EU og den digitale udvikling

EU dokumenter. Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/

Indhold:
– “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”: Det europæiske borgerinitiativ
Misinformere om misinformation
Programmet for et digitalt Europa
Digitale transportkorridorer
5G som en kritisk strategisk teknologi
GDPR

“Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”: Det europæiske borgerinitiativ er nu accepteret af EU. Om lidt starter indsamlingen af 1 mill. underskrifter ♥

Den 7. oktober 2021 besluttede Europa-Kommissionen at registrere hele dokumentet i det europæiske borgerinitiativ (ECI) (1) “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.” (2)
Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at revidere lovgivningen med henblik på bedre beskyttelse alle former for liv mod konsekvenserne af de højfrekvente elektromagnetiske felter og mikrobølgestråling, herunder 5G, men også mod den dertil hørende digitalisering samt at sikre effektiv beskyttelse, herunder mod cyberkriminalitet, af personoplysninger, som behandles med disse nye former for kommunikationsteknologi. En formel godkendelse Registreringen af initiativet er kun af retslig karakter og betyder at borgerinitiativet opfylder de formelle betingelser i den relevante lovgivning. Det har ingen indflydelse på Kommissionens endelige retslige og politiske konklusioner. Næste trin er 1 mill. underskrifter
Næste trin, som skal igangsættes indenfor 6 måneder er at indsamle én million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater. Herefter skal Kommissionen se nærmere på indholdet og reagere. Det er op til Kommissionen, om den vil følge opfordringen eller ej, men den skal begrunde sit valg uanset hvad. I den mellemliggende periode skal en hjemmeside gøres færdig, der skal udfærdiges forskelligt informationsmateriale m.m.
Kommissionens har dog startet sin forsvarstale
Vi skal nemlig ikke være i tvivl om, at for EU er det af altafgørende betydning at beskytte folkesundheden: “EU (har) anvendt en forsigtig tilgang ved at anbefale maksimale eksponeringsgrænser med en bred sikkerhedsmargen, som bygger på den seneste videnskabelige dokumentation. Det betyder, at EU’s eksponeringsgrænser for den brede offentlighed altid er mindst 50 gange lavere, end hvad der ifølge international videnskabelig dokumentation kan have indflydelse på helbredet.
Endvidere er EU fast besluttet på at lægge aktuel videnskabelig dokumentation til grund for sine politikforslag. Derfor gav man i juni 2021 Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici (SCHEER) til opgave at komme med videnskabelige udtalelser om behovet for en teknisk revision af gældende EU-lovgivning (dvs. bilagene til Rådets henstilling 1999/519/EF og direktiv 2013/35/EU). Det skyldtes især de ajourførte retningslinjer fra Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling (ICNIRP) fra 2020. “De uafhængige videnskabelige rådgivere vil evaluere og, hvor det er relevant, tage hensyn til al tilgængelig dokumentation,” hedder det. (2)
SCHEER
Den 20. december 2018 klassificerede Den Europæiske Videnskabelige Komité for Sundheds-, Miljø- og Nye Risici (SCHEER) 5G som en mulig ny miljøtrussel. Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter. De prioriterede 5G spørgsmålet som “høj” (maks. Prioritering) “Hvordan eksponeringen af elektromagnetiske felter kan påvirke mennesker er stadig kontroversielt, og undersøgelser har ikke givet klare bevis for påvirkningen på pattedyr, fugle eller insekter.” (3)
SCHEER har således tidligere været kritisk over for konsekvenserne af 5G, hvorimod industri NGO’en ICNIRP har tilpasset deres anbefalinger således, at der bedre var plads til at 5G kan udfolde sig. (4)
Borgerinitiativet
Initiativet opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivning om beskyttelse af borgerne og miljøet mod disse trusler indenfor 3 områder:

