EHS – elektromagnetisk hypersensitivitet

Film og video indslag om EHS kan du finde her:
http://nejtil5g.dk/videoer/ehs-elektromagnetisk-hypersensitivitet/
Selvhjælp mod stråling se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/
Se også her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
https://nejtil5g.dk/smart-meters/smart-meters/

Indhold
Introduktion
Hvad er EHS
– Eksempler på symptomer
– Om grænseværdier og forskning på elektrisk overfølsomhed
– EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016
Hvor mange er EHS ramte
Forskningen
– Opråb fra Dariusz Leszczynski
– Elektromagnetisk hypersensitivitet: Facta eller fiktion?
Konkrete tilfælde
E-smog flygtninge
Beskyt dig selv
– Om at skifte til en bolig med et lavt strålings niveau

Introduktion

De el-overfølsomme bliver ved med at være her. Det er tid til at tage sagen alvorligt.

Som David Wedege skriver i Sundhedspolitisk tidsskrift (1) lever de værst ramte langt ude på samfundets kant. Nogle helt uden strøm og så langt fra højspændingsmaster og telemaster som muligt. Nogle maler deres soveværelser med elafskærmning og bærer beskyttende tøj med sølvtråde og lever fysisk og psykisk isoleret og mister job, hjem, familie og venner.
To lidelser
To lidelser dominerer diskussionerne skriver Wedege, som også er redaktør på netmediet Tabt Tråd. Den ene lidelse er spørgsmålet, om mobiltelefoni kan give kræft i hjernen. Et stort flertal i WHO’s ekspertpanel vedtog i 2011 (2), at mobiltelefoni muligvis er kræftfremkaldende. Usikkerheden går på, om de epidemiologiske studier også rammer rigtigt.
Den anden enormt omdiskuterede lidelse er eloverfølsomhed. Et fænomen langt ude på kanten, som splitter læger og forskere, og som har givet panderynker og hovedbrud i årtier. Det eksisterer som et selvbestaltet patientfænomen i hele den elektrificerede verden og synes at være på fremmarch i tiden. Patientgruppen klager blandt andet over hovedpine, svimmelhed og smerter. For nogle virker tilstanden enormt invaliderende og tvinger dem til flugt fra hjemmet.
Forskningen
Langt hovedparten af forskningsstudierne ikke i overbevisende omfang, at der er sammenhæng mellem patienternes plager og det, de mistænker som årsagen. Som David Wedege skriver er det belejligt blevet en grundlov for sundhedsmyndigheder og regulatorer, som forsikrer, at gældende grænseværdier for elektromagnetiske emissioner er sikre for hele befolkningen uanset alder og køn og sundhedstilstand.
Men psykologfaglige provokationsforsøg burde ikke være en grundlov for nogen, mener den polskfødte strålingsforsker Dariusz Leszczynski, adj. professor ved Helsingfors Universitet og mangeårig professor ved det statslige strålingsagentur i Finland. (3) Han har netop offentliggjort en systematisk gennemgang af forskningslitteraturens EHS-studier fra alle tider. (4)
Provokationsforsøgene er grundlæggende forfejlet og lider af metodiske problemer, som kan invalidere konklusionerne.
Hovedpunktet er, at ingen objektive biomarkører viser, om forsøgspersonerne overhovedet er særligt sensitive over for elektromagnetiske felter – eller om et større eller mindre udsnit er fejldiagnosticeret af sig selv. (5)
“Vægtskålene i disse eksperimenter kan derfor svømme over med falske lodder, og studierne giver utilstrækkelige og måske vildledende data.”
Seminar til september
I september i år (2021) forestår Dariusz Leszczynski et EHS-seminar (6) på forskningsområdets verdensførende forskningskonference BioElectroMagnetism (BioEM) 2021 sammen med den schweiziske topforsker Martin Röösli, som er medlem af flere førende komitéer på området – og den franske Maël Dieudonné. Konferencen skal skubbe EHS-forskningen i en progressiv retning. Leszczynski mener, at individuelle patientundersøgelser skal gå hånd i hånd med opdagelsen af molekylære biomarkører.
Leszczynski påpeger, at der af genetiske og epigenetiske grunde findes en individuel grad af følsomhed over for alle kendte stimuli, som påvirker mennesker. (7) Der er ingen grund til at tro, at det er anderledes for hverdagens svage elektromagnetiske felter. Det må ligefrem kræve en forklaring, hvis elektromagnetiske felter som det eneste fænomen skulle sige sig fri, pointerer han.
De kinesiske pinjekerner og smagssansen
Myndighederne bør møde patienterne med en åben og fordomsfri tilgang, skriver David Wedege og pointerer, at det ikke en fremmed tanke.
“I 2010 dukkede ”pinjemund” op som fænomen, da et udsnit af forbrugere oplevede, at dårlige kinesiske pinjekerner tog smagssansen midlertidigt fra dem. Uden pardon fjernede man varianten af pinjekerner fra butikshylderne, og samfundet etablerede hurtigt pinjesyndrom som en kendsgerning. Men nogen eksakt sammenhæng har forskningen ikke kunnet fastslå. Patienterne blev vist tillid, og ingen chance blev taget.” ( 8 )
“El-overfølsomhed er derimod en mere ubekvem sag at gå til, for den problematiserer hele vores livsstil og samfundsindretning. Det kan rejse nye spørgsmål om tilgængelighed for funktionshæmmede i samfundet. Déri ligger måske den største barriere for at tage el-overfølsomme alvorligt. Det kræver mod.”
Kilder:
1) https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/5131-el-overfolsomme-skal-tages-alvorligt-af-videnskabelige-grunde.html
2) https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Non-ionizing-Radiation-Part-2-Radiofrequency-Electromagnetic-Fields-2013
3) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/cv-june-2020/
4) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
5) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/02/04/open-letter-on-the-electromagnetic-hyper-sensitivity-research/
6) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/08/07/extended-abstracts-for-the-ehs-workshop-at-the-bioem2021-in-ghent-belgium/
7) https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.12112560
8) https://www.food-supply.dk/article/view/52875/arsag_til_problematiske_pinjekerner_fundet

Stråling fra trådløs teknologi påvirker blodet, hjertet og det autonome nervesystemet

Artiklen, som blev publiceret i 2013 i et internationalt fagfællevurderet tidsskrift, er skrevet af Magda Havas, som er en af de store kapaciteter på området (1). Artiklen er her oversat til norsk, den er letlæst og overskuelig. (2)
Resume
Eksponering for elektrosmog skabt af elektrisk, elektronisk og trådløs teknologi stiger konstant og har nået et niveau, hvor en del af befolkningen oplever skadelige virkninger, når de eksponeres. Symptomerne på elektrisk overfølsomhed (elektrohypersensitivitet / EHS) kan bedst beskrives som et hurtigt aldrende syndrom, men forekommer hos både voksne og børn. De ligner symptomer, som radaroperatører oplevede fra 1940’erne til 1960’erne, og som er godt beskrevet i litteraturen. En stadig mere almindelig reaktion er sammenklumpning af de røde blodlegemer (“penge ruller”, “rouleaux”), hjertebanken, smerter eller trykken for brystet ledsaget af angst og en opregulering af det sympatiske nervesystem samtidig med en nedregulering af det parasympatiske nervesystem, som er typisk for kamp-eller-flugt reaktionen.
Provokationsstudierne som præsenteres i artiklen viser, at indflydelsen af ​​elektrosmog er fysiologisk og ikke psykosomatisk. De, der oplever langvarig og alvorlig elektrisk overfølsomhed, kan udvikle psykiske problemer som følge af at de ikke er i stand til at arbejde, af deres begrænsede evne til at bevæge sig i vores højteknologiske miljø og af det sociale stigma, da deres symptomer menes at være imaginære snarere end ægte.

Indledning
Vores eksponering for enheder, der bruger elektricitet og udsender ekstremt lavfrekvente og radiofrekvente elektromagnetiske felter, har været stigende lige siden Edison opfandt glødelampen, og Tesla og Marconi opdagede, at radiofrekvent (RF) stråling kan transmitteres uden ledninger. Radio, fjernsyn, computere, mobiltelefoner og deres tilhørende mobiltelefonantenner, trådløse fastnet [DECT], trådløse routere (Wi-Fi), trådløse babyalarmer, trådløse spil og smarte målere øger vores eksponering for RF stråling og især for mikrobølgestråling (300 MHz –300 GHz). Som et eksempel på spredningen af ​​denne teknologi kan det nævnes, at adgangen til Wi-Fi var begrænset i 2002, men i 2012 var adgangen til Wi-Fi praktisk talt overalt i USA (figur 1). Vi har nogle steder Wi-Fi i hele byen, Wi-Fi på arbejdet, hjemme, på skolen, universiteter og hospitaler, i restauranter og caféer, i offentlig transport, i lufthavne og på flere og flere fly. Som samfund ser vi ud til at være umættelige med hensyn til trådløs teknologi og de kommunikationsmuligheder, den tilbyder. Selvom ulempen ved teknologien, dvs. de potentielt skadelige virkninger af ikke-ioniserende stråling, har fået relativt lidt opmærksomhed i Nordamerika og stadig er kontroversiel, fortjener dette område ordentlig forskningsfinansiering, simpelthen på grund af det store antal brugere og mennesker rundt om i verden, der er udsat for radiofrekvente elektromagnetiske felter. Artiklen præsenterer forholdet mellem eksponering for elektrosmog og elektrisk overfølsomhed (EHS) med fokus på det kardiovaskulære system baseret på provokationsstudier og rapporter om svigtende helbred blandt dem, der bor i nærheden af ​​basestationer til mobiltelefoner eller er udsat for Wi-Fi i skolen.
De øvrige kapitler omhandler:
– El-overfølsomhed – Elektrosmog påvirker blodet
– Elektrosmog påvirker hjertet og det autoimmune nervesystem
– WiFi på skolerne påvirker elevenes helbred
– Ældre forskning om mikrobølgesyge gav samme fund som dagens forskning om el-overfølsomhed
– I hvilken retning skal vi sætte kursen?
Kilder:
1) Artiklen blev fremlagt på konferencen “The Corporate Interference with Science and Health: Fracking, Food, and Wireless”, Scandinavia House, New York, NY, March 13 and 14, 2013. Original titel: Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system. Rev Environ Health. 2013;28(2-3):75-84. doi: 10.1515/reveh-2013-0004. PMID: 24192494. Oversat til norsk af Else Nordhagen og Einar Flydal 2021. Enkelte forklarende klammeparenteser er tilføjet af oversætterne.  
Om Magda Havas: https://magdahavas.com/biography/
Artiklen på norsk kan downloades her:
Fra Einar Flydals egen introduktion: https://einarflydal.com/2021/08/24/om-el-overfolsomhet-til-a-bli-klok-av/
Samt her fra siden: https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/09/Havas-Magda-2013_Straling-fra-tradlos-teknologi-pavirker-blodet-hjertet-og-ANS-NORSK.pdf

Hvad er EHS

EHS er en forkortelse for Elektro Hyper Sensitivitet og kaldes ofte el-overfølsomhed. Personer med EHS er mere påvirkelige og følsomme og har lavere tolerencetærskel overfor elektromagnetisk stråling, end den gennemsnitlige befolkning.
Vanskelighederne for den enkelte præges af symptomernes sværhedsgrad, men også af de ydre påvirkninger i hverdagen. Noget er fælles for mennesker med EHS, men meget er forskelligt.
Der er stor forskel på, hvordan man reagerer på forskellige strålekilder. Nogle tåler godt enkelte kilder, men reagerer kraftigt på andre typer strålekilder.
Nogle reagerer på trådløst udstyr, andre på strømkabler, elektriske apparater m.v. og nogle på begge dele. Symptomerne kan variere afhængigt af individuel grad af følsomhed og hyppighed af eksponering. Elektro hyper sensitive personer reagerer ofte på lavfrekvente og højfrekvente felter, men ikke altid lige kraftigt.
Mange har oplevet at blive akut overfølsomme efter en lang samtale i trådløs telefon, mobiltelefon eller intenst arbejde foran computer. Andre oplever gradvise symptomer efter lang tids ophold i nærheden af højspændingsledninger, mobilmaster, elektriske apparater eller clockradioen på natbordet.

