Borgerforslag: Nej tak til flere mobilmaster både i vores natur og i vores baghaver

Vil du have en 48 meter høj mobilmast stående i baghaven eller i naturen?

Collage: Christine Fredsgaard

Energistyrelsen prøver at gennemtvinge 48 meter høje mobilmaster i vores nærområder ved at henvise til de såkaldte dækningskrav. Krav der underminerer fredninger, natur og lokalområder samt fører til faldende boligpriser.

Borgerforslaget på Folketingets hjemmeside er uden kildehenvisninger, da det ikke er tilladt. Herunder får du Borgerslaget med de oprindelige tilhørende kildeangivelser.

Status

Desværre er vi kommet ind i en bølge af, at uanset hvordan vi giver udtryk for vores holdninger og meninger så hjælper det ikke, basta. Ingen vil lytte eller tager os alvorligt. Det gælder myndigheder, politikerne på Christiansborg eller andre steder, som EU, WHO osv.

For nogen ligger der formentlig bagved også en angst for at blive opdaget, forfulgt, måske udskammet.

MEN, når først vi holder op med at give udtryk for vores meninger og holdninger, fordi de ikke passer ind i narrativet, har vi tabt alt – også os selv.

De sidste år har så sandelig gjort en forskel. Vi er både blevet mere bevidste, men på en måde, synes det i hvert fald lige nu, er vi blevet mere passive.

Alt er en overgang. Noget nyt er på vej, og der er kun en ting at gøre: At arbejde videre ufortrødent.

Status på det danske borgerforslag var 912 underskifter, hvilket på ingen måde afspejler den faktiske modstand i Danmark, men det var dem, der ‘turde’ give sig tilkende. Og tak til jer ❤

Indhold:

Borgerforslaget med links:
– Begrundelsen for forslaget
– Juridisk uddybning
– Eksempler på Mastesager
Pressemeddelelse
Interview med Nørrebro Lokalradio
Høringssvar:
– Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
– Advokat Christian F. Jensen
Plancher og foldere
Læs mere

BEGRUNDELSE FOR FORSLAGET:

Statens fremfærd tilsidesætter ikke bare de demokratiske processer, konventioner og lovgivning, men vores natur og landskaber – herunder fredede arealer – bliver også sorteper.

1) Dækningskravene er UNØDVENDIG BUREAUKRATISERING, som ikke findes i andre lande.
Krav, der ikke giver mening, når områder, som i forvejen har dækning, påtvinges mere dækning defineret af teleauktioner. Lovgivning, der skal sikre, at man kan ringe 112, når man vandrer i naturen, bliver til unødvendig og kostbar bureaukratisering.

2) Teleselskaberne PÅLÆGGES OMKOSTNINGSFULDE KRAV, som kan være svært håndterbare og måske ikke lader sig gøre i praksis.

3) NÆRDEMOKRATIET SKAL RESPEKTERES.
Skal borgere acceptere, at myndigheder og selskaber gennemtvinger foranstaltninger, de ikke ønsker, og som ingen kan dokumentere er sikre? Eksponeringen af stråling fra 5G kan overstige de nuværende 3- og 4G-netværk op til 46 gange. 5G vil derudover ikke erstatte 4G, der fortsat vil være en del af 5G netværket.
De mange mastesager er et af mange eksempler på, hvordan borgerne mister tillid til regering og politikere samt til de regulerende myndigheder (se links nedenfor).

4) ENERGISTYRELSEN SKELER IKKE TIL VORES SAMLEDE CO2-AFTRYK ELLER NATUR- OG LANDSKABSVÆRDIER, HERUNDER BIODIVERSITET.
48 meter høje mobilmaster på fredede arealer, midt i små sommerhusområder og i bevaringsværdige landskaber forsøges gennemtrumfet frem mod 2024. En EU rapport angiver, at der skal etableres op til tre gange flere mobilmaster for at dække landdistrikterne med 5G end en tilsvarende dækning med 4G. 5G netværk vil derudover forbruge mere end 160% energi end et tilsvarende 4G-netværk. Nogle beregninger angiver stigninger helt op på 300%.

