Joel M. Moskowitz: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter

Joel M. Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.

Oversigten her går tilbage til den 6. april 2021.

VIGTIGT
Det er vigtig at være bevidst om at dokumenterne indeholder både uafhængig forskning samt industristøttet forskning samt forskning udført af forskere, der er en del af ICNIRP konceptet. Ved nogle af dokumenterne kommer Joel M. Moskowitz med kommentarer desangående med ikke ved alle.

For at se samtlige fulde resumerer m.m. til de seneste papirer eller downloade hele det over 1355-siders store dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Nye dokumenter pr. 2. november 2022.

Videnskabelig dokumentation ugyldiggør sundhedsantagelser, der ligger til grund for FCC- og ICNIRP-eksponeringsgrænsebestemmelser for radiofrekvensstråling: konsekvenser for 5G

International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields. Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G. Environmental Health. (2022) 21:92. doi.org:10.1186/s12940-022-00900-9.

Abstrakt
I slutningen af 1990’erne vedtog FCC og ICNIRP eksponeringsgrænser for radiofrekvent stråling (RFR) for at beskytte offentligheden og arbejdstagerne mod negative virkninger af RFR. Disse grænser var baseret på resultater fra adfærdsundersøgelser udført i 1980’erne, der involverede 40-60 minutters eksponeringer hos 5 aber og 8 rotter og derefter anvendte vilkårlige sikkerhedsfaktorer til en tilsyneladende tærskelspecifik absorptionshastighed (SAR) på 4 W / kg. Grænseværdierne var også baseret på to hovedantagelser: eventuelle biologiske virkninger skyldes overdreven vævsopvarmning, og der vil ikke forekomme virkninger under den formodede tærskel SAR, samt tolv antagelser, der ikke er specificeret af hverken FCC eller ICNIRP. I dette papir viser vi, hvordan de sidste 25 års omfattende forskning om RFR viser, at de antagelser, der ligger til grund for FCC’s og ICNIRP’s eksponeringsgrænser, er ugyldige og fortsat udgør en folkesundhedsskade. Bivirkninger observeret ved eksponeringer under den antagne tærskel for SAR inkluderer ikke-termisk induktion af reaktive iltarter, DNA-skader, kardiomyopati, carcinogenicitet, sædskader og neurologiske virkninger, herunder elektromagnetisk overfølsomhed. Også flere human undersøgelser har fundet statistisk signifikante sammenhænge mellem RFR-eksponering og øget risiko for hjerne- og skjoldbruskkirtelkræft. Alligevel bekræftede FCC og ICNIRP i 2020 og i lyset af den mængde af beviser, der bliver gennemgået i denne artikel, de samme grænser, som blev fastsat i 1990’erne. Derfor beskytter disse eksponeringsgrænser, der er baseret på falske antagelser, ikke i tilstrækkelig grad arbejdstagere, børn, overfølsomme individer og den generelle befolkning mod kortvarige eller langvarige RFR-eksponeringer. Der er derfor et presserende behov for sundhedsbeskyttende eksponeringsgrænser for mennesker og miljø. Disse grænser skal være baseret på videnskabelig dokumentation snarere end på fejlagtige antagelser, navnlig i betragtning af den stigende verdensomspændende eksponering af mennesker og miljø for RFR, herunder nye former for stråling fra 5G-telekommunikation, for hvilke der ikke findes tilstrækkelige undersøgelser af sundhedsvirkningerne.

Hovedpunkterne

 • ICBE-EMF-forskere rapporterer, at eksponeringsgrænser for radiofrekvens (eller trådløs) stråling fastsat af ICNIRP og FCC er baseret på ugyldige antagelser og forældet videnskab og ikke beskytter menneskers sundhed og dyreliv.
 • ICBE-EMF opfordrer til en uafhængig vurdering af virkningerne og risiciene ved radiofrekvent stråling baseret på videnskabelig dokumentation fra peer-reviewed undersøgelser udført i løbet af de sidste 25 år. Formålet med en sådan vurdering vil være at fastsætte standarder for sundhedsbeskyttende eksponering for arbejdstagere og offentligheden.
 • Offentligheden bør informeres om sundhedsrisiciene ved trådløs stråling og opfordres til at træffe forholdsregler for at minimere eksponeringen, navnlig for børn, gravide kvinder og personer, der er elektromagnetisk overfølsomme.
 • ICBE-EMF opfordrer til et øjeblikkeligt moratorium for yderligere udrulning af trådløse 5G-teknologier, indtil sikkerheden er demonstreret og ikke blot antaget.

Få hele den oversatte artikel her:
https://nejtil5g.dk/fccs-og-icnirps-graensevaerdier-er-ugyldige/

Det er obligatorisk at gennemgå miljøradiofrekvens elektromagnetiske feltmålingsprotokoller og eksponeringsbestemmelser: En opinionsartikel

Lopez I, Rivera M, Feliz N,  Maestu C. It is mandatory to review environmental radiofrequency electromagnetic field measurement protocols and exposure regulations: An opinion article. Front. Public Health, 24 October 2022. Sec. Radiation and Health. doi: 10.3389/fpubh.2022.992645
Intet abstrakt

Uddrag
“Ifølge International Telecommunication Union (ITU) World Telecommunication / ICT Indicators Database i 2004 var der 1.76 milliarder mobiltelefonabonnementer i verden, i 2020 steg dette tal til 8.27 milliarder (1). I 2023 forventes der at være 13,1 milliarder mobilterminaler, hvoraf næsten 10% vil være 5G-teknologi (2).”

“Flere videnskabelige undersøgelser evaluerer de mulige virkninger af langvarig eksponering for mikrobølger på epidemiologisk niveau (4-11) og in vitro- eller in vivo-modeller (12-19). Anvendelsen af forskellige metoder i strålingsmålingsprocesser og forskellige konfigurationer af eksponeringsudstyr, såsom frekvens, strålingseffekttæthed og eksponeringstid; tillader ikke tilstrækkelig sammenligning af resultater, hvilket gør det vanskeligt at drage konklusioner.”

“Selvom de fleste lande som Spanien, Tyskland, Frankrig eller Finland vedtager de grænser, der er foreslået af ICNIRP, er de eksisterende regler i andre lande forskellige, med grænser mere restriktive i lande som Danmark, Bulgarien, Italien, Schweiz, Kina eller Rusland (21–23).”

“Gamle standarder og målemetoder er ikke tilpasset de nye kommunikationsstandarder og -teknologier”

“Undervurdering af ikke-termiske effekter i udviklingen af målemetoder”

“Mange forskere anser valget af SAR-kriteriet som den eneste parameter til vurdering af virkninger på biologiske systemer som utilstrækkelig, da det kun tager højde for de termiske virkninger som følge af eksponering (48-50). ICNIRP-retningslinjerne siger, at en stigning på en grad celsius i kropstemperaturen er den acceptable grænse for at undgå sundhedsskadelige virkninger (20). Selv om der anvendes en reduktionsfaktor på 50 på SAR-værdien, der kan øge temperaturen med 1 °C, tages der ikke hensyn til andre virkninger, der ikke er relateret til temperaturstigningen. Disse virkninger er rapporteret i talrige in vitro- og in vivo-undersøgelser at forekomme ved lavere intensiteter end dem, der kræves for at forårsage termiske virkninger af lav- og højfrekvente EMF’er, såsom ændringer i genekspression (51, 52), oxidationsprocesser (12, 14, 19, 53-56), strømmen af calciumioner (57-59), proteiner (60) eller cellelevedygtighed (13, 17).”

“De undersøgelser, der vurderer de mulige virkninger af RF-EMF’er in vitro, bør overveje alle vigtige parametre i eksponeringen: intensitet, hyppighed, modulering og eksponeringstid. Den mulige eksistens af bioaktive vinduer i frekvens, intensitet eller modulering samt det ikke-lineære respons fra biologiske systemer, der kan producere forskelle i cellulær adfærd, bør overvejes i udviklingen af målemetoder og fastsættelse af eksponeringsgrænser og kan tjene som præcedens for at etablere virkningsmekanismer for disse RF-EMF’er i forhold til biologiske systemer.

“Afslutningsvis opstår to hovedideer: gennemgangen af miljø-EMF’ernes måleprotokoller og behovet for en omfattende vurdering af alle virkningerne af EMF’er, ikke kun termiske effekter.

Måleprotokoller skal identificere de specifikke frekvenser for hvert af de aktuelt etablerede større frekvensbånd, signalets tidsmæssige opførsel og effekttætheden. Målesystemer skal ikke kun bestemme gennemsnitlige feltstyrker, men skal være i stand til at måle spidsamplituden over tid og følgelig den kumulative stråling. Dette ville gøre karakteristikken af EMF’er meget mere realistisk.

Derudover kan parametre som frekvens og modulering være vigtige, når man overvejer potentielle biologiske virkninger. At vælge intensitet som den eneste afgørende parameter for forekomsten af effekter er en reduktionistisk opfattelse. Det bør være obligatorisk at tage hensyn til alle EMF’s parametre i vurderingen af biologisk respons.”

Open access papir: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.1042478/full

Carcinogenese fra kronisk udsættelse for radiofrekvensstråling

James C. Lin. Carcinogenesis from chronic exposure to radio-frequency radiation.  Front. Public Health, Sec. Radiation and Health. 31 October 2022. doi: 10.3389/fpubh.2022.1042478
Abstrakt
De seneste to årtier har set en eksponentiel vækst i efterspørgslen efter trådløs adgang, hvilket forventes at fortsætte i de kommende år. At imødekomme efterspørgslen vil nødvendigvis medføre større menneskelig eksponering for mikrobølge- og radiofrekvent stråling (RF). Vores viden om de sundhedsmæssige virkninger er steget. Ikke desto mindre er de blevet et omdrejningspunkt for aktuel interesse og bekymring. Mobiltelefonen og de beslægtede trådløse kommunikationsteknologier har vist deres direkte fordel for mennesker i det moderne samfund. Men hvad angår deres indvirkning på strålingssundheden samt -sikkerheden for mennesker, der unødigt udsættes for forskellige niveauer af RF-eksponering over længere varighed eller endda i løbet af deres levetid, er juryen stadig ude. Desuden er der konsekvente indikationer fra epidemiologiske undersøgelser og dyreforsøg på, at RF-eksponering sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker. ALARA-princippet – så lavt som rimeligt opnåeligt – bør vedtages som en strategi for RF-sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse.

Uddrag
For nylig reviderede to almindeligt distribuerede RF-sundhedsbeskyttelsesanbefalinger deres retningslinjer og standarder. De opdaterede retningslinjer fra Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (5) og Institute of Electrical and Electronic Engineers International Committee on Electromagnetic Safety Standards (6) er stærkt forbundet med akutte temperaturstigninger induceret af RF-opvarmning inde i menneskekroppen. De opdaterede sikkerhedsretningslinjer og standarder viste uden tvivl gruppernes faste overbevisning om, at der intet andet er end varme at bekymre sig om når det gælder mikrobølge- og RF-stråling.

Et vedvarende og irriterende spørgsmål dvæler ved disse retningslinjer og standarder for sikker langvarig eksponering for RF-stråling (i modsætning til eksponeringer kortere end 6 eller 30 min.). En generel fornemmelse af, at der ikke er nogen forståelse for den videnskabelige dokumentation for langtidseksponering, som ligger under de grundlæggende begrænsninger, fortsætter med disse sikkerhedsretningslinjer og -standarder.

Der er også spørgsmålet om, hvordan der kan være så divergerende evalueringer og slutninger af de identiske videnskabelige resultater fra WHO’s IARC, ICES og ICNIRP. For at være retfærdig er forskere ikke uimodtagelige for interessekonflikter såsom modstridende økonomiske interesser eller personlige relationer, der kan påvirke overvejelserne og rapporteringen gennem sådanne erfaringer som gruppetænkning. På nogle måder kan det også være parallelt med store virksomheders tvang til at vælge profit frem for samfundsmæssige hensyn – store virksomheder bruger ofte en række organiserede og raffinerede taktikker til at forbedre og beskytte deres kommercielle interesser, og desværre kommer disse taktikker i nogle tilfælde på bekostning af folkesundheden.

Mennesker træffer gentagne gange beslutninger og tager valg, der udfordrer principiel logik. Faktisk har videnskaben ikke været blottet for politik – hvor underligt det end lyder. Forskellige fordomme kan forringe fornuftig ræsonnement og resultere i dårlige domme. Gruppetænkning kan vildlede mennesker og forhindre forskere i at drage forståelige slutninger. Desværre er gruppetænkning eller flokmentalitet lige så udbredt i dag som nogensinde. Er videnskaben blevet partipolitisk? Og hvis videnskaben bliver partipolitisk, er det så videnskab eller politik, eller vil det være statskundskab? Til tider bliver videnskaben pakket ind i politik, og politik griber ind i videnskaben. Det kan simpelthen vise sig at være et spørgsmål om svigeløst at være politisk korrekt af de villige. Mindre end streng håndhævelse af politikker inden for forskningspraksis eller fuld offentliggørelse af finansielle konflikter kan føre til manglende vejledning og information om udviklingen af gennemsigtige og pålidelige evalueringer af videnskabelig dokumentation for sikkerhedsbeskyttelse. Forskere er måske ikke altid så konsekvente, sammenhængende eller så gennemsigtige som de ønsker at fremstå.

“Faktum er, at de manglende brikker i henhold til IARC (4) eller de tidligere eftertragtede forsøgsdyrdata (7), som NTP/NIEHS (10) og Ramazzini Institute (12) i øjeblikket leverer, supplerer IARC’s evaluering af humane epidemiologiske undersøgelser til støtte for dets klassificering af RF-stråling som et muligt kræftfremkaldende stof. Det giver anledning til at tro, at IARC sandsynligvis vil opgradere sin tidligere klassificering, hovedsageligt baseret på epidemiologi, til det højere niveau af ‘sandsynligvis kræftfremkaldende’ for RF-eksponering,

Desuden har nyere systematiske gennemgange og metaanalyser af case-control forskningen i mobiltelefonbrug rapporteret statistisk signifikante stigninger i hjernetumorrisiko forbundet med 1.000 eller flere timers mobiltelefonbrug eller omkring 17 minutter om dagen over 10 år (13,14).

“Den enkle og effektive folkesundhedsopfattelse som ‘Forebyggelse er bedre end helbredelse’ kan lyde gammeldags. Det kan fremkalde intense reaktioner med enorm mistillid, især fra personer, som kan være begunstiget af moderne kampagner. Mobiltelefonen og beslægtede trådløse kommunikationsteknologier har vist deres direkte fordele for mennesker i det moderne samfund. Men hvad angår deres indvirkning på strålingssundheden og -sikkerheden hos mennesker, som unødigt udsættes for forskellige niveauer af RF-eksponering over længere tid eller endda i løbet af deres levetid, juryen er stadig ude. Ydermere er der konsekvente indikationer fra epidemiologiske undersøgelser og dyreundersøgelser om, at RF-eksponering i det mindste sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker. ALARA-princippet – så lavt som det med rimelighed er muligt – bør vedtages som en strategi for RF beskyttelse af sundhed og sikkerhed.

Open access paper: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.1042478/full
Hele den oversatte artikel finder du her:
https://nejtil5g.dk/mobiltelefoni-og-kraeft-industrien-har-mistet-en-bekymret-allieret/

Manglen på internationale og nationale sundhedspolitikker til beskyttelse af personer med selverklæret elektromagnetisk overfølsomhed

Leszczynski D. The lack of international and national health policies to protect persons with self-declared electromagnetic hypersensitivity. Rev Environ Health. 2022 Oct 26. doi: 10.1515/reveh-2022-0108.
Abstrakt
Elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), også kendt som en idiopatisk miljøintolerance, der tilskrives elektromagnetiske felter (IEI-EMF) eller en mikrobølgesygdom, anses ikke af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) for at være forårsaget af eksponeringen for elektromagnetiske felter (EMF). EHS er ikke anerkendt som en sygdom nogen steder i verden. Nogle undersøgelser har groft anslået, at 1-10% af befolkningen kan opleve en form for EHS. Men på grund af manglen på diagnostiske kriterier for EHS, kan disse estimater være enten under- eller overvurderinger. Fordi langt størstedelen af ​​den menneskelige befolkning er udsat for EMF, er muligheden for at udvikle EHS fra EMF et væsentligt folkesundhedsproblem, som bør håndteres globalt, selvom den individuelle risiko for at udvikle EHS kan være lille. WHO erkender, at de symptomer, som EHS-personer oplever, kan være alvorlige og kan hæmme hverdagen betydeligt. Men efter en bred analyse af internationale og nationale dokumenter, synes der i øjeblikket ikke at være nogen indsats for at udvikle sundhedspolitikker for håndteringen af ​​EHS, uanset hvad der forårsager det. Nationale regeringer, følger udtalelserne fra WHO samt de organisationer, der fastsætter EMF-sikkerhedsstandarderne, den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) og Institute of Electrical and Electronics Engineers – International Committee on Electromagnetic Safety (IEEE-ICES), og udvikle ingen praktiske sundhedspolitiske råd til selverklærede EHS-ramte. Symptomer, som de selverklærede EHS-personer oplever, påvirker dog deres velbefindende og er ifølge WHO’s opfattelse et sundhedsproblem. Uafhængigt af, hvad der forårsager EHS-symptomer, bør denne indrømmede velvære-svækkelse derfor håndteres globalt ved at udvikle en ensartet sundhedspolitik. Ydermere bør WHO, ICNIRP og IEEE-ICES gå ind for og støtte forskning, der kan generere pålidelige videnskabelige beviser for, hvad der er de mulige årsager til EHS. Uden sådan forskning er det ikke muligt at udvikle diagnostiske metoder såvel som mulige afhjælpningsmetoder. Der er et presserende behov for, at WHO slår til lyd for, at de nationale regeringer omgående udvikler en omfattende og fælles EHS-sundhedspolitik.

Open access papir: https://www.degruyter.com/ document/doi/10.1515/reveh-2022-0108/html
Hele dokumentet oversat til dansk finder du her:

Sammenligning af mobiltelefonbrug og fysisk aktivitet på glykæmisk status, kropssammensætning og livsstil hos mandlige saudiske mobiltelefonbrugere

Al-Khlaiwi T, Habib SS, Alshalan M, Al-Qhatani M, Alsowiegh S, Queid S, Alyabis O, Al-Khliwi H. Comparison of mobile phone usage and physical activity on glycemic status, body composition & lifestyle in male Saudi mobile phone users. Heliyon. 2022 Sep 15;8(9):e10646. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10646.
Abstrakt
Baggrund og mål: Denne undersøgelse havde til formål at sammenligne virkningerne af mobiltelefonbrug og fysisk aktivitet på HbA1c, kropssammensætning og livsstil blandt mandlige saudiarabiske mobiltelefonbrugere.
Metoder: Undersøgelsen blev udført i Institut for Fysiologi, College of Medicine, King Saud University, Riyadh, Saudi-Arabien fra juli 2020 til juli 2021. Undersøgelsesprøven bestod af 203 ikke-ryger mandlige saudiske deltagere i alderen 20 til 60 år, der brugte mobiltelefoner. Personlige oplysninger blev opnået gennem interviews ved hjælp af en proforma. Deltagerne blev opdelt i tre grupper i henhold til deres daglige mobiltelefonbrug: Gruppe (1): mindre end 2 timer, Gruppe (2): 2-3 timer og Gruppe (3): mere end 3 timer og i henhold til deres fysiske aktiviteter: Gruppe (1): stillesiddende, Gruppe (2): gennemsnit og Gruppe (3): atleter. Glyceret hæmoglobin (HbA1c), bioelektrisk impedansanalyse (BIA) og (SF) 36-punktsundersøgelse blev udført.
Resultater: Gennemsnitsalderen for 203 saudiske mandlige voksne deltagere var 28,0 ± 10,4 år. Mobiltelefonforbruget i gruppen under 2 timer var (33,5%), mellem henholdsvis 2-3 timer (22,7%) og mere end 3 timer (43,8%). Gennemsnitsalderen for gruppe (3), der brugte mobiltelefoner i mere end 3 timer, var den laveste (23,9 ± 5,7). Resultaterne viste, at HbA1C-niveauerne var næsten ens i alle tre grupper (henholdsvis 5,8 ± 0,4, 5,7 ± 0,4 og 5,7 ± 0,3). Derudover viste følelsesmæssig velvære og social funktion ubetydelige fald i gruppen på mere end 3 timer sammenlignet med andre grupper af mobiltelefonbrug (henholdsvis 69,3 ± 15,7, 70,9 ± 15,5, 65,2 ± 16,0, p = .091 og 82,9 ± 201, 81,2 ± 18,7, 77,6 ± 21,6, p = .267). Der blev ikke påvist nogen effekt mellem grupper vedrørende forskellige kropssammensætninger. Med hensyn til klassifikationer af fysisk aktivitet: Den stillesiddende gruppe udgjorde (36%) af stikprøven, mens gennemsnits- og atletgrupperne repræsenterede henholdsvis (53,7%) og (10,3%) af den samlede prøve. Der var et signifikant fald i BMI (29,6 ± 7,8, 25,3 ± 5,1,24,7 ± 5,6, p = .000), fedtmasse (24,7 ± 15,0, 17,1 ± 9,1, 15,3 ± 10,6, p = .000) og fri fedtmasse (64,0 ± 10,2, 56,8 ± 8,7, 57,5 ± 8,0, p = .000) i gennemsnittet og de atletiske grupper sammenlignet med den stillesiddende gruppe. Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel i HbA1c mellem fysiske aktivitetsgrupper (5,8 ± 0,4, 5,7 ± 0,4, 5,7 ± 0,4, p = .218).
Konklusioner: Brug af mobiltelefoner påvirker ikke HbA1c og kropssammensætningsparametre. Desuden fandt vi, at de yngre brugte mobiltelefoner længere end andre. Ubetydeligt fald i følelsesmæssigt velvære og sociale funktionsparametre for livsstilen på grund af lang mobiltelefonbrug, som kræver mere opmærksomhed.
Konklusioner og anbefalinger
Vi konkluderede, at mobiltelefonbrug ikke påvirker HbA1c og kropssammensætningsparametre. Også yngre viste sig at bruge mobiltelefoner mere end andre. Dette bør øge offentlighedens bevidsthed om den lange brug af mobiltelefoner blandt samfundets medlemmer. Mere opmærksomhed bør rettes mod teenagere for at eliminere mobiltelefoners virkninger på følelser og social funktion. Yderligere undersøgelse af en stor stikprøvestørrelse, herunder forskellige aldersgrupper, lang mobiltelefonbrug og kvindeligt køn anbefales stærkt. Effekten af mobiltelefonbrug på visceralt fedt er af stor værdi at blive undersøgt. En velkontrolleret undersøgelse, der sammenligner forskelle i strålingsfrekvens, eksponeringstid, afstand fra strålingskilden og dens virkninger på alder, bør udføres, understøttes og finansieres for at evaluere den nøjagtige effekt af elektromagnetisk feltstråling.
Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC9489969/

Mobiltelefoninduceret EMF-stress vendes ved brug af beskyttelsesanordninger: resultater fra to eksperimenter, der tester forskellige grænsebetingelser

Schneider R. Mobile phone induced EMF stress is reversed upon the use of protective devices: results from two experiments testing different boundary conditions. Electromagn Biol Med. 2022 Oct 3:1-10. doi: 10.1080/15368378.2022.2129380.
Abstrakt
Dette arbejde undersøger (a) virkningen af ​​elektromagnetiske felter (EMF) på hjertefrekvensvariabilitet (HRV), spytkortisol, arteriel blodiltning og trommetemperatur og (b) den potentielle effekt af beskyttelsesanordninger udviklet til at modvirke EMF-induceret stress . I en pilotundersøgelse blev der taget optagelser under et 15-minutters mobiltelefonopkald, der udsendte en høj belastning af EMF (elektrisk, magnetisk, høj frekvens) efter en baseline-måling i hvile med meget lav EMF. I et andet besøg blev dette gentaget med deltagere, der brugte tre beskyttelsesanordninger (indlægssåler, vedhæng, mobiltelefonchip). I hovedstudiet blev der brugt fire eksperimentelle arme, hvoraf to gentog pilotstudiets eksperimentelle opsætning, og to af dem undersøgte effekten af ​​kun én mobiltelefonchip i et åbent-skjult-paradigme. I begge eksperimenter reducerede eksponering for EMF HRV og øgede spytcortisol. I den beskyttende eksperimentelle tilstand steg HRV over, og cortisol faldt under niveauet for basislinjemålingerne. Alle forskelle var store og specifikke og ikke modulerede af ikke-specifikke effekter som placebo-effekter.
Uddrag
Undersøgelse 1 (pilotundersøgelse): Prøven bestod af N = 6 forsøgspersoner (tre kvinder), der i gennemsnit var 31 år (22-46 år).
Undersøgelse 2: Baseret på effektstørrelsen af HRV (RMSSD), der blev fundet i pilotundersøgelsen, blev stikprøvestørrelsen for hver eksperimentel gruppe sat til n = 15 for at opnå en effekt på 1- β ≥ .95 (Faul et al. 2009). I alt blev 60 deltagere (28 kvinder) indskrevet i undersøgelse 2. Deres gennemsnitsalder var 37,6 år (SD = 13,9).
Konklusion
Brugen af mobiltelefoner fremkalder fysiologisk stress på et neurokardialt og neuroendokrine niveau efter en kort eksponeringstid på 15 minutter. Disse fysiologiske stressresponser kan opvejes med specialdesignede beskyttede enheder. Den testede teknologi (EssenceX shungite) producerer en ‘superoptimering’ af HRV og kortisolhæmning, der overstiger normoregulering under ikke-stressende forhold. Disse resultater tilskynder til yderligere undersøgelse af langsigtede virkninger af denne teknologi i forskellige miljøer.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/36189775/

Tidsforløb af sundhedsklager, der tilskrives RF-EMF-eksponering og prædiktorer for elektromagnetisk overfølsomhed over 10 år i en potentiel kohorte af hollandske voksne

Note: Denne undersøgelse virker metodisk fejlbehæftet. Jeg tror, at vurderingen af IEI-RF i denne undersøgelse var ugyldig, da resultaterne ved T4 ikke giver mening – ved T4 rapporterede 12,4% (108 af 892) at være elektromagnetisk overfølsom, men kun 1,2% (11 af 892) rapporterede at have symptomer, som de tilskrev RF-eksponering (dvs. de blev klassificeret som IEI-RF). For at blive klassificeret som IEI-RF skulle man dog først svare bekræftende på spørgsmålet: “Har du i øjeblikket sundhedsklager, som du tilskriver miljøet”, før man svarede på flere RF-specifikke spørgsmål. Jeg tror, at de fleste mennesker, der selv rapporterede som EHS, undlod at besvare dette screener-spørgsmål bekræftende, fordi spørgsmålet er forvirrende.

Eugenio Traini, Astrid L. Martens, Pauline Slottje, Roel C.H. Vermeulen, Anke Huss. Time course of health complaints attributed to RF-EMF exposure and predictors of electromagnetic hypersensitivity over 10 years in a prospective cohort of Dutch adults. Science of The Total Environment. 2022. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.159240.
Højdepunkter
• Tidsforløb for tilskrivning af sundhedsklager til RF-EMF-eksponering.
• Prædiktorer for elektromagnetisk overfølsomhed.
• Multi-state Markov-modeller til at repræsentere, hvordan enkeltpersoner i kohorten overgår mellem tilstande for tilskrivning af sundhedsklager til RF-EMF-eksponering.
• Tilskrivning af sundhedsklager til RF-EMF-eksponering synes at være en mere forbigående tilstand end tidligere antaget.

Abstrakt
Baggrund Nogle personer tilskriver sundhedsklager til eksponering for radiofrekvenselektromagnetisk felt (RF-EMF). Denne tilstand, kendt som idiopatisk miljøintolerance, der tilskrives RF-EMF’er (IEI-RF) eller elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), kan være invaliderende for dem, der er berørt. I denne undersøgelse vurderede vi faktorer relateret til udvikling, vedligeholdelse eller kassation af IEI-RF i løbet af 10 år og forudsigere for udvikling af EHS ved opfølgning ved hjælp af et målrettet spørgsmål uden betingelsen om at rapportere sundhedsklager, der tilskrives RF-EMF-eksponering.
Metoder Deltagere (n = 892, gennemsnitsalder 50 ved baseline, 52 % kvinder) fra den hollandske arbejds- og miljøsundhedskohorteundersøgelse AMIGO udfyldte spørgeskemaer i 2011/2012 (T0), 2013 (T1) og 2021 (T4), hvor oplysninger vedrørende opfattet RF-EMF-eksponering og risiko, ikke-specifikke symptomer, søvnproblemer, IEI-RF og EHS blev indsamlet. Vi monterede multi-state Markov-modeller til at repræsentere, hvordan enkeltpersoner overgik mellem stater (“ja”, “nej”) i IEI-RF.
Resultater På hvert tidspunkt rapporterede ca. 1 % af undersøgelsesdeltagerne sundhedsklager, som de tilskrev RF-EMF-eksponering. Mens denne procentdel forblev stabil, ændrede de personer, der rapporterede sådanne klager, sig over tid: af ni personer, der rapporterede sundhedsklager hos T0, rapporterede kun en IEI-RF ved både T1 og T4 og to nyligt rapporterede sundhedsklager ved T4. Samlet set havde deltagerne 95 % chance for at overgå fra “ja” til “nej” over et tidsforløb på 10 år og en chance for 1 % for overgangen fra “nej” til “ja”. Deltagere med høj opfattet RF-EMF-eksponering og risiko havde en generel tendens til at bevæge sig oftere mellem stater.
Konklusioner Vi observerede en lav forekomst af IEI-RF i vores befolkning. Prævalensen varierede ikke stærkt over tid, men der var et stærkt aspekt af forandring: over 10 år var der stor sandsynlighed for ikke længere at tilskrive symptomer til RF-EMF-eksponering. IEI-RF ser ud til at være en mere forbigående tilstand end tidligere antaget.
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/ videnskab/artikel/pii/S0048969722063392

En tværsnitsundersøgelse om smartphone-brug blandt gravide kvinder, der deltager i fødselsklasser i hovedstadsområdet Palermo, Italien: Stop-Phone-undersøgelsen

Costantino C, Mazzucco W, Bonaccorso N, Sciortino M, Cimino L, Pizzo S, Conforto A, Calò I, Giliberti D, Gambino CR, Segreto D, Maiorana A, Vitale F, Casuccio A. A cross-sectional study on smartphone uses among pregnant women attending childbirth classes in the Metropolitan Area of Palermo, Italy: The Stop-Phone study. Ann Ig. 2022 Sep 29. doi: 10.7416/ai.2022.2543.
Abstrakt
Baggrund: Forekomsten af afhængighed af mobilenheder er steget gennem årene; Både kvinder og mænd har assimileret mobiltelefonen som en central komponent i deres personlige eksistens: integreret den i deres livsstil eller blevet så afhængig af den, at livet uden den er blevet utænkeligt. Smartphones genererer radiofrekvente elektromagnetiske felter. Mens kortvarig eksponering hos voksne blev betragtet som ret sikker, er virkningerne af langvarig eksponering eller eksponering under graviditet på fostre eller under amning på nyfødte endnu ikke særlig godt undersøgt. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge udbredelsen og brugsegenskaberne ved smartphones blandt en stikprøve af gravide kvinder og fremme den korrekte og bevidste brug af smartphonen.
Metoder: Der blev gennemført en tværsnitsundersøgelse med et spørgeskema administreret under fødselsklasser, og – efter spørgeskemaadministrationen – blev der udført en pædagogisk intervention med fokus på at fremme korrekt og bevidst brug af smartphones af psykologer og psykoterapeuter.
Resultater: Resultaterne af vores undersøgelse tyder på, at et betydeligt antal af deltagerne led af afhængighed af mobiltelefonbrug, men var ikke klar over det. Mere end to tredjedele af stikprøven (67,2%) har ikke ændret deres smartphone-brugsvaner siden begyndelsen af deres graviditet, og endnu mere betydningsfulde data viser, at næsten alle fremtidige mødre (98,3%) aldrig taler med deres læge om smartphone-brug under graviditeten.
Konklusioner: De indsamlede data tyder på manglende opmærksomhed på det foreslåede emne, især i forbindelse med graviditet. Det synes nødvendigt at sensibilisere fremtidige mødre om dette emne. Fremme af en mere bevidst og kontrolleret brug af elektroniske enheder kan bidrage til at reducere den stråling, som det ufødte barn kan blive udsat for, men har en grundlæggende rolle selv efter fødslen for at sikre en passende psykomotorisk og relationel udvikling af barnet og påvirker ikke mor-barn-forholdet på grund af ukontrolleret brug af smartphones.
Open access papir: https://annali-igiene.it/ articoli/2022/online_ahead_of_print/09/Costantino.pdf

Empirisk undersøgelse af specifik absorptionshastighed af hovedvæv på grund af induceret opvarmning af 4G-mobiltelefonstråling

Bindhu Christopher, Sheena Mary Y, Mayeen Uddin Khandaker, P.J. Jojo. Empirical study on specific absorption rate of head tissues due to induced heating of 4G cell phone radiation. Radiation Physics and Chemistry. Volume 178, 2021. doi: 10.1016/j.radphyschem.2020.108910.
Abstrakt
Eksponering for elektromagnetisk stråling hovedsageligt fra udvidet brug af mobiltelefoner kan forårsage biologiske skader i menneskekroppen på makromolekylært niveau. Flere undersøgelser af humane og dyremodeller har vist signifikante ændringer i neurale cellers funktioner. Nærværende empiriske undersøgelse analyserer de termiske ændringer og de specifikke absorptionshastigheder (SAR) af hjerne-, øjen- og hudvæv på grund af langvarig eksponering for mobiltelefonstråling. Et fantom, der simulerer menneskeligt hoved med hud, kranium og hjerne, blev brugt til undersøgelsen. Fantomet blev udsat for stråling i længere tid (600 s og mere), og temperaturvariationerne på forskellige specifikke punkter blev undersøgt med følsomme termoelementprober. SAR-værdier (1 g sammenhængende væv) blev bestemt ved hjælp af variationer af temperatur og andre parametre. Den gennemsnitlige stigning i hjernetemperaturen viste sig at være 0,10 ± 0,05 °C ved 30 mm dyb i hjernen, og den anslåede SAR var 0,66 ± 0,35 Wkg-1. Temperaturstigningen for øjenhulen var 0,03 ± 0,02 °C med SAR 0,15 ± 0,08 Wkg-1. Den gennemsnitlige temperaturstigning for huden var 0,14 ± 0,05 °C, og SAR var 0,66 ± 0,42 Wkg-1. Selv om den målte SAR ligger inden for den sikre grænse på 2 Wkg-1, der anbefales af det internationale tilsynsorgan, kan de kumulative virkninger i betragtning af den enorme vækst i antallet af mobiltelefonbrugere og langvarig brug af mobiltelefoner i kommunikationsformål være en reel bekymring for menneskers sundhed.
https://www.sciencedirect.com/ videnskab/artikel/pii/S0969806X20302085

Vurdering af DNA-skader i chick-embryohjerner udsat for 2G- og 3G-mobiltelefonstråling ved hjælp af alkalisk kometanalyseteknik

D’Silva MH, Swer RT, Anbalagan J, Bhargavan R.Assessment of DNA Damage in Chick Embryo Brains Exposed to 2G and 3G Cell Phone Radiation using Alkaline Comet Assay Technique.J Clin of Diagn Res. 2021; 15(1):AC01-AC04. doi: 10.7860/JCDR/2021/47115/14441.
Abstrakt
Introduktion Mobiltelefonerne / mobiltelefonerne har vist sig som det hurtigst voksende menneskeskabte fænomen, der nogensinde er opdaget i historien. Der findes stadig kontroverser blandt det videnskabelige samfund vedrørende de dårlige virkninger af radiofrekvent stråling (RFR) eksponering fra mobiltelefoner på biologiske væv. Denne undersøgelse vil give et indblik i de grundlæggende mekanismer, hvormed RF-felter interagerer med at udvikle hjernen i et embryo.
Mål At vurdere den mulige deoxyribonukleinsyre (DNA) skade ved udvikling af hjernen hos kyllingembryo efter kronisk eksponering for ultrahøj frekvens / radiofrekvensstråling (UHF / RFR) udsendt fra 2G og 3G mobiltelefon.
Materialer og metoder Befrugtede hønseæg blev opdelt i tre grupper. Eksperimentel gruppe A (udsat for 2G-stråling, 24 æg), eksperimentel gruppe B (udsat for 3G-stråling, 24 æg) og gruppe C skin-eksponeret kontrolgruppe (24 æg). Efter afslutningen af den planlagte eksponeringsvarighed (72 minutter om dagen) blev kyllingembryonerne ofret fra 9.-12. dag, og hjernerne blev dissekeret ud. Kyllingens embryohjerner blev derefter udsat for alkalisk kometassayteknik for at vurdere DNA-skaden. Resultaterne blev statistisk sammenlignet ved hjælp af envejsanalyse af varians (ANOVA).
Resultater I denne undersøgelse forårsagede eksponeringen af chick-embryohjerner for 2G- og 3G-mobiltelefonstråling øget gennemsnitlig kometlængde (p<0,001), gennemsnitlig halelængde (p<0,001), gennemsnitlig procentdel af DNA i halen (p<0,001) og gennemsnitligt halemoment (p<0,01), hvilket tyder på øget DNA-skade.
Konklusion Den foreliggende undersøgelse konkluderer, at RFR-eksponeringen forårsagede en signifikant stigning i DNA-skader i udviklingen af hjernen hos kyllingembryoner med ændringer, der var mere udtalte i 3G-eksponeringsgruppen.
Open access papir: https://jcdr.net/article_fuldtekst.asp?issn=0973-709x&år=2021&bind=15&issue=1&page=AC01&issn=0973-709x&id=14441

Langsigtet, lavt niveau mikrobølgestråling forringer læring og hukommelse via Synbindin: Molekylært grundlag og underliggende mekanisme

Yang ZZ, Wu DW, Ding B, et al. Long-Term, Low-Level Microwave Radiation Impairs Learning and Memory via Synbindin: Molecular Basis and Underlying Mechanism. Biomed Environ Sci. 2022;35(6):552-557. doi:10.3967/bes2022.074.
Intet abstrakt.
Open access papir: https://www.besjournal.com/en/ artikel/doi/10.3967/bes2022. 074

Vurdering af effekttætheden i forskellige former for gennemsnitsareal for radiofrekvenseksponering over 6 GHz

Morimoto R, Hirata A. Assessment of incident power density in different shapes of averaging area for radio-frequency exposure above 6 GHz. Phys Med Biol. 2022;67(21):10.1088/1361-6560/ac994d. Published 2022 Oct 31. doi:10.1088/1361-6560/ac994d.
Abstract
Objective
Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelsesretningslinjer og IEEE C95.1-2019-standard for menneskelig beskyttelse mod lokal elektromagnetisk felteksponering over 6 GHz tilstand, at absorberet (eller epitel) effekttæthed (APD) og indfaldende effekttæthed (IPD), i gennemsnit over et kvadratisk område, er henholdsvis interne og eksterne fysiske mængder, der sætter eksponeringsgrænsen. I henhold til eksponeringsstandarder er måleproceduren og evalueringen af IPD fastlagt i tekniske standarder, hvor et cirkulært gennemsnitsområde kun anbefales til ikke-plane overflader i IEC / IEEE 63195-1 og -2. I denne undersøgelse evalueres virkningerne af to gennemsnitsformer på APD og IPD beregningsmæssigt for at give ny indsigt ud fra eksponeringsstandarder.
Tilgang
Forholdet mellem APD, IPD og steady state-temperaturstigningen (opvarmningsfaktor) i rektangulære og menneskelige modeller for eksponering for en enkelt dipol, dipolarrays og de gaussiske stråler undersøges beregningsmæssigt med finite-difference-metoden.
Vigtigste resultater
De maksimale forskelle i opvarmningsfaktoren for APD og IPD for kvadratiske og cirkulære gennemsnitsområder var henholdsvis 4,1% og 4,4% for antennemodelafstanden >5 mm. Disse forskelle vises, når strålemønsteret på modeloverfladen har en elliptisk form. For en antennemodelafstand ≤5 mm og ved frekvenser ≤15 GHz var opvarmningsfaktorerne for kvadratiske gennemsnitsområder ikke altid konservative for cirkulære (-7,8% for IPD), hvor kun antennens fødepunkt er synligt før stråledannelse.
Betydning
Opvarmningsfaktorerne for APD og IPD for et cirkulært gennemsnitsområde er konservative for nærfelteksponering af kanoniske kilder for frekvenser op til 300 GHz, bortset fra en stråle med et signifikant større til mindre akseforhold og en vinkel på 30 ° -60 ° til et kvadratisk gennemsnitsområde. Denne tendens vil bidrage til at bygge bro over kløften mellem eksponering og produktstandarder.
Open access papir: https://iopscience.iop.org/ artikel/10.1088/1361-6560/ac994d/pdf

På radar og radio eksponering og kræft på militære områder

Peleg M, Berry EM, Deitch M, Nativ O, Richter E. On radar and radio exposure and cancer in the military setting. Environ Res. 2022 Oct 21:114610. doi: 10.1016/j.envres.2022.114610.
Abstrakt
Introduktion: I 2018 rapporterede vi en caseserie på 47 patienter diagnosticeret med kræft efter flere års eksponering for højintensiv helkropsradiofrekvensstråling (RFR) ved hjælp af parameteren procentvis frekvens (PF). Konsekvent høje og statistisk signifikante PF’er af hæmatolymfoid (HL) kræft blev fundet i denne gruppe og i fire tidligere rapporter om RFR-eksponerede grupper i Belgien, Polen og Israel sammen med øgede kræftfrekvenser. I dette papir rapporterer vi en ny serie på 46 unge kræftpatienter, der blev udsat for sådan stråling under militærtjeneste.
Materialer og metoder: Den nye patientgruppe består af israelske soldater, der tidligere har været udsat for erhvervsmæssig RFR. Patienterne blev selv udvalgt til at tilmelde sig forskningen i samarbejde med en NGO, der hjælper patienter med administrativ rådgivning og juridiske og sociale tjenester. Den nye gruppe af patienter blev undersøgt med hensyn til fordeling (andel) af kræfttyper ved hjælp af PF-metoden. Når det var muligt, blev kræftrisikoforhold (RR) også estimeret. Resultaterne sammenlignes med resultaterne for andre erhvervsgrupper i tre lande.
Resultater: Medianalderen ved diagnosen var 23 år; eksponeringens varighed var mellem 1 og 3 år, og latenstiderne var korte, median 4,6 år. PF for HL-kræft var 41,3%, 95% CI (27% -57%), mod 22,7% forventet hos ikke-eksponerede forsøgspersoner matchet for alders- og kønsprofiler, p = 0,003; 19 ud af de 46 patienter havde HL-kræft. PF for Hodgkin lymfomkræft var 21,7%, 95% CI (11%-36%), mod 11,6% forventet, p = 0,033. For en undergruppe på 6 patienter var antallet af soldater i enhederne kendt, og vi var i stand til at estimere ca. det samlede kræftrisikoforhold (RR) efter 8 år som værende 8,0 med 95% CI (2,9, 17), p < 0,002, med kun 0,75 tilfælde forventet fra kræftregisterdataene. I denne undergruppe var der 3 HL-kræfttilfælde og 3 ikke-HL-tilfælde. Sarkom PF var højere end forventet, 7 ud af de 46 patienter blev diagnosticeret med sarkom, PF = 15,2%, 95% CI (6,3% -28,9%), p = 0,04 mod den forventede PF på 7%.
Konklusioner: HL PF var høj og i overensstemmelse med tidligere rapporter. Epidemiologiske undersøgelser af overskydende risiko for HL og andre kræftformer, hjernetumorer hos mobiltelefonbrugere og eksperimentelle undersøgelser af RFR og carcinogenicitet peger stærkt på et årsagssammenhæng. Det er obligatorisk at reducere RFR-eksponeringen for alt personale til de typiske samfundsniveauer, herunder det højeste niveau af radarimpulser. Der skal indføres strålingsbeskyttelse, sikkerhedsinstrukser, advarsler om kræftrisiko og kvantitative data om individuel bestråling samt regelmæssig lægelig overvågning for alt personale, der udsættes for sådanne risici. Resultaterne fra vores undersøgelse føjer sig til den voksende mængde beviser, der understreger den grove utilstrækkelighed af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) termiske standarder. Baseret på vores resultater og på den tidligere akkumulerede forskning støtter vi anbefalingerne om at omklassificere RFR-eksponering som et humant kræftfremkaldende stof, International Agency for Research on Cancer (IARC) gruppe 1.
https://www.sciencedirect.com/ videnskab/artikel/abs/pii/S0013935122019375

Hygiejniske problemer med at lade børn bruge informations- og computerteknologiske enheder

Grigoriev O.A. Hygienic problems of using information and computer technology devices by children. Hygiene and Sanitation. 2022;101(10):1214-1222. (In Russian.) https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-10-1214-1222 
Abstract
(engelsk oversættelse fra Semantic Scholar: https://www.semanticscholar. org/papir/Hygiejniske-problemer-ved-brug-information-og-computer-Grigoriev/964b4d1a3cbdeec2665d2d5f8f3c52ac4858c8f7)

Der blev gennemført en analyse af informations- og computerteknologier (IKT), som er de vigtigste hygiejnisk signifikante kilder til ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling for børn og unge. Tidlige prognoser (før 2008) om den negative indvirkning af det elektromagnetiske IKT-felt på børns og unges sundhed, det grundlæggende videnskabelige grundlag for prognoser og data om deres gennemførlighed til dato overvejes. Ifølge statsstatistikker vil prognoser om en stigning i sygelighed på grund af EMF-eksponering for børn og unge sandsynligvis gå i opfyldelse. For perioden 1995-2019, blev der for 15-17-årige børn identificeret en stabil tendens til fremgang i cerebrale maligne neoplasmer, sygdomme i nervesystemet, blod, hæmatopoietiske organer og individuelle lidelser, der involverer immunmekanismen. Antallet af registrerede maligne neoplasmer i hjernen i den unge kontingent gør det muligt for første gang at udføre “case-control” analyse. Usikkerheder i vurderingen af ​​konditionaliteten af ​​stigningen i forekomsten hos børn under påvirkning af ikke-ioniserende IKT elektromagnetisk stråling er forbundet med vanskeligheder med at bestemme personlige doser. Grænserne for EMF-eksponering af brugerens hoved af en mobilenhed, som blev udviklet i 1994, er nu forældede, og det er nødvendigt at ændre grænserne, da enheder og parametre for eksponering for ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling af IKT har ændret sig. Det er nødvendigt at bekræfte pålideligheden af ​​den hygiejniske sikkerhedsfaktor for EMF-fjernbetjening i forhold til børns kontingenter i forhold til moderne og lovende informations- og computerteknologier, herunder at tage hensyn til mulig synergi under påvirkning af radiofrekvens-EMF, optisk skærmstråling , lydeffekter og funktionel belastning. Det er klart, at det, der kræves i dag, er en integreret tilgang til at sikre børns sundhed “hygiejne i det digitale miljø”. Artiklen underbygger de udenlandske standarder for at påvirke design og udstyr til informations- og kommunikationsteknologier i uddannelsesmiljøet i Den Russiske Føderation, hvilket er en af ​​de vigtige årsager til forringelsen af ​​børns sundhed.
https://www.rjhas.ru/jour/ artikel/udsigt/2596

Redaktionel: Effekter af kombinerede EMF-eksponeringer og co-eksponeringer, bind II

Mattsson Mats-Olof, Simkó Myrtill, Scarfi Maria Rosaria, Zeni Olga. Editorial: Effects of combined EMF exposures and co-exposures, volume II. Frontiers in Public Health. 10, 2022. doi: 10.3389/fpubh.2022.1052639.
Intet abstrakt.
Konklusioner
Sammenfattende repræsenterer de papirer, der præsenteres i dette særnummer, en forskelligartet redegørelse for den komplekse eksponeringssituation omkring specifikke enheder på grund af kombinationer af statisk MF, IF-EMF og RF-EMF i erhvervsmæssige omgivelser. Da dette emne fortjener stor opmærksomhed med henblik på eksponeringsvurdering af relevans for overholdelse af eksponeringsgrænser og for dets centrale rolle i processen med sundhedsrisikovurdering, håber vi, at læserne kan finde disse artikler informative og nyttige til at udføre banebrydende forskning på dette område.
Samlingen tilføjer også relevant dokumentation til spørgsmålet om mulige virkninger på reproduktion fra eksponeringer mod RF EMF på niveauer under almindeligt anerkendte eksponeringsgrænser. Det er påfaldende, at sådanne undersøgelser langt mangler kombinatoriske eller co-eksponeringskomponenter.
https://www.frontiersin.org/ artikler/10.3389/fpubh.2022. 1052639

Personligt eksponsivator koblet til en drone som et system til måling af elektromagnetiske miljøfelter

García-Cobos FJ, Paniagua-Sánchez JM, Gordillo-Guerrero A, Marabel-Calderón C, Rufo-Pérez M, Jiménez-Barco A. Personal exposimeter coupled to a drone as a system for measuring environmental electromagnetic fields. Environ Res. 2022 Oct 6:114483. doi: 10.1016/j.envres.2022.114483.
Højdepunkter
• Den trådløse fjernbetjening ændrer ikke interessebåndene.
• Dronens struktur påvirker målingerne på en kvantificerbar måde.
• Lodret elektrisk feltprofil i overensstemmelse med antennens højde og nedadgående hældning.
• Dæmpningen af en bygning estimeres.
Abstrakt
Personlige eksponeringsmålere anvendes i øjeblikket i undersøgelser, der vurderer menneskers eksponering for elektromagnetiske felter. Disse enheder bæres normalt af en person, men køretøjer som cykel eller bil bruges også. Formålet med denne undersøgelse var at foreslå en personlig eksponeringsmåler fastgjort til en drone til at udføre miljømæssige radiofrekvensmålinger. Der blev udført forsøg for at afgøre, om: (i) den trådløse kommunikation mellem fjernbetjeningen og dronen påvirker downlink-mobiltelefonbåndene ved en krydstaleeffekt, og (ii) dronens struktur ændrer målingerne af eksponmeteret i forhold til, når måleren er på et stativ. For at anvende dette system på et reelt scenario blev der opnået en 3D-repræsentation af det elektriske felt i en bygning, og dæmpningen på grund af opbygningen af stråling udefra blev estimeret. Målinger af det elektromagnetiske felt med dette system vil gøre det muligt uden risiko at overvåge emissionerne fra antenner i deres nærhed og at validere udbredelsesmodeller eksperimentelt.
Open access papir: https://www.sciencedirect.com/ videnskab/artikel/pii/S0013935122018102?via%3Dihub

Virkninger af 3,5 GHz radiofrekvensstråling på Ghrelin, Nesfatin-1 og irisin niveauer i diabetiske og sunde hjerner

Bektas H, Algul S, Altindag F, Yegin K, Akdag MZ, Dasdag S. Effects of 3.5 GHz radiofrequency radiation on ghrelin, nesfatin-1, and irisin level in diabetic and healthy brains. J Chem Neuroanat. 2022 Oct 8;126:102168. doi: 10.1016/j.jchemneu.2022.102168.
Abstrakt
Diabetes, mobiltelefonbrug og fedme er steget samtidigt i de senere år. Radiofrekvensstrålingen (RFR), der udsendes fra mobiltelefoner, absorberes stort set i brugernes hoveder. Med 5G, som er begyndt at blive brugt i nogle lande uden at de nødvendige forholdsregler er taget, vil mængden af RFR, som levende ting udsættes for, stige. I denne undersøgelse blev ændringerne i energihomeostase og redoxbalance forårsaget af 5 G (3,5 GHz, GSM-moduleret) undersøgt. Virkningerne af RFR på hjernen hos diabetiske og raske rotter blev undersøgt, og histopatologisk analyse blev udført. Otteogtyve Wistar albino rotter, der vejer 200-250 g, blev opdelt i 4 grupper som sham, RFR, diabetes og RFR + diabetesgrupper (n = 7). Rotterne i hver gruppe blev opbevaret i en plexiglaskarrusel i 2 timer om dagen i 30 dage. Mens rotterne i forsøgsgrupperne blev udsat for RFR i 2 timer om dagen, blev rotterne i skingruppen holdt under de samme eksperimentelle forhold, men med radiofrekvensgeneratoren slukket. I slutningen af eksperimentet blev hjernevæv indsamlet fra aflivede rotter. Total antioxidant (TAS), total oxidant (TOS), hydrogenperoxid (H2O2), ghrelin, nesfatin-1 og irisin niveauer blev bestemt. Derudover blev histopatologiske analyser af hjernevævene udført. Den specifikke absorptionshastighed i hjernens grå substans blev beregnet til 323 mW/kg og 195 mW/kg for henholdsvis 1 g og 10 g gennemsnit. Efter RFR-eksponering blandt diabetiske og raske rotter blev der observeret nedsat TAS-niveau og øgede TOS- og H2O2-niveaueri hjernevæv. RFR forårsagede stigninger i ghrelin og irisin og et fald i nesfatin-1 i hjernen. Det blev også observeret, at RFR øgede antallet af degenererede neuroner i hippocampus. Vores resultater indikerer, at 3,5 GHz RFR forårsager ændringer i energimetabolisme og appetit hos både raske og diabetiske rotter. Således kan 5G ikke være uskyldig med hensyn til dets biologiske virkninger, især i nærvær af diabetes.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/36220504/

Specifik elektromagnetisk stråling i det trådløse signalområde øger vågenhed hos mus

Liu L, Deng H, Tang X, Lu Y, Zhou J, Wang X, Zhao Y, Huang B, Shi Y. Specific electromagnetic radiation in the wireless signal range increases wakefulness in mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Aug 3;118(31):e2105838118. doi: 10.1073/pnas.2105838118.
Abstrakt
Elektromagnetisk stråling (EMR) i miljøet er steget kraftigt i de seneste årtier. Virkningen af miljømæssig EMR på levende organismer forbliver dårligt karakteriseret. Her rapporterer vi virkningen af trådløs EMR på musens søvnarkitektur. Langvarig eksponering for 2,4 GHz EMR moduleret af 100 Hz kvadratpulser ved et ikke-termisk udgangsniveau resulterer i markant øget tid for vågenhed hos mus. Disse mus viser tilsvarende nedsat tid for nonrapid eye movement (NREM) og rapid eye movement (REM). I modsætning hertil har langvarig eksponering for umoduleret 2,4 GHz EMR på samme tidsgennemsnitlige outputniveau ringe indflydelse på musens søvn. Disse observationer identificerer ændring af søvnarkitektur hos mus som et specifikt fysiologisk respons på langvarig trådløs EMR-eksponering.
Uddrag
“Langvarig stråling af mus (Pos9) ved hjælp af Pulse64W-regimet, men ikke Conti8W-regimet, resulterer i statistisk signifikant stigning i vågenhed (fig. 2, ,4,4 ogog5).5). Især har disse to regimer det samme tidsgennemsnitlige strålingsniveau i løbet af 12-timers søvnperioden, hvilket tyder på en nøglerolle for pulsmodulation.”

“En tydelig implikation af denne undersøgelse er muligheden for, at langvarig eksponering for moduleret 2,4 GHz-stråling, såsom det trådløse signal, også kan øge vågenheden for mennesker. Det kan dog kræve en ekstraordinær indsats at vurdere denne mulighed på grund af de komplekse problemer for frivillige mennesker. I overensstemmelse med vores konklusion om Conti8W-gruppen fandt tidligere undersøgelser ingen signifikant effekt på menneskelig søvn ved umoduleret stråling (33, 36). Det viste sig, at eksponering for Wi-Fi hele natten påvirkede menneskers søvnmikrostruktur, men havde ingen signifikante akutte virkninger på søvnmakrostrukturen (42). Dette resultat er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser af virkningen af mobiltelefon- og basestationsstråling på menneskers søvn (24, 28, 33). En anden undersøgelse på mennesker fandt ingen signifikante virkninger af 900 MHz EMR med globalt system til mobilkommunikationsmodulation, hverken på konventionelle dvaleparametre eller på effektspektre (30).”

“I et kollektivt eksponeringsscenarie er den gennemsnitlige effekttæthed ved nærhed ca. 0,037 W / m2 for en smartphone, 0,013 W / m2 for en bærbar computer og 0,13 W / m2 nær Wi-Fi-routeren (1). Disse værdier er betydeligt lavere end den tids- og helkropsgennemsnitlige offentlige eksponeringsgrænse på 10 W/m2 eller erhvervsmæssig eksponeringsgrænse på 50 W/m2 for 2–300 GHz, som foreslået af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (43). I vores eksperimenter er den målte rumlige gennemsnitlige effekttæthed for Conti8W 36,80 ± 0,92 W/m2. Pulse64W forventes at have samme effekttæthed. Det er vigtigt, at den effektive EMR-dosis til inducering af et biologisk respons hos mus sandsynligvis vil være forskellig fra den hos mennesker. Derfor kan den relativt høje EMR-dosis af Pulse64W-regimet, der forårsager øget vågenhed hos mus, reduceres markant hos mennesker. En epidemiologisk undersøgelse blandt dem, der arbejder under enten meget høje eller meget lave doser af trådløs stråling, kan afsløre nogle spor.

I denne undersøgelse moduleres 2,4 GHz EMR af 100 Hz kvadratpulser, som har skarpe kanter og dermed kan have en uventet indvirkning på neural aktivitet i hjernen. Yderligere eksperimenter bør udføres for at undersøge, om andre moduleringsfunktioner såsom sinusformet modulering kan fremkalde en lignende stigning i vågenhed hos mus. Derudover bør andre moduleringsfrekvenser såsom 10 og 1.000 Hz undersøges for at besvare spørgsmålet om, hvorvidt øget vågenhed er specifik for visse moduleringsfrekvenser. Endelig bør både intensiteten og hyppigheden af bæreren EMR (2,4 GHz i denne undersøgelse) undersøges.

Open access papir: https://www.pnas.org/doi/10. 1073/pnas.2105838118

Effekt af kortvarig eksponering af lokale ekstremt lavfrekvente magnetfelter på søvnighed hos hanrotter

Azizi E, Ayoobi F, Shamsizadeh A, Moghadam-Ahmadi A, Shafiei S A, Khoshdel A et al . Effect of Short-time Exposure of Local Extremely Low-Frequency Magnetic Fields on Sleepiness in Male Rats. BCN 2022; 13 (4) :519-530.
Abstrakt
Introduktion: Mangel på søvn af høj kvalitet forårsager alvorlige bivirkninger som angst og ændringer i plasmakoncentrationen af oxalat. Den nuværende undersøgelse undersøgte virkningen af lokale ekstremt lavfrekvente magnetfelter (ELF-MF’er) på inducerende søvn (søvnighed) og angst hos hanrotter.
Metoder: I denne eksperimentelle undersøgelse blev 40 hanrotter opdelt i fire grupper (n = 10 for hver gruppe). ELF-MF-eksponeringen (0, 10 og 18 Hz) blev påført med en intensitet på 200 μT i tre dage (10 min/d). Det fupbehandlede dyr modtog ikke ELF-MF. Serumniveauer af oxalsyre (OA) og søvnighed blev målt før og efter den sidste eksponering for ELF-MF eller skin. Angst, søvnighed og OA blev målt ved hjælp af den forhøjede plus labyrint, open-field test (OFT) og ELISA test.
Resultater: En sammenligning af oxalatniveauer før og efter eksponering for ELF-MF viste, at ELF-MF (10 Hz) reducerede serumniveauet af oxalat (P<0,05). Sammenligning af åben / lukket armindgang (i en forhøjet pluslabyrint) mellem før og efter eksponering for ELF-MF afslørede signifikante forskelle. Også frekvens, hastighed og flyttet afstand blev reduceret i open-field-testen.
Konklusion: Resultaterne af denne undersøgelse viste, at ELF-MF med kortvarig eksponering kan modulere metabolismen af OA og kan modulere angstlignende adfærd eller form for induktion af søvnighed hos hanrotter.
Open access papir: http://bcn.iums.ac.ir/article-1-1805-da.html

Måling af mellemfrekvensmagnetfelter genereret af husholdningsinduktionskomfurer til epidemiologiske undersøgelser og udvikling af en eksponeringsestimeringsmodel

Kitajima T, Schüz J, Morita A, Ikeda W, Tanaka H, Togawa K, Gabazza EC, Taki M, Toriyabe K, Ikeda T, Sokejima S. Measurement of Intermediate Frequency Magnetic Fields Generated by Household Induction Cookers for Epidemiological Studies and Development of an Exposure Estimation Model. Int J Environ Res Public Health. 2022 Sep 21;19(19):11912. doi: 10.3390/ijerph191911912.
Abstrakt
Indledning: Eksponeringsvurdering af mellemfrekvens (IF) elektromagnetiske felter (EMF’er) er vanskelig, og epidemiologiske undersøgelser er begrænsede. I denne undersøgelse havde vi til formål at estimere gravide kvinders eksponering for IF-EMF’er genereret af induktionskomfurer i husstanden ved hjælp af et spørgeskema og diskuterede dets anvendelighed på epidemiologiske undersøgelser.
Metode: Der blev gennemført to hovedundersøgelser af hjemmebesøg: en fase 1-undersøgelse for at udvikle en estimeringsmodel og en fase 2-undersøgelse for at validere modellen. Estimeringsmodellen omfattede følgende variabler: watt, køkkengrejdiameter og afstand fra kogepladens centrum (midten af komfuret). Fire modeller blev konstrueret for at bestemme betydningen af hver variabel og den generelle anvendelighed for epidemiologiske undersøgelser. Derudover blev estimerede eksponeringsværdier beregnet på grundlag af spørgeskemabesvarelserne i fase 2-undersøgelsen og sammenlignet med de faktiske målte værdier ved hjælp af Spearman rank korrelationskoefficienten.
Resultat: Gennemsnitsværdien af magnetfeltet målt i fase 1-undersøgelsen var 0,23 μT (varians: 0,13) i en vandret afstand på 30 cm i kogebordets højde. Den højeste validitetsmodel blev indtastet afstand fra kogepladens centrum til kropsoverfladen, der er variabel (korrelationskoefficient = 0,54, 95% konfidensinterval: 0,22-0,75). Der blev ikke identificeret klare forskelle i korrelationskoefficienterne for hver model (z-værdi: 0,09-0,18, p-værdi: 0,86-0,93).
Diskussion og konklusioner: Der blev ikke fundet forskelle i gyldigheden af de fire modeller. Dette kan skyldes valideringspopulationens forudindtagede watt, og for alsidighed ville det være at foretrække at bruge tre variabler (afstand, watt og estimering ved hjælp af køkkengrejets diameter), når det er muligt. Så vidt vi ved, er dette den første systematiske måling af magnetfelter genereret af mere end 70 induktionskomfurer i et rigtigt husholdningsmiljø. Denne undersøgelse vil bidrage til at finde dosis-respons-forhold i epidemiologiske undersøgelser af eksponering med mellemfrekvens uden brug af instrumentering. En af begrænsningerne ved denne undersøgelse er, at den kun estimerer øjeblikkelig eksponering under madlavning.
Open access papir: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/19/11912

Virkninger af medicinsk genereret elektromagnetisk interferens fra medicinsk udstyr på hjerteimplanterbart elektronisk udstyr: En gennemgang.

Barmore W, Patel H, Voong C, Tarallo C, Calkins JB Jr. Effects of medically generated electromagnetic interference from medical devices on cardiac implantable electronic devices: A review. World J Cardiol. 2022 Aug 26;14(8):446-453. doi: 10.4330/wjc.v14.i8.446.
Abstrakt
Efterhånden som hjerteimplanterbare elektroniske enheder (CIED) bliver mere udbredte, er det vigtigt at anerkende potentiel elektromagnetisk interferens (EMI) fra andre kilder, såsom interne og eksterne elektroniske enheder og procedurer og dens virkning på disse enheder. EMI fra andre kilder kan potentielt hæmme tempo og udløse stød i henholdsvis permanente pacemakere (PPM) og implanterbare cardioverter defibrillatorer (ICD). Denne gennemgang analyserer potentiel EMI blandt CIED og venstre ventrikulær hjælpeanordning, dybe hjernestimulatorer, rygmarvsstimulatorer, transkutane elektriske nervestimulatorer og gennem en række procedurer, såsom endoskopi, bronkoskopi og procedurer, der involverer elektrocautery. Selv om der er evidens for at støtte EMI fra interne og eksterne enheder og under procedurer, mangler der store multicenterundersøgelser, og som følge heraf er de nuværende ledelsesretningslinjer primært baseret på ekspertudtalelser og anekdotiske erfaringer. Vi tilstræber at give et generelt overblik over PPM / ICD-funktion, gennemgå dokumenteret EMI-effekt på disse enheder og anerkende den aktuelle styring af CIED-interferens.
Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC9453256/

Effekten af magnetisk resonansbilleddannelse på kviksølvfrigivelse fra tandfyldningsamalgam ved 3T og 7T

James R. Allison, Karthik Chary, Chris Ottley, Quoc C. Vuong, Matthew J. German, Justin Durham, Peter Thelwall. The effect of magnetic resonance imaging on mercury release from dental amalgam at 3T and 7T. Journal of Dentistry. 127, 2022, doi: 10.1016/j.jdent.2022.104322.
Abstrakt
Mål At måle kviksølvfrigivelse fra standardiserede hydroxyapatit-/amalgamkonstruktioner under MR-scanning og undersøge virkningen af statisk feltstyrke og radiofrekvenseffekt (RF) på kviksølvfrigivelse.
Metoder Amalgam blev anbragt i 140 hydroxyapatitskiver og modnet i 14 dage i kunstigt spyt. Opløsningen blev udskiftet, og prøverne blev opdelt i fem grupper på 28 umiddelbart før MR. En gruppe havde ingen eksponering, og resten blev udsat for enten en 3T- eller 7T MR-scanner, hver ved høj og lav RF-effekt. Kviksølvkoncentrationen blev målt ved induktivt koblet plasmamassespektrometri. Grupper blev sammenlignet ved hjælp af envejs ANOVA og tovejs ANOVA for hovedeffekter / interaktion mellem feltstyrke / RF-effekt.
Resultater Kviksølvkoncentrationen blev øget i 7T-grupperne (høj/ lav: 15,43/ 11,33 ng ml-1) og 3T høj gruppe (3,59) sammenlignet med kontrol (2,44). MR-feltstyrken øgede kviksølvfrigivelsen betydeligt (p < .001), ligesom RF-effekt (p = .030). Ved 3T var kviksølvfrigivelsen 20,3 gange lavere end under modning af tandfyldningsamalgam, og for den gennemsnitlige person kan anslået 1,50 ng kg-1 kviksølv frigives under en 3T-undersøgelse; Dette er væsentligt lavere end det tolerable ugentlige indtag på 4.000 ng kg-1.
Konklusion Kviksølv frigivelse fra amalgam viser en målbar stigning efter MR, og størrelsen ændres med magnetfeltstyrke og RF-effekt. Mængden af frigivet kviksølv er lille sammenlignet med frigivelse under amalgammodning. Det er usandsynligt, at frigivelse af Amalgamkviksølv under MR vil være klinisk meningsfuldt og højst sandsynligt forblive under sikre niveauer.
https://www.sciencedirect.com/ videnskab/artikel/pii/S0300571222003773

Eksponering for elektromagnetiske felter fra undersøiske strømkabler kan udløse styrkeafhængige adfærdsmæssige og fysiologiske reaktioner hos spiselige krabber

Scott K, Harsanyi P, Easton BAA, Piper AJR, Rochas CMV, Lyndon AR. Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) from Submarine Power Cables Can Trigger Strength-Dependent Behavioural and Physiological Responses in Edible Crab, Cancer pagurus (L.). Journal of Marine Science and Engineering. 2021; 9(7):776. https://doi.org/10.3390/jmse9070776
Abstrakt
Den aktuelle undersøgelse undersøgte virkningerne af eksponering for elektromagnetisk felt (EMF) med forskellig styrke (250 μT, 500 μT, 1000 μT) på den kommercielt vigtige decapod, spiselige krabbe (Cancer pagurus, Linnaeus, 1758). Stressrelaterede parametre blev målt (l-lactat, d-glukose, total hæmocyttal (THC)) ud over adfærds- og responsparametre (huslypræference og tid brugt på hvile / roaming) over 24 timers perioder. EMF-styrker på 250 μT viste sig at have begrænsede fysiologiske og adfærdsmæssige virkninger. Eksponering for 500 μT og 1000 μT viste sig at forstyrre l-lactat og d-glucose døgnrytme og ændre THC. Krabber viste en klar tiltrækning til EMF-udsatte (500 μT og 1000 μT) krisecentre med en betydelig reduktion i den tid, der blev brugt på roaming. Derfor vil EMF, der udsendes fra MRED’er, sandsynligvis påvirke krabber på en styrkeafhængig måde og dermed fremhæve behovet for pålidelige in situ-målinger. Disse oplysninger er afgørende for politikudformning, miljøvurderinger og for at forstå virkningerne af øget menneskeskabt EMF på marine organismer.
Konklusioner
Resultaterne fra denne undersøgelse kombineret med data fra tidligere arbejde [13,41] tyder på, at øget fysiologisk stress vil forekomme, hvis C. pagurus udsættes for EMF på 500 μT eller derover med data opnået ved 1000 μT, 2,8 mT og 40 mT, der bekræfter denne tendens. Dette afspejles i de konstaterede adfærdstendenser, som viste en tiltrækning til EMF-kilder på samme niveau på trods af de fysiologiske konsekvenser.
Dette tyder på, at en arbejdsgrænse på højst 250 μT kan resultere i minimale fysiologiske og adfærdsmæssige ændringer inden for denne art og bør overvejes under MRED-design og implementering. Yderligere forskning er nødvendig for yderligere at identificere følsomheder over for EMF i forskellige livsstadier og betingelser inden for denne art og bentiske krebsdyr generelt.
250 μT = 2.500 Milligauss
Open access papir: https://www.mdpi.com/2077-1312/9/7/776

Biofysiske mekanismer, der ligger til grund for virkningerne af statiske magnetfelter på biologiske systemer

Zhang B, Yuan X, Lv H, Che J, Wang S, Shang P. Biophysical mechanisms underlying the effects of static magnetic fields on biological systems. Prog Biophys Mol Biol. 2022 Oct 11:S0079-6107(22)00093-1. doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2022.09.002.
Abstrakt
Med den udbredte anvendelse af statiske magnetfelter (SMF’er) i medicin er det bydende nødvendigt at undersøge de biologiske virkninger af SMF’er og de mekanismer, der ligger til grund for deres virkninger på biologiske systemer. Tilstedeværelsen af magnetiske materialer i celler og organismer kan påvirke forskellige biologiske metabolisme og processer, herunder stressrespons, spredning og strukturel justering. SMF’er viste sig generelt at være sikre på organ- og organismeniveau. Dog. Forsøgspersoner udsat for stærke SMF’er har rapporteret bivirkninger. I denne gennemgang kombinerede vi de magnetiske egenskaber af biologiske prøver for at illustrere virkningsmekanismen for SMF’er på biologiske systemer fra et biofysisk synspunkt. Vi foreslår, at SMF’ernes virkningsmekanismer på biologiske systemer hovedsageligt omfatter induktion af elektriske felter og strømme, generering af magnetiske effekter og indflydelse af elektronspin. En elektrolyt, der strømmer i et statisk magnetfelt, genererer en induceret strøm og et elektrisk felt. Magnetomekaniske effekter omfatter orienteringseffekter ved at udsætte biologiske prøver for SMF’er og bevægelse af biologiske prøver i stærke feltgradienter. SMF’er menes at påvirke biokemiske reaktionshastigheder og udbytter ved at påvirke elektronspin. Dette papir hjælper folk med at udnytte de gunstige biologiske virkninger af SMF’er.
https://www.sciencedirect.com/ videnskab/artikel/abs/pii/S0079610722000931

Nye dokumenter pr. 4. oktober 2022.

Den Europæiske Union prioriterer økonomi frem for sundhed i udrulningen af radiofrekvensteknologier

Nyberg NR, McCredden JE, Weller SG, Hardell L. The European Union prioritises economics over health in the rollout of radiofrequency technologies. Reviews on Environmental Health. 2022. doi:10.1515/reveh-2022-0106.
Abstrakt
Den femte generation af radiofrekvenskommunikation, 5G, er ved at blive udbredt på verdensplan. Siden september 2017 er EU 5G Appeal’en blevet sendt seks gange til EU med anmodning om et moratorium for udrulningen af 5G. Denne artikel gennemgår 5G-appellen og EU’s efterfølgende svar samt det omfattende følgebrev sendt til EU i september 2021, hvori der anmodes om strengere retningslinjer for eksponering for radiofrekvent stråling (RFR). Appellen gør opmærksom på EU’s interne konflikt mellem EU’s tilgang til en fremtid styret af trådløs teknologi og behovet for at beskytte borgernes sundhed og sikkerhed.

Artiklen kritiserer EU’s afhængighed af de nuværende retningslinjer fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), som kun tager hensyn til opvarmning og ikke til andre sundhedsrelevante biologiske virkninger af RFR. For at imødegå ICNIRP’s holdning præsenteres i følgebrevet fra 2021 kort den seneste forskning fra EU’s egne ekspertgrupper, fra en stor samling europæiske og andre internationale undersøgelser og fra tidligere undersøgelser af RFR’s virkninger på mennesker og miljø. I 5G-appellen hævdes det, at størstedelen af de videnskabelige beviser peger på biologiske virkninger, hvoraf mange har potentiale for skade, der forekommer under ICNIRP’s offentlige grænseværdier. Beviserne til støtte for denne holdning er hentet fra undersøgelser, der viser ændringer i neurotransmittere og receptorer, skader på celler, proteiner, DNA, sædceller, immunsystemet og menneskers sundhed, herunder kræft.

Appellen fra 2021 advarer endvidere om, at 5G-signaler sandsynligvis også vil ændre ilt- og vandmolekylers adfærd på kvanteniveau, udfolde proteiner, beskadige huden og skade insekter, fugle, frøer, planter og dyrAlt dette bevismateriale gør det nødvendigt, at EU prioriterer højt at

 1. erstatte de nuværende mangelfulde retningslinjer med beskyttende grænseværdier
 2. indføre et moratorium for udbredelse af 5G for at
 3. give industriuafhængige forskere den nødvendige tid til at foreslå nye sundhedsbeskyttende retningslinjer.

2021-appellens relevans bliver endnu mere presserende i forbindelse med EU’s planer om at udrulle den sjette generation af trådløse teknologier, 6G, hvilket yderligere øger de kendte risici ved RFR-teknologi for mennesker og miljø. Alt dette fører til et vigtigt spørgsmål: Har EU’s beslutningstagere ret til at ignorere EU’s egne direktiver ved at prioritere økonomisk gevinst frem for menneskers og miljøets sundhed?
Papir med åben adgang: https://www.degruyter.com/ dokument/doi/10.1515/reveh-2022-0106/html
Se uddybet om tale her: https://nejtil5g.dk/den-europaeiske-union-prioriterer-oekonomi-frem-for-sundhed-i-udrulningen-af-radiofrekvensteknologier/

Nogle tanker om de mulige sundhedsmæssige virkninger af elektriske og magnetiske felter og eksponeringsretningslinjer

Barnes F, Freeman Jr ER. Some thoughts on the possible health effects of electric and magnetic fields and exposure guidelines. Frontiers in Public Health. Vol. 10. 2022. doi: 10.3389/fpubh.2022.994758.

Abstrakt
Bekymringer om de mulige sundhedsmæssige virkninger af eksponering for svage elektriske og magnetiske (EM) felter er blevet debatteret siden begyndelsen af 1960’erne. Det er nu veletableret, at biologiske systemer reagerer på eksponering for svage EM-felter på energiniveauer langt under de nuværende sikkerhedsretningslinjer, hvilket resulterer i ændring af deres funktionalitet uden væsentlige temperaturændringer. Disse bemærkninger bidrager til debatten om, hvad der skal gøres for at beskytte brugerne af cellulære telekommunikationssystemer. Eksperimentelle resultater, der viser både stigning og fald i kræftcellevæksthastigheder samt koncentration af reaktive iltarter til eksponering for nano-Tesla magnetfelter ved både radiofrekvenser (RF) og ekstra lave frekvenser (ELF), er citeret i dette papir. Nogle teoretiske modeller for, hvordan variationer i EM-eksponering kan føre til forskellige biologiske resultater, og hvordan feedback- og reparationsprocesser ofte afbøder potentielle sundhedseffekter på grund af langvarig eksponering for EM-energikilder på lavt niveau, præsenteres. Af særlig interesse er anvendelsen af de radikale parmekanismer, der påvirker polarisering af elektroner og nukleare spins og betydningen af tidsforsinkede feedbacksløjfer samt timingen af forstyrrelser ved svingninger i biologiske systemer. Disse modeller hjælper med at redegøre for nogle af de tilsyneladende modstridende eksperimentelle resultater, der er rapporteret, og foreslår yderligere undersøgelse. Disse bemærkninger drøftes med særlig vægt på fastsættelse af fremtidige sikkerhedsretningslinjer for eksponering for elektromagnetiske felter i cellulære telekommunikationssystemer. De citerede papirer er en meget lille brøkdel af de der i litteraturen, viser både biologiske virkninger og ingen effekter fra svage elektriske og magnetiske felter.

Uddrag
De centrale problemer, der skal løses, omfatter:
1. Bestemmelse af eksponeringsamplitude, polarisering og varighed af elektromagnetiske felter ved specifikke positioner af interesse i kroppen som en funktion af de eksponerende felter som en funktion af tiden.

2. Bestemmelse af årsagssammenhænge mellem langvarig eksponering for EM-felter på lavt niveau og de forskellige biologiske reaktioner, der er rapporteret i den nuværende forskning.

3. Kvantificering af interaktioner mellem EM-felter og biologi med målinger, der ikke kun er nøjagtige, men gentagelige. Nogle af lavenergi-EM-effekterne på mikrobiologiske systemer er veldokumenterede i laboratorieforsøg, men er vanskelige at oversætte til makrobiologiske systemresponser.

4. Sortering af, hvilke aspekter af biologiske systemer der er direkte drevet af RF-felter vs. myriaden af andre uafhængige variabler på arbejdspladsen.

5. Forståelse af, hvordan reparationsmekanismerne i biologiske systemer ændrer de biologiske processer i nærværelse af EM-felter på lavt niveau.

Flere problemer konfronterer regulatorer:
1. Skal der fastsættes regler, der “beskytter” hele befolkningen hele tiden, herunder dem med andre sundhedsmæssige forhold, der gør dem mere modtagelige for EM-eksponering, eller bør regler kun beskytte hovedparten af befolkningen det meste af tiden. Graden af kontrol har enorme konsekvenser for omkostninger og effektivitet.

2. En forenkling af forklaringerne af de involverede fysiske mekanismer, således at der er generel accept af behovet for regulering, er en ikke-triviel del af lovgivningsprocessen. Forskere, producenter, operatører og brugere har forskellige imperativer, der skal overvejes. Sådanne situationer inviterer til en masse politisk hybris og konflikt.

3. Hvordan regulatorer kvantificerer og derefter rationaliserer afvejningerne mellem de økonomiske og sociale fordele ved cellulær teknologi vs. potentielt skadelige sundhedseffekter af langvarig eksponering for lave niveauer af EM-energi er vigtig for at bestemme de foreslåede regler.

Fire strategier til reduktion af RF-eksponering kan omfatte:
1. Design af transmitteren i brugerenheder for at kunne reducere de øjeblikkelige RF-effektniveauer, der udsendes, er den mest direkte måde at reducere RF-eksponering på, men det har alvorlige konsekvenser for systemets ydeevne og høje implementeringsomkostninger. Producenter forsøger allerede at minimere mobiltelefoners øjeblikkelige RF-effekt for at maksimere batteriets levetid. Yderligere reduktioner i RF-effekt vil påvirke signal til støjforhold betydeligt og reducere den maksimale rækkevidde af en given telefon inden for en mobiltelefonmastmatrix. Det vil have en betydelig indvirkning på systeminfrastrukturen (antallet af mobiltelefonmaster, der er nødvendige for at yde dækning) og driftsomkostninger. En anden teknik til at reducere øjeblikkelig effekt absorberet af brugere er at bruge smalle stråleretningsantenner i brugerenheder, der fokuserer på udgangseffekten på den nærmeste celletårnmodtager. Denne tilgang indarbejdes i 5G-systemer. Størrelse og vægt overvejelser er en stor begrænsning ift. mobile enheder.

2. Reduktion af tætheden af RF-effekt (Watt / M2), der absorberes af en brugers krop, kan også opnås ved at øge afstanden mellem den transmitterende antenne og brugerens krop og hoved. Effekttætheden falder meget hurtigt med stigende afstand fra sendeantennen typisk som 1/Rn reduktion, hvor n er et tal, der normalt >1. Det skal bemærkes, at øget brug af data og flytning af en smartphone væk fra kroppen reducerer effektniveauerne på hovedet.

3. Forskningsdata indikerer, at biologiske virkninger af RF-signaler er frekvensafhængige. Redesign af sendere for at eliminere frekvenser, der har vist sig at producere biologiske effekter, kunne anvendes, men det kan have en betydelig indvirkning på systemets kapacitet, da hvert frekvensbånd bærer mange data i dagens system.

4. Den sidste og billigste tilgang er at begrænse kumulativ brugereksponering for RF-energi i en given periode ved at lukke telefonen “Fra”. Fastsættelse af grænser for den maksimale akkumulerede varighed af en persons eksponering ville kræve omfattende kliniske test på store populationer af brugere. Når disse tal måtte være fastsat, vil der være en meget lille omkostningspåvirkning for operatørerne eller brugerne at implementere. Store problemer vil være manglende adgang i nødsituationer og opnåelse af brugernes accept af sådanne begrænsninger og selvdisciplin for at undgå overeksponering. For at hjælpe med disse applikationer kan software installeres på telefonen, der beregner den akkumulerede eksponering og derefter rapporterer dataene på telefonens visuelle udlæsning.

Konklusion
Dataene ovenfor samt mange flere dokumenter, der ikke er citeret, indikerer, at biologiske systemer kan fornemme og reagere på meget svagt elektrisk og magnetisk felt ved at ændre biologiske parametre såsom reaktive iltartskoncentrationer på celleniveau, der påvirker levende organismers sundhed og velvære. Høje koncentrationer af reaktive iltarter i længere perioder vides at være forbundet med sundhedsskadelige virkninger (19). Der er også mange tilfælde, hvor der ikke er observeret skadelige virkninger. Det antages, at kroppens feedback- og reparationssystemer holder koncentrationerne af disse molekyler inden for de normale driftsområder, og de kumulative virkninger af RF-energi er ubetydelige. Vi antager, at EM-effekter varierer fra person til person og er en funktion af eksponeringsforhold i forbindelse med andre belastninger, der påvirker koncentrationerne af disse molekyler. Bemærk, at denne grad af variabilitet forklarer, hvorfor mange dokumenter ikke viser EM-effekter, mens nogle af eksperimenterne på overfølsomme personer viser effekter. Vi har valgt ikke at gå ind i diskussionen om overfølsomme personer, da det ville fylde mere, end vi ønsker at bruge på det i dette papir.

Det er klart, at der skal foretages mere forskning for at gøre det muligt at definere standarder for RF-eksponering, der er rimelige og gør det muligt for et simpelt, billigt kommunikationssystem at fungere sikkert. Selvom både industri og regering har finansieret betydelige mængder dyr forskning, har relativt få undersøgelser brugt radikal parteori og andre kvantemekaniske modeller til at guide deres eksperimenter eller spore de kemiske ændringer induceret af eksponering for svage elektromagnetiske felter. Derudover har de ikke delt med langsigtede virkninger af eksponering for lavt niveau, der tager højde for biologiske feedback- og reparationssystemer, der muligvis ikke er i stand til at håndtere virkningerne af sammensatte spændinger og det faktum, at mennesker har forskellige reaktioner på forskellige tidspunkter.

At tvinge en løsning, der eliminerer al trådløs kommunikation, er ikke en rimelig tilgang. At tillade telekommunikationsindustrien og brugerne at ignorere den potentielle skade, der fremgår af nogle af de eksperimenter, der viser virkningerne af svage felteksponeringer, er lige så utilfredsstillende i betragtning af de data, der i øjeblikket er tilgængelige. At indføre driftsstandarder uden at forstå de grundlæggende årsager inden for videnskab og sociale virkninger samt omkostninger er fristende, men også potentielt farligt og kan potentielt føre til sundhedsmæssige problemer for en stor del af befolkningen.

I USA kan de fleste industrier holdes ansvarlige for ikke at forfølge forskning i sikkerheden af deres produkter. Med et så stort antal brugere påhviler det systemdesignere, operatører, ledere og regulatorer at investere tid og energi til at forstå risiciene ved langvarig eksponering for EM-felter på lavt niveau for at bestemme potentielle sundhedsfarer. På kort sigt vil implementering af måder at reducere eksponering frivilligt sandsynligvis være den billigste løsning, men menneskelig adfærd er ofte uforudsigelig og upålidelig. I sidste ende vil mere forskning bedre definere de betingelser, hvor EM-eksponeringer kan føre til ændringer i det biologiske system, der ikke kompenseres af biologiske kontrolsystemer og reparationsmekanismer.
Åbent papir: https://www.frontiersin.org/ artikler/10.3389/fpubh.2022. 994758/fuld

Sammenhængen mellem brug af elektronisk enheder og sædkvalitetsparametre hos raske mænd screenet som potentielle sæddonorer

Chen HG, Wu P, Sun B, Chen JX, Xiong CL, Meng TQ, Huang XY, Su QL, Zhou H, Wang YX, Ye W, Pan A. Association between electronic device usage and sperm quality parameters in healthy men screened as potential sperm donors. Environ Pollut. 2022 Sep 1;312:120089. doi: 10.1016/j.envpol.2022.120089.

Sædprøver blev gentagne gange indsamlet fra 1454 raske mænd.
• Brugen af elektronisk udstyr blev evalueret ved hjælp af et omfattende spørgeskema.
• Brug af elektronisk udstyr var relateret til lavere sædkvalitet i beskeden effektstørrelse.
• Daglig opkaldstid var forbundet med lavere sædkoncentration og totalt antal.

Abstrakt
Mobiltelefonbrug og radiofrekvent elektromagnetisk stråling (RF-EMF) er hurtigt stigende og kan være forbundet med lavere sædkvalitet, men resultaterne fra epidemiologiske undersøgelser er ikke entydige. Oplysninger om brug af elektroniske enheder blev indsamlet gennem standard spørgeskemaer fra 1454 mænd i alderen 22-45 år. Sædvolumen, sædkoncentration, total sædkvalitet, total bevægelighed, progressiv bevægelighed og normal morfologi i gentagne prøver blev bestemt af uddannede kliniske teknikere. Procentvise ændringer [95% konfidensintervaller (CI’er)] blev estimeret som (10β-1) × 100 for elektronisk udstyrsbrug forbundet med gentagne sædkvalitetsparametre i de lineære blandede effektmodeller. Efter justering for flere confoundere fandt vi signifikante inverse foreninger af den samlede varighed af brug af elektroniske enheder med sæd progressiv motilitet og total motilitet, varighed af mobiltelefon- og computerbrug med sædkoncentration, progressiv bevægelighed og total motilitet (alle P < 0,05). Der blev ikke fundet nogen signifikant sammenhæng mellem mobiltelefon/ computerbrug alene og sædkvalitetsparametre. Desuden var timeforøgelsen af tid brugt på mobiltelefonsamtale forbundet med nedsat sædkoncentration og samlet antal med et gennemsnit på -8,0% (95% CI: -15,2%, -0,2%) og -12,7% (95% CI: -21,3%, -3,1%). Desuden var daglig opkaldstid forbundet med lavere sæd progressiv bevægelighed og total bevægelighed blandt dem, der brugte headset under et opkald (P for interaktion <0.05). Afslutningsvis foreslog vores undersøgelse, at mere tid brugt på brug af elektroniske enheder havde en beskeden reduktionseffekt på sædkvaliteten. Daglig opkaldstid var signifikant forbundet med lavere sædkoncentration og totalt antal, og brug af headset under et opkald syntes at forværre den negative sammenhæng mellem daglig opkaldstid og sædmotilitet. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at bekræfte disse resultater.

Konklusioner
Som konklusion var mere tid brugt på elektronisk udstyr forbundet med nedsat sædkvalitet i beskeden effektstørrelse. Daglig opkaldstid var signifikant forbundet med lavere sædkoncentration og totalt antal, og det kunne interagere synergistisk med headsetbrug under et opkald for yderligere at reducere sædcellernes progressive motilitet og total motilitet. Selvom vores forskning tyder på, at elektroniske enheder ikke udøver nogen åbenlyse reproduktionsrisici for raske mænd med god fertilitet, råder vi stadig mænd med en graviditetsplan til at undgå overdreven brug af elektroniske enheder, især undgå at bruge headset under et opkald. Yderligere veldesignede prospektive befolkningsundersøgelser er nødvendige for at identificere virkningerne af brug af elektronisk udstyr på sædkvaliteten mere præcist og for at evaluere den kliniske betydning af risikoen for både subfertile mænd og den generelle befolkning.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. regeringen/36058315/

Hvor meget eksponering fra 5G-tårne udstråles over børn, teenagere, skoler og hospitaler?

L. Chiaraviglio et al., “How Much Exposure from 5G Towers is Radiated over Children, Teenagers, Schools and Hospitals?,” in IEEE Open Journal of the Communications Society, 2022, doi: 10.1109/OJCOMS.2022.3208938.
Abstrakt
Udrulningen af 5G-antenner over territoriet er et grundlæggende skridt for at give 5G-forbindelse. Der er dog hidtil kun gjort en mindre indsats for eksponeringsvurderingen fra 5G-mobilmaster af unge og “følsomme” bygninger, som skoler og medicinske centre. For at imødegå sådanne problemer leverer vi en sund metode til numerisk evaluering af 5G (og pre-5G) downlink-eksponering af børn, teenagere, skoler og medicinske centre. Vi anvender derefter den foreslåede metode over to reelle scenarier. Resultaterne afslører, at eksponeringen fra 5G-mobilmaster vil stige i de kommende år parallelt med væksten i 5G-adoptionsniveauerne. Eksponeringsniveauerne ligger dog langt under de maksimale, der er defineret i internationale regler. Desuden svarer eksponeringen over børn og teenagere til hele befolkningen, mens eksponeringen over skoler og medicinske centre kan være lavere end den af hele sættet af bygninger. Endelig er eksponeringen fra 5G stærkt lavere end eksponeringen fra før 5G, når bygningsdæmpningen indføres, og der antages et modenhedsniveau for 5G.

Resumé
Vi har vurderet virkningen af 5G-tårne på EMF-eksponeringen over børn / teenagere, skolebygninger og medicinske bygninger. Efter at have introduceret en ny metode til analyse af eksponering over befolkning og bygninger, har vi anvendt den i to meningsfulde scenarier, der er underlagt forskellige urbaniseringsniveauer samt tårninstallationer. Vores resultater afslører, at selvom 5G-eksponering udsendt fra master oprindeligt er lavere end præ-5G, vil 5G blive den dominerende kilde til eksponering fra mobilmaster, når et modenhedsniveau nås. Imidlertid er de skaleringsfaktorer, der anvendes på den maksimale effekt, der udstråles af mid-band / mm-Wave-antenner, mastefordelingen og placeringen af bygningerne vigtige aspekter, der i høj grad påvirker eksponeringsniveauerne af unge og “følsomme” steder. Til sidst påvirkes det faktiske eksponeringsniveau af børn og teenagere i høj grad af bygningsdæmpningsniveauet, som har en stærkere effekt over mid-band og mm-Wave 5G frekvenser sammenlignet med præ-5G.. Samlet set indikerer vores resultater, at de samlede eksponeringsniveauer altid er lavere end de EMF-grænser, der er rapporteret i internationale regler. Desuden modtager børn og teenagere samme mængde eksponering sammenlignet med hele befolkningen. I sidste ende har placeringen af den “følsomme” bygning indflydelse på eksponeringsniveauet, men de observerede eksponeringstendenser er imidlertid ens sammenlignet med dem i hele sættet af bygninger.

Som et fremtidigt arbejde planlægger vi at udvide vores vurdering til hele kommuner / byer, herunder zoner dækket af 5G small cels. Da formering har en stærk effekt i forhold til den eksponering, som børn og teenagere modtager, bør der desuden udføres massive kampagner med EMF-målinger fra 5G-master, især inde i bygningerne. Endelig er undersøgelsen af fælles uplink- og downlink 5G-eksponering en anden forskningsvej.
https://ieeexplore.ieee.org/ stemplet/frimærket.jsp?tp=&arnumber=9900418

Seks måneder i et mobilmasts levetid: Er 5G-eksponering højere end før 5G One?

L. Chiaraviglio, C. Lodovisi, D. Franci, S. Pavoncello, T. Aureli. Six Months in the Life of a Cellular Tower: Is 5G Exposure Higher than pre-5G One? 2022 IEEE International Symposium on Measurements & Networking (M&N), 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/MN55117.2022.9887670.
Abstrakt
5G-tjenesten er allerede tilgængelig i mange lande, herunder Italien. I øjeblikket køres 5G-netværk parallelt med de allerede implementerede pre-5G-netværk (inklusive 4G). I dette arbejde står vi over for problemet med løbende at overvåge eksponeringen fra et udsigtspunkt over en meget lang periode (dvs. flere måneder). Efter at have designet og valideret en måleopsætning, der passer til vores formål, indsamlede vi i vid udstrækning 5G- og pre-5G-eksponeringsdata fra det betragtede sted. Resultaterne viser, at selv om andelen af 5G-eksponering generelt er lavere end før 5G-eksponeringen, er både intensiteten og forekomsten af 5G-eksponeringstoppe hurtigt stigende i løbet af månederne, hvilket tyder på en vækst i 5G-eksponeringsniveauer i den nærmeste fremtid.
https://ieeexplore-ieee-org.libproxy.berkeley.edu/ stempel/stempel.jsp?tp=&arnumber=9887670&isnumber=9887532

Måling af personlig radiofrekvenseksponering i Japan: Hokkaido-undersøgelsen om miljø og børns sundhed

Yamazaki K, Ikeda-Araki A, Miyashita C, Tamura N, Yoshikawa T, Hikage T, Omiya M, Mizuta M, Ikuyo M, Tobita K, Onishi T, Taki M, Watanabe S, Kishi R. Measurement of personal radio frequency exposure in Japan: The Hokkaido Study on the Environment and Children’s health. Environ Res. 2022 Sep 26:114429. doi: 10.1016/j.envres.2022.114429
Abstrakt
Mulighederne for eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) blandt børn er stigende. Børns eksponering for RF-EMF i Japan blev registreret ved hjælp af en personlig eksponeringsmåler (ExpoM-RF), og faktorer forbundet med eksponeringen blev undersøgt. I alt 101 børn i alderen 10-15 år deltog i den potentielle fødselskohorte “Hokkaido-undersøgelse”. RF-EMF-data blev registreret i frekvensområdet 700 MHz-5,8 GHz i 3 dage. De registrerede data blev opsummeret i seks grupper af frekvensbånd: downlink fra mobiltelefonbasestationer (DL), uplink fra mobiltelefoner til en basestation (UL), Trådløst lokalnetværk (LAN), jordbaseret digital tv-udsendelse (digitalt tv), 2,5 GHz og 3,5 GHz Time Division Duplex (TDD), 1,9 GHz TDD og total (summen af effekttæthed i alle målte frekvensbånd). Et spørgeskema blev brugt til at dokumentere internetmiljøet (derhjemme) og mobiltelefonbrug. Personlig RF-EMF-eksponering hos japanske børn var lavere end den, der blev rapporteret i undersøgelser i Europa. DL-signalerne fra mobiltelefonbasestationer var de væsentligste bidragydere til den samlede eksponering, mens trådløst LAN og digitalt tv kun var højere derhjemme. Byboligen var konsekvent forbundet med stigninger i de fire grupper af frekvensbånd (DL, UL, digitalt tv og TDD). TDD-niveau har flere sammenhænge med mobiltelefonbrug (opkald ved hjælp af mobiltelefoner, videovisning, SMS-tjeneste og onlinespil). Sammenhængen mellem uopmærksomheds-/hyperaktivitets-underskalaen i Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) og højere eksponering for trådløst LAN om natten blev også bemærket. Yderligere undersøgelser med yderligere data vil kaste lys over faktorer involveret i RF-EMF eksponering blandt japanske børn.

Uddrag
Med hensyn til mikromiljøer var RF-eksponering fra udendørs miljøkilder højere, når de var udendørs end indendørs, svarende til resultaterne af andre undersøgelser (Birks et al., 2018; Gallastegi et al., 2018; Joseph et al., 2010; Verloock et al., 2014). Eksponeringsniveauerne for DL, digitalt tv fra udendørs miljøkilder (f.eks. Base Station) var højere udenfor, og det i Trådløst LAN var højere i hjemmet. Med hensyn til hvert bånds bidrag til det samlede eksponeringsniveau bidrog eksponeringen for DL mest til den samlede eksponering i alle mikromiljøer….

Interessant nok var trådløse LAN-niveauer om natten signifikant højere blandt dem med høj hyperaktivitet / uopmærksomhed score af SDQ, et af de almindelige symptomer på ADHD, end dem med lav score. Selvom sammenhængen mellem ADHD-symptomer og internetafhængighed er blevet rapporteret (Ho et al., 2014; Wang et al., 2017; Yen et al., 2009), var der ingen sammenhæng mellem internetafhængighed og RF-EMF-eksponering i denne undersøgelse. Tateno et al. (2016) foreslog, at ADHD-træk, såsom impulsivitet, kunne være relateret til vanskeligheder med at kontrollere internetbrug og onlinespil. Derfor kan eksponeringen for trådløst LAN, der registreres af eksponeringsmåleren, stige for dem, der ikke kunne begrænse brugen af trådløse elektriske enheder (mobiltelefoner, spilenheder, blandt andre) om natten på grund af impulsivitet snarere end internetafhængighed….Konklusioner

Vi registrerede børns personlige RF-EMF-eksponeringer ved hjælp af eksponeringsmåleren og undersøgte relaterede faktorer for deres eksponering. Den personlige RF-EMF-eksponering hos japanske børn var lavere end den, der blev rapporteret i tidligere europæiske undersøgelser. Downlink fra mobiltelefonbasestationer var den mest betydningsfulde bidragyder til den samlede eksponering, mens trådløst LAN og digitalt tv var højere derhjemme end i andre mikromiljøer. Der var flere signifikante sammenhænge mellem internetmiljø og mobiltelefonbrug og eksponeringsniveau i dagtimerne. Blandt dem var byboligen og relaterede egenskaber konsekvent forbundet med højere niveauer af DL, UL, digitalt tv og TDD-bånd. Om natten blev sammenhængen mellem uopmærksomhed / hyperaktivitetsunderskala af SDQ og trådløs LAN-eksponering fundet ud over sammenhænge mellem internetmiljøet eller mobiltelefonbrug og RF-EMF-eksponeringen. Yderligere undersøgelser med yderligere data og robuste undersøgelsesdesign er nødvendige for at undersøge de mest mulige faktorer, der er involveret i RF-EMF-eksponering blandt japanske børn.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. regeringen/36174753/

Sammenhæng med øget smerteintensitet, søvnighed i dagtimerne, dårlig søvnkvalitet og livskvalitet med overforbrug af mobiltelefoner hos patienter med migræne

Butt M, Chavarria Y, Ninmol J, Arif A, Tebha SS, Daniyal M, Siddiqui UM, Shams SS, Sarfaraz Q, Haider SF, Essar MY. Association of increased pain intensity, daytime sleepiness, poor sleep quality, and quality of life with mobile phone overuse in patients with migraine: A multicenter, cross-sectional comparative study. Brain Behav. 2022 Sep 20:e2760. doi: 10.1002/brb3.2760.
Abstrakt
Baggrund: Antallet af almindelige smartphone-brugere er steget dramatisk over hele verden. Hovedpine, efterfulgt af søvnproblemer, glemsomhed, svimmelhed og andre lidelser, er blandt de mest udbredte klager blandt smartphone-brugere under eller efter brug. Derudover er migræne en invaliderende sygdom og er verdens næststørste årsag til handicap. Derfor udførte vi denne undersøgelse for at bestemme, hvordan smartphone-overforbrug påvirkede migrænepatienters handicapniveau, smerteintensitet, søvnkvalitet og generelle livskvalitet.

Metoder: I dette observationsstudie blev patienterne opdelt i to grupper med høj mobiltelefonbrugsgruppe (HMPUG) og lav mobiltelefonbrugergruppe (LMPUG) ved hjælp af Mobile Phone Problematic Use Scale. Vi vurderede for hver gruppe patienternes handicapniveau, smerteintensitet, søvnkvalitet, søvnighed i dagtimerne og livskvalitet gennem henholdsvis migrænehandicapvurderingsskalaen, visuel analog skala, Pittsburgh søvnkvalitetsindeks, Epworth søvnighedsskala og 24-timers migræne livskvalitetsspørgeskema.

Resultater: Vores undersøgelse viste, at respondenternes gennemsnitsalder var 27,59 (9,79) år. Det gennemsnitlige antal familiemedlemmer var 5,98 (2,3251). I alt 65,8 % (n=263) af de 400 deltagere var kvinder, mens 34,3 % (n=137) var mænd. Større smerteintensitet, dårlig søvnkvalitet og reduceret medicineffektivitet blev fundet i HMPUG sammenlignet med LMPUG (p < .05). Imidlertid blev der rapporteret om øget varighed af migræne og medicinindtag i LMPUG (s. < .05).

Konklusion: Vi observerede, at smartphone-overforbrug kunne forværre smerter, søvn og reducere behandlingseffektiviteten hos personer med migræne. Derfor anbefales kontrolleret smartphone-brug for at undgå forværring af symptomer.
https://onlinelibrary.wiley. com/doi/full/10.1002/brb3.2760

En kvalitativ tilgang til erfaringsmæssig viden identificeret i fokusgrupper med det formål at co-designe en provokationstest i undersøgelsen af elektrohypersensitivitet

Bordarie J, Dieudonné M, Ledent M, Prignot N. A qualitative approach to experiential knowledge identified in focus groups aimed at co-designing a provocation test in the study of electrohypersensitivity. Ann Med. 2022 Dec;54(1):2363-2375. doi: 10.1080/07853890.2022.2114605.
Abstrakt
Patienternes erfaringsmæssige viden anerkendes i stigende grad som værdifuld for biomedicinsk forskning. Dens bidrag kan afsløre uudforskede aspekter af deres sygdomme og gør det muligt at forfine forskningsprioriteter i henhold til deres. Det kan også hævdes, at patienters erfaringsmæssige viden kan bidrage til biomedicinsk forskning ved at udvide den til de mest organiske aspekter af sygdomme. Et par eksempler på samarbejde mellem medicin og patientforeninger er lovende, selvom der ikke er nogen enkel metode at anvende. Denne artikel giver feedback på et projekt, der involverer erfaringsmæssig viden om elektrohypersensitive personer med henblik på at udvikle en eksperimentel protokol til undersøgelse af deres tilstand. Det præsenterer den deltagende tilgang med fokusgrupper, der blev implementeret, og reflekterer over måder at drage fordel af erfaringsmæssig viden. Det demonstrerer også kompleksiteten af elektrohypersensitivitetssyndromet og reflekterer over den vanskelige overgang mellem den erfaringsmæssige viden og det eksperimentelle design af provokationsstudier.
NØGLEBUDSKABER
Erfaringsviden er en værdifuld informationskilde til forskning og udformning af undersøgelsesprotokoller. Den deltagende tilgang giver mulighed for at designe protokoller ved at trække på erfaringsmæssig viden. Den kontroversielle dimension af EHS afslører kompleksiteten ved at oversætte erfaringsmæssig viden til en eksperimentel protokol.
https://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/07853890. 2022.2114605

Sygdomsbyrde, risikofaktorer og tendenser i primær centralnervesystem (CNS) kræft: en global undersøgelse af registerdata

Huang J, Chan SC, Lok V, Zhang L, Lin X, Lucero-Prisno DE, Xu W, Zheng ZJ, Elcarte E, Withers M, Wong MCS; NCD Global Health Research Group, Association of Pacific Rim Universities (APRU). Disease Burden, Risk Factors, and Trends of Primary Central Nervous System (CNS) Cancer: a global study of registries data. Neuro Oncol. 2022 Sep 1:noac213. doi: 10.1093/neuonc/noac213.
Hovedpunkter
Hjernekræftbyrden var højere i mere udviklede lande og den mandlige befolkning.
Hjernekræft var relateret til HDI, BNP, hjerneskader, kræftfremkaldende stoffer og telefonbrug.
Der var en stigende tendens til hjernekræft hos den yngre mandlige befolkning.
Abstrakt
Baggrund: Denne undersøgelse havde til formål at evaluere den globale forekomst, dødelighed, tilknyttede risikofaktorer og tidsmæssige tendenser i kræft i centralnervesystemet (CNS) efter køn, alder og land.

Metoder: Vi ekstraherede forekomst og dødelighed af CNS-kræft fra GLOBOCAN (2020), Cancer Incidence in Five Continents series I-X, WHO’s dødelighedsdatabase, de nordiske kræftregistre og Surveillance, Epidemiology og End Results Program. Vi søgte i global sundhedsdataudveksling for forekomsten af de tilknyttede risikofaktorer. Vi testede tendenserne ved gennemsnitlig årlig procentvis ændring (AAPC) fra Joinpoint regressionsanalyse med 95% konfidensintervaller i forskellige aldersgrupper.

Resultater: De aldersstandardiserede satser (ASR’er) for CNS-kræftforekomst og dødelighed var 3,5 og 2,8 pr. 100.000 globalt. Sydeuropa (ASR=6,0) og Vestasien (ASR=4,2) havde henholdsvis den højeste forekomst og dødelighed. Forekomsten var forbundet med Human Development Index, bruttonationalprodukter pr. Indbygger, forekomst af traumatiske hjerneskader, eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mobiltelefonbrug på landeniveau. Der var en generel stabil og blandet tendens i CNS-kræftbyrden. Imidlertid blev der observeret stigende forekomst hos yngre mandlige populationer fra fem lande, hvor Slovakiet (AAPC = 5,40; 95% CI = 1,88, 9,04; p = 0,007) rapporterede den største stigning.

Konklusioner: Mens de overordnede globale tendenser for kræft stort set har været stabile, blev der fundet betydelige stigende tendenser i den yngre mandlige befolkning. Tilstedeværelsen af nogle højere HDI-lande med stigende dødelighed antydede et rigeligt spillerum for yderligere forskning og udforskning af årsagerne til disse epidemiologiske tendenser.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. regeringen/36048182/

Eksponering for trafikanter fra ITS-5,9 GHz køretøjsforbindelse

Benini M, Parazzini M, Bonato M, Gallucci S, Chiaramello E, Fiocchi S, Tognola G. Road User Exposure from ITS-5.9 GHz Vehicular Connectivity. Sensors (Basel). 2022 Sep 15;22(18):6986. doi: 10.3390/s22186986.
Abstrakt
Denne undersøgelse behandler et vigtigt, men endnu ikke grundigt undersøgt emne vedrørende menneskelig eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) genereret af køretøjsforbindelse. Undersøgelsen vurderede navnlig ved hjælp af beregningsmæssig dosimetri RF-EMF-eksponeringen hos trafikanter i nærheden af en bil udstyret med køretøj-til-køretøj (V2V) kommunikationsantenner. Eksponeringsscenariet bestod af en 3D numerisk model af en bil med to V2V-antenner, hver fodret med 1 W, der opererer ved 5,9 GHz og en voksen menneskelig model til at simulere trafikanten nær bilen. RF-EMF-dosis absorberet af den humane model blev beregnet som den specifikke absorptionshastighed (SAR), det vil sige RF-EMF-effekten absorberet pr. Masseenhed. Den højeste SAR blev observeret i hovedets hud (34,7 mW / kg) og i øjnene (15 mW / kg); SAR ved torsoen (inklusive kønsorganerne) og lemmerne var ubetydelig eller meget lavere end i hovedet og øjnene. SAR over hele kroppen var 0,19 mW/kg. SAR var altid langt under grænserne for menneskelig eksponering i 100 kHz-6 GHz-båndet, der blev oprettet af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP). Den foreslåede tilgang kan generaliseres til at vurdere RF-EMF-eksponering under forskellige forhold ved at variere montage / antal V2V-antenner og overveje menneskelige modeller i forskellige aldre.
Åbent papir: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/18/6986

Undersøgelse af mikrobølge ikke-termiske virkninger på hydrogenbinding i vand ved Raman-spektroskopi

Han G, Liu F, Zhang T, Xu W, Zhang Y, Wu N, Ouyang S. Study of microwave non-thermal effects on hydrogen bonding in water by Raman spectroscopy. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2022 Sep 22;285:121877. doi: 10.1016/j.saa.2022.121877.
Abstrakt
Mikrobølgekemi spiller en vigtig rolle i organisk syntese. Det har været diskutabelt, om der er mikrobølge ikke-termiske effekter eller ej. Ved at analysere Raman-spektrene af rent vand under to forskellige opvarmningsmetoder (oliebad og mikrobølgeovn) verificeres eksistensen af mikrobølge ikke-termisk effekt i dette papir. Resultaterne viser, at temperaturen har en betydelig indvirkning på Raman-skiftet af OH-strækningsbåndet, som skifter til et højt bølgetal, når temperaturen stiger og deformerer hydrogenbindingsnetværket (HB). Fordi mikrobølgeelektriske felter selektivt opvarmer vandmolekyler (polære molekyler) og ødelægger hydrogenbindingsstrukturer i vand, resulterer det i at mikrobølgeopvarmning betyder en mere alvorlig ødelæggelse af fuldt hydrogenbundet struktur end oliebad og omdanner det hurtigere til den delvist hydrogenbundne og frieH2O-struktur. Under de ikke-termiske virkninger af mikrobølger omdannes hydrogenbindinger, der oprindeligt eksisterede som stabile tetraedriske strukturer, hurtigere til kædelignende strukturer. Ved at sammenligne Raman-skiftet kan det konstateres, at mikrobølgens ikke-termiske effekt kan påvirke hydrogenbindingen i vand i lang tid (>1 time). Denne undersøgelse giver et eksperimentelt grundlag for berigelse af mekanismen for mikrobølge ikke-termiske virkninger på hydrogenbinding.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. regeringen/36174402/

Molekylær dynamik Forskning i rumlig orientering og kinetisk energi af aktiv sted kollision af carnosin under svag mikrobølgebestråling

Gou D, Huang K, Liu Y, Shi H, Wu Z. Molecular Dynamics Research of Spatial Orientation and Kinetic Energy of Active Site Collision of Carnosine under Weak Microwave Irradiation. J Phys Chem B. 2022 Sep 22. doi: 10.1021/acs.jpcb.2c03930.
Abstrakt
Den molekylære mekanisme for mikrobølgens ikke-termiske effekt er stadig ikke klar. Dette arbejde undersøgte den rumlige orientering og kinetiske energi af aktiv stedkollision af carnosin, et naturligt bioaktivt dipeptid, under den svage mikrobølgebestråling ved hjælp af molekylær dynamiksimuleringen. Vores resultater viste indflydelsen af temperatur, mikrobølgeintensitet, mikrobølgefrekvens og mikrobølgepolarisationstilstand (lineær polarisering og cirkulær polarisering) på den rumlige orientering og kinetiske energi af aktiv stedkollision af carnosin. For det første, under den konstante intensitet og hyppighed af lineær polarisation mikrobølgebestråling, falder stigningen i kollisionssandsynligheden mellem 6N-atomet af carnosin og 28H-atomet i den anden carnosin ved effektiv rumvinkel fra 85,0% til 3,5% med stigende temperatur. For det andet, med stigningen i mikrobølgeintensitet, bliver ændringen af rumlig orientering og kinetisk energi mere og mere signifikant. Ændringen af cirkulære polarisationsmikrobølger på den rumlige orientering og kinetiske energi ved kollision er imidlertid svagere end den lineære polarisering. For det tredje falder kollisionssandsynligheden mellem 6N-atomet og 28H-atomet ved effektiv rumvinkel under den konstante intensitet af lineær polarisationsbølgebestråling fra 70,2% til 14,7% med stigende frekvens. Endelig ændres den rumlige orientering og kinetiske energi af molekylær kollision under mikrobølgepolariseringen, hvilket opsummeres som mikrobølgepostpolariseringseffekten (MWPPE). MWPPE’s afhængighed af temperatur, mikrobølgeintensitet, mikrobølgefrekvens og polarisationstilstand er meget kompliceret. I sidste ende kan denne effekt give en ny indsigt i den molekylære mekanisme af mikrobølgens ikke-termiske effekt.

Konklusioner
Målet med denne undersøgelse er at studere den rumlige orientering og kinetiske energi af aktiv kollision af carnosin under svag mikrobølgebestråling. I dette arbejde blev virkningerne af temperatur, mikrobølgeintensitet, mikrobølgefrekvens og mikrobølgepolarisationstilstand (lineær polarisation og cirkulær polarisering) på carnosinaktiv stedkollision inves- tigeret ved hjælp af molekylær dynamiksimulering. Til den aktive kollision af carnosin, vi primært målrettet kollisionen mellem 6N atom af carnosin og 28H atom af den anden carnosin og kollisionen mellem 6N atom af carnosin og 30H atom af den anden carnosin. Indflydelsen af svag mikrobølgebestråling på aktiv kollision af carnosin påvirkes af mange faktorer som nævnt ovenfor.

