Casestudie: 5G giver mikrobølgesyndrom

Mikrobølgestråling fra mobilmaster på hustage gav medicinske symptomer i overensstemmelse med mikrobølgesyndromet.

Den første undersøgelse nogensinde om sundhedsvirkningerne af 5G-stråling på mennesker viser, at 5G forårsager typiske symptomer på mikrobølgesyndrom samt en massiv stigning i mikrobølgestråling. Casestudiet bekræfter endnu en gang, at stråling langt under det af myndighederne tilladte forårsager dårligt helbred.

Studiet som du finder herunder er publiceret i tidsskriftet Medicinsk Access nr. 1/2022 (a) og er udført af onkologen og forskeren Lennart Hardell fra Forskningsfonden for Miljø & Kræft og Mona Nilsson fra Strålskyddsstiftelsen. Undersøgelsen omhandler de helbredsmæssige konsekvenser for en mand og en kvinde, der fik sat en 5G-mast op direkte over deres lejlighed, kun 5 meter over soveværelset. Hele studiet er offentliggjort den 10. jan. 2023. (b)

Foto: Strålskyddsstiftelsen.

Målinger før og efter montering af 5G på taget viste, at 5G forårsagede en massiv stigning i strålingen i lejligheden. Før 5G var der allerede basestationer for 3G eller 4G samme sted lige over lejligheden, men skiftet til 5G-teknologi førte til en stigning i strålingen fra 9.000 mikroW/m2 til maksimalt 1.690.000 mikroW/m2.

Grænseværdierne

I de senere år er menneskelig eksponering for pulsmoduleret mikrobølgestråling [også kaldet radiofrekvens (RF) stråling] fra trådløs teknologi steget eksponentielt. Mikrobølger er frekvenser i området fra 300 MHz til 300 GHz inden for radiofrekvensspektret (RF) [1]. Stigningen er primært et resultat af udvidelsen af 4G+ og 5G samt en øget mængde af forbrugerprodukter baseret på teknologier, der udsender mikrobølgestråling.

Parallelt med denne eksploderende RF-strålingseksponering er regler og såkaldte sikkerhedsgrænser gældende for den tilladte RF-stråling i de fleste lande baseret på en stærkt forældet tilgang fra 1950’erne. Disse “sikkerheds”-grænser (eller retningslinjer) beskytter kun mennesker mod skadelige effekter, der opstår som følge af akut opvarmning, også kaldet termiske effekter. Disse opstår, når RF-stråling er ekstremt høj og derved forårsager en stigning i vævstemperaturen på mere end 1 °C inden for meget kort tid.

Retningslinjerne baseret på termiske effekter ignorerer også virkningerne af særlige karakteristika ved eksponeringen som modulering og/eller pulsering eller samtidig eksponering for forskellige signaler.

Som følge heraf er mennesker fuldstændig ubeskyttede mod en lang række skadelige virkninger, der er forårsaget af ikke-termisk RF-stråling. Disse omfatter kræft, DNA-skader, oxidativt stress, neurologiske og andre biologiske effekter, der kan forringe menneskers sundhed. Videnskabelig forskning har gentagne gange og rigeligt vist, at sådanne effekter forekommer på niveauer langt under de termisk baserede grænser [2-6]. Derudover giver de nuværende retningslinjer for eksponering for RF-stråling ingen beskyttelse mod skadelige virkninger på biodiversiteten, dvs. mangfoldigheden af levende arter på Jorden, herunder planter, dyr, bakterier og svampe.

Forskere har opfordret til betydeligt lavere maksimalt tilladte grænser til forebyggelse af menneskers sundhed. BioInitative Rapporten foreslog allerede i 2012 en grænse på 30-60 μW/m2, og dog lavere for følsomme personer og børn, 3-6 μW/m2 [2]. EUROPAEM EMF-retningslinjerne foreslog i 2016 maksimal eksponering til at være 10-1 000 μW/m2 og lavere om natten 1-100 μW/m2, og dog lavere for følsomme personer 0,1-10 μW/m2 [7]. Sammenligning af retningslinjer foreslået af forskellige organisationer er præsenteret i tabel 1. Hundredvis af videnskabsmænd og organisationer har opfordret til en revision af grænserne for bedre beskyttelse af mennesker og miljø (www.5gappeal.eu; www.emfcall.org; www.emfscientist.org).

