Kunstige elektromagnetiske felter og kemisk forurenende stoffer: Toksiske synergier?

Foto: ATDS fra Pixabay

I dag udsættes mennesker og økosystemer for en cocktail af mange slags forurenende stoffer, der er vanskelige at kontrollere.

Ud over kemisk forurenende stoffer udsættes vi i stigende grad (i varighed og intensitet) også for kunstige elektromagnetiske felter (EMF’er) og især dem, der produceres af vores trådløse teknologier (2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, Bluetooth, tilsluttede devices osv.). (1)

Artikel er skrevet af Dr. Magali Koelman (Environmental Medicine) og Céline Bertrand og udgivet den 25. januar 2024 på Docteur Coquelicot. Docteur Coquelicot er et oplysningsprojekt under Scientific Society of General Medicine, hvor redaktionen er en del af miljøenheden, der beskæftiger sig med miljømæssige sundhedsspørgsmål.

Den stadig stigende eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling 

Den stadig stigende brug af trådløse kommunikationsenheder og de infrastrukturer, som de er afhængige af (basisstationer, faste antenner osv.), har medført en stigning i niveauet af eksponeringen af befolkninger for radiofrekvente EMF’er (omkring 1 GHz-båndet). ca. 1018 gange sammenlignet med ekstremt lave naturlige niveauer i løbet af årtier. Det er sandsynligvis “den hurtigste (eksponentielle) stigning i menneskeskabt miljøeksponering siden midten af det 20. århundrede.” (1)

Først og fremmest skal det huskes, at radiofrekvente (RF) EMF’er blev klassificeret som mulige kræftfremkaldende stoffer for mennesker (gruppe 2B) i 2011 af IARC (International Agency for Research on Cancer) på grundlag af en øget risiko for cerebral gliom forbundet med brugen af trådløse telefoner. (2)

I lyset af nye epidemiologiske og eksperimentelle videnskabelige data, der er offentliggjort siden denne klassificering, har mange forskere anmodet om, at IARC omklassificerer RF EMF’er som “sandsynlige” kræftfremkaldende stoffer [gruppe 2A] eller simpelthen “kræftfremkaldende for mennesker” [gruppe 1]. (3, 4)

I marts 2019 anbefalede IARC-eksperter selv at en omklassificering af RF EMF’er havde en “høj prioritet”. (5)

Effekterne af kunstige elektromagnetiske felter på levende organismer

Effekterne af RF EMF-eksponering, som vi oplever det, er blevet grundigt dokumenteret i årtier i den videnskabelige litteratur (1, 3, 5 – 27).

Eksempler inkluderer de skadelige virkninger, der observeres på sædparametre, i forbindelse med mandlige fertilitetsforstyrrelser eller sammenhængen med udviklingen af tumorer som gliom og schwannom.

Den oprindelige patofysiologiske mekanisme, der er ansvarlig for disse effekter, synes at være oxidativ stress. De kaskadeforstyrrelser, der induceres af denne lidelse, og som især genererer frie radikaler, hjælper med at forklare de mange observerede resultater: skader på DNA og flere cellulære strukturer ved frie radikaler, epigenetiske modifikationer, celleapoptose, neurodegeneration ved histologi,… Forståelsen af disse mekanismer styrker resultaterne af eksperimentelle og epidemiologiske undersøgelser.

Derudover rejser resultaterne af talrige undersøgelser af effekterne på blod-hjerne-barrieren (øget permeabilitet) spørgsmålet om risikoen for større sårbarhed i kroppen over for andre miljøgiftstoffer, når de udsættes for kunstige EMF’er. (24-27)

Undersøgelserne viser også, at alle ovennævnte virkninger forekommer ved intensiteter under den termiske tærskel (intensitet, der producerer opvarmning af vævene).

