Konsekvenserne af menneskeskabt radiofrekvent stråling på hvaler

Foto: Bahnfrend, Wikimedia Commons.

Antallet af hændelser med massestrandinger er steget dramatisk i de seneste årtier, hvilket påvirker hvalernes mangfoldighed og bevarelse. De viser sig ved ophobning af kadavere af hvaler eller levende dyr langs kysten efter visse tidsmæssige og rumlige mønstre.

Selvom nogle tilfælde kan forklares ud fra en kombination af fysiske eller biologiske naturlige faktorer, bidrager direkte menneskelig indgriben mange af dem. Der er dog stadig mange tilfælde med ukendte årsager, som det kræver en øget indsats for at kunne beskrive mulige nye trusler mod hvalarter.

I denne sammenhæng vurderer vi den potentielle effekt af menneskeskabt radiofrekvent stråling (dvs. fra meteorologiske og militære radarer), som har haft en stor ekspansion i de sidste år og er kendt for at ændre de magnetiske receptororganer hos flere grupper af dyr.

Formålet med arbejdet var at foretage en bibliografisk oversigt, der rapporterede om massestranding, sammen med en søgning af radarer i nærområderne. De opnåede resultater tyder på, at menneskeskabt radiofrekvent stråling kan betragtes som en ny faktor til forståelse af nogle strandingsbegivenheder med ukendte årsager og foreslår nogle plausible virkningsmekanismer.

Forskningsrapporten af Balmori-de la Puente A, Balmori A: Potential Effects of Anthropogenic Radiofrequency Radiation on Cetaceans. er udgivet på MPDI/Radiation den 30. december 2023.

1. Indledning

Strandinger af hvaler (Cetacea), som har fundet sted siden oldtiden, involverer dyr, der kommer tæt på kysten eller af sig selv strander på land [1]. Årsagerne til nogle strandinger, især dem, der involverer mange levende eksemplarer, og årsagen til stigning af disse i nyere tid er imidlertid endnu ikke blevet forklaret [2, 3, 4].

1.1. Strandingstyper og -årsager

Der sker hvert år hundredvis af strandinger verden over. Afhængig af hændelsen for hvalernes stranding kan der identificeres en række forskellige typer af strandinger, som kan bruges til at finde årsagen [2]. Det første differentielle kriterium er antallet af involverede individer, der varierer fra et enkelt dyr til i nogle tilfælde hundredvis af dyr (massestrandinger) [5]. Derudover kan vi tage hensyn til dyrenes tilstand, når de er strandet på kysten (levende og uskadte, sårede eller døde). Et andet differentielt kriterium er klassificeringen af de strandede arter i enten mysticetes (Bardehvaler) eller odontocetes (Tandhvaler) grupper.

Strandinger af enlige dyr er mere almindelige end massestrandinger [6]. Massestrandinger er sjældne i underordenen Mysticeti, men visse Odontoceti er ofte involveret i flere levende strandinger af op til hundredvis af individer. Graden af socialitet kan spille en vigtig rolle i disse begivenheder [2, 7, 8, 9, 10].

Strandinger af hvaler er sandsynligvis et resultat af en række begivenheder snarere end en simpel årsag og virkning [6]. En række menneskeskabte og naturlige begivenheder kan forårsage enkelt- og massestrandinger [3, 4]. Der kan også være interaktioner mellem fysiske (vejr, tidevand, strømme, kystlinje) og biologiske forhold (rovdyr, fodring, forstyrrelse af ekkolokalisering, sygdom) [6]. For at systematisere årsagerne til strandinger opdeler vi de generelle årsager, der hidtil er foreslået, i strandinger med direkte eller ingen direkte menneskelig indgriben [11].

1.1.1. Strandinger med direkte menneskelig indgriben

Disse strandinger kan skyldes fiskeriaktiviteter, såsom bifangst [2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16] og sammenfiltring [17, 18, 19]. Større arter er ofte ofre for angreb fra skibe, mens mindre hvalarter kan blive viklet ind i fiskeredskaber [3, 9].

Andre årsager omfatter jagt, kemiske udslip, eksplosioner, flådemanøvrer, sonaroperationer [3, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25], gasboblelæsioner og lydforstyrrelser [26, 27], akustisk traume fra dynamit [22, 28, 29], seismiske undersøgelser udført hovedsageligt i olie- og gasindustrien [22, 30], øget forurening [27] og forurenende stoffers toksicitet i miljøet [31].

1.1.2. Strandinger uden direkte menneskelig indgriben

Disse strandinger kan være forårsaget af syge, sårede eller desorienterede dyr, der driver i land på grund af forskellige faktorer, såsom sygdomme [3,4,6,32], morbillivirusinfektioner, især hos stribede delfiner (Stenella coeruleoalba) og grindehvaler (Globicephala melas) [32, 33, 34, 35, 36], auditivt traume [31], parasitisme [3, 31, 32], opblomstring af skadelige algetoksiner [3,9,29,32,37], angreb fra rovdyr [32] samt indtagelse af sten og sand [32].

Andre årsager omfatter kystkonfiguration, oceanografiske begivenheder, topografiske faktorer eller turbulent vejr[31,38], geomagnetisk topografi og navigationsfejl [4, 32], vindanomalier og klimaændringer [1,3,12,39,40], samt skift i byttefordeling og tilgængelighed [1].

1.2. Geografisk fordeling og talmæssige tendenser for strandinger

Kvaliteten af optegnelserne af strandingernes placering indebærer, at den økologiske struktur i levende hvalsamfund registreres i dødssamlingen [9]. De rumlige fordelingsmønstre og tendenserne i hvalhændelser kan være et resultatet af naturlig fordeling, populationsændringer og sammensætningen af hvalpopulationer sammen med menneskelig befolkningstæthed, rapporteringsindsatsen fra et større antal observatører i befolkede områder og tilgængeligheden af kysten [9, 38, 41].

