5G: Det gigantiske strømforbrug 

Det Europæiske Borgerinitiativ sætter fokus på det massive strømforbrug, som den digitale kommunikationsteknologi og 5G forårsager 

Det europæiske borgerinitiativ, “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”, som EU registrerede den 7. oktober 2021, indeholder et forslag om reduktion af det enorme digitale energiforbrug som bl.a. bliver konsekvensen med 5G netværket, der som indbygget konsekvens har det formål, at alle devices skal kunne kommunikere trådløst med hinanden – Internet of Things (IoT).

Forslag 12: Reducer strømforbruget

5G : “En energisluger”.

5G er langt fra at være en løsning på klimaforandringer. Tværtimod vil det digitale økologiske fodaftryk nå sit højdepunkt med 5G.

Ifølge rapporter fra industrien vil energiforbruget fra trådløse enheder og netværk vokse eksponentielt. Det trådløse energiforbrug vil vokse med 160 % indtil 2030, og 5G vil øge de globale CO2-emissioner med ca. 250 megaton.

Ifølge The Shift Project, som er en uafhængig fransk tænketank: “Energiforbruget til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) stiger med 9 % hvert år. Det er muligt at begrænse denne vækst til 1,5 % om året ved at gå over til sober digital praksis. Den digitale omstilling, som den gennemføres i øjeblikket, bidrager mere til den globale opvarmning, end den bidrager til at forhindre den. Der er derfor et presserende behov for handling.”

Digitaliseringens miljømæssige fodaftryk er vokset enormt og vil fortsætte med at vokse. Der er f.eks. sket en kraftig stigning i streaming af film i høj opløsning. Ultra HD kræver ti gange så mange data som HD-opløsning, og med flere data kræves der mere energi.

Forslag 12 omhandler det enorme digitale energiforbrug: 

“Reducer det massive strømforbrug forårsaget af digital kommunikationsteknologi, f.eks. ved at prioritere kablede løsninger og lavenergiløsninger i handlingsplanen for European Green Deal” (1)

EU’s direktiv om energieffektivitet

I henhold til direktiv 2012/27/EU (2) er energieffektivitet og behovet for afkobling af energiforbrug fra økonomisk vækst i centrum for Unionens energistrategi.
Men rigtig mange enheder overtræder direktivet:

 • Wi-Fi-routere, fordi standard sendeeffekten er sat til maksimum, og de bruges i flere frekvensområder på samme tid: 2,4 / 5 /6 / 60GHz
 • Trådløse smart meters, fordi de unødigt forbruger energi ved konstant at overvåge enheder og forårsage beskidt strøm. Elektriske/telefon- og fiberkabler kan alle bruges til at overføre smartmålerdata.
 • Energiforbrugsprognose for informations- og kommunikationsteknologi (IKT/ICT) -enheder og -tjenester: smartphones, computere, datacentre, antenner, internet osv. Udgør i 2025 op til 20% af det globale elforbrug (3).
 • Desuden vil drivhusgasser fra (IKT/ICT) overstige 14% i 2040. (4)

Med 5G vil den digitale økonomis økologiske fodaftryk nå sit højdepunkt, hvilket vil forværre den globale økosociale krise uden mulighed for at kunne vende tilbage.

5G og energiforbruget

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har offentliggjort et dokument, der hedder Secure 5G deployment– EU toolbox .(5)

Af Punkt 4.1 fremgår det at:

“… EØSU finder det afgørende, at 5G er orienteret mod at opnå en bedre cirkulær ressourceudnyttelse og reducere det store energirelaterede CO2-fodaftryk. …”Ifølge The Shift Project en uafhængig fransk tænketank (6): “Energiforbruget til informations- og kommunikationsteknologier (IKT/ICT) stiger med 9% hvert år. Det er muligt at begrænse denne vækst til 1,5% om året ved at gøre brug af en sober digital praksis. Den digitale overgang som den i øjeblikket er implementeret, vil bidrage mere til global opvarmning, end den hjælper med at forhindre det. Behovet for handling er derfor presserende.”

Frédéric Bordage: Brug simpel digital teknologi

Ifølge Frédéric Bordage, en fransk ekspert i grøn it og digital soberhed, er det muligt at den digitale verdens miljømæssige fodaftryk kan forbedres ved at bruge simpel digital teknologi (7):

“Tanken om en simpel digital teknologi er at bruge robust, enkel, laveffektiv og meget udbredte digitale teknologier som 2G, SMS osv. for at imødekomme de daglige behov. De meste af den feedback, der er indsamlet i løbet af de sidste 10 år viser, at denne tilgang ikke betragtes som en regression, men i stedet er blevet godt modtaget af brugerne, og det skaber økonomisk værdi. Radikal eco-design sigter mod at koordinere brugen af lav- og højteknologiske digitale ressourcer for bedst muligt at imødekomme menneskehedens behov og samtidig reducere vores digitale fodaftryk betydeligt. For at afslutte med et enkelt eksempel er det ikke nødvendigt at have den nyeste generations smartphone tilsluttet i 4G eller 5G for at få adgang til vejrudsigter. En simpel SMS gør det muligt at sende prognosen på en 2G mobiltelefon. På den anden side kræver beregning af vejrudsigter brug af avancerede teknologier.”

Miguel Coma: 5G vil ikke bidrage til en bæredygtig fremtid

Miguel Coma, ingeniør i telekommunikation og er informationsteknologisk arkitekt, argumenterer i sin artikel ‘Green 5G eller red alert?’ (8), at 5G vil ikke bidrage til en bæredygtig fremtid, som Huawei hævder i Grøn 5G: Bygning af en bæredygtig verden.

”I dag vil jeg have, at vi skal indse, hvor meget energi 5G ville forbruge: over tre gange den samlede mængde energi, som Sverige bruger til industrier, transport, elektricitet, boliger, skoler osv. tilsammen. Gøres 5G globalt vil det kræve at der bygges 36 nye generations atomreaktorer, 7800 massive havvindmøller eller tilsvarende kraftværker ved hjælp af andre energikilder.

5G ville øge CO2 -udledningen med 250 megaton (Mt CO2). Det er syv gange Sveriges samlede CO2-emissioner, eller en fjerdedel af de emissioner, som luftfarten genererer på verdensplan (før Covid-19).

Det ville højst sandsynligt gå på kompromis med vores mål for CO2 -neutralitet og reducerede emissioner.
Huawei oplyser, at informationsteknologi (IKT/ICT) kan hjælpe med at reducere drivhusgasemissioner i andre industrier med 15% i 2020. Denne påstand er baseret på en gammel (2008) rapport (9), der undersøgte de fleste aspekter af verdensomspændende IKT/ICT. Med hensyn til bredbåndsmobilnetværk (3G, 4G, 5G) rapporterede det faktisk stigende drivhusgasemissioner og ingen potentielle CO2 -besparelser i andre sektorer.

5G antennerne skal bruge meget større batterier end 4G -antenner, hvilket kun øger det globale energiforbrug.

Fremstilling af større batterier vil øge malmudvinding og drivhusgasemissioner.

5G forventes også at flytte datatrafik fra eksisterende, kablede netværk til langt mindre effektive mobilnetværk. I betragtning af den enorme mængder energi (tre gange Sveriges fodaftryk), som 5G får brug for, hovedsageligt fra fossile brændstoffer, er Huaweis gentagne brug af udtrykket “bæredygtig”, når de beskriver 5G, i bedste fald forvirrende.”

Aarhus-konventionen

EU-borgere har ifølge Aarhus-konventionen (10) ret til at sikre, at der tages hensyn til de mest videnskabelige data, når EU vedtager politikker til beskyttelse af miljøet. Borgerne har ret til at få adgang til miljø oplysninger, til deltagelse i miljø beslutningsprocesser samt til adgang til domstolene.EU borgerne er i forbindelse med udrulningen af 5G ikke blevet spurgt, om de vil have den allestedsnærværende trådløse digital udvikling, der tilsyneladende vil give en enorm stigning i energiforbruget samt et stigende CO2 -fodaftryk. Det er meget vigtige spørgsmål, vores politikere ikke taler om!

Juridiske argumenter for forslaget

Traktaten om den Europæiske Union (TEU) (11)

 • Artikel 3, stk. 3.”Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Den fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt.”
 • Artikel 21, litra f“at bidrage til udarbejdelsen af internationale foranstaltninger med henblik på at beskytte og forbedre miljøkvaliteten og en bæredygtig forvaltning af de globale naturressourcer med det formål at sikre bæredygtig udvikling” Konsolideret udgave af traktaten om den europæiske unions funktionsmåde (TEUF) (12)
 • Artikel 4, litra i: om energi.
 • Artikel 191: om forsigtighedsprincippet og miljøbeskyttelse.
 • Artikel 194, litra c: “fremme energieffektivitet og energibesparelse og udvikling af nye og vedvarende energiformer.”
 • Den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder (CFR) (13)
 • Artikel 37: om miljøbeskyttelse: “Et højt miljøbeskyttelsesniveau og forbedring af miljøkvaliteten skal integreres i Unionens politikker og sikres i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling.” 
 • Århus konventionen (10)
 • I henhold til forslag til forordning om ændring af Aarhus -reguleringen: “EU institutionerne er nødt til at engagere sig i offentligheden, hvis den europæiske grønne aftale skal lykkes og levere varige ændringer. Offentligheden er og bør forblive en drivkraft for overgang og bør have midlerne til aktivt at blive involveret i at udvikle og implementere nye politikker.

Kilder:

1) Borgerinitiativet:
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_da
Det fulde dokument med links og henvisninger:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/EU-borgerinitiatiet-Draft-Legal-Act-Aug.-7.-2021-accepteret-7.-oktober.pdf
1) European green deal: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
2) Directive 2012/27/EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
3) 20 % stigning i energi forbruget:
https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast
4) GHG: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X
5) Secure 5G deployment– EU toolbox:
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/secure-5g-deployment-eu-toolbox
6) Shift project: “Shift-projektet er en fransk tænketank, der går ind for overgangen til en post-carbon økonomi. Som en non-profit organisation, der har forpligtet sig til at tjene almenvellet gennem videnskabelig objektivitet, er vi dedikerede til at informere og påvirke debatten om energiomstilling i Europa.”
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf
7) https://www.greenit.fr/environmental-footprint-of-the-digital-world/
8 ) Red Alert: https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert
9) Huawei: stigende drivhusgasemissioner og ingen potentielle CO2 -besparelser i andre sektorer:
https://gesi.org/research/smart-2020-enabling-the-low-carbon-economy-in-the-information-age
10) Århus konventionen:
 https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/legislative_proposal_amending_aarhus_regulation.pdf
11) EU Traktaten:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0021.02/DOC_1&format=PDF
12) Konsolideret udgave af traktaten om Den europæiske Unions funktionsmåde (TEUF):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
13) Den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder (CFR):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=EN

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.