Påstand: Du er beskyttet for stråling direkte under mobilmasten!

Fakta: Overraskende høje strålingsimmissioner kan forekomme direkte under sendemaster, da spredningen af stråling fra mobilmasterne er mere kaotisk end oprindelig antaget.

Da mobiloperatørerne har brug for tusindvis af nye placeringer til sendemaster til LTE og 5G, bliver fyrtårnseventyret genfortalt igen. Eventyret fortæller, at du næsten ikke får nogen stråling, blot mobilmasten sender fra dit eget tag. Du er nemlig beskyttet af radioskyggen.

Fyrtårnsteorien kombineres endda i dag med bekymringen for børns trivsel. Diagnose:Funk giver et eksempel fra magasinet “Focus” den 24.06.2019, hvor Dr. Gerd Landsberg, adm. dir. for det sammenslutningen af tyske byer (Deutschen Städtebundes), giver udtryk for, at han ikke vil udelukke 5G-mobilmaster ved skoler og børnehaver, da masten, så vidt han er orienteret, ikke sender stråler ind i den bygning, den står på. Hans-Peter Meidinger, formand for Tysklærerforeningen, var enig i synspunktet. Teorien bruges udelukkende til at erhverve en placering til mobilmasten.

Det må stå fuldstændig klart for alle, at når du selv i lejlighederne i huset, fra hvis tag masten sender, kan foretage telefonopkald, så vil strålingen også være der. Børnene vil derfor blive permanent bestrålet. Selvom du ikke udsættes for den kraftigt udstrålende hovedlap (fjernstråleretningen), udsættes du for sidelapper.

Figur 1: I teorien er der strålingsfrit under en mobilmast
Figur 2: 1) Fyrtårnseffekt: Retningen på antennens hovedstråle vippes lidt nedad. Målet er at dække så stort et område som muligt med radiobølger nær jorden. 2) Uønsket: Huset skal faktisk stå i radioskygge. Men på grund af en lang række sidevirkninger opstår der strålingsniveauer – hvoraf nogle er overraskende høje. Fra: Josef Reitberger og Roman Leipold: Feuer unterm Dach, 2005.

Overraskende høje strålingsimmissioner kan forekomme direkte under transmitterne. Det skyldes, at spredningen af strålingen fra mobilmasten er mere kaotisk end først antaget. Det var resultatet af en undersøgelse, (1) der blev citeret af computermagasinet CHIP i januar 2005:

“En seriøs undersøgelse angiver, at udbredelsen af mobiltelefonstråling er mere kaotisk end hidtil antaget. Bomben: Selv i huse direkte under antennerne forekommer overraskende høje immissioner. Indtil videre har boligejere følt sig på den sikre side.”

En længere analyse af immissionsfordelingen (2005) blev udarbejdet af det Kamp-Linfort-baserede IMST GmbH på vegne af set tyske forbundskontor for strålingsbeskyttelse. Formålet med undersøgelsen var at bestemme typiske feltfordelinger på en praktisk måde. Forfatterne, Dr. Christian Bornkessel og Markus Schubert, kommer til denne konklusion: “Som følge heraf blev det konstateret, at immissionerne i umiddelbar nærhed af mobilbasestationer er udsat for en bred spredning.”

For eksempel varierede nogle måleresultater i bygninger med en faktor på 1.000 inden for få meter. Rapporten fortsætter med at konkludere, at der er mange regler, som tidligere blev betragtet som “klassiske”, der nu er tvivlsomme: For eksempel er effektfluxtætheden (“strålingen”) i den bygning, som et system er placeret på, “ofte, men ikke altid mindre end ved omgivende målepunkter”. Området under senderen burde faktisk være i radioskyggen – hvilket altså er en misforståelse.

Citater fra IMST-undersøgelsen

“Fordelingen af ​​immissioner i nærheden af ​​mobilmaster har specifikke egenskaber, der skal tages i betragtning, især når man udvikler en målemetode. Immissionen er således underlagt små og store lokale og tidsmæssige udsving. De er ansvarlige for, at spredningen af immissionen i nærheden af forskellige anlæg kan være meget stor og kan variere fra værdier langt under 1 μW/m2 til ca. 100 mW/m2. “ (s.3)

“Immissionerne i den bygning, hvor et anlæg er placeret, er ofte, men ikke altid, lavere end ved omgivende målepunkter. Frem for alt kan målepunkterne på øverste etage opleve betydelige immissioner fra omkringliggende stationer; Derudover kan tagsystemet afhængigt af transmissionseffekt og antennedesign også yde relevante bidrag.

Ved udendørs målepunkter, selv med direkte udsyn til systemet, er immissionen ofte, men ikke generelt, højere end ved målepunkter inde i bygninger, især hvis bygningerne er “bedre” tilpassset det mobile radiosystem.

Immissionen i samme bygning såvel som i en bygning overfor anlægget falder ofte, men ikke altid, med faldende etagehøjde. Refleksioner fra omgivende bygninger samt sidesløjfer sendeantennerne kan forårsage gradienter, der afviger fra den klassiske forestilling.” (s.4)

Hvor stor skal sikkerhedszonen omkring en 5G-mobilmast være?

Christer Törnevik, seniorekspert i elektromagnetiske felter og sundhed hos Ericsson, en af verdens største teleudstyrsvirksomheder, demonstrerede i 2017 ved et møde i ITU (FN’s Internationale Telekommunikationsunion), hvor stor sikkerhedszonen vil være i tre forskellige situationer – afhængigt af hvor strenge de pågældende grænseværdier er: (2)

Figur 1: Illustrationen viser et højhus med 5G-basestationer på taget. 

