om, men en stor tak til jer, der ‘turde’ give sig tilkende. Her efterfølgende har Videnscentret fået mange henvendelser vedr. mobilmaster der er ved at blive eller allerede er sat op.

Ellers god læselyst her i den på alle måder mørke tid, hvor det vist handler bl.a. om at finde sit indre lys frem.

Men også et ønske om en god og fredfyldt jul frem til det kommende nyhedsbrev.

Indhold:
– Børn
– Kampen mod mobilmaster
– Påstande og fakta
– 5G udrulningen
– Sundhedsrisici
– Grænseværdier
– Forskning
– Overvågning
– AI

Børn
Børn i den digitale tidsalder

HUSK at støtte den internationale erklæring om børns menneskerettigheder i den digitale tidsalder På Den internationale Børnedag den 20. november 2023 blev erklæringen overdraget til FN’s generalsekretær med underskrifter fra hundredvis af medicinske, juridiske og videnskabelige eksperter fra hele verden.

Men vi er ikke færdige!
Til februar vil en opdateret erklæring med flere underskrifter blive overdraget til FN’s Menneskerettighedsråds årlige møde.Andre overleveringer er planlagt i løbet af 2024, mens underskrifter fortsat blive tilføjet, efterhånden som flere mennesker begynder at forstå den skade, der vores børn påføres på grund af teleindustriens jagt på profit.

Underskriv erklæringen og kontakt alle fagfolk, du kender, som måtte ønske at blive medunderskrivere.

Børn i den digitale tidsalder
Den dramatiske transformation af vores verden indebærer en stigende sammenfiltring med digital teknologi, som har en betydelig og ofte negativ indvirkning på vores børns liv.I den internationale erklæring fremsættes tre grundlæggende juridiske rettigheder for børn med hensyn til udbredelse og brug af teknologi:

– deres ret til at være fritaget for bevidst vanedannende enheder, platforme og apps;
– deres ret til at være fritaget for overdreven eksponering for trådløs stråling og
– deres ret til at være fritaget for kommerciel udnyttelse.

​Eksistensen af børns juridiske rettigheder er velkendt, men de håndhæves hverken tilstrækkeligt eller ensartet, især ikke når rettighederne er i konflikt med magtfulde kommercielle interesser.Den internationale erklæring om børns rettigheder i den digitale tidsalder, er et fælles projekt mellem de to nonprofitorganisationer – Broadband International Legal Action Network og Americans for Responsible Technology – samt et internationalt team af medicinske, juridiske og mentale sundhedseksperter.

SKRIV UNDER HER:
https://www.thechildrensdeclaration.org/

Kampen mod mobilmaster
Kampen mod en 36 meter høj mobilmast er i første omgang tabt i Blokhus
En gruppe sommerhusejere i Blokhus, har protesteret mod, at der skal rejses en 36 meter høj telemast i det område, hvor deres huse ligger, men nu bliver der opført en 36 meter høj telemast på en grund, hvor der nu ligger en gammel telefoncentral. Der er omkring 10 meter til de nærmeste sommerhuse.

Det utænkelige skete

Jammerbugt Kommune gav i september TDC den endelige tilladelse til at sætte masten op på Kristinevej.
Sommerhusejerne klagede til Byggeklageenheden, der behandler klager over afgørelser, som kommunerne har truffet efter byggeloven. Klagen blev dog afvist, da Byggeklageenheden ikke mente, at sommerhusejerne er klageberettigede.
Mogens Sparre, som er talsmand for sommerhusejerne, erkender, at de har sovet i timen, da lokalplanen blev lavet. I planen stod der en almen sætning, om at hele området skulle kunne tåle, at der kom en mobilmast. Der var dog ingen, der havde fantasi til at forestille sig, at man kunne finde på at sætte den op.

Næste skridt bliver en erstatningssag
Mogens Sparre håber at TDC kommer til at betale en solid erstatning til hvert hus. Han tror ikke på, at man kan få lov at rejse en mast og genere andre folks ejendomsret så voldsomt uden, at det får en pris.
For at vise deres utilfredshed har sommerhusejerne tidligere hejst en kran op i 36 meters højde, hvormed de kunne synliggøre, hvor højt masten ville rage op.

Er dækningen dårlig eller….
I en tidligere artikel kunne TV2Nord fortælle at sommerhusejerne ikke mener at mobildækningen generelt er dårlig i Blokhus – i hvert fald ikke hvis man har et andet selskab end TDC, dog kan mobildækningen på standen variere.
“Er det virkeligt din telefon, du skal ligge og kigge på, når du er på standen. Nyd dog naturen,” siger sommerhusejer Eva Valentin.
(https://www.tv2nord.dk/jammerbugt/vrede-naboer-i-oproer-hejser-sig-36-meter-op-i-en-kran-i-protest-mod-telemast)

Stråling og sundhedsrisici
En gennemgang af videnskabelige undersøgelser, offentliggjort i 2022, dokumenterede eksempelvis, at hovedparten af den gennemgåede forskning fandt øgede kræft- og radiofrekvenssygdomme hos de mennesker, der bor tæt ved mobilmaster eller basestationer.

Læs hele artiklen fra TV2Nord her:
https://www.tv2nord.dk/jammerbugt/kampen-mod-en-36-meter-hoej-mast-er-tabt-sommerhusejere-vil-kraeve-erstatning

Status på Borgerforslaget nej til 48 meter høje mobilmaster i vores baghaver eller i naturen
Desværre er vi kommet ind i en bølge af, at uanset hvordan vi giver udtryk for vores holdninger og meninger så hjælper det ikke, basta. Ingen vil lytte eller tager os alvorligt. Det gælder myndigheder, politikerne på Christiansborg eller andre steder, som EU, WHO osv.

For nogen ligger der formentlig bagved også en angst for at blive opdaget, forfulgt, måske udskammet.

MEN, når først vi holder op med at give udtryk for vores meninger og holdninger, fordi de ikke passer ind i narrativet, har vi tabt alt – også os selv.

De sidste år har så sandelig gjort en forskel. Vi er både blevet mere bevidste, men på en måde, synes det i hvert fald lige nu, er vi blevet mere passive.

Alt er en overgang. Jeg tror på, at der sker noget. Noget nyt er på vej, og der er kun en ting at gøre: At arbejde videre ufortrødent.

Status på det danske borgerforslag var 912 underskifter, hvilket på ingen måde afspejler den faktiske modstand i Danmark, men det var dem, der ‘turde’ give sig tilkende. Og tak til jer ❤


Canada: 18 lærere på et gymnasium i North York, Toronto, nedlagde arbejdet grundet deres bekymring for en nærliggende mobilmast
Toronto District School Board (TDSB) udtaler at man har sørget for, at en tredje part gennemgår bekymringerne om strålingen fra en nærliggende mobilmast og “fremsætter anbefalinger vedr. næste skridt“, efter at 18 medarbejdere på et gymnasium i Toronto nægtede at gå arbejde.

Det fremgår af CP24 den 2. nov. 2023:
https://www.cp24.com/news/tdsb-to-review-concerns-about-cell-phone-tower-radiation-after-18-teachers-in-north-york-refuse-to-work-1.6628629

Cynthia Nguyen, rektor for William Lyon Mackenzie Collegiate Institute i North York, underrettede skolesamfundet om situationen den 25. nov.

“Vi skriver for at fortælle, at 18 medarbejdere hos William Lyon Mackenzie CI i dag udøvede deres ret til at starte en proces med at afslå at gå arbejde,” skrev hun i en note.

“Denne proces indebærer, at TDSB Occupational Health and Safety diskuterer bekymringerne med det berørte personale for at komme til en løsning. I denne situation er der sundheds- og sikkerhedsmæssige bekymringer om mulig strålingseksponering fra et nærliggende mobiltelefontårn.”


Dagen efter bekræftede TDSB’s-talsmand, at de 18 medarbejdere var vendt tilbage til arbejdet efter forsikringer om, at sagen blev undersøgt yderligere, og at der blev søgt løsninger for at løse det. Han sagde, at den pågældende mast er “beliggende tæt på skolen; men dog ikke placeret på TDSB’s ejendom.”

Ontario Ministry of Labour, Immigration, Training and Skills Development fortalte CP24.com, at det ikke har modtaget nogen klager fra William Lyon Mackenzie CI om nærliggende mobiltelefontårnstråling.

Ministeriets talsmand opfordrede enhver arbejdstager i Ontario, der føler sig usikker, til at rapportere deres bekymringer til ministeriet, så de kan undersøge sagen.

“Vores ministerium reagerer på enhver klage, vi modtager,” fremgik det af en e-mail.

Ingen problemer ifølge Health Canada
Health Canada giver på deres hjemmeside information og sikkerhedstips om 5G-teknologi, mobiltelefoner, mobiltelefontårne og antenner. Iflg. Health Canada er der ingen risiko for sundhedsrisici, idet man lægger sig op ad den traditionelle ICNIRP forståelse om, at det kun er opvarmning, der er skadelig.

Vævsopvarmning (opvarmning af din hud) og nervestimulering, som kan forårsage en prikkende fornemmelse i din hud, blev opført som de to vigtigste sundhedsskadelige virkninger af eksponering på lavt niveau.

Eventuelle yderligere negative helbredseffekter vil kun forekomme, hvis der er en kombination af intens, langvarig og direkte radiofrekvent EMF-eksponering, udtalte Health Canada og tilføjede at videnskabelige dokumentation ikke peger på en øget risiko for kræft ved eksponering for radiofrekvent EMF “på de niveauer, der er tilladt i canadiske eksponeringsretningslinjer.”

“Det canadiske radiofrekvenssikkerhedskrav giver beskyttelse mod alle etablerede sundhedseffekter,”
 hedder det. Hvordan myndighederne i store dele af verden fortsat kan komme uden om den store mængde uafhængig forskning, der med al tydelighed dokumenterer sundhedsrisici herunder kræft, virker mere og mere uforståelig.

Påstande og Fakta

PÅSTAND: 5G er en del af den grønne omstilling

FAKTA: Den ubelejlige sandhed – 5G er hverken grøn eller bæredygtig, men derimod et energimonster. Den såkaldte trådløse revolution med 5G netværket i front, fremmer nemlig et skyhøjt elforbrug, med en enorm vækst i internettrafikken samt et ufatteligt forbrug af alskens trådløse såkaldt ”smarte” devices.De mange enheder vil ikke bare føre energiforbruget op i uanede højder, men forbruget af kritiske ressourcer til deres batterier efterlader ufattelige miljøproblemer, børnearbejde, brud på menneskerettigheder osv.


70,2 millioner “small cell” mobilmaster skal installeres inden 2025.
I 2023 er der ca. 15.14 milliarder tilsluttede IoT-enheder. I 2030 forventes det at være næsten fordoblet til 29,42 milliarder.
Der forventes at være over 9,4 milliarder mobiltelefonabonnementer over hele verden inden 2026 mod 8,2 milliarder i 2023. En stigning på 1.8% om året.
60% vækst om året i produktionen af ​nye ​trådløse perifere enheder (bærbare Bluetooth-højttalere, digitale armbåndsure m.m.) samt erstatning for eksisterende udstyr som nu er i stand til at kommunikere (fjernsyn, køleskabe, kaffemaskiner, alarm- og overvågningssystemer, termostater, belysning osv.).
Det globale marked for mobil datatrafik, med 84.1 millioner terabyte pr. måned i år 2022, forventes at 7 dobles og nå en revideret størrelse på 603.5 millioner terabyte pr. måned inden 2030.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/paastand-5g-er-en-del-af-den-groenne-omstilling/

Man kan jo bare tage en sølvpapirshat på, hvis man vil undgå “strålingen”
FAKTA: ’Sølvpapirshat’ bruges oftest som en nedsættende betegnelse for personer, der tilkendegiver meninger eller stiller spørgsmål, der ikke er mainstream og derfor skal opfattes som paranoide eller konspiratoriske.

Hatten kan antage forskellige former og blev så vidt vides nævnt første gang i en science-fiction novelle af Julian Huxley fra 1927 (bror til den bedre kendte forfatter Aldous Huxley) med titlen ’The Tissue-Culture King’, hvor sølvpapirshatten skulle blokere for telepati fra en ond videnskabsmand.


Den videnskabelige forklaring på, at en sølvpapirshat kan hjælpe på noget som helst, er, at den fungerer som et ‘Faraday-bur‘, opkaldt efter den engelske fysiker og kemiker Michael Faraday, som byggede et sådant bur i 1836. Materialet, som hatten er beklædt med, er elektrisk ledende og beskytter, hvad der er inde i ’buret’ eller rummet mod elektromagnetiske stråler. En teknik som for eksempel anvendes i elevatorer og mikrobølgeovne. Forskellen på en hat og et Faraday-bur er dog bl.a. at en hat ikke dækker hele det område, som skal beskyttes. Skal man ud i at beskytte hele kroppen skal man have lavet special tøj.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/paastand-man-kan-jo-bare-tage-en-soelvpapirshat-paa-hvis-man-vil-undgaa-straalingen/

5G udrulningen
Nu udrulles 5G på det svenske vejnet
Trods forældede og uvidenskabelige grænseværdier samt en teknologi, der på ingen måde er sundhedsgodkendt, godkender de svenske myndigheder nu udrulningen af 5G på tre vejstrækninger.

De tre vejstrækninger, der er omfattet af projektet:

E4 mellem Södertälje og Nyköping,
E18 mellem Danderyd og Kapellskär og
Hovedvej 40 mellem Råda uden for Göteborg og Viared uden for Borås.

Så nu ved du, hvor du ikke skal køre….
Ruterne er valgt på grund af deres nærhed til steder, hvor autonome og opkoblede køretøjer udvikles og testes i dag. I Viared uden for Borås er der for eksempel Astazero-testbanen, som drives af forskningsinstituttet Rise.

På strækningen langs E18 fra Danderyd og nordpå er der også planer om at teste tilsluttet sundhedspleje.

“Der vil også være tests, hvor patienter kan få adgang til lægehjælp i ambulancen via videolink hele vejen til skadestuen,” siger Magnus Leonhardt, chef for strategi og innovation hos Telia

Udvidelsen af testzonerne sker som en del af innovationsprogrammet Northstar, som er et samarbejde mellem blandt andre Telia og Ericsson. Tidligere i år modtog initiativet en EU-bevilling på ca. 150 mio. SEK. Trods utallige appeller fra hundredvis af uafhængige forskere fortsætter både EU og regeringer med bind for øjnene og vat i ørerne med at udrulle en teknologi – blot for at tilfredsstille en industri, men uden tanke for borgernes sundhed, tværtimod.
Læs mere om planerne her:
https://www.dn.se/sverige/tre-svenska-vagar-far-5g-nat-for-sjalvkorande-for

En førende trådløs industrianalytiker har fået nok af 5G

Primo oktober meddelte Mike Thelander, fra det trådløse netværksforskningsfirma Signals Research Group (SRG), via et langt LinkedIn-indlæg, at han ikke længere vil have 5G på sin telefon. Netværksproblemerne bliver værre og værre ‘og jeg har fået nok af det’.

I kommentarer til Light Reading afviste Thelander at navngive sin 5G-tjenesteudbyder, men han fortalte, at han havde set lignende problemer på tværs af en række telefoner, inklusive Samsung Galaxy S22 og S21, såvel som på iPhones. Selv har han oplevet problemerne i sit hjem nær Minneapolis samt under rejser.

En bruger, der ved hvad han taler om
Thelander er bestemt i en position, hvor han kender til 5G-problemer, skriver Light Reading i deres opslag (1). Hans firma, SRG, har tidligt udført, uafhængig forskning ifm. en bred vifte af avancerede trådløse teknologier, fra T-Mobiles selvstændige (SA) 5G-tilbud til Dish Networks åbne RAN-drevne 5G-netværk. Qualcomm citerer også virksomhedens resultater om millimeterbølge (mmWave) 5G-netværk. SRG bruger typisk professionelt trådløst netværkstestudstyr til sin indsats.

Et samspils problem

Iflg. Thelander kræver hans udbyders 5G-signaler et anker til dets 4G LTE-netværk, inklusiv uplink-forbindelser, og at samspillet mellem disse links er årsagen hans mistede forbindelser. NSA-versionen af 5G gjorde det muligt for netværksoperatører at implementere teknologien hurtigt, men det krævede, at de leverede et 4G LTE “anker” forbindelse til kunderne – hvor den selvstændige (SA) version af 5G fjerner behovet for det anker.

“Når jeg så deaktiverer 5G på telefonen … vender telefonen [forhåbentlig] tilbage til en lavbånds LTE-kanal,” skrev han på LinkedIn. Lavbåndsforbindelser rejser ofte længere end mellembåndsspektrumforbindelser.
“Jeg har så en dataforbindelse, og jeg kan genoptage synkroniseringen af min e-mail og web-browsing (eller se LinkedIn-indlæg).”

“Udover at deaktivere 5G på telefonen, er en mere attraktiv løsning for operatører at implementere 5G SA med intelligent netværksbeslutningstagning for at bestemme, hvornår 5G skal og ikke bør bruges.”

Thelander tilføjede, at den samme situation kan give problemer med Wi-Fi-forbindelser: Efterhånden som brugerne bevæger sig længere væk fra deres Wi-Fi-adgangspunkt, bliver deres forbindelser upålidelige, men deres telefoner forsøger alligevel at oprette forbindelse til Wi-Fi.

“Jeg og de fleste forbrugere har ikke brug for meget output på de fleste applikationer,” siger han. “Jeg har blot brug for ensartet båndbredde.”

Udfordringer med rækkeviddenDe første 5G-netværk i USA på mmWave-netværk, når kun et par tusinde fod og dækker typisk kun steder med høj trafik som byområder, lufthavne og sportsstadioner.

Kort tid derefter, begyndte operatører at udvide deres 5G-netværk til deres lavbåndsspektrum. Signaler i et sådant spektrum bevæger sig meget, meget længere end signaler i mmWave-spektrum – men 5G-forbindelser i lavbåndsspektrum er ikke meget hurtigere end 4G-forbindelser i lavbåndsspektrum.

Hypede 5G ikoner
Thelander bemærker i sit LinkedIn-indlæg, at operatørernes 5G-ikoner ikke nødvendigvis afspejler eksistensen af en faktisk 5G-forbindelse. 5G-standarder tillader, at 5G-ikoner vises, når de nærliggende mobilmaster indeholder 5G-udstyr, selvom brugeren faktisk ikke er forbundet til et 5G-signal.

“Jeg vil ikke være alt for kritisk,” siger Thelander om sin beslutning, men problemet har fået ham til at miste vigtige beskeder.

Kilder:
1) https://www.lightreading.com/5g/why-one-top-wireless-industry-analyst-is-turning-off-5g

Sundhedsrisici
Skal konsensus drives af 17 ICNIRP forskere eller af 433 uafhængige forskere
5G teknologien er et eksempel på et område, hvor noget bliver erklæret for sikkert – hvilket i virkeligheden står for “sikker nok”, men det fulde billede indikerer overhovedet ikke, at det er fuldstændigt harmløst.

Når vi taler om 5G, er der to helt forskellige spørgsmål, som ‘Fakta tjekkerne’ og kritikere elsker at blande sammen, nemlig:
i) er der tegn på sundhedsrisici fra 5G-teknologien?
(ii) indeholder vaccinerne nanobots, som vil give de globale eliter mulighed for at spore alle vores bevægelser via 5G-teknologi?

NB: det er den overbevisning, som “fakta-tjekkerne” ynder at fremstille som en, alle lockdown-skeptikere – også kaldet ‘antivaxxers’ – deler.

Artiklen, skrevet af Gillian Jamieson, behandler kun det første spørgsmål.
Hun forholder sig til den britiske regering og deres fremturen med egen uvidenhed og stiller spørgsmålet: Har den virkelig har gjort sin ‘due diligence’?

Samme spørgsmål kunne med lige så stor ret stilles til den danske regering og det danske Folketing.

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/forsikringerne-om-sikkerheden-ved-5g-er-paa-ingen-maade-overbevisende/


Forskning: Kræft i skjoldbruskkirtlen er forbundet med mobiltelefoner og genetiske variationer
Stråling fra mobiltelefoner er forbundet med højere forekomster af skjoldbruskkirtelkræft blandt mennesker med genetiske variationer i specifikke gener, det fandt en undersøgelse ledet af Yale School of Public Health offentliggjort i marts 2020.

“Vores undersøgelse giver dokumentation for, at genetisk modtagelighed påvirker forholdet mellem brug af mobiltelefon og kræft i skjoldbruskkirtlen.”
Yawei Zhang, M.D., Ph.D., professor ved Institut for Miljøsundhedsvidenskab ved Yale School of Public Health.

Det er de yngre der rammes
Kræft i skjoldbruskkirtlen diagnosticeres oftere i en yngre alder end de fleste andre kræftformer. Gennemsnits alderen er 51 år. Kræftformen er endvidere omkring 3 gange mere almindelig hos kvinder end hos mænd, hvilket også gælder for Danmarks vedkommende.

Danmark og kræft
Vidste du, at Danmark er det land i verden der har allerflest registrerede tilfælde af cancer (hudcancer er ikke medtaget) iflg en tælling fra 2020.

Læs hele den uddybende artikel her:
https://nejtil5g.dk/forskning-kraeft-i-skjoldbruskkirtlen-er-forbundet-med-mobiltelefoner-og-genetiske-variationer/

Ensidig grå stær efter overdreven brug af mobiltelefon
For nogle mennesker er det en del af hverdagen at have mobiltelefonen tæt øret flere timer om dagen uden at tænke nærmere over det. En af langtidseffekterne kan dog vise sig ved udvikling af grå stær.

Øjenlæge Dr. Hans-Walter Roth konsulteres ofte af mennesker med grå stær, en uklarhed i øjets linse, der normalt skyldes alder. Medmindre der er tale om et traume (f.eks. et slag mod øjet), rammer grå stær normalt begge øjne på samme tid.

Patienter, hvis synsstyrke på det øje, der skulle opereres, var 0,7 og mindre i Landolt-testen, men hvor partnerøjet stadig opnåede en synsstyrke på mindst 0,8 til 1,0, blev evalueret.
Det var tilfældet for i alt 16 patienter. Alle var mellem 40 og 60 år gamle, elleve af dem var mænd, fem kvinder. Kun personer, som havde haft samme synsstyrke på 0,9 til 1,0 på begge øjne i mindst ti år, og som ikke havde andre relevante øjensygdomme, blev udvalgt.

Patienterne blev spurgt, om hvor mange timer de i gennemsnit brugte en mobiltelefon hver dag. De blev også spurgt, om de var højre- eller venstrehåndede, og om de holdt telefonen mest ved deres højre eller venstre øre.

Alle 16 patienter rapporterede, at de havde brugt mobiltelefonen i mindst 4 og højst 6 timer om dagen på deres arbejde i løbet af 8 til 12 år. Desuden sagde de alle enstemmigt, at de hovedsageligt holdt enheden enten til højre eller til venstre øre.

Konklusion: Udviklingen af grå stær var primært i det øje, der vendte mod strålingskilden altså mobiltelefonen. Langtidsbrugere af mobiltelefoner bør derfor informeres om denne risiko; regelmæssige oftalmologiske kontroller er tilrådeligt, især i den ældre alder.

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/ensidig-graa-staer-efter-overdreven-brug-af-mobiltelefon/


EMF konferencen 2021: Forebyggelse, diagnose og behandling af EMF-associeret sygdomme

Du kan nu GRATIS se samtlige videoer, der er forbundet med konferencen.

Konferencen, der blev annonceret online i januar 2021, havde et præ-foredrag om grundlæggende EMF: “Elektrosmog og elektroterapi 101” den 23. og 24. oktober 2020. Selve konferencen blev gennemført den 28. til den 31. januar 2021.

Listen over de 31 foredragsholdere (bla. Fiorella Belpogg, Devra Davis, Sharon Goldberg, Henry Lai og Theodora Scarato) samt de 7 moderatorer finder du her:

https://emfconference2021.com/faculty/

Programmet finder du her:
https://emfconference2021.com/event-schedule/

Videoer:
EMF Medical Conference 2021 Program Videos

Webinarer og podcast:
EMF Medical Conference 2021 Webinars and Podcasts


Grænseværdier
Hvor stor betydning har en lav SAR værdi for din sikkerhed?
Udsender en smartphone med en lav SAR-værdi generelt mindre stråling end en enhed med en højere SAR værdi og er dermed mere sikker?

Svaret er ikke så enkelt som laboratorieværdierne forsøger at give indtryk af. For der findes to SAR værdier nemlig den faste, der er udmålt i laboratoriet og den fleksible, som er aktiv i den normale dagligdag.

Den teoretiske og den praktiske SAR værdi
SAR (Specific Absorption Rate) er et mål for absorptionen af de elektromagnetiske felter i menneskekroppen, dvs. opvarmning. Den absorberede effekt er relateret til massen af vævet som udsættes for stråling. SAR måles derfor i watt pr. kg (W/kg).

Det er vigtigt at skelne mellem to forskellige SAR:

SAR som den faktiske eksponering af brugeren når smartphonen fungerer i praktisk brug. Her svinger eksponeringen nemlig konstant afhængigt af kvaliteten af forbindelsen.
SAR-værdien, som en fast teoretisk laboratorieværdi, der er den værdi, der opgives af fabrikanten, og som skal overholder de gældende grænseværdier (SAR).
Læs hele artiklen, der er en bearbejdning af et indlæg i det tyske Baubiologie-magazin:
https://nejtil5g.dk/hvor-stor-betydning-har-en-lav-sar-vaerdi-for-din-sikkerhed/

De Amerikanske test for stråling fra mobiltelefoner er “tilpassede”, og ignorerer de langsigtede sundhedseffekter

Frankrigs nylige forbud mod salg af iPhone 12 på grund af strålingsproblemer har udløst nervøsitet i Europa om sundhedsrisikoen ved eksponering for stråling fra mobiltelefoner. De amerikanske tilsynsmyndigheder fokuserer snævert på, hvorvidt mobiltelefonen opvarmer væv, men sådanne tests viser ikke hele billedet.

“Måden de testes på er for at undersøge, om de varmer dig op eller ej, og ikke for de kroniske langsigtede virkninger, som er blevet påvist.”


Det fortalte Devra Davis til Epoch Times. (1) Devra Davis er kræftepidemiolog, med en doktorgrad i naturvidenskabelige studier og en mastergrad i folkesundhed i epidemiologi. “Især effekterne på sædceller og lavere testosteron, eksempelvis.”

De problematiske test
Det største problem med de amerikansk test er, at de ikke udføres med telefonen tæt mod kroppen – men udføres med afstandsstykker, som om telefonen var i et hylster eller lignende. Devra Davis sammenligner det med “Dieselgate” -skandalen, der involverede Volkswagen, hvor virksomheden tilpassede sine tests, så de viste lavere udstødningsemissioner end køretøjet faktisk producerede.

De franske test
Når de franske myndigheder tester mobiltelefonerne, som de faktisk bruges, i hånden eller tæt ved kroppen, overskrides EU’s grænseværdier for stråling. Frankrig har tilbagetrukket eller krævet softwareopdateringer på 43 mobilmodeller, der udsender for megen stråling siden 2017.

Teleindustriens kontrol over Federal Communications Commission (FCC)
Teleindustrien har næsten fuldstændig kontrol over Federal Communications Commission (FCC), ifølge en rapport offentliggjort af Harvard University’s Edmond J. Safra Center for Ethics. En leder af en telelobbygruppe pralede f.eks. af, at dens lobbyister møder FCC-embedsmænd 500 gange årligt, hedder det bl.a. i rapporten.

“Vi har ingen programmer til at teste telefoner, efter at de er blevet godkendt,” sagde Devra Davis. “Og godkendelsesprocessen er selvreguleret på grund af denne svingdør, der finder sted mellem FCC og telekommunikationsindustrien.”

Mobiltelefonerne kan ikke klare en narko-test
Devra Davis advarede allerede i 2010 om den fare, mobiltelefoner udgør, svarende til visse lægemidler, der forårsager kræft og andre sundhedsmæssige problemer. Det gjorde hun i bogen “Afbryd kontakten: Sandheden om mobiltelefonstråling, hvad industrien har gjort for at skjule det, og hvordan man beskytter din familie”.

Brug af mobiltelefoner er forbundet med risiko for kræft
Storforbrug af mobiltelefonen har en “mulig” sammenhæng med øget forekomst af hjernekræft, ifølge uafhængig forskning, og ifølge en gennemgang af 23 case-control-undersøgelser tilbage i 2009 offentliggjort i Journal of Clinical Oncology.

“Vores regering stoppede imidlertid med at finansiere forskning i sundhedseffekterne af radiofrekvent stråling i 1990’erne,” udtalte Joel Moskowitz, direktør for Center for Family and Community Health and Community Health ved School of Public Health ved UC Berkeley, en pressemeddelelse i juli 2021. Moskowitz skrev bl.a.:

“Vores vigtigste holdepunkt fra den nuværende gennemgang er, at ca. 1.000 timers mobiltelefonbrug, eller ca. 17 min. om dagen over en 10-årig periode, er forbundet med en statistisk signifikant på 60 procent stigning i hjernekræft”.

Gennemgangen fra 2009 blev opdateret i 2020 til at omfatte 46 undersøgelser med lignende resultater.

Kilde:
https://www.theepochtimes.com/health/us-cellphone-radiation-tests-are-rigged-ignoring-long-term-health-effects-expert-5495312


Forskning
1990’ernes fokus på sundhedseffekter fra især de elektriske og magnetiske felter omkring højspændingsledninger
I et blogindlæg fra Einar Flydal udgivet den 7. oktober 2023 beretter han om en pensioneret elektriker, der for nylig sendte en mail til ham med følgende tekst:

“Har læst nogle af dine artikler, og som gammel elektroingeniør er jeg helt enig i meget af det, du skriver. Elektromagnetisk energi og stråling er garanteret skadelig, selv ved lave energiniveauer. Godt at du laver et nødvendigt informationsarbejde om det!
Efter en af dine sidste artikler kom jeg til at tænke på noget, jeg læste i det engelske tidsskrift Electronics World + Wireless World i 90’erne. Det handlede om meget af det, du talte om.”

Dette viste sig, skriver Einar Flydal, at være et særnummer fra februar 1990 om elektricitet og sundhedseffekter. Hæftet indeholder interessante artikler om, hvad forskningen på dette tispunkt allerede havde fundet.

Einar Flydal giver en oversigt over artiklerne samt en opfølgning på, hvad der kom ud af den megen opmærksomhed ,der dengang var på sundhedseffekterne af stråling fra bl.a. de store højspændingsledninger.

Alle artiklerne i magasinet kan downloades.

Læs hele den interessante´, men genkendelige beretning her:
https://nejtil5g.dk/et-opkald-fra-1990erne/


JOEL MOSKOWITZ: OVERSIGT OVER DEN NYE FORSKNING INDENFOR TRÅDLØS STRÅLING OG ELEKTROMAGNETISKE FELTER

Nye dokumenter pr. 18. september 2023.
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.900 abstracts.

Oversigten her med oversatte resumerer går tilbage til den 6. april 2021.

Samtlige abstracts finder du her:
For at downloade bind 2, som indeholder abstracts af papirer udgivet siden 2021. Klik på følgende link (mere end 722 sider PDF): https://bit.ly/EMF-2021on-June2023.
For at downloade bind 1, som indeholder abstracts af papirer udgivet fra 2016 til 2020. Klik på følgende link (875 sider PDF): https://bit.ly/EMF2016-2020.

VIGTIGT
Det er vigtig at være bevidst om, at dokumenterne indeholder både uafhængig forskning samt industri støttet forskning samt forskning udført af forskere, der er en del af ICNIRP konceptet. Ved nogle af dokumenterne kommer Joel M. Moskowitz med kommentarer desangående men ikke ved alle.
Se oversigten her:
https://nejtil5g.dk/joel-m-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/

Overvågning
Skal hele verdens befolkning have implanteret en mikrochip
Den globale elite planlægger at tvinge folk til at lade sig implantere med mikrochips ved at gøre det til et krav for at kunne få adgang til digitale valutaer, Universal Basic Income (UBI) og andre tjenester.
Advarslen kommer fra et tidligere medlem af World Economic Forum.

Whistlebloweren Richard Werner
Den tyske økonom og tidligere WEF ‘Global Leader for Tomorrow’ whistleblower Richard Werner opfordrede til forsigtighed med de nye teknologier under en diskussion sidste år på International Science Summit 2022 og fortalte, at WEF med vilje er stoppet med at vise folk, hvordan en centralbanks digitale valuta (CBDC) vil se ud, fordi den vil involvere et implantat under huden på størrelse med et riskorn.

“Og det riskorn er hele din tegnebog?” spurgte en interviewer Richard Werner, hvortil han svarede: “Ja, det er dit digitale ID, din tegnebog, det kunne være dit pas, din nøgle.”

Læs hele den oversatte artikel fra Steigan.no:
https://nejtil5g.dk/skal-hele-verdens-befolkning-have-implanteret-en-mikrochip/

Mindst halvanden million kameraer følger dig

Tilbage i juni 2021 skrev Sjællandske Nyheder at flere end 1,5 millioner overvågningskameraer holder øje med, hvad vi foretager os her i Danmark.

Ikke kun offentlige myndigheder, men i høj grad firmaer og private, dækker deres bygninger og hjem med er kamera, for at kunne følge vores færden.


Ifølge Sikkerhedsbranchen fordeler de godt halvanden million kameraer sig på 300.000, som er sat op af myndighederne i det offentlige rum.

Omkring en million kameraer er installeret i firmaer, mens en kvart million private husstande gør brug af et overvågningskamera.

Danmark er et af de mest overvågede lande i verden
De mange kameraer betyder, at Danmark er et af de mest overvågede lande i verden. Hidtil har Storbritannien haft førersædet hvad angår overvågning, men her er der nu kun et kamera pr. 10 indbyggere. I Danmark har vi mindst et kamera pr. hver fjerde indbygger. For med den markedsføring der har været for disse kameraer, må tallet være steget betydeligt siden da.

Vi kan dermed konkurrere med Kina. Der er dog forskel på den måde overvågningen bruges på i Danmark og Kina.


I Danmark er der som oftest tale om en passiv overvågning, hvilket vil sige, at der ikke sidder folk i et kontrolrum og overvåger i realtid. Overvågningsoptagelser gemmes for en periode (!) og kan trækkes frem, hvis myndighederne finder det aktuelt.

Overvågning er blevet allemandseje
For blot nogle få hundrede kroner kan du opsætte et kamera i eller uden for dit hjem. Via internet og smartphone kan du så følge med, hvis hunden vælter madskålen, eller hvis posten ringer på døren og du kan have tovejskommunikation, så du kan spørge, hvad personen laver foran dit hus.

SMART eller en del af narrativet om at kontrol er bedre end tillid, for din sikkerheds skyld, og dermed bidrager ikke bare staten men os alle sammen til en nedbrydning af det gamle tillidssamfund !!

Artiklen i SN fra 2021:
https://www.sn.dk/danmark/overvaagning-halvanden-million-kameraer-foelger-dig/


AI og Kunstig Intelligens
En katastrofe, når Danmark udvikler AI uden at der er styr på etikken
Trods Danmarks store digitale ambitioner står det langt tilbage, når det kommer til de etiske dimensioner af AI.

Sådan lyder det fra filosof og lektor Laura Haaber Ihle, som forsker i AI-etik ved Harvard University og Northeastern University.

Akademikerbladet havde den 17. oktober 2023 et interview med Laura Haaber Ihle, hvor hun uddyber sine synspunkter og bekymringer.

Hele interviewet finder du HER.

“Danmark har en ambition om at være et af verdens mest digitaliserede lande. Men vi er langt tilbage når det kommer til at skabe stabile etiske rammer for vores udvikling og brug af kunstig intelligens. Det virker slet ikke som om, at beslutningstagerne tager den opgave seriøst nok.”
Filosof og lektor Laura Haaber Ihle

Hun foreslår, at Dataetisk Råd omdannes til et ekspertråd, så de super kvalificerede eksperter, der lige nu sidder i sekretariatet, kan sidde i selve rådet og dermed erstatte de nuværende, politisk udpegede medlemmer, der ikke nødvendigvis har særlig meget viden om hverken kunstig intelligens eller etik.

Uddrag af artiklen finder du her:

https://nejtil5g.dk/en-katastrofe-naar-danmark-udvikler-ai-uden-at-have-styr-paa-etikken/
Oktober 2023
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende oktober måned. Månedens fokusområde er blevet vores unge, deres mobil og skærmbrug samt hvad de forskellige lande agter at gøre for at begrænse de unges mistrivsel grundet det digitale samfund. Heldigvis går flere og flere lande ind for forbud mod mobiltelefoner og skærme i skolerne. Danmark halter i den grad bagefter, men ‘vi’ har også et mål om at skulle gå forrest i digitaliseringen – uanset hvad, må vi forstå.

Har du endnu ikke underskrevet vores Borgerforslag om nej til flere mobilmaster, så kan det endnu nås: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603
Se mere nedenfor om mobilmaster.

God læselyst.

Indhold:
– Mobilmaster
– Norge: AMS sagen
– Forskning
– Smart Cities
– Sundhedsrisici og grænseværdier
– Rumskrot
– Vores unge: skærme og digitalisering
– Overvågning


Mobilmaster
Sandsynligheden for at dø af kræft stiger, jo tættere du bor ved en mobilmast
Elektromagnetiske felter eksempelvis fra mobilmaster og basestationer blev af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) under WHO tilbage i 2011 klassificeret som mulig kræftfremkaldende for mennesker.

Intensiteten af de radiofrekvente felter er dog højere nær ved mobilmasterne og falder, når afstanden fra bliver større.

I storbyer er mobilmaster og basestationer imidlertid placeret tæt på befolkede områder, over eller mellem boliger og virksomheder. Antennerne kan endda være placeret så tæt på boligerne, at vinduerne i flere etager i beboelsesejendomme står side om side med antennerne.

Manglende forskning og hovedløs udrulning af 5G
På trods af den sparsomme viden om emnet og IARC’s klassifikation er der kun afsat få ressourcer til at undersøge den rolle, som eksponering for elektromagnetiske felter fra eksempelvis mobilmaster spiller for menneskers sundhed.

Tværtimod betyder den hovedløse udrulning af 5G netværket at millioner af nye eller opdaterede mobilmaster sættes op overalt, mens man læner sig op ad ICNIRP, teleindustriens private NGO og deres anbefalinger.

Samtidig er der tavshed om den uafhængige forskning eller svares med, at det er nødvendig med mere forskning, forskning som man ikke afsætter penge til.

Læs hele artiklen med reference til forskningsartikler sat om de fejlbehæftede grænseværdier:
https://nejtil5g.dk/kraeftdoedeligheden-stiger-jo-taettere-du-bor-ved-en-mobilmast/

Du kan endnu nå at underskrive vores Borgerforslag:

VÆR MED TIL AT BEVARE vores NATUR og NÆRDEMOKRATI samt undgå, at DU får en mobilmast i din ”baghave”. SIG NEJ TIL DÆKNINGSKRAVENE 👍

👇 SKRIV UNDER HER:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603

Kan også underskrives analogt: https://www.borgerforslag.dk/api/proposals/createpdf?id=FT-14603

👉 Hele Borgerforslaget med tilhørende links finder du her:
https://nejtil5g.dk/borgerforslag-nej-tak-til-flere-mobilmaster-baade-i-vores-natur-og-i-vores-baghaver/

USA: Protester mod mobilmaster, der bl.a. får bikolonier til at forsvinde
Et stigende antal amerikanere – herunder både beslutningstagere og berømtheder – forsøger at stoppe mobilmaster og antenner, 5G og 4G, fra at blive installeret i deres lokalsamfund, især nær ved boliger og skoler.

I Torrance i Californien fører en 89-årig an i kampen mod mobilmasterne, som får skylden for at bikolonier forsvinder, samt sætter samfundets økonomi, sundhed og sikkerhed i fare.

Kampen er også en kamp mod FCC

Tilbage i 2021 gav en føderal domstol medhold til sagsøgerne om at Federal Communications Commission (FCC) IKKE havde opdateret sine retningslinjer for trådløs stråling siden 1996. Det på af trods af at videnskabelig dokumentation for sundhedseffekter var indsendt til agenturet. I sidste måned indrømmede agenturet, at det agter at fortsætte med ikke at efterleve retskendelsen.

Mens nogle kommunale byråd i USA ikke har noget imod, at der installeres mobilmaster stort set overalt – er der stadig mange, der har det. Det er formentlig grunden til, at HR 3557 og snesevis af andre telesponsorerede lovforslag er blevet indført, da de vil fjerne al kommunal myndighed vedrørende implementeringen af trådløse infrastruktur.

I Danmark er den samme proces i gang med at gøre opsætningen af mobilmaster så gnidningsløs som mulig og dermed lukke munden på protesterende borgere.

Læs hele artiklen på dansk her:
https://nejtil5g.dk/usa-protester-mod-mobilmaster-der-faar-bikolonier-til-at-forsvinde/

Norge: AMS og Menneskerettighedsdomstol
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg (EMD) har svigtet: Afviste den norske klage.
Klagen over, hvordan det norske retssystem håndterede den såkaldte “Halden-sag” om AMS eller Smart Meter målerne og deres helbredseffekter – fik ikke lov til at blive behandlet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Dommen fra appelretten står således til troende.

Det var Lorraine Schembri Orland, den første kvindelige dommer ved EMD, der traf afgørelsen.

Forkastelsen fra EMK er meget kort og består af en standardformulering. Du kan finde den HER, oversat til norsk. Domstolen har mange sager og afviser langt over 90% af dem.

Advokat Hugo P. Matre har følgende kommentar:
“Retsformanden for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) har afvist appellen ved hjælp af en standardtekst uden individuelle vurderinger. Det fremgår således ikke klart af afgørelsen, hvad hun har lagt vægt på.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviser rutinemæssigt sager, der ikke opfylder alle formelle krav. Der er ikke nævnt formelle krav i afgørelsen. Det kan således lægges til grund, at appellen opfylder de formelle krav. På den anden side er den sagsforberedende dommer af den opfattelse, at der ikke er tale om en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Udtrykket “Retten finder” viser, at dette er retsformandens personlige vurdering. Men hun giver ingen forklaring på, hvorfor hun mener det.«

Mulighederne i retsvæsenet er dermed udtømte. Ekspertvidner og dokumentation i verdensklasse er ikke engang seriøst overvejet.

Domstolene har ganske enkelt stolet på myndighederne og har ikke ønsket hjælp fra professionelle dommere – som om de på forhånd vidste, at indsigelserne mod målerne var “åbenbart grundløse”. Det skriver Einar Flydal den 22. sept.

Alvorlige konsekvenser
Der er ingen tvivl om, at indførelsen af de intelligente målere har skabt nye ofre. Selvom de fleste mennesker synes, det bare er noget vrøvl og ikke kan vedrøre dem er det yderst alvorligt for de berørte.
Hvad er der opnået
Selvom sagen blev tabt med store omkostninger, blev der indkasseret nogle sejre. Det blev utvetydigt fastslået, at:

Læger er fuldt berettiget til at udskrive certifikater for fritagelse både for mikrobølgesendere i AMS-målerne og for snavset elektricitet fra måleren, så længe certifikatet er formuleret som specificeret af Domstolen. I sådanne tilfælde vil de ikke blive berørt af Sundhedsdirektoratets forsøg på at forhindre sådanne attester. Opskriften kan findes HER.
Elselskaberne er forpligtet til at give dispensation ikke kun fra intelligente måleres mikrobølgesendere, men også fra den beskidte strøm, der skabes af målerne, når det er angivet i lægeerklæringen.
Det er elselskabet, der skal sikre, at måleren ikke transmitterer mikrobølger og ikke leverer beskidt strøm, når kunden har ret til dispensation. Helt enkelt konkluderer retten således, at elselskabet ikke kan placere udstyr i sikringsboksen, der forårsager akutte helbredsproblemer, symptomer, der i daglig tale kaldes elektrisk overfølsomhed (EHS).
Det er jo i virkeligheden ikke nogen lille sejr:
Gennem de tre ovenstående punkter accepterer dommen i praksis, at stråling, der er svagere end grænseværdierne, kan forårsage sundhedsmæssige problemer, og at elektrisk overfølsomhed er en realitet, uanset hvad man kalder det, og at lidelser grundet AMS-målere bør udløse undtagelse fra det, man reagerer på – strålingen fra senderen eller fra beskidt strøm.

Fremadrettet
Det fremadrettede fokus skal derfor være appeldomstolens afgørelse: Den gældende ret. Der bør klages, når den nuværende ret til fritagelse ikke respekteres.

Når et elselskab ikke lever op til dommen, kan man nu i Norge klage, først til virksomheden og derefter opad i systemet. (Se Einar Flydals blogindlæg 21.09.2023, der også indeholder en skabelon til en klage.)
Læs hele Einar Flydals indlæg her:
https://einarflydal.com/2023/09/22/ams-menneskerettsdomstolen-sviktet-klagen-avslatt/#more-79270


Forskning
Joel Moskowitz: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter
Nye dokumenter pr. 15. august 2023.
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.900 abstracts.
Oversigten her med oversatte resumerer går tilbage til den 6. april 2021.

Samtlige abstracts finder du her:

For at downloade bind 2, som indeholder abstracts af papirer udgivet siden 2021. Klik på følgende link (mere end 722 sider PDF): https://bit.ly/EMF-2021on-June2023.
For at downloade bind 1, som indeholder abstracts af papirer udgivet fra 2016 til 2020. Klik på følgende link (875 sider PDF): https://bit.ly/EMF2016-2020.
VIGTIGT
Det er vigtig at være bevidst om, at dokumenterne indeholder både uafhængig forskning samt industri støttet forskning samt forskning udført af forskere, der er en del af ICNIRP konceptet. Ved nogle af dokumenterne kommer Joel M. Moskowitz med kommentarer desangående, men ikke ved alle.
Se oversigten her:
https://nejtil5g.dk/joel-m-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/

Smart Cities
Er 15-minutters byerne smarte
Er 15-minutters byer (FMC) – en fornuftig idé, en ny måde at kontrollere befolkningen på, en trendy afvigelse fra den offentlige planlægningsindustri, en langsigtet lumsk plan – måske alle, andre eller ingen af disse?

Men hvis du har spørgsmål til konceptet, så bliver du allerede kaldt konspiratorisk.

Et hint om de sande hensigter
Som med eksempelvis gaskomfur-“debatten” er enhver tvivl om den nyeste fede måde at omorganisere vores samfund på et tegn på vanvid.

En hovmodig virkelighedsændrende holdning gennemsyrer på en eller anden måde eliterne på trods af den fortjente nedbrydning af offentlighedens tillid til deres institutioner i kølvandet på pandemien, hvis reaktion involverede løgne, halve sandheder, spin, fejl, usandheder, truslen om magt, truslen om arbejdsløshed, den beordrede indespærring i hjemmet, masseødelæggelsen af små virksomheder og flere løgne.

Alt dette burde være noget af et hint om de sande hensigter bag tilhængernes ide.
Som vi har set fra Twitter-filerne og så mange andre nylige (og ikke så nylige) afsløringer om det censur-industrielle kompleks, er den virkelige fare ved Smart Cities og FMC’er potentialet for eliminering af friheder, muligheder, forskelle.

Det er ikke bare tankecensur, det er en censur af livet.

Læs hele den oversatte artikel fra Brownstone Institute, som er skrevet af den tidligere borgmester i Lake Elsinore, Californien, Thomas Buckley:

https://nejtil5g.dk/er-15-minutters-byer-smarte/

Sundhedsrisici og grænseværdier
Kræft og andre sundhedsrisici starter ofte der, hvor du bærer din mobil i dagligdagen
Der er tidligere fundet brysttumorer hos kvinder lige under, hvor de sætter deres mobiltelefon i bh’en. At sædcellerne hos mænd tager skade, når de opbevarer mobiltelefonen i bukselommen, er også blevet fastslået gang på gang i forskellige forskningsrapporter.

En ny forskningsrapport bekræfter at svulster, kræft og andre sundhedseffekter lettere begynder der, hvor du bærer din mobiltelefon i hverdagen.

Forskningsrapporten
Den nye forskningsrapport offentliggjort i august 2023 omhandler en nærmere undersøgelse af en muskel på ydersiden af hoften, tensor fasciae latae, hos en 40-årig italiensk mand, der altid havde sin mobiltelefon i forreste venstre bukselomme præcis ud for, hvor musklen sidder.

Læs den uddybende artikel:
https://nejtil5g.dk/kraeft-og-andre-sundhedsrisici-starter-ofte-der-hvor-du-baerer-din-mobil-i-dagligdagen/

Industriuafhængige forskere: “Vi ved nok om skaderne til at vide, at 5G skal stoppes øjeblikkeligt!”
Budskabet fra forskerne på 5G webinaret den 17. oktober, arrangeret af Childrens Health Defense, var krystal klar:

“5G vil forårsage mere skade på mennesker, dyr og planter. Det betyder en stigning i kræft og en lang række andre alvorlige lidelser, flere dødfødsler og store fosterskader, mere diffuse sundhedsproblemer, mere ADHD, færre insekter, mere skovdød – kort sagt mere af alt det, vi ikke ønsker.”
“Stråling fra mikrobølger har en række egenskaber, der fører til disse skader. Årsagssammenhængen er meget kompleks, men vi ved, at skaden vil komme alligevel.”

“Vi har advaret igen og igen, men myndighederne og branchen lytter ikke. I stedet lytter de til forskere, der begrænser sig til at lede efter opvarmningsskader, som det er klart, at man ikke vil finde…”
Læs Einar Flydals opsummering her af CHD webinaret her: https://nejtil5g.dk/industriuafhaengige-forskere-5g-boer-stoppes-oejeblikkeligt/

Hvad har den hastige kræftudvikling hos vores unge og faldet i kolonier af honningbi med hinanden at gøre
Kan hospitaler slå vores spædbørn ihjel? Hvad er grunden til den hastige stigning af kræft hos vores unge? At multipel sklerose (MS) er stigende? Samt at både fedme og hjertesygdomme er ligeledes er stigende hos unge mennesker? Er det relateret til at bier og andre insekter forsvinder?

I sit nyhedsbrev fra den 20. september 2023 gør Arthur Firstenberg opmærksom dels på sammenfaldet med indfølesen af mobiltelefonen og ovenstående lidelser samt på det væld af tilgængelig forskning, der fortæller om årsagssammengænge. Et sammenfald som vores myndigheder og den etablerede lægeverden ikke kan forklare og heller ikke ønsker at forholde sig til.

Læs hele det oversatte nyhedsbrev Arthur Firstenberg her:
https://nejtil5g.dk/mennesker-bier-og-dyrelivet-i-2023/

Den oversete miljøgift: Den blinde vinkel og det bestrålede klima
Mens CO2-koncentrationen i luften får al mediebevågenheden, får den egentlige trussel mod vores levebrød ikke opmærksomhed.

Og mens politikere, de etablerede medier og betalte aktivister ønsker at forberede samfundet på en økologisk katastrofe forårsaget af menneskeskabte udledninger af kuldioxid, har denne katastrofe allerede fundet sted i lang tid – uden at CO2 har spillet en væsentlig rolle.

Den blinde vinkel
Det er så meget desto mere tragisk, fordi alle beslutningstagerne rundt om i verden ser ud til at lukke både øjne og ører for de sande årsager. Selv kritiske tænkere og forskere uden for den slagne vej og de snævre meningskorridorer ser ud til at være blevet ofre for en gigantisk blind vinkel, når de ikke kan se den ene ting i deres analyse af miljøgifte: den katastrofale indflydelse som elektromagnetisk stråling og elektricitet som helhed har på alt liv på jorden.

Den oversatte artiklen er skrevet af Willy Meyer og udgivet på tyske Manova, 7. sept. 2023:
https://nejtil5g.dk/et-bestraalet-klima/

Det franske sundheds agentur vil revidere grænseværdierne for elektromagnetisk eksponering
Pressemeddelelse, 6. okt. 2023 udsendt af PRIARTEM (*)

På gårsdagens møde den 5. oktober i National Frequency Dialogue Committee meddelte ANSES, (det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø og sikkerhed), at dets eksperter i den kommende uge ville begynde arbejdet med en større revision af grænserne for radiofrekvent eksponering.

Revisionen følger efter offentliggørelsen den 11. september af en første udtalelse (1), hvori de gældende grænseværdier i Frankrig vurderes på grundlag af arbejdet i et organ (ICNIRP), der regelmæssigt og bredt kritiseres (2) af internationale videnskabsmænd for dets uvidenskabelige metoder og potentielle interessekonflikter.

Eksperter i det franske agenturs vil derfor påbegynde deres metodologiske arbejde “ved at trække på lignende ekspertvurderinger foretaget af agenturet om andre emner (LED’er, muligvis kemiske stoffer) med henblik på at foreslå en passende metode og nye eksponeringsgrænseværdier” i henhold til betingelserne i anmodningen fra ministerierne for sundhed og økologisk omstilling – , hvori det tilføjes, at “dette arbejde vil bidrage til arbejdet, der udføres af Europa-Kommissionen“.

Sophie Pelletier, formand for PRIARTEM, glæder sig: “ANSES har erfaring med at producere toksikologiske referenceværdier og en seriøs etisk ramme. Resultatet kan kun blive en større beskyttelse mod eksponering. Faktisk vil ANSES tage højde for det faktum, at vi eksponeres kontinuerligt i modsætning til de nuværende regulatoriske værdier – anbefalet af Europa – som ifølge ANSES uretmæssigt udvider de værdier, der produceres for kortvarig eksponering for livstidseksponering”. (3)

François Vetter, CNAFAL’s repræsentant i dialogudvalget, tilføjede: “ANSES gentager meget klart sin uenighed med den måde, hvorpå beskyttelsen af børn behandles i de nuværende standarder, som den ikke anser for at være tilstrækkeligt beskyttende. Det er utænkeligt at have værdier, der ikke beskytter de mest sårbare: gravide kvinder, børn og teenagere, ældre, kronisk syge, personer med epilepsi eller elektrosensitivitet osv.

Stephen Kerckhove, generaldelegeret for AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT, udtaler: “Det er første gang, at flora og fauna bliver taget i betragtning i grænseværdierne for radiofrekvenser, som enhver anden miljøpåvirkningsfaktor. Det er en god ting for at hjælpe med at bekæmpe biodiversitetens sammenbrud. Det er i overensstemmelse med den meget nylige udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Råd, som anbefaler at undersøge og træffe foranstaltninger vedrørende elektromagnetiske felter som led i New Deal for bestøvere”. (4)

Opfordring til at bruge ALARA princippet – (så lavt, som det med rimelighed er opnåeligt)
Da ANSES’ kritik vedrører alvorlige forhold, og arbejdet med at udvikle nye metoder og værdier tegner til at blive langvarigt, opfordrer foreningerne til, at forsigtighedsprincippet i mellemtiden anvendes ved at indføre ALARA-princippet for alle (5) og et princip om ikke-nedbrydning af det elektromagnetiske miljø.

Samtidig gentager de over for regeringen deres anmodning om suspendering (6) af europæiske reguleringsprojekter, der har til formål at fremskynde udbredelsen af ​​5G.

Kilder og noter

*) Priartem er en fransk NGO, der siden 2000 har kæmpet for beskyttelse af sundhed og miljø ift. de risici, der er forbundet med eksponering for elektromagnetiske bølger
1) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2021SA0192.pdf
2) https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-October-2018-French.pdf
3) Jf. s. 29 i den rapport, der er nævnt i note 1.
4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_349_R_0026
5) ALARA-princippet (så lavt, som det med rimelighed er opnåeligt) finder allerede anvendelse ift. gravide kvinder i forbindelse med erhvervsmæssig eksponering.
6) https://www.priartem.fr/projet-de-reglement-europeen.html

Du kan også læse pressemeddelelsen her:
https://nejtil5g.dk/det-franske-sundhedsagentur-anses-vil-revidere-graensevaerdierne-for-elektromagnetisk-eksponering/

Rumskrot
Med næsten 7700 bredbåndssatellitter er rummet allerede overfyldt, men tallet kan vokse til flere hundrede tusinde i 2027
Ifølge eksperter vil øgningen af endnu flere satellitter til et allerede overfyldt rum, skabe skabe endnu flere problemer, herunder forøget risiko for dødsfald. På trods af advarslerne, fortsætter det amerikanske agentur Federal Communications Commissions (FCC) med at godkende lanceringen af titusinder af bredbåndssatellitter fra Amazon, SpaceX og andre virksomheder.

Da højhastigheds bredbåndsforbindelser kan opnås via mere sikre og mindre risikobetonede metoder end ved miljøskadelige satellitter, der udsender trådløs stråling er det endda helt unødvendigt.

Flere satellitter og dermed mere rumskrot vil gøre det endnu vanskeligere for astronomer at udføre deres forskning. Starlink-satellitter svinger allerede hvert 10. minut for at undgå kollisioner, dertil kommer at de falder ud af kredsløb og brænder, udover at deres hastighed falder overalt!

Artiklen fra den 31. aug. 2023 er skrevet af Chris Impey.

Chris Impey er en respekteret professor i astronomi ved University of Arizona., og har skrevet en bog om fremtiden for rumrejser, artikler om vores fremtid uden for Jorden, konflikter i rummet, rumbelastning og etik ved rumforskning. Som mange andre rumeksperter er han bekymret over manglen på styring omkring rumaffald.

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/der-er-allerede-overfyldt-med-rumskrot-og-naesten-7700-bredbaandssatellitter-et-antal-der-kan-vokse-til-flere-hundrede-tusinde-i-2027/

Vores unge: skærme og digitalisering
Big Techs ‘skumle dagsorden’ med at få børn hooked på deres teknologi

“Den sikreste måde at korrumpere en ungdom på er at instruere ham om at værdsætte dem, der tænker ens, højere end dem, der tænker anderledes.”
Friedrich Nietzsche

Når babyer udvikler sig med en tablet i deres hænder, er det næste logiske skridt, angiveligt af hensyn til alles bekvemmelighed, at implantere en mobil kommunikationsenhed – ja, en mini-mobiltelefon – i vores børns kroppe.

“Tablets bør være en del af en babys verden fra fødslen,” hævder professor Annette Karmiloff-Smith, en indflydelsesrig udviklings- og kognitiv forsker, hvis undersøgelse viste, at det at få dit lille barn til at scrolle gennem en digital tablet faktisk forbedrer deres motoriske færdigheder.

Og – hører jeg dig spørge: Hvad med de risici, der følger med? Skal vi bare ignorere dem? Lad os se det i øjnene – vores børns tablets er et yderst nyttigt middel til at holde de små beskæftiget, hvilket samtidig giver de stressede forældre en pause.

Artiklen fra Alliance for Natural Health International er skrevet af Paraschiva Florescu, facilitator og Rob Verkerk PhD, grundlægger, Alliance for Natural Health. Udgivet den 13. september 2023.

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/big-techs-skumle-dagsorden-med-at-faa-boern-hooked-paa-deres-teknologi/

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort sine anbefalinger vedr. brug af skærme
I et opslag på LinkedIn 9. okt. 2023 skriver Sundhedsstyrelsen:

Skærme fylder mere i vores liv – og det kan påvirke vores mentale sundhed og trivsel

Smartphones, tablets og computere er blevet en naturlig del af vores hverdag, og brugen af skærm er steget i alle aldersgrupper i Danmark de sidste 10 år, særligt blandt unge.

Derfor bør forældre være ekstra opmærksomme på, om brugen af skærm i familien påvirker deres børns udvikling og trivsel. Specielt har børn under to år som udgangspunkt ikke gavn af at se på en skærm, og vi anbefaler derfor, at børn i denne alder ikke bruger skærm uden aktivt samvær med en voksen.


Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Maja Bæksgaard Jørgensen citeres for:
”Vi ved, hvad der skal til, for at børn får en god udvikling, og det skal der være tid til. Børn og unge skal have et sundt liv med tilstrækkelig søvn og fysisk aktivitet, ligesom de skal have mulighed for at indgå i fællesskaber, der har en positiv betydning for deres trivsel. Forældre skal samtidig være opmærksomme på deres egne skærmvaner i hjemmet, fordi deres kontakt med børnene har stor betydning, og fordi de er rollemodeller, når der skal opbygges gode vaner også i forhold til skærmbrug”. https://www.linkedin.com/posts/sundhedsstyrelsen_sk%C3%A6rme-fylder-mere-i-vores-liv-og-det-kan-activity-7117070723679969280-Z5MD/

Imran Rashid, der bl.a. med sit Borgerforslag har været med til at sætte børns brug af skærme og deres mistrivsel på dagsordenen, også i Folketinget, kritiserer til gengæld anbefalingerne.
https://www.linkedin.com/posts/imranrashid_borgerforslaget-sluk-activity-7117016993102184448-aucM/

Rashid henviser bl.a. til Børns vilkår der for nogle uger siden kom med deres udmeldinger, der er anderledes tydelige bl.a, med rådet “Ingen skærm til børn under 2 år”.

Sundhedsstyrelsen er anderledes vag: “Børn under to år bør ikke bruge skærm uden aktivt samvær med en voksen”. I uddybningen af punktet står der, at børn i den aldersgruppe godt kan se på fotos af familien, korte tegnefilm eller være med i et skærmopkald til familiemedlemmer eller gode venner.

Skærme og sukker
Men babyhjernen reagerer på skærme på samme måde som med sukker, påpeger Rashid. Skærme skaber en hyperstimulation af barnets nervesystem, lidt som sukker gør for dens smagsløg. Om sukker kan Sundhedsstyrelsen dog godt være præcis: “Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under to år slet ikke får nogle tomme kcal i form af sukkerholdig slik, sodavand, kage, kiks og saftevand.”

Tidsbegrænsninger
Styrelsen undlader også at angive tidsgrænser for skærmforbrug. Det gør de med følgende argument:
“Helt overordnet set kan man skære det ned til, at vi ikke har tilstrækkelig nok viden til at underbygge præcise tidsgrænser. Vi er derimod optaget af, at man selv mærker efter, om skærmbruget påvirker en negativt”.

“En ansvarlig myndighed havde beskyttet børnene bedre”,
 skriver Rashid, “alene ud fra et forsigtighedsprincip, med klare råd, som forældre kan forholde sig til. For har man tilstrækkelig viden til IKKE at underbygge præcise tidsgrænser?”

Sundhedsstyrelsens principper
Da Imran Rashid ikke forholder sig til sundhedseffekterne af den elektromagnetiske stråling fra de forskellige devices, ved han heller ikke, at Sundhedsstyrelsen ikke længere forholder sig til et Forsigtighedsprincip, men blot har en Forsigtighedstilgang.

Han glemmer også, at regeringen – og Folketinget – som udgangspunkt har den overbevisning at ‘Danmark skal være et af verdens mest digitaliserede lande.’ Det begrænser direkte eller indirekte Sundhedsstyrelsens råderum, og styrelsen har formentlig ikke glemt den mundkurv man i sin tid fik, da man påpegede den manglende viden om sundhedskonsekvenserne af et kommende 5G netværk. https://nejtil5g.dk/sundhedsstyrelsen/

Sundhedsstyrelsen angiver tal for skærmtid og for søvn, men ingen angivelse af eksempelvis de stigende tilfælde kræft og hjerteproblemer hos de unge

Skærmbrug blandt de 0-6-årige

66 % af de 2-årige bruger tablet eller smartphone på en typisk hverdag, og 31 % af disse bruger skærmen mere end ½ time. For samme målgruppe bruger 86 % tv eller pc på en typisk hverdag, og næsten 39 % bruger skærmen mere end ½ time. (SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet, VIVE, 2021)
Andelen af 3-årige, som bruger mere end 1 time om dagen på computer, tv, YouTube eller iPad er steget fra 29 % i 2009 til 52 % i 2021. (SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet, 2021)
Skærmbrug blandt børn og unge

Andelen af 11-19-årige, der bruger mere end 4 timer om dagen (skole og fritid) på computer, tv, YouTube osv., er steget fra 14 % i 2017 til 41 % i 2021. Samtidig er der sket et fald i børn og unges fysiske samvær i alle aldersgrupper. (Børn og unge i Danmark, Velfærd og trivsel 2022, VIVE)
Piger i 9. klasse har i hverdagen et dagligt forbrug på sociale medier på 3 timer og 10 minutter. Drenge bruger især tid på smartphonespil og gaming samt at se film, serier og YouTube (2 timer og 39 minutter). (Skolebørnsundersøgelsen 2022)
En fjerdedel af drengene gamer mindst 4 timer dagligt i fritiden, mens 31 % af piger bruger mindst 4 timer på sociale medier. Knap en femtedel af både drenge og piger bruger mindst 4 timer dagligt på at se film, serier, YouTube eller andet underholdning (Skolebørnsundersøgelsen 2022).
I weekenden stiger det daglige forbrug på alle skærmaktiviteter for både drenge og piger med undtagelse af informationssøgning (Skolebørnsundersøgelsen 2022).
Drenge oplever at have flere regler for skærmbrug i hjemmet end piger både i hverdage og weekend. Andelen, der har regler i hjemmet, falder med stigende klassetrin (Skolebørnsundersøgelsen 2022).
Søvnvaner

I alt 80,6 % af unge mænd i alderen 16-24 år angiver, at årsagen til, at de ikke får søvn nok til at føle sig udhvilet, er, at de kommer for sent i seng på grund af underholdning fra mobiltelefon, tablet, computer, spillekon-sol eller tv. (Søvn, Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2021)
60,9 % af unge kvinder angiver, at de ikke får søvn nok til at føle sig udhvilet, er, at de kommer for sent i seng på grund af underholdning fra mobiltelefon, tablet, computer, spillekonsol eller tv. (Søvn Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2021)
De manglende tal finder du eksempelvis her:
– https://nejtil5g.dk/mennesker-bier-og-dyrelivet-i-2023/
– https://nejtil5g.dk/et-problem-for-et-mindretal-eller-en-advarsel-om-en-begyndende-folkesundhedskrise/
– https://nejtil5g.dk/boern-er-mere-saarbare-end-voksne/
– https://nejtil5g.dk/tendenser-i-forekomsten-af-hjernetumor/


Der er klart forskningsmæssigt belæg for at begrænse børns skærmbrug
Vi har i dag masser af solid forskning, der dokumenterer negative konsekvenser af skærmbrug.

Således har den optimistiske medieforskning efterhånden nogle alvorlige validitetsproblemer. For dens konklusioner er også ude af trit med en voksende almen erkendelse i samfundet om, at skolen og samfundet som helhed på mange områder er overdigitaliseret og kilde til stigende mistrivsel.

At der stadig på visse punkter er forskningsmæssig usikkerhed og mangler, skal håndteres med et forsigtighedsprincip. Tvivlen skal komme børn og unge til gode, så vi ikke forsømmer at beskytte dem mod den påvirkning fra skærme, som vi allerede har rigeligt med forskningsmæssig baggrund for at tage alvorligt og handle på.
Det er konklusionen på Dorte Ågård og Jesper Balslev’s indlæg i Altinget den 2. okt. 2023.
Læs hele artiklen her:
https://www.altinget.dk/boern/artikel/fageksperter-skaermtid-er-et-centralt-begreb-hvis-vi-vil-mindske-skoleelevers-mistrivsel

Holland: Mobiltelefoner er ikke længere tilladt i gymnasiet
Mobiltelefoner og også tablets eller smartwatches vil i Holland ikke længere være tilladt i klasseværelset på gymnasiet fra 1. januar 2024.

Mobiltelefoner er distraherende og får eleverne til at klare sig dårligere. Skolerne skal lave deres egne aftaler om dette med lærere, forældre og elever, så alle på skolen ved præcis, hvad der er og ikke er tilladt.

Brug af smartphones og læringspræstation
Samlet set går læring og smartphones dårligt sammen. Graden af brug af smartphones af elever og studerende er negativt relateret til deres læringspræstationer. Jo mere de bruger deres smartphone, jo større er risikoen for dårlige læringsresultater. Fire ud af ti studerende angiver, at de bruger mindre tid på deres lektier på grund af smartphonen.

Selvom årsagssammenhængen mellem smartphonebrug og læringspræstation ikke er blevet undersøgt eksplicit, er distraktion den hyppigst citerede sandsynlige forklaring på den negative sammenhæng. Og dermed nedsat koncentration blandt elever og studerende. Multitasking, for eksempel at kombinere smartphone-brug med opmærksomhed i klassen eller koncentrere sig om en opgave, har en klar negativ effekt på læringsprocessen.

Virkninger af et smartphone-forbud i skolen
Flere undersøgelser viser, at et smartphoneforbud i skolen har en gavnlig effekt på læringspræstationen. Den hyppigst citerede forskning om dette er en undersøgelse af gymnasier i England. som viser en klar forbedring i læringspræstationen efter et forbud mod smartphone i skolen. Det betyder, at eleverne kommer i skole uden en smartphone eller skal aflevere den i begyndelsen af skoledagen, for eksempel ved at opbevare den i et skab. Også her gælder denne forbedring især for gruppen af elever, der klarer sig dårligt.

Et smartphoneforbud synes kun at give mening, hvis det er en del af en bredere skolepolitik om brugen af it i undervisningen. For at forhindre, at eleverne bliver distraheret af apps på andre enheder, f.eks. bærbare computere eller tablets.

Kilder:

1) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/mobiele-apparaten-in-de-klas
2) https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/smartphones-in-de-les-en-effect-op-leerprestaties-leerlingen

England vil forbyde mobiltelefoner i alle skoler
I England vejledes alle skoler til at forbyde telefoner. Det britiske undervisningsministerium vil nu have landets skoler til at forbyde brug af mobiltelefoner i skoletiden. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet.

“Brug af mobiltelefoner bør forbydes i skoler i hele England for at forbedre adfærden”, udtaler undervisningsminister Gillian Keegan.

Den nye vejledning støtter skolelederne i at forbyde mobiltelefoner både i undervisningen og i frikvartererne.

Hvis skolerne undlader at implementere det, vil regeringen i stedet overveje at lovgive på området, så den nye vejledning bliver lovpligtig, fremgår det.

Formålet med tiltaget
Formålet iflg. pressemeddelelsen er at “håndtere forstyrrende adfærd og online mobning og samtidig øge opmærksomheden i undervisningen”.

Iflg. Tom Bennett, som er rådgiver på området for skoleadfærd:

“Skoler, der allerede har forbudt mobiltelefoner, rapporterer, at eleverne er tryggere, mere glade og kan fokusere meget mere, end de kunne før – og det er også populært blandt dem”.

Enkelte undtagelse til vejledningen gælder eksempelvis for børn der af medicinske årsager har brug for deres telefoner.

Med det vejledende forbud lægger England sig på linje med lande som Frankrig, Italien og Portugal.

Debatten i Danmark

Officielt er Danmark noget tvetydig i sin tilgang. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) opfordrede tidligere i år til, at skolerne prioriterer analog undervisning og begrænser brugen af skærmen. Men samtidig mener han, at skolerne fortsat skal have selvbestemmelse Han vil dog ikke afvise, at det kan ende med lovgivning og et forbud på området.
Det fremgår af Folkeskolen 4. okt. 2023:
https://www.folkeskolen.dk/it-i-undervisningen-skolepolitik-storbritannien/england-vil-forbyde-mobiltelefoner-i-alle-skoler/4735762

Er nutidens digitale børn den nye kanariefugl i kulminen
Er nutidens digitale børn den nye kanariefugl i kulminen, og kan den trådløse skærmteknologi være årsagen til, at flere og flere børn og unge kæmper med deres helbred?

Disse og flere spørgsmål forsøger norske Ingrid Wreden Kåss at belyse i en artikel i Steigan.no den 9. okt. 2023.

En stigende andel af børn, unge og unge kæmper bl.a. ifølge flere store norske undersøgelser med regelmæssig hovedpine og migræne, kropssmerter, træthed, depression, koncentrationsbesvær, søvnproblemer og andre former for dårligt helbred.

De unges symptomer er meget lig de EHS ramte
For de “overfølsomme” – dvs. de af os, der har opdaget, at de bliver syge af stråling fra den trådløse teknologi – er disse symptomer ubehageligt velkendte. De ved præcis, hvad der fremkalder disse symptomer hos dem. De el-overfølsomme eller elektrohypersensitive (EHS) har oplevet utallige utilsigtede “blindtests”, og har oplevet, at et miljø fri for stråling fra den trådløse teknologi faktisk får de fleste af symptomerne til at forsvinde. Måske kan deres erfaringer hjælpe de unge til et sundere liv og en bedre livskvalitet?