1.3. Massestrandinger uden kendt årsag

Enkelte død strandinger er spredt rundt på kysterne i modsætning til levende strandinger, som er stærkt korreleret med deres naturlige fordeling. Det skyldes ikke blot et højt antal hvaler i hotspots for strandinger [42]. Enkelte strandinger kan ofte forklares ved post-mortem eller obduktionsundersøgelser (uden disse er det ofte vanskeligt at fastslå dødsårsagen). Arter, der lever i små grupper eller alene, hovedsageligt mysticetes, findes sjældent i massestrandinger [2]. Arter involveret i massestrandinger er organiseret i store sociale grupper og tilhører for det meste odontocetes [7, 8, 38, 42, 43]. Massestrandinger tegnede sig for 20% af strandingsepisoderne i Tasmanien fra februar 1978 til maj 1983 [38] og var den førende type strandinger i tre ud de fire mindre hvalarter i USA fra 2000 til 2006: Lagenorhynchus acutus (69%), Globicephala melas (71%) og Delphinus delphis (61%) [32].

1.4. Forslag til forklaringer på massestrandinger af levende dyr

Som forklaret tidligere kan forskellige menneskelige eller naturlige faktorer forklare enkelt strandinger, mens massestrandinger er resultatet af en kompleks kombination af årsager, sandsynligvis forbundet med adfærdsmæssige faktorer [2, 6, 8]. Nogle foreslåede teorier om massestrandinger inkluderer indespærring på grund af usædvanligt faldende tidevand; syge, sårede eller senile førerhvaler, der følges af gruppen; efter gamle migrationsruter; reaktion på overbefolkning; månens faser; auditivt traume; tilstedeværelse af forurenende stoffer i miljøet parasitisme; meteorologiske eller oceanografiske begivenheder kystnære topografiske forhold eller forvirret ekkolokalisering og desorientering forårsaget af geomagnetiske faktorer [2, 8, 31, 36, 44]. Ifølge Brabyn [42] kan nogle af disse teorier afvises, fordi de ikke i tilstrækkelig grad forklarer den stærkt koncentrerede karakter af levende strandinger.

1.5. Mål og målsætninger

I dette papir undersøgte vi de mulige årsager til massestrandinger, som stadig er ukendte og er af stor betydning for bevarelsen af havpattedyr [8]. Gennemgangen undersøger en ny hypotese, der foreslår, at menneskeskabt radiofrekvent stråling (RFR) udsendt fra radarer kan forstyrre hvalernes orientering og kommunikation og som på en eller anden måde griber ind i de store levende masse strandinger. I denne sammenhæng foreslår vi, at menneskeskabt RFR kan være ansvarlig for nogle massestrandinger, som der endnu ikke er fundet nogen plausible forklaringer på.

Menneskeskabte elektromagnetiske felter repræsenterer en dårligt forstået, potentielt vigtig emission, der er stigende i havmiljøer, hvilket muligvis forstyrrer eller maskerer vitale miljømæssige signaler for elektromagnetiske følsomme arter [45]. Nogle forfattere har advaret om, at menneskeskabte elektromagnetiske felter udgør den hurtigst voksende form for miljøforurening [46, 47] og kan være en trussel mod dyrelivets orienteringssans [48]. Udvidede undersøgelser af effekterne af menneskeskabte elektromagnetiske felter på dyr (herunder pattedyr) er for nylig blevet offentliggjort [49, 50].

3. Resultater

Figur 1. Tendenser i installationerne af militære og meteorologiske radarer i verden samt den kumulative tendens for radarer fra begge kilder. Kilde: https://www.radars.org.uk/ (militære radarer, tilgået den 1. december 2023) og https://wrd.mgm.gov.tr/Home/Wrd (meteorologiske radarer, tilgået den 1. december 2023).
Figur 3. Uforklarlig ophobning af strandinger observeret i bibliografiske oversigter ved forskellige områder rundt om i verden efter radarinstallation (sorte prikker). Grå cirkler i de små paneler repræsenterer en buffer på ~ 100 km, der dækker det område, der er mest berørt af radarradiofrekvent stråling, og den tykkere sorte kystlinje angiver områder med et stort antal strandingsoptegnelser beskrevet i litteraturen ((A) [32]; B) [12,60] c) [61d) [58E) [69] og F) [18]). Militær- og vejr radarstationerne og deres driftsdatoer er som følger: (A), Cape Cod Air Force Station (Massachusetts, 1980); (B), Predannack (Det Forenede Kongerige, 1986); (C), Marconi (Italien, 1962); (D), Iroite (Spanien, 1980); (E), Sigonella Naval Air Station (Sicilien, 1959); og (F), Ipswich (Australien, 1938). Skalabjælken repræsenterer 50 km.

4. Drøftelse

Dette manuskript foreslår en mulig hypotese for at forklare det massive problem med hvalstrandinger, som ikke er blevet evalueret før nu, og resultaterne viser visse mønstre af rumlige og tidsmæssige dokumentation for strandingskoncentrationer efter opsætning af radarer (figur 2 og figur 3). Selvom den opnåede regression ikke demonstrerer årsagssammenhæng, er resultaterne af den udførte analyse vejledende; således er eksistensen af et forhold mellem implementeringen af radarer og forekomsten af massive strandinger plausibel.

Selvom man kan argumentere for, at radarbølger ikke påvirker hvaler, fordi de lever under vandet, er det velkendt, at RFR kan trænge ind i vand op til en vis dybde. For eksempel trænger anden elektromagnetisk stråling med kortere bølgelængder, såsom synligt lys, snesevis af meter ind i vandet i den fotiske zone. På den anden side bruger mange arter af hvaler, såsom grindehvaler eller delfiner, meget tid på overfladen, med en del af deres krop ude af vandet på grund af den måde de bevæger sig og deres behov for at trække vejret.

4.1. Magnetoreception hos hvaler og dens involvering i massestrandinger

Der er akkumulerende dokumentation, der tyder på, at den magnetiske sans spiller en vigtig rolle for hvalernes orientering og migration. Hvaler følger træk ved det geomagnetiske felt til langdistancenavigation for at guide migration, og levende strandinger er forbundet med anomalier i det geomagnetiske felt [2,44,73,74,75,76,77]. Således er en plausibel forklaring på levende strandinger desorienteringen af migrerende hvaler, udløst af solstorme, der forårsager forstyrrelser i det geomagnetiske felt på grund af variable energistrømme, der kommer til jorden fra solen [76,78,79].

