Forsikringerne om sikkerheden ved 5G er på ingen måde overbevisende

5G teknologien er et eksempel på et område, hvor noget bliver erklæret for sikkert – hvilket i virkeligheden står for “sikker nok” – men hvor det fulde billede overhovedet ikke indikerer, at det er fuldstændigt harmløst.

Når vi taler om 5G er der to helt forskellige spørgsmål, som ‘Fakta tjekkerne’ og kritikere elsker at blande sammen, nemlig: (i) er der tegn på sundhedsrisici fra 5G-teknologien? (ii) indeholder vaccinerne nanobots, som vil give de globale eliter mulighed for at spore alle vores bevægelser via 5G-teknologi?

(NB: det er den overbevisning, som “fakta-tjekkerne” ynder at fremstille som en, alle lockdown-skeptikere – også kaldet ‘antivaxxers’ – deler).

Artiklen, her fra HART, behandler kun det første spørgsmål. Den er skrevet af Gillian Jamieson, og offentliggjort i Daily Sceptic, hvor hun tidligere har skrevet om 5G. Artiklen forholder sig til den britiske regering og stiller spørgsmålet om den virkelig har gjort sin ‘due diligence’?

Det samme spørgsmål kunne med lige så stor ret stilles til den danske regering og det danske Folketing.

————

Ministre forbliver i uvidende lyksalighed med hensyn til 5G-sundhedsrisici

af Gillian Jamieson

(Gillian Jamieson bemærker, at hun i artiklen ikke skelner mellem begreberne RFR (radiofrekvent stråling) og EMF’er (elektromagnetiske felter). De er begge klassificeret som ikke-ioniserende stråling. Overskriftende er her tilføjet og er ikke med i den originale artikel.)

Troen på “konsensusvidenskab”

Alt for ofte bliver de, der i dag er bekymrede over de potentielle sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling (RFR), der udsendes fra smartphones, trådløse telefoner, telefonmaster, WiFi, Bluetooth, smarte målere og meget mere, afvist med den overforbrugte etikette, “konspirationsteoretikere”, et udtryk, der synes at stemme overens med den moderne tendens til at tro på “konsensusvidenskab”. Det ser ud til, at vores egen regering er blevet ofre for denne fejlslutning. Den fastholder, som det vil fremgå, at RFR er sikker, og at der er international konsensus om dette.

Konkrete erfaringer

Jeg udtrykte mine egne bekymringer over for min parlamentsmedlem Rishi Sunak, da jeg lider af kroniske helbredsproblemer efter for tyve år siden at have boet i tre år i en afstand af 15 til 20 meter fra en mobilmast og derfor ønsker at reducere min eksponering for stråling, hvor det er muligt. Min overbevisning om at det er den sandsynlige årsag til mit dårlige helbred blev underbygget af to naboers død af Motor neuron sygdom (MND) (en tilstand, der påvirker både hjernen og nerverne), der boede på hver sin side af denne mast. Eileen O’Connor, direktøren for EM-Radiation Research Trust kan fortælle en lignende historie, om en række tilfælde af brystkræft, sammen med et tilfælde af motorneuronsygdom omkring en mobilmast, hvor hun selv boede.

Du kan i dag ikke fravælge bestråling

Mr. Sunak svarede, at regeringen ønskede at “dække landet med den hurtigste og mest pålidelige trådløse dækning der er til rådighed”, at “eksponering for elektromagnetiske felter (EMF’er) ikke er nyt”, og at der “intet er troværdigt bevis for en indvirkning af 5G på Folkesundhed”. Han nævnte også, at han havde bedt ministrene om at tage fat på mine bekymringer, mere herom nedenfor.

Som svar bemærkede jeg, at regeringen står ved Stewart-rapporten fra 2000 med råd om, hvordan folk “kan reducere deres eksponering, hvis de ønsker det”. Men nu hvor RF-stråling er så allestedsnærværende, hvordan kan folk så reducere deres eksponering, medmindre de får information om strålingshotspots, og medmindre der er Wi-Fi fri områder i tog, på arbejdspladser og i det offentlige rum?

Jeg stillede spørgsmålstegn ved rettighederne for handicappede med elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) i henhold til ligestillingslovens paragraf 6. En sag er allerede vundet i Storbritannien, hvor en lokal myndighed har fået mandat til at give EMF-fri undervisning til et barn med EHS.

Risici er dokumenteret

Da EMF’er ikke er nyt, er der nu gået tilstrækkelig tid til, at vi har tilstrækkelig evidens for epidemiologiske undersøgelser af høj kvalitet. I 2019 fandt et internationalt eksperthold ledet af professor Tony Miller humane epidemiologiske dokumentation, der forbinder menneskelige bryst- og hjernetumorer, mandlige reproduktionsresultater og børns neuro udviklingstilstande med RFR-eksponeringer med præ-5G-emissioner.