For det første, for lineær polarisation mikrobølgestråling med den konstante mikrobølgeintensitet og frekvens, falder stigningen i det samlede kollisionstal med temperaturstigningen. Tilsvarende falder stigningen i kollisionssandsynligheden ved specifik rumlig vinkel også, og brøkdelen af højenergikollisioner falder også. Dette bekræfter, at den molekylære termiske bevægelse bliver mere intens, når temperaturen stiger, hvilket svækker mikrobølgernes polarisationseffekt. For det andet, med stigningen i mikrobølgeintensitet, bliver indflydelsen af rumlig orientering og kinetisk energi mere og mere signifikant. Effekten af cirkulær polarisering på den rumlige retning og kinetiske energi af kollision er imidlertid svagere end den lineære polarisering. Dette viser, at sammenlignet med lineære polarisationsmikrobølger ændres retningen af det elektriske felt i cirkulær polarisation hurtigere, og orienteringseffekten af dipolmolekyler er naturligvis svagere end den lineære polarisering. For det tredje, under den konstante intensitet af lineær polarisation mikrobølgestråling, med stigningen i mikrobølgefrekvensen, bliver indflydelsen af rumlig retning og kinetisk energi svagere og svagere. Dette viser, at orienteringseffekten af molekyler, der følger retningen af elektrisk felt, falder med stigende mikrobølgefrekvens. Endelig bestemmer vi effekten af mikrobølgestrålingen på den rumlige orientering og kinetiske energi ved kollision. Jo højere intensitet er, desto mere indlysende vil effekten være. Men jo højere temperatur, jo højere frekvens og cirkulær polarisering vil svække effekten.

På grundlag af kollisionsteorien verificerer vi yderligere den samlede effekt af svag mikrobølgebestråling på rumlig orientering og kinetisk energi af aktiv kollision på stedet ved at analysere det effektive molekylære kollisionsnummer og indføre elektromagnetisk handlingsfaktor. Konklusionen er i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne. Endelig kaldes effekten af de svage mikrobølger på den rumlige orientering og kinetiske energi af aktiv stedkollision mikrobølgepostpolariseringseffekten (MWPPE). MWPPE giver en ny måde at forstå den molekylære mekanisme i mikrobølgens ikke-termiske effekt på. Derudover kan det også give nyttig reference til design af eksperimenter til verifikation af den ikke-termiske virkning af svag mikrobølgebestråling.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. regeringen/36134752/

Påvirkningsanalyse af menneskelig eksponering for trådløs batteriopladning af elektriske køretøjer

El-Shahat A, Danjuma J, Abdelaziz AY, Abdel Aleem SHE. Human Exposure Influence Analysis for Wireless Electric Vehicle Battery Charging. Clean Technologies. 2022; 4(3):785-805. https://doi.org/10.3390/cleantechnol4030048
Abstrakt
Trådløse opladningsordninger sigter mod at imødegå nogle ulemper ved elektriske køretøjers kablede opladning, såsom det faktum, at det ikke tilskynder til mobilitet, fører til sikkerhedsproblemer vedrørende højspændingskabler, strømadaptere høje omkostninger og har mere batteriaffald fra virksomheder. I dette papir udføres en sammenlignende undersøgelse af trådløs strømoverførsel af flere spolegeometrier for at analysere effektiviteten, koblingskoefficienten, gensidig induktans og magnetisk fluxtæthedsproduktion for hver geometri. Resultaterne viser, at spolegeometri, strøm excitation og afskærmningsteknikker i WEVC-systemet (Wireless Electric Vehicle Charging) i væsentlig grad påvirker magnetisk fluxlækage. Derudover foreslår papiret en analytisk ramme for en WEVC-ordning via elektromagnetisk resonanskobling. Wevc-systemets sikkerhedshensyn, herunder virkningerne på mennesker, undersøges i flere scenarier baseret på menneskets relative placering, mens opladning af elbiler udføres som det førende papirs mål. Eksponeringsmålingerne udføres over forskellige radiale afstande fra spolerne ved hjælp af 3-D FEA ANSYS Maxwell Software (amerikansk teknologivirksomhed, Pennsylvania, USA). Analysen viser, at WEVC-systemer kan opnå høj effektoverførsel, hvilket resulterer i øget magnetisk fluxlækage omkring spolerne. Den sikre afstand for mennesker og dyr under opladningssekvensen opnås ud fra forskningsresultater. For eksempel i 120 mm spiralspolen, 120 mm firkantet spole og 600 mm spiralspolen, der opererer ved 1 A, excitation, er SAR-niveauerne under tærsklen på 700 mm væk fra spolerne. For 600 mm spiralspolen, der er spændt ved 8 A, falder SAR-niveauerne under tærsklen ved 900 mm væk fra spolerne. Når der anvendes afskærmning, forbedres den sikre afstand med op til 350 mm. I betragtning af reglerne i icnirp-standarderne (non-ionizing radiation protection) er 600 mm en sikker afstand fra spolerne, og lodret er hvor som helst over 300 mm sikkert for mennesker.
Åbent papir: https://www.mdpi.com/2571-8797/4/3/48

Fysiske forskelle mellem menneskeskabte og kosmiske mikrobølge elektromagnetisk stråling & eksponeringsgrænser, & radiofrekvenser som generatorer af biotoksiske frie radikaler

Georgiou CD, Kalaitzopoulou E, Skipitari M, Papadea P, Varemmenou A, Gavriil V, Sarantopoulou E, Kollia Z, Cefalas A-C. Physical Differences between Man-Made and Cosmic Microwave Electromagnetic Radiation and Their Exposure Limits, and Radiofrequencies as Generators of Biotoxic Free Radicals. Radiation. 2022; 2(4):285-302. doi: 10.3390/radiation2040022.
Enkel opsummering
Der er en uoverensstemmelse mellem den holdning, at radiofrekvenser er kilder til mindre termiske virkninger i celler, væv og levende organismer, og de eksperimentelle beviser, der tyder på, at ikke-ioniserende stråling er skadelig, selv ved strålingsniveauer med lav effekttæthed. En kvantemekanisk undersøgelse af interaktionen mellem mikrobølger og stof peger på frie radikaler-associerede cytotoksiske ændringer af biostof ved mikrobølgebestråling.
Abstrakt
De kritiske argumenter for eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling er i øjeblikket baseret på princippet om, at radiofrekvenser (RF) og elektromagnetiske felter (EMF’er) er ikke-ioniserende, og deres eksponeringsgrænser er endda 100 gange lavere end dem, der udsendes fra Solen i hele RF-EMF-spektret. Ikke desto mindre er dette argument blevet udfordret af adskillige eksperimentelle og teoretiske undersøgelser af de forskellige biologiske virkninger af RF-EMF på meget lavere effekttæthedsniveauer (W / m2) end nutidens eksponeringsgrænser. På den anden side er der blevet lagt mindre vægt på modargumenter baseret på forskellene i de fysiske begreber, der ligger til grund for menneskeskabt versus naturlig elektromagnetisk stråling (EMR) og på det faktum, at menneskets biologi er blevet tilpasset de naturlige EMR-niveauer, der når jordens overflade ved enkelte EMF-bølgelængder, som er de naturlige grænser for menneskets eksponering for EMF’er. Artiklen fremhæver hovedpunkterne i interaktionen mellem naturlig og menneskeskabt stråling med biostof og afslører den fysiske teoretiske baggrund, der forklarer virkningerne af menneskeskabt mikrobølgestråling på biologisk materiale. Desuden udvider artiklen sin analyse af eksperimentelle kvanteeffekter og fastslår de “ioniserende” virkninger af menneskeskabt mikrobølgestråling på biologisk materiale.

Uddrag
De nuværende eksponeringsgrænser for menneskeskabt effekttæthed sammenlignes med naturens limdens, og nogle observerede biologiske effekter er vist i figur 3. De biologiske effekter er baseret på undersøgelser præsenteret i BioInitiative 2012-rapporten [34,80–139], som er blevet opdateret i denne undersøgelse. Ikke desto mindre er antallet af sådanne undersøgelser vokset siden da og opført som vejledende, der fokuserer på oxidativ stress [2,44,53,54,106,128,140,141], DNA-skade [54,142] og carcinogenese [143–147].

Faktisk er den laveste effekttæthed på 1 × 10-9 W/m2 (1 × 10-6 mW/m2) med observerede biologiske virkninger (oxidativ skade, reaktiv iltartsgenerering, DNA-dæmningsalder/reparationsfejl) ~10 13 gange højere end en naturlig eksponeringsgrænse på ~1 × 10-22 W/m 2 (10-19 mW/m2) eksponering for de kosmiske frekvenser og 10 10 gange lavere end den nuværende eksponeringsgrænse for effekttæthed på 10 W/m2 (1 × 10 4 mW/m2). Selv den grænse på 3 til 6 × 10-6 W/m2 (3 til 6 × 10-3 mW/m2), der foreslås i BioInitiative 2012-rapporten [148], er 10 14− til 10 18-fold højere end den naturlige eksponeringsgrænse.
Papir med åben adgang: https://www.mdpi.com/2673-592X/2/4/22

Undersøgelse af oxidativ skade, antioxidantbalance, DNA-reparationsgener og apoptose på grund af radiofrekvensinduceret adaptiv respons hos mus

Kucukbagriacik Y, Dastouri M, Ozgur-Buyukatalay E, Akarca Dizakar O, Yegin K. Investigation of oxidative damage, antioxidant balance, DNA repair genes, and apoptosis due to radiofrequency-induced adaptive response in mice. Electromagn Biol Med. 2022 Sep 5:1-13. doi: 10.1080/15368378.2022.2117187.
Abstrakt
Denne undersøgelse har til formål at afgøre, om eksponering for ikke-ioniserende radiofrekvensfelter kan inducere en adaptivt respons (AR) hos voksne mus og kan afsløre potentielle molekylære mekanismer udløst af RF-induceret AR. Undersøgelsen blev udført på 24 voksne mandlige schweizisk-albinomus. Musenes gennemsnitlige masse var 37 g. Fire grupper af voksne mus, hver bestående af 6, blev dannet. Radiofrekvensgruppen (R) og den adaptive responsgruppe (RB) blev eksponeret for 900 MHz globalt system til mobilkommunikationssignal (GSM) ved 0,339 W/kg (1 g gennemsnitlig specifik absorptionshastighed) 4 timer/dag i 7 dage, mens kontrolgruppen (C) og bleomycingruppen (B) ikke blev eksponeret. 20 minutter efter den sidste eksponering for radiofrekvensfelt (RF) blev musene i B- og RB-grupperne injiceret intraperitoneal (ip) bleomycin (BLM), 37,5 mg/kg. Alle dyrene blev ofret 30 minutter efter BLM-injektionen. Oxidativ skade og antioxidant mekanisme blev efterfølgende undersøgt i blodprøverne. Ændringer i ekspressionen af de gener, der var involveret i DNA-reparation, blev påvist i levervævet. TUNEL-metoden blev brugt til at bestemme apoptose udviklet ved DNA-fragmentering i levervævet. RB-gruppen, der producerede et adaptivt respons, blev sammenlignet med kontrolgruppen. Ifølge resultaterne kan stigningen i reaktive iltarter (ROS) i RB-gruppen have spillet en vigtig rolle i at udløse det adaptive respons og producere det krævede minimale stressniveau. Desuden blev tumor suppressor 53 (p53), oxo guanin DNA glycosylase (OGG-1) niveauer, der er ansvarlige for DNA-reparationsmekanisme gener ekspression, øget i forbindelse med stigningen i ROS. Ændringen i poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP-1) og glutathionperoxidase 1 (GPx-1) genekspression var ikke statistisk signifikant. Antioxidantenzymniveauerne af superoxiddismutase (SOD), katalase (CAT) og total antioxidantkapacitet (TAC) blev nedsat i gruppen med adaptiv respons. Ifølge data opnået fra terminal deoxynukleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) analyse blev apoptose nedsat i RB-gruppen på grund af faldet i celledød, hvilket kunne have været resultatet af en stigning i genekspression ansvarlig for DNA-reparationsmekanismer. Resultaterne af vores undersøgelse viser, at eksponering for RF-stråling kan skabe en beskyttende reaktion mod bleomycin. Den minimale oxidative stress på grund af RF-eksponeringen fører til et adaptivt respons i generne, der spiller en rolle i DNA-reparationsmekanismen og enzymerne, hvilket muliggør cellens overlevelse.
https://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/15368378. 2022.2117187

2,45 GHz mikrobølgestråling induceret oxidativ stress: Rolle inflammatoriske cytokiner i regulering af mandlig fertilitet gennem østrogenreceptor alfa i Gallus gallus domesticus

Gupta V, Srivastava R. 2.45 GHz microwave radiation induced oxidative stress: Role of inflammatory cytokines in regulating male fertility through estrogen receptor alpha in Gallus gallus domesticus. Biochem Biophys Res Commun. 2022 Sep 8;629:61-70. doi: 10.1016/j.bbrc.2022.09.009.
Abstrakt
På grund af det stigende antal gadgets, der udsender elektromagnetisk stråling (EMR), især mikrobølge (MW) stråling, i vores daglige liv, menes det, at EMR har både langsigtede og kortsigtede biologiske virkninger, der er ret bekymrende for fugle såvel som menneskers sundhed. På grund af den negative indvirkning af MW-emitterende udstyr på det biologiske system ser denne undersøgelse på den mekanistiske tilgang, hvormed lavt niveau på 2,45 GHz MW-stråling forårsager oxidativ stress og en inflammatorisk respons i testiklernes mikromiljø, som yderligere bliver reguleret af østrogenreceptor alfa (ERα) ekspression i umoden Gallus gallus domesticus, der fører til mandlig infertilitet. To uger gamle umodne hankyllinger blev udsat for ikke-termisk lavniveau 2,45 GHz MW stråling i 2 h / dag i 30 dage (effekttæthed = 0,1264 mw / cm2 og SAR = 0,9978 W / kg). I den eksponerede gruppe afslørede morfometrisk undersøgelse af testiklerne nedsat testikelvægt, volumen og gonado-somatisk indeks. Endvidere viste histologisk farvning en betydelig reduktion i diameteren af seminiferøse rør i den eksponerede gruppe sammenlignet med kontrollen. Graden af oxidativ stress blev også bestemt, hvilket viser en stigning i oxidative stressparametre efter eksponering. De strålingseksponerede testikler viste en signifikant stigning i IL-1β immunoreaktivitet og fald i IL-10 immunoreaktivitet, hvilket indikerer en følelse af MW-strålingsinduceret oxidativ stressreguleret inflammatorisk respons. En betydelig reduktion i ERα-ekspression blev også observeret i eksponerede testikler ved Western blotting. Vores undersøgelser konkluderer, at testikler, der er sårbare over for frie radikaler, bliver et let målorgan for MW-eksponeringsinduceret oxidativ og inflammatorisk stress. Derfor bliver det tydeligt, at det kan forårsage mandlig infertilitet hos kyllinger via nedregulering af ER-α i testikler.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. regeringen/36113179/

Effekten af elektromagnetisk stråling transmitteret fra routere på antibiotisk modtagelighed af bakterielle patogener

Pegios A, Kavvadas D, Ζarras K, Mpani K, Soukiouroglou P, Charalampidou S, Vagdatli E, Papamitsou T. The Effect of Electromagnetic Radiation Transmitted from Routers on Antibiotic Susceptibility of Bacterial Pathogens. J Biomed Phys Eng. 2022 Aug 1;12(4):327-338. doi: 10.31661/jbpe.v0i0.2111-1433. PMID: 36059284; PMCID: PMC9395630.
Abstrakt
Baggrund: Elektromagnetisk ikke-ioniserende stråling har både termiske og ikke-termiske resultater på biologiske systemer, såsom mennesker, dyr og bakterier.

Formål: Denne undersøgelse havde til formål at undersøge effekten af ikke-ioniserende radiofrekvensstråling, udsendt af Wi-Fi-routere, på bakteriestammer og ændring af deres modtagelighed for moderne antibiotika.

Materiale og metoder: I denne case-control parrede undersøgelse blev fire bakterier udvalgt, og en koloni fra hver bakteriestamme blev udsat for Wi-Fi-stråling, der dannede eksponeringsgruppen. Et andet sæt kolonier blev ikke udsat for Wi-Fi-stråling og dannede kontrolgruppen. Otte forskellige antibiotikaskiver blev sat på bakteriepladerne, og hæmningszonen blev målt hver 3. time for hver koloni.

Resultater: Elektromagnetisk stråling påvirker bakteriekolonier og deres modtagelighed for antibiotika. Analyse afslørede statistisk signifikante forskelle, korreleret med bakteriestammen, antibiotikamidlet og eksponeringstidspunktet i hæmningszonerne, for det meste efter 6 og 24 timer (p-værdi < 0,05).

Konklusion: Der blev observeret en sammenhæng mellem antibiotikaresistens og ikke-ioniserende radiofrekvenseksponering. Undersøgelse af virkningerne af radiofrekvensstråling på prokaryote organismer kunne afklare mere komplicerede cellestrukturer og organismer, såsom eukaryot. Yderligere forsøg, in vitro og in vivo, kunne give mere information om disse resultater og få eksperter til at diskutere de nuværende retningslinjer for eksponeringsgrænser.
Open access-papir: https://jbpe.sums.ac.ir/ article_48472.html

Virkninger af radiofrekvens EMF fra mobiltelefoner og Wi-Fi Router på vækstraten og modtageligheden af Enterococcus faecalis til antibiotika

Mortazavi SMJ, Taheri M, Paknahad M, Khandadash S. Effects of Radiofrequency Electromagnetic Fields Emitted from Mobile Phones and Wi-Fi Router on the Growth Rate and Susceptibility of Enterococcus faecalis to Antibiotics. J Biomed Phys Eng. 2022 Aug 1;12(4):387-394. doi: 10.31661/jbpe.v0i0.1268.
Abstrakt
Baggrund: I løbet af det sidste årti har folk været dramatisk udsat for stråling, der udsendes fra udbredte radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) genererende enheder.

Formål: Denne undersøgelse havde til formål at evaluere virkningerne af eksponering for RF-EMF udsendt fra smartphones og Wi-Fi-routere på vækstraten og antibiotikafølsomheden af Enterococcus faecalis (E. faecalis) som et patogen i tændernes rodkanaler.

Materiale og metoder: I denne eksperimentelle undersøgelse blev E. faecalis ATCC 19115 anvendt, karakteriseret og bekræftet ved morfologiske og biokemiske tests. Antibiotikafølsomhedstest blev målt for flere almindelige antibiotika. For at udføre antibiotikafølsomhedstest blev diskdiffusionsmetode (Kirby-Bauer) på Mueller-Hinton-agarplader brugt før og efter eksponering for RF-EMF’er udsendt fra en kommerciel Wi-Fi-router eller en mobiltelefonsimulator. Desuden målte vi den optiske densitet ved 625 nm efter forskellige eksponeringstider ved hjælp af et kalibreret UV-synligt spektrofotometer for at evaluere effekten af RF-EMF-eksponering på bakterievæksthastigheden.

Resultater: Eksponering for RF-EMF ændrede signifikant den antimikrobielle følsomhed af E. faecalis. Mens bakteriernes modtagelighed faldt betydeligt efter 6 timers eksponering, øgede længere eksponeringstid (f.eks. Eksponering i 24 timer) bakteriernes modtagelighed for alle antibiotika. Desuden blev det konstateret, at bakterierne havde tendens til at gå tilbage til deres tidlige tilstand. Desuden viste den ikke-eksponerede E. faecalis en langsommere vækstrate end de bakterier, der blev udsat for RF-EMF’er.

Konklusion: Eksponering for RF-EMF udsendt af Wi-Fi-routere eller mobiltelefonsimulator kan ændre antibiotikafølsomheden og vækstraten for E. faecalis betydeligt.
Open access-papir: https://jbpe.sums.ac.ir/ article_47590.html

ELF-MF eksponering, faktiske og opfattede og tilknyttede sundhedssymptomer: En casestudie af en kontorbygning i Tel Aviv-Yafo, Israel

Raz-Steinkrycer LS, Dubnov J, Gelberg S, Jia P, Portnov BA. ELF-MF Exposure, Actual and Perceived, and Associated Health Symptoms: A Case Study of an Office Building in Tel Aviv-Yafo, Israel. Sustainability. 2022; 14(17):11065. https://doi.org/10.3390/su141711065.
Abstrakt
Empiriske undersøgelser forbinder eksponering for ekstremt lavfrekvente magnetfelter (ELF-MF’er) til flere sundhedssymptomer. Det er imidlertid uklart, om disse symptomer er forbundet med faktisk eller opfattet eksponering. I denne undersøgelse forsøgte vi at besvare dette spørgsmål ved at studere sundhedsklagerne hos medarbejdere, der arbejder i en kontorbygning i flere etager beliggende nær en større højspændingsledning. ELF-MF-målinger blev udført i bygningen ved hjælp af en triaksial sensorspoleanordning på alle 15 etager. Parallelt hermed blev der anvendt spørgeskemaer til evaluering af forekomsten af forskellige helbredssymptomer blandt medarbejderne. Multivariate logistiske regressioner blev brugt ved siden af til at kvantificere sammenhængen mellem faktisk og opfattet ELF-MF-eksponering og medarbejdernes sundhedsklager. Analysen afslørede, at følelser af svaghed, hovedpine, frustration og bekymring var forbundet med både målt og opfattet ELF-MF-eksponering (p < 0,01), mens opfattet ELF-MF-eksponering også viste sig at være forbundet med øjensmerter og irritation (OR = 1,4, 95% CI = 1,2-1,6), søvnighed (OR = 1,3, 95% CI = 1,1-1,5), svimmelhed og øresmerter (OR = 1,2, 95% CI = 1,0-1,4). Vi konkluderer, at højspændingsledninger producerer både fysiologiske og psykologiske virkninger hos nærliggende arbejdstagere, og derfor bør nærhed til sådanne kraftledninger blive et folkesundhedsspørgsmål.
Konklusioner

De vigtigste resultater af denne undersøgelse kan opsummeres som følger:

 • Analysen afslørede ingen signifikant sammenhæng mellem instrumentelt målt og opfattet ELF-MF-eksponering, hvilket indebærer, at enkeltpersoner ikke kan detektere faktisk ELF-MF-eksponering nøjagtigt;
 • Analysen afslørede, at følelser af svaghed, hovedpine, frustration og bekymringer var forbundet med både målt og opfattet ELF-MF-eksponering, mens opfattet ELF-MF-eksponering også viste sig at være forbundet med øjensmerter og irritation, søvnighed samt svimmelhed og øresmerter.
 • Som vi konkluderer, synes arbejde i nærheden af en højspændingsledning ikke kun at have psykologiske, men også fysiologiske virkninger og bør derfor blive et folkesundhedsproblem.

Da flere rapporterede symptomer (herunder hovedpine, frustration/bekymring og udmattelse/svaghed) viste sig at være signifikant relateret til målt eksponering, ikke kun opfattet eksponering, bør resultaterne føre til revision af ELF-MF-eksponeringsstandarder. Desuden bør opfølgningsundersøgelser forsøge at estimere andre virkninger af ELF-MF-eksponering, såsom dens virkninger på medarbejdernes produktivitet, antallet af besøg hos læger, fravær og medicinindtag.
Åbent papir: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/11065

Ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt forringer udviklingen af honningbi

Li Y, Sun C, Zhou H, Huang H, Chen Y, Duan X, Huang S, Li J. Extremely Low-Frequency Electromagnetic Field Impairs the Development of Honeybee (Apis cerana). Animals (Basel). 2022 Sep 14;12(18):2420. doi: 10.3390/ani12182420.
Abstrakt
Stigende ELF-EMF-forurening i det omgivende miljø kan forringe honningbiernes kognition og indlæringsevne og udgøre en trussel mod honningbipopulationen og dens bestøvningsevne. I en social honningbikoloni er antallet af voksne bier afhængige af den vellykkede storstilede opdræt af larver og kontinuerlig eclosion af nye voksne bier. Der findes imidlertid ingen undersøgelser af ELF-EMF’ers indflydelse på honningbilarver. Derfor undersøgte vi overlevelsesraten, kropsvægten og udviklingsvarigheden af de første instarlarver, der kontinuerligt udsættes for ELF-EMF-eksponering. Desuden blev transkriptomet af femte instar larver sekventeret til analyse af forskellen i udtrykte gener. Resultaterne viste, at ELF-EMF-eksponering reducerer overlevelsesraten og kropsvægten for både hvide øjne pupper og nyligt fremkomne voksne, forlænger varigheden af udviklingstiden og alvorligt forstyrrer processen med metamorfose og pupation. Transkriptomsekventering viste, at ELF-EMF-eksponering reducerer næringsstof- og energimetabolismen og hæmmer nedbrydningen af larvervæv og genopbygning af puppevæv i metamorfoseprocessen. Resultaterne giver et forsøgsgrundlag og et nyt perspektiv for beskyttelse af honningbipopulationer mod ELF-EMF-forurening.
Åbent papir: https://www.mdpi.com/2076-2615/12/18/2420

Undertrykkelse af glukokortikoidrespons hos stressede mus ved hjælp af 50 Hz elektrisk felt i henhold til immobiliseringsgrad og kropsholdning

Harakawa S, Hori T, Hiramoto T, Nedachi T, Shinba T, Suzuki H. Suppression of Glucocorticoid Response in Stressed Mice Using 50 Hz Electric Field According to Immobilization Degree and Posture. Biology (Basel). 2022 Sep 9;11(9):1336. doi: 10.3390/biology11091336.
Abstrakt
Forskellige undersøgelser af immobiliserede BALB / c-mus til evaluering af ændringer i hormonniveauer forbundet med stressresponser har fremmet karakteriseringen af flere aspekter af de biologiske virkninger af ekstremt lavfrekvente (ELF) elektriske felter (ELF’er). I denne undersøgelse havde vi til formål at undersøge effekten af musestilling på dens stressresponser og evaluere vigtigheden af at justere stressgraden i modellen. Mus blev immobiliseret inde i centrifugerør og udsat for en ELF EF genereret mellem parallelle pladeelektroder. Blod blev opsamlet under anæstesi umiddelbart efter EF-eksponering, og plasmaglukokortikoider blev analyseret. De hæmmende virkninger af EF’er på glukokortikoidhøjde ved immobilisering blev reproduceret uanset om mus var i abdominal eller lateral liggende position, for EF-vektoren leveret til mus gennem sagittal- eller frontplanet. Effekten af ELF EF blev reproduceret i moderat og mildt stressede mus, men ikke i alvorligt immobiliserede mus. Derfor er justering af stressgraden afgørende for reproducerbarheden af resultaterne for denne model. Vi karakteriserede virkningerne af ELF EF på homeostase, herunder stressrespons, og gav værdifuld information til den videnskabelige evaluering af de biologiske risici og medicinske anvendelser af ELF EF.
Åbent papir: https://www.mdpi.com/2079-7737/11/9/1336

Magnetfeltinteraktioner mellem smartwatches og bærbare elektroniske enheder med CIED’er – Åbnede vi en Pandoras æske?

Badertscher P, Vergne C, Féry C, Mannhart D, Quirin T, Osswald S, Kühne M, Sticherling C, Knecht S, Pascal J. Magnetic field interactions of smartwatches and portable electronic devices with CIEDs – Did we open a Pandora’s box? Int J Cardiol Heart Vasc. 2022 Sep 8;43:101122. doi: 10.1016/j.ijcha.2022.101122.
Abstrakt

Indførelsen: Magnetisk interaktion mellem bærbare elektroniske enheder (PEDs), såsom state-of-the-art mobiltelefoner, med kardiovaskulære implanterbare elektroniske enheder (CIED’er) er blevet rapporteret. Formålet med undersøgelsen var at kvantificere magnetfelterne i den nyeste generation af smartwatches og andre PED’er og at evaluere og forudsige deres risiko for CIED-interaktioner.

Metoder: Høj opløsning magnetfelt karakterisering af fem smartwatches (Apple Watch 6/7, Fitbit Sense, Samsung Galaxy 3, Withings Scanwatch) blev udført ved hjælp af et nyt magnetfelt kamera. Ex vivo-målinger af den minimale sikkerhedsafstand (MSD), ved hvilken der ikke kan observeres nogen tilstandskontakt, blev udført mellem 11 PED’er og seks repræsentative CIED’er.

Resultater: Maksimale afstande på 1 mT varierede mellem 10 mm (Withings) og 19 mm (Fitbit og AppleWatch) og 1 mT volumen mellem 6 cm3 (Withings) og 19 cm3 (Fitbit). Alle disse foranstaltninger blev kun observeret for bagsiden af smartwatches. Mens de fleste smartwatches med målt 1 mT afstand < 15 mm udgjorde lav ex vivo-interaktion inden for en afstand på < 10 mm, viste PEDs såsom elektroniske penne og in-ear-hovedtelefoner med målt 1 mT afstand > 15 mm enhedsinteraktion op til > 15 mm. Lineær regressionsanalyse viste et lineært forhold mellem muskel- og skeletbesvær og 1 mT-afstand (B-koefficient: 0,46; 95 %-CI: 0,25-0,67, p < 0,001).

Konklusion: Smartwatches er sikrere sammenlignet med andre PEDs såsom elektroniske penne eller in-ear hovedtelefoner med hensyn til CIED-interaktion. Med et standardiseret magnetfeltkamera er risikovurderingen af CIED-interaktion mellem nye PED’er mulig.
Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC9467892/

Radikale triader, ikke par, kan forklare virkningerne af hypomagnetiske felter på neurogenese

Ramsay J, Kattnig DR. Radical triads, not pairs, may explain effects of hypomagnetic fields on neurogenesis. PLoS Comput Biol. 2022 Sep 15;18(9):e1010519. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010519.
Abstrakt
Voksen hippocampus neurogenese og hippocampus-afhængig kognition hos mus har vist sig at være negativt påvirket af hypomagnetisk felteksponering. Effekten stemte overens med en reduktion af reaktive oxygenarter i fravær af det geomagnetiske felt. En nyere teoretisk undersøgelse foreslår en mekanistisk fortolkning af dette fænomen inden for rammerne af den radikale parmekanisme. Ifølge denne model gennemgår et flavin-superoxid-radikalpar, født i singlet-spin-konfigurationen, magnetisk feltafhængig spindynamik, således at parrets rekombination forstærkes, når det påførte magnetfelt reduceres. Denne model har to tilsyneladende svagheder: a) antagelsen om en singlet-initialtilstand er uforenelig med kendte reaktionsveje, der genererer sådanne radikale par, og b) modellen negligerer den hurtige spin-relaksation af frit superoxid, som afskaffer enhver magnetisk følsomhed i geomagnetisk/hypomagnetisk felter. Vi foreslår her, at en model baseret på en radikal triade og antagelsen om en sekundær radikal scavenging-reaktion i princippet kan forklare fænomenet uden unaturlige antagelser og dermed give en sammenhængende forklaring på hypomagnetiske felteffekter i biologi.

Forfatter Resumé
Hippocampusområdet i hjernen spiller en vigtig rolle i læring og hukommelsesfunktionalitet. Hos hanmus viste det sig, at afskærmning af Jordens magnetfelt reducerede hippocampal neurogenese, dvs. dannelsen af nye neuroner, som følge af et fald i niveauet af reaktive iltarter. I denne undersøgelse foreslår vi en forklaring med hensyn til spindynamik af et tre radikalt system sammensat af flavin-semiquinon, superoxid og ascorbyl radikal. Denne model er enig med de eksperimentelle data, samtidig med at den bevarer realistiske parametre for et biologisk system, i modsætning til den radikale parmekanisme.
Open access papir: https://journals.plos.org/ ploscompbiol/article?id=10. 1371/journal.pcbi.1010519

Hsp72-baseret effekt og mekanisme for mikrobølgestrålingsinduceret hjerteskade hos rotter

Li D, Xu X, Gao Y, Wang J, Yin Y, Yao B, Zhao L, Wang H, Wang H, Dong J, Zhang J, Peng R. Hsp72-Based Effect and Mechanism of Microwave Radiation-Induced Cardiac Injury in Rats. Oxid Med Cell Longev. 2022 Aug 18;2022:7145415. doi: 10.1155/2022/7145415.
Abstrakt
Formålet med denne undersøgelse var at bestemme rollen som varmechokprotein 72 (Hsp72) ændringer i hjerteskade forårsaget af mikrobølgestråling med det formål at give ny indsigt i mekanismen for denne skade. Et digitalt termometer blev brugt til at måle den rektale temperatur på rotternes før- og efterstråling. På 1., 7., 14. og 28. dag efter stråling blev ændringerne i elektrokardiogram (EKG) analyseret af en flerkanals fysiologisk optager. Myokardieenzymaktiviteterne og ionkoncentrationerne blev detekteret af en automatisk biokemisk analysator. Derudover blev niveauerne af myokardieskademarkører etableret ved det enzymbundne immunosorbentassay (ELISA), og hormonernes blev målt ved radioimmunoassay. Myokardievævets struktur og ultrastruktur blev observeret ved anvendelse af et optisk mikroskop og transmissionselektronmikroskopi (TEM). Ekspressionen af Hsp72 blev målt ved Western blot- og immunfluorescensanalyser. Efter eksponering steg den rektale temperatur i R-gruppen signifikant, EKG blev forstyrret, og koncentrationerne af ioner blev reduceret. Desuden blev aktiviteterne af myokardieenzymer ændret, og indholdet af myokardieskademarkører og hormoner blev øget. Vi observerede skader på strukturen og ultrastrukturen og signifikant øget ekspression af Hsp72. Som helhed viste resultaterne, at S-bølge mikrobølgestråling ved 30 mW /cm2 i 35 minutter resulterede i skade på hjertefunktionalitetsorganigrammet forårsaget af en kombination af de termiske og ikke-termiske virkninger.
Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC9410832

Genomisk DNA-skade induceret af samtidig eksponering for DNA-skadelige stoffer og pulserende magnetfelt

López-Díaz B, Mercado-Sáenz S, Burgos-Molina AM, González-Vidal A, Sendra-Portero F, Ruiz-Gómez MJ. Genomic DNA damage induced by co-exposure to DNA damaging agents and pulsed magnetic field. Int J Radiat Biol. 2022 Sep 7:1-31. doi: 10.1080/09553002.2022.2121873.
Abstrakt
Formål: Mange artikler beskriver virkningerne af ekstremt lavfrekvente magnetfelter (MF) på induktion af DNA-skader. Mekanismen for MF-interaktion med levende stof er imidlertid endnu ikke kendt med sikkerhed. Nogle værker tyder på, at MF kan fremkalde en stigning i effektiviteten af reaktive iltarter (ROS) produktion. Dette arbejde undersøger, om pulserende MF-eksponering producerer ændringer i genomisk DNA-skade induceret af co-eksponering for DNA-skadelige stoffer (bleomycin og methylmethansulfonat (MMS)).

Materialer og metoder: Genomisk DNA, fremstillet ud fra S. cerevisiae-kulturer, blev udsat for pulserende MF (1,5 mT peak, 25 Hz) og MMS (0-1%) (15-60 minutter) og for MF og bleomycin (0-0,6 IE/ml) (24-72 timer). Skaden induceret til DNA blev evalueret ved elektroforese og billedanalyse.

Resultater: Pulserende MF inducerede en stigning i niveauet af DNA-skader produceret af MMS og bleomycin i alle grupper ved de analyserede eksponeringsbetingelser.

Konklusioner: Pulserende MF kunne modulere den cytotoksiske virkning af MMS og bleomycin. Den observerede effekt kan være resultatet af en multifaktoriel proces påvirket af den type faktorer, der beskadiger DNA, dosis og varigheden af eksponeringen for den pulserende MF.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. regeringen/36069754/

Undersøgelse af Fetuin-A-vej i diabetes mellitusdannelse hos rotter udsat for ELF-magnetfelter

Sert C, Delin M, Eren MA, Çakmak Y. Investigation of Fetuin-A pathway in diabetes mellitus formation in rats exposed to elf magnetic fields. Electromagn Biol Med. 2022 Sep 8:1-7. doi: 10.1080/15368378.2022.2117189.
Abstrakt
Tilstedeværelsen af ​​teknologiske enheder i vores liv har øget eksponeringen for miljømæssige elektromagnetiske felter. Som et resultat af dette er især Kræft og Diabetes stigende.Rotter blev opdelt i 3 grupper med 12 rotter i hver gruppe. Den 1. forsøgsgruppe (n = 12) blev udsat for et 50 Hz ELF magnetfelt på 0,4 mT i 6 timer om dagen i 5 dage, den 2. forsøgsgruppe (n = 12) blev eksponeret i 10 dage, og kontrolgruppen ( n = 12) blev aldrig udsat for et magnetfelt. Efter afslutning af ansøgningerne blev der udført blodopsamling fra rotterne under passende forhold, målinger blev foretaget i laboratoriet, og der blev udført statistisk analyse mellem grupperne. Der var ingen signifikant forskel mellem grupperne i resultaterne af transaminaser og lipidprofiler og C-peptid. Der var ingen signifikant forskel i insulin-, urinstof-, kreatinin-, Na-, K-, Ca- og urinsyreparametre mellem grupperne. Der var dog en signifikant stigning i glucose-, HbA1c- og Hba1 IFCC-værdier mellem kontrolgruppen og forsøgsgrupperne (p < 0,001). Der var en signifikant stigning i niveauet af Fetuin-A mellem kontrolgruppen og forsøgsgrupperne (p < 0,05). Der var en stigning i Fetuin-A, Glucose, HbA1c og Hba1c IFCC-værdier i begge forsøgsgrupper sammenlignet med kontrolgruppen. Vi mener, at en stigning i disse værdier kan forårsage type 3-diabetes.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. regeringen/36073511/

Biologisk eksperimentel undersøgelse af kumulativ effekt af køretøjets elektromagnetiske stråling

J. Li, W. Changyuan and Z. Yujie. Biological experimental study on cumulative effect of vehicle electromagnetic radiation. 2022 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (APEMC), 2022, pp. 261-263, doi: 10.1109/APEMC53576.2022.9888471.
Abstrakt
Sammenlignet med effektfrekvensmagnetfelt eller mobiltelefon er elektriske køretøjer udstyret med flere og flere højspændingskomponenter, flere og flere elektroniske komponenter, og deres frekvens, bølgeform og moduleringstilstand er mere fleksible, hvilket kan gøre den elektromagnetiske eksponeringsscene for passagerer i køretøjet mere kompleks. Med accelerationen af den omfattende elektrificeringstendens for offentlig transport udsættes folk oftere og oftere for elbiler, og tiden stiger også gradvist. Hvorvidt den kumulative virkning af køretøjers elektromagnetiske stråling har en indvirkning på passagerernes sundhed, er et spørgsmål, der giver anledning til generel bekymring for forbrugerne. På nuværende tidspunkt mangler der stadig relevant forskning og standarder for den kumulative virkning af køretøjers elektromagnetiske stråling i ind- og udland. I dette papir tages et rent elektrisk køretøj som testobjekt, og testmusene tages som et eksempel for at kontrollere, om den kumulative effekt af køretøjets elektromagnetiske stråling har indflydelse på musens kropsvægt og blodimmunceller. Resultaterne viste, at der var betydelige kønsforskelle i kropsvægt. Testtiden skal dog øges yderligere for at bedømme, om den kumulative virkning forårsager virkningen.

Konklusion
Resultaterne viste, at testen havde en signifikant effekt på hunmusens kropsvægt. Vægt er ikke kun et omfattende indeks til måling af vækst og udvikling, men også et samlet svar på driften af forskellige fysiologiske funktioner i kroppen. Tidligere er det blevet rapporteret, at stråling kan forårsage tab af appetit, påvirke menneskers endokrine system og langsom vækst og udvikling. Selv om mekanismen for denne effekt ikke er særlig klar og mangler relevante beviser, er det et problem, der er værd at være opmærksom på. Men med stigningen i eksponeringstiden skal ændringstendensen
verificeres yderligere.

Derudover er eksponeringsgruppens og kontrolgruppens støj, temperatur og fugtighed lidt forskellige i udformningen af denne test, hvilket kan have en vis indvirkning på testresultaterne mere eller mindre. For at eliminere interferens fra miljøfaktorer vil der derfor senere blive udført forsøg med forsøg med forsøg for yderligere at kontrollere, om den kumulative virkning af køretøjets elektromagnetiske stråling vil påvirke dyrs normale immunfunktion.
https://ieeexplore-ieee-org. libproxy.berkeley.edu/stamp/ stamp.jsp?tp=&arnumber=9888471&isnumber=9888262

Afsløring af rumvejret under Starlink-satellitternes ødelæggelsesbegivenhed den 4. februar 2022

Dang, T., Li, X., Luo, B., Li, R., Zhang, B., Pham, K., et al. (2022). Unveiling the space weather during the Starlink satellites destruction event on 4 February 2022. Space Weather, 20, e2022SW003152. https://doi.org/10.1029/2022SW003152
Abstrakt
Den 4. februar 2022 blev 38 Starlink-satellitter ødelagt af den geomagnetiske storm, som medførte betydelig økonomisk, rumfartsmæssig og offentlig indflydelse. I dette dokument afslører vi rumvejrsprocessen i løbet af 3.-4. februar 2022 geomagnetiske forstyrrelser, fra Solen hele vejen til satellittens kredsløbsatmosfære. Initieret af en M1.0 klasse flare og den følgende koronale masseudstødning (CME), blev en moderat geomagnetisk storm stimuleret den 3. februar af CME ankomst til Jorden. Efterfølgende blev en anden moderat storm udløst den 4. februar ved passage af en anden CME. Modelsimuleringer drevet af solvinden viser, at den første geomagnetiske storm fremkaldte omkring 20% atmosfæriske tæthedsforstyrrelser i 210 km højde den 3. februar. Den uventede efterfølgende storm den 4. februar førte til en tæthedsforbedring på omkring 20% -30% på omkring 210 km. Den resulterende atmosfæriske træk kan være endnu større, da den regionale tæthedsforbedring var over 60%, og satellitbanerne kontinuerligt henfaldt. Denne begivenhed frembringer de presserende krav om bedre forståelse og nøjagtig forudsigelse af rumvejret samt samarbejde mellem industri og rumvejrsamfund.
Open access papir: https://agupubs.onlinelibrary. wiley.com/share/ HIHAVJHGFSXJ7C7MEIVM?target=10.1029/2022SW003152

Nye dokumenter pr. 8. september 2022.

Protokol til systematisk gennemgang af in vivo-undersøgelser af eksponering for elektromagnetiske felter (100 kHz-300 GHz) og kræft

Pinto Rasmussen, Ardoino L Giardullo Pedersen, Villani Pedersen, Marino C. Protokol til en systematisk gennemgang af in vivo undersøgelser af radiofrekvens (100 kHz–300 GHz) eksponering for elektromagnetiske felter og kræft. Syst Rev 11, 29 (2022).
Abstrakt
Et italiensk projekt har til formål at gennemgå den videnskabelige litteratur om den mulige carcinogenicitet af radiofrekvens (100 kHz-300 GHz) eksponering for elektromagnetiske felter (RF-EMF). ENEA-teamet skal foretage en systematisk gennemgang af in vivo-undersøgelserne om dette emne.
Open access paper: 
https:// systematicreviewsjournal. biomedcentral.com/articles/10. 1186/s13643-022-01898-4

Eksponering for basetransceiverstationer og arbejdstagernes sundhed

Hosseinali Rangkooy, Afshin Rahmati, Behzad Fouladi Dehaghi. Base transceiver station antenna exposure and workers’ health. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 04 Aug 2022. doi: 10.1080/10803548.2022.2085892.

Abstrakt
Mål.
Med den hurtige udvikling af teknologier relateret til kommunikationsbranchen er menneskelig eksponering for elektromagnetiske felter steget i de seneste årtier. Undersøgelsen havde til formål at undersøge virkningen af eksponering for bølger udsendt fra basistransceiverstationerne (BTS) på arbejdstagernes sundhed.
Metoder.
240 arbejdere deltog i undersøgelsen. For at bestemme de generelle sundhedsmæssige forhold i to grupper sammen med måling af eksponering for elektromagnetiske bølger blev det generelle sundhedsspørgeskema (GHQ) udfyldt, og dataene om blodparametre blev vurderet.
Resultater.
Gennemsnitsalderen og joberfaringen i case- og kontrolgrupperne var henholdsvis 34,1 ± 4,8 og 10,1 ± 6 år og 31,6 ± henholdsvis 5,5 og 8,8 ± 7 år. Ifølge GHQ-resultaterne viste kun underskalaer for angst og søvnløshed en signifikant forskel mellem de to grupper. Antallet af hvide blodlegemer og røde blodlegemer i case- og kontrolgrupperne var henholdsvis 6715,6 ± 1591 og 7594 ± 2416, 5,3 × 106 ± 4,6 × 105 og 5,05 × 106 ± 5,39 × 105 pr. ml. Analyse af resultaterne viste, at forskellen mellem de to grupper var signifikant.
Konklusion.
Resultaterne afslørede, at blodparametre i BTS-operatørerne viste flere ændringer. Det kan således konkluderes, at disse sundhedsmæssige virkninger skyldes erhvervsmæssig eksponering for BTS-bølger.
Link til studie:
https://doi.org/10.1080/ 10803548.2022.2085892

Simulering af spredningen af energifluxtætheden af det elektromagnetiske felt genereret af antenner til mobilkommunikation

Buckus R, Chlebnikovas A, Strukcinskiene B, Stukas R, Austys D, Caban J, Bogucki M, Sidlauskiene A, Seleviciene V, Kilikevičius A, Matijošius J, Kilikevičienė K, Vainorius D. Simulating the Dispersion of the Energy Flux Density of the Electromagnetic Field Generated by Antennas for Mobile Communications. Electronics. 2022; 11(15):2431. https://doi.org/10.3390/electronics11152431.
Abstrakt
De sidste to årtier har stået over for et betydeligt øget antal telekommunikationsantenner, der udsender elektromagnetisk stråling i boligområder. Den teoretiske simulering af spredningen af energifluxtætheden af det elektromagnetiske felt er blevet udført ved anvendelse af de fysiske egenskaber ved bølgerne, der genererer elektromagnetisk stråling. Efter at have evalueret undersøgelser af simulering er den visuelle repræsentation af spredningen af elektromagnetisk stråling blevet udført i henhold til de opnåede resultater ved anvendelse af AutoCad-pakken. En sammenligning af den simulerede værdi af energifluxtætheden udstrålet fra antenner til mobil telekommunikation med den målte har afsløret en overlapning på 30%. Simuleringen af energifluxtætheden viste, at antenner i nærhedszonen (under en afstand på 30 m) udstråler værdier inden for området 10-10.000 μW / cm2. I en afstand større end 30 m svinger værdierne for energifluxtæthed fra 10 til 0,001 μW / cm2.
Konklusioner
Simuleringen af energifluxtætheden af det elektromagnetiske felt gør det muligt at estimere elektromagnetisk stråling udsendt af antenner til mobil telekommunikation, hvilket resulterer i afslutning af de udførte eksperimenter. En sammenligning af den simulerede værdi af energifluxtætheden udstrålet fra antenner til celletelekommunikation med den målte peger på en overlapning på 30%, fordi simulering støder på vanskeligheder med præcist at måle en række naturlige og menneskeskabte forhindringer og refleksioner. Således tillader den korrekt valgte simuleringssoftware forståelse og foreløbig estimering af de elektromagnetiske felter i mobil telekommunikation samt visuelt at bestemme steder, hvor elektromagnetisk stråling overstiger de etablerede standarder.

Simuleringen af energifluxtætheden af det elektromagnetiske felt i antenner til mobil telekommunikation viste, at antenner i nærområdet (under en afstand på 30 m) udstråler værdier fra 10 til 10.000 μW/cm2, mens værdierne svinger mellem 10 og 0,001 μW/cm2 i en afstand større end 30 m. Værdierne for energifluxtætheden af det elektromagnetiske felt falder i henhold til kvadratafhængighed i frit rum, mens afstande på over 100 m svinger i området fra 0,01 til 1 μW / cm2. Den maksimale tæthed var lig med 10-100 μW/cm2 under afstanden mindre end 25 m fra antennen i retning af den mest intensive stråling.

Undersøgelsen af den kommende eller tilgængelige antenne eller anden kraftig kilde til radiobølger omfatter beregning af de teoretiske parametre for densiteten under hensyntagen til antennens kvaliteter og accept af omgivende terræn som et område uden væsentlige ujævnheder. Lignende steder har oftest installeret antenner, og selv om de opnåede måleresultater er tilfredsstillende nok, for at bestemme de nødvendige sikkerhedskrav, nedgraderes virkningen af jordaflastning unødigt. Bølgen, der udbredes udad antennen, spredes, og efter at have reflekteret fra terræn opsummeres den med den foregående, hvilket skaber et maksimum. Ujævnt terræn ændrer den maksimale position af dette elektromagnetiske felt, som kræver yderligere undersøgelse. Således, hvis de simulerede værdier er lavere end den etablerede standard, er det stadig tilrådeligt at kontrollere dem eksperimentelt.
Åbent papir: https://www.mdpi.com/2079-9292/11/15/2431/htm

Mikrobølgestråling og hjernen: Mekanismer, nuværende status og fremtidsudsigter

Mumtaz S, Rana JN, Choi EH, Han I. Microwave Radiation and the Brain: Mechanisms, Current Status, and Future Prospects. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(16):9288. https://doi.org/10.3390/ijms23169288
Abstrakt
Den moderne menneskehed vader dagligt gennem forskellig stråling, hvilket resulterer i hyppig eksponering og forårsager potentielt vigtige biologiske effekter. Blandt dem er hjernen det organ, der er mest følsomt over for eksponering for elektromagnetisk stråling (EMR). På trods af talrige korrelerede undersøgelser omgiver kritiske ukendte de forskellige anvendte parametre, herunder driftsfrekvens, effekttæthed (dvs. energidosis) og bestrålingstid, der kunne tillade reproducerbarhed og sammenlignelighed mellem analyser. Desuden forbliver interaktionerne mellem EMR og biologiske systemer og dets præcise mekanismer dårligt karakteriseret. I denne gennemgang analyseres og fortolkes nyere tilgange, der undersøger virkningerne af mikrobølgestråling på hjernen, specifikt indlærings- og hukommelsesevner, såvel som mekanismerne for hjernedysfunktion med eksponering som rapporteret i litteraturen for at give prospektive synspunkter til fremtidig forskning rettet. på denne vigtige og nye medicinske teknologi til udvikling af forebyggende og terapeutiske strategier på hjernedegeneration forårsaget af mikrobølgestråling. Derudover præsenteres mikrobølgernes interaktioner med biologiske systemer og mulige mekanismer i denne gennemgang. Behandling med naturlige produkter og sikre teknikker til at reducere skader på organer er blevet væsentlige komponenter i dagligdagen, og nogle lovende teknikker til behandling af kræftsygdomme og deres strålebeskyttende virkninger er også opsummeret. Denne gennemgang kan tjene som en platform for forskere til at forstå mekanismen og interaktionerne af mikrobølgestråling med biologiske systemer, det nuværende scenarie og udsigter for fremtidige undersøgelser af effekten af ​​mikrobølger på hjernen.
Åbent papir: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/16/9288

Specifik absorptionshastighedsanalyse af smartphone

M. Garvanova, I. Garvanov, D. Borissova. Specific Absorption Rate Analysis of Smartphone. 2022 22nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIELA54794.2022.9845756.
Abstrakt
Dette papir diskuterer og analyserer processen med at absorbere elektromagnetisk energi, der udsendes af en smartphone. Undersøgelsen af den specifikke absorptionshastighed (SAR) i dybden af det menneskelige hoved blev udført ved hjælp af en computermodel simuleret med COMSOL Multiphysics software. Computermodellen tager højde for de tekniske parametre for en fungerende smartphone og de biologiske egenskaber ved det menneskelige hoved. Modellen simulerer absorptionsprocessen afhængigt af antennens strålingsmønster på en smartphone. For at validere resultaterne af modellen i dybden af det menneskelige hoved blev der udført en analyse af en persons hjerneaktivitet ved hjælp af en smartphone.
Uddrag
Denne undersøgelse bekræfter hypotesen om, at langvarig brug af mobiltelefoner ændrer en persons hjerneaktivitet, hvilket kan være en forudsætning for træthed, distraktion og stress i kroppen. Undersøgelse bekræfter stort set antagelsen om, at SAR påvirker hjerneaktiviteten, men der er behov for yderligere forskning i denne retning….

På de steder med den største absorption af elektromagnetisk energi observeres den mest betydningsfulde ændring i hjerneaktivitet. Her blev statistisk signifikante forskelle i EEG-signalets theta-, alfa- og beta-intervaller opnået, etableret ved parrede prøver t-test. Resultaterne med p-værdier mindre end 0,05 indikerer statistisk signifikante forskelle i EEG-effekt i T3 (θ, a og β), T5 (θ og a) og F7 (θ og a) punkter som vist i figur 6.

Fra computermodellen for SAR (fig. 7) kan det ses, at placeringerne med de højeste absorptionsniveauer for det elektromagnetiske felt falder sammen med placeringen af den mest betydningsfulde ændring i spektret af EEG-signalerne. På grund af computermodellen til simulering af SAR fra en EMF kan det fysisk forklares, hvorfor en ændring i signalspektret forekommer flere steder i det menneskelige hoved. Ved hjælp af computermodellen er det muligt at studere virkningerne af forhøjede værdier af elektromagnetisk stråling, hvilket kan være skadeligt for menneskers sundhed. Gennem modellen er det også muligt at visualisere usynlige processer, der forudsiger forskellige negative effekter ved langvarig brug af en mobiltelefon….Konklusioner

Denne artikel undersøger SAR forårsaget af brugen af en smartphone. EMF-absorptionsniveauet i dybden af det menneskelige hoved simuleres ved hjælp af en computermodel. Afhængigt af parametrene for smartphone og egenskaberne ved vævene i det menneskelige hoved opnås forskellige SAR-resultater. Computermodellen blev testet ved at behandle EEG-signalerne og analysere spektrene af EEG-signalerne fra alle elektroder. Det er interessant, at resultaterne af modellen falder sammen med resultaterne af EEG-analysen. Stederne med de højeste EMF-absorptionsværdier faldt sammen med de steder med størst ændring i hjerneaktivitet induceret af smartphone-drift. I vores fremtidige forskning vil vi fokusere på analysen af børn og unges overdrevne brug af smartphones. https://ieeexplore.ieee.org/ dokument/9845756

Interferens med implanteret øvre luftvejsstimuleringsenhed af telefoner med magnetteknologi (iPhones 12 og 13)

Plawecki A, Tripathi N, Tovar Torres M, Yaremchuk K. Interference With Implanted Upper Airway Stimulation Device by Phones With Magnet Technology. Laryngoscope. 2022 Aug 17. doi: 10.1002/lary.30348.
Abstrakt
Nyere iPhone-modeller [12 og 13] med MagSafe magnetisk teknologi kan forårsage elektromagnetisk interferens med Inspire øvre luftvejsstimulator enhed (et kirurgisk implantat til behandling af obstruktiv søvnapnø).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ publiceret/35975894

Simulering af spredningen af energifluxtætheden af det elektromagnetiske felt genereret af antenner til mobilkommunikation

JM note: FCC-eksponeringsgrænsen er 1 mW / cm2 eller 1000 μW / cm2, hvilket betyder, at inden for 30 meter fra en cellulær antenne kan det elektromagnetiske felt være op til 10 gange grænsen nogle steder.

Buckus R, Chlebnikovas A, Strukcinskiene B, Stukas R, Austys D, Caban J, Bogucki M, Sidlauskiene A, Seleviciene V, Kilikevičius A, Matijošius J, Kilikevičienė K, Vainorius D. Simulating the Dispersion of the Energy Flux Density of the Electromagnetic Field Generated by Antennas for Mobile Communications. Electronics. 2022; 11(15):2431. doi:10.3390/electronics11152431.
Abstrakt
De sidste to årtier har stået over for et betydeligt øget antal telekommunikationsantenner, der udsender elektromagnetisk stråling i boligområder. Den teoretiske simulering af spredningen af energifluxtætheden af det elektromagnetiske felt er blevet udført ved anvendelse af de fysiske egenskaber ved bølgerne, der genererer elektromagnetisk stråling. Efter at have evalueret undersøgelser af simulering er den visuelle repræsentation af spredningen af elektromagnetisk stråling blevet udført i henhold til de opnåede resultater ved anvendelse af AutoCad-pakken. En sammenligning af den simulerede værdi af energifluxtætheden udstrålet fra antenner til mobil telekommunikation med den målte har afsløret en overlapning på 30%. Simuleringen af energifluxtætheden viste, at antenner i nærhedszonen (under en afstand på 30 m) udstråler værdier inden for området 10-10.000 μW / cm2. I en afstand større end 30 m svinger værdierne for energifluxtæthed fra 10 til 0,001 μW / cm2.
Konklusioner
Simuleringen af energifluxtætheden af det elektromagnetiske felt gør det muligt at estimere elektromagnetisk stråling udsendt af antenner til mobil telekommunikation, hvilket resulterer i afslutning af de udførte eksperimenter. En sammenligning af den simulerede værdi af energifluxtætheden udstrålet fra antenner til celletelekommunikation med den målte peger på en overlapning på 30%, fordi simulering støder på vanskeligheder med præcist at måle en række naturlige og menneskeskabte forhindringer og refleksioner. Således tillader den korrekt valgte simuleringssoftware forståelse og foreløbig estimering af de elektromagnetiske felter i mobil telekommunikation samt visuelt at bestemme steder, hvor elektromagnetisk stråling overstiger de etablerede standarder.

Simuleringen af energifluxtætheden af det elektromagnetiske felt i antenner til mobil telekommunikation viste, at antenner i nærområdet (under en afstand på 30 m) udstråler værdier fra 10 til 10.000 μW/cm2, mens værdierne svinger mellem 10 og 0,001 μW/cm2 i en afstand større end 30 m. Værdierne for energifluxtætheden af det elektromagnetiske felt falder i henhold til kvadratafhængighed i frit rum, mens afstande på over 100 m svinger i området fra 0,01 til 1 μW / cm2. Den maksimale tæthed var lig med 10-100 μW/cm2 under afstanden mindre end 25 m fra antennen i retning af den mest intensive stråling.

Undersøgelsen af den kommende eller tilgængelige antenne eller anden kraftig kilde til radiobølger omfatter beregning af de teoretiske parametre for densiteten under hensyntagen til antennens kvaliteter og accept af omgivende terræn som et område uden væsentlige ujævnheder. Lignende steder har oftest installeret antenner, og selv om de opnåede måleresultater er tilfredsstillende nok, for at bestemme de nødvendige sikkerhedskrav, nedgraderes virkningen af jordaflastning unødigt. Bølgen, der udbredes udad antennen, spredes, og efter at have reflekteret fra terræn opsummeres den med den foregående, hvilket skaber et maksimum. Ujævnt terræn ændrer den maksimale position af dette elektromagnetiske felt, som kræver yderligere undersøgelse. Hvis de simulerede værdier er lavere end den etablerede standard, er det derfor stadig tilrådeligt at kontrollere dem eksperimentelt.
Åbent papir: https://www.mdpi.com/2079-9292/11/15/2431/htm

Regelmæssige målinger af EMF i en repræsentativ norsk bykonstant eksponering over tid på trods af introduktion af nye teknologier

Markussen AC, Sjoemoen TM, Unander EH, Klaeboe L. Regular measurements of EMF in a representative Norwegian city-constant exposure over time despite introduction of new technologies. Environ Monit Assess. 2022 Aug 19;194(10):694. doi: 10.1007/s10661-022-10231-4.
Abstrakt
Den hurtige vækst i den trådløse kommunikationsindustri har resulteret i installationen af adskillige basestationer overalt i vores omgivelser. Befolkningen udsættes for radiofrekvenselektromagnetiske felter af varierende frekvens og styrke. Dette og indførelsen af nye systemer har øget offentlighedens bekymring over potentielle sundhedseffekter af denne RF-EMF-eksponering. Formålet med dette projekt er at få et overblik over eventuelle ændringer i eksponeringen, når nye teknologier introduceres. Fra juni 2013 til oktober 2019 blev der foretaget målinger på 16 målepunkter i Kristiansand og omegn i samme rækkefølge, på samme ugedag og på samme tidspunkt af dagen. Målingerne udføres på frekvensbåndene 390, 450, 800, 900, 1800, 2100, 2400 og 2600 MHz. Når vi opsummerede eksponeringen for alle frekvensbåndene i forhold til grænseværdierne i et målepunkt, viste de samlede værdier pr. målepunkt, at eksponeringen udendørs i de fleste tilfælde er mindre end 1‰ af grænseværdien. I 2017 blev der registreret en midlertidig stigning for de fleste målepunkter, men i løbet af 2018 vendte niveauerne tilbage til de niveauer, der var registreret før 2017. Under forhøjelsen var niveauerne stadig lave, omkring 3‰ af grænseværdierne. Stigningen kan skyldes, at to mobiloperatører i denne periode foretog en omfattende omlægning af deres netværk. Målingerne i denne rapport viser, at befolkningens eksponering er lav, tusindedele af grænseværdierne og relativt konstant over tid, selv om der indføres nye teknologier.
Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC9391237/

Kommentarer til målinger og analyse af personlig eksponering for RF-EMF i og uden for skolebygninger

E. Arribas, R. Ramirez-Vazquez, I. Escobar. Comments on “Measurements and Analysis of Personal Exposure to RF-EMF Inside and Outside School Buildings: A Case Study at a Kosovo School.” IEEE Access, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3198975.
Abstrakt
I denne kommentar præsenterer vi en tabel med målingerne af den personlige eksponering i de to Wi-Fi-frekvensbånd inde i uddannelsescentre såsom gymnasier og universiteter i forskellige lande med det formål at supplere og sammenligne de målinger, der udføres på en stor skole i byen Pristina, Kosovo. Vi opnåede, at maksimumsværdien blev registreret i Spanien med 120 μW/m2, og minimumsværdien blev registreret i Schweiz med 1,19 μW/m2. Middelværdien af dataene i tabel 2 er 36,9 μW/m2, medianen er 22,2 μW/m2, og den 95. percentil er 110 μW/m2.
https://ieeexplore.ieee.org/ dokument/9772682

Tendenser inden for hjernekræft (gliom) i New Zealand fra 1995 til 2020 med henvisning til brug af mobiltelefoner

JM note: Undersøgelsen har flere mangler: (1) den undersøgte ikke forekomsten over tid for glioblastom (GBM), den mest almindelige type gliom (hjernekræft). Phillips et al ( 2018) fandt ud af, at GBM steg betydeligt over tid i England på trods af en flad tendens for gliom. (2) Forfatterne kombinerede temporale og parietal lobe tumorer og undersøgte forekomsten over tid. Deres begrundelse var, at disse lobes modtog mest eksponering for mobiltelefonstråling; Cabré-Riera et al. (2020) fandt imidlertid, at de tidsmæssige og frontale lobes modtog mest eksponering; parietalloben modtog mindst eksponering.

Philips et al (2018). Brain Tumours: Rise in Glioblastoma Multiforme Incidence in England 1995–2015 Suggests an Adverse Environmental or Lifestyle Factor. Journal of Environmental and Public Health, doi:10.1155/2018/7910754.

Cabré-Riera et al (2020). Estimated whole-brain and lobe-specific radiofrequency electromagnetic fields doses and brain volumes in preadolescents. Environ Int. 142:105808. doi:10.1016/j.envint.2020.105808.

J Mark Elwood, Shwe Sin Win, Phyu Sin Aye, Masoumeh Sanagou. Trends in brain cancers (glioma) in New Zealand from 1995 to 2020, with reference to mobile phone use. Cancer Epidemiol. 2022 Aug 9;80:102234. doi: 10.1016/j.canep.2022.102234.
Højdepunkter
• Hypotesen er, at mobiltelefonbrug øger hjernekræft som gliom.
• Brugen af mobiltelefoner i New Zealand steg kraftigt mellem 1990 og 2006.
• Forekomsten af gliom fra 1995 til 2020 viste ingen stigning i alderen 10-69
• Ingen tegn på, at telefonbrug øger risikoen selv efter mange år.
Abstrakt
Baggrund:
Nogle case-control undersøgelser har antydet betydelige øgede risici for gliom i forbindelse med mobiltelefonbrug; disse risici vil føre til en stigning i forekomsten over tid.
Metoder:
Incidensrater for gliom fra 1995 til 2020 efter alder, køn og sted i New Zealand (NZ) registreret af det nationale kræftregister blev vurderet og tendenser analyseret. Telefonbrug var baseret på undersøgelser.
Resultater:
I disse 25 år var der 6677 hændelsesgliomer, hvilket giver aldersstandardiserede satser (WHO’s verdensstandard) på 6,04 hos mænd og 3,95 hos kvinder pr. 100.000. Brugen af mobiltelefoner steg hurtigt fra 1990 til mere end 50% af befolkningen fra omkring 2000 og næsten hele befolkningen fra 2006. Forekomsten af gliom fra 10-69 år har vist et lille fald i løbet af de sidste 25 år, hvor brugen af mobiltelefoner er blevet næsten universel. Satser i hjernen steder modtager mest radiofrekvens energi har også vist et lille fald. Antallet af personer på 80 år og derover er steget.
Konklusion: Der er ingen tegn på nogen stigning i forbindelse med brugen af mobiltelefoner. Disse resultater ligner resultater i Australien og i mange andre lande. Stigningen i registreret forekomst i alderen over 80 år svarer til den, der ses i andre lande og er i overensstemmelse med forbedrede diagnostiske metoder.
Uddrag:
I modsætning hertil har forekomsten af gliom i alderen 70 og derover vist en betydelig stigning over tid (fig. 5), idet de årlige procentvise ændringer er hos mænd 1,5% (95% grænser 0,3-2,8) og hos kvinder 1,3% (95% grænser 0,3-2,3). Stigningen har været regelmæssig i hele perioden 1995-2020 hos kvinder. Hos mænd steg satserne hurtigere fra 1995 til 2011 og er siden faldet: denne ændring er imidlertid ikke signifikant, og en lineær stigning giver den bedste pasform til dataene.

Yderligere undersøgelser viser, at stigningen er signifikant i aldersgrupperne 80-84 og 85 +, mens aldersgrupperne 70-74 og 75-79 år ikke viser nogen signifikant stigning (fig. 6tabel 2). Disse ældre grupper har en lavere forekomst af gliom end de 75-79 og 70-75-årige grupper, men deres stigende satser har reduceret denne forskel over tid.

Afslutningsvis har forekomsten af gliom i den newzealandske befolkning i alderen 10-69 år vist et lille fald i løbet af de sidste 25 år, hvor brugen af mobiltelefoner er blevet næsten universel. Der er ingen tegn på nogen stigning i forbindelse med brugen af mobiltelefoner. Der har været en stigning i registreret forekomst i alderen over 80 år, svarende til den, der ses i andre lande og i overensstemmelse med forbedrede diagnostiske metoder.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. regeringen/35961280/

Tidstendenser i mobiltelefonbrug og forekomst af gliom blandt mænd i de nordiske lande, 1979-2016

Isabelle Deltour, Aslak Harbo Poulsen, Christoffer Johansen, Maria Feychting, Tom Børge Johannesen, Anssi Auvinen, Joachim Schüz. Time trends in mobile phone use and glioma incidence among males in the Nordic Countries, 1979-2016. Environment International. 2022. 107487. doi:10.1016/j.envint.2022.107487.
Abstrakt
Indledning
I de nordiske lande steg brugen af mobiltelefoner kraftigt i midten af 1990’erne, især blandt midaldrende mænd. Vi undersøgte tidstendenser i gliomforekomster (IR) med perspektivet til at informere om sandsynligheden for hjernetumorrisici fra mobiltelefonbrug rapporteret i nogle case-control-undersøgelser.
Metoder
Vi analyserede IR af gliom i Danmark, Finland, Norge og Sverige blandt mænd i alderen 40-69 år ved hjælp af data fra nationale kræftregistre og befolkningsstatistikker i løbet af 1979-2016 ved hjælp af log-lineær joinpoint-analyse. Oplysninger om regelmæssig brug af mobiltelefoner og mængden af opkaldstid blev indhentet fra større undersøgelser af mobiltelefoner i disse lande. Vi sammenlignede den årlige observerede forekomst med den forventede under forskellige risikoscenarier for at vurdere, hvilke af de rapporterede effektstørrelser der er kompatible med den observerede IR. Det forventede antal tilfælde blev beregnet ud fra en effekt af andre faktorer end mobiltelefonbrug, såsom forbedret kræftregistrering.
Resultater
Baseret på 18.232 tilfælde af gliom steg IR en smule, men støt med en ændring på 0,1% (95% CI 0,0%, 0,3%) om året i 1979-2016 blandt 40-59-årige mænd og i alderen 60-69 år med 0,6% (95% CI 0,4, 0,9) årligt. De observerede IR-tendenser blandt mænd i alderen 40-59 år var uforenelige med risikoforhold (RR) 1,08 eller højere med en 10-årig forsinkelse, RR ≥ 1,2 med 15-årig forsinkelse og RR ≥ 1,5 med 20-årig forsinkelse. For aldersgruppen 60-69 år kan tilsvarende effektstørrelser RR ≥ 1,4, ≥ 2 og ≥ 2,5 afvises for forsinkelsestider 10, 15 og 20 år.
Denne undersøgelse bekræfter og styrker konklusionerne om, at der ikke er sket ændringer i forekomsten af gliom i de nordiske lande, som er forenelige med en betydelig risiko, der kan henføres til brugen af mobiltelefoner. Dette gælder især for stort set alle rapporterede risikostigninger rapporteret af tidligere case-control-undersøgelser med positive resultater.
Uddrag
“Vores analyser er baseret på 18.232 tilfælde af mandligt gliom, som forekom i den mandlige befolkning i alderen 40-69 år i Danmark, Finland, Norge og Sverige med 162 millioner personår i risiko. Antallet af gliomer viste en langsom og konstant stigning uden markante ændringer i tendensen i de seneste år.””… vores undersøgelse har også nogle begrænsninger. Eksponeringsprævalensen blev opnået fra to kilder med forskellige rekrutteringsmetoder, alder og spørgeskemakarakteristika; prævalensen i aldersgruppen 60-69 år var mindre præcist registreret end for aldersgruppen 40-59 år, fordi begge undersøgelser havde små stikprøvestørrelser i denne aldersgruppe ved rekruttering, og derudover skulle dataene ekstrapoleres for en fjern fortid. Derfor kan anvendelsen af disse skøn over eksponeringsprævalensen i bedste fald give en række mulige eksponeringsfordelinger i befolkningen. Brugen af håndfri enheder blev ikke taget i betragtning, men dette var ikke hyppigt i disse populationer (data ikke vist). Vores undersøgelse er ikke fri for antagelser. Induktionsperioden for en effekt af mobiltelefonbrug på gliomrisikoen, hvis en sådan findes, er ukendt, ligesom størrelsen af risikoen, hvis nogen, og de reelle mønstre kan være mere komplekse end de scenarier, vi simulerede. Derudover er der flere faktorer, som vi ikke var i stand til at redegøre for. Dækningen af de nordiske kræftregistre var ikke helt komplet, ca. 1,5%-10% af de ondartede hjernetumorer blev overset i disse aldersgrupper, men der er ingen grund til at tro, at denne andel er steget over tid. I Sverige er det blevet anslået, at fuldstændigheden ikke ville have ændret sig i perioden 1998-2014 for aldersgruppen 20-69 år, men er steget blandt ≥70-årige; fuldstændigheden kunne være forbedret i de andre lande på grund af indførelsen af automatiserede registreringsrutiner (Tettamanti et al., 2019Gjerstorff, 2011Leinonen et al., 2017Larsen et al., 2009). Vores analyser inkorporerede muligheden for, at andre, i øjeblikket ukendte, risikofaktorer samt forbedring i påvisning og rapportering af gliom havde en jævn, gradvis indvirkning i perioden 1979-2016 i overensstemmelse med de gradvist stigende IR’er.

“Vores resultater indikerer, at tendenser i forekomsten af gliom blandt mænd i alderen 40-59 år i de nordiske lande ikke er i overensstemmelse med øget risiko for moderat effektstørrelse (RR>1.2-1.4) under forudsætning af latenstid op til 20 år. Det betyder, at øgede risici, der rapporteres i nogle case-control-undersøgelser, er usandsynlige og sandsynligvis kan tilskrives bias og fejl i selvrapporteret brug af mobiltelefon. Vores resultater var i overensstemmelse med resultater fra prospektive kohortestudier, der ikke viste nogen sammenhæng mellem mobiltelefonbrug og risiko for gliom.

Finansiering: Denne undersøgelse blev støttet af det tyske forbundskontor for strålingsbeskyttelse (BfS; tilskud FM 8867).”
https://www.sciencedirect.com/ videnskab/artikel/pii/S0160412022004147

5G elektromagnetisk stråling dæmper hudmelanogenese in vitro ved at undertrykke ROS-generation

Kim K, Lee YS, Kim N, Choi H-D, Lim K-M. 5G Electromagnetic Radiation Attenuates Skin Melanogenesis In Vitro by Suppressing ROS Generation. Antioxidants. 2022; 11(8):1449. https://doi.org/10.3390/antiox11081449
Abstrakt
For nylig har virkningerne af 5G elektromagnetisk stråling (EMR) med 28 GHz på menneskers sundhed tiltrukket offentlighedens opmærksomhed med fremkomsten af 5G trådløs kommunikation. Her rapporterer vi, at 5G (28 GHz) EMR kan dæmpe hudpigmenteringen i murine melanomceller (B16F10) og en 3D-pigmenteret human epidermis-model (Melanoderm™). B16-celler blev udsat for 5G (28 GHz) med eller uden α-MSH i 4 timer om dagen. Interessant nok svækkede 5G α-MSH-induceret melaninsyntese. Fontana-Masson-farvning bekræftede, at den dendritiske dannelse af α-MSH-stimulerede B16-celler blev formindsket af 5G-eksponering. For at bekræfte den anti-melanogene virkning af 5G EMR blev MelanoDerm™ bestrålet med 5G med en effektintensitet på 10 W/m2 i 4 timer om dagen i 16 dage, og melaninfordeling blev detekteret med Fontana-Masson-farvning, som understøttede den anti-melanogene virkning af 5G EMR. Konsekvent undertrykte 5G EMR α-MSH induceret opregulering af melanogene enzymer; tyrosinase, TRP-1 og TRP-2. Bemærk, at 5G EMR dæmpede ROS-produktionen stimuleret af α-MSH og H2O2, hvilket tyder på, at 5G EMR kan sprede ROS-generation, hvilket er afgørende for melaninsyntesen. Samlet demonstrerede vi, at 5G EMR kan dæmpe hudpigmentering ved at dæmpe ROS-generationen.
Åbent papir: https://www.mdpi.com/2076-3921/11/8/1449

Et in vitro-forsøgssystem til 5G 3,5 GHz-eksponeringer

Y. S. Lee, S. B. Jeon, J. -K. Pack, N. Kim and H. -D. Choi. An In Vitro Experimental System for 5G 3.5 GHz Exposures. IEEE Access, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3204055.
Abstrakt
I denne undersøgelse udvikles et in vitro-forsøgssystem til femte generations (5G) 3,5 GHz eksponeringer. En radial transmissionslinje (RTL), der er anbragt i en inkubator, kan understøtte single-mode-udbredelsen ved et 3,5 GHz-bånd. En konisk antenne er også placeret i midten af en RTL for at sikre feltsymmetrier. En 5G-signalgenerator sammen med en tilpasset effektforstærker kan skabe 5G nye radiotidsdivision duplex (TDD) bølgeformer. Derudover tillader en feedback-ordning implementeret ved at anvende en retningskobling og effektmåler strømstyring for at sikre en stabil udgangseffekt. Systemet evalueres baseret på temperaturmålinger ved hjælp af den indledende temperaturhældning og ikke-lineær kurvetilpasning for at bestemme de specifikke absorptionshastighedsværdier (SAR). Sammenligning af SAR’er opnået fra et “worst-case” signal af en maksimal effekttilstand med værdierne opnået fra et “TDD” -signal fra en faktisk 5G TDD-transmission giver det indledende hældningsforhold på 0,741, hvilket svarer meget til den teoretiske driftscyklus på 0,743. Det er også vist, at den gennemsnitlige udgangseffekt, vandtemperatur, inkubatorlufttemperatur og CO2-densitet kontrolleres tilstrækkeligt til passende in vitro-forsøg.
https://ieeexplore.ieee.org/ dokument/9875270

Pilotundersøgelse af en ny metode til undersøgelse af udviklingen af blue bottle fly under eksponering for radiofrekvensfelter ved 5,4 GHz

JM note: SAR for eksponeringstilstanden på 19,4 V/m blev anslået til at være 0,028 W/kg. Ved denne SAR var medianforsinkelsen i pupal fremkomst dobbelt så lang som i den falske tilstand. Alligevel er denne helkrops SAR mindre end den såkaldte 50-doblings sikkerhedsgrænse på 0,08 W / kg helkropseksponering vedtaget af FCC og ICNIRP. Sammen med adskillige andre biologiske undersøgelser tyder denne pilotundersøgelse således på, at de nuværende sikkerhedsgrænser ikke er tilstrækkelige på tværs af forskellige arter.

De Paepe S, De Borre E, Toribio Carvajal D, Bell D, Thielens A. Pilot Study of a New Methodology to Study the Development of the Blue Bottle Fly (Calliphora vomitoria) Under Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Fields at 5.4 GHz. Int J Radiat Biol. 2022 Aug 17:1-49. doi: 10.1080/09553002.2022.2113838.
Abstrakt
Formål
Eksponering af insekter for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF’er) kan have udviklingsmæssige virkninger. Der er imidlertid i øjeblikket ingen klar forståelse af det eksponeringsniveau, der kan føre til sådanne virkninger. Derfor var målet med denne undersøgelse for første gang at studere udviklingen af Blue Bottle Fly (Calliphora vomitoria, CV) under eksponering for RF-EMF’er ved 5,4 GHz ved hjælp af både numerisk RF-EMF-dosimetri med anatomisk nøjagtige 3D-modeller af insekter og et RF-EMF-eksponeringseksperiment.
Materialer og metoder
CV blev valgt som en modelorganisme i denne undersøgelse, fordi CV’s udvikling kan påvirkes termisk, og CV’s puppestadium præsenterer et vindue på flere dage, hvor immobile pupper kan udsættes for RF-EMF’er. 5,4 GHz-frekvensen blev brugt, fordi den tillod os licensfri drift af eksponeringsopsætningen. Numeriske EM-simuleringer med 3D anatomisk nøjagtige modeller af CV, opnået ved hjælp af mikro-CT-scanning, blev anvendt i denne undersøgelse. Disse simuleringer muliggør estimering af den absorberede effekt og den gennemsnitlige specifikke absorptionshastighed for hele kroppen i CV under RF-eksponeringseksperimenter. Et eksperiment med tre eksponeringsbetingelser blev designet og udført, hvor 400 pupper blev opdelt i en eksponeret gruppe, der blev placeret inde i TEM-cellen i 48 timer og en samtidig kontrol. To eksponeringsbetingelser brugte RF-EMF-indgangseffekt til TEM-cellen ved 5,4 GHz på to forskellige niveauer. En eksponeringstilstand var en falsk eksponering. Elektriske feltstyrkemålinger blev brugt til at validere, at eksponeringsopsætningerne fungerer korrekt, og til at kvantificere RF-EMF-eksponeringen for kontrolgrupperne.
Resultater og konklusioner
Alle undersøgte grupper af pupper – udsat for RF-EMF’er, sham og kontrolgrupper – viste lignende (udviklinger af) masser, længder og diametre under deres udvikling. Den samlede hastighed for pupal fremkomst blev reduceret i en af de undersøgte RF-EMF-eksponeringer sammenlignet med dens samtidige kontrol, mens den anden RF-EMF-eksponering og den falske eksponering ikke ændrede den samlede hastighed for pupal fremkomst. Den falske eksponering og den laveste af de to undersøgte RF-EMF-eksponeringsbetingelser (19,4 V/ m) forårsagede en median forsinkelse i pupal fremkomst på henholdsvis 4 og 8 timer sammenlignet med samtidige kontrolgrupper. Den højere undersøgte eksponering på 55 V/m forårsagede en median relativ acceleration i udviklingen på 8 timer.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. regeringen/35976063/

Effekt af RFEMR på NSE- og MDA-niveauer i Sprague Dawley rotter

Pagadala, P; Shankar, V and Sumathi, ME. Effect of RFEMR on NSE and MDA levels in Sprague Dawley rats. Jun 2022. Bioinformation.18 (6): 501-505.
Abstrakt
Radiofrekvensudsendte strålinger (RFEMR) fra mobiltelefoner er kendt for at producere et stressrespons på grund af dets virkning på hypothalamus. Mobiltelefoner er blevet en integreret del af vores liv med stigende brug ikke kun med hensyn til antal brugere, men også stigning i taletid. Derfor er det af interesse at undersøge effekten af mobiltelefonradiofrekvens elektromagnetisk stråling på NSE- og MDA-niveauer hos SD-rotter. Tolv SD-hanrotter på 10-12 uger gamle, der vejer 180-220 gram, blev købt hos registrerede laboratorieopdrættere og anbragt i et rum med 12:12 timers lys-mørk cyklus med adlibitummængde mad og RO-vand. Nærværende undersøgelse viste signifikant stigning i NSE- og MDA-niveauer hos rotter udsat for RFEMR. Denne undersøgelse viser, at mobil RFEMR forårsager oxidativ stress og oxidativ skade hos SD-rotter.
http://www.bioinformation.net/ 018/97320630018501.htm

Vurdering af kombineret eksponering for mellemfrekvente elektromagnetiske felter og pulserende elektromagnetiske felter blandt biblioteksarbejdere i Japan

Yamaguchi-Sekino S, Taki M, Ikuyo M, Esaki K, Aimoto A, Wake K, Kojimahara N. Assessment of combined exposure to intermediate-frequency electromagnetic fields and pulsed electromagnetic fields among library workers in Japan. Front Public Health. 2022 Jul 28;10:870784. doi: 10.3389/fpubh.2022.870784.
Abstrakt
Formål:

At vurdere eksponeringsniveauer for elektromagnetiske felter (EMF’er) blandt biblioteksarbejdere i Japan med fokus på samtidig eksponering for mellemfrekvens-EMF (IF-EMF) og pulserende EMF, at foreslå en ny epidemiologisk forskningsmetode.
Metoder:
De evaluerede eksponeringskilder var en elektromagnetisk type elektronisk artikelovervågningsport (EM-EAS, IF-EMF (driftsfrekvens 220 Hz-14 kHz)) og en aktivator / deaktivering af tyverisikringsmærker betegnet som “bogkontrolenhed” (BCU, pulserende EMF). Kortvarig eksponering var: (E1) helkropseksponering fra EAS-porten, når den sad inden for 3 m; E2) lokal eksponering for transient IF-EMF, mens den passerer gennem eller ved EAS-porten og (E3) lokal eksponering for et pulserende magnetfelt ved BCU-brug. E1-E3 blev evalueret ud fra eksponeringsniveauer i forhold til magnetisk fluxtæthed på erhvervsmæssigt referenceniveau (RL; E1) eller i henhold til erhvervsmæssige grundlæggende begrænsninger (BR; E2 og E3) afgrænset af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) 2010 retningslinjer. Eksponeringsindeks baseret på midtvejseksponering (D1-D3), forudsat eksponering i henhold til beskæftigelse på ugentlig basis, blev anvendt til at vurdere eksponeringen under faktiske arbejdsvilkår. D1 repræsenterer kontinuerlig eksponering fra en EAS-port, når den sidder inden for 3 m fra porten. D2 og D3 repræsenterer gentagne forbigående eksponeringer, der forekommer under gate pass eller ved driften af en BCU. Et link til et webbaseret spørgeskema blev distribueret til bibliotekarer, der arbejdede på alle biblioteker, hvor forfatterne havde sendt institutionelle spørgeskemaer (4.073 biblioteker). Fire eksponeringsmønstre blev defineret i henhold til forskellige eksponeringsscenarier.
Resultater:
Vi indhentede oplysninger om eksponeringsparametre og arbejdsvilkår fra de 548 udfyldte spørgeskemaer. ICNIRP’s vejledende niveauer blev ikke overskredet i nogen af E1-E3-scenarierne. Medianen af D1 (% ICNIRP RL × time /uge) var 1, og >85% respondenterne havde værdier <10. Den maksimale værdi var dog 513. Alt i alt indikerer disse resultater, at kontinuerlig eksponering var lav i de fleste tilfælde. Den samme tendens blev observeret med hensyn til gentagen forbigående eksponering fra EM-EAS-porte (dvs. medianværdien for D2 (% ICNIRP BR × gate pass) var 5). Der var dog flere tilfælde, hvor D1- og D2-værdierne blev >10 gange medianen. Medianen af D3 (% ICNIRP BR × BCU-operation) var 10, og de fleste respondenters D3-værdier var større end deres D2-værdier, selvom de afledte resultater afhang af antagelserne for estimatet.
Konklusion:
Vi gennemførte en vurdering af kombinerede eksponeringer for IF-EMF og pulserende EMF blandt biblioteksarbejdere i Japan ved at evaluere både kortsigtede eksponeringer (E1-E3) og eksponeringsindekser baseret på midtvejseksponeringer (D1-D3) under forudsætning af faktiske arbejdsvilkår pr. spørgeskemaresultater. Disse resultater giver nyttige oplysninger til fremtidige epidemiologiske undersøgelser.
Åbent papir: https://www.frontiersin.org/ artikler/10.3389/fpubh.2022. 870784/fuld

Effekt af erhvervsmæssig ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felteksponering på skjoldbruskkirtlen hos arbejdstagere: En prospektiv undersøgelse

Fang YY, Tu Q, Zhang YT, Liu J, Liu HG, Zhao ZH, Wu H, Yin TJ. Effect of Occupational Extremely Low-Frequency Electromagnetic Field Exposure on the Thyroid Gland of Workers: A Prospective Study. Curr Med Sci. 2022 Aug;42(4):817-823. doi: 10.1007/s11596-022-2610-8.
Abstrakt
Mål:
Formålet med denne undersøgelse var at undersøge de biologiske virkninger af erhvervsmæssig eksponering for ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF) på skjoldbruskkirtlen.
Metoder:
Vi gennemførte en prospektiv analyse af 85 arbejdere (eksponeringsgruppe) udsat for en ELF-EMF (100 μT, 10-100 Hz) produceret af det elektromagnetiske flyaffyringssystem og fulgte op på skjoldbruskkirtelfunktionsindekser, immunologiske indekser og farve Doppler-billeder i 3 år. Derudover blev 116 raske frivillige tilfældigt udvalgt som kontroller (kontrolgruppe), hvis skjoldbruskkirtelfunktion blev sammenlignet med eksponeringsgruppen.
Resultater:
Der blev ikke observeret nogen signifikant forskel i skjoldbruskkirtelfunktionen mellem eksponerings- og kontrolgrupperne. Under opfølgningen af eksponeringsgruppen viste det sig, at niveauet for serumfri triiodothyronin (FT3) langsomt faldt, og niveauet for fri thyroxin (FT4) langsomt steg med stigende eksponeringstid. Der blev imidlertid ikke fundet nogen signifikant forskel i skjoldbruskkirtelstimulerende hormon (TSH) i løbet af de tre år, og der blev ikke observeret nogen signifikant forskel i FT3-, FT4- og TSH-niveauerne mellem forskellige eksponeringsundergrupper. Desuden blev der ikke observeret signifikante ændringer i skjoldbruskkirtlens autoantistofniveauer og ultralydsbilleder mellem undergrupper eller over tid.
Konklusion:
Langvarig eksponering for ELF-EMF kan fremme skjoldbruskkirtelsekretion af T4 og hæmme deiodination af T4 til T3. ELF-EMF har ingen signifikant effekt på skjoldbruskkirtlen immunfunktion og morfologi.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. regeringen/35963949/
Uddrag
Et af de aktuelt populære forskningsemner er, om kræft i skjoldbruskkirtlen kan induceres ved langvarig ELF-EMF-eksponering. Som vi ved, er kræft forårsaget af DNA-skader, men det antages generelt, at ELF-EMF er for svag til direkte at beskadige DNA. Ikke desto mindre viser en nylig undersøgelse, at langvarig erhvervsmæssig eksponering for ELF-EMF kan forårsage en genetisk toksisk virkning. Forskerne mener, at DNA-skader er forårsaget af magnetfeltet på grund af den oxidative stress, som magnetfeltet inducerede [32]. En anden metaanalyse af forholdet mellem ELF-EMF og risikoen for kræft tyder på, at ELF-EMF øger risikoen for kræft [33].
Kilder:
(32) Bagheri Hosseinabadi M, Khanjani N, Mirzaii M, et al. DNA-skader som følge af langvarig erhvervsmæssig eksponering for ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter blandt kraftværksarbejdere. Mutat Res, 2019,846:403079
(33) Zhang Y, Lai Jørgensen, Ruan G, et al. Metaanalyse af ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter og kræftrisiko: en samlet analyse af epidemiologiske undersøgelser. Miljø Int, 2016,88:36-43

Magnetfelteffekter i biologi set fra den radikale parmekanisme

Zadeh-Haghighi Hadi, Simon Christoph. Magnetic field effects in biology from the perspective of the radical pair mechanism. J. R. Soc. Interface. Aug 3, 2022. 192022032520220325. doi: 10.1098/rsif.2022.0325.
Abstrakt
Hundredvis af undersøgelser har vist, at svage magnetfelter kan påvirke forskellige biologiske systemer betydeligt. De underliggende mekanismer bag disse fænomener forbliver imidlertid undvigende. Bemærkelsesværdigt er de magnetiske energier, der er impliceret i disse effekter, meget mindre end termiske energier. Her gennemgår vi disse observationer, og vi foreslår en forklaring baseret på den radikale parmekanisme, som involverer kvantedynamikken i elektronen og nukleare spins af forbigående radikale molekyler. Mens den radikale parmekanisme er blevet undersøgt i detaljer i forbindelse med fuglemagnetoreception, viser de undersøgelser, der gennemgås her, at magnetosensitivitet er udbredt i hele biologien. Vi gennemgår magnetfelteffekter på forskellige fysiologiske funktioner og diskuterer statiske, hypomagnetiske og oscillerende magnetfelter samt isotopeffekter. Vi gennemgår derefter den radikale parmekanisme som en potentiel samlende model for de beskrevne magnetfelteffekter, og vi diskuterer plausible kandidatmolekyler for de radikale par. Vi gennemgår nylige undersøgelser, der foreslår, at den radikale parmekanisme giver forklaringer på isotopeffekter i xenonbedøvelse og lithiumbehandling af hyperaktivitet, magnetfelteffekter på døgnrytmen og hypomagnetiske felteffekter på neurogenese og mikrotubulisamling. Vi afslutter med at diskutere fremtidige undersøgelseslinjer inden for dette spændende nye område af kvantebiologi.
Åbent papir: https:// royalsocietypublishing.org/ doi/10.1098/rsif.2022.0325

Måling og estimering af magnetfelter i elektriske køretøjer

M. Garvanova, I. Garvanov, V. Ivanov, D. Borissova. Measurement and Estimation of the Magnetic Fields in Electric Vehicles. 2022 22nd International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIELA54794.2022.9845773.
Abstrakt
For at løse problemet med skadelige emissioner fra forbrændingsmotorer som kuldioxid, nitrogenoxider, sod og andre foreslås brugen af elbiler. Disse enheder fungerer på elektricitet, der inducerer “elektromagnetisk forurening” i eller i nærheden af dem. Virkningerne af elektromagnetiske felter på levende organismer er ubestridelige, men det er endnu ikke klart, hvor skadelige de er for mennesker. I elbil sidder passagererne meget tæt på et elektrisk system, der fungerer med betydelig strøm og i lang tid. Det betyder, at forbrugerne udsættes for kunstige magnetfelter. Elbilproducenter er meget fortrolige med disse problemer og tilbyder forskellige teknologiske løsninger i deres design og produktion. I denne artikel vil eksperimentelle målinger af magnetfelter genereret af en elbil, der opererer i forskellige driftstilstande, blive udført, og anbefalinger til dens korrekte drift vil blive givet.
Uddrag
Niveauerne af MF ved kørsel i byforhold ændrer sig konstant i området ca. 100-200 nT. Ved start og stop er niveauerne relativt høje i området 170-230 nT. Når bilen stoppes ved et trafiklys, er MF-niveauet i området 165-200 nT.
Ved kørsel af elbilen på motorvejen med hastigheder på 50, 80 og 100 km / t opnås MF-niveauer i størrelsesordenen 100-300 nT. Måleresultaterne er vist i tabel 2 De opnåede resultater viser, at MF-niveauerne er normale i kabinen i en bil, der opererer i forskellige driftstilstande. Dette opnås takket være de tekniske løsninger, der anvendes til produktion af elbilen. Det er bemærkelsesværdigt, at når man accelererer og stopper bilen, observeres relativt høje værdier af MF, men det er i meget korte perioder. Mere bekymrende er faktumet af langvarig eksponering og relativt høje værdier af MF ved høje hastigheder på elbilen. Bilens kraft, vægt, acceleration og hastighed påvirker kraften i MF’en, der genereres i karosseriet. Ved opladning af elbilen anbefales det, at folk er uden for bilen og så langt væk fra den som muligt. De tre faktorer, der har den stærkeste indvirkning på menneskers sundhed, er: høje niveauer af elektromagnetiske felter, små afstande mellem generatorerne af disse felter og passagerer samt relativt lang eksponering.
Webadresse: https://ieeexplore-ieee-org.libproxy.berkeley.edu/ stempel/stempel.jsp?tp=&arnumber=9845773&isnumber=9845686

Sammenligning af EMF-eksponeringsgrænser og vurdering for trådløs strømoverførsel til elektriske køretøjer

N. Li, Y. Wang, J. Zhang, Z. Gan. Comparison of EMF Exposure Limits and Assessment for Electric Vehicle Wireless Power Transfer. 2022 IEEE 5th International Electrical and Energy Conference (CIEEC), 2022, pp. 3944-3948, doi: 10.1109/CIEEC54735.2022.9846400.
Abstrakt
De elektriske og magnetiske felter (EMF), der genereres af elektrisk køretøjs trådløse strømoverførsel, kan have sundhedsmæssige virkninger på mennesket i og omkring det elektriske køretøj, herunder personer med aktivt implanterbart medicinsk udstyr. Den sammenlignende analyse af EMF-grænseværdier, målemetoder og vurderingsmetoder i de relevante EMF-eksponeringsstandarder blev udført, og lighederne og forskellene mellem indenlandske og udenlandske EMF-standarder og den internationale mainstream-opfattelse blev opnået. Disse udgør referencen for måling og miljøkonsekvensvurdering af trådløs dataoverførsel til elektriske køretøjer samt for revision af den kinesiske nationale standard. Simulerings- og testforskningen vil være påkrævet med hensyn til de fremtidige spørgsmål, herunder vurderingsmetode for grundlæggende begrænsninger.
https://ieeexplore.ieee.org/ dokument/9846400

Virkningerne af driftsfrekvens på trådløst kraftoverførselssystemdesign og menneskers sundhed i elektriske køretøjer

A. Ağçal, T. H. Doğan, G. Aksu. The effects of operating frequency on wireless power transfer system design and human health in electric vehicles. Electrica. 22(2): 188-197, 2022.
Abstrakt
Trådløs strømoverførsel (WPT) er fortsat populær i dagens verden, fordi den bruges i situationer, hvor brugen af kabler er vanskelig, farlig eller restriktiv. I WPT overføres elektrisk energi over luften ved hjælp af magnetiske forbindelser i stedet for kabler. I dette papir blev WPT-systemdesign lavet med 10 kHz og 20 kHz driftsfrekvenser, 3,3 kW udgangseffekt og 50 cm × 50 cm størrelse. Frekvensens virkninger på WPT-systemet blev analyseret med design lavet til to separate frekvenser. WPT-kredsløbene blev etableret i MATLAB/Simulink-programmet. Wpt-systemernes spoledesign blev lavet i ANSYS® Maxwell 3D. De kritiske luftgabværdier for 10 kHz- og 20 kHz-designene blev bestemt som henholdsvis 15 cm og 17 cm. I denne undersøgelse blev effektiviteten af WPT-systemet opnået som 88, 79% ved 15 cm luftspalte til 10 kHz og 92, 74% ved 17 cm luftgab til 20 kHz. Trådløse kraftoverførselssystemer i forskellige frekvensbånd med samme effekt blev sammenlignet med hensyn til effektivitet, tab, omkostninger og distribution af elektromagnetiske felter. Desuden blev virkningerne af WPT-systemer på menneskers sundhed undersøgt i henhold til IEEE- og ICNIRP-standarder.
Uddrag
I hvilke områder magnetfeltet, der udsendes af spolerne, er sikkert og usikkert for menneskers sundhed, er blevet bestemt i henhold til IEEE- og ICNIRP-standarder. I denne undersøgelse er det blevet observeret, at spredning kan udgøre en fare for menneskers sundhed, når man er mellem eller meget tæt på modtager- og senderspolen. Når man bevæger sig væk fra spolerne så meget som omtrent spolediameteren, nås et sikkert område for offentlig eksponering i 20 kHz-systemer. På den anden side er det i 10 kHz-systemer nødvendigt at bevæge sig længere væk fra grænsernefor 20 kHz-systemet for et sikkert område. I dette tilfælde er det vist, at WPT-systemer har brug for levende og objektdetekteringssystemer for at lukke systemet ned, når et levende væsen eller et objekt er mellem eller i nærheden af modtageren og senderen. Derudover er det blevet observeret, at magnetfeltet skabt af 20 kHz-designet er mindre end 10 kHz-designet. Højfrekvente designs har lavere induktansværdier, lavere antal omdrejninger og tilsvarende lavere magnetisk fluxtæthed.
Open access paper: https://electricajournal.org/ en/the-effects-of-operating-frequency-on-wireless-power-transfer-system-design-and-human-health-in-electric-vehicles-161797

Differentielle biologiske reaktioner fra vedhængende og ikke-klæbende celler (kræft og ikke-kræft) til variable ekstremt lavfrekvente magnetfelter

Nezamtaheri MS, Goliaei B, Shariatpanahi SP, Ansari AM. Differential biological responses of adherent and non-adherent (cancer and non-cancerous) cells to variable extremely low frequency magnetic fields. Sci Rep. 2022 Aug 20;12(1):14225. doi: 10.1038/s41598-022-18210-y.
Abstrakt
Ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF) inducerer biologiske virkninger på forskellige celler gennem forskellige signalveje. For at studere VIRKNINGEN af ELF-EMF på levende celler under en optimal fysiologisk tilstand har vi designet og konstrueret et nyt system, der eliminerer flere begrænsninger i andre ELF-EMF-systemer. Apoptose og celleantal blev vurderet ved henholdsvis flowcytometri og Trypan Blue farvestofudelukkelsesmetoden. In vitro celleoverlevelse blev evalueret ved kolonidannelsesassay. Fordelingen af celler i cellecyklussen, intracellulært ROS-niveau og autofagi blev analyseret af flowcytometer. Suspenderet celledifferentiering blev vurderet ved fagocytose af latexpartikler og NBT-reduktionsassay. Vores resultater viste, at reaktionen på eksponeringen for ELF-EMF er specifik og afhænger af cellens biologiske tilstand. For DU145-, HUVEC- og K562-cellelinjer blev de optimale resultater opnået ved frekvensen 0,01 Hz, mens for MDA-MB-231 blev det optimale respons opnået ved 1 Hz. Langvarig eksponering for ELF-EMF i vedhængende celler hæmmede effektivt proliferation ved at arrestere cellepopulationen ved cellecyklus G2 / M-fasen og øget intracellulær ROS-niveau, fører til morfologiske ændringer og celledød. K562-cellerne, der udsættes for ELF-EMF, differentierer via induktion af autofagi og reducerer celletallet. Vores nye ELF-EMF-instrument kunne ændre morfologisk og celleadfærd, herunder spredning, differentiering og celledød.
Open access-papir: https://www.nature.com/ artikler/s41598-022-18210-y

Moderens stressinducerede angstlignende adfærd forværret af elektromagnetiske felter stråling hos hunrotter afkom

Hosseini E, Farid Habibi M, Babri S, Mohaddes G, Abkhezr H, Heydari H. Maternal stress induced anxiety-like behavior exacerbated by electromagnetic fields radiation in female rats offspring. PLoS One. 2022 Aug 23;17(8):e0273206. doi: 10.1371/journal.pone.0273206.
Abstrakt
Der er uenighed om, hvorvidt ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter (ELF-EMF) har en gavnlig eller skadelig virkning på angstlignende adfærd. Prænatal stress inducerer hyppige forstyrrelser i afkomsfysiologi, såsom angstlignende adfærd, der strækker sig til voksenalderen. Denne undersøgelse var designet til at evaluere virkningerne af prænatal stress og ELF-EMF eksponering før og under graviditeten på angstlignende adfærd og nogle angstrelaterede veje i hippocampus af kvindelige rotteafkom. I alt 24 hunrotter på 40 dage blev fordelt i fire grupper på hver 6 rotter: bekæmpelse, Stress (rotter, hvis mødre gennemgik kronisk stress), EMF (rotter, hvis mødre blev udsat for elektromagnetiske felter) og EMF/S (rotter, hvis mødre samtidig blev udsat for kronisk stress og ELF-EMF). Rotterne fik forhøjet plus-labyrint og åbne feltforsøg, og derefter blev deres hjerner dissekeret, og deres hippocampus blev underkastet analyse. ELISA blev brugt til at måle 24 (S) -hydroxykolesterol, kortikosteron og serotoninniveauer. Cryptochrome2, steroidogent akut regulatorisk protein, 3B-Hydroxy steroid dehydrogenase, N-methyl-D-aspartatreceptor 2 (NMDAr2) og phosphoryleret N-methyl-D-aspartatreceptor 2 (PNMDAr2) blev analyseret ved immunoblotting. Angstlignende adfærd steg i alle behandlingsgrupper på samme tid EMF øgede angst induceret af moderens stress i EMF / S-gruppen. Stressgruppen viste nedsat serotonin og øgede kortikosteronniveauer. ELF-EMF forhøjede PNMDAr2 / NMDAr2-forholdet og 24 (S) -hydroxykolesterol sammenlignet med kontrolgruppen, men ændrede ikke kortikosteron. EMF genoprettede ikke ændringer induceret af stress i adfærdsmæssige og molekylære tests. Resultaterne af den nuværende undersøgelse præciserede, at ELF-EMF kan fremkalde angstlignende adfærd, som kan tilskrives en stigning i PNMDAr2 / NMDAr2-forholdet og 24 (S) -OHC i hippocampus, og prænatal stress kan bidrage til angst via et fald i serotonin og en stigning i kortikosteron i hippocampus. Vi fandt også, at angstlignende adfærd induceret af moderens stresseksponering forværres af elektromagnetisk feltstråling.
Open access-papir: https://journals.plos.org/ ploson/article?id=10.1371/journal.pone.0273206

Kronisk blåt lys fører til accelereret aldring i Drosophila ved at forringe energimetabolisme og neurotransmitterniveauer

Jun Yang, Song Yujuan, Law Alexander D., Rogan Conno J., Shimoda Kelsey, Djukovic Danijel, Anderson Jeffrey C., Kretzschmar Doris, Hendrix David A., Giebultowicz Jadwiga M. Chronic blue light leads to accelerated aging in Drosophila by impairing energy metabolism and neurotransmitter levels. Frontiers in Aging. Vol. 3, 2022, doi: 10.3389/fragi.2022.983373.
Abstrakt
Blåt lys (BL) bliver mere og mere udbredt i kunstig belysning, hvilket giver anledning til bekymring over dets potentielle sundhedsfare for mennesker. Faktisk er der tegn på, at akut BL-eksponering kan føre til oxidativ stress og død af retinale celler, der er specialiseret til fotoreception. På den anden side viste nylige undersøgelser i Drosophila melanogaster, at kronisk BL-eksponering på tværs af levetiden fører til accelereret aldring manifesteret i reduceret levetid og hjernens neurodegeneration selv hos fluer med genetisk ablated øjne, hvilket tyder på, at BL kan beskadige celler og væv, der ikke er specialiseret til lysopfattelse. På det fysiologiske niveau forringer BL-eksponering mitokondriernes funktion hos fluer, men det metaboliske grundlag for disse virkninger er ikke undersøgt. Her undersøgte vi effekter af kronisk BL på metaboliske veje i hoveder af øjne fraværende (eya<sup>2< / sup>) mutantfluer for at fokusere på ekstra-retinale væv. Vi sammenlignede metabolomiske profiler i fluer, der blev opbevaret i 10 eller 14 dage i konstant BL eller konstant mørke ved hjælp af LC-MS og GC-MS. Dataanalyse afslørede signifikante ændringer i niveauerne af flere metabolitter, hvilket tyder på, at kritiske cellulære veje påvirkes i BL-eksponerede fluer. Især observeres dramatiske metaboliske omlejringer i fluehoveder, der holdes i BL i 14 dage, herunder stærkt forhøjede niveauer af succinat, men reducerede niveauer af pyruvat og citrat, hvilket tyder på forringelser i energiproduktionen. Disse fluer viser også indtræden af neurodegeneration, og vores analyse påviste signifikant reducerede niveauer af flere neurotransmittere, herunder glutamat og Gamma-aminosmørsyre (GABA), hvilket tyder på, at BL forstyrrer hjernens homeostase. Samlet set giver disse data ny indsigt i de mekanismer, hvormed BL interfererer med vitale metaboliske veje, der bevares mellem flue- og humane celler.
Åbent papir: https://www.frontiersin.org/ artikler/10.3389/fragi.2022. 983373

Genetisk analyse af kryptokrom i insektmagnetosensitivitet

Kyriacou CP, Rosato E. Genetic analysis of cryptochrome in insect magnetosensitivity. Front Physiol. 2022 Aug 10;13:928416. doi: 10.3389/fphys.2022.928416.
Abstrakt
Jordens magnetfelt spiller en vigtig rolle i de spektakulære vandringer og navigationsevner hos mange højere dyr, især fugle. Disse organismer er imidlertid ikke modtagelige for genetisk analyse, i modsætning til modellen fruitfly, Drosophila melanogaster, som kan reagere på magnetfelter under laboratorieforhold. Vi gennemgår derfor området for insektmagnetosensitivitet med fokus på rollen som kryptokromer (CRY’er), der først blev identificeret i Arabidopsis og Drosophila som nøglemolekylære komponenter i cirkadiske foto-entrainment-veje. Fysisk-kemiske undersøgelser tyder på, at fotoaktivering af flavinadenin-dinukleotid (FAD) bundet til CRY genererer et FADo- Trpo + radikalpar, når elektroner springer langs en kæde af specifikke Trp-rester, og at kvantespinkemien for disse radikaler er følsom over for magnetfelter. Manipulationen af CRY i flere insektarter er blevet udført ved hjælp af genredigerings-, erstatnings-/rednings- og knockdown-metoder. Virkningerne af disse forskellige mutationer på magnetosensitivitet har afsløret en række overraskelser, der diskuteres i lyset af den seneste udvikling fra både in vivo– og in vitro-undersøgelser.
Open access-papir: https://www.frontiersin.org/ artikler/10.3389/fphys.2022. 928416/fuld

Højeffekt elektromagnetisk pulseksponering (EMP) hos raske mus: Effekter på kognition, neuronal aktivitet og hippocampale strukturer

Hao Y, Liu W, Xu Z, Jin X, Ye Y, Yu C, Hu C, Zuo H, Li Y. High-Power Electromagnetic Pulse Exposure of Healthy Mice: Assessment of Effects on Mice Cognitions, Neuronal Activities, and Hippocampal Structures. Front Cell Neurosci. 2022 Jun 29;16:898164. doi: 10.3389/fncel.2022.898164.
Abstrakt
Elektromagnetisk puls (EMP) er en højenergipuls med en ekstremt hurtig stigningstid og en bred båndbredde. Hjernen er et målorgan, der er følsomt over for elektromagnetisk stråling (EMR), de biologiske virkninger og relaterede mekanismer af EMP’er på hjernen forbliver uklare. Formålet med undersøgelsen var at vurdere virkningerne af EMP-eksponering på musekognitioner og de neuronale calciumaktiviteter in vivo under forskellige tilfælde af realtidseksponering og posteksponering. EMP-behandlet dyremodel blev etableret ved at udsætte voksne C57BL/6N-hanmus for 300 kV/m EMP’er. For det første blev virkningerne af EMP’er på kognitioner, herunder rumlig læring og hukommelse, undgåelsesindlæring og hukommelse, nyhedssøgende adfærd og angst, vurderet af flere adfærdsmæssige eksperimenter. Derefter blev ændringerne i de neuronale aktiviteter i hippocampal CA1-området in vivo detekteret ved fiberfotometri i begge tilfælde af emp-stråling i realtid og efter eksponering. Endelig blev strukturerne af neuroner i hippocampi observeret ved optisk mikroskop og transmissionselektronmikroskop. Vi fandt ud af, at EMP’er under denne tilstand forårsagede et fald i den rumlige læring og hukommelsesevne hos mus, men ingen virkninger på undgåelsesindlæring og hukommelse, nyhedssøgende adfærd og angst. Neuronaktiviteterne i hippocampal CA1 blev forstyrret af EMP-eksponering, som blev hæmmet under EMP-eksponering, men aktiveret umiddelbart efter eksponeringens afslutning. Derudover blev CA1-neuronaktiviteterne, når mus kom ind i det centrale område i en Open Field (OF) -test eller udforskede nyheden i en Novel Object Exploration (NOE) -test, hæmmet på dag 1 og dag 7 efter stråling. Desuden blev beskadigede strukturer i hippocampale neuroner observeret efter EMP-stråling. Afslutningsvis forringede EMP-stråling den rumlige læring og hukommelsesevne og forstyrrede de neuronale aktiviteter i hippocampal CA1 hos mus.
Åbent papir: https://www.frontiersin.org/ artikler/10.3389/fncel.2022. 898164/fuld

Nye dokumenter pr. 5. juli 2022.

Selvrefererende forfatterskaber bag ICNIRP 2020-retningslinjerne for strålingsbeskyttelse

Else K Nordhagen, Einar Flydal. Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines. Rev Environ Health. 2022 Jun 27. doi: 10.1515/reveh-2022-0037.
Abstrakt
I marts 2020 offentliggjorde ICNIRP (den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse) et sæt retningslinjer for begrænsning af eksponering for elektromagnetiske felter (100 kHz til 300 GHz). ICNIRP hævder denne publikations syn på EMF og sundhed, et synspunkt, der normalt kaldes “det termiske paradigme”, er i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige forståelse. Vi undersøgte litteraturen, der refereres til i ICNIRP 2020 for at vurdere, om variationen i forfattere og forskningsgrupper bagved opfylder det grundlæggende krav om at udgøre et bredt videnskabeligt grundlag og dermed et synspunkt i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige forståelse, et krav om, at et så vigtigt sæt retningslinjer er forventes at tilfredsstille. For at vurdere, om dette krav er opfyldt, har vi undersøgt rækkevidden af ​​forfattere og forskningsgrupper i den refererede litteratur i ICNIRP 2020-retningslinjerne og bilagene. Vores analyse viser, at selve ICNIRP 2020 og i praksis al dens refererede støttelitteratur stammer fra et netværk af medforfattere med kun 17 forskere i sin kerne, de fleste af dem tilknyttet ICNIRP og/eller IEEE, og nogle af dem er ICNIRP 2020 forfattere selv. Desuden er litteraturanmeldelser præsenteret af ICNIRP 2020 som værende fra uafhængige komiteer, faktisk produkter af det samme uformelle netværk af samarbejdende forfattere, alle komiteer har ICNIRP 2020-forfattere som medlemmer. Dette viser, at ICNIRP 2020-retningslinjerne ikke opfylder grundlæggende videnskabelige kvalitetskrav og derfor ikke er egnede som grundlag for fastsættelse af RF EMF-eksponeringsgrænser til beskyttelse af menneskers sundhed. Med sit termiske syn, står ICNIRP i kontrast til størstedelen af ​​forskningsresultater og vil derfor have brug for et særligt solidt videnskabeligt grundlag. Vores analyse viser, at det modsatte er tilfældet. Derfor kan ICNIRP 2020-retningslinjerne ikke udgøre et grundlag for god regeringsførelse.