Elektromagnetiske felter (EMF’er) ændrer især blod- og hjernefysiologi hos elektrosensitive (ES) mennesker, og virkningen på biologiske markører stiger og falder med eksponeringsintensiteten. EMF’er udløser store effekter i hjernen. Den vigtigste effekt er åbningen af ​​blod-hjerne-barrieren. Dette gør det muligt for kviksølv, organochlorater og andre toksiske stoffer at gennemsyre hjernen, hvor de forårsager forskellige lidelser og neurodegenerative sygdomme. EHS er en ekstrem reaktion på forholdsvis lave eksponeringsniveauer for elektriske og magnetiske felter med lav frekvens (50-60Hz) udsendt af elektriske ledninger og elektriske apparater, op til 10 MHz eller 300 GHz radiofrekvenser, herunder mikrobølger, trådløse enheder og deres antenner. Dette syndrom anerkendes i Sverige som et handicap, der giver plads til forskellige ændringer i miljøet ved hjælp af beskyttelsesudstyr til at sænke eksponeringer, der kan statsstøttes. De mest følsomme tilfælde tilskrives fejlagtigt psykiatrien: symptomerne (kardiovaskulær, dermatologisk, neurologisk og muskuløs) hos disse personer er så stærke, at de er nødt til at beskytte sig med specielt tøj, maling, metalafskærmninger, ideelt forbundet til den elektriske jord. Andre flytter til skove, huler og fjerntliggende steder langt væk fra EMF-emissioner. Biologiske tests viser, at 30% har forhøjede histaminhastigheder, 50% har en forhøjet hastighed af stressproteiner, de fleste af dem har en meget lav hastighed af melatonin (anticancerhormon), og 30% har antistoffer og proteinhastigheder, der indikerer termisk shock og hjerne lidelse. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der ingen etableret forbindelse.

Hvorfor er vi så bekymrede over EHS?
Undersøgelser viser, at 10 til 50% af befolkningen bliver meget intolerante over for EMF’er i de næste 25 til 50 år. Jeg har 450 patienter, og jeg ser op til 20 nye patienter hver uge, inklusive børn med hovedpine, hukommelsestab, opmærksomhed eller sprogproblemer. Vi har den største klynge i Europa af elektrofølsomme patienter. Dette er et stort problem inden for folkesundheden.” (2012 – Prof. Belpomme er præsident for foreningen for forskning og behandling mod kræft (fransk akronym ARTAC).
Emerging electromagnetic hypersensitivity (EHS) anerkendes mere og mere af sundhedsmyndigheder, handicappeadministratorer og sagsbehandlere, politikere såvel som domstole.

ARTACs studier har på tværs af forskellige patientpræsentationer identificeret tre klinisk forskellige sekventielle faser af EMFIS: præ-symptomatisk (induktion), symptomatisk (tilstandsperiode) og evolutionære faser. (1)

1. Den præ-symptomatiske eller induktionsfase
Først og fremmest afhænger de observerede symptomer stort set af typen af ​​elektromagnetisk kilde, der observeres. I over 50% af tilfældene er årsagsfaktoren brugen af mobiltelefon eller trådløs telefon eller en Wifi-tilsluttet computer. Sjældnere ses en langvarig eksponering for en højspændingsledning, en elektrisk transformer, mast eller pylon med flere antenner impliceret; meget sjældnere ved brug af ​​geo-lokaliseringsenheder eller en længerevarende eksponering for radar eller vindmølle.
Intolerance symptomer
Forskellige kilder redegør for, hvorfor der i startfasen blandt personer, der er taler uforholdsmæssig meget i mobiltelefon eller trådløs telefon, primært forekommer følgende intolerance symptomer: smerte og / eller varme i det ene øre, derefter i det andet (patienten bruger det andet øre på grund af de problemer, der er fremkaldt i det første øre), dysæstesi i form af prikken, forbrænding eller kløe i ansigtet og / eller hovedbunden i armen eller underarm og / eller i hånden, der holder mobiltelefonen eller en computermus. Næste hovedpine er typisk forbundet med stivhed og smerter i nakken. Ofte kan der forekomme bilateral tinnitus, som kan blive permanent i tilfælde af kontinuerlig eksponering og kan være forbundet med intolerance over for støj, især baggrundsstøj i form af hyperacusis, sjældnere er tinnitus og hyperacusis forbundet med en ægte Meniere svimmelhed. Synsforstyrrelser såsom sløret syn, lysglimt og i nogle tilfælde kan abnormiteter med dyb følsomhed som følge af såkaldt svimmelhed forekomme og resultere i ligevægtsproblemer under gang; derudover kan der observeres midlertidige hudlæsioner med brændende fornemmelse (kausalgi) og / eller kløe. Myalgi og / eller ledlidelser (artralgi, stivhed) i de områder af kroppen, der udsættes for EMF, bliver også rapporteret af patienterne; alligevel er intolerance hos flere patienter relateret til forekomsten af ​​såkaldt forbigående “lammelse”, der er kendetegnet ved det brutale og reversible underskud af muskelstyrke i en legemsdel. Et meget vigtigt punkt er, at kognitive lidelser næsten konstant tidligt er forbundet med alle de ovenfor beskrevne symptomer. Den positive egenskab ved denne prodromiske fase er dens reversibilitet forudsat at den elektromagnetiske tilbagetrækning og behandlingen gennemføres kort efter de første symptomer er dukket op, en lektion for bevidsthed og forsigtighedsforstyrrelse.

2. Den symptomatiske fase.
Denne anden periode svarer til udformningen af ​​det karakteristiske kliniske billede af EMFIS. I løbet af denne fase bliver symptomerne på intolerance overfor de elektromagnetiske felter mere alvorlige og opstår oftere. Symptomer forårsaget af elektromagnetiske felter opstår ved svagere og svagere intensiteter og gradvis over hele det elektromagnetiske spektrum. Denne periode svarer til EHS-manifesteringen og den kliniske udvikling hos de modtagelige patienter. Denne fase er hovedsageligt præget af tilstedeværelsen af ​​alvorlige kognitive svækkelser såsom opmærksomheds- og koncentrationsunderskud og øjeblikkeligt hukommelsestab (kortvarig eller fikseringshukommelse). Ud over denne meget rige symptomatologi, hovedsagelig af neurologisk type, kan andre symptomer forekomme ved eksponering: vegetative sympatisk-mimetiske symptomer såsom respirationsundertrykkelse, takykardi eller endda takyarytmepisoder og / eller fordøjelses- eller urinproblemer kan forekomme, hvilket nogle gange fører til forekomsten svimmelhed, normalt uden bevidsthedstab. Desuden er denne fase kendetegnet ved en symptomatisk triade, der inkluderer søvnløshed, kronisk træthed og muligvis depressiv tendens. Denne anden EMFIS-fase kan også være kendetegnet af adfærdsmæssige abnormiteter såsom irritabilitet og verbal vold og sjældent selvmordstendens. De indledende symptomer kan i alle tilfælde dukke op igen i en akut eller subakut præsentation, hver gang folk udsættes for EMF igen, selv ved lav eller meget lav intensitet. I løbet af denne fase kan de biologiske tests fastslå diagnosen EMFIS i de fleste tilfælde, selvom der findes “nøgne” biologiske former (uden nogen påviselige biologiske markører) i cirka 20% -30% af tilfældene. Vi understreger dog her, at mens klassiske hjernebilleddannelsestest er konsekvent normale, selv i tilfælde af såkaldte nøgne biologiske former for EMFIS, kan cerebral hypoperfusion konstant detekteres ved hjælp af hjerneekodoppler. Der er observeret symptomatisk forstærkning med visse kemikalier, men grundlæggende på dette stadium på grund af den kombinerede effekt af behandlings- og beskyttelsesforanstaltninger er de kliniske og biologiske symptomer, herunder hjernens hypoperfusion, stadig generelt reversible, men desværre er elektrooverfølsomhed ikke.

3. Evolutionsfasen.
Den tredje EMFIS-fase er kulminationen på den patologiske lidelse. Komplikationer afhænger af behandlingens tidlighed og varighed (i flere år) og frem for alt for tidlig der sker en tilbagetrækning fra EMF-eksponering. I mangel af behandlings- og beskyttelsesforanstaltninger er udviklingsfasen faktisk præget af overgangen fra funktionelle biologiske anomalier til gradvis dannelse af histopatologiske organiske læsioner, der er irreversible.
Børn
Risikoen ser ud til at være mere alvorlige hos børn end hos voksne, ikke overraskende på grund af udviklingssårbarheden, herunder forsinkede effekter, såsom ungdommelig EMFIS; med muligheden for hovedpine, søvndysfunktion og psykologiske abnormiteter, der manifesteres ved forekomsten af ​​dysleksi, nedsat opmærksomhed og koncentration og øjeblikkeligt hukommelsestab i skolen, ud over eventuelle adfærdsmæssige problemer, som forældre og lærere ofte misforstår. Den elektromagnetisk intolerance kan i sidste ende være så intens, at barnet nægter at gå i skole, mens ingen ved præcist hvorfor. I skolen eller derhjemme kan Wi-Fi og / eller master i nærheden med relæantenner være involveret. Hos disse børn kan ikke EMF-induceret psykose og / eller endda svære EMF-inducerede somatiske lidelser udelukkes.
Unge
Hos unge forekommer lignende risici, forårsaget eller forværret af overforbrug af mobil og computer, der i de mest alvorlige tilfælde kan føre til en vis mental forringelse svarende til Alzheimers sygdom (her forekommer hos meget unge mennesker).
Gravide
Ligeledes er gravide kvinder i fare, når de udsættes for elektromagnetiske felter, med deraf følgende spontan abort; og barnet har risiko for at udvikle alvorlige psyko-neurologiske lidelser inklusive autisme, hvilket i øjeblikket undersøges af forskellige forsker teams verden over.
Voksne
Hos voksne kan udviklingen af ​​EMFIS være enten (1) en delvis regression af symptomer i tilfældet med tidlig implementering af behandlingen og af forebyggende foranstaltninger til elektromagnetisk undgåelse eller (2) et forvirringssyndrom med forskellig intensitet forbundet med øjeblikkeligt og derefter retrograd hukommelsestab (tab af tidligere information), “blanks” – et midlertidigt hukommelses- eller bevidsthedstab – og / eller tidsmæssig-rumlig desorientering, i mangel af behandling og elektromagnetisk undgåelse endelig (3) en fuld tilstand af demens svarende til Alzheimers sygdom, men betragtes som en præ-Alzheimers tilstand på grund deres unge alder.
Alzheimer
Mere end udviklingen af kræft er den mest almindelige komplikation af EHS Alzheimers sygdom. For patienter diagnosticeret på et tidligt symptomatisk stadium er der udviklet behandlinger, der kan resultere i fuldstændig eller delvis reversibilitet af biologiske abnormiteter (inklusive cerebral hypo-perfusion), der fører til at stoppe udviklingen mod Alzheimers sygdom. Selv på et mere avanceret stadium, selvom de er mindre effektive, kan disse behandlinger stadig hjælpe, i det mindste indledningsvis i modsætning hertil, har psykiatriske lægemidler kun en palliativ effekt. Sådanne stoffer anbefales kun i tilfælde af etableret Alzheimers sygdom, dvs. i tilfælde af irreversibel kognitiv svækkelse og adfærdsmæssige problemer.
Multipel sklerose
For patienter med multipel sklerose, syntes en vedvarende brug af mobiltelefon at have været årsagen til sygdommen eller i det mindste udløseren til en ny evolutionær episode.
Parkinson
Hos andre patienter syntes langvarig eksponering for EMF at have forårsaget en forværring, hvis ikke oprindelsen af ​​Parkinsons syndromer).
Hos andre patienter kan overforbrug af ​​mobiltelefon have udløst epileptiske anfald.
Brugen af ​​mobiltelefon for patienter med multipel sklerose, Parkinsons sygdom og / eller epilepsi må bestemt frarådes. Endelig er en langvarig eksponering for EMF hos flere andre patienter forbundet med bryst- eller ovariecancer eller tilbagekomsten af samme.

Symptomerne

Elektro hyper sensitivitet kan udvikle sig gradvist eller akut og man kan have et eller flere symptomer samtidig. Hvordan og hvornår symptomer opstår, varierer fra person til person. Ofte opstår symptomerne umiddelbart ved eksponeringen, men de kan også vise sig flere timer senere og have forskellig varighed.
Ofte reagerer nervesystemet først. En person der har EHS kan virke helt ude af sig selv, når han/hun udsættes for de frekvenser, der ikke tåles. Blive helt mat og svag, miste koncentrationen, få trykken i hovedet eller endda få et ildebefindende. Alt sammen uden at der kan findes en lægelig forklaring.
Sammenhængen mellem symptomer og elektromagnetisk stråling overses ofte, da den ikke er alment kendt, og da symptomerne ofte kommer forsinket.
En del oplever en “tømmermænds effekt” med migræne, lysfølsomhed, synsforstyrrelser, mavesyre og måske endda opkast i forbindelse med kroppens udrensning efter kraftige påvirkninger.

Eksempler på symptomer:

Nervesystemet
Trykkende fornemmelse i hovedet, hovedpine, migræne, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, søvnløshed, stress, træthed, rysten, muskelsmerter, krampe, uro eller sovende og stikkende fornemmelser i kroppen, smerter der flytter sig rundt i kroppen, depression. Hos børn ses især hyperaktivitet.