  1. Mennesker, fauna og flora skades af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering giver ikke tilstrækkelig beskyttelse, især ikke til sårbare personer (f.eks. børn, gravide kvinder, patienter og ældre), dyr, bestøvende insekter og planter. Vedtag regulering for at beskytte alt liv mod radiofrekvens- og mikrobølgestråling. Hundredvis af fagfællebedømte videnskabelige studier, som er gennemført uafhængigt af industrien, bl.a. den seneste forskning, beviser, at højfrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) har skadelig biologisk effekt ved værdier, der er millioner af gange under de nuværende grænser. Vi kræver, at forsigtighedsprincippet anvendes på RF EMF for at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod denne risiko. Herefter kommer 10 forskellige lovforslag til konkrete lovændringer.
  2. Med 5G vil antallet af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Ikkebæredygtigt energiforbrug, strålingsemissioner, skadelig minedrift og forurening vil følge, hvilket vil udgøre en trussel mod biodiversiteten og bevaring af naturtyper. Vedtag strengere regulering for at beskytte miljøet mod alle virkninger af 5G og digitalisering. Indførelsen af 5G og tingenes internet er langt fra at være et skridt i retning af en energieffektiv og bæredygtig fremtid – tværtimod vil de høj grad medvirke til forurening og ressourceudtømning. I 2025 kan anvendelsen af disse teknologier tegne sig for 20 % af verdens elforbrug. Herefter kommer 8 forslag til EU lovgivningen.
  3. 5G muliggør en omfattende dataindsamling og overvågning af forbundne enheder. Dette vil øge risikoen for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens. Iværksæt effektiv databeskyttelse for at sikre vores ret til privatlivets fred, sikkerhed og frihed. Den nuværende databeskyttelse er utilstrækkelig i et scenarie, hvor “tingenes og kroppenes internet” vinder frem, dvs. hvor alle enheder indsamler vores data 24/7, så de kan behandles som big data af kunstig intelligens, som bevisligt reproducerer og forværre forskelsbehandling. Det er desuden ekstremt bekymrende, at 70 % af alle investeringer i 5G går til overvågningssystemer, herunder ansigtsgenkendelseskameraer og droner. Herefter kommer 5 forslag til EU lovgivningen.

Det uddybende dokument med kilde angivelser kan downloades på engelsk. (2) (5)
Kilder:
1) Det europæiske borgerinitiativ (ECI) blev indført med Lissabontraktaten som et redskab for borgerne til at sætte deres præg på EU’s dagsorden. Borgerinitiativet blev officielt lanceret i april 2012. Når et borgerinitiativ formelt er blevet registreret, giver det mulighed for, at én million borgere fra mindst syv medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte lovgivningsforslag på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det. Forudsætningen for at få et initiativ registreret er: 1) den foreslåede foranstaltning ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt, 2) foranstaltningen ikke er åbenbart krænkende, useriøs eller provokerende, og 3) at den ikke åbenbart er i strid med EU’s værdier. Siden det europæiske borgerinitiativ blev indført, har Kommissionen modtaget 109 opfordringer til at iværksætte et sådant initiativ. 84 af disse var på områder, hvor Kommissionen har beføjelse til at foreslå lovgivning, og opfyldte dermed registreringskravene. https://europa.eu/citizens-initiative/home_da
2) Initiativet på dansk: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_da
3) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf
4) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
5) Det fulde dokument med links og henvisninger:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/EU-borgerinitiatiet-Draft-Legal-Act-Aug.-7.-2021-accepteret-7.-oktober.pdf

Rådet for Den Europæiske Union misinformerer om misinformation

En af konklusionerne fra et møde om Europas digitale fremtid lyder således:
“…at det er vigtigt at BEKÆMPE UDBREDELSEN AF MISINFORMATION I FORBINDELSE MED 5G-NET, NAVNLIG MED HENSYN TIL FALSKE PÅSTANDE OM, at sådanne net UDGØR EN SUNDHEDSTRUSSEL eller er forbundet med covid-19;” (s.14)(Godkendt af Rådet den 9. juni 2020)
👉 FAKTA: Vi kender ikke de konkrete sundhedsmæssige konsekvenser af 5G’s millimeter bølger eller af den uforudsigelige interaktion disse strålebølger vil have med hinanden.
👉 OG der er bl.a. bred konsensus om at

