EHS – elektromagnetisk hypersensitivitet

Film og video indslag om EHS og e-smog flygtninge kan du finde her:
https://nejtil5g.dk/videoer/ehs-elektromagnetisk-hypersensitivitet/
Er elektrosensitivitet blot indbildning? Bevis for EHS ud over enhver rimelig tvivl.
https://nejtil5g.dk/hypersensitivitet/er-elektro-sensitivitet-blot-indbildning/
Selvhjælp mod stråling – se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/
Se også her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
https://nejtil5g.dk/smart-meters/smart-meters/

Indhold

Introduktion
Hvad er EHS
– Eksempler på symptomer
– Om grænseværdier og forskning på elektrisk overfølsomhed
– EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016
Hvor mange er EHS ramte
Foreninger og organisationer
Stop diskriminationen
Forskningen
– Opråb fra Dariusz Leszczynski
– Elektromagnetisk hypersensitivitet: Facta eller fiktion?
Konkrete tilfælde
Radar syge
E-smog flygtninge
Beskyt dig selv
– Om at skifte til en bolig med et lavt strålings niveau
International EHS dag

Introduktion

De el-overfølsomme bliver ved med at være her. Det er tid til at tage sagen alvorligt.

Som David Wedege skriver i Sundhedspolitisk tidsskrift (1) lever de værst ramte langt ude på samfundets kant. Nogle helt uden strøm og så langt fra højspændingsmaster og telemaster som muligt. Nogle maler deres soveværelser med elafskærmende maling og bærer beskyttende tøj med sølvtråde samt lever fysisk og psykisk isoleret, og som en konsekvens mister de job, hjem, familie og venner.

To lidelser
To lidelser dominerer diskussionerne, skriver Wedege, som også er redaktør på netmediet Tabt Tråd. Den ene lidelse er spørgsmålet, om mobiltelefoni kan give kræft i hjernen. Et stort flertal i WHO’s ekspertpanel vedtog i 2011 (2), at mobiltelefoni muligvis er kræftfremkaldende. Usikkerheden går på, om de epidemiologiske studier også rammer rigtigt.
Den anden enormt omdiskuterede lidelse er eloverfølsomhed. Et fænomen langt ude på kanten, som splitter læger og forskere, og som har givet panderynker og hovedbrud i årtier. Det eksisterer som et selvbestaltet patientfænomen i hele den elektrificerede verden og synes at være på fremmarch i tiden. Patientgruppen klager blandt andet over hovedpine, svimmelhed og smerter. For nogle virker tilstanden enormt invaliderende og tvinger dem til flugt fra hjemmet.

Forskningen
Langt hovedparten af forskningsstudierne finder ikke i overbevisende omfang, at der er sammenhæng mellem patienternes plager og det, de mistænker som årsagen. Som David Wedege skriver, er det belejligt blevet en grundlov for sundhedsmyndigheder og regulatorer, som forsikrer, at gældende grænseværdier for elektromagnetiske emissioner er sikre for hele befolkningen uanset alder og køn og sundhedstilstand.
Men psykologfaglige provokationsforsøg burde ikke være en grundlov for nogen, mener den polskfødte strålingsforsker Dariusz Leszczynski, adj. professor ved Helsingfors Universitet og mangeårig professor ved det statslige strålingsagentur i Finland. (3) Han har netop offentliggjort en systematisk gennemgang af forskningslitteraturens EHS-studier fra alle tider. (4)
Provokationsforsøgene er grundlæggende forfejlet og lider af metodiske problemer, som kan invalidere konklusionerne.
Hovedpunktet er, at ingen objektive biomarkører viser, om forsøgspersonerne overhovedet er særligt sensitive over for elektromagnetiske felter – eller om et større eller mindre udsnit er fejldiagnosticeret af sig selv. (5)
“Vægtskålene i disse eksperimenter kan derfor svømme over med falske lodder, og studierne giver utilstrækkelige og måske vildledende data.”

Seminar til september
I september i år (2021) forestår Dariusz Leszczynski et EHS-seminar (6) på forskningsområdets verdensførende forskningskonference BioElectroMagnetism (BioEM) 2021 sammen med den schweiziske topforsker Martin Röösli, som er medlem af flere førende komitéer på området – og den franske Maël Dieudonné. Konferencen skal skubbe EHS-forskningen i en progressiv retning. Leszczynski mener, at individuelle patientundersøgelser skal gå hånd i hånd med opdagelsen af molekylære biomarkører.
Leszczynski påpeger, at der af genetiske og epigenetiske grunde findes en individuel grad af følsomhed over for alle kendte stimuli, som påvirker mennesker. (7) Der er ingen grund til at tro, at det er anderledes for hverdagens svage elektromagnetiske felter. Det må ligefrem kræve en forklaring, hvis elektromagnetiske felter som det eneste fænomen skulle sige sig fri, pointerer han.

De kinesiske pinjekerner og smagssansen
Myndighederne bør møde patienterne med en åben og fordomsfri tilgang, skriver David Wedege og pointerer, at det ikke en fremmed tanke.
“I 2010 dukkede ”pinjemund” op som fænomen, da et udsnit af forbrugere oplevede, at dårlige kinesiske pinjekerner tog smagssansen midlertidigt fra dem. Uden pardon fjernede man varianten af pinjekerner fra butikshylderne, og samfundet etablerede hurtigt pinjesyndrom som en kendsgerning. Men nogen eksakt sammenhæng har forskningen ikke kunnet fastslå. Patienterne blev vist tillid, og ingen chance blev taget.” (8)
“El-overfølsomhed er derimod en mere ubekvem sag at gå til, for den problematiserer hele vores livsstil og samfundsindretning. Det kan rejse nye spørgsmål om tilgængelighed for funktionshæmmede i samfundet. Déri ligger måske den største barriere for at tage el-overfølsomme alvorligt. Det kræver mod.”
Kilder:
1) https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/5131-el-overfolsomme-skal-tages-alvorligt-af-videnskabelige-grunde.html
2) https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Non-ionizing-Radiation-Part-2-Radiofrequency-Electromagnetic-Fields-2013
3) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/cv-june-2020/
4) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
5) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/02/04/open-letter-on-the-electromagnetic-hyper-sensitivity-research/
6) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/08/07/extended-abstracts-for-the-ehs-workshop-at-the-bioem2021-in-ghent-belgium/
7) https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.12112560
8) https://www.food-supply.dk/article/view/52875/arsag_til_problematiske_pinjekerner_fundet

Stråling fra trådløs teknologi påvirker blodet, hjertet og det autonome nervesystemet

Artiklen, som blev publiceret i 2013 i et internationalt fagfællevurderet tidsskrift, er skrevet af Magda Havas, som er en af de store kapaciteter på området (1). Artiklen er her oversat til norsk, den er letlæst og overskuelig. (2)
Resume
Eksponering for elektrosmog skabt af elektrisk, elektronisk og trådløs teknologi stiger konstant og har nået et niveau, hvor en del af befolkningen oplever skadelige virkninger, når de eksponeres. Symptomerne på elektrisk overfølsomhed (elektrohypersensitivitet / EHS) kan bedst beskrives som et hurtigt aldrende syndrom, men forekommer hos både voksne og børn. De ligner symptomer, som radaroperatører oplevede fra 1940’erne til 1960’erne, og som er godt beskrevet i litteraturen. En stadig mere almindelig reaktion er sammenklumpning af de røde blodlegemer (“penge ruller”, “rouleaux”), hjertebanken, smerter eller trykken for brystet ledsaget af angst og en opregulering af det sympatiske nervesystem samtidig med en nedregulering af det parasympatiske nervesystem, som er typisk for kamp-eller-flugt reaktionen.
Provokationsstudierne som præsenteres i artiklen viser, at indflydelsen af ​​elektrosmog er fysiologisk og ikke psykosomatisk. De, der oplever langvarig og alvorlig elektrisk overfølsomhed, kan udvikle psykiske problemer som følge af at de ikke er i stand til at arbejde, af deres begrænsede evne til at bevæge sig i vores højteknologiske miljø og af det sociale stigma, da deres symptomer menes at være imaginære snarere end ægte.

Indledning
Vores eksponering for enheder, der bruger elektricitet og udsender ekstremt lavfrekvente og radiofrekvente elektromagnetiske felter, har været stigende lige siden Edison opfandt glødelampen, og Tesla og Marconi opdagede, at radiofrekvent (RF) stråling kan transmitteres uden ledninger. Radio, fjernsyn, computere, mobiltelefoner og deres tilhørende mobiltelefonantenner, trådløse fastnet [DECT], trådløse routere (Wi-Fi), trådløse babyalarmer, trådløse spil og smarte målere øger vores eksponering for RF stråling og især for mikrobølgestråling (300 MHz –300 GHz). Som et eksempel på spredningen af ​​denne teknologi kan det nævnes, at adgangen til Wi-Fi var begrænset i 2002, men i 2012 var adgangen til Wi-Fi praktisk talt overalt i USA (figur 1). Vi har nogle steder Wi-Fi i hele byen, Wi-Fi på arbejdet, hjemme, på skolen, universiteter og hospitaler, i restauranter og caféer, i offentlig transport, i lufthavne og på flere og flere fly. Som samfund ser vi ud til at være umættelige med hensyn til trådløs teknologi og de kommunikationsmuligheder, den tilbyder. Selvom ulempen ved teknologien, dvs. de potentielt skadelige virkninger af ikke-ioniserende stråling, har fået relativt lidt opmærksomhed i Nordamerika og stadig er kontroversiel, fortjener dette område ordentlig forskningsfinansiering, simpelthen på grund af det store antal brugere og mennesker rundt om i verden, der er udsat for radiofrekvente elektromagnetiske felter. Artiklen præsenterer forholdet mellem eksponering for elektrosmog og elektrisk overfølsomhed (EHS) med fokus på det kardiovaskulære system baseret på provokationsstudier og rapporter om svigtende helbred blandt dem, der bor i nærheden af ​​basestationer til mobiltelefoner eller er udsat for Wi-Fi i skolen.

De øvrige kapitler omhandler:
– El-overfølsomhed – Elektrosmog påvirker blodet
– Elektrosmog påvirker hjertet og det autoimmune nervesystem
– WiFi på skolerne påvirker elevenes helbred
– Ældre forskning om mikrobølgesyge gav samme fund som dagens forskning om el-overfølsomhed
– I hvilken retning skal vi sætte kursen?

Kilder:
1) Artiklen blev fremlagt på konferencen “The Corporate Interference with Science and Health: Fracking, Food, and Wireless”, Scandinavia House, New York, NY, March 13 and 14, 2013. Original titel: Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system. Rev Environ Health. 2013;28(2-3):75-84. doi: 10.1515/reveh-2013-0004. PMID: 24192494. Oversat til norsk af Else Nordhagen og Einar Flydal 2021. Enkelte forklarende klammeparenteser er tilføjet af oversætterne.  
Om Magda Havas: https://magdahavas.com/biography/
Artiklen på norsk kan downloades her:
Fra Einar Flydals egen introduktion: https://einarflydal.com/2021/08/24/om-el-overfolsomhet-til-a-bli-klok-av/
Samt her fra siden: https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/09/Havas-Magda-2013_Straling-fra-tradlos-teknologi-pavirker-blodet-hjertet-og-ANS-NORSK.pdf

Hvad er EHS

EHS er en forkortelse for Elektro Hyper Sensitivitet og kaldes ofte el-overfølsomhed. Personer med EHS er mere påvirkelige og følsomme og har lavere tolerencetærskel overfor elektromagnetisk stråling end den gennemsnitlige befolkning.
Vanskelighederne for den enkelte præges af symptomernes sværhedsgrad, men også af de ydre påvirkninger i hverdagen. Noget er fælles for mennesker med EHS, men meget er forskelligt.

Der er stor forskel på, hvordan man reagerer på forskellige strålekilder. Nogle tåler godt enkelte kilder, men reagerer kraftigt på andre typer strålekilder.
Nogle reagerer på trådløst udstyr, andre på strømkabler, elektriske apparater m.v. og nogle på begge dele. Symptomerne kan variere afhængigt af individuel grad af følsomhed og hyppighed af eksponering. Elektro hyper sensitive personer reagerer ofte på lavfrekvente og højfrekvente felter, men ikke altid lige kraftigt.
Mange har oplevet at blive akut overfølsomme efter en lang samtale i trådløs telefon, mobiltelefon eller efter intenst arbejde foran en computer. Andre oplever gradvise symptomer efter lang tids ophold i nærheden af højspændingsledninger, mobilmaster, elektriske apparater eller clockradioen på natbordet.

Elektromagnetiske felter (EMF’er) ændrer især blod- og hjernefysiologi hos elektrosensitive (ES) mennesker, og virkningen på biologiske markører stiger og falder med eksponeringsintensiteten.
EMF’er udløser store effekter i hjernen. Den vigtigste effekt er åbningen af ​​blod-hjerne-barrieren. Dette gør det muligt for kviksølv, organochlorater og andre toksiske stoffer at gennemsyre hjernen, hvor de forårsager forskellige lidelser og neurodegenerative sygdomme. EHS er en ekstrem reaktion på forholdsvis lave eksponeringsniveauer for elektriske og magnetiske felter med lav frekvens (50-60Hz) udsendt af elektriske ledninger og elektriske apparater, op til 10 MHz eller 300 GHz radiofrekvenser, herunder mikrobølger, trådløse enheder og deres antenner. Dette syndrom anerkendes i Sverige som et handicap, der giver plads til forskellige ændringer i miljøet ved hjælp af beskyttelsesudstyr til at sænke eksponeringer, der kan statsstøttes. De mest følsomme tilfælde tilskrives fejlagtigt psykiatrien: symptomerne (kardiovaskulær, dermatologisk, neurologisk og muskuløs) hos disse personer er så stærke, at de er nødt til at beskytte sig med specielt tøj, maling, metalafskærmninger, ideelt forbundet til den elektriske jord. Andre flytter til skove, huler og fjerntliggende steder langt væk fra EMF-emissioner. Biologiske tests viser, at 30% har forhøjede histaminhastigheder, 50% har en forhøjet hastighed af stressproteiner, de fleste af dem har en meget lav hastighed af melatonin (anticancerhormon), og 30% har antistoffer og proteinhastigheder, der indikerer termisk shock og hjerne lidelse. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der ingen etableret forbindelse.

Hvorfor er vi så bekymrede over EHS?
Undersøgelser viser, at 10 til 50% af befolkningen bliver meget intolerante over for EMF’er i de næste 25 til 50 år. Jeg har 450 patienter, og jeg ser op til 20 nye patienter hver uge, inklusive børn med hovedpine, hukommelsestab, opmærksomhed eller sprogproblemer. Vi har den største klynge i Europa af elektrofølsomme patienter. Dette er et stort problem inden for folkesundheden.” (2012 – Prof. Belpomme er præsident for foreningen for forskning og behandling mod kræft (fransk akronym ARTAC).
Emerging electromagnetic hypersensitivity (EHS) anerkendes mere og mere af sundhedsmyndigheder, handicappeadministratorer og sagsbehandlere, politikere såvel som domstole.

ARTACs studier har på tværs af forskellige patientpræsentationer identificeret tre klinisk forskellige sekventielle faser af EMFIS: præ-symptomatisk (induktion), symptomatisk (tilstandsperiode) og evolutionære faser. (1)

1. Den præ-symptomatiske eller induktionsfase
Først og fremmest afhænger de observerede symptomer stort set af typen af ​​elektromagnetisk kilde, der observeres. I over 50% af tilfældene er årsagsfaktoren brugen af mobiltelefon eller trådløs telefon eller en Wifi-tilsluttet computer. Sjældnere ses en langvarig eksponering for en højspændingsledning, en elektrisk transformer, mast eller pylon med flere antenner impliceret; meget sjældnere ved brug af ​​geo-lokaliseringsenheder eller en længerevarende eksponering for radar eller vindmølle.
Intolerance symptomer
Forskellige kilder redegør for, hvorfor der i startfasen blandt personer, der er taler uforholdsmæssig meget i mobiltelefon eller trådløs telefon, primært forekommer følgende intolerance symptomer: smerte og / eller varme i det ene øre, derefter i det andet (patienten bruger det andet øre på grund af de problemer, der er fremkaldt i det første øre), dysæstesi i form af prikken, forbrænding eller kløe i ansigtet og / eller hovedbunden i armen eller underarm og / eller i hånden, der holder mobiltelefonen eller en computermus. Næste hovedpine er typisk forbundet med stivhed og smerter i nakken. Ofte kan der forekomme bilateral tinnitus, som kan blive permanent i tilfælde af kontinuerlig eksponering og kan være forbundet med intolerance over for støj, især baggrundsstøj i form af hyperacusis, sjældnere er tinnitus og hyperacusis forbundet med en ægte Meniere svimmelhed. Synsforstyrrelser såsom sløret syn, lysglimt og i nogle tilfælde kan abnormiteter med dyb følsomhed som følge af såkaldt svimmelhed forekomme og resultere i ligevægtsproblemer under gang; derudover kan der observeres midlertidige hudlæsioner med brændende fornemmelse (kausalgi) og / eller kløe. Myalgi og / eller ledlidelser (artralgi, stivhed) i de områder af kroppen, der udsættes for EMF, bliver også rapporteret af patienterne; alligevel er intolerance hos flere patienter relateret til forekomsten af ​​såkaldt forbigående “lammelse”, der er kendetegnet ved det brutale og reversible underskud af muskelstyrke i en legemsdel. Et meget vigtigt punkt er, at kognitive lidelser næsten konstant tidligt er forbundet med alle de ovenfor beskrevne symptomer. Den positive egenskab ved denne prodromiske fase er dens reversibilitet forudsat at den elektromagnetiske tilbagetrækning og behandlingen gennemføres kort efter de første symptomer er dukket op, en lektion for bevidsthed og forsigtighedsforstyrrelse.

2. Den symptomatiske fase.
Denne anden periode svarer til udformningen af ​​det karakteristiske kliniske billede af EMFIS. I løbet af denne fase bliver symptomerne på intolerance overfor de elektromagnetiske felter mere alvorlige og opstår oftere. Symptomer forårsaget af elektromagnetiske felter opstår ved svagere og svagere intensiteter og gradvis over hele det elektromagnetiske spektrum. Denne periode svarer til EHS-manifesteringen og den kliniske udvikling hos de modtagelige patienter. Denne fase er hovedsageligt præget af tilstedeværelsen af ​​alvorlige kognitive svækkelser såsom opmærksomheds- og koncentrationsunderskud og øjeblikkeligt hukommelsestab (kortvarig eller fikseringshukommelse). Ud over denne meget rige symptomatologi, hovedsagelig af neurologisk type, kan andre symptomer forekomme ved eksponering: vegetative sympatisk-mimetiske symptomer såsom respirationsundertrykkelse, takykardi eller endda takyarytmepisoder og / eller fordøjelses- eller urinproblemer kan forekomme, hvilket nogle gange fører til forekomsten svimmelhed, normalt uden bevidsthedstab. Desuden er denne fase kendetegnet ved en symptomatisk triade, der inkluderer søvnløshed, kronisk træthed og muligvis depressiv tendens. Denne anden EMFIS-fase kan også være kendetegnet af adfærdsmæssige abnormiteter såsom irritabilitet og verbal vold og sjældent selvmordstendens. De indledende symptomer kan i alle tilfælde dukke op igen i en akut eller subakut præsentation, hver gang folk udsættes for EMF igen, selv ved lav eller meget lav intensitet. I løbet af denne fase kan de biologiske tests fastslå diagnosen EMFIS i de fleste tilfælde, selvom der findes “nøgne” biologiske former (uden nogen påviselige biologiske markører) i cirka 20% -30% af tilfældene. Vi understreger dog her, at mens klassiske hjernebilleddannelsestest er konsekvent normale, selv i tilfælde af såkaldte nøgne biologiske former for EMFIS, kan cerebral hypoperfusion konstant detekteres ved hjælp af hjerneekodoppler. Der er observeret symptomatisk forstærkning med visse kemikalier, men grundlæggende på dette stadium på grund af den kombinerede effekt af behandlings- og beskyttelsesforanstaltninger er de kliniske og biologiske symptomer, herunder hjernens hypoperfusion, stadig generelt reversible, men desværre er elektrooverfølsomhed ikke.

