EU’s vurderinger af sundhedsrisici for radiofrekvent stråling – endnu en hård nød, der skal knækkes (Review)

Foto: MarijanaPixabay

ForskningsartiklenThe European Union assessments of radiofrequency radiation health risks – another hard nut to crack (Review) – er publiceret af De Gruyter den 23. august, 2023. Foto af Jubenica, FreeImages.

Abstrakt

I 2017 blev der publiceret en artikel om WHO’s manglende vilje til at anerkende sundhedseffekterne forbundet med brugen af trådløse telefoner. Det blev her slået fast, at WHO er ‘A Hard Nut to Crack’. Siden da har der ikke været nogen fremskridt, og historien ser ud til at gentage sig, idet EU fortsat følger den blindes fodspor, som er skabt af WHO.

På trods af den øgede dokumentation for alvorlige negative effekter fra radiofrekvent stråling på menneskers sundhed samt miljøet, har EU ikke anerkendt, at der er nogen risici. Siden september 2017 er syv appeller fra videnskabsfolk og læger blevet sendt til EU med anmodning om et stop for udrulningen af den femte generation af trådløs kommunikation (5G). Millimeterbølgerne (MMW) og de komplekse stråleformer fra 5G bidrager massivt til den i forvejen eksisterende planetariske elektromagnetiske forurening.

Grundlæggende rettigheder og EU’s primære lovgivning gør det obligatorisk for EU at beskytte befolkningen, især børn, mod alle former for sundhedsskadelige virkninger af trådløs teknologi. Flere eksperter tilknyttet WHO og EU har dog interessekonflikter på grund af deres tilknytning til industrien. Den efterfølgende prioritering af økonomiske interesser resulterer i, at menneskers og hele planetens sundhed kompromitteres. Eksperter skal foretage en objektiv vurdering uden interessekonflikter.

De syv appeller til EU har omfattet anmodninger om øjeblikkelig handling af hensyn til beskyttelse, hvilket er blevet ignoreret. Hvad angår spørgsmålet om trådløs stråling og borgernes sundhed, ser EU ud til at være endnu en hård nød at knække.

Forfatterne bag artiklen:

Rainer Nyberg, Åbo Akademi University Faculty of Education and Welfare Studies, Vasa, Finland; Julie McCredden, Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association, Brisbane, QLD, Australien og Lennart Hardell, The Environment and Cancer Research Foundation, Orebro, Sverige.

Introduktion

5G-appellen vedrørende den næste generation af trådløs kommunikation [1] er blevet godkendt af 430 videnskabsfolk og læger [2] samt sendt til EU syv gange. Disse appeller har anmodet EU om at træffe passende foranstaltninger for at beskytte mennesker og miljø mod de skadelige virkninger af de elektromagnetiske felter, som anvendes til trådløs kommunikation (trådløs EMF). Den første appel blev sendt i september 2017. Den seneste 7. appel blev sendt til EU den 12. januar 2023 [3]. Desværre har der ikke været nogen positiv reaktion fra EU på denne seneste forelæggelse eller i forhold til efterfølgende forebyggende foranstaltninger.

Politikerne ser ud til at have sat deres kurs for implementering af denne teknologi, uanset de skadelige effekter. I en e-mail dateret den 30. januar 2023 af Ralph Kuhne vedrørende den 7. appel og på vegne af Stella Kyriakides, kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, blev det anført, at:

Vi noterer os din holdning til International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) og i den Videnskabelige komité for sundhed, miljø og nye risici – SCHEER (tidligere SCENHIR). Men vi må huske på, at disse organer på nationalt og internationalt plan er velkendte for deres videnskabelige ekspertise og uafhængighed af kommercielle, nationale og egeninteresser.

I de følgende afsnit af dette dokument diskuterer vi de juridiske aspekter af dette svar, såvel som den opdaterede videnskab om spørgsmålet.

EU’s beslutningstagere har mandat til at beskytte EU’s befolkning, især børn, mod alle former for sundhedsskadelige virkninger, herunder dem fra den trådløse teknologi. Disse mandater er givet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention [4], The Charter of Fundamental Rights [5], den primære ret [6] og retspraksis fra EU-Domstolen. Tabel 1 opsummerer de vigtigste EU-politikker og erklæringer, der bliver krænket af den uhæmmede udrulning af 5G, baseret på en blind overholdelse af retningslinjerne fra ICNIRP.

Tabel 1: EU’s rettigheder, principper og erklæringer krænket ved udrulningen af trådløs kommunikationsteknologi.

Lov/charter/principperRettigheder/principper/udsagnOvertrædelser
Den konsoliderede udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)
[664]
Artikel 3, litra o)
Fællesskabets mål omfatter “at bidrage til et højt sundhedsbeskyttelsesniveau”.

Artikel 168 (Folkesundhed)
Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter
EU ignorerer de gentagne råd fra uafhængige videnskabsmænd og følger i stedet rådene fra industriforbundne videnskabsfolk i ICNIRP og SCHEER.

EU-erklæringen om digitale rettigheder og principper. (2022)
– nævner ikke menneskers sundhed eller beskyttelse.
– definerer menneskerettigheder som databeskyttelsesregler og ens behandling.

Der lægges ikke vægt på folks sundhed, men på folks rettigheder med hensyn til adgang til kunstig intelligens, dataanalyse, robotteknologi, tingenes internet og integreringen af disse i forretningsmodeller
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2012/C 326/02)
[5]
Artikel 3 Den personlige ret til integritet

1. Enhver har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet.
2. Inden for medicin og biologi skal især følgende respekteres:
a) Den berørte persons frie og informerede samtykke i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat ved lov;

Artikel 8 Beskyttelse af personoplysninger

1) Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger om ham eller hende.
2) Sådanne data skal behandles rimeligt til nærmere angivne formål og på grundlag af samtykke fra den pågældende person eller et andet legitimt grundlag fastsat ved lov.

Artikel 31 Fair og retfærdige arbejdsvilkår

1) Enhver arbejdstager har ret til arbejdsforhold, der respekterer hans eller hendes sundhed, sikkerhed og værdighed
Hver persons fysiske og mentale integritet bliver ødelagt af elektromagnetiske impulser fra trådløse teknologier.

Trådløse EMF-teknologier er blevet udrullet, før der er foretaget tilstrækkelig forskning i de biologiske effekter. Derfor er alle mennesker en del af et globalt eksperiment, uden deres samtykke, om, hvordan disse teknologier vil påvirke mennesker i det lange løb, mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt.
———

Smartmålerdata er ikke sikre og private.
De data, der indsamles, er mere end nødvendige for fakturering. De bliver hentet til markedsførings- og kontrolformål flere gange i minuttet, hvilket bringer menneskers sundhed i fare.
———-

Teknologier på arbejdspladsen, såsom kontinuerlig GPS-sporing i køretøjer og tablets, er påbudt i arbejdstiden.
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
[4]
Artikel 1
Forpligtelse til at respektere menneskerettighederne
Offentligheden er uvidende om den skade, som de trådløse teknologier gør, fordi disse oplysninger bliver skjult af regulatorer og industri. De, der er opmærksomme, har intet andet valg end at blive afsløret mod deres ønsker på grund af denne teknologis allestedsnærværende karakter på arbejdspladsen, i alle byer, nationalparker og fjerntliggende miljøer
FN’s Generalforsamlings konvention om børns rettigheder
[97]
Artikel 3
1. Ved alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige eller private sociale velfærdsinstitutioner, domstole, administrative myndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv være et primært hensyn.
Børns sundhed og velvære bliver ikke beskyttet. De nye ICNIRP-retningslinjer betragter ikke babyer eller børn som forskellige fra voksne og tilbyder derfor ingen særlige forholdsregler for at beskytte dem.
EU’s ITRE-udvalg 2019 dybtgående analyse, 5G-implementering: Status i Europa, USA og Asien
[62]
Komplekse stråleformede signaler har uforudsigelige udbredelsesmønstre, der kan resultere i uacceptable niveauer af menneskelig eksponering for elektromagnetisk stråling (s. 6) … aggregering af forskellige signaler, deres dynamiske natur og de komplekse interferenseffekter, det kan resultere i, især i tætte byområder ( s. 11) … mangler endnu at blive kortlagt pålideligt i forhold til virkelige situationer uden for laboratoriet (s. 11).Komplekse pulserede, modulerede og stråleformede trådløse EMF-signaler bruges i 5G. Disse er mere bioaktive end simple kontinuerlige bølger af samme intensitet og eksponeringsvarighed.

Der har været utilstrækkelig forskning i, hvordan disse vil påvirke mennesker, med tidlig forskning, der viser skader, men alligevel bliver de udrullet med støtte fra EU.
2021 EPRS/STOA Rapport om Sundhedspåvirkning af 5G
[63]
Tilstrækkelig evidens for kræft fra trådløs EMF hos dyr, tilstrækkelig evidens for uønskede virkninger fra trådløs EMF på fertiliteten hos mænd, hanrotter og mus, og at trådløs EMF sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker tilskynder til reduktion af RF-EMF eksponeringer (s. 153) ), f.eks. sænkning af eksponeringsgrænsen og brug af kablede forbindelserForslaget til Connecting Europe Facility (CEF digital) [107] anbefaler 5G/6G-udvidelse i stedet for reduktion, selvom 5G nu er bevist skadeligt [5860]
EU’s handlingsplan for energieffektivitet
[94]
… 2020-målet for 20 % energieffektivitet som vedtaget af Det Europæiske Råd i juni 2010, som i øjeblikket ikke er på rette spor, skal opfyldesVæsentlige tilføjelser til infrastruktur og levering af 5G og installation og konstant aflæsning af smarte målere øger den eksisterende energibyrde 10 gange eller mere [108]
Den europæiske grønne aftale
[95]
… at beskytte borgernes sundhed og velvære mod miljørelaterede risici og påvirkninger … skal være retfærdigt og inkluderende … skal sætte mennesker først …Trådløse EMF-signaler, der pulserer 24/7 og dækker kloden, vil bringe menneskers planetariske sundhed i fare
Anvendelse af EU-traktaten i EU-retspraksisKogalskabssag 157/96, National Farmers Union [105], afsnit 22: Folkesundhedskrav er udelelige og universelle

Case 183/95 Affish [104], præmis 43 og Case 136/95 Industria del Frio Auxiliar Conservera [106] præmis 58:
den beskyttelse af folkesundheden, som den anfægtede beslutning skal sikre, skal have forrang for økonomiske hensyn
Tabellen kan downloades her som pdf i danske oversættelse inklusiv henvisninger: HER

Siden 2017 har verden ikke set noget bevis for, at EU prioriterer beskyttelse af menneskers sundhed frem for økonomi. I de syv svar på 5G-appellerne har der ikke været nogen klar anerkendelse af behovet for at overholde EU’s grundlæggende principper. I stedet er EU fortsat med at betragte den fejlbehæftede International Commission on Non-Ionizing Radiation Protections (ICNIRP’s) retningslinjer for at beskytte menneskers og miljøets sundhed, herunder børn og de mest sårbare. EU nægter at acceptere eller endda at undersøge muligheden for, at disse rådgivende grupper uhensigtsmæssigt er begrænset i deres tilgang. Historien om EU’s svar på de efter hinanden følgende 5G-appeller er blevet offentliggjort i nylige reviews [78].

EU henviser fortsat til retningslinjerne fra ICNIRP, fordi ICNIRP tidligere blev godkendt af Rådets henstilling 1999/519/EC [9] som EU’s vigtigste eksterne rådgivende gruppe vedrørende trådløs EMF-beskyttelse. På det tidspunkt afviste ICNIRP og Rådets henstilling 1999/519/EC, de over tusindvis af undersøgelser, der pegede på det modsatte, at der var tilstrækkeligt videnskabeligt bevis for ikke-termiske, biologiske effekter til at berettige et regeringsindgreb. I betragtning af den uafhængige videnskabelige status i dag er det et stigende spørgsmål om den fortsatte lovlighed af Rådets henstilling 1999/519/EF sammenlignet med EU’s EMF-sundhedsbeskyttelsespolitik generelt og med EU’s primære lovgivning.

ICNIRP’s retningslinjer er et utilstrækkeligt grundlag for EU’s politik

Der er nu klar dokumentation for, at retningslinjerne fra ICNIRP ikke er et tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag for EU’s politik vedrørende trådløse elektromagnetiske felter (EMF). ICNIRP-retningslinjerne er påvist at være mangelfulde af flere forskere [10], [11], [12], [13]. To nylige ICBE-EMF reviews [1415], udført af 14 fremtrædende forskere og baseret på henholdsvis 230 og 144 videnskabelige kilder, taler om svagheden ved den termiske hypotese, som de nuværende retningslinjer er bygget på. Det konsekvente budskab fra alle disse industriuafhængige forskere er, at de nuværende retningslinjer for stråling for mobiltelefoner og andet trådløst udstyr er totalt utilstrækkelige.

Oven i dette attesterer 258 forskere i EMF Scientists Appeal [16], at ICNIRP-retningslinjerne ikke beskytter menneskers sundhed mod de typer af daglige eksponeringer, som borgere udsættes for. Derudover har 430 videnskabsmænd og læger godkendt 5G-appellen. Alle har anmodet EU om at anvende forsigtighedsprincippet på en sådan måde, at EU’s politik tager højde for effekter, der skyldes opvarmning (termisk) samt skadelige effekter på grund af andre biofysiske og biokemiske processer (ikke-termiske). Mere presserende, identificerer en nylig gennemgang af litteraturen [17] alvorlige fysiske, mentale samt adfærdsmæssige sundhedsrisici for den nuværende generation af børn, som fra før fødslen er udsat for en kontinuerlig række trådløse EMF-signaler fra babyalarmer, smartphones, tablets , wearables og andre trådløse enheder. Artiklen opfordrer til, at ALARA-princippet (As Low As Reasonably Achievable) vedtages til beskyttelse af børn.

Anerkendelsen af skadelige ikke-termiske biologiske virkninger er i stigende grad blevet understøttet af en række vellykkede retssager i USA [18], Tyskland [19], Italien [20] og andre steder i EU, som har erkendt, at mobilkommunikation forårsager flere former for af skadelige virkninger såsom akustisk neuromer hos mennesker, der udsættes for mobiltelefoner.

Dokumentation for skader fra trådløs EMF er overleveret til EU

Europa-Kommissionen har modtaget flere tusinde videnskabelige undersøgelser, der afslører en række skadelige virkninger forårsaget af daglige niveauer af trådløs EMF, som ligger langt under ICNIRP-retningslinjerne. Tidligere 5G-appeller har henvist til tusindvis af peer-reviewede forskningsrapporter [21], [22], [23], [24], [25], [26], og over 100 omfattende forsknings reviews [27], som viser skadelige effekter fra trådløs EMF et godt stykke under ICNIRP’s grænseværdier. BioInitiative’s farvekort [21] viser negative biologiske effekter fundet ved niveauer mere end en million gange under ICNIRP’s retningslinjer. Dokumentationen for disse effekter er klart i modstrid med ICNIRP og EU’s holdning.

På baggrund af alle de beviser, der er fremlagt for Europa-Kommissionen siden 2017, er EU blevet informeret ud over enhver tvivl, at radiofrekvent stråling ikke kun forårsager vævsopvarmning, som ICNIRP hævder, men hertil mange andre alvorlige biologiske effekter langt under ICNIRP’s tærskler for vævsopvarmning.

Sådanne skadelige effekter omfatter oxidativ stress, som vist i en gennemgang af 93 af 100 tilgængelige undersøgelser [28] og i en gennemgang af dyre- og celleundersøgelser [29], skader på DNA [30], hjerte og blod [31], sædceller [32], hjerneceller [33] og cancer  [34], [35], [36], [37]. Bemærk, at disse effekter er blevet forklaret med andre mekanismer end opvarmning, f.eks. afbrydelse af spændingsstyrede calciumkanaler (og andre) i celler [38], reaktive oxygenarter og ændringer i cellesignalering. Alt dette blev for nylig endnu en gang understreget i en nylig artikel fra International Commission on the Biological Effects of EMF [14], der viser, at ICNIRP-retningslinjerne er forældede.

EU er også blevet informeret om, at de nuværende trådløse EMF-eksponeringer, på niveauer langt under ICNIRP-retningslinjen, udgør en alvorlig trussel mod miljøet og for alt, hvad der lever, inklusive planter [39], træes [40], fugle og bier [4142], insekter [43], [44], [45], pattedyr [46], rotter [4748] og køer [49].

Komplekse eksponeringer fra den virkelige verden, der ikke behandles af ICNIRP

Tidligere 5G-appeller har konsekvent klarlagt, hvordan ICNIRP-retningslinjerne ikke relaterer sig til den daglige eksponering, som EU-borgere oplever. Virkelighedens radiofrekvente signaler er komplekse kombinationer af mange samtidige frekvenser. De er totalt polariseret, pulseret og moduleret ved frekvenser, der har vist sig at være ekstremt bioaktive. Pulserende strålingskilder kan aggregere til øjeblikkelige værdier, der kan være tusindvis af gange højere end værdier i gennemsnit over 6 eller 30 minutter [50]. Ingen af disse kompleksiteter behandles af ICNIRP-retningslinjerne [51]. Kun gennemsnitlige strålingsværdier, beregnet over 6 eller 30 minutters opvarmning af en væske i et plastisk fantomhoved [52], tages i betragtning. ICNIRP-retningslinjerne tager kun hensyn til stråling fra én kilde i nogle minutter, men ikke den samlede stråling fra alle samtidige strålingskilder gennem måneder og år. Det står i skarp kontrast til nuværende eksponeringer, hvor strålingen på menneskeligt væv starter før undfangelsen (påvirker gener i sæd- og ægceller) og fortsætter hver dag indtil døden. Derudover bliver den større penetration af stråling i børns hjerner ikke taget i betragtning i denne test [53]. ICNIRP-retningslinjerne omhandler således ikke scenarier i den virkelige verden, som offentligheden oplever hver dag. Af disse grunde kan ICNIRP-retningslinjerne ikke anses for at beskytte folkesundheden.

5G-forskningen er i overensstemmelse med tidligere EMF forskning, som advarer EU om effekter

Selvom der er et begrænset antal undersøgelser om sundhedseffekter fra de nye 5G MMW-teknologier; f.eks. på hud [54], tyder de eksisterende dokumenter på effekter [55]. Desuden er der allerede konstateret biologiske effekter. To omfattende videnskabelige reviews fra mere end 20 år siden viste, at: Dybtgående MMW-effekter blev etableret på alle biologiske niveauer, fra cellefrie systemer gennem celler, organer og væv, til dyre- og menneskelige organismer [56] (s. 409) og at : De eksperimentelle data gav stærk støtte til ikke-termiske MMW-effekter … [der] afhænger af en række fysiske, fysiologiske og genetiske parametre. [57] (s. 2177).

For nylig er tre casestudier om sundhedseffekter fra eksponering for RF-mikrobølgestråling fra 5G-basestationer blevet offentliggjort  [58], [59], [60]. Alle tre undersøgelser viste, at de undersøgte personer ret hurtigt udviklede symptomer kendt som mikrobølgesyndrom eller mikrobølgesyge efter installationen af 5G-basestationer tæt på deres lejligheder eller kontorer. Spotmålinger viste, at udbredelsen af 5G forårsagede meget høje spidsniveauer af mikrobølgestråling i de undersøgte personers boliger. Deres helbredssymptomer aftog hurtigt og blev lindret efter flytning til steder uden eksponering fra 5G-basestationer. Efter at være vendt tilbage til det oprindelige sted med 5G-eksponering dukkede deres symptomer op igen. Forholdene i disse undersøgelser synes at ligne dem for en klassisk provokationsundersøgelse med klare positive resultater; dvs. hvor start og slut på symptomerne afspejler start- og slut mønstrene for de individuelle trigger eksponeringssignaler, men når individet ikke er bevidst om eksponeringen eller forventer nogen særlig effekt fra dem.

Alt i alt er der nu et rødt flag fra MMW-litteraturen, der sidder på toppen af bjerget med den videnskabelige dokumentation, som viser skadelige effekter fra tidligere generationer af mobiltelefonteknologi, som beskrevet ovenfor. Tilsammen advarer al denne dokumentation regeringer om behovet for en politik for beskyttelse samt aktiv risikoreduktion. Som konkluderet i den nordiske appel er der et presserende behov for strengere lovgivningsmæssige rammer for mikrobølgestråling fra trådløse teknologier. I mellemtiden skal en yderligere udrulning af 5G stoppes [61]. EU ser ud til at være blind over for disse advarsler.

Industriuafhængige forskere, som slår alarm, har på den ene side observeret en konsekvent overholdelse af EU’s tvivlsomme retningslinjer fra ICNIRP, og på den anden side en konsekvent afvisning af EU’s egne internt bestilte rapporter [6263], samt råd fra hundredvis af uafhængige forskere  [1216], når de modsiger ICNIRP-fortællingen. Denne adfærd er i strid med europæisk primære ret [64], og den udgør en alvorlig forbrydelse mod menneskeheden.

Interessekonflikter i ICNIRP og SCENIHR

De to fremtrædende EU-regeringsrådgivende organer ICNIRP og SCENIHR [65] er blevet kompromitteret for at fremme industriens interesser i stedet for offentlighedens interesser. To EU-parlamentarikere, Rivasi og Buchner, har offentliggjort en dokumenteret beretning om, at ICNIRP er fanget af industrien og har en mere end tvivlsom kompetence for at kunne være en pålidelig autoritet inden for trådløs EMF og sundhed [66].

ICNIRP er et selvsupplerende, industristøttet organ bestående af kun 14 personer med begrænset biofysik eller medicinsk uddannelse og ingen brancheuafhængige synspunkter. Dens medlemmer vælger ligesindede kolleger, der sikrer opretholdelsen af den trådløse industris behov for retningslinjer for maksimal eksponering [51]. ICNIRP’s retningslinjer for eksponering er en million gange for høje til at kunne beskytte børn og vores mest sårbare. Ved at følge ICNIRP-retningslinjerne har EU reelt prioriteret økonomi, selvom EU-traktaten og den primære ret slår fast, at beskyttelse af sundheden skal gå forud for økonomisk gevinst. Faktisk har EU undladt at gribe ind over for teleindustrien, hvis telefoner og andre produkter overstiger de tilladte, urealistisk høje SAR-værdier [6768] fastsat af ICNIRP. EU har støttet industriprodukter og standarder, uanset de sundhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser. For at afhjælpe situationen foreslår vi, at industrien indrømmer sin krænkelser samt sundhedseffekter fra eksponeringer, der er lavere end ICNIRP-grænseværdierne, samt at stole på, at denne indrømmelse ikke vil begrænse den økonomiske vækst alvorligt. Tværtimod vil teleindustrien blomstre selv under meget strengere eksponeringsgrænser. Men det vil være nødvendigt at nå dette mål på en smartere måde.

I 2020 udstedte ICNIRP nye grænseværdier (eller retningslinjer), der tillod en endnu højere eksponering af mikrobølgestråling [51], i slående kontrast til kravene fra flertallet af feltforskere [10], [11], [12], [13666970].

Samme år hævdede den daværende formand for ICNIRP, Eric van Rongen, at: folk skal huske på, at 5G-teknologierne ikke vil have nogen negativ indvirkning, hvis de nye retningslinjer følges [71], og: Det vigtigste for folk at huske er, at 5G-teknologier ikke vil være i stand til at forårsage skade, når disse nye retningslinjer overholdes [72]. Sådanne udsagn er ikke i overensstemmelse med de videnskabelige konklusioner og vildleder både offentligheden og regeringens beslutningstagere. Ved at fortsætte med at følge de fordrejede ICNIRP-udtalelser overtræder EU sit charter om grundlæggende rettigheder [5] og den primære lovgivning.

SCHEER vildleder EU

Kort efter at de nye ICNIRP-retningslinjer blev annonceret, spurgte EU-Kommissionen sin ekspertgruppe SCHEER, om der var behov for en revision af Rådets henstilling 1999/519/EF-bilag og af bilagene til direktiv 2013/35/EU i lyset af seneste tilgængelige videnskabelige beviser, især ICNIRP-retningslinjerne opdateret i 2020 med hensyn til radiofrekvens (100kHz til 300GHz). Bemærkelsesværdigt nok blev ingen, under nedsættelsen af SCHEER-ekspertgruppen, inviteret fra det store flertal af eksperter, som er enige i, at ICNIRP-retningslinjerne er utilstrækkelige til beskyttelse af menneskers sundhed. SCHEER fremlagde en foreløbig udtalelse i august 2022 [73], der gav et positivt råd om vedtagelsen af ICNIRP 2020-retningslinjerne og konkluderede at: SCHEER kunne ikke identificere moderat eller stærkt niveau af evidens for sundhedsskadelige effekter som følge af kronisk eller akut RF EMF-eksponering på niveauer under de grænser, der er fastsat i bilagene til Rådets henstilling 1999/519/EF og direktiv 2013/35/EU. SCHEER rådgiver positivt på behovet for en teknisk revision af bilagene i Rådets henstilling 1999/519/EF og direktiv 2013/35/EU med hensyn til radiofrekvente elektromagnetiske felter (100kHz til 300GHz), fordi der er behov for at anerkende de nyligt indførte dosimetriske mængder og fastsætte grænser for dem (s. 2).

Det ser ud til, at den positive rådgivning om 2020 ICNIRP-retningslinjerne var et forudbestemt resultat som en konsekvens af de udvalgte eksperter. En rapport udarbejdet af to EMF NGO-organisationer [74] konkluderede, at SCHEER-udtalelsen er partisk og ser ud til at være udformet til ikke at finde risici samt give grønt lys for vedtagelsen af eksponeringsgrænser, som gavner industrien … og at … SCHEER-arbejdsgruppens medlemmer tilhører en lille selvrefererende kreds af risikofri pro-ICNIRP-fortalere, med bånd til teleindustrien. SCHEER-panelet opfylder ikke de grundlæggende krav til risikobedømmere: SCHEER-metoden til at vurdere den videnskabelige evidens er utilstrækkelig, alvorligt forudindtaget og uvidenskabelig. En central tråd i hele SCHEER-rapporten er frembringelsen af tvivl om skadeeffekterne i stedet for en objektiv vurdering af forskningen (s. 5).

Fremstilling af tvivl ser ud til at være et almindeligt tema, når regulatorer som ICNIRP, SCHEER og WHO diskuterer dokumentation, der forbinder trådløs EMF-eksponering med sundhed. Forvrængning af officiel kommunikation ved hjælp af logiske fejlslutninger fører til falske forestillinger, såsom antagelsen om sikkerhed [55]. Det er SCHEER’s og ICNIRP’s ansvar at sikre, at deres kommunikation er sandfærdig og ikke kan misforstås af offentligheden eller af politiske beslutningstagere.

EU tolererer et uetisk masseeksperiment

I løbet af de sidste fem år har EU stolet på svigagtig og partisk videnskab fra ICNIRP, SCENIHR og SCHEER. Stillet over for mere end 100 videnskabelige reviews og tusindvis af peer-reviewed artikler om det modsatte, fortsætter disse grupper med at hævde, at der ikke er fundet afgørende beviser for skadelige helbredseffekter, der forekommer under vævsopvarmningseffekttætheder.

EU’s vedtagelse af ICNIRP-retningslinjerne har givet operatører og producenter af digitalt udstyr ret til at udsætte alle borgere, herunder børn, for konstant stigende skadelig stråling uden at være sikre på udfaldet af denne eksponering. Det svarer til at gennemføre et masseforsøg med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, uden at indhente samtykke fra forsøgspersonerne. Det er en forbrydelse mod EU’s charter om grundlæggende rettigheder [5] og Nürnberg-kodeksen [75], som kræver, at forsøgspersonens godkendelsesbeslutning skal gøres bekendt med arten … af eksperimentet … alle gener og farer … samt virkningerne på hans helbred eller hans person, som muligvis kan komme fra sin deltagelse i [5G]-eksperimentet… I løbet af eksperimentet bør den menneskelige forsøgsperson have ret til at afslutte forsøget, hvis han har nået en fysisk eller mental tilstand, hvor fortsættelse af eksperimentet forekommer ham at være umulig. Princippet om informeret samtykke danner grundlaget for de internationale etiske retningslinjer for biomedicinsk forskning, der involverer mennesker og er blevet vedtaget af Verdenssundhedsorganisationen WHO [76]. Ved at acceptere EU-Rådets henstilling 1999/519/EC, som bygger på ICNIRP-retningslinjerne, overtræder EU adskillige love og internationale anbefalinger som vist i  Tabel 1.

Der findes sikre, energieffektive alternativer

Tidligere 5G-appeller har givet anbefalinger til alternative og tilgængelige teknologier, såsom brugen af passende [1] kabel- og fiberforbindelser (som foreslået i ERPS/STOA-rapporten [63]). Sådanne innovationer er let tilgængelige og giver en langt overlegen hastighed, pålidelighed, sundhedsbeskyttelse samt datasikkerhed. Hastigheden for kablet internet er 100 gange hurtigere end typiske trådløse forbindelser [77] og er meget mere energieffektive.

5G-udrulningen kræver tre gange så mange basestationer end det eksisterende antal, og en typisk 5G-basisstation bruger 2-3 gange mere strøm end en 4G-baser ifølge China Mobile  [78] og Huawei [79].

Trådløs streaming via skyen er en væsentlig bidragyder til det nuværende energiforbrug med en anslået vækstrate på 4-5 gange fra 2012 til 2015 [80]. For eksempel bruger en tablet eller mobil for at se en times video om ugen årligt mere elektricitet i fjernnetværkerne, end to nye køleskabe bruger på et år [81] (s. 3), og en Google-søgning bruger lige så meget strøm som hvis en lyspære er tændt i 35 minutter  [82]. Streaming steg under coronavirus-pandemien med 30 procent [83].

De bedste alternativer er Passive Optical Networks (PON), fordi de er den hurtigste og mindst energiforbrugende teknologi, som er tilgængelig i dag, og bruger næsten 50 gange mindre energi end UMTS/3G og omkring 6 gange mindre energi end LTE/4G  [8384]. En artikel udgivet af Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) forudsagde, at i 2030 vil trådløse netværk fortsætte med at forbruge 10 gange mere strøm end kablede netværk, hvor PON er den mest energieffektiv [84]. PON giver derfor et langt overlegent alternativ til de nuværende trådløse metoder, som konstant øger niveauet af planetarisk energiforbrug og elektromagnetisk forurening [85]. Det kunne derfor være umagen værd at “genopfinde ledninger” som foreslået af Schoechle [77] og bruge passende ledninger og fiberoptik i stedet for at bestråle mennesker, børn og miljøet.

Smarte forsyningsmålere skal kables

Signaler fra Smarte forsyningsmålere (Smart Meters) [86] har vist sig at være sundhedsskadelige [87]. En enkelt smart måler, der udsender intensiteter under ICNIRP-grænseværdierne, kan skabe problemer i forhold til søvn, hjerte, immun system og reproduktion samt føre til DNA-skader, oxidativt stress og kræft [88]. Ikke desto mindre kræves der i henhold til EU-direktiv 2018/2002 [89] fjernaflæste forsyningsmålere til vand- og elforbrug i alle lejligheder. De kan være kablede eller trådløse. Mens der er variation på tværs af Smart Meters, sender nogle en række impulser hvert sekund, dvs. omkring 83.100 serier om dagen [86], hvilket giver 2,49 millioner om måneden. Hvorfor der sendes så urimeligt mange signaler, er svært at gennemskue, da en måleraflæsning om måneden er alt, hvad der er nødvendigt for at fakturere forbrugerne. En lejlighedsbygning kan have over 100 vandmålere, som hver kan udstråle lige så meget trådløs EMF som 160 mobiltelefoner [90]. Således producerer en bygning med lejligheder med Smart Meters et “mesh-netværk” med enorm trådløs EMF, som kan forårsage mange sundhedsskadelige effekter [91]. For at forhindre sådanne skader skal regeringer give mandat til, at alle forsyningsmålere skal tilsluttes korrekt.[2]

Kablede målere forhindrer husstandsdata i at blive misbrugt, i overensstemmelse med hensigten med direktiv (EU) 2018/2002[89], for at fremme cybersikkerhed og sikre slutbrugeres privatliv og databeskyttelse i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning (artikel 10a, 2 (artikel 10a, 2). d)). Endvidere fastsætter EU’s GDPR  [92]-forordning, at afsendelse af enhver information, der vedrører et identificerbart fysisk individ, kan krænke individets databeskyttelse, hvilket kan forekomme, når der sendes trådløst i alle retninger. EU-direktivet 2002/58/EF [93] kræver, at tjenesteudbydere skal sikre deres tjenester ved i det mindste – at sikre, at personoplysninger kun tilgås af autoriserede personer; og skal sikre fortroligheden … – forbyde lytning, aflytning, opbevaring eller enhver form for overvågning. En sådan sikring af databeskyttelse er dog kun mulig, hvis datatransmission sker via kablede forbindelser. Fortrolighed kan ikke garanteres, når data sendes trådløst.

EU Green Deal kompromitteret af trådløs implementering

EU’s handlingsplan for energieffektivitet [94] erklærer: Det Europæiske Råd … 2011 understregede, at 2020-målet for energieffektivitet på 20 % som vedtaget af Det Europæiske Råd i juni 2010, som i øjeblikket ikke er på rette spor, skal opfyldes. Vi slår fast, at målene i handlingsplanen for energieffektivitet umuligt kan realiseres, hvis EU fortsætter med at spilde energi på infrastrukturen og driften af milliarder af trådløse forbindelser, som lige så nemt kan kables. De kablede alternativer, som beskrevet ovenfor, gør det indlysende, at trådløs ikke er nogen grøn aftale, men snarere et meningsløst spild af energi. Derudover kan alle kablede målerforbrugsaflæsninger kun anmodes af den administrerende direktør og præcis, når de er nødvendige, hvilket ville spare masser af energi og ville være mere sikkert for at undgå overvågning og sikre beboerens privatliv, som loven kræver.

Formanden for Kommissionen har gjort den europæiske grønne aftale til den højeste politiske prioritet. Det har til formål at beskytte, bevare og forbedre EU’s naturkapital og beskytte borgernes sundhed og velvære mod miljørelaterede risici og påvirkninger. Samtidig skal denne overgang være retfærdig og rummelig. Det skal sætte mennesker først …  [95]. Vi hævder, at befolkningens sundhed og privatliv såvel som miljøets stabilitet alle er i stor fare, hvis den strategi, som EU vedtager for tilsyneladende at spare energi, er en allestedsnærværende trådløs forbindelse, herunder smarte forsyningsmålere. Faktisk har Kostoff et al.[96] advaret om, at virkningerne af flere kilder ikke er blevet overvejet: Hverken 4G eller 5G er blevet testet for sikkerhed i troværdige scenarier i det virkelige liv. Alarmerende nok viser mange af de undersøgelser, der er udført i mere godartede miljøer, skadelige effekter fra denne stråling (s. 35-36) … Når det virkelige liv tilføjes …. øges de negative virkninger forbundet med trådløs stråling væsentligt (s. 38–39).

Grundlæggende rettigheder, en ny politik er nødvendig

Som et resultat af det øgede forbrug af energi, skaderne på mennesker og miljøet samt det potentielle misbrug af data, anser vi den nuværende EU-politik for groft at krænke EU’s primære lovgivning samt borgernes og børns grundlæggende rettigheder [97]. Det krænker også EU’s løfter om energibesparelser samt EU-rådets topprioritet: “en grøn aftale”.

Tabel 1 opsummerer, hvordan EU i løbet af det sidste årti har overtrådt både sine egne og internationale love samt ignoreret sine egne bestilte rapporter. Den har ignoreret sin forpligtelse til at beskytte mennesker fysisk og mentalt, at beskytte børn mod potentiel skade og at sørge for sikre arbejdsforhold. EU har prioriteret bekvemme trådløse smartmåler forbindelser frem for behovet for at beskytte private data og behovet for at beskytte kroppe og sind hos voksne og børn. Man fortsætter med at prioritere trådløse teknologier på trods af stigningerne i energibyrden og eksistensen af sikre kablede energibesparende alternativer. Den har ignoreret sine forpligtelser til at give borgerne den information, de har brug for til at træffe informerede valg om deres brug af teknologier. Desuden har EU tolereret test af mobiltelefoner, der ikke afspejler eksponeringer fra det virkelige liv, og har undladt at træffe passende foranstaltninger mod virksomheder, hvis telefoner overtræder ICNIRP-retningslinjerne for eksponering af hovedet [67].

Disse mangler skyldes alle, at EU illegitimt har uddelegeret sit ansvar til tre små udvalg, ICNIRP, SCENIHR og SCHEER, som består af de samme mennesker, og som støtter industriens interesser. EU har således tilladt højere og højere niveauer af stråling i miljøet, som er potentielt skadelige for mennesker, dyr, insekter og planter. I modstrid med EU’s traktater og love giver EU-embedsmændene forrang til økonomi i stedet for sundhed og miljøbeskyttelse.

For at undgå retssager på grund af brud på EU-traktaten, EU GDPR, EU’s energimål og krav om sundheds- og miljøbeskyttelse, og på vegne af alle EU-borgere, opfordrer vi EU-institutionerne til straks at være opmærksomme på rapporter, der er uafhængige af industrien; f.eks. rapporten fra The Commission to Study The Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology til General Court of New Hampshire [98] samt de advarsler, der er blevet givet uden for ICNIRP og SCHEER, som opsummeret ovenfor. Træf derefter foranstaltninger for at sikre, at EU’s politik beskytter ikke kun mod kortvarig opvarmning, men også mod alle de langsigtede biologiske effekter; ved drastisk at reducere eksponeringen af planter, insekter, dyr og mennesker (især børn) for trådløs EMF.

Dette involverer især følgende handlinger:

  1. At basere politik på virkelig industriuafhængig forskning og forskere;
  2. Oprettelse af EU’s videnskabelige komitéer, der er fuldstændig uafhængige af industrien;
  3. Ophævelse af Rådets henstilling 1999/519/EF [9] og erstatter den med et nyt juridisk instrument, der fuldt ud tager højde for de langsigtede, ikke-termiske, biologiske virkninger af trådløs EMF, som understreget i Europarådets resolution 1815 og talrige andre anbefalinger fra forskellige internationale styrende organer og hundredvis af uafhængige videnskabsmænd;
  4. Drastisk skærpelse af både betydningen og anvendelsen af forsigtighedsprincippet på trådløs EMF for at nå frem til EU-retningslinjer, der er sundheds- og miljøcentrerede, med primær hensyntagen til menneskers, planters, insekters og dyrs velbefindende;
  5. Genfortolkning af direktivet EU 2018/1972 til at omfatte fuld beskyttelse af mennesker, især børn mod alle langsigtede biologiske effekter fra trådløs EMF (ikke kun 6-30 min opvarmning) og derved tilpasse dette direktiv til EU’s primære lov, grundlæggende rettigheder og Nürnberg Kode [75].
  6. Fastsættelse af, at datatransmission fra forsyningsmålere (dvs. vand, gas og elektricitet) skal være passende kablet, og transmissioner kun må tillades, når det er nødvendigt for forbrugerfakturering (maksimalt én pr. måned).

På vej mod en sundhedsbeskyttende og energibesparende EU-politik

EU skal respektere EU’s charter om grundlæggende rettigheder [5] samt EU’s primære ret, som konsekvent peger på vigtigheden af folkesundhed og miljøbeskyttelse som en vigtig politisk nødvendighed. Baseret på en korrekt læsning af forsigtighedsprincippet  [99] og andre principper i EU-retten beder vi EU om at indføre et moratorium for 5G-udrulningen, fordi det forårsager massivt skadelige tilføjelser til eksisterende planetarisk elektromagnetisk forurening [26].

Der er behov for en ny EU-politik, der tager fuldt hensyn til langsigtede, ikke-termiske biologiske effekter. For at etablere en sådan politik har EU brug for nye udvalg, bestående af kvalificerede forskere, der er uafhængige af industrien, såsom Den Internationale Kommission for EMF’s biologiske virkninger [14].

Ny EU-politik bør overveje langsigtet total stråling og signalkompleksitet, herunder polariseringer og aggregering af impulser fra alle samtidig udstrålende trådløse målere og andet trådløst udstyr, for eksempel i boligkomplekser. Den samlede stråling, der ikke kun tager hensyn til middelværdier og opvarmning, men mest af alt de mest skadelige aggregeringer af pulseringer, bør være baseret på nye, langt lavere retningslinjer, der allerede er foreslået af fire grupper af virkelig industriuafhængige forskere [22100], [101], [102]. Deres retningslinjer spænder fra anbefalinger på 0,1 μW/m2 fra Building Biology Institute til 100 μW/m2 af Europarådet. Derfor anbefaler alle grupper eksponeringsgrænseværdier der er betydeligt strengere end ICNIRP’s branchevenlige retningslinjer på 10.000.000 μW/m2 eller 40.000.000 μW/m2. Nye retningslinjer er påtrængende, hvis sundhed skal have forrang frem for økonomi, i overensstemmelse med EU-lovgivningen [8].

Afsluttende bemærkninger

I 2017 blev der publiceret en artikel om WHO’s manglende vilje til at anerkende sundhedseffekter fra brug af trådløse telefoner. Det blev udtalt, at WHO er en hård nød at knække [69]. Denne udtalelse ser nu ud til også at være sand for EU. På trods af at de er blevet forsynet med stigende dokumentation for de negative effekter på menneskers sundhed, er der ikke truffet foranstaltninger til at reducere eksponeringen eller for at oplyse folk om risiciene. Tværtimod er den omgivende eksponering steget [103]. Protester og kommentarer fra videnskabelige eksperter og adskillige organisationer, herunder ikke-statslige organisationer (NGO’er), er blevet ignoreret. I stedet har EU kun lyttet til udtalelser fra en håndfuld eksperter, tilknyttet WHO, ICNIRP og SCHEER, med interessekonflikter grundet bånd til industrien. Derfor er enhver mening disse “eksperter” måtte give om trådløs EMF og menneskers sundhed kompromitteret. Det er påtrængende, at uvildige vurderinger af risici foretages af eksperter uden interessekonflikter. På trods af tusindvis af videnskabelige rapporter, der beviser skadelige virkninger af trådløs EMF, er alle syv appeller som er sendt til EU siden 2017 blevet negligeret. Disse undersøgelser har anmodet om øjeblikkelig handling fra EU i forhold til dets pålagte ansvarsområder; altså at beskytte mennesker og miljø i stedet for at fremme industriens interesser.

EU’s nuværende ageren er i direkte modstrid med det grundlag, som EU blev bygget på (se Tabel 1). Ved at fastholde sin kurs for at støtte den industriledede udrulning af 5G, 6G og Smart Meters overtræder EU EU’s konvention om menneskerettigheder [4], EU’s charter om grundlæggende rettigheder [5], EU-traktaten [64], og EU-retspraksis [104], [105], [106], som alle er enige om, at: Beskyttelse af sundhed og miljø har forrang frem for økonomiske hensyn. På dette spørgsmål ser EU ud til at være endnu en hård nød at knække.

Læs mere her:

Referencer

1. Nyberg, R, Hardell, L. The EU 5G appeal; 2017. 
https://www.5gappeal.eu/ [Accessed 21. Jul 2023].
Search in Google Scholar

2. Scientists and MDs who have endorsed the EU 5G appeal.
Available from: https://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/ [Accessed 21. Jul 2023].
Search in Google Scholar

3. Nyberg, R, Hardell, L. 7th EU 5G appeal. The EU’s illegal precedence of economy over health; 2023.
Available from: http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2023/02/7th-EU-5G-Appeal12-Jan-2023h.pdf [Accessed 21. Jul 2023].
Search in Google Scholar

4. Council of Europe. European Convention on Human Rights; 2021.
Available from: https://www.coe.int/en/web/compass/european-convention-on-human-rights [Accessed 21. Jul 2023].
Search in Google Scholar

5. European Commission. Charter of fundamental rights of the European Union (2012/C 326/02). Off J Eur Union 2012;C 326:391–227.
Search in Google Scholar

6. European Union. Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union. Off J Eur Union 2008;51:47–199.
Search in Google Scholar

7. Hardell, L, Nyberg, R. [Comment] Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation. Mol Clin Oncol 2020;12:247–57. 
https://doi.org/10.3892/mco.2020.1984.10.3892/mco.2020.1984
Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

8. Nyberg, NR, McCredden, JE, Weller, SG, Hardell, L. The European Union prioritises economics over health in the rollout of radiofrequency technologies. Rev Environ Health 2022. 
https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0106.10.1515/reveh-2022-0106
Search in Google Scholar PubMed

9. The Council of the European Union. Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) (1999/519/EC). Off J Eur Communities 1999;L199:59–70.
Search in Google Scholar

10. Cherry, NJ. Criticism of the health assessment in the ICNIRP guidelines for radiofrequency and microwave radiation (100 kHz-300 GHz); 2002.
Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/35464854.pdf
Search in Google Scholar

11. Favre, D. Comments on the ICNIRP draft RF guidelines; 2018.
Available from: https://environmentandcancer.com/comments-icnirp-favre/
Search in Google Scholar

12. Hansson-Mild, Hardell, L. Comments on the ICNIRP draft RF guidelines; 2018.
Available from: https://environmentandcancer.com/comments-icnirp-hansson-mild-hardell/
Search in Google Scholar

13. Redmayne, M. Comments on the ICNIRP draft RF guidelines; 2018.
Available from: https://environmentandcancer.com/comments-icnirp-redmayne/
Search in Google Scholar

14. International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF). Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G. Environ Health 2022;21:1–25. 
https://doi.org/10.1186/s12940-022-00900-9.10.1186/s12940-022-00900-9
Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

15. Héroux, P, Belyaev, I, Chamberlin, K, Dasdag, S, De Salles, AAA, Rodriguez, CEF, et al.. Cell phone radiation exposure limits and engineering solutions. Int J Environ Res Publ Health 2023;20:5398. 
https://doi.org/10.3390/ijerph20075398
Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

16. EMF-Scientist. International appeal: scientists call for protection from non-ionizing electromagnetic field exposure; 2015 (2023).
Available from: https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
Search in Google Scholar

17. Davis, D, Birnbaum, L, Ben-Ishai, P, Taylor, H, Sears, M, Butler, T, et al.. Wireless technologies, non-ionizing electromagnetic fields and children: identifying and reducing health risks. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2023;53:101374. 
https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2023,53:101374.10.1016/j.cppeds.2023.101374
Search in Google Scholar PubMed

18. Stop Smart, Meters. Summary of selected smart meter lawsuits. Stop smart meters; 2015. Available from: 
https://stopsmartmeters.org/smart-meter-lawsuits/
Search in Google Scholar

19. Slesin, L. Court moves to silence relentless critic of RF DNA studies. Alexander Lerchl’s unfounded claims of fabricated data from vienna lab 13-year campaign of disinformation. In: Microwave News; 2004 (2023).
Available from: https://microwavenews.com/news-center/german-court-moves-silence-critic-rf-dna-breaks
Search in Google Scholar

20. Alerte PhoneGate, Association. The court of appeal of Turin confirms the link between a head tumour and mobile phone use. Phonegate Alert; 2020.
Available from: https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use/
Search in Google Scholar

21. BioInitiative Working Group. BioInitiative report: a rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF); 2007.
Available from: http://www.bioinitiative.org
Search in Google Scholar

22. BioInitiative Working Group. BioInitiative report: a rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic radiation; 2012.
Available from: https://bioinitiative.org/
Search in Google Scholar

23. BioInitiative Working Group. Bioinitiative report: 2020 updated research summaries; 2020.
Available from: https://bioinitiative.org/updated-research-summaries/
Search in Google Scholar

24. Glaser, ZR. Bibliography of reported biological phenomena (‘effects’) and clinical manifestations attributed to microwave and radio-frequency radiation; 1972.
Available from: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0750271.pdf
Search in Google Scholar

25. Glaser, ZR, Brown, PF, Brown, MS. Bibliography of reported biological phenomena (‘effects’) and clinical manifestations attributed to microwave and radio-frequency radiation: compliation and integration of report and seven supplements; 1976.
Available from: https://www.osti.gov/biblio/5740885
Search in Google Scholar

26. Bandara, P, Carpenter, DO. Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. Lancet Planet Health 2018;2:512–4. 
https://doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30221.10.1016/S2542-5196(18)30221-3
Search in Google Scholar PubMed

27. Diagnose: funk. EMF data study overview.
Available from: https://www.emfdata.org/en/study-overview
Search in Google Scholar

28. Yakymenko, I, Tsybulin, O, Sidorik, E, Henshel, D, Kyrylenko, O, Kyrylenko, S. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med 2016;35:186–202. 
https://doi.org/10.3109/15368378.2015.1043557
Search in Google Scholar PubMed

29. Schuermann, D, Mevissen, M. Manmade electromagnetic fields and oxidative stress—biological effects and consequences for health. Int J Mol Sci 2021;22:3772. 
https://doi.org/10.3390/ijms22073772
Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

30. Vriens, L. Summary of REFLEX study. jrs eco wireless; 2011.
Available from: https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/
Search in Google Scholar

31. Havas, M. Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system1. Rev Environ Health 2013;28:75–84. 
https://doi.org/10.1515/reveh-2013-0004
Search in Google Scholar PubMed

32. Hassanzadeh‐Taheri, M, Khalili, MA, Hosseininejad Mohebati, A, Zardast, M, Hosseini, M, Palmerini, MG, et al.. The detrimental effect of cell phone radiation on sperm biological characteristics in normozoospermic. Andrologia 2022;54:e14257. 
https://doi.org/10.1111/and.14257
Search in Google Scholar PubMed

33. Nittby, H, Grafström, G, Eberhardt, JL, Malmgren, L, Brun, A, Persson, BRR, et al.. Radiofrequency and extremely low-frequency electromagnetic field effects on the blood-brain barrier. Electromagn Biol Med 2008;27:103–26. 
https://doi.org/10.1080/15368370802061995
Search in Google Scholar PubMed

34. Belpomme, D, Hardell, L, Belyaev, I, Burgio, E, Carpenter, DO. Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: an international perspective. Environ Pollut 2018;242:643–58. 
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.07.019
Search in Google Scholar PubMed

35. Hardell, L, Carlberg, M. Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma–Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997–2003 and 2007–2009. Pathophysiology 2015;22:1–13. 
https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2014.10.001
Search in Google Scholar PubMed

36. Hardell, L, Carlberg, M, Söderqvist, F, Mild, KH. Pooled analysis of case-control studies on acoustic neuroma diagnosed 1997-2003 and 2007-2009 and use of mobile and cordless phones. Int J Oncol 2013;43:1036–44.
https://doi.org/10.3892/ijo.2013.2025
Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

37. Miller, AB, Sears, ME, Morgan, LL, Davis, DL, Hardell, L, Oremus, M, et al.. Risks to health and well-being from radio-frequency radiation emitted by cell phones and other wireless devices. Front Public Health 2019;7:223. 
https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00223
Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

38. Panagopoulos, DJ, Karabarbounis, A, Margaritis, LH. Mechanism for action of electromagnetic fields on cells. Biochem Biophys Res Commun 2002;298:95–102. 
https://doi.org/10.1016/s0006-291x(02)02393-8
Search in Google Scholar PubMed

39. Halgamuge, MN. Weak radiofrequency radiation exposure from mobile phone radiation on plants. Electromagn Biol Med 2017;36:213–35. 
https://doi.org/10.1080/15368378.2016.1220389.Search in Google ScholarPubMed

40. Waldmann-Selsam, C, Balmori-de la Puente, A, Breunig, H, Balmori, A. Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. Sci Total Environ 2016;572:554–69. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.045.Search in Google ScholarPubMed

41. Warnke, U. Bees, birds and mankind. Destroying nature by ‘Electrosmog’: effects of wireless communication technologies. A brochure series by the competence initiative for the protection of humanity, environment and democracy. Kempten; 2009.
Available from: https://www.researchgate.net/profile/Ulrich-Dr-Warnke-2/publication/241538484_BEES_BIRDS_AND_MANKIND/links/54eaeb240cf2f7aa4d5845c7/BEES-BIRDS-AND-MANKIND.pdf
Search in Google Scholar

42. Molina-Montenegro, MA, Acuña-Rodríguez, IS, Ballesteros, GI, Baldelomar, M, Torres-Díaz, C, Broitman, BR, et al.. Electromagnetic fields disrupt the pollination service by honeybees. Sci Adv 2023;9:eadh1455. 
https://doi.org/10.1126/sciadv.adh1455
Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

43. Balmori, A. Electromagnetic radiation as an emerging driver factor for the decline of insects. Sci Total Environ 2021;767:144913. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144913
Search in Google Scholar PubMed

44. Thielens, A, Bell, D, Mortimore, DB, Greco, MK, Martens, L, Joseph, W. Exposure of insects to radio-frequency electromagnetic fields from 2 to 120 GHz. Sci Rep 2018;8:3924. 
https://doi.org/10.1038/s41598-018-22271-3
Search in Google Scholar

45. Thill, A. Biological effects of electromagnetic fields on insects. Sonderbeilage in Ausgabe 3-2020/ 33. Jahrgang; 2020.
Available from: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf
Search in Google Scholar

46. Balmori, A. Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife. Pathophysiology 2009;16:191–9. 
https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2009.01.007.Search in Google Scholar

47. National Toxicology Program. Peer reviews of the draft NTP technical reports on cell phone radiofrequency radiation. In: NTP technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in B6C3F1/N mice exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (1,900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones: technical report [Internet]. National Toxicology Program; 2018, vol 596.
Available from: https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/peerreview20180328_508.pdf
Search in Google Scholar

48. National Toxicology Program. Toxicology and carcinogenesis studies in Sprague Dawley (Hsd: sprague Dawley SD) rats exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones. Natl Toxicol Progr Tech Rep 2018;595. 
https://doi.org/10.22427/NTP-TR-595
Search in Google Scholar

49. Haute-Loire, LP. Une antenne relais soupçonnée de tuer les vaches d’un éleveur finalement conservée. (Haute-Loire: a relay antenna suspected of killing the cows of a breeder finally preserved). In: Le Parisien; 2022.
Available from: https://www.leparisien.fr/faits-divers/haute-loire-une-antenne-relais-soupconnee-de-tuer-les-vaches-dun-eleveur-finalement-conservee-17-08-2022-DPDYEGWM3BHS3DJT3BPZKUL3GA.php
Search in Google Scholar

50. Puranen, L. Altistumisen mittaus ja laskentamallit (Finnish: exposure measurement and calculation models). In: Nyberg, H, Jokela, K, editors. Sähkömagneettiset kentät. Karisto, Hämeenlinna, Chap 10; 2006:455–99 pp.
Available from: https://www.stuk.fi/documents/12547/494524/6_10.pdf
Search in Google Scholar

51. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 2020;118:483–524. 
https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001210
Search in Google Scholar

52. Sam, L. Comrel technologies. 
https://comreltec.com/wp-content/uploads/2019/03/lazer-sam-compv1_orig-1024×769.jpg [Accessed 31 Mar 2022]
Search in Google Scholar

53. Gandhi, OP, Morgan, LL, De Salles, AA, Han, Y-Y, Herberman, RB, Davis, DL. Exposure limits: the underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children. Electromagn Biol Med 2012;31:34–51.
10.3109/15368378.2011.622827
Search in Google Scholar

54. Leszczynski, D. Physiological effects of millimeter-waves on skin and skin cells: an overview of the to-date published studies. Rev Environ Health 2020;35:493–515. 
https://doi.org/10.1515/reveh-2020-0056
Search in Google Scholar

55. McCredden, JE, Weller, S, Leach, VA. The assumption of safety is being used to justify the rollout of 5G technologies. Front Public Health 2023;11:34. 
https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1058454
Search in Google Scholar

56. Pakhomov, AG, Akyel, Y, Pakhomova, ON, Stuck, BE, Murphy, MR. Current state and implications of research on biological effects of millimeter waves: a review of the literature. Bioelectromagnetics 1998;19:393–413. 
https://doi.org/10.1002/(sici)1521-186x(1998)19:7<393::aid-bem1>3.0.co;2-x.10.1002/(SICI)1521-186X(1998)19:7<393::AID-BEM1>3.0.CO;2-X
Search in Google Scholar

57. Belyaev, IY, Shcheglov, VS, Alipov, ED, Ushakov, VD. Nonthermal effects of extremely high-frequency microwaves on chromatin conformation in cells in vivo-dependence on physical, physiological, and genetic factors. IEEE Trans Microw Theor Tech 2000;48:2172–9. 
https://doi.org/10.1109/22.884211
Search in Google Scholar

58. Hardell, L, Nilsson, M. Case report: a 52-year healthy woman developed severe microwave syndrome shortly after installation of a 5G base station close to her apartment. Ann Clin Med Case Rep 2023;10:1–10.
Search in Google Scholar

59. Nilsson, M, Hardell, L. Development of the microwave syndrome in two men shortly after installation of 5G on the roof above their office. Ann Clin Case Rep 2023;8:2378.
Search in Google Scholar

60. Hardell, L, Nilsson, M. Case report: the microwave syndrome after installation of 5G emphasizes the need for protection from radiofrequency radiation. Ann Case Rep 2023;8:1112.
10.29011/2574-7754.101112
Search in Google Scholar

61. Nilsson, M, Hardell, L, Ketti, M, Wells, N, Nyberg, R, Halmøj, S, et al.. Nordic Appeal: more stringent regulatory framework on microwave radiation from wireless technologies is needed – stop further rollout of 5G. Ann Clin Med Case Rep 2023;10:1–4.
Search in Google Scholar

62. Blackman, C, Forge, S. 5G deployment: state of play in Europe, USA and Asia, study for the committee on industry, research and energy, policy (policy department for economic, scientific and quality of life policies, European Parliament); 2019.
Available from: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf
Search in Google Scholar

63. Belpoggi, F.: health impact of 5G, study for the panel for the future of science and technology (European Parliamentary Research Service, scientific foresight unit); 2021.
Available from: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
Search in Google Scholar

64. European Union. Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union, public health article 168. Off J Eur Union 2008;51:168.
Search in Google Scholar

65. Epstein, M, Emri, I, Hartemann, P, Hoet, P, Leitgeb, N, Martínez, LM, et al.. (SCENIHR Committee) Opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF) (For the European commission); 2015.
Available from: https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
Search in Google Scholar

66. van Scharen, H. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G; 2020.
Available from: https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2020/07/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
Search in Google Scholar

67. Alerte PhoneGate, Association. Phonegate alert; 2022.
Available from: https://phonegatealert.org/en/tag-en/france-en/
Search in Google Scholar

68. Arazi, M. Phonegate. Overexposed and deceived: what the cell phone industry doesn’t want you to know (Eng. translation by Regan Kramer). Paris: Massot Editions; 2020.
Search in Google Scholar

69. Hardell, L. World Health Organization, radiofrequency radiation and health-a hard nut to crack. Int J Oncol 2017;51:405–13. 
https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4046
Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

70. Hardell, L, Nilsson, M, Koppel, T, Carlberg, M. Aspects on the international commission on non-ionizing radiation protection (ICNIRP) 2020 guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021;5:250–85. 
https://doi.org/10.26502/jcsct.5079117
Search in Google Scholar

71. Ansari, D., experts rule 5G safe for humans; debunk deadly radiation myths. Republic; 2020.
Available from: https://www.republicworld.com/technology-news/mobile/scientists-experts-rule-5g-safe-for-humans.html
Search in Google Scholar

72. Keach, S. G-ENIUS 5G is SAFE as scientists debunk ‘deadly radiation’ conspiracy theories. The US Sun; 2020.
Available from: https://www.the-sun.com/lifestyle/tech-old/527246/5g-is-safe-as-scientists-debunk-deadly-radiation-conspiracy-theories/
Search in Google Scholar

73. Scientific Committee on Health Environmental and Emerging Risks. Preliminary opinion on the need of a revision of the annexes in council recommendation 1999/519/EC and directive 2013/35/EU, in view of the latest scientific evidence available with regard to RF (100kHz – 300GHz), adopted by written procedure on 16 August 2022.
Available from: https://health.ec.europa.eu/publications/scheer-scientific-evidence-radiofrequency_en
Search in Google Scholar

74. The Council for Safe Telecommunications (Denmark) and The Swedish Radiation Protection Foundation. Critique of SCHEER opinion report on health risks from radiofrequency radiation; 2023.
Available from: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2023/01/Report-Critique-of-SCHEER-Opinion-Jan-25-2023.pdf
Search in Google Scholar

75. Nuernberg Military Tribunals. Permissble medical experiments. In: Trials of war criminals before the Nuernberg military tribunals. Washington: US Government Printing Office; 1946–1949, vol II:181–2 pp. 
https://archive.org/details/TrialsOfWarCriminalsBeforeTheNurembergMilitaryTribunalsUnderControlCouncil/Trials%20of%20war%20criminals%20before%20the%20Nuremberg%20Military%20Tribunals%20under%20Control%20Council%20law%20no.%2010.%20-%20Nuremberg%2C%20October%201946-%20April%2C%201949%20Volume%202/page/n4/mode/1up?view=theater [Accessed 21 Jul 2023].
Search in Google Scholar

76. Shuster, E. Fifty years later: the significance of the Nuremberg Code. N Engl J Med 1997;337:1436–40.
10.1056/NEJM199711133372006
Search in Google Scholar PubMed

77. Schoechle, T. Re-inventing wires: the future of landlines and networks; 2018.
Available from: https://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/05/Wires.pdf
Search in Google Scholar

78. Jones, D. Power consumption: 5G base stations are hungry, hungry hippos. Light reading; 2019.
Available from: https://www.lightreading.com/mobile/5g/power-consumption-5g-basestations-are-hungry-hungry-hippos/d/d-id/749979#msgs
Search in Google Scholar

79. Hardesty, L. 5G base stations use a lot more energy than 4G base stations. Fierce wireless; 2020.
Available from: https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
Search in Google Scholar

80. Centre for Energy Efficient Telecommunications. The power of wireless cloud. In: CEET white paper; 2013.
Available from: https://ceet.unimelb.edu.au/publications/
Search in Google Scholar

81. Mills, MP. The cloud begins with coal: big data, big networks, big infrastructure, and big power. Digital Power Group; 2013.
Available from: https://www.tech-pundit.com/wp-content/uploads/2013/07/Cloud_Begins_With_Coal.pdf?c761ac&c761ac [Accessed 21 Jul 2023].
Search in Google Scholar

82. Pitron, G. The dark cloud: how the digital world is costing the Earth. Scribe Publications; 2023.
Available from: https://paperbackbooks.com.au/p/the-dark-cloud-how-the-digital-world-is-costing-the-earth?barcode=9781922585523
Search in Google Scholar

83. Federal Environment Ministry and the German Environment Agency. Video streaming: data transmission technology crucial for climate footprint: fibre optic video transmission is nearly 50 times more efficient than UMTS. Umwelt Bundesamt. 2020.
Available from: https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/video-streaming-data-transmission-technology
Search in Google Scholar

84. Baliga, J, Ayre, R, Hinton, K, Tucker, RS. Energy consumption in wired and wireless access networks. IEEE Commun Mag 2011;49:70–7. 
https://doi.org/10.1109/mcom.2011.5783987
Search in Google Scholar

85. Bandara, P, Weller, S. Cardiovascular disease: time to identify emerging environmental risk factors. Eur J Prev Cardiol 2017;24:1819–23. 
https://doi.org/10.1177/2047487317734898
Search in Google Scholar PubMed

86. EMF Consult. AMS kommunikasjonsmoduler (Norwegian) AMS communication modules; 2018.
Available from: https://emf-consult.com/ams-kommunikasjonsmoduler/
Search in Google Scholar

87. Childrens Health Defense. 80 groups, 57 doctors, 19 scientists join in urging Pennsylvania to reject ‘smart meters’ mandate. The Defender; 2021.
Available from: https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-amicus-brief-supreme-court-pennsylvania-reject-smart-meters-mandate/
Search in Google Scholar

88. Powell, RM. Biological effects from RF radiation at low-intensity exposure, based on the BioInitiative 2012 report, and the implications for smart meters and smart appliances; 2013.
Available from: https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2014/11/Powell-Bioinitiative-Report-Smart-Meters.pdf
Search in Google Scholar

89. European Parliament and the Council. Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 december 2018 amending directive 2012/27/EU on energy efficiency. Off J Eur Union 2018;L328:210–30.
Search in Google Scholar

90. Hirsch, D. Comments on the draft Report by the California Council on Science and technology “health impacts of radio frequency from smart meters”; 2011.
Available from: https://www.committeetobridgethegap.org/pdf/110212_RFrad_comments.pdf
Search in Google Scholar

91. Lamech, F. Self-reporting of symptom development from exposure to radiofrequency fields of wireless smart meters in Victoria, Australia: a case series. Alternative Ther Health Med 2014;20:28–39.
Search in Google Scholar

92. European Parliament and the Council. Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Off J Eur Union 2016;119:210–30.
Search in Google Scholar

93. European Parliament and the Council. Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications). Off J Eur Union 2002;45:37–47.
Search in Google Scholar

94. European Parliament and the Council. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 october 2012 on energy efficiency amending directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing directives 2004/8/EC and 2006/32/EC. Off J Eur Union 2012;L 315:1–56.
Search in Google Scholar

95. European Commission. Communication from the commission to the European Parliament, the council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green Deal COM (2019) 640 final; 2019.
Available from: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
Search in Google Scholar

96. Kostoff, RN, Heroux, P, Aschner, M, Tsatsakis, A. Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions. Toxicol Lett 2020;323:35–40. 
https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2020.01.020
Search in Google Scholar PubMed

97. United Nations General Assembly. General Assembly resolution 44/25 Convention on the Rights of the Child; 1989.
Available from: https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text
Search in Google Scholar

98. State of New Hampshire. Commission to study the environmental and health effects of evolving 5G technology final report; 2020.
Available from: https://www.gencourt.state.nh.us/statstudcomm/committees/1474/reports/5G%20final%20report.pdf
Search in Google Scholar

99. European Commission. Commission adopts Communication on Precautionary Principle; 2000. PDF. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_00_96 [Accessed 21 Jul 2023].
Search in Google Scholar

100. Belyaev, I, Dean, A, Eger, H, Hubmann, G, Jandrisovits, R, Kern, M, et al.. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health 2016;31:363–97. 
https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0011
Search in Google Scholar PubMed

101. Building Biology Institute. Building biology evaluation guidelines for sleeping area. In: Supplement to the standard of building biology testing methods. SBM; 2008.
Available from: https://www.baubiologie.de/downloads/building-biology-guidelines-english.pdf
Search in Google Scholar

102. Council of Europe. The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment. Resolution 1815; 2011.
Available from: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
Search in Google Scholar

103. Koppel, T, Hardell, L. Measurements of radiofrequency electromagnetic fields, including 5G, in the city of Columbia, SC, USA. World Acad Sci 2022;4:1–12. 
https://doi.org/10.3892/wasj.2022.157
Search in Google Scholar

104. Court of Justice of the European Union. Judgement of the court in case C-183/95; 1997.
Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0183&from=ES
Search in Google Scholar

105. Court of Justice of the European Communities. Judgement of the court in case C-157/96; 1998.
Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61996CJ0157&from=EL
Search in Google Scholar

106. Court of Justice of the European Communities. Order of the court of first instance (second chamber) case T-136/95 Industria del Frio Auxiliar Conservera ν commission of the european communities; 1998.
Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:61995TO0136
Search in Google Scholar

107. Connecting Europe Facility — CEF Digital. Digital program 2021-2017. European Commission; 2021.
Available from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
Search in Google Scholar

108. Törnevik, C. Impact of EMF limits on 5G network roll-out. In: Presented at: ITU workshop on 5G, EMF & health, Ericsson research, Stockholm. Warsaw; 2017.
Available from: https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20171205/Documents/S3_Christer_Tornevik.pdf
Search in Google Scholar

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Tilføj en kommentar