Tabel 1: Retningslinjer for anbefalede grænseværdier for eksponering for offentligheden af forskellige organisationer for mikrobølgestråling i μW/m2. (Se referencer her (c))

Casestudiet

Casestudiet viser, at en 5G-mobilmast på taget over en lejlighed forårsagede en kraftig stigning i mikrobølgestråling. Dette førte til at to personer, der bor i lejligheden, udviklede tydelige symptomer på mikrobølgesyndromet allerede i løbet af få dage. Ved flytning til en bolig med væsentligt lavere stråling faldt eller forsvandt symptomerne hurtigt. Undersøgelsen viser også, at stråling, der ligger et godt stykke under niveauer som f.eks. er tilladt af myndighederne, forårsager dårligt helbred.

Mikrobølgesyndromet blev allerede beskrevet i 1970’erne i den tidligere sovjetblok. Forskere, der har udført videnskabelige undersøgelser af erhvervsmæssig eksponering for mikrobølger, beskrev symptomer som træthed, svimmelhed, hovedpine, søvnbesvær, koncentrations- og hukommelsesproblemer. Disse symptomer var forbundet med eksponering for radiobølger eller mikrobølger. Det viste sig, at symptomerne generelt forsvandt, når eksponeringen ophørte. (1)

Mikrobølgesyndrom er et internationalt anerkendt begreb, også kaldt ‘elektromagnetisk overfølsomhed (EHS)’, i Sverige betegnet ‘elektrisk overfølsomhed’. (2) (3) Det såkaldte ‘Havana-syndrom’ er også blevet anset for at skyldes pulserende mikrobølgestråling. (4) Det mest almindelige er, at symptomerne er forårsaget af mikrobølgestråling udsendt fra mobiltelefoner, basestationer til trådløs kommunikation, Wi-Fi, smart meters (elmålere) osv. Kendetegnet er, at den ramte oftest oplever symptomer fra flere organer, dog hovedsageligt relateret til centralnervesystemet og hjertet. Almindelige symptomer er søvnproblemer, hovedpine, hjertebanken, svimmelhed, tinnitus og humørsvingninger. Symptomerne varierer fra person til person.

Følsomheden over for mikrobølgestråling er individuel. Selv meget lave niveauer af stråling kan give medicinske problemer hos særligt følsomme mennesker (overfølsomme over for elektricitet / EHS). (5) Fordi mikrobølgestråling ikke er synlig eller lugter, er det ofte svært for den ramte at identificere det som årsagen til symptomerne. Gentagne undersøgelser i løbet af 2000’erne har vist en øget risiko for disse symptomer blandt dem, der bor i nærheden af ​mobilmaster, som udsender mikrobølgestråling. Eksempelvis viste en undersøgelse fra Indien en øget forekomst af søvnproblemer, hovedpine, svimmelhed, irritabilitet, koncentrationsproblemer og forhøjet blodtryk. (6)

Vi beskriver her to personer, der, efter at mobilmasten til 5G blev monteret på taget direkte over deres hjem, udviklede symptomer, der er typiske for mikrobølgesyndromet. Efter flytning til en anden bolig med væsentligt lavere stråling, aftog symptomerne kraftigt eller forsvandt helt. Dette er den første undersøgelse af virkningerne af eksponering for 5G fra senderne.

Case beskrivelsen
To personer, en mand på 63 år og en kvinde på 62 år, har boet i en lejlighed øverst på syvende sal i et lejlighedskompleks i 10 år. De har tidligere stort set været raske. Den 4. november 2021 blev der foretaget målinger af mikrobølgestråling i hjemmet, efter at parret fik at vide, at der ville blive installeret basestationer til 5G over lejligheden. Tidligere var der en mobilmast samme sted til 3G eller 4G. Måleren, der blev brugt i alle undersøgelserne er en Safe and Sound Pro II med fabrikskalibrering. Målingerne blev sat i gang efter, at en kran løftede den nye mobilmast op på taget. Efter anmodning meddelte udlejeren, at 5G-mobilmasten blev installeret. Det var således muligt at måle mikrobølgestråling i lejligheden både før og efter 5G blev sat i drift.

De opsatte mobilmaster på skorstenen.

