Træskader og stråling fra mobilmaster

Træskader forårsaget af mobiltelefonstråling.
Eksemplariske observationer fra perioden 2005 til 2021.

Dr. Waldmann-Selsams omfattende og imponerende dokumentation, der blev fremlagt på et webinar i nov. 2022 viser og forklarer effekterne i form af træskader på baggrund af observationer fra perioden 2005 til 2021. Udvalgte afsnit af den 140-sider rigt illustrerede præsentation (på tysk) er her oversat til dansk.

Indhold

Præsentationens indholdsoversigt
Udvalgte afsnit
– Introduktion
– Kontrast mellem radioskygge og radiofrekvenseksponering
– Konklusion
– Sammenfatning
Relevante links
Relevante forskningsdokumenter
Andre relevante sider

Præsentationens indholdsoversigt

 • Introduktion
 • Kontrast mellem radioskygge og radiofrekvenseksponering
 • Ensidig kroneskader i enkelte træer og træpar
 • Træskader i vandmasser
 • Træer på radiofattige steder i 2019 og oktober 2021
 • Skader i skove
 • Unge træer der ikke trives
 • Konklusion
 • Sammenfattende gennemgang
 • Litteraturliste
 • Billedkreditter
 • Link til webinaret “Træskade fra mobiltelefonstråling” fra den 11. februar 2022
 • Kontakt

Introduktion

Træobservationer fra perioden 2005 til 2021 indikerer en årsagssammenhæng mellem højfrekvent eksponering og træskader. Ud fra disse observationer vil jeg gerne vise dig eksempler fra forskellige byer og samfund.

Fra 2005 og fremefter blev det i forbindelse med lægehjemmebesøg hos beboere, der var blevet syge grundet mobilmaster bemærket, at ændringer og skader på træer ofte var sket samtidig med symptomerne på sygdommen hos den enkelte borger. Løv- og nåletræer samt buske blev ramt.

Skader på kronen, der altid starter på den side af træet, der vender mod en mobilmast, og kontrasten mellem beskadigede træer foran huset – med en sigtelinje til en sender – og de sunde træer bag huset – uden for sigtelinjen – gjorde os særligt eftertænksomme.

Varme, tørke, frost, jordsammensætning og tætning, saltspredning, luft- og jordforurenende stoffer og skadelige organismer påvirker træernes sundhed. Disse påvirkningsfaktorer kan dog ikke forklare ensidige skader på kronen og træskader i vådområder.

Vi spurgte forskellige træeksperter til råds: ”Hvilke årsager skal tages i betragtning ved ensidige kronskader?” Eksperterne nævnte alle rodskader fra anlægsarbejder som værende årsagen. Andre årsager kender de ikke fra praksis. Kun i nærheden af ​​industrianlæg bør der tages hensyn til en eventuel påvirkning fra industrielle emissioner.

Lederen af ​​et havekontor fortalte i en samtale i maj 2006: “Vitalitetsforstyrrelser er opstået indenfor de sidste 2-3 år, hvilket jeg ikke kan forklare.” Denne udtalelse opfordrede os til at undersøge vores mistanke.

Dr H. Eger, Dipl.-Ing. F Maierhofer, Dr. V. Schorpp, færdiguddannet meteorolog W. Sönning og jeg læste litteratur om virkningerne elektromagnetiske felter på planter. Vi var overvældet af den viden, der allerede eksisterede.

Omkring 1920 lærte kommunikations ingeniører, at træer fungerer som modtageantenner for radiobølger. En høj poppel muliggjorde radiomodtagelse fra Eiffeltårnet, 300 km væk.

Omkring 1950 blev den biologiske effekt af ultrakorte bølger (bølgelængde 1,5 m) på planter undersøgt på Forest Botanical Institute ved University of Freiburg. Der blev fundet påvirkning af frekvensdeling og kromosommutationer – et godt stykke under de nuværende grænseværdier.

