Gravide – abort, for tidlig fødsel og adfærdsproblemer

Læs mere her:
‘Konsekvenser af emf stråling udsendt fra mobiltelefoner ved graviditet’:
https://nejtil5g.dk/gravide/konsekvenser-af-emf-straaling-udsendt-fra-mobiltelefoner-ved-graviditet/
EMF eksponering og graviditetsrisici: Hvad fortæller den videnskabelige litteratur os?
https://nejtil5g.dk/gravide/graviditet-og-elektromagnetisk-straaling/
Eksponering for mobilstråling i fosterperioden kan skade hjertet:
https://nejtil5g.dk/eksponering-for-mobilstraaling-i-fosterperioden-kan-skade-hjertet/
Trådløs stråling og vores reproduktive sundhed:
https://nejtil5g.dk/eksponering-for-mobiltelefoner-og-anden-traadloes-teknologi-paavirker-vores-reproduktive-sundhed/
Se også her om børn og unge:
Beskyt din baby:
https://nejtil5g.dk/beskyt-din-baby-mod-straaling/
Ofte stillede spørgsmål:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/
Børn og unge en særlig udsat gruppe:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
De 21 grunde til at 5G udrulningen skal stoppes:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/

Indhold
Abort, for tidlig fødsel og mobiltelefoni
– Adfærdsproblemer
Mobilstråling øger risikoen for ADHD-børn
Oxidaktivt stress samt DNA skader
Gode råd når du er gravid

Abort, for tidlig fødsel og mobiltelefoni

Gravide mødres mobiltelefoni kan muligvis være årsag til for tidlige fødsler, og risikoen for hyppige mobilbrugere er øget med op til 28 procent.

Det er konklusionen efter en ny samleanalyse af graviditetsforløb og mobilvaner hos over 55.000 kvinder fra fire forskellige lande. De anvendte data er indsamlet fra 1996 til 2011, og samleanalysen blev publiceret i december 2019.
https://tabttraad.home.blog/2020/01/02/resultat-mobilstraaling-er-muligvis-aarsag-til-for-tidlige-foedsler/
Associations of Maternal Cell-Phone Use During Pregnancy With Pregnancy Duration and Fetal Growth in 4 Birth Cohorts.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30995291

I en ekspertvurdering fra det schweiziske strålingsagentur Berenis, skriver agenturets videnskabelige råd, at studiets styrke er det høje antal af kvinder og antallet af faktorer, som studiet er justeret for, nemlig højde, alder, vægt, alkohol, rygning og ægteskabelig status.
Studiets svaghed er, at langt de fleste mødre har rapporteret om deres mobiltelefoni, syv år efter fødslen fandt sted.
Vurderingen fremgår af Newsletter nr. 19:
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/en/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/newsletter-berenis-nr-19-2019.pdf.download.pdf/Newsletter_BERENIS_Nr.19-_ENGLISH.pdf

Kvinder der under graviditeten udsættes for stråling ved brug af mobiltelefoner har en øget risiko for at føde for tidligt.
https://www.saferemr.com/2014/06/joint-statement-on-pregnancy-and.html

Stråling giver 2,7 gange større risiko for abort

Forsker: Elektromagnetisk stråling tredobler risikoen for at abortere
Ingeniøren, 16. januar 2018
https://ing.dk/artikel/forsker-elektromagnetisk-straaling-tredobler-risikoen-at-abortere-209915

Vi har længe kendt til UCLA´s studie af danske gravide kvinder der viste, at mobilstråling påvirker fostre og øger sandsynligheden for, at børn får både indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer generelt senere i livet. Nu er der mere bekymrende nyt  fra en anden amerikansk forskergruppe.
Artikel i Radicover.dk 18. jan. 2018
https://radicover.dk/nyheder/ny-undersogelse-straling-giver-storre-risiko-for-aborter.html

Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage: A Prospective Cohort Study. 13. december 2017.
https://www.nature.com/articles/s41598-017-16623-8

Adfærdsproblemer

Mobiltelefoni under graviditeten øger risikoen betydelig for at børnene får adfærdsproblemer.

Undersøgelser viser at gravide kvinder, der bruger mobiltelefon blot et par gange om dagen, har 40-54 % større risiko for at føde børn, der får adfærdsproblemer.

