Trådløse fodspor: Bekvemmelighedens skjulte miljømæssige omkostninger

En kraftig opfordring til alle miljøforkæmpere om at vågne op i forhold til den trådløse forurening.

Artiklen (0) er skrevet af Annelie Fitzgerald PhD og medlem af Wiser Wireless Wales, den 20. dec. 2021.

Foto: PickPik

Oven på den store COP26 konference i Glasgow (31. okt. til 12. nov. 2021), der blev udråbt som det “sidste bedste håb” om at redde planeten, er det uhyre nedslående, at så mange miljøforkæmpere fortsætter med at ignorere den digitale teknologis enorme, men skjulte CO2-fodaftryk: datacentrene, der ligger til grund for internettet – og den misvisende navngivne, luftigt-klingende ‘sky’ – kræver store mængder infrastruktur og elektricitet [1]. Med Guardians klummeskribent John Harris ord, er vores “telefoner og gadgets nu til fare for planeten”. (1)

Men det er ikke kun datakapacitet, der forbruger strøm; trådløs infrastruktur og gadgets gør også. At generere et trådløst signal kræver energi, og mange trådløse enheder udsender signaler ret kontinuerligt, uanset om de er i brug eller ej.

Selvom fokus var folks tilslutningsmuligheder under de seneste nedlukninger ikke en reduktion af kulstofemissioner, anbefalede den britiske kommunikationsregulator Ofcom (2) at bruge fastnettelefoner for at sikre en mere pålidelig telefonforbindelse. Man har også rådet offentligheden til at “prøve kablet forbindelse i stedet for trådløs” og for at få “de bedste bredbåndshastigheder” ved forbinde computerne til routere ved hjælp af Ethernet-kabler i stedet for Wi-Fi.

Fastnet og kablede internetforbindelser er tilfældigvis også de mest energieffektive kommunikationsmidler. Internetadgang via Wi-Fi øger allerede energiforbruget (3), men det stiger med 15 gange (4), hvis adgangen er via 3G, og kan være 23 gange større gennem 4G. (5) I en rapport med titlen Reinventing Wires (6) bestilt af US National Institute for Science, Law and Public Policy, konkluderede kommunikationsteknologiekspert Timothy Schoechle, at kablet infrastruktur er “iboende mere fremtidssikker, mere pålidelig, mere bæredygtig, mere energieffektiv” end trådløst netværk. Denne ‘ubelejlige’ sandhed burde give alle miljøforkæmpere en tænkepause.

Trådløs er forurening

Et skift til kablet forbindelse har den ekstra fordel, at den reducerer den personlige eksponering for radiofrekvent stråling (RFR), som produceres af de trådløse enheder, sammen med den øvrige menneskeskabte RFR-belastning i miljøet. Men med den trådløse teknologi, der øges i udbredelse (f.eks. trådløse telefoner, smartphones, tablets og opladere, plus wearables, smart målere, smart højttalere og babyalarmer), eskalerer RF-forureningen.

Niveauet af den menneskeskabte RFR er nu milliarder gange større (7) end de naturlige baggrundsniveauer. I hendes fascinerende bog ”The Spark of Life. Electricity in the Human Body” (2013), minder Oxford-fysiologiprofessor Frances Ashcroft os om, at levende væsener er afhængige af “et ufatteligt komplekst og konstant skiftende mønster af elektriske og kemiske signaler.” Er det derfor rimeligt at forvente, at menneskeskabt RFR ikke har nogen indvirkning på de særlige små naturlige elektromagnetiske felter, som alt liv afhænger af? Forfatterne til “Planetary electromagnetic pollution: it is time to assessment its impact”, (8) publiceret i The Lancet Planetary Health, 2018, tror ikke på det. De rapporterer, at 68% af 2.246 nyligt evaluerede undersøgelser viste “betydelige biologiske effekter”.

Fig. 1: Typisk maksimal daglig eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling fra menneskeskabte og naturlige strømtætheder sammenlignet med sikkerhedsretningslinjer for beskyttelse af ikke-ioniserende stråling fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Kilde: Priyanka Bandara og David Carpenter, “Planetarisk elektromagnetisk forurening: det er tid til at vurdere dens indvirkning”, The Lancet Planetary Health, december 2018.