I 1980’erne dokumenterede elektroingeniøren og fysikeren Dr. Ing. W. Volkrodt skader på skove ved 32 radio-, radar-, radio- og tv-sendersteder – fra Feldberg i Schwarzwald til Würmberg og Brocken i Harzen.

Dr A. Bernatzky, en kendt ekspert i træbeskyttelse, naturbeskyttelse og grøn planlægning, arbejdede for Frankfurts byadministration og hos Regional Council of Wiesbaden/Darmstadt, observerede allerede i 1985 kroneskader, der opstår på sendersiden – i indflydelsessfæren fra tv-konvertere. I 1994 offentliggjorde han information om spektret af elektromagnetiske felter og mikrobølgeradio i lærebogen “Baumkunde und Baumpflege”. Han oplistede forskningsrapporter samt ingeniør Ermers observationer og afskærmningseksperimenter – med illustrationer.

I 2000 udkom et resumé af undersøgelsen “Studier om virkningerne af radiofrekvensfelter på nåletræer”. Forskere fra universiteterne i Wuppertal og Karlsruhe havde undersøgt i alt 451 et-årige frøplanter af tre nåletræarter. Mellem oktober 1999 og maj 2000 blev planterne pulseret med en frekvens på 383 MHz (svarende til TETRA-signal). Planterne blev vandet efter behov. Hos Pinus pumila blev der observeret vækstacceleration, men også en reduktion i klorofyl a/b-forholdet. For alle tre nåletræarter var antallet af døde planter signifikant øget blandt de udsatte grupper.

Den overordnede undersøgelse og en anden undersøgelse fra 2001, som også fandt effekter på nåletræsfrøplanter, er til dato ikke blevet offentliggjort. Der blev dog oprettet et landsdækkende netværk af TETRA-sendere til BOS digital radio.

Fra 2004 offentliggjorde forskellige forskergrupper effekter på spiring, vækst og cellemetabolisme i laboratorieforsøg.

Forskningsresultaterne og observationerne fra 1930 og frem, samt de træskader, der er set på lokationerne, gav skub til mange års forskning og trædokumentation – ledsaget af målinger – og vores undersøgelse. Vi fandt tegn på højfrekvente træskader i nærheden af ​​alle mobilmaster, som vi besøgte. For at dokumentere dette udsagn vil jeg gerne præsentere dig for en lang række eksempler.

Zeichnung aus dem Lehrbuch „Baumkunde und Baumpflege“, Bernhard Thalacker Verlag, 1994, 5. erweiterte Auflage.

Kontrast mellem radioskygge og radiofrekvenseksponering

Lodret bundtning af en sektorantenne.
Fra „Elektromagnetische Felder im Alltag”, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Landesanstalt für Umwelt, Messungen und
Naturschutz Baden-Württemberg (2009)

Mobilsektorantennerne udstråler i hoved- og sekundærstråler, bundtet lodret og vandret. Som regel dækker en sektorantenne en sektor på 120°. Antennerne til BOS digital radio stråler normalt i alle retninger. Hovedstråleretningerne for teleindustriens antenner samt antennernes installationshøjde, antal og sikkerhedsafstande kan findes i EMF-Datenbank der Bundesnetzagentur’s EMF-database.

Bundtet stråling, refleksion, diffraktion, spredning, interferens og dæmpning fra bygninger og træer fører til en inhomogen højfrekvent feltfordeling. Det kan forklare, hvorfor træer i nærheden af ​​mobilbasestationer beskadiges i varierende grad.

I forbindelse med idriftsættelsen af ​​UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)-sendere (3G) fra 2003, opstod der nye typer af træskader over hele Europa inden for kort tid – selv ved meget lave feltstyrker. Det viser, at feltstyrken alene ikke er bestemmende for påvirkninger af planter. I laboratorieforsøg fandt man ud af, at planters reaktioner adskiller sig afhængigt af frekvens, båndbredde, pulsfrekvens, modulering, polarisering, feltstyrke og eksponeringstid. Da hvert molekyle har ladninger, kan det påvirkes af elektromagnetiske felter, og dets funktion kan ændres.