  • biologiske effekter ved elektromagnetisk stråling findes (bl.a. oxidativt stress).
  • der er behov for mere forskning for at undersøge mulige sammenhænge, bl.a. om 5G’s millimeterbølger kan påvirke DNA i menneskehuden. Tyskland har netop bevilget over 1 million euro til formålet.
  • man ikke bør telefonere med mobiltelefonen tæt op ad hovedet.
  • der er begrundet mistanke om skader på frugtbarhed.

Kilder:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/da/pdf
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

Programmet for et digitalt Europa

Et budget på 7 588 mio. EUR løber programmet for perioden 2021-2027 fra den 1. januar. Rådet vedtog programmet den 16. marts 2021. (1)
Europa-Parlamentet skal herefter følge efter. 
“Programmet for et digitalt Europa er en del af EU’s stærke indsats for at få mest muligt ud af digitaliseringen til gavn for dets samfund og økonomier, øge dets autonomi inden for nøgleteknologier og styrke dets konkurrenceevne. Det vil hjælpe os med at opbygge højtydende og sikre avancerede digitale tjenester for alle borgere og virksomheder i hele Unionen.” Udtaler Pedro Nuno Santos, Portugals minister for infrastruktur og boliger, formand for Rådet
Budgettet 
Programmet for et digitalt Europa vil finansiere projekter på fem områder, hver med sit eget vejledende budget:Højtydende databehandling: €2 226 914 000
Kunstig intelligens: 2 061 956 000 EUR
Cybersikkerhed og tillid: 1 649 566 000 EUR
Avancerede digitale færdigheder: 577 347 000 EUR
Udbredelse, bedste udnyttelse af digital kapacitet og interoperabilitet: 1 072 217 000 EUR
Det digitale Europa supplerer en række andre programmer, der støtter den digitale omstilling, såsom Horisont Europa, der fokuserer på forskning og teknologisk udvikling, og de digitale aspekter af Connecting Europe-faciliteten. Desuden skal de nationale genopretnings- og modstandsdygtighedsplaner i henhold til den nye forordning om genopretnings- og resiliensfaciliteten afsætte mindst 20 % af udgifterne til den digitale omstilling.
Procedure og næste trin
Rådet har taget stilling ved førstebehandlingen. Retsakten skal nu vedtages af Europa-Parlamentet ved andenbehandlingen, før den endelig offentliggøres i EU-Tidende. Forordningen træder i kraft på dagen for offentliggørelsen.
Forud for den formelle vedtagelse blev der indgået en foreløbig aftale mellem rådets formandskab og Europa-Parlamentet den 14. december 2020. Den vedtagne tekst blev godkendt af Rådets Faste Repræsentanters Komité 18. december 2020.
Pressemeddelelse: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-green-light-from-council/
Forordning om oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 – Rådets førstebehandlingsholdning:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6789-2020-INIT/en/pdf
Forordning om oprettelse af programmet for et digitalt Europa – Rådets begrundelser:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6789-2020-ADD-1/en/pdf
Program for et digitalt Europa – uformel aftale med Europa-Parlamentet (pressemeddelelse af 14. december 2020):
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/14/digital-europe-programme-informal-agreement-with-european-parliament/
En digital fremtid for Europa (baggrundsinformation):
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/a-digital-future-for-europe/
Langsigtet EU-budget 2021-2027 (baggrundsinformation):
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/

EU’s digitale dagsorden skal skabe tillid til de digitale teknologier, siger Margrethe Vestager, Executive Vice President for Europa-Kommissionen for Et Europa egnet til den digitale tidsalder.

