Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling

Om sundhedsrisici ved 5G se her: https://nejtil5g.dk/forskning/sundhedsrisici-ved-5g/

Om udviklingen af kræft se mere her:
https://nejtil5g.dk/mobiltelefoner/cancer/

Menneskeskabte og naturlige elektromagnetiske felter

Polarisering: En vigtig forskel mellem menneskeskabte og naturlige elektromagnetiske felter med hensyn til biologisk aktivitet
Dimitris J. Panagopoulos,Olle Johansson &George L. Carlo. 12. oktober 2015
Resume:
I den nuværende undersøgelse analyserer vi polariseringens rolle i den biologiske aktivitet af elektromagnetiske felter (EMF’er) / elektromagnetisk stråling (EMR). Alle typer menneskeskabte EMF’er / EMR – i modsætning til naturlige EMF’er / EMR – er polariserede.
Polariserede EMF’er / EMR kan have øget biologisk aktivitet på grund af:
1) Evne til at producere konstruktive interferenseffekter og forstærke deres intensitet mange steder.
2) Evne til at tvinge alle ladede / polære molekyler og især frie ioner inden for og omkring alle levende celler til at svinge på parallelle plan og i fase med det anvendte polariserede felt.
Sådanne ioniske tvungne oscillationer udøver additive elektrostatiske kræfter på sensorer af cellemembranelektrofølsomme ionkanaler, hvilket resulterer i deres uregelmæssige indgange og deraf følgende forstyrrelse af cellens elektrokemiske balance. Disse funktioner gør menneskeskabte EMF’er / EMR mere bioaktive end naturlige ikke-ioniserende EMF’er / EMR. Dette forklarer det stigende antal biologiske effekter, der er opdaget i løbet af de sidste par årtier for at være induceret af menneskeskabte EMF’er, i modsætning til naturlige EMF’er i det jordiske miljø, som altid har været til stede under hele udviklingen, selvom menneskelig eksponering for de sidstnævnte normalt er af betydeligt højere intensiteter / energi og længere varighed. Polarisering ser således ud til at være en trigger, der markant øger sandsynligheden for initiering af biologiske / sundhedsmæssige effekter.
https://www.nature.com/articles/srep14914

Advarsel: Din mobiltelefon kan være farlig for dit helbred
Har du nogensinde bekymret dig for, at den gadget, du bruger timer på at holde ved siden af dit hoved, muligvis skader din hjerne? Beviserne begynder at strømme ind, og det er ikke smukt. Så hvorfor gør ingen i Amerika noget ved det?
Christopher Ketcham, en oversigts artikel bragt i G&Q 26. January 2010.
Uddrag:

“Det er svært at tale om farerne ved mobiltelefonstråling uden at lyde som en konspirationsteoretiker. Dette gælder især i USA, hvor ikke-erhvervsfinansierede studier er sjældne, hvor lovgivning, der beskytter den trådløse industri mod juridiske udfordringer, længe har været på plads, og hvor vores liv er blevet så grundigt integreret med trådløs teknologi, at det at antyde at det kan være et problem – måske til sidst et meget stort folkesundhedsmæssigt problem – er som at sige, at vores sko måske dræber os.
“I en undersøgelse, der blev offentliggjort i 1975 i Annals of the New York Academy of Sciences, rapporterede Frey (neurovidenskabsmanden Allan Frey), at mikrobølger pulseret ved visse moduleringer kunne inducere “lækage” i barrieren mellem kredsløbssystemet og hjernen. At bryde blod-hjerne-barrieren er en alvorlig sag: Det betyder, at hjernens miljø, som skal være ekstremt stabilt for at nerveceller skal fungere korrekt, kan forstyrres på alle slags farlige måder. Freys metode var temmelig enkel: Han injicerede et fluorescerende farvestof i kredsløbet med hvide rotter og fejede derefter mikrobølgefrekvenserne over deres kroppe. I løbet af få minutter var farvestoffet lækket ud i begrænsningerne af rotternes hjerner.”
“Frey siger, at hans arbejde med radarmikrobølger og blod-hjerne-barrieren snart kom under angreb fra regeringen. Videnskabsfolk, der er ansat og finansieret af Pentagon, hævdede, at de ikke havde gentaget hans fund, men alligevel nægtede de også at dele dataene eller metodikken bag deres forskning (“en meget usædvanlig handling inden for videnskab,” skrev Frey på det tidspunkt). I mere end femten år havde Frey modtaget næsten ubegrænset finansiering fra Office of Naval Research. Nu blev han bedt om at skjule sit blod-hjerne-barriere arbejde, eller hans kontrakt ville blive annulleret.”
“I midten af ​​1990’erne begyndte en biofysiker ved University of Washington ved navn Henry Lai at gøre store opdagelser om virkningen af ​​sådanne frekvenser ikke kun på blod-hjerne-barrieren, men også om den faktiske struktur af rotte-DNA. Lai fandt, at moduleret EM-stråling kunne forårsage brud i DNA-strenge – pauser, der derefter kunne føre til genetisk skade og mutationer, der ville blive videregivet i generationer. Det, der overraskede Lai, var, at skaden blev opnået ved en enkelt to-timers eksponering.
“Industrifinansierede studier synes at afspejle resultatet af virksomhedernes store påvirkningsmuligheder. Lai gennemgik 350 undersøgelser og fandt, at omkring halvdelen viste bioeffekter fra EM-stråling udsendt af mobiltelefoner. Men da han tog hensyn til finansieringskilderne til disse 350 undersøgelser, ændrede resultaterne sig dramatisk. Kun 25 procent af de undersøgelser, som erhvervet betalte, viste effekter, sammenlignet med 75 procent af de undersøgelser, der var uafhængigt finansieret.
Indflydelse fra industrien ser ud til at have gennemtrængt selv de reneste internationale vagthunde, såsom Verdenssundhedsorganisationen WHO. Slesin (Dr. Louis Slesin, Editor of “Microwave News) afslørede et arkiv med dokumenter, der viste, at hundreder af tusinder af dollars fra mobiltelefonbranchen blev uddelt til WHO-personale, der arbejder med trådløse sundhedseffekter. Noget af det hårdeste pres falder på Federal Communications Commission af åbenlyse grunde. I 2005 forsøgte det specielt udnævnte 30 medlemmers store teknologiske rådgivende råd til FCC at undersøge EM-effekter på mennesker. Ifølge et medlem af TAC, der talte anonymt, fortalte embedsmænd ved FCC “vi kunne ikke tale om det. De ville ikke give os nogen grund. FCC-folket var flove og bange.””
“I 2003 gentog en neurokirurg ved navn Leif Salford Freys blod-hjerne-barrierearbejde og gik et skridt videre og fandt, at modulerede mikrobølgefrekvenser rent faktisk kunne dræbe hjerneceller hos rotter. “En rottes hjerne er meget den samme som et menneskes”, udtalte Salford til BBC, ”De har den samme blod-hjerne-barriere og neuroner. Vi har god grund til at tro, at hvad der sker i rotter ‘hjerne, også sker hos mennesker.””
https://www.gq.com/story/warning-cell-phone-radiation

Links:
Cell Phones and Blood-Brain Barrier: Chinese scientists confirm findings of Swedish Salford group. 18. maj 2015.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/05/18/cell-phones-and-blood-brain-barrier-chinese-scientists-confirm-findings-of-swedish-salford-group/

Om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet

Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet.
I medfør af § 15 a, stk. 4-6, § 39, § 43, § 46, § 63 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 1869 af 29. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73.
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/35/EU af 26. juni 2013 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (20. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af direktiv 2004/40/EF, EU-Tidende L 179/1 af 29. juni 2013, s. 1.

