BEEFI Studiet og det stille forår: Interview med bi-forskeren Dr. Ulrich Warnke

Grafik: Diagnose:funk

“Det er bydende nødvendigt, at resultaterne indgår i de politiske overvejelser.”

Interview med den kendte bi-forsker Dr. Ulrich Warnke vedr. den dramatiske insektdødelighed og forbindelsen til teknisk genereret stråling fra mobil- og radiokommunikation.

Warnke diskuterer resultaterne af det nye metastudie af Thill, Cammaerts og Balmori (BEEFI-undersøgelsen, nov. 2023) samt insektudryddelsens alvorlige indvirkning på økosystemer og det menneskelige samfund.

Dermed tager han et kritisk kig på de tidligere reaktioner fra politikere og medier om emnet samt understreger insekternes afgørende rolle for biodiversiteten og den økologiske stabilitet på vores planet.

Dr. Ulrich Warnke, Billede: privat

Interviewet herunder blev foretaget af diagnose:funk’s bestyrelsesmedlem Peter Hensinger (PH) og bragt i diagnose:funk den 19. marts 2024:

PH: Hr. Warnke, den nye BEEFI meta-undersøgelse af Thill, Cammaerts og Balmori opsummerer den aktuelle forskningstilstand. Hvordan vurderer du kvaliteten af denne undersøgelse? Hvad er det vigtigste resultat for dig?

ULRICH WARNKE: Metastudiet blev udført efter videnskabelige kriterier, og derfor skal resultaterne – insektdecimering også på baggrund af teknisk genereret mobil- og kommunikationsradio – tages i betragtning i de politiske overvejelser.

Lad mig uddybe lidt mere: Siden den almindeligt accepterede feltundersøgelse af insekternes dramatiske forsvinden i 2017, udført af forskere ledet af Caspar Hallmann fra Radboud University i Nijmwegen, Holland, med afgørende hjælp fra frivillige entomologer fra Entomological Society Krefeld og forskere fra Storbritannien, har der været en slags panikstemning i nogle politiske grupper. Resultaterne af undersøgelsen, der blev offentliggjort i tidsskriftet “PLOS ONE”, viste, at den samlede masse af optalte insekter på bare 27 år var faldet med 76 procent. Insektdødeligheden er ikke begrænset til Europa. I juli 2017 rapporterede Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen (IUCN), at mere end en fjerdedel af verdens fårekyllinger- og græshoppearter er truet med udryddelse.

Alle kendte miljøorganisationer har naturligvis taget disse data op og formidlet dem, men ikke en eneste organisation – og det er skandalen – har på listen over årsager til insektdecimering nævnt den verdensomspændende stråling fra tekniske mobil- og kommunikationsradioer. Det skyldes igen, at denne stråling ganske enkelt ikke er et problem – der mangler viden om det, fordi mainstream-medierne ignorerer problemet, og biologiforskere generelt ingen viden har om de fysiske muligheder for elektromagnetiske fænomener.

Et veludført metastudie om dette emne, som det præsenterede her af Thill, Cammaerts og Balmori, er altid den bedste forudsætning for at bringe emnet om insektdød på grund af teknisk-fysiske effekter ud til offentligheden. Det må man håbe, at de førende medier vil tage passende hensyn til.

Hvordan er den samlede masse af flyvende insekter skrumpet med 75 % på 25 år? Næsten halvdelen af vores undersøgte insektarter er truede, er blevet ekstremt sjældne eller er allerede uddøde. Vil vi kun have minder om disse vigtige skabninger i sidste ende? Hvad bliver der af vores økosystem, hvad bliver der af os mennesker?

Allerede for 50 år siden dokumenterede Dr. Ulrich Warnke biernes elektromagnetiske kommunikation

Illustrationer fra 1976 fra artiklen af ​​Ulrich Warnke: Effects of electric charges on honeybees. Bee World 57.
Til venstre: ‘Haledans’ koder: 1. retningen for honningens kilde 2. afstanden til kilden 3. tidspunktet på dagen. Bierne behandler den naturlige magnetiske information og konverterer den til elektriske vibrationsfelter, som de skaber med deres elektrostatisk ladede kitin-kutikula og specifikke kropsbevægelser.
Til højre: Repræsentation af en målbar “dipoleffekt” i honningbiens antenner. Bier kan ændre polariteten af ​​deres antenner efter eget ønske (f.eks. fra positiv ladning til negativ) inden for et sekund. Den stiplede linje giver et indtryk af feltkræfterne.