De nuværende internationale eksponeringsretningslinjer for RFR giver faktisk kun beskyttelse mod kortvarige opvarmnings- og chokeffekter og tager ikke højde for de utallige ikke-termiske biologiske effekter eller de kroniske, kumulative og overlappende eksponeringer for RFR, der er udbredt i dag [2]. Phonegate-skandalen (9) afslørede endvidere, at 9 ud af 10 testede mobiltelefoner udsatte deres brugere for intensiteter af RFR, der overstiger det europæiske lovgivningsmæssige Specific Absorption Rate (SAR) niveau på 2W/kg, hvor en ud af fire overskred tærsklen på 4W/kg. Dette blev ikke rapporteret i Storbritannien, hvor der ikke ser ud til at være blevet truffet nogen reaktion som svar fra hverken centralregeringen eller nogen af ​​de decentraliserede administrationer.

Med hensyn til menneskers sundhed blev RFR klassificeret som 2B ‘mulig kiræftfremkaldende for mennesker’ af International Agency for Research on Cancer (IARC) i 2011. (10) For nylig (2018) har US National Toxicology Programs (11) årelange undersøgelse af virkningerne af RFR konkluderet, at der er “klare beviser” for carcinogenicitet. (12) Eksperter (13) opfordrer nu til, at RFR omklassificeres som et ‘kendt humant kræftfremkaldende stof’, mens andre kendte effekter (14) omfatter øget cellulær stress, dannelse af frie radikaler, øget permeabilitet af blod-hjernebarrieren, genetiske skader, indlærings- og hukommelsessvigt, neurologiske/neurotransmittersygdomme, reproduktive effekter og negative påvirkninger på det generelle velbefindende.

Den kendsgerning, at beviser for sådanne virkninger fortsat bliver summarisk afvist af regulatoriske og rådgivende agenturer, var genstand for en afgørelse fra august 2021 (15) af den amerikanske appeldomstol for District of Columbia Circuit. I den skelsættende retssag blev US Federal Communications Commission (FCC) vurderet til at have undladt at “give en begrundet eller endda relevant forklaring på sin holdning om, at RF-stråling under de nuværende grænser ikke forårsager sundhedsproblemer, der ikke er relateret til kræft”. Desuden blev påvist at agenturet havde “fuldstændigt undladt at reagere på kommentarer vedrørende miljøskader forårsaget af RF-stråling.” Britiske tilsynsmyndigheder og agenturer har vist en lignende modvilje mod at tage hensyn til beviser for skade og bliver nu også anfægtet ved domstolene som følge heraf. (16)

Påvirkningen på flora og fauna

Mens det således fortsat hævdes, at de eksisterende retningslinjer (17) for eksponering beskytter mennesker der udsættes for RFR i området 100 kHz til 300 GHz, deler vi tilfældigvis vores planet med en overflod af andre former for liv. I 2015 noterede International EMF Scientist Appeal (18) de “voksende beviser for skadelige virkninger på både plante- og dyreliv”, mens et 2018 scoping-dokument fra EU-organet EKLIPSE (19) (sponsoreret af den britiske velgørenhedsorganisation Buglife for hvirvelløse dyr), rapporterede, at trådløs kommunikation “udgjorde en troværdig trussel mod dyrelivet ”. (20) Forfatteren til en række undersøgelser om menneskeskabt RFR og dyreliv, biolog Alfonso Balmori (21) har postuleret, at “denne nye allestedsnærværende og usynlige forurening kunne udtømme indsatsen for at bevare arterne”.

Er det blot en tilfældighed, at ‘insektapokalypsen’ – der især påvirker flyvende insekter – falder sammen med den omfattende udrulning af moderne trådløse teknologier gennem de sidste par årtier? En tysk undersøgelse fra 2017 (22) identificerede for eksempel et fald på over 75 % i den samlede flyvende insektbiomasse over 27 år, og konkluderede, at ændringer i vejr, arealanvendelse og habitatkarakteristika ikke kunne forklare dette overordnede fald. Bør vi ikke nøje studere sammenhængen mellem trådløs ekspansion og insektpopulationens implosion for at fastslå, om RF-forurening spiller en rolle i dette pludselige sammenbrud?

En række undersøgelser har peget i samme retning: en tysk undersøgelse fra 2020 konkluderede, (23) at RFR kunne påvirke vitaliteten af ​​insektpopulationer, og opfordrede til beskyttelse af levesteder mod RFR, mens en endnu nyere undersøgelse fastslog (24), at RFR skulle “seriøst overvejes” som en komplementær drivkraft for faldet i insekter i nyere undersøgelser, der virker i synergi med intensivering af landbruget, pesticider, invasive arter og klimaændringer” [3]. RFR kan, som andre har bemærket, være en afgørende overset faktor i tilbagegangen af bier og i kolonikollapsforstyrrelser (25), mens effekter er blevet dokumenteret på biller (26), hvepse (27) og myrer (28).