§17. Stk. 3. På grundlag af arbejdspladsvurderingen i kapitel 2 skal arbejdsgiveren gennemføre tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forebygge enhver risiko for særligt udsatte ansatte, og arbejdsgiveren skal i nødvendigt omfang tilpasse foranstaltningerne efter stk. 1 og 2 i forhold til særligt udsatte ansatte. Dette gælder navnlig, hvor ansatte har meddelt, at de bærer aktivt eller passivt, implanteret medicinsk udstyr såsom pacemakere eller anvender kropsbåret medicinsk udstyr, f.eks. insulinpumper, eller i forbindelse med gravide ansatte, som har oplyst deres arbejdsgiver om deres tilstand.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180347

Forskningsmæssigt overblik

Mikrobølgestrålings biologiske virkning – forksningsmæssigt overblik https://www.stopsmartmeter.dk/Biologiske_Virkninger.html

For en skam at vi holder oss med et slikt «strålevern»!
Einar Flydal. 5. juni 2020.

Mange studier har for lengst vist at helseplager synker med avstanden fra mobilmaster. Likevel tilbyr helsevesenet bare kognitiv terapi… (her funn fra Santini et al 2001)

Se nøje på denne graf: Det viser med al den klarhed, man kunne ønske sig, at sundhedsmæssige problemer, som vi længe har kendt, kan knyttes til mikrobølger, hvilket falder med afstanden fra mobil basisstation til bolig. På trods af at eksponeringen ligger langt under de aktuelle grænseværdier. En række undersøgelser viser det samme billede. Grænseværdierne ser derfor ikke ud til at være begrænsende for sundhedsmæssige problemer. Enkelt nok.
https://einarflydal.com/2020/06/05/for-en-skam-at-vi-holder-oss-med-et-slikt-stralevern/
https://www.emrpolicy.org/science/research/docs/santini_pm_2001.pdf

Elektromagnetisk stråling på grund af mobil-, Wi-Fi- og Bluetooth-teknologier: Hvor sikre er vi?

“Den elektromagnetiske stråling (EMR), der udsendes fra trådløse kommunikationsmoduler i forskellige IoT-enheder (især brugt til sundhedsanvendelser på grund af deres nærhed til kroppen) er blevet identificeret af forskere som biologisk farlige for mennesker såvel som andre levende væsener.
Forskellige lande har forskellige regler for at begrænse strålingstæthedsniveauer forårsaget af disse enheder. Den stråling, der absorberes af et individ, afhænger af forskellige faktorer, såsom den enhed, de bruger, hvor tæt på den anvendes, typen af ​​antenne, den relative orientering af antennen på enheden og mange flere faktorer.
Der findes adskillige standarder, som har forsøgt at kvantificere strålingsniveauerne og komme med sikre grænser for EMR-absorption for at forhindre menneskelig skade. I dette arbejde bestemmer vi strålingsbekymringsniveauerne i flere scenarier ved hjælp af en håndholdt strålingsmåler ved at korrelere resultaterne med flere internationale standarder, der bestemmes på grundlag af grundigt videnskabeligt bevis. Denne undersøgelse analyserer også EMR fra almindelige enheder, der bruges i det daglige, såsom smartphones, laptops, Wi-Fi-routere, hotspots, trådløse øretelefoner, smartwatches, Bluetooth-højttalere og andet trådløst tilbehør ved hjælp af en håndholdt radiofrekvensstrålingsmåleenhed. Proceduren, der følges i dette papir, er så detaljeret, at den også kan bruges af offentligheden som en tutorial til at evaluere deres egen sikkerhed med hensyn til EMR-eksponering. Vi præsenterer en oversigt over de mest fremtrædende sundhedsfarer, der har været kendt for at opstå på grund af EMR-eksponering. Vi drøfter også nogle individuelle og kollektive menneskecentriske beskyttelses- og forebyggelsesforanstaltninger, der kan træffes for at reducere risikoen for EMR-absorption. Denne artikel analyserer strålingssikkerhed i pre-5G-netværk og bruger den indsigt, der er opnået til at rejse værdifulde bekymringer vedrørende EMR-sikkerhed i de kommende 5G-netværk.”

Fra artiklens abstract 27. februar 2020.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9016183
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9016183
https://einarflydal.com/2020/03/09/ieee-publiserer-sterk-advarsel-mot-alle-tradlose-dingser/

EMR readings on different parts of the body while wearing bluetooth earphones (in μW/m2).
EMR readings at different points of in a collective exposure scenario (in μW/m2).

EMF-portal – litteraturdatabasen med fortegnelse over 30.563 publikationer og 6.676 oversigter over individuelle videnskabelige undersøgelser af virkningerne af elektromagnetiske felter.

Internet platformen EMF-portal fra RWTH Aachen University opsummerer systematisk videnskabelige forskningsdata om virkningerne af elektromagnetiske felter (EMF). Al information stilles til rådighed på både engelsk og tysk.
Kernen i EMF-portalen er en omfattende litteraturdatabase med en opgørelse af 30.888 publikationer og 6.706 oversigter (pr. 31. marts 2020) over individuelle videnskabelige undersøgelser af virkningerne af elektromagnetiske felter. Antallet af publikationer vedrører alle typer undersøgelser af alle EMF-frekvenser.

EMF-portalen specificerer klart, at antallet af undersøgelser, der undersøger virkningerne af EMF, der bruges i trådløse kommunikationsenheder og netværk på 1G – 4G, er relativt lille (data pr. 31. marts 2020), i alt 1632 studier.

Ud af 1632 studier finder man 307 befolkningsstudier, hvoraf de 116 undersøger, om der er sammenhængen mellem elektromagnetiske felter og hjernekræft.
Antallet af eksperimentstudier udgør 1325. 411 studier, for eksempel, undersøger påvirkningen af cellers DNA.
Det halter alvorligt med 5G-relevante studier. Man finder kun 133 studier, som knytter sig til kommende 5G-frekvenser over 6 Gigahertz.

Som adjungeret professor ved University of Helsinki Dariusz Leszczynski skriver på sin blog:
“Enhver, der hævder, at vi ved nok til at sikre, at ICNIRPs sikkerhedsretningslinjer, de gamle og de nye, beskytter alle brugernes helbred, uanset alder, køn eller sundhedsstatus, vildleder brugerne. ICNIRPs sikkerhedsretningslinjer, der anbefales verdensomspændende af WHO, er baseret på antagelser og ikke på de tilstrækkeligt strenge videnskabelige beviser.”
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/03/31/fact-check-there-are-no-30-000-studies-on-health-effects-of-emf-used-in-wireless-communication/

Du kan søge under emner eller efter konkrete stikord.
https://www.emf-portal.org/en

THE BIOINITIATIVE REPORT 2012
Henry Lai’s Research Summaries
Dette er uvurderlige sæt abstrakter (databaseret for at være søgbare), der dækker den videnskabelige RFR-litteratur, såvel som samlinger af videnskabelige abstracts om oxidative effekter (fra både RFR og ELF), og et sæt specifikt for elektrohypersensitivitet. New comet assay abstracts til RFR og ELF tilføjes i 2017.
https://bioinitiative.org/research-summaries/

RF-farvekort opsummerer mange undersøgelser, der rapporterer biologiske effekter og skadelige sundhedseffekter, der er relevante for celletårne, WI-FI, ‘smarte’ trådløse hjælpemåler, trådløse bærbare computere, babymonitorer, mobiltelefoner og trådløse telefoner.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/03/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts-5.pdf