Visse parametres indvirkning på EMF-inducerede virkninger

Mængden af overført information

For at udføre deres funktion til transport af information bruger trådløse teknologier en bærefrekvens i RF-området, som er forbundet med lavfrekvente komponenter (LF, EBF) i form af modulationer og impulser (ansvarlig for overførsel af information). Panagopoulos et al.’s arbejde, der beskæftiger sig med de mekanismer, der er ansvarlige for bioaktiviteten af kunstige EMF’er (tvungen oscillation), fortæller os, at langt størstedelen af ikke-termiske biologiske virkninger faktisk skyldes disse ekstreme og ultra-lavfrekvente komponenter. (8-11) Også i betragtning af den høje variation i intensitet beskriver forskerne, hvordan den kaotiske karakter af de signaler, der sendes til cellerne, og derfor deres bioaktivitet, vil være proportional med mængden af transmitteret information. De påpeger også, at størstedelen af de laboratorieforsøg, der udføres på virkningen af RF, ikke inkluderer de fysiske parametre, der er nødvendige for transport af information. (8-11) Mens kun 50 % af laboratorieundersøgelserne finder virkninger, finder de, der anvender eksponering i den virkelige verden, næsten 100 %. (9,11)

Synergi

Forfatterne beder os også om at overveje en anden afgørende parameter, som ikke tages i betragtning i laboratorieundersøgelser: tilstedeværelsen i det virkelige miljø af en lang række giftige stoffer, der kan have synergetisk effekt. Disse forskellige midler (EMF, kemikalier, metaller, biologiske agenser) kan være ansvarlige for en “cocktail” effekt. Deres blanding forårsager en klar forværring af deres individuelle toksicitet, og den samlede effekt bliver meget større end summen af ​​deres separate effekter. (6,10,11,28)

En nylig undersøgelse viser f.eks., at indtagelsen af en blanding af 13 forskellige kemikalier inducerer biokemiske, hæmatologiske og oxidative stressændringer hos rotter ved doser under de enkelte NOAELS (No Observed Affect Level). (29)

Eksemplet med kræft

Kemisk forurening og den accelererede udbredelse af menneskeskabte EMF’er i vores miljø blev allerede i 1990’erne identificeret som mulige fælles faktorer til fremme af kræft. (30)

Under IARC’s vurdering i 2011 af RF’s kræftfremkaldende virkning fandt ekspertpanelet, at 4 af de 6 tilgængelige co-carcinogenicitetsundersøgelser viste en øget respons af kræftfremmende effekter af visse agenser under eksponering for RF EMF’er (6). For eksempel har mange forskere vist, at kunstige EMF’er kan virke synergistisk med andre midler og øge DNA-skaderne. (31)

Andre undersøgelser fortæller os, at den kombinerede eksponering af et kendt kræftfremkaldende stof med kunstige elektromagnetiske felter øger risikoen for at udvikle kræft betydeligt, navnlig gennem induktion af kronisk inflammation, via produktion af frie radikaler og aktivering af stressproteiner. (28, 32-34)

Blandinger af kemikalier, metaller og EMF’er kan således øge den individuelle cellulære toksicitet af hver komponent, risikoen for celledød og ukontrolleret celledeling. (28,32)

Undersøgelser rapporterer, at jo flere udløsere der er, jo lavere er de doser, der er nødvendige for at fremkalde toksiske virkninger. (33) De fleste af de nuværende laboratorieundersøgelser til bestemmelse af toksicitetstærskler for miljøagenser udføres imidlertid kun med én agens. (33)

Overvurderede grænser?

De sidste 25 års forskning i kunstige RF EMF’er er ifølge mange uafhængige forskere konsistente nok til at hævde, at de antagelser, der ligger til grund for FCC (United States Communications Commission) eksponeringsgrænser 1 FCC (American Communications Commission) og ICNIRP’s (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) eksponeringsretningslinjer ikke er gyldige og repræsenterer “en fare for folkesundheden“. (1, 6)

De nuværende beskyttelsesgrænser og den måde, hvorpå de beregnes, afslører visse mangler. På trods af den omfattende videnskabelige litteratur, der beskriver dem, tager de stadig ikke højde for forekomsten af biologiske effekter under tæsklen for vævsopvarmning. (1, 6) Det bør erindres, at Europarådets Parlamentariske Forsamling i 2011 anbefalede anvendelse af ALARA-princippet (så lavt, som det med rimelighed er opnåeligt), dvs. det laveste eksponeringsniveau, der med rimelighed kan opnås, under hensyntagen til de ikke-termiske biologiske virkninger af kunstige elektromagnetiske elektromagnetiske felter. (35)

De nuværende grænseværdier ignorerer også de fysiske parametre (kumulativ effekt af forskellige typer eksponering, eksponeringens varighed, polariseret, moduleret og pulserende karakter af signaler, uregelmæssig variation i intensitet), som forskere mener er ansvarlige for EMF’ernes bioaktivitet (6, 8-11). Desuden tager beregningen af disse standarder ikke hensyn til levende organismers kompleksitet (ikke-lineære dosis-responskurver, responsvinduer) (10, 11) eller specificiteten af visse mere sårbare populationer, herunder børn (individuel modtagelighed). (6, 36)