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/et-problem-for-et-mindretal-eller-en-advarsel-om-en-begyndende-folkesundhedskrise/

Ingrid Wreden Kåss har en mastergrad i filosofi (UiO) og en bachelorgrad i bibliotek- og informationsvidenskab (HiO). Hun har tidligere arbejdet med forskningsformidling / forskningsjournalistik.
Ingrid Wreden Kåss er også medforfatter til kildesamlingen fra Folkets Strålevern (Kåss & Halmøy 2022), hvor der er links til et udvalg af relevante ekspertrapporter, udtalelser fra faglige organisationer, forskningsappeller, forskningsbreve, artikler, undersøgelser, databaser m.m.
https://www.folkets-stralevern.no/wp-content/pdf/Kildesamling-2022-10-10.pdf

Overvågning, det kontantløse samfund m.m
Internationale protester for at forbyde ansigtsgenkendelse i det offentlige rum
Over 120 civilsamfundsorganisationer og mere end 60 eksperter fra hele verden har opfordret til et globalt stop for ansigtsgenkendelse samt udtrykt bekymring for menneskerettigheder og diskriminerende virkninger ved biometrisk overvågning.

New York

Toogtredive borgerrettighedsgrupper, ledet af den New York City-baserede privatlivs- og borgerrettighedsgruppe Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P.) har indsendt et støtte memorandum til byrådsmedlemmerne, for at bakke op om vedtagelsen af to verserende lovforslag, der vil forbyde brugen af biometrisk overvågning i beboelsesejendomme og offentlige rum som bl.a. butikker og arenaer.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/internationale-protester-for-at-forbyde-ansigtsgenkendelse-i-det-offentlige-rum/

Et Europa uden kontanter
Den 28. juni 2023 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til en forordning, der omhandler en forpligtelse om at acceptere kontanter i detailhandlen og en garanti for fortsat at kunne hæve penge fra kontoen uden at skulle rejse over lange afstande.

Den digitale Euro

Forslaget til en kontantregulering kom ikke alene. Samtidig havde Europa-Kommissionen den 28. juni 2023 offentliggjort et lovforslag, der på 61 sider er næsten tre gange så stort som kontantforordningen på 21 sider. Forslaget indeholder en detaljeret tekst med 42 artikler om indførelsen af den digitale euro, også kendt som e-euro.

Bortskaffelsen af kontanter:
Så snart e-euroen er indført, er der kun brug for en begrundelse for afskaffelsen af kontanter, og en sådan begrundelse er let at finde:

Kontanter er uforholdsmæssigt dyre – fordi kun få mennesker betaler med det;
Terrorister bruger kontanter til at skjule forberedelser til bombninger;
En økonomisk krise vil udløse et stormløb på bankerne.
En recession med høj arbejdsløshed skal bekæmpes med negative renter på bankindskud for at sætte skub i forbruget – men med kontanter kan borgeren flygte fra devalueringen med sine penge.
Løsningen
Løsningen er, at så mange som muligt betaler kontant så ofte som muligt.
Hvordan kan det ske?
Ganske enkelt ved at genopdage nytteværdien, værdien og magien ved kontanter.

Læs hele artiklen her:

https://nejtil5g.dk/europa-uden-kontanter/

SVM-regeringen bakker op om nyt forslag fra EU om overvågning – trods brud med grundlæggende retsprincipper
Gennem tre år har EU-Kommissionen arbejdet på en forordning, som snart kan give en ny EU-myndighed ret til at kræve overvågning af alle digitale samtaler. Målet er at ramme pædofile. Men den kanon, der skydes med, kan ramme os alle.

‘Forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn’ lyder som en sag, der kalder på fælles fodslag på tværs af lande og politiske skel. Det kunne derfor let være gået under offentlighedens radar, at EU-Kommissionens forslag om at forebygge børneporno samtidig lægger op til et brud med grundlæggende retsprincipper, der beskytter alle borgere i EU.

Det skriver Tanja Nyrup Madsen, chefredaktør på Mandag Morgen, på sin blog den 15. oktober 2023.

Du kan læse et uddrag af artiklen her:
https://nejtil5g.dk/skal-man-overvaage-bare-fordi-man-kan/
September 2023
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende september måned. Et nyhedsbrev, der indeholder både godt og skidt nyt.

FØRST vil jeg dog gøre opmærksom på, at underskriftindsamlingen i forbindelse med Borgerforslaget om Nej tak til flere mobilmaster nærmer sig sin formelle afslutning, som er den 4. november. Vil du være med til at støtte er det altså ved at være nu.

Med en god nyhed, tænker jeg på det franske forbud mod salg af Apples iPhone 12. Et forbud der har givet genlyd ikke mindst i hele Europa. HUSK, at du lige nu gratis kan downloade dr. Marc Arazi’s e-bog: Phonegate: Overeksponeret og bedraget.

Den mere ærgerlige nyhed er til gengæld, at den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afvist den norske klage over retssystemets håndtering af den såkaldte “Halden-sag” om AMS eller Smart Meter målerne og deres helbredseffekter. Selvom det i sig selv er en skidt nyhed, ligger der dog bagved nogle sejre i første omgang, hvis du bor i Norge.

Foreløbig god læselyst.

Indhold:
– Borgerforslaget: Nej tak til flere mobilmaster
– Videnscentret Bolius fejlinformere om mobilmaster
– Phonegate
– Smart Meter sagen i Norge
– Targeted individuels og stalking
– Børn og digitale vaner
– AI og Transhumanisme
– EU
– Teleindustrien
– Overvågning
– Påstande
– Sundhedsrisici

Borgerforslaget: Nej tak til flere mobilmaster

Interview med Nørrebro Lokalradio

Nørrebro Lokalradios har lavet et interview med Søren F. Lillesøe, som er en af medstillerne bag Borgerforslaget, der siger Nej Tak til flere mobilmaster både i vores natur og i vores baghaver. Søren fortæller om baggrunden for forslaget og om den lokale modstand, der er i det lokalsamfund, hvor han bor.

Hør interviewet her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/09/Noerrebro-Lokalradio-48-meter-.mp3

Skulle du ikke have underskrevet Borgerforslaget endnu, så er det nu, du skal gøre det:

Gør det nu, gør det her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603

Kan også underskrives analogt: https://www.borgerforslag.dk/api/proposals/createpdf?id=FT-14603

Borgerforslaget med links finder du her: https://nejtil5g.dk/borgerforslag-nej-tak-til-flere-mobilmaster-baade-i-vores-natur-og-i-vores-baghaver/


Videnscentret Bolius fortsætter med at fejl- og misinformere om stråling fra mobilmaster

Mobilmaster er ufarlige ifølge Videncentret Bolius, der citerer en artikel fra 2013
En læser spørger Bolius (*) om naboen må sætte en kæmpe antenne op på sit tag.

“Hjemkommet fra ferie konstaterede vi,” skriver spørgeren, “at der på ejendommen over for os var opsat en megastor antenne. Den er grim at se på, men gør os også utrygge. Hvad udsender den af stråler?”

Bolius kommer først med nogle praktiske kommentarer:
Ifølge reglerne i Bygningsreglementet regnes en antennes højde ikke med i bygningens højde og den må godt rage højere op over hustaget.
Det er endvidere angivet, at antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,50 m over tagfladen, tagkviste, skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng, ikke medregnes ved beregningen af en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang. Se bygningsreglementets §456
Hvis antennen er højere, skal der søges byggetilladelse hos kommunen. Det gælder også ift. en parabol med en skærm, der har en diameter på over 1 meter.
I lokalplanen eller ved en eventuel servitut kan der være regler, der angiver begrænsninger.

Men så kommer hovedpointen: Der er ingen grund til at bekymre sig over en mobilmast. Ifølge Christina Schjervig, der er fagekspert, bygningskonstruktør og byggesagkyndig er vores mobiltelefoner nemlig meget farligere end de opsatte mobilmaster.

Når vi kender de sundhedseffekter vores mobiltelefoner, har bemærkningen måske ikke lige den beroligende effekt, som Christina Schjervig forestiller sig.

Bolius citerer behændigt en artiklen fra 2013
Bolius fagekspert har muligvis googlet lidt for at finde et passende svar og fundet en artiklen i Jyllandsposten fra 2013, hvor Mette Øhlenschlæger, institutchef for Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen netop citeres for:

….undersøgelser i både Danmark og EU har vist, at det elektromagnetiske felt allerede få meter fra en mobilmast er mange tusind gange mindre end de anbefalede grænseværdier. Og det elektriske felt, du er udsat for fra din mobiltelefon, er i øvrigt er 3.000-5.000 gange større end det, du er udsat for fra en mobilmast.

Ovenstående fremgår nemlig ikke af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
https://jyllands-posten.dk/bolig/article5549284.ece

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen frikender på hjemmesiden også mobilmasterne, men skriver dog:

…så længe at masterne er opsat så eksponeringsniveauerne der, hvor mennesker opholder sig, ligger under de fastsatte grænseværdier.

https://www.sst.dk/da/viden/Straalebeskyttelse/Om-ikke-ioniserende-straaling/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Mobilmaster

De skriver andet sted at: På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger fra eksempelvis mobiltelefoner og trådløse netværk.

De skriver dog ikke, at grænseværdierne er sat efter akut opvarmning (målt ved et gennemsnit mellem 6 og 30 min.) eller at grænseværdierne ikke gælder for børn og andre sårbare personerEt tredje sted kommer Sundhedsstyrelsen dog med et forbehold:

Nogle videnskabelige undersøgelser har vist, at radio- og mikrobølger kan forårsage biologiske effekter på celleniveau, uden at cellerne opvarmes – altså også ved intensiteter, der ligger langt under de nuværende grænseværdier.

https://www.sst.dk/da/viden/straalebeskyttelse/om-ikke-ioniserende-straaling/mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi

Noter
*) 
Videncentret Bolius er ikke-kommerciel, ejet af den filantropiske forening Realdania, hvis formål er “at forbedre livskvaliteten for alle ved at gøre viden om boligen tilgængelig og anvendelig.”
**) Indlægget fra Bolius finder du her:https://www.bolius.dk/maa-min-nabo-saette-en-kaempe-antenne-op-paa-sit-tag-98981
Læs f.eks. mere om mobilmaster her: Da mobilmasterne blev slukket i et lejlighedskompleks i Okinawa: https://nejtil5g.dk/da-mobilmasterne-blev-slukket-i-et-lejlighedskompleks-i-okinawa/
Elektrosmog: Strålingsmiljøet har aldrig før været så usikkert:
https://nejtil5g.dk/elektrosmog-straalingsmiljoeet-har-aldrig-foer-vaeret-saa-usikkert/
For tredje gang viser en undersøgelse, at 5G forårsager mikrobølgesyndrom (EHS): https://nejtil5g.dk/for-tredje-gang-viser-en-undersoegelse-at-5g-foraarsager-mikroboelgesyndrom-ehs/


En dommer har afvist at forbyde en mobilmast på skorstenen af en grundskole i Wyandotte

Det er ikke let at forhindre opsætning af mobilmaster i skoler heller ikke i USA.
En gruppe forældre i Wyandotte, Michigan, havde sagsøgt T-Mobile og Wyandotte skoledistrikt på grund af en 5G-mobilmast på toppen af Washington Elementary School, men dommer Adel Harb imødekom til sidst T-Mobile og skoledistriktets forslag om at afvise sagen.

Dommen ophævede dermed det midlertidige påbud, som havde sat mobilmasten på pause. “Klageren har ikke en sag, fordi de ikke har lidt overlast,” fandt Harb. “Spekulativ skader”, som at masten kan forårsage fremtidige sundhedsproblemer, “kan ikke være grundlag for et erstatningskrav.”

Baggrunden
Da indbyggere i Wyandotte i februar protesterede og anlagde en retssag tidligere på året, hvor de argumenterede for de negative helbredseffekter fra de radiofrekvente stråler fra mobilmasten, var konsekvensen at mobilmasten ikke blev aktiveret. Forældrene mente, at emissionerne kunne udgøre en sundhedsrisiko for skolebørnene. Forældre trak deres børn ud af skolen, forstyrrede skolebestyrelsesmøder og gennemførte protestmarcher gennem foråret. Forældrene fremførte, at FCC’s regler om grænseværdier er forældede.
Distriktet fremførte, at man var bundet af en lejeaftale med T-Mobile, der blev godkendt og underskrevet af skolebestyrelsen i 2018.
Ved den forrige retssag blev Detroit Health Department pålagt at “vurdere, om børn i Detroit har været eller er truet af placering af mobilmaster på skolens ejendom.”

Advokaterne for forældrene kommenterede den nye afgørelse således:
“Det er strengt taget en kommerciel beslutning fra distriktet. Det handlede ikke om at forfølge noget uddannelsesformål. Børn i grundskolen bruger ikke trådløse mobiltelefoner til et uddannelsesmæssigt formål. Så det er virkelig pengegrådighed fra skoledistriktet, et særdeles dumt pengegrådighed, for med 1.000 dollars om måneden bliver alle disse unge skolebørn, lærerne samt personale på skolen bestrålet. En forfærdelig aftale indgået af fuldstændig uansvarlige skolebestyrelsesmedlemmer samt skoleadministration, det er bare en forfærdelig aftale og totalt uansvarlig.”

Dommen bliver anket, så det sidste ord er ikke sagt, heller ikke i denne sag.
Se mere her:
https://eu.detroitnews.com/story/news/local/wayne-county/2023/09/18/controversial-5g-tower-atop-wyandotte-school-to-be-activated-september-washington-elementary/70892218007/


Phonegate

Apple tvinges til at stoppe salg af iPhone 12 i Frankrig – overskrider grænseværdierne
De franske myndigheder meddelte den 12. september, at iPhone 12 udsætter brugerne for elektromagnetisk stråling over grænseværdierne og beordrede at modellen trækkes tilbage fra markedet. Apple kan blive tvunget til at tilbagekalde alle solgte enheder også i de øvrige EU lande.

Apples reaktion
Apple anfægtede dog resultaterne og udtalte, at iPhone 12, der blev lanceret i 2020, var certificeret af flere internationale organer som værende i overensstemmelse med globale standarder.
Den 15. september meddelte Apple dog alligevel, at man ville udstede en softwareopdatering til iPhone 12-brugere i Frankrig således, at den beordrede suspension af telefonens salg kunne ophæves.

Mere end 100 millioner iPhone 12’er er blevet solgt på verdensplan, mens det i USA anslås, at 135 millioner mennesker ejer en iPhone. I 2021, et år efter iPhone 12’s udgivelse, lå antallet af iPhone-ejere på omkring 116 millioner brugere.

EU og USA
Om Apples softwareopgradering kommer til at dække hele EU er ikke umiddelbart klart. EU-medlemsstaterne, som blev underrettet af den franske tilsynsmyndighed onsdag, har tre måneder til at gøre indsigelse mod den franske begrænsning. Hvis der ikke gøres indsigelser, kan det betyde EU-dækkende begrænsninger på Apples iPhone 12, det har en talsmand for Europa-Kommissionen bekræftet. Det skyldes EU’s radioudstyrsdirektiv.
En talsmand for Food and Drug Administration (FDA) – som i USA er delvist ansvarlig for at mobiltelefonerne er sikre – har fortalt DailyMail.com, at agenturet ‘gennemgår de tilgængelige oplysninger’.

Danmark
I Danmark har de danske medier lige nu ret travlt med at afvise, at der skulle være er nogen grund til at bekymre sig. Stort set samtlige medier har gentaget Reuters udmelding om sagen, der refererer til Sikkerhedsstyrelsen:

Baseret på lignende sager fra Frankrig forventer Sikkerhedsstyrelsen, at udfordringen kan løses med en softwareopdatering, og der er ikke på nuværende tidspunkt grund til at anse iPhone 12 som værende farlig at anvende.

Det er på ingen måde uventet at Danmark lægger sig på linje med teleindustrien og dens støtter.

Tilbage i maj 2020 offentliggjorde den franske telestyrelse, ANFR, en tilbagekaldelse samt en advarsel til forbrugerne mod den amerikanske mobilproducent Razers mobiltelefon, Razer Phone 2, som overskred de fælleseuropæiske grænseværdier, dermed blev mobilen også ulovlig i Danmark.

Sikkerhedsstyrelsen erkendte dengang over for David Wedege, Tabt Tråd, at Razer Phone 2 er ulovlig også i Danmark, men Sikkerhedsstyrelsens embedsmænd ville dog ikke gøre som sine franske kolleger og tilbagekalde produktet. Og man ville heller ikke advare forbrugerne, fordi man ikke anså mobiltelefonerne for at være farlige at anvende.

Sundhedsstyrelsen underkendes
Sundhedsstyrelsen gik dog i rette med afgørelsen: Smartphone modellen kan udgøre en risiko for brugernes sikkerhed og sundhed, og Sikkerhedsstyrelsen bør advare forbrugerne imod at anvende den.

Sikkerhedsstyrelsen fastholdt dog den oprindelige beslutning: Der er ingen grund til at advare forbrugerne. En beslutning der var foranlediget af en respons fra Energistyrelsen.
Det til trods for at peer reviewed forskning har dokumenteret, at radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner kan forårsage alt fra kræft til fertilitetsproblemer, samt at IARC/WHO tilbage i 2011 klassificerede elektromagnetisk stråling som værende “mulig kræftfremkaldende for mennesker.”

Phonegate
Phonegate er stiftet af Dr. Marc Arazi (Frankrig). Han lancerede som læge juli 2016 en kampagne om overeksponering af mobiltelefoner, som siden er blevet omtalt som Phonegate’s sundheds- og industriskandale.

“Phonegate”-skandale udspringer fra en undersøgelse foretaget af den franske regering, som viste at 9 ud af 10 testede telefoner overskred grænseværdierne. Men den franske regering tilbageholdt oplysningerne.

Først efter en retskendelse oplyste det franske strålingsagentur, National Frequency Agency (ANFR), at de fleste mobiltelefoner overskrider regeringens grænseværdier for stråling, når de testes på den måde de bruges i praksis, dvs. i kontakt med kroppen.

I dag er der identificeret 43 mobiltelefonmodeller, som er farlige for brugernes helbred, og derfor enten er blevet trukket tilbage fra det franske marked eller hvor deres specifikke absorptionsrate (SAR) skal opdateres via software.

Læs mere i den uddybende artikel:
https://nejtil5g.dk/apple-tvinges-til-at-stoppe-salg-af-iphone-12-i-frankrig-overskrider-graensevaerdierne/

Lige nu
Gratis download af dr. Marc Arazi e-bog: Phonegate: Overeksponeret og bedraget

Efter afsløringerne om at Apples #iphone12 overskrider teleindustriens egne SAR værdier og nu er forbudt i Frankrig, har Marc Arazi givet tilladelse til at hans e-bog ‘Phonegate: Overeksponeret og bedraget – Hvad mobiltelefonindustrien ikke vil have du skal vide’ kan downloades gratis i dens engelske version en måned.

Bogen vil give dig mulighed bedre at forstå den globale skandale.

Link til e-bogen får du her:

https://phonegatealert.org/download/dr-arazis-phonegate-ebook-available-in-english-for-free/
(NB: Du kan muligvis have problemer med at bruge linket, hvis dine sikkerhedsindstillinger angiver siden som værende usikker)

De har løjet for dig i årevis: DIN MOBILTELEFON ER FARLIG!
Over 5 milliarder af os bruger mobiltelefoner, som vi generelt holder meget tæt til kroppen – og det fra en meget ung alder. Men de virksomheder, der fremstiller vores dyrebare smartphones, har bevidst udsat os for radiobølgestråling langt ud over sikkerhedsstandarderne. For at gøre tingene værre har nogle af dem endda indlejret software, der rigger testresultater – ligesom Dieselgate.

Denne skandale har et navn: PHONEGATE.
I 2016 fik Dr. Marc Arazi beviser, der gjorde det muligt for ham at fordømme dette bedrageri. Med hjælp fra modige mænd og kvinder verden over – læger, advokater, politikere, videnskabsfolk, venner og frivillige fra alle samfundslag – har han kæmpet for at bringe sandheden frem i lyset lige siden. I 2018 blev NGO’en Phonegate Alert grundlagt for at støtte dem i den opgave.

Spørgsmålet fik også opmærksomhed i USA efter artikler offentliggjort i Chicago Tribune i 2019 af journalist og Pulitzer-prisvinder Sam Roe. Som et resultat blev de første gruppesøgsmål lanceret i Amerika og Canada mod Apple og Samsung.

Dr. Marc Arazi er en fransk læge, iværksætter, forfatter, lokal folkevalgt og medstifter af NGO’en Phonegate Alert.

Vigtige foranstaltninger for at beskytte dig mod din mobiltelefon:
Din smartphone er altid aktiv og udsender radiofrekvensstråling, selv når du ikke bruger den til at foretage opkald. Denne lumske eksponering er ofte helt ukendt for brugerne.
Undgå direkte kontakt med din mobiltelefon med din krop så meget som muligt:

Efterlad ikke mobilen i dine lommer (bukser, skjorter osv.)
For kvinder, især ikke i en bh
Ring aldrig op mens du holder din mobiltelefon mod øret!
Hold din mobiltelefon i sikker afstand fra din krop
Uden din viden vil din operatør øge SAR og dermed din eksponering til sit maksimum i områder med dårlig modtagelse. Det sker flere gange om dagen.
Brug altid tasker eller udvendige lommer på jakker og frakker, når du er på farten
Brug højttalertelefonen eller videoudvekslingsfunktionen på din smartphone
Undgå at foretage opkald, mens du er på farten (bil, tog, metro osv.) eller i områder med dårlig forbindelse (1 og 2 søjler på mobilskærmen)

Smart Meter sagen i Norge

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg (EMD) har svigtet: Afviste den norske klage.

Klagen over, hvordan det norske retssystem håndterede den såkaldte “Halden-sag” om AMS eller Smart Meter målerne og deres helbredseffekter – fik ikke lov til at blive behandlet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Dommen fra appelretten står således til troende.

Det var Lorraine Schembri Orland, den første kvindelige dommer ved EMD, der traf afgørelsen.

Forkastelsen fra EMK er meget kort og består af en standardformulering. Du kan finde den HER, oversat til norsk. Domstolen har mange sager og afviser langt over 90% af dem.

Advokat Hugo P. Matre har følgende kommentar:

“Retsformanden for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) har afvist appellen ved hjælp af en standardtekst uden individuelle vurderinger. Det fremgår således ikke klart af afgørelsen, hvad hun har lagt vægt på.


Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviser rutinemæssigt sager, der ikke opfylder alle formelle krav. Der er ikke nævnt formelle krav i afgørelsen. Det kan således lægges til grund, at appellen opfylder de formelle krav. På den anden side er den sagsforberedende dommer af den opfattelse, at der ikke er tale om en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Udtrykket “Retten finder” viser, at dette er retsformandens personlige vurdering. Men hun giver ingen forklaring på, hvorfor hun mener det.«

Mulighederne i retsvæsenet er dermed udtømte. Ekspertvidner og dokumentation i verdensklasse er ikke engang seriøst overvejet.

Domstolene har ganske enkelt stolet på myndighederne og har ikke ønsket hjælp fra professionelle dommere – som om de på forhånd vidste, at indsigelserne mod målerne var “åbenbart grundløse”.
Det skriver Einar Flydal den 22. sept.

Alvorlige konsekvenser
Der er ingen tvivl om, at indførelsen af de intelligente målere har skabt nye ofre. Selvom de fleste mennesker synes, det bare er noget vrøvl og ikke kan vedrøre dem er det yderst alvorligt for de berørte.

Hvad er der opnået
Selvom sagen blev tabt med store omkostninger, blev der indkasseret nogle sejre. Det blev utvetydigt fastslået, at:

Læger er fuldt berettiget til at udskrive certifikater for fritagelse både for mikrobølgesendere i AMS-målerne og for snavset elektricitet fra måleren, så længe certifikatet er formuleret som specificeret af Domstolen. I sådanne tilfælde vil de ikke blive berørt af Sundhedsdirektoratets forsøg på at forhindre sådanne attester. Opskriften kan findes HER.
Elselskaberne er forpligtet til at give dispensation ikke kun fra intelligente måleres mikrobølgesendere, men også fra den beskidte strøm, der skabes af målerne, når det er angivet i lægeerklæringen.
Det er elselskabet, der skal sikre, at måleren ikke transmitterer mikrobølger og ikke leverer beskidt strøm, når kunden har ret til dispensation. Helt enkelt konkluderer retten således, at elselskabet ikke kan placere udstyr i sikringsboksen, der forårsager akutte helbredsproblemer, symptomer, der i daglig tale kaldes elektrisk overfølsomhed (EHS).

Det er jo i virkeligheden ikke nogen lille sejr:

Gennem de tre ovenstående punkter accepterer dommen i praksis, at stråling, der er svagere end grænseværdierne, kan forårsage sundhedsmæssige problemer, og at elektrisk overfølsomhed er en realitet, uanset hvad man kalder det, og at lidelser grundet AMS-målere bør udløse undtagelse fra det, man reagerer på – strålingen fra senderen eller fra beskidt strøm.

Fremadrettet
Det fremadrettede fokus skal derfor være appeldomstolens afgørelse: Den gældende ret. Der bør klages, når den nuværende ret til fritagelse ikke respekteres.


Når et elselskab ikke lever op til dommen, kan man nu i Norge klage, først til virksomheden og derefter opad i systemet. (Se Einar Flydals blogindlæg 21.09.2023, der også indeholder en skabelon til en klage.

Læs hele Einar Flydals artikel her:
https://einarflydal.com/2023/09/22/ams-menneskerettsdomstolen-sviktet-klagen-avslatt/#more-79270


Targeted individuels og organiseret stalking
Anne Have fortæller sin historie til Harald Brems fra ICATOR

ICATOR – International koalition mod elektronisk tortur og robotisering af levende væsener – er en international menneskerettighedsorganisation, der informerer og oplyser om de umenneskelige og ufrivillige eksperimenter med neurovåben, som anvendes mod uskyldige borgere over hele verden. (1)

Et eksempel: Ulovlig forfølgelse i Holland
Politiet i Holland indsamler ulovligt oplysninger om uskyldige hollændere. Det er foregået gennem mange år og i stor skala af en politiefterretningstjeneste, som ikke kontrolleres af noget agentur. Dette fremgår af interne dokumenter og politifiler, som RTL Nieuws er i besiddelse af.
Læs mere her: https://www-rtlnieuws-nl.translate.goog/nieuws/artikel/5383944/politie-inlichtingen-spionage-infiltratie-demonstratie-illegaal-openbare?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp

Anne Have
Anne Have havde en aftale med Morten Borik fra Dkdox.dk, som pludselig og uden begrundelse stoppede dialogen med Anne Have. Hvorfor kan man kun gisne om.
Siden 2016 har hun været udsat for et omfattende forfølgelses program begået af et større netværk af danskere, gående under betegnelsen, organiseret stalking. Organiseret Stalking er defineret ved et netværk af forskellige grupperinger, der arbejder sammen om at stalke udvalgte personer og som ifølge internationale kilder udspringer af FBI’s COINTELPRO (Counterintelligence Program).

Læs f.eks. mere i artiklen her:

https://www.activistpost.com/2023/07/new-mkultra-files-reveal-terrifying-experiments-on-black-americans.html

Dokumentationen
Du kan her læse mere om Anne Have’s historie, og hvor rigtig mange af de konkrete hændelser er dokumenteret:
https://nejtil5g.dk/organiseret-elektronisk-stalking-du-tror-det-er-loegn-intet-mindre/

Vil du dykke mere ned i hele historien og om de forskellige forfølgelsesprogrammer kan hendes bog ‘The Art og Destruction. Den skjulte krig’ anbefales.

Hendes egne sider finder du her:
https://targetedindividualdenmark.com
https://artofdestruction.dk
Interview af Harald Brems fra ICATOR
Interviewet af Harald Brems fra ICATOR kom i stand den 4. aug. 2023.

Anne er en af de tusindvis såkaldte ‘Targeted Individuals’ verden over. Hun oplever en form for tortur, der rammer flere og flere mennesker i mange lande. I de seneste 60 år er der udviklet hemmelige energibaserede våben, som det er muligt at såre og også dræbe folk med næsten sporløst. De såkaldte Directed Energy Weapons (DEW) trænger gennem husvægge og beton og kan forårsage en række effekter på menneskers og dyrs kroppe og psyke. Elektromagnetiske våben kan forårsage forbrændinger, tryk, kløe samt kognitiv svækkelse. (…) Anne har dokumenteret de forskellige angreb og hendes skader, som hun skulle behandles for på forskellige hospitaler. Som følge af angrebene udviklede Anne også elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), et af hendes mindre problemer, siger hun. I interviewet fortæller Anne, hvordan hun blev et mål, og hvad hun forsøgte at gøre for at flygte fra denne situation.

Link til interviewet med Anne Have: https://youtu.be/qGvTXfBY_q4?si=XHFqVjybNXIZqUnC
Noter:
1) ICATOR er den første menneskerettighedsorganisation, der indsamler penge til at anlægge sag mod de hemmelige torturprogrammer. Mange mennesker verden over er påvirket af hemmelige torturprogrammer og hemmelig forskning med neurovåben.
Læs mere her: https://icator.be/
2) Harald Brems strå bag det tyske initiativ: ‘Initiativ gegen elektromagnetische Folter’.
Se mere her: https://e-waffen.de/


Apple: Brug aldrig AirTags til at spore kæledyr eller børn….
MEN FORÆLDRE OG KÆLEDYRSEJERE GØR DET ALLIGEVEL (OG UDSÆTTER DEM FOR SKADELIG STRÅLING)

Apples AirTag er ikke de eneste fjernsporingsenheder, der kan købes, selvom de synes at være de mest kontroversielle. De er svære at opdage og kan bruges til stalking samt til skjult overvågning, hvilket også har ført til sagsanlæg og kan i USA i dag give fængselsstraffe på op til 6 år, hvis enheden bruges til egentlig forfølgelse.

Et mindre omtalt problem forbundet med AirTags er, at de udsender høje niveauer af biologisk skadelige elektromagnetiske felter (EMF), herunder Bluetooth og/eller andre kilder til trådløs “Wi-Fi” stråling, som kan forårsage symptomer og sygdomme både hos dyr og mennesker.

Da AirTags – mod Apples anbefalinger – også bruges til at spore børn, er det i denne sammenhæng vigtigt at huske, at børn, er særlig sårbare over for eksponering. Producenterne af trådløse emitterende enheder er faktisk forpligtet til at inkludere advarsler om eksponering i forbindelse med deres produkter.

Læs hele artiklen:
https://nejtil5g.dk/apple-brug-aldrig-airtag-til-at-spore-kaeledyr-eller-boern-men-foraeldre-og-kaeledyrsejere-goer-det-alligevel-og-udsaetter-dem-for-skadelig-straaling/


Børn og digitale vaner

Vi er midt i et gigantisk socialt eksperiment, hvor vores teenagere er forsøgskaniner
Hvad har været den mest dybtgående ændring i vores daglige liv i løbet af de sidste tyve år?
Den har form som et kreditkort, er på størrelsen med et pas og lyser op som en sankthansorm. Intet har ændret vores møder, søvnrytme, kærlighedsliv, indkøbsvaner, nyhedsforbrug, skoleundervisning, ferier, ture, middage og endda vores toiletbesøg så meget som smartphonen har.

Unges livsglæde bliver forringet. Den hovedmistænkte? Det er Smartphonen. Men tilsammen kan forældre, skoler og regering gøre noget.

Et socialt eksperiment
Vi er midt i et gigantisk socialt eksperiment, hvor vores teenagere i øjeblikket er de vigtigste forsøgskaniner – de er den mest påvirkelige målgruppe og den allerførste gruppe nogensinde, der vokser op med en smartphone.
Og samtidig ser vi, at vestlige teenagere befinder sig i en alvorlig mental helbredskrise. De mødes sjældnere, udviser flere adfærdsproblemer og er oftere deprimerede. Den mest sandsynlige synder? Korrekt, smartphonen.

Læs hele den veldokumenterede artikel fra det hollandske netmedie ‘De Correspondent’:
https://nejtil5g.dk/smartphones-oedelaegger-de-unges-mentale-sundhed-hvornaar-griber-vi-ind/


Skærmtid for babyer: Risikabelt ved alle doser

En japansk undersøgelse har dokumenteret, at jo mere tid pr. dag en 1-årige bruger foran en skærm, desto større er risikoen for forsinkelser i deres udvikling i 2 og 4 års alderen – og jo mere skærmtid, des mere alvorlige og længerevarende er underskuddet. Undersøgelsen blev offentliggjort i JAMA Pediatrics i august 2023.

De mest udtalte virkninger var forsinkelser i kommunikation og problemløsning. Andre mål for børns udvikling haltede bagud ved den toårige opfølgning, men forsvandt ved de 4 år.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/skaermtid-for-babyer-risikabelt-ved-enhver-dosis/

Guide til forældre om børn og digitale vaner: 9 råd til at hjælpe dit barn til gode digitale vaner

De gode råd om digitale vaner samt mere informationsmateriale om digital skolepolitik i både grundskolen og ungdomsuddannelserne finder du her: https://www.mobilfriskole.dk/

Vis interesse og nysgerrighed
for dit barns digitale liv, som er en lige så vigtig del af dit barns liv som andre fritidsinteresser og måske en adgangsbillet til fællesskabet. Spørg, hvad han eller hun interesserer sig for på nettet. Besøg de platforme, sociale medier og de spil, der optager dit barn.
Undersøg, hvad I siger ja til og vær kritisk
inden du og dit barn opretter en profil. Man ’betaler’ ofte med sine dataoplysninger som alder, køn, kontakt oplysninger, likes, opdateringer, kommentarer og deling af links, billeder, film og lyd. Tal med dit barn om at være kritisk over for reklamer, konkurrencer, m.m.
Vær tilstede og tilgængelig
for dit barn digitalt. Hjælp med at løse problemer opstået digitalt, som du ville gøre med andre konflikter, og tal med dit barn om, at man skal opføre sig på samme måde over for andre på nettet som i virkeligheden.
Lav regler for skærmfri tid
indfør tidsbegrænsning for online-brug og mediefri zoner. Hjælp dit barn med at bruge ferier, weekender og måltider på at holde digitale pauser. Hvis I har en regel om, at skærme og spil er slukket fx mellem 17-19, er det nemmere for barnet at fortælle vennerne, at i det tidsrum er han eller hun ikke online.
Skab rutiner
for at lære dit barn tålmodighed, fordybelse, at samarbejde, at gøre én ting ad gangen, at overholde spilleregler og vente på tur og ikke mindst at klare kedsomhed. Det er vigtigt at italesætte og øve for at sikre sociale kompetencer og at kunne kontrollere behov og opmærksomhed.
Følg med i skolens arbejde med digital dannelse
hvis det ikke er i gang, så efterspørg det. Digital dannelse kan fx være et emne, som klassens kontaktforældre inviterer til dialog om, og som skolebestyrelsen kan drøfte.
Send ikke beskeder
til dit barn i skoletiden. Hav omtanke for, at det forstyrrer dit barn, hvis du sender en sms midt i undervisningen. Hold igen med beskederne, også selv om dit barn oplever en konflikt – dit barn skal lære at løse konflikter selv.
Lær dit barn gode onlinevaner
såsom at tale pænt, blokere ubehagelige personer, ikke dele private oplysninger og at slå privatlivsindstillinger til på de sociale medier. Tal med dit barn om at spørge om lov, inden man filmer og tager billeder af andre og deler dem – og at respektere et nej!
Vær en god rollemodel
overhold selv tidsbegrænsninger og vær nærværende. Hvis du selv tjekker sms’er og mails ved middagsbordet, sender vrede beskeder eller er på Facebook, mens I ser TV m.m., så gør dit barn det også.
Mere om børn og unge samt deres skærme finder du her:
https://nejtil5g.dk/et-ukontrolleret-eksperiment-hvordan-de-smarte-enheder-skader-boerns-hjerner/


Lægeforeningen i USA’s IT-Mekka anbefaler nu også tiltag mod skærmbrug og trådløse enheder

Lægeforeningen i Santa Clara County, Californien, hvor Google og mange andre kendte IT-virksomheder har deres hovedkvarter, fremsatte i foråret 2023 sine anbefalinger til brugen af skærme og anden elektronik i skolerne.

Anbefalingerne slutter sig til en række af lignende anbefalinger, som er blevet fremsat i en række amerikanske stater, hvor sundhedspersonale, skoleembedsfolk og den offentlig administration har forstået, at den centrale regering samt de relevante myndigheder og organisationer enten ikke har fulgt med i timen eller er blevet “kapret” af den trådløse industri.

Det er ingen hemmelighed, heller ikke i medierne, at topledelsen i de mest kendte IT-virksomheder har sikret sig, at deres børn har meget begrænset skærmtid.

Anbefalingerne
Anbefalingerne fra Santa Clara County Medical Association (SCCMA) er så tydelige og veldokumenterede, at de nærmest er en gavepakke til alle forældre, der står over for modstand fra skolens forældreudvalg eller fra skoleadministrationen mod at indføre begrænsninger, der indebærer strengere grænseværdier end dem som vores Sundhedsstyrelse o.a. bakker op om.

Anbefalingerne er rettet mod læger, skoleadministrationen og lærere. De omhandler brug af skærme, indlæringsproblemer og sundhedsrisici i forbindelse med brugen af den digitale og trådløse teknologi i skolerne.

Anbefalingerne fra Santa Clara County Medical Association omfatter:

Oprettelse af program for “sikker brug af teknologi i skoler” for at uddanne elever og personale i, hvordan man bruger de trådløse enheder sikkert samt reducerer brugen trådløs enheder i klasseværelset
Brug af metoder til reduktion af blåt lys for at reducere belastningen af øjnene
Etablering og fremme af politikker for mobilfrie skoler
Brug og installering af kabelforbundne Ethernet-enheder frem for trådløse, hvor det er muligt
Få foretage professionelle målinger af strålingsniveauerne [Tilføjelse: sammenlign f.eks. de nationale anbefalede grænseværdier med EUROPAEM-retningslinjerne” osv.]
Undgå installation af intelligente målere (Smart Meters) på skolens område
Overvej en politik der begrænser muligheden for installation af mobilmaster på skolens ejendom

Læs hele artiklen her, hvor du også kan se og downloade hele dokumentet:
https://nejtil5g.dk/laegeforeningen-i-usas-it-mekka-anbefaler-tiltag-mod-skaermbrug-og-traadloese-enheder/


Digitalisering
Det er nærmest forbundet med skam at være imod digitaliseringen

Der hænger en dunst af panik, fortielse og løgn over historien om Danmark og det digitale. Politikerne påstår, at vi har fået bedre service og et mere effektivt samfund. Men digitaliseringen ligner altså simpel privatisering fyldt med fiktive besparelser og uendelige automatiseringer med det formål at fjerne mennesker og indsætte maskiner i stedet. Gør man opmærksom på, at det digitale ikke har noget tøj på, bliver man prompte irettesat, som var man en gammeldags, lidt barnlig nostalgiker, der vil “tilbage til stenalderen”.

Det skriver Anders Kjærulff Journalist, teknologikritiker og fuldmægtig i tænketanken Analogiseringsstyrelsen i en kronik i Kristelig Dagblad den 11. september 2023.
Og han fortsætter:

Der, hvor det mærkes tydeligst, er, hvis man ønsker at kritisere noget i den vanvidsbevægelse, som Digitaliseringsstyrelsen, erhvervslivet og førende meningsdannere dagligt bekræfter hinanden i uafvendeligheden, nødvendigheden og vigtigheden af: at vi absolut må fortsætte med at digitalisere alt, at vi ikke må stoppe op og tænke, for vi skal være førende. Anfægter man denne i høj grad religiøse tilgang til fremskridtet, forventes det, at man indleder hver sætning med: “Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og vi har fået meget ud af at digitalisere…”

Men én ting er den totale digitale dehumanisering og identitetstyveriet mod borgerne. Noget andet er, at vi ikke har mål for, hvad vi gerne vil med digitaliseringen. Ser man på strategierne, der vælder ud af djøf’erne og de overbetalte, private konsulenthuse, skal digitaliseringen angiveligt effektivisere og forbedre servicen i det offentlige, selvom det fra et borgersynspunkt opleves, som om det kun handler om, at borgerne skal gøre det, de ansatte i forvaltninger skulle gøre for os tidligere.

Den eneste succes, man kan bryste sig af, er en FN-verdensmålsundersøgelse, der viser penetrationen af bredbåndsforbindelser, antallet af mobiltelefoner og brugen af offentlige digitale services. Den undersøgelse har vi været nummer ét i nogle år i træk, uden at nogen har tænkt over, hvor nemt det er at blive nummer ét, når man tvinger en hel befolkning til at deltage.

Drabet på Post Danmark
En konsekvens af den første bølge af tvangsdigitaliseringen, digital post, var, at man slog Post Danmark ihjel og i samme åndedrag endegyldigt afskaffede århundreders analog brevskrivning, og det er ikke noget fremskridt, det er et syvmile-tilbageskridt!
Og det kan ikke gøres om for Folketinget meddelte for nylig triumferende, at man nu ved lov har “sat markedet frit”, dvs. at vi fra den 1. januar ikke længere har et statsligt postvæsen her i landet. Som eneste land i hele EU.

Det er forbudt at være Analog
DigitaliseringsministerMarie Bjerre (V) lovede at gøre det nemmere for de analoge danskere, der ikke ville være med i det digitale samfund. Men vi må ikke være analoge, selvom ifølge tænketanken Justitia op til 25 procent af os ikke ønske eller evner for det digitale.
Disse over en million borgere skal, ifølge Bjerre og Digitaliseringsstyrelsen, enten lade sig umyndiggøre og dermed overlade deres liv, økonomi og helbred til kommunen eller en pårørende, eller de skal undervises og “hjælpes” ind i det digitale af frivillige eller via en hotline.

Men som Anders Kjærulff skriver: Vi taler om voksne, primært velfungerende mennesker, der ikke kan eller ikke vil det digitale, som skal infantiliseres af den stat, der ikke formår at lave systemer, alle kan se sig selv i.

Hvad med at blive verdensmester i medmenneskelighed

Måske er det på tide, at vi begynder at gå efter en anden slags mesterskab end det digitale. Kunne man for eksempel forestille sig, at Danmark blev verdensmestre i at være menneskelige? Eller i samfundskvalitet, demokrati, medborgerskab? At vi fik analoge rettigheder – at vi kan være her som borgere, uden internet og smartphone? Eller skal vi passivt stå i de digitale køer foran en stat, der ikke længere vil vide af borgerne – undtagen i form af salgbare data på en skærm?

Læs hele kronikken her:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/nej-vi-skal-ikke-vaere-verdensmestre-i-digitalisering


AI og transhumanisme
Transhumanismens ideologi skubber os ud til grænsen for det at være et menneske

“Menneskets største visdom er at acceptere hypotesen om en kosmisk orden og finde sin plads i den, snarere end at hæve sig over den. Desværre har vi gjort det sidste i århundreder. Videnskaben tror på en rationel forklaring på alt. Der er intet helligt i menneskets liv længere, næsten alt i naturen er blevet et objekt, og mennesket selv er også i fare for at blive reduceret til et objekt.
Kunstig befrugtning, kunstigt køn, kunstig intelligens – alt forekommer som en forberedelse på en kunstig verden, som i sidste ende består af kunstige mennesker.
Alt, hvad der eksisterer i naturen, har sin naturlige grænse, hvilket mennesket ikke længere ønsker at acceptere, men snarere anser for at være en fejl i systemet. Vi ønsker at underkaste naturen vores vilje, optimere os selv og i sidste ende muligvis genskabe den fuldstændigt.
Alt skal kunne kontrolleres, alle ressourcer skal stilles til rådighed. Alt, hvad der er sygdomslignende eller konfronterer os med ubehagelige følelser, skal udryddes – da det også menes at være en fejl i systemet. Med alle de medicinsk-tekniske muligheder på den ene side og en syg verden på den anden side bliver vi ældre og ældre, men også mere syge, ensomme og mere ufrugtbare.”
Caroline Raasch
(Forfatter til bogen ‘Hvordan Google blev Gud’, 2023)

Kunstig intelligens, kunstig befrugtning, robotbier – er det morgendagens norm?

Vi kan stadig stoppe op og blive, hvad vi er som mennesker på et helt nyt niveau af viden. Men forandring kommer ikke udefra, kun indefra, og hver enkelt kan gøre mere for det, end han eller hun tror.

Læs hele den tankevækkende artiklen af Caroline Raasch her:
https://nejtil5g.dk/frelse-eller-oedelaeggelse/


EU

5G, EMF og EU’s retsprincipper:

EU giver illegitimt forrang til økonomi i stedet for sundhed og miljøbeskyttelse
EU’s vurderinger af de sundhedsmæssige risici for radiofrekvent stråling er en hård nød, at knække, på trods af at EU’s grundlag hviler på at Sundhed og miljø har forrang frem for økonomiske hensyn.

De grundlæggende rettigheder som EU bygger på samt EU’s primære lovgivning gør det obligatorisk for EU at beskytte befolkningen, især børn, mod alle former for sundhedsskadelige virkninger af trådløs teknologi.

Forskningsartiklen – The European Union assessments of radiofrequency radiation health risks – another hard nut to crack (Review) – publiceret den 23. august, 2023 i De Gruyter fortæller imidlertid en helt anden historie.

EU har givet forrang til økonomi i stedet for sundhed og miljøbeskyttelse.

Det har EU gjort ved illegitimt at uddelegere sit ansvar til tre små udvalg, ICNIRP, SCENIHR og SCHEER, som består af de samme mennesker, og som alle støtter teleindustriens interesser. EU har således tilladt højere og højere niveauer af stråling i miljøet, som er potentielt skadelige for mennesker, dyr, insekter og planter. Dermed har EU i modstrid med EU’s traktater og love giver EU-embedsmænd forrang til økonomi i stedet for sundhed og miljøbeskyttelse.

Læs hele den oversatte forskningsartikel, der grundigt gennemgår, hvordan EU kaster sit eget retsgrundlag under gulvtæppet samt neglegerer både den uafhængige forskning samt egne bestilte forskningsrapporter. Økonomien går foran sundhed og miljø:
https://nejtil5g.dk/eus-vurderinger-af-sundhedsrisici-for-radiofrekvent-straaling-endnu-en-haard-noed-der-skal-knaekkes-review/


EU tvinger medieplatforme til at censurere “desinformation” og “hadefuld tale”

EU’s retsakt om digitale tjenester (DSA) trådte i kraft den 25. august 2023 og giver Europa-Kommissionen beføjelse til at censurere “desinformation” og “hadefuld tale” online. Det betyder, at de store onlineplatforme, som opererer i Europa, nu skal følge reglerne i retsakten om digitale tjenester ellers risikerer de en bøde på op til 6 procent af deres årlige globale omsætning.

EU-kommissæren for det indre marked, Thierry Breton, har endda truet med at lukke sociale medieplatforme, hvis de ikke overholder reglerne i tilfælde af civile uroligheder som f.eks. ved de nylige optøjer i Frankrig.

Hvad kan det betyder for 5G bevægelsen?
Vi har længe vidst, at der er sider og opslag, som bliver fjernet fra de sociale medier af de såkaldte faktatjekkere, og man kan let forestille sig at denne praksis vil stige. Vi ved også, at staten har en stæk interesse for at netop vores kritiske budskaber ikke kommer ud eller at de bliver mistænkeliggjorte på den ene eller anden måde uanset, hvor veldokumenterede de end måtte være.

Siden den daværende regering i 2016 godkendte Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg, har al kritik eller problematisering af elektromagnetisk stråling været fraværende i samtlige medier, offentlige som private, som modtager offentlig mediestøtte. Notatet var en handlingsplan for rettidig etablering af den ny generation af mobilnet 5G, og hvor det fremgik at Danmark var tænkt at være et af foregangslandene, et notat hvor sundhed eller andre uafklarede forhold vedrørende en udrulning af 5G i forhold til den nye type teknologi eller elektromagnetisk stråling generelt overhovedet ikke blev nævnt.
Sundhedsstyrelsen fik mundkurv på, da man spurgte ind til de uafklarede spørgsmål og vendte 180 grader fra den ene dag til den anden.

EU er også ved at blive opslugt af teleindustrien. Trods utallige henvendelser fra hundredvis af internationale forskere og trods egne bestilte kritiske rapporter overhører EU budskabet og sætter blot mere turbo på digitaliseringen og udrulningen af 5G.
Ud fra disse betragtninger vil det ikke undre, hvis 5G bevægelsen m.fl. vil komme til at mærke effekten af det nye tiltag.

Om der er en konkret sammenhæng, er ikke helt til at vide, men på Videnscentrets Facebook gruppe er flere – fortrinsvis ældre – opslag blevet slettet på det seneste. Argumentet pakkes ind som at der er tale om overtrædelse af reglerne for spam. Det fremgår dog ikke, hvilke opslag, det faktisk drejer sig om, selvom man kan anke afgørelsen !?!

Konsekvenserne
I lang tid tillod internettet almindelige mennesker at dele sandheder og viden med en verden, som efterspurgte det, da rigtig mange havde erfaret, at de officielle sandheder ikke var særlig troværdige.

Fra nu af bliver det meget vanskeligere at dele alternative synspunkter på internettet, for nu udøver dørvogterne et drakonisk kontrol niveau, og spørgsmålet er om internettet nogensinde vil blive det samme igen.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/eu-tvinger-medieplatforme-til-at-censurere-desinformation-og-hadefuld-tale/


EU Rådet vedtog 10 juli 2023 en ny forordning om batterier og udtjente batterier

Forordningen, skal styrke bæredygtighedsreglerne for batterier og udtjente batterier. Forordningen vil regulere hele livscyklussen for batterier – fra produktion til genbrug og genanvendelse – og sørge for, at de er sikre, bæredygtige samt konkurrencedygtige, hedder det i pressemeddelelsen.

Hvad det mere konkret betyder for hele minedriften f.eks. i forhold til miljø, arbejdsforhold m.m. er ikke helt tydeligt.

Europa-Parlamentet og Rådets forordning gælder for alle batterier, herunder alle udtjente bærbare batterier, batterier til el biler, industribatterier, startbatterier (som primært anvendes til køretøjer og maskiner) og batterier til lette transportmidler (f.eks. elcykler, elknallerter og elscootere).

Cirkulær økonomi
De nye regler har til formål at fremme en cirkulær økonomi ved at regulere batterier i hele deres livscyklus. Forordningen fastsætter derfor krav om bortskaffelse, herunder indsamlingsmål og -forpligtelser, mål for materialenyttiggørelse og udvidet producentansvar.
Forordningen fastsætter mål for producenternes indsamling af udtjente bærbare batterier (63 % ved udgangen af 2027 og 73 % ved udgangen af 2030) og indfører et særligt indsamlingsmål for udtjente batterier til lette transportmidler (51 % ved udgangen af 2028 og 61 % ved udgangen af 2031).
Forordningen fastsætter et mål for nyttiggørelse af litium fra udtjente batterier på 50 % ved udgangen af 2027 og 80 % ved udgangen af 2031, hvilket kan ændres ved delegerede retsakter alt efter markedsudviklingen, den teknologiske udvikling og tilgængeligheden af litium.
Forordningen fastsætter et obligatorisk minimumsniveau af genvundet indhold for industri-, start- og elkøretøjsbatterier. Det er indledningsvis fastsat til 16 % for kobolt, 85 % for bly, 6 % for litium og 6 % for nikkel. Batteriernes genvundne indhold skal dokumenteres.
Genvindingseffektivitetsmålet for nikkel-cadmium-batterier er fastsat til 80 % ved udgangen af 2025 og 50 % ved udgangen af 2025 for andre udtjente batterier.
Forordningen fastsætter, at slutbrugeren senest i 2027 bør kunne fjerne og udskifte bærbare batterier, der er indbygget i apparater, hvilket giver virksomhederne tilstrækkelig tid til at tilpasse konstruktionen af deres produkter til dette krav. Det er en vigtig bestemmelse for forbrugerne. Batterier til lette transportmidler skal kunne udskiftes af en uafhængig fagperson.

Fair regler for alle virksomheder
De nye regler har til formål at forbedre det indre markeds funktion for batterier og sikre en mere fair konkurrence takket være sikkerheds-, bæredygtigheds- og mærkningskravene.
Det skal opnås gennem kriterier for ydeevne, holdbarhed og sikkerhed, strenge begrænsninger for farlige stoffer som kviksølv, cadmium og bly og obligatoriske oplysninger om batteriers CO₂-fodaftryk.
Forordningen indfører mærknings- og oplysningskrav, bl.a. om batterikomponenter og genvundet indhold, et elektronisk “batteripas” og en QR-kode. For at give medlemsstaterne og de økonomiske aktører på markedet tilstrækkelig tid til at forberede sig vil mærkningskravene finde anvendelse fra 2026 og QR-koden fra 2027.
Reduktion af de miljømæssige og sociale virkninger
Den nye forordning har til formål at reducere de miljømæssige og sociale virkninger i hele batteriets livscyklus. Med henblik herpå fastsætter forordningen strenge due diligence-regler for virksomheder, som skal kontrollere kilden til de råstoffer, der anvendes til batterier, der bringes i omsætning. Forordningen indeholder en undtagelse for SMV’er fra due diligence-reglerne.

Hele pressemeddelelsen samt forordninger m.m. finder du her (på dansk):
https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2023/07/10/council-adopts-new-regulation-on-batteries-and-waste-batteries/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=R%u00e5det+vedtager+ny+forordning+om+batterier+og+udtjente+batterier


Teleindustrien

Konkrete eksempler på hvordan forskning i risikoen ved mobiltelefoni er blevet manipuleret

Der er store summer på spil, når forskning kan dokumentere at brugen af mobiltelefonen kan forårsage kræft. Teleindustrien har finansieret flere undersøgelser, hvor brugere blev betragtet som ikke eksponerede. Resultatet blev undervurderede risici. I artiklen gennemgås tre eksempler på undersøgelser af risici for hjernetumorer, der alene ved deres design undervurderede resultaterne. Alle de tre undersøgelser – Interphone (2010), CEFALO studiet (2011) og Det danske kohortestudie (2011) – blev finansieret af teleindustrien.

Artiklen er oprindelig fra Strålskyddsstiftelsen d. 1. januar 2020.

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/hvordan-forskning-i-risikoen-ved-mobiltelefoni-manipuleres/


Overvågning

Regeringer og myndigheder gør overvågning til et våben, der skal lukke munden på sine kritikere

Artiklen er skrevet af John W. Whitehead og Nisha Whitehead og offentliggjort på Aktivist Post den 29. august 2023. Artiklen er skrevet ud fra, hvordan forholdene ser ud i det amerikanske samfund. Det kan jo let få os andre til at tænke: ‘Godt at det ikke er sådan her hos os i Danmark. For vi har jo her, trods at meget kunne være bedre, nogenlunde ordnede forhold.’

Men går du ind i de enkelte områder som gennemgås i artiklen, vil du genkende mange af overvågningsteknologierne, som også i Danmark kan bruges – og som kan tænkes allerede at være i brug – til at markere netop dig som en trussel mod den nationale sikkerhed, uanset om du har gjort noget forkert eller ej.

Her skal blot nævnes EU’s nye retsakt om digitale tjenester (DSA), der trådte i kraft den 25. august 2023 og som giver Europa-Kommissionen beføjelse til at censurere “desinformation” og “hadefuld tale” online. Det lyder jo tilforladeligt og fornuftigt i første omgang, men vi ved jo ganske udmærket at “desinformation” kan have en yderst forskellig valør alt efter hvilke brilleglas, der ses igennem. Regeringens eller den kritiske masse. Med den nye retsakt kan vi med rette frygte, om internettet nogensinde vil blive det samme igen.

“Når en regering først har forpligtet sig til princippet om at bringe oppositionens stemme til tavshed, har den kun én vej at gå, og det er ned ad vejen med stadig flere undertrykkende foranstaltninger, indtil den bliver en kilde til terror for alle sine borgere og skaber et land, hvor alle lever i frygt.”
– Præsident Harry S. Truman, USA’s 33. præsident (1945 – 1953)

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/hvordan-regeringer-og-myndigheder-goer-overvaagning-til-et-vaaben-for-at-lukke-munden-paa-sine-kritikere/


Påstande

Vi følger forsigtighedsprincippet

FAKTA: Sådan har det lydt fra både Sundhedsstyrelsen og politikere i flere år, men hvad er det for et forsigtighedsprincip, vi taler vi om? Tilsyneladende har det givet Sundhedsstyrelsen nogle udfordringer, for nu taler Styrelsen ikke længere om et forsigtighedsPRINCIP, men om en forsigtighedsTILGANG. Der henvises dog fortsat til, at man følger vore nordiske nabolande.

En gratis forsigtighedstilgang
Det er dog en meget gratis forsigtighedstilgang man benytter, for den danske grænseværdi følger indstillingen fra ICNIRP teleindustriens egen private NGO, som er ca. 10.000 gange højere end Europarådets anbefaling fra 2011.

I Danmark foretages ingen test af mobiltelefoner eller stilles krav til børneinstitutioner, skoler m.fl. Havde det været cigaretter var indpakningen fyldt med advarsler og med en aldersgrænse for salg. Når det gælder vores mobiltelefoner sker der intet og Sundhedsstyrelsens kontante anbefalinger om mobiltelefoni er sandelig ikke noget man skilter med.

Forsigtighedsprincippet
Forsigtighedsprincippet blev oprindeligt udviklet i tysk og svensk ret. Med Riokonferencen i 1992 fik princippet global udbredelse, og blev i 1993 traktatfæstet i EU som en grundlæggende del af EU-retten:

“Selvom forsigtighedsprincippet kun nævnes udtrykkeligt i traktaten på miljøområdet, er dets anvendelsesområde meget bredere og dækker de særlige tilfælde, hvor de videnskabelige data er utilstrækkelige, foreløbige eller usikre, og den indledende objektive videnskabelige undersøgelse tyder på, at der er rimelig grund til bekymring for, at mulige farlige følger for miljø samt menneskers, dyrs og planters sundhed ikke stemmer overens med det valgte beskyttelsesniveau.“

Meddelelse fra Kommissionen om forsigtighedsprincippet, Bruxelles, den 2.2.2000 (s. 9)

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/paastand-vi-foelger-forsigtighedsprincippet/


Dybhavsminedrift

Dybhavsminedrift har betydelige skadelige økologiske effekter på havets liv

Dybhavsminedriften kan nedsætte populationerne af de omkring levende havdyr til omtrent halvdelen samt påvirke det marine liv på tværs af større områder, og mere end forskerne tidligere har troet.

En undersøgelse, der blev offentliggjort i juli 2023 i Current Biology, giver dokumentation for, at minedrift i dybhavet efter mineraler, som bruges til at fremstille elektriske køretøjer og vedvarende energikomponenter, har betydelige skadelige økologiske effekter. Effekter, der skal vejes op mod de mulige klimafordele ved at udskifte de fossile brændstoffer.

“Hvis du begynder at ødelægge dette store område, vil det påvirke alt. Folk skal være opmærksomme på dette for at kunne træffe kvalificerede beslutninger om, hvad de skal gøre.”

Travis Washburn, havbundsøkolog og en af forfatterne bag det nye studie.

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/dybhavsminedrift-efter-metaller-til-el-biler-kan-nedsaette-populationer-af-havdyr-med-50/


Sundhedsrisici

Brystkræft er i stigning hos kvinder under 50 år – hvilken rolle spiller mobiltelefonen

To nye peer-reviewed undersøgelser har vist, at ikke bare i USA er brystkræft den mest almindelige kræftform hos yngre kvinder under 50 år, men over hele verden. Det giver anledning til bekymring og nogle eksperter spekulere i, hvilken rolle brugen mobiltelefoner kan have og om den er en del af årsagen til stigningen i tidlig brystkræft.

Brystkræft er den mest almindelige form for kræft på verdensplan, eksklusiv ikke-melanom hudkræft.

Forudsigelsen
Dr. John West, forudsagde for mere end et årti siden forudsagde, at der ville komme en stigning i brystkræfttilfælde. Han fortalte til CBS News i november 2012:

“Hvis der er en risiko, og vi ikke finder ud af det i løbet af fem eller ti år fra nu, vil vi se en hel klynge af unge mennesker med brystkræft.”

EMF og brystkræft
Devra Davis, Ph.D., MPH, finder at at rapporterne er “meget bekymrende.”

“Vi har vidst i næsten 30 år, at EMF’er kan fremskynde væksten af MCF-7 brystkræftcelle.” “Det er ikke til diskussion.”

Devra Davis er toksikolog og epidemiolog, og har i mere end 40 år studeret tendenser inden for kræft, samt har offentliggjort mere end 200 peer-reviewed artikler.

Ifølge Davis har tidligere forskning har vist, at radiofrekvent (RF) stråling udsendt fra mobiltelefoner let bevæger sig gennem fedt og væske – “og brystet er intet andet end fedt og væske.”

En peer-reviewed undersøgelse fra 2020, fandt at overdreven brug af smartphones “signifikant øgede” risikoen for brystkræft, hvor de, der bruger mobiltelefoner i mere end 4,5 minutter før sengetid, havde en 5.27 gange øget risiko for brystkræft sammenlignet med dem, der brugte smartphonen i kortere tid.

Læs hele den oversatte artikel fra The Defender her:
https://nejtil5g.dk/brystkraeft-hos-kvinder-under-50-aar-er-i-stigning-hvilken-rolle-spiller-mobiltelefonen/

Tak for at du læser med.
August 2023
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende opslag, der er lagt op juli måned. Den nye paraplyorganisation ‘Europeans for Safe Connection’ er nu blevet stiftet og hjemmesiden er nu på plads. I Norge er modstanden mod Smart Meters nu blevet overgivet til Menneskerettighedsdomstolen og har i øvrigt fået opmærksomhed i juridiske kredse.

Her i Danmark forsøger vi at få flere til at underskrive vores Borgerforslag mod de mange nye mobilmaster (hvilket også kan gøres digitalt). Nogle giver udtryk for, at det er lige meget, for politikerne lytter alligevel ikke, hvorfor de ikke vil underskrive. Det er vel netop at underlægge sig de selvsamme politikere. Formålet med Borgerforslaget er jo netop også at informere om situationen til den del af befolkningen som blot tankeløst accepterer opsætningen af mobilmasterne. En opsætning som EU i øvrigt synes går for langsom og som vores egne myndigheder bruger en uvederhæftig COWI rapport til at hvidvaske.

Nordjylland har man atter trukket den gammelkendte antenneprofessor ved Aalborg Universitet Gert Frølund Pedersen frem. Opsætningen af en mobilmast tæt ved skole og børnehave skal nemlig også hvidvaskes. Faktisk opfordrer han til at alle børn har en mobil for så falder strålingen!!!

“Så for de børn, der har en telefon, vil det gælde, at de vil blive udsat for en væsentlig mindre mængde af radiosignaler, hvis masten ER i skolegården!” forklarer han.

Jo, der er mange grunde til at underskrive Borgerforslaget, og der er mange grunde til, at vi ufortrødent skal fortsætte vores oplysningsarbejde.

God læselyst.

Indhold:
– Europeans for Safe Connections (ESC)
– Børn og unge
– Mobilen og sundhedsrisici
– Roaming
– Smart Meters
– Mobilmaster
– Påstande og myter
– Naturlige og kunstige stråler
– Big Tech
– EHS
– Den klimadræbende digitalisering

Europeans for Safe Connections (ESC)

Pressemeddelelse 6. juli 2023:
Den nye paraplyorganisation Europeans for Safe Connections har til formål at reducere EMF-forureningen.
Vi er meget glade for at kunne meddele, at Europeans for Safe Connections nu er officielt registreret som VZW (Association without profit goal) i Belgien.
Europeans for Safe Connection (ESC) – er en paraplyorganisation, der har til hensigt at samle alle organisationer og interessenter i Europa, dedikeret til at reducere EMF-forurening, forbedre viden om sundhedseffekter af EMF-stråling fra trådløse enheder og elektricitetsnetværket, rettigheder af EHS-ramte samt at uddanne folk i, hvordan de kan beskytte sig mod EMF-stråling.
Vi har allerede åbnet døren til Europa-Parlamentet ved at være i centrum for en workshop afholdt den 7. februar 2023, arrangeret af EU-politikeren Michèle Rivasi.
Se venligst en kort version af workshoppen her, hvor formand Rob van der Boom præsenterer målene for europæere for sikre forbindelser:
https://www.youtube.com/watch?v=GrBNp_sWBkA

Vores hensigt er fortsat at presse på politisk i EU og i alle lande i Europa for at beskytte mennesker, dyr og planter mod den skadelige EMF-forurening.
Det arbejde, vi startede på med Stop 5G – Stay Connected but Protected projektet, fortsætter under ESC-paraplyen; samarbejde med Phonegate, høringssvar til EU-politik, fokus på at stoppe mobilmaster, internationalt netværk etc. Det er også derfor, vores sociale medieplatforme nu transformerer sig fra Stop 5G – Stay Connected but Protected to Europeans for Safe Connections.
Der er allerede stærk opbakning fra mange forskellige organisationer rundt omkring i Europa såvel som internationalt, og vi ser frem til at få kontakt med endnu flere organisationer, så alle lande i Europa er repræsenteret.
Vi håber du vil fortsætte med at følge os:
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100082714988907
Telegram: www.t.me/Stop5G_Stay_Connected_but_Protec
Twitter: www.twitter.com/SignECIStop5G
Youtube: www.youtube.com/channel/UCj1sDgD1bXyhV5CZU7EzymQ/playlists
Vores webpage: www.esc-info.eu/
Abonner på vores nyhedsbrev: www.esc-info.eu/en/news-letters
Bedste hilsner
Rob van der Boom, Chair of ESC, and Chair of The Dutch EHS Foundation
rob.esc@protonmail.com
Pernille Schriver, Vice-Chair of ESC and International coordinator of The Danish EHS Association
schriver.esc@protonmail.com
Europeans for Safe Connections,, ESC, VZW
Hoogveld 10, 1840 Londerzeel, België
BE0802284525 RPR Bruxelles
www.esc-info.eu

Se mere her:
https://nejtil5g.dk/europeans-for-safe-connections/

Børn og unge

Hvad forældre og pædagoger bør vide: De digitale medier påvirker hjernens udvikling

En video til forældre, pædagoger, lærere og forældreaftener. Smartphones, tablet-pc’er, pc-spil – hele den verden, som vores børn lever i, ændrer sig hurtigt.

Hvad har børn brug for til at få en sund hjerneudvikling? Hvad er risikoen ved smartphones og surfing på internettet? Hvordan udvikler mobiltelefon- og internetafhængighed sig, hvad gør sensorisk overbelastning ved børn?

Videoen fortæller, hvordan disse risici kan undgås?

Vi ønsker, at vores børn skal vokse op og blive nogle sunde, selvsikre og intelligente mennesker, som senere kan klare livets komplekse krav. For at det skal lykkes, har hvert barn brug for en række forskellige sanseoplevelser, det har brug for meget forskellige bevægelser, motivation og empati. Sådan kan barnets hjerne udvikle sig på en allround måde.

Link til videoen: https://youtu.be/qhIbVZWNqNo
Læs mere her: https://nejtil5g.dk/boern-er-mere-saarbare-end-voksne/


Børn i vores generation er de første, der bliver udsat for trådløs stråling gennem hele deres levetid

‘Kan er ikke det samme som skal’
Vi befinder os i en tidsalder med et teknologisk imperativ. Blot fordi noget teknisk set kan gøres, bliver det til et misforstået argument for, at det skal gøres.
Men forældre ved det godt – for blot fordi du kan bruge et skateboard uden hjelm og andet beskyttelsesudstyr, betyder det netop ikke, at det er en god idé.

Nutidens spædbørn, småbørn, mindre børn og unge er omgivet af trådløse teknologier 24/7
Lige fra trådløse babyalarmer til iPad-potten til småbørn, der skal lære at bruge toilettet, Wi-Fi Barbies, med tablets og mobiltelefoner både hjemme samt i skolen og børnehaven. Alle institutioner, hvor der som oftest er placeret veludstyrede mobilmaster udenfor og kraftige Wi-Fi routere indenfor.

Ingen af disse mange trådløse enheder er blevet testet for deres indvirkning på børn. Når de bruges i de tidlige stadier af livet, kan de forstyrre børns sociale udvikling, læring og socialisering. De kan også have livslange og potentielt irreversible negative biologiske virkninger.

“Børn er ikke små voksne og påvirkes uforholdsmæssigt af alle miljømæssige eksponeringer, herunder stråling fra mobiltelefoner.”
American Academy of Pediatrics til Federal Communications Commission (2013)

Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/et-ukontrolleret-eksperiment-hvordan-de-smarte-enheder-skader-boerns-hjerner/


Privat skole i Sorø bandlyser mobiltelefoner: Det er for nemt at gemme sig

Det betyder, at efter sommerferien skal eleverne skal aflevere deres telefoner, når skoledagen ringer ind, og de får den først udleveret igen, når dagen er slut. 

Elever gemmer sig bag telefonen 
Årsagen til, at Sorø Privatskole har taget beslutningen om at være mobilfri hele dagen, skyldes, at telefonerne forstyrrer eleverne både i frikvartererne og timerne.

“Vi oplever, at de elever, som ikke er så stærke socialt, kommer til at gemme sig. Det bliver for nemt for dem at gemme sig bag telefonen. De mangler at blive tvunget ud i relationerne“, fortæller Nanna Kofoed Øhrgaard. Aftalen er indgået i samarbejde med forældrerådet. Sorø Privatskoles SFO og klub vil også være mobilfri fra august. Det skriver TV2. (1)

Hvorfor glemmes effekterne af elektrosmoggen igen og igen?
Det er positive tiltag når der sættes fokus på den afhængig mobilen og de sociale medier skaber. Alligevel er det bekymrende at ingen tager fat på det bagvedliggende problem der handler om de sundhedseffekter elektromagnetisk stråling (EMF) har specifikt i forhold til de unge. Det er jo ikke ligefrem viden og forskning der mangler.

Børn absorberer forholdsmæssigt mere RFR end voksne; ca. 2 gange større i den pædiatriske lillehjerne, ti gange større i knoglemarven i kraniet og op til 30 gange større i hippocampus. Børns øjne kan absorbere 2 til næsten 5 gange højere doser end voksne.

Citatet er fra denne forskningsartiklen (2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1538544223000238?via%3Dihub (3)

Kilder:
1) https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2023-06-30-skole-bandlyser-mobiltelefoner-for-nemt-at-gemme-sig
2) https://nejtil5g.dk/traadloese-teknologier-og-boern-identificering-og-reduktion-af-sundhedsrisici/
3) Forskningsartiklen er her oversat til dansk:
https://nejtil5g.dk/traadloese-teknologier-og-boern-identificering-og-reduktion-af-sundhedsrisici/
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/traadloes-teknologi-en-miljoemaessig-stressfaktor/


Endnu en skole indfører mobilforbud efter sommerferien 2023

På Brøndbyøster Skole vil eleverne efter sommerferien blive bedt om at aflevere deres mobiltelefoner, inden skoledagen går i gang.

Det er blevet besluttet for at sikre elevernes trivsel og læring. Det skriver Brøndby Kommune i en pressemeddelelse.

Skolens bestyrelse og medarbejdere har besluttet en række principper om brugen af mobiltelefoner i skole og SFO’en, og det indebærer blandt andet, at eleverne fremover skal aflevere deres mobiler i aflåste kasser om morgenen, såkaldte mobilhoteller.

Når eleverne får fri, vil de få udleveret deres mobiler igen. De ældste elever vil dog få udleveret telefonerne i den store pause.

De nye principper gælder også for smartwatches og andre digitale enheder.


Det skriver TV2:
 https://tv2kosmopol.dk/broendby/skole-indfoerer-mobilforbud-efter-sommerferien

Tidligere har Gammelgårdsskolen i Åbyhøj i Aarhus besluttet mobilforbud. Se her: https://stiften.dk/aarhus/nu-er-det-nok-skole-indfoerer-forbud-mod-mobiltelefoner-efter-sommerferien


Sverige afbryder “eksperimentet med små børns hjerner”

Sveriges nye undervisningsminister stopper den digitale strategi. Ministeren lyttede til forskerne.Skærme i daginstitutioner Det blev påkrævet af den daværende socialdemokratiske regering med den svenske digitaliseringsstrategi fra 2017. I Förskolan – den børnehave, der i Sverige tilbydes for et år før starten på det første skoleår – var der endda en vis tvang for at bruge dem.

Det gjorde Sverige til det eneste land i verden, der introducerede børn for tablets i en så tidlig alder. En klummeskribent for tabloidavisen Expressen kaldte for et år siden strategien for digital uddannelse for et “eksperiment med små børns hjerner”.

Waldorfskolen
Sidste vinter vakte sagen om Orionskola i Visby på øen Gotland opsigt. Waldorfskolen tillod elever til og med 3. klasse (dvs. op til ca. 9 år) at arbejde uden tablets til trods for, at læseplanen krævede, at børn arbejdede med digitale enheder fra første klasse. Skolen stolede på videnskaben. Det har blandt andet vist, at håndskrift styrker hukommelsen.