Hjerte- karsystemet
Hjertebanken, hjerterytme forstyrrelser, højt blodtryk, svedeture og væskeophobninger.

Mave- tarmsystemet
Mavesyre, kvalme, opkast, intolerancer (f.eks. gluten og laktose).

Åndedrætssystemet
Åndenød, astma, hals-, bihule- og lungebetændelser. Rød hud, brændende fornemmelser, lysfølsomhed, eksem og kløe.

Andet
Overfølsomhed over for kemikalier o.a., nedsat immunforsvar, synsproblemer (lysfølsomhed for især flimrende lys), røde øjne, trykken bag øjne, støj og susen for ørerne, tinnitus, ørepine, tandpine (især i tænder med metal-fyldninger), hårtab, påvirkning af kirtler, f.eks. brystkirtler, lymfekirtler og prostata. Der ses også en større hyppighed af pollen allergier hos EHS-patienter.

Kilder:
1) Gennemgangen af faserne er taget fra artiklen i emfsa, hvor der også findes en mere uddybet introduktion til EHS:
https://www.emfsa.co.za/ehs/what-is-electrohypersensitivity/
Se også:
http://www.ehs-mcs.org/en/intolerance-susceptibility-hypersensitivity_114.html
http://www.ehs-mcs.org/en/liens-utiles_157.html
2) Her taget efter EHS foreningens introduktion. Se mere på foreningens hjemmeside: http://www.ehsf.dk/

Slik eller ballade? Om grænseværdier og forskning på elektrisk overfølsomhed

Notat af Einar Flydal1 og Else Nordhagen2, v. 1.0 den 04.06.2020.
“Er det overhovedet muligt at få sundhedsmæssige problemer med elektromagnetisk felt (EMF), der er svagere end nutidens grænseværdier? Og kan det være ekstra følsomt – el-følsomt – til sådan eksponering? Disse to spørgsmål er centrale i den sundhedspolitiske diskussion af grænseværdier inden for strålingsbeskyttelse.
Svaret, der er grundlaget for norsk sundhedsvæsen på dette område, er, at ingen af ​​delene betyder noget, og at årsagerne til reaktionerne hører hjemme i psykiatrien. Uden en sådan afvisning, at elektrisk overfølsomhed faktisk kan knyttes til EMF, er tæppet revet væk under nutidens norske strålingsbeskyttelse.
Det næste spørgsmål er, om det er muligt – med videnskabelige metoder – at bevise eller afvise, at en sådan ekstra følsomhed overfor EMF er en realitet. Fagfolkene er nu helt enige i, at den type undersøgelser, der ligger til grund for norsk sundhedspolitik på området, ikke er anvendelig og bør ses bort fra.
Vi ser på konceptet, hvordan norske sundhedsmyndigheder har fejlet ved at følge grundlæggende ICNIRP’s linje og professionelle dogmer snarere end udviklingen af ​​viden og “fakta på jorden”, om problemet med myndighedernes beviser og viser, at der er omfattende forskningslitteratur og klinisk bevis hvilket giver meget godt bevis på, at eloverfølsomhed faktisk udløses af “elektricitet” og tilskynder til en prisændring til sidst.”

1) Einar Flydal er kandidatuddannelse. og Master of Telecom Strategy and Technology Management, med baggrund som strategirådgiver og forsker ved Telenor ASA, udvikler og projektleder i introduktionen af ​​IKT i skole, arbejde og administration og som universitetslektor ved NTNU. Han er pensionist og skriver om EMF, sundhed og miljø.
2) Else Nordhagen er en dr. scient. inden for informatik med baggrund som seniorforsker ved SINTEF og Telenor R&D samt universitetslektor, serieentreprenør og udvikler af web / web-software. Hun er handicappet og skriver om EMF, sundhed og miljø.
Notatet kan hentes frit her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/EFlydal-og-ENordhagen-20200604-Knask-eller-knep-om-forskning-på-el-overfølsomhet-v.10.pdf

EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme

Forekomsten af kroniske lidelser og sygdomme som er forbundet med ikke-specifikke symptomer er stigende. Udover kronisk stress i sociale og arbejdsmæssige miljøer er årsagen fysiske og kemiske eksponeringer i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden eller de er medvirkende miljømæssige stressfaktorer, som den praktiserende læge såvel som andre personalegrupper i sundhedsvæsnet må være opmærksomme på. Det er i dag nødvendigt at tage “nye eksponeringer” som elektromagnetiske felter (EMF) i betragtning.
ORIGINAL ENGELSK UDGAVE: DOI 10.1515/reveh-2016-0011 DANSK OVERSÆTTELSE: EHS Foreningen, superviseret af lægefaglig rådgiver John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/05/EUROPAEM-EMF-vejledning-dansk-udgave-25012017.pdf

Kan der være en sammenhæng mellem kraftig stigning af unge migrænepatienter og elektrohypersensitivitet (EHS)

Symptomer med lysfølsomhed, dunkende hovedsmerter der bliver ved i timer eller dage sendte i 2019 870 unge mellem 20 og 29 år på hospitalet for at modtage behandling for migræne. Det er en stigning på 51 procent i forhold til fem år tidligere fremgår af et opslag på DR den 22. maj 2021. (1)
Ifølge Messoud Ashina, professor i neurologi og overlæge ved Dansk Hovedpinecenter i Glostrup, er tallene er bekymrende da det kun er de allersværeste migrænepatienter, der henvises til hospitalet: ”Det vi ser her, er altså kun toppen af isbjerget. Og når man er 20 år, så går man desuden ikke til lægen, fordi man har lidt ondt i hovedet. Så er det fordi, det er alvorligt.”
Flere faktorer og flere slags hovedpiner
Stigningen i antallet af unge migrænepatienter, skyldes dog ikke nødvendigvis kun, at flere unge får migræne. ”Vi har set indikationer på, at miljøfaktorer som for eksempel pesticider og øget stress gør, at flere får migræne. Samtidig kan stigningen hænge sammen med, at flere simpelthen har fået øjnene op for, at det er muligt at få hjælp, når man har migræne”, siger Messoud Ashina. Nationalt Videnscenter for Hovedpine har udgivet en pjece med diagnoser og behandling. (2)
Handicap-SU
Studerende med migræne får i Danmark mulighed for at få et tillæg til SU’en (statens uddannelsesstøtte) på 8.991 kroner, så der er råd til husleje, mad og studiebøger. I 2019 var 717 studerende en del af ordningen med handicap-SU, fordi de lider af en neurologisk lidelse. Og flere får øjnene op for, at den findes, viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. (3)
EHS – elektrohypersensitivitet
EHS elektrohypersensitivitet nævnes selvklart ikke som værende en mulig årsag, trods at netop hovedpinen er et af de indledende tegn på at man lider af EHS. (4)
Ser vi på statistikken (jvf. illustrationerne) er der et tankevækkende sammenfald i udviklingen af hhv. elektrosmog, migræne og EHS.

Antallet af unge mellem 20 og 29 år der kommer på hospitalet for behandling for migræne. Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/naar-det-dunkende-hoved-ikke-skyldes-toemmermaend-flere-i-20erne-bliver-behandlet
Anslået prævalens (%) af mennesker rundt om i verden, der anser sig selv for at være elektrohypersensitive, plottet over tid i en normal fordeling graf. Kilde: https://www.emfsa.co.za/ehs/what-is-electrohypersensitivity/
Om sundhedsrisiciene ved elektromagnetisk stråling: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

Årsagen til EHS er primært brug af mobiltelefon eller Wifi-tilsluttet computer, hvor de begyndende primære intolerance symptomer er:

 • Smerte og/eller varme i ørerne (først det ene så det andet), dysæstesi i form af prikken, forbrænding eller kløe i ansigtet og/eller hovedbunden i armen eller underarm og/eller i hånden, der holder mobiltelefonen eller en computermus.
 • Hovedpine som typisk forbundet med stivhed og smerter i nakken.
 • Ofte forekommer bilateral tinnitus, som kan blive permanent i tilfælde af kontinuerlig eksponering og kan være forbundet med intolerance over for støj.
 • sjældnere ses en ægte Meniere svimmelhed, kendetegnet ved svimmelhed, kvalme og opkastninger, hørenedsættelse, tinnitus og trykken for øret.
 • Synsforstyrrelser såsom sløret syn, lysglimt og i nogle tilfælde kan abnormiteter med dyb følsomhed som følge af såkaldt svimmelhed forekomme og give balanceproblemer.
 • Midlertidige hudlæsioner med brændende fornemmelse og/eller kløe.
 • Myalgi og/eller ledlidelser i de områder af kroppen, der udsættes for EMF, nævnes ligeledes samt forekomsten af forbigående “lammelse”, der er kendetegnet ved reversible underskud af muskelstyrke i en legemsdel.

Det positive ved denne indledende fase er dens reversibilitet forudsat at man fjerner og er opmærksom på den elektromagnetiske påvirkning.
EHS en ny snigende verdensomspændende pest

Professor Dominique Belpomme og Forskningsdirektør ved ARTAC Philippe Irigaray har siden 2009 opbygget en database, som i pt. inkluderer mere end 2000 personer med elektrohypersensitivitet (EHS) og/eller MCS-tilfælde (multiple chemical sensitivity).
Databasen viser, at EHS i 30% af tilfældene er forbundet med MCS (overfølsomhed for kemikalier), og at MCS går forud for EHS i 37% af de EHS/MCS-relaterede tilfælde. Deres research tyder også på, at kvinder er genetisk mere modtagelige end mænd for den miljøintolerance, der tilskrives EMF’er og/eller kemikalier.
De mest karakteristisk symptomer som de identificerede var kombinationen af hovedpine, tinnitus, hyperacusis, svimmelhed, tab af umiddelbar hukommelse og opmærksomhed / koncentrationsmangel. Faktisk var udgjorde hovedpine det primære symptom nemlig 88% af samtlige med EHS, 80% af dem der led af kemisk overfølsomhed og hele 96% af dem der led både af EHS og kemisk overfølsomhed.
Konklusionen
Deres data bekræfter at EHS er en neurologisk patologisk lidelse, som kan diagnosticeres, behandles og forhindres. Fordi EHS er ved at blive en ny snigende verdensomspændende pest, der involverer millioner af mennesker, beder de Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at medtage EHS som en neurologisk lidelse i den internationale klassificering af sygdomme
.
Kilder:
1) https://www.dr.dk/nyheder/indland/naar-det-dunkende-hoved-ikke-skyldes-toemmermaend-flere-i-20erne-bliver-behandlet
2) https://videnscenterforhovedpine.dk/wp-content/uploads/2020/11/Hovedpine-123-Version-1.1-2020.pdf
3) https://www.dr.dk/nyheder/indland/ekstrem-hovedpine-sender-flere-studerende-paa-handicap-su
4) https://www.emfsa.co.za/ehs/what-is-electrohypersensitivity/

Vi er overfølsomme for elektromagnetisk stråling, men vi bliver ikke troet på. Myndighedernes psykologisering af vores lidelse er forældet og moden til udskiftning.