Det viser en stor dansk-amerikansk undersøgelse baseret på danske børn, som blev iværksat, da WHO meldte ud, at elektromagnetisk stråling fra eksempelvis mobiltelefoner kan føre mange alvorlige sygdomme med sig.

Undersøgelsen er baseret på over 13.000 børn af vordende mødre, der i slutningen af 1990’erne blev rekrutteret til den danske fødselskohorte. Når børnene fra disse graviditeter nåede syvårsalderen i 2005-2006, blev mødrene bedt om at besvare et spørgeskema om børnenes helbred og adfærd, og om mødrenes og børnenes egen anvendelse af mobiltelefon. Da børnene var født på et tidspunkt, hvor mobiltelefoner ikke var hver mands eje, anvendte ca. halvdelen af mødrene sjældent eller slet ikke mobiltelefon, hvilket gjorde sammenligninger mulige.

Undersøgelsen viste, at kvinder, der brugte mobiltelefon to til tre gange om dagen under svangerskabet, var nok til at øge risikoen med 54% for, at deres børn blev hyperaktive, eller havde problemer med adfærd, følelser og forholdet til andre mennesker, når de nåede skolealderen. Hvis børnene selv anvendte mobiltelefon før de nåede syvårsalderen, steg risikoen yderligere til 80%, i forhold til mødre og børn, der ikke brugte mobiltelefon.

Forskerne – heriblandt den danske professor i epidemiologi Jørn Olsen, Aarhus Universitet – betegner resultaterne som overraskende og uventede, men kan ikke forklare dem med biologiske mekanismer. Og da forskerne forsøgte at forklare resultaterne ved at tage højde for andre mulige årsager, f.eks. rygning under graviditeten, psykiske lidelser i familien og socioøkonomiske forhold, blev sammenhængen mellem brug af mobiltelefon og adfærdsproblemer kun stærkere. Undersøgelsen tog højde for øvrige faktorer, som også kunne have indflydelse på resultaterne og alligevel kom forskerne frem til, at der er en klar og utvetydig sammenhæng mellem barnets adfærdsvanskeligheder og moderens mobilbrug under graviditeten og barnet første leveår.

Pregnancy, Wireless and Electromagnetic Fields
“Graviditet er et tidspunkt, hvor udvikling er mest sårbar. Trådløs stråling er en del af en voksende liste over miljøeksponeringer, der menes at forstyrre den normale føtale (foster) hjerneudvikling. Implikationer af denne interferens inkluderer nedsatte kommunikationsevner, hukommelses- og læringsmangel og adfærdsproblemer.”
https://ehtrust.org/science/pregnancy-wireless-and-electromagnetic-fields/

Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children:
“Eksponering for mobiltelefoner prenatalt – og i mindre grad postnatalt – var forbundet med adfærdsvanskeligheder såsom emotionelle og hyperaktivitetsproblemer omkring skoletidens alder. Disse sammenfald kan være ikke-årsagslige og kan skyldes umålelige faktorer. Hvis de er reelle, ville de være af folkesundhedsproblemer i betragtning af den udbredte anvendelse af denne teknologi.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962

Cell phone use and behavioural problems in young children:
Potentielle sundhedsvirkninger af mobiltelefonbrug hos børn er ikke undersøgt tilstrækkeligt. Da børn bruger mobiltelefoner i tidligere aldre, er forskning blandt denne gruppe blevet identificeret som den højeste prioritet af både nationale og internationale organisationer. Forfatterne rapporterede tidligere om resultater fra Danmarks National Birth Cohort (DNBC), der så på prenatal og postnatalt eksponering for mobiltelefonbrug og adfærdsproblemer i en alder af 7 år. Eksponering for mobiltelefoner prenatalt og i mindre grad postnatalt var forbundet med flere adfærdsvanskeligheder. Den oprindelige analyse inkluderede næsten 13.000 børn, der nåede 7 år i november 2006.
https://jech.bmj.com/content/66/6/524.abstract

Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts
“Overordnet rapporterede 38,8% af mødrene, for det meste fra den danske kohorte, ingen brug af mobiltelefoner under graviditet, og disse mødre var mindre tilbøjelige til at have børn med generelle adfærds-, hyperaktivitet / uopmærksomhed eller følelsesmæssige problemer. Evidens for en tendens til stigende risiko for børns adfærdsproblemer gennem kategorierne af moderens mobiltelefonbrug blev observeret for problemer med hyperaktivitet / uopmærksomhed (…). Denne tilknytning var ret konsistent på tværs af kohorter og mellem kohorter med retrospektivt og prospektivt indsamlet data om mobiltelefonebrug.”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016307383

