Nye medlemmer i ICNIRP, men enhver, der i dag er en del af ICNIRP, kan ikke tages alvorlig – 7 analyser

Nationalt og internationalt domineres politikken for beskyttelse af stråling fra mobiltelefoner af retningslinjer og grænseværdier samt forskningsfortolkningerne af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). ICNIRP er endda baseret i det tyske forbundskontor for strålingsbeskyttelse (BfS).

I omfattende analyser kritiserer fremtrædende forskere inden for medicin, sociologi, epidemiologi og politikere ICNIRP for at være en lobbyorganisation for industrien, samt viser hvor uvidenskabelig ICNIRP fungerer, og hvordan ICNIRP-systemet understøttes af de offentlige myndigheder både i Tyskland og andre lande, herunder Danmark.

Der er nu offentliggjort flere velbegrundede analyser om ICNIRP, som alle kommer frem til samme konklusion:

 • ICNIRP er en “lukket klub” uden demokratisk legitimitet og strukturer, som kun accepterer medlemmer med branchekompatible holdninger.
 • ICNIRP repræsenterer ikke holdningen hos flertallet i det videnskabelige samfund.
 • ICNIRP har skabt et selvreferentielt system, som består af ICNIRP-medlemmer, der sidder i nationale beskyttelses- og vurderingsorganer verden over, i mange europæiske lande, EU og WHO, som stoler på deres egne rapporter.
 • Det grundlag, som ICNIRP’s anbefalinger om grænseværdier bygger på, tåler ikke videnskabelig kontrol.

Artiklen her tager udgangspunkt i en artikel fra Diagnosse:funk

Nye medlemmer i ICNIRP

I november 2023 valgte Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling (ICNIRP) en ny formand, en næstformand og syv nye kommissærer til at supplere de resterende fem medlemmer. Den nye line-up tiltræder i midten af juli 2024. Microwave News noterer:

“På trods af alle ændringerne vil ICNIR’s perspektiver og strategier sandsynligvis forblive stort set de samme. Selv om der kommer to læger ind i Kommissionen – der er ingen i øjeblikket – vil medlemstallet fortsat være domineret af fysikere og elektroingeniører. Dogmet om termisk stråling, som ICNIRP går ind for, vil sandsynligvis fortsætte med at eksistere samt nedtone, hvis ikke helt afvise, kræftrisici og andre ikke-termiske effekter.”

Ny formand: Akimasa Hirata, professor i elektroteknik ved Japans Nagoya Institute of Technology, bliver den næste formand. Han har været medlem af Kommissionen siden 2016. Hirata erstatter Australiens Rodney Croft, der er psykolog, som forlader ICNIRP efter 12 år, de sidste fire som formand. Hirata er den første person fra et asiatisk land, der kommer til at lede Kommissionen.

Ny næstformand: Ken Karipidis er valgt til næstformand for ICNIRP. Han er oprindelig uddannet som fysiker, før han vendte sig til epidemiologi, og har tilbragt de sidste mere end 20 år hos Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) i Melbourne, hvor han har fokuseret på mulige sundhedsmæssige virkninger af RF-stråling. Måske bedst kendt for en analyse fra 2019 – udført med Rodney Croft – som hævdede, at mobiltelefoner ikke er forbundet med hjernekræft, fordi tumorraterne ikke er steget, da telefoner spredte sig gennem årtierne. Studiedesignet blev dog stærkt kritiseret (mere her). Maria Feychting fra Sveriges Karolinska Institute, der fungerede som ICNIRP’s næstformand fra 2012 til 2020, har længe fremført lignende argumenter om hjernekræft i Europa. I følge Karipidis er strålingen fra 5G-stråling heller ikke er noget at bekymre sig om.

 Oversigt fra artiklen i Microwave News.

ICNIRP forsyner industrien med argumenterne og sikrer rammerne for ubegrænset kommercialisering af mobilteknologien ved i deres vurderinger enten ikke at medtage undersøgelser, der påviser sundhedsrisici, ved at så tvivl om resultaterne og/eller ved at præsentere dem på en forvrænget måde. Derfor har Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) opfordret til, at ICNIRP opløses og erstattes af et nyt industriuafhængigt organ.

