Anvendelse af forsigtighedsprincippet på trådløs teknologi: Politiske dilemmaer og systemiske risici

De seneste årtier har set en enorm stigning i menneskelig eksponering for mikrobølgestråling på grund af den udbredte brug af mobile og trådløse tjenester, der muliggør smartphones og smartwatches, tablets, bærbare computere og digitale enheder i hjemmet og på arbejdspladsen.

Sundheds- og sikkerhedsstandarderne som skal beskytte mennesker mod eksponering for skadelige niveauer af mikrobølgestråling kan spores tilbage til 1950’erne. Men forskning viser nu eksistensen af mange negative sundhedseffekter, herunder kræftformer og neurologiske lidelser, ved børn og voksnes daglige brug.

Vi har for længst passeret det tidspunkt, hvor regeringer skal anvende forsigtighedsprincippet for at beskytte børn og voksne, især gravide kvinder, og for at garantere alle sikre niveauer for eksponering.

Sådan lyder abstraktet til forskningsdokumentet: ‘Applying the Precautionary Principle to Wireless Technology: Policy Dilemmas and Systemic Risks’ af Paul Ben Ishai, Hillel Z. Baldwin, Linda S. Birnbaum, Tom Butler, Kent Chamberlin, Devra L. Davis, Theodora Scarato, and Hugh Taylor. Udgivet den 20. februar 2024 som Open Access på Environment: Science and Policy for Sustainable Development.

Luftfoto af 5G en mobilkommunikationsmast.

Indhold

 • Indledning
 • Historien
 • Hvad er dokumentationen for negative ikke-termiske virkninger af RFR-eksponering?
 • Miljømæssige konsekvenser
 • Hvorfor forsigtighedsprincippet ved brug af trådløse teknologier?
 • Diskussion
 • Konklussion
 • Noter
 • Bemærkninger om bidragydere
 • Læs mere her

Indledning

De nuværende politikker i USA og Europa vedrørende trådløs stråling hviler på en forældet antagelse om, at den eneste negative indvirkning, der skal undgås, er akut opvarmning af biologisk væv. 1 Disse politikker ignorerer væsentlig dokumentation for kroniske effekter, som trådløs radiofrekvent stråling (RFR) kan have på folkesundheden samt de bredere miljømæssige konsekvenser. I denne artikel gennemgår vi kort den tidlige historie med politikudvikling om RFR, fremlægger dokumentation for de betydelige negative ikke-termiske kroniske effekter fra eksponeringer, der ikke overvejes i de nuværende standarder, samt argumenterer for implementeringen af forsigtighedsprincippet for at beskytte folkesundheden og miljøet. Som med de fleste miljømæssige sundhedsfarer er konsekvenserne af RFR særligt alvorlige for fostre og børn, da de vil betale prisen for et liv med eksponeringer, der er uden fortilfælde. Vi argumenterer derfor for vedtagelsen af forsigtighedsprincippet for at reducere kroniske risici fra eksponeringer på samfundsniveau.

Historien

Oprindelsen til standarder for eksponering i USA var bekymringer inden for militæret om de sundhedsmæssige effekter på de teknikere, der arbejdede med radarsystemer med høj effekt. 2 Det amerikanske militær dannede Tri-Services Commission i 1957 for at koordinere akademisk og industriel forskning i effekterne af eksponering, selvom forskningen havde været i gang siden 1952. 2  Kommissionen omfattede teams fra U.S. Air Force, hæren og flåden, Bell Laboratories og akademiske institutioner. Den fremherskende antagelse i USA var, at den eneste vigtige interaktion mellem mikrobølger og biologiske systemer var termisk, 2, 3, 4 selvom denne antagelse ikke var anerkendt andre steder i verden. 5 Oprindeligt blev der fastsat et maksimalt tilladt niveau for eksponering for at forhindre vævsopvarmning og forbrændinger fra mikrobølger eller radiofrekvent stråling. MPE blev teoretisk beregnet af Herman Schwan for US Navy i 19536 som 100 W / m2 (watt pr. Kvadratmeter). I 1957 havde General Electric, noget vilkårligt, foreslået, at dette niveau blev reduceret til 10 W / m2 (eller 1 mW/cm2 i milliwatt pr. kvadratcentimeter) 2 et niveau, der kan genkendes i nutidens standarder for effekttæthed. 6

Antagelsen om, at kun termiske effekter skal undgås, dominerer standarderne
“Det synes rimeligt at konkludere, at den største begrænsning mod større forandringer [i beskyttelsen af folkesundheden] er et ønske om at maksimere mulighederne for at udvide brugen af RF-teknologi. Hvilke grupper har størst interesse i at udvide brugen af RF-teknologi? Militæret og industrien, hvis værdier er stærkest repræsenteret i C95.1-1982 og andre lignende politiske beslutninger. I hjertet er C95.1-1982 en militær-industri standard.” – Nicholas Steneck, The Microwave Debate 19878

I 1960 blev opgaven delegeret til American Standards Association, der begyndte Radiation Hazards Standards Project med deltagelse af forløberen for Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 7 Projektet, der blev ledet af ledere fra militæret og industrien, førte til udviklingen af ANSI C95.1-1966-standarden. Denne termiske tærskel for eksponering af omgivelser og hudoverflade dannede grundlag for efterfølgende IEEE-standardfastsættelse frem til 1982, hvor den blev omdefineret ved hjælp af metoden med specifik absorptionshastighed (SAR) 8, som estimerer absorptionen af mikrobølge radiofrekvent energi og deraf følgende vævsopvarmning af menneskekroppen. 9

Som Nicolas Stenecks skelsættende historie afslørede, var benægtelse af ikke-termiske virkninger allerede en veletableret praksis i de amerikanske videnskabelige og medicinske samfund i 1930’erne efter stigningen i diatermi (dyb opvarmning) til terapeutiske medicinske formål. 10 Diatermi er anvendelsen af ultralyd eller mikrobølgestråling til at opvarme væv. Ingen andre biologiske virkninger blev antaget at eksistere, selvom praktiske beviser og forskning ved University of Iowa i 1940’erne 2  indikerede noget andet. Steneck illustrerer, hvordan indgroede antagelser og værdier førte til diskontering af nye videnskabelige beviser for ikke-termiske effekter omkring diatermi.

Denne benægtelseskultur strakte sig ind i militæret, da fremstilling og udbredt brug af radarteknologier under og efter Anden Verdenskrig udsatte soldater, forskere og producenter for erhvervsmæssig eksponering hvor et stigende antal tilfælde af negative biologiske effekter blev rapporteret. Igen undlod de militære, industrielle og videnskabelige forskningssamfund at undersøge de kroniske virkninger. I USA anerkender den dag i dag ingen industri ingeniører og politikere andre biologiske risici end opvarmning eller termiske effekter på mennesker, der vurderes af IEEE og dets International Committee on Electromagnetic Safety (ICES), som er ansvarlig for standarder for industrisikkerhed. De referencepunkter for sikkerhedsstandarder og retningslinjer, som de fleste politikere og tilsynsmyndigheder uden for USA (herunder EU, Storbritannien, Australien, Japan og andre) er afhængige af, kan ikke skelnes fra dem, der anvendes i USA. 11 De internationale standarder blev offentliggjort af den selvudnævnte International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Det er bemærkelsesværdigt, at både ICNRIP og IEEE/ICES er viklet ind i kontroverser 12 på grund af påstande om partiskhed i industrien, interessekonflikter og, efter mange uafhængige forskeres og praktiserende lægers mening, manglende beskyttelse af folkesundheden og miljøet.

IEEE-ingeniørerne, der udviklede standarderne 13, kunne ikke have forudset, hvor allestedsnærværende de trådløse teknologier blev efter 1990’erne, hvor et stigende antal spædbørn og småbørn blev udsat for devices med trådløs stråling. Det omgivende miljø i boliger, kontorer, skoler, hospitaler og alle kommercielle offentlige og private rum udsættes nu for stærk radiofrekvent stråling (RFR) (der i nogle tilfælde overstiger en feltstyrke på 7 V / m) fra 2.4G, 5G og 6G Wi-Fi- og Bluetooth-enheder, 14, 15  inklusiv Internet of Things (IoT). Virksomheder som Space X og Amazon har til hensigt at omslutte hele jorden med satellitter, der sender 5G-tjenester (figur 1). Smartphones, smartwatches, fitness og medicinsk udstyr, tablets og bærbare computere kan også give særligt intense eksponeringer på grund af deres nærhed til kroppen. 16, 17 Alle disse trådløse kilder udsætter mennesker og miljøet 24/7 for menneskeskabt, moduleret, pulserende, polariseret og biologisk aktiv trådløs radiofrekvent stråling. Figur 2 viser, at der i det relevante bånd til mobiltelefonkommunikation har været en stigning fra en knap mærkbar omgivende eksponering på 10-18 W/m2 (0,0000000000000000000001 W/m2) i 1950 til næsten 10-2 W/m2 (0,01 W/m2) 60 år senere. 18 Udbredelsen af trådløse enheder i de seneste 10 år har skabt hidtil usete eksponeringer for RFR, som vil stige i fremtiden.