PH: De data om elektromagnetiske felter og deres bidrag til insekternes hurtige forsvinden, som nu er blevet anerkendt i et stort videnskabeligt tidsskrift, har naturligvis overrasket især miljøforeninger. Men hvorfor skal folk overhovedet tage insektdødelighed alvorligt?

ULRICH WARNKE: Insekter har været på jorden i mere end 300 millioner år. De var allerede til stede, før mennesker eksisterede, hvilket kan betragtes som en evolutionær faktor.

Insekter dør lydløst – de har ikke en lobby til at gøre opmærksom på sig selv. Menneskeheden, som ikke længere er forbundet med naturen, bemærker ikke den døende. De ved heller ikke, at insekter danner grundlaget for fødekæden hos de fleste landdyrarter, som bruger dem til at dække deres proteinindhold. Alene i Tyskland udgør insekter omkring tre fjerdedele af alle de dyrearter, som findes her. Man må ikke overse insektlarverne, maddiker eller larver. Det betyder, at hundredvis af dyrearter vil med deres forsvinden mister deres fødekilde. Økosystemer ødelægges på denne måde.

Det er vigtigt for os, at mere end 84 procent af afgrødearterne i Tyskland er afhængige af insekter – herunder lægeplanter. Halvfems procent af alle vilde blomster bestøves af insekter. Derudover leverer insekter – som det tyske føderale miljøministerium udtrykker det – “elementære økosystemtjenester”. Fra listen hedder det: Insekter transporterer frø på tværs af skove og enge, løsner jorden, ødelægger ådsler eller bortskaffer dyreafføring, de nedbryder organisk materiale som dødt træ eller de nedfaldne blade og opretholder dermed jordens frugtbarhed. Og med insekter rent vand.

Prof. Dave Goulson, Billede: Wikipedia

“Det virker plausibelt, at sådanne felter kan udløse stærke adfærdsændringer (hos insekter) … Det, der bekymrer mig mest, er, at der er så lidt forskning på dette område. Vi har introduceret en række globale telekommunikationsnetværk i et stort, ikke-replikeret eksperiment, hvor stort set alle levende ting på denne planet udsættes for hurtigt stigende doser radiofrekvensstråling, selvom vi endnu ikke er 100 procent klar over konsekvenserne.”

(Entomolog Prof. Dave Goulson: “Silent Earth”, s. 221/223)

PH: Et af argumenterne til fordel for uskadeligheden af teknisk stråling henviser til, at elektromagnetiske felter også findes i naturen.

ULRICH WARNKE: Fra evolutionens synspunkt er det netop problemet. Vi, med hele naturen, har altid været eksisteret uafbrudt med elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter. Det er en kendsgerning både under åben himmel og i ethvert lukket rum.

I løbet af jordens historie har udviklingen af liv så at sige “omsluttet” sig selv med naturlige elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter. Levende væsener har haft millioner til en milliard år i deres fylogenetiske udvikling til at tilpasse sig vores planet ved hjælp af disse felter. Men der er mere: Organismerne “lærte” at bruge de forskellige felter som formidlere eller bærere af en række informationer. Levende væsener har udviklet et væld af sensorer og endda organer til dette formål. Om man vil, blev deres livsproces en konstant “navigering” i dette “hav” af specifikke vibrationer, men også ved hjælp af dette “hav”. Navigation skal her ikke kun forstås rumligt, men også tidsmæssigt. Den etablerer også elektrisk og elektromagnetisk kommunikation mellem individer, hvilket hidtil er blevet påvist hos bier og humlebier i forhold til insekter.