Endelig er synergimekanismer og dermed hensyntagen til miljøet som helhed ikke integreret i udviklingen af disse grænseværdier. (6, 11)

Konklusion

De fleste laboratorieeksperimenter er ikke designet til at replikere det virkelige miljø, hvor trådløs stråling er indlejret. Ikke alene omfatter de ikke alle de fysiske parametre, der er nødvendige for transport af information, men de tager heller ikke hensyn til synergistiske virkninger med andre toksiske stimuli, der findes i miljøet.

Agenturer, der bestemmer eksponeringsdoser for miljømidler, der ikke bør overskrides, bruger primært laboratorieundersøgelser, der kun evaluerer et middel ad gangen. (33) Epidemiologiske undersøgelser har imidlertid lært os, at faktisk RF-eksponering kombineret med et utal af andre stressorer kan forårsage alvorlige skader ved meget lavere intensitetsniveauer end dem, der kræves for at frembringe de samme virkninger i laboratoriet med en enkelt stressor. (33)

Analyser af den videnskabelige litteratur bekræfter manglen på undersøgelser, der tager højde for virkningen af fælles eksponering for kemiske forurenende stoffer og menneskeskabte EMF’er på sundheden under virkelige eksponeringsforhold. (34) Det forekommer derfor vigtigt at fremme udviklingen af forskning i denne retning.

På den anden side tages der stadig ikke fuldt hensyn til biologiske effekter, der forekommer under den termiske tærskel, som er fremhævet gennem en række uafhængige undersøgelser, i de regler og standarder, som ICNIRP har foreslået (1, 14)

På baggrund af resultaterne af disse tusindvis af undersøgelser samt Appeller 2 og siden 2000’erne har rapporter fra læger og forskere over hele verden efterfulgt hinanden for at advare myndighederne og bede dem om at anvende et forsigtighedsprincip, der integrerer disse ikke-termiske virkninger. (1, 6, 7, 14) F.eks. gentog Den Internationale Kommission for Biologiske Virkninger af Elektromagnetiske Felter i oktober sidste år det presserende behov for at fastsætte mere beskyttende eksponeringsgrænser for menneskers sundhed og miljøet. Ifølge Kommissionen bør disse grænser baseres “på videnskabelig dokumentation snarere end på fejlagtige antagelser“. (6)

I sin rapport “Early Signals and Late Lessons” konkluderede Det Europæiske Miljøagentur:
“Der har aldrig været en situation i industriens historie, hvor læger og videnskabsmænd har advaret om farerne ved et produkt i årevis, uden at det er virkelig farligt.”. (37)

Det synes derfor nødvendigt at tage hensyn til de fortsatte krav fra det internationale videnskabelige samfund og mange officielle organer (35, 37, 38) om en betydelig nedsættelse af de nuværende eksponeringsgrænser, samtidig med at der i fællesskab træffes foranstaltninger til at reducere brugen af kemikalier.

Endelig vil overførslen af information med indførelsen af 5G og Internet of Things blive massivt større, og brugerne vil i stigende grad blive udsat for virkningerne af kunstige EMF’er (stigende brug, tidligere og større “passiv” eksponering) (6, 11, 38). Brugerne bør derfor gøres opmærksomme på betydningen af at minimere eksponeringskilder og unødvendig dataoverførsel via “det trådløse”, hvor det er muligt. (38)

Referencer:

