Italien: Grænseværdierne for 5G hæves – beslutningen er taget, men kan omstødes af stat og kommuner

Som en del af en ny konkurrencelov har Meloni-regeringen i Italien i det skjulte givet en gave til mobiloperatørerne: grænseværdierne for mobilkommunikation vil blive øget, hvormed udvidelsen af 5G kan finde sted uden brug af ekstra udstyr. Konsekvensen er dog at borgerne og deres miljø samt dyr og planter bliver endnu mere udsatte.

Lovreguleringen fastsætter dog, at kommuner og regioner indenfor en periode på 120 dage frem til ikrafttrædelsen af den nye forordning, dvs. den 30. april 2024, kan gøre indsigelse.

Det skriver diagnose:funk den 3. marts 2024.

Grænseværdien hæves fra 6 volt / meter til 15 volt / meter

Sydtyrols forbrugerrådgivningscenter, der samarbejder med Bürgerwelle-netværket og Association of Environmental Doctors ISDE, oplyser, at det ved udgangen af 2023 blev fastsat ved lov at grænseværdierne for telekommunikation skulle hæves fra den 30. april 2024. I 20 år har 6 volt / meter været grænseværdierne for eksponering over 4 timer i Italien. I første omgang var det indenfor et interval på 6 minutter, men senere sikrede Monti-regeringen, at der i stedet for 6 minutter skulle bruges hele 24 timer til beregning af strålingsgennemsnittet – hvilket i sig selv var en stærk udtynding af den lovregulerede beskyttelse for stråling.

Loven (“Legge concorrenza”), fastsætter nu at målingen fortsat skal være relateret til de 24 timer, men grænseværdierne hæves til 15 volt / meter (eller 0,5968 W/m²). Det er en meget kraftig stigning, som sammen med 5G-netværkets karakteristika vil sikre, at enhver kontrol med telesystemernes strålingsintensitet ikke fører nogen vegne. (Bemærk dog at bla. i Tyskland og Danmark er grænseværdien 61 volt /meter).

Lovreguleringen fastsætter dog, at kommuner og regioner indenfor en periode på 120 dage frem til ikrafttrædelsen af den nye forordning, dvs. den 30. april 2024, kan gøre indsigelse.

Den sydtyrolske forbrugerrådgivningscenter og deres samarbejdspartnere har derfor udarbejdet et brev som de anbefaler at borgerne underskriver og indsender til deres borgmester eller kommunalbestyrelsen, så de kan gribe ind over for den nationale sammenslutning af kommuner ANCI og udtrykker deres bekymring over en stigning i grænseværdierne.

Gaven til teleindustrien

I august 2023 interviewede diagnose:funk Dr. Francesco Imbesi, Sydtyrolsk Forbrugerrådgivningscenter, da den italienske regerings planer om at hæve grænseværdierne var blevet kendt og allerede dengang afstedkom store protester.

Dr. Francesco Imbesi fortalte dengang, at man ville forsøge at bruge pressen til at gøre opmærksom på udbydernes spinkle argumentation og på den videnskabelige litteratur. Der var blevet offentliggjort interne branchedokumenter, hvor industrien har beregnet behovet for nye antenner med 27.900 installationer i hele Italien, såfremt de gældende grænseværdier blev opretholdt. Det ville betyde 4 milliarder euro i yderligere omkostninger til implementering af 5G-netværket, et beløb som udbyderne nu kan spare på bekostning af borgernes sikkerhed.

Erklæringen fra sammenslutningen af italienske miljølæger – ISDE

Den 9. januar 2024 udsendte ISDE-sammenslutningen af italienske miljølæger en erklæring om den foreslåede forhøjelse af grænseværdierne:

Parlamentet hæver eksponeringsgrænserne for elektromagnetiske felter: en fordel for udenlandske telefonoperatører, men går imod folkesundheden

9. januar 2024

Stigningen er uacceptabel. Regeringen og de italienske regioner skal fastholde de nuværende værdier, som svarer til forsigtighedsprincippet

Den italienske sammenslutning af læger for miljøet (ISDE), den største italienske sammenslutning af læger, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem miljøfaktorer og menneskers sundhed, udtrykker sin bekymring over vedtagelsen af artikel 10 i DDL Concorrenza, som fastsætter en øgning af eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) fra 6 til 15 V/m (volt/meter).

Den nuværende lovgivning fastsætter sikkerhedsgrænsen til 6 V/m, en grænse, der er et kompromis mellem forsigtighedsprincippet og operatørernes økonomiske behov (bemærk: I Tyskland og i Danmark er grænsen 61 V/m). Denne værdi er imidlertid ikke i fuld overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, navnlig med hensyn til følsomme personer såsom ældre, syge, gravide mødre og børn, mennesker der bruger pacemaker og elektrofølsomme personer (dvs. personer med særlig følsomhed over for elektromagnetiske felter).

“Som læger og forskere vil vi gerne opfordre regeringen og alle institutionelle organer til at tage fat på problemet. Vi opfordrer institutionelle fora og landregionskonferencen til at fastholde de nuværende sikkerhedsværdier for elektromagnetiske felter, dvs. 6 V/m. Samtidig kræver vi, at målingen af denne værdi, som i øjeblikket udføres i 24-timers gennemsnittet, igen udføres som et 6-minutters gennemsnit i timerne med den tungeste telefontrafik”, erklærer Fiorella Belpoggi, Fausto Bersani og Maria Grazia Petronio, medlemmer af ISDE’s videnskabelige udvalg, med henvisning til bl.a. den seneste rapport fra EU’s Komité for Fremtiden for Videnskab og Teknologi (EPRS, Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Enheden for Teknologivurdering, STOA PE 690.012 – juni 2021), som i øjeblikket er den eneste systematiske gennemgang: “STOA-rapporten fastslår, at elektromagnetiske felter genereret af radiofrekvenser sandsynligvis er kræftfremkaldende og sandsynligvis vil have skadelige virkninger på reproduktion og menneskelig udvikling.”

Forholdet mellem eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter og forekomsten af tumorer i det centrale og perifere nervesystem bekræftes af et stort antal videnskabelige publikationer. Kræftpatologier er ikke de eneste bivirkninger forbundet med eksponering for EMF. Omfattende reviews er blevet offentliggjort om forskellige sundhedseffekter, især reproduktive, neurologiske og metaboliske virkninger (1,2). Med hensyn til de reproduktive aspekter blev der for nylig offentliggjort en undersøgelse af fire fødselskohorter, der beskriver effekten af brugen af mobiltelefon under graviditet på kvinder i kategorien medium eksponering ved en lavere gestationsalder (dvs. tidligt i svangerskabet (3).

Effekter på sædkvaliteten (fragmentering af sæd-DNA) blev observeret hos forsøgspersoner, der var i gruppen med en højere frekvens af brug af mobiltelefon (4). Med hensyn til neurologiske virkninger er adfærdsproblemer og koncentrationsevnen hos unge blevet undersøgt i forbindelse med eksponering for EMF-RF ved brug af mobiltelefoner og andre trådløse enheder; en undersøgelse fra 2016 fandt ingen sammenhæng (5), mens en anden undersøgelse viste, at for børn, der bor i områder med høj EMF-RF-eksponering, kan det have negative virkninger (6).

Andre undersøgelser tyder på virkninger af psykiatrisk karakter, såsom depression eller søvnforstyrrelser forårsaget af overdreven mobiltelefonbrug hos unge (7) og risikoen for neurologiske effekter, afhængighed samt adfærdsproblemer hos børn og unge. Risikoen for adfærdsforstyrrelser hos børn og unge er alarmerende og giver anledning til bekymring (9).

ISDE har i en nylig pressemeddelelse allerede påpeget, at der ikke er nogen teknisk grund til at øge RF-EMF’s miljøgrænser for befolkningen.

Den økonomiske rapport “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” er selvmodsigende. På den ene side indeholder et forslag om at hæve grænseværdierne, men på den anden side indeholder den også en henvisning til et dokument fra Miljø- og Energiministeriet fra 2019, om at “… der i øjeblikket ikke er behov for at hæve de nuværende emissionsgrænser”. I betragtning af at alle teleselskaber, der opererer i Italien, er fra udlandet, er der ikke engang et gunstigt økonomisk afkast for staten, men det bringer italienske borgeres helbred i fare.

“Vi vil gerne gentage højt og tydeligt, at der ikke er nogen hindring for udviklingen af 5G-teknologi på grund af sikkerhedsværdien på 6 V / m, der hidtil har været i kraft, og at stigningen i grænserne i Italien ikke er nødvendig for brugerne”, Belpoggi, Bersani og Petronio forklarer yderligere – “Det vil kun føre til store økonomiske besparelser for virksomhederne. Dette er virkeligheden: sundhed kommer ikke først, men kommer sidst! Vi er snarere bekymrede over den sundhedsrisiko, der er forbundet med at hæve grænseværdierne og dermed eksponeringerne. Endelig gentager vi, at ingen i øjeblikket er i stand til at angive en grænse, under hvilken der ikke er nogen risiko, hvad angår sundhedsrisikoen. Selv små risici kan blive et stort folkesundhedsproblem, fordi de berørte er millioner af mennesker i Italien og milliarder af mennesker verden over. Det er nødvendigt og rimeligt at investere i teknologiske løsninger, der garanterer lave emissioner til den ‘lavest mulige’ grænse (den eksisterende grænse på 6 V/m), og også i undersøgelser og overvågning af deres overholdelse.”

Referencer:

  1. Di Ciaula A. Towards 5G communication systems: Are there healimplications? Int J Hyg Environ Health. 2018 Apr;221(3):367-375.
  2. Russell CL.5 G wireless telecommunications expansion: Public health andenvironmental implications. Environ Res. 2018 Aug; 165:484-495.
  3. Tsarna E, Reedijk M, Birks LE et al. Associations of Maternal Cell-Phone UseDuring Pregnancy With Pregnancy Duration and Fetal Growth in 4 BirthCohorts. Am J Epidemiol 2019;188(7):1270-80.
  4. Rago R, Salacone P, Caponecchia L, et al. The semen quality of the mobilephone users. J Endocrinol Invest 2013;36(11):970-4.
  5.  Roser K, Schoeni A, Röösli M. Mobile phone use, behavioural problems and concentration capacity in adolescents: A prospective study. Int J Hyg EnvironHealth 2016; 219(8):759-69.
  6. Calvente I, Pérez-Lobato R, Núñez MI, et al. Does exposure to environmental radiofrequency electromagnetic fields cause cognitive and behavioral effect in 10-year-old boys? Bioelectromagnetics 2016;37(1):25-36.
  7. Tamura H,Nishida T,Tsuji A,Sakakibara H. Association between Excessive Use of Mobile Phone and Insomnia and Depression among Japanese Adolescents. Int J Environ Res Public Health 2017;14(7). Int J Environ Res Public Health. 2019 Sep 13;16(18).
  8.  Hardell L. Effects of Mobile Phones on Children’s and Adolescents’ Health: A   Commentary. Child Dev 2018;89(1):137-40.
  9.  Lin JC. Incongruities in recently revised radiofrequency exposure guidelines and standards. Environ Res. 2023 Apr 1;222:115369. doi: 10.1016/j.envres.2023.115369. Epub 2023 Jan 25. PMID: 36706903

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.