3. Evolutionsfasen.
Den tredje EMFIS-fase er kulminationen på den patologiske lidelse. Komplikationer afhænger af behandlingens tidlighed og varighed (i flere år) og frem for alt for tidlig der sker en tilbagetrækning fra EMF-eksponering. I mangel af behandlings- og beskyttelsesforanstaltninger er udviklingsfasen faktisk præget af overgangen fra funktionelle biologiske anomalier til gradvis dannelse af histopatologiske organiske læsioner, der er irreversible.
Børn
Risikoen ser ud til at være mere alvorlige hos børn end hos voksne, ikke overraskende på grund af udviklingssårbarheden, herunder forsinkede effekter, såsom ungdommelig EMFIS; med muligheden for hovedpine, søvndysfunktion og psykologiske abnormiteter, der manifesteres ved forekomsten af ​​dysleksi, nedsat opmærksomhed og koncentration og øjeblikkeligt hukommelsestab i skolen, ud over eventuelle adfærdsmæssige problemer, som forældre og lærere ofte misforstår. Den elektromagnetisk intolerance kan i sidste ende være så intens, at barnet nægter at gå i skole, mens ingen ved præcist hvorfor. I skolen eller derhjemme kan Wi-Fi og / eller master i nærheden med relæantenner være involveret. Hos disse børn kan ikke EMF-induceret psykose og / eller endda svære EMF-inducerede somatiske lidelser udelukkes.
Unge
Hos unge forekommer lignende risici, forårsaget eller forværret af overforbrug af mobil og computer, der i de mest alvorlige tilfælde kan føre til en vis mental forringelse svarende til Alzheimers sygdom (her forekommer hos meget unge mennesker).
Gravide
Ligeledes er gravide kvinder i fare, når de udsættes for elektromagnetiske felter, med deraf følgende spontan abort; og barnet har risiko for at udvikle alvorlige psyko-neurologiske lidelser inklusive autisme, hvilket i øjeblikket undersøges af forskellige forsker teams verden over.
Voksne
Hos voksne kan udviklingen af ​​EMFIS være enten (1) en delvis regression af symptomer i tilfældet med tidlig implementering af behandlingen og af forebyggende foranstaltninger til elektromagnetisk undgåelse eller (2) et forvirringssyndrom med forskellig intensitet forbundet med øjeblikkeligt og derefter retrograd hukommelsestab (tab af tidligere information), “blanks” – et midlertidigt hukommelses- eller bevidsthedstab – og / eller tidsmæssig-rumlig desorientering, i mangel af behandling og elektromagnetisk undgåelse endelig (3) en fuld tilstand af demens svarende til Alzheimers sygdom, men betragtes som en præ-Alzheimers tilstand på grund deres unge alder.
Alzheimer
Mere end udviklingen af kræft er den mest almindelige komplikation af EHS Alzheimers sygdom. For patienter diagnosticeret på et tidligt symptomatisk stadium er der udviklet behandlinger, der kan resultere i fuldstændig eller delvis reversibilitet af biologiske abnormiteter (inklusive cerebral hypo-perfusion), der fører til at stoppe udviklingen mod Alzheimers sygdom. Selv på et mere avanceret stadium, selvom de er mindre effektive, kan disse behandlinger stadig hjælpe, i det mindste indledningsvis i modsætning hertil, har psykiatriske lægemidler kun en palliativ effekt. Sådanne stoffer anbefales kun i tilfælde af etableret Alzheimers sygdom, dvs. i tilfælde af irreversibel kognitiv svækkelse og adfærdsmæssige problemer.
Multipel sklerose
For patienter med multipel sklerose, syntes en vedvarende brug af mobiltelefon at have været årsagen til sygdommen eller i det mindste udløseren til en ny evolutionær episode.
Parkinson
Hos andre patienter syntes langvarig eksponering for EMF at have forårsaget en forværring, hvis ikke oprindelsen af ​​Parkinsons syndromer).
Hos andre patienter kan overforbrug af ​​mobiltelefon have udløst epileptiske anfald.
Brugen af ​​mobiltelefon for patienter med multipel sklerose, Parkinsons sygdom og / eller epilepsi må bestemt frarådes. Endelig er en langvarig eksponering for EMF hos flere andre patienter forbundet med bryst- eller ovariecancer eller tilbagekomsten af samme.

Symptomerne

Elektro hyper sensitivitet kan udvikle sig gradvist eller akut og man kan have et eller flere symptomer samtidig. Hvordan og hvornår symptomer opstår, varierer fra person til person. Ofte opstår symptomerne umiddelbart ved eksponeringen, men de kan også vise sig flere timer senere og have forskellig varighed.
Ofte reagerer nervesystemet først. En person der har EHS kan virke helt ude af sig selv, når han/hun udsættes for de frekvenser, der ikke tåles. Blive helt mat og svag, miste koncentrationen, få trykken i hovedet eller endda få et ildebefindende. Alt sammen uden at der kan findes en lægelig forklaring.
Sammenhængen mellem symptomer og elektromagnetisk stråling overses ofte, da den ikke er alment kendt, og da symptomerne ofte kommer forsinket.
En del oplever en “tømmermænds effekt” med migræne, lysfølsomhed, synsforstyrrelser, mavesyre og måske endda opkast i forbindelse med kroppens udrensning efter kraftige påvirkninger.

Eksempler på symptomer:

Nervesystemet
Trykkende fornemmelse i hovedet, hovedpine, migræne, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, søvnløshed, stress, træthed, rysten, muskelsmerter, krampe, uro eller sovende og stikkende fornemmelser i kroppen, smerter der flytter sig rundt i kroppen, depression. Hos børn ses især hyperaktivitet.

Hjerte- karsystemet
Hjertebanken, hjerterytme forstyrrelser, højt blodtryk, svedeture og væskeophobninger.

Mave- tarmsystemet
Mavesyre, kvalme, opkast, intolerancer (f.eks. gluten og laktose).

Åndedrætssystemet
Åndenød, astma, hals-, bihule- og lungebetændelser. Rød hud, brændende fornemmelser, lysfølsomhed, eksem og kløe.

Andet
Overfølsomhed over for kemikalier o.a., nedsat immunforsvar, synsproblemer (lysfølsomhed for især flimrende lys), røde øjne, trykken bag øjne, støj og susen for ørerne, tinnitus, ørepine, tandpine (især i tænder med metal-fyldninger), hårtab, påvirkning af kirtler, f.eks. brystkirtler, lymfekirtler og prostata. Der ses også en større hyppighed af pollen allergier hos EHS-patienter.

Kilder:
1) Gennemgangen af faserne er taget fra artiklen i emfsa, hvor der også findes en mere uddybet introduktion til EHS:
https://www.emfsa.co.za/ehs/what-is-electrohypersensitivity/
Se også:
http://www.ehs-mcs.org/en/intolerance-susceptibility-hypersensitivity_114.html
http://www.ehs-mcs.org/en/liens-utiles_157.html
2) Her taget efter EHS foreningens introduktion. Se mere på foreningens hjemmeside: http://www.ehsf.dk/

Slik eller ballade? Om grænseværdier og forskning på elektrisk overfølsomhed

Notat af Einar Flydal (1) og Else Nordhagen (2), v. 1.0 den 04.06.2020.
“Er det overhovedet muligt at få sundhedsmæssige problemer med elektromagnetisk felt (EMF), der er svagere end nutidens grænseværdier? Og kan det være ekstra følsomt – el-følsomt – til sådan eksponering? Disse to spørgsmål er centrale i den sundhedspolitiske diskussion af grænseværdier inden for strålingsbeskyttelse.
Svaret, der er grundlaget for norsk sundhedsvæsen på dette område, er, at ingen af ​​delene betyder noget, og at årsagerne til reaktionerne hører hjemme i psykiatrien. Uden en sådan afvisning, at elektrisk overfølsomhed faktisk kan knyttes til EMF, er tæppet revet væk under nutidens norske strålingsbeskyttelse.
Det næste spørgsmål er, om det er muligt – med videnskabelige metoder – at bevise eller afvise, at en sådan ekstra følsomhed overfor EMF er en realitet. Fagfolkene er nu helt enige i, at den type undersøgelser, der ligger til grund for norsk sundhedspolitik på området, ikke er anvendelig og bør ses bort fra.
Vi ser på konceptet, hvordan norske sundhedsmyndigheder har fejlet ved at følge grundlæggende ICNIRP’s linje og professionelle dogmer snarere end udviklingen af ​​viden og “fakta på jorden”, om problemet med myndighedernes beviser og viser, at der er omfattende forskningslitteratur og klinisk bevis hvilket giver meget godt bevis på, at eloverfølsomhed faktisk udløses af “elektricitet” og tilskynder til en prisændring til sidst.”

1) Einar Flydal er kandidatuddannelse. og Master of Telecom Strategy and Technology Management, med baggrund som strategirådgiver og forsker ved Telenor ASA, udvikler og projektleder i introduktionen af ​​IKT i skole, arbejde og administration og som universitetslektor ved NTNU. Han er pensionist og skriver om EMF, sundhed og miljø.
2) Else Nordhagen er en dr. scient. inden for informatik med baggrund som seniorforsker ved SINTEF og Telenor R&D samt universitetslektor, serieentreprenør og udvikler af web / web-software. Hun er handicappet og skriver om EMF, sundhed og miljø.
Notatet kan hentes frit her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/EFlydal-og-ENordhagen-20200604-Knask-eller-knep-om-forskning-på-el-overfølsomhet-v.10.pdf

EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme

Forekomsten af kroniske lidelser og sygdomme som er forbundet med ikke-specifikke symptomer er stigende. Udover kronisk stress i sociale og arbejdsmæssige miljøer er årsagen fysiske og kemiske eksponeringer i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden eller de er medvirkende miljømæssige stressfaktorer, som den praktiserende læge såvel som andre personalegrupper i sundhedsvæsnet må være opmærksomme på. Det er i dag nødvendigt at tage “nye eksponeringer” som elektromagnetiske felter (EMF) i betragtning.
ORIGINAL ENGELSK UDGAVE: DOI 10.1515/reveh-2016-0011 DANSK OVERSÆTTELSE: EHS Foreningen, superviseret af lægefaglig rådgiver John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/05/EUROPAEM-EMF-vejledning-dansk-udgave-25012017.pdf

Kan der være en sammenhæng mellem kraftig stigning af unge migrænepatienter og elektrohypersensitivitet (EHS)

Symptomer med lysfølsomhed, dunkende hovedsmerter der bliver ved i timer eller dage sendte i 2019 870 unge mellem 20 og 29 år på hospitalet for at modtage behandling for migræne. Det er en stigning på 51 procent i forhold til fem år tidligere fremgår af et opslag på DR den 22. maj 2021. (1)
Ifølge Messoud Ashina, professor i neurologi og overlæge ved Dansk Hovedpinecenter i Glostrup, er tallene er bekymrende da det kun er de allersværeste migrænepatienter, der henvises til hospitalet: ”Det vi ser her, er altså kun toppen af isbjerget. Og når man er 20 år, så går man desuden ikke til lægen, fordi man har lidt ondt i hovedet. Så er det fordi, det er alvorligt.”
Flere faktorer og flere slags hovedpiner
Stigningen i antallet af unge migrænepatienter, skyldes dog ikke nødvendigvis kun, at flere unge får migræne. ”Vi har set indikationer på, at miljøfaktorer som for eksempel pesticider og øget stress gør, at flere får migræne. Samtidig kan stigningen hænge sammen med, at flere simpelthen har fået øjnene op for, at det er muligt at få hjælp, når man har migræne”, siger Messoud Ashina. Nationalt Videnscenter for Hovedpine har udgivet en pjece med diagnoser og behandling. (2)
Handicap-SU
Studerende med migræne får i Danmark mulighed for at få et tillæg til SU’en (statens uddannelsesstøtte) på 8.991 kroner, så der er råd til husleje, mad og studiebøger. I 2019 var 717 studerende en del af ordningen med handicap-SU, fordi de lider af en neurologisk lidelse. Og flere får øjnene op for, at den findes, viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. (3)
EHS – elektrohypersensitivitet
EHS elektrohypersensitivitet nævnes selvklart ikke som værende en mulig årsag, trods at netop hovedpinen er et af de indledende tegn på at man lider af EHS. (4)
Ser vi på statistikken (jvf. illustrationerne) er der et tankevækkende sammenfald i udviklingen af hhv. elektrosmog, migræne og EHS.

Antallet af unge mellem 20 og 29 år der kommer på hospitalet for behandling for migræne. Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/naar-det-dunkende-hoved-ikke-skyldes-toemmermaend-flere-i-20erne-bliver-behandlet
Anslået prævalens (%) af mennesker rundt om i verden, der anser sig selv for at være elektrohypersensitive, plottet over tid i en normal fordeling graf. Kilde: https://www.emfsa.co.za/ehs/what-is-electrohypersensitivity/
Om sundhedsrisiciene ved elektromagnetisk stråling: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

Årsagen til EHS er primært brug af mobiltelefon eller Wifi-tilsluttet computer, hvor de begyndende primære intolerance symptomer er:

 • Smerte og/eller varme i ørerne (først det ene så det andet), dysæstesi i form af prikken, forbrænding eller kløe i ansigtet og/eller hovedbunden i armen eller underarm og/eller i hånden, der holder mobiltelefonen eller en computermus.
 • Hovedpine som typisk forbundet med stivhed og smerter i nakken.
 • Ofte forekommer bilateral tinnitus, som kan blive permanent i tilfælde af kontinuerlig eksponering og kan være forbundet med intolerance over for støj.
 • sjældnere ses en ægte Meniere svimmelhed, kendetegnet ved svimmelhed, kvalme og opkastninger, hørenedsættelse, tinnitus og trykken for øret.
 • Synsforstyrrelser såsom sløret syn, lysglimt og i nogle tilfælde kan abnormiteter med dyb følsomhed som følge af såkaldt svimmelhed forekomme og give balanceproblemer.
 • Midlertidige hudlæsioner med brændende fornemmelse og/eller kløe.
 • Myalgi og/eller ledlidelser i de områder af kroppen, der udsættes for EMF, nævnes ligeledes samt forekomsten af forbigående “lammelse”, der er kendetegnet ved reversible underskud af muskelstyrke i en legemsdel.

Det positive ved denne indledende fase er dens reversibilitet forudsat at man fjerner og er opmærksom på den elektromagnetiske påvirkning.
EHS en ny snigende verdensomspændende pest

Professor Dominique Belpomme og Forskningsdirektør ved ARTAC Philippe Irigaray har siden 2009 opbygget en database, som i pt. inkluderer mere end 2000 personer med elektrohypersensitivitet (EHS) og/eller MCS-tilfælde (multiple chemical sensitivity).
Databasen viser, at EHS i 30% af tilfældene er forbundet med MCS (overfølsomhed for kemikalier), og at MCS går forud for EHS i 37% af de EHS/MCS-relaterede tilfælde. Deres research tyder også på, at kvinder er genetisk mere modtagelige end mænd for den miljøintolerance, der tilskrives EMF’er og/eller kemikalier.
De mest karakteristisk symptomer som de identificerede var kombinationen af hovedpine, tinnitus, hyperacusis, svimmelhed, tab af umiddelbar hukommelse og opmærksomhed / koncentrationsmangel. Faktisk var udgjorde hovedpine det primære symptom nemlig 88% af samtlige med EHS, 80% af dem der led af kemisk overfølsomhed og hele 96% af dem der led både af EHS og kemisk overfølsomhed.
Konklusionen
Deres data bekræfter at EHS er en neurologisk patologisk lidelse, som kan diagnosticeres, behandles og forhindres. Fordi EHS er ved at blive en ny snigende verdensomspændende pest, der involverer millioner af mennesker, beder de Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at medtage EHS som en neurologisk lidelse i den internationale klassificering af sygdomme
.
Kilder:
1) https://www.dr.dk/nyheder/indland/naar-det-dunkende-hoved-ikke-skyldes-toemmermaend-flere-i-20erne-bliver-behandlet
2) https://videnscenterforhovedpine.dk/wp-content/uploads/2020/11/Hovedpine-123-Version-1.1-2020.pdf
3) https://www.dr.dk/nyheder/indland/ekstrem-hovedpine-sender-flere-studerende-paa-handicap-su
4) https://www.emfsa.co.za/ehs/what-is-electrohypersensitivity/

Vi er overfølsomme for elektromagnetisk stråling, men vi bliver ikke troet på. Myndighedernes psykologisering af vores lidelse er forældet og moden til udskiftning.

Det norske sundhedsvæsen tager udgangspunkt i, at det ikke er muligt for nogen at få helbredsproblemer fra elektromagnetiske felter, der er svagere end de nuværende grænseværdier. Dermed bliver de berørte mennesker ikke troet på, og den hjælp der tilbydes, bliver en barriere. Artiklen fra Romerikes Blad understreger, at myndighedernes syn på elektromagnetisk overfølsomhed som “noget mentalt” hviler på et forældet grundlag.

Symptomerne og den oversete forskning
Myndighederne overser, at der er rigtig mange publicerede undersøgelser, der gør finder en række forskellige fysiske og målbare skadelige virkninger af stråling under de grænseværdier som er gældende for bl.a. Norge og Danmark. (1) Nogle af de skadelige virkninger (såsom oxidativ stress, ændringer i calciumsignalering og neurologiske skader) er kompatible med lidelser, som mennesker med elektromagnetisk overfølsomhed oplever, men også med sundhedsmæssige lidelser, der er stigende i vores moderne samfund. (2)
Symptomerne på elektromagnetisk overfølsomhed fra svag mikrobølgestråling har også været kendt og er tidligere beskrevet i klassificerede militære rapporter i både udsat militærpersonale og forsøgsdyr allerede i 1970’erne. (3) (4)

De blinde testforsøg
Myndighederne baserer deres opfattelse af elektromagnetisk overfølsomhed på et udvalg af blinde testforsøg, hvor et begrænset antal selvdeklarerede patienter ikke konsekvent har været i stand til at registrere, om et elektromagnetisk felt er tændt eller slukket.
Det er undersøgelser, der reelt ikke tager højde for, hvad elektrisk overfølsomhed er og ikke er, og som derfor ikke kan bruges som bevis på, at elektrisk overfølsomhed ikke findes .(5)
I de senere år er der blevet afsløret alvorlige metodiske svagheder i denne forskning om elektromagnetisk overfølsomhed, som er grundlaget for bl.a. norsk sundhedspolitik på området. Ikke desto mindre er der ikke foretaget ændringer i politikken.
Overfølsomme fungerer ikke som finjusterede menneskelige måleenheder for elektromagnetiske felter. Dette er en af ​​grundene til, at det er svært at gennemføre provokationsstudier på en “vandtæt” måde. Elektromagnetisk overfølsomhed handler om at blive syg enten under eller efter – eller både under og efter – en tilstrækkelig lang tids eksponering for pulserende stråling af den type, personen reagerer på. Mange overfølsomme har en forsinket reaktion på strålingen, det vil sige at det kan tage nogen tid før symptomerne opstår etter eksponering.

Psykologiseringen må ophøre
De der allerede er blevet syge af strålingen fra den allestedsnærværende trådløse teknologi, afventer, at psykologiseringen af ​​elektromagnetisk overfølsomhed ophører – på samme måde som den engang ophørte med for eksempel Multipel Sklerose, Parkinsons og Crohns (og måske er i proces for at ophøre med ME (myalgisk encephalomyelitis) der er en alvorlig, kronisk, kompleks multisystemsygdom). Først da kan de ramte få den hjælp, de desperat har brug for, i stedet for at blive henvist til psykiatri, hvor de blot tager plads fra mennesker, der virkelig har brug for behandling.
Det skriver Therese Lucile Engh, lokal teamleder for Follo i Folkets strålevern, Enebakk Ingrid Wreden Kåss, kandidatgrad i filosofi og bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab, Nesodden Lene Hannisdahl Haug, kandidatgrad i naturfag, Åsgårdstrand i det norske medie Romerikes Blad den 21. sept. 2021. (6)
Kilder:
1) https://www.folkets-stralevern.no/wp-content/pdf/Kildesamling-2020-10-24.pdf
2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599?via%3Dihub
3) https://07249639-a33e-4008-8fa5-48dbc76945d8.filesusr.com/ugd/86579e_b01ea066cb58462f84ed2144bda79ebb.pdf
4) http://media.wix.com/ugd/86579e_cd32f0b5b17c4ecf84dc722f1f1a18e5.pdf
5) https://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Mallery-Blythe-v1-EESC.pdf
6) https://www.rb.no/vi-som-er-rammet-blir-ikke-trodd/o/5-43-1646368

Hvor mange er EHS ramte

“En epidemi, som i øjeblikket har ramt 8-10% af den danske befolkning”, vurderer praktiserende læge gennem 35 år John Jalving.

I en risikovurdering foretaget af EU Kommissionen skønnes 3-10% af den europæiske befolkning at lide af EHS. I Danmark vurderer EHS foreningen, at der er tale om ca. 275.000 personer som lider af denne sygdom i større eller mindre grad.
https://radicover.dk/el-overfoelsomhed

Forening: Teleforlig vil gøre el-overfølsomme borgere hjemløse.

”Skal de sidste næsten strålefri huller på landkortet lukkes, har vores medlemmer ingen steder at søge hen og vil stå i en desperat situation,” pointerer formanden, der appellerer til myndighedernes fornuft, da mange medlemmer befinder sig uden for arbejdsmarkedet og i forvejen er meget syge.
forskning.dk/forening-teleforlig-goere-eloverfoelsomme-borgere-hjemloese/

EHS foreningen angiver, at foreningen vokset med 400% på 5 år. Omtrent i takt med den trådløse infrastrukturs udvikling. Februar 2019.