Som et alternativ til ICNIRP blev ICBE-EMF (International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields) grundlagt i 2022. De skrev et politisk oplæg om ICNIRP’s uvidenskabelige karakter og om kriterierne for en genvurdering af grænseværdier (se nedenfor).

Analyse I

Butlerforskning afslører industriens indflydelse på den globale strålingsbeskyttelsespolitik

I en undersøgelse fra 2020 analyserer den irske økonomiske sociolog og ingeniør professor Tom Butler risiciene ved mobiltelefonteknologi, forskningens stade og mobiltelefonindustriens lobbyisme: “Wireless Technologies and the Risk of Adverse Health Effects in Society: A Retrospective Ethical Risk Analysis of Health and Safety Guidelines”.

Hans sammenfattende arbejdspapir “Wireless Technologies and the Risk of Adverse Health Effects on Society: A Retrospective Ethical Risk Analysis of Health and Safety Guidelines” er baseret på en studierapport, hvori han gennemgår den samlede forskningssituation for ikke-ioniserende stråling.

Tom Butler analyserer ICNIRP’s historie som en udvækst og en forlænget arm af en industri, hvis hovedmission er at “… at kassere videnskabelige resultater på en målrettet måde.” Butler dokumenterer, hvordan risiciene allerede var kendt i 1950’erne i det militærindustrielle kompleks, men hvor sundheds- og sikkerhedsretningslinjer for civile applikationer først blev vedtaget i begyndelsen af 1990’erne. Desværre var disse retningslinjer kun baseret på termiske risici og ignorerede den forskning, der viste skadelige sundhedseffekter ved ikke-termiske eksponeringer. I 2020 var denne forskningsviden udvidet betydeligt. Ikke desto mindre forbliver retningslinjerne fra 1990’erne uændrede. Butler fremhæver en uetisk adfærd fra institutionelle og organisatoriske aktørers side, hvilket indebærer en betydelig risiko for både voksnes og børns sundhed og trivsel.

“ICNIRP er en dårligt skjult organisation“, der tjener til at “opretholde den fremherskende institutionelle og videnskabelige logik, … for at kassere videnskabelige resultater på en målrettet måde.”

Analyse II

Professor Dariusz Leszczynski: ICNIRP udsteder sikkerhedsretningslinjer for 5G, som er afgørende for teleindustriens overlevelse.

Professor Dariusz Leszczynski, medlem af mange internationale kommissioner, kommenterer ICNIRP’s grænseværdier og udtalelser om sikkerheden ved 5G. Kernen i hans kritik (marts 2021):

“ICNIRP udsteder sikkerhedsretningslinjer, der er afgørende for telekommunikationsindustriens overlevelse. Enhver, der hævder, at der ikke er nogen indflydelse og ingen interaktion mellem de to, kan med sikkerhed kaldes naiv … Der er utilstrækkelig forskning på 5G millimeterbølger til at hævde, at ICNIRP-sikkerhedsretningslinjer er videnskabeligt forsvarlige og sikrer sikkerheden for alle brugere gennem årtiers eksponering.

Analyse III

Fokus på Hardell / Carlberg-analysen: Grænseværdier anbefalet af lobbyorganisationen ICNIRP, der er baseret på Federal Office for Radiation Protection, giver ikke beskyttelse.

Forskningsartiklen i Oncology Letters den 20. oktober 2020 af Lennart Hardell og Michael Carlberg “Sundhedsrisici fra radiofrekvent stråling, herunder 5G, bør vurderes af eksperter uden interessekonflikter”, analyserer ICNIRP’s rolle (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) i schweizisk og international strålingsbeskyttelsespolitik. Hardell / Carlberg afslører ICNIRP-medlemmernes interessekonflikter. Årsagerne til, at hundredvis af videnskabsmænd opfordrede til et moratorium for brugen af 5G-stråling, indtil der er foretaget en redelig videnskabelig vurdering af de mulige negative konsekvenser, ignoreres i rapporten fra en ekspertgruppe fra den schweiziske regering og i en publikation fra Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling (ICNIRP). Hardell/Carlberg tilskriver dette et kartel af enkeltpersoner, der monopoliserer evalueringsudvalgene og dermed forstærker nulrisikoparadigmet: “Vi mener, at denne aktivitet bør klassificeres som videnskabelig uredelighed.”

Resultaterne af ICNIRP’s arbejde bør i bedste fald ignoreres, men de bør under ingen omstændigheder bruges til internationale bestemmelser af grænseværdierne.”