Typisk maksimal daglig eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling fra menneskeskabte og naturlige strømtætheder sammenlignet med sikkerhedsretningslinjerne fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).
Beregningen i venstre side er i potens. Dvs. at den reelle spidsbelastning fra menneskeskabt elektromagnetisk stråling i dag er 10.000.000.000.000.000 gange (et 1-tal med 16 nuller bagved) stærkere end den naturlige baggrundsstråling (den grønne bund) på samme bølgelængdeområde.
Den røde bakketop viser, at strålingsniveauet i datakommunikations-området omkring 1 Gigahertz er der, hvor det topper i indeværende årti, når spidsbelastningen rammer sit højeste niveau. 1 Gigahertz er også der, hvor den naturlige baggrundsstråling i det radiofrekvente spektrum er svagest.

Figuren er fra The Lancet.

De naturlige magnetiske og elektriske eller elektromagnetiske feltstørrelser og frekvenser er blevet maskeret af teknisk genereret mobil- og kommunikationsradio i relativt kort tid i jordens historie; det med ekstra specificiteter i forhold til frekvenser, polariseringer og effekter. Alt, hvad der teknisk er special fremstillet, hører ikke hjemme i de millioner af års tilpasning og er i starten ukendt for organismernes funktion og kan klassificeres som stressfaktorer.

Aldrig før i jordens historie har der været et så langsigtet, sammenligneligt udvalg af overlejringer af forskellige felter med høje effektniveauer og forskellige frekvenser fra forskellige kilder, som det nu er tilfældet med teknisk genererede felter. Som videnskabsmand har jeg nøje observeret dette nye problematiske problem i årtier og har på et tidligt tidspunkt og gentagne gange advaret om det gennem publikationer.

En optælling i 63 naturbeskyttelsesområder i Tyskland viste et sæsonbestemt fald på 76% og midt på sommeren et fald på 82% i flyvende insektbiomasse i løbet af 27 år. Tilbagegangen kunne ikke forklares med naturtype, eller ændringer i vejr, arealanvendelse og habitategenskaber. Se forskningsartiklen HER.

Elektromagnetiske felter organiserer kropsfunktioner

PH: Siden 1970’erne har du forsket i elektromagnetiske felters effekter på insekter med fokus på bier. Hvilke af dine tidlige resultater er nu bekræftet?

ULRICH WARNKE: Vi er nødt til at tage højde for tre aspekter:

  1. På grund af de naturlige forhold, der er beskrevet ovenfor, har organismer på alle organisatoriske niveauer – som vi kender i dag – en magnetisk sans gennem evolutionære foranstaltninger: Dokumenteret for protozoer, alger, bakterier, højere planter, bløddyr (havsnegle), orme (f.eks. regnorm), krabber og hummer, insekter (f.eks. strandlopper, trælus, myrer, australske kompastermitter, bier, sommerfugle, melbiller, oldenborrer), fugle (f.eks. trækfugle, duer), fisk (f.eks. hajer, rokker, ål, laks, ørred) og sæler, krybdyr (f.eks. skildpadder), salamandere, pattedyr (f.eks. hvaler, flagermus, muldvarperotter og blinde mus). Det bliver nu mere og mere klart, at mange levende væsner også har elektriske sanser.
  2. Sanser for magnetiske og elektriske felter skabes aldrig tilfældigt i organismer. De tjener som orientering i rum og tid, og de organiserer interne kropsfunktioner. Det blev ikke kun dokumenteret tidligt for bier – i 1971 kaldte jeg min doktorafhandling “Honningbiens vejrfølsomhed” og gjorde den elektriske sans til mit fokus, men for eksempel også i 1974 for oldenborrer af Fritz Schneider (“The experimental proof of magnetic, electrical and other ultra-optical information”, Journal of Applied Entomology Volume 77, Issue 1-4, side 225–236, Januar/december 1974, se også “Systematiske variationer i majbillens elektriske, magnetiske og geografisk-ultraoptiske orientering“, 1963). Passiv lokalisering af elektriske felter og elektriske strømme er også udbredt, som hos rokker, hajer (følsomme over for 0,1 mV), elektriske fisk, fugle, bier, humlebier, næbdyr og salamandere. Der er helt sikkert flere.
  3. Den ekstra energi fra “teknisk mobil- og radiokommunikation” kan forårsage desorientering og kropslig dysfunktion og endda skade. Selvom ikke alle detaljer endnu er bevist, kan vi tænke logisk fremad med den viden vi har: Hvis levende væsener på alle organisatoriske niveauer har en magnetisk sans, og mange har en elektrisk sans, så er det meget indlysende, at unaturlige teknisk genererede magnetiske og elektriske felter påvirker og forstyrrer denne arvelige naturlige orientering og kommunikation. Derfor har forskere noteret, at det i de seneste årtier netop er de arter, der påviseligt er afhængige af magnetfelter og elektrisk feltorientering, der i stigende grad forsvinder.

Og hvis – som vi med sikkerhed ved i dag – alle levende væsener får deres stofskifte til at fungere ved hjælp af ikke-termiske elektromagnetiske felter, så er det også indlysende, at disse funktioner kan påvirkes eksternt og fysisk, hvilket er blevet permanent bevist i årtier, men gentagne gange skubbes væk med undskyldninger af de politisk ansvarlige og de politisk afhængige myndigheder. For eksempel har det længe været kendt, at frie radikaler (se interview med Warnke, 2021) er meget frekvensfølsomme i svage magnetfelter. ( se også HER) Og frie radikaler dannes konstant i metabolismen af ​​alle organismer, f.eks. protoporfyrinsystemet.

HP: BEEFI-undersøgelsen fastslår, at “biologiske effekter af ikke-termiske EMF’er på insekter er blevet tydeligt demonstreret i laboratoriet, men kun delvist i marken, så de yderligere økologiske effekter er stadig ukendte. Der er behov for flere feltstudier.” Hvordan vurderer du betydningen af laboratorieundersøgelser?

ULRICH WARNKE: På det tidspunkt, som ung biolog med viden om fysik, nærmede jeg mig arbejdsområdet inden for mit laboratorierum på universitetet. Selvfølgelig er laboratorieundersøgelser ekstremt vigtige for at give et overblik over parametrene. For eksempel har forskere ved universitetet i Athen vist, at mobiltelefonstråling ikke forstyrrer insekternes reproduktive kapacitet (i dette tilfælde frugtfluer) på grund af termisk stress, men på grund af den rene elektromagnetiske feltfrekvenseffekt.

Et andet problem, der kun kan løses i laboratoriet, er antennens fysiske egenskaber i nærfeltet. I nærfeltet har vi en faseadskillelse af magnetiske og elektriske felter (skift 90°), som producerer andre effekter end et langt elektromagnetisk felt, hvor dette skift henfalder til nul. (Jeg forklarer disse betingelser i min bog “This Side and Beyond the Space-Time Networks”, Scorpio-/Europa-Verlag, ny udgave 2023).

Laboratorietests producerer en række forskellige signaler, der indikerer skadeligheden af ​​teknisk genererede og frigivne elektriske, magnetiske og elektromagnetiske impulser, bølger og felter. Enhver forsker med normale tænkeevner kan så drage rimelige konklusioner ud fra den viden, der er til rådighed gennem mange årtier og derved forhindre forstyrrelser og skader. Det plejede at være et anerkendt videnskabeligt håndværk, men er nu forhindret politisk.

De økologiske effekter kan kun fastslås i feltforsøg, men ved mistanke om skader – som loven foreskriver – skal der gribes ind. Laboratorieforsøg giver anledning til sådanne mistanker. Men når politik og kommercialisering går hånd i hånd, gemmer man sig bag argumentet om, at hvert berørt område skal undersøges nøjere. Og resultaterne af dette skal gentages x gange, før de ansvarlige ikke længere kan undgå at genkende det. Med denne taktik går der så mange år, at de skader, der allerede er sket over hele linjen, næppe kan repareres.

Og der er et andet vigtigt aspekt, der taler til fordel for laboratorieundersøgelserne: Der er stadig spørgsmålet om, hvad der forårsager forstyrrelser i orientering, navigation, kommunikation og efterfølgende skade, dvs. hvad vi har som en virkningsmekanisme.

Og her støder vi på en fejl i forståelsen af elektromagnetiske felter: Felterne overlapper hinanden; nogle steder ophæver de hinanden, andre steder lægger de sig sammen. Vi ser næsten udelukkende på den fysisk definerede energetiske krafteffekt. Vi ser dog bort fra den fysisk definerede informationseffekt i det elektromagnetiske potentiale, der også eksisterer.