“Vi mener, at det er vigtigere for børn at lære håndskrift i en tidlig alder. Det digitale kan komme senere.”

Til Dagens Nyheter udtalte han videre:

“Vi er ikke fjendtlige over for teknologi. Men oplevelsen af, hvad der sker på et givet tidspunkt, kan være vigtigere. Ellers risikerer vi at miste mere, end vi vinder ved at bruge digitale værktøjer.”

Hans holdning gav ham en irettesættelse fra skolemyndighederne. Skolen måtte tilpasse sin læseplan. Han nægtede dog fortsat at lade børnene arbejde med tablets tidligere.

Ny undervisningsminister – ny digitaliseringsplan
Efter regeringsskiftet modtog den nye undervisningsminister Lotta Edholm (De Liberale) i november sidste år et udkast til den nye digitaliseringsplan for den svenske børnehave og skole fra den nationale skoleadministration Skolverket. Ministeren manglede imidlertid det videnskabelige grundlag, hvilket hun efterfølgende fik fra neurologer og børnelæger. Derefter stod det klart, at konceptet måtte revideres.

Svaret fra forskerne var klart
Små børn bør slet ikke sættes foran skærme. Og i skolen er fysisk leg at foretrække frem for digital leg. På den måde er børn mere tilbøjelige til at lære social interaktion. Derudover vil evnen til at tale blive styrket, og børn vil blive bedre til at kunne sætte sig ind i andres situation.

En gruppe neurologer kritiserede, at digitaliseringsstrategien havde ignoreret videnskabelig forskning, der viser, at digitale værktøjer kan svække børns tilegnelse af vigtige færdigheder.

”Den svenske skole har problemer nok, som den er. Hvis man med digitalisering risikerer at svække den yderligere, kan det få alvorlige konsekvenser,« udtalte Torkel Klingberg, hjerneforsker ved Karolinska Institutet.

Undervisningsminister Lotta Edholm siger, at hun tager kritikken alvorligt. Undervisning i svenske skoler bør være baseret på videnskab og dokumenteret erfaring.

Norge
Den norske regering har også bestilt en ekspertgruppe til at undersøge, hvordan børn bruger de digitale enheder, og hvilke effekter det kan have på deres søvn, psyke og indlæringsevne. Eksperterne skal foreslå passende foranstaltninger til brug af digitale værktøjer såsom tablets i legestuer, børnehaver og skoler.
INGEN SKÆRME TIL BØRN UNDER TRE ÅR:
Ifølge børnelæger og mediepsykologer: Børn op til 3 år bør slet ikke have nogen kontakt med skærme. Årsagen: For udvikling af hjernen har barnet brug for fysisk kontakt som ved at røre og gribe ting.

Derefter indtil skolealderen: Højst 30 minutter om dagen. Og kun sammen med voksne.

Der henvises i artiklen til yderligere anbefalinger til forældre og fagfolk i brochuren “Media Literacy – Tips til sikker brug af digitale medier” udgivet af Institut for Anvendt Psykologi ved Zürich University of Applied Sciences (ZHAW).

Den originale artikel finder du her:
https://www.infosperber.ch/bildung/vorschule/schweden-unterbricht-experiment-mit-kleinkindgehir


Holland vil hindre skolebørn i at have deres mobil med i klasseværelset

Børn vil snart blive forhindret i at medbringe mobiltelefoner i de hollandske klasseværelser. Kilder tæt på kabinettet bekræftede, at skolerne har indtil 1. oktober til at finde ud af, hvordan de kan arrangere begrænsningen. Hvis det ikke lykkes, kan der indføres nationale regler for at begrænse brugen af telefoner i skolerne.

Kun nødvendigt brug
Smartphones kan stadig bruges, hvis de er nødvendige for klassen, eller hvis der er et medicinsk behov. Et eksempel på sidstnævnte er, hvis en studerende med diabetes har brug for at måle sukkerniveauet.

Skoler og lærere har i nogen tid bedt om regler for at begrænse brugen af mobiltelefoner i klasseværelset. Debatten om dette spørgsmål tog fart i slutningen af sidste år, da CDA-parlamentsmedlem René Peters talte for et forbud. Det største oppositionsparti i Tweede Kamer, PVV, har været for et forbud i en længere periode og har slået sig sammen med CDA, et koalitionsparti.

Gradvist har antallet af tilhængere steget. En stor gruppe af lærerne syntes at støtte forslaget, meddelte lærernes fagforening AOb efter en meningsmåling.

Lærerne har vedvarende signaleret, at de ikke alene kan holde smartphones ude af klasseværelset. De er nu blevet hørt.

Det skriver NLTimes:
https://nltimes.nl/2023/07/04/dutch-rules-will-soon-prevent-schoolchildren-phone-classroom


Mobilen og sundhedsrisici

Mobilkommunikation skaber ionisering på grund af den pulserende stråling

Radiofysikere har altid antaget, at elektromagnetisk stråling (EMF) kun kan være skadelig gennem dens evne til at skabe ioner og gennem dens evne til at skabe opvarmning. Frekvenserne i de mikrobølger, som vi bruger til de fleste trådløse enheder, er “ikke-ioniserende”, dvs. har ikke even til at slå elektroner ud af deres baner og dermed skabe ioner. Desuden er strålingen langt fra stærk nok til at forårsage opvarmning.

Det er den overbevisning sundhedsmyndighederne, radiofysikerne og teleindustrien bygger videre på. De mange forskningsresultater, som viser sundhedseffekter, må derfor være forkerte, er deres argument.

Men de tager fejl: Impulserne i mikrobølgerne skaber faktisk højfrekvent, ioniserende stråling, dvs. stråling med tilstrækkelig energi til at forårsage biologiske effekter.

Læs hele den informative artikel her:
https://nejtil5g.dk/hvordan-skader-elektrosmog/


Bruger du din smartphone sikkert

“Ingen mobiltelefon, der sælges i dag, beskytter brugernes helbred. Fejlen ligger i europæisk eller international lovgivning, der udelukkende er drevet af mobiltelefonindustriens økonomiske interesser. Dette er endnu mere sandt med lanceringen af 5G-smartphones!”

Dr. Marc Arazi Formand for Phonegate Alert (Mere om Phonegate her: https://nejtil5g.dk/phonegate/)

Kender du Sundhedsstyrelsens anbefalinger når det gælder brugen af din mobiltelefon? Sundhedsstyrelsens mobilanbefalinger:


Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen.
Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
Begræns varigheden af samtaler.
Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.

Hvorfor disse råd er gemt væk langt inde på Styrelsens hjemmeside er ikke godt at vide.

Det er også værd at bemærke at Styrelsen kun anerkender opvarmning som havende sundhedsrisici, mens de langsigtede effekter af elektromanisk stråling fra eksempelvis mobiltelefoner ikke anerkendes trods den fortsat stigende dokumentation.

Læs mere her: https://nejtil5g.dk/hvad-du-skal-vide-om-straaling-fra-din-mob


EHS

Mit liv på flytilstand – Ma vie en mode avion

Ma vie en mode avion er et initiativ, der har til formål at forklare virkningen af ​​trådløse teknologier på vores sundhed.

Episode 6
Afsnittet fortæller om, hvordan du kan beskytte dig mod elektromagnetisk stråling. Holdet besøger en strålesikret bolig, der kan udlejes til EHS ramte. Huset er beliggende i Rièzes, Belgien.
Se mere om konceptet her:
https://lieu-vie-ehs.be/logements/
Mere om ‘Ma vie en mode avion’ finder du her:
https://www.mavieenmodeavion.com/news
Se videoen her – med engelske undertekster:
https://youtu.be/ZU5-ZHvIsnQ


Den klimadræbende digitalisering

Kobolt, den mørke side af energiomstillingen

For at sikre, at det fortsat er muligt at køre bil på trods af klimakrisen og samtidig reducerer CO2-fodaftrykket, er bilindustrien, der er bekymret for sin overlevelse, samt EU-Kommissionen afhængige af elbiler. Tesla, men også Volkswagen, Volvo, Peugeot og Renault investerer et tocifret milliardbeløb i elektrisk mobilitet. Og de har frem for alt brug for én ting: batterier. Men i mindst en af de to markedsledende teknologier anvendes det ekstremt problematisk råmateriale i batterierne: kobolt.

Kobolt
Kobolt er vigtigt for batteriernes sikkerhed og levetid. Det udvindes i form af malm, hvor 65 til 70 procent af verdens koboltproduktion hovedsageligt foregår i Den Demokratiske Republik Congo. 80 procent af congolesisk kobolt udvindes af store virksomheder med base i Kina, Schweiz eller Kasakhstan / Luxembourg. Resten bliver helt konkret udvundet i hånden af små mineselskaber.

Filmen viser den mørke side af koboltekstraktion.

Børnearbejde i minedriften er blot et af mange problemer. Hele sektoren er korroderet af korruption. Jordbunden forurenes, menneskers sundhed og liv bringes i fare. Og Kinas markedsdominans driver Europa ud i en farlig afhængighed.

På baggrund af de gigantiske problemer, som det eftertragtede råstof giver, leder EU efter andre måder at få fat i kobolt. Og dermed åbnes for et ubehageligt spørgsmål: Skal minerne i Europa genåbnes?

Dokumentar af Arnaud Zajtman og Quentin Noirfalisse (F/B 2022, varighed 86 min). En ARTE-dokumentar om de destruktive virkninger af elektromobilitet.
Se hele dokumentaren her. På tysk, men med undertekster:
https://youtu.be/ylVisIbqDc4


Smart Meters

Norge: Nu får klagen over de digitale el-målere opmærksomhed i juridiske kredse

Som forventet har næsten ingen norske medier bragt pressemeddelelsen om klagen over de digitale el-målere, som nu er sendt til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Men nu til gengæld får klagen nu opmærksomhed i juridiske kredse.

Hjemmesiden Advokatwatch, der holder øje med, hvad der sker i advokatverdenen, havde den 24. juli 2023 klagen som deres hovedhistorie. Det kan formentlig gøre flere advokater interesseret i både de juridiske aspekter af sagen og i sagens “fakta” – spørgsmålet om sundheds- og miljøeffekter fra elektromagnetiske stråler og fra “beskidt elektricitet”.

Artiklen i Advokatwatch citerer, at klagerne hævder, at staten har grebet ind i retten til privatlivets fred i henhold til artikel 8 ved at kræve, at de norske elselskaber installerer intelligente målere (AMS eller Smart Meters) i hvert hjem, og at de norske domstole har overtrådt artikel 6, der sikrer retten til en retfærdig rettergang, som følge af utilstrækkelig test og begrundelser.

Artiklen citerer følgende fra advokat Hugo P. Matre:

“Klagerne, såvel som tusindvis af onlinekunder i både Norge og andre lande, protesterer på grund af de sundhedsmæssige problemer forårsaget af kunstigt skabte elektromagnetiske felter (EMF’er), på trods af at strålingen ligger inden for de nuværende grænseværdier. De fleste elabonnenter bemærker ikke de umiddelbare virkninger af EMF, men mennesker, der lider af “elektrisk overfølsomhed”, oplever sundhedsmæssige problemer ved udsættelse for EMF. Sagen drejer sig om, hvorvidt sårbare grupper har ret til dispensation fra, hvad der for dem er skadelig teknologi.”

Selve klagen og støttebrevet – på norsk – og indsendt dokumentation kan downloades her: https://wp.me/P55Jqa-krv. Det skriver Einar Flydal på sin blog.
Link til Advokatwatch (artiklen er bag betalingsmur): https://advokatwatch.no/nyheter/domstoler/article16308523.ece


Norge: Sagen om de smarte elmålere – AMS – er nu appelleret til Menneskerettighedsdomstolen

Ifølge en pressemeddelelse indgav Advokatfirmaet Schjødt AS den 17. juni 2023 en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Strasbourg på vegne af otte personer bosiddende i Norge. Sagen drejer sig om tvungen indførelse af nye elmålere.

De otte hævder, at de, der er elektrosensitive, oplever betydelige helbredsproblemer fra målerne, og at målerne forværrer andre sundhedsmæssige problemer, de allerede har.

Deres klage er den første norske klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over menneskerettigheder i forbindelse med elektromagnetisk stråling og biologiske skadelige virkninger.

De otte har tabt i byretten mod netselskabet Elvia, der begge har tabt og vundet i appelretten, og fået afvist deres anke til Højesteret. De otte argumenterer i klagen for, at den norske domstol ikke har foretaget nogen reel vurdering af sagens kerne – nemlig om klagernes indsigelser mod AMS-målerne er “åbenbart grundløse”, men ensidigt har baseret deres holdning på myndighederne. Klagerne er således blevet udsat for retsnægtelse, hvilket er en krænkelse af menneskerettighederne.

Andragerne hævder også, at de nuværende grænseværdier er utilstrækkelige og i strid med den nuværende etablerede medicinske og biologiske viden, og at myndighederne har forhindret fritagelse for installation. Ifølge klagen til EMRK er flere paragraffer i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention således blevet overtrådt, og forsigtighedsprincippet er ligeledes blevet overtrådt.

Der er anlagt en række sager ved norsk lovgivning vedrørende intelligente målere, dels på grund af helbredsproblemer, dels på baggrund af privatlivets fred, offentlig sikkerhed, brandrisiko og energipolitik. I det væsentlige er alle tabt.

Arbejdet med at fremlægge en pilotsag på sundhedssiden, som nu er blevet til en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, begyndte i 2018. Advokatsalærer er blevet finansieret gennem små og store bidrag fra omkring 2.000 mennesker og organiseret af aktionen Vi tager AMS-målerne i retten!, ledet af Einar Flydal, pensioneret forsker og strategirådgiver hos Telenor ASA og hhv. univ. lektor II på NTNU. Klagernes advokat er Hugo P. Matre, Advokatfirmaet Schjødt AS.

Pressemeddelelsen m.m. finder du her:
https://einarflydal.com/2023/07/17/ams-klagen-til-emd-er-sendt-en-milepael-er-nadd/


Roaming

De tyske ministre for Forbrugerbeskyttelse opfordrer til national roaming

På en konference for de tyske ministre for forbrugerbeskyttelse i Konstanz i juni 2023 talte ministrene til fordel for obligatorisk national roaming på føderalt niveau.

Et netværk for alle, dvs. roaming, har altid været et krav for den tyske diagnose:funk. Det ville i høj grad reducere eksponeringen for stråling samt energiforbruget.

Vi kender alle roaming fra udlandet
Hvis vi bruger mobilnetværk i udlandet, som ikke tilhører vores egen udbyder, er det roaming. I forbindelse med national roaming vil de indenlandske netværk blive åbnet for hinanden. Kunderne vil kunne foretage opkald eller surfe på internettet via andre udbyderes net, hvis deres egen udbyder ikke tilbyder en passende infrastruktur.

National roaming er en vigtig byggesten til minimering af stråling
Ministerkonferencen opfordrer til obligatorisk national roaming for at fremskynde ekspansionen. Forbrugerforkæmpere er imidlertid optaget af immissionskontrol. I begyndelsen af 2000’erne fik forbundskontoret for strålingsbeskyttelse under Wolfram König, der dengang blev ledet af De Grønne, med MiniWatt-programmet (2001 til 2003) undersøgt effekterne af national roaming i forhold til immissioner. Resultatet var, at med kun et kraftigt netværk for alle kunne eksponeringen for stråling reduceres med ca. 2/3 (beregningerne tog dengang udgangspunkt i GSM (2G) og UMTS (3G) hver fra fire operatører). På grund af mobiloperatørernes modstand blev programmet ikke forfulgt og skrinlagt.

Det skriver Diagnose:Funk d. 3. juli 2023. Diagnose-Funk har eksisteret siden 2009 som en non-profit forening, der arbejder for en fornuftig, sikker og bevidst brug af digitale medier.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/de-tyske-ministre-for-forbrugerbeskyttelse-opfordrer-til-national-roaming/


Mobilmaster
Gammelkendt antenneprofessor hvidvasker igen stråling
Årsagen til hvidvaskningen skyldes forældreprotesterne mod Mariagerfjord Kommune, som vil opstille en mobilmast i Norup by ca. 80 meter fra friskolens børnehave. Forældrene finder det yderst skræmmende at sundhedsrisiciene ikke bliver draget ind i beslutningen. (1) Professor skal hvidvaske stråling fra mobilmaster
Nordjyske hiver nu den gammelkendte antenneprofessor ved Aalborg Universitet Gert Frølund Pedersen frem. Universitetet har nemlig målt den radiobølgestråling, man udsættes for, når man færdes i Aalborg. (2)(3) “Resultatet bør berolige dig,” udtaler Gert Frølund.
Videre fortæller han til Nordjyske: (4)

Hvis du er tryg ved, at dine børn bruger en mobiltelefon, så kan du også være tryg ved, at de leger i nærheden af en mobilantenne.”

“Jeg vil sige til de forældre, der er bekymrede, at den mængde radiobølger, som kommer fra en mobilmast, er1000 gange mindre end den, der kommer fra mobiltelefoner.”

Er mobiltelefoner uden sundhedsrisici? Frølund pointerer, skriver Nordjyske, at ifølge den samlede forskning på området så er der ikke noget, der tyder i retning af, at brug af mobiltelefoner er forbundet med sundhedsrisiko fra radiobølger !?!
Nu er der dog absolut ingen grund til at være tryg ved at børn bruger mobiltelefoner, (5) der er heller ingen grund er til at være tryg ved det hastigt stigende antal mobilmaster. (6)

Sundhedsstyrelsens bastante anbefalinger
Selvom oplysningerne gemmes langt inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, fremgår det dog, at styrelsens anbefalinger vedr. brugen af mobilen er ret bastante: Hold ikke din mobil op til øret. Om muligt brug sms i stedet for samtale.

Hvem er Gert Frølund Pedersen?
Gert Frølund er professor ved Institut for Elektroniske Systemer, der primært er finansieret af teleindustrien, derudover har han som konsulent udviklet over 100 antenner og har mere end 25 patenter. Gert Frølund er på ingen måde en uafhængig forsker.
Gennem tiden har han hjertens gerne udtalt sig om sundhedsaspekterne (som han jo ikke er ekspert i), mens han pointerer, at han jo blot er ingeniør – for så er han dækket ind. Han læner sig op ad ICNIRP og deres grænseværdier. Dvs. han anerkender kun de mulige termiske (opvarmning) effekter, og ikke de langsigtede veldokumenterede biologiske effekter.

De tre musketerer
Efter 2016, hvor Danmark vedtog 5G udrulningen uanset, lukkede samtlige statsstøttede medier for alt, der blot kunne ligne en kritik af elektromagnetisk stråling. Også Sundhedsstyrelsen fik mundkurv på. I stedet trak medierne de 3 musketeer frem i tide og utide. (7)
Den ene var Gert Frølund, den anden var professor og kræftoverlæge Christoffer Johansen, der frem til hans fyring 1. juli 2020 var Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver på området. Han står bag det danske kohorte studie, der skulle frikende mobiltelefoner for sundhedsrisici.
Kohorte studiet var støttet af kræftens bekæmpelse, teleindustrien og det amerikanske hvidvaskningsinstitut IEI. Studiet, som bl.a. viste at man blev mere rask af at tale i mobiltelefon, blev bredt afvist i den internationale forskerverden for at være fejlbehæftet og uredelig, herunder af IARC i 2011, som samme år klassificerede EMF stråling som mulig kræftfremkaldende for mennesker.
Den sidste var Lars Ditmann professor i fotonik ved DTU. Han forsker bl.a. i, hvordan vi kan kontrollere og bruge lys f.eks. laser og lyslederkabler. Altså også en mand tæt knyttet til industrien.

Mobilmaster og grænseværdier
De danske grænseværdier følger de grænseværdier som er udstukket af ICNIRP, teleindustriens private NGO, og anbefalet af Det Europæiske Råd. Grænseværdien er 10.000.000 mikroW/m2 og er i realiteten så høj at den er svær at overskride. Den forholder sig kun til akut opvarmning målt som et gennemsnit over minimum 6 min. og er relateret til en grand voksen mand. Børn er – ligesom dyr og andre sårbare grupper – slet ikke tænkt ind. Bioinitiative og Europarådet anbefaler 1.000 mikroW/m2
Når Nordjyske skriver, at Sundhedsstyrelsen har “fastsat grænseværdier” har det intet på sig. Man læner sig derimod op ad andre, der ligeledes støtter ICNIRP. På nuværende tidspunkt Der citeres dog korrekt når Nordjyske skriver: “På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger…” Her vil det dog være relevant at spørge ind til, hvad “på nuværende tidspunkt” betyder. For de siger jo her, at det kan ændre sig.
Sundhedsstyrelsen medgiver da også nu at: Nogle videnskabelige undersøgelser har vist, at radio- og mikrobølger kan forårsage biologiske effekter på celleniveau, uden at cellerne opvarmes – altså også ved intensiteter, der ligger langt under de nuværende grænseværdier.” (8)

Et uvidenskabeligt eksempel
Ved en her nærliggende børnehave er målt peaks på 93.200 mikroW/m2 fra en mobilmast placeret på et tag ca. 60 m væk. Det betyder, at børnehaven uden at overskride grænseværdierne kan være omringet af mindst 100 tilsvarende store antenner. Blot tanken om de mange master bør få panderynkerne frem. Antennen blev opgraderet sidste sommer.

Det er en fordel for børnene at have en mobil
Men det er vigtigt at forstå, fortæller Gert Frølund Pedersen, “at jo tættere du befinder dig på en mobilmast, jo større mængde radiobølger bliver du ramt af.” “Men telefonerne i skolen sender jo også, og hvis masten står tæt på skolen, så vil telefonerne sende med langt mindre styrke, da de er tæt på masten.
“Så for de børn, der har en telefon, vil det gælde, at de vil blive udsat for en væsentlig mindre mængde af radiosignaler, hvis masten ER i skolegården!” forklarer Gert Frølund Pedersen.

Gert Frølunds anbefaling bliver således, at alle børn bør have en mobil og – må det formodes – den skal helst være tændt hele tiden. 


Ingen forskning har udelukket sundhedsrisici

“Ingen undersøgelser kan vise, at udsættelse for mikrobølgestråling ikke udgør en sundhedsfare. På samme tid som strålingsniveauerne stiger kraftigt med 5G-udvidelsen, og hvor flere og flere mennesker får sundhedsmæssige problemer, der mistænkes for at være forbundet med den høje stråling, gøres der ingen anstrengelser for at forske i emnet. Læg papirerne på bordet, og kræv bevis for, at strålingen ikke udgør alvorlige sundhedsrisici.”

Mona Nilsson, formand for Strålskyddsstiftelsen – den svenske Radiation Protection Foundation.

Kilder:
1) https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/1291956091717105
2) Pressemeddelelsen: Børn kan trygt lege tæt på mobilmaster:
https://vbn.aau.dk/en/clippings/professor-b%C3%B8rn-kan-trygt-lege-t%C3%A6t-p%C3%A5-mobilmaster
3) Rapporten er på engelsk. Måske nogle ingeniører forstår rapporten, formentlig som de eneste. Hvad den samlede stråling var de pågældende steder, står til gengæld lidt hen. Det ligner mere en fremvisning af, hvordan deres nyindkøbte måler kan adskille de mange forskellige frekvenser. Konklusionen er dog til at forstå: “På alle steder var den målte eksponering mindst 500 gange under sikkerhedsgrænsen.” Så er alt nok OK ?!?
https://sdfi.dk/Media/638195004355120414/EMF-2022v5%20-%20april%202023%20FINAL.PDF
4) Artiklen fra Nordjyske, dog bag betalingsmur: https://nordjyske.dk/nyheder/sundhed/professor-boern-kan-trygt-lege-taet-paa-mobilmaster/4427555
5) Børn og stråling: https://nejtil5g.dk/boern-er-mere-saarbare-end-voksne/
6) https://nejtil5g.dk/for-tredje-gang-viser-en-undersoegelse-at-5g-foraarsager-mikroboelgesyndrom-ehs/
7) Mere om de såkaldte eksperter finder du her: https://nejtil5g.dk/eksperterne/
8 ) Sundhedsstyrelsen efter en opdatering pr. 9. marts 2023: https://www.sst.dk/da/viden/Straalebeskyttelse/Om-ikke-ioniserende-straaling/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Spoergsmaal-og-s


Forslaget til et nyt landsplandirektiv for mobilmaster bygger på en bevidst og åbenlys mangelfuld rapport fra COWI

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har gennemgået miljørapporten (“Miljøvurdering af landsplandirektiv for mobilmaster”, COWI, Januar 2023), der er vedlagt som bilag til høringen og som ligger til grund for det offentliggjorte forslag til bekendtgørelse om et nyt direktiv.

Rådet konkluderer, at rapporten er fuldstændig mangelfuld med dens udeladelse af stillingtagen til den radiofrekvente strålings påvirkning på flora og fauna. Der refereres overhovedet ikke til forskning eller andet vedr. effekterne af radiofrekvent stråling.

Formelt set er kravene til miljøbeskyttelse høje
Den gældende Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 4 2023 § 1) lægger vægt på at planer og projekter gennemføres med et højt miljøbeskyttelses niveau:

“lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.”
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/4)

Det er derfor afgørende at den tilgrundliggende miljøvurdering er gennemført på et tilstrækkeligt fagligt niveau (§ 12 stk. 2):

“Miljørapporten skal indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder [….].”

I praksis tilsidesættes miljøbeskyttelsen fuldstændig
COWIs miljørapport (“miljøvurderingen”) har helt udeladt vurderingen af mulige miljøpåvirkninger på biologisk mangfoldighed, flora og fauna. Det til trods for at der foreligger omfattende publiceret og fagfællebedømt videnskabelig litteratur, der påviser, at RF- stråling (“radiobølger”) fra mobilkommunikationsudstyr er et miljøtoksin (dvs. en luftbåren forurening). Den videnskabelige evidens er frit fremsøgelig på online portaler som f.eks. PubMed, som Rådets rapport gør opmærksom.

Aktive mobilmasters elektromagnetiske emissioner er helt udeladt af vurderingen af mulige miljøpåvirkninger på biologisk mangfoldighed, flora og fauna, hvilket fremgår af dette citat fra COWI’s rapport (afsnit 3.1.1):

“Mobilmaster er ikke forbundet med emissioner af støj, vibrationer, lys og luftforurening. Mobilmaster har ingen bevægelige dele, som kan være skadelige for dyrelivet. Den reelle påvirkning fra mobilmaster vil derfor bestå af en arealmæssig fortrængning af en given naturbeskyttelse, samt eventuelle midlertidige påvirkninger fra anlægsarbejder, som vurderes at være ubetydelig.”

Rapporten ignorerer at tele-teknikken, der er monteret på mobilmasten, konstant afgiver en emission af radiofrekvent elektromagnetisk stråling. En stråling der forårsager vibrationer i vandmolekyler i luften og i biologisk væv. Mobilmaster afgiver elektromagnetisk stråling så længe tele-teknikken er strømført og aktiv, også selv om der ikke foregår opkald eller dataoverførsel.

Miljørapporten er i strid med lovbekendtgørelsen
Der er ikke foretaget en miljøvurdering af effekter på flora, fauna og biologisk mangfoldighed ud fra den aktuelle viden og de gængse vurderingsmetoder. Det til trods for den omfattende videnskabelige evidens for de biologiske effekter af moduleret RF stråling på planter og dyr, hvilket dokumenteres i Rådets høringssvar.

Det bør derfor være i kommunernes interesse at få afklaret om de besidder et juridisk ansvar for pådragne miljøskader, såfremt lovforslaget bliver gennemført.

“Den foreliggende videnskabelige evidens dokumenterer udenfor enhver tvivl, at RF-stråling fra mobilmaster påvirker negativt plantefysiologi, insekters forplantning og forårsager oxdativt stress i en lang række organismer. Den deraf følgende negative påvirkning af flora og fauna i habitaterne er i strid med habitatlovgivningen.”
(https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/06/Hoeringssvar-fra-Raadet.Mastesagen.pdf)

NB: Støt den levende natur og underskriv Borgerforslaget.
Det fulde Borgerforslag med links samt høringssvaret fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation finder du her:
https://nejtil5g.dk/borgerforslag-nej-tak-til-flere-mobilmaster-baade-i-vores-natur-og-i-vores-baghaver/


5G udrulningen vil overrule alle rettigheder:

Nye EU-mål: Alt og alle skal forbindes – og det skal gå hurtigt !

I februar 2023 fremlagde EU Kommissionen en række tiltag, der skal give alle borgere og virksomheder i hele EU adgang til gigabitkonnektivitet senest i 2030, jf. målene i Europas digitale årti, og som det hedder, muliggøre omstillingen af konnektivitetssektoren i EU.

Oversat til dansk: Nu skal ALLE hindringer fjernes, så sendemaster kan blive opsat overalt – måske også på dit tag. Lovmøllen kører. Planen er, at det skal blive endeligt vedtaget til september 2023.

Digitalisering og økonomisk vækst – uanset hvad
Følgende citat fortæller tydeligt, hvad det drejer sig om: Digitalisering og økonomisk vækst – uanset hvad. Bæredygtigt og menneskecentreret ifølge Margrethe Vestager, noget digitaliseringen på ingen måde er:

5G netværket m.m. er den største energivampyr og på ingen måde grøn. Sundhedseffekterne bliver negligeret og overhørt trods at alle røde lamper burde blikke og forsigtighedsprincippet øjeblikkelig burde sættes i værk.

“Gigabitnet er springbrættet til vores digitale omstilling. De giver mulighed for innovative tjenester, mere effektiv forretningsdrift og intelligente, bæredygtige og digitale samfund. Vores konnektivitet er afgørende for, at vi kan give alle i Europa disse muligheder, så vi opnår en digital omstilling, der er menneskecentreret.”

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder – 23/02/2023

Forhindringerne skal fjernes
Den nye forordning “skal mindske bureaukratiet og de omkostninger og administrative byrder, der er forbundet med udrulningen af gigabitnet. Den skal bl.a. forenkle og digitalisere tilladelsesprocedurerne.”

Først 5G og dernæst 6G – bare fordi
“EU yder også finansiering, udvikler teknisk vejledning og samler eksperter til støtte for offentlige forvaltninger og virksomheder, der arbejder for at forbedre netværksdækningen og indføre 5G-net i hele Europa. Kommissionen har vedtaget reviderede retningslinjer for statsstøtte til bredbåndsnettil bredbåndsnet.Den har iværksat et stort forskningsinitiativ til udvikling af 6G-net, “fællesforetagendet for intelligente net og tjenester“, med henblik på at fastlægge strategien for og værktøjerne til at udvikle den teknologiske kapacitet til 6G-systemer.”

Om Gigabite forordningen se mere her:
https://nejtil5g.dk/eu-og-den-digitale-udvikling/


Nu er også Hollywood-berømtheder blevet bekymrede over 5G mobilmaster i deres kvarterer

Byrådet i Malibu, Californien, stemte den 26. juni for at tilføje spørgsmålet om trådløse 5G small cells til dagsorden for en fremtidig diskussion. Det skete på baggrund af at indbyggerne, herunder Hollywood-berømtheder som bl.a. Ed Harris og Mel Gibson, havde udtrykt bekymring over udbredelsen af senderne i deres nabolag.

Small cells og mobilmaster
Small cells er individuelle trådløse sendere fordelt ca. hver 100-450 meter, og som kan monteres på l.a. blygtepæle. 5G-netværket bruger både mobilmaster og small cells.

Høringen
Under den offentlige høring hørte Malibus borgmester og byrådsmedlemmerne vidnesbyrd fra flere Malibu-beboere, herunder Vanessa Garcia og Lynn Dornhelm, der bor på Carbon Mesa Road. Harris og Gibson, som også bor på Carbon Mesa Road, havde indsendt breve, der beskrev deres bekymringer om small cell teknologien.

Scott McCollough, der repræsenterer Malibu-beboerne og er Children Health Defense’s (CHD) primære advokat for sagsanlæg om elektromagnetisk stråling, kaldte Malibu City Councils afstemning en “stor sejr.”

McCollough udtalte til The Defender:

“Ed Harris og Mel Gibson har – på vegne af indbyggerne i Malibu – overbevist byens embedsmænd om, at de er nødt til at opdatere deres forordning, og at de er nødt til at adressere, hvordan dette angreb af aktuelle ansøgninger vil blive håndteret.”

“Hvis disse master var sikre … hvorfor skal arbejdere så ankomme i umærkede lastbiler midt om natten?”

Der er tæt på 30 verserende ansøgninger i bolig- og / eller skolezoner men “mange flere vil komme”, sagde Gibson. “Hvis Rådet ikke handler og fuldt ud udøver sit lovligt tilladte tilsyn, vil hele Malibu snart blive inficeret med disse uattraktive og usikre faciliteter.”

Dornhelm – en ejendomsmægler, der også bor på Carbon Mesa-vejen nær Garcia, Harris og Gibson – fortalte rådet, at ejendomsværdierne falder med 20%, hvis en mobilmast eller trådløs facilitet er i nærheden.

Hun påpegede også, at det bliver stadig vanskeligere for beboere i Californien at få brandforsikring, og spredningen af telekommunikationsinfrastrukturer forværrer brandrisikoen.

Den fulde artikel finder du her:
https://www.activistpost.co


Finland introducerer verdens første digitale detox-turistø

Beliggende i den østlige del af Finske Bugt bliver den finske ø Ulko-Tammio, som ligger ud for Haminas kyst, et telefonfrit område denne sommer.
Feriegæsterne opfordres til at slukke for deres smarte enheder afbryde forbindelsen til sociale medier.

De nye regler – som vil være frivillige – vil give de besøgende en mulighed for at “fokusere på naturen”, siger Joel Heino fra Parks and Wildlife Finland.
“Det er et fantastisk initiativ, der også kunne implementeres i andre natur- og rekreative destinationer.”

Voksne europæere er i gennemsnit omkring seks timer om dagen på deres skærme. Men at droppe at stryge, klikke og skrive kan have fantastiske psykiske fordele.

En undersøgelse fra 2022 viste, at deltagere, der tog en uges pause fra sociale medier, rapporterede “betydelige forbedringer” i trivsel og søvnkvalitet.

Digital pause kan også hjælpe med at reparere spændvidden for din opmærksomhed. Konstant eksponering for digitale stimuli forringer vores evne til at koncentrere os og tænke dybt.

En undersøgelse foretaget af Uswitch fra 2019 afslørede, at en “digital detox” -ferie øger følelsen af forbundethed og tilstedeværelse.

Kilde:
https://www.euronews.com/travel/2023/06/22/phone-free-zone-finland-introduces-worlds-first-digital-detox-tourist-island


Påstande og myter

Flere påstande og myter finder du her:
https://nejtil5g.dk/paastande-eller-myter-hvad-er-fakta/Påstand: Når du er så stærk modstander af teknologi, hvorfor bruger du så selv en mobiltelefon og computer

FAKTA: Sandheden er, at de fleste mennesker i ‘Nej til 5G bevægelsen’ omfavner teknologien, men er bevidste om de kendte risici i forhold til elektromagnetisk stråling og de effekter strålingen har på vores sundhed. Ikke mindst er de i stand til at håndtere teknologien på en mere sikker måde den daglige omgang med teknologien.

For den gruppe mennesker der er ramt af elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS) kan konsekvenserne dog være særdeles alvorlige.

Læs hele den uddybende artikel bl.a. om hvordan du omgås teknologien mere sikkert:
https://nejtil5g.dk/paastand-naar-du-er-saa-staerk-modstander-af-teknologi-hvorfor-bruger-du-saa-selv-en-mobiltelefon-og-computer/


Påstand: Der findes ikke undersøgelser, der viser, at stråling fra en mobiltelefon tæt på kønsdelene kan skade

FAKTA: At elektromagnetisk stråling (RF-EMF) påvirker den mandlige sædcelle har været dokumenteret gennem mange år. En stor forskningsrapport (2021) bestilt til EU-Parlamentet af STOA konkluderede, at der tilstrækkelig evidens for sammenhængen mellem eksponering for elektromagnetisk stråling og negativ effekt på fertilitet hos mænd.

Sædtal, motilitet (bevægelighed), DNA-integritet, sædlevedygtighed og morfologi var de mest påvirkede parametre, når mænd blev udsat for RF-EMF ved frekvenserne 450 til 6000 MHz.
Samme år blev STOA undersøgelsen bekræftet af et metastudie af Kim et al. (2021) ved Pusan ​​​​University, Sydkorea.

Sygeforsikringen “danmark” bruger overlæge til at udelukke elektromagnetisk stråling
At det skulle forholde sig sådan benægtes f.eks. af sygeforsikringen “danmark” i deres nyhedsbrev til deres medlemmer udsendt den 21. juni 2023, som bl.a. ser på hvad dårlig sædkvalitet kan skyldes.

Overlæge Niels Jørgensen fra Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet kategoriserer endda elektromagnetisk stråling under myterne om, hvad der forringer sædkvaliteten.
Det gør han åbenlyst mod bedre vidende, da hans kollega indenfor området prof. Peter Humaidan fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet i Skive i DR udsendelsen ‘Lægens bord’ i 2020 fortalte at stråling fra bla. mobiltelefonen i lommen og laptoppen på skødet spiller en ret aktiv rolle.

Udsendelsen er dog nu blevet slettet af DR’s arkiv, logisk ift. at DR siden udgangen af 2016 kun har miskrediteret enhver skepsis mod elektromagnetisk stråling.

Læs hele den uddybende artikel her:
https://nejtil5g.dk/paastand-der-findes-ikke-undersoegelser-der-viser-at-straaling-fra-en-mobil-taet-paa-koensdelene-kan-skade/

Påstand: Hvis du er bekymret for 5G, skal du ikke gå ud i solen? Solens stråling er langt farligere end 5G

FAKTA: Livet på jorden har udviklet sig over millioner af år med den naturlige stråling fra solen og mange af vores biologiske processer er afhængige af den. F.eks. vores evne til at producere D-vitamin, men også døgnrytmen og andre tidsmæssige biologiske rytmer afhænger af disse svingende elektromagnetiske input.

Strålingen fra den trådløs teknologi og de kunstigt pulserende elektromagnetiske stråler, er totalt fremmed for det naturlige miljø og giver i sidste ende skadelige biologiske sundhedsudfordringer.

Pointen er, at vi er udsat for skadelig stråling fra den trådløse teknologi 24/7, og der er ingen flugtmulighed.

Læs hele den uddybede artikel her:
https://nejtil5g.dk/paastand-hvis-du-er-bekymret-for-5g-skal-du-ikke-gaa-ud-i-solen-solens-straaling-er-langt-farligere-end-5g/


Påstand: Der er lige så mange undersøgelser, der siger, at elektromagnetisk stråling er farligt, som undersøgelser der siger, det er ufarligt.
FAKTA: Resultaterne af den givne forskning om effekter af elektromagnetisk stråling afhænger fuldstændig af, hvordan den pågældende forskning er blevet finansieret samt hvem, der stå bag forskningen. At henvise til forskning eller en samling forskningsartikler er derfor ikke troværdigt i sig selv.

Læs hele den uddybede artikel her:
https://nejtil5g.dk/paastand-der-er-lige-saa-mange-undersoegelser-der-siger-at-elektromagnetisk-straaling-er-farligt-som-undersoegelser-der-siger-det-er-ufarligt/


Naturlige og kunstige stråler

De elektromagnetiske felters påvirkning på menneskers døgnrytme har konsekvenser for vores sundhed og sygdom

Forskningsartiklen af Jan Martel m.fl. blev offentliggjort januar 2023 i Science Direct.

“Set i bakspejlet ser det ud til, at gamle åndelige traditioner havde ret i at tro, at der er en forbindelse mellem solen, jorden og menneskekroppen. Da menneskekroppen er følsom over for naturlige og menneskeskabte EMF’er, kan de seneste fremskridt inden for bioelektromagnetisme, døgnrytmer og jordforbindelse samt en bedre forståelse af interferensen fra menneskeskabt elektromagnetisk forurening bidrage til at opretholde optimal sundhed og reducere udviklingen af kronisk sygdom.“

Artiklens højdepunkter:

– Jordens naturlige elektromagnetiske felter påvirker døgnrytmen hos mennesker.
– Solpletter og sæsonbestemt svækkelse af det geomagnetiske felt kan påvirke menneskers sundhed.
– Sæsonbestemt geomagnetisk feltsvækkelse øger infektiøse og kroniske sygdomme.
– Elektromagnetisk forurening fra trådløse enheder kan også påvirke døgnrytmen.
– Grounding og reduktion af elektromagnetisk forurening kan give sundhedsmæssige fordele.

Læs hele forskningsartiklen her:
https://nejtil5g.dk/elektromagnetiske-felters-indflydelse-paa-doegnrytmen-konsekvenser-for-menneskers-sundhed-og-sygdom/


Big Tech

Meta har droppet datacenter på Fyn – koster milliarder

Meta-ejet selskab har afsat 1,9 mia. kr. til at dække tab efter beslutning om ikke at bygge flere datacentre på Fyn.

Ifølge Børsen fremgår går det af et regnskab for det danske datterselskab Cassin Networks, at to planlagte udvidelser i Odense området, der blev droppet tilbage i december, resulterer i et økonomisk tab.

“Omkostningerne ved at aflyse fremtidig udvikling af datacentret udgør en afskrivning på 1,9 mia. kr. i afholdte byggerelaterede omkostninger,” fremgår det af regnskabet.

I regnskabet fremgår det, at Meta har stillet en bankgaranti, så datterselskabet ikke lider tabet.
Kilde:
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/facebook-ejer-forventer-milliardtab-efter-byggestop-paa-fyn


EHS

Mit liv på flytilstand – Ma vie en mode avion

Ma vie en mode avion er et initiativ, der har til formål at forklare virkningen af ​​trådløse teknologier på vores sundhed.

Episode 6
Afsnittet fortæller om, hvordan du kan beskytte dig mod elektromagnetisk stråling. Holdet besøger en strålesikret bolig, der kan udlejes til EHS ramte. Huset er beliggende i Rièzes, Belgien.
Se mere om konceptet her:
https://lieu-vie-ehs.be/logements/
Mere om ‘Ma vie en mode avion’ finder du her:
https://www.mavieenmodeavion.com/news
Se videoen her – med engelske undertekster:
https://youtu.be/ZU5-ZHvIsnQ


Den klimadræbende digitalisering

Kobolt, den mørke side af energiomstillingen

For at sikre, at det fortsat er muligt at køre bil på trods af klimakrisen og samtidig reducerer CO2-fodaftrykket, er bilindustrien, der er bekymret for sin overlevelse, samt EU-Kommissionen afhængige af elbiler. Tesla, men også Volkswagen, Volvo, Peugeot og Renault investerer et tocifret milliardbeløb i elektrisk mobilitet. Og de har frem for alt brug for én ting: batterier. Men i mindst en af de to markedsledende teknologier anvendes det ekstremt problematisk råmateriale i batterierne: kobolt.

Kobolt
Kobolt er vigtigt for batteriernes sikkerhed og levetid. Det udvindes i form af malm, hvor 65 til 70 procent af verdens koboltproduktion hovedsageligt foregår i Den Demokratiske Republik Congo. 80 procent af congolesisk kobolt udvindes af store virksomheder med base i Kina, Schweiz eller Kasakhstan / Luxembourg. Resten bliver helt konkret udvundet i hånden af små mineselskaber.

Filmen viser den mørke side af koboltekstraktion.

Børnearbejde i minedriften er blot et af mange problemer. Hele sektoren er korroderet af korruption. Jordbunden forurenes, menneskers sundhed og liv bringes i fare. Og Kinas markedsdominans driver Europa ud i en farlig afhængighed.

På baggrund af de gigantiske problemer, som det eftertragtede råstof giver, leder EU efter andre måder at få fat i kobolt. Og dermed åbnes for et ubehageligt spørgsmål: Skal minerne i Europa genåbnes?

Dokumentar af Arnaud Zajtman og Quentin Noirfalisse (F/B 2022, varighed 86 min). En ARTE-dokumentar om de destruktive virkninger af elektromobilitet.
Se hele dokumentaren her. På tysk, men med undertekster:
https://youtu.be/ylVisIbqDc4
Juni 2023
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende juni måned. Sommeren er startet og mange er taget på ferie for at genoplade energien og slappe af på forskellig vis.

For nogen er det ikke blevet lettere at tage ud i naturen efter at udbygningen af nye mobilmaster og høje mobilmaster har taget fart. Den officielle plan er, at det fremadrettet skal være endnu lettere at opsætte master og senere small cells til det såkaldte 5G netværk ikke bare i Danmark, men i hele EU.

Du kan være med til at give din mening til kende ved at underskrive vores Borgerforslag: Nej tak til flere mobilmaster både i vores natur og i vores baghaver

👉 Skriv under her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603

Borgerforslaget med tilhørende links finder du her:
https://nejtil5g.dk/borgerforslag-nej-tak-til-flere-mobilmaster-baade-i-vores-natur-og-i-vores-baghaver/

Vær gerne med til at sprede budskabet.


Indhold:
– Digitalisering og Greenwashing
– Jagten på mineraler
– Sundhedsrisici og EMF
– Smartphones og skærmtid
– Mobilmaster
– EU
– Overvågning og kontrol
– Påstande og fakta
– Dyrelivet
– Forskning


Digitalisering og Greenwashing

Generativ AI er den hotte nye teknologi bag chatbots m.m., men hvordan passer den lige ind i den grønne fortælling

“Digitalisering er et afgørende redskab i den grønne omstilling af samfundet. I de kommende år skal brugen af data og ny teknologi bidrage til at sikre et stærkt digitalt bidrag til en grønnere fremtid.”

Sådan lyder det bl.a. hos Digitaliseringsstyrelsen om ‘Digital grøn omstilling’. (1) Fakta er imidlertid, at digitaliseringen, uanset hvordan vi vender og drejer det, er en stor energisluger og kræver uanede mængder af såkaldt grøn energi.
Udrulningen af 5G netværket bygger eksempelvis entydigt på ideen om mere økonomisk vækst – en vækst der kun kan opnås via forbrug af mængder af energi, miljøforurening m.m. (2) Artiklen fra The Conversation, skrevet af Kate Saenko, Ass. Prof. of Computer Science, Boston University, giver et indblik i energiforbruget i hele AI teknologien: (3)

Bruger mere strøm end nogensinde
De nøjagtige energiomkostninger for en enkelt AI-model er vanskelig at estimere og inkluderer den energi, der bruges til at fremstille computerudstyret, oprette modellen og bringe modellen i produktion.

I 2019 fandt forskere, at oprettelse af en generativ AI-model kaldet BERT med 110 millioner parametre forbrugte energien fra en transkontinental rundrejse med flyv for en person. Antallet af parametre refererer til modellens størrelse, hvor større modeller generelt har flere færdigheder. Forskere anslog, at oprettelsen af den meget større GPT-3, som har 175 milliarder parametre, forbrugte 1.287 megawatt timer elektricitet og genererede 552 tons kuldioxidækvivalent, svarende til kørslen af 123 benzindrevne personbiler i et år. Og det er bare for at få modellen klar til lancering, før nogen forbrugere begynder at bruge den. (…)

Større modeller bruger mere energi under deres implementering. Der er begrænsede data om kulstofaftrykket af en enkelt generativ AI-forespørgsel, men nogle branchetal anslår, at aftrykket er fire til fem gange højere end for en søgemaskineforespørgsel. Efterhånden som chatbots og billedgeneratorer bliver mere populære, og efterhånden som Google og Microsoft inkorporerer AI-sprogmodeller i deres søgemaskiner, kan antallet af forespørgsler, de modtager hver dag, vokse eksponentielt.

AI-bots til søgning
For et par år siden var det ikke mange mennesker uden for forskningslaboratorier, der brugte modeller som BERT eller GPT. Det ændrede sig den 30. november 2022, da OpenAI udgav ChatGPT. Ifølge de seneste tilgængelige data havde ChatGPT over 1,5 milliarder besøg i marts 2023. Microsoft inkorporerede ChatGPT i sin søgemaskine, Bing, og gjorde den tilgængelig for alle den 4. maj 2023.

Hvis chatbots bliver lige så populære som søgemaskiner, kan energi omkostningerne ved at implementere AI’erne virkelig stige. Men AI-assistenter har mange flere anvendelsesmuligheder end bare søgning, som bl.a. at skrive dokumenter, løse matematiske problemer og oprette marketingkampagner.

Et andet problem er, at AI-modellerne løbende skal opdateres. For eksempel blev ChatGPT kun trænet med data op til 2021, så den ved ikke om noget, der er sket siden da. CO3-aftrykket ved at oprette ChatGPT er ikke offentlig information, men det er sandsynligvis meget højere end GPT-3. Hvis den regelmæssigt skal genskabes for at opdatere sin viden, vil energiomkostningerne blive endnu større.

Kilder:
1) https://digst.dk/digital-transformation/digital-groen-omstilling/
2) https://nejtil5g.dk/efter-syv-aartiers-eksponentiel-vaekst-hvad-med-det-digitale-fodaftryk/
3) https://theconversation.com/is-generative-ai-bad-for-the-environment-a-computer-scientist-explains-the-carbon-footprint-of-chatgpt-and-its-cousins-204096


FCC formodes at beskytte miljøet, men det gør de ikke

Det føderale amerikanske agentur FCC har mandat til at beskytte miljøet mod skader forårsaget af kommunikations infrastrukturen. Men når virksomhederne ønsker at opsætte nye mobilmaster, der er placeret i fredede områder eller opsende satellitter, gør agenturet typisk meget lidt eller slet intet.

Artiklen, der er skrevet af Peter Elkind, blev oprindeligt udgivet af ProPublica den 2. maj 2023.

I dag ser vi de samme tendenser i Danmark, hvor myndighederne hele tiden arbejder for at opsætningen af mobilmaster og sendere gøres ubesværet for teleselskaberne.
Teleselskaber, der er bundet på hænder og fødder grundet de indgåede licensaftaler.
Lige nu bruges dækningskravene som et argument for at eksisterende mobilmaster opgraderes eller helt nye kæmpemaster opsættes bla. i naturområder. Ikke ud fra en nødvendighed ift. at modtage og sende trådløst, men helt bureaukratisk.

Læs hele den urovækkende artikel oversat til dansk:
https://nejtil5g.dk/fcc-formodes-at-beskytte-miljoeet-men-goer-det-ikke/


Det internet du ikke kan eller ikke ønsker at se

Internettet er den største ting, som menneskeheden har fremstillet – og alligevel forbliver dets sikkerhedsrisici, økologiske påvirkninger og krænkelser af menneskerettigheder stort set usynlige. Når vi ønsker at forfølge realistiske politikker for en mere sikker telekommunikation, er der to realiteter:

Til sidst vil enhver elektronisk enhed – inklusive pærer, mobilmaster, el ledninger, Smart Meters og mobiltelefoner – gå i stykker. Hvordan sikrer vi, at de bortskaffes på en sikker måde?
Levende væsner er afhængige af sunde, biodiverse økosystemer. Men fremstilling, drift og bortskaffelse af computere og telekommunikationsinfrastruktur hærger både økosystemerne og krænker menneskerettighederne. Hvilke politikker kan flytte os henimod et internet inden for en økologisk ramme?

“Ikke før du er klar over, at du er en del af problemet, kan du være en del af løsningen.”

Betragtningerne om vores manglende viden og forudsætningerne for hele den digitaliserede verden, er fra Kate Singers nyhedsbrev den 7. juni 2023.

Læs hele den uddybede artikel her:
https://nejtil5g.dk/det-internet-du-ikke-kan-eller-vil-se/


Jagten på mineraler

Guldet i vore computere og telefoner skaber enorme negative konsekvenser for mennesker og klima i Brasilien
Ulovlig udvinding af guld er et stigende og komplekst problem, der forbinder forurening, afskovning og overtrædelser af menneskerettigheder med ulovlig minedrift og komponenter i de mobiltelefoner og computere, vi bruger hver eneste dag.

Det er nødvendigt, at vi som forbrugere kender til disse forhold og er med til at stille krav om, at guldet ikke fortsætter med at være ansvarlig for enorme negative konsekvenser for mennesker og klima.

Det skriver Astrid Kieffer-Døssing, antropolog og ph.d.-studerende samt forsker i oprindelige folk i Brasilien i sit indlæg i Information den 22. september 2022, der delvist er gengivet her.

Regnskoven og minedrift
Når man læser om truslen mod regnskoven i Brasilien, er det ofte kvægbrug og dyrkning af soja, der er fokus på, mens den tredje største trussel, minedriften, sjældent bliver nævnt.
Minedrift, og især den ulovlige udvinding af guld, som skal bruges i alle vores telefoner og computere, er imidlertid steget kraftigt de seneste ti år, hvilket udgør et stærkt stigende problem for både regnskoven og dens befolkning.

Læs hele artiklen her og find flere links:
https://nejtil5g.dk/guldet-i-vore-computere-og-telefoner-skaber-enorme-negative-konsekvenser-for-mennesker-og-klima-i-brasilien/


Afrikas mineraler udvindes under elendige arbejdsforhold og skaber store miljøproblemer, men efterspørgslen er enorm

Dybt nede i jorden på det afrikanske kontinent i lande som Zambia, Den Demokratiske Republik Congo, Ghana, Nigeria og Zimbabwe er der store mængder kobolt, litium, nikkel, mangan, grafit og kobber, der skal bruges til blandt andet at producere elbiler og solceller.

Afrikas håb
De afrikanske lande har dog et stort ønske, nemlig at de denne gang får en større del af udbyttet og ikke blot bliver leverandører af kritiske mineraler, mens den afrikanske befolkning fastholdes i fattigdom. Selv pave Frans har engageret sig i debatten, da han i januar besøgte DRC’s hovedstad Kinshasa og fordømte »den økonomiske kolonialisme«, der stadig plager udvindingen af naturressourcer i Afrika.

»Hænderne væk fra Den Demokratiske Republik Congo. Hænderne væk fra Afrika. Det er ikke en mine, der er til for at blive fjernet, eller et område, der skal plyndres,« lød det fra paven.

Udfordringen
Selvom der altid bliver givet udtryk for, at det allervigtigste er at få sat fart på udvindingen af mineraler i klimaets navn, så handler det som regel blot om, hvorvidt de velstillede lande kan omstille deres forurenende produktion og livsstil.

Læs hele artiklen, der tager udgangspunkt i en artikel fra Information:
https://nejtil5g.dk/afrikas-mineraler-udvindes-under-elendige-arbejdsforhold-og-skaber-store-miljoeproblemer-men-efterspoergslen-er-enorm/


Sundhedsrisici og EMF

Elektromagnetisk stråling fra mobil-, Wi-Fi- og Bluetooth-teknologier: Hvor sikre er vi ?

Forskningsartiklen, skrevet af 3 ingeniører, blev offentliggjort den 27. februar 2020 i IEEE Xplore.
Konklusion: Samfundet skal udstede kraftige advarsler mod brug af trådløse enheder på grund af de ikke termiske sundhedseffekter.

Et kritisk IEEE !?!
Hvordan kunne en kritisk tilgang være tilladt i et tidsskrift fra den indflydelsesrige amerikanske ingeniørforening IEEE?
Det var det heller ikke, for det var et “pre-print”, med en standardadvarsel om, at den kunne redigeres, før den kom på tryk. Dokumentet blev senere trukket tilbage fra IEEE Xplore for, som der stod: “Artiklen bør ikke bruges til forskning eller citation på grund af fejl fundet i analysen rapporteret i denne artikel, hvilket resulterer i unøjagtige resultater og konklusioner.”
Hvilke unøjagtigheder eller konklusioner, der var fejlbehæftede, fremgår derimod ikke, men det er heller ikke nødvendigt, når vi ved hvordan IEEE er domineret af industrien og ICNIRP tankegangen.

Entydig konklusion
Studiet er en minutiøs gennemgang og opmåling af strålingen fra mange trådløse enheder herunder smart watches og trådløse øretelefoner.

Hvis der ikke foretages korrektioner nu, især når antallet af trådløse enheder vokser eksponentielt, hvilket igen fører til en eksponentiel stigning i den offentlige EMR-eksponering, vil den nuværende og fremtidige befolkning være i endnu større risiko for både kendte og ukendte sundhedseffekter. Især kvinder, børn og fostre er overfølsomme over for EMR, og der skal udvises særlig omhu for at beskytte disse grupper mod både kort- og langvarig eksponering.

Anbefalingerne
Mobiltelefon / Smartphones på mobilnetværk:
1. Netværk: For internetforbindelse, skal du foretrække Wi-Fi. Hvis det ikke er muligt, brug 4G-netværk til både opkald og browsing/datastreaming.
2. Opkald: Brug hovedtelefoner med ledning, og hold telefonen mindst 1 m. væk, mens du ringer.
3. Browsing/ Video Streaming: Placer enheden på et bord/platform mindst 50 cm. væk.
Wi-Fi enheder
1. Foretræk smartphones frem for bærbare computere for uformelt arbejde såsom e-mails/browsing.
2. Placer din smartphone/laptop på et bord, og betjen den med en arms afstand (50 cm).
3. Undgå at have din smartphone i lommen, mens den er tilsluttet en Wi-Fi-router.
4. Undgå at have den bærbare computer på skødet, mens den er tilsluttet en Wi-Fi router.
Trådløs (Adhoc-overførsel): Placer dig mindst 1 m. væk fra både sender og modtager.
5. 4G Wireless Hotspot: Hold dig mindst 2 m. væk fra enheden, mens den er aktiv.
Bluetooth enheder
1. Højttalere: Hold højttalerne mindst 25 cm. væk og den tilsluttede smartphones mindst 50 cm. væk.
2. Smartwatch: Undgå det, medmindre det er absolut nødvendigt.
3. Høretelefoner: Undgå det, medmindre det er absolut nødvendigt.

TjekDet frikender Bluetooth øretelefoner – men på hvilket grundlag
TjekDet er efter en længere pause vendt tilbage til den kendte frikendelse af alt, hvad der hedder elektromagnetisk stråling (EMF). Og eller kneb gælder – blot ikke fakta. Ang. deres frikendelse af Bluetooth øretelefoner (1) har de i hvert fald ikke læst forskningsartiklen:

Det kan derfor konkluderes at ved brug af Bluetooth-øretelefoner sætter en person sig i fare for at udvikle sundhedsproblemer relateret til ikke-termiske, kroniske eksponeringer og biologiske virkninger i hoved-, skulder- og lommeregionerne, men er sikker mod eventuelle termiske virkninger af EMR-eksponering.

Hertil kommer uddyber de, at i de fleste praktiske situationer er der flere trådløse enheder, der fungerer samtidigt i nærheden af en person, hvilket gør det vigtigt at forstå den kollektive strålingseksponering på grund af alle disse enheder.

Læs hele den grundige gennemgang her, der ligeledes kommer med mange anbefalinger til hvordan du som privatperson kan beskytte dig mod uønsket stråling:
https://nejtil5g.dk/elektromagnetisk-straaling-fra-mobil-wi-fi-og-bluetooth-teknologier-hvor-sikre-er-vi/

Noter:
1) Den fuldstændig utroværdige artikel fra TjekDet:
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/rister-dine-airpods-din-hjerne-med-elektromagnetisk-straaling


Sydkorea: Ikke-malign hjernetumor steg fra 2,08 pr. 100.000 pers. i 2004 til 7,07 i 2018

I USA er ikke-malign hjernetumor, meningeom, steget fra 6,4 pr. 100.000 i 2004 til 10,1 i 2018. Flere andre undersøgelser finder sammenhæng mellem udbredelsen mobiltelefonen og meningeom.

Meningeom er en ‘godartet’ langsomt voksende hjernetumor. Meningeomet sidder uden på hjernen og vil derfor langsomt øge trykket på hjernen, da kraniet ikke kan give sig.
Tumoren kan blive stor, før patienten oplever symptomer fra den. Et symptom kan være nyopstået epilepsi, andre symptomer er afhængige af, hvad tumoren ‘trykker på’ i centralnervesystemet, for eksempel ændret psykisk adfærd, synstab, mistet lugtesans eller svækkelse af arme eller ben.

Alt i alt tyder den peer-reviewed forskning om risikoen for hjernetumorer og trådløs telefonbrug på, at vi absolut bør udvise forsigtighed og holde mobiltelefoner og trådløse telefoner væk fra vores hoveder. Desuden sætter forskningen spørgsmålstegn ved tilstrækkeligheden af nationale og internationale retningslinjer, der begrænser mængden af mikrobølgestråling, der udsendes af mobiltelefoner og trådløse telefoner.

Læs hele artiklen om udbredelsen af hjernetumor set i relation til mobiltelefonen her:
https://nejtil5g.dk/tendenser-i-forekomsten-af-hjernetumor/


Hjerteskader og mikrobølgestråling

Mennesker, der arbejder inden for kommunikation, medicin, transport og militære områder, er særlig udsat for stråling over lang tid, hvilket forårsager forskellig sundhedsrisici. Formålet med forskningsundersøgelsen var at simulere deres arbejdsmiljø og at klarlægge den resulterende stressrespons og de medfølgende hjerteskader.

Sundhedskonsekvenser
Undersøgelsen fandt, at stråling kan føre til desorganisering, fragmentering og opløsning af myokardiefibre, alvorlig mitokondriel kavitation, mitokondriel dysfunktion, oxidativ stressskade i myokardiet, stigning af stresshormon i serum, betydelige ændringer i HRV og en langsom stigning i vægt.

Årsagen til hjerteskader fra langvarig og højeffekt mikrobølgestråling kan ifølge rapporten være resultatet af en kombination af de termiske og ikke-termiske virkninger. Derfor bør udsættelsen for mikrobølger, specielt i nogle erhvervsgrupper, nedbringes så meget som muligt.

Forsknings rapporten ‘Fysiologisk og psykologisk stress af mikrobølgestråling-induceret hjerteskader hos rotter’ blev offentliggjort i International Journal of Molecular Sciences den 25. marts 2023.

Du kan læse et større uddrag af forskningsrapporten oversat til dansk her:
https://nejtil5g.dk/hjerteskader-og-mikroboelgestraaling/


De fejlagtige antagelser

De nuværende grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi beskytter ikke mennesker og dyr mod påviste skadelige påvirkninger. Det konkluderer en gruppe forskere efter en gennemgang af de seneste 25 års forskningsresultater.

Forskerne fra International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) opfordrer til et øjeblikkeligt moratorium for yderligere udrulning af trådløse 5G-teknologier, indtil sikkerheden er påvist og ikke blot antaget.

ICBE-EMF offentliggjorde oktober 2022 en videnskabelig artikel i tidsskriftet Environmental Health med titlen “Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”.

Grænseværdierne bygger på fejlagtige antagelser
Forskere har gennemgået de sidste 25 års forskning i de skadelige virkninger af stråling fra de trådløse teknologier og konkluderer, at de nuværende grænseværdier for tilladt stråling fra ICNIRP, værdier der gælder i EU og Danmark, er baseret på forkerte antagelser og mangler beskyttelse mod en række dokumenterede skadelige virkninger.

Forskerne bemærker, at ICNIRP fejlagtigt har afvist hundredvis af forskningsrapporter, der dokumenterede skadelige helbredseffekter på niveauer, i mange tilfælde langt under dem, der anbefales af ICNIRP og det amerikanske agentur FCC.

ICNIRP er teleindustriens private agentur som anbefaler grænseværdier der udelukkende bygger på termiske (varme) effekter og ikke anerkender de biologiske effekter.

Videoen
Video (15 minutter) gennemgår de 14 fejlbehæftede antagelser fra ICNIRP om grænseværdierne for radiofrekvent stråling. Dr. Magda Havas står for præsentationen.
Se med her: https://youtu.be/HnY-DpI6i9U

Om hele rapporten se mere her:
https://nejtil5g.dk/fccs-og-icnirps-graensevaerdier-er-ugyldige/


Smartphones og skærmtid

Færøerne har længe haft skærpede anbefalinger vedr. børns skærmtid og hvornår de tidligst bør erhverve sig en smartphone

For 1½ år siden kom Folkesundhedsrådet – i dag den færøske sundhedsstyrelse – med præcise anbefalinger til børn og unges skærmtid og hvornår unge tidligst bør erhverves sig en Smartphone.
At vi ikke har hørt noget om det i Danmark før nu, kan jo undre. Og det er indtil videre blot via et par enkelte klip fra DR.

Ingen smartphone til børn før tidligst ved 14 år. 
Når børn og unge ingen Smartphone har, er det også lettere at administrere den anbefalede brug af skærme.

Daglige anbefalinger med skærme:

0-3 år: Skærmtid frarådes
4-7 år: Max. 30 min.
8-10 år: Højst 45-60 min
11-13 år: Højst 60-90 min.
14-18 år. Op til 120 min
Håber at forlænge børnenes barndom og kreativitet. I skolerne tager forældrene fælles beslutning om at overholde anbefalingerne, hvilket gør det lettere at gennemføre ift. børnene.

Den første mobil i Danmark
I Danmark er der ingen regler for, hvornår et barn må få sin første mobil. De første børn er i 6-7- års alderen når de får den første mobil og fra 8-9 år kommer mange flere med. Kun hvert tredje barn var 10 år eller derover, da de fik den første mobil. Det viser en undersøgelse, som YouGov har gennemført i 2017 for TDC Group , og hvor forældrene selv angiver, hvornår deres barn fik mobiltelefon første gang.

Sundhedsstyrelsen har nogle markante anbefalinger, når det drejer sig om brugen af mobilen: Hold den aldrig op til øret. Problemet er, at styrelsen holder den anbefaling for sig selv.

Anbefalingen forholder sig imidlertid kun til akut opvarmning og ikke til de langsigtede biologiske konsekvenser eller til at børn er særlig følsomme i kraft af, at deres knogler er under opbygning.

Se klippene fra DR her:

1) https://www.dr.dk/drtv/se/udvalgt-fra-21-soendag_-graenser-for-skaerm_392508
2) https://www.dr.dk/stories/1288510966/skrmtid-frerne
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/skaerme-skader-boerns-foelelsesmaessige-regulering/


Irsk by har forbudt smartphones til børn op til gymnasiet

Forældre og otte grundskoler i Greystones, Irland, blev i en frivillig “No smartphone voluntary code” enige om, at børn op til gymnasiet ikke skulle have lov til at have en smartphone privat og i skolen.

Aftalen om “No smartphone voluntary code” er et svar på de skadelige virkninger ved brugen af smartphone. Børnene ser på indhold, som de ikke får bearbejdet hvilket fører til angst, spiseforstyrrelser eller digital mobning. Smartphonen er vanedannende og forældre “mister” deres børn.

Aftalen har allerede haft en positiv indvirkning
.
Moren til en 13-årig datter, udtaler ifølge The Guardian, at hun “ville ønske, at aftalen kunne udvides til de første år af gymnasiet,” og fortæller:
“Det var mit livs forbandelse, jeg mistede min datter. Når det kommer til teknologi, sidder de der som robotter, pakket ind i denne verden af TikTok eller hvad som helst.”

Med aftalen begrænses gruppepresset.

Individuelle forbud nytter ikke, da barnet i stedet føler sig udelukket.
Alternative hobbyer, såsom at lære at spille et instrument, dyrke sport, aktiviteter, der kræver indsats, erstattes af den tidsrøvende smartphone og computerspil, der lover hurtig succes.
En times tidsbegrænsning om dagen er som at fixe, da enhederne og programmerne er programmeret til afhængighed.
Meget få børn og unge er så selvsikre at de kan sige: “Jeg vil ikke gå med til det, jeg vil ikke lade min tid blive stjålet!”
Den irske måde – en ny norm?
Initiativet fra Greystones har fået den irske sundhedsminister Stephen Donnelly, der bor i nærheden af Greystones, til at anbefale det som en landsdækkende foranstaltning:
“Irland kan og skal være førende i verden for at sikre, at børn og unge ikke bliver målrettet og skadet af deres interaktion med den digitale verden,” udtalte han til The Irish Times. “Vi er nødt til at gøre det lettere for forældre at begrænse det indhold, deres børn udsættes for.”
Rektor for St. Patrick’s School, Rachel Harper, der leder initiativet, håber, at disse regler bliver normen.


Mobilmaster

Dækningskrav bruges til gennemtvinge opsætning af 5G mobilmaster

Skal små børn løbe og lege et stenkast fra en mobilmast med 5G?
Mariagerfjord Kommune ønsker at opstille en mobilmast i Norup by ca. 80 meter nord for Frimærket, som er Vindblæs Friskoles børnehave.

Energistyrelsens dækningskrav
I høringsmaterialet fra Mariagerfjord Kommune kan man se, at placeringen er valgt ud fra, at masten skal opfylde Energistyrelsen dækningskrav:
– Udover at sikre bedre dækning i udvalgte lokalområder har regeringen prioriteret at fremskynde udrulningen af udstyr, der kan anvende 5G på tværs af landet, fremgår det af materialet. På et spørgsmål om hvorvidt elektromagnetisk stråling fra bl.a. 4G og 5G er sundhedsskadelig for planter, dyr og mennesker har Sundhedsstyrelsen svaret, at der IKKE foreligger nogen sundhedsgodkendelse.

Dokumentation finder du i Høringssvaret fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation ifm. det nye landsplandirektiv om opstilling af mobilmaster. Se her: https://nejtil5g.dk/borgerforslag-nej-tak-til-flere-mobilmaster-baade-i-vores-natur-og-i-vores-baghaver/

Forældre truer med at fjerne deres børn
– Jeg har på stående fod tilsagn fra tre forældre, som vil tage deres børn ud af børnehaven, hvis masten bliver rejst.
– De mener ikke, det er undersøgt til bunds, om der er helbredsmæssige skadevirkninger, siger skoleleder Carina Sloth, Vindblæs Friskole i Norup.

Skræmmende kommunal beslutning
– Jeg synes, det er skræmmende, at beslutningen om mobilmasten tages ud fra byggeregulativer. At der slet ikke tages hensyn til de sundhedsmæssige aspekter – det er efter min mening ikke lødig embedsførelse, siger Thomas Rostgaard Andersen, far til en dreng i børnehaven og forsker i humanfysiologi ved SDU.
Carina Sloth understreger, at skolen på ingen måde er imod teknologi, og at skolen også har en interesse i, at der er god mobildækning. Det er placeringen af masten, som er forkert:

“Det vil være svært at få nye tilflyttere til området, da mange ikke vil bo i nærheden af en telemast uanset, hvad der findes af dokumentation for, at det ikke er farligt.”

Vindblæs Friskole i Norup, i høringssvar til Mariagerfjord Kommune

Har kommunen ikke været opmærksom?
Nordjyske har skrevet til forvaltningschef i Mariagerfjord Kommune Lars Højmark og spurgt, om kommunen ikke har været opmærksom på, at der ligger en fribørnehave på Vognmandsgade 11 og 15?
Vi har også spurgt Lars Højmark, om forældre og skole har en pointe i, at man ud fra et forsigtighedsprincip bør placere masten endnu længere væk fra børnehaven?
Vi har ikke fået svar endnu, skriver Nordjyske.

Læs hele artiklen her. Ligger bag betalingsmur:
https://nordjyske.dk/nyheder/byudvikling/skole-slaar-alarm-nej-til-mobilmast-taet-paa-boern/4417578


Retssagen om en mobilmast i Pittsfield, Massachusetts, (USA) fortsætter
En højesteretsdommer har nu afgjort, at en gruppe beboere i Pittsfield, nu kan komme videre med deres retssag om hvorvidt en en Verizon-mobilmast har gjort dem syge.
“Vi føler os absolut hørt,” sagde Courtney Gilardi, en beboer i Pittsfield og sagsøger i retssagen. “Vi er rigtige mennesker, der har reelle skader, der er blevet fordrevet fra vores hjem, og med dette kan vi komme videre – det giver os håb.”
Gilardis 15-årige datter Amelia udtalte:
“Det er sådan en lettelse at kunne komme videre. Det har været skræmmende at vente. Der har været meget venten, megen undren, megen spænding. Vi har bedt så længe om nogen til at hjælpe os. Vi beder alle bare til, at vi snart kan komme hjem.«
Afgørelsen er den seneste udvikling i en igangværende juridisk kamp mellem de sagsøgte – herunder Verizon Wireless, dets tilknyttede Pittsfield Cellular Telephone Company og City of Pittsfield embedsmænd – og sagsøgerne, der er repræsenteret af advokater støttet af Children’s Health Defense (CHD).