Solpletter er stærkt korreleret med solstorme, og RFR fra solstorme er tæt forbundet med strandinger hos gråhvaler [4] (figur 4). Forholdet mellem historiske strandingsdata for gråhvalen (Eschrichtius robustus) og to aspekter af jordens magnetosfære, der ændres af solstorme, nemlig radiofrekvent støj og forskydninger i Jordens magnetfelt, har vist, at et RFR-bredbånd forårsager strandingerne [4]. Disse resultater tyder på, at stigningen i strandinger under høj solaktivitet bedst forklares ved en effekt på sensoren, ikke på selve magnetfeltet [4], og det er i overensstemmelse med radikalparhypotesen om magnetoreception, som forudsiges at blive forstyrret af radiofrekvensen [80].

Figur 4. Hypotesen foreslået i denne undersøgelse under hensyntagen til undersøgelserne af Granger et al., 2020 [4] og Engels et al., 2014 [81].

4.2. Antropogen RFR kan have samme virkninger

Forskning udført på trækfugle har vist, at RFR direkte forstyrrer de primære processer med magnetoreception og deaktiverer fuglekompasset, så længe de er til stede [80, 82]. Andre forskere har bekræftet, at trækfugle ikke er i stand til at bruge deres magnetiske kompasser i nærvær af urban elektromagnetisk støj, og menneskeskabte radiofrekvente elektromagnetiske felter forstyrrer funktionen af deres sensoriske systemer [81]. Radiofrekvent elektromagnetisk støj desorienterer også mus og leddyr [83, 84], og denne effekt er ikke begrænset til et smalt frekvensbånd [81]. Lave intensiteter af RF-felter ændrer responsen fra musens magnetiske kompas [85]. En undersøgelse af Bartos et al. [86] gav dokumentation for, at svag bredbånds radiofrekvent støj kan påvirke tidsfornemmelsen hos den tyske kakerlak (Blatella germanica); lavfrekvent modulering af menneskeskabte RFR kan være ansvarlig.

Da RFR interfererer specifikt med radikalpar magnetoreceptionsmekanismer [87, 88], (*) kan lignende mekanismer forklare orienteringsændringer hos hvaler. Med den aktuelt tilgængelige viden om RFR’s interferens med processen med magnetoreception [48] er det plausibelt, at radarer installeret af mennesker (der opererer i størrelsesordenen på nogle få GHz) kunne desorientere hvaler og gribe ind i masse-levende strandinger (figur 4). En undersøgelse af virkningerne af lufthavnsradarer på fugle gav dokumentation for, at fugle kan registrere radarernes tilstedeværelse, og små forskelle i effekttæthed og pulsegenskaber kan potentielt ændre fugleadfærd [89].

(*) Udviklingen af radikalpar mekanismen har givet mulighed for en teoretisk forklaring på det faktum, at magnetiske felter observeres at have en effekt på kemiske reaktioner. Mekanismen beskriver, hvordan et eksternt magnetfelt kan ændre kemiske udbytter ved at interagere med spin-tilstanden af et par radikaler.

4.3. Plausible virkningsmekanismer

Radaren består typisk af en gentagen streng af kortvarige impulser, mens bærebølgen er et radiofrekvent signal. Der er flere måder, hvorpå de radiofrekvente impulserne fra radarerne kan forårsage strandinger. På den anden side er det velkendt, at sonarer (ekkolod) er skadelige for hvaler [20, 25]. Sammen med sonarer kan radarer transporteres af skibe, og radarer på flådefartøjer kan være særlig kraftige. I en nylig gennemgang af hvalstrandinger fandt der 27 massestrandinger sted nær skibe og flådebaser uden tegn på brug af sonarer [24]. Derfor er disse virkninger uafhængige, men muligvis komplementære til dem, der er forårsaget af sonarer, som allerede er velkendte af det videnskabelige samfund [20,24,61,90,91].

4.3.1. Den termoelastiske ekspansionsmekanisme

Menneskelig auditiv opfattelse af pulserende RFR er blevet rapporteret siden 1940’erne og kan være et resultat af den termoelastiske ekspansionsmekanisme [92, 93, 94, 95, 96]. Alle forsøgspersoner hørte en summende lyd ved en gentagende pulshastighed (PRR) større end 100 impulser/s, mens individuelle impulser blev hørt ved en PRR under 100 impulser/s [95]. Hvaler kan være meget følsomme over for radarimpulsernes termoelastiske virkninger, endnu mere end mennesker, da de opfatter impulser meget tættere på tiden, selv når afstanden mellem impulser er millisekunder [97]. Det vil kræve RFR med lavere frekvenser at forårsage denne effekt hos store dyr, såsom hvaler, end det ville hos mennesker, og måske kræver de forskellige hvaler forskellige resonansfrekvenser for at auditive effekter kan forekomme på grund af deres størrelse.

4.3.2. Delfin vokaliseringer

Delfin vokaliseringer har to funktionelle funktioner: ekkolokaliseringsklik, der bruges til navigation og orientering i havet, og burst-pulserende lyde og frekvensmodulerede fløjten, der bruges til kommunikationsformål (sociale signaler) [97]. Hvaler kan bruge højfrekvente (50-200 kHz) impulser til at detektere bytte, mens impulser med lavere frekvenser (ned til 20 Hz) foretrækkes til kommunikation og navigation [36]. Således kan radarimpulser forstyrre både ekkolokalisering og kommunikationsopgaver.

4.3.3. Interferens med ekkolokaliseringssystemer

Odontocetes (Tandhvaler) bruger ekkolokalisering både til påvisning af bytte og til navigation. For eksempel har delfiner et veludviklet auditivt system, formentlig det mest udviklede blandt dyr; De kan høre i et stort frekvensområde og har en stor evne til at opfatte ekstremt korte signaler på snesevis af mikrosekunder [36, 97]. Specifikke karakteristika ved cochlea (øresneglen) og det auditive nervesystem tyder på et større behov for detaljer og hurtig behandling af akustisk information i vandmiljø, som transporterer lyd hurtigere end luft gør [97].