5) Dækningskravene TAGER IKKE HÅND OM VORES NATUR.
Undersøgelser og cases dokumenterer, hvordan dyrelivet herunder insekter forsvinder i takt med opsætningen af mobilmaster. Insektmassen i fredede tyske områder faldt 75-82 pct gennem 27 år (2017). Senest har en undersøgelse fra det schweiziske forbundskontor for miljø (BAFU) konstateret, at forbindelsen mellem mobilkommunikation og insektdødelighed er ret sandsynlig.

6) Dækningskrav STYRKER IKKE GRØN OMSTILLING.
Selvom den enkelte 5G-sender kan være mere energieffektiv, vil den sammen med 4G bidrage til et enormt øget energiforbrug. 70,2 millioner “small cell” mobilmaster skal installeres inden 2025. Produktionen af trådløse enheder vil stige med 60% om året og 500 milliarder enheder forventes at være forbundet til Internettet inden 2030. Det kræver energi samt produktion af batterier, som vil påvirke miljøet negativt. Hvis internettet var et land, ville det allerede i 2020 have haft den sjettestørste CO2-udledning i verden. Udskiftningen af 4G mobiltelefoner til 5G vil udgøre et af de mest kritiske problemer relateret til miljøpåvirkningerne af 5G.

KORT SAGT: 5G og dens tilhørende ‘smarte’ teknologier er uforenelige med forpligtelser til bæredygtighed og bekæmpelse af klimaændringer.

7) Dækningskravene LEVER IKKE OP TIL EU’s FORSIGTIGHEDSPRINCIP.
Grænseværdierne er begrænset til mennesker og tager på ingen måde højde for de biologiske effekter på dyr eller planter. De blev etableret af den amerikanske militærindustri i 1950’erne efter forsøg med bl.a. hunde og er både forældede og er ikke videnskabelig funderet. Test dummyen er baseret på en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mandlig model. Hoved størrelsen på 5½ kg. er kun relevant for ca. 3% af befolkningen og slet ikke børn.

Det skal ikke glemmes at elektromagnetisk stråling af IARC / WHO i 2011 blev erklæret for MULIG KRÆFTFREMKALDENDE FOR MENNESKER (ligesom PFOA, en del af PFAS familien, blev i 2017)

JURIDISK UDDYBNING:

a) ÅRHUS KONVENTIONEN SKAL OVERHOLDES. Konventionen blev pr. 6. okt. 2021 styrket ift. offentlighedens ret til at anmode om prøvelse af forvaltningsakter og dermed forbedre adgangen til oplysninger, til at klage og domstolsprøvelse samt deltagelse i beslutningsprocesser. Konventionen garanterer, at der er gennemsigtighed og åbenhed i vigtige anliggender, hvor miljømæssige rettigheder er involveret.

b) Dækningskravenes udformning og nuværende forvaltning UDHULER PLANLOVEN, hvor det under § 1 bl.a. hedder, at loven skal ”værne om landets natur og miljø” og skal ”ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.”

c) Dækningskravenes udformning og nuværende forvaltning UDHULER MILJØBESKYTTELSESLOVEN, hvor det hedder: ”at kommunerne skal sikre, at forurening ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor.” samt: ”§ 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.”

d) Dækningskravene LEVER IKKE OP TIL EU’s FORSIGTIGHEDSPRINCIP også kaldt ALARA-princippet: Så lavt som det med rimelighed kan opnås. Europarådet ønskede med sin Resolution 1815 (2011) at stadfæste princippet, som ”dækker de særlige tilfælde, hvor de videnskabelige data er utilstrækkelige, foreløbige eller usikre, og den indledende objektive videnskabelige undersøgelse tyder på, at der er rimelig grund til bekymring for, at mulige farlige følger for miljø samt menneskers, dyrs og planters sundhed ikke stemmer overens med det valgte beskyttelses niveau.“