Figur 1. Op til 40.000 SpaceX Starlink-satellitter i sofastørrelse vil kredse om kloden.
Figur 2. Den omgivende eksponering for elektromagnetisk effekttæthed som funktion af frekvensen. De forskellige farvede sektioner sporer den eksponentielle vækst i eksponering fra 1950’erne til 2010’erne.
Kilde: Gengivet fra reference 18, med tilladelse fra Elsevier.
Fra 2023 har SpaceX 4.500 satellitter ud af de planlagte 40.000 Starlink low-earth-orbiting (LEO) satellitter i drift, der giver internetforbindelse med høj båndbredde i båndet 10–50 GHz (gigahertz, en frekvensenhed), som inkluderer frekvenser, der bruges af 5G-teknologier. Kommunikationssignaler, der udsendes ved frekvenser over 30 GHz, kaldes undertiden millimeterbølger, mens alle trådløse kommunikationssignaler falder ind under den generelle kategori af radiofrekvent stråling (RFR). Ud over RFR fra rummet er by- og landområder nu tæt dækket af højtliggende, jordbaserede RFR-kilder i 2 til 5G-båndene. 19

Politikere og tilsynsmyndigheder i USA, Storbritannien, Den Europæiske Union (EU) og andre steder ser på risikovurderinger, sikkerhedsstandarder og retningslinjer, med øgede, snarere end reducerede  20 maksimale eksponeringsgrænser, der producerer termiske effekter. 21, 22 Desuden skelner nye ICNIRP-retningslinjer, der imødekommer 5G-teknologier, ikke mellem prænatale embryoner eller fostre, spædbørn, småbørn, børn, unge samt voksne med hensyn til termisk eller ikke-termisk eksponering. Faktisk er den eksplicitte antagelse fra regeringer, teknologiindustrien og dens ingeniører, på trods af den voksende videnskabelige evidens, der indikerer betydelige risici for menneskers sundhed 23 fra ikke-termiske virkninger, at menneskeskabt mikrobølgestråling ikke har nogen negative konsekvenser for den generelle sundhed eller miljøet. I stedet er fokus for de fleste politikker på at maksimere den potentielle anvendelser af trådløs stråling til økonomisk vækst. 24 Som en højtstående embedsmand i Storbritannien udtrykte det til en bekymret britisk forsker: “Ligene bliver nødt til at hobe sig op i NHS, før regeringen vil gøre noget.” 25 (NHS er Storbritanniens største sundhedswebsted)

Hvad er dokumentationen for negative ikke-termiske virkninger af RFR-eksponering?

Tre forskellige typer dokumentation tyder på, at RFR har skadelige ikke-termiske virkninger:
(1) eksperimentelle undersøgelser af væv fra mennesker og dyr (in vitro-undersøgelser); (2) undersøgelser af forsøgsdyr (in vivo-undersøgelser) og (3) epidemiologiske eller kliniske observationer af mennesker.
Baseret på dokumentation frem til 2011 klassificerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) International Agency for Research on Cancer (IARC) radiofrekvent RFR som et muligt kræftfremkaldende stof. 27 Et IEEE-medlem og tidligere ICNIRP-kommissær, James C. Lin, konkluderede i 2022, at “der er konsekvente indikationer fra epidemiologiske undersøgelser og dyreundersøgelser, at RFR-eksponering sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker. ALARA-princippet – så lavt som rimeligt opnåeligt – bør vedtages som en strategi for RFR-sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse.” 28 Et stigende antal forskere er ligeledes af denne opfattelse efter den “klare dokumentation” for kræftfremkaldende effekt samt DNA- og hjerteskader hos dyr på grund af RFR-eksponering i undersøgelser foretaget af US National Institute of Environmental Health Sciences National Toxicology Program (NTP) 29 og Ramazzini Instituttet. 30

Den endelige rapport fra NTP’s omfattende multi-million dollar undersøgelse bekræftede, at radiofrekvent RFR fra 2G og 3G mobiltelefoner forårsagede kræft og havde andre alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser hos dyr. Undersøgelsen afviser den mangeårige industriposition, at RFR ikke kan forårsage kræft eller føre til andre væsentlige virkninger på sundhed og velvære. Politikerne ignorerede resultaterne af disse omfattende peer-reviewed videnskabelige undersøgelser, som også blev udfordret af ICNIRP og IEEE. Normalt ville den amerikanske regering have foretaget en formel risikovurdering baseret på NTP-resultaterne, som det er gjort med de fleste af de 2800 evalueringer, den har udført i de sidste fire årtier. Denne vurdering ville så være blevet anvendt af de relevante reguleringsorganer til at fastsætte standarder. På trods af et hidtil uset antal forskellige peer reviews, der understøtter NTP-undersøgelsen, er der endnu ikke foretaget en sådan evaluering, og der forventes heller ikke nogen evaluering. Faktisk afviste Food and Drug Administration (FDA), agenturet, der formelt anmodede om, samt gennemgik og hjalp med at finansiere NTP-undersøgelsen af RFR, NTP-resultaterne i en anonymt forfattet note, der manglede den strenghed, der typisk bliver tildelt sådanne vurderinger. 31, 32

Fra 2023 gennemgår Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) sin nuværende klassificering som et spørgsmål med prioritet.

Den kumulative mængde af dokumentation er for nylig blevet gennemgået af flere grupper 11, 33, 34, 35, 36, 37 , der har fundet ikke-termiske virkninger af eksponering i alle tre evidenskategorier, herunder epidemiologisk dokumentation, for RFR som et sandsynligt humant kræftfremkaldende stof. 25,38 Mens NTP og Ramazzini Institutet leverer state-of-the-art undersøgelser, er andre rapporter af blandet kvalitet. 39 – Eksistensen af modstridende resultater har foranlediget nogle til at konkludere, at dokumentation vedrørende biologiske effekter fortsat er tvetydige. 40 Den videnskabelige usikkerhed er i flere tilfælde blevet opdigtet 41 og anvendes af industrien som argument for passivitet på en måde, der minder om tobaksindustriens kampagner, der benægtede cigaretters kræftfremkaldende effekter, og kampagnen for den fossile brændstofindustri, der benægtede realiteterne i klimaændringerne. Blot ikke at foretage den nødvendige forskning kan understøtte videnskabelig usikkerhed. Tag for eksempel afhængigheden af beroligende udtalelser fra adskillige agenturer om fattigdommen i forskning i højfrekvent 5G RFR, hvor “den samme videnskabelige dokumentation af dårlig kvalitet bruges af WHO, ICNIRP, IEEE-ICES og adskillige statslige agenturer, som BfS (Bundesamt für Strahlenschutz, Forbundskontoret for strålingsbeskyttelse, Tyskland) eller ARPANSA (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency), til at forsikre brugerne om sikkerheden ved de nuværende retningslinjer.” 42

Den første kategori af eksisterende forskning, in vitro-forsøg, giver betydelige dokumentation for, at RFR forstyrrer den normale funktion af levende celler (cellulær homeostase). 43 Figur 3 opsummerer denne forskning i en overfladisk websøgning. 44, 45 Mens der stadig er debat om de molekylære mekanismer, der er på spil, er mange enige om, at to intermediate endpoints er en stigning i cellulære reaktive iltarter (ROS) (som kan have skadelige effekter på aldring og forårsage genetiske mutationer) samt tilhørende cellulær oxidativ stress (som kan være forbundet med en række alvorlige medicinske tilstande.

Figur 3. Et resumé af årsagssammenhængen angivet af eksisterende forskning. Kilde: Alle figurkomponenter Wikimedia Commons, se slutnote 26.

Andre undersøgelser har bemærket børns særlige sårbarhed over for RFR-eksponering, da de står over for en levetid med at bruge radiofrekvente trådløse emitterende teknologier, der ikke eksisterede et årti tidligere. 46 Figur 4 illustrerer, hvor gennemgribende trådløs teknologi er blevet i det moderne klasseværelse. På samme måde er føtal eksponering en anden stor bekymring. Den tidlige udvikling er en særlig sårbar tid, hvor små trusler kan ændre udviklingen og føre til permanente ændringer i udviklingsprogrammeringen. Føtal eksponering for stråling fra mobiltelefoner er blevet rapporteret at kunne føre til livslange adfærdsændringer samt ændringer i mængden og kvaliteten af hippocampus – en hjernekomponent, der er kritisk for langtidshukommelse, balance og syntese af abstrakt ræsonnement. Mus, der udelukkende blev udsat som fostre, havde vedvarende og permanente ændringer i hukommelse og adfærd gennem hele deres liv. 47

Figur 4. Børn udsat for WiFi-kort i nærheden. Nogle børn holder og bruger WiFi-tabletterne på mindre end den minimumsafstand på 20 cm (8 tommer), der anbefales af FCC, og bærer ofte andre RF-enheder tæt på deres kroppe.
Foto: BarbaraLN via photopin
Den schweiziske ekspertgruppe for elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling (BERENIS), en rådgivende gruppe for den schweiziske regering, gennemgik alle relevante eksperimentelle undersøgelser frem til 2021 og fandt overbevisende dokumentation for en stigning i ROS ved eksponering for RFR ved de samme frekvensbånd som dem, der anvendes i 2–5G mobiltelefoni, Wi-Fi og Bluetooth. 48, 49 For eksempel fandt en nylig undersøgelse af befolkninger, der bor inden for 80 m fra en aktiv 3G- og 4G-mobilbasestation, forhøjede niveauer af cellulær ROS sammenlignet med befolkninger, der bor over 300 m væk. 50 Det anerkendes, at ROS er biologiske markører for øget risiko for kræft og degenerative sygdomme og andre alvorlige helbredstilstande. 51
Mobiltelefonforhandlere grupperet i et indkøbscenter i Kochi, Indien.
Foto: Esme Vos

Analyser af undersøgelser på tværs af alle tre forskningskategorier udført af uafhængige forskere viser vægten af forskningsmæssig evidens for alvorlige risici for menneskers sundhed. En undersøgelse af databasen om de biologiske effekter af elektromagnetiske felter fra Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association Inc. (ORSAA) fandt, at “Der er 3 gange flere biologiske ‘Effect’ end ‘No Effect’-artikler; næsten en tredjedel af papirerne giver ingen finansieringserklæring; industrifinansierede undersøgelser finder oftere end ikke ‘ingen effekt’, mens institutionel finansiering almindeligvis afslører ‘effekter’.” 52 Af disse fandt 68% af peer-reviewed videnskabelige forskningsundersøgelser fysiske og biologiske ikke-termiske effekter, mens 32% af undersøgelserne ikke rapporterede tegn på virkninger.

En anden analyse af ORSAA-databasen viste, at 89% af papirerne viste en sammenhæng mellem lavt niveau eksponering for RFR og oxidativt stress. Disse resultater blev bekræftet i endnu en omfattende gennemgang af 1.778 forskningsartikler. 53 Af disse rapporterede 79% eller 1.106 papirer om eksperimenter ved hjælp af RFR-signaler fra den virkelige verden biologiske effekter, og 66% af 251 epidemiologiske undersøgelser rapporterede biologiske effekter. Mens kvaliteten af nogle af disse undersøgelser kan betvivles, finder vægten af videnskabelig dokumentation konsekvent betydelige risici for menneskers sundhed – disse risici forstærkes for børn.

Hvis vægten af videnskabelig dokumentation ikke var tilstrækkelig til at overbevise en af de biologiske virkninger, udgør brugen af elektromagnetiske felter i medicin umiddelbart bevis for, at mikrobølgeradiofrekvensstråling har indvirkning på biologiske enheder. Ud over fysioterapi anvendelser af varme ved hjælp af i diatermi, 54, 55 andre anvendelser af elektromagnetiske felter i medicin omfatter behandling af forskellige former for kræft. 56, 57, 58 To virksomheder, Novocure og Therabionic, har allerede nået kommercialisering med produkter, der hæmmer spredning af kræftceller ved hjælp af pulserende elektromagnetiske felter (EMF). Begge behandlingsregimer forstyrrer den korrekte dannelse og funktion af den mitotiske spindel (som er den subcellulære struktur, der er ansvarlig for at adskille kromosomerne under opdeling af den cellulære kerne). 45, 59, 60

Miljømæssige konsekvenser

Data indsamlet om bestøvere kræver nytænkning af tilgangen til trådløs stråling baseret på fund af skader ikke kun på menneskers sundhed, men også på miljøet. 23 Undersøgelser udført på bistader viser, at de nuværende transmissionsniveauer af RFR kan forstyrre vitale funktioner 61, 62, 63, og at radiofrekvent stråling bør betragtes som endnu en alvorlig drivkraft for den globale nedgang af bestøvende insekter i forbindelse med eller forstærker af virkningerne af landbrugsintensivering, pesticider, invasive arter og klima forandring. En forskningsoversigt offentliggjort i Science of the Total Environment fandt “tilstrækkelige dokumentation” for effekter på insekter, herunder effekter på flyvning, fouragering og fodring, korttidshukommelse og dødelighed. 64 Forskning har også dokumenteret forstyrrelser i adfærd efter eksponering for elektromagnetisk stråling, herunder at få arbejderhonningbier til at producere specifikke lyde (rørledninger), nedsat æglægningshastighed og reduceret kolonistyrke. 49, 65 I 2020 producerede Thielens et al. computersimuleringer af honningbier med deres model af bistrukturer og udførte også RFR-målinger nær bistader. 66 Ved hjælp af fem forskellige computermodeller fandt de, at forskydning af frekvenser til over 3 GHz, som det kan forekomme med 5G, vil resultere i en betydelig stigning i absorberet effekt, mere end femdoblet, sammenlignet med frekvenser under 3 GHz. For nylig kommenterede Lai og Levitt disse resultater og bemærkede følgende: “Der er en bred formodning om sikkerhed ved ICNIRP / IEEE / FCC på grund af 5G millimeterbølger overfladisk penetrationsevne til at påvirke hudvæv hos mennesker. Men overfladisk penetration hos mennesker kan svare til hele kropspenetration i insekter.” 67

Lav penetration svarer ikke til begrænset eller ingen indvirkning på mennesker. Der er dybtgående immunologiske virkninger hos mennesker fra meget begrænset hudabsorption af ikke-ioniserende stråling. Et bemærkelsesværdigt eksempel på dette er kapaciteten af UVA og UVB ikke-ioniserende stråling til i sidste ende at føre til kræft melanomer, der kan strække sig langt under den øvre dermis. 68 Foreløbige undersøgelser har vist, at spiralformede strukturer i menneskelige svedkanaler i epidermis fører til øget strålingsabsorption med de frekvenser 69, der forventes at blive brugt i 5G, 70 som ikke er almindelige i miljøet og udgør nye eksponeringer med dårligt undersøgte resultater. Lav penetration hos mennesker kan have betydelige immunologiske og andre biologiske effekter.

Hvorfor forsigtighedsprincippet ved brug af trådløse teknologier?

I særnummeret af Environment fra 2017 illustrerede Rupert Read og Tim O’Riordan, hvordan forsigtighedsprincippet er under angreb, 71, 72, 73 selv blandt dem, der foregiver at advokere eller er forpligtet til at anvende princippet som et spørgsmål om politik. Read og O’Riordan påpeger, at det er så vigtigt, at den var “princip 15 i Rio-erklæringen om miljø og udvikling, som alle FN-nationer blev enige om i 1992.” 74 Forskere hævder, at det er moralsk og etisk umuligt at overlade beslutninger til virksomhedernes kommercielle eller vækstmæssige imperativ uden at overveje forsigtighedsprincippet og konsekvenser eller eksternaliteter for mennesker og planeten. 75 Vi har gjort gældende, at det er på høje tid at overveje anvendelsen af dette princip på trådløse teknologier i samfundet, eftersom mobiltelefoner først blev kommercielt tilgængelige i 1984. 76 Stenecks The Microwave Debate genåbnede den omstridte debat i 1990’erne med retssager om personskade ved amerikanske domstole, men også U.S. Telecommunications Act fra 1996 begrænsede de lokale myndigheders mulighed for at gøre indsigelse mod søgsmål ved at give telekommunikationsindustrien spillerum. 77

Hvorfor forsigtighedsprincippet?
“Forsigtighedsprincippet har stor betydning for ‘bæredygtighedsvidenskaben’. Den udgør en stærk ramme for forbedring af kvaliteten, anstændigheden og pålideligheden af beslutninger vedrørende teknologi, videnskab, økologisk og menneskers sundhed og forbedret regulering af risikobelastede menneskelige anliggender. Den beder os om at stoppe op og revidere, før vi kaster os hovedkulds ud i innovationer, der kan vise sig at være katastrofale. En sådan opfordring passer ikke godt sammen med en ‘deregulerende’ (dvs. miljømæssigt ikke-beskyttende) politikindstilling eller med virksomhedernes forventning om at opretholde overskud i et økonomisk klima, hvor konkurrencen råber og recessionen bjæffer ved døren. 
Rupert Read og Tim O’Riordan, “The Precautionary Principle Under Fire,” Environment, 2017

I lyset af den voksende bekymring over sikkerheden ved RFR, som udsendes fra mobiltelefoner, og som reaktion på retssager samt offentlig frygt og andre kontroverser 78 rekrutterede Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), en Washington, DC-baseret lobbyist for den trådløse telekommunikationssektor, tjenester fra George Carlo for at hjælpe med at imødegå negativ mediedækning og videnskab. Således ledede han i 1995 projektet Wireless Technology Research (WTR) med en finansiering på 28,5 millioner dollars. 79 Carlo blev set som havende “sikre hænder”, da han tidligere havde hjulpet papir- og klorindustrien med at bekæmpe foranstaltninger til regulering af dioxiner, som er meget giftige. 80 Formålet med initiativet var bl.a. at imødegå EPA’s konklusioner, aflive den voksende mængde forskning, der udføres af uafhængige forskere, og håndtere den negative medieomtale, der forbinder mobiltelefoner med hjernekræft.

WTR-forskningsprogrammet blev ikke som forventet: Carlo hævder, at programmets undersøgelser afdækkede dokumentation for risikoen for sundhedsskadelige effekter på mennesker fra RFR, og at disse resultater blev afvist af industrien. Efter Carlos kontrakt blev opsagt, udgav han og den undersøgende journalist Martin Schram Mobiltelefoner: Usynlige farer i den trådløse tidsalder: En insiders alarmerende opdagelser om kræft og genetiske skader81  Et brev fra Carlo til C. Michael Armstrong, bestyrelsesformand og administrerende direktør, AT&T Corporation, sammenfattede WTR’s resultater (jf. boks nedenfor). Carlo’s resultater (og i nogle tilfælde deres egne tidligere resultater) blev afvist af forskere tilknyttet tilsynsorganer, teleindustrien og IEEE C95.1 1991 og ICNIRP 1998 Guidelines, som fremmede synspunktet om kun termisk effekt. 82

Brev fra Dr. George Carlo til Mr. C. Michael Armstrong, formand og administrerende direktør, AT&T Corporation
Dødeligheden som følge af hjernekræft blandt håndholdte telefonbrugere var højere end antallet af hjernekræftdødsfald blandt dem, der brugte ikke-håndholdte telefoner, der var holdt borte fra hovedet;
Risikoen for akustisk neurom, en godartet tumor i hørenerven, der er godt inden for rækkevidde af strålingen fra en telefons antennesystem, var halvtreds procent højere hos mennesker, der rapporterede at bruge mobiltelefoner i seks år eller mere, desuden syntes forholdet mellem mængden af mobiltelefonbrug og denne tumor at følge en dosis-responskurve;
Risikoen for sjældne neuroepiteltumorer på ydersiden af hjernen var mere end fordoblet, en statistisk signifikant risikoforøgelse, hos mobiltelefonbrugere sammenlignet med personer, der ikke brugte mobiltelefoner;
Der syntes at være en vis sammenhæng mellem hjernetumorer, der forekommer på højre side af hovedet og brugen af telefonen på højre side af hovedet;
Laboratorieundersøgelser, der så på strålingen fra en telefons antennesystem evne til at forårsage funktionel genetisk skade, var definitivt positive og fulgte et dosis respons forhold.

For nylig har flere grupper givet detaljeret kritik af ICNIRP’s videnskabelige fejl og begrænsninger, herunder den nyoprettede International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic fields (ICBE-EMF) og forskere, der arbejder sammen med den svenske forsker Lennart Hardell. 83, 84  ICBE-EMF har udarbejdet flere analyser af den selektive dokumentation, som ICNIRP baserer sine standarder og retningslinjer på. ICNIRP fortsætter med at afvise og miskreditere dokumentationen for ikke-termiske effekter, herunder det 30 millioner dollars, state-of-the-art National Toxicology Program (NTP) fund af kræftfremkaldende effekter fra nuværende niveauer af mobiltelefonstråling og parallelle fund i Ramazzini Instituttets undersøgelsen af ståling fra basestationer.

Der er enorme økonomiske incitamenter for industrien til at overholde de nuværende retningslinjer for kun termisk eksponering. Overholdelse af ikke-termiske retningslinjer vil sandsynligvis resultere i højere omkostninger forbundet med placering af celletårne og redesign af udstyr. Derudover kan akutte termiske effekter som en praktisk sag måles og modelleres præcist og pålideligt. I modsætning hertil kræver konstatering af kroniske langsigtede effekter estimering af risici for folkesundheden ved at foretage kvantitative vurderinger baseret på kliniske undersøgelser og epidemiologiske resultater, der involverer langsigtet overvågning og målinger. Nylig evaluering af ICNIRP’s gennemgang af 5G konkluderede, at gruppen i vid udstrækning baserede sig på sine egne kommissærers og tilknyttede selskabers publikationer og derfor styrkede sine egne tidligere holdninger. Som følge heraf bekræftede ICNIRP-gennemgangen forestillingen om, at den eneste påvirkning, der skal undgås fra 5G og alle andre former for RFR, er termisk. 85

Figur 5 viser de SAR-tærskler, der er fastsat af ICNIRP for helkrops- og delkropseksponering. Sendere i trådløse enheder er designet til at overholde disse. Imidlertid har nutidens trådløse enheder, inklusive routere, bærbare computere og tablets, flere antenner eller radioenheder, som vil have 2,4 og 5G-enheder. 86 En smartphone kan have 2-5G-antenner eller radioenheder, men vil typisk i dag have enten 4G- eller 5G-radioenheder i datatilstand. Det er ud over Wi-Fi, Bluetooth og nærfelts kommunikations radioenheder. Mange børn og voksne har nu også smartwatches og Bluetooth-ørepropper, hvilket giver betydelige eksponeringer, som aldrig er blevet testet for deres potentielle kombinerede effekter. Denne eksponering har tendens til at stige i et kontormiljø med flere overlappende kilder. Figur 6 viser de mange enheder i hjemmet i dag. Eksponering fra nærliggende mobilmaster kan også være betydelig, hvis de er mindre end 500 m væk. Eksponeringen for arbejdstageren i figur 5 er langt større end selv de forældede EUROPAEM-retningslinjer (European Academy for Environmental Medicine). 87

Figur 5. Et typisk eksempel på en voksen hjemmearbejders eksponering for flere personlige kilder til mikrobølge RFR.
Figur 6. Allestedsnærværende trådløse enheder og RFR-kilder. Kilde: Venligst udlånt af Environmental Health Trust, 2023.

Et centralt punkt i denne artikel er, at de nuværende, termiske standarder er helt utilstrækkelige til at beskytte mennesker og miljø mod de langsigtede skader ved trådløs strålingseksponering. Men selv hvis disse standarder var tilstrækkelige, anvendes de i nogle tilfælde ikke korrekt, såsom i processen for certificering af strålingen fra mobiltelefoner, som kort er beskrevet i det følgende og også beskrevet detaljeret i slutnoterne. 88

Slutresultatet er, at de nuværende procedurer til evaluering af mobiltelefoners “sikkerhed” er utilstrækkelige ved 4G og kan være endnu mindre tilstrækkelige ved 5G. Der er andre problemer, der spiller ind ved de højere 5G-frekvenser, såsom det faktum, der allerede er henvist til, at øregangen med en radius på 3,5 mm har potentialet til at fungere som en ufuldkommen cylindrisk bølgeleder ved frekvenser over 25 GHz, som effektivt kan kanalisere mobiltelefonens 5G højfrekvente stråling ind i øret.

Den proces, der bruges til at certificere, at en mobiltelefons stråling overholder standarderne, anvender i øjeblikket et plastikhoved fra en mannequin fyldt med en gele, der er en ensartet flydende elektrisk isolator, en forenkling sammenlignet med de elektriske egenskaber ved de forskellige organer i kraniet. For hovedestimater holdes strålingskilden, der testes, såsom en mobiltelefon, ikke op til hovedet, men placeres op til 2,5 cm (ca. en tomme) fra overfladen af mannequinens hoved. Figur 7 viser computersimulering af felteksponering for hovedet, der inkluderer meget mere realistiske elektromagnetiske egenskaber af forskellige vævstyper opnået fra det FDA-godkendte Visible Human Project. 89

Figur 7. FDTD-model af et menneskeligt hoved påvirket af stråling fra en mobiltelefon. Billedet til venstre viser det modellerede hoved, før mobiltelefonen tændes, og figuren til højre viser det modellerede elektriske felt inde i hovedet som følge af brugen af mobiltelefonen. 
Kilde: https://doi.org/10.1109/5.662875, se slutnote 88, 89Originalt simuleringsbillede genereret ved hjælp af modellen beskrevet i kildehenvisningen.

Diskussion

I en ideel verden ville eksperimentel dokumentation for betydelig risiko for skade fra omgivende niveauer af ikke-ioniserende stråling fra trådløse enheder være tilstrækkelige til at drive politikker til reduktion af eksponeringer. Uanset om risiciene er forbundet med tobak, asbest, diagnostisk stråling eller visse pesticider, er politikker til reduktion af eksponeringer blevet gennemført i USA og ofte andre steder, efter at den endelige dokumentation for menneskelig skade er veletableret. Tidlige advarsler om alvorlig risiko ved disse eksponeringer baseret på forsøg eller rapporter om skade på mennesker er rutinemæssigt blevet afvist af industrier, der modsætter sig indførelsen af forebyggende foranstaltninger. 90 Dette betyder reelt, at de første generationer af mennesker, der udsættes for en given risiko, tvinges til at føre dokumentation for skade som følge af akkumulering af sygdom eller dødsfald. Først efter at denne dokumentation er akkumuleret, bliver der taget skridt til at forhindre, at den fortsat forekommer i efterfølgende generationer. 91

Med trådløse enheder og kilder til allestedsnærværende menneskeskabt polariseret, moduleret, pulserende radiofrekvent stråling, burde den stadige akkumulering af både eksperimentelle og menneskelig dokumentation for ikke-termiske biologiske og negative sundhedsvirkninger have givet anledning til en lovgivningsmæssig nytænkning. Det er imidlertid ikke sket, og niveauerne for eksponeringssikkerhed er kun ændret lidt i forhold til dem, der blev fastsat af Tri-Services Commission i 1957 og Schwan i 1953. Denne artikel har vist, at der er betydelig dokumentation for, at der eksisterer et usundt forhold mellem de meget rentable tele- og informationsteknologiindustrier samt deres tilsynsorgan, FCC 92, 93 i USA. Endvidere er der tegn på, at ICNIRP og IEEE i det væsentlige udgør militærindustrielle standardiseringsorganer, der ikke har holdt trit med de relevante forskningsmæssige resultater vedrørende kroniske sundheds- og miljøpåvirkninger.

På nuværende tidspunkt er der forskellige tilgængelige og økonomiske teknologiske løsninger til rådighed for at afbøde virkningen af moderne eksponeringer for RFR med minimal eller ingen stigning i omkostningerne. 94 Héroux et al. har f.eks. for nylig beskrevet flere praktiske metoder til at opnå lavere stråling fra telefoner uden at gå på kompromis med funktionalitet eller kvalitet. 95 Der er tale om software- og hardwareændringer, navnlig anvendelsen af antenner, der kan reducere den effekt, der absorberes i hovedet og kroppen, og øge den udstrålede effekt til kommunikation. Derudover kan automatiserede protokolbaserede reduktioner af antallet af RFR-emissioner, deres varighed eller integrerede dosis også indføres. Alligevel synes afbødning af RFR-eksponering for brugere ikke at være en prioritet hos de fleste producenter af mobiltelefoner eller trådløse enheder, selvom teleindustrien er den mest rentable industri i verden i dag. De anerkender ikke de kroniske skader ved RFR, og de bruger deres politiske og økonomiske indflydelse til at sikre, at risikoen for eksponering ikke tages i betragtning i reguleringsprocessen. Det er af denne grund, at i betragtning af at “der er konsekvente indikationer fra epidemiologiske undersøgelser og dyreundersøgelser, at RFR-eksponering i det mindste sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker,” “bør ALARA-princippet – så lavt som rimeligt opnåeligt – vedtages som en strategi for RFR-sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse.” 96

Den 12. september 2023 forbød Frankrig salget af Apple iPhone 12, der viste sig at udsende 5.4 W/kg stråling, når den blev testet direkte på kroppen. Inden for to uger efter at have fået meddelelsen fra franskmændene om, at de ikke var i overensstemmelse med Apple iPhone 12, var Apple i stand til at komme med en softwareændring, der håndterede denne manglende overholdelse. En vigtig lektion fra denne episode var, at der ingen regelmæssig rutinemæssig test er af telefoner, når de først er på markedet. De franske test viste gennemsnitlige eksponeringer inden for et homogent volumen på 10 gram humant væv. Hvis sådanne estimater skulle gælde for det amerikanske testsystem (som er afhængig af et volumen på 1 gram), ville overskydende stråling have været langt over dobbelt så høj – ca. 11 W / kg. Den amerikanske grænse er 1,6 W / kg, mens den franske grænse er 2,0 W / kg. Nuværende amerikanske tests afspejler ikke normal brug som at holde telefoner i lommen eller bh’en, de gør det muligt at teste telefoner op til en tomme fra kroppen eller tillade en ‘spacer’ til øret, der er op til 10 mm, med kun en antenne, der fungerer ad gangen. Det nuværende testsystem er grundlæggende designet til at producere acceptable resultater. Ved at teste telefoner direkte på kroppen, mens de bruges, har franskmændene givet et wake-up call til verden. Som bemærket i Harvard University Rapport97 ved at insistere på, at deres telefoner består forældede tests, bruger teleindustrien den samme drejebog til at bremse lovgivningsmæssige reformer som andre industrier, herunder Big Tobacco.

Konklusion

I dag er vi med RFR fra trådløse enheder, hvor vi var med asbest og tobak i 1970’erne. Der er indsamlet tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at påvise risikoen for sundhedsskadelige effekter på mennesker ved eksponering for RFR ved de tilladte eksponeringsniveauer. Børn og fostre er særligt udsatte, ligesom insektarter i vores miljø. Det er på tide at handle nu for at reducere eksponeringen i stedet for at insistere på mere dokumentation for skader på mennesker eller miljø. Faktisk giver nye undersøgelser af børn og trådløse enheder bevis for alvorlige adfærdsmæssige og kognitive konsekvenser, der meget vel kan være forbundet med både fysiologiske og psykologiske konsekvenser af eksponeringer.

På baggrund af den hidtidige dokumentation mener vi, at argumenterne for forsigtighed vedrørende trådløs stråling hviler på et solidt videnskabeligt grundlag. Menneskers sundhed og det fysiske miljø’s sundhed er begge truet af nuværende og planlagte udvidelser af eksponeringen. Eksperimentel dokumentation viser risici for udvikling, der kan opstå som følge af de omgivende niveauer af eksponering for trådløs stråling, der påvirker funktionen af humane celler, mitokondrier og DNA via dets evne til at generere reaktive iltarter (ROS) og placere celler i oxidativt stress, hvilket skaber en kaskade af relaterede negative sundhedseffekter og sygdoms endpoints. Selvom eksponeringer er usynlige og for det meste umærkelige, kan de have permanente virkninger på vores evne til at reproducere og leve et sundt liv af god kvalitet. Vi opfordrer derfor indtrængende til, at der etableres et seriøst forsknings- og uddannelsesprogram, der finansieres uafhængigt, så yderligere forskning kan udvikles for at klarlægge de folkesundhedsmæssige og miljømæssige effekter af den trådløse stråling. I mellemtiden skal der træffes foranstaltninger til at reducere eksponeringen på grundlag af forsigtighedsprincippet. I det væsentlige: Det er bedre at være sikker end at være ked af det. Eller som Benjamin Franklin spøgte for århundreder siden: “En ounce forebyggelse er et pund helbredelse værd.”

“En strålende og modig tour de force af en af vort lands førende miljøsundhedseksperter. Davis giver en detaljeret redegørelse, der tvinger os alle til at tage et godt, voldsomt syn på, hvad vi ved, og hvad vi ikke ved om mobiltelefoner.
– Ronald B. Herberman, M.D., stiftende direktør emeritus, University of Pittsburgh Cancer Institute

“Fra tobaksrøg til kemiske forurenende stoffer til klimaændringer og sur regn har Dr. Devra Davis været i spidsen for den miljømæssige sundhed. Hendes erfaring kaster lys over . . . miljøfarer, der kan forebygges, gør den udvidede udgave fra 2023 endnu mere overbevisende, da hendes oprindelige advarsler om de biologiske og miljømæssige effekter af cellulær stråling endelig vækker de alarmklokker, som de berettiger.”
– Mikhail Kogan, M.D., medicinsk direktør, George Washington University Center for Integrativ Medicin

Devra Davis præsenterer en række nyere og længe undertrykte undersøgelser i denne rettidige bombe. Mobiltelefonstråling er en national nødsituation. Forbløffende nok har den mest populære gadget i vores tidsalder nu vist sig at skade DNA, nedbryde hjernens forsvar og reducere sædtal, samtidig med at hukommelsestab, risikoen for Alzheimers sygdom og endda kræft øges. Børns voksende hjerner gør dem særligt sårbare.”
– Barnes & Noble

For mere information: https://ehtrust.org/disconnect

Noter:

 1. M. H. Repacholi, “A History of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection,” Health Physics 113, no. 4 (2017): 282–300.
  https://doi.org/10.1097/HP.0000000000000699
 2. W. W. Mumford, “Some Technical Aspects of Microwave Radiation Hazards,” Proceedings of the IRE 49, no. 2 (1961): 427–47.
  https://doi.org/10.1109/JRPROC.1961.287804
 3. M. Shore, “Review of the Ten-Milliwattt per Square Centimeter Microwave Standard,” in A Decade of Progress (Harrisburg, PA: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1978), 32–39.
 4. L. David, “Study of Federal Microwave Standards,” PRC Energy Analysis Co. (McLean, VA, 1980).
  https://doi.org/10.2172/5021571
 5. I modsætning hertil blev der i slutningen af 1960’erne rapporteret årtiers forskningsresultater om eksistensen af ikke-termiske virkninger på lavt niveau i mange undersøgelser af sovjetiske blokforskere. Den første russiske erhvervsstandard blev introduceret i 1958 og anerkendte kroniske immunologiske, oftalmologiske og andre ikke-termiske påvirkninger. Som følge heraf satte russerne deres grænse til effekttæthed (PD) = 0,01mW/cm2 for varigheden af en arbejders skift. Disse grænser var kendt af amerikanske videnskabsmænd, men generelt og falsk diskonteret baseret på formodede fejl i de anvendte videnskabelige metoder. Forskning i USA og andre steder fokuserede udelukkende på højniveau-termisk-kun akutte effektundersøgelser og evaluerede ikke kroniske påvirkninger.
  Se også:
  M. Repacholi, Y. Grigoriev, J. Buschmann, and C. Pioli, “Scientific Basis for the Soviet and Russian Radiofrequency Standards for the General Public,” Bioelectromagnetics 33, no. 8 (2012): 623–33. https://doi.org/10.1002/bem.21742;
  N. H. Steneck, H. J. Cook, A. J. Vander, and G. L. Kane, “The Origins of U.S. Safety Standards for Microwave Radiation,” Science 208, no. 4449 (1980): 1230–37. https://doi.org/10.1126/science.6990492;
  N. H. Steneck, The Microwave Debate (Cambridge, MA: MIT Press, 1984), 93, 181–89.
 6. David, note 4.
 7. O. P. Gandhi, L. L. Morgan, A. A. de Salles, Y.-Y. Han, R. B. Herberman, and D. L. Davis, “Exposure Limits: The Underestimation of Absorbed Cell Phone Radiation, Especially in Children,” Electromagn. Biol. Med. 31, no. 1 (2012): 34–51.
  https://doi.org/10.3109/15368378.2011.622827
 8. A. W. Guy, “Analyses of Electromagnetic Fields Induced in Biological Tissues by Thermographic Studies on Equivalent Phantom Models,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 19, no. 2 (1971): 205–14.
  https://doi.org/10.1109/TMTT.1968.1127484
 9. Schwan’s assumptions and values also informed the growing body of electrical and electronics engineers from the 1960s to the 1990s through the academic curricula he influenced and his participation in the IEEE.
 10. Steneck, note 5.
 11. The IEEE’s Std C95.1-1991 and Std C95.1-2019.
 12. Steneck, note 5; K. Buchner and M. Rivasi, “The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of Interest, Corporate Capture and the Push for 5G,” 2020, 98 pages.
  https://ehtrust.org/the-international-commission-on-non-ionizing-radiation-protection-conflicts-of-interest-corporate-capture-and-the-push-for-5g. (Denne rapport er bestilt, koordineret og offentliggjort af to medlemmer af Europa-Parlamentet, Michèle Rivasi (Europe Écologie) og Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei), og finansieret af De Grønne/EfA-gruppen i Europa-Parlamentet. Rapporten er skrevet af Hans van Scharen med redigering og yderligere forskningsstøtte fra Tomas Vanheste. Endelig redigering: Erik Lambert. S. Manard, “5G: l’impartialité du comité qui guide l’Europe pour protéger la population des ondes en question, Un rapport de deux députés européens accuse la commission internationale de protection contre les rayon­nements non ionisants d’être trop proche de l’industrie des télécoms,” Le Monde, 19 June 2020.
  https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/06/19/5g-l-impartialite-du-comite-qui-guide-l-europe-pour-proteger-la-population-des-ondes-en-question_6043352_1651302.html
 13. Std C95.1-1982 and Std C95.1-1991.
 14. M. Mannan, Y. W. Weldu, and S. G. Al-Ghamdi, “Health Impact of Energy Use in Buildings: Radiation Propagation Assessment in Indoor Environment,” Energy Reports 6 (2020): 915–20.
  doi:10.1016/j.egyr.2019.12.004.
 15. Taken together operating at frequencies of 2.4 GHz to 7.125GHz.
 16. S. Gallucci, M. Ronato, M. Benini, E. Chiararmello, S. Fiocchi, G. Tognola, and M. Parazzini, “Ass­essment of EMF Human Exposure Levels Due to Wearable Antennas at 5G Frequency Band,” Sensors 23 (2023): 104.
  https://doi.org/10.3390/s23010104
 17. I. Nasim and S. Kim, “Human EMF Exposure in Wearable Networks for Internet of Battlefield Things,” MILCOM 2019—2019 IEEE Military Communications Conference (MILCOM), Norfolk, VA, 2019, 1–6.
  doi:https://doi.org/10.1109/MILCOM47813.2019.9020889.
 18. C. Bandara and D. O. Carpenter, “Planetary Electromagnetic Pollution: It Is Time to Assess Its Impact,” The Lancet Planetary Health 2, no. 12 (2018): e512–14.
  https://doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30221-3
 19. Operating at frequencies of 0.38–28 GHz.
 20. For instance, European countries such as Italy or Switzerland have come under industry pressure to relax their national exposure standards (power densities of 0.1 W/m2) to meet ICNIRP standards of 2 W/m2. See T. Wu, T. Rappaport, and C. Collins, “Safe for Generations to Come,” IEEE Microwave Magazine 15 (2015): 65–84.
 21. Protection (ICNIRP)1 IC on N-IR, “Principles for Non-Ionizing Radiation Protection,” Health Physics 118, no. 5 (2020): 477–82.
  https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001252
 22. W. H. Bailey, R. Bodemann, J. Bushberg, et al., “Synopsis of IEEE Std C95.1TM-2019 IEEE Standard for Safety Levels With Respect to Human Exposure to Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz,” IEEE Access. 7 (2019): 171346–56.
  https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2954823
 23. D. Davis, L. Birnbaum, P. Ben-Ishai, et al., “Wireless Technologies, Non-Ionizing Electromagnetic Fields and Children: Identifying and Reducing Health Risks,” Curr. Probl. Pediatr. Adolesc. Health Care 53, no. 2 (2023): 101374.
  https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2023.101374
 24. N. R. Nyberg, J. E. McCredden, S. G. Weller, and L. Hardell, “The European Union Prioritises Economics Over Health in the Rollout of Radiofrequency Technologies,” Rev. Environ. Health (2022).
  https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0106
 25. Personal communication, the authors.
 26. Sources of figure components on Wikimedia Com­mons:
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antu_network-wireless-disconnected.svg; https://com­mons.wikimedia.org/wiki/File:Nervous_system_-Neuron_1Smart-Servier.png. https://commons.wik­i­media.org/wiki/File:Human_cell_scheme.png; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_the_human_heart(clean).svg; https://commons.wiki­­media.org/wiki/File:Reproductive_system_-Spermatozoon_1–_Smart-Servier.png; https://com­mons.wikimedia.org/wiki/File:Animal_mito­chondrion_diagram_fr.svg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_simple2.svg; https://en.wikipedia.org/wiki/File:Neuron_synapse.png; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:201704_brain.svg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_showing_cancer_cells_spreading_into_the_blood_stream_CRUK_448.svg
 27. A. B. Miller, M. E. Sears, L. L. Morgan, D. L. Davis, L. Hardell, M. Oremus, and C.: L. Soskolne, “Risks to Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless Devices,” Front. Public Health 7 (2019): 223. doi:10.3389/fpubh.2019.00223. PMID: 31457001; PMCID: PMC6701402; see also https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/en/electromagnetic-fields/glossary/ghi/iarc-classification.htm
 28. J. C. Lin, “Carcinogenesis From Chronic Exposure to Radio-Frequency Radiation,” Frontiers in Public Health (2022): 10.
 29. National Toxicology Program (NTP), “NTP Technical Report on the Toxicology and Carcinogenesis Studies in Hsd:Sprague Dawley SD Rats Exposed to Whole-Body Radio Frequency Radiation at a Frequency (900 MHz) and Modulations (GSM and CDMA) Used by Cell Phones” (2018).
  https://doi.org/10.22427/NTP-TR-595
 30. L. Falcioni L. Bua, E. Tibaldi, et al. (2018), “Report of Final Results Regarding Brain and Heart Tumors in Sprague-Dawley Rats Exposed From Prenatal Life Until Natural Death to Mobile Phone Radiofrequency Field Representative of a 1.8 GHz GSM Base Station Environmental Emission,” Environ Res. 165 (2018): 496–503.
  https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.037
 31. FDA, “Review of Published Literature between 2008 and 2018 of Relevance to Radiofrequency Radiation and Cancer,” Food and Drug Adminstration (2020).
 32. Protection (ICNIRP)1 IC on N-IR, “ICNIRP Note: Critical Evaluation of Two Radiofrequency Electromagnetic Field Animal Carcinogenicity Studies Published in 2018,” Health Physics 118, no. 5 (2020): 525–32.
  https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001137
 33. P. Héroux, I. Belyaev, K. Chamberlin, et al., “Cell Phone Radiation Exposure Limits and Engineering Solutions,” International Journal of Environmental Research and Public Health. 20, no. 7 (2023): 5398.
  https://doi.org/10.3390/ijerph20075398
 34. P. Ben Ishai, D. Davis, H. Taylor, and L. Birnbaum, “Problems in Evaluating the Health Impacts of Radio Frequency Radiation,” Environmental Research (2023): 115038.
  https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.115038
 35. J. C. Lin, “Health Safety Guidelines and 5G Wireless Radiation [Health Matters],” IEEE Microwave Magazine 23, no. 1 (2022): 10–17.
  https://doi.org/10.1109/MMM.2021.3117307
 36. I. Belyaev, “Main Regularities and Health Risks from Exposure to Non-Thermal Microwaves of Mobile Communication,” 2019 14th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS) 2019: 111–16.
  https://doi.org/10.1109/TELSIKS46999.2019.9002324
 37. International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF), “Scientific Evidence Invalidates Health Assumptions Underlying the FCC and ICNIRP Exposure Limit Determinations for Radio­frequency Radiation: Imp­lications for 5G,” Environ. Health 21, no. 1 (2022): 92.
  https://doi.org/10.1186/s12940-022-00900-9
 38. L. Hardell and M., Carlberg, “Health Risks From Radiofrequency Radiation, Including 5G, Should Be Assessed by Experts With No Conflicts of Interest,” Oncol Lett. 20, no. 4 (2020): 15.
  https://doi.org/10.3892/ol.2020.11876
 39. Ibid.
 40. Ibid.
 41. N. Alster, “Captured Agency: How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates” (Cambridge, MA: Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University, 2015).
 42. D. Leszczynski, “Editorial: Experts’ Opinions in Radiation and Health: Emerging Issues in the Field,” Frontiers in Public Health (2023), 11.
 43. Ben Ishai, Davis, Taylor, and Birnbaum, note 34.
 44. M. L. Pall, “Low Intensity Electromagnetic Fields Act via Voltage-Gated Calcium Channel (VGCC) Activation to Cause Very Early Onset Alzheimer’s Disease: 18 Distinct Types of Evi­dence,” Current Alzheimer Research 19, no. 2 (2022): 119–32.
 45. F. Bertagna, R. Lewis, S. R. P. Silva, J. McFadden, and K. Jeevaratnam, “Effects of Electromagnetic Fields on Neuronal Ion Channels: A Systematic Review,” Ann. NY Acad. Sci. 1499, no. 1 (2021): 82–103.
  https://doi.org/10.1111/nyas.14597
 46. Davis, Birnbaum, Ben-Ishai, et al., note 23.
 47. T. S. Aldad, G. Gan, X.-B. Gao, and H. S. Taylor, “Fetal Radiofrequency Radiation Exposure From 800–1900 Mhz-Rated Cellular Telephones Affects Neurodevelopment and Behavior in Mice,” Sci. Rep. 2 (2012): 312.
  https://doi.org/10.1038/srep00312
 48. D. Schuermann and M. Mevissen, “Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and Consequences for Health,” International Journal of Molecular Sciences 22, no. 7 (2021):3772.
  https://doi.org/10.3390/ijms22073772
 49. M. Mevissen and D. Schürmann, “Is There Evidence for Oxidative Stress Caused by Electromagnetic Fields?” (Basel: BERENIS—The Swiss Expert Group on Electromagnetic Fields and Non-Ionising Radiation, Newsletter – Special issue, January 2021).
 50. M. Zosangzuali, M. Lalramdinpuii, and G. C. Jagetia, “Impact of Radiofrequency Radiation on DNA Damage and Antioxidants in Peripheral Blood Lymphocytes of Humans Residing in the Vicinity of Mobile Phone Base Stations,” Electro­magn. Biol. Med. 36, no. 3 (2017): 295–305.
  https://doi.org/10.1080/15368378.2017.1350584
 51. B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge, “Oxidative Stress and Redox Regulation: Adaptation, Damage, Repair, Senescence, and Death,” in B. Halliwell and J. M. C. Gutteridge, eds., Free Radicals in Biology and Medicine (New York: Oxford University Press, 2015).
  https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198717478.003.0005
 52. V. Leach, S. Weller, and M. Redmayne, “A Novel Database of Bio-Effects From Non-Ionizing Radiation,” Reviews on Environmental Health 33, no. 3 (2018): 273–80.
  https://doi.org/10.1515/reveh-2018-0017
 53. J. E. McCredden, N. Cook, S. Weller, and V. Leach, “Wireless Technology Is an Environmental Stressor Requiring New Understanding and Approaches in Health Care,” Frontiers in Public Health (2022): 10.
 54. M.-O. Mattsson and M. Simkó, “Emerging Medical Applications Based on Non-Ionizing Electro­magnetic Fields From 0 Hz to 10 THz,” MDER 12 (2019): 347–68.
  https://doi.org/10.2147/MDER.S214152
 55. B. Kumaran and T. Watson, “Radiofrequency-Based Treatment in Therapy-Related Clinical Practice—A Narrative Review. Part II: Chronic Conditions,” Physical Therapy Reviews 20, 5–6 (2015): 325–43.
  https://doi.org/10.1080/10833196.2015.1133034
 56. E. D. Kirson, V. Dbalý, F. Tovaryš, et al., “Alternating Electric Fields Arrest Cell Proliferation in Animal Tumor Models and Human Brain Tumors,” Proceedings of the National Academy of Sciences 104, no. 24 (2007): 10152–57.
  https://doi.org/10.1073/pnas.0702916104
 57. R. Stupp, S. Taillibert, A. Kanner, et al., “Effect of Tumor-Treating Fields Plus Maintenance Temozolomide vs Maintenance Temozolomide Alone on Survival in Patients With Glioblastoma: A Randomized Clinical Trial,” JAMA 318, no. 23 (2017): 2306–16.
  https://doi.org/10.1001/jama.2017.18718
 58. H. Jimenez, C. Blackman, G. Lesser, et al., “Use of Non-Ionizing Electromagnetic Fields for the Treatment of Cancer,” Front. Biosci. (Landmark Ed.) 23, no. 2 (2018): 284–97.
  https://doi.org/10.2741/4591
 59. Ibid.
 60. Selvom den nøjagtige mekanisme stadig kan diskuteres, synes det i hvert fald i tilfældet med Novocure at være ved at udnytte den kraft, der udøves på partikler af pulserende mikrobølgestråling, der forstyrrer celledelingerne af kræftceller.
 61. R. Odemer and F. Odemer, “Effects of Radio­frequency Electromagnetic Radiation (RF-EMF) on Honey Bee Queen Development and Mating Success,” Science of the Total Environment 661 (2019): 553–62.
  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.154
 62. V. A. A. Kulyukin, D. Coster, A. Tkachenko, D. Hornberger, and A. V. V. Kulyukin, “Ambient Electromagnetic Radiation as a Predictor of Honey Bee (Apis mellifera) Traffic in Linear and Non-Linear Regression: Numerical Stability, Physical Time and Energy Efficiency,” Sensors 23, no. 5 (2023): 2584.
  https://doi.org/10.3390/s23052584
 63. B. Pophof, B. Henschenmacher, D. R. Kattnig, J. Kuhne, A. Vian, and G. Ziegelberger, “Biological Effects of Radiofrequency Electromagnetic Fields above 100 MHz on Fauna and Flora: Workshop Report,” Health Phys. 124, no. 1 (2023): 31–38.
  https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001625
 64. A. Balmori, “Electromagnetic Radiation as an Emerging Driver Factor for the Decline of Insects,” Science of the Total Environment (2021): 767.
  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144913
 65. V. P. Sharma and N. R. Kumar, “Changes in Honeybee Behaviour and Biology Under the Influence of Cellphone Radiations,” Curr. Sci. 98, no. 10 (2010): 1376–78.
 66. A. Thielens, M. K. Greco, L. Verloock, L. Martens, and W. Joseph, “Radio-Frequency Electromagnetic Field Exposure of Western Honey Bees,” Scientific Reports 10, no. 1 (2020): 461.
  https://doi.org/10.1038/s41598-019-56948-0
 67. H. Lai and B. B. Levitt, “The Roles of Intensity, Exposure Duration, and Modulation on the Biological Effects of Radiofrequency Radiation and Exposure Guidelines,” Electromagnetic Biology and Medicine 41, no. 2 (2022): 230–55.
  https://doi.org/10.1080/15368378.2022.2065683
 68. T. Douki, “Oxidative Stress and Genotoxicity in Melanoma Induction: Impact on Repair Rather Than Formation of DNA Damage?,” Photochemistry and Photobiology 96, no. 5 (2020): 962–72.
  https://doi.org/10.1111/php.13278
 69. Frequencies of between 3 to 100 GHz.
 70. N. Betzalel, P. Ben Ishai, and Y. Feldman, “The Human Skin as a Sub-THz Receiver—Does 5G Pose a Danger to It or Not?,” Environmental Research 163 (2018): 208–16.
  https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.032
 71. D. Castro and M. McLaughlin, “Ten Ways the Precautionary Principle Undermines Progress in Artificial Intelligence,” Information Technology and Innovation Foundation (2019).
 72. M. Peterson, “The Precautionary Principle Should Not Be Used as a Basis for Decision-Making. Talking Point on the Precautionary Principle,” EMBO Rep. 8, no. 4 (2007): 305–8.
  https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400947
 73. R. Read and T. O’Riordan, “The Precautionary Principle Under Fire,” Environment: Science and Policy for Sustainable Development 59, no. 5 (2017): 4–15.
  https://doi.org/10.1080/00139157.2017.1350005
 74. Ibid.
 75. A. Chapman, “Evidence in the Precautionary Assessment of Novel Substances,” Environment: Science and Policy for Sustainable Development 59, no. 5 (2017): 16–25.
  https://doi.org/10.1080/00139157.2017.1350006
 76. Motorola DynaTAC, Wikipedia, 2023.
 77. T. Krattenmaker, “The Telecommunications Act of 1996,” Federal Communications Law Journal 49, no. 1 (1996).
 78. B. J. Wolf, “‘Can You Hear Me Now?’: Cellular Phones and Mass Tort Litigation after Newman v. Motorola, Inc.,” Albany Law Journal Science & Technology 14 (2003): 267–90.
 79. D. G. Carlo and M. Schram, Cell Phones: Invisible Hazards in the Wireless Age: An Insider’s Alarming Discoveries about Cancer and Genetic Damage, reprint ed. (New York: Basic Books, 2002).
 80. Dioxins can cause reproductive and developmental problems, damage the immune system, interfere with the endocrine system, and cause cancer.
 81. D. G. Carlo and M. Schram, note79.
 82. Grundlæggeren af ICNIRP og WHO EMF-projektet, Dr. Michael Repacholi, afviste resultaterne af negative biologiske virkninger, herunder kræft, fra en større undersøgelse, han stod i spidsen for i 1990’erne. Dr. C.-K. Chou, formand for TC 95 i den internationale komité for elektromagnetisk sikkerhed (ICES) i IEEE, har tidligere ledet forskning for Motorola. Chou afviste resultaterne af de første store undersøgelser af sammenhængen mellem RFR-eksponering og cancer i 1992. Både Repacholi og Chou var medvirkende til IEEE C95.1 1991 og ICNIRP 1998 Guidelines, hvori SAR-tilgangen til mikrobølge-RFR-eksponering tærskelindstilling spiller en central rolle. See M. H. Repacholi, A. Basten, V. Gebski, D. Noonan, J. Finnie, and A. W. Harris, “Lymphomas in E mu-Pim1 Transgenic Mice Exposed to Pulsed 900 MHZ Electromagnetic Fields,” Radiat. Res. 147, no. 5 (1997): 631–40; C.-K. Chou, A. W. Guy, L. L. Kunz, R. B. Johnson, J. J. Crowley, and J. H. Krupp, “Long-Term, Low-Level Microwave Irradiation of Rats,” Bioelectromagnetics 13, no. 6 (1992): 469–96.
  https://doi.org/10.1002/bem.2250130605
 83. L. Hardell and M. Carlberg, “Health Risks From Radiofrequency Radiation, Including 5G, Should Be Assessed By Experts With No Conflicts of Interest,” Oncol. Lett. 20, no. 4 (2020): 15.
  https://doi.org/10.3892/ol.2020.11876
 84. N. R. Nyberg, J. E. McCredden, S. G. Weller, and L. Hardell, “The European Union Prioritises Economics Over Health in the Rollout of Radiofrequency Technologies,” Rev. Environ. Health 2022.
  https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0106
 85. E. K. Nordhagen and E. Flydal, “Self-Referencing Authorships Behind the ICNIRP 2020 Radiation Protection Guidelines,” Rev. Environ. Health 38, no. 3 (2023): 531–46.
  https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0037
 86. Operating at 100-mW and 200-mW outputs.
 87. I. Belyaev, A. Dean, H. Eger, G. Hubmann, R. Jandrisovits, M. Kern, M. Kundi, H. Moshammer, P. Lercher, K. Müller, G. Oberfeld, P. Ohnsorge, P. Pelzmann, C. Scheingraber, and R. Thill. “EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses,” Reviews on Environmental Health 31, no. 3 (2016): 363–397.
  https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0011
 88. Den nuværende 27-årige tilgang til at bekræfte, at en mobiltelefons stråling overholder standarder, tester en enkelt telefon leveret af producenten og estimerer direkte SAR i det menneskelige hoved. Den specifikke antropomorfe mannequin (SAM), der bruges til denne certificering, udgør en plastikmodel af et kranium, der oprindeligt vejede omkring 12 pund – baseret på dimensionerne indsamlet fra det amerikanske militær af rekrutter fra de øverste 10%. En homogen dielektrisk væske (en flydende elektrisk isolator) antages at efterligne de heterogene dielektriske egenskaber af de forskellige organer i kraniet. SAR-målinger udføres separat for hovedet og kroppen. Til hovedestimeringer placeres strålingskilden, der testes, såsom en mobiltelefon, op til 2,5 cm (ca. en tomme) fra overfladen af mannequinens hoved, og en automatiseret sonde måler feltstyrken inde i det gelfyldte hoved ved en specificeret afstand fra indersiden af hovedet. Strålingskilden udsender et kontinuerligt signal, og SAR beregnes ud fra computermålte temperaturer ved hjælp af en veletableret formel. Det er klart, at modellen med mannequin-kranie, fyldt med en homogen gel, ikke minder meget om de komplekse strukturer i hovedet, som vi og en række andre forskere har påpeget. Realistiske simuleringer finder betydelige inhomogene eksponeringer i kraniet, som ikke kan ses i en model som SAM, der antager homogenitet. Ikke alene er homogenitetsantagelsen klart fejlagtig, men denne type måling tager ikke højde for faktorer som det tyndere kranium og mere absorberende og hurtigt udviklende neurale væv hos børn. See also C. C. Gordon, T. Churchill, C. E. Clauser, et al., “Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Summary Statistics, Interim Report for 1988,” 1989; A. Drossos, V. Santomaa, and N. Kuster, “The Dependence of Electro­magnetic Energy Absorption Upon Human Head Tissue Composition in the Frequency Range of 300–3000 MHz,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 48, no. 11 (2000): 1988–95. https://doi.org/10.1109/22.884187; A.-K. Lee, S.-E. Hong, J.-H. Kwon, and H.-D. Choi, “SAR Comparison of SAM Phantom and Anatomical Head Models for a Typical Bar-Type Phone Model,” IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility 57, no. 5 (2015): 1281–84. https://doi.org/10.1109/TEMC.2015.2433314; A.-K. Lee, S.-E. Hong, J.-H. Kwon, and H.-D. Choi, “Is the SAM Phantom Conservative for SAR Evaluation of All Phone Designs?,” ETRI Journal 41, no. 3 (2019): 337–47. https://doi.org/10.4218/etrij.2018-0231
 89. M. J. Ackerman, “The Visible Human Project,” Proceedings of the IEEE 86, no. 3 (1998): 504–11.
  https://doi.org/10.1109/5.662875
 90. P. Harremoës, D. Gee, M. MacGarvin, et al., eds., “Late Lessons From Early Warnings: The Precautionary Principle 1896–2000, European Environment Agency, Copenhagen, Environmental Issue Report No. 22, 2001.
 91. Ibid.
 92. Alster, note 41.
 93. E. Rosenberg, “Environmental Procedures at the FCC: A Case Study in Corporate Capture,” Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 64 (2022): 5–6, 17–27.
  doi:10.1080/00139157.2022.2131190.
 94. F. Barnes and J. E. R. Freeman, “Some Thoughts on the Possible Health Effects of Electric and Magnetic Fields and Exposure Guidelines,” Frontiers in Public Health (2022): 10.
 95. P. Héroux, I. Belyaev, K. Chamberlin, et al., “Cell Phone Radiation Exposure Limits and Engineering Solutions,” International Journal of Environmental Research and Public Health 20, no. 7 (2023): 5398.
  https://doi.org/10.3390/ijerph20075398
 96. J. C. Lin, “Carcinogenesis From Chronic Exposure to Radio-Frequency Radiation,” Frontiers in Public Health (2022): 10.
 97. Alster N. Captured Agency: How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates. Cambridge MA 02138: Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University; 2015.

Bemærkninger om bidragydere

Paul Ben Ishai er professor i fysik ved Ariel University, Israel og forfatter til mere end 100 papirer, kapitler og procedurer om emnet dielektrisk og biofysik. Han er tidligere bestyrelsesmedlem i International Dielectric Society og medlem af Institute of Physics, UK.

Hillel Z. Baldwin er en bestyrelsescertificeret neurologisk kirurg, der praktiserede i 29 år og trak sig tilbage fra aktiv neurokirurgisk praksis i 2022. Hans ekspertise omfatter minimalt invasiv hjerne- og rygkirurgi, kompleks kraniebasekirurgi og minimalt invasiv hypofysekirurgi; Han rådfører sig i øjeblikket med industrien om udvikling af neurovidenskabelige teknologier og ser patienter til uafhængige medicinske evalueringer. Han har en stærk interesse i elektromagnetisk og radiofrekvensstråling og dens virkninger med særligt fokus på centralnervesystemet og adfærd.

Linda S. Birnbaum er videnskabsmand emeritus og tidligere direktør for US National Institute of Environmental Health Sciences og National Toxicology Program. Hun er en scholar in residence ved Duke University. Hun har udgivet mere end 1000 peer-reviewed papirer, rapporter og bogkapitler og er tidligere præsident for Society of Toxicology, formand for Division of Toxicology of ASPET, medlem af National Academy of Medicine og en AAAS Fellow og har modtaget flere æresgrader og priser. Siden sin pensionering har hun lavet “gode problemer”. Bemærk, at denne artikel blev bidraget til af Linda S. Birnbaum i hendes private egenskab. Ingen officiel støtte eller godkendelse fra NIH, National Institute of Environmental Health Sciences, er beregnet eller bør udledes.

Tom Butler er professor i informationssystemer og reguleringsteknologier ved University College Cork, Irland. En tidligere satellit- og mikrobølgeradiokommunikationsingeniør, hans forskning fokuserer i øjeblikket på de politikker og regler, der adresserer de risici, informationsteknologi udgør for enkeltpersoner, organisationer og samfund. Han har skrevet over 200 publikationer samt teknologiske opfindelser som hovedforsker for et af Irlands teknologicentre.

Kent Chamberlin, ph.d., er en Fulbright Distinguished Chair og professor emeritus ved Department of Electrical &; Computer Engineering ved University of New Hampshire. Han tjente i en formel statskommission, der havde til opgave at udforske sundheds- og miljøpåvirkningerne af trådløs stråling.

Devra L. Davis er grundlægger og præsident for Environmental Health Trust, var tidligere gæsteprofessor ved Hebrew University of Jerusalem, Hadassah Medical School og Mount Sinai, Medical Center for Environmental Medicine, og er i øjeblikket på Ondokuz Mayis University Medical School, Samsun, Tyrkiet. Davis var stiftende direktør, Center for Environmental Oncology og University of Pittsburgh Cancer Institute og stiftende direktør for bestyrelsen for miljøstudier og toksikologi i US National Research Council, National Academy of Sciences, og er stipendiat ved American College of Epidemiology. Hun er forfatter til mere end 300 peer reviewed publikationer, bogkapitler og andet materiale.

Theodora Scarato er administrerende direktør for Environmental Health Trust. Hendes forskning er fokuseret på amerikansk og international reguleringspolitik for radiofrekvensstråling og ekstremt lavfrekvente ikke-ioniserende elektromagnetiske felter.

Hugh Taylor, MD, er Anita O’Keeffe Young professor og formand for obstetrik, gynækologi og reproduktive videnskaber samt professor i molekylær, cellulær og udviklingsbiologi ved Yale University. Han er tidligere præsident for Society for Gynecologic Investigation og American Society for Reproductive Medicine og er medlem af National Academy of Medicine.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.