4.3.4. Interferens med Odontocetes pulskommunikationssystemer

Alle odontocetes producerer specifikke burst-pulserende lyde med høj gentagelseshastighed (> 300 impulser pr. Sekund) eller lave inter-pulsintervaller (<3 ms; [97]). Radar kan simulere disse kommunikationsimpulser og forvirre dem. I dette tilfælde vil massestrandinger især forekomme hos de mere sociale arter, der normalt danner flokke, som grindehvaler og delfiner.

Den bageste hals melon ser ud til at være effektiv som en delvis bølgeleder, hvorimod den større forreste lap af melonen fungerer som en linse i den akustiske emissionsproces [97] og kan være meget følsom over for den termoelastiske effekt af radarimpulser. Odontocetes er oftest involveret i massestrandinger [82], og det kan også forklare stædigheden ved at vende tilbage igen og igen til kysten, en ofte set scene, når redningshold forsøger at returnere dyrene til det åbne hav.

4.3.5. Andre mulige mekanismer

Derudover er der andre velkendte virkningsmekanismer for lavfrekvente pulserende RFR. Nogle af de forstyrrende virkninger af RFR kan være forbundet med interferens med spændingsstyrede calciumkanaler i celler [98, 99, 100, 101, 102, 103] og interferens med hjernebølger [104, 105, 106]. Nogle undersøgelser med fouragerende flagermus, et andet velkendt ekkolokaliserende pattedyr, har imidlertid vist, at den elektromagnetiske stråling forbundet med radarinstallationer kan fremkalde en negativ adfærdsmæssig respons, der afskrækker disse dyr fra at gå i nærheden af vindmøller [96]; Det kan være et argument imod, at radar/RFR er årsag til massestrandinger af hvaler.

5. Konklusioner

Der er mange hændelser med massestrandinger med ukendte årsager, der kræver øget indsats for at beskrive nye trusler mod hvalarter. I denne gennemgang har vi fundet radarer i nærheden (~ 50 km) i mere end halvdelen af de analyserede undersøgelser, der viser mønstre af rumlig og tidsmæssig akkumulering på tværs af forskellige kyster på kloden. Oplysningerne i dette manuskript kan være nyttige for andre forskere, der studerer strandinger, korrelater af strandinger og radar / radiofrekvensinterferens for at gøre fremskridt i forhold til bevarelse af hvaler.

Vi understreger også vigtigheden af at gennemføre udtømmende lokale undersøgelser for at verificere den foreslåede hypotese. Da der kan være radarer fordelt med en vis frekvens langs hver kyst, foreslår vi, at disse mønstre bekræftes for at bestemme radarernes direkte indvirkning i bestemte områder (f.eks. vurdering af antallet af strandingshændelser i området før og efter radaropsætning). Da forskellige typer radarer (såsom vejr- og militære radarer) udsender forskellige frekvenser og pulshastigheder af stråling med forskellige indtrængningsdybder i vand, kan de have forskellig strandingseffektivitet. En måling til direkte eksperimentel analyse af indvirkningen på adfærd kan bestå i at slukke radaren, når en flok nærmer sig eller massestranding opstår, som det gøres med vindmøller, når en flok fugle nærmer sig, og kontrollere, om denne handling ændrer deres adfærd, f.eks. bevæger de sig mod havet igen.

Sammen med andre naturlige kilder til radiofrekvent stråling skal de menneskeskabte radarimpulser medtages som en lydkilde i havets lydbillede, der endnu ikke er overvejet [107]. De præcise potentielle effekter af en stigning i elektromagnetisk stråling på dyrelivet (såsom interferens med ekkolokaliseringssystemer eller pulskommunikationssystemer, der studeres i dette arbejde), som endnu ikke er anerkendt af det globale naturbevaringssamfund, er blevet identificeret som et vigtigt nyt problem for global bevaring og biologisk mangfoldighed [108].

Referencer

 1. Bearzi, G.; Pierantonio, N.; Affronte, M.; Holcer, D.; Nicola MA, I.O.; Di Sciara, G.N. Overview of sperm whale Physeter macrocephalus mortality events in the Adriatic Sea, 1555–2009. Mammal Rev. 201141, 276–293. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Simmonds, M.P. The meaning of cetacean strandings. Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg. Biol. 199767, 29–34. [Google Scholar]
 3. Arbelo, M.; de los Monteros, A.E.; Herráez, P.; Andrada, M.; Sierra, E.; Rodríguez, F.; Fernández, A. Pathology and causes of death of stranded cetaceans in the Canary Islands (1999−2005). Dis. Aquat. Org. 2013103, 87–99. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 4. Granger, J.; Walkowicz, L.; Fitak, R.; Johnsen, S. Gray whales strand more often on days with increased levels of atmospheric radio-frequency noise. Curr. Biol. 202030, R155–R156. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 5. Groom, C.J.; Coughran, D.K. Three decades of cetacean strandings in Western Australia: 1981 to 2010. J. R. Soc. West. Aust. 201295, 63. [Google Scholar]
 6. Cordes, D.O. The causes of whale strandings. N. Z. Vet. J. 198230, 21–24. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 7. Sergeant, D.E. Mass strandings of toothed whales (Odontoceti) as a population phenomenon. Sci. Rep. Whales Res. Inst. 198234, 1–47. [Google Scholar]
 8. Mazzuca, L.; Atkinson, S.; Keating, B.; Nitta, E. Cetacean mass strandings in the Hawaiian Archipelago, 1957–1998. Aquat. Mamm. 199925, 105–114. [Google Scholar]
 9. Pyenson, N.D. Carcasses on the coastline: Measuring the ecological fidelity of the cetacean stranding record in the eastern North Pacific Ocean. Paleobiology 201036, 453–480. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Augé, A.A.; Oyley, H.; Rendell, N.; Frans, V.F. Spatial distribution of cetacean strandings in the Falkland Islands to define monitoring opportunities. J. Cetacean Res. Manag. 201819, 1–7. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Obusan MC, M.; Rivera, W.L.; Siringan MA, T.; Aragones, L.V. Stranding events in the Philippines provide evidence for impacts of human interactions on cetaceans. Ocean. Coast. Manag. 2016134, 41–51. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Leeney, R.H.; Amies, R.; Broderick, A.C.; Witt, M.J.; Loveridge, J.; Doyle, J.; Godley, B.J. Spatio-temporal analysis of cetacean strandings and bycatch in a UK fisheries hotspot. Biodivers. Conserv. 200817, 2323. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Tonay, A.M.; Dede, A.; Öztürk, A.A.; Öztürk, B. Cetacean strandings in the Turkish Western Black Sea coast during 2007–2009. J. Black Sea/Mediterr. Environ. 201218, 246–250. [Google Scholar]
 14. Karaa, S.; Bradai, M.N.; Jribi, I.; El Hili, H.A.; Bouain, A. Status of cetaceans in Tunisia through analysis of stranding data from 1937 to 2009. Mammalia 201276, 21–29. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Peltier, H.; Authier, M.; Deaville, R.; Dabin, W.; Jepson, P.D.; van Canneyt, O.; Pierre, D.; Ridoux, V. Small cetacean bycatch as estimated from stranding schemes: The common dolphin case in the northeast Atlantic. Environ. Sci. Policy 201663, 7–18. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Vianna TD, S.; Loch, C.; Castilho PV, D.; Gaidzinski, M.C.; Cremer, M.J.; Simões-Lopes, P.C. Review of thirty-two years of toothed whale strandings in Santa Catarina, southern Brazil (Cetacea: Odontoceti). Zoologia 201633, 1–11. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Alava, J.J.; Barragan, M.J.; Castro, C.; Carvajal, R. A note on strandings and entanglements of humpback whales (Megaptera novaeangliae) in Ecuador. J. Cetacean Res. Manag. 20057, 163. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Meynecke, J.O.; Meager, J.J. Understanding strandings: 25 years of humpback whale (Megaptera novaeangliae) strandings in Queensland, Australia. J. Coast. Res. 201675, 897–901. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Song, K.J. Cetacean Strandings in Korean Waters 1. Pac. Sci. 201670, 35–44. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Fernández, A.; Edwards, J.F.; Rodriguez, F.; De Los Monteros, A.E.; Herraez, P.; Castro, P.; Arbelo, M. “Gas and fat embolic syndrome” involving a mass stranding of beaked whales (Family Ziphiidae) exposed to anthropogenic sonar signals. Vet. Pathol. 200542, 446–457. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Rommel, S.A.; Costidis, A.M.; Fernandez, A.; Jepson, P.D.; Pabst, D.A.; Houser, D.S.; Barros, N.B. Elements of beaked whale anatomy and diving physiology and some hypothetical causes of sonar-related stranding. J. Cetacean Res. Manag. 20067, 189–209. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Weilgart, L.S. The impacts of anthropogenic ocean noise on cetaceans and implications for management. Can. J. Zool. 200785, 1091–1116. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Parsons EC, M.; Dolman, S.J.; Wright, A.J.; Rose, N.A.; Burns, W.C.G. Navy sonar and cetaceans: Just how much does the gun need to smoke before we act? Mar. Pollut. Bull. 200856, 1248–1257. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 24. D’Amico, A.; Gisiner, R.C.; Ketten, D.R.; Hammock, J.A.; Johnson, C.; Tyack, P.L.; Mead, J. Beaked whale strandings and naval exercises. Aquat. Mamm. 200935, 452–472. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Filadelfo, R.; Mintz, J.; Michlovich, E.; D’Amico, A.; Tyack, P.L.; Ketten, D.R. Correlating military sonar use with beaked whale mass strandings: What do the historical data show? Aquat. Mamm. 200935, 435–444. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Jepson, P.D.; Arbelo, M.; Deaville, R.; Patterson IA, P.; Castro, P.; Baker, J.R.; Fernández, A. Gas-bubble lesions in stranded cetaceans. Nature 2003425, 575–576. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Evans, P.G.; Hammond, P.S. Monitoring cetaceans in European waters. Mammal Rev. 200434, 131–156. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Yang, W.C.; Chou, L.S.; Jepson, P.D.; Brownell, R.L.; Cowan, D.; Chang, P.H.; Wang, P.J. Unusual cetacean mortality event in Taiwan, possibly linked to naval activities. Vet. Rec. 2008162, 184–186. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Aragones, L.V.; Roque MA, A.; Flores, M.B.; Encomienda, R.P.; Laule, G.E.; Espinos, B.G.; Braun, R.C. The Philippine marine mammal strandings from 1998 to 2009: Animals in the Philippines in peril? Aquat. Mamm. 201036, 219. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Engel, M.H.; Marcondes, M.C.; Martins, C.C.; Luna, F.O.; Lima, R.P.; Campos, A. Are seismic surveys responsible for cetacean strandings? An unusual mortality of adult humpback whales in Abrolhos Bank, northeastern coast of Brazil. 2004, (in press). [Google Scholar]
 31. Walker, R.; Keith, E.; Yankovsky, A.; Odell, D.K. Environmental correlates of cetacean mass stranding sites in Florida. Mar. Mammal Sci. 200521, 327–335. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Bogomolni, A.L.; Pugliares, K.R.; Sharp, S.M.; Patchett, K.; Harry, C.T.; LaRocque, J.M.; Moore, M. Mortality trends of stranded marine mammals on Cape Cod and southeastern Massachusetts, USA, 2000 to 2006. Dis. Aquat. Org. 201088, 143–155. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 33. Di Guardo, G.; Di Francesco, C.E.; Eleni, C.; Cocumelli, C.; Scholl, F.; Casalone, C.; Leonardi, L. Morbillivirus infection in cetaceans stranded along the Italian coastline: Pathological, immunohistochemical and biomolecular findings. Res. Vet. Sci. 201394, 132–137. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 34. Rubio-Guerri, C.; Melero, M.; Esperón, F.; Bellière, E.N.; Arbelo, M.; Crespo, J.L.; Sierra EGarcía-Párraga DSánchez-Vizcaíno, J.M. Unusual striped dolphin mass mortality episode related to cetacean morbillivirus in the Spanish Mediterranean Sea. BMC Vet. Res. 20139, 106. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 35. Casalone, C.; Mazzariol, S.; Pautasso, A.; Di Guardo, G.; Di Nocera, F.; Lucifora, G.; Cersini, A. Cetacean strandings in Italy: An unusual mortality event along the Tyrrhenian Sea coast in 2013. Dis. Aquat. Org. 2014109, 81–86. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 36. Sundaram, B.; Poje, A.C.; Veit, R.R.; Nganguia, H. Acoustical dead zones and the spatial aggregation of whale strandings. J. Theor. Biol. 2006238, 764–770. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 37. Fire, S.E.; Wang, Z.; Berman, M.; Langlois, G.W.; Morton, S.L.; Sekula-Wood, E.; Benitez-Nelson, C.R. Trophic Transfer of the Harmful Algal Toxin Domoic Acid as a Cause of Death in a Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata) Stranding in Southern California. Aquat. Mamm. 201036, 342–350. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. McManus, T.J.; Wapstra, J.E.; Guiler, E.R.; Munday, B.L.; Obendorf, D.L. Cetacean strandings in Tasmania from February 1978 to May 1983. Pap. Proc. R. Soc. Tasman. 1984118, 117–135. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. MacLeod, C.D.; Pierce, G.J.; Santos, M.B. Geographic and temporal variations in strandings of beaked whales (Ziphiidae) on the coasts of the UK and the Republic of Ireland from 1800–2002. J. Cetacean Res. Manag. 20046, 79–86. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Evans, K.; Thresher, R.; Warneke, R.M.; Bradshaw, C.J.; Pook, M.; Thiele, D.; Hindell, M.A. Periodic variability in cetacean strandings: Links to large-scale climate events. Biol. Lett. 20051, 147–150. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Lloyd, H.B.; Ross, G.A. Long-term trends in cetacean incidents in New South Wales, Australia. Aust. Zool. 201537, 492–500. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Brabyn, M.W. An Analysis of the New Zealand Whale Stranding Record; Department of Conservation, Head Office: Wellington, New Zealand, 1991. [Google Scholar]
 43. Liu, M.; Lin, M.; Zhang, P.; Xue, T.; Li, S. An overview of cetacean stranding around Hainan Island in the South China Sea, 1978–2016: Implications for research, conservation and management. Mar. Policy 2019101, 147–153. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Kirschvink, J.L. Geomagnetic sensitivity in cetaceans: An update with live stranding records in the United States. In Sensory Abilities of Cetaceans; Springer: Boston, MA, USA, 1990; pp. 639–649. [Google Scholar]
 45. Hutchison, Z.L.; Gill, A.B.; Sigray, P.; He, H.; King, J.W. Anthropogenic electromagnetic fields (EMF) influence the behaviour of bottom-dwelling marine species. Sci. Rep. 202010, 4219. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 46. Levitt, B.B.; Lai, H. Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays. Environ. Rev. 201018, 369–395. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Balmori, A. Electrosmog and species conservation. Sci. Total Environ. 2014496, 314–316. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 48. Balmori, A. Anthropogenic radiofrequency electromagnetic fields as an emerging threat to wildlife orientation. Sci. Total Environ. 2015518, 58–60. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 49. Levitt, B.B.; Lai, H.C.; Manville, A.M. Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, part 1. Rising ambient EMF levels in the environment. Rev. Environ. Health 202237, 81–122. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Levitt, B.B.; Lai, H.C.; Manville, A.M. Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, Part 2 impacts: How species interact with natural and man-made EMF. Rev. Environ. Health 202237, 327–406. [Google Scholar] [CrossRef]
 51. Coombs, E.J.; Deaville, R.; Sabin, R.C.; Allan, L.; O’Connell, M.; Berrow, S.; Cooper, N. What can cetacean stranding records tell us? A study of UK and Irish cetacean diversity over the past 100 years. Mar. Mammal Sci. 201935, 1527–1555. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Berrow, S.D.; Rogan, E. Review of cetaceans stranded on the Irish coast, 1901–1995. Mammal Rev. 199727, 51–75. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Coughran, D.K.; Gales, N.J.; Smith, H.C. A note on the spike in recorded mortality of humpback whales (Megaptera novaeangliae) in Western Australia. J. Cetacean Res. Manag. 201313, 105–108. [Google Scholar] [CrossRef]
 54. McGovern, B.; Culloch, R.M.; O’Connell, M.; Berrow, S. Temporal and spatial trends in stranding records of cetaceans on the Irish coast, 2002–2014. J. Mar. Biol. Assoc. UK 201698, 977–989. [Google Scholar] [CrossRef]
 55. Alvarado-Rybak, M.; Toro, F.; Escobar-Dodero, J.; Kinsley, A.C.; Sepúlveda, M.A.; Capella, J.; Mardones, F.O. 50 Years of Cetacean Strandings Reveal a Concerning Rise in Chilean Patagonia. Sci. Rep. 202010, 9511. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 56. Wiley, D.N.; Asmutis, R.A. Stranding and mortality of humpback whales, Megaptera novaeangliae. Fish. Bull. 199593, 196–205. [Google Scholar]
 57. Peltier, H.; Baagøe, H.J.; Camphuysen, K.C.; Czeck, R.; Dabin, W.; Daniel, P.; Jepson, P.D. The stranding anomaly as population indicator: The case of harbour porpoise Phocoena phocoena in North-Western Europe. PLoS ONE 20138, e62180. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 58. López, A.; Santos, M.B.; Pierce, G.J.; González, Á.F.; Valeiras, X.; Guerra, Á. Trends in strandings and by-catch of marine mammals in north-west Spain during the 1990s. J. Mar. Biol. Assoc. UK 200282, 513–521. [Google Scholar] [CrossRef]
 59. Quiroga, J.M. Primeros desarrollos de tecnología radar en los principales beligerantes de la II Guerra Mundial. Un análisis desde la perspectiva Ciencia, Tecnología y Sociedad. Cienc. Docencia Y Tecnol. 201857, 36–59. [Google Scholar] [CrossRef]
 60. Pikesley, S.K.; Witt, M.J.; Hardy, T.; Loveridge, J.; Loveridge, J.; Williams, R.; Godley, B.J. Cetacean sightings and strandings: Evidence for spatial and temporal trends? J. Mar. Biol. Assoc. UK 201292, 1809–1820. [Google Scholar] [CrossRef]
 61. Podesta, M.; DAmico, A.; Pavan, G.; Drougas, A.; Komnenou, A.; Portunato, N. A review of Cuvier’s beaked whale strandings in the Mediterranean Sea. J. Cetacean Res. Manag. 20067, 251. [Google Scholar] [CrossRef]
 62. Maldini, D.; Mazzuca, L.; Atkinson, S. Odontocete Stranding Patterns in the Main Hawaiian Islands (1937–2002): How Do They Compare with Live Animal Surveys? 1. Pac. Sci. 200559, 55–67. [Google Scholar] [CrossRef]
 63. Brownell, R.L., Jr.; Yao, C.J.; Lee, C.S.; Wang, M.C. Worldwide Review of Pygmy Killer Whales, Feresa Attenuate, Mass Strandings Reveals Taiwan Hot Spot; U.S. Department of Commerce: Washington, DC, USA, 2009. [Google Scholar]
 64. Masski, H.; De Stéphanis, R. Cetaceans of the Moroccan coast: Information from a reconstructed strandings database. J. Mar. Biol. Assoc. UK 201898, 1029–1037. [Google Scholar] [CrossRef]
 65. Gonçalves, J.M.; Barreiros, J.P.; Azevedo, J.; Norberto, R. Cetaceans stranded in the Azores during 1992–1996. Arquipélago Ciências Biológicas E Mar. Life Mar. Sci. 199614, 57–65. [Google Scholar]
 66. Pimper, L.E.; Goodall RN, P.; Gibbons JO RG, E.; Sobral, A.P.; Lockyer, C.H.; Praderi, R. A Review of Strandings of Sperm Whales from the Strait of Magellan to Cape Horn; Paper SC/60/O3 Presented to the International Whaling Commission Scientific Committee; International Whaling Commission Office: Cambridge, UK, 2008; 8p. [Google Scholar]
 67. Mazzariol, S.; Di Guardo, G.; Petrella, A.; Marsili, L.; Fossi, C.M.; Leonzio, C.; Fernández, A. Sometimes sperm whales (Physeter macrocephalus) cannot find their way back to the high seas: A multidisciplinary study on a mass stranding. PLoS ONE 20116, e19417. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 68. Borsa, P. Marine mammal strandings in the New Caledonia region, Southwest Pacific. Comptes Rendus Biol. 2006329, 277–288. [Google Scholar] [CrossRef]
 69. Caracappa, S.; Puleio, R.; Loria, G.R.; Gentile, A.; Persichetti, M.F.; Caracappa, G.; Arculeo, M. Stranding patterns of the striped dolphin (Stenella coeruleoalba, Meyen 1833, Delphinidae) along the Sicilian coast (Mediterranean Sea). Mar. Mammal Sci. 201935, 1083–1091. [Google Scholar] [CrossRef]
 70. Rojo–Nieto, E.; Álvarez–Díaz, P.D.; Morote, E.; Burgos–Martín, M.; Montoto–Martínez, T.; Sáez–Jiménez, J.; Toledano, F. Strandings of cetaceans and sea turtles in the Alboran Sea and Strait of Gibraltar: A long–term glimpse at the north coast (Spain) and the south coast (Morocco). Anim. Biodivers. Conserv. 201134, 151–163. [Google Scholar] [CrossRef]
 71. Brabyn, M.W.; McLean, I.G. Oceanography and coastal topography of herd-stranding sites for whales in New Zealand. J. Mammal. 199273, 469–476. [Google Scholar] [CrossRef]
 72. IJsseldijk, L.L.; Van Neer, A.; Deaville, R.; Begeman, L.; van de Bildt, M.; van den Brand, J.M.; Brownlow, A.; Czeck, R.; Dabin, W.; ten Doeschate, M.; et al. Beached bachelors: An extensive study on the largest recorded sperm whale Physeter macrocephalus mortality event in the North Sea. PLoS ONE 201813, e0201221. [Google Scholar] [CrossRef]
 73. Klinowska, M. Cetacean live stranding dates relate to geomagnetic disturbances. Aquat. Mamm. 198611, 109–119. [Google Scholar]
 74. Klinowska, M. Cetacean live stranding sites relate to geomagnetic topography. Aquat. Mamm. 19851, 27–32. [Google Scholar]
 75. Walker, M.M.; Kirschvink, J.L.; Ahmed, G.; Dizon, A.E. Evidence that fin whales respond to the geomagnetic field during migration. J. Exp. Biol. 1992171, 67–78. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 76. Vanselow, K.H.; Jacobsen, S.; Hall, C.; Garthe, S. Solar storms may trigger sperm whale strandings: Explanation approaches for multiple strandings in the North Sea in 2016. Int. J. Astrobiol. 201817, 336–344. [Google Scholar] [CrossRef]
 77. Burda, H.; Begall, S.; Hart, V.; Malkemper, E.P.; Painter, M.S.; Phillips, J.B. Magnetoreception in Mammals. In The Senses: A Comprehensive Reference; Fritzsch, B., Bleckmann, H., Eds.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2020; Volume 7, pp. 421–444. [Google Scholar]
 78. Vanselow, K.H.; Ricklefs, K. Are solar activity and sperm whale Physeter macrocephalus strandings around the North Sea related? J. Sea Res. 200553, 319–327. [Google Scholar] [CrossRef]
 79. Ferrari, T.E. Cetacean beachings correlate with geomagnetic disturbances in Earth’s magnetosphere: An example of how astronomical changes impact the future of life. Int. J. Astrobiol. 201716, 163–175. [Google Scholar] [CrossRef]
 80. Wiltschko, R.; Thalau, P.; Gehring, D.; Nießner, C.; Ritz, T.; Wiltschko, W. Magnetoreception in birds: The effect of radio-frequency fields. J. R. Soc. Interface 201512, 20141103. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 81. Engels, S.; Schneider, N.L.; Lefeldt, N.; Hein, C.M.; Zapka, M.; Michalik, A.; Elbers, D.; Kittel, A.; Hore, P.J.; Mouritsen, H. Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird. Nature 2014509, 353–356. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 82. Leberecht, B.; Wong, S.Y.; Satish, B.; Döge, S.; Hindman, J.; Venkatraman, L.; Hore, P.J. Upper bound for broadband radiofrequency field disruption of magnetic compass orientation in night-migratory songbirds. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2023120, e2301153120. [Google Scholar] [CrossRef]
 83. Vácha, M.; Půžová, T.; Kvíćalová, M. Radio frequency magnetic fields disrupt magnetoreception in American cockroach. J. Exp. Biol. 2009212, 3473–3477. [Google Scholar] [CrossRef]
 84. Malkemper, P.; Eder, S.H.K.; Begall, S.; Phillips, J.B.; Winklhofer, M.; Hart, V.; Burda, H. Magnetoreception in the wood mouse (Apodemus sylvaticus): Influence of weak frequency-modulated radio frequency fields. Sci. Rep. 20155, 9917. [Google Scholar] [CrossRef]
 85. Phillips, J.; Painter, M. Small differences in weak electromagnetic fields disrupt magnetic compass orientation of C57 BL/6 mice (Rodentia: Muridae). Lynx Ser. Nova 202253, 219–234. [Google Scholar] [CrossRef]
 86. Bartos, P.; Netusil, R.; Slaby, P.; Dolezel, D.; Ritz, T.; Vacha, M. Weak radiofrequency fields affect the insect circadian clock. J. R. Soc. Interface 201916, 20190285. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 87. Ritz, T.; Thalau, P.; Phillips, J.B.; Wiltschko, R.; Wiltschko, W. Resonance effects indicate a radical-pair mechanism for avian magnetic compass. Nature 2004429, 177–180. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 88. Hiscock, H.G.; Mouritsen, H.; Manolopoulos, D.E.; Hore, P.J. Disruption of magnetic compass orientation in migratory birds by radiofrequency electromagnetic fields. Biophys. J. 2017113, 1475–1484. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 89. Sheridan, E.; Randolet, J.; DeVault, T.L.; Seamans, T.W.; Blackwell, B.F.; Fernández-Juricic, E. The effects of radar on avian behavior: Implications for wildlife management at airports. Appl. Anim. Behav. Sci. 2015171, 241–252. [Google Scholar] [CrossRef]
 90. Southall, B.L.; Braun, R.C.; Gulland, F.; Heard, A.; Baird, R.W.; Wilkins, S. Hawaiian Melon-Headed Whale (Peponacephala electra) Mass Stranding Event of July 3–4, 2004; NOAA Technical Memorandum NMFS-OPR-31; National Oceanic and Atmospheric Administration: Washington, DC, USA, 2006. [Google Scholar]
 91. D’Spain, G.L.; D’Amico, A.; Fromm, D.M. Properties of the underwater sound fields during some well documented beaked whale mass stranding events. J. Cetacean Res. Manag. 20067, 223–238. [Google Scholar] [CrossRef]
 92. Frey, A.H. Auditory system response to radio frequency energy. AeMed 196132, 1140–1142. [Google Scholar]
 93. Foster, K.R.; Finch, E.D. Microwave hearing: Evidence for thermoacoustic auditory stimulation by pulsed microwaves. Science 1974185, 256–258. [Google Scholar] [CrossRef]
 94. Lin, J.C. Hearing microwaves: The microwave auditory phenomenon. IAPM 200143, 166–168. [Google Scholar] [CrossRef]
 95. Elder, J.A.; Chou, C.K. Auditory response to pulsed radiofrequency energy. Bioelectromagnetics 20036, 162–173. [Google Scholar] [CrossRef]
 96. Nicholls, B.; Racey, P.A. Bats avoid radar installations: Could electromagnetic fields deter bats from colliding with wind turbines? PLoS ONE 20072, e297. [Google Scholar] [CrossRef]
 97. Popper, A.N.; Fay, R.R.; Au, W. Hearing by whales and dolphins. In Springer Handbook of Auditory Research; Springer Science & Business Media: Berlin/Heidelberg, Germany, 2000; Volume 12. [Google Scholar]
 98. Panagopoulos, D.J.; Messini, N.; Karabarbounis, A.; Filippetis, A.L.; Margaritis, L.H. A mechanism for action of oscillating electric fields on cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2000272, 634–640. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 99. Panagopoulos, D.J.; Karabarbounis, A.; Margaritis, L.H. Mechanism for action of electromagnetic fields on cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2002298, 95–102. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 100. Pall, M.L. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J. Cell. Mol. Med. 201317, 958–965. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 101. Panagopoulos, D.J.; Balmori, A. On the biophysical mechanism of sensing atmospheric discharges by living organisms. Sci. Total Environ. 2017599–600, 2026–2034. [Google Scholar] [CrossRef]
 102. Panagopoulos, D.J.; Balmori, A.; Chrousos, G.P. On the biophysical mechanism of sensing upcoming earthquakes by animals. Sci. Total Environ. 2020717, 136989. [Google Scholar] [CrossRef]
 103. Balmori, A. Evidence for a health risk by RF on humans living around mobile phone base stations: From radiofrequency sickness to cancer. Environ. Res. 2022214, 2. [Google Scholar] [CrossRef]
 104. Mann, K.; Roschkle, J. Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fields on human sleep. Neuropsychobiology 199633, 41–47. [Google Scholar] [CrossRef]
 105. Beasond, R.C.; Semm, P. Responses of neurons to an amplitude modulated microwave stimulus. Neurosci. Lett. 200233, 175–178. [Google Scholar] [CrossRef]
 106. Kramarenko, A.V.; Tan, U. Effects of high frequency electromagnetic fields on human EEG: A brain mapping study. Int. J. Neurosci. 2003113, 1007–1019. [Google Scholar] [CrossRef]
 107. Duarte, C.M.; Chapuis, L.; Collin, S.P.; Costa, D.P.; Devassy, R.P.; Eguiluz, V.M.; Juanes, F. The soundscape of the Anthropocene ocean. Science 2021371, eaba4658. [Google Scholar] [CrossRef]
 108. Sutherland, W.J.; Butchart, S.H.; Connor, B.; Culshaw, C.; Dicks, L.V.; Dinsdale, J.; Doran, H.; Entwistle, A.C.; Fleishman, E.; Gibbons, D.W.; et al. A 2018 horizon scan of emerging issues for global conservation and biological diversity. Trends Ecol. Evol. 201833, 47–58. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.