Med hensyn til hr. Sunaks udtalelse om 5G, er der faktisk få beviser, for så vidt som dets sikkerhed forbliver ikke dokumenteret. Effekten af kombinationen af nye teknologier, såsom beamforming, kombineret med nuværende og højere frekvenser er ikke blevet testet. Storbritannien følger retningslinjerne for sikkerhedseksponering fra den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse, (ICNIRP), men deres beregninger bruger kun simple opvarmningsmodeller, der ikke tager hensyn til kompleksiteten af de mange interagerende og aggregerede signaler, som forekommer i det bebyggede miljø.

Den store uvidenhed: ICNIRP misbruges og fordrejes

Hvorom alting er, da de to ministerielle svar kom, var jeg oprigtigt chokeret over den grad af uvidenhed, de røbede.

Steve Barclay, udenrigsministeren for sundheds- og socialpleje skrev: “ICNIRP-retningslinjerne gælder for hele befolkningen, inklusive børn og mennesker med varierende sundhedstilstand, som kan omfatte særligt modtagelige grupper eller individer.”

Dette er simpelthen forkert. Hvad ICNIRP faktisk siger er: nogle eksponeringsscenarier er defineret som uden for rammerne af disse retningslinjer. Medicinske procedurer kan bruge EMF’er, og metalliske implantater kan ændre eller forstyrre EMF’er i kroppen, hvilket igen kan påvirke kroppen både direkte og indirekte… ICNIRP anser en sådan eksponering, styret af kvalificerede læger, som uden for rammerne af disse retningslinjer. (fremhævningen er min)

Med andre ord gælder disse retningslinjer ikke for det store antal mennesker med metalimplantater eller nogen, der gennemgår en medicinsk procedure, der anvender elektromagnetiske felter. Det er overladt til lægerne at rådgive om dette, men britiske læger er ikke uddannet i sundhedsvirkningerne af ikke-ioniserende stråling.

Endnu mere alarmerende er denne udtalelse fra Sir John Whittingdale OBE, ministeren for data og digital infrastruktur,

“ICNIRP… retningslinjerne…er baseret på en stor mængde forskning udført over mange år”.

Dette er meget misvisende! Retningslinjerne er baseret på adfærdsundersøgelser af otte rotter og fem aber, som blev bestrålet i op til en time og også ved at måle varmeeffekter på en plastikmodel af en mands hoved. Kritik af den metodologi, der blev brugt til at beslutte retningslinjerne, er blevet fremsat af den internationale kommission for biologiske virkninger af elektromagnetiske felter (ICBE-EMF) i en nylig artikel og af James Lin, en højt kvalificeret biofysiker og tidligere medlem af ICNIRP, som kom med sine indvendinger i IEEE Microwave Magazine.

Fakta er, at der er langt til forskning, som berettiger retningslinjerne, det modsatte er tilfældet. Undersøgelser af de biologiske sundhedseffekter af elektromagnetiske felter ignoreres stort set af ICNIRP, fordi deres medlemmer ikke mener, at der kan opstå sundhedsskader, medmindre kroppen opvarmes af bestråling. Der er dog talrige undersøgelser, der viser skader under grænseværdierne for opvarmning.

Skal konsensus drives af 17 ‘forskere’ eller af 433 uafhængige forskere

Sir John fastholdt også, at der eksisterer en væsentlig international konsensus om, at trådløse teknologier er sikre (Sir Johns understregning i hånden).

I denne sammenhæng nævner han ICNIRP og SCENIHR (den videnskabelige komité for nye og nyligt identificerede sundhedsrisici), som begge er anerkendt af EU. Det hævdes dog, at disse to rådgivende organer er kompromitteret, da deres medlemmer består af en håndfuld ligesindede industriforbundne forskere, hvoraf meget få har ekspertise inden for biofysik af RFR. Og igen understreger denne artikel, at ICNIRP 2020 selv, og i praksis al dens refererede støttelitteratur, stammer fra et netværk af medforfattere med bestående af blot 17 forskere”.

Sammenlign dette med de 433 forskere, der har underskrevet EU 5G-appellen, der anmoder om et moratorium for udrulningen af 5G, eller de 259 videnskabsmænd fra 44 nationer, som har underskrevet den internationale EMF-forskerappel, der opfordrer til beskyttelse mod RFR-eksponering. Der er også den overbevisende 2020-konsensuserklæring fra britiske og internationale, medicinske og videnskabelige eksperter og praktikere om sundhedseffekter af ikke-ioniserende stråling, underskrevet af organisationer, der repræsenterer 3.500 læger over hele verden, initieret af Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment (PHIRE).

I mellemtiden er Federal Communications Commission (FCC) i USA blevet opfordret af adskillige videnskabsmænd og miljøsundhedsgrupper til at reagere hurtigt på kendelsen fra den amerikanske appeldomstol for D.C. Circuit i deres nylige dom, som gav FCC mandat til at genoverveje beviserne vedrørende dets 25 år gamle trådløse strålingssikkerhedsgrænser.

Indikerer alt dette en international konsensus om, at RFR er sikkert?

Tilbagevisningen af AGNIR i 2012

Sir John henviste også til AGNIR: “Undersøgelser udført af den uafhængige rådgivende gruppe for ikke-ioniserende stråling (AGNIR) fandt ingen overbevisende beviser for, at radiofrekvente felteksponeringer under vejledende niveauer forårsager sundhedseffekter”.

Han nævner ikke, at den britiske gennemgang blev udført tilbage i 2012 og blev miskrediteret af Dr. Sarah Starkey, som fandt, at rapporten udelod og fordrejede videnskabelige dokumentation, hvilket førte til forkerte og vildledende konklusioner. Hun påpegede også, hvor mange medarbejdere, der havde dobbeltroller/interessekonflikter ved at være med i mere end et af disse tilsynsorganer på samme tid.

US National Toxicology Program

Siden da har der været store dyreforsøg fra US National Toxicology Program (fortryk i 2016 og fuld rapport i 2018) og bekræftet af Ramazzini Institute, der begge viser en sammenhæng mellem RFR-eksponering og hjerte- og hjernetumorer hos rotter, samt den store førnævnte epidemiologiske review af professor Tony Miller (2019).

AGNIR er nu nedlagt, og dets mandat er blevet vedtaget af sundhedsministeriets udvalg for medicinske aspekter af stråling i miljøet (COMARE). Desværre har COMARE aldrig udarbejdet en rapport om sundhedsvirkningerne af ikke-ioniserende (radiofrekvent) stråling, fordi vores regering aldrig har bedt den om at gøre det, ifølge en e-mail sendt til mig fra dets sekretariat. Dens nydannede EMF og Sundhedsundergruppe har kun en observationsstatus.

New Hampshire-kommission

Hvilken kontrast til den amerikanske New Hampshire-kommission, som samlede en stor gruppe eksperter sammen og foretog en grundig undersøgelse af sundhedsvirkningerne af RFR for et par år siden!

I juni i år, på en konference i Royal Society of Medicine i London, blev dets resultater beskrevet med stor klarhed af professor Kent Chamberlain, professor emeritus fra afdelingen for elektrisk og computerteknik ved University of New Hampshire. Hans foredrag omfattede en diskussion af de metoder, der blev brugt til at fastlægge retningslinjerne for ICNIRPs sikkerhedseksponering, en gennemgang af den peer-reviewede litteratur om negative helbredseffekter af RFR og fremhævning af nøgleresultater, såsom den øgede risiko for kræft, hvis du bor inden for 1000 meter af en mast. Han har også udgivet et glimrende resumé af denne proces.

Kritikken af ICNIRP’s retningslinjer

Royal Society of Medicine-konferencen blev arrangeret af den internationale kommission for de biologiske virkninger af elektromagnetiske felter (ICBE-EMF) og var baseret på et vigtigt dokument, der undersøgte de 14 falske antagelser fra dem, der oprettede ICNIRP-sikkerhedsretningslinjerne. Jeg introducerede eksperttalerne i en tidligere artikel. Denne begivenhed blev dygtigt introduceret af David Gee, som var medforfatter til Late Lessons, Early Warnings for Det Europæiske Miljøagentur.

Korte skriftlige højdepunkter, præsentationsdias og videoer af begivenheden er nu tilgængelige på en ICBE-EMF-webside ⎼ disse er vigtige dokumentation og bør læses af alle, der er interesseret i dette emne, især vores regeringsministre og deres forskere. Derudover vil jeg anbefale denne fremragende artikel, der opsummerer den aktuelle videnskab og kampen for at få den hørt.

Den selvtilfredse uvidenhed

Sammenfattende, er vores regering er ganske tilfreds med at fortælle befolkningen, at RFR er sikker og fortsætter med at udrulle trådløs teknologi i stor hast. Tilsyneladende uvidende om det store antal af forskere, der kræver et moratorium for 5G samt foreslår måder, hvorpå teknologi kan være mere sikker, samt uvidende om fakta omkring de retningslinjerne for “sikker” eksponering, der følges i Storbritannien, USA og dele af Europa, Der er ingen antydning om, hvorvidt den proaktivt vil undersøge, om eksponeringsretningslinjerne er egnede til formålet.

Mens flere bliver syge af strålingen

I mellemtiden er der tusindvis af mennesker, hvis daglige primære opgave er at overveje, hvordan de kan undgå stråling den dag, da de lider af de akutte og invaliderende symptomer på elektromagnetisk overfølsomhed (EHS). Sådanne mennesker bliver mere og mere isolerede og mindre og mindre i stand til at tage del i det normale liv, hvor nogle syge tyer til ekstreme foranstaltninger såsom at campere for at komme væk fra strålingen. Menneskerettighederne for dem, der ikke giver samtykke til eksponering i deres hjem, arbejdsplads eller offentlige bygninger, bliver krænket, da de ikke har noget valg.

Er vores regering tilfreds med dette?

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.