Livet på jorden udviklede sig under påvirkning af naturligt forekommende elektromagnetiske felter og bølger. De teknisk genererede elektromagnetiske felter forstyrrer genetiske, biokemiske og fysiologiske processer hos mennesker, dyr og planter.

Konklusion

Træer gør virkningerne af stråling fra mobilmaster synlige.

Dokumenterede observationer fra 2005, vurdering af luftfotos, undersøgelsen “Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations” publiceret i august 2016 om kroneskader begyndende ved senderen samt videnskabelige fund fra 1930 giver anledning til mistanke om, at udover at påvirke de hidtil betragtede faktorer, har elektromagnetiske felter indflydelse på træer.

Ensidige træskader kan ikke forklares med klimaændringer.

Skaderne på træer i nærheden af ​​mobiltelefonsendere blev observeret et godt stykke under de gældende grænseværdier.

Der blev ikke taget hensyn til planter ved fastsættelsen af ​​grænseværdierne.

Øjeblikkelig videnskabelig verifikation af den alvorlige mistanke på området er nødvendig. Det skal forbydes at udbygge sendere samt opsætte nye sendere, så længe mistanken ikke er blevet afkræftet.

En sammenfattende gennemgang

Livet på Jorden udviklede sig under indflydelse af naturligt forekommende elektromagnetiske felter og bølger (statisk elektrisk felt, statisk magnetfelt, elektromagnetisk stråling fra rummet, atmosfærisk pulseret stråling – sfærisk, lavfrekvente elektromagnetiske resonanser – Schumann-bølger). De tekniske elektromagnetiske felter genereret i et århundrede overlapper naturlige elektromagnetiske felter og forstyrrer genetiske, biokemiske og fysiologiske processer hos mennesker, dyr og planter.

Effekterne af højfrekvente elektromagnetiske felter (radar, mikrobølgeradio, radio, fjernsyn) på planter er blevet videnskabeligt bevist i løbet af de sidste 90 år.

Dr. Ing. Wolfgang Volkrodt, elektroingeniør, fysiker og mangeårig udviklingschef hos Siemens, var en alsidig opfinder med over 150 patenter. Han undersøgte og dokumenterede skader på skov mange steder med radar, retningsbestemt radio, radio og tv-sendere.

Volkrodt fandt ud af, at der i foråret 1984 var taget en ny radarsender i drift på Wasserkuppe, og at dette havde forårsaget den pludselige, uventede død af skoven på den sydvestlige side af Stirnberg (afstand ca. 5 km).

Han havde en mistanke om, at modtagelsen af ​​højfrekvente elektromagnetiske felter (gennem træernes antennefunktion) og transmissionen til rødderne har betydning for de fine rødder og ladningstilstanden af ​​ionerne i jorden.

Efter at den fiberoptisk teknologi blev opfundet, talte alle fakta for at skifte beskedtransmission til kabel så hurtigt som muligt.

Volkrodt havde håbet på at der blev taget nogle fornuftige beslutninger, da han i 1987 skrev:

“Historikere vil senere tale om den højfrekvente elendighed i perioden fra omkring 1975 til 1990 som en lille, midlertidig “teknisk hændelse”. Takket være introduktionen af ​​fiberoptisk teknologi blev den elimineret hurtigt og konsekvent.”

Volkrodts pjece på International Forest Damage Research Congress i 1989 i Friedrichshafen viste de ødelæggende konsekvenser ved Ochsenkopf og Schneeberg (Fichtelgebirge), Wasserkuppe og Stirnberg (Rhön) og Würmberg (Harz) samt det tætte netværk af radioforbindelser i Bayern.
Du finder pjecen her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/Volkrodt_Bestandsaufnahme_1989_HF-Sender.pdf

I 1989 sendte Volkrodt sin opgørelse over 32 højfrekvente sendere til ministerier og universiteter.
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=1369&class=NewsDownload

Afvisningen af ​​undersøgelsen fra forbundsministeren for forskning og teknologi, Dr. Riesenhuber, 28. februar 1990 og den manglende interesse fra skovforskernes side var fatale for den videre udvikling.

Den 27. september 1990 udsendte Strålebeskyttelseskommissionen erklæringen “Radio- og radarbølger forårsager ikke skader på skov” uden at have foretaget undersøgelser af skovskader i de højfrekvente senderes påvirkningsområder i Tyskland. I sin udtalelse henviste SSK til undersøgelser af radio- og tv-stationer i Schweiz foretaget af Joos, Masumy, Schweingruber og Stäger. Disse undersøgelser omhandlede dog ikke radiolink og radar.

Links:

Dr. Waldmann-Selsams 140-sider rigt illustrerede præsentation:

Se også:
Der Gartenbau (2017): Mobiltelefonantenner er målrettet mod træer:


https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename_1&id=3455&class=SitePageElement

Hele webinaret: Waldmann-Selsam gennemgår hele sit præsentation. Webinaret varer ca. 1 time og 30 min. Webinar Nr. 14: Baumschäden durch Mobilfunkstrahlung

Relevante forskningsdokumenter:

Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. Cornelia Waldmann-Selsam, Alfonso Balmori-de la Puente, Helmut Breunig, Alfonso Balmori. Elsevier, august 2016
Abstrakt
I de sidste to årtier har opsætningen af telefonmaster over hele verden fundet sted, og i mange år har der været en diskussion i det videnskabelige samfund om den mulige miljøpåvirkning fra mobiltelefonbasestationer. Træer har flere fordele i forhold til dyr som forsøgspersoner, og formålet med denne undersøgelse var at verificere, om der er en sammenhæng mellem usædvanlige (generelt ensidige) træskader og radiofrekvent eksponering. For at opnå dette blev der udført en detaljeret langsigtet (2006-2015) feltovervågningsundersøgelse i byerne Bamberg og Hallstadt (Tyskland). Under overvågningen blev der taget observationer og fotografiske optagelser af usædvanlige eller uforklarlige træskader, sideløbende med måling af elektromagnetisk stråling. I 2015 blev der udført målinger af RF-EMF (Radiofrequency Electromagnetic Fields). En polygon, der spænder over begge byer, blev valgt som undersøgelsessted, hvor 144 målinger af radiofrekvensen af elektromagnetiske felter blev taget i en højde på 1,5 m i gader og parker forskellige steder. Ved at interpolere de 144 målepunkter var vi i stand til at kompilere et elektromagnetisk kort over strømtætheden i Bamberg og Hallstadt. Vi udvalgte 60 beskadigede træer, foruden 30 tilfældigt udvalgte træer og 30 træer i områder med lav stråling (n=120) i denne polygon. Målingerne af alle træer afslørede betydelige forskelle mellem den beskadigede side mod en telefonmast og den modsatte side, samt forskelle mellem den udsatte side af beskadigede træer og alle andre grupper af træer på begge sider. Således fandt vi, at sideforskelle i målte værdier af effektfluxtæthed svarede til sideforskelle i skade. De 30 udvalgte træer i områder med lav stråling (ingen visuel kontakt til nogen telefonmast og strømtæthed under 50 μW/m²) viste ingen skader. Statistisk analyse viste, at elektromagnetisk stråling fra mobiltelefonmaster er skadelig for træer. Disse resultater stemmer overens med det faktum, at skader på træer af mobiltelefontårne normalt starter på den ene side og strækker sig til hele træet over tid.

Forskningsdokumentet:

Dokumentation:

Se mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.