Uddrag
… ICNIRP-medlemmer viser sig at have interessekonflikter, som påpeget af f.eks. [3]: “det etiske råd ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige konkluderede allerede i 2008, at det at være medlem af ICNIRP kan være en konflikt mellem interesse, der bør angives officielt, når et medlem fra ICNIRP fremsætter udtalelser om sundhedsrisici fra EMF (Karolinska Institutets dagbogsnummer: 3753-2008-609)”. En EU-rapport [4] konkluderede i juni 2020, at “for virkelig uafhængig videnskabelig rådgivning kan vi ikke stole på ICNIRP”….
Som det fremgår af debatten om dette spørgsmål, støtter et flertal af peer-reviewede artikler det modsatte synspunkt, dvs. at subtermiske RF-EMF’er har sundhedseffekter [5]. Adskillige atermiske mekanismer er blevet identificeret [6], [7], [8], [9], [10] og accepteret som bevist, hvis ikke bevist….
Alt i alt har ICNIRP 2020 158 unikke referencer. Ikke alle er blevet forfattet af ICNIRP-medforfatternetværket, der findes i mønster 1. Vi fandt ud af, at netværket var medforfatter til 78 af de refererede peer-reviewede artikler, syv af litteraturanmeldelserne og seks ICNIRP-publikationer, i alt 91 dokumenter. Ud over disse 91 dokumenter er der 67 henvisninger til andre dokumenter.
Af disse 67 dokumenter er kun 15 peer reviewed artikler om RF EMF og sundhed. De resterende 52 er dokumenter uden direkte relation til dette emne. Vi kaldte disse 52 “tekniske dokumenter”, da de omhandler emner som WHO’s definition af “sundhed” og andre generelle anvendte termer (tre dokumenter), termisk regulering (20 dokumenter), kontaktstrømme og smerte (fem dokumenter), teknisk dokumentation ( tre dokumenter) og SAR-modellering og beregninger (21 dokumenter). Vi udelukkede disse tekniske dokumenter fra yderligere analyser (se figur 1) ….
Konklusioner
I introduktionen rejste vi fem spørgsmål vedrørende forfatterskabet bag den refererede litteratur, der blev brugt til at understøtte ICNIRP 2020’s termiske syn. Nedenfor gentager vi de fundne mønstre, besvarer disse spørgsmål, mens vi tilføjer nogle overordnede konklusioner.

 1. Mønster 1: ICNIRP-tilknyttede selskaber og ICNIRP 2020-forfattere er stærkt involveret i litteratur, der henvises til i ICNIRP 2020 for at understøtte den. Figur 2 viser grafen over det komplette netværk af medforfatterforhold fundet i den refererede litteratur i ICNIRP 2020, der stammer fra ICNIRP-tilknyttede selskaber, og viser, at ICNIRP-tilknyttede selskaber er de mest centrale knudepunkter i netværket, og syv af de mest centrale knudepunkter er ICNIRP 2020 forfattere.

  Mønster 4: Et lille og tæt netværk på kun 17 forfattere står bag al den litteratur, der bruges til at understøtte ICNIRP 2020. Af disse 17 var 10 ICNIRP-tilknyttede selskaber, hvoraf seks også var forfattere til ICNIRP 2020. Fem af disse 17 var IEEE C95. 1 2019-forfattere, hvoraf to også var ICNIRP 2020-forfattere.
 2. Mønster 2: ICNIRP 2020-forfattere er involveret i alle de litteraturgennemgange, der refereres til i ICNIRP 2020 for at understøtte det. Ud over ICNIRP 2020-forfatterne er disse udvalg bemandet af flere andre ICNIRP-tilknyttede selskaber.
 3. Mønster 3: Alle videnskabelige artikler, der bruges til at understøtte ICNIRP 2020, er fra det samme medforfatternetværk centreret omkring ICNIRP-tilknyttede selskaber.

  Kun fire papirer blev fundet brugt til at understøtte ICNIRP 2020, som ikke var knyttet til ICNIRP-medforfatternetværket. Af disse fire afslørede en simpel internetsøgning, at to af dem har forfattere, der har været medforfatter til adskillige artikler med ICNIRP-tilknyttede selskaber og derfor ikke kan ses som uafhængige af ICNIRP. De to sidste blev fejlfortolket til at understøtte ICNIRP 2020 eller tilbød ingen videnskabeligt forsvarlig støtte.
 1. Mønster 5: Spredningen af ​​førsteforfattere giver et falsk indtryk af bred opbakning. Selvom der er en stor variation af førsteforfattere, de fleste af dem ikke tilknyttet ICNIRP/IEEE, er et tæt netværk af kun 16 nøgleforfattere, domineret af ICNIRP og IEEE tilknyttede selskaber, involveret i alle de papirer, der bruges til at understøtte ICNIRP 2020 (mønster 4) ). I medforfatternetværket (mønster 1) findes desuden ICNIRP-tilknyttede virksomheder som centrale knudepunkter, mens de fleste førsteforfattere er perifere i netværket.

  Med vilje eller ej, er dominansen af ​​ICNIRP-tilknyttede forfatterskab sløret af praksis med at have mange forskellige ikke-tilknyttede selskaber som førsteforfattere. Dette skjuler det faktum, at alle refererede artikler, der bruges til at støtte ICNIRP 2020, stammer fra et netværk af forskere, der er fuldstændig domineret af ICNIRP-tilknyttede selskaber og nogle få, der er nært beslægtede.
 2. Mønster 6: Alle refererede artikler, der ikke er forfattet af ICNIRP-medforfatter-netværket, afvises, fejlfortolkes for at understøtte ICNIRP 2020 eller tilbyder ingen videnskabeligt forsvarlig støtte.

Vores analyse viser, at selve ICNIRP 2020 og i praksis al dens refererede støttelitteratur stammer fra et netværk af medforfattere med kun 17 forskere i sin kerne, de fleste af dem tilknyttet ICNIRP og/eller IEEE og med ICNIRP 2020-forfattere i fremtrædende stillinger, hvor de, der ikke er, stadig er nært beslægtede.
Overlapningerne mellem ICNIRP og de udvalg, der forfatter de refererede litteraturgennemgange, er blevet dokumenteret flere gange [41920]. Det var dog ikke forventet, at disse bånd ville være så stærke, at de omfatter alle udvalg bag litteraturgennemgangene, såvel som forfatterskaberne til alle de peer-reviewede artikler, der blev brugt til at understøtte ICNIRP 2020. Faktisk ville vi aldrig have forventet at finde så få som 17 nøgleforfattere som det mindste sæt forfattere, der er involveret i al den litteratur, der bruges til at understøtte ICNIRP 2020, og at de udgør et netværk, der i høj grad overlapper med ICNIRP 2020-forfatterne selv. Det var heller ikke forventet, at ICNIRP 2020-forfatterne selv ville være repræsenteret i alle udvalg. Det betyder, at forfatterne af ICNIRP 2020 udelukkende refererer til sig selv og deres medmedlemmer i netværket som grundlag for deres egne videnskabeligt meget kontroversielle anbefalinger.
Det var også meget uventet at finde ud af, at WHO-rapporten [11] i ICNIRP 2020 blev beskrevet som “en dybdegående gennemgang fra Verdenssundhedsorganisationen om radiofrekvent EMF-eksponering og sundhed” [2 s. 486] og præsenteret med disse ord: “Denne uafhængige gennemgang er den mest omfattende og grundige vurdering af de negative virkninger af radiofrekvente EMF’er på sundheden” [2 s. 517], er faktisk et tilbagetrukket udkast, hvor fem ud af seks WHO-kernegruppemedlemmer var ICNIRP-tilknyttede, hvoraf tre er blandt forfatterne til ICNIRP 2020. En sådan påstand og cirkulæritet af forfatterskab griber ind i noget, der ligner svindel.
Ud fra vores resultater drager vi den konklusion, at den refererede litteratur, der bruges i ICNIRP 2020 til at underbygge dens retningslinjer, hverken er varieret, uafhængig eller afbalanceret og på ingen måde er “overensstemmende med aktuel videnskabelig viden”, som hævdet af ICNIRP 2020 [2 s. 484]. ICNIRP 2020 baserer kun denne påstand inden for dette lille netværk, en påstand der er i modstrid med størstedelen af ​​biologi-orienterede forskere og publikationer inden for dette forskningsfelt. Vores gennemgang viser derfor, at ICNIRP 2020-retningslinjerne ikke opfylder grundlæggende videnskabelige kvalitetskrav om at være bygget på et bredt, solidt og etableret vidensgrundlag, fastholder et synspunkt i modstrid med veletableret viden på området og derfor ikke kan give grundlag for god regeringsførelse, når der fastsættes grænser for RF-eksponering til beskyttelse af menneskers sundhed.
Open access papir: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0037/htm
En uddybet gennemgang finder du her:
https://nejtil5g.dk/icnirps-trylleri-og-illusion/

Beskyttelse af arbejdere udsat for radiofrekvensfelter: et perspektiv på åbne spørgsmål i sammenhæng med de nye ICNIRP 2020-retningslinjer

Jeschke P, Alteköster C, Hansson Mild K, Israel M, Ivanova M, Schiessl K, Shalamanova T, Soyka F, Stam R, Wilén J. Protection of Workers Exposed to Radiofrequency Electromagnetic Fields: A Perspective on Open Questions in the Context of the New ICNIRP 2020 Guidelines. Front Public Health. 2022 Jun 2;10:875946. doi: 10.3389/fpubh.2022.875946.
Abstrakt
Arbejdstagere i arbejdsmiljøer er normalt udsat for adskillige kilder til elektromagnetiske felter (EMF) og for forskellige fysiske agenser. Risikovurdering for industrielle arbejdspladser vedrørende EMF er ikke kun relevant for operatører af enheder eller maskiner, der udsender EMF, men også for støttearbejdere, tilstedeværende, service- og vedligeholdelsespersonale og endda besøgende. Radiofrekvens-EMK-retningslinjer udgivet i 2020 af den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) kan også indirekte anvendes til at vurdere risici fra EMF-kilder på arbejdspladser ved hjælp af tekniske standarder eller lovgivning. For at gennemgå anvendeligheden og tilstrækkeligheden til at vurdere eksponering for EMF i arbejdsmiljøer i Den Europæiske Union gennemgås de seneste ICNIRP-retningslinjer for radiofrekvens-EMK. Relevante ICNIRP fundamentals og principper introduceres, efterfulgt af praktiske aspekter af eksponeringsvurdering. Afslutningsvis er der formuleret åbne spørgsmål, der påpeger huller mellem retningslinjernes principper og erhvervsmæssig praksis, såsom påvirkningen af ​​varme og fugtige miljøer og fysisk aktivitet eller kontroverser omkring ICNIRPs reduktionsfaktorer i lyset af vurderingsusikkerhed generelt. Artiklen har således til formål at give videnskabelige politiske rådgivere, arbejdsinspektører eller eksperter, der udvikler standarder, en dyb forståelse af ICNIRP-retningslinjernes anvendelighed til at vurdere farer relateret til radiofrekvent EMF i arbejdsmiljøer.

Afsluttende bemærkninger
Vi anerkender meget indsatsen og den videnskabelige kvalitet, som ICNIRP 2020 (1) viser. Denne gennemgang har til formål at fremme en konstruktiv dialog med henblik på fremtidige forbedringer. Baseret på tidligere erfaringer med implementeringen af ​​ICNIRP-retningslinjer i OSH [arbejdsmiljø] risikovurdering, blev det nødvendigt at afspejle 2020 ICNIRP RF EMF-retningslinjerne (1) i lyset af OSH risikovurderingspraksis. Indstillingerne for erhvervsmæssig eksponering adskiller sig væsentligt fra dem, der gælder for den brede offentlighed, hvor sidstnævnte fokuserer mere eller mindre på anvendelsen af ​​mobil kommunikation med begrænsede frekvensområder og eksponeringsniveauer. I modsætning hertil er erhvervsmæssig eksponering tilladt på niveauer, der er 5 gange større end den brede offentlighed, over hele frekvensområdet fra 100 kHz til 300 GHz med ubegrænset eksponeringsvarighed. ICNIRP gav ikke praktiske detaljer, der var relevante for vurdering af arbejdsmiljøeksponering og varigheder af erhvervsmæssig eksponering i arbejdstiden gennem årtier, såvel som dens virkninger. Nogle af disse detaljer kunne behandles i en opdateret version af den ikke-bindende vejledning til EMF-direktivet (8, 9) eller kunne angives i relevante tekniske standarder. Andre, mere grundlæggende valg, der er nødvendige for at skabe juridisk klarhed, kunne behandles i en eventuel revision af EMF-direktivet.

Fjernelse af ikke-skadelige sundhedseffekter, f.eks. mikrobølge-høreeffekten, er tvivlsom af hensyn til arbejdsmiljøet. Som følge heraf kræves der et solidt forankring i arbejdsmiljølovgivningen for at give et pålideligt grundlag for at evaluere distraherende virkninger, selvom de ikke er sundhedsskadelige, i risikovurderinger af arbejdsmiljø.

Derudover blev flere åbne spørgsmål vedrørende ICNIRP’s (1) praktiske implementering identificeret og diskuteret i denne gennemgang. Det erkendes, at ICNIRP ikke selv har til hensigt eller forpligtelse til at overveje den praktiske anvendelse af sine retningslinjer i arbejdsmiljøopgaver, såsom risikovurdering på arbejdspladsen. Hvor udfordrende det end kan være, er sådanne overvejelser klart nødvendige for en pålidelig praksis for vurdering af arbejdsmiljørisiko. Disse overvejelser mangler endnu at blive udviklet sammen med passende måleudstyr. For at lette en holistisk forståelse og anvendelse af ICNIRP 2020 (1), er et sæt BR og RL [Basic Restrictions and Reference Levels], som er lette at forstå, ønskeligt for arbejdsmiljøpraktikere. Desuden er enhver tvivl om konservativitet, for alle mulige erhvervsscenarier, ufordelagtig og bør undgås ved en passende udvælgelse af BR og RL. I betragtning af politiske beslutningstagere på europæisk plan og medlemslandsniveau, vil OSH EMF-lovgivningen have stor gavn af et vedtaget sikkerhedskoncept, der omfatter et forståeligt sæt BR og RL for alle underbyggede RF EMF-effekter, uanset om de er sundhedsskadelige eller distraherende.
Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9215329/

Systematisk gennemgang af de fysiologiske og sundhedsrelaterede virkninger af radiofrekvent felteksponering fra trådløse enheder på børn og unge i menneskelige undersøgelser

Bodewein L, Dechent D, Graefrath D, Kraus T, Krause T, Driessen S (2022) Systematic review of the physiological and health-related effects of radiofrequency electromagnetic field exposure from wireless communication devices on children and adolescents in experimental and epidemiological human studies. PLoS ONE 17(6): e0268641. doi: 10.1371/journal.pone.0268641.
Abstrakt
Baggrund I mere end 20 år er de potentielle sundhedsrisici ved eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk felt (RF EMF) fra mobile kommunikationsenheder på børn og unge blevet undersøgt, fordi de betragtes som følsomme befolkningsgrupper; det er dog stadig uklart, om en sådan eksponering udgør nogen særlig risiko for dem.

Mål Formålet med denne gennemgang var systematisk at analysere og evaluere de fysiologiske og sundhedsrelaterede effekter af RF EMF-eksponeringer fra trådløse kommunikationsenheder (mobiltelefoner, trådløse telefoner, Bluetooth osv.) på børn og unge.

Metoder Denne gennemgang blev udarbejdet i henhold til retningslinjerne for Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Metodiske begrænsninger i individuelle undersøgelser blev vurderet ved hjælp af Office of Health Assessment and Translation (OHAT) Risk-of-Bias Rating Tool til menneske- og dyrestudier.

Resultater I alt 42 epidemiologiske og 11 eksperimentelle undersøgelser var kvalificerede til denne gennemgang. De fleste af undersøgelserne viste flere metodiske svagheder, der begrænsede resultaternes interne validitet. På grund af manglende konsistens med hensyn til resultaterne såvel som manglen på videnskabelig stringens i de fleste gennemgåede undersøgelser, var mængden af ​​beviser for virkningerne af RF EMF fra mobile kommunikationsenheder på subjektive symptomer, kognition og adfærd hos børn og unge lav til utilstrækkelig. Evidens fra studierne, der undersøgte den tidlige barndoms udvikling, hjerneaktivitet, cancer og fysiologiske parametre, blev anset for utilstrækkelige til at drage konklusioner om mulige effekter.

Diskussion Samlet set tillader bevismaterialet ingen endelig konklusion på spørgsmålet om, hvorvidt eksponering for RF EMF fra mobile kommunikationsenheder udgør en særlig risiko for børn og unge. Der har været en hurtig udvikling inden for teknologier, der genererer RF EMF, som er flittigt brugt af børn og unge. Derfor anbefaler vi kraftigt systematisk forskning af høj kvalitet i børn og unge, da de generelt betragtes som følsomme aldersgrupper.

Uddrag
“Fra i alt 42 epidemiologiske undersøgelser fandt 10 undersøgelser konsistente sammenhænge mellem eksponering af mobiltelefoner og sundhedseffekter på børn og unge, 23 undersøgelser fandt begrænsede sammenhænge, ​​og 9 undersøgelser fandt ingen sammenhængende sammenhænge (fig. 4). sammenfattende blev evidensen for fysiologiske og sundhedsrelaterede effekter af mobilkommunikation RF EMF (mobiltelefoner, trådløse telefoner, WLAN, Bluetooth osv.) på børn og unge vurderet som lav til utilstrækkelig samlet, baseret på de inkluderede epidemiologiske undersøgelser i denne anmeldelse.”

“Ud af i alt 11 eksperimentelle undersøgelser fandt 3 af dem med i alt 116 børn og unge en effekt af mobiltelefoneksponering på hjerneaktivitet og kognition, mens de resterende 8 undersøgelser med i alt 222 børn og unge kunne ikke identificere nogen effekter (Fig 4)…. Da de eksperimentelle undersøgelser, der er inkluderet i denne gennemgang, kun undersøgte akutte og kortsigtede effekter, kan der ikke drages nogen konklusion vedrørende potentielle langsigtede effekter.. Sammenfattende kan evidensen fra de inkluderede eksperimentelle undersøgelser er utilstrækkelige til at drage en konklusion vedrørende mobiltelefonrelateret eksponering og dens virkninger på kognition, hjerneaktivitet og fysiologiske ændringer hos børn og unge.”

“Da OHAT risiko-for-bias-værktøjet blev brugt til at vurdere risikoen for bias i hver undersøgelse som helhed, repræsenterer vurderingen, der anvender kriteriet “tillid til eksponeringen” muligvis ikke den sande risiko for bias i hver enkelt eksponeringsvurderingsmetode i epidemiologiske undersøgelser med forskellige eksponeringskilder og vurderingsmetoder (f.eks. mobiltelefonbrug vurderet ved spørgeskema, mobiltelefonbasestations eksponering vurderet ved målinger) Dette kan have ført til en over- eller undervurdering af risikoen for bias i enkelte epidemiologiske undersøgelser. “

Konklusion
“I denne gennemgang blev 42 epidemiologiske og 11 eksperimentelle undersøgelser af børn og unge systematisk undersøgt, analyseret og vurderet i lyset af de sundhedsrelaterede effekter af RF EMF fra trådløse kommunikationsenheder (mobiltelefoner, trådløse telefoner, WLAN, Bluetooth osv. .) I alt 50 undersøgelser undersøgte mobiltelefonbrug, 3 undersøgelser undersøgte eksponeringen for mobiltelefonbasestationer, og 22 undersøgelser undersøgte både mobiltelefonbrug og eksponering for trådløse telefoner, mobiltelefonbasestationer osv.
Af i alt 53 inkluderede studier havde 35 studier flere metodiske svagheder, som begrænsede resultaternes interne validitet. Samlet set blev beviser for virkningerne af RF EMF fra mobile kommunikationsenheder på subjektive symptomer, kognition og adfærd hos børn og unge anset for at være lav til utilstrækkelig.
Desuden blev undersøgelserne, der undersøgte den tidlige barndoms udvikling, hjerneaktivitet, cancer og fysiologiske parametre, anset for utilstrækkelige til at drage konklusioner vedrørende mulige effekter. Baseret på de undersøgelser, der er inkluderet i denne gennemgang, er det fortsat uklart, om børn og unge er særligt følsomme over for mobilkommunikation.
Sammenfattende kunne vi ikke identificere en høj evidens for nogen væsentlige sundhedsskadelige virkninger af RF EMF af mobilkommunikation på børn og unge. Ikke desto mindre konkluderer vi ikke, at en sådan eksponering ville være sikker for denne særlige aldersgruppe, da evidensgrundlaget for denne konklusion er for svagt.
Der har været en hurtig udvikling inden for teknologier, der genererer RF EMF, som er flittigt brugt af børn og unge. Derfor anbefaler vi kraftigt systematisk forskning af høj kvalitet i børn og unge, da de generelt betragtes som følsomme aldersgrupper [13]. For eksempel bør kohorteundersøgelser med forbedrede eksponeringsvurderinger og eksperimentelle undersøgelser, der undersøger nervesystemerne, herunder større undersøgelsespopulationer og forskellige aldersgrupper, udføres. Desuden bør børn og unge overvejes separat i fremtidige trendstudier.
Konklusionerne af denne gennemgang er stort set i overensstemmelse med evalueringen af ​​den videnskabelige komité for nye og nyligt identificerede sundhedsrisici (SCENIHR) [28] og konklusionerne fra andre forfattere af tidligere undersøgelser [7, 26, 27, 118].”

Open access paper: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0268641

Beskyttelse af arbejdere, der er udsat for radiofrekvente elektromagnetiske felter: Et perspektiv på åbne spørgsmål i sammenhæng med de nye ICNIRP 2020-retningslinjer

Jeschke Peter, Alteköster Carsten, Hansson Mild Kjell, Israel Michel, Ivanova Mihaela, Schiessl Klaus, Shalamanova Tsvetelina, Soyka Florian, Stam Rianne, Wilén Jonna. Protection of Workers Exposed to Radiofrequency Electromagnetic Fields: A Perspective on Open Questions in the Context of the New ICNIRP 2020 Guidelines. Frontiers in Public Health, 10, 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.875946
Abstrakt
Arbejdstagere i arbejdsmiljøer er normalt udsat for adskillige kilder til elektromagnetiske felter (EMF) og for forskellige fysiske agenser. Risikovurdering for industrielle arbejdspladser vedrørende EMF er ikke kun relevant for operatører af enheder eller maskiner, der udsender EMF, men også for støttearbejdere, tilstedeværende, service- og vedligeholdelsespersonale og endda besøgende. Radiofrekvens-EMK-retningslinjer udgivet i 2020 af den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) kan også indirekte anvendes til at vurdere risici fra EMF-kilder på arbejdspladser ved hjælp af tekniske standarder eller lovgivning. For at gennemgå anvendeligheden og tilstrækkeligheden til at vurdere eksponering for EMF i arbejdsmiljøer i Den Europæiske Union gennemgås de seneste ICNIRP-retningslinjer for radiofrekvens-EMK. Relevante ICNIRP fundamentals og principper introduceres, efterfulgt af praktiske aspekter af eksponeringsvurdering. Afslutningsvis formuleres åbne spørgsmål, der peger på huller mellem retningslinjernes principper og erhvervsmæssig praksis, såsom påvirkningen af ​​varme og fugtige miljøer og fysisk aktivitet eller kontroverser omkring ICNIRPS’s reduktionsfaktorer i lyset af vurderingsusikkerhed generelt. Artiklen har således til formål at give videnskabelige politiske rådgivere, arbejdsinspektører eller eksperter, der udvikler standarder, en dyb forståelse af ICNIRP-retningslinjernes anvendelighed til at vurdere farer relateret til radiofrekvent EMF i arbejdsmiljøer.

Afsluttende bemærkninger
Vi anerkender meget indsatsen og den videnskabelige kvalitet, som ICNIRP 2020 (1) viser. Denne gennemgang har til formål at fremme en konstruktiv dialog med henblik på fremtidige forbedringer. Baseret på tidligere erfaringer med implementeringen af ​​ICNIRP-retningslinjer i OSH [arbejdsmiljø] risikovurdering, blev det nødvendigt at afspejle 2020 ICNIRP RF EMF-retningslinjerne (1) i lyset af OSH risikovurderingspraksis. Indstillingerne for erhvervsmæssig eksponering adskiller sig væsentligt fra dem, der gælder for den brede offentlighed, hvor sidstnævnte fokuserer mere eller mindre på anvendelsen af ​​mobil kommunikation med begrænsede frekvensområder og eksponeringsniveauer. I modsætning hertil er erhvervsmæssig eksponering tilladt på niveauer, der er 5 gange større end den brede offentlighed, over hele frekvensområdet fra 100 kHz til 300 GHz med ubegrænset eksponeringsvarighed. ICNIRP gav ikke praktiske detaljer, der var relevante for vurdering af arbejdsmiljøeksponering og varigheder af erhvervsmæssig eksponering i arbejdstiden gennem årtier, såvel som dens virkninger. Nogle af disse detaljer kunne behandles i en opdateret version af den ikke-bindende vejledning til EMF-direktivet (8, 9) eller kunne angives i relevante tekniske standarder. Andre, mere grundlæggende valg, der er nødvendige for at skabe juridisk klarhed, kunne behandles i en eventuel revision af EMF-direktivet.

Fjernelse af ikke-skadelige sundhedseffekter, f.eks. mikrobølge-høreeffekten, er tvivlsom af hensyn til arbejdsmiljøet. Som følge heraf kræves der et solidt forankring i arbejdsmiljølovgivningen for at give et pålideligt grundlag for at evaluere distraherende virkninger, selvom de ikke er sundhedsskadelige, i risikovurderinger af arbejdsmiljø.

Derudover blev flere åbne spørgsmål vedrørende ICNIRP’s (1) praktiske implementering identificeret og diskuteret i denne gennemgang. Det erkendes, at ICNIRP ikke selv har til hensigt eller forpligtelse til at overveje den praktiske anvendelse af sine retningslinjer i arbejdsmiljøopgaver, såsom risikovurdering på arbejdspladsen. Hvor udfordrende det end kan være, er sådanne overvejelser klart nødvendige for en pålidelig praksis for vurdering af arbejdsmiljørisiko. Disse overvejelser mangler endnu at blive udviklet sammen med passende måleudstyr. For at lette en holistisk forståelse og anvendelse af ICNIRP 2020 (1), er et sæt BR og RL [Basic Restrictions and Reference Levels], som er lette at forstå, ønskeligt for arbejdsmiljøpraktikere. Desuden er enhver tvivl om konservativitet, for alle mulige erhvervsscenarier, ufordelagtig og bør undgås ved en passende udvælgelse af BR og RL. I betragtning af politiske beslutningstagere på europæisk plan og medlemslandsniveau, vil OSH EMF-lovgivningen have stor gavn af et vedtaget sikkerhedskoncept, der omfatter et forståeligt sæt BR og RL for alle underbyggede RF EMF-effekter, uanset om de er sundhedsskadelige eller distraherende.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2022.875946

IEC/IEEE udkast til standard for bestemmelse af SAR fra trådløse enheder, 30 MHz til 6 GHz. Del 1: Krav til brug af FDTD-metoden (Finite Difference Time Domain).

International Electrotechnical Commission (IEC), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). IEC/IEEE Draft Standard for Determining the Peak Spatial Average Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body from Wireless Communications Devices, 30 MHz to 6 GHz. Part 1: General Requirements for using the Finite Difference Time Domain (FDTD) Method for SAR Calculations. 2022, IEEE/IEC P62704-1: 1-82.
Abstrakt
Denne standard definerer metoden til anvendelsen af FDTD-teknikken (finite difference time domain), når den bruges til at bestemme den maksimale rumlige-gennemsnitlige specifikke absorptionshastighed (SAR) i den menneskelige krop udsat for trådløse kommunikationsenheder med kendt usikkerhed. Den definerer metoder til at validere den numeriske model af enheden under test (DUT) og til at vurdere dens usikkerhed, når den bruges i SAR-simuleringer. Desuden definerer den procedurer til at bestemme den maksimale rumlige gennemsnitlige SAR i et kubisk volumen og til at validere den korrekte implementering af FDTD-simuleringssoftwaren. Dette dokument anbefaler ikke specifikke SAR-grænser, da disse findes andre steder, f.eks. i retningslinjerne udgivet af International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) eller i IEEE C95.1
https://standards.ieee.org/ieee/62704-1/10440/

Biologiske og medicinske forstyrrelser på grund af udsættelse for felter udsendt af elektromagnetiske energienheder – en gennemgang

Adel Razek. Biological and Medical Disturbances Due to Exposure to Fields Emitted by Electromagnetic Energy Devices—A Review. Energies. 2022; 15(12):4455. doi:10.3390/en15124455.
Abstrakt
Brugen af ​​elektromagnetiske systemer i dagligdagen er stigende. Det umiddelbare miljø af disse elektromagnetiske energienheder er udsat for deres udsendte felter. Miljøforstyrrelser fra sådan eksponering kan være alvorlige på mange måder; en af ​​de vigtigste er sundhed. Dette kan være direkte relateret til den menneskelige krop eller til sundhedssensing og interventionsudstyr. Gennemgangen af ​​de biologiske virkninger og forstyrrelser af medicinske instrumenter på grund af eksponering for elektromagnetiske felter er emnet for denne artikel. Analysen af ​​de forskellige eksponeringstyper samt deres kontrol for at opfylde sikkerhedskravene undersøges ved at involvere energienheder, der dækker et bredt spektrum af effekt og frekvens. Således gennemgås biologiske effekter af både trådløse telekommunikationsværktøjer og induktive ladesystemer. Dernæst undersøger vi elektromagnetiske forstyrrelser i sansnings- og stimuleringsinstrumenter, der er forbundet med den menneskelige krop, såvel som udstyr, der bruges i medicinske interventioner. Midler til at evaluere og kontrollere virkningerne af elektromagnetiske felter gennem elektromagnetisk kompatibilitetsanalyse, eksperimentelt og ved numerisk modellering tildeles og vurderes.
https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4455

En co-polarisationsufølsom metamaterialeabsorber til 5G n78 mobile enheder ved 3,5 GHz for at reducere den specifikke absorptionshastighed

Hannan S, Islam MT, Soliman MS, Faruque MRI, Misran N, Islam MS. A co-polarization-insensitive metamaterial absorber for 5G n78 mobile devices at 3.5 GHz to reduce the specific absorption rate. Sci Rep 12, 11193 (2022). doi:10.1038/s41598-022-15221-7.
Abstrakt
Specifik absorptionshastighed (SAR) af næste generations 5G-mobilenheder er blevet et brændende spørgsmål blandt ingeniører verden over. 5G kommunikationsenheder vil blive berømte over hele verden på grund af højhastigheds datatransceiving, IoT-baserede masseapplikationer osv. Mange antennesystemer bliver foreslået til sådanne mobile enheder, men SAR findes i en højere hastighed, der kræver reduceret for menneskers sundhed. Dette papir præsenterer en metamaterialabsorber (MMA) til SAR-reduktion fra 5G n78-mobilenheder ved 3,5 GHz. MMA’en er co-polarisationsufølsom ved alle mulige indfaldsvinkler for at sikre absorption af unødvendige EM-energier ved at adlyde Poynting-sætningen for energibesparelse og dermed sikre jævn kommunikation af enhederne. Absorberens enhedscellestørrelse er 0,114 λ, hvilket gør den designeffektiv til arrayimplementering i mobile enheder. Denne absorber har opnået en minimumsreduktion på 33 % af SAR ved at anvende den på 5G n78-mobiltelefonmodellen, svarende til SAR af GSM/LTE/UMTS-bånd mobiltelefoner og gør den velegnet til SAR-reduktion fra næste generations 5G-mobilenheder.

Konklusion
I denne undersøgelse undersøgte vi numerisk SAR-reduktionen fra næste generations 5G n78-mobilenheder ved at anvende en ny co-polarisations-ufølsom metamaterialabsorber (MMA) og eksperimentelt verificeret absorptionsevnen af ​​MMA ved resonansfrekvensen. MMA’en blev designet til at sigte resonansfrekvensen på 3,5 GHz med metamateriale-karakteristika ved den nødvendige konstruktion af L-C-R transmissionslinjer i henhold til det tilsvarende kredsløb. Det er dog væsentligt at nævne, at metamaterialet er designet med en modificeret cirkulær splitring-resonator, så det ikke kan være rotationssymmetrisk13,29 og således kun kunne absorbere den co-polariserede del af den påførte EM-bølge. Denne egenskab gjorde det passende at blive brugt inde i 5G-mobiltelefoner til både glat kommunikation og SAR-reduktion. Men da perfekt MMA kan absorbere hele anvendte EM-bølger af både de co-polære og de krydspolære elementer, vil de ikke være egnede til påføring på mobiltelefoner eller andre lignende enheder på grund af hele signalabsorptionsevnen, der kan hæmme EM-signalet , selvom de kan reducere SAR effektivt. Desuden har den foreslåede MMA vist mindst 33 % reduktion af SAR fra n78 5G-mobiltelefoner og opretholdt SAR-værdien svarende til GSM/LTE/UMTS-båndene for 5G-båndet, et benchmark fastsat af den foreslåede absorber.
https://www.nature.com/articles/s41598-022-15221-7

Instrumenter til at måle miljømæssige og personlige eksponeringer for radiofrekvens-elektromagnetiske felter: en opdatering

Bhatt, C.R., Henderson, S., Brzozek, C., Benke, G. Instruments to measure environmental and personal radiofrequency-electromagnetic field exposures: an update. Phys Eng Sci Med (2022). https://doi.org/10.1007/s13246-022-01146-y
Abstrakt
Moderne menneskelige befolkninger er udsat for menneskeskabte kilder til radiofrekvens-elektromagnetiske felter (RF-EMF’er), primært for telekommunikations- og udsendelsesteknologier. Som følge heraf er der opstået vedvarende bekymringer fra nogle medlemmer af offentligheden vedrørende potentielle sundhedseffekter efter RF-EMF-eksponeringer. For at overvåge menneskelige RF-EMF-eksponeringer og undersøge potentielle sundhedseffekter er en objektiv vurdering af RF-EMF-eksponeringer nødvendig. Nøjagtig dosimetri er afgørende for enhver undersøgelse af potentielle sammenhænge mellem RF-EMF-eksponering og sundhedseffekter i menneskelige populationer. Denne gennemgang opdaterer den nyeste viden om aktuelt tilgængelige RF-EMF eksponeringsvurderingsværktøjer, der er anvendelige i humane epidemiologiske undersøgelser. Disse værktøjer tager højde for vurdering af RF-EMF eksponeringer i menneskelige miljøer; gennem mobiltelefonbaserede værktøjer eller andre selvstændige værktøjer. RF-EMF eksponeringsvurdering er blevet væsentligt forbedret gennem anvendelse af nogle af disse værktøjer i de seneste år.
Konklusion
Denne opdaterede gennemgang inkluderer de fleste aktuelt brugte værktøjer til miljø- og personlig RF-EMF-vurdering. Disse værktøjer, der involverer både mobiltelefonbaserede og selvstændige RF-EMF-eksponeringsvurderingsinstrumenter, giver nyttige objektive målinger af RF-EMF-eksponeringer forbundet med udsendelses- og telekommunikationsteknologier. De fleste af disse instrumenter er blevet valideret gennem nyere epidemiologiske undersøgelser udført internationalt. Disse værktøjer har demonstreret evner til at levere RF-EMF eksponeringsdata til nuværende og fremtidige humane epidemiologiske undersøgelser. Den fremtidige forskning og udvikling inden for videnskaben om RF-EMF-eksponeringsvurdering kunne overveje værktøjer, der ville muliggøre eksponeringsvurdering i forhold til en bred vifte af aktuelt tilgængelige RF-EMF-emitterende kilder, såsom trådløse telefoner og mobiltelefoner, tablet-enheder og bærbare computere. Behovet for videreudvikling af eksponeringsmålere eller strålingsmålere, der kan måle mmWave-frekvenser, er også nødvendigt.
Open access paper: https://link.springer.com/article/10.1007/s13246-022-01146-y

Vurdering af radiofrekvenseksponering i nærheden af ​​skolemiljøer på Kreta i det sydlige Grækenland

Theodore N. Kapetanakis, Melina P. Ioannidou, Anargyros T. Baklezos, Christos D. Nikolopoulos, Eleftheria S. Sergaki, Antonios J. Konstantaras, Ioannis O. Vardiambasis. 2022. Assessment of Radiofrequency Exposure in the Vicinity of School Environments in Crete Island, South Greece. Applied Sciences 12(9):4701. doi: org/10.3390/app12094701
Abstrakt
Denne undersøgelse havde til formål at estimere radiofrekvenseksponeringsniveauerne i nærheden af ​​børnehaver og grundskoler på den nordvestlige del af Kreta i Grækenland. Desuden blev overholdelse af eksponeringsgrænserne i henhold til græsk lovgivning undersøgt. I alt 396 in situ frekvensselektive og bredbåndsmålinger blev udført omkring 69 skoler, klassificeret i by- og forstadsmiljøer, i området 27-3000 MHz (underopdelt i syv frekvensbånd). Den målte værdi af den elektriske feltstyrke (V/m) blev registreret, og efterfølgende blev eksponeringsforholdet beregnet. Statistisk analyse blev udført for at analysere og evaluere dataene. Derudover blev et worst-case scenarie undersøgt ved at overveje det højest målte eksponeringsniveau omkring hver skole. De statistiske test indikerede, at gennemsnits- og medianværdierne for eksponeringsforholdet, selv i worst-case scenariet, blev fundet et godt stykke under 1 for alle frekvensbånd. De beregnede fordelinger af de elektriske feltmålinger viste, at næsten 90 % af sidstnævnte var under 1 V/m, hvor størstedelen af ​​værdierne lå i området 0,5-1 V/m. De væsentligste bidragydere til den samlede eksponering var mobilkommunikationsfrekvenser og udsendelser, mens eksponeringen var større i bymiljøer end i forstadsmiljøer.

Konklusioner
Som konklusion indikerer vores resultater, at vi i langt de fleste tilfælde observerede overholdelse af de græske etablerede referenceniveauer for RF-eksponering. Medianværdierne for eksponeringsforholdet blev fundet mindre end 0,035 i alle undersøgte tilfælde, hvorimod maksimumværdierne for eksponeringsforholdet lå under 0,28 bortset fra nogle få tilfælde, hvor den maksimale værdi af E-feltstyrken oversteg referenceniveauet. De fleste registreringer af den elektriske feltstyrke (dvs. 90 %) blev fundet lavere end 1 V/m, mens størstedelen af ​​de samlede eksponeringsforholdsværdier (dvs. næsten 94 %) var under 0,2. Medianværdierne for E-feltstyrken viste sig at være statistisk signifikant forskellige i by- og forstadsmiljøer, bortset fra 27-879 MHz-båndet, hvor udsendelsesapplikationer dominerer. Aflæsningerne var lidt højere i byområder end i forstæderne, og sidstnævnte udviste et snævrere interkvartilområde end førstnævnte på grund af deres mere ensartede konstruktion. Vi fandt også, at mobilkommunikationsfrekvenser og broadcast var de kilder, der bidrog mest til den samlede eksponering.

Vores fremtidsplaner inkluderer EMF-målinger ikke kun omkring, men også inde i skoler og klasseværelser, i frekvensområdet 27 MHz-6 GHz, især med udsigten til de hurtigt kommende 5G-mobiltjenester overalt. En sammenligning af den elektriske feltstyrke på de samme målesteder, før og efter fremkomsten af ​​5G, vil være interessant og afslørende.
Open access papir: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/9/4701/htm

Indvirkningen af ​​implementering af små celler på kombineret uplink og downlink RF-eksponering sammenlignet med status quo i mobilnetværk

L. M. Schilling, C. Bornkessel and M. A. Hein. Impact of Small-Cell Deployment on Combined Uplink and Downlink RF Exposure Compared to the Status Quo in Mobile Networks. 2021 51st European Microwave Conference (EuMC), 2022, pp. 618-621, doi: 10.23919/EuMC50147.2022.9784284.
Abstrakt
Efterhånden som nye cellulære teknologier introduceres i mobile netværk i dag, bliver flere og flere små celler og mobile vejsideenheder implementeret for at opgradere ydeevnen af ​​det trådløse kommunikationsnetværk. Med hensyn til den samlede menneskelige RF-eksponering opstår spørgsmålet, i hvilket omfang eksponeringen påvirkes af udbredelsen af ​​så små celler sammenlignet med makroceller som status quo. I et forsøg på at besvare dette vigtige spørgsmål foreslår dette papir en metode til at måle og evaluere den kombinerede uplink- og downlink-eksponering i form af den specifikke absorptionshastighed for en mobiltelefonbruger på nyligt installerede små cellelokationer. Sammenligningen mellem scenarierne for små celler og makroceller afslørede en reduktion af den samlede eksponering, når brugerudstyret blev logget ind i de undersøgte LTE små celler, selvom downlink-eksponeringen steg. Hovedårsagen til dette opmuntrende resultat er reduktionen af ​​uplink-transmissionseffekten på grund af de forbedrede forbindelsesbetingelser på tværs af den lille celle. I modsætning hertil er den samlede eksponering i et makrocellescenarie domineret af uplink-eksponeringen. For at minimere den samlede eksponering skal der søges en balance mellem downlink- og uplink-eksponering.

Konklusion
Med den foreslåede metode til kombineret UL [uplink] og DL [downlink] eksponeringsvurdering blev der foretaget en sammenligning mellem makrocelle- og småcellescenarier, hvor sidstnævnte havde en tendens til at sænke den samlede brugereksponering. Derfor kunne ikke kun kravene til forbedrede datahastigheder, kapaciteter og dækning af mobilnetværket, men også en reduktion af den samlede eksponering opnås med små cellers udrulning. Den foreslåede metode kunne udvides til at omfatte evaluering af dosis med forskellige eksponeringsvarigheder på grund af forbindelsesforbindelserne. I et næste trin kan dataene evalueres i forhold til måleafstande, for at give et generelt udsagn om den samlede eksponering uafhængig af specifikke målescenarier. Desuden bør metoden udvides til 5G og indendørs små celler.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9784284

Mobiltelefoners placering og risikoopfattelse af mænd: En tværsnitsundersøgelse

Zeleke BM, Brzozek C, Bhatt CR, Abramson MJ, Freudenstein F, Croft RJ, Wiedemann PM, Benke G. Mobile phone carrying locations and risk perception of men: A cross-sectional study. PLoS One. 2022 Jun 7;17(6):e0269457. doi: 10.1371/journal.pone.0269457.
Abstrakt
Lidt var kendt om forholdet mellem at bære mobiltelefoner af mænd og deres risikoopfattelse af eksponering for radiofrekvens-elektromagnetiske felter (RF-EMF) på grund af at bære håndsæt tæt på kroppen. Denne undersøgelse havde til formål at bestemme, hvor mænd normalt bar deres håndsæt og at vurdere forholdet til risikoopfattelse af RF-EMF. Deltagerne udfyldte et selvadministreret spørgeskema om mobiltelefonbrug, håndsættets bærepositioner og niveauer af risikoopfattelse for RF-EMF. Data blev analyseret ved hjælp af lineære regressionsmodeller for at undersøge, om risikoopfattelsen var forskellig fra mobiltelefonens placering. Deltagerne var 356 mænd i alderen 18-72 år. De ejede en mobiltelefon i 2-29 år, hvor over tre fjerdedele (78,7%) havde en mobiltelefon i over 20 år. De mest almindelige steder, hvor mænd opbevarede deres telefoner, når de var ‘indendørs’, var: på et bord/skrivebord (54,0 %) eller i tæt kontakt med kroppen (34,7 %). Når de var udenfor, holdt 54,0 % af mændene håndsættet i den forreste bukselomme. Mens de foretog eller modtog opkald, holdt 85,0 % af mændene deres mobiltelefonrør mod hovedet, og 15,0 % brugte enten høretelefoner eller højttalere. Mænd, der bar deres håndsæt i tæt kontakt med kroppen, opfattede højere risici fra RF-EMF-eksponering sammenlignet med dem, der holdt det væk fra kroppen (p<0,01). En betydelig del af mændene bar deres mobiltelefoner i umiddelbar nærhed af reproduktive organer, dvs. forlommen på bukserne (46,5%). Mænd, der holdt deres håndsæt med hånden (p < 0,05), og dem, der lagde det i T-shirtlommen (p < 0,05), mens telefonen ikke var i brug, var mere tilbøjelige til at opfatte sundhedsrisici fra deres adfærd sammenlignet med dem, der holdt den væk fra kroppen. Hvorvidt dette indikerer en årsagssammenhæng, står dog åbent.
Uddrag
I den aktuelle undersøgelse troede hver sjette mand, at det ville forårsage infertilitet at bære mobiltelefoner. Dette er måske ikke overraskende, da en tredjedel af deltagerne også rapporterede at føle opvarmning på kropsdele i nærheden af, hvor mobiltelefonen blev båret. Dette kan være bekymrende i moderne dage, da smartphones er mere tilbøjelige til at opvarme menneskeligt væv i kontakt, da der er en tendens til at bevæge sig mod lavere specifik absorptionshastighed (SAR) og smartphones med højere batterikapacitet på grund af deres øgede anvendelse af andet end at foretage/modtage opkald [ 6]….
I betragtning af den allestedsnærværende brug af mobiltelefoner, og at flertallet af mænd bar deres mobiltelefoner i umiddelbar nærhed af reproduktive organer (f.eks. testikler), berettiger forholdet mellem deraf følgende opfattede RF-EMF-eksponeringer og tilhørende sundhedsrisici yderligere forskning.
Open access paper: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0269457

Bluetooth versus ikke-Bluetooth-øretelefoner og deres potentielle skadelige virkning på hørelsen: en tværsnitsundersøgelse udført blandt medicinske studerende, Saudi-Arabien

Zeinab A. Abd-El.haleem, Madania M N. Idrees, Waqas Sami, Shamshad B.A. Loni, Hemmat H.G.Hareedy. Bluetooth versus non- Bluetooth earphones and their potential harmful effect on hearing: a cross-sectional study conducted among undergraduate medical students, Saudi Arabia. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE). 2022. 14(03): 3115.
Abstrakt
Baggrund Brugen af ​​Bluetooth- og ikke-Bluetooth-øretelefoner er stigende på verdensplan. Forkert brug af disse enheder er forbundet med en højere risiko for høretab. Formålet med denne undersøgelse var at bestemme effekten af ​​brug af Bluetooth og ikke-Bluetooth høretelefoner på hørefunktionen og at bestemme, om den kombinerede brug af begge typer har mere negativ indflydelse på hørelsen eller ej.

Metoder Et tværsnitsstudie blev udført på 42 voksne kvindelige studerende på medicinsk college, Majmaah University. Det indeholdt et spørgeskema for at evaluere høretelefonernes lyttevaner og rentoneaudiometri for at vurdere hørefunktionen. Dataene blev analyseret ved hjælp af ANOVA- og Chi-square-tests for at opfylde formålet med undersøgelsen.

Resultater Omkring 85,7 % af eleverne havde høretærskel ≥20 dB HL ved en eller flere frekvenser. Venstre ører var mere påvirkede end højre ører. Høretærskel > 40dB HL blev observeret i venstre øre. En signifikant højere forskel blev kun observeret mellem kombineret gruppe og Bluetooth-gruppe ved en frekvens på 250 Hz i venstre øre. Der blev ikke observeret nogen signifikant forskel mellem undersøgte grupper ved andre frekvenser. Der blev observeret ringere høretærskler hos dem, der ofte brugte høretelefoner.

Konklusion De vigtigste høretærskler var dårlige hos høretelefonbrugere, hvilket kunne fortolkes som at brug af øretelefoner kan have negativ indvirkning på hørelsen. Den kombinerede brug af begge typer høretelefoner viste ikke mere negativ indvirkning på høretærsklen. Det er vigtigt at implementere uddannelsesprogrammer for at øge de unges bevidsthed om korrekt brug af høretelefoner og ændre deres holdninger til dem.

Konklusion
Pure-tone audiometri viste dårlige høretærskler hos dem, der brugte høretelefoner i mere end 1 år. 85,7 % af eleverne havde høretærskler >20 dB HL ved en eller flere frekvenser. Mildt høretab blev observeret i både højre og venstre øre. Moderat høretab blev kun observeret i venstre øre. Ved sammenligning af de gennemsnitlige høretærskler for de tre undersøgte grupper blev der kun observeret en højere høretærskel mellem den kombinerede og Bluetooth-gruppe ved en frekvens på 250 Hz i venstre øre. I højre øre blev der ikke observeret forskel mellem de tre undersøgte grupper ved alle frekvenser. Kombineret brug af Bluetooth og ikke-Bluetooth høretelefoner viste således ikke større risiko for hørefunktionen i forhold til hverken Bluetooth eller ikke-Bluetooth alene.
Open access papir: https://www.int-jecse.net/data-cms/articles/20220524061918pm380.pdf

Bevis for radiofrekvenseksponering på antioxidantstatus, der potentielt bidrager til det inflammatoriske respons og demyelinisering i rottehjerne

Sharma A, Shrivastava S, Singh A, Gupte SS, Rathore A, Reshi MS, Shukla S. Evidence of the radiofrequency exposure on the antioxidant status potentially contributing to the inflammatory response and demyelination in rat brain. Environ Toxicol Pharmacol. 2022 Jun 11:103903. doi: 10.1016/j.etap.2022.103903.
Højdepunkter

 • MWR giver en betydelig stigning i lipidperoxidation og udtømning af den totale antioxidantstatus.
 • Kronisk eksponering af MWR ændrer hæm-syntesevejen.
 • MWR-eksponering fremkalder inflammatorisk respons hos rotterne, som kan forårsage neurale skader.
 • Langvarig MWR-eksponering degenererede hippocampus, cerebellum og corpus callosum.
 • Langvarig MWR-eksponering viste mitokondriel skade og demyelinisering.

Abstrakt
Nuværende undersøgelse udviste det oxidative potentiale af mikrobølgestråling (MWR), der fører til neurodegeneration hos rotter. Wistar-rotter blev eksponeret ved 2100 MHz frekvens i 4 timer/dag, 5 dage/uge/3 måneder. Dyr blev eksponeret ved en estimeret specifik absorptionshastighed (0,453 W/kg) og effekttæthed (8,237 µW/m2). Efter eksponering blev den bestrålede gruppe sammenlignet med kontrolgruppen. Resultater indikerede, at mikrobølgeeksponering signifikant øgede niveauerne af serologiske triglycerider og kolesterol. Oxidativ stress observeres gennem ændring af glutathion-homeostase efterfulgt af aktiveret inflammatorisk respons yderligere bekræftet af pro- og anti-inflammatoriske cytokiner i den eksponerede gruppe. Histopatologiske vurderinger og elektronmikroskopisk observation bekræftede en signifikant ændring i myeliniseringsmønsteret og cellulære organeller i hjernen hos eksponerede dyr. Når alt tages i betragtning, kan det konkluderes, at kronisk eksponering af 2100 MHz-frekvens forårsagede oxidativ stress, hvilket fører til neurale skader og demyelinisering og kan påvirke neural kommunikation.

Konklusion
Som konklusion antydede vores resultater, at 2100 MHz frekvenseksponering (0,433, W/kg SAR) fører til en stigning i frie radikaler på grund af kompromitteret GSH-homeostase. Det bidrager til hjernens dårlige forsvarskapacitet mod reaktive iltarter, der fører til en tilstand af oxidativt stress. Det oxidative stress modulerer immunresponser, der yderligere fremkalder neuronal celledød og demyelinisering. En styrkelse af udsagnet om, at eksponering for mikrobølgestråling er en “multi-hit” proces af patogenese, herunder oxidativ stress, inflammatorisk aktivering og demyelinisering, bidrog til forekomsten af ​​neurodegenerative sygdomme.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700956/

Effekter af 5,8 GHz mikrobølger på testikelstruktur og funktion hos rotter

Xue Y, Guo L, Lin J, Lai P, Rui G, Liu L, Huang R, Jing Y, Wang F, Ding G. Effects of 5.8 GHz Microwaves on Testicular Structure and Function in Rats. Biomed Res Int. 2022 Jun 6;2022:5182172. doi: 10.1155/2022/5182172.
Abstrakt
Formål: At undersøge virkningerne af eksponering for 5,8 GHz mikrobølger på testikelstruktur og funktion af voksne hanrotter.

Metoder: Efter 30 dages eksponering evaluerede vi sædkvaliteten ved at bestemme sædkoncentrationen og kvantificere antallet af unormale sædceller. Testikelmorfologi blev undersøgt ved hæmatoxylin-eosin (HE) farvning. Niveauerne af testosteron (T), follikelstimulerende hormon (FSH), luteiniserende hormon (LH), glialcellelinjeafledt neurotrofisk faktor (GDNF), stamcellefaktor (SCF) og transferrin (TRF) blev bestemt af enzym- koblede immunosorbent-assays (ELISA’er). Vi brugte også western blotting til at bestemme niveauerne af GDNF og SCF og apoptose-relateret protein (caspase-3) i testiklen.

Resultater: Sammenlignet med sham-gruppen var der ingen signifikante forskelle med hensyn til sædtal, sædabnormitet og niveauerne af T, FSH, LH, GDNF, SCF og caspase-3 i mikrobølgegruppen.

Konklusion: Under de eksperimentelle forhold har 5,8 GHz mikrobølgeeksponering ingen indlysende effekt på testikelstruktur og funktion af rotter.
Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9192205/

Transgenerationelle ændringer i Daphnia magna under radiofrekvensstråling i ungdoms- og pubertetsperioden

Sarapultseva EI, Uskalova DV, Ustenko KV, Tikhonov VN, Ivanov IA, Tikhonov AV. Transgenerational changes in Daphnia magna under radio frequency radiation in the juvenile and puberty period. Int J Radiat Biol. 2022 Jun 8:1-31. doi: 10.1080/09553002.2022.2087928.
Abstrakt
Formål At analysere resultaterne af direkte og transgenerationelle effekter af radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) på modelorganismen af ​​krebsdyr Daphnia magna.

Materialer og metoder D. magna blev kronisk eksponeret ved 900 GHz EMF med en energifluxtæthed (EFD) på ca. 1 mW/cm2 i ungdoms- og pubertetsperioderne af deres ontogenese. Cytotoksiciteten af ​​eksponering samt overlevelse, fertilitet og teratogene virkning af direkte eksponerede dafnider og deres afkom på tværs af tre generationer blev analyseret.

Resultater og konklusioner Resultaterne af vores undersøgelse viser, at eksponering af RF-EMF i ungdomsperioden i væsentlig grad kan påvirke fertiliteten og størrelsen af ​​bestrålede dafnider og deres afkom af den første generation. Faldet i fertilitet kan være forbundet med en cytotoksisk effekt på cellerne fra bestrålede dyr. Reduktionen i størrelsen af ​​spidsen og individets krop er en indikator for den negative indvirkning af stråling på krebsdyrpopulationens beskyttelsesstrategi. Reproduktionsprocessen genoprettes af anden generation. Resultaterne af vores undersøgelse giver yderligere indsigt i de mulige mekanismer, der ligger til grund for in vivo-effekterne af RF-EMF.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35675553/

Effekten af ​​elektromagnetisk stråling transmitteret fra routere på bakterielle patogeners antibiotikafølsomhed

Pegios, A., Kavvadas, D., Ζarras, K., Mpani, K., Soukiouroglou, P., Charalampidou, S., Vagdatli, E., Papamitsou, T. (2022). The Effect of Electromagnetic Radiation Transmitted from Routers on Antibiotic Susceptibility of Bacterial Pathogens. Journal of Biomedical Physics and Engineering. Available Online from 22 June 2022.
Abstrakt
Baggrund: Elektromagnetisk ikke-ioniserende stråling har både termiske og ikke-termiske udfald på biologiske systemer, såsom mennesker, dyr og bakterier.

Formål: Denne undersøgelse havde til formål at undersøge virkningen af ​​ikke-ioniserende radiofrekvent stråling, udsendt af Wi-Fi-routere, på bakteriestammer og ændringen af ​​deres modtagelighed for moderne antibiotika.

Materiale og metoder: I denne case-kontrol parrede undersøgelse blev fire bakterier udvalgt, og en koloni fra hver bakteriestamme blev udsat for Wi-Fi-stråling, der dannede eksponeringsgruppen. Et andet sæt kolonier blev ikke udsat for Wi-Fi-stråling og dannede kontrolgruppen. Otte forskellige antibiotikaskiver blev sat på bakteriepladerne, og inhiberingszonen blev målt hver 3. time for hver koloni.

Resultater: Elektromagnetisk stråling påvirker bakteriekolonier og deres modtagelighed for antibiotika. Analyse afslørede statistisk signifikante forskelle, korreleret med bakteriestammen, det antibiotiske middel og eksponeringstidspunktet, i inhiberingszonerne, for det meste efter 6 og 24 timer (p-værdi < 0,05).

Konklusion: Der blev observeret en sammenhæng mellem antibiotikafølsomhed og ikke-ioniserende radiofrekvent eksponering. At studere virkningerne af radiofrekvent stråling på prokaryote organismer kunne afklare mere komplicerede cellestrukturer og organismer, såsom eukaryote. Yderligere eksperimenter, in vitro og in vivo, kunne give mere information om disse resultater og få eksperter til at diskutere de nuværende retningslinjer for eksponeringsgrænser.
Open access papir: https://jbpe.sums.ac.ir/article_48472.html

Etiketfri undersøgelse af den globale celleadfærd under eksponering for miljømæssige radiofrekvensfelter i nærvær eller fravær af pro-apoptotiske eller pro-autofagiske behandlinger

Joushomme A, Garenne A, Dufossée M, Renom R, Ruigrok HJ, Chappe YL, Canovi A, Patrignoni L, Hurtier A, Poulletier de Gannes F, Lagroye I, Lévêque P, Lewis N, Priault M, Arnaud-Cormos D, Percherancier Y. Label-Free Study of the Global Cell Behavior during Exposure to Environmental Radiofrequency Fields in the Presence or Absence of Pro-Apoptotic or Pro-Autophagic Treatments. Int J Mol Sci. 2022 Jan 8;23(2):658. doi: 10.3390/ijms23020658.
Abstrakt
Det er fortsat kontroversielt, om eksponering for radiofrekvenssignaler fra omgivelserne (RF) påvirker cellestatus eller respons på cellulær stress såsom apoptose eller autofagi. Vi brugte to mærkefri teknikker, cellulær impedansmetri og digital holografisk mikroskopi (DHM), til at vurdere det overordnede cellulære respons under RF-eksponering alene eller under samtidig eksponering for RF og kemiske behandlinger, der vides at inducere enten apoptose eller autofagi. To humane cellelinjer (SH-SY5Y og HCT116) og to kulturer af primære rottecortexceller (astrocytter og co-kultur af neuroner og gliaceller) blev udsat for RF ved hjælp af en 1800 MHz bærebølge moduleret med forskellige miljøsignaler (GSM: Global System til mobilkommunikation, 2G-signal), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, 3G-signal), LTE (Long-Term Evolution, 4G-signal og Wi-Fi) eller umoduleret RF (kontinuerlig bølge, CW). De anvendte specifikke absorptionshastigheder (S.A.R.) var 1,5 og 6 W/kg under DHM-eksperimenter og varierede fra 5 til 24 W/kg under registreringen af ​​cellulær impedans. Celler blev kontinuerligt eksponeret i tre til fem på hinanden følgende dage, mens den tidsmæssige fænotypiske signatur af cellernes adfærd blev registreret ved konstant temperatur. Statistisk analyse af resultaterne indikerer ikke, at RF-EMF-eksponering påvirkede den globale adfærd af sunde, apoptotiske eller autofagiske celler, selv ved S.A.R. niveauer højere end retningslinjerne, forudsat at temperaturen blev holdt konstant.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8776001/

Millimeterbølger ændrer DNA-sekundære strukturer og modulerer transkriptomet i humane fibroblaster

Lawler NB, Evans CW, Romanenko S, Chaudhari N, Fear M, Wood F, Smith NM, Wallace VP, Swaminathan Iyer K. Millimeter waves alter DNA secondary structures and modulate the transcriptome in human fibroblasts. Biomed Opt Express. 2022 Apr 28;13(5):3131-3144. doi: 10.1364/BOE.458478.
Abstrakt
Da millimeterbølgefrekvenser (MMW) af det elektromagnetiske spektrum i stigende grad anvendes i moderne teknologier såsom mobilkommunikation og netværk, er karakterisering af de biologiske effekter afgørende for at bestemme sikre eksponeringsniveauer. Vi studerer eksponeringen af ​​primære humane dermale fibroblaster for MMW’er og finder MMW’er udløser genomiske og transkriptomiske ændringer. Især gentagne 60 GHz, 2,6 mW cm-2, 46,8 J cm-2 d-1 MMW doser inducerer en unik fysiologisk respons efter 2 og 4 dages eksponering. Vi viser, at højdosis MMW’er inducerer samtidige ikke-termiske ændringer af transkriptomet og DNA-strukturens dynamik, herunder dannelse af G-quadruplex og i-motiv sekundære strukturer, men ikke DNA-skade.

Uddrag
Som konklusion viser vores resultater, at højdosis MMW’er kan inducere karakteristiske transkriptomiske og genomiske modifikationer i primære humane fibroblaster, der ikke er forbundet med et typisk cellulært termisk respons. Vi viser, at MMW-inducerede ændringer på transkriptomniveau er forskellige fra en traditionel cytokininduceret overgang, og at de kan være forbundet med ændringer i DNA-strukturel dynamik. Disse ændringer repræsenterer unikke interaktioner mellem MMW’er og biologisk materiale og illustrerer vigtigheden af ​​både effekttæthed og dosis, når sikkerhedsmarginer skal bestemmes for længere perioder.
Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9203081/

Effekter af mellemfrekvente elektromagnetiske felter: en gennemgang af dyreforsøg

Lee Hae-June, Jin Hee, Ahn Young Hwan, Kim Nam, Pack Jeong Ki, Choi Hyung-Do, Lee Yun-Sil. Effects of intermediate frequency electromagnetic fields: a review of animal studies. International Journal of Radiation Biology. 2022. doi: 10.1080/09553002.2022.2094016
Abstrakt
Mange nye enheder såsom induktionskomfurer eller trådløs strømoverførsel producerer elektromagnetiske felter (EMF’er) i mellemfrekvensområdet (IF) (300 Hz til 10 MHz), og det er meget meningsfuldt til at opsummere bioeffekterne af IF-EMF-forskning, især dyreforsøg. . Denne gennemgang tager højde for eksperimentelle undersøgelser, der brugte murine modeller til at studere sundhedseffekterne af eksponering for IF-EMF. Analyserne inkluderet her bruger data, der er tilgængelige i litteraturen offentliggjort fra januar 1988 til august 2021, inklusive dyreforsøg om generelle bivirkninger, tumorogene virkninger og effekter på udviklingsstadier. De undersøgelser, der koblede IF-EMF-eksponering under graviditeten eller neonatalstadiet til adfærds- og kognitionsændringer, blev inkluderet. Derudover dækker denne gennemgang også virkningerne af IF-EMF på genekspressionsmønstre i hjernen, adfærdsmønstre forbundet med indlæring og hukommelse og immunfunktion.
Uddrag
De vigtigste kilder til IF-EMF kan opdeles i følgende områder.
Branche: dielektriske varmeforseglere, induktions- og plasmavarmere, broadcast- og telekommunikationssendere
Almen offentlighed: induktionskomfurer, nærhedslæsere, elektroniske artikelovervågningssystemer og andre tyverisikringsanordninger, computerskærme og tv-apparater
Hospitaler: MR-systemer, elektromagnetiske nervestimulatorer, elektrokirurgiske instrumenter og andet medicinsk udstyr
Forsvar: ubådskommunikationssendere og højfrekvente (HF) sendere.
Konklusion
Efterhånden som brugen af ​​IF-EMF-baserede enheder såsom induktionskomfurer og trådløs strømoverførsel stiger, er det meningsfuldt at opsummere de biologiske effekter af IF-EMF-undersøgelser, der er udført indtil nu, især dyreforsøg. Vi gennemgik i alt 38 eksperimentelle undersøgelser offentliggjort fra databaserne EMF Portal og PubMed mellem januar 1988 og august 2021, der brugte rotter eller mus til at undersøge virkningerne af IF-EMF på langvarig eksponering, udviklingsstadier, tumorigenicitet, virkninger på sædfrugtbarhed og andre effekter, der koblede IF-EMF-eksponering under graviditeten eller neonatalstadiet til adfærds- og kognitionsændringer. Derudover er undersøgelser af genekspression i hjernen, indlærings- og hukommelsesadfærd og immunfunktioner af IF-EMF’er også blevet evalueret. Selvom de fleste undersøgelser har rapporteret, at IF-EMF’er ikke inducerer nogen negative virkninger, har nogle undersøgelser forbundet skadelige virkninger på tidlig udvikling hos mus. De negative virkninger på neutrofiltal, cytokiner og koncentrationerne af testosteron og progesteron og ændringen af ​​mRNA- eller proteinekspressionsniveauer i hjernen blev også rapporteret. Imidlertid blev sundhedseffekterne af IF-EMF-eksponering ikke uafhængigt reproduceret og var ikke afhængige af graden af ​​IF-EMF-eksponering. Derfor konkluderede vi, at IF-EMF-eksponering inden for ICNRP-grænser (ICNRP-referenceniveauer: 27 μT for den brede offentlighed og 100 μT for erhvervsmæssig eksponering) ikke havde nogen skadelige virkninger på dyr. Selvfølgelig skal der forskes mere ved hjælp af de nyeste biomedicinske værktøjer, dog vil en omfattende gennemgang af IF-EMF undersøgelser, især dyrestudier, give et værdifuldt grundlag for yderligere risikoanalyse af IF-EMF hos mennesker. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2022.2094016

Geomagnetiske forstyrrelser reducerer hjertefrekvensvariabiliteten i Normative Aging Study

Carolina L. Zilli Vieira, Kelly Chen, Eric Garshick, Man Liu, Pantel Vokonas, Petter Ljungman, Joel Schwartz, Petros Koutrakis. Geomagnetic disturbances reduce heart rate variability in the Normative Aging Study. Science of The Total Environment. Volume 839. 15 September 2022. 156235. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.156235.
Højdepunkter

 • Intens geomagnetisk aktivitet op til 24 timer reduceret hjertefrekvensvariabilitet (HRV).
 • Patienter med koronar hjertesygdom udviste højere risiko.
 • Associationerne forblev ens efter justeringerne for luftforureningseksponeringer.
 • Geomagnetisk aktivitet kan forklare temporale HRV-relaterede kardiovaskulære udfald.

Abstrakt
Baggrund Solar og geomagnetisk aktivitet (GA) er blevet forbundet med øgede kardiovaskulære (CVD) hændelser. Vi antager, at hjertefrekvensvariabilitet (HRV) kan være den biologiske mekanisme mellem øget CVD-risiko og intense geomagnetiske forstyrrelser (GMD).

Metoder For at evaluere indvirkningen af ​​GA og intens GMD på HRV hos 809 ældre mænd [aldersgennemsnit 74,5 (SD = 6,8)] indskrevet i Normative Aging Study (Greater Boston Area), udførte vi gentagne målinger ved hjælp af mixed-effects regressionsmodeller. Vi evaluerede to HRV-resultater: kvadratroden af ​​de gennemsnitlige kvadratiske forskelle af successive normal-til-normale intervaller (r-MSSD) og standardafvigelsen af ​​normal-til-normale hjerteslagsintervaller (SDNN) i millisekunder (ms). Vi sammenlignede også sammenhængene mellem Kp og HRV hos patienter med og uden komorbiditeter såsom diabetes og koronar hjertesygdomme (CHD). Vi brugte data om globalt planetarisk K-indeks (Kp) fra mellembreddegrader som GA og GMD (>75. Kp) parametre fra National Oceanic and Atmospheric Agency’s Space Weather Prediction Center.

Resultater Vi fandt en næsten øjeblikkelig effekt af kontinuerlig og højere Kp på reduceret HRV for eksponeringer op til 24 timer før elektrokardiogramoptagelse. En 75. percentilstigning i 15-timers Kp før undersøgelsen var forbundet med en ændring på -14,7 ms i r-MSSD (95 CI: -23,1, -6,3, p-værdi = 0,0007) og en ændring på -8,2 ms i SDNN (95 CI: -13,9, -2,5, p-værdi = 0,006). Associationerne forblev ens efter justering af modellerne for luftforurenende stoffer over eksponeringsvinduet forud for begivenheden. I perioder med intens GMD var sammenhængene stærkere hos patienter med CHD og ikke-diabetes.

Konklusioner Dette er det første studie, der viser de potentielle negative virkninger af geomagnetisk aktivitet på reduceret hjertefrekvensvariabilitet i en stor epidemiologisk kohorte over en længere periode, hvilket kan have vigtige kliniske implikationer blandt forskellige populationer.

Konklusioner
Vores resultater viste en signifikant indvirkning af GA og intens GMD på reduktionen i HRV op til 24 timer før elektrokardiogrammet hos ældre individer. Associationerne forblev selv efter justering for luftforurenende stoffer. I perioder med intens GMD var reduktionen af ​​HRV endnu stærkere hos patienter med CHD og ingen diabetes. Denne eksponeringsforbindelse kan have vigtige kliniske implikationer for hjertesundhed og forebyggende strategier, da HRV er en prædiktor for CVD-morbiditet og dødelighed forårsaget af dysregulering af sympatisk og/eller parasympatisk aktivitet. Fremtidige undersøgelser kan undersøge differentiel modtagelighed og relaterede biologiske mekanismer baseret på lokalitet, alder og andre allerede eksisterende komorbiditeter i forskellige populationer.
Open access papir (indtil 21. juli 2022): https://bit.ly/GMDhrv

Sol- og geomagnetisk aktivitet reducerer lungefunktionen og øger partikelforureningseffekten

Kritika Anand, Carolina L.Z. Vieira, Eric Garshick, Veronica Wang, Annelise Blomberg, Diane R. Gold, Joel Schwartz, Pantel Vokonas, Petros Koutrakis. Solar and geomagnetic activity reduces pulmonary function and enhances particulate pollution effects. Science of The Total Environment. 2022. 156434. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.156434.
Abstrakt
Baggrund Øget sol- og geomagnetisk aktivitet (SGA) kan ændre aktiviteten i det sympatiske nervesystem, reducere antioxidantaktivitet og modulere fysisk-kemiske processer, der bidrager til atmosfæriske aerosoler, som alle kan reducere lungefunktionen.
Formål Undersøg sammenhænge mellem forceret udåndingsvolumen ved 1s (FEV1) og forceret vitalkapacitet (FVC) med SGA, og vurder, om SGA forstærker negative virkninger af partikelforurening, sort kulstof (BC) og partikler ≤2,5μm i diameter (PM2. 5).
Metoder Vi udførte en analyse med gentagne mål i 726 deltagere i Normative Aging Study (Boston, Massachusetts, USA) mellem 2000 og 2017, ved at bruge interplanetarisk magnetfelt (IMF), planetarisk K-indeks (Kp) og solpletnummer (SSN) som SGA-mål. Lineære blandede effekter modeller blev brugt til at vurdere eksponerings glidende gennemsnit op til 28 dage for både SGA og forurening.
Resultater Stigninger i IMF, Kp-indeks og SSN fra dagen for lungefunktionstesten i gennemsnit gennem dag 28 af var forbundet med et signifikant fald i FEV1 og FVC efter justering for potentielle konfoundere. Der var større effekter for længere glidende gennemsnit og forbedrede effekter af PM2.5 og BC på FEV1 og FVC med øget SGA. For eksempel, for hver inter-kvartil stigning (4,55 μg/m3) i gennemsnitlig PM2,5 28 dage før testning, var lav IMF (10. percentil: 3,2 nT) forbundet med en -21,4 ml (95 % CI: -60,8, 18,1) ) og -7,1 ml (95 % CI: -37,7, 23·4) fald i henholdsvis FVC og FEV1; høj IMF (90. percentil: 9,0 nT) var forbundet med et -120,7 ml (95% CI: -166,5, -74,9) og -78,6 ml (95% CI: -114,3, -42,8) fald i FVC og FEV1, henholdsvis.
Diskussion Øgede perioder med sol- og geomagnetisk aktivitet kan direkte bidrage til nedsat lungefunktion og også øge virkningerne af PM2.5 og BC. Da eksponering for solaktivitet er allestedsnærværende, er strengere foranstaltninger til at reducere eksponeringen af ​​luftforurening berettiget, især i ældre befolkninger.
Open access papir (indtil 30. juli 2022): https://authors.elsevier.com/c/1fDlOB8cculns

Tilbagevendende gamle geomagnetiske feltanomalier kaster lys over den fremtidige udvikling af den sydatlantiske anomali

Andreas Nilsson, Neil Suttie, Joseph S. Stoner, Raimund Muscheler.  Recurrent ancient geomagnetic field anomalies shed light on future evolution of the South Atlantic Anomaly. PNAS. 2022. 119 (24) e2200749119. doi: 10.1073/pnas.2200749119.
Betydning
Jordens magnetfelt, som genereres gennem konvektion i den flydende jernrige ydre kerne, fungerer som et skjold mod skadelig partikelstråling. I løbet af de sidste to århundreder er feltstyrken faldet hurtigt, efterhånden som et område med svagt felt har udvidet sig over det sydlige Atlanterhav. Den reducerede afskærmningseffekt af magnetfeltet i dette område har vigtige konsekvenser for satellitter i lavt kredsløb om jorden og rumrejser. Ved hjælp af arkæologiske og geologiske optegnelser har vi rekonstrueret variationerne af Jordens magnetfelt i løbet af de sidste 9.000 år. Vi finder beviser for tilbagevendende magnetfeltanomalier, der ligner den nuværende sydatlantiske anomali, som giver indsigt i underliggende geodynamo-processer, der kan hjælpe med at forudsige den fremtidige udvikling af Jordens magnetfelt.

Abstrakt
Styrken af ​​det geomagnetiske felt er faldet hurtigt i løbet af de sidste to århundreder, hvilket falder sammen med en stigende feltasymmetri på grund af væksten i den sydatlantiske anomali. De underliggende processer, der forårsager faldet, diskuteres, hvilket har ført til spekulationer om, at feltet er ved at vende. Her præsenterer vi en geomagnetisk feltmodel baseret på indirekte observationer over de sidste 9.000 år og identificerer potentielle gamle analoger. Modellen er konstrueret ved hjælp af en probabilistisk tilgang, der adresserer problemer med aldersusikkerheder og udjævning af sedimentære data, der har hæmmet tidligere forsøg. Vi finder beviser for tilbagevendende hemisfæriske feltasymmetrier, relateret til kvasiperiodiske millennialskalavariationer i dipolmomentet. Vores rekonstruktion indikerer, at minima i dipolmomentet har en tendens til at falde sammen med geomagnetiske feltanomalier, svarende til den sydatlantiske anomali. Vi foreslår, at perioden omkring 600 f.v.t., karakteriseret ved et stærkt asymmetrisk felt, kunne give en analog til det nuværende felt. Analogien antyder, at den sydatlantiske anomali sandsynligvis vil forsvinde i de næste par hundrede år, ledsaget af en tilbagevenden til en mere symmetrisk feltkonfiguration og muligvis en styrkelse af det aksiale dipolfelt.
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2200749119

Myter i magnetosensation

Simon Nimpf, David A. Keays. Myths in magnetosensation. 25(6); 104454. May 23, 2022. doi: 10.1016/j.isci.2022.104454.
Resumé
Evnen til at detektere magnetfelter er en sansemodalitet, der bruges af mange dyr til at navigere. Mens det først blev postuleret i 1800-tallet, blev det i årtier betragtet som en biologisk myte. En række elegante adfærdseksperimenter i 1960’erne og 1970’erne viste endegyldigt, at sansen er ægte; den eller de underliggende mekanismer forblev dog uafklarede. Dette har derfor givet anledning til en række overbevisninger, som er kritisk analyseret i dette manuskript. Vi behandler seks påstande: (1) Magnetoreception eksisterer ikke; (2) Det skal være magnetit; (3) Fugle har et bevaret magnetisk sansesystem med seks loci i deres øvre næb; (4) Det skal være kryptokromt; (5) MagR er et proteinbiokompas; og (6) Den elektromagnetiske induktionshypotese er død. Ved at fremme modargumenter for disse overbevisninger håber vi at stimulere debat, nye ideer og udformningen af ​​velkontrollerede eksperimenter, der kan hjælpe vores forståelse af dette fascinerende biologiske fænomen.
Open access paper: https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(22)00725-8

Nye dokumenter pr. 1. juni 2022.

En kritisk analyse af MOBI-Kids-undersøgelsen af mobiltelefonbrug i barndom og ungdom og risiko for hjernetumor

Lennart Hardell, Joel M. Moskowitz. A critical analysis of the MOBI-Kids study of wireless phone use in childhood and adolescence and brain tumor risk. Reviews on Environmental Health, May 5, 2022. https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0040.
Abstrakt
MOBI-Kids case-kontrol undersøgelsen af ​​mobiltelefonbrug og risiko for hjernetumor i barndom og ungdom omfattede aldersgruppen 10-24 år diagnosticeret mellem 2010 og 2015. Samlet set blev der ikke fundet en øget risiko, selvom der for hjernetumorer i den temporale region var en øget risiko blev fundet i aldersgrupperne 10-14 og 20-24 år. De fleste odds ratioer (OR’er) i MOBI-Kids var <1,0, nogle statistisk signifikante, hvilket tyder på en forebyggende effekt fra RF-stråling; dette er dog i modsætning til den nuværende viden om radiofrekvens (RF) carcinogenese. MOBI-Kids resultaterne er ikke biologisk plausible og indikerer, at undersøgelsen var mangelfuld på grund af metodiske problemer. For eksempel var ikke alle hjernetumortilfælde inkluderet, da central lokalisering var udelukket. I stedet skulle alle hjernetumortilfælde have været inkluderet uanset histopatologi og anatomisk lokalisering. Kun kirurgiske kontroller med blindtarmsbetændelse blev brugt i stedet for befolkningsbaserede kontroller fra samme geografiske område som for tilfældene. Faktisk er øget forekomst af blindtarmsbetændelse blevet postuleret at være forbundet med RF-stråling, hvilket gør valget af kontrolgruppe hos MOBI-Kids tvivlsomt. Start af mobiltelefonbrug op til 10 år før diagnosen var i nogle analyser inkluderet i den ueksponerede gruppe. Derfor er alle vigtige resultater, der viser sen karcinogenese, en promotoreffekt, blevet udeladt fra analyse og kan undervurdere sande risici. Lineær tendens var i nogle analyser statistisk signifikant i beregningen af ​​RF-specifik energi og ekstremt lavfrekvent (ELF)-induceret strøm i tumorens tyngdepunkt. Yderligere case-case-analyse burde have været udført. Dataene fra denne undersøgelse bør genanalyseres ved hjælp af ubetinget regressionsanalyse justeret for potentielle forvirrende faktorer for at øge den statistiske styrke. Derefter kunne alle reagerende sager og kontroller indgå i analyserne. Sammenfattende mener vi, at resultaterne som rapporteret i dette papir virker ufortolkelige og bør afvises.

Resumé

 • Efter vores mening virker resultaterne som rapporteret i MOBI-Kids-papiret ufortolkelige og bør afvises.
 • Alle hjernetumortilfælde skulle have været inkluderet uanset histopatologi og anatomisk lokalisering.
 • Kun kirurgiske kontroller med mistanke om blindtarmsbetændelse blev brugt. Alligevel er øget forekomst af blindtarmsbetændelse blevet postuleret at være forbundet med RF-stråling.
 • Start af mobiltelefonbrug op til 10 år før diagnosen var i nogle analyser inkluderet i den ueksponerede gruppe. Dette ville påvirke regionerne i den yderste periferi i retning af enhed.
 • Resultaterne indikerer en øget risiko for tumorer i den temporale hjerneregion på trods af metodiske problemstillinger baseret på lave tal i flere kategorier.
 • Lineær tendens var i nogle analyser statistisk signifikant i beregningen af ​​RF-specifik energi og ELF-induceret strøm i tumorens tyngdepunkt. Yderligere case-case-analyse burde have været udført.
 • Dataene fra denne undersøgelse bør genanalyseres ved hjælp af ubetinget regressionsanalyse justeret for potentielle forstyrrende faktorer for at øge den statistiske styrke.
 • Endelig er det uheldigt, at der efter så stor en investering af ressourcer, at der på nuværende tidspunkt ikke kan læres meget af MOBI-Kids-undersøgelsen om risikoen for hjernetumorer fra mobiltelefonbrug hos unge. Da undersøgelsen behandler et spørgsmål, der er kritisk for folkesundheden, og størstedelen af ​​finansieringen var fra Europa-Kommissionen, bør MOBI-Kids-datasættet arkiveres offentligt, hvilket gør det tilgængeligt for det videnskabelige samfund, så dataene kan genanalyseres ved hjælp af forskellige antagelser og metoder.

Open access papir: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0040/html

Genotoksiske virkninger af elektromagnetisk feltstråling fra mobiltelefoner (rewiev)

Ganesh Chandra Jagetia. Genotoxic effects of electromagnetic field radiations from mobile phones. Environmental Research. 2022. 113321. doi: 10.1016/j.envres.2022.113321.
Højdepunkter

 • Eksponeringen for elektromagnetisk feltstråling er steget enormt fra menneskeskabte elektroniske gadgets ud over naturlige kilder.
 • Nogle få undersøgelser af mobiltelefoneksponering viste, at det ikke forårsager skadelige virkninger.
 • Undersøgelserne indikerede en positiv sammenhæng mellem mobiltelefonbrug og genotoksiske effekter, der overstiger den negative effekt.
 • Elektromagnetiske feltstråling øger dannelsen af ​​reaktive iltarter, der forårsager mutagene og genotoksiske virkninger, der fører til kræft.

Abstrakt
Brugen af ​​trådløs kommunikationsteknologi i mobiltelefoner har revolutioneret moderne telekommunikation, og mobiltelefoner er blevet så populære, at deres antal overstiger den globale befolkning. Elektromagnetisk feltstråling (EMR) er en integreret del af trådløs teknologi, som udsendes af mobiltelefoner, mobiltårne, elektriske kraftværker, transmissionsledninger, radarer, mikrobølgeovne, tv-apparater, køleskabe, diagnostiske/terapeutiske og andre elektroniske enheder. De menneskeskabte EMR-kilder har tilføjet den eksisterende byrde af naturlig EMR-eksponering af mennesker, der stammer fra Solen, kosmos, atmosfæriske udledninger og tordenvejr. EMR inklusive radiofrekvensbølger (RF) og ekstremt lavfrekvent stråling (ELF) har skabt stor interesse, da deres menneskelige eksponering forårsager hovedpine, træthed, tinnitus, koncentrationsproblemer, depression, hukommelsestab, hudirritation, søvnforstyrrelser, kvalme, kardiovaskulære effekter, brystet smerter, immunitet og hormonforstyrrelser som korttidsvirkninger og kræft som senvirkning. Anmeldelsen er skrevet ved at indsamle oplysningerne ved hjælp af forskellige søgemaskiner, herunder google scholar, PubMed SciFinder, Science direct, EMF-portal, saferemr og andre websteder på internettet, og dens hovedfokus er på de mutagene og genotoksiske virkninger af EMR hos mennesker og pattedyr. Talrige undersøgelser afslørede, at eksponering i området 0-300GHz EMR er harmløs, da dette ikke øgede mikrokerner og kromosomafvigelser. Tværtimod har flere andre undersøgelser vist, at eksponering for EMR øger hyppigheden af ​​mikrokerner, kromosomafvigelser, DNA-addukter, DNA-enkelt- og dobbeltstrengsbrud på molekylært niveau in vitro og in vivo. EMR-eksponeringen inducerer reaktive oxygenarter og ændrer troværdigheden af ​​gener involveret i signaltransduktion, cytoskeletdannelse og cellulær metabolisme.

Uddrag
Tabel 1 viser 75 (23 ELF/IF, 52 RF) undersøgelser, der ikke fandt signifikante genotoksiske effekter.
Tabel 2 viser 145 (47 ELF/IF, 98 RF) undersøgelser, der rapporterede signifikante genotoksiske effekter.

Konklusioner
De elektromagnetiske strålinger især i radiofrekvensområdet er langbølgelængdestråling, og de har en bred anvendelse i trådløs kommunikation. Menneskelig eksponering for EMF-RF-ELF er fra elektriske transmissionsledninger, mobile signaltransmissionstårne, mobiltelefoner, mikrobølger og forskellige elektroniske gadgets, som er i daglig brug. En fænomenal stigning i abonnementet på mobiltelefoner, som fortsætter uformindsket, har drastisk øget eksponeringen for EMF-RF-ELF hos børn og voksne ligeligt. Forskellige agenturer verden over har også udtrykt bekymring over de dårlige virkninger af disse strålinger. Undersøgelser, der rapporterer, at EMF-RF-ELF-eksponeringer er genotoksiske, overstiger rapporterne om, at EMF-RF-ELF-eksponeringen ikke er skadelig for den menneskelige befolkning. Forskellige prækliniske modeller rapporterer den genotoksiske effekt af EMF-RF-ELF i form af kromosomkondensation , forskellige typer kromosomafvigelser, mikrokernedannelse, søsterkromatidudvekslinger, DNA-baseskader, DNA-adduktdannelse, DNA-SSB’er og DNA-DSB’er. EMF-RF-ELF udløste dannelsen af ​​ROS, som synes at være ansvarlig for alle de genotoksiske og mutagene virkninger af EMF-RF-ELF. EMF-RF-ELF reducerer også antioxidantstatus ved at lindre GSH, katalase, SOD, GST, GPx og øge lipidperoxidation. På molekylært niveau stimulerer EMF-RF-ELF aktiveringen NF-KB, TNF-α, HSP 70, p53, Chk-2, p38, LC3-II, pAMPK, PARP, Bax/Bcl-2-forhold, DNA-PKcs, RAD9B, BM11, cytochrom c frigiver og spaltet caspase-3 og nedmodulerer efterfølgende p21, p62, p-mTOR, GADD45α, XRCC1, XRCC4, Ku80 (XRCC5), Ku70 (XRCC6) og LIG4, caspase3 og Bcl2, som er involveret i talrige cellulære processer. De gentagne EMF-RF-ELF eksponeringer udøver en negativ effekt på menneskers sundhed og forårsager mutagenese og kræft hos mennesker. Det vil være klogt at følge ALARA-princippet (så lavt som rimeligt opnåeligt) for at minimere den negative virkning på mennesker.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35508219/

Analyse af ICNIRP 2020 grundlæggende begrænsninger for lokaliseret radiofrekvenseksponering i frekvensområdet over 6 GHz

Eric Lemay, Gregory B Gajda, Gregory W McGarr, Mykola Zhuk, Jonathan Paradis. Analysis of ICNIRP 2020 Basic Restrictions for Localized Radiofrequency Exposure in the Frequency Range Above 6 GHz. Health Phys. 2022 May 21. doi: 10.1097/HP.0000000000001581.
Abstrakt
ICNIRP 2020-retningslinjer har defineret en praktisk temperaturstigningstærskel for menneskers helbredseffekter, nemlig den operationelle negative sundhedseffekttærskel, der danner grundlaget for de grundlæggende begrænsninger for absorberet effekt og energitæthed. Disse grundlæggende restriktioner for lokaliserede eksponeringer ved frekvenser over 6 GHz blev evalueret ved at sammenligne numerisk beregnet temperaturstigning med måltemperaturstigningen på 2,5 oC, som er tærskelværdien for operationelle negative sundhedseffekter divideret med arbejdssikkerhedsfaktoren på 2. Den numeriske model anvender maksimale absorberede effekt- og energitæthedsniveauer tilladt af den erhvervsmæssige grundlæggende begrænsning for både pulserende og kontinuerlige bølgeeksponeringer. Disse analyser blev udført under hensyntagen til 3- og 4-vævslagsmodeller og en række forskellige strålediametre, frekvenser og eksponeringsvarigheder. De mindste strålediametre var baseret på en undersøgelse af teoretisk opnåelige strålebredder fra halvbølgeresonansdipoler og viser virkningen af ​​gennemsnitsarealet på den beregnede temperaturstigning. Resultaterne viste, at ICNIRP’s formodede arbejdssikkerhedsfaktorer i frekvensområdet over 6 GHz ikke var tilstrækkeligt opretholdt for alle eksponeringsscenarier og især for korte pulseksponeringer ved frekvenser på 30 GHz eller højere med små strålediametre. Worst-case vævstemperaturstigninger blev estimeret til at være så meget som 3,6 gange højere end ICNIRPs måltemperaturstigninger. Som følge heraf foreslår forfatterne en lille ændring i anvendelsen af ​​de ICNIRP 2020 lokaliserede grundlæggende restriktioner, hvorved de værst tænkelige vævstemperaturstigninger begrænses til 1,4 gange målværdien.

Konklusion
Numeriske beregninger af SAR-fordelingen og den resulterende temperaturstigning i modeller af overfladisk væv på niveauer tilladt af ICNIRP (2020) BR’er for frekvenser over 6 GHz blev udført for at undersøge sikkerhedsfaktorerne fra de antagne OAHET termiske tærskler, der er iboende i BR’erne.
Resultaterne viste, at for en række strålestørrelser, pulsvarigheder og bærefrekvenser er sikkerhedsfaktorerne reduceret fra deres antagne værdier på 2 gange under en OAHET-temperaturstigning på 5 oC for de erhvervsudsatte. De laveste sikkerhedsfaktorer (det værste tilfælde var 0,56, hvilket resulterede i en temperaturstigning på 1,8 gange OAHET) forekom for enkeltimpulser med den mindste antagede pletstørrelse på FWHM = 0,005 m (eller en antaget uforstyrret effekttæthed strålediameter på 0,0063 m) i korte varigheder (td < 1 s) ved 200 GHz. Undersøgelser af SAR-fordelinger fra halvbølgeresonante dipoler (tillæg) førte til beslutningen om at sætte en lavere værdi på FWHM = 0,005 m for frekvenser på 30 GHz og derover. Selvom det kan hævdes, at nuværende mobilapplikationer muligvis ikke leverer så små SAR-fordelinger, eksisterer der den teoretiske mulighed for, at selv mindre pletter kan genereres ved de højere millimeterbølgefrekvenser, der er dækket af ICNIRP (2020)-retningslinjen. Sikkerhedsfaktorer for CW-eksponeringer (td > 360 s) var generelt højere end for en enkelt puls, hvor det værste tilfælde (en sikkerhedsfaktor på 1,46 i modsætning til den antagne værdi på 2) igen forekommer for den mindste spotstørrelse.
På trods af de lave værst tænkelige sikkerhedsfaktorer og høje resulterende temperaturstigninger, tyder CEM43-beregninger på, at selv mindre skader på huden er usandsynlige ved de nuværende BR-niveauer i ICNIRP (2020). De små strålediametre, ved hvilke de laveste sikkerhedsfaktorer forekommer, tyder på, at det praktisk talt ville være umuligt at holde strålen på huden i en længere periode, der er nødvendig for at fremkalde selv mindre skader, især i betragtning af, at under sådanne forhold vil udsatte individer sandsynligvis fjerne de berørte væv væk fra RF-varmekilden som reaktion på fornemmelsen af ​​varme og/eller varmesmerte, før vævsskade kan opstå.
Afbødning af de lave sikkerhedsfaktorer, der opstod for de mindste strålediametre, kan opnås ved at ændre den rumlige 1 cm2 med et gennemsnit på 0 cm2 (i det væsentlige den rumlige spids for strålen). Hvis denne ændring af de lokale BR’er anvendes, er den tilknyttede maksimale (worst case) vævstemperaturstigning ≈ 3,5 oC for eksponeringer på den erhvervsrettede BR (≈ 0,7 oC for almindelig offentlig BR). Denne ændring af BR-reglerne er let at implementere og vil tillade, at brugen af ​​ICNIRP (2020) AED-formlerne og APD-grænser for lokaliserede eksponeringer over 6 GHz til 300 GHz forbliver uændrede.
Open access paper: https://journals.lww.com/health-physics/Fulltext/9900/Analysis_of_ICNIRP_2020_Basic_Restrictions_for.15.aspx

Hvorfor elektrohypersensitivitet og relaterede symptomer er forårsaget af ikke-ioniserende menneskeskabte elektromagnetiske felter: En oversigt og medicinsk vurdering

Dominique Belpomme, Philippe Irigaray.  Why electrohypersensitivity and related symptoms are caused by non-ionizing man-made electromagnetic fields: An overview and medical assessment. Environmental Research. Available online 7 May 2022, 113374. doi: 10.1016/j.envres.2022.113374.
Højdepunkter

 • Elektrohypersensitivitet er forårsaget af elektromagnetiske felter.
 • Elektrohypersensitivitet er en neurologisk lidelse med betændelse, oxidativ stress, åbning af blod-hjernebarrieren og abnormiteter i neurotransmitter.
 • Elektrohypersensitivitet skal defineres ved faldet i hjernens elektromagnetiske felts tolerancetærskel.

Abstrakt
Meget af kontroversen om årsagen til elektrohypersensitivitet (EHS) ligger i fraværet af anerkendte kliniske og biologiske kriterier for en bredt accepteret diagnose. Imidlertid er der i øjeblikket tilstrækkelige data til, at EHS kan anerkendes som en tydeligt veldefineret og objektivt karakteriseret neurologisk patologisk lidelse. Fordi vi har vist, at 1) EHS ofte er forbundet med multipel kemisk sensitivitet (MCS) hos EHS-patienter, og 2) at begge individualiserede lidelser deler en fælles patofysiologisk mekanisme for symptomforekomst; det ser ud til, at EHS og MCS kan identificeres som et unikt neurologisk syndrom, uanset dets årsagsoprindelse. I denne oversigt skelner vi selve ætiologien af ​​EHS fra de miljømæssige årsager, der udløser patofysiologiske ændringer og kliniske symptomer efter EHS er opstået. I modsætning til nuværende videnskabeligt ubegrundede påstande tilbageviser vi utvivlsomt hypotesen om en nocebo-effekt for at forklare tilblivelsen af ​​EHS og dens præsentation. Vi tilbageviser også det fejlagtige koncept, at EHS kunne reduceres til en vag og ubevist “funktionsnedsættelse”. Tværtimod viser vi her, at der er objektive patofysiologiske ændringer og sundhedseffekter induceret af eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) hos EHS-patienter og mest af alt hos raske forsøgspersoner, hvilket betyder, at overdrevne ikke-termiske menneskeskabte EMF’er er stærkt sundhedsskadelige. I denne oversigt og medicinske vurdering fokuserer vi på virkningerne af ekstremt lave frekvenser, trådløse kommunikations radiofrekvenser og mikrobølger EMF. Vi diskuterer, hvordan man bedre kan definere og karakterisere EHS. I betragtning af WHO’s foreslåede kausalitetskriterier viser vi, at EHS faktisk er kausalt forbundet med øget eksponering for menneskeskabt EMF og i nogle tilfælde for markedsførte miljøkemikalier. Vi appellerer derfor til alle regeringer og internationale sundhedsinstitutioner, især WHO, om hurtigst muligt at overveje den voksende EHS-associerede pandemiske pest og at anerkende EHS som en ny ægte EMF-årsagsrelateret patologi.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35537497/

En idiografisk tilgang til idiopatisk miljøintolerance tilskrevet elektromagnetiske felter (IEI-EMF) del II. Økologisk momentan vurdering af tre individer med svær IEI-EMF

Zsuzsanna Dömötör, Gábor Ruzsa, György Thuróczy, Péter P Necz, Steven Nordin, Ferenc Köteles, Renáta Szemerszky. An idiographic approach to Idiopathic Environmental Intolerance attributed to Electromagnetic Fields (IEI-EMF) Part II. Ecological momentary assessment of three individuals with severe IEI-EMF. Heliyon. 2022 May 14;8(5):e09421. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e09421.
Abstrakt
IEI-EMF refererer til en selvrapporteret følsomhed karakteriseret ved tilskrivning af ikke-specifikke fysiske symptomer til eksponering for svage EMF’er. De fleste empiriske resultater understøtter ikke eksistensen af ​​en årsagssammenhæng mellem EMF og IEI-EMF. Denne konklusion blev dog draget fra miljømæssige og eksperimentelle undersøgelser, der ikke er uden metodiske begrænsninger. I det aktuelle studie, som en del af en kompleks biopsykosocial tilgang, blev der anvendt en økologisk momentan vurdering (EMA) protokol til undersøgelse af det tidsmæssige forhold mellem faktisk radiofrekvens (RF) EMF eksponering og IEI-EMF på individniveau. Kontinuerlig måling af autonome variabler ved hjælp af holter elektrokardiogram (EKG) monitorer og den omgivende RF EMF ved hjælp af personlige dosimetre, såvel som gentagne (8/dag) papir-og-blyant-vurderinger af øjeblikkelige interne tilstande (symptomer, humør, opfattet EMF-intensitet) og situationelle faktorer blev udført i 21 dage med deltagelse af tre personer med svær IEI-EMF. Tidsmæssige sammenhænge blev undersøgt ved tidsserieanalyser. For to deltagere understøttede resultaterne ikke sammenhængen mellem det eller de formodede EMF-frekvensområder og symptomrapporter. Ikke desto mindre afslørede resultaterne en omvendt association med hensyn til et andet frekvensområde (GSM900 downlink), som modsiger IEI-EMF-tilstanden. Autonome aktiveringsrelaterede fund var inkonsistente. For den tredje deltager blev den påståede sammenhæng delvist understøttet, både for symptomrapporter og autonome reaktioner (UMTS downlink, total RF; RMS-værdier). Resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at IEI-EMF ikke har en enhedsætiologi. For visse individer kan en biofysisk baggrund ikke udelukkes, hvorimod ingen sådan underliggende faktor ser ud til at virke for andre. EMA er en nyttig metode til undersøgelse af ætiologien af ​​IEI-EMF.

Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9123209/

Effekt af mobiltelefonbrugs varighed under graviditeten på spædbørns generelle motoriske bevægelser

H Bektas, MS Bektas, S Dasdag. Effect of mobile phone usage duration during pregnancy on the general motor movements of infants. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 36(1). 2022. doi: 10.1080/13102818.2022.2046505.
Abstrakt
Radiofrekvensstråling (RFR), der udsendes fra trådløse enheder, stiger hurtigt, og de mest følsomme grupper er gravide kvinder og børn. Derfor sigtede vi på at evaluere nervøse bevægelser (FM’er) og motoriske repertoirer hos spædbørn til gravide kvinder med forskellig varighed af mobiltelefonbrug (DOMFU) i den prænatale periode ved at udføre en generel bevægelsesvurdering (GMA) ved hjælp af Prechtl-metoden. Spædbørn, der var egnede til undersøgelsen, blev opdelt i 4 grupper i henhold til deres mødres varighed af mobiltelefonbrug under graviditeten, omfattende dem, der ikke talte i mobiltelefon (Kontrolgruppe, n: 31), dem med mobiltelefonbrug (MFU). svarende til 20 minutter om dagen (Gruppe 1, n: 33), dem med MFU svarende til 40 minutter om dagen (Gruppe 2, n: 31), og dem med MFU svarende til 2 timer om dagen (Gruppe 3, n : 28). Analysen viste, at den unormale fidgety (AF) og absent fidgety (F-), den suboptimale motoriske optimalitetsscore (MOS) og det reducerede motoriske repertoire var statistisk højere i gruppe 3 sammenlignet med de andre grupper. Normal kropsholdning og kvaliteten af ​​andre bevægelser var statistisk højere i kontrolgruppen og gruppe 1 og 2 sammenlignet med gruppe 3. Ifølge resultaterne var spædbørn til mødre med forskellig DOMFU under graviditeten forskellige med hensyn til kvaliteten af ​​FM’er, MOS, repertoire , kropsholdning og andre bevægelser. Som konklusion antydede resultaterne, at der kan være en sammenhæng mellem prænatal RFR-eksponering og motorisk udvikling hos spædbørn. Flere langsigtede undersøgelser er nødvendige for at afgøre, om disse ændringer er midlertidige eller permanente.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2022.2046505

Mikrobølgeemissioner og problemet med moderne virussygdomme

S V Avakyan, L A Baranova. Microwave Emissions and the Problem of Modern Viral Diseases. Her Russ Acad Sci. 2022;92(2):177-187. doi: 10.1134/S1019331622020058.
Abstrakt
Resultaterne af en undersøgelse af mekanismerne for indflydelsen af ​​et øget niveau af mikrobølgestråling på væksten af ​​infektiøse, primært virale, sygdomme i miljøet præsenteres. Dette er strålingen fra jordens ionosfære, som nåede sit maksimum i slutningen af ​​1980’erne-begyndelsen af ​​2000’erne, efter en stigning i niveauet af solaktivitet siden det 17. århundrede. I løbet af de sidste 30 år er den menneskeskabte elektromagnetiske baggrund steget 100 gange på grund af udviklingen af ​​cellulær mobilkommunikation og computerisering. Den forudsagte interaktion mellem naturlige og menneskeskabte kilder til mikrobølger øger markant deres negative indvirkning på den økologiske situation. Særligt bekymrende er den aktive udbredelse i de senere år af den nye 5G-kommunikationsstandard; i fremtiden er det udviklingen af ​​det farligste millimeterområde i vores land. Energi fra miljøet i mikrobølgeområdet kan forårsage “uventet adfærd” i vira’s DNA. Der foreslås præciseringer af anbefalingerne fra eksperter om beskyttelse af befolkningen ved hjælp af elektromagnetisk afskærmning, opnået inden for rammerne af miljøets supramolekylære fysik.

Uddrag
Effekten af ​​en permanent stigning i mikrobølgestrømme fra miljøet på aktiveringen af ​​virale pandemier overvejes. Dette er ikke kun strålingen fra jordens ionosfære, men også den menneskeskabte elektromagnetiske baggrund, forårsaget af en lavinelignende stigning i mikrobølgeforurening af habitatet under driften af ​​mobiltelefoni, husholdningscomputerudstyr og digitaliseringssystemer. Den forudsagte interaktion mellem naturlige og menneskeskabte kilder til mikrobølger øger markant deres negative indvirkning på den økologiske situation. Derfor er der behov for en indsats for drastisk at reducere mængden af ​​tid brugt på mobiltelefoner og surfing på internettet blandt udsatte befolkningsgrupper, herunder gymnasieelever. Dette ønske fra forfatterne er i overensstemmelse med de bekymringer, der for nylig blev udtrykt af både lærere og forældre til elever, såvel som med udtalelsen fra den russiske anklagemyndighed.
De foreslåede præciseringer af anbefalingerne fra eksperter om beskyttelse af befolkningen ved hjælp af elektromagnetisk afskærmning foreslår udviklingen af ​​biofysiske undersøgelser af den kumulative mikrobølgepåvirkning både inden for heliobiologi (på det nuværende stadie af faldet i niveauet af sol-geomagnetisk aktivitet) og tage højde for resonansmekanismerne for at øge menneskeskabt eksponering ved kommunikationsfrekvenser.
Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9107623/

Symptomer rapporteret af canadiere udsendt i Havana er forbundet med reduceret fibertæthed af hvidt stof

Guillermo Aristi, Lyna Kamintsky, Margaux Ross, Chris Bowen, Cynthia Calkin, Alon Friedman, Javeria A. Hashmi. Symptoms reported by Canadians posted in Havana are linked with reduced white matter fibre density, Brain Communications. 4:2, 2022, fcac053, doi: 10.1093/braincomms/fcac053.
Abstrakt
Diplomater, der repræsenterer USA, har rapporteret usædvanlige neurologiske symptomer og MR-ændringer efter at være blevet udstationeret i Havana, Cuba mellem slutningen af ​​2016 og 2018. Her undersøgte vi hvidt stofs mikrostruktur og netværksforbindelse for personer udstationeret i Havana ved hjælp af diffusionsvægtet MR, fixel- baseret analyse og strukturel forbindelse som implementeret i MRtrix3. MRI-dataindsamling og kliniske vurderinger blev udført i i alt 24 diplomater og deres familiemedlemmer og 40 raske kontroller. Diplomatdataene blev grupperet i en eksponeret kohorte (n = 16) og en ueksponeret kohorte (n = 10), og blandt disse blev to personer vurderet før og efter potentiel eksponering. Fixel-baseret analyse afslørede en reduktion i fibertæthed i to specifikke regioner: fornix og splenium, hos eksponerede individer, i forhold til ueksponerede individer og sunde kontroller. Post hoc-analyser viste, at effekten forblev til stede (P < 0,05) i begge regioner, når man sammenlignede udsatte og ueksponerede diplomater; og reduceret fibertæthed var korreleret med længere tidsperiode stationeret i Cuba efter alderskorrektion. Reduktion af fibertæthed viste sig også at være forbundet med kliniske symptomer på vedvarende migræne, tinnitus, lydfølsomhed og træthed. Netværksstatistiske sammenligninger afslørede nedsat strukturel forbindelse i to forskellige netværk, bestående af subkortikale og kortikale systemer hos udsatte individer, i forhold til ueksponerede og normative data. Mens årsagen til forskellene mellem grupperne forbliver ukendt, afslører vores resultater regionsspecifik skade på hvidt stof, det vil sige signifikant korreleret med kliniske symptomer.
https://academic.oup.com/braincomms/article/4/2/fcac053/6543087

Mikrobølgeauditive effekter blandt amerikansk regeringspersonale, der rapporterer retningsbestemt hørbare og sensoriske fænomener i Havana

James C. Lin. Microwave Auditory Effects Among U.S. Government Personnel Reporting Directional Audible and Sensory Phenomena in Havana. IEEE Access, vol. 10, pp. 44577-44582, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3168656.
Abstrakt:
De mystiske hændelser på diplomat- og efterretningspersonale begyndte i 2016. Siden da er der blevet rapporteret om næsten 200 hændelser. Sygdommene og symptomerne kaldes Havana Syndrome, opkaldt efter den by, hvor tilfældene først blev rapporteret. De første beretninger fra Havana inkluderer at høre høje høje lyde, lokalisere kilderne som at komme ovenfra eller bag hovedet, opleve en retningsbestemt lyd, der ophører, hvis man træder væk, tildækning af ører gør ingen forskel, nogle hører lyden men andre i samme rum hører det ikke, eller hører det i en del af et rum, men ikke i andre områder. Forudsat at de rapporterede symptomer og beretninger er konsistente, giver mikrobølge-auditive effekt en videnskabelig forklaring på Havana-syndromet.

Uddrag
Selvom de krævede spidseffekttætheder er høje, er de opnåelige med eksisterende højeffekt kommercielle og militære mikrobølgesystemer, der opererer under pulserende forhold [25]. Det er væsentligt, at de også falder inden for de tilladte “sikre” grænser for aktuelt udstedte sikkerhedsstandarder og beskyttelsesretningslinjer. Den nødvendige mikrobølgeteknologi er moden og generelt kommercielt tilgængelig i mange udviklede lande. bekræfter konklusionerne fra tidligere undersøgelser.

Desuden viste undersøgelsen, at for at generere vævsskadeniveau af højeffekt mikrobølgeinducerede akustiske tryk inde i den menneskelige hjerne, ville den teoretiske mikrobølgepulsinducerede temperaturstigning være væsentligt under 1o C (se tabel 2), hvilket igen er “sikkert” ifølge til aktuelt offentliggjorte retningslinjer for RF- og mikrobølgesikkerhedsbeskyttelse.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9759429&isnumber=9668973

Redaktionel: Menneskelig eksponering for nye elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter

Wu Tongning, Peng Ruiyun, Zhang Lei, Li Kun. Editorial: Human Exposure to New-Emerging Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields. Frontiers in Public Health, 10, 2022. doi: 10.3389/fpubh.2022.894624.
Intet abstrakt
Med udviklingen af ​​trådløse teknologier og elektroniske/elektriske enheder udsættes mennesker for mere komplicerede elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter (EMF), hvilket har rejst offentlig bekymring for potentielle sundhedseffekter. Forskere har for nylig udført en række undersøgelser af forskellige eksponeringsscenarier. Derudover har internationale standardorganisationer revideret sikkerhedsretningslinjer og -standarder (1). Disse seneste resultater og praksis kan forbedre vores viden i vurderingen af ​​sundhedsrisici fra eksponering for EMF (2). Dette forskningsemne består af 14 artikler (én oversigtsartikel, to korte forskningsrapportartikler og 11 originale forskningsartikler) offentliggjort i Radiation and Health-sektionen af ​​Frontiers in Public Health….
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2022.894624
Se alle 15 artikler: https://www.frontiersin.org/research-topics/18504/human-exposure-to-new-emerging-electric-magnetic-and-electromagnetic-fields#articles

Faderlig radiofrekvenseksponering for elektromagnetisk stråling forårsager kønsspecifikke forskelle i kropsvægtbane og glukosemetabolisme hos afkom mus

Yan Song, Ju Ying, Dong Jie, Lei Hui, Wang Jun, Xu Qian, Ma Yefei, Wang Jingjing, Wang Xiaohong. Paternal Radiofrequency Electromagnetic Radiation Exposure Causes Sex-Specific Differences in Body Weight Trajectory and Glucose Metabolism in Offspring Mice. Frontiers in Public Health. 10, 2022. doi: 10.3389/fpubh.2022.872198.
Abstrakt
I dag vokser bekymringerne over de skadelige virkninger af radiofrekvent elektromagnetisk stråling (RF-EMR) på mandlig fertilitet og afkoms sundhed. I denne undersøgelse undersøgte vi virkningerne af langtidseksponering (mindst 10 uger) for RF-EMR [2,0 GHz; effekttæthed, 2,5 W/m2; helkropsspecifik absorptionshastighed (SAR), 0,125-0,5 W/kg] på hanmus fertilitet og F1-vækst og glukosemetabolisme. Der blev ikke observeret signifikante skader i testikelorganisering, sædkvalitet og graviditetsrate. Mus udsat for RF-EMR udviste imidlertid en signifikant forhøjet apoptoserate i testikelceller. Interessant nok resulterede faderlig RF-EMR-eksponering i kønsspecifikke vægtbaneforskelle og glukosemetabolismeændringer hos han-F1-mus, men ikke hos hun-F1-mus. Den ændrede glukosemetabolisme hos F1-han kan skyldes den ændrede genekspression af lever-Gck. Disse data antydede samlet, at 2,0 GHz RF-EMR-eksponering af hele kroppen af ​​hanmus ikke forårsager tydelig svækkelse af testikler, sædkvalitet og graviditetsrate. Faderens RF-EMR-eksponering forårsager mandsspecifikke ændringer i kropsvægtbaner og glukosemetabolisme af F1.

Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2022.872198

Måling og eksponeringsvurdering af mellemfrekvensmagnetiske felter fra elektronisk artikelovervågning (EAS) porte i biblioteker

Ikuyo Miwa, Esaki Kaoru, Aimoto Atsuko, Wake Kanako, Yamaguchi-Sekino Sachiko, Kojimahara Noriko, Suzuki Yukihisa, Taki Masao. Measurement and Exposure Assessment of Intermediate Frequency Magnetic Fields From Electronic Article Surveillance (EAS) Gates in Libraries. Frontiers in Public Health. 10, 2022. doi: 10.3389/fpubh.2022.871134.
Abstrakt
Eksponering for magnetiske felter fra EAS-porten (Electronic Article Surveillance) blev evalueret under hensyntagen til anvendelsen til epidemiologiske undersøgelser af biblioteksarbejdere, der konstant udsættes for mellemfrekvente magnetiske felter fra EAS-porten. To typer eksponeringer blev undersøgt. En var forbigående eksponering på grund af passage gennem eller ved siden af ​​porten og en anden var kronisk eksponering i rummet. Vi målte magnetiske felter fra fem EAS-portmodeller, som var almindeligt anvendt i biblioteker i Japan. Detaljerede målinger blev udført for to af dem under hensyntagen til faseforskellen af ​​vektorkomponenter med magnetisk fluxtæthed. Polariseringen af ​​magnetfeltet i porten blev undersøgt med ellipticitetsindekset. Det inducerede elektriske felt i en menneskelig krop blev numerisk beregnet for eksponeringer for magnetiske felter i de to gate-modeller. Resultaterne giver en kvantitativ forståelse af eksponeringer under passage gennem eller ved EAS-porten. Magnetisk feltfordeling blev målt i et stort rum til én portmodel for at kvantificere den kroniske eksponering af biblioteksarbejdere under arbejdet ved skrivebordet. Det viste sig, at magnetfeltet var fordelt som funktion af den vandrette afstand til nærmeste portstolpe. 45-punkts gennemsnitsværdien BIEC defineret af IEC-standarden blev foreslået at være en nyttig størrelse til at karakterisere størrelsen af ​​magnetfeltet fra EAS-porten. Eksponeringer for forskellige EAS-porte forventes at blive sammenlignet gennem denne mængde uden detaljerede målinger. Disse resultater forventes at give nyttige midler til eksponeringsvurdering af epidemiologiske undersøgelser af sammenhængen mellem IF-EMF-eksponeringen og mulige sundhedsmæssige resultater.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2022.871134

Brev til redaktøren “Mobiltelefonelektromagnetisk stråling og risikoen for hovedpine: en systematisk gennemgang og metaanalyse”

Jalilian, H., Dongus, S., Bosch-Capblanch, X. et al. Letter to the Editor “Mobile phone electromagnetic radiation and the risk of headache: a systematic review and meta‑analysis”. Int Arch Occup Environ Health. 2022. doi: 10.1007/s00420-022-01890-4
Intet abstrakt
Afslutningsvis har dette review ikke fulgt en systematisk tilgang og bør derfor ikke betegnes som et systematisk review. Det er stort set uinformativt at beregne et gennemsnitligt effektestimat baseret på en praktisk stikprøve af undersøgelser uden at adressere den potentielle risiko for bias og uden at tage højde for eksponeringens varighed og niveau.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-022-01890-4

Undersøgelse af virkningen af elektromagnetiske felter, der udsendes tæt på hovedet af smart briller

Philipp Jungk, Matthias Wienke, Christoph Schiefer, Ulrich Hartmann, Volker Harth, Claudia Terschüren, Carsten Alteköster, Daniel Friemert. Investigation of the impact of electromagnetic fields emitted close to the head by smart glasses. Biomed Tech (Berl). 2022 May 17. doi: 10.1515/bmt-2021-0301.
Abstrakt
Funktionaliteten af ​​smarte briller omfatter muligheden for trådløs kommunikation. Til dette formål er WiFi- eller Bluetooth-moduler integreret i brillerne. De udsender elektromagnetisk stråling i nærheden af ​​brugerens hoved. Denne simuleringsundersøgelse undersøger virkningen af ​​forskellige positioner, frekvenser og antennetyper af de indlejrede WiFi- eller Bluetooth-moduler på forskellige vævstyper i det menneskelige hoved. Absorptionen af ​​elektromagnetisk energi forårsager hovedpåvirkningen af ​​vævet i hovedet. Denne fysiske proces beskrives bedst af den specifikke absorptionshastighed SAR. For at undersøge virkningerne af position, frekvens og antennetype på de simulerede SAR-værdier er der blevet udført flere simuleringer under hensyntagen til virkelige anvendelser af smarte briller. Resultaterne viser, at typen af ​​antenne har ringe effekt på de forskellige vævs SAR-værdier. De maksimale regulerede udgangseffekter forklarer frekvensernes indvirkning på eksponeringen. Ifølge vores resultater kan den største indflydelse på SAR-værdierne tilskrives placeringen af ​​antennen. Endelig afslører vores undersøgelse, at placering af antennen på forsiden af ​​hovedet er optimal for de fleste væv på grund af dens maksimale afstand til hovedvævene.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35580838/

5G NR-basestations eksponering af offentligheden: Sammenligning af vurderingsmetoder

Kenneth Deprez, Leen Verloock, Loek Colussi, Sam Aerts, Matthias Van den Bossche, Jos Kamer, John Bolte, Luc Martens, David Plets, Wout Joseph. In-Situ 5G NR Base Station Exposure of the General Public: Comparison of Assessment Methods. Radiat Prot Dosimetry. 2022 May 3;ncac061. doi: 10.1093/rpd/ncac061.
Abstrakt
Nye målemetoder og udstyr til korrekt 5G Ny radio (NR) elektromagnetisk felt (EMF) in-situ eksponeringsvurdering af øjeblikkelig tidsgennemsnitlig eksponering (Eavg) og maksimal ekstrapoleret felteksponering (Emax) foreslås. De forskellige muligheder undersøges med in-situ målinger omkring 5G NR basestationer (FR1) i forskellige lande. De maksimale elektriske feltværdier opfylder ICNIRP 2020-grænsen (maksimalt 7,7%). Forskellen mellem Emax og Eavg er <3 dB for det forskellige måleudstyr på flere steder, hvis der kun er selvgenereret trafik. I et mere realistisk scenarie kan Eavg dog ikke bruges til at vurdere eksponeringen korrekt på grund af påvirkning fra andre brugere, da den rumlige fordeling af brugerudstyr (UE) påvirker Eavg, mens Emax ikke påvirkes. Men når flere UE’er er samlokaliseret, er der ingen indflydelse på antallet af UE’er. En bredbåndsmåling kan give et første indtryk af RF-EMF eksponeringen op til 700 m, men er ikke nok til at vurdere 5G-NR eksponeringen.