EKSEMPLER PÅ MASTESAGER:

Skole slår alarm: Nej til mobilmast tæt på børn. Forældre truer med at tage deres børn ud af børnehaven, hvis mobilmast til 5G bliver en realitet:
https://nordjyske.dk/nyheder/byudvikling/skole-slaar-alarm-nej-til-mobilmast-taet-paa-boern/4417578

– Mobilmast får omstridt placering ved fredet skov: Naboer må vige for samfundsmæssige interesser:
https://vafo.dk/jelling/mobilmast-faar-omstridt-placering-ved-fredet-skov-naboer-maa-vige-for-samfundsmaessige-interesser

– Afgørelse. Planklagenævnet
https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/a6d1cf34-91fc-4b93-8821-4fe93337cbf3?highlight=19%2F05238

– Borgere i oprør over udsigten til 48 meter høj mobilmast TDC vil placere en mobilmast lige midt i Freerslevborgeres udsigt ud over naturen. De er uforstående over for, at netop denne placering er valgt:
https://www.sn.dk/hilleroed-kommune/borgere-i-oproer-over-udsigten-til-48-meter-hoej-mobilmast-tdc-vil-placere-en-mobilmast-lige-midt-i-freerslevborgeres-udsigt-ud-over-naturen-de-er-uforstaaende-over-for-at-netop-denne-placering-er/

– Beboere er imod høj mobilmast i fredet område:
https://www.sn.dk/furesoe-kommune/beboere-er-imod-hoej-mobilmast-i-fredet-omraade/

– Borgere rasende over mobilmast midt i byen: – Det er vanvid:
https://www.tv2kosmopol.dk/gribskov/borgere-rasende-over-mobilmast-midt-i-byen-det-er-vanvid

Pressemeddelelse

https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/09/Pressemeddelelse_Borgerforslag-daek-krav-presseskriv_24082023.pdf

Interview med Nørrebro Lokalradio

Nørrebro Lokalradios interview med Søren F. Lillesøe som er en af medstillerne bag Borgerforslaget.

HØRINGSSVAR:

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:

Høringssvar fra Rådet for Helbredsikker Telekommunikation på “Forslag til bekendtgørelse om Landsplandirektiv for tilladelse til opstilling af mobilmaster”, sagsnr. 2022-5006.

Advokat Christian F. Jensen

Høringssvar vedr. Plan- og Landdistriktsstyrelsens udkast af 26. januar 2023 til bekendtgørelse om landsplandirektiv for tilladelse til opstilling af mobilmaster i det åbne land.

Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation af 19. marts 2023. Rådet var ikke optaget på den liste med over 124 høringsorienterede, som styrelsen har valgt at tilskrive. Rådet måtte selv opdage, at høringen overhovedet fandt sted.
Høringssvaret er opdelt i to hovedafsnit:
– landsplanforslagets påvirkning af flora og fauna,
– dets påvirkning på menneskers sundhed.

A4 plancher til ophæng

2xA5 til uddeling:

Læs mere om mobilmaster:

Da mobilmasterne blev slukket i et lejlighedskompleks i Okinawa
Træskader og stråling fra mobilmaster
Påstand: Du er beskyttet for stråling direkte under mobilmasten!
Forbindelsen mellem mobilkommunikation og insektdødelighed synes at være sandsynlig
Stråling og konsekvenserne på dyr og planter
Opkald til alle miljøforkæmpere!
For tredje gang viser en undersøgelse, at 5G forårsager mikrobølgesyndrom (EHS)
Beviserne er klare: Det har konsekvenser at bo tæt på en mobilmast
Trådløs teknologi – en miljømæssig stressfaktor
Den digitale teknologis miljøpåvirkninger i Europa.
Mobilmaster, sundhedsrisici samt lov og ret. Hvad kan du gøre ved det?
Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.