Det norske sundhedsvæsen tager udgangspunkt i, at det ikke er muligt for nogen at få helbredsproblemer fra elektromagnetiske felter, der er svagere end de nuværende grænseværdier. Dermed bliver de berørte mennesker ikke troet på, og den hjælp der tilbydes, bliver en barriere. Artiklen fra Romerikes Blad understreger, at myndighedernes syn på elektromagnetisk overfølsomhed som “noget mentalt” hviler på et forældet grundlag. Symptomerne og den oversete forskning
Myndighederne overser, at der er rigtig mange publicerede undersøgelser, der gør finder en række forskellige fysiske og målbare skadelige virkninger af stråling under de grænseværdier som er gældende for bl.a. Norge og Danmark. (1) Nogle af de skadelige virkninger (såsom oxidativ stress, ændringer i calciumsignalering og neurologiske skader) er kompatible med lidelser, som mennesker med elektromagnetisk overfølsomhed oplever, men også med sundhedsmæssige lidelser, der er stigende i vores moderne samfund. (2)
Symptomerne på elektromagnetisk overfølsomhed fra svag mikrobølgestråling har også været kendt og er tidligere beskrevet i klassificerede militære rapporter i både udsat militærpersonale og forsøgsdyr allerede i 1970’erne. (3) (4) De blinde testforsøg
Myndighederne baserer deres opfattelse af elektromagnetisk overfølsomhed på et udvalg af blinde testforsøg, hvor et begrænset antal selvdeklarerede patienter ikke konsekvent har været i stand til at registrere, om et elektromagnetisk felt er tændt eller slukket.
Det er undersøgelser, der reelt ikke tager højde for, hvad elektrisk overfølsomhed er og ikke er, og som derfor ikke kan bruges som bevis på, at elektrisk overfølsomhed ikke findes .(5)
I de senere år er der blevet afsløret alvorlige metodiske svagheder i denne forskning om elektromagnetisk overfølsomhed, som er grundlaget for bl.a. norsk sundhedspolitik på området. Ikke desto mindre er der ikke foretaget ændringer i politikken.
Overfølsomme fungerer ikke som finjusterede menneskelige måleenheder for elektromagnetiske felter. Dette er en af ​​grundene til, at det er svært at gennemføre provokationsstudier på en “vandtæt” måde. Elektromagnetisk overfølsomhed handler om at blive syg enten under eller efter – eller både under og efter – en tilstrækkelig lang tids eksponering for pulserende stråling af den type, personen reagerer på. Mange overfølsomme har en forsinket reaktion på strålingen, det vil sige at det kan tage nogen tid før symptomerne opstår etter eksponering.
Psykologiseringen må ophøre
De der allerede er blevet syge af strålingen fra den allestedsnærværende trådløse teknologi, afventer, at psykologiseringen af ​​elektromagnetisk overfølsomhed ophører – på samme måde som den engang ophørte med for eksempel Multipel Sklerose, Parkinsons og Crohns (og måske er i proces for at ophøre med ME (myalgisk encephalomyelitis) der er en alvorlig, kronisk, kompleks multisystemsygdom). Først da kan de ramte få den hjælp, de desperat har brug for, i stedet for at blive henvist til psykiatri, hvor de blot tager plads fra mennesker, der virkelig har brug for behandling.
Det skriver Therese Lucile Engh, lokal teamleder for Follo i Folkets strålevern, Enebakk Ingrid Wreden Kåss, kandidatgrad i filosofi og bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab, Nesodden Lene Hannisdahl Haug, kandidatgrad i naturfag, Åsgårdstrand i det norske medie Romerikes Blad den 21. sept. 2021. (6)
Kilder:
1) https://www.folkets-stralevern.no/wp-content/pdf/Kildesamling-2020-10-24.pdf
2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599?via%3Dihub
3) https://07249639-a33e-4008-8fa5-48dbc76945d8.filesusr.com/ugd/86579e_b01ea066cb58462f84ed2144bda79ebb.pdf
4) http://media.wix.com/ugd/86579e_cd32f0b5b17c4ecf84dc722f1f1a18e5.pdf
5) https://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Mallery-Blythe-v1-EESC.pdf
6) https://www.rb.no/vi-som-er-rammet-blir-ikke-trodd/o/5-43-1646368

Hvor mange er EHS ramte

“En epidemi, som i øjeblikket har ramt 8-10% af den danske befolkning”, vurderer praktiserende læge gennem 35 år John Jalving.

I en risikovurdering foretaget af EU Kommissionen skønnes 3-10% af den europæiske befolkning at lide af EHS. I Danmark vurderer EHS foreningen, at der er tale om ca. 275.000 personer som lider af denne sygdom i større eller mindre grad.
https://radicover.dk/el-overfoelsomhed

Forening: Teleforlig vil gøre el-overfølsomme borgere hjemløse.

”Skal de sidste næsten strålefri huller på landkortet lukkes, har vores medlemmer ingen steder at søge hen og vil stå i en desperat situation,” pointerer formanden, der appellerer til myndighedernes fornuft, da mange medlemmer befinder sig uden for arbejdsmarkedet og i forvejen er meget syge.
forskning.dk/forening-teleforlig-goere-eloverfoelsomme-borgere-hjemloese/

EHS foreningen angiver, at foreningen vokset med 400% på 5 år. Omtrent i takt med den trådløse infrastrukturs udvikling. Febr. 2019.

Elektromagnetisk hypersensitivitet i Danmark – Et udfordrende handikap. EHS Foreningen 2019.
http://ehsf.dk/dokumenter/EHS_DK_et-udfordrende-handikap.pdf

På verdensplan findes der en lang række anerkendte læger, som finder evidensen for EHS overbevisende:
http://www.ehs-mcs.org/en/
http://eceri-institute.org

Megen nyttig information finder du også på denne tyske hjemmeside:
https://www.elektrosensibel-ehs.de/

Et stort mørketal

EHS foreningen er af den opfattelse, at der findes et stort mørketal for elektromagnetisk betingede lidelser. Mange af de stigende sygdomsproblematikker, som for tiden beskrives med stærk bekymring i offentligheden, har videnskaben i større eller mindre grad kunnet knytte til elektromagnetisk påvirkning. Der peges på sammenhæng med infertilitet, spontane aborter og en forstærkning af diabetes epidemien:
EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses.
Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandriso vits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363 97.
“Det ser ud til at være nødvendigt at tage “nye eksponeringer” som elektromagnetiske felter (EMF) i betragtning. Læger konfronteres i stigende grad med sundhedsmæssige problemer af uidentificerede årsager. EMF-eksponering og sundhedsmæssige problemer. Individuel modtagelighed og miljøfaktorer overses ofte. Nye trådløse teknologier og applikationer er blevet introduceret uden nogen sikkerhed for deres helbredseffekter. For eksempel blev spørgsmålet om såkaldte ikke-termiske effekter og potentielle langtidsvirkninger af lavdosiseksponering næppe undersøgt inden introduktionen af ​​disse teknologier.”
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

Det gælder bl.a. neurologiske, autoimmune, og neuropsykiatriske lidelser, som autisme og ADHD:
Review artikel: Pall ML. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects includin g depression. J Chem Neuroanat. 2016 Sep;75(Pt B):43-51:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300312 eller direkte her:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599?via%3Dihub

Forskningen

EHS personer, som har fået stillet en lægefaglig diagnose efterlyses.

Dariusz Leszczynski, adjungeret professor i biokemi ved Helsingfors Universitet, efterlyser patienter, som har fået stillet en EHS diagnose af en autoriseret læge.
I mange år er personer, som har hævdet at være følsomme over for EMF, blevet mishandlet. Symptomerne er blevet trivialiseret og deres påstande om, at årsagen er EMF, er blevet bagatelliseret, skriver Dariusz Leszczynski i sit blog indlæg.
I 2004 besluttede WHO langt om længe at anerkende symptomerne og lidelsen som virkelige, men ikke forbindelsen til EMF eksponeringer.
WHO, ICNIRP, ICES og de relevante myndigheder i mange lande har intet gjort ved følsomheden over for EMF. De følger blot blindt, hvad ICNIRP og ICES beslutter.
Behov for nytænkning
Der er behov for nytænkning og nye tiltag, skriver han videre, det er nødvendigt med en ny videnskabelig tilgang samt nye videnskabelige kvalitetsdata om EMF følsomhed. Og helst hurtigst muligt.
Dariusz Leszczynski mener, at den forskning, der er udført til dato, er af for dårlig kvalitet til at kunne danne grundlag for en sundhedspolitik på området.
Nye forskningstilgange er nødvendige, siger han og foreslår en kombination af menneskelige provokationsstudier og undersøgelser af molekylære reaktioner hos mennesker, der udsættes for EMF.
Provokationsstudier og molekylære undersøgelser, vil bevise, at EMF følsomhed eksisterer og vise, hvad de potentielle molekylære mål for EMF eksponeringer er.
For at forberede sådanne provokation/molekylære undersøgelser skal der ses på, hvad der ikke er blevet tilstrækkeligt og grundigt undersøgt ved den lægediagnosticerede EMF følsomhed.
Oprettelse af en database
Mange læger har undersøgt forskellige fysiologiske parametre hos personer, der klager over EMF følsomhed. Ved at samle disse fysiologiske tests og parametre i en enkelt database kan det forhåbentlig afklares hvilke måder, der er de mest effektive til at teste molekylære mål for EMF responser på EMF-følsomme og EMF ikke følsomme personer.
Vi er nødt til at samle al den spredte viden på ét sted, skriver han.
Tag kontakt til Dariusz Leszczynski
Dariusz Leszczynski opfordrer alle læge-diagnosticerede EHS personer til at kontakte sig. Ved hjælp fra EHS personerne og deres læger vil han oprette en database over, hvad der er den “skjulte” og “spredte” viden om EHS.
Databasen skal gerne give tilstrækkelige oplysninger til en fagfællebedømte videnskabelige publikation, der præsenterer de oplysninger, som i øjeblikket ikke er let tilgængelige for både forskere som for stråle- og sundhedsmyndighederne.
Du inviteres som værende medforfatter
Alle EHS-personer og deres læger inviteres til at være medforfatter på den fremtidige publikation. Som medforfattere vil du på en meningsfuld videnskabelig måde kunne kommentere manuskriptets indhold, fortolkningen af ​​dataene samt de endelige konklusioner.
Alle der melder sig frivilligt til projekt, dvs. EHS personer og deres læger, vil blive kontaktet med en e-mail med et antal specifikke spørgsmål. Det bliver starten på projektet.
Håbet er at offentliggørelsen af ​​det fagfællebedømte manuskript kan finde sted i 2022.
Skriv via dette link
Er du læge-diagnosticeret EHS person, eller hvis du kender til en eller flere personer, og er du interesseret i at deltage projektet, bedes du kontakte Dariusz Leszczynski via hans websted eller via hans twitter @blogBRHP.
Kilder:
1) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/08/12/calling-on-physician-diagnosed-ehs-persons/
2) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/08/13/the-ehs-project-is-the-reason-why-i-called-you-ehs-persons-and-ehs-diagnosing-physicians/

Uoverensstemmelse mellem sandsynligheden for eksistensen af EHS (elektromagnetisk hypersensivitet) og resultaterne af EHS-forskningsundersøgelserne.

Hvis det logiske argument, der støtter eksistensen af ​​EHS, er korrekt, kan der være problemer med kvaliteten af ​​designet af EHS-forskningsundersøgelserne.
Dariusz Leszczynski, som er ekspert i molekylærbiologi og adjungeret professor ved University of Helsinki, Finland, gennemgår i forskningsrapporten, offentliggjort den 6. juli 2021, de videnskabelige beviser for individuel følsomhed over for elektromagnetiske felter (EHS). (1)
Sammenfatning
I undersøgelsens sammenfatning skriver han: “En del af befolkningen betragter sig som værende følsomme over for den menneskeskabte elektromagnetiske stråling (EMF), der udsendes af strømledninger, elektriske ledninger, elektriske husholdningsapparater og de trådløse kommunikationsenheder og netværk. Følsomheden er kendetegnet ved en lang række ikke-specifikke symptomer, som de følsomme mennesker hævder at opleve, når de udsættes for EMF. Mens de oplevede symptomer i øjeblikket betragtes som en svækkelse i det virkelige liv, er den faktor, der forårsager disse symptomer, stadig uklar. Indtil videre kan forskerne ikke finde årsagssammenhæng mellem symptomer, som de følsomme personer oplever, og eksponering for EMF. Som præsenteret i denne gennemgang er de hidtidige videnskabelige undersøgelser, der undersøger følsomhed over for EMF, imidlertid af dårlig kvalitet for at finde sammenhængen mellem EMF-eksponeringer og følsomhedssymptomer hos nogle mennesker. Det er logisk at overveje, at følsomheden over for EMF findes, men den videnskabelige metode, der anvendes til at finde den, er af utilstrækkelig kvalitet. Det er tid til at droppe psykologi-drevne provokationsstudier, der spørger om følelsesbaserede ikke-specifikke symptomer, som frivillige under EMF-eksponering oplever. En sådan forskningsmetode producerer kun subjektive og derfor meget upålidelige data, der er utilstrækkelige til at bevise eller afkræfte årsagsforbindelse mellem EHS og EMF. Der er behov for en ny retning i studiet af følsomhed over for EMF. Grundlaget for det er forestillingen om et almindeligt kendt fænomen med individuel følsomhed, hvor individers respons på EMF afhænger af individets genetiske og epigenetiske egenskaber. Det foreslås her, at nye undersøgelser, der kombinerer provokationsmetode, hvor frivillige udsættes for EMF, og teknologier med høj gennemstrømning af transkriptomik og proteomik bruges til at generere objektive data, der detekterer molekylært niveau biokemiske reaktioner fra menneskekroppen til EMF.
Findes der EHS?
I et af afsnittene stiller Dariusz Leszczynski dette spørgsmål.
“Samlet set er de hidtil udførte undersøgelser ikke i stand til at bevise årsagsforbindelse mellem EHS og EMF-eksponeringer. Der er dog flere indikatorer, der tyder på, at individuel følsomhed over for EMF muligvis eksisterer. Der er et velkendt og videnskabeligt veletableret fænomen med den individuelle følsomhed [245]. Individuel følsomhed betyder, at forskellige personer på grund af de genetiske og epigenetiske forskelle mellem mennesker kan have forskellig følsomhed over for det samme middel, hvad enten det er naturligt eller menneskeskabt, stråling eller kemisk. Fænomenet med den individuelle følsomhed over for stråling er velkendt for ioniserende stråling [246, 247], for ikke-ioniserende ultraviolet stråling [248, 249] og for ultralyd [250].
Med hensyn til EMF-eksponeringer har flere undersøgelser vist, at individuelle forskelle kan føre til individuel følsomhed over for EMF.
Den epidemiologisk case-control undersøgelse, Interphone, har vist, at kun nogle af de personer, der er højest udsat for mobiltelefonens strålingsgruppe, har udviklet hjernecancer. Den nylige undersøgelse fra National Toxicology Program (NTP) i USA har vist, at i den højeste eksponeringsgruppe, hvor strålingsdosis modtaget af dyr (rotter) var meget høj, har kun få rotter fra denne stærkt eksponerede gruppe udviklet kræft. Der er også laboratorieundersøgelser af in vitro-eksponerede celler, der viser, at forskellige celletyper kan have forskellig følsomhed over for EMF-eksponeringer [251], [252], [253]. Derfor er det videnskabeligt berettiget at mistanke om (antage), at den individuelle følsomhed også kan eksistere for EMF-eksponeringer. Imidlertid er de væsentlige, men stadig ubesvarede spørgsmål:

 • hvad er de niveauer af EMF, der tolereres uden skadelige helbredseffekter af størstedelen af ​​befolkningen, og
 • hvad er de fysiologiske forudsætninger (f.eks. sundhedsstatus) for forekomsten af ​​højere følsomhed over for EMF og,
 • hvilke modforanstaltninger skal der overvejes for at beskytte dem, der er mere følsomme og sårbare over for EMF-eksponeringer.

