Det stille forår – de elektromagnetiske felter skader insekter

Grafik: Diagnose:funk

Elektromagnetiske felter fra mobilkommunikation har en negativ indvirkning på insektpopulationernes vitalitet. Det dokumenteres af BEEFI-studiet af Thill, Cammaerts & Balmori (2023): ‘Biological Effects of Electromagnetic Fields on Insects.’ Det er den hidtil mest omfattende undersøgelse af effekterne af elektromagnetiske felter (EMF) fra højspændingsledninger og mobilmaster på insekter.

Insektdødeligheden er bekymrende. Nogle faktorer er velkendte: pesticider, landskabsforsegling (bebyggelse m.m.), monokulturer, klimaændringer og forurening.

I mere end 20 år har der været en debat om, hvorvidt og i hvilket omfang teknisk genererede EMF’er kunne forklare tilbagegangen af insekter. Den nye systematiske gennemgang og metaanalyse af Thill et al. konkluderer, at det nu er dokumenteret.

Originalstudiet; Thill A, Cammaerts M-C, Balmori A (2023): Biological Effects of Electromagnetic Fields on Insects: a Systematic Review and Metaanalysis, Reviews on Environmental Health fra nov. 2023 finder du HER, mens det oversatte studie finder du her:

Hele undersøgelsen findes HER. På www.protect-insects kan undersøgelsen downloades på engelsk, tysk, fransk, samt et faktablad med et kort resumé på hhv. engelsk, tysk, fransk og snart også på spansk og italiensk.

Teksten herunder bygger på bl.a flere artikler i diagnose:funk fra den 19. marts 2024: HER og HER.

Hvorfor skal vi beskytte insekterne

Vi ønsker alle, at insekter skal beskyttes mod skadelige virkninger, fordi vores planet og dermed også vi mennesker er afhængige af insekternes overlevelse. Insekter udfører mange vigtige funktioner: De er bestøvere, fødekilder, genvindingsvirksomheder og regulatorer, landskabsarkitekter og endda tjenesteudbydere for mennesker. Kendte årsager til insekttilbagegang omfatter pesticider, landskabsforsegling (bebyggelse m.m.), klimaændringer og miljøforurening.

Nu kommer en anden skadelig faktor i søgelyset: teknisk genererede elektromagnetiske felter (EMF) udsendt fra mobilmaster og højspændingsledninger.

Grafen viser sammenhængen i udviklingen af insektmængden og mobiludbygningen i Krefeld, hvor beboere siden 1905 har observeret, noteret og indsamlet insekter fra området. Grafen er fra Michael Pincher Chapman’s foredrag i Litteraturhuset i Oslo, 2019. Findes HER i artikelform.
En optælling i 63 naturbeskyttelsesområder i Tyskland viste et sæsonbestemt fald på 76% og midt på sommeren et fald på 82% i flyvende insektbiomasse i løbet af 27 år. Tilbagegangen kunne ikke forklares med naturtype, eller ændringer i vejr, arealanvendelse og habitategenskaber. Se forskningsartiklen HER.

Den nyligt offentliggjorte BEEFI-undersøgelse (Biological Effects of Electromagnetic Fields on Insects) viser, at mobiltelefonstråling, som den forekommer i dagligdagen, allerede kan forårsage skade på insekter. Det vigtigste resultat af BEEFI-undersøgelsen:

“Ikke-termiske biologiske effekter af EMF på insekter er tydeligt blevet demonstreret i laboratoriet.”

Negative effekter omfatter nedsat orientering, nedsat fertilitet og svækket immunsystem. Nye feltundersøgelser bekræfter disse resultater (se nedenfor). Politikerne bliver nødt til at reagere hurtigt på dette.

Hvordan er den samlede masse af flyvende insekter skrumpet med 75 % på 25 år? Næsten halvdelen af vores undersøgte insektarter er truede, er blevet ekstremt sjældne eller er allerede uddøde. Vil vi kun have minder om disse vigtige skabninger i sidste ende? Hvad bliver der af vores økosystem, hvad bliver der af os mennesker?

Insektstudie evaluerer status på forskningen

Mistanken om, at EMF’er skader insekter, har eksisteret i lang tid. De første undersøgelser blev udført i 1970’erne, hvor Dr. Ulrich Warnke dokumenterede biernes elektromagnetiske kommunikation. Siden 1990’erne har der været opfordringer til, at det blev undersøgt set i lyset af insekternes betydning. Det er dog kun sket i et langsomt tempo.

I 1999 blev der på symposiet “Effekter af elektromagnetiske felter på det levende miljø” fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), WHO og det tyske forbundskontor for strålingsbeskyttelse (BfS) opfordret til undersøgelser af virkninger på dyr og insekter. Men fik ingen konsekvenser. Den hidtidige forskningssituation vedrørende virkningerne af geomagnetiske felter, radarer og andre elektromagnetiske felter med forskellige frekvenser på dyr, f.eks. Wiltschko (fugle) og Warnke (bier), blev ikke systematisk evalueret. Undersøgelser offentliggjort i begyndelsen af 2000’erne blev nedtonet af myndighederne, og deres egne forskningsprojekter blev ikke bestilt.

I 2008 påpegede ‘BUND – Friends of the Earth’ negative konsekvenser for dyr i sit positionspapir 46 og skrev:
“Allerede i 1970’erne blev det konstateret, at bier under påvirkning af lavfrekvente felter (10 til 20 KHz) viser stressreaktioner og en stærkt reduceret evne til at finde tilbage. I 2005 fandt en pilotundersøgelse af effekten af elektromagnetisk stråling på bier, at evnen til at finde deres hjem og bikagestruktur blev alvorligt forstyrret.” (s. 19)

Den 13.7.2023, 24 år efter BfS-symposiet, opfordrede EØSU (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg) endnu en gang til at der bliver gennemført undersøgelser:
“Udvalget opfordrer til, at der gennemføres en EU-undersøgelse for at tilvejebringe nøjagtige data om indvirkningen af elektromagnetisk stråling fra telekommunikationsantenner på vilde bestøvere i deres naturlige levesteder og om de politiske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en effektiv beskyttelse af bestøvere” (Den Europæiske Unions Tidende, udgave C 349 af 29.9.2023, s. 174, kapitel 1.8, https://kurzelinks.de/j8xh).

Datasituationen er stille og roligt blevet bedre og den aktuelle BEEFI-undersøgelse konkluderer, at potentialet for skader nu er dokumenteret.

BEEFI-undersøgelsen er en systematisk review og metaanalyse i henhold til PRISMA’s retningslinjer. Undersøgelsen evaluerer den internationale forskningstilstand om effekterne af højspændingsledninger og stråling fra mobilmaster på insekter. 119 individuelle undersøgelser bestod kvalitetskontrollen for evalueringen, hvoraf 51 kunne bruges til metaanalysen. Efter peer-review blev BEEFI-undersøgelsen accepteret og offentliggjort af det prestigefyldte tidsskrift “Reviews on Environmental Health”, hvilket gør det til en integreret del af den videnskabelige viden.

Siden omkring 2010 er antallet af gennemførte undersøgelser steget, som grafen fra BEEFI-undersøgelsen viser.

Undersøgelsen drager følgende konklusioner fra det internationale forskningsniveau:

  1. Insekter og fugle bruger de naturlige elektromagnetiske felter (EMF) til deres orientering, og kunstigt genererede felter kan her fungere som forstyrrende faktorer (se her artiklen om påvirkningen på trækfugle af af A.Thill, 2021). Dette er forskningens ubestridte tilstand.
  2. Negative virkninger på insekter fra EMF er blevet dokumenteret i laboratoriet og betragtes som bevist.
  3. Nye feltstudier (fx Treder et al. (2023), Molina-Montenegro et al. (2023, EMFDataomtalen her), Nyirenda et al. (2022, EMFDataomtalen herl) og Adelaja et al. (2021, EMFData, omtalen her) bekræfter laboratorieresultaterne. Da der imidlertid stadig er for få feltundersøgelser, er der et presserende behov for at afklare de åbne spørgsmål gennem yderligere undersøgelser.
  4. Den samlede gennemgang af undersøgelsessituationen gennem reviews af Levitt et al. (2021, 2022), Mulot et al. (2022) og Thill et al. (2023) giver et klart billede: EMF’er har et trusselpotentiale for insektpopulationen. En forsigtighedspolitik er bydende nødvendig.