”Udviklingen af digital teknologi er nøglen til en stor del af vores velstand og konkurrenceevne. Det vil ikke ske, hvis vi ikke stoler på teknologien. Det er grunden til, at vores europæiske tilgang til digitalisering sætter folk først.” Det udtalte EU’s digitale chef Margrethe Vestager, Executive Vice President for Europa-Kommissionen for Et Europa Egnet til den digitale tidsalder, ved den første EURACTIV-GIGAEurope Digital Debat den 21. juni.
Ifølge Euractiv den 29. juli 2021 peger Margrethe Vestager på fire søjler for at skabe tillid til den digitale overgang:
For det første gennemsigtighed om, hvordan teknologi fungerer, især i forhold til automatiseret beslutningstagning. For det andet har europæere brug for færdigheder og forståelse for at tage teknologien i deres hænder.
For det tredje en solid og pålidelig infrastruktur.
For det fjerde et gratis og sikkert online miljø, hvor brugerne kan forblive i kontrol. Sundhedsrisici indgår selvklart ikke i overvejelserne trods den seneste tids rapporter om mulige sundhedsrisici:
F.eks. den videnskabelige komité for elektromagnetiske felter i Holland, som i september 2020 gav anbefaling om ikke at udrulle 5G i det nye mobilfrekvensområde, 26 GHz.
Den videnskabelige strålingskomité i Sverige gav ikke samme anbefaling om 5G da ikke evaluerede studier, der behandler 5G-frekvensbåndet 26 GHz. Fokus var sat på oxidativ stress. Rapporten gentager dog sin konklusion, som også blev fremsat i 2020: På grund af biologiske effekter hos dyr, der eksponeres for lave doser af radiobølger, bør man opretholde et forsigtighedsprincip.
Det skal dog bemærkes at komitéens videnskabelige formand, hollandske Anke Huss, sidder i den internationale forskningskomité, ICNIRP, eller teleindustriens NGO, som reelt fastsætter grænseværdien i de fleste lande i verden. Kilder:
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-digital-agenda-to-foster-trust-in-digital-technologies-vestager-says/
Se mere her om sundhedsrisici og 5G:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

Ifølge EU er vi bagud og har travlt: Digitale tiårsmål og EU’s bud på EU’s datasuverænitet