Derfor er der uoverensstemmelse mellem sandsynligheden for EHS-eksistens og resultaterne af EHS-forskningsundersøgelserne. Hvis det logiske argument, der støtter eksistensen af ​​EHS, er korrekt, kan der være problemer med kvaliteten af ​​designet af EHS-forskningsundersøgelserne.”
Endelige konklusioner
Problemer og løsninger til EHS-forskning er opsummeret i figur 2. (Figuren viser problemer med de nuværende EHS-undersøgelser og behovet for introduktion af en kombination af provokationsmetode og ‘omics’-teknikker tilgang til forskning i EHS. )I løbet af de sidste 30 år har et stort antal forskningsundersøgelser undersøgt årsagssammenhæng mellem EMF-eksponeringer og EHS-symptomer.
Størstedelen af ​​undersøgelserne fandt ingen sammenhæng mellem EMF og EHS.EHS-undersøgelserne har undersøgt akutte effekter, men har ikke haft mulighed for at undersøge forsinkede EMF-reaktioner.

Problemer med de nuværende EHS -undersøgelser og behov for introduktion af kombination af provokationsmetode og ‘omics’ teknikker tilgang til forskning om EHS. Illustration fra Forskningsrapporten.
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html


Det største problem er, at forskere ikke ved, om EHS-frivillige faktisk har korrekt selvdiagnose af EHS, eller om diagnosen er forkert, og eksperimentelle grupper er forurenet i ukendt grad af ikke-EHS-personer. I ekstreme situationer kunne det være at i den mindre gruppe af frivillige, der blev brugt i forskningsundersøgelser, slet ikke var nogen EHS-personer.
Indtil for nylig har forskning vedr. EHS gået i retning af nocebo som årsag til EHS, hvad der er forkert.
I stedet for at studere åbenbar indvirkning af nocebo eller lignende medicinske undersøgte sygdomme, bør forskningen fokusere på at finde egnede biokemiske og biofysiske markører, der kan bruges i kombination med enkelt-individuelt fokuserede provokationsstudier til at bestemme kilderne til EHS-symptomer.
Opfattelsen, at der ikke er nogen årsagssammenhæng mellem EHS og EMF, er ikke bevist. Synspunktet, der fremføres af WHO’s EMF-projekt, Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP), Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (ICES) og adskillige statslige organisationer, bør revideres, fordi de videnskabelige forskningsdata er af utilstrækkelig kvalitet til at blive brugt som bevis for manglen på kausalitet.”
Kilder:
1) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
246) Bourguignon, MH, Gisone, PA, Perez, MR, Michelin, S, Dubner, D, Di Giorgio, M, et al.. Genetic and epigenetic features in radiation sensitivity. Part I: cell signalling in radiation response. Eur J Nucl Med Mol Imag 2005; 32:229–46. https://doi.org/10.1007/s00259-004-1730-7
247) Bourguignon, MH, Gisone, PA, Perez, MR, Michelin, S, Dubner, D, Di Giorgio, M, et al.. Genetic and epigenetic features in radiation sensitivity. Part II: implications for clinical practice and radiation protection. Eur J Nucl Med Mol Imag 2005: 32:351–68.
https://doi.org/10.1007/s00259-004-1731-6
248) Rees, JL. The genetics of sun sensitivity in humans. Am J Hum Genet 2004;75:739–51. https://doi.org/10.1086/425285
249) Kelly, DA, Young, AR, McGregor, JM, Seed, PT, Potten, CS, Walker, SL. Sensitivity to sunburn is associated with susceptibility to ultraviolet radiation-induced suppression of cutaneous cell-mediated immunity. J Exp Med 2000;191:561–6.
https://doi.org/10.1084/jem.191.3.561
250) Barnett, SB, Rott, HD, ter Haar, GR, Ziskin, MC, Maeda, K. The sensitivity of biological tissue to ultrasound. Ultrasound Med Biol 1997;23:805–12.
https://doi.org/10.1016/s0301-5629(97)00027-6
251) Nylund, R, Leszczynski, D. Mobile phone radiation causes changes in gene and protein expression in human endothelial cell lines and the response seems to be genome‐ and proteome-dependent. Proteomics 2006;6:4769–80. https://doi.org/10.1002/pmic.200600076
252) Remondini, D, Nylund, R, Reivinen, J, Poulletier de Gannes, F, Veyret, B, Lagroye, I, et al.. Gene expression changes in human cells after exposure to mobile phone microwaves. Proteomics 2006;6:4745–54. https://doi.org/10.1002/pmic.200500896
253) Martin, C, Percevault, F, Ryder, K, Sani, E, Le Cun, JC, Zhadobov, M, et al.. Effects of radiofrequency radiation on gene expression: a study of gene expressions of human keratinocytes from different origins. Bioelectromagnetics 2020;41:552–7.
https://doi.org/10.1002/bem.22287

Elektrohypersensitivitet (EHS) er en nyidentificeret og karakteristisk neurologisk patologisk lidelse: Den kan diagnosticeres, behandles og forhindres

Forfatterne til den videnskabelige rapport (1) (2) siger, at elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) er en neurologisk patologisk lidelse, som kan diagnosticeres, behandles og forhindres. De finder også sammenhænge med multiple kemisk følsomhed (MCS). De beder Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at inkludere EHS som en neurologisk lidelse.
Professor Dominique Belpomme og Forskningsdirektør ved ARTAC Philippe Irigaray har siden 2009 opbygget en database, som i pt. inkluderer mere end 2000 personer med elektrohypersensitivitet (EHS) og/eller MCS-tilfælde (multiple chemical sensitivity).
Databasen viser, at EHS i 30% af tilfældene er forbundet med MCS (overfølsomhed for kemikalier), og at MCS går forud for EHS i 37% af de EHS/MCS-relaterede tilfælde. Deres research tyder også på, at kvinder er genetisk mere modtagelige end mænd for den miljøintolerance, der tilskrives EMF’er og/eller kemikalier.EHS er en snigende verdensomspændende pest.
Abstrakt
Siden 2009 har vi opbygget en database, der i øjeblikket inkluderer mere end 2000 elektrohypersensitivitet (EHS) og / eller MCS-tilfælde (multiple chemical sensitivity). Denne database viser, at EHS i 30% af tilfældene er forbundet med MCS, og at MCS går forud for EHS i 37% af disse EHS/MCS-relaterede tilfælde. EHS og MCS kan karakteriseres klinisk ved et lignende symptomatisk billede og biologisk ved low-grade inflammation og et autoimmunt respons, der involverer autoantistoffer mod O-myelin. Desuden præsenterer 80% af patienterne med EHS en, to eller tre påviselige oxidative stress-biomarkører i deres perifere blod, hvilket betyder, at disse patienter generelt har en ægte objektiv somatisk lidelse. Ved at bruge ultralyd cerebral tomosfygmografi og transkraniel Doppler-ultralyd viste vi desuden, at der forefindes en defekt i den midterste hjernearteriehæmodynamik, og vi lokaliserede en vævspulsometrisk indeksmangel i det kapsel-thalamiske område af de temporale lober, hvilket antyder involvering af det limbiske system og thalamus. Alt i alt antyder disse data stærkt, at EHS er en neurologisk patologisk lidelse, som kan diagnosticeres, behandles og forhindres.Fordi EHS bliver en ny snigende verdensomspændende pest, der involverer millioner af mennesker, beder vi Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at medtage EHS som en neurologisk lidelse i den internationale klassificering af sygdomme.”
Videnskabelige indvendinger
Dariusz Leszczynski, phd., D.Sc., Adjungerende Professor ved University of Helsinki, Finland, har i sine blogindlæg dog påpeget flere kritiske punkter til Belpomme’s undersøgelse som sætter spørgsmålstegn ved undersøgelsens kvalitet. En af indvendinger drejer sig naturligt nok om udvælgelsen af de EHS ramte. Indvendinger kan du finde her (3).
Kilder:
1) https://hpathy.com/scientific-research/electrohypersensitivity-as-a-newly-identified-and-characterized-neurologic-pathological-disorder-how-to-diagnose-treat-and-prevent-it/
2) https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915/htm
3) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/07/20/the-so-called-scientific-consensus-international-report-by-belpommme-and-31-co-authors-is-a-perpetuation-of-poor-quality-research-and-scientific-data-with-the-hope-that-when-repeate/

Fakta eller fiktion:
Electromagnetic hypersensitivity: Fact or fiction?

Stephen J. Genuis og Christopher T. Lipp, november 2011

Abstrakt
Da udbredelsen af ​​trådløs telekommunikation eskalerer over hele verden, står sundhedspersonale over for udfordringen fra patienter, der rapporterer symptomer, som de hævder er forbundet med udsættelse for nogle frekvenser af elektromagnetisk stråling (EMR). Nogle forskere og klinikere anerkender fænomenet overfølsomhed over for EMR som følge af almindelige eksponeringer såsom trådløse systemer og elektriske apparater i hjemmet eller på arbejdspladsen; andre antyder, at elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) er psykosomatisk eller fiktiv. Forskellige organisationer, herunder Verdenssundhedsorganisationen, samt nogle nationalstater udforsker omhyggeligt dette kliniske fænomen for bedre at forklare den stigende forekomst af ikke-specifikt, multi-system, ofte svækkende symptomer forbundet med ikke-ioniserende EMR-eksponering. Ud over et udvalg af fysiologiske klager rapporterer patienter, der er diagnosticeret med EHS, også dybe sociale og personlige udfordringer, hvilket forringer deres evne til at fungere normalt i samfundet. Dette papir tilbyder en gennemgang af den sparsomme litteratur om denne forvirrende tilstand og en diskussion af kontroversen omkring legitimiteten af ​​EHS-diagnosen. Der gives anbefalinger til at hjælpe sundhedspersonale i at tage sig af personer, der klager over EHS.
Konklusion
I løbet af de sidste 50 år har der været en menneskeskabt elektromagnetisk revolution med den udbredte frigivelse af elektronisk udstyr, trådløse systemer, elektriske maskiner såvel som gennemgribende højspændingsledninger og telekommunikationsemittere; i de næste 50 år vil vi begynde at være vidne til konsekvenserne af denne udvikling. Vi har et etisk ansvar for at definere virkningen af ​​sådan teknologi på den menneskelige organisme og at udvikle metoder til at undersøge og håndtere ugunstige følgevirkninger. Når de udsættes for visse frekvenser af EMR, oplever patienter med EHS ikke-specifikke tegn og symptomer, der påvirker flere kropssystemer; mange gøres handicappede og ude af stand til at fungere effektivt i samfundet. Der akkumuleres imidlertid beviser for, at mange EHS-patienter kan håndteres klinisk med succes og kan opleve betydelig bedring. Generelle anbefalinger til behandling af mennesker med SRI, inklusive EHS, involverer reduktion og undgåelse af miljøudløsere, afhjælpning af biokemisk og ernæringsmæssig status og mindskelse af bioakkumulerede toksiske belastninger (Genuis, 2010a). Derudover finder nogle patienter, at kognitiv adfærdsterapi og neural genoplæring er nyttige hjælpemidler til at tackle psykologisk stress og tilegne sig færdigheder til at overvinde EHS. Yderligere forskning er påkrævet for fuldt ud at forstå den detaljerede patofysiologi af EHS og for at forbedre nuværende terapier for at afhjælpe de lidelser, der er ramt af ramte individer. Folkesundhedsforanstaltninger, herunder uddannelse i lokalsamfundet og passende statslige reguleringer vedrørende eksponering af kemisk toksisk stof og EMR, er presserende nødvendige for at bevare folkesundheden og for at dæmme op for den stigende forekomst af denne forebyggelige medicinske lidelse. ‘Substitutionsprincippet’, der påberåbes af Sverige, der kræver vedtagelse af mindst risikofyldte og mest bæredygtige strategier, er en logisk tilgang til at fremme innovative teknologier til beskyttelse af individets og folkesundheden. Nylige beviser i den videnskabelige litteratur tyder på, at forskellige objektive fysiologiske ændringer er tydelige hos nogle EHS-personer, der hævder at lide efter udsættelse for visse frekvenser af EMR (McCarty et al., 2011; Havas et al., 2010). Som et resultat erkender mange forskere nu, at overfølsomhed over for EMR kan være en svækkende medicinsk tilstand, der påvirker et stigende antal mennesker over hele verden. Mens EHS-patienter kan starte skridt til at reducere eksponering for EMR, når de først er klar over vigtigheden af ​​at gøre det, er der behov for flere klinikere, der er fortrolige med EHS og SRI-mekanismen for dårligt helbred (Genuis, 2010a) for at diagnosticere, hjælpe og behandle det voksende antal lidende personer, der har et totalt tab for at forklare deres forskellige symptomer. I sidste ende, uanset om man vælger at tro, at EHS er fakta eller fiktion, har enhver etisk sundhedsudbyder en forpligtelse til oprigtigt at lytte til sine patienter, inklusive dem med EHS, og at gøre alt for at forbedre deres lidelse.
Kilder:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/02/Electromagnetic_hypersensitivity_fact_or.pdf