Forfatterne af en anden nylig undersøgelse (29), der fokuserer på fire typer insekter, postulerede, at menneskeskabt RFR kunne forårsage “ændringer i insektadfærd, fysiologi og morfologi over tid”, med deres forskning, der viser, at et skift på kun 10% af den hændelige effekttæthed til frekvenser over 6 GHz kan give en stigning i absorberet effekt på 3-370 %, afhængigt af insektets størrelse. I forbindelse med yderligere trådløs udrulning ved brug af højere frekvenser, dvs. kortere bølgelængder, er det bekymrende: Der kan opstå en skadelig ‘resonanseffekt’, hvis bølgelængden er sammenlignelig med kropsstørrelsen.

Andre undersøgelser har indikeret effekter hos fugle (30), mikrober (31) og padder [4]. For eksempel viste en undersøgelse (32) om udviklingen af frøer, at de, der var afskærmet med et Faraday-bur fra RFR fra en mobiltelefonmast, havde en dødelighed på 4,2 %, hvorimod dødeligheden for ​​de uafskærmede frøer var 90 %.

Floraen går heller ikke fri: der er registreret effekter på frø, planter og træer. Waldmann-Selsam et al. (2016) (33) opdagede skader på træer i nærheden af ​​telefonmaster, hvor den første skade på den side, der vender mod masten, til sidst udstrakte sig til hele træet. En anden undersøgelse (34) fandt bevis for, at “planter opfatter og reagerer på mikrobølgebestråling, som om det var en skadelig behandling”.

En rapport til UNESCO (2017) (35) af naturforsker Mark Broomhall dokumenterede tilbagegangen af ​​fugle-, insekt- og flagermusarter på Australiens Mount Nardi (Nightcap National Park World Heritage Area), i nærheden af ​​RF-telekommunikationsinfrastruktur. Han konkluderede, at “virkningerne af denne teknologi […] ødelægger strukturen af ​​kontinuiteten i verdensarvsområdet, hvilket forårsager genetisk forringelse i en snigende, massiv og stadig eskalerende skala. For virkelig at forstå, hvad disse undersøgelser afslører, er som at stirre ned i afgrunden.”

Denne dystre konklusion er gentaget i en omfattende tredelt videnskabelig gennemgang med titlen “Effects of Non-ionizing Electromagnetic Fields on Flora and Fauna”, (36) hvis sidste del blev offentliggjort i september 2021: “Talrige undersøgelser på tværs af alle frekvenser og taxa indikerer, at den nuværende menneskeskabt EMF på lavt niveau kan have utallige negative og synergistiske virkninger, herunder på orientering og migration, fødesøgning, reproduktion, parring, bygning af rede og huler, territorial vedligeholdelse og forsvar og på selve vitalitet, levetid og overlevelse.”

Ved at se bort fra forsigtighedsprincippet og undlade at udføre omfattende forskning i virkningerne på dyrelivet, før der tillades yderligere trådløs udrulning, kan de ansvarlige forårsage uoprettelig skade på levedygtigheden af ​​visse arter og økosystemer. Som teknologikritiker Jaron Lanier advarede i Who Owns the Future? (2012), “Menneskelig natur plus god teknologi er lig med udryddelse.” At værdsætte bekvemmelighed og gadgets mere end den naturlige verden kan kræve en meget høj pris, hvilket afspejles i titlen på Katie Singers bog ”An Electronic Silent Spring” (2014), og dens hentydning til Rachel Carsons banebrydende og forudseende arbejde fra 1962 [5]. Kort sagt kan det trådløse web vise sig at være en væsentlig faktor i ødelæggelsen af ​​vores planets livsnet – noget, der giver en forfærdelig ironi til navnene på trådløse ‘smart home’ netværk som Hive og Nest …

Den trådløse forurening og klimaændringerne

Hvis den trådløse revolution bidrager til klimaforandringerne gennem sit voksende CO2-fodaftryk, er der også mange afslørende paralleller mellem udfordringerne med at tackle klimaændringer og den trådløs forurening – samt vores modvilje mod at tage fat på dem. Selvom han bagatelliserer trådløs forurening, i ”Don’t Even Think About It. Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change ” (2014), bemærker klimaforkæmperen George Marshall, at begge problemer “truer med usikre påvirkninger, der trækkes ud i fremtiden. Og i begge tilfælde bidrager vi alle, gennem vores forbrugsvalg, til problemet”.

