En australsk hvidvaskning af 5G – og noget forskningsteori

Foto: Tim MossholderUnsplash

De metodiske krav, der ligger til grund for vores aktuelle grænseværdier for elektromagnetisk stråling, sikrer, at utallige solide fund kasseres som “ikke gode nok”. Det viser en australsk undersøgelse af 5G tydeligt.

For bag den metode, der bruges, når forskningen skal vurderes, ligger et politisk valg af værdier. Det er blevet så fast en del af den faglige tradition om strålesikkerhed, at dette valg er svært at få øje på – både indefra og udefra.

Det handler om balancen mellem det, der i forskningen kaldes “type-1-fejl” og type-2-fejl”. Og den praksis, der er blevet nedfældet, når forskning, som vurderes af offentlige udvalg, skal forklare os, hvorfor disse rapporter ikke finder skadelige virkninger, mens andre rapporter finder dem.

Einar Flydal dykker ned i problematikken i hans blog indlæg fra den 20. december 2022.

(Fra tegneserien Mutt og Jeff, 1942)

Type-1 fejl og type-2 fejl

Type-1 og type-2 fejl er udtryk fra videnskabsfilosofien.

Type 1-fejl begås, når man stiller så begrænsende krav i forskningen, at man bliver blind for pålidelige fund, der burde have været medtaget. For eksempel hvis man beslutter, at “som et hjerteanfald tæller vi kun de tilfælde, hvor patienten først havde udstråling i armen”. Men ikke alle får udstråling i armen før et anfald, så disse tilfælde er ikke inkluderet.

Type 2-fejl begås, når man falder i den modsatte grøft, dvs. når man stiller kravene så bredt, at man får sager, der ikke burde have været med:Som et hjerteanfald tæller vi alle tilfælde, hvor patienten føler smerte i hjerteregionen”.

Enhver, der på et eller andet tidspunkt føler en smerte i hjertets område, føler det ikke på grund af et hjerteanfald. En sådan definition vil heller ikke fange alle, der lider af et hjerteanfald. En sådan definition i en undersøgelse af patienter med myokardieinfarkt vil derfor fange for mange og samtidig for få af dem, der skal identificeres. Med andre ord vil det skabe både type-2 og type-1 fejl.

Type-1 fejl som en professionel tradition

De fysik strålings dominerede samfund i Vesten antager, at det er nemmest at lave type-1-fejl: De er baseret på en professionel tradition, der mener, at uden nøjagtige, kvantificerede og sammenlignelige målinger kan man ikke opnå pålidelig viden. Og usikker viden kan ikke accepteres. Så de måler på det, de ved, hvordan man måler: energiintensiteten, som måles i watt, ofte som et gennemsnit modtaget over en vis periode. Derefter fanger de skader forårsaget af overdreven energiintensitet – typisk opvarmningsskader. Fordi “for lav energiintensitet” ikke kan forårsage skade. Det er utænkeligt.

Med andre ord antages det, at der er en energiintensitetstærskel, der ikke bør overskrides. Det er bare et spørgsmål om at finde det.

Men da opvarmning ikke nødvendigvis er den eneste måde, hvorpå ikke-ioniserende stråling gør skade, begår de type 1-fejl: Metoden gør dem blinde for andre mulige virkninger. De måler således ikke, hvad der skulle have været målt.

Faktisk har man kendt til andre måder hvorpå stråling kan give skader på, temmelig langt tilbage, i hvert fald siden tidligt i 1960’erne, og med mistanker om det længe før.

Type-1 fejl som industriens forsvar

Fra at være en professionel tradition er brugen af energiintensitet som den eneste relevante målestok blevet et forretnings- og militærpolitisk redskab: Opretholdelse af energiintensitet som den eneste relevante målestok er en del af industriens forsvar for dens domæne.

Det blev udformet i USA allerede i 1950’erne og blev nedfældet i den første retningslinje, der kom i 1960’erne: Hvis grænserne var blevet sat for strengt, ville brugen af strålingsbaserede teknologier (radio, radar, elektrisk udstyr af forskellig art) blive begrænset, og muligvis for dyr på grund af behovet for unødvendige foranstaltninger til afskærmning.