Are rises in Electro-Magnetic Field in the human environment, interacting with multiple environmental pollutions, the tipping point for increases in neurological deaths in the Western World?
af Colin Pritchard, Anne Silk (begge Faculty of Health & Social Sciences, Bournemouth University, United Kingdom) og Lars Hansen (Southern Health, Dept of Psychiatry, University of Southampton, United Kingdom)
2. januar 2019.
“Baseret på nylige og nye beviser antager vi, at et væsentligt bidrag til den relative pludselige stigning i neurologisk sygelighed i den vestlige verden (1989–2015) skyldes en øget baggrund EMF, der er blevet det tip, der påvirker enhver genetisk disponering, stigende flere interaktive forurenende stoffer, såsom stigning i petro-kemikalier, hormonforstyrrende kemikalier, industrielle, landbrugs- og husholdningskemikalier. De hidtil uset neurologiske dødsfrekvenser, alt inden for femogtyve år, kræver en ny undersøgelse af langvarig EMF-sikkerhed i relation til den stigende baggrund EMF for menneskers sundhed. Vi ønsker ikke at “stoppe den moderne verden”, kun gøre den mere sikker.”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040?via%3Dihub

Argumentet for tætliggende basestationer er ikke gyldigt

Radiofrequency radiation from nearby mobile phone base stations‑a case comparison of one low and one high exposure apartment.
Koppel m.fl. august 2019.
Abstrakt.
Radiofrekvens (RF) stråling i frekvensen område på 30-300 GHz er siden 2011 blevet klassificeret som værende et ‘muligt’ humant kræftfremkaldende stof ,gruppe 2B, af det internationale agentur for kræftforskning (IARC) hos WHO. Dette var baseret på en række humane epidemiologiske undersøgelser af forøget risiko for gliom og akustisk neuroma. Baseret på yderligere human
epidemiologiske undersøgelser og dyreforsøg, er beviserne på RF
strålingskarcinogenese steget siden 2011. Tidligere måleundersøgelser, har indikeret, at der er høje miljømæssige RF-strålingsniveauer til stede i visse områder af Stockholm Sverige, inklusive i en lejlighed. Rumlig felt fordelingsmålinger blev udført i det tidligere målte lejlighed i Stockholm, der udstillede højt RF-stråling fra nærliggende basestationer. Baseret på RF
bredbåndsanalysator spotmålinger, den maksimale indendørs E-felt toppet ved 3 V m-1 i soveværelset på 7. sal. Det maksimalt udendørs eksponeringsniveau på 6 V m-1 blev fundet på 8. sal balkon, beliggende i samme højde og kun 6,16 m væk fra basestationens antenner. Til sammenligning, blev en måling foretaget i en lejlighed med lav eksponering i
Stockholm. Her var det maksimale indendørs felt 0,52 V m-1 målt i hjørnevinduet med direkte synslinie til nabohuset med antenner til basestationen for mobiltelefoni. Det maksimale udefelt på 0,75 V m-1 blev målt på altanen der vender mod samme bygning ved siden af ​​med mobil
telefonbasestationsantenner. Minimumsfeltet på 0,10 V m-1 blev registreret på lejlighedsområdet tættest på centrum af bygningen, der demonstrerer indendørs afskærmningseffekter vægge. Der blev opnået god mobiltelefonmodtagelse i begge lejligheder.
Installationen af basestationer på risikable steder kan derfor ikke retfærdiggøres ved argumentet om krav om gode modtagerforhold.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/Health-risks-from-radiofrequency-radiation-including-5G-should.pdf

Immun systemet

Mobilfunktechnik, Strahlenbelastung und Immunsystem.
Was die Studienlage seit den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts sagt.

Påvirker den ikke-ioniserende stråling fra mobil radio immunforsvaret? Dette spørgsmål er yderst aktuelle i den nuværende situation med en verdensomspændende coronakrise. Den ikke-ioniserende stråling fra mobilradio har været en udbredt miljøfaktor i omkring 20 år. Omfattende forskning har vist, at den svækker immunsystemet og bidrager til modtageligheden for sygdomme i kombination med anden miljøforurening.
diagnose:funk, 15.april 2020
diagnose:funk: Formålet med diagnose:funk er at give information om de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af elektromagnetiske felter, f.eks. Dem, der er forårsaget af mobiltelefoner, smartphones, mobiltelefonantenner, WLAN, DECT og andre kilder til elektrosmog samt de psykosociale effekter af digitale medier. Målet er at ændre forbrugernes og politikens adfærd og at fremme løsninger til miljøkompatible og fremtidssikre teknologier.
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1550

Figur 1: Stigningsrater på enkelte subjektivt utvalge sykdomstyper blant sykehuspasienter i tidsrommet 2008-2017 (DESTATIS 2019). W.Kühling, umg 1/2020.

Artiklen findes her i norsk oversættelse med noter og links til videnskabelige artikler.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/05/Diagnose-Funk-m-komm.-EF-20200429-Mobilkommunikasjonsteknologi-strålingsbelastning-og-immunforsvaret-15.04.2020.pdf
https://einarflydal.com/2020/04/29/a-diskutere-om-korona-viruset-skyldes-5g-er-en-avsporing/#more-40042

Disturbance of the immune system by electromagnetic fields-A potentially underlying cause for cellular damage and tissue repair reduction which could lead to disease and impairment.
Olle E. Johansson, 23. april 2019
Abstract
Et antal papirer, der beskæftiger sig med virkningerne af moderne, menneskeskabte elektromagnetiske felter (EMF’er) på immun systemet, er sammenfattet i den aktuelle gennemgang. EMF’er forstyrrer immun funktionen gennem stimulering af forskellige allergiske og inflammatoriske responser samt effekter på vævsreparationsprocesser. Sådanne forstyrrelser øger risikoen for forskellige sygdomme, herunder kræft. Disse og EMF-virkninger på andre biologiske processer (f.eks. DNA-skader, neurologiske effekter osv.) rapporteres nu bredt at forekomme ved eksponeringsniveauer markant under de mest aktuelle nationale og internationale sikkerhedsgrænser. Naturligvis er det nødvendigt med biologisk baserede eksponeringsstandarder for at forhindre forstyrrelse af normale kropsprocesser og potentielle uheldige sundhedseffekter af kronisk eksponering. Baseret på denne gennemgang såvel som anmeldelserne i den nylige bioinitiative rapport [http://www.bioinitiative.org/] [C.F. Blackman, M. Blank, M. Kundi, C. Sage, D.O. Carpenter, Z. Davanipour, D. Gee, L. Hardell, O. Johansson, H. Lai, K.H. Mild, A. Sage, E.L. Sobel, Z. Xu, G. Chen, The Bioinitiative Report-A Begrundelse for en biologisk baseret offentlig eksponeringsstandard for elektromagnetiske felter (ELF og RF), 2007)], må det konkluderes, at de eksisterende offentlige sikkerhedsgrænser er utilstrækkelige til beskytte folkesundheden, og at nye offentlige sikkerhedsgrænser såvel som begrænsninger for yderligere anvendelse af ikke-testede teknologier er berettiget.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19398310