 1. Bandara, P., & Carpenter, D. O. (2018). Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. The Lancet. Planetary health2(12), e512–e514. 
  https://doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30221-3
 2. Centre International de Recherche sur le Cancer (2011). Communiqué de presse n°208. 
  https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_F.pdf
 3. Morgan, L. L., Miller, A. B., Sasco, A., & Davis, D. L. (2015). Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A) (review). International journal of oncology, 46(5), 1865–1871.
  https://doi.org/10.3892/ijo.2015.2908
 4. Anthony B. Miller, L. Lloyd Morgan, Iris Udasin, Devra Lee Davis, Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102), Environmental Research, Volume 167, 2018, Pages 673-683, ISSN 0013-9351, 
  https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.06.043.
 5. IARC Monographs Priorities Group (2019). Advisory Group recommendations on priorities for the IARC Monographs. The Lancet. Oncology, 20(6), 763–764.
  https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30246-3
 6. International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF). Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G. Environ Health. 2022 Oct 18;21(1):92. doi:10.1186/s12940-022-00900-9. PMID: 36253855; PMCID: PMC9576312.
  https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-022-00900-9
 7. Levis, A. G., Minicuci, N., Ricci, P., Gennaro, V., & Garbisa, S. (2011). Mobile phones and head tumours. The discrepancies in cause-effect relationships in the epidemiological studies – how do they arise?. Environmental health : a global access science source10, 59. 
  https://doi.org/10.1186/1476-069X-10-59
 8. Panagopoulos, D. J., Karabarbounis, A., Yakymenko, I., & Chrousos, G. P. (2021). Human‑made electromagnetic fields: Ion forced‑oscillation and voltage‑gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNA damage (Review). International journal of oncology59(5), 92. 
  https://doi.org/10.3892/ijo.2021.5272
 9. Panagopoulos D. J. (2019). Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields. Mutation research. Reviews in mutation research781, 53–62.
  https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.03.003
 10. Kostoff RN. Adverse Effects of Wireless Radiation. 2019. PDF. 
  http://hdl.handle.net/1853/61946.
 11. Kostoff, R. N., Heroux, P., Aschner, M., & Tsatsakis, A. (2020). Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions. Toxicology letters323, 35–40. 
  https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2020.01.020
 12. Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., & Kyrylenko, S. (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagnetic biology and medicine35(2), 186–202.
  https://doi.org/10.3109/15368378.2015.1043557
 13. Zothansiama, Zosangzuali M, Lalramdinpuii M, Jagetia GC. Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations. Electromagn Biol Med 2017;36: 295–305. 7
 14. Bandara P, Weller S. Biological effects of low-intensity radiofrequency electromagnetic radiation—time for a paradigm shift in regulation of public exposure. Radiat Protect Australas 2017; 34: 2–6
 15. Phillips JL, Singh NP, Lai H. Electromagnetic fields and DNA damage. Pathophysiology. 2009;16:79–88. doi:10.1016/j.pathophys.2008.11.005
 16. Sokolovic D, Djindjic B, Nikolic J, Bjelakovic G, Pavlovic D, Kocic G, Krstic D, Cvetkovic T, Pavlovic V. Melatonin reduces oxidative stress induced by chronic exposure of microwave radiation from mobile phones in rat brain. J Radiat Res. 2008;49:579–586. doi:10.1269/jrr.07077
 17. De Iuliis GN, Newey RJ, King BV, Aitken RJ. Mobile phone radiation induces reactive oxygen species production and DNA damage in human spermatozoa in vitro. PLoS One. 2009;4:e6446. doi:10.1371/journal.pone.0006446.
 18. Agarwal A, Desai NR, Makker K, Varghese A, Mouradi R, Sabanegh E, Sharma R. Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: An in vitro pilot study. Fertil Steril. 2009;92:1318–1325. doi:10.1016/j.fertnstert.2008.08.022.
 19. Mailankot M, Kunnath AP, Jayalekshmi H, Koduru B, Valsalan R. Radio frequency electromagnetic radiation (RF-EMR) from GSM (0.9/1.8 GHz) mobile phones induces oxidative stress and reduces sperm motility in rats. Clinics (Sao Paulo) 2009;64:561–565. doi:10.1590/S1807-59322009000600011.
 20. Luukkonen J, Hakulinen P, Mäki-Paakkanen J, Juutilainen J, Naarala J. Enhancement of chemically induced reactive oxygen species production and DNA damage in human SH-SY5Y neuroblastoma cells by 872 MHz radiofrequency radiation. Mutat Res. 2009;662:54–58. doi:10.1016/j.mrfmmm.2008.12.005
 21. Tomruk A, Guler G, Dincel AS. The influence of 1800 MHz GSM-like signals on hepatic oxidative DNA and lipid damage in nonpregnant, pregnant, and newly born rabbits. Cell Biochem Biophys. 2010;56:39–47. doi: 10.1007/s12013-009-9068-1
 22. Campisi A, Gulino M, Acquaviva R, Bellia P, Raciti G, Grasso R, Musumeci F, Vanella A, Triglia A. Reactive oxygen species levels and DNA fragmentation on astrocytes in primary culture after acute exposure to low intensity microwave electromagnetic field. Neurosci Lett. 2010;473:52–55. doi: 10.1016/j.neulet.2010.02.018.
 23. Kesari, K. K., Agarwal, A., & Henkel, R. (2018). Radiations and male fertility. Reproductive biology and endocrinology : RB&E16(1), 118.
  https://doi.org/10.1186/s12958-018-0431-1
 24. Poulletier de Gannes, F., Masuda, H., Billaudel, B. et al. Effects of GSM and UMTS mobile telephony signals on neuron degeneration and blood-brain barrier permeation in the rat brain. Sci Rep 7, 15496 (2017). 
  https://doi.org/10.1038/s41598-017-15690-1
 25. Nittby, H., Brun, A., Eberhardt, J., Malmgren, L., Persson, B. R., & Salford, L. G. (2009). Increased blood-brain barrier permeability in mammalian brain 7 days after exposure to the radiation from a GSM-900 mobile phone. Pathophysiology : the official journal of the International Society for Pathophysiology16(2-3), 103–112. 
  https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2009.01.001
 26. Salford, L. G., Brun, A., Sturesson, K., Eberhardt, J. L., & Persson, B. R. (1994). Permeability of the blood-brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at 8, 16, 50, and 200 Hz. Microscopy research and technique27(6), 535–542. 
  https://doi.org/10.1002/jemt.1070270608
 27. Tang, J., Zhang, Y., Yang, L., Chen, Q., Tan, L., Zuo, S., Feng, H., Chen, Z., & Zhu, G. (2015). Exposure to 900 MHz electromagnetic fields activates the mkp-1/ERK pathway and causes blood-brain barrier damage and cognitive impairment in rats. Brain research1601, 92–101. 
  https://doi.org/10.1016/j.brainres.2015.01.019
 28. Sueiro-Benavides, R. A., Leiro-Vidal, J. M., Salas-Sánchez, A. Á., Rodríguez-González, J. A., Ares-Pena, F. J., & López-Martín, M. E. (2021). Radiofrequency at 2.45 GHz increases toxicity, pro-inflammatory and pre-apoptotic activity caused by black carbon in the RAW 264.7 macrophage cell line. The Science of the total environment765, 142681. 
  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142681
 29. Anca Oana Docea, Eliza Gofita, Marina Goumenou, Daniela Calina, Otilia Rogoveanu, Marius Varut, Cristian Olaru, Efthalia Kerasioti, Polyxeni Fountoucidou, Ioannis Taitzoglou, Ovidiu Zlatian, Valerii N. Rakitskii, Antonio F. Hernandez, Dimitrios Kouretas, Aristidis Tsatsakis, Six months exposure to a real life mixture of 13 chemicals’ below individual NOAELs induced non monotonic sex-dependent biochemical and redox status changes in rats, Food and Chemical Toxicology, Volume 115, 2018, Pages 470-481, ISSN 0278-6915, 
  https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.03.052
 30. Adey W. R. (1990). Joint actions of environmental nonionizing electromagnetic fields and chemical pollution in cancer promotion. Environmental health perspectives86, 297–305. 
  https://doi.org/10.1289/ehp.9086297
 31. Lai H. (2021). Genetic effects of non-ionizing electromagnetic fields. Electromagnetic biology and medicine40(2), 264–273. https://doi.org/10.1080/15368378.2021.1881866
 32. Ledoigt, G., Sta, C., Goujon, E., Souguir, D., & El Ferjani, E. (2015). Synergistic health effects between chemical pollutants and electromagnetic fields. Reviews on environmental health30(4), 305–309.
  https://doi.org/10.1515/reveh-2015-0028
 33. Ronald N. Kostoff, Marina Goumenou, Aristidis Tsatsakis, The role of toxic stimuli combinations in determining safe exposure limits, Toxicology Reports, Volume 5, 2018,Pages 1169-1172, ISSN 2214-7500.
  https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2018.10.010
 34. Ronald N. Kostoff, Clifford G.Y. Lau, Combined biological and health effects of electromagnetic fields and other agents in the published literature, Technological Forecasting and Social Change, Volume 80, Issue 7, 2013, Pages 1331-1349, ISSN 0040-1625, 
  https://doi.org/10.1016/j.techfore.2012.12.006.
 35. Résolution 1815 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 2011.
  https://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-fr.asp?fileid=17994
 36. Fernández, C., de Salles, A. A., Sears, M. E., Morris, R. D., & Davis, D. L. (2018). Absorption of wireless radiation in the child versus adult brain and eye from cell phone conversation or virtual reality. Environmental research, 167, 694–699. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.05.013.
 37. « Signaux précoces et leçons tardives », Agence Européenne pour l’Environnement, Ifen, 2004.
  http://www.ssents.uvsq.fr/IMG/pdf/lecons_tardives.pdf
 38. European Parliamentary Research Service (EPRS) (2021), Health impact of 5G, Retrieved from 
  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

Noter:

 1. Disse grænseværdier var baseret på resultaterne af adfærdsundersøgelser udført i 1980’erne, der involverede eksponeringer på 40 til 60 minutter hos 5 aber og 8 rotter og derefter anvendelse af vilkårlige sikkerhedsfaktorer til en tilsyneladende specifik absorptionshastighedstærskel (SAR) på 4 W/kg . Grænseværdierne var endvidere baseret på to hoved antagelser: Eventuelle biologiske effekter skyldtes overdreven vævsopvarmning, og ingen effekter ville forekomme under den antagne SAR-tærskel, samt tolv antagelser, der ikke var specificeret af hverken FCC eller af ICNIRP. (6) ↩︎
 2. Liste over Appeller:
  2023 — Santa Clara County Medical Association’s Environmental Health Committee (hjemsted for Silicon Valley) anbefaler forsigtighedsforanstaltninger for teknologi i skoler.
  2020 — Udrulningen af 5G skal stoppes: opfordringen fra 100 biologstuderende og læger.
  2019 – Læger slår alarm på 5G mobilkommunikation (Stuttgart).
  2019 (feb) — Electrosmog Appeal Belgium (1118 underskrivere pr. 30. marts 2021, igangværende). Rapport fra marts 2021.
  2018 — International opfordring til FN, WHO og regeringer i alle lande om at standse udbredelsen af 5G på jorden og i rummet
  2018 — Opfordring til virkelig beskyttende eksponeringsgrænseværdier inden for elektromagnetiske felter (100 kHz til 300 GHz)
  2018 — Tyske læger opfordrer deres minister for digital infrastruktur
  2018 — International Society of Physicians for the Environment opfordrer til et stop for udviklingen af 5G 2017 — Nicosia-erklæringen, der opfordrer til en revision af eksponeringsgrænseværdierne og bedre uddannelse af lægestanden i de biologiske virkninger af elektromagnetisk stråling
  2017 — International indkaldelse fra 180 forskere og læger fra 35 forskellige lande, hvori EU anmodes om et moratorium for 5G
  2017 — Reykjavik Call on Wireless Technologies in Schools
  2015 — EMF Scientist International Call of 190 Scientists for More Effective Protection of Humans, Fauna and Flora 2015 — Gentagelse af Paris Bruxelles-opfordringen til elektrooverfølsomhed og følsomhed over for flere
  kemikalier
  2012 — Brev fra American Academy of Pediatrics om elektromagnetiske felters indvirkning på børn og Wi-Fi i skolerne
  2012 — 50 bioelektromagnetismespecialister opfordrer til et moratorium for indførelse af intelligente målere 2012 — Afhøring af 2500 læger fra Association Santé Environnement France i et åbent brev til parlamentarikere
  2012 — BioInitiative-rapport opdateret
  2012 — 1500 schweiziske læger kræver lavere eksponeringsgrænseværdier
  2012 — 2. Freiburg opfordrer til en reduktion af mobiltelefonstråling
  2011 — Resolution fra den russiske nationalkomité (RNCNIRP) om beskyttelse af børn og unge mod ikke-ioniserende stråling 2011 — Resolution 1815 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling 2009 — Europa-Parlamentets
  appel 2009 — Parisappellen (Artac), ajourført i 2015 2009 — appel fra Syndicat de la Médecine Générale (FR) mod det medicinske
  akademi 2007 — appellen i Bruxelles (Teslabel), anmodning om forespørgsel fra forbundssundhedsministeren 2007 — Bioinitiativrapport, der evaluerer mere end 1500 videnskabelige undersøgelser (ajourført i 2012)
  2006 — Benevento-resolution
  2005 — Opkald fra Hof, Lichtenfels, Freienbach, Haibach, Oberammergau, Coburg 2005 — Helsinki-appellen 2004 — Bamberg Medical Appeal beskriver, at patienter bliver syge fra 0,06 V/m
  2002 — Freiburg-appel fra mere end 1000 tyske læger 2002 — Catania-resolutionen af 2000 —
  Salzburg-resolutionen

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.