Electromagnetic hypersensitivity (EHS, microwave syndrome) – Review of mechanisms

Yael Stein, MD, (Electromagnetic Radiation Clinic, Hebrew University-Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel samt Electromagnetic Radiation Clinic, Hebrew University-Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel) og Iris G. Udasin, MD (EOHSI Clinical Center, Rutgers University- School of Public Health, NJ, USA)
Received 2 August 2018, Accepted 25 March 2020, Available online 30 March 2020.
Abstract:
Elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), tidligere kendt som “Mikrobølgesyndrom”, er en klinisk syndrom, der er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​et bredt spektrum af ikke-specifikke multiple organsymptomer, typisk inklusive symptomer på centralnervesystemet, der opstår efter patientens akutte eller kronisk eksponering for elektromagnetiske felter i miljøet eller i erhvervsmæssige omgivelser. Talrige undersøgelser har vist biologiske effekter på celleniveau af elektromagnetiske felter (EMF) ved magnetiske (ELF) og radiofrekvens (RF) frekvenser i ekstremt lave intensiteter. Mange af de beskrevne mekanismer for multipel kemisk følsomhed (MCS) gælder med ændring af EHS. Gentagne eksponeringer resulterer i sensibilisering og dermed forbedret respons. Mange overfølsomme patienter ser ud til at have nedsat afgiftningssystemer, der bliver overbelastet af overdreven oxidativ stress. EMF kan inducere ændringer i calciumsignalkaskader, signifikant aktivering af frie radikaler og overproduktion af reaktive iltarter (ROS) i levende celler såvel som ændrede neurologiske og kognitive funktioner og forstyrrelse af blod-hjerne-barrieren. Magnetkrystaller absorberet fra forbrændingsluftforurening kunne have en vigtig rolle i hjernevirkningerne af EMF. Autonome nervesystemeffekter af EMF kunne også udtrykkes som symptomer i det kardiovaskulære system. Andre almindelige virkninger af EMF inkluderer effekter på hud, mikrovaskulatur, immunsystem og hæmatologiske systemer.
Det konkluderes, at de mekanismer, der ligger til grund for symptomerne på EHS, er biologisk plausible, og at mange organiske fysiologiske reaktioner forekommer efter EMF-eksponering. Patienter kan have neurologiske, neuro-hormonelle og neuro-psykiatriske symptomer efter eksponering for EMF som en konsekvens af neurale skader og over-sensibiliserede neurale reaktioner. Mere relevante diagnostiske tests for EHS bør udvikles. Eksponeringsgrænser bør sænkes for at beskytte mod biologiske virkninger af EMF. Spredningen af ​​lokale og globale trådløse netværk bør mindskes, og sikrere kablede netværk skal bruges i stedet for trådløse for at beskytte modtagelige offentligheder. Offentlige steder skal gøres tilgængelige for personer med overfølsomhed.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935120303388

Franske forskere har påvist at diagnosen kan stilles ud fra objektive
fysiologiske kriterier:

Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. Rev Environ Health. 2015;30(4):251 71.
“Vores data antyder kraftigt, at EHS og MCS objektivt kan karakteriseres og rutinemæssigt diagnosticeres ved kommercielt tilgængelige enkle test. Hyper-histaminæmi, oxidativ stress, autoimmun respons, kapselothalamisk hypoperfusion og BBB-åbning og et underskud i melatonin metabolisk tilgængelighed; hvilket tyder på en risiko for kronisk neurodegenerativ sygdom. Endelig antyder den almindelige forekomst af EHS og MCS stærkt en fælles patologisk mekanisme.”
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

Methodological limitations in experimental studies on symptom development in individuals with idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF) – a systematic review

Kristina Schmiedchen, Sarah Driessen & Gunnhild Oftedal (2019)

Konklusion
“Samlet set peger beviset mod ingen effekt af eksponering. Hvis der er fysiske effekter, antyder tidligere fund, at de skal være meget svage eller kun påvirke få personer med IEI-EMF. I betragtning af beviset for, at nocebo-effekten eller medicinske / mentale lidelser kan forklare symptomerne hos mange individer med IEI-EMF, kræves yderligere forskning for at identificere de forskellige faktorer, der kan være vigtige for udvikling af IEI-EMF og for at provokere symptomerne. Vi anbefaler identifikation af undergrupper og udforskning af IEI-EMF i forbindelse med andre idiopatiske miljøintolerancer. Hvis der udføres yderligere eksperimentelle undersøgelser, skal de fortrinsvis udføres på individuelt niveau. Især for at øge sandsynligheden for at detektere overfølsomme personer, hvis de findes, opfordrer vi forskere til at opnå en høj troværdighed af resultaterne ved at minimere kilder til risiko for bias og upræcision.”
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-019-0519-x

The effect of Microwaves on the central nervous system
by W. Bergman 1965.

Translated from the German For Research and Scientific Laboratory Ford Motor Company by The Technical Library Research Service.
“Det autonome nervesystem påvirkes af mikrobølgerne på centimeterbølgelængdebåndene. Disse bølger påvirker cirkulation, åndedræt, temperaturkontrol, vandbalance, albumin og sukkerkoncentration i cerebro-spinalvæske, hydrogenion koncentration, EEG, GSR, søvn, bevidsthedsbevidsthed osv. Afhængigt af den anvendte dosis stimulerer disse bølger det sympatiske eller parasympatiske system …” 
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/12/the-effect-of-microwaves-on-the-nervous-system-ford.pdf

Konkrete tilfælde

USA: Efter 3 års kamp får en kvindelig skolelærer medhold i og anerkendt, at hendes lidelse som el-overfølsom eller EHS-ramt er et handicap
En appeldomstol i Los Angeles, Californien, har givet en kvindelig skolelærer medhold i og anerkendt, at hendes lidelse som el-overfølsom eller EHS-ramt er et handicap. Dermed er hun også berettiget til og har krav på, at hendes arbejdsmiljø på den skole, hvor hun underviste, bliver tilpasset hendes situation.
Hvad er EHS?

Elektrohypersensitivitet, el-overfølsomhed eller EHS kan udvikle sig gradvist eller akut og man kan have et eller flere symptomer samtidig. Hvordan og hvornår symptomer opstår, varierer fra person til person. Ofte opstår symptomerne umiddelbart ved eksponeringen, men de kan også vise sig flere timer senere og have forskellig varighed. Appelretten i Californien erkendte, at den sandsynligvis er den første, der anerkender Wi-Fi-sygdom (EHS) som et handicap i henhold til lov mod forskelsbehandling. Retten konkluderede også, at definitionen af ​​”handicap” i Californiens Fair Employment and Housing Act er bredere end i Americans with Disabilities Act.
Sagen

Efter at skoledistriktet havde installeret et nyt Wi-Fi-system, klagede læreren over hovedpine og andre symptomer forårsaget af af de elektromagnetiske bølger. Skoledistriktet forsøgte oprindeligt at inkludere læreren ved at slukke for Wi-Fi i både hendes klasseværelse og et tilstødende. Læreren fortalte, at hendes symptomer fortsatte og bad om yderligere ændringer. På dette tidspunkt havde skoledistriktets konsulent rapporteret, at Wi-Fi- og radiofrekvenserne på skolen “viste et sikkert og ikke-farligt arbejdsmiljø.” Baseret på denne rapport gav skoledistriktet ikke yderligere indkvartering.
Dommen
Udover at anerkende at Wi-Fi-sygdom/EHS/el-overfølsomhed er et handicap under FEHA, gav dommen også udtryk for, at arbejdsgivere i Californien bør tage de faktiske påstande om manglende indfrielse af en rimelig tilpasning til efterretning.
Kilder:

https://www.dykema.com/resources-alerts-is-wi-fi-sickness-a-disability-california-appellate-court-holds-that-it-is-under-feha.html
Domsafgørelsen finder du her:
https://scholar.google.co.uk/scholar_case?case=3952106716981452997&q=Brown+v.+Los+Angeles+Unified+School+District&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1

Beskidt strøm: Nordjysk gård plaget af vagabonderende strøm
Effektiv Landbrug, 20. nov. 2020.
Et nordjysk landmandspar har anmeldt en række foruroligende forhold på deres gård til Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet. De mistænker strømstøj for at være skyld i, at deres svin mistrives.
– Vi kan ikke leve sådan her (landbrugnet.dk)

I KRIG MOD STRÅLING
I 2020 bliver 5G-netværket rullet ud i Danmark. Det betyder førerløse biler, robotteknologi og lynhurtig forbindelse over hele landet. For de fleste er det en luksus. Men for andre er det et mareridt. Hvad betyder det for folk, der lider af elektromagnetisk hypersensitivitet, at vores verden kun bliver mere digital og trådløs?
I denne fortælling skal du møde Pernille Schriver, Mai Andersen, Lone Klemmensen og hendes søn Elias. De lider alle sammen af EHS. Sygdommen er ikke anerkendt i Danmark, men de tvivler ikke på, at det er stråling fra wi-fi og mobiltelefoner, der gør dem syge.
På hver deres måde kæmper de mod 5G og for et liv uden stråling.
http://5g5g.tilda.ws/

Jan Trilocana Vigsø
Du kan læse noget af Jan’s beretning her:
“Jeg er bla. pga. EHS flyttet til Thailand. hvor udbygningen ikke er på højde med DK. Som tidligere montør af mobil antenner, hvor jeg gennem 4 år blev overeksponeret af disse mikrostråler. Det har siden 2004 kostet 37 operationer, hvoraf de 28 var imens jeg lå i koma i 3 uger. Min krop er helt smadret og jeg må kæmpe hver eneste dag. 10 minutter med mobilen ødelægger resten af dagen og til tider flere dage efterfølgende. Da jeg som stærk ramt EHS har været nødsaget til at flytte til et uland i forhold til Europa, ja, så har dette kostet samtlige pensionstillæg. Så jeg får kun grundpensionen udbetalt.”
https://www.facebook.com/BegraensElektrosmog/posts/453345628811025?__tn__=-R