Sæd, ovarie, embryo dysfunktion

En litteraturoversigt
“Nøjagtig reproduktion af vores genetiske materiale fra en generation til den næste garanterer overlevelsen af ​​arten. Dette er den mest afgørende proces, som levende organismer har for at skabe sunde, adfærdsmæssigt passende afkom. Nervesystemet, immunsystemet og det reproduktive system udvikler sig over tid for at skabe en kompleks interaktion mellem molekylær og elektrisk signalering, der giver normal funktion og integration i en voksen. Vi har i mange årtier forstået den skrøbelige karakter af både den føtale udvikling og barnets udvikling. Det er velkendt, at der er kritiske faser i udviklingen af mennesker og dyr, der gør den tidlige periode sårbar for skader. Der er mange kritiske tidspunkter under udviklingen, der kan ændres negativt og permanent ved giftige eksponeringer. Vi er opmærksomme på, at disse inkluderer ioniserende stråling, nogle industrielle og kommercielle kemikalier og pesticider. Vi advarer vores patienter om at undgå disse. Ny forskning afslører, at ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling fra trådløse enheder også kan forårsage uheldige biologiske virkninger under reproduktion, som det er vist i den efterfølgende videnskabelige litteratur. Denne forskning styrkes og gengives i forskellige laboratorier internationalt.
I artiklen er litteraturhenvisningerne kategoriseret således: *Embryo Effects *Miscarriage *Ovarian Effects *Reproduction *Sperm Effects Review Articles *Sperm Effects Published Articles
https://mdsafetech.org/science/reproductive/

Der henvises endvidere til følgende sider:

Mænds fertilitet

‘Lægens bord’ havde i sin udsendelse den 3. sept. 2020 fokus på graviditet og mænds sædkvalitet. Sædkvaliteten er faldet med 50% de sidste 40 år og stråling fra bla. mobiltelefonen i lommen og laptoppen på skødet spiller en aktiv rolle.
Gæst i studiet var professor Peter Humaidan fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet i Skive. Peter Humaidan kunne bl.a. konkludere at elektromagnetisk stråling fra mobiltelefonen i lommen og laptoppen på skødet er skadelig for mænds sædkvalitet. Anledningen var et seerbrev, der havde udgangspunkt i omgang med radarer. Konsekvensen for piger/kvinder, når de har deres laptop i skødet blev dog ikke omtalt.
Indslaget er sidst i udsendelsen.
Kilder:
https://www.dr.dk/drtv/se/laegens-bord_-boost-din-saed_205471
https://www.tvmidtvest.dk/skive/ny-fertilitetsforskning-slaar-fast-maend-er-mere-end-bare-en-saedproeve
https://issuu.com/magasinetsundhed/docs/2019_juni_nr_05_sundhed_small_issuu
Artiklen kan også læses her:
https://www.facebook.com/magasinetsundhed/posts/2870668909642280/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

Mobiltelefoni og mænds sædkvalitet: En forskningsrapport fra 2012.

The use of FDTD in establishing in vitro experimentation conditions representative of lifelike cell phone radiation on the spermatozoa
Rand Mouradi, Nisarg Desai, Ahmet Erdemir, and Ashok Agarwal. Januar 2012, Health physics 102(1):54-62
Abstrakt:
“Nylige undersøgelser har vist, at udsættelse af humane sædprøver for mobiltelefonstråling fører til et signifikant fald i sædparametre. I dagligdagen opbevares en mobiltelefon normalt i nærheden af ​​lysken, f.eks. I en bukselomme, adskilt fra testiklerne ved flere lag væv. Formålet med denne undersøgelse var at beregne afstanden mellem mobiltelefon og sædprøve for at oprette et in vitro-eksperiment, der kan efterligne virkelige livsforhold (mobiltelefon i bukselommen adskilt af flere vævslag). Af denne grund blev en beregningsmodel af skrotvæv designet ved at overveje disse adskillende lag, hvis resultater blev brugt i en række simuleringer ved hjælp af metoden Finite Difference Time Domain (FDTD). For at give en ækvivalent effekt af flere vævslag viste disse resultater, at afstanden mellem en mobiltelefon og sædprøve skulle være 0,8 cm til 1,8 cm større end den forventede afstand mellem en mobiltelefon og testiklerne.”
Uddrag af konklusionen:
“I den nuværende undersøgelse blev forholdet mellem en in vitro eksperimentel opsætning og forholdene i det virkelige liv etableret, hvor mænd fører mobiltelefonsamtaler via et øretelefon med håndsættet båret nær testikelområdet. Samlet set viste undersøgelsen, at de elektromagnetiske signaler, der udsendes af en mobiltelefon, kan trænge igennem testikelvævet og nå sædcellerne indeholdt i de seminære tubuli inde i testiklerne, når mobiltelefonen placeres i nærheden under et opkald. http://www.clevelandclinic.org/reproductiveresearchcenter/docs/publications/430_Mouradi_R_et_al_The_use_of_FDTD_in_establishing_in_vitro_experimentation_conditions.pdf

Role of Mitochondria in the Oxidative Stress Induced by Electromagnetic Fields: Focus on Reproductive Systems.
Silvano Junior Santini, Valeria Cordone, Stefano Falone, Mahmut Mijit, Carla Tatone, Fernanda Amicarelli and Giovanna Di Emidio. November 2018.
Fra Abstract:
“Selvom vi rapporterede modstridende data på grund af manglende ensartethed i de eksperimentelle design, antyder et voksende bevismateriale, at EMF-eksponering under spermatogenese inducerer øget ROS-produktion i forbindelse med nedsat ROS-rensningsaktivitet (ROS = reaktive iltarter). Talrige undersøgelser afslørede de skadelige virkninger af EMF’er fra mobiltelefoner, bærbare computere og andre elektriske apparater på sædkvaliteten og giver bevis for omfattende elektronlækage fra den mitokondriske elektrontransportkæde som den vigtigste årsag til EMF-skader. I kvindelige reproduktionssystemer rapporteres også bidraget fra oxidativ stress til EMF-inducerede skader og beviset for mitokondrisk oprindelse af ROS-overproduktion. Afslutningsvis ser mitokondrier ud til at spille en vigtig rolle som kilde til ROS i både mandlige og kvindelige reproduktionssystemer under EMF-eksponering. Fremtidige og mere standardiserede studier er nødvendige for en bedre forståelse af molekylære mekanismer, der ligger til grund for EMF’s potentielle udfordring for vores reproduktive system for at forbedre de forebyggende strategier.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6250044/

Forskning.dk: Fokus på stråling: EMR-skadeeffekter i over 100 studier de seneste 15 år. Oversigt på dansk:
http://forskning.dk/straaling-emr-skadeeffekter-100-studier-seneste-15-aar/

Forskning.dk: Det trådløse samfund: Stråling stresser kroppen og giver celleskader. John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet. Opdateret 30. marts 2019.
http://forskning.dk/traadloese-samfund-skaber-stress/

Uddybende overigt. Environmental Health Trust: Peer Reviewed Published Science on Radiation from 4G/5G “Small” Cell Wireless Antennas: https://ehtrust.org/peer-reviewed-published-science-on-radiation-from-4g-5g-small-cell-wireless-antennas/

Effects of Exposure to Electromagnetic Fields: 833 Studies. 2. juni 2018.
https://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html

Prof. Henry Lai, PhD (Ret.) Department of Bioengineering University of Washington Seattle: Neurological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields. 2014 Supplement.
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec09_2012_Evidence_Effects_Neurology_behavior.pdf

Frans Adlkofer publicerede, sammen med en stor gruppe europæiske forskere, i 2004 REFLEX-studiet, som for 20 mio. kr. i EU-regi slog fast, at strålingen fra en mobiltelefon skader DNA ved lavere strålingsniveauer, end mobiltelefoner opererer med.
EU REFLEX studiet: Risk evaluation of potential environmental hazards from low energy electromagnetic field (emf) exposure using sensitive in vitro methods( reflex).
https://cordis.europa.eu/project/id/QLK4-CT-1999-01574
https://itis.swiss/assets/Downloads/Papers-Reports/Reports/REFLEXFinal-Report171104.pdf