Kort efter at 5G-mobilmasten blev sat i drift i november 2021, fik både manden og kvinden forskellige symptomer, som de mistænkte mente skyldtes stråling fra basestationerne. Billedet viser mobilmasten på skorstenen. Der er foretaget en ny måling den 15. december 2021, og endnu en opfølgende måling den 2. februar 2022.

Tabel 1 viser resultaterne før og efter de nye basestationer er installeret. Alle værdier er angivet i mikroW/m2. Ved de første to lejligheder blev der kun foretaget screening af maksimale værdier. Efterfølgende målinger i februar blev foretaget i 3 minutter på hvert sted. Man ved, at med 5G-teknologien varierer pulseringen meget hurtigt, hvorfor en længere måletid er værdifuld.

Efter installationen af ​​5G blev der registreret meget høje maksimumværdier i lejligheden. Særligt alvorligt er naturligvis den ekstremt høje mikrobølgestråling i soveværelset, hvor en stor del af døgnet tilbringes, men også i resten af ​​lejligheden.

Parret besluttede at flytte ud af lejligheden få dage efter ibrugtagningen i november 2021, fordi symptomerne var så alvorlige, at fortsat ophold i lejligheden blev umuligt. De flyttede til et andet hjem med væsentligt lavere mikrobølgestråling, se tabel 1. Symptomerne blev for begge personer mindre i løbet af kort tid.

Den radiofrekvente stråling varierer med hurtige pulser, hvilket især er problematisk for 5G. Den maksimale værdi er den højeste værdi nedenfor måletid. Fra et biologisk synspunkt er de høje pulser særligt skadelige. Den individuelle værdi gælder for måletid <5 mikrosekunder og gennemsnitsværdien for pulser i tiden 1,25 sekunder.

Tabel 1 viser også resultaterne af den opfølgende måling af lejligheden den 2. februar 2022. Resultaterne viser væsentligt højere værdier sammenlignet med december 2021. Eksempelvis er den maksimale værdi på 1.690.000 mikroW/m² målt ved kvindens seng som kun lå 5 meter direkte under basestationen på taget. Værdien er så høj, at der er risiko for både akutte og langsigtede helbredspåvirkninger. Det viser også strålingen direkte under en mobilmast placeret på taget ovenover kan være meget høj. Den højere stråling målt i februar 2022 indikerer, at strålingen fra basestationen er steget som følge af større brug af 5G.

De høje værdier er væsentligt lavere end de nuværende referenceværdier anbefalet af den svenske strålesikkerhedsmyndighed, SSM, for den maksimalt tilladte eksponering for mikrobølgestråling fra basestationer: 10.000.000 mikroW/m2 som en gennemsnitsværdi over 6 minutter. (7) Da referenceværdien er en gennemsnitsværdi, betyder det, at endnu højere værdier er tilladt for korte pulser, som også er mere biologisk aktive. SSM’s referenceværdier beskytter ikke mod skadelige effekter, såsom mikrobølgesyndrom eller kræft, ved længere tids eksponering fra basestationer, som det er tilfældet ved eksponering i hjem, kontorer eller skoler. Dette gælder kun beskyttelse mod øjeblikkelige virkninger som følge heraf af så intens stråling, at væv opvarmes inden for 30 minutter. Det betyder, at offentligheden er helt ubeskyttet mod andre effekter end akut termisk, selvom disse i vid udstrækning er påvist, såsom skadelige påvirkninger af nervesystemet, oxidativt stress og DNA-skader. (7)

Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er videnskabelige undersøgelser, der viser, at der ikke er risiko for sundhedsskadelige effekter ved kronisk eksponering for stråling fra basestationer på niveauer svarende til SSM’s referenceværdi, eller ved niveauerne målt i dette casestudie. Det gælder både 5G, 4G, 3G og GSM. Der er stadig ingen undersøgelser af risici ved stråling fra både 4G og/eller 5G i døgnets 24 timer. Dette casestudie er det første af sin slags, der undersøger virkningerne af eksponering for 5G på mennesker. At hævde, at eksponering for stråling ikke indebærer risici, fordi eksponeringen er lavere end SSM’s referenceværdi, har overhovedet ikke noget videnskabeligt grundlag.

Symptomer
Tabel 2 viser selvestimerede symptomer hos manden i den tidligere bolig, dels ved første måling 2021-11-04 før 5G blev sat i drift, dels efter installation af 5G, og endelig i den nuværende bolig med væsentligt lavere stråling. Han har allerede slidgigt i højre hofte (4 år) og i fingrene (ca. 12 år) og seborroisk eksem i ansigtet og hovedbunden. Symptomerne, der nu opstod, er typiske for mikrobølgesyndromet med begyndende træthed, søvnbesvær, følelsesmæssig påvirkning, næseblod, øget tinnitus og hudproblemer. Han har haft hypertension i omkring 15 år, som nu forværredes samt tinnitus, der debuterede for 6 år siden i forbindelse med stress. Næseblødninger på grund af allergiske symptomer i pollensæsonen blev nu forværret fra grad 1 til grad 5. Alle symptomer aftog eller forsvandt helt allerede efter en dag ved flytning til et andet hjem med markant lavere stråling.

Tabel 3 viser resultaterne for den 62-årige kvinde. Hun har tidligere været rask bortset fra behandling af hypertension siden foråret 2021. Hun har tidligere haft let tinnitus (grad 2) og tendens til svimmelhed, træthed og trykken over brystet (alle grad 2), som debuterede i forbindelse med træthedssyndrom i 2004. Hun led også af typiske symptomer på mikrobølgesyndromet, men mere end manden. Mest udtalt var søvnbesvær og svimmelhed efterfulgt af hudproblemer (brændende fornemmelse, snurren i huden på hænder og arme), koncentrationsproblemer, irritabilitet, tinnitus, balanceproblemer, nedsat korttidshukommelse, forvirring, træthed, tendens til depression, hjerte og lungesymptomer. Søvnen var alvorligt forstyrret, vågen i flere timer og derimellem opvågninger. Fremkomst af hjertebanken (grad 5), følelse af tyngde over brystet (grad 7) og følelse af varme i kroppen (grad 7). Langt de fleste af disse symptomer forsvandt helt eller faldt kraftigt en til tre dage efter skiftet til et hjem med lavere mikrobølgestråling.

Diskussion
Spørgsmålene i undersøgelsen er baseret på undersøgelser om HS/el-overfølsomhed lavet af Belpomme og medarbejdere (8) (9) samt de symptomer, der på et tidligt tidspunkt blev beskrevet som karakteristiske for mikrobølgesyndromet. (10) Vores undersøgelse kan ses som et klassisk provokationsstudie med målinger før, under og efter eksponering, og hvor undersøgelsespersonen udfører egenkontrol. Det er klart, at resultaterne viser en sammenhæng mellem øget eksponering for mikrobølgestråling og symptomerne inkluderet i mikrobølgesyndromet. Symptomerne opstod efter en meget stor stigning i eksponeringen efter at 5G blev sat i drift (stigning på ca. 40 gange eller mere) og faldt derefter kraftigt eller forsvandt helt efter at eksponeringen faldt ved flytning til en anden bolig.

Forekomsten i Sverige af mikrobølgesyndrom / EHS / overfølsomhed er i øjeblikket ukendt. Det er ikke blevet undersøgt. Det kan dog forventes, at forekomsten vil stige med den kroniske og stigende eksponering for mikrobølger som følge af primært udbygningen af ​​4G, 5G samt øget brug af trådløs teknologi, som udsender mikrobølger til kommunikation. Det gælder især, fordi det er de modulerede og pulserende mikrobølger, som har vist sig at være særligt skadelige. (7) En publikation fra 2016 angav som retningslinje for den maksimale eksponering i dagtimerne til 100, om natten 10 og 1 mikroW/m2 for særligt følsomme personer. (11) Hverken denne anbefaling eller klassificeringen af ​​mikrobølgestråling som “muligvis kræftfremkaldende” i 2011 af IARC (WHO), offentliggjort i 2013, (12) har haft nogen effekt på de nuværende regler for den tilladte stråling, selvom der gentagne gange er observeret sundhedsrisici ved eksponering, der er væsentligt lavere end de nuværende referenceværdier anbefalet af den svenske strålesikkerhedsmyndighed. På trods af omfattende beviser for sundhedsrisici stiger mikrobølgestrålingen i miljøet kraftigt. Det viser denne case gennemgang samt i en nyligt offentliggjort undersøgelse af målinger i Stockholm. (13)

Mikrobølgesyndromet og EHS skal tages alvorligt af sundhedsvæsenet. Det er ikke en psykisk sygdom. En række forskellige somatiske symptomer er indeholdt i mikrobølgesyndromet, og kroniske sygdomme, herunder kræft, er en risiko ved kronisk eksponering. (11) Symptomerne skal undersøges for at udelukke andre årsager, hvor mikrobølgestrålingen kan være én af dem. Der skal tages omhyggelig sygehistorie for at undersøge de forskellige kilder til mikrobølgestråling. Derudover bør undersøgelsen suppleres med måling af strålingen både i hjemmet og på arbejdspladsen, hvorved der kan tages højde for, at der er stor forskel i følsomhed hos forskellige individer.

Patienter skal mødes med respekt, udredes, have en medicinsk diagnose og behandling, hvorved eliminering eller reduktion af den sygdomsfremkaldende faktor, altså eksponeringen, er vigtigst. Dette bør gøres tidligt i sygdomsforløbet for at mindske risikoen for irreversible skader og kronisk sygdom. Da der både i sundhedsvæsenet og i offentligheden er stor uvidenhed om mikrobølgesyndromet og dermed formentlig et stort antal uanmeldte tilfælde, skal lægestanden uddannes og syndromet skal have en ensartet ICD-kode for at udviklingen kan følges i fremtiden. De målte værdier i lejligheden efter montering af 5G på taget gør boligen ubeboelig ud fra et medicinsk synspunkt med hensyn til kendte helbredspåvirkninger, på trods af at strålingen ligger væsentligt under de nuværende referenceværdier.

LENNART HARDELL: Tidligere professor og overlæge, onkologiska kliniken, USÖ Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer. Hardell’s forskning i mobiltelefoner og kræft har konkluderet, at langvarig brug af mobiltelefon er forbundet med en øget risiko for akustisk neuroma og gliom. Han har bl.a. udtalt, at børn bør forbydes at bruge mobiltelefoner undtagen i nødsituationer, da han mener, at risikoen for kræft er større hos mennesker, der begynder at bruge mobiltelefoner, før de fylder 20 år.
Lennart Hardells forskningsresultater bidrog sammen med resultaterne fra den internationale INTERPHONE-undersøgelse om mobiltelefoner og sundhed til at IARC (WHO) i 2011, vurderede at mobiltelefonstråling er muligvis kræftfremkaldende (gruppe 2B).

MONA NILSSON: Mona Nilsson er journalist og forfatter. Hun har overvåget spørgsmålet om risici ved trådløs kommunikation, mobiltelefonstråling siden 2002. Hendes første bog, The Game of 3G – Facts and Misinformation in the Wireless Society, blev udgivet i 2005. Bogen Mobiltelefonens sundhedsrisici. Fakta om vor tids største miljø- og sundhedsskandale blev offentliggjort i sommeren 2010. I 2012 stiftede hun Strålskyddsstiftelsen, som hun i dag er formand for. I 2007 modtog hun Owe Törnqvists miljøpris og i 2011 ProVokas pris for “årets vigtigste provokation for at ændre samfundet til det bedre”.

Originalteksten finder du her:

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/02/22/forsta-studien-av-effekter-av-5g-stralning-pa-manniska-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/

Noter:
a) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/02/5g_mikrovagssyndromet_ma_2022.pdf
b) Hele studiet er udgivet den 10. januar 2023:
https://www.gavinpublishers.com/article/view/case-report-the-microwave-syndrome-after-installation-of-5g-emphasizes-the-need-for-protection-from-radiofrequency-radiation
c) Referencerne til afsnittet om grænseværdier og tabel 1:
1) Hitchcock RT (2004) Radiofrequency and Microwave Radiation. American Industrial Hygiene Association, Fairfax Virginia. Available online:
https://books.google.se/books?id=0TUIQ9-Ap5cC&printsec=frontcover&vq=microwave&hl=sv#v=onepage&q=microwave&f=false
2) Sage C, David O (2022) BioInitiative Working Group, Carpenter, Editors. BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Radiation. Available online:
HYPERLINK “http://www.bioinitiative.org/” www.bioinitiative.org.
3) Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O (2016) Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med. 35: 186-202.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/
4) Belpomme D, Hardell L, Belyaev I, Burgio E, Carpenter DO (2018) Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective. Environ Pollut 242: 643-658.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30025338/
5) Schuermann D, Mevissen M (2021) Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress-Biological Effects and Consequences for Health. Int J Mol Sci. 22: 3772.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33917298/
6) Lai H, Levitt BB (2022) The roles of intensity, exposure duration, and modulation on the biological effects of radiofrequency radiation and exposure guidelines. Electromagn Biol Med. 19: 1-26.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35438055/
7) Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R (2016) EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health 31: 363-397
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27454111/
15) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) (1998) ICNIRP guidelines for limiting exposure to time varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Phys. 74: 494-522.
16) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (2020) Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys; 18: 483-524
52) Salzburg resolution on mobile telecommunication base stations. Salzburg, June 7-8, 2000. http://www.icems.eu/docs/resolutions/Salzburg_res.pdf
53) European Parliament. The physiological and environmental effects of non-ionising electromagnetic radiation. Final Study.
Luxembourg, March, 2001
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-4-JOIN_ET(2001)297574_EN.pdf
54) Oberfeld G, Navarro AE, Portoles M, Maestu C, Gomez-Perretta C (2022) The microwave syndrome – further aspects of a
Spanish study.
https://www.researchgate.net/publication/237410769_THE_MICROWAVE_SYNDROME_-_
FURTHER_ASPECTS_OF_A_SPANISH_STUDY


Referencer:
1) Marha K, Musil J, Tuhá H. Electromagnetic Fields and the Life Environment. San Francisco Press Inc. 1971.
2) Carpenter D. The microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background. Rev Environ Health 2015;30:217-222.
https://doi.org/10.1515/reveh-2015-0016
3) Hedendahl L, Carlberg M, Hardell L. Electromagnetic hypersensitivity – an increasing challenge to the medical profession. Rev Environ Health 2015;30(4):209-315.
4) National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. An assessment of illness of U.S. government employees and their families at overseas embassies. A Consensus Study Report. The National Academies Press, Washington, DC. 2020.
htTps://doi.org/10.17226/25889
5) Stein Y, Udasin IG. Electromagnetic hypersensitivity (EHS, microwave syndrome) – Review of mechanisms. Environ Res. 2020;186:109445. doi: 10.1016/j.envres.2020.109445. Epub 2020 Mar 30. PMID: 32289567.
6) Singh K, Nagaraj A, Yousuf A, Ganta S, Pareek S, Vishnani P. Effect of electromagnetic radiations from mobile phone base stations on general health and salivary function. J. Int. Soc. Prev. Community Dent. 2016;6:54–59.
https://doi.org/10.4103/2231-0762.175413 PMID:27011934
7) Hardell L. Nilsson M, Koppel T, Carlberg M. Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021;5:250-283.
8) Belpomme D, Carlo GL, Irigaray P, Carpenter DO, Hardell L, Kundi M, m.fl. The critical importance of molecular biomarkers and imaging in the study of electrohypersensitivity. A scientific consensus international report. Int J Mol Sci. 2021;22:7321. doi: 10.3390/ijms22147321. PMID: 34298941; PMCID: PMC8304862.
9) Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. Rev Environ Health 2015; 30:251-271. DOI: 10.1515/reveh-2015-0027
10) Oberfeld G, Navarro A. Enrique, PM, Maestu C, Gomez-Perretta C. The microwave syndrome – further aspects of a Spanish study. 2004
https://www.semanticscholar.org/paper/THE-MICROWAVE-SYNDROME-%E2%80%93-FURTHER-ASPECTS-OF-A-STUDY-Oberfeld-Enrique/535fc132b607d5cadd92f033eac79bd35cb810b9
11) Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R,Kern M, m fl. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Env Health 2016; 31:363-397. DOI 10.1515/reveh-2016-0011
12) IARC Working Group, 2013. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields, volume 102. International Agency for Research on Cancer, Lyon, France, 2013.
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf
13) Koppel T, Ahonen M, Carlberg M, Hardell L. Very high radiofrequency radiation at Skeppsbron in Stockholm, Sweden from mobile phone base station antennas positioned close to pedestrians’ heads. Env Res 2022; 208:112627. doi.org/10.1016/j.envres.2021.112627

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.