Opdatering 06/2021: Analyse af Hardells arbejdsgruppe om værdien af grænseværdianbefalingerne revideret af ICNIRP: Lennart Hardell, Mona Nilsson, Tarmo Koppel, Michael Carlberg (2021): Aspekter af Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) 2020 retningslinjer for radiofrekvensstråling, Journal of Cancer Science og klinisk terapi; J Kræft Sci Clin Ther 2021; 5 (2): 250-285 DOI: 10.26502/jcsct.5079117

Analyse IV

Buchner/Rivasi-betænkningen om ICNIRP

Rapporten “The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of Interest, Corporate Capture and the Push to Expand the 5G Network” blev første gang offentliggjort i juni 2020 på engelsk, fransk og tysk i Bruxelles. Denne betænkning blev bestilt, koordineret og offentliggjort af to medlemmer af Europa-Parlamentet – Michèle Rivasi (Europe Écologie) og Klaus Buchner (ÖDP, Det Økologiske Demokratiske Parti) – og finansieret af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance i Europa-Parlamentet. Forfatterne opsummerer:

“Resultaterne af denne undersøgelse giver os en ubehagelig følelse af deja-vu: mange fakta og processer, der fører til den nuværende situation, hvor de europæiske myndigheder – fra Europa-Kommissionen til de fleste medlemsstater – simpelthen lukker øjnene for de virkelige videnskabelige fakta og tidlige advarselssignaler. Vi har allerede set nøjagtig det samme scenario i forhandlingerne om tobak, asbest, klimaændringer og pesticider … ICNIRP foregiver, at dets medlemmer er uafhængige videnskabsmænd, der opererer uden telekommunikationsindustriens egoistiske interesser. Med denne rapport ønsker vi at vise, at ICNIPR leger med sandheden i denne henseende, eller at denne erklæring simpelthen er en løgn.” 

“ICNIRP er en narcissistisk videnskabsklub, der mangler biologisk-medicinsk ekspertise samt videnskabelig kompetence i specifikke risikovurderinger.

Analyse V (opdateret 02/2023)

Undersøgelse foretaget af den nye internationale kommission ICBE-EMF beviser den uvidenskabelige karakter af de nuværende ICNIRP-grænser

Den Internationale Kommission for Biologiske Virkninger af Elektromagnetiske Felter (ICBE-EMF) opfordrer til nye grænseværdier, der tager hensyn til forskningens stadie. ICBE-EMF demonstrerer i sin artikel, hvorfor de eksisterende grænseværdier er uvidenskabelige og uden en beskyttende funktion. ICBE-EMF-artiklen afslører den rådne kerne i mobiltelefonpolitikken: ICNIRP’s fastsættelse af grænseværdier var den pragmatiske legitimering af mobiltelefonindustriens forretningsmodel. Læs den oversatte artikel her.

“I dette papir fremhæver vi undersøgelser, der viser ukorrektheden af de iboende antagelser i FCC / ICNIRP RF-strålingsgrænserne, og vi finder, at grænserne ikke beskytter menneskers og miljøets sundhed. Fjorten antagelser, der ligger til grund for de grænser for radiofrekvensstråling, der blev fastsat i 1990’erne og bekræftet af FCC og ICNIRP i 2020, behandles i denne udtalelse.

Analyse VI (opdateret 12/2023)

diagnose:funk Working Paper 3: Ikke-termiske virkninger af mobiltelefonstråling.

I årtier har der været forskellige fortolkninger af forskningsresultater om ikke-ioniserende stråling fra mobilradio. Regeringer og forskere, der følger ICNIRP-retningslinjerne og kun anerkender de termiske virkninger af mobiltelefonstråling, betragter dem som værende risikofri. De udelukker hundredvis af undersøgelser, der viser ikke-termiske effekter, fra risikovurderingen. De er i stigende grad i defensiven med deres argumenter. Diagnose:funk’s arbejdspapir dokumenterer 70 undersøgelser, der viser ikke-termiske effekter:
Indholdsoversigt: Ikke-termiske virkninger af ikke-ioniserende stråling 

