Kræftdødeligheden stiger, jo tættere du bor ved en mobilmast

Elektromagnetiske felter eksempelvis fra mobilmaster og basestationer blev af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) tilbage i 2011 klassificeret som mulig kræftfremkaldende for mennesker (1)(2)(3). 

Intensiteten af de radiofrekvente felter er højere nær ved mobilmasterne og falder, når afstanden fra bliver større (4). 

I storbyer er mobilmaster og basestationer imidlertid placeret tæt på befolkede områder, over eller mellem boliger og virksomheder. Antennerne kan endda være placeret så tæt på boligerne, at vinduerne i flere etager i beboelsesejendomme står side om side med antennerne (5).

På trods af den sparsomme viden om emnet og IARC’s klassifikation er der kun afsat få ressourcer til at undersøge den rolle, som eksponering for elektromagnetiske felter fra eksempelvis mobilmaster spiller for menneskers sundhed.

Tværtimod betyder den hovedløse udrulning af 5G netværket at millioner af nye eller opdaterede mobilmaster sættes op overalt, mens man læner sig op ad ICNIRP, teleindustriens private NGO og deres anbefalinger (a).

Samtidig er der tavshed om den uafhængige forskning eller svares med, at det er nødvendig med mere forskning, forskning som man ikke afsætter penge til.

De ugyldige grænseværdier

Den Internationale Kommission for Biologiske Virkninger af Elektromagnetiske Felter (ICBE-EMF) advarede i 2022 i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Environmental Health at de grænseværdier for eksponering for radiofrekvent stråling, der blev oprettet i 1990’erne, ikke beskytter offentligheden tilstrækkeligt, især ikke mod ny 5G-teknologi, der ikke har været genstand for sundhedsundersøgelser. Tværtimod er eksponeringsgrænser for radiofrekvent (eller trådløs) stråling fastsat af ICNIRP og FCC baseret på ugyldige antagelser og forældet videnskab, der ikke beskytter menneskers sundhed eller dyrelivet.

Organisationens 16 forskere og læger med ekspertise på området fra USA, Europa, Asien, Australien og Sydamerika, gennemgik de sidste 25 års forskning i de skadelige virkninger af stråling fra trådløse teknologier (radiofrekvent stråling eller mikrobølgestråling). Deres konklusion er, at de nuværende grænseværdier for tilladt stråling som er anbefalet af ICNIRP, (a) grænseværdier der gælder i EU og Danmark, og fra FCC (b) i USA, er baseret på forkerte antagelser og giver ikke beskyttelse mod en række dokumenterede skadelige effekter.

Forskerne noterer, at ICNIRP og FCC fejlagtigt har afvist hundredvis af forskningsrapporter, der dokumenterede skadelige helbredseffekter på niveauer, i mange tilfælde langt under dem, der anbefales af ICNIRP og FCC.

Kræft og mobilmaster

En gennemgang af videnskabelige undersøgelser, ‘Evidence for a health risk by RF on humans living around mobile phone base stations: From radiofrequency sickness to cancer’ blev offentliggjort i 2022. Forskningsrapporten udført af biologen Alfonso Balmori, dokumenterede, at hovedparten af den gennemgåede forskning fandt øgede kræft- og radiofrekvenssygdomme hos de mennesker, der bor tæt ved mobilmaster eller basestationer.

De udvalgte forskningsrapporter var udført i virkelige bymiljøer, hvor mobilmasterne var placeret tæt på folks boliger. De overordnede resultater af gennemgangen viser tre typer virkninger af antennerne fra basestationerne på menneskers helbred: radiofrekvenssyge (RS eller EHS), cancer (C) samt ændringer i de biokemiske parametre (CBP).

I betragtning af alle de undersøgelser, der er gennemgået globalt (n = 38), viste 73,6% (28/38) effekter: 73,9% (17/23) for radiofrekvenssyge, 76,9% (10/13) for cancer og 75,0% (6/8) for ændringer i biokemiske parametre. Desuden gav undersøgelser, der ikke opfyldte de strenge betingelser for at blive inkluderet i gennemgangen, vigtig supplerende dokumentation.

Eksistensen af lignende effekter fra undersøgelser fra forskellige kilder (men med radiofrekvent stråling med lignende karakteristika), såsom radar-, radio- og tv-antenner, trådløse smarte målere og laboratorieundersøgelser, styrker blot konklusionerne i undersøgelsen. Af særlig betydning er undersøgelser udført på dyr eller træer i nærheden af basestationsantenner, som ikke er bevidste om deres nærhed, og som aldrig kan tilskrives psykosomatiske effekter.