Konklusioner og fremtidigt arbejde
Dette papir giver et overblik over forskelligt måleudstyr og optimale indstillinger, der kan bruges til korrekt at udføre in-situ 5G NR elektromagnetisk felteksponeringsvurdering ved 3,5 GHz (FR1). Både tidsgennemsnitlig eksponering og maksimal ekstrapoleret felteksponeringsvurdering foreslås og undersøges med in-situ målinger i forskellige lande. De maksimale elektriske feltværdier opfylder ICNIRP 2020-grænsen (dvs. maksimalt 7,7%). I et miljø med lav trafik er en UE endvidere tilstrækkelig til at tiltrække strålen mod måleudstyret. Forskellen mellem Emax og Eavg er <3 dB for det forskellige måleudstyr på flere steder. Derfor skal de nuværende opsætninger anbefales i 5G-NR eksponeringsvurdering i de nuværende lavtrafikscenarier. I et mere realistisk scenarie er ikke alle målemetoder valide og skal derfor tilpasses. Når Eavg bruges som metrisk, falder eksponeringsvurderingen med 6 dB, når fire UE’er er rumligt adskilt. Emax er dog ikke påvirket af de rumligt adskilte UE’er (forskel på 0,60 dB mellem de forskellige målinger) og er den anbefalede metrik til brug for eksponeringsvurdering i miljøer med høj trafik.
En bredbåndsmåling kan give et første indtryk af RF-EMF-miljøet op til 700 m (afvigelser på 0,05–4,86 dB), men er begrænset i brug (større adskillelser) og ikke nok til at vurdere 5G-NR felteksponeringen.
Det fremtidige arbejde kan opdeles i to hoveddele. Den første del er at teste målemetoder og udstyr i mere realistiske miljøer med højere trafik. Dette vil give et mere præcist billede af virkningen af ​​5G NR på daglig RF-EMF eksponering. Anden del er at teste målemetoderne for frekvensområdet 2 af 5G-NR (FR2), altså mm-bølger. Her forventes flere beams, højere båndbredder og mere trafik.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35511688/

Om eksponeringsdosisminimering af multi-antenne multi-carrier systembrugere

F. Heliot, T. Brown. On the Exposure Dose Minimization of Multi-antenna Multi-carrier System Users. IEEE Transactions on Vehicular Technology. Apr 27, 2022. doi: 10.1109/TVT.2022.3170606.
Abstrakt
Fra den fjerde generation (4G) af cellulære systemer og fremefter understøtter trådløse personlige enheder (WPD’er) multi-input multi-output (MIMO) kommunikation. Indvirkningen af ​​MIMO-kommunikation på det elektromagnetiske felt (EMF) hos WPD-brugere er dog endnu ikke fuldt ud forstået og analyseret på systemniveau. I dette papir giver vi først en generisk model til vurdering af den individuelle eksponeringsdosis af multi-antenne WPD-brugere i et multi-bruger multi-carrier kommunikationssystem. En optimeringsramme for at minimere denne eksponeringsdosis udvikles derefter baseret på vores eksponeringsmodel. Denne ramme hjælper os med at identificere et nyt kriterium, dvs. forholdet mellem den normaliserede eksponeringsdosis og kanal til støjforholdet (CNR), som det primære systemniveaukriterium for at minimere den individuelle eksponeringsdosis af multi-antenne WPD-brugere. Dette kriterium er yderligere integreret i designet af to nye centraliserede ressourceallokeringsordninger, der udnytter de mange antenner ved WPD for at minimere eksponeringsdosis pr. bruger, når fuld eller begrænset viden om hver brugerkanal er tilgængelig. Vores nye ordninger kan reducere den individuelle eksponeringsdosis af WPD-brugere markant (med ca. $80\%$) sammenlignet med de mest relevante eksisterende ressourceallokeringsordninger. Vores resultater giver også indsigt i det logaritmiske forhold mellem eksponeringsdosis pr. bruger og antallet af modtageantenner (eller antallet af tidsvinduer), og hvordan en sådan parameter kan udnyttes til yderligere at reducere eksponeringen og/eller give en højere SE og samtidig opretholde en lav eksponeringsdosis.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9764644&isnumber=4356907

Metode til at bestemme tærskelafstand til estimering af hovedelektromagnetisk eksponering i trådløst lokalnetværk (Wi-Fi)

Marta Fernández, David Guerra. Methodology for determining the threshold distance for estimating the main EM exposure contribution in WLAN. Engineering Science and Technology, an International Journal. Volume 25, 2022, 100997. doi:10.1016/j.jestch.2021.05.001.
Abstrakt
Placeringen af ​​strålingskilder i trådløse netværk er en nøglefaktor for at karakterisere deres bidrag til elektromagnetiske eksponeringsniveauer med henblik på at implementere fremtidige netværk, der tegner sig for at minimere niveauer af elektromagnetiske felter. I forhold til trådløse lokalnetværk, i betragtning af at mobile kommunikationsenheder overholder SAR-grænserne (Specific Absorption Rate) pålagt af de internationale standardiseringsorganisationer for at bevare menneskers sundhed, er interessen i dag fokuseret på signalniveauerne, der kommer fra Wi-Fi-adgangspunkterne. Dette papir præsenterer en metode til at bestemme tærskelafstanden, ved hvilken feltstyrkeniveauerne fra AP er ubetydelige i sammenligning med strålingen genereret af et brugerudstyr. De teoretiske koncepter, som kan anvendes på andre teknologier, blev implementeret ved hjælp af simuleringer og eksperimentelle målinger. Til simuleringerne blev faktiske Wi-Fi-antenner modelleret. Eksperimentelle målinger afsluttede resultaterne opnået i simuleringer, hvilket resulterede i et større antal virkelige situationer. Resultaterne viste, at tærskelafstanden afhænger af den Wi-Fi-standard, der anvendes af de enheder, der er tilsluttet netværket.
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215098621001099

Kvasi-deterministisk kanaludbredelsesmodel for 60 GHz Urban WiFi-adgang fra lysmaster

S.Y. Jun, C. Lai, D. Caudill, J. Wang, J. Senic, N. Varshney, C. Gentile. Quasi-Deterministic Channel Propagation Model for 60 GHz Urban WiFi Access from Light Poles. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. Published online Apr 29, 2022. doi: 10.1109/LAWP.2022.3171503.
Abstrakt
Telecom Infra Project har en stærk tilskyndelse til at udnytte det 60 GHz ulicenserede bånd til offentlig WiFi i bymiljøer ved at installere adgangspunkter på lyspæle. Selvom mange 60 GHz bykanalmålinger er blevet registreret til dato, har de kun resulteret i stitabsmodeller eller RMS-forsinkelsesspredninger. Hvad der er brug for ved millimeterbølge er en rumligt konsistent kanalmodel til beamtracking, der inkarnerer karakteristikaene af disse korte bølgelængder sparsitet og ru overfladespredning, såsom den kvasi-deterministiske model. I dette brev tilpasser vi modellen til at kanalisere målinger, vi optog i et bymiljø. Målingerne blev registreret ved 4 m, 6 m og 9 m antennehøjder for at undersøge afvejningen mellem lyspælshøjder. De store kanalmetrikker mellem modellen og målingerne viste sig at matche meget godt.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9765658&isnumber=4357943

Effekter af langsigtet og multigenerations eksponering af Caenorhabditis elegans for 9,4 GHz mikrobølger

Sun A, Zhao X, Li Z, Gao Y, Liu Q, Zhou H, Dong G, Wang C. Effects of Long-Term and Multigeneration Exposure of Caenorhabditis elegans to 9.4 GHz Microwaves. Bioelectromagnetics. 2022 May 11. doi: 10.1002/bem.22409.
Abstrakt
En lang række undersøgelser af mikrobølgers biologiske effekter udføres ved hjælp af gnavere og celler, men forholdene er svære at kontrollere, og bestrålingsperioden er kort; de opnåede resultater har altid været kontroversielle og svære at gengive. I denne undersøgelse udsætter vi nematoder for et elektromagnetisk miljø i en langsigtet og multigenerationsperiode for at udforske de mulige biologiske effekter. Vildtype N2-stammer af Caenorhabditis elegans udsættes for 9,4 GHz mikrobølger ved en specifik adsorptionshastighed på 4 W/kg i 10 timer pr. dag fra L1-larver til voksne. Derefter vaskes voksne orme af, og de lagte æg holdes til at klække L1-larver, som kontinuerligt udsættes for mikrobølger, indtil de passerer gennem 20 generationer. Ormene fra 10., 15. og 20. generation indsamles til indeksdetektion. Interessant nok fandt vi, at frugtbarheden af ​​C. elegans faldt signifikant i den eksponerede gruppe fra 15. generation. Samtidig fandt vi ud af, at væksten af ​​C. elegans faldt, motiliteten faldt, og oxidativt stress opstod i den udsatte gruppe fra 10. generation, hvilket kan spille en rolle i den nedsatte gydning hos orme. Vi mener foreløbigt, at mikrobølgeenergien modtaget af orme fører til oxidativt stress, som forårsager et fald i gydehastigheden, og den underliggende mekanisme skal undersøges yderligere.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35544783/

Semi-kvantitativ metode til at vurdere sundheds- og sikkerhedsrisici, der opstår ved eksponering for elektromagnetiske felter op til 300 GHz på arbejdspladser i henhold til italienske regler

Laura Filosa, Vanni Lopresto. Semi-quantitative methodology to assess health and safety risks arising from exposure to electromagnetic fields up to 300 GHz at workplaces according to Italian regulations. Int J Occup Saf Ergon. 2022 May 16;1-41. doi: 10.1080/10803548.2022.2077511. 3557482410803548.2022.2077511.
Abstrakt
Dette papir er fokuseret på en semikvantitativ metode til at vurdere og håndtere sundheds- og sikkerhedsrisici, der opstår ved eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) op til 300 GHz på arbejdspladser samt at identificere prioriteterne for intervention, baseret på kravene i det europæiske direktiv 2013/35/EU og italienske regler. Undersøgelsen omfatter en syntetisk oversigt over virkningerne af eksponering for elektromagnetiske felter og de tilhørende lovgivningsmæssige rammer for beskyttelse. Endvidere udføres en dybdegående analyse af risikovurderingsprocessen samt af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til risikoreduktion og deres tilpasning til de specifikke krav fra arbejdstagere med særlig risiko, baseret på tekniske standarder og udstedte vejledninger om bedste praksis. af internationale og nationale (italienske) standardiseringsorganer.

Konklusioner
EMF-risikovurderingsprocessen, der er skitseret i dette dokument, tager hensyn til bestemmelserne i direktiv 2013/35/EU [32] og i den tekniske standard EN 50499:2019 [48], såvel som de særlige krav i italienske regler, som der henvises til i Rammelov 36/2001 [43] og relevante gennemførelsesdekreter [41][42] sammen med lovdekret 81/2008 og s.m.a. [39]. Til dette formål er et nyttigt kompas til at vurdere og styre EMF-eksponering på arbejdspladser under hensyntagen til de specifikke bestemmelser i italienske regler repræsenteret af EMF Guide CEI 106-45 [44].
Der foreslås en semikvantitativ metode til EMF-risikovurdering baseret på en todimensionel matrix til risikoanalyse. Matrixen rapporterer risikoindeksene beregnet som produktet af sværhedsgraden af ​​en farlig hændelse og sandsynligheden for, at en sådan hændelse indtræffer. Sværhedsgraden, der tildeles effekten, bør afspejle det forventede resultat af den farlige hændelse, mens sandsynligheden for hændelse bør tage højde for en række faktorer relateret til arbejdspladsen og arbejdspraksis. I forhold til vurderet risikoindeks kan der identificeres forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger til risikoreduktion samt interventionsprioriteter, som skal tilpasses de arbejdstagere, der er i særlig risiko. Resultaterne af risikovurderingsprocessen bør dokumenteres i risikovurderingsrapporten sammen med de forbedringstiltag, der er inkluderet i virksomhedens program for reduktion af eksponering for EMF.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35574824/

Evaluering af oxidativ stress og genotoksicitet af 900 MHz elektromagnetisk stråling ved hjælp af Trigonella foenum-graecum (bukkehorn) testsystem

Surbhi Sharma, Shalini Bahel, Jatinder Kaur Katnoria. Evaluation of oxidative stress and genotoxicity of 900 MHz electromagnetic radiations using Trigonella foenum-graecum test system. Protoplasma. 2022 May 11. doi: 10.1007/s00709-022-01768-9.
Abstrakt
En hidtil uset vækst i kommunikationssektoren og udvidet brug af antallet af trådløse enheder i de sidste par årtier har resulteret i en enorm stigning i emissioner af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling (EMR) i miljøet. De udbredte EMR’er har induceret mange væsentlige ændringer i biologiske systemer, der fører til oxidativ stress såvel som DNA-skader. I betragtning af dette var nærværende undersøgelse planlagt til at studere virkningerne af EMR’er ved 900 MHz frekvens med effekttætheden på 10,0 dBm (0,01 W) ved variable eksponeringsperioder (0,5 timer, 1 time, 2 timer, 4 timer og 8 timer pr. dag i 7 dage) på procentvis spiring, morfologiske karakteristika, proteinindhold, lipidperoxidation i form af malondialdehydindhold (MDA) og antioxidantforsvarssystem i Trigonella foenum-graecum testsystem. Genotoksiciteten blev også evalueret under anvendelse af lignende betingelser. Det blev observeret, at EMR’er signifikant reducerede spiringsprocenten ved en eksponeringstid på 4 timer og 8 timer. Friskvægt og tørvægt af rod og skud viste ikke signifikante variationer, mens rod- og skudlængden har vist signifikante variationer i 4 timer og 8 timers eksponeringsperiode. Yderligere forbedrede EMR’er MDA, hvilket indikerer lipidperoxidation. Som reaktion på eksponering af EMR’er var der en signifikant opregulering af aktiviteten af ​​enzymer såsom ascorbatperoxidase (APX), superoxiddismutase (SOD), glutathion-S-transferase (GST), guaiacolperoxidase (POD) og glutathion reduktase (GR) i rødderne og skuddene af Trigonella-foenum graecum. Genotoksicitetsundersøgelsen viste induktion af kromosomafvigelser i rodspidsceller i Trigonella foenum-graecum testsystemet. Den nuværende undersøgelse afslørede induktionen af ​​oxidativ stress og genotoksicitet af EMRs eksponering i testsystemet.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35546647/

En systematisk metode til at udforske radiofrekvent ikke-termisk effekt på væksten af ​​Saccharomyces Cerevisiae

D. Ye, G. Cutter, T. P. Caldwell, S. W. Harcum, P. Wang. A Systematic Method to Explore Radio-Frequency Non-Thermal Effect on the Growth of Saccharomyces Cerevisiae.IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology. 6(1):52-60. March 2022, doi: 10.1109/JERM.2021.3101408.
Abstrakt
Radiofrekvens (RF) ikke-termiske (NT) bioeffekter har været genstand for debat og tiltrukket betydelige interesser på grund af potentielle sundhedsrisici eller gavnlige anvendelser. I dette arbejde rapporterer vi en systematisk metode til bredbåndsundersøgelse af RF NT-effekter på Saccharomyces cerevisiae gærvækst. Metoden omfatter en tværgående elektromagnetisk (TEM) enhed og en dielektrisk spektroskopiteknik til RF-frekvensvalg. En stripline-baseret TEM-enhed har to 240-μL kamre 3D-printet til cellekulturer. Den fremstillede enhed opererer op til et par GHz og producerer ensartede RF-felter til celleeksponeringstest. En vektornetværksanalysator (VNA) blev brugt til at levere ~20 dBm kontinuerlig bølge (CW) RF-effekt. Opvarmningseffekterne på cellevækst blev vurderet til at være ubetydelige. Frekvensområder, hvor store permittivitetsforskelle mellem medium- og gærkulturerne blev opnået og brugt til at vælge RF-testfrekvenser, f.eks. 1,0 MHz, 3,162 MHz, 10 MHz. Disse forskelle kan indikere RF-feltgradienter nær cellemembran, og gradienterne kan påvirke lokal næringsstoftransport. Derudover er RF ved 905 MHz testet til sammenligningsformål. Gærceller i den eksponentielle vækstfase blev undersøgt ved fire RF-frekvenser og sammenlignet med to kontroller. Den ene kontrolanordning holdt på samme temperatur som testanordningen, mens den anden kontrol blev holdt ved en temperatur 1 grad C højere. Resultaterne viste, at RF-felterne ved 3,162 MHz reducerede gærvæksthastigheden med 15,1 %; imidlertid øgede RF-felterne ved 1,0 MHz cellevækst med 13,7 %, mens den observerede 4,3 % væksthastighedsstigning ved 10 MHz er ubetydelig, og RF-felterne ved 905 MHz havde ingen virkninger på cellevæksten. Disse resultater viste en klar RF NT-effekt på S. cerevisiae vækst, der var frekvensafhængig. De hypoteserede mekanismer for disse effekter, dvs. uensartede RF-felter nær cellemembraner og fluidiske dioder i cellemembran-ionkanaler kan spille vigtige roller i næringsstoftransport, skal undersøges yderligere.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9502940&isnumber=9716150

Sammenligning af effekten af ​​at ændre den rumlige afstand med eksponeringstiden for mobiltelefonstråling på testiklens struktur og funktion hos NMRI-mus

Homa Soleimani, Mahbobeh Gafori Ghadarijani, Fatemeh Rafiei, Parvindokht Bayat. Comparison of the effect of changing the spatial distance with exposure time to mobile phones radiation on the structure and function of the testis in NMRI mice. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, 56(2):87-102. 2022. doi:10.1080/08327823.2022.2066769.
Abstrakt
Nærværende undersøgelse blev udført for at sammenligne effekten af ​​at ændre den rumlige afstand og tid radiofrekvens (RF) stråling fra mobiltelefon i standby-tilstand på strukturen og funktionen af ​​testikler. NMRI-mus blev tilfældigt opdelt i tre grupper. Den første gruppe var kontrollen, og den anden gruppe (eksponeret gruppe) blev opdelt i fire undergrupper: gruppe A (A1 og A2) og gruppe B (B1 og B2), som blev placeret i plastholderenheder i to afstande på 5 cm og 20 cm fra RF-stråling, hhv. A1 og B1, og A2 og B2 blev udsat for RF-stråling i henholdsvis seks og 10  uger. Eksponeringsvarigheden var 5 dage/uge, 6 timer/dag. Den tredje gruppe med to undergrupper (sham1 og sham2) blev holdt i plastholderenheder uden at blive udsat for stråling og blev evalueret efter henholdsvis seks og 10  uger. Ændringerne i de ydre diametre af seminiferøse tubuli og højden af ​​germinalt epitel afhang naturligvis mere af afstanden fra strålingskilden end af eksponeringstiden. Faldet i diameteren af ​​testiklerne og sædmotiliteten viste sig at være tidsafhængig. Disse effekter havde en klar, men uforudsigelig afhængighed af de to variabler afstand og RF-strålingstid.

Uddrag
Intensiteten af ​​bølger blev målt i en afstand på 5 og 20 cm hvert 10. sekund i vand inden for 6 minutter (tidspunktet for den menneskelige krops termiske balance, ved en tæthed svarende til kropsdensiteten). Måling af det elektromagnetiske felts intensitet viste, at middelværdien i begge tilfælde, uden mobiltelefon (1,39 μW/m2) og med mobiltelefonen, i standbytilstand i en afstand på 20 cm var næsten lige store. Mængden af ​​elektromagnetisk felt svingede dog over tid i nærvær af en mobiltelefon (tabel 1)….
Vi udviste også, at hver af faktorerne stress og stråling alene førte til et signifikant fald i sædmotilitet (grad 1 og 2). I mellemtiden var virkningerne af stress og RF-felt ikke synergistiske. Desuden var sædmotiliteten (grad 1) i sham2-gruppen ikke signifikant anderledes end i kontrolgruppen. Dette kan tilskrives tilpasningen af ​​biologiske væv til stressfaktorer.
Det virkede som om effekten af ​​RF-felt og nedsat afstand fra strålingskilden fører til et fald i sædfrekvensen i grad 1 og 2 og en stigning i sædfrekvens i grad 3 og 4. Ifølge de opnåede resultater er effekten af RF-eksponeringen for sædmotilitet kan sandsynligvis ændre sig i henhold til afstanden fra strålingskilden, hvilket er vigtigere end eksponeringstiden.

Konklusion
Denne forskning kastede lys over det faktum, at selvom nedsat afstand eller øget bestrålingstid førte til histologiske eller fysiologiske ændringer i strukturen og funktionen af ​​det mandlige reproduktive system, var disse virkninger ikke ens. Disse ændringer havde betydelige konsekvenser, men en uforudsigelig afhængighed, af de to variabler afstand og strålingstid for mobiltelefoner i standbytilstand. Vores resultater skildrede også den betydelige og overlegne rolle, som stress spiller mod mobiltelefonstråling i faldet i diameteren af ​​testikler, sædmotilitet og reduktionen i sædtal. Ydermere var stress den fremherskende faktor i sammenligning med strålingseksponering, og når først stressen var elimineret på grund af dyrets tilvænning, blev de biologiske effekter af strålingseksponering på vævet sporbare.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08327823.2022.2066769?journalCode=tpee20

Foreløbige kroniske virkninger af stråling fra mobiltelefoner på hjertefrekvensvariabilitet, hjertefunktion, blodprofiler og sædkvalitet hos raske hunde

Dong VNK, Tantisuwat L, Setthawong P, Tharasanit T, Sutayatram S, Kijtawornrat A. The Preliminary Chronic Effects of Electromagnetic Radiation from Mobile Phones on Heart Rate Variability, Cardiac Function, Blood Profiles, and Semen Quality in Healthy Dogs. Vet Sci. 2022 Apr 21;9(5):201. doi: 10.3390/vetsci9050201.
Abstrakt
Denne undersøgelse har til formål at bestemme virkningerne af langvarig eksponering for elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner (MP’er) på hjertefrekvensvariabilitet (HRV), hjertefunktion, blodprofiler, kropsoverfladetemperatur og sædkvalitet hos raske hunde. Otte hanhunde blev udsat for MP’er (1962-1966 MHz; specifik absorptionshastighed 0,96 W/kg) i 2 timer/dag, 5 dage/uge i 10 uger. Holter-monitorering til HRV-analyse blev udført ved baseline (BL) og hver anden uge indtil afslutningen af ​​undersøgelsen. Elektrokardiogrammer (EKG), blodtryk (BP), ekkokardiografi, hjertetroponin I (cTnI), hæmatologi- og biokemiprofiler, kropsoverfladetemperatur og sædkvalitet blev evalueret ved BL, uge ​​5 og uge 10 under eksponeringen. Resultaterne viste, at de fleste af HRV-parametrene ikke var signifikant forskellige mellem tidspunkter, bortset fra gennemsnittet af et interval mellem kontinuerlige normale R-bølger i uge 6, der var højere end ved BL (p = 0,022). RR- og QT-intervallerne fra EKG i uge 5 var forlængede sammenlignet med BL-værdierne (hhv. p = 0,001 og p = 0,003), men disse parametre lå inden for de normale grænser. Ekkokardiografi, BP, cTnI-koncentrationer, kropsoverfladetemperatur og sædkvalitetsresultater var ikke forskellige fra BL-værdier. Som konklusion fandt denne undersøgelse ingen beviser, der tyder på en negativ effekt af mobiltelefoneksponering på HRV, hjertefunktion, blodprofiler, kropsoverfladetemperatur eller sædkvalitet hos raske hunde, når de blev eksponeret i 10 uger.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9147188

Eksperimentelle beviser for radiofrekvent stråling fra Staphylococcus aureus biofilm

M. Rao, K. Sarabandi, J. Soukar, N. A. Kotov and J. S. VanEpps. Experimental Evidence of Radio Frequency Radiation From Staphylococcus aureus Biofilms.IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology, doi: 10.1109/JERM.2022.3168618.
Abstrakt
Dette papir rapporterer den første vellykkede påvisning af elektromagnetisk (EM) stråling fra Staphylococcus aureus biofilm i gigahertz (GHz) frekvensområdet. To nye sensorsystemer er indsat til målingen. Et meget følsomt bredbånds-nærzone-strålingssystem, der er specielt designet til denne applikation, bruges først til at søge efter signaler i frekvensområdet 1-50 GHz. Bemærkelsesværdig stråling observeres i 3-4 GHz-båndet. Eksponering for dødelige doser af zinkoxid-nanopyramider (ZnO-NPY) bruges til at verificere, at signalerne faktisk produceres af levende celler i stedet for materiel termisk emission. Bagefter udnyttes et spiralantennesystem til yderligere at undersøge båndet af interesse i nærfeltsområdet. Stråling fra 3 identiske biofilmprøver overvåges og registreres over 70 dage. To adskilte frekvensbånd, nemlig 3,18 GHz- og 3,45 GHz-båndene, er identificeret som potentielle “kommunikationsbånd”. Desuden observeres langsigtede og kortsigtede cyklusser af den samlede strålingsintensitet inden for båndet i løbet af eksperimentet. Dette arbejde bekræfter tilstedeværelsen af ​​EM-stråling i bakteriesamfund, hvilket er et nøglekrav for at demonstrere EM-signalering blandt bakterieceller. Indsigten kan føre til gennembrud i at afmystificere, hvordan celler kommunikerer, samt fremskridt i vigtige teknologier inden for biologi og kommunikationssystemer.

Konklusion
Selvom det længe har været antydet, at biologiske celler kan transmittere og modtage EM-bølger, er der ikke genereret nogen forudgående overbevisende eksperimentel bevis for at understøtte denne hypotese før dette papir. Vores arbejde er det første vellykkede forsøg på at måle EM-stråling fra S. aureus-biofilm i GHz-frekvensområdet. To målesystemer er brugt i forsøgene. To distinkte udstrålingsbånd i frekvensområdet 3-4 GHz er identificeret. I løbet af et 70-dages eksperiment opdagede vi en langsigtet cyklus af det udstrålede signal med kortsigtede udsving. Dette arbejde beviser eksistensen af ​​EM-stråling i biofilmsamfund, som valideres ved at undersøge flere prøver over en lang periode og sammenligne den målte effekt med PNG-mediets (ingen biofilm) i den samme petriskål. Derudover er det vist, at udsættelse af biofilm med betydelig RF-stråling for dødelige doser af ZnO-NPY’er, som hæmmer metabolisk aktivitet, eliminerer biofilm RF-emission.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9771271&isnumber=8000303

Eksponeringsvirkninger af ikke-ioniserende stråling fra radiobølger på lægeplanters antimikrobielle potentiale

Chandni Upadhyaya, Trushit Upadhyaya, Ishita Patel. Exposure effects of non-ionizing radiation of radio waves on antimicrobial potential of medicinal plants. Journal of Radiation Research and Applied Sciences. 15(1):1-10. 2022. doi:10.1016/j.jrras.2022.01.009.
Abstrakt
De højfrekvente elektromagnetiske (EM) bølger er blevet bevist som potente miljøforurenere. Radiotårnene er betydeligt stigende for at imødekomme de voksende telekommunikationskrav. Den præsenterede forskning fokuserer på undersøgelse af EM-bølger på antimikrobielt potentiale af farmaceutisk vigtige lægeplanter, dvs. Tulsi (Ocimum sanctum L.) og Brahmi (Bacopa monnieri). Lignende arbejde er ikke blevet rapporteret indtil dato, så vidt vi ved. Medicinplanterne blev udsat for EM-bølger på 900 MHz med et magnetfelt på 1,9 mG. Vores tidligere undersøgelse af plantefysiologi gav forringende effekter på udvalgte planters fysiologi med hensyn til vækst, klorofylindhold, protein- og kulhydratindhold. I den præsenterede artikel blev den antimikrobielle aktivitet af to planter inspiceret gennem forskellige bakterie- og svampearter. I tilfælde af B. monnieri afslørede undersøgelser en stigning i Zone of Inhibition (ZOI) for både bakterie- og svampestammerne i intervallet 50 %, hvorimod en stigning i O. sanctum på 63,26 % og 59,42 % ZOI for bakterie- og svampestammer var noteret henholdsvis efter 24 timers eksponering. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) faldt også i 24 og 48 timers eksponering. Den forbigående stigning i antimikrobiel aktivitet indikerede induktion af planteforsvarssystem, som kan betragtes som en positiv indflydelse af kortvarig stråling på planters medicinske egenskaber. Begge planter udviste det højeste antimikrobielle potentiale for E. coli og P. chrysogenum, der viste et markant fald efter 72 timers eksponering. Et betydeligt fald i antimikrobielle stoffer i MIC af B. monnieri rapporteret var 211 % mod E. coli og 166 % mod P. chrysogenum efter 144 timers eksponering sammenlignet med kontrolplanter. Det antimikrobielle potentiale af O. sanctum blev også reduceret ved stråling, som har en 392 % reduktion mod E. coli og en 225 % reduktion mod P. chrysogenum efter 144 timers eksponering. De bemærkelsesværdige forringende virkninger af radiobølger på antimikrobielt potentiale er blevet observeret for begge lægeplanter.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687850722001091

Foreløbig undersøgelse: den elektromagnetiske stråling fra Epipremnum Aureum (pengeanlæg) ved hjælp af frekvensdetektor

F. A. A. Shahrien, Z. H. Murat, R. S. S. A. Kadir. Preliminary Study: the Electromagnetics Radiation (EMR) from Epipremnum Aureum Using Frequency Detector. 2021 6th IEEE International Conference on Recent Advances and Innovations in Engineering (ICRAIE), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICRAIE52900.2021.9703990.
Abstrakt
Epipremnum Aureum eller pengeplante er en populær indendørs plante kendt for at udsende positiv energistrøm ud i rummet. Energi eller aura er i det væsentlige den frekvens, der udstråles fra en krop, herunder fra planter, og videnskabeligt kendt som elektromagnetisk stråling (EMR). Denne foreløbige undersøgelse skal undersøge EMR-mønsteret fra pengeplanter ved hjælp af frekvensdetektor. EMR måles i et rum af fælles størrelse i fem specifikke tidsrum hver dag i tre uger med tilstedeværelse af pengeplanter og i to uger uden pengeplanter (fravær). EMR’ens syv observationspunkter tages rundt om pengeværket og midt i rummet. Resultaterne viser, at EMR stiger med 24% ved tilstedeværelse af pengeplante. Denne konstatering hævder, at pengeplante udstråler og påvirker EMR-frekvensen til at stige i omgivelserne.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9703990

Magnetiske feltinteraktioner mellem nuværende forbrugerelektronik og hjerteimplanterbare elektroniske enheder

Xu K, Sengupta J, Casey S, Peltier J, Stahl W, Peterson N, Settimi D, Taylor A, Kippola J, Steele E, Hauser R. Magnetic field interactions between current consumer electronics and cardiac implantable electronic devices. J Interv Card Electrophysiol. 2022 May 10. doi: 10.1007/s10840-022-01241-w.
Abstrakt
Baggrund: Elektroniske produkter, inklusive iPhone 12, Apple Watch Series 6 og 2nd Generation AirPods, indeholder magneter for at lette trådløs opladning. Permanente magneter kan påvirke funktioner i CIED-magnettilstand ved at få pacemakere til at pace asynkront og defibrillatorer til at suspendere arytmidetektion. Denne undersøgelse fastslog, om CIED’er er påvirket af statiske magnetiske felter fra almindeligt brugt bærbar elektronik (PE) på enhver afstand og har til hensigt at styrke FDA-anbefalinger vedrørende forbruger-PE, der indeholder permanente magneter.

Metoder: Den maksimale magnetfeltmåling blev evalueret med en Gauss-måler. Interaktionen mellem PE og CIED’er fra Boston Scientific og Medtronic blev testet ex vivo ved hjælp af en krops-torso-model. CIED’en blev anbragt i fysiologisk saltvand, og PE’en blev placeret ved overfladen og i stigende afstande på 0,5, 1,0 og 1,5 cm. Interaktioner blev registreret ved vurdering af magnettilstandsstatus.

Resultater: iPhone 12 havde næsten tre gange det statiske magnetfelt målt ved overfladen som iPhone XR, men magnetfeltstyrken faldt dramatisk med stigende afstand. På overfladen af ​​modellen udløste PE magnettilstand i alle CIED’er. Den maksimale interaktionsafstand for alle kombinationer af CIED’er og Apple-produkter var 1,5 cm.

Konklusioner: iPhone 12 producerer et stærkere statisk magnetfelt end tidligere iPhone-modeller. Magneter i PE-testet vil ikke interagere med CIED’er, når de er 15 cm fra den implanterede enhed. Da der ikke blev observeret nogen interaktion ud over 1,5 cm, er det usandsynligt, at magnettilstandsaktivering vil forekomme under de fleste daglige aktiviteter.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35538270/

Eksponering af spædbørn for gradientfelter i en baby-MR-scanner

Fangfang Tang, Luca Giaccone, Jiahao Hao, Fabio Freschi, Tongning Wu, Stuart Crozier, Feng Liu. Exposure of Infants to Gradient Fields in a Baby MRI Scanner.  Bioelectromagnetics. 2022 Feb;43(2):69-80. doi: 10.1002/bem.22387.
Abstrakt
Ved pædiatrisk magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) udsættes spædbørn for hurtige, tidsvarierende magnetiske gradientfelter, hvilket fører til elektriske felter induceret i spædbørns krop og potentielle sikkerhedsrisici (f.eks. perifer nervestimulation). I denne numeriske undersøgelse blev de in situ elektriske felter hos spædbørn induceret af små gradientspoler til en 1,5 T MRI-scanner evalueret. Gradient-spolesættet er specielt designet til effektiv billeddannelse af spædbørn i en scanner med lille boring (baby). Den magnetiske fluxtæthed og inducerede elektriske felter af de små x, y, z gradientspoler i en spædbarnsmodel (8 uger gammel med en masse på 4,3 kg) blev beregnet ved hjælp af skalarpotentialets endelige forskelle. Gradientspolerne blev drevet af en 1 kHz sinusformet bølgeform og også en trapezformet bølgeform med en stigningstid på 250 µs. Modellen blev placeret i forskellige scanningspositioner, herunder hovedområdet (position I), brystområdet (position II) og kropscenter (position III). Det blev fundet, at de inducerede elektriske felter i de fleste væv overskred de grundlæggende begrænsninger i ICNIRP 2010-retningslinjerne for begge bølgeformer. De elektriske felter var ens i området af interesse for alle spoletyper og modelpositioner, men forskellige uden for billeddannelsesområdet. Y-spolen inducerede større elektriske felter sammenlignet med x- og z-spolerne.

Konklusioner
I dette papir har vi numerisk studeret felteksponeringen af ​​en spædbarnsmodel inde i baby x, y, z gradientspolerne under en MR-scanning. B-felterne har overskredet referenceniveauet 0,08 mT i de fleste væv for frekvensen 1 kHz i ICNIRP 2010 retningslinjer. Baseret på simuleringsresultaterne har det vist sig, at babypositionering primært påvirkede de inducerede E-feltprofiler. I de fleste væv er EI-værdierne større end 1, hvilket indikerer, at eksponeringerne har overskredet referenceniveauet 0,4 V/m i ICNIRP 2010 retningslinjer for frekvensen på 1 kHz. De største E99,9% og EI er 5,41 V/m og 9,56, fundet i fedt produceret af y-spolen i position III. EI bestemmes ud fra de grundlæggende begrænsninger i ICNIRP 2010 retningslinjer; resultaterne er muligvis konservative, da gældende retningslinjer/begrænsninger endnu ikke er tilgængelige for eksponering af spædbørn i MRI-gradientfelter.

Felteksponeringen varierer på grund af variationen af ​​kørestrømmen og stigetiden. Det er sandsynligvis stærkere, når alle tre gradientspoler skiftes hurtigere og samtidigt under en realistisk MR-scanning. Der kræves yderligere arbejde for at karakterisere mere realistiske felt-spædbarnsvævsinteraktioner med detaljerede nervemodeller, og det er håbet, at disse simuleringer vil hjælpe med at informere om overholdelse af kliniske procedurer.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35005795/

Effekten af ​​eksponering for ikke-ioniserende radiofrekvensfelt på Escherichia coli, Klebsiella oxytoca og Pseudomonas aeruginosa biofilm

Dobroslava Bujňáková, Samuel Bucko, Marek Češkovič, Vladimír Kmeť, Lívia Karahutová. The effect of exposure to non-ionising radiofrequency field on Escherichia coli, Klebsiella oxytoca and Pseudomonas aeruginosa biofilm. Environ Technol. 2022 May 4;1-21. doi: 10.1080/09593330.2022.2074317.
Abstrakt
Et miljø med en højere akkumulering af elektromagnetiske ikke-ioniserende radiofrekvensemissioner (RF) genereret af forskellige telekommunikations-, datatransport- og navigationsenheder (mobiltelefoner, Wi-Fi, radar osv.) kan have stor indflydelse på biologiske systemer. Denne undersøgelse havde til formål at evaluere forekomsten af ​​et elektromagnetisk felt (EMF) på udviklingen af ​​bakteriel biofilm. Kvantificering af biofilmproduktion blev udført ved anvendelse af mikrotiterpladeassay. Bakterieisolater af Escherichia coli, Klebsiella oxytoca og Pseudomonas aeruginosa blev eksponeret med EMF med frekvenserne 1-5 og 2,4 GHz med en eksponeringstid på henholdsvis 3 eller 24 timer. Eksponering af bakterier for EMF gav en statistisk signifikant stigning i biofilmproduktion hovedsageligt ved 1, 2 og 4 GHz, og i modsætning hertil forekom en signifikant hæmning af biofilmudvikling ved frekvenserne 3 og 5 GHz, begge med undtagelse af Klebsiella oxytoca og Pseudomonas aeruginosa. Wi-Fi ved 2,4 GHz forårsagede biofilmreduktion. Resultaterne indikerer, at EMF-eksponering virker på bakterier på begge måder, afhængigt af hyppigheden: som stressende ved at øge bakteriel biofilmdannelse (under miljøstress producerer bakterier en polysaccharidmatrix og aggregerer for at danne biofilm for at øge virulens og resistens), selvom nogle frekvenser fører til biofilmskader kan være forårsaget af ændringer i bakteriers fysisk-kemiske egenskaber.

Konklusioner
Som konklusion afslørede resultaterne af vores undersøgelse, at EMF kan stimulere/hæmme evnen hos Escherichia coli, Klebsiella oxytoca og Pseudomonas aeruginosa til at danne biofilm, afhængigt af hyppigheden og/eller den specifikke type bakterier, der anvendes. Baseret på de opnåede resultater af biofilmmodulationen (stigende/faldende) kan EMF også forventes at påvirke mikroorganismers patogenicitet, da biofilmassocierede bakterier anses for at være mere resistente og vanskelige at behandle; nogle resultater viste dog EMF som et potentielt værktøj til fjernelse af biofilm, for eksempel på medicinsk udstyr og biomaterialer. Yderligere undersøgelser er i gang (og skal udføres) for at udvide den nuværende viden om indflydelsen af ​​EMF på mikroorganismer og for at indsamle mere information om andre bakterielle biologiske overgange, der kan forekomme på grund af eksponering for EMF, herunder antibiotikafølsomhed (resistens) ) som en næste væsentlig faktor for bakteriel patogenicitet. Undervurdering af problemet med udsættelse for elektromagnetisk ikke-ioniserende RF-stråling genereret af forskellige telekommunikations- og datatransporter som en almindelig del af miljøet kan føre til en yderligere stigning i infektionssygdomme eller deres komplikationer.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35506486/

Thapsigargin blokerer elektromagnetisk felt-fremkaldt intracellulær Ca 2+ stigning i HEK 293 celler

Federico Bertagna, Rebecca Lewis, S Ravi P Silva, Johnjoe McFadden, Kamalan Jeevaratnam.  Thapsigargin blocks electromagnetic field-elicited intracellular Ca 2+ increase in HEK 293 cells. Physiol Rep. 2022 May;10(9):e15189. doi: 10.14814/phy2.15189.
Abstrakt
Biologiske effekter af elektromagnetiske felter (EMF’er) er tidligere blevet identificeret for cellulær spredning og ændringer i ekspression og ledning af forskellige typer ionkanaler. Den største effekt fremkaldt af EMF’er ser ud til at være rettet mod Ca2+ homeostase. Dette er særligt bemærkelsesværdigt, da Ca2+ fungerer som en central modulator i forskellige signalveje, herunder, men ikke begrænset til, celledifferentiering og overlevelse. På trods af dette er mekanismerne bag denne modulering endnu ikke blevet optrevlet. Her vurderede vi effekten af ​​EMF’er på intracellulære [Ca2+] ved at udsætte HEK 293-celler for både radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF’er) og statiske magnetiske felter (SMF’er). Vi opdagede en konstant og signifikant stigning i [Ca2+] efter eksponering for begge typer felter. Påfaldende nok blev stigningen nulstillet ved administration af 10 μM Thapsigargin, en blokering af sarco/endoplasmatisk reticulum Ca2+ -ATPases (SERCAs), hvilket indikerer involveringen af ​​det endoplasmatiske reticulum (ER) i EMF-relateret modulering af Ca2+ homeostase.
Open access papir: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.15189

Ekstremt lavfrekvent magnetfelt øger ekspression af et specifikt rekombinant protein i bakteriel vært

Behnaz Rashidieh, Alireza Madjid Ansari, Mahdi Behdani, Behrad Darvishi, Mahdi Habibi-Anbouhi. Extremely low frequency magnetic field enhances expression of a specific recombinant protein in bacterial host. Anal Biochem. 2022 May 21;114745. doi: 10.1016/j.ab.2022.114745.
Abstrakt
Ekspression af proteiner i bakterielle værtsceller, især E.coli, har fået stor opmærksomhed i de senere år. Lavt udtryksresultat er den største tekniske ulempe forbundet med denne procedure, hvilket yderligere begrænser dens storstilede anvendelse i industrien. Derfor er anvendelse af nye ændringer eller reformer påkrævet før yderligere procedurer. Ekstremt lavfrekvente magnetiske felter (ELF-MF’er) har vist sig at påvirke biologiske processer, herunder genekspression, signifikant i E.coli. I den nuværende undersøgelse undersøgte vi, om anvendelse af ELF-MF kunne resultere i overekspression af proteiner i E.coli eller ej. Cluster of differentiation-22 (CD22), som et modelprotein, blev udtrykt i E. Coli Rosetta (DE3) under kontinuerlig eksponering for ELF-MF efter påføring af forskellige koncentrationer af Isopropyl-ß-d-1-thiogalactopyranosid (IPTG) (0,25- 1,25 mM) som inducer. Styrken og frekvensen af ​​elektromagnetiske felter (EMF’er) varierede mellem henholdsvis 15-100 mT og 2,5-20 Hz. Interessant nok øgede anvendelsen af ​​55mT EMF’er med frekvenser fra 2,5 til 2,8 Hz signifikant ekspressionsudbyttet ved alle undersøgte IPTG-koncentrationer. I modsætning hertil faldt EMF’er med andre intensiteter end 55 mT proteinekspression ved IPTG-koncentrationer svarende til 1 og 1,25 mM. Som konklusion kan anvendelse af specifik række af ELF-MF’er udnyttes som en ny modifikation til at øge heterolog ekspression af proteiner i E.coli.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35609685/

Kommercielle udendørs planteskoler som en konfounder for elektromagnetiske felter og risiko for leukæmi hos børn

A Nguyen, C M Crespi, X Vergara, L Kheifets. Commercial outdoor plant nurseries as a confounder for electromagnetic fields and childhood leukemia risk.  Environ Res. 2022 May 10;212(Pt C):113446. doi: 10.1016/j.envres.2022.113446.
Højdepunkter

 • Nærhed til planteskoler er en potentiel risikofaktor for leukæmi hos børn.
 • Nærhed til planteskoler forklarede ikke afstand til elledninger og CL-foreninger.
 • Nærhed til vuggestuer forklarede ikke magnetfelt- og CL-associationer.
 • Første detaljerede undersøgelse af pesticider som en konfounder for magnetiske felter og CL.

Abstrakt
Baggrund: Tæt på boliger til elledninger og høje magnetiske felter kan være forbundet med forhøjede børneleukæmi-risici, som rapporteret af tidligere undersøgelser og poolede analyser. Eksponering for magnetiske felter fra højspændingsledninger er forbundet med nærhed til disse strømledninger og følgelig med enhver faktor, der varierer med afstanden. Områder under elledninger i Californien kan være steder for kommercielle planteskoler, der kan bruge pesticider, en potentiel risikofaktor for leukæmi hos børn.

Formål: Vurder, om potentiel pesticideksponering fra kommercielle planteskoler er en konfounder eller interagerer med eksponering for nærhed eller magnetiske felter fra højspændingsledninger for at øge risikoen for leukæmi hos børn.

Metoder: En omfattende børneleukæmi-journalbaseret case-kontrolundersøgelse med 5788 tilfælde og 5788 kontroller (født og diagnosticeret i Californien, 1986-2008) blev udført. Pesticid-, ellednings- og magnetfelteksponeringsvurdering benyttede modeller, der inkorporerede geografiske informationssystemer, satellitbilleder fra luften, besøg på stedet og anden historisk information.

Resultater: Sammenhængen for beregnede felter med børneleukæmi (odds ratio (OR) 1,51, 95 % konfidensinterval (CI) 0,70-3,23) svagt svækket ved kontrol for vuggestuenærhed (OR 1,43, 95 % CI 0,65-3) eller begrænsende analyse. til forsøgspersoner, der bor langt (>300 m) fra vuggestuer (OR 1,43, 95 % CI 0,79-2,60). Et lignende associationsmønster blev observeret mellem afstand til højspændingsledninger og børneleukæmi. Sammenhængen mellem vuggestuenærhed og børneleukæmi var uændret eller kun svagt svækket, når der blev kontrolleret for beregnede felter eller strømledningsafstand; OR’er forblev over 2, når man ekskluderede forsøgspersoner med høje beregnede felter eller tæt nærhed til strømforsyningen (OR 2,16, 95 % CI 0,82-5,67 og OR 2,15, 95 % CI 0,82-5,64, henholdsvis). De observerede relationer var robuste over for forskellige tidsperioder, referencekategorier og skæringspunkter.

Diskussion: Tæt beboelsesnærhed til vuggestuer foreslås som en uafhængig risikofaktor for leukæmi hos børn. Vores resultater understøtter ikke planteskoler som en forklaring på observerede børneleukæmi-risici for strømledningsnærhed og eksponering for magnetiske felter, selvom et lille antal forsøgspersoner, der samtidigt udsættes for høje magnetiske felter, tæt på strømledningsnærhed og planteskoler begrænsede vores evne til fuldt ud at vurdere potentiel forvirring.
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935122007733?via%3Dihub

En oversigt over de biologiske virkninger af ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter kombineret med ioniserende stråling

Bahareh Gholipour Hamedani, Bahram Goliaei, Seyed Peyman Shariatpanahi, Maryamsadat Nezamtaheri. An overview of the biological effects of extremely low frequency electromagnetic fields combined with ionizing radiation. Prog Biophys Mol Biol. 2022 May 2;S0079-6107(22)00037-2. doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2022.04.008.
Abstrakt
Ved at udvide de elektriske strømnetværk og elektroniske enheder er elektromagnetiske felter (EMF) blevet en uadskillelig del af den moderne verden. I betragtning af den uundgåelige eksponering for en række forskellige EMF’er, især ved ekstremt lave frekvenser (ELF-EMF), blev undersøgelse af de biologiske virkninger af ELF-EMF’er på biologiske systemer et globalt problem. De mulige negative konsekvenser af disse eksponeringer blev undersøgt sammen med deres potentielle terapeutiske evner. Også deres biologiske virkninger i kombination med andre kemiske og fysiske midler, specifikt ioniserende stråling (IR), som et co-carcinogen eller som adjuverende terapi i kombination med strålebehandling blev undersøgt. Her gennemgår vi resultaterne af flere in vitro og in vivo undersøgelser og diskuterer nogle foreslåede mulige mekanismer for ELF-EMF’ers handlinger i kombination med IR. Resultaterne af disse eksperimenter kunne være frugtbare for at udvikle mere præcise sikkerhedsstandarder for miljøeksponeringer for ELF-EMF’er. Desuden kunne det evaluere den terapeutiske kapacitet af ELF-EMF’er alene eller som en forbedring af strålebehandling.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35513112/

Toksicant-associeret fedtleversygdom og leverneoplastisk fremgang hos rotter behandlet med aflatoksin B1 alene eller i kombination med ekstremt lavfrekvent EMF

Vornoli A, Tibaldi E, Gnudi F, Sgargi D, Manservisi F, Belpoggi F, Tovoli F, Mandrioli D. Evaluation of Toxicant-Associated Fatty Liver Disease and Liver Neoplastic Progress in Sprague-Dawley Rats Treated with Low Doses of Aflatoxin B1 Alone or in Combination with Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields. Toxins (Basel). 2022 May 3;14(5):325. doi: 10.3390/toxins14050325. PMID: 35622572; PMCID: PMC9143281.
Abstrakt
Udtrykket toxicant-associated fatty lever disease (TAFLD) er blevet foreslået til at beskrive fedtleversygdomme forbundet med andre giftstoffer end alkohol. Aflatoksiner er mykotoksiner, der almindeligvis findes som kontaminanter i fødevarer og foder, som er kendte levertoksiske stoffer og potentielle kandidater som potentielle årsager til TAFLD. Aflatoksin B1 (AFB1) blev administreret i lave doser til Sprague-Dawley (SD) rotter, alene eller i kombination med S-50 Hz et ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELFEMF), for at studere udviklingen af ​​TAFLD, præneoplastiske og neoplastiske læsioner af leveren og den potentielle forstærkende effekt af livstidseksponering for ELFEMF. Steatose, inflammation og foci af forskellige typer var signifikant øget hos både aflatoksinbehandlede mænd og kvinder, hvilket er i overensstemmelse med et mønster af TAFLD. En signifikant stigning i adenomer, cystisk dilatation af galdeveje, hepatocellulær hyperplasi og hypertrofi og oval cellehyperplasi blev også observeret hos kun behandlede kvinder. Administrationen af ​​lave doser AFB1 forårsagede TAFLD i SD-rotter, hvilket inducerede leverlæsioner omfattende fedtinfiltration, foci af forskellige typer og adenomer. Ydermere omfattede ændringsmønsteret observeret i præneoplastiske leverlæsioner ofte leversteatose og steatohepatitis (TASH). ELFEMF resulterede ikke i nogen forstærkende eller toksisk effekt i leveren hos SD-rotter.
Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9143281/

Lungecelletoksicitet ved samtidig eksponering for luftbårne partikler og ekstremt lavfrekvent magnetfelt

Zahra Panjali, Parviz Abdolmaleki, Behnam Hajipour, Omar Hahad, Rezvan Zendehdel. Lung Cell Toxicity of Co-Exposure to Airborne Particulate Matter and Extremely Low-Frequency Magnetic Field. Xenobiotica. 2022 May 24;1-34. doi: 10.1080/00498254.2022.2082342.
Abstrakt
Selvom de toksiske virkninger af luftbårne partikler i byområder (PM) har været kendt på lungeceller, er der mindre opmærksomhed på samtidig eksponering for PM og ekstremt lavfrekvent magnetisk (ELF-MF) i arbejdsmiljøer. Denne undersøgelse undersøgte indflydelsen af ​​PM og ELF-MF co-eksponering på toksicitet i humane lungeceller (A549). I dette tilfælde blev total PM (TPM) evalueret i henhold til NIOSH-0500. TPM SiO2 og metalindholdet blev bestemt baseret på henholdsvis NIOSH-7602 og 7302. Desuden blev 900 mG ELF-MF eksponering simuleret baseret på feltmålinger. Toksicitetsmekanismerne blev vurderet ved at undersøge malondialdehyd, glutathionforhold, genekspression og DNA-strengbrud. Også toksicitetsindikatorerne for TPM-prøverne var MDA-generering, glutathiondepletering og DNA-skade, og deres påvirkninger blev analyseret ved doser under LD50 (4 µg). Derudover blev genekspression af OGG1 og MTH1 opreguleret efter TPM-eksponering ved den laveste dosis (2 µg). Men ITPA blev opreguleret i nærværelse af ELF-MF. Co-eksponeringen for TPM og ELF-MF reducerede oxidativt stress og DNA-skadeniveauer sammenlignet med en enkelt eksponering for TPM. Selvom ELF-MF reducerede toksiciteten som reaktion på TPM, var denne reduktion ikke lavere end de ueksponerede celler.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35608272/

Effekten af ​​eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) på syntese og frigivelse af steroidhormoner fra svinekoncepter i peri-implantationsperioden

Anita Franczak, Ewa Monika Drzewiecka, Wiktoria Kozlowska, Agata Zmijewska, Pawel Jozef Wydorski, Anna Koziorowska. The effect of electromagnetic field (EMF) exposure on synthesis and release of steroid hormones by the porcine conceptuses during the peri-implantation period. Reprod Fertil Dev. 2022 May 2. doi: 10.1071/RD22040.
Abstrakt
Kontekst: Elektriske enheder og strømsystemer er kilderne til EM-bølger, som forplanter sig overalt i miljøet.

Formål: Undersøgelsen havde til formål at afgøre, om EMF inducerede ændringer i steroidogenesen af ​​koncepter, og om progesteron (P4) kan være en mulig beskyttelse mod virkningerne af EMF-stråling.

Metoder: Hele svinekonceptet blev indsamlet i peri-implantationsperioden (dage 15-16 af drægtighed), opdelt i fragmenter (100 mg) og behandlet in vitro med EMF (50 Hz eller 120 Hz, 2 eller 4 timers eksponering) og undersøgt for at bestemme af CYP17A1, HSD3B1, CYP19A3 og HSD17B4 mRNA-transkript og kodet proteinoverflod og frigivelse af steroidhormoner. Udvalgte fragmenter af koncepter blev behandlet med P4.

Nøgleresultater: I koncepter inkuberet uden P4, reducerede EMF ved 120 Hz androstenedion (A4) og testosteron (T) frigivelse efter 2 timer og øget østron (E1) frigivelse ved 50 Hz og 120 Hz efter 4 timers eksponering. I P4-behandlede koncepter reducerede EMF (50 og 120 Hz, 4 timers eksponering) CYP19A3 mRNA-transskription og øgede (120 Hz, 2 timers eksponering) frigivelse af østradiol-17β (E2).

Konklusioner: EMF-strålingen ændrer androgen- og østrogensyntese og frigivelse fra grises koncepter i peri-implantationsperioden. P4 udøver beskyttende virkninger på androgener og E1-frigivelse, men den sensibiliserer koncepterne, når det kommer til mekanismen for østrogensyntese og frigivelse under EMF-stråling.

Implikationer: Effekten af ​​EMF-stråling på den steroidogene vej i koncepter kan inducere forstyrrelser i deres korrekte udvikling og implantation.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35491406/

Undersøgelse af virkningen af ​​vekslende elektromagnetiske felter på molekylære træk ved modelplanten Arabidopsis thaliana

Sonja Michèle Schmidtpott, Saliba Danho, Vijay Kumar, Thorsten Seidel, Wolfgang Schöllhorn, Karl-Josef Dietz. Scrutinizing the Impact of Alternating Electromagnetic Fields on Molecular Features of the Model Plant Arabidopsis thaliana. Int J Environ Res Public Health. 2022 Apr 23;19(9):5144. doi: 10.3390/ijerph19095144.
Abstrakt
Naturlige og menneskeskabte elektromagnetiske felter (EMF’er) er allestedsnærværende i miljøet og interfererer med alle biologiske organismer inklusive planter. Især kvaliteten og kvantiteten af ​​alternerende elektromagnetiske felter fra menneskeskabte kilder er stigende på grund af implementeringen af ​​nye teknologier. Der er en betydelig interesse i at udforske virkningen af ​​EMF’er (svarende til dem, der udsendes fra batteriopladere til elbiler) på planter. Modelplanten Arabidopsis thaliana blev udsat for et sammensat alternerende EMF-program i 48 timer og undersøgt for molekylære ændringer ved hjælp af fotosyntetisk ydeevne, metabolitprofilering og RNA-sekventering efterfulgt af qRT-PCR-validering. Tydelige forskelle i de fotosyntetiske parametre mellem de behandlede og kontrolplanter indikerede enten lavere ikke-fotokemisk quenching eller højere reduktion af plastoquinonpuljen eller begge dele. Transkriptomanalyse ved RNA-sekventering afslørede ændringer i transskriptionsmængder efter EMF-eksponering; dog var genontologigrupperne af f.eks. chloroplaststroma, thylakoider og kappe underrepræsenteret. Kvantitativ real-time PCR valideret deregulering af nogle udvalgte transkripter. Mere dybtgående var justeringerne i metabolitpuljens størrelser med variationer i fotosyntetisk og central energimetabolisme. Disse resultater sammen med den ufravigelige fænotype indikerer effektiv justering af den fysiologiske tilstand af de EMF-behandlede planter, hvilket tyder på at teste for mere udfordrende vækstbetingelser i fremtidige eksperimenter.

Konklusioner
EMF-eksponering forekommer allestedsnærværende på Jorden og er en regelmæssig miljøparameter, som alle livsformer skal forholde sig til. Menneskeskabt alternerende og hurtigt skiftende EMF-emission fremhæver kravet om at forske i EMF-livet og, som udført her, EMF-plante-interaktionen. Dataene viser, at alternerende EMF-eksponerede planter gennemgår betydelige ændringer på niveauet af fotosyntese, transkriptom og metabolom. De underliggende opfattelses- og responsmekanismer på svag EMF har stadig brug for dybere undersøgelse og kan involvere ændringer i cellesignalering, fx ved at interferere med Ca2+ flux og koncentrationer [57]. Ændringerne i fotosyntetiske egenskaber er bemærkelsesværdige, især da de bruttovækstparametre var uændrede. En dybtgående metabolisk justering kunne påvises ved EMF-eksponering, som ville fortjene yderligere eksperimenter, både i forbindelse med fotosyntese og respiratorisk energimetabolisme. Vækstbetingelserne med omkring 5 % fuldt sollys (100 µmol fotoner.m−2 s−1) er muligvis ikke ideelle til at regne ud mulige negative virkninger af EMF-behandlingen på plantens ydeevne. I fremtidige eksperimenter ville det være umagen værd at kombinere sådanne EMF-behandlinger med udfordrende vækstbetingelser, fx ved vækst i mættende lys eller kombinatoriske stressapplikationer [58]. Fremtidige eksperimenter kunne også omfatte undersøgelse af tidlig udvikling såsom frøspiring og kimplanteetablering svarende til [57].
Open access papir: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/9/5144

Preussisk blå teknik er tilbøjelig til at give falsk negative resultater i magnetoreceptionsforskning

Franziska Curdt, Katrin Haase, Laura Ziegenbalg, Helena Greb, Dominik Heyers, Michael Winklhofer.  Prussian blue technique is prone to yield false negative results in magnetoreception research. Sci Rep. 2022 May 25;12(1):8803. doi: 10.1038/s41598-022-12398-9.
Abstrakt
Perls’ preussiske blå-farvningsteknik er blevet brugt i magnetoreceptionsforskning til at screene væv for jernrige strukturer som proxyer for formodede magnetoreceptorstrukturer baseret på magnetiske partikler. Imidlertid viste tilsyneladende lovende strukturelle kandidater i det øverste næb af fugle påvist med preussisk blå sig at være enten irreproducerbare eller lokaliseret i ikke-neuronale celler, hvilket har ansporet til en kontrovers, der endnu ikke er afgjort. Her identificerer vi mulige faldgruber i de tidligere værker og anvender den preussiske blå teknik på væv, der er involveret i magnetisk-partikel-baseret magnetoreception, i et forsøg på at revurdere dets egnethed til farvning af enkelt-domæne magnetit, dvs. det foreslåede magnetiske substrat til interaktion med det ydre magnetfelt. I det øverste næb af nattrækkende sangfugle fandt vi farvningsprodukter i stort antal, men ikke fjernt forbundet med fiberterminaler i den sporede oftalmiske gren af ​​trigeminusnerven. Overraskende nok var farvningsprodukter fraværende fra lamina propria i regnbueørredens olfaktoriske roset, hvor kandidat-magnetoreceptorstrukturer blev identificeret med forskellige teknikker tidligere. Kritisk er det, at magnetosomkæder i hele celler af magnetotaktiske bakterier forblev ufarvede. Den manglende mærkning af enkeltdomænemagnetit i positive kontrolprøver er en alvorlig begrænsning af teknikken og tyder på, at to mest indflydelsesrige, men antipodale undersøgelser, der tidligere er udført, havde ringe chancer for at opnå korrekte positive resultater under den antagelse, at magnetosomlignende partikler var til stede i væv. Ikke desto mindre ser farvningsteknikken ud til at være egnet til at identificere vævsforurening med jernrigt fint støv fanget i epitel allerede in vivo.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35614116/

Virkninger af præ- og postnatal 2450 MHz kontinuerlig bølge (CW) radiofrekvensstråling på thymus: Fire generationers eksponering

Fazile Cantürk Tan, Betül Yalçin, Arzu Hanım Yay, Burak Tan, Korkut Yeğin, Süleyman Daşdağ. Effects of pre and postnatal 2450 MHz continuous wave (CW) radiofrequency radiation on thymus: Four generation exposure. Electromagn Biol Med. 2022 May 30;1-10. doi: 10.1080/15368378.2022.2079673.
Abstrakt
Denne undersøgelse har til formål at undersøge virkningerne af præ- og postnatal 2450 MHz kontinuerlig bølge (CW) radiofrekvensstråling (RFR) på thymus hos rotter, der spænder over fire generationer. Fire grupper; sham, bestrålet hun, bestrålet han, bestrålet han og hun, der hver bestod af fire rotter (en han og tre hunner), blev skabt. Under eksperimentet blev rotter i eksponeringsgrupperne eksponeret hele kroppen for 2450 MHz CW-RFR i 12 timer/dag. Bestrålingen startede en måned før befrugtningen i forsøgsgruppen. Da afkommet var to måneder gammelt, blev fire rotter, en han og tre hunner, allokeret til andengenerationsundersøgelsen. De resterende afkom blev ofret under generel anæstesi, og deres thymus blev fjernet. Den samme procedure blev anvendt på den næste generation. To måneder efter, at anden generation havde født, blev tredje generations rotter halshugget, og deres thymus blev fjernet. I alle grupper kunne cortex, medulla og residente celler tydeligt skelnes i anden og tredje generation. Der blev ikke observeret forskelle mellem kontrol- og to forsøgsgrupper, defineret som bestrålede hun- og bestrålede mænd. I modsætning hertil blev vaskularisering observeret i thymus fra fjerde generation af afkom i gruppen, hvor både hanner og hunner blev bestrålet. Antallet af afkom og massen af ​​alle rotter faldt i tredjegenerationsgruppen. Præ- og postnatal 2450 MHz kontinuerlig radiofrekvent strålingseksponering kan potentielt påvirke fremtidige generationers thymus.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35635232/

Effekt af et ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt på koncentrationen af ​​spytimmunoglobulin A

Piotr Skomro, Danuta Lietz-Kijak, Olga Bogdziewicz-Wałęsa, Joanna Janiszewska-Olszowska. Effect of an Extremely Low-Frequency Electromagnetic Field on the Concentration of Salivary Immunoglobulin A. Int J Environ Res Public Health. 2022 May 10;19(10):5786. doi: 10.3390/ijerph19105786.
Abstrakt
Ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF MF) terapi er effektiv til behandling af skader, inflammation og postoperative komplikationer. Dens kliniske anvendelser vedrører knogleforening, smertereduktion, bløddelsødem og fald i elektriske potentialer i mundhulen. Det forbedrer regenerering af periapikale knoglelæsioner. Det er indlysende, at celler (leukocytter, blodplader, keratinocytter, osteoblaster) og proteiner (fibrin, kollagen, elastin og vækstfaktorer) udviser ændringer, når de udsættes for et ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt. Formålet med undersøgelsen var at evaluere effekten af ​​et ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF MF) på ørespytkirtlen på koncentrationen af ​​spytimmunoglobulin A. Studiegruppen bestod af 24 patienter i alderen 14-16 år, som gennemgik ELF. MF på ørespytkirtelregionen. Kontrolgruppen omfattede 25 matchende personer. IgA-koncentrationen i spytprøver blev etableret ved hjælp af radial immundiffusion. Efter ELF MF blev der fundet en statistisk signifikant stigning i koncentrationen af ​​sekretorisk immunglobulin A i undersøgelsesgruppen, hvorimod der i kontrolgruppen ikke blev bemærket statistisk signifikante forskelle. Det kan konkluderes, at et ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt øger aktiviteten af ​​immunsystemet i parotiskirtlen.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9141657/

Interferenstærskler for aktive implanterbare kardiovaskulære enheder i lavfrekvente elektriske og magnetiske felter på arbejdspladsen: en numerisk og in vitro undersøgelse

Zhou M, Kourtiche D, Claudel J, Deschamps F, Magne I, Roth P, Schmitt P, Souques M, Nadi M. Interference thresholds for active implantable cardiovascular devices in occupational low-frequency electric and magnetic fields: a numerical and in vitro study. Med Eng Phys. 2022 Jun;104:103799. doi: 10.1016/j.medengphy.2022.103799.
Abstrakt
I lyset af bekymringer vedrørende arbejdssikkerhed og sundhed for arbejdere, der bærer aktivt implanterbart medicinsk udstyr (AIMD’er), har denne undersøgelse til formål at undersøge de potentielle risici for elektromagnetisk interferens (EMI) mellem AIMD’er og lavfrekvente 50/60 Hz elektromagnetiske felter (EMF’er) på arbejdspladsen. I alt 58 AIMD’er, bestående af pacemakere (PM’er) og implanterbare hjertedefibrillatorer (ICD’er) af forskellige mærker, modeller og konfigurationer blev testet for at bestemme immunitetstærsklerne for højspændingselektriske felter (EF’er) og magnetiske felter (MF’er) kl. 50/60 Hz. EF’erne og MF’erne på niveauerne på arbejdspladser gengives ved opsætninger ved hjælp af henholdsvis Helmholtz-spoler og aluminiumsplader for at sikre, at EM/MF-eksponeringerne er kontrollerbare og reproducerbare. EMI-tærsklerne blev registreret ved at observere forekomsten af ​​PM- eller ICD-dysfunktioner. Derudover blev der udført numeriske undersøgelser af anatomiske modeller ved hjælp af CST®-software. Resultaterne indikerer, at de registrerede tærskler alle overstiger EF- og MF-grænseværdierne for offentlig eksponering i ICNIRP 2010-retningslinjerne. Ingen dysfunktion blev observeret blandt fire ICD’er testet under MF-eksponering op til 2750 µT ved 50 Hz og 2480 µT ved 60 Hz. Blandt de 43 PM’er og 11 ICD’er, der er testet under EF-eksponeringer, kan der dog forekomme potentielle farer under det erhvervsmæssige eksponeringsniveau, der foreslås i ICNIRP-retningslinjerne.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35641069/

Menneskets magnetiske sans medieres af en lys- og magnetfeltresonansafhængig mekanisme

Kwon-Seok Chae, Soo-Chan Kim, Hye-Jin Kwon, Yongkuk Kim. Human magnetic sense is mediated by a light and magnetic field resonance-dependent mechanism. Sci Rep. 2022 May 30;12(1):8997. doi: 10.1038/s41598-022-12460-6.
Abstrakt
Talrige organismer bruger Jordens magnetfelt som et sensorisk signal til migration, kropsjustering eller madsøgning. På trods af nogle modstridende rapporter er det alligevel almindeligt accepteret, at mennesker ikke fornemmer det geomagnetiske felt. Her demonstrerer vi, at en magnetfeltresonansmekanisme medierer lysafhængig magnetisk orientering hos mænd ved hjælp af et roterende stoleksperiment kombineret med et to-alternativt tvungen valgparadigme. To grupper af forsøgspersoner blev klassificeret med forskellige magnetiske orienteringstendenser afhængigt af fødevarekonteksten. Magnetisk orientering af emnerne var følsom over for bølgelængden af ​​indfaldende lys og var kritisk afhængig af blåt lys, der nåede øjnene. Det er vigtigt, at det ser ud til, at en magnetfeltresonansafhængig mekanisme medierer disse reaktioner, hvilket fremgår af forstyrrelse eller forøgelse af evnen til at orientere sig ved hjælp af radiofrekvente magnetfelter ved Larmor-frekvensen og afhængigheden af ​​disse effekter på vinklen mellem de radiofrekvens- og geomagnetiske felter. . Ydermere afslørede inversion af den vertikale komponent af det geomagnetiske felt en ikke-kanonisk hældningskompaseffekt på den magnetiske orientering. Disse resultater fastslår eksistensen af ​​en menneskelig magnetisk sans og antyder en underliggende kvantemekanisk magnetoreceptionsmekanisme.
Open access papir: https://www.nature.com/articles/s41598-022-12460-6

Nye dokumenter pr. 2. maj 2022.

Betydningen af intensitet, eksponeringsvarighed og modulering på de biologiske virkninger af radiofrekvent stråling og eksponeringsretningslinjer

Henry Lai, B. Blake Levitt.  The roles of intensity, exposure duration, and modulation on the biological effects of radiofrequency radiation and exposure guidelines. Electromagn Biol Med. 2022 Apr 19:1-26. doi: 10.1080/15368378.2022.2065683.
Abstrakt
I dette papir gennemgår vi litteraturen om tre vigtige eksponeringsmålinger, der er utilstrækkeligt repræsenteret i de fleste større retningslinjer for radiofrekvensstråling (RFR) eksponering i dag: intensitet, eksponeringsvarighed og signalmodulation. Eksponeringsintensitet frembringer uforudsigelige effekter som demonstreret af ikke-lineære effekter. Det er højst sandsynligt forårsaget af det biologiske systems evne til at justere og kompensere, men kan føre til eventuel biomisk nedbrydning efter længere tids eksponering. En gennemgang af 112 lavintensitetsstudier afslører, at biologiske effekter af RFR kan forekomme ved en median specifik absorptionshastighed på 0,0165 W/kg. Intensitet og eksponeringsvarighed interagerer, da den absorberede energidosis er et produkt af intensitet og tid. Resultatet er, at RFR opfører sig som en biologisk “stressor”, der er i stand til at påvirke adskillige levende systemer. Ud over intensitet og varighed er menneskeskabte RFR generelt moduleret for at tillade information at blive krypteret. Effekterne af modulering på biologiske funktioner er ikke særlig godt forstået. Fire typer af moduleringsresultater diskuteres.

Derudover er det ugyldigt at foretage direkte sammenligninger mellem termisk energi og radiofrekvent elektromagnetisk energi. Forskningsdata viser, at elektromagnetisk energi er mere biologisk potent til at forårsage virkninger end termiske ændringer. De to fungerer sandsynligvis gennem forskellige mekanismer. Som sådan er alle nuværende retningslinjer for RFR-eksponering baseret på akut kontinuert bølgeeksponering utilstrækkelige til sundhedsbeskyttelse.

Uddrag
“I løbet af de sidste 25-30 år er der blevet offentliggjort væsentlig information, som i andre regulerede områder ville have resulteret i genundersøgelse og justeringer af de tilladte eksponeringsgrænser. Det har ikke været tilfældet med disse to organisationer [FCC og ICNIRP], som holde sig til en model baseret på forældede videnskabelige beviser, især set i lyset af det nye 5G-netværk, der bruger højere frekvenser og nye modulationsformer, der aldrig har været brugt før i bred civil telekommunikation, og som er dårligt undersøgt.”

“RFR-effekter er blevet observeret ved lave intensiteter (< 0,4 W/kg) – en liste over hvilke er inkluderet i Supplement 1 – langt under retningslinjerne. Dette peger på både den ikke-linearitet af, hvordan levende systemer kobler sammen med ikke-ioniserende stråling, samt utilstrækkeligheden af akutte tærskler. Studierne omfatter mange forskellige biologiske effekter til utallige systemer, herunder: apoptose-induktion, binyreaktivitet, blod-hjerne-barriere-permeabilitet, hjernetransmitterniveauer, calciumkoncentration i hjertemusklen, calciumudstrømning, calciumbevægelse i celler, celle vækst, kognitive funktioner, cellulær skade i leveren, nedsat celleproliferation, embryonal udvikling, endokrine ændringer, enoloseaktivitet, genetiske effekter, hippocampus neuronal skade, immunologiske funktioner, nyreudvikling, hukommelsesfunktioner, latens af muskelsammentrækning, membrankemi, nervecelleskade , metaboliske ændringer, neural elektrisk aktivitet, oxidativ stress, plantevækst, prionniveau, proteinændringer, nyreinj. ury, serumtestosteronkoncentration, varmechokproteininduktion, testismorfologi, testosteronsyntese, thymidininkorporering og ultrastrukturel ændring i cellecytoplasma. Faktisk er der ikke mange fysiologiske funktioner hos mennesker, dyr eller planter, der ikke er påvirket af lavt niveau af RFR.”

“Som afspejlet i Supplement 1 var SAR’er, ved hvilke virkninger blev observeret, tilgængelige fra 112 undersøgelser. Af disse var 75 (67%) in vivo eksponeringsundersøgelser med helkrops-/organ-SAR’er tilgængelige. De andre 37 (33%) undersøgelser var i vitro-eksperimenter…. Niveauet, hvor biologiske effekter opstår, repræsenterer data fra in vivo og in vitro og akutte og kroniske/gentagen eksponeringseksperimenter. Der ses en meget bred vifte af effekter. Med en eksponering, der inducerer en SAR på 0,0165 W/kg, og ved at bruge en ti-dobbelt beskyttelse, ville SAR være 0,00165 W/kg (dvs. 1,65 mW/kg). For energiabsorptionshastigheden i kropsorganer er 0,00165 W/kg langt under det maksimalt tilladte niveau i retningslinjerne (uanset om det er over 1 eller 10 g væv i henhold til FCC/ICNIRP-godtgørelser). I betragtning af det store arbejde som illustreret i Supplement 1, er SAR ved eller under 4 W/kg som en sikker tærskel uholdbar.”

“Varigheden af ​​eksponeringen er en anden vigtig faktor i biologiske effekter. Ud over afgrænsninger for helkropseksponeringer i gennemsnit over 30 minutter og lokale kropsområder i gennemsnit over 6 minutter, adresserer hverken FCC eller ICNIRP varighed, især vedrørende langsigtet og lave niveauer af RFR-eksponeringer. Disse er fremherskende i både nærfeltseksponeringer af personer med f.eks. Wi-Fi-routere såvel som mobiltelefoner og fjernfeltseksponeringer fra infrastruktur, der har skabt kronisk stigende baggrundsniveauer i omgivelserne (Levitt et al. 2021a). Retningslinjerne er kun gældende for kortsigtede akutte varigheder…. Hvad vi ved er, at antagelsen om, at alle eksponeringer er ens over og under SAR-tærsklen fastsat af FCC/ICNIRP er fundamentalt mangelfuld set i lyset af den mest aktuelle forskning . En mulig og logisk løsning på sådanne usikkerheder med hensyn til varighed som eksponeringsfaktor ville være at anvende et SAR-niveau svarende til undersøgelserne opsummeret i Supplement 1 på højst 0,00165 W/kg, uanset eksponeringsbetingelserne.”

“Det antages generelt, at moduleret RFR er mere biologisk aktiv end kontinuerlig bølge (CW) stråling, dvs. bærebølgen. For at forstå de biologiske og mulige sundhedsskadelige virkninger af RFR er det derfor vigtigt at forstå moduleringseffekter. Nedenfor vi diskuterer, hvad der er kendt om modulering fra forskningslitteraturen (mest fra 1990 til dato) og undersøger påstanden om, at modulering gør RFR mere biologisk signifikant…Der er forskning, der ikke viser signifikante biologiske effekter af CW-RFR (tabel 1a), men der er er også undersøgelser, der også rapporterede CW-RFR-effekter (tabel 1b). Årsagen til CW-RFR producerede effekter i nogle undersøgelser, men ikke andre, er ukendt. Begge typer undersøgelser (med “effekt” og “ingen effekt”-resultater) involverede mange forskellige biologiske endepunkter, eksponeringsintensiteter og eksponeringsvarighed – uden mærkbare forskelle. En mulig forklaring er, at forskellige vævstyper reagerer forskelligt på CW-RFR. Men det tilføjer blot endnu et niveau af undersøgelser. En af de mest forvirrende observationer er, når CW forårsagede en effekt, men modulering ikke gjorde det (f.eks. Kubinyi et al. 1996; Luukkonen et al. 2009). I nogle undersøgelser producerede et moduleret felt en effekt, der ikke blev produceret af CW. Disse observationer kan indikere, at selve CW-bærebølgen og moduleringen virker på forskellige mekanismer…. Forskelle i respons mellem CW og modulerede felter med samme frekvens og indfaldende effekttæthed giver et stærkt bevis på, at ikke-termiske effekter opstår, da de to forhold skulle producere den samme mængde opvarmning…. Nogle undersøgelser rapporterede, at forskellige frekvenser af modulering forårsagede forskellige biologiske reaktioner …. CW og modulerede felter kan forårsage de samme virkninger, men med forskellige grader af biologisk aktivitet og intensitet af reaktioner. I de fleste tilfælde blev et moduleret felt fundet at være mere potent end CW i forhold til kun én undersøgelse, hvor det modsatte blev rapporteret (Persson et al. 1997)…. For at tilføje kompleksiteten beskrevet ovenfor, har effekter med modulerede felter også vist sig at afhænge af eksponeringsvarighed …. der er mange undersøgelser, der brugte intermitterende eksponering (f.eks. 10 min ON/10 min OFF) i stedet for kontinuerlig eksponering med den antagelse, at intermitterende eksponering er mere biologisk aktiv. Men ikke mange data viste, at dette var sandt…. Der er mange undersøgelser, der bruger pulserede felter (dvs. pulserende mobiltelefonsignaler, men der er ikke mange undersøgelser, der sammenlignede pulserede og CW-felter af samme SAR i samme undersøgelse . Men der er rapporter om, at effekter kun opstod med et pulserende felt, men ikke CW… der er mange undersøgelser, der viser virkninger af RFR på hippocampus…”

“Oxidative ændringer og stress er blevet rapporteret i mange artikler om eksponering for elektromagnetiske felter (Lai 2020; Yakymenko et al. 2016). Disse er de mest konsistente cellulære reaktioner på RFR-eksponering. Mekanismer er blevet foreslået til at tage højde for oxidative effekter, der kan involvere lavfrekvente komponent af modulering (se f.eks. Barnes og Greenebaum 2015; Castello et al. 2021). … Men der er ikke nok data til at konkludere, at moduleringseffekter er forårsaget af oxidative processer. Faktisk nogle effekter af CW-eksponering alene fandt også ændringer i frie radikalers mekanismer.”

“Det er vigtigt at påpege som et væsentligt bevis på ikke-termiske RFR-effekter, at CW og modulerede bølger med samme frekvens og indfaldende effekttæthed kan/og producerer forskellige effekter. Den nederste linje er, at sikkerhed er uhåndgribelig med hensyn til præcise effekter i alle omstændigheder. Det, der er klart, er, at både modulering og kontinuert RFR stråling er biologisk aktive, og begge bør overvejes i eksponeringsretningslinjer. I situationer, hvor der findes tilstrækkelig dokumentation til at berettige specifik forsigtighed, såsom med pulserende felter brugt i mobiltelefoner og fasemodulation med 5G bør der lægges særlig vægt på at inkludere modulering i retningslinjerne ud over de antagelser om sikkerhed, der er indeholdt i sikkerhedsgodkendelserne. Spidseksponeringer skal også tages i betragtning og ikke kun de gennemsnitlige værdier, som kun skjuler deres betydning.”

“Det er tydeligt, at det biologiske resultat af at ændre intensiteten og varigheden af ​​RFR-eksponering dybest set er uforudsigeligt. Dette skyldes hovedsageligt den komplekse karakter af det undersøgte biologiske system. Intensitet og varighed kan interagere og producere forskellige responsmønstre som vist i litteraturen gennemgået ovenfor.

Det er også tydeligt, at det er vanskeligt at kvantificere hvordan RFR-modulation påvirker biologiske funktioner. Observerede effekter er multivariante og involverer mange faktorer såsom intensitet, bærefrekvenser og modulering, selve moduleringsbølgeformen, eksponeringsvarighed og det eksponerede objekts egenskaber. Der er i øjeblikket ikke nok forskningsdata til rådighed til at give en forklaring eller forudsigelse af modulationseffekter under alle omstændigheder. Det kan også vise sig, at modulering er en lille større sundhedsmæssig bekymring eller omvendt, at det er den eneste faktor, der betyder noget – beviser er således alt for modstridende med hensyn til modulerings evne til konsekvent at forstærke de biologiske effekter af bærebølger. Så igen, med de fleste modulationsformer er bærebølgen fuldstændig ændret. Alt dette afventer en ordentlig undersøgelse med sammenligningsundersøgelser. I mellemtiden er der legitime grunde til bekymring i betragtning af modsætningerne i litteraturen.

Generelt er menneskeskabt RFR – med højst usædvanlige bølgeformegenskaber og intensiteter, som ikke findes i den naturlige verden – nyt for miljøet og har således ikke været en faktor i arternes udvikling. Levende organismer udviklede sig over millioner af år i nærvær af statiske og ekstremt lavfrekvente (ELF) elektromagnetiske felter. Disse felter spiller en afgørende rolle i deres overlevelse, fx i migration, fødesøgning og reproduktion osv. (se Levitt et al. 2021b). Levende organismer er ekstremt følsomme over for tilstedeværelsen af ​​disse miljøfelter, og de kan derfor let blive forstyrret af menneskeskabt EMF. RFR virker sandsynligvis på og modificerer disse primordiale EMF’er og påvirker biologiske funktioner. Interaktioner mellem statisk/ELF EMF og RFR er dybest set ikke godt undersøgt, for ikke at nævne mekanismerne for involvering af RFR-modulationer. Interaktionerne er uundgåeligt komplekse. Sådanne interaktionsundersøgelser ville give svar på virkningerne af vilde dyr.


Med hensyn til kritikken af ​​flerårige termiske- versus ikke-termiske effekter, der er iboende i retningslinjerne for human RFR-eksponering, skal det siges, at de underliggende virkningsmekanismer ikke bør give anledning til bekymring ved fastsættelse af eksponeringsretningslinjer, som det er almindeligt i dag. Det, der er vigtigt, er det niveau, hvor energiabsorption forårsager en effekt. Et sådant kraftfuldt bevis – blandt så mange andre – på ikke-termiske effekter er bevist i det faktum, at CW og modulerede bølger med samme frekvens og indfaldende effekttæthed kan frembringe forskellige effekter, som det ses i moduleringsafsnittet i denne artikel og Tabel 2.”

“Når virkninger fortsætter med at blive observeret over en lang periode, som strider mod de fremherskende overbevisninger, selv når mekanismer forbliver ufuldstændigt forstået, er den passende reguleringshandling at undersøge det underliggende grundlag, hvorpå en oprindelig forudsætning blev dannet. Når det er bevist, at det er ufuldstændigt eller ugyldig grundet ny viden, er ændringen i et reguleringsforløb ikke kun berettiget, men er bydende nødvendigt. Modbeviste eller ufuldstændige deduktioner af, hvordan RFR påvirker levende celler og væv, samt antagelser om sikkerhed for udsatte individer og miljøet er uholdbare i betragtning af den rigdom af undersøgelser at trække på i dag, som har udfyldt mange huller. Vi er nødt til mere ansvarligt at adressere de stigende nær- og fjernfelts RFR-eksponeringer af nutidigt liv med et øje mod 5G-teknologiens unikke egenskaber. En ny konceptuel ramme er påkrævet.”

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15368378.2022.2065683

Estimering af RF- og ELF-dosis ved anatomisk placering i hjernen fra trådløse telefoner i MOBI-Kids-undersøgelsen

Carolina Calderón, Gemma Castaño-Vinyals, Myron Maslanyj, Joe Wiart, Ae-Kyoung Lee, Masao Taki, Kanako Wake, Alex Abert, Francesc Badia, Abdelhamid Hadjem, Hans Kromhout, Patricia de Llobet, Nadège Varsier, Emmanuelle Conil, Hyung-Do Choi, Malcolm R. Sim, Elisabeth Cardis. Estimation of RF and ELF dose by anatomical location in the brain from wireless phones in the MOBI-Kids study. Environment International. 163. 2022. 107189. doi:10.1016/j.envint.2022.107189.
Højdepunkter
Epidemiologiske undersøgelser af mobiltelefonstråling baserer sig typisk på telefonbrugshistorie.
• MOBI-Kids er den første undersøgelse, der estimerer RF- og ELF-dosis fra trådløse telefoner.
• RF- og ELF-doser varierer efter alder, telefonmodel, kommunikationssystem og mængden af ​​brug.
• Kommunikationssystem og placering i hjernen er nøgledeterminanter for dosis.
• Varighed og antal af opkald er sandsynligvis grove dosisproxyer.


Abstrakt
Trådløse telefoner (både mobile og trådløse) udsender ikke kun radiofrekvente (RF) elektromagnetiske felter (EMF), men også ekstremt lavfrekvente (ELF) magnetiske felter, som begge bør overvejes i epidemiologiske undersøgelser af de mulige sundhedsskadelige virkninger af brug af sådanne enheder. Denne artikel beskriver en unik algoritme, udviklet til det multinationale case-control MOBI-Kids-studie, der estimerer den kumulative specifikke energi (CSE) og den kumulative inducerede strømtæthed (CICD) i hjernen fra henholdsvis RF- og ELF-felter for hver emne i undersøgelsen (i alderen 10-24 år). Faktorer som alder, tumorplacering, selvrapporterede telefonmodeller og brugsmønstre (lateralitet, opkaldsfrekvens/-varighed og håndfri brug) blev overvejet, ligesom udbredelsen af ​​forskellige kommunikationssystemer over tid. Median CSE og CICD var væsentligt højere i GSM end 3G-systemer og varierede betydeligt med placering i hjernen. Overensstemmelse mellem RF CSE og mobiltelefonbrugsvariabler var moderat til null, afhængigt af kommunikationssystemet. Overensstemmelse mellem variabler for mobiltelefonbrug og ELF CICD var generelt højere, men også stærkt afhængig af kommunikationssystem. På trods af at ELF-dosisfordeling over hjernen var mere diffus end RF, blev der observeret høj korrelation mellem RF og ELF-dosis. Algoritmen blev brugt til systematisk at estimere de lokaliserede RF- og ELF-doser i hjernen fra trådløse telefoner, som viste sig at være stærkt afhængige af placering og kommunikationssystem. Analyse af kartografier viste høj korrelation på tværs af telefonmodeller og på tværs af aldre, men diagonal overensstemmelse mellem disse kartografier tyder på, at disse faktorer påvirker dosisfordelingen til et vist niveau. Samlet set er varigheden og antallet af opkald muligvis ikke tilstrækkelige dosisproxyer, især da kommunikationssystemer, der er tilgængelige for taleopkald, har tendens til at blive mere komplekse med tiden.

Konklusion
Dette papir beskriver den algoritme, der er konstrueret til at vurdere den lokaliserede RF- og ELF-dosis, der stammer fra brugen af ​​mobiltelefoner (mobiltelefoner) og DECT (trådløse) telefoner i MOBI-Kids-undersøgelsen. Algoritmen var baseret på oplysninger om telefonbrug leveret af forsøgspersoner, på information fra operatører om udbredelse af kommunikationssystemer som funktion af tid, på RF- og ELF-modellering udført som en del af arbejdspakken for eksponeringsvurdering (som overvejede morfologiske ændringer pga. alder), og på valideringsundersøgelser udført inden for den samlede undersøgelse. ELF- og RF-dosis faldt hurtigt med stigende dybde, hvilket viser, at placering i hjernen er en vigtig variabel i dosisestimering. Aftalen mellem CSE og telefonbrugsvariabler varierede efter kommunikationssystem; den var højest for GSM og tæt på 0 for UMTS og CDMA. Der blev observeret højere overensstemmelse mellem CICD- og telefonbrugsvariabler, men overensstemmelsen var stadig tæt på 0 for 3G-systemer. Analyse af kartografier viste høj korrelation på tværs af telefonmodeller og på tværs af aldre, men diagonal overensstemmelse mellem disse kartografier tyder på, at disse faktorer påvirker dosisfordelingen til et vist niveau og bør derfor ideelt set overvejes. Samlet set fremhæver resultaterne vigtigheden af ​​at overveje effekten af ​​kommunikationssystem og anatomisk placering ved estimering af dosis og antyder, at telefonbrug bliver en dårligere eksponeringsproxy, da kommunikationssystemer, der er tilgængelige for taleopkald, har tendens til at blive mere komplekse med tiden.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022001155

Virkninger af mobiltelefonbrug på sædparametre: en tværsnitsundersøgelse af 1634 mænd i Kina

Shanshan Zhang, Fengyi Mo, Yali Chang, Shufang Wu, Qing Ma, Fan Jin, Lanfeng Xing. Effects of mobile phone use on semen parameters: a cross-sectional study of 1634 men in China. Reprod Fertil Dev. 2022 Apr 19. doi: 10.1071/RD21234.
Abstrakt
Mobiltelefoner spiller en uerstattelig rolle i moderne menneskers liv. Den radiofrekvente elektromagnetiske stråling produceret af mobiltelefoner har dog også givet anledning til stigende bekymring. En tværsnitsundersøgelse blev udført for at undersøge virkningen af ​​radiofrekvent elektromagnetisk stråling produceret af mobiltelefoner på sædparametre hos 1634 mænd, som gennemgik sædundersøgelse på afdelingen for reproduktiv endokrinologi, Women’s Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Kina. Analyse af varians og multivariat lineær regression blev brugt til at udforske forskelle mellem forskellige grupper. En P<0,05 blev betragtet som statistisk signifikant. Resultaterne viste signifikante sammenhænge mellem forskellige grupper af daglig mobiltelefonbrugstid og daglig varighed af telefonopkald i procentdelen af ​​progressivt bevægelige spermatozoer (P=0,004 og P=0,007), hurtigt progressivt bevægelige spermatozoer (P=0,012 og P=0,006) og totalt bevægelige spermatozoer (P=0,004 og P=0,046). Efter justeringer for de forvirrende effekter af alder og kropsmasseindeks ved multipel lineær regression, viste resultaterne, at den daglige varighed af mobiltelefonbrug havde en negativ effekt på sædmotiliteten. Der var dog ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem daglig telefonopkaldsvarighed og sædmotilitet. Derfor kan den daglige varighed af mobiltelefonbrug negativt påvirke sædmotiliteten og forringe mandlig fertilitet.

Konklusion
Vores resultater tyder på, at den gennemsnitlige daglige varighed af mobiltelefonbrug kan påvirke sædmotiliteten til en vis grad, hvilket fører til et fald i sædmotiliteten. Derfor anbefaler vi, at mænd i den fødedygtige alder undgår længere tids brug af mobiltelefoner. Derudover er der behov for mere veldesignede tværsnitsundersøgelser og mekanistiske undersøgelser i fremtiden for at klarlægge virkningerne af RF-EMR produceret af mobiltelefoner på mandlig sædkvalitet.
Open access paper: https://www.publish.csiro.au/rd/RD21234

Virkningen af varigheden af mobiltelefonbrug på spytflowet og den totale antioxidantkapacitet i spyt og spytimmunoglobulin A-niveau

Bansal D, Chhaparwal Y, Pai KM, Kumar M, Vineetha R, Chhaparwal S, Kamath S, Kamath A. Effect of Duration of Mobile Phone Use on the Salivary Flow and Total Antioxidant Capacity of Saliva and Salivary Immunoglobulin A Level: A Cross-sectional Study. J Int Soc Prev Community Dent. 2022 Apr 8;12(2):260-265. doi: 10.4103/jispcd.JISPCD_361_21.
Abstrakt
Introduktion: Formålet med denne undersøgelse var at observere virkningerne af varigheden af ​​håndholdt mobiltelefonbrug på spytstrømmen, spytimmunoglobulin A (IgA) niveauet og spytmarkører for oxidativt stress.

Materialer og metoder: Enogfirs elever blev kategoriseret i tre grupper baseret på deres varighed af mobiltelefonbrug efter alders- og kønsmatching. Eleverne blev grupperet som: mobiltelefonbrug <20 min/dag (Gruppe A), mobiltelefonbrug 20-60 min/dag (Gruppe B) og mobiltelefonbrug >60 min/dag (Gruppe C). Spyt blev indsamlet for at evaluere spytstrømningshastighed, spyt-IgA-niveau og spytmarkører for oxidativt stress.

Resultater: Spytstrømningshastigheden viste ingen statistisk signifikant forskel mellem de tre grupper (P = 0,180). Der var ingen statistisk signifikant forskel i spyt-IgA mellem de tre grupper (P = 0,237). Der var en statistisk signifikant forskel i malondialdehyd (MDA) niveauet mellem de tre grupper (P = 0,042). Ved parsammenligning mellem grupperne havde gruppe B og gruppe C en statistisk signifikant forskel (P = 0,019) i MDA-niveauet. Der var ingen statistisk signifikant forskel i spytthiolniveauet mellem de tre grupper (P = 0,237).

Konklusion: Varigheden af ​​håndholdt mobiltelefonbrug viste ingen signifikant effekt på spytstrømningshastigheden, spyt-IgA og thiolniveauer. Der var en stigning i spyt-MDA-koncentrationen hos forsøgspersoner, der brugte håndholdte mobiltelefoner i længere tid, hvilket tyder på højere oxidativ stress i spytkirtler udsat for mobiltelefoner med radiofrekvente elektromagnetiske bølger i længere tid.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9022387/

Rolle af 2,4 GHz radiofrekvensstråling udsendt fra Wi-Fi på nogle miRNA- og fedtsyresammensætninger i hjernen

Suleyman Dasdag, Mehmet Zulkuf Akdag, Mehmet Bashan, Veysi Kizmaz, Nurten Erdal, Mehmet Emin Erdal, Mehmet Tughan Kiziltug, Korkut Yegin. Role of 2.4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi on some miRNA and faty acids composition in brain. Electromagn Biol Med. 2022 Apr 17;1-12. doi: 10.1080/15368378.2022.2065682.
Abstrakt
Formålet med denne undersøgelse er at undersøge effekterne af 2,4 GHz Wi-Fi-eksponering, som kontinuerligt bruges i internetforbindelsen af ​​mobiltelefoner, computere og andet trådløst udstyr, på mikroRNA og membran- og depotfedtsyresammensætning af hjerneceller. Seksten Wistar Albino-rotter blev delt ligeligt i to grupper, såsom sham og eksponering. Rotterne i forsøgsgruppen (n = 8) blev udsat for 2,4 GHz RFR udsendt fra en Wi-Fi-generator i 24 timer om dagen i et år. Dyrene i kontrolgruppen (n = 8) blev holdt under de samme betingelser som forsøgsgruppen, men Wi-Fi-generatoren blev slukket. Ved afslutningen af ​​undersøgelsen blev rotter aflivet, og hjerner blev fjernet for at analysere miRNA-ekspression og membran- og depotfedtsyrer fra hjerneceller. Vi analyserede situationen for ti forskellige miRNA-udtryk og nitten fedtsyremønstre i denne undersøgelse. Vi observerede, at langvarig og overdreven eksponering af 2,4 GHz Wi-Fi-stråling øgede rno-miR-181a-5p, phosphatidylserin (PS) og triacylglycerol (TAG) i hjernen. Som konklusion har 2,4 GHz Wi-Fi-eksponering potentialet til at ændre rno-miR-181a-5p-ekspression og fedtsyreprocenten af ​​nogle membranlipider såsom phospholipid (PL), phosphatidylserin (PS) og triacylglycerol (TAG), som er depot fedtstoffer i hjernen. Imidlertid kan den ukontrollerede brug af RFR’er, hvis brug og mangfoldighed har nået utrolige niveauer for hver dag, der går, og som er stigende i fremtiden, muligvis bane vejen for mange sygdomme, som vi ikke kan forbinde med i dag.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35435088/

Evidensbase på den potentielle kræftfremkaldende virkning af radiofrekvent stråling

Grimes DR. Radiofrequency Radiation and Cancer: A Review. JAMA Oncol. 2022 Mar 1;8(3):456-461. doi: 10.1001/jamaoncol.2021.5964. Erratum in: JAMA Oncol. 2022 Apr 21;: PMID: 34882171.
Abstrakt
Betydning: Bekymringer over radiofrekvensstråling (RFR) og kræftfremkaldende udvikling har længe eksisteret, og fremkomsten af ​​5G mobilteknologi har set en syndflod af påstande, der hævder, at den nye standard og RFR generelt kan være kræftfremkaldende. For klinikere og forskere på området er det afgørende at tage fat på patientens bekymringer om emnet og at være bekendt med det eksisterende evidensgrundlag.

Observationer: Denne gennemgang overvejer potentielle biofysiske mekanismer for cancerinduktion, belysning af mekanismer for elektromagnetisk induceret DNA-skade og placering af RFR i passende sammenhæng på det elektromagnetiske spektrum. Den eksisterende epidemiologiske evidens hos mennesker og forsøgsdyr til dato om emnet bliver også gennemgået og diskuteret.

Konklusioner og relevans: Evidensen fra disse kombinerede strenge indikerer kraftigt, at påstande om en RFR-kræftforbindelse ikke understøttes af den nuværende evidensbase. Meget af den hidtidige forskning er dog blevet undermineret af metodiske mangler, og der er behov for fremtidige forskningsindsatser af højere kvalitet. Endelig er udkantsvidenskabens og udokumenterede påstandes rolle i patienternes og offentlighedens opfattelse af dette emne yderst relevant og skal overvejes nøje.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34882171/

Kritisk respons:

Carpenter DO, Hardell L, Sage C. Evidence Base on the Potential Carcinogenicity of Radiofrequency Radiation. JAMA Oncol. 2022 Apr 21. doi: 10.1001/jamaoncol.2022.0928. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35446341/

Jooyan N, Mortazavi SM. Evidence Base on the Potential Carcinogenicity of Radiofrequency Radiation. JAMA Oncol. 2022 Apr 21. doi: 10.1001/jamaoncol.2022.0931. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35446369/

Naidenko OV. Evidence Base on the Potential Carcinogenicity of Radiofrequency Radiation. JAMA Oncol. 2022 Apr 21. doi: 10.1001/jamaoncol.2022.0925. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35446371/

Moskowitz JM. Why did JAMA Oncology publish a paper written by a Telecom industry spokesperson? Electromagnetic Radiation Safety. 2022 Jan 21. 
https://bit.ly/GrimesRebuttal

EHT. Wireless Industry Spokesperson Pens Article on Wireless Health Effects for Top Academic Journal. Environmental Health Trust. 2022 Jan 18. 
https://ehtrust.org/wireless-industry-spokesperson-pens-article-on-wireless-health-effects-for-top-academic-journal/

Author’s response to criticism:

Grimes DR. Evidence Base on the Potential Carcinogenicity of Radiofrequency Radiation-Reply. JAMA Oncol. 2022 Apr 21. doi: 10.1001/jamaoncol.2022.0934. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35446368/

Mikrobølgers auditive effekt

James C. Lin. The Microwave Auditory Effect. IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology. 6(1):16-28. March 2022. doi: 10.1109/JERM.2021.3062826.
Abstrakt
Mikrobølgernes auditive effekt er blevet almindeligt anerkendt som et af de mest interessante og betydningsfulde biologiske fænomener fra mikrobølgeeksponering. Hørelsen af ​​pulserende mikrobølger er en unik undtagelse fra lydbølger, der opstår i menneskelig auditiv perception. At høre mikrobølgeimpulser involverer elektromagnetiske bølger. Denne artikel gennemgår forskningen i mennesker og dyr, der fører til videnskabelig dokumentation om, at absorption af en enkelt mikrobølgeimpuls, der rammer hovedet, kan opfattes som en akustisk lynlås, klik eller bankelyd. Et tog af mikrobølgeimpulser kan opfattes som summen, pippen eller melodien af ​​mennesker. Den beskriver neurofysiologiske, psykofysiske og adfærdsmæssige observationer fra laboratorieundersøgelser, der involverer mennesker og dyr. Mekanistiske undersøgelser viser, at mikrobølgepulsen, ved absorption af væv i hovedet, udsender en trykbølge, der bevæger sig ved knogleledning til det indre øre, hvor den aktiverer cochlear-receptorerne via den samme proces, der er involveret for normal lydhøring. Afhængigt af de indfaldende mikrobølgepulseffekter kan niveauet af induceret lydtryk være betydeligt over tærsklen for auditiv perception for at forårsage vævsskade. Mikrobølgernes hørevirkninger og tilhørende tryk kan potentielt forårsage skade på hjernevæv og forårsage dødelige eller ikke-dødelige skader.

Papir med åben adgang:
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9366412&isnumber=9716150

Effekten af ​​mobiltelefonbrug om natten på søvnen hos præ-teenagere, tidlige teenagere og sene teenagere børn: En undersøgelse af 252.195 australske børn

Valentina Salcedo Correa, Stephanie Centofanti, Jillian Dorrian, Andrew Wicking, Peter Wicking, Kurt Lushington. The effect of mobile phone use at night on the sleep of pre-adolescent (8-11 year), early adolescent (12-14 year) and late adolescent (15-18 year) children: A study of 252,195 Australian children. Sleep Health. 2022 Apr 8;S2352-7218(22)00015-8. doi: 10.1016/j.sleh.2022.02.004.
Abstrakt
Formål: At undersøge, om den sammenhæng, der tidligere er rapporteret mellem mobiltelefonbrug om natten og dårlig søvn hos unge, også generaliserer til præ-teenagere børn.

Design: Tværsnit.

Deltagere: Undersøgelse gennemført af 84.915 præ-adolescent (8-11 år), 99.680 tidlige teenagere (12-14 år) og 67.600 sene teenagere australske børn (15-18 år).

Måling: Børn blev spurgt, hvor ofte de fik 8 timers søvn de fleste nætter, og om de brugte deres mobiltelefon om natten til at sende og modtage beskeder mellem 22.00 og 06.00. Binære logistiske regressionsanalyser blev brugt til at undersøge sammenhængen mellem mobiltelefonbrug om natten og søvn 8 timer eller mere de fleste nætter med køn, socioøkonomisk status og studieår (2014-2018) som kovariater.

Resultater: For alle alderskohorter inklusive børn før teenagere var mobiltelefonbrug om natten forbundet med lavere odds for at opnå 8 timers søvn de fleste nætter.

Konklusion: De nuværende resultater bekræfter, at sammenhængen mellem brug af mobiltelefon om natten og dårlig søvn, der tidligere er rapporteret hos unge børn, også generaliserer til børn som endnu ikke er teenagere. I betragtning af den øgede optagelse af smartphone-enheder hos stadig yngre børn peger resultaterne på behovet for at give forældre, skoler og lokalsamfund ressourcer til at fremme børns søvnhygiejne og mediebrug ved sengetid.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35400615/

Personlig eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk felt af unge i Greater London-området og forbindelsen med begrænsninger for tilladt brug af mobilkommunikationsteknologier i skolen og i hjemmet

Claudia Schmutz, Alexandra Bürgler, Narain Ashta, Jana Soenksen, Yasmin Bou Karim, Chen Shen, Rachel B. Smith, Rosemary H. Jenkins, Michael O. Mireku, Julian Mutz, Mikaël J.A. Maes, Rosi Hirst, Irene Chang, Charlotte Fleming, Aamirah Mussa, Daphna Kesary, Darren Addison, Myron Maslanyj, Mireille B. Toledano, Martin Röösli, Marloes Eeftens. Personal radiofrequency electromagnetic field exposure of adolescents in the Greater London area and the association with restrictions on permitted use of mobile communication technologies at school and at home. Environmental Research. 2022. 113252. doi:10.1016/j.envres.2022.113252.
Abstrakt
Personlige målinger af radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) er blevet brugt i adskillige undersøgelser til at karakterisere personlig eksponering i dagligdagen, men sådanne data er begrænset tilgængelige for unge og endnu ikke for Storbritannien (UK). I denne undersøgelse havde vi til formål at karakterisere personlig eksponering for RF-EMF hos unge samt studere sammenhængen mellem eksponering og regler, der anvendes i skolen og derhjemme for at begrænse brugen af ​​trådløs kommunikation, sandsynligvis implementeret for at reducere andre effekter af mobilteknologi (f.eks. distraktion) . Vi målte eksponering for RF-EMF for 16 almindelige frekvensbånd (87,5MHz–3,5GHz) ved hjælp af bærbare måleenheder (ExpoM-RF), i en delprøve af unge, der deltog i kohortestudiet af kognition, unge og mobiltelefoner (SCAMP) fra Greater London (UK) (n=188). Skole- og hjemmeregler blev vurderet ved hjælp af spørgeskemaer og vedrørte skolens tilgængelighed af Wi-Fi og mobiltelefonpolitik og forældres begrænsninger for tilladt mobiltelefonbrug. Unge registrerede deres aktiviteter i realtid ved hjælp af en dagbogsapp på en studiesmartphone, mens de karakteriserede deres personlige RF-EMF-eksponering i dagligdagen under forskellige aktiviteter og tidspunkter på dagen. Dataanalyse blev udført for 148 unge fra 29 skoler, som registrerede RF-EMF-data i en median varighed på 47 timer. Størstedelen (74 %) af de unge brugte en del af deres tid i skolen i måleperioden. Median total RF-EMF eksponering var 40μW/m2 i hjemmet, 94μW/m2 i skolen og 100μW/m2 samlet. Generelt gjorde restriktioner i skolen eller hjemme kun en lille forskel for unges målte eksponering for RF-EMF, bortset fra uplink-eksponering fra mobiltelefoner, mens de var i skole, som viste sig at være signifikant lavere for unge, der går i skoler, der slet ikke tillader telefonbrug sammenlignet med unge, der går i skoler, der tillader mobiltelefonbrug i pauserne. Denne forskel var ikke statistisk signifikant for total personlig eksponering. Den samlede eksponering for RF-EMF hos unge, der bor i Greater London, havde en tendens til at være højere sammenlignet med eksponeringsniveauer rapporteret i andre europæiske lande. Denne undersøgelse tyder på, at skolepolitikker og forældrerestriktioner ikke er forbundet med en lavere RF-EMF-eksponering hos unge.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935122005795

Vurdering af forskellige mobilnetværkstopologier om menneskelig eksponering, mobilkommunikationskvalitet og bæredygtighed

Margot Deruyck, German Castellanos, Wout Joseph, Luc Martens, Sven Kuehn, Niels Kuster. Assessment of varied mobile network topologies on human exposure, mobile communication quality and sustainability. Final Report of Project CRR-954. Zurich, Switzerland, IT’IS Foundation. Sep 21, 2021.
Executive Summary
I oktober 2020 gav det schweiziske forbundskontor for kommunikation (OFCOM) IT’IS Foundation mandat til at evaluere forskellige 5G-netværkstopologier vedrørende menneskelig eksponering, mobilkommunikationskvalitet og bæredygtighed for at løse spørgsmålene fra den politiske Motion Häberli-Koller (19.4043) dateret 30. juli 2020. Undersøgelsen blev udført i fællesskab med IMEC WAVES-gruppen fra Institut for Informationsteknologi ved Gent Universitet, Belgien, og det supplerer et tidligere projekt udført af IT’IS for det schweiziske forbundskontor for miljø i 2019 [ 1].

Arbejdserklæringen
Forud for undersøgelsen specificerede OFCOM en række endepunkter i arbejdserklæringen (SoW), som hver især behandles nedenfor. Undersøgelsen blev udført ved hjælp af et mobilnetværksplanlægningsværktøj udviklet af IMEC WAVES-gruppen, der var tilpasset mobilnetværkets særlige forhold og lovgivningssituationen i Schweiz. Ved at bruge dette værktøj simulerede vi en række mobilnetværk for at adressere undersøgelsens endepunkter specificeret af OFCOM. Simuleringerne omfattede 4G- og 5G-netværk i landlige, forstads- og bymiljøer med brugskrav ekstrapoleret til år 2030. Vi analyserede virkningerne af separate operatører sammenlignet med et samlet netværk, adskillelsen af ​​indendørs og udendørs netværk og forskellige datahastigheder og netværk optimeret til lav downlink-eksponering. Menneskelig eksponering for det elektromagnetiske felt fra mobilkommunikationssystemet udtrykkes som eksponeringsforholdet, det inducerede 6-minutters tidsgennemsnitlige elektromagnetiske feltniveau divideret med sikkerhedsgrænserne i procent, separat for uplink (eksponering for en brugers egen mobile enhed) og downlink (eksponering for basestationens netværk). Alle mobilnetværk blev realiseret for at overholde en tilnærmelse til de nuværende forsigtighedsgrænser pålagt af den schweiziske forordning om beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling, dvs. effekten af ​​en stigning af forsigtighedsgrænserne blev ikke undersøgt.

Bemærk, at for alle de følgende udsagn, generelt, bidrog brugerens egen mobilenhed (uplink) eksponeringsforhold til brugerens samlede eksponering i gennemsnit med et minimum ti gange højere niveau end downlink (basisstation) eksponeringen. Derfor vil en reduktion af downlink-eksponeringen for enhver aktiv mobilenhedsbruger altid forblive ubetydelig i forhold til den samlede eksponering.

Hvilke netværksstrukturer er mulige baseret på de teknologier, der er tilgængelige i dag (4G, 5G, Wireless Local Area Network WLAN, etc.), og hvilken indflydelse har de på den rumlige fordeling af befolkningens strålingseksponering? I denne undersøgelse blev netværksinfrastrukturer baseret på 4G- og 5G-kommunikationsteknologierne simuleret. Brugen af ​​WLAN som et supplerende link til indendørs modtagelse blev ikke overvejet i simuleringsmodellerne, da 4G og 5G giver bedre spektral effektivitetsteknologi og udgangseffektkontrol end WLAN. Derfor anses brugen af ​​WLAN med hensyn til netværkskvalitet og eksponeringsreduktion ikke som gavnlig. Andre årsager såsom netværksadskillelse og omkostninger kan begunstige brugen af ​​WLAN.

Vores resultater viser, at overgangen fra 4G til 5G vil reducere menneskelig eksponering i de fleste simulerede scenarier og samtidig tilbyde en tidoblet kapacitet.

