Graviditet og elektromagnetisk stråling

EMF eksponering og graviditetsrisici: Hvad fortæller den videnskabelige litteratur os?

Artiklen er oprindelig skrevet af Julie Comber, Ph.D. for The Defender den 16. maj 2022. (1)

Elektromagnetisk eksponering (EMF) af gravide er, ifølge en gennemgang af de videnskabelige forskningsresultater (2), forbundet med kortere graviditet, øget pulsvariation og temperatur hos fosteret samt babyer født med mindre hoved- og brystomkreds.

På længere sigt øger EMF eksponering af livmoderen et barns problemer med at udvikle talen, hyperaktivitet og andre koncentrationsproblemer. Gennemgangen, der blev offentliggjort i februar i Heliyon (2), føjer sig til de allerede eksisterende beviser for (3), at EMF forårsager skader ved at demonstrere effekten på fostre i livmoderen.

Rapportens forfattere konkluderede: Sundhedspersonale og læger bør opfordre gravide kvinder til at reducere deres brug af mobile enheder, holde deres mobile enheder væk fra deres krop samt forsøge at bruge enheder, der udsender mindst mulig stråling.

Hvad er EMF’er?

Et elektromagnetisk felt (EMF) er et fysisk felt produceret af et elektrisk ladet objekt.

EMF’er klassificeres efter bølgelængde og frekvens (svingninger pr. sekund) og kan organiseres langs et spektrum fra ekstremt lavfrekvente bølger (fra kraftledninger) til radiobølger (som omfatter mobiltelefon EMF), mikrobølger, infrarød stråling, synligt lys, ultraviolet lys, røntgenstråler og gammastråler. (se figur 1.)

Nogle EMF’er er naturlige, som listen ovenfor indikerer, og mange naturlige EMF’er er gavnlige. Andre EMF’er er menneskeskabte.

Figur 1.

De menneskeskabte EMF’er, som gravide kvinder (og os alle) skal forholde os til, er radiofrekvens, magnetfelter, elektriske felter samt beskidt elektricitet.

Kilder til radiofrekvent stråling (RFR) omfatter mobiltelefoner, trådløse telefoner, Wi-Fi, mikrobølgeovne og Bluetooth-enheder.

Almindelige kilder til magnetfelter omfatter opladere til elektroniske enheder, højspændingsledninger og elektriske paneler.

Hvorfor en systematisk gennemgang af EMF-eksponering og graviditet?

Smartphones er ekstremt populære – 83% af voksne i lande med vækstøkonomier ejer smartphones, og 94% af voksne i lande med avancerede økonomier ejer dem. (2) (4)

Andre populære bærbare elektroniske enheder omfatter trådløse tablets og bærbare computere.

Alle disse enheder udsender EMF. Der er betydelig videnskabelig dokumentation for (3), at nogle typer EMF forårsager skade, men også at der er strategier til at hjælpe med at reducere den skadelig eksponering.
(5)

Forfatterne af den systematiske gennemgang bemærkede, at COVID-19-pandemien har påvirket alle aspekter af vores liv, og for at reducere personlig kontakt betød folkesundhedsforanstaltningerne, at mange opgaver og tjenester blev tilbudt online. Det resulterede i, at endnu flere mennesker, herunder gravide, brugte bærbare elektroniske enheder i endnu længere perioder.

I betragtning af stigningen i eksponeringen for EMF satte forfatterne af gennemgangen sig for “systematisk at gennemgå offentliggjorte undersøgelser af de direkte virkninger af EMF-stråling udsendt fra mobiltelefoner på graviditet, fødsel og spædbarnsresultater.”

I stedet for at gennemføre en ny undersøgelse søgte forfatterne litteraturen efter eksisterende undersøgelser af effekten af EMF-eksponering, så de kunne undersøge en stor mængde viden og se mønstre, som en individuel undersøgelse måtte savner.

Få undersøgelser omfattede gravide kvinder

Forfatterne opdagede, at få undersøgelser, der undersøgte EMF-eksponering og sundhedsresultater, omfattede gravide kvinder – så de udvidede deres inklusionskriterier og gennemgik alle tilgængelige undersøgelser, der blev offentliggjort mellem 2016 og 2019 om virkningerne af EMF-eksponering på graviditetsresultater, men også på fysiologiske ændringer hos voksne (ikke inklusive gravide) udsat for EMF.