Dette informationsaspekt af det elektromagnetiske felt har været kendt siden 1938, blev glemt igen og offentliggjort igen i 1959 med hensyn til magnetfelter med den såkaldte Aharonov-Bohm-effekt og derefter eksperimentelt demonstreret flere gange. En analog informationseffekt observeres for elektriske felter (note: se https://www.spektrum.de/lexikon/physik/aharonov-casher-effekt/269).

Grafik: Diagnose:funk

HP: Vi får altid at vide, at hvis Warnkes teori var korrekt, ville der slet ikke være bier i store byer på grund af antennetætheden, men især biavl i store byer er steget med succes.

ULRICH WARNKE: Ja – argumentet spredes også af Bundesamt für Strahlenschutz: “I store byer, der er særligt godt forsynet med mobilkommunikation, spredes bier i stigende grad og trives bedre end i intensivt anvendte landbrugsområder.” Det er irriterende, for så vidt som Bundesamt afviser alle tidligere erfaringer med hensyn til skader på bier forårsaget af mobilkommunikation som »ikke tilstrækkeligt videnskabeligt bevist«. Men når det kommer til at bagatellisere skader, bruger man netop selv disse erfaringer, selvom der endnu ikke er nogen videnskabelig undersøgelse om det.

Ikke desto mindre er den beskrevne oplevelse af bybier reel, og den kan også forklares med tilstrækkelig viden om biadfærd: Bier er meget lærenemme, dvs. de lærer ekstremt hurtigt at finde deres hjem og deres centrale honningdepot igen og igen efter deres udflugter. Det har været kendt siden 1914 af adfærdsforskeren Karl von Frisch. På grund af den fremragende indlæringsevne kan visse forstyrrende faktorer i miljøet nærmest “udregnes”, så længe de har en permanent og ikke overvældende effekt.

Også hos andre organismer går opfattelsen af lave stimuli tabt gennem tilvænning, men hos mange insekter er tilvænning og læring ikke så udtalt som hos bier eller humlebier. Hvor godt bier lærer, afhænger hovedsageligt af læringssucces. Ifølge videnskabelige eksperimenter afhænger succesen med denne læring hos bier imidlertid af belønningens størrelse: jo mere belønning, jo bedre hukommelse. Biens belønning er tilstedeværelsen af blomstrende blomster med meget nektar. Især i byerne er belønningen særlig generøs: ingen monokultur, ubrugte blomstrende enge, høj biodiversitet i parker, forhaver, kolonihaver, baggårde og balkoner. i forbindelse med dette er der blomster i alle måneder af sommeren. Og fordi byerne er lidt varmere (2-3 °C), forlænges artens formeringsevne ved årsskiftet også. Under disse omstændigheder lægger dronningen også et særligt stort antal befrugtede æg, hvilket fører til rigelig arbejderyngel. Det gode udbytte af nektar og pollen har vist sig at øge effektiviteten af biernes immunsystem, som giver beskyttelse mod sygdomme.

HP: Med denne nye undersøgelse af Thill et al., har vi klare fakta: Insekter skal beskyttes mod kunstig EMF. Håber du, at politikerne endelig vil reagere?

ULRICH WARNKE: Håbet dør sidst. Der er bestemt mange kolleger i det føderale miljøagentur, der ville læse og handle på dette arbejde. Direktiverne ovenfra, dvs. fra regeringen, formes stadig af it-lobbyister, især inden for telesektoren. Det må høre op, der er intet vigtigere end en intakt natur. Jeg vil gerne opsummere dilemmaet som følger:

I dag bringes fysisk effektive teknologier ind i verden, selvom næppe nogen ved, om og hvordan de forårsager skade. Derefter opnås enorme økonomiske fortjenester med disse teknologier og henstår indtil den enorme skade, der er sket, omhyggeligt afsløres med mere eller mindre private forskningsmidler og til sidst ikke længere kan tolereres officielt. Denne nye undersøgelse er et vigtigt bidrag til dette. Min tak til diagnose:funk for at finansiere det.

Fremtiden ville se bedre ud, hvis teknologierne først blev etableret landsdækkende, når virksomhedernes profitmagere først og uden tvivl skulle dokumentere deres harmløshed.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.