Wi-fi and cellphones increase pregnant women’s risk of a miscarriage by nearly 50%, study reveals. Dailymail den 14. dec. 2017: https://www.dailymail.co.uk/health/article-5179065/Wi-fi-increases-pregnant-womens-risk-miscarriage.html

Mobilstråling øger risikoen for ADHD-børn

Association Between Maternal Exposure to Magnetic Field Nonionizing Radiation During Pregnancy and Risk of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring in a Longitudinal Birth Cohort.
(Forbindelse mellem moders eksponering for magnetisk felt, ikke-ioniserende stråling under graviditet og risiko for opmærksomhedsmangel / hyperaktivitetsforstyrrelse hos afkom i en longitudinel fødselsgruppe)
De-Kun Li, MD, PhD; Hong Chen, MPH; Jeannette R. Ferber, MPH. Division of Research, Kaiser Foundation Research Institute, Kaiser Permanente, Oakland, California. 24 marts 2020.
Nøglepunkter:
Spørgsmål:
Kan menneskelig eksponering for magnetisk felt ikke-ioniserende stråling være forbundet med øget risiko for opmærksomhedsunderskud / hyperaktivitetsforstyrrelse hos børn?
Eksponering:
Alle deltagende kvinder havde en overvågningsmåler i 24 timer under graviditeten for at fange niveauet for eksponering for ikke-ioniserende stråling fra MF fra kilder.
Hovedresultater og foranstaltninger
Læge-diagnosticeret ADHD og immunrelaterede comorbiditeter af astma eller atopisk dermatitis op til 20 år i afkom fanget i Kaiser Permanente Nord-Californiens elektroniske medicinske registrering fra 1. maj 1997 til 31. december 2017. Confounders var konstateret under personlige interviews under graviditet.
Resultater:
Blandt de 1454 moder-barn-par (548 hvide [37,7%], 110 afroamerikanske [7,6%], 325 latinamerikanske [22,4%], 376 asiatiske eller stillehavsøer [25,9%]) og 95 andre eller ukendte [6,5%] ; gennemsnitlig [SD] maternalder, 31,4 [5,4] år]), havde 61 børn (4,2%) en læge-diagnosticeret ADHD. Brug af Cox-proportional fareregression til at tage højde for opfølgningstid og konfunder sammenlignet med børn, hvis mødre havde et lavt niveau af eksponering for MF-ikke-ioniserende stråling under graviditet, børn, hvis mødre blev udsat for højere niveauer af MF-ikke-ioniserende stråling, havde mere end det dobbelte af risiko for ADHD (justeret fareforhold [aHR], 2,01; 95% CI, 1,06-3,81). Associeringen var stærkere for ADHD, der fortsatte ind i ungdomstiden (≥ 12 år) med en aHR på 3,38 (95% CI, 1,43-8,02). Når undertyperne af ADHD blev undersøgt, eksisterede forbindelsen primært for ADHD med immunrelaterede comorbiditeter (astma eller atopisk dermatitis), med en aHR på 4,57 (95% CI, 1,61-12,99) for alle ADHD tilfælde og en aHR på 8,27 ( 95% CI, 1,96-34,79) for vedvarende tilfælde af ADHD.
Konklusioner og relevans:
I overensstemmelse med den nye litteratur antyder denne undersøgelse, at eksponering for høje niveauer af MF (Magnetic Fields) i utero er forbundet med en øget risiko for ADHD, især ADHD med immunrelateret komorbiditet. Resultaterne skulle tilskynde til mere forskning for at undersøge den biologiske tilknytning af utero MF-eksponering med risiko for ADHD hos afkom, da næsten alle er udsat for den.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2763232

Oxidaktivt stress samt DNA skader

Brug af mobiltelefon under graviditet kan forårsage oxidaktivt stress samt DNA skader på henholdsvis navlestreng og moderkage.