Venstre billede: I de nordiske lande og andre lande, der følger ICNIRP: en radius på 11 meter radius og 7 meter højde. Dette vil give nogle praktiske problemer, der skal overholdes i tætbefolkede områder.

Billedet i midten: I Israel og Indien, hvor grænseværdierne er sat en tiendedel så lavt: 37 meters radius i 23 meters højde. Det gør implementeringen af 5G-sendere næsten umulig i byer.

Højre billede: I lande som Polen, Italien, Kina, dele af Canada og Schweiz var sikkerhedsafstanden 115 meters radius i 70 meters højde. Det gjorde det praktisk talt umuligt at anvende 5G-sendere uden at overskride grænseværdierne.

Nogle steder, såsom Luxembourg, Ukraine, byen Bruxelles, dele af Italien og Lichtenstein, er grænseværdierne endda 75% lavere

Pointen hos Christer Törnevik: Det er simpelthen ikke muligt at indføre en sådan teknologi i praksis med de gældende grænseværdier. Det førte til at ICNIRP måtte revurderede sine grænseværdier. (3) ICNIRP kom derfor med nye tilpassede retningslinjer i 2020, (4) hvor nye beregningsmetoder er angivet, og den anbefalede maksimale eksponering hæves betydeligt på visse punkter. Nogle prøverapporter blev også produceret, hvor al forskning, der viste sundhedseffekter, blev afvist, baseret på forenklet fysikertænkning og hvorefter det blev konkluderet, at “ingen skadelige virkninger er blevet demonstreret.”

4 forskere har sendt en bekymringsrapport til det den norske strålings- og nukleare sikkerhedsmyndighed (DSA) den 8. nov. 2022 og forskere fra Den Internationale Kommission for Biologiske Virkninger af Elektromagnetiske Felter (ICBE-EMF) offentliggjorde den 18. oktober 2022 en videnskabelig artikel i tidsskriftet Environmental Health med titlen “Videnskabelig evidens ugyldiggør de sundhedsantagelser, der ligger til grund for FCC- og ICNIRP’s bestemmelser for eksponeringsgrænserne for radiofrekvent stråling: implikationer for 5G”. (5)

Figur 3: I praksis dannes der altid s”trålelapper” opad, nedad, bagud samt til siden.

I teorien skal der være strålingsfrit lige under mobilmasten (se figur 1). Men i praksis dannes der altid “lapper” opad, nedad, baglæns og til siden (se figur 2 og 3). Ejnar Flydal viser sit blogindlæg (6) et konkret eksempel på, at der er omtrent samme eksponeringsstyrke lige under en mobilmast som på 150 meters afstand.

En vigtig afgørelse for alle, der accepterer opsætning af en mobilmast på deres ejendom

En tysk retssag fastslog i 2022, at enhver, der udlejer eller tillader opsætning af mobilmaster, er ansvarlig for de skadelige virkninger. Hvis denne domsafsigelse kan danne præcedens også i resten af EU, er det vigtigt ikke at gøre eventyret om Fyrtårnet til virkelighed. (7)

Kilder:

1) Josef Reitberger og Roman Leipold: Feuer unterm Dach. Om den påståede fyrtårnseffekt. CHIP januar 2005
Indhold: Ifølge en seriøs undersøgelse er udbredelsen af mobiltelefonstråling mere kaotisk end tidligere antaget. Selv i huse direkte under antennerne forekommer overraskende høje immissioner. Indtil videre har boligejere følt sig på den sikre side.
Download (PDF, 351 KB)
2) https://einarflydal.com/2019/10/24/hvor-stor-sikkerhetssone-vil-du-ha-rundt-5g-antenna-i-ditt-nabolag/
3) ICNIRP (Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse) er en tyskregistreret NGO for teleindustrien. Den er ikke mere international end dens navn og er ikke forpligtet i forhold til internationale konventioner eller andet. Den formåede kort efter starten i 1992 at blive den egentlige standardsætter for grænseværdier for elektromagnetisk stråling. De fleste europæiske regeringer – og WHO – henviser til ICNIRP’s retningslinjer i deres nationale grænseværdier for strålingseksponering. ICNIRP er ikke åben for interesserede fagfolk. Medlemmer af dens videnskabelige komité udpeges internt. Ingen, der hævder, at der er tilstrækkeligt videnskabeligt materiale til at sænke sikkerhedsstandarderne, er repræsenteret. Ifølge ICNIRP er kun det termiske paradigme (opvarmning) “i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige forståelse.”
4) https://nejtil5g.dk/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
5) https://nejtil5g.dk/fccs-og-icnirps-graensevaerdier-er-ugyldige/
6) Hvor dumt er det å sette 5G-antenner på skolebygg? Blogindlæg fra den 3. febr. 2023. Lærere protesterer mod at kommunen har lejet en plads på skolens tag til mobilmaster. Flere af lærerne blev syge.
https://einarflydal.com/2023/02/03/hvor-dumt-er-det-a-sette-5g-antenner-pa-skolebygg/
7) https://nejtil5g.dk/tysk-domstol-praeciserer-udlejere-af-arealer-til-mobilmaster-kan-holdes-ansvarlige-for-emf-relaterede-skader/

Her finder du flere påstande.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.