Elektromagnetisk hypersensitivitet i Danmark – Et udfordrende handikap. EHS Foreningen 2019.
http://ehsf.dk/dokumenter/EHS_DK_et-udfordrende-handikap.pdf

På verdensplan findes der en lang række anerkendte læger, som finder evidensen for EHS overbevisende:
http://www.ehs-mcs.org/en/
http://eceri-institute.org

Megen nyttig information finder du også på denne tyske hjemmeside:
https://www.elektrosensibel-ehs.de/

Et stort mørketal

EHS foreningen er af den opfattelse, at der findes et stort mørketal for elektromagnetisk betingede lidelser. Mange af de stigende sygdomsproblematikker, som for tiden beskrives med stærk bekymring i offentligheden, har videnskaben i større eller mindre grad kunnet knytte til elektromagnetisk påvirkning. Der peges på sammenhæng med infertilitet, spontane aborter og en forstærkning af diabetes epidemien:
EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses.
Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandriso vits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363 97.
“Det ser ud til at være nødvendigt at tage “nye eksponeringer” som elektromagnetiske felter (EMF) i betragtning. Læger konfronteres i stigende grad med sundhedsmæssige problemer af uidentificerede årsager. EMF-eksponering og sundhedsmæssige problemer. Individuel modtagelighed og miljøfaktorer overses ofte. Nye trådløse teknologier og applikationer er blevet introduceret uden nogen sikkerhed for deres helbredseffekter. For eksempel blev spørgsmålet om såkaldte ikke-termiske effekter og potentielle langtidsvirkninger af lavdosiseksponering næppe undersøgt inden introduktionen af ​​disse teknologier.”
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

Det gælder bl.a. neurologiske, autoimmune, og neuropsykiatriske lidelser, som autisme og ADHD:
Review artikel: Pall ML. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects includin g depression. J Chem Neuroanat. 2016 Sep;75(Pt B):43-51:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300312 eller direkte her:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599?via%3Dihub

Foreninger og organisationer over hele verden for EHS ramte

Over hele verden findes foreninger og organisationer til forsvar af og støtte til elektrooverfølsomme personer og/eller bekæmpelse af elektromagnetisk forurening. Du kan finde en længere liste her:
http://coeursdehs.fr/liens/organisations-etrangeres/

STOP Diskriminationen

Stop diskrimination mod mennesker, der er handicappede af elektromagnetisk følsomhed (EHS).

Children’s Health Defense (CHD) og en koalition af mere end 80 NGO’er – herunder handicapgrupper, grupper for sikker teknologi samt enkeltpersoner – reagerede på Federal Communications Commissions (FCC) anmodning om kommentarer til, hvordan man “forebygger og eliminerer digital diskrimination.”

FCC er et agentur under USA’s føderale regering, der regulerer kommunikation via radio, tv, satellit og kabel.

Et dokumentet opsummerede den 30. juni mere end 330 kommentarer indsendt af offentligheden siden kommentarperioden åbnede den 17. marts. Det skriver the Defender i deres nyhedsbrev den 11. juli 2022. (1)

Ud over at opfordre til accept, anerkendelse og inklusion af mennesker, for hvem elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS) er et handicap, indeholdt kommentarerne disse to nøglepunkter:

 1. FCC bør altid prioritere fiberløsninger til bygninger og kun bruge trådløst netværk, når ledninger er teknisk eller økonomisk umulige, eller hovedformålet er mobilitet.
 2. Hvis FCC er oprigtig med hensyn til at opnå “diversitet, lighed og inklusion”, skal den anerkende de specifikke og dybt skadelige virkninger af radiofrekvent stråling (RFR) på EHS ramte og træffe øjeblikkelige foranstaltninger inden for dets lovgivningsmæssige kompetenceområde for at imødegå og løse denne voksende situation.

Baggrunden Proceduren var iværksat på baggrund af krav fra ’Infrastructure Investment and Jobs Act’ (2) samt præsident Bidens Executive Order 13985 – Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities Through the Federal Government.” (3)

Den 16. maj indsendte CHD og 50 medunderskrivere kommentarer samt en hvidbog. (4)

Mennesker, der er elektromagnetisk følsomme eller EHS handicappede, lider af en følsomhed over for trådløs stråling, der gør det utåleligt at leve i en trådløs verden. (5)

Den 28. juni offentliggjorde FCC Docket 22-69 (6) 333 kommentarer. Blandt de 333 kommentarer erklærede 65,17 %, at de led af EHS-handicap, eller at deres familiemedlemmer og/eller venner oplevede symptomer på elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) eller elektrosensitivitet.

Mere end 62 % gik ind for, at EMS-handicappede indkvarteres med fiber i bygninger samt zoner uden trådløst netværk, og 50,15 % af de adspurgte anmodede om fiber til bygninger.

EHS (7) påvirker et voksende segment af befolkningen. Et sted mellem 3% og 30% af den amerikanske befolkning, eller mellem 9 millioner og 99 millioner mennesker, er skadet af trådløs teknologi. ( 8 )

Følsomhed over for trådløs teknologi er normalt ikke begrænset til én enhed eller én frekvens, men en konstellation af neurologiske symptomer forårsaget af følsomhed over for mobiltelefoner, mobilmaster, smarte meters, Wi-Fi og smart devices.

EHS-symptomer omfatter ofte kronisk hovedpine, kognitiv svækkelse, ekstrem træthed, søvnbesvær, ringen for ørerne, udslæt/nældefeber, kvalme, angst, depression og hyperaktivitet.

U.S. Access Board, (9) et uafhængigt føderalt agentur, der rådgiver regeringen om retningslinjer for bygninger, anerkendte den invaliderende tilstand i 2002 og lovede at udvikle retningslinjer for indkvartering, man har dog undladt at følge op.

Mary Holland, CHD-præsident og chefjurist udtalte:

“En hurtigt stigende procentdel af vores befolkning lider af et spektrum af EMS-handicap, denne tilstand og dens invaliderende virkninger blev anerkendt for mere end 20 år siden, men de, der lider, bliver stadig ikke accepteret af samfundet og bliver stadig rutinemæssigt nægtet den forståelse, de fortjener.”

Holland tilføjede:

»Der skal tages højde for radiofrekvent strålingsfrie ’sikre zoner’ i det offentlige rum samt offentlige bygninger for at sikre disse personers inklusion i det offentlige liv. Vi skal have installeret fiber i hver eneste lokale og bygning, som offentligheden har adgang til, samt fiber til private hjem i USA.”

“At nægte boliger for den voksende befolkning af EMS-handicappede er det direkte modsatte af FCC’s erklærede mål om at opnå mangfoldighed, ligestilling og inklusion. EMS-handicappede kan ikke deltage i offentlige møder på grund af tætheden af radiofrekvent stråling, derfor er vi talspersoner for dem.”

Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-fcc-digital-discrimination-electromagnetic-sensitivity-disabled/
2) https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3684
3) https://public-inspection.federalregister.gov/2021-01753.pdf
4) https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-fcc-wireless-radiation/
5) https://bioinitiative.org/participants/why-we-care/
6) https://www.fcc.gov/ecfs/search/search-filings/results?q=(proceedings.name:(%2222-69%22))
7) https://childrenshealthdefense.org/emr/emf-wireless-health-impacts/
8) https://mdsafetech.files.wordpress.com/2019/10/2018-prevalence-of-electromagnetic-sensitivity.pdf
9) https://www.access-board.gov/research/building/indoor-environmental-quality/recommendations-for-accomodations/

Forskningen

Kan en potentiel underliggende årsag til overfølsomhed over for elektromagnetiske felter (EHS) have forbindelse til tarmmikrobiomet

Det er en teori som Sergio Manzetti, doktor i molekylærbiologi ved Uppsala Universitet i Sverige, lancerer som en mulighed i et nyt forskningsdokument. (1)

Tesen falder i tråd med en amerikansk DARPA-finansieret forskningsundersøgelse, der har fundet, at bakterier, Staphylococcus aureus, biofilm kommunikerer ved hjælp af frekvenser, der ligger inden for det område, der bruges af Wi-Fi og 5G C-bånd. Se mere i artiklen af Olle Johansson ‘Vores bakterier: Forsøger de at fortælle os noget?’ (2) Sergio Manzetti skriver i sit resume: Tarmmikrobiomet omfatter flere hundrede bakteriearter, der deltager i produktionen af vitaminer og organiske forbindelser i tarmen og spiller en afgørende rolle for fordøjelsen, stofskiftet samt optagelsen af næringsstoffer. Følsomheden af disse vitale bakteriearter til næringsstoffer og miljømæssige stimuli er blevet undersøgt over årtier og udpeget som have en hovedrolle for individers fordøjelsesprocesser og sundhedsprofil.

Bakteriearter har forskellige måder at reagere på overfor forskellige stimuli, og deres rolle i tarmen er derfor grundlæggende forbundet med deres interaktion med hinanden og miljøet. Der er flere eksempler på den respons, bakterier viser på miljømæssige stimuli, med det mest eksotiske eksempel på Geobacter svovlreducens, der producerer elektricitet, når de kommer i kontakt med metal, mens S. aureus stiger i vækstrate, når den udsættes for elektromagnetisk stråling. Endnu andre oplever hurtigt fald, når de udsættes for elektromagnetisk stråling, såsom P. aeruginosa.

Endvidere har en betydelig mængde enkeltpersoner klaget over bivirkninger på ikke-ioniserende elektromagnetiske felter, såsom Wi-Fi og højfrekvente mobiltelefonnet (dvs. 3G-4G), især i Skandinavien, Canada og andre vestlige lande, og har etableret organisationer for overfølsomhed over for elektromagnetiske felter (EMF) samt bedt om regler hos WHO for begrænsning af installationer af mobilnetværk.

Nogle af disse lande oplever også en højere forekomst af tyktarmskræft (Norge) og voksende glutenintolerance (Finland, Sverige) end andre europæiske lande, og forholdet mellem tarmsygdomme, mikrobiel flora ustabilitet og EMF bliver således en tiltalende undersøgelsesvej for bedre forskning i årsagen til elektromagnetisk overfølsomhed og introduktion af højenergi mobilnetværk (5G) og den allestedsnærværende brug af Wi-Fis i hjem og kontorer.

Ubalancen i tarmmikrobiomdiversiteten mulig årsag til EHS
Det foreslås derfor i dette abstrakt, at den virkelige årsag til EMF-overfølsomhed muligvis ikke er neurologisk eller neuronal, men snarere er forbundet med ubalancen i tarmmikrobiomdiversiteten, da nogle arter allerede har vist sig at opleve reduktion eller stigning i vækstraten afhængigt af stammen, når de udsættes for lavenergi ikke-ioniserende EMF (dvs. 900 MHz). Således kan populationen og niveauerne af forskellige typer bakterier i tarmen ændres ved eksponering for Wi-Fi eller højenergi mobilnetværk, hvilket resulterer i bivirkninger i tarmkemien, hvilket giver mange af de nye patologier, der er blevet observeret hyppigere i den vestlige verden i de sidste 20 år (dvs. glutenintolerance, søvnforstyrrelser, psykiske problemer og depression).

Denne teori inviterer derfor grupper fra det internationale forskningsmiljø, der studerer udviklingen af nye sanitære samfundstendenser og sygdomme, til at prioritere dette problem ved at udvikle in vitro-undersøgelser af biokemien af bakterieblandinger og deres reaktion på EMF for at bestemme, hvordan og hvilke toksiner der produceres i tarmen under eksponering for EMF. Det er faktisk almindeligt kendt, at bakterier producerer antibiotika, når de udsættes for konkurrerende bakteriestammer, og derfor kan ubalancen induceret på deres vækst af EMF nøjagtigt indirekte forårsage produktionen af antibiotika og toksiner, der giver negative virkninger på værten, mens nogle af individerne er mere modtagelige end andre givet genetisk disposition (dvs. det genetiske grundlag for forskellene mellem individer i afgiftningspotentiale).

Konklusionen af dette abstrakt er, at forbindelsen mellem sundhed og tarmens mikrobielle tilstand og de vækstændrende virkninger, som EMF har på bakterier, kan være en hovedvej for undersøgelse for fremtidige medicin- og patologiundersøgelser og bør prioriteres for finansiering fra statslige organer. Kilder:
1) https://www.researchgate.net/publication/363800745_On_the_potential_underlying_cause_of_electromagnetic_field_hypersensitivity_a_connection_to_the_gut_microbiome
2) https://nejtil5g.dk/vores-bakterier-forsoeger-de-at-fortaelle-os-noget/

EHS personer, som har fået stillet en lægefaglig diagnose efterlyses.

Dariusz Leszczynski, adjungeret professor i biokemi ved Helsingfors Universitet, efterlyser patienter, som har fået stillet en EHS diagnose af en autoriseret læge.
I mange år er personer, som har hævdet at være følsomme over for EMF, blevet mishandlet. Symptomerne er blevet trivialiseret og deres påstande om, at årsagen er EMF, er blevet bagatelliseret, skriver Dariusz Leszczynski i sit blog indlæg.
I 2004 besluttede WHO langt om længe at anerkende symptomerne og lidelsen som virkelige, men ikke forbindelsen til EMF eksponeringer.
WHO, ICNIRP, ICES og de relevante myndigheder i mange lande har intet gjort ved følsomheden over for EMF. De følger blot blindt, hvad ICNIRP og ICES beslutter.

Behov for nytænkning
Der er behov for nytænkning og nye tiltag, skriver han videre, det er nødvendigt med en ny videnskabelig tilgang samt nye videnskabelige kvalitetsdata om EMF følsomhed. Og helst hurtigst muligt.
Dariusz Leszczynski mener, at den forskning, der er udført til dato, er af for dårlig kvalitet til at kunne danne grundlag for en sundhedspolitik på området.
Nye forskningstilgange er nødvendige, siger han og foreslår en kombination af menneskelige provokationsstudier og undersøgelser af molekylære reaktioner hos mennesker, der udsættes for EMF.
Provokationsstudier og molekylære undersøgelser, vil bevise, at EMF følsomhed eksisterer og vise, hvad de potentielle molekylære mål for EMF eksponeringer er.
For at forberede sådanne provokation/molekylære undersøgelser skal der ses på, hvad der ikke er blevet tilstrækkeligt og grundigt undersøgt ved den lægediagnosticerede EMF følsomhed.

Oprettelse af en database
Mange læger har undersøgt forskellige fysiologiske parametre hos personer, der klager over EMF følsomhed. Ved at samle disse fysiologiske tests og parametre i en enkelt database kan det forhåbentlig afklares hvilke måder, der er de mest effektive til at teste molekylære mål for EMF responser på EMF-følsomme og EMF ikke følsomme personer.
Vi er nødt til at samle al den spredte viden på ét sted, skriver han.

Tag kontakt til Dariusz Leszczynski
Dariusz Leszczynski opfordrer alle læge-diagnosticerede EHS personer til at kontakte sig. Ved hjælp fra EHS personerne og deres læger vil han oprette en database over, hvad der er den “skjulte” og “spredte” viden om EHS.
Databasen skal gerne give tilstrækkelige oplysninger til en fagfællebedømte videnskabelige publikation, der præsenterer de oplysninger, som i øjeblikket ikke er let tilgængelige for både forskere som for stråle- og sundhedsmyndighederne.
Du inviteres som værende medforfatter
Alle EHS-personer og deres læger inviteres til at være medforfatter på den fremtidige publikation. Som medforfattere vil du på en meningsfuld videnskabelig måde kunne kommentere manuskriptets indhold, fortolkningen af ​​dataene samt de endelige konklusioner.
Alle der melder sig frivilligt til projekt, dvs. EHS personer og deres læger, vil blive kontaktet med en e-mail med et antal specifikke spørgsmål. Det bliver starten på projektet.
Håbet er at offentliggørelsen af ​​det fagfællebedømte manuskript kan finde sted i 2022.
Skriv via dette link
Er du læge-diagnosticeret EHS person, eller hvis du kender til en eller flere personer, og er du interesseret i at deltage projektet, bedes du kontakte Dariusz Leszczynski via hans websted eller via hans twitter @blogBRHP.
Kilder:
1) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/08/12/calling-on-physician-diagnosed-ehs-persons/
2) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/08/13/the-ehs-project-is-the-reason-why-i-called-you-ehs-persons-and-ehs-diagnosing-physicians/

De fysiske reaktioner på beskidt strøm og elektromagnetiske stråler (EMF) bliver vor tids pandemi 😔

De to franske kræftforskere Belpomme og Irigaray ved Université de Paris offentliggjorde i maj 2022 en omfattende gennemgang af el-overfølsomhed (EHS) i forskningstidsskriftet Environmental Research.

Artiklen opsummerer forskningshistorien bag de overlappende udtryk ‘mikrobølgesygdom’, ‘el-overfølsomhed’, ‘EHS’ og ‘IEI-EMF’ og præsenterer den aktuelle status for viden.

De to franske kræftforskere Belpomme og Irigaray ved Université de Paris offentliggjorde i maj 2022 en omfattende gennemgang af el-overfølsomhed (EHS) i forskningstidsskriftet Environmental Research.

Artiklen opsummerer forskningshistorien bag de overlappende udtryk ‘mikrobølgesygdom’, ‘el-overfølsomhed’, ‘EHS’ og ‘IEI-EMF’ og præsenterer den aktuelle status for viden.

De to forskere giver udførlige beviser for, at det er på tide at slippe af med forestillingen om, at akutte reaktioner på EMF-eksponering skyldes angst og fantasi. De har et solidt biofysisk fundament. Forskerne taler om en global farce – en pandemi – som der hurtigst muligt skal gøres noget ved.

Rapporten
I artiklen, som kan læses på norsk (1), opsummerer de to forskere de mange forskningsrapporter, der dokumenterer skadelige, akutte reaktioner – det, vi kalder elektrisk overfølsomhed (EHS) – og de viser, hvordan fundamentet for ICNIRP’s og WHO’s retningslinjer, som også de danske myndigheder støtter sig til, er baseret på forskning med metodiske fejl, fejl der fører til en manglende evne til at verificere eventuelle skadelige virkninger.

De forskningsresultater, der dokumenterer, at elektrisk overfølsomhed – eller EHS eller IEI-EMF eller mikrobølgesygdom – er biofysisk skabt og udløst, kan ikke længere bortforklares som angst og fantasi, med mindre man går overfladisk eller uredelig til værks. Den gennemprøvede mekanisme via ionkanalerne er en forklaring, der ikke kan bortforklares. (Panagopoulos m fl 2021, (2)). De to franske forskere viser, at WHO’s sædvanlige krav til evidens for at få anerkendt en sygdom er opfyldt.

Sammenfald mellem EHS og MCS
Andre mekanismer er mere på hypotesestadiet, men det gælder for megen medicin og biologi og betyder ikke, at det er i orden at hævde, at de ikke eksisterer. Særlig interessant er hypotesen om, at elektrisk overfølsomhed og MCS – multipel kemisk overfølsomhed – synes at være nært beslægtede: En hel del el-overfølsomme mennesker har også MCS, og det ser ud til, at kraftig eksponering for den EMF og de kemikalier, vi omgiver os med, kan bidrage med at udløse den ene såvel som den anden. Vi taler derfor om miljøskabte lidelser, og ikke om teknologiangst eller psykologiske forklaringer.

Et dokument til brug for egen læge
Som Einar Flydal skriver (3) er artiklen også brugbar i forhold til din egen læge, særlig hvis du er en af de som ikke bliver troet på fordi din læge ikke ved at «mikrobølgesyndrom» er almindelig godtaget og fortsat er en legitim forklaring som også i dag bruges af f.eks. USAs Nationale Videnskabsakademi, at WHO har godtaget EHS som diagnose (dog ”uden kendt årsag”), at IEI-EMF (idiopatisk miljøintolerance tillagt EMF) er en kurant toksikologisk betegnelse anbefalet af WHO, og at ICD-systemet har en diagnose «W90 Eksponering for anden ikke-ioniserende stråling».

Det er ikke en forudsætning at være enig i det hele
Man behøver ikke at være enig med forfatterne om alt, hvad de skriver for at drage fordel af artiklen. For eksempel vil de diagnosticere elektrisk overfølsomhed som en sygelighedstilstand, mens andre vil se det som et handicap, og andre igen vil hævde, at elektrisk overfølsomhed er inden for normalen, da al biologi reagerer på EMF-eksponering, og at det derfor er vores brug af elektriciteten, der er sygelig.

Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/07/BelpommeIrigyrai-2022-NorskEngelsk-Hvorfor-el-overfolsomhet-og-tilknyttede-symptomer-er-forarsaket-av-…-Environmental-Research-212.pdf
2) Forskningsartiklen findes også oversat til norsk.
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/menneskeskabte-elektriske-pulseringer/
3) https://einarflydal.com/2022/07/12/ny-fagartikkel-pa-norsk-dokumenterer-fysiske-reaksjoner-pa-skitten-strom-og-mikrobolger-som-var-tids-pandemi/

Uoverensstemmelse mellem sandsynligheden for eksistensen af EHS (elektromagnetisk hypersensivitet) og resultaterne af EHS-forskningsundersøgelserne.

Hvis det logiske argument, der støtter eksistensen af ​​EHS, er korrekt, kan der være problemer med kvaliteten af ​​designet af EHS-forskningsundersøgelserne.