 • Det militære grundlag for nutidens beskyttelsesbestemmelser: det termiske dogme … s. 1-4
 • Termiske og ikke-termiske virkninger af absorption af NF/RF-EMF
 • Mobiltelefonstråling er sammenhængende, polariseret og pulserende
 • Undersøgelser, der viser ikke-termiske virkninger
 • Forbundskontoret for strålingsbeskyttelse overholder det termiske dogme
 • Den Internationale Kommission for Biologiske Virkninger af EMF (ICBE-EMF) kritiserer det termiske dogme og de grænser, der stammer fra det
 • Undersøgelser, der viser ikke-termiske effekter … s. 5-16

Analyse VII

Forskningsartikel advarer: Selve metoden til at vurdere virkningerne af 5G-udrulningen bør risikomærkes

Forskningsartiklen af Mary Redmayne og Donald R. Maisch: “ICNIRP’s ‘Guidelines for assessment method for assessment exposure to radiation from 5G millimeter waves’ may cause health damage“, dokumenterer, hvordan de retningslinjer, som skulle beskytte os, i stedet burde være mærket som værende farlige:

De ubrugelige procedurer, der bruges til at fastsætte grænseværdierne, skaber en falsk følelse af sikkerhed. Teknologien udrulles i blinde – og forsvares på grund af manglende procedurer til at registrere de skadelige effekter. Derved viser virkningerne sig kun som isolerede individuelle begivenheder: en enkelt elektrooverfølsom her og der, nogle børn der udvikler diffuse helbredsproblemer, kræfttilfælde med uforklarlige årsager osv.

En reel fare ved “ekspert”-forsikringer om manglende risiko er, at de fraråder den nødvendige forskning for at vurdere risikoen korrekt. De kan også fraråde gennemgang af tilsyneladende forældede/tvivlsomme tilgange i RF-eksponeringsstandarder.

Når 5G mmW-båndet er internationalt operationelt, vil en betydelig del af verdens befolkning blive udsat for nye farer. Intensiteten og kompleksiteten af nærfeltseksponering, såsom når du bærer en telefon i en lomme eller bruger den ved siden af hovedet, vil være anderledes for 5G, og det er første gang, at mmW er blevet brugt til offentlig telekommunikation, og første gang beamforming bevidst er blevet introduceret til nærfeltbrug.

Uden forskning i virkningen af nærfelts-5G er dette globale trin et eksperiment på befolkningsniveauMed dette in mente er der et afgørende og presserende behov for målrettet forskning og for en revurdering af den videnskabelige relevans af de nuværende RF-standarder for menneskelig eksponerings grundlæggende tilgang og antagelser.

Hvem er hvem? Klik for at se forskere, organisationer og hvordan de er forbundet. Fra artiklen her: https://www.investigate-europe.eu/posts/5g-how-it-works-and-what-it-does

Flere analyser af ICNIRP

15.12.2022. WHO udpeger medlemmer af RF’s arbejdsgruppe om risikovurdering. ICNIRP-netværket dominerer panelet

WHO ønsker at opdatere sin vurdering af risikoen ved stråling fra mobiltelefoner. Sidste gang de blev etableret var for 20 år siden. Den New York-baserede portal Microwave News har offentliggjort en fremadrettet analyse af, hvorfor der igen er risiko for, at den vil være branchekompatibel.
Læs mere her: https://nejtil5g.dk/iarc-ny-revurdering-af-rf-kraeftrisikoen-maaske-men-hvem-skal-vurdere/

Tagespiegel forsker i ICNIRP / 5G / mobiltelefonstudier

Den 13.01.2019 præsenterer journalistholdet Investigate Europe en to-siders undersøgelse i Tagesspiegel under titlen “Radiant Promise” om studiesituationen for mobilkommunikation, ICNIRP’s rolle og 5G-udvidelsen. Artiklen afslører, hvordan regeringer bruger anbefalingerne fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) til at nedtone undersøgelsen og retfærdiggøre den:

“Den er imidlertid kun en privat forening, der er registreret i Tyskland uden nogen officiel karakter, som selv rekrutterer sine medlemmer og udelukker eksperter med afvigende meninger. Kritikerne opfordrer derfor til, at der oprettes et uafhængigt organ og et større forskningsprogram, der skal vurdere mulige sundhedsskader.”

Se mere her: https://www.investigate-europe.eu/posts/5g-how-it-works-and-what-it-does

Professor J. W. Frank, en berømt canadisk-engelsk epidemiolog, opfordrer til 5G-moratorium

Epidemiolog professor John William Frank, der underviser ved University of Edinburghs Usher Institute, offentliggjorde et essay med titlen “Elektromagnetiske felter, 5G og sundhed: hvad med forsigtighedsprincippet?” i januar 2021-udgaven af Journal of Epidemiology and Community Health. Baseret på undersøgelsessituationen opfordrer han til et moratorium for 5G (ekspansionsstop). Han analyserer også ICNIRP’s rolle.

Essayet identificerer fire relevante kilder til videnskabelig usikkerhed og bekymring: (1) mangel på klarhed om, præcis hvilken teknologi der er inkluderet i 5G; (2) en hurtigt akkumulerende mængde af laboratorieundersøgelser, der dokumenterer forstyrrende in vitro- og in vivo-effekter af RF-EMF’er – og en med mange huller i sig; (3) en (endnu) næsten total mangel på epidemiologiske undersøgelser af høj kvalitet af uønskede sundhedseffekter på mennesker fra 5G EMF-eksponering specifikt, men hurtigt opstået epidemiologisk bevis for sådanne effekter fra tidligere generationer af RF-EMF-eksponering; (4) vedvarende påstande om, at nogle nationale tilsynsmyndigheder for telekommunikation ikke baserer deres RF-EMF-sikkerhedspolitikker på den nyeste videnskab, relateret til ukontrollerede interessekonflikter.”

Baseret på forsigtighedsprincippet gentager John William Frank andres opfordringer til et moratorium for den videre udrulning af 5G-systemer globalt, i afventning af mere afgørende forskning om deres sikkerhed.

Selvrefererende forfattere bag ICNIRP 2020 retningslinjerne for strålingsbeskyttelse

Artiklen af Else K. Nordhagen og Einar Flydal er tilgængelig som PDF til gratis download i tidsskriftet Reviews on Environmental Health, https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0037

“Vores analyse viser, at selve ICNIRP 2020 og i praksis al dens refererede støttelitteratur stammer fra et netværk af medforfattere med kun 17 forskere i sin kerne, de fleste af dem tilknyttet ICNIRP og/eller IEEE, og nogle af dem er ICNIRP 2020 forfattere selv. Desuden er litteraturanmeldelser præsenteret af ICNIRP 2020 som værende fra uafhængige komiteer, faktisk produkter af det samme uformelle netværk af samarbejdende forfattere, alle komiteer har ICNIRP 2020-forfattere som medlemmer. Dette viser, at ICNIRP 2020-retningslinjerne ikke opfylder grundlæggende videnskabelige kvalitetskrav og derfor ikke er egnede som grundlag for fastsættelse af RF EMF-eksponeringsgrænser til beskyttelse af menneskers sundhed.

Neil Cherry (2000): “Kritik af sundhedskonsekvensvurderinger i ICNIRP-retningslinjerne for radiofrekvens- og mikrobølgestråling (100 kHz – 300 GHz)”.

Så tidligt som i 2000 var en omfattende tilbagevisning af ICNIRP-retningslinjerne tilgængelig, dokumenteret af Dr. Neil Cherry (Lincoln University, New Zealand).

Dr. Cherry blev inviteret af New Zealands sundhedsministerium/miljøministerium til at foretage en peerevaluering af forslaget om at vedtage ICNIRP’s retningslinjer for cellesteder i New Zealand i november 1999. ICNIRP-retningslinjerne blev offentliggjort i 1998. Gennemgang viste, at vurderingen havde ignoreret alle offentliggjorte undersøgelser, der viste kromosomskader. Den var meget selektivt, partisk og meget afvisende over for de genotoksiske beviser og de epidemiologiske beviser for kræftvirkninger og reproduktive virkninger. Vurderingen giver et stærkt indtryk af at være forudbestemt i troen på, at de eneste virkninger var fra høje eksponeringer, forårsaget af elektriske stød og akutte eksponeringer, der forårsager vævsopvarmning. For eksempel citerer de to undersøgelser, der siger, at de ikke viser nogen signifikante øgede virkninger af hjerne / CNS-kræft fra mikrobølgeeksponeringer, når de faktiske offentliggjorte papirer, Grayson (1996) og Beall et al. (1996), begge viser signifikante stigninger i hjerne/CNS-cancer.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.