David O. Carpenter , Harvard uddannet læge og professor , publicerede 1. december 2018 en advarsel mod 5G og den øvrige, trådløse infrastruktur i verdens førende medicinske tidsskrift The Lancet.
Bandara P, Carpenter DO. Planetary electromagnetic pollution: it is time to
assess its impact. Lancet Planet Health. 2018 Dec;2(12). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30526934

Protect Your Family from EMF Pollution
https://www.emfanalysis.com/research/

Videnskabsmænd: Wi-Fi en risiko for sundheden. Folk står over for en lang række sygdomme, der spænder fra hjernetumorer og leukæmi til nedsat hukommelse og koncentration, i takt med de bliver mere og mere udsat for „elektrosmog“ fra den globalt ekspanderende Wi-Fi-netværk, advarer forskere i Skandinavien. Free21. 2. okt. 2017.
http://www.free21.org/wp-content/uploads/2017/10/03-Hansen-Elektrosmog-DK.pdf

The Hidden Dangers of Cell Phone Radiation
Interview med Dr. George Carlo, LE Magazine August 2007
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2014/08/george-carlo-interview-le-pageid-115005.pdf

Om industri forskeren Alex Lerchl:
I artiklen medvirker Alex Lerchl. Lerchl er industri talsmand gennem en længere årrække og bla. kendt for at forfølge andre forskere. I 2015 tabte han et injurie søgsmål, grundet hans involvering i at feje EU’s 20 mio store REFLEX studie fra 2004 ind under gulvtæppet med en større hetz med falske anklager. Desuden blev han droppet til WHO’s IARC ekspert panel i 2011 grundet hans tilknytning til industri og generelle adfærd.

ITEM replikations studiet (2015):
At Lerchl var blevet sat under lup gjorde desuden, at han ikke kunne fuske med resultatet af hans replikations studie fra 2015, som replikerede ITEM studiet fra 2010. Hensigten var at modbevise 2010-studiet, men han fandt med 2015 studiet præcis samme resultat som 2010 studiet: At ikkeioniserende elektromagnetisk stråling (trådløs teknologi) accelerer cancer/tumor vækst (i dette tilfælde i mus):
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X15003988

Lerchl tabte i 2015 injuriesag mod EU’s REFLEX studie fra 2004:
https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/ueberraschte-oeffentlichkeit/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X15003988
https://pandora-foundation.eu/2013/02/01/hamburg-district-court-confirms-reflex-results/

EU’s REFLEX rapport fra 2004, som fandt DNS/celle-skader forefindes her:
https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/reflex-studie-gentoxisches-potenzial-hochfrequenter-emf/
https://pandora-foundation.eu/2013/02/01/hamburg-district-court-confirms-reflex-results/

Resistente Bakterier

Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling kan gøre bakterier resistente over for antibiotika.
Professor SMJ Mortazavi, Shiraz University of Medical Sciences (SUMS), USA.
“Accumulating evidence reveals that exposure of bacteria to a wide variety of physical stressors ranging from ultrasound to ionizing and non-ionizing electromagnetic radiation can make them resistant to antibiotics. A study conducted recently showed that the exposure of E. coli DH5α to Wi-Fi radiofrequency radiation for 5 hours influenced several bacterial cellular and metabolic processes through up-regulating 52 genes and down-regulating 49 genes [1]. Another recent study conducted by the same team shows that exposure of Escherichia coli bacteria to 2.4 GHz Wi-Fi radiofrequency radiation increased their antibiotic resistance and motility. Moreover, biofilm formation was enhanced in Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermis [2]. These findings clearly confirm our earlier findings on physical stressor-induced alterations (rise or fall) in bacterial drug resistance [3-5]. “
References:
[1] https://www.nature.com/articles/s41598-019-51046-7
[2] https://europepmc.org/article/PMC/6820025
[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24910582/
[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4576872/
[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26732124/

EMS og autoimmun sygdom

Forskning afslører, at blokering af eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) frembringer signifikante symptomændringer hos 90% af patienter med autoimmun sygdom. Man kan ikke længere ignorere, at menneskeskabt elektromagnetisk stråling udgør utallige risici for menneskers sundhed. 22. januar 2018.
https://www.greenmedinfo.health/blog/groundbreaking-study-shows-shielding-emf-improves-autoimmune-disease?

Cancer

Se mere her: http://nejtil5g.dk/forskning/cancer/

Søvnproblemer

Long-term effect of mobile phone use on sleep quality: Results from the cohort study of mobile phone use and health (COSMOS)
Mange langtidsopkald over mobiltelefonen øger den statistiske risiko for at lide af søvnforstyrrelser.
Det er konklusionen i en ny rapport fra det tværnationale datastudie, The Cosmos Project, som omfatter seks lande og som undersøger, om der er sammenhænge mellem mobiltelefoni og helbredsproblemer ved at sammenholde personers mobilopkaldsdata med de samme personers patientdata.
I søvnstudiet indgår over 24.000 personer fra Sverige og Finland.

Forfatterne bag Cosmos-studiet mener ikke, at resultatet kan “støtte hypotesen om, at radiofrekvente elektromagnetiske felter har langtidsvirkning på søvnkvaliteten.”
Schweizeren Martin Röösli, som har sæde i strålingskomitéen ICNIRP’s videnskabelige råd og som professionelt er tæt knyttet til flere af Cosmos-forfatterne, anfører i et svar til Tabt Tråds journalist David Wedege på Twitter, at signalet fra 3G-telefoni (UMTS) stråler betydeligt mindre end 2G-generationen af mobilsignal (GSM), og den forskel indgår i forskernes analyse af resultatet.
Den forklaring bliver i et svar til Martin Röösli anfægtet af den amerikanske tænketank, Enviromental Health Trust, som drives af Devra Davis, der er tidligere professor i epidemiologi ved University of Pittsburgh.
Devra Davis anfører i en kommentar, at konsistente resultater i biologiske forsøg viser, at 3G er forbundet med øget biologisk virkning, når man sammenligner med forsøg, hvor 2G-signaler er anvendt.
Både COSMOS projektets danske og svenske afdeling er meget tæt knyttet til teleindustrien.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019339194
http://www.thecosmosproject.org/
https://tabttraad.home.blog/2020/04/09/forskning-kobler-mobiltelefoni-til-soevnforstyrrelser/

The Potential for Impact of Man-Made Super Low and Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on Sleep
Maurice M Ohayon et al. Oktober 2019.
Et stadigt voksende antal elektromagnetiske (EM) emissionskilder frembringer sundhedsmæssige bekymringer, især stammer fra de allestedsnærværende lav- til ekstremt lave frekvensfelter fra kraftledninger og apparater, og radiofrekvensfelterne, der udsendes fra telekommunikationsudstyr. I denne artikel gennemgår vi videnstilstanden om mulige påvirkninger af elektromagnetiske felter på melatoninsekretion og på søvnstruktur og menneskets elektroencefalogram. De fleste af undersøgelserne af effekten af ​​melatonin på mennesker er blevet foretaget i nærvær af EM-felter med fokus på virkningerne af erhvervsmæssige eller boligmæssige eksponeringer. Mens nogle af de tidligere undersøgelser indikerede, at EM-felter kan have en undertrykkende effekt på melatonin, kan resultaterne ikke generaliseres på grund af den store variation i eksponeringsbetingelser og andre faktorer, der kan påvirke melatonin. Eksponering for EM-felter med radiofrekvens på søvnarkitektur viser for eksempel ringe eller ingen effekt. Imidlertid viser en række undersøgelser, at pulserende radiofrekvenselektromagnetiske felter, såsom dem, der udsendes fra mobiltelefoner, kan ændre hjernens fysiologi og øge elektroencefalogramstyrken i selektive bånd, når de administreres umiddelbart før eller under søvn. Yderligere forskning er nødvendig, som vil omfatte ældre populationer og evaluere interaktionerne mellem EM-felter i forskellige frekvensområder for at undersøge deres virkning på søvn hos mennesker.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31252334/?from_term=Radiofrequency+Electromagnetic+sleep++melatonin&from_pos=1

Non-thermal continuous and modulated electromagnetic radiation fields effects on sleep EEG of rats
25. juni 2012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4195462/

Effects of electromagnetic fields emitted by mobile phones (GSM 900 and WCDMA/UMTS) on the macrostructure of sleep.
20. marts 2011.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20561179

Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fields on human sleep
1996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8821374/

Stimulation of the brain with radiofrequency electromagnetic field pulses affects sleep-dependent performance improvement. September 2013.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23482083?dopt=Abstract

DNA skader

Ny forskning dokumenterer de mekanistiske aspekter, som forklarer, hvordan menneskeskabte pulserende bølger kan forårsage så mange forskellige typer uønskede biologiske effekter.

“Mobiltelefoners ekstreme og uforudsigelige signal variabilitet lader tilsyneladende til at være årsagen til den tilsvarende intense
bioaktivitet.”

“Dette resultat vedrører ikke kun de 2. generations (2G/GSM) mobiltelefoni signaler, der er testet i vores eksperimenter og i den foreliggende anmeldelse, men alle eksisterende typer af digitale mobiltelefoni signaler (2G, 3G, 4G), alle typer mikrobølge- samt telekommunikations signaler herunder trådløse fastnet telefoner (DECT), Wi-Fi-routere mm.”
Biolog D. Panagopoulos, PhD
“De triggere der beskrives i denne undersøgelse gælder ikke kun for gener men også for celler, væv og organer. Denne undersøgelse bør således være basis for alle risikovurderinger og sikkerheds standarder.”

Epidemiolog G. Carlo, MSC, JD, PhD Dimitris J. Panagopoulos. Juli 2019 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300991

The Reflex Report describes the results of a large-scale EU-funded research conducted by 12 European institutes. In vitro, the effects of exposure of cell cultures to ELF magnetic fields such as electrical installations and devices were studied, non-pulsed RF fields and pulsed RF fields, like from mobile phones and wireless devices. The cell cultures with human and animal cells were placed in petri dishes. As far as human cells are concerned, white blood cells (lymphocytes, monocytes and thymocytes), connective tissue cells (fibroblasts), skin cells (melanocytes), tumor cells (neuroblastoma) and leukemia cells (HL-60) were examined for their sensitivity to electromagnetic radiation.

EU’s Reflex studie
EU Reflex study shows DNA damage caused by radiation from wireless devices and mobile phones
Den europæiske REFLEX-undersøgelse (2004) blev foretaget på EU’s vegne af 12 institutioner for et samlet budget på 3 millioner euro. Resultaterne viser, at selv ved en SAR-værdi på 1,3W / kg (repræsentativ for mange mobiltelefoner) er der skabt betydelig biologisk skade i humane celler og især på DNA’et.
Det centrale punkt er, at strukturelle undersøgelser endelig er blevet udført på de ikke-termiske virkninger af 2G (GSM) stråling, 3G (UMTS) stråling og magnetiske felter fra elektriske installationer og enheder. Virkningen af den elektromagnetiske stråling fra disse kilder viser sig at være meget lig effekten af røntgenstråler. Dette er bemærkelsesværdigt, fordi mange fysikere stadig insisterer på, at radiofrekvenselektromagnetisk stråling ikke kan forårsage skade på DNA’et på grund af dets ikke-ioniserende natur.

EU’s refleksundersøgelse viser, at langvarig stråling fra en mobiltelefon og magnetiske felter kan forårsage genetisk skade, der ligner den, der er forårsaget af radioaktiv stråling. Comet Assay-testen er et meget følsomt assay, der kan vise DNA-skader. Ved hjælp af elektroforese trækkes DNA-fragmenter til ydersiden af ​​en petriskål. Jo kortere fragmenter (mere DNA går i stykker), jo længere og klarere er “komet halen”, der er synlig under mikroskopet. Dette demonstrerer enkelt- og dobbeltstrenget DNA-brud, der forekommer som vist i det medfølgende billede af dette indlæg. Øverst til venstre på figuren vises kontroleksperimentet (‘sham’ står for ikke-eksponering), øverst til højre viser virkningen på cellen med 0,5 grå røntgenstråling på cellen, svarende til 250 års naturlig baggrund stråling eller ca. 60 CT-scanninger, og den nederste figur viser virkningen på strålingscellen med frekvensen af ​​en almindelig GSM-telefon (SAR 1,3 W / kg) i 24 timer. Begge tilfælde viser klart en komet med en hale.

In vitro-undersøgelser
Reflexrapporten beskriver resultaterne af en storstilet EU-finansieret forskning udført af 12 europæiske institutter. In vitro blev virkningerne af eksponering af cellekulturer for ELF-magnetiske felter, såsom elektriske installationer og apparater, undersøgt, ikke-pulserede RF-felter og pulserede RF-felter, som fra mobiltelefoner og trådløse enheder. Cellekulturer med humane og dyre celler blev anbragt i petriskåle. For så vidt angår humane celler blev hvide blodlegemer (lymfocytter, monocytter og thymocytter), bindevævsceller (fibroblaster), hudceller (melanocytter), tumorceller (neuroblastoma) og leukæmiceller (HL-60) undersøgt for deres følsomhed til elektromagnetisk stråling.
RF-felter fra mobiltelefoner og trådløse enheder
Det blev fundet, at pulserede RF-felter (GSM 900 og GSM 1800) med SAR-værdier fra 0,3 W / kg forårsager genetisk skade, enkelt- og dobbeltfrakturer i DNA- og MN-induktion i humane fibroblastceller. Derudover blev der observeret en stigning i antallet af frie oxygen- og hydroxylradikaler (OH). Termiske effekter er ubetydelige under denne belastning; Cellekulturopvarmningen var kun 0,01 grader Celsius. For HN-60-celler blev der ikke fundet nogen effekt af RF-belastning ved en SAR-værdi på 1,0 W / kg og ved 1,3 og 1,6 W / kg en signifikant stigning i antallet af DNA-frakturer og MN-induktion. Ved belastninger mellem 2,0 og 3,0 W / kg var der en virkning, men mindre end ved 1,3 og 1,6 W / kg. Der er således en stærk ikke-lineær afhængighed af belastningen. Eksponering af hvide blodlegemer til RF-felter gav forskellige resultater. Der var en virkning på monocytter, ingen effekt på thymocytter og modstridende resultater for lymfocytter.
Det blev endvidere fundet, at nogle effekter, DNA-frakturer og MN-induktion, forekom både for ikke-pulserede og pulserede RF-felter, og at andre effekter, ændring af gen- og proteinekspression, kun forekom med pulserede RF-felter. I nogle celler blev der fundet en stigning i ekspression af stressproteinerne hsp27 og hsp70, hvilket indikerer en cellulær stressrespons: hsp repræsenterer “varmechockprotein”.
Konklusion
Det har vist sig, at ikke-termisk belastning af cellekulturer ved magnetiske ELF-felter fra elektriske installationer og enheder eller EM RF-felter fra mobiltelefoner og trådløse enheder kan føre til genetisk skade. Skaden afhænger af celletypen. Nogle humane celler, især fibroblaster, er følsomme over for disse felter, mens andre celler, inklusive hvide blodlegemer, er mindre følsomme og reagerer ikke med de lave feltstyrker, der blev brugt i Reflex-studiet. Hvis der er skade, observeres der altid en stigning i antallet af frie iltradikaler og undertiden også hydroxylradikaler. Disse radikaler kan forårsage oxidativ stress og skade på DNA, proteiner og cellemembraner og er sandsynligvis i høj grad ansvarlige for de observerede effekter. Faktisk i nogle af forfatterens eksperimenter, når radikale udrensere blev føjet til cellekulturerne, blev DNA-skader forhindret, et resultat bekræftet af andre studier.
https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/

Tinitus

Headache, tinnitus and hearing loss in the international Cohort Study of Mobile Phone Use and Health (COSMOS) in Sweden and Finland.
Okt. 2019
Rapporten viser at mobiltelefoni statistisk hænger sammen med en let øget risiko for hovedpine.
Bemærk at både COSMOS projektets danske og svenske afdeling er meget tæt knyttet til teleindustrien.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31302690

Tinnitus and cell phones: the role of electromagnetic radiofrequency radiation.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415001639

Hjerneskader

“Spørgsmålet er, om vi her ser begyndelsen til neurodegenerative sygdomme, fordi vi kan se, at der er nogle mitokondrier, der ikke får nok ilt. De får tilført nok ilt til, at de kan udføre arbejdet, men det sker under vilkår, som ifølge de tal, vi har, ikke er helt optimale:” Udtaler Prof. Albert Gjedde efter 10 hjernescanninger. Han har siden fortalt, at signifikansen i resultatet bortfaldt efter yderligere 6 forsøg, hvorefter man ikke længere anså, at der var evidens for, at EMF på mobilstrålingsniveau øger energiomsætningen i hjernen. Disse 6 skulle foretages for at forankre resultatet, fordi det var “kontroversielt for mobioltelefonindustrien og de ca. 1,6 mia mennesker, der i dag benytter mobiltelefoner” (står der i artiklen). Hvad der gik galt i de yderligere 6 forsøg er uklart, på PubMed er det en kendt sag, at der er sammenhæng mellem EMF og energiomsætning:
https://dagensmedicin.dk/mobiltelefoner-pavirker-hjernens-stofskifte/

Udvikling af hotspots

NMR imaging of cell phone radiation absorption in brain tissue
David H. Gultekin and Lothar Moeller, 2013.
“Mennesker udsættes for en stigende mængde ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling udsendt fra kilder som mobiltelefoner, kraftoverførselsledninger, radarer og medicinsk udstyr, hvilket skaber bekymringer for folkesundheden. Sikkerhedsstandarder, der definerer øvre grænser for de specifikke absorptionshastigheder (SAR), blev således fastlagt til at tjene som retningslinjer for udstyrsproducenter inden for forskellige felter. Det er kendt, at ekstensiv brug af mobiltelefoner præsenterer den højeste radiofrekvens (RF) eksponering for offentligheden, hvilket er begrundelsen for denne undersøgelse.”
https://www.pnas.org/content/110/1/58.full
https://videnskab.dk/naturvidenskab/overset-evolutionsform-kan-give-bedre-forstaaelse-for-kraeft

ALS

Ny fransk undersøgelse påpeger sammenhæng mellem mobilmaster og øget forekomst af den neurodegenerative lidelse ALS, som i øvrigt meldes i svag stigning i disse år. Rapporten påpeger et dosis-responsforhold i spændingsniveauet målt i Volt per meter.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935119303202

Elektromagnetisk stråling og vores hjerner

Kan elektromagnetisk stråling skabe kaos i vores hjerner?
Cockpitterne i moderne militære fly er oversvømmet med radiofrekvent (RF) støj fra indbyggede emissioner, kommunikationsforbindelser og navigationselektronik, herunder stærke elektromagnetiske (EM) felter fra lydhoveder og hjelmsporingsteknologier.
“Piloter rapporterer ofte om mindre kognitive præstationsudfordringer under flyvningen, og fra 1993 til 2013 tegnede rumlig desorientering i US Air Force-piloter sig for 72 klasse A-uheld, 101 dødsfald og 65 tabte fly,” skriver DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency) et forskningsagentur under det amerikansk forsvar. (1) Det amerikanske militær frygter, at nogle af disse nedbrud kan være forårsaget af elektromagnetiske felter.
Der er store økonomiske interesser i at undgå disse uheld. Større luftfartsulykker er i øjeblikket klassificeret som uheld i klasse A, B og C. Klasse A-uheld opstår, når der er skader for mere end 2 millioner $ skader på flyet, flyet ødelægges, eller dets pilot eller besætning dræbes eller permanent, helt deaktiveres. (2)
DARPA vil nu igangsætte forskning (3) for at måle de elektromagnetiske felter inde i de militære flys cockpit, især signaler mellem 9 kHz og 1 GHz for at finde ud af, om de påvirker piloternes ydeevne.

DARPA skriver i sin begrundelse for projektet:
”Nylig DARPA-finansieret forskning har vist, at menneskelige hjerner fornemmer magnetfelter, som dem, der bruges af dyr til navigation, og at denne proces er “fastklemt ” (dvs. forstyrres) af radiobølger (RF), der påvirker hjernebølger og adfærd. Desuden var nylige fund de første til at vise, at selv svage RF-felter og ‘Jordstyrke’ magnetfelter har målbare, reproducerbare virkninger på menneskelige hjernebølger og ubevidst opførsel i et kontrolleret miljø.”
“Nylig forskning” henviser til arbejde udført under DARPAs RadioBio-program (4), der blev annonceret i 2017. Et af målene var at se, om levende celler kan kommunikere med naboceller ved hjælp af EM-signaler og i så fald hvad cellerne fortæller hinanden og hvordan de gør det.
Joe Kirschvink hos Caltech, en RadioBio-entreprenør, har rapporteret (5), at menneskelige hjernebølger reagerer på ændringer i magnetfelter i størrelsesordenen Jordens felt.
“Mange dyr har magnetoreception, så hvorfor ikke os?” spørger Connie Wang, Caltech-kandidatstuderende og hovedforfatter af eNeuro-studiet. F.eks. Bruger honningbier, laks, skildpadder, fugle, hvaler og flagermus det geomagnetiske felt til at hjælpe dem med at navigere, og hunde kan trænes i at finde begravede magneter. Det er længe blevet teoretiseret, at mennesker kan have en lignende evne. På trods af en masse forskningsforsøg, der forsøgte at teste for det i 80’erne, er det dog aldrig blevet vist endeligt.
Den nye forskning er det første konkrete bevis for en ny menneskelig sans: magnetoreception. Deres fund blev offentliggjort i tidsskriftet eNeuro den 18. marts 2019. (6)
Kilder:
1) https://www.darpa.mil/
2) https://www.militarytimes.com/news/your-military/2019/03/01/dod-is-rethinking-what-defines-a-major-aviation-accident/
3) https://beta.sam.gov/opp/45cf0a26208f441db092e9a2653bddd6/view#general
4) https://microwavenews.com/news-center/darpa-radiobio
5) https://www.caltech.edu/about/news/evidence-human-geomagnetic-sense
6) https://authors.library.caltech.edu/90480/
Se også:
https://microwavenews.com/short-takes-archive/iceman
https://tabttraad.home.blog/2020/09/16/ny-forskning-far-stralingsramte-hoveder-jagerfly-til-at-nedstyrte/