Et centralt politisk budskab i BEEFI-undersøgelsen:

“På baggrund af en vurdering af den samlede situation for undersøgelserne af insekter er det nødvendigt at advare mod en uovervejet udvidelse af yderligere mobilkommunikationsinfrastruktur, da skadelige virkninger på insektpopulationer kan forventes, især når interaktioner med andre skadelige stoffer tages i betragtning.” (s. 11)

De vigtigste resultater af BEEFI-undersøgelsen i detaljer

1. Evidens i laboratoriet

“Ikke-termiske biologiske efekter af EMF på insekter er tydeligt blevet demonstreret i laboratoriet.”
(s. 1, Resume)

BEEFI-undersøgelsen viser, at insekters reproduktionsevne reduceres af stråling fra mobilmaster og magnetfelter fra højspændingsledninger, deres genetiske materiale (DNA) beskadiges, og deres adfærd forstyrres. Endvidere udvikles oxidativ cellestress, hvilket blandt andet fører til en svækkelse af immunsystemet. Det betyder, at BEEFI-undersøgelsen lukker tidligere videnshuller.

Den skadelighed for insekter, der er påvist i laboratoriet, berettiger allerede til forebyggende foranstaltninger, især da insekter i naturen også udsættes for forskellige miljøforurenende stoffer.

2. Bestråling er skadelig – grænseværdier beskytter ikke

“Nogle nylige epidemiologiske undersøgelser hos mennesker samt feltstudier af insekter, fugle og fyrretræer i nærheden af mobilmaster tyder på … kroniske bivirkninger, selv ved nuværende effektniveauer.” (s. 6).

“Disse resultater om biologiske effekter i insekter fra ca. 2 V/m indebærer, at de eksisterende standarder skal revideres og strammes for at tage hensyn til beskyttelse af natur og dyreliv” (s. 10).

3. Konklusion: Beskyttelsespolitik!

“På baggrund af en vurdering af den samlede situation for undersøgelserne af insekter er det nødvendigt at advare mod en uovervejet udvidelse af yderligere mobilkommunikationsinfrastruktur, da der kan forventes skadelige virkninger på insektpopulationer, især når interaktioner med andre skadelige stoffer tages i betragtning (f.eks. Højspændingsledninger og kunstig belysning). Dette kan føre til et yderligere fald i allerede svindende bestand af bestøvere og dermed medføre omkostninger for menneskeheden” (s. 11).

4. Krav til politikerne

Diagnose:funk opfordrer politikerne til at opretholde og udvide radiofrie beskyttelseszoner for insekter. Det betyder:

Begrænsning af stråling fra mobiltelefoner til maks. 100 μW/m². Det fremgår af de videnskabelige resultater af BEEFI-undersøgelsen og af fastsættelsen af grænseværdier. Modtagelse er stadig muligt udenfor og for det meste inde.

I naturreservater må der ikke ny opsættes mobilmaster eller fortsat anvendelse af de eksisterende.

Samspillet mellem elektromagnetiske felter og andre miljøforurenende stoffer skal undersøges.

Yderligere feltundersøgelser skal finansieres og udføres: Hvordan påvirkes insektpopulationer allerede af den nuværende infrastruktur (mobilkommunikation, højspænding)?

Flere oplysninger om, hvordan man beskytter insekter findes på det nye site: www.insekten-schuetzen.info forskningsartikler kan også findes på Environmental Health Trust’s (EHT) site: Wildlife, Wireless, and the Environment (wildlifeandwireless.org)

Den naturlige strålingseksponering (grøn), som alle levende organismer evolutionært er tilpasset til, er blevet øget millioner af gange af teknisk genereret stråling. Selv de industrirelaterede grænseværdier, som ikke beskytter mod sundhedsskader, vil snart blive overskredet, hvis udvidelsen fortsætter med uformindsket styrke.

Typisk maksimal daglig eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling fra menneskeskabte og naturlige strømtætheder sammenlignet med sikkerhedsretningslinjerne fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).
Beregningen i venstre side er i potens. Dvs. at den reelle spidsbelastning fra menneskeskabt elektromagnetisk stråling i dag er 10.000.000.000.000.000 gange (et 1-tal med 16 nuller bagved) stærkere end den naturlige baggrundsstråling (den grønne bund) på samme bølgelængdeområde.
Den røde bakketop viser, at strålingsniveauet i datakommunikations-området omkring 1 Gigahertz er der, hvor det topper i indeværende årti, når spidsbelastningen rammer sit højeste niveau.
1 Gigahertz er også der, hvor den naturlige baggrundsstråling i det radiofrekvente spektrum er svagest.

Figuren er fra The Lancet.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.