Nyt videnskabeligt studie publiceret 11. febr. 2020 finder at brug af mobiltelefon under graviditet kan forårsage oxidaktivt stress samt DNA skade på henholdsvis navlestreng og moderkage.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge virkningerne af radiofrekvensstråling udsendt fra Wi-Fi-systemer og mobiltelefoner på ledningsblod og placenta. Undersøgelsen omfattede 149 gravide kvinder, der var opdelt i undergrupper: ueksponeret (kontrol), eksponeret mobiltelefon, Wi-Fi-eksponeret og mobiltelefon plus Wi-Fi-eksponerede grupper. Umiddelbart efter fødslen blev der taget prøver af placenta og ledninger, og proteinkarbonyl (PCO), malondialdehyd (MDA), total oxidantstatus (TOS), total antioxidantstatus, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosin (8-OHdG) niveauer og DNA enkeltstrengsbrud blev analyseret.
Resultaterne af undersøgelsen viste en stigning i 8-OHdG, MDA, PCO og TOS i ledningsblod og placenta i gruppen udsat for mobiltelefoner under drægtighed. Imidlertid viste gruppen udsat for Wi-Fi ikke ændringer i de studerede oxidative stressparametre. På den anden side var haleintensitet og halemoment for DNA i mobiltelefoneksponeringsgrupperne højere end dem i kontrol- og Wi-Fi-eksponeringsgrupperne.
Som konklusion indikerede resultaterne af denne undersøgelse, at eksponering af mobiltelefoner under graviditet kan have et vigtigt potentiale til at forårsage oxidativ stress og DNA-skade i ledningsblod og placenta. Resultaterne af denne undersøgelse indikerede også, at kombinerede effekter af Wi-Fi plus eksponering af mobiltelefoner har et større potentiale til at forårsage synergistiske skadelige virkninger.

Videnskabelig undersøgelse; ” Sammenligning af effekten af 2.4 GHz Wi-fi og mobiltelefoneksponering på humant placenta og snorblod.” [2020-02-11]:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2020.1725639
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13102818.2020.1725639

DNA skader

Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields:
Dimitris J. Panagopoulos, National Center for Scientific Research “Demokritos”, Athens, Greece (2019)
Abstract:
Antallet af undersøgelser, der viser bivirkninger på levende organismer induceret af forskellige typer menneskeskabte elektromagnetiske felter (EMF’er) er steget enormt. Hundredvis af peer-reviewed publicerede undersøgelser viser en række effekter, hvoraf de vigtigste er DNA-skader, der er forbundet med kræft, neurodegenerative sygdomme, reproduktive tilbagegang osv. De undersøgelser, der er langt mere effektive til at vise effekter, anvender den virkelige mobile telefoni (MT) eksponeringer udsendt af kommercielt tilgængelige mobiltelefoner. Denne gennemgang – af resultater offentliggjort af min gruppe fra 2006 til 2016 – sammenligner DNA-fragmentering induceret af seks forskellige EMF’er på det samme biologiske system – oogenesen af ​​Drosophila melanogaster – under identiske betingelser og procedurer. En sådan direkte sammenligning mellem forskellige EMF’er – især dem, der er anvendt i det daglige liv – på det samme biologiske endepunkt, er meget nyttig til at drage konklusioner om deres bioaktivitet og historie. Det viser, at ægte MT EMF’er er langt mere skadelige end 50 Hz alternerende magnetfelt (MF) – svarende til eller meget stærkere end kraftledninger – eller et pulserende elektrisk felt (PEF), der blev fundet før for at øge fertiliteten. MT EMF’erne var signifikant mere bioaktive selv for meget kortere eksponeringsvarigheder end de andre EMF’er. Desuden var de mere skadelige end tidligere testede cytotoksiske stoffer som visse kemikalier, sult, dehydrering. Individuelle parametre for de reelle MT EMF’er som intensitet, frekvens, eksponeringsvarighed, polarisering, pulserende, modulering diskuteres med hensyn til deres rolle i bioaktivitet. Den afgørende parameter for den intense bioaktivitet synes at være den ekstreme variation af de polariserede MT-signaler, hovedsageligt på grund af de store uforudsigelige intensitetsændringer.
Konklusion
Det kommer, at variabilitet i EMF-eksponeringen er en yderst vigtig faktor, for at den specifikke type polariseret EMF kan inducere biologiske / sundhedsmæssige effekter. Det ser ud til, at de bioaktive parametre for EMF’er er: 1) Polarisering (kombineret med kohærens), 2) ELF’er, 3) Intensitet, 4) Variabilitet (uventede ændringer, der overstiger 20-30% af den gennemsnitlige / normale intensitet). Når EMF er polariseret, inkluderer ELF’er og har tilstrækkelig intensitet, er parameteren, der gør forskellen, variabilitet.
Den ekstreme og uforudsigelige variation i de virkelige MT-signaler, der tilsyneladende synes at være årsagen til den tilsvarende intense bioaktivitet, vedrører ikke kun 2. generation (GSM) MT-signaler, der er testet i vores eksperimenter og i den nuværende gennemgang, men alle eksisterende typer digitale MT-signaler (2., 3., 4. generation) og alle typer moderne digitale mikrobølgetelekommunikationssignaler / EMF’er (DECT-telefoner, Wi-Fi-routere osv.), da de alle fungerer under de samme principper, der kombinerer RF-bærersignaler med ELF-pulsering og modulering af lignende frekvensbånd, der udsender variabel information hvert øjeblik, hvilket igen gør emissionen variabel i intensitet, frekvens, bølgeform osv. Faktisk med hver nye generation af telekommunikationsenheder (f.eks. 3., 4., 5. generation mobiltelefoner eller baseantenner) øges mængden af ​​information, der transmitteres hvert øjeblik (tale, tekst, billeder, video, internet osv.), hvilket resulterer i højere variabilitet og kompleksitet af ignaler med de levende celler / organismer endnu mere ude af stand til at tilpasse sig. Resultatet af den nylige undersøgelse, der viste, at en ægte 3. generation (UMTS) MT EMF var mere bioaktiv end ægte 2. generation (GSM) MT EMF udsendt af den samme enhed [36] er i tråd med denne kendsgerning.
Den nuværende undersøgelse gør således det punkt, at når en bestemt EMF er polariseret (og sammenhængende), inkluderer ELF’er og har tilstrækkelig intensitet, så er variation i dens parametre (især i dens intensitet) af afgørende betydning med hensyn til dens bioaktivitet. I denne undersøgelse blev dette vist, a) ved den direkte sammenligning mellem seks forskellige EMF’er med hensyn til deres evne til at inducere DNA-fragmentering i mine studier, b) ved indirekte sammenligning mellem virkningerne af reelle MT EMF’er i mine studier og simulerede MT EMF’er i andre undersøgelser, begge direkte sammenlignet med tilsvarende effekter af en 50 Hz alternerende MF, og c) ved den store forskel i bioaktivitet mellem simulerede MT-signaler med uforanderlige parametre og reelle MT (meget variable) fra et stort antal gennemgåede undersøgelser. Dette vigtige punkt med hensyn til biologisk aktivitet og beskyttelse af folkesundheden bør yderligere bekræftes eksperimentelt ved direkte sammenligning af effekter mellem simulerede og reelle MT EMF’er med de samme gennemsnitlige parametre.
Betydningen af ​​eksponeringsvariabilitet vist i denne undersøgelse indebærer behovet for at definere EMF-eksponeringer ikke kun ved frekvenskomponenter og gennemsnitlige intensitetsværdier, men også ved at rapportere maksimal og minimal intensitet, frekvensvariationer, pulserende eller kontinuerlig bølge, modulering og – selvfølgelig – polarisering. Desuden skal det i offentliggjorte anmeldelser af eksperimentelle undersøgelser, der anvender MT og andre typer mikrobølgetelekommunikations-EMF’er, såsom DECT-telefoner, Wi-Fi osv., Udtrykkeligt rapporteres, om eksponeringerne var reelle fra kommercielt tilgængelige enheder eller simuleret fra generatorer, testtelefoner osv.
Denne undersøgelse bekræfter yderligere mine tidligere resultater og konklusioner om, at eksperimenter skal anvende virkelige og ikke simulerede EMF’er, og eksponering af mennesker / dyr for mikrobølgetelekommunikation EMF’er bør reduceres drastisk ved forsigtig brug og etablering af meget strengere eksponeringsgrænser af det ansvarlige helbred myndigheder.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgxODkwOTk5NjU5OTU4ODQwNTYBMTczMzQzNTcxMzUyNTA3MzQ4NzkBYWdVLVBfcU1CZ0FKATAuMQEBdjI

Gode råd til når du er gravid

What You Need to Know About Wireless Radiation and Your Baby:
https://www.babysafeproject.org
En overskuelig brochure om stråling og graviditet.
https://www.babysafeproject.org/uploads/3/8/5/9/38599771/babysafe_brochure_2018.pdf

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.