Balmori’s konklusionen:

Under de nuværende omstændigheder ser det ud til, at de videnskabelige eksperter på området er meget tydelige over de alvorlige problemer, vi står over for og har givet udtryk for dette gennem vigtige appeller (Blank et al., 2015; Hardell og Nyberg, 2020). Men medierne, de ansvarlige organisationer (World Health Organization, 2015) samt de forskellige regeringer videregiver ikke denne afgørende information til befolkningen, som forbliver uinformeret. Af disse grunde vil den nuværende situation formentlig ende i en krise.

Mobilmaster og kræftdødelighed

En nylig undersøgelse fra Brasilien, ‘The Effect of Continuous Low-Intensity Exposure to Electromagnetic Fields from Radio Base Stations to Cancer Mortality in Brazil’: Nádia Cristina Pinheiro Rodrigues et al., viste, at kræftdødeligheden steg med befolkningens eksponering for radiofrekvenser fra basestationer eller mobilmaster.

Forskerne indsamlede oplysninger om antallet af dødsfald efter kræft, køn, aldersgruppe, bruttonationalprodukt pr. indbygger, dødsår samt mængden af eksponering over et helt liv. Alle kræfttyper og nogle specifikke typer (bryst-, livmoderhals-, lunge- og spiserørskræft) blev undersøgt.

I hovedstæder, hvor eksponeringen for radiofrekvent stråling fra Radio Base Station (RBS) var højere end 2000/antenneår, var den gennemsnitlige dødelighed 112/100.000 for alle kræftformer. Den justerede analyse viste, at jo højere eksponering for RBS-radiofrekvens, desto højere var kræftdødeligheden. Den højeste justerede risiko blev observeret for livmoderhalskræft (rate ratio = 2,18). Den rumlige analyse viste, at den højeste RBS-radiofrekvenseksponering blev observeret i en by i det sydlige Brasilien, som også viste den højeste dødelighed for alle typer kræft og specifikt for lunge- og brystkræft.

Kvinder viste den højeste median af dødelighed for alle kræftformer, men specifikt for lunge- og spiserørskræft; Den højeste median for mortalitet blev observeret hos mænd (henholdsvis 4,31/100.000 og 0,45/100.000) (Tabel 1).

For alle kræftformer og for de specifikke undersøgte typer gælder, at jo højere aldersgruppe, jo højere er medianen for dødeligheden. Lunge- og brystkræft viste høje medianer for dødelighed (henholdsvis 159,40/100.000 og 91,18/100.000) (Tabel 1).

Konklusion: Balancen i resultaterne indikerer, at eksponering for radiofrekvent elektromagnetiske felter fra RBS øger dødsraten for alle typer af kræft.

Som Devra Davis for nylig udtrykte det i en artikel:

“Det virkelige problem er, at for at 5G netværket skal fungere, har vi brug for en million nye antenner.”

Noter:

a) ICNIRP: (Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse) er en tyskregistreret NGO for teleindustrien. Den er ikke mere international end dens navn og er ikke forpligtet i forhold til internationale konventioner eller andet. Den formåede kort efter starten i 1992 at blive den egentlige standardsætter for grænseværdier for elektromagnetisk stråling. De fleste europæiske regeringer – og WHO – henviser til ICNIRP’s retningslinjer i deres nationale grænseværdier for strålingseksponering. ICNIRP er ikke åben for interesserede fagfolk. Medlemmer af dens videnskabelige komité udpeges internt. Ingen, der hævder, at der er tilstrækkeligt videnskabeligt materiale til at sænke sikkerhedsstandarderne, er repræsenteret. Ifølge ICNIRP er kun det termiske paradigme (opvarmning) “i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige forståelse.”
Læs mere her: ICNIRP’s trylleri og illusion – nejtil5g.dk
b) Federal Communications Commission (FCC) er et amerikansk standardiserings agentur, der regulerer mellemstatslig og international kommunikation via kabel, radio, tv, satellit og netværk. Kommissionens mål er at fremme opkobling og sikre et robust og konkurrencedygtigt marked. Agenturet blev etableret i 1934. FCC gennem årene har givet den trådløse industri stort set alt, hvad den har ønsket. Indtil for ganske nylig har den også givet kabel industrien, hvad den ønskede. Mere generelt har FCC igen og igen gentaget de store teknologi interessenters lobbyvirksomhed.
Læs mere her: Et indfanget agentur – nejtil5g.dk

Kilder:

1) Elektromagnetiske felter og folkesundhed: mobiltelefoner (who.int)
2) IARC classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as possibly carcinogenic to humans (who.int)
3) Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields – NCBI Bookshelf (nih.gov)
4) Dødelighed ved neoplasi og mobiltelefonbasestationer i Belo Horizonte kommune, Minas Gerais-staten, Brasilien – PubMed (nih.gov)
5) Biologiske virkninger af eksponering for elektromagnetisk stråling udsendt af basisstationer i mobilmaster og andre antennesystemer (cdnsciencepub.com)

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.