Dariusz Leszczynski, som er ekspert i molekylærbiologi og adjungeret professor ved University of Helsinki, Finland, gennemgår i forskningsrapporten, offentliggjort den 6. juli 2021, de videnskabelige beviser for individuel følsomhed over for elektromagnetiske felter (EHS). (1)

Sammenfatning
I undersøgelsens sammenfatning skriver han: “En del af befolkningen betragter sig som værende følsomme over for den menneskeskabte elektromagnetiske stråling (EMF), der udsendes af strømledninger, elektriske ledninger, elektriske husholdningsapparater og de trådløse kommunikationsenheder og netværk. Følsomheden er kendetegnet ved en lang række ikke-specifikke symptomer, som de følsomme mennesker hævder at opleve, når de udsættes for EMF. Mens de oplevede symptomer i øjeblikket betragtes som en svækkelse i det virkelige liv, er den faktor, der forårsager disse symptomer, stadig uklar. Indtil videre kan forskerne ikke finde årsagssammenhæng mellem symptomer, som de følsomme personer oplever, og eksponering for EMF. Som præsenteret i denne gennemgang er de hidtidige videnskabelige undersøgelser, der undersøger følsomhed over for EMF, imidlertid af dårlig kvalitet for at finde sammenhængen mellem EMF-eksponeringer og følsomhedssymptomer hos nogle mennesker. Det er logisk at overveje, at følsomheden over for EMF findes, men den videnskabelige metode, der anvendes til at finde den, er af utilstrækkelig kvalitet. Det er tid til at droppe psykologi-drevne provokationsstudier, der spørger om følelsesbaserede ikke-specifikke symptomer, som frivillige under EMF-eksponering oplever. En sådan forskningsmetode producerer kun subjektive og derfor meget upålidelige data, der er utilstrækkelige til at bevise eller afkræfte årsagsforbindelse mellem EHS og EMF. Der er behov for en ny retning i studiet af følsomhed over for EMF. Grundlaget for det er forestillingen om et almindeligt kendt fænomen med individuel følsomhed, hvor individers respons på EMF afhænger af individets genetiske og epigenetiske egenskaber. Det foreslås her, at nye undersøgelser, der kombinerer provokationsmetode, hvor frivillige udsættes for EMF, og teknologier med høj gennemstrømning af transkriptomik og proteomik bruges til at generere objektive data, der detekterer molekylært niveau biokemiske reaktioner fra menneskekroppen til EMF.

Findes der EHS?
I et af afsnittene stiller Dariusz Leszczynski dette spørgsmål.
“Samlet set er de hidtil udførte undersøgelser ikke i stand til at bevise årsagsforbindelse mellem EHS og EMF-eksponeringer. Der er dog flere indikatorer, der tyder på, at individuel følsomhed over for EMF muligvis eksisterer. Der er et velkendt og videnskabeligt veletableret fænomen med den individuelle følsomhed [245]. Individuel følsomhed betyder, at forskellige personer på grund af de genetiske og epigenetiske forskelle mellem mennesker kan have forskellig følsomhed over for det samme middel, hvad enten det er naturligt eller menneskeskabt, stråling eller kemisk. Fænomenet med den individuelle følsomhed over for stråling er velkendt for ioniserende stråling [246, 247], for ikke-ioniserende ultraviolet stråling [248, 249] og for ultralyd [250].
Med hensyn til EMF-eksponeringer har flere undersøgelser vist, at individuelle forskelle kan føre til individuel følsomhed over for EMF.
Den epidemiologisk case-control undersøgelse, Interphone, har vist, at kun nogle af de personer, der er højest udsat for mobiltelefonens strålingsgruppe, har udviklet hjernecancer. Den nylige undersøgelse fra National Toxicology Program (NTP) i USA har vist, at i den højeste eksponeringsgruppe, hvor strålingsdosis modtaget af dyr (rotter) var meget høj, har kun få rotter fra denne stærkt eksponerede gruppe udviklet kræft. Der er også laboratorieundersøgelser af in vitro-eksponerede celler, der viser, at forskellige celletyper kan have forskellig følsomhed over for EMF-eksponeringer [251], [252], [253]. Derfor er det videnskabeligt berettiget at mistanke om (antage), at den individuelle følsomhed også kan eksistere for EMF-eksponeringer. Imidlertid er de væsentlige, men stadig ubesvarede spørgsmål:

 • hvad er de niveauer af EMF, der tolereres uden skadelige helbredseffekter af størstedelen af ​​befolkningen, og
 • hvad er de fysiologiske forudsætninger (f.eks. sundhedsstatus) for forekomsten af ​​højere følsomhed over for EMF og,
 • hvilke modforanstaltninger skal der overvejes for at beskytte dem, der er mere følsomme og sårbare over for EMF-eksponeringer.

Derfor er der uoverensstemmelse mellem sandsynligheden for EHS-eksistens og resultaterne af EHS-forskningsundersøgelserne. Hvis det logiske argument, der støtter eksistensen af ​​EHS, er korrekt, kan der være problemer med kvaliteten af ​​designet af EHS-forskningsundersøgelserne.”
Endelige konklusioner
Problemer og løsninger til EHS-forskning er opsummeret i figur 2. (Figuren viser problemer med de nuværende EHS-undersøgelser og behovet for introduktion af en kombination af provokationsmetode og ‘omics’-teknikker tilgang til forskning i EHS. )I løbet af de sidste 30 år har et stort antal forskningsundersøgelser undersøgt årsagssammenhæng mellem EMF-eksponeringer og EHS-symptomer.
Størstedelen af ​​undersøgelserne fandt ingen sammenhæng mellem EMF og EHS.EHS-undersøgelserne har undersøgt akutte effekter, men har ikke haft mulighed for at undersøge forsinkede EMF-reaktioner.

Problemer med de nuværende EHS -undersøgelser og behov for introduktion af kombination af provokationsmetode og ‘omics’ teknikker tilgang til forskning om EHS. Illustration fra Forskningsrapporten.
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html


Det største problem er, at forskere ikke ved, om EHS-frivillige faktisk har korrekt selvdiagnose af EHS, eller om diagnosen er forkert, og eksperimentelle grupper er forurenet i ukendt grad af ikke-EHS-personer. I ekstreme situationer kunne det være at i den mindre gruppe af frivillige, der blev brugt i forskningsundersøgelser, slet ikke var nogen EHS-personer.
Indtil for nylig har forskning vedr. EHS gået i retning af nocebo som årsag til EHS, hvad der er forkert.
I stedet for at studere åbenbar indvirkning af nocebo eller lignende medicinske undersøgte sygdomme, bør forskningen fokusere på at finde egnede biokemiske og biofysiske markører, der kan bruges i kombination med enkelt-individuelt fokuserede provokationsstudier til at bestemme kilderne til EHS-symptomer.
Opfattelsen, at der ikke er nogen årsagssammenhæng mellem EHS og EMF, er ikke bevist. Synspunktet, der fremføres af WHO’s EMF-projekt, Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP), Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (ICES) og adskillige statslige organisationer, bør revideres, fordi de videnskabelige forskningsdata er af utilstrækkelig kvalitet til at blive brugt som bevis for manglen på kausalitet.”

Kilder:
1) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
246) Bourguignon, MH, Gisone, PA, Perez, MR, Michelin, S, Dubner, D, Di Giorgio, M, et al.. Genetic and epigenetic features in radiation sensitivity. Part I: cell signalling in radiation response. Eur J Nucl Med Mol Imag 2005; 32:229–46. https://doi.org/10.1007/s00259-004-1730-7
247) Bourguignon, MH, Gisone, PA, Perez, MR, Michelin, S, Dubner, D, Di Giorgio, M, et al.. Genetic and epigenetic features in radiation sensitivity. Part II: implications for clinical practice and radiation protection. Eur J Nucl Med Mol Imag 2005: 32:351–68.
https://doi.org/10.1007/s00259-004-1731-6
248) Rees, JL. The genetics of sun sensitivity in humans. Am J Hum Genet 2004;75:739–51. https://doi.org/10.1086/425285
249) Kelly, DA, Young, AR, McGregor, JM, Seed, PT, Potten, CS, Walker, SL. Sensitivity to sunburn is associated with susceptibility to ultraviolet radiation-induced suppression of cutaneous cell-mediated immunity. J Exp Med 2000;191:561–6.
https://doi.org/10.1084/jem.191.3.561
250) Barnett, SB, Rott, HD, ter Haar, GR, Ziskin, MC, Maeda, K. The sensitivity of biological tissue to ultrasound. Ultrasound Med Biol 1997;23:805–12.
https://doi.org/10.1016/s0301-5629(97)00027-6
251) Nylund, R, Leszczynski, D. Mobile phone radiation causes changes in gene and protein expression in human endothelial cell lines and the response seems to be genome‐ and proteome-dependent. Proteomics 2006;6:4769–80. https://doi.org/10.1002/pmic.200600076
252) Remondini, D, Nylund, R, Reivinen, J, Poulletier de Gannes, F, Veyret, B, Lagroye, I, et al.. Gene expression changes in human cells after exposure to mobile phone microwaves. Proteomics 2006;6:4745–54. https://doi.org/10.1002/pmic.200500896
253) Martin, C, Percevault, F, Ryder, K, Sani, E, Le Cun, JC, Zhadobov, M, et al.. Effects of radiofrequency radiation on gene expression: a study of gene expressions of human keratinocytes from different origins. Bioelectromagnetics 2020;41:552–7.
https://doi.org/10.1002/bem.22287

Elektrosmog og auto immun sygdom

Forskningsrapporten er offentliggjort i juli 2016 (a) og er udarbejdet af Trevor G. Marshall, (b) biomedicinsk forsker fra Autoimmunity Research Foundation, Thousand Oaks, CA USA, og Trudy J. Rumann Heil, NP-Private Practice Associates, Scottsdale, AZ USA.
Introduktion
“Elektrosmog” beskriver de elektromagnetiske bølger, der omgiver os i vores miljø. Ifølge NASA [1]:“Når du sidder og ser tv, er der ikke kun synlige lysbølger fra tv’et, der rammer dine øjne, men også radiobølger, der sender fra en station i nærheden, og mikrobølger, der bærer mobiltelefonopkald og tekstbeskeder, og bølger fra din nabos WiFi og GPS enheder i bilerne, der kører forbi. Der er et kaos af bølger fra hele spektret, der passerer gennem dit værelse lige nu.”
Hvert år øges mængden og arten af radio og mikrobølger indeholdt i elektrosmog. Forskning i, om de kan interagere med menneskelig biologi, og præcis hvordan de kan interagere, er imidlertid et felt, der er uklar i både sprogbrug og i kompleksiteten af enhver teknologi samt hæmmet af utilstrækkelige eksperimentelle retningslinjer.
Den eneste kendte naturlige kilde til elektromagnetisk mikrobølgestråling er den ubetydeligt svage kosmiske stråling fra rummet, selvom betydelige kilder til naturlig stråling har eksisteret ved lavere radiofrekvenser på grund af atmosfæriske fænomener som nordlys og tordenvejr. Indtil 1950’erne forblev elektrosmog-frekvenserne uden for mikrobølgeområdet, men i 1960’erne begyndte tv-kanalernes mikrobølgetransmissioner og mobiltelefonteknologien opstod i løbet af 1980’erne samt Wi-Fi i 1990’erne. Begge bruger i vid udstrækning mikrobølgefrekvensbånd. Den nylige udgivelse (2016) af WiGig og anti-kollisionsfartøjsradarer i 60 GHz-båndet repræsenterer en 1000-fold stigning i frekvens og fotonenergi i forhold til de eksponeringer, menneskeheden oplevede indtil 1950’erne.Det er almindeligt accepteret, at eksponering for lavenergi-radiobølger ikke frembringer nogen tegn på skade. Men at blive udsat for ioniserende stråling på lavt niveau, for eksempel ved eksponeringer forårsaget af atomenergiulykker, påvirker menneskets biologi. Det kan tage år med akkumuleret eksponering, før de efterfølgende symptomer bliver tydelige.
Både ioniserende røntgenstråler og ikke-ioniserende mikrobølger er former for elektromagnetisk stråling. Energien i røntgenstråler er dog meget højere, normalt over tusind elektronvolt (1 keV), mens energien i hver mikrobølgefoton normalt kun er nogle få mikroelektronvolt (μeV) [1]
En primær effekt af lavdosis ioniserende stråling (fra radon og røntgenstråler) er undertrykkelse af vores krops immunforsvar [1] [3], noget som ofte ikke bliver tydeligt, før kroppen katastrofalt ikke formår at imødegå en akut udfordring. Den nye brug af radoneksponering for at afbøde reumatoid arthritis symptomer hos mennesker [4], er en interessant udnyttelse af strålingens immunsuppressive egenskaber.Med ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling på lavt niveau fandt Lushnikov [5], et undertrykt immunrespons hos mus. Efterfølgende viste Gapeev (aka Gapeyev) [6], [7], at virkningen på mus af ikke-ioniserende elektromagnetiske bølger med lav intensitet var nogenlunde ækvivalent med virkningen af NSAID’et diclofenac. (c) Senest blev der rapporteret om en vis undertrykkelse af betændelse hos firben, som var blevet udsat for pulserende DECT-stråling, der simulerede de trådløse telefoner, der bruges i mange hjem [8].(….)
Elektromagnetiske bølger i Elektrosmog udøver tilstrækkelig kraft til at påvirke den biologiske funktion
Kraften, som en elektromagnetisk bølge udøver på en ladning i bevægelse er afhængig af ladningens hastighed, bølgens frekvens og bølgens amplitude [18]. Med miljømæssig Elektrosmog er amplituden en ukontrolleret variabel, og amplituderne kan nemt overstige -16 dBm3 (1 V/m ved 1 GHz), når de er tæt på mobiltelefoner, mobilmaster og Wi-Fi-adgangspunkter.
Der er mange undersøgelser, som dokumenterer biologiske effekter på disse højere niveauer, og “BioInitiative”-konsensus fra 2012 [19] samlede og opsummerede mange af dem. Men meget få undersøgelser forsøgte at definere det laveste niveau, hvor elektromagnetiske bølger kan begynde at påvirke biologien. Bise [20] rapporterede i 1978, at menneskets EEG blev ændret af bølgeamplituder så lave som -100 dBm, hvor -60 dBm gav flere forsøgspersoner øjeblikkelig frontal hovedpine. Desværre er sådanne niveauer umulige at replikere i 2016 uden brug af et Faraday-bur, da Electrosmog-baggrundsniveauerne i vores byer sjældent falder under -50 dBm (100.000 gange stærkere end -100 dBm-signalerne, der bruges af Bise).Mens vi undersøgte rapporten fra Gapeev [21] om, at nærfeltszonen af en antenne virkede mere biologisk aktiv end fjernfeltszonen, modtog vi rapporter om, at 27,12 MHz signaler fra vores nærfelts (kapacitive bølge) antenne, samme design som figur 9 hos Sacco og Tomilin [22], kunne mærkes af patienter, men ikke af raske individer. Dette skete ved niveauer omkring -90 dBm, niveauer under bredbånds termiske støj. Selvom Bise rapporterede menneskelige reaktioner på tilsvarende lave niveauer, har vores observation brug for en uafhængig replikation, før vi kan hævde det som endeligt.
BioInitiative-rapporten bemærkede imidlertid: “Mindst fem nye mobilmast undersøgelser rapporterer bioeffekter i området 0,003-0,05 μW/cm2. Forskere rapporterer hovedpine, koncentrationsbesvær og adfærdsproblemer hos børn og unge; og søvnforstyrrelser, hovedpine og koncentrationsproblemer hos voksne.” Dette niveau svarer til -36 dBm, en eksponering, der hyppigt rapporteres af langsomme respondere i vores olmesartan-immunstimulerings opfølgningskohorte (d). Efter konsultation og indledende dataindsamling med elektromagnetiske niveaumålere besluttede vi at foreslå, at disse langsomme respondender kunne gøre klogt i at tage skridt til at beskytte sig selv mod Elektrosmog.
Sovehætte case-serien
Patienterne begyndte forsøgsvis at beskytte sig ved at købe kommercielt tilgængeligt afskærmende tøj og telte fra forhandlere. Dette tøj har typisk sølvbelagte polyestertråde, der er vævet sammen med det støttende stof, så tøjet er i stand til delvist at blokere for mikrobølgeelektrosmog (se fig. 5).

Fig. 5. Et X20 mikrofotografi af et mikrobølgeblokerende stof vævet med et net af sølvbelagte polyestertråde blandt de understøttende bambusfibre.

Vi indså hurtigt, at hyppige anekdotiske rapporter om symptomatisk forbedring, især når hjernen og hjernestammen blev “afskærmet” under søvn, berettigede standardisering med en beklædningsgenstand, hvis elektromagnetiske afskærmningsydelse lettere kunne analyseres og optimeres. “Sovehætter” (fig. 6) blev syet og efter informeret anmodning uddelt gratis til medlemmer af vores opfølgende olmesartan-kohorte.

Fig. 6. Et fotografi af en sovehætte syet af det mikrobølgebeskyttende stof.

I alt 64 patienter deltog i denne case-serie med en række forskellige immundiagnoser, herunder gigt, lupus, multipel sklerose, sjogrens og cøliaki. Da disse patienter alle var syge, og mange undergik olmesartan behandling med terapeutisk hensigt, besluttede vi, af etiske grunde udelukkede distributionen af “placebohætter” uden sølvtrådene.
Vi besluttede, at gøre rapporteringsopgaven minimalt besværlig ved at bede patienterne om først at bære hætten én gang i 4 timer under søvn og én gang i 4 timer under normal aktivitet (mange er hjemmegående). Vi søgte patientrapporterede resultater (PRO) af, om hvorvidt beklædningen havde “ingen effekt”, en “svag effekt”, en “bestemt effekt” eller en “stærk effekt”, uanset om effekten var god eller dårlig (fig. 7).

Fig. 7. Et søjlediagram over de 64 PRO-patientresponser, der rapporterer, om der ikke var nogen ændring i symptomer fra at bære hætten i 4 timer under søvn og arbejde, eller en svag, bestemt eller stærk ændring.

Hele 90 % af de 64 patienter rapporterede en “definitiv” eller “stærk” ændring i deres symptomer. Dette skal sammenlignes med den 3 % forekomst for elektromagnetisk overfølsomhed, der typisk forventes i befolkningen som helhed [23].Mens en placebo- eller nocebo-effekt kan forventes at påvirke vores PRO-data, har opfølgningsrapporter indikeret en holdbar respons over mange måneder. Derudover har Dieudonne [24] sat spørgsmålstegn ved sandsynligheden for nocebo-årsagssammenhæng i EHS.

Immunopatologi fra Elektrosmog
Når elektrosmogen i en patients miljø reduceres, har immunsystemet en tendens til at blive mere aktivt. Dette kan resultere i immunopatologi. Faktisk har nogle patienter rapporteret en stigning i sygdomssymptomer, nogle gange en utålelig stigning, efter at Wi-Fi-routere og mobiltelefoner er blevet slukket i deres hjem. Andre har rapporteret, at rejser til et meget roligt område, såsom en fjerntliggende kløft, forårsagede en stigning i deres immunsymptomer.
Selvom der er behov for yderligere forskning for at afklare disse reaktioner, ser autoimmune patienter ud til at være disponerede for elektromog-overfølsomhed på niveauer, der i øjeblikket findes i typiske hjemme- og arbejdsmiljøer, og denne faktor kan påvirke deres terapeutiske respons.

Diskussion
Eksperimenterne som er beskrevet i dette dokument bekræfter, at biologiske molekyler bevæger sig konstant og interagerer med tidsskalaer målt i picosekunder. Som et resultat vil der blive udøvet kræfter på de ladede atomer i disse molekyler af indfaldende elektromagnetiske felter, herunder Elektrosmog.
Der er ingen grund til at mistænke, at en pulseret elektromagnetisk bølge af 1 μs varighed (1000 gange langsommere end en typisk molekylær reaktion) kan forårsage mindre skade på biologien end en kontinuerlig bølge af samme størrelsesorden. Det er derfor vigtigt at have meget hurtigvirkende peak-reading signal niveaumålere, når man måler det biologiske interaktionspotentiale af elektromagnetiske bølger.
Megen af forskningslitteraturen på dette område kritiseres for ikke at være tilstrækkelig autoritativ, fordi eksperimenter ikke er blevet udført under det nuværende pragma med placebokontrol og forenklet (p = 0,05) analyse af resultater. Forskning på dette område vil først komme videre, når kritikere begynder at undersøge kvalitative undersøgelsesresultater – for eksempel observationer, der kunne indikere, at et Faraday-bur burde have været et element i en undersøgelses eksperimentelle metodologi, eller at en 2-3 dages akklimatisering eller immun- udvaskning kunne have ændret undersøgelsesresultaterne.
Ydermere forekommer det sandsynligt, at signaler en million gange lavere end dem, der i øjeblikket bruges i forskning, kan være tilstrækkelige til at fremkalde en håndgribelig ændring i menneskets biologi. For bedre at forstå amplituden, ved hvilken bioeffekter bliver synlige, er det vigtigt, at der afgrænses eksperimentelle retningslinjer, som sikrer, at Elektrosmog ikke forvirrer en undersøgelses resultater.
Endelig er vi nødt til at planlægge, hvordan man håndterer emner, hvis symptomer bliver uholdbare (på grund af immunopatologi) under akklimatisering til et elektrosmog-stille miljø eller under immunudvaskning. Vi kan ikke ignorere den stigende mængde af beviser, der viser elektromagnetiske effekter på immunsystemet. Den “kontroversielle” karakter af elektromagnetisk overfølsomhed vil ikke blive mindre, før vi forstår kompleksiteten af den opgave, vi står over for, når vi skal definere præcis, hvordan elektromagnetiske bølger interagerer med menneskets biologi.

Kilder og noter:
a) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406447/
b) Trevor G. Marshall, PhD (f. 1948, Adelaide, South Australia), er biomedicinsk forsker. I løbet af de sidste par år har han udviklet en medicinsk behandling, kaldet ‘Marshall-protokollen’, som bruger lavdosis antibiotika. Hans protokol bliver brugt af læger verden over til at behandle en række kroniske sygdomme. Waterhouse rapporterede, at disse omfatter sarkoidose, fibromyalgi og leddegigt.Trevor G Marshall dimitterede fra University of Adelaide, South Australia, i 1974. Han underviste ved Institute of Technology i Lae, Papua Ny Guinea, Curtin University og University of Western Australia, før han flyttede til Californien i 1982. Hans doktorafhandling, ‘Insulin metabolism in Diabetes’, blev accepteret af University of Western Australia i 1985. Han er i øjeblikket direktør for Autoimmunity Research Foundation i Californien. Han har vundet US FDA Rare Disease Designations for minocyclin og clindamycin i behandlingen af sarkoidose. Han er medlem af European Association for Predictive, Preventive and Personalized Medicine (Bruxelles) og medlem af International Expert Council, Community of Practice: Preventative Medicine (Moskva).https://www.bionity.com/…/encyc…/Trevor_Marshall.html…
c) NSAID er en forkortelse for Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Non-steroidal betyder, at de ikke indeholder steroider (binyrebarkhormoner), som fx prednisolon og hydrokortison. De virker mod hævelse, smerte, ømhed, rødme og forbedrer bevægeligheden ved betændelse, som fx. ved gigtsygdomme. Det skyldes den såkaldte anti-inflammatorisk effekt. Selvom NSAID dæmper betændelser (inflammationer) så virker de ikke ved infektioner, som fx kan være pga. bakterier.d) Olmesartan en medicin, der anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, hjertesvigt og diabetisk nyresygdom.

Kilder:
1] Science@NASA. N.A.S.A.: an introduction to the electromagnetic spectrum. 2010 [cited 2016 May 13]. https://www.youtube.com/watch?v=cfXzwh3KadE.
2] Large M, Hehlgans S, Reichert S, Gaipl US, Fournier C, Rodel C, et al. Study of the anti-inflammatory effects of low-dose radiation: the contribution of biphasic regulation of the antioxidative system in endothelial cells. Strahlenther Onkol. 2015;191:742–749. doi: 10.1007/s00066-015-0848-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26051282/
3] Thangaraj G, Manakov V, Cucu A, Fournier C, Layer PG. Inflammatory effects of TNFα are counteracted by X-ray irradiation and AChE inhibition in mouse micromass cultures. Chem Biol Interact. 2016. doi:10.1016/j.cbi.2016.03.027 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27019294/
4] Shreder K, Cucu A, Deloch L, Frey B, Gaipl US, Durante M, et al. A7. 20 Low-dose ionising radiation inhibits adipokine induced inflammation in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2016;75:A64. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209124.151
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27019294/
5] Lushnikov KV, Gapeev AB, Sadovnikov VB, Cheremis NK. Effect of extremely high frequency electromagnetic radiation of low intensity on parameters of humoral immunity in healthy mice. Biofizika. 2001;46:753–760 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11558390/
6] Gapeev AB, Lushnikov KV, Chemeris NK, Shumilina IV. Pharmacological analysis of anti-inflammatory effects of low-intensity extremely high-frequency electromagnetic radiation. Biofizika. 2006;51:1055–1068 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17175917/
7] Gapeyev AB, Mikhailik EN, Chemeris NK. Anti-inflammatory effects of low-intensity extremely high-frequency electromagnetic radiation: frequency and power dependence. Bioelectromagnetics. 2008;29:197–206. doi: 10.1002/bem.20381
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18044738/
8] Mina D, Sagonas K, Fragopoulou AF, Pafilis P, Skouroliakou A, Margaritis LH, et al. Immune responses of a wall lizard to whole-body exposure to radiofrequency electromagnetic radiation. Int J Radiat Biol. 2016;92:162–168. doi: 10.3109/09553002.2016.1135262
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26853383/
18] Purcell EM. Electricity and magnetism. Cambridge: Cambridge University Press; 2013.
19] BioInitiative Working Group, Cindy Sage, David O. Carpenter. BioInitiative report: a rationale for biologically-based public exposure standards for electromagnetic radiation. 2012 [cited 2016 May 12].
http://www.bioinitiative.org
20] Bise W. Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior. Physiol Chem Phys. 1978;10:387–398.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/751078/
21] Gapeev AB, Safronova VG, Chemeris NK, Fesenko EE. Modification of the activity of murine peritoneal neutrophils upon exposure to millimeter waves at close and far distances from the emitter. Biofizika. 1996;41:205–219. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8714472/
22] Sacco B, Tomilin AK. The study of electromagnetic processes in the experiments of Tesla; 2012. Available from: http://vixra.org/abs/1210.0158
23] Levallois P, Neutra R, Lee G, Hristova L. Study of self-reported hypersensitivity to electromagnetic fields in California. Environ Health Perspect. 2002;110(Suppl):619–623. doi: 10.1289/ehp.02110s4619. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241215/
24. Dieudonne M. Does electromagnetic hypersensitivity originate from nocebo responses? Indications from a qualitative study . Bioelectromagnetics. 2016;37:14–24. doi: 10.1002/bem.21937.

Elektrohypersensitivitet (EHS) er en nyidentificeret og karakteristisk neurologisk patologisk lidelse: Den kan diagnosticeres, behandles og forhindres

Forfatterne til den videnskabelige rapport (1) (2) siger, at elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) er en neurologisk patologisk lidelse, som kan diagnosticeres, behandles og forhindres. De finder også sammenhænge med multiple kemisk følsomhed (MCS). De beder Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at inkludere EHS som en neurologisk lidelse.
Professor Dominique Belpomme og Forskningsdirektør ved ARTAC Philippe Irigaray har siden 2009 opbygget en database, som i pt. inkluderer mere end 2000 personer med elektrohypersensitivitet (EHS) og/eller MCS-tilfælde (multiple chemical sensitivity).
Databasen viser, at EHS i 30% af tilfældene er forbundet med MCS (overfølsomhed for kemikalier), og at MCS går forud for EHS i 37% af de EHS/MCS-relaterede tilfælde. Deres research tyder også på, at kvinder er genetisk mere modtagelige end mænd for den miljøintolerance, der tilskrives EMF’er og/eller kemikalier.EHS er en snigende verdensomspændende pest.
Abstrakt
Siden 2009 har vi opbygget en database, der i øjeblikket inkluderer mere end 2000 elektrohypersensitivitet (EHS) og / eller MCS-tilfælde (multiple chemical sensitivity). Denne database viser, at EHS i 30% af tilfældene er forbundet med MCS, og at MCS går forud for EHS i 37% af disse EHS/MCS-relaterede tilfælde. EHS og MCS kan karakteriseres klinisk ved et lignende symptomatisk billede og biologisk ved low-grade inflammation og et autoimmunt respons, der involverer autoantistoffer mod O-myelin. Desuden præsenterer 80% af patienterne med EHS en, to eller tre påviselige oxidative stress-biomarkører i deres perifere blod, hvilket betyder, at disse patienter generelt har en ægte objektiv somatisk lidelse. Ved at bruge ultralyd cerebral tomosfygmografi og transkraniel Doppler-ultralyd viste vi desuden, at der forefindes en defekt i den midterste hjernearteriehæmodynamik, og vi lokaliserede en vævspulsometrisk indeksmangel i det kapsel-thalamiske område af de temporale lober, hvilket antyder involvering af det limbiske system og thalamus. Alt i alt antyder disse data stærkt, at EHS er en neurologisk patologisk lidelse, som kan diagnosticeres, behandles og forhindres.Fordi EHS bliver en ny snigende verdensomspændende pest, der involverer millioner af mennesker, beder vi Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at medtage EHS som en neurologisk lidelse i den internationale klassificering af sygdomme.”
Videnskabelige indvendinger
Dariusz Leszczynski, phd., D.Sc., Adjungerende Professor ved University of Helsinki, Finland, har i sine blogindlæg dog påpeget flere kritiske punkter til Belpomme’s undersøgelse som sætter spørgsmålstegn ved undersøgelsens kvalitet. En af indvendinger drejer sig naturligt nok om udvælgelsen af de EHS ramte. Indvendinger kan du finde her (3).
Kilder:
1) https://hpathy.com/scientific-research/electrohypersensitivity-as-a-newly-identified-and-characterized-neurologic-pathological-disorder-how-to-diagnose-treat-and-prevent-it/
2) https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915/htm
3) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/07/20/the-so-called-scientific-consensus-international-report-by-belpommme-and-31-co-authors-is-a-perpetuation-of-poor-quality-research-and-scientific-data-with-the-hope-that-when-repeate/

Fakta eller fiktion:
Electromagnetic hypersensitivity: Fact or fiction?

Stephen J. Genuis og Christopher T. Lipp, november 2011

Abstrakt
Da udbredelsen af ​​trådløs telekommunikation eskalerer over hele verden, står sundhedspersonale over for udfordringen fra patienter, der rapporterer symptomer, som de hævder er forbundet med udsættelse for nogle frekvenser af elektromagnetisk stråling (EMR). Nogle forskere og klinikere anerkender fænomenet overfølsomhed over for EMR som følge af almindelige eksponeringer såsom trådløse systemer og elektriske apparater i hjemmet eller på arbejdspladsen; andre antyder, at elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) er psykosomatisk eller fiktiv. Forskellige organisationer, herunder Verdenssundhedsorganisationen, samt nogle nationalstater udforsker omhyggeligt dette kliniske fænomen for bedre at forklare den stigende forekomst af ikke-specifikt, multi-system, ofte svækkende symptomer forbundet med ikke-ioniserende EMR-eksponering. Ud over et udvalg af fysiologiske klager rapporterer patienter, der er diagnosticeret med EHS, også dybe sociale og personlige udfordringer, hvilket forringer deres evne til at fungere normalt i samfundet. Dette papir tilbyder en gennemgang af den sparsomme litteratur om denne forvirrende tilstand og en diskussion af kontroversen omkring legitimiteten af ​​EHS-diagnosen. Der gives anbefalinger til at hjælpe sundhedspersonale i at tage sig af personer, der klager over EHS.

Konklusion
I løbet af de sidste 50 år har der været en menneskeskabt elektromagnetisk revolution med den udbredte frigivelse af elektronisk udstyr, trådløse systemer, elektriske maskiner såvel som gennemgribende højspændingsledninger og telekommunikationsemittere; i de næste 50 år vil vi begynde at være vidne til konsekvenserne af denne udvikling. Vi har et etisk ansvar for at definere virkningen af ​​sådan teknologi på den menneskelige organisme og at udvikle metoder til at undersøge og håndtere ugunstige følgevirkninger. Når de udsættes for visse frekvenser af EMR, oplever patienter med EHS ikke-specifikke tegn og symptomer, der påvirker flere kropssystemer; mange gøres handicappede og ude af stand til at fungere effektivt i samfundet. Der akkumuleres imidlertid beviser for, at mange EHS-patienter kan håndteres klinisk med succes og kan opleve betydelig bedring. Generelle anbefalinger til behandling af mennesker med SRI, inklusive EHS, involverer reduktion og undgåelse af miljøudløsere, afhjælpning af biokemisk og ernæringsmæssig status og mindskelse af bioakkumulerede toksiske belastninger (Genuis, 2010a). Derudover finder nogle patienter, at kognitiv adfærdsterapi og neural genoplæring er nyttige hjælpemidler til at tackle psykologisk stress og tilegne sig færdigheder til at overvinde EHS. Yderligere forskning er påkrævet for fuldt ud at forstå den detaljerede patofysiologi af EHS og for at forbedre nuværende terapier for at afhjælpe de lidelser, der er ramt af ramte individer. Folkesundhedsforanstaltninger, herunder uddannelse i lokalsamfundet og passende statslige reguleringer vedrørende eksponering af kemisk toksisk stof og EMR, er presserende nødvendige for at bevare folkesundheden og for at dæmme op for den stigende forekomst af denne forebyggelige medicinske lidelse. ‘Substitutionsprincippet’, der påberåbes af Sverige, der kræver vedtagelse af mindst risikofyldte og mest bæredygtige strategier, er en logisk tilgang til at fremme innovative teknologier til beskyttelse af individets og folkesundheden. Nylige beviser i den videnskabelige litteratur tyder på, at forskellige objektive fysiologiske ændringer er tydelige hos nogle EHS-personer, der hævder at lide efter udsættelse for visse frekvenser af EMR (McCarty et al., 2011; Havas et al., 2010). Som et resultat erkender mange forskere nu, at overfølsomhed over for EMR kan være en svækkende medicinsk tilstand, der påvirker et stigende antal mennesker over hele verden. Mens EHS-patienter kan starte skridt til at reducere eksponering for EMR, når de først er klar over vigtigheden af ​​at gøre det, er der behov for flere klinikere, der er fortrolige med EHS og SRI-mekanismen for dårligt helbred (Genuis, 2010a) for at diagnosticere, hjælpe og behandle det voksende antal lidende personer, der har et totalt tab for at forklare deres forskellige symptomer. I sidste ende, uanset om man vælger at tro, at EHS er fakta eller fiktion, har enhver etisk sundhedsudbyder en forpligtelse til oprigtigt at lytte til sine patienter, inklusive dem med EHS, og at gøre alt for at forbedre deres lidelse.
Kilder:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/02/Electromagnetic_hypersensitivity_fact_or.pdf

Electromagnetic hypersensitivity (EHS, microwave syndrome) – Review of mechanisms

Yael Stein, MD, (Electromagnetic Radiation Clinic, Hebrew University-Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel samt Electromagnetic Radiation Clinic, Hebrew University-Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel) og Iris G. Udasin, MD (EOHSI Clinical Center, Rutgers University- School of Public Health, NJ, USA)
Received 2 August 2018, Accepted 25 March 2020, Available online 30 March 2020.
Abstract:
Elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), tidligere kendt som “Mikrobølgesyndrom”, er en klinisk syndrom, der er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​et bredt spektrum af ikke-specifikke multiple organsymptomer, typisk inklusive symptomer på centralnervesystemet, der opstår efter patientens akutte eller kronisk eksponering for elektromagnetiske felter i miljøet eller i erhvervsmæssige omgivelser. Talrige undersøgelser har vist biologiske effekter på celleniveau af elektromagnetiske felter (EMF) ved magnetiske (ELF) og radiofrekvens (RF) frekvenser i ekstremt lave intensiteter. Mange af de beskrevne mekanismer for multipel kemisk følsomhed (MCS) gælder med ændring af EHS. Gentagne eksponeringer resulterer i sensibilisering og dermed forbedret respons. Mange overfølsomme patienter ser ud til at have nedsat afgiftningssystemer, der bliver overbelastet af overdreven oxidativ stress. EMF kan inducere ændringer i calciumsignalkaskader, signifikant aktivering af frie radikaler og overproduktion af reaktive iltarter (ROS) i levende celler såvel som ændrede neurologiske og kognitive funktioner og forstyrrelse af blod-hjerne-barrieren. Magnetkrystaller absorberet fra forbrændingsluftforurening kunne have en vigtig rolle i hjernevirkningerne af EMF. Autonome nervesystemeffekter af EMF kunne også udtrykkes som symptomer i det kardiovaskulære system. Andre almindelige virkninger af EMF inkluderer effekter på hud, mikrovaskulatur, immunsystem og hæmatologiske systemer.
Det konkluderes, at de mekanismer, der ligger til grund for symptomerne på EHS, er biologisk plausible, og at mange organiske fysiologiske reaktioner forekommer efter EMF-eksponering. Patienter kan have neurologiske, neuro-hormonelle og neuro-psykiatriske symptomer efter eksponering for EMF som en konsekvens af neurale skader og over-sensibiliserede neurale reaktioner. Mere relevante diagnostiske tests for EHS bør udvikles. Eksponeringsgrænser bør sænkes for at beskytte mod biologiske virkninger af EMF. Spredningen af ​​lokale og globale trådløse netværk bør mindskes, og sikrere kablede netværk skal bruges i stedet for trådløse for at beskytte modtagelige offentligheder. Offentlige steder skal gøres tilgængelige for personer med overfølsomhed.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935120303388

Franske forskere har påvist at diagnosen kan stilles ud fra objektive
fysiologiske kriterier:

Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. Rev Environ Health. 2015;30(4):251 71.
“Vores data antyder kraftigt, at EHS og MCS objektivt kan karakteriseres og rutinemæssigt diagnosticeres ved kommercielt tilgængelige enkle test. Hyper-histaminæmi, oxidativ stress, autoimmun respons, kapselothalamisk hypoperfusion og BBB-åbning og et underskud i melatonin metabolisk tilgængelighed; hvilket tyder på en risiko for kronisk neurodegenerativ sygdom. Endelig antyder den almindelige forekomst af EHS og MCS stærkt en fælles patologisk mekanisme.”
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

Methodological limitations in experimental studies on symptom development in individuals with idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF) – a systematic review

Kristina Schmiedchen, Sarah Driessen & Gunnhild Oftedal (2019)

Konklusion
“Samlet set peger beviset mod ingen effekt af eksponering. Hvis der er fysiske effekter, antyder tidligere fund, at de skal være meget svage eller kun påvirke få personer med IEI-EMF. I betragtning af beviset for, at nocebo-effekten eller medicinske / mentale lidelser kan forklare symptomerne hos mange individer med IEI-EMF, kræves yderligere forskning for at identificere de forskellige faktorer, der kan være vigtige for udvikling af IEI-EMF og for at provokere symptomerne. Vi anbefaler identifikation af undergrupper og udforskning af IEI-EMF i forbindelse med andre idiopatiske miljøintolerancer. Hvis der udføres yderligere eksperimentelle undersøgelser, skal de fortrinsvis udføres på individuelt niveau. Især for at øge sandsynligheden for at detektere overfølsomme personer, hvis de findes, opfordrer vi forskere til at opnå en høj troværdighed af resultaterne ved at minimere kilder til risiko for bias og upræcision.”
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-019-0519-x

The effect of Microwaves on the central nervous system
by W. Bergman 1965.

Translated from the German For Research and Scientific Laboratory Ford Motor Company by The Technical Library Research Service.
“Det autonome nervesystem påvirkes af mikrobølgerne på centimeterbølgelængdebåndene. Disse bølger påvirker cirkulation, åndedræt, temperaturkontrol, vandbalance, albumin og sukkerkoncentration i cerebro-spinalvæske, hydrogenion koncentration, EEG, GSR, søvn, bevidsthedsbevidsthed osv. Afhængigt af den anvendte dosis stimulerer disse bølger det sympatiske eller parasympatiske system …” 
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/12/the-effect-of-microwaves-on-the-nervous-system-ford.pdf

Konkrete tilfælde

Tine Mansfield

I anledning af den internationale EHS dag har Tine Mansfield delt sin personlige beretning med EHS (Elektrohypersensitivitet). Hun er en af de mindst 10% af vores medborgere, der lider af EHS. Mennesker der ofte lider i stilhed. Alt for mange mennesker ønsker ikke at anerkende de veldokumenterede sundhedsmæssige konsekvenser af vores digitaliserede verden.
Hendes beretning får du her:

Jeg har EHS.
Har du eller dit barn også det- uden at vide det?
I anledning af International EHS dag, vil jeg gerne fortælle om denne miljø lidelse, som er fysiologisk og kan bla. diagnosticeres ved en blodprøve.
Jeg bor i en lille by – Gyrstinge. Her har vi en mobilmast 1,8 km fra min bopæl- jeg har nu udsigt til endnu en – 500 m fra min bopæl.
At være Elektro Hyper Sensitiv er et ensomt og et isolerende livsvilkår.
Jeg har også en cancersygdom. Hvis jeg fortæller om det, er folk omsorgsfulde og forstående.
Hvis jeg derimod fortæller jeg har EHS, kigger folk underligt på mig og manges første kommentar er; Jeg er ikke bange for stråling!
– Og mange fortsætter med at kalde mig en sølvpapirshat, konspirationsteoretiker og ikke mindst at jeg skulle tage og indlægge mig selv på den lukkede afdeling.
Så EHS ramte mennesker vælger at holde det for sig selv.
Det gør ondt i sjælen at blive påtvunget skam og forkerthed, for et miljø toxin som Europarådet i 2011 klassificere det som.
I vores by har jeg kendskab til 5 andre husstande som også lever med dette livsvilkår, dog er de mere syge end mig selv. Det skønnes at 10% – ifølge WHO af befolkninger lider af EHS.
Så blot i vores lille by er der statistisk yderligere 29 husstande der har EHS indenfor dørene- måske uden at vide det.
https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
Er det muligt at have en dialog om dette-uden at gøre hinanden forkerte?
Er det muligt at du kunne have lyst til at opdage om du også har EHS eller få lyst til at få forståelse for dem der har?
Er der håb forude?
Hvad er EHS?
Elektro hyper sensitivitet er en miljøledelse. Den er fysiologisk og målbar. Den kan ses på en hjernescanning og blodprøver sammenholdt med det kliniske billede. Det er en sygdom , som oftest eskalerer.
John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin og lektor emeritus ved SDU skriver:
Ingen sundhedsmyndigheder i verden har formået at føre bevis for, at 5G – netværket, der nu implementeres overalt er uden sundhedsrisici for mennesker og natur.
EHS patienter har en patient forening godkendt af staten.
Når du udsættes for menneskeskabt elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi opstår der oxidativt stress i dine celler. På et tidspunkt kan kroppen ikke længere omsætte denne stress og symptomer eller sygdom bryder ud.
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772/htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935122007010
Det eneste der kan bedre dine symptomer er at fjerne dig fra årsagen- til et stråle frit miljø. Det fjerner dog sjældent symptomerne helt for de fleste.
Dette tog Europarådet stilling til i 2011 og krævede stråle frie zoner i alle lande.
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17994
Alt kan kables, som det er i mit hjem – men telemasterne er der stadig 24/7.
I et lille land som Danmark er det svært at finde en plet der ikke har en telemast eller mange og i dag bor mange EHS patienter i telt i de danske skove- træer beskytter mod stråling, indtil træerne også oplever celledød.
Dette kan man se på Gyrstingevej ved Lønningegård masten – de er døde og er nu fældet- flere andre træer som ikke nyder skyggeeffekt fra andet er også i skidt forfatning. Når du kører fra Gyrstinge ad Gyrstingevej mod Ringsted kan du se træet i vejkanten lige efter Lønningegård- sådan ser et træ ud som er tæt på celledød.
Jeg er pt. i dialog med Ringsted kommunens miljøafdeling og hvis vi er heldige kommer der en undersøgelse af borgernes helbred efter opsætning af masten på Lønningegård i 2013.
https://ehtrust.org/electromagnetic-fields-impact-tree-plant-growth/
Når du lider af EHS har du forskellige symptomer, disse kan oftest ses i forbindelse med hvor du bor i afstand fra en telemast. Du kan nederst i opslaget se en graf for forekomsten af symptomer i forhold til din afstand til en mast. Din mobiltelefon, Wi-fi og mange andre trådløse ting har også indflydelse på din grad af oxidativt stress og symptomer.
De mest kendte symptomer er:
Hjertebanken/hjerterytmeforstyrrelser, højt blodtryk, hovedpine/migræne, svimmelhed, tale- og koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, mavesyre, generel forsuring med risiko for kvalme og opkast, uro eller sovende og prikkende fornemmelser i kroppen, støj og susen for ørerne/tinnitus, smerter og tryk over brystet, astma, led- og muskelsmerter, rød og ”brændende” hud, svedeture, tandpine (især i tænder med metal fyldninger).
Derefter kan du udvikle meget alvorlige sygdomme.
Jeg oplever selv siden Lønningegård masten blev opgraderet på teknologi, voldsom ringen i ørene når jeg passerer vinduer mod øst og eller befinder mig på min jord mod øst.
Jeg får nogle gange så voldsom hjertebanken at jeg ikke kan trække vejret, jeg er konstant træt som et ondt år og har til tider voldsomt hukommelsesbesvær som dagen skrider frem. Det er voldsomt begrænsende og jeg kan ikke længere opholde mig i rum med wi-fi, eller byer med mange master. Jeg bliver af den grund isoleret.
Jeg har også andre symptomer, bla søvnbesvær.
Det startede dog med smerter i hånden/ varme når jeg holdt min mobiltelefon.
Får vi i Gyrstinge endnu en mobilmast er der en stor sandsynlighed for at jeg må fraflytte min gård – meget sorgfyldt efter 28 år hvor al min energi og kreativitet er lagt her. Mine fantastiske naboskaber og folk jeg kender i byen.
Derfor spørger jeg – kan vi nøjes med den dækning vi har og fibernet?
Børn optager 60% mere stråling end voksne. Nok også derfor der ses en 200-300 % stigning i hjernecancer hos børn blandet andet i England- hvor man opgør statistikkerne anderledes end i Danmark. Børn er derfor langt mere udsatte ligesom ældre og mennesker med anden sygdom også er det.
Der er også mange lande hvor trådløs teknologi er forbudt i skoler, plejehjem og på hospitaler og legepladser-bare ikke i Danmark.
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/
Natur og dyr lider også under den øgede eksponering af EMF, men det er et indslag for en anden gang.
Håb forude
Der åbnes højst sandsynligt for muligheden for at kommune og lodsejer kan blive pålagt bevise at teknologierne på mobilmasterne ikke er skadelige(hvilket de ikke kan-studierne er lavet) og når de ikke kan det, skal de beskytte vores hjem. Dette bunder i at Energistyrelsen henviser til Sundhedsstyrelsen – som ikke har sundhedsgodkendt hverken tidligere eller kommende teknologier.
Dette er lige blevet gjort i Jylland.
Jeg går nu i gang med at lave en liste over de medborgere som ønsker at kræve beskyttelse af deres hjem, når næste mobilmast kommer.
Det koster min. 250.000 at beskytte et helt hjem. En umulig omkostning som må påhvile dem som vælger at opsætte teknologien.
Slutteligt vil jeg oplyse at der er lavet i omegnen af 23.000 studier om emnet.
MOEF-rapport om dyreliv
Det interministerielle udvalg (IMC) for ekspertforskere i Indien gennemgik litteraturen om virkningerne af RF-EMF-stråling på dyreliv, mennesker og biosfæren. I deres MOEF -rapport fra 2010 (7) fandt de ud af, at ud af de 919 forskningsartikler, der blev indsamlet om fugle, bier, planter, dyr og mennesker, viste 593 virkninger, 180 viste ingen virkninger, og 196 var ufuldstændige undersøgelser. Alle organismer blev påvirket.
Human Effects – 62% viste effekter, 13% ingen effekt og 25% uklare.
Planteffekter – 87% viste virkninger, og 13% var utydelige.
Dyrelivseffekter– 62% viste effekter, 4% ingen effekt og 36% ufuldstændige.
Bieffekter – 85% viste effekter og 15% ingen effekt
Fugleeffekter – 77% viste effekter, 10% ingen effekt og 13% ufuldstændige.
Derfor håber jeg vi kan have en samtale om vi kan “nøjes” med den teledækning vi har og dermed fremtidssikre vores helbred og tage hensyn til dem for hvem det allerede er gået galt.
Skriv en pb hvis du har symptomer eller vil på listen over hjem der skal beskyttes, så laver jeg et møde.
Tak fordi du læste med og måske sendte en kærlig tanke til alle de der verden over lever et liv med EHS- pas godt på dig selv og din familie.
Kærligst Tine

Den lille mand og kvinde vs. regeringen, myndigheder og den trådløse industri

I det mindste fik de spedalske deres egen ø. Mennesker, der i dag oplever sundhedsproblemer fra den allestedsnærværende trådløse teknologi, bliver ikke hørt eller taget alvorlig i Norge – eller Danmark.
Det skriver (1) Therese Lucile Engh, som er lokal teamleder for Follo og omegn i Folkets Strålevern, Norsk NGO. (2)
Det er ikke den enkleste kamp at arbejde for at få vores myndigheder til at anerkende, at vi er en del mennesker som får sundhedsproblemer af mikrobølgestrålingen fra alt det trådløse. Det saliggørende trådløse – som skal bringe udviklingen helt til himmels og muliggøre visionen om det «smarte samfund» og en «grøn omstilling» baseret på, bogstavelig talt, en strålende teknologi, skriver Therese Lucile Engh.
Men denne kamp står jeg og andre midt i, skriver hun videre. Vi, som er blevet el-overfølsomme (EHS ramte) vil ikke affinde os med, at vi har mistet vores bevægelsesfrihed (3), at vi ikke længere kan deltage i samfundet og at der ikke tages det mindste hensyn til os.Det handler om grundlæggende menneskerettigheder, som ikke bliver varetaget. Derfor skriver vi (4) blandt andet læserindlæg (5) og breve til myndighederne.
Brev til samarbejdsforummet
Den 7. april indsendte vi et brev med 131 underskrifter fra el-overfølsomme (samt enkelte pårørende og støttepersoner) til myndighedernes samarbejdsforum for elektromagnetisk felter og sundhed. (6) Initiativet kom fra mig og to andre el-overfølsomme.
Samarbejdsforummet udstikker retningslinjer for, hvordan elektrisk overfølsomme mennesker skal behandles i samfundet. Indtil videre har forummet ikke inviteret repræsentanter for patientgruppen til et af de ti møder, de har holdt siden starten i 2019, på trods af at brugerdeltagelse er et vedtaget princip i sundhedsvæsenet. (7)
Og det ser ud til, at 
de vil afvise elektrisk overfølsomme selv meget enkle strålereducerende foranstaltninger ( 8 ) i mødet med sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt. Det er i modstrid med, hvad vi som el-overfølsomme mennesker selv oplever at blive raske af, og anbefalingerne vil få alvorlige konsekvenser for patientgruppen – for eksempel for vores adgang til det generelle sundhedsvæsen.
I brevet, som du kan læse nederst i artiklen, protesterer vi kraftig på hvordan mennesker som bliver syge af stråling bliver behandlet i Norge i dag, og vi beder myndighederne om:

Reel brugerindflydelse. Det indebærer at der skal tages hensyn til patientgruppens erfaringer og viden, samt at repræsentanter for de el-overfølsomme får deltage i samarbejdsforummet, hvor beslutningerne bliver taget.
En mere human og pragmatisk linje i behandlingen af el-overfølsomme, i stedet for en linje præget af tvang og overformynderi.
Vi understreger også, at der ingen videnskabelig dækning findes for at hævde (9), at kognitiv terapi eller eksponeringsterapi skulle virke som en «kur» mod el-overfølsomhed. For at sætte det på spidsen mener myndighederne – på et ikke-eksisterende videnskabeligt grundlag ­­– at el-overfølsomme kan blive raske af at stå foran en mobilmast hver dag i længere og længere tid, sådan at vi på den måde til sidst vil stoppe med at være så «bange» for mobilmasten.
Psykologiseringen og behandlingen af el-overfølsomme har klare paralleller til situationen med ME-patienterne. (10) Det er en patientgruppe som ligeledes er blevet mistroet og nærmest er blevet anset som inhabile med hensyn til deres egen situation, og som i ringe grad er blevet trukket med ind og taget alvorlig i udformningen af behandlingstilbud.
Det er ellers værd at gøre opmærksom på, at der findes megen publiceret og solid forskning (11) som viser at den allestedsnærværende stråling er en sundhedsrisiko for alle, i særdeleshed børn og fostre. Det er fare for at mange som i dag er sunde kan risikere at udvikle el-overfølsomhed på grund af den øgede eksponering i samfundet fra stadig flere og mere komplekst sammensatte kilder for strålingen.
Kilder:
1) https://steigan.no/2022/05/den-lille-mann-og-kvinne-vs-myndighetene-og-tradlosindustrien/
2) Folkets Strålevern. Norsk NGO, der arbejder for at der indføres en reel forsigtighedsprincip, der kan beskytte både mennesker og alt biologisk liv i naturen mod skadelige virkninger fra ikke-ioniserende stråling.
https://www.folkets-stralevern.no/
3) https://www.nrk.no/innlandet/xl/debora-atwood-i-ringsaker-har-skjerma-seg-mot-straling-i-18-ar-1.15367161
4) https://steigan.no/2022/01/flere-land-frarader-tradlos-teknologi-i-barnehager-og-skoler/
5) https://www.nytid.no/norsk-stralevern-hviler-pa-hardt-kritisert-stiftelse/
6) https://dsa.no/mobil-og-tradlost/samarbeidsforum-for-elektromagnetiske-felt-og-helse/Referat%20samarbeidsforum%20EMF%20og%20helse_april%202021.pdf
7) https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/brukermedvirkning-pa-tre-ulike-niva
8 ) https://dsa.no/mobil-og-tradlost/samarbeidsforum-for-elektromagnetiske-felt-og-helse/Referat%20samarbeidsforum%20EMF%20og%20helse_april%202021.pdf
9) https://steigan.no/2021/09/store-metodesvakheter-i-forskning-pa-el-overfolsomhet/
10) https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/KzG2Xy/me-pasientene-fikk-rett
11) https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2818%2930221-3

USA: Efter 3 års kamp får en kvindelig skolelærer medhold i og anerkendt, at hendes lidelse som el-overfølsom eller EHS-ramt er et handicap

En appeldomstol i Los Angeles, Californien, har givet en kvindelig skolelærer medhold i og anerkendt, at hendes lidelse som el-overfølsom eller EHS-ramt er et handicap. Dermed er hun også berettiget til og har krav på, at hendes arbejdsmiljø på den skole, hvor hun underviste, bliver tilpasset hendes situation.
Hvad er EHS?

Elektrohypersensitivitet, el-overfølsomhed eller EHS kan udvikle sig gradvist eller akut og man kan have et eller flere symptomer samtidig. Hvordan og hvornår symptomer opstår, varierer fra person til person. Ofte opstår symptomerne umiddelbart ved eksponeringen, men de kan også vise sig flere timer senere og have forskellig varighed. Appelretten i Californien erkendte, at den sandsynligvis er den første, der anerkender Wi-Fi-sygdom (EHS) som et handicap i henhold til lov mod forskelsbehandling. Retten konkluderede også, at definitionen af ​​”handicap” i Californiens Fair Employment and Housing Act er bredere end i Americans with Disabilities Act.
Sagen

Efter at skoledistriktet havde installeret et nyt Wi-Fi-system, klagede læreren over hovedpine og andre symptomer forårsaget af af de elektromagnetiske bølger. Skoledistriktet forsøgte oprindeligt at inkludere læreren ved at slukke for Wi-Fi i både hendes klasseværelse og et tilstødende. Læreren fortalte, at hendes symptomer fortsatte og bad om yderligere ændringer. På dette tidspunkt havde skoledistriktets konsulent rapporteret, at Wi-Fi- og radiofrekvenserne på skolen “viste et sikkert og ikke-farligt arbejdsmiljø.” Baseret på denne rapport gav skoledistriktet ikke yderligere indkvartering.
Dommen
Udover at anerkende at Wi-Fi-sygdom/EHS/el-overfølsomhed er et handicap under FEHA, gav dommen også udtryk for, at arbejdsgivere i Californien bør tage de faktiske påstande om manglende indfrielse af en rimelig tilpasning til efterretning.
Kilder:

https://www.dykema.com/resources-alerts-is-wi-fi-sickness-a-disability-california-appellate-court-holds-that-it-is-under-feha.html
Domsafgørelsen finder du her:
https://scholar.google.co.uk/scholar_case?case=3952106716981452997&q=Brown+v.+Los+Angeles+Unified+School+District&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1

Beskidt strøm: Nordjysk gård plaget af vagabonderende strøm

Effektiv Landbrug, 20. nov. 2020.
Et nordjysk landmandspar har anmeldt en række foruroligende forhold på deres gård til Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet. De mistænker strømstøj for at være skyld i, at deres svin mistrives.
– Vi kan ikke leve sådan her (landbrugnet.dk)

I krig mod stråling

I 2020 bliver 5G-netværket rullet ud i Danmark. Det betyder førerløse biler, robotteknologi og lynhurtig forbindelse over hele landet. For de fleste er det en luksus. Men for andre er det et mareridt. Hvad betyder det for folk, der lider af elektromagnetisk hypersensitivitet, at vores verden kun bliver mere digital og trådløs?
I denne fortælling skal du møde Pernille Schriver, Mai Andersen, Lone Klemmensen og hendes søn Elias. De lider alle sammen af EHS. Sygdommen er ikke anerkendt i Danmark, men de tvivler ikke på, at det er stråling fra wi-fi og mobiltelefoner, der gør dem syge.
På hver deres måde kæmper de mod 5G og for et liv uden stråling.
http://5g5g.tilda.ws/

Jan Trilocana Vigsø

Du kan læse noget af Jan’s beretning her:
“Jeg er bla. pga. EHS flyttet til Thailand. hvor udbygningen ikke er på højde med DK. Som tidligere montør af mobil antenner, hvor jeg gennem 4 år blev overeksponeret af disse mikrostråler. Det har siden 2004 kostet 37 operationer, hvoraf de 28 var imens jeg lå i koma i 3 uger. Min krop er helt smadret og jeg må kæmpe hver eneste dag. 10 minutter med mobilen ødelægger resten af dagen og til tider flere dage efterfølgende. Da jeg som stærk ramt EHS har været nødsaget til at flytte til et uland i forhold til Europa, ja, så har dette kostet samtlige pensionstillæg. Så jeg får kun grundpensionen udbetalt.”
https://www.facebook.com/BegraensElektrosmog/posts/453345628811025?__tn__=-R

Martin T. og MIAV-modellen

Martin Trex slog i oktober 2019 dette opslag op i Facebookgruppen ‘Fokebevægelsen VITA’ (tidligere ‘Folkebevægelsen Vi siger nej tak til 5G’) om sin egen situation samt en forklaring på den:
»MIAV-modellen — Microbølger er IKKE allergi!«
Hvorfor er jeg ik’ blevet syg, hvis mobiler & WIFI er så farligt? – Du må være specielt sensitiv!?
Man hører og læser ofte folk fejlagtigt udtale sig om at det er overfølsomhed, særligt sensitive personer eller allergi som har gjort folk EHS-syge. Og det er jo dejligt belejligt for systemet.
Men Altså, EHS er ikke en allergi! Og når folk bliver syge pga. microbølger, så er det ikke pga. allergi eller overfølsomhed! Man siger heller ikke at mad i en microbølgeovn bliver opvarmet pga. at kyllingen får en allergisk reaktion vel!?
* Microbølger opvarmer (indefra) ✓
* Microbølger ødelægger på celleplan ✓
* Microbølger forstyrrer kroppens & hjernens egne elektriske signaler ✓
Microbølger er også brugt bevidst til at gøre demonstranter syge og et dansk firma har udviklet deciderede microbølge-VÅBEN, som begge dele dog endnu ikke bruges i Danmark. Amerikanerne mener også at deres ansatte på deres ambassade på Cuba er blevet gjort bevidst syge med microbølger.
Det er IKKE allergi at blive destrueret indefra pga. microbølger!Men nuvel, folk kan også få deciderede allergiske reaktioner m.m.m som en sideeffekt.
Til spørgsmålet som mange stiller: “Hvorfor bliver du så syg, når jeg ikke bliver syg?
Det har jeg opfundet MIAV-modellen til at beskrive og forklare: Alt afhænger nemlig af MIAV-modellen:
►(M)ængde
►(I)ntensitet
►(A)fstand
►(V)arighed
Lad mig uddybe:
(M)ÆNGDE: Der er kæmpe forskel på om man kun taler i mobil en sjælden gang imellem eller om man som jeg har talt meget i mobiltelefon lige siden de første mobiltelefoner kom til landet eller som NOKIA’s tekniske direktør der blev syg eller Microsofts direktør der blev syg eller de danske teleteknikere der har sat mobilmaster op som blev syge.
Det har også indflydelse om man bor lige overfor mobilmaster. Der blev f.eks. sat 2 mobilmaster med hele 9 mobilantenner op på huset lige overfor mine vinduer i de måneder jeg blev alvorligt syg. Det var også lige i den periode hvor alle, inkl. jeg selv, var kommet med på WIFI-bølgen og hvor var det dejligt convenient med trådløst internet! Alt afhænger således også af hvor mange naboer der har WIFI. Bor du f.eks. i hus er du meget bedre stillet end hvis du bor i lejlighed. Folk der bor i huse har også ofte længere afstand til mobilmaster.
Men når man så sidder og bliver trianguleret af 9 mobilantenner, egen WIFI, naboers WIFI, egen mobiltelefon m.v., så er det dømt til at gå galt!
(I)NTENSITET: Så er der forskel på styrken på de forskellige enheder. Mange mobiltelefoner er f.eks. blevet kategoriseret ud fra en SAR værdi, der alene modsvarer opvarmningseffekten af noget der svarer til en pose vand der opvarmes som skulle gøre det ud for menneske hoveder. Men mængde og afstand har også kæmpe indflydelse på intensiteten!
Er der dårlig dækning, så skruer mobiltelefonen selv op for signalstyrken.
(A)FSTAND: Man siger at styrken stiger & falder eksponentielt, hvilket i praksis vil sige at jo tættere du er på bestrålingsenheder, jo værre & farligere stråling bliver du udsat for, da det hele tiden bliver fordoblet, jo tættere du kommer på afsenderne i form af mobilmaster, mobiltelefoner, WIFI, bluetooth etc.!
Iflg. byggefagets APV-undersøgelser står der i regulativerne at der skal være advarselsskilte i 7 meters afstand til mobilantenner!De 9 mobilantenner på taget overfor mig er kun 10-12 meters afstand i lige linje fra mine vinduer!
Man siger også at mobiltelefoner udsender mest stråling når de skaber forbindelsen! Dvs. man burde faktisk holde mobiltelefonen langt væk fra hovedet indtil der er forbindelse!
Også afstanden til din WIFI har kæmpe indvirkning på hvor meget du bliver bestrålet! Også om naboens WIFI er lige på væggen bagved eller i et værelse langt væk.
(V)ARIGHED: har også meget at sige! Taler du f.eks. meget eller lidt i mobiltelefon? Er du sælger? Er du ledig som jeg var da jeg blev alvorligt syg og dermed sidder mange timer i døgnet overfor de samme mobilmaster og WIFI sendere? eller bevæger du dig meget rundt geografisk og dermed ikke får en konstant intensiv identisk bestråling?
Den nemmeste måde at forklare MIAV-modellen på er:
Hvis du holder din hånd 10 cm over en kogeplade der er sat på laveste blus i 1 sekund, kan du så mærke noget på hånden? Nej vel!?Men sætter du kogepladen på max varme og sætter hånden helt ned på kodepladen og lader den være i 5 minutter, så har du ikke særligt meget hånd tilbage!
Jeg mener hermed med alt tydelighed at have forklaret hvorfor det IKKE er allergi og hvorfor MIAV modellen er den bedste måde at beskrive og forklare uvidende om fænomenet!

Martin tilføjede efterfølgende sit opslag:
“Mange faktorer spiller ind på om man bliver ramt og hvor følsom/sensitiv man er. Mange har fået kviksølvsforgiftning pga. metal fyldninger i tænderne! Metallet forstærker modtagelsen af microbølgestråler, som en slags antenne og kviksølvsforgiftningen ud i kroppen spiller også en rolle og ødelægger immunforsvaret og når immunforsvaret er lavt f.eks. pga. kviksølvsforgiftning, stress, betændelsestilstande m.v., så har kroppen sværere ved at kæmpe imod microbølgestrålerne. Claus Hancke klinikken i Lyngby kan foretage kviksølvsforgiftnings tests med urinprøver før og efter stærk gammel antibiotika og prøverne sendes til udlandet for udredning og svaret kommer tilbage til DK. Flere tandlæger er heldigvis blevet klogere og ved i dag at det er farligt når de fjerner de gamle plumper og at de skal fjernes på forsvarlig vis, så kviksølvsresterne ikke ryger ned i svælget. Mange af os fik bare fjernet en masse sølvfyldninger hvor stumper og usynlig afgiftning gav os kviksølvsforgiftning og dermed har forøget og forværret EHS tilstanden. Tandlægerne sagde jo i årtier at det var ufarligt! De burde jo egentlig straffes alle sammen! Ligesom telegiganterne, politikerne osv.”

Gymnasielærere blev syge af trådløs teknologi i skolen

Linda Nieuwenhuizen havde arbejdet som gymnasielærer i svensk og samfundsfag i godt ti år, da hun pludselig blev alvorligt syg i 2014. Hun havde været begejstret for den trådløse teknologis muligheder, men var ikke blevet informeret om, at teknologien udsender skadelig mikrobølgestråling.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/06/gymnasielarare-blev-sjuk-av-tradlos-teknik-i-skolan/

På flugt fra det trådløse samfund

Beretningen om Inge-Lis Marchant fra Information den 22. marts 2014.

»Husk at slukke mobiltelefonen, inden I kommer,« siger Inge-Lis Marchant venligt i røret. En replik hun gentager, da vi møder hende i perlegruset i indkørslen foran det gule murstenshus i Høbjerg syd for Grenå. Inge-Lis Marchant er 67 år og el-overfølsom.

Symptomerne startede i november 2008, en morgen da hun som sædvanlig gik ind i arbejdsværelset for at tænde sin computer.

»Da jeg rørte ved musen, var det som om, jeg fik stød. Hårene stod lige op i luften, og jeg tænkte: Gud, hvad er det, der sker,« siger hun. Hun anede ikke, at hun havde udviklet el-allergi, så hun lagde episoden bag sig og fortsatte sit liv som hidtil. Men efterhånden fik hun det mere og mere dårligt.

»I begyndelsen troede jeg, det var noget følelsesmæssigt, for lægen sagde, at jeg ikke fejlede noget, men jeg kunne simpelthen ikke finde noget, der gik mig på,« siger hun.

Senere viste det sig, at der var blevet sat en mobilmast op 380 meter fra Inge-Lis Marchant og hendes mands daværende hus i Grenå, på en højtsiddende skorsten.

Inge-Lis Marchant havde tidligere beskæftiget sig med el-overfølsomhed i forbindelse med sit arbejde i foreningen for kviksølvsforgiftede og blev opmærksom på masten på mastedatabasen.dk, der viser placeringen af landets mobilmaster.

Senere i artiklen udtaler den daværende EHS-forenings formand Ellen Wilbour Ohlsen, at hun er bekymret over, at Sundhedsstyrelsen ikke anerkender medlemmernes problemer.

»Elektro Hyper Sensitivitet har meget store sociale konsekvenser, og nogle må flygte ud i naturen i forsøget på at undgå stråling. Den manglende forståelse blandt læger og i det sociale system er det største problem for vores medlemmer. Nogle ryger helt ud af systemet og står uden indtægt,« siger hun.

Netop den manglende opbakning kan i sidste ende forværre patientens situation, mener John Jalving, som er en af de få læger, som anerkender el-overfølsomhed.

I et samfund, hvor lægevidenskabens diagnose apparat er afgørende for, at vi bliver anerkendt som syge, er der (…) ikke megen forståelse for mennesker, som falder uden for systemet, forklarer professor i psykologi Svend Brinkmann, der forsker i diagnoser ved Aalborg Universitet.

»En diagnose er mere eller mindre en garanti for at blive taget alvorligt. Det er jo de lidelser, vi har valgt at sige er sygdomme. Alle de funktionelle lidelser, der ligger i gråzonen mellem de somatiske og de psykiatriske lidelser, kan videnskaben ikke påvise. Det betyder, at de personer, der for eksempel oplever elektromagnetiske felter som årsagen til deres symptomer, ikke kan bruge det anerkendelsesværdige sprog, som består af diagnoser, og det kan godt føles krænkende,« siger han.

Ifølge Svend Brinkmann er det primære problem for el-overfølsomme og andre med funktionelle lidelser, at vi har opbygget et system, hvor lidelsen kun er legitim, hvis den kan diagnosticeres.

»Det er et udtryk for individers afmagt. Når de ikke ved, hvordan de skal fortolke deres liv og deres situation, så vil de selvfølgelig gerne have en forklaring, der betjener sig af det mest magtfulde og legitimerende sprog, og det er i øjeblikket diagnoserne,« siger han.

Læs hele artiklen her:
https://www.information.dk/moti/2014/03/paa-flugt-traadloese-samfund

Ældre mand med EHS mishandlet af sygehus og plejehjem

Den foruroligende historie om, hvordan en ældre mand med elektrisk overfølsomhed blev mishandlet af det medicinske og sociale system. Af Lisa Bryngelson (translated from Swedish)
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/11/KalleStory.pdf

Nokiachef: Mobilstrålning ødelagde mit helbred

Nokias tidligere tekniske direktør, Matti Niemelä, var involveret i udviklingen af verdens første mobiltelefoner, men blev alvorligt syg af mikrobølgestråling fra mobiltelefoner. I 2007 gik Niemeläs hidtil målrettede karriere direkte ind i en tyk mur, da hans helbred blev dramatisk forværret. Først turde Niemelä ikke gå til lægen, hovedsageligt på grund af frygten for, at det ville være en hjernetumor. Men symptomerne forværres hvert år. I 2001 afslørede MR-billeder og prøver fra cerebrospinalvæsken den brutale sandhed: multipel sklerose, MS. Den tidligere Nokia-chef kan kun gå med rollator og får alvorlige symptomer, så snart han udsættes for mobilstråling. Han fortæller, at medarbejderne hos Nokia ikke turde nævne strålingsrisikoen af frygt for at blive fyret: “Disse ting har været fortiet for længe.” siger han.
Artiklen er fra maj 2014.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/10/nokiachef-avslojar-mobilstralning-forstorde-min-halsa/

Gro Harlem Brundtland

Brundtland: – Min kropp har reagert på mobilstråling i 25 år. Gro Harlem Brundtland fortæller om sin bekymring for stråling fra mobiltelefoner. Gro Harlem Brundtland blev tvunget fra sin post som generalsekretær for WHO, da hun åbent talte om at hun var ramte af EHS.
https://www.aftenposten.no/norge/i/VL6W/brundtland-min-kropp-har-reagert-paa-mobilstraaling-i-25-aar?

Gro Harlem Brundtland om sitt mobilförbud under WHO-tiden
SVT Nyheder, 6. november 2020.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gro-harlem-brundtland-lat-bli-mobiltelefon-under-who-tiden

Gro Harlem Brundtland taler ved University of Waterloo, april 2012.
Dr. Gro Harlem Brundtland, tidligere Norges premierminister, tidligere generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og på dette tidspunkt medlem af The Elders – en uafhængig gruppe af globale ledere samlet af Nelson Mandela — holdt hovedpræsentationen torsdag den 19. april 2012 i anledning åbningen af den nye skole for folkesundhed og sundhedssystemer ved University of Waterloo.
På foranledning af et spørgsmål fra Dr. Magda Havas is Associate Professor of Environmental and Resource Studies at Trent University (Canada) svarer Dr. Brundtland: ”Baseret på dit spørgsmål antager jeg, at du ved, at jeg er elektrisk følsom. Jeg placerer aldrig en mobiltelefon ved siden af ​​mit hoved, for på et sekund ville jeg udvikle en dårlig hovedpine. Jeg bruger telefonen i højttalertilstand, ”og hun demonstrerede med sin mobiltelefon og holdt den væk fra hovedet. Hun advarede om overforbrug af mobiltelefoner og forklarede, hvordan hun blev allergisk over for mikrobølgestråling.
Gro Harlem Brundtland talks at the University of Waterloo – Dr. Magda Havas, PhD.

I 2005 fortalte WHO’s daværende direktør, Gro Harlem Brundtland, at hun blev syg af strålingen fra en tændt mobiltelefon, selv på 4 meters afstand. Så sent som i 2005 fastholdt WHO dog, at de el-overfølsomme patienters symptomer var psykosomatiske.
https://www.ehsf.dk/dokumenter/ProfessorBelpommeInterview2011.pdf

Mike Repacholi, den tidligere leder af Verdenssundhedsorganisationens EMF-projekt, beskylder sin tidligere chef, Gro Harlem Brundtland, for at have bidraget “massivt” til folks frygt for RF-stråling fra mobiltelefoner.
Mens Brundtland var generaldirektør for WHO (1998 – 2003), afslørede hun, at hun var EHS eller elektromagnetisk overfølsomhed.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/repacholi-challenges-gro-brundtland-ehs

Beretningen om David Steinmetz

Interview i avisen La Libre med en ung 29-årig civilingeniør, David Steinmetz, der blev elektrohypersensitiv (EHS ramt), der blev tvunget til at søge tilflugt i en afsidesliggende bjælkehytte i Ardennerne, hvor han forsøger at få anerkendt rettighederne for mennesker med EHS, vis sin forening Ma Vie i Mode Avion (Miit liv i flymode).

“Jeg var slet ikke klar over problemet med elektrofølsomhed. Jeg var ikke særlig opmærksom på “hvordan man beskytter sig mod elektromagnetiske felter”. Jeg brugte min computer, ligesom alle andre. Jeg arbejdede med Wi-Fi, ligesom alle andre., havde 4G på min telefon for at gå på internettet, ligesom alle andre… Jeg gjorde det helt naturligt, uden at stille spørgsmålstegn ved det, og ingen omkring mig stillede spørgsmålstegn ved det. Det virkede ikke som et problem.”
Efter at være vokset op i Bruxelles og studeret ved Louvain-la-Neuve rejste David Steinmetz rundt i halvandet år. I den cirkulære økonomi, et område, hvor han efter en pause stadig er aktiv. Så dukkede de første “stærke symptomer” op, husker han.
“Jeg havde problemer med søvn, hukommelse, koncentration, irritabilitet… Hertil kom hjertearytmier og permanent tinnitus. Jeg gjorde, hvad enhver ville have gjort i mit sted: Jeg henvendte mig til min familielæge. Med hans støtte gik jeg til en neurolog og en kardiolog. De fandt intet. Det gjorde høretestene heller ikke. Jeg gik også til psykolog.” Det hjalp ikke.
I mellemtiden sagde han sit første job op. “Hvis jeg ikke havde gjort det, ville min læge have sendt mig på sygemelding… for ‘avanceret træthed’ eller udbrændthed.” En diffus række af forskellige lidelser greb den unge mand, som stadig ikke har haft forbindelse med elektromagnetiske felter.

Den dag han slukkede sin Wi-Fi-boks
En dag, eller rettere en nat, besluttede David Steinmetz at slukke for sin Wi-Fi-boks, inden han gik i seng. Og? “Jeg sov meget godt, hvilket overraskede mig lidt. Jeg blev overrasket og tog testen igen. Hans læge er stadig mere end tvivlsom. Mit videnskabelige sind fik overhånd,” fortsætter han.
Jeg har læst mere om emnet og lavet nogle flere tests. Men dengang var symptomerne ikke så stærke, som de er nu. Og de dukker ikke op med det samme. Der er faktisk en latens til eksponering. Der er også en persistens: når du ikke længere er eksponeret, har du stadig symptomerne i en periode. Og det tror jeg er grunden til, at folk, der viser symptomer, ikke nødvendigvis forbinder med stråling. Desuden tænker vi ikke på dem, fordi de er usynlige og en del af vores daglige liv.”
I hvert fald er David Steinmetz overbevist: For ham er forbindelsen skabt.
“Vi taler om en ny patologi, der er ved at dukke op. Der er mennesker over hele verden, der viser symptomer efter eksponering for elektromagnetiske felter. Det er ikke urimeligt at tro, at der er en reel sammenhæng mellem de to.”

Se også videoen af (en del af) interviewet her:
https://www.lalibre.be/planete/sante/2023/01/21/deux-minutes-dexposition-aux-ondes-electromagnetiques-cest-une-epreuve-pour-moi-comment-david-electrohypersensible-vit-sa-vie-en-mode-avion-SGLGHDMPHRDXVPARHOMR3K5VVQ/
Se mere her:
Ma Vie en mode avion (Mit liv på flymode) er en webserie lavet af elektrohypersensitive (EHS), for at forklare symptomerne, forklare vores tips til at beskytte os selv, fortælle om vores (mis) eventyr. Bag siden står bl.a. David Steinmetz, Kristien Pottie og Valerian Hugé.
https://www.mavieenmodeavion.com/

George Parker: Mit vidnesbyrd om at have mikrobølgesygdom

George Parker gjorde tjeneste i den australske hær i 21 år, fra 1959-1980. Han arbejdede med worldwilde kommunikation i Signalkorpset. Men det var hans etårige tjenesteperiode i Sydvietnam for 50 år siden, der ændrede hans liv for evigt. Under denne udstationering fik George en kraftig og mere konstant eksponering for radiofrekvensbølger fra de forskellige radiosendere og modtagere, han boede og arbejdede med. (1)
Som et resultat af sin eksponering i hæren udviklede George betydelig og livslang elektrosensitivitet. Men indtil år 2000, havde han intet navn for sin invaliderende tilstand, og ingen indsigt i årsagen til hans pine. Han kaldte det bare sin “tavse sygdom”.

Herunder uddrag fra hans beretning. (2)
“I 1968 var jeg en rimelig sund og fysisk frisk 31-årig soldat, der blev bestrålet dag ind og dag ud med høje niveauer af ikke-ioniseret stråling (højfrekvens og mikrobølger) mellem 50 og 1.000 watt, som kommunikator og en faguddannelsesinstruktør. I december 1968 blev jeg udsendt til Sydvietnam og tjente som troppesergent for en signalkommunikationsgruppe på en 12-måneders pligtudsendelse.
Inden for en måned efter min udsendelse begyndte mit helbred at blive forværret, da jeg var omgivet af større niveauer af ikke-ioniseret stråling fra de forskellige typer radiosendere, der blev brugt under operationer og på basen, end jeg var udsat for for hjemme. Jeg levede under en antenne med en 1000 watt sender i hele min tid i Vietnam, når jeg ikke var på operationer.”

I Vietnam led George Parker af træthed, angst, depressive humør, hjertebanken, kvalme, tarmlidelse, hovedpine, muskelsmerter og influenzalignende symptomer og de fleste neurastheniske symptomer. Han blev behandlet med “valium” af hærens medicinske officer.
Seks måneder efter hjemkomsten blev han hasteindlagt på hospitalet og døde næsten af “encephalitis”, hævelse af hjernen. Senere opdagede han, at to kollegaer fra hans trop netop døde af encefalitis.
“I 1997 flyttede min kone og jeg til et ømiljø og forlod fastlandet, og inden for en måned begyndte jeg at få det bedre, mit helbred begyndte at blive bedre, og inden for seks måneder begyndte mine symptomer at forsvinde, og jeg oplevede at have et godt helbred for første gang siden 1969. I 2000 vendte vi tilbage til fastlandet for at påbegynde en campingvogntur rundt om i vores land, og inden for få uger efter vores hjemkomst begyndte mine symptomer at vende tilbage, min kone købte sin første mobiltelefon og tændte den, og straks følte jeg, som om myrer kravlede over mig, og min hud brændte og prikkede overalt.
En dag gennemsøgte jeg en hylde i en aviskiosk, og en bog sprang ud over mig, og da jeg åbnede den, åbnede jeg for en side kaldet “Silent Illness”, det samme navn, jeg kaldte min sygdom og som forklarede om trådløs stråling.”

I dag
I 2020 var George 82 år, og fokuserer på at leve det bedste liv, han kan med sine begrænsninger.
Han er blevet en aktiv deltager og bidragyder på flere EHS (Elektromagnetisk Overfølsomhed) støttegrupper på Facebook. Hans mange år med EHS – og hans sans for humor – har gjort ham til lidt af en legende i disse online støttegrupper.
”Trådløs teknologi er ikke anderledes end asbest og passiv cigaretrygning, som endelig er blevet forbudt i de fleste lande, men først efter årtier med at kæmpe for vores rettigheder,” minder George sine medpatienter om i et indlæg.
Andetsteds fortæller han en elektrosensitiv kvinde, der har en vanskelig dag: “Jeg har altid troet, at grunden til, at nogle lider af EHS så ekstremt og så meget værre end andre mennesker, er fordi de har en følsom sjæl.”
Kilder:
1) https://electroplague.com/2014/03/26/george-parker-military-exposure-to-wireless-radiation/
2) https://beingelectrosensitive.blogspot.com/2017/05/my-testimony-of-microwave-illness-by.html

Flygtet fra stråling – Lene Hannisdahl Haug

”Efter at have været udmattet i flere år har Lene Hannisdahl Haug nu lagt sin mobiltelefon på hylden og flyttet på landet – til et liv uden stråling. Som uddannet psykolog vidste hun, at den totale forvandling fra et roligt, harmonisk menneske til en, der altid var udmattet, stresset og vred, måtte have en forklaring, der lå uden for hende selv.” Mamma, 16.07.2013
https://www.mamma.no/mammaliv/flyktet-fra-stråling

Den ubekvemme sandhed – Historien John Patterson

Hvilken upraktisk sandhed fik en højt anset strålingsekspert til at tage loven i egne hænder og nedbryde seks mobiltelefonstationer? Da han står overfor straffedomme i denne måned, taler John Patterson med EMR og Health om historien bag nyheden.
John Patterson er en behagelig, betænksom og velopdragen mand med et let smil og en ond sans for humor. Han er også en af Australiens førende strålingseksperter – en mand, der har været på forkant med kommunikationsteknologien i de sidste 33 år.
Den 14. juli 2007 brød John Patterson ind i et parkeringsområde med lastbiler, ‘lånte’ en tidligere britisk hærtank og fortsatte systematisk med at nedbryde seks mobiltelefonbasestationer i Mt Druit, en forstad til Sydney, før hans køretøj blev stoppet ved den syvende base station, og han overgav sig til politiet. Hvorfor gjorde han det?
http://www.emraustralia.com.au/knowledgebase/inconvenient-truth-the-john-patterson-story

Beretningen om Peter Lloyd:

Peter Lloyd er ude af stand til at gå ud på grund af sandsynligheden for at støde på nogen med en mobiltelefon, en forbipasserende bil, en boremaskine eller en wifi-zone.
http://emfrefugee.blogspot.com/2014/10/electromagnetic-hypersensitivity-means.html

Stråling – usynlig ubehag 

Hvad hvis du hver gang du surfer på internettet eller taler i mobiltelefon får ubehag eller hovedpine? Sådan har jeg det, skrev Tor Andre Johnsen, norsk politiker, tilbage i 2014.
I artiklen fortæller Tor Andre Johnsen hvordan hans elektrosensitivitet (EHS) opstod, hans symptomer og hvordan han forsøger at takle sin EHS i dagligdagen.
Rygning, asbest – og Wi-Fi?

Stråling er et mærkeligt fænomen som samfundet endnu ikke helt forstår konsekvenserne eller effekten af, skriver han. og fortsætter:
Heldigvis virker det som om flere og flere er optaget af forsigtighedsprincippet. Det vigtigste er ikke at være kategorisk og bastant på at stråling er fuldstændig uproblematisk. Set i et historisk lys har samfundsudviklingen medført mange nye produkter, som det har taget op til flere årtier før man har forstået farerne af. Rygning, asbest, forurening og dybtvandsdykning er eksempler på sådanne fænomener.
Jeg har ingen videnskabelige beviser for at stråling er skadelig eller farlig, men jeg ved at jeg får stærk ubehag, når jeg udsættes for stråling. Udfordringen er at man hverken kan se, lugte eller tage på strålingen. Følgelig ser jeg, at de som ikke får ubehag ved stråling, ikke forstår problemet.
For at sætte tingene lidt i perspektiv kan jeg sammenligne det med passiv rygning. Jeg er ihærdig rygemodstander og hader absolut at opholde mig der hvor folk ryger. Men hvis jeg måtte vælge mellem passiv rygning eller «passiv stråling», så havde jeg valgt passiv rygning. Det er væsentlig mindre ubehagelig
, slutter han sin artiklen.
https://www.nrk.no/ytring/straling-_-usynlig-ubehag-1.11929393

Radarsyge

Rapport anbefaler erstatning til radarsyge
En tysk ekspertkommission undersøgte sammenhængen mellem arbejdet med Forbundsværnets radar-installationer i 50´erne, 60´erne og 70´erne, og tilfælde af kræft. Rapporten blev præsenteret for den tyske Forbunddags forsvarsudvalg den 2. juli 2003, og blev betragtet som en vigtig sejr for de strålingsramte soldater. Viceforsvarminister Walter Kolbow erklærede, at forsvarsministeriet er parat til at handle omgående.

Også i Danmark var der mistanke om at en række kræfttilfælde hos nuværende og tidligere ansatte i forsvaret skyldtes stråling. i 2003 havde kun een fået anerkendt sin sygdom som en arbejdsskade. Men forsvarsminister Svend Aage Jensby afventede den tyske rapport, før han ville beslutte, om han skal sætte en undersøgelse i gang.

Året før havde det tyske forsvarsministerium anerkendt, at der var en sammenhæng mellem stråling fra radar-enhederne i de gamle missilsystemer og sygdom – især kræft – hos personalet. Problemet var diagnose og sagsbehandlingen i de mange erstatningssager, hvilket blev skarpt kritiseret i rapporten.
3000 indberetninger
Der var i alt indberettet 3000 tilfælde, men kun i 13 sager var der blevet tildelt erstatning. Journalerne var mangelfulde, den metodiske fremgang ufuldstændig, og bestemte kræftsygdomme blev afvist på et uvidenskabeligt grundlag, hed det i rapporten. Kommissionen konstaterede, også at ofrene blev behandlet forskelligt, afhængig af deres militære rang. Eksperterne anbefalede en lang bredere og mere generøs erstatningspolitik, blandt andet også overfor medlemmer af den tidligere østtyske hær. De var hidtil blevet udelukket fra at søge erstatning, blandt andet fordi det materiel de havde arbejdet med ikke længere eksisterede, og at derfor er svært at påvise en sammenhæng.
Rapporten anbefalede, at hver enkelt indberettet tilfælde af mulig strålingsskade undersøges og behandles igen.
Vil genoprette tilliden
Den sønderlemmende rapport fik tilsyneladende forsvarsministeriet til at vende på en tallerken og man var parat til at yde en storstilet erstatning til strålingsofrene. Forsvarseksperten i regeringspartiet De Grønne udtalte, at beslutningen om en omfattende erstatning skal ses som et forsøg på at genetablere tilliden mellem politikerne og medlemmerne af forbundsværnet. Tusinder af soldater og ansatte arbejdede med de farlige missilanlæg op gennem 60’erne og 70’erne uden nogen form for beskyttelse. Ofrene er især blevet syge af leukemi og testikelkræft. En advokat for en af offergrupperne siger, at sygdommerne er så fremskredne, at de kræver op mod tre dødsfald om ugen.

Det danske forsvar
Op mod 40.000 soldater og ansatte havde i 2003 arbejdet tæt på radar-anlæg i det danske forsvar. De har vedligeholdt og betjent radar-anlæg, der udsender kraftig stråling, og det er sket uden beskyttelse af nogen art. Det danske forsvar har brugt radar siden 1950erne. Først i 1982 besluttede man at skærme radar-rørene af. Radar-rørene går under betegnelser som Thyrotroner, Magnetroner, Klystroner. De blev bl.a. produceret af de amerikanske firmaer Raytheon Company, Lucent Technologies, General Electric Cooperation, Honeywell International

Kilde:
https://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/tema2003/straaling%20fra%20radar/54.htm

E-smog flygtninge

E-smog flygtninge er ​​de mange tusinde mennesker i verden som søger steder at bo, der er fri for menneskeskabt mikrobølgestråling og elektrisk forurening. Mange er blevet så syge af e-stress, at de har måttet opgive deres karriere, hjem, skole, samfund og familie for at finde et sikkert sted at eksistere i vores moderne verden, der er nu fyldt med e-smog forurening.
https://www.e-stress.dk/emf-flygtninge
https://electroplague.com/sanctuaries/

Beskyt dig selv

Om at skifte til en bolig med et lavt strålings niveau 

Alt efter vores livssituation ved vi godt at der er ting vi bør forholde os til, når vi af den ene eller anden grund skal ud i at skifte bopæl: Tilgængelighed i forhold til transport, indkøbsmuligheder, nærhed til offentlige institutioner som lægehus og andet, hvordan med kvaliteten af institutioner til børn og skoler, måske også tilgængelighed til skov og grønne områder osv. I dag er mængden af elektromagnetisk stråling (EMF) kommet oveni for de fleste af os.I dag også vigtigt at forholde sig til mængden af elektromagnetisk stråling (EMF), der dels er til stede i selve boligen, men også i udemiljøet eller på ejendommen.Hvis du er allerede er overfølsom for elektromagnetisk stråling (EHS) er du slet ikke i tvivl om vigtigheden af disse overvejelser. Fejler du ikke noget er det fortsat vigtigt, for langvarig eksponering for EMF stråling kan på sigt forårsage alle slags sundhedsproblemer, og ingen kan vide om eller hvornår det måtte ramme en selv.
Herunder 4 punkter når du skal ud og finde en bolig med lav EMF stråling.

1. De nærliggende mobilmaster
Det absolut vigtigste trin, er at få overblik over mobilmasterne, da de er en af de største syndere når det gælder EMF stråling. Du kan gøre flere ting for at sænke strålingen inde i dit hjem, men der er meget lidt, du kan gøre for at sænke strålingen omkring din bolig, når det gælder stråling fra mobilmaster. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvilke mobilmaster der er eller planlægges i nærheden af din kommende bolig.MastedatabasenVed hjælp af mastedatabasen kan du få oplysninger om, hvor de eksisterende antenner er placeret iområdet, samt hvor der påtænkes at skulle placeres mobilmaster. Du kan også se den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til.Mastedatabasen er opdateret med TDC’s foreløbige udrulning af 5G NR samt en del af den planlagte udrulning. På Mastedatabasen vælger du mobiltelefoni under “Tjeneste type” og 5G-NR under “teknologier”.
Links:
a) https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
b) https://nejtil5g.dk/…/frekvensplan-mobildaekningskort…/

2. Anskaf dig en kvalitets EMF måler
Du bør helt klart anskaffe dig en kvalitetsmåler til at måle den elektromagnetisk stråling du omgiver dig med. Med den er du i stand til at bestemme mængden og typen af den EMF stråling, der er til stede i dit måske kommende hjem, samt i dine kommende omgivelser. Med den kan du sammenligne målingerne fra de boliger, du er ude at se på. Herudover kan du ligeledes måle strålingen fra alle de enheder og devices du måtte have.
Et overblik over de forskellige måler:
https://emfacademy.com/best-emf-meters-and-detectors/
Danske sider se f.eks. disse:
a) https://qliving.com/…/emf-maalere-elektrosmog-meters/
b) https://www.feltfrishop.com/webshopDet optimale er at opnå en måling under 0,04 mW/m² på ejendommen.
Se f.eks. mere her:
https://bioinitiative.org/conclusions/

3. Ren strøm vs. beskidt strøm
Lavfrekvente magnetiske og elektriske felter kommer fra f.eks. jernbanelinjer, højspændningsledninger, transformatorer, husets elnet samt det forskellige elektriske udstyr der er koblet til dette. Der kan også være fejl på jordforbindelsen af husets elnet.
Lavfrekvente magnetiske felter er besværlige at håndtere. Magnetfelter går praktisk talt uhindret igennem alle almindelige materialer, også menneskekroppen. I praksis er det vanskeligt at lave afskærmning af magnetiske felter. Det findes ekstremt dyre metallegeringer som dæmper magnetfelter, men prisen gør det urealistisk at bruge dem i boliger eller på kontorarbejdspladser.
Magnetiske felter svækkes dog hurtigt med afstanden fra kilden. Det betyder at ved at øge afstanden eller fjerne udstyr fra steder hvor man opholder sig, reduceres magnetfelterne også.
Lavfrekvente elektriske felter kan fjernes eller reduceres ved at lægge et elektrisk ledende materiale rundt om ledningerne eller udstyret som forårsager feltet, og forbinde dem med jord. I praksis betyder det at almindelige ledninger skiftes ud med skærmede ledninger, hvor skærmen forbindes med jord, f.eks. i en jordet kontakt.
Beskidt strøm kommer fra kilder som f.eks. lysdæmpere, opladere, transformatorer, sparepærer, induktionskomfurer, motorer, pumper og lignende elektrisk udstyr. Dvs. når der f.eks. foregår en konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm, når vekselstrøm konverteres til jævnstrøm, når data skal sendes over elnettet ved at tilføje yderligere frekvenser (f.eks. ved kablede smart meters).I de fleste bygninger, hvor der er installeret elektricitet, er der som regel betydelige forekomster af beskidt strøm. “Ren strøm” har en blød sinuskurve der svinger 50 gange i sekundet (hertz), i USA er det 60 hertz.

“Beskidt strøm” har forvrængninger i 4 til 100 kilohertz frekvensområdet. Dette vil sige, at den harmoniske sinuskurve brydes med en masse takkede udsving. Man kan sige, at der i beskidt strøm er kommet højfrekvent elektromagnetisk støj ind i elnettets lavfrekvente strøm. Beskidt strøm kan være til gene for de elektriske apparater f.eks. i forhold til deres holdbarhed, men den kan også have negative påvirkninger på menneskers og dyrs helbred.
I det omfang man ikke kan få reduceret graden af beskidt strøm tilstrækkeligt ved at undgå støjkilderne, kan man benytte sig af særlige filtre, der kobles på elnettet og filtrerer den beskidte strøm fra. Du kan også erhverve dig en måler der kan vise hvor meget beskidt strøm du har.
Mere om beskidt strøm:
a)https://qliving.com/…/beskidt-stroem-dirty-electricity/
b) https://www.emfanalysis.com/what-is-dirty-electricity/
c) https://emfacademy.com/dirty-electricity-dangerous/
d) https://emfacademy.com/dirty-electricity-filter-guide/

4. Har din kommende bolig en smart meter?
Er der installeret en smart meter, kan det være vigtigt, hvor den er placeret i eller udenfor huset. Kan den afskærmes, skal den flyttes eller skal du ud i at forlange en kablet løsning eller en geninstallering af den gamle analoge måler.Se mere her om smart meters her:
a) https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-meters/
b) https://ehsf.dk/aktuelt-smartmeter.htm
c) https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

Andet der kan have betydning for strålingen

 • Jo færre mennesker, der bor i et område, jo lavere vil den omgivende EMF stråling. Det vil også reducere risikoen for at der opsættes nye mobilmaster i nærheden.
 • Har du ingen direkte naboer undgår du også at deres forskellige antenner peger direkte på din bolig.
 • Boliger der ligger langt væk fra komplekser som radio- og tv -stationer, lufthavne, hær- eller flådebaser og forsyningsselskaber er også at foretrække.
 • Boligen bør ikke have direkte udsigt til en mobilmast.
 • Orienter dig om afstanden til de nærmeste højspændingsledninger.

Om selvhjælp mod stråling

Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

Top 10 Places to Escape EMF Radiation: 5G & EMF-Free Zones Around the World
https://www.defendershield.com/top-10-places-escape-emf-radiation-5g-emf-free-zones-around-world/

Protect Your Family from EMF Pollution
Et websted med gode råd hvis du vil reducere den elektromagnetiske (EMF) forurening i dit liv. Der er også mange praktiske løsninger, hvis du allerede oplever virkningerne af EMF -forurening.
https://www.emfanalysis.com/

International EHS dag

En tale og en protestsang fra Global 5G Protest Dagen den 6. juni 2020 
(med efterskrift af den 16. juni 2024)

Der var engang (for ikke lang tid siden) hvor modstanden mod 5G og elektromagnetisk stråling havde opbakning og power. Belejligt fik nogen mulighed for at kaste en såkaldt epidemi i hovedet på os med nedlukning og forsamlingsforbud til følge. Fokus blev flyttet alt imens at flere mobilmaster langsomt blev sat rundt omkring.

Siden er flere og flere er blevet syge af elektrosmoggen, flere og flere er bekymrede, men vi har endnu ikke formået at opsamle den forgangne power – endnu. For vores modstand er der fortsat og vi fortsætter med vores oplysningsarbejde.

Protestsangen finder du her:
https://youtu.be/abe_sZE2WC0

Christina Funch’s tale og efterfølgende efterskrift:
( Del 1)..tale efter min 5G protestsang.

Tak for det og det indleder til min tale…fordi det her med, at mobilen brænder hjernen af, det er det man oplever når man har fået for meget (stråling) og er blevet EHS-ramt. Det er det; jeg kan simpelthen ikke have en telefon op til hovedet, og det er der rigtig mange der ikke kan. Jeg står her i dag og repræsenterer en meget stor gruppe mennesker, som burde stå her og demonstrere. Men de kan ikke være tilstede her, fordi strålingsnivauet er simpelthen så højt, at det er umuligt for dem at opholde sig herinde*.

Og allerede nu så er der faktisk rigtig rigtig mange mennesker, som er blevet syge af den stråling, som er i luften nu, og det er 2G, 3G, 4G og alle afarterne af 5G.

Jeg er selv formand for EHS-Foreningen og det er en forening for elektromagnetisk hypersensitive, det vil sige folk der er blevet syge af elektromagnetisk stråling, og vi kan kalde det elsmog. Det har I også hørt flere gange i dag. Det er usynligt det lugter ikke, det kan ikke høres og de fleste kan ikke mærke det, men det er ikke harmløst på nogen som helst måde, og der er flere og flere mennesker, og de er mere og mere syge, når de henvender sig (til EHS-Foreningen, red.) og det sker helt tydeligt i takt med den opgradering, der er af masterne.

De folk der henvender sig til EHS-Foreningen er ofte i chok, fordi – det kan jo ikke lade sig gøre. Man har lært at stråling ikke kan skade, og det får man at vide alle steder. Faktisk så lyder det altid: ”brug trygt din mobiltelefon”. Det lyder det hver jul når mobilerne skal under juletræet.

EHS-Foreningen; de elektro hypersensitive. Vi er de første ”kanariefugle i kulminerne”. Før i tiden, når kanariefuglene holdt op med at synge, så vidste man at så var der dødelig gas. Og det burde jo være logik for enhver, når helbredsskaderne dukker op, at man ikke bare lukker øjnene og så ræser uagtet derudaf, med endnu flere uprøvede frekvenser oveni de andre, fordi – de teknologier der er sendt ud (på markedet) de var heller ikke testet på forhånd.

Vi får simpelthen et helbredsmæssigt sammenbrud i befolkningen, hvis ikke vi stopper nu.

Det er allerede på vej: der er stress og angst, demens er i stigning, hjerteanfald; vi har hjertestartere over det hele og alle disse ting, de er erfaringsmæssigt og også forskningsmæssigt reaktioner på stråling og den oxidative stress, som den fremkalder i kroppen.

EHS-Foreningen har forsøgt at informere om det her og vi startede i 1992, jeg var ikke med dengang, men vi har forsøgt at informere politikerne, og bl.a. Eva Teilgaard har været en stor del af det. Hun blev nævnt tidligere og har nu skrevet en bog. Det startede med et foretræde. Der har sikkert været flere, men der var i hvert fald et foretræde i 2013 for folketinget og de havde en masse forskning med. Det forskning fik politikerne bare ikke fordi det var blevet byttet ud med noget andet, da de endelig skulle fremlægges. Vi har forsøgt mange ting og til sidst var det så vi undersøgte; hvad gør man så, når folketinget ikke lytter og hvis sundhedsstyrelsen ikke lytter? Så er det ombudsmanden og institut for menneskerettigheder. Vi havde en gruppe som lavede en mappe på den her størrelse (en fyldt stor ringmappe, red.) med forskning og alt muligt som vi præsenterede. Vi sendte det til ombudsmanden og institut for menneskerettigheder; en klage over sundhedsstyrelsen og at den nægter at anerkende den valide og omfangsrige forskning omkring helbredsskadelige virkninger af den ikke-ioniserende stråling. Det er altså strålingen fra mobiltelefoner, mobilmaster, WiFi og trådløse apparater. Vi ventede på et svar. Det var i 2016 og ombudsmanden svarede kort sagt, at han ikke er læge og da Sundhedsstyrelsen ikke anerkender, at der er helbredsskadelig virkning, så kan han ikke behandle sagen, og Institut for Menneskerettigheder sendte cirka det samme svar. Altså det materiale med udførlig kildehenvisning til både forskning og historik, der klart dokumenterer at sundhedsstyrelsen fejlvurderer og frasorterer vigtig forskning, det blev ikke gennemgået fordi sundhedsstyrelsen ikke anerkender det. (*). – og så satte vi os ned og sang: ”Der er hul midt i spanden…”.

(del 2) Men… hvor skal man så henvende sig når man skal klage over sundhedsstyrelsen? Skal sundhedsstyrelsen virkelig selv vurderer om ombudsmanden må forholde sig til anden information end deres egen?

Realiteten er nu at flere og flere danskere nu i øjeblikket bliver fysisk syge af den stigende trådløse data, og i øjeblikket, så oplever vi i EHS-Foreningen en kraftigt stigende tilgang af nye EHS-ramte. I nogle tilfælde så kan de ikke finde nogle opholdssteder. Det er meget, meget svært og det er en kæmpestor opgave og vi ville rigtig gerne have haft noget mere hjælp fra myndighederne. Det er almindelige mennesker og de bliver med eet fuldstændig hjemløse og retsløse; Når du bliver ramt af elektrohypersensitivitet, så træder du ind i et usynlighedsfelt. Du findes ikke længere. EHS rammer ikke bare kroppen, men hele din grundlæggende tillid til vores sundhedsvæsen, oplysning og retssystem, og til at det overhovedet fungerer som det skal. Din læge, sygehuset, kommunen og selv sundhedsstyrelsen, de er fuldstændigt uvidende og henviser til højre og venstre uden at tage noget som helst ansvar. Vi havde her sidste år et møde med sundhedsstyrelsen, hvor vicedirektør og centerchefen sad med, og hendes svar var: ”Jamen. Hvad skal vi gøre? Det er jo overalt! Vi kan jo ikke gøre noget!”

Endnu mindre betryggende er det at konstatere, at Statens Institut for Strålebeskyttelse, dem der skal varetage området. De har ingen ekspertise på området omkring mobilstråling. Der bliver ikke sat ressurcer af til overvågning af helbreds- og skadevirkninger. De er simpelthen ikke-ekstisterende i deres arbejdskontrakt. Så hermed: sygehuse, læger, sundhedspersonale og kommunale medarbejdere modtager ingen opdatering, rådgivning eller ny viden om stråling og helbredsvirkninger. Der er altså massivt svigt, og vi er nødt til at gøre noget ved det. Og vi er nødt til at stoppe det her. Og hvis der er nogle der har lyst til at hjælpe og være med i vores arbejde, så må de meget gerne henvende sig til EHS-Foreningen. Vi er utroligt glade for alle de støtter vi har fået fra de nye grupper (*) – især fra folk der kan være i strålingen; der kan demonstrere, så vi kan få noget fokus på det her. Tak for det.

EFTERSKRIFT:

Hvad er der sket siden? Vi var målrettede. Samarbejdet var blevet internationalt og der var sat datoer på flere internationale protest- og informationsdage. Vi følte, at nu var der endelig hul igennem. Men så blev verden vendt på hovedet (Don’t mention the war) og der blev brug for nyorientering.

EHS-Foreningens fokus i dag er målrettet imod patient og medlemsstøtte. Jeg fratrådte formandsposten i 22 og heldigvis er nye kræfter trådt til.

TIL DE DER VIL HJÆLPE:

Det er vigtigt at henvende sig de rigtige steder med intention om at gøre en forskel. Derfor vigtigt at påpege at hvis man vil hjælpe nogle af de mest udsatte i Danmark, så er https://ehsf.dk/ det rigtige sted.

Hvis man ønsker at gå ind i politisk arbejde så er ”Europeans for Safe Connections” https://esc-info.eu/en/ med den danske Pernille Schriver som vigtig primus motor, et godt sted.

Hvis du vil have gode artikler om det der foregår på området, så er https://nejtil5g.dk/ et godt sted.

Er du den type der er super vedholdende, en smule (ret) nørdet og har en faglig baggrund der kan supplere et team af specialister der arbejder knapt så synligt men ikke mindre henvender sig til myndigheder og samarbejder internationalt, så er det https://helbredssikker-telekommunikation.dk/.

Vil du egentlig bare gerne hjælpe dig selv og have nogle gode argumenter for at beskytte dine børn og stå på bølgen af mindre skærmtid, er der opstået en hel del initiativer som er meget mere officielle fordi de omgår den varme kartoffel ”stråling” og kun adresserer de synlige helbredsskadelige virkninger af skærmforbrug. Her kan jeg bare anbefale at søge https://www.skaermsund.dk/ eller https://sunddigital.dk/.

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.