Et samlet mobilnetværk resulterer i downlink-eksponeringsforhold svarende til det for den største brugerbase i Schweiz; dog kan det forenede netværk betjene dobbelt så mange brugere. Netværkssammenlægning vil forbedre uplink-eksponeringen sammenlignet med uplink-eksponeringen i netværkene i den næststørste og tredjestørste brugerbase i Schweiz. Et samlet netværk vil også reducere antallet af nødvendige basestationsplaceringer mellem -13 % og -50 % (afhængigt af teknologi og miljø).

Især de hyppigt udbredte tilgange af “St. Gallen-modellen”, adskillelsen af ​​indendørs og udendørs dækning skal analyseres i dybden. Vi analyserede dækningen af ​​indendørs og udendørs lokationer samt indendørs og udendørs eksponering. Vores resultater viser, at en fuldstændig adskillelse af indendørs og udendørs dækning vil føre til lavere (faktor o 4) downlink eksponering udendørs og udækkede indendørs lokationer i gennemsnit. Indendørs downlink-eksponering påvirkes ikke af adskillelsen af ​​indendørs og udendørs dækning. Uplink-eksponering forblev i samme område for separate indendørs og udendørs netværk på trods af yderligere bygningsdæmpning. Vi fandt en tendens til lavere uplink-eksponering (faktor på 4) af 5G-teknologien sammenlignet med 4G. Denne effekt er sandsynligvis relateret til brugen af ​​MaMIMO-funktionerne (Massive Multiple Input Multiple Output) i 5G.

Desuden bør fordele og ulemper ved at bruge adaptive antenner, også med hensyn til datahastighed og rumlig fordeling af strålingseksponering, vises. 5G-netværket, der anvender adaptive antennesystemer, er velegnet til at reducere menneskelig eksponering og samtidig øge netværkskapaciteten med en faktor på 10. Især i mindre tæt befolkede miljøer forbedrer adaptive antenner eksponeringsforholdet. I landmiljøet reduceres eksponeringsraten med en faktor to, mens den gennemsnitlige eksponering i by- og forstadsmiljøer ikke påvirkes af brugen af ​​adaptive antenner. Vi fandt en klar tendens til lavere uplink- og downlink-eksponeringsforhold for 5G-netværkene ved hjælp af adaptive antenner sammenlignet med 4G-netværk, der ikke bruger adaptiv antenneteknologi.

Hvilken indflydelse har de forskellige netværksstrukturer på kvaliteten af ​​mobilkommunikationsdækningen i Schweiz? Alle netværk i undersøgelsen var planlagt med en brugerdækning på mindst 95 %, således at manglende dækning blev kompenseret af yderligere basestationspladser. Vores resultater viser, at dækning med 5G-hastigheder sammenlignet med 4G-hastigheder i gennemsnit kræver tre gange så mange basestationer. Dækningen af ​​kun udendørs lokationer ville primært reducere behovet for basestationer i bymiljøer og kun for 4G. 5G vil resultere i en basestationsfortætning til udendørs dækning, der allerede er velegnet til indendørs dækning mange steder. Hvor det er utilstrækkeligt, f.eks. i store bygninger, kan den fulde dækning opnås med supplerende 5G indendørs basestationer.

Hvilken indflydelse har de forskellige netværksstrukturer på udbygningen af ​​mobilkommunikationsnetværk i Schweiz (antal antennesystemer)? Overgangen fra et 4G- til et 5G-netværk med en tidoblet databåndbredde kræver i gennemsnit tre gange flere basestationer i vores netværksoptimeringssimuleringer. Antallet af basestationer øges med 60 % (4G) og 14 % (5G), hvis indendørs lokationer også er dækket af mobilnettet i bymiljøet. Reduktionen falder til 20% (4G) og 6% (5G) for forstadsmiljøet og forsvinder i landdistrikterne. En udvidelse af datahastighedskapaciteten med en ekstra faktor på ti for 5 % af brugerne resulterede kun i nogle få ekstra basestationsplaceringer, men i højere menneskelig eksponering.

Undersøgelsen viste også, at fremtidige 5G-netværk kan realiseres uden en forøgelse af forsigtighedsgrænser. Antallet af basestationer er for det meste drevet af datakravene og ikke af eksponeringsgrænserne.

Hvilken indflydelse har antallet af mobilkommunikationsnetværk på befolkningens strålingseksponering, eller vil et enkelt netværk føre til mindre strålingseksponering end tre separate netværk? Vores resultater viser, at en forening af mobilnetværkets infrastruktur ikke ændrer menneskelig eksponering væsentligt sammenlignet med flere operatører. En forening af netværksinfrastrukturen kan dog føre til et mindre antal nødvendige basestationssteder (-13 % til -50 % afhængigt af miljøet og kommunikationssystemet). På grund af brugerbegrænsningen pr. basestation for adaptive 5G-antenner er den mulige sitereduktion større for 4G (-30% til -50%) end for 5G (-13% til -30%).

Hvordan ser en ideel netværksstruktur ud for at minimere strålingseksponering for befolkningen og samtidig sikre en god kvalitet af mobiltelefondækning? For at minimere menneskelig eksponering for elektromagnetiske felter bør netværksplanlægning altid tage højde for både uplink- og downlink-eksponering. For aktive brugere er uplink-eksponeringen ti gange højere end downlink-eksponeringen. Vores resultater viser også, at overvejelse af kun downlink-eksponering i planlægningsfasen ikke vil reducere eksponeringen for ikke-brugere (medlemmer af samfundet uden deres egen mobile enhed). Et netværk til at minimere den kombinerede uplink- og downlink-eksponering anvender 5G-teknologi og har en tæt basestationsinfrastruktur, suppleret lokalt, såsom i store bygninger, af indendørs basestationer. Et andet vigtigt resultat er, at 5G-basestationens tæthed hovedsageligt er drevet af dækningskravene, dvs. lavere basestationantal under højere grænser forventes ikke. Det samme rationale fører til den konklusion, at lempede forsigtighedsgrænser sandsynligvis øger uplink-eksponeringen, dvs. den samlede eksponering.

Selvom frekvenserne over 6 GHz endnu ikke er tilgængelige i Schweiz, bør undersøgelsen også omfatte den fremtidige brug af disse frekvenser (millimeterbølger, i Schweiz sandsynligvis i intervallet 24,25-27,5 GHz). På nuværende tidspunkt kan brugen af ​​millimeterbølgeteknologier i Schweiz ikke forudsiges. Derfor inkluderede vi ikke millimeterbølger i vores mobilnetværkssimuleringsmodel. Baseret på indledende udrulninger internationalt er den nuværende hovedanvendelse af 5G-millimeterforbindelser for den sidste mile. Den sidste mile-applikation (fast trådløs adgang) er ikke strengt begrænset til mobilkommunikation. Her ville trådløse punkt-til-punkt-forbindelser erstatte kobber- eller fiberforbindelser. Baseret på punkt-til-punkt-naturen er det usandsynligt, at mennesker bliver udsat for last-mile links.

For nylig blev de første mobile enheder (amerikanske modeller af Apple iPhone 12, Samsung S21) med millimeterbølgekommunikationsfunktioner blevet markedsført. Denne udvikling er drevet af utilgængeligheden af ​​3,5 GHz-båndet i USA (USA) og forsøget på at aflaste størstedelen af ​​datavolumen over millimeterbølger. Der er stadig meget lidt brug af millimeterbølgekommunikation i USA [2]. På grund af skyggevirkninger af den menneskelige krop [3] og den meget direkte stråleformning i dette frekvensområde, kan det antages, at brugen af ​​millimeterbølger til mobile applikationer også for det meste vil være begrænset til linie-of-sight situationer. Dette kan sænke menneskelig eksponering på grund af den meget direkte og adaptive karakter af de kommunikationsforbindelser, der kræves af signalkvalitetsårsager.

Studiets begrænsninger
Selvom undersøgelsen omfatter de mest avancerede simuleringer af brugereksponering som funktion af netværkstopologi, blev der foretaget flere antagelser på grund af værktøjernes begrænsninger og manglende information, som er beskrevet detaljeret i metodeafsnittet (afsnit 4). ). Virkningen af ​​disse antagelser på resultaterne er beskrevet detaljeret i afsnit 6 i denne rapport.

Resterende videnshuller
I løbet af denne undersøgelse identificerede vi fremtidigt arbejde og forskningsbehov for at udfylde de resterende videnshuller. Så snart en mulig anvendelse af millimeterbølger dukker op i Schweiz, bør dens indflydelse på menneskelig eksponering analyseres. I denne undersøgelse anvendte vi harmoniserede, men alligevel forenklede modeller til at analysere indendørs eksponering for mobilnetværk. For at mindske usikkerheden på eksponering i indendørs scenarier vil yderligere indendørs modellering bidrage til at underbygge vores resultater. De kan yderligere styrkes af valideringsmålinger i op- og downlinks af rigtige 4G- og 5G-netværk i Schweiz. Andre områder af fremtidig forskning omfatter udvidelsen af ​​netværkene med distribueret MaMIMO, blandede teknologinetværk samt mere realistisk tildeling og vægtning af bruger- og basestationsplaceringer.

Uddrag
Så vidt forfatterne ved, er denne undersøgelse i øjeblikket den mest avancerede undersøgelse af brugereksponering som funktion af netværkstopologi. For at udføre undersøgelsen ved hjælp af de udviklede værktøjer og tilgængelige informationer, blev der foretaget flere antagelser og beskrevet detaljeret i metodeafsnittet (afsnit 4). Virkningen af ​​disse antagelser på resultaterne er som følger:

 • Brugen af ​​forenklede modeller for udbredelsen og miljøerne (bygninger osv.) repræsenterer muligvis ikke det nøjagtige udbredelsesmiljø, der findes i de rigtige mobilnetværksmiljøer.
 • Det valgte dækningsmål på 95 % af brugerne i alle studiemiljøer på et hvilket som helst brugersted kan være højere i nogle miljøer end i rigtige netværk.
 • De valgte konfigurationer til modellering af mobilnetværk kan være anderledes i den faktiske netværksimplementering.
 • En global 5 V/m downlink eksponeringsgrænse og et 6 minutters gennemsnit af eksponeringen blev anvendt til at kortlægge de regulatoriske grænser. Det betyder, at ikke alle detaljer i det nuværende regulatoriske krav med hensyn til eksponering for mobilkommunikation kunne modelleres 1:1 i simuleringsværktøjet.
 • Selvom forsigtighedsgrænserne kun var tilnærmede, indebærer resultaterne, at netværkene kan realiseres under den nuværende regulering.
 • Resultaterne var baseret på gennemsnitlig brug, men på grund af den dominerende effekt af uplink-eksponeringen er eksponeringsforhold stærkt afhængige af personlig mobilenhedsbrug, som ikke blev undersøgt i detaljer her.
 • Basestationsplaceringer i det udvidede sæt blev tildelt af optimeringsalgoritmen uafhængigt af den faktiske bygningsgennemførlighed.
 • I øjeblikket er der relativt begrænset viden om den faktiske implementering og udvikling af 5G i Schweiz.
 • Kun frekvensområder, der i øjeblikket er licenseret til mobilkommunikationsbrug i Schweiz, blev inkluderet, dvs. millimeterbølgekommunikationsforbindelser (5G NR FR2) blev forsømt i netværksplanlægningen.
 • Den statistisk baserede modellering af eksponering og begrænsede miljødetaljer og opløsningserklæringer om de absolutte eksponeringsniveauer har et højere niveau af usikkerhed end relative sammenligninger mellem scenarier.
 • Andre eksponeringskilder end fra de simulerede mobilkommunikationsnetværk er ikke inkluderet.
 • Det blev antaget, at andre mobilkommunikationstjenester, f.eks. 2G, 3G, ikke var til stede i de analyserede scenarier.
 • Den aktuelt diskuterede lempelse af forsigtighedsgrænserne blev ikke undersøgt i detaljer; simuleringerne indikerer dog, at 5G-basestationstætheden hovedsageligt er drevet af dækningskravene, dvs. lavere basestationantal under højere grænser forventes ikke. Ydermere øger [1] lempede grænser sandsynligvis uplink-eksponeringen, dvs. den samlede eksponering.

Open access report: https://bit.ly/Deruyck2021

SAR og termisk fordeling af gravid kvinde og barn inde i elevatorkabinen

Ioanna Karatsi, Sofia Bakogianni, Stavros Koulouridis. (2022). SAR and thermal distribution of pregnant woman and child inside elevator cabin. International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 1-14. doi:10.1017/S1759078722000253.
Abstrakt
En detaljeret dosimetriundersøgelse af elektromagnetisk absorption og temperaturstigning under virkelige scenarier leveres, når en mobiltelefon bruges inde i en elevatorkabine. Numerisk nøjagtige menneskelige modeller af en gravid kvinde i 7. måned og et 5-årigt kvindeligt barn anvendes som de eksponerede forsøgspersoner. Det kvindelige barn fungerer som telefonens bruger. Mobiltelefonen er modelleret i tre talepositioner (parallel, tilt og kind), der fungerer ved 1000 MHz og 1800 MHz. Ud fra de opnåede numeriske resultater for den specifikke absorptionshastighed (SAR) og temperaturstigning induceret af den mobile radiofrekvens (RF) stråling, viser det sig, at barnets RF-eksponering er væsentligt påvirket af telefonens position og mindre påvirket af den relevante position af menneskelige modeller. Det stik modsatte tilfælde gælder for den gravide kvindemodel og dens foster. Næsten alle numeriske undersøgelser udføres inde i en metallisk elevatorkabine.
Open access papir: https://bit.ly/SARelevator

Eksponering for RF-elektromagnetiske felter i det tilsluttede køretøj: Oversigt over eksisterende og kommende scenarier

G. Tognola, M. Bonato, M. Benini, S. Aerts, S. Gallucci, E. Chiaramello, S. Fiocchi, M. Parazzini, B. Masini, W. Joseph, J. Wiart, P. Ravazzani. Exposure to RF Electromagnetic Fields in the Connected Vehicle: Survey of Existing and Forthcoming Scenarios. IEEE Access, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3170035.
Abstrakt
Fremtidige køretøjer vil i stigende grad blive forbundet for at muliggøre nye applikationer og forbedre sikkerheden, trafikeffektiviteten og komforten gennem brugen af ​​adskillige trådløse adgangsteknologier, lige fra køretøj-til-alt-forbindelse (V2X) til bilradarsensor og Internet of things (IoT) teknologier til trådløse sensornetværk i bilen. Disse teknologier spænder over radiofrekvensområdet (RF), fra nogle få hundrede MHz som i et netværk af sensorer i bilen til hundredvis af GHz som i bilradarer, der bruges til registrering af passagerer i køretøjer og avancerede førerassistentsystemer. Køretøjspassagerer og trafikanter i nærheden af ​​det tilsluttede køretøj er således dagligt nedsænket i et multi-source og multi-band elektromagnetisk felt (EMF) genereret af sådanne teknologier. Dette papir er den første omfattende og specifikke undersøgelse om EMF-eksponering genereret af hele ensemblet af forbindelsesteknologier i biler. For hver teknologi beskriver vi hovedegenskaberne, relevante standarder, applikationsdomænet og den typiske anvendelse i moderne biler. Vi karakteriserer derefter udførligt de EMF-eksponeringsscenarier, der er et resultat af sådanne teknologier, ved at genoptage og sammenligne resultaterne fra tidligere undersøgelser af eksponeringen i bilen. Resultater fra tidligere undersøgelser tydede på, at EMF-eksponering i intet tilfælde var over de sikre grænser for den generelle befolkning. Til sidst diskuteres åbne udfordringer for en mere realistisk karakterisering af EMF-eksponeringsscenariet i den tilsluttede bil.
Papir med åben adgang:
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9762806&isnumber=6514899

Design og fremstilling af elektromagnetisk absorber sammensat af borsyre-inkorporerede affaldspapirkompositter

ALİ İHSAN KAYA, AHMET ÇİFCİ, FİLİZ KIRDIOĞULLARI, MESUD KAHRİMAN, OSMAN ÇEREZCI. Design and manufacture of electromagnetic absorber composed of boric acid-incorporated wastepaper composites. Turk J Elec Eng & Comp Sci. 2022. 30: 839-854. doi:10.3906/elk-2106-21.
Abstrakt
Med virkningen af ​​teknologiske fremskridt er brugen af ​​elektriske og elektroniske enheder steget dramatisk i de senere år. Trådløse teknologier og relaterede applikationer foretrækkes for det meste til kommunikation af disse enheder med hinanden. Mennesker bliver således let udsat for elektromagnetiske bølger i dagligdagen. Den omfattende globale brug af disse enheder rejser spørgsmålet om deres mulige biologiske virkninger på menneskers sundhed. Elektromagnetiske bølger påvirker også funktionen af ​​en nærliggende enhed. I denne undersøgelse blev der udviklet en elektromagnetisk absorber baseret på borsyre (5, 10, 20 og 30 vægt%) tilsat affaldspapir. Kobber (Cu) og aluminium (Al) blev også brugt som mineralske tilsætningsstoffer til sammenligning. Tre forskellige typer affaldspapir, nemlig kontorpapir, avispapir og pappapir, blev udvalgt til den eksperimentelle undersøgelse. Effekten af ​​varierende borsyreindhold på den elektromagnetiske absorption af de fremstillede plader blev evalueret og sammenlignet med Cu (30 vægt%) og Al (30 vægt%) tilsatte plader. Resultaterne viser, at avispapir har bedre absorptionseffektivitet end kontor- og pappapir, og der blev opnået absorption op til 40 dB. Absorptionseffektiviteten af ​​Al-, Cu- og borsyretilsatte plader blev opnået ved henholdsvis ca. 40, 30 og 20 dB. Som et resultat gav den elektromagnetiske absorptionseffektivitet af borsyre tilsat brættet acceptable niveauer. Ud over brugen af ​​borsyre som et pulver er det også blevet fastslået, at påføringen af ​​overfladen som et lag er effektiv til absorption.
Open access paper: https://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/issues/elk-22-30-3/elk-30-3-23-2106-21.pdf

Cellefølsomhed over for fysiske energier: baner vejen for at dechifrere en morfogenetisk kode

Ricardo Tassinari, Claudia Cavallini, Elena Olivi, Federica Facchin, Valentina Taglioli, Chiara Zannini, Martina Marcuzzi, Carlo Ventura. 2022. Cell Responsiveness to Physical Energies: Paving the Way to Decipher a Morphogenetic Code. International Journal of Molecular Sciences 23(6):3157. doi: 10.3390/ijms23063157.
Abstrakt
Vi diskuterer nye synspunkter på kompleksiteten af ​​signaler, der kontrollerer begyndelsen af ​​biologiske former og funktioner, fra nanoarkitektonikken, der opstår fra supramolekylære interaktioner, til det cellulære/multicellulære vævsniveau og op til udfoldelsen af ​​kompleks anatomi. Vi fremhæver den grundlæggende rolle af fysiske kræfter i cellulære beslutninger og understreger de spændende ligheder i tidlig morfogenese, vævsregenerering og onkogen drift. Der præsenteres overbevisende beviser, der viser, at biologiske mønstre er stærkt indlejret i vibrationsnaturen af ​​de fysiske energier, der gennemsyrer hele universet. Vi beskriver biologisk dynamik som informationsprocesser, hvor fysik og kemi konvergerer med nanomekaniske bevægelser og elektromagnetiske bølger, herunder lys, der danner et ensemble af vibrationer, der fungerer som en slags kontrolsoftware til molekylær mønsterdannelse. Biomolekylær genkendelse tilgås ved etablering af sammenhængende synkroniseringer blandt signalspillere, hvis fysiske natur kan sidestilles med oscillatorer, der har tendens til den sammenhængende synkronisering af deres vibrationstilstande. Cytoskeletale elementer dukker nu op som afsendere og modtagere af fysiske signaler, der “former” biologisk identitet fra celle- til vævs-/organniveauer. Til sidst diskuterer vi perspektivet ved at udnytte de diffuse træk ved fysiske energier til at give in situ stam-/somatisk celleomprogrammering og vævsregenerering uden stamcelletransplantation.
Open access papir: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/6/3157/htm

En international kollaborativ dyreundersøgelse af kræftfremkaldende egenskaber ved radiofrekvensstråling fra mobiltelefoner: overvejelser til forberedelse af et globalt projekt

Ahn YH, Imaida K, Kim YB, Han KH, Pack JK, Kim N, Jeon SB, Lee AK, Choi HD, Wang J, Kawabe M, Kim HS. An International Collaborative Animal Study of the Carcinogenicity of Mobile Phone Radiofrequency Radiation: Considerations for Preparation of a Global Project. Bioelectromagnetics. 2022 Apr 27. doi: 10.1002/bem.22407
Abstrakt
Radiofrekvensstråling (RFR) blev klassificeret som et “muligt” kræftfremkaldende stof for mennesker i 2011, hvilket vakte stor offentlig bekymring. En kræftfremkaldende undersøgelse foretaget af National Toxicology Program (NTP) fandt, at Code Division Multiple Access og Global System for Mobile Communications-moduleret mobiltelefon RFR er kræftfremkaldende for hjernen og hjertet hos hanrotter. Som led i en undersøgelse af mobiltelefoncarcinogenese og for at verificere resultaterne af NTP-undersøgelsen blev der i 2019 startet et 5-årigt dyresamarbejdsprojekt i Korea og Japan. Et internationalt dyrestudie af denne type har to forudsætninger: brug af samme undersøgelse protokol og det samme RF-eksponeringssystem. Denne artikel diskuterer vores erfaring med designet af denne globale undersøgelse af radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF’er). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35476263/

Transkriptomiske og langsigtede adfærdsmæssige mangler forbundet med udviklingsmæssige 3,5 GHz radiofrekvensstrålingseksponeringer hos zebrafisk

Subham Dasgupta, Connor Leong, Michael T Simonich, Lisa Truong, Huaping Liu, Robyn L Tanguay. Transcriptomic and Long-Term Behavioral Deficits Associated with Developmental 3.5 GHz Radiofrequency Radiation Exposures in Zebrafish. Environ Sci Technol Lett. 2022 Apr 12;9(4):327-332. doi: 10.1021/acs.estlett.2c00037.
Abstrakt
Den hurtige udrulning af femte generations (5G) spektrum af telekommunikationsindustrien har til formål at fremme bedre forbindelse og dataintegration mellem forskellige industrier. Bekymringer blandt offentligheden om sikkerheds- og sundhedsvirkningerne af radiofrekvensstråling (RFR’er), der udsendes fra den nyere generations mobiltelefonfrekvenser, er dog stadig tilbage, delvist på grund af manglen på robuste videnskabelige data. Tidligere brugte vi udviklingsmæssige zebrafisk til at modellere bioaktiviteten af ​​3,5 GHz RFR, en frekvens, der bruges af 5G-aktiverede mobiltelefoner, i et nyt RFR-eksponeringskammer. Med RFR-eksponeringer fra 6 timer efter befrugtning (hpf) til 48 hpf, observerede vi, at på trods af ingen teratogene virkninger, viste embryoner subtil hypoaktivitet i et forskrækkelsesresponsadfærdsassay, hvilket tyder på unormal sensorimotorisk adfærd. Denne undersøgelse bygger på den foregående ved at undersøge det transkriptomiske grundlag for RFR-associerede adfærdseffekter og deres persistens i voksenlivet. Ved hjælp af mRNA-sekventering fandt vi en beskeden transkriptomisk forstyrrelse ved 48 hpf med 28 differentielt udtrykte gener. KEGG pathway analyse viste, at biokemiske pathways relateret til metabolisme var signifikant forstyrret. Embryoer blev dyrket til voksen alder, og derefter antydede et batteri af adfærdsanalyser subtile, men signifikante unormale reaktioner i RFR-eksponerede fisk på tværs af de forskellige evaluerede analyser, der tyder på potentielle langsigtede adfærdsmæssige effekter. Samlet set tyder vores undersøgelse på, at virkningerne af RFR’er på den udviklende hjerne, adfærd og metabolom bør undersøges yderligere.

Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9009179/

Biologiske effekter af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter ved 27 GHz på sædkvaliteten af ​​Mytilus galloprovincialis

Roberta Pecoraro, Santi C. Pavone, Elena M. Scalisi, Carmen Sica, Sara Ignoto, Martina Contino, Antonio Salvaggio, Dimitra Marmara, Gino Sorbello, Loreto Di Donato, Maria V. Brundo. 2022. Biological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields at 27 GHz on Sperm Quality of Mytilus galloprovincialis. Journal of Marine Science and Engineering. 10(4):521. doi: 10.3390/jmse10040521
Abstrakt
For nylig er en stigende brug af trådløse internetteknologier blevet demonstreret. De enheder, der bruger disse teknologier, udsender i nye spektrale områder en elektromagnetisk stråling (EMF), som kunne interagere med det mandlige reproduktive system. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge in vitro effekten af ​​elektromagnetiske felter ved 27 GHz på sædkvaliteten i Mytilus galloprovincialis. Spermprøver blev indsamlet fra kønsmodne hanner af M. galloprovincialis og anbragt i havvand. Når vi evaluerede antallet og kvaliteten af ​​spermatozoer, blev sædceller udsat for elektromagnetiske felter udstrålet af en pyramideformet hornantenne. Effekten af ​​eksponeringen blev evalueret efter 10, 20, 30, 40 og 60 minutter med et lysmikroskop og ved anvendelse af en Eosin-test. Ti replikationer blev udført for hver tidsserie, og statistisk analyse blev udført ved t-test. Spermmotiliteten faldt efter 10 minutters eksponering, og efter 30 minutter var de fleste spermatozoer immobile og ikke vitale. Denne undersøgelse giver nyttige data om den potentielle økologiske indvirkning af high-band 5G på dyrs fertilitet, hvis virkning i øjeblikket er under undersøgelse.
Konklusioner
Denne undersøgelse indikerer, at elektromagnetiske felter ved 27 GHz kan påvirke sædkvaliteten i marin musling Mytilus galloprovincialis. Det signifikante fald i sædmotilitet efter kun 10 minutters eksponering repræsenterer en afgørende faktor, der skal tages i betragtning, fordi det kan true artens reproduktivitet. Denne undersøgelse giver nyttige data om den potentielle indvirkning af højfrekvente EMF’er på vanddyr og celler, som i øjeblikket er dårligt undersøgt. Fremtidig forskning kan drage fordel af specifikke undersøgelser af virkningen af ​​5G for bedre at overvåge virkningerne på dyreorganismer og for at udfylde det hul, der i øjeblikket er kendt om interaktioner med kunstige kilder til elektromagnetiske felter.

Open access papir: https://www.mdpi.com/2077-1312/10/4/521

Stereologisk undersøgelse af virkningen af ​​carnosin på Purkinje-celler i lillehjernen hos rotter udsat for 900 MHz elektromagnetisk felt

Arslan A, Acer N, Kesici H, Sonmez MF, Ertekin T, Gultekin M, Dagdelen U, Saracoglu OG. Stereological Study on the Effect of Carnosine on Purkinje Cells in the Cerebellum of Rats Exposed to 900 MHz Electromagnetic Field. Turk Neurosurg. 2021 Aug 28. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.35313-21.2.
Abstrakt
Formål: Elektromagnetiske felter har været kendt for at reducere antallet af Purkinje-neuroner i lillehjernen, hvorimod carnosin har været kendt for at beskytte dem. Denne undersøgelse havde til formål at evaluere virkningen af ​​carnosin på Purkinje-neuroner hos rotter udsat for et 900 Mhz elektromagnetisk felt.
Materiale og metoder: Denne undersøgelse evaluerede 24 rotter opdelt i følgende tre forskellige grupper: en kontrolgruppe, en gruppe udsat for det elektromagnetiske felt og en gruppe, der blev injiceret med carnosin, mens de blev udsat for det elektromagnetiske felt. Den elektromagnetiske feltgruppe blev udsat for et 900 Mhz elektromagnetisk felt i en time dagligt over 28 dage. Derefter blev stereologisk analyse udført histologisk på cerebellare snit, og antallet af Purkinje-celler blev talt.
Resultater: Den elektromagnetiske feltgruppe havde bemærkelsesværdigt færre Purkinje-celler sammenlignet med kontrol. Den elektromagnetiske feltgruppe plus 20 mg carnosin havde signifikant flere Purkinje-celler i alt sammenlignet med den elektromagnetiske feltgruppe (p 0,05).
Konklusion: Den foreliggende undersøgelse viste, at eksponering for elektromagnetiske felter reducerer antallet af Purkinje-celler, hvorimod carnosin beskyttede lillehjernen mod neurale skader forårsaget af eksponering for elektromagnetiske felter.
Open access paper: http://www.turkishneurosurgery.org.tr/pdf/JTNEPUB_35313_online.pdf

In vivo funktionel ultralyd (fUS) realtidsbilleddannelse og dosimetri af musehjerne under radiofrekvenseksponering

Rosa Orlacchio, Yann Percherancier, Florence Poulletier De Gannes, Annabelle Hurtier, Isabelle Lagroye, Philippe Leveque, Delia Arnaud-Cormos. In Vivo Functional Ultrasound (fUS) Real-Time Imaging and Dosimetry of Mice Brain Under Radiofrequency Exposure. Bioelectromagnetics. 2022 Apr 29. doi: 10.1002/bem.22403.
Abstrakt
Denne undersøgelse sigter mod at analysere i realtid de potentielle modifikationer induceret af lav-niveau kontinuerlig bølge og Global System for Mobile Communications radiofrekvens (RF) eksponering ved 1,8 GHz på hjerneaktivering i bedøvede mus. En specifik in vivo eksperimentel opsætning bestående af en dipolantenne til lokal eksponering af hjernen blev fuldt karakteriseret. En unik neuroimaging-teknik baseret på en funktionel ultralyd (fUS) sonde blev brugt til at observere områderne af musens hjerneaktivering samtidigt med RF-eksponeringen med hidtil uset rumlig og tidsmæssig opløsning (~100 μm, 1 ms) efter manuel whisker-stimulering ved hjælp af en børste. Numerisk og eksperimentel dosimetri blev udført for at karakterisere eksponeringen og for at garantere validiteten af ​​de biologiske resultater. Vores resultater viser, at fUS-sonden kan bruges effektivt under in vivo-eksponering uden interferens med dipolen. Derudover konkluderer vi, at eksponering for hjernegennemsnitlige specifikke absorptionshastighedsniveauer på 2 og 6 W/kg ikke introducerer signifikante ændringer i tidsforløbet af det fremkaldte fUS-respons i venstre tøndefelts cortex. Den foreslåede teknik repræsenterer et værdifuldt instrument til at give ny indsigt i de mulige effekter induceret på hjerneaktivering under RF-eksponering. For første gang blev hjerneaktivitet under mobiltelefoneksponering evalueret in vivo med fUS-billeddannelse, hvilket banede vejen for mere realistiske eksponeringskonfigurationer, dvs. vågne mus og nye signaler såsom 5 G-netværkene.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35485721/

Neurologiske effekter af statiske og ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter (gennemgang)

Henry Lai. Neurological effects of static and extremely-low frequency electromagnetic fields. Electromagn Biol Med. 2022 Apr 15:1-21. doi: 10.1080/15368378.2022.2064489.
Abstrakt
Dette er en gennemgang af undersøgelser af de neurologiske effekter af statiske/ekstremt lavfrekvente (ELF) elektromagnetiske felter (EMF). Gennemgangen er hovedsageligt på forskning udført i de sidste to årtier. Der er undersøgelser, der viste effekter på forskellige neurotransmittere, herunder NMDA, serotonin, dopamin, endogene opioider osv. Hver af disse transmittere spiller forskellige kritiske roller på adfærd og hjernefunktioner. Undersøgelser af adfærdsmæssige effekter af statisk/ELF EMF bekræfter disse sammenhænge. Statisk/ELF EMF-inducerede adfærdsmæssige og patologiske effekter, såsom bevægelsesaktivitet, hukommelses- og indlæringssvigt, og neurologiske sygdomme (Alzheimers, Parkinsons sygdom, Huntintons sygdomme og atropiske laterale skleroser osv.) diskuteres. Statisk/ELF EMF-eksponering har også vist sig at have gavnlige virkninger på funktionelle underskud og progression af nogle neurologiske sygdomme. Disse felter giver en ikke-invasiv behandling eller behandlingsadjuvans til disse skadelige neurologiske tilstande. Resultater tyder på, at frie radikaler, både reaktive oxygenarter og reaktive nitrogenarter kunne være involveret. Afhængigt af eksponeringsbetingelserne kan der opstå enten skadelige eller gavnlige virkninger. Det er vigtigt at foretage yderligere undersøgelser for at identificere disse forhold. Der bør dog udvises forsigtighed med at ekstrapolere de eksperimentelle data til menneskelig eksponering, da der blev brugt højere feltintensiteter end miljøniveauer i de fleste laboratorieforskning.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35426330/

Effekter af moderate til høje statiske magnetiske felter på reproduktion (gennemgang)

Chao Song, Biao Yu, Junjun Wang, Yiming Zhu, Xin Zhang. Effects of Moderate to High Static Magnetic Fields on Reproduction. Bioelectromagnetics. 2022 Apr 29. doi: 10.1002/bem.22404. 
Abstrakt
Med den brede anvendelse af magnetisk resonansbilleddannelse på hospitaler og permanente magneter i husholdningsartikler har mennesker øget eksponeringen for forskellige typer statiske magnetiske felter (SMF’er) med moderate og høje intensiteter, hvilket har forårsaget en betydelig mængde offentlig bekymring. Undersøgelser har vist, at nogle aspekter af gametogenese og tidlig embryonal udvikling kan blive væsentligt påvirket af SMF’er, mens andre ikke har vist nogen virkninger. Denne gennemgang opsummerer de eksperimentelle resultater af SMF’er med moderat til høj intensitet (1 mT-16,7 T) på den reproduktive udvikling af forskellige modeldyr, og vi finder, at virkningerne af SMF’er varierer afhængigt af eksperimentelle forhold. Generelt synes virkningerne af inhomogene SMF’er at være mere signifikante sammenlignet med homogene SMF’er, hvilket sandsynligvis skyldes magnetiske kræfter genereret af magnetfeltgradienten. Desuden kan nogle elektromagnetiske felter have induceret bioeffekter på grund af ikke-ubetydelig gradient og varmeeffekt, som er meget reduceret i superledende magneter. Vi håber, at denne gennemgang kan give et udgangspunkt for en mere dybdegående analyse af forskellige SMF’er på reproduktion, hvilket er uundværligt for at evaluere sikkerheden og potentielle anvendelser af SMF’er på levende organismer i fremtiden.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35485707/

LF-EMF-forbindelse Bloktypesignal aktiverer humane neutrofile granulocytter in vivo

Jan J M Cuppen, Cristian Gradinaru, Bregje E Raap-van Sleuwen, Anna C E de Wit, Ton A A J van der Vegt, Huub F J Savelkoul. LF-EMF Compound Block Type Signal Activates Human Neutrophilic Granulocytes In Vivo. Bioelectromagnetics. 2022 Apr 28. doi: 10.1002/bem.22406.
Abstrakt
Denne forskning har til formål at demonstrere i et randomiseret, placebo-kontrolleret crossover-designstudie, at et nominelt 5 μT lavfrekvent elektromagnetisk felt (LF-EMF) signal i 30 minutter aktiverer neutrofiler in vivo hos mennesker. Granularitet af neutrofiler blev målt i blodprøver fra raske frivillige mennesker (n = 32) taget før og efter eksponering for både eksponerings- og kontrolsessionerne. Et signifikant fald i granulariteten, hvilket indikerer neutrofilaktivering, blev observeret både i eksponeringsmålingerne og eksponeringen minus kontrolmålingerne. Tidligere EMF-publikationer viser immunfunktionsstigning i isolerede celler og mere effektive immunresponser hos dyr med infektioner. Dette resultat understøtter derfor tesen om, at eksponeringen kan aktivere det medfødte immunsystem hos mennesker, fremskynde det medfødte immunrespons og kan have potentielle gavnlige effekter ved infektionssygdomme.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35481557/

Eksponering for magnetiske felter ændrer adfærdsmønsteret hos honningbier under laboratorieforhold

Paweł Migdał, Ewelina Berbeć, Paweł Bieńkowski, Mateusz Plotnik, Agnieszka Murawska, Krzysztof Latarowski. Exposure to Magnetic Fields Changes the Behavioral Pattern in Honeybees (Apis mellifera L.) under Laboratory Conditions. Animals (Basel). 2022 Mar 29;12(7):855. doi: 10.3390/ani12070855.
Abstrakt
Jordens magnetfelt (MF) spiller en vigtig rolle for mange arter, herunder honningbien, i navigation. I dag udsendes meget større vekselfelter af diverse elektriske infrastrukturkomponenter, såsom transformatorer og elledninger, og miljøet er derfor forurenet af et menneskeskabt elektromagnetisk felt, selvom man ikke ved meget om dets indvirkning på levende organismer. Dyrenes adfærd er den første og nemmeste måde at fastslå virkningen af ​​stress. Den viser, om dyret kan opdage eksponeringen og reagere på den. For at undersøge dette blev én dag gamle bier udsat for et 50 Hz magnetisk induktionsfelt ved 1 mT og 1,7 mT i 10 minutter, 1 time og 3 timer under laboratorieforhold. Alle grupper udsat for magnetfeltet viste forskelle i adfærdsmønstre. Hvad mere er, præsenterede de en adfærd fraværende i kontrollen: tab af balance. Der var forskelle, både i forholdet mellem adfærd og i antallet af anfaldsudsatte ændrede bier oftere adfærd. Forekomst af forskelle er en indikation af honningbiens organismes reaktion på magnetfeltet. Tab af balance er et forstyrrende symptom, og adfærdsændringer indikerer en forstyrrelse af honningbien af ​​det elektromagnetiske felt.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8996969/

Eksponering for det elektromagnetiske felt ændrer den transkriptomiske profil i det porcine endometrium under peri-implantationsperioden

Kozlowska W, Drzewiecka EM, Paukszto L, Zmijewska A, Wydorski PJ, Jastrzebski JP, Franczak A. Exposure to the electromagnetic field alters the transcriptomic profile in the porcine endometrium during the peri-implantation period. J Physiol Pharmacol. 2021 Dec;72(6). doi: 10.26402/jpp.2021.6.04.
Abstrakt
Et lavfrekvent elektromagnetisk felt (EMF) er et miljøforurenende stof, der kan påvirke kvindens reproduktion. Denne forskning blev foretaget for at teste hypotesen om, at EMF forårsager ændringer i den transkriptomiske profil af endometriet. Denne undersøgelse undersøgte in vitro-effekterne af EMF-behandling (50 Hz, 2 timer) på globale transkriptomændringer i endometrium isoleret fra grise i peri-implantationsperioden. Kontrolendometriet blev ikke behandlet med EMF. EMF-behandlingen ændrede ekspressionen af ​​1561 transkriptionelt aktive regioner (TAR’er) i endometriet. I gruppen af ​​461 evaluerede DEG’er var 156 opreguleret (34%), 305 blev nedreguleret (66%) og 341 (74%) havde kendte biologiske funktioner. I alt 210 lange ikke-kodende RNA’er (lncRNA’er) med ændringer i ekspressionsprofiler og 146 forudsagte RNA-redigeringssteder blev også evalueret. Eksponering for EMF ændrer ekspressionen af ​​gener, der koder for proteiner, der er involveret i proliferation og metabolisme i endometrievæv. Disse resultater giver nyttige input til yderligere forskning i virkningen af ​​EMF på molekylære ændringer i livmoderen under peri-implantationsperioden og dermed graviditetsresultatet.
Open access papir: https://www.jpp.krakow.pl/journal/archive/12_21/pdf/10.26402/jpp.2021.6.04.pdf

Eksponering for elektromagnetiske felter ændrer in vitro østrogenbiosyntesen og dens frigivelse af endometrium fra svin i periimplantationsperioden

Wiktoria Kozlowska, Ewa Monika Drzewiecka, Agata Zmijewska, Anita Franczak. Electromagnetic field exposure alters in vitro estrogen biosynthesis and its release by the porcine endometrium in the peri-implantation period. Reprod Biol. 2022 Apr 26;22(2):100642. doi: 10.1016/j.repbio.2022.100642.
Abstrakt
Det elektromagnetiske felt (EMF) er en miljømæssig risikofaktor, der kan skade levende organismer. Denne undersøgelse har til formål at bestemme de funktionelle virkninger af EMF-eksponering ved 50 og 120 Hz i 2 eller 4 timer på østrogensyntese og frigivelse i endometriet. Endometrieskiver blev isoleret fra grise (n = 5) under peri-implantationsperioden. For at kontrollere, om progesteron (P4) udøver nogen beskyttende virkning mod EMF, blev udvalgte EMF-behandlede skiver også behandlet med P4. CYP19A3 mRNA-transkriptoverflod var højere i skiver udsat for EMF (50 Hz, 4 timer) og behandlet med P4. HSD17B4 mRNA-transkriptoverflod var højere i skiver udsat for EMF (50 og 120 Hz, 2 timer) uden P4-behandling. Både EMF (50 Hz, 2 timer) og EMF (50 og 120 Hz, 4 timer) øgede HSD17B4-mRNA-transskription i nærvær af P4; EMF (120 Hz, 2 timer og 50 Hz, 4 timer) nedsatte cytochrom P-450arom-proteinoverflod i vævsskiver, der ikke var behandlet med P4. Under eksponering for EMF ved 120 Hz (2 timer) faldt mængden af ​​hydroxysteroid 17β-dehydrogenase i P4-behandlede skiver og steg i skiver, der ikke var behandlet med P4 (4 timer). Progesteronbehandling reducerede frigivelsen af ​​østradiol-17β (E2) i endometrieskiver udsat for EMF ved 50 Hz (2 timer), hvorimod i skiver, der ikke var behandlet med P4, øgede EMF (120 Hz, 2 timer) frigivelsen af ​​østron (E1) ift. kontrol (uden EMF). EMF’en kunne forstyrre syntesen og frigivelsen af ​​E1 og E2 af det svineendometrium under peri-implantationsperioden.

Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1642431X22000419?via%3Dihub

Søgming efter enhed i mangfoldigheden af ​​dyrs magnetoreception: Fra biologi til kvantemekanik og tilbage

Can Xie. Searching for unity in diversity of animal magnetoreception: From biology to quantum mechanics and back. Innovation (N Y). 2022 Mar 11;3(3):100229. doi: 10.1016/j.xinn.2022.100229.
Abstrakt
Hvordan dyr fornemmer det geomagnetiske felt er stadig et mysterium i dag. En bemærkelsesværdig mangfoldighed er blevet afsløret i dyremagnetoreception, og adskillige sofistikerede modeller er blevet fremsat i de sidste par årtier, men ingen er blevet almindeligt accepteret endnu. Cryptochrome (Cry) er blevet foreslået i både den radikale parmodel og den MagR/Cry-baserede biokompasmodel. Hvordan det præcist deltager i magnetisk sansning er en løbende diskussion. Her ønsker vi at foreslå en intermolekylær elektrontransportvej (ET) bevaret i evolutionen i MagR/Cry-komplekset, hvor elektroner bevæger sig trinvist langs en flavin-tryptophan-kæde som beskrevet i den klassiske radikalparmodel og udvider sig yderligere til jern-svovl klynger i MagR via en række springbrætsaminosyrer som en ET-bro. Den hypotese, vi præsenterede her, kan give en løsning til at forene forskellige modeller og en mulig forklaring på de iboende magnetiske træk ved MagR, såvel som en mekanisme til signalering i dyrs magnetoreception, som er af betydelig interesse i både biologi og fysik.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8966150/

Individuel variation i rumanvendelse nær elledninger af en langlivet territorial rovfugl

Marques AT, Palma L, Lourenço R, Cangarato R, Leitão A, Mascarenhas M, Tavares JT, Tomé R, Moreira F, Beja P. Individual variability in space use near power lines by a long-lived territorial raptor. Ecol Evol. 2022 Apr 7;12(4):e8811. doi: 10.1002/ece3.8811.
Abstrakt
Evaluering af arters reaktion på menneskeskabte infrastrukturer og andre habitatændringer bruges ofte til at vurdere miljøpåvirkninger og til at vejlede bevaringsforanstaltninger. Sådanne undersøgelser udføres dog generelt på befolkningsniveau, idet der ses bort fra interindividuel variabilitet. Her undersøger vi reaktioner på populations- og individniveau mod kraftledninger fra en territorial rovfuglthe Bonelli’s eagle Aquila fasciata. Vi brugte GPS-PTT-sporingsdata for 17 voksne ørne til at modellere rumbrug som en funktion af afstanden til transmissions- og distributionslinjer, mens vi tog højde for andre habitattræk, der vides at påvirke denne art. På bestandsniveau øgede ørne intensiteten af ​​pladsbrug i nærheden af ​​elledninger (op til 1.000 m), hvilket tyder på en tiltrækningseffekt. På individuelt niveau delte nogle ørne det generelle befolkningstiltrækningsmønster, mens andre viste reduceret intensitet af pladsanvendelse i nærheden af ​​elledninger. Disse differentielle reaktioner var ikke relateret til individers køn, men var påvirket af egenskaberne ved elnettet, med en tendens til tilsyneladende tiltrækning til at være forbundet med individer, der besatte hjemmeområder med et tættere netværk af transmissionsledninger og transmissionspyloner. Undersøgelsen kunne dog ikke udelukke driften af ​​andre potentielt indflydelsesrige faktorer, såsom individuelle idiosynkrasier, den rumlige fordeling af byttets tilgængelighed og tilgængeligheden af ​​naturlige aborrer og redepladser. Samlet set tyder disse resultater på, at elledninger kan drive forskellig adfærd og have forskellige indvirkninger på tværs af individer, hvor de, der tiltrækkes af nærheden af ​​elledninger, potentielt står over for øget risiko for dødelighed som følge af elektrisk stød og kollision, og de, der undgår elledninger, er potentielt genstand for udelukkelseseffekter. Mere generelt styrker vores resultater behovet for at forstå individuel variabilitet, når man vurderer og afbøder påvirkninger af menneskeskabte infrastrukturer.

Open access papir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8987490/

Nye dokumenter pr. 4. april 2022.

Den moralske fare ved slap FCC-tilsyn med arealanvendelse til avanceret netværksinfrastruktur

Benjamin W. Cramer. The moral hazard of lax FCC land use oversight for advanced network infrastructure. Telecommunications Policy. 46(1). 2022. doi: 10.1016/j.telpol.2021.102232.

Abstrakt
Artiklen diskuterer de problemer, der opstår, når tjenesteudbydere placerer netværksudstyr på offentligt ejede jorder i USA. Baseret på politikken for arealanvendelse hos Federal Communications Commission, teoretiserer papiret over, at brugen af ​​offentlige arealer til 5G-netværksudvikling vil udgøre en moralsk risiko, da tjenesteudbyderne kan blive fristet til at tage risici i den måde, de bruger de offentlige arealer på. Ifølge økonomisk teori kan firmaer opføre sig hensynsløst, når de ved, at omkostningerne vil blive båret af en anden – i dette tilfælde lokale borgere. Det er et eksempel på moral hazard-problemet i økonomi.

Konklusion og anbefalinger
Artiklen argumenterer for, at FCC-reglerne om arealanvendelse, der er omfattet af Section 253 i Telecommunications Act af 1996, fjerner de lokale myndigheder som beslutningstagere i landforvaltningen. Resultatet er, at televirksomheder har ringe incitament for at bruge offentligt ejet jord effektivt eller retfærdigt, og FCC har et ringe incitament til at sikre, at de gør det. Uden disse incitamenter opstår der en moralsk fare, hvor lokale borgere må acceptere omkostningerne (økonomiske eller på anden måde) ved dårlig praksis for arealanvendelse ved telekommunikationsinfrastruktur. FCC’s nyere forbedring af sådanne regler for at fremskynde udbredelsen af ​​5G, uanset de lokale myndigheders og borgeres interesser, vil skabe yderligere moralske farer, som igen vil tilskynde virksomheder til at misbruge den jord, de har fået lov til at bygge på.

FCC’s planer for 5G-udrulningen, som beskrevet for offentligheden på Kommissionens websted, omfatter mange løfter om at “fremskynde processen” med implementering og “gøre det lettere for virksomheder at investere” i netværksudstyr (FCC, 2021(a)), hvilket faktisk kan tilskynde til at fjerne knaster og træffe beslutninger om arealanvendelse uden at overveje de langsigtede konsekvenser.

Der har faktisk været et par vellykkede lokale protester (i USA) mod beslutninger om arealanvendelse truffet af teleudbydere til 5G og anden nyere infrastruktur. Douglas County, Colorado, nægtede at opsætte et visuelt ikke attraktivt mobilmast foreslået af T-Mobile og sejrede i retten (Reid, 2020). Byen San Jose, Californien har overbevist AT&T og Verizon om at tilpasse deres lokale 5G-infrastrukturplaner med San Joses “smart city”-initiativ med fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed (Moss, 2018).

På den anden side har telekommunikationsindustrien også en historie om at ignorere lokale restriktioner eller regler for arealanvendelse. Nærværende forfatter ønsker ikke at antyde, at det vil ske ofte, og det kan faktisk være ret sjældent. Men det er dog sket før i telekommunikationssektoren og andre netværksindustrier. For eksempel begyndte MCI Worldcom i 2001 at bygge netværksinfrastruktur på en strategisk grund med offentligt land i Indiana; på grund af vage lokale tilladelsesprocesser kunne virksomheden ignorere lokalsamfundets ønsker og gad ikke få tilladelse til at bygge. I Peeler v. MCI Worldcom anklagede virksomheden ved en domstol i Indiana for forsætlig indtrængen og beordrede det til at fjerne alt det udstyr, det havde placeret på stedet, hvilket kostede virksomheden millioner af dollars om måneden, indtil sagen var løst. I samme periode afslørede forskere interne dokumenter hos AT&T, hvor virksomheden indrømmede at bruge forskellige offentlige jordlodder uden fornøden tilladelse. Virksomheden rationaliserede sine handlinger ved at hævde et pres for at opbygge en netværksdækning, som blev krævet af markedet, men indrømmede, at dets juridiske stilling var “prekær” og “langt fra sund” (Ackerson, 2003, s. 184-185).

Denne adfærd ser ud til at være arvet fra teleindustriens forfader inden for de netværksforbundne industrier – jernbaner – som i slutningen af ​​1800-tallet ofte byggede spor på tværs af offentlige arealer uden tilladelse (fordi tilsynsmyndigheder ofte var meget langt væk eller ude af stand til at håndhæve regler) og brugte det samme argument om et markedspres for at bygge først og stille spørgsmål senere (Ackerson, 2003, s. 180-181).

Den uautoriserede brug af jord forårsagede forskellige miljømæssige eller økonomiske skader med forskellige sværhedsgrader, men de blev alle muliggjort af den type af moralsk fordærv, der er omfattet i artiklen. Mens teleindustrien har andre incitamenter i forhold til sin adfærd, især PR-fordele, er der ringe garanti for, at rædselshistorier om brugen af jordarealer aldrig vil ske under 5G-udrulningen, som påvist i historien og den nuværende lovgivningspraksis.

Den økonomiske litteratur har vist, at moralske risici er mere end normalt almindelige blandt komplekse virksomheder, der presses af aktionærer til at tage risici når det gælder profit, og i industrier domineret af naturlige monopoler eller oligopoler (Laffont, 1995, s. 319-320). Telekommunikationsindustrien udviser begge disse egenskaber. Store selskaber forventes også at opnå store overskud på måder, der er i konflikt med risikoreduktionsbestræbelser på ikke-økonomiske områder som miljøoverholdelse, mens strukturen af ​​sådanne selskaber reducerer ledernes evne til at overvåge arbejdstagernes miljøaktiviteter på det niveau, der er nødvendigt for at forhindre skade, før den opstår (Gabel & Sinclair-Desgagné, 1993, s. 229–233).

Det er de traditionelle årsager til et lovpligtigt tilsyn med selskaber og industrier, og et sådant tilsyn har manglet for teleselskabernes brug af offentligt ejede jorder. Veltilrettelagt offentlig politik er nødvendig i ethvert avanceret samfund, især for praksis, der skaber moralske farer og principal-agent problemer (Bergman & Lane, 1990, s. 339). Tilsyn med virksomhedsaktører (“agenter”) vil afholde dem fra at skjule information, hvilket igen giver dem en fordel i forhold til kontraktforholdet; regulatorer (“principaler”) kan udjævne de informationsmæssige spilleregler med incitamenter og belønninger for at opføre sig retfærdigt (Hiriart & Martimort, 2004, s. 4-5). Denne artikel positionerer også FCC som en noget afsides aktør i principal-agent-problemet med teleindustriens brug af jordarealer, hvilket øger afstanden og misforståelserne mellem den ultimative regulator (FCC) og de der ultimativt lider af arealanvendelsesuligheder (borgere), med den potentielle mellemmand (den lokale regering) stort set skåret ud af processen. Den type af afskårne arrangement er kendt for også at inducere yderligere moralske farer (Bergman & Lane, 1990, s. 345).

Problemet kan løses med et stærkere institutionelt tilsyn (Braun & Guston, 2003, s. 303). Et sådant tilsyn har vist sig at være særligt effektivt til at tilskynde virksomheder til at styre deres miljøpåvirkning ved at reducere fristelsen til at engagere sig i risikofyldt adfærd (Gabel & Sinclair-Desgagné, 1993, s. 238-239). Artiklen anbefaler, at FCC-reglerne vedrørende brug af offentlige arealer til avanceret netværkskonstruktion skal anerkende de berørte grundejeres og lokalsamfunds behov. Det kan opnås med en udskiftning af § 253 i teleloven eller i det mindste en blødere fortolkning af den. Dette kan kræve handling fra Kongressen.

Ved at kræve, at netværkets og teleselskabernes behov skal tages i betragtning først ved enhver lokal regulering af arealanvendelse, fryses bekymringerne næsten ud af processen hos de lokale myndigheder – som er meget mere vidende om lokale forhold og borgernes interesser. Reguleringsmønsteret tilskynder virksomheder til aldrig at overveje andre interesser end deres egne, når de bruger offentligt ejede jorder. Mens få veladministrerede virksomheder vil bukke under for fristelsen, viser historien, at nogle kan, og konsekvenserne må alle andre lide under. En mulig løsning er at tilskynde til mere retfærdige synspunkter på de amerikanske telekommunikationsbestemmelser, der muliggør uoverensstemmelser i viden og magt, der er indeholdt i det aktuelle principal-agent-forhold, hvilket igen vil reducere den mulige moralske risiko ved risikofyldt arealanvendelse af en part, der ved. at en anden skal håndtere konsekvenserne.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596121001361
Konference papir (open access): https://bit.ly/FCCmoralhazard Nye dokumenter pr. 3. marts 2022.

Mobiltelefonbrug og risikoen for hjernetumorer: Opdatering af undersøgelsen af millioner af kvinder i Storbritannien

Joachim Schüz, Kirstin Pirie, Gillian K Reeves, Sarah Floud, Valerie Beral, for the Million Women Study Collaborators. Cellular Telephone Use and the Risk of Brain Tumors: Update of the UK Million Women Study. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2022, djac042, doi: 10.1093/jnci/djac042.

Abstrakt
Den igangværende debat om, hvorvidt brug af mobiltelefoner øger risikoen for at udvikle hjernetumor, blev nylig drevet af lanceringen af ​​den femte generation af trådløse teknologier. Her opdaterer vi opfølgningen af ​​en storstilet prospektiv undersøgelse af sammenhængen mellem brug af mobiltelefoner og hjernetumorer. I løbet af 1996-2001 blev 1,3 millioner kvinder født mellem 1935-1950 rekrutteret til undersøgelsen. Spørgsmål om mobiltelefonbrug blev først stillet i medianåret 2001 og igen i medianåret 2011. Alle undersøgelsesdeltagere blev fulgt via registreringskobling til National Health Services-databaser om dødsfald og kræftregistreringer (herunder ikke-maligne hjernetumorer). I løbet af 14 års opfølgning af 776 156 kvinder, der udfyldte 2001-spørgeskemaet, blev der registreret i alt 3268 hændelige hjernetumorer. Justerede relative risici for altid vs aldrig mobiltelefonbrug var 0,97 (95 % konfidensinterval = 0,90 til 1,04) for alle hjernetumorer, 0,89 (95 % konfidensinterval = 0,80 til 0,99) for gliom og ikke statistisk signifikant forskellig fra meningiom 1., hypofysetumorer og akustisk neurom. Sammenlignet med aldrig-brugere blev der ikke fundet statistisk signifikante sammenhænge, ​​samlet eller efter tumorsubtype, for daglig mobiltelefonbrug eller for at have brugt mobiltelefoner i mindst 10 år. Med brugen i 2011 som baseline var der ingen statistisk signifikante sammenhænge ved at tale i mindst 20 minutter om ugen eller med mindst 10 års brug. For gliomer, der forekommer i tindinge- og parietallapperne, de dele af hjernen, der med størst sandsynlighed vil blive udsat for radiofrekvente elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner, var relative risici lidt under 1,0. Vores resultater understøtter den akkumulerende evidens for, at brug af mobiltelefoner under normale forhold ikke øger forekomsten af ​​hjernetumorer.
Open access paper: https://doi.org/10.1093/jnci/djac042

For kritik af papiret se her eller nedenfor: https://www.saferemr.com/2022/03/the-uk-million-women-study-of-cell.html

Kritikken af papiret af Joel M. Moskowitz, Ph.D. Director Center for Family and Community Health School of Public Health University of California, Berkeley:

Den britiske millionkvindeundersøgelse af mobiltelefonbrug og hjernetumorrisiko
Foreløbige kommentarer til “Mobiltelefonbrug og risikoen for hjernetumorer: Opdatering af UK Million Women Study”
30. marts 2022 (Opdateret 1.4.2022)

Ligesom den tidligere mobiltelefon-hjernetumorrisikoundersøgelse, der brugte data fra UK Million Women-undersøgelsen (Benson et al., 2013) (1), er den nuværende undersøgelse (Schüz et al., 2022) (2) metodologisk usund på grund af begrænset vurdering af mobiltelefonbrug over tid og fejlklassificering af eksponering. Ydermere var deltagernedgangen fra denne prospektive longitudinelle undersøgelse meget høj, hvilket sandsynligvis bidrog til det faktum, at få deltagere i hovedanalysen var tunge mobiltelefonbrugere.

Undersøgelsen giver således ingen sikkerhed for nuværende mobiltelefonbrugere, der bruger deres telefoner mere eller begynder at bruge i en yngre alder. Resultaterne af denne undersøgelse er også begrænset til undersøgelsespopulationen, nemlig midaldrende og ældre kvinder, der boede i Det Forenede Kongerige (UK).

Ved at sammenligne denne undersøgelse med Interphone, (3) en 13-nationers case-control-undersøgelse, der viste, at tung levetidsbrug af mobiltelefoner (1.640 eller flere timer – den øverste decil eller 10%) var forbundet med signifikant øget malign hjernetumor (dvs. gliom) forekomst, påpeger forfatterne en stor begrænsning af deres nye undersøgelse:

“I INTERPHONE blev der set en beskeden positiv sammenhæng mellem gliomrisiko og den tungeste (øverste decil af) mobiltelefonbrug (odds ratio = 1,40, 95% CI = 1,03 til 1,89). Denne specifikke gruppe af mobiltelefonbrugere anslås ikke at repræsentere mere end 3% af kvinderne i vores undersøgelse, så samlet set er resultaterne af de 2 undersøgelser ikke i modstrid (23).”

I den nuværende undersøgelse talte kun 18% af mobiltelefonbrugere i mobiltelefoner mere end 30 minutter om ugen, hvilket svarer til ca. 4 minutter om dagen eller 26 timer om året, hvilket svarer til ca. 260 timer over en 10-årig periode – langt mindre brug end hvad det ville tage for at se en statistisk signifikant sammenhæng med hjernetumorforekomst. Selv blandt daglige mobiltelefonbrugere i denne undersøgelse talte kun 41% i deres mobiltelefoner mere end 30 minutter om ugen.

I modsætning hertil fandt vi i vores metaanalyse af 46 case-control-undersøgelser, at “mobiltelefonbrug med kumulativ opkaldstid mere end 1000 timer statistisk signifikant øgede risikoen for tumorer”, hvilket svarer til mindst 17 minutter om dagen over en 10-årig periode (Choi, Moskowitz et al., 2020). (4)

Undersøgelsen fejlklassificerer også nogle “aldrig” og “nogensinde” brugere: Blandt deltagere, der gennemførte undersøgelserne i 2001 og 2011, talte 45,8% af brugerne i 2001 aldrig i mobiltelefoner mere end 1 minut om ugen (mod 73,5% af brugerne nogensinde), og 8,8% talte i deres mobiltelefoner mere end 30 minutter om ugen (mod 18,2% af brugerne nogensinde). 2001 talte aldrig brugere i deres mobiltelefoner i gennemsnit 4,3 år (vs. 8,9 år for evigt brugere).

Den nuværende undersøgelse kontrollerede ikke for trådløs telefonbrug, en potentiel confounder, hvilket sandsynligvis øger risikoen for hjernetumorer. Undersøgelsen undlod også at kontrollere for dem, der holdt mobiltelefonen væk fra hovedet under telefonopkald ved hjælp af telefonens højttaler eller et headset.

Forfatterne har ikke rapporteret nogen analyser for at afgøre, om udvælgelsen af deltagere til denne undersøgelse eller det høje antal deltagernedgang (68%) påvirkede undersøgelsesresultaterne.

Papiret rapporterede: “For de vigtigste maligne undertyper, gliom og glioblastom, var der ingen indikationer på en stigning, baseret på henholdsvis 937 og 702 tilfælde hos mobiltelefonbrugere.”

Hvordan kan forfatterne redegøre for resultaterne i en undersøgelse, der undersøgte hjernetumorforekomst fra 1995 til 2015 i England (som omfatter ca. 84% af den britiske befolkning, prøverammen for den nuværende undersøgelse)Philips et al., 2018 (5) fandt en betydelig stigning i forekomsten af den mest almindelige form for gliom, glioblastom multiforme (GBM), i løbet af denne periode sammen med en reduceret forekomst af tumorer af lavere kvalitet:

“Vi rapporterer en vedvarende og meget statistisk signifikant ASR [aldersstandardiserede incidensrate] stigning i glioblastom multiforme (GBM) på tværs af alle aldre. ASR for GBM blev mere end fordoblet fra 2,4 til 5,0, og antallet af årlige tilfælde steg fra 983 til 2531. Samlet set er denne stigning for det meste skjult i de samlede data ved en reduceret forekomst af tumorer af lavere kvalitet.”

Det nye papir afsluttes med følgende råd:

“Fremtidig forskning bør målrettes specifikt mod de meget tunge mobiltelefonbrugere med opmærksomhed på nye funktioner i en teknologi i konstant udvikling; Derfor er det fortsat en god forsigtighedstilgang at rådgive mobiltelefonbrugere om, hvordan man reducerer unødvendige eksponeringer.”


Desværre vil de, der kun læser abstraktet, se følgende uvederhæftige konklusion:

“Vores resultater understøtter de akkumulerende beviser for, at mobiltelefonbrug under sædvanlige forhold ikke øger forekomsten af hjernetumorer.”

Sætningerne “akkumulerende beviser” og “under sædvanlige forhold” virker vildledende i betragtning af begrænsningerne i den nuværende undersøgelse. Desuden rapporterer flere case-control-undersøgelser øget forekomst af hjernetumorer med niveauer af mobiltelefonbrug, der nu betragtes som ret almindelige. U.S. National Cancer Institute bør formanes til at offentliggøre denne undersøgelse i deres kendetegnende tidsskrift, JNCI.(6)

Kilder:
1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23657200/
2) https://academic.oup.com/jnci/advance-article/doi/10.1093/jnci/djac042/6554484?login=false
3) https://academic.oup.com/ije/article/39/3/675/631387
4) https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079
5) https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/
6) https://academic.oup.com/jnci?login=false

Dynamikken i det udstrålede felt nær en mobiltelefon tilsluttet et 4G- eller 5G-netværk

D. B. Deaconescu, A. M. Buda, D. Vatamanu, S. Miclaus. The Dynamics of the Radiated Field Near a Mobile Phone Connected to a 4G or 5G Network. Eng. Technol. Appl. Sci. Res. 12(1):8101–8106, Feb. 2022.

Abstrakt
Karakterisering af tidsvariationerne af signaler udsendt af mobile terminaler giver supplerende information til sundhedsmyndighederne, især med stigningen i frekvensen og energien af ​​stråling mod millimeterbølger. Dette eksperimentelle arbejde havde til formål at kvantificere og klassificere tidsvariabiliteten af ​​det elektriske feltniveau målt ved 10 cm fra en mobiltelefon forbundet sekventielt til et 4. og 5. generations mobilnetværk. Statistisk analyse blev udført på data fra realtidsspektrumanalysatorer, mens selvlighed blev beregnet ved første gentagelsesplot af de udstrålede emissioner, svarende til fem forskellige typer mobilapplikationer. Desuden blev der identificeret særlige forhold til kommunikationsstandarden og typen af ​​applikation.

Konklusioner
Undersøgelsen havde til formål at identificere forskellene i tidsvariabiliteten af ​​signaler, der udsendes af en mobiltelefon, når de er sekventielt forbundet til et 4G-LTE- eller 5G-NR-netværk. Hovedårsagen bag denne undersøgelse var behovet for at beskrive ikke kun den strålingsdosis, der absorberes af en menneskelig krop, mens du bruger en telefon, men også den gennemsnitlige eller den øjeblikkelige dosishastighed. Selvom de nuværende sikkerhedseksponeringsstandarder endnu ikke udtrykkeligt kræver sådan viden, betyder en stigning i frekvensen til titusinder af GHz i 5G-netværk en stigning i strålingens energi, så det kan have brug for en tidsafhængig beskrivelse svarende til den ioniserende stråling. Desuden er den gennemsnitlige tid, der bruges til at beskrive den biologiske påvirkning af feltet, også meget vigtig for nøjagtigt at beskrive sikkerheden for mennesker, der udsættes for meget korte og kvasi-stokastiske impulser [31].

Ved eksperimentelt at bestemme E-feltstyrkevariationen under 25s brug af 5 forskellige mobilkommunikationsaktiviteter i enten 4G- eller 5G-netværk, som tillod TDD-teknik og havde henholdsvis 20 og 40MHz båndbredder til transmissionen, blev strømme af 250 feltværdier indsamlet og behandlet som tidsserier. Boxplot-repræsentationerne af disse data gjorde det muligt at opnå beskrivende statistiske fordelinger, mens Poincare-plottene viste selv-lighed ved første gentagelsesmetode. Resultaterne viste, at: a) mere intensiv dynamik generelt støder på i 5G UL-signal end i 4G, b) tidsvariabiliteten afhænger ikke kun af kommunikationsstandarden, men også af typen af ​​anvendt mobilapplikation, c) kortsigtet variabilitet er lavere end langsigtet ved brug af en 4G-applikation sammenlignet med 5G, hvor den kortsigtede variabilitet af feltniveau er højere end på lang sigt, d) det laveste forhold mellem kort- og langtidsvariabiliteter blev fundet for filupload i 4G, mens det højeste forhold blev fundet for fildownload i 5G, og e) de største samlede variationer i 4G var knyttet til upload og videoopkald, mens de i 5G blev noteret under taleopkald og fildownload. Disse resultater giver vigtig viden, der fuldender billedet af amplitude-tidsvariation af menneskelig eksponering for nær-kroppen brugte mobile enheder.
Open access paper: https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/4670/2663

Psykologiske årsager til individuelle forskelle i risikoopfattelse: Et systematisk casestudie med fokus på 5G

Renato Frey. Psychological Drivers of Individual Differences in Risk Perception: A Systematic Case Study Focusing on 5G. Psychol Sci. 2021 Oct;32(10):1592-1604. doi: 10.1177/0956797621998312.

Abstrakt
Hvad driver folks opfattelse af nye risici, og hvor formbare er sådanne risikoopfattelser? Psykologisk forskning har identificeret flere potentielle drivkræfter for risikoopfattelse, men ingen undersøgelser har endnu testet inden for en samlet analytisk ramme, hvor godt hver af disse drivere tegner sig for individuelle forskelle i store befolkningsprøver. For at give en sådan ramme udnyttede jeg implementeringen af ​​5G – den seneste generation af mobilnetværksteknologi. Specifikt udførte jeg en multiversanalyse ved hjælp af en repræsentativ befolkningsprøve i Schweiz (Studie 1; N = 2.919 personer mellem 15 og 94 år), og fandt ud af, at interindividuelle forskelle i risikoopfattelser var stærkt forbundet med farerelaterede driver (f.eks. tillid til institutionerne, der regulerer 5G, frygt) og personspecifikke drivere (f.eks. elektromagnetisk overfølsomhed) – og stærkt forudsigelige for folks politikrelaterede holdninger (f.eks. stemmeintentioner). Yderligere identificerede et felteksperiment baseret på en national ekspertrapport om 5G (N = 839 personer i en longitudinel prøve mellem 17 og 79 år) sammenhænge mellem intraindividuelle ændringer i psykologiske drivere og opfattet risiko, hvilket fremhævede potentielle mål for fremtidige politiske interventioner.

Uddrag
… tre farerelaterede drivere skilte sig ud med hensyn til deres tilknytning til interindividuelle forskelle i risikoopfattelser: Frygt for 5G var stærkt forbundet med højere risikoopfattelser, hvorimod tillid til de institutioner, der regulerer 5G og objektiv viden om 5G, var stærkt forbundet med lavere risikoopfattelser. To mere generiske, personspecifikke drivere (elektromagnetisk overfølsomhed og køn) var yderligere forudsigende for interindividuelle forskelle. Det er afgørende, at ændringer i risikoopfattelse, der opstod hos individer over tid, primært var forbundet med intraindividuelle ændringer i frygt og tillid, hvorimod ændringer i opfattet fordel primært var forbundet med intraindividuelle ændringer i tillid og objektiv viden. Endelig viste folks politikrelaterede holdninger sig at være stærkt afhængige af opfattet risiko (omvendt) og fordel (positivt) samt at være følsom over for respektive ændringer i disse to dimensioner, der fandt sted over tid.
Open access paper: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797621998312

Ny teknik til at studere effekten af ​​femte generations (5G) strålingsantenne på menneskekroppen

G. G. Emam, G. M. Amer, W. A. Mohamed, K. A. Mustafa. New Technique to Study the Effect of Fifth Generation (5G) Radiation Antenna on Human Body. 2021 13th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 2021, pp. 1-12, doi: 10.1109/BMEiCON53485.2021.9745216.

Abstrakt
Med opfindelsen af ​​5G-netværket har verden været vidne til reaktion på ændringer i kommunikationsnetværk og arbejder i et hidtil uset omfang. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt høje frekvenser og konstant eksponering for ikke-partikulær stråling (EMF) har en negativ indvirkning på menneskers sundhed. Nogle forskere mener, at disse bølger ikke forårsager virkninger på den fysiske krop. I dette papir blev simulering udført ved at bruge MATLAB R2019a. For at udføre denne simulering blev vævene opdelt i 5 grupper efter typen af ​​væv, som er nerve-, binde-, epitel- og muskelvæv. Den specifikke absorptionshastighed (SAR) og effekttæthed (PD) i forskellige frekvenser (20, 30, 40, 60,70, S0,100 GHZ) for mere end 40 væv beregnes. Sammenligningen er udført med andre undersøgelser, der har brugt de samme teknikker, men de fleste af disse artikler brugte effekten af ​​ovenstående frekvenser på to eller tre væv. I dette papir bruges omkring 40 typer væv til simuleringen, og simuleringsresultaterne viser, at nervevævene er det mest berørte væv.

Uddrag
Væv har fire hovedtyper, som er bindevæv, nervevæv, epitelvæv og muskelvæv. Det har vist sig, at nervevævene er det væv, der påvirkes mest af de valgte frekvenser end andre væv, der er undersøgt. Bindevævet og epitelvævet påvirkes af stråling i samme område. Det mindst berørte er muskelvæv. Det blev fundet, at brystfedtet er det mest effektive (påvirket) af stråling, selvom det er epitelvæv. Vi kan henvise til dette som unormalt spring, at vi brystfedtet er uden for kroppen.

Konklusioner
Denne artikel undersøger indflydelsen af ​​5G-netværk på den menneskelige krop. Betydningen af ​​EMF-eksponering på forskellige organer i downlinks ved frekvenser over 20 GHz fremhæves. Efter simuleringen opdagede vi, at 5G resulterede i øget EMF-eksponering på grund af brugen af ​​stærkere retningsbestemt i elektromagnetiske stråler og mindre cellestørrelse.

For at udføre denne simulering blev vævene opdelt i 5 grupper efter typen af ​​væv, som er nerve-, binde-, epitel- og muskelvæv. Den specifikke absorptionshastighed (SAR) og effekttæthed (PD) i forskellige frekvenser (20, 30, 40,60,70,80,100 GHZ) for mere end 40 væv beregnes. Resultater viser, at nervevævene er det væv, der er mest påvirket af de valgte frekvenser, derefter bindevævet og epitelvævet, mens muskelvæv var den mindst påvirkede type.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9745216&isnumber=9745198

Erhvervsmæssig eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter og risikoen for kræft

Rohan Mate, Ken Karipidis, Michael Abramson, Geza Benke, Sarah Loughran. Occupational Exposures to Radiofrequency Electromagnetic Fields and the risk of cancer. Safety and Health at Work. Volume 13, Supplement:S207-S208. 2022. doi: 10.1016/j.shaw.2021.12.1400.
Abstrakt
Introduktion:
 Tidligere kohorte- og case-kontrolstudier har undersøgt mulige sammenhænge mellem erhvervsmæssig eksponering for radiofrekvente (RF) elektromagnetiske felter (EMF) og en række kræftformer. Resultaterne til dato giver ingen konsistente beviser for en årsagssammenhæng mellem erhvervsmæssig RF EMF-eksponering og cancer, men tidligere undersøgelser har for mange mangler til at udelukke en sammenhæng, og yderligere forskning er berettiget. En central bekymring på tværs af alle tidligere undersøgelser er kvaliteten af ​​RF EMF-eksponeringsvurderingen.
Metoder: Vi planlægger at overvinde tidligere metodiske mangler ved at anvende en nyudviklet jobeksponeringsmatrix (JEM) til tre separate case-kontrolstudier, der undersøger henholdsvis gliom, follikulært lymfom og myelomatose. Vi planlægger yderligere at undersøge gyldigheden af ​​JEM ved at udføre personlige eksponeringsmålinger af arbejdere i de erhverv med højest eksponering, identificeret af JEM. Vi vil også undersøge, hvordan niveauet af erhvervsmæssig RF EMF-eksponering korrelerer med niveauet af risikoopfattelse til miljømæssig RF EMF-eksponering.
Resultater: De første resultater fra dette langsigtede projekt vil blive præsenteret om den mulige risiko for besættelse af RF EMF og cancer. Vi vil også præsentere de første resultater om overensstemmelsen mellem lokale målinger og de erhverv med højest eksponering, der er identificeret af JEM.
Konklusion: Vores undersøgelse vil tilføje viden om, hvorvidt erhvervsbetinget RF EMF er en risikofaktor for kræftudfald.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791121014992

Elektromagnetiske felter med lav intensitet virker via Voltage-Gated Calcium Channel (VGCC) aktivering for at forårsage meget tidligt indsættende Alzheimers sygdom: 18 forskellige typer af beviser

Martin L. Pall. Low Intensity Electromagnetic Fields Act via Voltage-Gated Calcium Channel (VGCC) Activation to Cause Very Early Onset Alzheimer’s Disease: 18 Distinct Types of Evidence. Curr Alzheimer Res. 2022 Feb 2. doi: 10.2174/1567205019666220202114510.

Abstrakt
Elektronisk genererede elektromagnetiske felter (EMF’er), inklusive dem, der bruges i trådløs kommunikation såsom mobiltelefoner, Wi-Fi og smarte målere, er sammenhængende og producerer meget høje elektriske og magnetiske kræfter, som virker på spændingssensoren af ​​spændingsstyrede calciumkanaler for at producere stigninger i intracellulært calcium [Ca2+]i. Calciumhypotesen om Alzheimers sygdom (AD) har vist, at hver af de vigtige AD-specifikke og uspecifikke årsagselementer produceres af overdreven [Ca2+]i. [Ca2+]i virker i AD via overdreven calciumsignalering og peroxynitrit/oxidativt stress/inflammationsvejen, som hver især er forhøjet af EMF’er. En tilsyneladende ond cirkel i AD involverer amyloid-beta-protein (A) og [Ca2+]i. Tre typer epidemiologi antyder hver især EMF-årsag til AD, herunder AD med tidlig begyndelse. Omfattende dyremodelundersøgelser viser, at lavintensitets-EMF’er forårsager neurodegeneration inklusive AD, hvor AD-dyr har forhøjede niveauer af A, amyloid-precursorprotein og BACE1. Rotter udsat for pulserende EMF’er hver dag er rapporteret at udvikle universel eller næsten universel meget meget meget tidligt indsættende neurodegeneration inklusive AD; disse fund minder overfladisk om mennesker med digital demens. EMF’er, der producerer beskedne stigninger i [Ca2+]i, kan også producere beskyttende, terapeutiske effekter. Den terapeutiske vej og peroxynitrit-vejen hæmmer hinanden. Der gives et resumé af 18 forskellige fund, som tilsammen giver stærke beviser for EMF-årsag til AD. Forfatteren er bekymret for, at smartere, mere pulserende “smart” trådløs kommunikation kan forårsage udbredt meget, meget tidligt indsættende AD i menneskelige befolkninger.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35114921/

Målinger af radiofrekvente elektromagnetiske felter, inklusive 5G, i byen Columbia, SC, USA

Tarmo Koppel, Lennart Hardell. Measurements of radiofrequency electromagnetic fields, including 5G, in the city of Columbia, SC, USA. World Academy of Sciences Journal 4(3):23. 2022. doi: 10.3892/wasj.2022.157.

Abstrakt
Denne undersøgelse havde til formål at karakterisere den trådløse infrastruktur og offentlig eksponering for radiofrekvens (RF) elektromagnetiske felter, herunder sub-millimeter bølgen 5G, i centrum af Columbia, SC, USA. En målingsrute i centrum blev designet til at dække populære udendørsområder, herunder forretnings-, rekreations- og shoppingområder. Ruten blev målt fem gange på forskellige dage og tidspunkter. En eksponeringsmåler blev brugt til at dække alle de vigtigste civile trådløse udsendelser og downlinkkilder i frekvenserne 88-5.850 MHz. Måleruten ved gaderne og pladserne beregnede 1.240 V/m som middeleksponering (totalt som sum af alle frekvensbånd) og 6.867 V/m som alle tiders maksimum. De mest almindelige bidragydere til eksponeringsbudgettet var båndene FM US, 14DL, 27DL, 25DL og 66DL – hovedsageligt indikerer 4G. Eksponeringsniveauerne viste sig at være 12-16 % lavere i weekenden sammenlignet med arbejdstiden (P<0,001). Den rumlige analyse af feltfordelingen afslørede 15-20 hotspot-områder. Der blev fundet en række hotspots, hvor mobiltelefonbasestationens antenner var monteret oven på forsyningsstængerne og derfor placeret i lave niveauer tæt på gadeniveau. I det hele taget tyder resultaterne af denne undersøgelse på, at mobiltelefonbasestationsantenner bør være distinkte og mærkbare, da dette vil hjælpe personer, der har behov for at begrænse deres eksponering ved at tage afstand fra RF-kilder.

Uddrag
Som konklusion, i byen Columbia, SC, USA, fastslog nærværende undersøgelse, at de højeste eksponeringsområder skyldtes to årsager: i) Mobiltelefonbasestationsantenner oven på højhuse giver god celledækning, der når langt væk, men at skabe forhøjet offentlig eksponering for RF RMF’erne i umiddelbar nærhed; og ii) mobiltelefonbasestationsantenner installeret oven på forsyningsstængerne har placeret strålingskilden tættere på mennesker, der går på gadeplan.
RF-eksponeringsniveauer fra mobiltelefonbasestationsantenner nær gadeplan nåede høje niveauer. Det anbefales derfor, at alle sådanne nærhedssendere skal mærkes med relevante skilte for at advare om høj RF-eksponering i området (24). Mobiltelefonbasestations antenner bør være tydelige og mærkbare, så folk, der har brug for at begrænse deres eksponering, har fået en chance for at gøre det ved at tage afstand fra RF-kilderne. I betragtning af den nuværende tendens til, at udbydere af mobiltelefontjenester udvider deres 5G-netværk, forventes der flere antenner til brugspolbasestationer. Derfor vil den offentlige eksponering sandsynligvis også stige i de kommende år.
Open access paper:
 https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2022.157

Fysiologiske ændringer og symptomer forbundet med kortvarig eksponering for elektromagnetiske felter: en randomiseret crossover-provokationsundersøgelse

Po-Chang Huang, Jui-Chin Chiang, Ya-Yun Cheng, Tain-Junn Cheng, Chien-Yuan Huang, Ya-Ting Chuang, Ti Hsu, How-Ran Guo. Physiological changes and symptoms associated with short-term exposure to electromagnetic fields: a randomized crossover provocation study.  Environ Health. 2022 Mar 8;21(1):31. doi: 10.1186/s12940-022-00843-1.

Abstrakt
Baggrund:
 Den biologiske sammenhæng mellem elektromagnetiske felter (EMF) og idiopatisk miljøintolerance tilskrevet EMF (IEI-EMF) er ikke blevet fastslået. For at vurdere de fysiologiske ændringer og symptomer forbundet med eksponering for EMF, udførte vi en randomiseret crossover-provokationsundersøgelse.
Metoder: Vi rekrutterede 58 personer med IEI-EMF (IEI-EMF gruppe) og 92 personer uden IEI-EMF (kontrolgruppe). I et kontrolleret miljø modtog alle deltagere EMF-signaler, der efterlignede dem fra mobiltelefonbasestationer i en randomiseret sekvens under den blindede tilstand. Under kurset rapporterede deltagerne deres symptomer og om de opfattede EMF, og vi overvågede deres fysiologiske parametre, herunder blodtryk (BP), hjertefrekvens (HR) og HR-variabilitet.
Resultater: IEI-EMF og kontrolgrupper rapporterede lignende hyppigheder af symptomer under både provokations- og sham-sessionerne. Ingen deltager kunne nøjagtigt identificere provokationen. I begge grupper var fysiologiske parametre ens mellem de to sessioner. Kontrolgruppen, men ikke IEI-EMF-gruppen, havde forhøjet HR, når de opfattede EMF-eksponering.
Konklusioner: Ingen symptomer eller ændringer i fysiologiske parametre blev fundet at være forbundet med kortvarig eksponering for EMF, og ingen deltager kunne nøjagtigt påvise tilstedeværelsen af ​​EMF. Desuden havde deltagerne i kontrolgruppen, men ikke dem i IEI-EMF-gruppen, forhøjet HR, når de opfattede EMF.
Open access paper:https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-022-00843-1

Longitudinel undersøgelse af eksponering for radiofrekvenser i befolkningsskala

Yanis Boussad, Xi (Leslie) Chen, Arnaud Legout, Augustin Chaintreau, Walid Dabbous. Longitudinal study of exposure to radio frequencies at population scale. Environment International. Volume 162, 2022. doi: 10.1016/j.envint.2022.107144.

Abstrakt
Evaluering af eksponering for radiofrekvenser (RF) på befolkningsskala er vigtig for at udføre velfunderede epidemiologiske undersøgelser om mulige sundhedsvirkninger af RF-stråling. Talrige undersøgelser rapporterede befolkningseksponering for RF-stråling, der blev brugt i trådløse telekommunikationsteknologier, men brugte meget små befolkningsprøver. I denne sammenhæng er den reelle eksponering af befolkningen i stor skala stadig dårligt forstået. Her rapporterer vi, så vidt vi ved, den største crowd-baserede måling af befolkningens eksponering for RF produceret af cellulære antenner, Wi-Fi-adgangspunkter og Bluetooth-enheder for 254.410 unikke brugere i 13 lande fra januar 2017 til december 2020. Først præsenterer vi metoder til at vurdere befolkningens eksponering for RF-stråling ved hjælp af smartphonemålinger opnået ved hjælp af ElectroSmart Android-appen. Derefter bruger vi disse metoder til at evaluere og karakterisere udviklingen af ​​RF-eksponering. Vi viser, at den samlede eksponering er blevet ganget med 2,3 i den betragtede fireårige periode, med Wi-Fi som den største bidragyder. De cellulære eksponeringsniveauer er størrelsesordener lavere end reguleringsgrænser og er ikke korreleret til nationale reguleringspolitikker. Befolkningen har en tendens til at være mere udsat i hjemmet; for halvdelen af ​​forsøgspersonerne bidrog personlige Wi-Fi-routere og Bluetooth-enheder til mere end 50 % af deres samlede eksponering. I dette arbejde viser vi, hvordan crowdsource-baserede data tillader storstilet og langsigtet vurdering af befolkningens eksponering for RF-stråling.

Uddrag
Begrænsninger
… For det første målte vi kun downlinket modtaget af målesmartphonen. Derfor er bidraget fra uplinket til eksponeringen, det vil sige emissionen fra den målende smartphone, ikke taget i betragtning i denne undersøgelse. Vi målte heller ikke uplinket af omgivende enheder….For det andet er den minimale og maksimale målbare effekt for hver trådløs teknologi begrænset af Android API og teknologistandarderne….For det tredje for 2G, 3G og 4G , RSSI leveres af Android API som en vilkårlig styrkeenhed (ASU), en heltalsværdi mellem 0 og 31. Den konverteres til dBm….For det fjerde kommer hver trådløs teknologi med nogle yderligere begrænsninger….Femte , blev den modtagne effekt målt ved hjælp af Received Signal Strength Indicator (RSSI). Derfor tager vores målinger ikke højde for den effektive belastning af den trådløse kanal….Sidst kan ElectroSmart kun måle radiofrekvenser produceret af Wi-Fi-adgangspunkter, Bluetooth-enheder og mobiltårne. Den måler ikke radiofrekvenser, der udsendes af andre kilder, såsom FM-radio eller TV …

Konklusion
I dette papir præsenterede vi den største crowd-baserede måling af befolkningens eksponering for RF produceret af cellulære antenner, Wi-Fi-adgangspunkter og Bluetooth-enheder for 254.410 unikke brugere i 13 lande fra januar 2017 til december 2020. Vi viste styrken af bruge crowdsource-data fra mobile smartphones til at udføre en storstilet og langsigtet vurdering af befolkningens eksponering for RF-stråling. Dette gjorde det muligt for os at vurdere forskellige faktorers indvirkning på eksponeringen ved hjælp af en ensartet metode, som letter analyser på tværs af befolkninger og på tværs af miljøet. Vi viste, at den samlede eksponering er blevet ganget med 2,3 i den betragtede fireårige periode, med Wi-Fi som den største bidragyder. De cellulære eksponeringsniveauer er størrelsesordener lavere end reguleringsgrænser og er ikke korreleret til nationale reguleringspolitikker. Befolkningen har en tendens til at være mere udsat i hjemmet; for halvdelen af ​​forsøgspersonerne bidrog personlige Wi-Fi-routere og Bluetooth-enheder til mere end 50 % af deres samlede eksponering.
Et interessant næste skridt ville være at overveje, hvordan implementeringen af ​​5G påvirker befolkningens eksponering. I denne undersøgelse overvejede vi faktisk ikke 5G, da dets udbredelse i de betragtede lande var lille, og få smartphones understøttede 5G før 2021. 5G kommer med sine egne udfordringer til evaluering af eksponering: det bruger små celler, millimeterbølger og stråle dannelse, som ændrer eksponering under transmission. Dette vil uden tvivl være en udfordring at karakterisere eksponeringen for 5G korrekt.
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022000708

Metode til bestemmelse af tærskelafstanden til estimering af det primære EM-eksponeringsbidrag i WLAN

Marta Fernández, David Guerra. Methodology for determining the threshold distance for estimating the main EM exposure contribution in WLAN. Engineering Science and Technology, an International Journal. Volume 25, 2022, 100997, doi: 10.1016/j.jestch.2021.05.001.

Abstrakt
Placeringen af ​​strålingskilder i trådløse netværk er en nøglefaktor for at karakterisere deres bidrag til elektromagnetiske eksponeringsniveauer med henblik på at implementere fremtidige netværk, der tegner sig for at minimere niveauer af elektromagnetiske felter. I forhold til trådløse lokalnetværk, i betragtning af at mobile kommunikationsenheder overholder SAR-grænserne (Specific Absorption Rate) pålagt af de internationale standardiseringsorganisationer for at bevare menneskers sundhed, er interessen i dag fokuseret på signalniveauerne, der kommer fra WiFi-adgangspunkterne. Dette papir præsenterer en metode til at bestemme tærskelafstanden, hvor feltstyrkeniveauerne fra AP er ubetydelige i sammenligning med strålingen genereret af et brugerudstyr. De teoretiske koncepter, som kan anvendes på andre teknologier, blev implementeret ved hjælp af simuleringer og eksperimentelle målinger. Til simuleringerne blev faktiske WiFi-antenner modelleret. Eksperimentelle målinger afsluttede resultaterne opnået i simuleringer, hvilket resulterede i et større antal virkelige situationer. Resultaterne viste, at tærskelafstanden afhænger af den WiFi-standard, der anvendes af de enheder, der er tilsluttet netværket.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215098621001099

Forskning i styret energivåben bliver officiel [Sundhedsspørgsmål]

J.C. Lin. Våbenforskning med rettet energi bliver officiel [Health Matters]. IEEE Microwave Magazine, 23(4):13-90, april 2022, doi: 10.1109/MMM.2021.3136666.

Abstrakt
Hændelserne med soniske angreb på diplomatisk personale i Havana, Cuba, vil sandsynligvis forblive et mysterium, indtil en gerningsmand er fundet i gerningen. Den engangs diplomatiske affære, Havana-syndromet, er tilsyneladende blevet til et våbenforskningsprogram i USA [1]. Det ser faktisk ud til, at forskning i højeffektmikrobølger har bestået verden over, inklusive den, der er udført af nogle af de store militærmagter [2], [3].
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9724666&isnumber=9724626

Svar på brevet fra Foster, Chou og Croft [Speaker’s Corner]

J. C. Lin. Response to the Letter by Foster, Chou, and Croft [Speaker’s Corner]. IEEE Microwave Magazine, 23(4): 95, April 2022, doi: 10.1109/MMM.2022.3147174.

“Jeg sætter pris på brevet fra Foster, Chou og Croft, der udtrykker deres bekymringer over min nylige artikel om sundhedssikkerhedsretningslinjer for RF-eksponering [1]. Brevet er forståeligt i betragtning af dets forfatteres stærke overbevisning om, at der ikke er andet end varme at bekymre sig om ved RF-eksponering. Af klarhedshensyn vil jeg svare på skribenternes tre punkter i deres præsentationsrækkefølge.

Det er korrekt, som det burde være, at den videnskabelige litteratur ikke understøtter den opfattelse, at en temperaturstigning på hele kroppen på 1 °C er kræftfremkaldende. Desværre, som min artikel sagde, af en eller anden grund kritiserede de enheder, der udsendte retningslinjerne og standarderne kraftigt NTP-fundene af ondartede tumorer i RF-eksponerede rotter som forvirrede af 1 °C kropstemperaturstigningen i stedet for at være forårsaget af RF-eksponeringen , som var den uafhængige variabel i uden tvivl den bedste og største NTP-dyreundersøgelse inklusive kemikalier til dato. Det er paradoksalt, at de samme enheder, der hævder ikke at have en holdning om, at en “helkropstemperaturstigning på 1 °C er kræftfremkaldende” proklamerer, at NTP-fundene af ondartede tumorer “forvirres af en 1 °C temperaturstigning.” Ydermere fortsætter de samme enheder med at bruge sætninger som “væsentlige begrænsninger” til at erklære deres grunde til at forhindre “konklusioner, der drages vedrørende RF EMF’er og carcinogenese” for at retfærdiggøre deres retningslinjer og anbefalinger.

Brevet klager over, at diskussionen om termisk skadestærskel i min artikel oversimplifiserer og fordrejer et komplekst spørgsmål ved at henvise til den hypertermiske temperatur på 42°C. Det er passende at huske på, at det emne, der diskuteres, er anbefalingerne for RF-beskyttelsesretningslinjer og sikkerhedsstandarder baseret på termiske effekter for kortvarige eksponeringer, der specificerer en temperaturstigning på 1 °C på 6-30 minutter (se [1, tabel 1]). . Så formålet med udsagnet “det er ikke nyttigt at henvise til en tærskel for termisk skade uden at specificere eksponeringsniveauet og varigheden” er uklart, hvis ikke meningsløst. Jeg er dog glad for at se anerkendelse af det faktum, at biologiske skader og skader generelt forekommer “i området 42-45 °C.”

I forbindelse med adressering af unøjagtigheder og fejlinformationer skal det bemærkes, at den mikrobølge-auditive effekt [2] forbundet med TA-bølgegenerering i hovedet af højeffektmikrobølgeimpulser ikke frembringes af “transient opvarmning.” Mikrobølge-høringseffekten ved høretærskelniveauet opstår på grund af den minimale, men hurtige (i mikrosekunder) temperaturstigning (10−6 °C) i hjernen fra absorption af højeffekt, pulseret mikrobølgestråling i mikrosekundets pulsbredde rækkevidde. Den minimale teoretiske temperaturstigning kan ikke måles med nogen tilgængelig sensor eller føles som varme af nogen.

Generering af et traditionelt vævsskadende niveau af lydtryk ville kræve en estimeret maksimal effekttæthed på 14 (3-50) GW/m2/puls [3], [4]. Den tilsvarende teoretiske temperaturstigning på dette niveau vil være omkring eller mindre end 1 °C, hvilket er en temperatur, der anses for “sikker” af de anbefalede eksponeringsretningslinjer eller standarder. Brevskriverne kan have overset pointen – det vævsskadende niveau af en effekttæthed på 14 GW/m2/puls, der producerer en teoretisk temperaturstigning på mindre end 1 °C, er “usikkert.” Årsagen er, som nævnt i min artikel, “Sådanne højeffekt, mikrobølgepulsgenererede, akustiske trykbølger kan initieres i hjernen og derefter give genlyd inde i hovedet for potentielt, hvis ikke sikkert, at forårsage alvorlig skade på hvid og grå hjernen betyder noget sammen med andre neurale elementer.” I dette tilfælde er både temperaturstigningen på 1 °C anbefalet af retningslinjerne og standarderne og de akustiske trykbølger, der genereres inde i hovedet, usikre.”
References
[1] J. C. Lin, “Health safety guidelines and 5G wireless radiation,” IEEE Microw. Mag., vol. 23, no. 1, pp. 10–17, Jan. 2022, doi: 10.1109/MMM.2021.3117307.
[2] J. C. Lin, “Sonic health attacks by pulsed microwaves in Havana revisited [Health Matters],” IEEE Microw. Mag, vol. 22, no. 3, pp. 71–73, Mar. 2021, doi: 10.1109/MMM.2020.3044125.
[3] J. C. Lin, “The microwave auditory effect,” IEEE J. Electromagn., RF, Microw. Med. Biol., early access, 2021, doi: 10.1109/JERM.2021.3062826.
[4] J. C. Lin, Auditory Effects of Microwave Radiation. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 2021
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9724675&isnumber=9724626

Eksponering for 1800 MHz LTE elektromagnetiske felter under proinflammatoriske forhold reducerer responsstyrken og øger den akustiske tærskel for auditive corticale neuroner

Samira Souffi, Julie Lameth, Quentin Gaucher, Délia Arnaud-Cormos, Philippe Lévêque, Jean-Marc Edeline, Michel Mallat. Exposure to 1800 MHz LTE electromagnetic fields under proinflammatory conditions decreases the response strength and increases the acoustic threshold of auditory cortical neurons. Sci Rep. 2022 Mar 8;12(1):4063. doi: 10.1038/s41598-022-07923-9.

Abstrakt
Øgede behov for mobiltelefonkommunikation har rejst successive generationer (G) af trådløse teknologier, som kan påvirke biologiske systemer forskelligt. For at teste dette udsatte vi rotter for enkelt-hovedeksponering af en 4G langtidsudvikling (LTE) -1800 MHz elektromagnetisk felt (EMF) i 2 timer. Vi vurderede derefter indvirkningen på mikroglial rumdækning og elektrofysiologisk neuronal aktivitet i den primære auditive cortex (ACx) under akut neuroinflammation induceret af lipopolysaccharid. Den gennemsnitlige specifikke absorptionshastighed i ACx var 0,5 W/kg. Multiunit-optagelse afslørede, at LTE-EMF udløste reduktion i responsstyrken til rene toner og til naturlige vokaliseringer, sammen med en stigning i akustisk tærskel i de lave og mellemstore frekvenser. Iba1 immunhistokemi viste ingen ændring i området dækket af mikroglia cellelegemer og processer. Hos raske rotter inducerede den samme LTE-eksponering ingen ændring i responsstyrke og akustisk tærskel. Vores data indikerer, at akut neuroinflammation sensibiliserer neuronale reaktioner på LTE-EMF, hvilket fører til en ændret behandling af akustiske stimuli i ACx.

Uddrag
Som konklusion afslører vores undersøgelse, at en enkelt hovedeksponering for LTE-1800 MHz kan interferere med de neuronale reaktioner fra kortikale neuroner på sensoriske stimuli. I overensstemmelse med tidligere karakteriseringer af effekten af ​​GSM-signal viser vores resultater, at virkningen af ​​LTE-signal på neuronal aktivitet varierer afhængigt af sundhedstilstanden. Akut neuroinflammation sensibiliserer neuronale reaktioner på LTE-1800 MHz, hvilket resulterer i ændret kortikal behandling af auditive stimuli.
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-022-07923-9

Ændringer i excitabiliteten af ​​primære hippocampale neuroner efter eksponering for 3,0 GHz radiofrekvente elektromagnetiske felter

Ibtissam Echchgadda, Jody C Cantu, Gleb P Tolstykh, Joseph W Butterworth, Jason A Payne, Bennett L Ibey. Changes in the excitability of primary hippocampal neurons following exposure to 3.0 GHz radiofrequency electromagnetic fields. Sci Rep. 2022 Mar 3;12(1):3506. doi: 10.1038/s41598-022-06914-0.

Abstrakt
Eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF’er, 100 kHz til 6 GHz) er blevet forbundet med både positive og negative effekter på kognitiv adfærd. For at belyse mekanismen for RF-EMF-interaktion har nogle få undersøgelser undersøgt dens indvirkning på neuronal aktivitet og synaptisk plasticitet. Der er dog stadig behov for yderligere grundforskning, der fremmer vores forståelse af de underliggende mekanismer af RF-EMF’er på neuronsystemet. Denne undersøgelse undersøgte ændringer i neuronal aktivitet og synaptisk transmission efter en 60-minutters eksponering for 3,0 GHz RF-EMF ved en lav dosis (specifik absorptionshastighed (SAR) < 1 W/kg). Vi viste, at RF-EMF-eksponering reducerede amplituden af ​​aktionspotentiale (AP), depolariseret neuronalt hvilemembranpotentiale (MP) og øgede neuronal excitabilitet og synaptisk transmission i dyrkede primære hippocampale neuroner (PHN’er). Resultaterne viser, at RF-EMF-eksponering kan ændre neuronal aktivitet og fremhæver, at flere undersøgelser bør udføres for fuldt ud at udforske RF-EMF-effekterne og -mekanismerne.

Uddrag
Som konklusion giver vores undersøgelse ikke tilstrækkelig evidens til at støtte eller tilbagevise RF-EMF ikke-termisk interaktionsmekanisme. Imidlertid er resultaterne beskrevet her i overensstemmelse med tidligere in vitro undersøgelser af indflydelse af RF-EMF eksponering på neuronal aktivitet. Desuden, selvom vores undersøgelse af RF-EMF-effekter er på et simpelt dyrket system og derfor ikke kan korrelere direkte med responser på humant niveau, ser resultaterne ud til at understøtte implikationen af ​​ændringer i neuronal aktivitet som en cellulær mekanisme, der potentielt kan ligge til grund for RF-EMF medierede ændringer i kognitiv funktion. Fremtidige undersøgelser skal sammenligne ændringer fra andre forhold, herunder SAR dosis-respons, kort, gentagen eller langvarig eksponeringsvarighed, CW eller pulserende signaler, samt verificere varigheden eller genopretningen af ​​virkningerne, da reversible elektrofysiologiske ændringer kan forekomme uden sundhedsskadelige virkninger.
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-022-06914-0

Måling og forudsigelse af eksponeringsniveau for elektromagnetisk stråling på et universitetscampus

Esin Karpat, M. Rafet Bakcan. Measurement and Prediction of Electromagnetic Radiation Exposure Level in a University Campus. Tehnički vjesnik, Vol. 29 No. 2, 2022. doi: 10.17559/TV-20200418183308.

Abstrakt
Betydningen af ​​elektromagnetiske (EM) kilder i menneskers liv er blevet stigende med udviklingen af ​​teknologi. EM-stråling udløser nogle problemer i vores liv, såsom EM-interferens og menneskers helbredsproblemer. EM-strålingsniveauet, som udsendes af basestationen, stiger i forhold til befolkningstætheden i en region. EM-eksponering er højere i områder, hvor mennesker er meget koncentrerede, såsom hospitaler, militærkaserner, skoler, indkøbscentre, end i nogen anden region. Det er vigtigt at vise vedvarende bekymring for EM-strålingsintensiteten i disse områder for at holde niveauerne under de tilladte grænser. I denne undersøgelse måles værdier af elektriske felter statisk på steder, hvor befolkningstætheden er for høj, til at undersøge intensitetsniveauerne for det elektriske felt på hele campus. Desuden er to forskellige kunstige neurale modeller (ANN) udviklet til at estimere de elektriske feltværdier af tilfældige steder, som er specifikke områder for elektromagnetisk eksponering. Desuden evalueres måleresultater og estimerede resultater inden for de grænser, der er defineret af nationale (ICTA) og internationale (ICNIRP) standarder. Endelig er EM-eksponeringskortet konstrueret med data, der er gennemsnitlig elektrisk feltintensitet versus målesteder.

Uddrag
Målinger på campus viser, at den maksimale EMF-værdi er 4,314 V/m, mens minimum er 0,084 V/m. Desuden er standardafvigelsesværdien for EMF-niveauet 1,157 V/m, mens det gennemsnitlige EMF-niveau er 1,024 V/m. Den gennemsnitlige elektriske værdi målt omkring to basestationer på campus er 3,85 V/m, mens den gennemsnitlige elektriske feltværdi for andre steder er 1,153 V/m.
Ifølge disse data er det fastslået, at bidraget fra lokationer, som er i nærheden af ​​basestationen, er cirka 300 % højere end de andre lokationer.
Open access paper: https://hrcak.srce.hr/272595

Nærfeltsradiofrekvenselektromagnetisk felteksponering af en vestlig honningbi

D. Toribio, W. Joseph, A. Thielens. Near Field Radio Frequency Electromagnetic Field Exposure of a Western Honey Bee. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 70(2): 1320-1327. Feb. 2022, doi: 10.1109/TAP.2021.3111286.

Abstrakt
Det er blevet foreslået, at udviklingen af ​​det trådløse netværk til mindre bærebølgelængder (fra 2G til 5G) øger absorptionen af ​​radiofrekvent elektromagnetisk felt (RF-EMF) i vestlige honningbier (Apis mellifera). Det er ukendt, om antennernes strålingsevne er stabil, når et insekt dukker op i deres nærhed. I denne forskning undersøges den absorberede kraft i en arbejderhonningbi og indflydelsen af ​​biens tilstedeværelse på antennernes strålingsydelse for de nyligt brugte frekvenser i 5G-netværk fra 6 til 240 GHz. Til disse mål blev numeriske simuleringer ved hjælp af finite-difference time-domain (FDTD) metoden udført, hvor en bimodel, opnået ved mikro-CT-scanning, blev anvendt. Disse simuleringer viste, at den absorberede effekt i nærfeltet kan stige med en faktor 53 fra 6 til 240 GHz. Dette er en faktor 7 højere end stigningen rapporteret i fjernområdet i tidligere undersøgelser. Ydermere afslørede simuleringerne, at antennernes strålingseffektivitet kan falde med op til -40%, når en bi dukker op i nærfeltet. Ligeledes blev det fundet, at forstærkningsmønsteret afhænger af adskillelsesafstanden mellem bien og antennen med en stærkere afhængighed for højere frekvenser.

Konklusion
Numeriske simuleringer ved hjælp af FDTD-analyse blev udført for at beregne RF-EMF’erne i og omkring en arbejder vestlig honningbi (Apis mellifera). Dette førte til kvantificeringen af ​​den gennemsnitlige absorberede radiofrekvenseffekt Pabs for hele kroppen under nærfeltseksponering i frekvensområdet 6-240 GHz. Simuleringerne viste, at i nærfeltet falder Pabs, efterhånden som adskillelsesafstanden mellem bien og dipolen stiger og stiger, når frekvensen stiger. Frekvensadfærden for Pabs i nærfeltet er således forskellig fra dens fjernfeltsadfærd, da Pabs for en given accepteret effekt og afstand i nærfeltet stiger med frekvensen (gennemsnitligt 30,5 dB fra 6 til 240 GHz) , mens Pabs i arbejdsbien i det fjerne felt er maksimeret til 12 GHz. Denne nærfeltsstigning i Pabs som funktion af frekvens kan være en faktor 7 højere end fjernfeltstigningen.

Desuden tillod disse simuleringer undersøgelsen af ​​indflydelsen af ​​biens position (0,1λ -10λ fra dipolerne) i dipolernes strålingsydelse. Det blev især konstateret, at efterhånden som adskillelsesafstanden øges, falder dipolernes isotropiske forstærkning og nærmer sig deres frirumforstærkning. Det blev også bemærket, at som et resultat af Pabs’ nærfeltsfrekvensopførsel falder dipolernes strålingseffektivitet med stigende frekvens og stiger med stigende separationsafstand. Derudover blev det erkendt, at forstærkningsmønsteret i den retning, hvor bien nærmer sig antennen, afhænger af adskillelsesafstanden mellem bien og antennen med en stærkere afhængighed for højere frekvenser. Dette er vigtigt for 5G-telekommunikationsnetværk, fordi de er afhængige af infrastruktur (antenner), hvis ydeevne kan påvirkes af tilstedeværelsen af ​​fritflyvende insekter.

Fremtidige retninger for dette forskningsprojekt vil omfatte den eksperimentelle validering af resultaterne fra simuleringerne præsenteret i denne artikel ved at færdiggøre RF-EMF-eksponeringsmålinger i nærområdet af honningbier. Desuden vil RF-EMF-interaktionerne mellem honningbier og fasede arrays blive undersøgt, da disse er den type antenner, der installeres i højfrekvente telekommunikationsnetværk. Derudover sigter vi på at undersøge den termiske stigning i bien som følge af nær- og fjernfelts RF-EMF-eksponering, som funktion af frekvens, for eksempel ved hjælp af infrarøde temperaturmålinger. Desuden vil det fremtidige arbejde også bestå i at udføre simuleringer med heterogene honningbifantomer med vævsspecifikke dielektriske egenskaber.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9539081

Effekt eksponering af mobiltelefonstråling på blodparametre hos rotter

Al Abas, MAA, AL-Hakkak, ZMM (2021). Effect Exposure of Mobile Phone Radiation on Blood Parameters in Rats. Iraqi Journal of Science. 62(11): 4225–4231. doi: 10.24996/ijs.2021.62.11(SI).2.

Abstrakt
Formålet med forskningen var at vurdere effekter af kort- og langtidseksponering for stråling fra mobiltelefoner på blodindekser hos forsøgsrotter. I denne undersøgelse blev der brugt fyrre modne hunrotter; dyrene blev opdelt i to forsøgsgrupper, hver gruppe består af tyve dyr. Korttidsgruppe af rotter blev udsat for mobiltelefonstråling i forskellig varighed 30 m, 60 m og 90 m om dagen i seks uger. Langtidsgruppe af rotter blev udsat for stråling fra mobiltelefon i forskellig varighed 2 timer, 4 timer og 6 timer om dagen i tre måneder. Undersøgelsen bemærkede, at der var signifikant (P≥0,05) stigning i det samlede antal hvide blodlegemer, og undersøgelsen viste en signifikant stigning (P≥0,05) i procentdelen af ​​lymfocytter (71,1%) af rotter, som blev udsat for stråling fra mobiltelefon i en kort periode i (90 minutter) sammenlignet med kontrolgruppen (42,64%). Mens undersøgelsen afslørede, at der var en signifikant (P≥0,05) lavere procentdel af neutrofiler (15,36%) hos rotter, der blev udsat for mobiltelefonstråling i en længere periode på (6 timer) sammenlignet med kontrolgruppen (52,12%). Undersøgelsen registrerede, at der var en signifikant (P≥0,05) stigning i det samlede antal røde blodlegemer og pakket cellevolumen af ​​rotter, der blev udsat for stråling fra mobiltelefon i kortere og længere perioder på forskellige tidspunkter sammenlignet med kontrol. På den anden side indikerede forskningen, at der var en signifikant (p≤0,05) reduktion i gennemsnitlig blodlegemevolumen (MCV), gennemsnitlig blodlegemehæmoglobin (MCH), gennemsnitlig blodlegemehæmoglobinkoncentration og røde blodlegemers distributionsbredde standardafvigelse (RDW-SD). ) af rotter til stråling fra mobiltelefon i kort og lang periode på andre tidspunkter end kontrolgruppen.

Konklusioner
Det kan konkluderes, at hæmatologiske parametre for rotter var signifikant påvirket efter kortere og længere tids eksponering for stråling fra mobiltelefon. Den hæmatologiske analyse viste en signifikant stigning i værdierne af hvide blodlegemer, lymfocytter, samlede røde blodlegemer og pakket cellevolumen hos rotter efter udsættelse for kort og lang periode for elektromagnetisk stråling fra mobiltelefon. Undersøgelsen bekræfter dog, at værdier af middelvolumen af ​​blodlegemer og gennemsnitlig blodlegemehæmoglobinkoncentration og standardafvigelse af røde blodlegemers distributionsbredde blev signifikant reduceret hos rotter efter eksponering for mobiltelefonelektromagnetisk stråling.
Open access paper: https://ijs.uobaghdad.edu.iq/index.php/eijs/article/download/3742/1879

Eksponering for 1,8 GHz radiofrekvensfelt modulerer ROS i humane HEK293-celler som en funktion af signalamplitude

Marootpong Pooam, Nathalie Jourdan, Blanche Aguida, Cyril Dahon, Soria Baouz, Colin Terry, Haider Raad, Margaret Ahmad. Exposure to 1.8 GHz radiofrequency field modulates ROS in human HEK293 cells as a function of signal amplitude. Communicative & Integrative Biology, 15:1, 54-66, 2022, doi: 10.1080/19420889.2022.2027698.

Abstrakt
Den moderne telekommunikationsindustri er allestedsnærværende i hele verden, hvor en betydelig procentdel af befolkningen bruger mobiltelefoner på daglig basis. De mulige fysiologiske konsekvenser af trådløs emission i GHz-området er derfor af stor interesse, men er stadig dårligt forstået. Her viser vi, at eksponering for en 1,8 GHz-bærefrekvens i amplitudeområdet for husholdningstelekommunikation inducerer dannelsen af ​​ROS (Reactive Oxygen Species) i humane HEK293-dyrkede celler. ROS-koncentrationerne påvist ved fluorescerende billeddannelsesteknikker steg signifikant efter 15 minutters RF-felteksponering og var lokaliseret til både nukleare og cytosoliske cellulære rum. qPCR-analyse viste ændret genekspression af både antioxidative (SOD, GPX, GPX og CAT) og oxidative (Nox-2) enzymer. Derudover blev flere gener, der tidligere var identificeret som responsive på statiske magnetiske felter, fundet også at være reguleret af RF, hvilket tyder på fælles træk i responsmekanismer. I modsætning hertil viste mange RF-effekter tegn på hormesis, hvorved biologisk respons ikke forekommer lineært som en funktion af signalamplitude. I stedet opstår bifasiske dosisresponskurver med ‘blinde’ pletter ved visse signalamplituder, hvor der ikke forekommer noget målbart respons. Vi konkluderer, at modulering af intracellulær ROS kan være en direkte konsekvens af RF-eksponering afhængig af signalfrekvens og amplitude. Da ændringer i intracellulær ROS kan have både skadelige og gavnlige virkninger, kan disse danne grundlag for mange rapporterede fysiologiske effekter af RF-eksponering.

Konklusion
Som konklusion viser vi, at eksponering for RF inden for amplitudeområdet, der udsendes af telekommunikationsenheder i hjemmet, kan have en direkte og øjeblikkelig fysiologisk effekt på cellulær ROS-biosyntese og signalering. Denne respons er på komplekse måder afhængig af RF-signalamplitude, i overensstemmelse med en biologisk receptormedieret proces. Responsen på RF deler yderligere fællestræk med modulering af ROS ved statiske magnetfelter. Da ROS regulerer oxidativ stress og cellulær signal- og responsveje, giver vores resultater en mulig mekanistisk forklaring på de mange forskellige rapporterede fysiologiske effekter af RF i litteraturen.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420889.2022.2027698

Kønsforskelle i virkningerne af prænatal og postnatal eksponering for elektromagnetiske felter og prænatal zink på adfærd og synaptiske proteiner hos rotter

Burcu Acikgoz, Nevin Ersoy, Ilkay Aksu, Amac Kiray, Husnu Alper Bagriyanik, Muge Kiray. Gender differences in effects of prenatal and postnatal exposure to electromagnetic field and prenatal zinc on behaviour and synaptic proteins in rats. J Chem Neuroanat. 2022 Mar 29;122:102092. doi: 10.1016/j.jchemneu.2022.102092.