Verden over eksperimenterer gør det selv-folk uden medicinsk baggrund med elektrisk hjernestimulering. “Lad helt være” siger professor.
De monterer elektroder på hovedet, sætter jævnstrøm til udstyret, og håber at skærpe intellektet for eksempelvis i håbet om at blive bedre til at spille computerspil. Eller ved hjælp af elektricitet at kunne behandle alt fra depression til alvorlige neurologiske tilstande som Parkinsons sygdom.
Udstyret købes ofte via nettet – eller bygges efter anvisninger, som også ligger frit fremme i cyberspace. Denne form for elektrisk hjemmebehandling – såkaldt transkranial stimulering, hvor man sender en svag strøm gennem kraniet og ind i hjernen – er ret udbredt, også i Danmark. Det skrev Lundbeckfonden 28. maj 2019.
Men “uden medicinsk baggrund og uden det rette måleudstyr har man ikke en jordisk chance for at måle, hvad der sker i hjernen, når man tilfører strøm. Og dermed heller ikke nogen mulighed for at kunne styre dosis”, siger Hartwig Siebner, neurolog og Lundbeckfonden-professor i præcisionsmedicin ved Københavns Universitet. Og videre:
“Selv om den forbigående funktionsændring i sig selv må betegnes som uskadelig, så viser den noget helt centralt. Nemlig, at lægevidenskaben langt hen ad vejen endnu ikke har detaljeret viden om, hvad der egentlig sker, når hjernen påvirkes elektrisk. Og i forhold til de mange gør det selv-folk, som køber stimuleringsudstyr på nettet eller bygger det derhjemme, sender vores forsøg derfor et klart budskab: Lad helt være”.

Kan strøm til hjernen øge kreativiteten? spurgte Videnskab.dk tilbage i 2016.
En dobbelttydig artikel, der på den ene side kunne fortælle om nysgerrige unge, der eksperimenterede med både at bruge og udvikle hjelme til at udvide kreativiteten. På den anden side udtalte Jesper Mogensen, der er professor i neurovidenskab:
“Kreativitet er mange ting, og det varierer fra person til person. Jeg kender ikke til nogen som helst studier, der har lokaliseret kreativitet et bestemt sted i hjernen. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at apparatet virker, men jeg vil se videnskabelig evidens, før jeg tror på det.”

Elektricitet som selskabsleg
Ovenstående giver anledning til at nævne Arthur Firstenberg og hans bog ”Den usynlige regnbue – historien om elektriciteten og livet.” Her beskriver han, hvordan alle tilbage i 1700-tallet skulle have elektriske apparater således at de kunne give hinanden og sig selv stød. I de velhavende hjem stod store udsmykkede elektriske maskiner udsmykkede på samme måde som pianoer Men heller ikke den gang var det socialt acceptabel at hævde at elektricitet var farligt, så ingen lyttede til advarslerne.
Elektriciteten bliv antaget at have med Livskraften at gøre så ud over at være ren underholdning tog man også elektriciteten i brug på grund af dens medicinske virkning. Ikke bare prominente personer åbnede for behandling med elektricitet, også mange uden nogen form for medicinsk baggrund købte og lejede maskinerne for at behandle folk.
Behandlingerne med elektricitet fortsatte gennem 1700 og 1800 tallet. Det er hævet over enhver tvivl at man kunne helbrede sygdomme. Firstenberg giver eksempler som genskabelse af hørelsen, også for nogen som fra fødslen havde været døve, og fjernelse af tinitus. Man forsøgte også at påvirke hjertet og genoplivede dyr med elektrisk påvirkning og man kunne få pulsen hos mennesker til at falde og stige. Men ingen reagerede ens på elektriciteten.

De uønskede virkninger
De negative virkninger talte man ikke så meget om, men de blev registreret. Elektrificering gav omtågethed, hovedpine, kvalme, svækkelse. Træthed og hjertebanken. Men også hoste og astmalignende symptomer muskel og ledsmerter og nogle gange observerede man også depressioner. De observerede negative virkninger er genkendelige for folk, der i dag lider af EHS (elektro hypersensitive).
Mange af de første fysikere der arbejdede med elektricitet blev syge af deres beskæftigelse: fra brutale hovedpine, kronisk lammelse og nervelidelse. Elektriciteten havde bivirkninger og nogle mennesker var endda meget modtagelige for disse negative sider. Værd at bemærke er, at den elektriske energi man blev udsat for dengang på ingen måde svarer til de mængder vi udsættes for i dag.
Kilder:
https://www.lundbeckfonden.com/ny-forskning-hejser-det-roede-flag-leg-ikke-elektriker-med-din-hjerne/
https://videnskab.dk/krop-sundhed/fup-eller-fidus-kan-stroem-til-hjernen-oege-kreativiteten
Arthur Firstenberg: ”Den usynlige regnbue – historien om elektriciteten og livet.” Z-Forlag 2019.

Mere om elektrisk hjernestimulering: Moderne ECT og fremkaldelse af midlertidig koma og en flatlining af hjernebølger er næppe mere betryggende end ‘det hvide snit’ – lobotomi.

Det skriver Children’s Health Defense Team i en artikel den 9. oktober 2020. (1)
De sene 1930’ere var en storhedstid for at eksperimentere med hjernen hos dem, der havde udtalt skizofrene, bipolare eller var alvorligt deprimerede. Kort efter indførelsen af ​​lobotomi (‘det hvide snit’) fokuserede italienske psykiatere på at fremme elektrisk inducerede anfald som en psykiatrisk intervention. (2)
En gennemgang fra 2006 i Advances in Psychiatric Treatment viser, at “Nyere ECT-metoder ikke har resulteret i et mærkbart fald i bivirkninger.” (3)
Mens ECT-fans betragter det 21. århundrede-ECT som værende meget “kontrolleret” og “raffineret”, indrømmer de også at “den optimale anfaldsperiode forbliver uklar”, og at de ikke rigtig forstår, hvordan ECT fungerer. (4)
Dr. Peter Breggin, psykiater fra Harvard, opsummerer:
”Efter flere rutinemæssige ECT’er bliver den beskadigede person mere og mere apatisk, ligeglad, ude af stand til at føle ægte følelser og endda robotagtig. Hukommelsestab og forvirring forværres. Denne hjælpeløse person bliver ude af stand til at give udtryk for nød eller klager og bliver føjelig og håndterbar. ECT-læger kalder dette fejlagtigt en forbedring, men det indikerer alvorlig og invaliderende hjerneskade.” (5)
Bruges ECT med yngre patienter, er man enige om behovet for løbende vedligeholdelsessessioner for at bevare ”klinisk stabilitet”. En ECT-promotor hos Johns Hopkins tilføjer, “ingen kender virkelig langtidseffekterne af ECT ved denne frekvens og startede i en så ung alder.” (6)
Jock McLaren, en australsk psykiater, formulerer det således:
”Når [nutidens psykiatere] får en kompliceret patient, ved de faktisk ikke, hvad de skal gøre. […] Således når de meget hurtigt grænsen for deres færdigheder og har ingen anden mulighed end at nå ud til elektroderne. En psykiater, der siger: ‘Du har brug for ECT’ siger egentlig kun: ‘Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre.’ “ (7)
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/news/electroconvulsive-therapy-autistic-youth-dangerous/
2) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032709000469
3) https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/memory-and-cognitive-effects-of-ect-informing-and-assessing-patients/DD5C63934357779765BA7ADF308275AE
4) https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/070674371105600104
5) https://breggin.com/ect-resources/Shock_treatment_brochure_June_8.pdf
6) https://www.hopkinsmedicine.org/news/articles/self-harming-behavior-in-children-with-autism-can-electroconvulsive-therapy-help
7) https://www.madinamerica.com/2017/06/no-psychiatrist-needs-use-ect/


Please follow and like us: