5G tester grænserne for tillid

Reguleringen af ​​mobilstråling er ikke baseret på videnskabelig dokumentation.

Artiklen af Dariusz Leszczynski (*) er fra det finske tidsskrift Tekniikka & Talou, den 20. januar 2022. (1)
Overskrifter og de forskellige noter og kildehenvisninger er tilføjet efterfølgende.

I 2020 opdaterede International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) sine sikkerhedsretningslinjer for eksponering for radiofrekvensemissioner (RF-EMF) fra trådløse kommunikationsenheder såsom mobiltelefoner og deres basestationer. Den tidligere standard var fra 1998. (2) (3)

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler retningslinjerne, der er blevet vedtaget af mange lande rundt om i verden og er blevet en del af den trådløse lovgivningsramme. Selvom USA bruger IEEE/ICES og FCC standarder (4), arbejder man på at “harmonisere” med ICNIRP. (5)

Foto: Image by ADMC from Pixabay

ICNIRP’s eneste grundlæggende princip: varmeffekten

Der er ét grundlæggende princip bag ICNIRP’s sikkerhedsretningslinjer, nemlig at den eneste påviste sundhedseffekt af strålingseksponering er varmeeffekten. Det opstår, når temperaturen i hudvævet stiger over 1° C, derimod hvis temperaturen stigningen er under 1° C, anses strålingen for at være uskadelig for sundheden. ICNIRP’s opfattelse er, at strålingsniveauerne fra trådløse enheder, der overholder dets sikkerhedsretningslinjer, ikke er tilstrækkelige til at fremkalde en temperaturstigning i hudvævet. Derudover er der ifølge en videnskabelig gennemgang foretaget af ICNIRP ikke bevis bevis for nogen effekt ud over ved en sådan temperaturstigning. ICNIRP har derfor udarbejdet sine sikkerhedsinstruktioner for at kunne beskytte forbrugerne mod mulige termiske påvirkninger, hvilket Kommissionen anser for at være tilstrækkeligt.

Er alle observationer med ikke-termiske effekter “rene hallucinationer”?

Der er dog et stort antal eksperimentelt observerede varmeuafhængige, ikke-termiske effekter hos både dyr og i laboratoriedyrkede celler som følge af eksponering for trådløs stråling langt under de nuværende eksponeringsgrænser som er fastsat af ICNIRP. Faktisk er forskere bekymrede for, at lignende ikke-termiske reaktioner også vil forekomme hos brugere af mobilenheder. Det kan føre til helbredsproblemer. Ifølge ICNIRP’s videnskabelige udtalelse kan dette ikke ske. Er vurderingen af ​​de videnskabelige beviser skæv? Det er trods alt ikke alle observationer foretaget af forskere om ikke-termiske effekter, der kan være “rene hallucinationer”. (6)

ICNIRP’s retningslinjer forhindrer således kun opståen af ​​en akut varmeeffekt, der varer fra minutter til timer, men ikke en gentagende eller med en varighed over måneder eller mange år. Selvom undersøgelser af akutte effekter, der opstår under eller kort efter eksponering, er blevet offentliggjort, er der meget få publikationer om langvarig kronisk eksponering. Anvendelse af ICNIRP’s standarder i det virkelige liv synes at være baseret på en ren formodning om sikkerhed uden noget videnskabeligt grundlag.

Grænseværdien er gyldig for alle – børn som voksne – ifølge ICNIRP. En antagelse uden videnskabeligt grundlag

Standarden annonceres som gældende for enhver bruger, uanset alder eller helbredstilstand. ICNIRP forsikrer, at alle dele af befolkningen er lige beskyttet, uanset om det er den voksende og udviklende krop hos et lille barn eller en ældre, ung, sund, solid mand, der lider af en kronisk, potentielt dødelig sygdom.

Fordi eksperimenter med mennesker er begrænset af åbenlyse etiske årsager, er vi nødt til at se på epidemiologi for at bestemme de langsigtede effekter. Undersøgelser af langsigtede biologiske effekter eller sundhedsskadelige virkninger kan tage år og indeholder begrænsninger, så få data er tilgængelige. Det vil sige, at der ikke er noget bevis for at sikre, at ICNIRP’s sikkerhedsretningslinjer dækker alle, uanset alder eller helbredsstatus, inklusive hvor længe individer har brugt de trådløse enheder. Det er antagelser uden videnskabeligt grundlag.

ICNIRP og dens medlemmer

Ser man på ICNIRP-kommissionen, er det let at se, at medlemmer har meget ens holdninger til centrale spørgsmål. De har alle givet udtryk for næsten samme holdning; “Trådløse netværk er absolut sikre at bruge for alle inden for sikkerhedsgrænserne fastsat af ICNIRP.” De videnskabelige vurderinger foretaget af ICNIRP’s eksperter modsiger ofte vurderinger fra forskere uden for organisationen. Det er endnu mere interessant at se, hvordan kommissærerne arbejder, når de er placeret i nationale videnskabelige komitéer med forskere uden for organisationen. I så fald kan de drage konklusioner, der modsiger ICNIRP’s synspunkter. For nylig blev disse divergerende synspunkter udtrykt af blandt andet Berenis-komiteen i Schweiz (7), det hollandske sundhedsråd (8) og det amerikanske FDA i deres 2020-rapport (9).

Hvem og hvad er ICNIRP i praksis?

For de fleste brugere af trådløs teknologi er ICNIRP blot et akronym eller en forkortelse. Forbrugerne får at vide, at ICNIRP kun arbejder som en videnskabelig komité uden nogen indflydelse, det være sig fra industrien eller de statslige strålingsregulatorer. Mange brugere er derfor ikke klar over, hvordan ICNIRP fungerer i praksis. Her kommer til dine overvejelse:

  1. ICNIRP er en gruppe på omkring et dusin videnskabsmænd, som hævder ikke at repræsentere andre end sig selv.
  2. Man hævder at være udelukket fra industriens og nationale strålebeskyttelsesorganisationers lobbyvirksomhed.
  3. Afgåede medlemmer erstattes af nye medlemmer valgt af de nuværende medlemmer.
  4. ICNIRP’s udvælgelseskriterier og deres begrundelse for udvælgelsen af ​​nye medlemmer er ikke offentligt tilgængelige. Kun medlemmerne ved, hvorfor en person er blevet udvalgt til gruppen.
  5. ICNIRP er ikke ansvarlig for nogen af de videnskabelige beslutninger det har truffet.
  6. Ingen kan kontrollere, hvordan ICNIRP opnår sine anbefalede sikkerhedsretningslinjer.
  7. Ingen kontrollerer ICNIRP’s drift.
  8. ICNIRP er ikke juridisk ansvarlig for sine videnskabelige udtalelser. Det juridiske ansvar er begrænset til, hvad medlemmerne siger. Det er kun retningslinjer, og ingen er forpligtet ved lov til at bruge dem. Selvom instruktionerne viste sig at være forkerte, kan ingen lovligt sagsøge ICNIRP.

ICNIRP’s manglende juridiske ansvar

Teleindustrien og de nationale strålebeskyttelsesorganisationer er dog endt med at bruge ICNIRP’s sikkerhedsretningslinjer. Ved at gøre det, er de blevet de juridisk ansvarlige for alle sundhedsrisici forbundet med det udstyr, de fremstiller, selvom de overholder ICNIRP’s retningslinjer. Med andre ord vil Kommissionen undgå ethvert juridisk ansvar for operatører i tilfælde af sundhedsskadelige virkninger ved brugen af ​​udstyr. Medlemmer selv er kun ansvarlige over for “Gud og Historien” i forhold til alle rigtige eller forkerte beslutninger, de måtte træffe.

For fuldt ud at forstå denne kæmpe betydning af den fuldstændige mangel på tilsyn med ICNIRP’s aktiviteter, skal det huskes, at sikkerhedsretningslinjerne, der er udviklet af ICNIRP, er de eneste retningslinjer, der anvendes af den industri, der fremstiller og driver trådløst kommunikationsudstyr og infrastruktur i de størstedelen af verdenen.

I det væsentlige retfærdiggør ICNIRP’s sikkerhedsretningslinjer aktiviteterne i teleindustrien, som i 2019 havde en årlig værdi på cirka 1,74 billioner dollars på verdensplan. Samtidig hævder ICNIRP at være en organisation, der er fuldstændig uafhængig af eksterne interesser, mens den opererer uden nogen form for opsyn eller tilsyn, samt uden ansvar for sine videnskabelige beslutninger.

Et kommende 5G netværk med millimeterbølger og antenner overalt

Den igangværende introduktion af den nye 5G trådløse kommunikation har yderligere vakt debat om gyldigheden af ​​ICNIRP’s standarder. Det nye i 5G’s trådløse kommunikation er brugen af ​​millimeterbølger og frekvenser mellem 20 GHz til 300 GHz. Selvom millimeterbølger kan transmittere store mængder af data, er udfordringen, hvor langt kan dataene transmitteres inden for kortbølgetransmission. Konsekvensen er en meget tæt opsætning af mobilmaster (cellulære antenner) i forskellige områder. Groft sagt vil der være en mindre basestation i hver anden lygtepæl, og der vil ligeledes være behov for basestationer inde i bygningerne. Det vil i praksis resultere i, at bymiljøet bliver mættet med millimeterbølger efter nogle år, når 5G er fuldt udrullet.

ICNIRP garanterer fuld beskyttelse, men der findes ingen forskning med praktisk værdi

ICNIRP forsikrer i sine retningslinjer fra 2020, at forbrugernes sundhed er fuldt beskyttet. Hvordan kan Kommissionen vide det? Forskning i millimeterbølger og sundhed er begrænset. Nylige offentliggjorte videnskabelige rapporter har ud fra forskellige databaser kun fundet et lille antal undersøgelser om sundhedseffekterne af millimeterbølger. De fleste publikationer omhandler strålingsmålinger og dosimetri, altså ikke biologiske eller sundhedsmæssige effekter. I 2019 offentliggjorde Simkó og Mattsson en gennemgang, der refererede til 97 eksperimentelle undersøgelser (10), og i 2020 offentliggjorde Leszczynski en gennemgang af 99 eksperimentelle undersøgelser (11). I 2021, offentliggjorde Karipidis et al. en gennemgang af 107 eksperimentelle undersøgelser (12). De fleste millimeterbølgeundersøgelser består af små laboratorie- eller dyreforsøg med ringe praktisk værdi i forhold til at udvikle ​​retningslinjer for folkesundheden.

Manglen på forskning forårsager forvirring og problemer i lokalsamfundet. Når brugere beder om videnskabelig dokumentation for sundhedseffekterne af 5G millimeter bølger, får de ingen svar. Der er ikke lavet nok forskning endnu, og sikkerheden af ​​5G kan ikke dokumenteres videnskabeligt. Det vil dog være muligt at gennemføre et tilstrækkeligt antal undersøgelser på 5G, der enten vil vise om sundhedseffekterne er små eller ligefrem ubetydelige.

Er det ICNIRP’s formand Rodney Croft, der hallucinerer?

Det er interessant, men alligevel bekymrende, at se, hvad ICNIRP’s formand Rodney Croft, professor i psykologi ved University of Wollongong i Australien, udtalte i et interview på australsk tv den 16. juni 2020:

“Der er ingen fare ved 5G”.
“Se, det er ganske rigtigt, at antallet af undersøgelser, der har set på 5G, er meget begrænset, men fra et videnskabeligt synspunkt er dette simpelthen ikke relevant.”

Rodney Croft, Formand for ICNIRP

Stort behov for uafhængig forskning

I denne videnskabelig og juridisk komplekse situation er der et presserende behov for en uafhængig validering af resultaterne af den videnskabelige gennemgang af ICNIRP og gyldigheden af ​​deres sikkerhedsretningslinjer.

Kilder og noter:

*) Dariusz Leszczynski er PhD, DSc, lektor i biokemi ved Helsinki Universitet og chefredaktør for Radiation and Health Department of Frontiers in Public Health (impact factor 3.709). Han har arbejdet som forskningsprofessor ved Strålings- og Nuklear Sikkerhedsstyrelsen fra 2000 til 2013.
1) https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/puheenvuoro-5g-testaa-luottamuksen-rajoja/7b268023-12f2-4889-bc7c-7825ad7115e3
2) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP):
https://www.icnirp.org/
Du finder mere om ICNIRP her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
3) Om ICNIRP’s nye retningslinjer:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
4) Federal Communications Commission (FCC) er amerikansk agentur der regulerer mellemstatslig og international kommunikation via radio, tv, ledning, satellit og kabel i samtlige 50 stater, District of Columbia og amerikanske territorier. Agenturet, der overvåges af Kongressen er ansvarligt for at implementere og håndhæve USA’s kommunikationslove og -regler.
5) ICNIRP og ICES (International Committee on Electromagnetic Safety) to tvillinger, der kommer frem til de samme retningslinjer. ICES er helt officielt industriens organ, hvilket de slet ikke lægger skjul på, mens ICNIRP skal forestille slet ikke at være afhængig af industrien til trods for at ICNIRP blev dannet i 1992 for netop at legitimere de retningslinjer, som industriens folk i ICES udarbejder.
6) https://nejtil5g.dk/paastand-den-eneste-effekt-fra-elektromagnetiske-straaler-er-varme/
7) BERENIS (a) er den schweiziske ekspertgruppe om elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling. Den rådgivende gruppe af schweiziske eksperter fra forskellige discipliner med videnskabelig kompetence inden for elektromagnetiske områder og NIR, påbegyndte sit arbejde i juli 2014 under navnet “BERENIS”, baseret på forkortelsen for det respektive tyske udtryk. BERENIS-eksperterne screener regelmæssigt den videnskabelige litteratur og vurderer de publikationer, som de anser for relevante for beskyttelsen af mennesker mod potentielt skadelige virkninger.
Den seneste rapport med fokus på oxidativ stress er forfattet af to af BERENIS egne eksperter, professor Meike Mevissen fra Universitetet i Bern og Dr. David Schürmann fra Universitetet i Basel. Rapporten sætter spørgsmål ved ICNIRP’s opfattelse af, at ICNIRP’s sikkerhedsgrænser beskytter alle borgere på lige fod. (b) Forfatterne konstaterer at de fleste dyreforsøg og undersøgelser af celler viser, at elektromagnetiske felter og mikrobølgestråling fra trådløs teknologi forårsager oxidativ stress. På den baggrund mener BERENIS, at det er nødvendigt at udføre undersøgelser, om virkningen af den oxidative stress på personer med allerede eksisterende forhold, før det kan hævdes, at ICNIRP sikkerhedsretningslinjer beskytter alle, uanset alder og sundhedstilstand. Dermed har Martin Röösli, der både er medlem af ICNIRP og BERENIS har, ligesom Eric van Rongen, der som medlem af det Hollandske sundhedsråd som også var kritisk overfor ICNIRPS’s grænseværdier, sagt god for begge modsatrettede synspunkter.
Noter:
a) https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a/beratende-expertengruppe-nis-berenis.html
b) Nyhedsbrevet (januar 2021) med en gennemgang af rapporten:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html
Klage fra Dr. Lennart Hardell om interessekonflikterne i BERENIS:
https://mdsafetech.files.wordpress.com/2020/01/lettter-hardell-roosli-to-swiss-confederation-mrs.-sommaruga-reevalaution-of-safety-standards-icnirp-5g-berenis_uvek_january-2020.pdf
En gennemgang af samtlige medlemmer af BERENIS finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
8) Det hollandske sundhedsråd anbefalede i deres rapport fra den 2. september 2020, (a) at frekvensbåndet 26 GHz ikke skal anvendes til implementering af 5G. Ved de lavere frekvenser anbefalede rådet dog retningslinjerne fra ICNIRP.
Som Lennart Hardell, professor i onkologi og kræftepidemiologi ved Universitetshospitalet i Orebro, Sverige, diskuterer i rapporten (b) er disse retningslinjer ikke baseret på en objektiv vurdering af sundhedsrisici. Hardell skriver bl.a. i introduktionen til sin rapport:
Rådet var ikke upartisk
I forhold til upartiskhed er det bekymrende, at et medlem af udvalget, A. Huss, har været medlem af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) siden maj 2020. ICNIRP er en privat organisation med base i Tyskland, der ikke anerkender andre sundhedsvirkninger end dem, der er forårsaget af opvarmning fra radiofrekvent (RF) stråling. Derved ignoreres ikke-termiske biologiske virkninger. Endvidere har en af ​​de to sekretærer, E. van Rongen, været medlem af ICNIRP siden 2010, formand fra 2016 til 2020 samt næstformand siden maj 2020 (https://www.researchgate.net/profile/Eric_Rongen). Et tredje tidligere ICNIRP-medlem, Z. Sienkiewicz, deltog som konsulentekspert. Det skal tilføjes, at A. Huss modtog forskningsmidler fra en tele-industri sponsoreret Swiss Foundation. Hun er også medlem af denne fonds videnskabelige komité (https://www.emf.ethz.ch/en/foundation/organisation). Endvidere er E. van Rongen mangeårigt medlem af brancheorganisationerne, Institute of Electrical and Electronics Engineers og Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (IEEE / ICES).
Uoplyste interessekonflikter
Disse fakta giver anledning til interessekonflikter i det hollandske sundhedsråd. Medlemmer af ICNIRP har endvidere en tendens til at overholde ICNIRP-risikoparadigmet i forbindelse med ikke-termisk RF-stråling i alle øvrige indstillinger. Dette kan også være tilfældet i sundhedsrådets rapport. Det skal hertil bemærkes, at den etiske bestyrelse ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige, allerede i 2008 konkluderede, at det at være medlem af ICNIRP kan være en interessekonflikt, hvilket bør påpeges officielt, når et medlem fra ICNIRP afgiver udtalelser om sundhedsrisici fra elektromagnetiske felter (EMF’er) på vegne af en anden organisation, som i dette tilfælde (Karolinska Institute Diary No. 3753-2008-609). Denne dom var relateret til prof. A. Ahlbom, medlem af ICNIRP-Kommissionen fra 1996 til 2008, men også som en generel erklæring. De involverede i den nuværende sundhedsrådsrapport med ICNIRP-tilknytning (nuværende eller tidligere) har udeladt at angive denne interessekonflikt.“

Noter:
a) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
b) Hardell L. Health Council of the Netherlands and evaluation of the fifth generation, 5G, for wireless communication and cancer risks. World J Clin Oncol 2021; 12 (6): 393-403 [PMID: 34189065 DOI: 10.5306 / wjco.v12.i6.393] https://www.wjgnet.com/2218-4333/full/v12/i6/393.htm
9) 2020 ANNUAL REPORT: 
https://www.fda.gov/media/145830/download
10) Myrtill Simkó og Mats-Olof Mattsson: ‘5G Wireless Communication and Health Effects-A Pragmatic Review Based on Available Studies Regarding 6 to 100 GHz.’
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31540320/
11) Dariusz Leszczynski: ‘Physiological effects of millimeter-waves on skin and skin cells: an overview of the to-date published studies.’
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/
12) Ken Karipidis et al.: ’ 5G mobile networks and health-a state-of-the-science review of the research into low-level RF fields above 6 GHz.’
https://www.nature.com/articles/s41370-021-00297-6

Se mere her:

Om ICNIRPS 2020 grænseværdier: 
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Se også videoerne her: https://nejtil5g.dk/videoer/graensevaerdierne/
Om grænseværdier og mobiltelefoner:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
Den sørgelige historie om eksponering for mobilstråling – hvordan kom vi hertil?
https://nejtil5g.dk/graensevaerdier/den-soergelige-historie-om-eksponering-for-mobilstraaling-hvordan-kom-vi-hertil/
Et indfanget agentur. Beretningen om hvordan Federal Communications Commission (FCC) er domineret af de industrier, den burde regulere.
https://nejtil5g.dk/teleindustrien/et-indfanget-agentur/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.