Højdepunkter
• Eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) kan påvirke niveauet af synaptiske proteiner i den udviklende hjerne.
• EMF-eksponering har ingen effekt på social adfærd, men kan påvirke aktivitet og angst.
• Zinktilskud har en delvis positiv effekt på hunrotter, men ikke hanrotter.

Abstrakt
Mennesker udsættes for elektromagnetiske felter (EMF) fra forskellige kilder gennem livet. Fordi mennesker let påvirkes af miljøfaktorer under tidlig udvikling, menes det, at EMF kan forårsage strukturelle og funktionelle ændringer på den udviklende hjerne, der kan føre til adfærdsændringer. Dette papir undersøger virkningen af ​​EMF-eksponering og zinktilskud i de prænatale og postnatale perioder på adfærdsændringer og synaptiske proteiner på en kønsafhængig måde. Der blev brugt hvalpe fra fire grupper af drægtige rotter: Sham, EMF (5 dage/uge, 4 timer/dag EMF-eksponering påført), Sham+Zinc (5 dage/uge, 5 mg/kg/dag zink påført) og EMF+ Zink (5 dage/uge, 4 timer/dag EMF-eksponering og 5 mg/kg/dag zink påført). EMF-eksponering og zinktilskud blev påbegyndt fra den første dag af graviditeten til den 42. postnatale dag. Zinkniveauer i blod, NLGN3- og SHANK3-niveauer i hippocampus og amygdala og synaptiske strukturer i amygdala blev undersøgt. Adfærdstests viste, at EMF-eksponering ikke havde nogen effekt på social adfærd, men påvirkede aktivitet og udforskende adfærd negativt og førte til øget angstdannelse. Zinktilskud havde en delvis positiv effekt på kvindelige, men ikke mandlige afkom. SHANK3- og NLGN3-proteiner var signifikant lavere i EMF-grupper, men der blev ikke fundet nogen positiv effekt af zinktilskud. Som konklusion kan EMF-eksponering ændre niveauerne af synaptiske proteiner i den udviklende hjerne, hvilket fører til adfærdsændringer på en kønsafhængig måde. Evaluering af zinktilskud ved forskellige doser kan være gavnligt for at forhindre eller reducere de adfærdsmæssige og strukturelle virkninger af EMF.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35364275/

Langsigtet Wi-Fi-eksponering fra præ-pubertal til voksen alder på Spermatogonia-udbredelsen og beskyttende virkninger af spiselig fuglerede-tilskud

Farah Hanan Fathihah Jaffar, Khairul Osman, Chua Kien Hui, Aini Farzana Zulkefli, Siti Fatimah Ibrahim. Long-Term Wi-Fi Exposure From Pre-Pubertal to Adult Age on the Spermatogonia Proliferation and Protective Effects of Edible Bird’s Nest Supplementation. Front Physiol. 2022 Mar 11;13:828578. doi: 10.3389/fphys.2022.828578.

Abstrakt
Børn er sårbare over for radiofrekvensstråling (RFR), der udsendes af Wi-Fi-enheder. Ikke desto mindre har sværhedsgraden af ​​Wi-Fi-effekten på deres reproduktive udvikling været sparsomt tilgængelig. Derfor blev denne undersøgelse udført for at evaluere Wi-Fi-eksponeringen på spredning af spermatogonia i testiklerne. Denne undersøgelse inkorporerede også en tilgang til at dæmpe effekten af ​​Wi-Fi ved at give samtidig spiselig fuglerede (EBN) tilskud. Det blev forudsagt, at Wi-Fi-eksponering reducerer spredning af spermatogoni, mens EBN-tilskud beskytter mod det. I alt 30 (N = 30) 3 uger gamle Sprague Dawley fravænnede unger blev delt ligeligt i fem grupper; Kontroller, kontroller EBN, Wi-Fi, Sham Wi-Fi og Wi-Fi + EBN. 2,45 GHz Wi-Fi-eksponering og 250 mg/kg EBN-tilskud blev udført i 14 uger. Resultaterne viste, at Wi-Fi-gruppen var faldet i spermatogonia mitose-status. Imidlertid viste mRNA- og proteinekspressionen af ​​c-Kit-SCF intet signifikant fald. I stedet viste reproduktionshormonet en reduktion i FSH- og LH-serumniveauer. Af disse blev LH-serumniveauet reduceret signifikant i Wi-Fi-gruppen. Ellers resulterede supplering af Wi-Fi + EBN-gruppen med 250 mg/kg EBN i en signifikant stigning i spermatogonia mitotiske status. Selvom EBN-tilskud forbedrede c-Kit-SCF-mRNA og proteinekspression, var virkningerne ubetydelige. Forbedringen af ​​spermatogonia mitose syntes at være forbundet med en signifikant stigning i FSH-niveauer i blodet efter EBN-tilskud. Som konklusion reducerer den langsigtede Wi-Fi-eksponering fra præ-pubertal til voksen alder spredning af spermatogoni i testiklerne. På den anden side beskytter EBN-tilskud spredning af spermatogonia mod Wi-Fi-eksponering.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8963498/

Eksponering for magnetiske felter og børneleukæmi: en systematisk gennemgang og meta-analyse af case-kontrol og kohortestudier

Christian Brabant, Anton Geerinck, Charlotte Beaudart, Ezio Tirelli, Christophe Geuzaine and Olivier Bruyère. Exposure to magnetic fields and childhood leukemia: a systematic review and meta-analysis of case-control and cohort studies. Reviews on Environmental Health. Published online March 15, 2022. doi: 10.1515/reveh-2021-0112.

Abstrakt
Sammenhængen mellem børneleukæmi og ekstremt lavfrekvente magnetiske felter (ELF-MF) genereret af elledninger og forskellige elektriske apparater er blevet undersøgt grundigt i løbet af de sidste 40 år. Imidlertid er de betingelser, hvorunder ELF-MF repræsenterer en risikofaktor for leukæmi, stadig uklare. Derfor har vi udført en systematisk gennemgang og meta-analyse for at klarlægge sammenhængen mellem ELF-MF fra flere kilder og børneleukæmi. Vi har systematisk søgt i Medline, Scopus, Cochrane Database of Systematic Review og DARE for at identificere hver artikel, der har undersøgt sammenhængen mellem ELF-MF og børneleukæmi. Vi har udført en global meta-analyse, der tager højde for de forskellige mål, der bruges til at vurdere magnetfelteksponering: magnetiske fluxtæthedsmålinger (<0,2 µT vs. >0,2 µT), afstande mellem barnets hjem og elledninger (>200 m vs. <200 m) og ledningskoder (lavstrømskonfiguration vs. højstrømskonfiguration). Desuden er der udført metaanalyser enten baseret på magnetiske fluxtætheder, på nærhed til elledninger eller på ledningskodninger. Sammenhængen mellem elektriske apparater og børneleukæmi er også blevet undersøgt. Af de 863 identificerede referencer er 38 undersøgelser inkluderet i vores systematiske review. Vores globale meta-analyse indikerede en sammenhæng mellem børneleukæmi og ELF-MF (21 undersøgelser, samlet OR=1,26; 95 % CI 1,06-1,49), en sammenhæng, der hovedsageligt forklares af undersøgelserne udført før 2000 (tidligere undersøgelser: poolet OR=1,51) ; 95 % CI 1,26–1,80 vs. senere undersøgelser: poolet OR=1,04; 95 % CI 0,84–1,29). Vores metaanalyser kun baseret på magnetfeltmålinger viste, at tærskelværdien for magnetisk fluxtæthed forbundet med børneleukæmi er højere end 0,4 µT (12 undersøgelser, >0,4 µT: poolet OR=1,37; 95 % CI 1,05-1,80; akut lymfatisk leukæmi alene : syv undersøgelser, >0,4 µT: poolet OR=1,88; 95 % CI 1,31-2,70). Lavere magnetfelter var ikke forbundet med leukæmi (12 undersøgelser, 0,1-0,2 µT: poolet OR=1,04; 95% CI 0,88-1,24; 0,2-0,4 µT: poolet OR=1,07; 95% CI 0,87-1,30). Vores metaanalyser, der kun var baseret på afstande (fem undersøgelser), viste, at de samlede operationscentre for at bo inden for 50 m og 200 m fra elledninger var henholdsvis 1,11 (95 % CI 0,81–1,52) og 0,98 (95 % CI 0,85–1,12). . Den samlede OR for at leve inden for 50 m fra elledninger og akut lymfatisk leukæmi analyseret separat var 1,44 (95 % CI 0,72-2,88). Vores metaanalyser kun baseret på ledningskoder (fem undersøgelser) indikerede, at den samlede OR for den meget høje strømkonfiguration (VHCC) var 1,23 (95% CI 0,72-2,10). Endelig var risikoen for børneleukæmi øget efter eksponering for elektriske tæpper (fire undersøgelser, samlet OR=2,75; 95 % CI 1,71–4,42) og i mindre grad elektriske ure (fire undersøgelser, samlet OR=1,27; 95 % CI 1,01-1,60). Vores resultater tyder på, at ELF-MF højere end 0,4 µT kan øge risikoen for at udvikle leukæmi hos børn, sandsynligvis akut lymfatisk leukæmi. Langvarig eksponering for elektriske apparater, der genererer magnetiske felter højere end 0,4 µT som elektriske tæpper, er forbundet med en større risiko for børneleukæmi.

Uddrag
Vores resultater har praktiske konsekvenser. Vores meta-analyse tyder på, at eksponering for boligmagnetiske felter højere end 0,4 µT kan øge risikoen for leukæmi hos børn. Ikke desto mindre er det vigtigt at understrege, at meget få hjem er udsat for magnetiske felter højere end 0,4 µT genereret af luftledninger i højindkomstlande [11, 30]. Desuden er den årlige forekomst af leukæmi hos børn meget lav og varierer mellem 35 og 50 tilfælde pr. million børn i de vesteuropæiske lande og Nordamerika [69]. Da den absolutte risiko for børneleukæmi er meget lav, og børn sjældent kontinuerligt udsættes for magnetiske felter højere end 0,4 µT i højindkomstlande, repræsenterer den øgede leukæmirisiko fundet i vores meta-analyse ikke et stort folkesundhedsproblem i disse lande. Magnetiske fluxtætheder højere end 0,4 µT er normalt inden for 50 m fra luftledninger [11], selvom Crespi et al. [30] fandt nogle forsøgspersoner, der levede mellem 50 og 200 m væk fra luftledninger (over 200 kV), der blev udsat for ELF-MF højere end 0,4 µT. Magnetiske fluxtæthedsmålinger bør udføres, hvis børn bor inden for 200 m fra luftledninger for at sikre, at de ikke udsættes for ELF-MF højere end 0,4 µT.

I modsætning hertil kan det at bo mere end 200 m væk fra luftledninger betragtes som en sikker afstand for børn, der ikke er forbundet med en højere leukæmirisiko. Vores systematiske gennemgang tyder på, at børn fra mellemindkomstlande som Mexico og Iran er mere tilbøjelige til at blive udsat for magnetiske felter over 0,4 µT, og risikoen for leukæmi, som kan tilskrives ELF-MF, er sandsynligvis højere i disse lande. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af ​​undersøgelserne inkluderet i vores gennemgang er udført i lavindkomstlande eller i Afrika. Mere forskning i ELF-MF og børneleukæmi er nødvendig i disse lande, især i afrikanske lande.

Vores metaanalyser tyder på, at eksponering for elektriske apparater som elektriske tæpper og elektriske ure ved sengekanten øger risikoen for leukæmi hos børn. Det er dog vigtigt at bemærke, at de undersøgelser, der har fundet en sammenhæng mellem disse elektriske apparater og børneleukæmi, er blevet udført for mere end 20 år siden, og vores resultater bør fortolkes ud fra det elektriske udstyr, der bruges i dag. Elektriske tæpper og sengebords elektriske ure brugt i slutningen af ​​det tyvende århundrede kunne generere magnetiske felter højere end 0,4 µT, og børn blev typisk udsat for disse elektriske apparater i flere timer i træk [67]. I modsætning hertil kan hårtørrere også generere magnetiske felter højere end 0,4 µT, men de bruges normalt i en kortere periode [67], og vi fandt ikke en signifikant sammenhæng mellem brugen af ​​hårtørrere og leukæmi hos børn. Disse resultater er relevante i dag i den forstand, at varigheden af ​​eksponeringen for ELF-MF spiller en rolle, og at børn ikke bør udsættes for elektriske apparater, der genererer magnetiske felter højere end 0,4 µT i længere perioder. Det er vigtigt, at Magne og kolleger [70] har målt personlig eksponering for ELF-MF hos franske børn mellem 2007 og 2009. De har fundet ud af, at vækkeure var hovedvariablen forbundet med børnenes magnetfelteksponering. Andelen af ​​børn udsat for magnetiske felter højere end 0,4 μT var 3,1 %, når alle børn var inkluderet i analysen og 0,8 %, når analysen var begrænset til børn, for hvilke der ikke var identificeret et vækkeur. Tilsammen tyder disse resultater og vores på, at elektriske ure og vækkeure, der genererer magnetiske felter højere end 0,4 μT i tæt afstand, bør placeres mindst 1 m væk fra barnets seng, fordi den magnetiske fluxtæthed genereret af elektriske ure var lavere end 0,4 μT på denne afstand i undersøgelsen af ​​Preece et al. [71]. Så vidt vi ved, er der ingen nyere opdatering af undersøgelsen af ​​Behrens et al. [67] der har udført pålidelige magnetiske fluxtæthedsmålinger for elektriske apparater fremstillet for nylig, som genererer ELF-MF. Der er behov for undersøgelser med pålidelig eksponeringskarakterisering med hensyn til kilder til ELF-MF, især for de nyligt fremstillede elektriske apparater, som vi bruger til daglig.

Sammenfattende tyder vores undersøgelse på, at eksponering for ELF-MF højere end 0,4 µT øger risikoen for at udvikle leukæmi hos børn. Akut lymfoblastisk leukæmi er sandsynligvis undertypen af ​​leukæmi forbundet med ELF-MF. Langvarig eksponering for elektriske apparater, der genererer magnetiske felter højere end 0,4 µT som elektriske tæpper, er forbundet med en mere forhøjet risiko for leukæmi hos børn. Afstanden fra elledninger forbundet med leukæmi er vanskelig at bestemme, men at bo mere end 200 m væk fra elledninger er sandsynligvis en sikker afstand for børn, der ikke er forbundet med en højere leukæmirisiko.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35302721/

Magnetiske felter og kræft: Epidemiologi, cellulær biologi og terapi

Massimo E Maffei. Magnetic Fields and Cancer: Epidemiology, Cellular Biology, and Theranostics. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(3):1339. doi: 10.3390/ijms23031339.
(Denne artikel hører til Special Issue The Effect of Magnetic Fields on Living Organisms: Biomolecular and Cellular Mechanisms)

Abstrakt
Mennesker udsættes for en kompleks blanding af menneskeskabte elektriske og magnetiske felter (MF’er) ved mange forskellige frekvenser, hjemme og på arbejdspladsen. Epidemiologiske undersøgelser indikerer, at der er en positiv sammenhæng mellem bolig-/hjem- og erhvervsmæssig eksponering for ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter og nogle typer kræft, selvom nogle andre undersøgelser ikke indikerer nogen sammenhæng. I denne gennemgang, efter en introduktion til MF-definitionen og en beskrivelse af naturlige/antropogene kilder, gennemgås epidemiologien af ​​bolig-/hjem- og erhvervsmæssig eksponering for MF’er og cancer med reference til leukæmi, hjerne- og brystkræft. In vivo- og in vitro-effekterne af MF’er på cancer gennemgås under hensyntagen til både humane og animalske celler, med særlig henvisning til involvering af reaktive oxygenarter (ROS). MF-anvendelse om cancerdiagnostik og -terapi (teranostisk) gennemgås også ved at beskrive brugen af ​​forskellige applikationer til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) til påvisning af flere cancerformer. Endelig er brugen af ​​magnetiske nanopartikler beskrevet i form af behandling af kræft ved nanomediske applikationer til præcis levering af kræftlægemidler, nanokirurgi ved magnetomekaniske metoder og selektivt drab af kræftceller ved magnetisk hypertermi. De supplerende tabeller giver kvantitative data og metoder i epidemiologiske og cellebiologiske undersøgelser. Selvom forskere generelt ikke er enige om, at der er en årsag-virkning sammenhæng mellem eksponering for MF og kræft, er MF’er muligvis ikke den direkte årsag til kræft, men kan bidrage til at producere ROS og generere oxidativ stress, som kan udløse eller øge ekspressionen af ​​onkogener.
Open access paper: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/3/1339

Samlet analyse af nyere undersøgelser af magnetfelter og børneleukæmi

Aryana T. Amoon, John Swanson, Corrado Magnani, Christoffer Johansen, Leeka Kheifets. Pooled analysis of recent studies of magnetic fields and childhood leukemia. Environmental Research. Volume 204, Part A, 2022. doi: 10.1016/j.envres.2021.111993.
Abstrakt
Baggrund:
 Over fyrre epidemiologiske undersøgelser har adresseret en sammenhæng mellem målte eller beregnede ekstremt lavfrekvente magnetfelter (MF) og leukæmi hos børn. Disse undersøgelser er blevet aggregeret i en række puljede analyser, men det er 10 år siden sidst.
Metoder: Vi præsenterer en samlet analyse, der kombinerer data på individuelt niveau (24.994 tilfælde, 30.769 kontroller) fra fire nylige undersøgelser af MF og børneleukæmi.
Resultater: I modsætning til tidligere poolede analyser fandt vi ingen øget risiko for leukæmi blandt børn udsat for større MF: odds ratio (OR) = 1,01, for eksponering ≥0,4 μT (μT) sammenlignet med eksponeringer <0,1 μT. Tilsvarende blev der ikke observeret nogen sammenhæng i undergruppen af ​​akut lymfoblastisk leukæmi, fødehjem, undersøgelser ved hjælp af beregnede felter, eller når geokodningsnøjagtighed blev ignoreret. I disse undersøgelser er der et fald i risiko over tid, hvilket også er tydeligt, når vi sammenligner tre poolede analyser. En meta-analyse af de tre samlede analyser viser samlet set en OR på 1,45 (95 % CI: 0,95–2,20) for eksponeringer ≥0,4 μT.
Konklusioner: Vores resultater er ikke i overensstemmelse med tidligere samlet analyse og viser et fald i effekt til ingen sammenhæng mellem MF og børneleukæmi. Dette kan skyldes metodologiske problemer, tilfældige tilfældigheder eller en sand konstatering af forsvindende effekt.
Finansieringsoplysninger: Dette arbejde blev støttet af forskningsbevillingen fra Electric Power Research Institute. SETIL blev økonomisk støttet af forskningsbevillinger modtaget fra den italienske sammenslutning for forskning i kræft (AIRC), ministeriet for undervisning, universiteter og forskning, sundhedsministeriet, arbejdsministeriet og regionen Piemonte.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121012883

Ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter under prænatale og postnatale perioder ændrer pro-inflammatoriske cytokinniveauer efter køn

Ozturk H, Saribal D, Gelmez YM, Deniz G, Yilmaz A, Kirectepe A, Ercan AM. Extremely low frequency electromagnetic fields exposure during the prenatal and postnatal periods alters pro-inflammatory cytokines levels by gender. Electromagn Biol Med. 2022 Mar 2:1-11. doi: 10.1080/15368378.2022.2046045.

Abstrakt
Moderens eksponering for overdreven elektromagnetiske felter anses for at være skadelig for spædbørn og forbundet med adskillige helbredsproblemer i livet, såsom neurologiske eller immunsygdomme. I denne nuværende undersøgelse havde vi til formål at undersøge de potentielle virkninger af eksponering for ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF) under drægtigheds- og diegivningsperioden for moderdyr på immunsystemparametre. Udviklingen af ​​hvide blodlegemer (WBC), lymfocytunderpopulationer (CD4+ T-celler, CD8+ T-celler, Natural Killer-celler (NK) og B-celler) og produktion af T-celle-relaterede cytokiner blev undersøgt i afkommet. Der blev fundet signifikante ændringer i antallet af hvide blodlegemer og lymfocytter. Selvom der ikke blev observeret ændringer i lymfocytunderenheder blandt grupper, var CD4+-celler signifikant forøget i den kvindelige gruppe udsat for ELF-EMF. Også IL-17A og IFN-y niveauer steg i plasma og milt. Det gennemsnitlige IL-4-niveau og ekspressionsniveauet af IL-4-genet blev ikke ændret i de eksperimentelle grupper. Men ekspressionen af ​​IL-17A-genet blev også opreguleret, hvilket understøtter cytokin-kvantificeringsanalyser. Som konklusion øger ELF-EMF eksponering i den prænatale og postnatale periode niveauet af IL-17A i milten og blodet hos unge hunrotter, og det opregulerer IL-17 genekspression i milten, hvilket resulterer i CD4+ celleproliferation og inflammation.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35232334/

Påvirker 50/60 Hz magnetfelter oxidative eller DNA-skadereaktioner i humane SH-SY5Y neuroblastomceller?

Ehab Mustafa, Leonardo Makinistian, Jukka Luukkonen, Jukka Juutilainen, Jonne Naarala. Do 50/60 Hz magnetic fields influence oxidative or DNA damage responses in human SH-SY5Y neuroblastoma cells? Int J Radiat Biol. 2022 Mar 23;1-35. doi: 10.1080/09553002.2022.2055803.

Abstrakt
Formål:
 Vi undersøgte mulige effekter af 50 Hz og 60 Hz magnetiske felter (MF’er) på produktion af reaktive oxygenarter (ROS), DNA-skader, DNA-skade reparationshastighed samt genekspression relateret til oxidativt stress og DNA-skadesignalering.
Materialer og metoder: Humane SH-SY5Y neuroblastomceller blev sham-eksponeret eller eksponeret for 100 µTRMS MF’er i 24 timer, derefter analyseret eller yderligere behandlet med 100 µM menadion i 1 time før assayet. Niveauerne af ROS og cytosolisk superoxidanion (O2•-) blev analyseret fluorometrisk. DNA-skade og genekspression blev analyseret ved henholdsvis kometassay og RT-qPCR. For at undersøge, om MF’er påvirkede DNA-skadereparationshastigheden, fik cellerne lov til at reparere deres DNA i 1 eller 2 timer efter menadionbehandling og derefter analyseret for DNA-skader.
Resultater: Der var tegn på en generel stigning i lav størrelsesorden i ekspressionen af ​​ROS-relaterede gener (primært gener med antioxidantaktivitet) ved kvantificering umiddelbart efter MF-eksponering, hvilket tyder på en reaktion på en lille stigning i ROS-niveau. Den mulige opregulering af ROS-relaterede gener understøttes af opdagelsen af, at niveauet af menadioninduceret ROS konsekvent blev reduceret med 50 Hz MF’er (ikke signifikant med 60 Hz MF’er) i flere målinger 30 – 60 minutter efter MF-eksponering. MF-eksponeringer påvirkede ikke cytosoliske O2•- niveauer, DNA-skader eller dets reparationshastighed. Ændringer i ekspressionen af ​​DNA-skadesignalerende gener i de MF-eksponerede celler oversteg ikke den forventede hastighed af falsk positive fund. Der blev ikke fundet nogen sikker evidens for differentielle effekter fra 50 Hz vs. 60 Hz MF’er.
Konklusioner: Mens der kun blev fundet svage effekter på de målte endepunkter, er resultaterne i overensstemmelse med MF-effekter på ROS-signalering.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35320060/

Vurdering af tvillingeføtals eksponering for miljømagnetiske og elektromagnetiske felter

Zhang C, Li C, Yang L, Hou W, Du M, Wu T, Chen W. Assessment of Twin Fetal Exposure to Environmental Magnetic and Electromagnetic Fields. Bioelectromagnetics. 2022 Mar 1. doi: 10.1002/bem.22397.

Abstrakt
Fosterets udvikling er afgørende i den menneskelige levetid. Derfor er det vigtigt at karakterisere eksponering ved en række typiske miljømagnetiske og elektromagnetiske felter. Især er der på det seneste sket en kraftig stigning i tvillingefødslen. Mangel på passende modeller har imidlertid forbudt dosimetrisk evaluering, hvilket begrænser karakteriseringen af ​​virkningen af ​​disse miljøfaktorer på tvillinger. Denne undersøgelse udviklede to gravide helkropsmodeller af 31 og 32 ugers graviditet (WG) med tvillingefostre og udforskede flere typiske eksponeringsscenarier, herunder 50-Hz ensartet magnetfelteksponering, lokalt 125-kHz magnetfelt (MF) og 13,56 MHz eksponering for elektromagnetiske felter, samt bredbåndsplanbølge radiofrekvens (RF) eksponering fra 20 til 6000 MHz. Endelig blev der udledt dosimetriske resultater. Sammenlignet med singleton-graviditeten med lignende svangerskabsuger var tvillingefostre overeksponeret ved 50-Hz ensartet MF, men de var sandsynligvis undereksponeret i RF-scenarierne med frekvenser til trådløs kommunikation. Endvidere viste tvillingefostrene stor dosimetrisk variabilitet sammenlignet med singletonen, hvilket blev tilskrevet hændelsesretningen og fosterpositionen. Baseret på analysen blev de dosimetriske resultater over hele drægtighedsperioden estimeret. Resultaterne kan være nyttige til at estimere risikoen for tvillingeføtal eksponering for elektromagnetiske felter og undersøge konservativiteten af ​​de internationale retningslinjer.

Konklusion
I undersøgelsen udviklede vi to gravide modeller med tvillingefostre på 31 og 32 WG ved MR-billeder. De dosimetriske resultater er blevet undersøgt for flere typiske scenarier, dvs. 50-Hz ensartet MF-eksponering, EAS lokal MF-eksponering og bredbånds hel- kroppens RF-eksponering. Resultaterne blev sammenlignet med singletonens. Overeksponering af tvillingerne sammenlignet med singletonen ved ELF MF og RF-eksponering ved flere hundrede MHz blev observeret ud fra resultaterne. Signifikant stor dosimetrisk variabilitet blev dokumenteret. Selvom de undersøgte konfigurationer indikerede, at den nuværende International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection [2010, 2020] var konservative for tvillingefostre, bør disse dosimetriske karakteristika tages i betragtning til epidemiologisk analyse. Resultaterne indikerer, at der er behov for fremtidig forskning, der anvender anatomisk korrekte tvillingeføtale modeller med forskellige WG.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35233784/

En systematisk gennemgang af erhvervsmæssig eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter og risiko for kræft: foreløbige resultater fra et italiensk forskningsprojekt

Alberto Modenese, Giulia Bravo, Carlo Grandi, Mauro Biffoni, Fabriziomaria Gobba. A systematic review on occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields and risk of cancer: preliminary results from an Italian research project. Safety and Health at Work. Volume 13, Supplement: S246. 2022. doi: 10.1016/j.shaw.2021.12.1521.

Abstrakt
Introduktion: Formålet med det systematiske review (SR) er at evaluere tilgængelig videnskabelig evidens fra humane undersøgelser om mulige sammenhænge mellem erhvervsmæssig eksponering for radiofrekvente (RF) elektromagnetiske felter (EMF) og risiko for kræft.
Metoder: SR er en del af det italienske forskningsprojekt BRIC 2018 – ID 06, støttet af INAIL (PROSPERO-kode: CRD42020200202), og udføres i henhold til PRISMA-udsagn. Alle undersøgelser af arbejdere med dokumenteret erhvervsmæssig eksponering for RF-EMF (frekvensområde: 3 kHz – 300 GHz) og medicinsk diagnose af kræft overvejes for inklusion. Original forskning udgivet på engelsk i peer-reviewed internationale tidsskrifter er inkluderet uden begrænsning for udgivelsesperiode.
Resultater: Ifølge en foreløbig evaluering af SR-resultater har undersøgelserne været fokuseret på forskellige typer kræft, herunder hjernetumorer og diverse andre. Et stort problem er, at med undtagelse af nogle få undersøgelser, der anvender en detaljeret eksponeringsvurdering baseret på individuelle RF-eksponeringsdata, er vurderingen af ​​erhvervsmæssig RF-EMF-eksponering i langt størstedelen af ​​undersøgelserne påvirket af forskellige former for bias. I mange af de jobkategorier, der er tilmeldt undersøgelserne, forventes der desuden en samtidig eksponering for andre erhvervsbetingede kræftfremkaldende stoffer, hvilket potentielt kan påvirke de samlede resultater.
Konklusioner: SR er stadig i gang, men foreløbige resultater tyder på, at heterogeniteten af ​​de tilgængelige undersøgelser, både i betragtning af jobkategorier og udfaldsevaluering, samt forskellige bias i eksponeringsvurderingen, begrænser muligheden for en puljet kvantitativ syntese af undersøgelserne. resultater.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791121016206

Modellering og evaluering af eksponering for elektromagnetiske felter i scenariet med flere kilder ved brug af IoT HF RFID-læsere

Patryk Zradziński. Modelling and Evaluating Electromagnetic Field Exposure in the Multiple-Source Scenario of Using IoT HF RFID Readers. Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar 10;19(6):3274. doi: 10.3390/ijerph19063274.

Abstrakt
Formålet med denne undersøgelse var at evaluere specifik absorptionshastighed (SAR) og inducerede elektriske felter (Ein) værdier i modellen af ​​en krop af en person, der er til stede i nærheden af ​​flere HF RFID-læsere af et passivt nærhed integreret kredsløbskort (PICC), der arbejder i en IoT-anvendelse i et offentligt transportkøretøj for at teste hypotesen om, at selv den samtidige brug af modellerede læsere ikke forårsager eksponering for elektromagnetiske felter (EMF), der overskrider de relevante grænser, der er fastsat for evaluering af eksponeringen af ​​offentligheden. SAR- og Ein-værdier blev evalueret under forskellige eksponeringsscenarier, designet til at efterligne EMF-eksponering under realistiske forhold for HF RFID-læsere brugt på en offentlig bus og dækker forskellige læserplaceringer og tilstedeværelsen af ​​en person, der bruger en PICC og en tilskuer. Resultaterne opnået fra numerisk modellering viste, at absorptionen af ​​EMF, der udsendes kontinuerligt af HF RFID-læsere (placeret 10 cm væk fra en krop) i den menneskelige krop kan have en betydelig indflydelse på mennesker, når PICC-aflæsningsintervallerne er længere end 15-23 cm (afhængigt af PICC-klassen) for en enkelt læser, og når der bruges flere eksponeringskilder i et offentligt transportkøretøj – selv ved aflæsningsintervaller 15 % kortere (13-20 cm).
Open access paper: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/6/3274

Analyse af røde blodlegemers bevægelse i fuldblod udsat for DC og ELF elektriske felter

Miki Kanemaki, Hisae O Shimizu, Hiroshi Inujima, Takeo Miyake, Koichi Shimizu. Analysis of Red Blood Cell Movement in Whole Blood Exposed to DC and ELF Electric Fields. Bioelectromagnetics. 2022 Apr;43(3):149-159. doi: 10.1002/bem.22395.

Abstrakt
For at evaluere hæmatologiske virkninger af jævnstrøm (DC) og vekselstrøm (AC) eksponering for ekstremt lavfrekvent (ELF) elektrisk felt, undersøgte denne undersøgelse bevægelser af røde blodlegemer (RBC) i fuldblod. Videobilleder af RBC’er blev optaget under et mikroskop ved hjælp af specialdesignede elektrodesystemer. Videoanalysesoftware blev derefter brugt til at måle RBC-hastigheden. Støjniveauet og målesystemets stabilitet blev bekræftet baseret på resultaterne af et eksponeringseksperiment uden felt. Ved at bruge elektrodesystemet til at producere et ikke-homogent elektrisk felt, blev der fundet forskellige bevægelser ved DC- og AC-felteksponering. RBC’erne bevægede sig i retningerne af henholdsvis det elektriske felt og gradienten af ​​feltfordelingen i DC- og AC-felterne. RBC-hastighedens afhængighed af feltstyrken var henholdsvis lineær og kvadratisk i DC- og AC-felterne. Disse resultater tyder på, at elektroforetiske og dielektroforetiske bevægelser var henholdsvis dominerende i DC- og AC-felterne. Størrelsen af ​​det elektriske felt, der er nødvendigt for at forårsage disse virkninger, viste sig at være 103-105 gange større end den internationalt offentliggjorte retningslinje for menneskers sikkerhed.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35315542/

Komplekse elektromagnetiske problemer forbundet med brugen af ​​elektriske køretøjer i bytransport

Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Patryk Zradziński. Complex Electromagnetic Issues Associated with the Use of Electric Vehicles in Urban Transportation. Sensors (Basel). 2022 Feb 22;22(5):1719. doi: 10.3390/s22051719.

Abstrakt
Det elektromagnetiske felt (EMF) i elektriske køretøjer (EV’er) påvirker ikke kun chauffører, men også passagerer (som bruger EV’er dagligt) og elektroniske enheder indeni. Denne artikel opsummerer de målemetoder, der er anvendelige i undersøgelser af kompleks EMF i elbiler med fokus på evaluering af karakteristika ved en sådan eksponering for elbilbrugere og -førere sammen med resultaterne af undersøgelser af det statiske magnetfelt (SMF), det ekstremt lavfrekvente magnetiske felt. felt (ELF) og radiofrekvens (RF) EMF relateret til brugen af ​​elbiler i bytransport. De undersøgte EMF-komponenter overholder særskilt grænser fastsat af international arbejdslovgivning og retningslinjer vedrørende evaluering af menneskelig korttidseksponering; Men andre problemer kræver opmærksomhed – elektromagnetisk immunitet af elektroniske enheder og langvarig eksponering af mennesker. Den stærkeste EMF blev fundet i nærheden af ​​jævnstrøm (DC) opladningsinstallationer – SMF op til 0,2 mT og ELF magnetfelt op til 100 µT – og inde i EV’erne – op til 30 µT tæt på dets interne elektriske udstyr. Eksponering for RF EMF inde i elbilerne (op til et par V/m) blev fundet og erkendt at blive udsendt fra udendørs radiokommunikationssystemer sammen med emissioner fra kilder, der bruges inde i køretøjer, såsom mobiltelefoner til passagerer og Wi-Fi-antenner. routere.

Uddrag
4.5. Sundhedsaspekter af udsættelse for EMF i elbiler

En elbilførers langvarige daglige eksponering for EMF, selv om den overholder eksponeringsgrænserne, kan ikke regnes for at være ubetydelig, når sammenhængen med mulige sundhedsskadelige virkninger som følge af kronisk eksponering for EMF tages i betragtning. ELF MF blev klassificeret til at være en mulig kræftfremkaldende for mennesker (2B klassificering) baseret på de epidemiologisk beviste forhøjede kræftfremkaldende sundhedsrisici i populationer kronisk udsat for MF over 0,4 μT (opmærksomhedsniveau relateret til årlig gennemsnitlig eksponering) [38,39,40]. Niveauet af ELF MF-eksponering rapporteret i forskellige undersøgelser fokuseret på EMF i elbiler og diskuteret i denne artikel kan bidrage væsentligt til den samlede langvarige eksponering for chauffører.

Virkningerne af EMF-eksponering induceret i udsatte objekter er frekvensafhængige, men det betydelige flertal af undersøgelser, der hidtil er udført inden for EMF-sikkerhedsområdet har henvist til befolkninger, der er udsat for højspændingsledninger (dvs. for kronisk eksponering for EMF af sinusformet strømfrekvens), og resultatet af sådanne observationer var en base for den ovennævnte 2B-klassificering for ELF MF, der oversteg 0,4 μT. På grund af forskelle i frekvensmønstrene for de diskuterede eksponeringer (nær elledninger og i elbiler), skal der foretages meget omhyggelig analyse af, hvor langt de undersøgte sundheds- og sikkerhedsresultater fra ELF EMF-eksponeringer varierer i sådanne tilfælde, og hvilke eksponeringsmetrikker der er. relevant for at vurdere dem. De nævnte forskelle i frekvenskarakteristika for ELF EMF i EV’er og EMF i nærheden af ​​almindelige elinstallationer kræver også opmærksomhed med hensyn til eksponeringsevalueringsprotokollen, hvilket i praksis betyder, at undersøgelser af parametrene for EMF-eksponering i forbindelse med brugen af ​​EV’er kræver ikke kun målinger af RMS-værdien (som i praksis sædvanligvis er næsten lig med RMS-værdien af ​​eksponeringens dominerende frekvenskomponent), men også opmærksomhed på de højere harmoniske af denne eksponering, komponenterne af andre grundfrekvenser end 50 Hz, parametrene for forbigående EMF over hurtige ændringer i EV-kørselstilstanden og kombineret eksponering inklusive de ovennævnte komponenter.

I lighed med ELF MF blev RF EMF klassificeret af IARC i gruppen af ​​2B kræftfremkaldende miljøfaktorer [41]. Denne komponent i førerens EMF-eksponering kræver også opmærksomhed på grund af dens niveau, der i det mindste kan sammenlignes med kontoreksponering, hvor trådløse radiokommunikationsfaciliteter er i brug, og daglig langvarig eksponering, der potentielt kan bidrage væsentligt til førerens samlede kroniske eksponering, kombineres med andre komponenter af lavere frekvenser (samlet dækker eksponering for: statiske, lavfrekvente og radiofrekvente felter).

5. Konklusioner
I hvert byområde er der en daglig masse af passagerer, der rejser med offentlig transport. Økologiske og økonomiske årsager samt teknologisk udvikling betyder, at en betydelig procentdel af befolkningen allerede bruger elbiler (sporvogne, metro, trolleys, busser) dagligt, eftersom de udgør et stigende flertal af transportressourcerne i forskellige store byer Under rejserne udsættes passagerer og chauffører for en specifik kompleks EMF, med en dominerende ELF-komponent, der udsendes af køresystemerne og deres forsyningsinstallationer, og en RF-komponent, der udsendes af forskellige trådløse kommunikationssystemer (f.eks. Wi-Fi-routere placeret ofte inde i køretøjer, håndsæt til mobilkommunikation, der bruges af passagerer, og mobilkommunikation BTS placeret uden for køretøjer). Afhængigt af placeringen af ​​det elektriske udstyr inde i elbilerne kan en højere eksponering for EMF påvirke passagerer eller i nogle tilfælde chauffører.

Undersøgelser af SMF, ELF og RF EMF udsendt af forskelligt elektrisk udstyr i forbindelse med brugen af ​​EV bytransport viste, at deres niveauer, betragtet separat, overholder grænserne i international arbejdslovgivning og retningslinjer, der har til formål at beskytte mod de direkte virkninger af kort- sigt påvirkning på mennesker af EMF af et bestemt frekvensområde (sat op til at forhindre termisk belastning eller elektrisk stimulering i eksponeret væv) [12,13,17,20,21,22]. Internationale retningslinjer og arbejdsret giver ikke regler for, hvordan man vurderer samtidig eksponering ved forskellige frekvensområder (f.eks. SMF sammen med ELF og RF). Dette kræver også særlig opmærksomhed, eftersom elektroniske enheder og systemer, der bruges inde i elbiler, skal have tilstrækkelig elektromagnetisk immunitet til at sikre, at deres ydeevne ikke påvirkes negativt af påvirkningen fra EMF udsendt ved brug af elbiler.

I betragtning af den kroniske karakter af eksponering for EMF i elbiler (især med hensyn til potentiel eksponering for førere, når forskellige EMF-kilder er placeret i nærheden af ​​deres kabiner), og de potentielle specifikke risici ved eksponering for EMF af kompleks sammensætning i tids- og frekvensdomæner, er der er et behov for at indsamle forskningsdata om de komplekse karakteristika ved eksponering for elektromagnetiske felter relateret til brugen af ​​elbiler i offentlig transport og det tilknyttede sundhedsresultat hos kronisk udsatte arbejdstagere, samt at reducere niveauet af deres eksponering ved at anvende relevante forebyggende foranstaltninger (f. lokalisering af indendørs Wi-Fi-routere og andet sådant elektrisk udstyr væk fra førerkabinen) [17,23,42,43,44].
Open access paper: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/5/1719

AC-komponentens rolle i menneskelig opfattelse af AC-DC hybride elektriske felter

Kathrin Jankowiak, Andrea Kaifie, Thomas Krampert, Thomas Kraus, Michael Kursawe. The role of the AC component in human perception of AC-DC hybrid electric fields. Sci Rep. 2022 Mar 1;12(1):3391. doi: 10.1038/s41598-022-07388-w.

Abstrakt
Elektrisk energi er afgørende for nutidens samfund. For at klare den globale højere efterspørgsel og samtidig minimere arealanvendelse er det planlagt, at effektive højspændings jævnstrøm (HVDC) elledninger skal monteres på eksisterende vekselstrøm (AC) strukturer, der fører til elektriske felter (EF’er) fra både AC og DC transmissionsledninger i hybride konfigurationer. På grund af den tætte nærhed til boligområder, vil undersøgelsen af ​​menneskelig hybrid EF-opfattelse og underliggende mekanismer være nyttig til at projektere. For at specificere indflydelsen af ​​AC-komponenten på helkropsdetektionstærsklerne for hybride EF’er og for at udforske den nedre grænse af human hybrid EF-opfattelse, blev 51 deltagere med en EF-detektionsevne over gennemsnittet eksponeret i en dobbeltblind laboratorieundersøgelse. En psykofysisk metode baseret på signaldetektionsteorien blev brugt. Meget lav EF styrke kombinationer, f.eks. 1 kV/m AC kombineret med 1 kV/m DC, blev pålideligt opfattet af mindst én deltager. Detektionstærskler var signifikant lavere med øgede AC EF-styrker, hvilket understreger AC-komponentens nøglerolle i den menneskelige opfattelse af hybride EF’er. Resultaterne vil bidrage til vurderingen af ​​offentlighedens reaktion på opfattelsen af ​​EF’er omkring hybride luftledninger og til deres optimale design.

Konklusion
Inden for den aktuelle undersøgelse viste vi, at AC-komponenten spiller en nøglerolle i den menneskelige opfattelse af hybrid-EF’er, da øgede AC EF-styrker sænkede detektionstærsklerne for hybrid-EF’er. Derfor er ikke kun den samlede EF-styrke, men især AC-komponenten i en hybrid EF afgørende for estimering af hybriddetektionstærskler. Med fokus på den nedre grænse for hybrid EF-opfattelse kunne det indikeres, at nogle mennesker endda er i stand til pålideligt at detektere meget lave hybrid-EF’er på op til 1 kV/m AC EF kombineret med 1 kV/m DC EF. Denne høje følsomhed, sammen med den synergistiske effekt af AC og DC, bør tages i betragtning, når man vurderer offentlig reaktion på opfattelsen af ​​EF’er omkring hybride luftledninger. I denne sammenhæng kunne virkningen af ​​miljøfaktorer, såsom relativ fugtighed og ionstrømme, på opfattelsen af ​​lave hybride EF’er undersøges i fremtidige undersøgelser, da begge faktorer var forbundet med lavere detektionstærskler8. Sammen med disse resultater vil vores data hjælpe med at forhindre uønsket EF-opfattelse i naturen og bidrage til konstruktionen af ​​fremtidige hybride luftledninger.
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-022-07388-w

Distinkt fedtsyreomfordeling og teksturændringer i hjernevævet ved eksponering for statisk magnetfelt

Ilić AŽ, de Luka SR, Popović TB, Debeljak-Martačić J, Kojadinović M, Ćirković S, Ristić-Djurović JL, Trbovich AM. Distinct fatty acid redistribution and textural changes in the brain tissue upon the static magnetic field exposure. Environ Toxicol Pharmacol. 2022 Mar 19:103853. doi: 10.1016/j.etap.2022.103853.

Højdepunkter
• Biokemisk og billeddannende analyse af statiske magnetfeltinducerede vævsændringer.
• Hjernens fedtsyreomfordeling forklaret og forbundet med patohistologisk niveau.
• Krydssammenligning af fraktal, multifraktal, grå niveau co-forekomst matrix analyse.
• Subtile indledende strukturelle ændringer observeret af digital billeddannelsesanalyse (DIA).
• Kombineret biokemisk / DIA-analyse lovende i studiet af milde vævsforandringer.

Abstrakt
Vi observerede forskellige resultater ved den subakutte eksponering for det 128 mT meget homogene statiske magnetfelt (SMF), når dets orientering var (i) justeret med den vertikale komponent af det geomagnetiske felt; (ii) i den modsatte retning. Vi brugte fedtsyresammensætningen (FA) og digitale billedanalyser (DIA) til at give indsigt i de underliggende processer og undersøge de mulige svage SMF-effekter. Swiss-Webster hanmus blev eksponeret hele kroppen i 1 time/dag over fem dage. Hjernevævets tynde væskekromatografi resulterede i hjerne-FA-sammensætning, hvilket indikerer en mulig sekvens af ændringer på grund af SMF-eksponeringen. Kvantitativ DIA vurderede nøjagtigt forskellige billedparametre. Delikate teksturændringer blev afsløret i gruppen, hvor patohistologiske eller biokemiske ændringer ikke er blevet påvist. DIA-baserede biologiske markører ser ud til at være meget lovende til at studere sarte vævsændringer, hvilket skyldes den høje følsomhed og brede tilgængelighed af DIA. Vi observerede forskellige resultater ved den subakutte eksponering for det 128 mT meget homogene statiske magnetfelt (SMF), når dets orientering var (i) justeret med den vertikale komponent af det geomagnetiske felt; (ii) i den modsatte retning. Vi brugte fedtsyresammensætningen (FA) og digitale billedanalyser (DIA) til at give indsigt i de underliggende processer og undersøge de mulige svage SMF-effekter. Swiss-Webster hanmus blev eksponeret hele kroppen i 1 time/dag over fem dage. Hjernevævets tynde væskekromatografi resulterede i hjerne-FA-sammensætning, hvilket indikerer en mulig sekvens af ændringer på grund af SMF-eksponeringen. Kvantitativ DIA vurderede nøjagtigt forskellige billedparametre. Delikate teksturændringer blev afsløret i gruppen, hvor patohistologiske eller biokemiske ændringer ikke er blevet påvist. DIA-baserede biologiske markører ser ud til at være meget lovende til at studere sarte vævsændringer, hvilket skyldes den høje følsomhed og brede tilgængelighed af DIA.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35318121/

Nye dokumenter pr. 3. marts 2022.

Virkninger af stråling fra smartphones på graviditet: En systematisk gennemgang

mteyaz El Jarrah, Mohammad Rababa. Impacts of smartphone radiation on pregnancy: A systematic review. Heliyon. 2022 Feb;8(2):e08915. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e08915.

Formål:
Denne undersøgelse havde til formål systematisk at gennemgå de publicerede undersøgelser om de direkte effekter af EMF-stråling udsendt fra mobiltelefoner på graviditet, fødsel og spædbørns udfald.
Metoder:
Efter en systematisk søgning vha. PRISMA-vejledningen blev der hentet i alt 18 artikler fra 5 databaser. Undersøgelser, der adresserede de negative resultater af EMF-strålingseksponering på mødre, voksne og børns sundhed, blev inkluderet. Forskningsartiklerne blev derefter sorteret baseret på, om deres resultater var relateret til virkningerne af EMF på fysiologiske eller graviditetsresultater.
Resultater:
Resultaterne af denne gennemgang viste, at eksponering for EMF-stråling er forbundet med hormonelle, termiske og kardiovaskulære ændringer blandt voksne. De gennemgåede undersøgelser tog dog ikke specifikt hensyn til virkningerne af eksponering for EMF-stråling på graviditetsresultater, hvilket gør det vanskeligt at drage konklusioner fra denne gennemgang. Kun fire af de gennemgåede undersøgelser blev udført blandt gravide kvinder. Disse undersøgelser rapporterede, at eksponering for EMF-stråling under graviditet er forbundet med aborter og fluktuationer i fosterets temperatur og hjertefrekvensvariabilitet, såvel som spædbørns antropometriske mål.
Konklusioner:
Der bør udføres mere forskning for at identificere de specifikke virkninger af EMF-strålingseksponering på graviditet, fødsel og spædbørn. Sundhedsudbydere og forskere anbefales at samarbejde om at forbedre folkesundheden gennem offentlig uddannelse og opdaterede organisatoriske politikker for at begrænse disse miljørisici ved at tilskynde til brugen af ​​sikre teknologier.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8823972/

Rollen af ​​ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling på kvindelig fertilitet: En gennemgang

Pooja Jangid, Umesh Rai, Radhey Shyam Sharma, Rajeev Singh. The role of non-ionizing electromagnetic radiation on female fertility: A review. Int J Environ Health Res. 2022 Feb 8;1-16. doi: 10.1080/09603123.2022.2030676.

Abstrakt
Med den stigende teknologiske udvikling er eksponering for ikke-ioniserende stråling blevet uundgåelig, da mennesker ikke kan undslippe de elektromagnetiske feltkilder, såsom Wi-Fi, elektriske ledninger, mikrobølgeovn, radio, telekommunikation, bluetooth-enheder osv. Disse strålinger kan være forbundet med bl.a. øgede sundhedsproblemer hos brugerne. Denne gennemgang har til formål at bestemme virkningerne af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling på kvindelig fertilitet. Til dato har adskillige in vitro- og in vivo-undersøgelser afsløret, at eksponering for ikke-ioniserende stråling medfører skadelige virkninger på oocytter, ovariefollikler, endometrievæv, brunstcyklus, reproduktive endokrine hormoner, udviklende embryoner og fosterudvikling i dyremodeller. Ikke-ioniserende stråling øger også belastningen af ​​frie radikaler i livmoderen og æggestokkene, hvilket fører til hæmning af cellevækst og DNA-forstyrrelser. Som konklusion kan ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling forårsage ændringer i både kønsceller såvel som i deres nærende miljø og også påvirke andre kvindelige reproduktive parametre, der kan føre til infertilitet.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35132884/

Tre fjerdedele af et århundredes forskning i RF-eksponeringsvurdering og dosimetri – hvad har vi lært? (Review)

Kenneth R. Foster, Marvin C. Ziskin, Quirino Balzano. 2022. Three Quarters of a Century of Research on RF Exposure Assessment and Dosimetry—What Have We Learned? International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 4: 2067. doi: 10.3390/ijerph19042067

(Denne artikel er en del af Special Issue Occupational and General Public Exposure to Electromagnetic Fields:
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Occupational_and_General_Public_Exposure_to_Electromagnetic_Fields )

Abstrakt
Denne kommentar, af tre forfattere med en samlet erfaring på mere end et århundrede inden for teknologi- og sundheds- og sikkerhedsundersøgelser vedrørende radiofrekvent (RF) stråling, spørger, hvad der er blevet lært i løbet af de seneste 75 års forskning i radiofrekvens og sundhed, med fokus på teknologier til eksponeringsvurdering og dosimetri. Forskningsprogrammer om sundhed og sikkerhed ved RF-eksponering begyndte i 1950’erne, oprindeligt motiveret af arbejdsmiljøproblemer for militært personel og senere for at adressere offentlighedens bekymringer om eksponering for RF-stråling fra miljøkilder og nærfeltseksponering fra RF-transmitterende enheder som f.eks. telefoner, der bruges nær kroppen. Mens denne forskning i høj grad fokuserede på de biologiske virkninger af RF-stråling, førte den også til vigtige forbedringer i eksponeringsvurdering og dosimetri. Dette arbejde har samlet gjort RF-stråling til en af ​​de bedst undersøgte potentielle teknologiske farer og repræsenterer et produktivt svar fra et stort antal videnskabsmænd og ingeniører, der arbejder i mange lande og støttet af forskellige finansieringsorganer, på de stadigt hurtigt udviklende anvendelser af elektromagnetisk spektrum. Denne gennemgang kommenterer feltets nuværende behov, som inkluderer at øge kvaliteten af ​​dosimetri i mange RF-bioeffektundersøgelser og udvikle forbedrede eksponerings-/dosimetriske teknikker til de højere mikrobølgefrekvenser, der skal bruges af kommende kommunikationsteknologier. På nuværende tidspunkt er de største usikkerheder i dosimetrisk modellering/eksponeringsvurdering dog sandsynligvis relateret til den iboende variabilitet i eksponeringer fra den virkelige verden snarere end unøjagtighed i måleteknologier.
Konklusioner
Sammenfattende har syv årtiers forskning i dosimetri/eksponeringsvurdering ført til udviklingen af ​​teknologier, der tillader en meget detaljeret og nøjagtig evaluering af RF-eksponering på den menneskelige krop, både i nærområdet for enheder såsom mobiltelefoner og fra fjernere miljøkilder. Imidlertid kan nøjagtig eksponeringsvurdering og dosimetri kræve dyrt udstyr og specialiseret ingeniørstøtte og opnås ikke altid i bioeffektundersøgelser.

Fremskridt med dosimetri/eksponeringsvurdering fortsætter ved de højere mikrobølgefrekvenser, som bruges af 5G NR-systemer og andre mm-bølge kommunikationssystemer. Baseret på den tidligere succes med denne bestræbelse kan vi forvente, at værktøjerne til at vurdere eksponeringen af ​​biologiske systemer for mm-bølgestråling fra 5G NR og andre anvendelser af denne del af RF-spektret med tiden vil nå det sofistikerede niveau samt nøjagtighed, der i øjeblikket opnås for RF-signaler ved lavere frekvenser.
Open access paper: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/4/2067/htm

Elektromagnetisk overfølsomhed tæt på mobiltelefonbasestationer – et casestudie i Stockholm, Sverige

Lennart Hardell, Tarmo Koppel.  Electromagnetic hypersensitivity close to mobile phone base stations – a case study in Stockholm, Sweden. Reviews on Environmental Health. Mar 2, 2022. doi: 10.1515/reveh-2021-0169.

Abstrakt
En tidligere rask arbejdstager udviklede symptomer knyttet til elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) efter at have flyttet til et kontor med eksponering for høje niveauer af antropogene elektromagnetiske felter (EMF’er). Disse symptomer bestod af f.eks. hovedpine, artralgi, tinnitus, svimmelhed, hukommelsestab, træthed, søvnløshed, forbigående kardiovaskulære abnormiteter og hudlæsioner. De fleste af symptomerne blev lindret efter 2 ugers sygemelding. Det højeste radiofrekvente (RF) feltniveau på arbejdsstedet var 1,72 V/m (7.852 μW/m2). Maksimal værdi for ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF) fra elektrisk strøm ved 50 Hz blev målt til 285 nT (gennemsnit 241 nT). For elektriske tog blev ELF-EMF ved 16,7 Hz målt til 383 nT (gennemsnit 76 nT). Eksponering for EMF’er på arbejdspladsen kan være årsagen til udvikling af EHS-relaterede symptomer. Foreningen blev styrket af symptomreduktionen uden for arbejdsstedet.
Konklusioner
Undersøgelsen etablerede tre mulige årsager til udvikling af helbredssymptomer forbundet med EMF-eksponeringen, herunder følgende.

1. Arbejdsrummet var lige under mobiltelefonens basestations antenne, placeret på taget af bygningen. Den tætte nærhed til disse antenner forårsagede betydelig høj RF-strålingseksponering i arbejdsområdet.

2. Arbejdsrummet er ligeledes placeret tæt på den nedre radiofrekvenssender (TETRA-beredskabstjenester), placeret på nabotaget af samme bygning.

3. Arbejdsrummet var placeret inden for 20 m fra den elektriske togjernbane. 16 Hz magnetfelt fra jernbanestrømkablet var i nogle tilfælde den højeste ELF MF-komponent i rummet, og oversteg selv strømnettet 50 Hz MF’er. Jernbanestrømkabel inducerede også et fluktuerende magnetfelt på kontoret på grund af de kommende og passerende elektriske tog. Når togene kommer og går, introducerer dette en ændring i den elektriske strøm, der leveres af jernbanekablet. Som følge heraf ændres magnetfeltet også i stor amplitude.

Som konklusion er der mindst tre typer elektromagnetiske felter til stede i arbejdsrummet, som forårsager en langvarig eksponering for arbejderne. Eksponering for elektromagnetiske felter fra flere kilder kan være årsagen til udvikling af EHS-relaterede symptomer. Personen havde dog været udsat for ELF-EMF også andre steder i bygningen, så eksponering for RF-EMF synes at være den mest sandsynlige årsag til hendes udviklede helbredsproblemer.
Open access paper: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0169/html
Du finder også en gennemgang af undersøgelsen her:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/svensk-forskning-om-mobilmaster-og-elektromagnetisk-overfoelsomhed/

Vurdering af menneskelige eksponeringsniveauer på grund af mobiltelefonantenner i 5G-netværk

Marta Bonato, Laura Dossi, Silvia Gallucci, Martina Benini, Gabriella Tognola, Marta Parazzini. Assessment of Human Exposure Levels Due to Mobile Phone Antennas in 5G Networks. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jan 29;19(3):1546. doi: 10.3390/ijerph19031546.

(Denne artikel er en del af Special Issue EMF Exposure Assessment in 5G and 6G Emerging Scenarios in Humans and Environment: https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/EMF_Expose  )

Abstrakt
Den nylige udbredelse af 5G-netværk bringer fordele for befolkningen, men det vækker også offentlig bekymring over eksponeringsniveauer for menneskers RF-EMF. Det er særligt relevant i betragtning af de næste 5G-mobilenheder, som er placeret i umiddelbar nærhed af emnerne. Derfor er målet med det følgende papir fokuseret på at udvide kendskabet til eksponeringsniveauerne i 5G-eksponeringsscenarier, specifikt til mobile applikationer, ved hjælp af beregningsmetoder. Mobilantennen blev designet under hensyntagen til 5G-teknologiske innovationer (dvs. mm-bølgespektrum, stråleformningsevne, høj forstærkning og bred dækning), hvilket resulterer i en fase-array-antenne med otte elementer ved arbejdsfrekvensen på 27 GHz. For at vurdere eksponeringsniveauerne blev forskellige typer hudmodeller med forskellige grader af detaljer og lag overvejet. Desuden blev ikke kun tilstedeværelsen af ​​en mobiltelefonbruger simuleret, men også tilstedeværelsen af ​​en person i nærheden, som kunne blive ramt af hovedstrålen fra phased-array-antennen. Alle simuleringer blev udført i Sim4Life-platformen, hvor eksponeringsniveauerne blev vurderet i forhold til absorberet effekttæthed i gennemsnit over 4 cm2 og 1 cm2, efter ICNIRP-retningslinjerne. Resultaterne fremhævede, at brugen af ​​den homogene hudmodel førte til, at de absorberede effekttæthedstoppe blev stærkt undervurderet i forhold til dem opnået i flerlags hudmodeller. Interessant nok fandt vi endvidere, at eksponeringsniveauerne for den person, der passerede i nærheden, var lidt højere end dem, som mobiltelefonbrugeren selv oplevede. Endelig, ved at bruge den tilladte inputeffekt til rigtige mobile applikationer, forblev alle værdierne under grænserne angivet af ICNIRP-retningslinjerne.
Konklusioner
Som konklusion blev målet om yderligere at udvide viden om 5G mm-bølgeeksponering i mobile applikationer nået. Resultaterne bekræftede, at det ved disse høje frekvenser er væsentligt at overveje en flerlagsmodel af huden frem for en simpel homogen model, der kan føre til en kraftig undervurdering af eksponeringsniveauerne. Desuden fremhæver undersøgelsen, at disse bestræbelser ikke kun bør fokuseres på at evaluere eksponeringsniveauerne for mobiltelefonbrugere, men også for personer, der passerer i nærheden, og som kan blive ramt af mobilantennemønstrets hovedløb. Endelig er det vigtigt at understrege, at de maksimale værdier af Sab opnået i alle de udførte simuleringer, når de skaleres til en reel inputeffekt (23 dBm, dvs. 200 mW), respekterer de grundlæggende begrænsninger angivet i ICNIRP-retningslinjerne for at undgå skadelige effekter. Fremtidigt arbejde vil beskæftige sig med undersøgelse af detaljerede hudvæv, der skal bruges i anatomiske modeller, for at tage højde for den reelle morfologi af menneskelige emner, og undersøgelsen af ​​indvirkningen af ​​mobilantennens stråleformningsevne på eksponeringsscenariet.
Open access paper: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/3/1546

E-felts styrkemålinger af en 5G-basestation i 28 GHz-båndet til EMF-eksponeringsvurdering

Sen Liu, Teruo Onishi, Masao Taki, Miwa Ikuyo, Kazuhiro Tobita, Soichi Watanabe, Yukihisa Suzuki. E-Field Strength Measurements of a 5G Base Station in 28 GHz Band for EMF Exposure Assessment. 2021 IEEE USNC-URSI Radio Science Meeting (Joint with AP-S Symposium), 2021, pp. 49-50, doi: 10.23919/USNC-URSI51813.2021.9703567.

Abstrakt
Dette papir præsenterer de foreløbige måleresultater af den elektriske feltstyrke (E-felt) som følge af en femte generations (5G) basestation, der opererer i 28 GHz-båndet. Tre forskellige målecases diskuteres. Den tidsgennemsnitlige (1 min) samlede E-feltstyrke er i alle tilfælde ikke mere end 91 dBμV/m.
Konklusion
Dette papir præsenterer måleresultaterne af E-feltstyrken fra en 5G-basestation, der opererer i 28 GHz-båndet. Tre forskellige situationer tages i betragtning, og den samlede E-feltstyrke er meget lavere end grænseværdien på 155,76 dBμV/m (61,4 V/m) i det tilsvarende bånd [4] for alle tilfælde. Det er også fundet, at selvom den øjeblikkelige E-feltstyrke under datatrafik når 97,74 dBμV/m, er RMS E-feltstyrken under datatrafik kun 0,4 dB højere end uden datatrafik i denne måling. Selvom hornantenner har fordelen af ​​at skelne mellem downlink og uplink i TDD, vil der blive brugt en rundstrålende antenne, og de tilsvarende resultater vil blive sammenlignet med dem i dette arbejde i fremtiden. Derudover vil der også blive gennemført omfattende målinger og verifikationer.
Moskowitz’ note: 97.74 dBμV/m = 0.077 V/m
https://ieeexplore.ieee.org/document/9703567

Erfaringer fra et distribueret RF-EMF-sensornetværk

Sam Aerts, Günter Vermeeren, Matthias Van den Bossche, Reza Aminzadeh, Leen Verloock, Arno Thielens, Philip Leroux, Johan Bergs, Bart Braem, Astrid Philippron, Luc Martens, Wout Joseph. 2022. Lessons Learned from a Distributed RF-EMF Sensor Network. Sensors 22, no. 5: 1715. doi: 10.3390/s22051715.

Abstrakt
I en stadig mere trådløs verden er spatiotemporal overvågning af eksponeringen for miljømæssige radiofrekvente (RF) elektromagnetiske felter (EMF) afgørende for at dæmpe offentlig usikkerhed og angst for RF-EMF. Men selvom fremkomsten af ​​smart city-infrastruktur tillader tætte netværk af distribuerede sensorer, forbliver omkostningerne ved nøjagtige RF-sensorer høje, og dedikerede RF-overvågningsnetværk forbliver sjældne. Dette papir beskriver en omfattende undersøgelse, der omfatter designet af en billig RF-EMF-sensorknude, der er i stand til at overvåge fire frekvensbånd, der bruges af trådløs telekommunikation med en uovertruffen tidsmæssig opløsning, dens anvendelse i et distribueret sensornetværk i lille skala bestående af både faste ( på bygningsfacader) og mobile sensorknudepunkter (på postvogne) og den efterfølgende analyse af over et års data mellem januar 2019 og maj 2020, hvor der blev indsamlet lidt mindre end 10 millioner prøver. Ud fra de faste knudepunkters resultater blev de potentielle fejl bestemt, der induceres ved prøvetagning ved lavere hastigheder (f.eks. én prøve pr. 15 min) og måling i kortere tidsrum (f.eks. et par uger), samt en passende opløsning (30 min) for daglige og ugentlige tidsmæssige profiler, som i tilstrækkelig grad bevarer kortvarige variationer. Ud fra korrelationen mellem sensorerne blev der desuden udledt en passende tæthed på 100 sensorknuder pr. km2 for fremtidige netværk. Endelig blev de mobile sensorknudepunkter brugt til at identificere potentielle RF-EMF eksponeringshotspots i et tidligere uopnåeligt område på mere end 60 km2. Sammenfattende giver denne undersøgelse gennem analysen af ​​et lille antal RF-EMF-sensorknuder (både faste og mobile) i et byområde uvurderlig indsigt, der kan anvendes til fremtidige designs og implementeringer af distribuerede RF-EMF-sensornetværk.
Open access paper: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/5/1715

Ændringer i præsentationsmønster af patienter med unilateral vestibulær schwannom over to årtier: Indflydelse af mobiltelefonbrug i tidlig diagnose

Adeline Hephzibah, Sanjeev Kumar Pandey, V Rupa, Ranjith K Moorthy, Vedantam Rajshekhar. Changes in pattern of presentation of patients with unilateral vestibular schwannoma over two decades: Influence of cell phone use in early diagnosis. J Clin Neurosci. 2021 Dec;94:102-106. doi: 10.1016/j.jocn.2021.10.004.

Højdepunkter:

• Brugen af ​​mobiltelefonbrug ved tidlig påvisning af VS er ikke blevet undersøgt.

• Brug af mobiltelefon hjalp med at opdage høretab hos 50 % af patienterne.

• Flertallet af patienter med VS har stadig alvorligt høretab og store tumorer.

Abstrakt
Vi havde til formål at undersøge, om den øgede brug af mobiltelefon i Sydasien i løbet af de sidste to årtier har påvirket præsentationen af ​​patienter med vestibulær schwannom (VS). I dette observationelle kohortestudie blev data om mobiltelefonbrug og sværhedsgraden af ​​høretab og tumorstørrelse indsamlet ved hjælp af et spørgeskema gennem et patientinterview (n = 62) i på hinanden følgende patienter med VS behandlet mellem 2017 og 2020. Sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og sværhedsgraden af ​​høretab og tumorstørrelse blev undersøgt og sammenlignet med vores tidligere offentliggjorte data, da telefonbrug ikke var almindeligt udbredt. 71 % af de 62 patienter (i alderen mellem 15 og 81 år) havde stor eller gigantisk VS. Pure tone audiometri viste moderat alvorligt eller dybt høretab hos 77,4 %. Tres (96,7%) patienter brugte mobiltelefoner. 50 % af patienterne klagede over problemer med at bruge deres mobiltelefon på grund af høretab. Sammenlignet med den tidligere æra konsulterede en højere andel først en ØNH-kirurg for høretab (59,7 % vs 26 %; p = 0,0005) og havde små eller mellemstore tumorer (29 % vs. 8 %; p = 0,008) med et mindre gennemsnit tumorstørrelse (3,3 vs 3,9 cm; p = 0,03). Øget mobiltelefonbrug har ført til tidligere diagnose af VS og mindre tumorer i de senere år sammenlignet med en tidligere æra. Langt de fleste patienter fortsætter dog med at vise alvorligt til dybt høretab og store tumorer.
Konklusioner
Øget mobiltelefonbrug har ført til tidligere diagnosticering af VS og mindre tumorer i de senere år sammenlignet med data fra samme institution offentliggjort for 15 år tilbage. En større andel af patienterne har nu mildt til moderat høretab, har mindre tumorer og konsulterer en otolaryngolog for deres problem. Langt de fleste patienter fortsætter dog med at præsentere alvorligt til dybt høretab og store tumorer, hvilket nødvendiggør uddannelse af patient og læge for yderligere at forbedre bevidstheden om behovet for tidlig screening af patienter med unilateralt/asymmetrisk sensorineuralt høretab med PTA og neuroimaging.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34863422/

Radiofrekvenselektromagnetisk felteksponering og apoptose: En rækkeviddegennemgang af in vitro undersøgelser af pattedyrceller

Romeo S, Zeni O, Scarfì MR, Poeta L, Lioi MB, Sannino A. Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and Apoptosis: A Scoping Review of In Vitro Studies on Mammalian Cells. Int J Mol Sci. 2022;23(4):2322. 2022 Feb 19. doi:10.3390/ijms23042322

Abstrakt
I de sidste årtier er eksperimentelle undersøgelser blevet udført for at undersøge virkningerne af eksponering for radiofrekvens (RF, 100 kHz–300 GHz) elektromagnetiske felter (EMF) på den apoptotiske proces. Da evidensbaseret kritisk evaluering af RF og apoptose in vitro mangler, udførte vi en scoping litteraturgennemgang med det formål systematisk at kortlægge forskningen udført på dette område og identificere huller i viden. Berettiget til inklusion var in vitro-undersøgelser, der vurderede apoptose i pattedyrsceller udsat for RF-EMF, som opfyldte grundlæggende kvalitetskriterier (sham-kontrol, mindst tre uafhængige eksperimenter, passende dosimetrianalyse og temperaturovervågning). Vi gennemførte en systematisk litteraturgennemgang og kortlagde data for at overskue de vigtigste karakteristika ved inkluderede undersøgelser. Ud af de 4362 papirer, der blev hentet med vores søgestrategi, var 121 relevante, men blandt dem opfyldte kun 42 grundlæggende kvalitetskriterier. Vi samlede data med hensyn til eksponering (frekvens, eksponeringsniveau og varighed) og biologiske parametre (celletype, endepunkt) og fremhævede nogle kvalitative tendenser med hensyn til påvisning af signifikant effekt af RF-EMF på den apoptotiske proces. Vi gav et kvalitativt billede af den hidtil akkumulerede evidens og fremhævede, at kvaliteten af ​​eksperimentel metodologi stadig skal forbedres meget.
Uddrag
Vi har gennemgået hovedkarakteristika og resultater af de inkluderede undersøgelser. De fleste af dem fandt ikke signifikante ændringer af den apoptotiske proces på grund af RF-EMF-eksponering. Når man ser på eksperimenterne uddraget fra undersøgelserne, forekom den, når der blev observeret en statistisk signifikant effekt, hovedsageligt ved frekvenser over 6 GHz og i akutte (≤ 1 time) eksponeringsvarigheder. Men da antallet af undersøgelser, der rapporterer virkninger, er meget lille, og de betragtede eksperimentelle forhold er meget heterogene, er der behov for yderligere undersøgelser sammen med replikationsundersøgelser for at bekræfte eller modbevise disse resultater. Desuden, selvom de inkluderede undersøgelser opfyldte de grundlæggende kvalitetskriterier, viste de fleste af dem stadig mangler i de eksperimentelle metoder (manglende blind analyse og/eller positiv kontrol, vurdering af enkelte endepunkter). Det må fastslås, at for at være af værdi bør fremtidige undersøgelser, der undersøger effekten af ​​RF-EMF i pattedyrsceller, sigte mod at være af høj metodisk kvalitet og være tilstrækkeligt drevet ved at udføre et passende antal eksperimenter.
Konklusioner
Denne scoping review søgte systematisk at kortlægge forskningen vedrørende virkningerne af RF-EMF på apoptose i pattedyrsceller og at identificere eventuelle eksisterende huller i viden inden for sundhedsrisikovurdering af RF-EMF eksponeringer. Dette vil helt sikkert gøre det lettere at opnå pålidelig information om virkningerne af RF-eksponering på den apoptotiske proces, når der i et næste trin vil blive udført en kvantitativ analyse af de papirer, der er inkluderet i denne scoping review, ved hovedsageligt at adressere spørgsmål om retningen af ​​effekten ( induktion eller undertrykkelse af apoptose), effektstørrelse, mulig dosis-respons-forhold, mulig sammenhæng mellem effektstørrelsen og eksperimenternes kvalitetsscore og mulig større evne for visse eksponeringsparameterområder til at udøve en effekt. Det største hul i viden fra den kvalitative analyse, der udføres her, er manglen på en systematisk tilgang baseret på kvaliteten af ​​de eksperimentelle metoder, der er anvendt i de undersøgelser, der er hentet og analyseret i denne scoping review.

Derfor er de her præsenterede beviser en yderligere bekræftelse af, at på trods af den store mængde af relevante artikler, der er tilgængelige i litteraturen, skal der stadig gøres en stor indsats inden for bioelektromagnetisk forskning for at forbedre den eksperimentelle kvalitet, hvilket er afgørende for at garantere pålidelighed, robusthed og reproducerbarhed af resultater.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8877695/

Protokol for en systematisk gennemgang af in vivo undersøgelser af radiofrekvens (100 kHz-300 GHz) elektromagnetiske felteksponering og cancer

Pinto R,  Ardoino L, Giardullo P,  Villani P,  Marino C. Protocol for a systematic review of the in vivo studies on radiofrequency (100 kHz-300 GHz) electromagnetic field exposure and cancer. Syst Rev. 2022 Feb 16;11(1):29. doi: 10.1186/s13643-022-01898-4.

Abstrakt
Baggrund: Et italiensk projekt har som formål at gennemgå den videnskabelige litteratur om mulig kræftfremkaldende virkning af radiofrekvens (100 kHz-300 GHz) elektromagnetisk felt (RF-EMF) eksponering. ENEA-teamet skal udføre en systematisk gennemgang af in vivo-undersøgelserne om dette emne.

Mål: Udvikling af en protokol for en systematisk gennemgang (meta-analyse inkluderet) til at undersøge den potentielle kræftfremkaldende risiko efter RF-EMF in vivo eksponering for doser over eller inden for lovmæssige grænser. Formålet med denne gennemgang er (1) at give et beskrivende og, hvis muligt, et kvantitativt resumé af resultaterne af de undersøgte RF-EMF in vivo undersøgelser, sammen med en vurdering af konsistensen af ​​observationer og af årsagerne til heterogenitet, og (2) at vurdere vægten af ​​beviser for at understøtte eller afkræfte hypotesen om kræftfremkaldende virkninger forårsaget af RF-EMF-eksponering og at drage konklusioner om potentialet for kræftfremkaldende virkning af RF-EMF-eksponering.

Metoder: Vi vil søge efter relevante undersøgelser i elektroniske akademiske databaser og i referencelisten over udvalgte artikler og anmeldelser om emnet, herunder de beskrivende anmeldelser om RF-EMF kræftfremkaldende effekt udført af internationale ekspertpaneler siden 2011. Følgende elementer i PECO-spørgsmålet blev defineret: eksperimentelle undersøgelser af gnavere af begge køn, alle aldre og arter, alle genetiske baggrunde (population) udsat for RF-EMF alene eller i kombination med andre fysiske eller kemiske agenser (eksponering); kun undersøgelser, der rapporterer udfaldsdata i eksponerede og falske kontrolgrupper (sammenligning); og alle kræfttyper med alle tumorrelaterede udfaldsmål (Outcome) vil blive inkluderet. Kun peer-reviewede artikler skrevet på engelsk vil blive taget i betragtning uden begrænsning på udgivelsesdatoen. Berettigelseskriterier blev defineret for at inkludere papirer. En risiko for bias vurdering vil blive udført ved hjælp af et værktøj specielt udviklet til dyreforsøg. En meta-analyse vil blive udført, hvis det er muligt, for alle resultatmål; til undergruppeanalyse kræves der minimum 3 undersøgelser pr. undergruppe. Hvis metaanalyse ikke vil være mulig, vil en narrativ syntese af resultaterne blive rapporteret.

Systematisk anmeldelsesregistrering: PROSPERO CRD42020191105 HØJDEPUNKTER: En italiensk forskningssamarbejdsaftale har til formål at gennemgå den videnskabelige litteratur om den mulige kræftfremkaldende egenskab af RF-EMF (100 kHz – 300 GHz). ENEA-teamet vil systematisk gennemgå og, hvis det er muligt, meta-analyse estimere virkningerne af in vivo eksponering for RF-EMF eksponering på cancer. ENEA-gruppen er et tværfagligt team af forskere med en konsolideret erfaring med både carcinogenicitetsforsøg og radiofrekvensdosimetrisk vurdering. Den foreslåede protokol bruger NTP OHAT Approach for Systematic Review som en organiserende ramme. Den foreslåede protokol har til formål at føre til den første systematiske gennemgang, der giver en styrke af evidensvurdering om dette emne.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35172887/

Skal SAR-retningslinjer inkludere variation?

K. Masumnia-Bisheh, C. Furse. Should SAR Guidelines Include Variability? 2021 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting (APS/URSI), 2021, pp. 1945-1946, doi: 10.1109/APS/URSI47566.2021.9703740.

Abstrakt
Variationer i 1-g og 10-g specifik absorptionshastighed (SAR) værdier på grund af variation i vævs dielektriske egenskaber bestemmes. For at opnå dette mål sammenlignes stokastiske finite difference-tidsdomæne (S-FDTD) og Monte Carlo-metoder. En 3D-hovedmodel med variable dielektriske egenskaber udsættes for en halvbølge dipolantenne ved 835 og 1900 MHz. Resultaterne viser, at disse variationer signifikant kan påvirke peak 1-g og 10-g SAR-værdierne og bør overvejes i SAR-retningslinjer for mobiltelefonvurdering.
Konklusioner
Variationer i 1-g og 10-g SAR-værdier forårsaget af dielektriske egenskabers variation af vævene er beregnet i dette papir. Resultaterne opnås ved anvendelse af S-FDTD og Monte Carlo metoder for en hovedmodel, der støder op til en halvbølge dipolantenne ved 835 MHz og 1900 MHz frekvenser. S-FDTD-resultater var tilstrækkelig tæt på Monte Carlo-resultaterne ved 835 MHz, til at vi konkluderer, at den mere effektive S-FDTD-tilgang kan give vurderingen til denne undersøgelse.

Tabel I Gennemsnit og standardafvigelse for 1 gram og 10 gram sar

Ved begge frekvenser er standardafvigelsen af ​​peak 1-g SAR inden for 50 % af den gennemsnitlige SAR, og standardafvigelsen af ​​peak 10-g SAR er ca. 40 % af gennemsnittet. En typisk fortolkning af standardafvigelsen for en normalfordelt stokastisk variabel er, at vi kan have 95 % sikkerhed for, at værdierne falder inden for to standardafvigelser af middelværdien. Betydningen af ​​disse resultater er, at effekten af ​​variation i vævsegenskaber er for stor til at blive ignoreret i SAR-retningslinjer. Den normale, forventede afvigelse i SAR bør overvejes i SAR-retningslinjerne. Vi anbefaler, at det næste trin i denne forskning er at modellere realistiske mobiltelefoner ved aktuelle (5G) frekvenser for at bestemme gennemsnittet og standardafvigelsen af ​​1-g og 10-g SAR-niveauerne. Hvis disse følger de samme tendenser, som vi ser fra en dipolantenne, så er det bydende nødvendigt, at SAR-retningslinjerne bliver revurderet, og at en vurdering af effekten af ​​variation i vævets elektriske egenskaber indgår i dem.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9703740

Monte Carlo-simulering af påklædt hud eksponering for elektromagnetisk felt med skrå indfaldsvinkler ved 60 GHz

Li Kun, Sasaki Kensuke. Monte Carlo Simulation of Clothed Skin Exposure to Electromagnetic Field With Oblique Incidence Angles at 60 GHz. Frontiers in Public Health. Vol. 10. 2022. doi: 10.3389/fpubh.2022.795414.

Abstrakt
Dette studie præsenterer en undersøgelse af påklædt menneskelig hud eksponering for skråt indfaldende elektromagnetiske bølger ved 60 GHz. Vi præciserede de kombinerede påvirkninger af stofmaterialet, indfaldsvinkel og polarisering ved vurderingen af ​​transmittans og absorberet effekttæthed (APD) på hudoverfladen. En Monte Carlo-simulering blev udført under hensyntagen til tykkelsesvariationen af ​​stofmaterialet og hudvævet. I tilfælde af transversal magnetic™-bølgeeksponering stiger transmittansen med stigende indfaldsvinkel op til den maksimale transmittansvinkel i området fra 60 til 80°, som er kendt som Brewster-effekterne, uanset tekstilmaterialer og luftspalte mellem stof og hud. Luftgabet resulterer i en periodisk udsving af APD, hvor variationen er næsten inden for 1 dB, når den indfaldende effekttæthed er konstant og indfaldsvinklen er mindre end 40°. Vores resultater viser også, at når luftgabet stiger til 2,5 mm, dvs. halvbølgelængde ved 60 GHz i luften, stiger APD inden for hudoverfladen dækket af typiske tøjmaterialer op til 40 % sammenlignet med bar hud. Selvom brugen af ​​flere tøjmaterialer kan øge transmittansen og APD i scenarier med skrå incidens, overskrider alle resultaterne af APD ikke den grundlæggende begrænsning for lokal eksponering, hvilket viser, at de nuværende retningslinjer for menneskers eksponering for elektromagnetiske felter er passende til at forhindre overdreven eksponering ved 60 GHz i betragtning af virkningerne af skrå indfaldsvinkler og stofmaterialer.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2022.795414

Eksponering for 1,8 GHz radiofrekvensfelt modulerer ROS i humane HEK293-celler som en funktion af signalamplitude

Marootpong Pooam, Nathalie Jourdan, Blanche Aguida, Cyril Dahon, Soria Baouz, Colin Terry, Haider Raad, Margaret Ahmad. Exposure to 1.8 GHz radiofrequency field modulates ROS in human HEK293 cells as a function of signal amplitude. Commun Integr Biol. 2022 Feb 3;15(1):54-66. doi: 10.1080/19420889.2022.2027698.

Abstrakt
Den moderne telekommunikationsindustri er allestedsnærværende i hele verden, hvor en betydelig procentdel af befolkningen bruger mobiltelefoner på daglig basis. De mulige fysiologiske konsekvenser af trådløs emission i GHz-området er derfor af stor interesse, men er stadig dårligt forstået. Her viser vi, at eksponering for en 1,8 GHz-bærefrekvens i amplitudeområdet for husholdningstelekommunikation inducerer dannelsen af ​​ROS (Reactive Oxygen Species) i humane HEK293-dyrkede celler. ROS-koncentrationerne påvist ved fluorescerende billeddannelsesteknikker steg signifikant efter 15 minutters RF-felteksponering og var lokaliseret til både nukleare og cytosoliske cellulære rum. qPCR-analyse viste ændret genekspression af både antioxidative (SOD, GPX, GPX og CAT) og oxidative (Nox-2) enzymer. Derudover blev flere gener, der tidligere var identificeret som responsive på statiske magnetiske felter, fundet også at være reguleret af RF, hvilket tyder på fælles træk i responsmekanismer. I modsætning hertil viste mange RF-effekter tegn på hormesis, hvorved biologisk respons ikke forekommer lineært som en funktion af signalamplitude. I stedet opstår bifasiske dosisresponskurver med ‘blinde’ pletter ved visse signalamplituder, hvor der ikke forekommer noget målbart respons. Vi konkluderer, at modulering af intracellulær ROS kan være en direkte konsekvens af RF-eksponering afhængig af signalfrekvens og amplitude. Da ændringer i intracellulær ROS kan have både skadelige og gavnlige virkninger, kan disse danne grundlag for mange rapporterede fysiologiske effekter af RF-eksponering. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35126804/

Molekylær mekanisme for malign transformation af Balb/c-3T3-celler induceret af langtidseksponering for 1800 MHz radiofrekvens elektromagnetisk stråling (RF-EMR)

Zhen Ding, Xiaoyong Xiang, Jintao Li, Shuicai Wu. Molecular Mechanism of Malignant Transformation of Balb/c-3T3 Cells Induced by Long-Term Exposure to 1800 MHz Radiofrequency Electromagnetic Radiation (RF-EMR). Bioengineering (Basel). 2022 Jan 18;9(2):43. doi: 10.3390/bioengineering9020043.

Abstrakt
Formål: Vi havde til formål at undersøge RF-EMR-induceret celle malign transformation.

Metoder: Vi opdelte Balb/c-3T3-celler i sham- og expo-grupper. Expo-grupperne blev udsat for en 1800 MHz RF kontinuerlig bølge i 40 og 60 dage i 4 timer pr. dag. Fupgruppen var scam-udsat. Celler blev høstet til et celletransformationsassay, transplantation i alvorlige kombinerede immundefekte (SCID) mus, påvisning af blød agar klondannelse og et transwell assay. mRNA-mikroarray-assayet blev brugt til at erklære nøglegener og -veje.

Resultater: De eksponerede Balb/c-3T3-celler viste en stærk stigning i celleproliferation og migration. Malign transformation blev observeret i expo Balb/c-3T3-celler eksponeret i 40 dage og 60 dage, hvilket var symboliseret med synlige foci og klondannelse. Expo Balb/c-3T3-celler, der blev eksponeret i 40 dage og 60 dage, producerede synlige tumorer i SCID-musene. Lipidmetabolisme var den vigtigste biologiske proces og vej involveret. Mevalonat (MVA)-vejen var den vigtigste metaboliske vej. De interagerede miRNA’er kunne være yderligere forskningsmål for at undersøge den molekylære mekanisme af de kræftfremkaldende virkninger af langtidseksponering.

Konklusion: Eksponering i 40 og 60 dage for 1800 MHz RF-EMR inducerede malign transformation i Balb/c-3T3-celler ved SAR på 8,0 W/kg. Vi erklærede, at lipidmetabolisme var den afgørende biologiske proces og vej. MVA-vejen var den vigtigste metaboliske vej.
Open access paperhttps://www.mdpi.com/2306-5354/9/2/43

Attributter af ikke-ioniserende stråling på 1800 MHz frekvens på plantesundhed og antioxidantindhold i tomatplanter (Solanum Lycopersicum)

Chandni Upadhyaya, Trushit Upadhyaya, Ishita Patel. Attributes of non-ionizing radiation of 1800 MHz frequency on plant health and antioxidant content of Tomato (Solanum Lycopersicum) plants. Journal of Radiation Research and Applied Sciences. 15(1):54-68. 2022. doi: 10.1016/j.jrras.2022.02.001.

Abstrakt
Verden marcherer mod en udvikling af ​​telekommunikationsområdet, der fører til en stigning af ikke-ioniserende stråling i miljøet, som påvirker alle levende væsener, inklusive planter, der dyrkes i nærheden af ​​kommunikationsbasestationer. Den aktuelle forskning er fokuseret på fysiologiske og biokemiske ændringer af tomatplanter udsat for højfrekvent stråling. Den overordnede plantesundhed blev analyseret ved fysiologiske ændringer, nemlig plantehøjde, bladstørrelse, længde til rodsystemet og spiringshastighed ved eksponering af stråling og viste signifikant reduktion (p < 0,05) sammenlignet med kontrol. Konsekutivt påvirker stråling også negativt det fotosyntetiske pigmentindhold i blade, som har vist betydelig reduktion. Endnu en bekræftelse af stress på eksponeret plantevæv blev rapporteret ved at opnå højere H2O2-indhold i eksponerede planteblade end kontrollen. De morfologiske ændringer, dvs. krølning af blade, misfarvning og størrelsesreduktion blev mere fremtrædende med en stigning i eksponeringstiden. De signifikante resultater angivet i henhold til 95 % konfidensgrænse. Der var et signifikant fald i totalt phenolindhold (37,06%), flavonoidindhold (71,38%), C-vitaminindhold (72,45%) og DPPH (59,32%) samt totale antioxidantassays (71,89%), som afslørede betydelige forringelseseffekter på sådanne bølger på sekundære metabolitter og tomatplanters antioxidantpotentiale. Lycopenindholdet steg kontinuerligt op til 73,13 % ved stråling på 120 timer, og en sådan stigning var den direkte indikation af skadelig effekt på frugtskind og frigivelse af lycopen på grund af blødgøring af frugtvævet. Således illustrerede de præsenterede resultater de negative virkninger af sådanne bølger på kvaliteten af ​​tomatplanter. Den begrænsede indsigt i metaboliske veje involveret i planters reaktioner på sådan ikke-ioniserende stråling gør en sådan undersøgelse værd i landbrugsapplikationer. Derudover bør mobilkommunikationsbureauer informeres, og installation af basestationer til mobilkommunikationstårne ​​bør forbydes på landbrugsarealer.
Uddrag
Det omgivende felt i drivhuset var så lavt som 1,1–1,5 V/m….
Med en eksponering af kontinuerligt bølge (CW) elektromagnetisk felt på 8 V/m blev SAR-værdien fundet til at være 3,16 × 10−2 W kg−1 og 0,15 W kg−1 for henholdsvis blade og frugtprøver….
Konklusion
Den præsenterede undersøgelse opdagede, at alle målte fysiologiske parametre afslørede forringelse med stigning i elektromagnetisk eksponering. Imidlertid kan den forbigående forbedring i frøspiringshastighed og plantevækstparametre betragtes som en positiv effekt af kortvarig (12-24 timer) eksponering. Den langvarige eksponeringseffekt på antioxidantindhold og aktivitet fortolkede de skadelige virkninger af sådan stråling. Selvom eksponering på 12-24 timer gav positive resultater for phenol- og flavonoidindholdsassays og i intervallet 1-10% for både frugt- og bladprøver og indikerede stimulering af planteforsvarssystem. De mest signifikante resultater med hensyn til forringelse blev observeret i assays fra frugtvæv, dvs. 36,97, 71,38, 72,45% fald i henholdsvis phenolforbindelser, flavonoider, C-vitaminindhold. Den gennemgående stigning af lycopen i frugter (73,13%) indikerede blødgøring af huden og frigivelse af lycopen. Der var en kort stigning i enzymatiske antioxidanters POD- og PPO-aktivitet efter 24-48 timers eksponering, som blev efterfulgt af et konstant fald med en stigning i eksponeringstid og afslørede svækkelse af forsvarssystemet og plantesundheden. Kvaliteten af ​​udsatte tomatfrugter blev også forringet ved længere tids eksponering. Da der konstant er fremskridt inden for elektronik og kommunikation og vores fremmarch mod 5G-frekvens, bør konsekvenserne af eksponering for sådan stråling på planter undersøges grundigt.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S168785072200125X

Sunde lidelser ved WLAN-eksponering

von Klitzing L. Healthy disorders by WLAN-exposure.J Clin Images Med Case Rep 2022; 3 (2): 1-3. doi:10.52768/2766-7820/1639

Abstrakt
Ved en diagnostisk rutine af en “udbrændt”-patient, der desuden hævdede at være elektrosensitivitet, blev der testet aktiviteten af det autonome nervesystem ved elektromyogram (EMG). Ved at analysere frekvensen fandt vi en kunstig 10 Hz-komponent som dem af WLAN-emittere som et dominerende signal. Ved den følgende anamnestiske diskussion fortalte patienten om en langvarig eksponering for et aktivt WLAN-udstyr på kontoret. Ved at teste andre patienter ved hjælp af denne kommunikationsteknik var der et stort antal med den samme 10 Hz-artefakt i EMG. Derudover peger nogle af disse patienter på et kunstigt EKG. Disse data viser konflikterne med ICNIRPs sikkerhedsretningslinjer for denne type elektromagnetiske eksponeringer.
Open access paper: http://www.jcimcr.org/pdfs/JCIMCR-v3-1639.pdf

Samtidig effekt af gamma- og Wi-Fi-stråling på gamma-H2Ax-ekspression i perifert rotteblod: En radiobeskyttelsesnote

Ehsan Khodamoradi, Shima Afrashi, Karim Khoshgard, Farshid Fathi, Soodeh Shahasavari, Rasool Azmoonfar, Masoud Najafi. Simultaneous effect of gamma and Wi-Fi radiation on gamma-H2Ax expression in peripheral blood of rat: A radio-protection note. Biochemistry and Biophysics Reports. Volume 30, 2022. doi: 10.1016/j.bbrep.2022.101232.

Abstrakt
Introduktion: Nuklearmedicinske patienter isoleres i et rum efter injektion af et radioaktivt lægemiddel. De kan være aktiv Wi-Fi mulighed for sin smartphone mobil eller andre miljømæssige radiofrekvensbølger. Hypotesen for denne undersøgelse var evalueringen af ​​øgede biologiske effekter af den samtidige eksponering for gammastråler og Wi-Fi-bølger ved at måle niveauet af det øgede dobbeltstrengsbruds-DNA i perifere blodlymfocytter hos rotter.

Materialer og metoder: Halvtreds Wistar-hanrotter blev eksponeret i 2, 24 og 72 timer med Wi-Fi, 99m Tc og samtidigt med Wi-Fi og 99m Tc. Effekttæthedsniveauerne for Wi-Fi-emitter ved 15 cm var 4,2nW/cm2. En aktivitet på 100 μCi af 99m Tc blev injiceret intraperitonealt. Blodprøver blev taget ved hjertepunktur efter generel anæstesi. Mononukleære celler ekstraheres ved Ficoll-Hypaque-densitetsgradientcentrifugering. Antallet af gamma-H2AX foci pr. kerne blev talt ved flowcytometri. De statistiske forskelle mellem eksperimentelle grupper efter 2, 24 og 72 timer blev bestemt med en gentagen målings variansanalyse. Den signifikante forskel mellem grupperne på samme tid blev analyseret med Kruskal-Wallis Test.

Resultater: Måden for gamma-H2AX-ekspression var ikke den samme for tre grupper i tid. Antallet af gamma-H2AX foci mellem de tre grupper var en signifikant forskel efter 72 timer.

KonklusionSamtidig Wi-Fi- og gammastråleeksponering kan øge antallet af dobbeltstrenget brud-DNA i perifere blodlymfocytter til eksponering af gammastråler til 72 timer efter technetium-injektion i rotten.
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405580822000334

Forbindelser mellem en polymorfi i rotte 5-HT1A-receptorgenpromotorregionen (rs198585630) og kognitive ændringer induceret af mikrobølgeeksponering

Li Haijuan, Gao Yu, Zou Yong, Qiao Simo, Zhi Weijia, Ma Lizhen, Xu Xinping, Zhao Xuelong, Zhang Junhua, Wang Lifeng, Hu Xiangjun. Associations Between a Polymorphism in the Rat 5-HT1A Receptor Gene Promoter Region (rs198585630) and Cognitive Alterations Induced by Microwave Exposure. Frontiers in Public Health. 10. 2022. doi: 10.3389/fpubh.2022.802386.

Abstrakt
Nervesystemet er et følsomt mål for elektromagnetisk stråling (EMR). Kronisk mikrobølgeeksponering kan inducere kognitive underskud, og 5-HT-systemet er involveret i denne effekt. Genetiske polymorfier fører til individuelle forskelle. I denne undersøgelse evaluerede vi, om enkeltnukleotidpolymorfi (SNP) rs198585630 af 5-HT<sub>1A</sub>-receptor er forbundet med kognitive ændringer hos rotter efter mikrobølgeeksponering med en frekvens på 2,856 GHz og en gennemsnitlig effekttæthed på 30 mW/cm<sup>2</sup>. Rotter blev udsat for mikrobølger i 6 minutter tre gange om ugen i op til 6 uger. PC12-celler og 293T-celler blev udsat for mikrobølger i 5 minutter op til 3 gange med 2 intervaller på 5 minutter. Transkriptionel aktivitet af 5-HT<sub>1A</sub>-receptorpromotor indeholdende rs198585630 C/T-allel blev bestemt in vitro. Elektroencefalogrammer (EEG’er), rumlig indlæring og hukommelse og mRNA- og proteinekspression af 5-HT<sub>1A</sub>-receptor blev evalueret in vivo. Vi viste, at transkriptionel aktivitet af 5-HT<sub>1A</sub>-receptorpromotor indeholdende rs198585630 C-allel var højere end den for 5-HT<sub>1A</sub>-receptorpromotor indeholdende T-allel. Den transkriptionelle aktivitet af 5-HT<sub>1A</sub>-receptorpromotoren blev stimuleret af 30 mW/cm<sup>2</sup> mikrobølgeeksponering, og rs198585630 C-allelen var mere følsom over for mikrobølgeeksponering, da den viste stærkere transkriptionel aktivering. Rotter med rs198585630 C-allel udviste øget mRNA- og proteinekspression af 5-HT<sub>1A</sub>-receptor og var mere modtagelige for 30 mW/cm<sup>2</sup> mikrobølgeeksponering, hvilket viste kognitive underskud og hæmning af hjernens elektriske aktivitet. Disse resultater tyder på, at SNP rs198585630 af 5-HT<sub>1A</sub>-receptoren er et vigtigt mål for yderligere forskning, der udforsker mekanismerne for overfølsomhed over for mikrobølgeeksponering.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2022.802386

Hornhindeopacitet i de nordlige skaldede ibiser (Geronticus eremita) udstyret med radiosendere

Alfonso Balmori. Corneal opacity in Northern Bald Ibises ( Geronticus eremita) equipped with radio transmitters. Electromagnetic Biology and Medicine. 2022 Feb 27;1-3. doi: 10.1080/15368378.2022.2046046.

Abstrakt
Denne note har til formål at forsøge at kaste lys over de opdagelser, der er gjort med titlen “Biologning mistænkes for at forårsage uklarhed i hornhinden i to populationer af vilde levende nordlige skaldede ibiser (Geronticus eremita)”. I denne artikel dokumenterer forskere, der deltager i et genintroduktionsprogram for denne truede art i Europa, den ensidige hornhindeopacitet, der fandt sted, efter at fugle blev udstyret med solcelleradiosendere fastgjort til deres øvre rygposition. Forfatterne foreslår flere mulige virkninger forårsaget af enheden for at forklare problemet, og de konkluderer, at den mest sparsommelige forklaring på symptomatologien er en gentagen let temperaturstigning i hornhindevævet på grund af elektromagnetisk stråling fra Global System for Mobile Communications (GSM) enhedens modul. Forslaget i denne meddelelse er, at disse effekter ikke nødvendigvis behøver at være termiske, men de kan være ikke-termiske og dermed mere subtile og lumske. Disse effekter kan være forårsaget af elektromagnetisk stråling ved lave niveauer, men ved langvarig eksponering.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35220839/

Endogen Ca2+-frigivelse var involveret i 50-Hz MF-induceret proliferation via Akt-SK1-signalkaskade i humane amniotiske epitelceller

An-Fang Ye, Xiao-Chen Liu, Liang-Jing Chen, Yong-Peng Xia, Xiao-Bo Yang, Wen-Jun Sun. Endogenous Ca 2+ release was involved in 50-Hz MF-induced proliferation via Akt-SK1 signal cascade in human amniotic epithelial cells. Electromagn Biol Med. 2022 Feb 7;1-10. doi: 10.1080/15368378.2022.2031211

Abstrakt
Mekanismen bag de biologiske effekter forårsaget af et ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF) er stadig uklar. Tidligere fandt vi, at L-type calciumkanal og sphingosinkinase 1 (SK1) var involveret i 50-Hz MF-eksponeringsinduceret celleproliferation. I denne undersøgelse blev rollen af ​​intracellulær Ca2+ og signalmolekyler relateret til SK1 i celleproliferation induceret af 50-Hz MF undersøgt i humane amniotiske epitelceller (FL). Resultaterne viste, at den intracellulære Ca2+ chelator, BAPTA, fuldstændig kunne inhibere 50-Hz MF-induceret celleproliferation, hvorimod NIF, inhibitoren af ​​L-type calciumkanal, kun delvist blokerede den. Når celler blev dyrket i calciumfrit medium, øgede MF-eksponering også intracellulær Ca2+, aktiverede SK1 og fremmede celleproliferation, selvom alle disse stigende niveauer var lavere end dem i komplet medium. Desuden kunne MF-aktiveret SK1 inhiberes fuldstændigt af BAPTA, og MF-induceret celleproliferation blev afskaffet af SKI II, den specifikke inhibitor af SK1. Derudover påvirkede en 50-Hz MF-eksponering ikke aktiveringen af ​​ERK og PKCα under betingelsen af ​​calciumfrit medium, men aktiverede Akt, som helt kunne udelukkes af BAPTA, men ikke hæmmes af NIF. Behandling af FL-celler med LY294002, inhibitoren af ​​Akt, kunne slette den MF-inducerede SK1-aktivering under betingelse af calciumfrit medium. Baseret på dataene fra det foreliggende eksperiment konkluderes det, at endogen Ca2+ frigivelse var involveret i 50-Hz MF-induceret celleproliferation via Akt-SK1 signalkaskade.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35129008/

Påvisning af de kemiske ændringer i blod, lever og hjerne forårsaget af eksponering for elektromagnetiske felter ved hjælp af Raman-spektroskopi, biokemiske assays kombineret med multivariate analyser

Zozan Guleken, Monika Kula-Maximenko, Joanna Depciuch, Alp Mahmut Kılıç, Devrim Sarıbal. Detection of the chemical changes in blood, liver, and brain caused by electromagnetic field exposure using Raman spectroscopy, biochemical assays combined with multivariate analyses. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2022 Feb 18;102779. doi: 10.1016/j.pdpdt.2022.102779.

Abstrakt
Virkningerne af det elektromagnetiske felt på levende organismer er blevet undersøgt i flere år. I denne artikel viste vi, hvilken slags kuldeændring en ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-MF) eksponering på 500 μT 50 Hz ved at bruge et Meritt Coil System forårsager i prøverne af hjernen og leverprøverne. For at måle oxidativ belastning målte vi malondialdehyd (MDA) og glutathion (GSH) niveauer. For at identificere de kemiske ændringer indsamlede vi Raman-spektre af lillehjernen, venstre hjerne, højre hjerne og levervæv fra kontrolgruppen af ​​dyr og fra dyret, som blev udsat for et elektromagnetisk felt (ELF-MF gruppe). Opnåede resultater viste, at lipidperoxidation var øget, og antioxidantreaktionen blev reduceret. I hjerneprøverne fandtes skiftet af toppe svarende til amid III vibrationerne efter ELF-MF eksponering. Strukturelle ændringer blev påvist i CH2-vibrationer, der stammer fra lipider i begge halvkugler. Derudover blev antallet af amid III-bindinger øget med ELF-MF eksponering i cerebellum og venstre hjernevæv. I levervæv var højere Raman-intensiteter synlige i vævene fra ELF-MF-gruppen. I denne gruppe forårsagede det elektromagnetiske felt også strukturelle ændringer i lipider. Principal komponentanalyse (PCA) viste, at det er muligt at skelne mellem ELF-MF og kontrolgrupper. Følgelig viste hierarkisk komponentanalyse (HCA), at væv fra ELF-MF og kontrolgrupper hver for sig skabte lighed med grupperne. De opnåede resultater tyder på, at det elektromagnetiske felt forårsagede strukturelle og kvantitative kemiske ændringer i hjerne- og levervæv. Derudover tyder nuværende data på, at ELF-MF spiller en vigtig rolle i reguleringen af ​​enzymaktivitet og har effekter på biokemiske processer, muligvis forbedret ved produktion af ROS.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35189391/

Sammenligning af virkningerne af langvarig eksponering for ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter med forskellige værdier på indlæring, hukommelse, angst og β-amyloidaflejring hos voksne rotter

Faraji N, Salehi I, Alizadeh A, Pourgholaminejad A, Komaki A, Taheri Azandaryani M, et al . Comparing the Effects of Long-term Exposure to Extremely Low-frequency Electromagnetic Fields With Different Values on Learning, Memory, Anxiety, and β-amyloid Deposition in Adult Rats. BCN. 2021; 12 (6) :849-860

Abstrakt
Introduktion: Ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter (ELF-EMF’er) har samlet betydelig opmærksomhed for deres mulige patogenicitet. Imidlertid var deres virkninger på nervesystemets funktioner ikke fuldt ud afklaret. Denne undersøgelse havde til formål at analysere virkningen af ​​ELF-EMF’er med forskellige intensiteter på hukommelse, angst, antioxidantaktivitet, β-amyloid (Aβ) aflejring og mikroglia-population hos rotter.
Metoder: Halvtreds voksne hanrotter blev tilfældigt adskilt i 5 grupper; 4 blev udsat for en fluxtæthed på 1, 100, 500 og 2000 mikrotesla (µT), 50 Hz frekvens i en time/dag i to måneder og en gruppe som kontrolgruppe. Kontrolgruppen var uden ELF-EMF-stimulering. Efter 8 uger blev der udført passiv undgåelse og Elevated Plus Maze (EPM) test for at vurdere henholdsvis hukommelsesdannelse og angstlignende adfærd. Totale frie thiolgrupper og indekset for lipidperoxidation blev evalueret. Til påvisning af Aβ-aflejring og farvede mikroglia i hjernen blev der desuden brugt anti-β-amyloid- og anti-Iba1-antistoffer.
Resultater: Step-through latensen i retentionstesten i ELF-EMF eksponeringsgrupper (100500 & 2000 µT) var signifikant større end kontrolgruppen (P<0,05). Ydermere faldt hyppigheden af ​​indtræden i de åbne arme i ELF-EMF eksponeringsgrupper (især 2000 µT) end kontrolgruppen (P<0,05). Ingen Aβ-aflejringer blev påvist i hippocampus af forskellige grupper. En stigning i mikroglia-tal i 100, 500 og 2000 µT-grupperne blev observeret sammenlignet med kontrolgruppen og en µT-gruppe.
Konklusion: Eksponering for ELF-EMF havde en anxiogen effekt på rotter, fremmede hukommelsen og inducerede oxidativ stress. Ingen Aβ-aflejringer blev påvist i hjernen. Desuden blev den positive indvirkning af ELF-EMF observeret på mikroglia-populationen i hjernen.
http://bcn.iums.ac.ir/article-1-1740-en.html

Den potentielle rolle af UV og blåt lys fra solen, kunstig belysning og elektroniske enheder i melanogenese og oxidativt stress

Enrique Navarrete de Gálvez, José Aguilera, Alba Solis, María Victoria de Gálvez, José Ramón de Andrés, Enrique Herrera-Ceballos, Alfonso Gago-Calderon. The potential role of UV and blue light from the sun, artificial lighting, and electronic devices in melanogenesis and oxidative stress. J Photochem Photobiol B. 2022 Feb 4;228:112405. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2022.112405 article

Højdepunkter

• LED-teknologi bliver i stigende grad brugt i elektroniske enheder og til at levere både indendørs og udendørs belysning.

• Normal daglig dosis af blåt lys udsendt af LED-enheder er mindre end 5 % sammenlignet med sol for at fremkalde hudpigmentering.

• Langvarig LED-overeksponering som under COVID-19-lockdown øger risikofaktorer for hyperpigmentering.

Abstrakt
Vores eksponering for blåt lys fra kunstige kilder såsom indendørs lys (hovedsageligt lysemitterende dioder [LED’er]) og elektroniske enheder (f.eks. smartphones, computerskærme og tv-skærme), er steget i de seneste år, især under den nylige coronavirus-sygdom 2019 lockdown. Denne stråling er blevet forbundet med hudskader på tværs af dets potentiale til at generere reaktive iltarter i både epidermis og dermis, ubalancer i hudens vand og potentielt aktiverende melaninproduktion. Disse omstændigheder gør det vigtigt at afgøre, om de nuværende eksponeringsniveauer for blåt lys under kunstig belysning og eksponering af elektroniske enheder kan forårsage de tidligere angivne lidelser sammenlignet med sol-UV og synlig stråling på en typisk sommerdag. Blåt lys tegnede sig for 25 % af solens stråler, ca. 30 % af strålingen udsendt af elektroniske enheder og ca. fra 6 % til 40 % af den stråling, der udsendes af indendørs lys. Referenceligningerne viste, at solen var den vigtigste kilde til effektiv bestråling til øjeblikkelig og vedvarende pigmentering samt for potentiel oxidativ stress i vores hud. Effektiv udsættelse for blåt lys for kunstige enheder er væsentligt lavere end solenergiens bidrag. Dets bidrag skal dog betragtes som akkumulerende dosiseffekt, og især hos personer med overfølsomhed, der fremmer hudhyperpigmentering.
Konklusioner
Eksponering for blåt lys har sundhedsmæssige konsekvenser, herunder fotoældning og hyperpigmentering. LED-teknologi bliver i stigende grad brugt til at give både indendørs og udendørs belysning, og den udsender en betydelig del af blåt lys. Den effektive irradians for PPD, IPD og oxidativ stress udsendt af solen og de forskellige kunstige lysanordninger beregnet for en kontormedarbejder viser, at bidraget fra andre kilder end solen til virkningerne af PPD og IPD er mindre end 1 % og mindre end 5 % i tilfælde af oxidativ stress. På trods af den lave effektive bestråling, der udsendes af elektroniske enheder og kunstigt lys sammenlignet med solstråling, der kunne føre til, at kunstige enheder ikke har nogen fotoskadelig effekt, må vi overveje, at hudens reaktioner er en konsekvens af integrationen af ​​al daglig eksponering for lys og alle strålingskilder. Blåt lys er potentielt skadeligt for vores hud på lang sigt. Under alle omstændigheder, ved fravær af sollys, mangler kunstige kilder potentialet til at fremkalde fotoskader på huden under normale brugsforhold, med undtagelse af lysfølsomme patienter samt høje hudfototyper. Disse mennesker skal beskytte sig selv, når de udsættes for kilder til blåt lys….
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1011134422000197

Magnettaktisk fordel i stabilt sediment ved langtidsobservationer af magnetotaktiske bakterier i Jordens felt, nulfelt og vekselfelt

Xuegang Mao, Ramon Egli, Xiuming Liu, Lijuan Zhao. Magnetotactic advantage in stable sediment by long-term observations of magnetotactic bacteria in Earth’s field, zero field and alternating field. PLoS One. 2022 Feb 24;17(2):e0263593. doi: 10.1371/journal.pone.0263593.
Abstrakt
Magnettaktiske bakterier (MTB) er afhængige af magnetotaxis for effektivt at nå deres foretrukne levende habitater, hvorimod eksperimentel undersøgelse af magnetotaktiske fordele i stabilt sediment mangler i øjeblikket. Vi undersøgte to vilde arter MTB (cocci og stavformede M. bavaricum) i sedimentært miljø under eksponering for geomagnetiske felter i laboratoriet, nulfelt og et vekselfelt, hvis polaritet blev skiftet hver 24. time. Den gennemsnitlige koncentration af M. bavaricum faldt med ~50% i løbet af 6 måneder i nulfelt, uden nogen klar tidsmæssig tendens, der tyder på en udryddelse. Celletal gendannet til de oprindelige værdier inden for ~1,5 måneder efter, at jordens felt blev nulstillet. Cocci udviste en større tidsmæssig variation uden tydelige populationsændringer i nulfelt. Det alternerende felteksperiment frembragte et moderat fald i M. bavaricum-koncentrationer og nærliggende udryddelse af kokker, hvilket bekræfter den aktive rolle af magnetotaxis i sediment og kan pege på en anden magnetotaktisk mekanisme for M. bavaricum, som muligvis gavnede dem til at overleve feltvendinger i geologiske perioder . Vores resultater giver en første kvantificering af magnetotaxis fordel i sedimentært miljø.
Open access paper: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263593

Nye dokumenter pr. 8. november 2021.

Sammensværgelsen af ​​Covid-19 og 5G: Rumlig analyse fejlslutninger i en tidsalder af datademokratisering.

Eoin Flaherty, Tristan Sturm, Elizabeth Farries. Social Science & Medicine. 2021, 114546. 2021. doi: 10.1016/j.socscimed.2021.114546.

Abstrakt:
I en sammenhæng med mistillid til offentlige sundhedsinstitutioner og praksisser har anti-COVID/vaccinationsprotester og stormen af ​​Kongressen illustreret, at konspirationsteorier er en reel og immanent trussel mod sundhed og velvære, demokrati og offentlig forståelse af videnskab. En manifestation af dette er den foreslåede sammenhæng mellem COVID-19 og 5G mobilteknologi. I løbet af 2020 blev denne påståede sammenhæng promoveret og distribueret bredt på sociale medier, ofte i form af kort, der overlejrer fordelingen af ​​COVID-19-tilfælde med instillation af 5G-tårne. Disse konspirationsteorier er ikke udkantsfænomener, og de indgår i et voksende repertoire for konspirationsaktivistgrupper med kapacitet til organiseret vold. I dette papir skitserer vi, hvordan rumlige data er blevet co-opteret, og rumlige korrelationer hævdet af konspirationsteoretikere. Vi betragter grundlaget for deres påstande om årsagssammenhæng med henvisning til tre nøgleområder for geografisk forklaring: (1) hvordan sociale egenskaber er konstitueret, og hvordan de udøver komplekse årsagskræfter, (2) faldgruberne ved korrelation med rumlige og økologiske data, og (3) udfordringerne ved at specificere og fortolke kausale virkninger med rumlige data. For hver af dem overvejer vi de unikke teoretiske og tekniske udfordringer, der er involveret i at specificere meningsfuld sammenhæng, og hvordan deres kassering letter konspirationstilskrivning. Ved at gøre det tilbyder vi et grundlag både for at afhøre konspiratisters brug og fortolkning af data fra elementære principper og tilbyder nogle advarende bemærkninger om potentialet for deres fremtidige misbrug i en tidsalder med datademokratisering. Endelig bidrager denne artikel til at arbejde på grundlag af konspirationsteorier generelt ved at hævde, hvordan – uden en forståelse af disse nøglemetodologiske principper – rumlige sundhedsdata kan være særligt tilbøjelige til at blive kooperativt af konspirationsgrupper.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953621008789

Havana syndrom og mikrobølgevåben [Sundhedsspørgsmål]

James C. Lin. IEEE Microwave Magazine. 22(11):13-14. Nov. 2021. doi: 10.1109/MMM.2021.3102201.
https://ieeexplore.ieee.org/dokument/9557212

Solaktivitet er forbundet med diastolisk og systolisk blodtryk hos ældre voksne.

Veronica A Wang, Carolina L Zilli Vieira, Eric Garshick, Joel D Schwartz, Michael S Garshick, Pantel Vokonas, Petros Koutrakis. J Am Heart Assoc. 2021 Nov 2;10(21): e021006. doi: 10.1161/JAHA.120.021006.

Konklusioner: Solaktivitet og soldrevne geomagnetiske forstyrrelser var positivt forbundet med BP (blodtryk), hvilket tyder på, at disse naturfænomener påvirker BP hos ældre mænd.
Open access-rapport: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.120.021006

Vurdering af menneskers eksponering for elektromagnetiske felter: Gennemgang og fremtidige retninger.
Akimasa Hirata, Yinliang Diao, Teruo Onishi, Kensuke Sasaki, Seunyoung Ahn, Davide Colombi, Valerio De Santis, Ilkka Laakso, Luca Giaccone, Wout Joseph, Essam A. Rashed, Wolfgang Kainz, Ji Chen. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, doi: 10.1109/TEMC.2021.3109249.
Abstrakt:
I artiklen gennemgås de seneste standardiseringsaktiviteter og videnskabelige undersøgelser i forbindelse med vurderingen af menneskers eksponering for elektromagnetiske felter (EMF). Forskellene i standarder for eksponering af mennesker og vurdering af forbrugerprodukter og medicinske anvendelser er sammenfattet. Først gennemgik vi menneskelige kropsmodellering og væv dielektriske egenskaber. Derefter forklarer vi rationalet for de nuværende eksponeringsstandarder ud fra EMF’s synspunkt og standardiseringsprocessen for produktoverholdelse baseret på disse eksponeringsstandarder. Vurderingen af trådløs kraftoverførsel, som et eksempel på nye trådløse enheder, og miljømæssige EMF’er i vores daglige liv gennemgås. Sikkerheden i magnetisk resonans systemer, hvor EMF eksponering er meget større end fra typiske forbruger enheder, er også gennemgået. Endelig opsummerer vi fremtidige forskningsretninger og forskningsbehov for EMF-sikkerhed.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9557785&isnumber=4358749

Nøjagtig vurdering af eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter fra 5G-netværk.

Ericssons hvidbog. GFTL-21:001105 Uen. oktober 2021.
Uddrag: “Der blev for nylig foretaget målinger på et stort antal steder i gadeplan omkring basestationer i et kommercielt 5G-netværk med massive MIMO-basestationer, der opererer i 3,5 GHz-båndet [9]. Det blev konstateret, at bidraget fra 5G-netværket til den samlede miljømæssige RF EMF eksponering var mindre end 10 procent, selv i tilfælde af 100 procent induceret trafik, og at den maksimale eksponering niveauer fra 5G basestationer var 150 til 200 gange under de internationale grænser, der er fastsat af ICNIRP.”
Open access-rapporthttps://www.ericsson.com/en/rapporter-og-papirer/hvidbøger/nøjagtigtvurdering-eksponering-til-radio-frekvens-elektromagnetiskefelter-fra-5g-netværk

Fysiske enheder til at rapportere intensiteten af elektromagnetisk bølge.

R Ramirez-Vazquez, I Escobar, T Franco, E Arribas. Miljø 2021 Nov 2;112341. doi: 10.1016/j.envres.2021.112341.

Abstract:
Formålet med arbejdet er at foreslå en konsensus til det videnskabelige samfund, der håndterer personlige eksponsimmetre, som måler intensiteten af en elektromagnetisk bølge (W / m2). For at udtrykke intensiteten af en elektromagnetisk bølge er der en dualitet i vejen for at udtrykke det. Nogle forskere foretrækker at bruge W/m2, mens andre bruger V/m, som er en enhed af det elektriske felt. Der er også en dualitet i navnet, nogle gange kaldes det effekt flux tæthed og nogle andre gange, bølge intensitet. Vi mener, at dette andet navn er mere passende ud fra et fysiksynspunkt. Vi foreslår at udtrykke intensiteten af en elektromagnetisk bølge i W / m2 i stedet for at give værdien af deres elektriske felt, som måles i V / m. Der er en kvadratisk sammenhæng mellem elektrisk felt og intensiteten af bølgen, og det er nødvendigt at udføre en matematisk operation, så efter vores mening er det at foretrække at bruge W / m2, som direkte giver os værdien af den målte intensitet. Hvis intensiteten er meget lav, kan den desuden udtrykkes i μW/m2 og med kun tre signifikante tal på grund af følsomheden af de anvendte nuværende eksponsimmetre.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34740620/

Virkningerne af radiofrekvenseksponering på mandlig fertilitet og negative reproduktive resultater: En protokol for to systematiske gennemgange af humane observationsstudier med metaanalyse.

Kenny RPW, Millar EB, Adesanya A, Richmond C, Beyer F, Calderon C, Rankin Jørgensen, Toledano Møller, Feychting Møller, Pearce MS, Craig D, Pearson F. Environ Int. 2021 Nov 1;158:106968. doi: 10.1016/j.envint.2021.106968.

Formål: I overensstemmelse med WHO’s håndbog for udvikling af retningslinjer og COSTER’s adfærdsretningslinjer vil vi systematisk gennemgå effekten af ​​RF-EMF-eksponering på både mandlig fertilitet (SR3A) og uønskede graviditetsudfald (SR3B) i observationsstudier hos mennesker. Heri overholder vi PRISMA-P rapporteringsretningslinjerne. (…)
Konklusion: Dette manuskript beskriver protokollerne for to systematiske gennemgange. Formålet med at offentliggøre detaljer om begge protokoller er at: forudspecificere deres omfang og metoder; reducere virkningen af ​​anmeldernes skævhed; fremme gennemsigtighed og replikerbarhed; og forbedre gennemgangsprocessen. Prospero registrering: CRD42021265401 (SR3A), CRD42021266268 (SR3B).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34735951/

Virkningerne af radiofrekvens elektromagnetiske felter eksponering på menneskelige selvrapporterede symptomer: En protokol for en systematisk gennemgang af humane eksperimentelle undersøgelser.

Bosch-Capblanch X, Esu E, Dongus S, Oringanje CM, Jalilian H, Eyers Jørgensen, Oftedal G, Meremikwu M, Röösli M. Environ Int. 2021 Nov 1;158:106953. doi: 10.1016/j.envint.2021.106953.

Abstrakt:
Baggrund: De teknologiske anvendelser af radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) har været støt stigende siden 1950’erne på tværs af adskillige sektorer, der udsætter store dele af befolkningen. Denne kendsgerning har givet anledning til bekymring i forbindelse med de potentielle konsekvenser for folks helbred. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer de potentielle sundhedseffekter af eksponering for RF-EMF og har gennemført en international undersøgelse blandt eksperter, som har identificeret seks prioriterede emner, der skal behandles yderligere gennem systematiske reviews, hvoraf virkningerne på symptomer er én. af dem. Vi rapporterer her den systematiske gennemgangsprotokol for eksperimentelle undersøgelser i mennesker, der vurderer virkningerne af RF-EMF på symptomer.
Formål: Vores mål er at vurdere virkningerne af eksponering for elektromagnetiske felter (sammenlignet med ingen eller lavere eksponeringsniveauer) på symptomer hos mennesker. Vi vil også vurdere nøjagtigheden af ​​opfattelsen af ​​tilstedeværelse af eksponering hos frivillige med og uden idiopatisk miljøintolerance tilskrevet elektromagnetiske felter (IEI-EMF). (…)
Undersøgelsesvurdering og -syntese: Undersøgelser vil blive vurderet i forhold til inklusionskriterier af to uafhængige bedømmere. Data om undersøgelsens karakteristika, deltagere, eksponering, komparatorer og effekter vil blive udtrukket ved hjælp af en specifik skabelon til denne gennemgang af to uafhængige anmeldere. Uoverensstemmelser vil blive løst ved konsensus. Risiko for bias (ROB) vil blive vurderet ved hjælp af ROB Rating Tool for Human and Animal Studies, og tillidsniveauet for beviserne for eksponering-outcome relationerne vil blive vurderet ved hjælp af GRADE tilgangen. Til perceptionsundersøgelserne vil vi bruge tilpassede versioner af ROB-værktøjet og GRADE-vurdering. Hvor det er relevant, vil data blive kombineret ved hjælp af meta-analytiske teknikker.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34735955/

Radiofrekvenseksponering af den gule feber myg (A. aegypti) fra 2 til 240 GHz.

De Borre E, Joseph W, Aminzadeh Rasmussen, Müller P, Boone MN, Josipovic I, et al. (2021) PLoS Comput Biol 17(10): e1009460. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009460

Abstrakt:
Femte generations netværk (5G) vil være forbundet med et delvist skift til højere bærefrekvenser, herunder bølgelængder, der i størrelse kan sammenlignes med insekter. Dette kan føre til højere absorption af radiofrekvente (RF) elektromagnetiske felter (EMF) af insekter og kan forårsage dielektrisk opvarmning. Gul febermyggen (Aedes aegypti), en vektor for sygdomme som gul feber og dengue fever, favoriserer varme klimaer. At blive udsat for højfrekvente RF EMF’er, der forårsager mulig dielektrisk opvarmning, kan have indflydelse på adfærd, fysiologi og morfologi, og kan være en mulig faktor for introduktion af arten i områder, hvor gul febermyg normalt ikke optræder. I denne undersøgelse blev indflydelsen af ​​fjernfelts RF-eksponering på A. aegypti undersøgt mellem 2 og 240 GHz. Ved hjælp af Finite Difference Time Domain (FDTD)-simuleringer blev fordelingen af ​​det elektriske felt i og omkring insektet og den absorberede RF-effekt fundet for seks forskellige myggemodeller (tre mænd, tre kvinder). 3D-modellerne blev skabt ud fra mikro-CT-scanninger af rigtige myg. De dielektriske egenskaber anvendt i simuleringen blev målt fra en blanding af homogeniseret A. aegypti. For en given indfaldende RF-effekt stiger absorptionen med stigende frekvens mellem 2 og 90 GHz med et maksimum mellem 90 og 240 GHz. Absorptionen var maksimal i det område, hvor bølgelængden matcher myggens størrelse. For samme indfaldende feltstyrke er strømabsorptionen af ​​myggen 16 gange højere ved 60 GHz end ved 6 GHz. Den højere absorption af RF-effekt af fremtidige teknologier kan resultere i dielektrisk opvarmning og potentielt påvirke biologien af ​​denne myg.
Forfattersammendrag: Radiofrekvens (RF) eksponering af A. aegypti myggen kan føre til absorption og dielektrisk opvarmning. Vi brugte Finite Difference Time Domain (FDTD) simuleringer mellem 2 og 240 GHz til at studere RF-effekten absorberet af insektet og fordelingen af ​​det elektriske felt (EF) i og omkring det. Til dette blev tre mandlige og tre kvindelige mygge-3D-modeller konstrueret ud fra mikro-CT-scanninger. Vi brugte højopløsningsmodeller og dielektriske egenskaber, begge hentet fra rigtige insekter, for at opnå realistiske output. For at øge frekvensen op til 90 GHz øges den absorberede effekt for alle modeller. Ved 90-120 GHz er bølgelængden sammenlignelig med kropsstørrelsen, og stigningen i absorberede kræfter når et maksimum. Derfor indebærer flytning til højere frekvenser i 5G højere absorberet effekt og muligvis højere dielektrisk opvarmning af insektet.  https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1009460

Den skadelige virkning af mobiltelefon stråling på sæd biologiske egenskaber i normozoospermic.

Mohammadmehdi Hassanzadeh-Taheri, Mohammad Ali Khalili, Ali Hosseininejad Mohebati, Mahmood Zardast, Mehran Hosseini, Maria Grazia Palmerini, Mohammad Reza Doostabadi. Andrologia. 10. oktober 2021. doi: 10.1111/og.14257.

Konklusion:
Mobiltelefon stråler kan reducere sædcellernes biologiske egenskaber, såsom morfologi, motilitet, levedygtighed, DNA-integritet, og en stigning i apoptose i normozoospermic mænd. Derfor anbefales det for mænd at holde mobiltelefonen væk fra deres bækken.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34628682/

Prænatal kronisk eksponering for elektromagnetiske felter moduleret adenosin deaminase aktivitet i serum og hjerne af Wistar rotters afkom.

Behrooz Mohammadi, Mahdi Sadegh, Homa Soleimani. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy. 2021. DOI: 10.1080/08327823.2021.1993045

Abstrakt:
I betragtning af betydningen af fosterstadiet undersøgte vi hjernen og serum ADA af afkom kronisk udsat for lavfrekvent elektromagnetisk felt (EMF-LF/HF) i løbet af deres embryonale periode. Hanrotter og hunrotter blev tilfældigt udvalgt til parring. Efter parring blev hunnerne opdelt i fire grupper. Den første gruppe blev udsat for ekstremt EMF-LF (50 Hz) gennem en magnetoid i 30 minutter om dagen, den anden gruppe blev konstant udsat for EMF-HF (900 MHz) via en mobiltelefon, den tredje gruppe (falsk) blev placeret inde i solenoid uden nogen eksponering, og den sidste gruppe (kontrol) blev placeret i deres bur. Hjerne- og serumprøverne af afkom (6 hunner og 6 hanner i hver gruppe) blev indsamlet fire uger efter fødslen. ADA blev målt ved et specifikt enzymatisk sæt og et spektrofotometer. Eksponering for EMF-LF (1,5 mT) blev signifikant øget hjernens ADA-aktivitet hos både mandlige og kvindelige afkom. Derudover forbedrede langvarig HF-eksponering signifikant serum ADA-aktivitet hos mænd sammenlignet med kontrolgruppen, men hjernens ADA-niveau blev øget betydeligt hos begge køn (p < 0,01). Denne undersøgelse afslørede ændringer i serum og hjerne ADA efter embryonal eksponering for HF og ELF. Disse ændringer afhang af køn, frekvens og bølgeintensitet.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08327823.2021.1993045?journalCode=tpee20

Effekten af mobil stråling på Oxidative Stress Biomarkers i gravide mus.

Nargess Moghadasi, Iraj Alimohammadi, Ali Safari Variani, Azadeh Ashtarinezhad J Familie Reprod Sundhed. 2021 sep;15(3):172-178. doi: 10.18502/jfrh.v15i3.7134.

Resultater: Resultaterne viste, at eksponering for mobil stråling steg MDA (P = 0,002) og 8-OHdG (P = 0,001) betydeligt og faldt samlede antioxidantkapacitet i de udsatte grupper (P = 0,001). At tage C-vitamin hæmmet den betydelige stigning i MDA og 8-OHdG niveauer i udsatte grupper.
Konklusion: Selv om udsættelse for mobil stråling kan forårsage oxidativ stress i blodet af gravide mus, kan C-vitamin som en antioxidant forhindre det.
Open access-rapport: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8536820/

Ingen signifikante virkninger af mobiltelefon elektromagnetisk stråling på mus’ hukommelse eller angst: Nogle blandede virkninger på traumatiske hjerneskadede mus.

Doaa Qubty, Shaul Schreiber, Vardit Rubovitch, Amir Boag, Chaim G Pick. Neurotrauma Rep. 2021 Aug 17;2(1):381-390. doi: 10.1089/neur.2021.0009.

Abstract: Aktuel litteratur beskriver en række modstridende resultater vedrørende effekten af ​​radiofrekvent elektromagnetisk stråling (RF-EMR) på sundheden, både hos mennesker og i dyremodeller. Denne undersøgelse var designet til at fastslå de modstridende data, der er offentliggjort vedrørende den mulige indvirkning af cellulær eksponering (stråling) på han- og hunmus, hvad angår rumlig hukommelse, angst og generelt velvære. For at øge sandsynligheden for at identificere mulige “subtile” effekter, valgte vi at teste det i allerede kognitivt svækkede (efter mild traumatisk hjerneskade; mTBI) mus. Eksponering for cellulær stråling i sig selv havde ingen signifikant indflydelse på angstniveauer eller rumlig/visuel hukommelse hos mus. Når man undersøgte den dobbelte indvirkning af mTBI og cellulær stråling på angst, blev der ikke fundet forskelle i den angstlignende adfærd set ved den forhøjede plus labyrint (EPM). Når de udsættes for både mTBI og cellulær stråling, viser vores resultater forbedring af visuel hukommelsessvækkelse hos både hun- og hanmus, men forværring af den rumlige hukommelse hos hunmus. Disse resultater giver ikke mulighed for en afgørende konklusion vedrørende de mulige farer ved cellulær stråling på hjernefunktionen hos mus, og mTBI lettede ikke identifikation af subtile effekter ved at forstærke dem.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8550818/

Cellulær stressrespons på ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter (ELF-EMF): En forklaring på kontroversielle virkninger af ELF-EMF på apoptose (Review).

Barati M, Darvishi B, Javidi MA, Mohammadian A, Shariatpanahi SP, Eisavand MR, Madjid Ansari A. Celle prolif. 2021 Nov 6:e13154. doi: 10.1111/cpr.13154.

KONKLUSION OG FREMTIDSPERSPEKTIV: Som diskuteret her er cellulær stressrespons en unik adfærd hos celler efter eksponering for ELF-EMF, som hjælper dem med at klare de næste mere stressende forhold. Dette respons skyldes hovedsageligt den milde stigning i cellulære ROS-niveauer medieret af ELF-EMF-eksponering, som ikke er i stand til at inducere apoptose alene. Udsagnet diskuteret i denne artikel vil, hvis det viser sig at være sandt, blive meget vigtigt i forbindelse med udpegning af nye terapeutiske skemaer for behandling af cancer, da samtidig ELF-EMF eksponering/kemoterapi eller ELF-EMF eksponering umiddelbart efter kemoterapi kan forbedre pro-apoptotisk virkning markant af kemoterapeutiske midler. Ydermere, efter denne hypotese, kan man anvende ELF-EMF til behandling af resistente cancere, da en af ​​hovedmekanismerne for resistens over for kemoterapeutiske midler er høj kapacitet af disse celler til at opfange frie radikaler. Additive virkninger af ELF-EMF til kemoterapeutiske midler i induktion af en oxidativ stresstilstand kan være nyttige i denne sammenhæng. Endnu vigtigere, ELF-EMF eksponering for normale celler har i de fleste tilfælde vist sig at være sikker og uskadelig. Derfor kan ELF-EMF-terapi muligvis ikke frembyde andre bivirkninger bortset fra dem, der er observeret med forstærkning af kemoterapeutiske midlers cytotoksiske virkninger. Som diskuteret heri er bestemmelse af ELF-EMFs intensitetsvindue også meget vigtig, da der ikke forekommer respons uden for dette område, hvilket gør det til en meget personlig terapi. Endelig, selvom denne hypotese tilsyneladende lyder rationel, anbefales fremtidige undersøgelser, der sammenligner resultaterne af ELF-EMF-eksponering før, under og umiddelbart efter kemoterapi, stærkt for yderligere bekræftelse af denne teori.
Open access-rapport: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cpr.13154

Melatonin: et potentielt skjold mod elektromagnetiske stråler.

Maya Jammoul, Nada Lawand. Curr Neuropharmacol. 2021 9. juni. doi: 10.2174/ 1570159X19666210609163946.
Abstrakt: Melatonin, et vitalt hormon syntetiseret af pinealkirtlen, har været impliceret i forskellige fysiologiske funktioner og i døgnrytme regulering. Dens rolle i beskyttelsen mod det ikke-iioniserende elektromagnetiske felt (EMF), der er kendt for at forstyrre kroppens oxidative / anti-oxidative balance, er blevet draget i tvivl på grund af inkonsekvente resultater observeret på tværs af undersøgelser. Denne gennemgang giver den nuværende tilstand af viden om det sammenvævede forhold mellem melatonin, EMF, og oxidativ stress. Baseret på syntetiseret beviser, vi præsenterer en model, der bedst beskriver de mekanismer, der ligger til grund for de beskyttende virkninger af melatonin mod RF / ELF-EMF induceret oxidativ stress. Vi viser, at den frie radikale ådselæder aktivitet melatonin er aktiveret gennem reduktion af den radikale par singlet-triplet konverteringsfrekvens og koncentrationen af triplet produkter. Desuden, denne gennemgang har til formål at fremhæve de potentielle terapeutiske fordele ved melatonin mod de skadelige virkninger af EMF, i almindelighed, og elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), især.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34635042/

Statiske magnetfeltmålinger af smartphones og ure samt evnen til at udløse magnettilstande i implanterbare pacemakere og implanterbare cardioverter-defibrillatorer.

Seth J Seidman, Joshua Guag, Brian Beard, Zane Arp. Statiske magnetfeltmålinger af smartphones og ure og anvendelighed på udløsning af magnettilstande i implantable pacemakere og implantable cardioverter-defibrillatorer. Hjerterytme. 2021 Okt;18(10):1741-1744. doi: 10.1016/j.hrthm.2021.06.1203.

Konklusion: Resultaterne af denne undersøgelse understøtter den amerikanske fødevare- og lægemiddeladministrations anbefaling om, at patienter opbevarer alle forbrugerelektronikanordninger, der kan skabe magnetisk interferens, herunder mobiltelefoner og smarture, mindst 6 inches væk fra implanteret medicinsk udstyr, især pacemakere og hjerte hjertestartere.
Open access-rapport: https://www.frontiersin.org/artikler/10.3389/fpubh.2021.721166/fuld

Fortolkning af Timetrends (1996-2017) af forekomsten af udvalgte kræftformer i England i forhold til brug af mobiltelefoner som en mulig risikofaktor.

Frank de Vocht. Bioelektrisk. 2021 okt 11. doi: 10.1002/bem.22375.

Abstrakt:
Radiofrekvens (RF) stråling fra mobiltelefoner er blevet klassificeret som muligvis kræftfremkaldende for mennesker (2b) af IARC. Men til dato er diskussionen om, hvorvidt mobiltelefonbrug er en risikofaktor for kræft, ikke løst. I denne sammenhæng med vedvarende usikkerhed er det vigtigt at fortsætte med at overvåge kræftforekomststendenser. Årlige incidensrater og direkte aldersstandardiserede rater af udvalgte kræftformer efter køn og 5-års aldersgrupper for 1996 til 2017 for England blev indhentet fra UK Office for National Statistics. Fortolkning i lyset af mobiltelefonbrug som en medvirkende risikofaktor blev udført for kræft i hjernen, ørespytkirtlen, skjoldbruskkirtlen og tyktarmskræft, som alle er blevet antaget at være forbundet med RF-eksponering. Hjerne- og ørespytkirtelkræft blev opdateret med yderligere 10 år efter en tidligere publikation og giver fortsat kun få beviser for en sammenhæng med mobiltelefonbrug. Selvom mobiltelefonbrug som en potentiel risikofaktor, der bidrager til øget forekomst af tyktarms- eller skjoldbruskkirtelkræft, ikke kunne udelukkes baseret på disse økologiske data, er det usandsynligt, at det er en vigtig risikofaktor for begge dele. I mangel af klarhed fra epidemiologiske undersøgelser er det fortsat vigtigt at fortsætte med at overvåge tendenser. Men foreløbig, og i overensstemmelse med data fra andre lande, er der ikke meget, der tyder på en sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og kræft i hjernen eller ørespytkirtlen, mens hypoteserne om sammenhænge med skjoldbruskkirtel- eller tyktarmskræft er tilsvarende svage.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/34633685/

Joel Moskowitz’s kommentarer:
Dette papir giver en forudindtaget fortolkning af data fra en svag observationsundersøgelse, der anvender økologiske tidsseriedata. I betragtning af begrænsningerne af kræftregisterdata er fortolkningen af ​​kræftforekomststendenser fyldt med problemer. Selvom resultaterne af denne observationsundersøgelse ikke er entydige, tyder de overordnede resultater på, at standardiserede kræftincidensrater i England for alle fire kræftformer under undersøgelse steg over tid:

“Selvom DAS-raterne antyder en stigning på 30% i forekomsten af ​​hjernekræft hos kvinder og 34% hos mænd fra 1996 til 2017….”

“En konstant stigning (p<0,001) fra 0,4 til 0,6 hændelser pr. 100.000 kvinder og 0,7 til 0,8 for mænd, henholdsvis over perioden 1999-2017, blev observeret for forekomsten af ​​kræft i ørespytkirtlen; hovedsagelig i DAS-satser efter brugen af ​​den reviderede ESP (figur 2).”

”Kræft i skjoldbruskkirtlen er steget støt over tid (p<0,001), især hos kvinder, hvor DAS-raten er mere end tredoblet fra 1996 til 2017 fra 2,7 hændelser til 8,5 pr. 100.000 kvinder, men også hos mænd (fra 1,2 til 3,6) hændelsestilfælde pr. 100.000 mænd), med små forskelle mellem befolkningstal og DAS-rater (figur 3).”

“Forekomsten af ​​tyktarmskræft i England har været stabil for kvinder (+3 % fra 1999 til 2017; p<0,001) og svagt stigende for mænd (+15 % fra 1999 til 2017; p<0,0,01) (Figur 4) ).…I yngre aldersgrupper kan der observeres en tydelig stigning i forekomsten, især i aldersgrupperne 25-34 årige, der beskriver årlige stigninger på 7 % hos begge køn (p<0,001), med en vis indikation af plateau af dette mønster hos de på 29 år eller yngre.”

Ovenstående resultater kunne have været fortolket som understøttende for sammenhængen med stigninger i mobiltelefonbrug over tid i England på grund af den betydelige forsinkelse mellem eksponering for en risikofaktor og diagnose af solide tumorer. Desuden tyder case-kontrol forskningen på, at den øgede kræftrisiko er en funktion af tung mobiltelefonbrug (f.eks. 17 minutter om dagen over en ti-årig periode for risiko for gliom [Choi et al., 2020]) og måske også genetisk modtagelighed (for risiko for skjoldbruskkirtelkræft [Luo et al., 2018, 2020]), så ikke alle ville blive påvirket.

Analyse af tidstrenddata kan være en frugtesløs bestræbelse, når der er flere risikofaktorer for de undersøgte tumorer, da nogle eksponeringer kan stige over tid, mens andre er faldende. Det er umuligt at lave årsagstilskrivninger med tidsseriedesign, når der er en betydelig forsinkelse mellem en eksponering (f.eks. mobiltelefonbrug) og et resultat (f.eks. kræft). På samme måde er det problematisk at udelukke en risikofaktor med et så svagt forskningsdesign. Resultaterne berettiger tydeligvis ikke følgende påstande fra dette papir:

“Selvom mobiltelefonbrug som en potentiel risikofaktor, der bidrager til øget forekomst af tyktarms- eller skjoldbruskkirtelkræft, ikke kunne udelukkes baseret på disse økologiske data, er det usandsynligt, at det er en vigtig risikofaktor for begge.”

“…der er få beviser for en årsagssammenhæng mellem brug af mobiltelefon og kræft i hjernen eller ørespytkirtlen, mens hypoteserne om sammenhænge med kræft i skjoldbruskkirtlen eller tyktarmskræft er tilsvarende svage.”

Selvom det stærkeste epidemiologiske bevis for øget kræftrisiko forbundet med mobiltelefonbrug er for gliom, en undertype af hjernekræft (IARC Working Group, 2013), citerede papiret ikke Philips et al. (2018). Alligevel undersøgte Philips-undersøgelsen forekomstdata for hjernekræft for England fra 1995-2015 for at beregne incidensrater (ASR) pr. 100.000 personår, aldersstandardiseret til European Standard Population (ESP-2013). Philips et al. fandt “en vedvarende og meget statistisk signifikant ASR-stigning i glioblastoma multiforme (GBM) [en undertype af gliom] på tværs af alle aldre. ASR for GBM mere end fordoblet fra 2,4 til 5,0, med årlige tilfældestal stigende fra 983 til 2531. Samlet set er denne stigning for det meste skjult i de overordnede data af en reduceret forekomst af lavere grad af tumorer.” Det burde derfor ikke komme som nogen overraskelse, at det i den aktuelle afhandling ikke lykkedes at finde meget af en stigning i den samlede hjernekræftforekomst i England i næsten samme periode.

Psykologiske modeller for udvikling af idiopatiske miljøintolerancer: Bevis fra longitudinelle befolkningsbaserede data.

Luc Watrin, Steven Nordin, Renáta Szemerszky, Oliver Wilhelm, Michael Witthöft, Ferenc Köteles. Environ Res. 2021 8. september;204(Pt A):111774. doi: 10.1016/j.envres.2021.111774.

Konklusion:
I den nuværende undersøgelse blev krydslaggede panelmodeller anvendt til at undersøge gensidig sammenhæng mellem idiopatiske miljøintolerancer (IEI’er) og generel psykopatologi, somatiske symptomer og moderne sundhedsbekymringer i longitudinelle data fra en stor næsten repræsentativ fællesskabsprøve. I modsætning til teoretiske forudsigelser var højere begyndelsesniveauer i nogen af ​​de tre konstruktioner ikke forbundet med stigninger i IEI’er over en periode på 6 år. Tilbøjeligheden til idiopatiske miljøintolerancer (IEI’er), såsom kemisk intolerance, støjfølsomhed og elektromagnetisk overfølsomhed, virkede meget stabil. Somatiske symptomer, indikatorer for negativ affektivitet og moderne sundhedsbekymringer viste pålidelige associationer med IEI’er. De forudsagde dog ikke IEI’er. Derfor kunne populære teorier om udviklingen af ​​IEI’er ikke bekræftes empirisk.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34506786/

RF-målinger af EMF’er til vurdering af menneskelig eksponering på grund af moderne cellulære basestationer (5G).

D. Capriglione. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, vol. 24, nr. 8, s. 31-36, november 2021, doi: 10.1109/MIM.2021.9580794.

Konklusioner og åbne spørgsmål:
Måling af menneskelig eksponering for RF EMF’er er et emne af stor interesse i dag på grund af den voksende spredning og hurtige udvikling af kommunikationsteknologier. På grund af emnets betydning og de tekniske vanskeligheder, der opstår som følge af kommunikationsteknologiernes og eksperimentelle scenariers stadigt stigende kompleksitetsniveau, er verdensomspændende forskere involveret i at designe og finjustere målemetoder, standardprocedurer og instrumenter til at opnå pålidelige resultater af menneskelig eksponering.
De praktiske eksempler i denne artikel fremhæver, hvordan forskningen på dette område har behov for løbende opdateringer, og den bør involvere langsigtede eksperimentelle kampagner til vurdering af pålideligheden af ​​måleteknikker og -procedurer i flere eksperimentelle forhold og scenarier. Disse udsagn er stærkt understøttet af aktuelle tendenser, der presser på for at anvende DSS (Dynamic Spectrum Sharing) og 5G cellulære teknologier, som vil tilbyde nye udfordringer for måling af menneskelig eksponering for EMF’er genereret af denne slags kilder. Især vil antennestråleformningen og kompleksiteten af ​​5G-teknologi kræve design af nye og effektive måleteknikker og protokoller, der kan garantere en passende afvejning mellem nøjagtighed og tid, der er nødvendig for fuldstændig at karakterisere menneskelig eksponering i byscenarier med høj tæthed, hvor flere baserer stationer arbejder samtidigt i samme område. Disse aspekter skal undersøges for både smalbånds- og bredbåndstilgange.
Ydermere vil estimeringen af ​​måleusikkerheden være et vigtigt emne, der skal behandles, idet der tages højde for adskillige indflydelsesmængder, blandt andet responsen fra antennerne, sonderne og instrumenterne på de signaler, der genereres af moderne kommunikationssystemer, såvel som den lange Tidsvariabiliteten af ​​den effekt, der udsendes af de relaterede basestationer i givne analysepunkter, bør undersøges.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9580794

Rumlig variation af udendørs eksponering for radiofrekvent stråling fra mobiltelefonbasestationer i Khartoum, Sudan.

Mohammed O A Mohammed, Ahmed A Elzaki, Babiker A Babiker, Omer I Eid. Environ Sci Pollut Res Int. 8. oktober 2021. doi: 10.1007/s11356-021-16555-x.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34622411/

Nærfeltseksponeringsforhold af UHF-RFID-systemer i smarte sundhedsmiljøer.

S. de Miguel-Bilbao et al. 2021 IEEE International Joint EMC/SI/PI og EMC Europe Symposium. 2021, s. 13-18, doi: 10.1109/EMC/SI/PI/EMCEurope52599.2021.9559189.

Abstrakt:
Trådløs RFID-teknologi med kort rækkevidde har mange anvendelser i social- og sundhedsmiljøer, idet den skal sameksistere med andre kilder til elektromagnetisk (EM) stråling og endda med patienters implanterede enheder. (….) Det blev fundet, at en nærfeltskarakter af EM-stråling nær en RFID-læser rækker flere gange længere, når operatøren er til stede i nærheden, sammenlignet med den samme emitterende enhed, der betragtes som alene i det tomme rum. Dette er af betydning ved evaluering af EM-eksponering af mennesker (patienter eller sundhedspersonale, især brugere af medicinske implantater), hvis de af en eller anden grund er mindre end 50 cm væk fra en RFID-læser, især når emissionen fra den overstiger 2 W.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9559189&isnumber=9559134

Menneskeskabte elektromagnetiske felter: Ionforceret oscillation og spændingsstyret ionkanaldysfunktion, oxidativt stress og DNA-skade (gennemgang).

Dimitris J Panagopoulos, Andreas Karabarbounis, Igor Yakymenko, George P Chrousos. Int J Oncol. 2021 Nov;59(5):92. doi: 10.3892/ijo.2021.5272.

Abstrakt:
(…) Nærværende undersøgelse viser, hvordan dette kan resultere i DNA-skader gennem reaktive oxygenarter/frie radikaler overproduktion. Der gives således et komplet billede af, hvordan menneskeskabt EMF-eksponering faktisk kan føre til DNA-skader og relaterede patologier, herunder kræft. Desuden foreslås det, at de ikke-termiske biologiske effekter, der tilskrives RF EMF’er, faktisk skyldes deres ELF-komponenter.
Open access papir: https://www.spandidos-publications.com/ijo/59/5/92

Hippocampus oxidativ stress induceret af radiofrekvent elektromagnetisk stråling og de neurobeskyttende virkninger af aerob træning hos rotter: et randomiseret kontrolforsøg.

Mina Rasouli Mojez, Abbas Ali Gaeini, Siroos Choobineh, Mohsen Sheykhlouvand. J Phys Act Health. 25. oktober 2021; 1-7. doi: 10.1123/jpah.2021-0213.

Baggrund: Nærværende undersøgelse afslørede, om 4 ugers moderat aerob træning forbedrer antioxidantkapaciteten på rotters hjerne mod oxidativt stress forårsaget af radiofrekvent elektromagnetisk stråling udsendt fra mobiltelefoner.
Konklusion: Denne undersøgelse viste, at moderat aerob træning øger hippocampus antioxidantkapacitet mod oxidativ udfordring i form af radiofrekvente elektromagnetiske bølger.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34697252/

Vm-relaterede ekstracellulære potentialer observeret i røde blodlegemer.

Hughes MP, Kruchek EJ, Beale AD, Kitcatt SJ, Qureshi S, Trott ZP, Charbonnel O, Agbaje PA, Henslee EA, Dorey RA, Lewis R, Labeed FH. Sci Rep. 2021 Sep 30;11(1):19446. doi: 10.1038/s41598-021-98102-9.

Open access-rapport: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8484267/

En undersøgelse om elektromagnetisk overfølsomhed: eksemplet fra Polen.

Grzegorz Tatoń, Artur Kacprzyk, Tomasz Rok, Monika Pytlarz, Rafał Pawlak, Eugeniusz Rokita. Elektromagn Biol Med. 22. oktober 2021; 1-8. doi: 10.1080/15368378.2021.1995873.

Den verdensomspændende forekomst af IEI-EMF anslås til 1-13 %. Resultaterne varierer i henhold til datakilden og metoden for de anvendte undersøgelser (Huang et al. 2018; Szemerszky et al. 2019).
Konklusioner: Den første undersøgelse overvurderede forekomsten af IEI-EMF i det polske samfund til 39,7 % på grund af de begrænsninger, der fulgte med undersøgelsen. Det mere realistiske skøn baseret på den anden forskningsfase er 1,8 %. Det foreslåede kriterium for IEI-EMF-kvalifikation forudsætter, at en overfølsom person er en, hvis symptomer adskiller sig fra resten af samfundet og er så alvorlige, at hun eller han søger lægehjælp. Vores resultater understøtter tesen om, at det kriterium, der anvendes i sådanne undersøgelser for at tildele emner til IEI-EMF-gruppen, bør defineres nøjagtigt og harmoniseres. Selv små forskelle i undersøgelsens spørgsmål og metoder kan resultere i betydeligt forskellige IEI-EMF-prævalensestimater.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34686066/

Elektromagnetisk eksponeringsdosimetriundersøgelse på to frie rotter ved 1,8 GHz via numerisk simulering.

Wang Xianghui, Xia Chengjie, Lu Lu, Qi Hongxin, Zhang Jie. Frontiers in Public Health. 9:1404. 2021. doi: 10.3389/fpubh.2021.721166
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2021.721166

Design og dosimetrisk karakterisering af en bredbåndseksponeringsfacilitet til in vitro-eksperimenter i frekvensområdet 18-40,5 GHz.

Gernot Schmid, Rene Hirtl, Isabel Gronau, Vivian Meyer, Karen Drees, Alexander Lerchl. Bioelectromagnetics. 2021 7. oktober doi: 10.1002/bem.22376.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34622469/

Økologien af ​​elektricitet og elektromodtagelighed.

Sam J England, Daniel Robert. Biol Rev Camb Philos Soc. 2021 12. oktober doi: 10.1111/brv.12804.

Abstrakt:
Elektricitet, samspillet mellem elektrisk ladede objekter, er almindeligt kendt for at være fundamentalt for levende systemers funktion. Denne forståelse har dog stort set været begrænset til skalaen af ​​atomer, molekyler og celler. I modsætning hertil har elektricitets rolle i økologisk skala historisk set været stort set forsømt, karakteriseret ved punkterede forskningsøer, der sjældent er forbundet med hinanden. For nylig er en forståelse af elektriske kræfters allestedsnærværende i det naturlige miljø imidlertid begyndt at vokse sammen med en erkendelse af de mange økologiske interaktioner, som disse kræfter kan påvirke. Heri giver vi den første omfattende samling og syntese af forskning inden for dette nye område af elektrisk økologi. Dette inkluderer vurderinger af den rolle, elektricitet spiller i den naturlige økologi af rovdyr-bytte-interaktioner, bestøvning og dyrespredning, blandt mange andre, såvel som indvirkningen af ​​menneskeskabt aktivitet på disse systemer. En detaljeret introduktion til elektroreceptionens økologi og fysiologi – den biologiske påvisning af økologisk relevante elektriske felter – gives også. Ud over dette foreslår vi veje til fremtidig forskning, der viser særligt lovende, især dem, der undersøger den nyligt opdagede følelse af luft-elektromodtagelse.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34643022/

Effekter af et elektrisk felt på søvnkvalitet og levetid medieret af ultraviolet (UV)-A/blåt lys fotoreceptor CRYPTOCHROM i Drosophila.

Haruhisa Kawasaki, Hideyuki Okano, Takaki Nedachi, Yuzo Nakagawa-Yagi, Akikuni Hara, Norio Ishida. Sci Rep. 2021 15. oktober;11(1):20543. doi: 10.1038/s41598-021-99753-4.
Open access papir: https://www.nature.com/articles/s41598-021-99753-4

Sporingsenheder til kæledyr: sundhedsrisikovurdering for udsættelse for radiofrekvente elektromagnetiske felter.

Judith Klune, Christine Arhant, Ines Windschnurer, Veronika Heizmann, Günther Schauberger. Animals (Basel). 2021 17. september;11(9):2721. doi: 10.3390/ani11092721.

Abstrakt:
(…) Eksponeringen af ​​kæledyr for RF-EMF’er blev vurderet, herunder eksponering fra omgivelserne (radioer, TV’er og basestationer på mobilnetværk), eksponering fra indendørs enheder (DECT, WLAN, Bluetooth osv.) og eksponeringen fra TD’er. Eksponeringsniveauerne for de tre områder viste sig at være tydeligt under referenceniveauerne for den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP), som sikrer vidtrækkende beskyttelse mod sundhedsskadelige virkninger. Den største usikkerhed vedrørende eksponering af kæledyr var relateret til den, der var forårsaget af indendørs RF-emitterende enheder, der anvender WLAN og DECT. Denne eksponering kan begrænses betydeligt gennem en reduktion af eksponeringstiden og en forøgelse af afstanden mellem dyret og den RF-emitterende enhed. Selvom det samlede RF-EMF-eksponeringsniveau, som kæledyr oplevede, viste sig at være under referencegrænserne, blev der udledt anbefalinger for at reducere potentielle risici ved eksponering for TD’er og indendørs enheder.
Open access paper: https://www.mdpi.com/2076-2615/11/9/2721

Nye dokumenter pr. 4. oktober 2021.

Effekt af stråling udsendt af trådløse enheder på mandlige reproduktive hormoner: en systematisk gennemgang

Maluin Sofwatul Mokhtarah, Osman Khairul, Jaffar Farah Hanan Fathihah, Ibrahim Siti Fatimah. Effect of Radiation Emitted by Wireless Devices on Male Reproductive Hormones: A Systematic Review. Frontiers in Physiology. 12:1568. 2021. doi:10.3389/fphys.2021.732420.

Abstrakt
Eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling (RF-EMR) fra forskellige trådløse enheder er steget dramatisk med teknologiens fremskridt. Et af de mest sårbare organer over for RF-EMR er testiklerne. Det skyldes det faktum, at testikelvæv er mere modtagelige for oxidativ stress på grund af en høj celledelingshastighed og mitokondrielt iltforbrug. Som et resultat af omfattende celleroliferation opstår replikationsfejl, hvilket resulterer i DNA-fragmentering i sæden. Mens højt iltforbrug øger niveauet af oxidative fosforyleringsbiprodukter (frie radikaler) i mitokondrierne. På grund af dens manglende evne til effektivt at sprede overskydende varme, er testikler også modtagelige for termiske effekter fra RF-EMR-eksponering. Som et resultat er folk bekymrede over dets indvirkning på den mandlige reproduktive funktion. Formålet med denne artikel var at gennemføre en gennemgang af litteratur om virkningerne af RF-EMR udsendt af trådløse enheder på mandlige reproduktive hormoner hos forsøgsdyr og mennesker. Ifølge resultaterne af undersøgelserne kan RF-EMR udsendt af mobiltelefoner og Wi-Fi-enheder forårsage testosteronreduktion. Effekten på gonadotrofe hormoner (follikelstimulerende hormon og luteiniserende hormon) er dog ikke entydig. Disse fund blev påvirket af flere faktorer, som kan påvirke energiabsorptionen og den biologiske effekt af RF-EMR. Effekten af ​​RF-EMR i størstedelen af ​​dyre- og menneskestudier så ud til at være relateret til varigheden af ​​mobiltelefonbrug. Derfor anbefales det at begrænse brugen af ​​trådløse enheder.

Konklusion
Eksisterende dyre- og menneskedata om effekten af ​​RF-EMR udsendt fra trådløse enheder på mandlige reproduktive hormoner er inkonsekvente og vanskelige at evaluere på grund af undersøgelsens heterogenitet. Men de fleste undersøgelser stemmer overens med påstanden om, at langvarig eksponering for RF-EMR fra mobiltelefoner og Wi-Fi-enheder kan forstyrre mandlige reproduktive hormoner, især testosteron. Det er derfor tilrådeligt at undgå langvarig og overdreven brug af mobiltelefon for at reducere den skadelige effekt af RF-EMR.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2021.732420

Udfordringer på effekten af ​​mobiltelefonstråling på pattedyrs embryoner og fostre: en gennemgang af litteraturen

Maryam Mahaldashtian, Mohammad Ali Khalili, Fatemeh Anbari, Mohammad Seify, Manuel Belli. Challenges on the effect of cell phone radiation on mammalian embryos and fetuses: a review of the literature. Zygote. 2021 Sep 29;1-7. doi: 10.1017/S0967199421000691.

Abstrakt
Mobiltelefoner fungerer med en bred vifte af frekvensbånd og udsender radiofrekvens-elektromagnetisk stråling (RF-EMR). Bekymringer om de mulige sundhedsfarer ved RF-EMR er vokset i mange lande, fordi disse RF-EMR-impulser kan absorberes i kroppens celler, hvilket direkte påvirker dem. Der er nogle in vitro og in vivo dyreundersøgelser relateret til konsekvenserne af RF-EMR eksponering fra mobiltelefoner på embryoudvikling og afkom. Derudover har nogle undersøgelser afsløret, at RF-EMR fra mobiltelefon kan føre til et fald i befrugtningshastigheden og embryoudvikling, såvel som risikoen for udviklingsmæssige anomalier, andre undersøgelser har rapporteret, at det ikke interfererer med in vitro fertilisering eller succesrater for intracytoplasmatisk sædinjektion eller kromosomafvigelsesraten. Selvfølgelig er det uetisk at studere effekten af ​​bølger genereret fra mobiltelefoner på de menneskelige embryoner, der dannes. Omvendt har andre pattedyr mange ligheder med mennesker med hensyn til anatomi, fysiologi og genetik. Derfor fokuserede vi i denne gennemgang på den eksisterende litteratur, der evaluerer de potentielle virkninger af RF-EMR på pattedyrs embryonale og fosterudvikling.
Uddrag
Mobiltelefoner placeres almindeligvis på skødet eller i lommer (Swerdlow et al., 2011), og udsætter derfor kønsområdet for RF-EMF. Kimceller er mere modtagelige for RF-EMF, da de hurtigt deler sig gennem meiose og mitose. EMF inducerer modifikationer i cellulære niveauer såsom aktivering af spændingsstyrede calciumkanaler, dannelse af frie radikaler, proteinfejlfoldning og DNA-skade (Altun et al., 2018). I den generelle befolkning er gravide kvinder i specifik risiko for at blive udsat for miljømæssig RF-EMF på grund af deres højere iltforbrug og fostervandsinducerede ROS-produktion (Çiğ og Nazıroğlu, 2015) (fig. 1). Enkeltpersoner bør reducere deres eksponeringshastighed for RF-EMF-emitterende enheder, herunder mobiltelefoner (Okechukwu, 2020), da elektromagnetiske bølger øgede mængden af ​​frie iltradikaler i kroppen, hvilket førte til forstyrrelse af spermatogeneseprocessen og variationer i spermatozomembranen, hvilket resulterede i i ændringer i kapacitet, akrosomreaktion og derfor forstyrrelse i processen med binding af sædceller til oocytten og svigt af normal befrugtning både in vivo og in vitro (Fatehi et al., 2018). Derudover kan eksponering for RF føre til et fald i ovariefollikelreservoirer i begyndelsen af ​​den præpubertale tid (Türedi et al., 2016). For at reducere kontakten med RF-EMR udstrålet af mobiltelefoner, bør folk undgå at holde deres telefoner inde i deres lommer, også brug af håndfri materialer og gadgets og mobilcover begrænser mobiltelefoners direkte eksponering for kroppen (Okechukwu, 2020). Folk er heller ikke opmærksomme på, at en mobiltelefon er en lille basestation og undervurderer derfor normalt vigtigheden af ​​afstand mellem mobiltelefonen og kroppen (Cousin og Siegrist, 2010). Ved at analysere forholdet mellem mobiltelefonens antennes afstand fra kroppen og SAR rapporterede Hossain og kolleger, at forøgelse af mobiltelefonens afstand fra kroppen førte til en formindskelse af både elektrisk og magnetisk feltstyrke til kroppen, hvilket derfor reducerede SAR-værdier ( Hossain et al., 2015). Desuden er det kendt, at EMF falder med afstand og magnetisk induktion…
Konklusion
På nuværende tidspunkt er det vanskeligt ud fra de tilgængelige dyreforsøg at dokumentere, hvilken rolle RF-EMR-eksponering spiller for udvikling af menneskelige embryoner, både in vivo og in vitro. Yderligere undersøgelser med komplementære teknikker vil være nødvendige for at forstå virkningsmekanismen af ​​RF-EMR udsendt af mobiltelefoner og konsekvenserne for pattedyr, især mennesker.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34583799/

En undersøgelse af virkningerne af radiofrekvent stråling udsendt af mobiltelefoner og ekstremt lavfrekvent stråling på skjoldbruskkirtelhormoner og skjoldbruskkirtelhistopatologi

Alkayyali T, Ochuba O, Srivastava K, Sandhu JK, Joseph C, Ruo SW, Jain A, Waqar A, Poudel S. An Exploration of the Effects of Radiofrequency Radiation Emitted by Mobile Phones and Extremely Low Frequency Radiation on Thyroid Hormones and Thyroid Gland Histopathology. Cureus. 2021 Aug 20;13(8):e17329. doi: 10.7759/cureus.17329.

Abstrakt
Brugen af ​​mobiltelefoner er steget kraftigt i løbet af de sidste to årtier. Mobiltelefoner producerer et radiofrekvent elektromagnetisk felt (RF-EMF), en form for ikke-ioniserende stråling. I modsætning til den ioniserende stråling, der har vist sig at forårsage DNA-skader, er de skadelige virkninger af ikke-ioniserende stråling på den menneskelige krop endnu ikke blevet opdaget. Skjoldbruskkirtlen er blandt de mest modtagelige organer for mobiltelefonstråling på grund af dens placering i den forreste hals. Vores formål med denne litteraturgennemgang er at udforske virkningerne af det elektromagnetiske felt (EMF), især radiofrekvenser udsendt fra mobiltelefoner, på skjoldbruskkirtelhormoner og skjoldbruskkirtelhistopatologi. Vi søgte i PubMed og Google Scholar-databaser efter relevante undersøgelser offentliggjort efter år 2000, ved at bruge følgende nøgleord: ‘mobiltelefoner’, ‘mobiltelefoner’, ‘telefoner’, ‘elektromagnetiske felter’, ‘radiofrekvensstråling’, ‘mikrobølger’, ‘ skjoldbruskkirtel’, ‘skjoldbruskkirtelhormoner’ og ‘kræft i skjoldbruskkirtlen’. Vores gennemgang afslørede, at radiofrekvensstråling fra mobiltelefoner (RFR) kan være forbundet med skjoldbruskkirtelinsufficiens og ændringer i serumniveauer af thyreoideahormoner, med en mulig forstyrrelse i hypothalamus-hypofyse-thyroidea-aksen. Gennemgangen viste også istopatologiske ændringer i skjoldbruskkirtlens follikler efter eksponering af rotter for ikke-ioniserende stråling. Resultaterne var direkte relateret til mængden og varigheden af ​​eksponeringen for EMF-stråling. Yderligere menneskelige undersøgelser, der udforsker skjoldbruskkirtelhormoner, mikroskopisk morfologi og skjoldbruskkirtelkræft, anbefales stærkt til fremtidige undersøgelser.
Konklusioner
Denne artikel havde til formål at udforske virkningerne af RF-EMF og ELF-EMF på skjoldbruskkirtelhormoner og histopatologi. Undersøgelser indsamlet i denne gennemgang viste, at GSM mobiltelefon RFR kunne være forbundet med ændringer i T3, T4 og TSH serumhormonniveauer. EMF udsendt fra mobiltelefoner kan forstyrre funktionen af ​​HPT-aksen og føre til skjoldbruskkirtelinsufficiens. Derudover kan EMF føre til hyperstimulering af skjoldbruskkirtlens follikler, hvilket forårsager oxidativt stress og apoptose af follikulære celler. De fleste undersøgelser afslørede en proportional sammenhæng mellem skjoldbruskkirteldysfunktion og eksponeringsvarighed, intensitet og SAR-værdi af stråling. Desuden blev ikke-ioniserende stråling set at være signifikant forbundet med histopatologiske ændringer i skjoldbruskkirtlens follikler. Eksponeringsvarigheden og intensiteten bestemte også graden af ​​morfologisk skade, der opstod i skjoldbruskkirtelvævet. Ikke-ioniserende EMF-stråling kan være ansvarlig for den seneste stigning i forekomsten af ​​skjoldbruskkirtelinsufficiens og kræft i den generelle befolkning. Der blev dog ikke fundet nok data relateret til risiko for skjoldbruskkirtelkræft med eksponering for ikke-ioniserende stråling. Med de etiske overvejelser in mente, anbefaler vi, at der udføres fremtidige observationsstudier på mennesker for yderligere at udforske sammenhængen mellem ikke-ioniserende stråling, der udsendes fra mobiltelefoner, på skjoldbruskkirtlens hormoner, histopatologi og kræftformer på lang sigt.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8451508/

Mobiltelefonbrug og tidstendens for forekomst af hjernekræft i Korea

Kyung-Hwa Choi, Johyun Ha, Sanghyuk Bae, Ae-Kyoung Lee, Hyung-Do Choi, Young Hwan Ahn, Mina Ha, Hyunjoo Joo, Ho-Jang Kwon, Kyu-Won Jung, Mobile Phone Use and Time Trend of Brain Cancer Incidence Rate in Korea. 20 September 2021. /doi: 10.1002/bem.22373.

Abstrakt
Denne undersøgelse evaluerede tidstendenserne i antallet af mobiltelefonabonnenter efter mobilnetværksgenerering (G) og forekomst af hjernekræft efter type i Korea. Vi indhentede data fra informationsteknologistatistikken i Korea (1984-2017) og Korea Central Cancer Registry (1999-2017). Den gennemsnitlige årlige procentvise ændring blev estimeret ved hjælp af Joinpoint regressionsanalyse. Vi evaluerede 29.721 tilfælde af hjernekræft med en aldersstandardiseret incidensrate (ASR) på 2,89/100.000 personer. Den årlige ASR for gliom og glioblastom steg signifikant hos henholdsvis 2,6 % og 3,9 % af mændene og 3,0 % og 3,8 % af kvinderne. ASR for frontallappens involvering var den højeste. ASR for gliomer af uspecificeret kvalitet steg årligt med 7,8 %; dem for uspecificeret topologi og histologi faldt.
Forekomsten af ​​gliom, glioblastom, frontal, temporal og højgradig gliom steg blandt personer i alderen ≥60 år. Der blev ikke observeret nogen sammenhæng mellem mobiltelefonens abonnentnummer og forekomsten af ​​hjernekræft i Korea. Desuden er langsigtet forskning berettiget på grund af latensperioden for hjernekræft.
Tilskudssponsor: IKT R&D-program for MSIT/IITP [2019-0-00102, En undersøgelse om folkesundhed og sikkerhed i et komplekst EMF-miljø].

Mit resumé af resultaterne:

• Gliomforekomsten steg over tid (1999-2017) for voksne i alderen 60 år og derover.
• Forekomsten af ​​glioblastom steg over tid for voksne i alderen 60 år og derover.
• Uspecificeret hjernetumorforekomst faldt over tid for voksne i alderen 60 år og derover.
• Højgradig gliomforekomst steg over tid for mandlige og kvindelige voksne i alderen 60 år og derover.
• Tendensen over tid i standardiseret forekomst af gliom oversteg den forventede relative risiko på 1,5 baseret på mobilabonnentnummer.
• Tendensen over tid i standardiseret forekomst af glioblastom oversteg den forventede relative risiko på 1,5 baseret på mobiltelefonens abonnentnummer.
• Tendensen over tid i standardiseret forekomst af hjernekræft i frontallappen oversteg en forventet relativ risiko på 1,5 baseret på mobiltelefonens abonnentnummer.

Uddrag
… Ifølge typen af ​​histologi var forekomsten af ​​gliom højere end for andre typer, og den var signifikant øget hos begge køn (AAPC [95% CI], mænd: 2,6% [2,1, 3,2], kvinder: 3,0 % [2,1, 3,8]), hvorimod de af total hjernekræft ikke var (AAPC [95 % CI], mænd: 0,2 % [−0,3, 0,6], kvinder: 0,1 % [−0,3, 0,5]). Især forekomsten af ​​glioblastom steg mere end forekomsten af ​​andre gliomerForekomsten af ​​cancer med uspecificeret histologi faldt statistisk hos begge køn (AAPC [95% CI], mænd: 7,9% [-9,6, -6,1], kvinder: 7,8% [-8,9, -6,7]). I henhold til typen af ​​topologi var ASR for frontallappens involvering (mand: 0,53, kvinde: 0,45) højere end for tindingelappen og parietallappen. ASR for cancer med uspecificeret topologi faldt med 4,6% om året hos mænd og 3,8% om året hos kvinder, hvorimod den for cancer i de andre lapper steg. Ifølge typen af ​​grad var forekomsten og AAPC af højgradige gliomer højere end for lavgradige gliomer.
ASR for gliomer af uspecificeret grad steg med 7,8 % pr. år, hvorimod de for uspecificeret topologi (3,8 % pr. år) og uspecificeret histologi (7,8 % pr. år) faldt.… Forekomsten af ​​gliom, glioblastom, frontal, temporal og højgradig gliom steg blandt personer i alderen ≥60 år og steg signifikant blandt personer i alderen ≥70 år (AAPC [95 % CI]): gliom (mand: 6,9) [5,6, 8,2], kvinde: 8,5 [6,5, 10,6]); glioblastom (han: 8,1 [6,1, 10,2], kvinde: 9,9 [7,3, 12,5]); frontal (mand: 6,2 [4,5, 8,0], kvinde: 6,6 [4,0, 9,4]); tidsmæssig (mand: 5,8 [2,9, 8,7], kvinde: 7,1 [4,6, 9,7]); højgradigt gliom (mand: 7,5 [5,8, 9,3], kvinde: 9,2 [7,0, 11,4]). Der var ingen forskelle i tendensen for uspecificeret hjernekræft efter histologi, topologi eller grad af gliom i henhold til aldersgruppe…
Denne undersøgelse har flere begrænsninger. For det første er det svært at bevise, om eksponering for RF-EMF fra mobiltelefoner øger forekomsten af ​​hjernekræft, fordi det er en beskrivende undersøgelse. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at evaluere sammenhængen mellem forekomst af hjernekræft og mobiltelefonabonnenter efter aldersgruppe, fordi denne undersøgelse viser forskellige resultater for hver aldersgruppe, såsom en stigning i forekomsten af ​​hjernekræft blandt ældre voksne. Derfor kunne vi ikke afgøre, om stigningen i forekomsten af ​​hjernekræft, især gliom og glioblastom, var forbundet med en stigning i antallet af mobiltelefonabonnenter i ældre aldersgrupper. For det andet var det ikke muligt at beregne den forudsagte forekomst i henhold til mobiltelefonabonnementet efter køn og alder. Til dette er det bedre at erhverve detaljerede oplysninger såsom køn, alder og bopælsadresse på mobiltelefonabonnenter i fremtidige undersøgelser og analysere dem yderligere. Undersøgelser har afsløret en latensperiode på mere end 30 år for cancer [Sadetzki et al., 2005]. Data om kræftforekomst er dog kun tilgængelige i cirka 20 år i Korea. Derfor er der behov for yderligere analyse for at verificere vores resultater. Denne undersøgelse fandt ingen tegn på en stigning i forekomsten af hjernekræft forbundet med det stigende antal mobiltelefonabonnenter i Korea. Yderligere forskning er berettiget ved hjælp af detaljerede oplysninger om mobiltelefonabonnementer, med forskning udført i længere varigheder under hensyntagen til latensperioden for hjernekræft.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.22373

5G ny radio kræver de bedst mulige risikovurderingsundersøgelser: perspektiv og anbefalede retningslinjer

Mats-Olof Mattsson, Myrtill Simkó, Kenneth R. Foster. 5G New Radio Requires the Best Possible Risk Assessment Studies: Perspective and Recommended Guidelines. Frontiers in Communications and Networks. Vol 2:49. 2021. doi: 10.3389/frcmn.2021.724772.

Abstrakt
Udviklingen og etableringen af ​​mobilkommunikationsteknologier har nødvendiggjort vurderinger af mulige risici for menneskers sundhed fra eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF). En række ekspertudvalg har konkluderet, at der ikke er dokumentation for sådanne risici, så længe eksponeringer er på eller under niveauer, der ikke tillader vævsopvarmning. Disse vurderinger er primært baseret på undersøgelser, der undersøger frekvenser op til 6 GHz, herunder frekvenser svarende til dem, der bruges af to af tre store bånd af femte generation (mere præcist 5G New Radio eller 5G NR) af mobilkommunikation. Bioeffektundersøgelser i såkaldt højbånd ved 25–39 GHz er særligt sparsomme. Fremtidige vurderinger, der er relevante for disse frekvenser, vil skulle stole på stadig uudførte undersøgelser. På grund af få tilgængelige undersøgelser ved 5G NR “højbånds”-frekvenser og spørgsmål rejst af nogle eksisterende undersøgelser, anbefalede en nylig gennemgang, at en bred vifte af RF-biostudier udføres ved 5G NR “højbånds”-frekvenser. Det er vigtigt, at sådanne undersøgelser udføres med den bedst mulige videnskab. Her foreslår vi faktorer der skal overvejes, når du udfører fremtidige undersøgelser på dette område. Det nuværende fokus er på laboratorieundersøgelser for at klarlægge biologiske effekter af radiofrekvens (RF) energi ved 5G “højbånds” frekvenser og mere generelt ved millimeter bølge (mm-bølge) frekvenser (30-300 GHz), som i stigende grad vil blive brugt af kommunikation teknologier i fremtiden. Lignende kommentarer vil gælde for epidemiologiske og eksponeringsvurderingsundersøgelser, men de er ikke i fokus for det nuværende perspektiv.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/frcmn.2021.724772

Kortlægning af statiske magnetfelter nær overfladen af mobiltelefoner

L. Zastko, L. Makinistian, A. Tvarožná, F. L. Ferreyra & I. Belyaev. Mapping of static magnetic fields near the surface of mobile phones. Scientific Reports. 11:19002. 2021. doi: 10.1038/s41598-021-98083-9.

Abstrakt
Hvorvidt brugen af ​​mobiltelefoner (MP) udgør en sundhedsfare, er stadig under debat. Som en del af forsøgene på at løse denne usikkerhed har der været en omfattende karakterisering af de elektromagnetiske felter MP udsender og modtager. Mens radiofrekvenserne (RF) er blevet undersøgt udtømmende, har de statiske magnetiske felter (SMF) fået meget mindre opmærksomhed, uanset at der er et væld af beviser, der viser deres biologiske virkninger. Vi udførte 2D-kort af SMF i flere afstande fra skærmen på 5 MP (modeller mellem 2013 og 2018) ved hjælp af et treakset magnetometer. Vi byggede en matematisk model, der passer til vores målinger, ekstrapolerede dem ned til telefonens skærm og beregnede SMF på huden af ​​en 3D-hovedmodel, hvilket viste, at eksponeringen er i området μT til mT. Vores litteraturundersøgelse giver behov for yderligere forskning, ikke kun om de biologiske virkninger af SMF og deres gradienter, men også om deres kombination med ekstremt lavfrekvente (ELF) og RF-felter. Studiet af kombinerede felter (SMF, ELF og RF) så lig som muligt med dem, der forekommer i virkeligheden, bør give en mere fornuftig vurdering af potentielle risici.
Uddrag
Den maksimale SMF estimeret i dette arbejde (6,6 mT) og andres (20 mT) 14 er langt under eksponeringsgrænsen på 400 mT for offentligheden anbefalet af den internationale kommission for beskyttelse af ikke-ioniserende stråling (ICNIRP)26. Dette kan føre til fristelsen til helt at se bort fra SMF som en variabel af interesse ved vurdering af MP-felter. Faktisk udelod et nyligt faktablad fra det schweiziske føderale kontor for folkesundhed 13 fuldstændig enhver henvisning til SMF. Ikke desto mindre burde disse områders eneste kapacitet til at inducere potentielt skadelige biologiske effekter, såsom fremme af produktionen af ​​reaktive oxygenarter (ROS) 21, være nok til at overveje dem seriøst. Hvad angår de mulige underliggende mekanismer for interaktion, er den baseret på magnetitnanopartikler 27 af særlig interesse, fordi disse nanopartikler er blevet fundet i den menneskelige hjerne 28,29. Udover hjernen er øret af en åbenlys interesse for dets nærhed til den øvre HS af MP. Interessant nok blev magnetisk materiale rapporteret på lagenale otoliths af fisk og fugle 30 (selvom denne struktur ikke er bevaret i pattedyr). Så vidt vi ved, har der ikke været undersøgelser, der rapporterer eftersøgningen af ​​magnetiske materialer som bestanddele af det menneskelige indre øre. I denne forbindelse skal det nævnes, at nogle epidemiologiske undersøgelser fandt en sammenhæng mellem MP-brug og tinnitus (opfattelsen af ​​en lyd i fravær af en ekstern kilde), mens en metaanalyse ikke fandt nogen sammenhæng 31…
Vores målinger og beregninger, sammen med den foregående diskussion af litteraturen, giver anledning til behovet for yderligere undersøgelser af de biologiske virkninger af SMF og RF EMF genereret af MP. Vi foreslår, at der skal lægges særlig vægt på (1) inhomogen SMF (med en detaljeret karakterisering af begge, intensiteter og gradienter), og (2) kombination af SMF (homogen og inhomogen) med RF EMF, med en fin sweping af parametrene inden for rækken af ​​typiske eksponeringer (i modsætning til test af enkeltkombinationer). I endnu mere komplicerede eksperimenter bør ELF EMF også betragtes som 12, da deres forhold til SMF længe har været kendt 53. Endelig er det værd at nævne, at en væsentlig reduktion af SMF fra MP kunne opnås ved at erstatte de standard elektrodynamiske højttalere og mikrofoner (som omfatter en permanent magnet) af deres kapacitive modstykker (som ikke gør det).
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-021-98083-9

Radiofrekvente elektromagnetiske felter: Samtidig eksponering for uendelige kilder fra typiske basestationer

A. Linhares, A. P. de Azevedo and L. C. Fernandes. Radio-Frequency Electromagnetic Fields: Simultaneous Exposure to Infinite Sources From Typical Base Stations. IEEE Antennas and Propagation Magazine. doi: 10.1109/MAP.2021.3106829.

Introduktion
Denne artikel viser, at samtidig eksponering for uendelige elektromagnetiske felter (EMF) fra typiske basestationer, der transmitterer på flere frekvensbånd, er lavere end internationale grænser. I betragtning af en reel basestationstæthed og konservative vejtabsmodeller viser vi, at effekttætheden på et givet sted kan modelleres af en konvergent uendelig serie. For at validere denne model anvender vi den på Brasília, Brasilien og sammenligner resultaterne med målinger. Mens den foreslåede model viser, at eksponeringsraten (ER) ikke vil overstige 2,62 %, når den højeste målte værdi 85 % af denne estimering.
Konklusioner
I denne artikel foreslog vi en metode til at estimere en øvre grænse for TER på grund af uendelige kilder til typiske basestationer. Ved vurdering af menneskers eksponering for RF EMF’er på grund af specifikke basestationer, kan eksponeringen forårsaget af alle andre basestationer estimeres ved hjælp af modellen. Modellen blev anvendt ved hjælp af basestationstæthedsdata fra Brasília og viser, at samtidig eksponering fra uendelige cellulære makrobasestationer fordelt som vist i figur 2 ikke vil være mere end 2,62 % af ICNIRP-grænserne. Det blev valideret ved hjælp af simuleringer og mere end 3.000 målinger, og vores resultater stemmer overens med dem uanset sondens placering. Men for en mere konservativ tilgang, når man vurderer individuelle basestationer, kan modellen bruges til at estimere en øvre grænse for alle andre basestationer (dvs. den giver en eksponeringstillæg til resultaterne af den basestation, der testes). Modellen er ikke afgrænset til et specifikt frekvensbånd og generisk nok til at blive brugt ved at overlejre forskellige kategorier af basestationer, såsom mikro- og makroceller. Den kan også bruges til 5G, men på grund af dens antennestråleformning ville tilgangen være mere konservativ, da RF EMF-eksponering kan falde på grund af dens dynamiske retningskarakteristika. Dette emne vil være genstand for fremtidige undersøgelser. For at sikre reproducerbarheden af ​​resultaterne i denne artikel, blev ligningerne implementeret i numerisk kode og er tilgængelige i [20]. Koden og dataene til at generere resultaterne i tabel 1 og 2 og figur 4, 5, 7, 8 og 9 er også tilgængelige.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9532004

Ændring af intrapancreatiske serotonin-, homocystein-, TNF-α- og NGF-niveauer som disponerende faktorer for diabetes efter eksponering for 900 MHz-bølger

Gholamali Jelodar, Mansour Azimzadeh, Fatemeh Radmard, Narges Darvishhoo. Alteration of intrapancreatic serotonin, homocysteine, TNF-α, and NGF levels as predisposing factors for diabetes following exposure to 900-MHz waves. Toxicol Ind Health. 2021 Aug;37(8):496-503. doi:10.1177/07482337211022634.

Abstrakt
Udsættelse for mobiltelefonstråling forårsager sundhedsskadelige virkninger på biologiske systemer. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge virkningen af ​​900 MHz radiofrekvensbølger (RFW) udsendt fra basetransceiverstationens antenne på intrapancreatisk homocystein (Hcy), tumornekrosefaktor-α (TNF-α) og nervevækstfaktor (NGF) som disponerende faktorer involveret i pancreas beta-celleskade. Tredive hanrotter (Sprague-Dawley, 200 ± 10 g) blev tilfældigt opdelt i kontrolgruppen (uden nogen eksponering) og eksponerede grupper: kort tid (2 timer/dag), lang tid (4 timer/dag) og eksponeret for 900 -MHz RFW i 30 på hinanden følgende dage. På de sidste dage af forsøget blev dyr aflivet, og bugspytkirtelvæv blev dissekeret ud for evaluering af serotonin, Hcy, TNF-a og NGF. Der var et signifikant fald i serotonin- og NGF-niveauerne i bugspytkirtelvævet i eksponerede grupper sammenlignet med kontrolgruppen (p < 0,05). Også niveauerne af serotonin og NGF i langtidseksponeringen var signifikant lavere end korttidseksponeringen (p < 0,05). Imidlertid var niveauer af Hcy og TNF-α signifikant øget i bugspytkirtlen i eksponerede grupper sammenlignet med kontrolgrupperne (p < 0,05). Eksponering for 900 MHz RFW reducerede pancreas NGF og serotonin niveauer og øgede de proinflammatoriske markører (Hcy og TNF-α), som kan være en disponerende faktor for type 2 diabetes.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34151670/

Forsknings- og sikkerhedsdiskussionen om elektromagnetisk stråling i elektriske køretøjer

X. Wang et al. The Research and Safety Discussion of Electromagnetic Radiation in Electric Vehicles. 2021 International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium (ACES), 2021, pp. 1-3, doi: 10.1109/ACES53325.2021.00038.

Abstrakt
For at studere den elektromagnetiske stråling i elektriske køretøjer til menneskelig eksponering måles styrken af det elektriske felt (6 Hz til 3 GHz) og magnetfeltet (6 Hz til 30 MHz) i elektriske køretøjer i køretilstand, opladningstilstand og stationær tilstand, og karakteristika for det elektriske og magnetiske felt i elektriske køretøjer analyseres og studeres her. Undersøgelserne viser, at den elektromagnetiske stråling fra elektriske køretøjer hovedsageligt består af elektromagnetiske bølger fra 6 Hz til 500 Hz, og den kan være højere i køretilstand end i ladetilstand og stationær tilstand. De unormale værdier af elektromagnetisk stråling i elektriske køretøjer forekommer ofte i køretilstand og optræder normalt foran på de elektriske køretøjer.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9528788

Oxidativ stress og NADPH Oxidase: Forbinder elektromagnetiske felter, kationkanaler og biologiske effekter

Christos D Georgiou, Lukas H Margaritis. Oxidative Stress and NADPH Oxidase: Connecting Electromagnetic Fields, Cation Channels and Biological Effects. Int J Mol Sci. 2021 Sep 17;22(18):10041. doi:10.3390/ijms221810041.

Abstrakt
Elektromagnetiske felter (EMF’er) forstyrrer den elektrokemiske balance af biologiske membraner og forårsager derved unormal kationbevægelse og forringelse af funktionen af ​​membranspændingsstyrede ionkanaler. Disse kan udløse en stigning i oxidativt stress (OS) og svækkelse af alle cellulære funktioner, inklusive DNA-skade og efterfølgende kræftfremkaldende udvikling. I denne gennemgang fokuserer vi på hovedmekanismerne for OS-generering af EMF-sensibiliseret NADPH-oxidase (NOX), den involverede OS-biokemi og de tilknyttede biologiske nøgleeffekter.
Konklusioner
På baggrund af ovenstående resultater kan en EMF-mekanisme involvere ROS-dannelse på grund af membran- og spændingsstyret kationkanalfunktionsforringelse [2,3,7,8] efterfulgt af stressaktivering og varmechok-proteinoverekspression [56], som kan være forbundet med adfærdsmæssige og fysiologiske effekter såsom forstyrrelse af blod-hjernebarriere, hukommelsesfejl, ændringer i genekspression [53], autofagi, apoptose [53,84] (især på grund af modulering [85]), reduktion af levetiden, DNA-skader og kræft [18].
Teori og forskningsperspektiver for en endelig kobling af EMF’er med ROS/RNS EMF-induktion af OS via øget koncentration af frie radikaler, er blevet udfordret (af ICNIRP) hovedsageligt på grund af (i) den påståede ikke-ioniserende natur af EMF (ELF/RF) ), hvor ingen kovalente bindinger brydes ved ikke-termiske intensiteter, eller sådan lyder argumentet, og fordi (ii) målingen af ​​OS udføres ved ikke-specifikke metoder. Faktisk måles OS, enten ved metoder, der ikke er specifikke for identifikation af genererede frie radikaler, eller indirekte ved visse oxidative modifikationer, de forårsager på vigtige biologiske molekyler (f.eks. DNA-skade, lipid/proteinperoxidation osv.).
Menneskeskabte EMF’er besidder ikke høj nok energi til at generere frie radikaler, f.eks. på frit bevægelige enkelt H2O-molekyler af en enkelt foton. Imidlertid er den individuelle EMF af sådanne fotoner fuldt synkroniseret (med hensyn til frekvens, polarisering, fase og udbredelsesretning), hvorved der produceres kumulative makroskopiske elektriske og magnetiske felter og elektromagnetisk stråling (EMR).
Ikke desto mindre kan disse være additivt høje nok til at bryde kovalente bindinger og kan direkte generere frie radikaler. For det andet kan koncentrationer af naturligt forekommende frie radikaler stige ved at forhindre enten (i) reaktioner mellem dem (f.eks. optræder som de førnævnte reaktanter •NO + O2•− og produkter •OH + •NO2), eller (ii) reassocieringen af frie radikaler dannet enzymatisk som overgangstilstande. En sådan forebyggelse kan assisteres af den EMF-inducerede frie radikal-parmekanisme [86,87]. Her kan EMF’er forhindre reassociering af frie radikaler ved at vende spinretningen af ​​den enkelte elektron i en af ​​disse frie radikaler ved at vende retningen af ​​dens magnetfeltkomponent.
Det magnetisk påvirkede frie radikalpar ender således med at bestå af to frie radikaler, hvis elektronspin er blevet parallelle, og derved forhindrer deres genbinding og øger deres koncentration indirekte. Mekanismen for frie radikaler er blevet redegjort for af Det Internationale Agentur for Kræftforskning for klassificeringen af ​​RF EMF’er i gruppe 2B kategorien “muligvis kræftfremkaldende for mennesker” [88]. Disse to mekanismer for stigning i koncentrationen af ​​frie radikaler bekræfter den foreløbige opdagelse af, at ELF EMF’er øger koncentrationen af ​​O2•− mange gange i forskellige organer hos mus, der er udsat for ICNIRP-grænsen på 100 μT ved 50 Hz (afventer offentliggørelse af Dr. Georgiou’s). laboratorium).
Derfor er metoder til in vivo specifik påvisning af de vigtigste biologiske frie radikaler •OH og O2•− ([89,90]) nødvendige for utvetydigt at bevise genereringen af ​​kræftfremkaldende OS af EMF’er.
Open access paper: https://www.mdpi.com/1422-0067/22/18/10041

Ekstremt lavfrekvente magnetfelter i boligen og hudkræft

Muhammad Waseem Khan, Jukka Juutilainen, Jonne Naarala, Päivi Roivainen. Residential extremely low frequency magnetic fields and skin cancer. Occup Environ Med. 2021 Sep 30;oemed-2021-107776. doi: 10.1136/oemed-2021-107776.

Abstrakt
Formål: Fotoinducerede radikale reaktioner har en fundamental rolle i hudkræft induceret af ultraviolet stråling, og ændringer i radikale reaktioner er også blevet foreslået som en mekanisme for de formodede kræftfremkaldende virkninger af ekstremt lavfrekvente (ELF) magnetiske felter (MF’er). Vi vurderede sammenhængen mellem melanom og pladecellekarcinom med eksponering for MF i boliger.
Metoder: Alle kohortemedlemmer havde boet i bygninger med indendørs transformerstationer (TS’er) i perioden fra 1971 til 2016. MF-eksponering blev vurderet ud fra lejlighedens beliggenhed. Ud af de 225.492 personer blev 8617 (149.291 års opfølgning), der bor i lejligheder ved siden af ​​TS’er, betragtet som udsatte, mens personer, der bor på højere etager i samme bygninger, blev betragtet som referenter. Forbindelser mellem MF-eksponering og hudkræft blev undersøgt ved hjælp af Cox proportional hazard-modeller.
Resultater: HR for MF-eksponering ≥6 måneder var 1,05 (95 % CI 0,72 til 1,53) for melanom og 0,94 (95 % CI 0,55 til 1,61) for planocellulært karcinom. Analyse af alderen ved start af bopæl viste en forhøjet HR (2,55, 95 % CI 1,15 til 5,69) for melanom blandt dem, der boede i lejlighederne, da de var under 15 år. Dette fund var baseret på syv afslørede tilfælde.
Konklusioner: Resultaterne af denne undersøgelse antydede en sammenhæng mellem eksponering for ELF MF i barndommen og melanom hos voksne. Dette er i overensstemmelse med tidligere resultater, der tyder på, at de kræftfremkaldende virkninger af ELF MF’er kan være forbundet især med eksponering hos børn.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34593542/

Elektromagnetiske felter ændrer redoxbalancen i rottens mave-tarmkanal

Sieroń Karolina, Knapik Katarzyna, Onik Grzegorz, Romuk Ewa, Birkner Ewa, Kwiatek Sebastian, Sieroń Aleksander. Electromagnetic Fields Modify Redox Balance in the Rat Gastrointestinal Tract. Frontiers in Public Health. 9:1283. 2021. DOI:10.3389/fpubh.2021.710484.

Abstrakt
Formål: Formålet med undersøgelsen var at vurdere indflydelsen af ​​elektromagnetiske felter med divergerende fysiske egenskaber på de prooxidative og antioxidative balancer i homogenater af tunge, spytkirtler, spiserør, mave og tynd- og tyktarm hos rotter.
Materiale og metoder: Fyrre rotter blev tilfældigt opdelt i fire lige store grupper, nemlig en kontrolgruppe, en gruppe udsat for lavfrekvente elektromagnetiske felter (LF-EMF’er; frekvens: 50 Hz; intensitet: 10 kV/m; magnetisk induktion: 4,3 pT), en gruppe udsat for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF’er) udsendt af mobiltelefoner (frekvens: 900 MHz), og en gruppe udsat samtidigt for LF-EMF’er og RF-EMF’er udsendt af mobiltelefoner. Efter 28 på hinanden følgende dage af eksperimentet blev følgende pro- og antioxidative markører vurderet i mave-tarmkanalens homogenater: superoxiddismutase (SOD) og dets to isoenzymer (Mn-SOD, Cu, Zn-SOD) katalase (CAT), glutathionperoxidase (GPx), glutathionreduktase (GR), glutathion S-transferase (GST), total antioxidativ kapacitet (TAC), total oxidativ status (TOS) og malondialdehyd (MDA).
Resultater: Hos rotter udsat for LF-EMF’er blev højere koncentrationer af markørerne for prooxidantprocesser, MDA eller TOS, observeret i spytkirtlerne, spiserøret og tyndtarmens homogenater sammenlignet med kontrolgruppen. Derudover blev der observeret antioxidantaktivitet i gruppen af ​​rotter modsat kontrollen. De vigtigste forskelle omfattede en højere aktivitet af Cu, Zn-SOD i homogenater af tungen, spytkirtler og spiserør samt nedsat aktivitet af CAT i homogenater af tungen, spiserøret og tyndtarmen. Hos dyr udsat for RF-EMF’er var koncentrationen af ​​TOS højere i tyktarmen end hos kontrolrotter. Den største forskel i antioxidantaktivitet blev præsenteret ved nedsat Cu, Zn-SOD i homogenater af spytkirtler, mave, tyndtarm og tyktarm samt CAT i homogenater af tungen, spiserøret, maven og tynd- og tyktarmen. Desuden blev der observeret en lavere koncentration af TOS hos rotter, der blev udsat samtidigt for LF-EMF’er og RF-EMF’er. Antioxidantaktivitet blev præsenteret af en nedsat aktivitet af CAT i homogenater af tungen, spiserøret, maven og tynd- og tyktarmen sammenlignet med kontrolgruppen.
Konklusion: Blandt dem, der blev anvendt i undersøgelsen, forårsagede elektromagnetiske felter med lav frekvens de mest signifikante forstyrrelser af oxidativt stress i rottens mave-tarmkanal.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2021.710484

Nærfelts radiofrekvenselektromagnetisk felteksponering af en vestlig honningbi

D. Toribio, W. Joseph, A. Thielens. Near Field Radio-Frequency Electromagnetic Field Exposure of a Western Honey Bee. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, doi: 10.1109/TAP.2021.3111286.

Abstrakt
Det er blevet foreslået, at det trådløse netværks evolution til mindre bærebølgelængder (fra 2G til 5G) øger absorptionen af ​​radiofrekvent elektromagnetisk felt (RF-EMF) i vestlige honningbier (Apis mellifera). Det er uvist, om antennernes strålingsevne er stabil, når et insekt dukker op i deres nærhed. I denne forskning undersøges den absorberede kraft i en arbejderhonningbi og indflydelsen af ​​biens tilstedeværelse på antennernes strålingsydelse for de nyligt brugte frekvenser i 5G-netværk, fra 6-240 GHz. Til disse mål blev der udført numeriske simuleringer ved hjælp af finite-difference tidsdomænemetoden, hvor en bimodel, opnået ved mikro-CT-scanning, blev anvendt. Disse simuleringer viste, at i nærfeltet kan den absorberede effekt stige med en faktor på 53, fra 6-240 GHz. Dette er en faktor 7 højere end stigningen rapporteret i det fjerne felt i tidligere undersøgelser. Ydermere afslørede simuleringerne, at antennernes strålingseffektivitet kan falde med op til -40 %, når en bi dukker op i nærfeltet. Ligeledes blev det fundet, at forstærkningsmønsteret afhænger af adskillelsesafstanden mellem bien og antennen, med en stærkere afhængighed for højere frekvenser.

KONKLUSION
Numeriske simuleringer ved hjælp af tidsdomæneanalyse med finit-difference blev udført for at beregne de radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF’er) i og omkring en arbejder, vestlig honningbi (Apis mellifera). Dette førte til kvantificeringen af ​​den gennemsnitlige absorberede radiofrekvente effekt Pabs for hele kroppen under nærfeltseksponering i frekvensområdet 6-240 GHz. Simuleringerne viste, at i nærfeltet falder Pabs, når adskillelsesafstanden mellem bien og dipolen øges, og stiger, når frekvensen stiger. Frekvensadfærden for Pabs i nærfeltet er således forskellig fra dens fjernfeltsadfærd, da Pabs for en given accepteret effekt og afstand i nærfeltet stiger med frekvensen (gennemsnitligt 30,5 dB fra 6-240 GHz), mens i det fjerne felt er Pabs i arbejdsbien maksimeret til 12 GHz. Denne nærfeltsstigning i Pabs som funktion af frekvensen kan være en faktor 7 højere end fjernfeltstigningen.
Desuden tillod disse simuleringer undersøgelsen af ​​indflydelsen af ​​biens position (0,1 −10 λ fra dipolerne) i dipolernes strålingsydelse. Især blev det fundet, at når separationsafstanden øges, falder dipolernes isotropiske forstærkning og nærmer sig deres frirumforstærkning. Det blev også bemærket, at som et resultat af nærfeltsfrekvensopførselen af ​​Pabs, falder dipolernes strålingseffektivitet med stigende frekvens og stiger med stigende separationsafstand. Derudover blev det anerkendt, at forstærkningsmønsteret i den retning, hvor bien nærmer sig antennen, afhænger af adskillelsesafstanden mellem bien og antennen, med en stærkere afhængighed af højere frekvenser. Dette er vigtigt for 5G-telekommunikationsnetværk, fordi de er afhængige af infrastruktur (antenner), hvis ydeevne kan påvirkes af tilstedeværelsen af ​​fritflyvende insekter.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9539081

Subletal neonicotinoid eksponering dæmper virkningerne af elektromagnetiske felter på honningbiflyvning og indlæring

S. Shepherd, M.A.P. Lima, E.E. Oliveira, S.M. Sharkh, H. Aonuma, C.W. Jackson, P.L. Newland. Sublethal neonicotinoid exposure attenuates the effects of electromagnetic fields on honey bee flight and learning, Environmental Advances. Volume 4. 2021. 100051. doi:10.1016/j.envadv.2021.100051.

Abstrakt
Mange miljøstressfaktorer er i øjeblikket impliceret i tilbagegangen af ​​flyvende insekter generelt og vigtige bestøverarter som honningbien. Nylige undersøgelser har vist, at ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter (ELF EMF’er) påvirker mange aspekter af insektadfærd og kognition, hvilket øger potentialet for, at ELF EMF’er kan interagere med andre miljøstressorer såsom neonikotinoide insekticider for at have endnu større indvirkning på tilbagegangen af ​​flyvende insekter. Her analyserede vi virkningerne af individuel og kombineret eksponering af honningbien for 50 Hz EMF’er og subletal eksponering for clothianidin, i et tethered flight-assay og et olfaktorisk appetitivt læringsassay.
Clothianidin var signifikant giftigt for bier, og eksponering for markrealistiske niveauer (2,00 ng/bi) førte til 25 % dødelighed. Eksponering for ELF EMF’er alene førte til en signifikant stigning i vingeslagsfrekvens ved niveauer over 100 μT. Tidligere eksponering for clothianidin svækkede virkningerne af EMF’er på vingeslagsfrekvensen. Eksponering for EMF’er alene reducerede indlæring af en snabelforlængelsesrefleks (PER). Tidligere eksponering for lave doser af clothianidin svækkede virkningerne af EMF’er på PER. Disse resultater indikerer ingen tegn på synergi mellem clothianidin og ELF EMF’er som miljøstressorer, men antyder potentialet for EMF’er til at påvirke den samme modtagelige del af bipopulationen, som er blevet påvirket af clothianidin. Resultaterne lægger grundlaget for yderligere at udforske interaktionerne mellem ELF EMF’er med andre miljøstressorer og overveje de nøglefaktorer, der kan gøre bier modtagelige for ELF EMF’er.
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666765721000223

Mikrotubulær strukturforringelse efter GSM-moduleret RF-strålingseksponering

Ana Marija Marjanović Čermak, Krunoslav Ilić, Ivan Pavičić. Microtubular structure impairment after GSM-modulated RF radiation exposure. Arh Hig Rada Toksikol. 2020 Oct 6;71(3):205-210. doi:10.2478/aiht-2020-71-3267

Abstrakt
Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om lav-niveau 915 MHz GSM-moduleret radiofrekvens (RF) stråling forringer mikrotubulær struktur og påvirker normal cellevækst. V79-celler blev udsat for et GSM-moduleret felt i en Gigahertz Transversal Electromagnetic Mode-celle (GTEM-celle) i 1, 2 og 3 timer. Signalgenerator kombineret med strøm og chipmodulator genererede det elektromagnetiske felt (EMF). Den elektriske feltstyrke blev justeret til 10, 20 og 30 V/m, og den gennemsnitlige specifikke absorptionshastighed (SAR) blev beregnet til at være 0,23, 0,8 og 1,6 W/kg. Strukturen af ​​mikrotubuliproteiner blev vurderet ved indirekte immuncytokemi, og cellevækst blev bestemt baseret på celletællinger taget hver dag over seks dage efter eksponering. Tre timers strålingseksponering ændrede markant mikrotubulus struktur uanset den elektriske feltstyrke. På den tredje dag efter eksponering reducerede tre timers stråling desuden cellevæksten væsentligt, uanset feltstyrken.
Det samme blev observeret med to timers eksponering ved 20 og 30 V/m. Som konklusion påvirker 915 MHz GSM-moduleret RF-stråling mikrotubulære proteiner på en tidsafhængig måde, hvilket igen påvirker celleproliferation. Vores fremtidige forskning vil fokusere på mikrotubulus struktur gennem hele cellecyklussen og RF-strålingseffekter på mitotisk spindel.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7968504/

Effekter af langtidseksponering for L-bånd (~2,0 GHz) højeffekt (0,5, 1,0 og 1,5 W/m2) mikroovn på hjernefunktionen hos hanmus

Lin Y, Gao P, Guo Y, Chen Q, Lang H, Guo Q, Miao X, Li J, Zeng L, Guo G. Effects of Long-Term Exposure to L-Band High-Power Microwave on the Brain Function of Male Mice. Biomed Res Int. 2021 Sep 4;2021:2237370. doi: 10.1155/2021/2237370.

Abstrakt
I øjeblikket vækker indvirkningen af ​​eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) på nervesystemet en stadig mere offentlig bekymring. Denne undersøgelse var designet til at udforske virkningerne af kontinuerlig langtidseksponering for L-bånd (~ 2,0 GHz) højeffektmikrobølge (L-HPM) på hjernens funktion og relaterede mekanismer. 48 hanmus fra Institute of Cancer Research (ICR) blev udsat for L-HPM ved forskellige effekttætheder (0,5, 1,0 og 1,5 W/m2), og hjernefunktionen blev undersøgt i forskellige tidsperioder efter eksponering. Hjernens morfologi blev undersøgt ved hæmatoxylin-eosin (HE) og deoxynucleotidyl transferase-medieret dUTP nick-end-mærkning (TUNEL) farvning. Endvidere blev kolinerge markører, oxidativ stressmarkører og ekspressionen af ​​c-fos evalueret for at identificere en “potentiel” mekanisme. Resultaterne viste, at eksponering for L-HPM ved 1,5 W/m2 kan forårsage generaliserede skader i hippocampus (CA1 og CA3) og cerebral cortex (den første somatosensoriske cortex) hos mus, herunder celleapoptose, kolinerg dysfunktion og oxidativ skade. Desuden var de skadelige virkninger tæt forbundet med effekttætheden og eksponeringstiden, hvilket indikerer, at langtidseksponering og eksponering med høj effekttæthed kan være skadelig for nervesystemet.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8437633/

Elektromagnetisk forurening som en mulig forklaring på gråspurvenes tilbagegang i samspil med andre faktorer

Alfonso Balmori. Electromagnetic Pollution as a Possible Explanation for the Decline of House Sparrows in Interaction with Other Factors. Birds 2021, 2(3), 329-337; doi: 10.3390/birds2030024

Enkel oversigt
I de seneste årtier har der været en tilbagegang for gråspurven (Passer domesticus), hovedsageligt i europæiske byer, og flere hypoteser er blevet foreslået. Formålet med denne artikel er at dykke ned i årsagerne til, at en stigning i elektromagnetisk stråling, især i byer, kan gribe ind på en eller anden måde. Tidligere undersøgelser indikerede, at gråspurve var signifikant negativt forbundet med stigende elektromagnetisk stråling, og spurve forsvandt fra de mest forurenede områder.
Elektromagnetisk stråling er den mest plausible faktor og er den eneste, der påvirker de andre hidtil foreslåede hypoteser. Derudover matcher det nylige spurvefald udbredelsen af ​​mobiltelefoni-netværk. Af disse grunde er elektromagnetisk stråling ikke kun en plausibel, men en sandsynlig hypotese, der skal overvejes seriøst, sandsynligvis i synergi med de andre tidligere foreslåede faktorer.
Abstrakt
I de seneste årtier har der været en tilbagegang af gråspurven (Passer domesticus), hovedsageligt i europæiske byer, og flere hypoteser er blevet foreslået, som forsøger at fastslå årsagerne til denne hurtige tilbagegang. Tidligere undersøgelser indikerede, at gråspurve var signifikant negativt forbundet med stigende elektromagnetisk stråling, og spurve forsvandt fra de mest forurenede områder. Derudover er der mange undersøgelser om virkningen af ​​stråling på andre fugle- og ikke-fuglearter, såvel som adskillige laboratorieundersøgelser, der påviste skadelige effekter ved niveauer af elektrisk feltstyrke, som kan findes i byer i dag. Elektromagnetisk stråling er den mest plausible faktor af flere årsager, herunder at dette er den eneste, der påvirker de andre foreslåede hypoteser indtil videre. Det er en form for forurening, der påvirker produktivitet, frugtbarhed, reducerer insekter (foder til fugleungerne), forårsager tab af levesteder, nedsætter immunitet og kan fremme sygdom. Derudover matcher det nylige spurvefald udbredelsen af ​​mobiltelefoni-netværk. Yderligere er der kendte virkningsmekanismer for ikke-termiske virkninger af elektromagnetisk stråling, som kan påvirke spurve og forårsage deres tilbagegang.
Elektromagnetisk stråling skal derfor seriøst betragtes som en faktor for gråspurvenes tilbagegang, sandsynligvis i synergi med de andre faktorer, der tidligere er foreslået.
Open access paper: https://www.mdpi.com/2673-6004/2/3/24/htm

Engangselektromagnetisk bestråling ændrer stressfølsomme genudtryk i risplante

Ardhendu Kundu, Sathish Vangaru, Sucharita Bhowmick, Somnath Bhattacharyya, Amirul I Mallick, Bhaskar Gupta. One-time Electromagnetic Irradiation Modifies Stress-sensitive Gene Expressions in Rice Plant. Bioelectromagnetics. 2021 Sep 24. doi: 10.1002/bem.22374.

Abstrakt
Elektromagnetisk energi udnyttes over flere frekvensbånd til at levere sømløse trådløse kommunikationstjenester. Planter kan godt opfatte elektromagnetisk energi tilstedeværelse i åbent miljø på grund af rimelig høj permittivitet og elektrisk ledningsevne af vævsbestanddele. Desuden letter et højere overflade-til-volumenforhold af plantestruktur øget interaktion med de indfaldende elektromagnetiske bølger. Til dato er nogle få veldesignede undersøgelser blevet udført inde i kontrollerede elektromagnetiske efterklangskamre for at undersøge enten kortvarig-lav amplitude eller langvarig-periodisk elektromagnetisk bestråling-inducerede molekylære reaktioner i planter. Så vidt det vides, er undersøgelser, der undersøger molekylære reaktioner, især på det mellemvegetative stadie i planter efter engangs (timer lang) elektromagnetisk bestråling, ikke tidligere blevet rapporteret. Derfor sigtede den nuværende undersøgelse på at undersøge molekylære responser i 40 dage gamle Swarnaprabha-risplanter efter engangs 1837,50 MHz, 2,75 mW/m2 elektromagnetisk bestråling af 2 timer og 30 min. Kontrolleret elektromagnetisk bestråling inde i et simpelt efterklangskammer blev sikret for at opnå et rent elektromagnetisk miljø ved 1837,50 MHz med deterministisk elektromagnetisk effekttæthed ved valgt position. Swarnaprabha risplante blev valgt til denne undersøgelse, da rissorten dyrkes i vid udstrækning og forbruges på det indiske subkontinent. Efterfølgende ændringer i nogle udvalgte stressfølsomme genekspressioner blev analyseret under anvendelse af real-time kvantitativ polymerasekædereaktionsteknik. Signifikant opregulering i calmodulin og phytochrom B genekspressioner blev noteret. Denne undersøgelse var målrettet fokuseret på efterfølgende molekylære reaktioner umiddelbart efter elektromagnetisk bestråling, således at de mulige virkninger af sekundære stimulationer kunne undgås. Observerede molekylære reaktioner tydede stærkt på, at planter opfatter 1837,50 MHz, 2,75 mW/m2 elektromagnetisk bestråling svarende til andre skadelige stimuli.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34559898/

Kortsigtede ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter hæmmer synaptisk plasticitet af Schaffer Collateral-CA1 synapser i rotte Hippocampus via Ca 2+/Calcineurin Pathway

Pei Xia, Yu Zheng, Lei Dong, Chunxiao Tian. Short-Term Extremely Low-Frequency Electromagnetic Field Inhibits Synaptic Plasticity of Schaffer Collateral-CA1 Synapses in Rat Hippocampus via the Ca 2+/Calcineurin Pathway. ACS Chem Neurosci. 2021 Sep 9. doi: 10.1021/acschemneuro.1c00500.

Abstrakt
I denne undersøgelse undersøger vi den iboende mekanisme, hvorved et ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF) påvirker neuroner i Schaffer collateral-CA1 (SC-CA1) regionen af rotte hippocampus ved hjælp af elektrofysiologiske teknikker. ELF-EMF har en interessant effekt på synaptisk plasticitet: det svækker langsigtet potensering og forstærker langvarig depression. Her forsvandt magnetfelteffekten efter en blokade af spændingsstyrede calciumkanaler og calcineurin, som er nøglekomponenter i Ca2+/calcineurin-vejen, med to blokkere, cadmiumchlorid og cyclosporin A. Dette fastslår fuldt ud, at effekten af ELF-EMF på synaptisk plasticitet medieres af Ca2+/calcineurin-vejen og repræsenterer en ny teknik til at studere de specifikke virkningsmekanismer af ELF-EMF på indlæring og hukommelse.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34498467/

DNMT1 og miRNA’er: mulige epigenetiske fodspor i elektromagnetiske felter i onkologi

Mohadeseh Shayeghan, Flora Forouzesh, Alireza Madjid Ansari, Mohammad Amin Javidi. DNMT1 and miRNAs: possible epigenetics footprints in electromagnetic fields utilization in oncology. Med Oncol. 2021 Sep 8;38(10):125. doi: 10.1007/s12032-021-01574-y.

Abstrakt
Mange undersøgelser blev udført for at afdække virkningerne af forskellige typer elektromagnetiske felter (EMF’er) på biologiske systemer. Nogle undersøgelser blev udført for at udnytte EMF’er til medicinske formål, hovedsageligt i kræftbehandling. Selvom mange undersøgelser tyder på, at eksponeringerne for elektromagnetiske felter kan være effektive i prækliniske kræftproblemer, er behandlingsresultaterne af disse eksponeringer på kræftcellerne, især på molekylært niveau, udfordrende og overvældende komplicerede endnu. Denne artikel har til formål at gennemgå de epigenetiske mekanismer, der kan ændres af eksponeringer for elektromagnetiske felter med hovedvægten på ekstremt lavfrekvent elektromagnetisk felt (ELF-EMF). De epigenetiske mekanismer er reversible og påvirkes af miljøfaktorer, således kan eksponeringer for elektromagnetiske felter modulere disse mekanismer. Ifølge rapporterne påvirker ELF-EMF-eksponeringer det epigenetiske maskineri direkte eller gennem de molekylære signalveje. ELF-EMF i forbindelse med DNA-methylering, histonmodifikation, miRNA’er og nukleosom-ombygning kan påvirke homeostasen af ​​kræftceller og spille en rolle i reparation af DNA-skader, apoptoseinduktion, forebyggelse af metastaser, differentiering og cellecyklusregulering. Generelt viser resultatet af denne undersøgelse, at eksponering for ELF-EMF sandsynligvis kan være effektiv i epigenetisk cancerterapi, men der er behov for flere molekylære og kliniske undersøgelser for at klarlægge de sikre og specifikke dosimetriske karakteristika af ELF-EMF i praksis.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34495398/

Sikkerhed ved trådløs strømoverførsel

James C. Lin. Safety of Wireless Power Transfer. IEEE Access. 10 September 2021. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3108966.

Abstrakt
Trådløse strømoverførselssystemer (WPT) er udviklet til at levere elektrisk strøm enten direkte eller via batteriopladning. Optimismen med hensyn til WPT-teknologi er drevet af udbredelsen af mobiltelefoner, bærbare computere og mobile kommunikationsenheder. Udover at man ikke behøver at tilslutte en mobiltelefon eller bærbar computer, giver WPT-batteriopladning mulighed for, at mobile enheder kan få strøm på samme måde, som de får data ved at høste omgivende elektromagnetisk stråling. Drømmen er et virkeligt trådløst mobilitetsscenarie med tøjringsfri elektrisk strøm til mobiltelefoner, bærbare computere, apparater og transportsystemer. Ud over trådløs kommunikation er den elektromagnetiske effekt, der kræves til kommerciel WPT-implementering i stor skala, betydelig. En central facet af systemdesignet og -forskningen bør omfatte overvejelser om sundhedseffekter og sikkerhed ved radiofrekvent elektromagnetisk stråling.
https://ieeexplore.ieee.org/document/9535368

Cellulære effekter af terahertz-bølger

Cherkasova OP, Serdyukov DS, Nemova EF, Ratushnyak AS, Kucheryavenko AS, Dolganova IN, Xu G, Skorobogatiy M, Reshetov IV, Timashev PS, Spektor IE, Zaytsev KI, Tuchin VV. Cellular effects of terahertz waves. J Biomed Opt. 2021 Sep;26(9). doi: 10.1117/1.JBO.26.9.090902.

Abstrakt
Betydning: En stigende interesse for området for biologiske effekter ved eksponering af væv og celler for terahertz (THz) stråling er drevet af et hurtigt fremskridt inden for THz biofotonik, observeret i løbet af de sidste årtier. På trods af THz-teknologiens tiltrækningskraft til medicinsk diagnose og terapi er der stadig ret begrænset viden om sikre grænser for THz-eksponering. Forskellige former for THz-eksponering af væv og celler, herunder kontinuerlig bølge versus pulseret stråling, forskellige kræfter og antal og varighed af eksponeringscyklusser, bør systematisk studeres.
Formål: Vi giver et overblik over nyere forskningsresultater inden for området biologiske effekter ved eksponering af væv og celler for THz-bølger.
Fremgangsmåde: Vi starter med en kort oversigt over generelle træk ved THz-bølge-væv-interaktioner, såvel som moderne THz-emittere, med vægt på dem, der er pålidelige til at studere de biologiske virkninger af THz-bølger. Derefter betragter vi tre niveauer af biologisk systemorganisering, hvor eksponeringseffekterne overvejes: (i) opløsninger af biologiske molekyler; (ii) kulturer af celler, individuelle celler og cellestrukturer; og (iii) hele organer eller organismer; særlig opmærksomhed er viet til det cellulære niveau. Vi skelner mellem termiske og ikke-termiske mekanismer for THz-bølge-celle-interaktioner og diskuterer et problem med tilstrækkelig estimering af de biologiske THz-effekters specificitet. Problemet med reproducerbarhed af eksperimentel data, forårsaget af sjældenhed af THz-eksperimentelle opsætninger og fravær af enhedsprotokoller, overvejes også.
Resultater: De opsummerede data viser den aktuelle fase af forskningsaktiviteten og viden om THz-eksponeringen på levende objekter.
Konklusioner: Denne gennemgang hjælper det biomedicinske optiksamfund med at opsummere opdateret viden inden for celleeksponering for THz-stråling og baner vejen for udvikling af THz-sikkerhedsstandarder og THz-terapeutiske applikationer.
Konklusion
Nyere forskningsresultater inden for området THz-bølgeeffekter på biologiske systemer på de forskellige organisationsniveauer, såsom biomolekyler, celler og organismer, blev diskuteret. På trods af de betydelige data, der er akkumuleret i denne krævende forskningsretning, har vi stadig ret begrænset viden om biologiske effekter af THz-bølger. Yderligere forsknings- og ingeniørindsats er påkrævet for at udvikle tilstrækkelige sikre grænser for THz-bølgeeksponering og objektivt at afdække styrker og svagheder ved THz-teknologi i forskellige grene af mediel terapi. Således opsummerer denne anmeldelse den opdaterede viden inden for celleeksponering for THz-stråling og baner vejen til THz-dosimetri og terapeutiske veje.
Open access paper: https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-biomedical-optics/volume-
26/issue-09/090902/Cellular-effects-of-terahertz-waves/10.1117/1.JBO.26.9.090902.full

Numerisk modellering og eksperimentel verifikation af termiske effekter i levende celler udsat for højeffektimpulser af THz-stråling

D S Sitnikov, A A Pronkin, I V Ilina, V A Revkova, M A Konoplyannikov, V A Kalsin, V P Baklaushev. Numerical modelling and experimental verification of thermal effects in living cells exposed to high-power pulses of THz radiation. Sci Rep. 2021 Sep 9;11(1):17916. doi: 10.1038/s41598-021-96898-0.

Abstrakt
Eksponering af celler eller biologiske væv for højeffektpulser af terahertz (THz) stråling fører til ændringer i en række intracellulære processer. Rollen af ​​opvarmningseffekter på grund af stærk absorption af THz-stråling af vandmolekyler er dog stadig uklar. I denne undersøgelse udførte vi numerisk modellering for at estimere den termiske indvirkning på vand af en enkelt THz-puls såvel som en række THz-impulser. En finite-element (FE) model, der giver numeriske løsninger til varmeledningsligningen, anvendes til at beregne temperaturstigningen. Et simpelt udtryk for temperaturestimering i midten af ​​stedet for THz-stråling er præsenteret for given frekvens og fluens af THz-impulsen. Det er blevet påvist, at termisk effekt bestemmes af enten den gennemsnitlige effekt af stråling eller af fluensen af ​​en enkelt THz-puls afhængigt af pulsgentagelseshastigheden. Humane dermale fibroblaster er blevet udsat for THz-impulser (med en energi på [Formel: se tekst] og gentagelseshastighed på 100 Hz) for at estimere den termiske effekt. Analyse af ekspression af varmechokproteiner har ikke vist nogen statistisk signifikant forskel ([Formel: se tekst]) mellem kontrol- og eksperimentelle grupper efter 3 timers bestråling.
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-021-96898-0

Elektrisk feltdetektering som floral cue ved svirrefluebestøvning

Khan SA, Khan KA, Kubik S, Ahmad S, Ghramh HA, Ahmad A, Skalicky M, Naveed Z, Malik S, Khalofah A, Aljedani DM. Electric field detection as floral cue in hoverfly pollination. Sci Rep. 2021 Sep 21;11(1):18781. doi: 10.1038/s41598-021-98371-4.

Abstrakt
Bestøvere kan registrere farven, formen, duften og endda temperaturen på de blomster, de vil besøge. Her præsenterer vi den hidtil ikke værdsatte kapacitet af svirrefluer (Eristalis tenax og Cheilosia albipila) til at opdage det elektriske felt, der omgiver blomster. Ved at bruge svirrefluer som vigtige dipteranbestøvere undersøgte vi de elektriske interaktioner mellem fluer og blomster – hvordan en svirreflue fik en ladning, og hvordan deres elektriske sansningsevne for målblomster bidrog til nektaridentifikation og bestøvning. Denne undersøgelse afslørede, at hurtige variationer i et blomstret elektrisk felt var relateret til en nektarbelønning og øgede sandsynligheden for fluens genbesøg. Vi fandt ud af, at thoraxhår spillede en rolle i polariteten af ​​svæveflueladning, hvilket afslørede deres elektro-mekanosensoriske evner, som hos humlebier (Bombus terrestris). Elektrofysiologisk analyse af svirrefluens antenner afslørede ikke neural følsomhed over for det elektriske felt, hvilket favoriserer de mekanosensoriske hår som formodede elektroreceptive organer i begge arter af svirrefluer.
Open access paper: https://www.nature.com/articles/s41598-021-98371-4

Nye dokumenter pr. 9. september 2021

Effekter af radiofrekvensstråling fra mobiltelefoner på sædkvaliteten (Review)

Romualdo Sciorio, Luca Tramontano, Sandro C Esteves. Effects of mobile phone radiofrequency radiation on sperm quality. Zygote. 2021 Aug 13;1-10. doi: 10.1017/S096719942100037X

Abstrakt
I de sidste årtier har den universelle brug af mobiltelefoner bidraget til miljøforurening med radiofrekvent elektromagnetisk stråling. Den konstante vækst i brugen af ​​mobiltelefoner har givet anledning til bekymring over virkningerne af telefonstråling på mænds reproduktive sundhed. Epidemiologiske undersøgelser rapporterer et kraftigt fald i sædtal i udviklingslande og på verdensplan hvor ca. 14 % af parrene har svært ved at blive gravide, hvoraf mange tilskrives en mandlig infertilitetsfaktor. Miljø- og livsstilsfaktorer er kendt for at bidrage til mandlig infertilitet. Udsættelse for varme, stråling eller radioaktivitet kan forårsage skade på biologiske vævsorganer, herunder testiklen. I betragtning af den allestedsnærværende brug af mobiltelefoner skal de potentielle negative virkninger af den resulterende miljøstråling belyses yderligere. Det ser ud til at være en tilsyneladende sammenhæng mellem den øgede eksponering for mobiltelefoners radiofrekvens og nedsat sædkvalitet, men beviserne er ikke afgørende. Vores anmeldelse opsummerer beviserne for de mulige negative virkninger af mobiltelefonstråling på manden reproduktionssystem, med fokus på sædkvalitet. Vi analyserer også kritisk virkningerne af forhøjet testikeltemperatur og oxidativt stress på mandlig fertilitet, og hvordan disse faktorer kan interferere med testiklens fysiologiske aktiviteter.
Fremtidsperspektiver og konklusioner
De hurtige teknologiske fremskridt inden for personlige computere og kommunikationsenheder kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Mobiltelefonenheder udsender radiofrekvente elektromagnetiske bølger, der ser ud til at påvirke mænds reproduktive sundhed og andre kropsfunktioner (McClelland 3rd og Jaboin, 2018; Sage og Burgio, 2018; Wall et al., 2019). Selvom de nuværende data ikke er utvetydige, virker det fornuftigt at spekulere i, at eksponering for mobiltelefoner kan bidrage til subfertilitet. Den eksisterende evidens vedrører dog primært negative virkninger på sædmotilitet og morfologi, som er begrænsede endepunkter til evaluering af det mandlige fertilitetspotentiale.
De nøjagtige mekanismer for, hvordan RF-EMR kan påvirke testiklerne, epididymis og sædceller, er endnu ikke fuldt ud forstået. Yderligere undersøgelser er berettiget, især prospektive undersøgelser, der vurderer sædfunktionelle markører, såsom sæd-DNA-integritet og OS, hos fertile og subfertile mænd. Lige så vigtigt vil det være at analysere, om den nedsatte sædkvalitet, der er forbundet med mobiltelefoneksponering, udmønter sig i svækkede graviditetschancer. Effekterne af kort- og langtidseksponering og energiintensitet bør også undersøges mere detaljeret under hensyntagen til relevante konfoundere. Først da vil videnskabelige selskaber og tilsynsorganer være i stand til at give brugerne gennemsigtige oplysninger om risici og vejledning til korrekt brug.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384508/

Tærskler for radiofrekvent elektromagnetisk felteffekt på menneskelig hjerne (Review)

Hiie Hinrikus, Jaanus Lass, Maie Bachmann. Threshold of radiofrequency electromagnetic field effect on human brain. Int J Radiat Biol. 2021 Aug 17;1-38. doi: 10.1080/09553002.2021.1969055.

Abstrakt
Formål: Denne gennemgang har til formål at estimere tærsklen for radiofrekvent elektromagnetiske felters (RF EMF) effekter på menneskelig hjerne baseret på analyser af offentliggjorte forskningsresultater. For at tydeliggøre tærsklen for RF EMF-effekterne er to tilgange blevet anvendt: 1) analyserne af restriktioner i følsomhed for forskellige trin af den fysiske model af lav-niveau RF EMF-mekanisme og 2) analyserne af eksperimentelle data for at afklare afhængigheden af RF EMF-effekten på eksponeringsniveau baseret på resultaterne af publicerede originale neurofysiologiske og adfærdsmæssige menneskelige undersøgelser i 15 år 2007-2021.
Konklusioner: Analyserne af den fysiske model af ikke-termiske mekanismer af RF EMF-effekt fører til konklusion, at ingen principiel tærskel for effekten kan bestemmes. Ifølge gennemgangen af ​​eksperimentelle data er frekvensen af ​​påviste RF EMF-effekter 76,7 % i hvilende EEG-undersøgelser, 41,7 % i søvn-EEG og 38,5 % i adfærdsstudier. Ændringerne i EEG forekommer sandsynligvis tidligere, end ændringer i adfærd bliver tydelige. Det laveste niveau af RF EMF, hvor effekten i EEG blev detekteret, er 2,45 V/m (SAR =0,003 W/kg). Der er en foreløbig indikation af, at effektens afhængighed af eksponeringsniveauet snarere følger feltstyrke end SAR-ændringer. Der er imidlertid ikke tilstrækkelige data til rådighed til at afklare linearitet-ikke-linearitet af virkningens afhængighed på niveauet af RF EMF. Konstateringen af, at kun en del af mennesker er følsomme over for RF EMF-eksponering, kan relateres til immunitet over for stråling eller overfølsomhed. Ændringerne i EEG forårsaget af RF EMF forekom ens i de fleste analyserede undersøgelser og lignede dem med depression. Den mulige årsagssammenhæng mellem RF EMF-effekt og depression blandt unge er et meget vigtigt problem.

Uddrag
Har RF EMF en tærskel, hvoraf lavere RF EMF ikke har biologisk effekt? Dette er et vigtigt spørgsmål og afgørende for at undgå mulige konsekvenser for helbredet.
Teoretiske estimater for levende cellers følsomhed over for elektriske felter gav tærskelværdierne omkring 10-6 – 10 -7 V/m Hz1/2 (Weaver og Astumian, 1990; Hinrikus et al., 1998). I tilfælde af bredbånds-telekommunikationsteknologi stiger tærsklen: ved 1 MHz båndbredde er følsomheden 10−3 – 10−4 V/m. Disse estimater brugte imidlertid en simpel enkeltcellemodel. Realistisk model involverende
kombinationer af forskellige celler, molekyler og delvist ikke-lineære fysiologiske processer er yderst kompleks. Så vidt vi ved, har beregningerne ved hjælp af komplekse modeller ikke været udført.
Konklusioner
Analyserne af modellen for den ikke-termiske mekanisme for RF EMF-effekt viser, at modellens trin ikke indeholder nogen principiel tærskel for effekten. Derfor er den eneste måde at estimere den mulige tærskel på analyser af eksperimentelle data. Gennemgangen af ​​eksperimentelle data om humane RF EMF neurofysiologiske effekter resulterer i følgende hovedkonklusioner, der indikerede retningerne for fremtidig forskning:
1) Den laveste feltstyrke, der har forårsaget effekten i EEG, er ifølge de gennemgåede undersøgelser 2,45 V/m (SAR=0,003 W/kg), tæt på radio- og tv-udsendelses RF EMF-feltstyrke omkring 0,1 V/m . De fremtidige store undersøgelser af mennesker, dyr og in vitro er nødvendige for at klarlægge niveauet og for at øge pålideligheden af ​​den eksperimentelt bestemte tærskel for RF EMF-effekt.
2) Der er en foreløbig indikation af, at intensiteten af ​​effekten snarere følger feltstyrken end SAR-ændringen. Der er dog ikke tilstrækkelige data til at afklare regularitet og linearitet-ulinearitet i forholdet. Undersøgelserne med systematiske variationer i eksponeringsniveauet (elektriske og magnetiske feltstyrker, effekttæthed) ville hjælpe med at fremme feltet. Forskningen fra mobil til mennesker er nødvendige i denne retning.
3) Meget begrænsede data er tilgængelige om de reparations- og adaptive fænomener, der er vigtige i fortolkningen af ​​RF EMF-effekter på sundheden. Der kræves særlige undersøgelser for at klarlægge mekanismerne og reparationsprocessernes muligheder.
4) Konstateringen af, at kun en del af mennesker er følsomme over for RF EMF-eksponering, kan relateres til immunitet over for stråling eller overfølsomhed. Variabiliteten af ​​følsomhed mellem mennesker og langsigtet stabilitet af status kræver langsigtede eksperimentelle undersøgelser i stor skala.
5) Indikationen af, at ændringerne i EEG forårsaget af RF EMF lignede dem ved depression kræver særlig opmærksomhed. Den hurtige stigning af depression med den højeste prævalens blandt unge
individer og mere intens brug af mobil telekommunikationsteknologi med udbredelse hos unge i samme periode kræver opmærksomhed. Den mulige årsagssammenhæng mellem RF EMF effekt og depression blandt unge er et problem af stor betydning. Metoden og storstilede undersøgelser i denne retning er påkrævet.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402382/

Effekter af radiofrekvent elektromagnetisk stråling på neurotransmittere i hjernen

Cuicui Hu, Hongyan Zuo, Yang Li. Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation on Neurotransmitters in the Brain. Frontiers in Public Health. 9:1139. 2021. doi: 10.3389/fpubh.2021.691880.

Abstrakt
Med den hurtige udvikling af elektronisk information i de sidste 30 år er tekniske resultater baseret på elektromagnetisme blevet brugt i vid udstrækning inden for forskellige områder, der vedrører menneskelig produktion og liv. Følgelig er elektromagnetisk stråling (EMR) blevet en væsentlig ny forureningskilde i den moderne civilisation. De biologiske virkninger af EMR har tiltrukket sig betydelig opmærksomhed verden over. Den mulige interaktion af EMR med menneskelige organer, især hjernen, er i øjeblikket, der hvor den største opmærksomhed er fokuseret. Mange undersøgelser har vist, at nervesystemet er et vigtigt målorgansystem, der er følsomt over for EMR. I de senere år har et stigende antal undersøgelser fokuseret på de neurobiologiske effekter af EMR, herunder metabolisme og transport af neurotransmittere. Som budbringere af synaptisk transmission spiller neurotransmittere en afgørende rolle i kognitiv og følelsesmæssig adfærd. Her opsummeres virkningerne af EMR på metabolismen og receptorerne af neurotransmittere i hjernen.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2021.691880

Effekten af eksponering for radiofrekvente felter på kræftrisiko i den almindelige og erhvervsaktive befolkning: En protokol til en systematisk gennemgang af menneskelige observationsstudier

Susanna Lagorio, Maria Blettner, Dan Baaken, Maria Feychting, Ken Karipidis, Tom Loney, Nicola Orsini, Martin Röösli, Marilia Silva Paulo, Mark Elwood. The effect of exposure to radiofrequency fields on cancer risk in the general and working population: A protocol for a systematic review of human observational studies. Environ Int. 2021 Aug 22;157:106828. doi: 10.1016/j.envint.2021.106828.

Højdepunkter
• RF-EMF blev klassificeret af IARC som muligvis kræftfremkaldende for mennesker (2B) i maj 2011
• Der er nu behov for en systematisk gennemgang af alle emnerelevante epidemiologiske undersøgelser.
• En detaljeret protokol sikrer anmeldelsens gennemsigtighed, anvendelighed og troværdighed.
• Den oprindelige undersøgelses validitet vil blive evalueret med et tilpasset OHAT risiko for bias-værktøj.
• Intern sammenhæng og ekstern plausibilitet vil være grundlaget for konklusioner.

Abstrakt
Baggrund: Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har et igangværende projekt for at vurdere potentielle sundhedseffekter af eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) i den almindelige og erhvervsaktive befolkning. Her præsenterer vi protokollen for en systematisk gennemgang af den videnskabelige litteratur om kræftfarer ved eksponering for RF-EMF hos mennesker, bestilt af WHO som en del af dette projekt.
Formål: At vurdere kvaliteten og styrken af ​​beviserne fra menneskelige observationsstudier for en årsagssammenhæng mellem eksponering for RF-EMF og risiko for neoplastiske sygdomme.
Berettigelseskriterier: Vi vil inkludere kohorte- og case-kontrolstudier, der undersøger neoplasi-risici i forhold til tre typer eksponering for RF-EMF: nærfelt, hovedlokaliseret, eksponering fra brug af mobiltelefon (SR-A); fjernfelt, hele kroppen, miljøeksponering fra stationære sendere (SR-B); erhvervsmæssig eksponering nær/fjernfelt fra brug af håndholdte transceivere eller RF-emitterende udstyr på arbejdspladsen (SR-C). Selvom der ikke vil blive anvendt nogen begrænsning på tumortype, vil vi fokusere på udvalgte neoplasmer i centralnervesystemet (hjerne, meninges, hypofyse, akustisk nerve) og spytkirteltumorer (SR-A); hjernetumorer og leukæmier (SR-B, SR-C).
Informationskilder: Kvalificerede undersøgelser vil blive identificeret gennem Medline, Embase og EMF-Portal.
Risiko-of-bias vurdering: Vi vil bruge en skræddersyet version af OHAT’s værktøj til at evaluere undersøgelsens interne validitet.
Datasyntese: Vi vil overveje særskilte undersøgelser af forskellige tumorer, neoplasmaspecifikke risici fra forskellige eksponeringskilder og et givet eksponerings-udfaldspar hos voksne og børn. Når en
kvantitativ syntese af resultater kan forudses, hovedformålene med metaanalysen vil være at vurdere styrken af ​​association og formen af ​​eksponering-respons-forholdet; at kvantificere
grad af heterogenitet på tværs af undersøgelser; og udforske kilderne til inkonsekvens (hvis nogen). Når en meta-analyse vurderes som upassende, vil vi udføre en narrativ syntese, suppleret med en struktureret tabulering af resultater og passende visuelle visninger.
Evidensvurdering: Tillid til evidens vil blive vurderet i overensstemmelse med GRADE-tilgangen.
Finansiering: Dette projekt er støttet af Verdenssundhedsorganisationen. Medfinansiering blev leveret af det newzealandske sundhedsministerium; Istituto Superiore di Sanità i sin egenskab af WHO, der samarbejder
Center for Stråling og Sundhed; ARPANSA som et WHO-samarbejdscenter for strålebeskyttelse.
Registrering: PROSPERO CRD42021236798.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34433115/

Effekter af radiofrekvensfelteksponering på mandlig fertilitet og graviditets- og fødselsresultater: Protokoller til en systematisk gennemgang af eksperimentelle undersøgelser i ikke-menneskelige pattedyr og i menneskelig sæd eksponeret in vitro

Francesca Pacchierotti, Lucia Ardoino, Barbara Benassi, Claudia Consales, Eugenia Cordelli,Patrizia Eleuteri, Carmela Marino, Maurizio Sciortino, Martin H.Brinkworth, Guangdi Chen, James P. McNamee, Andrew William Wood, Carlijn R. Hooijmans. Rob B.M. de Vries. Effects of Radiofrequency Electromagnetic Field (RF-EMF) exposure on male fertility and pregnancy and birth outcomes: Protocols for a systematic review of experimental studies in non-human mammals and in human sperm exposed in vitro. Environment Intl. Volume 157, December 2021, 106806.

Højdepunkter
• Mandlig infertilitet og ugunstige graviditetsresultater er relevante sundhedsproblemer.
• Radiofrekvente elektromagnetiske felter er udbredt i det menneskelige miljø.
• En sammenhæng mellem radiofrekvens og uønskede reproduktive resultater er kontroversiel.
• Dette er protokollen for WHO-finansieret systematisk gennemgang og meta-analyse om dette spørgsmål.

Abstrakt
Baggrund: Radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) på miljøniveau er blevet rapporteret at inducere negative virkninger på det mandlige reproduktionssystem og udviklende embryoner. Imidlertid,
på trods af antallet af eksperimenter udført siden 1970’erne, har mangfoldigheden af ​​testmetoder og eksponeringsforhold, uoverensstemmelser mellem resultater og dosimetriske fejl endnu ikke muliggjort en solid vurdering af forholdet mellem RF-EMF-eksponering og sådanne effekter, hvilket berettiger en mere systematisk og metodisk streng tilgang til evaluering af tilgængelige data.
Formål: Denne undersøgelse har til formål at evaluere virkningerne af RF-EMF-eksponering på mandlig fertilitet og graviditetsresultater ved en systematisk gennemgang (SR) af eksperimentelle undersøgelser, udført i overensstemmelse med internationale retningslinjer. Evidensen vil blive organiseret i tre strømme: 1) Undersøgelser, der evaluerer virkningen af ​​RF-EMF på det mandlige reproduktionssystem hos eksperimentelle pattedyr; 2) undersøgelser, der evaluerer virkningen af ​​RF-EMF på human sperm eksponeret in vitro; 3) undersøgelser, der evaluerer virkningen af ​​RF-EMF på uønsket graviditet, fødselsresultater og forsinkede effekter hos eksponerede eksperimentelle pattedyr i utero.
Studieberettigelse og kriterier: Støtteberettigede undersøgelser vil omfatte peer-reviewede artikler, der rapporterer originale resultater om effekter af kontrolleret eksponering for RF-EMF i frekvensområdet 100 kHz–300 GHz på
de valgte resultater uden begrænsninger for sprog eller udgivelsesår. Kvalificerede undersøgelser vil blive hentet ved hjælp af kalibrerede søgestrenge anvendt på tre elektroniske databaser, PubMed, Scopus og EMF Portal og ved manuel søgning i referencelisten for inkluderede artikler og offentliggjorte anmeldelser.
Undersøgelsesvurdering og syntesemetode: Studiernes interne validitet vil blive evalueret ved hjælp af Risk of Bias (RoB) Rating Tool udviklet af National Toxicology Program/Office of Health Assessment and Translation (NTP/OHAT) integreret med input fra SYRCLE RoB-værktøjet. Givet tilstrækkelige tilsvarende data, vil der blive udført meta-analyser, ellers vil der blive produceret narrative synteser.
Endelig vil sikkerheden for virkningerne af RF-EMF-eksponering på mandlig fertilitet og graviditets- og fødselsresultater blive etableret efter GRADE.
Finansiering: Undersøgelsen er økonomisk støttet af Verdenssundhedsorganisationen.
Registrering OSF Registrering DOI https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MUS3; PROSPERO
CRD42021227729, CRD42021227746.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021004311

Virkningerne af eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter på tinnitus, migræne og ikke-specifikke symptomer i den almindelige og arbejdende befolkning: En protokol for en systematisk gennemgang af menneskelige observationsstudier

Martin Röösli, Stefan Dongus, Hamed Jalilian, Maria Feychting, John Eyers, Ekpereonne Esu, Chioma Moses Oringanje, Martin Meremikwu, Xavier Bosch-Capblanch. The effects of radiofrequency electromagnetic fields exposure on tinnitus, migraine and non-specific symptoms in the general and working population: A protocol for a systematic review on human observational studies. Environment International, Volume 157, 2021. doi: 10.1016/j.envint.2021.106852.

Højdepunkter
• Der er offentlig bekymring for at udvikle uspecifikke symptomer fra EMF.
• Der findes ingen opdateret omfattende systematisk gennemgang.
• Prioriterede resultater for hovedeksponering er tinnitus, migræne og hovedpine.
• Yderligere prioriterede resultater er søvnforstyrrelser og sammensatte symptomscore.

Abstrakt
Baggrund: Applikationer, der udsender radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF; 100 kHz til 300 GHz) bruges i vid udstrækning til kommunikation (f.eks. mobiltelefoner), inden for medicin (diatermi) og i industrien (RF-varmere). Der er blevet rejst bekymring for, at RF-EMF-eksponering påvirker sundhedsrelateret livskvalitet, fordi en del af befolkningen rapporterer at opleve en række forskellige symptomer relateret til lav eksponering
niveauer under regulatoriske grænser.
Mål: At systematisk gennemgå virkningerne af længerevarende eller gentagen lokal og hele den menneskelige krops RF-EMF-eksponering på forekomsten af ​​symptomer, der evaluerer migræne, tinnitus, hovedpine, søvnforstyrrelser og sammensatte symptomscore som primære resultater.
Metoder: Vi vil følge WHO-håndbogen for udvikling af retningslinjer. Til udviklingen af ​​den systematiske gennemgangsprotokol overvejede vi en håndbog til udførelse af systematiske reviews for evalueringer af sundhedseffekter fra National Toxicology Program-Office of Health Assessment and Translation (NTP-OHAT) og COSTER (anbefalinger til gennemførelse af systematiske reviews i toksikologi og miljø). sundhedsforskning).
Berettigelseskriterier: Peer-reviewed epidemiologiske undersøgelser i den almindelige befolkning eller arbejdstagere med det formål at undersøge sammenhængen mellem lokal eller helkrops RF-EMF eksponering i mindst en uge og
symptomer er berettiget til inklusion. Kun kohorte-, case-kontrol- og panelundersøgelser vil blive inkluderet.
Informationskilder: Vi vil søge i de videnskabelige litteraturdatabaser Medline, Web of Science, PsycInfo, Cochrane Library, Epistemonikos og Embase ved hjælp af en foruddefineret søgestrategi. Denne søgning vil blive suppleret med en søgning i EMF-portalen og kontrol af referencelister over relevante artikler og anmeldelser.
Undersøgelsesvurdering og syntesemetode: Data fra inkluderede papirer vil blive udtrukket i henhold til foruddefinerede formularer. Resultaterne vil blive opsummeret i tabeller, grafiske visninger og i en narrativ syntese
af den tilgængelige evidens, suppleret med metaanalyser. Vi vil særskilt gennemgå effekter af lokal, fjernfelt og erhvervsmæssig eksponering.
Risiko for bias: Den interne validitet af inkluderede undersøgelser vil blive vurderet ved hjælp af NTP-OHAT Risk of Bias Rating Tool for mennesker og dyrestudier, udviklet til observationelle RF-EMF undersøgelser.
Evidensvurdering: For at vurdere sikkerheden af ​​beviserne vil vi bruge den OHAT GRADE-baserede tilgang til epidemiologiske undersøgelser.
Rammer og finansiering: Denne protokol vedrører en af ​​de ti forskellige systematiske reviews, der er taget i betragtning i en større systematisk gennemgang af Verdenssundhedsorganisationen for at vurdere potentielle sundhedseffekter af eksponering for RF-EMF i den almindelige og erhvervsaktive befolkning.
Registrering PROSPERO CRD42021239432.
Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021004773?via%3Dihub

Flere pålidelige undersøgelser af bioeffekter ved “High Band” 5G-frekvenser

Kenneth R Foster, Vijayalaxmi. More Reliable Bioeffects Studies at “High Band” 5G Frequencies. Frontiers in Communications and Networks. 2:39. 2021. doi:10.3389/frcmn.2021.721925.

Abstrakt
En væsentlig kilde til kontrovers relateret til mulige sundhedseffekter af radiofrekvensstråling (RFR) er det store antal rapporterede statistisk signifikante effekter af eksponering over hele RF-delen af ​​spektret og over en bred vifte af eksponeringsniveauer, selv om sundhedsagenturer ikke finder klare beviser for sundhedsfarer ved eksponering på niveauer inden for de nuværende IEEE og ICNIRP eksponeringsgrænser. Denne perspektivering betragter 31 undersøgelser relateret til genetiske skader forårsaget af eksponering for RFR ved frekvenser over 6 GHz, herunder millimeterbølge (mm-bølge) frekvenser. Samlet rapporterer papirerne om mange statistisk signifikante effekter relateret til genetiske skader, mange ved eksponeringsniveauer under de nuværende eksponeringsgrænser. Anvendelse af fem risiko for bias-kriterier (RoB) og andre overvejelser tyder dog på, at undersøgelserne i mange tilfælde er sårbare over for falsk opdagelse (ikke-replikerbare resultater). Forfatterne opfordrer til forbedringer i undersøgelsesdesign, analyse og rapportering i fremtidig bioeffektforskning for at give mere pålidelig information til sundhedsagenturer og lovgivende beslutningstagere. Dette perspektiv er en ledsager til et andet perspektiv af Mattsson et al. andetsteds i dette bind (Mattsson et al., 2021).
Interessekonflikt
KF har modtaget mindre støtte til forskning i et ikke-relateret emne (termisk dosimetri) af Microwave and Wireless Forum, en industrigruppe. De resterende forfatter erklærer, at undersøgelsen blev udført i fravær af kommercielle eller økonomiske forhold, der kunne opfattes som en potentiel interessekonflikt.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/frcmn.2021.721925

Dosimetri af forskellige menneskekroppe udsat for mikrobølgebredbåndselektromagnetiske impulser

Jerdvisanop Chakarothai, Wake Kanako, Fujii Katsumi. Dosimetry of Various Human Bodies Exposed to Microwave Broadband Electromagnetic Pulses. Frontiers in Public Health. 9:1182. 2021. doi:10.3389/fpubh.2021.725310.

Abstrakt

I denne artikel vurderes menneskelig eksponering for ultrabredbånd (UWB) elektromagnetiske (EM) impulser i mikrobølgeområdet ved hjælp af et frekvensafhængigt FDTD-skema tidligere foreslået af forfatterne. Komplekse permittivitetsfunktioner af alle biologiske væv, der anvendes i de numeriske analyser, udtrykkes nøjagtigt af den four-term Cole-Cole model. I vores metode anvender vi den hurtige inverse Laplace-transformation for at bestemme tidsdomænets impulsrespons, bruge Prony-metoden til at finde Z-domæne-repræsentationen og udtrække rester og poler til brug i FDTD-formuleringen. Opdatering ligninger for det elektriske felt udledes derefter via Z-transformationen. For det første udfører vi reflektions- og transmissionsanalyser af et flerlag bestående af seks forskellige biologiske væv og bekræfter derefter gyldigheden af ​​den foreslåede metode ved sammenligning med analytiske resultater. Til sidst udføres numerisk dosimetri af forskellige menneskekroppe udsat for EM-impulser forfra i mikrobølgefrekvensområdet, og den specifikke energiabsorption vurderes og sammenlignes med den, der er foreskrevet i internationale retningslinjer.
Konklusion
Vi har udført numerisk dosimetri på menneskekroppe belyst af en EM-puls fra fronten ved at bruge (FD)2 TD-metoden, tidligere foreslået af forfatterne. Metoden overvejer fuldt ud bredbåndskarakteristika for den komplekse relative permittivitet af de biologiske medier, der anvendes i analysemodellen via anvendelsen af ​​FILT og Prony metoden. For det første demonstrerede vi gyldigheden af ​​opdateringskoefficienterne, dvs. resterne og polerne af udtrykket for IIR i z-domænet, ved at sammenligne de numeriske refleksionskoefficienter med dem, der er afledt af EM-teorien. Det blev præciseret, at de numeriske resultater inden for 2 % af dem opnået teoretisk over et bredt frekvensområde fra 50 MHz til 10 GHz, hvilket viser gyldigheden af ​​den foreslåede tilgang. Det blev også fundet, at transmissionsegenskaberne for EM-pulsen ind i CSF-laget af et flerlag, der efterligner et menneskeligt hoved, er næsten flade over et frekvensområde mellem 300 og 800 MHz, og at transmissionen falder med stigende EM-rejseafstand fra hudgrænsen pga. til højere energiabsorption ved overfladiske biologiske væv som “Skin” og “Fat”, når frekvensen er højere end 1 GHz. Derfor har det meste af den pulsenergi, der trænger ind i det biologiske legeme, en frekvens under 1 GHz. Derefter blev numerisk dosimetri af forskellige menneskelige modeller udsat for en EM-puls med en frekvenskomponent på op til ~1,3 GHz udført. Den gennemsnitlige SAR for hele kroppen ved 24 frekvenser blev bestemt af en enkelt kørsel af bredbånds-FDTD-simuleringer. Resultaterne matchede dem, der blev offentliggjort i litteraturen, hvilket viser validiteten og tilgængeligheden af ​​den foreslåede FDTD-metode. Derefter blev SA-fordelingen for hver numerisk model bestemt, og det blev fundet, at den maksimale SA forekommer ved hænder og hals for den ujordede model, mens de vises ved hænder og ankler, når modellen er jordet. Den maksimale SA-værdi var 0,290 pJ/kg for en indfaldende elektrisk feltstyrke på 1 V/m eller 0,437 nJ/kg for en indfaldende effekttæthed på 2W/m2. Det er for første gang vist, at vi ved at bruge vores foreslåede FDTD-tilgang med FILT- og Prony-metoden kan opnå kvantitativt detaljerede oplysninger om SA, der kan sammenlignes med de grænser, der er foreskrevet i internationale retningslinjer eller standarder.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2021.725310

Samtidig udsættelse for elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner og uhindret fruktosedrikning i præ-, peri- og postpubertetsstadier forstyrrer hypothalamus- og leverreguleringen af energihomeostase ved tidlig voksenalder: eksperimentel dokumentation

Ruchi Tripathi, Sanjay Kumar Banerjee, Jay Prakash Nirala, Rajani Mathur. Simultaneous exposure to electromagnetic field from mobile phone and unimpeded fructose drinking during pre-, peri-, and post-pubertal stages perturbs the hypothalamic and hepatic regulation of energy homeostasis by early adulthood: experimental evidence. Environ Sci Pollut Res Int. 2021 Sep 2. doi: 10.1007/s11356-021-15841-y.

Abstrakt
Nutidens børn-unge bruger mobiltelefoner hele tiden og indtager ubegrænset fructosefyldt kost. Desværre er en stigning i forekomsten af ​​insulinresistens og fedtleversyndrom hos unge voksne også blevet registreret. For at afgrænse en mulig sammenhæng, virkningen af ​​eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) fra mobiltelefonen og ubegrænset fructoseindtag under præ-, peri- og post-pubertale udviklingsstadier på orexigeniske og anorexigeniske signaler, der stammer fra hypothalamus og leveren af rotter undersøges her. Undersøgelsesdesignet omfattede fire arme, dvs. “Normal”, “Kun eksponering (ExpO)”, “Kun Fruktose (FruO)” og “Eksponering med Fructose (EF)”, hvor fravænnede rotter modtog enten “normalt foder og drikkevand”. ” eller “normal chow og fructose (15%) drikkeopløsning” i tilstedeværelse og fravær af EMF-eksponering (2 timer/dag) i 8 uger. Resultaterne indikerer, at de samlede kalorier, der blev forbrugt af EF var højere i den tidlige voksenalder end normalt, muligvis under indflydelse af de forhøjede niveauer af det orexigeniske hormon, dvs. ghrelin, og det afspejlede sig som en øget vægtøgningshastighed. I den tidlige voksenalder registrerede EF afdæmpet respons og følsomhed af insulin. På trods af at EF var en “fed-state”, både centralt og perifert, var glykolysen begrænset, men glukoneogenesen blev hævet. Derudover indikerer den ændrede lipidprofil og glykogenniveauerne, at EF udviklede fedtlever. Energihomeostasen af ​​EF blev kompromitteret, som det fremgår af (a) reduceret ekspression af glucosensorerne-GLUT2 og glucokinase i hypothalamus og leveren og (b) reduceret ekspression af den cellulære energiregulator-AMPK, orexigent peptid-NPY og anorexigent peptid -POMC i hypothalamus. Samlet set beviser nærværende undersøgelse, at eksponeringen for EMF fra mobiltelefonen og ubegrænset fructoseindtag under barndom-ungdom forringer de centrale og perifere veje, der medierer glucosensing, glukoregulering, fodring og mæthedsadfærd i den tidlige voksenalder.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34476698/

Oxidativ skade i leveren og hjernen hos rotter udsat for frekvensafhængig radiofrekvens elektromagnetisk eksponering: biokemiske og histopatologiske beviser

Anjali Sharma, Sadhana Shrivastava, Sangeeta Shukla. Oxidative damage in the liver and brain of the rats exposed to frequency-dependent radiofrequency electromagnetic exposure: Biochemical and histopathological evidence. Free Radic Res. 2021 Aug 17;1-30. doi: 10.1080/10715762.2021.1966001.

Højdepunkter
• EMR-eksponering viste frekvensafhængig toksicitet.
• Ændringer i blodprofil og ændringer i de serologiske markører.
• Stigende lipidperoxidation, hvilket indikerer membranskade.
• Hæmning af acetylcholinesteraseaktivitet, der påvirker kolinerg neurotransmission.
• EMR-eksponering resulterede i tab af cellulær energi og produktion af overskydende mængder af ROS og ændrede derved adskillige antioxidantenzymer.
• Histopatologiske tegn på alvorlige degenerative forandringer i leveren og hjernen.

Abstrakt
Undersøgelsen havde til formål at opdage en sammenhæng mellem leverens og hjernens funktionelle status på grund af frekvensafhængig radiofrekvens elektromagnetisk stråling (RF-EMR).
40 Wistar-rotter blev tilfældigt klassificeret som kontrol- (sham-eksponerede) og EMR-eksponerede grupper. Dyrene blev udsat for 900, 1800 og 2100 MHz med den specifikke absorptionshastighed (SAR) 0,434 (W/Kg), 0,433
(W/Kg) og 0,453 (W/Kg). Dyreeksponering var begrænset til 1 time/dag, 5 dage/uge i 1 måned med en begrænset effekttæthed (900 MHz- 11,638 μW/m2, 1800- 11,438 μW/m2 og 2100 MHz frekvens – 8,237 μW/m2).
Eksponering ved forskellige frekvenser viste en frekvensafhængig ændring i kropsvægt og hæmatologiske parametre (RBC’er, WBC’er, blodplader, hæmoglobin og hæmatokrit) sammenlignet med kontrolgruppen (P ≤ 0,01) (P ≤ 0,001). En signifikant stigning i serumtransaminaser og bilirubin, urinstof, urinsyre og kreatinin blev bemærket, hvorimod albumin faldt signifikant efter EMR-eksponering (P ≤ 0,01)(P < 0,001). Blodglucose, lipidperoxidation, triglycerider og kolesterol var forhøjet, mens adenosintriphosphataser, acetylcholinesterase og vævsantioxidanter såsom glutathion,
superoxiddismutase, katalase, glutathionreduktase, glutathionperoxidase, glutathion-S-transferase og glucose-6-phosphatdehydrogenaser blev reduceret signifikant (P ≤ 0,001).
Histopatologiske observationer af leveren viste centrilobulær mononukleær celleinfiltration og hævelse i sinusformede rum, mens degenererede pyramidale og Purkinje neuroner i hjernen blev observeret. Desuden blev der fundet væsentlige beviser for, at hjernen er mere modtagelig for oxidativ lemlæstelse sammenlignet med leveren fra eksponerede dyr.
Som konklusion viste RF-EMR eksponering oxidativ skade på leveren, hvilket øgede forekomsten af ​​hjerneskade på en frekvensafhængig måde.
Højdepunkter: EMR-eksponering viste frekvensafhængig toxicitet. Ændringer i blodprofilen og ændringer i de serologiske markører. Stigende lipidperoxidation, der indikerer membranskade. Hæmning af acetylcholinesteraseaktivitet, der påvirker kolinerg neurotransmission. EMR-eksponering resulterede i tab af cellulær energi og produktion af overskydende mængder af ROS derved ændring af flere antioxidantenzymer. Histopatologiske beviser for alvorlige degenerative forandringer i leveren og hjernen.
Konklusion
Vores resultater dokumenterede, at hyppigheden af EMR-eksponering er en væsentlig faktor forbundet med dets toksicitet, omfanget af toksicitet øges med en samtidig stigning i eksponeringshyppigheden. Derudover bekræfter denne undersøgelse, at EMR-eksponering initierer lever- og neurale skader, men styrken af skade var mere fremtrædende i hjernen. Vores resultater vil give støtte til fremtidige undersøgelser i analysen af elektromagnetisk stråling og dens tilhørende systemiske skade.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34404322/

900 MHz radiofrekvensfelt inducerer mitokondrielt udfoldet proteinrespons i museknoglemarvsstamceller

Xie Wen, Xu Rui, Fan Caiyun, Yang Chunyu, Chen Haiyan, Cao Yi. 900 MHz Radiofrequency Field Induces Mitochondrial Unfolded Protein Response in Mouse Bone Marrow Stem Cells. Frontiers in Public Health. 9:1265. 2021. doi: 10.3389/fpubh.2021.724239

Abstrakt
Formål: At undersøge, om eksponering af museknoglemarvsstromale celler (BMSC) for 900 MHz radiofrekvensfelter, der anvendes i mobile kommunikationsenheder, kan inducere mitokondrielt udfoldet proteinrespons (UPRmt).
Metoder: BMSC’er blev udsat for kontinuerlige bølger på 900 MHz radiofrekvensfelter (RF) ved 120 μW/cm2 effektintensitet i 4 timer/dag i 5 på hinanden følgende dage. Celler i falsk gruppe (SH) blev dyrket i RF-eksponeringssystem, men uden RF-stråling. De positive kontrolceller blev bestrålet med 6 Gy røntgen ved en dosishastighed på 1,103 Gy/min (XR). For at hæmme opstrøms molekylær JNK2 af UPRmt, celler i siRNA + RF- og siRNA + XR-gruppen blev også forbehandlet med 100 nM siRNA-JNK2 i 48 timer før RF/XR-eksponering. 30 minutter, 4 timer og 24 timer efter RF/XR-eksponering blev celler opsamlet, ROS-niveauet blev målt med flowcytometri, ekspressionsniveauerne af UPRmt-relaterede proteiner blev påvist ved hjælp af western blot analyse.
Resultater: Sammenlignet med Sham-gruppen var niveauet af ROS i RF- og XR-gruppen signifikant øget 30 min og 4 timer efter RF/XR-eksponering (P < 0,05), dog var den RF/XR-inducerede stigning på ROS-niveau vendt 24 timer efter RF/XR-eksponering. Sammenlignet med Sham-gruppen steg ekspressionsniveauerne af HSP10/HSP60/ClpP-proteiner i celler fra RF- og XR-gruppen signifikant 30 minutter og 4 timer efter RF/XR-eksponering (P < 0,05), men den RF/XR-inducerede stigning i HSP10/HSP60/ClpP-proteinniveauer reverserede 24 timer efter RF-eksponering. Efter at have interfereret med siRNA-JNK2 kunne RF/XR-eksponeringerne ikke længere inducere stigningen af ​​HSP10/HSP60/ClpP-proteinniveauer.
Konklusioner: Eksponeringen af ​​900 MHz RF ved 120 μW/cm2 effektfluxtæthed kunne øge ROS-niveauet og aktivere en forbigående UPRmt i BMSC-celler. Mitokondriel homeostase med hensyn til proteinfoldningsevne genoprettes 24 timer efter RF-eksponering. Eksponering for RF i vores eksperimentelle tilstand forårsagede ikke permanente og alvorlige mitokondrielle dysfunktioner. Den detaljerede underliggende molekylære mekanisme af RF-induceret UPRmt mangler dog at blive undersøgt yderligere.
Open access paper: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2021.724239

Effekter af mikrobølge 10 GHz strålingseksponering i huden på rotter: et indblik i molekylære reaktioner

Saurabh Verma, Gaurav K Keshri, Santanu Karmakar, Kumar Vyonkesh Mani, Satish Chauhan, Anju Yadav, Manish Sharma, Asheesh Gupta. Effects of Microwave 10 GHz Radiation Exposure in the Skin of Rats: An Insight on Molecular Responses. Radiat Res. 2021 Aug 18. doi: 10.1667/RADE-20-00155.1.

Abstrakt
Mikrobølgestråling (MW) udgør en risiko for potentielle farer for menneskers sundhed. Denne undersøgelse undersøgte virkningerne af MW 10 GHz eksponering i 3 timer/dag i 30 dage ved effekttætheder på 5,23 ± 0,25 og 10,01 ± 0,15 mW/cm2 i huden på rotter. Dyrene, der blev udsat for 10 mW/cm2 (svarede til det dobbelte af ICNIRP-2020 erhvervsreferenceniveauet for MW-eksponering for mennesker) udviste signifikante biofysiske, biokemiske, molekylære og histologiske ændringer sammenlignet med sham-bestrålede dyr. Infrarød termografi afslørede en stigning i gennemsnitlig hudoverfladetemperatur med 1,8°C og standardafvigelse på 0,3°C efter 30 dage med 10 mW/cm2 MW eksponering sammenlignet med de sham-bestrålede dyr. MW-eksponering førte også til oxidativt stress (ROS, 4-HNE, LPO, AOPP), inflammatoriske reaktioner (NFkB, iNOS/NOS2, COX-2) og metaboliske ændringer [hexokinase (HK), lactatdehydrogenase (LDH), citratsyntase ( CS) og glucose-6-phospahte-dehydrogenase (G6PD)] i 10 mW/cm2 bestrålet rottehud. En signifikant ændring i ekspression af markører forbundet med celleoverlevelse (Akt/PKB) og HSP27/p38MAPK-relateret stress-respons signaleringskaskade blev observeret i 10 mW/cm2 bestrålet rottehud sammenlignet med sham-bestrålet rottehud. MW-bestrålede grupper viste imidlertid ikke apoptose, tydeligt ved uændrede caspase-3 niveauer. Histopatologisk analyse afslørede en mild cytoarkitektonisk ændring i epidermallaget og let aggregering af leukocytter i 10 mW/cm2 bestrålet rottehud. Samlet set viste de nuværende resultater, at 10 GHz eksponering i kontinuerlig bølgetilstand ved 10 mW/cm2 (3 timer/dag, 30 dage) førte til signifikante ændringer i molekylære markører forbundet med adaptiv stress-respons i rottehud. Desuden er systematiske videnskabelige undersøgelser af mere udbredt pulserende modus af MW-strålingseksponering i længere tid berettiget.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34407201/

Højeffekt elektromagnetiske bølger Eksponering af sunde og tumorbærende mus: Vurdering af virkninger på musenes vækst, adfærd, tumorvækst og karpermeabilisering

Kolosnjaj-Tabi J, Golzio M, Bellard E, Catrain A, Chretiennot T, Saurin Q, Tarayre J, Vezinet R, Rols MP. High Power Electromagnetic Waves Exposure of Healthy and Tumor Bearing Mice: Assessment of Effects on Mice Growth, Behavior, Tumor Growth, and Vessel Permeabilization. Int J Mol Sci. 2021 Aug 7;22(16):8516. doi: 10.3390/ijms22168516.

Abstrakt
Højeffektradiofrekvenser kan forbigående eller permanent forstyrre funktionen af ​​elektroniske enheder, men deres effekt på levende systemer er stadig ukendt. Med det formål at evaluere sikkerheden og biologiske effekter af smalbånds- og bredbånds højeffekt elektromagnetiske (HPEM) bølger, undersøgte vi deres virkninger ved eksponering af sunde og tumorbærende mus. I felteksperimenter er eksponeringen for 1,5 GHz smalbåndede elektromagnetiske felter med det indfaldende amplitude-spidsværdiniveau i intervallet 40 kV/m og 150 MHz bredbånds elektriske felter med amplitudespidsværdien i intervallet 200 kV/m , ændrede ikke sunde og tumorbærende dyrs vækst, og det havde heller ingen indflydelse på kutane murine tumorers vækst. Selvom vi ikke observerede nogen mærkbare adfærdsændringer hos mus under eksponeringen for smalbåndssignaler, når bredbånds HPEM-signaler blev anvendt, kunne mus opføre sig på samme måde, som de reagerer på høje støjsignaler: nemlig hvis en mus udforskede buret før signalpåføring, vendte det tilbage til ledsagerkammerater, når bredbånds HPEM-signaler blev anvendt. Desuden blev effekten af ​​bredbåndssignaler vurderet på normal blodkarpermeabilitet i realtid hos mus med rygkammer, der blev eksponeret i et pilotstudie med bredbåndssignalapplikatorer. Vores pilotundersøgelse udført i applikatoren og udført i laboratorieskala tyder på, at eksponeringen for bredbåndssignaler med en amplitude på 47,5 kV/m ikke resulterer i øget karpermeabilitet.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34445226/

Sundhedseffekter af WiFi-stråling: en gennemgang baseret på systematisk kvalitetsevaluering

Stefan Dongus, Hamed Jalilian, David Schürmann & Martin Röösli (2021) Health effects of WiFi radiation: a review based on systematic quality evaluation, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, DOI: 10.1080/10643389.2021.1951549

Abstrakt
Selvom WiFi ikke bidrager meget til den samlede eksponering for radiofrekvens elektromagnetisk felt (RF-EMF) i vores daglige miljø, har bekymringen rejst, om denne specifikke type moduleret RF-EMF forårsager sundhedsproblemer. Formålet med denne gennemgang er at evaluere alle typer undersøgelser, der undersøgte biologiske og sundhedsmæssige effekter af WiFi-eksponering og opfyldte grundlæggende kvalitetskriterier. Berettiget til optagelse var epidemiologiske, humane eksperimentelle, in vivo og in vitro undersøgelser ved brug af realistiske WiFi eksponeringsindstillinger.
Vi gennemførte en systematisk litteratursøgning for alle artikler udgivet mellem januar 1997 og august 2020 efterfulgt af en kvalitetsgennemgang, der omhandler blinding og dosimetri i eksperimentelle undersøgelser og forskellige typer af skævheder i epidemiologiske undersøgelser. Alle undersøgelser, der opfyldte kvalitetskriterierne, blev opsummeret beskrivende med hensyn til observation eller fravær af associationer. Ud af 1385 artikler identificeret ved litteratursøgningen opfyldte 23 grundlæggende kvalitetskriterier: 6 pidemiologiske artikler, 6 humane eksperimentelle artikler, 9 in vivo-artikler og 2 in vitro-artikler. Mens in vivo- og in vitro-studier anvendte eksponeringsniveauer op til 4 W/kg, beskæftigede menneskelige undersøgelser sig med eksponeringsniveauer adskillige størrelsesordener under ICNIRP-retningslinjerne, som er typiske for WiFi-eksponeringssituationer i det daglige miljø. Talrige resultater lige fra biologiske markører til symptomer viste sig for det meste ikke at være forbundet med WiFi-eksponering. Sporadiske fund var ikke konsistente med hensyn til resultater eller eksponering-respons-associationer. Denne gennemgang baseret på en systematisk litteratursøgning og kvalitetsevaluering tyder ikke på sundhedsskadelige virkninger fra WiFi-eksponering under regulatoriske grænser.
https://doi.org/10.1080/10643389.2021.1951549

“Bevis for EHS ud over enhver rimelig tvivl”

Michael Bevington. ‘Proof of EHS beyond all reasonable doubt’. Comment on: Leszczynski D. Review of the scientific evidence on the individual sensitivity to electromagnetic fields (EHS). Rev Environ Health 2021; doi: 10.1515/reveh-2021-0038. Reviews on Environmental Health, vol. , no. , 2021, pp. 000010151520210101. https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0101

No abstract
Open access letter: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0101/html

Samlet analyse af nyere undersøgelser af magnetfelter og børneleukæmi

Aryana T. Amoon, John Swanson, Corrado Magnani, Christoffer Johansen, Leeka Kheifets. Pooled analysis of recent studies of magnetic fields and childhood leukemia. Environmental Research, 2021, 111993, doi: 10.1016/j.envres.2021.111993.

Højdepunkter
• Ingen sammenhæng i nyere undersøgelser mellem magnetfelter og børneleukæmi.
• Aktuelle resultater er ikke på linje med tidligere poolede analyser.
• Der er stadig en lille forhøjet risiko for de samlede beviser.

Abstrakt
Baggrund: Over fyrre epidemiologiske undersøgelser har adresseret en sammenhæng mellem målte eller beregnede ekstremt lavfrekvente magnetfelter (MF) og leukæmi hos børn. Disse undersøgelser er blevet samlet i en række puljeanalyser, men det er 10 år siden sidste sådanne.
Metoder: Vi præsenterer en samlet analyse, der kombinerer data på individuelt niveau (24.994 tilfælde, 30.769 kontroller) fra fire nylige undersøgelser af MF og børneleukæmi.
Resultater: I modsætning til tidligere poolede analyser fandt vi ingen øget risiko for leukæmi blandt børn udsat for større MF: odds ratio (OR) = 1,01, for eksponering ≥0,4 μT (μT) sammenlignet med eksponeringer <0,1 μT. Tilsvarende blev der ikke observeret nogen sammenhæng i undergruppen af ​​akut lymfoblastisk leukæmi, fødehjem, undersøgelser ved hjælp af beregnede felter, eller når geokodningsnøjagtighed blev ignoreret. I disse undersøgelser er der et fald i risiko over tid, hvilket også er tydeligt, når vi sammenligner tre poolede analyser. En meta-analyse af de tre samlede analyser viser samlet set en OR på 1,45 (95 % CI: 0,95–2,20) for eksponeringer ≥0,4 μT.
Konklusioner: Vores resultater er ikke i overensstemmelse med tidligere samlet analyse og viser et fald i effekt til ingen sammenhæng mellem MF og børneleukæmi. Dette kan skyldes metodologiske problemer, tilfældige tilfældigheder eller en sand konstatering af forsvindende effekt.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34481821/

Menneskelige detektionstærskler for DC, AC og hybride elektriske felter: en dobbeltblind undersøgelse

Michael Kursawe, Dominik Stunder, Thomas Krampert, Andrea Kaifie, Sarah Drießen, Thomas Kraus, Kathrin Jankowiak. Human detection thresholds of DC, AC, and hybrid electric fields: a double-blind study. Environ Health. 2021 Aug 21;20(1):92. doi: 10.1186/s12940-021-00781-4.

Abstrakt
Baggrund: I løbet af den igangværende omstilling af elektriske energisystemer opgraderes transmissionskorridorer ofte til højere spændinger og andre teknologier, der fører til en anden kvalitet af menneskelig eksponering. Undersøgelsen har til formål at bestemme menneskelige detektionstærskler for jævnstrøm (DC), vekselstrøm (AC) og hybride elektriske felter (forskellige DC; konstant AC).
Metoder: I alt 203 deltagere blev udsat for DC, AC og hybride elektriske felter (EF’er) i et højt specialiseret helkropseksponeringslaboratorium ved hjælp af en dobbeltblindet eksperimentel indstilling. Derudover blev deltagerne udsat for ionstrømme i en del af DC- og hybridsessionerne. For at undersøge miljøpåvirkninger blev relativ fugtighed ændret i to undergrupper under EF-opfattelse.
Metoder afledt af signaldetektionsteorien og den adaptive trappeprocedure baseret på den enkelte intervaljusteringsmatrix blev brugt til at vurdere henholdsvis individuel følsomhed og detektionstærskler.
Resultater: Resultaterne indikerede, at detektionstærskler for hybrid EF var lavere sammenlignet med enkelt EF-præsentation af DC eller AC. Ionstrømseksponering forbedrede EF-opfattelsen. Høj relativ luftfugtighed
lettede DC EF-opfattelse, hvorimod lav relativ luftfugtighed forstærkede opfattelsen af ​​AC EF’er.
Konklusioner: Med denne systematiske undersøgelse af menneskelig perception af DC, AC og hybrid EF’er blev der tilvejebragt detektionstærskler, som kan hjælpe med at forbedre konstruktionsprocesserne for energitransmissionssystemer og forebygge uønsket sensorisk perception ved at bidrage til bestemmelsen af ​​grænseværdier.
Konklusion
Denne undersøgelse er den første systematiske undersøgelse af hybrid EF-perception hos mennesker ved hjælp af en dobbeltblind eksperimentel opsætning. Mens detektionstærskler for DC og AC EF var lavere sammenlignet med tidligere undersøgelser, blev den synergistiske effekt af begge felttyper på menneskelig perception vist. Især i den minimale hybride EF-kombination (2 kV/m DC og 4 kV/m AC), var 40 % af deltagerne i stand til med succes at detektere EF. Med hensyn til uønsket sensorisk perception bør dette overvejes i diskussionen om referenceniveauer og anbefalinger for hybride EF’er, som nuværende forbliver ikke-eksisterende. Desuden foreslår vi en yderligere undersøgelse af lavhybrid-EF’er i detaljer for at opnå et finkornet billede af den nedre grænse for menneskelig EF-opfattelse. Selvom de gennemsnitlige detektionstærskler ikke underbyder de eksisterende referenceniveauer for DC- og AC-EF’er, fandt undersøgelsen bevis for vellykket EF-opfattelse omkring disse referenceniveauer hos en lille undergruppe af deltagere. Da referenceniveauerne hovedsageligt var designet til at forhindre sundhedsskadelige virkninger under eksponering for EF [14, 16], sætter de nuværende resultater ikke spørgsmålstegn ved disse værdier. Desuden kan resultaterne bruges i diskussionen om, hvorvidt sensorisk perception, som et biprodukt af EF-eksponering, er acceptabel.
Vi forbedrede den eksterne validitet af resultaterne ved at undersøge undergrupper på tværs af forskellige niveauer af relativ fugtighed. Hints til en forbedret opfattelse af DC EF i et miljø med høj luftfugtighed og en lettere AC-opfattelse under forhold med lav luftfugtighed blev bekræftet. Disse resultater kan yderligere bidrage til forståelsen af ​​de underliggende mekanismer og bør også overvejes i diskussionen om anbefalinger for EF-eksponering. Således gav denne undersøgelse pålidelige EF-detektionstærskler, der tilføjer kvantitativ information om sensorisk perception til diskursen om virkningen af ​​EF-eksponering. På denne måde kan det bidrage til at forbedre byggeprocesserne for planlagte HVDC og hybride luftledninger.
Open access paper: https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00781-4

Virkninger af Wi-Fi radiofrekvensstråling på Carbapenem-resistente Klebsiella pneumoniae

Ilham Said-Salman, Wissam Yassine, Ali Rammal, Mohammad Hneino, Hoda Yusef, Mohamed Moustafa. Effects of Wi-Fi Radiofrequency Radiation on Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae. Bioelectromagnetics. 2021 Aug 1. doi: 10.1002/bem.22364.

Abstrakt
De farlige konsekvenser af eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) repræsenterer et folkesundhedsproblem. Almindelige kilder til EMF omfatter smartphones og trådløs fidelity (Wi-Fi). Formålet med vores undersøgelse er at vurdere, om eksponering for Wi-Fi radiofrekvensstråling påvirker de patogene egenskaber af carbapenem-resistente Klebsiella pneumoniae. Modtageligheden over for antibiotika blev evalueret ved bestemmelse af minimale hæmmende koncentrationer (MIC). I denne undersøgelse viste K. pneumoniae en ikke-lineær respons på behandlinger med Colistin og Gentamycin efter forskellige Wi-Fi-eksponeringsperioder. Transmissionselektronmikroskopi afslørede morfologiske ændringer i bakteriecellemembranen inden for 24 timer efter Wi-Fi-eksponering. Krystalviolet kvantificering og kvantitativ realtids polymerasekæde reaktion viste, at evnen til at danne biofilm var større i Wi-Fi-eksponerede K. pnemoniae sammenlignet med kontrol. Desuden blev højere niveauer af bcsA, mrkA og luxS messenger RNA’er observeret. Vores data tyder på, at Wi-Fi-eksponering kan påvirke bakterier på en stressende måde, hvilket fører til en ændring i deres antibiotikamodtagelighed, morfologiske ændringer og kumulativ biofilmdannelse.

Uddrag
“Der blev identificeret adskillige opportunistiske bakterielle patogener med multiresistens inden for telekommunikationsstationer [Adebayo et al., 2015]. Forskning på dette område ser ud til at være af stor interesse og obligatorisk for at forbedre foranstaltningerne til beskyttelsesvurdering mod forekomsten af antibiotika-resistente organismer i miljøet.”
“Vi målte et konstant felt på 6 V/m ved positionen af ​​den eksponerede prøve svarende til en effektfluxtæthed på 0,05 W/m2. Påvirkningen af ​​eksponeringen for Wi-Fi-bølger blev undersøgt, og protokollen bestod af kontinuerlig stråling udstillinger for forskellige perioder (1, 5, 10, 20, 24 og 48 timer). En kontrolmåling blev udført for hver eksperimentel tilstand i en Faraday-pose ved en identisk temperatur for at undgå ekstern stråling.”
“K. pneumonia er en stavformet gramnegativ opportunistisk patogen bakterie, der forårsager nosokomiale infektioner. K. pneumoniae er dukket op i de senere år med øget virulens. K. pneumoniae
carbapenemase (KPC) er den vigtigste enzymatiske resistensmekanisme, der anvendes af K. pneumoniae mod antibiotika [Wang et al., 2011]. Carbapenem-resistente K. pneumoniae bærer blaKPC genet, som
giver resistens over for carbapenem-antibiotika. Bakterielle virulensfaktorer såsom antimikrobiel resistens (AMR) og biofilmdannelse spiller nøgleroller i infektionsløsningen. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udtalte, at AMR er en “global sundhedskrise” [WHO, 2018].”
“Opsummeret påvirkede eksponering af K. pneumoniae for 2,4 GHz Wi-Fi-radiofrekvensstråling de patogene egenskaber af multiresistente bakterier. Der var en ikke-lineær respons af K. pneumoniae på Colistin og Gentamycin antibiotika efter Wi-Fi præ-eksponering. 24 timers eksponeringsperiode for Wi-Fi-stråling forstyrrede cellemembranen og desintegrerede dens protoplasma. Derudover blev transkriptionen af ​​repræsentative gener impliceret i biofilmdannelse og quorum-sensing i K. pneumoniae opreguleret på grund af Wi-Fi-eksponering.
De forskellige bakterielle reaktioner på EMF observeret blandt rapporterede undersøgelser kan skyldes forskelle fundet i cellevægssammensætning mellem grampositive og gramnegative bakterier samt varigheden og typen af ​​strålingen. Lav og kontinuerlig fjernfeltseksponering, såsom Wi-Fi, kan forårsage uventet antibiotikaresistens i fremtiden. Under stress har bakterier en tendens til at regulere deres membranegenskaber gennem homeostase ved at ændre lipidsammensætningen, hvilket resulterer i højere permeabilitet [Zhang og Rock, 2008]. Selvom der kan være en modifikation i membranpermeabilitet ved så lave felter, hvilket tillader øget modtagelighed for antibiotika, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt til at inducere celledød. Dermed påvirkes bakterier lettere af lavere doser af antibiotika i miljøet. Yderligere molekylære eksperimenter på gen- og proteinniveauer er nødvendige for at forstå flere detaljer om de mekanismer, hvorved disse biologiske ændringer finder sted i bakterier efter eksponering for Wi-Fi-stråling. At overveje virkningen af ​​EMF på bakterier er en vigtig tilgang til at kontrollere trusler mod folkesundheden og kan være gavnlig for medicinske anvendelser.”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34337771/

Lægeplanter til at afbøde elektromagnetisk stråling-induceret neuronal skade: en kortfattet gennemgang

Raghu SV, Kudva AK, Rajanikant GK, Baliga MS. Medicinal plants in mitigating electromagnetic radiation-induced neuronal damage: a concise review. Electromagn Biol Med. 2021 Aug 12:1-14. doi:10.1080/15368378.2021.1963762.

Abstrakt
Selvom beviserne ikke er entydige, tyder epidemiologiske undersøgelser stærkt på, at øget eksponering for elektromagnetisk stråling (EMR) øger risikoen for hjernetumorer, ørespytkirteltumorer og seminom. Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) har klassificeret radiofrekvensstråling fra mobiltelefoner som muligvis kræftfremkaldende for mennesker (Gruppe 2B). Mennesker bliver utilsigtet udsat for EMR, da dets udbredelse stiger, hovedsageligt gennem mobiltelefoner. Strålingseksponering er uundgåelig i den nuværende sammenhæng, hvor mobiltelefoner er en uundgåelig nødvendighed. Forsigtig brug af lægeplanter med en lang historie med omtale i traditionel og folkloristisk medicin og, endnu vigtigere, er sikre, billige og let acceptable til langvarig menneskelig brug ville være en tiltalende og levedygtig mulighed for at afbøde de skadelige virkninger af EMR. Planter med frie radikaler, antioxidant og immunmodulerende egenskaber er gavnlige til at opretholde sund sundhed. Grøn te polyfenoler, Ginkgo biloba, lotus frøkapsel procyanidiner, hvidløgsekstrakt, Loranthus longiflorus, Curcuma amada og Rosmarinus officinalis har alle vist sig at give neurobeskyttende effekter i validerede eksperimentelle undersøgelsesmodeller. Formålet med denne gennemgang er for første gang at samle disse planters beskyttende virkninger mod mobiltelefon-induceret neuronal skade, samt at fremhæve de forskellige virkningsmekanismer, der fremkaldes for at påkalde de gavnlige virkninger.

Konklusioner
Nyere forskning tyder på, at grøn te-polyfenoler, Ginkgo biloba, lotusfrøkapselprocyanidiner, hvidløgsekstrakt, Loranthus longiflorus, Curcuma amada og Rosmarinus officinalis kan være gavnlige til at forhindre EMR-induceret hjerneskade. De hjernebeskyttende virkninger af disse planter menes at være medieret ved en række forskellige mekanismer, herunder fjernelse af strålingsinducerede frie radikaler, øget cellulær antioxidantstatus, hæmning af neuronal apoptose og forbedrede neuroadfærdsmæssige resultater. I betragtning af den stigende forekomst af tilsigtet og utilsigtet EMR-eksponering i det daglige liv, kræves der mere omfattende cellekultur-, dyre- og kliniske undersøgelser ved hjælp af farmakologisk validerede modeller, der inkorporerer flere biokemiske, fysiologiske, patologiske og neuroadfærdsmæssige endepunkter. Sådanne undersøgelser vil være yderst gavnlige. fordi disse midler er blevet valideret for forskellige sundhedsmæssige fordele og er kendt for at forbedre/vedligeholde den generelle sundhed; hvis de også er beskyttende mod EMR-induceret skade i flere undersøgelser, vil de være yderst nyttige for både det videnskabelige broderskab og samfundet som helhed. De vigtigste faktorer at overveje, når du starter kliniske undersøgelser, er, at disse lægeplanter har været brugt siden antikken, er ikke-toksiske, har en bred vifte af medicinske egenskaber og er let acceptable til human brug. Grøn te polyfenoler kunne være særligt nyttige, fordi det er en af ​​de mest udbredte drikkevarer, har en bred vifte af medicinske anvendelser og er et relativt ikke-giftigt middel med udbredt accept. Ifølge data fra forskellige kliniske forsøgsregistre bliver grøn te undersøgt på forskellige stadier (fase 1 til 4) hos mennesker for forskellige lidelser. En veldesignet undersøgelse, der sigter mod at indsamle sekundære endepunkter med en tjekliste til daglig mobiltelefonbrug hos frivillige tilmeldte. i kliniske forsøg vil være en omkostnings- og tidseffektiv måde at validere de neurobeskyttende virkninger af lægeplanter mod EMR-induceret skade.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34382485/

Mikroarray-profilering af LncRNA-ekspression i testis af pubertetsmus efter morgen- og afteneksponering for 1800 MHz radiofrekvensfelter

Qin F, Cao H, Feng C, Zhu T, Zhu B, Zhang J, Tong J, Pei H. Microarray profiling of LncRNA expression in the testis of pubertal mice following morning and evening exposure to 1800 MHz radiofrequency fields. Chronobiol Int. 2021 Aug 8:1-16. doi: 10.1080/07420528.2021.1962902.

Abstrakt
I dette papir blev kronotoksiciteten af ​​radiofrekvensfelter (RF) i udviklingen af ​​pubertetstestis og de involverede molekylære veje undersøgt ved at udsætte fire uger gamle mus for RF (1800 MHz, SAR, 0,50 W/kg) morgen og aften hver dag i tre uger. Derefter blev patologiske ændringer og funktionelle indekser i testiklen bestemt. Vi brugte også en lang ikke-kodende RNA (lncRNA) mikroarray og GO/KEGG pathway analyser til at bestemme lncRNA ekspressionsprofiler og forudsige deres potentielle funktioner. Cis- og trans-reguleringen af ​​lncRNA’er blev undersøgt, og en interaktionsnetværk blev konstrueret ved hjælp af Cytoscape-software. RF-eksponering førte til en række patologiske ændringer i testiklerne hos unge mus, da testikelvægten og den daglige sædproduktion faldt, og testosteronsekretionen reduceret. Endvidere inducerede RF dysregulering i ekspressionen af ​​testikel lncRNA’er. Vi identificerede 615 og 183 differentielt udtrykte lncRNA’er, der var forbundet med henholdsvis morgen- og afteneksponering for RF. Fra 15 differentielle ekspression lncRNA’er både i morgen RF gruppe og aften RF gruppe valgte vi 6 lncRNA’er til at blive valideret ved kvantitativ revers transkription PCR (qRT-PCR). Det differentierede udtrykte lncRNA’er induceret af RF-eksponering om morgenen var stærkt korreleret med mange forskellige veje, herunder Fanconi-syndrom, metaboliske processer, cellecyklus, DNA-skader og DNA-replikation. Trans-reguleringsanalyser viste yderligere, at differentielt udtrykte lncRNA’er var involveret i flere transkriptionsfaktorregulerede veje, såsom TCFAP4, NFkB, HINFP, TFDP2, FoxN1 og PAX5. Disse transkriptionsfaktorer har alle vist sig at være involveret i moduleringen af ​​testikeludvikling, cellecyklusprogression og spermatogenese. Disse resultater tyder på, at det omfang, i hvilket 1800 MHz RF inducerede toksicitet i testiklerne og ændrede ekspressionen af ​​lncRNA’er, viste forskelle mellem morgeneksponering og afteneksponering. Disse data indikerer, at differentielt udtrykte lncRNA’er spiller afgørende roller i RF-eksponeringsskaden på den udviklende pubertestikel. Samlet giver vores resultater en bedre forståelse af de mekanismer, der ligger til grund for de toksiske virkninger af RF-eksponering på testikeludvikling.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34369206/

Proteomiske og biologiske analyser afslører virkningen på vækst under oversvømmelsesstress af kikærter bestrålet med millimeterbølger

Setsuko Komatsu, Junya Maruyama, Takashi Furuya, Xiaojian Yin, Hisateru Yamaguchi, Keisuke Hitachi, Natsuki Miyashita, Kunihiro Tsuchida, Masahiko Tani. Proteomic and Biological Analyses Reveal the Effect on Growth under Flooding Stress of Chickpea Irradiated with Millimeter Waves. J Proteome Res. 2021 Aug 30. doi: 10.1021/acs.jproteome.1c00368.

Abstrakt
Kikærter dyrket på marginale arealer i tørre og halvtørre troper er en af ​​fødebælgplanterne, og dens vækst reduceres af oversvømmelsesstress. Millimeterbølgebestråling har indflydelse på organismer, og det forbedrer væksten af ​​planter såsom sojabønner. For at afsløre de dynamiske virkninger af millimeterbølgebestråling på kikærter under oversvømmelse, blev gel- og mærkefri proteomisk analyse udført. Millimeterbølgebestråling forbedrede kikærts vækst og dens tolerance over for oversvømmelsesstress. Ifølge funktionel kategorisering var modsat ændrede proteiner korreleret med fotosyntese, fermentering og proteinnedbrydning. Immunoblot-analyse bekræftede, at RuBisCO-aktivering og store underenheder faldt i blade under oversvømmelse; dog genvindes de i bestrålede kikærter, selvom det var i denne tilstand. Aktiviteten og ophobningen af ​​alkoholdehydrogenase steg i rødderne under oversvømmelse; dette fulgte dog samme mønster. Celledød blev signifikant øget og mindsket ved oversvømmelse på henholdsvis ubestrålede og bestrålede kikærter. Disse resultater tyder på, at bestråling med millimeterbølger på kikærtefrø forbedrer genopretningen af ​​plantevækst gennem regulering af fotosyntese i blade og gæring i rødder. Desuden kan millimeterbølgebestråling fremme kikærtetolerance under oversvømmelse via regulering af celledød.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34455783/

Transkriptomisk profil afslører deregulering af høretabsrelaterede gener i vestibulære Schwannomceller efter eksponering for elektromagnetisk felt (50 Hz)

Colciago A, Audano M, Bonalume V, Melfi V, Mohamed T, Reid AJ, Faroni A, Greer PA, Mitro N, Magnaghi V. Transcriptomic Profile Reveals Deregulation of Hearing-Loss Related Genes in Vestibular Schwannoma Cells Following Electromagnetic Field Exposure. Cells. 2021 Jul 20;10(7):1840. doi: 10.3390/cells10071840.

Abstrakt
Høretab (HL) er den mest almindelige sensoriske lidelse i verdensbefolkningen. En almindelig årsag til HL er tilstedeværelsen af ​​vestibulært schwannom (VS), en godartet tumor i kranienerven VIII, som stammer fra transformation af Schwann-celler (SC). I det sidste årti er den stigende forekomst af VS blevet korreleret til eksponering for elektromagnetiske felter (EMF), som kan betragtes som en patogen årsag til VS udvikling og HL. Her udforsker vi de molekylære mekanismer, der ligger til grund for de biologiske ændringer af humane SC’er og / eller deres onkogene transformation efter EMF-eksponering. Gennem NGS-teknologi og RNA-Seq transkriptomisk analyse undersøgte vi den genomiske profil og den differentielle visning af HL-relaterede gener efter kronisk EMF. Vi fandt ud af, at kronisk EMF-eksponering modificerede celleproliferationen parallelt med intracellulær signalering og ændringer i metaboliske veje, for det meste relateret til translation og mitokondrielle aktiviteter. Det er vigtigt, at ekspressionen af ​​HL-relaterede gener såsom NEFL, TPRN, OTOGL, GJB2 og REST så ud til at være dereguleret i kronisk EMF-eksponering. Som konklusion foreslår vi, at EMF-eksponering på et præklinisk stadium kan fremme transformationen af ​​VS-celler og bidrage til HL.
Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8307028/

Eksponering for 60 Hz magnetfelt kan påvirke membranproteiner og membranpotentiale i humane kræftceller

Seiya Hayashi, Makiko Kakikawa. Exposure to 60 Hz magnetic field can affect membrane proteins and membrane potential in human cancer cells. Electromagn Biol Med. 2021 Aug 15;1-8. doi: 10.1080/15368378.2021.1958340.

Abstrakt
De eksperimentelle data understøtter hypotesen om, at ekstremt lavfrekvent magnetfelt (ELF-MF) kan påvirke cellemembraner. Da vores tidligere undersøgelser antydede, at MF ændrer permeabiliteten af ​​cellemembran, fokuserede vi i denne undersøgelse på cellemembranen og undersøgte effekten af ​​60 Hz, 50 mT MF på membranpotentialet og membranproteiner. Membranpotentialerne for tre dyrkede humane cancercellelinjer, A549, MES-SA og MES-SA/Dx5, blev øget ved eksponering for ELF-MF.
Ved eksponering for MF og et anticancerlægemiddel blev ændringer i membranpotentialerne påvist i A549- og MES-SA-celler, men ikke i de multilægemiddelresistente celler, MES-SA/Dx5. Vi undersøgte, om MF har en indflydelse på membranproteinerne ekstraheret fra dyrkede A549-celler ved at bruge DiBAC4(3) farvestofforstærket fluorescensbinding til et hydrofobt sted. Stigningen i fluorescens observeret efter MF-eksponering i 10 minutter indikerede, at strukturen af ​​det hydrofobe sted på membranproteinerne ændrede sig og blev mere tilbøjelige til at binde probefarvestoffet. Et fald i fluorescens blev påvist efter eksponering for MF i 240 min. Disse resultater indikerede, at 60 Hz, 50 mT MF forårsager ændringer i membranpotentialet af dyrkede cancerceller og konformationen af ​​membranproteiner ekstraheret fra dyrkede cancerceller og har forskellige virkninger afhængigt af eksponeringstiden.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34396886/

Selektiv induktion af hurtig cytotoksisk effekt i glioblastomceller ved at oscillere magnetiske felter

Helekar SA, Hambarde S, Ijare OB, Pichumani K, Baskin DS, Sharpe MA. Selective induction of rapid cytotoxic effect in glioblastoma cells by oscillating magnetic fields. J Cancer Res Clin Oncol. 2021 Sep 3. doi: 10.1007/s00432-021-03787-0.

Abstrakt
Formål: De mekanismer, der ligger til grund for anticancer-effekter af elektromagnetiske felter, er dårligt forstået. En alternerende elektrisk feltgenererende terapeutisk enhed kaldet OptuneTM-enhed har været godkendt til behandling af glioblastom (GBM). Vi har udviklet en ny enhed, der genererer oscillerende magnetiske felter (OMF) ved hurtig rotation af stærke permanente magneter i specialdesignede mønstre af frekvens og timing og har brugt den til at behandle en tilbagevendende GBM-patient i slutstadiet under en behandling med udvidet adgang/compassionate use protokol. Her spørger vi, om OMF forårsager selektive cytotoksiske effekter i GBM, og om det er gennem generering af reaktive oxygenarter (ROS).
Metoder: Vi stimulerede patientafledte GBM-celler, lungecancerceller, normale humane corticale neuroner, astrocytter og bronkiale epitelceller ved hjælp af OMF-generatorer (oncoscillatorer) af vores onkomagnetiske anordning og sammenlignede resultaterne med dem, der blev opnået under ustimulerede eller sham-stimulerede kontrolforhold. Kvantitativ fluorescensmikroskopi blev brugt til at vurdere cellemorfologi, levedygtighed og ROS-produktionsmekanismer.
Resultater: Vi finder, at OMF inducerer meget selektiv celledød af patientafledte GBM-celler forbundet med aktivering af caspase 3, mens normale vævsceller efterlades ubeskadigede. Den cytotoksiske effekt af OMF ses også i lungekræftceller. Den underliggende mekanisme er en markant stigning i ROS i mitokondrierne, muligvis delvist gennem forstyrrelse af elektronstrømmen i respirationskæden.
Konklusion: Roterende magnetfelter produceret af en ny ikke-invasiv enhed dræber selektivt dyrkede humane glioblastom og ikke-småcellede lungecancerceller ved at fremkalde intracellulære reaktive oxygenarter, men ikke normale humane vævsceller.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34477946/

Kombineret effekt af co-eksponering for di (2-ethylhexyl) phthalater og 50-Hz magnetiske felter på fremme af human fostervandsceller spredning

Liangjing Chen, Anfang Ye, Xiaochen Liu, Jingchun Lu, Qixin Xie, Yixin Guo, Wenjun Sun. Combined effect of co-exposure to di (2-ethylhexyl) phthalates and 50-Hz magnetic-fields on promoting human amniotic cells proliferation. Ecotoxicol Environ Saf. 2021 Aug 26;224:112704. doi: 10.1016/j.ecoenv.2021.112704.

Abstrakt
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) og ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter (ELF-EMF’er) findes vidt omkring i vores omgivelser. Undersøgelser har rapporteret, at både DEHP og ELF-EMF’er kunne fremme celleproliferation, som er relateret til uønskede bioeffekter. I denne undersøgelse undersøgte vi, om der er den kombinerede effekt mellem DEHP og 50-Hz magnetiske felter (MF’er) på celleproliferation i humane fostervandsceller (FL). Resultater afslørede, at DEHP med lav koncentration (1 μM) kunne fremme FL-celleproliferation, hvorimod højdosis DEHP (100 μM) hæmmede celleproliferation. Når FL-celler blev behandlet i fællesskab med en 50-Hz, 0,2-mT MF og 0,1 μM DEHP, var proliferationshastigheden af ​​celler signifikant højere end for enkeltfaktoreksponering. Derudover kunne co-eksponering for MF og DEHP under tærskelværdien i samarbejde aktivere proteinkinase B (Akt), sphingosinkinase 1 (SphK1) og ekstracellulær signalreguleret kinase (ERK) på en kaskade måde og til sidst mediere celleproliferation. Tilsammen indikerede resultaterne af denne undersøgelse, at den samtidige eksponering for MF og DEHP under tærskelværdien i fællesskab kunne fremme celleproliferation gennem aktivering af proliferationsrelateret signalvej, hvilket advarede os om, at det skulle være forsigtigt med at vurdere de underliggende sundhedsfarer ved co- eksponering for MF’er og DEHP ved niveauer under tærskelværdien.
Open access paper: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34455183/

Nye dokumenter pr. 3. august 2021.

 • 5G’s sundhedsmæssige virkninger: Aktuel viden om 5G-relaterede kræftfremkaldende og reproduktive/udviklingsmæssige farer, efterhånden som de fremgår af epidemiologiske undersøgelser og in vivo-eksperimentelle undersøgelser. Fiorella Belpoggi. Panel for the Future of Science and Technology. European Parliamentary Research Service. Scientific Foresight Unit (STOA). PE 690.012. June 2021.
  Konklusioner:
  1) kræft: FR1 (450 til 6 000 MHz): EMF er sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker, især i forbindelse med gliomer og akustiske neuromer; FR2 (24 til 100 GHz): Der blev ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af de højere frekvenser;
  2) reproduktive udviklingseffekter: FR1 (450 til 6 000 MHz): Disse frekvenser påvirker også tydeligt mandlig fertilitet og muligvis også kvinders fertilitet. De kan have mulige negative virkninger for udviklingen af embryoner, fostre og nyfødte FR2 (24 til 100 GHz): Der blev ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af ikke-termiske virkninger af de højere frekvenser.
  Open access paper: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
  Se også: https://www.saferemr.com/2020/12/european-parliament-workshop-on-5g.html
 • 5G’s miljøpåvirkninger: En litteraturgennemgang af virkningerne af radiofrekvenselektromagnetisk felteksponering af hvirveldyr, hvirvelløse dyr og planter uden for mennesker. Arno Thielens. Panel for the Future of Science and Technology. European Parliamentary Research Service. Europa-Parlamentet. 2021, 137 s. PE 690.021, ISBN 9789284680337. doi: 10.2861/318352. Open access paper:
  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf
 • Udvikling af sundhedsbaserede eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling fra trådløse enheder ved hjælp af en benchmarkdosismetode. Uloma Igara Uche, Olga V Naidenko. Environ Health 20, 84 (2021). doi: 10.1186/s12940-021-00768-1.
  Konklusion:
  BMDL10 -området på 0,2-0,4 W/kg for alle lokaliteter blev kardiomyopati hos hanrotter valgt som udgangspunkt. Ved at anvende to tifoldige sikkerhedsfaktorer for interspecies og intraspecial variabilitet, udledte vi en SAR-grænse for hele kroppen på 2 til 4 mW/kg, et eksponeringsniveau, der er 20–40 gange lavere end det lovligt tilladte niveau på 0,08 W/kg for hele kroppen SAR i henhold til de nuværende amerikanske regler. Brug af yderligere ti gange børns sundhedsfaktor for børn peger på en SAR-grænse for hele kroppen på 0,2-0,4 mW/kg for små børn.
  Open access paper: https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00768-1
 • Virkninger af brugen af mobiltelefoner på sædkvaliteten – Intet tidsafhængigt forhold til brug: En systematisk gennemgang og opdateret metaanalyse. Sungjoon Kim, Donghyun Han, Jiwoo Ryu, Kihun Kim, Yun Hak Kim. Environ Res. 2021 Jul 29;111784. doi: 10.1016/j.envres.2021.111784.
  Konklusion:
  Brug af mobiltelefon faldt den samlede sædkvalitet ved at påvirke motilitet, levedygtighed og koncentration. Det blev yderligere reduceret i gruppen med høj brug af mobiltelefoner. Især var faldet bemærkelsesværdigt i in vivo-undersøgelser med stærkere klinisk betydning i undergruppeanalyse. Derfor er langvarig brug af mobiltelefoner en faktor, der skal betragtes som en årsag til sædkvalitetsreduktion. Der er behov for yderligere undersøgelser for at bestemme effekten af eksponeringen for EMW’er, der udsendes fra nye mobiltelefonmodeller i det nuværende digitale miljø.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333014/
 • Sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og hørenedsættelse: en systematisk gennemgang og metaanalyse. Mohammad Hosein Taziki Balajelini, Masoud Mohammadi, Abdolhalim Rajabi. Environ Health. 2021 Jul 22. doi: 10.1515/reveh-2021-0062.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293837/
 • Virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter på flora og fauna, Del 2 virkninger: hvordan arter interagerer med naturlige og menneskeskabte EMF. B. Blake Levitt, Henry C. Lai, Albert M Manville. Environ Health. 2021 Jul 8.doi: 10.1515/reveh-2021-0050.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34243228/
 • Virkningen af eksponering for radiofrekvens elektromagnetiske felter på kognitive præstationer i menneskelige eksperimentelle undersøgelser: En protokol for en systematisk gennemgang. Blanka Pophof, Jacob Burns, Heidi Danker-Hopfe, Hans Dorn, Cornelia Egblomassé-Roidl, Torsten Eggert, Kateryna Fuks, Bernd Henschenmacher, Jens Kuhne, Cornelia Sauter, Gernot Schmid. Environ Int. 2021 Jul 29;157:106783. doi: 10.1016/j.envint.2021.106783. Protokollen er blevet registreret i PROSPERO, et open source-protokolregistreringssystem, for at fremme gennemsigtighed.
  Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021004086?via%3Dihub
 • Forbedring af kvaliteten af Radiofrequency Bioeffects Research: Behovet for en gulerod og en pind. Vijayalaxmi, Kenneth R Foster. Radiat Res. 2021 Jul 16. doi: 10.1667/RADE-21-00079.1.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34270779/
 • American National Standard for Metoder til målinger af radiofrekvensemissioner fra trådløst kraftoverførselsudstyr in ANSI C63.30-2021 , vol., no., pp.1-253, 15 July 2021, doi: 10.1109/IEEESTD.2021.9491984.
  https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9491982
 • Brug af maskinlæring til vurdering af down- og up-link-felteksponering i indendørs WiFi-scenarier med flere kilder. Gabriella Tognola, David Plets, Emma Chiaramello, Silvia Gallucci, Marta Bonato, Serena Fiocchi, Marta Parazzini, Luc Martens, Wout Joseph, Paolo Ravazzani. Bioelectromagnetics. 2021 Jul 23. doi: 10.1002/bem.22361
  Open access paper: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.22361
 • Tidstemperaturtærskler og sikkerhedsfaktorer for termiske farer fra radiofrekvensenergi over 6 GHz. Kenneth R Foster, Marvin C Ziskin, Quirino Balzano. Health Phys. 2021 Jul 9. doi: 10.1097/HP.0000000000001447.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261892/
 • Virkninger af 5,8 GHz mikrobølgeovn på hippocampal synaptisk plasticitet af rotter. Gang Rui, Li-Yuan Liu, Ling Guo, Yi-Zhe Xue, Pan-Pan Lai, Peng Gao, Jun-Ling Xing, Jing Li, Gui-Rong Ding. Int J Environ Health Res. 2021 Jul 22;1-13. doi: 10.1080/09603123.2021.1952165.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34293966/
 • Specifik elektromagnetisk stråling i det trådløse signalområde øger vågenheden hos mus.
  Lingyu Liu, Hu Deng, Xiaping Tang, Yingxian Lu, Jiayao Zhou, Xiaofei Wang, Yanyu Zhao, Bing Huang, Yigong Shi. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Aug 3;118(31):e2105838118. doi: 10.1073/pnas.2105838118.
  Open access paper: https://www.pnas.org/content/118/31/e2105838118
 • Glioblastoma Cell Migration er instrueret af elektriske signaler.
  Hannah Clancy, Michal Pruski, Bing Lang, Jared Ching, Colin D McCaig.Exp Cell Res. 2021 Jul 14;112736. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112736.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273404/
 • Heisenberg usikkerhed rumligt gated elektromagnetiske felter. Vladimir Y Chernyak, Shaul Mukamel.J Chem Phys. 2021 May 7;154(17):174110. doi: 10.1063/5.0045352.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34241063/
 • Reflection Properties of the Human Skin From 40 to 110 GHz: A Confirmation Study. Andreas Christ, Adrian Aeschbacher, Fereshteh Rouholahnejad, Theodoros Samaras, Bernadetta Tarigan, Niels Kuster. Bioelectromagnetics. 2021 Jul 21. doi: 10.1002/bem.22362.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289515/
 • Radiofrekvenseksponeringsniveauer fra mobiltelefonbasestationer i udendørs miljøer og et underjordisk indkøbscenter i Japan.
  Teruo Onishi, Miwa Ikuyo, Kazuhiro Tobita, Sen Liu, Masao Taki, Soichi Watanabe. Responsive Health Risk Concern. Front Pediatr. 2021 Jul 5;9:694407. doi: 10.3389/fped.2021.69.
  ”Da vores målinger blev udført før starten af 5G-kommerciel service, var eksponeringsniveauet ved det frekvensbånd, der blev anvendt i 5G, ikke inkluderet. Målingerne af eksponeringsniveauerne for 5G og nye radiobølger vil dog blive videreført. På grund af den begrænsede tid og det begrænsede rum for målingerne i denne undersøgelse vil eksponeringsniveaudata under forskellige daglige forhold blive akkumuleret i fremtiden.”
  Open access paper: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.694407/full
 • Epigenetisk dysregulering i forskellige typer celler, der udsættes for ekstremt lavfrekvente magnetfelter (Review). Gianfranco Giorgi, Brunella Del Re. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(15), 8068; doi: 10.3390/ijerph18158068.
  Open access paper: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/15/8068
 • Effekt af det elektromagnetiske felt (EMF) Stråling på transcriptomic profil af Pig Myometrium under Peri-Implantation Periode-An In Vitro Study.
  Ewa Monika Drzewiecka, Wiktoria Kozlowska, Lukasz Paukszto, Agata Zmijewska, Pawel Jozef Wydorski, Jan Pawel Jastrzebski, Anita Franczak. Int J Mol Sci. 2021 Jul 7;22(14):7322. doi: 10.3390/ijms22147322.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298942/
 • Magnetfelt påvirker vækst og udbytte af solsikke under forskellige fugt stressforhold.
  Ananta Vashisth, Neetu Meena, Prameela Krishnan. Bioelectromagnetics. 26 June 2021/ doi: 10.1002/bem.22354
  https://onlinelibrary.wiley.kom/doi/10.1002/bem.22354
 • Ændringer i kropstemperaturen hos små pattedyr og fugle i et par minutter Range som refleksion af miljøpåvirkninger.
  M E Diatroptov. Bull Exp Biol Med. 2021 Jul 23. doi: 10.1007/s10517-021-05234-z.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34297296/
 • Metoder og eksperimenter til at mærke variationer i solaktivitet og definere deres indvirkning på hjertevariation. Michael Hanzelka, Jiří Dan, Zoltán Szabó, Zdeněk Roubal, Přemysl Dohnal, Radim Kadlec. Sensors (Basel). 2021 Jul 14;21(14):4817. doi: 10.3390/s21144817.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34300557/
 • Effekter af at kommunikere usikkerhedsbeskrivelser i fareidentifikation, risikokarakterisering og risikobeskyttelse. Peter Wiedemann, Franziska U Boerner, Frederik Freudenstein. PLoS One. 2021 Jul 13;16(7):e0253762. doi: 10.1371/journal.pone.0253762.
  Open access paper: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0253762
 • Virkninger af pulserende elektromagnetiske felter på tumor cellers levedygtighed: en meta-analyse af in vitro randomiserede kontrollerede eksperimenter.
  Guangzhou An, Meilun Shen, Juan Guo, Xia Miao, Yuntao Jing, Keying Zhang, Ling Guo, Junling Xing. Electromagn Biol Med. 2021 Jul 26;1-8. doi: 10.1080/15368378.2021.1958341.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34311647/

Nye dokumenter pr. 10. juli 2021.

For at se resumerer m.m. til de seneste papirer eller downloade hele det 947-siders dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

 • 5G’s miljøpåvirkninger: En litteraturgennemgang af virkningerne af radiofrekvenselektromagnetisk felteksponering for hvirveldyr, hvirvelløse dyr og planter fra mennesker.
  Arno Thielens. Panel for fremtiden for videnskab og teknologi (STOA). Europa-Parlamentet. 2021, 137 s. PE 690.021, ISBN 9789284680337. doi: 10.2861/318352.
  Open Access-rapport: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf
 • Hollands Sundhedsråd og evaluering af femte generation, 5G, for trådløs kommunikation og kræftrisici.
  Lennart Hardell. World J Clin Oncol 2021; 12, stk. 6: 393-403 doi: 10.5306/wjco.v12.i6.393.
  Open access paper:https://www.wjgnet.com/2218-4333/full/v12/i6/393.htm
 • Gennemgang af den videnskabelige dokumentation for den individuelle følsomhed over for elektromagnetiske felter (EHS)
  Dariusz Leszczynski. Rev Environ Health. 2021 6. juli. doi: 10.1515/reveh-2021-0038. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
 • Nonmalignant meningioma og vestibulære schwannoma incidenstendenser i USA, 2004-2017
  Diana R Withrow, Susan S Devesa, Dennis Deapen, Valentina Petkov, Alison L Van Dyke, Margaret Adamo, Terri S Armstrong, Mark R Gilbert, Martha S Linet. Cancer. 2021 Jun 23. doi: 10.1002/cncr.33553.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34160068/
 • Immunitet og elektromagnetiske felter
  Piotr Piszczek, Karolina Wójcik-Piotrowicz, Krzysztof Gil, Jolanta Kaszuba-Zwoińska. Miljø 2021 Jun 11;111505. doi: 10.1016/j.envres.2021.111505.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34126050/
 • Male cellular telephone exposure, fecundability, and semen quality: results from two preconception cohort studies E E Hatch, S K Willis, A K Wesselink, E M Mikkelsen, M L Eisenberg, G J Sommer, H T Sorensen, K J Rothman, L A Wise. Hum Reprod. 2021 Apr 20;36(5):1395-1404. doi: 10.1093/humrep/deab001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33564831/
 • Smarte enheder / mobiltelefon hos patienter med epilepsi? En systematisk gennemgang
  Ali A Asadi-Pooya, Nafiseh Mirzaei Damabi, Marzieh Rostaminejad, Mina Shahisavandi, Anahita Asadi-Pooya. Smart enheder / mobiltelefon hos patienter med epilepsi? En systematisk gennemgang. Acta Neurol Scand. 2021 Jun 28. 10.1111/ane.13492.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180044/
 • Design og implementering af low-SAR-antenner til mobiltelefonapplikationer
  Bao Lu, Bo Pang, Wei Hu, Wen Jiang. IEEE. 30. juni 2021. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3093720.
  https://ieeexplore.ieee.org/stempel/stempel.jsp?tp=&arnummer=9468878
 • Magnetisk interferens på hjerteimplantaterbare elektroniske enheder fra Apple iPhone MagSafe Technology
  Fahd Nadeem, Arismendy Nunez Garcia, Cao Thach Tran og Michael Wu. Journal of the American Heart Association. 2. juni 2021. doi.org/10.1161/JAHA.121. 020818.
  https://www.ahajournals.org/.10.1161/JAHA.121.020818
 • Generationsskifte Risiko for tyktarms-og endetarmskræft i de seneste fødselkohorter under 40 år – den hypotetiske rolle af radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner
  Devra L Davis, Aaron M. Pilarcik, Anthony B. Miller. Ann Gastroenterol Dig Dis, 3(1): 09-16. 2020.
  Open Access-rapport:
  https://www.somatopublications.com/increased-generational-risk-of-colon-and-rectal-cancer-in-recent-birth-cohorts-under-age-40-the-hypothetical-role-of-radiofrequency-radiation-from-cell-phones.pdf
 • De ikke-termiske biologiske virkninger og mekanismer ved mikrobølgeeksponering
  X. Zhao, G. Dong, C. Wang. Int J Radiation Research. 19(3):475-486. i juli 021. 10.18869/acadpub.ijrr.19.2. 475 af 20.
  https://ijrr.com/article-1-3716-en.html
 • En gennemgang af protokoller og retningslinjer for beboernes eksponering for elektromagnetisk feltstråling (EMFR) i bygninger
  Shabnam Monadizadeh, Charles J. Kibert, Jiaxuan Li, Junghoon Woo, Ashish Asutosh, Samira Roostaie, Maryam Kouhirostami. Journal of Green Building. (2021) 16 (2): 55–81. doi: 10.3992/jgb.16.2.55. https://doi.org/10.3992/jgb.16.2.55
  Dissertation (open access): https://ufdc.ufl.edu/UFE0052666/00001
 • Udsættelse for radiofrekvens elektromagnetiske felter: Sammenligning af eksponentimetre med en ny kropsbåren distribueret måler
  Anke Huss, Stefan Dongus, Reza Aminzadeh, ArnoThielens, Matthias van den Bossche, Patrick Van Torre, René de Seze, Elisabeth Cardis, Marloes Eeftens, Wout Joseph, Roel Vermeulen, MartinRöösli. Environment International. 156, November 2021, 106711. doi: 10.1016/j.envint.2021.106711
  Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021003366?via%3Dihub
 • Compliance Assessment af epitel eller absorberet effekttæthed under 10 GHz ved hjælp af SAR-målesystemer Theodoros Samaras, Andreas Christ, Niels Kuster. Bioelectromagnetics. 2021 Jun 15. doi: 10.1002/bem.22355. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34130354/
 • Effekten af mikrobølgestråling på eksperimentel tumorvækst på forskellige intensitetsniveauer
  Vladimir F. Pyankov; Olga V. Kryukova; Alexey F. Kopylov; Gennady M. Aldonin; Yuri P. Salomatov. 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus). 26-29 Jan. 2021. doi: 10.1109/ElConRus51938.2021.9396077.
  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9396077
 • Moderate exercise training as an effective strategy to reduce the harmful effects of cell phone radiation on Wistar rat’s semen quality
  HA Akbari, AA Gaeini. Moderate exercise training as an effective strategy to reduce the harmful effects of cell phone radiation on Wistar rat’s semen quality. Int J Radiation Research. 19(2):317-323. 2021. doi: 10.18869/acadpub.ijrr.19.2.317.
  https://ijrr.com/article-1-3646-en.html
 • Akutte virkninger af 2,856 GHz og 1,5 GHz mikrobølger på rumlige hukommelsesevner og CREB-relaterede veje Shengzhi Tan, Hui Wang, Xinping Xu, Li Zhao, Jing Zhang, Ji Dong, Binwei Yao, Haoyu Wang, Yanhui Hao, Hongmei Zhou, Yabing Gao, Ruiyun Peng. Akutte virkninger af 2,856 GHz og 1,5 GHz mikrobølger på rumlige hukommelsesevner og CREB-relaterede veje. 2021 Jun 11;11(1):12348. doi: 10.1038/s41598-021-91622-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34117282/
 • Elektromagnetiske bølger fra mobiltelefoner kan påvirke Rottehjernen under udvikling
  Dilek Akakin, Olgu Enis Tok, Damla Anil, Akin Akakin, Serap Sirvanci, Goksel Sener, Feriha Ercan. Turkish Neurosurgery. 2021;31(3):412-421. 10.5137/1019-5149.JTN.31665-20.2.
  Open access paper: http://www.turkishneurosurgery.org.tr/pdf/pdf_JTN_2485.pdf
 • Boligeksponering for elektromagnetiske felter og risiko for amyotrofisk lateral sklerose (ALS): en dosis-respons meta-analyse Tommaso Filippini, Elizabeth E Hatch, Marco Vinceti. Eksponering for elektromagnetiske felter og risiko for amyotrofisk lateral sklerose: en metaanalyse af dosisrespons. 2021 7.11.11.11939. doi: 10.1038/s41598-021-91349-2.
  Open access paper: https://www.nature.com/artikler/s41598-021-91349-2
 • Overflade elektromagnetiske bølger på gradvis grænseflader mellem Lossy Media
  Igor I. Smolyaninov. Progress in Electromagnetics Research. 170:177-186. 2021. doi:10.2528/PIER21043006.
  https://www.jpier.org/PIER/mole.php?paper=21043006
 • Effekt af det elektriske felt ved 50 Hz og variable intensiteter på biokemiske markører i honningbiens hæmolymph Paweł Migdał, Agnieszka Murawska, Paweł Bieńkowski, Aneta Strachecka, Adam Roman. PLos 1. 2021 24.16.6): e0252858. doi: 10.1371/journal.pone.0252858.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34166412/
 • Insulin/glukagonforholdets og cellerediksgradens rolle i hyperglykæmi fremkaldt af eksponering for et 60-Hz magnetfelt hos rotter
  Gabriel Martiñón-Gutiérrez, María Luna-Castro, Rolando Hernández-Muñoz. 2021 3.11.11.1166. doi: 10.1038/s41598-021-91228-w.
  Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8175349/
 • Virkninger af langtidseksponering af mellemliggende frekvens magnetiske felter (20 kHz, 360 μT) på udvikling, patologiske fund og adfærd hos hun mus
  Alexander Lerchl, Karen Drees, Født Grote, Isabel Gronau, Dirk Fischer, Julia Bauch, Axel Hoppe. Bioelectromagnetics. 2021 maj;42(4):309-316. doi: 10.1002/bem.22337.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33822410/
 • Biologiske virkninger af kronisk eksponering af Blaptica dubia (alias Dubia roach) nymfer til statiske og ekstremt lavfrekvente magnetfelter
  Larisa Ilijin, Marija Mrdaković, Dajana Todorović, Milena Vlahović, Anja Grčić, Aleksandra Filipović, Vesna Perić-Mataruga. An Acad Bras Cienc. 2021 4.93.2):e20190118. doi: 10.1590/0001-3765202120190118.
  Open access paper: https://www.scielo.br/j/aabc/a/Hbdwv4Fydjmxgff6t797yzK/?lang=da
 • Statisk magnetisk stimulation fremkalder ændringer i oxidativ status og celle levedygtighed parametre i en primær kultur model af astrocytter
  da Costa CC, Martins LAM, Koth AP, Ramos JMO, Guma FTCR, de Oliveira CM, Pedra NS, Fischer G, Helena ES, Gioda CR, Sanches PRS, Junior ASV, Soares MSP, Spanevello RM, Gamaro GD, de Souza ICC. Cell Biochem Biophys. 2021 27. juni. doi: 10.1007/s12013-021-01015-7
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34176101/
 • Statisk magnetfelt (0,2-0,4 T) stimulerer selvfornyelse evne Osteosarcoma stamceller gennem autophagic nedbrydning af Ferritin
  Bin Zhao, Tongyao Yu, Shenghang Wang, Jingmin Che, Liangfu Zhou, Peng Shang. Statisk magnetfelt (0,2-0,4 T) stimulerer selvfornyelse evne osteosarkom stamceller gennem autophagic nedbrydning af Ferritin. Bioelectromagnetics. 2021 3. juni. doi: 10.1002/bem.22352.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34082485/
 • Rollen af pulserende elektromagnetiske felter på den radikale parmekanisme
  Pablo Castello, Pablo Jimenez, Carlos F Martino. 2021 5. juli. doi: 10.1002/bem.22358.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224591/
 • Magnetisk følsomhed af cryptochrome 4 på en vandrende sangfugl
  Xu Jørgensen, Jarocha LE, Zollitsch T, Konowalczyk M, Henbest KB, Richert Sørensen, Golesworthy MJ, Schmidt Jørgensen, Déjean V, Sowood DJC, Bassetto M, Luo Jørgensen, Walton JR, Fleming Jørgensen, Wei Y, Kande TL, Moise G, Herrmann Møller, Yin H, Wu H, Bartölke R, Käsehagen SJ, Horst Sørensen, Dautaj G, Murton PDF, Gehrckens AS, Chelliah Y, Takahashi JS, Koch KW, Weber Sørensen, Solov’yov IA, Xie C, Mackenzie SR, Timmel CR, Mouritsen H, Hore PJ. Nature. 2021 Jun;594(7864):535-540. doi: 10.1038/s41586-021-03618-9.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34163056/
 • Fuglenes magnetiske kompas: Cryptochrome’s rolle Roswitha Wiltschko, Christine Nießner, Wolfgang Wiltschko. Front Physiol. 2021 19. maj;12:667000. doi: 10.3389/fphys.2021.667000.
  Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8171495/
 • Optrævling gåden om fuglenes magnetoreception
  Eric J Warrant. Nature. 2021 Jun;594(7864):497-498. doi: 10.1038/d41586-021-01596-6. doi: 10.1038/d41586-021-01596-6
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34163048/
 • Tilfældige effekter i Magnetobiology og en måde at opsummere dem
  Vladimir N Binhi. Bioelectromagnetics. 2021 7. juli. doi: 10.1002/bem.22359.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34233018/

Nye dokumenter pr. 3. juni 2021

For at se abstrakter til de seneste papirer eller downloade 947-siders dokument (pdf), gå til: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Oversigt i overskriftsform:

 • Virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter på flora og fauna, del 1. Stigende omgivende EMF niveauer i miljøet.
  B. Blake Levitt, Henry C. Lai, Albert M. Manville. Rev Environ Health. 2021 27. maj. doi: 10.1515/reveh-2021-0026.
  Del 1 sætter spørgsmålstegn ved nutidens omgivende EMF-kapaciteter til at påvirke dyrelivet negativt med mere presserende betydning for 5G-teknologier.
  Del 2 udforsker naturlige og menneskeskabte felter, dyremagnetreceptor mekanismer samt relevante undersøgelser for alle dyrerigets kongeriger.
  Del 3 undersøger aktuelle eksponeringsstandarder, gældende love og fremtidige anvisninger. Det er på tide at anerkende den omgivende EMF som en ny form for forurening samt udforme regler hos regulerende organer, der udpeger luft som ‘habitat’, så EMF kan reguleres som andre forurenende stoffer. Tab af dyreliv er ofte uset og udokumenteret før vendepunktet er nået. Langsigtede kroniske EMF-eksponeringsstandarder på lavt niveau, som ikke findes nu, bør indstilles i overensstemmelse hermed for vilde dyr, og miljølove bør håndhæves strengt. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047144/
 • (MM) bølge- og mikrobølgefrekvensstråling giver dybt gennemtrængende effekter: biologien og fysikken.
  Martin L Pall. Millimeter (MM) bølge- og mikrobølgefrekvensstråling giver dybt gennemtrængende virkninger: biologien og fysikken. Rev Environ Health. 2021 26. maj. doi: 10.1515/reveh-2020-0165. Bemærk: Bl.a. Dariusz Leszczynski er dog meget skeptisk over lødigheden af papiret.
  Se mere her:
  https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/06/04/debunking-martin-l-palls-bad-science-2021/
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043892
 • Aspekter på den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (ICNIRP) 2020-retningslinjer for radiofrekvensstråling.
  Lennart Hardell, Mona Nilsson, Tarmo Koppel, Michael Carlberg. J Cancer Sci Clin Ther. 2021; 5(2): 250-285. doi: 10.26502/jcsct.5079117.
  Konklusion:
  ICNIRPs konklusion om kræftrisici er: “Sammenfattende er der ikke underbygget nogen virkninger af radiofrekvens-EMF på induktion eller udvikling af kræft.” Denne konklusion er ikke korrekt og modsiges af videnskabelige beviser. Rigelige og overbevisende beviser for øgede kræftrisici og andre negative helbredseffekter er i dag tilgængelige. ICNIRP 2020-retningslinjerne tillader eksponering på niveauer, der vides at være skadelige. Af hensyn til folkesundheden bør ICNIRP 2020-retningslinjerne straks erstattes af virkelig beskyttende retningslinjer produceret af uafhængige forskere.
  Open access paper: https://www.fortunejournals.com/abstract/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation-2261.html
 • Mikrobølgers lydeffekt.
  James C. Lin. IEEE Journal of Electromagnetics, RF, and Microwaves in Medicine and Biology, pp 1-13, Mar 1, 2021. Digital Object Identifier: 10.1109/JERM.2021.3062826.
  • Artikel beskriver neurofysiologiske, psykofysiske og adfærdsmæssige observationer fra laboratorieundersøgelser, der involverer mennesker og dyr.
  • Absorption af en enkelt mikrobølgepuls, der rammer hovedet, kan opfattes som et akustisk skud, klik eller bankelyd.
  • En sammenkobling af mikrobølgepulser kan føles som en hørbar brummer, kvidring eller melodi af mennesker.
  • Mekanistiske undersøgelser viser absorptionen af mikrobølgepulser af blødt væv i hovedet lancerer en termoelastisk trykbølge, der bevæger sig i hjernen
  • Afhængigt af effekten af de indfaldende mikrobølgepulser kan niveauet af det inducerede lydtryk være væsentligt over tærsklen til auditiv opfattelse.
  • Den elektromagnetiske auditive effekt samt tilknyttede trykbølge kan muligvis beskadige hjernevæv samt forårsage dødelig som ikke-dødelig skade.
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9366412
 • Mikrobølgers Thermoacoustic Tomographic (MTT) Imaging.
  James C. Lin. Physics in Medicine and Biology. 66(10). May 12, 2021.
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6560/abf954/pdf
 • Brug af mobiltelefoner og tendenser i forekomsten af kræft i parotid og andre spytkirtler.
  Ken Karipidis, Rohan Mate, Masoumeh Sanagou, Chris Brzozek, David Urban, Mark Elwood. Cancer Epidemiol. 2021 May 18;73:101961. doi: 10.1016/j.canep.2021.101961.
  Konklusioner:
  Resultaterne indikerer ikke, at mobiltelefonbrug øgede forekomsten af kræft i spytkirtlen eller andre spytkirtler. En stigning i parotidkræft hos kvinder siden 2006 kan tilskrives andre mulige risikofaktorer, der er specifikke for dette køn. Joel Moskowitz bemærker dog: Selvom jeg er enig i, at der er behov for mere forskning, da forfatterne ikke studerede brugen af mobiltelefoner, har de intet grundlag for at udelukke dette som en mulig risikofaktor for den øgede forekomst af parotidkirteltumorer observeret hos kvinder.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34020314/
 • Brug af mobiltelefon og risikoen for gliom: er undersøgelsesresultater i tilfælde af kontrol i overensstemmelse med canadiske tidstendenser i kræftforekomst?
  Paul J Villeneuve, Franco Momoli, Marie-Élise Parent, Jack Siemiatycki, Michelle C Turner, Daniel Krewski. Environ Res. 2021 May 21;111283. doi: 10.1016/j.envres.2021.111283.
  • Muligheden for, at brugen af mobiltelefoner øger risikoen for kræft, er fortsat kontroversiel.
  • Vi undersøgte tendenser i mobiltelefonbrug og forekomst af gliom for Canada mellem 1992 og 2015.
  • Aldersstandardiserede forekomster for gliom i Canada var relativt stabile mellem 1992 og 2015.
  • Canadiske tendenser i gliom- og mobiltelefonbrug var ikke kompatible med øgede risici for gliom, som er rapporteret i nogle tidligere case-control studier.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34029549/
 • Reduktion af elektromagnetisk stråling ved hjælp af nyt metamateriale til cellulære applikationer.
  Ahmed Mahfuz Tamim, Mohammad Rashed Iqbal Faruque, Mayeen Uddin Khandaker, Mohammad Tariqul Islam, David Andrew Bradley. Radiation Physics and Chemistry, 178,108976. 2021. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2020.108976
  • Et nyt ELC-resonatorbaseret metamateriale er udviklet til at reducere den specifikke absorptionshastighed (SAR) på mobiltelefonen.
  • Peak SAR undersøgt for tre kategorier af moderne smartphone-anvendelser – taleopkald, messaging og videoopkald. • Det foreslåede metamateriale kan reducere en betydelig mængde SAR.
  • Således kan metamaterialet være nyttigt at beskytte det menneskelige hoved mod skadelig stråling. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969806X20302826
 • Effekter af elektromagnetiske felter på neuronale ionkanaler: en systematisk gennemgang.
  Federico Bertagna, Rebecca Lewis, S Ravi P Silva, Johnjoe McFadden, Kamalan Jeevaratnam. Ann N Y Acad Sci. 2021 May 4. doi: 10.1111/nyas.14597.
  Undersøgelsen viser at spændingsstyrede ionkanaler VGC’er er en vigtig transducer af effekten af EMF’er i neuroner, og den centrale rolle, som disse proteiner spiller i reguleringen af vigtige biologiske processer, central i reguleringen af hjernens fysiologi, kaster lys over den indflydelse, som moderne eksponering for EMF kan have på menneskers sundhed.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33945157/
 • Eksponering af sydkoreansk befolkning for 5G-mobiltelefonnetværk (3,4-3,8 GHz).
  Brahim Selmaoui, Paul Mazet, Pierre-Baptiste Petit, Kihwea Kim, Donggeun Choi, René de Seze. Bioelectromagnetics. 2021 May 16. doi: 10.1002/bem.22345.
  Undersøgelsen er i tråd med andre rapporter [ANFR, 2020; Ofcom-rapport, 2021; Telstra-rapporten, 2021] offentliggjort online, er en foreløbig undersøgelse, fordi EMF-målinger kun blev udført 6 måneder efter åbningen af netværket for den koreanske offentlighed. Det er sandsynligt, at 5G-netværket ikke blev brugt maksimalt, og antallet af abonnenter var relativt lavt på grund af de unges tendens til at bruge Wi-Fi-spots gratis. Det er nødvendigt at fortsætte med at udføre EMF-målinger for at overvåge de samlede tendenser på lang sigt. Ikke desto mindre fremgår det af denne undersøgelse, at eksponeringsniveauer fra 5G var i et lavt interval. Desuden vil det faktum, at radiosignalstrålen primært fokuserer på slutbrugerne, bidrage til at reducere eksponeringen i unødvendige områder. Dette arbejde er en del af en målekampagne i Sydkorea, hvis endelige rapport blev offentliggjort i 2019 [French Expertise Report, 2019].
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33998007
 • In situ vurdering af 5G NR massiv MIMO-basestationsexponering i et kommercielt netværk i Bern, Schweiz.
  Sam Aerts, Kenneth Deprez, Davide Colombi, Matthias Van den Bossche, Leen Verloock, Luc Martens, Christer Törnevik, Wout Joseph. Appl. Sci. 11(8): 3592. 2021. https://doi.org/10.3390/app11083592.
  Konklusioner:
  Så vidt forfatterne kender, giver denne undersøgelse den første vurdering af rækkevidden af faktiske og maksimale eksponeringsniveauer i et 5G NR-kommercielt netværk. Det blev konstateret, at det undersøgte netværks indvirkning på den samlede miljømæssige RF-EMF-eksponering var lille, kun et par procent af den samlede RF-EMF-eksponering, selv i tilfælde af 100% induceret trafik. Der angives at der ingen interessekonflikter er, men dog er et par af forskerne ansat ved Ericsson Research, Sverige.
  Open access paper: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/8/3592
 • Individuel eksponering for miljømæssige radiofrekvente elektromagnetiske felter i hospitaliserede præmature nyfødte.
  Dimitri Besset, Brahim Selmaoui, Stéphane Delanaud, René de Seze, André Leke, Erwan Stéphan-Blanchard. Bioelectromagnetics. 2021 May 16. doi: 0.1002/bem.22349. Bioelektromagnetik. 2021 16. maj doi: 10.1002 / bem.22349. Grundet den lille stikprøvestørrelse og hospitalsmiljøets specificitet i denne undersøgelse kræves yderligere eksponeringsundersøgelser for at bekræfte de nuværende data.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33998013/
 • Kunstig EMG ved WLAN-eksponering.
  Lebrecht von Klitzing. Journal of Biostatistics and Biometric Applications. 6(1): 2021.
  WLAN (trådløst lokalnetværk) bruges som en vigtig verdensomspændende kommunikationsteknik. Ved dette er der altid en elektromagnetisk felteksponering. I modsætning til ICNIRP-sikkerhedsretningslinjerne, hvor ingen bioeffekt er mulig ved disse lavenergiske elektromagnetiske felter, fandt vi kunstige signaler i nervesystemet i afhængighed af WLAN-eksponering.
  Open access paper: http://www.annexpublishers.com/articles/JBIA/6101-Artificial-EMG-by-WLAN-Exposure.pdf
 • Nyt ICEMAN-projekt søger svar på desorientering af jagerpilot [sundhedsspørgsmål].
  James C. Lin. IEEE Microwave Magazine. 2021; 22 (4):13-15. DOI: 10.1109/MMM.2020.3048210.
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9366591
 • Metode til bestemmelse af tærskelafstanden til estimering af det vigtigste EM-eksponeringsbidrag i WLAN.
  Marta Fernández, David Guerra. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2021.05.001.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215098621001099
 • Effekter af 1,5 og 4,3 GHz mikrobølgestråling på kognitiv funktion og hippocampus vævsstruktur i Wistar-rotter. Ruiqing Zhu, Hui Wang, Xinping Xu, Li Zhao, Jing Zhang, Ji Dong, Binwei Yao, Haoyu Wang, Hongmei Zhou, Yabing Gao, Ruiyun Peng. Sci Rep. 2021 May 12;11(1):10061. doi: 10.1038/s41598-021-89348-4.
  Sammenlignet med S-gruppen viste alle eksponeringsgrupper varierende grad af indlæring og hukommelse og hippocampus strukturelle skader. Resultaterne viste, at mikrobølgestråling på 1,5 GHz og 4,3 GHz var i stand til at inducere kognitiv svækkelse og hippocampus vævsskade hos rotter, og kombineret stråling med begge frekvenser forårsagede mere alvorlige kvæstelser, men ingen af disse skadelige effekter varierede med mikrobølgefrekvensen. Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8115682/
 • Beskyttende virkninger af selen på elektromagnetisk feltinduceret apoptose, aromatase P450-aktivitet og leptinreceptorekspression i rotte testikler.
  Sareh Khoshbakht, Fatemeh Motejaded, Sareh Karimi, Narjes Jalilvand, Alireza Ebrahimzadeh-Bideskan. Iran J Basic Med Sci. 2021 Mar;24(3):322-330. doi: 10.22038/ijbms.2021.45358.10554.
  Konklusion:
  Denne undersøgelse viste, at elektromagnetisk stråling kan have skadelig indvirkning på det mandlige reproduktive system, hvilket kan forhindres ved brug af selen.
  Open access paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8087852/
 • Ændringer i vækstkinetiske parametre, morfologi og mitotisk aktivitet hos gær Candida guilliermondii udsat for bølger med lav intensitet på 51,8 GHz frekvens.
  Seda Marutyan, Syuzan Marutyan, Liparit Navasardyan, Karlen Hovnanyan, Armen Trchounian. Arch Microbiol. 2021 May 3. doi: 10.1007/s00203-021-02336-0.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33938972/
 • Sammenligning af virkningerne af høj- og lavfrekvente elektromagnetiske felter på spredning og differentiering af neurale stamceller.
  Wenfang Bai, Meihui Li, Weicheng Xu, Mingsheng Zhang. Neurosci Lett. 2021 Jan 10;741:135463. doi: 10.1016/j.neulet.2020.135463.
  • Transkraniel magnetisk stimulation (TMS) er blevet anvendt i vid udstrækning til diagnosticering og behandling af uhåndterlige hjernesygdomme.
  • Både 50 Hz LF-EMF og HF-EMF kan fremme spredning af NSC’er (neurale stamceller) in vitro.
  • LF-EMF kan fremskynde NSC’er for at differentiere sig til neuroner.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33129846/
 • Biomolekylært svar på times lang ultralav feltmikrobølgestråling: En effektiv grovkornet model simulering.
  Anang Kumar Singh, P S Burada, Anushree Roy. Phys Rev E. 2021 Apr;103(4-1):042416. doi: 10.1103/PhysRevE.103.042416.
  ’Fra et biologisk synspunkt demonstrerer vi den negative virkning af strålingsfeltet på biomolekyler, selv når dets styrke er meget lav.’
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34005990/
 • Eksponering for ekstremt lavfrekvente magnetfelter og kræft hos børn: En systematisk gennemgang og metaanalyse.
  GyeongAe Seomun, Juneyoung Lee, Jinkyung Park. PLoS ONE 16(5): e0251628. May 14, 2021. doi:10.1371/journal.pone.0251628.
  Konklusion:
  Der blev observeret signifikante sammenhænge mellem udsættelse for ELF-MF’er og leukæmi hos børn. Desuden blev der også observeret en mulig dosisresponseffekt.
  Open access paper: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251628
 • Ekstrem lavfrekvent vurdering af elektromagnetisk eksponering i skoler: En statistisk analyse af by- og halvbyområder.
  Y Kiouvrekis, A Alexias, V Softa, M Alkhorayef, A Sulieman, C Tyrakis, C Kappas. Radiat Prot Dosimetry. 2021 May 28; doi: 10.1093/rpd/ncab076.
  Formålet med forskningspapiret er at estimere middelværdien af ekstrem lavfrekvent (ELF) eksponering i skoler i Grækenland. (…) En statistisk signifikant forskel mellem de gennemsnitlige MF’er målt i de to skolegrupper blev fundet, men MF’erne i begge grupper var meget lavere end ICNIRP-standarden.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047347
 • Identifikation af miljømæssige og eksperimentelle faktorer, der påvirker menneskelig opfattelse af jævnstrøms- og vekselstrømsfelt.
  Kathrin Jankowiak, Sarah Driessen, Andrea Kaifie, Simon Kimpeler, Thomas Krampert, Thomas Kraus, Dominik Stunder, Michael Kursawe. Bioelectromagnetics. 2021 May 11. doi: 10.1002/bem.22347.
  Flere miljømæssige og eksperimentelle faktorer, der påvirker den menneskelige opfattelse af EF, kunne identificeres og udgøre et væsentligt grundlag for en større undersøgelse.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33973657/
 • Sammenligning af ELF-EMF-stimulering med nuværende stimulering ved regulering af LTP af SC-CA1-synapser i ung rotthippocampus.
  Yu Zheng, Wenjun Zhao, Xiaoxu Ma, Lei Dong, Lei Tian, Mei Zhou. Int J Radiat Biol. 2021 May 10;1-21. doi: 10.1080/09553002.2021.1928781.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33970763/
 • Magnetisk feltinduceret Ca2+ indtagelse af mesenkymale stamceller medieres af intracellulær Zn 2+ og ledsages af en Zn 2+ tilstrømning.
  Alp Özgün, Bora Garipcan. Biochim Biophys Acta Mol Cell Res. 2021 May 22;119062. doi: 10.1016/j.bbamcr.2021.119062.
  • Magnetisk feltinduceret oxidativ stress stammer ikke fra mitokondrie-aktivitet.
  • Ca2 + indtag under magnetisk felteksponering ledsages af Zn2 + indtag.
  • Magnetfeltfremkaldt kationindtag afhænger af tilgængeligheden af intracellulært Zn2 +.
  • 2-APB-følsomme veje er vigtige gateways for kationtilstrømning induceret af magnetfelter.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34033861/
 • Sjældne jordmagneter påvirker bevægelsesmønstre af den magnetisk følsomme nøgenbrændte Tritonia exsulans i sin naturlige habitat.
  Russell C Wyeth, Theora Holden, Hamed Jalala, James A Murray. Biol Bull. 2021 Apr;240(2):105-117. doi: 10.1086/713663.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33939940/

Nye dokumenter pr. 4. maj 2021.

For at se abstrakter til de seneste papirer eller downloade 947-siders dokument (pdf), gå til: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Oversigt i overskriftsform:

Nye dokumenter pr. 6. april 2021

For at se abstrakter til de seneste papirer eller downloade 932-siders dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Oversigt i overskriftsform:

Please follow and like us:
close

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

 1. Pingback: Forskning - nejtil5g.dk

Comments are closed.