EU-Kommissionen vil ved at skitsere en række 2030-mål forsøge at afbøde de risici, der er forbundet med, at EU-data er i hænderne på tredjelande. Målene, skal hjælpe EU med at skaffe den næste generation af databehandlingsteknologier.
Det skriver EURACTIV den 8. marts. i forbindelse med at EU-direktørens 2030 Digital Compass-mål, skal præsenteres tirsdag (9. marts).
Dataøkonomien
Et område, som Kommissionen har identificeret som værende problematisk i forhold til EU’s ​​autonomi, er dataøkonomien, hvor dokumenter viser, at 90% af EU’s data styres af amerikanske virksomheder.
”I dag lagres og behandles data produceret i Europa generelt uden for Europa, og deres værdi ekstraheres også uden for Europa,” hedder det.
“Dette kan medføre risici med hensyn til cybersikkerhed, forsyningssårbarheder, skiftemuligheder samt ulovlig adgang til data fra tredjelande.
Edge computing mål
“Edge computing er beregning og datalagring tættere på det sted, hvor det er nødvendigt, for at forbedre svartider og spare båndbredde.”
Mens Kommissionen anerkender, at EU-baserede cloud-udbydere kun har en lille andel af cloud-markedet i fremtiden, forventes en “voksende andel af data at blive behandlet ved ‘edge’, tættere på brugerne, og hvor data genereres.”
Skiftet til nye databehandlingsteknologier, der omfatter edge computing, kræver i investering og udvikling. Derfor ønsker Kommissionen i 2030, at 10.000 klimaneutrale, meget sikre kantnoder skal indsættes i EU, “distribueret på en måde, der garanterer adgang til datatjenester med lav latenstid (få millisekunder), uanset hvor virksomheder er beliggende.”
Forbindelser: 5G (og 6G) samt mikroprocessorer
Som en del af de nye mål bemærker Kommissionen, at nøglen er at opnå gigabit-forbindelse inden 2030, og at fokus bør være på udrulning af faste og mobile teknologier, herunder 5G og 6G.
Et konkret mål er, at alle europæiske husstande vil blive dækket af et Gigabit-netværk, hvor alle befolkede områder er dækket af 5G inden 2030.
Med hensyn til mål for tilslutningsmuligheder fremgår det af dokumenterne, at ‘mikroprocessorer’ er en nøgleteknologi i starten af ​​den strategiske værdikæde for en række af den kommende generations devices.
Mens Europa designer og fremstiller avancerede chips, siger Kommissionen imidlertid, at “der er væsentlige huller, især inden for de avancerede fabrikationsteknologier og chipdesign, som udsætter Europa for en række sårbarheder.”
Kommissionen ønsker i 2030, at produktionen af ​​banebrydende og bæredygtige halvledere inklusive processorer skal være “mindst 20% af verdensproduktionen i værdi”.
Med hensyn til målene for tilslutningsmuligheder er EU faldet langt bagud: 
EU’s 5G-handlingsplan for 2016 forpligtede nationerne sig til en række mål, herunder lanceringen af ​​5G-tjenester i alle medlemslande i mindst en større by inden udgangen af ​​2020.
Tidsrammen, fastlagt i 2018 Electronic Communications Code, bandt medlemsstaterne til at sikre tilgængeligheden af ​​5G-radiospektrum inden udgangen af ​​2020.
Ingen af disse mål er blevet nået dels pga. af corona, bekymringer over sikkerheden i næste generations telekommunikationsnetværk samt en heftig kampagne om sundhedsrisici ved 5G.
Uddannelse og offentlig service
På området for kvalifikationer og beskæftigelse ønsker Kommissionen at se “20 millioner beskæftigede IKT-specialister i EU med konvergens mellem kvinder og mænd” ud over at nå målene i handlingsplanen for sociale rettigheder. Målet er at sikre, at mindst 80% af den voksne befolkning på tværs af blokken har grundlæggende digitale færdigheder inden udgangen af ​​årtiet.
Dette bør ledsages af en stigning i digitaliseringen af ​​erhvervslivet i EU, hvor 7% af EU-virksomhederne benytter cloud computing-tjenester, big data og kunstig intelligens inden 2030 samt en fordobling af antallet af innovative nystartede virksomheder.
I den offentlige sektor bør alle europæiske borgere have adgang til elektroniske sygejournaler, og der bør være en sats på 100% for online-levering af centrale offentlige tjenester til rådighed for europæiske borgere og virksomheder, ud over 80% af borgere, der bruger en elektronisk europæisk identifikationsløsning. 
Kilde:
https://www.euractiv.com/section/digital/news/leak-commission-in-bid-for-eu-data-sovereignty-with-digital-decade-targets/

Digitale transportkorridorer

EU gør klar til at udrulle digitale transportkorridorer. Argumentet er trafiksikkerhed, at sænke CO2 aftrykket samt hidtil usete muligheder for innovation og økonomisk vækst.
Tilbage i juni 2020 kunne EU kommissionens nyhedsbrev fortælle at “Europa øger investeringerne med € 70 millioner i 5G med stærkt fokus på forbundet transport.” Ud af de lancerede 11 nye projekter skal 3 af projekterne levere applikationer inden for grænseoverskridende forbundet og automatiseret mobilitet. De grænseoverskridende projekter handler om 5G-tilslutning samt bane vejen for autonom kørsel på hovedveje, tog og søfartsruter. (1)
Den 2. oktober 2020 offentliggjorde ‘5G Public Private Partnership’, en strategisk implementeringsagenda om udrulning af 5G-korridorer: “5G Strategic Deployment Agenda for Connected and Automated Mobility in Europe 2. oktober 2020.” (2)
Når forbundne køretøjer får adgang til missionskritisk information i realtid, vil det bidrage til trafiksikkerheden, til et lavere CO2-fodaftryk og til en bred vifte af digitale tjenester til chauffører og passagerer, hedder det.
5G-korridorerne” forventes inden 2025 at blive “en nøglefaktor for forbundet og automatiseret mobilitet og til udvikling af innovative økosystemer omkring biler og andre transportmidler.” (3)
Hvis det udnyttes effektiv, vil effektivitetsgevinsterne ved digitalisering af disse sektorer udgøre et af de mest kraftfulde værktøjer til at fremskynde en effektiv klimaindsats, lyder det.
Men har denne indpakning af en (sort) industri i grønne gevandter i virkeligheden nogen gang på jorden set ud fra et alment accepteret perspektiv?
1) Sundhedskonsekvenserne er der pt. sat et officielt stort spørgsmålstegn ved, når vi f.eks. taler om brugen af 26 Ghz. (4)
2) Energiforbruget (og dermed CO2 aftrykket) er der ligeledes sat et stort spørgsmålstegn ved. (5) (6)

Kilder:
1) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europe-boosts-investment-eu70-million-5g-strong-focus-connected-transport-launching-11-new
2) https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2020/10/20201002_5G_SDA_for_CAM_Final.pdf
3) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europe-sets-5g-investment-agenda-connected-and-automated-mobility
4) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
5) https://www.euractiv.com/section/energy/news/ericsson-5g-could-dramatically-increase-network-energy-consumption/
6) https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them

EU kommissionen: 5G skal haste udrulles uden nogen yderligere forsinkelser.

Sådan lød det bl.a. fra Margrethe Vestager, da EU Kommissionen offentliggjorde den 18. september 2020 en henstilling (1)(2), der opfordrer medlemsstaterne til at øge investeringerne i bredbånds infrastruktur med meget høj kapacitet, herunder 5G. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der inden 30. marts 2021 er udviklet en fælles tilgang i form af en værktøjskasse med bedste praksis til rettidig udrulning af faste og mobile netværk med meget høj kapacitet, herunder 5G-netværk.
Margrethe Vestager er eksekutiv vicepræsident for ‘et Europa, der passer til den digitale tidsalder’. Men hvorfor?
Margrethe Vestager begrundede det med industriens salgsargumenter:
“Bredbånd og 5G-forbindelse lægger grundlaget for den grønne og digitale transformation af økonomien, uanset om vi taler om transport og energi, sundhedspleje og uddannelse, eller produktion og landbrug.”

Men måske præsident Ursula von der Leyen kom noget tættere på med denne formulering:
“I dag tager Kommissionen yderligere skridt på dagsordenen for det digitale årti for at styrke Europas digitale suverænitet.”

Og her skal vi nok tænke i NATO og USA.
Pentagons eller Department of Defense (DoD) strategiske dokument “The 5G Strategy”, blev godkendt den 2. maj
i 2020. (3)
Fra dokumentets indledning:
“5G er en kritisk strategisk teknologi: de nationer, der mestrer avancerede kommunikationsteknologier og allestedsnærværende tilslutningsmuligheder, vil have en langsigtet økonomisk og militær fordel. Denne strategi giver DoD-tilgang til implementering af den nationale strategi til sikring af 5G og er i overensstemmelse med den nationale forsvarsautorisationslov for regnskabsåret 2020 (FY2020), afsnit 254. Den overordnede strategi er også i overensstemmelse med den nationale forsvarsstrategi-vejledning om at være førende inden for nøgleområder med stor magtkonkurrence og dødelighed for at sikre 5G’s “indvirkning på fremtidens kampnetværk.””

Her tænkes oplagt på at hindre Kinas indflydelse og magt.
Pentagon eksperimenterer allerede med militære anvendelser af denne teknologi i fem luft-, flåde- og landstyrkebaser. Dette blev bekræftet af Joseph Evans, teknisk direktør for 5G i forsvarsministeriet, på en pressekonference den 3. juni. her blev det annonceret at syv nye militære baser, skulle bruges som “test beds” til den nye teknologi, hvilket bringer det samlede antal test baser op på 12. (4)

Det strategiske dokument fra Pentagon siger også:
“5G-teknologier repræsenterer afgørende strategiske kapaciteter for den amerikanske sikkerhed og for vores allierede. Det er derfor nødvendigt at .. overbevise vores allierede om at gøre det samme for at sikre interoperabilitet (effektivt samarbejde) for militære applikationer inden for NATO-rammen”.
Joseph Evans udtalte videre på pressekonferencen:
“Det amerikanske forsvarsministerium arbejder tæt sammen med sine industripartnere, der investerer hundreder af milliarder dollars i 5G-teknologi for at udnytte disse massive investeringer i 5G militære applikationer.”
Som Steigan.no giver udtryk for, er dette:
“et godt eksempel på den rolle, det såkaldte militærindustrielle kompleks spiller. Men den ene side af dette er også, at 5G er et kommercielt netværk, bygget af private virksomheder, der bruges af Pentagon for at få forbrugerne til at betale for militære formål.” (5)
Kilder:
1) KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18.9.2020 om en fælles EU-værktøjskasse til at reducere omkostningerne ved installation af netværk med meget høj kapacitet og sikre rettidig og investeringsvenlig adgang til 5G-radiospektrum for at fremme tilslutningsmuligheder til støtte for økonomisk genopretning fra COVID-19-krisen i Unionen.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-common-union-toolbox-reducing-cost-deploying-very-high-capacity
2) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1603
3) Department of Defense (DoD) 5G Strategy:
https://www.cto.mil/wp-content/uploads/2020/05/DoD_5G_Strategy_May_2020.pdf
4) https://www.fedscoop.com/dod-5g-test-bases-seven-new-announcements/
https://www.globalresearch.ca/5g-new-track-arms-race/5715692
5) https://steigan.no/2020/09/hvorfor-5g-er-i-natos-sikte/

GDPR

EU kan sætte stopper for Facebooks snagen i folks privatliv.

Skal man selv kunne vælge hvilke oplysninger fra sit privatliv, som Facebook har adgang til? Det bliver nu en sag for EU-Domstolen og kan få stor principiel betydning. Det skriver Fagbladet i deres temaartikel om overvågning: (1)
“De fleste har nok prøvet at kigge efter et par nye par bukser, en flyrejse eller en ny gryde til køkkenet inde på en hjemmeside, og så, vupti, dukker der en masse reklamer for de selvsamme produkter op minuttet efter i ens Facebook-feed. Det er vældig smart, men for nogle også grænseoverskridende, når sociale medier indhenter så mange oplysninger om den digitale færden.Nu har den østrigske højesteret bedt EU-Domstolen vurdere, om dén praksis er i strid med de regler om persondata, som EU har vedtaget – den såkaldte forordning om databeskyttelse, GDPR.”
Det glæder formanden for IT-Politisk Forening, Jesper Lund: – “Det kan få stor, principiel betydning. Det er rigtigt interessant.”
“Jeg er sikker på, at Facebook nok skal overleve uanset hvad. Men det vil give os mulighed for at ikke at give vores mest intime oplysninger til Facebooks reklamemaskine.”
Kilder:
1) https://fagbladet3f.dk/artikel/eu-kan-saette-stopper-facebooks-snagen-i-folks-privatliv

Please follow and like us: