Tysk domstol præciserer: Udlejere af arealer til mobilmaster kan holdes ansvarlige for EMF-relaterede skader

Foto: 3D Animation Production Company fra Pixabay

Kraftig advarsel til kommuner samt private ejendoms- og grundejere. Selvfølgelig kan og skal kommunerne vide, at de som udlejer selv er fuldt ansvarlige for de skader, der kan forårsages af mobilmaster, fastslog Münster Regional Court.

I en nylig dom fra juni 2022 har den regionale domstol i Münster afvist et såkaldt opsigelsessøgsmål anlagt af en kommune mod en mobiloperatør (AZ: 08 O 178/21). Selv om kommunen ikke kunne få medhold i sagen, præciserer dommen et vigtigt faktum, som advokat W. Krahn-Zembol, der repræsenterede sagsøger kommunen i retten, oplyste om i en aktivitetsrapport.

Ud over mobiloperatørerne er ejendomsbesidderne fuldt ansvarlige

Retten bekræftede, at ikke alene mobiloperatøren (som skadeforvolder) er ansvarlig for skader forårsaget af deres anlægsdrift, men også den ejendoms- og grundejer (som skadeforvolder), der stiller sin ejendom til rådighed til anlæggets drift. I tilfælde af skader kan ejendomsbesidderen i samme grad stilles til ansvar af tredjepart, som den der ejer anlægget. Da kommunen og dens repræsentant kunne/burde have vidst dette, blev deres søgsmål om opsigelse af lejeforholdet afvist. [1] Meget få kommuner og ejendomsbesiddere, der udlejer eller forpagter deres grund til drift af mobilmaster, er formentlig opmærksomme på denne egen ansvarsrisiko.

Ansvarsrisikoen for udlejere er ikke kun teoretisk

Advokat Krahn-Zembol skriver:

“Da selv officielle organer såsom Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (STOA) [3] påpeger, at grænseværdierne inden for elektromagnetiske strålingsfelter er mindst 10 gange for høje, påtager ejerne sig ikke en ren teoretisk ansvarsrisiko, når de indgår en kontrakt med en mobiloperatør.

I mellemtiden viser næsten 1.000 videnskabelige forskningsresultater fra over 1.600 videnskabelige undersøgelser indenfor mobilkommunikation også biologiske virkninger samt skadevirkninger under de for længst forældede grænseværdier af 26. juni 2019. BimSchV (Bundes-Immissionsschutzgesetz, Sechsundzwanzigste Verordnung, som er Tysklands retningslinjer for grænseværdier, omtrent identiske med ICNIRP’s og de nordiske lande). Mobiloperatørerne har derfor også i årevis i deres årsrapporter advaret deres aktionærer mod yderligere statslige regler [4]…

Herudover har anlægsoperatørerne selv forsikret sig for relativt små erstatningsbeløb [5].. Skulle kommunerne alligevel indgå en kontrakt, ville de være nødt til at spørge sig selv, om og i hvilket omfang der skulle foretages hensættelser fra det kommunale budget til denne ansvarsrisiko. Det hele minder om den omfattende (endog lovlige) undtagelse for operatører af atomkraftværker, som kun vil være ansvarlige for op til 250 mio. EUR, selv i tilfælde af en større ulykke (GAU). (…)”

Grænseværdier beskytter generelt ikke mod erstatningskrav

“Selv om anlægsoperatørerne gentagne gange hævder, at de overholder grænseværdierne af 26. BImSchV ved driften af anlægget, er det på ingen måde udelukket, at de eller grundejerne kan drages til ansvar. Tværtimod har [Tysklands] højesteret gentagne gange fastslået, at producenter og anlægsejere uanset ikke kan fritage sig selv ved at henvise til deres overholdelse af offentlige grænser, når de er klar over, at skadelige virkninger og lignende spredes, eller burde have været opmærksomme på dette [6]. I dag er det allerede indlysende i lyset af det faktum, at selve den videnskabelige forskningssituation i altovervejende grad giver dokumentation for vidtgående virkninger og skadeeffekter [som opstår] under grænseværdierne af 26. BImSchV.

Da selv lederen af kontoret for teknologivurdering i den tyske Forbundsdag, professor A. Grunwald, har påpeget, at den påtænkte indførelse af nye radioteknologier med betydeligt højere frekvenser er uansvarlig uden nogen forudgående teknologivurdering [7], bliver det også klart, at der er en ikke ubetydelig risiko for at blive holdt ansvarlig.”

I den foreliggende sag har retten gjort det klart, at kommunen i dette tilfælde hæfter kontraktligt i 30 år (!). Den skal også bære alle de nye farer og risici, der kan forværres af opgraderinger og nye radioteknologier! Det faktum, at operatørernes forretningsmodel er at gennemføre mobildækning “dybt ind i husene”, gør sagen endnu mere kritisk, for med stadig højere frekvenser kræves der også generelt højere transmissionskræfter i mobilsystemerne, og strålingseksponeringen for hele befolkningen stiger generelt. [10]
_________________________________________________________________

EMF-relaterede skader kan ikke forsikres

I mange år har diagnose:funk påpeget spørgsmålet om mobiloperatørernes begrænsede ansvar og den deraf følgende risiko for stedet hvor anlægget er placeret. Så vidt vi ved, er mobiloperatører generelt ikke i stand til at forsikre sig mod potentielle sundhedsskader forårsaget af de elektromagnetiske felter/stråling, der udsendes af deres systemer. Fra operatørerne selv hedder det, at de mener, at de helt kan se bort fra nogen ansvarsrisiko – men de ønskede ikke at præsentere en tilsvarende forsikringsdækning i ovennævnte retssag, som RA Krahn-Zembol skriver.

diagnose:funk anbefaler afklaring og konkret kontrakt indhold

Informer din kommune og potentielle udlejere om denne ansvarsrisiko. [8]

Potentielle udlejere af en ejendom/jordareal, bør i en individuel lejekontrakt sikre sig, at lejer forpligter sig til at påtage sig ansvar for alle erstatningskrav, i et ubegrænset beløb.

“Lejeren skal holde udlejer skadesløs for alle krav fra tredjemand, der hidrører fra opførelse, drift eller nedtagning samt på anden måde fra brugen af den lejede ejendom.”

For indgåelse af en kontrakt er det bestemt ikke nok, hvis for eksempel Deutsche Telekoms pressetalsmand svarer kryptisk på spørgsmålet om eksisterende forsikringsdækning for hans systemer, at:

“Deutsche Telekom opretholder et ansvarsforsikringsprogram, der i tilstrækkelig grad sikrer risiciene ved koncernens forretningsaktiviteter” [9]

Se også i guide 4 ‘Kommunale virkefelter’ fra side 67 eller online:

De danske kommuner og myndighederne

De danske myndighederne opfordrer kommunerne til at bidrage med udbygningen af 5G over det ganske land. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at myndighederne næppe kommer til at overtage kommunens ansvar, og det gør teleselskaberne heller ikke, så vidt den tyske dom og kommentarerne til sagsøgernes advokat.

Ligeledes bliver der i denne tid på mange boligkarriere, også i det almennyttige boligbyggeri, opsat nye eller eksisterende mobilmaster opgraderes til at kunne spille sammen med 5G netværket. Her bliver det i givet fald formentlig de skadelidte selv, der kommer til at betale over huslejestigninger eller andet.

Mere om mobilmaster:

Grænseværdierne for EMF og den virkelige verden
https://nejtil5g.dk/icnirp/graensevaerdierne-for-emf-og-den-virkelige-verden-et-engelsk-perspektiv/
Beviserne er klare: Det har konsekvenser at bo tæt på en mobilmast https://nejtil5g.dk/mobilmaster/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/
Mobilmaster, sundhedsrisici samt lov og ret. Hvad kan du gøre ved det? https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/

Noter:

Originalartiklen finder du her:
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1846
(Udgivelsen er godkendt af advokat W. Krahn-Zembol)

diagnose:funk er et Tysk websted dr arbejder med information om de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af elektromagnetiske felter. Målet er at ændre forbrugernes og politikernes adfærd og at fremme løsninger til miljøkompatible og fremtidssikre teknologier.

Hele dommen kan du læse her:
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/muenster/lg_muenster/j2022/8_O_178_21_Urteil_20220617.html

Kilder:

[1] I dommen afsagt af den regionale domstol i Münster, AZ: 08 O 178/21, hedder det på side 11, afsnit 2 og 3: “For så vidt som sagsøgeren vil udlede forviringen af ​​sin egen ansvarsrisiko af det forhold, at (kommunen), da kontrakten blev indgået, ikke vidste, at den selv som skadevolder hæfter i det eksterne forhold, det kan den ikke komme igennem med. Som offentlig instans skal sagsøgeren som kommune være tilstrækkelig opmærksom på sin egen tilstand. En eventuel oplysningspligt for sagsøgte, som den ikke har overholdt, som sagsøgeren har gjort gældende, følger ikke heraf. Enhver uvidenhed om ens eget ansvar er baseret på ens egen skyld og ikke på tiltaltes skyld.”

[2] Genforsikringsselskaber advarer deres kunder om at forsikre mobiloperatører mod EMF skader – skadepotentialet kan ikke beregnes.
https://www.diagnose-funk.org/655,
https://www.diagnose-funk.org/1412

[3] Se hele STOA-undersøgelsen fra European Parliamentary Research Service, juli 2021 her:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

[4] Eksempelvis står der i Telekoms årsrapport for 2017 under overskriften “Sundhed og miljø“: “Der er risiko for reguleringsindgreb, såsom sænkning af grænseværdierne for elektromagnetiske felter eller implementering af forholdsregler vedr. mobil kommunikation…”.

[5] I dommen fra den regionale domstol i Münster hedder det på side 11, 3. afsnit: “For så vidt som sagsøger baserer ansvarsrisikoen, som efter sagsøgerens opfattelse er urimelig, på en delvis begrænsning af sagsøgtes ansvar, fører dette heller ikke til noget andet resultat.”

[6] fx BGHZ 81, 199, også i detaljer: Krahn-Zembol, “Germany: product liability risks for EMF-emitting systems and devices”, product liability international 6/93, side 204 til 210.

[7] diagnose-funk, artikel: “5G wie ein Realexperiment am Menschen.”:
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1436

[8] Navnlig for kommuner, der har til hensigt at indgå en kontrakt med en anlægsoperatør, skal det bemærkes, at Münster Regional Court i sin dom udtalte, at der ikke kan ses nogen grund til opsigelse i, at kommunen ikke var tilstrækkeligt opmærksom på de yderligere mulige sundhedsfarer under grænseværdierne for den 26. BImSchV på tidspunktet for kontraktens indgåelse. På side 12, sidste afsnit og side 13 ovenfor i dommen hedder det således: “Som offentlig virksomhed er sagsøger ikke en særlig sårbar privatperson. Ifølge sin egen præsentation har diskussionerne om mulige sundhedsfarer ved mobilsystemer ikke kun været offentlige i mange år, selvom grænseværdierne i den 26. BImSchV overholdes, men (der) var “videnskabeligt begrundet tvivl”, der allerede var kendt før indgåelsen af kontrakten. I den forbindelse skal den sagsøgende kommune tillade, at den daværende borgmesters viden tilskrives den. Risikoen for en ukorrekt vurdering af de politiske virkninger af sagsøgerens afgørelse er en del af sagsøgerens eget ansvars- og risikoområde, som den ikke ved hjælp af oplysningsforpligtelser kan overføre på sagsøgte som kontraktpartner “

[9] Ifølge Merkur.de, 08/08/2020;
https://www.merkur.de/lokales/weilheim/weilheim-ort29677/5g-telekom-wehrt-sich-gegen-oedp-brief-90022476.html

[10] https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1793

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.