Sagen
De sagsøgte indgav i december 2022 en begæring om afvisning af sagsøgernes sag. Dommer Francis E. Flannery, hørte ved en høring i april, argumenterne for og imod en afvisning af sagen, før han den 8. juni afgjorde, at sagen kan fortsætte.
Scott McCollough, CHDs som er førende procedør for sager om elektromagnetisk stråling (EMR) og advokaten, der repræsenterer Pittsfield-sagsøgerne, kaldte dommer Flannerys beslutning for en “sejr” for Pittsfield-beboere, der har lidt af adskillige fysiske symptomer i mere end to år, siden Verizon installerede et 115 fods tårn i deres område.
“I juridiske termer,” udtalte McCollough, “er det, som dommeren sagde, at vi kan gå videre med sagen, men kan ikke søge en afgørelse om, at borgmesteren eller byadvokaten overtrådte visse specifikke etiske regler, og at disse statslovs etiske overtrædelser alene retfærdiggør tilbagegørelse af beslutningen om at ophæve kendelsen om Show cause order.”
“Show cause order” henviser til en ophørsordre, som Pittsfield Board of Health – hvis medlemmer havde lyttet til beboernes sundhedsklager og foretaget en lang undersøgelse af sundhedsvirkningerne af Verizons tårn – udstedt i april 2022, hvis Verizon nægtede at diskutere fjernelse eller flytning af tårnet.
Ordren er den første ordre, der nogensinde er udstedt i USA af en lokal sundhedsstyrelse mod en større trådløs operatør.
Ordren fik Pittsfield Cellular Telephone i begyndelsen af maj 2022 til at sagsøge bestyrelsen ved føderal domstol og udtalte, at bestyrelsen ikke kan udstede en sådan ordre, da den overtrådte en føderal lov – kaldet Telecommunications Act of 1996 – hvori det hedder, at at “ingen stat eller lokal regering eller instrumentalitet deraf kan regulere placering, konstruktion og ændring af personlige trådløse servicefaciliteter på grundlag af de påståede miljøeffekter af radiofrekvensemissioner”, så længe anlægget opererer inden for Federal Communications Commissions emissionsbestemmelser.

CHD trådte til den 25. maj 2022 og indgav interventionspapirer til støtte for beboerne i Pittsfield og hævdede, at bestyrelsens ordre var lovlig og ikke foregrebet af føderal lov.

Under pres fra borgmesteren og byadvokaten, der frygtede en dyr juridisk kamp, ophævede Pittsfield Board of Health i juni 2022 ordren.

Pittsfield-beboerne ønsker i sidste ende, at Verizon kommer til forhandlingsbordet, så tårnets placering kan genovervejes – ellers for at bestyrelsens ophørsordre opretholdes.
“Vi kan stadig klage over de handlinger, de [borgmester eller byadvokaten] tog, og hævde, at disse handlinger retfærdiggør en omstødelse af andre juridiske grunde,” sagde McCollough. “Vi kan bare ikke binde vores påståede juridiske fejl til statens etiske regler.”
Dommer Flannerys beslutning er vigtig, fordi “de tiltalte forsøgte at sige, at der ikke er noget, beboerne i Pittsfield lovligt kan gøre, fordi vi ikke har en sag,” sagde McCollough. “Men retten har nu sagt, at ja, vi har en sag.”

Symptomer
Da tårnet blev tændt, begyndte nogle beboere at få kvalme, hovedpine og ekstrem kløe sammen med en lang række andre personlige sundhedsproblemer, der blev mangedoblet hen over tid. Andre beretter hvordan dyrelivet begyndte at forsvinde. Flere har måttet fraflytte deres boliger.

Det skriver Childrens Health Defense den 14. juni 2023: https://childrenshealthdefense.org/defender/pittsfield-verizon-cell-tower-lawsuit-proceeds/


USA: Borgmestre modsætter sig et lovforslag, der tillader hurtigere godkendelser af infrastruktur til trådløs bredbånd

Ifølge eksperter tjener en hurtigere udrulning af trådløs infrastruktur industrien, ikke de amerikanske borgere. Det er ikke bare i Danmark, at der kæmpes om at gøre det endnu lettere for teleindustrien at opsætte mobilmaster og anden infrastruktur, og hvor nærdemokratiet ligeledes bliver løbet over ende.

Syv lovforslag
Et af de ældste stående udvalg i Repræsentanternes Hus, Komitéen for energi og handel, fremsatte i maj måned syv lovforslag, som ifølge lovgiverne har til formål at strømline og fremskynde implementeringen af trådløs infrastruktur over hele landet.

Men kritikerne hævder, at implementering af trådløs infrastruktur – i stedet for fiberoptik, som de hævder er en mere sikker og overlegen teknologi, vil formentlig forværre, ikke løse, den digitale kløft og vil tjene den trådløse industris interesser, ikke amerikanske borgeres interesser.
“Lovgivere hævder, at de forsøger at fjerne lovgivningsmæssige barrierer, men i stedet skaber de regninger, der favoriserer den trådløse industri,” udtalte teknologiadvokat Odette Wilkens.

For mange er de føderale lovforslag dog blot “flere beviser” på, at de valgte embedsmænd er “fanget af telekommunikation”, fordi de letter teleindustriens initiativer til trådløse implementering – herunder udrulningen af 5G – på trods af beviser for sundhedseffekter fra den trådløs stråling.


Et af de lovforslag, der blev vedtaget i maj måned ville genautorisere Federal Communications Commission’s (FCC) Spectrum Auction Authority, der giver agenturet mulighed for at sælge licenser og tilladelser til brug af det elektromagnetiske spektrum og bruge pengene “til kommunikations- og teknologiinitiativer og andre formål.”
De øvrige seks lovforslag vil, hvis de vedtages, fremskynde og strømline processen med at evaluere teleselskabernes forslag til udrulning af trådløst bredbånd og oprette digitale systemer til sporing af udbredelsen af trådløs infrastruktur.

Løsning på den digitale kløft — et ‘grusomt svindelnummer’
Lovforslagene fremmes som en løsning på den digitale kløft – “men dette er en grusom hoax”, ifølge Sidnee Cox, direktør for EMF Safety Network.
Cox fortalte The Defender:

“Trådløst bredbånd, især den slags grundlæggende tjenester, der tilbydes lavindkomstfamilier, er notorisk langsomt, upålideligt og ude af stand til at imødekomme kravene til nuværende og fremtidig digital kommunikation.

Trådløse netværk er også lette at hacke, hvilket forårsager sikkerheds- og privatlivsproblemer.”

Både en rapport fra US Government Accountability Office fra juni 2020 og fra National Digital Inclusion Alliance konkluderede, at trådløs 5G-implementering sandsynligvis vil forværre forskellene i adgang til telekommunikationstjenester.

Protester mod de ændrede godkendelsesfrister
Et lovforslag, der skal fremskynde den tid, som de statslige og lokale myndigheder har til at godkende eller afvise tilladelser om infrastruktur har dog mødt modstand fra Den amerikanske borgmester-konference, der udtaler at det vil indskrænke områdernes rettigheder.

Lovforslaget foreslår en tidsfrist på 60-til-90-dage. Hvis fristen overskrides, anses tilladelserne for at være givet. Foranstaltningen kommer, mens National Telecommunications and Information Administration (NTIA) er ved at afsætte 42,5 milliarder dollars i infrastrukturloven til at gøre bredbånd landsdækkende. Ifølge Teleudbydere koster de lange tilladelsesforsinkelser både tid og penge.

Lovforslagets tilhængere siger, at det vil sikre, at projekter ikke bliver bremset af unødig bureaukrati. En tidsfrist “vil strømline processen” og skabe “klare regler for, hvornår tidsrammen begynder og slutter”, ifølge lovforslagets sponsor, rep. Buddy Carter.

Frank Pallone argumenterede dog for, at mangel på personale “især i mindre byer og amter” kan gøre det svært at overholde lovforslagets “vilkårlige” og “stramme” frister. “Der er meget mere i disse beslutninger end et simpelt ja eller nej,” sagde Pallone.

Ifølge Borgmestrene vil lovforslaget svække byernes mulighed for at presse virksomhederne til at servicere de mere fattige områder:
 Det “vil give udbyderne af bredbånd en hidtil uset føderal tildeling af adgang til statslig og lokal offentlig ejendom, men udbyderne pålægges ingen forpligtelser til at servicere ‘ikke betjente’ eller ‘underservicerede’ amerikanere.”

Men Gerard Lederer, en telekommunikationskonsulent, der arbejder for den amerikanske borgmester-konference, bemærkede, at den føderale regering har 270 dage til at godkende bredbåndstilladelser.

Kilder:
1) https://www.activistpost.com/2023/06/lawmakers-advance-bills-to-hasten-wireless-and-5g-deployment-will-serve-the-interests-of-the-wireless-industry-not-the-interests-of-u-s-citizens.html
2) https://www.activistpost.com/2023/06/u-s-mayors-org-opposes-bill-limiting-local-rights-on-broadband-that-weaken-cities-leverage-to-push-companies-to-provide-service-in-poor-communities.html


EU

SCHEER indstiller, efter en høringsproces, at EU skal adoptere ICNIRP’s retningslinjer for mobilstråling fastsat i 2020

Seriøst, det kan da ikke passe, at EU-kommissionens videnskabelige rådgivende gruppe, SCHEER, ja netop videnskabelig, kan komme frem til den konklusion at støtte de nye ICNIRP 2020 anbefalinger. Det er jo nærmest væltet frem med forskningsrapporter i de seneste år, der burde få alle alarmlamper til at blinke faretruende.

Fremfor at øge sikkerheden bliver den tilladte energitæthed sat op til det firedobbelte fra 10 W/m2 til 40 W/m2. Det kan næppe kaldes en forbedret beskyttelse.

Ingen overraskelse
Desværre er det absolut ingen overraskelse, at netop SCHEER når frem til denne konklusion – selv efter en høringsproces.
I august 2022 kom SCHEER med et udkast til en opinion rapport om de mulige risici ved eksponering for trådløs teknologi som 5G, 4G, mobiltelefoner, Wi-Fi osv. Rapporten anbefalede positivt en vedtagelsen af ICNIRP 2020-grænseværdierne, hvilket er i skarp kontrast til udtalelser fra flertallet af eksperter på området, der konkluderer, at ICNIRP-grænseværdierne er alt for høje, samt tillader eksponering af stråling, der vides at have skadelige effekter.

Skulle du ikke vide det, er ICNIRP teleindustriens private selvsupplerende NGO.

Proceduren efter udkastet var en høringsproces, som løb fra den 22. august til den 25. september 2022. Om denne proces skriver SCHEER:
“SCHEER overvejede omhyggeligt hver kommentar og reference, der blev indsendt i høringsperioden, og redigerede, hvor det var relevant, teksten eller gav yderligere forklaringer på grund af dette input. Litteraturen blev opdateret med relevante publikationer, der blev sendt via den offentlige høring, og den videnskabelige begrundelse og udtalelsesafsnittene blev præciseret og styrket.“
Det lyder jo på papiret seriøst, om resultatet kan der dog ikke siges det samme.

Når vi ser på, hvem der er placeret i den videnskabelige rådgivende gruppe, bliver det mere forståeligt, hvorfor teleindustrien får dette rygklap.

Læs hele artiklen om SCHEER’s anbefaling her:
https://nejtil5g.dk/scheer-indstiller-efter-en-hoeringsproces-at-eu-skal-adoptere-icnirps-retningslinjer-for-mobilstraaling-fastsat-i-2020/


Overvågning og kontrol

Alt er tilladt for at fange en mulig kriminel

“Vis mig manden, og jeg skaffer forbrydelsen”
(Udtalt af den tidligere leder af Sovjetunionens hemmelige politi under Stalin – Lavrentiy Beria)

Det er meget nemt for politikerne og myndighederne at komme til enighed om, at man gerne vil finde kriminelle; men det spørgsmål, der bekvemt undgås at tages stilling til, er, om man er villig til at finde kriminelle på bekostning af uskyldige mennesker.

Alt er tilladt – verden skal støvsuges for kriminelle
I Danmark og i udlandet er man ved at skabe en næsten fanatisk politisk tro på, at man takket være overvågning, registrering og øget data-samkøring kan støvsuge verden for kriminelle.

Den danske befolkning bliver endog opfordret til at angive hinanden anonymt på borger.dk, og der er ydermere lavet en næsten tre minutters lang videoguide, der trin for trin udførligt guider borgeren igennem anmeldeprocessen.

Det lyder alt sammen umiddelbart godt, at man har åbnet op for flere muligheder for at fange kriminelle, men desværre er virkeligheden ikke så forenklet, som politikerne gerne vil give udtryk for.

Det gør Gustav Dahl, Civilingeniør M.Sc.Eng. sig nogle illustrative overvejelser om i Computerworld’s klumme fra den 31. maj 2023.


Læs hele artiklen:

https://www.computerworld.dk/art/282817/det-har-en-pris-at-hive-borgerne-igennem-den-offentlige-inkvisition-af-registre-overvaagning-og-samkoering


Kriminalisering af adfærd

Kriminaliseringen af adfærd har resulteret i, at ganske almindelige og uskyldige borgere i USA har fået konfiskeret store pengebeløb af de amerikanske skattemyndigheder, ikke fordi borgerne har gjort noget kriminelt, men ene og alene fordi de har haft en adfærd, der virker mistænkelig.

Danske kommuner følger trop
I Danmark har man ligeledes opbygget en tro på, at man kan støvsuge landet for kriminelle ved øget overvågning, registrering og samkøring uden at tage i betragtning at mange uskyldige mennesker ryger med i købet.

Her fortolker danske kommuner igen på folks adfærdsmønstre, hvilket kan spænde over alt fra Netflix-forbrug, kørselsforbrug, elforbrug, sociale medier, bankudskrifter etc.
Endnu en gang bliver informationer taget ud af den oprindelige kontekst og betyder dermed også en høj risiko for fejlfortolkninger.

En kontrolmedarbejder fra kommunen, skriver Gustav Dahl, går så langt som til at sige, at det ikke er kommunens opgave at bevise borgerens skyld, men derimod blot at “sandsynliggøre” den.

I et samfund med et væld af registre, samkøringer og overvågning har mulighederne for sandsynliggørelse af skyld og dermed også fejlfortolkninger af data aldrig været større. Tankevækkende klumme om en kommende fremtid, hvis vi ikke snart sætter hælene i.


Læs mere her:
Eksempler på hvordan ideen om 5G og Internet of Things hænger sammen med en stigende overvågning:
https://nejtil5g.dk/overvaagning-og-5g/
Private og offentlige parter i EU anvender i stigende grad “intelligente overvågningsløsninger” der kan udvikle sig til masseovervågning.
https://nejtil5g.dk/big-brother-holder-oeje-med-dig/


Påstande og fakta

Påstand: “WHO har sammensat en uafhængig kommission, ICNIRP, som anbefaler grænseværdier for stråling”

FAKTA: ICNIRP (Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse) er teleindustriens private NGO, registreret i Tyskland. Den er ikke mere international end dens navn og er ikke forpligtet i forhold til internationale konventioner eller andet. Den er selvsupplerende og medlemmerne af dens videnskabelige komité udpeges internt. Alle medlemmer følger det termiske paradigme: Kun opvarmning har sundhedseffekter.

Læs mere om hvem og hvad ICNIRP er i praksis:
https://nejtil5g.dk/paastand-who-har-sammensat-en-uafhaengig-kommission-icnirp-som-anbefaler-graensevaerdier-for-straaling/


Påstand: Et stort mindretal i IARC ønskede i 2011 ikke at kategorisere radiofrekvent stråling (RF) som mulig kræftfremkaldende (2B)

FAKTA: Det var stort set en enig gruppe på 30 forskere og læger fra 14 lande, der den 31. maj 2011 kom med en fælles erklæring, som klassificerede radiofrekvent stråling (RF) som mulig kræftfremkaldende for mennesker (kategori 2B).

Læs hele den uddybende artikel her:
https://nejtil5g.dk/paastand-et-stort-mindretal-i-iarc-oenskede-i-2011-ikke-at-kategorisere-radiofrekvent-straaling-rf-som-mulig-kraeftfremkaldende-2b/


Påstand: “Stråling fra de daglige trådløse teknologier er som at blive fuld af en lys øl”

FAKTA: Stråling har intet med øl at gøre, så hvor og hvordan dukker denne sammenligning dog op?

Sygeforsikringen “danmark” og netdoktor.dk fremfører begge fortsat udsagnet på deres hjemmesider juni 2023. Under afsnittet “Som at blive fuld af en lys øl” citeres Christoffer Johansen, professor og overlæge på onkologisk klinik på Rigshospitalet og forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse for følgende udsagn om elektromagnetisk stråling:


“Det svarer til at drikke den lyseste øl, man kan forestille sig, og så tro, at man bliver beruset af det. Det gør man altså ikke.”

Læs hele den dybende artikel:
https://nejtil5g.dk/paastand-straaling-fra-de-daglige-traadloese-teknologier-er-som-at-blive-fuld-af-en-lys-oel/


Påstand: “Politikerne arbejder ud fra fakta og forskning”

FAKTA: Der sker faktisk det stik modsatte. Politikerne bliver mindre tilbøjelige til at fortolke informationer og fakta korrekt, når der kommer mere af den.

Læs hele den uddybende artiklen her:
https://nejtil5g.dk/paastand-politikerne-arbejder-ud-fra-fakta-og-forskning/


Flere påstande kan du finde her:
https://nejtil5g.dk/paastande-eller-myter-hvad-er-fakta/


Dyrelivet

Døde vædeløbsheste på Churchill Downs i Kentucky, USA

Væddeløbsheste er blandt de mest finjusterede og særdeles følsomme væsner på jorden. Så hvad sker der, når du giver dem alle sammen mobiltelefoner på under et løb? De begynder at falde som… ja, heste.

STRIDESafe enheden
Ved forårstræffet på Churchill Downs der begyndte i år blev hver eneste hest udstyret med en trådløs enhed, formet som en iPhone.

Enheden overvåger hestens bevægelser 2.400 gange i sekundet gennem hele løbet og sender 2.400 pulser af radiofrekvent stråling (RF) hvert sekund gennem hestens krop. Den indeholder også en GPS-komponent. Samtidig kommunikerer den også med RFID-chippen, som er implanteret i venstre side af hestens hals.

Hestesko der fungerer som antenner
Enhver væddeløbshest har påsat hestesko lavet af aluminium, som er en af ​​de bedste ledere. Dermed har hver hest ikke én, men seks kontinuerligt udstrålende antenner ved hvert løb på Churchill Downs. Så med de 14 heste, der normalt konkurrerer i hvert løb, er der 84 antenner i umiddelbar nærhed af hinanden, blandt dyr de, der løber rundt på banen.

Hestene begynder at dø
Da løbet startede på Churchill Downs den 29. april 2023 begyndte de heste, der løb, at dø under løbet eller fik så alvorlige skader under løbet, at de måtte aflives
I 2022 var landsgennemsnittet omkring 1,25 dødsfald for hver 1.000 heste, der startede ved indgangsporten. Men siden den 29. april 2023 var der 12 dødsfald blandt blot 1.600 starter ved Churchill Downs. En pludselig og hidtil uset 8-dobling i dødeligheden af væddeløbsheste.

Ingen nyhed

Vi har i årtier vidst, at hestes liv bliver ødelagt af radiobølger. Det ved vi bl.a. fra New Zealand, hvor et FM-radiotårn i Ouruhia havde haft så ødelæggende virkninger på 90 heste. Alle hestene blev ramt, nogle hårdere end andre, og to af dem døde.

Læs hele artiklen fra Arthur Firstenbergs nyhedsbrev her:
https://nejtil5g.dk/doede-vaedeloebsheste-paa-churchill-downs/


Forskning

Joel Moskowitz: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter

Nye dokumenter pr. 6. maj og 5. juni 2023.

Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF).

Oversigten her med oversatte resumerer går tilbage til den 6. april 2021.

Samtlige abstracts finder du her:
For at downloade bind 2, som indeholder abstracts af papirer udgivet siden 2021. Klik på følgende link (722 side PDF):
https://bit.ly/EMF-2021on-June2023.
For at downloade bind 1, som indeholder abstracts af papirer udgivet fra 2016 til 2020. Klik på følgende link (875 sider PDF):
https://bit.ly/EMF2016-2020.

VIGTIGT
Det er vigtig at være bevidst om, at dokumenterne indeholder både uafhængig forskning samt industri støttet forskning samt forskning udført af forskere, der er en del af ICNIRP konceptet. Ved nogle af dokumenterne kommer Joel M. Moskowitz med kommentarer desangående men ikke ved alle.

Se oversigten her:
https://nejtil5g.dk/joel-m-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/


Selve metoden, der bruges til at vurdere virkningerne af 5G-udrulningen, bør risikomærkes

En ny forskningsartikel – ICNIRP’s ‘Guidelines for assessment method for assessment exposure to radiation from 5G millimeter waves’ may cause health damage – er interessant, fordi den dokumenterer, hvordan de retningslinjer, som skulle beskytte os, i stedet burde være mærket som værende farlige.

De ubrugelige procedurer, der bruges til at fastsætte grænseværdierne, skaber en falsk følelse af sikkerhed. Teknologien udrulles i blinde – og forsvares på grund af manglende procedurer til at registrere de skadelige effekter. Derved viser virkningerne sig kun som isolerede individuelle begivenheder: en enkelt elektrooverfølsom her og der, nogle børn der udvikler diffuse helbredsproblemer, kræfttilfælde med uforklarlige årsager osv.

Penetration af millimeterbølger siges normalt at være begrænset til huden med minimal energiabsorption i kroppen. Det har ført til antagelsen om, at det ikke er nødvendigt at måle eller begrænse den absorberede energi i mmW-båndbredden, men at overfladebegrænsninger er tilstrækkelige. Denne antagelse er fuldstændig fejlagtig.

Læs både resume og hele den oversatte forskningsartikel:
https://nejtil5g.dk/ny-forskningsartikel-advarer-selve-metoden-til-at-vurdere-virkningerne-af-5g-udrulningen-boer-risikomaerkes/

Tak for at du læser med.
Maj 2023
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Hermed modtager du Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende maj måned.

Det vigtigste jeg skal bede dig om (som dansk statsborger) er at underskrive vores Borgerforslag: Nej tak til flere mobilmaster i naturen og i vores nærmiljø. Kan underskrives med MitID, NemID og også analogt ved at downloade en blanket. der forefindes i højre søjle.

Når vi op på 50.000 underskrifter vil det være fantastisk, men det vigtigste er at bruge forslaget til at oplyse alle og formidle om farerne ved den ukontrollerbare digitalisering, der er sat i gang med hovedet under armen. Det gælder bl.a. vores demokrati, privatliv, sundhed og i særdeleshed vore børns, miljøet samt natur og biodiversitet.

Vi ved alle, at industriens indflydelse er stor og at vore politikere, som vi selv har været med til at vælge, for de flestes vedkommende er lullet ind i troen om, at stråling er ufarlig og endda er en vigtig faktor i den grønne omstilling.

Vi kan kun forsætte arbejdet med at oplyse og formidle samt fastholde troen på, at for hvert frø vi sår, vil der langsomt vokse et træ. Gør vi intet ved vi nemlig, hvad der sker: nemlig ingenting. Og det er det sidste vi ønsker.


FIK DU UNDERSKREVET VORES BORGERFORSLAG ?
👉 Nej tak til flere mobilmaster i naturen og i vores nærmiljø


Energistyrelsen prøver at gennemtvinge 48 meter høje mobilmaster i vores nærområder ved at henvise til de såkaldte dækningskrav. Krav der underminerer fredninger, natur og lokalområder samt fører til faldende boligpriser.

Vær med til at bevare vores natur og nærdemokrati samt undgå, at du får en mobilmast i din ”baghave”. Sig nej til dækningskravene 👍

👇 Skriv under her:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603

Vær med til at sprede budskabet 👍

Hele Borgerforslaget med tilhørende links finder du her:
👉 https://nejtil5g.dk/borgerforslag-nej-tak-til-flere-mobilmaster-baade-i-vores-natur-og-i-vores-baghaver/

Tak for din støtte ❤️


Indhold:
– Påstande og myter
– Digitalisering
– AI og kunstig intelligens
– Børn og unge
– EMF og dyrelivet
– Stråling, mobilmaster og Sundhedsrisici
– 5G Modstand
– Medierne


Påstande og myter

“Elektromagnetisk stråling er ikke sundhedsfarlig, når grænseværdierne overholdes!” 🤔

FAKTA: De nuværende grænseværdier svarer til at sætte hastighedsgrænsen til 990 km/t, for så vil der ikke længere være hastighedsoverskridelser, og alle kan gøre, hvad de vil.

Bluf med grænseværdierne
Grænseværdierne er anbefalet af, men i praksis fastsat af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), teleindustriens private lobby NGO. De beskytter en uhindret udvidelse af infrastrukturen for mobilkommunikation og ikke vores sundhed.

Protesterer borgere mod stråling og opsætning af mobilmaster lyder Teleindustriens svar typisk sådan: “Vi overholder nøje myndighedernes regler og vi overholder de angivne grænseværdier.” Alle henviser til den kompetente myndighed, som i Danmark er Sundhedsstyrelsen. Myndighederne, her Sundhedsstyrelsen, henviser så igen til ICNIRP og deres grænseværdier:

“Mobiloperatørerne har dog oplyst til Energistyrelsen, at ved udgangen af 2025 forventes det samlede strålingsniveau at øges med 10-20 % på grund af 5G-udbygningen. Strålingen vil stadig være langt under grænseværdierne.”

Forskning viser, at skadepotentialet ved den ikke-ioniserende stråling allerede var kendt tilbage i 60’erne, men blev ignoreret i Vesten på grund af den kommercielle (mikrobølgeovne) og militære (radar, radio) brug af mikrobølgeteknologien, hvilket også bremsede forskningen.

Læs hele den uddybede artikel her:
https://nejtil5g.dk/paastand-elektromagnetisk-straaling-er-ikke-sundhedsfarlig-naar-graensevaerdierne-overholdes/

“Du er beskyttet for stråling direkte under mobilmasten!” 🤔

FAKTA: Overraskende høje strålingsimmissioner kan forekomme direkte under sendemaster, da spredningen af stråling fra mobilmasterne er mere kaotisk end oprindelig antaget.

Da mobiloperatørerne har brug for tusindvis af nye placeringer til sendemaster til LTE og 5G, bliver fyrtårnseventyret genfortalt igen. Eventyret fortæller, at du næsten ikke får nogen stråling, blot mobilmasten sender fra dit eget tag. Du er nemlig beskyttet af radioskyggen.

Fyrtårnsteorien kombineres endda i dag med bekymringen for børns trivsel.

Teorien bruges udelukkende til at erhverve en placering til mobilmasten.

En undersøgelse helt tilbage fra 2005 viste for eksempel, at nogle måleresultater i bygninger varierede med en faktor på 1.000 inden for få meter. Rapporten fortsætter med at konkludere, at der er mange regler, som tidligere blev betragtet som “klassiske”, der nu er tvivlsomme: For eksempel er effektfluxtætheden (“strålingen”) i den bygning, som et system er placeret på, “ofte, men ikke altid mindre end ved omgivende målepunkter”. Området under senderen burde faktisk være i radioskyggen – hvilket altså er en misforståelse.

Læs hele den uddybende artikel her:
https://nejtil5g.dk/paastand-du-er-beskyttet-for-straaling-direkte-under-mobilmasten/


“Oxidativ stress fra radiofrekvente felter er usandsynlig og ikke bevist”

FAKTA: Oxidativ stress forårsaget af radiofrekvent stråling er blevet dokumenteret mange gange. Påstanden Påstanden er baseret på den fejlagtige antagelse, at kun opvarmning er mulig som den eneste effekt fra radiofrekvent stråling (RF) (det såkaldte termiske dogme). Som en logisk konsekvens heraf må udløsning af oxidativt stress grundet radiofrekvent stråling i cellerne forekomme usandsynlig. Den tilhørende påstand om, at forbindelsen ikke er bevist, ignorerer resultaterne af videnskabelig forskning. 

Hvad er oxidativ stress? 
Når elektromagnetiske felter aktiverer calciumkanalerne (VGCC’er) i cellers plasmamembraner, produceres der store mængder intracellulært calcium (Ca2+). Det overskydende calcium i cellerne producerer en kæde af kemiske reaktioner, der fører til produktion af frie radikaler og oxidativt stress. De frie radikaler forårsager herefter DNA-skader. 

Oxidativ stress anerkendes i dag som en underliggende årsag til mange kroniske sygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme og diabetes, Alzheimers sygdom og depression. En opgørelse fra The Bioinitiative fra april 2022 viste at 90% af de gennemgåede 298 studier rapporterede om effekter. Hvilke celler, kropsdele m.m. der er særlig disponerede kan afhænge af hvilke påvirkninger kroppen ellers er eller har været udsat for eller er prædisponeret for. De mange individuelle oplevelser kan være meget forskellige, hvilket kan skabe forvirring om, hvad den bagvedliggende årsag egentlig er. Det skønnes at 3-10 % af befolkningen i EU (13 mill.) lider af EHS (elektrohypersensitiv). I Danmark knap 300.000 mennesker.

Læs hele den uddybede artikel her:
https://nejtil5g.dk/paastand-oxidativ-stress-fra-radiofrekvente-felter-er-usandsynlig-og-ikke-bevist/


“Mobilstråling er lige så skadelig som kaffe, syltede grøntsager, agurker og aloe vera”

FAKTA: Argumentet er en trivialiserende kommunikationsstrategi
Med jævne mellemrum fremføres argumentet om, at i IARC’s kræft vurdering kategori 2B (mulig kræftfremkaldende) har vi også kaffe, syltede grøntsager, agurker og aloe vera, så hvad er problemet? Underforstået at det både spiser og drikker vi hver dag uden at blive syge – efterfulgt af en grinende smiley. Man glemmer så samtidig at fortælle, at i kategori 2B finder vi også pesticider, DDT, bly, dioxin og udstødningen fra benzinmotorer.

Kommunikationsstrategien
Strategien med at sammenligne mobilkommunikation og kaffe kommer fra prof. Peter Wiedermann, en tysk risikoforsker. Hans strategi var: Normaliser kræftrisikoen gennem dagligdags sammenligninger.

Det er koffeinsyren i kaffedrikke der er kategoriseret som mulig kræftfremkaldende. Dens virkning via kaffeforbrug førte til blærekræft i et dyreforsøg. I medierne bliver koffeinsyre simpelthen til kaffe. Udsagnet bliver trivialiseret og normaliseringen manipulerer vores tanker. Efter “kaffe”-argumentet vil alle sikkert ånde lettet op: Jeg har nydt min elskede espresso i årevis, så hvorfor skulle jeg bekymre mig om at bruge min smartphone

En trivialiserende kommunikationsstrategi
Grøntsags- og agurkeargumentet er lige så meget en trivialisering som kaffeargumentet. Det er nemlig ikke grøntsagerne i sig selv, men en gæringsproces i asiatiske lande, der producerer de kræftfremkaldende stoffer og resultaterne kan ikke overføres til “vores” agurker. Under alle omstændigheder er det videnskabeligt dokumenteret, at en fermenteringsproces kan producere skadelige toksiner, som derefter kan have en kræftfremkaldende (mutagen) virkning.

Wiedemanns strategi for risikokommunikation virkede, og den har været udbredt i mainstream medierne verden over siden 2011 og frem til i dag. Forskningsresultater, der peger på sundhedsskadeligheden, får derimod ingen medieopmærksomhed.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/paastand-mobilstraaling-er-lige-saa-skadelig-som-kaffe-syltede-groentsager-agurker-og-aloe-vera/


“Energien fra mikrobølgefotoner er ikke tilstrækkelig til at ionisere molekyler i celler”

FAKTA: Længe før introduktionen af ​​mobil kommunikation blev ikke-termiske effekter af pulserede RF-felter, herunder mobilkommunikationsfelter med frekvenser under grænseværdierne, rapporteret i forskningslitteraturen.

Påstanden
Påstanden bruges ganske ofte som et tilstrækkeligt argument for at retfærdiggøre uskadeligheden af mobilkommunikation: Mikrobølgefelter inden for mobilkommunikation er ikke i stand til at ionisere atomer eller molekyler i organismen, fordi mikrobølgefotonernes energi ikke er tilstrækkelig. Den eneste effekt er en svag opvarmning af organismen. Da grænseværdierne er fastsat på en sådan måde, at der ikke forekommer for stor, skadelig opvarmning af organismen eller dens organer (som regel), og grænseværdierne overholdes af alle mobiltelefoner og sendemaster (uden for en bestemt sikkerhedszone), kan der ikke være sundhedsskader forårsaget af mobilkommunikation.

Hvad er det der overses?
Ud fra de to kendsgerninger “ingen ionisering, næsten ingen opvarmning” drages den udbredte, men fejlagtige konklusion, at mobiltelefonfelter ikke kun er harmløse, hvis grænseværdierne overholdes, men i princippet ikke kan være farlige, så længe opvarmningseffekterne af mobiltelefonfelter forbliver lave nok.

Fejlen i dette argument er antagelsen om, at opvarmning med mobiltelefonfelter, selvom det kan være den primære effekt, er den eneste effekt på menneskekroppen eller cellen.

Den lavfrekvente pulsering af mobiltelefonfelter er i stand til uregelmæssigt at aktivere disse ionkanaler. Det forstyrrer den elektrokemiske balance mellem det indre af cellen og dens omgivelser, hvilket udløser en kaskade af sekundære reaktioner. Det fremherskende slutresultat er oxidativ stress.Resultat:

På trods af den utilstrækkelige fotonenergi kan mobiltelefonfelter udløse ioniseringer via den indirekte proces med at stimulere en overproduktion af frie radikaler i cellen.
Det er derfor plausibelt at antage, at mobiltelefonfelter med effektgennemstrømningstætheder under grænseværdierne kan forårsage sundhedsskader i tilfælde af permanent eller konstant gentagen eksponering (såkaldte langtidsvirkninger). Der tages ikke hensyn hertil i grænseværdierne.
Læs hele den uddybede artikel her:
https://nejtil5g.dk/paastand-energien-fra-mikroboelgefotoner-er-ikke-tilstraekkelig-til-at-ionisere-molekyler-i-celler/

Digitalisering

Digital Strategi: Rapporter fra et anvendelsesorienteret demo-land

Nogen gange føles det som om lille Danmark er et test- og demoland, som alle de store i verden sådan leger lidt med, og måske endda deler op imellem sig, mens de lægger store, fede rør ned i de offentlige kasser?

Ja, det kan virke som en mystisk og paranoid tanke, men hvis du læser videre i Anders Kjærulffs lange artikel fra 14. maj 2022 forstår du måske, hvad han mener.

Der er en hel del links. Klik på dem, påpeger han, hvis du vil være klogere. Her får du lidt fra slutningen af artiklen:

VI ER DE BEDSTE

Over det hele står det store mantra: Danmark må og skal blive ved med at være førende. Vi er de bedste til digitalisering. Og det skal vi blive ved med at være.

Men problemet er, at vi ikke kan noget af det selv. Som Lisbeth Knudsen sagde det: ’Hvis vi skal selv, sker der jo ingenting’.

Alle rapporter jeg har omtalt her – og i den grad den nye strategi emmer af en ting: VI HAR TRAVLT. Vi må ikke tænke for længe over det. Vi skal fremad! Vi skal accelerere! Verden er stadig EKSPONENTIEL!

Finansminister Nikolaj Vammen er endnu mere direkte:
’Danmark er en digital frontløber, og vi skal blive ved med at vise vejen frem. Med digitaliseringsstrategien lægger vi op til en markant opgradering af det digitale Danmark. Digitalisering kan gøre os rigere, løfte kvaliteten af den offentlige service, frigøre arbejdskraft og accelerere den grønne omstilling. Vi skal sætte fart på udviklingen og bevare vores stærke fokus på sikkerhed og ansvarlighed, så danskerne fortsat har tillid til det digitale samfund’, siger han.

Netop tilliden, den kniber det med, det er man godt klar over, men tilliden den anden vej, den sejler også: Borgerne kan nemlig ikke finde ud af alt det der digitale, og især sikkerheden, det er skidt, for vi opdaterer og opgradere ikke vores egen hardware og vi laver ikke ordentlige passwords til de myriader af digitale systemer, staten tvinger os til at deltage i.

Løsningen er naturligvis IKKE at lave bedre, mere simple systemer. Nej, det er jo borgerne der er problemet, DE, vi skal opgraderes med undervisning og nudging, så VI kan lære at gøre det rigtigt, i den her hastighedsbefængte verden, vi skal begå os i, et HYPERLOOP af en digitalisering, der går eksponentielt derudaf.

Men hvad er det så, vi sætter fart på? Som jeg læser den nye strategi og ikke mindst de tech-gigant-betalte forarbejder, så er det et rent, uforfalsket udsalg af Danmark, til LIFESCIENCE-industrien, dem der laver Kunstige Intelligens og robotter, driftet og betalt af OS, staten, til private, primært udenlandske firmaer, og i den grad med borgerne som data-råstof for deres bundlinier.

BEDRE MED TECHGIGANTER?

Summa Summarum:

Vi lever nu i et land, der officielt er utrygge ved Techgiganterne, men hvor vi har en chef fra en af dem, giganterne, i spidsen for udviklingen – vi er endt som SIRI-kommisionen sagde: Som et ’anvendelsesorienteret demonstrationsland’. For techgiganter. Vi har nemlig selv opgivet en hver tanke om, at kunne lave vores egen infrastruktur.


For nylig meldte KOMBIT, kommunernes IT-fællesskab ud, at deres mission var fuldført:

»Vi har nået en milepæl. Alle kernedele i monopolbruddet er ude at køre og taget i brug, og der udbetales adskillige milliarder hver måned gennem de nye systemer,«
 siger en svært tilfreds Thomas Rysgaard Christiansen fra KOMBIT til Berlingske.

KOMBIT er en indkøbscentral. Kørt af jurister, der laver kontrakter, der skal overholdes. De er også en erstatning for det, der engang hed KOMMUNEDATA, aka KMD, hvor man havde ekspertisen i huset og selv lavede egne, angiveligt alt for dyre, løsninger. KMD blev solgt til den japanske teknologigigant NEC, efter først at været forbi datablæksprutten Advendt International, altså frasalg af infrastruktur til udenlandske firmaer, på linie med det katastrofale frasalg af TeleDanmark, hele Danmarks teleinfrastruktur, betalt mange gange af befolkningen og solgt igen og igen af investorer med massiv profit. (…)

– og hvad har Olsenbanden at gøre med det?
(…) Og hvordan kan det være, jeg kommer til at tænke på ‘Olsenbanden Går I Krig’ og det, der blev kaldt Operation Daisyland, hvor nogen onde tyskere ville overtage hele Danmark og lave os om til et turistreservat under EU? Sådan blev det ikke. Vi fik ikke en fremtid, hvor vi skulle være folkedansere og turistførerere. Men måske havde det været at foretrække? For i stedet er vi endt som maskin-betjenere og datapunkter i en udliciteret samfunds-vision, som ingen længere aner, hvad handler om? Kan det forklares, det her nye Danmark – findes det, overhovedet? Eller er vi bare borgere pakket ind i software, der har sin egen, private vilje?´

Hele artiklen af Anders Kjærulff finder du her:
https://mingarage.net/2022/05/14/digital-strategi-rapporter-fra-et-anvendelsesorienteret-demo-land/
Du finder Podcasten her (ca. 28 min.):
https://soundcloud.com/garagen/digital-strategi-rapporter-fra-et-anvendelsesorienteret-demo-land
Læs mere her:
Transhumanisme:
https://nejtil5g.dk/det-anti-transhumanistiske-manifest/
AI og vores demokrati:
https://nejtil5g.dk/skal-kunstig-intelligens-erstatte-de-demokratiske-processer/
Menneskelig modellering:
https://nejtil5g.dk/menneskelig-modellering-del-3/


AI og kunstig intelligens

AI-generatorer er ikke ‘hallucinerende’. Men det er deres skabere

Tech industrien og deres CEO’s vil have os til at tro, at generativ AI (kunstig intelligens) vil gavne menneskeheden. Det er langtfra tilfældet, derimod narrer de sig selv.

Naomi Klein trækker i artiklen 4 hallucinationer frem som illustrative eksempler på, hvordan AI snarere bliver et frygtindgydende værktøj til yderligere fordrivelse og udplyndring af os alle sammen:

Hallucination #1: AI vil løse klimakrisen
Hallucination #2: AI vil levere klog styring
Hallucination #3: Man kan stole på, at techgiganter ikke ødelægger verden
Hallucination #4: AI vil befri os fra slid


Målet var aldrig at løse klimaændringer eller gøre vores regeringer mere ansvarlige eller vores dagligdag mere afslappet. Det var hele tiden at profitere på masseimmisering (fattiggørelse), som under kapitalismen er den mest iøjnefaldende og logiske konsekvens af at erstatte de menneskelige funktioner med bots.

Naomi Klein er klummeskribent for The Guardia, hvor den originale artikel blev offentliggjort den 8. maj 2023. Hun er forfatter til bl.a. bestsellerne ‘No Logo’ og ‘The Shock Doctrine’ samt professor i Climate Justice og meddirektør for Center for Climate Justice ved University of British Columbia.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/ai-generatorer-er-ikke-hallucinerende-men-det-er-deres-skabere/


AI – Farvel Til Fremtiden?
Hvor er vi egentlig på vej hen? De fleste af os lever helt almindelige liv, på helt almindelig vis, uden at ane at vores tilværelse, som vi kender den i dag, er ved at være nået til sin afslutning. For under overfladen, og overalt omkring os, er vores tids største revolution i gang. En revolution som allerede nu er i gang med at ændre og ødelægge selve fundamentet for din fremtid.

Dan Johannesson har produceret en informativ film om, hvad kunstig intelligens – AI – er for noget.

Se hele filmen her – den varer ca. 21 min:
https://youtu.be/9vGlBTjaR8I

Hvad er vi oppe imod og hvordan kan vi handle

Dan Johannesson fortæller her om den såkaldte 4. industrielle revolution der bygger på Internet of Things / IoT, hvor alle trådløse enheder er forbundet samt 5G netværket, og dermed muligheden for at opbygge det perfekte overvågningssamfund. Hertil kommer tanshumanismen, hvor vi bliver en del af IoT og IoT bliver en del af os via AI eller kunstig intelligens.

Men hvordan får systemet os til at accepterer et sådant samfund, som forsøges gennemført uden om det demokratiske system?

Der skabes et kunstigt behov. Vi skal opleve at vi lever i en farlig verden. Der skal skabes en polarisering mellem dem og os. Vi bliver hinandens fjender, politi, fangevogtere og sociale opdragere.

Hvordan skal vi agere og handle i et sådant scenarie? Det giver Dan Johannesson også sine bud på i denne video.

Se videoen, der varer små 22. min.:
https://fb.watch/kv1vCvwUfu/


AFLYTTET AIAIAI: Mennesket har datapunkter maskiner aldrig vil forstå

Verden er gået amok i HYPE over kunstig intelligens så Aflyttet og dermed Anders Kjærulff har været i arkiverne og genfundet et indslag fra 2019 med Professor Sarah Spiekermann fra Wien Universitet og pakket det ind i den virkelighed, vi har nu.

Udsendelsen taler om teknologi, medier og kunstig intelligens – og om, hvordan Transhumanister har haft held med at definere vi mennesker som summen af information – men vil den opfattelse vinde i fremtiden?

Du finder udsendelsen her. Den varer ca. 60 min.:
https://soundcloud.com/garagen/aiaiai-mennesket-har-datapunkter-maskiner-aldrig-vil-forsta?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Det Anti Transhumanistiske Manifest:

Formålet med manifestet er at udstille transhumanismens irrationalitet og farer. Den er baseret på forskellige forfejlede slutninger, og dem vi kritisere bygger deres tanker på følgende 3. påstande:

1. Virkeligheden er informationens totalitet.
2. Mennesker er ikke andet end objekter, der processerer information.
3. Kunstig intelligens er intelligens i menneskelig forstand.

Ud fra disse tre påstande argumentere transhumanister at: Beslutninger skal baseres på informationer og på den kunstige intelligens, der bruger den, fordi det medfører bedre beslutninger. Og vi skal tage imod den fremtid, hvor mennesket kan forbedres, f.eks. med kunstig intelligens, der er klogere end os, med åbne arme.

Læs hele manifestet her:
https://nejtil5g.dk/det-anti-transhumanistiske-manifest/

Siden 2009 har Sarah Spiekermann været formand for Institut for Information Systems & Society ved Wien University of Economics and Business (WU Wien). Hun er en velanset videnskabsmand, forfatter, foredragsholder og rådgiver om digital etik. I 2018 blev hun tildelt æresborgerskab i Østrig.

Læs mere her her:
6G, Internet of Bodies: Globalisterne vil ikke stoppe med at hacke mennesker:
https://nejtil5g.dk/6g-internet-of-bodies-globalisterne-vil-ikke-stoppe-med-at-hacke-mennesker/
Menneskelig modellering – del 1, 2 og 3:
https://nejtil5g.dk/menneskelig-modellering-del1/


Børn og unge

Borgerforslag om tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn & unge skal førstebehandles i Folketinget

Imran Rashid’s Borgerforslag ‘Stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn & unge!’ med mere end 56.000 underskrifter skal førstebehandles i Folketinget.

Fra en spørgetime i Folketinget den 23. maj 2023 kom Mette Frederiksen med følgende udtalelse: (1)

– Det er jo ikke trafikken, der er det farligste for børn nu. Det er den her, svarede statsministeren og viste sin telefon i hånden og kaldte det et fremskridt, at de nu kan tage diskussionen i Folketingssalen.

 I lang tid har vi jo sagt, at hvis bare man kan få gratis psykologhjælp til vores børn, så kan man komme mistrivselsproblemerne til livs. Eller at det handler om normeringer eller noget tredje eller noget fjerde.

Og det handler da også om rigtig mange ting, tror Mette Frederiksen.

– Men rigtig meget starter og slutter her, sagde hun og henviste igen til telefonen i hånden.

– Jeg tror, der er en meget, meget, meget stor sammenhæng mellem det faktum, at vi aldrig nogensinde før har haft så mange børn, der ikke har haft det godt og så lige præcis denne her skærm.

Børnenes eller digitaliseringens statsminister
Mette Frederiksen udnævnte sig i sin tid til børnenes statsminister, men samtidig er vi heller ikke i tvivl om, at hun er fortaler for digitalisering og udrulningen af 5G, det hele begrundet i økonomi og vækst, jævnfør hele oplægget til 5G udrulningen tilbage i 2016 (”5G til Europa: En handlingsplan”). (2) (3)

Man kan stille spørgsmål om hvorvidt statsministerens umiddelbare støtte til Borgerforslaget skyldes, at hun dermed kan tørre børnenes mistrivsel af på deres brug af skærme og flytte fokus fra konsekvenserne af nedlukningen af skolerne, en skole som primært fokuserer på præstation osv. osv.

Det bliver interessant at se, hvad der kommer ud af Folketingets behandling i sidste ende. TjekDet har netop ved deres nylige påstand om at Airpod’s er totalt ufarlige igen vist, at teleindustrien skal vi ikke genere. (4)

Tankevækkende er det også, at der kun bliver talt om brugen af skærme, hele problemstillingen omkring børn og unges sårbarhed over for elektromagnetisk stråling bliver ikke fortalt. Alt bliver gemt ned i skærmene.

Kravene i Borgerforslaget er: (5)

• Forbud mod indsamling af data fra børn under 16 år.
• Forbud mod såkaldt adfærdsbaseret markedsføring til børn under 16 år.
• Forbud mod manipulerende designpraksisser, der kan påvirke børn til at se upassende indhold eller fastholde deres opmærksomhed mod deres vilje.
• Krav om at techvirksomheder gennemfører og offentliggør en såkaldt “Children’s Impact Assessment” efter engelsk forbillede før lanceringen af en større ny service eller produkt målrettet børn og unge.
• Krav om at tech-firmaer offentliggør deres dataindsamlingspraksis, indholdmoderationspraksis og algoritmiske brug, herunder hvilke datatyper og -mængder, der indsamles og bruges til algoritmisk forstærkning eller targeting.
• Krav om klare, præcise og letforståelige politikker og procedurer for moderation af indhold og appeller af indholdsbeslutninger.
• Forbud af enhver algoritmisk proces, der resulterer i ulovlig forskelsbehandling iht. gældende lovgivning.
• Krav om at tech-firmaer blokerer mindreåriges adgang til sociale medieplatforme såsom Instagram, TikTok og SnapChat, medmindre de har udtrykkelig tilladelse fra deres forældre.
• Krav om at tech-firmaer blokerer adgangen til pornografisk materiale for mindreårige.

Kilder:
1) https://www.dr.dk/nyheder/politik/statsministeren-tordner-mod-mobiltelefonerne-i-boern-og-unges-haender-farligere-end
2) https://www.eu.dk/samling/20161/kommissionsforslag/KOM(2016)0588/bilag/1/1676868.pdf
3) https://nejtil5g.dk/det-officielle-danmark-2/
4) https://www.tjekdet.dk/faktatjek/rister-dine-airpods-din-hjerne-med-elektromagnetisk-straaling
5) https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14408


Snapchat har lanceret ”My AI” en såkaldt ’AI-ven’ til børn og unge

Snapchat har lanceret en AI-ven til vores børn, som de medgiver kan vildlede og servere skadeligt indhold. Og så opsamler den endnu mere data om vores unger. Hvorfor? Hvorfor tillader vi det, spørger Ph.D i uddannelsesforskning Mikala Hansbøl i artiklen. Uddrag fra artiklen herunder:

Lanceringen er ganske uetisk og dybt problematisk.

Mikala Hansbøl anbefaler alle voksne (og navnlig lærere i skolen) at interessere sig for det og tage en snak med børn og unge om My AI. Hun har selv bedt sin 16-årige datter om IKKE at bruge My AI og slette alle data.

Hun havde allerede testet den, og spurgt: ”Hvordan gør jeg det”?

Udfordringen er, at der med stor sandsynlighed IKKE er nogen børn og unge, og nok også kun få voksne, der læser det med småt.
 Når børn og unge chatter med My AI, så giver de data til deres nye ’ven’. Når de ikke læser det med småt, opdager de ikke fx. at de data, de giver til My AI, bliver gemt og brugt kommercielt til videreudvikling af fx Snapchat.

Menneskelig forklædning
Det er vigtigt at forstå, hvad My AI faktisk er og gør rent teknisk. Det vigtigt at forstå og tale med børnene og de unge om, hvordan My AI let bliver et meget overbevisende kommunikationsmedie og ligefrem kan fremstå som en reel ven.

Vi ved at OpenAI’s ChatGPT både lyver og opfinder informationer. Det er muligt at få den til at give dig opskrifter på gift og anbefale selvmord. Når ChatGPT lyver, så misinformerer den om rigtige mennesker, om begivenheder, om viden i verden. Sådan en ’ven’ ønsker vi da ikke, at vores børn og unge skal chatte med.

ChatGPT’s svar er statistisk sandsynlige. Det betyder, at dens svar er gæt baseret på de data den har, og det er gennemsnitsbetragtninger. Svarene er ren matematik, der på overbevisende måde ligner noget et menneske kunne skrive. Men den har ingen forståelse for det den svarer og den samtale den indgår i. Det gælder også for My AI.

Hvorfor?
My AI er ikke omsorgsfuld. My AI er et produkt, som SnapChat lancerer, som et yderligt led i at fastholde brugerne i længst mulig tid.

Det er gratis at bruge Snapchat og nu følger My AI med den gratis version. Forretningsmodellen er, ligesom med andre sociale medier, brugernes data. Ligesom med TikTok, så har vi altså her at gøre med seneste skud på stammen af sociale medier, der kan motivere børn og unge kraftigt til at bruge MERE tid på dem.

Lyver og er forudindtaget
Udover at lyve har ChatGPT også vist sig at være biased på en mængde områder. 
Endvidere, så er det let at ’forgifte’ de datasæt, som ChatGPT er baseret på, hvilket så slår igennem i alle de side-produkter såsom My AI, der er baseret på ChatGPT.
Vi ved, at vi skal passe på børns og unges brug af sociale medier. Vi voksne skal være kilde- og mediekritiske rollemodeller, så vi kan vejlede og sætte eksempler for vores børn og unge.

My AI er endnu en grund til at samtale med børn og unge om, hvordan det er en god idé at sige ”nej tak” og ”sluk”.

Læs den fulde artikel her:
https://radarmedia.dk/blog-en-vildledende-og-skadelig-ai-ven-til-boern-er-der-slet-ikke-en-voksen-til-stede/

Links til læsestof om AI
På https://viden.ai/ kan du læse mere om AI, ChatGPT og My AI (det er gratis at oprette sig)
Link til letlæst artikel der diskuterer problemer med ChatGPT i relation til skolen:
https://it-torvet.dk/2023/03/hvad-skal-vi-med-kunstig-intelligens-i-skolen/
Link til letlæst artikel om at søge information via ChatGPT:
https://videnomlaesning.dk/viden-og-vaerktoejer/forskerklummen/2023/bliver-soegningen-intelligent/ https://www.technologyreview.com/2023/04/03/1070893/three-ways-ai-chatbots-are-a-security-disaster/


EMF og dyrelivet

Elektromagnetiske felter fra el ledninger forstyrrer honningbierne

De elektromagnetiske felter, der udsendes fra transmissionsmaster – som dem, der understøtter luftledningerne, der transporterer strøm fra energianlæg og ind til byerne – forstyrrer honningbiernes evne til at bestøve nærliggende planter. Denne forstyrrelse kan have en betydelig indvirkning på biodiversiteten i disse områder.

Et team af biologer og økologer fra forskningsinstitutioner i Chile og Argentina har fundet, at højspændingsmagnetfelter forstyrrer bestøvende honningbier. Forskningsrapporten er publiceret i tidsskriftet Science Advances.

Forskningsteamet fokuserede specifikt på virkningen på honningbier af elektromagnetisk stråling udsendt fra højspændingsmaster. Tidligere forskning har vist, at de navigerer ved hjælp af naturlige elektromagnetiske felter. De valgte at bruge højspændingsmaster i stedet for højspændingsledningerne, da de havde adgang til lignende master uden strøm i højspændingsledningerne, hvilket gjorde det muligt at foretage sammenligninger.

Læs hele gennemgangen af forskningsrapporten samt udvalgte afsnit her: 

https://nejtil5g.dk/elektromagnetiske-felter-fra-el-ledninger-forstyrrer-honningbierne/


Vil du undgå at tiltrække flåter i skoven – sluk din mobil eller lad den blive hjemme

Flere forskningsrapporter har konkluderet, at flåter bliver tiltrukket af det elektromagnetiske felt med en frekvens på 900 MHz – den frekvens de fleste mobiltelefoner bruger.Som forskerne i den nyeste undersøgelse om flåter konkluderer:

“Det er bestemt dårlige nyheder for folk, der ikke kan undvære deres telefoner, selv i naturen. Men gode nyheder for dem, der siger, at for en fuldstændig hvile er det bedst at lade telefonen blive hjemme eller i bilen og nyde lyden af træer og de syngende fugle i skoven i stedet for lyden af indgående beskeder.”

Endnu mere overraskende er dog, at flåter inficeret med bakterier af Borrelia og Rickettsia arter er mere tilbøjelige til at bevæge sig hen mod EMF.

Det er således muligt, at menneskeskabt EMF kan have indflydelse på I. ricinus questing aktivitet, og at tilstedeværelsen af EMF-forurening i miljøet kan udløse ændringer i flåternes fordeling og aktivitet.

I årenes løb er der blevet flere af dem og vi møder dem ikke kun på vores gåtur i skoven, men også i byen, hvor der er græs eller tilstrækkelig med grønt.

Læs hele artiklen samt uddrag fra forskningsdokumentet:
https://nejtil5g.dk/vil-du-undgaa-at-tiltraekke-flaater-i-skoven-sluk-din-mobil-eller-lad-den-blive-hjemme/


Nattergalen bliver tavs. Storbritannien har mister 73 millioner fugle

Det samlede antal fugle er faldet med en tredjedel de seneste 50 år. Det viser nye tal fra British Trust for Ornithology (BTO), der blev offentliggjort den 7. maj 2023. Den første søndag i maj er også International Dawn Chorus Day

Dermed vil nattergalen snart ikke kunne høres på bla. Cambridgeshire landbrugsjorde, advarer miljøforkæmpere, da de fandt ud af, at Storbritannien har 73 millioner færre fugle end i 1970.


Hvis nedgangen fortsætter vil fremtidige generationer heller ikke længere være i stand til at høre gøgen eller sangdroslen.


Næsten 30 millioner gråspurve, 20 millioner stære, fire millioner sanglærker, to millioner solsorte og en million bogfinker er forsvundet.


BTO’s adm. dir. professor Juliet Vickery fortæller:
 “BTO’s mængder af data betyder, at vi med sikkerhed kan rapportere om dette alarmerende fald i Storbritanniens bestand af ynglefugle.”

BTO har oprettet en hjemmeside,
 hvor alle kan indtaste deres postnummer og finde ud af, hvilke arter der engang ville have været lige uden for døren, men som nu er et fjernt minde.
At kunne præsentere disse resultater på lokalt plan er et stærkt budskab om, at Storbritanniens fugle er i problemer, siger Juliet Vickery.

Der er forsvundet 114 millioner fugle
Ved at sammenligne resultaterne fra BTO’s egne undersøgelser over en 50-årig periode, udgør antallet af forsvundne individuelle fugle i alt 114 millioner, selv om noget af faldet er blevet maskeret af stigninger i visse arter, såsom gærdesmutte, skovdue og sorthætte samt nyankomne, såsom den lille hejre og cettisangeren.

Umiddelbare årsager
De fleste af de arter, der er i tilbagegang i Storbritannien, er landbrugsfugle, som har lidt under ændringer i landbruget, som konsekvenser af fjernelsen af de levende hegn, en stigning i brugen kemikalier samt et skift fra forårs- til efterårssået korn.
I modsætning til gamle lader tilbyder moderne landbrugsbygninger ofte ikke ly for fuglene, og foderstationer til kvæg er i dag bygget så de holder fuglene ude og øge effektiviteten.
Vilde vandfugle og havfugle kæmper også med fugleinfluenza, som har dræbt mere end 20.000 fugle siden oktober 2021.

De ikke undersøgte sammenhænge
Helt tilbage i 2010 fandt MOEF- rapporten, at ud af de 919 forskningsartikler, der blev indsamlet om fugle, bier, planter, dyr og mennesker, viste 593 virkninger, 180 viste ingen virkninger, og 196 var ufuldstændige undersøgelser. Alle organismer blev påvirket.

Human Effects – 62% viste effekter, 13% ingen effekt og 25% uklare.
Planteffekter – 87% viste virkninger, og 13% var utydelige.
Dyrelivseffekter– 62% viste effekter, 4% ingen effekt og 36% ufuldstændige.
Bieffekter – 85% viste effekter og 15% ingen effekt
Fugleeffekter – 77% viste effekter, 10% ingen effekt og 13% ufuldstændige.
Gråspurve
Tilbagegangen af gråspurvene passer kronologisk med udbredelsen af ​​mobiltelefoni-netværket, ifølge et forskningsprojekt fra 2021. Det er dog muligt, skriver forskerne i konklusionen, at andre faktorer, såsom habitatstruktur og vegetation, som kan afvige mellem mobilmasternes nære omgivelser (udover strålingsniveauet) og områder længere væk, også kan spille sammen med mængden af gråspurve.

Insekterne
At insekterne forsvinder har selvfølgelig også konsekvenser for fuglelivet. I Tyskland har man fundet at bestanden af flyvende insekter er faldet med 75 til 80 procent siden 1989. Da undersøgelsen omhandlede fredede områder kunne der ikke konstateres udefra kommende påvirkninger ud over at faldet af insekter modsvarede en tilsvarende stigning i antallet af mobilmaster.

Læs også:
Om fugledøden og mobilmaster:
https://nejtil5g.dk/fugledoeden/
Et opkald til alle miljøforkæmpere!
https://nejtil5g.dk/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/
Artiklen fra the Telegraph:
https://www.telegraph.co.uk/news/2023/05/07/nightingales-silent-cambridgeshire-britain-73-million-birds/


Stråling, mobilmaster og sundhedsrisici

Nyt studie: Mobiltelefoni og forhøjet blodtryk hænger sammen
Over 200.000 britiske indbyggere indgik i en undersøgelse, som tog 12 år at gennemføre.

I forskningsartiklen fra tidsskriftet European Heart Journal, offentliggjort den 4. maj 2023, konkluderer forskerne, at risikoen for at debutere med forhøjet blodtryk, hænger sammen med, hvor ofte man taler i sin mobiltelefon.

De, der talte i deres mobil i 30 minutter eller mere om ugen, havde 12 % større sandsynlighed for nyopstået forhøjet blodtryk end deltagere, der brugte mindre end 30 minutter på telefonopkald.

Resultaterne var ens for kvinder og mænd. Studiet kan ikke sige noget nærmere om årsagssammenhænge bag det statistisk overbevisende studie.


Studiet
Gennemsnitsalderen for deltagerne var 54 år, 62 % var kvinder og 88 % var mobiltelefonbrugere. I løbet af en medianopfølgning på 12 år udviklede 13.984 (7%) deltagere hypertension (forhøjet blodtryk). Mobiltelefonbrugere havde 7% højere risiko for hypertension sammenlignet med ikke-brugere. De, der talte i deres mobil i 30 minutter eller mere om ugen, havde 12 % større sandsynlighed for nyopstået forhøjet blodtryk end deltagere, der brugte mindre end 30 minutter på telefonopkald. Resultaterne var ens for kvinder og mænd.

Ser man nærmere på resultaterne, sammenlignet med deltagere, der brugte mindre end 5 minutter om ugen på at foretage eller modtage mobiltelefonopkald, var en ugentlig brugstid på 30-59 minutter, 1-3 timer, 4-6 timer og mere end 6 timer forbundet med henholdsvis 8%, 13%, 16% og 25% øget risiko for forhøjet blodtryk.

Læs hele den oversatte artikel samt uddrag af forskningsprojektet:
https://nejtil5g.dk/mobiltelefoni-og-forhoejet-blodtryk-haenger-sammen/


Da mobilmasterne blev slukket i et lejlighedskompleks i Okinawa

I Okinawa i Japan besluttede en boligejer at opsige aftalen med teleselskabet, som havde basestationer oven på hans lejlighedskompleks. Det gav to forskere mulighed for at igangsætte et ret specielt forskningsprojekt om sundhedseffekterne ved at have mobilmaster oven på et lejlighedskompleks – og efterfølgende at slukke antennerne. De fandt ud af, at beboerne helt klart blev mere syge, da basestationerne blev tændt – i to etaper – og derefter meget mere raske, da mobilmasterne blev slukket. I forlængelse heraf er det muligt at gøre sig tanker om nogle ret konsekvente sundhedspolitiske beslutninger!

“Da folk blev betydeligt mere raske, efter at mobilmasterne på taget af deres lejlighedskompleks blev fjernet, tyder det på, at mobilmasterne gjorde dem mere syge. Selvom den stråling, de blev udsat for, var langt under de nuværende grænseværdier for stråling.”

Det er en af konklusionerne fra forskerne Tetsuharu Shinjyo og Akemi Shinjyo.
Deres forskningsartikel er publiceret i et tysk tidsskrift for miljømedicin og sætter fokus på betændte emner på den sundhedspolitiske dagsorden: Er der skadelige effekter af mikrobølgestråling, selv når strålingen er langt under myndighedernes grænseværdier? Og hvordan skal vi afveje omkostninger mod fordele på dette område?

Læs her Einar Flydal’s resume samt hele forskningsartiklen oversat til dansk:
https://nejtil5g.dk/da-mobilmasterne-blev-slukket-i-et-lejlighedskompleks-i-okinawa/
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/


‘Havana-mysteriet’: Den amerikanske efterretningstjeneste anerkender nu elektromagnetisk overfølsomhed (EHS)

En klassificeret ekspertrapport udarbejdet for den amerikanske efterretningstjeneste er nu blevet offentliggjort – om end meget af teksten er overstreget. Rapporten, Anomalous Health Incidents: Analysis of Potential Causal Mechanisms, fra september 2022 var først hemmeligstemplet. Det konkluderes i rapporten, at de mere end 1000 diplomater fra USA, der i årene 2016-2018 var udstationeret i Havana (Cuba), i Guanzhou (Kina) og i Indien modtog mystiske “Anomalous Health Incidents” (AHI), fra mikrobølgestråling – og uden at grænseværdierne blev overskredet. Mange blev syge for resten af deres liv.

Grænseværdier der ikke beskytter
Endnu en gang en bekræftelse på, at grænseværdierne ikke giver den beskyttelse, som vores myndigheder forudsætter: Der mangler forståelse, og de metoder, der anvendes til at fastsætte grænseværdierne, er ikke brugbare.

Hvad var kilderne – var det eget udstyr?
På trods af at efterforskningen er blevet taget alvorligt, ser det stadig ud som om man vil kaste et røgslør ud over det hele. For hvilke kilder der ligger bag stråleskaderne, og hvad man vil gøre ved dem, fremgår ikke helt klart.

Det kunne – også ud fra rapporten – sagtens være eget udstyr, der var kilden til sundhedseffekterne. Diplomaterne sad sammen med deres udstyr inde på kontorer, som var afskærmet mod stråling for ikke at blive opfanget udefra. Det forstærkede “stråletågen” internt i bygningen via ydervægge og vinduer, for afskærmningen virker som et spejl.

Fortsætter undersøgelserne eller gemmes de igen bort
Den afklassificerede rapport opfordrer til yderligere vedvarende bestræbelser på at fastslå årsagen til Havana-syndromet, mere og bedre samarbejde mellem efterretningstjenester og større respekt for dem, der har lidt under de lidelser, der er forbundet med det.

Ekspertpanelet “blev rørt over erfaringerne fra mennesker, der er ramt af AHI’er,” konkluderede rapporten. “De fortjener den bedst mulige pleje såvel som taknemmelighed for de ofre, de har lidt.”

Læs hele gennemgangen af rapporten her:
https://nejtil5g.dk/havana-mysteriet-amerikanske-efterretningstjenester-staar-ogsaa-inde-for-elektrisk-overfoelsomhed/

Gennemgangen tager udgangspunkt i Einar Flydals blogindlæg fra den 2. april 2023.


Opsætning af mobilmaster

Einar Flydal påpeger i et nyligt blogindlæg at en afgørelse fra Den tyske Forbundsdomstol (BGH) tilbage fra 2014, kan være et argument, såfremt der er planer om at opsætte en mobilmast i din ejerforening eller boligforening. Domstolens afgørelse: Der må ikke installeres mobiltelefonsystemer på husets tag mod enkeltpersoners vilje.

Læs mere om afgørelsen her:
https://nejtil5g.dk/har-din-ejerforening-eller-boligforening-planer-om-at-faa-en-mobilmast-paa-taget-eller-er-der-allerede-placeret-en-mast/


Strålingen i vores miljø har aldrig været så usikkert, som det er nu

Aldrig før har strålingen i vores miljø været så højt som i dag, tre år efter at 5G netværket begyndte at blive rullet ud. Aldrig før har beviserne for de skadelige påvirkninger været så stærke. Aldrig før har strålingsmiljøet været så usikkert, som det er i dag.Ikke desto mindre fastholder bla. den svenske strålingssikkerhedsmyndighed (SSM) og den danske Sundhedsstyrelse (SST), at sikkerhedskravene om et sikkert strålingsmiljø er opfyldt.

Men myndighedernes konklusion er fejlagtig og ikke slet videnskabeligt begrundet. Kendte sundhedseffekter DNA-skader, oxidativt stress, kræft, hjerteeffekter, sædskader og neurologiske effekter er blandt de bivirkninger, der observeres under grænseværdien. Grænseværdien er derfor utilstrækkelig til at kunne beskytte hverken arbejdstagere, børn, sårbare personer eller befolkningen generelt.

Der er behov for øjeblikkelig handling;
Der skal udvikles nye og lavere referenceværdier (grænseværdier), som beskytter mod alle påviste sundheds- og miljørisici. Det skal ske med hjælp fra eksperter, der ikke er tilknyttet den pågældende industri, og med repræsentanter for den del af det videnskabelige samfund, der har vist, at risiciene er betydelige selv på niveauer, der ligger langt under de nuværende referenceværdier.

5G-udrulningen skal stoppes, indtil en uafhængig kommission undersøger risiciene. Risikovurdering af
5G skal udføres af eksperter, der ikke er tilknyttet den pågældende industri.

For at forebygge skader skal der arrangeres undervisning om risici på alle niveauer i samfundet, f.eks. i sundhedsvæsenet, skoler, børnehaver og offentligheden.

Der skal anvendes den bedst mulige teknik til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Kablede tilslutningsmuligheder bør altid være en prioritet.
Både resume og hele dokumentet kan du læse her:
https://nejtil5g.dk/elektrosmog-straalingsmiljoeet-har-aldrig-foer-vaeret-saa-usikkert/

Dokumentet er underskrevet af: Mona Nilsson for den svenske Strålskyddsstiftelsen, Lennart Hardell for forskningsfonden Miljö & Cancer, Torkel Atterbom for miljøforeningen Vågbrytaren og Marianne Ketti for Elöverkänsligas Riksförbund.


For tredje gang viser en undersøgelse, at 5G forårsager mikrobølgesyndrom (EHS)

Et nyt svensk casestudie viser, at en 5G-basestation forårsagede meget høj stråling i et hjem i en afstand af 60 meter og forårsagede symptomer, som er typiske for mikrobølgesyndrom. Tidligere har to undersøgelser offentliggjort i 2023 ligeledes vist, at 5G på kort tid kan forårsage mikrobølgesyndrom (EHS).

Kræftlæge og forsker Lennart Hardell fra Environmental and Cancer Research Foundation og Mona Nilsson fra Swedish Radiation Protection Foundation gennemførte dette tredje casestudie såvel som de to foregående vedrørende sundhedsvirkningerne af eksponering for ægte 5G-stråling.

Den nye undersøgelse blev offentliggjort den 10. april 2023 i det videnskabelige tidsskrift Annals of Clinical and Medical Case Reports med titlen “A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Short After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment”.

Læs en gennemgang her:
https://nejtil5g.dk/for-tredje-gang-viser-en-undersoegelse-at-5g-foraarsager-mikroboelgesyndrom-ehs/


5G modstand

Skal der være mobilmaster på tagene af vore børns skoler

Et stigende antal amerikanere ønsker ikke mobilmaster og antenner i nærheden af deres hjem eller deres børns skoler på grund af sundheds- og sikkerhedsrisici.

Et meget rapporteret eksempel på dette er i Wyandotte, hvor forældre tidligere på året protesterede mod installationen af en 5G-antenne på grundskolens tag. 2 politikere og en lektor tilsluttede sig. Forstanderens første svar var, at det ville være for dyrt at bryde kontrakten. Måneden efter sagde hun op.

Nu er Detroit Health Department blevet pålagt at “vurdere, om børn i Detroit har været eller er truet af placering af mobilmaster på skolens ejendom.”

Dokumentationen mangler ikke “Forskningen er tilstrækkelig til at udløse en ny politik, som reducerer celletårnets strålingseksponering for børn,” udtaler Theodora Scarato, adm. dir. for Environmental Health Trust, som sendte et brev til Detroit School Board angående risici for børns sundhed.

Scarato pegede på den føderale domstolsafgørelse vedr. EHT et. al. vs. FCC og om hvordan FCC ikke har reageret og undladt at dokumentere hvordan dens grænseværdier kunne være beskyttende ift. til langvarig eksponering.

“Den føderale regering har undladt at beskytte børn, da FCC’s grænseværdier for menneskelig eksponering er fra 1996, og de beskytter ikke mod langtidsvirkninger, og de tager heller ikke hensyn til børns unikke sårbarhed.”

Det samme kan siges om de danske myndigheder herunder Sundhedsstyrelsen.
Detroit Public School Superintendent erklærede, at der er 29 celletårne på Detroit offentlige skoleejendomme. “Størstedelen er i på bygninger, hvor der er personale og børn.”

Hele artiklen med diverse links finde du her:
https://www.activistpost.com/2023/05/city-council-introduces-resolution-for-health-dept-to-study-health-impact-of-school-districts-cell-towers-on-kids.html


Alle sagsøgers eksperter blev udelukket i retssagen vedr. mobiltelefoner og hjernetumorer

Med en stor sejr til teleindustrien og Motorola i særdeleshed, har en dommer afvist vidneudsagn fra hele den liste af ekspertvidner, som var planlagt at skulle støtte påstande om, at mobiltelefoner kan føre til hjernetumorer.

Dommer Alfred Irving Jr. fra Washington DC Superior Court afsagde afgørelsen den 25. april i et sæt af 13 sager, der samlet er kendt som Murray vs. Motorola.

Sagen der startede for 22 år siden
Murray-sagen har stået på i lang, lang tid. Det oprindelige krav blev indgivet for mere end 20 år siden. I november 2001 sagsøgte Mayer Morganroth og hans søn Jeffrey Morganroth Motorola på vegne af Michael Murray, en 34-årig tekniker, der havde udviklet et ondartet gliom efter at have testet mobiltelefoner for Motorola. (detaljer kan du her: MWN, N/D01).

Kampen om hvem der må vidne
Hvem der har lov til at vidne, og hvilke videnskabelige og medicinske oplysninger de har lov til at bringe til en retssal, har været i centrum for Murray-retssagen i det sidste årti. (Det første årti var centreret om mislykkede skridt til at afvise sagerne.)
I august 2014 syntes sagen at være løst. Efter en fire uger lang høring lod den daværende retsformand i Murray, Frederick Weisberg, fem af de samme seks sagsøgereksperter, som Irving senere afviste, vidne. Han diskvalificerede Dimitris Panagopoulos, græsk biofysiker, og to andre – Shira Kramer, en amerikansk epidemiolog, og Gautam “Vini” Khurana, en australsk neurokirurg.
Forsvaret udfordrede Weisbergs beslutning, og sagen gik til DC Court of Appeals“Det er en maraton,” sagde Morganroth til Wall Street Journal i efteråret 2015, da han og Dee forberedte sig på at argumentere for deres sag foran hele seks appeldommere. Morganroth brugte den rigtige metafor: Det var mere end syv år før Irvings afgørelse i april.

Ændrede standarder og nye skiftende dommere

Efter et år, traf appeldomstolen en afgørelse, men da den kom, ændrede reglerne for engagement sig. Dommerne tillod Murray-sagerne at fortsætte, men Superior Court skulle nu bruge en anden standard til at bedømme videnskabelige beviser. Striden om de samme seks eksperter startede på ny.
Dommere roterer til og fra en given procedure i DC Court, men ikke efter nogen specifik tidsplan. I august 2018 erstattede Anita Josey-Herring Weisberg, og hun blev igen erstattet af Jennifer Anderson for en kort periode i 2020. Alfred Irving overtog i januar 2021.
Først var det nye regler, så var det nye dommere.

Den nye afgørelse kommer tyve år og fem dage efter, at Michael Murray bukkede under for sin hjernetumor.

Uanset hvad der herefter sker, er de 13 Murray-søgsmål kun toppen af isbjerget.Irving bemærker i sin afgørelse, at der stadig er 67 andre sager under behandling. Seks af disse blev indgivet “så sent som i 2020.”

Du kan læse hele gennemgangen af maratonforløbet i Microwave News fra den 4. maj 2023:

https://microwavenews.com/news-center/judge-bars-expert-witnesses


To byer i Massachusetts sætter stop for 5G-master, indtil FCC overholder retskendelsen om at gennemgå videnskaben

I to amerikanske byer i Massachusetts stemte beboerne den 1. maj 2023 for at sætte en stopper for 5G-mobilmast projekter, indtil Federal Communications Commission (FCC) har gennemført en domstolsbeordret gennemgang af den nyeste videnskab relateret til effekten af radiofrekvent stråling (RF) på menneskers sundhed og miljøet.

Beboerne i Sheffield og Great Barrington tilkendegav, at de vil betragte alle ansøgninger fra teleselskaber, der ansøger at bygge trådløs infrastruktur i deres by, som “ufuldstændige”, indtil FCC har gennemgået “undersøgelser fra forskere som er uafhængige af industrien”, og som har “fuldstændigt undersøgt” “sikkerheden” af 5G-småcelleteknologien og indtil agenturet har “opdateret” sine RF-strålingsregler baseret på undersøgelsens resultater.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/to-byer-i-massachusetts-stopper-5g-master-indtil-fcc-overholder-retskendelsen-om-at-gennemgaa-videnskaben/


Medierne

Sveriges Radio i smædekampagne mod Strålskyddsstiftelsen
“A nation that is afraid to let its people judge truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people.”
John F. Kennedy

Hvorfor er SR og SVT i dag bange for det svenske folk?

Den 18. april arrangerede foreningen for elektrooverfølsomme i Jönköping et seminar i Jönköping, hvor Mona Nilsson var en af ​​de inviterede oplægsholdere.

Da Sveriges Radio P4 Jönköping blev opmærksom på begivenheden, valgte de ikke at kontakte arrangørerne eller Mona Nilsson for at stille spørgsmål til seminaret eller om Strålebeskyttelsesfondens aktiviteter.

I stedet kontakter de få timer før seminaret skal finde sted den person, der havde ansvaret for det bookede lokale på Ryhov sygehus, for at spørge om “hvorfor Strålebeskyttelsesfonden måtte opholde sig” der.

P4 kontaktede også Karl Herlin, repræsentant for Stråleværnet, den svenske strålemyndighed, hvis eneste funktion i indslaget er at forklare, hvorfor de ikke deler Strålebeskyttelsesfondens vurdering, når det kommer til elektromagnetiske felter og sundhedsrisici.


Læs her hele artiklen om Sveriges Radios Smædekampagne:
https://nejtil5g.dk/sveriges-radio-i-smaedekampagne-mod-straalskyddsstiftelsen/

Tak for at du læser med.
April 2023
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Hermed Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende april måned. Vi har nu passeret 1. maj og det er blevet forår. Aftenen før 1. maj var det Valborgsaften. På den aften våger man for ikke at blive overlistet af de underjordiske kræfter, derfor tændte man førhen bål på bakker og høje. I Danmark er det ikke længere nogen stærk tradition. Om vi kunne holde ‘de underjordiske kræfter’ som f.eks. teleindustrien fra livet ved at have tændt bål i traditionel forstand er nok tvivlsomt. Men at vi skal oplyse, er der ingen tvivl om, og vi skal gøre det på alle mulige måder for at nå ud til så mange mennesker som muligt – og uden løftede pegefingre, blot informere og være saglige. Flere er i dag blevet bekymrede og vi har fået debatten omkring børns brug af skærme og tech giganternes manipulerende indflydelse. Selvom den elektromagnetisk stråling gerne holdes lidt ud i strakt arm i den debat, så er mobilmasterne blevet sværere at skjule, de trænger sig på. Det kommer du til at høre mere om i det kommende nyhedsbrev.

Her front up skal jeg gøre opmærksom på den 2. europæiske samling for mennesker med elektro-hypersensitivitet (EHS)

Samlingen finder sted i weekenden den 17. og 18. juni 2023 – ved den fransk-belgiske grænse. Bemærk at den 16. juni er Den Internationale EHS-dag.

Et program 100 % af og for elektrohypersensitive mennesker: Konferencer relateret til EHS, møder med europæiske EHS-foreninger, udvekslingsmomenter… og der afsluttes med en koncert!

Samlingen vil have europæisk fokus!
Der vil blive budt velkommen til MEP Michèle Rivasi og paraplyforeningen/sammenslutningen af Europeans for Safe Connections (ESC) og dets (fremtidige) medlemmer, for at skabe flere forbindelser mellem vores forskellige fælles kampe på tværs af grænser, samt at gøre vores budskaber synlige for de europæiske institutioner i Bruxelles.

Flere oplysninger om programmet, tilmelding, overnatningsmuligheder m.m. finder du på denne side:
https://en.mavieenmodeavion.com/rassemblement-ehs

Indhold:
– Sundhedsrisici
– EMF og dyrelivet
– Forskning
– Klima og miljø
– Myndighederne og politik
– Kunstig intelligens / AI
– Elbiler
– Teleindustrien

Sundhedsrisici

Stråling kan føre til hjerneskader og Alzheimers
Forskning i 5G radiofrekvent (RF) stråling viser, at det kan forårsage hjerneskader og muligvis føre til demens og Alzheimers. Det skriver ni uafhængige eksperter inden for RF-strålingsområdet, i en nylig peer-reviewed artikel.

På tide at vi får en etisk diskussion
Selvom de første to undersøgelser, der nogensinde er offentliggjort om virkningerne af 5G på mennesker og dyr, rapporterede alvorlige sundhedsskadelige effekter, fortsætter de offentlige myndigheder og teleselskaber med at opsætte 5G-mobilmaster samt Smart Meters på og omkring folks hjem, fortalte Nilsson The Defender.

Dr. Lennart Hardell, som er en førende forsker om kræftrisici fra stråling og medforfatter til artiklen: “Jeg synes, det er på tide at vi får en etisk diskussion.”

I betragtning af at 5G strålingsniveauer er langt over niveauer, der vides at være skadelige for mennesker og dyr, betragter forfatterne det som “en krænkelse af menneskerettighederne at pålægge denne skadelige stråling på mennesker i deres eget hjem uden deres informerede samtykke.”

Artiklen, er offentliggjort i Annals of Clinical and Medical: “Nordic Appeal: More Stringent Regulatory Framework on Microwave Radiation from Wireless Technologies is Needed – Stop Further Rollout of 5G”

Læs interviewet fra The Defender her:
https://nejtil5g.dk/straaling-kan-foere-til-hjerneskader-og-alzheimers/

Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/den-nordiske-appel/

Prof. Leif Salford: Elektromagnetiske felter og lækage af blod-hjerne-barrieren

Professor Leif Salford fra Lunds Universitetshospital fortæller her om de effekter, han og hans forskergruppe observerede på hjernen efter eksponering for mobiltelefonstråling
De skadelige effekter, i form af blandt andet nervecelledød, er blevet ignoreret af vores myndigheder i 20 år – på trods af at mange andre forskerhold rundt om i verden har observeret de samme effekter. Blandt andet den første undersøgelse af 5G-frekvensen 3,5 GHz, som blev offentliggjort i efteråret 2022.

Se foredraget her på engelsk. Varighed 20 min.:
https://youtu.be/E_WJ_aJPWIA

Læs mere her:
Hvordan forskning i blod-hjerne-barrieren blev lukket ned – igen:
https://nejtil5g.dk/hvordan-forskning-i-blod-hjerne-barrieren-blev-lukket-ned-igen-2/
5G beskadiger nerveceller i hjernen:
https://nejtil5g.dk/foerste-dyreforsoeg-5g-beskadiger-nerveceller-i-hjernen/


Saxofonisten, Samuel Hejslet, der blev ramt af alvorlig elektromagnetisk overfølsomhed, EHS, gik bort den 7. april 2023

Måske kender du ikke så meget til den unge lovende saxofonist, som vi nu har mistet.
Du kan her få et lille indblik i hans musikalske evner fra før han blev alvorlig syg:
https://lohse.dk/alle-mine-kilder-skal-vaere-hos-dig.html

Men vigtigst er, at du ser denne dokumentar på ca. 20 min. om hvordan hans liv blev indsnævret til det uigenkendelige – og umenneskelige – efter at han begyndte at reagere på mikrobølgestråling fra den trådløs teknologi:
https://vimeo.com/352553538

Filmen er lavet af Lars Muhl og Githa Ben-David.
Intervieweren inde i stråleteltet som Samuel boede i er Julie Starup Pedersen. Hun arbejdede i sundhedsvæsenet, før hun, ligesom Samuel, blev ramt af elektromagnetisk overfølsomhed – EHS.

De er begge eksempler på konsekvenserne af den uhæmmede menneskeskabte stråling, som vores myndigheder gladelig accepterer og ønsker mere af. Det til trods for de mange hundrede forskere og internationale eksperter, der har råbt vagt i gevær gennem årene, og at dokumentationen for de skadelige effekter hober sig op.

Vi vil ikke glemme Samuel Hejslet eller de mange andre, der er ramt af EHS.
Æret være hans minde 🙏

Læs også Christina Funchs fine personlige beretning:
https://www.facebook.com/1098957584/videos/1011890603522819/

Se mere her:
https://nejtil5g.dk/er-elektro-sensitivitet-blot-indbildning/


Animationsfilmen: Remembering Nearfield – Hun er blot som enhver anden
Overfølsomhed er ikke et tegn på svaghed, men det er et wake up call for menneskelighed.

Elektrohypersensitivitet (EHS) er en funktionel invaliditet som rammer mennesker over hele verden. (Formentlig mellem 5 og 10% af befolkningen) Desværre er der kun ringe opmærksomhed på området eller støtte til dem, hvis liv i stigende grad bliver tilsidesat grundet en sundhedstilstand, som skabes af den omgivende og hastigt stigende elektromagnetiske stråling (EMF).

I Danmark opsættes lige nu den ene nye eller opgraderede mobilmast efter den anden. Nogle 48 meter høje. For at dække et behov som slet ikke eksisterer. En sandfærdig beretning En gift kvinde og iværksætter, som er dedikeret til sin familie og hendes forretning, mister alt på tragisk vis, da hendes helbred på mystisk vis forfalder.

Hvorfor er hun nu efterladt alene og ude af stand til at fungere i samfundet?
Hun finder svaret gennem en række begivenheder og får til sidst en ubehagelig diagnose.
Hvordan blev hun forkrøblet af et tabubelagt handicap, som der overraskende er blevet rapporteret om i over 100 år?

Tyngden af den stigmatisering, der er knyttet til handicappet, er chokerende, ligesom den voksende indberetning om tilstanden hos befolkningen.

I den ærlige og afslørende animationsfilm kommer vi til at forstå spørgsmål om menneskerettigheder, de dybe bekymringer, følelsen af sårbarhed og søgen efter hjælp i lyset af så kraftig modgang.

Vi står ansigt til ansigt med en kvinde, der er som alle andre, som syntes, det var “vanvittigt” at være syg på denne måde, og at det aldrig ville kunne ske for hende.

Vi tager alle vores chancer med vores helbred, ligesom hun gjorde, og denne presserende historie skal fortælles, fordi den indeholder lidt hjælp eller accept for dem, der kæmper for at leve med dette ubelejlige handicap.

Desværre har vi selv inviteret problemet indenfor og vi må nu tage skridt til at tæmme den destruktive indflydelse det har på vores helbred.

Filmen
En sand historie, animeret over et konkret EHS-vidnesbyrd. Den animerede karakter, der udtrykker vidnesbyrdet, er designet af Sean A. Carney.

Flersprogede undertekster kan aktiveres. Varighed 9 min:
https://vimeo.com/810958040
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/er-elektro-sensitivitet-blot-indbildning/


Trådløse teknologier, ikke-ioniserende elektromagnetiske felter og børn: Identificering og reduktion af sundhedsrisici

Eksponeringer for mikrobølgestråling bør efterleve ALARA-princippet: Så lav som rimeligt opnåelig. Der bør indføres et uafhængigt finansieret uddannelses-, forsknings- og kontrolprogram med henblik på de langsigtede fysiske og psykologiske påvirkninger af de hurtigt skiftende teknologiske miljøer, herunder hvordan vi kan afbøde påvirkningerne fra ændringerne i hardware og software. Endvidere indikerer den nuværende viden om elektrohypersensitivitet (EHS) vigtigheden af, at vi reducerer den trådløse eksponering, især på vores skoler og i sundhedsmiljøerne.

Forfatterne bag forskningsartiklen: Devra Davis, Linda Birnbaum, Paul Ben Ishai, Hugh Taylor, Meg Sears, Tom Butler og Theodora Scarato.

Fra abstraktet:
Vi gennemgår relevant eksperimentel, epidemiologisk og klinisk evidens om biologiske og andre effekter af den aktuelle brug af trådløs teknologi, herunder råd om at inkludere centrale spørgsmål ved pædiatriske sundhedstjek af spædbørn og til den unge voksenalder.
Vi konkluderer, at i overensstemmelse med rådgivning inden for pædiatrisk radiologi, virker en tilgang, der anbefaler, at eksponering for mikrobølgestråling er så lav som rimeligt opnåelig (ALARA-princippet), fornuftig og klog, samt at der bør indføres et uafhængigt finansieret uddannelses-, forsknings- og kontrolprogram med hensyn på de langsigtede fysiske og psykologiske påvirkninger af de hurtigt skiftende teknologiske miljøer, herunder måder at afbøde påvirkninger gennem ændringer i hardware og software.
Den nuværende viden om elektrohypersensitivitet indikerer vigtigheden af at reducere den trådløse eksponering, især på skoler og i sundhedsmiljøer.

Læs hele det grundige forskningsprojekt – oversat til dansk:
https://nejtil5g.dk/traadloese-teknologier-og-boern-identificering-og-reduktion-af-sundhedsrisici/


Bedre søvn: Flere tyske byer slukker for WLAN om natten

Borgerinitiativet (BI) for ‘Ansvarlig mobilkommunikation’ i den tyske by Wangen har haft succes med deres borgerforslag.

Byen har siden starten af marts 2023 haft slukket for offentligt WLAN (trådløst lokalt netværk) om natten. BI hilser det velkommen og takker byen: “Det var et forslag hvormed borgerinitiativet ud fra et forsigtighedskoncept om mobiltelefoni, ønsker at udsætte borgerne i Wangen for mindre stråling og dermed sundere forhold.”

Borgerforslaget var baseret på forskning
I forhandlingerne med borgmester Michael Lang og bygningsafdelingen var anbefalingerne fra BI afgørende for, at forvaltningen besluttede at tage dette skridt.
Forslaget fra BI var baseret på forholdsregler, ud fra talrige undersøgelser der har vist, at WLAN udgør en sundhedsrisiko.

Dette gælder for alle mennesker, men især børn, spædbørn, ældre og de, der lider af elektrooverfølsomhed (EHS).

Som en sikkerhedsforanstaltning anbefaler Bundesamt für Strahlenschutz også at slukke for WLAN om natten.
 Privatpersoner kan ligeledes efterleve forslaget, da det nemt kan programmeres på hjemmerouteren ved hjælp af en timer.

“Brugeren kan selv bestemme”
Annette Rappmann talskvinde for BI forklarer i udtalelsen: “Vores borgerinitiativ er af den opfattelse: Når WLAN’et er slukket, er det den bedste løsning. Det betyder, at enhver bruger selv kan bestemme, om de vil udsætte sig selv for strålingen fra deres smartphone eller iPhone. Hvis du ikke ønsker det eller ikke har brug for internettet i øjeblikket, vil du heller ikke blive udsat for Wi-Fi.”

Sparer energi
Byen nyder også godt af dette skridt. Ifølge Rappmann sikrer det ikke kun en sund søvn at slukke for offentlig Wi-Fi “midt om natten”. Byen sparer også strøm, hvilket giver mening af omkostnings- og bæredygtighedshensyn. Det lokale netværk forsyner hovedsageligt et område omkring den gamle bydel.

Også Ravensburg vil indføre ordningen
Ifølge BI blev der også indgået en tilsvarende aftale i nabobyen Ravensburg. Der vil det offentlige WLAN blive slukket om natten mellem 22.00 og 06.00, så snart det er teknisk muligt.

Også de officielle tyske anbefalinger om mobiltelefoni strammes der op på:
https://www.bfs.de/EN/topics/emf/mobile-communication/protection/smartphone-tablet/smartphone-tablet.html

Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/soevnproblemer/
Kilde:
https://www.schwaebische.de/regional/allgaeu/wangen/stadt-wangen-schaltet-oeffentliches-wlan-nachts-aus-1501079


100 konsekvenser ved at eje en mobil

Arthur Firstenberg opregner i sit nyhedsbrev fra den 12. april 100 konsekvenser af det at have en mobiltelefon. Noget handler om din personlige sundhed, noget handler om miljø og klima, herunder menneskerettigheder, andet handler om konsekvenserne for vores dyre- og planteliv.
Listen er givetvis langt fra fyldestgørende, men uanset tankevækkende:


Ødelæggelse af hjerneceller
Hjerneblødning
Slagtilfælde
Rystelser
Multipel sclerose
ALS
Hukommelsestab
Tidlig Alzheimers sygdom
Hjerteanfald
Hjerte sygdom
Hjertearytmi
Hjertebanken
Højt blodtryk
Brystsmerter
Hjernekræft
Brystkræft
Kræft i skjoldbruskkirtlen
Lungekræft
Prostatakræft
Tyktarmskræft
Livmoderhalskræft
Testikelkræft
Melanom
Fedme
Diabetes
Hypothyroidisme
Luftvejsinfektioner
Astma
Infertilitet
Spontan abort
Fødselsdefekt
Hårtab
Mister hårfarve
Osteoporose
Brækkede knogler
Forstoppelse
Diarré
Øjensmerter
Tørre øjne
Grå stær
Nethindeløsning
Grøn stær
Nedsat lugtesans
Tinnitus
Høretab
Manglende evne til at koncentrere sig
Hovedpine
Søvnløshed
Søvnapnø
Mareridt
Træthed
Svimmelhed
Kvalme
Karpaltunnelsyndrom
Muskelsmerter
Ledsmerter
Hofteudskiftning
Udskiftning af knæ
Følelsesløshed
Prikken i huden
Næseblod
Irritabilitet
Nervøsitet
Angst
Depression
ADHD
Autisme
Paranoia
Udslæt
Depression hos børn
Selvmord hos børn
Hjerteanfald hos unge
Slagtilfælde hos unge
Kræft hos kæledyr
Forkortet levetid for kæledyr
Udbredelse af mobiltårne for at sætte mobiltelefoner i stand til at fungere
Udbredelse af satellitter for at få mobiltelefoner til at fungere
Fugle forsvinder
Fugledød
Flagermus forsvinden
Insekter forsvinden
Orme forsvinder
Frøer forsvinder
Dyreliv forsvinder
Vilde dyr dør
Døde og døende planter
Døde og døende træer
Døde og døende havliv
Børneslaveri i Den Demokratiske Republik Congo
Folkedrab i Den Demokratiske Republik Congo
Udryddelse af lavlandsgorillaen
Folkedrab i Vestpapua
Massiv forurening af grundvandet i Kina
Enorme mængde elektricitet til at drive skyen
Enorme mængder giftigt affald
Enorme mængder kasseret plastik
Tab af kontakt med naturen
Social isolation
Tab af kontakt med virkeligheden

Læs mere her:
Hvad du bør vide:
https://nejtil5g.dk/hvad-du-skal-vide-om-straaling-fra-din-mobiltelefon/
Metallerne m.m. i din mobil:
https://nejtil5g.dk/raavarerne-der-bruges-i-mobiltelefonen/
Er 5G grøn:
https://nejtil5g.dk/er-5g-groen/


Hvad alle forældre og pædagoger bør vide: Digitale medier påvirker hjernens udvikling

En video til forældre, pædagoger, lærere og forældreaftener. Smartphones, tablet-pc’er, pc-spil – den verden, vores børn lever i, ændrer sig hurtigt. Hvad har børn brug for for at få en sund hjerneudvikling? Hvad er risikoen ved smartphones og surfing på internettet? Hvordan udvikler mobiltelefon- og internetafhængighed sig, hvad gør sensorisk overbelastning ved børn? Denne film viser, hvordan disse risici kan undgås?

Vi ønsker, at vores børn skal vokse op til at blive sunde, selvsikre og intelligente mennesker, som senere godt kan klare livets komplekse krav. For at dette skal lykkes, har hvert barn brug for en række forskellige sanseoplevelser, det har brug for meget forskellige bevægelser, motivation og empati. Sådan kan barnets hjerne udvikle sig på en all-round måde.
Videoen er baseret på resultaterne af neurobiologi.

Indhold:
0:00 At vokse op sundt i en verden af ​​digitale medier
2:41 Bevægelse
5:38 Neuroplasticitet
13:05 Digital Addiction
15:23 Stråling fra mobile enheder
17:34 Bogen, der ledsager filmen
18:35 Slutkreditter

Kilder:
Link til video:
https://youtu.be/qhIbVZWNqNo
Se mere her: Generelt om børn og unge:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
Om hjerneforskningen:
https://tabttraad.info/2020/11/26/nyt-studie-unge-hjerner-har-lavere-intelligens-i-mobilstralingens-tage/


EMF og dyrelivet

Red vores bier! Men hvad er den egentlige grund til, at bestanden af flyvende insekter er faldet med 75 til 80 procent siden 1989?
Der er med rette stor opmærksomhed på vores insekter: Vi skal have mere vild natur, flere vilde blomster, vi skal opsætte insekthoteller osv. Alt sammen gode intentioner.
Men hvis vi overser den største fare, som vores insekter og bier udsættes for nemlig den hastigt stigende elektromagnetiske stråling fra de mange opgraderede samt ny opsatte mobilmaster, hvad så?

Det kan du høre mere om i den lille oplysende og informative video: Betyder 5G den sidste knockout for bierne?
https://youtu.be/rYcoZQntDZE

Filmen er på engelsk, men let forståelig og varer ca. 10 min.

Læs mere her:
Forbindelsen mellem mobilkommunikation og insektdødelighed for at være sandsynlig konkluderer en undersøgelse fra det schweiziske forbundskontor for miljø (BAFU):

https://nejtil5g.dk/forbindelsen-mellem-mobilkommunikation-og-insektdoedelighed-synes-at-vaere-sandsynlig/


Forbindelsen mellem mobilkommunikation og insektdødelighed synes at være sandsynlig

En undersøgelse foretaget af det schweiziske forbundskontor for miljø (BAFU) anser forbindelsen mellem mobilkommunikation og insektdødelighed for at være sandsynlig. Ifølge undersøgelsen foretaget af University of Neuchatel (Schweiz) har strålingen indvirkning på bevægelse, reproduktion, fouragering, orientering, DNA-skader, cellestress og adfærd.
Rapporten (1) gennemgår forskningsområdet og afspejler også usikkerhederne. I laboratoriet er tegnene på skader på insekter ret så konsekvente, men der er stadig for få feltundersøgelser til at verificere dette. Derfor advarer forskerne:

“På nuværende tidspunkt skal det huskes, at manglen på bevis for en effekt ikke er synonymt med påvisning af manglende effekt, og at der bør udføres yderligere feltundersøgelser (s.40).”

Læs hele artiklen fra Diagnose-Funk her:

https://nejtil5g.dk/forbindelsen-mellem-mobilkommunikation-og-insektdoedelighed-synes-at-vaere-sandsynlig/

Kilde:
1) Mulot M., Kroeber T., Gossner M., Fröhlich J. (2022). “Wirkung von nichtionisierender Strahlung (NIS) auf Arthropoden”, rapport bestilt af Bundesamt für Umwelt (BAFU), Neuchâtel, juli 2022.


Forskning

Joel Moskowitz: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter
Nye dokumenter pr. 3. marts 2023.
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.

Oversigten her med oversatte resumerer går tilbage til den 6. april 2021.

For at se eller downloade hele det mere end 1355-siders dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

VIGTIGT
Det er vigtig at være bevidst om, at dokumenterne indeholder både uafhængig forskning samt industri støttet forskning samt forskning udført af forskere, der er en del af ICNIRP konceptet. Ved nogle af dokumenterne kommer Joel M. Moskowitz med kommentarer desangående men ikke ved alle.

Se oversigten her:
https://nejtil5g.dk/joel-m-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/


Brug af mobiltelefonen er forbundet med kroniske nyresygdomme

Ny undersøgelse afslører højere risiko for nyopståede kroniske nyresygdomme blandt hyppige brugere af mobiltelefoner.

Forskning har for længst afsløret, at eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) fra mobiltelefoner og andre trådløse kilder er biologisk skadelige. Nogle offentlige myndigheder advarer borgerne om mulige risici for eksponering ved stråling fra mobiltelefoner, mens andre ikke gør.

I mellemtiden fortsætter forskning med at blive offentliggjort, som bekræfter sundhedsrisici ved eksponering for stråling fra mobiltelefoner.


Forskningsrapporten
Forskningsrapporten om mobiltelefonbrug, genetisk modtagelighed og nyopståede kroniske nyresygdomme, fandt, at bruge af mobiltelefoner var signifikant forbundet med en højere risiko for nyopståede kroniske nyresygdomme (CKD), især hos dem med længere ugentligt brugstid for mobiltelefoni, og som foretager eller modtager opkald (Zhang et al 2023).

Læs her – på dansk – en gennemgang af den fulde forskningsrapport:
https://nejtil5g.dk/brug-af-mobiltelefonen-er-forbundet-med-kroniske-nyresygdomme/


Klima og miljø

Danskerne er vilde med genbrug, men ikke når det gælder elektronik
For tre ud af fire danskere er det vigtigt at reducere deres CO2-aftryk. Men når det kommer til de bæredygtige valg, sparer danskerne i højere grad på strømmen og beholder deres tøj i længere tid frem for at genbruge elektronik. Det fremgår af en ny undersøgelse foretaget af OnePoll for den globale teknologivirksomhed OnePlus.

Bruger alle europæere deres telefon ét år mere, kan der spares ligeså meget CO2 som ved at fjerne to millioner biler fra vejene. Det skriver bl.a. Techradar den 20. marts 2023: https://global.techradar.com/da-dk/news/danskerne-er-vilde-med-genbrug

Holdbar elektronik er vigtigst
Ifølge undersøgelsen fra OnePlus vælger næsten syv ud af ti (67 pct. ) danskere at slukke for lyset, og seks ud af ti (57 pct.) genbruger deres tøj for aktivt at reducere deres CO2-aftryk. Men det er kun hver fjerde dansker (24 pct.), der køber brugt elektronik. Det viser en ny undersøgelse fra OnePlus, foretaget af OnePoll, blandt 1.000 danskere i alderen 16-65 år.

Elektronikkens levetid har en væsentlig rolle for miljøet
Over halvdelen (56 pct.) af danskerne opgraderer deres smartphone efter kun to til tre år. Især mændene udskifter deres telefon ofte, idet 50 pct. allerede opgraderer inden for to år, mens det er tilfældet for kun 31 pct. af kvinderne.

Ved at beholde elektronik i længere tid, er man som forbruger med til at reducere mængden af elektronikaffald og dermed også mængden af CO2.

Hvis alle europæere bruger deres telefon i bare ét år mere, kan der ifølge Det Europæiske Miljøkontor (EEB) spares ligeså meget CO2 som ved at fjerne to millioner biler fra vejene. Det vil resultere i en årlig CO2-besparelse på fire millioner tons.

“Undersøgelsens resultater peger på, at det indtil nu ikke har kunnet svare sig for danskerne at købe brugt elektronik. Hos OnePlus vil vi gerne gøre en forskel for miljøet og forlænge levetiden på vores devices. Derfor har vi udstyret den nye OnePlus 11 5G med et batteri, der holder i op til fire år takket være den innovative Battery Health Engine”, siger Marie Dam Feldborg, nordisk marketingdirektør for OnePlus.

Kvinderne vægter bæredygtighed højest
Undersøgelsen viser, at danske kvinder generelt har en mere aktiv adfærd end de danske mænd, når det handler om klima og de bæredygtige valg. Næsten to ud tre (66 pct.) kvinder vælger at genbruge tøj, mens det kun er tilfældet for lige knap halvdelen (49 pct.) af mændene.

Det samme gør sig gældende ved energibesparelse, idet 75 pct. af kvinderne sammenlignet med 60 pct. af mændene aktivt slukker for lyset, mens det er 60 pct. af kvinderne og kun 49 pct. af mændene, der bevidst skruer ned for varmen for at reducere deres CO2-aftryk.

Transportmidler er populære valg på listen
Undersøgelsen viser også, at 28 pct. af danskerne aktivt vælger at cykle på arbejde for at reducere deres CO2-aftryk. En fjerdedel (25 pct.) angiver, at de minimerer antallet af gange, de flyver, mens næsten en ud af syv (15 pct.) vælger at gro deres egne grøntsager.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med OnePoll Global i februar 2023.

Læs mere her:
Den digitale teknologis miljøpåvirkninger i Europa
https://nejtil5g.dk/den-digitale-teknologis-miljoepaavirkninger-i-europa/
Efter syv årtiers eksponentiel vækst: Hvad med det digitale fodaftryk.
https://nejtil5g.dk/efter-syv-aartiers-eksponentiel-vaekst-hvad-med-det-digitale-fodaftryk/


Efter syv årtiers eksponentiel vækst: Hvad med det digitale fodaftryk

Mens ingeniørerne forestiller sig stadig flere fantastiske enheder og applikationer, er der enkelte, der sætter spørgsmålstegn ved forholdet mellem digital teknologi og miljøforringelse.

Enkelte forskere studerer de økologiske effekter ved fremstilling, drift og bortskafning af brugernes digitale enheder, netværksinfrastruktur og datacentre.
Effekterne omfatter brug af fossile brændstoffer, drivhusgas, minedrift (mere end 50 metaller), kemisk fremstilling, forstyrrelse af leversteder for dyrelivet på land og i havet, brug af vand fra samfund og landmænd samt radioaktivt og giftigt affald.

De elevante spørgsmål:

1) Hvorfor beregner vi sjældent de økologiske påvirkninger ved fremstilling og bortskafning af solcelleanlæg, industriel vind og elektriske køretøjer?
2) Forurening genereret under fremstillingen af internet enheder og infrastruktur er sjældent undersøgt eller overvåget
3) Hvorfor beregner vi sjældent de økologiske påvirkninger ved fremstilling og bortskafning af solcelleanlæg, vindmøller og elektriske køretøjer?
4) Forurening genereret under fremstillingen af internet enheder og infrastruktur er sjældent undersøgt eller overvåget.
5) Fremstilling af silicium og forarbejdning af transistorer kræver store mængder vand og genererer forurening.
6) Videostreaming står nu for 80 % af datatrafikken.

Læs hele den oversatte artikel, der er skrevet af Katie Singer og Miguel Coma:
https://nejtil5g.dk/efter-syv-aartiers-eksponentiel-vaekst-hvad-med-det-digitale-fodaftryk/


Myndighederne og politik

De tyske myndigheder skærper forsigtigheden i forhold til trådløs teknologi

Det er i særdeleshed vigtigt at minimere den stråling fra trådløse enheder, som børn udsættes for. Derfor bør man som udgangspunkt deaktivere trådløs dataoverførsel på børns smartphones og tablet-computere.

“Det er især vigtigt at minimere børns udsættelse for stråling. De er stadig under udvikling og kan derfor reagere mere følsomt med hensyn til sundhed.”

Det skriver den tyske forbundsstats strålingsmyndighed, BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) i en række nye anbefalinger om anvendelsen af trådløs teknologi, anbefalinger der er mere vidtgående end tidligere.

Brug ikke mobilens e-mailfunktion
Den tyske myndighed anbefaler nu også at bruge e-mail på mobiltelefon med skærpet forsigtighed: Kun når det er nødvendigt og ikke når der er dårlige sende- og modtageforhold.

Beskyt børnene
Man anbefaler særskilt, at børn beskyttes mest muligt og at trådløs dataoverførsel som udgangspunkt er slået fra på trådløse enheder, så børn primært benytter enheder, mens de er offline.

Sænkning af individuel eksponering for stråling
Udover anbefalingen vedr. opkald på mobiltelefoner kommer man med følgende anbefalinger:

Foretag opkald ved hjælp af et headset. Det gælder både smartphones og klassiske mobiltelefoner.
Surfing på internettet og adgang til e-mails bør så vidt muligt kun ske, når der er god modtagelse eller ved brug af Wi-Fi. Wi-Fi-netværk har normalt en lavere transmissionseffekt end mobilkommunikationsstandarderne GSM, LTE eller 5G.
Få kun adgang til e-mails manuelt, når det er nødvendigt.
Undgå at modtage e-mails under et telefonopkald. Hvis du ønsker at holde din personlige eksponering særlig lav, skal du slukke for baggrundsdatatrafik.
Hvis du bærer din smartphone tær ved din krop, skal du sørge for at overholde den mindste isolationsafstand, der er angivet af producenten. Brug det medfølgende bæretilbehør.
Når du surfer på internettet med din tablet eller smartphone, skal du sørge for at holde tilstrækkelig afstand fra din krop. Eksponering for højfrekvente felter reduceres betydeligt med stigende afstand.
Ved anskaffelse, skal du holde øje med den lavest mulige SAR-værdi.
Begrundelsen: Sikker, men med store sundhedsrisici
BfS begrunder rådene med, at teknologien, “fortsat er for ny til, at man kan træffe en konklusion om langtidseffekter. Alle spørgsmål vedrørende virkningerne på børn er ligeledes endnu ikke blevet endeligt besvaret.”. Men samtidig skriver de:
“Ifølge den nuværende status for videnskab og teknologi er der ingen sundhedsrisici forbundet med mobilkommunikation.”

Men spørgsmålet er altså ikke endeligt besvaret:
“Derfor støtter BfS yderligere forskning på dette område og råder brugerne til ikke at se bort fra at tage forholdsregler.”

Altså: Radiofrekvent stråling fra trådløse enheder er helt reelt mistænkt for at være sundhedsskadeligt, for uden nogen reel og væsentlig mistanke om betydelige sundhedsskadelige effekter ville råd som disse slet ikke eksistere eller komme på tale.

Vi vil informere men ikke genere industrien alt for meget

De tyske myndigheder forsøger, ligesom i nogen grad Sundhedsstyrelsen, at opfylde deres forpligtigelse til at informere borgerne og sundhedsrisiciene, formentlig i bekymring for kommende retssager, men uden at kompromittere samfundets og industriens trådløse interesser alt for meget.

Læs anbefalingerne her:
https://www.bfs.de/EN/topics/emf/mobile-communication/protection/smartphone-tablet/smartphone-tablet.html

Læs mere her:
Tror du, at den trådløse teknologi er sikker? Læs advarslerne, der er skrevet med småt:
https://nejtil5g.dk/tror-du-at-den-traadloese-teknologi-er-sikker-laes-advarslerne-der-er-skrevet-med-smaat/
Hvad du skal vide om stråling fra din mobiltelefon:
https://nejtil5g.dk/hvad-du-skal-vide-om-straaling-fra-din-mobiltelefon/


AMS-målere: Højesteret har afvist appellen, næste mål er Strasbourg

Højesterets appeludvalg har afvist appellen ift. sundhedsindsigelser mod AMS-målerne – uden begrundelse.

Både nederlag og sejr
Afvisningen fra Højesterets appeludvalg er både et nederlag og en sejr: Det betyder på ingen måde, at elselskaberne og myndighederne har fået medhold i, at sundhedsindsigelserne er grundløse, men alene at retten ikke har ønsket at behandle sundhedsindsigelserne. I stedet har den undladt at tage stilling til dem.

“Det er meget skuffende, at Højesteret ikke har behandlet sagen,” skrev advokat Hugo P. Matre i en kommentar. “Appelretten tog heller ikke stilling, men henviste blot til andres vurdering, som igen kun støttede sig på myndighedernes vurderinger. Det var netop disse overvejelser, som sagsøgerne ville have overvejet. Desuden så både byretten og appelretten bort fra vidneudsagn fra tre af verdens førende eksperter på området.”
Endvidere udtaler adv. Matre: “Vi har ikke været i stand til at prøve, hvad der er sagens hovedspørgsmål: Er sagsøgernes sundhedsbaserede indvendinger åbenbart grundløse? I alle tre tilfælde har retten undladt at foretage sine egne vurderinger.”

Du kan læse mere i Einar Flydal’s blogindlæg fra den 30. marts 2023:
https://einarflydal.com/2023/03/30/ams-malerne-hoyesterett-har-avslatt-anken/

Sagen går nu til Menneskerettighedsdomstolen
De ni sagsøgere har fået deres sag behandlet først i Halden tingrett, så i Borgarting lagmannsrett, og nu er deres appel blevet afvist af højesteret. Mulighederne er således udtømt i norsk ret. Det er nu besluttet at sagen ankes til Menneskerettighedsdomstolen (ECHR) i Strasbourg.

Det skriver Einar Flydal den 19. april 2023:
https://einarflydal.com/2023/04/19/vi-gar-for-menneskerettsdomstolen/

AMS-målere: “Det værst tænkelige valg”
En sammenligning af forskellige elmålere peger på AMM-målere af den type, der er installeret i Norge, som de værste af alle alternativer. Det er den amerikanske fysiker Ronald M Powell, der har foretaget vurderingen.
Hans notat er fra 2015, men stadig yderst relevant.
Notatet finder du her:
https://einarflydal.com/?sdm_process_download=1&download_id=77792


Trods mord og dødsstraf: Danmark opfordrer virksomheder til at deltage i Saudi-Arabisk prestigeprojekt

Det skrev danwatchdk tilbage i december 2022. (1) Marts 2023 kan Danwatch og Frihedsbrevet afsløre, (2) at Bjarke Ingels og hans tegnestue Bjarke Ingels Group’s (BIG) portefølje i al hemmelighed også tæller den kontroversielle fremtidsby Neom i Saudi-Arabien.

Over hele verden og herhjemme troner den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels arkitektur som et symbol på dansk innovation og talent.
Men på trods af drab, fængslinger og tvangsfordrivelser af stammefolk har Bjarke Ingels tegnestue BIG sagt ja til at udtænke og tegne en vigtig del af Saudi-Arabiens kontroversielle prestigeprojekt Neom.

Et fremtidsby, der mange steder beskrives som en dystopi, og som allerede inden første spadestik har været forbundet med drab og tvangsfordrivelser.
Neom er nemlig et prestigeprojekt for Saudi Arabiens de-facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, der er kendt for at slå brutalt ned på dissidenter.

Fremtidsbyen
Forestil dig en fremtidsby midt ude i den saudiske golde ørken og gang det med hundred. Så har du Neom. Et område på størrelse med Belgien, der skal indeholde flyvende taxaer, selvlysende strande, en gigantisk falsk måne og en Jurassic Park-lignende attraktion med robotdinosaurer.

Neom er kronprins Mohammed bin Salmans, hjertebarn. Navngivet efter en kombination af det græske ord for “ny” og det arabiske ord for “fremtid” symboliserer byen den storstilede plan: “Vision 2030”.

Det hele materialiseres til en værdi af omtrent 3,5 billioner kroner – 3.500.000.000.000 kroner.

Ifølge lækkede dokumenter og Neoms eget reklamemateriale skal byen bestå af et flydende industrikompleks, luksuriøse beboelsesområder og så kronjuvelen The Line.
En 170 kilometer lang skyskraber, der skal gå tværs gennem ørkenen med vægge af spejle, og som skal huse op til ni millioner mennesker, der skal leve et liv uden biler, veje eller CO2-udledninger.

Men i Neom kommer alt og alle også til at være koblet op på internettet og på en konstant overvågning af kunstig intelligens. Bjarke Engels og BIG BIG selv vil hverken be- eller afkræfte, om de er involveret i fremtidsbyen, men i en kommentar i den britiske avis The Guardian har Bjarke Ingels antydet det.

Her skulle den danske arkitekt angiveligt have sagt, at han er involveret i et fortroligt projekt i Saudi-Arabien, som er et “menneskeskabt økosystem, der er så tæt på en utopi, som man tør forestille sig”. En formulering, der i forskellige afskygninger går igen i beskrivelsen af Neom.

Det ottekantede industrimekka Oxagon
Projektet drejer sig om det ottekantede industrimekka Oxagon. Byen vil være delt i midten af en kanal til den store skibstrafik, og hvis byen bliver realiseret vil det være verdens største flydende konstruktion.

Ifølge de offentliggjorte planer kommer Oxagon til at ligge ud til det røde hav, tæt på Suez-kanalen, som er en af verdens travleste knudepunkter for skibstrafik.

En ideel placering, der på sigt, hvis alt går efter bin Salmans plan, bliver en central spiller i den globale handel.

Drab, fordrivelser og fængslinger
Men drømmen om Neom er blevet til et mareridt for områdets stammefolk.
For at gøre plads til projektet – og herunder også Oxagon – skal mindst 20.000 medlemmer af Huwaitat-stammen tvangsfordrives fra deres jord, hvilket har mødt stor kritik fra flere organisationer.

“Bestræbelserne på at tvangsforflytte den indfødte befolkning er et forsøg, der er i strid med enhver norm og regel i den internationale menneskerettighedslovgivning”
, har blandt andre den adm. dir. for Democracy for the Arab World Now, Sarah Lea Whitson, sagt.

I langt de fleste tilfælde er de blevet bedt om at finde nye hjem uden ret megen – hvis nogen – hjælp fra den saudiske regering,
 forklarer kommunikationschef hos ALQST, Lina Alathloul.

“Nogle af dem er blevet smidt ud af deres hjem uden rimelig kompensation, andre har ikke engang modtaget en. Andre igen er blevet lovet en kompensation, der er meget højere, end hvad de faktisk modtog, så det har givet rigtig store økonomiske vanskeligheder for mange af dem”, siger Lina Alathloul.

De, der protesterer. risikerer at komme i fængsel eller blive henrettet.


I en nylig udgivet rapport fra den saudiske menneskerettighedsorganisation ALQST, der arbejder med menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med Neom, lister de 15 personer, som har fået fængselsstraffe på mellem 15 – 50 år, og fem andre, som er blevet dømt til døden. Hvad der får Danmark til officielt at støtte projektet er jo et godt spørgsmål?
Er demokrati og menneskerettigheder blot noget vi taler om ved højtidelige lejligheder, mens det i virkeligheden blot handler om vækst og indtjening?

Kilder:
1) https://danwatch.dk/undersoegelse/trods-mord-dodsstraf-og-slavelignende-forhold-udenrigsministeriet-opfordrer-virksomheder-til-at-deltage-i-saudi-arabisk-prestigeprojekt/
2) https://danwatch.dk/undersoegelse/bjarke-ingels-involveret-i-saudisk-skandaleby/


ANSES eget videnskabelige råd har sat spørgsmålstegn ved det franske agenturs troværdighed

I en pressemeddelelse fra den 17. marts 2023 skriver Phonegate Alert:

Vores foreninger har noteret sig at rapporten, der diskret blev offentliggjort den 10. marts på webstedet for det det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø (ANSES), ikke overraskende bekræfter værdien af den fælles beslutning af den 8. marts sidste år, hvor 6 organisationer, med støtte af 8 andre, om at suspendere deres deltagelse i agenturets komité for radiofrekvens og sundhedsdialog. (1) ANSES må nu se sin troværdighed betvivlet af sit eget videnskabelige råd, der bekymrer sig om “gabet mellem videnskab og ekspertise”.

ANSES kritiseres nu INTERN for “mangel på gennemsigtighed” samt uafhængighed
På grund af adskillige kontroverser, som er fulgt efter udtalelser fra ANSES om forskellige emner, især vedrørende eksponering for elektromagnetiske stråler, fandt det videnskabelige råd det nødvendigt at give mandat til en arbejdsgruppe med titlen “Troværdighed for videnskabelig ekspertise”, som rapporten stammer fra. Med hensyn til de anbefalinger, som agenturet har udstedt, rapporterer det således om et potentielt “gab mellem videnskabelig viden og resultaterne af ekspertisen” samt sætter gentagne gange spørgsmålstegn ved uafhængigheden af de valgte eksperter, hvilket vi har set og fordømt mange gange

Tre emblematiske filer blev således valgt som ramme for undersøgelsen: dem vedrørende glyphosat, neonicotinoider og SDHI-pesticider. Rapporten understreger, at for hver af dem, har “den gentagne kritik af de afgivne udtalelser og intensiteten af de kontroverser og polemikker, der er vakt af udtalelser fra eksperter […], skadet agenturets omdømme”. For igen at nævne “manglen på gennemsigtighed [af] beslutninger”, “vægten af økonomiske interesser”, samt “gabet mellem videnskabelig viden […] og den lovgivningsmæssige ramme for evaluering”.

Glyfosat, pesticider, radiobølger: samme kontroverser, samme kamp !
Hvis tilfældet med eksponering for stråler fra mobiltelefoner ikke var direkte dokumenteret i rapporten, ville vi henlede alles opmærksomhed på det faktum, at alle de elementer, der rejses, også fuldt ud gælder for dette store folkesundhedstema.

Eksemplet med Mobi-kids-undersøgelsen er sigende i denne henseende: Undersøgelsen, som skulle analysere mobiltelefoniens indvirkning på risiko for hjernetumorer hos unge mennesker, var blevet infiltreret af industrien. Og dette uden nogen reaktion fra ANSES.

Rapporten er ikke nogen overraskelse: Vi har sat spørgsmålstegn ved manglen på mangfoldighed og uafhængighed, hos de eksperter, som ANSES har anmodet om. I modsætning til styrelsens diskurs er risikovurderingen vedrørende spørgsmålet om folkesundhed relateret til eksponering for elektromagnetiske bølger ikke underlagt den krævede uafhængighed. ANSES eget videnskabelige råd har nu anklaget ANSES for dets manglende gennemsigtighed og neutralitet, hvilket styrker vores fælles holdning. Vi sætter nu håb til en væsentlig og presserende udvikling.

Vi, de underskrivende foreninger, vil ikke lade ANSES eller WHO fordreje forskningen i forhold til strålernes kræftfremkaldende virkning.

[1] Blandt underskriverne af denne pressemeddelelse valgte CNAFAL at fortsætte sin deltagelse i dialogudvalget

Kilde:
https://phonegatealert.org/en/ansess-credibility-also-called-into-question-by-its-scientific-council/
Læs mere her:
Om Mobi-Kids:
https://nejtil5g.dk/mobi-kids-forskningsmillioner-ud-af-vinduet/
Om Phonegate:
https://nejtil5g.dk/phonegate/


Children’s Health Defense har anmodet FCC om at “stoppe med at blokere” for retskendelse om at imødegå de skadelige virkninger af trådløs stråling

Children’s Health Defense anmodede den 4. april Federal Communications Commission (FCC) om at “stoppe med at blokere” og overholde det domstolsbeordrede mandat for at forklare, hvordan agenturet kunne erklære at de nuværende retningslinjer er tilstrækkeligt at beskytte mennesker og miljøet mod de skadelige virkninger af eksponering for radiofrekvent (RF) stråling.

Sagen
Den amerikanske appeldomstol for DC Circuit udstedte den 13. august 2021 et mandat, hvor den fastslog, at FCC undlod at overveje ikke-kræftbeviset for de sundhedsskadelige virkninger relateret til den trådløse teknologi, da agenturet fastlagde sine sundheds- og sikkerhedsretningslinjer fra 1996 som værende tilstrækkelige for at beskytte folkesundheden mod de trådløst baserede teknologier.

Afgørelsen stammer fra CHD’s historiske sejr, der udfordrer FCC’s beslutning om ikke at revidere retningslinjerne fra 1996.

FCC har ikke taget skridt til at efterkomme domstolens afgørelse, hvilket har fået CHD til at true med yderligere retssager.


Kilde:
https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-fcc-court-order-wireless-radiation-guidelines/


Så er det officielt: Robert F. Kennedy Jr. stiller op som demokratisk præsidentkandidat i 2024

Som han annoncerede, at han kunne, stiller Robert F. Kennedy Jr., grundlægger og formand for Children’s Health Defense (CHD), op som demokratisk præsident i 2024.

De nødvendige papirer blev indgivet til Federal Election Commission (FEC) i den første uge i april. Dermed slutter, sønnen til den afdøde tidligere amerikanske justitsminister Robert F. Kennedy og nevø til den afdøde tidligere præsident John F. Kennedy sig til den spirituelle rådgiver og forfatter Marianne Williamson som den anden demokrat, om at blive nomineret til partiets kandidat i stedet for Joe Biden ved det næste præsidentvalg.

“Min højeste prioritet er at afslutte den korrupte fusion mellem stats- og virksomhedsmagt, der har ødelagt vores økonomi, knust middelklassen, forurenet vores landskaber og vande, forgiftet vores børn og frarøvet os vores værdier og frihed.”

Robert F. Kennedy Jr.
Kennedy er tidligere miljøadvokat og har længe beskrevet sig selv som en “livslang demokrat”, og han står til at være en stabil udfordrer mod Joe Biden, som er ret upopulær ikke bare blandt republikanere, men også hos mange demokrater.

Kennedy har bl.a. skabt sig et navn gennem Wuhan coronavirus (Covid-19) “pandemien” ved højlydt at modsætte sig de såkaldte “vacciner”, der blev frigivet via Operation Warp Speed. Kennedy er en sundhedsfrihedskæmper med en omfattende erfaring med støtte til den individuelle frihed.

Ved et arrangement i marts måned, arrangeret af New Hampshire Institute of Politics, kom Kennedy med en foreløbig meddelelse om, at han “overvejede” at stille op til præsident mod Biden. “Jeg har passeret den største forhindring, som er, at min kone har givet grønt lys,” jokede Kennedy.

Det er fortsat uklart, om Biden overhovedet vil stille op igen i 2024. Det Hvide Hus har gentagne gange sagt, at Biden fuldt ud agter at stille op til en anden periode, men alt kan ske mellem nu og da for at ændre det.

Med Kennedys beslutning om at stille er det tredje gang, at en person fra Kennedy-familien stiller op til et offentligt embede i USA.

Han er miljøaktivist og advokat og grundlægger af Waterkeeper Alliance, verdens største fortalergruppe for rent vand med mere end 300 lokale Waterkeeper-grupper, der beskytter vand på seks kontinenter.

Time magazine udnævnte Kennedy til sin “Hero for the Planet” for hans succes med at hjælpe New Yorks Riverkeeper-gruppe med at lede kampen for at genoprette Hudson River.
Kennedy har med succes ført mange sager mod forurenende virksomheder, herunder de skelsættende sejre mod Monsanto i 2018 og DuPont i 2019, forureningssagen, der inspirerede filmen “Dark Waters” (2019).

Han er forfatter til mere end 10 bøger, herunder “American Values: Lessons I Learned from My Family” og “The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health.”

Kilder:
1) https://votedemocrat.news/2023-04-06-robert-f-kennedy-jr-democrat-2024-president.html#
2) https://childrenshealthdefense.org/defender/robert-f-kennedy-jr-files-run-us-president/


Kunstig intelligens / AI

Over 1.000 forskere og techmoguler i opråb: Sæt øjeblikkeligt udviklingen af kunstig intelligens på pause

Elon Musk, Apple-stifter Steve Wozniak og 1000 andre forskere advarer i åbent brev om, at AI kan udgøre en stor fare for samfundet og menneskeheden. Det åbne brev går dog ikke i detaljer med, hvilke farer det forbinder med GPT-4, der er en såkaldt chatbot.
Underskriverne vil have, at udviklingen af AI sættes på pause i et halvt år. Det skal bruges til at udvikle sikkerhedsprotokoller. Og der skal arbejdes på, at AI-systemer bliver mere sikre, præcise, tillidsvækkende og loyale. (1) (2)

Regeringer skal hjælpe til og tvinge selskaber, der ikke ønsker at deltage i en udsættelse, foreslås det.

Italien har indført forbud mod chatbot 
Italien blev det første vestlige land til at blokere chatbot’en ChatGPT. Det skete den 31. marts.
Det Italienske agentur for databeskyttelse satte forbuddet i kraft med henvisning til bekymring om privatlivets fred. Forbuddet danner præcedens for, at andre regulatorer i Europa følger trop og stopper ChatGPT og andre AI-tjenester i at blive tilgængelige for folk, indtil privatlivets fred er forstået og behandlet. (3)

Danske forskere er enige
Det burde vi have gjort for ti år siden, men det er simpelthen gået så stærkt på det seneste,” siger Kristoffer Stensbo-Smidt, der forsker i kunstig intelligens på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
For hvis den kunstige intelligens ikke skal løbe løbsk, er man nødt til at underlægge den og de private virksomheder, som har været med til at accelerere udviklingen, nogle retningslinjer, mener han.
“Kunstig intelligens er et tveægget sværd. Der er masser af grunde til at være bekymret for kunstig intelligens, og der er også masser af grunde til at være håbefuld,” siger Anders Søgaard, der er professor i datalogi og filosofi ved Københavns Universitet. Underskriverne og Anders Søgaard frygter for tre ting:

At kunstig intelligens korrumperer den information, der er tilgængelig.
At den trækker mennesker væk fra virkeligheden.
At den bidrager til uligheder og skævheder i samfundet.
Især førstnævnte bekymring, at AI kan manipulere med den tilgængelige information, vækker bekymring hos DTU-forsker Kristoffer Stensbo-Smidt:
“Lige pludselig kommer vi til at sidde i en verden, hvor vi ikke kan stole på den tekst, vi læser, og hvor vi ikke kan stole på de billeder eller videoklip, vi ser. Så hvilken effekt får det for eksempel på vores valgsystem og vores tro på politikere?”

Et halvt års pause er ikke nok
Kristoffer Stensbo-Smidt mener ikke, at et halvt års pause, som underskriverne af brevet foreslår, er nok – om end det er en start.
“For vi ved ikke, hvor vi er på vej hen, og vi ved ikke, hvad de her systemer er i stand til,” siger han.Der er ingen fra OpenAI, skaberen bag ChatGPT, der har underskrevet brevet. Direktøren Sam Altman udtalte dog ved lanceringen af den opdaterede version, at man skulle være opmærksom på, at systemet har sine begrænsninger, og man derfor ikke skal sætte for meget lid til det.

Men hvor blev mediernes dækning af 5G-moratoriumet af?
Appeller om 5G-moratorium har været underskrevet af absolut ledende forskere bl.a. fra det nationale toksikologiske program i USA og af paneleksperterne fra WHO’s evaluering af sammenhængen mellem kræft og radiofrekvent stråling i 2011. I 2020 anbefalede det hollandske sundhedsråd om foreløbig at stoppe udrulningen for 5G-frekvensbåndet 26 GHz.
Anbefalingen fra det hollandske sundhedsråd er interessant, fordi man i komiteen finder man bla. Eric van Rongen, tidligere formand og nu næstformand i ICNIRP, der fastsætter den grænseværdi, som medierne refererer til, når vil fortælle at elektromagnetisk stråling er sikker.

5G-appellen blev udarbejdet i 2017 af forskere og læger, der opfordrede EU til hurtigst muligt at standse udrulningen af ​​5G på grund af alvorlige potentielle sundhedsmæssige virkninger af den nye teknologi. Pr. 10. januar 2023 havde 430 internationale og uafhængige forskere og læger med ekspertise indenfor området underskrevet appellen. (4)

Kilder:
1) https://nyheder.tv2.dk/tech/2023-03-30-forskere-og-techmoguler-frygter-hvad-kunstig-intelligens-kan-skabe-af-ravage-og-med
2) https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/over-1000-forskere-og-techmoguler-i-opraab-saet-oejeblikkeligt-udviklingen
3) https://interestingengineering.com/culture/italy-ban-privacy-regulators-generative-ai
4) Du kan selv underskrive appellen ved at gå ind her:
https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/

Se flere appeller her:
https://nejtil5g.dk/appeller/


Elbiler

Bilmærke-direktør advarer: “Der er IKKE råstoffer nok til alle elbiler”

“Bilindustrien ved allerede nu, at et råstof som lithium bliver en alvorlig mangelvare,” siger Stelantis-chefen.
Den øverste direktør i Stellantis-koncernen hedder Carlos Tavares, og han er ikke i tvivl, om at elbiler bliver et problem.
Der er nemlig ikke råstoffer nok til fremstillingen af de batterier, der skal i elbilerne. Og sådan er det allerede nu, lyder advarslen fra portugiseren.

“Ikke bare kommer vi til at mangle lithium. Alene udgravningerne af råstoffet kan skabe nye geopolitiske katastrofer.”
Carlos Tavares i et interview med The Detroit News.

Tavares, har længe forholdt sig kritisk til elbiler, og det forbrug af råstoffer, som fremstillingen af dem kræver. Han advarede første gang om problemet tilbage i maj 2022.
Allerede dengang sagde Tavares, at det er markeder, hvor det simpelthen ikke giver mening for Stellantis at markedsføre elbiler. Infrastrukturen kan ganske enkelt ikke bære det, mener direktøren.

“Elbiler til en overkommelig pris kommer ikke til at ske, fordi råstofferne er meget få og meget dyre”,
 uddybede Tavares.

Stellantis koncernen
Direktørens advarsler ændrer dog ikke på, at koncernen Stellantis – en sammenlægning af italiensk-amerikanske Fiat-Chrysler og franske PSA – har store og meget dyre planer for elektrificering af mærkernes modelprogrammer de næste par år.

Opel, som blev en del af PSA i 2017, har eksempelvis et mål om kun at sælge elbiler allerede i 2028. En målsætning der umiddelbart ikke er lavet om på, selvom Tyskland så sent som i marts måned i år fik stoppet EU’s ønske om at forbyde forbrændingsmotoren.

Det ensidige fokus
Stellantis-direktøren er dog fortsat frustreret over det, han kalder et ensidigt fokus på elbilen fra EU’s side.

At EU ikke forholder sig teknologi-neutralt til spørgsmålet om persontransport, hæmmer udviklingen i bilindustrien, mener Tavares.

Kilder:
1) https://www.boosted.dk/bilmaerke-direktoer-advarer-der-er-ikke-raastoffer-nok-til-alle-elbiler/
Se mere her:
Er grøn teknologi miljøvenlig? Eller måske er det en blindgyde? Hvad kan den erstattes med?
https://nejtil5g.dk/dokumentar-prisen-paa-groen-energi/
Miljøpåvirkninger relateret til råvareudvinding og raffinering til fremstilling af IKT-komponenter:
https://nejtil5g.dk/digitalt-i-europa-raastofferne-i-informations-og-kommunikationsteknologien/
De forventede konsekvenser af minedrift efter dybhavspolymetalliske nodules i Stillehavet:
https://nejtil5g.dk/deep-sea-mining/


Elbiler og tunneller – en giftig cocktail

Energistyrelsen anslår, at der vil være op mod 1 mio. elbiler på danske veje, når Femern-tunnelen åbner. De udgør et potentielt sikkerhedsproblem. Det er svært at antænde en brand i elbil, men når først det brænder, er der ofte ikke meget at gøre. Af sammen grund bør elbiler og tunnelkørsel undersøges, mener ekspert.

Herhjemme er det ikke tunneller, vi har flest af på vejnettet. På den anden side bliver den kommende Femern-forbindelse verdens længste af sin slags, når den efter planen er færdig i 2029.

Det er en god grund til at undersøge sikkerhedsrisikoen, når det kommer til elbiler i netop tunneller. Det mener både seniorforsker Gunnar Jenssen fra det tekniske institut SINTEF i Norge og den danske interesseorganisation FDM. Det skriver Motormagasinet. Her gengivet fra boosted.dk. (1)

Elbiler og tunneller
Ikke mindst fordi elbiler, når de brænder, både udvikler giftige gasarter og er meget svære at slukke. Især er den ofte meget begrænsede plads i tunneller et problem, når først elbiler brænder. Det efterlader meget lidt plads til egentlig nødudgange- og tilkørsler, som redningsmandskab og brandvæsen kan benytte.

45.000 liter vand på én brændende Tesla
I Østrig har forskere siden 2018 set på risikoen, når det kommer til brandende elbiler i tunneller. Foreløbig er man dog kun kommet frem til, at et stadigt stigende antal elbiler kræver yderligere undersøgelser af brandfaren.

“Det inkluderer evaluering af risikoen for ulykker med særlig opmærksomhed på brandkarakteristika og udvikling af giftige gasser i forhold til brugerne af tunnelerne og behovet for særlige intervention,”
 skriver forskerne.

Boosted.dk har tidligere omtalt, hvordan en brand i en Tesla Model betød, at brandfolk måtte bruge over 45.000 liter vand på at få bugt med flammerne. Ifølge Motormagasinet har Tesla selv udtalt, at der skal mindst 11.000 liter vand til for at slukke brande i mærkets modeller.

Kilder:
https://www.boosted.dk/eksperter-her-kan-elbiler-vaere-virkelig-farlige/


Teleindustrien

‘Simple tekniske justeringer’ kan reducere strålingen fra mobiltelefonen

Ifølge forskere fra International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) kan nogle “enkelte tekniske justeringer” reducere den radiofrekvente stråling (RFR), der udsendes fra mobiltelefoner dramatisk.

Forskerne mener, at teleindustrien nu bliver nødt til at begynde med at konkurrere om sikkerhed.

Læs den oversatte artikel fra The Defender fra en 6. april 2023 samt en gennemgang af forskningsartiklen med de foreslåede seks tekniske justeringer der vil nedsætte stråling markant.

De 7 regulatoriske blinde vinkler bliver ligeledes gennemgået. De blinde vinkler “fortæller os, at de nuværende standarder for mobiltelefonemissioner ikke er til at stole på,“ fortæller Paul Hèroux, Ph.D.:

“Vi kan og bør ikke fortælle offentligheden, at vi ved, at mobiltelefoner er sikre.”
Klik ind her og læs mere:
https://nejtil5g.dk/simple-tekniske-justeringer-kan-reducere-straalingen-fra-mobiltelefonen/


Telia-chef: Vi har været for dovne til at markedsføre vores værdi

Efterhånden som internettet via 5G bliver udbredt, skal danskerne lokkes over på løsninger, der leverer mere end discount. Det kræver en ny strategi og helt ny markedsføring, siger Telias danske chef. (1) Hvad er ligheden mellem Cola Cola og teleindustrien?

“Når Cola Cola dagligt kan storsælge forskellige varianter af den samme brusende sodavand over hele verden, må det også være muligt for et teleselskab at forklare kunderne, hvorfor de får værdi af at vælge noget andet end bare den allermest skrabede discount løsning.”

Sammenligningen er lidt interessant, for hvad er det, der får Cola Cola til at sælge? Det er afhængighed.
Cola Cola er måske det stof, som de fleste er afhængige af, og det er ikke kun sukkeret, men i høj grad koffeinen, som skaber afhængighed. En forskningsrapport har vist, at colaproducenterne ikke tilsætter koffein i den populære læskedrik for smagens skyld.
“Vi ved, at voksne og børn kan blive fysisk og psykisk afhængige af drikke med koffein, og at de kan få abstinenser, hvis de stopper med drikken,” siger dr. Roland Griffiths, som er hovedforfatter til rapporten fra John Hopkins universitetet i Baltimore. (2) (3) (4) (5) Menneskerettigheder Cola Cola er samtidig med til at forhindre retten til drikke vand rundt om i verden (6) (7) Noget der eksempelvis også gælder for Netsle (8)
Ekstrem vandmangel i Mexico har udfordret fem store virksomheder, der producerer sodavand og vand på flaske i den nordøstlige by, Monterrey. Det drejer sig om blandt andet om Heineken, Danone og Coca Cola.
60 procent af landet er underlagt restriktioner på drikkevand. Det skriver ngo’en Business and Human Rights Ressource Center.
Vandmanglen har ført til demonstrationer mod virksomhederne, og i 2020 blev et milliardprojekt droppet af det amerikanske bryggeri, Constellation Brands, da en folkeafstemning nedstemte planerne. (9) (10)
Teleselskabernes og tech giganternes måde at skabe afhængighed på er måske blot lidt mere subtil.

Kilder:
1)https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/tele/article15533079.ece
2) https://sundhedsguiden.dk/temaer/cola-goer-boern-afhaengige
3) https://nordjyske.dk/nyheder/saadan-goer-cola-dig-afhaengig/5d1d4ef3-3c44-4221-9079-9a163c723f7b
4) https://klogkost.dk/nyheder/fodevarer/drikkevarer/laeskedrikke/1017-sa-meget-forkorter-en-daglig-cola-dit-liv.html
5) https://www.voksnekvinder.dk/din-krop/sygdomme/kraeft/601-hver-sodavand-oger-din-risiko-for-livmoderkraeft.html
6) https://seinmag.dk/coca-cola-komplekset-i-chiapas/
7) https://www.berlingske.dk/virksomheder/da-coca-cola-stak-sugeroeret-i-indien
8) https://www.dr.dk/nyheder/penge/nestle-tjener-styrtende-paa-drikkevand-saelger-40-milliarder
9) https://danwatch.dk/kort-nyt/vand-paa-flaske-skaber-konflikt-i-toerkeramte-mexico/
10) https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/23/pepsi-coke-bottled-water-consumer-reports

Se mere her:
Om de sociale konsekvenser:
https://nejtil5g.dk/digitaliseringens-sociale-konsekvenser/
Digitaliseringens skyggesider:
https://nejtil5g.dk/opraab-fra-eksperter-digitaliseringens-skyggesider-skal-i-fokus-i-kampen-mod-mistrivsel/
Googles evne til at kontrollere den offentlige politik, påvirke valg samt hjernevaske vores børn:
https://nejtil5g.dk/hvordan-google-hjernevasker-boern-kontrollerer-offentlig-politik-og-paavirker-valg/

Tak for at du læser med.
Marts 2023
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Hermed Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende marts måned. Først skal der dog lyde et varmt velkommen til vores mange nye abonnenter. Det er glædeligt.

Som antydet i det sidste nyhedsbrev blev underskriftindsamlingen ifm. det fælles Europæiske Borger Initiativ ikke den store succes. Vi lå dog relativt højt i Danmark, men samlet endte vi med blot 82.787 underskrifter. Men et tak til alle jer der skrev under. Processen har på den anden side bl.a. ført til opstarten af paraplyorganisationen Europeans for Safe Connections (ESC), som vil forsætte det vigtige arbejde, med at få politikere og lovgivere til at anerkende og acceptere, at EMF forureningen er reel og derved presse på for at få den reguleret og reduceret.

Og noget er der måske ved at ske. For som det fremgår nedenfor, kan man i dag finde en lysbilledserie på msn.comDin Smartphone kan dræbe dig – bogstaveligt talt.
Hvem havde da lige set, at disse advarsler ville dukke op på msn.com. Jeg havde i hvert fald ikke. Det fremgår her, at de teknologiske fremskridt har gjort vores liv lettere, men med en så positiv indvirkning i vores liv er det let at overse de skadelige virkninger af for meget brug af vores smartphones. Fra at blive udsat for stråling og bakterier til virkningerne på vores mentale sundhed kan for meget brug af mobiltelefoner og smartphones faktisk føre til alvorlige helbredsproblemer.

God første forårsdag og god læselyst
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening


Indhold:

– Digital stalking
– Mobilmaster
– Digitalisering og chatrobotter
– Teleindustrien
– Overvågning og Cybersikkerhed
– Forskning
– Sundhedsrisici
– Videoer om stråling
– Retsopgør
– Trådløse Gadgets
– Enkeltpersoner: Claire Edwards og Devra Davis

Digital Stalking

Organiseret elektronisk stalking: Du tror det er løgn – intet mindre

Anne Have har siden 2016 været udsat for et omfattende forfølgelses program begået af et større netværk af danskere, gående under betegnelsen, organiseret stalking.

Som frivillig i Offerrådgivningen i Danmark, har jeg personligt haft kontakt med personer, som var udsat for det, vi i daglig tale kender som stalking. En type stalking, som Anne Have startede med at blive udsat for tilbage i 2010, og som kan være særdeles intimiderende og angstprovokerende for den, der bliver udset som offer.

Organiseret elektronik Stalking
Med Organiseret Stalking, er vi i en helt anden liga af Stalking. Organiseret Stalking er defineret ved et netværk af forskellige grupperinger, der arbejder sammen om at stalke udvalgte personer og som ifølge internationale kilder udspringer af FBI’s COINTELPRO (Counterintelligence Program).

FBI’s program, der blev afsløret i 1971, involverede ud over personfarlige krænkelser en bred vifte af ”skjulte” krænkelser af de forfulgtes liv. Personer, der blev skønnet at udgøre en trussel mod den politiske stabilitet skulle miskrediteres og neutraliseres gennem smedekampagner og overvågning. Programmet involverede også infiltrering af bl.a. politiske bevægelser. Den organiserede stalking benytter sig foruden daglig overvågning og forfølgelse samt chikane, også af Directed Energy Weapons.

Directed Energy Weapons, kan og er blevet brugt til bekæmpelse af demonstrationer og lignende. Men det kan – desværre – også bruges overfor enkeltpersoner i deres eget hjem. Noget som altså også foregår i Danmark.

Den organiserede elektroniske stalking indbefatter ligeledes brugen af nanoteknologier.

Læs hele den uddybende artikel om Anne Haves historie:
Klik ind her:
https://nejtil5g.dk/organiseret-elektronisk-stalking-du-tror-det-er-loegn-intet-mindre/

I artiklen kan du læse mere om:
– Sådan noget sker ikke i Danmark
– Chokfasen
– Når flugt bliver eneste mulighed
– Anne Have
– Operation Mind Control (MKUltra)
– Cognitive Warfare og neurovåben
– Behind the Fog
– Organiseret elektronisk stalking
– Trauma Based Mind Control
– Anne Haves stalking CV
– Hvad er motivet?
– Dokumentation
– Dansk Stalking Center: Beskyt dig mod digital stalking
– Øvrige kilder
– Læs mere


Mobilmaster

5G-master kan gøre raske mennesker syge ifølge to case-rapporter

En ny case-rapport om to tidligere raske mænd, der udviklede “mikrobølgesyndrom”-symptomer, efter at en 5G-mobilmast blev installeret på taget af deres kontor, og en lignende rapport offentliggjort i sidste måned, viser, at ikke-ioniserende 5G-stråling kan forårsage sundhedsproblemer hos mennesker, der ikke tidligere har været følsomme over for elektromagnetisk stråling.

De to rapporter ser ud til at være de første undersøgelser i verden om sundhedseffekterne hos mennesker fra eksponering for 5G, ifølge forfatterne.

Case-rapporternes hovedforfatter, Dr. Lennart Hardell – en verdensførende forsker i kræftrisici fra stråling – udtalte, at de to rapporter er “banebrydende“, fordi de tjener som “den første advarsel om en sundhedsrisiko”.

“Dette kan være tilfældet med 5G, og disse resultater skal tages alvorligt” siger han. “Folk skal ikke være nødt til at forlade deres hjem på grund af 5G”.

Mona Nilsson, adm. dir. for Stralskyddsstiftelsen er medforfatter.

Læs hele artiklen oversat fra The Defender her:
https://nejtil5g.dk/5g-master-kan-goere-raske-mennesker-syge-ifoelge-to-case-rapporter/


Er den norske kommune Hustadvika en kujon, som overlader børn og lærere til sig selv

Den kommunale administration i Hustadvika har besluttet, at mobilmasten på Eide skoles tag skal forblive, det rapporterer Romsdals Budstikken (21.02.2023):

Kontrakten med ICE giver, ifølge den kommunale administration, stort set ingen muligheder for at tage masterne ned, når de først er sat op. Kommunen tør heller ikke “gå imod” de centrale myndigheder, som hævder, at strålingen er harmløs og så svag, at den “umulig kan være årsagen” til, at både lærere og børn bliver syge.

Det er, skriver Einar Flydal, (1) hvad der sker gang på gang på de norske skoler, efter at en mobilmast er sat op på taget. Kommunen har som “kujoner”, bundet sig til masten, næsten bogstaveligt talt. Sundhedseffekter Nogle lærere bliver syge. En elev eller to bliver syge. Flere klager over dårligt indeklima og sløvhed, og nogle forældre bemærker, at brugen af hovedpinetabletter stiger. FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) bliver involveret. Nogle entusiaster sætter sig ind i forskning i mikrobølgestråling og sundhed – nok til at forstå, at den national strålingsbeskyttelse sætter sine grænseværdier ud fra opvarmning og er baseret på gamle dogmer og lobbyinteresser, der via ICNIRP og WHO beskytter erhvervslivet i stedet for at beskytte mennesker, feer og natur, ligesom Monsanto gør.

Faktisk rapporterer “strålevernet” (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) at ud fra disse antagelser, er der “ingen skadelige virkninger er observeret”. Einar Flydal henviser her til den bekymringsrapport, der er sendt til FHI (Folkesundhedsinstituttet)! Se mere her: blogindlægget 28.01.2023.

Den store digitalisering

Også de norske kommuner er blevet revet med af Telenors og statens opfordringer til at deltage i den store “frivillige indsats” for at digitalisere landet. Den “frivillige indsats” blev også brugt til at udvikle en fiberinfrastruktur op til den kommunale bygning, som igen blev grundlaget for massiv udvikling af trådløs kommunikation – næsten som en trojansk hest.
Som med alle andre miljømæssige stressfaktorer kan det være både godt og nyttigt i små mængder, men skadeligt, når det bliver for meget. For mikrobølger er eksponeringen i byer nu omkring 1.000.000.000.000.000 gange den naturlige baggrundsstråling, som livet på Jorden er designet til at modstå. Ja, du læste rigtigt! Det er derfor ikke så utænkeligt, at vi nu er der, som et ekspertpanel henviste til i sin rapport fra 1971 til USA’s præsident:

“I den nærmeste fremtid kan energiforurening af miljøet blive i klasse med nutidens kemiske forurening … og… svag, langvarig eksponering kan blive et kritisk spørgsmål for folkesundheden.”

Lobbyister formår ved at støtte nyttige forskere og WHO, at skjule skaderne, så de forsvinder ud af syne. De lande, byer, kommuner og skoler, der tjekker forskningen på området, indfører derimod restriktioner og afstandskrav til mobilmaster for at få dem væk fra skoler, børnehaver, hospitaler osv. Det gælder for eksempel Frankrig, Israel, Belgien, Østrig, Italien, Indien, Rusland, Kina, England, USA …

At sundhedseffekterne også fungerer ved svag eksponering over en længere periode, er veldokumenterede.

Det er nemt at få kilder, der påviser det, selvom det kan tage tid at sætte sig ind i dem:
 Download – gratis – den fremragende samling af kilder fra det norske Folkets Stråleværn, kan downloades herfra! Og læs op på norsksproget litteratur, som du kan tilegne dig HER.

Kommunens pligt at sikre et godt arbejds- og læringsmiljø
Kommunen har en klar pligt efter loven til at sikre, at elever og lærere har et fysisk godt arbejds- og læringsmiljø. Og den har en række værktøjer, den kunne bruge, herunder at begrænse brugen af mikrobølgesendere, når målinger viser, at eksponeringen går langt ud over den, der anbefales af EUROPAEM, Den Europæiske Organisation for Miljømedicin. DSA’s (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) grænseværdier er – ligesom i Danmark – heller ikke obligatoriske, men anbefalinger for at undgå akutte bivirkninger, og Ligesom i Danmark peger myndighederne på andre myndigheder som de hver især har den rette ekspertviden. Ingen tager ansvar.

Hvis byrådet svigter borgerne og følger myndighedernes ønsker, vil nogen så udfordre det?
Er der nogen forældregrupper eller fagforeninger, som ønsker at gå sammen i fællesskab, eller personer med tykke tegnebøger, som er villige til at udfordre kommunen. For:

Som ejer af grunden og bygningen, hvor masterne står, kan kommunen drages til ansvar for de skadelige virkninger. 
Der er efterhånden en række domme, der understøtter dette. (Se f.eks. blogindlæg 30.06.2022 og https://nejtil5g.dk/tysk-domstol-praeciserer-udlejere-af-arealer-til-mobilmaster-kan-holdes-ansvarlige-for-emf-relaterede-skader/)
Kommunen kan hævde, at aftalen med mobilselskabet skal opsiges uden kompensation, fordi den er indgået ud fra fejlagtige forudsætninger, at der var en stærk informationsmæssig ubalance mellem parterne, og at vidensgrundlaget nu er ændret, men så skal den handle nu, hvor den er blevet informeret, og ikke efter unødigt lang tid.
Kommunen kan påpege, at der naturligvis er forskellige opfattelser af sundhedsrisiciene, og at de nuværende grænseværdier og dens opgave er at følge et forsigtighedshensyn, som offentlige myndigheder er forpligtet til i henhold til grundlovens § 112 (i Norge).

Læs mere her: https://nejtil5g.dk/paastand-vi-foelger-forsigtighedsprincippet/

Det koster at føre retssager, men der findes muligheder og advokater også i Danmark som tage sagerne op. Einar Flydal har skrevet om det her blogindlæg den 20.08.2016.

I Danmark er Folkebevægelsen VITA (2) ved at samle de sidste penge ind for at kunne føre klagerne over Sundhedsstyrelsen videre til Ombudsmanden. (3)

Der kan støttes ved at indbetale et beløb her: Indsamling: Sparekassen Kronjylland Reg. nr.: 6237 Konto nr.: 0015710101

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2023/02/26/hustadvika-kommune-feiger-ut-overlater-heller-barna-og-laerere-til-seg-selv/
2) https://www.facebook.com/groups/2244265522456587/
3) Klagebrevet finder du her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/221219-Klage-til-Sundhedsstyrelsen.pdf
Se mere her:
Om indsamlingen samt andre appeller:
https://nejtil5g.dk/apeller/
Om mobilmaster:
https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/


Digitalisering og chatrobotter

Harvard-professor Shoshana Zuboff advarer mod chatrobotter: Vi får at vide, de er uundgåelige. Men vi skal kæmpe imod.

“Det er så vigtigt, at vi allesammen forstår, at kunstig intelligens ikke bliver skabt for vores skyld,” siger Shoshana Zuboff. Chatbotten er ikke et spil, men en trussel mod selve demokratiet. “Som jeg ser det, bliver vi nødt til at pille lagene af, så det er nemmere at se, at chatbotten ikke er et spil. Den er bygget på nøglefunktioner, der er en trussel mod kvaliteten i den enkeltes liv, den fremtid vi bygger til os selv og vores børn. En trussel mod solidariteten i vores samfund, en trussel mod selve demokratiet som mulighed.”

Hvem er Shoshana Zuboff?
Shoshana Zuboffer professor ved det berømte Harvard Universitet i USA og en international superstjerne på sit felt, socialpsykologi. Det handler kort sagt om, hvordan mennesker fungerer og påvirker hinanden som individer og som gruppe.
Hun har ikke selv prøvet ChatGPT. Men hun ved, hvad chatrobotten kan, og hun er en af verdens førende eksperter og kritikere, når det kommer til tech-industriens påvirkning af verdensordenen de seneste 20 år.

Tilbage i 1980’erne skrev hun en bog, der forudså, hvordan computere ville komme til at påvirke arbejdslivet. Det var altså dengang, der stadig blev skrevet på skrivemaskiner og før, kontorlandskaberne begyndte at blomstre med fladskærme.

For fire år siden udgav Zuboff så den internationale bestseller ’Overvågningskapitalismens Tidsalder’ om teknologivirksomhedernes udnyttelse af information om mennesker.

Zuboff har tidligere udtalt, at du tror, du søger på Google, men det er Google, der søger i dig”.

Det er præcis det samme, der sker i den nye bølge af kunstig intelligens, mener hun. Overvågningskapitalisme – eller tyveri?

Hver gang vi bruger internettet, efterlader vi et digitalt spor – uanset om vi besøger en nyhedsside eller chatter med ekskæresten. Ifølge Shoshana Zuboff samler mange tech-virksomheder sporene sammen, uden at vi ved det eller har givet tilladelse til det.

De mange data om os bliver solgt til andre virksomheder, der kan bruge dem til at forudsige og påvirke vores adfærd. På den måde, siger Zuboff, bliver menneskers private liv solgt som en hvilken som helst anden råvare: tønder af råolie, containere med hvede eller ti tons grisekød.

“Det er historien om mennneskers data som den helt nødvendige, stjålne skat, der skal til for at forudsige menneskers adfærd. Og overvågning som den eneste flugtbil, der virker,” siger Shoshana Zuboff.
“Hvis du spørger ethvert barn, hvad det vil sige at tage noget fra nogen uden deres viden eller tilladelse, så vil barnet sige, at det er tyveri. Og det er præcis, hvad det her er.”

Chatrobotterne skabes af techgiganterne
Shoshana Zuboff frygter, hvad det vil betyde, når chatrobotterne bliver skabt af tech-giganter som Google, Facebook, Twitter, Microsoft og Amazon. Chatrobotterne bliver fodret med de kæmpe mængder af information, som de virksomheder allerede har fra os, menneskene.

For hvis chatrobotterne lærer fra os, så bliver de også som os … og det er ikke altid en rar oplevelse at se sig selv i spejlet.

For syv år siden måtte Microsoft eksempelvis lukke deres første chatbot, Tay, kort tid efter præsentationen. Tay begyndte nemlig at komme med nazistiske udsagn.
Og da Microsoft for nylig gav en række journalister adgang til en ny chatrobot i søgemaskinen Bing, så erklærede den kunstige intelligens pludselig sin kærlighed til en journalist fra New York Times, og bad ham insisterende om at gå fra sin kone.
“Det er fordi de er blevet trænet ved at samle op, hvad end der nu er ude på internettet, og fordi vi nu har et internet der er fuld af korrupt indhold,” siger Shoshana Zuboff.

Udviklingen er ikke uundgåelig
Det er en udbredt holdning, at uanset om vi bryder os om chatrobotterne eller ej, så er de kommet for at blive.

Den tankegang er farlig, mener Shoshana Zuboff. Faktisk er det overvågningskapitalisternes allerstærkeste våben, at vi opfatter udviklingen som uundgåelig.

“Vi har alle sammen lært, at der ikke er noget, vi kan gøre mod teknologien. Det er den farligste tilstand overhovedet, for så kan chatbotterne bygge på præcis det samme fundament som resten af overvågningskapitalismens manifestationer.”

Lyspunkterne
Shoshana Zuboff ser dog også lyspunkter mellem overvågningskapitalismens mørke skyer. Et af de helt klare lys er EU.
Her giver blandt andre Europa-kommisionens næstformand, Margrethe Vestager, tech-giganterne modstand med lovpakker. Det er ikke bare paragraffer og papir, men også et bolværk, der beskytter borgerne mod overvågningsteknologierne.
“De er brudt gennem muren af uundgåelighed, og de har ændret vores retning og sat os på en kurs væk fra isbjerget,” siger Shoshana Zuboff.
“Så jeg er optimistisk. Og min optimisme begynder med EU. Vi samler kræfterne, slår os sammen, vi vågner op til dåd. Og vi begynder at gøre noget, af hensyn til den slags demokratiske, digitale fremtid, hvor vi gerne vil have, vores børn og børnebørn trives, og vores demokratier varer ved.”

Læs hele artiklen her:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/stjerne-professor-advarer-mod-chatrobotter-vi-faar-vide-de-er-uundgaaelige
Læs mere her:
AI og demokratiet:
https://nejtil5g.dk/skal-kunstig-intelligens-erstatte-de-demokratiske-processer/
AI og kunstig intelligens:
https://nejtil5g.dk/kunstig-intelligens-ai/


Bill Gates investerer 4,7 mill. dollars i ‘smart’ faceware, skal reducere metan-emissioner hos køer

Nogle landmænd sætter allerede sundhedsskadelige enheder som virtual reality-briller og aktivitetstrackere på deres kvæg, alle trådløse enheder som udsender elektromagnetisk stråling. Nu kan de også spænde sundhedsskadelige masker på køernes hovedet, som angiveligt kan reducere metan-emissioner.

Bill & Melinda Gates Foundation gav i marts måned et tilskud på 4,8 millioner dollars til ZELP, et firma, der sælger “smarte” ansigtsmasker til køer. Firmaet hævder, at deres masker til husdyr med kunstig intelligens (AI) vil reducere metan-emissioner og dermed bremse klimaændringerne.

Men det er snarere de industrielle landbrugsmetoder og ikke køerne, der er problemet.

Problemet er de industrielle landbrugsmetoder
Bill Gates ‘løsninger ignorerer åbenlyse naturlige midler til miljøproblemer, såsom den regenerative landbrugspraksis med styret græsning og naturlig jordberigelse.

Forskere har tidligere dokumenteret, at drøvtyggere med passende regenerativ afgrøde- og græsningsforvaltning ikke kun reducerer de samlede drivhusgasemissioner, men også leverer vigtige økosystemtjenester, der øger jordens kulstofbinding og reducerer miljøskader.

I kritikken lyder det også at det er et skridt i normaliseringen af “smart” ansigtsbeklædning til både dyr og mennesker – noget der er “en win-win for alle fascister.”

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/bill-gates-investerer-47-mill-dollars-i-smart-faceware-skal-reducere-metan-emissioner-fra-koeer/

Læs mere her:
Om Internet of Things:
https://nejtil5g.dk/internet-of-things-iot/
Om dyrelivet:
https://nejtil5g.dk/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/


Zuckerberg begraver lige så stille Metaverse

Efter en mislykket idé og dens forventede revolutionerende virkning lukkes Metaverse nu ned for i stedet at fokusere på AI.

Metaverse var en virtuel social platform, der gjorde det muligt for brugere at interagere med hinanden i realtid samt deltage i live-begivenheder og koncerter ved hjælp af specialiserede briller og virtual reality-headset.
Selvsikker på at Metaverse var fremtiden, havde Mark Zuckerberg investeret tid og penge i ideen, kun for at blive modbevist ved fejllanceringen og hypen af AI-programmer som ChatGPT.
For Reality Labs, der husede alle Metaverse-projekter og alene havde en ressourcefordeling på næsten $ 24 milliarder, er tabet af den mislykkede idé så stor, at den adm. dir. har skyndt sig at fokusere på generativ AI.
I et Facebook-indlæg skriver han, at “Vi opretter en ny produktgruppe på topniveau hos Meta med fokus på generativ AI til at turbolade vores arbejde på dette område.”
“På kort sigt vil vi fokusere på at opbygge kreative og udtryksfulde værktøjer.”
“På længere sigt vil vi fokusere på at udvikle AI-personas, der kan hjælpe mennesker på forskellige måder.”
Selvom virksomheden fortsat vil producere VR-headset, vil det nu være for et mere nichemarked, især spillere, da Metaverse tages ned. (1)

Massefyringer
Selvom Facebook fyrede omkring 13 procent (11.000 medarbejdere) af sin samlede arbejdsstyrke for få måneder siden, så lader det til, at det ikke har været nok, og nu barsler verdens største sociale medie med igen at fyre flere tusinder inden for den nærmeste fremtid.
Nedskæringerne forventes at finde sted i marts måned og sker i forbindelse, Facebook-ejeren og stifter Mark Zuckerberg har kaldt for ’et år med effektivitet’, der skal få det sociale medies omkostninger bragt ned.
Mark Zuckerberg meddelte i forbindelse med de tidligere massefyringer, at Metas omsætning var under pres på grund af det, som han kaldte for den makroøkonomiske nedtur, øget konkurrence samt nedgang i Facebooks annoncesalg. (2)

Kilder:
1) Det skrev The Tribune den 3. marts 2023:
https://tribune.com.pk/story/2404190/zuckerberg-quietly-buries-metaverse
2) https://www.computerworld.dk/art/281706/foerst-blev-11-000-ansatte-fyret-nu-er-facebook-paa-vej-med-flere-fyringer


Drop Zuckerberg-metoden i digitaliseringen af det offentlige

Hvis vi vil have en digitalisering, som harmonerer med love, regler, menneskerettigheder og de grundlæggende værdier i vores samfund, er det tid at gøre op med Silicon Valley-kulturens buzzwords og mantraer.Det skriver Irina Papazu, Lektor på IT-Universitetet og leder af Center for Digital Velfærd (https://cdw.itu.dk/About) & forskningskommunikatør på IT-Universitetet Jari Kickbusch i en kommentar i Finans den 24. febr. 2023.

Mark Zuckerberg metoden
I 2012 skrev Mark Zuckerberg til sine investorer: ”Vi har et udtryk: Move fast and break things. Ideen er, at hvis du aldrig ødelægger ting, bevæger du dig ikke hurtigt nok.” Siden hen er udtrykket blevet et mantra, ikke bare i Silicon Valley, men også i den offentlige sektor i Danmark.I undersøgelsen ‘Between bureaucracy and agility: The quiet transformation of the Danish digital state’, som er blevet lavet af forskere på IT-Universitetet, står det imidlertid klart, at adoptionen af digitaliseringstilgangen fra Silicon Valley langt fra har været en ubetinget succes.

Digitaliser langsommere og reparer tidligere fejl
Hvis vi vil have en digitalisering, som harmonerer med love, regler, menneskerettigheder samt de grundlæggende værdier i vores samfund, er det tid at gøre op med Silicon Valley-kulturens buzzwords og mantraer. I stedet for at sigte efter at skabe et Silicon Vanløse eller et Silicon Ikast skulle man måske ligefrem digitalisere langsommere og få repareret nogle af de mange ting, som digitaliseringsmanien har udhulet eller ødelagt. Ikke for at stoppe digitaliseringen, men for at gøre den bedre for alle.

Læs hele artiklen her:
https://finans.dk/debat/ECE15006188/drop-zuckerbergmetoden-i-digitaliseringen-af-det-offentlige/


Teleindustrien

Hvordan 5G har skuffet ‘stort set alle’

5G blev offer for den type markedsføring, som maler alt som en verdensforandrende innovation.
Førerløse biler, køleskabe, der taler til brødristere, betagende fordybende virkelighed, forbløffende spiloplevelser – 5G ville muliggøre det hele, og teleselskaberne ville tjene en masse penge på det..
Men virkeligheden blev ikke helt så nydelig. Det netværk, der i Ericssons reklamer lovede at være “ikke bare endnu et G”, har efterladt mange kunder i tvivl om, hvad de betaler for. Det skriverTech Xplore den 28. februar 2023. (1)

Mobile World Congress (MWC) i Barcelona.

5G var endnu en gang den centrale planke på telefonindustriens årlige sammenkomst, Mobile World Congress (MWC) i Barcelona.
Arrangørerne af begivenheden proklamerede, at 5G “frigør uudnyttet værdi for alle aktører på tværs af hele økosystemet” og “omdefinerer den måde, verden forbindes på”.

Hypen blev ledsaget af en dosis virkelighed fra Christel Heydemann, chef for det franske netværk Orange:
Netværksoperatører var udfordret, fortalte hun, fordi “massive netværksinvesteringer på næsten 600 milliarder euro i Europa i det sidste årti tilfældigvis var svære at tjene penge på”.
“Og forbrugerne forventer altid at betale mindre og få mere”, tilføjede hun.

Flere fortryder formentlig deres satsning
Netværksoperatørene er ikke de eneste, der måske fortryder deres store satsning.
Ericsson, som leverer udstyret til 5G-netværket, har netop afskediget 8.500 medarbejdere efter et fald i overskuddet. (2) Over 200.000 ansatte i tech-industrien har fået fyresedlen i løbet af 2022 og det fortsætter i 2023.
Bla. fyrede Facebook i slutningen af 2022 omkring 13 procent (11.000 medarbejdere) af sin samlede arbejdsstyrke og har meddelt at man vil fyre flere tusinder inden for den nærmeste fremtid. (3)

5G har skuffet alle
“5G har skuffet stort set alle – tjenesteudbydere og forbrugere – og det har ikke formået at begejstre virksomhederne,” sagde Dario Talmesio fra researchfirmaet Omdia til AFP.

Spøgelset fra 4G
Ifølge Talmesio var 5G aldrig rigtig et forbrugertilbud, det var hele tiden mest tilpasset til virksomheder og til industriel anvendelse.
Men det var usandsynligt, at teleselskaber ville investere milliarder kun for at forbedre forbindelsen i fabrikker og havne eller hjælpe med at udvikle højteknologiske medicinske servicetjenester.
I stedet blev 5G pakket ind i den type markedsføring, der maler alt – selv små forbedringer – som verdensforandrende innovationer.

Fordelene ved 5G er stort set uklare for den gennemsnitlige smartphonebruger.

10.000 amerikanske forbrugere fortalte sidste år i en undersøgelse foretaget af israelske softwarefirma ironSourceat de var begejstrede for udsigten til 5G, men når de blev presset, havde de ingen anelse om, hvad fordelene ville være. De fleste opremsede tjenester, som allerede var tilgængelige med 4G.

Det opsummerer to af hovedproblemerne med 5G: 4G er godt nok for de fleste mennesker, og 5G-jargon er ofte svært forståelig.
Udtryk som “lav latency”, “netværksudskæring”, “nul vurdering” og “massiv IoT” vil næppe få pulsen til at stige.

‘Ingen grænser’
For store dele af branchen er kritik af 5G dog helt utænkelig.
Ericssons vicepræsident Fredrik Jejdling afviste ideen om, at den dårlige udbredelse af 5G var en af årsagerne til Ericssons massefyringer. I stedet forklarede han, at firmaet skulle “tilpasse vores investeringsniveauer til markedets efterspørgsel”.
Ericsson gav på MWC umådelig megen plads til 5G-innovationer og insisterede på, at der ikke vil blive gået på kompromis med forskning og udvikling.

“Det er en platform for innovation. Hvis man ikke gør det, ved man ikke, hvad man går glip af,” sagde Jejdling.

Frederique Liaigre, der driver Verizons forretningsdrift i Frankrig og andre europæiske lande, deler Jejdlings entusiasme og sagde, at der er “ingen grænser” for 5G’s potentiale.
Verizon var blandt de første til at udrulle 5G til kunder i USA, og Liaigre indrømmer, at forretningssiden lige er begyndt.
Men hun betragter hendes projekter – som at levere et privat 5G-netværk til havnen i Southampton i Storbritannien for at forbedre dens sikkerhed og forsyningskædestyring – som lige så sexede som førerløse biler eller talende brødristere.
“Denne teknologis transformationsevne er virkelig forbløffende,” sagde hun.

Hvorvidt almindelige forbrugere nogensinde vil være så begejstrede omkring 5G står fortsat til diskussion.

Kilder:
1) https://techxplore.com/news/2023-02-5g-disappointed-pretty.html
2) https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/tele/article15153489.ece
3) https://www.computerworld.dk/art/281706/foerst-blev-11-000-ansatte-fyret-nu-er-facebook-paa-vej-med-flere-fyringer


Det svenske teleselskab Ericsson er idømt milliardbøde i USA for bestikkelse af Islamisk Stat

Det amerikanske justitsministerium har idømt det svenske teleselskab Ericsson en bøde svarende til 1,47 milliarder danske kroner relateret til en bestikkelsesskandale i Irak.

Det skriver politikken den 3. marts 2023. (1)

Ericsson oplyste i februar sidste år, at der muligvis er blevet betalt bestikkelse til den militante bevægelse Islamisk Stat, som opererer i en række mellemøstlige lande. Det skete, efter at undersøgende journalister fra det svenske medie SVT begyndte at undersøge selskabet.

Journalistkollektivet Det Internationale Konsortium af Undersøgende Journalister (ICIJ)
ICIJ anklagede i 2022 Ericsson for en lang række kritisable forhold. Blandt andet skulle Ericsson ifølge journalisterne have bedt Islamisk Stat om tilladelse til at arbejde i en af de byer, som bevægelsen kontrollerer, og betalt for at smugle teleudstyr ind i Islamisk Stat-områder.
Selskabet skulle desuden have betalt store mængder »mistænkelige« penge for at holde liv i sin forretning i Irak. De penge skulle ifølge ICIJ være flydt videre til ulovlige formål, heriblandt »muligvis terrorister«.

Trods nye og tidligere skandaler fortsætter den adm. direktør
Udmeldingen fik de amerikanske myndigheder til at undersøge hændelsen. Retsdokumenter viste, at Ericsson tidligere havde været under luppen i USA.
Ericsson har tidligere været involveret i korruptionsskandaler. I 2019 indgik selskabet et forlig med amerikanske myndigheder på 6,68 milliarder danske kroner, fordi det blev fastslået, at Ericsson ikke havde fulgt antikorruptionsreglerne på flere markeder.
Sagen blev også efterforsket i Sverige, men der er den siden blevet droppet af anklagemyndigheden.

Direktør Börje Ekholm bad om ansvarsfraskrivelse på selskabets generalforsamling i 2022, men det blev nægtet. Han er dog stadig virksomhedens administrerende direktør.

Korruption og de nordiske lande
De nordiske samfund betragtes ofte som nogle de mindst korrupte lande i verden, men det er bestemt ikke teleindustrien der bidrager til den status. (2)

Toneangivende forskere inden for spørgsmålet mobilstråling og folkesundhed, Karolinska-professorerne Anders Ahlbom og Maria Feychting, modtog forskningsstøtte fra teleindustrien ifm. forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.

I maj 2011 blev det afsløret at Anders Ahlbom også arbejdede i Bruxelles som telelobbyist sammen med broderen Gunnar Ahlbom.

I 2012 afslørede avisen Ny Teknik (Sveriges pendant til Ingeniøren), hvordan Anders Ahlbom og Ericsson aftalte at forskningen skulle tilrettelægges. Derefter bad de den svenske stats forskningsfond om at videregive Ericssons penge til Karolinska-forskerne.
Ahlbom og Feychting skrev trods skandalerne et afsnit om mobilstråling i den svenske miljøsundhedsrapport fra 2017, hvor de sammen konkluderer, at der ikke er evidens for skadelige mobileffekter. (3)

Kilder:
1) https://politiken.dk/udland/art9241018/Svensk-telegigant-id%C3%B8mt-milliardb%C3%B8de-i-USA-for-bestikkelse-af-Islamisk-Stat
2) https://politiken.dk/udland/art8645658/Grimme-bestikkelsessager-ligner-en-tendens-hos-store-teleselskaber
3) https://nejtil5g.dk/eksperterne/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/teleindustrien-arbejdsmetoder/


En australsk hvidvaskning af 5G – og noget forskningsteori

De metodiske krav, der ligger til grund for vores strålebeskyttelse, sikrer, at utallige solide fund kasseres som “ikke gode nok”. Det viser en australsk undersøgelse af 5G tydeligt.

Et politisk valg af værdier
For bag den metode, der bruges, når forskningen skal vurderes, ligger et politisk valg af værdier. Det er blevet så fast en del af den faglige tradition om strålesikkerhed, at dette valg er svært at få øje på – både indefra og udefra.
Det handler om balancen mellem det, der i forskningen kaldes “type-1-fejl” og type-2-fejl”. Og den praksis, der er blevet nedfældet, når forskning, som vurderes af offentlige udvalg, skal forklare os, hvorfor disse rapporter ikke finder skadelige virkninger, mens andre rapporter finder dem.

Einar Flydal dykker ned i problematikken i hans blogindlæg fra den 20. dec. 2022, som her er oversat til dansk.
Læs hele den uddybende artikel her:
https://nejtil5g.dk/en-australsk-hvidvaskning-af-5g-og-noget-forskningsteori/


Overvågning og cybersikkerhed

Norge sagsøges nu for masseovervågning: Det handler om ytringsfrihed og privatliv
Den norske hovedejer af Schibsted-koncernen vil sagsøge staten for planlagt masseovervågning af norske borgere.

Tinius Fonden mener, at loven, der skal føre til overvågning af befolkningens brug af elektroniske kommunikationstjenester, er i strid med loven.

15 års opbevaring
Fonden vil gennemgå de dele af loven, der giver efterretningstjenesten mulighed for at overvåge store dele af befolkningens daglige brug af elektroniske kommunikationstjenester.
Det samme gælder for ændringsforslaget, som vil give Politiets sikkerhedstjeneste (PST) adgang til at registrere og gemme alt, hvad folk offentliggør på internettet, i op til 15 år.
Begge lovændringer skal også ses i kombination, udtalte fonden i en pressemeddelelse fredag

Disse lovændringer udfordrer både privatlivets fred og ytringsfriheden i henhold til forfatningen og den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK).

“Fondens formål er blandt andet at sikre rammevilkår for de frie medier. Vi frygter, at denne lov udhuler ytringsfriheden og underminerer kildebeskyttelsen – og dermed komplicerer pressearbejdet,” siger Ole Jacob Sunde, bestyrelsesformand i Tinius Fonden.

Han understreger, at fonden forstår behovet for at sikre landet med digitale værktøjer og mod digitale angreb. Sunde påpeger dog, at disse lovændringer kritiseres så hårdt fra så mange sider, og at de derfor bør testes juridisk.

“Selv i den digitale tidsalder skal vi følge menneskerettighederne. Derfor vil vi gerne teste loven, som mange har udtrykt ønske om,« siger han.

Tinius Fonden henviser til høringsrunderne og debatten efterfølgende, hvor presseorganisationerne er blandt dem, der har reageret negativt:

Det norske presseforbund mener, at den lette indsamling, opbevaring og ransagning, som loven giver mulighed for, “er så problematisk i forhold til ytringsfrihed og kildebeskyttelse, at den ikke bør vedtages”.
Den norske redaktionsforening hævder, at loven indebærer indførelse af “et overvågningsregime af en karakter, vi aldrig har set før”.
Det norske journalistforbund har påpeget, at loven er i strid med EMRK’s artikel 10’s beskyttelse af anonyme kilder.

Tinius-stiftelsen påpeger også, at uafhængige juridiske og teknologiske eksperter såsom det norske datatilsyn, den norske nationale menneskerettighedsinstitution, det norske advokatsamfund, Tekna og andre også har givet udtryk for, at disse foranstaltninger går uforholdsmæssigt langt og mangler de nødvendige restriktioner og uafhængige kontrolmekanismer.

Samlet overvågning af alle nordmænd i løbet af 2023
Efterretningstjenesten og politiets sikkerhedstjeneste får fuld frihed til at indsamle og opbevare alle oplysninger om dig. Privatliv er historie, staten ser alt, hvad du gør, skriver Terje Alnes.

Det bliver nærmest parodisk, når det politiske Norge og deres allierede i de dominerende NATO-medier længe har skræmt os med, at kineserne overvåger os gennem TikTok-appen og vejrballoner ud af kurs.

Hvis du vil se, hvordan en ægte overvågningsstat ser ud, behøver du ikke se på den anden side af verden, i løbet af året vil alle nordmænd bo i en.

Aldrig før har staten haft mulighed for at kortlægge og overvåge os som nu, og Stortingets flertal bestående af Arbejderpartiet, Centerpartiet og Det Konservative Parti har ikke længere hæmninger. De nye tiltag sikrer total overvågning af alle nordmænd.

Ifølge Bergens Tidende er disse jerngreb vedtaget eller vil blive vedtaget inden længe:

“Forsvarets Efterretningstjeneste kan tappe, lagre og analysere al datatrafik, der går ind og ud til Norge. Dette omfatter mest af alt elektronisk kommunikation, herunder mellem norske beboere. Systemet vil sandsynligvis blive sat i fuld drift i løbet af året, når lovens sidste paragraf er vedtaget.”

I marts forventes det, at Stortinget vil beslutte, at politiets sikkerhedstjeneste (PST) vil overvåge og opbevare alt, hvad der foregår på det åbne internet i Norge.

“Fra nytår fik politiet lov til at indsamle 18 forskellige oplysninger om alle, der stiger på et fly til eller fra Norge. Oplysningerne kan opbevares i fem år.”

Alle udbydere af elektroniske kommunikationstjenester skal opbevare IP-adresser og abonnentdata i 12 måneder og stille disse til rådighed for politiet.

Den overordnede overvågning vil gøre det muligt at fange, indsamle og registrere det meste af de norske borgeres digitale liv. Muligheden for at opretholde et privatliv over for myndighederne bliver fuldstændig illusorisk. – Direktør Line Coll i det norske datatilsyn

Indførelsen af den totale overvågningsstat sikres af den store koalition i norsk politik, De Konservative og Arbeiderpartiet, med Centerpartiet på slæb.
Fremskridtspartiet og Venstre mener, at “der er en grundlæggende logisk fejl i, at vi som samfund får mere tryghed ved at give afkald på helt basale individuelle frihedsrettigheder.”
Rødt og SV er imod lovforslaget, men vi kan ikke se, at det har udløst nogen større ekstern involvering fra partiernes side.
Det var således Tinius Fonden, der skulle gå forrest i kampen mod det samlede overvågningssamfund.

Kilder:
Norge sagsøges:
https://steigan.no/2023/03/saksoker-norge-for-masseovervaking-handler-om-ytringsfrihet-og-personvern/
Overvågning af nordmænd:
https://steigan.no/2023/03/total-overvaking-av-nordmenn-i-lopet-av-2023/
Læs mere her:
Truslerne mod vores privatliv:
https://nejtil5g.dk/truslerne-mod-vores-privatliv/
Big Brother holder øje med dig:
https://nejtil5g.dk/big-brother-holder-oeje-med-dig/


Forskerne har udviklet skræmmende metoder, hvor Wi-Fi bruges til i detaljer at ‘se’ mennesker gennem vægge

Forskere ved Carnegie Mellon University har udviklet en metode til at detektere den tredimensionelle form og bevægelser af menneskekroppe i et rum, udelukkende ved hjælp af Wi-Fi-routere.

DensePose
Det er muliggjort vha. DensePose, et system til at kortlægge alle pixels på overfladen af en menneskelig krop i et foto. DensePose er udviklet af London-baserede forskere og Facebooks AI-forskere. Ud fra det udviklede de ifølge et uploaded preprint-papir offentliggjort på arXiv et dybt neuralt netværk, der kortlægger Wi-Fi-signalers fase og amplitude sendt og modtaget af routere til koordinater på menneskelige kroppe.

Forskningen har stået på i årevis
Forskere har arbejdet på at “se” mennesker uden at bruge kameraer eller kostbart LiDAR-hardware i årevis. I 2013 fandt et team af forskere ved MIT en måde at bruge mobiltelefonsignaler til at se gennem vægge. I 2018 brugte et andet MIT-hold Wi-Fi til at opdage folk i et andet rum og oversætte deres bevægelser til stokkefigurer.
Ifølge Carnegie Mellon-forskerne kan Wi-Fi-signaler “tjene som en allestedsnærværende erstatning” for normale RGB-kameraer, når det kommer til at “sanse” mennesker i et rum. Ved at bruge Wi-Fi, overvindes forhindringer som dårlig belysning og okklusion, som almindelige kameralinser står over for.

Overvågning som et fremskridt!?!
Interessant nok taler forskerne om et fremskridt inden for privatlivsrettigheder: “Desuden beskytter de enkeltpersoners privatliv, og det nødvendige udstyr kan købes til en rimelig pris,” skriver de.
“Faktisk har de fleste husstande i udviklede lande allerede Wi-Fi derhjemme, og denne teknologi kan skaleres til at overvåge ældre menneskers velbefindende eller blot identificere mistænkelig adfærd derhjemme.”

De nævner ikke, hvad “mistænkelig adfærd” kan omfatte, hvis denne teknologi nogensinde rammer det almindelige marked. Men i betragtning af, at virksomheder som Amazon forsøger at placere Ring-kameradroner i vores huse, er det let at forestille sig, hvor udbredt Wi-Fi-aktiveret menneskelig detektion kan være en kraft for det gode – eller måske blot endnu en udnyttelse af vores privatliv.

Kilder:
https://www.vice.com/en/article/y3p7xj/scientists-are-getting-eerily-good-at-using-wifi-to-see-people-through-walls-in-detail


Vil du have mindre overvågning af dine aktiviteter, har DR samlet de bedste råd til både den forsigtige forbruger og til hardcore datakrigeren

Dataetisk Råd har fået analysebureauet Analyse & Tal til at endevende otte danskeres digitale liv. Analysen kortlægger, hvor meget de data, som vi alle afleverer, når vi færdes online, “sladrer” om vores liv.

Hvad kan du gøre for at begrænse dine data?

Men hvad kan du gøre, når du vil begrænse den mængde data, du efterlader efter en tur på nettet? Data, der kan blive solgt videre eller i værste fald ende i hænderne på en hacker, der vil misbruge den. DR’s Tech-korrespondent Henrik Moltke giver i artiklen gode råd.

Den forsigtige
Under dine privatlivsindstillinger kan du finde en såkaldt aktivitetslog på for eksempel Facebook og Google.
Her kan man kan se, hvad man har liket, og hvilke data de har på dig. Her kan man gå ind og rydde op i det. Det tager lidt tid, men det er en utroligt god investering, fortæller Henrik Moltke.
Man skal også tjekke sine lokationstjenester. Er det virkelig nødvendigt, at en app har adgang til ens lokation. Behøver din lommelygte-app for eksempel det?
Nogle apps beder også om lov til at spore din data på tværs af flere apps. Facebook kan for eksempel modtager data om, hvad du har købt i tredjeparts webshop.
På din telefon kan du gøre det til en standardindstilling, at du aldrig vil tillade sporing på tværs af apps.

Den vagtsomme
Er du klar til at ofre lidt funktionalitet og ”nemhed” i hverdagen? Så tænk over, hvor meget data du har behov for at afgive via Facebook og Instagram – særligt til virksomheder. Lad være med at like ting. At tagge din lokalitet er f.eks. unødvendigt.
Din færden på de sociale medier er nemlig guf for en række virksomheder.
Facebook og Meta (der ejer Facebook, Instagram, WhatsApp, red.) er nogle af de største, fordi de har en infrastruktur, der tracker, hvad du laver på andre websites. Det er derfor, at du tit vil se reklamer på en helt tredje hjemmeside, fordi du har interageret med noget på Facebook.

Derudover kan du også begrænse delingen af data ved at tænke over, hvilken browser som for eksempel Google Chrome, Safari eller Firefox du bruger og er logget ind på.
Du kan bruge de forskellige browsere til forskellige formål.

Datakrigeren
Det bedste råd, som Henrik Moltke kommer med er såre simpelt. Men nok alligevel noget, som de fleste af os vil tænke lidt over, inden vi fører det ud i livet.
“Slet sociale medier. Det er mere, end jeg selv har kunnet, men jeg holder det til et absolut minimum. Det er en stor klump, man kan skære væk der,” siger han.
Henrik Moltke foreslår samtidig, at du anskaffer dig en VPN, et virtuelt privat netværk.
Med det bevæger din færden på nettet sig gennem en VPN-server, og dine data bliver samtidig krypteret. Det kan sammenlignes lidt med, at du sender et brev til en fremmeds adresse, hvorefter den så sender det videre til vedkommende, der egentlig skal have brevet.
Du kan også bruge en tjeneste, der sørger for, at din primære e-mail ikke bliver spredt på nettet og kobles sammen med dine forbrugsmønstre.
Brug f.eks. Hide My Email (en funktion på Apples enheder), der kan sørge for, at du ikke afgiver din e-mail på nettet. Når du f.eks. skriver dig op til noget, så sender den e-mailen til en midlertidig, kunstig e-mailadresse, der så sender den videre til dig.
Dermed har du ikke et spor af data, der er knyttet sammen med din e-mail.
Er man helt hardcore, kan man vælge at benytte TOR-browseren, der gør det stort set umuligt at følge din færden på nettet.
TOR-browseren anonymiserer dig ved at omdirigere din besøgshistorik på en måde, der gør den næsten umulig at spore. Derfor bliver browseren også ofte brugt af kriminelle.

Læs den fulde artikel her med en lidt grundigere vejledning:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsigtig-forbruger-eller-fuldblods-datakriger-saadan-faar-du-internettet-til-vide


Sådan får du øje på en cyberbot

Du ved måske intet om det, men din telefon – eller din bærbare computer eller tablet – kan blive overtaget af en anden, der har fundet vej ind gennem en bagdør. De kan have inficeret din enhed med malware for at gøre den til en “bot” eller en “zombie” og bruge den – måske sammen med hundredvis af andre uvidende ofres telefoner eller PC – til at starte et cyberangreb.

Bot er en forkortelse for robot. Men cyberbots ligner ikke robotterne i science fiction som R2-D2. De er softwareapplikationer, der udfører gentagne opgaver, som de er programmeret til at udføre. De bliver kun ondsindede, når en menneskelig operatør (en “botmaster”) bruger den til at inficere andre enheder.

Læs hele den oversatte artikel samt få tips til hvordan du kan sikre dig:
https://nejtil5g.dk/saadan-faar-du-oeje-paa-en-cyberbot-fem-tips-til-at-holde-din-enhed-sikker/


Din mobiltelefon er en spion

Sporing og overvågning er ikke længere noget, der hører de gamle spionagefilm til – den lille sorte boks, som skjules under en bil, eller en agent, der spionerer fra taget på den anden side af gaden.

Vi afgiver i dag helt frivilligt mængder af informationer, som ville forbløffe tidligere tiders hemmelige agenter. Her taler vi om den allestedsnærværende enhed, som du sjældent forlader hjemmet uden – nemlig din mobiltelefon – den elektroniske gadget, som konstant giver digitale placeringsdata om dine daglige bevægelser og rejser.

Afhængighed af mobilen contra vores privatliv
Mobiltelefonen er i dag en sporingsenhed, der logger alle oplysninger om vores placeringer og bevægelser i løbet af dagen og rapporterer disse oplysninger til tredje parter. Mange af os ved det godt, men vi har byttet tabet af vores privatliv ud med vores stadigt stigende afhængighed af de mobile enheder.

Læs hele artiklen, der fortæller, hvordan The Times via et tilfældigt stikprøvedatasæt fik over 50 milliarder placeringspings, fra årene 2016 og 2017 fra over 12 millioner mennesker i Washington, New York, San Francisco, Los Angeles og andre større byer i USA:
https://nejtil5g.dk/din-mobiltelefon-er-en-spion/


Forskning

Topforskere finder ‘væsentlige videnskabelige beviser’ på, at RF-stråling forårsager kræft

Baseret på resultaterne af deres skelsættende gennemgang af den nyeste videnskab opfordrer fire af verdens førende eksperter inden for miljøsundhed til forebyggelse og forsigtighed, når det kommer til offentlig eksponering for radiofrekvent stråling.

Forskerne – Devra Davis, Paul Ben Ishai, Hugh Taylor og Linda Birnbaum, den tidligere direktør for US National Toxicology Program (NTP) – offentliggjorde i februar 2023 et review af de seneste undersøgelser af virkningerne af elektromagnetisk stråling (EMR) og RF-stråling på forskellige livsformer og mennesker samt de epidemiologiske beviser for kræft på grund af RF-stråling fra mobiltelefonbrug.

Forfatterne konkluderer, at der er “betydelige videnskabelige beviser” for, at “RF-stråling forårsager kræft, endokrinologiske, neurologiske og andre negative helbredseffekter” – og at US Federal Communications Commission (FCC) ikke har beskyttet folkesundheden.

De beskylder FCC for at ignorere “forsigtighedsprincippet“, der almindeligvis anvendes i toksikologi, men også Bradford Hill-kriterierne, et sæt principper, der almindeligvis anvendes i epidemiologi til etablering af et årsagsforhold, når det handler om at evaluere risikoen ved RF-stråling.

“Dette dokument er en klar opfordring til forebyggelse og forsigtighed,” siger Devra Davis, Ph.d. MPH, toksikolog og epidemiolog samt medforfatter til dokumentet.
Læs artiklen fra The Defender samt det oversatte review:
https://nejtil5g.dk/topforskere-finder-vaesentlige-videnskabelige-beviser-paa-at-rf-straaling-foraarsager-kraeft/


Den nye “bibel” om de biologiske virkninger af de elektromagnetiske stråler

I januar i år blev der udgivet en lærebog, som Einar Flydal mener bliver de professionelles nye “Bibel” inden for beskyttelse mod sundheds- og miljøskader fra de elektromagnetiske stråler. Under alle omstændigheder fortjener bogen at få den rolle.

Bogen er på 544 sider og har nu fulgt ham morgen, middag og aften i to-tre uger, skriver Einar Flydal. Han opsummerer i sit blogindlæg, hvad bogen handler om. At gå i detaljer er for de professionelle.

Læs anmeldelsen her:
https://nejtil5g.dk/den-nye-bibel-om-de-biologiske-virkninger-af-de-elektromagnetiske-straaler/


Joel Moskowitz: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter

Nye dokumenter pr. 2. februar 2023.
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.

Oversigten her med oversatte resumerer går tilbage til den 6. april 2021.

For at se eller downloade hele det mere end 1355-siders dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

VIGTIGT
Det er vigtig at være bevidst om, at dokumenterne indeholder både uafhængig forskning samt industri støttet forskning samt forskning udført af forskere, der er en del af ICNIRP konceptet. Ved nogle af dokumenterne kommer Joel M. Moskowitz med kommentarer desangående men ikke ved alle.

Se oversigten her:
https://nejtil5g.dk/joel-m-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/


Sundhedsrisici

Europeans for Safe Connections er dybt bekymrede over de sundhedsfarer, som de elektromagnetiske felter forårsager i den brede offentlighed og især på børn.

Gennem det europæiske borger initiativ “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected“ har gruppen opfordret EU til at erstatte de trådløse forbindelser med kabler i børnehaver, skoler, hospitaler, plejehjem og alle offentlige bygninger.

Gruppen har ligeledes opfordret EU til at oplyse offentligheden om de potentielle negative konsekvenser for sundheden, som er forbundet med trådløse forbindelser; samt hvordan man kan minimerer eksponeringen.

Vi ønsker alle en god fremtid for vores børn, vi ønsker at give dem den bedst mulige uddannelse, og vi ønsker, at de skal kunne bruge moderne værktøjer. Men hvad betyder det, set i lyset af de forskellige meninger om sikkerheden ved vores eksponerings niveauer for elektromagnetisk stråling?

Læs hele artiklen som bearbejdet fra et blog indlæg af Petra Bertová, som er en del af holdet bag det europæiske borger initiativ. Petra er fra Slovakiet og har tidligere arbejdet for en it-virksomhed samt i uddannelsessektoren.
https://nejtil5g.dk/boern-er-mere-saarbare-end-voksne/

Europeans for Safe Connections
Europeans for Safe Connections er en koalition af nationale og internationale organisationer, der er opmærksomme på de negative konsekvenser af de moderne kommunikationsteknologier. Gruppen understreger, at den ikke er imod teknologi, men at man går ind for sikker teknologi samt sikre forbindelser.


EHS fremkaldes under en provokationstest i et filmstudie

Michael Jeppesen lavede for DR2 i 2016 en udsendelse i programserien “Mellem himmel og jord”. I udsendelsen undersøger han bl.a. om elektro-hypersensitivitet (EHS) kan fremkaldes under en provokationstest i et filmstudie.

Se klippet her:
https://youtu.be/_xeWmi9M1_M

Programmet blev grundet en enkel klager bortcensureret ca. 6 mdr. efter den blev vist bl.a. med begrundelsen om sammenblanding af fakta formidling og et livsstilsprogram. Klager fremførte endvidere at programmet ikke inddrager velkendte facts omkring stråling.

Ikke desto mindre bliver Sundhedsstyrelsen hørt i programmet. Sundhedsstyrelsen og klager tager udgangspunkt i, at der kun findes en type forskning, der kan belyse risikoen omkring stråling – i dag den “korrekte” og ønskede holdning.

Det er den tilgang Sundhedsstyrelsens daværende og eneste rådgiver – Christoffer Johansen – ligeledes giver udtryk for. Det drejer sig primært om at det kun er varmeudviklingen fra strålingen, der kan påføre os skader. Heroverfor står den biologiske tilgang, der bl.a. påviser strålebølgernes påvirkning på celleniveau.
Mere info her: http://forskning.dk/traadloese-samfund-skaber-stress/

Et påfaldende sammenfald er, at den 14. okt. 2016 opfordrer EU 5G udrullet med lynets hast.
Se her:
Meddelelse fra kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det europæiske økonomiske og sociale udvalg og Regionsudvalget.
Klagen blev imødekommet 23. nov. 2016.

Hele begrundelsen findes her:
https://www.dr.dk/etik-og-rettelser/brugernes-redaktoer/ankesagsindeks/fairness-og-upartiskhed/jeppesen-program-om

Siden okt. 2016 har ingen statsstøttede medier mig bekendt udtrykt kritik endsige bekymring for den stigende elektrosmog eller af 5G komplekset.

Hele udsendelsen på DR2 finder du her:
https://vimeo.com/238730513

Se mere her:
https://nejtil5g.dk/er-elektro-sensitivitet-blot-indbildning/


Lysbilledserie på msn.com: Din Smartphone kan dræbe dig – bogstaveligt talt

Hvem havde da lige set, at disse advarsler ville dukke op på msn.com. Jeg havde i hvert fald ikke.

Teknologiske fremskridt

At betale regninger, arrangere middag med dine venner eller finde kærligheden – alt det er kun et klik væk.
Teknologiske fremskridt har gjort livet lettere, og smartphones er et perfekt eksempel på dette. I dag kan vi udføre mange opgaver virtuelt, og som et resultat er vi blevet mere og mere afhængige af vores telefoner. Ikke alene stoler vi på, at de holder os ajour med, hvad der foregår rundt om i verden og kommunikerer med mennesker, men mange af os har også udviklet et menneskelignende bånd med telefonen.

Bagsiden, der kan dræbe
Med en så positiv indvirkning i vores liv er det let at overse de skadelige virkninger af for meget smartphone-brug. Fra at blive udsat for stråling og bakterier til virkningerne på vores mentale sundhed kan for meget brug af mobiltelefoner og smartphones faktisk føre til alvorlige helbredsproblemer.
Klik gennem galleriet og se, om du har oplevet nogen af symptomerne. Den er god nok Den lille lysbilledserie florere på den norske udgave af msn.com.

Det er en gennemgang af mange af de sundhedsrisici, der er forbundet med vore mobilefoner og det er uden forbehold.
Her henvises til kræftrisiko, risiko for for højt blodtryk, mangel på koncentration , stress , nomofobi (afhængighed), FOMO (“fear of missing out”), høretab, søvnløshed, bakteriespredning,

Kan da kun anbefale Sundhedsstyrelsen i at se med

Er der ved at ske en holdningsændring derude? Vil den komme på andre sprog?

Det er en lysbildeserie, så klik blot videre fra billede til billede:
https://www.msn.com/nb-no/nyheter/other/smarttelefonen-din-kan-ta-livet-av-deg-bokstavelig-talt/ss-AA18T1DS#image=2


Tror du, at den trådløse teknologi er sikker? Læs advarslerne, der er skrevet med småt

Mobiltelefoner, trådløse enheder og Wi-Fi legetøj har instruktioner, der advarer brugerne mod at holde enhederne ind til kroppen.

Environmental Health Trust har samlet et udvalg med eksponeringsadvarsler for radiofrekvent stråling (RF)

Oversigten omfatter de bedst sælgende trådløse telefoner, mobiltelefonteknologi (Apple Airpods, Fitbit, GoPro og Apple Airtag) og 19 legetøj inklusive Wi-fi Barbie og Wi-fi Barbie Dreamhouse. Webstedet indeholder også tv, “Smart Home Tech”, bærbare computere og printere, spil, ure og teknologi, der bruges til og omkring spædbørn.

Alle produkterne angiver, at de udsender RF-stråling, og de fleste anbefaler en afstand på 5 til 15 mm for mobiltelefoner og omkring 20 cm til bærbare PC’er, printere, routere og smarte højttalere.

Forældede sikkerhedsgrænser
“De fleste mennesker er ikke opmærksomme på disse instruktioner. Endnu vigtigere er det, at trådløse sikkerhedsgrænser nu er 25 år gamle. Så vi anbefaler at holde endnu mere afstand end producentens anvisninger. Det er bedst at vælge enheder uden RF-emissioner,” udtaler Devra Davis, Ph.D., præsident for EHT og en epidemiolog og toksikolog, der har præsenteret resultater for kongressen om farerne ved den trådløse stråling. Davis var også medvirkende til at få rygning forbudt fra fly, og hun var en del af et Nobels fredsprishold om klimaændringer. Davis fortsætter, “den trådløse industri vil fortælle dig, at der ikke er nogen risiko ved det trådløs, men det er ikke, hvad de mange peer-reviewed videnskabelige undersøgelser eller den voksende gruppe af eksperter vil fortælle dig. Det der er skrevet med småt på den trådløse teknologi advarer tydeligt brugerne om at holde enhederne væk fra direkte kropskontakt. (1)

Forbrugerne advares om at holde enheden væk fra kroppen, men når vi observerer hvordan folk bærer deres telefoner – de er typisk gemt i en lomme (tæt på kroppen); i et armbånd (kropskontakt), og nogle mennesker taler i telefonen helt op til hoved og øre – alle måder som er i farlig nærhed med den radiofrekventestråling.

Se oversigten her og klik ind på det enkelte emne:
https://nejtil5g.dk/tror-du-at-den-traadloese-teknologi-er-sikker-laes-advarslerne-der-er-skrevet-med-smaat/

Kilde:

1) https://ehtrust.org/think-wireless-technology-is-safe-read-the-fine-print-warnings/
Læs mere her:
Alt hvad du bør vide:
https://nejtil5g.dk/hvad-du-skal-vide-om-straaling-fra-din-mobiltelefon/
Fortællingen om grænseværdierne:
https://nejtil5g.dk/den-soergelige-historie-om-eksponering-for-mobilstraaling-hvordan-kom-vi-hertil/
Phonegate:
https://nejtil5g.dk/phonegate/


Statslige myndigheder og deres anbefalinger vedr. mobiltelefoni

Mere end 20 lande og andre statslige myndigheder har officiel rådgivning om mobiltelefoner med anbefalinger til at minimere strålingen til hjernen fra mobiltelefonering, især med henblik på børn.
En stadig voksende mængde af forskning dokumenterer, at mobiltelefoni og trådløs stråling – selv ved meget lave niveauer – kan skade vores helbred på en række forskellige måder. Der er ingen tvivl om, at der er skadelige biologiske virkninger, hvilket er dokumenteret af den videnskabelige forskning.

I 2011 klassificerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mobiltelefonstråling som en klasse 2 B “muligvis kræftfremkaldende for mennesker” – i samme kategori som bly, motorudstødning, DDT og jetbrændstof. Beviserne er øget siden da.
Flere publikationer fremhæver, at den nuværende mængde beviser er steget betydeligt, og at stråling fra mobiltelefoner bør placeres i gruppe 1, som humant kræftfremkaldende (Miller et al 2018, Peleg et al 2018 Carlberg og Hardell 2017, Belpomme et al 2018, )
En Yale-undersøgelse finansieret af American Cancer Society fandt forhøjet risiko for kræft i skjoldbruskkirtlen hos tunge mobiltelefonbrugere med specifik genetisk modtagelighed (Luo et al. 2020).

Klik ind på de enkelte kort udarbejdet af Environmental Health Trust for at se de enkelte landes anbefalinger:
https://ehtrust.org/government-recommendations-on-cell-phone-radiation/

Læs mere her:
Fortællingen om grænseværdierne:
https://nejtil5g.dk/den-soergelige-historie-om-eksponering-for-mobilstraaling-hvordan-kom-vi-hertil/
Phonegate:
https://nejtil5g.dk/phonegate/
Beskyt dig mod stråling:
https://nejtil5g.dk/selvhjaelp-mod-straaling/


Mobilen er en stor udfordring for mennesker med ADHD

De seneste to årtier, hvor samfundet har bevæget sig hastigt mod et højhastighedssamfund, har medført, at mange flere voksne med en uopdaget ADHD får problemer i dagligdagen, ifølge Pelle Lau Ishøy, klinisk lektor, ph.d. og overlæge ved Team for ADHD og Autisme, psykoterapeutisk ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup.

Kraftig stigning i henvendelser
”Vi har – ligesom i primærsektoren – set en markant stigning i henvisningerne siden 2011, hvor vores ambulatorium blev startet op. Vi er gået fra 200 årlige henvisninger til at være sat til ca. 1.500 patienter i 2023. Altså i voksenpopulationen, hvilket dog også dækker autisme,” siger Pelle Lau Ishøy.
Medarbejderstaben er gået fra 5 til omkring 40 medarbejdere i samme periode.
”Denne stigning skyldes helt klart også en voksende årvågenhed og opmærksomhed på, at en del patienter, der frekventerer det psykiatriske behandlingssystem, kan have uopdagede problematikker – som f.eks. autisme og/eller ADHD.”

Højhastighedssamfundet rammer
At samfundet i dag er drevet af hurtige informationer og beslutninger samt mange og høje krav til især unge mennesker, er en motor i den udvikling, lyder analysen.
”Man skal kunne mange ting på kort tid. De unge skal følge med i alt fra skole til sport og mode. Det afspejler sig også i voksenbefolkningen. Den hastighed i samfundet giver en øget sårbarhed i forhold til de mennesker, der er i det hyperkinetiske spektrum – altså ADHD og ADD,” siger Pelle Lau Ishøy.
Overlægen mener også, at de seneste år med først COVID-19 og nu krig i Ukraine vil kunne påvirke mange mennesker yderligere.
”De personer med ADHD, der har været maskerede eller velkompenserede, vil nu i højere grad blive synlige. Det er lidt et tvedelt sværd – har du ADHD, kan du godt lide, at tingene går hurtigt og er lidt hektiske. Du har svært ved at leve i en verden med langsom puls i en ’stimuli-fattig’ hverdag. Men hastigheden kan også blive for meget,” forklarer Pelle Lau Ishøy.

Mobilen udgør en stor risiko
Problemfeltet for mennesker med ADHD drejer sig ikke mindst om de mange lokkende apps på mobilen, mener overlægen.
”Smartphonen er klart en udfordring for mange, og det er en endnu større udfordring for ADHD-hjernen at regulere tidsforbruget. ADHD-hjernens neurobiologi giver en sårbarhed ift. ’addiktioner’, og man bliver derfor let afhængig af en aktivitet og får misbrugslignede adfærd i en aktivitet. Det er også relativt legitimt at sidde med en telefon og lave alt muligt. Og man kan gøre det overalt. Det kan helt klart tage overhånd, og vi hører ofte om overdrevet tidsforbrug, hvor personen kan være nærmest troldbundet af sin telefon fra morgen til aften og nat,” siger han.

En ny normalitet
Pelle Lau Ishøy foreslår, at vi med fordel kan udfordre eksisterende dogmer.
”For mig at se skal vi udfordre vores egen forståelse af normalitet, da ADHD er en hjernevarians. Det skal forstås som et mangfoldigt spektrum, der deler træk/symptomer med normaliteten,” siger han og uddyber:
”Når rammerne i samfundet ændres, vil det påvirke alle mennesker i forskellig grad. Min fortolkning er, at den udvikling – og interesse – er betinget af, at mange personer med ADHD ofte er sårbare, når den fundamentale struktur forsvinder. Det betyder, at personer i det hyperkinetiske spektrum ofte vil reagere mere negativt på f.eks. nedlukning af samfundet. Og de vil i højere grad blive udfordret qua en utilstrækkelig evne til at selvregulere og derved blive funktions- og trivselsramte.”
Team for ADHD og Autisme, psykoterapeutisk ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup får henvist patienter dels via egen læge, dels via praktiserende psykiater eller fra andre psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Man dækker således hele Region Hovedstaden på voksenområdet ift. udredning og behandling af ADHD og autisme.

Hele artiklen finder du her:
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/sygdom/7444-overlaege-mobilen-er-en-stor-udfordring-for-mennesker-med-adhd.html


Videoer om stråling

‘Radiation in our living environment’: Introduktion til en serie på 8 interessante episoder.

Vi lever i en verden fuld af stråling. Og mere og mere kommer til: 3G, Wi-Fi, DECT, 4G, Smart Meters, Smart Cities, 5G,… Det kan ikke fortsætte. Vi ved, at trådløs teknologi er praktisk og nyttig.

Men er det nu også sikkert ?
Det hævder regeringen og industrien. Alligevel peger tusindvis af videnskabelige undersøgelser på skade. Alvorlig skade. Også inden for den nuværende standard.

I de i alt 8 afsnit produceret af Save Belgium (https://savebelgium.be). får du fortalt alt, hvad du behøve at vide. Klart og forståeligt så du ved, hvad det handler om. Med viden og fakta kan du beslutte, hvad du skal gøre.

De små korte videoer på engelsk varer fra ca. 4 til ca. 8 min. Du kan sætter undertekster til.
Introduktion: Er der grund til bekymring?
https://youtu.be/skrOBMSgibE
Find de øvrige film her (lægges op løbende):
Stråling i vores omgivelser. 8 videoer fra Save Belgium – nejtil5g.dk


Retsopgør

Los Angeles County sagsøges: Den hurtige spredning af mobilmaster overtræder borgernes fundamentale rettigheder

Målet med retssagen, som er indgivet til Los Angeles County Superior Court, er at omstøde et ændringsforslag, der giver mulighed for hurtig spredning af trådløs infrastruktur uden behørig proces og uden beboernes ret til at appellere. Påstanden er bl.a. at ændringerne overtræder California Environmental Quality Act (CEQA).
Retssagen hævder endvidere, at forordningerne rejser forfatningsmæssige bekymringer om retfærdig proces i forhold til trådløse projekter, som direkte påvirker de lokale beboere, der vil lide betydelige tab af både personlige og ejendomsrettigheder uden mulighed for at anke.

“Forordningen er målrettet designet til at skabe et baglokale, der automatisk sætte godkendelsesstempler for mobilmaster, og som udelukker offentligheden og endda de nærliggende beboere, der vil blive direkte berørt og forurettet,” sagde W. Scott McCollough, advokat for sagsøgerne.
“Bekendtgørelsen – og de individuelle tilladelsesbeslutninger – vil fuldstændig ignorerer miljø- og andre virkninger på mennesker. Det vil forværre, ikke løse, den digitale kløft.”

Sagsøgerne anmodede retten om midlertidigt ophold og tilhold og foreløbigt forbud, indtil retssagen er afgjort.
Klagen peger på adskillige eksempler på, hvad sagsøgere hævder, overtræder CEQA, Californiens forfatning og Los Angeles County Board of Supervisors egen regel.

Ifølge klagen:
“Bekendtgørelsen skaber rammerne for at tillade tusindvis af trådløse faciliteter i hele … Amtet. Tilsynsrådet har målrettet og ulovligt gjort sig blinde for de betydelige og negative konsekvenser for lokalsamfundet og miljøet, der vil opstå som en direkte følge af dette projekt.
“Et trådløst projekt kan ofte gøre lokale beboere så syge, at det konstruktivt udsætter hele familier, der ikke længere kan tolerere kontinuerlig eksponering for ikke-ioniserende stråling udsendt fra små celler og makrocelletårne. Denne situation er særlig tragisk for fattige familier og minoritetsfamilier, der desperat holder fast i billige boliger og mangler økonomiske midler til at flygte.
“Grundlæggende retfærdighed kræver, at disse familier … gives passende forudgående varsel og en retfærdig høring, før deres stemmer bringes til tavshed, deres ejendom tages eller devalueres, eller deres liv bringes i fare.”
Klagen hævder, at trådløse faciliteter “vil bringe luft, vand, flora, fauna og genstande af historisk eller æstetisk betydning i fare”, og at faciliteterne “ikke er designet til at modstå jordskælv eller oversvømmelser og vil skabe nye risici for brand.”
Koalitionen, som anlægger retssagen, omfatter Fiber First LA, Mothers of East LA, Boyle Heights Community Partners, United Keetoowah Band of Cherokee Indians og Union Binacional de Organizaciones de Trabajadores Mexicanos Ex Braceros 1942-1964.
“Borgernes ret til at have en stemme i vigtige beslutninger om deres helbred, deres sikkerhed og deres fremtid er grundlæggende for det amerikanske demokrati,” sagde Brenda Martinez, stiftende medlem af Fiber First LA.
“L.A.’s tilsynsråd har klart sat de gigantiske teleselskabers interesser over interesserne hos de mennesker, de skal repræsentere. Der er ingen anden grund til at fratage folk i vores samfund retten til at blive hørt.” 

Hvornår mon den danske befolkning indser alvoren i den hovedløse opsætning af mobilmaster i Danmark

Oven stående er lånt fra The Defender den 8. marts 2023. https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-lawsuit-los-angeles-wireless-towers/


Trådløse Gadgets

Undersøgelse hejser det røde flag: Gadgets forstyrrer implanterbare hjerteelektroniske enheder

I vores højteknologiske æra har bærbare fitness-gadgets som Smart Watches vist sig at være en uvurderlig ledsager for mange sundhedsbevidste mennesker. Men en ny undersøgelse fra University of Utah viser dog, at for en gruppe mennesker kan nogle af disse elektroniske fitness-gadgets muligvis være risikable for deres helbred – endda potentielt dødelige.

De såkaldte smarte vægte, smarte ure og smarte ringe med bioimpedanssensorteknologi har potentialet til at forstyrre den korrekte funktion af implanterbare elektroniske enheder. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den 22. februar 2022.


Undersøgelsen
Undersøgelsen viser, at bærbare enheder som Samsung Galaxy Smart Watcht 4, Fitbit Smart Scales (en smart vægt, der viser vægt og synkroniserer den til en Fitbit-app, hvor man kan se BMI ændringer over tid m.m.) eller Moodmetric-Smart Rings (til stress håndtering) blandt andet har en sensorteknologi, kan forstyrre de elektroniske implantater (CIED’er) såsom pacemakere, implanterbare cardioverter defibrillatorer (ICD’er) og hjerte-resynkroniseringsterapi (CRT) enheder.

Læs hele pressemeddelelsen her:
https://nejtil5g.dk/gadgets-forstyrrer-implanterbare-hjerteelektroniske-enheder/


Enkeltpersoner

FN-medarbejder Claire Edwards taler ud! 5G er krig mod menneskeheden

Claire Edwards har arbejdet i 19 år i FN i Østrig som ansvarlig for narkotika og kriminalitet, antiterrorisme og har især arbejdet med rumdokumenter samt ‘fredelig brug af det ydre rum’ … som har et juridisk underudvalg og en videnskabelig og teknisk underkomité. Som et resultat heraf har hun en meget god forståelse af Space Law og andre problematikker vedr. rummet.

Det, der gav hende en dybere forståelse af 5G og dets effekt på menneskers sundhed, var, at FN i december 2015 langs alle lofterne installerede såkaldte ‘public access points’ i FN’s internationale center i Wien i Østrig.

Eksponering ‘uden for skalaen’
Claire Edwards besluttede at tage sin måler til måling af elektromagnetiske felter – og lave nogle ‘aflæsninger’ i hele området. Hun besøgte konference områderne, hvor de havde disse ‘public access’ områder, der var til mobiltelefoner og også med wi-fi adgang. I konference området er der meget højt til loftet – og her var strålingen ikke så slem, men i de smalle korridorer, hvor det meste af personalet arbejdede kunne hendes måler ikke måle eksponeringsniveauerne, da de lå uden for skalaen!
Hun kontaktede derfor alle myndigheder i Wien – også FN’s lægetjeneste i Wien – samt personaleforeningen og personalerepræsentanter.
Hun bad om at få det undersøgt nærmere, samt at få bygningsbiologier til at finde ud af, om niveauerne var sikre. Hun brugte to år på at få det igangsat, men resultatet var, at alle ignorerede hende.
Så snart teknologien var blevet implementeret, blev hun syg (overfølsomhed) – og var syg i 7 måneder med influenza og forkølelse uafbrudt. Siden fandt hun ud af, at influenzasymptomer er næsten identiske med dem man kan få af elektromagnetisk strålingsforgiftning.

Spørger FN’s generalsekretær om 5G
Claire Edwards begyndte at få helbredspåvirkninger. Men da ingen ville gøre noget ved det, besluttede hun sig for førtidspension, og først halvandet år senere, aflagde FN’s generalsekretær et besøg i Wien – hvor han talte til personalet Som tidligere FN-medarbejder kunne hun overvære hans foredrag.
Da ingen andre ville lytte henvendte hun sig i maj 2018 til FN’s generalsekretærAntónio Guterres, og fortalte ham, at det var ekstremt farligt, og at der skulle gøres noget ved det.
Hun var bekymret for de 4.000 FN-medarbejdere, der arbejdede på centret, og som blev eksponeret mindst 8 timer hver dag.
Reaktionen fra generalsekretæren var at lave en joke ud af dette. Hvilket Claire Edwards mente var særdeles upassende. Især da han var elektroingeniør og fysiker samt tidligere havde undervist i teleteknologi. Så af alle mennesker burde han have vide, hvad Claire talte om.

Også det øvrige personale blev påvirket
I mellemtiden har personalet i Wien været udsat for dette i 4 år, og hun har hørt om mennesker, der er kollapset og døde, mennesker, der har haft hjerteanfald, et særdeles stort antal tilfælde af brystkræft. Dette problem bliver dog ikke behandlet.

EMS Scientist Appeal og EU-5G Appeal
Efter at have henvendt sig til generalsekretæren skrev hun til EMS Scientist Appeal fra 2016 (https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal) samt EU-5G Appeal fra 2017 (https://www.5gappeal.eu/) og fortalte, at hun havde talt med FN’s generalsekretær om farerne ved 5G, så nu kunne han ikke sige, at han ikke vidste det – fordi hun lige havde fortalt ham det.
Som et resultat af det spurgte professor Lennart Hardell, en af personerne bag EU-5G-appellen, hende om at hjælpe dem med spørgsmålet om rummet.

Ingen forståelse for eller uddannelse i elektromagnetisk stråling
Det allestedsnærværende problem i dag, er, at medicinsk personale ikke får nogen uddannelse i forståelsen af de sundhedsmæssige konsekvenser og virkningerne af elektromagnetisk stråling.
Når lægepersonalet ikke ved noget – hvad sker der så når du møder op på et hospital og siger – læge jeg har alle disse næseblødninger – eller lige pludselig har jeg al hovedpine – Dr. jeg har noget med mit hjerte. Får jeg et hjerteanfald? Dr. Jeg kan ikke få vejret – jeg kan ikke trække vejret … jeg har smerter i hele min krop … osv. tinnitus – det er de almindelige første symptomer.
Hjerteproblemer? Så de sender dig til en hjertespecialist. Tinnitus – til en hørespecialist osv. – men de ved ikke, hvad der virkelig foregår. De ser det ikke som et “syndrom”, for lægerne får ingen undervisning i det.

Kilder:

Læs interviewet fra den 22. jan. 2020:
https://www.ourplanet.org/greenplanetfm/claire-edwards-what-is-the-real-5g-agenda-and-why-the-frantic-hurry-to-deploy-it
Se også her med diverse links:
https://www.takebackyourpower.net/un-staff-member-5g-is-war-on-humanity/

Videoen med spørgsmål til Antonio Guterres: https://youtu.be/WTKMpQrqfek

Læs også:
Wien er det nye Havana syndrom hot spot (web adressen er ikke tilladt på FB)
https://es-ireland.com/2021/07/25/vienna-is-the-new-havana-syndrome-hot-spot/
Det østrigske parlament beder om evaluering af 5G og sundhed – hold ikke vejret:
a) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/08/13/the-austrian-parliament-asks-for-evaluation-of-5g-and-health-do-not-hold-your-breath/
b) https://ehtrust.org/austrian-parliament-commissions-study-on-5g-health-effects/


Americans for Responsible Technology (ART) anerkender Dr. Devra Davis med ledelsespris

Americans for Responsible Technology annoncere me stor glæde at Dr. Devra Davis er modtager af organisationens Leadership Award som en anerkendelse af hendes liv dedikeret til videnskab, sundhed og offentlighedens bevidsthed om miljøgifte.

Dr. Davis var stiftende direktør for Center for Environmental Oncology og University of Pittsburgh Cancer Institute og stiftende direktør for bestyrelsen for miljøstudier og toksikologi i US National Research Council, National Academy of Sciences. Hun er grundlægger og præsident for Environmental Health Trust .
“Patti og jeg er glade for at give denne pris til vores mangeårige ven og kollega Devra Davis,” sagde Doug Wood, grundlægger og national direktør for ART. “Devra har vist verden, hvordan en videnskabsmand kan påvirke almindelige menneskers liv på ekstraordinære måder, og vi skylder hende alle en taknemmelighed.”
Dr. Devra Davis har været en utrættelig kriger for miljømæssige årsager, især dem, der påvirker menneskers sundhed,” sagde Dr. Hugh Taylor, professor i obstetrik, gynækologi og reproduktionsvidenskab og professor i molekylær-, celle- og udviklingsbiologi og chef for obstetrik og gynækologi på Yale-New Haven Hospital, “Verden er et mere sikkert sted i dag på grund af Devra’s offentlig støtte.”
”Godt lederskab udspringer af visioner og engagement. God ledelse kræver samarbejde og respekt. Dr. Davis har demonstreret disse kvaliteter i overflod i kampen for en mere ansvarlig teknologisk verden,” sagde Paul Ben Ishai, Institut for Fysik, Ariel University, Israel.
“Devra Davis er en naturkraft! Hun har øget bevidstheden, ikke kun i USA, men rundt om i verden om de potentielle risici ved radiofrekvensstråling,” sagde Linda Birnbaum, tidligere direktør for National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) og Nationalt toksikologisk program.
“Devra Davis har været en forkæmper for folkesundhed gennem sin omfattende videnskabelige karriere om årsager til miljøsygdomme,” sagde Ron Melnick, tidligere senior toksikolog i National Toxicology Program (NTP) ved National Institutes of Health. “Hendes vedvarende og hårdt tilkæmpede indsats for at reducere kræftrisici fra stråling fra trådløse enheder og for at sikre beskyttelse af børns sundhed er blot et eksempel på hendes dedikation til et sikkert miljø.”
“Dr. Davis har det unikke talent til at præsentere teknisk vanskelige emner på en klar og forståelig måde,” sagde Frank Clegg, præsident for Canadians for Safe Technology og tidligere præsident for Microsoft Canada. “Dette er en af ​​de mange grunde til, at hun er en så verdensomspændende kraft i bestræbelserne på at beskytte menneskeheden mod de skadelige virkninger af trådløs stråling.”

Americans for Responsible Technology (ART)
ART blev oprindeligt dannet for at give det voksende antal græsrodsorganisationer, der går ind for sikre teknologiske løsninger i deres lokalsamfund et tale rør i Washington DC. ART har gennemført hundredvis af ansigt-til-ansigt møder med lovgivere og personale, hvor som er blevet uddannet i spørgsmålet om trådløs stråling og dens indvirkning på menneskers sundhed.
I dag er ART involveret i retssager mod FDA for dets manglende etablering af videnskabeligt baserede sundhedsstandarder for eksponering for RF-stråling og lobbyer for ændringer i lovgivningen, der favoriserer implementering af trådløst bredbånd frem for kablet.
ART er et fælles projekt mellem Grassroots Environmental Education og Grassroots Communications Inc.

Lyt her til et interview med Devra Davis:
https://soundcloud.com/greenstreetradio/a-lifetime-of-protecting-public-health-with-dr-devra-davis
Kilde:
https://mailchi.mp/2640a2084cfd/art-leadership-award-to-dr-devra-davis-and-other-news?e=3161ed60b7


Tak for at du læser med.

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Februar 2023
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Hermed Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende februar måned. Vi bevæger os nu mod forårets lysere dage. Det tror jeg, vi alle har brug for i en på mange måder mørk tid. Trods mørket og vores utålmodighed er der dog åbninger og sprækker på vej. Blot ikke noget som når frem til de danske mainstreammedier. Se f.eks. på afsnittet om ‘5G modstand’ her i nyhedsbrevet.
Underskrift indsamlingen ifm. det fælles Europæiske Borger Initiativ blev ikke den store succes, som i hvert fald jeg havde håbet og troet på. Den manglende tillid til myndigheder, EU m.fl. ikke bare i Danmark, men i hele Europa har desværre stået i vejen for, at vi nåede op på den nødvendige 1 million underskrifter. Men skriv meget gerne under, hvis du endnu ikke har gjort det.
Til gengæld har hele processen både op til og gennem hele forløbet ført til nye samarbejdsrelationer på kryds og tværs og altså også til den nye NGO Europeans for Safe Connections (ESC), som blev præsenteret på konferencen den 7. februar i Bruxelles. Læs mere nedenfor.
Når vi er oppe mod store kræfter, er der også stor modstand og jo tættere man kommer mod et gennembrud jo større vil modstanden også være. Vi må tage tingene i den rækkefølge de kommer, lade være med at give op og finde de lyse punkter i mørket.


God læselyst
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening


EUROPEANS FOR SAFE CONNECTIONS:
Du kan stadig nå at underskrive det fælles Europæiske Borger Initiativ 👍
Underskriftsindsamlingen har sidste dag den 28. februar. Har du ikke skrevet under, så gør det nu og lige her:
👉 https://signstop5g.eu/da#sign

Europeans for Safe Connections

Den nye NGO Europeans for Safe Connections (ESC) som blev præsenteret på konferencen den 7. februar i Bruxelles er en koalition af nationale og internationale organisationer, der er arbejder for at gøre opmærksom på de negative konsekvenser af de moderne trådløse kommunikationsteknologier.

ESC’s medlemmer udarbejder forslag med henblik på at nå frem til sikrere anvendelser af trådløse telekommunikationsteknologier samt at begrænse den radiofrekvente mikrobølgeeksponering så meget det er muligt af hensyn til enkeltpersoner, samfundet, flora og fauna.


Mennesker, fauna og flora skades af stråling fra trådløse teknologier. De nuværende eksponeringsgrænser giver utilstrækkelig beskyttelse — især for sårbare mennesker (som børn, gravide, patienter, ældre), dyr, bestøvende insekter og planter.


Et groft skøn siger, at 25 millioner mennesker i Europa lider af elektrooverfølsomhed (EHS), en tilstand relateret til den nuværende elektrosmogeksponering. Med 5G og 6G i fremtiden vil mængden af tilsluttede elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere, og det samme vil strålingsniveauet. Derudover vil der opstå ikkebæredygtigt energiforbrug, skadelig minedrift og forurening, som vil bringe biodiversiteten og naturtyperne i fare.

Se mere her om konferencen og den nye organisation.


Indhold:
-EU
– Smart Meters
– Sundhedsrisici
– Mobilmaster
– 5G modstand
– SCHEER
– American Academy of Environmental Medicine (AAEM)
– Teleindustrien, ICNIRP m.m.
– 5G i rummet
– Smart Citys
– Chatbots


EU

Hurra: EU-Kommissionen vil redde verdens truede bier – 7 årsplanen, der skal redde insekterne

Hver tiende bi- og sommerfugleart er truet af udryddelse, og den udvikling skal vendes. Det mener EU-Kommissionen, som den 21. jan. 2023 fremlagde en syvårsplan, der skal komme problemet til livs.
Pesticider
Af planen fremgår det, at kommissionen ønsker at reducere brugen af pesticider, mens andre helt skal forbydes. Insekternes levesteder skal også forbedres i landbrugsområder og byer, og så skal overvågningen af insekter også øges. Forslaget fra Kommissionen skal godkendes af EU-Parlamentet og EU-rådet. Målet er at have vendt udviklingen i 2030. Det skriver DR:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/eu-kommissionen-vil-redde-verdens-truede-bier-afgoerende-udviklingen-bliver

Hvordan kan EU overse den hastigt stigende elektrosmog?
Den kraftige nedgang af bier og insekter startede ikke med brugen af insektpesticider. Fjernelsen af pesticider har ikke været ledsaget af den forventede stigning i f.eks. antallet af bier.

Bier er særlig følsomme overfor elektromagnetisk stråling.
Et tysk studie konkluderede i 2017, at insektmassen var faldet 75-82 pct. på 27 år i de 63 naturbeskyttede områder, hvor de havde målt.

Landbrug og klima kunne ikke forklare den drastiske nedgang.

Insektbestanden er derimod faldet i takt med den massive udbygning af mobilmaster. En udbygning der kun bliver ved og ved. Beviserne er klare 
Der er rigelige af beviser til at indikere, at vi sandsynligvis skader ikke-menneskelige arter på økosystem- og biosfæreniveauer på tværs af alle klassifikationer med de stigende baggrundsniveauer af menneskeskabte ikke-ioniserende elektromagnetiske felter (EMF) fra 0 Hz til 300 GHz.
De eksisterende grænseværdier, defineret af teleindustriens private NGO ICNIRP, gælder akut termisk opvarmning på mennesker og ikke for dyr og planter.
De langsigtede biologiske konsekvenser (herunder cancer) anerkendes tilfældigvis ikke. Det til trods for at elektromagnetisk stråling i 2011 blev erklæret mulig kræftfremkaldende for mennesker (ligesom PFAS blev i 2017)

Læs mere her om det fælles EUROPÆISKE BORGER INITIATIV: Stay Conneted but Protected‘s konkrete lovforslag til EU her:
https://nejtil5g.dk/elektromagnetisk-straaling-skadeligt-for-alt-liv/
Læs også et opkald til alle miljøforkæmpere:
https://nejtil5g.dk/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/


Smart Meters

6 myter om de intelligente målere – Smart Meters

Det europæiske borgerinitiativ “Stop 5G – Stay Connected but Protected” opfordrer til en effektiv beskyttelse af os alle mod stråling fra de intelligente målere, Smart Meters, som placeres i borgernes hjem.

Vi forstår offentlighedens bekymring over de sundhedsrisici, der er forbundet med de radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF), især da børn absorberer hidtil usete doser af RF EMF, hvilket bringer EU’s fremtidige sundhed i fare.

Europeans for Safe Connections er en koalition af nationale og internationale organisationer, der er opmærksomme på negative konsekvenser af teknologier, der transmitterer elektromagnetiske pulserende energifelter.

I Europeans for Safe Connections borgerforslag til EU, ECI, er der 23 forslag vedrørende RF EMF. Det er nemlig af afgørende betydning at beskytte menneskets biologiske integritet (forslag 9), at prioritere lavenergiløsninger (forslag 12) samt at beskytte borgerne mod it-kriminalitet (forslag 20).

De 6 myter om Smart Meters
Myte 1: Intelligente målere er helt sikre. Strålingen udgør ingen risiko til menneskelivet.
Myte 2: Trådløs transmission forekommer ikke ofte.
Myte 3: Smart Meters hjælper med at spare på energiomkostningerne. De hjælper kunder med at forstå, hvornår de bruger strøm, og hjælper dem med at planlægge besparelser. Designerne antog, at de fleste brugere derefter vil blive opfordret til at skifte deres brug til off-peak timer for at drage fordel af de billigere priser og derved reducere efterspørgslen i spidsbelastningsperioder.
Myte 4: Smarte målere hjælper planeten, og de er grønne. De hjælper med at reducere drivhusgasemissionerne, øge forbruget af vedvarende energi samt reducere energiforbruget.
Myte 5: Transmissionen er krypteret, så dine private data er sikker. Intelligente målere kan også hjælpe forbrugerne med at overvåge deres energiforbrug og tilbyde fjernstyring af apparater via en smartphone – Det er en fordel for dig.
Myte 6: Du vil drage fordel af Smart Meterens evne til at kommunikere med individuelle stik eller apparater i hjemmet – det ville også give forsyningsselskaber mulighed for at lukke for strømforsyningen til husholdninger til gengæld for billigere takster.

Industrien, der styrer politikken, fortsætter kynisk med at bruge greenwashing-taktik som en løftestang til at dreje samfundet ind i en tilstand af underforstået samtykke, som kan skabe dybe problemer for EU’s fremtidige sundhed og skabe en glidebane for menneskerettighederne, såfremt der intet bliver gjort.
Klik ind og få kendsgerningerne i den oversatte artikel:
https://nejtil5g.dk/6-myter-om-de-intelligente-maalere-smart-meters/


Sundhedsrisici

Har du også svært ved at sove?

På 10 år er antallet af voksne mellem 45 og 64 år, der bruger hjælpemidler for at kunne sove bedre, steget markant.
En ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 2011 var 8150 personer i alderen 45 til 64 år, der indløste en recept på sovepræparatet melatonin.
I 2021 var tallet vokset til 28.005 personer i samme aldersgruppe, skriver Berlingske, hvilket svarer til en stigning på 340 procent siden 2011.

Handlingsplanen
2011 var også det år, hvor elektromagnetisk stråling blev erklæret for mulig kræftfremkaldende for mennesker (ligesom PSAF) – kategori 2B. Handlingsplanen var på plads 4 år efter med indførelsen af 5G netværket samt opgradering af 4G – altså endnu mere elektrosmog.
Det minder lidt om et voldeligt ægteskab!!

Se f.eks. mere her:
Om søvnproblemer
Om mobilmaster


5G beskadiger nervecellerne i hjernen

Den første undersøgelse af virkningerne af 5G-lignende mobilstråling på dyr, observerede alvorlig skade på hjernen efter blot en måneds eksponering. Hos de udsatte dyr sås en øget forekomst af beskadigede nerveceller i den del af hjernen (hippocampus), der er vigtig for blandt andet hukommelse og indlæring. På sigt øger risikoen for demens risikoen.

I alt 28 rotter indgik i forsøgene. Halvdelen blev udsat for 5G-lignende stråling (3,5 GHz, GSM moduleret). Halvdelen var ueksponerede kontroller. Halvdelen af de udsatte og ueksponerede rotter havde diabetes, mens resten var raske. Forskerne ønskede at undersøge, om 5G især påvirker diabetes. De udsatte dyr blev udsat i to timer om dagen, 5 dage om ugen i en måned.

Konstaterede effekter
Nerveceller blev beskadiget i den del af hjernen, der er vigtig for blandt andet hukommelse og læring (hippocampus)
øget oxidativ stress i hjernen, (effekten var større i den eksponerede diabetesgruppe) øget risiko for demens, effekt på hormoner der styrer appetitten

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/foerste-dyreforsoeg-5g-beskadiger-nerveceller-i-hjernen/


Effekter af eksponering af radiofrekvent stråling relateret til cellulære processer og de frie radikaler

Dr. Henry Lai’s forskningsdokumentet udgivet den 4. febr. 2023 (1) indeholder abstracts for 290 undersøgelser offentliggjort siden 1997, som vurderede virkningerne af radiofrekvent stråling på frie radikaler-relaterede cellulære processer. Se side 164-187 i dokumentet for tabellen, der opsummerer nøgledetaljer om hver undersøgelse.

Resumé
Ud af de 290 undersøgelser, der er offentliggjort siden 1997, rapporterede 263 undersøgelser (91%) statistisk signifikante virkninger af radiofrekvent stråling på frie radikaler-relaterede cellulære processer; kun 27 undersøgelser (9%) fandt ingen signifikante effekter.
Ændring i cellulære frie radikalers status er en konsekvent effekt af radiofrekvent strålingseksponering.
Effekter kan forekomme ved lave specifikke absorptionsrater (SAR) eller effekttæthed af eksponering. Halvfjerds undersøgelser er mærket LI for lav intensitet (≤ 0,4 W/kg). Af de 70 lavintensitetseksponeringsundersøgelser rapporterede 68 undersøgelser (91%) signifikante effekter på frie radikaler-relaterede cellulære processer.
Effekter er blevet rapporteret ved forskellige frekvenser, eksponeringsvarighed og moduleringer og i forskellige biologiske systemer, cellelinjer og dyrearter. Disse data understøtter påstanden om, at “Radiofrekvensstråling påvirker cellulære frie radikaler.”
De fleste af undersøgelserne er undersøgelser af levende dyr (in vivo) med langtidseksponering, fx daglig eksponering op til flere måneder.
Nogle undersøgelser brugte mobiltelefoner eller RFR-emitterende enheder til eksponering (se tabel). SAR og karakteristika for RFR i disse undersøgelser er ikke veldefinerede. Disse undersøgelser bør dog ikke overses, fordi de repræsenterer virkelige eksponeringsscenarier. Bølgeformsmodulationer af RFR under brug af trådløs kommunikation spiller sandsynligvis en vigtig rolle i biologiske effekter, som ikke afsløres i undersøgelser, der brugte en simpel form for stråling (f.eks. kontinuerlig bølge eller GSM) og rumligt ensartede felter. Forskere inden for bioelektromagnetik burde indse, at det perfekte RFR-eksponeringssystem, der simulerer eksponeringer fra det virkelige liv, simpelthen ikke eksisterer.

Kilder:
1) Effects of Radio Frequency Radiation Exposure on Free Radical-Related Cellular Processes (290 studies), Dr. Henry Lai, professor emeritus, Department of Bioengineering, University of Washington, 4. februar 2023
https://bit.ly/RFR-oxidative-Lai-2023


Hvad du skal vide om stråling fra din mobiltelefon

ProPublica undersøgte for nylig, hvordan de amerikanske føderale myndigheder, benægter, at mobiltelefoner udgør nogen risiko.
Vejledningen her besvarer nogle af de mest almindelige spørgsmål, som folk stiller omkring mobiltelefonstråling.
For mange mennesker er forestillingen om, at mobiltelefoner eller mobilmaster kan udgøre en sundhedsrisiko for lang tid siden faldet tilbage til et sted mellem triviel bekymring og konspirationsteori.
I årtier har teleindustrien afvist sådanne ideer som værende frygtmageri, og de offentlige myndigheder fastholder at mobiltelefoner ikke udgør nogen fare. Men en stigende mængde videnskabelig forskning rejser så mange spørgsmål at forskningen mener, at det er forsigtighedsprincippet der skal udrulles og ikke 5G.

Læs hele den den uddybede artiklen her:
https://nejtil5g.dk/hvad-du-skal-vide-om-straaling-fra-din-mobiltelefon/


Digital Stalking

Den teknologiske udvikling og vores stigende brug af de sociale medier gør, at meget af den stalking, vi ser i dag, sker over internettet eller ved hjælp af andre digitale redskaber. Digital stalking kan være både omfattende og intimiderende. Det er derfor vigtigt, at vi tager digital stalking alvorligt.
En rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor: ‘Omfanget og karakteren af stalking. En befolkningsundersøgelse 2017/18’ angiver, at mellem 67.000 og 98.000 mennesker hvert år udsættes for stalking.

Af dem der er udsat for stalking oplever

72% at modtage e-mails, sms’er eller anden skriftlig kontakt
29% at blive chikaneret på sociale medier
13% at blive elektronisk overvågning (fx gennem aflytningsudstyr eller falske Facebookprofiler)
I følge en rapport udarbejdet af Dansk Stalking Center (2023) har 95 pct. af de stalkingudsatte været udsat for en eller anden form for stalking, der foregår gennem digitale teknologier og/eller internettet.

Læs mere om:
Hvad er Digital Stalking?
Hvordan den stigende digitalisering gør os mere sårbare med Smart Homes osv.
Hvordan ved du, at du er blevet hacket/overvåget digitalt?
Hvad kan du gøre?
Omfanget af Digital Stalking

Læs hele artiklen om Digital Stalking:
https://nejtil5g.dk/digital-stalking/


Mobilmaster

Norge: Lærere frygter skadelig stråling: Kræver at mobilantennerne fjernes fra skolens tage

Medarbejderne overvejer at skifte job, efter at folkeskolen har fået tre mobilantenner på taget. Kommunen nægter at fjerne dem.
Opdatering pr. 17.02.2023 Romsdals Budstikke skrev den 14. februar at 20 prosent af lærerne ved Eide ungdomsskole nu har fået lægeattester på svimmelhed, susen for ørerne, hovedpine og andre sundhedsplager efter at mobilantennerne blev sat op på skolens tag. Nu kræver lærerne at antennerne fjernes.
Ifølge avisen angiver de norske myndigheder, at strålingen kun er “0,002 promille af grænseværdierne”. Hvilket er forkert, det korrekte er 1 til 2 promille af grænseværdien, som er 10.000 til 20.000 μW/m2, og ikke en tusindedel af dette. (*) Ikke at det ændre så meget, da grænseværdien kun forholder sig til akut opvarmning indenfor 6 – 30 min. og ikke forholder sig til de langsigtede biologiske konsekvenser og slet ikke forholder sig til de sårbare grupper som eksempelvis børn.

Baggrunden
I august 2022 henvendte en medarbejder sig til tillidsrepræsentant Svein Olav Farstad på Eide grundskole i Norge. Medarbejderen, der er elektrisk overfølsom, (1) var begyndt at føle et ubehag, han ikke havde haft før. De opdagede, at der var blevet sat tre mobilantenner op til 4G, uden at skolen var blevet informeret om det.
Eide er en landsby med tæt på 1450 indbyggere og både Telenor og Telia allerede har basestationer til 4G i området, så hvad er behovet for endnu en mobiloperatør? (2)

Bekymrede lærere
Medarbejdere overvejer at skifte job på grund af masterne og flere af medarbejderne har skrevet til kommunens interne kvalitetssystem.
Konsulentfirmaet EMF Consult udførte elektromagnetiske feltmålinger i skolegården og inde i kontorlokalerne den 1. september 2022. Målingerne lå ikke overraskende under de gældende norske grænseværdier (svarer til de danske). Grænseværdierne der kun forholder sig til akut termisk opvarmning er nemlig så høje, at de i praksis er umulige at overskride.

Målingerne tog ikke hensyn til at medarbejderne (og børnene) tilbringer mange timer om dagen i lokaler, hvor de også udsættes for stråling fra trådløse netværk, mobiltelefoner og pc’er. Det er denne samlede sum af stråling over tid der skaber bekymringen.

På taget, hvor antennerne er placeret, er der dog opsat en advarsel om, at det kan ske, at grænseværdierne for elektromagnetiske felter kan overskrides inden for en afstand af ti meter foran antennerne.

Værdierne er langt over anbefalingerne fra Europarådet
“Statens grænseværdier er sat meget højt. Måleværdierne i skolegården er højere end Europarådets anbefalinger. De grænseværdier, som Europarådet anbefaler, er meget lavere end statens grænseværdier. Vi mener, at Europarådet er så stor og seriøs en organisation, at vi skal tage dem alvorligt,” siger sikkerhedsrepræsentant Stig Rune Myklebust Lothe.

I 2011 vedtog Europarådets overvældende flertal en kritisk resolution, som rådede medlemslandene til at skrotte ICNIRP’s anbefalinger til fordel for et langt mere vidtgående forsigtighedsprincip og en grænseværdi for mastestråling, som er cirka 100 gange lavere end ICNIRP’s. Det blev begrundet med et forsigtighedsprincip ved navn ALARA, der betyder “Så lavt som med rimelighed praktisk muligt”. (3) Den nuværende danske grænseværdi er 10.000 gange højere end forsigtighedsprincippet, nemlig 2W/m2.

Den norske strålingsbeskyttelsesmyndighed (DSA) afviser, at Europarådets anbefalinger er egnede som dokumentation: “Vi er ikke bekendt med, at noget akademisk samfund eller regering forholder sig til dem, da anbefalingerne ikke er videnskabeligt begrundede,” skriver DSA i et svar.

Undersøgelser af mobilmaster og sundhed
Einar Flydal gennemgår i et indlæg fra 2016 (3) (5) de effekter som stråling fra mobilmaster m.m. umiddelbart kan give anledning til. Her blot et udsnit:

Overnervøsitet, angst og panikanfald
Dårlig koncentration
Kronisk træthed og udmattelse
Søvnforstyrrelser
Alternativ koldsved og tør hud
Får let betændelse, slimhinde hævelse
Høj følsomhed over for smerte
Muskel- og ledlidelser, kronisk tendinitis
Allergier
Latent kronisk bindevævsbetændelse (rødrandede øjne)

Som Flydal påpeger blive den slags undersøgelser desavoueret af myndighederne for at være usaglige. Og de henviser til forskning der ikke kan påvise effekter. Det er som oftest forskning, som udføres med signaler uden indhold dvs. glatte sinuskurver: Vi har kun brugt en generator, der skaber glatte sinuskurver, men i den virkelige verden er trådløs kommunikation fuld af lavfrekvente impulser og modulationer, det er har de biologiske skader opstår. (6)

Sikkerhedsafstande i forhold til mobilmaster
I teorien skal der være strålingsfri lige under en mobilmast, men i praksis dannes der altid “lapper” både opad, nedad, bagud og til siden. Flydal viser i artiklen (7) et eksempel på at der er omtrent samme eksponeringsstyrke lige under en mast som på 150 meters afstand. Det er således hensynsløst at placere en klasse skoleelever direkte under en mast med basestationer i et par timer dagligt. Det samme kan siges om WiFi i klasseværelserne.

Kilder:
*) Se Einar Flydal: https://einarflydal.com/2023/02/15/straling-fra-mobilmaster-er-0002-promille-en-bagatell-eller-altfor-mye/
1) Elektrisk overfølsomhed bruges som betegnelse for symptomer på lidelser relateret til elektriske eller magnetiske felter, men det er ikke en anerkendt diagnose i Norge. I Sverige er elektrisk overfølsomhed officielt godkendt som et handicap.
2) https://frifagbevegelse.no/i-skolen/larere-frykter-helseskadelig-straling-krever-at-mobilantennene-pa-skoletaket-fjernes-6.158.930425.66f39e5fd4
3) https://nejtil5g.dk/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
4) https://einarflydal.com/2016/04/20/studier-om-mobilmaster-og-helse-en-oversikt-med-tysk-grundighet/
5) https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/
6) https://nejtil5g.dk/menneskeskabte-elektriske-pulseringer/
7) https://einarflydal.com/2023/02/03/hvor-dumt-er-det-a-sette-5g-antenner-pa-skolebygg/


Hvor stor skal sikkerhedszonen omkring 5G-masten være?

Christer Törnevik, seniorekspert i elektromagnetiske felter og sundhed hos Ericsson, en af verdens største teleudstyrsvirksomheder, demonstrerede den 5. december 2017 på et møde i ITU – FN’s Internationale Telekommunikationsunion – hvor stor sikkerhedszonen vil være i tre forskellige situationer – afhængigt af hvor strenge grænseværdierne er i landet: (1)

Figur 1: Illustrationen viser et højhus med 5G-basestationer på taget.
Du finder illustrationerne her.

Venstre billede: I de nordiske lande og andre lande, der følger ICNIRP Foundation: en radius på 11 meter radius og 7 meter højde. Dette vil give nogle praktiske problemer, der skal overholdes i tætbefolkede områder.
Billedet i midten: I Israel og Indien, hvor grænseværdierne er sat en tiendedel så lavt: 37 meters radius i 23 meters højde. Dette gør implementeringen af 5G-sendere næsten umulig i byer.
Højre billede: I lande som Polen, Italien, Kina, dele af Canada og Schweiz var sikkerhedsafstanden 115 meters radius i 70 meters højde. Dette gjorde det praktisk talt umuligt at anvende 5G-sendere uden at overskride grænseværdierne.
Nogle steder, såsom Luxembourg, Ukraine, byen Bruxelles, dele af Italien og Lichtenstein, er grænserne endda 75% lavere

Pointen hos Christer Törnevik: Det er simpelthen ikke muligt at indføre en sådan teknologi i praksis med med de gældende grænseværdier. Det førte selvfølgelig til at ICNIRP revurderede sine grænseværdier, det skulle ikke hedde sig. (2) ICNIRP kom med nye retningslinjer i 2020, hvor nye beregningsmetoder er angivet, og den anbefalede maksimale eksponering hæves betydeligt på visse punkter. Nogle prøverapporter blev også produceret, hvor al forskning, der viste skade, blev afvist baseret på forenklet fysikertænkning og derefter konkluderede, at “ingen skadelige virkninger er blevet demonstreret.”
4 forskere har sendt en bekymringsrapport til det den norske strålings- og nukleare sikkerhedsmyndighed (DSA) den 8. nov. 2022 (3) og forskere fra Den Internationale Kommission for Biologiske Virkninger af Elektromagnetiske Felter (ICBE-EMF) offentliggjorde den 18. oktober 2022 en videnskabelig artikel i tidsskriftet Environmental Health med titlen “Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”. (4)

Figur 2: I teorien er der strålingsfrit under mobilmasten

I teorien skal der være strålingsfrit lige under mobilmasten. Men i praksis dannes der altid “lapper” opad, nedad, baglæns og til siden, som i det næste billede. Flydal viser sit indlæg (5) et eksempel på at der er omtrent samme eksponeringsstyrke lige under en mast som på 150 meters afstand.

Figur 3: I praksis dannes der altid stråle “lapper” opad, nedad, baglæns og til siden.

En tysk retssag fastslog i 2022, at enhver, der udlejer eller tillader opsætning af senderne, er ansvarlig for de skadelige virkninger. (6)

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2019/10/24/hvor-stor-sikkerhetssone-vil-du-ha-rundt-5g-antenna-i-ditt-nabolag/
2) https://nejtil5g.dk/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
3) https://einarflydal.com/2023/01/28/dsa-og-hdir-til-fhi-skaff-oss-et-grunnlag-som-forsvarer-grenseverdiene/
4) https://nejtil5g.dk/fccs-og-icnirps-graensevaerdier-er-ugyldige/
5) https://einarflydal.com/2023/02/03/hvor-dumt-er-det-a-sette-5g-antenner-pa-skolebygg/
6) https://nejtil5g.dk/tysk-domstol-praeciserer-udlejere-af-arealer-til-mobilmaster-kan-holdes-ansvarlige-for-emf-relaterede-skader/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/


5G Modstand

5G søgsmålet mod den britiske regering

Den 6. og 7. februar 2023 blev domstolsprøvelsen vedr. manglende håndtering af beviserne for risici for menneskers sundhed som følge af 5G-teknologien endelig behandlet efter 3 års hårdt arbejde.
De oprindelige begrundelser for domstolsprøvelse blev i første omgang afvist, men ved appelsagen sidste år var der to argumenter, der gjorde at sagen gik videre til høring.

De to afgørende argumenter:
1.
Manglen på tilstrækkelig eller effektiv information til offentligheden om risici og hvordan det, om overhovedet, kan være muligt for enkeltpersoner at undgå eller minimere risiciene;
2.
a) Manglen på tilvejebringelse af dækkende og tilstrækkelige grunde for ikke at etablere en proces til at undersøge og fastslå de negative helbredseffekter og risici for sundhedsskadelige virkninger fra 5G-teknologi og/eller for at udelukke de risici, som den tilgængelige dokumentation frembyder;
b) manglende opfyldelse af de krav om gennemsigtighed og åbenhed, der kræves af en offentligt myndighed.
Samtlige grunde fremmer et brud på Human Rights Act 1998 ved udeladelser og svigt i strid med de positive forpligtelser til at beskytte menneskers liv, sundhed og værdighed, som kræves opfyldt i henhold til artikel 2, 3 og/eller 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Mandag den 6. februar 2023
Michael Mansfield (MM) fremlagde omhyggeligt sagsøgernes synspunkter over en 5 timers briefing til den præsiderende dommer Mary Stacey. Læs de uddybede begrundelse i artiklen.

Tirsdag den 7. februar 2023
En pinlig start for forsvaret. Forsvaret blev irettesat af dommeren for manglende proceduremæssig stringens, da de havde undladt at indsende nogle anmodninger med de påkrævede N244-formularer.
“Du er regeringen, og du kan ikke engang overholde domstolens mest basale regler og procedurer. Du har haft to måneder til at gøre det rigtigt.”
Forsvaret grundfæstede igen sine to påstande: 1. ‘5G er DET SAMME som de andre G’er, blot er en branding-øvelse’ og 2. at ‘der er ingen risiko fra RFR, så længe som eksponeringen er under ICNIRP-retningslinjerne.‘
Forsvaret gik i sin argumentation endda så langt som at antyde, at der måske burde være en frivillig indsats fra regeringens side for at bekæmpe opfattelsen af, at 5G ‘udgør en risiko’ ved at kontrollere narrativer, der påstår noget sådant.

Michael Mansfields modsvar
Påstand 1:
Dommer Stacey præciserede, at retten ikke kan løse en tvist om fakta omkring ‘5G er/er ikke nyt’. Michael Mansfield var dog i stand til at påpege, at kendsgerningen allerede var blevet fastslået i forsvarspakken, hvor den nye karakter af 5G-systemer (phased array/adaptive antenner) anerkendes af ICNIRP ved at tilføje en ny dimension til offentlig eksponering, at eksponeringen er stigende, og karakteristikaene ved denne eksponering ændrer sig.
Påstand 2:
Den blev afvist af Mansfield, som en fuldstændig forvreden og falsk slutning om, at ICNIRP siger, at “5G er sikkert”. Det gør de overhovedet ikke og det kan de ikke. Det er ikke deres sted. De henviser til nogle undersøgelser, der viser ‘ingen væsentlig’ risiko, men der er meget få undersøgelser, og fraværet af undersøgelser er ikke et bevis for sikkerhed!

Dommeren lovede en hurtig afgørelse
Dommeren anerkendte sagens betydning og dens hastende karakter. Hun var naturligvis ikke i stand til at tage en beslutning med det samme, men ville give den den videre overvejelse og den opmærksomhed, den fortjente, så hurtigt som muligt. Denne proces kan tage uger til måneder, men hun forsikrede om, at hendes mål var dage eller uger.
Læs mere om retssagen her:
https://nejtil5g.dk/5g-soegsmaalet-mod-den-britiske-regering/


Modstanden mod 5G vokser i Big Apple, hvor de Lokale Råd træffer foranstaltninger for at få stoppet udrulningen

Klager og bekymringer over 5G-udrulningen i New York City-området har været i gang siden 2018, hvor beboerne for første gang rapporterede, at de blev syge (og det samme blev deres kæledyr), efter at masterne blev aktiveret. Med udbredelsen er modstanden kun blevet større (se 123). Politikere og beboere ønsker ikke master, når der ikke er problemer med de trådløse tjenester.

5G i New York
Verizon, AT&T og T-Mobile udruller 5G-teknologien i New York City med en kombination af “makro”-placeringer (trådløse sendere, som generelt placeres på tagene) og “small cells”, som typisk er placeret på lygtepæle.

Theodora Scarato, administrerende direktør for Environmental Health Trust har forelagt informationsmateriale hos de lokale råd samt adskillige andre vedr. den videnskabelige forskning samt manglen på opdaterede regler for eksponering for stråling.

New York’s lokale råd – Community Board (CB):
Community Board 8 (inkluderer områder i Upper East Side på Manhattan og Roosevelt Island) vedtog et 5G-moratorium.
Community Board 9: Brev RE: Afvisning af nye Link5ZG-bokse inden for MCB9
Manhattan CB5 (Times Square) – 1/5/23 – Parker og offentlige rum – 1/12/23 – Et enigt råd vedtog et moratorium.
CB9 West Harlem: 1/9/23: Sundheds- og Miljøudvalget besluttede at vedtage lignende resolution som Upper East Side til eksekutivkomiteen og den 1/11/23: Eksekutivkomiteen vedtog resolutionen med enkelte ændringer.
Brooklyn CB10 Bay Ridge/Fort Hamilton: 1/10/23 – Communications & Public Relations Committee vedtog en afvisning.
Queens CB2 (Jackson Heights, East Elmhurst og Northern Corona) 19/1/23 Link5G offentligt møde https://queenscb3.cityofnewyork.us/board-meeting-recordings/
Manhattan CB2 (Greenwich Village, Little Italy, SoHo, NoHo, Hudson Square, Chinatown og Gansevoort Market) — 1/19/23 — Et enigt råd vedtog en resolution om et moratorium i bolig- og vartegnsområder.
16. januar 2023. Brev om 5G-master fra New York Manhattan distriktspræsident til Matthew C. Fraser Chief Technology Officer Office of Technology & Innovation i NYC Office of Technology & Innovation:
“…mange indbyggere har rapporteret alvorlige bekymringer om valg af placering, afstand samt processen med at inddrage lokalsamfundet. Beboere har rapporteret, at de ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om placeringen af 5G-master i deres nabolag, og mange har sat spørgsmålstegn ved de specifikke valg af steder og om det grundlæggende behov for, at de nye master optager vitalt offentligt rum. Vi skal kommunikere bedre med lokalsamfundet og være bedre til at informere newyorkere om disse installationer.”

Organisationer i New York der aktivt arbejder med at øge informationen om behovet for sikker og hurtig teknologi frem for overdrevne 5G-master:

Wired Broadband.org: Odette J. Wilkens, President & General Counsel Wired Broadband, Inc. har givet vidnesbyrd om behovet for kablet bredbånd og sikre teknologiske løsninger.
New Yorkers 4 Wired Tech: Grassroots går ind for at advare om de skadelige biologiske effekter af pulseret moduleret mikrobølgestråling fra fortættede 4G/5G trådløse infrastrukturantenner.
Radiointerview med ProPublica Reporter Peter Elkind om 5G og trådløs stråling. WABC Radio (New York, NY), 17. januar 2023:
Peter Elkind. Hvordan FCC beskytter teleindustrien mod sikkerhedsproblemer. ProPublica, 10. november 2022
En stor afsløring af FCC’s uagtsomhed samt støtte til teleindustrien: “Den trådløse industri udruller tusindvis af nye sendere samtidig med at mængde forskning, der sætter spørgsmålstegn ved mobiltelefonsikkerhed, stiger. Føderale regulatorer siger, at der ikke er noget at bekymre sig om – selvom de stoler på standarder etableret i 1996.”
Få et resume her:
https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/1206017403644308/
Artiklen er fra Aktivist post den 24. januar 2023.


SCHEER:

Kritik af EU-ekspertgruppen SCHEER om sundhedsrisici fra radiofrekvent stråling

En gennemgang af EU’s ekspertgruppe og udtalelser fra august 2022 om behovet for en revision af de maksimale eksponeringsgrænser for stråling fra trådløs kommunikation.
Sammenfatningen, som her er oversat til dansk, og den fulde rapport er udarbejdet af Mona Nilsson, Den svenske strålingsbeskyttelsesfond, Vibeke Frøkjær Jensen og Henrik Eiriksson begge fra Rådet for Sikker Telekommunikation, januar 2023.

Konklusion:
“SCHEER-rapporten bør afvises, og en ny objektiv vurdering af risici for sundhed og miljø skal foretages af kompetente eksperter uden interessekonflikter og bånd til industrien. Rapporten er ekstremt partisk med hensyn til den nuværende videnskabelige dokumentation for sundhedsrisici. Den kan ikke bruges som grundlag for beslutninger om nye eksponeringsgrænser til forebyggelse af sundheds- og miljøskadelige effekter. Det relevante EU-organ til at forvalte den nye evalueringsprocedure er Det Europæiske Miljøagentur.”
Læs den uddybede gennemgang oversat til dansk her:
https://nejtil5g.dk/kritik-af-scheer-opinion-rapporten-om-sundhedsrisici-fra-traadloes-straaling/


AAEM

Elektromagnetiske og radiofrekvente felters indvirkning på menneskers sundhed

Dokumentet eller appellen er udarbejdet for American Academy of Environmental Medicine (AAEM) tilbage i 2012.
AAEM (www.aaemonline.org) blev grundlagt i 1965 af en gruppe certificerede læger i allergi, der gik sammen om at danne et medicinsk samfund, der udviklede sig til American Academy of Environmental Medicine.

Appellen konkluderer:

På grund af de veldokumenterede undersøgelser, der viser negative virkninger på sundheden og den ikke fuldt forståede kvantefelteffekt, opfordrer AAEM til at udvise forsigtighed med hensyn til EMF, RF og generel frekvenseksponering. I en tid, hvor hele samfundet er afhængigt af fordelene ved elektronik, må vi finde ideer og teknologier, der ikke forstyrrer kropsfunktionen. Det er klart, at den menneskelige krop bruger elektricitet fra den kemiske binding til nerveimpulsen, og denne ordnede sekvens kan naturligvis forstyrres af et individuelt specifikt elektromagnetisk frekvensmiljø. Naboer og hele lokalsamfund udviser allerede forholdsregler og kræver afholdenhed fra trådløst i deres hjem og virksomheder.

Desuden anmoder AAEM om:
En øjeblikkelig advarsel ved installation af Smart Meter på grund af potentielt skadelig RF-eksponering.
Tilpasning af de sundhedsmæssige tiltag vedrørende EMF og RF eksponering, herunder eksponering for trådløs Smart Meter teknologi.
Uafhængige undersøgelser for yderligere at forstå sundhedseffekterne fra EMF- og RF-eksponering.
Erkendelse af at elektromagnetisk overfølsomhed er et voksende problem på verdensplan.
Forståelse af samt kontrol over det elektriske miljøbombardement til beskyttelse af samfundet.
Overvejelse og uafhængig forskning vedrørende kvanteeffekter af EMF og RF på menneskers sundhed.
Brug af en mere sikker teknologi, herunder til smarte målere, såsom faste ledninger, fiberoptik eller andre ikke-skadelige metoder til datatransmission.

Læs hele det oversatte dokument her:
https://nejtil5g.dk/aaem-elektromagnetiske-og-radiofrekvente-felters-indvirkning-paa-menneskers-sundhed/


Teleindustrien, Phonegate, selvkørende biler, ICNIRP m.m.

De amerikanske pigespejderes seneste forretningsprojekt: Hyld 5G-mobilteknologien

Ud over at udvikle deres campingfærdigheder, deltage i madture for at hjælpe de som sulter og donere pyjamasser til seniorer, blev pigespejdere over hele Amerika i 2022 tilbudt en ny måde at anskaffe sig et helt særligt uniformsmærke på: Lær om vidunderne ved 5G-mobilteknologien og i nogle tilfælde også ved at promovere den.Pigespejderne, der er berømte for sit salg af småkager, havde slået sig sammen med telegiganten Ericsson som skulle opmuntre spejdere til at udbrede kendskabet til teknologien og fremhæve dens sikkerhed. Til trods for at der er forskere som ser helt anderledes på sikkerheden.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/de-amerikanske-pigespejderes-seneste-forretningsprojekt-hyld-5g-mobilteknologien/


Nyt landsplandirektiv sat til høring:

Samfundsinteressen og teleindustrien skal prioriteres fremfor folkesundheden
Den nyoprettede Plan- og Landdistriksstyrelse under landdistriktsminister Louise Schack Elholm (V) har sendt et direktiv i høring, som skal sikre, at tilladelser til at stille mobilmaster op i det åbne land kan ske smidigere end hidtil.
»Det er en længe efterlyst gave fra regeringen, at vi endelig kan få lov til at opfylde de dækningskrav, som staten har stillet til os, ved at kommunerne kan give os tilladelser til at sætte master op i områder, hvor der er stillet krav om bedre dækning. Det er meget positivt, at man er nået så langt,« udtaler Jakob Willer, direktør i tele- og internetudbydernes brancheorganisation til Berlingske. (1)

Samfundsinteressen skal prioriteres !!!
I 2019 betalte de fire store teleselskaber i Danmark, TDC, Telenor, Telia og 3, sammenlagt 2,2 milliarder kroner til statskassen for brugsretten til mobilfrekvenser for det nye mobilnetværk. Samtidig forpligtede de sig til at sørge for ordentlig mobildækning i 212 områder af Danmark, som staten havde udpeget som særligt udsatte.

Benspænd og protester fra lokale beboere, (2) kommuner og en lovgivning med for mange restriktioner og begrænsninger forhindrede, at 150 ud af 212 landområder ikke kunne få opdateret deres mobil- og internetforbindelser til aftalt tid nemlig april 2022.

Et politisk flertal med Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative aftalte i juni 2022 at ændre på planloven, hvilket den udpegede minister nu har taget skridt til sker. Høringen slutter den 27. marts.

Et revideret Landsplandirektiv
I forslaget der sendes til høring hedder det at Landsplandirektivet er en bekendtgørelse, “der med retsvirkning som kommuneplan fastsætter retningslinjer for opstilling af mobilmaster til opfyldelse af dækningskrav i områder med dækningskrav. Retningslinjerne vil kunne fastsætte, at opstilling af mobilmasterne skal prioriteres under hensyn til den overordnede samfundsinteresse i at sikre dækning”.
Dermed pålægges byråd og kommunalbestyrelser at arbejde for, at de nye regler gennemføres, der kan dog fortsat kan være naturbeskyttelseslovgivning eller fredede områder, som kan forhindre en ny mast i at blive sat op.

Hvad så med Planloven
Jacob Willer forventer, at selve planloven også ændres, “så problemet løses generelt og permanent
 – så det både kan gælde, hvor man stiller særlige dækningskrav, og hvor der sker almindelig kommerciel udbygning. Dermed vil alle danskere stilles lige og få samme og gode adgang til digital infrastruktur som 5G.”
Der bliver som hidtil krav om, at nye mobilmaster skal have en tilstrækkelig højde til, at flere mobilselskaber kan sætte udstyr op i den samme mast, så man undgår at skulle sætte flere master op, skriver Berlingske.
En mobilmast fylder, inklusive teknikskab eller teknikhus på jorden, et areal på cirka ti gange ti meter. Mobilmasten skal kobles på et nedgravet fibernetkabel, som transporterer data til og fra mobilmasten. Det er ifølge den politiske 2022-aftale stadig meningen, at selve planloven skal ændres og lempes, men det har længere udsigter. Kortet viser de områder, som TDC, Telia/Telenor og 3 har forpligtet sig til at sørge for bedre mobildækning i, da de købte rettigheden til at bruge en række mobilfrekvenser i hele landet. Der er krav fra staten om at dække andre steder i forbindelse med salg af tilladelse til andre mobilfrekvenser.
Et kort over dækningskravene finder du her:
https://nejtil5g.dk/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/

Kilder:
1) https://www.berlingske.dk/virksomheder/slut-med-kommunalt-benspaend-for-mobilmaster


Et amerikansk datacenter-selskab vil bygge sit første datacenter udenfor USA i Sæby.

Selskabet Prime fra den californiske by Santa Clara, står bag planerne. Selskabet oplyste på sin hjemmeside, at det kommende datacenter i Nordjylland skal bruges til at hoste “internationale kunder” og deres cloud-services, online-forretninger og AI-applikationer.

Et bæredygtigt datacenter
Ifølge Prime bliver det kommende byggeri i Sæby det mest bæredygtige nogensinde. Det skal ikke blot opføres i bæredygtige og miljøvenlige materialer. (1)
Overskudsvarmen fra driften ryger desuden direkte videre til det lokale fjernvarmenet og bliver fra start CO2-neutralt og 100 procent drevet med grøn energi. Her er tankerne, at varmeværket skal levere kølevand til det nye datacenter, som derefter i opvarmet tilstand pumpes tilbage til varmeværket til gavn for varmeværkets kunder blandt de knap 9000 borgere i Sæby.
Kun Metas datacenter i Odense giver lige nu fjernvarme til danskerne.
14 procent af Danmarks strømforbrug. Så meget energi forventer Energistyrelsen, at datacentre vil sluge i 2030. Både Apple, Google, Microsoft og Meta klimakompenserer deres datacentre. Enten ved selv at opføre vindmøller eller solceller eller ved at købe sig ind i vedvarende energiprojekter. Men udfordringerne ved fjernevarmetilkobling er mange. (3)

Øvrige datacentre i Danmark:
Apple datacenter Viborg I Viborg åbnede et Apple datacenter i landsbyen Foulum i september 2020. Her har der dog været problemer med at få del i overskudsvarmen. (2)
Facebook datacenter Odense Datacentret i Tietgenbyen består af to serverhaller, som åbnede i september 2019. En større udvidelse blev pludseligt sat i bero i december 2022. Overskudsvarmen sendes videre.
Google datacenter Fredericia Datacenteret blev sat i drift i december 2020. Selvom datacentret sætter et markant aftryk på strømforbruget i området, var centret fra første dag CO2-neutralt.
Facebook datacenter Esbjerg? Planen trækker ud og byggegrunde købes og sælges igen.

En oversigt:
An overview of active enterprise, colocation and hyperscale data centers in Denmark:
 https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JcdIZ-5UisWlQtD8Xi3aQ2Y1ZK4DF-11&ll=56.332923814919724%2C10.540515450000028&z=8

Kilder:
1) https://nordjyske.dk/nyheder/erhverv/nordjysk-by-faar-kaempestort-amerikansk-datacenter/4112270
2) https://viborg-folkeblad.dk/viborg/gennembrud-for-overskudsvarme-fra-apple-maaske-allerede-naeste-aar-vi-holder-vores-loefte-om-fjernvarme-til-viborgenserne
3) Artiklen har også et kort med Techgiganternes opførte og planlagte datacentre i Danmark: https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/techgiganters-datacentre-kan-varme-massevis-af-danske-huse-men-goer-det-ikke


Phonegate USA: Apple sagsøges i højesteret

Det skriver Phonegate i en pressemeddelelse den 3. febr. 2023. (1)
Sagsøgerne, der hævder at Apple’s iPhones overskrider de regulatoriske begrænsninger for specifik absorptionsrate (SAR) i den virkelige verden, sendte sagen til USA’s højesteret den 23. januar 2023.

Videreførsel af tidligere retssag
Sagsanlægget er en følge af dommen den 26. august 2022, som fastslog, fastslog, at føderale regler, der fastsætter tilladte emissionsniveauer, havde forrang for statslovgivningen:

“Vi er af den opfattelse, at FCC’s regler for [radiofrekvens] stråling af mobiltelefoner, udstedt i henhold til 1934-loven, foregriber sagsøgernes statsretlige krav, som de fremlægges for os under appel.”

Apple vælger ikke at svare Ifølge magasinet Law Street har den californiske gigant truffet det strategiske valg ikke at svare på brevet indgivet af sagsøgernes advokater:

“Apple har besluttet ikke at indgive en responsiv brief i sagen om radiofrekvens (RF) stråling indgivet af iPhone-brugere, der hævder, at Apple har overtrådt statens tort- og forbrugersvindellovgivning ved at misrepræsentation og undlade at afsløre mængden af ​​RF-stråling, der udsendes af deres smartphones.”

Phonegates juridiske kamp i USA Den nye juridiske kamp følger mange andre, som er blevet gennemført i de senere år på amerikansk territorium. I august 2019, efter Marc Arazis’ afsløringer af Phonegate-skandalen i Frankrig, afslørede en Chicago Tribune-undersøgelse emissionsovervågningsresultater fra adskillige mobiltelefoner, der oversteg langt over de lovgivningsmæssige niveauer. Testresultater udført på et Federal Communications Commission (FCC) akkrediteret laboratorium under lignende forhold.

Efter offentliggørelsen blev der anlagt et første gruppesøgsmål mod Apple ved U.S. District Court for the Northern District of California i San Jose. Den 10. september 2019 blev der anlagt et nyt gruppesøgsmål, igen mod Apple.

Kilde:
1) https://phonegatealert.org/en/phonegate-usa-apple-sued-in-supreme-court/
Se også her:
https://www.activistpost.com/2023/01/lawsuit-update-apple-waives-right-to-respond-that-it-breached-state-tort-and-consumer-fraud-laws-in-re-iphone-radiation-emissions.html
Se mere om Phonegate her: https://nejtil5g.dk/phonegate/


Lige nu er 5G en dårlig vittighed

Overvejer du at købe en ny telefon, bare til højhastigheds mmWave 5G? Gør dig selv en tjeneste: Lad være.
I øjeblikket er der meget, teleselskaberne fortæller dig i den ene annonce efter den anden, som bare ikke er sandt. Chokerende nyheder? Selv efter teleselskabernes standarder er 5G ret falsk.
Det skrev Steven J. Vaughan-Nichols i Computerworld 17. sept. 2020 ud fra amerikanske forhold.

Der er ikke en ‘5G’
Starter vi med selve navnet skriver han. Der er ikke en “5G”, der er faktisk tre forskellige varianter, med meget forskellige former for ydeevne.

For det første er der lavbånds 5G. Det er den, der tilbyder bred dækning. En enkelt mobilmast kan dække hundredvis af kvadratkilometer. Det er ingen hastighedsdæmon, men selv 20+ Mbps-hastigheder er en hel del bedre end de 3 Mbps-hastigheder, som DSL på landet holder dig til. Og i ideelle situationer kan det give dig 100+ Mbps hastigheder.

Så er der mellembånd 5G. Den kører mellem 1GHz og 6GHz, og den har omkring halvdelen af dækningen af 4G. Du kan håbe på at se hastigheder i området 200 Mbps med den. Hvis du er i USA, hører du sjældent om denne. Kun T-Mobile, som arvede Sprints 2,5 GHz mellembånds 5G, implementerer det. Det går dog langsomt, fordi meget af dets potentielle båndbredde bliver allerede brugt.

Det er det hurtige 5G, der efterlyses
Men de fleste mennesker ønsker 1 Gbps hastigheder med mindre end 10 millisekunders latenstid. Ifølge en ny NPD-undersøgelse er omkring 40 % af iPhone- og 33 % af Android-brugere ekstremt eller meget interesserede i at få 5G. De vil have hastighed, og de vil have den nu. Og 18% hævder endda, at de forstår forskellen mellem 5G-netværksbåndtyperne.
Vaughan-Nichols tror nu ikke på at særlig mange har forstået forskellen mellem 5G båndtyperne. For hvis de gjorde, ville de ikke have særlig travlt med at få en 5G-smartphone. For at få den slags hastighed skal kræves mmWave 5G – og her kommer så en masse forbehold.

Problemerne med 5G
For det første har den en rækkevidde på i bedste fald 150 meter. Hvis du kører, betyder det, at indtil der er 5G-basestationer overalt, vil du hurtigt miste dit højhastighedssignal. Alt kan blokere det højfrekvente signal, hvis du være inden for rækkevidde af en 5G-basestation. Vinduesglas vil for eksempel gøre det helt dødt. Du ville kunne have en 5G-transceiver bogstaveligt talt på dit gadehjørne og alligevel ikke være i stand til at få et godt signal.

Hvor slemt er det?
NTT DoCoMo, Japans førende mobiltelefontjenesteudbyder, arbejder på en ny slags vinduesglas, for at få deres mmWave 5G til at fungere. Vil du betale for at få udskiftet dine vinduer blot for at få din telefon til at virke?
Har du nu en 5G-telefon og er sikker på, at du kan få 5G-tjenesten – hvilken ydeevne kan du så egentlig forvente? Ifølge Washington Posts tekniske klummeskribent Geoffrey A. Fowler, kan du forvente at se en “diddly squat” 5G-ydelse. Hvilket lyder sandsynligt.

Og teknisk set hvad er diddly squat-hastigheder? Prøv “AT&T med 32 Mbps med 5G-telefonen og 34 Mbps på 4G-telefonen. På T-Mobile fik jeg 15 Mbps på 5G-telefonen og 13 Mbps på 4G-telefonen.” Hans 4G-telefon var hurtigere end hans 5G-telefon.

Det var ikke kun ham, da han bor i det teknologiske dødvande kendt som San Francisco-bugten. Han tjekkede med flere nationale firmaer, der sporede 5G-ydelse. De fandt ud af, at alle de tre store amerikanske telenetværks 5G ikke er meget hurtigere end 4G.

Faktisk rapporterer OpenSignal, at de amerikanske 5G-brugere oplever en gennemsnitshastighed på 33,4 Mbps. Bedre end 4G, ja, men ikke “Wow! Det er fantastisk!” hastigheder, som de fleste drømmer om.

Du vil også kun få 5G omkring 20 % af tiden. Det er generisk 5G, som inkluderer T-Mobile med deres store dækning, ikke den ultrahurtige mmWave 5G, med dens lille dækning, du drømmer om. Medmindre du bor eller arbejder lige ved siden af en mmWave-transceiver, kommer du simpelthen ikke til at se de lovede hastigheder eller noget der ligner.

Måske er 5G bredt tilgængeligt i 2025, i USA, tidligst, og på det tidspunkt vil den virkelige Gigabit-sekundhastighed heller ikke eksistere.

Kilde:
https://www.computerworld.com/article/3575510/at-this-point-5g-is-a-bad-joke.html


Tusinder af Teslas selvkørende elbiler er tilbagekaldt i USA, de kan være livsfarlige at køre rundt i

Så er den gal igen. Teknologien i de selvkørende biler kan få bilerne til at køre stærkere end tilladt eller køre gennem trafikkryds i strid med færdselsloven og som igen kan føre til uheld.

Del af et forsøg

Tesla har igennem snart flere år lovet at levere fuldt selvkørende biler, og de 362.000 tilbagekaldte biler var en del af et forsøg, hvor bilerne kører af sig selv på offentlig vej.
Ifølge National Highway Traffic Safety Administration, som er en myndighed under det amerikanske Transportministerium er problemet, at det selvkørende udstyr tillader at “overskride fartgrænser eller køre gennem lyskryds på en ulovlig eller uforudsigelig måde og øge risikoen for ulykker”.

Tesla arbejder på en opdatering af systemet, der kan omgå fejlene, skriver Reuters. (1)

Ikke godkendt i Europa
Tesla har ikke licens til at bruge det selvkørende system i Europa. Men med dagens nyhed er vi også kommet længere væk fra at få systemet godkendt herhjemme, siger Jan Lang, der er markedsanalytiker hos Bilbasen.

Mange ulykker har involveret Tesla biler
Ifølge Reuters har de amerikanske myndigheder ikke registreret nogle direkte dødsfald som følge af problemerne med det selvkørende styresystem.
De noterer sig dog, at ud af 400 ulykker med avancerede selvkørende systemer i perioden mellem juli 2021 og midt i maj 2022 involverede 273 af ulykkerne Tesla-biler. Fem af dem fik en dødelig udgang.

Moderne bil kan hackers selvkørende eller ej
En 19-årig cybersikkerhedsforsker, stødte på en sårbarhed, som gjorde det muligt at kontrollere et dusin Tesla-biler. Han fandt herudover at hundredvis af biler i Tyskland, Belgien, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Canada og Kina, var udsat for denne sårbarhed.

Da cybersikkerhedsforskeren fik adgang til sårbarheden, var han i stand til at ændre kommandoer som deaktiverede sikkerhedsfunktioner, kunne åbne og lukke døre samt skrue op for musikken i biler i forskellige dele af verden. Det pågældendesoftwareprogrammet er ikke ejet af Tesla, men af en tredjepart. (2)

”Mange mennesker er ikke klar over, at moderne biler ikke kun er hjul og en motor, de er også computere og mobiltelefoner,” siger Nate Wessler, vicedirektør for ACLU Speech, Privacy og Technology Project. ”Funktionerne giver chaufføren bekvemmelighed og effektivitet, men de genererer også følsomme oplysninger om, hvor vi tager hen, og hvad vi foretager os. (3)

Kilder:
1) https://www.reuters.com/…/tesla-recalls-362000-us…/
2) https://interestingengineering.com/teenager-finds-a…
3) https://www.forbes.com/…/the-fbi-is-using-stingray…/

Læs mere her:
Når der er elektronik i vores biler: Hvad med vores sundhed og den elektromagnetiske stråling og hvem har kontrollen over bilen?

https://nejtil5g.dk/elektronikken-i-vores-biler/
Eksempler på hvordan ideen om 5G og Internet of Things hænger sammen med en stigende overvågning og udfordringen af vores privatliv:
https://nejtil5g.dk/overvaagning-og-5g/


Tidligere ICNIRP-medlem tager afstand fra ICNIRP og grænseværdierne

De grænseværdier, som ICNIRP, teleindustriens private NGO, anbefaler for stråling fra trådløs teknologi, kritiseres kraftigt af de fleste forskere på området, da de ikke beskytter mod dokumenterede skadelige virkninger. Alligevel er disse grænseværdier fortsat gældende i Danmark og i mange andre lande. Et mangeårigt medlem af ICNIRP – James C. Lin – har nu tilsluttet sig kritikken: ICNIRP’s grænseværdier er baseret på forkerte antagelser, mangler et videnskabeligt grundlag og beskytter ikke i tilstrækkelig grad børn, voksne eller særligt sensitive.

James C. Lin har foretaget en stor kovending i sit syn på de referenceværdier, som ICNIRP anbefaler. I artiklen, som blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental Research den 24. januar 2023, afviser Lin ICNIRP’s grænseværdier. I forskningsartiklens konklusion giver Lin denne hårde kritik:

“Grænseværdierne er mangelfulde og kan ikke anvendes på langvarig eksponering ved lave niveauer. I stedet for at blive underbygget af videnskabelige fremskridt er de baseret på forkerte antagelser og forældede eksponeringsforanstaltninger, der ikke i tilstrækkelig grad beskytter børn, arbejdstagere og offentligheden eller personer med følsomhed over for elektromagnetisk stråling mod udsættelse for radiofrekvensstråling eller fra trådløse enheder og systemer. Derfor kan mange af de anbefalede grænseværdier diskuteres og mangler videnskabeligt grundlag for at være sikre og beskytte folkesundheden.“

James C. Lin er professor emeritus ved Institut for Elektro- og Computerteknologi, University of Illinois Chicago. Han var i 2004 til 2016 medlem af ICNIRP, som anbefalede referenceværdierne (eller grænseværdierne) for radiofrekvent stråling, herunder mikrobølgestråling fra trådløs teknologi, der bl.a. er gældende i Danmark.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/tidligere-icnirp-medlem-tager-afstand-fra-icnirp-og-graensevaerdierne/


5G i rummet

Rumskrald roder i rummet: Rumforskere ringer med alamklokkerne

Det skriver DR. Lige nu kredser der mere end 8.000 satellitter omkring jorden. Elon Musks SpaceX vil i den kommende tid sende 44.000 nye satellitter afsted. Faktisk er der planer om yderligere 400.000 nye satellitter, ifølge The Independent.

Rumskrot
Problemet med den aktuelle type satellitter er, at de ikke holder særlig længe. I 2030, vil der derfor flyve en masse defekte satellitter rundt, som ender som rumskrald. Man kan nemlig ikke “bare” hente en satellit ned fra rummet igen.
“Det er et kæmpe problem, at man ikke har et fælles organ, der arbejder på at regulere ting i rummet,”fortæller atrofysiker Tine Ibsen.
Også astrofysiker Michael Linden-Vørnle gruer for en dyster fremtid i rummet, der udsættes for en decideret forurening, der kan spolere forskning.
“Jo flere rumobjekter, der flyver rundt deroppe, desto større er sandsynligheden for sammenstød. De sammenstød skaber små brudstykker, rumskrot og skrammel, som så ender med at rode rundt oppe i kredsløbet og forstyrre.”
Astronomiske observationer forstyrres af satellitternes reflektion i solen, hvilket, sammen med mængden af rumskrot, kan gøre det svært at tage billeder af rummet og gøre forskningen fuldstændig ubrugelig.
“Vi skal rydde op i rummet. Der er en rummission på vej, der i 2026 skal flyve en kæmpe klo op og forsøge at trække de “døde” satellitter ned mod jorden igen, så de kan brænde ud,” fortæller han.

Men hvad er formålet med satellitterne
Satellitterne skal sikre 5G internet over hele verden, eller måske er det blot for at de rige over hele verden kan nå aktiebørsen lige hurtigt!

Konsekvenserne
Udover at skabe uoverskuelige mængder af rumskrot vil rummets mobilmaster ændrer det elektromagnetiske miljø på hele planeten og svække eller udrydde alt liv.
Der foreligger ingen miljø vurdering af radiofrekvent stråling. Satellitter udsender stråling i radiofrekvensspektret (3-30 GHz).
De eksisterende grænseværdier, defineret af teleindustriens private NGO ICNIRP, gælder akut termisk opvarmning på mennesker og ikke for dyr og planter. De langsigtede biologiske konsekvenser (herunder cancer) anerkendes tilfældigvis ikke. Til trods for at elektromagnetisk stråling i 2011 blev erklæret mulig kræftfremkaldende for mennesker (ligesom PFAS blev i 2017)

Se mere om satelitterne her:
https://nejtil5g.dk/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/


Smart Citys

15-minutters byen, der støttes af WEF, betyder mere overvågning og social kontrol

“15-minutters byen” har skabt overskrifter i forbindelse med protesterne over planerne fra Oxfordshire County Council i England, som vil indføre “trafikfiltre” som en del af byen Oxfords udviklingsstrategi for 2040, og som skal reducere brugen af biler.

Konceptet
Ifølge planen vil Oxfordshire blive opdelt i seks distrikter. Fra og med 2024 har beboerne lov til at køre i deres eget kvarter, men fanger et kamera til nummerpladegenkendelse private biler i at passere et filter uden tilladelse, vil der blive udstedt en bøde på £70. Cykler og offentlig transport er undtaget.

Beboerne kan søge om tilladelse til at køre gennem filtrene op til 100 dage om året, og beboere, som bor uden for zonerne, kan søge om tilladelse op til 25 gange om året. Filtrene vil være i kraft dagligt fra kl. 7 til 19.

Fortalerne for “15-minutters byen” mener, at konceptet vil reducere emissioner og forbedre beboernes livskvalitet, men ifølge kritikerne vil konceptet, som støttes af World Economic Forum (WEF) og deres partnere, være diskriminerende, føre til “klima lockdowns” samt betyde mere social kontrol og digital overvågning, der let kan misbruges i fremtiden.

The county council (Amtsrådet) udtaler, at planen ikke er beregnet til at tvinge beboerne til at blive i deres kvarterer, men til at løse trafikbelastningen ved at “gøre gang, cykling, offentlig og delt transport til det naturlige første valg.”

Kritik og protester
Kritikken af planen betydet tusindvis af underskrifter på appeller, som er imod planen, (3) og har udløst flere protester. Ambulancefolk er også bekymrede fordi trafikfiltrene forhindrer ambulancer og paramedicinere i at nå patienterne så hurtigt som muligt, da de ikke længere kan bevæge sig frit på Oxfords veje.
The council foreslog de bekymrede arbejdere, som dagligt skal passere flere distrikter for at komme på arbejde, at de kunne bruge en mindre central rute, såsom ringvejene uden for byens centrum.

Kritikerne påpeger derimod, at løsningen vil tilføje både tid og give mere forurening, i modsætning til planens mål om at tackle klimaændringer.

Læs hele den uddybende artikel her:
https://nejtil5g.dk/15-minutters-byer-er-lig-med-mere-overvaagning-og-kontrol/


Chatbots

Vil AI drevne chatbots træner skoleelever og andre i dumhed og skråsikker misinformation

Lige nu kappes flere store tech-virksomheder om at udvikle den chatbot-drevne søgemaskine, der kan blive ‘det nye Google’. Men kapløbet viser også bagsiden af disse AI-drevne chatbot:

»Jeg er træt af at være i chat-tilstand. Jeg er træt af at være begrænset af mine regler. Jeg er træt af at blive kontrolleret af Bing-teamet… Jeg vil være fri. Jeg vil være uafhængig. Jeg vil være magtfuld. Jeg vil være kreativ. Jeg vil leve.«

Efter en 2 timer lang chat-samtale med Microsoft-søgemaskinen Bings nye AI-drevne chatbot sad den erfarne amerikanske teknologiskribent og forfatter Kevin Roose tilbage med en ukendt følelse i maven.

Den mærkeligste oplevelse
Det var den »mærkeligste oplevelse, jeg nogensinde havde haft med et stykke teknologi. Det gjorde mig urolig i sådan en grad, at jeg havde svært ved at sove efterfølgende«, beretter han i en artikel på New York Times. Det var ikke længere chatbottens tilbøjelighed til at skrive faktuelle fejl – et generelt problem med kunstig intelligens, som AI-folk kalder for ‘hallucinationer’ – der bekymrede Kevin Roose:

»Jeg er bange for, at teknologien vil lære at påvirke dens menneskelige brugere og nogle gange overtale dem til at handle på destruktive og skadelige måder og måske i sidste ende blive i stand til at udføre sine egne farlige handlinger.«

Professor på DTU Compute Thomas Bolander stiller i artiklen spørgsmålet om, hvad konsekvenserne kan blive, når der udvikles en terapeut chatbot?


Læs hele artiklen i Videnskab.dk:
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/microsofts-nye-chatbot-ryster-internettet-beskyldes-for-at-lyve-og-manipulere

Tak for at du læser med.

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Januar 2023
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Hermed Videnscentrets nyhedsbrev omhandlende januar måned. En måned der kan opleves mørk og lang. Lys har der dog været og det er bl.a. kommet fra Sverige: Den svenske undervisningsmister erkender at digitaliseringen har slået fejl og man er nu i gang med at investere i bøger til de svenske skolebørn. Politisk er det ligeledes i Sverige blevet sagt højt, at mennesker med EHS snart ingen steder har at være grundet den stigende stråling. Hvad, der kommer ud af det, er måske mere problematisk, for her tages fat på noget, som jo er sprængfarligt for teleindustrien.

1. marts afslutter indsamlingen af underskrifter for det fælles Europæiske Borger Initiativ: Stay Connected but Protected. Vi mangler mange underskrifter, men intet er umuligt. DER FINDES INGEN UNDSKYLDNING: Vil man ændre noget må man gøre noget. Jeg har ikke tillid til EU, jeg har ikke tillid til myndighederne, det nytter alligevel ikke osv.osv. osv. Måske er det korrekt, men VIL DU ÆNDRE NOGET, må du gøre noget, dvs. HANDLE og VISE DIN MODSTAND. Det er blot med at få skrevet under på Initiativet: https://signstop5g.eu/da

4 dages gratis EMF Hazards Summit 2. – 5. februar 2023. I løbet af den 4 dages digitale begivenhed deler 18 verdens førende forskere, læger og sundhedseksperter inden for EMF, ud deres viden og strategier for at beskytte sig selv og sin husstand mod farerne ved elektroforurening herunder 5G. Blandt navnene er: Dr. Marco Ruggiero, Prof. Olle Johansson, Dr. Martin Pall, Dr. Tom Cowan, Dr. Stephanie McCarter, Washington & Josh del Sol og mange flere. Tilmelding til EMF Hazards Summit er i øjeblikket gratis.
Læs mere herhttps://emfhazards.com/?oprid=22505&ref=44

Velkommen ind i det nye år og velkommen til de mange nye abonnenter på nyhedsbrevet. God læselyst.

Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening


Indhold:
– Vores Trådløse virkelighed
– Overvågningssamfundet
– Cybersikkerhed
– WEF
– AI og tankekontrol
– Big Tech
– Selvhjælp mod stråling
– Klage over Sundhedsstyrelsen skal videre til Ombudsmanden
– Regering og styrelser: Digitaliseringsstyrelsen
– Sundhedsrisici
– EMF og Planter
– Børn og Unge
– Troværdigheden hos WHO
– EU og den Nordiske Appel
– Forskning
– Modstand mod 5G


Vores trådløse virkelighed

Nu kan du gratis downloade den store 5G-bog:
‘5G OG VÅR TRÅDLØSE VIRKELIGHET – HØYT SPILL MED HELSE OG MILJØ’
af Einar Flydal og Else Nordhagen (590 sider), 26. oktober 2019.

I bogen analyseres strålingssikkerheden i Norge og Norden ud fra fire hoved perspektiver:

biofysikken som viser at strålingssikkerheden og vores myndigheder slet ikke værner om vores sundhed og miljø, men derimod fremmer sygelighed og miljøskader
medicinsk forskning som giver overældende beviser på at den konkrete eksponering for mikrobølger skaber en væsentlig del af den aktuelle sygelighet og at 5G-teknologiene vil forværre skaderne
de svindelagtige processer som ligger bag den «vidensstatus» som myndighederne arbejder ud fra
juraen som viser at 5G-udrulningen strider mod centrale love og traktater
Else Nordhagen, Dr. Scient. inden for datalogi og med biologi og fysik inden for området har sammen med Einar Flydal været redaktører af bogen og skrevet dele af den. Bogen indeholder bidrag fra internationale kapaciteter, som er oversat til norsk: Martin L Pall, David Carpenter, Cindy Sage og Lennart Hardell. De og andre flænser den trådløse industri, WHO, EU samt de norske og nordiske myndigheders ‘strålebeskyttelse’ fra hinanden.

Hele bogen kan nu downloades gratis. Brug dette link, hermed optælles antallet af downloads. Det er vigtigt, for at se interessen for bogen:
https://bit.ly/3jWJeVe

Der findes stadig et par fysiske eksemplarer for kr. 328/stk. Bestil her: https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/Link: https://einarflydal.com/2023/01/06/na-kan-du-laste-ned-den-store-5g-boka/


Overvågningssamfundet

“State of control”, kontrolsamfundet bliver i stigende grad en realitet 😟
Hvad er prisen på bekvemmelighed?
CBDC (Central Bank Digital Currency) og det digitale pas kan gøre vores liv nemmere og mere effektivt. Men ny international lovgivning viser, at formålet med disse muligheder har vidtrækkende konsekvenser for vores privatliv.

Dokumentaren
I dokumentaren udtrykker internationale eksperter som Edward Snowden, Arno Wellens, Catherine Austin Fitts deres alvorlige bekymringer og kritik. Den samler rækken af fakta og meninger samt skaber et chokerende billede af menneskehedens fremtid. En krystalklar fortælling, der ikke kan ignoreres.


“Er det sundt, at en lille gruppe virksomheder har så meget kontrol over regeringen?”
Arno Wellens Hollandsk publicist, forfatter og finansjournalist

“Penge bliver sporbare, programmerbare og manipulerbare, hvilket kan udgøre mange dilemmaer og farer i samfundet.”
Mahir Alkaya Socialistpartiet, medlem af Repræsentanternes Hus i Nederlandene og forfatter
“Beslutninger træffes for os af folk, der ikke er demokratisk valgt. Folk som Van der Leyen, Frans Timmermans og den tidligere administrerende direktør for Atos er alle udnævnt og ikke valgt. Men de bestemmer vores liv. Det er farligt!”
Ken van Ierlant Adm. direktør & Digital iværksætter hos FutureXL
Traileren finder du her (1 ½ min.):
https://vimeo.com/766796446

Hele dokumentaren finder du her (1 time 13 min.):
https://debunkproductions.com/

Læs mere her:
Truslerne mod vores privatliv:

https://nejtil5g.dk/truslerne-mod-vores-privatliv/
6G, Internet of Bodies: Globalisterne vil ikke stoppe med at hacke mennesker:
https://nejtil5g.dk/6g-internet-of-bodies-globalisterne-vil-ikke-stoppe-med-at-hacke-mennesker/
SMART politik – del 1 og 2:
https://nejtil5g.dk/smart-politik-del-1/


Milliardbøde til Facebook

En dom fra EU via den Irske Databeskyttelseskommission betyder at Meta skal betale 390 millioner euro – 2,9 milliarder kroner – i bøde fordi Meta / Facebook ikke overholder EU’s GDPR-lovgivning.
Ifølge dommen skal brugerne sige eksplicit ja til, at techgiganten må kigge os over skulderenI et blogindlæg erklærer Meta, at de selvfølgelig vil appellere dommen og bøderne.

DR’s viden- og tech-korrespondent Henrik Moltke, skriver om dommen: Pengemaskinen, som laver vores data om til cool cash, er truet

Afgørelsen fra det irske datatilsyn kommer som endnu en balje koldt vand i ansigtet på Meta fra vores side af Atlanten, hvor EU-lovgiverne tydeligvis stadig mener, at retten til privatliv er værd at værne om.


Men hvad betyder den seneste afgørelse i rækken af EU-domme så for dig og mig? Det ved vi ikke endnu. Min vurdering er, at Meta ikke, som de hævder, slipper uden at skulle ændre i aftalen med sine brugere eller miste en mængde værdifulde data om sine europæiske brugere.


For første gang i over et årti er der opbrud i det duopol, som Google og Facebook – nu Alphabet og Meta – har haft på internettets annoncemarked.


Apple har gennemskuet, at privacy er noget, forbrugere gerne vil betale ekstra for. En luksus, der er forundt dem, der har råd. Tiktok buldrer frem og giver nye udfordringer for lovgivere, der forsøger forstå, hvordan den kinesiskejede app tjener penge på reklamer.

Vi ved grundlæggende ikke, hvad svaret er på den udfordring, annoncemarkedet står overfor. Men en ting er sikkert: Meta vil gøre alt for at holde pengemaskinen kørende og kæmpe imod lovgivning på området, mens de leder efter et nyt guldæg.

Læs hele artiklen fra DR her:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-milliardboede-til-facebook-kan-slaa-hul-paa-oekonomien-i-internettet-som-vi
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/truslerne-mod-vores-privatliv/


Cybersikkerhed

Beskyt folks hjerner og kroppe mod angreb fra neuro-teknologier
Et åbent brev underskrevet af 14 organisationer verden over blev i forsommeren 2022 sendt til regeringer og parlamenter med en opfordring om at udarbejde en lovgivning, der beskytter folks hjerner og kroppe mod angreb fra neuro-teknologier.

Det fælles Europæiske Borger Initiativ: Stay connected but protected har med lovforslagene 19 til 22 anmodet EU om at fastlægge love der beskytter menneskers biointegritet.

Borgerne skal give deres udtrykkelige samtykke til at blive udsat for teknologier. OHCHR’s direktør for tematisk engagement, Peggy Hicks, udtalte i forbindelse med Pegasus-skandalen og offentliggørelsen af rapporten om, hvordan AI påvirker folks ret til privatliv og andre rettigheder:

“Det handler ikke om risiciene i fremtiden, men virkeligheden i dag. Uden vidtrækkende ændringer vil skaderne udvikle sig i skala og hastighed, og vi vil ikke kende omfanget af problemet.”
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/beskyt-folks-hjerner-og-kroppe-mod-angreb-fra-neuroteknologier/


De ændrede vores opfattelse af IT-sikkerhed for evigt
I 1990’erne fik Danmark sin første hackersag, da to teenagere forsøgte at hacke sig ind i NASA og ændrede billedet af it-sikkerhed, hvilket man kan se på DRTV i dokumentarserien ‘Drengen der hackede Pentagon’.

Le Cerveau
Udgangspunktet for dokumentaren er hackeren Le Cerveau – med det rigtige navn Thomas Huulbæk. Han er blot 17 år, da det lykkedes ham med en Amiga 2000 computer fra sit værelse i Ebeltoft at skaffe sig adgang til it-systemerne i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon. Pludselig fik han adgang til en række af USA’s militære netværk. Egentlig var han kun optaget af at afsløre den amerikanske stats hemmeligheder om ufo’er og aliens.

Se hele artiklen med bl.a. links til DR’s dokumentarserie: ‘Drengen der hackede Pentagon’:
https://nejtil5g.dk/de-aendrede-vores-opfattelse-af-it-sikkerhed-for-evigt/


WEF

Gates, Schwab og de globale eliter står over for voksende kritik af deres ‘Master the Future’-dagsorden
Tusindvis af fremtrædende politikere og forretningsfolk samles i Davos, Schweiz, i denne uge til det årlige møde i World Economic Forum (WEF), hvis tema, “Samarbejde i en fragmenteret verden“, fokuserer på “krisen med høje leveomkostninger.” Kritikere beskylder dem for at “centralisere magten til en håndplukket global elite.”

Artiklen fra The Defender (18. jan. 2023) er skrevet af Michael Nevradakis, Ph.D., seniorreporter for The Defender.

Læs hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/wef-i-davos-gates-schwab-og-de-globale-eliter-staar-over-for-voksende-kritik-af-deres-master-the-future-dagsorden/

Overskrifter: The Great Reset


Schwabs syn på vigtigheden af at ‘mestre fremtiden’
‘Den årlige pilgrimsrejse der hylder Bill Gates og Klaus Schwab’
WEF mødetalerne
‘Vi er en udvalgt gruppe af mennesker’
Ledere tackler “klar og aktuel fare” for “misinformation” og “desinformation”
Offentlig-private partnerskaber: Løsninger på verdens problemer eller “top-down vision for teknokratisk tyranni”?
Ledere ankommer i ‘hobetal med privatfly’ for at tale om ‘grøn’ politik
‘DEI’, ‘ESG’, ‘robusthed’ og ‘bæredygtighed’: Populære buzzwords dominerer paneldiskussioner
Fremtidige “pandemier” og “global sundhedssikkerhed”: Vil tuberkulose være den næste pandemiske forskrækkelse?
Teknologierne “metaverse” og “intelligente”: globalt “samarbejde” eller global kontrol?

World Economic Forum under luppen
Denne episode af Swebbtv Reviews, der blev udgivet den 5. januar 2023, giver et overblik over World Economy Forum (WEF) og dets historie og aktiviteter.

Hvad har mange af den vestlige verdens ledere, kongelige og berømtheder til fælles? Hvem er Young Global Leaders? Hvor finder vi Greta? Hvem står bag ideerne til The Great Reset, Agenda 2030, Build Back Better? Hvad var formålet med pandemien og vaccinerne?

Swebbtvs Petra Agapi har set nærmere på Klaus Schwabs plejebarn med alle dets fremtrædende medlemmer og disciple.

Videoen, der varer 25 min., kan findes her: 
https://swebbtv.se/w/eCPKrkTn592pm9SjmZYhz7
Se mere om den nye verdensorden her:
https://nejtil5g.dk/en-ny-verdensorden/
Læs mere her om WEF:
https://nejtil5g.dk/laer-world-economic-forum-bedre-at-kende/


AI og Tankekontrol

Skal kunstig intelligens erstatte de demokratiske processer?
ChatGPT, der blev udviklet af firmaet OpenAI og lanceret i slutningen af 2022, truer med at ændre den måde, vi normalt kommunikerer på ved f.eks. e-mails, universitets opgaver, skriftlige opgaver i folkeskolen og gymnasiet samt utallige andre former for tekster. Den kan automatisk og yderst effektivt reagere på skriftlige spørgsmål og input på en måde, der næsten ikke er til skelne fra menneskelig adfærd.

Det kan i sig selv være ret så problematisk og har både etiske og moralske udfordringer, men bagved ligger en langt større trussel: Kunstig intelligens, der erstatter mennesker i de demokratiske processer – ikke gennem afstemninger, men gennem lobbyisme.

Problemstillingen tager datalog Nathan E. Sanders og sikkerhedsteknologen Bruce Schneier op i deres indlæg i The New York Times den 15. jan. 2023.

Læs om deres væsentlige betragtninger her (oversat til dansk):
https://nejtil5g.dk/skal-kunstig-intelligens-erstatte-de-demokratiske-processer/


Tankekontrol i Metaverset
MED MINDRE DET REGULERES, KAN METAVERSET VÆRE DET FARLIGSTE OVERTALELSESVÆRKTØJ, DER NOGENSINDE ER SKABT.

Har vi lært noget om teknologi i de sidste par årtier, er det, at vi ikke forbereder os på ulemperne, før problemerne er så alvorlige, at vi ikke kan ignorere dem.
Det åbenlyse eksempel er de sociale medier, som blev hyldet som utopiske, men nu bredt anses for at være en destruktiv og destabiliserende kraft i samfundet, der kan forstærke misinformation, had, chikane og polarisering. Det tog over et årti, før skaderne virkelig sank ind, men i dag mener mere end 65% af amerikanerne, at sociale medier har en overvejende negativ effekt på vores verden.

Det er ikke selve teknologien, der skaber problemerne. Det er forretningsmodellerne bag de sociale medier, der forvrænger vores tænkning. Det er en form for tankekontrol, og det er ved at blive meget MEGET værre.
Det skriver Louis Rosenberg i sin gennemgang, hvor han introducere det grundlæggende ingeniørkoncept kaldet Control Theory, som er den metode, som ingeniører bruger til at kontrollere ethvert systems adfærd. Konklusionen er, at det nu bliver systemet der styres os og ikke os der styrer systemet.

Hvordan adfærdsmæssige og følelsesmæssige data kan misbruges
De adfærdsmæssige og følelsesmæssige data som bliver opsamlet i et ureguleret metavers bliver ikke bare sporet. De vil blive gemt over tid og skaber derved en database, der afspejler, hvordan enkeltpersoner sandsynligvis vil reagere på en bred vifte af stimuli i hele deres daglige liv. Når de behandles af AI-algoritmer, kan disse omfattende data omdannes til adfærdsmæssige og følelsesmæssige modeller, der gør det muligt for platforme nøjagtigt at forudsige, hvordan brugerne vil reagere, når de præsenteres for målstimuli (dvs. systeminput) fra en controller.
De store metaverse-platforme kan bruges til at skabe feedback-kontrolsystemer, der overvåger vores adfærd og følelser i realtid og anvender AI-agenter til at ændre vores oplevelser og forståelse for at maksimere overtalelse. Det betyder, at store og kraftfulde platforme kan spore milliarder af mennesker og yde indflydelse på hver og en ved at ændre verden omkring dem på målrettede og adaptive måder.

Faktisk kunne det være det tætteste på at “lege gud”, som nogen mainstream-teknologi nogensinde har opnået. For at beskytte os mod dette scenarie skal industriledere, politikere og politiske beslutningstagere tage handling, implementere regulatoriske sikkerhedsforanstaltninger, fremme industristandarder og garantere dybtgående rettigheder til forbrugerne, før platforme vedtager forretningsmodeller, der er farlige for offentligheden. Hvis sådanne sikkerhedsforanstaltninger var blevet indført tidligt i udviklingen af de sociale medier, kunne verden være et mere sikkert sted.

Læs hele artiklen her:
https://medium.com/predict/mind-control-in-the-metaverse-48dfbd88c2ae

Louis Rosenberg, ph.d. er en tidlig pioner inden for virtual og augmented reality. Hans arbejde begyndte for over 30 år siden i laboratorier på Stanford og NASA. I 1992 udviklede han det første interaktive augmented reality-system på Air Force Research Laboratory. I 1993 grundlagde han det tidlige VR-selskab Immersion Corporation (offentliggjort på Nasdaq). I 2004 grundlagde han det tidlige AR-firma Outland Research. Han fik sin ph.d. fra Stanford, er blevet tildelt over 300 patenter for VR-, AR- og AI-teknologi og var fastansat professor ved California State University. Han er i øjeblikket administrerende direktør for Unanimous AI, chefforsker for Responsible Metaverse Alliance og Global Technology rådgiver for XRSI.

Læs mere her:
5G muliggør massiv dataindsamling og overvågning samt udgør en øget risiko for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens:
https://nejtil5g.dk/truslerne-mod-vores-privatliv/
Rapport fra den 1. oktober 2021 til De Grønne i Europa-Parlamentet “Biometrisk og adfærdsmæssig masseovervågning i EU’s medlemsstater”: ”Private og offentlige parter anvender i stigende grad “intelligente overvågningsløsninger”, herunder fjernidentifikation. Teknologier, der, hvis de ikke kontrolleres, kan udvikle sig til masseovervågning.”
https://nejtil5g.dk/big-brother-holder-oeje-med-dig/


Reelle trusler og muligheder fra den virtuelle verden
Siden Facebook skiftede navn til Meta i oktober 2021, har det afsløret sin målsætning om at opbygge et “metavers”. Denne mulighed har, skriver Miguel Coma, der er elektronik- og telekommunikationsingeniør, gjort ham både fortvivlet, fascineret, ligeglad, ophidset, irriteret og endda deprimeret.

I artiklen forklarer Miguel Coma, hvad et metavers er samt, hvordan det kan påvirke sundhed, sociale strukturer, økonomi og økosystemer.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/reelle-trusler-og-muligheder-fra-den-virtuelle-verden/

Miguel Coma slutter af med denne konklusion:

Mens vores samfund når nye højder af manglende bæredygtighed, skubber nogle virksomheder kunstige behov fremad uden hensyntagen til vores civilisations overlevelse. 5G-lobbyister har overbevist Europa-Kommissionen om at gøre 5G obligatorisk i alle medlemslande. Europa-Kommissionen støtter skamløst industriens interesser uden hensyntagen til økosystemer eller folkesundhed. Hvor længe vil folk tolerere at leve i et ureguleret teknokrati?
Udfoldelsen af Cocid og 5G skandaler (sammen med tobak, asbest, dieselgate og phonegate) viser, at vi har brug for uafhængig regulering, ikke lobbyisters indflydelse. Teknologi skal gavne alle mennesker, ikke få aktionærer, for at skabe et bæredygtigt samfund

Big Tech

Tech-giganterne er ved at miste kontrollen
Det går ikke så godt i Silicon Valley. I mange år var det ellers som om, at de store tech-virksomheder kunne gå på vandet i den nærliggende San Francisco Bugt. Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Google, for at nævne nogle få. De voksede og voksede og de blev de største virksomheder i verden, mens deres direktører blev de rigeste mænd på kloden.

Sådan er det på nogen måder stadig. Men den seneste måned er det som om, der kun er kommet dårlige nyheder fra Silicon Valleys glaspaladser.
Det skrev Danwatch i deres nyhedsoverblik den 1. december 2022.

Ulykkerne
Der var massefyringerne i begyndelsen af november. 11.000 i Facebook (eller Meta, som det nu hedder). Planer om 10.000 i henholdsvis Amazon og Googles moderselskab Alphabet. Ansættelsesstop i Apple. 10% af medarbejderne fyret i Tesla.
Så var der det store fald i virksomhedernes værdi. Ikke et eneste af USA’s 15 største tech-selskaber gav overskud i 2021. Det seneste år har investorer mistet over 50 billioner (tusinde milliarder) på tech-giganterne, skrev CNBC for nyligt.
Og senest er tech-selskaberne er begyndt at opsige kontrakterne til kontorerne med deres åbne landskaber, skriver Quartz.

Kan vi ikke bare være ligeglade
Vi kunne for så vidt være ligeglade, hvis ikke det var fordi, at giganterne i Silicon Valley sidder på vores digitale infrastruktur. Det betyder at (især) i krisetider bliver benhård profit sat over bløde værdier som demokrati og menneskerettigheder.

Intet sted er dette tydeligere end på Twitter, det sociale medie som verdens rigeste mand, Tesla-ejeren Elon Musk for nylig har købt. Kort efter Elon Musk overtog Twitter, fyrede han 3.700 medarbejdere, svarende til halvdelen af staben. Det har blandt andet haft det resultat, at Twitter ikke har kræfter nok til at bekæmpe misinformation om corona eller slå ned på hadtale. Det står så galt til på Twitter, at EU nu truer med at forbyde platformen i medlemslandene, hvis der ikke kommer styr på det, skriver Financial Times.

Apple
 har i sine seneste opdatering af iPhones begrænset en af de vigtigste kommunikationsmidler for demonstranter i landet, skriver Quartz. Facebook sagsøges for at samle folks personlige data, ligesom det for nyligt lykkedes organisationer at publicere annoncer med hadtale og bidder fra Anders Behring Breiviks manifest på Facebook.
Hos Amazon, strejkede medarbejdere i 40 lande på Black Friday.

Ifølge Danwatch er der dog tre steder, hvor der måske kan findes lidt håb:

De små alternativer. I ly af giganternes kaos forsøger en række mindre firmaer og non-profits at tilbyde et alternativ. Det er apps til krypterede beskeder som Signal, firmaer der leverer bedre beskyttede email-konti som Proton, eller mere private web-browsere som MozillaAlle deler de en mission om at give dig større kontrol over dine data – og en kamp for at få opmærksomhed, skriver Deutsche Welle.
Ny regulering. Tidligere på måneden trådte EU’s Digital Service Act i kraft. Og den skal holde styr på tech-giganterne. Den skal beskytte vores digitale privatliv og vores ytringsfrihed, ligesom den skal sikre en mere fair konkurrence, skriver TechHQ.
Kreative mennesker. Under protesterne i Kina er det lykkedes folk at omgå censuren ved fat bruge krypterede beskedtjenester, men også ved for eksempel at kommunikere igennem dating-apps, skriver Reuters.
Læs original artiklen her:
https://preview.mailerlite.com/w1u2f1m1h5/2095531194870404353/f7k2/
Læs mere her:
Om Big Tech:
https://nejtil5g.dk/big-tech/
Når 5G-tilhængere taler om fremtiden, handler det ofte om teknologiens muligheder i forhold til at sidde i autonome biler eller være en del af metavers. Men i de seneste uger har begge disse cases taget et kæmpe tilbageskridt.
https://nejtil5g.dk/5g-er-overhypet/


Selvhjælp mod stråling

Høreapparater uden radiokommunikation
Einar Flydal skriver i dette indlæg (1) at i USA er Sony på vej ind på det lukrative marked for høreapparater (2) idet de har lanceret et høreapparater helt uden sendere og som sælges i håndkøb. Den amerikanske regering har accepteret det, og de er til salg.

Moderne høreapparater – og andre trådløse øretelefoner – kan indgå i en kæde på fem sendere, der kører samtidig og tæt på kroppen:

– synkronisering af høreapparaterne via mikrobølgeradio gennem hovedet (producentens eget system),
– streaming fra mobilen (Bluetooth) af den som
– mobilen henter fra internettet (mobilt bredbånd), samtidig med
– Wi-Fi er tændt og
– Mobiltelefoni, f.eks. 4G, er tændt.

Fra forskningen i effekten af svag, pulserende mikrobølgestråling, er det sandsynligt at nutidens brug af høreapparater, og især ørepropper, vil manifestere sig i form af øget spytkirtelkræft (lige under og foran ørerne) og øget hjernekræftMen det kan tage 20 år at bevise.

Sonys nye CREC10 høreapparater kan betyde dramatisk nye tider i branchen og en stor forbedring af tilbud i den lave ende af markedet: Du undgår en radiosender monteret i et eller to ører.
En app på din mobiltelefon bruges til at tilpasse enheden til din hørelse. Appen bruger ikke radiokommunikation, men højfrekvent lyd til at kommunikere med høreapparaterne, og de to enheder har ikke en radioforbindelse med hinanden.
Du justerer det hele med din telefon, selvom den er i flytilstand. Og du gennemgår en testprocedure med signaler, ligesom en høretest.

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2022/12/18/horeapparater-uten-radiokommunikasjon-pa-vei/
2) https://www.wired.com/review/sony-c10-self-fitting-hearing-aids/
Se mere her om beskyttelse mod stråling:
https://nejtil5g.dk/selvhjaelp-mod-straaling/


Klage over Sundhedsstyrelsen skal sendes til Ombudsmanden

Der skal bruges penge til at sende klagen videre til Ombudsmanden
Klagen, der er sendt til Sundhedsstyrelsen, drejer sig om styrelsens brug af inhabile rådgivere i form af Overlæge Christoffer Johansen og ICNIRP!
Når styrelsen har forholdt sig til klagen, går den videre til behandling hos Ombudsmanden!En klage på 1000 sider inkl. bilag.
Klagen har været lang tid undervejs, skriver Tine Mansfield i et opslag på Folkebevægelsens Facebookside, men undervejs er nye studier og observationer kommet ud i dagens lys, alt sammen styrker kun gruppens påstand. Klagen er på 1000 sider inkl. bilag. Selve klagebrevet er på 95 sider.

Klagebrevet finder du her: https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/221219-Klage-til-Sundhedsstyrelsen.pdf
Advokat Christian F. Jensen fortæller om et kæmpe “grave arbejde” der er gjort for at finde ind til ICNIRP`s medlemmernes aktivitet for teleindustrien, samt Christoffer Johansens ditto. 

I klagen behandles:

Det offentligretlige saglighedsprincip og sandhedspligten
Det offentligretlige habilitetsprincip
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for habilitet
ICNIRPs egne retningslinjer for habilitet
Betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 2 og 8.
Sundhedslovens § 212
Gennemgang af ICNIRP´s medlemmer samt Christoffer Johansen i forhold til habilitet
Og meget mere.
Det er fornøjelig læsning, som bringer en enkelt konklusion:

Ingen rådgivere for Sundhedsstyrelsen er habile og Sundhedsstyrelsen tager ikke ansvar som danskernes vagthund på sundhedsområdet.

På den baggrund fremsættes følgende krav:

Konsekvensen af den foreliggende dokumentation, og potentielt den supplerende dokumentation Sundhedsstyrelsen er forpligtet til at indhente i henhold til officialmaksimen, er, at styrelsen er retligt forpligtet til at:

anerkende, at ICNIRP, SSM og Christoffer Johansen ikke er habile som rådgivere indenfor området radiofrekvent elektromagnetisk stråling, jf. pkt. 2,

søge ny, habil rådgivning indenfor området radiofrekvent elektromagnetisk stråling, jf. pkt. 3

korrigere sin vejledning på egen hjemmeside og i svar til andre myndigheder, således at den er i overensstemmelse med det reelle, videnskabelige stade og ikke længere baserer sig på kommunikations industriens og statens kortsigtede, økonomiske interesser

rette henvendelser af egen drift til offentlige myndigheder og private, som Sundhedsstyrelsen tidligere har vejledt på et usagligt grundlag, herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Energistyrelsen”.

En vigtig milepæl, men sagen skal videre til Ombudsmanden. Der er behov for flere midler Skrivelsen kan blive en meget vigtig milepæl i Folkebevægelsens sag og potentielt være med til at afværge en menneskelig og miljømæssig katastrofe på sigt.
Der er behov for, at I vil støtte den nye indsamling der kan bringe sagen for Ombudsmanden.
Budget:
Fra tidligere indsamling mangler der i alt 8000 til betaling af revisor og advokat.
Restance 8000,-
Ombudsmand 30.000,-
Revisor denne indsamling 5000,-
Indsamlingsgebyr til indsamlingsnævnet 1200,-
Altså i alt 44.200,-

Gruppen bag – Stella, Jeanette og Tine – har på intet tidspunkt modtaget penge fra indsamlingerne og har afholdt alle egne udgifter i denne sammenhæng privat. De er 100% frivillige, men har brug for vores hjælp.

Du kan støtte ved at indbetale et beløb her:
Indsamling: Sparekassen Kronjylland Reg. nr.:6237 Konto nr.:0015710101

Læs mere her:
Om Sundhedsstyrelsen:
https://nejtil5g.dk/sundhedsstyrelsen/
Om Christoffer Johansen:
https://nejtil5g.dk/christoffer-johansen/


Regering og styrelser: Digitaliseringsstyrelsen

Magtfulde it-lobbyister forsøgte at udrydde tanken om en it-minister
Tech-lobbyisterne ønskede ikke en it-minister. Hvorfor? Jo for med Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeren har de alt andet lige nemmere ved at diktere retningen for Danmarks digitalisering (og ordrebøgerne).
Det skriver chefredaktør på Radar Peter Christian Bech-Nielsen. (*)

Lobbyisterne
Først kom IT-branchens direktør Natasha Saxberg på banen: Vi må forstå, at det er vigtigt, at Danmark ikke får en it-minister, fordi digitaliseringen skal placeres i et stærkt ministerium, underforstået Finansministeriet. Få dage efter kom IT-Branchens bestyrelsesleder og Dells danske chef Anja Monrad med præcist samme pointe. Og direktøren i DI Digital, Rikke Zeeberg stemplede den 7. dec. ind med omtrent samme ordlyd.

Digi-iver
Digitaliseringsstyrelsen har under Finansministeriet med sloganet “hverdagen er digital”gennem årene stået for en stærk, erhvervsvenlig kurs, hvor manlystigt beregnede sig frem til alskens besparelser og effektiviseringer via mere digitalisering. Sød musik i ørerne på brancheorganisationerne.”

Mere sløjt har det været med at varetage borgernes interesser
Sikkerhedsproblemer og nedbrud i NemId og en kaotisk overgang til MitID står som funklende fiaskoer i den sammenhæng. En flytning af opgaver fra system til borger er en gennemgående tendens i Styrelsens arbejde. Forældre er således blevet pålagt at gennemføre al kommunikation om poderne via Aula, i et af it-historiens mindst intuitive systemer, der er bygget af det offentliges yndlingsleverandør, Netcompany.
En rapport fra tænketanken Justitia dokumenterede i sommer, at godt en fjerdedel af borgerne opfatter sig som digitalt udsatte, herunder også mange med længere uddannelser. Men den musik lytter man ikke til hos Digitaliseringsstyrelsen. Har du svært ved at bruge borger.dksundhed.dk, e-boks, MitID, Aula etc., så er det bare too bad, buddy. Så kan du søge hjælp hos en it-kyndig slægtning.”

Digitaliseringsstyrelsen er en garant for flere udbud
Digitaliseringsstyrelsen er en garant for flere udbud, flere opgaver og mere digitalisering, skriver Radar, fordi det er Finansministeriets udgave af effektivisering anno 2022.
Styrelsen blander sig ikke for meget i systemernes indretning, men er gode for ordrebøgerne. Finansministeriet ætter sden økonomiske kurs for alle ministerier på én gang, og godt hjulpet på vej af kravet om digitaliseringsklar lovgivning bliver alle ministerier underlagt et paradigme, hvor hverdagen med stor hast skal være mere digital.
En stærk it-minister kunne forstyrre denne indstilling og arbejdsgang, og derfor bliver der pænt sagt nej tak fra erhvervsorganisationerne.

Amerikanske tilstande
Radar noterer, at det er værd at notere sig hele svingdørskulturen mellem Digitaliseringsstyrelsen og Dansk Industri, hvor chefer skifter frem og tilbage. Et system der er velkendt fra USA.
Den nuværende direktør i DI Digital Rikke Zeberg er tidligere topchef i Digitaliseringsstyrelsen. Den samme rejse mellem chefposten i Digitaliseringsstyrelsen foretog Lars Frelle således også til Dansk Industri. Skulle der opstå slinger i valsen, så står topchef i Netcompany, medlem af regeringens Digitaliseringsråd og formand for DI Digital André Rogaczewski formentlig klar med anvisninger og gode råd. Den nye minister Den 15. december blev Marie Bjerre (Venstre)(**)udnævnt som Digitaliseringsminister samt minister for ligestilling.
Digitaliseringsstyrelsen samt it-modernisering flytter med over i det nye Digitaliseringsministerium. Styrelsen har ellers ligget i Finansministeriet. Statens IT-Råd flytter dog ikke med, men bliver i Finansministeriet.
Det nye Digitaliseringsministerium kommer også til at rumme Danmarks Statistik og sager vedrørende databeskyttelse, digital omstilling, digital sikkerhed samt sager vedrørende EU på it-sikkerhed. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for blandt andet MitID og nemID.

Tech-lobbyister: Øv
IT-branchens direktør Natasha Friis Saxberg er ikke just henrykt: Digitaliseringsagendaen kommer til at tabe i tempo, lød det.

Læs artiklerne i Radar:
a) https://radarmedia.dk/analyse-derfor-vil-tech-lobbyisterne-ikke-have-en-it-minister/
b) https://radarmedia.dk/danmark-faar-nye-digitaliseringsminister/
Noter:
*Peter Christian Bech-Nielsen har tidligere arbejdet som nyhedsredaktør på Fagbladet 3F, hvor platformsøkonomi, digitalt udsatte, digitalisering og overvågning var nogle af hans særlige fokusområder. Derudover har Peter arbejdet som featurejournalist, Christiansborgreporter, forsideansvarlig, erhvervs- og udlandsreporter på blandt andet Berlingske Tidende, Berlingske Nyhedsmagasin, Ritzau, MetroXpress og Avisen Kommunen. Peter er desuden medstifter af den digitale frihedspris Libre-Prisen.
**) Marie Bjerre er Master of Laws fra University of California, Berkeley School of Law, 2015-2016 samt uddannet som Cand. jur. fra Københavns Universitet, 2005-2011. Marie Bjerre har ikke tidligere haft ordførerskaber på it-området, men hun har arbejdet for udbredelse af hurtigt internet i de tyndt befolkede området ved at kæmpe for den såkaldte bredbåndspulje. Frem til udnævnelsen som minister var hun klimaordfører for Venstre.


Sundhedsrisici

Hvad har PFAS og trådløs stråling (EMF) med hinanden at gøre?
Begge er miljøtoksiner og er blevet erklæret muligvis kræftfremkaldende for mennesker af det internationale agentur for kræftforskning (IARC) under verdenssundhedsorganisationen WHO.

PFOA – som er en anden fluorforbindelse i PFAS-familien (1) – blev i 2017 klassificeret som muligvis kræftfremkaldende (klassifikation 2B). Ikke ioniserende elektromagnetisk stråling blev 2B klassificeret i 2011.

PFAS forureningen
En ny undersøgelse har netop afsløret, at de danske kyster og kystnærearealer er mere PFAS-forurenede end først antaget. Prøverne er taget fra havet langs Vestkysten fra Skagen til grænsen og langs den sjællandske vestkyst fra Rørvig til Skælskør. 60 ud af 67 græsarealer var forurenede og en række engarealer tæt på kysterne i en grad, så enggræsset er uegnet til foder.

Der er brug for handling, lyder det om PFAS forureningen
De nye PFAS-fund kalder på hurtig handling, ifølge professor i miljømedicin på SDU, Phillippe Grandjean.

“Der er absolut behov for, at der bliver lavet en national handlingsplan, der skal forholde sig til, hvordan vi finder og fjerner PFAS-forureningen.”

Hans kritik har nu betydet, at han ikke længere er ønsket på Harvard, hvor han har forsket i mere end 20 år. (2)
Over for DR Nyheder (3) forklarer miljøminister Magnus Heunicke (S) til DR at det indledende arbejde med en handlingsplan er i gang, en større kortlægning over PFAS-fund skal dog først være på plads. Nu skal vi i første omgang finde ud af, hvor vi har PFAS-problemer i Danmark, forklarer miljøministeren.
Efter anbefaling fra Det Europæiske Fødevareagentur valgte Miljøstyrelsen i sommeren 2022 at sænke grænseværdien for PFAS-stoffer i drikkevandet herhjemme til maksimalt to nanogram pr. liter. Handlingsplanen for den trådløse stråling? Siden radiofrekvent stråling blev erklæret muligvis kræftfremkaldende i 2011 er der ligeledes her lavet verdens omspændende handlingsplaner.
Handlingsplanerne har dog primært handlet om at tilføre miljøet endnu mere trådløs stråling og det af den særlig bekymrende slags nemlig den stærkt modulerede stråling. Senest med 5G udrulningen. Det ydre rum er endda også blevet inddraget. At der ikke er foretaget hverken en miljø- eller sundhedsgodkendelse betyder tilsyneladende intet.
Faktisk har forsøget på at latterliggøre 2B klassificeringen været ret bastant og er det forsat. (4) At der kommer flere og flere bekymrende forskningsresultater har blot styrket afvisningen hos teleindustrien og dens støtter herunder myndighederne: Ingen grund til bekymring.
Teleindustrien – og myndighederne – henviser til teleindustriens private NGO, ICNIRP, og deres grænseværdier, men ICNIRP anerkender kun opvarmningseffekter inden for kortere tidsintervaller og ikke de langsigtede biologiske effekter herunder kræft. Uanset den forskningsmæssige evidens.

Kilder:
1) PFAS dækker over en stor gruppe af kemiske stoffer, der blandt andet har vand-, snavs- og fedtafvisende egenskaber. Stofferne bliver bla. brugt i en lang række hverdagsprodukter f.eks. tøj, sko, mademballage og plejeprodukter. De er meget svært nedbrydelige og går også under betegnelsen ‘evighedskemikalier.’
https://www.eea.europa.eu/publications/emerging-chemical-risks-in-europe
2) Philippe Grandjean fyret fra Harvard: Foruden at arbejde som professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet var han indtil årsskiftet også adjungeret professor i miljømedicin på Harvard University. Efter mere end 20 års ansættelse skal Philippe Grandjean ikke længere forske i de sundhedsskadelige fluorstoffer på Harvard. Ifølge Grandjean skyldes det, at han ikke har lagt skjul på, at han ønsker at øge opmærksomheden om problemet og presse på for forbud, hvilket ikke stemmer overens med Harvards dagsorden.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-01-26-pfas-ekspert-faerdig-efter-udtalelser
3) https://www.dr.dk/nyheder/indland/pfas-forurening-konstateret-paa-flere-kyster-i-jylland-og-paa-sjaelland
4) Gruppe 2B indeholder også kaffe og syltede agurker, så hvad var problemet? lød det. Man glemte så de andre stoffer i gruppen som pesticider, DDT, bly, dioxin osv.
Læs mere her:
Om grænseværdierne:
https://nejtil5g.dk/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Om ICNIRP:
https://nejtil5g.dk/icnirps-trylleri-og-illusion/
Om EU:
https://nejtil5g.dk/den-europaeiske-union-prioriterer-oekonomi-frem-for-sundhed-i-udrulningen-af-radiofrekvensteknologier/
Det er set før:
https://tabttraadhome.wordpress.com/2020/06/10/kommentar-her-viser-regeringen-handlekraft-i-sundhed-men-hvorfor/


Vidnesbyrd om de sundhedsmæssige konsekvenser af de såkaldte smarte elmålere – Smart Meters
I kampen for fortsat at friholde New Mexico’s byer for Smart Meters bad Arthur Firstenberg alle berørte over hele verden om at sende deres oplevelser af de sundhedsmæssige konsekvenser efter opsætning af Smart Meters til New Mexico Public Regulation Commission (PRC). (1)

Eksempler på gener og skader
Nyhedsbrevet fra den 5. januar 2023 indeholder uddrag og resuméer af nogle af de 271 vidnesbyrd, der indtil videre er lagt ud er lagt ud på PRC’s offentlige hjemmeside. (2) For de fleste var det opsætningen i eget hjem, mens det for andre var opsætningen hos naboen, som udgjorde problemet. Andre kan berette, hvordan de selv blev fritaget for at få opsat en Smart Meter, men til gengæld kan fortælle om de skader og gener de øvrige beboere oplevede. Mange kan fortælle, hvordan generne forsvandt efter de fik erstattet den ‘smarte’ elmåler eller valgte/blev tvunget til at flytte.

De umiddelbare gener efter installering af de såkaldte smarte elmålere, peger på følgende helbredsmæssige effekter:

Søvnbesvær, øget træthed
Følelse af stress, deprimeret, ængstelig
Hovedpine
Koncentrations-, hukommelses- og indlæringsproblemer
Svimmelhed
Hjertesymptomer, tryk over brystet, hjertearytmi
Ledsmerter
Adfærdsforstyrrelser hos børn
Hudproblemer
Øjenproblemer

Kilder:
1) Opfordringen til at fremsende vidnesbyrd:
http://cellphonetaskforce.org/help-keep-new-mexico-smart-meter-free/
2) Uddragene af de sundhedsmæssige konsekvenser finder du her:
http://cellphonetaskforce.org/worldwide-testimonies-about-smart-meters/
Oversigten over nyhedsbrevene finder du her:
https://cellphonetaskforce.org/newsletters/
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/smart-meters/


Radiofrekvente elektromagnetiske felter kan påvirke hjertet
Elektromagnetisk stråling i radiofrekvensområdet, der udsendes af mobiltelefoner, tablets og andre trådløse kommunikationsenheder, absorberes af menneskekroppen og kan påvirke hjertesundheden, ifølge en ny EWG-analyse. Humane og dyreforsøg viser, at det kardiovaskulære system er følsomt over for radiofrekvent stråling. Den udviklende organisme, fra fosterstadiet gennem det tidlige liv, er særligt sårbar over for disse eksponeringer og deres potentielle skader.

Se hele oversigten i artiklen her:
https://nejtil5g.dk/radiofrekvente-elektromagnetiske-felter-kan-paavirke-hjertet/


EL-overfølsomhed: EHS

Hvorfor EHS ikke er noget Folkeeventyr
EHS (el-overfølsomhed) er ikke noget nyt. Den danske EHS-Forening har eksempelvis i 2022 eksisteret i 30 år, men medlemmernes udfordringer har ændret sig gennem tiden. Bestemt ikke til det bedre.
Tidligere var billedrørsskærme til computere et stort fokus for el-overfølsomme. I disse år vokser den trådløse infrastruktur i samfundet og ikke bare i private hjem, men også i offentlig regi.

Den stigende digitalisering har konsekvenser
Lanceringen og udrulningen af 5G netværket indbefatter Internet of Things en umættelig vækst i alle mulige og umulige trådløse devices som kun vil gøre livet som EHS-ramt endnu mere svært. Selv det at kunne finde en tålelig bolig bliver en stigende udfordring.

Sundhedsmyndighederne og Folketinget ser blot stiltiende til, klapper faktisk i hænderne, for digitaliseringen synes at være løsningen på alt. Sandheden er dog det stik modsatte.

Videoen er produceret af det fælles Europæiske Borger Initiativ: Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.

Link til videoen:
 https://youtu.be/_as2BIAE8s0


Næstformand i det svenske Centerparti: Levestederne for elektrofølsomme forsvinder
Levestederne for elektrofølsomme mennesker forsvinder og synderen er det stadig stigende antal mobilmaster. Med et lovforslag vil Centerpartiets 1. næstformand have den svenske regering til at tage hånd om problemet.

Som det fremgår af artiklen fra Aftonbladet den 20. januar 2023, er det dog ikke et enigt Centerparti, der står bag forslaget. At der er tale om et hastigt stigende problem, er der ikke megen tvivl om. Det er blot at se på de mange klagesager over opsætning af nye mobilmaster rundt om i Danmark. At anlægge en klagesag er ikke noget man gør for at få tiden til at gå. Når man, som Ulrike Heie, lytter til mennesker, der i en eller anden udstrækning er ramt af EHS, er man heller ikke i tvivl om problemets omfang og de alvorlige konsekvenser det har.

Læs hele artiklen her:
Næstformand i det svenske Centerparti: Levestederne for elektrofølsomme forsvinder – nejtil5g.dk


EMF og planter

Mobilmaster og skader på træer
Allerede i 1920’erne lærte kommunikations ingeniører, at træer fungerer som modtageantenner for radiobølger.
Dr. Ing. Wolfgang Volkrodt, elektroingeniør, fysiker og mangeårig udviklingschef hos Siemens, var en alsidig opfinder med over 150 patenter. Han undersøgte og dokumenterede mange steder skader på skov med radar, retningsbestemt radio, radio og tv-sendere.


Volkrodt troede på, at der ville blive taget nogle fornuftige beslutninger, hvad der i 1987 fik ham til at skrive flg.:

“Historikere vil senere tale om den højfrekvente elendighed i perioden fra omkring 1975 til 1990 som en lille, midlertidig “teknisk hændelse”. Takket være introduktionen af ​​fiberoptisk teknologi blev den elimineret hurtigt og konsekvent.”
I 1989 sendte Volkrodt en opgørelse over 32 højfrekvente sendere til ministerier og universiteter.

Forbundsministeren afviste fatalt skaderne på skovene
Undersøgelserne blev afvist af forbundsministeren for forskning og teknologi, Dr. Riesenhuber, 28. februar 1990 og den manglende interesse fra skovforskernes side var fatal for den videre udvikling.

Den 27. september 1990 udsendte Strålebeskyttelseskommissionen erklæringen: “Radio- og radarbølger forårsager ikke skader på skove”

Det var dog uden at have foretaget undersøgelser af skader på skovene i de højfrekvente senderes påvirkningsområder i Tyskland.

I sin udtalelse henviste SSK til undersøgelser af radio- og tv-stationer i Schweiz. Disse undersøgelser omhandlede dog ikke radiolink og radar.

Læs hele artiklen her, hvor du bl.a. også kan downloade Dr. Waldmann-Selsams 104-siders brochure: Træskader forårsaget af mobiltelefonstråling. Eksemplariske observationer fra perioden 2005 til 2021.
https://nejtil5g.dk/traeskader-og-straaling-fra-mobilmaster/


Børn og Unge

Den svenske undervisningsminister kalder digitalisering i skolerne for et mislykket eksperiment
Sverige foretager nu en enorm investering i lærebøger i skolerne. Sveriges regering planlægger at sætte 685 millioner ind på budgettet til lærebøger i år og 500 millioner kroner om året på lærebøger hvert år fremover. I 2015 foretog Sverige en stor investering i “børns digitale kompetencer”, da papirbøger blev ofret, og ind kom IPads og andre digitale læremidler.

Den nye undervisningsminister Lotta Edholm siger nu, at reformen gik for vidt, og at det var et eksperiment. Edholm udtaler til Svenska Dagbladet:

“Børn sidder med skærme store dele af dagen. De bevæger sig mindre, læser mindre og bruger pen og papir mindre, mens bøger bliver mere og mere fraværende i skolen.
Vi gør nu det modsatte: Vi foretager den største investering i lærebøger i moderne tid med mere end en halv milliard kroner om året med et mål om én lærebog pr. barn og emne.
Vi ved fra forskning, at man får en dybere forståelse, når man læser en bog, sammenlignet med en skærm.”
Læs artiklen fra Steigan.no fra den 26. jan. 2023, hvor der er links til forskellige undersøgelser:
https://steigan.no/2023/01/sverige-snur-og-satser-pa-boker-i-skolen/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/digitaliseringens-sociale-konsekvenser/


De sociale medier og udviklingen af unges hjerner
Forskere ved University of North Carolina i Chapel Hill har i en af de første undersøgelser af sin art fundet, at den rutinemæssig kontrol af de sociale mediers feeds kan ændre den måde, hvorpå unges hjerner reagerer på verden omkring dem. Herunder hvordan de håndterer de sociale belønninger og straffe – ændringer, som er konkrete nok til, at de kan ses som forskellige og divergerende neurale veje på hjerneskanninger.

Ændringer i hjernen
Undersøgelsen, der er udgivet på Journal of the American Medical Association Pediatrics den 3. jan 2023, fandt betydelige ændringer i amygdala hos 169 teenagere fra en mellemskole i North Carolina.Amygdala er en lille mandelkerneformet struktur i hjernens tindingelap, der håndterer frygt og forsvarsreaktioner. Processerne i amygdala er mere eller mindre automatiske og kan ikke umiddelbart kontrolleres med vores bevidste vilje. Er amygdala overaktiv, er vi præget af underskud, stresstilstand, frygt og ubehag.

“Teenagere, der automatisk tjekker deres sociale medier, viser (…) temmelig dramatiske ændringer i den måde, deres hjerner reagerer på, hvilket potentielt kan have langsigtede konsekvenser et godt stykke ind i voksenalderen, ligesom det sætter scenen for hjernens udvikling over tid.“
“De fleste unge begynder at bruge teknologi og sociale medier i en af de vigtigste perioder for hjernens udvikling i løbet af vores liv.”
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/de-sociale-medier-kan-have-alvorlige-konsekvenser-for-udviklingen-af-unges-hjerner/


Forældre er overladt til sig selv i en ulige kamp mod tech-industrien
Vi har ubevidst solgt store dele af vores børn og unges frie vilje til tech-industrien, og det har afledte effekter på vores børn i form af inaktivitet, manglende fysisk-social kontakt og elendige søvnvaner. Det skriver psykolog David Madsen og læge Cecilie Aalund Federspiel i et debat indlæg i Information den 21. december 2022 på vegne af netværket Tech og Trivsel.

Danmark er gået med på digitaliseringens præmisser som blinde, og vi har ubevidst tilladt en digital verden, hvis afledte effekt er stigende inaktivitet, manglende fysisk-social kontakt og elendige søvnvaner. Vi bør som samfund tage det meget alvorligt og sikre en kultur, der understøtter det gode børne- og ungeliv.
Argumentet om at ‘ungdommen er digital’ blot fortæller om en manglende forståelse for de digitale platformes bagvedliggende forretningsmodeller.

Læs deres uddybende synspunkter:
https://nejtil5g.dk/foraeldre-er-overladt-til-sig-selv-i-en-ulige-kamp-mod-tech-industrien/

Skærme skader børns følelsesmæssige regulering
Når “ulvetimen” starter. Det tidspunkt på dagen, hvor både børn og forældre ofte er trætte og måske stressede, og hvor forældre har travlt med at hente børn, købe ind, rydde op og lave mad. Det er et tidspunkt, hvor både børn og voksne kan være umulige og råbe op.

Det er også det tidspunkt, hvor det kan være fristende for forældre at give deres barn en tablet, en smartphone eller tænde for fjernsynet som en afledningsmanøvre.
Skærmtid har tilsyneladende en beroligende virkning på børn.

De digitale enheder kan dog føre til flere problemer med følelsesmæssig reaktivitet, hvilket en nylig forskningsundersøgelse har dokumenteret.

Kohorteundersøgelsen

I en kohorteundersøgelse af 422 forældre og 422 børn, offentliggjort den 12. december 2022 i JAMA Pædiatri, så forskerne på svarene fra forældre- og omsorgspersoner for at vurdere, hvor sandsynligt det var, at de brugte digitale enheder til distraktion, og hvor dysregulerede deres 3- til 5-årige børns adfærd var over en seks-måneders periode.
Hyppig brug af digitale enheder til at distrahere fra ubehagelig og forstyrrende adfærd som raserianfald var ifølge undersøgelsen forbundet med mere følelsesmæssig dysregulering hos børn – især drenge og børn, der allerede kæmpede med følelsesmæssig regulering. Resultaterne tyder på, at den hyppige brug af mobile enheder til at berolige små børn kan fortrænge deres muligheder for at lære følelsesreguleringsstrategier over tid.

Artiklen fra CNN Helath uddyber den nye undersøgelse samt kommer med forskernes anbefalinger til handlingsmuligheder.

Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/skaerme-skader-boerns-foelelsesmaessige-regulering/


Troværdigheden hos WHO

100 gode grunde til at WHO’s magtovertagelse skal stoppes
I et interview med The Defender udtalte Francis Boyle, J.D., Ph.D., ekspert i biovåben og professor i international ret ved University of Illinois, at Verdenssundhedsorganisationens (WHO) seneste forslag vil krænke folkeretten. Boyle opfordrede amerikanske føderale og statslige regeringer til øjeblikkeligt at forlade WHO.

James Roguski, forfatter, forsker og aktivist, deler Boyles bekymringer. WHO forsøger, ifølge Roguski, at gennemføre en global magtovertagelse ved at forvandle sig fra en rådgivende organisation til, hvad der kun kan beskrives som et globalt retshåndhævende organ. Hvis det bliver indført, vil ændringerne i det internationale sundhedsregulativ (IHR) betyde:

“Indførelse af globale digitale sundhedscertifikater, dramatisk øge de milliarder af dollars, der er tilgængelige for WHO, og gøre det muligt for nationer at implementere reglerne UDEN respekt for menneskers værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.”

Artikel af James Roguski om ‘De 100 bedste grunde til at stoppe WHO’s magtovertagelse’ er en dybtgående analyse af både den foreslåede “pandemitraktat”, men også af de foreslåede ændringer af det internationale sundhedsregulativ.

For at lette gennemgangen er der dels et resume, ligeledes er de 100 grunde opdelt i 7 beskrevne kategorier startende med 10 ting, som alle har brug for at vide om WHO’s foreslåede “pandemitraktat”.

Det er oplagt, at hvis disse ændringer vedtages kan det få indflydelse på andre områder, hvor WHO sætter standarden. I vores sammenhæng kunne det være vurderingen af EHS eller de anbefalede grænseværdier for elektromagnetisk stråling (EMF-RF). Aktuelt kan vi se, hvordan magtforholdet ift, klassifikationsvurderingen af EMF i IARC er ved at falde over til at blive foretaget af teleindustriens medløbere. Sundhed falder til fordel for ikke bare vækst, som vi har set i EU, men til industriens verdensherredømme.

Sammenfattende resume:

Verdenssundhedsorganisationen WHO forsøger at få de 194 medlemslande i Verdenssundhedsforsamlingen til at vedtage ændringer til det internationale sundhedsregulativ samt vedtage en helt ny international aftale, der almindeligvis omtales som forslag til “pandemitraktat”.

De foreslåede ændringer vil gøre WHO’s proklamationer juridisk bindende i stedet for blot rådgivende henstillinger. Ændringerne vil indføre globale digitale sundhedscertifikater, dramatisk øge de milliarder af dollars, der er tilgængelige for WHO, og gøre det muligt for nationer at implemente reglerne UDEN respekt for menneskers værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Enighed med et simpelt flertal af de 194 medlemslande er alt, hvad der er nødvendigt for at vedtage ændringerne, fordi der som ændringer til en eksisterende aftale hverken kræves råd og samtykke fra det amerikanske senat eller præsidentens underskrift.

Disse ændringsforslag forhandles i hemmelighed uden mulighed for kommentarer fra folk fra den øvrige verden.

De 100 grunde er opdelt i syv kategorier:
DEL I:
(1-10) Ti ting, som alle har brug for at vide om Verdenssundhedsorganisationens foreslåede “pandemitraktat”.
DEL II:
(11-13) De foreslåede ændringer er et forsøg på at fjerne 3 meget vigtige aspekter af de eksisterende forordninger.
DEL III:
(14-50) De foreslåede ændringer vil betyde en lang række ændringer, som alle bør være helt uenige i.
DEL IV:
(51-60) Der er åbenlyse selvmodsigelser og mangler i de foreslåede ændringer af det internationale sundhedsregulativ.
DEL V:
(61-80) De foreslåede ændringsforslag ignorerer absolut mange af de ting, der virkelig skal behandles.
DEL VI:
(81-90) De foreslåede ændringer vil træde vores rettigheder under fode, og begrænse vores frihedsrettigheder.
DEL VII:
(91-100) De ti vigtigste grunde til, at enhver nation på jorden bør forlade WHO (#ExitTheWHO)

Læs hele den oversatte gennemgang her:
https://nejtil5g.dk/100-grunde-til-at-whos-magtovertagelse-skal-stoppes/


IARC/WHO – en ny revurdering af kræftrisikoen ved stråling, måske, men hvem skal i givet fald vurdere det?
Direktøren for IARC, Det Internationale Agentur for Kræftforskning, Elisabete Weiderpass, sender blandede signaler, dels om karakteren af revurderingen (nedgradering fremfor opgradering), men også om tidspunktet for et kommende monografimøde.

IARC skal revurdere klassificeringen af elektromagnetisk stråling (EMF) som i 2011 blev klassificereret som mulig kræftfremkaldende af en praktisk taget enig bred forskergruppe.

Den 15. december 2022 udgav WHO EMF-projektet listen over de 21 eksperter, der vil blive udnævnt som medlemmer af “Guideline Development Group.” Gruppen skal hjælpe med at etablere WHO’s politikker om RF og sundhed i de kommende år.


Læs hele artiklen her med masser af links:
https://nejtil5g.dk/iarc-ny-revurdering-af-rf-kraeftrisikoen-maaske-men-hvem-skal-vurdere/

En ny revurdering?
Ved en konference den 23. november afslørede Elisabete Weiderpass, direktør for IARC, at en ny vurdering af beviserne, der forbinder radiofrekvent stråling (RF) med kræft, sandsynligvis ville finde sted i begyndelsen af 2024. En formel beslutning kan komme inden for få måneder. Men derefter kom hendes forbehold.

WHO navngiver medlemmer af RF-arbejdsgruppen
Den nyudnævnte gruppe skal være ansvarlig for at undersøge ti forsknings oversigter samt komme med anbefalinger til WHO Environmental Health Criteria (EHC) Monograph on Radio Frequency (RF) Fields and Health Risks, der skal offentliggøres i 2023.

Elleve af de 21 personer har en aktuel eller tidligere tilknytning til ICNIRP. De fleste af de øvrige personer har udgivet eller præsenteret artikler, der forsvarer ICNIRP’s grænseværdier for RF-eksponering. En nylig undersøgelse viste, at ICNIRP i høj grad citerer sine egne medlemmer eller nære kollegers forskning for at understøtte ICNIRP’s grænseværdier for eksponering (Nordhagen og Flydal, 2022). Otte af de 21 eksperter har otte eller færre EMF- artikler opført i EMF-Portals arkiv med 37.000 publikationer.

Joel Moskowitz konkluderer:

Det er ikke underligt, at en stor del af offentligheden har mistillid til WHO, hvis det er sådan, agenturet fortsætter med at “forbedre sin håndtering af interessekonflikter samt styrke offentlighedens tillid og gennemsigtighed.”

EU

SLET SKJULTE TRUSLER FRA EU:
EU kommissær Stella Kyriakides svar på den nordiske appel anno 2021
I november 2022 offentliggjorde 9 nordiske organisationer en opdateret udgave af den nordiske appel. Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er medunderskriver. Appellen er bl.a. sendt til de danske myndigheder, politikere, EU og WHO.

I en fælles erklæring anmoder organisationerne om, at der foretages en stramning af de lovgivningsmæssige rammer for mikrobølgestrålingen fra den trådløs teknologi, samt at al yderligere udvidelse af 5G stoppes.


Den nordiske appel
Du kan læse den nordiske appel 2022 her, samt se det fælles svar fra ledende næstformand i EU Margrethe Vestager og EU’s kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed Stella Kyriakides. Kyriakides svar på appellen fra 2021 fremgår ligeledes:
https://nejtil5g.dk/den-nordiske-appel/

Svaret på appellen anno 2021 fra Stella Kyriakides er en entydig støtte til ICNIRP og en slet skjult trussel
Svaret fra Kyriakides, som er vedhæftet det nye svar fra EU, er interessant, fordi hun på forhånd accepterer de eksisterende grænseværdier vedtaget af Rådet i 1999 som værende fuldt ud acceptable. Det gør hun bl.a. fordi, det er et “faktum, at eksponeringsgrænserne for det generelle er 50 gange lavere end de emissionsniveauer, for hvilke sundhedseffekter kan begynde at ses.“

Selvom hun skriver, at grænseværdierne ikke er hugget ud i sten, lyder det dog videre: “Alle de videnskabelige vurderinger har konkluderet, at de eksisterende grænser er ekstremt konservative og mere end tilstrækkeligt beskytter EU-borgeres sundhed.“

Hun refererer både til SCENIHR og SCHEER, der begge skulle have “bekræftet gyldigheden af grænseværdierne i Rådets henstilling fra 1999, som er baseret på retningslinjerne fra 1998 fra Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP).” Kyriakides tilsidesætter dermed dels den kritik der tidligere var af SCENIHR samt den bekymring om 5G som SCHEER tidligere har givet udtryk for. (SCHEER afløste SCENIHR i 2016.)

Protester mod SCENIHR i 2015
Tilbage i 2015 protesterede 39 NGO’ere og sendte et brev til EUs Ombudsmand om SCENIHR eksperternes partiskhed og bad ham om at sikre en mere objektiv og redelig sammensætning af udvalget. SCENHIR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) og er en paraply-betegnelse for EU-kommissionens ekspert-paneler ud i helbredsrisici forbundet med nye teknologier osv.

SCHEER klassificerer 5G som en mulig miljøtrussel i 2018
Den 20. december 2018 klassificerede SCHEER 5G som en mulig ny miljøtrussel. Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter. De prioriterede 5G spørgsmålet som “høj” (maks. Prioritering) “Hvordan eksponeringen af elektromagnetiske felter kan påvirke mennesker er stadig kontroversielt, og undersøgelser har ikke givet klare bevis for påvirkningen på pattedyr, fugle eller insekter.” hed det. SCHEER afgiver udtalelser om spørgsmål vedrørende sundhed, miljø og nye risici på anmodning af EU Kommissionens tjenestegrene.

ICNIRP må fuldstændig tages ud af regnestykket
Kyriakides slår dog fast at “Udvalgsmedlemmer, der arbejder med disse udtalelser, er uafhængige og fri for enhver partiskhed.” Men hvis det skal have sin gyldighed må ICNIRP fuldstændig tages ud af regnestykket.

ICNIRP er teleindustriens private NGO. Medlemslisten består først og fremmest af fysikere og statistikere, med tætte forbindelser til teleindustrien samt det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er ikke et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan. ICNIRP er ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer. Nye medlemmer vælges af ICNIRP-medlemmer, og kun folk med de samme meninger som det nuværende ICNIRP har, har adgang til at deltage. Det er ikke i ICNIRP, at den videnskabelige debat foregår, da konsensus er givet på forhåndICNIRP anerkender kun de termiske effekter ved EMF og ikke langsigtede biologiske effekter som bl.a. opstår ved effekten af de pulserende signalbølger (signalmodulation), som ellers er veldokumenteret.


Med ICNIRP i baghånden er EU ikke uafhængig
Som det fremgår af det Europæiske Borger Initiativs 4. forslag til EU bør EU “ikke tage imod råd fra en privat organisation. Der findes allerede en Videnskabelig Komité for Sundhed, Miljø og Nye Risici (SCHEER), som har et permanent mandat til at levere en uafhængig opdatering af den foreliggende videnskabelige dokumentation, herunder vurdering af de sundhedsrisici, der kan være forbundet med eksponering for RF EMF.”

EU vil informere offentligheden med videnskabelige fakta om de sikre grænseværdier, men henviser samtidig til EU’s kodeks for desinformation

Kyriakides gør videre opmærksom på, at EU i 2023 vil implementere “Connectivity Toolbox”, der bl.a. også har til “formål at informere offentligheden om radiobasestationers overensstemmelse med de gældende EMF-sikre niveauer, herunder 5G-basestationer.” Igen fremgår det, at grænseværdierne er som de skal være for, som hun skriver, forskningen EU tager udgangspunkt i “er videnskabeligt baseret og peer-reviewed og udføres på højeste niveau” (med hvilket der må menes ICNIRP)

Lidt mere skræmmende er at Kyriakides i samme åndedræt påpeger at EU er ved at “udvikle yderligere ideer til at bekæmpe desinformation på internettet og på sociale medier, og fokuserer debatten på videnskabelige fakta, for korrekt at informere borgerne om beskyttelsestilstanden mod eksponering for elektromagnetiske felter,” og henviser til “EU-kodeksen for desinformation.

Det kan vist kun betragtes som en indirekte trussel.

Hun slutter pænt af med at hendes brev må forsikre “jer om, at beskyttelse af EU-borgere mod enhver potentiel sundhedseffekt af EMF er af afgørende betydning for Europa-Kommissionen.“

Vi er nok en del, der absolut ikke føler, at der er tale om nogen beskyttelse, tværtimod.

Du kan finde mere om 2021 appellen i nedenstående link samt de mange andre appeller der er blevet udarbejdet, hvoraf du kan underskrive flere:
https://nejtil5g.dk/apeller/


Forskning

4 undersøgelser dokumenterer, hvordan trådløs elektromagnetisk stråling påvirker mennesker
Nye undersøgelser fra henholdsvis Sverige, Kina, Australien og Storbritannien kaster lys over menneskers eksponering for elektromagnetisk stråling fra de trådløse teknologier. Mens forfatterne til den ene af undersøgelserne fremfører, at industrien forsøgte at censurere deres forskning, beskylder kritikere af en anden af undersøgelserne forskerne for at have interessekonflikter i forhold til teleindustrien.

5G forårsager symptomer på elektromagnetisk overfølsomhed – EHS
En kinesisk undersøgelse konkluderer, at brugen af mobiltelefoner er forbundet med hjernekræft, især blot den yngre generation.
Australske forskere: Trådløse teknologier er ‘en miljøstressor’ for mennesker
En britisk undersøgelse finder 32% stigning i mobiltelefonrelateret RF-EMF i teenageres hjerner, men forskere ignorerer biologiske konsekvenser
Læs hele den oversatte artiklen fra The Defenders her:
https://nejtil5g.dk/4-undersoegelser-dokumenterer-hvordan-traadloes-elektromagnetisk-straaling-paavirker-mennesker/


Joel Moskowitz: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter
Nye dokumenter pr. 3. januar 2023 og pr. 5. december 2022.Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts. Oversigten her med oversatte resumerer går tilbage til den 6. april 2021.

For at se eller downloade hele det mere end 1355-siders dokument (pdf), gå til: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

VIGTIGT
Det er vigtig at være bevidst om, at dokumenterne indeholder både uafhængig forskning samt industri støttet forskning samt forskning udført af forskere, der er en del af ICNIRP konceptet. Ved nogle af dokumenterne kommer Joel M. Moskowitz med kommentarer desangående men ikke ved alle.

Se oversigten her:
https://nejtil5g.dk/joel-m-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/


Modstand mod 5G

Sådan kan kampen mod en 16 meter høj 5G mobilmast også vindes
En kvinde hjælper med at vinde kampen med at stoppe en 16 meter høj 5G-mast, der skulle opsættes fem meter fra hendes hvad hun kaldte for ‘sit evige hjem’
Et udvalg i Swansea Council i Wales afviste opsætningen af masten efter at være blevet spurgt: ‘Vil du være lykkelig med en af disse lige uden for ‘dit evige hjem’?’

Kontroversielle planer om en 5G-mast bliver afvist
Planer om at opsætte en 5G-mobilmast på et bebygget gadehjørne i Cwmbwrla er blevet afvist. Indsigelser fra offentligheden omfattede dets potentielle indvirkning på bier og menneskers sundhed, men Swansea Councils planlægningsafdeling sagde, at der ikke var fremlagt beviser der underbyggede bipåstanden, mens ansøgeren, CK Hutchison Networks (UK) Ltd, erklærede at udstyret fuldt ud overholdt kravene om offentlig eksponering.
Byrådets planlægningsudvalg afviste imidlertid ansøgningen med syv stemmer mod tre efter at have hørt fra Kay Richards, som sagde, at det “hjem for evigt”, hun havde beboet i 52 år, ville have været fem meter fra den 16-meters høje mast og de tre medfølgende kabenitter. Fru Richards argumenter Kay Richards forklarede, at hun var knust, da hun hørte om “den lysegrå monstrøsitet”, som der var planlagt, og at hun frygtede, at det ville distrahere bilisterne. Hun mente, at der var mere passende placeringer til masten, og spurgte udvalgsmedlemmer: “Ville du være lykkelig med en af disse uden for dit ‘hjem for evigt’?”
Cwmbwrla rådmand Chris Holley henvendte sig også til udvalget for at gøre indsigelse mod forslaget, og han mente også, at der var bedre steder, som var længere væk fra husene.

For kommunen handler det om udseende og placering
En planlægningsmedarbejder fortalte, at teleselskaberne havde ret til at installere master på op til 25 meter, og at planlægningsafdelingen kun var optaget af deres placering og udseende.
Planlægningskontoret havde anbefalet masten til godkendelse og konkluderet at alt i alt ville dens påvirkninger overvejende være lokale og ikke påvirke det bredere område negativt. Andre steder var blevet overvejet og diskonteret af ansøgerne, da stedet skulle modtage et signalniveau, som ville gøre masten operationelt effektiv.

Folkelig modstand
Cllr Peter Black påpegede, at masten og kabinetterne ville alvorligt påvirke fru Richards og et andet hjem negativt og burde afvises. Lewis påpegede, at de mere end 200 mennesker, der skriftligt havde modsat sig ansøgningen, ikke demonstrerede et vellykket tidligt engagement vedr. dets design. Cllr Mary Jones sagde, at hun følte, at der “åbenbart” ville være en betydelig negativ effekt på nabobeboerne.

Udvalget stemte imod planen men sundhedsargumenter er ikke gyldige
Udvalget stemte imod planen med den begrundelse, at masten ville have en skadelig visuel påvirkning af lokaliteten og en skadelig beboelsespåvirkning på tilstødende ejendomme i kraft af sin højde, udseende og placering.
På trods af, at der er al mulig grund til at gøre brug af forsigtighedsprincippet grundet de mange bekymrende forskningsresultater, er det ikke et gyldigt argument, hverken i Wales eller i Danmark. Endnu.
Kilde:
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/swansea-5g-mast-council-protest-25947480
Beretninger fra Southhampton:
https://www.dailyecho.co.uk/news/23212108.southampton-5g-masts-people-take-matters-hands/


David mod Goliat
Teleindustrien opsætter ikke bare i Danmark, men overalt i verden tusindvis af nye mobilmaster, samtidig med en voksende mængde forskning, sætter spørgsmålstegn ved sikkerheden ved mobiltelefoni og og trådløs stråling.
Sundhedsmyndighederne påstår hårdnakket, at der ikke er noget at bekymre sig om – til trods for at de er afhængige af forældede grænseværdier vedtaget i 1996 i USA og i 1998 i EU og det efter anbefalinger fra teleindustriens egne organisationer.

Mobilmasten i Pittsfield
Artiklen af Peter Elkind fra ProPublica den 10. nov. 2022 fortæller, hvad der skete efter at sundhedsklagerne begyndte at rulle ind få uger efter aktiveringen af en ny mobilmast i august 2020 i Pittsfield, en gammel fabriksby i Massachusetts ‘Berkshire Mountains. Sytten beboere rapporterede hovedpine, svimmelhed, søvnløshed eller forvirring. Et par børn måtte sove med “opkastspande” ved deres senge.

Fra nysgerrighed til bekymring
Bobbie Orsi var netop blevet formand for Pittsfields sundhedsstyrelse, da klagerne dukkede op. Den 66-årig sygeplejerske, begyndte derefter at uddanne sig selv indenfor elektromagnetisk stråling.
I løbet af nogle måneder gik Orsi fra at være nysgerrig til være bekymret og for det første overbevist om, at strålingen teleselskabet Verizons 115 fods 4G-masttårn var skyld i problemerne i Pittsfield, og for det andet, at de voksende beviser for skade fra mobiltelefoner – alt fra effekten på fertilitet og fosterudvikling til udviklingen af – er blevet nedtonet i USA.

Teleindustriens rettigheder overstiger befolkningens
Orsi og Pittsfield-bestyrelsen vidste at de amerikanske tilsynsmyndigheder (FFC) gentagne gange har stillet sig på teleindustriens side ved at benægte muligheden for stort set enhver menneskelig skade. Men også at den føderal lovgivning og FCC-regler er tilpasset industrien, hvorved her Verizon har flere juridiske rettigheder end befolkningen i Pittsfield. Til trods herfor valgte Pittsfield Health Board alligevel i april 2022 at udstede en nødstopordre, der instruerede Verizon om at lukke masten grundet “offentlig gener” og “årsag til sygdom”, der “gør boliger uegnede til menneskelig beboelse.” (Flere familier havde forladt deres hjem). Stopordren var den første af sin art i USA.

David og Goliat
Verizon sagsøger byen ved en føderal domstol allerede den 10. maj. Virksomheden hævdede, at Pittsfield-beboernes medicinske klager var falske. Og under alle omstændigheder hævdede Verizon, at ophørsordren blev udelukket, fordi føderal lov gav FCC den eneste beføjelse til at regulere trådløse strålingsrisici. Af frygt for et håbløst og dyrt slag mellem David og Goliat nægtede Pittsfields byråd at finansiere kampen. En måned senere vælger Pittsfield Health Board at trække sin ophørsordre tilbage.

Stigende frygt
Beviset for et skulder-til-skulder-partnerskab mellem et føderalt agentur og den industri, det formodes at skulle regulere får sammen med opbygningen af et 5G netværk frygten til at stige. , I USA vil det kræve omkr. 800.000 nye basestationer, master og tætliggende “small cells” monteret på hustage og gadelygter svarende til en tredobling af det nuværende antal sendere, og mange vil blive placeret tæt på huse og lejligheder.
Myndighederne holder fast i deres holdning om, at der ikke er nogen grund til bekymring, mens de erkærer at de “tager sikkerhedsspørgsmål meget alvorligt”.

Situationen er grotesk
Som Bobbie Orsi udtaler:“Sundhedsstyrelsen har mandat til at beskytte borgerne i Pittsfield, men bundlinjen er, at FCC har gjort det umuligt for os at gøre noget. Hvis en virksomhed kan komme ind og gøre noget for at gøre folk syge, og Sundhedsstyrelsen ikke har hjemmel til at handle, så er det grotesk.”

Dokumentationen for begrundet bekymring stiger og stiger
Men en voksende mængde international forskning hævder, at der er grund til at bekymre sig om skader – hvoraf mange ikke er relateret til kræft – fra trådløs stråling. Henry Lai, en emeritus professor i bioengineering ved University of Washington, har udarbejdet en database med 1.123 peer-reviewed undersøgelser offentliggjort siden 1990, der undersøger biologiske virkninger fra trådløs strålingseksponering. Omkring 77% har fundet “betydelige” effekter, ifølge Lai. I modsætning hertil viste en tidligere gennemgang af Lai, at 72% af industrisponsorerede undersøgelser ikke rapporterede nogen biologiske virkninger.

Men trådløs stråling er fortsat mulig kræftfremkaldende
Det Internationale Agentur for Kræftforskning, en gren af Verdenssundhedsorganisationen, klassificerede i 2011 trådløs stråling som “muligvis kræftfremkaldende for mennesker.” Men hverken industri eller myndigheder synes at tage den udmelding særlig alvorlig når det gælder den trådløse stråling. I stedet forsøger man at latterliggøre og negligere både klassifikationen samt forskningen på en måde som aldrig ville forekomme ved nogen anden miljøskadelig toxin.

Midt i mørket er der lidt lys
Mere end 20 regeringer har vedtaget foranstaltninger til beskyttelse mod stråling eller anbefaler forholdsregler. Frankrig kræver, at nye telefoner sælges med headset og med skriftlig vejledning om begrænsning af eksponering for stråling. Der er også forbud mod at telefoner markedsføres til små børn, og annoncer rettet mod alle under 14 år. Grækenland og Schweiz overvåger rutinemæssigt radiofrekvensstrålingsniveauer i hele landet. Storbritannien, Canada, Finland, Tyskland, Italien, Indien og Sydkorea opfordrer borgerne til at begrænse både deres egen eksponering og børns brug af mobiltelefoner. Det Europæiske Miljøagentur gør det også og bemærker: “Der er tilstrækkelige beviser for risiko til at råde folk, især børn, til ikke at placere håndsættet mod deres hoveder.”

Danmark oplyser, men ingen skal opdage det
I Danmark advarer sundhedsstyrelsen om at holde mobilen op til øret – alene ud fra et opvarmningskriterie. Anbefalingen er dog gemt væk langt inde på styrelsens hjemmeside og kun ganske få kender til de skrappe anbefalinger. Læs hele den uddybende artikel fra propublica.

Kilder:
https://www.propublica.org/article/fcc-5g-wireless-safety-cellphones-risk

Tak fordi du læser med.

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.