Martin Trex og MIAV-modellen
Martin Trex slog i oktober 2019 dette opslag om sin egen situation samt en forklaring på den op i Facebookgruppen ‘Fokebevægelsen VITA’ (tidligere ‘Folkebevægelsen Vi siger nej tak til 5G’):
»MIAV-modellen — Microbølger er IKKE allergi!«
Hvorfor er jeg ik blevet syg, hvis mobiler & WIFI er så farligt? – Du må være specielt sensitiv!?
Man hører og læser ofte folk fejlagtigt udtale sig om at det er overfølsomhed, særligt sensitive personer eller allergi som har gjort folk EHS-syge. Og det er jo dejligt belejligt for systemet.
Men Altså, EHS er ikke en allergi! Og når folk bliver syge pga. microbølger, så er det ikke pga. allergi eller overfølsomhed! Man siger heller ikke at mad i en microbølgeovn bliver opvarmet pga. at kyllingen får en allergisk reaktion vel!?
* Microbølger opvarmer (indefra) ✓
* Microbølger ødelægger på celleplan ✓
* Microbølger forstyrrer kroppens & hjernens egne elektriske signaler ✓
Microbølger er også brugt bevidst til at gøre demonstranter syge og et dansk firma har udviklet deciderede microbølge-VÅBEN, som begge dele dog endnu ikke bruges i Danmark. Amerikanerne mener også at deres ansatte på deres ambassade på Cuba er blevet gjort bevidst syge med microbølger.
Det er IKKE allergi at blive destrueret indefra pga. microbølger!Men nuvel, folk kan også få deciderede allergiske reaktioner m.m.m som en sideeffekt.
Til spørgsmålet som mange stiller: “Hvorfor bliver du så syg, når jeg ikke bliver syg?
Det har jeg opfundet MIAV-modellen til at beskrive og forklare: Alt afhænger nemlig af MIAV-modellen:
►(M)ængde
►(I)ntensitet
►(A)fstand
►(V)arighed
Lad mig uddybe:
(M)ÆNGDE: Der er kæmpe forskel på om man kun taler i mobil en sjælden gang imellem eller om man som jeg har talt meget i mobiltelefon lige siden de første mobiltelefoner kom til landet eller som NOKIA’s tekniske direktør der blev syg eller Microsofts direktør der blev syg eller de danske teleteknikere der har sat mobilmaster op som blev syge.
Det har også indflydelse om man bor lige overfor mobilmaster. Der blev f.eks. sat 2 mobilmaster med hele 9 mobilantenner op på huset lige overfor mine vinduer i de måneder jeg blev alvorligt syg. Det var også lige i den periode hvor alle, inkl. jeg selv, var kommet med på WIFI-bølgen og hvor var det dejligt convenient med trådløst internet! Alt afhænger således også af hvor mange naboer der har WIFI. Bor du f.eks. i hus er du meget bedre stillet end hvis du bor i lejlighed. Folk der bor i huse har også ofte længere afstand til mobilmaster.
Men når man så sidder og bliver trianguleret af 9 mobilantenner, egen WIFI, naboers WIFI, egen mobiltelefon m.v., så er det dømt til at gå galt!
(I)NTENSITET: Så er der forskel på styrken på de forskellige enheder. Mange mobiltelefoner er f.eks. blevet kategoriseret ud fra en SAR værdi, der alene modsvarer opvarmningseffekten af noget der svarer til en pose vand der opvarmes som skulle gøre det ud for menneske hoveder. Men mængde og afstand har også kæmpe indflydelse på intensiteten!
Er der dårlig dækning, så skruer mobiltelefonen selv op for signalstyrken.
(A)FSTAND: Man siger at styrken stiger & falder eksponentielt, hvilket i praksis vil sige at jo tættere du er på bestrålingsenheder, jo værre & farligere stråling bliver du udsat for, da det hele tiden bliver fordoblet, jo tættere du kommer på afsenderne i form af mobilmaster, mobiltelefoner, WIFI, bluetooth etc.!
Iflg. byggefagets APV-undersøgelser står der i regulativerne at der skal være advarselsskilte i 7 meters afstand til mobilantenner!De 9 mobilantenner på taget overfor mig er kun 10-12 meters afstand i lige linje fra mine vinduer!
Man siger også at mobiltelefoner udsender mest stråling når de skaber forbindelsen! Dvs. man burde faktisk holde mobiltelefonen langt væk fra hovedet indtil der er forbindelse!
Også afstanden til din WIFI har kæmpe indvirkning på hvor meget du bliver bestrålet! Også om naboens WIFI er lige på væggen bagved eller i et værelse langt væk.
(V)ARIGHED: har også meget at sige! Taler du f.eks. meget eller lidt i mobiltelefon? Er du sælger? Er du ledig som jeg var da jeg blev alvorligt syg og dermed sidder mange timer i døgnet overfor de samme mobilmaster og WIFI sendere? eller bevæger du dig meget rundt geografisk og dermed ikke får en konstant intensiv identisk bestråling?
Den nemmeste måde at forklare MIAV-modellen på er:
Hvis du holder din hånd 10 cm over en kogeplade der er sat på laveste blus i 1 sekund, kan du så mærke noget på hånden? Nej vel!?Men sætter du kogepladen på max varme og sætter hånden helt ned på kodepladen og lader den være i 5 minutter, så har du ikke særligt meget hånd tilbage!
Jeg mener hermed med alt tydelighed at have forklaret hvorfor det IKKE er allergi og hvorfor MIAV modellen er den bedste måde at beskrive og forklare uvidende om fænomenet!

Martin tilføjede efterfølgende sit opslag:
“Mange faktorer spiller ind på om man bliver ramt og hvor følsom/sensitiv man er. Mange har fået kviksølvsforgiftning pga. metal fyldninger i tænderne! Metallet forstærker modtagelsen af microbølgestråler, som en slags antenne og kviksølvsforgiftningen ud i kroppen spiller også en rolle og ødelægger immunforsvaret og når immunforsvaret er lavt f.eks. pga. kviksølvsforgiftning, stress, betændelsestilstande m.v., så har kroppen sværere ved at kæmpe imod microbølgestrålerne. Claus Hancke klinikken i Lyngby kan foretage kviksølvsforgiftnings tests med urinprøver før og efter stærk gammel antibiotika og prøverne sendes til udlandet for udredning og svaret kommer tilbage til DK. Flere tandlæger er heldigvis blevet klogere og ved i dag at det er farligt når de fjerner de gamle plumper og at de skal fjernes på forsvarlig vis, så kviksølvsresterne ikke ryger ned i svælget. Mange af os fik bare fjernet en masse sølvfyldninger hvor stumper og usynlig afgiftning gav os kviksølvsforgiftning og dermed har forøget og forværret EHS tilstanden. Tandlægerne sagde jo i årtier at det var ufarligt! De burde jo egentlig straffes alle sammen! Ligesom telegiganterne, politikerne osv.”

Gymnasielärare blev sjuk av trådlös teknik i skolan
Linda Nieuwenhuizen hade arbetat som gymnasielärare i svenska och samhällskunskap i drygt tio år när hon plötsligt blev svårt sjuk år 2014. Hon hade varit entusiastisk över den trådlösa teknikens möjligheter men hade inte blivit informerad om att tekniken sände ut hälsoskadlig mikrovågsstrålning.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/06/gymnasielarare-blev-sjuk-av-tradlos-teknik-i-skolan/

Elderly Man with EHS Abused by Hospital and Nursing Home
Den foruroligende historie om, hvordan en ældre mand med elektrisk overfølsomhed blev mishandlet af det medicinske og sociale system. Af Lisa Bryngelson (translated from Swedish)
http://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/11/KalleStory.pdf

Nokiachef avslöjar: Mobilstrålning förstörde min hälsa
Nokias tidligere tekniske direktør, Matti Niemelä, var involveret i udviklingen af verdens første mobiltelefoner, men blev alvorligt syg af mobiltelefonens mikrobølgestråling. Han blev til sidst diagnosticeret med multiple sklerose (MS), men følte sig stadig lettet, fordi han frygtede, at det kunne være noget meget værre: en hjernesvulst. Den tidligere Nokia-chef kan kun gå med en rollator i dag og få alvorlige symptomer, så snart han udsættes for mobil stråling. Han siger, at Nokia-personale ikke turde tage strålingsrisikoen af frygt for at blive fyret. “Disse ting er blevet fortiet for længe,” siger han.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/10/nokiachef-avslojar-mobilstralning-forstorde-min-halsa/

Gro Harlem Brundtland

Brundtland: – Min kropp har reagert på mobilstråling i 25 år. Gro Harlem Brundtland fortæller om sin bekymring for stråling fra mobiltelefoner. Gro Harlem Brundtland blev tvunget fra sin post som generalsekretær for WHO, da hun åbent talte om at hun var ramte af EHS.
https://www.aftenposten.no/norge/i/VL6W/brundtland-min-kropp-har-reagert-paa-mobilstraaling-i-25-aar?

Gro Harlem Brundtland om sitt mobilförbud under WHO-tiden
SVT Nyheder, 6. november 2020.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gro-harlem-brundtland-lat-bli-mobiltelefon-under-who-tiden

Gro Harlem Brundtland taler ved University of Waterloo, april 2012.
Dr. Gro Harlem Brundtland, tidligere Norges premierminister, tidligere generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og på dette tidspunkt medlem af The Elders – en uafhængig gruppe af globale ledere samlet af Nelson Mandela — holdt hovedpræsentationen torsdag den 19. april 2012 i anledning åbningen af den nye skole for folkesundhed og sundhedssystemer ved University of Waterloo.
På foranledning af et spørgsmål fra Dr. Magda Havas is Associate Professor of Environmental and Resource Studies at Trent University (Canada) svarer Dr. Brundtland: ”Baseret på dit spørgsmål antager jeg, at du ved, at jeg er elektrisk følsom. Jeg placerer aldrig en mobiltelefon ved siden af ​​mit hoved, for på et sekund ville jeg udvikle en dårlig hovedpine. Jeg bruger telefonen i højttalertilstand, ”og hun demonstrerede med sin mobiltelefon og holdt den væk fra hovedet. Hun advarede om overforbrug af mobiltelefoner og forklarede, hvordan hun blev allergisk over for mikrobølgestråling.
Gro Harlem Brundtland talks at the University of Waterloo – Dr. Magda Havas, PhD.

I 2005 fortalte WHO’s daværende direktør, Gro Harlem Brundtland, at hun blev syg af strålingen fra en tændt mobiltelefon, selv på 4 meters afstand. Så sent som i 2005 fastholdt WHO dog, at de el-overfølsomme patienters symptomer var psykosomatiske.
https://www.ehsf.dk/dokumenter/ProfessorBelpommeInterview2011.pdf

Mike Repacholi, den tidligere leder af Verdenssundhedsorganisationens EMF-projekt, beskylder sin tidligere chef, Gro Harlem Brundtland, for at have bidraget “massivt” til folks frygt for RF-stråling fra mobiltelefoner.
Mens Brundtland var generaldirektør for WHO (1998 – 2003), afslørede hun, at hun var EHS eller elektromagnetisk overfølsomhed.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/repacholi-challenges-gro-brundtland-ehs

George Parker: Mit vidnesbyrd om at have mikrobølgesygdom

George Parker gjorde tjeneste i den australske hær i 21 år, fra 1959-1980. Han arbejdede med worldwilde kommunikation i Signalkorpset. Men det var hans etårige tjenesteperiode i Sydvietnam for 50 år siden, der ændrede hans liv for evigt. Under denne udstationering fik George en kraftig og mere konstant eksponering for radiofrekvensbølger fra de forskellige radiosendere og modtagere, han boede og arbejdede med. (1)
Som et resultat af sin eksponering i hæren udviklede George betydelig og livslang elektrosensitivitet. Men indtil år 2000, havde han intet navn for sin invaliderende tilstand, og ingen indsigt i årsagen til hans pine. Han kaldte det bare sin “tavse sygdom”.

Herunder uddrag fra hans beretning. (2)
“I 1968 var jeg en rimelig sund og fysisk frisk 31-årig soldat, der blev bestrålet dag ind og dag ud med høje niveauer af ikke-ioniseret stråling (højfrekvens og mikrobølger) mellem 50 og 1.000 watt, som kommunikator og en faguddannelsesinstruktør. I december 1968 blev jeg udsendt til Sydvietnam og tjente som troppesergent for en signalkommunikationsgruppe på en 12-måneders pligtudsendelse.
Inden for en måned efter min udsendelse begyndte mit helbred at blive forværret, da jeg var omgivet af større niveauer af ikke-ioniseret stråling fra de forskellige typer radiosendere, der blev brugt under operationer og på basen, end jeg var udsat for for hjemme. Jeg levede under en antenne med en 1000 watt sender i hele min tid i Vietnam, når jeg ikke var på operationer.”

I Vietnam led George Parker af træthed, angst, depressive humør, hjertebanken, kvalme, tarmlidelse, hovedpine, muskelsmerter og influenzalignende symptomer og de fleste neurastheniske symptomer. Han blev behandlet med “valium” af hærens medicinske officer.
Seks måneder efter hjemkomsten blev han hasteindlagt på hospitalet og døde næsten af “encephalitis”, hævelse af hjernen. Senere opdagede han, at to kollegaer fra hans trop netop døde af encefalitis.
“I 1997 flyttede min kone og jeg til et ømiljø og forlod fastlandet, og inden for en måned begyndte jeg at få det bedre, mit helbred begyndte at blive bedre, og inden for seks måneder begyndte mine symptomer at forsvinde, og jeg oplevede at have et godt helbred for første gang siden 1969. I 2000 vendte vi tilbage til fastlandet for at påbegynde en campingvogntur rundt om i vores land, og inden for få uger efter vores hjemkomst begyndte mine symptomer at vende tilbage, min kone købte sin første mobiltelefon og tændte den, og straks følte jeg, som om myrer kravlede over mig, og min hud brændte og prikkede overalt.
En dag gennemsøgte jeg en hylde i en aviskiosk, og en bog sprang ud over mig, og da jeg åbnede den, åbnede jeg for en side kaldet “Silent Illness”, det samme navn, jeg kaldte min sygdom og som forklarede om trådløs stråling.”

I dag
I 2020 var George 82 år, og fokuserer på at leve det bedste liv, han kan med sine begrænsninger.
Han er blevet en aktiv deltager og bidragyder på flere EHS (Elektromagnetisk Overfølsomhed) støttegrupper på Facebook. Hans mange år med EHS – og hans sans for humor – har gjort ham til lidt af en legende i disse online støttegrupper.
”Trådløs teknologi er ikke anderledes end asbest og passiv cigaretrygning, som endelig er blevet forbudt i de fleste lande, men først efter årtier med at kæmpe for vores rettigheder,” minder George sine medpatienter om i et indlæg.
Andetsteds fortæller han en elektrosensitiv kvinde, der har en vanskelig dag: “Jeg har altid troet, at grunden til, at nogle lider af EHS så ekstremt og så meget værre end andre mennesker, er fordi de har en følsom sjæl.”
Kilder:
1) https://electroplague.com/2014/03/26/george-parker-military-exposure-to-wireless-radiation/
2) https://beingelectrosensitive.blogspot.com/2017/05/my-testimony-of-microwave-illness-by.html

Flygtet fra strålingLene Hannisdahl Haug
“Etter å ha vært utmattet i flere år, har Lene Hannisdahl Haug nå lagt mobiltelefonen på hylla og flyttet på landet – til et liv uten stråling.
Som utdannet psykolog visste hun at den totale forvandlingen fra en rolig, harmonisk person til en som alltid var utmattet, stresset og sint måtte ha en forklaring som lå utenfor henne selv.” Mamma, 16.07.2013 https://www.mamma.no/mammaliv/flyktet-fra-stråling

Den ubekvemme sandhed – Historien John Patterson

Hvilken upraktisk sandhed fik en højt anset strålingsekspert til at tage loven i egne hænder og nedbryde seks mobiltelefonstationer? Da han står overfor straffedomme i denne måned, taler John Patterson med EMR og Health om historien bag nyheden.
John Patterson er en behagelig, betænksom og velopdragen mand med et let smil og en ond sans for humor. Han er også en af Australiens førende strålingseksperter – en mand, der har været på forkant med kommunikationsteknologien i de sidste 33 år.
Den 14. juli 2007 brød John Patterson ind i et parkeringsområde med lastbiler, ‘lånte’ en tidligere britisk hærtank og fortsatte systematisk med at nedbryde seks mobiltelefonbasestationer i Mt Druit, en forstad til Sydney, før hans køretøj blev stoppet ved den syvende base station, og han overgav sig til politiet. Hvorfor gjorde han det?
http://www.emraustralia.com.au/knowledgebase/inconvenient-truth-the-john-patterson-story

Stråling – usynlig ubehag 

Hvad hvis du hver gang du surfer på internettet eller taler i mobiltelefon får ubehag eller hovedpine? Sådan har jeg det, skrev Tor Andre Johnsen, norsk politiker, tilbage i 2014.
I artiklen fortæller Tor Andre Johnsen hvordan hans elektrosensitivitet (EHS) opstod, hans symptomer og hvordan han forsøger at takle sin EHS i dagligdagen.
Rygning, asbest – og Wi-Fi?

Stråling er et mærkeligt fænomen som samfundet endnu ikke helt forstår konsekvenserne eller effekten af, skriver han. og fortsætter:
Heldigvis virker det som om flere og flere er optaget af forsigtighedsprincippet. Det vigtigste er ikke at være kategorisk og bastant på at stråling er fuldstændig uproblematisk. Set i et historisk lys har samfundsudviklingen medført mange nye produkter, som det har taget op til flere årtier før man har forstået farerne af. Rygning, asbest, forurening og dybtvandsdykning er eksempler på sådanne fænomener.
Jeg har ingen videnskabelige beviser for at stråling er skadelig eller farlig, men jeg ved at jeg får stærk ubehag, når jeg udsættes for stråling. Udfordringen er at man hverken kan se, lugte eller tage på strålingen. Følgelig ser jeg, at de som ikke får ubehag ved stråling, ikke forstår problemet.
For at sætte tingene lidt i perspektiv kan jeg sammenligne det med passiv rygning. Jeg er ihærdig rygemodstander og hader absolut at opholde mig der hvor folk ryger. Men hvis jeg måtte vælge mellem passiv rygning eller «passiv stråling», så havde jeg valgt passiv rygning. Det er væsentlig mindre ubehagelig
, slutter han sin artiklen.
https://www.nrk.no/ytring/straling-_-usynlig-ubehag-1.11929393

Radarsyge.

Rapport anbefaler erstatning til radarsyge: https://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/tema2003/straaling%20fra%20radar/54.htm

E-smog flygtninge

E-smog flygtninge er ​​de mange tusinde mennesker i verden som søger steder at bo, der er fri for menneskeskabt mikrobølgestråling og elektrisk forurening. Mange er blevet så syge af e-stress, at de har måttet opgive deres karriere, hjem, skole, samfund og familie for at finde et sikkert sted at eksistere i vores moderne verden, der er nu fyldt med e-smog forurening.
https://www.e-stress.dk/emf-flygtninge
https://electroplague.com/sanctuaries/

Beskyt dig selv

Om at skifte til en bolig med et lavt strålings niveau 

Alt efter vores livssituation ved vi godt at der er ting vi bør forholde os til, når vi af den ene eller anden grund skal ud i at skifte bopæl: Tilgængelighed i forhold til transport, indkøbsmuligheder, nærhed til offentlige institutioner som lægehus og andet, hvordan med kvaliteten af institutioner til børn og skoler, måske også tilgængelighed til skov og grønne områder osv. I dag er mængden af elektromagnetisk stråling (EMF) kommet oveni for de fleste af os.I dag også vigtigt at forholde sig til mængden af elektromagnetisk stråling (EMF), der dels er til stede i selve boligen, men også i udemiljøet eller på ejendommen.Hvis du er allerede er overfølsom for elektromagnetisk stråling (EHS) er du slet ikke i tvivl om vigtigheden af disse overvejelser. Fejler du ikke noget er det fortsat vigtigt, for langvarig eksponering for EMF stråling kan på sigt forårsage alle slags sundhedsproblemer, og ingen kan vide om eller hvornår det måtte ramme en selv.
Herunder 4 punkter når du skal ud og finde en bolig med lav EMF stråling.

1. De nærliggende mobilmaster
Det absolut vigtigste trin, er at få overblik over mobilmasterne, da de er en af de største syndere når det gælder EMF stråling. Du kan gøre flere ting for at sænke strålingen inde i dit hjem, men der er meget lidt, du kan gøre for at sænke strålingen omkring din bolig, når det gælder stråling fra mobilmaster. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvilke mobilmaster der er eller planlægges i nærheden af din kommende bolig.MastedatabasenVed hjælp af mastedatabasen kan du få oplysninger om, hvor de eksisterende antenner er placeret iområdet, samt hvor der påtænkes at skulle placeres mobilmaster. Du kan også se den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til.Mastedatabasen er opdateret med TDC’s foreløbige udrulning af 5G NR samt en del af den planlagte udrulning. På Mastedatabasen vælger du mobiltelefoni under “Tjeneste type” og 5G-NR under “teknologier”.
Links:
a) https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
b) https://nejtil5g.dk/…/frekvensplan-mobildaekningskort…/

2. Anskaf dig en kvalitets EMF måler
Du bør helt klart anskaffe dig en kvalitetsmåler til at måle den elektromagnetisk stråling du omgiver dig med. Med den er du i stand til at bestemme mængden og typen af den EMF stråling, der er til stede i dit måske kommende hjem, samt i dine kommende omgivelser. Med den kan du sammenligne målingerne fra de boliger, du er ude at se på. Herudover kan du ligeledes måle strålingen fra alle de enheder og devices du måtte have.
Et overblik over de forskellige måler:
https://emfacademy.com/best-emf-meters-and-detectors/
Danske sider se f.eks. disse:
a) https://qliving.com/…/emf-maalere-elektrosmog-meters/
b) https://www.feltfrishop.com/webshopDet optimale er at opnå en måling under 0,04 mW/m² på ejendommen.
Se f.eks. mere her:
https://bioinitiative.org/conclusions/

3. Ren strøm vs. beskidt strøm
Lavfrekvente magnetiske og elektriske felter kommer fra f.eks. jernbanelinjer, højspændningsledninger, transformatorer, husets elnet samt det forskellige elektriske udstyr der er koblet til dette. Der kan også være fejl på jordforbindelsen af husets elnet.
Lavfrekvente magnetiske felter er besværlige at håndtere. Magnetfelter går praktisk talt uhindret igennem alle almindelige materialer, også menneskekroppen. I praksis er det vanskeligt at lave afskærmning af magnetiske felter. Det findes ekstremt dyre metallegeringer som dæmper magnetfelter, men prisen gør det urealistisk at bruge dem i boliger eller på kontorarbejdspladser.
Magnetiske felter svækkes dog hurtigt med afstanden fra kilden. Det betyder at ved at øge afstanden eller fjerne udstyr fra steder hvor man opholder sig, reduceres magnetfelterne også.
Lavfrekvente elektriske felter kan fjernes eller reduceres ved at lægge et elektrisk ledende materiale rundt om ledningerne eller udstyret som forårsager feltet, og forbinde dem med jord. I praksis betyder det at almindelige ledninger skiftes ud med skærmede ledninger, hvor skærmen forbindes med jord, f.eks. i en jordet kontakt.
Beskidt strøm kommer fra kilder som f.eks. lysdæmpere, opladere, transformatorer, sparepærer, induktionskomfurer, motorer, pumper og lignende elektrisk udstyr. Dvs. når der f.eks. foregår en konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm, når vekselstrøm konverteres til jævnstrøm, når data skal sendes over elnettet ved at tilføje yderligere frekvenser (f.eks. ved kablede smart meters).I de fleste bygninger, hvor der er installeret elektricitet, er der som regel betydelige forekomster af beskidt strøm. “Ren strøm” har en blød sinuskurve der svinger 50 gange i sekundet (hertz), i USA er det 60 hertz.

“Beskidt strøm” har forvrængninger i 4 til 100 kilohertz frekvensområdet. Dette vil sige, at den harmoniske sinuskurve brydes med en masse takkede udsving. Man kan sige, at der i beskidt strøm er kommet højfrekvent elektromagnetisk støj ind i elnettets lavfrekvente strøm. Beskidt strøm kan være til gene for de elektriske apparater f.eks. i forhold til deres holdbarhed, men den kan også have negative påvirkninger på menneskers og dyrs helbred.
I det omfang man ikke kan få reduceret graden af beskidt strøm tilstrækkeligt ved at undgå støjkilderne, kan man benytte sig af særlige filtre, der kobles på elnettet og filtrerer den beskidte strøm fra. Du kan også erhverve dig en måler der kan vise hvor meget beskidt strøm du har.
Mere om beskidt strøm:
a)https://qliving.com/…/beskidt-stroem-dirty-electricity/
b) https://www.emfanalysis.com/what-is-dirty-electricity/
c) https://emfacademy.com/dirty-electricity-dangerous/
d) https://emfacademy.com/dirty-electricity-filter-guide/

4. Har din kommende bolig en smart meter?
Er der installeret en smart meter, kan det være vigtigt, hvor den er placeret i eller udenfor huset. Kan den afskærmes, skal den flyttes eller skal du ud i at forlange en kablet løsning eller en geninstallering af den gamle analoge måler.Se mere her om smart meters her:
a) https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-meters/
b) https://ehsf.dk/aktuelt-smartmeter.htm
c) https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

Andet der kan have betydning for strålingen

 • Jo færre mennesker, der bor i et område, jo lavere vil den omgivende EMF stråling. Det vil også reducere risikoen for at der opsættes nye mobilmaster i nærheden.
 • Har du ingen direkte naboer undgår du også at deres forskellige antenner peger direkte på din bolig.
 • Boliger der ligger langt væk fra komplekser som radio- og tv -stationer, lufthavne, hær- eller flådebaser og forsyningsselskaber er også at foretrække.
 • Boligen bør ikke have direkte udsigt til en mobilmast.
 • Orienter dig om afstanden til de nærmeste højspændingsledninger.

Om selvhjælp mod stråling. Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

Top 10 Places to Escape EMF Radiation: 5G & EMF-Free Zones Around the World
https://www.defendershield.com/top-10-places-escape-emf-radiation-5g-emf-free-zones-around-world/

Protect Your Family from EMF Pollution
Et websted med gode råd hvis du vil reducere den elektromagnetiske (EMF) forurening i dit liv. Der er også mange praktiske løsninger, hvis du allerede oplever virkningerne af EMF -forurening.
https://www.emfanalysis.com/

Please follow and like us: