Beviserne er klare: Det har konsekvenser at bo tæt på en mobilmast

Den spanske wildlife Biolog, BSc, Alfonso Balmori (1) fik den 14. juli 2022 udgivet sit forskningsprojekt ‘Bevis for en sundhedsrisiko ved RF på mennesker, der bor omkring mobiltelefonbasestationer: Fra radiofrekvenssygdom til kræft’ (2)

Abstrakt

Projektets formål var at gennemføre en fuldstændig gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur for at opdatere viden om virkningerne af mobilmaster på mennesker. Der blev udvalgt undersøgelser udført i virkelige bymiljøer, med mobilmaster placeret tæt ved lejligheder. De overordnede resultater af gennemgangen viser tre typer virkninger fra mobilmaster på menneskers helbred: radiofrekvent sygdom (overfølsomhed) (RS), cancer (C) samt ændringer i biokemiske parametre (CBP).

Af samtlige undersøgelser viste 73,6% effekter
I betragtning af alle de undersøgelser, der er gennemgået globalt (n=38), viste 73,6% (28/38) effekter: 73,9% (17/23) for radiofrekvent sygdom (overfølsomhed), 76,9% (10/13) for cancer og 75,0% (6/8) for ændringer i biokemiske parametre. Undersøgelser, som ikke opfyldte de strenge betingelser for at blive inkluderet i gennemgangen, gav dog vigtige supplerende beviser. Eksistensen af ​​lignende effekter fra undersøgelser fra forskellige kilder (men med RF [radiofrekvent stråling] med lignende karakteristika), såsom radar, radio- og tv-antenner, trådløse smart meters og laboratorieundersøgelser, styrker konklusionerne af denne gennemgang. Af særlig betydning er undersøgelser udført på dyr eller træer i nærheden af ​​mobilmaster, som ikke kan være vidende om deres nærhed, og som aldrig kan tilskrives psykosomatiske effekter.

Uddrag

Introduktion:
I løbet af de sidste par årtier er hundredtusindvis af mobilmaster og andre typer af trådløse kommunikationsantenner blevet installeret rundt om i verden, i byer og i naturen, herunder i beskyttede naturområder, foruden de allerede eksisterende antenner (fjernsyn, radiotransmission, radar osv.). (3) Kun de æstetiske aspekter eller by regulativer er generelt blevet taget i betragtning i denne implementering, mens de biologiske, miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger af de tilknyttede ikke-ioniserende elektromagnetiske strålingsemissioner endnu ikke er blevet vurderet. Virkningerne på de mennesker, der lever omkring disse menneskeskabte elektromagnetiske feltkilder (antenner), er derfor ikke blevet inddraget.

I Frankrig, er der et betydeligt bidrag fra mobilmaster til eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) hos byboere, der bor i nærheden (De Giudici et al., 2021). Nogle undersøgelser fra Indien indikerer, at mere end 15 % af mennesker har niveauer af EMF-styrke over 12 V/m på grund af deres nærhed til antenner (Premlal og Eldhose, 2017). Eksponeringsestimater har vist, at RF-EMF fra mobiltelefonsystemer er stærkere i byområder end i landdistrikter. For eksempel er niveauerne af RF-stråling steget betydeligt i Sverige i de seneste år, både udendørs og indendørs, på grund af nye teleteknologier, og medianeffekttætheden målt for RF-felter mellem 30 MHz og 3 GHz var 16 μW/m2 i landdistrikter, 270 μW/m2 i bebyggede områder og 2400 μW/m2 i byområder (Hardell et al., 2018). Den samlede eksponering varierer ikke kun mellem by- og landområder, men også, afhængigt af boligtyper, mellem de forskellige etager i en bygning, med en tendens til, at eksponeringen i bygninger stiger ved højere etager (Breckenkamp et al., 2012).

Forskningen
I løbet af de sidste fem årtier, og mere intensivt siden begyndelsen af ​​dette århundrede, er der publiceret mange studier og adskillige undersøgelser om virkningerne af menneskeskabt elektromagnetisk stråling på mennesker, der lever omkring antennerne. De første undersøgelser blev udført med radio- og tv-antenner, der undersøgte stigninger i cancer og leukæmi (Milham, 1988; Maskarinec et al., 1994; Hocking et al., 1996; Dolk et al., 1997a, 1997b; Michelozzi et al. , 1998; Altpeter et al., 2000), såvel som omkring radarer (Kolodynski og Kolodynska, 1996; Goldsmith, 1997).

Med hensyn til mobilmaster er der videnskabelige uoverensstemmelser i deres virkninger: nogle undersøgelser konkluderede, at der ikke er nogen sundhedsrelaterede effekter (f.eks. Augner og Hacker, 2009; Blettner et al., 2009; Röösli et al., 2010; Baliatsas et al. , 2016), hvorimod andre fandt stigninger i kræft og andre sundhedsproblemer hos mennesker, der bor omkring antennerne (f.eks. Santini et al., 2002; Navarro et al., 2003; Bortkiewicz et al., 2004; Eger et al., 2004; Wolf og Wolf, 2004; Abdel-Rassoul et al., 2007; Khurana et al., 2010; Dode et al., 2011; Shinjyo og Shinjyo, 2014; Gandhi et al., 2015; López et al., 2021; Rodrigues et al. ., 2021).

Symptomerne
Der er en specifik symptomatologi knyttet til radar- og RF-eksponering ved lave niveauer, karakteriseret ved funktionsforstyrrelser i centralnervesystemet (hovedpine, søvnforstyrrelser, ubehag, irritabilitet, depression, hukommelsestab, svimmelhed, træthed, kvalme, appetitløshed, besvær med at koncentration, svimmelhed osv.), symptomer, der er blevet betegnet som ‘RF-sygdom’ (overfølsomhed) (Lilienfeld et al., 1978; Johnson Lyakouris, 1998; Navarro et al., 2003).

Sektionsuddrag

Metoder:
Kun undersøgelser udført i virkelige bymiljøer, med mobilmaster placeret tæt ved lejligheder, blev udvalgt. Undersøgelser udført i større regioner med talrige antenner, baseret på undersøgelser og geografiske data, blev også inkluderet.

Resultater:
De undersøgelser, der opfyldte de valgte kriterier, er præsenteret i kronologisk rækkefølge i tabel 1, katalogiseret som J/N afhængigt af, om de fandt effekter eller ej. De udvalgte studier dækker tre typer af effekter: radiofrekvenssyge (RS) (ifølge Lilienfeld et al., 1978; Johnson Lyakouris, 1998), cancer (C) og ændringer i biokemiske parametre (CBP). Tabel 1 inkluderer også forfatterne, år og land, antennetype, undersøgelsesdesign, sygdomme og symptomer fundet/ikke fundet og hovedkonklusionerne fra hver undersøgelse.

Diskussion:
Resultaterne af denne gennemgang viser tre typer virkninger fra mobilmaster på menneskers sundhed: radiofrekvent sygdom, cancer og ændringer i biokemiske parametre (fig. 1). Blandt alle disse undersøgelser fandt de fleste af dem effekter (73,6%). På trods af nogle begrænsninger og forskelle i undersøgelsesdesign, statistiske mål, risikoestimater og eksponeringskategorier (Khurana et al., 2010) giver de således tilsammen et ensartet billede af virkningerne på sundheden hos mennesker, der bor i nærheden af mobilmaster.

Forsigtighedsprincippet
Den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) (4) er en privat organisation, der udsteder retningslinjer for eksponering, som derefter vedtages af regeringer, men den er blevet beskyldt for at have interessekonflikter (Hardell og Carlberg, 2020; Hardell et al., 2021 ). ICNIRP’s grænseværdir (2010, 2020) er tusindvis af gange over de niveauer, hvor effekter registreres for både ekstremt lavfrekvente og RF-menneskeskabte EMF og tager kun højde for termiske effekter (varme), hvorimod langt størstedelen af ​​de registrerede effekter er ikke-termiske. De eksisterende retningslinjer for beskyttelse af folkesundheden tager kun hensyn til virkningerne af akutte intense (termiske) eksponeringer og beskytter ikke mod langtidseksponering på lavere niveau (Israel et al., 2011; Yakimenko et al., 2011; Blank et al., 2015 ; Starkey, 2016; Belpomme og Irigaray, 2022). Eksponeringsvarigheden er afgørende for at vurdere de inducerede effekter.

Konklusion:
Under de nuværende omstændigheder ser det ud til, at de videnskabelige eksperter på området er meget klare med hensyn til de alvorlige problemer, vi står over for og har givet udtryk for dette gennem vigtige appeller (Blank et al., 2015; Hardell og Nyberg, 2020). Men medierne, de ansvarlige organisationer (World Health Organization, 2015) og regeringerne videregiver ikke denne afgørende information til befolkningen, som dermed forbliver uinformeret. Af disse grunde vil den nuværende situation formentlig ende i en krise ikke kun for sundheden, men også for teknologien selv, da den er uholdbar og skadelig for miljøet og mennesker.

Kilde:
1) Balmori, A. ‘Evidence for a health risk by RF on humans living around mobile phone base stations: From radiofrequency sickness to cancer.’ Environmental Research (2022), doi: 10.1016/j.envres.2022.113851.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935122011781
2) Du kan læse mere om Balmori her:
https://ehtrust.org/26684-2/
3) USA: Ifølge Joel M. Moskowitz var der pr. 6. februar 2021 hos www.antennasearch.com, et branchewebsted, rapporteret 803,000 mobilmastetårne og 2.1 millioner mobilmaster i USA. Texas har flest mobilmastetårne (80.300), og Californien har flest mobilmaster (151.000). Vi kan ikke verificere nøjagtigheden af disse data, fordi FCC kun indsamler data om visse typer mobilmaster. Forskellen på de to typer er at mobilmastetårnet kan bestå an større mængde af forskellige sendemaster.
https://millmanland.com/company-news/what-is-a-cell-tower-and-how-does-a-cell-tower-work/
https://www.steelintheair.com/cell-site-types/
Danmark: Der er cirka 13.000 mobilmaster i Danmark registreret i mastedatabasen. Hver fjerde står på offentlige arealer, mens tre fjerdedele står på private hustage, private græsarealer eller jordarealer. De fleste danskere er nok enige i, at det er en god ide med god mobildækning, men samtidig er det nok de færreste, der ønsker en mobilmast i nærheden af deres bolig.
https://www.dingeo.dk/data/mobilmaster/
4) Om ICNIRP se feks. mere her:
https://nejtil5g.dk/icnirp/5g-tester-graenserne-for-tillid/

Se mere her:

Joel M. Moskowitz har samlet flere links til forsknings artikler og undersøgelser vedr. Moibilmaster og sundhedseffekter:
https://www.saferemr.com/2015/04/cell-tower-health-effects.html
Mobilmaster, sundhedsrisici samt lov og ret. Hvad kan du gøre ved det?
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/
Mikrobølgestråling fra mobilmaster på hustage gav medicinske symptomer i overensstemmelse med mikrobølgesyndromet:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/casestudie-5g-giver-mikroboelgesyndrom/
Mobilmaster og hotspots i Stockholm:
https://nejtil5g.dk/mobilmaster-og-sikkerhed/mobilmaster-og-hotspots-i-stockholm/
Svensk forskning om mobilmaster og elektromagnetisk overfølsomhed:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/svensk-forskning-om-mobilmaster-og-elektromagnetisk-overfoelsomhed/
Santini R. et al.: Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence according to distance and sex. Pathol. Biol. 2002

Sundhedsmæssige problemer knyttet til mikrobølger. Falder med afstanden fra mobilmast til bolig. Trods eksponeringen ligger langt under de aktuelle grænseværdier. Grænseværdierne ser derfor ikke ud til at være begrænsende for sundhedsmæssige problemer.
Røde søjler er tættest på mobilmasten de sorte længst væk.
SYMPTOMER:
1. Udmattelse
2. Søvnforstyrrelser
3. Hovedpine
4. Ubehagsfølelse
5. Koncentrationsproblemer
6. Depression
7. Hukommelsessvigt
8. Synsforstyrrelser
9. Irritabilitet
10 Høreforstyrrelser
11. Hudproblemer
12. Hjerte-kar
13. Svimmelhed
14. Mangel på appetit
15. Bevægelsesproblemer
16. Kvalme

En undersøgelsesundersøgelse ved hjælp af spørgeskema blev udført hos 530 personer (270 mænd, 260 kvinder), der bor eller ikke i nærheden af mobiltelefonbasestationer, på 18 ikke-specifikke sundhedssymptomer. Sammenligninger af klagefrekvenser (CHI-SQUARE test med Yates-korrektion) i forhold til afstand fra basestation og køn viser signifikant (p < 0,05) stigning i forhold til personer, der bor > 300 m eller ikke udsættes for basestation, indtil 300 m for træthed, 200 m for hovedpine, søvnforstyrrelse, ubehag osv. 100 m for irritabilitet, depression, tab af hukommelse, svimmelhed, libido fald osv. Kvinder klagede signifikant oftere end mænd (p < 0,05) over hovedpine, kvalme, appetitløshed, søvnforstyrrelse, depression, ubehag og synsforstyrrelser. Denne første undersøgelse af symptomer, som personer, der bor i nærheden af basestationer, har oplevet, viser, at i betragtning af radiobeskyttelse bør den minimale afstand af mennesker fra mobiltelefonbasestationer ikke være < 300 m.
https://www.iddd.de/umtsno/Santini.pdf

Udvalgte referencer:

M. Kundi et al.Mobile phone base stations—effects on wellbeing and health, Pathophysiology (2009)

R.N. Kostoff et al. Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions

Toxicol. Lett. (2020)

A.A. Kolodynski et al. Motor and psychological functions of school children living in the area of the Skrunda Radio Location Station in Latvia Sci. Total Environ. (1996)

A. Klaps et al. Mobile phone base stations and well-being—a meta-analysis Sci. Total Environ. (2016)

E.G. Kıvrak et al. Effects of electromagnetic fields exposure on the antioxidant defense system J. Micros. Ultrastruct. (2017)

S. Islam et al. Awareness and self-reported health hazards of electromagnetic waves from mobile phone towers in Dhaka, Bangladesh: a pilot study Adv. Pub. Health (2014)

P. Frei et al. Cohort study on the effects of everyday life radio frequency electromagnetic field exposure on non-specific symptoms and tinnitus Environ. Int. (2012)

L. Falcioni et al. Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission Environ. Res. (2018)

E.F. Eskander et al. How does long term exposure to base stations and mobile phones affect human hormone profiles? Clin. Biochem. (2012)

A.C. Dode et al. moreira CW, condessa VA, albinatti C, and caiaffa WT. Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations in the belo horizonte municipality, minas gerais state, Brazil Sci. Total Environ. (2011)

P. De Giudici et al. Radiofrequency exposure of people living near mobile-phone base stations in France Environ. Res. (2021)

S. Cucurachi et al. A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) Environ. Int. (2013)

D.O. Carpenter Extremely low frequency electromagnetic fields and cancer: how source of funding affects results Environ. Res. (2019)

P. Boscolo et al. Effects of electromagnetic fields produced by radiotelevision broadcasting stations on the immune system of women Sci. Total Environ. (2001)

D. Belpomme et al. Why Electrohypersensitivity and Related Symptoms Are Caused by Non-ionizing Man-Made Electromagnetic Fields: an Overview and Medical Assessment (2022)

J. Beekhuizen et al. Geospatial modelling of electromagnetic fields from mobile phone base stations Sci. Total Environ. (2013)

P. Bandara et al. Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact Lancet Planet. Health (2018)

C. Baliatsas et al. Clinically defined non-specific symptoms in the vicinity of mobile phone base stations: a retrospective before-after study Sci. Total Environ. (2016)

C. Augner et al. Effects of exposure to GSM mobile phone base station signals on salivary cortisol, alpha-amylase, and immunoglobulin A Biomed. Environ. Sci. (2010)

I. Atzmon et al. Cancer risks in the druze isifya village: reasons and RF/MW antennas Pathophysiology (2012)

O.F. Al-Quzwini et al. Male fertility and its association with occupational and mobile phone towers hazards: an analytic study Middle East Fertil. Soc. J. (2016)

G. Abdel-Rassoul et al. Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations Neurotoxicology (2007)

T. Abelin et al. Sleep disturbances in the vicinity of the short-wave broadcast transmitter Schwarzenburg

Somnologie-Schlafforschung und Schlafmedizin (2005)

Y. Akkam et al. Correlation of blood oxidative stress parameters to indoor radiofrequency radiation: a cross sectional study in Jordan Int. J. Environ. Res. Publ. Health (2020)

S.A. Alazawi Mobile phone base stations health effects Diyala J. Med. (2011)

Z.O. Alhekail et al. Public safety assessment of electromagnetic radiation exposure from mobile base stations J. Radiol. Prot. (2012)

E. Altpeter et al. Ten years experience with epidemiological research in the vicinity of the short-wave broadcasting area Schwarzenburg: what does the story tell us

E.S. Altpeter et al. Effect of short‐wave (6–22 MHz) magnetic fields on sleep quality and melatonin cycle in humans: the Schwarzenburg shut‐down study Bioelectromagnetics (2006)

H.K. Admawi Assessment of electromagnetic pollution in some hospitals and schools in Al-najaf city J. Eng. (2021)

M.T. Ali et al. Evaluation study of radio frequency radiation effects from cell phone towers on human health Radioelectron. Commun. Syst. (2021)

H. Aniołczyk Electromagnetic field pattern in the environment of GSM base stations Int. J. Occup. Med. Environ. Health (1999)

C. Augner et al. Are people living next to mobile phone base stations more strained? Relationship of health concerns, self-estimated distance to base station, and psychological parameters Indian J. Occup. Environ. Med. (2009)

C. Augner et al. GSM base stations: short‐term effects on well‐being Bioelectromagnetics (2009)

M. Azimzadeh et al. Alteration of testicular regulatory and functional molecules following long‐time exposure to 900 MHz RFW emitted from BTS Andrologia (2019)

C. Baliatsas et al. Non-specific physical symptoms in relation to actual and perceived proximity to mobile phone base stations and powerlines BMC Publ. Health (2011)

A. Balmori Possible effects of electromagnetic fields from phone masts on a population of white stork (Ciconia ciconia) Electromagn. Biol. Med. (2005)

A. Balmori et al. The urban decline of the house sparrow (Passer domesticus): a possible link with electromagnetic radiation Electromagn. Biol. Med. (2007)

A. Balmori Mobile phone mast effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: the city turned into a laboratory Electromagn. Biol. Med. (2010)

G. Berg-Beckhoff et al. Mobile phone base stations and adverse health effects: phase 2 of a cross-sectional study with measured radio frequency electromagnetic fields Occup. Environ. Med. (2009)

J.F. Bithell Childhood cancer and proximity to mobile phone masts Bmj (2010)

M. Blank et al. International Appeal: scientists call for protection from non-ionizing electromagnetic field exposure Eur. J. Oncol. (2015)

M. Blettner et al. Mobile phone base stations and adverse health effects: phase 1 of a population-based, cross-sectional study in Germany Occup. Environ. Med. (2009)

C. Boehmert et al. A systematic review of health risk communication about EMFs from wireless technologies J. Risk Res. (2020)

A. Bortkiewicz et al. Subjective symptoms reported by people living in the vicinity of cellular phone base stations: review Med. Pr. (2004)

J. Breckenkamp et al. Residential characteristics and radiofrequency electromagnetic field exposures from bedroom measurements in Germany Radiat. Environ. Biophys. (2012)

A. Bürgi et al. Exposure modeling of high-frequency electromagnetic fields J. Expo. Sci. Environ. Epidemiol. (2008)

A. Bürgi et al. Time averaged transmitter power and exposure to electromagnetic fields from mobile phone base stations Int. J. Environ. Res. Publ. Health (2014)

H.Y. Chen et al. Currents induced in human bodies during radiofrequency exposure near a cellular phone base station Electromagnetics (2009)

D. Coggon Health risks from mobile phone base stations Occup. Environ. Med. (2006)

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.