Militæret og industrien har simpelthen aktivt fremmet risikoen for type 1-fejl. I sin bog The Zapping of America – Microwaves, Their Deadly Risk, and the Cover-Up (1977) citerer den undersøgende journalist Paul Brodeur en militærkilde for at sige, at det var bevidst kortsigtet tænkning i militæret, der førte til dette valg. Historikeren Nicholas Steneck argumenterede i 1984 (i sin bog, der omfatter del 1 og 2 af bogen Debatten og mikrobølgerne – fra søgen efter svar til industriforsvar (Paradigm Change Publishing, 2022), at baggrunden er mere kompleks – militære interesser i kombination med rod og bureaukratisk udsættelse, partiske forskere, kortsynede politikere osv. Steneck viser, at industrien oprindeligt troede, at militæret var for lempelig med sundhedsrisikoen, men lod sig presse til en mere rummelig praksis – som den derefter har udnyttet og forsvaret.

Så længe denne tankegang får lov til at dominere, og energiintensiteten ikke er høj nok til at forårsage vævsskader, kan teknologiudviklingen storme videre og der kan indføres nye systemer og frekvenser, som ingen har testet for biologiske skadelige virkninger. Fordi de nye systemer er for svage til at forårsage opvarmningsskader.

Bagefter – hvis indberetningerne om bivirkninger kommer – kan man i stedet have en lang og tung faglig debat om, hvorvidt disse skadelige effekter virkelig kan påvises grundigt nok og hvad de kan skyldes. Det er et ujævnt match, for hvis de skadelige virkninger skyldes noget andet end opvarmning, kan de ikke bevises med sikkerhed, så længe de kun måles mod et mål baseret på opvarmningsrisikoen, dvs. som den nuværende målestok: eksponeringsstyrken målt som gennemsnit over tid og flad.

Derfor finder vurderingerne ikke skadelige virkninger

Vi har med andre ord nøglen til, hvorfor de undersøgelser, der bruges til at forsvare nutidens grænseværdier, ikke finder skadelige effekter i den forskning, de undersøger. Og denne bias, som forhindrer resultater i at blive gjort, er tæt knyttet til finansieringskilden, som grafen nedenfor viser:

Kort sagt: De sorterer alle undersøgelser fra, som gør fund, men 1) ikke har nøjagtige målinger af eksponeringsstyrken og/eller 2) ikke har kontrol over alle andre tænkelige faktorer, og/eller 3) ikke har en kontrolgruppe uden eksponering. For uden dette kan man ikke få nogen konkret viden.

Med andre ord sorterer de forskningen ud fra en slags laboratoriemodel, hvor man kan kontrollere alle faktorer, der kan påvirke resultatet.

Kun de undersøgelser, der derefter er tilbage, er dem, der tilfredsstiller den mest ortodokse tankegang hos strålehygienikerne. Denne tankegang styres af ICNIRP (ICNIRP 2002), men er så gammeldags, at den internationale organisation for strålebeskyttelses, hvorfra ICNIRP engang udsprang, ICRP, har retsforfulgt den (Steneck og Butler 2022, del 3).

ICNIRP, og deres udløber i WHO, kræver endvidere, at eventuelle fund af skadelige virkninger 4) skal forstås på grundlag af “etableret viden” og/eller 5) er blevet gentaget i uafhængige forsøg med de samme resultater, og 6) er blevet påvist hos mennesker.

Det er krav, der 4) sikrer mod nye tanker, 5) normalt ikke kræves og ikke kan opnås i biologiske forsøg, og 6) kræver forsøg, der er ulovlige at udføre på mennesker. Kravene udgør en vandtæt afvisningsmetode for alle fund, der ikke forårsager varmeskader.

(For flere anvendte påstande, og hvordan disse fører til afvisning af rimeligt gode fund, dvs. type-1-fejl, se tabellen baseret på Mercers undersøgelse af WHO’s argumentation (Mercer 2016) i “den store 5G-bog” (Flydal og Nordhagen 2019, s. 399-400).)

De eneste undersøgelser, som denne professionelle tradition således kan acceptere, er dem, der præsenterer resultater, der varierer systematisk med eksponeringsintensiteten og kan gengives, dvs. viser opvarmningsskader. Og så skal strålingen være langt kraftigere, end den er i praksis for andre end radarreparatører og basestationsinstallatører. Konklusion: “Ingen sundhedsfarer.”

Ubrugelig metode

Hvis du derimod accepterer, at du ikke ved, hvad det er ved strålingen som giver sundhedseffekten, er kravet om nøjagtig dosimetri naturligvis ubrugeligt.

For så har man ikke et eneste kriterium at måle ud fra. Når alt kommer til alt ved du ikke, hvad du skal bruge som målestok for eksponering: eksponeringsstyrke? Pulsfrekvensen? Pulseringens pludselighed eller varighed? Deres retning eller hvilke kombinationer de har? Mulighederne er simpelthen uendelige. Du skal starte i en anden ende og kigge efter grove forbindelser, før du finder ud af, hvad det er ved strålingen, der skal måles.

Den metode, der anvendes til litteraturgennemgange til beskyttelse mod stråling, giver således type 1-fejl. For eksempel kasseres de undersøgelser, der kun sammenligner situationer MED overfor UDEN mikrobølger i et lokalsamfund. (For eksempel kan vi forestille os et område nær en mobilmast, med offentlig Wi-Fi og med Smart Meters overfor et område uden sådanne sendere.) I en sådan situation finder ingen opvarmning sted.

Sundhedsproblemer i procent af befolkningen som funktion af afstand fra mobilmaster (Santini 2003)

At der er en sammenhæng, kan enhver se ud fra de målinger som ligger bag ovenstående figur. Her måles ud fra afstand og symptomer, ikke styrke. En række andre mekanismer kan forklare, hvorfor vi får det mønster, som figuren viser, og måske betyder styrken noget, men i hvert fald ikke opvarmning. Andre målinger viser, at effekter findes helt uafhængigt af eksponeringens styrke (Lai og Levitt 2022).

Litteraturgennemgange uden værdi

Litteraturgennemgange foretaget af forskere, der kræver nøjagtig dosimetri, er derfor ret uinteressante: de har meget lidt værdi, hvis de kræver klare, koncise måledata for eksponeringsværdier (dosimetri). Sådanne litteraturanmeldelser er primært værdifulde som hvidvaskningsagenter.

Og her når vi endelig frem til den australske litteraturgennemgang…

Den australske litteraturgennemgang om 5G og frekvenser over 6 GHz

For nylig blev en australsk litteraturgennemgang præsenteret om forskning i sundhedseffekterne ved eksponering for millimeterbølger (Karipidis et al. 2022). Det omhandler således artikler om sundhedseffekterne fra de nye og højere frekvenser, der skal bruges til 5G og 6G: frekvenser over 6 GHz.

Så spørgsmålet var: Hvad ved vi om dem, og hvor skadelige kan de være? De fandt ingen skadelige virkninger på helbredet.

Litteraturgennemgangen, med en hovedforfatter, som tilhører dem, der stadig forsvarer det termiske paradigme, dvs. ingen effekter undtagen ved opvarmning, fandt for det første, at der blev udført meget få undersøgelser af effekter ved frekvenser over 6 GHz, og at de få undersøgelser, der var udført, kom ikke til de samme resultater og dermed var for svage til, at der kunne drages konklusioner ud fra dem.

Australiens store teleselskab, Telstra, greb Karimandlis’ artikel og bruger den til at fortælle, at 5G er sikkert. Det vil andre mobilselskaber formentlig også gøre – selv om denne litteraturgennemgang ser ud til at være det, man på godt norsk (og dansk) kalder et makværk:

En kritisk kommentar fra nogle forskere kom efter et par måneder. De efterlader ikke litteraturgennemgangen megen kredit. Herfra kan vi hente nogle pointer, som vi kan bruge til at vurdere værdien af den analyse, som FHI (det norske Folkehelseinstituttet) er i gang med. Og vi kan håbe, at FHI undgår disse generelle svagheder i sin litteraturgennemgang.

Einar Flydal har ikke oversat den australske kritiske kommentar, men nævner her nogle hoved kritikpunkterne:

  1. Gennemgangen er overfladisk og foretages kun af et lille udsnit af de nuværende og relevante forskningsrapporter.
  2. Forskning afvises på grund af divergerende resultater i stedet for at forsøge at forstå, om der kan være en fælles forklaring, der får resultaterne til at afvige.
  3. Divergerende forklaringer bliver betragtet som inkonsistente og dermed et problem snarere end som et resultat af påvirkning.
  4. En række undersøgelser er fejlagtigt blevet klassificeret som værende af dårlig kvalitet. (Dette sker typisk, hvis for eksempel dosimetrien ikke betragtes som god nok.)
  5. Det er ikke vurderet, om studierne kan have bias, f.eks. være påvirket af finansieringskilden, som vi ved er ret afgørende for resultatet, som vist i grafen ovenfor.
  6. Kun få livsformer er repræsenteret i undersøgelserne. Det mangler planter, krybdyr, fugle, husdyr og insekter.

Derudover finder kritikerne en række fejl, der i bedste fald kan betegnes som sjusk.

Einar Flydal citerer konklusionen (i egen oversættelse) i kritikken af undersøgelsen. Det kan være god at have, da vi må forvente, at flere end det australske teleselskab Telstra, fx NKOM og DSA, vil bruge argumentet om, at det er helt uproblematisk at bruge millimeterbølger til 5G og 6G:

“Efter vores mening giver Karipidis-gennemgangen utilstrækkelig dokumentation for sikkerheden, som bruges af industrien [3] som begrundelse for den planlagte fortætning og allestedsnærværende brug af radiofrekvenser >6 GHz som en del af 5G-udrulningen. Vi er dog enige med Karipidis i, at fremtidige eksperimentelle undersøgelser “bør forbedre det eksperimentelle design”, og at “epidemiologisk forskning bør fortsætte med at overvåge langsigtede sundhedsvirkninger i befolkningen relateret til trådløs telekommunikation.”

“Karipidis-gennemgang synes at sidestille risikostyring med at finde pålidelige beviser for skade. Når skader bliver et offentligt anliggende, er tiden alt for sent [til risikostyring] i betragtning af størrelsen af den befolkning, der udsættes uden formelt samtykke. Vi mener, at risici for mennesker og miljø, der er identificeret i tidligere epidemiologiske undersøgelser [13], samt ukendte risici, der endnu ikke er identificeret, fortjener at blive anvendt som forsigtighedstilgang. Vi finder Karipidis-gennemgangen både utilstrækkelig og ufuldstændig, og at den sender et forkert signal om sikkerhedsvurdering og folkesundhed.”

Karipidis-analysen indeholder således betydelige type-1-fejl. Ja, det kan se ud til, at den simpelthen har været baseret på at gøre sådanne fejl – bevidst eller gennem uregelmæssige metodevalg, som er en del af branchens gennemgangsforsvar.

Kilder

Brodeur Paul. Zapping of America – Mikrobølger, deres dødelige risiko og cover-up (1977)

Flydal E & Nordhagen E (red.). “5G og vores trådløse virkelighed”, Z-forlag, 2019, kan downloades gratis HER.

ICNIRP. Generel tilgang til beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling, 2002, norsk oversættelse, med eller uden mine kommentarer, kan findes HER.

Karipidis K, Mate R, Urban D, Tinker R, Wood A. 5G mobilnetværk og sundhed-en state-of-the-science gennemgang af forskningen i lavt niveau RF-felter over 6 GHz. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2021;31:585–605.

Lai H & Levitt B B (2022): Intensitet, eksponeringsvarighet og modulering: rollene de spiller for de biologiske virkningene av radiofrekvent stråling og i retningslinjer for eksponering 
https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=75829
oversættelse til norsk fra:
Henry Lai & B. Blake Levitt (2022) The roles of intensity, exposure duration, and modulation on the biological effects of radiofrequency radiation and exposure guidelines, Electromagnetic Biology and Medicine, 41:2, s. 230-255, DOI: 10.1080/15368378.2022.2065683

Mercer, David, 2016. «The WHO EMF Project: Legitimating the Imaginary of Global Harmonization of EMF Safety
Standards», Engaging Science, Technology, and Society 2 (2016), 88-105 DOI:10.17351/ests2016.41

Santini, R. et al. 2003. Survey study of people living in the vicinity of cellular phone base stations. Electromagnetic Biology and Medicine 22: s. 41-49.

Steneck Nicholas & Butler Tom. Debatten og mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar, Paradigmeskifte forlag, 2022, (bestilles i bokhandelen)

Weller S, May M, McCredden J, Leach V, Phung D and Belyaev I. Comment on “5G mobile networks and health-a state-of-the-science review of the research into low-level RF fields above 6 GHz” by Karipidis et al., fuld adgang.
https://www.nature.com/articles/s41370-022-00497-8

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.