Højdepunkter fra analysen

I sidste ende opfyldte kun 18 undersøgelser forfatternes inklusionskriterier for den systematiske gennemgang. Ni af undersøgelserne handlede specifikt om virkningen af EMF eksponering på graviditet – otte af dem blev udført på mennesker, og en blev udført på rotter.

Gennemgangen har titlen “Virkninger af smartphone-stråling på graviditet: En systematisk gennemgang.

Smartphones udsender RFR (radiofrekvent stråling), men forfatterne inkluderede også en undersøgelse, der undersøgte eksponering for RFR og magnetfelter, og en anden undersøgelse, der kun undersøgte virkningen af magnetfelter.

Resultaterne fra RFR-undersøgelserne.

En stor metaanalyse fra 2019 (6) vurderede virkningen af RFR eksponering. Mødrene blev kategoriseret i hhv. ingen, lav, medium samt højt mobiltelefonbrug baseret på den selvrapporterede hyppighed af opkald om dagen.

Data fra mere end 55.000 gravide kvinder og deres børn i fire lande viste, at kvinder, der rapporterede hyppigere opkald, havde en højere risiko for at føde for tidligt sammenlignet med dem, der rapporterede mindre hyppigt opkald.

Undersøgelsen fandt ingen sammenhæng med fostervækst eller fødselsvægt.

En undersøgelse fra 2018 (7) af fostre, der befandt sig i livmoderen, undersøgte fostrenes pulsvariation, en markør for fostrets velvære.

Gravide kvinder blev grupperet efter body master index (BMI) i en normal BMI-gruppe og en overvægtig gruppe. De gravide blev udsat for mobiltelefon i 10 minutter.

Fosterets pulsvariation steg signifikant i den normale BMI-gruppe, men ikke i den overvægtige gruppe.

Der er en ideel klassificering for fostrets hjertefrekvensvariabilitet. Hvis variabiliteten er for lav eller for høj, kan dette indikere et problem – så det vigtige resultat fra denne artikel er, at fostrene havde en fysiologisk respons på RFR eksponeringen, hvilket kan påvirke fosterets sundhed.

En modelberegning fra 2018 (8) af RFR absorberet af moderens krop ved 13, 18 og 26 graviditetsuge viste at eksponering for RFR øger fostertemperaturen.

To af undersøgelserne, der var inkluderet i gennemgangen gav bevis for ændringer af spædbørns mål ved fødslen.

En undersøgelse fra 2019 (9) rapporterede, at gravide kvinder, der brugte deres mobiltelefoner under graviditeten, var mere tilbøjelige til at føde spædbørn med lav fødselsvægt end dem, der ikke brugte mobiltelefoner.

Undersøgelsen viste også, at gravide kvinder udsat for RFR fra basestationer og tv var mere tilbøjelige til at føde spædbørn med mindre hovedmål.

En undersøgelse fra Japan fra 2017 (10) viste, at gravide kvinder, der brugte deres mobiltelefoner overdrevent, havde tendens til at føde spædbørn med mindre brystmål.

Hvad antyder undersøgelser om langsigtet effekt på børn af mødre udsat for EMF?

To af de undersøgelser, der blev gennemgået af forfatterne, undersøgte de langsigtede virkninger af mødres EMF-eksponering under graviditeten på deres børn.

En stor undersøgelse fra 2017 (11) analyserede data fra næsten 84.000 mor-barn-par i fem lande. Forfatterne analyserede de samme fire fødselskohorter som metaanalysen fra 2019 beskrevet ovenfor plus en yderligere fødselskohorte fra Norge.

Moderens mobiltelefonbrug blev kategoriseret ud fra det selvrapporterede antal mobiltelefonopkald pr. dag.

Ifølge undersøgelsen rapporterede 38,8% af mødrene ingen mobiltelefonbrug under graviditeten. Disse mødre var mindre tilbøjelige til at få et barn med adfærdsmæssige, hyperaktivitet / uopmærksomhed eller følelsesmæssige problemer.

En lille tværsnitsundersøgelse fra 2019 (12) viste, at brug af trådløse telefoner (en kilde til RFR-eksponering) eller ophold i nærheden af el ledninger (en kilde til høje magnetfelter) under graviditeten øgede risikoen for at føde børn med taleproblemer.

På grund af den høje andel af mobiltelefonbrug hos mødre til børn med taleproblemer og mødre til børn uden taleproblemer, var det ikke muligt at vurdere en sammenhæng mellem moderens mobiltelefonbrug og taleproblemer hos deres afkom.

Er dagens smartphones gårsdagens cigaretter?

I lighed med tobaksindustrien drager Teleindustrien fordel af et stærkt vanedannende produkt (13), som undersøgelser viser kan skade menneskers sundhed.

De tidlige advarselstegn om, at rygning var en sundhedsskadelige, var tydelige i begyndelsen af 1950’erne (14) (faktisk allerede i 1602). (15)

I stedet for at acceptere, at cigaretter var sundhedsskadelige og krævede regulering, arbejdede Tobaksindustrien “for at udhule, forvirre og fordømme selve den videnskab, der nu truede med at ødelægge deres værdsatte, meget populære og eksklusive produkt.” (16)

Som følge heraf trådte de første rygeforbud på afgrænsede arbejdspladser først i kraft i 1995 – mere end 45 år efter, at beviser viste, at rygning skadede menneskers sundhed. (17)

Som med tobak i 1950’erne er der allerede betydelige beviser for (3), at EMF forårsager sundhedsskader – trådløs stråling blev af IARC/WHO klassificeret som et muligt humant kræftfremkaldende stof i 2011. (18)

Forfatterne af den referede systematiske gennemgang konkluderer, at der er behov for mere forskning for at identificere de specifikke virkninger af EMF-eksponering på graviditet, fødsel samt spædbørn.

Der er dog ikke behov for mere forskning for at retfærdiggøre en forsigtighedstilgang til EMF-eksponering under graviditeten.

Forfatterne konkluderer:

“Sundhedsudbydere kan bruge disse beviser til at tilskynde gravide kvinder til at bruge deres mobiltelefoner på måder, der mindsker risikoen for skade på kvinden og fosteret. Kvinder kan sætte grænser for deres brug, holde mobiltelefoner væk fra deres krop eller bruge enheder med meget lavfrekvent EMF-stråling.”

FCC grænseværdierne er forældede og utilstrækkelige, domstolsafgørelsen

Hvad er “sikre” niveauer af EMF-eksponering for gravide kvinder? Hvordan kan kvinder vide, om deres eksponering er under en bestemt sikkerhedstærskel?

Desværre vil gravide kvinder ikke finde svar på disse spørgsmål fra Federal Communications Commission (FCC), det amerikanske føderale agentur, der skal regulere menneskers eksponering for RFR (Og heller ikke hos den danske sundhedsstyrelse).

Ifølge en undersøgelse fra Harvard University Center for Ethics er FCC et “fanget agentur”, hvilket betyder, at det kontrolleres af den industri, det skal regulere. ((19) med link til dansk oversættelse)

FCC har ikke opdateret (20) sine sundheds- og sikkerhedsretningslinjer for trådløse baserede teknologier siden 1996 (I Danmark siden 1998). Siden da er den videnskabelige dokumentation for (21), at RFR forårsager sundhedsskader, steget, mængden af RFR som mennesker udsættes for er steget, og den måde, vi bruger bærbare elektroniske enheder på, har ændret sig dramatisk.

Ved du hvordan vores Smartphones testes?

For at illustrere, hvor utilstrækkelige de nuværende FCC grænseværdier er (eller de danske), kan du overveje, hvordan vores smartphones testes, før de kommer på markedet.

Ifølge Nick Pineaults “The Non-Tinfoil Guide to EMFs” (side 31 til 32) (22) bruges en specifik antropomorf mannequin (SAM) til at bestemme den specifikke absorptionshastighed (SAR) rating af en mobiltelefon. (23)

SAM’s hoved

Størrelsen på SAM’s hoved er modelleret til kroppen af en 6-fods-2 mand (190 cm.), der vejer 220 pund (99,8 kg.) – hvilket betyder, at hovedet er større end 97% af mobiltelefonbrugerne, herunder og især et foster i livmoderen.

I modsætning til rigtige mennesker er SAM’s modelhoved fyldt med en blanding af vand, salt og sukker. Mobiltelefonen er placeret 5 mm væk fra SAM’s hoved i en 15 graders vinkel. SAM bestråles i 6 minutter med den mængde RFR, der svarer til den højeste effektindstilling, telefonen kan producere.

Efter 6 minutter tester en sonde, om temperaturen inde i SAM’s sammenblandede vandhjerne er steget. Hvis temperaturen stiger med 2 grader Celsius eller mindre, overholder telefonen FCC’s retningslinjer.

Er denne test overhovedet relevant for at bestemme sikre eksponeringsniveauer for gravide kvinder?

Og hvorfor 2 grader Celsius? Fordi en stigning på 2 grader Celsius i hjernen hos rotter udsat for mikrobølgestråling forårsagede adfærdsændringer. (24)

Denne test for mobiltelefoners SAR værdi blev designet til at beskytte os mod kortsigtede opvarmningsrisici på grund af RFR eksponering baseret på den forældede idé om, at de eneste skadelige virkninger af elektromagnetiske felter er termiske, dvs. hvorvidt vævstemperaturen stiger. (25)

Der er dog som omtalt rigelige beviser for, at EMF også forårsager skader gennem ikke-termiske effekter.

Børns knogler og kranium er under udvikling, hvorfor børn er særlig sårbare.

Derudover hævder forskere, der udviklede en sundhedsbaseret eksponeringsgrænse for RFR, der er 20 til 40 gange lavere end FCC’s SAR grænseværdier, at børns SAR-grænseværdi bør være 10 gange lavere end for voksne. Deres beregninger tog dog ikke højde for prænatal eksponering. (26)

Domsafsigelsen

I betragtning af utilstrækkeligheden af FCC’s retningslinjer og agenturets afvisning af at opdatere dem tog Children’s Health Defense FCC i retten. Og vandt! (27)

Rettens dom fra 2021 (28) kræver, at sagen hjemvises til FCC “for at give en begrundet forklaring på dens beslutning om, at dens retningslinjer beskytter tilstrækkeligt mod skadelige virkninger af eksponering for radiofrekvent stråling ….”

Sådan reduceres EMF eksponering under graviditet

Indtil der er indført politikker for at beskytte forbrugerne mod EMF, hvad kan gravide kvinder så selv gøre?

I betragtning af de kritiske udviklingsstadier, som fosteret gennemløber i livmoderen, samt deres velkendte sårbarhed over for andre miljøgifte, er det fornuftigt at indtage en forsigtighedstilgang til EMF eksponering under hele graviditeten.

Forfatterne til gennemgangen foreslog at reducere brugen og øge afstanden fra EMF emitterende enheder samt bruge enheder, der udsender mindre EMF.

Selvom det er en start, er det ikke klart, hvor megen tid det er “sikkert at bruge en smartphone”, hvor langt væk man skal opbevare enheden, og hvordan man kan vide, om en enhed udsender mindre stråling.

I en nylig artikel i The Defender gav Dr. Joseph Mercola tips til at reducere EMF eksponering. (29)

De tips, der kan være af særlig interesse for gravide kvinder:

  • Undgå at bære en mobiltelefon på din krop, medmindre den er i flytilstand.
  • Hvis du har brug for at foretage et opkald på en mobiltelefon, skal du holde den 1 meter væk samt bruge højttalertelefon.
  • Tilslut computere og andre enheder til en kablet Ethernet-forbindelse i stedet for at bruge Wi-Fi.
  • Hvis du skal bruge Wi-Fi, skal du slå det fra om natten.
  • Gør dit soveværelse til et fristed. Sluk for din mobiltelefon eller sæt den i flytilstand natten over, og læg den helst i et andet rum eller langt fra dig.
  • Undgå trådløse babyovervågningsenheder.

BabySafe Project (30) tilbyder en gratis brochure om reduktion af EMF-eksponering under graviditet. (31)

Julie Comber, Ph.D.

Julie Comber er freelance videnskabsreporter for The Defender. Hun er mor, aktivist, forfatter og singer-songwriter. Hun har en kandidatgrad i human genetik, en kandidatgrad i bioetik og en ph.d. i miljøuddannelse.

Se mere her:

Konsekvenser af EMF-stråling udsendt fra mobiltelefoner ved graviditet
https://nejtil5g.dk/gravide/konsekvenser-af-emf-straaling-udsendt-fra-mobiltelefoner-ved-graviditet/
Gravide – abort, for tidlig fødsel og adfærdsproblemer
https://nejtil5g.dk/dokumenter/gravide-abort-og-adfaerdsproblemer/
Børn og unge – en særlig udsat gruppe
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Kilder:

1) https://childrenshealthdefense.org/defender/emf-exposure-pregnancy-risks/
2) ‘Impacts of smartphone radiation on pregnancy: A systematic review’; Imteyaz El Jarrah og Mohammad Rababa. Heliyon, 8. februar 2022.
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(22)00203-1
3) ‘11.000 siders bevismateriale indleveret i skelsættende 5G-sag mod FCC, høring sat til 25. januar.’
https://childrenshealthdefense.org/defender/landmark-5g-case-against-fcc-hearing-set-jan-25/
4) ‘Americans turn to technology during COVID-19 outbreak, say an outage would be a problem’
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/31/americans-turn-to-technology-during-covid-19-outbreak-say-an-outage-would-be-a-problem/
5) ‘Are You Swimming in an Invisible Sea of EMFs? Here’s What to Do.’
https://childrenshealthdefense.org/defender/emfs-what-to-do/
6) ‘Associations of Maternal Cell-Phone Use During Pregnancy With Pregnancy Duration and Fetal Growth in 4 Birth Cohorts.’
https://academic.oup.com/aje/article/188/7/1270/5474947?login=false
7) ‘Impact of Maternal Obesity and Mobile Phone Use on Fetal Cardiotocography Pattern.’
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6236027/
8) ‘Specific absorption rate and temperature increase in pregnant women at 13, 18, and 26 weeks of gestation due to electromagnetic wave radiation from a smartphone.’
https://www.jstage.jst.go.jp/article/comex/7/6/7_2018XBL0026/_article
9) ‘May electromagnetic field exposure during pregnancy have a negative effect on anthropometric measurements of the newborn?.’
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/764949
10) ‘Association of excessive mobile phone use during pregnancy with birth weight: an adjunct study in Kumamoto of Japan Environment and Children’s Study.’
https://environhealthprevmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12199-017-0656-1
11) ‘Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts.’
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016307383
12) ‘Mother’s Exposure to Electromagnetic Fields before and during Pregnancy is Associated with Risk of Speech Problems in Offspring.’
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6409372/
13) ‘Smartphone Addiction and Associated Health Outcomes in Adult Populations: A Systematic Review.’
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34832011/
14) ‘Inventing Conflicts of Interest: A History of Tobacco Industry Tactics.’
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3490543/
15) ‘Tobacco or health 1602: an Elizabethan doctor speaks.’
https://academic.oup.com/her/article/20/1/101/632608?login=false
16) ‘Inventing Conflicts of Interest: A History of Tobacco Industry Tactics.’
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3490543/
17) ‘The Background of Smoking Bans.’
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219563/
18) In 2011 wireless radiation  was classified as a “Possible Human Carcinogen” by the International Agency for Research on Cancer (IARC) of the World Health Organization (WHO).
https://ehtrust.org/science/whoiarc-position-on-wireless-and-health/
19) ‘Captured Agency. How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates.’
https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf
Dansk oversættelse finder du her:
https://nejtil5g.dk/teleindustrien/et-indfanget-agentur/
20) ‘Government Failed to Consider Evidence of Harm, Including to Children, From 5G and Wireless Radiation, Court Rules.’
https://childrenshealthdefense.org/defender/fcc-landmark-ruling-childrens-health-defense-5g-wireless-radiation/
21) ‘We Have No Reason to Believe 5G Is Safe. The technology is coming, but contrary to what some people say, there could be health risks.’
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/
22) ‘The Non-Tinfoil Guide to EMFs: How to Fix Our Stupid Use of Technology.’
https://www.goodreads.com/book/show/36549532-the-non-tinfoil-guide-to-emfs
23) ‘FCC and Big Telecom Make Us ‘the Dummies.’
https://childrenshealthdefense.org/defender/fcc-big-telecom-fraudulent-test/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
24) ‘Exposure limits: the underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children.’
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21999884/
25) ‘Nominations from FDA’s Center from Device and Radiological Health. Radio Frequency Radiation Emissions of Wireless Communication Devices (CDRH).’
https://drive.google.com/file/d/1ZcI0mHUoPlu3tBsWufCg28lXd7V2prKY/view
26) ‘Development of health-based exposure limits for radiofrequency radiation from wireless devices using a benchmark dose approach.’
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00768-1
27) ‘‘Historic Win’: CHD Wins Case Against FCC on Safety Guidelines for 5G and Wireless.’
https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-wins-case-fcc-safety-guidelines-5g-wireless/
28) ‘United States Court of Appeals. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT.’
https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/chd-v-fcc-we-won-judgement.pdf
29) ‘Are You Swimming in an Invisible Sea of EMFs? Here’s What to Do.’
https://childrenshealthdefense.org/defender/emfs-what-to-do/
30) https://www.babysafeproject.org/
31) https://www.babysafeproject.org/_files/ugd/2cea04_9747b215cd62435aa100d3d331ab0673.pdf

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.