Mange af de grunde, Marshall anfører for passivitet i forhold til klimaændringer, kan direkte overføres til vores manglende evne til at håndtere trådløs forurening. (Vores hjerner, viser det sig, er kablet til også at ignorere trådløs forurening.) Både RFR og drivhusgasser, for eksempel, er usynlige emissioner, som vi er alt for tilbøjelige til at se bort fra. Men selvom de atmosfæriske virkninger af drivhusgasser nu er blevet grundigt undersøgt, er der sparsom forskning i virkningerne af den menneskeskabte RFR på Jordens naturlige Schumann-resonans, på ionosfæren og på naturlige og menneskeskabte komponenter i atmosfæren – som påpeget i The The Lancet Planetary Health. (37)

Ligesom med fossile brændstoffer er vi i fare for at teknologien “låser sig fast”, hvor det trådløse nu er vævet ind i de fleste menneskers liv, og hvor mere og mere trådløst udstyr bliver lanceret: Et skøn forventer at 55,7 milliarder tilsluttede enheder vil være i brug i 2025. En undersøgelse fra 2018 af Ofcom, (38) med den sigende titlen ”A Decade of Digital Dependency”, rapporterede, at forbløffende 62 % af de voksne i Storbritannien udtalte, at de ikke kunne leve uden deres smartphone. I 2020 fastslog Ofcom, (38) at 71 % af al målt tid som blev brugt online var på smartphones, mens 35 % af internetbrugerne kun fik adgang til internettet via mobile enheder (smartphones eller tablets). Og antropologer rapporterer nu, at folk ser smartphones som steder, hvor de bor, snarere end som enheder, de bruger. (39) At bebo disse virtuelle “hjemlige rum” medfører en masse unødvendig eksponering for RFR.

Ironisk nok, lige som vi endelig ser ud til at vågne op, og forstå at det haster med at tackle klimaændringer og tab af biodiversitet, lader vi den trådløse forurening komme fuldstændig ud af kontrol, og endda narre os selv til at tro, at mere trådløs kan hjælpe med at afværge klimaændringerne.

Den miljømæssige tåbelighed ved 5G

Mobilindustrien, der siges at repræsentere omkring 5 % af det globale BNP, (40) har en enorm økonomisk og politisk indflydelse. Den demokratiske debat er blevet sat ud på et sidespor i et hovedløst hastværk med at udrulle 5G, der – sammen med ‘Internet of Thing’ – er blevet solgt til politikere som en sikker måde at booste job og økonomisk vækst på.

Alligevel vil 5. generations mobilnetværk og forbundne teknologier såsom førerløse biler få trådløs forurening til at skyde i vejret – bogstaveligt talt:  Space X’s Starlink-projekt (41) er i gang med at opsende 12.000 bredbåndssatellitter, der skal sættes i kredsløb, mens andre virksomheder såsom Oneweb, opkøbt af den britiske regering i 2020, forfølger lignende ambitioner. På Jorden vil de allestedsnærværende sensorer og det enorme antal antenner, der er nødvendige for at udvide det, Harvards Shoshana Zuboff har døbt den “udvindende arkitektur” af overvågningskapitalismens “digitale alvidenhed” (The Age of Surveillance Capitalism) yderligere skæmme vores byer og landskaber, kræve enorme mængder af ressourcer samt resulterer i et uundgåeligt, øget RFR-eksponering for alle. (42)

Derudover vil 5G-teknologi kræve større datakapacitet og energi. Selv det vigtigste websted, der promoverer 5G i Storbritannien, erkender, at sådanne netværk sandsynligvis vil forbruge en “stor mængde energi” og medføre enorme energiregninger, (43) mens 5G også er blevet beskrevet som en “batterivampyr”. (44) Med 5G, rapporterer tænketanken The Shift Project, (45) vil mobiloperatører bruge 2,5-3 gange mere energi i 2025 end i 2020 (og vi ved fra erfaring med andre teknologier, at enhver effektivitetsgevinst har en tendens til at blive annulleret af højere forbrug gennem en mekanisme kendt som Jevons Paradox (46)). Kort sagt 5G og dens tilhørende ‘smarte’ teknologier er uforenelige med forpligtelser til bæredygtighed og bekæmpelse af klimaændringer.

Hvis det ikke var nok, blev trådløs forurening fra 5G i 2018 identificeret som en af ​​femten nye risici for biodiversiteten i “Horizon Scan of Emerging Issues for Global Conservation and Biological Diversity” (47) ledet af professor William Sutherland fra Cambridge University. Indvirkningen af ​​5G på dyrelivet har også været genstand for spørgsmål til ministeren for sundhed fra MP Ben Lake, det foruroligende svar var: “Der er ikke foretaget en vurdering af den potentielle effekt af udrulningen af ​​5G-nettet på dyreliv og bestøvere” (28. juni 2019). Da 5G er blevet implementeret i Storbritannien, uden at der er foretaget nogen ordentlig forskning, har Matt Shardlow, administrerende direktør for Buglife, forsøgt at slå alarm: “Det er vigtigt, at regeringen bestiller videnskabelige undersøgelser for at forstå de risici, som mobiltelefonnetværk, især 5G, posere for miljøet. Det her haster.” Det er overflødigt at sige, at der ikke er givet nogen sådan forpligtelse fra den britiske regering.

På den anden side har der i løbet af de sidste par år været en byge af rapporter fra forskellige EU-organer, der rejser bekymringer om sikkerheden ved 5G. I 2018 anerkendte Europa-Kommissionens videnskabelige komité for sundhed, miljø og nye risici (SCHEER), (48) at “manglen på klare beviser til at informere udviklingen af ​​eksponeringsretningslinjer for 5G-teknologi åbner muligheden for utilsigtede biologiske konsekvenser.” Denne observation gentages med samme bekymring i en analyse fra Europa-Parlamentet fra 2019, om at det i øjeblikket “ikke er muligt nøjagtigt at simulere eller måle 5G-emissioner i den virkelige verden.”

Et briefingdokument fra Europa-Parlamentets tænketank fra 2020 (50) rapporterede, at “trådløs stråling ser ud til at have biologiske effekter”, og at egenskaberne ved 5G (millimeterbølger, en højere frekvens, mængden af ​​sendere og mængden af ​​forbindelser) gør denne “utestede teknologi” særlig interessant. Ved at bemærke, at forskellige undersøgelser antydede, at 5G vil påvirke sundheden for mennesker, planter, dyr, insekter og mikrober, talte den for “en forsigtig tilgang”.

Tilsvarende fremhævede Europa-Parlamentets Scientific Foresight Unit i sin 2021-rapport (51) om sundhedsvirkningerne af 5G eksponering sammenhænge mellem emissioner fra mobiltelefoni og kræft, sammen med fertilitets- og udviklingsforstyrrelser. Forfatterne påpegede, at de forskellige biologiske effekter “ikke er blevet inkluderet i fastlæggelsen af ​​[…] retningslinjer, på trods af den enorme mængde af tilgængelige videnskabelige publikationer, der påviser skadeligheden eller den potentielle skadelighed af disse virkninger, og forfatterne opfordrede til vedtagelse af forsigtighedsgrænser for eksponering og samtidige foranstaltninger designet til at reducere den samlede eksponering. Den nuværende udrulning af 5G afslører imidlertid en total tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet – eller faktisk for enhver forsigtighed overhovedet.

En opfordring til visdom og ædruelighed

Mens internet-tilsluttede ‘smarte’ enheder til hjemmet bør boykottes af sunde miljømæssige årsager, har teknologiindustrien vist sig at være mestre i at grøntvaske 5G, (52) sammen med alt andet, der kaldes ‘smart’. Mange miljøforkæmpere – ligesom politikere – er blevet forført af hyperbolske industriløfter om en dematerialiseret, energieffektiv fremtid med lavt kulstofindhold og har taget dens “uundgåelighedsretorik” ind (Zuboff).

Situationen i Storbritannien er særlig alvorlig, da de fleste fremtrædende miljøforkæmpere fortsætter med at vende det blinde øje til den RF-forurening, der genereres af denne enorme sektor af økonomien. Det Grønne Parti i England og Wales, for eksempel, har blokeret debatforslag om trådløs forurening ved på hinanden følgende konferencer, hvor lederkandidater og andre medlemmer endda dovent har stemplet og afvist dem med bekymringer som “konspirationsteoretikere”. (53)

Et sigende eksempel på åbenlys grønvask var en artikel i The Ecologist med titlen “The Environmental benefits of 5G”, (54) som blot gengav konklusionerne af en rapport finansieret af den skotske regering [6]. Selv Sir David Attenborough, Storbritanniens foretrukne naturforsker, er blevet rekrutteret for at promovere 5G, (55) hvor Cornwalls Eden Project (56) også deltager i hypen. En sådan ukritisk accept af teknologisk green-wash sammen med udbredt anvendelse af trådløse teknologier af miljøorganisationer kan forklare, hvordan sådanne grupper har – om end ofte ubevidst – “samarbejdet om ødelæggelsen af ​​naturen”. (57)

I modsætning til Storbritannien har førende miljøforkæmpere andre steder forstået, hvad der er på spil, og mobiliserer. For eksempel har Californiens Grønne (58) opfordret til anvendelse af forsigtighedsprincippet med hensyn til 5G, mens Frankrigs præsident har stået over for et oprør fra de grønne partiers borgmestre (59) over udrulning af 5G og en opfordring til et moratorium for 5G fra en nylig borgerkonvention om klima. (60) I en rapport offentliggjort i slutningen af ​​sidste år udtalte det franske klimaråd også, at 5G ville have en “betydelig indvirkning” på elforbruget i Frankrig (61) – svarende til et sted mellem 16 TWh og 40 TWh i 2030. Derudover har over 700 forskere på universiteter og ingeniørskoler i Frankrig har underskrevet en underskriftsindsamling, (62) der opfordrer til en boykot af 5G-teknologi af miljø- og sundhedsmæssige årsager (63): “På et tidspunkt, hvor vi ikke har nogen anden rimelig løsning end energiædruelighed for at sikre en beboelig fremtid, er selve ideen om at implementere dette netværk og den ekstraordinære industrielle produktion, der ledsager det, skør – endda obskøn.”

I Storbritannien mangler en sådan samvittighedsfuld gennemsigtighed desværre. Udover RF-forurening overser alt for mange miljøforkæmpere stort set de forskellige miljøpåvirkninger af trådløs teknologi: dets voksende kulstofaftryk (64), dets umættelige behov for sjældne jordarter og andre knappe ressourcer, dets generering af mere giftigt e-affald (planlagt forældelse er “en iboende egenskab i det trådløse”), og dets uholdbare mål om at sælge os flere ting. Som George Monbiot udtrykte det for nylig: “I denne tid med miljøkrise og sammenbrud, regeringsløgne og virksomhedsmagt, har vi brug for, at vores naturforsvarere rejser sig som løver efter dvalen. I stedet står de i kø ved slagteriporten som bedøvede lam.”

I betragtning af miljøpåvirkningerne af vores ‘smartphones’ og gadgets, er det tid til at være langt mere forsigtig med at bruge trådløst, både som individer og som samfund. Vi er alle nødt til at reducere vores trådløse fodaftryk – sammen med vores CO2-fodaftryk – og vi skal være langt mere diskriminerende med hensyn til den type teknologi, vi vælger at udvikle og implementere i første omgang. “Er 5G virkelig nyttigt?” spurgte medlemmer af det Paris-baserede Shift Project i et debatindlæg udgivet i Le Monde i januar sidste år. Deres konklusion: et rungende ‘nej’. (65)

Et moratorium for udrulningen af ​​5G er et presserende behov, og alle de, der interesserer sig for livet på Jorden, bør forenes i en energisk kampagne for den. Nu er der ikke tid til rystelser, afbøjning eller splittelse, men til principiel, meningsfuld og afgørende kollektiv handling. Nu er det ikke tid for lam, men for løver.

Yderligere læsning og noter

Yderligere læsning:

Sally Beare: “Hvor grøn er 5G?” Envirotec Magazine, november 2021.
https://envirotecmagazine.com/2021/11/08/how-green-is-5g/

Richard Maxwell & Toby Miller: Hvor grøn er din smartphone? (Polity Press, 2020).
https://diecisiete.org/nuncios/how-green-is-your-smartphone

Paul Mobbs:
“Digital teknologis usynlige og voksende økologiske fodaftryk”
http://www.fraw.org.uk/meir/2019/20191109-the_invisible_footprint_of_digital_tech.pdf
og “Hvorfor mobiltelefonen er uforenelig med en økologisk livsstil”.
(Ikke tilgængelig pt.)

Noter:

[1] Shift-projektet identificerer en “bekymrende vækst” (+6%/år) i digital teknologis indvirkning på drivhusgasemissioner, som er uforenelig med at forblive inden for en stigning på 2°C i globale temperaturer, The Environmental Impact of Digital Tech : 5-årige tendenser og styring af 5G, 2021.
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/03/Synthese_Numerique-et-5G_30-mars-2021.pdf
(Se også: Klima: den uholdbare brug af onlinevideo
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-01.pdf
og LEAN — IKT: Til fordel for digital ædruelighed.
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf )

[2] Selvom de ikke tæller RFR blandt antropogene elektriske feltkilder, se også Sam J. England og Daniel Robert, The ecology of electricity and electroreception, Biol. Rev. (2021).
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/brv.12804

[3] The Guardians miljøredaktør, Damian Carrington, undlod at nævne RFR som en potentiel faktor i en artikel ( https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/10/plummeting-insect-numbers-threaten-collapse-of-nature ) om en alarmerende videnskabelig gennemgang i 2019 ( https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636 )  af årsagerne bag insekttilbagegang,  hvori han citerede Matt Shardlow, CEO for Buglife, og tilføjede: ” Efter [Shardlows] mening overbetoner gennemgangen en smule pesticidernes rolle og underspiller den globale opvarmning, selvom andre ustuderede faktorer såsom lysforurening kan vise sig at være væsentlige.” I betragtning af at Buglife havde påbegyndt 2018 EKLIPSE-gennemgangen https://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-KnowledgeOverviewReport_FINAL_27042018.pdf/1326791c-f39f-453c-8115-0d1c9d0ec942 og efterfølgende udsendte en pressemeddelelse med titlen “Kunne vores besættelse af mobilteknologi ødelægge dyreliv?”, https://www.buglife.org.uk/news/could-our-obsession-with-mobile-technology-destroy-wildlife/ er det bemærkelsesværdigt, at Carrington ikke eksplicit henviste til menneskeskabt RFR som en potentiel faktor, i stedet (formodentlig) blot at samle denne voksende form for forurening sammen med “andre ustuderede faktorer såsom lysforurening”. Det skal dog bemærkes, at The Guardian konsekvent undgår dækning af RF-forurening, noget der måske ikke er uafhængigt af det trådløse fodaftryk, der er iboende for dens nuværende forretningsmodel – og utilsigtet fremhævet i en nylig selvpromoveringskampagne: “På alles mobil. I ingens lomme. The Guardian.”

[4] Afgørelsen fra 2021 mod US Federal Communications Commission,  https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf der er nævnt ovenfor, udtalte: “Referatet indeholder væsentlige beviser for potentielle miljøskader. Mest relevant indeholdt journalen et brev fra Indenrigsministeriet, der gav udtryk for bekymring over virkningen af ​​RF-stråling fra kommunikationstårne ​​på trækfugle” (s. 22).

[5] Se også Cindy Russell, Wireless Silent Spring (2018) https://mdsafetech.files.wordpress.com/2018/11/wireless-silentspring_-sccma-oct-2-2018.pdf  ; Ulrich Warnke, Bier, Fugle og Menneskeheden https://kompetenzinitiative.com/english-brochures/bees-birds-and-mankind/  . Destroying Nature af Electrosmog (2008). Websitet Physicians for Safe Technology giver en omfattende bibliografi over forskning om virkninger på dyreliv og miljø https://mdsafetech.org/environmental-and-wildlife-effects/ .

[6] Siden den nuværende redaktør overtog tøjlerne i oktober 2017, har The Ecologist udgivet ringe kritisk dækning af 5G (og trådløs teknologi), i modsætning til sin franske pendant, Reporterre, som udgav en serie på fem undersøgelsesartikler om 5G i 2019 alene https://reporterre.net/La-5G-ignore-les-enjeux-ecologiques

Se mere her om klima- og miljøkonsekvenser:

https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/

Kilder:

0) https://medium.com/@anneliefitzgerald/wireless-footprints-the-hidden-environmental-cost-of-convenience-6fcecdd8e55d
1) https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jul/17/internet-climate-carbon-footprint-data-centres
2) https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/helping-broadband-and-mobile-users-stay-connected
3) https://www.researchgate.net/publication/224240247_Energy_Consumption_in_Wired_and_Wireless_Access_Networks
4) https://www.lowtechmagazine.com/2015/10/can-the-internet-run-on-renewable-energy.html
5) http://www.cs.columbia.edu/~lierranli/coms6998-7Spring2014/papers/rrclte_mobisys2012.pdf
6) https://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/02/ReInventing-Wires-1-25-18.pdf
7) https://www.nature.com/articles/srep14914
8) https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
9) https://phonegatealert.org/en/about-international-phonegate-scandal-eng
10) https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
11) https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm
12) https://microwavenews.com/news-center/ntp-final-rf-report
13) https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2018.4606
14) https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
15) https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf
16) https://actionagainst5g.org/
17) https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
18) https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
19) https://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-KnowledgeOverviewReport_FINAL_27042018.pdf/1326791c-f39f-453c-8115-0d1c9d0ec942
20) https://www.buglife.org.uk/news/could-our-obsession-with-mobile-technology-destroy-wildlife/
21) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969714010912?via%3Dihub
22) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
23) https://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/bw/einmaligeverwendung/thill_2020_review_insekten_komplette_studie_mit_zusammenfassung.pdf
24) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461
25) https://www.jscimedcentral.com/Behavior/behavior-2-1006.php
26) https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-016-9868-8
27) https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-016-9868-8
28) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2013.817336?journalCode=iebm20
29)  https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
30) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24805233/
31) https://ieeexplore.ieee.org/document/8665432
32) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368371003685363?journalCode=iebm20
33) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969716317375?via%3Dihub
34) https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-007-0664-2
35) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf
36) https://www.microwavenews.com/short-takes-archive/review-emf-and-rf-effects-flora-and-fauna
37) https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
38) https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/decade-of-digital-dependency
39) https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/196407/online-nation-2020-report.pdf
40) https://www.weforum.org/agenda/2019/09/infographic-how-our-mobile-world-powers-the-global-economy/
41) https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2019/12/11/elon-musk-spacex-unveil-latest-starlink-plans-creating-an-astronomical-emergency/?sh=73419581287e
42) http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/
43) https://5g.co.uk/news/massive-energy-costs-with-5G/4776/
44) https://spectrum.ieee.org/5gs-waveform-is-a-battery-vampire
45) https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/09/5g-ne-sommes-nous-pas-en-train-de-confondre-ce-qui-est-nouveau-avec-ce-qui-est-utile-ce-qui-semble-urgent-avec-ce-qui-est-important_6025291_3232.html
46) https://www.thelandmagazine.org.uk/sites/default/files/Hannis%20-%20Jevons%20review.pdf
47) https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(17)30289-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0169534717302896%3Fshowall%3Dtrue
48) https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf
49) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA%282019%29631060_EN.pdf
50) https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)646172
51) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU%282021%29690012_EN.pdf
52) https://huawei.eu/press-release/green-5g-greener-smarter-europe
53) https://bright-green.org/2020/04/16/greens-must-challenge-5g-conspiracy-theorists/
54) https://theecologist.org/2019/aug/28/report-highlights-environmental-benefits-5g
55) https://www.gov.uk/government/news/28-million-to-trial-innovative-new-uses-of-5g-to-improve-peoples-lives
56) https://www.edenproject.com/media-relations/5g-testbed-award-gives-eden-new-and-exciting-ways-to-share-stories-and-landscapes
57) https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/24/how-did-wildlife-groups-start-collaborating-in-the-destruction-of-nature-
58) https://www.cagreens.org/green-party-california-statement-5g-wireless-technology-environmental-oversight
59) https://www.thetimes.co.uk/article/frances-electro-sensibles-tell-macron-to-pause-5g-over-health-risks-5dg5l7ccz
60) https://www.francetvinfo.fr/internet/telephonie/5g-les-ong-environnementales-denoncent-un-renoncement-d-emmanuel-macron-sur-la-convention-climat_4106799.html
61) https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/12/hcc_rapports_5g-en.pdf
62) https://atecopol.hypotheses.org/files/2021/05/ListePubliqueScientifiquesSignatairesBoycott5G.pdf
63) https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/boycottons-la-5g-20210501_FH4YLLHMUVCTLBT5ZY7QEW5WDU/
64) https://theconversation.com/how-smartphones-are-heating-up-the-planet-92793
65) https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/09/5g-ne-sommes-nous-pas-en-train-de-confondre-ce-qui-est-nouveau-avec-ce-qui-est-utile-ce-qui-semble-urgent-avec-ce-qui-est-important_6025291_3232.html

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.